Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1467001
  Сірук В.Г. "Суржикіада" Богдана Жолдака: комунікативний аспект // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4 : Філологічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1729-360Х
1467002
  Свердан Т. "Суржикізація" сучасних видань для дітей / Т. Свердан, Л. Радик // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13. – Бібліогр. в примітк. (18 поз.). – ISSN 0130-5263
1467003
  Журавльов Д. "Сурогатне материнство" має право на захист нотаріусом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 111-112.
1467004
  Циховська Е. "Суспіільство спектаклю" :перспективи та загрози сучасних ЗМІІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 231-240


  У статті розглянуто різноманітні концепції та погляди на перспективи тазагрози функціонування засобів масової інформації та їх впливу на сучасне суспільство та реальність людини в цьому суспільстві. The article deals with the various conceptions and ...
1467005
  Слуцька Т.І. "Суспільна небезпечність перевищення влади або службових повноважень" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 19-23
1467006
  Куліна О.С. "Суспільне" та "соціальне": проблема визначення категорій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 149-152. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему визначення найважливіших категорій соціальної філософії та суспільних наук. The problem of definition of the most important categories of social philosophy and social sciences is considered.
1467007
   "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" : матеріали 5 міжнародної наукової конференції, (Київ, 21-23 жовтня 2010 року) / КНУТШ, Геогр. ф-тет ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України ; Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, К.В. Мезенцев та ін.]. – Київ : Обрії, 2010. – 210 с.
1467008
  Гриневич Л. "Суспільство треба змінювати через освіту" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 180/181). – С. 6-7


  Як це робитимуть в Україні, пояснює міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
1467009
  Казарян М.М. Сурен Сафарян / М.М. Казарян. – М., 1978. – 69с.
1467010
  Закарян А.Г. Сурен Спандарян о литературе : Автореф... канд.филол.наук: / Закарян А.Г.; Академия наук Армянской ССР. Ин-т лит-ры им.М.Абегяна. – Ереван, 1952. – 16 с.
1467011
   Сурен Тигранович Еремян. – Ереван, 1984. – 97с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; Вып. 33)
1467012
  Казарян М.М. Суренянц / М.М. Казарян. – М., 1962. – 30с.
1467013
  Курохтина Т.Н. Суржик в Интернете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 101-112. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1467014
  Дзюбишина-Мельник Суржик і суржикізми: стилістичні ресурси // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
1467015
  Фудерер Тетяна Суржик у контексті мовної освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-47. – Бібліогр. в кінці ст.
1467016
  Фудерер Т. Суржик у контексті мовної освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-48.
1467017
  Корольова В.В. Суржик у мовленні персонажів сучасної української драми // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 3-12. – ISSN 2313-4437


  Стаття присвячена вивченню суржику в мовленні дійових осіб сучасних українських п’єс. Визначено типологію суржикомовних персонажів залежно від авторської художньо-естетичної настанови; доведено відсутність патогенності в драматургійних текстах із ...
1467018
  Брага І.І. Суржик у родинному спілкуванні дітей // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 96-105


  Статтю присвячено вивченню особливостей мовлення дітей, соціалізація яких відбувається у родинному середовищі батьків, що послуговуються суржиком та мешкають в м. Суми і містах - районних центрах Сумської області. Для мовної поведінки таких дітей ...
1467019
  Крупеньова Т.І. Суржик у романі Михайла Бриниха "Шахмати для дибілів" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 12-15. – ISSN 2307-4558
1467020
  Масенко Л. Суржик у сучасній художній літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 25-30. – ISSN 0130-5263
1467021
  Кащенко В. Суржик хоче до "русского міра". Філологічне питання в політичній площині // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 124). – С. 3


  "Ватажки самопроголошеної «ДНР», вочевидь, передбачаючи недовге життя своєї «держави», просто пнуться зі шкіри геть, щоб улаштуватись у існуючій світобудові, добитись визнання цивілізованого світу. Зазвичай держави домагаються цього завдяки ...
1467022
  Врублевська Г. Суржик як елемент міської субкультури // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.12-14
1467023
  Левченко Т.М. Суржик як засіб пейоративної оцінки у мові засобів масової комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 72-76. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864
1467024
  Томіленко Л.М. Суржик як об"єкт наукових досліджень і дискусій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 69-80. – ISSN 0027-2833


  У статті порушено актуальну на сьогодні проблему змішаного українсько-російського мовлення, відомого під назвою "суржик". Розглянуто визначення цього поняття у вітчизняній лінгвістиці, причини появи суржику тощо. Проаналізовано погляди вчених щодо ...
1467025
  Радевич-Винницький Суржик як породження непаритетної двомовності // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 171-183. – ISBN 978-966-489-161-2
1467026
  Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком / Лариса Масенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 135, [1] с. – Бібліогр.: с. 127-135 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-558-1
1467027
  Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком / Лариса Масенко. – 2-ге вид., зі змінами і допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 229, [2] с. : табл. – Покажч. імен: с. 226-229. – Бібліогр.: с. 200-209. – ISBN 978-966-518-759-2
1467028
  Флаєр Майкл Суржик: правила утворення безладу // Критика. – Київ, 2000. – Червень, (число 6). – С. 16-17
1467029
  Белей Л. Суржик: соціолінгвістична перспектива // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 5-8
1467030
  Захарків О. Суржикове мовлення і суржикізований правопис як ознаки хворого суспільства // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2005. – № 1. – С.19-25. – Бібліогр.: 7 назв.


  [Погляди авторки збігаються з концепцією Проекту нової, остаточної редакції Українського правопису (К., 1999). Ці правописні засади збережено ів самій статті]
1467031
  Дружинин С.Н. Суриков : путеводитель по выставке / С.Н. Дружинин. – М-Л : Искусство, 1937. – 52 с.
1467032
  Евдокимов И.В. Суриков / И.В. Евдокимов. – М.-Л., 1940. – 20с.
1467033
  Машковцев Н.Г. Суриков / Н.Г. Машковцев. – Москва, 1960. – 70с.
1467034
  Волошин М.А. Суриков / М.А. Волошин. – Ленинград, 1985. – 224с.
1467035
   Суриков Василий Иванович 1848-1916 : [альбом]. – Москва : Искусство, 1974. – 142, [2] с. : ил.
1467036
   Суриков Василий Иванович.Альбом репродукций. – М., 1958. – 64с.
1467037
  Сидоренко Віктор Сурин. Свято з хоботом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 58-65 : фото
1467038
  Петрова Ольга Суринам: самая маленькая страна на континенте : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 64-67 : Фото
1467039
   Сурия Керимовна Татевян // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 65 : фото. – ISSN 0016-7126
1467040
  Франко І.Я. Сурка. По-людськи : Поема / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 49с.
1467041
  Бибиков Д.И. Сурки / Д.И. Бибиков. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 254, [1] с., [12] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 245-253 (197 назв.). – ISBN 5-10-001018-5
1467042
  Бибиков Д.И. Сурки и чума в горах Средней Азии. : Автореф... Доктора биол.наук: / Бибиков Д.И.; Моск.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.32-35
1467043
  Михайлов Константин Сурки с Хохальпенштрассе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 66-68 : фото
1467044
   Сурки. Биоценотическое и практическое значение. – Москва : Наука, 1980. – 221с.
1467045
   Сурки. Распространение и экология : Распространение и экология. – Москва : Наука, 1978. – 223с. – (Промысловые животные СССР и среда их обитания)
1467046
  Проскурін Д.П. Сурма на Мо (110): робота виходу та структура системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 346-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В широкому діапазоні покриттів та температур досліджено роботу виходу, структуру та вторинно-електронні спектри сурми на поверхні Мо(110). Виявлено, що при температурах більших 1020 К, атоми сурми занурюються у підкладку, реконструюючи її.
1467047
  Малишко А.С. Сурмач : поезії / А.С. Малишко. – Київ, 1976. – 287 с.
1467048
   Сурмач. – Київ, 1987. – 239 с.
1467049
   Сурмач. – Лондон : Assoc. of Ukr. former combatants in Great Britain. – ISSN 0491-6204
Рік 39, ч. 1/4 (131/134). – 1997
1467050
  Карп"юк А. Сурмач визвольних змагань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 березня (№ 11). – С. 12-13


  Герась Соколенко — український поет-романтик.
1467051
  Дубина М.І. Сурмачі возз"єднання / М.І. Дубина. – Київ, 1976. – 239с.
1467052
  Донченко О. Сурми / О. Донченко. – Харків, 1928. – 63 с.
1467053
  Рекубрацький А.З. Сурми / А.З. Рекубрацький. – Дніпропетровськ, 1975. – 46с.
1467054
  Бровченко В.Я. Сурми : вірші та поеми ; [біогр. довідка: с. 251] / В.Я. Бровченко ; [іл. С.А. Гета]. – Київ : Дніпро, 1976. – 255 с. : іл., 1 л. портр.
1467055
  Лисюк Д. Сурми : поетична збірка / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2012. – 99, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-152-7


  У пр. № 1719074 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
1467056
  Гайовий Г. Сурми бурлеску під шатами сатиричної ліри : літературно-публіцистичні розвідки / Гриць Гайовий. – Київ : Гарт, 2005. – 64с. – ISBN 966-955-92-6-X
1467057
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – К, 1952. – 551с.
1467058
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – К, 1965. – 551 с.
1467059
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – Київ, 1973. – 661 с.
1467060
  Гузюк П. Сурми кличуть / П. Гузюк. – Львів, 1958. – 540с.
1467061
  Гузюк П.Ф. Сурми кличуть / П.Ф. Гузюк. – 2-е. – Львів, 1969. – 524с.
1467062
   Сурми на зорі. / Саркісьян К.С. – Одеса : Маяк, 1977. – 191с.
1467063
  Осадчук П.І. Сурми на світанні : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1985. – 109 с.
1467064
   Сурми Перемоги.. – Львів, 1975. – 159с.
1467065
  Сердюк Ю.О. Сурми серця : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1965. – 94 с. – (Перша книга)
1467066
  Козак В.С. Сурми серця / В.С. Козак. – Одеса, 1975. – 31с.
1467067
  Марсюк В.А. Сурмлять тополі / В.А. Марсюк. – К, 1973. – 54с.
1467068
  Сацункевия И.Л. Суровая быль / И.Л. Сацункевия; И.Л. Сацункевич. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск : Беларусь, 1979. – 288 с.
1467069
  Рядченко И.И. Суровая вахта : книга стихов / И.И. Рядченко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 115с.
1467070
  Осин Д.Д. Суровая весна / Д.Д. Осин. – Смоленск, 1955. – 356с.
1467071
  Харитонов В.Г. Суровая доверчивая Русь / В.Г. Харитонов. – М., 1973. – 207с.
1467072
   Суровая драма народа.. – М, 1989. – 510с.
1467073
   Суровая красота // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 67 : фото
1467074
  Асеева Л.П. Суровая летопись : повести / Л. П. Асеева. – Москва : Современник, 1979. – 332 с. – (Новинки "Современника")
1467075
  Погорелов Л.А. Суровая молодость / Л.А. Погорелов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 109с.
1467076
  Ширшов Б.В. Суровая молодость. / Б.В. Ширшов. – Молотов, 1947. – 83с.
1467077
  Адамов А.М. Суровая нежность / А.М. Адамов. – Махачкала, 1967. – 59с.
1467078
  Бурлака С.В. Суровая нежность / С.В. Бурлака. – Кишинев, 1968. – 100с.
1467079
  Поливин Н.Г. Суровая нежность / Н.Г. Поливин. – М, 1973. – 188с.
1467080
  Файзуллин Р.А. Суровая нежность / Равиль Файзуллин ;. – Москва, 1975. – 22 с.
1467081
  Коршак Г.В. Суровая нежность / Г.В. Коршак. – М., 1978. – 104с.
1467082
  Балин А.И. Суровая нежность : Стихотворения. Избранное, 1963-1983 / А.И. Балин ; предисл. А. Зорина ; ил.: И. Пчелко. – Москва : Мол. гвардия, 1984. – 303 с. : ил.
1467083
  Лысков П.Г. Суровая осень / П.Г. Лысков. – Архангельск, 1959. – 121с.
1467084
  Лысков П.Г. Суровая осень / П.Г. Лысков. – Архангельск, 1967. – 144с.
1467085
  Дроботов В.Н. Суровая память / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1974. – 192 с.
1467086
  Сикорский Я.П. Суровая память / Я.П. Сикорский. – Кишинев, 1977. – 244с.
1467087
   Суровая память. – Свердловск, 1985. – 176с.
1467088
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – М, 1963. – 475с.
1467089
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – М, 1966. – 448с.
1467090
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – Москва, 1976. – 416с.
1467091
  Козловский М.И. Суровая повесть / М.И. Козловский. – Воронеж, 1981. – 118с.
1467092
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – изд. испр. и доп. – М, 1938. – 324с.
1467093
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1946. – 308с.
1467094
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1952. – 344с.
1467095
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1961. – 746с.
1467096
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1972. – 392с.
1467097
  Буш Паула Суровая школа / Буш Паула. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1975. – 111с.
1467098
  Бессонов Ю.Н. Суровая юность : [повесть] / Ю.Н. Бессонов ; [гравюры И.Г. Роганова]. – Москва : Трудрезервиздат, 1955. – 464 с. – Библиогр.: ил.
1467099
  Аношкин М.П. Суровая юность : повесть / М.П. Аношкин. – Челябинск : Книжное изд-во, 1958. – 192 с. : ил.
1467100
  Соловьев А.Г. Суровая юность : Из воспоминаний / А.Г. Соловьев. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 288с.
1467101
  Козловский М.И. Суровая юность / М.И. Козловский. – Воронеж, 1973. – 216с.
1467102
  Мустафин Я.М. Суровое детство / Я.М. Мустафин. – М., 1984. – 413с.
1467103
  Мирошин Л.А. Суровое и нежное / Л.А. Мирошин. – Брянск, 1961. – 48с.
1467104
  Баканов Н.А. Суровое испытание : рассказы о военном мастерстве, военной хитрости и смекалке советских воинов на фронтах Великой Отечественной вофны / Николай Баканов. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1958. – 167 с.
1467105
  Баширов Г. Суровое испытание : повести, рассказы, эссе / Гумер Баширов; пер. с татар. – Москва : Современник, 1991. – 266 с.
1467106
  Садовский В.Л. Суровое начало / В.Л. Садовский. – Пенза, 1962. – 151с.
1467107
  Белоконь К.Ф. Суровое небо : записки летчика-штурмовика / К.Ф. Белоконь. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Прапор, 1973. – 267 с. : ил., 9 л. ил.
1467108
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – М., 1958. – 53с.
1467109
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – Москва, 1959. – 143с.
1467110
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1959. – 135с.
1467111
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1961. – 390 с.
1467112
  Калинин А.В. Суровое поле. Романы. Повести. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1977. – 445 с.
1467113
  Калинин А.В. Суровое поле. Романы. Повести. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Художественная литература, 1986. – 749 с.
1467114
  Цмокаленко Д.И. Суровое совершеннолетие : повесть / Дмитро Цмокаленко ; авт. пер с укр. Игоря Собчука. – Москва : Воениздат, 1969. – 301 с.
1467115
  Антонов И.П. Суровое счастье : стихотворения / Иван Антонов ; худож. В.И. Цикота. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 56 с. : ил.
1467116
  Мориц Ю.П. Суровой нитью / Ю.П. Мориц. – Москва, 1974. – 160с.
1467117
  Жадько В. Суровцева Надія Віталіївна (- укр. громадський діяч, історик) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 828-829. – ISBN 978-966-8567-14-8
1467118
  Даниленко О.В. Суровцова Надія Віталіївна // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 407-410. – ISBN 978-966-8653-95-7
1467119
  Липшиц С.Г. Суровые будни / С.Г. Липшиц. – Ростов -на-Дону, 1944. – 47с.
1467120
  Коряков О.Ф. Суровые будни / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1954. – 96с.
1467121
  Арсентьев И.А. Суровые будни : дилогия / Арсентьев И.А. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 600 с.
1467122
  Всеволожский И. Суровые времена / И. Всеволожский, Д. Руднев. – Москва, 1959. – 80с.
1467123
  Плотников А.Н. Суровые галсы / А.Н. Плотников. – М., 1986. – 340с.
1467124
  Скоморовский Р.С. Суровые годы / Р.С. Скоморовский. – Киев, 1957. – 473с.
1467125
  Булавин М.Я. Суровые годы / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1960. – 290с.
1467126
  Лаврентьев В.В. Суровые годы / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1964. – 406с.
1467127
  Королев В.Г. Суровые годы / В.Г. Королев. – М, 1971. – 112с.
1467128
  Арсланбеков Б. Суровые годы : повесть / Багаудин Арсланбеков; пер. с дарг. А.Буртынского. – Москва : Советская Россия, 1977. – 224 с.
1467129
  Хорошайлов Н.Ф. Суровые годы войны / Н.Ф. Хорошайлов. – Киев, 1977. – 179с.
1467130
  Проскурина Л. Суровые годы. / Л. Проскурина. – Сталинград, 1946. – 40с.
1467131
  Бирюзов С.С. Суровые годы. 1941-1945 / С.С. Бирюзов ; предисл. Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. – Москва : Наука, 1966. – 560 с., ил. и карт., [13] л. ил. и карт. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
1467132
  Гриневская И.А. Суровые дни : драматическая поэма из времен Пугачевщины : в 5 д., в стихах / Изабелла Гриневская. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Мир" В.Л. Богушевского ; [Тип. Д.П. Вейсбрута], 1909. – XVI, 238, [1] с.
1467133
  Рза Р.И. Суровые дни : стихи / Р.И. Рза. – Баку : Азернешр, 1946. – 75 с.
1467134
  Ахтанов Т. Суровые дни : роман : пер. с каз. / Ахтанов Т. – Москва : Воениздат, 1958. – 362 с.
1467135
  Ахтанов Т. Суровые дни : роман / Ахтанов Т. – Москва, 1960. – 379 с.
1467136
  Келлер И.И. Суровые дни / И.И. Келлер. – Пермь, 1963. – 221с.
1467137
  Кулиев К.М. Суровые дни / Клыч Кулиев;; авториз. пер. с туркм. В.Курдицкого. – Ашхабад : Туркменистан
кн.1. – 1967. – 286 с.
1467138
  Кулиев К.М. Суровые дни. Черный караван : романы / Клыч Кулиев; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1979. – 671 с.
1467139
  Сазонов Б.И. Суровые зимы и засухи / Б.И. Сазонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 239с.
1467140
  Майоров Н.К. Суровые испытания / Н.К. Майоров. – М, 1971. – 398с.
1467141
  Майоров Н.К. Суровые испытания / Н.К. Майоров. – М, 1982. – 592с.
1467142
  Поленок Е.Т. Суровые лица / Е.Т. Поленок. – Сталино-Донбасс, 1959. – 28с.
1467143
  Очкин А.Я. Суровые люди / А.Я. Очкин. – М, 1972. – 176с.
1467144
  Халилецкий Г.Г. Суровые острова : Повести и рассказы / Г.Г. Халилецкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 264с.
1467145
  Коржиков В.Т. Суровые острова. Стихи. / В.Т. Коржиков. – Владивосток, 1961. – 64с.
1467146
  Крымов А.Г. Суровые страницы истории китайской революции в годы реакции (воспоминания и исследования) // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 3 (225). – С. 169-203
1467147
   Суровые судьбы.. – Воронеж, 1971. – 191с.
1467148
  Федоров В.Д. Суровые тропы / В.Д. Федоров. – Москва, 1961. – 136с.
1467149
  Пинясов Я.М. Суровые тропы : повесть / Яков Пинясов; пер. с морд. Н.Попова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974. – 200 с.
1467150
  Моторин П.А. Суровые тропы / П.А. Моторин. – Куйбышев, 1988. – 219с.
1467151
  Кратт И.Ф. Суровый берег / И.Ф. Кратт. – Л., 1947. – 192с.
1467152
  Кратт И.Ф. Суровый берег / И.Ф. Кратт. – Л., 1947. – 223с.
1467153
  Уткин И.П. Суровый ветер. / И.П. Уткин. – Москва, 1950. – 28с.
1467154
  Арсентьев И.А. Суровый воздух : повесть / Арсентьев И.А. – Куйбышев : Куйбышев. кн. изд-во, 1957. – 328 с., [1] л. ил.
1467155
  Арсентьев И.А. Суровый воздух : повесть / Арсентьев И.А. – Куйбышев : [Куйбышев. кн. изд-во], 1962. – 666 с. : ил.
1467156
  Арсентьев И.А. Суровый воздух : повесть / Арсентьев И.А. ; предисл. Н. Сорокина. – Куйбышев : Куйбышев. кн. изд-во, 1972. – 318 с. : портр.
1467157
  Арсентьев И.А. Суровый воздух / И.А. Арсентьев. – Москва, 1979. – 304с.
1467158
  Кузнецов В.Н. Суровый воздух. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Л., 1957. – 87с.
1467159
  Шепелев А.М. Суровый горизонт / А.М. Шепелев. – Нальчик, 1965. – 157с.
1467160
  Собко В.Н. Суровый друг : Роман / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 253с.
1467161
  Пильник Б.Е. Суровый закон движения / Б.Е. Пильник. – Горький, 1973. – 128с.
1467162
  Фочкин Олег Суровый закон Шуацзю : Дорожный блокнот. Чудеса света // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 112-120 : Фото. – ISSN 1813-4777
1467163
  Чичкина Светлана Суровый климат празднику не помеха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 60 : Фото
1467164
   Суровый край России.. – Новосибирск, 1969. – 263с.
1467165
  Семенихин Г. Суровый март / Г. Семенихин. – М., 1969. – 48с.
1467166
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – Ижевск, 1961. – 48с.
1467167
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – 2-е изд. – Ижевск, 1966. – 100с.
1467168
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – 3-е изд. – Ижевск, 1975. – 132с.
1467169
  Давыдов С.Д. Суровый праздник / С.Д. Давыдов. – Л, 1989. – 158с.
1467170
  Кружков Н.Н. Суровый ревихзор / Н.Н. Кружков. – М, 1959. – 64с.
1467171
   Суровый север.. – Якутск, 1960. – 144с.
1467172
  Гурьянов В. Суровый удел : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 45-67. – ISSN 0027-8238
1467173
  Горохолінська І.В. Сурогатне материнство - шанс на сімейне щастя чи торгівля людьми? (Етичні аспекти використання новітніх технологій ) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 13-16
1467174
  Ільницька Н.Д. Сурогатне материнство // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 16-18
1467175
  Ясевін В. Сурогатне материнство в Україні - правові прогалини та колізії // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 12 (39), грудень. – С. 12-16
1467176
  Оніщенко О.В. Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект / О.В. Оніщенко, П.Ю. Козіна // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 102-108. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1467177
  Бєлінська К. Сурогатне материнство як об"єкт цивільних прав / К. Бєлінська, О. Бєлінський // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (117), червень 2021 р. – С. 105-123
1467178
  Попович К. Сурогатне материнство як один із видів надання послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 215-217. – ISBN 978-617-7069-17-0
1467179
  Логвінова В.О. Сурогатне материнство: правові аспекти // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 243-245. – ISBN 978-966-419-279-5
1467180
  Воробей В. Сурогатне материнство: проблеми нормативно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 165-166. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1467181
  Кравцова Т. Сурогатне материнство: проблеми правового регулювання та судової практики / Т. Кравцова, М. Корнієнко // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 28-29
1467182
  Журавльов Д. Сурогатне материнство» має право на захист нотаріусом / Д. Журавльов, З. Журавльова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 89-90.
1467183
  Шаталов М.М. Сурожский золоторудный узел Приазовского мегаблока Украинского щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 26-33 : рис., фото. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1682-721Х
1467184
  Зубов В. Суррогатная инвестиционная система / В. Зубов, В. Иноземцев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 76-86 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0042-8736
1467185
  Никитинский Я.Я. Суррогаты и необычные в России источники пищевых средств / Я.Я. Никитинский. – М, 1921. – 136с.
1467186
  Таварес Р.У. Сурррогат счастья / Р.У. Таварес. – Москва, 1977. – 398 с.
1467187
  Пятаев Е.И. Сурские напевы. / Е.И. Пятаев. – Саранск, 1961. – 64с.
1467188
  Яльмаров А.И. Сурский привет. / А.И. Яльмаров. – Чебоксары, 1955. – 40с.
1467189
  Блажевич О. Сурядні ряди у надфразних єдностях поезій Т.Г. Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 69-72
1467190
  Сігалова С. Сурядність і однорідність у публіцистичному синтаксисі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 278-284. – (Журналістика ; Вип. 4)
1467191
  Барчук В.М. Сурядність: типологічний аспект // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 13-20. – ISSN 0027-2833
1467192
  Яценко П.І. Сурядно-підрядний поліном у науковому дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 619-628. – ISBN 978-966-8904-46-2
1467193
   Сурьма - висмут : [cборник статей]. – Москва : Наука, 1973. – 247 с. – (Популярная библиотека химических элементов)
1467194
  Белаш Ф.Н. Сурьма / Ф.Н. Белаш. – М.-Л.
17. – 1946. – с.
1467195
   Сурьма : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 88 с. – (Редкие металлы)
1467196
  Индолев Л.Н. и др. Сурьмяное оруденение Верхояно-Колымской провинции / Л.Н. и др. Индолев. – Новосибирск, 1980. – 232с.
1467197
  Остащенко Б.А. и др. Сурьмяное оруденение Канинского антиклинория / Б.А. и др. Остащенко. – Сыктывкар, 1978. – 50с.
1467198
  Бергер В.И. Сурьмяные месторождения (закономерности размещения и критерии прогнозирования) / В.И. Бергер. – Ленинград : Недра, 1978. – 296 с. – Список лит.: с. 281-291. – (Всесоюз. науч.-иссл. геол. ин-т)
1467199
  Имшенецкий Н.И. Сусамыр / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1954. – 199с.
1467200
  Хардель Лило Сусанна в Мерцдорфе / Хардель Лило. – Москва, 1979. – 62 с.
1467201
  Коваленко В. Сусід з каменем за пазухою : В яких випадках національна меншина стає п"ятою колоною? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 8-17


