Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1467001
  Молоствов Е.М. Труд-строгий учитель / Е.М. Молоствов. – Чебоксары, 1963. – 40с.
1467002
  Власенко М.В. Трудо-правова природа відносин щодо виконання обов"язків судді у вигляді здійснення правосуддя // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 74-79. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1467003
  Ісаєв Ю.В. Трудо-правовий статус керівника підприємства, установи, організації // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 240-243. – ISBN 978-617-625-000-5
1467004
  Іванов С.В. Трудо-правовий статус посадових осіб митної служби // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 236-239. – ISBN 978-617-625-000-5
1467005
  Гуменюк І.П. Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 50-65
1467006
  Бабенко А.Г. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 208-214 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1467007
  Нич Т.В. Трудоресурсна ситуація Хмельницької області: сучасний стан та перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 201-207. – ISSN 2308-135X
1467008
  Корінєв В.Л. Трудоресурсний потенціал у системі ресурсозбереження підприємства / В.Л. Корінєв, В.В. Ащаулов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 62-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1467009
  Філоненко І.М. Трудоресурсний потенціал як фактор формування територіально-рекреаційного комплексу Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 71-78. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1467010
  Акимов Д. Трудоустройство без гарантии и "миграционный туризм" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 123-128


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1467011
  Ягудина Л.Р. Трудоустройство выпускников в системе оценки качества высшего профессионального образования / Л.Р. Ягудина, Т.Г. Мансурова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 44-47. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы обоснованности применения данных о трудоустройстве выпускников для принятия оценочных решений о качестве образования, предоставляемого вузом. На основе модели множественной регрессии авторы исследуют зависимость качества ...
1467012
  Шедловская Е.Е. Трудоустройство выпускников как оценочный показатель состояния социального управления подготовкой кадров в негосударственном вузе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 66-73. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается социальная роль образования, от качества которого во многом зависят перспективы формирования человеческого капитала страны. Обосновывается важность использования потенциала негосударственных вузов по подготовке кадров к эффективной ...
1467013
  Василенко В.А. Трудоустройство выпускников как фактор повышения конкурентоспособ-ности вуза / В.А. Василенко, Т.Г. Калугина, О.В. Шишнева // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 60-67. – ISSN 1561-2465


  Министерство образования и науки РФ разработало и использовало определенный набор критериев оценки эффективности российских вузов в ходе мониторинга 2012 г. В список критериев эффективности включен показатель, характеризующий трудоустройство ...
1467014
  Уржинский К.П. Трудоустройство граждан в СССР / К.П. Уржинский. – М., 1967. – 144с.
1467015
  Медведев О.М. Трудоустройство и его виды в СССР / О.М. Медведев. – М, 1985. – 93с.
1467016
  Фокин В.М. Трудоустройство и закрепление на производстве лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда. / В.М. Фокин. – М., 1988. – 50с.
1467017
  Гуртов В.А. Трудоустройство по специальностис позиции выпускника / В.А. Гуртов, Л.М. Серова, Е.А. Федорова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-28. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты социологического исследования, посвященного трудоустройству по специальности выпускников всех уровней профессионального образования (НПО, СПО и ВПО) в течение двух-трех лет после окончания ими учебного заведения. На ...
1467018
   Трудоустройство, прием, перевод и увольнение рабочих и служащих: сб. нормат. актов.. – Москва, 1986. – 128с.
1467019
  Костин Л.А. Труду каждого - высокую производительность / Л.А. Костин, С.Л. Костин. – М., 1978. – 62с.
1467020
  Васильевский В.Г. Труды / В.Г. Васильевский. – Ленинград
4. – 1930. – 331с.
1467021
   Труды / Институт этнографии АН СССР; Акад. наук СССР
Вып. 114. – 1950. – (Новая серия)
1467022
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
2. – 1969. – 375с.
1467023
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
1. – 1970. – 212с.
1467024
   Труды / Самаркандский государственный университет имени А. Навои. – Самарканд
№ 186 : Материалы к общей библиографии по вопросам фразеологии /Ройзензон Л.И., Бушуй А.М./- вып. 2. – 1970. – (Лингвистические библиографии ; № 1)
1467025
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Тбилиси
3. – 1971. – 255с.
