Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1467001
  Проценко О.Л. "Теорія бездіяльного класу" Т. Веблена як основа інституціонального підходу до проблеми професійного бухгалтерського судження в контексті євроінтеграції / О.Л. Проценко, М.Ю. Криворучко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 8-12. – ISSN 2222-4459
1467002
  Кучер Т.М. "Теорія доведення у цивілістичному процесі" // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 76-87
1467003
  Барабанова Н.Р. "Теорія комунікації" в комплексі дисциплін для підготовки менеджерів-документознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 62-67
1467004
  Демченко В. "Теорія масової комунікації", "Теорія журналістики" чи "Теорія медіа" (особливості парадигми вивчення комунікації на сучасному етапі) // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 23-26. – ISBN 978-966-493-306-0
1467005
  Півняк Ю.В. Теорії й моделі фінансової стабільності: макроекономічний підхід // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 76-81. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  В статті розглядаються основні підходи до визначення поніття "фінансова стабільність", пропонується власне формулювання автора щодо стабільності фінансового ринку.
1467006
  Вовк В. Теорії конкуренції та її особливості в банківській сфері : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 56-66 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
1467007
  Пішпек С. Теорії корпоративного управління та становлення корпоративного сектора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Економіка ; вип. 41)


  Роботу присвячено актуальній проблемі - формування та розвитку корпоративних відносин в Україні.
1467008
  Марущак Н. Теорії корпоративної соціальної відповідальності // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 59-61
1467009
  Лукач І. Теорії корпорації в американській доктрині 20 ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні теорії корпорації в американській доктрині 20 ст., що справили найбільший вплив на формування законодавства США. В статье рассматриваются основные теории корпорации в американской доктрине 20 в., которые оказали ...
1467010
  Глущенко В. Теорії лінгвісичного методу в українському мовознавстві кінця XX ст. - початку XXI т. // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 6-17. – ISSN 2411-6548
1467011
  Товканець Г. Теорії людського, соціального і культурного капіталу та їх вплив на розвиток вищої освіти // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 192-195. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
1467012
  Федина С.Р. Теорії миру в системі наукових досліджень міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 132-134. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У цій статті автор порушує проблему формування та розвитку теорії миру у системі наукових досліджень міжнародних відносин з часу виникнення дисципліни, а також аналізує підґрунтя для цього процесу: це такі напрямки як освіта в дусі миру, висвітлення ...
1467013
  Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу : підручник для студентів екон. спеціальностей ВНЗ / Олександр Рогач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 687, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 683-687. – Бібліогр.: с. 675-682. – ISBN 978-966-439-984-2
1467014
  Біленко Ю.І. Теорії міжнародної торгівлі та українська економіка у глобальному поділі праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 69-71
1467015
   Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2000-
Вип. 40. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467016
   Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2000-
Вип. 41. – 2013. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467017
  Литвиненко О.М. Теорії модернізації та їх відображення в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 172-178. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано різні аспекти теорії модернізації та конвергенції.
1467018
  Гораль Н. Теорії мотивації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 177-183. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1467019
  Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму : Монографія / Георгій Касьянов. – Київ : Либідь, 1999. – 352 с. – ISBN 966-06-0136-0


  У посібнику висвітлюються питання генези націй і націоналізму, розкриваються культурні, соціальні, політичні та ідеологічні передумови виникнення націй і появи націоналізму як ідейної течії, а також його взаємодії з іншими ідеологіями (марксизм, ...
1467020
  Окладна М.Г. Теорії обгрунтування дипломатичних привілеїв та імунітетів: проблеми та шляхи вирішення / М.Г. Окладна, Ю.Ю. Бурдай // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 74-79. – ISSN 2311-4894
1467021
  Юхименко П. Теорії оптимізації структури капіталу підприємства та їх адаптація до українських економічних реалій / П. Юхименко, О. Загурський, В. Могилко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 78-85. – ISSN 1605-2005
1467022
  Шихненко К.І. Теорії освітніх змін у світовій педагогічній думці: загальнонаукові витоки та складові // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 94-137. – ISBN 978-966-968-247-0


  У розділі досліджено понятійний апарат теорії освітніх змін, яка виникла в зарубіжній педагогічній думці останньої чверті ХХ - початку ХХІ століття. Визначено багатовимірний характер освітніх змін, здійснено їх типологію, виявлено основоположні підходи ...
1467023
  Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології : Навчальний посібник / Рибалка В.В.; АПН України; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – Київ, 2006. – 530с.


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1467024
  Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навчальний посібник / Рибалка В.В. ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Одеса : Букаев В.В., 2009. – 575 с. – ISBN 978-966-2070-19-4


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1467025
  Павлик Н. Теорії особистості як методологічне підгрунтя організації неформальної освіти у соціальній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті представлено результати аналізу психологічних та соціологічних теорій особистості за схемою: основна ідея теорії, концепція структури особистості, положення щодо мотивації діяльності особистості через призму їх використання для організації ...
1467026
  Когут С. Теорії педагогіки праці в контексті озвитку людського капіталу: досвід Польщі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 248-256. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглянуто окремі теорії, які знаходять своє застосування в педагогіці праці. Вказано, що особливістю польської науки й освіти є вирізнення паралельно функціонуючих підходів до визначення змісту навчання упродовж життя. Розглянуто ключові ...
1467027
  Зарецька Л.М. Теорії постіндустріального економічного розвитку / Л.М. Зарецька, І.І. Помінова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 1. – С. 211-218
1467028
  Сімсон О. Теорії походження інновацій у контексті економіки знань // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 72-79
1467029
  Шала Л. Теорії походження права власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 106-111. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1467030
  Менько В. Теорії походження православних церковних братств: особливості інтерпретації в українській історичній науці наприкінці XIX - на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 189-196. – ISBN 966-7379-70-1


  Представники історичної школи Університету Св. Володимира В. Антонович, О. Левицький, М. Драгоманов розглядали братства виключено як релігійні організації, відмічаючи їх внесок в збереження чистоти православного віросповідання. Серед публікацій про ...
1467031
  Харко Д.М. Теорії правової природи співучасті та визначення ролі виконавця злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 321-325
1467032
  Шостко О.Ю. Теорії причин злочинності неповнолітніх у сучасній американській кримінології : наук.-практ. посібник / О.Ю. Шостко ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 45, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 21). – ISBN 978-966-458-500-9
1467033
  Косьміна В. Теорії промислової організації фірми як методологічна основа аналізу експортних операцій ТНК // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 33-34
1467034
  Шакурова О. Теорії ранньосередньовічного походження українців у дослідженнях сучасних українських вчених // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 18-36. – ISSN 2413-7065
1467035
  Литвин В. Теорії регіоналізму у сучасних політичних та наукових дискурсах // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 43. – ISSN 2519-2760
1467036
  Підоричева І.Ю. Теорії регіонального зростання та розвитку з інноваційною домінантою // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 87-94. – ISSN 1729-7206
1467037
  Потриваєва Н.В. Теорії регіонального розвитку та їх вплив на розвиток сільських територій / Н.В. Потриваєва, О.В. Довгаль // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Вип. 1 (101). – С. 18-23. – ISSN 2313-092X
1467038
  Фещенко В.М. Теорії ринку в українській економічній думці кінця ХІХ - початку ХХ століття // Стратегія економічного розвитку України : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; КНЕУ; Укр. союз промисловців і підприємств та ін. – Київ, 2002. – Вип. 1 (8). – С. 508-512. – ISBN 966-574-340-6
1467039
  Євтушевська О.В. Теорії розвитку корпоративних відносин / Євтушевська О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. підприємництва. – Київ : Преса України, 2013. – 163, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с.158-163. – Бібліогр.: с. 145-157. – ISBN 978-966-472-121-6
1467040
  Євтушевська О.В. Теорії розвитку корпоративних відносин в працях Джона Мейнарда Кейнса // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 257-261


  Розкриваються основні погляди вченого на становлення та розвиток корпоративних відносин. Здійснюється порівняльна характеристика переваг та недоліків корпоративної діяльності.
1467041
  Цимбал Л. Теорії розвитку освіти: значення в забезпеченні розвитку національної економіки та її лідерства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 145-159. – ISSN 2409-9260


  У статті розглянуто роль освіти як чинника забезпечення інтелектуального лідерства та теоретичні підходи до розуміння освіти як суспільного блага. Виокремлено фактори забезпечення інтелектуального лідерства, серед яких система освіти визначена як ...
1467042
  Дорогунцов С.І. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки : Навчальний посібник / С.І. Дорогунцов, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; НАНУ; МОНУ; КНУТШ; КНЕУ. – Київ : Стафед-2, 2001. – 144с. – ISBN 966-95729-2-4
1467043
  Панчишин С. Теорії розподілу доходів і вартісні відносини економічних суб"єктів у економіці України // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 5-10. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1467044
  Мироненко В.П. Теорії розподілу міністерських портфелів у коаліційних урядах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 189-198. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1467045
  Баган Олег Теорії русинства і Лемківщина: націологічний, культурологічний і політичний аспекти // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С. 33-52. – ISSN 0042-9422
1467046
  Кононенко С.А. Теорії світогляду як психологічного конструкту: порівняльний аналіз та перспективи практичного використання в організаціях // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 385-392. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1467047
  Городяненко В. Теорії середнього рівня: місце в структурі соціологічного знання і тенденції розвитку (історіографічний аналіз на матеріалі країн СНД) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.187-202. – ISSN 1563-3713
1467048
  Куценко О.Д. Теорії соціальних змін в пошуках відповідей на виклики сучасного суспільного розвитку // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 7-12. – ISBN 978-966-171-387-0
1467049
  Тополь О.В. Теорії соціально-психологічного розвитку особистості у пізній зрілості в контексті соціальної роботи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 188-195. – ISSN 2076-1554
1467050
  Герман М. Теорії соціального капіталу: сучасний аналітичний інструментарій вивчення суспільно-політичних процесів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 125-128
1467051
  Резник В. Теорії соціального порядку: особливості структурування та викладання за пояснювальною схемою Дж. Коулмена // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 4, жовтень - грудень. – С. 174-201. – ISSN 1563-3713
1467052
  Фудорова О.М. Теорії соціального статусу: пізнавальні можливості і дослідницькі стратегії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 110-116. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1467053
  Чухим Н. Теорії статевого диморфізму у філософії Просвітництва // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-55


  Нове розуміння призначення жінки у філософії Просвітництва
1467054
  Прушківська Е.В. Теорії структуризації та розвиток сфери послуг на регіональному рівні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 4 (42). – С. 113-118
1467055
  Бобровник С.В. Теорії суспільних груп та соціального конфлікту Л. Гумпловича: зміст і значення для сучасної науки // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 51-57. – ISSN 2413-6433


  Визначено етапи дослідження наукової спадщини Л. Гумпловича.
1467056
  Пасєка О.Ф. Теорії сутності юридичної особи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 124-133. – (Юридична ; Вип. 1)
1467057
  Онкович Г.В. Теорії сучасної медіаосвіти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 10 (146). – С. 67-73
1467058
  Кривцова В.М. Теорії та стратегії європейської інтеграції : модуль 2 : навчальний посібник / В.М. Кривцова ; за ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 142 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8360-14-9
1467059
   Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / [А.А. Сбруєва та ін.] ; за заг. ред. А.А. Сбруєвої ; М-во освіти і науки України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 519, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 481-519. – ISBN 978-966-698-231-8
1467060
   Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції "Нова українська школа" : монографія / [О.Б. Кривонос та ін.] ; за заг. ред. А.А. Сбруєвої ; М-во освіти і науки України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – 491, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-698-308-7
1467061
  Опотяк С.З. Теорії тлумачення правових норм (юридична природа та підходи до тлумачення правових норм) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 122-127
1467062
  Занфірова Т.А. Теорії трудових відносин і мотивації праці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 86-88.
1467063
  Тюптя О.В. Теорії формування позицій особистості та їх застосування у практиці соціальної роботи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглянуто деякі загальні теорії щодо формування позицій особистості: психоаналітична теорія, когнітивна теорія, теорія научіння, теорія групового пристосування, теорія діяльнісного підходу, теорія, "центрована на клієнті".
1467064
  Кириченко В.І. Теорітичні й методичні засади розроблення когнітивної моделі інформаційно-дидактичної системи навчальної дисципліни // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-53.


  Методико-дидактичні аспекти навчання хімії засобами системного моделювання її змісту
1467065
  Бойченко І.В. Теорія / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 371. – ISBN 966-642-073-2
1467066
   Теорія // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 43-46. – ISBN 978-966-01-0468-6
1467067
  Кралюк П. Теорія "азіатського ренесансу" Миколи Хвильового // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 622-624. – ISBN 978-966-2254-74-7
1467068
  Кралюк П.М. Теорія "азіатського ренесансу" Миколи Хвильового // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 622-624. – ISBN 978-966-373-777-5
1467069
  Грабинська І.В. Теорія "вільних грошей" С. Гезеля та її еволюція у сучасній економічній науці // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 268-275. – ISSN 2308-1988
1467070
  Соболевська М.О. Теорія "габітус" П. Бурдьє та подвійне структурування соціальної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Аналізується спроба нового теоретичного синтезу, запропонованого П. Бурдьє у його теорії габітусу. Сучасний французький соціолог робить спробу інтеграції двох полярних поглядів на соціальну реальність - позиції структуралізму та конструктивізму. За ...
1467071
  Прокопов Д.Є. Теорія "гарантійної держави" М. Алексєєва в контексті проблеми забезпечення прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 9-18
1467072
  Кравченко В.Ю. Теорія "гібридної війни": український вимір // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 144-152
1467073
  Дем"яненко Н. Теорія "громадівського соціалізму" М.П. Драгоманова: філософсько-педагогічний вимір // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 56-61
1467074
  Суковата В. Теорія "дизабіліті" та конструкції інвалідності в масовій культурі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 82-98. – ISSN 1563-3713
1467075
  Лендьел М.О. Теорія "доброго врядування" як інструмент оцінки рівня демократичності управління в регіонах України (на прикладі Закарпатської області) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1467076
  Зубчик О.А. Теорія "залежності від раніше пройденого шляху" і шанс для України // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 71-73. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1467077
  Олексенко Р.І. Теорія "Ідеальних типів" Макса Вебера як методологічне підгрунтя філософії ринкових відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 168-177
1467078
  Кіктенко В.О. Теорія "мирного піднесення / розвитку Китаю" в політичному та науковому дискурсі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 125-137. – ISSN 1608-0599
1467079
   Теорія "провідництва" / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 173-184. – ISBN 978-617-7480-55-5
1467080
  Єрмоленко І.Я. Теорія "суспільної правосвідомості" Б.О. Кістяківського та проблеми розбудови Української держави // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 44-48.
1467081
  Лужецький Володимир Андрійович Теорія "фібоначчієвих" моделей даних, методів обчислень і операційних пристроїв високої продуктивності та надійності : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 01.05.02.; 05.13.05 / Лужецький В.А.; ВНТУ. – Вінниця, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв
1467082
  Хайрулін О. Теорія "фокальної точки" та теорія "перспектив" як основа розвитку рефлексивної компетентності офіцера // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 133-139
1467083
  Захаров В.В. Теорія "чистої форми" в художньому дискурсі Станіслава Ігнація Віткевича : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Захаров В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 210 л. – Бібліогр.: л. 176-210
1467084
  Захаров В.В. Теорія "чистої форми" в художньому дискурсі Станіслава Ігнація Віткевича : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Захаров В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1467085
  Жилєнко І.В. Теорія : хазари-козари-козаки в українській історіографії XVII - початку XVIII ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, спецвип. 2 : Синопсис Київський / І.В. Жилєнко. – С. 142-144
1467086
  Василенко-Полонська Теорія 3 Риму в Росії протягом 18 та 19 стол. / Н.Василенко-Полонська. – Мюнхен : Церковно-археографічна комісія апостольського візитатора для українців у Західній Европі, 1951. – 48с. – На паралел. титул. арк.: Теорія третього Риму: Збірник праць членів Церковно-археографічної комісіїї апостольського візитатора для українців у Західній Европі/Під ред. І.Мірчука
1467087
  Мережко О.О. Теорія Lex Mercatoria // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Аналізується теорія Lex Mercatoria та її основні особливості в контексті процесу глобалізації світової економіки. Особливу увагу приділено науковій дефініції та основним джерелам Lex Mercatoria, а також його місцю в системі права та тенденціям ...
1467088
  Попович М.Г. Теорія автоматичного керування : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.Г. Попович, О.В. Ковальчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2007. – 656с. – Шифр дубл. 6 Попо.Доп.карт.фз.,киб. – ISBN 978-966-06-0447-6


  Викладено систему організації і методику контрольно-ревізійної роботи в умовах реформування обліку і фінансової звітності, застосування нового плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку.
1467089
  Зайцев Г.Ф. Теорія автоматичного управління : підручник для студ. ВНЗ / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов, О.І. Бріцький ; за ред. проф. Г.Ф. Зайева. – Київ : Техніка, 2002. – 686, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 669-672. – Бібліогр.: с. 673-676. – ISBN 966-575-044-5


  Міністерству траенспорту та зв"язку України. З подякою за підтримку нової наукової діяльності та побажаннями плідних успіхів у подальшому розвитку галузеі. Від авторів. Підписи: Г. Зайцев, А. Брицкий
1467090
   Теорія автоматичного управління : оптимальні системи управління : навч. посіб. для виконання практ. завдань та курсової роботи для студентів спец. 151 "Автоматизація і комп"ютерно-інтегровані технології" / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; уклад.: С.О. Бобріков, Є.Д. Пічугін, С.А. Положаєнко. – Одеса : Екологія, 2020. – 45, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 45. – ISBN 978-617-7046-99-7
1467091
  Румянцева С.С. Теорія автономізму та український національно-визвольний рух кінця ХІХ - початку ХХ століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-29. – (Історія ; вип. 46)


  Аналізується участь національних партій України та представників українського національно-визвольного руху в розробці теорії автономізму на межі ХІХ-ХХ ст.
1467092
  Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.Й. Майовець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-364-036-7
1467093
  Шиян Д.В. Теорія аграрних циклів: історія та методологічні засади формування // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 10. – С. 24-30
1467094
  Демецька В.В. Теорія адаптації в перекладі : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Демецька В.В.; Таврійський націон. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 580л. – Бібліогр.: л.573-580
1467095
  Демецька В.В. Теорія адаптації в перекладі : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук: 10.02.16 / Демецька В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
1467096
  Демецька В.В. Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми : монографія / Владислава Демецька. – Херсон : ТИТАН, 2007. – 346 с. – Додатки укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 253-293. – ISBN 966-96383-4-9
1467097
  Миколенко О.І. Теорія адміністративного права: минуле, сучасність і майбутнє // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 136-142
1467098
  Кам"янська А.В. Теорія азіатського ренесансу у творчій спадщині Миколи Хвильового // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-35. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню змісту теорії азіатського ренесансу та її місця у творчій спадщині Миколи Хвильового. The article is devoted to the idea of Asiatic Renaissance as a part of Khvylovyi"s theory of Ukrainian national and cultural development.
1467099
  Бойко І.В. Теорія активної динамічної провідності багатошарових резонансно-тунельних структур : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бойко Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1467100
  Артеменко М.Ю. Теорія активної фільтрації багатофазних систем електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності втрат в лінії передачі : монографія / М.Ю. Артеменко, В.М. Михальський, І.А. Шаповал ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2021. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-231. – ISBN 978-966-02-9567-4
1467101
  Савинська І.В. Теорія акту-потенції в структурі буття особи // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 113-115