  В яких випадках національна меншина стає п"ятою колоною?
1467202
  Ганусець О.І. Сусідам треба дружити / О.І. Ганусець. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1966. – 48с. ; Сер.3№6


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
1467203
  Копиленко О. Сусіди / О. Копиленко. – Київ, 1955. – 88 с.
1467204
  Іщенко М.Г. Сусіди : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 321 с.
1467205
  Радутний Р. Сусіди : роман // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 78-115. – ISSN 0131-2561
1467206
   Сусіди : [стіни чують все : збірка] / упоряд. та авт. проекту Вертола Світлана. – Львів : Піраміда, 2022. – 146, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-441-726-3
1467207
  Вітошинська О. Сусіди й меншини / Oльга Вітошинська. – Лондон ; Париж : Українська видавнича спілка, 1994. – 108 с. : карта
1467208
  Дудар Є.М. Сусіди не дрімають : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 151 с.
1467209
  Цибульник В. Сусіди, стережіться! Сербія лідирує в гонці озброєнь на Західних Балканах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 5


  "Сербія опинилася в центрі двох шпигунсько-збройових скандалів. Перший продемонстрував, що російські спецслужби й далі працюють проти свого сербського "друга" та союзника. "Чому це відбувається?" - сербський президент Александар Вучич ...
1467210
  Куштенко І.Ф. Сусіди. / І.Ф. Куштенко. – К., 1984. – 384с.
1467211
  Іщенко М.Г. Сусіди. Смуга відчуження : романи / М.Г. Іщенко. – Київ, 1977. – 663 с.
1467212
  Горбатюк В. Сусідка з Ельгену й Таскану, або два листи з недомовками // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 23. – ISSN 2519-4429


  До 125-ліття Надії Суровцевої.
1467213
  Очаповский Л. Суслик / Л. Очаповский. – Москва-Леннград, 1926. – 40с.
1467214
  Гальков В.П. Суслики и меры борьбы с ними / В.П. Гальков. – Петроград, 1922. – 45 с.
1467215
   Сусло Дмитро Спиридонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 447. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1467216
  Фурса С.Я. Сусло Дмитро Спиридонович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 7. – ISBN 978966-97130-0-1
1467217
   Сусло Дмитро Спиридонович (1909-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 467-468. – ISBN 978-966-439-754-1
1467218
  Адамов А.К. Суспензионные антигены, антитела и иммуносорбенты / Адамов А.К., Агафонов В.И. – Москва : Медицина, 1969. – 176 с. : граф. – Библиогр.: с. 156-174
1467219
  Капто О.С. Суспільна активність як моральна риса будівника комунізму / О.С. Капто. – Київ, 1968. – 271с.
1467220
  Козловська Л.Г. Суспільна власність на засоби виробництва - основа виробничіх відносин соціалізму / Л.Г. Козловська. – Львів, 1957. – 40с.
1467221
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography: theory, history, ukrainian studies : Теорія, історія, українознавчі студії / О.І. Шаблій. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 744с. – ISBN 966-613-033-5
1467222
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography : у 2 кн. / Олег Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0267-8 (кн. 1)
Кн. 1 : Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – 2015. – 812, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Парал. тит. арк. анг. Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1467223
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography : у 2 кн. / Олег Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0268-5 (кн. 2)
Кн. 2 : Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства. – 2015. – 705, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1467224
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Шевчук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Полтава, 2017. – 508 арк. – Додатки: арк. 448-508. – Бібліогр.: арк. 410-447
1467225
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Шевчук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назв.
1467226
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень) = Human geography in Ukraine (theory and practice of research) : монографія / Сергій Шевчук ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. від. Укр. геогр. т-ва. – Полтава : АСМІ, 2017. – 483, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Анот. англ. - Імен. покаж. : с. 469-483. – Бібліогр.: с. 350-387. – ISBN 978-966-182-459-0
1467227
  Нємець Л.М. Суспільна географія в Харківському регіоні: історія, напрямки та перспективи розвитку : монографія / Л.М. Нємець, Ю.І. Кандиба, К.А. Нємець ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 260 с. – (Суспільно-географічні дослідження регіонів України). – ISBN 978-966-623-612-1
1467228
  Омельченко В.В. Суспільна географія та оцінка міських земель: напрямки досліджень // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 46-54. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1467229
  Олійник Я.Б. Суспільна географія України: проблеми і перспективи розвитку (по матеріалах ХІ з"їзду Українського географічного товариства) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 154-162
1467230
  Олійник Я. Суспільна географія України: територіальні аспекти розвитку // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 13


  Про наукові центри, у яких проводяться теоретико-методологічні дослідження у сфері суспільної географії. До таких центрів відносяться: Ін-т географії НАН України, географічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т економіки природокористування і сталого ...
1467231
  Разумний Максим Суспільна дія: кризові детермінанти // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 5-16. – ISBN 966-7332-13-6
1467232
  Шостак І. Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа К.К. Цецішовського // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 386-388
1467233
  Горбатюк В.І. Суспільна довіра в системі управління державними фінансами / В.І. Горбатюк, Я.В. Матузка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 93-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1467234
  Піскун В. Суспільна єдність і досвід формування авторитетів у культурно-історичному поступі українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 14-19
1467235
  Александрова О.С. Суспільна злагода як результат оптимальної взаємодії конкуренції та партнерства в процесі становлення середнього класу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 27-32. – ISSN 2077-1800
1467236
  Дудник Н.З. Суспільна значимість педагогічної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 277-282


  У статті розглянуто вагомість педагогічної фаховості у вихованні молодого покоління Актуалізовано проблему морального становлення педагога як наставника молоді. Виокремлені проблему кризових явищ в освіті щодо суспільної значущості педагогічної ...
1467237
  Мірошниченко П.В. Суспільна значущість лідера думок під час інформаційного протистояння / П.В. Мірошниченко, А.А. Нестеренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 36-41. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1467238
  Васильєва Л.П. Суспільна зумовленість існування чорногорської мови // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 116-126. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5
1467239
  Пахаренко В. Суспільна й естетична цінність публіцистики Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 29-35. – ISBN 966-693-015-3
1467240
  Соловей Е. Суспільна й літературна доба в "Щоденнику" Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 12-22. – ISBN 966-693-015-3
1467241
  Черленяк І. Суспільна консолідація: роль державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 77-83
1467242
  Пащенко О.О. Суспільна корисність кримінально-правових норм // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 71-81. – ISSN 2524-0323
1467243
  Шаров Ю. Суспільна корисність муніципальних проектів: оцінка з позицій концепції якості та результативності діяльності / Ю. Шаров, І. Чикаренко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.187-195. – ISBN 966-7800-15-6
1467244
  Злобіна О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості / НАНУ. Ін-тут соціології; Олена Злобіна, Всеволод Тихонович. – Київ : Стилос, 2001. – 238с. – ISBN 966-7321-83-5
1467245
  Савка В.Є. Суспільна місія державних та громадських соціальних служб // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 73-78. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (6))
1467246
  Сакало О. Суспільна місія університету у філософії Хосе Ортеги -і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 467-475. – ISBN 978-966-423-392-4
1467247
  Кучера Т.М. Суспільна модернізація в регіональних координатах сучасної України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 108-116. – ISSN 2072-1692
1467248
  Маслікова І.І. Суспільна мораль та колективний суб"єкт: етико-економічний аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  В нормативному сенсі задля дієвості моралі принциповим стає створення певних умов для прийняття колективного рішення, індикатором якого слугувала б ідея суспільного блага. Такий колективний вибір повинен розумітися як низка дій, що здійснюється ...
1467249
  Припхан І.І. Суспільна мораль у системі правового регулювання суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 256-261. – ISSN 1563-3349
1467250
  Рабінович С. Суспільна мораль як предмет етики й юриспруденції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 173-179. – ISSN 0132-1331
1467251
  Савченко А.В. Суспільна моральність як об"єкт злочинних посягань : монографія / Савченко А.В., Репецький С.П. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. – 278, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-278. – ISBN 978-966-8098-21-8


  У пр. № 1728437 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з глибокою повагою від авторів. Підпис /А.В. Савченко/. Підпис /С.П. Репецький/
1467252
  Пономарьова Т. Суспільна небезпека аудіостимуляторів: кримінально-правовий аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 24 (333). – С. 10-12
1467253
  Заярний О. Суспільна небезпека, як критерій розмежування адміністративних правопорушень та злочинів, вчинених в інформаційній сфері // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 94-96. – ISBN 978-617-7069-15-6
1467254
  Берзін П.С. Суспільна небезпечнвсть діяння: загальна характеристика // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 108-150. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1467255
  Панов М. Суспільна небезпечність діяння - фундаментальна ознака поняття "кримінальне правопорушення" / М. Панов, С. Харітонов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22 листопада - 5 грудня (№ 47/48). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1467256
  Панов М.І. Суспільна небезпечність діяння - фундаментальна ознака поняття "кримінальне правопорушення" / М.І. Панов, С.О. Харітонов // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 13-20. – ISSN 2308-9636
1467257
  Панов М.І. Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття "кримінальне правопорушення" / М.І. Панов, С.О. Харитонов // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 124-140. – ISSN 2224-9281
1467258
  Берзін П.С. Суспільна небезпечність діяння: загальна характеристика // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 142-150
1467259
  Жмур Юлія Суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 144-147
1467260
  Гродецький Ю.В. Суспільна небезпечність провокації злочину // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 163-172. – ISSN 0201-7245
1467261
  Хряпинський П.В. Суспільна небезпечність розбещення неповнолітніх / П.В. Хряпинський, О.О. Світличний // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 146-154
1467262
  Черніков Є. Суспільна небезпечність та протиправність неналежного виконання професійних обов"язків медичним або фармацевтичним працівником як об"єктивні ознаки злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 77-81
1467263
  Головкін Б. Суспільна небезпечність тяжких та особливо тяжких корисливо-насильницьких злочинів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 84-90
1467264
  Головкін Б Суспільна небезпечність тяжкої корисливо-насильницької злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 29-33. – ISSN 0132-1331
1467265
  Оробець К. Суспільна небезпечність як підстава встановлення меж кримінально-правової санкції за вчинення злочину // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 87-92
1467266
  Кравчук О.Л. Суспільна небезпечність, винність та караність як ознаки порушення присяги // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 166-174. – ISSN 2078-9165
1467267
  Титов В.Д. Суспільна необхідність реформи логічної освіти // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1467268
  Манько А. Суспільна опіка як один із напрямків діяльності земств на Катеринославщині у 1914-1918 рр. // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 170-180. – ISSN 2664-9993
1467269
  Манько А.О. Суспільна опіка як один із напрямків діяльності земств на Катеринославщині у роки Першої світової війни // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 58-62. – ISSN 2312-2587


  Автор зробила спробу висвітлити етапи становлення служби соціальної опіки в Катеринославській губернії. Проаналізовано роль земств у забезпеченні незахищених верств суспільства у роки Першої світової війни. Статистичні дані наочно ілюструють ...
1467270
  Волянюк О.Я. Суспільна пам"ять і політика: мистецтво можливого : монографія / Ольга Волянюк ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 169, [3] с. – Бібліогр.: с. 147-170. – ISBN 978-966-8809-95-8
1467271
  Рудаківська С.В. Суспільна перспектива екологічної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 157-168


  Проаналізовано співвідношення понять "екологічна освіта" і "освіта для сталого розвитку", а також наявні пропозиції щодо реалізації сталого розвитку у ХХІ ст. Вказано, що найбільш перспективне поєднання освіти для сталого розвитку зі створенням ...
1467272
   Суспільна підтримка євроатлантичного курсу України: оцінки та рекомендації / Razumkov centre ; [кер. проєкту О. Мельник]. – Київ : [б. в.], 2021. – 55 с. : іл., табл. – Ппроєкт здійснено за підтримки Прсольства Великої Британії в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1467273
  Ковбасюк Ю.В. Суспільна політика та аналіз політики в Україні: предметне поле досліджень і термінологічний апарат // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 5-11. – ISSN 2310-2837
1467274
  Дзьобань О.П. Суспільна правосвідомість як комунікативно-дискурсивний феномен / О.П. Дзьобань, Ю.Ю. Калиновський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 160-166
1467275
  Замура О. Суспільна практика дозволів на християнське поховання в Переяславсько-Бориспільській єпархії середини XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 36-44. – ISSN 0869-3595
1467276
  Устенко О.А. Суспільна праця і її продуктивність. / О.А. Устенко. – Дрогобич, 1962. – 64с.
1467277
  Безклубенко С.Д. Суспільна природа мистецтва / Безклубенко С.Д. – Київ : Мистецтво, 1972. – 283 с.
1467278
   Суспільна свідомість і її форми. – Х., 1961. – 163с.
1467279
  Черниш Н.Й. Суспільна свідомість молоді / Н.Й. Черниш. – Львів, 1990. – 365с.
1467280
  Яцук Н.Є. Суспільна свідомість постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 203-214
1467281
  Яцук Н.Є. Суспільна свідомість постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 118-128. – ISSN 2077-8309
1467282
  Кундеревич О. Суспільна свідомість сьогодення: соціально-інформаційні механізми впливу // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 289-297