1467026
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
1. – 1975. – 280с.
1467027
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
3. – 1975. – 461с.
1467028
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
4. – 1975. – 258с.
1467029
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
5. – 1975. – 422с.
1467030
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
6. – 1975. – 398с.
1467031
  Всесоюзный Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, 4-й. – Ленинград
2. – 1976. – 286с.
1467032
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
2. – 1976. – 426с.
1467033
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
7. – 1976. – 375с.
1467034
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
8. – 1976. – 393с.
1467035
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
9. – 1976. – 340с.
1467036
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 10. – 1977
1467037
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 12. – 1978
1467038
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 13. – 1979
1467039
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 14. – 1980
1467040
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 15. – 1981
1467041
  Государственная Труды / Государственная, имени Ленина В.И. библиотека; ГБЛ. – Москва : Книга
Т. 17 : Проблемы научно-методической работы. – 1981. – 208 с. – На обл. заг.: Проблемы научно-методической работы
1467042
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми, 1987. – 286с.
1467043
  Инал-Ипа Труды / Инал-Ипа. – Сухуми, 1988. – 336с.
1467044
  Дзидзария Г.А. Труды / Г.А. Дзидзария. – Сухуми
Ч. 1. – 1988. – 406с.
1467045
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми
Кн. 2. – 1988. – 293с.
1467046
   Труды 1-й Всесоюзной конференции по инженерной геологии : (31 мая-3 июня, 1972 года). – Тбилиси
Т. 1. – 1976. – 506с. : Ил.
1467047
   Труды 1-й научно-технической конференции : Высшая математика, техническая механика,физика, иностранные языки. – Саратов, 1970. – 177с. – Библиогр.: с.175-176
1467048
   Труды 1-й объединенной студенческой научной конференции ЛСГМИ и КМИ. – Киев : Медгиз, 1952. – 96с.
1467049
   Труды 1 Всесоюзной геофизической конференции : Свердловск, 22-27 марта 1932 г. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1933. – 182с.
1467050
   Труды 1 совещания химиков Главного геолого-разведочного управления : (3-12 февраля 1931 г.). – Москва-Ленинград, 1931. – 199с.
1467051
   Труды 10-й Всесоюзной Астронометрической конференции, состоявшейся в Пулкове 8-11 декабря 1952г.. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 272с.
1467052
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 1. – 1975. – 721 с.
1467053
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 2. – 1975. – 691с.
1467054
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.1/ Properties of helium. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1 : Свойства гелия. – 1967. – 552 с.
1467055
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.2/ Superconductivity. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2 : Сверхпроводимость. – 1967. – 382 с.
1467056
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.3/ Electronic properties of metals. – Москва : ВИНИТИ
Т. 3 : Электронные свойства металлов. – 1967. – 404с.
1467057
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.4/ Antiferromagnetism. – Москва : ВИНИТИ
Т. 4 : Антиферромагнетизм. – 1967. – 361с.
1467058
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 1. – 1977. – 542 с.
1467059
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 2. – 1977. – 473 с.
1467060
   Труды 11-й Всесоюзной Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 24-26 мая 1954г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 272с.
1467061
   Труды 11 международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / Методы дискретных особенностей в задачах математической физики; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина; Гол. ред. М.О. Азаренков, Ю.В. Гандель, Г.М. Жолткевич и др. – Харьков - Херсон : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 288 с. – ISBN 966-623-118-2
1467062
   Труды 12-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 7-9 декабря 1955г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – 440с.
1467063
   Труды 12 конференции балтийских океанографов и 7 совещания экспертов по водному балансу Балтийского моря. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 487с.
1467064
   Труды 13-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 23-25 августа 1956г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – 92с.
1467065
   Труды 14-й Астронометрической конференции СССР ( Киев, 27-30 мая 1958г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – 422с.с прил.
1467066
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 1. – 2009. – 200 с.