  "... Пропонується розглянути один із аспектів метафізичної антропології, яка належить до класичного томізму. Завдання сучасної метафізичної антропології томізму полягає у розкритті буттєвої структури особи".
1467102
  Гекке Е. Теорія алгебричних чисел / Е. Гекке; Перекл. з нім. В.В. Нікішова за ред. А.К. Сушкевича. – Харків ; Київ : ОНТИ НКТП, 1934. – 255 с.
1467103
  Дрозд Ю.А. Теорія алгебричних чисел : Навчальний посібник для студ. механіко-математичного фак-ту / Ю.А. Дрозд; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 82с. – ISBN 966-594-019-8
1467104
  Лісовик Л.П. Теорія алгоритмів : Навчальний посібник / Л.П. Лісовик, С.С. Шкільняк; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2003. – 163с. – ISBN 966-594-367-7
1467105
  Клакович Л. Теорія алгоритмів : навчальний посібник / Л.М. Клакович, С.М. Левицька, О.В. Костів ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 140 с. – ISBN 978-966-613-637-7
1467106
  Нікітченко М.С. Теорія алгоритмів : навч. посібник / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 235-236. – ISBN 978-966-439-831-9
1467107
  Клакович Л.М. Теорія алгоритмів : навч. посібник / Л.М. Клакович, С.М. Левицька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 161, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 161. – Бібліогр.: с. 160. – ISBN 978-617-10-0230-2
1467108
  Зубенко В.В. Теорія алгоритмів у прикладах та задачах / В.В. Зубенко, С.С. Шкільняк. – Київ : Киевский университет, 1993. – 84с.
1467109
  Шкільняк С.С. Теорія алгоритмів: приклади і задачі : Навчальний посібник / С.С. Шкільняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 93 с. – ISBN 966-594-513-0
1467110
  Шкільняк С.С. Теорія алгоритмів: приклади і задачі : навч. посіб. / С.С. Шкільняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 150-151. – ISBN 978-966-439-523-3
1467111
  Кадикало А.М. Теорія Анаксагора і теорія фізичного вакууму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1467112
  Максимович В.М. Теорія аналізу та синтезу число-імпульсних функціоальних перетворювачів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.05 / Максимович В.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 33с. – Бібліогр.: 37 назв
1467113
  Чемерис В.С. Теорія аналітичних функцій / В.С. Чемерис. – Київ
1. – 1970. – 188 с.
1467114
  Чемерис В.С. Теорія аналітичних функцій / В.С. Чемерис. – Київ
2. – 1971. – 188 с.
1467115
  Чемерис В.С. Теорія аналітичних функцій / В.С. Чемерис. – Київ
3. – 1971. – 188 с.
1467116
  Чемерис В.С. Теорія аналітичних функцій / В.С. Чемерис. – Київ
4. – 1972. – 188 с.
1467117
  Чемерис В.С. Теорія аналітичних функцій / В.С. Чемерис. – Київ
5. – 1972. – 188 с.
1467118
  Павлова Л.В. Теорія аналітичних функцій / Л.В. Павлова, О.І. Редькіна. – Київ : Вища школа, 1980. – 215 с.
1467119
  Безклубий І. Теорія англо-американського деліктного права в дослідженні професора Ю. Матвєєва / І. Безклубий, Ю. Різник // Відповідальність у приватному праві / І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик, В. Бажанов, Т. та ін. Боднар. – Київ : Грамота, 2014. – С. 47-54. – (серія "Про українське право"). – ISBN 978-966-349-467-8
1467120
  Кондратьєв Р.І. Теорія антропоцентризму і наукові засади нормативно-правового регулювання суспільних відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 19-22. – (Право. Економіка. Управління)
1467121
   Теорія апроксимацій та чисельні методи. – Рівне, 1996. – 109с.
1467122
  Чорнобай О.Л. Теорія аргументації: основні філософсько-правові аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 362-372. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1467123
  Лукашенко Л. Теорія архаїчних зон та мелогенетичні процеси (на прикладі традиційної вокально-обрядової культури Північного Підляшшя) // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 22-28
1467124
  Купцова Т. Теорія архетипів та їх гендерна складова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 221-229. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Ця проблема набуває особливого значення сьогодні, оскільки розгляд культурної спадщини нашого народу неможливий без звернення до «першообразів» колективного несвідомого, які відображають досвід всього людства. Доводиться, що розгляд архетипиних основ ...
1467125
  Жилінський А.І. Теорія асиметричної інформації в банківській діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-142. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Основною проблемою, яка розглянута у статті, виступає теорія асиметричної інформації. Основною метою статті є визначення і обгрунтування необхідності вирішення проблеми асемитричної інформації. Основним завданням статті є способи вирішення проблем ...
1467126
  Дерев"янко І. Теорія асиметрії Б. Уомакка як нова світоглядна парадигма // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 36-38. – (Політичні науки)


  Теорія асиметрії, розроблена професором кафедри політології Університету Вірджинії Б. Уомакком є відносно новою парадигмою, яка вивчає вплив національних диспропорцій на міжнародні відносини та розглядає наслідки розбіжностей у міжнародній взаємодії.
1467127
  Кужельний М. Теорія аудиту / М. Кужельний, Г. Давидов // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1467128
  Шиманська О. Теорія аукціонів та її практичне застосування // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 143-158. – ISSN 2786-4537
1467129
  Костенко Н. Теорія багатоскладової системи ритму в наукових працях Михайла Гіршмана та ії застосування на практичних заняттях із віршознавства // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 159-165. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розглядається теорія багатоскладової системи ритму в наукових працях М. Гіршмана та ії застосування на практичних заняттях із віршознавства.
1467130
  Костенко Н.В. Теорія багатоскладової системи ритму в наукових працях Михайла Грішмана та її застосування на практичниїх заняттях з віршознавства // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 31-39. – ISBN 966-72-77-79-8


  Стаття направлена на розгляд теорії ритму в наукових працях М. Гришмана і застосування на практичних заняттях з віршознавства.
1467131
  Голов С. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 3-13
1467132
  Абрамов В. Теорія безпеки та інститути (про вибір методологічної основи наукового дослідження системи національної безпеки) / В. Абрамов, Р. Мошинський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-12
1467133
  Білорус О.Г. Теорія безпечного економічного розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 79-82. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2522-9303
1467134
  Мороз І. Теорія бенефіціарія міжнародного права // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 108-111
1467135
  Романченко Жанна Теорія бібліологічної психології М.О. Рубакіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено погляди М. О. Рубакіна на бібліотечну психологію. Проаналізовано різні аспекти бібліопсихології, над якими працювали бібліотекознавці в різні історичні періоди.
1467136
  Соколов В. Теорія бібліопсихології М. Рубакіна в контексті розвитку читачезнавства в Україні у 1920-1930-х рр. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 2-9. – ISSN 2518-7341


  У статті охарактеризовано сутність, основні положення і методологічні принципи теорії бібліопсихології М. Рубакіна; проаналізовано місце і значення її у формуванні читачезнавства в Україні у 1920–1930-х рр., стан вивчення її розвитку, особливості ...
1467137
  Соколов В. Теорія бібліопсихології М. Рубакіна в контексті розвитку читачезнавства в Україні у 1920-1930-х рр. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 2-13. – ISSN 2518-7341


  У статті охарактеризовано сутність, основні положення і методологічні принципи теорії бібліопсихології М. Рубакіна; проаналізовано місце і значення її у формуванні читачезнавства в Україні у 1920-1930-х рр., стан вивчення її розвитку, особливості ...
1467138
  Соколов В. Теорія бібліопсихології М.О. Рубакіна та її інтерпретації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 28-41. – ISSN 1029-7200


  У статті охарактеризовано сутність, об’єкт, предмет, основні положення та методологічні принципи теорії бібліопсихології М. Рубакіна; проаналізовано її місце і роль у формуванні вітчизняного читачезнавства; розкрито основні завдання та функції ...
1467139
  Кібік О.М. Теорія бізнесу : навчальний посібник / О.М. Кібік, К.В. Белоус ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Алерта, 2012. – 255, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 251-252. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 978-617-566-144-4
1467140
  Кібік О.М. Теорія бізнесу : навч. посібник / О.М. Кібік, К.В. Белоус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 254, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 251-252. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 978-617-566-144-4
1467141
  Величко Л.П. Теорія будови органічних сполук у шкільному курсі хімії / Л.П. Величко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 88с.
1467142
  Митюшкін Т.С. Теорія бухгалтерського обліку / Т.С. Митюшкін. – Київ, 1958. – 360с.
1467143
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Н.М. Грабова. – К, 1967. – 316с.
1467144
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Н.М. Грабова. – 2-ге перероб і доп. вид. – К, 1973. – 342с.
1467145
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / Н.М. Грабова; Під ред.М.В.Кужельного. – 5-е видання доповнене і перероблене. – Київ : А.С.К., 1998. – 223с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-107-0
1467146
   Теорія бухгалтерського обліку : Опорний конспект лекцій. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 75с. – ISBN 966-7508-34-Х
1467147
  Кузьмінський А.М. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник для студентів вищих закладів освіти, що навч.за спец."Облік і аудит" / А.М. Кузьмінський, Ю.А. Кузьмінський. – Київ : Редакція газети "Все про бухгалтерський облік", 1999. – 288с. – Бібліогр.:с.283-288. – (Все про бухгалтерський облік). – ISBN 966-95565-6-2
1467148
   Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 155с. – ISBN 966-7411-51-6
1467149
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / Н.М. Грабова; Під ред.М.В.Кужельного. – 5-е видання доповнене і перероблене. – Київ : А.С.К., 1999. – 223с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-107-0
1467150
  Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Т. Білуха. – Київ, 2000. – 692с. – ISBN 966-7376-41-9
1467151
  Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник для студентів вузів по сеціальності 7.050 106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець; Мін-во освіти і науки України. Житомир.інженерно-технол.ін-тут. – Вид.2-ге, доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2000. – 640с. – 65Бути Шифр дубл. – ISBN 966-7570-41-Х
1467152
  Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 334с. – ISBN 966-574-000-8
1467153
  Васюта-Беркут І О. Теорія бухгалтерського обліку : Навч. посіб. / І О. Васюта-Беркут, Г.Ф. Шепітко, Н.О. Ромашевська; МАУП; За заг. ред.В.Б. Захожая. – Київ : МАУП, 2001. – 176с. – ISBN 966-608-089-3
1467154
  Сук Л.К. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / Л,К. Сук; Ін-т післядипломної освіти; КНУТШ. – Київ : ІПО КНУТШ, 2002. – 238с. – ISBN 966-7863-20-4
1467155
  Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / В.Г. Швець. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 444с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-70-1


  Написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" для студентів економічних спеціальностей
1467156
  Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Лишиленко; МОіНУ; Академія муніципального управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 215 с. – ISBN 966-8253-46-9
1467157
  Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / В.Г. Швець. – Київ : Знання, 2004. – 448с. – ISBN 966-8148-79-7


  Розкрито теоретичні основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідно для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлено питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку
1467158
  Усач Б.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / Б.Ф. Усач, Р.К. Шурпенкова. – Київ : Знання, 2004. – 301с. – ISBN 966-8148-11-8
1467159
  Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / В.Г. Швець. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2004. – 444с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-63-0


  Розкрито теоретичні основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідно для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлено питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку
1467160
  Васюта-Беркут Теорія бухгалтерського обліку : Навчальній посібник / Васюта-Беркут, Г.Ф. Шепітко, Н.О. Ромашевська; МАУП; За ред. В.Б.Захожая. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2004. – 176с. – ISBN 966-608-509-7
1467161
  Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / І.Й. Яремко. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 240 c. : іл., табл. + Додатки: с. 213-239. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-68-2
1467162
   Теорія бухгалтерського обліку : Навч. посіб. для студ. внз / В.І. Ждан, С.В. Хаустов, І.В. Колос, О.С. Бондаренко; МОНУ ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; В.І. Ждан, Є.Б. Хаустова, І.В. Колос, О.С. Бондаренко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. – На тит. арк.: До 75-річчя Київського нац. університету технологій та дизайну. – ISBN 966-364-256-4
1467163
  Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник / В.Г. Швець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 525с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-135-7


  Розкрито теоретичні основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідно для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлено питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку
1467164
  Деречин В.В. Теорія бухгалтерського обліку : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за програмою підготовки бакалаврів і магістрів зі спец. "Облік і аудит" / МОНУ; Одеськ. держ. економ. ун-т; За заг. ред. В.В. Деречина. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 352с. – ISBN 966-364-195-9
1467165
  Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2006. – 444 с. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-8059-24-7
1467166
  Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Мін-во аграрної політики України. Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва; В.С. Білоусько, М.І. Беленкова. – 3-тє вид., перероб., і доп. – Київ : Кондор, 2007. – 423с. – ISBN 966-351-096-Х
1467167
  Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник / В.Г. Швець. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 536с. – ISBN 978-966-346-348-3


  Розкрито теоретичні основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідно для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлено питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку
1467168
  Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.С. Білоусько, М.І. Бєлєнкова ; Мін-во аграрної політики України ; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Вид. 5-е, переробл. і доп. – Київ : Сузір"я, 2008. – 402 с. – ISBN 978-966-96798-3-3
1467169
   Теорія бухгалтерського обліку : монографія / [Л.В. Нападовська та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Нападовської ; [пер. з англ. К.Д. Туманян ; пер. з пол. О.Г. Образ] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2008. – 734, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 734 та в кінці розд. – ISBN 966-629-356-0
1467170
  Бессонова Г.П. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Г.П. Бессонова, О.В. Кленін ; М-во освіти і науки України, Приазов. держ. техн. ун-т. – 2-ге вид., з допов. – Маріуполь : Рената, 2008. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165. – ISBN 978-966-7329-97-6
1467171
  Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку / В.С. Білоусько, М.І. Беленкова ; М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики України. – Вид. 6-те, допов. – Київ : Алерта, 2010. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397. – ISBN 978-966-2183-75-7
1467172
  Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / І.Й. Яремко. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 239, [1] c. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-68-2
1467173
  Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.С. Білоусько, М.І. Бєлєнкова ; М-во аграр. політики України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Вид. 5-те, перероб. і допов. – Київ : Сузір"я, 2014. – 401, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-96798-3-3
1467174
  Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В.Г. Швець. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 572, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 569-572. – ISBN 978-617-07-0168-8
1467175
  Ткаченко Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / Н.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Алерта, 2017. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 8. – ISBN 978-617-566-428-5
1467176
  Плиса В.Й. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Львів : Видавництво ННВК "АТБ", 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 198-199. – Бібліогр.: с. 189-194 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2042-22-1
1467177
  Ткаченко Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / Н.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2020. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 8-9, 190-191. – ISBN 978-617-566-625-8
1467178
  Остап"юк М.Я. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти) / М.Я. Остап"юк, Й.А. Даньків, М.Р. Лучко. – Ужгород : УжДУ, 1998. – 148 с. – ISBN 9667400014
1467179
  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку 2001 : Навчальний посібник / Н.М. Грабова; Під ред.М.В.Кужельного. – 6-е видання. – Київ : А.С.К., 2001. – 272с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-294-8
1467180
   Теорія бухгалтерського обліку.. – Х.
3. – 1964. – 24с.
1467181
  Кіндрацька Л. Теорія бухгалтерського обліку: сучасні реалії оновлення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-22
1467182
  М"ясоїд П. Теорія в історичному поступі психологічного пізнання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (83). – С. 36-65. – Бібліогр.: с. 55--64. – ISSN 1810-2131
1467183
  Шкрабалюк Ю.О. Теорія валютних курсів та закон А.Ф. Терлволла в контексті кейнсіанського та посткейнсіанського аналізу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 23-28


  У статті розглянуто кейнсіанську інтерпретацію теорії валютного курсу. Проаналізовано кейнсіанський підхід до аналізу платіжного балансу, а також підхід з позицій сукупних внутрішніх витрат. Досліджено зміст моделі Манделла-Флемінга, умови Маршалла - ...
1467184
  Булкот О.В. Теорія валютного курсу // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 359-371. – ISBN 978-617-696-407-0
1467185
  Євтух О.Т. Теорія вартості через призму фінансів : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 7-20. – Бібліогр.: 26 назв
1467186
  Багрова І.В. Теорія вартості: історія, сучасний погляд / І.В. Багрова, О.Л. Черевко // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 5 (43). – С. 177-180
1467187
  Насікан Н.І. Теорія вартості: ретроспективний аналіз і сучасні погляди / Н.І. Насікан, І.С. Біла // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 45-53. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1467188
  Білецький Н. Теорія ввічливості та теорія звертань як перспективне методологічне поле для аналізу дипломатичних листів ранньомодерної доби // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 50-62. – ISSN 2413-7065
1467189
  Геранін В.О. Теорія вейвлетів з елементами фрактального аналізу : у 32 лекціях / Геранін В.О., Писаренко Л.Д., Рущицький Я.Я. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : ВПФ УкрІНТЕІ, 2002. – 359, [5] с. : іл. – Присвячується 40-й річниці факультету електроніки НТУУ "КПІ". - Покажчики: с. 351-359. – Бібліогр.: с. 346-350. – (Бібліотека молодого науковця ) ( Серія "Інформаційна еклектроніка"). – ISBN 966-7505-16-2
1467190
  Гречанюк С. Теорія взаємодії в управлінні правоохоронними органами / С. Гречанюк, Г. Терещук, Л. Мамчур // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 58-61. – ISSN 2524-0129
1467191
  Радіонова І.Ф. Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
1467192
  Моклячук М.П. Теорія вибору та прийняття рішень : [навч. посібник для студентів ун-тів] / М.П. Моклячук, Р.Є. Ямненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 525-527. – ISBN 978-966-439-700-8
1467193
  Шуб Ц.О. Теорія визначників / Ц.О. Шуб. – Київ, 1964. – 28 с.
1467194
  Ютланчук К.А. Теорія виконавчого процесу як галузь правової науки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 109-112. – ISBN 978-617-7041-84-8
1467195
  Фурсіна Н.А. Теорія виникнення військових конфліктів, воєн // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 81-88. – ISSN 2306-6806
1467196
  Фандель Гюнтер Теорія виробництва і витрат / Фандель Гюнтер; Пер.з нім. за ред.М.Г.Грещака. – Київ : Таксон, 2000. – 520с. – ISBN 966-7128-24-5
1467197
  Новіков Ф.В. Теорія високоякісної обробки деталей машин : монографія / Новіков Ф.В. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-377. – ISBN 978-966-676-565-2
1467198
  Ханчич В.М. Теорія виховання Ж.-Ж. Руссо в контексті реалізації "ідеалу просвітництва" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 118-120. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди на виховання Ж.-Ж. Руссо в контексті реалізації "просвітницького ідеалу". Питання полягає у визначенні місця виховання людини у суспільному житті та державі. В статье исследуются взгляды на воспитание Ж.-Ж. Руссо в ...
1467199
  Старіш О.Г. Теорія відкритих систем як парадигма процесів глобального розвитку / О.Г. Старіш; Національний університет "Острозька академія". – Сімферополь : Універсум, 2003. – 240с. – ISBN 966-8048-02-4
1467200
  Кравченко В.Ю. Теорія відносної депривації в контексті дослідження політичного насилля // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 40-42
1467201
  Костюк В.М. Теорія відображення та "нова загадка індукції" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1467202
  Янчук С.Я. Теорія військового перекладу в Україні: стан, проблеми, перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 328-335


  У статті розглядаються сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку теорії військового перекладу в Україні. Висвітлюються основні проблеми розвитку теорії військового перекладу та пропонуються способи їх вирішення. В статье ...
1467203
  Даниленко І.І. Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ірина Даниленко ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманітар. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 27-32. – ISBN 966-7458-71-7


  У пр. № 1739596 напис: Бібліотеці інституту філології від автора. 2.06.05. Підпис
1467204
  Рибалкін В.О. Теорія власності / В.О. Рибалкін, І.В. Лазня. – Київ : Логос, 2000. – 279с. – ISBN 966-581-200-9
1467205
   Теорія власності : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Н.В. Томчук-Пономаренко]. – Київ : Науковий світ, 2015. – 30, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 25-28
1467206
  Дерев"янко Костянтин Теорія Г. Зедльмайра та естетика постмодерну // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С.95-100. – ISSN 1728-9343
1467207
  Артін Е. Теорія Галуа : пер. з нім. / Е. Артін. – Київ : Радянська школа, 1963. – 99 с.
1467208
  Дрозд Ю.А. Теорія Галуа : Навч. посібник для студ. мех.-мат. ф-ту / Ю.А. Дрозд; КУ. – Київ : Київський університет, 1997. – 35с. – ISBN 966-594-022-8
1467209
  Безущак О.О. Теорія Галуа в монографічному викладі професора В.П. Єрмакова "Алгебраїчні рівняння, що розв"язуються в радикалах" / О.О. Безущак, О.М. Рябухо, В.І. Сущанський // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2007. – Т. 61 : Фізико-математичні науки
1467210
  Ігнатюк А.І. Теорія галузевих ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Досліджено виникнення та розвиток теорії галузевих ринків, її практичне значення, необхідність вивчення та застосування в економічній політиці держави та окремих підприємств.
1467211
  Портнов А. Теорія геноциду перед викликом Голодомору // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С. 11-13
1467212
  Смогоржевський О.С. Теорія геометричних побудов в просторі Лобачевського / О.С. Смогоржевський. – Київ, 1949. – 112 с.
1467213
  Горошко О.О. Теорія гіроскопічних систем : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.О. Горошко, І.В. Лебедєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-131. – ISBN 978-966-439-674-2
1467214
  Чуб О. Теорія глобалізму в трансформації світових економічних відносин // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 132-136. – ISSN 1993-0259
1467215
  Ковтуник І.І. Теорія готельного менеджменту // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 4-5
1467216
  Скоробогатова О.О. Теорія граматичної атракції О.О. Потебні в дослідженні граматики віршового тексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 0027-2833
1467217
  Слуцький Є.Є. Теорія граничної корисності / Є.Є. Слуцький; Ред. В.М. Фещенко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ ім. В. Гетьмана; Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528с. – ISBN 966-574-914-5
1467218
  Слуцький Є.Є. Теорія граничної корисності / Євген Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 479-485. – ISBN 966-346-208-6
1467219
  Карнаух Т.О. Теорія графів у задачах : Навчальний посібник / Т.О. Карнаух, А.Б. Ставровський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 76 с. – ISBN 966-594-549-1
1467220
  Трохимчук Р.М. Теорія графів: навч. посіб. / Р.М. Трохимчук. – К., 1998. – 44с.
1467221
  Дем"яненко О.О. Теорія громадянського суспільства у поглядах Дж. Л. Коен та Е. Арато // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 22-24
1467222
  Гальчинський А.С. Теорія грошей : навчально-методичний посібник / А.С. Гальчинський; МФ "Відродження". – Київ : Основи, 1996. – 416 с. – ISBN 966-500-020-9