  В статті розглядаються соціально-інформаційні механізми впливу на суспільну свідомість, обґрунтовується можливість подолання чисельних абу в процесі становлення самосвідомості людини і соціуму. В статье рассматриваются социально-информационные ...
1467283
  Уваров Ю.В. Суспільна свідомість як соціальний організм у філософському розумінні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С.68-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1467284
  Іванов О.Ф. Суспільна ситуація в НДР за декілька років до падіння Берлінського муру // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 31-35. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1467285
   Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення : аналітична доповідь / [Зеленько Г.І. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6662-9
1467286
  Коруля І.В. Суспільна сутність корупції // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 56-61.
1467287
  Дроботенко М.О. Суспільна та культурна значущість популярної філософії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 181-184. – ISSN 2076-1554
1467288
  Рибалкін С. Суспільна та художня проблематика у віршах туніських поетів ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті розглядається еволюція арабомовної поезії Тунісу протягом ХХ ст. Визначаються роль і місце літературної критики, а також ключові етапи та тематика творчості туніських письменників. Дослідження супроводжується авторським перекладом і аналізом ...
1467289
   Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / В. Бурлачук, О. Іваненко, В. Казаков, В. Королько, В. та ін. Степаненко; В. Бурлачук, О. Іваненко, В. Казаков, В. Королько та ін.; НАНУ, Ін-т соціології; За ред. В.В.Танчера, В.П. Степаненка. – Київ : Ін-т соціології НАНУ, 2004. – 244с. – ISBN 966-02-3264-0
1467290
  Цвєтков В.В. Суспільна транформація і державне управління в Україні : політико-правові детермінанти / В.В. Цвєтков В.В., І.О. Кресіна, А.А. Коваленко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; НАНУ. – Київ : Ін Юре, 2003. – 496 с. – ISBN 966-313-060-1
1467291
  Дмитриченко Л. Суспільна форма праці в інтернаціональній сфері економіки, методологія дослідження // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1467292
  Рафальський О.О. Суспільна функція політичної науки та її роль на сучасному етапі розвитку України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 44-47. – ISSN 1027-3239
1467293
  Маслікова І.І. Суспільне благополуччя як мета державної політики: спроби етичної концептуалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 294-297. – ISSN 2076-1554
1467294
  Загородній В.І. Суспільне виробництво і добробут трудящих в умовах розвитого соціалізму / В.І. Загородній, Ю.Ф. Дробноход. – Київ, 1974. – 48 с.
1467295
  Кобзар Б.С. Суспільне виховання подростаючого покоління / Б.С. Кобзар. – Київ, 1967. – 47с.
1467296
  Кудінова А.В. Суспільне відтворення в глобальній економіці: ключові детермінанти трансформації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 29-33. – ISSN 2222-4459
1467297
  Дучинська Н. Суспільне відтворення трансформаційної економіки: проблеми і протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості суспільного відтворення трансформаційної економіки. Проаналізовано проблеми нагромадження капіталу і його вплив на деформацію процесів відтворення. The article deals with the specifics of social formation in transition economy. ...
1467298
  Кудінова А.В. Суспільне відтворення: основні моделі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 15-25
1467299
  Цихуляк І.М. Суспільне вчення католицизму: зміст, соціокомунікативний мандат та форми реалізації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цихуляк Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1467300
  Небрат В.В. Суспільне господарство та державні фінанси в теорії народного добробуту Івана Вернадського // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 15-18


  Статтю присвячено історико-теоретичному аналізу категорій "суспільне господарство" та "державні фінанси" в теорії добробуту І. Вернадського.
1467301
  Бойченко І.В. Суспільне життя / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 360-361. – ISBN 966-642-073-2
1467302
  Слюсаревський М.М. Суспільне життя і соціальна психологія: спроба співвіднесення траєкторій розвитку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 1-5
1467303
  Гордієнко А.Т. Суспільне життя і художній талант / А.Т. Гордієнко. – Київ, 1972. – 308с.
1467304
   Суспільне значення землі для сучасності та майбутнього України. Ринковий обіг сільськогосподарських земель має забезпечити реалізацію суспільної функції земельної власності і невіддільного права селян на землю / В. Геєць, А. Гриценко, О. Бородіна, Л. Молдаван, Т. Осташко, О. Попова, І. Прокопа, В. Сіденко, О. Шубравська, В. Кравців, Е. Лібанова, М. Хвесик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 9


  "Останні місяці українське суспільство активно (в тому числі у формі пікетів, багатолюдних мітингів, демонстрацій, маршів тощо) реагує на заяви представників влади і законодавчі ініціативи, метою яких є скасування мораторію на продаж ...
1467305
  Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення в Україні на сучасному етапі: проблеми, перспективи // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 29-30
1467306
  Зятюк С. Суспільне мовлення в Україні: проблеми функціонування регіональних дирекцій / С. Зятюк, Б. Іваницька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 35-39. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 4). – ISSN 2663-9793
1467307
  Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення та процес його запровадження в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 22-29


  У статті висвітлено особливості суспільного мовлення (завдання, ознаки), його значення для українського народу. Автором відзначено, що такий тип мовлення забезпечує відображення всіх точок зору, які побутують у суспільстві, гарантує неупереджене якісне ...
1467308
  Гресько О.В. Суспільне мовлення України в контексті міжнародних медіакомунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 92-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1467309
  Житарюк Суспільне мовлення України в контексті соціокультурного моделювання / Житарюк, м. // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 62-64


  У статті розглянуто проблеми, пов"язані з трансформацією Національної телекомпанії України з державної на громадську. In this article the attention is focused on the problems connected with National TV company of Ukraine and it"s transformation from ...
1467310
  Каращук М.Г. Суспільне мовлення як фактор демократизації суспільства // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 49. – С. 137-148
1467311
  Макарський О. Суспільне мовлення: чи дочекаємось ?.. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-29


  Сьогодні 49 країн мають суспільне телебачення і радіо. Їх було б півсотні, аби й у нас запрацював прийнятий вже понад 14 років тому відповідний закон
1467312
  Цибенко Л. Суспільне надбання в знаках для товарів і послуг / Л. Цибенко, І. Шатова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 31-35. – ISSN 1608-6422
1467313
  Чуніхіна С. Суспільне ставлення до освітніх реформ: дослідження проблеми відкритості суджень (open-mindedness) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 63-70. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
1467314
  Марчук О.А. Суспільне становище вчителів в УРСР (друга половина 1950-х–перша половина 1960-х років) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 78-86. – ISSN 0320-9466
1467315
  Новаченко Т.В. Суспільне уявне як сучасний механізм солідаризації української нації // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 51-58. – ISSN 1681-116Х
1467316
  Шалімова Н.С. Суспільний (публічний) інтерес у контексті регулювання обов"язкового аудиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 6-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6806
1467317
   Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) : монографія / Куценко В. І. [та ін.] ; за наук. ред. Куценко В.І. ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". – Чернігів : Лозовий В.М., 2013. – 334, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. і обкл. зазнач. перші три авт. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2765-52-6
1467318
  Лукашук М.А. Суспільний вибір інноваційної конфігурації сучасних знань: українські реалії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Лукашук Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1467319
  Отрошко О. Суспільний вибір: інституційні засади формування та реалізації : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1467320
  Зубріцька М. Суспільний вимір академічного мислення Івана Вакарчука // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-28. – ISSN 1819-7329
1467321
  Іванченко С.М. Суспільний дискурс як спосіб організації інформаційного простору та формування громадської думки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 236-244
1467322
  Аніщенко А.П. Суспільний діалог як шлях до створення інклюзивного туристичного простору (на прикладі КЗК "Музей ім. К.І. Шульженко") / А.П. Аніщенко, М.О. Яріко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 28-34. – ISSN 2410-5325


  Важлива проблема сучасного українського суспільства - відсутність інклюзивного простору, що водночас сповільнює соціалізацію молоді з інвалідністю. Звичайні шляхи її вирішення перебувають у площині благодійницької моделі ментальності, натомість сучасна ...
1467323
  Гордей О.Д. Суспільний добробут в умовах інтеграційних процесів : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 38-43. – Бібліогр.: 5 назв
1467324
  Руссо Ж.Ж. Суспільний договір // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 363-385. – ISBN 978-966-8865-81-7
1467325
  Бакалінська О. Суспільний договір як основа для виникнення та розвитку криптовалют / О. Бакалінська, С. Чаплян // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 71-75. – ISSN 2307-8049
1467326
  Карпінський В. Суспільний і державний устрій СРСР / В.А. Карпінський. – Київ : Укр. вид. політ. літератури, 1946. – 90 с.
1467327
  Осичнюк Ю.В. Суспільний ідеал і життєва позиція молоді / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1978. – 48с.
1467328
  Осичнюк Ю.В. Суспільний ідеал і соціальна активність особи / Ю.В. Осичнюк. – К, 1974. – 120с.
1467329
  Полисаєв О.П. Суспільний ідеал як складова трансісторичності міфологічної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 75-86
1467330
  Турило А.М. Суспільний інноваційний розвиток і теоретико-методологічні підходи до визначення науково-практичної категорії "економічний менеджмент підприємства" / А.М. Турило, О.А. Зінченко, А.А. Турило // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1467331
  Геєць В.М. Суспільний капітал - 25: одержавленість чи державотворчість? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 3-6. – ISSN 0131-775Х
1467332
  Генега Р.Я. Суспільний контекст українського національного руху на прикладі етносоціальних змін у складі й становищі населення Львова другої половини 1940-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 139-152. – ISSN 0130-5247
1467333
  Пилипчук Я.В. Суспільний лад та державна організація кипчаків IX - XIII ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 78-89. – ISSN 1608-0599
1467334
  Кахнич В. Суспільний лад та державний устрій Середньовічних міст - держав Новгород і Пскова // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 82-83
1467335
  Дубровіна А Суспільний лад,механізм управління та право України в період разкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина ХІХ ст) / А Дубровіна. – Київ, 1966. – 112 с.
1467336
  Присухін С. Суспільний мир як цінність і принцип "культури життя" (у світлі праць св. Івана Павла II) // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 252-262
1467337
  Назаренко М. Суспільний мовник опановує японський досвід об"єктивного висвітлення парламентських виборів // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 липня (№ 27). – С. 11
1467338
  Макєєва О. Суспільний нагляд в аудиті: виклики для України та майбутні стратегічні рішення Європейської комісії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 44-49
1467339
  Редько О.Ю. Суспільний нагляд за аудитом. Теорія vs практика // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2022. – № 3/4 (74/75). – С. 36-47. – ISSN 2520-6834
1467340
  Чефранов В.О. Суспільний прогрес / В.О. Чефранов. – Х., 1965. – 27с.
1467341
  Жулькевська О.В. Суспільний простір міста як об"єкт соціологічного вивчення та емпіричний референт соціальних змін / О.В. Жулькевська, М.В. Грищенко // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 61-66. – ISSN 2306-3974
1467342
  Комариця М. Суспільний резонанс у пресі по смерті Івана Франка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2016. – Вип. 8 (24). – C. 103-112. – ISSN 2524-0315
1467343
  Афонін Е.А. Суспільний розвиток від Різдва Христового : Офіційне видання / Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 312с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-052-0
1467344
   Суспільний розвиток та соціально-гуманітарна політика держави : навч. посіб. / Руденко О.М. [та ін.] ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-167 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-079-9
1467345
  Жук М. Суспільний розвиток у XXI столітті: освітній потенціал соціальних трансформацій, транзитів, інновацій / М. Жук, С. Костанчак // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – C. 25-34


  У статті розглядаються проблеми критеріїв розвитку за умов глобалізації, традиційна та інноваційна моделі розвитку, “суспільство знань”, особливості сучасних перехідних процесів, роль інноваційної освіти в забезпеченні трансфо- рмаційних процесів і ...
1467346
  Світленко С.І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках 19 століття = Social movement in Katerynoslav region in 50-80s of the XIXth century : монографія / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2006. – 268 с. : іл. – ISBN 966-551-203-Х
1467347
  Гірник Є.В. Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз // Науковий погляд: економіка та управління : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (55). – С. 161-168. – ISSN 2310-0672
1467348
  Гірник Є.В. Суспільний сектор економіки в стратегіях соціальної політики України в умовах глобалізації // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. : збірник тез / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Укр. асоціація економістів-міжнародників, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. Сіденко С.В.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 74-77
1467349
  Длугопольський О. Суспільний сектор економіки: сутність, тенденції розвитку та ефективність // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 41-59. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1467350
  Чабан А.І. Суспільний стан і тенденції розвитку малого підприємництва // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 33-39
1467351
  Фаріон Ірина Суспільний статус української мови в добу Литовського князівства і Речі Посполитої // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 178-186
1467352
  Капустін С.В. Суспільний та освітній дискурс світогляду молоді в суспільстві стрімких змін : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Капустін Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1467353
  Кічурчак М.В. Суспільний товар як економічна категорія у поглядах економістів ХХ ст. // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 46-49. – ISSN 1729-7206
1467354
  Карєв В. Суспільний устрій і громадське управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8. – Бібліогр.: 8 назв
1467355
  Сащук Г.М. Суспільний чинник телевізійної інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 69-75.
1467356
  Мортіков В. Суспільні блага та економічна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 29-32
1467357
  Мортіков В. Суспільні блага: соціально-трудовий аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 18-21. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 03
1467358
  Отрошко О.В. Суспільні блага: уявні та дійсні відмінні риси // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 70-74


  Представлені результати аналізу найбільш поширених в економічній літературі дефініцій суспільних благ. Показано, що деякі із відмінних рис, що їх зазвичай приписують суспільним благам, насправді такими не є.
1467359
  Линниченко І. А. Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / Розвідка Івана Линниченка. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [6], 268 с. – Показчик імен особових і геогpафічних, згаданих у 7 т. "Руської іст. б-ки" : с. 249-268. – (Руска Історична біблїотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 7 ; Т. ХІ)
1467360
  Линниченко І. А. Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / Розвідка Івана Линниченка. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [6], 268 с. – Показчик імен особових і геогpафічних, згаданих у 7 т. "Руської іст. б-ки" : с. 249-268. Конволют. Переплетено з: Розвідки про церковні відносини на Укераїні-Руси XVI-XVIII вв. Львів, 1900. - [VI], 162 с. – (Руска Історична біблїотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 7 ; Т. ХІ)
1467361
  Телешун С.О. Суспільні виклики та ефективна публічна влада: українські реалії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С.8-11. – ISSN 0868-8117
1467362
   Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика : монографія / [А.М. Михненко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2009. – 394, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 316-327. – Бібліогр.: с. 370-384 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-267-0
1467363
  Пайда Ю.Ю. Суспільні відносини як об"єкт регулювання релігійних норм // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 68-78. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1467364
  Терно Сергій Олександрович Суспільні відносини: сучасний погляд на проблему // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23. – Бібліогр. в кінці ст.
1467365
  Горкуша О. Суспільні запити на трансформацію віроповчального елементу релігійної системи // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 18-22. – ISSN 2306-3548
1467366
  Іллюшин І.І. Суспільні і політичні передумови утворення селянською партією власних збройних формувань під час гітлерівської коаліції Польщі в 1939-1945 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 146-152. – (Історія ; вип. 33)


  Проаналізовано суспільно-політичні фактори, які зумовили утворення селянською партією збройної організації під час гітлерівської окупації Польщі в роки другої світової війни.
1467367
  Ярмоленко П.Я. Суспільні ідеали та ідеали особистості / П.Я. Ярмоленко. – К., 1970. – 48с.
1467368
  Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації : Дис. ... д-ра політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Розумний М.М.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Киев, 2006. – 452с. – Бібліогр.: л. 374-452
1467369
  Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.03 / Розумний М.М.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 34 назв
1467370
   Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8178-3
1467371
  Гавловський В.Д. Суспільні інформаційні відносини - об`єкт кримінально - правової охорони і захисту: кримінолого - когнітологічні аспекти / В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.158-167. – ISSN 1609-0462
1467372
  Триндюк В.А. Суспільні комунікативні процеси та їх вплив на студентську молодь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 111-114. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1467373
  Соболь В.А. Суспільні конфлікти у державному управлінні: аналітико-теоретичні основи : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 114-116. – Бібліогр.: 7 назв
1467374
  Піньковська Г.В. Суспільні механізми підтримки сфери культури територіальних громад // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 90-95. – ISSN 2218-1199
1467375
  Абрамов Ф.В. Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 26-31. – ISSN 2222-4459
1467376
  Павко А. Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-30. – ISSN 0372-6436