1467067
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т В.Н. Каразина ; [ редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 2. – 2009. – С. 201-476
1467068
   Труды 15-го совещания по проблемам высшей нервной деятельности, посвященного 50-летию учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах. – Москва-Ленинград, 1952. – 294с.
1467069
   Труды 15-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 13-17 декабря 1960г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 438с.
1467070
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси, 1970. – 111с.
1467071
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 2. – 1970. – 120с.
1467072
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 3. – 1970. – 131с.
1467073
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 6. – 1970. – 219с.
1467074
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 7. – 1970. – 140с.
1467075
   Труды 15 сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций при ОНЗ АН СССР : Симферополь, октябрь 1967 г. – Москва : Наука, 1970. – 414с.
1467076
   Труды 16-й Астронометрической конференции СССР ( Казань, 12-14 июня 1963г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1965. – 138с.
1467077
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 1. – 1987. – 356с.
1467078
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 2. – 1987. – 463с.
1467079
   Труды 17-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково,31 мая-3 июня 1966г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1967. – 236с.
1467080
   Труды 18-й Астрономической конференции СССР : (Пулково, 2-5 июня 1969г.). – Ленинград : Наука, 1972. – 356с.
1467081
  Всесторонний Труды 2-го Советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ. – Ленинград, 1976. – 308с.
1467082
   Труды 2-го советско-французского семинара по математическому моделированию каталических процесов и реакторов. – Новосибирск : [б. и.], 1976. – 268 с.
1467083
   Труды 2-й научно-технической конференции "Проблемы оптимальной фильтрации". – Москва
Вып.1. – 1968. – 189с.
1467084
   Труды 2 всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. – Москва : Изд-во "Недра", 1965. – 299 с.
1467085
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. – М.
3 : Механика твердого тела. – 1966. – 411с.
1467086
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике (29 января -5 февраля 1964 г.) : Обзорные доклады. – Москва : Наука
Вып.1 : Аналитическая механика, Устойчивость движения, небесная баллистика/ред. Ф.И.Лурье, А.П.Проскуряков. – 1965. – 213с.
1467087
   Труды 2 научно-технического совещания по сахарной промышленности в г.Киеве 2-12 мая 1927 года. – Киев : Изд."Экономического вестника", 1928. – 596с.
1467088
   Труды 2 узбекистанского гидрогеологического совещания : (г. Ташкент, 2-9 апреля 1958 г.). – Ташкент, 1959. – 337с.
1467089
   Труды 2 украинской конференции анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов, посвященной восьмидесятилетию со дня рождения академика В.П. Воробьева. – Харьков, 1958. – 664с.
1467090
   Труды 3-го Всесоюзного совещания по криотронике. – Киев, 1968. – 79с.
1467091
  Всесторонний Труды 3-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1978. – 275с.
1467092
   Труды 3-й студенческой научной конференции Воронежского инженерно-строительного института. – Воронеж, 1951. – 64с.
1467093
   Труды 3 Всесоюзного семинара по биологически активным (лечебным) веществам плодов и ягод. – Свердловск, 1968. – 511с.
1467094
   Труды 3 научно-методической конференции объединения географов и геологов педагогических институтов центральных областей Европейской части РСФСР (1964 г.). – Смоленск, 1966. – 455с.
1467095
   Труды 4-го Всесоюзного семинарп по комплексам программ математической физики : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1976. – 210с.
1467096
   Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии. – Москва, 1978. – 208 с.
1467097
  Всесторонний Труды 4-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1981. – 318с.
1467098
   Труды 4-го совещания по электрохимии. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 868 с. : ил.
1467099
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Изд-во МГУ
Т. 1 : Импульсные радиационно-газодинамические процессы. Оптические свойства горячих газов. – 1981. – 146 с.
1467100
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Из-во ун-та
Т. 2 : Исследование спектральных оптических характеристик газов. Гиперзвуковое обтекание тел излучающим газом. – 1981. – 159 с.
1467101
   Труды 4 Всесоюзной топологической конференции. – Ташкент : Фан, 1967. – 207 c.