  У посібнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових і валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютноїє політики.
1467223
  Гальчинський А. Теорія грошей : Hавчально-методичний посібник / Анатолій Гальчинський. – 2-е вид. – Київ : Основи, 1998. – 413с. – ISBN 966-500-020-9
1467224
  Гальчинський А. Теорія грошей : Hавчально-методичний посібник / А. Гальчинський. – 3-є вид., змінене і доповнене. – Київ : Основи, 1998. – 415с. – ISBN 966-500-020-9
1467225
  Гальчинський А. Теорія грошей : Hавчально-методичний посібник / А. Гальчинський. – 4-те вид., змінене і доповнене. – Київ : Основи, 2001. – 411с. – ISBN 966-500-020-9
1467226
   Теорія грошей : Навчально-методичний комплекс. – Київ : Київський університет, 2002. – 48с.
1467227
  Ковальчук Т. Теорія грошового обігу і сучасний монетаризм : проблеми макроекономіки / Т. Ковальчук, Є. Іванов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 3-14 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1467228
  Ганюшкін О.Г. Теорія груп : Навчальний посібник для студ. механіко-математичного факультету / О.Г. Ганюшкін, О.О. Безущак; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 127 с. – ISBN 966-594-585-8
1467229
  Кутовий С.Ю. Теорія груп у застосуванні до спектроскопії багатоатомних молекул : навч. посібник для студ. фізичних спец. ун-тів / С.Ю. Кутовий ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 144, [2] с. : іл., табл. – Книга видається в авт. редакції. – Бібліогр.: с. 144. – ISBN 978-966-529-271-5
1467230
  Кутовий С.Ю. Теорія груп у застосуванні до спектроскопії багатоатомних молекул : навч. посібник / С.Ю. Кутовий, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Київський університет, 2013. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 173. – ISBN 978-966-439-621-6
1467231
  Мельничук С.В. Теорія груп у фізиці молекул і кристалів : навч. посібник / С.В. Мельничук. – Київ : ІЗМН, 1997. – 304 с.
1467232
  Щур А.В. Теорія групової дії М. Олсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-138. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Предметом даної статті є теорія групової дії, яка розроблена видатним американським економістом і соціологом М.Олсоном. Теорія груп М. Олсона представляє собою внесок в те, що можна назвати перетином економічної та політичної психології. Ця теорія дає ...
1467233
  Пасісниченко В. Теорія демократизації та помаранчева революція // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 90-101.
1467234
  Борисова А. Теорія демократичної держави в концепції Карла Поппера // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 108-109
1467235
  Москалюк А.Б. Теорія демократії Мойсея Острогорського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст теорії демократії в контекскті критичної теорії політичних партій М. Острогорського, аналізується демократичний ідеал вченого. Раскрывается содержание теории демократии в контексте критической теории политических партий М. ...
1467236
  Калюжний Р.А. Теорія держави і права - основа формування професійної компетентності майбутніх правників // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 194-196. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1467237
  Назаренко Теорія держави і права / Назаренко, 1958
1467238
   Теорія держави і права : Для студ. загальнонаук. фак-тів вузів. – Львів : Вид.Львівського університету
Вип. 1 : Програма та робочий план вивчення курсу/ Склав П.О.Недбайло. – 1962. – 35с.
1467239
   Теорія держави і права : Для студ.загальнонаук. фак-тів вузів. – Львів : Вид. Львівського університету
Вип. 2 : Методичні вказівкидо вивчення курсу/ Склали: В.Г.Сокуренко, Н.І. Титова, Г.Х. Рябопашко, З.У.Хижина. – 1962. – 54с.
1467240
   Теорія держави і права : Навчальний посібник. – Київ : Юрінформ, 1995. – 187с.
1467241
  Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права / Т.Г. Андрусяк ; Фонд сприяння розвитку укр. правової думки та пропаганди держ. традицій "Право для України". – Львів, 1997. – 199 с.
1467242
  Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Теорія держави. Теорія демократії. Права людини. Теорія права. Основні типи правових систем світу. (Загальне порівняльне правознавство ): Підручник. / О.Ф. Скакун; МВС України; Університет внутрішніх справ. – Харків : Консум, 2001. – 656с. – ISBN 966-7124-76-2;966-7920-09-7
1467243
   Теорія держави і права : Навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков, В.П. Пастухов, О.Д. Тихомиров; За заг. ред. Копєйчикова В.В., Лисенкова С.Л.; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 368с. – ISBN 966-667-051-8
1467244
  Волинка К.Г. Теорія держави і права : Навчальний посібник / К.Г. Волинка; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 240с. – ISBN 966-608-251-9
1467245
   Теорія держави і права : Навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков, В.П. Пастухов, О.Д. Тихомиров; Мін-во освіти і науки України; За заг. ред. Копєйчикова В.В., Лисенкова С.Л. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 368с. – ISBN 966-667-114-X
1467246
   Теорія держави і права : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с. – ISBN 966-667-138-7
1467247
   Теорія держави і права : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 448 с. – ISBN 966-667-177-8
1467248
   Теорія держави і права : Навч. посібник / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров; В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. – Київ : Знання, 2005. – 327 с. – Шифр дубл.34 Теор.Доп.карт.ек. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-016-4
1467249
  Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Теорія держави.Теорія демократії. Права людини.Теорія права. Основні типи правових систем світу: (Загальне порівняльне правознавство): Підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.Ф. Скакун; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид. – Харків : Консум, 2005. – 656с. – ISBN 966-7124-76-2
1467250
  Скакун О.Ф. Теорія держави і права : (енциклопедичний курс): підручник для студ. вищих навч. закладів освіти / О.Ф. Скакун. – Харків : Еспада, 2006. – 776с. – ISBN 966-7870-96-0
1467251
  Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Теорія держави; Теорія демократії; Права людини; Теорія права; Основні типи правових систем світу (Загальне порівняльне правознавство): / О.Ф. Скакун. – Вид. стереотип. – Харків : Консум, 2006. – 656с. – ISBN 966-7124-76-2
1467252
  Кельман М.С. Теорія держави і права : схеми, таблиці, поняття / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин, Н.В.Сухицька ; МОН України; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "України". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 148с. – ISBN 966-364-162-2
1467253
   Теорія держави і права : навчальний посібник. – Київ : Прецедент, 2006. – 216 с. – ISBN 966-520-093-3
1467254
   Теорія держави і права : Навчальний посібник / Р.А. Ромашов, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша, Г.Н. Муртазаєва; За ред. Р.А. Ромашова, Н.М. Пархоменко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Санкт-Петербурзький ун-т МВС Росії. – Київ : КНТ, 2007. – 216с. – ISBN 978-966-373-221-3
1467255
  Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Теорія держави. Теорія демократії. Права людини. Теорія права. Основні типи правових систем світу (загальне порівняльне правознавство): підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Ф. Скакун; [пер. з рос. Бураковський С.О.]. – Вид. стереотипне. – Харків : Консум, 2008. – 656с. – ISBN 966-7124-76-2
1467256
  Тимченко С.М. Теорія держави і права : практикум для студ. юрид. факультету : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МС.М. Тимченко, Л.Г. Удовика ;ОНУ ; Запорізький нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-364-741-8
1467257
   Теорія держави і права : академічний курс: підручник / МОНУ; [ Зайчук О.В. та ін. ]. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-667-296-7
1467258
  Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права : навч. посібник / Ю.А. Ведєрніков, А.В. Папірна. – Київ : Знання, 2008. – 333 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-503-6
1467259
  Скакун О.Ф. Теорія держави і права : (енцикл. курс) : підручник для студентів ВНЗ / О.Ф. Скакун. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Еспада, 2009. – 752 с. – ISBN 978-966-456-028-0
1467260
  Скакун О.Ф. Теорія держави і права : теорія держави : теорія демократії : права людини : теорія права : основні типи правових систем світу : (загальне порівняльне правознавство): підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Ф. Скакун. – Вид. стереотипне. – Харків : Консум, 2009. – 656 с. – ISBN 966-7124-76-2
1467261
  Письменицький А.А. Теорія держави і права : навч. посібник / А.А. Письменицький, Д.В. Слинько, А.С. Спаський ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 242, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-447-5
1467262
   Теорія держави і права : держ. іспит : навч. посібник / Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. – Харків : Одіссей, 2011. – 255, [1] с. – ISBN 978-966-633-976-1
1467263
  Сухонос В.В. Теорія держави і права : підручник для студентів ВНЗ / В.В. Сухонос ; Держ. ВНЗ "Укр. акад. банківської справи Нац. банку України", Юрид. ф-т. – Суми : Університетська книга, 2013. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 543 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-693-5
1467264
   Теорія держави і права : навч. посібник / [Бостан С.К. та ін.]. – Київ : Академія, 2013. – 346, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 1999 р. - Термін. слов.: с. 339-346. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-420-8
1467265
  Машков А.Д. Теорія держави і права : підручник [для студентів юрид. вузів і ф-тів, аспірантів, ад"юнктів, викладачів] / А.Д. Машков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Дакор, 2014. – 491, [1] с. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-38-6
1467266
   Теорія держави і права : підручник / [О.В. Петришин та ін.] ; за ред. О.В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2014. – 366, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 366-367. - Покажч.: с. 349-359. – Бібліогр.: с. 360-365. – ISBN 978-966-458-559-7
1467267
  Машков А.Д. Теорія держави і права : підручник / А.Д. Машков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Дакор, 2015. – 491, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7020-38-6
1467268
   Теорія держави і права : підручник / [Петришин О.В. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О.В. Петришина ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2015. – 366, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці книги. - Алф.-предм. покажч.: с. 349-359. – Бібліогр.: с. 360-365. – ISBN 978-966-458-559-7
1467269
  Крестовська Н.М. Теорія держави і права : підручник, практикум, тести / Н.М.Крестовська, Л.Г. Матвєєва ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Одес. держ. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 581, [3] с. : табл. – Покажчики: с. 577-581. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
1467270
  Крестовська Н.М. Теорія держави і права : підручник, практикум, тести / Н.М.Крестовська, Л.Г. Матвєєва ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Одес. держ. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 581, [3] с. : табл. – Покажчики: с. 577-581. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-748-1
1467271
  Северінова О.Б. Теорія держави і права : навч. посібник / О.Б. Северінова ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2021. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-103. – (Освітні традиції перевірені часом). – ISBN 978-617-7679-84-3
1467272
  Крестовська Н.М. Теорія держави і права : Підручник. Практикум. Тести / Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвєєва ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Одес. держ. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 581, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 577-581. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-748-1
1467273
  Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти) : Навчальний посібник / М.В. Кравчук; МОіНУ. Тернопільська академія народного гос-ва. – Київ : Атіка, 2003. – 288с. – ISBN 966-8074-66-1


  У вигляді схем і табліц, висвітлено основні засади, принципи, нові підходи до найважливіших питань теорії держави і права, розкрито сутність, загальні поняття. Для юридичних факультетів вузів
1467274
  Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти) : навчальний посібник [ для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Правознавство" / Кравчук М.В.; МОНУ; Тернопільська академія народного господарства. – Київ : Атіка, 2007. – 288с. – ISBN 966-8074-66-1
1467275
  Тимченко С.М. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : практикум для студ. юрид. спец. : навч. посіб. / С.М. Тимченко, Л.Г. Удовика ; МОНУ ; Запорізький нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-364-741-8


  Практикум підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. Враховуючи приєднання національної системи вищої освіти до Болонського процесу, складо- вою якого виступає ...
1467276
  Калюжний Р.А. Теорія держави і права в основі регулювання інформаційного суспільства / Р.А. Калюжний, І.М. Сопілко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 200-202. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
1467277
   Теорія держави і права для підготовки до іспиту : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Самофалов Л.П. [ та ін. ] ; за заг. ред. В.С. Шилінгова. – Київ : КНТ, 2008. – 228 с. – ISBN 978-966-373-430-9
1467278
  Бабкіна О.В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях : навч. посіб. / О.В. Бабкіна, К.Г. Волинка ; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 144 с. – ISBN 966-608-404-X
1467279
  Олійник А.Ю. Теорія держави і права України : Навч. посібник / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко; Нац.академія внутрішних справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 176с. – ISBN 966-7784-69-Х
1467280
  Жаровська І.М. Теорія держави і права як фундаментальна та світоглядна дисципліна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 2219-5521
1467281
  Шемшученко Ю.С. Теорія держави і права, порівняльне правознавство, філософія права, політологія // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 82-144. – ISBN 978-966-8602-87-0
1467282
   Теорія держави і права. Академічний курс : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 688с. – ISBN 966-667-212-Х
1467283
  Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : Навчальний посібник / М.В. Кравчук; МОНУ. Юрид.ін-тут Терноп.академії народного господарства; Копейчиков В.В., Котюк В.О., Оборотов Ю.М. – 3-тє вид., змінене й доповнене. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 247с. – ISBN 966-7952-08-8
1467284
  Кучук А. Теорія держави і права: сучасний стан і перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 3-6
1467285
  Куліченко В.В. Теорія держави та права : (курс лекцій в схемах для студ. та абітурієнтів юрид. фак-тів / В.В. Куліченко, П.В. Карпунчев, 1997. – 82с.
1467286
  Красноокий О.А. Теорія держави та права : методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності "Правознавство" / О.А. Красноокий, В.В. Ластовський; Черкаська академія менеджменту; Коледж економіки і управління. – Черкаси, 2003. – 28с.
1467287
  Нікітін А.В. Теорія держави та права : навчальний посібник для дистанційного навчання / А.В. Нікітін; Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна". – ISBN 966-7979-34-2
Ч.1. – 2004. – 158 с.
1467288
  Ведєрніков Ю.А. Теорія держави та права : Навч. посібник / Ю.А.Ведєрніков, В.С.Грекул; МОН України; МВС України; Юридична академія. – 4-е вид., доп. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-086-3
1467289
  Карпунов В.М. Теорія держави та права : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / В.М. Карпунов; МВС України; Луганська акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 208с. – (Теорія держави та права). – ISBN 966-81290-30-Х
1467290
   Теорія держави та права : посібник для підготовки до іспитів / С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша; Тимченко С.М., Калюжний Р.А., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. – 3-тє вид., стереот. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 176 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-024-7
1467291
  Кузьмін С.А. Теорія держави та права в питаннях та відповідях : посібник / С.А. Кузьмін, Д.М. Карпенко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 128 с. – Алф. покажчик: с. 117-120. – Бібліогр.: с. 121-122. – (Серія "Шпаргалка"). – ISBN 978-966-437-175-6
1467292
  Загоруй І.С. Теорія держави та права: навчальні матеріали для підготовки до державного іспиту : метод. рекомендації / І.С. Загоруй, Л.М. Загоруй ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 451, [1] с. – Предм. покажч.: с. 444-450. – Бібліогр.: с. 437-443. – ISBN 978-617-616-082-3
1467293
  Молдован А.В. Теорія держави та права: основні поняття : навч. посібник / Андрій Молдован, Віталіна Озель. – Київ : Алерта, 2017. – 99, [1] с. : іл., табл. – Юрид. словничок: с. 88-98. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-617-566-427-8
1467294
  Краснікова Л.І. Теорія державних витрат та суспільний вибір / Л.І. Краснікова ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2009. – 108, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2410-00-6
1467295
  Чайко П.А. Теорія державного суверенітету Жана Бодена // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 120-122
1467296
  Коротич О. Теорія державного управління: пошук оптимальних визначень // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 56-64.
1467297
  Гриценко І.С. Теорія державної служби в радянському законодавстві та радянській правовій науці у 20-х рр. XХ ст. // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)


  Статтю посвячено вивченню інституту державної служби, яке здійснюється крізь призму аналізу радянського законодавства та радянських наукових концепцій, що мали місце у 20-х рр. XX ст. у СРСР. Розглянуто нормативні акти, що регулювали питання ...
1467298
  Бабіїв І.В. Теорія державотворення : про це повинні знати виборці не тільки України / І.В. Бабіїв. – [Київ] : [Поліпром]
Ч. 1 : Антидемократичні вибори депутатів Верховної Ради України і депутатів місцевих рад. Міжнародні відносини і договори України. Конституційний суд України чи політрада політичних партій влади?. – 2008. – 24 c.
1467299
  Мережко О. Теорія джерел міжнародного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 40-49.
1467300
  Пічкур В.В. Теорія динамічних систем = Theory of dynamical systems : навч. посібник / В.В. Пічкур, О.В. Капустян, В.В. Собчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 347, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 340-343. – ISBN 978-966-940-301-8
1467301
  Бойченко М.І. Теорія дії та теорія комунікації як граничне обгрунтування системного підходу в соціальному пізнанні // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 11-16
1467302
  Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.О. Атанов. – Київ : Кондор, 2007. – 186с. – ISBN 978-966-8251-95-5
1467303
  Мягкий М. Теорія довгих хвиль Кондратьєва: тенденції та протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено теорію довгих хвиль Кондратьєва і розкриті основні протиріччя, які виникли в ході її обговорення в Інституті економіки в 1926 році та її подальшого розвитку у XX ст. Kondratieff long wave theory is analysed, as well as its main ...
1467304
  Кучер Т.М. Теорія доведення у цивілістичному процесі : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кучер Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 510 арк. – Додатки: арк. 458-510. – Бібліогр.: арк. 409-457
1467305
  Кучер Т.М. Теорія доведення у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кучер Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1467306
  Маркс К. Теорія додаткової вартості / К. Маркс. – Київ
Т. 2. – 1960. – 640с.
1467307
  Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України : Підручник / Є.Г. Коваленко; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 632с. – ISBN 966-667-207-3
1467308
  Богатирьов І. Теорія дослідження пенітенціарної системи України крізь призму науки кримінально-виконавчого права / І. Богатирьов, О. Шкута // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 189-195. – ISSN 2306-9082
1467309
  Антіпова І.Г. Теорія драматургічного мислення (кінець ХІХ - початок ХХ століття) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 214-217. – ISBN 978-966-171-217-0
1467310
   Теорія драми в історичному розвитку. – К, 1950. – 628с.
1467311
  Огінова І.О. Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) : підручник для студентів ВНЗ / І.О. Огінова, О.Є. Пахомов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2012. – 539, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 533-535. – ISBN 978-966-551-34-0
1467312
  Толстов С.В. Теорія еволюції міжнародної системи: основні критерії та загальні положення // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 3-37
1467313
  Жихарев О.С. Теорія еквівалентів при встановленні порушення права на патент // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 67-70. – ISBN 978-966-999-024-2
1467314
  Свистак-Яроцька Теорія екологічної освіти: від елементарних знань про природу до складової освіти для сталого розвитку суспільства // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 86-99. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Про історію екологічної освіти.
1467315
  Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Длугопольський О.В. ; МОН України ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Професіонал, 2007. – 592 с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 586-591. – ISBN 978-966-370-074-8
1467316
  Литвак М.Л. Теорія економіки домогосподарства та її роль в аналізі мікро та макро поведінки господарюючих суб"єктів (на прикладі робіт Г.Беккера) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 213-218