  Усебічне вивчення досвіду і наслідків приєднання України до Болонського процесу, критичний аналіз постБолонської ситуації у вітчизняній вищій освіті, здійснені силами причетних до глобалізаційних процесів науковців і викладачів на шпальтах ...
1467377
  Князев В.М. Суспільні науки, соціальна технологія і сучасна практика // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-12. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається малодосліджена у вітчизняній філософії та соціології проблема соціальної технології як форми суспільної практики, соціального управління та науково-практичного знання. Соціальна технологія посідає важливе місце у поглибленні зв"язку ...
1467378
  Горак Г.І. Суспільні науки: особливості , генезіс, структура / Г.І. Горак. – Київ : Вища школа при КДУ, 1977. – 198с.
1467379
  Ващук І.М. Суспільні орієнтири у публіцистичних есе Юрія Андруховича // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 310-312. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1467380
  Міщенко О. Суспільні передумови розвитку екотуризму в національних природних парках Волинської області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 105-110. – ISSN 2076-1333
1467381
  Попко В. Суспільні передумови та роль глобалізації у формуванні транснаціонального кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 236-243. – ISSN 2663-5313
1467382
  Мартинович М. Суспільні проблеми Церкви в Україні // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 2001. – 11-12. – С. 302-309. – ISBN 83-903449-6-3
1467383
   Суспільні процеси: психолого-педагогічні та соціальні аспекти : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет права, 2004. – 336 с.
1467384
  Руденко О. Суспільні пртиріччя як важливий фактор впливу на стабільність суспільного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 59-68
1467385
  Бакрадзе Л.М. Суспільні реформи як вид політичного управління // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 321-326. – ISSN 2076-1554
1467386
  Іллящук О.Б. Суспільні та інституційні трансформації в сучасних індустріальних соціальних системах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 26-34
1467387
  Зінченко В.В. Суспільні та інституційні трансформації в сучасних соціальних системах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 173-179. – ISSN 2076-1554
1467388
  Філкова О. Суспільні та політико-правові основи меценатської діяльності в сфері мистецтва в Україні 1990-2000-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 339-342. – ISBN 978-966-171-795-3
1467389
  Курінний Є.В. Суспільні та правові потреби протидії корупції в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 18-25. – ISSN 2078-3566
1467390
  Лагутов Ю. Суспільні трансформації в країнах північної Африки: причини і тенденції (аналітичний огляд) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-36
1467391
  Вовканич С.Й. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 66-80. – ISSN 1562-0905
1467392
  Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України : монографія / М.А. Дмитренко ; Ін-т операт. діяльності та держ. безпеки. – Київ : Знання України, 2006. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-344. – ISBN 966-316-126-4
1467393
  Вовканич С.Й. Суспільні трансформації цінностей української ідеї: новітні виклики і загрози // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 1 (111). – С. 144-151. – ISSN 2071-4653
1467394
  Коляда Т. Суспільні умови розвитку середньої освіти у Великій Британії (ХІХ - перша половина ХХ століття) // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 179-192. – ISSN 2618-0715
1467395
  Сангаєвська Наталія Суспільні фактори розвитку сотеріологічного вчення у світових релігіях // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 73-76. – ISSN 1999-4966
1467396
  Дерлиця А.Ю. Суспільні фінанси та феномен публічності: семантична конструкція, історична формація, теоретична концепція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 106-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1467397
  Качула С.В. Суспільні фінанси у забезпеченні пріоритетних напрямів розвитку людського потенціалу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 24-29. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Визначено пріоритетні напрями розвитку людського потенціалу в Україні та обгрунтовано джерела їх фінансового забезпечення з урахуванням національних особливостей і глобалізованого світу. Проаналізовано роль суспільних фінансів у розвитку людського ...
1467398
  Марченко С. Суспільні фонди споживання в колгоспах в період розгорнутого будівництва комунізму : Дис... канд.економ.наук: / Марченко С.,С.; Ін-т підвищення кваліфікаціх викладачів суспільних наук при КДУ. Кафедра політекономії. – Чернівці, 1965. – 276л. – Бібліогр.:л.266-276
1467399
  Дорофєєв В.М. Суспільні фонди споживання і гармонійний розвиток людини / В.М. Дорофєєв. – К., 1979. – 46с.
1467400
  Черевченко В.М. Суспільні фонди споживання та їх використання колгоспним селянством при переході до комунізму : Дис... канд. економ.наук: / Черевченко В.М.; КДУ. Кафедра політичної економії гуманітарних фак-тів. – К., 1964. – 268л. – Бібліогр.:л.1-40
1467401
  Чухно А.А. Суспільні фонди споживання та їх роль // Комуніст України, 1961. – №10
1467402
  Мазурик О. Суспільні функції та можливості соціального аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу практики застосування соціального аудиту та зіставлення його зі спорідненими поняттями (діагностикою, моніторингом та експертизою) теоретично визначені суспільні функції соціального аудиту. Розширені та конкретизовані принципи ...
1467403
  Щербина В. Суспільні функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 65-69.
1467404
  Бочарова О. Суспільні функції університетів та концепції розвитку // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 24-31. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглянуто суспільні функції університетів, а також вплив університетської освіти та диплому на подальшу долю випускника. Університети виконують роль своєрідних «камер схову мільйонів молодих людей», особливо перед безробіття. «Надлишок» випускників ...
1467405
  Обушний М. Суспільні цінності в контексті розробки ідеології консолідації українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-9. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу ряду суспільних цінностей, на яких ґрунтується ідеологічна діяльність держави та політичних партій, спрямована на консолідацію українців. Серед них: державна незалежність і суверенітет, демократичний суспільний устрій, громадянське ...
1467406
   Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах : монографія / [Михальченко М.І. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6840-1
1467407
  Бєльска Т.В. Суспільні цінності як фактор впливу на державну політику в умовах сучасних цивілізаційних викликів // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 30-39. – ISSN 2414-05-62
1467408
  Котовська О.П. Суспільні цінності як фактор становлення та розвитку зовнішньої політики України // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 49-58
1467409
  Ортинський В.Л. Суспільно- небезпечні прояви нелегальної економічної діяльності в державному секторі економіки України: постановка проблеми // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.51-57
1467410
  Дорошенко В.3. Суспільно-виробничий характер видатків бюджету соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 67-77. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Задача этой статьи - на анализе общественно-производственного использования бюджетных средств при социализме раскрыть содержание бюджета как категории марксистско-ленинской политэкономии и принципиальное отличие бюджета при социализме от бюджета ...
1467411
  Шетеля В. Суспільно-виховний потенціал лірики В. Гренджі-Донського 20–30-х рр. (на матеріалі журналів "Пчілка" та "Наша земля") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 145-151
1467412
  Руднєва М. Суспільно-географічіні аспекти формування виноробних кластерів Нової Зеландії // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 175-177
1467413
  Бондаренко Е.Л. Суспільно-географічна картографія : навч.-метод. посібник / Е.Л. Бондаренко, А.Л. Мельничук, В.А. Запотоцька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Кравченко Я.О., 2021. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-134. – ISBN 978-617-7700-91-2
1467414
  Сегіда К.Ю. Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02, 10 / Сегіда Катерина Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна М-ва освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Харків, 2017. – 541 арк. – Додатки: арк. 409-541. – Бібліогр.: арк. 13-23, 376-408
1467415
  Сегіда К.Ю. Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Сегіда Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 44 с. – Бібліогр.: 83 назви
1467416
  Мацієвська Т.В. Суспільно-географічна концепція функціонування інтегрованих територіальних агропромислових комплексів (ІТАК) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 112-116. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1467417
   Суспільно-географічна оцінка збалансованості розвитку міст України: перцептивна складова / Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, І.В. Гукалова, А.А. Мозговий, С.А. Покляцький // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 3 (115). – С. 19-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1467418
   Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України / С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, С.А. Покляцький, В О. Чіпко Горміз // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 16-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1467419
  Коцан Н.Н. Суспільно-географічна оцінка спеціальної економічної зони "Яворів" та її пільговий митно-правовий статус // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 136-144. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1467420
  Грицку Вероніка Стенанівна Суспільно-географічна оцінка сруктурних зрушень в АПК Чернівецької області : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Грицку Вероніка Стенанівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1467421
  Грицку В.С. Суспільно-географічна оцінка структурних зрушень в АПК Чернівецької області : 11.00.02: Дис. ... канд. георграф. наук / Грицку В. С.; ЧДУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 144л. – Бібліогр.: С.132-144
1467422
  Пилипенко І.О. Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація : монографія / І.О. Пилипенко ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-254. – ISBN 978-617-7243-83-9
1467423
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічна підготовка в Київському університеті / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1467424
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічна підготовка магістрів в Київському національному університеті / Я.Б. Олійник, ПІстун // Географічна наука та освіта в Україні: Збірник наукових праць
1467425
   Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / [ за ред. Я.Б. Олійника ] ; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 600 с. – 175-річчю Київського університету і 75-річчю географічного факультету присвячується. – ISBN 978-966-521-457-1
1467426
  Дудник І. Суспільно-географічна система як методологічна підвалина досліджень регіонів низового рівня / І. Дудник, О. Борисюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 132-135. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1467427
  Кравець Т.М. Суспільно-географічна сутність військової сфери України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – C. 50-57. – ISSN 2308-135X
1467428
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічна сутність інвестиційної діяльності в АПК / Н.І. Мезенцева, Л.Г. Тодорашко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 142-147. – Бібліогр.: 2 назви
1467429
  Шаповал Б.О. Суспільно-географічна трансформація зовнішньоекономічного комплексу Чехії в умовах інтеграції до ЄС / Б.О. Шаповал, Є.Ю. Авраменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 230-235


  В публікації зазначено та проаналізовано основні аспекти трансформації зовнішньоекономічного комплексу Чехії на сучасному етапі. Ключові слова - трансформація, зовнішньоекономічний комплекс, інтеграція,інвестиції, зовнішня торгівля товарами. В статье ...
1467430
  Пугач С. Суспільно-географічна характеристика житлового фонду Волинської області / С. Пугач, А. Сліпчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 173-176. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1467431
  Заблотовська Н.В. Суспільно-географічна характеристика Закарпатського регіонального ринку праці / Н.В. Заблотовська, Ю.В. Бундзяк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 136-139. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1467432
  Бобровицький А.В. Суспільно-географічна чутність інтеграції в світовий географічний простір // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 127-138. – Бібліогр.: 10 назв.
1467433
  Ковальчук І.В. Суспільно-географічне дослідження бальнеологічних курортних поселень Львівської області : дис. ... д-ра філософії : 106 / Ковальчук Ірина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 231 арк. – Додатки: арк. 187-231. – Бібліогр.: арк. 169-186
1467434
  Кича К. Суспільно-географічне дослідження будівельного комплексу Рівненської області / К. Кича, А. Кича // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 20-24. – ISSN 2413-7154


  У статті представлено дослідження основних процесів територіальної організації обласного будівельного комплексу таких як: розміщення, зосередження, інтеграція, галузево-територіальна структуризація. У результаті, вивчено галузеву структуру ...
1467435
  Степанець І.О. Суспільно-географічне дослідження взаємозв"язків молоді та місцевого самоврядування на прикладі м. Києва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 109-120. – ISSN 2308-135X
1467436
  Кривець О.О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кривець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 231 л. – Додатки: л. 191-231. – Бібліогр.: л. 171-190
1467437
  Кривець О.О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Кривець Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1467438
  Горин І.В. Суспільно-географічне дослідження гірськолижного туризму Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 83-91. – ISSN 2308-135X
1467439
  Машіка Г.В. Суспільно-географічне дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону: теорія і практика : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Машіка Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 482, [8] арк. – Додатки: арк. 466-482, [8]. – Бібліогр.: арк. 10-16, 432-465
1467440
  Машіка Г.В. Суспільно-географічне дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Машіка Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1467441
  Донець Ірина Анатоліївна Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м.Запоріжжя : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Донець І.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21с.
1467442
  Донець Ірина Анатоліївна Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м.Запоріжжя : Дис...канд. географічних наук:11.00.02 / Донець Ірина Анатоліївна; Мелітопольський держ. пед. ун-т. – Мелітополь, 2001. – 162л. + Додатки:л.155-162. – Бібліогр.:л.145-154
1467443
  Шульга В.П. Суспільно-географічне дослідження екологічного туризму Сумської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шульга Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1467444
  Шульга В.П. Суспільно-географічне дослідження екологічного туризму Сумської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шульга Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214, [23] л. – Додатки: 23 л. – Бібліогр.: л. 199-214
1467445
  Запотоцький С. Суспільно-географічне дослідження екологічної поведінки населення (на прикладі міст Києва та Чернігова) / С. Запотоцький, О. Кононенко, Ю. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-53. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні розглянуто теоретичні засади екологічної поведінки населення. Описано основні чинники, які впливають на екологічну поведінку людини. З"ясовано, що зовнішні чинники включають соціальну, культурну, економічну, правову та інші складові. Вони ...
1467446
  Михалюк М.М. Суспільно-географічне дослідження єврейського етнокультурного потенціалу (на прикладі малих містечок столичного сгр України) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета статті. Метою статті є здійснення інтегральної оцінки етнокультурного потенціалу єврейського етносу малих містечок Столичного суспільно-географічного району України. Методика. Методичні засади дослідження включали застосування як загальнонаукових, ...
1467447
  Ободовська В.О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв"язків України та Республіки Польща : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ободовська Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 227 арк. – Додатки: арк. 193-227. – Бібліогр.: арк. 170-192 та в додатках: арк. 225-227
1467448
  Ободовська В.О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв"язків України та Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ободовська Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1467449
  Костащук Іван Суспільно-географічне дослідження конфесійного простору Хмельницької області / Костащук Іван, Вацеба Володимир, Білоус Вікторія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 88-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1467450
  Кича К.Ф. Суспільно-географічне дослідження легкої промисловості Рівненської області / К.Ф. Кича, А.С. Кича // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 189-191. – ISBN 978-966-285-259-2
1467451
  Клімчук Б.П. Суспільно-географічне дослідження малого підприємництва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 176-180


  Висвітлені підходи до суспільно-географічного дослідження малого підприємництва. Обґрунтовано суспільно-географічну сутність малого підприємництва, розкрито зміст та визначено основні його класифікаційні таксони. Розглянуто особливості формування та ...
1467452
  Паренюк В.А. Суспільно-географічне дослідження міграцій молоді України : дис. ... д-ра філософії з галузі знань природн. науки : 106 ; 10 / Паренюк Віктор Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 245 арк. – Додатки: арк. 196-245. – Бібліогр.: арк. 176-195
1467453
  Чеченя О.В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі : дис. ...канд. геогр. наук : 11.00 02 / Чеченя Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 262 л. – Додатки: л. 199-262. – Бібліогр.: л. 175-198
1467454
  Чеченя О.В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Чеченя Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1467455
  Вавринів Л. Суспільно-географічне дослідження поведінкового середовища як чинника формування поведінки молоді // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 148-154 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1467456
  Трохименко І. Суспільно-географічне дослідження послуг сільського зеленого туризму Кіровоградської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 160-164. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан розвитку туристичної галузі у сільській місцевості на прикладі Кіровоградської області. Досліджено нові форми господарювання та об"єкти розміщення, що надають послуги сільського зеленого туризму. Установлено їхню кількість за ...
1467457
  Телешман В.І. Суспільно-географічне дослідження потенціалу розвитку територіальних громад Чернівецької області : дис. ... д-ра філософії : 10 / Телешман Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 295 арк. – Додатки: арк. 231-295. – Бібліогр.: арк. 213-230
1467458
  Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України теорія, методи, практика : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 453, [4] л. + Додатки: л. 407-453. – Бібліогр.: л. 372-406
1467459
  Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02. / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40с. – Бібліогр.: 63 назви
1467460
  Воронін І.М. Суспільно-географічне дослідження процесів інформатизації суспільства : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Воронін Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 412 л. – Додатки: л. 347-412. – Бібліогр.: л. 313-346
1467461
  Воронін І.М. Суспільно-географічне дослідження процесів інформатизації суспільства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Воронін Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
1467462
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне дослідження регіонального розвитку з використанням карт самоогрганізації // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 164-171. – ISBN 966-7650-87-1
1467463
  Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198 л. + Додатки: л. 184-198. – Бібліогр.: л. 168-183
1467464
  Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1467465
  Запотоцька В.А. Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцька Вікторія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 297 арк. – Додатки: арк. 238-297. – Бібліогр.: арк. 9-11, 218-237
1467466
  Запотоцька В.А. Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцька Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1467467
  Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215л. – Додаток : л. 156-215. – Бібліогр. : л. 140-155
1467468
  Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1467469
  Маншиліна Т.І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Маншиліна Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2015. – 264 арк. – Додатки: арк. 200-264. – Бібліогр.: арк. 180-199
1467470
  Маншиліна Т.І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Маншиліна Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1467471
  Атаман Л.В. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Атаман Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 211 арк. – Додатки: арк. 187-211. – Бібліогр.: арк. 170-186
1467472
  Атаман Л.В. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Атаман Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1467473
  Кобилін П. Суспільно-географічне дослідження сфери торгівлі Харківської області за показниками системного розвитку // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 154-165. – ISSN 2076-1333
1467474
  Фоменко С.О. Суспільно-географічне дослідження транснаціональних корпорацій Сполучених Штатів Америки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 240-243
1467475
  Барановський М.О. Суспільно-географічне дослідження трансформації господарства постіндустріальних країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 307-309
1467476
  Левицька О.Л. Суспільно-географічне дослідження трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Левицька Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 192-209
1467477
  Левицька О.Л. Суспільно-географічне дослідження трансформацій планування структури міста Івано-Франківька : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Левицька Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1467478
  Ващенко О.В. Суспільно-географічне дослідження трудового потенціалу Київської області : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ващенко Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 265, [5] арк. – Додатки: арк. 220-265, [5]. – Бібліогр.: арк. 199-219
1467479
  Ващенко О.В. Суспільно-географічне дослідження трудового потенціалу Київської області : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ващенко Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1467480
  Єрко І.В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
1467481
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія / Я.Б. Олійник, І.В. Єрко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-141. – ISBN 978-966-361-758-9
1467482
  Растворова М.О. Суспільно-географічне дослідження управління розвитком міста (на прикладі міста Запоріжжя) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Растворова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 180, [70] арк. – Додатки: [70] арк. – Бібліогр.: арк. 11-15, 152-180
1467483
  Растворова М.О. Суспільно-географічне дослідження управління розвитком міста (на прикладі міста Запоріжжя) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Растворова Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1467484
  Перегуда Ю.А. Суспільно-географічне дослідження формування середнього класу Столичного макрорайону України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Перегуда Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 285 арк. – Додатки: арк. 240-285. – Бібліогр.: арк. 215-239
1467485
  Перегуда Ю.А. Суспільно-географічне дослідження формування середнього класу Столичного макрорайону України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Перегуда Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 31 назва
1467486
  Чубрей Х.Ю. Суспільно-географічне дослідження щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 228-231
1467487
  Дністрянський М. Суспільно-географічне макрорайонування України: нові методологічні підходи і пропозиції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 140-149. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
1467488
  Горміз О.В. Суспільно-географічне оцінювання впливу господарської діяльності на навколишнє середовище // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 112-114. – ISBN 978-617-7069-75-8
1467489
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку : Монографія / К.В. Мезенцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 253с. – ISBN 966-594-737-0
1467490
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика : Дис. ... доктора географічних наук. Спец.11.00.02 - економічна та соціальна географія / Мезенцев К.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 407л. + Додатки л. 328 - 407. – Бібліогр.: л. 303 - 327
1467491
  Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика : Автореф. ... дис. д-ра географ. наук: Спец. 11.00.02 / Мезенцев К.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв
1467492
  Пістун М.Д. Суспільно-географічне районування України : Тексти лекції з курсу " Економічна і соціальна географія України " для студ. географ. ф-тів / М.Д. Пістун; КУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 41с.
1467493
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічне районування України : Навчальний посібник для студ. географ. та екон. спец. / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2000. – 228с. – ISBN 966-594-156-9
1467494
  Атаман Л. Суспільно-географічний аналіз гендерних співвідношень на Вінницькому регіональному ринку праці // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Олійник Я.Б., Антіпова К.А., Арслан М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 83. – С. 21-28. – ISSN 2413-7154
1467495
  Клочко Р.Ю. Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі : Автореф. дис. ... канд.географічних наук: 11.00.02 / Клочко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1467496
  Клочко Р.Ю. Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Клочко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. + Додатки: л.145-162. – Бібліогр.: л.136-144
1467497
  Афоніна О.О. Суспільно-географічний аналіз демографічного потенціалу поселень Чернігівської області / О.О. Афоніна, І.М. Філоненко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 200-209. – ISSN 2308-135X
1467498
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз динаміки чисельності міського населення регіонів України / Л.В. Мельник, О.О. Кривець, С.П. Батиченко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 236-238. – ISBN 978-966-285-361-2


  Міста у кожній області історично формувалися як центри територій, які стали їх ядрами та сконцентрували у собі такі функції: управління і торгівлі, культури та освіти, промислового виробництва, обслуговування населення та інші. Міста є вузлами ...
1467499
  Килимчук А.А. Суспільно-географічний аналіз зон вільної торгівлі в КНР // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 201-211. – ISSN 2308-135X
1467500
  Сайчук В. Суспільно-географічний аналіз міграції населення Хмельницької області // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 178-181
1467501
  Сільченко Ю.Ю. Суспільно-географічний аналіз міграційних процесів у Кіровоградській області / Ю.Ю. Сільченко, Л.Л. Семенюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-138 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1467502
  Горин І. Суспільно-географічний аналіз Моршинського і Трускавецького бальнеологічних курортів Львівської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 102-109. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Моршинський і Трускавецький бальнеологічні курорти є важливими складовими лікувально-оздоровчого, рекреаційного та економічного потенціалу Львівської області. Щорічно до м. Моршин і м. Трускавець приїжджає близько 300 тисяч українських та іноземних ...
1467503
  Андріюк Р.О. Суспільно-географічний аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії в регіонах України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 222-235 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.
1467504
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз продовольчої безпеки України / Л.В. Мельник, Г.В. Собченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 204-211 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1467505
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічний аналіз ринку праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-34. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Здійснено регіональний аналіз основних рис і тенденцій ринку праці України. In the article are maid the regional analysis of main specialties and tendencies of Ukrainian labour market.
1467506
  Живага А.Ю. Суспільно-географічний аналіз рівня народжуваності та смертності населення в Україні // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 131-134
1467507
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічний аналіз розвитку поштового зв"язку в Україні / Н.І. Мезенцева, В.В. Лисенко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 189-194. – Бібліогр.: 4 назви
1467508
  Рутинський М.Й. Суспільно-географічний аналіз сучасних тенденцій, проблем і перспектив відродження палітри брендових дестинацій етнофестивального туризму у західному регіоні України в кризових реаліях сьогодення / М.Й. Рутинський, М.Я. Топорницька // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 46. – C. 3-18. – ISSN 2308-135X
1467509
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз формування та розвитку зернопродуктового ринку в Україні / Л.В. Мельник, Петренко, ОЮ // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 261-267