1467102
   Труды 5-го Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 4 : Секция активных воздействий на атмосферные процессы. – 1972. – 204с.
1467103
  Всесторонний Труды 5-го советско-американского симпозиума / Всесторонний, анализ окружающей природной среды; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1988. – 247 с.
1467104
   Труды 5-й Международной конференции по нелинейным колебаниям. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Том 1 : Применение теории нелинейных колебаний в механАналитические методы теории нелинейных колебаний. – 1970. – 648 с.
1467105
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 1 : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1972. – 126с.
1467106
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 2 : Секция прогноза погоды. – 1972. – 193с.
1467107
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 3 : Секция климата. – 1972. – 261с.
1467108
   Труды 5 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : В Ленинграде 5-11 июля 1949 г. – Ленинград : Медгиз, 1951. – 736с.
1467109
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 1 : Биологические структуы и функции на молекулярном уровне. – 1962. – 299с.
1467110
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум4 : Молекулярные основы действия и торможения. – 1962. – 362с.
1467111
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум5 : Внутриклеточное дыхание фосфорилирующее и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1962. – 440с.
1467112
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 7 : Биосинтез липидов. – 1962. – 430с.
1467113
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16августа,1961. – Москва
Симпозиум8 : Биохимические основы технологии пищевых. – 1962. – 343с.
1467114
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Т. 3 : Применение теории нелинейных колебаний в механике/Отв ред. акад. АН УССР Ю.А.Митропольский, отв секретарь В.Б.Ларин. – 1970. – 536 с.
1467115
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Ин-та математики АН УССР
Т. 4 : Применение теории нелинейных колебаний в электротехнике и электронике. – 1970. – 536 с.
1467116
   Труды 6-го Всесоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике = VI Visasajunginio pasitarimo tikimybiu teorijos ir matematines ststistikos klausimais. – Вильнюс : Из-во полит. и научн. литературы, 1962. – 494с.
1467117
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Том 1. – 1961. – 941с.
1467118
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Том 2. – 1961. – 791с.
1467119
   Труды 6 Всесоюзной конференции по физике электронных и атомных столкновений. – Ленинград, 1976. – 170 с.
1467120
   Труды 6 Международного семинара по проблемам физики высоких энергий "Мультикварковые взаимодействия и квантовая хромодинамика" : 15-19 сент ября 1981 г., Дубна. – Дубна, 1981. – 376с. – Статті рос. та англ. мовами
1467121
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 353с. – Текст рос. та англ. мовами
1467122
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 351с. – Текст рос. та англ. мовами
1467123
   Труды 6 Международного совещания п проблемам квантовой теории поля : Алушта, Крым, 5-9 мая 1981 г. – Дубна, 1981. – 267с.
1467124
   Труды 7-го Байкальского научного координационного совещания по изучению берегов водохранилищ. – Москва
Том1. – 1961. – 250с.
1467125
   Труды 7 Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластинок : Днепропетровск, 1969. – Москва : Наука, 1970. – 910 с.
1467126
   Труды 8-го Всероссийского электротехнического съезда в Москве 1-10 октября 1921 года. – Москва
Вып.1 : Электрификация России. – 1921. – 191с.
1467127
   Труды 8 Всероссийского Электротехнического Съезда. – Москва : Издание государственной общеплановой комиссии
Вып. 2 : Электрификация районов. – 1921. – 338 с.
1467128
   Труды 9-го Рыбинского краведческого съезда : К вопросу районирования Рыбинского округа. – Рыбинск : Изд-е рыбинского бюро краеведения, 1929. – 103с.
1467129
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
1. – 1985. – 448 с.
1467130
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
Т. 2. – 1985. – 432 с.
1467131
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1969. – с.
1467132
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1969. – 1401с.
1467133
   Труды 9 республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике. – Алма-Ата
Выпуск 1. – 1990. – 132с.
1467134
   Труды I Всесоюзной научно-технической конференции по проблеме вибрационного и пульсационного горения. – Москва : Сектор научно-технической информации ГИАП, 1962. – 116 с. : ил.
1467135
   Труды I международного конгресса международной федерации по автоматическому управлению. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1961. – 996 с.