  На основі праць лауреата Нобелівської премії з економіки Гері С. Бекера аналізуються такі економічні явища як економічні основи вступу до шлюбу, поєднання альтруїзму і егоїзму у сімейних стосунках, розподіл праці між членами сім"ї, співвідношення у ...
1467317
  Шумер Н.С. Теорія економічних криз М.І. Туган-Барановського // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 146-149. – ISSN 2313-0431
1467318
  Яцків М.І. Теорія економічного аналізу / М.І. Яцків. – Львів, 1993. – 216 с.
1467319
   Теорія економічного аналізу : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Чебан, Т.А. Калінська, І.О. Дмитрієнко, ; МОіНУ; Херсон. держ. техн. ун-т; За ред.: В.Є.Труша. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 214с. – ISBN 966-8253-78-7
1467320
  Ветрова Н.М. Теорія економічного аналізу : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Ветрова, Н.В. Кузьміна, Д.Є. Токарєва; МОНУ; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2005. – 97с. – ISBN 966-7711-32-3
1467321
  Чигринська О.С. Теорія економічного аналізу : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Чигринська, Т.М. Власюк; МОНУ; Київськ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 232с. – ISBN 966-364-259-9
1467322
  Панасенко Л.І. Теорія економічного аналізу : Навчальний посібник / Л.І. Панасенко, Г.П. Голубнича; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 243с. – Шифр дубл.33 Пана.Доп.карт.в.ин-т,ек,киб.,м.в.,м.м. – ISBN 966-594-902-0
1467323
  Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навчальний посібник / Г.І. Купалова. – Київ : Знання, 2008. – 639с. – ISBN 978-966-346-497-8
1467324
  Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : практикум / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – Київ : Освіта України, 2014. – 637, [1] с. : табл. – Алф. покажч.: с. 543-600. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7241-25-5
1467325
  Горкіна Л.П. Теорія економічного зростання: нобелівський аспект / Л.П. Горкіна, М.В. Довбенко // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 147-157 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1467326
  Євтух О.Т. Теорія економічного нормування : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 8-18. – Бібліогр.: 25 назв
1467327
  Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку : дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; пер. В. Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 241, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-580-2
1467328
  Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку : дослідж. прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; пер. [з англ.] Василя Старка ; [наук. ред. Ю.М. Бажал]. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 243, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: The theory of economic development. An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle / Josef A. Schumpeter. New Brunswick ; London, 1983. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-660-1
1467329
  Нестеренко О.П. Теорія економічного циклу: аналіз австрійської школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 41-44. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність австрійської теорії економічного циклу. Проаналізовано відмінності підходу австрійської школи від теорій економічних коливань інших течій економічної науки Essence of Austrian theory of economic cycle has been revealed. Differences ...
1467330
  Чорний Р. Теорія економічної ефективності людського капіталу на постіндустріальній стадії розвитку сусаільства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 291-294. – ISSN 1993-0259
1467331
  Кондрашова-Діденко Теорія економічної культури : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-225-6
1467332
  Заклекта О. Теорія економічної політики в працях Нобелівських лауреатів в світлі викликів сьогодення / О. Заклекта, О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 194-201. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1467333
  Наумова Л.М. Теорія екранної режисури Володимира Горпенка в контексті діяльності української школи теорії режисури екранних мистецтв // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 112-121. – ISSN 1997-4264
1467334
  Тю Микола Сан-Суєвич Теорія екситонів та ефекти локального поля в електродинаміці молекулярних конденсованих середовищ : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.02 / Тю Микола Сан-Суєвич; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 39л.
1467335
  Беккер Р. Теорія електрики : нова обробка праці М. Абрагама Т. 2 / Р. Беккер. – перекл. з 6-го переробл. нім. вид. – Харків; Київ : ОНТИ НКТП
Т. 2 : Електронна теорія. – 1935. – 412 с.
1467336
  Абрагам М. Теорія електрики : пер. з нім. / М. Абрагам, Р. Беккер ; за ред. проф. Б.М. Фінкельштейна ; пер. з нім. Т.В. Радченко. – Харків ; Київ : ОНТИ : НКТП
Т. 1. – 1936. – 259 с.
1467337
  Омельченко В.О. Теорія електричного зв"язку / В.О. Омельченко, В.Г. Санніков; Мін. освіти України; Ін-т системних досліджень освіти; Харків. ун-т електроніки. – Київ. – ISBN 5-7763-2363-0
Ч. 1. – 1994. – 304с.
1467338
  Кордиш Л.Й. Теорія електромагнетичного поля : Курс лекцій, що читав проф. Кордин в Київському Іституті Народної освіти в 1926/27 учб. році / Кордиш, проф. – Київ : Вид. Видавнича Комісія І.Н.О., 1927. – 251 с.
1467339
  Болеста І. Теорія електромагнітного поля : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / Іван Болеста ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 458, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 455. – ISBN 978-966-613-978-1
1467340
  Соколов С.В. Теорія електромагнітного поля та основи техніки НВЧ : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.В. Соколов, Л.Д. Писаренко, В.О. Журба ; за заг. ред. Г.С. Воробйова. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 393 с. : іл. + Додаток: с. 323-393. – Бібліогр.: с. 318-322. – ISBN 978-966-657-339-4
1467341
  Дацюк Віталій Васильович Теорія електронно-коливальної релаксації та оптичних переходів молекул в активних середовищах ексимерних лазерів та мікрорезонаторах : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Дацюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 294л. – Бібліогр.: 260-294
1467342
  Дацюк Віталій Васильович Теорія електронно-коливальної релаксації та оптичних переходів молекул в активних середовищах ексимерних лазерів та мікрорезонаторах : Автореф. дис. ... доктора фыз.-мат. наук: 01.04.02 / Дацюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 34 назв.
1467343
  Репецький Станіслав Петрович Теорія електронної структури та електропроводності сплавів, що упорядковуються : автореф. дис. ... д-р наук : 01.04.02 / Репецький Станіслав Петрович ; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 37 с.
1467344
  Миронцов М.Л. Теорія електронної та діркової провідності в неметалевих кристалах з одним рівнем фоторефрактивних центрів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 53-55. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Розглянута теоретична модель провідності в неметалевому кристалі з одним рівнем акцепторів та одним рівнем домішок, що компенсують його заряд при врахування одночасної електронної та діркової провідності. Знайдені аналітичні вирази для швидкості ...
1467345
  Наконечний О.Г. Теорія електропереносу системами з вузькими енергетичними зонами в магнітному полі / О.Г. Наконечний, С.П. Репецький, Б.В. Стащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 158-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розвинуто метод розрахунку електропровідності кристалів, що магнітно впорядковуються. Метод грунтується на теорії багатократного розсіяння. Отримано кластерний розклад для двочастинкової функції Гріна (електропровідності) кристала з врахуванням ...
1467346
  Куліш В.В. Теорія еліптично поляризованих ЕН-прискорювальних систем для формування коротких імпульсів жорсткого рентгенівського випромінювання / В.В. Куліш, І.В. Губанов, О.О. Орлова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 463-470. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудована теорія еліптично-поляризованих ондулярних індукційних прискорювачів (ЕН-прискорювачів), призначених для використання у джерелах жорсткого рентгенівського випромінювання. Проведений аналіз дозволив встановити ряд характерних особливостей ...
1467347
  Дубіс Л.Ф. Теорія еолового палеоморфогенезу: аналіз системи знань та головних складових // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 16-21. – ISSN 0868-6939


  Наведено та проаналізовано три головні складові еолового палеоморфогенезу: теоретичну, науково-методологічну, інформаційно-знаннєву. Значну увагу приділено системі наукових знань і інформації, що є підставою формування інформаційно-знаннєвої складової. ...
1467348
  Циганок О. Теорія епітафії в українських поетиках XVII - першої половини XVIII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 35-41. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто шкільну теорію епітафії в давній Україні. Термін "епітафія" вживався в поетиках у двох значеннях: як похоронна поезія в цілому і як жанровий різновид. Одні поетики наголошували на епіграматичній формі епітафії, у других під впливом ...
1467349
  Адорно Т.В. Теорія естетики = Asthetische Theorie / Теодор В. Адорно ; пер. з нім. П.Таращук. – Київ : Основи, 2002. – 518 с. – ISBN 966-500-207-4


  "Теорія естетики" видитного німецького філософа,соціолога та музикознавця Теодора Адорно (1903 -1969) не менш суперечлива й певною мірою парадоксальна,ніж світ у якому ми живемо.Автор поєднує найвищий ідеалізм із суто догматичним матеріалізмом та ...
1467350
  Стороженко І.С. Теорія етногенезу Лева Гумільова як методологічний інструмент для дослідження етнічної історії українського козацтва // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 3-14. – ISBN 978-966-551-327-8
1467351
  Конта Р.М. Теорія етногенезу та націогенезу українців у працях М. Грушевського: історіографічні інтерпретації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 44-46. – ISSN 2076-1554
1467352
  Нельга О.В. Теорія етносу. Курс лекцій : Навч. посібник / О.В. Нельга; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1997. – 368с. – ISBN 966-7145-04-2
1467353
  Льовкіна О.Г. Теорія ефективної діяльності О. Богданова і Т. Котарбінського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209
1467354
  Романенко О.В. Теорія єдиного індустріального суспільства як попрередня спроба концепції глобалізації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.46-50
1467355
  Зінченко І.Л. Теорія єдності процесу та її вплив на зміст і класифікацію принципів кримінального процесу України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 190-198. – ISSN 0201-7245
1467356
  Бовсунівська Т.В. Теорія жанрових трансформацій Е. Фаулера // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 29-33
1467357
  Москаленко А.З. Теорія журналістики : Підручник / А.З. Москаленко. – Київ : Експрес-об"ява, 1998. – 336с. – ISBN 966-7111-26-1
1467358
  Москаленко А.З. Теорія журналістики : навч. посібник / А.З. Москаленко. – Київ : ЕксОб, 2002. – 334с. – ISBN 966-7769-16-Х
1467359
  Москаленко А.З. Теорія журналістики : Навчальний посібник / А.З. Москаленко. – Київ : ЕксОб, 2003. – 335с. – ISBN 966-7769-16-Х
1467360
  Приступенко Т.О. Теорія журналістики : етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навчальний. посібник / Т.О. Приступенко. – Київ : Знання, 2011. – 351, [1] с. – ISBN 978-966-346-656-9
1467361
  Мелещенко О.К. Теорія журналістики і масової комунікації : Україномовні та російськомовні джерела (1991-2001): Матеріали до бібліографії / О.К. Мелещенко, Б.І. Черняков; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – 68с.
1467362
  Черняков Б.І. Теорія журналістики і масової комунікації в українськомовних і російськомовних джерелах (1991-2001) / Б.І. Черняков, О.К. Мелещенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 159-192


  Йдеться про проект бібліографічного поняття, що має на меті показати перебіг інтенсивних наукових пошуків на пострадянському просторі з журналістської освіти, ввести до обігу найвідоміші результати досліджень. The question is the project of ...
1467363
  Приступенко Т.О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : Навч. посібник / Т.О. Приступенко; КНУШ. – Київ, 2004. – 375с. – ISBN 966-594-165-8
1467364
  Приступенко Т.О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Т.О. Приступенко ; КНУТШ. – 2-ге вид., стер. – Київ : Київський університет, 2008. – 334с. – ISBN 978-966-439-030-6
1467365
  Гриценко І. Теорія законності управління в юридичній науці наприкінці ХІХ - початку ХХ століття // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 177-184


  У статті проаналізовано підходи вчених юристів щодо розробки теорії законності управління в адміністративному праві в дореволюційній Росії. Legal scientific concepts concerning theory of management legality in administrative law of Russian Empire ...
1467366
  Масицька Т. Теорія залежностей у сучасному синтаксисі // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 133-144. – ISSN 2304-9383
1467367
  Третяк А.М. Теорія земельного капіталу: земельний капітал як соціально-економічна категорія // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 7. – С. 5-12
1467368
  Третяк А.М. Теорія земельного капіталу: місце земельного капіталу в структурі природного та національного багатства України // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-13
1467369
  Сукачов О.П. Теорія змінних струмів / О.П. Сукачов. – Харків-Київ : Державне науково-технічне видавництво України, 1935. – 491 с.
1467370
  Джиджора Є. Теорія змови як пропагандистська модель комунікації (як вишки 5G пов"язані з коронавірусом та "вакцинами Білла Гейтса") // Діалог. Медіастудії : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи ; редкол.: О. Іванова, І Грєбцова, М. Польовий [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 26. – С. 37-51. – ISSN 2308-3255
1467371
  Попович М. Теорія значення: "бути" чи "мати" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 74-80. – ISSN 0235-7941
1467372
  Вакарчук І.О. Теорія зоряних спектрів : Підручник для студ. астрономічних та фізичних спец-тей вищ. навчальн. закладів / І.О. Вакарчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 359с. – ISBN 966-613-170-6
1467373
  Лорка Ф.Г. Теорія і гра Дуенде // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 210-228. – ISBN 966-7996-28-Х
1467374
  Костюк Г. Теорія і дійсність (V). До проблеми вивчення теорії, тактики і стратегії більшовизму в національному питанні // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 2 (122), лютий. – С. 63-78
1467375
  Чумак П.Я. Теорія і досвід превентивного біологічного захисту рослин-інтродуцентів від шкідників в закритому грунті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Дано теоретичне обґрунтування та досвід превентивного використання ентомофагів в інтегрованій системі захисту рослин від шкідників в закритому грунті.
1467376
  Продайвода Г.Т. Теорія і задачі механіки суцільного середовища : Навч. посібник / Г.Т. Продайвода. – Київ : Київський університет, 1998. – 183с. – ISBN 966-594-101-1
1467377
  Сташук В.Д. Теорія і комп"ютерне моделювання радіоелектронних кіл : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.Д. Сташук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 370, [10] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 378. – ISBN 978-966-388-311-3
1467378
  Сірик Л. Теорія і критика міжслов"янського художнього перекладу в працях українських неокласиків Максима Рильського і Миколи Зерова // Ukrajinsky jazyk a kultura v umeleckom a odbornom preklade v stredoeuropskom priestore : Zbornik prispevkov z medzinarodneho vedeckeho seminara, ktory sa konal dna 27.9.2017 na Katedre ukrajinistiky Institutu ukrajinistiky a stredoeuropskych studii Filozofckej fak. Presovskey univ. / Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove ; ed.: Jarmila Kredatusova. – Presov : Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2018. – С. 60-75. – (Opera Translatologica ; 6/2018). – ISBN 978-80-555-1997-5


  "Розглянуто проблему ролі та функціонування перекладу у системі національної культури на прикладі творчості неокласиків М. Зерова та М. Рильського. Проведено аналіз джерел неокласичної течії загалом і перекладацького та перекладознавчого доробку М. ...
1467379
  Наєнко М.К. Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – 122, [2] с., [18] арк. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5
1467380
  Наєнко М. Теорія і літ-творчість: кафедральні ретро- і перспективи // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 142-156. – ISSN 2075-1222


  Ідеться про розвиток науково-навчальних знань на кафедрі теорії літератури КНУ імені Тараса Шевченка, яка відкрита 50 років тому. Функціонування кафедри автор пов"язує з теоретичними і методичними пошуками в цій галузі вітчизняних і зарубіжних ...
1467381
  Сніжко Сергій Іванович Теорія і методи аналізу гідрохімічних систем // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 75-83 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
1467382
  Сніжко Сергій Іванович Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем : Дис... д-ра геогр.наук : 11.00.07 / Сніжко Сергій Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 416с. – Додатки: с. 394-416. – Бібліогр.: с.3 67-393
1467383
  Сніжко Сергій Іванович Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук:11.00.07 / Сніжко С.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 30 с.
1467384
  Сніжко С.І. Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем : Монографія / С.І. Сніжко; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 284с. – ISBN 966-521-379-2
1467385
  Гладких І.І. Теорія і методи визначення і моделювання динаміки рельєфу морського дна. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.24.01 / Гладких І.І.; Київ ун-т.будівн.і архітектури. – К, 1999. – 32л.
1467386
  Барболіна Т.М. Теорія і методи комбінаторної оптимізації на розміщеннях: детерміновані та стохастичні задачі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Барболіна Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назви
1467387
  Боровий Валентин Олександрович Теорія і методи підвищення точності вимірювань геодезичними приладами спеціального призначення : Автореф... доктора техн.наук: 05.24.01 / Боровий Валентин Олександрович; Київськ. держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – К., 1996. – 39л.
1467388
  Лукашевич М.П. Теорія і методи соціальної роботи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, І.І. Мигович; МАУП. – 2-е вид., доп., і виправлене. – Київ : МАУП, 2003. – 168с. – ISBN 966-608-332-9
1467389
  Романишина Н. Теорія і методика вивчення автобіографічного оповідання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 16-20
1467390
  Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів / С.Г. Карпенчук ; [ред. Н.А. Симоненко]. – Київ : Вища школа, 1997. – 303, [1] с. – Додатки: с. 288-302
1467391
  Омеляненко В.Л. Теорія і методика виховання : навчальний посібник / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2008. – 416с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 978-966-346-403-9
1467392
  Ягупов В.В. Теорія і методика військового навчання : Монографія / В.В. Ягупов; КНУТШ. – Київ : Тандем, 2000. – 380с. – ISBN 966-7145-35-7
1467393
  Білоусова В.О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : Монографія / В.О. Білоусова. – Київ : ІЗМH, 1997. – 192 с. – ISBN 5-7763-8990-9
1467394
  Грицак Н.Р. Теорія і методика жанрового аналізу малих епічних і ліро-епічних різнонаціональних художніх творів : монографія / Наталія Грицак ; [наук. ред. О.О. Ісаєва] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 400, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363-400. – ISBN 978-966-654-582-7
1467395
  Шкляр В. Теорія і методика журналістської творчості : Конспект лекцій / В. Шкляр; Міжнародний ін-т Лінгвістики і Права. – Київ, 1999. – 31с.
1467396
  Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості : Навчальний посібник / Володимир Здоровега; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : ПАІС, 2000. – 180с. – ISBN 966-95183-4-2
1467397
  Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : Підручник / Володимир Здоровега; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : ПАІС, 2004. – 268с. – Шифр. дубл. 002 Здор. – ISBN 966-7651-16-9; 966-7854-76-0
1467398
  Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / Володимир Здоровега ; Мін-во освіти і науки України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-є вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 268 с. – ISBN 978-966-7651-80-0
1467399
   Теорія і методика комсомольської роботи в школі. – Київ, 1980. – 206 с.
1467400
   Теорія і методика комуністичного виховання в школі. – К, 1977. – 320 с.
1467401
  Черкасов В.Ф. Теорія і методика музичної освіти : підручник / В.Ф. Черкасов ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 527, [1] с. – Термінол. словник: с. 506-526. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-10-348-4
1467402
  Грицак Н.Р. Теорія і методика навчання жанрового аналізу різнонаціональних художніх творів майбутніх учителів зарубіжної літератури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Грицак Наталія Русланівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1467403
  Червінська І.Б. Теорія і методика організації соціокультурного простору загальноосвітньої школи в гірській місцевості : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Червінська Інна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назви
1467404
  Цина А.Ю. Теорія і методика особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Цина Андрій Юрійович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
1467405
  Мартинюк М. Теорія і методика підготовки "Бакалавра освіти: природничі науки" на засадах інтегративного освітньо-галузевого підходу / М. Мартинюк, М. Декарчук, В. Хитрук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 80-85. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 4). – ISSN 2519-254X
1467406
  Самойленко О.О. Теорія і методика підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Самойленко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1467407
  Ситняківська С.М. Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ситняківська Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1467408
   Теорія і методика піонерської роботи. – Київ, 1982. – 240с.
1467409
  Маврін О.О. Теорія і методика польової та камеральної археографії в Україні 1940-1980-х років // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 95-106. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  Подано нарис історії розвитку теоретичних та методологічних досліджень в галузі археографії. В центрі уваги знаходяться здобутки українських археографів, пов’язані з визначенням предмета і методів польових та камеральних студій в період з 1940-х до ...
1467410
  Зайченко І.В. Теорія і методика професійного навчання : навч. посібник / І.В. Зайченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2021. – 579, [1] с. : табл., іл. – Глосарій: с. 529-550. – Бібліогр.: с. 515-528 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-65-3
1467411
   Теорія і методика професійної освіти : навч. посібник / [З.Н. Курлянд та ін.] ; за ред. З.Н. Курлянд. – Київ : Знання, 2012. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 361-376. – ISBN 978-966-346-908-9
1467412
  Доценко Н.А. Теорія і методика професійної підготовки бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середоища : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Доценко Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
1467413
  Сімкова І.О. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього науково-технічного перекладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сімкова Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
1467414
  Степаненко Л.М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Степаненко Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1467415
  Мельничук І.М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мельничук І.М. ; Тернопіль. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 42 с. – Бібліогр. : 50 назв.
1467416
  Шевців З.М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Шевців Зоя Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 43 назви
1467417
  Лісовець О.В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О.В. Лісовець. – Київ : Академія, 2011. – 256 с. : іл. – Бібліогр.: с 250-255. – (Альма-матер, ISSN 978-966-580-310-2). – ISBN 978-966-580-360-7


  Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху
1467418
  Шуляр В. Теорія і методика уроку вивчення й аналізу художнього твору (за сатиричною комедією І. Карпенка-Карого "Хазяїн") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-23
1467419
   Теорія і методика фізичного виховання. – К, 1969. – 84с.
1467420
   Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ : Олімпійська література. – ISSN 1992-7908
№ 4. – 2012. – Резюме рос., англ. мовами
1467421
   Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ : Олімпійська література. – ISSN 1992-7908
№ 1. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1467422
   Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
№ 2. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1467423
   Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
№ 3. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1467424
   Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467425
   Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467426
   Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467427
   Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467428
   Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467429
  Пришляк О.Ю. Теорія і методика формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Пришляк Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 61 назва
1467430
  Сидорук І.І. Теорія і методика формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Сидорук Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1467431
  Влах М.Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник / Мирослава Влах, Любов Котик ; [наук. ред. О.І. Шаблій] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 342, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 307-342. – Бібліогр.: с. 246-281. – ISBN 978-617-10-0441-2
1467432
  Вижва С.А. Теорія і методологія геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С.4-8. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  На базі нелінійної багатокомпонентної тріщинуватої моделі геологічного середовища розроблено теорію і методологію геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів. Математичне моделювання ефективних геофізичних параметрів запропоновано ...
1467433
  Бутинець Т.А. Теорія і методологія господарського контролю: інституційний підхід // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 19-27. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1467434
  Меньшов О.І. Теорія і методологія застосування магнетизму грунтового покриву в геології, екології, грунтознавстві : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Меньшов Олександр Ігоревич ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 47 назв
1467435
  Меньшов О.І. Теорія і методологія застосування магнетизму ґрунтового покриву в геології, екології, ґрунтознавстві : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Меньшов Олександр Ігоревич ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 312 арк. – Додатки: арк. 306-312. – Бібліогр.: арк. 271-305
1467436
  Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу : монографія / Гуменюк О.Є.; Мін-во освіти і науки України; Мін-во освіти і науки Автоном. Республіки Крим; РВНЗ "Кримський гуманітарний ун-т" (м. Ялта). – Ялта; Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 340с. – ISBN 978-966-07-1367-3
1467437
  Вижва С.А. Теорія і методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів : автореф. дис. ... д-ра геол. наук: 04.00.22 / Вижва Сергій Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1467438
  Вижва Сергій Андрійович Теорія і методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів : Дис. ... доктора геолог. наук: 04.00.22 / КНУТШ; Вижва С.А. – Київ, 2004. – 270с. + Додатки: л. 259 - 270. – Бібліогр.: л.: 216 - 222
1467439
  Москаленко О.М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб : монографія / О.М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 550, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 476-511, у дод. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-432-9


  У пр. № 1719174 напис: Вельмишановному Віктору Дмитровичу з великою повагою та вдячністю за важливу і чудово організовану конференцію з економічної теорії теоретико-методологічного спрямування. Автор Москаленко Олександра Миколаївна, д.е.н., професор ...
1467440
  Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу : Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Т.С. Шемет; За ред. проф. О.І. Рогача. – Київ : Либідь, 2006. – 360с. – ISBN 966-06-0434-3


  Теорія і практика валютного курсу. Розглянуто основні теоретико-концептуальні аспекти визначення ключової економічної категорії світових фінансів валютного курсу від первісних уявлень до сучасних портфельних моделей.
1467441
  Жила С.О. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв"язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи : [монографія] / Світлана Жила. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2004. – 360 с. : табл. – Бібліогр.: с. 324-359. – ISBN 966-502-199-0
1467442
   Теорія і практика викладання танцювальної аеробіки в закладах вищої освіти : методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2002. – 15 с.
1467443
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Вип. 1. – 2006. – 252с.
1467444
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів
Вип. 4. – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1467445
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів
Вип. 5. – 2010. – мова резюме англ. та укр.
1467446
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
Вип. 6. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1467447
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної = Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
Вип. 7. – 2012. – 272 с. – Резюме рос., англ. мовами
1467448
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної = Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
Вип. 8. – 2013. – 387 с. – Резюме: рос., англ. мовами
1467449
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної = Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
Вип. 9. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467450
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної = Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
Вип. 10. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467451
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної = Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
Вип. 11. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467452
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної = Theory and practice of teaching ukrainian as a foreign language : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
Вип. 12. – 2016. – 295 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467453
   Теорія і практика викладання української мови як іноземної = Theory and practice of teaching ukrainian as a foreign language : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006-. – ISSN 2078-5119
Вип. 13. – 2017. – 298 с. – Резюме укр., англ. мовами
1467454
  Шульц Р.В. Теорія і практика використання наземного лазерного сканування в задачах інженерної геодезії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Шульц Роман Володимирович ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 49 назв
1467455
  Терлецька І.В. Теорія і практика використання новітніх інформаційних систем та технологій в обліку в умовах глобалізації // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 158-162. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1467456
  Дорошенко Г.О. Теорія і практика використання сек"юритизації як способу управління кредитним ризиком // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 157-162
1467457
  Фединець В.О. Теорія і практика вимірювання температури газових потоків контактними методами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.04 / Фединець Василь Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1467458
  Богатирьов І.Г. Теорія і практика виправлення та ресоціалізації засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки : навч. посібник / І.Г. Богатирьов, Д.К. Василяка, О.О. Шкута. – Київ : Дакор, 2014. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-175. – ISBN 978-617-7020-40-9
1467459
  Березос В.О. Теорія і практика виробництва зливків високоміцних конструкційних сплавів на основі титану методом електронно-променевої плавки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Березос В.О.; Березов Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1467460
  Лялюк Г.М. Теорія і практика виховання дітей-сиріт у контексті особистісної парадигми в Україні (XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Лялюк Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 62 назви
1467461
  Момот О.О. Теорія і практика виховання майбутнього вчителя в умовах створення здоров"язбережувального середовища вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Момот Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1467462
  Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Б. Кузікова. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-287. – ISBN 978-966-680-260-0
1467463
   Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – 248, [2] с. – Бібліогр.: в кінці ст.
1467464
  Барабаш О.В. Теорія і практика впливу культурних чинників на економічну діяльність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 113-121. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
1467465
  Ситніченко В. Теорія і практика впровадження сучасних систем менеджменту / В. Ситніченко, Г. Кісельова, Є. Стоякін // Стандартизація, сертифікація, якість : Науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 47-50
1467466
  Маловичко В.К. Теорія і практика геометричних побудов / В.К. Маловичко. – Київ, 1941. – 192 с.
1467467
  Сквірський І.О. Теорія і практика громадського контролю у публічному управлінні: адміністративно-правове дослідження : монографія / І.О. Сквірський. – Харків : НикаНова, 2013. – 427, [1] с. – Бібліогр.: с. 382-427 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-78-3
1467468
  Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції : Активне соціально-психологічне навчання: Навчальний посібник для студ. психолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / Т.С. Яценко. – Київ : Вища школа, 2004. – 679 с. – ISBN 966-642-169-0
1467469
  Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення : Навч. посібн. / Н.Я. Потелло. – Київ : МАУП, 1999. – 129с. – ISBN 966-7312-65-8
1467470
  Пільков К.М. Теорія і практика доказування у міжнародному комерційному арбітражі : монографія / К.М. Пільков. – Київ : Освіта України, 2016. – 239, [1] с. – Покажчики: с. 234-236. – Бібліогр.: с. 218-233 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7241-80-4
1467471
  Буткевич О.В. Теорія і практика докласичного міжнародного права : дис. ... д-ра юрид. наук. : 12.00.11 / Буткевич О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 436л. – Бібліогр. : л. 377-436
1467472
  Буткевич О.В. Теорія і практика докласичного міжнародного права : автореф. дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Буткевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 36 назв
1467473
  Козирєва О.В. Теорія і практика дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / Козирєва О.В. ; Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – 249, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-249. – ISBN 978-966-8177-76-7
1467474
  Черніченко Г.О. Теорія і практика екологізації міжрегіонального співробітництва / Г.О. Черніченко, Х.С. Мітюшкіна // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 143-152. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1467475
  Стецюк В.В. Теорія і практика еколого-геоморфологічних досліджень у морфокліматичних зонах : Монографія / В.В. Стецюк. – Київ : Вересень, 1998. – 290 с. – ISBN 5-330-05829-5
1467476
  Гіптере З.В. Теорія і практика економічного виховання дітей в українській родині: ретроспективний погляд // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 51-54. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1467477
  Разумовський С.О. Теорія і практика економічної культури в спортивній діяльності : навч. посібник / С.О. Разумовський ; Харків. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2012. – 140 с. : табл. – Бібліогр.: с. 133-139
1467478
  Кривошея Г.П. Теорія і практика журналістики : навчальний посібник / Григорій Кривошея. – Київ : НАУ, 2007. – 220 с. : іл. – 75-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 214-216. – ISBN 978-966-598-390-3
1467479
   Теорія і практика журналістики. Газетні жанри. : Програма курсу. – Київ : Центр вільної преси, 1998. – 14 с.
1467480
  Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості : Методологічні проблеми / Д.М. Прилюк. – Київ : Вища школа, 1973. – 271с.
1467481
  Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості / Д.М. Прилюк. – Київ : Вища школа, 1983. – 278с.
1467482
  Романовський О.О. Теорія і практика зарубіжного досвіду в підприємницькій освіті України : Монографія / О.О. Романовський; Мін-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ : Деміур, 2002. – 400с. – ISBN 966-7780-08-2
1467483
   Теорія і практика застосування воєнних хитрощів у військовій справі / І.А. Пегахін, С.О. Стародубцев, А.В. Чухлатий, В.П. Варакута // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 5-15. – ISSN 2078-7480
1467484
  Анненков А.О. Теорія і практика застосування ГНСС-технологій в задачах геодезичного моніторингу інженерних споруд : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.24.01 / Анненков Андрій Олександревич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр. : 31 назва
1467485
  Степаненко А.С. Теорія і практика застосування стандарту доказування "поза розумним сумнівом" у кримінальному провадженні Англії та Уельсу // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 166-169. – ISBN 978-966-419-300-6
1467486
  Чічановський А.А. Теорія і практика ЗМІ: в пошуках нової концепції / А.А. Чічановський, В.І. Шкляр // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 158-164
1467487
  Романець І. Теорія і практика інституту лобізму // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 89-90
1467488
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467489
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467490
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467491
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467492
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467493
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467494
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006. – До № 6 2005 р. назва"Інтелектуальний капітал"
1467495
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467496
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467497
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467498
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467499
   Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467500
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467501
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2008. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467502
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2008. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467503
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2008. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467504
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2008. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467505
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 5. – 2008. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467506
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 6. – 2008. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467507
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 1 (45). – 2009. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467508
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 2 (46). – 2009. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467509
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 3 (47). – 2009. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467510
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 4 (48). – 2009. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467511
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 5 (49). – 2009. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467512
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 6 (50). – 2009. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467513
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 1 (51). – 2010. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467514
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 2 (52). – 2010. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467515
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 3 (53). – 2010. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467516
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 4 (54). – 2010. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467517
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 5 (55). – 2010. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467518
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 6 (56). – 2010. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467519
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 2 (58). – 2011. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467520
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
№ 3 (59). – 2011. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467521
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 4 (60). – 2011. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467522
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 5 (61). – 2011. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467523
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 6 (62). – 2011. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467524
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 1 (63). – 2012. – 104 с. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467525
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 2 (64). – 2012. – 112 с. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467526
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 3 (65). – 2012. – 92 с. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467527
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 4 (66). – 2012. – 132 с. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467528
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 5 (67). – 2012. – 128 с. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467529
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 6 (68). – 2012. – 156 с. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467530
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 1 (69). – 2013. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467531
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 2 (70). – 2013. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467532
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 3 (71). – 2013. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467533
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 4 (72). – 2013. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467534
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 5 (73). – 2013. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467535
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 6 (74). – 2013. – До № 6 2005 р. назва "Інтелектуальний капітал"
1467536
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 1 (75). – 2014. – 102 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467537
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 2 (76). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467538
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 3 (77). – 2014. – 72 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467539
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 4 (78). – 2014. – 88 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467540
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 5 (79). – 2014. – 96 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467541
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 6 (80). – 2014. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467542
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 1 (81). – 2015. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467543
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 2 (82). – 2015. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467544
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 3 (83). – 2015. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467545
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 4 (84). – 2015. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467546
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 5 (85). – 2015. – 66 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467547
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
№ 6 (86). – 2015. – 128 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467548
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 1 (87). – 2016. – 112 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467549
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 2 (88). – 2016. – 142 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467550
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 3 (89). – 2016. – 76 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467551
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 4 (90). – 2016. – 102 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467552
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 5 (91). – 2016. – 84 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467553
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 6 (92). – 2016. – 118 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467554
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 1 (93). – 2017. – 72 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467555
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 2 (94). – 2017. – 100 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467556
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 3 (95). – 2017. – 98 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467557
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 4 (96). – 2017. – 84 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467558
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 5 (97). – 2017. – 72 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467559
   Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 6 (98). – 2017. – 102 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467560
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 1 (99). – 2018. – 102 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467561
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 2 (100). – 2018. – 92 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467562
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 3 (101). – 2018. – 112 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал"
1467563
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 4 (102). – 2018. – 102 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467564
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 5 (103). – 2018. – 94 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467565
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 6 (104). – 2018. – 149 с., включ. обкл. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1467566
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 1 (105). – 2019. – 106 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467567
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 2 (106). – 2019. – 92 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467568
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 3 (107). – 2019. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467569
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 4 (108). – 2019. – 87 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467570
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 5 (109). – 2019. – 121 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467571
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 6 (110). – 2019. – 165 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467572
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 1 (111). – 2020. – 102 c. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467573
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 2 (112). – 2020. – 109 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467574
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 3 (113). – 2020. – 122 c. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467575
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 4 (114). – 2020. – 105 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467576
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 5 (115). – 2020. – 128 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467577
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 6 (116). – 2020. – 185, [1] с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467578
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 1 (117). – 2021. – 92 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467579
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 2 (118). – 2021. – 108 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467580
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 3 (119). – 2021. – 79 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467581
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 4 (120). – 2021. – 111 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467582
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 5 (121). – 2021. – 154 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467583
   Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual property : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-0361
№ 6 (122). – 2021. – 178 с. – До № 6 2005 р. назв. журн. "Інтелектуальний капітал". - Резюме укр., англ. мовами
1467584
  Злупко С. Теорія і практика інформатизації муніципального управління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 92-93. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1467585
  Брижко В.М. Теорія і практика інформаційного права: методологія кодифікації інформаційного законодавства України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 70-78
1467586
  Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування / В.В. Вапнярчук ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Юрайт, 2017. – 407, [1] с. – Бібліогр.: с. 362-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-89-9
1467587
  Федірко О.А. Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС : монографія / О.А. Федірко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2017. – 528, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 479-528 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-153-3
1467588
  Білінський П.І. Теорія і практика малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу / П.І. Білінський. – Київ : Макрос, 2008. – 375, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-372. – ISBN 978-966-2022-01-8
1467589
  Малахова Н. Теорія і практика маржинального ціноутворення в Україні (на прикладі метрополітену) : управління економікою:теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 14-21 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1467590
  Васильченко С.М. Теорія і практика міжнародної торгівлі: протекціонізм проти фрітрейдерства // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 26-35
1467591
  Горбатенко В.П. Теорія і практика модернізації виборчої системи: роздуми і пропозиції польських науковців // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 639-644. – ISSN 0869-2491
1467592
  Величко Л.П. Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Л.П. Величко ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Генеза, 2006. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-293. – ISBN 966-504-527-Х
1467593
  Горошкіна О.М. Теорія і практика навчання української мови в старших класах / О.М. Горошкіна, Л.О. Попова, А.В. Нікітіна. – Харків : Основа, 2012. – 171, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-171. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (98). – ISBN 978-617-00-1207-4
1467594
  Гордіца К.А. Теорія і практика націоналізації землі: український досвід початку ХХ століття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 45-52
1467595
  Троян С.С. Теорія і практика німецького колоніалізму (XVI - сер. ХІХ століття) / С.С. Троян. – Чернівці, 1996. – 79с.
1467596
  Огійчук М. Теорія і практика обліково-аналітичного забезпечення управління прибутковістю акціонерного капіталу господарських товариств / М. Огійчук, С. Василішин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 4. – С. 20-30
1467597
  Брадіс В. Теорія і практика обчислень / В. Брадіс. – Київ ; Харків, 1936. – 300 с.
1467598
  Брадіс В. Теорія і практика обчислень. / В. Брадіс. – 2-е вид. – Харків; Київ, 1935. – 167с.
1467599
   Теорія і практика оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері водокористування : монографія / О.І. Голиш [та ін.] ; під заг. ред. В.В. Шендрика. – Харків : Панов, 2016. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 136-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-62-9
1467600
  Крсек О.Є. Теорія і практика організації мовної освіти національних меншин у США (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Крсек Ольга Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
1467601
  Чаграк Н.І. Теорія і практика освіти людей похилого віку в США (1962 - 2015 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Чаграк Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1467602
  Жиленко М.В. Теорія і практика освітньої діяльності у творчості Я. Рєзніка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 40-47. – ISBN 978-617-640-146-9


  Здійснено аналіз матеріала щодо науково-педагогічної спадщини Я. Рєзніка (1892-1952) в контексті культурно-освітнього руху в Україні першої половини XX ст. З урахуванням етапів життєвого і творчого шляху розглянуто чинники формування педагогічного ...
1467603
  Савчук В. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 19-25 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1467604
  Кульчицький В.Й. Теорія і практика патріотичного виховання в школах України (1945-2019рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кульчицький Віталій Йосипович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1467605
  Фінкель О. Теорія і практика перекладу / О. Фінкель. – Б.м. : Б.и., 1929. – 166с.
1467606
   Теорія і практика перекладу : респ. міжвід. наук. збірник. – Київ : Вища школа, 1979-. – ISSN 0203-0063
Вип. 5. – 1981. – 144 с.
1467607
   Теорія і практика перекладу : респ. міжвід. наук. збірник. – Київ : Вища школа
Вип. 6. – 1981
1467608
  Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу : навч. посібник / В.В. Коптілов. – Київ : Вища школа, 1982. – 164 с.
1467609
   Теорія і практика перекладу : республиеанский междуведомственный научный сборник. – Київ : Вища школа, 1979-. – ISSN 0207-8287
Вип. 9. – 1983. – 126 с.
1467610
  Корунець І.В. Теорія і практика перекладу / І.В. Корунець. – Київ, 1986. – 174с.
1467611
   Теорія і практика перекладу : респ. міжвід. наук. збірник. – Київ : Вища школа
Вип. 15. – 1988. – 168 с.
1467612
   Теорія і практика перекладу = Теория и практика перевода : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1979-. – ISSN 0207-8287
Вип. 17, (за 1990 рік). – 1991. – 181 с.
1467613
  Чередниченко О.І. Теорія і практика перекладу : Французьська мова: Підручник / О.І. Чередниченко, Л.Г. Коваль. – Київ : Либідь, 1995. – 320с. – ISBN 5-325-00442-5
1467614
  Олікова М.О. Теорія і практика перекладу : Навчальний посібник / М.О. Олікова. – Луцьк : Вежа, 2000. – 170с. – ISBN 5-7763-8791-4
1467615
  Коптілов В. Теорія і практика перекладу : Навчальний посібник / В. Коптілов. – Київ : Юніверс, 2003. – 280с. – ISBN 966-7305-65-1
1467616
  Мироненко Т.С. Теорія і практика перекладу = Theorie und Praxis des Ubersetzens : посібник для студентів ф-ту перекладачів / [Мироненко Т.С.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 172 с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Загол. обкл. нім. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-638-283-5
1467617
  Рабош Г.М. Теорія і практика перекладу = Theorie et pratique de la traduction le francais : (французька мова) для ф-тів міжнар. відносин : посібник / Галина Рабош ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 247, [1] с. – На обкл. назва парал. укр., англ. - Покажчики: с. 244-246. – Бібліогр.: с. 247. – ISBN 978-966-382-681-3
1467618
  Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) = Theory and practice of translation : Підручник / І.В. Корунець; Під. ред. Тереха О.І. – (Аспектний переклад). – Вінниця : Нова Книга, 2000. – 448с. – ISBN 966-95804-0-4
1467619
  Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) = Theory and practice of translation : Підручник / І.В. Корунець; За ред. Тереха О.І. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 448с. – ISBN 966-95804-0-4
1467620
  Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) = Theory and practice of translation : Підручник / І.В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 448с. – ISBN 966-95804-0-4
1467621
  Масальський В.І. Теорія і практика перекладу ділової документації : Навчально-методичний посібник для слухачів ФСДП / В.І. Масальський, Н.В. Масальська, С.І. Логвинова; МОН України; Донецький нац. ун-т; Факультет суміжних (додаткових) професій. – Донецьк : Бізнес центр ДонНУ, 2006. – 144с.
1467622
  Масальський В.І. Теорія і практика перекладу ділової документації : навчально-методичний посібник для слухачів ФСДП / В.І. Масальський, Н.В. Масальська, С.І. Логвинова; Мін-во освіти і науки України. Донецький національний ун-т, факультет суміжних (додаткових) професій. – Донецьк : ДонНУ
частина 2. – 2007. – 162 с.
1467623
  Гетьман З.О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccion del espanol al ucraniano : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 223 с. – Бібліогр.: с. 221-223. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-328-4
1467624
  Карабан В. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову = Theory and practice of translation from Ukrainian into English : Навчальний посібник-довідник зі спеціальності "Переклад" / В"ячеслав Карабан, Джеймс Мейс. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 608с. – На обкл. другий авт. не вказан. Назва обкл.: Translation from Ukrainian into Englisn. – (Dictum factum translation course). – ISBN 966-7890-51-1