  У статті охарактеризовано особливості становлення і розвитку зерно продуктового ринку в Україні. Визначено чинники формування та напрямки підвищення ефективності зернового виробництва. В статье охарактеризованы особенности становления и развития ...
1467510
  Кібка А.В. Суспільно-географічний аспект розвитку малого підприємництва в регіонах України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 252-255
1467511
  Заставецька Л. Суспільно-географічний вимір демографічних процесів в Україні в період незалежності (з 1991 р. до 2022 р.) / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 66-74. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 52)). – ISSN 2311-3383
1467512
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічний вимір постконфліктного розвитку туризму на прикладі східних територій України : монографія / Г.М. Заваріка ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Северодонецьк : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-354. – ISBN 978-617-11-0159-3
1467513
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічний вимір постконфліктного розвитку туризму на прикладі східних територій України : дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.02 / Заваріка Галина Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 468 арк. – Додатки: арк. 415-468. – Бібліогр.: арк.369-414
1467514
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічний вимір постконфліктного розвитку туризму на прикладі східних територій України : автореф. дис. ... канд. д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Заваріка Галина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1467515
  Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1467516
  Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 180 л. + Додаток: л. 160-180. – Бібліогр.: л. 151-159
1467517
  Руденко В. Суспільно-географічний країно-та краєзнавчий доробок академіка Аркадія Жуковського / В. Руденко, А. Пирогівська // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7069-36-1
1467518
  Борисюк О.А. Суспільно-географічний підхід до визначення рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 235-242 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1467519
  Басич А.В. Суспільно-географічний погляд на зелені публічні простори міста // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 69-71. – ISBN 978-966-136-643-4
1467520
  Годісь Н. Суспільно-географічні аспекти аналізу демографічної безпеки регіону // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 81-86. – ISBN 978-966-07-0845-7
1467521
  Бейдик О. Суспільно-географічні аспекти взаємодії України та Євросоюзу в рекреаційно-туристичній галузі / О. Бейдик, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано пріоритетні напрями взаємодії України та країн ЄС в галузі туризму, запропоновано карти кількісної структури в"їзного та виїзного туризму "Україна - ЄС". Priority lines of interaction between Ukraine and European Union (EU) Member ...
1467522
  Лисенко В.В. Суспільно-географічні аспекти вивчення інформаційної сфери // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 178-183. – Бібліогр.: 4 назви
1467523
  Мархонос С. Суспільно-географічні аспекти вивчення працересурсного потенціалу туристичної сфери України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-54. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність працересурсного потенціалу туристичної сфери і його територіальної організації . Визначено проблеми територіальної організації працересурсного потенціалу туристичної сфери України та фактори його формування. The features of forming ...
1467524
  Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області : Автореф. дис. ... канд географічних наук: спец. 11.00.02 / Заволока Ю.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:12 назв
1467525
  Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харьківської області : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Заволока Ю.Ю.; Харківський націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Каф-ра соціально-економічної географії і регіонознавства. – Харків, 2008. – 210л. + Додатки: л.183-210. – Бібліогр.: л.163-182
1467526
  Гринюк Д.Ю. Суспільно-географічні аспекти дослідження конкурентоспроможності регіону (на прикладі Київської області) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гринюк Діана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 217 арк. – Додатки: арк. 208-217. – Бібліогр.: арк. 186-207
1467527
  Гринюк Д.Ю. Суспільно-географічні аспекти дослідження конкурентоспроможності регіону (на прикладі Київської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гринюк Діана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 32 назви
1467528
  Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 252 л. + Додаток: л. 190-252. – Бібліогр.: л. 179-189
1467529
  Олійник С.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Олійник Світлана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 193 арк. – Додатки: арк. 175-193. – Бібліогр.: арк. 152-174
1467530
  Олійник С.Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Олійник Світлана Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1467531
  Гнатюк О.М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гнатюк Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1467532
  Гнатюк О.М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гнатюк Олексій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 277 арк. – Додатки: арк. 195-277. – Бібліогр.: арк. 175-194
1467533
  Нич Т.В. Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Нич Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1467534
  Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти досліждення міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1467535
  Добровольська Н.В. Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добровольська Наталія В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1467536
  Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Батиченко Світлана Павлівна.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соціальної географії. – Київ, 2014. – 230 л. – Додатки: л. 175-230. – Бібліогр.: л. 154-174
1467537
  Батиченко С.П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.02.02 / Батиченко Світлана Павлівна ; М-во освіти і науки УКраїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1467538
  Хільчевська Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв"язків України та Німеччини : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Хільчевська Ірина Геннадіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197л. + Додатки: л.177 - 197. – Бібліогр.: л.157 - 177
1467539
  Хільчевська Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв"язків України та Німеччини : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Хільчевська І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 23 с. + Додатки: л.177 - 197. – Бібліогр.: 9 назв
1467540
  Вовк І. Суспільно-географічні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств Львівської області // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1467541
  Гудзеляк Ірина Суспільно-географічні аспекти інтегральної оцінки демографічної безпеки України та Львівської області / Гудзеляк Ірина, Верчин Наталія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 84-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1467542
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграціі України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.; 7 назв
1467543
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 231л. + Додатки: л.187-231. – Бібліогр.: л.169-186
1467544
  Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан"європейську транспортно-логістичну систему : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шум І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назв.
1467545
  Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л.193-223. – Бібліогр.: л. 168-192
1467546
  Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1467547
  Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 284 л. – Додатки: л. 198-284. – Бібліогр.: л. 171-197
1467548
  Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1467549
   Суспільно-географічні аспекти поширення протестантизму в Україні / Маслова Наталія, Мирза-Сіденко Валентина, , Перевєдєнцев Володимир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 77-86 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1467550
  Мельничук Анатолій Леонідович Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельничук А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 179 л. – Бібліогр.: л. 158-179; Дод.: л. 1-23
1467551
  Мельничук Анатолій Леонідович Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельничук А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.:6 назв
1467552
  Сировець С.Ю. Суспільно-географічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 54-58
1467553
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Семенюк Л.Л.; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова. – Київ, 2006. – 241с. + Додатки: л. 186-241. – Бібліогр.: л. 169-185
1467554
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Семенюк Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. + Додатки: л. 186-241. – Бібліогр.: 11 назв
1467555
  Ковтун А.В. Суспільно-географічні аспекти сільського розселення в Київській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 98-104. – Бібліогр.: 4 назви
1467556
  Штельмах Ольга Олександрівна Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 11. 00. 02 / Штельмах О. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1467557
  Штельмах О.О. Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Ольга Олексіївна Штельмах; КНУТШ. – Київ, 2006. – 171, [53]л. – -Додатки л. [53]
1467558
  Петровський С.В. Суспільно-географічні аспекти споживчої поведінки домогосподарств міста Львова // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 199-202. – ISBN 978-617-7069-75-8
1467559
  Любіцева О. Суспільно-географічні аспекти сталого розвитку туризму в Україні / О. Любіцева, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-37. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення формування сталого розвитку туризму в Україні. Досліджено стратегічні цілі, завдання та основні складові сталого розвитку туризму в Україні. Сформульовані стратегічні напрямки розвитку туризму в Україні відповідно до ...
1467560
  Яворська В. Суспільно-географічні аспекти старіння населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 34-41. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Україна належить до країн з високою інтенсивністю депопуляційних процесів, що зумовлюється низкою різнопланових чинників економічного, соціально-культурного, інституціонального характеру. Масштабна та затяжна депопуляція виступає нині складовою і одним ...
1467561
  Мельник І.Г. Суспільно-географічні аспекти старіння населення в України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 73-84
1467562
  Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204л. + Додаток : л.182-204. – Бібліогр. : л.163-181
1467563
  Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 10 назв
1467564
  Сировець С. Суспільно-географічні аспекти територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-53. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності. Досліджено стратегічні цілі, завдання та основні складові рекреаційно-туристичної діяльності. Сформульовані стратегічні напрямки розвитку ...
1467565
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічні аспекти трансформації розселення у високоурбанізованому регіоні (на прикладі Луганської області) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Заваріка Г.М. ; М-во освіти та науки України ; Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 223 л., табл. + Додаток: л. 188-223. – Бібліогр.: л. 171-187
1467566
  Заваріка Г.М. Суспільно-географічні аспекти трансформації розселення у високоурбанізованому регіоні (на прикладі Луганської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Заваріка Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1467567
  Осіпчук І. Суспільно-географічні аспекти удосконалення адміністративно-територіального устрою на прикладі Корецького району Рівненської області / І. Осіпчук, П. Черняк, В. Бриж // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 12-20. – ISSN 2413-7154
1467568
  Дудник І. Суспільно-географічні аспекти управління регіоном / І. Дудник, І. Борисюк // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 94-97. – ISSN 2076-1333
1467569
  Ярошевич М.А. Суспільно-географічні аспекти формування Східноєвропейського газового хабу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ярошевич Мар"яна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1467570
  Кравець Т.М. Суспільно-географічні аспекти функціональної трансформації аграрної сфери Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 209-216 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1467571
  Сайчук В.С. Суспільно-географічні аспекти функціонування та прогноз розвитку регіонального ринку праці // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 258-265. – Бібліогр.: 7 назв
1467572
  Дорошенко В. Суспільно-географічні аспекти функціонування товарного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто (просторові) географічні підходи до вивчення ринків товарів та послуг. The article deals with the geographical approach to the commodity market research.
1467573
  Лимаоь Т.В. Суспільно-географічні аспекти функціонування трубопровідного транспорту Полтавської області // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 207-210. – ISBN 978-966-182-397-5
1467574
  Сергєєва Ю. Суспільно-географічні атрибути реляційних баз даних геоінформаційних систем // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 195-199. – ISSN 2076-1333
1467575
  Мамчур О. Суспільно-географічні дисципліни: завдання у контексті реформ вищої освіти / О. Мамчур, І. Ванда, Л. Котик // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 172-176. – ISBN 978-617-7069-36-1
1467576
  Мамчур О. Суспільно-географічні дисципліни: роль у формуванні професійних компетентностей / О. Мамчур, І. Ванда, Л. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1467577
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні дослідження в першій половині ХХ-ст. / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, В.М. Матвієнко // Вісник.Географія,вип.45
1467578
  Іщук С.І. Суспільно-географічні дослідження в першій половині ХХ століття / С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-14. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкрито основні напрямки розвитку вітчизняної суспільної географії в першій половині ХХ ст.
1467579
  Качаев Ю.Д. Суспільно-географічні дослідження інвестиційної діяльності: становлення та сучасний стан : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-43 : Табл. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1561-4980
1467580
  Гудзеляк І. Суспільно-географічні дослідження процесів народжуваності в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 28-34. – ISSN 2413-7154
1467581
  Нефедова Н.Є. Суспільно-географічні дослідження транспортно-логістичних мереж та систем // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 107-114. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1467582
  Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посібник для студ. географічних спеціальностей вищ. навч. закладів / О.Г. Топчієв; МОНУ, Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632с. – ISBN 966-318-404-3


  Розглянуто методологичні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію життєдіяльності в цілому
1467583
  Масляк П.О. Суспільно-географічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 89-92. – ISBN 978-617-7069-75-8
1467584
  Корнілова Н.В. Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичної екологічною ситуацією (на прикладі Київської області) : Автореф. дис. ...кагд. географ. наук: 11.00.02 / Наталія Володимирівна Корнілова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1467585
  Корнілова Наталія Володимирівна Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Корнілова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229 л. + Додатки: л.161-229. – Бібліогр.: л.145-160
1467586
  Ярошенко О. Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньоторговельної діяльності в Рівненській області / О. Ярошенко, І. Осіпчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 202-206. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1467587
  Мельник Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст Луганської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельник І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 270л. + Додатки: л.205-270. – Бібліогр.: л.189-204
1467588
  Грицку Вероніка Суспільно-географічні засади формування кластерів сільського зеленого туризму з метою удосконалення туристичної діяльності у транскордонних регіонах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 123-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1467589
  Чорний М. Суспільно-географічні зв"язки: понятійно-термінологічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 78-80. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено основні терміни та поняття супільно-географічних зв"язків, а також розроблено понятійно-термінологічну систему(ПТС) досліджуваних зв"язків через категорію "Світового господарства". Запропоновано свій погляд на суспільно-географічні ...
1467590
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні знання про Україну / Я.Б. Олійник, П.П. Борщевський // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1467591
   Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти: релевантність вимогам сучасності / М.М. Книш, О.І. Мамчур, І.В. Ванда, Л.І. Котик // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 320-322. – ISBN 978-617-7069-75-8
1467592
  Марчук Ю.І. Суспільно-географічні основи дослідження житлового господарства найбільших міст України // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 162-164
1467593
   Суспільно-географічні основи дослідження інтегрального потенціалу території: теоретико-методологічні підходи та досвід оцінки : суспільно-географічні дослідження / Г.П. Підгрушний, В.П. Нагірна, М.І. Фащевський, Ю.Д. Качаєв, Н.М. Пашинська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 42-48 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1561-4980
1467594
  Підгрушний Г.П. Суспільно-географічні основи дослідження інтегрального потенціалу центрів соціально-економічної активності: теоретико-методологічні підходи та досвід оцінки : суспільно-географічні дослідження / Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєв, О.О. Денисенко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 42-44. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
1467595
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні основи дослідження комплексно-пропорційного розвитку регіону / Я.Б. Олійник, Л.Я. Лотоцька // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 193-198. – Бібліогр.: 5 назв.
1467596
  Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу : дис. ... д-ра географічних наук : 11.00.02 / Смаль В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 409 л. + Додатки: л. 373-409. – Бібліогр.: л. 347-372
1467597
  Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Смаль Валентина Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1467598
  Литвин Д. Суспільно-географічні основи дослідження рекреаційної сфери // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 99-106
1467599
  Нємець К.А. Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02- економічна та соціальна географія / Нємець К.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 433 л. + Додатки: 406-433. – Бібліогр.: л. 371-406
1467600
  Нємець К.А. Суспільно-географічні основи інформаційого розвитку соціогеосистем : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Костянтин Аркадійович Нємець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 30с. – Бібліогр.: 37 назв
1467601
   Суспільно-географічні основи регіонального природокористування : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 300с. : 33 рис., 35 таб. – 6 додатків. – Бібліогр.: 115 дж.


  Об"єкт дослідження: суспільно-географічні процеси регіонального природокористування. Мета роботи: розробка і впровадження принципів суспільно-географічних основ регіонального природокористування. Методи дослідження: системний підхід, статистичний, ...
1467602
   Суспільно-географічні основи регіонального природокористування : монографія. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 284 с. – ISBN 966-521-420-9


  Об"єкт дослідження: суспільно-географічні процеси регіонального природокористування. Мета роботи: розробка і впровадження принципів суспільно-географічних основ регіонального природокористування. Методи дослідження: системний підхід, статистичний, ...
1467603
  Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 564 л. – Додатки: л. 536-564. – Бібліогр.: л. 467-535
1467604
  Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр. : 55 назв
1467605
  Стецький В. Суспільно-географічні основи формування та загальні підходи досліджень адміністративно-районних освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 114-118. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1467606
  Стецький В. Суспільно-географічні основи формування та загальні підходи досліджень багато-адміністративно-районних освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 68-72. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1467607
  Кандиба Юрій Суспільно-географічні особливості відтворення населення Чугуївського району Харківської області / Кандиба Юрій, Логвинова Марина // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-1333
1467608
  Ковач О.Д. Суспільно-географічні особливості внутрішніх міграційних процесів в Україні // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 165-168. – ISBN 978-966-285-399-5
1467609
  Дудкіна Г.Є. Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Дудкіна Ганна Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1467610
  Бульба Ю.М. Суспільно-географічні особливості інвестиційної привабливості Чернігівського регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 160-169 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1467611
  Стеценко Т.О. Суспільно-географічні особливості столичного ринку праці України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 228-230
1467612
  Гребень А. Суспільно-географічні особливості територіальної організації системи охорони здоров"я Рівненської області // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 63-68. – ISSN 2413-7154
1467613
  Бойко З.В. Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Бойко Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1467614
  Сєрокурова Н.А. Суспільно-географічні особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Харківського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сєрокурова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1467615
  Тиква В. Суспільно-географічні особливості формування міських поселень Сумської області в період Польсько-Литовської доби // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 186
1467616
  Запухляк Н.І. Суспільно-географічні особливості формування ринку праці // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 83-88. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1467617
  Фащевський М.І. Суспільно-географічні особливості формування та реалізації працересурсного потенціалу Київської області / М.І. Фащевський, Н.І. Середа, Л.Ю. Шабашова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1467618
  Височин М.Ю. Суспільно-географічні особлівості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Височин М.Ю.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
1467619
  Соляник М.Л. Суспільно-географічні передумови євроатлантичної інтеграції України, перспективи та можливі ризики // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 149-160. – ISSN 2308-135X
1467620
  Топалова О.І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Топалова Олеся Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 230 арк. – Додатки: арк. 176-230. – Бібліогр.: арк. 154-175
1467621
  Топалова О.І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Топалова Олеся Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1467622
  Корнілова Н.В. Суспільно-географічні підходи до районування територій з критичною екологічною ситуацією // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 195-204
1467623
  Стецький В. Суспільно-географічні підходи досліджень формування й розвитку обласних освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 100-106 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1467624
  Руденко В. Суспільно-географічні праці академіка Аркадія Жуковського в англомовній "Encyclopedia of Ukraine" (vol. I-V, 1984-1993) / В. Руденко, А. Пирогівська // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 140-143. – ISSN 2076-1333
1467625
  Котик Л.І. Суспільно-географічні проблеми діяльності підприємств Львівської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 205-210 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1467626
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 4. – 1999. – 77с.
1467627
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 3. – 1999. – 61с.
1467628
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 2. – 1999. – 71с.
1467629
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 1. – 1999. – 56с.
1467630
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 1999 р.). – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7293-81-3
Ч. 5. – 1999. – 93с.
1467631
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали 2 міжнар. наук.-практич. конф. ( Київ, 15-16 травня 2001 р.). – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 200 с. – ISBN 966-521-131-5
1467632
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2004 року). – Київ : ВГЛ Обрії, 2004. – 308 с.
1467633
  Адамович З.М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1467634
  Адамович З.М. Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Адамович Зоряна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 217, [92] л. – Додатки: 92 л. – Бібліогр.: л. 197-217
1467635
  Запотоцький С. Суспільно-географічні складові формування вартості житла міст-обласних центрів Західного регіону України / С. Запотоцький, В. Запотоцька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні та прикладні засади формування вартості житла обласних центрів Західного регіону України. Визначено залежність вартості житла від соціально-економічного стану області. Проведено аналіз вартості житла в межах окремих ...
1467636
  Кича А. Суспільно-географічні трансформації промислового комплексу Рівненської області за сучасних умов / А. Кича, К. Кича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 88-91. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади розвитку промисловості Рівненської області. Динаміка показників розвитку промисловості продемонстрована на прикладі індексів промислової продукції, розрахунок яких здійснено за допомогою ланцюгового ...
1467637
  Запотоцький С. Суспільно-географічні трансформації ринку житла в Україні / С. Запотоцький, В. Запотоцька, А. Екезлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-45. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Визначено підходи до формування і класифікації ринку житла та його роль і місце в господарському комплексі регіону. Проведено аналіз чинників, що формують попит та ...
1467638
  Западнюк С.О. Суспільно-географічні фактори міграції населення : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-45 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1467639
  Новосад Н.О. Суспільно-географічні фактори розвитку в"їзного туризму України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 37-41 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1467640
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні фактори формування криміногенної ситуації у Кіровоградській області / Л.Л. Семенюк, Ю.Ю. Сільченко, Т.І. Уваєва // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 157-160. – ISBN 978-966-285-361-2
1467641
  Олійник Я. Суспільно-географічні фактори формування та використання трудового потенціалу Київської області / Я. Олійник, О. Ващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-10. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено суспільно-географічні фактори формування та використання трудового потенціалу регіону. Запропоновано 23 показники-індикатори чотирьох підсистем із шістьма складовими, які визначають формування й використання трудових ресурсів регіону. ...
1467642
  Кононенко О.Ю. Суспільно-географічні чинники екологічних та ресурсоощадних практик населення України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 114-116. – ISBN 978-617-7069-75-8
1467643
  Качмарик З. Суспільно-географічні чинники розвитку фінансової інфраструктури Західного регіону України . // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 84. – С. 55-66. – ISSN 2413-7154
1467644
  Стафійчук В.І. Суспільно-географічні чинники та наслідки перенесення столиць у ХХ столітті / В.І. Стафійчук, О.О. Денисенко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 263-271. – Бібліогр.: 5 назв
1467645
  Буткалюк К.О. Суспільно-географічні чинники формування регіональних ринків праці // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 78-83. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1467646
  Бородієнко Олександра Володимирівна Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в північній Америці : Дис. ... канд. географічних наук : 11.00.07 / О.В. Бородієнко ; КНУТШ. – Київ : [Б. и.], 2005. – 166 л. – Бібліогр.: л. 155 - 166
1467647
  Бородієнко Олександра Володимирівна Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в північній Америці : Автореферат дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / КНУТШ; Бородієнко О. В. – Київ, 2005. – 25с. – Бібліогр.: 5 назв
1467648
  Килимчук А.А. Суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Килимчук Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1467649
  Килимчук А.А. Суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Килимчук Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 209 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 190-209. – Бібліогр.: арк. 170-189 та в додатках: арк.207-209
1467650
  Єрко І.В. Суспільно-георафічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. + Додаток: л. 157-183. – Бібліогр.: л. 142-156
1467651
  Купрієнко С.А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купрієнко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 250 л. – Додатки: л. 205-250. – Бібліогр.: л. 179-204
1467652
  Купрієнко С.А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купрієнко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1467653
  Молчко У. Суспільно-громадська публіцистика о. Остапа Нижанківського: соціокультурний вимір // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – С. 61-66. – ISSN 2616-9967