1467136
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 1 : / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард [и др.]. – 1932. – 103 с., [1] карта, [1] табл.
1467137
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 4 : ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард [и др.]. – 1932. – 116 с.
1467138
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
Вып. 3 : / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, А.Л. Рейнгард. – 1933. – 196 с.
1467139
   Труды II Mеждународной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. – Ленинград-Москва : [б. и.]
Вып. 5 : / ред. комиссия: В.Ф. Бутин, С.Н. Быковский, А.П. Герасимов [и др.]. – 1934. – 349 с.
1467140
   Труды II Всеросийского библиографического съезда. – Москва : Госуд. центр. книжная палата РСФСР, 1929. – 308 с.
1467141
   Труды II Международной конференции ассоциации по изучению четвертичного периоды Европы. – Ленинград ; Москва : [б. и.]
вып. 2 : / / ред. комиссия: Д.А. Петровский, В.А. Языков, И.А. Лепикаш [и др.]. – 1933. – 186 с., [2] л. карты
1467142
   Труды III-го Всесоюзного научно-агрономического совещания сахаротреста : (состоявш.20/II-4/III 1928г. в Москве). – Москва : Правление сахаротреста, 1928. – с.432
1467143
   Труды III-го Всесоюзного симпозиума по сейсмическому режиму (3-7 июня 1968 года). – Новосибрск : Наука
Часть І. – 1969. – 180 с.
1467144
  Киевское Губернское земское агрономическое совещание (3; 1911) Труды III Аграномического совещания при Киевской Губернской земской управе 23 февраля - 2 марта 1911 г.. – Киев : Изд. Аган. отдела Киевск. губ. Зеск. упр. ; Тип. Акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – VIII, CLXII, 300 с.
1467145
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том I : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1958. – 244 с.
1467146
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VI : Секция водного хозяйства. – 1959. – 304 с.
1467147
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том III : Секция гидрофизики. – 1959. – 471 с.
1467148
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том IX : Секция подземных вод и проблем подземного питания рек. – 1959. – 360 с.
1467149
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том X : Секция гидрохимии и санитарной охраны вод. – 1959. – 212с.
1467150
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том V : Секция гидродинамики и русловых процессов. – 1959. – 422 с.
1467151
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VІІІ : Секция гидрометрии и методов гидрологических исследований. – 1959. – 272 с.
1467152
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том VІІ : Секция общей гидрологии. – 1959. – 324 с.
1467153
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 2 : Секция расчетов и прогнозов стока. – 1959. – 768 с.
1467154
   Труды III Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 4 : Секция озер и водохранилищ. – 1959. – 332 с.
1467155
   Труды III Всесоюзного съезда геологов. 20-26 сентября 1928. – Ташкент
Вып. І. – 1929. – 180 с.
1467156
   Труды III Всесоюзного съезда геологов. 20-26 сентября 1928. – Ташкент
Вып. ІІ. – 1930. – 411 с.
1467157
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том IV : Технические устройства информационного обслуживания и оперативно-множительная техника. – 1967. – 376 с.
1467158
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том III : Автоматические читающие устройства. – 1967. – 307 с.
1467159
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том II : Семиотические проблемы автоматизированной обработки информации. – 1967. – 464 с.
1467160
   Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматизированной обработке научно- технической информации. – В 4-х томах. – Москва
Том I : Информационно- поисковые системы. – 1967. – 528 с.
1467161
  Подолькое Губернское с.-х. совещание (ІV; 1916; Винница) Труды IV-го Подольского Губернского сельско-хозяйственного совещания, состоявшегося 12-15 сентября 1916 года в г. Винница / Сельско-хозяйственный отдел Подольской Земской управы. – Каменец-Подольск : Тип. Подольского Губ. Правления, 1917. – II, 269 с. : табл.
1467162
   Труды IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам
Выпуск ІІ : Медь и никель. – 1932. – 248 с.
1467163
   Труды IV Всесоюзной геологической конференции по цветным металлам. – Москва- Ленинград
Выпуск V : Малые и редкие металлы. – 1932. – 224 с.