  Перший в Україні і світі посібник-довідник з перекладу з української мови на англійську охоплює всі основні труднощі перекладу і складається з 6 розділів кожен з яких містить кілька підрозділів що включає теоретично-довідковий матеріал та завдання на
1467625
  Алесіна Н.П. Теорія і практика перекладу. Іспанська мова = Alesina N.M.=Vinogradov V.S. Teoria y praktika de la traduccion / Н.П. Алесіна. – Київ : Вища школа, 1993. – 208 с. – ISBN 5-11-002054-Х


  Навчальний посібник складаїться з 2-х частин: 1.Основні проблеми лінгвістичної теорії перекладу, закономірності лексичних міжмовних співвідношень тощо. 2.Комплекс вправ з перекладу.
1467626
  Букрієнко А.О. Теорія і практика перекладу. Японська мова : [підручник] / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-230-5
Т. 1. – 2014. – 313, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-304
1467627
  Букрієнко А.О. Теорія і практика перекладу. Японська мова : [підручник] / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-489-303-6
Т. 2. – 2014. – 284, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-268
1467628
  Бужина І.В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів / І.В. Бужина; Акад. педагог. наук України (Південний науковий центр) Південноукр. держ. педагог. ун-тет (м.Одеса) ім.К.Д.Ушинського. – Одеса, 2002. – 338с. – ISBN 966-95969-7-1
1467629
  Рогульська О.О. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Рогульська Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1467630
  Атаманюк С.І. Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Атаманюк Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1467631
  Полонський В.Г. Теорія і практика підприємництва : навчальний посібник / В.Г. Полонський, О.М. Коваленко, Ю.О. Гарачук ; М-во культури і туризму України ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ. – ISBN 978-966-452-030-7; 978-966-452-053-6
Ч. 1 : Підприємство та його виробнича діяльність. – 2010. – 283 с. – Бібліогр.: с. 280-282
1467632
  Полонський В.Г. Теорія і практика підприємництва : навчальний посібник / В.Г. Полонський, О.М. Коваленко, Ю.О. Гарачук ; М-во культури і туризму України ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ. – ISBN 978-966-452-030-7; 978-966-452-060-4
Ч. 2 : Діяльність підприємства в ринкових умовах. – 2010. – 252 с. – Бібліогр.: с. 250-251
1467633
  Майбуров І.А. Теорія і практика податкових реформ: звіряємо позиції : податкова політика / І.А. Майбуров, Ю.Б. Іванов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 61-70. – Бібліогр.: 15 назв
1467634
   Теорія і практика політичного аналізу : Навчальний посібник. – Київ : Міленіум, 2003. – 228с. – ISBN 966-8063-51-53
1467635
   Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування : Збірник науково-експертних матеріалів. – Київ : НІСД, 2007. – 94с. – Національному інституту стратегічних досліджень 15 років. – ISBN 966-554-113-7
1467636
  Вакарюк Л. Теорія і практика правничої термінології (соціолінгвісичний аспект) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 24-33. – ISBN 978-966-2946-40-1
1467637
  Фурса С.Я. Теорія і практика правового забезпечення діяльності нотаріуса: кримінальний процес та криміналістика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 34-44
1467638
  Бойченко О. Теорія і практика прикордоння // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 40-41


  Праця Кшиштофа Чижевського "Прикордоння".
1467639
  Жукова В. Теорія і практика проведення атестації робочих місць в бібліотеках // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 1811-377X
1467640
  Шмагун О.В. Теорія і практика проведення державних запозичень в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 59-64.
1467641
  Бігич О.Б. Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови: сценарії заходів французькою й іспанською мовами : колектив. монографія / Бігич О.Б., Майєр Н.В., Руснак Д.А. ; [за заг. і наук. ред. Бігич О.Б.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-638-309-2
1467642
   Теорія і практика проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов : колектив. монографія / О.Ф. Бондаренко, О.В. Матвієнко, Т.І. Коваль [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2017. – 265, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-241. – ISBN 978-966-638-327-6
1467643
  Мота А.Ф. Теорія і практика протидії нелегальній міграції органами державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Мота Андрій Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 52 назви
1467644
  Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного відбору : навч. посібник для слухачів та студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 536 с. – ISBN 966-521-382-2
1467645
  Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного відбору : навч. посібник для слухачів та студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 536 с. – Бібліогр.: с. 521-528. – ISBN 978-966-521-382-6
1467646
  Нагорна О.О. Теорія і практика професійної підготовки магістрів міжнародного арбітражу в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Нагорна Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1467647
  Кірдан О.П. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кірдан Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 53 назви
1467648
  Цимбал-Слатвінська Теорія і практика професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1467649
  Повідайчик О.С. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Повідайчик Оксана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
1467650
  Слозанська Г.І. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05, 231 / Слозанська Ганна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
1467651
  Безлюдна В.В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.01, 13.00.04 / Безлюдна Віта Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 42 назви
1467652
  Зорочкіна Т.С. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Зорочкіна Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1467653
  Джус О.В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Джус Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
1467654
  Іконнікова М.В. Теорія і практика професійної підготовки філологів в університетах США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Іконнікова Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1467655
  Скорик Т.В. Теорія і практика професійної успішності майбутнього вчителя у закладах вищої освіти України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Скорик Тамара Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1467656
  Данилюк М.О. Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами : Наукове видання / М.О. Данилюк, В.Р. Лещій. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. – 248с. – ISBN 966-8090-05-5
1467657
  Харитончук М. Теорія і практика процесу демокраимзації суспільних відносин : (Критичний аналіз сучасних концепцій) / М. Харитончук. – Київ, 2000. – 44с.
1467658
   Теорія і практика радянської журналістики. Основи майстерності. Проблеми жанрів. – Львів, 1989. – 328 с.
1467659
  Гуцало М.Г. Теорія і практика реалізації антитерористичних стратегій провідними країнами світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 744-749. – ISSN 1563-3349
1467660
  Яценко І.С. Теорія і практика реалізації ідеї поділу влади в Україні та Польщі - історія і сучасність (політико-правове порівняльне дослідження) / [І.С. Яценко]. – Київ : Консультант, 2015. – 292, [1] с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 283-292 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8459-63-4
1467661
  Григораш Д.С. Теорія і практика редагування газети / Д.С. Григораш. – Львів, 1966. – 168с.
1467662
  Бєлікова Н.В. Теорія і практика реформування економіки регіонів України : монографія / Бєлікова Н.В. ; Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 282-317. – ISBN 978-966-8177-74-3
1467663
  Зозуля І.В. Теорія і практика реформування системи МВС України : монографія / І.В. Зозуля. – Харків : Харків юридичний, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-8395-34-5
1467664
  Гораль Л.Т. Теорія і практика рєструктуризації газотранспортної системи : монографія / Гораль Л.Т. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 325, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-315. – ISBN 978-966-694-143-8
1467665
  Черваньов Д.М. Теорія і практика ринкових перетворень у країнах з перехідною економікою / Д.М. Черваньов, С.С. Гасанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-10. – (Економіка ; Вип. 62)


  У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 27-29 листопада 2002 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика ринкових перетворень у країнах з перехідною економікою". Ініціатором конференції став ...
1467666
  Бугай А.С. Теорія і практика розв"язування задач з елементарної математики (арифметики і алгебри) / А.С. Бугай. – Львів, 1948. – 91 с.
1467667
  Фурман А.В. Теорія і практика розвивального підручника : Монографія / А.В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 288с. – ISBN 966-654-127-0
1467668
   Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій : матеріали XXI Міжнар. наук.-практ. форуму : 22–24 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т ; [ред. Д.Б. Дончак]. – Львів : АТБ, 2020. – 377, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. - На тит.арк. та обкл.: Carpent tua Poma Nepotes - 1856. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2042-1-2
1467669
  Воровка М.І. Теорія і практика розвитку гендерної культури студентів вищих навчальних закладів України (60-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Воровка Маргарита Іванівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1467670
  Чистякова Л.О. Теорія і практика розвитку екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі рівневої підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Чистякова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1467671
  Чечетова-Терашвілі Теорія і практика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні = Theory and practice of the development of small and medium-sized enterprises in Ukraine : монографія / Т.М. Чечетова-Терашвілі. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 324, [4] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст англ. – Бібліогр.: с. 248-268. – ISBN 978-966-8177-94-1
1467672
  Костенко Л.Д. Теорія і практика розвитку позашкільної освіти в Україні (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Костенко Лариса Давидівна ; М-во освіт і науки України, Центральноукраїн. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1467673
  Кохановська О.В. Теорія і практика розвитку природничо-математичної освіти дівчат у навчальних закладах України (XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кохановська Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 54 назви
1467674
  Мазаракі А. Теорія і практика розвитку торгівлі : науки про торгівлю в 21 столітті : Наукове життя / А. Мазаракі, Г. Пугачевський, В. Лагутін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
1467675
  Баглай В.В. Теорія і практика розробки історичних баз даних українськими вченими (за матеріалами "Інформаційного бюлетеня Асоціації "Історія і комп"ютер") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 34-41. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
1467676
  Одерій О.В. Теорія і практика розслідування злочинів проти довкілля : монографія / О.В. Одерій ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Діса плюс, 2015. – 527, [1] с. – Бібліогр.: с. 454-527 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-73-1
1467677
   Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 1820с. : 84 рис., 202 табл. – 9 додатків. – Бібліогр.: 856 дж.


  Об"єкт дослідження: структурні, інноваційно-інвестиційні, інституціональні, фінансові та зовнішньоекономічні фактори і умови соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень. Мета роботи: ...
1467678
  Петрочко Ж.В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Петрочко Ж.В. ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2011. – 44 с. – Бібліогр.: 74 назви
1467679
  Стинська В.В. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в України (XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Стинська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
1467680
  Звєрєва І.Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні : Автореф... д-ра педагог.наук: 13.00.05 / Звєрєва І.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 40л.
1467681
  Звєрєва Ірина Дмитрівна Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.05 / Звєрєва Ірина Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 451л. – Бібліогр.:л.391-452
1467682
  Пліско Є.Ю. Теорія і практика соціального виховання неповнолітніх правопорушників в Україні (XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 ; 13.00.05 / Пліско Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1467683
  Петрухан-Щербакова Теорія і практика соціальної роботи у спадщині Мері Елен Річмонд : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Петрухан-Щербакова Людмила Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1467684
  Твердохліб М.Г. Теорія і практика створення АСУП / М.Г. Твердохліб. – К., 1973. – 47с.
1467685
  Хотинська-Нор Теорія і практика судової реформи в Україні : монографія / О.З. Хотинська-Нор ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2016. – 426, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-403-2
1467686
  Бідняк М.Н. Теорія і практика сучасного управління // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 33-38. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1467687
  Шуляр В. Теорія і практика сучасної літературної освіти учнів основної школи / В. Шуляр, О. Тебешевська // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 14-17
1467688
  Галиця О. Теорія і практика трудових відносин у період економічної кризи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 70-73.
1467689
  Васильченко З. Теорія і практика укладання строкових валютних контрактів : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1467690
  Губський С.І. Теорія і практика українського економічного націоналізму (20-ті - 50-ті рр. XX ст.) у сучасній вітчизняній історіографії // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 72-85
1467691
  Стрельцова Є.Дж. Теорія і практика уніфікації міжнародного права в умовах глобалізації (міжнародний та національно-правовий аспекти) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Стрельцова Євдокія Джонівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1467692
  Степашко В.О. Теорія і практика управління науково-дослідницькою діяльністю студентів вищих навчальних закладів економічного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Степашко Володимир Олексійович ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1467693
  Бандурка О.М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України : Монографія / О.М. Бандурка; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 780с. – ISBN 966-610-012-6
1467694
  Мартинець Л.А. Теорія і практика управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Мартинець Лілія Асхатівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 47 наза
1467695
  Чередніченко Н.Ю. Теорія і практика управління профільними загальноосвітніми навчальними закладами в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Чередніченко Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
1467696
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 1. – 2003
1467697
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 2. – 2003
1467698
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 3. – 2003
1467699
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 4. – 2003
1467700
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 1. – 2004
1467701
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 2. – 2004
1467702
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 3. – 2004
1467703
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 4. – 2004
1467704
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 1. – 2006
1467705
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 2. – 2006
1467706
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4
№ 3. – 2006
1467707
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2006
1467708
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2000-. – ISBN 966-593-181-4. – ISSN 2078-7782
№ 2. – 2011. – мова рез. англ. рос.
1467709
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 3. – 2011. – мова рез. англ. рос.
1467710
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 4. – 2011. – мова рез. англ. рос.
1467711
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 1. – 2012. – мова рез. англ. рос.
1467712
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 2. – 2012. – мова рез. англ. рос.
1467713
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : наук-практич. журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т" ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагог. акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 3. – 2012. – мова рез. англ. рос. укр.
1467714
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 4. – 2012. – мова рез. англ. рос.
1467715
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467716
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467717
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467718
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467719
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467720
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467721
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467722
   Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
№ 4. – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467723
  Язвінська О.С. Теорія і практика феномену тілесності в психології : автореф. дис. ... д-ра психол. наук ; 19.00.01 / Язвінська Олена Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
1467724
   Теорія і практика фізичного виховання : науково-методичний журнал. – Донецьк, 1997-
№ 1/2. – 2001
1467725
   Теорія і практика фізичного виховання та спорту. – К, 1968. – 140с.
1467726
  Друшляк М.Г. Теорія і практика формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Друшляк Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 58 назв
1467727
  Ракітянська Л.М. Теорія і практика формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в університеті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ракітянська Людмила Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
1467728
  Дубас О.П. Теорія і практика формування іміджу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 380-386
1467729
  Лазоренко С.А. Теорія і практика формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах змішаного навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лазоренко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1467730
   Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей : колектив. монографія / Бігич О.Б. [та ін.] ; [заг. і наук. ред. Бігич О.Б.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-638-270-5
1467731
  Лупак Н.М. Теорія і практика формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецьких спеціальностей на засадах інтермедіальної технології : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лупак Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1467732
  Спиридонова К.О. Теорія і практика формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Спиридонова Кіра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1467733
  Спиридонова К.О. Теорія і практика формування міжнародних спільнот безпеки (на прикладі ОБСЄ) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Спиридонова Кіра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 212 арк. – Додатки: арк. 212. – Бібліогр.: арк. 172-211
1467734
  Ласкавый А.О. Теорія і практика формування основ ринкової економіки / А.О. Ласкавый. – К, 1994. – 115с.
1467735
  Владимирова В. Теорія і практика формування правової культури майбутнього вчителя (педагогічно-правовий аспект) / Валентина Владимирова. – Кіровоград, 2010. – 252 с.
1467736
  Лаптєв В.І. Теорія і практика формування проблемно-орієнтованої системи управління та розвитку людських ресурсів : монографія / Лаптєв В.І. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-304. – ISBN 978-617-7801-05-3
1467737
  Хміль Н.А. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хміль Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
1467738
  Ятчук М.С. Теорія і практика формування психологічної компетентності працівників державної кримінально-виконавчої служби України : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.06 / Ятчук Марія Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 46 назв
1467739
  Ступак О.Ю. Теорія і практика формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Ступак Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1467740
  Бескорса О.С. Теорія і практика формування цифрової культури майбутніх учителів англійської мови початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бескорса Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назва
1467741
  Карлін О. Теорія і практика хаосу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
1467742
  Филюк Г. Теорія і практика цінового регулювання діяльності суб``єктів природних монополій = Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 25-34. – ISSN 0131-775Х
1467743
  Анциферов Андрій Вадимович Теорія і практика шахтної сейсморозвідки : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.15.11 / Анциферов А.В.; НАНУ. Ін-тут фізики гірничних процесів. – Донецьк, 2003. – 30 с. – Бібліогр.: 47 назв
1467744
  Головінов О. Теорія і практичні аспекти розвитку ринку інновацій в Україні / О. Головінов, М. Головінов // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 36. – С. 352-360. – ISSN 2079-4762
1467745
  Волошина А.А. Теорія і робочі процеси гідравлічних обертачів планетарного типу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.17 / Волошина Анжела Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
1467746
  Куліш М.Ю. та інш. Теорія і сучасна практика управління агропромисловим формуванням // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 4. – С.34-38
1467747
  Дегтярьов К.А. Теорія і тактика партії у завоюванні більшості робітничого класу на бік соціалістичної революції (лют.-лист.1917р) / К.А. Дегтярьов. – Київ, 1972. – 176с.
1467748
  Булатецька Л.І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці : підручник [для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Булатецька Л.І. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 175, [1] с. : іл. – На обкл. тези змісту зазнач. укр. мовою. – Бібліогр.: с. 164-175 та в кінці ст. – ISBN 966-7890-94-5
1467749
  Рябуха В.П. Теорія і техніка захисту РЛС з плоскими ФАР від маскувальних шумових, пасивних і комбінованих завад на основі адаптивних решітчастих фільтрів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Рябуха Вячеслав Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 73 назви
1467750
   Теорія і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах : монографія / [З.Г. Кісарчук та ін.] ; за ред. З.Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 267, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 266-267. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-189-340-4
1467751
  Рассомахін С.Г. Теорія і технології реалізації елементів сучасних комунікаційних протоколів фізичного і канального рівнів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Рассомахін Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 38 назв
1467752
  Бірюк Л.Я. Теорія і технології формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бірюк Людмила Яківна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1467753
  Калініна Л. Теорія і технологія управління самостійною навчальною діяльністю студентів юридичних спеціальностей // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 2411-1317
1467754
  Темчур Б.В. Теорія ігор в комлексних системах захисту інформації / Б.В. Темчур, Д.Є. Тихомиров, С.С. Штаненко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 279-282
1467755
  Маляренко Т. Теорія ігор у дослідженні конфліктів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 162-168
1467756
  Плахотнік О.В. Теорія ігор у кримінальному процесі України // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 294-305. – ISSN 0130-2655
1467757
  Мортіков В. Теорія ігор у регуляторній діяльності держави // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 47-54. – ISSN 0131-775Х
1467758
  Гаджиєв В.В. Теорія ігор як предмет логічного аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 48-55


  У статті аналізуються головні положення теорії ігор, які можуть бути застосовані в логічному аналізі. Розглядаються взаємозв"язки теорії ігор і символічної логіки. Окреслюються головні риси теоретико-ігрової семантики. Досліджуються приклади ...
1467759
  Лашин С. Теорія ідей Платона // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 77-79
1467760
  Мосякіна Т. Теорія ікони Христоса Яннараса // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 64-69. – (Історія і теорія культури ; т. 4). – ISSN 2617-8907


  Проаналізовано феномен ікони як категорії пізнання з огляду на основні постулати Х. Яннараса, а також умови функціонування іконологічного регістру мови. Виявлено зв"язок між істиною та іконою, а також специфіку першої, що полягає в особистісності та ...
1467761
  Глівенко В.І. Теорія імовірностей / В.І. Глівенко. – Київ-Харків, 1938. – 148 с.
1467762
  Лісняк В.С. Теорія імовірностей / В.С. Лісняк. – Київ : Київський університет, 1992. – 96 с.
1467763
  Барковський В.В. Теорія імовірностей та математична статистика : навч. посіб. / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – 5-те вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 421-422. – ISBN 978-966-364-992-4
1467764
  Барковський В.В. Теорія імовірностей та математична статистика : навч. посібник / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – 5-е вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 421-422. – ISBN 978-966-364-992-4
1467765
  Павлів А.П. Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Павлів Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1467766
  Павлів А.П. Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Павлів Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Харків, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 45 назв
1467767
   Теорія імунних акцентуацій: клінічні докази / Б.В. Донськой, В.П. Чернишов, І.О. Судома, Я.О. Гончарова, Д.В. Осипчук // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 23-29. – ISSN 2413-550Х
1467768
  Кожина А.В. Теорія інклюзивного місцевого розвитку та її взаємозв"язок з теоріями територіального розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 102-109. – ISSN 2306-6814
1467769
  Холод О.М. Теорія інмутації суспільства : монографія / Олександр Холод ; Київський міжнародний ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : КиМУ, 2011. – 305 с. : іл. – ISBN 978-966-8299-59-1
1467770
   Теорія інмутації суспільства: pro et contra : колективна монографія / [Борисенко Д.О. та ін. ; за ред. О.М. Холода] ; Київський міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : КиМУ, 2011. – 234 с. – Бібліогр.: с. 223-228 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8299-78-2
1467771
  Завгородня О.О. Теорія інновацій: проблеми розвитку і категоріальної визначеності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 27-39. – ISSN 1811-3141
1467772
  Денисенко Н.В. Теорія інституалізації як сходження до гуссерлівської ідеї "очевидного вбачання сутності" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Оскільки цілістність світу завжди проявляється у взаємозалежності його компонентів, а серед найхарактерніших рис внутрішньої будови останніх можна виділити здатність до відношення взаємозумовленності з іншими складовими світу, то цілістність можна ...
1467773
  Гайдай Т. Теорія інституційної зміни в контексті євроінтеграційного вибору України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню концептуально-методологічних підходів сучасної інституційної теорії до розкриття суті, механізму та суперечностей реалізації інституційної зміни у процесі економічного реформування та наближення транзитивної економіки до ...
1467774
  Нікітченко Микола Степанович Теорія інтегрованих композиційно-номінативних моделей програм : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Нікітченко М.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 32 с.
1467775
  Цвих В.Ф. Теорія інтересу в контексті дослідження місця профспілок у громадянському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Йдеться про різні погляди на визначення поняття "інтерес".
1467776
  Золотухіна Л.О. Теорія інтересу та його реалізація в трудовому законодавстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 3-11. – (Юридична ; Вип. 2)
1467777
  Рогач О.І. Теорія інтерналізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-100. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано одну із сучасних теорій міжнародного виробництва, яка розглядає виникнення й функціонування транснаціональних корпорацій з погляду промислової організації та ефективності внутрішньокорпоративних виробничих зв"язків. The article analyses ...
1467778
  Руденко С.В. Теорія інтерперсональності Й.Г.Фіхте (на матеріалах "Фактів свідомості" від 1810 року) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1467779
  Салецька М.В. Теорія інтертекстуальності в мовознавстві: підходи, застосування // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 444-454