  Досліджено газетні матеріали суспільно-освітньої тематики священика, композитора, диригента, журналіста, громадсько-культурного діяча кінця ХІХ - першої половини ХХ століть о. Остапа Нижанківського. Розглянуто його публіцистичну співпрацю зі ...
1467654
  Логвин М.М. Суспільно-духовні аспекти сучасних демографічних процесів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 122-129. – Бібліогр.: 7 назв


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
1467655
  Дудник І.М. Суспільно-екологічне районування - новий підхід в суспільно-географічних та екологічних дослідженнях / І.М. Дудник, І.В. Литовченко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 184-196. – Бібліогр.: 16 назв
1467656
  Литовченко І.В. Суспільно-екологічне районування Полтавської області : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Литовченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 253л. + Додатки: л.183-253. – Бібліогр.: л.165-182
1467657
  Литовченко І.В. Суспільно-екологічне районування Полтавської області : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 - Економічна та соціальна географія / Литовченко І.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1467658
  Корнійчук Л.Я. Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках 19 ст. / Л.Я. Корнійчук. – Київ : Київський університет, 1971. – 255с.
1467659
  Мальська М. Суспільно-економічна сутність послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 218-223. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1467660
  Гаталяк О.М. Суспільно-економічний розвиток Волині у складі Польщі у XVI-XVIII ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 36-42. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
1467661
  Полушкіна Тетяна Володимирівна Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Полушкіна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1467662
  Полушкіна Тетяна Володимирівна Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках 20 столяття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Полушкіна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206 л. – Бібліогр.: л. 179-199; Дод.: л. 200-206
1467663
  Крюкова І.О. Суспільно-економічні аспекти синергетики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 53-57. – ISSN 1728-6220
1467664
  Климко Н.Г. Суспільно-економічні перетворення в Німецькій Демократичній Республіці / Н.Г. Климко. – Львів, 1959. – 36с.
1467665
  Керунова В. Суспільно-економічні питання вдосконалення системи соціального стратухвання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С.78-84. – ISSN 0131-775Х
1467666
  Назаркевич І. Суспільно-економічні проблеми розвитку інтелектуального потенціалу України / І. Назаркевич, М. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 214-217. – ISSN 2078-5860
1467667
  Кучерук Т.В. Суспільно-економічні трансформації: еволюція наукових поглядів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 41-45. – Бібліогр: на 12 пунктів
1467668
  Борисова Н.В. Суспільно-економічні умови розвитку іншомовної освіти на Україні у 1917-1920 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Освітні процеси в Україні 1917-1920-х pp. відбувалися поряд із суспільними, економічними та політичними. Іноземні мови вивчались у школах, гімназіях, коледжах і в інших навчальних закладах. Видавались програми, в яких іноземним мовам відводилось ...
1467669
  Грицюта Н.М. Суспільно-етичні концепти соціальної реклами в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 134-142


  У статті розглянуто домінантні тенденції вітчизняної соціальної реклами в контексті суспільно-етичних проблем національного соціуму. Увагу приділено шляхам подолання труднощів розвитку соціальної комунікації, що має на меті гуманізацію суспільства, ...
1467670
  Філоненко М.В. Суспільно-історична концепція православ"я / М.В. Філоненко. – К, 1966. – 47с.
1467671
  Швед З.Б. Суспільно-історична природа хасидизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1467672
   Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любаківщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Львів, 7 верес. 2018 р. / Львів. облдержадмін., Львів. облрада, Світова Федерація Укр. Лемків. Об"єднань [та ін. ; упоряд. Я. Галик]. – Львів : Левада, 2018. – 319, [1] с. : іл., портр., табл. – Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7527-36-6
1467673
  Жулковський В. Суспільно-історичні передумови розвитку системи національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 52-58. – ISSN 2309-9127
1467674
  Рябенко В. Суспільно-історичні та гносеологічні передумови трактування освітології // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2015. – № 4. – С. 99-104. – ISSN 2226-3012
1467675
  Бідзіля Ю. Суспільно-історичні умови зародження періодики на Закарпатті // Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації : монографія / Ю. Бідзіля. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2016. – С. 56-69. – ISBN 978-617-7132-48-5
1467676
  Захарчук О.І. Суспільно-історичні форми рабства : зміст та особливості прояву : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Захарчук Ольга Ігнатівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 178-193
1467677
  Захарчук О.І. Суспільно-історичні форми рабства : зміст та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Захарчук Ольга Ігнатівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с.. – Бібліогр.: 12 назв
1467678
  Хмелькова Г. Суспільно-корисна діяльність сільського священника II половини XIX - початку XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 113-115. – ISBN 978-966-171-893-6
1467679
  Дудка Раїса Анатоліївна Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х - на початку 60-х років ХХ століття : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Дудка Раїса Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 180л. – Бібліогр.:л.160-180
1467680
  Дудка Р.А. Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років 20 століття : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.01 / Дудка Р.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1996. – 22л.
1467681
  Яручик О. Суспільно-культурне та наукове життя української еміграції в міжвоєнній Варшаві // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 99-104. – ISSN 0236-1477
1467682
  Миронова Т.В. Суспільно-культурні складові контемпорарної проектної діяльності у контексті художнього музею України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Миронова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1467683
  Локарєва Г.В. Суспільно-нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об"єднаннях як соціально-педагогічна проблема : монографія / Галина Локарєва, Катерина Петровська ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 386, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-262. – ISBN 978-966-599-474-9
1467684
  Куксенко С.І. Суспільно-педагогічна роль громадянської освіти в умовах формування європейського освітнього простору // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 51-57. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1467685
  Ісіченко І. Суспільно-педагогічний вимір вивчення української літератури X-XVIII ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  Розглядається проблема національної ідентичності та її зв"язку з вивченням курсу української літератури X-XVIII ст. в українських університетах, наголошуючи на інтегрованості українського письменства в загальноєвропейській літературний процес і потребі ...
1467686
  Келембетова В.Ю. Суспільно-побутові функції радянської обрядовості / В.Ю. Келембетова. – К, 1984. – 192с.
1467687
  Кондрацький А.А. Суспільно-політична активність робітничого класу Української РСР в умовах розвинутого соціалізму / А.А. Кондрацький Акад. наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 160 с. – ISBN 978-966-8009-87-7
1467688
   Суспільно-політична активність та історична пам"ять єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України / [М.І. Михальченко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. – 279, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-9334-2
1467689
  Малацай І. Суспільно-політична діяльність Адольфа Івановича Добрянського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 24–31. – ISSN 2309-9356
1467690
  Боднарчук Л.С. Суспільно-політична діяльність Б. Рассела в США // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 13-18


  Розглядаються погляди Бертрана Рассела на політику та культуру Сполучених Штатів Америки ХХ ст. та особливості суспільно-політичної діяльності філософа щодо політики США. Багатогранність постаті видатного мислителя проявилася у діаметрально протилежних ...
1467691
  Вавренюк Р.С. Суспільно-політична діяльність декабриста Олексія Юшневського : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07..00.03 / Вавренюк Р.С.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 26 с.
1467692
  Бойчук Л. Суспільно-політична діяльність К. Трильовського (середина 1920-х - 1930-х рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 63-67. – ISSN 1728-9343
1467693
  Магась В.О. Суспільно-політична діяльність Київського педагогічного товариства взаємної допомоги в роки першої російської революції // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 147-158. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1467694
  Малиновський Р.І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Малиновський Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 239л. – Бібліогр.: л.202-239
1467695
  Малиновський Р.І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Малиновський Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1467696
  Малиновський Р. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України в умовах незалежності: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 111-113. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Уперше розглянуто актуальні питання історіографії суспільно-політичної діяльності Комуністичної партії України в умовах незалежності, проаналізовано основні висновки вчених, які досліджували нові політичні партії України, а також зроблено спроби ...
1467697
  Шіцина К.В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Шіцина К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
1467698
  Шіцина К.В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Шіцина К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. + Додаток: л. 175-181. – Бібліогр.: л. 182-200
1467699
  Хоменко В. Суспільно-політична діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 45-49. – ISSN 1998-4634
1467700
  Клименко Н. Суспільно-політична діяльність Насті Грінченко на Полтавщині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 246-257. – ISSN 2222-5250
1467701
  Хмельницька Л. Суспільно-політична діяльність О.Я. Шумського в контексті проведення політики українізації 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 61-65. – ISSN 2309-9356


  У статті проведено неупереджений, комплексний аналіз ролі та місця суспільно-політичної та громадської діяльності О. Я. Шумського в тому числі й на посаді Наркома освіти УСРР 1924-1926 рр. в контексті проведення політики українізації. Опрацювання ...
1467702
  Кузнець Т. Суспільно-політична діяльність поляків Уманського повіту початку ХХ ст. у висвітленні газети "Киевлянин" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 4 (40), жовтень-грудень. – С. 103-119. – ISSN 1998-4634
1467703
  Бутриновська О. Суспільно-політична діяльність польських студентів університету Св. Володимира в перші роки його існування // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 189-191. – ISBN 978-966-171-893-6
1467704
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність С. Єфремова в період Гетьманату (29 квітня - 14 грудня 1918 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 31-33
1467705
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність С. Єфремова в період Директорії (14 грудня 1918 - 21 листопада 1920 р.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 71-73.
1467706
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова наприкінці XIX- початку XX ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 439-441
1467707
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 183-185.
1467708
  Гуйванюк М. Суспільно-політична діяльність української літературної інтелігенції в період ЗУНР // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 54-59. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
1467709
  Міщук А. Суспільно-політична діяльність УРП - УСРП: стан наукової розробки / А. Міщук, М. Міщук // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 148-155. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1467710
  Борисенко В.Й. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 - першій половині 1907 р. / В.Й. Борисенко, Г.А. Непорожня; Мін-во освіти і науки України ; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 149 с. – ISBN 966-660-085-4
1467711
  Фабрика-Процька Суспільно-політична і культурно-мистецька діяльність лемківських товариств на сучасному етапі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 211-215. – ISBN 978-966-452-035-2
1467712
  Матковська О.В. Суспільно-політична і культурно-освітня діяльність братств в Україні ( кінець ХVІ - перша половина ХVІІ ст. ) // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С.36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1467713
  Галушка-Адайкін Суспільно-політична криза в Республіці Індонезія та повстання PRRI // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 72-84
1467714
  Сівков І.В. Суспільно-політична лексика в Корані // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 145-158. – ISSN 1608-0599
1467715
  Колегіна Н.Л. Суспільно-політична лексика в українських пам"ятках XVIII ст. (на матеріалі "Договорів і постанов прав і вольностей військових" П. Орлика) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  Присвячена аналізу особливостей суспільно-політичної лексики "Договорів і постанов...". Визначено сутність поняття "суспільно-політична лексика". Простежено наслідки міжмовних і міжкультурних контактів українців у XVII-XVIII ст. на лексичному рівні ...
1467716
  Швед В. Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України / В. Швед, Н. Мхитарян // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 25-30. – ISSN 2663-2675
1467717
  Могильний Л. Суспільно-політична позиція Всеволода Ганцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-56. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. у середовищі української інтелігенції сформувалася думка про особистий внесок кожного для розвитку свого народу у сфері науки і культури. Одним із тих, хто відгукнувся на подібний неофіційний заклик, став Всеволод ...
1467718
  Могильний Л. Суспільно-політична позиція Григорія Голоскевича / Л. Могильний, О. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. в середовищі української інтелігенції сформувалася думка про особистий внесок кожного для становлення своєї Батьківщини у сфері науки і культури. Одним із тих, хто відгукнувся на подібний неофіційний заклик, став ...
1467719
  Могильний Л. Суспільно-політична позиція Людмили Старицької-Черняхівської // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-30. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано життєвий шлях і суспільно-політичну позицію відомої української письменниці та громадської діячки Людмили Старицької-Черняхівської. Досліджено причини і напрями її активної культурно-освітньої та суспільно-політичної діяльності з кінця ...
1467720
  Борисенко В.Й. Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України (друга половина XIX ст.) : монографія / В.Й. Борисенко, А.В. Тарасов. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2013. – 216, [2] с. – Імен. покажч.: с. 203-210. – Бібліогр.: с. 187-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7104-16-1


  У пр. № 1700246 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка від авторів у дар! Підпис. 20.Х.15 р.
1467721
  Пархітько О.В. Суспільно-політична проблематика на шпальтах одеської українськомовної преси (1917–1918) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 124-129


  статті досліджено проблематику одеської українськомовної періодики 1917–1918 рр., яка, незважаючи на свою нечисленність та маргінальність, порушила низку загальнонаціональних питань. Наголошено, що тогочасні українські часописи стали важливим етапом ...
1467722
  Халімончук А.М. Суспільно-політична сатира Івана Франка. / А.М. Халімончук. – Львів, 1955. – 92с.
1467723
  Лисенко А. Суспільно-політична ситуація на півдні україни та її вплив на перехід Ю. Тютюнника на бік військ УНР // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 78-86. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1467724
  Бобош Я. Суспільно-політична ситуація у Галичині та її вплив на культурно-мистецьке життя другої половини XIX - початку XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий


  У 1873 р. було засноване Наукове товариство імені Т.Г. Шевченка (НТШ ім. Т.Г. Шевченка), яке понад 15 років очолював М. Грушевський. Воно згуртувало майже всіх провідних східно- та західноукраїнських учених,, а також науковців з європейських країн. ...
1467725
  Палій О.П. Суспільно-політична ситуація у Чехії 60-х років XX ст.: передумова постмодерного стану у чеській культурі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-. – ISSN 2075-437X


  У cmammi здiйcнeнo огляд ocновних cycniльнo-noлimuчнux та культурних подій у Чexocлoвaччuнi 1960-х рoкiв, які cymmeeo вплинули на рoзвumoк чecькoї nрoзu цієї do6u. Cumyaцiя у cycniльcmвi ma кyльmyрi oцiнюєmьcя як neрeдyмoвa для вuнuкнeння nocmмoдeрнoгo ...
1467726
  Жмундуляк Д.Д. Суспільно-політична складова "міфу Чернівців" другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 10-21. – ISSN 0320-9466
1467727
  Балан М.І. Суспільно-політична стабільність: змістовні ознаки та вербальні витоки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 170-176. – ISSN 2306-6814
1467728
  Кучер В. Суспільно-політична та військова діяльність отамана Ю. Тютюнника у першій половині 1919 р. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 110-121. – ISBN 978-966-02-5322-3
1467729
  Шкабко С.І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975-2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шкабко Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1467730
  Шкабко С.І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975-2005 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шкабко Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 254 арк. – Додатки: арк. 231-254. – Бібліогр.: арк. 198-230
1467731
  Череняк І. Суспільно-політична та економічна база розвитку конституційної реформи в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 268-278.
1467732
  Волківський М. Суспільно-політична та культурна діяльність Ярослава Сейферта в 1940 - 1986 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 440-443. – ISBN 978-966-171-893-6
1467733
  Тельвак В. Суспільно-політична та наукова діяльність Михайла Грушевського доби Центральної Ради очима сучасників // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 345-358. – ISBN 978-966-611-826-7
1467734
  Проскурняк В. Суспільно-політична та наукова діяльність Осипа Маковея = Social and political and scietific activities of Osyp Makovei : монографія : до 150-річчя від дня народж. Осипа Маковея / Василина Проскурняк ; Наук. т-во ім. Шевченка в Україні. – Львів : Наукове товариство ім. Шевченка в Україні, 2018. – 333, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 310-328. – Бібліогр.: с. 142-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7546-05-3
1467735
  Проскурняк В. Суспільно-політична та наукова діяльність Осипа Маковея : монографія / Василина Проскурняк. – Чернівці : Технодрук, 2022. – 327, [1] с. : іл., портр. – До 155-річчя від дня народж. Осипа Маковея. – Бібліогр.: с. 148-172 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8034-36-8
1467736
  Щавлінський М. Суспільно-політична та національно-культурна діяльність єврейських організацій у Білорусі в роки Першої світової війни (1914 - 1918 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 141-144. – ISSN 2519-1942
1467737
  Кпиш І. Суспільно-політична та педагогічна діяльність М. Міхновського // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 288-291. – ISBN 978-617-640-146-9
1467738
   Суспільно-політична трансформація Азербайджану у XXI ст. // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 236-249. – ISBN 978-966-02-8276-6
1467739
  Дробот І. Суспільно-політичне життя буковинських українців (1920-30-ті роки) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-84. – ISSN 0869-3595
1467740
  Гайдай В.В. Суспільно-політичне життя євреїв в роки Другої Речі Посполитої // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 180-186
1467741
  Футала Василь Петрович Суспільно-політичне життя Західної України у 1920 - 1930-х рр.: стан і перспективи дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 195-210. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано праці українських істориків, що вийшли друком за останні півтора десятка років і присвячені діяльності політичних партій, рухів та громадських організацій Західної України міжвоєнної доби XX ст. Показано особливості розвитку ...
1467742
  Ніколаєнко О. Суспільно-політичне життя поляків на Поділлі в 70-90-і рр. ХІХ ст. // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 3. – С. 14-18
1467743
   Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. – К.
1. – 1973. – 319с.
1467744
   Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР. – К.
2. – 1974. – 391с.
1467745
  Комаров Володимир Олексійович Суспільно-політичне життя України в кінці 80-х - на початку 90-х рр. XX ст. : (з досвіду формування історичних понять) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-17
1467746
  Романчишин В.Г. Суспільно-політичне життя України наприкінці ХХ століття як культурологічна модель самоідентифікації національного досвіду // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 67-72. – ISSN 2226-3209


  У статті визначено роль культурологічних досліджень провідних українських науковців кінця ХІХ – початку ХХ століття у процесі відродження та утвердження національної самосвідомості та самоідентифікації національного досвіду. Простежено вплив цих ...
1467747
  Галущак М. Суспільно-політичне значення львівської неформальної преси кінця 80-х - початку 90-х років XX століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 119-131. – ISSN 2413-7065
1467748
  Шип Н.А. Суспільно-політичне і духовне життя українців у складі Російської імперії (XIX ст.) : нариси для самостійного опрацювання з курсу "Історія України" / Н.А. Шип; Мін-во економіки та з питань європейськ. інтеграції України ; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ : УАЗТ, 2004. – 97 с.
1467749
  Ібрагімлі Вазіфа Халифа Суспільно-політичне і культурне середовище азербайджанської преси кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2023. – Т. 1 (82). – С. 66-74. – ISSN 2522-1272


  The article discusses the historical conditions for formation of the Azerbaijan press, which conveyed to the people the socio-political problems of the Caucasus and the East, emanating from religious fanaticism, alienation of the Muslim society from ...
1467750
  Кульчицький С.В. Суспільно-політичне й соціально-економічне становище України в 2010 - першій половині 2015 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 154-175. – ISSN 0130-5247
1467751
  Гресько О.В. Суспільно-політичне мовлення на телеканалі ua: перший як інструмент дієвої журналістики / О.В. Гресько, Т.Г. Грабажей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 37-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1467752
  Ширай В.В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ширай Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1467753
  Ширай В.В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця XX - початку XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ширай Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 180-203
1467754
  Філінюк А. Суспільно-політичне становище селян Правобережної України на межі XVIII-XIX століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 51-55
1467755
  Мельник А.І. Суспільно-політичне становище українського населення Австро-Угорщини як фактор формування державно-правових поглядів Ю. Романчука // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1467756
  Конта Р. Суспільно-політичний аспект розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (на матеріалах "Хронік НТШ") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 8-13. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджується проблема впливу суспільно-політичного чинника на розвиток української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка, яка розкривається шляхом аналізу "Хронік НТШ". В статье исследуется проблема влияния общественно-политического ...
1467757
  Дубняк М.О. Суспільно-політичний вимір діяльності транснаціональних корпорацій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 611-615. – ISSN 2076-1554
1467758
  Петришин О.О. Суспільно-політичний вимір реформи децентралізації в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 11-30. – ISSN 1993-0941
1467759
  Кіпень В.П. Суспільно-політичний дискурс щодо розвитку та майбутнього України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 90-95. – ISSN 2519-2949
1467760
  Катрич В.М. Суспільно-політичний ідеал В.Г. Бєлінського // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 123-130. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье дается изложение революционно-демократических взглядов В.Г. Белинского на вопросы социализма и революции. При этом подчеркивается, что социалистические взгляды В.Г. Белинского выражали его глубокую ненависть к самодержавию и крепостничеству, ...
1467761
  Кульчицький С. Суспільно-політичний лад, який був збудований в СРСР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 20