1467164
   Труды IV научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (28 января - 2 феврвля 1980 г.) : международное научное сотрудничество и правовые вопросы освоения космического пространства. – Москва : Знание, 1980. – 110 с.
1467165
   Труды IV научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (Москва 28 января - 2 феврвля 1980 г.) : летательные аппараты. – Москва : Знание, 1980. – 89 с.
1467166
   Труды IX всесоюзной школы-семинара по адаптивным системам. – Алма-Ата, 1979. – 180 с.
1467167
   Труды V научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1957. – 462 с. – Парал. тит. л . азерб.
1467168
   Труды V научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых-пионеров освоения космического пространства. – Москва, 1981. – 158 с.
1467169
   Труды VI Всесоюзного Менделеевского съезда по теоретической и прикладной химии. – Москва : Госхимтехиздат
Т. 1. – 1933. – 147 с.
1467170
   Труды VI Всесоюзного Менделеевского съезда по теоретической и прикладной химии. – Харьков ; Киев : Гостехиздат
Т. 2, вып. 1. – 1935. – 1005 с.
1467171
   Труды VI Всесоюзной школы-семинара по проблемам управления на сетях и узлах связи : Москва - Звенигород, 1990 г. – Москва : Наука, 1991. – 111 с.
1467172
   Труды VI научных чтений по космонавтике, посвященных памяти выдающихся советских ученых - пионеров освоения космического пространства : (Москва, 11-15 января 1982 г.) : секция " Космические исследования". – Москва : Знание, 1982. – 150 с.
1467173
   Труды VI совещания по серебристым облакам. Рига, 22-24 октября 1959 г.. – Рига, 1961. – 200 с.
1467174
   Труды VI чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей Ф.А. Цандера : секция "Исследование научного творчества Ф.А. Цандера и история авиационной и ракетно-космической техники". – Москва : Знание, 1981. – 170 с.
1467175
   Труды VIII совещания по экспериментальной и тезнической минералогии и петрографии : Экспериментальное моделирование природных процессов. – Москва : Наука, 1971. – 347с.
1467176
   Труды X-XI Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 1975, 1976 гг.) : секция "К.Э. Циокловский и философские проблемы освоения космоса ". – Москва : Знание, 1979. – 160 с.
1467177
   Труды X Международного конгресса почвоведов : в 11 т. / Международный конгресс почвоведов. – Москва : Наука
[Т.] 4 : [Плодородие почв. Комис. 4]. – 1974. – 446 с. – На тит. л. только загл. тома. - Описано по обл.
1467178
   Труды XIII Международного конгресса по истории науки : Москва, 18-24 августа, 1971. Обзоры коллоквиумов. – Москва, 1974. – 196 с.
1467179
   Труды XIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 12-15 сентября 1978 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1979. – 94 с.
1467180
   Труды XIX Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, сентября 1984 г.) : космонавтика и научно-технический прогресс. – Москва : Знание, 1985. – 96 с.
1467181
   Труды XVI Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" (МДОЗМФ-2013) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков М.О. (гол. ред.) и др.]. – Харьков ; Херсон : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 403, [1] с. : табл., ил. – Текст укр., рос. и англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-973-3
1467182
   Труды XVIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-17 сентября 1983 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1984. – 145 с.
1467183
   Труды XX-XXII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 1985, 1986, 1987 гг.) : секция "К.Э. Циолковский и научное прогнозирование". – Москва : Знание, 1989. – 115 с.
1467184
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1989. – 155 с.
1467185
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Проблемы космической медицины и биологии". – Москва : Знание, 1989. – 100 с.
1467186
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1989. – 150 с.
1467187
   Труды XXIII Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 13-16 сентября 1988 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1989. – 113 с.
1467188
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы космического производства". – Москва : Знание, 1991. – 113 с.
1467189
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1991. – 128 с.
1467190
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Авиация и воздухоплавание". – Москва : Знание, 1991. – 89 с.
1467191
   Труды XXV Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "Проблемы космической медицины и биологии ". – Москва : Знание, 1991. – 90 с.