  Стаття присвячена розкриттю аспектів теорії інтертекстуальності. Виявлено ознаки та проблематику досліджень інтертекстуальності в межах когнітивного, психолінгвістичного, лінгводидактичного, лінгвостилістичного, лінгвокультурологічного, дискурсивного ...
1467780
  Іванишин П. Теорія інтертекстуальності: спроба розрізнення // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 53-59. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті аналізуються методологічні аспекти теорії інтертекстуальності. Автор пропонує розрізняти два її види: постструктуральний (що є контроверсійним та малопродуктивним у сфері тлумачення художньої дійсності) та літературознавчий (як власне ...
1467781
  Тулякова Н.О. Теорія інформації : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тулякова Н.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 212 с. – ISBN 978-966-657-199-4
1467782
  Подлевський Б.М. Теорія інформації : підручник / Б.М. Подлевський, Р.Є. Рикалюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 341, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 336-341. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 978-617-10-0294-4
1467783
   Теорія інформації та її біологічні аспекти : навчальний посібник для студ. біологічного факультету. – Київ : Інтертехнодрук, 2006. – 83 с.
1467784
  Жураковський Ю.П. Теорія інформації та кодування. : Підручник для студ.вищ.навч.закл. / Ю.П. Жураковський, В.П. Полторак. – Київ : Вища школа, 2001. – 255с. – ISBN 966-642-031-7


  Розглянуто основні питання теорії інформації, принципи побудови кодів та їхня класифікація. Наведено характеристики та параметри двійкових і недвійкових кодів. Підручник для вищих технічних закладів освіти.
1467785
  Курчиков Л.М. Теорія інформації як метод пізнання складних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1467786
  Маслов А.О. Теорія інформаційних сигналів М.Спенса в контексті теорії інформаційної економіки / А.О. Маслов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 21-32 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1467787
  Маслов А. Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорії інформаційної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-28. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ідейні витоки та теоретичний зміст теорії інформаційного суспільства як методологічної основи теорії інформаційної економіки. Висвітлено логіку суспільних та економічних трансформацій під впливом сучасної інформаційно-технологічної ...
1467788
  Маслов А.О. Теорія інформаційної економіки в контексті постнекласичної науки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 29-37 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
1467789
  Маслов А.О. Теорія інформаційної економіки та фінанси: поле взаємодії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 78-87 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1467790
  Ніколаєв Є. Теорія інформаційної економіки як парадигма економічної теорії: приклад методологічно сумнівного аналізу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-30. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1811-3141
1467791
  Філіпенко Н.Г. Теорія істини А. Гупти для семантично замкнених класичних формалізованих мов // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1467792
  Шигаль Д.А. Теорія історико-правового порівняльного методу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 31-40. – ISSN 2224-9281
1467793
  Руденко С.В. Теорія історико-філософського процесу в Україні як об"єкт реконструюючої рефлексії (історико-філософська інтерпретація питання про специфічні риси української філософії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-123. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні проблеми сучасного розвитку теорії історико-філософського процесу в Україні та можливі шляхи їх вирішення на основі методології реконструюючої рефлексії. This article evolves the basic problems of modern development of ...
1467794
  Кошелєв А. Теорія історичного наративу в сучасних методологічних дискурсах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-38. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається процес розвитку теорії історичного наративу протягом другої половини ХХ - початку ХХІ століть. Увага зосереджена на питаннях зв"язку історичного наративу із реальністю минулого та впливу суб"єкт-об"єктних відносин у процесі ...
1467795
  Віппер Р.Ю. Теорія історичного пізнання / Р. Віппер ; з рос. мови пер. Микола Залізняк. – [Львів : Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 22 с.
1467796
  Кононенко П. Теорія й задачник з арифметики. / П. Кононенко, А. Соломаха. – Х., 1931. – 212с.
1467797
  Саєнко В.П. Теорія й історія літератури у науковому дискурсі професора Г.А. В"язовського // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 2 (20). – С. 85-100. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1467798
  Пфейффер Г.В. Теорія ймовірностей : Курс лекцій, що читав акад. Г.В. Пфейффер в Київському інституті народної освіти в 1926/27 уч. році / Г.В. Пфейффер. – Київ : Вид. видавнича Комісія І.Н.О. – 97 с. – Літографія
1467799
  Козаченко Ю.В. Теорія ймовірностей / Ю.В. Козаченко, Ю.М. Ріжок. – Вип.1. – Київ, 1971. – 70 с.
1467800
   Теорія ймовірностей : збірник задач / навч.посібник. – Київ : Вища школа, 1976. – 384 с.
1467801
  Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей / З.Г. Шефтель. – Київ, 1977. – 156 с.
1467802
  Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей : підручник / З.Г. Шефтель. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1994. – 193 с.
1467803
  Єлейко Я.І. Теорія ймовірностей : Навчально-методичний посібник / Я.І. Єлейко, Б.М. Тріщ; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 160 с. – ISBN 966-613-102-1
1467804
  Турчин В.М. Теорія ймовірностей : Основні поняття, приклади, задачі. Навч. посібник / В.М. Турчин. – Київ : А.С.К., 2004. – 208с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-002-7


  Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.
1467805
  Єлейко Я.І. Теорія ймовірностей : теореми, приклади і задачі ; навчальний посібник / Я.І. Єлейко, Б.І. Копитко, Б.М. Тріщ ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-613-659-9
1467806
  Радченко О.М. Теорія ймовірностей : навчальний посібник / О.М. Радченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 136 с.
1467807
  Радченко О.М. Теорія ймовірностей : навч. посібник / О.М. Радченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2015. – 133, [3] с. – Предм. покажч.: с. 132-133. – Бібліогр.: с. 131
1467808
  Грисенко М.В. Теорія ймовірностей для економістів-міжнародників : навч. посібник / М.В. Грисенко, А.Ю. Рижов ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2009. – 208 с. : іл., табл. + Додатки: с. 194-205. – Бібліогр.: с. 206
1467809
   Теорія ймовірностей для економістів : навч. посібник [для студ. екон. ВНЗ] / Григулич С.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 307, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: 302-304. – Бібліогр.: с. 292. – ISBN 978-966-483-583-8
1467810
  Кігель В.Р. Теорія ймовірностей для економістів і менеджерів : навч. посібник : [програма та конспект лекцій із завданнями для практ. занять і самост. роботи студентів] / В.Р. Кігель, О.І. Шаров ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2018. – 141, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 978-966-170-020-7
1467811
  Чорней Р.К. Теорія ймовірностей і випадкові процеси : навч. посібник / Р.К. Чорней ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2020. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISBN 978-617-7668-21-2
1467812
  Пушак Я.С. Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики : навчальний посібник / Я.С. Пушак, Б.Л.Лозовий. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 274-275. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-27-8
1467813
  Слюсарчук П.В. Теорія ймовірностей і математична статистика / П.В. Слюсарчук. – Ужгород, 1984. – 65 с.
1467814
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : Навчально-методичний посібник. У двох частинах / В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний, С.С. Савіна; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-265-5
Ч.2 : Математична статистика. – 2001. – 336 с.
1467815
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навчально- методичний посібник: у 2-х ч. / В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний; МОіНУ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-153-5
Ч. 1 : Теорія ймовірностей. – 2005. – 304с.
1467816
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : Навч.- метод. посіб.: У 2-х ч. / МОіНУ; КНЕУ; Авт.: В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний, С.С. Савіна. – К. : КНЕУ. – ISBN 966-574-265-5
Ч. 2 : Математична статистика. – 2005. – 364с.
1467817
  Турчин В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика : основні поняття, приклади, задачі: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.М.Турчин. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – 476с. – ISBN 966-551-182-3


  Викладено основні відомості з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, математичної статистики. Наведено велику кількість прикладів і задач, що ілюструють основні поняття, пояснюють можливе практичне застосування теоретико-ймовірнісних і ...
1467818
  Бобик О.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. ; МОН України ; Нац. банк України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; Львівський банк. ін-т. – Київ : Професіонал, 2007. – 560 с. – ISBN 978-966-370-025-0
1467819
  Зеленський К.Х. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посіб. для дистанц. навчання / К.Х. Зеленський, В.М. Макаренко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання ]. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 201, [1] с. : іл., табл. – Покажч. : с. 200-201. – Бібліогр. : с. 198-199. – ISBN 966-388-122-4
1467820
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навчально-методичний посібник: у двох частинах / В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний; МОНУ; Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана. – 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-153-5
Ч. 1 : Теорія ймовірностей. – 2007. – 304с.
1467821
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч.- метод. посібник : у 2 ч. / В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний, С.С. Савіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-265-5
Ч. 2 : Математична статистика. – 2007. – 361, [3] с. : іл., табл. – До 100-річчя Київ. нац. екон. ун-ту,1906-2006
1467822
  Карташов М.В. Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Карташов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-439-231-7
1467823
  Жалдак М.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник для студ. фізико-матем. спеціальностей пед. ун-тів / М.І. Жалдак, Н.М. Кузьміна, Г.О. Михалін. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : Довкілля-К, 2009. – 500 с. – ISBN 966-8791-19-3
1467824
  Турчин В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика : основні поняття, приклади, задачі : підруч. для студентів ВНЗ / В.М. Турчин. – Вид 2-ге, перероб. і допов. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2014. – 555, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 549-550. – ISBN 978-966-331-535-5


  У пр. №1708104 напис: Бібліотеці мех.-мат. факультету КНУ імені Тараса Шевченка від автора 03.05.2016
1467825
  Могульський Є.З. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібник / Є.З. Могульський, Г.П. Бородай, В.І. Храбустовський ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 366, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 363-366. – Бібліогр.: с. 361-362. – ISBN 978-617-654-053-3
1467826
  Жалдак М.І. Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник для студентів фіз.-мат. та інформат. спеціальностей пед. ун-тів / М.І. Жалдак, Н.М. Кузьміна, Г.О. Михалін. – вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 707, [1] с. : іл., табл. – Предм. та імен. покажчик: с. 698-703. – Бібліогр.: с. 696-697. – ISBN 978-966-931-003-3
1467827
  Зайцев Є.П. Теорія ймовірностей і математична статистика : базовий курс з індивідуальними завданнями і розв"язком типових варіантів : навч. посібник / Є.П. Зайцев ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 439, [1] с. : іл., табл. – Предмет.-імен. покажчик: с. 425-430. – Бібліогр.: с. 421-424. – ISBN 978-617-566-218-2
1467828
   Теорія ймовірностей і математична статистика в 11 класі. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.


  У підручнику викладено основні відомості з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, математичної статисти-ки. Наведено велику кількість прикладів і задач, що ілюструють основні поняття, пояснюють можливе практичне за-стосування ...
1467829
  Грисенко М.В. Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів-міжнародників : навч. посібник для студентів екон. спец. ун-тів / М.В. Грисенко, А.Ю. Рижов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 493, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-486. – ISBN 978-966-439-013-9
1467830
  Поперешняк С.В. Теорія ймовірностей і математична статистика з використанням інформаційних технологій : навч. посібник / С.В. Поперешняк, А.С. Вєчерковська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 289-290. – ISBN 978-966-933-067-3
1467831
  Жалдак М.І. Теорія ймовірностей і математична статистика з елементами інформаційної технології : навчальний посібник / М.І. Жалдак, Н.М. Кузьміна, С.Ю. Берлінська. – Київ : Вища школа, 1995. – 351 с.
1467832
  Малярець Л.М. Теорія ймовірностей і математична статистика у вправах, прикладах та задачах : навч.-практичний посібник / Малярець Л.М., Ігначкова А.В., Широкорад Л.Д. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 548 с. + Додатки: с. 533-541. – Бібліогр.: с. 512. – ISBN 978-966-676-233-0
1467833
  Зайцев Є.П. Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв"язком типових варіантів : навч. посібник / Є. П. Зайцев ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2013. – 439, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 421-424. – ISBN 978-617-566-218-2
1467834
  Жлуктенко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. У двох частинах : Навчально-методичний посібник у двох частинах / В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний; Мін-во освіти України. Київ нац.економ ун-тет. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-153-5
Ч.1 : Теорія ймовірностей. – 2000. – 304с.
1467835
   Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ. – ISSN 0868-6904
№ 46. – 1992
1467836
   Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
Вип. 46. – 1992. – 148 с.
1467837
   Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
Вип. 47. – 1992. – 160 с.
1467838
   Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ. – ISSN 0868-6904
№ 47. – 1992
1467839
   Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
Вип. 48. – 1993. – 208 с.
1467840
   Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС. – ISSN 0868-6904
Вип. 49. – 1993. – 256 с.
1467841
  Лісняк В.С. Теорія ймовірностей та математична статистика / В.С. Лісняк. – Київ, 1994. – 71 с.
1467842
   Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС. – ISSN 0868-6904
№ 50. – 1994
1467843
   Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС. – ISSN 0868-6904
№ 51. – 1994. – 160 с.
1467844
  Турчин В.М. Теорія ймовірностей та математична статистика / В.М. Турчин. – Дніпропетровськ
Ч. 1. – 1995. – 224 с.
1467845
  Черняк І.О. Теорія ймовірностей та математична статистика : Збірник задач : Навч. посіб. / І.О.Черняк,О.М.Обушна,А.В.Ставицький. – Київ : Знання, 2001. – 199с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-045-7
1467846
  Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2002. – 448 с. – (Математичні науки). – ISBN 966-7938-49-2


  Містить теоретичні відомості усіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою програмою Міністерства освіти і науки України для економічних спеціальностей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії ...
1467847
  Черняк О.І. Теорія ймовірностей та математична статистика : Збірник задач для студ. економічних спеціальностей вищ. закл. освіти / О.І. Черняк, О.М. Обушна, А.В. Ставицкий. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2002. – 199с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-117-8
1467848
  Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика : Підручник / П.С. Сеньо; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 448с. – ISBN 966-8568-04-4


  Викладені основні відомості з теорії ймовірностей та математичної статистики. Для студентів вищих учбових закладів
1467849
  Карташов М.В. Теорія ймовірностей та математична статистика : Річний курс для математиків та статистиків: Підручник / М.В.Карташов. – Київ : ТВіМС, 2004. – 307 с. – ISBN 966-95255-5-1
1467850
  Слюсарчук П.В. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник для студ. вищ. навч. закладів / П.В. Слюсарчук. – Ужгород : Карпати, 2005. – 184 с. – ISBN 966-7400-28-X
1467851
  Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – 4-те вид., випр. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 424 с. – ISBN 966-364-338-2
1467852
  Дорош К А. Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.К Дорош, О.П. Коханівський ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2006. – 269 с. – ISBN 966-622-210-8
1467853
  Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / П.С. Сеньо. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 556с. – ISBN 966-346-284-1
1467854
  Кармелюк Г.І. Теорія ймовірностей та математична статистика : посібник з розв"язування задач: навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.І. Кармелюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 576 с. – ISBN 978-966-364-495-0


  Викладено основні відомості з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, математичної статистики. Наведено велику кількість прикладів і задач, що ілюструють основні поняття, пояснюють можливе практичне застосування теоретико-ймовірнісних і ...
1467855
  Медведєв М.Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / Медведєв М.Г., Пащенко І.О. – Київ : Ліра-К, 2008. – 536 с. + CD-ROM. – ISBN 978-966-96938-3-9
1467856
  Донченко В.С. Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник / В.С. Донченко, М.В. Сидоров, М.М. Шарапов. – Київ : Академія, 2009. – 288 с. – (Алма-матер). – ISBN 978-966-580-297-6
1467857
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВ і МС, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 80. – 2009. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467858
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВ і МС, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 81. – 2009. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467859
  Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – 5-е вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 421-422. – ISBN 978-966-364-992-4
1467860
   Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник / [Л.М. Малярець та ін.] ; МОНУ ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 404 с. + Додатки: с.385-403. – Бібліогр.: с. 383-384. – ISBN 978-966-676-426-6
1467861
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 82. – 2010. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467862
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 83. – 2010. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467863
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 84. – 2011. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467864
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: В.С. Королюк, Ю.В. Козаченко, Л.М. Сахно [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
Вип. 85. – 2011. – 176 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1467865
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
Вип. 86. – 2012. – 192 с.
1467866
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
Вип. 87. – 2012. – 184 с.
1467867
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
Вип. 88. – 2013. – 192 с.
1467868
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 89. – 2013. – 180 с.
1467869
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 90. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467870
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 91. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467871
  Медведєв М.Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / Медведєв М.Г., Пащенко І.О. – Київ : Ліра-К, 2015. – 536 с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 529-535. – ISBN 978-966-96938-3-9
1467872
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 92. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467873
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 93. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467874
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
Вип. 94. – 2016. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467875
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
Вип. 95. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467876
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 96. – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467877
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 97. – 2017. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467878
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 1 (98). – 2018. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467879
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 2 (99). – 2018. – 211, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467880
   Теорія ймовірностей та математична статистика : практикум : навч. посібник для студентів закл. вищої освіти ден. та заоч. форм навчання / Черняк О.І., Кравець Т.В., Ляшенко О.І. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 251, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 247-249. – ISBN 978-966-654-532-2
1467881
  Вигоднер І.В. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник / І.В. Вигоднер, Т.П. Білоусова, Т.П. Ляхович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 332, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332. – ISBN 978-966-289-284-0
1467882
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 1 (100). – 2019. – 207, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1467883
   Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1970-. – ISSN 0868-6904
№ 2 (101). – 2019. – 231, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1467884
   Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник / Копич І.М., Сороківський В.М., Кісілевич О.В., Пенцак О.С. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 381, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-376. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-1537-08-7
1467885
  Медведєв М.Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / Медведєв М.Г., Пащенко І.О. – Київ : Ліра-К, 2021. – 536 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 529-535. – ISBN 978-966-96938-3-9
1467886
  Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.Л. Лопатін. – 5-те вид. – Київ : Центр, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-364-992-4


  Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика для економістів» (Частина 2: «Теорія імовірностей та математична статистика») для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки. Посібник ...
1467887
  Донченко В.С. Теорія ймовірностей та математична статистика для соціальних наук : навч. посібник для студентів нематематичних напрямів підгот. / В.С. Донченко, М. В.-С. Сидоров ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 399. – ISBN 978-966-439-850-0
1467888
  Турчин В.М. Теорія ймовірностей у прикладах і задачах / В.М. Турчин, Л.В. Дрожжина. – Дніпропетровськ, 1994. – 132 с.
1467889
  Каніовська І.Ю. Теорія ймовірностей у прикладах і задачах : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Каніовська; Мін-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – 2-ге вид. виправл. і доповн. – Київ : Політехніка. Періодика, 2004. – 156 с. – ISBN 966-622-173-Х
1467890
  Бабак В.П. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Бабак, Б.Г. Марченко, М.Є. Фриз. – Київ : Техніка, 2004. – 288с. – ISBN 966-575-106-9
1467891
  Єжов С.М. Теорія ймовірностей, математична статистика і випадкові процеси : Навчальний посібник / С.М. Єжов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 165 с. – ISBN 966-594-155-0
1467892
  Медведєв М.Г. Теорія ймовірності та математична статистика : підручник / Медведєв М.Г., Пащенко І.О. – Київ : Ліра-К, 2020. – 536 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 529-535. – ISBN 978-966-96938-3-9
1467893
  Усольцева О.С. Теорія катастроф в управлінні економічними системами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 371-377. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1467894
  Тупко Н.П. Теорія квадратичних та білінійних оцінок невідомої дисперсії і коефіцієнта коваріації : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Тупко Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17л. – Бібліогр.:с.13-14
1467895
  Тупко Н.П. Теорія квадратичних та білінійних оцінок невідомої дисперсії і коефіцієнта коваріації : Автореф...канд.фіз.-мат.наук:01.05.01 / Тупко Н.П.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.13-14
1467896
  Тупко Наталія Петрівна Теорія квадратичних та білінійних оцінок невідомої дисперсії і коефіцієнта коваріації : Дис...канд. фіз.-математ. наук: 01.05.01 / Тупко Наталія Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 125л. + Додатки:л.121-125. – Бібліогр.: Бібіліогр.:л.117-121
1467897
  Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник [ для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів ] / В.В. Кузнецов, А.В. Савченко; МОНУ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ; за заг. ред. Є.М. Моісеєва, О.М. Джужи. – 2-е вид., переробл. – Київ : КНТ, 2007. – 300с. – ISBN 978-966-373-290-9
1467898
  Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів = Theory of qualification of crimes : підручник [для студ. вищих навч. закладів ] / В.В. Кузнецов, А.В. Савченко ; за заг. ред. В.І Шакуна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Вид. 4-те переробл. – Київ : Алерта, 2012. – 315, [1] с. : табл. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 11-15, 291-309. – ISBN 978-617-566-126-0
1467899
  Багратіон-Мухранська Теорія кельтського походження Русі: семантика ініціаційних трансформацій у шотландському баладному циклі про Тема Ліна та в українському фольклорі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – C. 90-96