  Російсько-радянський комуносоціалізм очима українських емігрантів.
1467762
  Кульчицький С. Суспільно-політичний лад, який був збудований в СРСР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 20


  Російсько-радянський комуносоціалізм очима українських емігрантів. Облудність радянського федералізму згодом стала зрозумілою і для Михайла Грушевського.
1467763
  Кульчицький С. Суспільно-політичний лад, який був збудований в СРСР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 21


  Російсько-радянський комуносоціалізм очима українських емігрантів.
1467764
  Якубова Л. Суспільно-політичний простір Криму на периферії "русского мира" // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 9-31. – ISSN 2519-2760
1467765
   Суспільно-політичний розвиток західних областей УРСР. – К., 1989. – 453с.
1467766
  Косачевич М. Суспільно-політичний розвиток Західно-Українських земель у 50 - 70-х рр. XIX ст. у складі Австор-Угорської імперії : (Історія України, 9 кл.Приглиблений курс.Семінар для допитливих) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-44
1467767
  Галушка-Адайкін Суспільно-політичний розвиток Республіки Індонезія у першій половині 50-х рр. XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 85-94. – ISSN 2077-7280
1467768
  Петречко О. Суспільно-політичний розвиток Римської імперії = Socio-political development of the Roman Impire : в I – на поч. III ст. н. е.: від "відновлення" Республіки до сенатської монархії / Олег Петречко ; [наук. ред. Т. Біленко] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 396 с. – Бібліогр.: с. 334-377 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-686-5
1467769
  Набока С. Суспільно-політичний розвиток України в 1964-1984 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості розвитку суспільно-політичних процесів в Україні у 1964-1984 рр. Проаналізовано зміни в культурно-освітній, суспільно-громадській, політико-управлінській сферах життя в ці роки. Визначено закономірності і ...
1467770
  Бойко О.Д. Суспільно-політичний розвиток України в період перебудови (квітень 1985 - серпень 1991 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Історія ; вип. 39)


  Аналізуються етапи, характерні риси та особливості суспільно-політичних процесів в Україні в часи перебудови.
1467771
  Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія : дис. ... д-ра історичних наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 450 л. – Бібліогр.: л. 368-450
1467772
  Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1467773
  Буцик А.К. Суспільно-політичний рух в Росії 30-50 років ХІХ ст. / А.К. Буцик. – Київ : Радянська школа, 1964. – 260с.
1467774
  Казьмирчук Г.Д. Суспільно-політичний рух в Росії середини 20 - початку 60-х років XIX ст. в дослідженнях істориків України (1956-1980 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 70-79. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается научная деятельность исследователей Советской Украины на современном этапе по изучению проблем освободительного движения в России после поражения восстания декабристов и до ликвидации крепостного права.
1467775
  Гордієнко Л.М. Суспільно-політичний рух в Україні 40-60-х років ХІХ ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 31 (215). – С. 15-18
1467776
  Білан А.М. Суспільно-політичний рух на Україні в кінці 50-х - на початку 60-х років ХІХ ст. : (за матеріалами судово-слідчих установ) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 75-85. – (Серія історії ; № 14)
1467777
  Сергієнко Г.Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів / Г.Я. Сергієнко. – Київ, 1971. – 300с.
1467778
  Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 - історія України / Білобровець О.М.; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2005. – 230л. – Бібліогр.: л. 203-230
1467779
  Білобровець О.М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Білобровець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1467780
  Трусевич С.М. Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50-70-х роках XIX ст / С.М. Трусевич. – Київ : Наукова думка, 1978. – 167 с.
1467781
  Михайлюк Віталій Павлович Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток українського села в 70-х на початку 80-х років : Дис... докт. історичнихнаук: 07.00.01 / Михайлюк Віталій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 330л. – Бібліогр.:л.310-330
1467782
  Мзее Хасан Саїд. Суспільно-політичний устрій Занзібару // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 106. – (Серія права ; № 6)
1467783
  Босенко Н.П. Суспільно-політичний устрій Київської Русі (історіографічний нарис) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 3-14. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1467784
  Перещ В.М. Суспільно-політичний устрій мійонського Криту (друга половина 17-середина 15 ст. до н.е.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Перещ В.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1467785
  Перещ В.М. Суспільно-політичний устрій мінойського Криту (друга половина 17 - середина 15 ст. до н.е.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Перещ В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 202л. + Додатки: л.182-183. – Бібліогр.: л.183-202
1467786
  Ковальчук М.В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст. на основі султанських канун-наме : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02, 03, 032 / Ковальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 254 арк. – Додатки: арк. 221-254. – Бібліогр.: арк. 183-220
1467787
  Ковальчук М.В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст. на основі султанських канун-наме : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковальчук Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1467788
  Примаченко Л. Суспільно-політичний фактор в системі зовнішньої політики ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 55-57
1467789
  Солдатенко В. Суспільно-політичні альтернативи революційної доби / В. Солдатенко, О. Любовець // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 54-62. – ISSN 0372-6436
1467790
  Мостіпан О.М. Суспільно-політичні аспекти першої державної історії Японії "Ніхон Сьокі" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 74-80


  Представлено аналіз історичних та суспільно-політичних засад створення першого проекту державної історії в Японії, що дав поштовх процесам інституційного будівництва, а також оформлення механізмів та структур державного управління, які засвідчили свою ...
1467791
   Суспільно-політичні аспекти системи освіти на Тернопільщині в 1939-1941 рр. / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний, О.В. Лабівка, Н.Д. Островська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 68-73. – ISSN 1681-2751
1467792
  Філатов М. Суспільно-політичні дискусії в США з приводу політики щодо КНР (початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати дискусію в американському суспільстві й політичному істеблішменті щодо "китайської політики" США на початку ХХІ століття. The article makes an attempt to characterize discussion in the American society ...
1467793
  Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 236 л. – Бібліогр.: л. 200-236
1467794
  Філатов М.В. Суспільно-політичні дискусії в США щодо відносин з КНР (2001- 2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Філатов Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1467795
  Бака В.О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 р.р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бака Віталій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2016. – 230 арк. – Додатки: арк. 224-230. – Бібліогр.: арк. 180-223
1467796
  Бака В.О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бака Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1467797
  Майстренко Л. Суспільно-політичні зміни на західноукраїнських землях внаслідок революції 1848 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 72-74
1467798
  Головаха І.П. Суспільно-політичні і філософські погляди Лесі Українки / І.П. Головаха; АУ УРСР. Інститут філософії. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 212с.
1467799
  Манзенко П.Т. Суспільно-політичні і філософські погляди М. Павлика / П.Т. Манзенко. – Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1962. – 124 с.
1467800
  Галів М. Суспільно-політичні ідеї в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
1467801
  Побережець Г.С. Суспільно-політичні ідеї В.М. Чорновола // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 130-135. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1467802
  Сліпушко О. Суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 66-75


  У статті досліджуються суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка. Наголошується на взаємному впливові політичного світогляду братчиків і творчості Т. Шевченка.
1467803
  Лукач У.Р. Суспільно-політичні ідеї Наталії Кобринської крізь призму партійного будівництва в Західній Україні наприкінці XIX ст. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 129-134
1467804
  Сліпушко О. Суспільно-політичні ідеї Тараса Шевченка у поемі "Сон" // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 297-309. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1467805
  Борисенко М. Суспільно-політичні інститути радянської комунальної квартири та їх функції. (20–30-ті роки XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 32-38
1467806
  Рудницький С.В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України / Сергій Рудницький. – Житомир : Євенок О.О., 2014. – 620, [2] с. – Бібліогр.: с. 562-621. – ISBN 978-966-2534-62-7
1467807
   Суспільно-політичні клуби імені Я. Галана. – Київ, 1985. – 79с.
1467808
  Львова О.Г. Суспільно-політичні наслідки міжнародної міграції для приймаючих країн у 90-х роках ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1467809
  Резнік О. Суспільно-політичні наслідки пандемії COVID-19 як виклики легітимності соціального порядку в Україні / О. Резнік, О. Рахманов, В. Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 91-112. – ISSN 1563-3713
1467810
  Гриневич В.А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) / В.А. Гриневич; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 520с. – ISBN 978-966-02-4486-5
1467811
  Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1467812
  Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985 - 1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 182 л. – Бібліогр.: л. 156-182
1467813
  Городняк Т. Суспільно-політичні настрої селянства Галичини в контексті радянської аграрної політики у 1946-1947 рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 274-277. – ISBN 978-966-171-90295
1467814
  Кикоть С. Суспільно-політичні настрої української молоді в умовах соціально-політичних трансформацій другої половини 80-х років ХХ століття. - // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 260-272. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1467815
  Кирилюк О. Суспільно-політичні неологізми як віддзеркалення мовної картини воєнного протистояння // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 58-62. – ISSN 0252-3108
1467816
  Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр. : Монографія / М.Л. Головко; Акад. праці і соц. відносин федерац. спілок України. – Київ : Олан, 2004. – 704 с. – ISBN 966-95837-1-3
1467817
  Дяків В. Суспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні 1930-их рр. // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 555-563. – ISSN 1028-5091
1467818
  Могильний Л. Суспільно-політичні переконання Михайла Слабченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 42-47. – (Історія ; вип. 3 (150)). – ISSN 1728-3817


  Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. у середовищі української інтелігенції сформувалася думка про необхідність особистого внеску в розвиток наукового й культурно-освітнього потенціалу українського народу. До такої діяльності інтелектуалів підштовхував ...
1467819
  Могильний Л. Суспільно-політичні переконання Олександра Гребенецького // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 377-387. – (Історичні науки ; т. 30). – ISSN 2309-2254
1467820
  Бухалов Ю.Ф. Суспільно-політичні погляди / Ю.Ф. Бухалов. – К, 1957. – 152с.
1467821
  Хомутенко А. Суспільно-політичні погляди Б. Грінченка наприкінці 80-х років ХІХ на початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються політичні позиції Бориса Дмитровича Грінченка кінця 80-х років ХІХ ст. - початок ХХ століття; його участь в організації і діяльності Української радикальної партії; вплив Б. Грінченка на літературну боротьбу в Україні (кінець ХІХ ...
1467822
  Ленько Олександр Валерійович Суспільно-політичні погляди Джавахарлала Неру та становлення індійської державності : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.02 / Ленько О.В.; Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 19 с.
1467823
  Матлай Л.С. Суспільно-політичні погляди дипломата Фернандо Морана Лопеса та його діяльність на посту глави МЗС Іспанії (1982-1985 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 182-189. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1467824
  Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Біблогр.: 12 назв
1467825
  Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 251с. + Додатки : л. 197-213. – Бібліогр.: л. 214-251
1467826
   Суспільно-політичні погляди Івана Франка в світлі його творів та листування : збірна студія. – Харків : Рух, 1931. – 200 с.
1467827
  Могильний Л. Суспільно-політичні погляди й напрями наукової діяльності Олександра Черняхівського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-25. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано формування національних переконань відомого українського громадсько-політичного діяча та вченого Олександра Черняхівського наприкінці ХІХ ст. Досліджено значення і вплив українського громадівського руху та його найвідоміших представників ...
1467828
  Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди М.М.Коцюбинскьго / В.Ю. Євдокименко. – К., 1964. – 59с.
1467829
  Діптан І. Суспільно-політичні погляди М.П. Драгоманова: візія І.П. Лисяка-Рудницького // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 165-186. – ISSN 2075-1222
1467830
  Булгаріна Н. Суспільно-політичні погляди О.І.Герцена та питання української державності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.12-19. – ISBN 966-7800-03-2
1467831
  Могильний Л. Суспільно-політичні погляди Осипа Гермайзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-38. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1467832
  Євдокименко В.Ю. Суспільно-політичні погляди Панаса Мирного / В.Ю. Євдокименко. – К., 1955. – 192с.
1467833
  Слюсарчук Роман Олексійович Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.0 / Слюсарчук Роман Олексійович; КНУТШ. – К., 2001. – 175л. – Бібліогр.:л.169-175
1467834
  Слюсарчук Р.О. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.05 / Слюсарчук Р.О.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 15с. – Бібліогр.:с.12-13
1467835
  Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П.Козельського. / В.С. Дмитриченко. – К., 1957. – 68с.
1467836
  Позняков О. Суспільно-політичні події очима військової періодики (1917-1918 рр.) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 109-115. – ISBN 966-7181-44-8
1467837
  Бекиров С.Н. Суспільно-політичні проблеми облаштування кримських татар = Аналіз їх висвітлення на сторінках газети "Авдет" (1990-2009 рр.) // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 36-38. – ISSN 0868-8117


  Аналіз і систематизація матеріалів газети, вивчення проблеми облаштування депортованих народів і зміни їх стану
1467838
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ
Вип. 2. – 2016. – 200 с.
1467839
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 3. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1467840
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ. – ISSN 2518-7546
Вип. 4. – 2016. – 308 с. – Резюме укр., англ. мовами
1467841
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2518-7546
Вип. 1 (5). – 2017. – 363, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1467842
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2518-7546
Вип. 2/3 (6/7). – 2017. – 306, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1467843
   Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ : ПОЛІТТЯ. – ISSN 2518-7546
Вип. 1 (8). – 2018. – 272 с. – Резюме укр., англ. мовами
1467844
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 1 (11). – 2019. – 471, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1467845
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 2 (12). – 2019. – 369, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1467846
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 3 (13). – 2019. – 349, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1467847
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад. політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 4 (14). – 2019. – 367, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1467848
  Тищенко Ю.А. Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції / Юлія Тищенко, Рустем Халілов, Михайло Капустін ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – 84с. – ISBN 978-966-8136-90-0
1467849
  Романцов В. Суспільно-політичні процеси в грецьких селах Маріупольського повіту в Українській Народній Республіці доби Центральної Ради // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
1467850
  Рафальський О. Суспільно-політичні процеси в Україні в умовах російсько-української війни // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 296-315. – ISBN 978-966-02-8820-1
1467851
  Міщенко М. Суспільно-політичні процеси в Україні після парламентських виборів 2006 року в дзеркалі громадської думки // Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи" / Фонд "Демократичні ініціативи". – Київ, 2007. – № 37/38. – С. 57-66
1467852
  Мазур Є. Суспільно-політичні процеси в українських землях на етапі створення і формування уніатської церкви // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 60-64. – ISBN 978-966-171-795-3
1467853
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років: українська історіографія : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавства та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 481л. – Бібліогр.: л.385-481
1467854
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років:українська історіографія : Автореф. дис. ... доктора історичних наук. Спец.07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 38 назв
1467855
  Мотрук С. Суспільно-політичні процеси в Чеських землях за часів Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено становище Чеських земель в роки Першої світової війни, проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники, які сприяли остаточному формуванню концепції вирішення чеського питання та курсу на створення незалежної держави. В статье ...
1467856
  Андрухів І. Суспільно-політичні процеси на території Станіславської області в першій половині 1944 року / І. Андрухів, О. Безносюк, В. Ковалик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 80-86. – ISSN 1728-9343
1467857
  Мохнатюк І. Суспільно-політичні процеси у Галичині початку XX століття у творчості І.Я. Франка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 88-91. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди І. Франка на роль і місце громади в житті українського суспільства, його розуміння проблеми праці та життя простих робітників. Висвітлено Франкові ідеї бажаного соціально-політичного устрою, заснованого на громадівських засадах. The ...
1467858
  Гомза І.А. Суспільно-політичні рухи : навч. посібник / Іван Гомза ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2018. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162-175 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7668-03-8
1467859
  Кінка С.М. Суспільно-політичні рухи в Латвії доби перебудови за матеріалами республіканської радянської преси (допарламентський етап: 1985 - початок 1989 рр.) // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 265-287. – ISBN 978-617-689-047-8
1467860
  Кизименко Ірина Олексіївна Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки 20 ст.) : історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Кизименко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 176с. – Бібліогр.: л. 155 - 176
1467861
  Кизименко Ірина Олексіївна Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки ХХ ст.): історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Кизименко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14с. – Бібліогр.: 3 назв.
1467862
  Кизименко І.О. Суспільно-політичні рухи в Україні 90-ті рр. XX ст.: історіографія проблеми // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 100-109
1467863
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні рухи трудящих УРСР середини 40-х - середини 60-х років ХХ ст. у працях вітчизняних науковців // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 221-226. – ISBN 966-614-021-7
1467864
  Гончарук П.С. Суспільно-політичні та історичні погляди Т.Г. Шевченка : монографія / П.С. Гончарук ; Мін-во культури і туризму ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 232 с. – До 195-ої річниці від дня народження. – ISBN 978-966-452-029-1
1467865
  Гірняк С. Суспільно-політичні та історичні чинники формування української мови в Галичині кінця XIX - початку XX століть // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – С. 89-99. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
1467866
  Бичковська Г.М. Суспільно-політичні та культурні передумови створення Центру пам‘яткознавства НАН України і УТОПІК / Г.М. Бичковська, А.О. Горькова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 11-15. – ISSN 2218-4805


  У Київському університеті Св. Володимира було створено Тимчасовий комітет для розшуку старожитностей (1835–1845 рр.). Пріоритетними завданнями для членів комітету було вивчення історичного минулого, традицій, старожитностей Наддніпрянської України та ...
1467867
  Іваницька Лілія Василівна Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині 20 - на початку 21 століття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Іваницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 179с. + Додатки: л. 177-179. – Бібліогр.: л. 160-176
1467868
  Іваницька Лілія Василівна Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині 20 - на початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Іваницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1467869
  Кравчук Л.В. Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 - червень 1941 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Кравчук Леонід Васильович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1467870
  Донець Г.П. Суспільно-політичні та філософські погляди О.І. Герцена / Г.П. Донець. – Чернівці, 1961. – 43с.
1467871
  Яцюк М.В. Суспільно-політичні та церковно-релігійні причини розколу в Харківській єпархії українського екзархату російської православної церкви у 20-х роках хх століття // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 66-73. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  Автор досліджує суспільно-політичні і церковно-релігійні причини виникнення розколу на єпархіально-регіональному рівні в межах тогочасної Харківській єпархії Українського Екзархату Російської Православної Церкви у 20-х роках ХХ ст. У зазначений період ...
1467872
  Пренковська А. Суспільно-політичні терміни в лексикографії радянського і пострадянського періодів (Порівняльний аспект) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 35-39. – ISSN 0130-5263
1467873
   Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі / [Матвєєва Л.В. та ін. ; упоряд.: О.С. Мавріна, І.В. Отрощенко ; відп. ред. Л.В. Матвєєва] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2012. – 218, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 219. - Геогр. покажч.: c. 205-208. - Анот. парал. рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6589-9
1467874
  Данилевський В.В. Суспільно-політичні трансформації доби перебудови (1985-1991 рр.) на сторінках вітчизняних часописів : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Данилевський Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1467875
  Бортнікова А. Суспільно-політичні умови запровадження магдебурзького права в містах волині (хv–60-ті рр. ХVІ ст.). // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 254-260. – ISSN 2312-8933
1467876
  Крупський І.В. Суспільно-політичні умови зародження, особливості функціонування, основні проблемно-тематичні мотиви публікацій газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 12-16


  Висвітлюються суспільно-політичні умови, в яких зародилася і функціонувала українськомовна газета "Рада", акцентується увага на основних проблемно-тематичних блоках газети, розкривається зміст деяких публікацій Elucidation social-political ...
1467877
  Шейхо К. Суспільно-політичні умови розвитку сирійської преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 252-257