  Запропоновано нове обгрунтування теорії кельтського походження Русі (Засновником кельтської теорії походження Русі по вважається відомий український політик, правознавець та громад. діяч Сергій Шелухін (1864-1938), який запропонував дану теорію напр. ...
1467900
  Крак Ю.В. Теорія керування для інформатиків : підручник / Ю.В. Крак, А.В. Шатирко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-171
1467901
  Фан Д. Теорія китайського буддизму / Дунмей Фан. – 2-е вид. – Тайбей, 1977. – 684 с. – Видання китайською мовою
1467902
  Цао Хе Теорія китайської колоратури в науковій праці та вокальній творчості Шан Деї // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 121-131. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1467903
  Бондаренко Є.В. Теорія кілець : навч. посібник для студентів мех.-мат. ф-тів ун-тів / Є.В. Бондаренко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 63, [1] с. – Предм. покажч.: с. 61-62. – Бібліогр.: с. 63
1467904
  Мортіков В. Теорія клубів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-62. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1467905
  Шатрова М. Теорія книгознавства на початку XXI століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 3-5. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку теорії книгознавства в Україні на початку ХХІ століття. Представлено сучасну структуру книгознавчого знання та основні напрями розвитку науки про книгу та книжкову справу
1467906
  Ковальчук Г. Теорія книгознавства та історія книги на сторінках "Вісника Книжкової палати" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 7-10. – ISSN 2076-9326
1467907
  Штаєрман Теорія коливань / Штаєрман, Н. Крилов. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 96 с.
1467908
  Василенко М.В. Теорія коливань і стійкості руху : Підручник для студ. вищих технічних навчальних закладів / М.В.Василенко,О.М. Алексейчук. – Київ : Вища школа, 2004. – 525с. – ISBN 966-642-105-4


  Викладено основні питання і дано визначення теорії коливань, розглянуто вільні коливання системи з одним ступенем вільності, автоколивання, вимушені та параметричні коливання
1467909
  Бондар І.О. Теорія кольору : навч. посібник / Бондар І.О. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 162, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 158. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-676-630-7
1467910
  Гуртовий М.Є. Теорія компенсації просторового заряду в електровакуумних приладах / М.Є. Гуртовий, А.А. Остроухов, С.І. Пекар, 1959. – С.173-183. – Окр.відбиток: КДУ. Збірник фізичного фак-ту №10, 1959
1467911
  Цимбалюк С. Теорія компенсацій: сутність, передумови виникнення та поширення на практиці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 25-32. – Бібліогр.: 17 назв
1467912
  Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов; КУ імені Тараса Шевченка. – 2-ге вид., доп. – Київ : Київський університет, 1999. – 308с. – ISBN 966-594-105-4
1467913
  Маркова Вікторія Теорія комунікації Маршалла Маклюена // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття містить викладення головних положень теорії комунікації Маршалла Маклюена та аналізу її впливу на комунікативні дослідження.
1467914
  Житарюк М.Г. Теорія конгруентності Ч. Осгуда і П. Таненбаума: функціональні параметри і проблеми ефективності в масмедійних дослідженнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 17-23


  Здійснено спробу обгрунтувати важливість теорії конгруентності Ч. Осгуда і П. Таненбаума у журналістикознавчих дослідженнях із погляду функціональності та ефективності. In the article it"s implemented the attempt to substantiate the importance of ...
1467915
  Смирнов І.Г. Теорія конкурентних переваг М. Портера та її застосування у туризмі (на прикладі Італії) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 29-39


  Розкрито сутність теорії конкурентних переваг М. Портера по відношенню до туристичного бізнесу, зокрема концепції національного ромбу та моделі п"яти сил конкуренції. Розглянуто особливості використання моделі п"яти сил конкуренції та побудови мапи ...
1467916
  Піддубний І. Теорія конкурентоспроможності: сучасний стан і предметно-методологічні аспекти розвитку / І. Піддубний, Л. Піддубна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 52-60. – ISSN 0131-775Х
1467917
  Сердюк П. Теорія конкуренції "регулятивних" кримінально-правових норм-забути чи змінити концепт? // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 110-114
1467918
  Ляхевич С.Б. Теорія конституціоналізму М. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1467919
  Бутинець Т.А. Теорія контролю: необхідність нових підходів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 23-28. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
1467920
  Мороз О.В. Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства : монографія / О.В. Мороз, О.А. Сметанюк, О.В. Лазарчук ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-245. – ISBN 978-966-641-346-1
1467921
  Кононенко Т. Теорія конфліктів: спроба адаптації методу до аналізу соціальних процесів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Українознавство ; вип. 4)


  Розглядаються проблеми теорії конфліктів відповідно до української дійсності. Досліджуються джерела соціального і політичного конфлікту та усталення принагідних для України шляхів трансформації сфер конфліктів.
1467922
  Мигалець О. Теорія конфлікту: історія та сучасність // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 98-110. – ISSN 2617-3921
1467923
  Таровська Олена Теорія концентрів - основний чинник визначення предметного поля українознавства як науки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті передбачається окреслити становлення теорії концентрів як основного чинника визначення предметного поля українознавства, що дає змогу більш повно висвітлити місце українознавства як науки в системі наукового знання.
1467924
  Бутенко В.І. Теорія кооперації М.І. Туган-Барановського в контексті кооперативного руху в українському селі періоду НЕПу (у 20-і роки ХХ ст.) / В.І. Бутенко, К.В. Філіппов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 124-134. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
1467925
  Шепетяк О.М. Теорія кореспондентності істини // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.192-196
1467926
  Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Небава; МОНУ; Вінницьк. Нац. техн. Ун-т ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 295с. – ISBN 966-8365-38-0
1467927
  Марущак Н.В. Теорія корпоративної соціальної відповідальності у світовій практиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 209-219


  Висвітлюється поняття корпоративної соціальної відповідальності як загальноприйнятої світової практики. Наводяться та аналізуються існуючі теорії соціальної відповідальності бізнесу.
1467928
  Версаль Н.І. Теорія кредиту : навчальний посібник / Н.І. Версаль, Т.В. Дорошенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 484с. – ISBN 978-966-518-410-2
1467929
  Лопух К.В. Теорія кредиту у науковій спадщині М. Бунге: практичний аспект // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 72-86. – ISSN 0320-4421


  Стаття присвячена аналізу наукової та практичної діяльності М. Бунге у сфері кредитних відносин. "Теорія кредиту" (1852) - одна з перших фундаментальних наукових робіт М. Бунге, де він розкриває суть кредиту, основні його ознаки, економічне призначення ...
1467930
   Теорія кривих ліній в диференціальній геометрії. – К., 1989. – 40 с.
1467931
  Льовкіна О.Г. Теорія криз О. Богданова у контексті глобалістики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 58-66
1467932
  Затуливітер В.І. Теорія крила. / В.І. Затуливітер. – К., 1973. – 38с.
1467933
   Теорія кримінально-правової кваліфікації як феномен української кримінально-правової доктрини : тези доп. та повідомлень учасників наук.-практ. конф., 16 січ. 2016 р., м. Львів / Львів. форум кримінальної юстиції ; Спільнота учнів проф. В.О. Навроцького ; [упоряд.: Н.Р. Лащук, Т.І. Созанський]. – Київ : АртЕк, 2016. – 237, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7264-28-5
1467934
   Теорія кримінального переслідування : монографія / [Гринчак В.А та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 187-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0375-0
1467935
  Погорецький М. Теорія кримінального процесуального доказування: проблемні питання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 12-25. – ISSN 1026-9932


  На підставі аналізу наукових джерел, правових норм і матеріалів практики дослідженно питання щодо співвідношення таких правових категорій, як "теорія доказування", "теорія доказів", "теорія доказів та доказування", а також запропоновано авторське ...
1467936
  Сердюк П.П. Теорія кримінальної відповідальності як обов"язку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 413-418. – ISSN 1563-3349
1467937
  Сердюк П.П. Теорія кримінальної відповідальності як реалізації санкції кримінально-правової норми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 206-210. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1467938
  Сторі Дж. Теорія культури та масова культура = Cultural theory and popular culture an introduction : Вступний курс / Джон Сторі; Пер. з англ. С. Савченка. – б.м. : Акта, 2005. – 360с. – ISBN 966-7021-90-4
1467939
  Зінченко Г.Ю. Теорія лакунарності в сучасному лінгвістичному знанні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 83-89


  У статті розглянуто основні дефініції терміну "лакунарність", існуючі в сучасній лінгвістиці підходи до вивчення цього явища. В статье рассмотрены основные определения термина "лакунарность", существующие в современной лингвистике подходы к изучению ...
1467940
  Присяжнюк О.М. Теорія лексико-семантичного поля (історія та сучасний стан питання) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 93-96
1467941
  Науменко А. Теорія лінгвопоетики // Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донецьк. нац. ун-т ; редкол.: Мироненко Л.А., Гіршман М.М., Загнітко А.П. [та ін.]. – Донецьк, 2001. – Вип. 2. – С. 181-192. – ISBN 966-639-031-0
1467942
  Каяндер А.К. Теорія лісових типів / А.К. Каяндер. – Х-К, 1930. – 87с.
1467943
  Бандура О.М. Теорія літератури : пос. для вчителів / О.М. Бандура. – Київ : Радянська школа, 1969. – 288 с.
1467944
   Теорія літератури : Підручник. – Київ : Вища школа, 1975. – 400 с.
1467945
  Безпечний Іван Теорія літератури / Безпечний Іван. – Торонто : Молода Україна, 1984. – 304с.
1467946
  Удалов В. Теорія літератури / В. Удалов. – Луцьк, 1995. – 110с.
1467947
   Теорія літератури : Навчальна програма. – Київ : Київський університет, 2000. – 18с.
1467948
  Галич О.А. Теорія літератури : Підручник для студ. філологічних спец. вищ. навч. закл. / Галич О.,Назарець В.,Васильєв;За ред.О.Галича. – Київ : Либідь, 2001. – 488с. – ISBN 966-06-0163-8


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1467949
  Павличко Соломія Теорія літератури / Павличко Соломія; Передм.М.Зубрицької. – Київ : Основи, 2002. – 680с. – 801Павл Шифр дубл. – ISBN 966-500-217-1
1467950
  Галич О.А. Теорія літератури : Підручник для студ. філологічних спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв; За ред.О. Галича. – 2-е вид., стереот. – Київ : Либідь, 2005. – 488с. – ISBN 966-06-0388-6


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1467951
  Галич О.А. Теорія літератури : Підручник для студ. філологічних спец. вищ. навч. закладів / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв; За наук. ред. О. Галича. – 3-є вид., стер. – Київ : Либідь, 2006. – 488с. – ISBN 966-06-445-9


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1467952
  Галич О.А. Теорія літератури : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв ; за наук. ред. О. Галича. – Вид. 4-те, стереотипне. – Київ : Либідь, 2008. – 488 с. – ISBN 978-966-06-0534-3
1467953
  Безпечний Іван Теорія літератури / Іван Безпечний. – Київ : Смолоскип, 2009. – 388 с. – ISBN 978-966-8499-87-6
1467954
  Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко ; [упоряд. : В. Агеєва, Б. Кравченко ; передм. М. Зубрицької]. – Вид. 2-ге. – Київ : Основи, 2009. – 679 с. – ISBN 978-966-500-307-6
1467955
  Білоус П.В. Теорія літератури : навч. посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академвидав, 2013. – 325, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 311-321. – Бібліогр.: с. 322-325. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-071-4
1467956
   Теорія літератури в Польщі : антологія текстів : друга половина 20 - початок 21 ст. / упор. Б. Бакули ; за заг. ред. В. Моренця; пер. з польської С. Яковенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 532 с. – ISBN 978-966-518-447-8
1467957
  Боронь О. Теорія літератури в системі літературознавчих дисциплин // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 164-169
1467958
  Юніцька Н.М. Теорія літератури в школі / Н.М. Юніцька. – Харків : Основа, 2012. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 128. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 2 (99)). – ISBN 978-617-00-1229-6
1467959
  Гром"як Р. Теорія літератури і літературна антропологія: співвідношення, трансформація за умов глобалізації гуманітарного знання (до постановки проблем) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 20-25
1467960
  Ткаченко А. Теорія літератури і методика: пункти біфуркації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 59-68.
1467961
  Ференц Н.С. Теорія літератури і основи естетики : навч. посібник / Н.С. Ференц. – Київ : Знання, 2014. – 511, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. - Термінол. покажч.: с. 484-496.- Імен. покажч.: с. 497-511. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-742-9
1467962
  Черноіваненко Є. Теорія літератури і систематизація університетської філологічної освіти // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 203-210
1467963
  Наливайко Д.С. Теорія літератури й компаративістика / Дмитро Наливайко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 348с. : портр. – ISBN 966-518-363-X
1467964
  Бернадська Н. Теорія літератури П. Житецького: сучасне прочитання // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 229-239. – ISBN 978-966-2763-27-0
1467965
  Наєнко М.К. Теорія літератури чи теоретизування // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 5-10
1467966
   Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – 204 с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-780-9
1467967
   Теорія літератури: концепції, інтерпретації : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; [редкол.: Л.В. Грицик (гол.), О.Г. Астаф"єв, Н.В. Костенко та ін.]. – Київ : Логос, 2012. – 308, [4] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-506-5
1467968
   Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – 319, [1] с. – Бібліогр наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-890-5
1467969
   Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-991-9
1467970
  Галета О. Теорія літератури: у пошуках самовизначення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 13-21. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1467971
  Мітосек З. Теорія літературних досліджень / Зофія Мітосек; Пер. з польської В. Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2005. – 408с. – ISBN 966-572-423-1
1467972
  Бовсунівська Т.В. Теорія літературних жанрів : жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Бовсунівська ; КНУТШ. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 519 с. – ISBN 978-966-439-220-1
1467973
  Кузьменко В.П. Теорія людського і соціального капіталу та кооперація інноваційного виробництва пострадянських країн // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 5-21. – ISSN 0320-4421
1467974
  Сизоненко В.О. Теорія людського капіталу: світові підходи і реалії України / В.О. Сизоненко, С.Г. Климко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-33. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються проблеми людського капіталу в Україні, враховуючи світовий досвід.
1467975
  Стрижак О.О. Теорія людського капіталу: формування наукової концепції // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 24-30. – ISSN 1683-1942
1467976
  Щербина Сергій Теорія М.А.К. Халлідея та практика машинного перекладу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 213-217. – ISSN 2078-340X


  Мета статті- на прикладі порівняльного аналізу теоретичних положень М.А.К. Халлідея, зокрема його теорії реєстру, стилю (tenor) та режиму (mode) і практики використання програм машинного перекладу).
1467977
  Бураковський І. Теорія мiжнаpодної тоpгiвлi / І. Бураковський. – Київ : Основи, 1996. – 241с. – ISBN 966-500-105-1
1467978
  Львов В.А. Теорія магнітних та магніто-пружних властивостей сплавів з ефектом пам"яті форми / В.А. Львов, С.П. Загороднюк, О.О. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 335-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Викладено основи теорії магнітних та магнітопружних властивостей мартенситних сплавів з ефектом пам"яті форми, в яких відкрито практично важливе явище гігантської магнітоіндукованої деформації. Надано теоретичне пояснення цього явища й проведено ...
1467979
  Небава М.І. Теорія макроекономіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальних закладів / М.І. Небава; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2003. – 536с. – ISBN 966-8407-15-6
1467980
  Лагутін В. Теорія макроекономіки і макроекономічної політики // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94-106. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1467981
  Каліущенко В.Д. Теорія маркованості і типологія словотвору // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 287-289
1467982
  Чиж І. Теорія масових комунікацій Герберта Маршалла Маклюена: Проекція на сучасні тенденції суспільного розвитку // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 2
1467983
  Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації : навч. посібник / З.В. Партико ; [наук. ред.: В.В. Різун, В.П. Камша]. – Львів : Афіша, 2008. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-248 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-325-100-4
1467984
  Різун В.В. Теорія масової комунікації : підручник для студ. галузі 0303 "журналістика та інформація"" / В.В. Різун. – Київ : Просвіта, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-2133-41-7
1467985
  Мак-Квейл Теорія масової комунікації = Mass Communication Theory / Деніс Мак-Квейл ; переклали з англ. : О. Возьна, Г. Сташків ; [наук. ред. Н. Габор ; ред. М. Прихода]. – 4-те вид. – Львів : Літопис, 2010. – 538 с. – Бібліогр.: с. 498-530. – ISBN 978-966-7007-65-2
1467986
  Косюк О.М. Теорія масової комунікації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Косюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 383, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 375-383. – Бібліогр.: с. 215-220. – ISBN 978-966-600-621-2
1467987
  Михайлин І.Л. Теорія масової комунікації Г.М. Маклюена // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 87-94. – ISBN 978-966-680-459-7
1467988
  Чорний А.В. Теорія математичної обробки геодезичних вимірювань / А.В. Чорний, О.А. Чорна, А.І. Якимчик ; Нац. акад. наук України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Наукова думка, 2013. – 293, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 288. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1266-0
1467989
  Зубова В.В. Теорія матчингу в економіці: прикладні аспекти застосування
1467990
  Зубова В.В. Теорія матчингу в економіці: прикладні аспекти застосування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6792
1467991
  Шевченко І Л. Теорія медіалінгвістики = Theory of medialingvistics : підручник / Лариса Шевченко, Дмитро Сизонов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 214, [1] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 171-177 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-155-7
1467992
  Даниленко С.І. Теорія мемів як чинник формування громадської думки / С.І. Даниленко, А.В. Скалозуб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 249-253
1467993
  Чальцева О.М. Теорія мереж в дослідженнях публічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 250-257


  Розглянута доцільність використання мережевої теорії в дослідженнях, які стосуються процесу формування публічної політики. Мережева теорія дає можливість дослідникам аналізувати різні національні кейси, звертаючи увагу на специфіку процесу управління у ...
1467994
  Городенко Л.М. Теорія мережевої комунікації : монографія / Леся Городенко ; [за заг. наук. ред. В.Ф. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Академія Української Преси ; Центр Вільної Преси, 2012. – 387, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 343-387. – ISBN 978-966-2123-33-3
1467995
  Коваленко О.О. Теорія метисації в японській історіографії другої половини ХХ ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 97-105


  Метісация — фізичне змішення різних популяцій людей, що належать як до близьких, так і до різних, особливо віддалених один від одного етносів і рас
1467996
  Самотий Володимир Васильович Теорія методи аналізу режимів роботи електромагнетних пристроїв систем керування : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.08 / Самотий Володимир Васильович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 32л.
1467997
  Кореняко О.С. Теорія механізмів і деталі машин. / О.С. Кореняко, Ф.П. Бондаровський. – К., 1963. – 492с.
1467998
  Артоболевський І.І. Теорія механізмів і машин / І.І. Артоболевський. – Пер. з 3-го рос. вид. – Київ, 1957. – 696 с.
1467999
  Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин : Підручник / Я.Т. Кіницький; НАНУ; МОНУ. – Київ : Наукова думка, 2002. – 662с. – ISBN 966-00-0740-Х
1468000
  Горяча Н.М. Теорія мистецтва Марселя Пруста у контексті естетичних ідей Анрі Бергсона та Джона Рьоскіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 64-71. – (Іноземна філологія)


  Присвячено дослідженню впливу А. Бергсона та Д. Рьоскіна на становлення естетичних ідей М. Пруста. Розглянуто декілька найважливіших аспектів теорії мистецтва Пруста у порівнянні з естетичними поглядами названих мислителів.
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,