  Розглянуто історичні, політичні, суспільні умови, в яких зароджувалася, розвивалася сирійська преса, визначено основні засади її функціонування, охарактеризовано принципи інформування населення в сучасний період. Historical, political, public ...
1467878
  Костирєв А.Г. Суспільно-політичні функції засобів масової інформації в демократичному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 230-234. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто функції засобів інформації в демократичному суспільстві. Констатуючи генетично суперечливий характер функціонування медіа-системи, автор доходить висновку, що саме внутрішня суперечливість і робить вільну пресу необхідною умовою ...
1467879
  Рибачук В.О. Суспільно-політичні цінності афінської демократії // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 120-126
1467880
  Осипчук О.Ю. Суспільно-політичні чинники в динаміці змін традиційної культури українців передмістя Києва другої половини XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 288-295


  Досліджуються деформаційні процеси в етнокультурі українців передмістя Києва другої половини 20 століття та чинники, що їх зумовлювали. Доводиться, що радянська тоталітарна система була збудована на таких принципах, які в подальшому мали сприяти ...
1467881
  Адамович Н.М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90- ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 - Історія України / Адамович Н. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1467882
  Адамович Н.М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні )90-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - історія України / Наталія Миколаївна Адамович; КНУТШ. – Київ, 2008. – 328 л. + Додптки: л. 302-328. – Бібліогр.: л. 235-301
1467883
  Вєнцева Н. Суспільно-політичні чинники розвитку педагогічної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C. 19-25. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1467884
  Марушинець А.В. Суспільно-політичні чинники трансформації аграрної сфери України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 210-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1467885
  Назаренко І.Д. Суспільно-політичні, філософські, естетичні та атеїстичні погляди Т.Г.Шевченка / І.Д. Назаренко. – Вид. 2-е, доп. – Київ, 1964. – 400с.
1467886
  Грабська А.В. Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): особливості німецького досвіду : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грабська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 215 арк. – Додатки: арк. 212-215. – Бібліогр.: арк. 189-211
1467887
  Грабська А.В. Суспільно-правовий іномовник DW (DEUTSCHE WELLE): особливості німецького досвіду : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грабська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1467888
  Цвєткова Ю.В. Суспільно-правові, історичні та соціально-політичні передумови виникнення Кормчих книг на території Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Проведено аналіз передумов появи на території Київської Русі збірок церковного і світського права, які увійшли в історію під назвою "Кормчі книги". At the article were analyzed preconditions of the appearance of the religious and non-religious law ...
1467889
  Медалієва О.З. Суспільно-просвітницький напрямок у діяльності наукових університетських історичних товариств Наддніпрянської України // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 26-30. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються В. Антонович,Т. Флоринський, М. Довнар-Запольський, І. Лучицький та ін.
1467890
  Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні 21 століття : Монографія / Здіорук С.І.; НІСД. – Київ : Знання України, 2005. – 552с. – ISBN 966-554-096-3
1467891
  Чернадчук В.Д. Суспільно-територіальні утворення як суб"єкти бюджетних правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 436-444. – ISSN 1563-3349
1467892
  Кралюк П.М. Суспільно-філософські погляди Іпатія Потій // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 210-211. – ISBN 978-966-373-777-5


  До яскравих діячів уніатського табору належав Іпатій (в миру - Адам) Потій (1541-1613). Він був не лише блискучим полемістом, а й одним з головних організаторів уніатської церкви. І.Потій походив з сім’ї православних українців, що жили у Влодавському ...
1467893
  Кралюк П. Суспільно-філософські погляди Іпатія Потія // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 210-211. – ISBN 978-966-2254-74-7
1467894
  Лошака І. Суспільно-церковні відносини в Україні : історіографічний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 230-237. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1467895
  Ломака І. Суспільно-церковні відносини в Україні: історіографічний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 230-237. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1467896
  Павлов С. Суспільно–географічні аспекти дослідження релігійної сфери // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 353-357. – ISSN 2076-1554
1467897
  Кузишин Андрій Суспільно географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-Подільського регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 104-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1467898
  Черленяк І.І. Суспільно еволюційний запит реформування політичної та конституційної систем України на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 40-50.
1467899
  Северин-Мрачковська Суспільно зорієнтоване підприємництво: соціально-філософський аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 140-149


  У статті на основі соціально-філософського аналізу здійснюється спроба роз криття сутності, специфіки та перспектив розвитку суспільно зорієнтованого підприємництва. Автором досліджуються пріоритетні напрямки соціально зорієнтованої діяльності ...
1467900
  Кукуруз О.В. Суспільно корисна взаємодія політики і права: наукова складова // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 27-30. – ISBN 978-966-02-9034-1
1467901
  Рижикова Р.Я. Суспільно корисна діяльність піонерів / Р.Я. Рижикова. – К, 1962. – 35с.
1467902
  Любжина Т.К. Суспільно корисна праця засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 169-175. – ISSN 0201-7245
1467903
  Шушківський О.О. Суспільно корисна праця учнів. / О.О. Шушківський. – К, 1963. – 69с.
1467904
  Хоменко І.А. Суспільно корисний вплив оригінальної радіодраматургії / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 108-110


  Статтю присвячено українському радіомистецтву; зокрема, досліджується історія національної радіоп"єси та проблема впливу її на вітчизняну аудиторію.
1467905
  Кондра О. Суспільно небезпечне діяння у ст. 232-1 КК України "незаконне використання інсайдерської інформації" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 349-360. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1467906
  Строган А.Ю. Суспільно небезпечне діяння як визначальна і провідна ознака злочину та його складу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 563-568. – ISSN 1563-3349
1467907
  Кондра О. Суспільно небезпечні наслідки злочину у ст. 232-1 КК України "незаконне використання інсайдерської інформації" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 354-363. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено проблеми суспільно небезпечних наслідків злочину передбаченого ст. 232-1 КК України. Досліджено питання поняття шкоди, яка характеризує ці наслідки, визначено її форми, обсяг та сферу поширення. Є авторські висновки теоретичного характеру ...
1467908
  Гринчак С.В. Суспільно небезпечні наслідки кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері медичної діяльності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 150-160. – ISSN 2224-9281
1467909
  Газдайка-Василишин Суспільно небезпечні наслідки некорисливих злочинів проти власності: проблемні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 240-246. – (Юридична ; Вип. 1)
1467910
  Білецький І. Суспільно небезпечні прояви у виборчому процесі в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 139-142.
1467911
  Розвадовська Т. Суспільно орієнтоване навчання в умовах закладу вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 77-84. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1467912
  Блецкан М.І. Суспільно політична та філософська думка в Україні кінця ХІХ-ХХ століть : матеріали до лекцій / М.І. Блецкан ; Міністерство освіти України, Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 1995. – 64 с.
1467913
  Цимбалюк М. Суспільнобуттєва рівновага та онтологія справедливості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 212-219. – ISSN 0132-1331
1467914
  Цимбалюк М.М. Суспільнобуттєві кореляти деформацій правосвідомості // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 9-16.
1467915
  Соловйов О.П. Суспільнокорисна праця учнів / О.П. Соловйов. – Київ, 1957. – 27с.
1467916
   Суспільнокорисна праця учнів (З досвіду роботи шкіл Вінницької області). – Київ : Радянська школа, 1957. – 111 с.
1467917
  Партолін М.П. Суспільнополітичні погляди М.М.Коцюбинського / М.П. Партолін. – Харків, 1953. – 139с.
1467918
  Гладких М.І. Суспільства апополітейні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 361. – ISBN 966-642-073-2
1467919
  Гладких М.І. Суспільства первісні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 361-362. – ISBN 966-642-073-2
1467920
  Гладких М.І. Суспільства синполітейні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 362. – ISBN 966-642-073-2
1467921
  Шульга О. Суспільство-2016: 12 підсумкових тез // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 13


  "Наприкінці року можна і потрібно підбити підсумки: з якими настроями входить українське суспільство у новий — 2017-й — рік? Окреслимо деякі основні тренди, які проявилися в році, що минає, не претендуючи на повноту з огляду на обсяг статті*".
1467922
  Кононенко П.П. Суспільство - людина - герой літератури... / П.П. Кононенко. – Київ, 1968. – 126с.
1467923
   Суспільство - людині. – К., 1989. – 39с.
1467924
  Буян І. Суспільство – соціальний чинник задоволення нужд людини // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 105-122. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
1467925
  Бойченко І.В. Суспільство / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 362-363. – ISBN 966-642-073-2
1467926
  Слабошпицький М. Суспільство активізується проти теледебілізації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 1, 4


  Інформаційний простір України: загрози, виклики, перспективи
1467927
  Судаков В. Суспільство без довіри: інноваційна стратегія наукового дослідження складної соціологічної проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66-67. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1467928
  Гелбрейт Д.К. Суспільство блага = The good society : пора гуманності : пер. з англ. / Джон Кенет Гелбрейт. – Київ : Скарби, 2003. – 158, [2] с. – Алф. покажч.: с. 151-158. - Парал. тит. арк. ориг. – ISBN 966-8016-04-1
1467929
  Бойченко І.В. Суспільство відкрите і закрите / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 363-364. – ISBN 966-642-073-2
1467930
  Старокожева М.С. Суспільство всезагальної комунікації як чинник подолання насилля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – C. 196-207. – ISSN 2076-1554
1467931
  Шинкаренко О. Суспільство за межею реальности // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 36-38


  "Майстер угорського авторського кіна Бела Тар (Bela Tarr) задумав узятися за екранізацію романів свого сучасника й співвітчизника Ласло Красногоркаї (Laszlo Krasznahorkai) ще у 1985 році. На той час у режисера з"явилося досить чітке уявлення, що, ...
1467932
  Дзвінчук Дмитро Суспільство знань - чергова мрія чи реальність майбутнього? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Історичні джерела дають можливість науковцям не лише досліджувати перебіг різноманітних подій, а й, хоч і не завжди, відтворювати провідні уявлення мислителів минулих часів про стан і найможливіший шлях подальшого розвитку людства. З підвищенням ...
1467933
  Броннікова Л.В. Суспільство знань і постнекласична наука: взаємовплив контекстів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 35-38. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606


  Розглядаються зміни в науці на тлі соціальних трансформацій початку XXI століття.
1467934
  Балабанова Н.В. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України / Н.В. Балабанова. – Київ : Арістей, 2005. – 104 с. – ISBN 966-8458-55-9
1467935
  Згуровський М.З. Суспільство знань та інформації - тенденції, виклики, перспективи // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 181-196. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1467936
  Піскун В. Суспільство знань чи простір неконтрольованого капіталу... // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 237-239. – ISBN 966-7060-92-6
1467937
  Романкова Л.М. Суспільство знань як чинник виховання особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 218-227
1467938
  Ярмак І. Суспільство знань як чинник модернізації вищої освіти у Європейському Союзі // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 174-175. – ISBN 978-966-644-324-6
1467939
  Макаренко Е.М. Суспільство і аномія: соціально-філософський аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1467940
  Балагура О. Суспільство і вища національна освіта у процесі трансформації // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
1467941
  Гривінський Р. Суспільство і влада: чи можливий діалог? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 березня (№ 52/53). – С. 4-5


  "Чому, попри всі революції, в Україні не відбувається зміна еліт", - думка філософів.
1467942
  Даниленко М І. Суспільство і громадський обов`язок / М І. Даниленко, . – Київ, 1971. – 46с.
1467943
  Карпенко В.О. Суспільство і засоби масової інформації: проблеми правового регулювання взаємин : Текст лекції для студ.Ін-ту журналіст.з курсу "Основи професійн.комунікації" / В.О. Карпенко; КНУТШ; Ін-т журналіст. – Київ : Центр вільної преси, 2001. – 24с. – шифр дубл. – ISBN 966-7139-51-4
1467944
  Сухоносов С.М. Суспільство і особа / С.М. Сухоносов. – Дрогобич, 1960. – 28с.
1467945
  Кононенко С.В. Суспільство і політика за умов олігархії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 60-70. – ISBN 978-966-02-4604-1
1467946
  Невмержицький Є. Суспільство і політична еліта України: держава розділена в собі / Є. Невмержицький, Ф. Шульженко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1467947
  Марченко Н. Суспільство і процес маніпулювання: історичний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 60-63


  Розглядається історичний аспект питання включення соціуму в процеси маніпулювання, які здійснюються як вербальним, так і невербальним способами, а також небезпека здійснюваних владними структурами маніпулятивних дій по відношенню до суспільства як в ...
1467948
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 1 (13). – 2011
1467949
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 2 (14). – 2011
1467950
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 3 (15). – 2011
1467951
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 4 (16). – 2011
1467952
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№5/6 (17/18 ). – 2011
1467953
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 7 (19). – 2011
1467954
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 8 (20). – 2011
1467955
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 9 (21). – 2011
1467956
   Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
№ 10/11(22/23). – 2011
1467957
  Білецький І.П. Суспільство і цивілізація: блиск і злиденність "Протистояння цивілізацій" С. Гантінгтона // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 5-11. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1467958
  Андрущенко В. Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / Віктор Андрущенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 246, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-931-159-7
1467959
  Стафійчук М.В. Суспільство крізь призму освіти // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 114-116. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417


  Огляд наукового семінару "Проблеми освіти й освіченості в середньовічній та ранньомодерній Україні".
1467960
  Згуровський М. Суспільство має з оптимізмом дивитись у майбутнє // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48)


  Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку працює на базі НТТУ "Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського" з 2006 р. Центр надає доступ українській науковій спільноті до глобальних інформаційних ресурсів ССД, збирає і ...
1467961
  Корсак Костянтин Суспільство майбутнього? Як його назвемо, таким воно і буде... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 2-5 : Фото
1467962
  Забілик С.У. Суспільство миру і творення / С.У. Забілик. – К, 1985. – 153с.
1467963
  Беззуб"як М.Й. Суспільство національне та суспільство громадянське // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 28-35. – ISBN 978-966-02-4604-1
1467964
  Колінько В. Суспільство Нейтральних територій / [Володимир Колінько ; іл. К. Скритуцький, Є. Рибальченко]. – Київ : Люта справа, 2016. – 446, [2] с. : іл. – На обкл.: Для всіх і назавжди, а не сьогодні і мені. – ISBN 978-617-7420-16-2
1467965
  Куценко О.Д. Суспільство нерівних. Класовий аналіз нерівностей в сучасному суспільстві : Спроби західної соціології / О.Д. Куценко; МОУ. Харк. нац. ун-тет ім. В.Н. Каразіна; Рец.: В.С. Бакіров, Ю.О. Чернецький. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 316с. – На обкл. назва: Общество неравных. – Бібліогр.: С.298-314. – ISBN 966-623-039-9
1467966
  Тімченко О.П. Суспільство ризику в контексті комунікативного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 156-167
1467967
  Завадська О. Суспільство ризику в умовах пандемії: неочікувані загрози // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 25-27. – ISBN 978-617-8046-15-6
1467968
  Багмет М.С. Суспільство розвинутого соціалізму / М.С. Багмет, А.Д. Шенін. – Київ : Політвидав України, 1974. – 189 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
1467969
  Патока В.В. Суспільство розвинутого соціалізму : Рекомендаційний бібліографічний покажчик / В.В. Патока, В.О. Кононенко, В.І. Костира. – Київ : Політвидав України, 1981. – 56 с.
1467970
  Єрмолаєв М.М. Суспільство соціальної справедливості / М.М. Єрмолаєв. – Київ, 1981. – 88с.
1467971
  Мороз Б.І. Суспільство соціальної справедливості / Б.І. Мороз. – Київ, 1985. – 47с.
1467972
  Никитенко М. Суспільство споживання в працях філософів другої половини ХХ - початку ХХІ століття // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 61-64
1467973
  Рижко О.М. Суспільство споживання і кризові процеси у віддзеркаленні видань УГКЦ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 29-33


  У статті проаналізовано публікації греко-католицьких видань, присвячені проблемі надмірного спожи вацтва та породжених ним кризовим процесам. Ці матеріали розглядаються як логічно вмотивована й орга нічна складова частина інформаційної політики УГКЦ, ...
1467974
  Павловський М.А. Суспільство та економіка перехідного періоду. Шлях України : Шлях вліво, шлях вправо - хибний шлях... / М.А. Павловський. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Техніка, 1997. – 148с. – ISBN 966-575-150-6
1467975
  Шелухін В.А. Суспільство у просторі трансформацій, культура у просторі суперечностей: відкриті питання Деніела Бела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 103-105. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У пам"ятній статті-некролозі поряд із найбільш загальним оглядом теоретичного доробку відомого американського соціолога Деніела Бела автор акцентує увагу на найбільш проблемних і суперечливих місцях останнього, пов"язаних із аналізом стану культури та ...
1467976
  Михальченко Микола Іванович Суспільство чекає нових політичних лідерів : [інтерв"ю з доктором філософських наук, професором, членом-кореспондентом НАН України, президентом Академії політичних наук М.І. Михальченком] / Михальченко Микола Іванович, Бушанський Валентин; розмову вів В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-6


  Як іноді хочеться байдуже ставитися до політики! Просто забути, що вона існує. Забути, як абсолютно прості речі, нецікаві заняття. Як звички, що стали частиною єства, наприклад, звичка дихати чи засинати, коли стемніє. Хочеться. А не виходить. Бо єству ...
1467977
  Фадєєв В.Б. Суспільство як категорія соціальних наук // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 45-55
1467978
  Гладій С.В. Суспільство як суб"єкт легітимації судової влади // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 303-309
1467979
  Кондратюк Г. Суспільство, держава та релігія: проблеми взаємовідношень в рамках політики коренізації в Кримській АСРР (20-30-ті роки XX ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 101-109. – ISSN 0869-3595
1467980
  Гриценко О. Суспільство, держава, інформація / О. Гриценко; Ін-т журналістики КНУ. – Київ : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – 165с. – ISBN 966-594-207-7
1467981
  Нагірняк П.А. Суспільство, колектив, працівник та їх інтереси / П.А. Нагірняк, М.Л. Поліщук. – Київ, 1966. – 115с.
1467982
  Яровий О.С. Суспільство, література і критика у дзеркалі "ЛУ": 1983 та 2008 // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 133-143. – ISBN 978-966-171-217-0
1467983
  Калмиков Г.В. Суспільство. Особистість. Взаємини. Громадянскість: гуманістичний погляд В.О. Сухомлинського у майбутнє : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Калмиков. – Київ : Переяслав-Хмельницький держ. пед. ін-тут, 2002. – 180с. – ISBN 5-7763-1252-3
1467984
  Амосов М. Суспільство: оптимальність і розумність // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1996. – Вип. 29. – C. 6-33. – ISSN 0206-8001
1467985
  Артемюк Б.Т. Суспільство: свобода і розвиток / Артемюк Б.Т. – Киев, 2006. – 192с. – ISBN 966-531-162-X
1467986
   Суспільствознавство. – К., 1963. – 360с.
1467987
   Суспільствознавство. – 2-е вид. – К., 1964. – 383с.
1467988
   Суспільствознавство. – 4-е вид. – К., 1966. – 365с.
1467989
   Суспільствознавство. – 5-е вид. – К., 1967. – 366с.
1467990
   Суспільствознавство. – 6-е вид. – К., 1968. – 368с.
1467991
   Суспільствознавство. – 11-е вид. – К., 1973. – 387с.
1467992
   Суспільствознавство. – 23-е вид. – К., 1974. – 390с.
1467993
   Суспільствознавство. – 16-е вид. – К., 1978. – 360с.
1467994
   Суспільствознавство. – Київ : Радянська школа, 1987. – 359 с.
1467995
  Бойченко І.В. Суспільствознавство / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 364-365. – ISBN 966-642-073-2
1467996
  Горак Г.І. Суспільствознавство і соціальна практика / Г.І. Горак. – Київ : Вища школа при КДУ, 1986. – 124с. – Бібліогр.:с.118-123
1467997
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
1. – 1997. – 206с.
1467998
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
2. – 1997. – 168с.
1467999
   Суспільствознавчі науки та відродження нації. – Луцьк
3. – 1997. – 176 с.
1468000
  Гирич І. Суспільствознавчі уроки Чикаленка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 12 (182). – С. 3-13. – ISSN 0131-2685
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,