1467192
  Шафрановский И.И. Труды А.Е.Ферсмана по кристаллографии. / И.И. Шафрановский. – М., 1955. – 532-546с.
1467193
  Лучицкий И.В. Труды А.Ф. Кистяковского в области истории и обычного права / [Соч.] И. Лучицкого. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого,, 1895. – [2], 24 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, № 1, с. 64 – 87


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
1467194
  Григорьев М.П. Труды Агинской экспедиции / М.П. Григорьев. – Иркутск : Типо-литография П. Макушина и В. Посохина
Вып. 1 : Оро-гидрографический очерк Агинской степи. – 1913. – [4], 54 с.
1467195
  Григорьев М.П. Труды Агинской экспедиции / М.П. Григорьев. – Иркутск : Типо-литография П. Макушина и В. Посохина
Вып. 2. – 1913
1467196
   Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) археологической экспедиции. Т. 1 / Отв. ред. Иессен А.А. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1959. – № 67 : Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) археологической экспедиции. Т. 1. 1953-1955 гг. / Отв. ред. Иессен А.А. – С. 1-452, илл., вкл. карты
1467197
   Труды Азербайджанской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред.: Иессен А.А., Кушнарева К.Х. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – № 125 : Труды Азербайджанской археологической экспедиции. Т. 2. 1956-1960 гг. / Отв. ред.: Иессен А.А., Кушнарева К.Х. – С. 1-231, рис., вкл. л.
1467198
   Труды Академии наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия Наук
Ч. 1. – 1821. – 225, ХХ
1467199
   Труды Академии наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия наук
Ч. 1. – 1821. – С. 105-224
1467200
   Труды Академии наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия наук
Ч. 2. – 1823. – С. 131-224
1467201
   Труды Академии наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия наук
Ч. 2. – 1823. – XXVII, 209 c.
1467202
  Академия Труды Академии педагогических наук / Академия, педагогических наук
за 1973. – 1975
1467203
   Труды Академии художеств СССР. – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 1. – 1984. – 232 с.
1467204
   Труды Академии художеств СССР. – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 2. – 1984. – 232 с.
1467205
   Труды амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949 гг. – Москва
Том 3. – 1952. – 541с.
1467206
   Труды Амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949г. – Москва
Том 1. – 1950. – 391с.
1467207
   Труды Амурской ихтиологической экспедиции : 1945-1949гг. – Москва
Том4. – 1958. – 359с.
1467208
   Труды АН ССР Коми филиал / АН ССР Коми филиал. – Москва : Наука
№ 69 : Формирование и развитие регионального комплекса жизненных условий. – 1985. – 108c : карта
1467209
   Труды АН ССР Сибирское отделение / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 554 : Дагис А.А. Раннетриасовые кондонты севера Средней Сибири. – 1984. – 71c : карта. – Список. літ.: с. 63-65
1467210
   Труды АН ССР Сибирское отделение : ) / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 599 : Бушмина Л.С., Богуш О.И., Кононова Л.И. Микрофауна и биостратиграфия нижнего карбона (юг Западной Сибири. – 1984. – 128c. – Список літ.: с. 113-116
1467211
   Труды АН СССР. Ноябрьская юбилейная сессия. – Минск, 1975. – с.
1467212
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза"
Вып.2. : Каспийское море и его фауна/Р.А.Гримм; Тетрадь 1. – 1876. – 160с.
1467213
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза"
Вып.2. Тетрадь 2. – 1877
1467214
   Труды Арало-Каспийской экспедиции. – С.-Петербург : Тип. М.Стасюлевича
Вып. 4 : Рыбы, водящиемя и встречающиеся в Арало-каспийско-понтийской ихтиологической области/К.Ф.Кесслер. – 1877. – 360с.
1467215
   Труды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 365. – 1982
1467216
   Труды Арктической и Антарктической НИЧ / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 378. – 1983
1467217
   Труды Арктической и Антарктической НИЧ / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 379. – 1983
1467218
   Труды Арктической и Антарктической НИЧ / Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. – Ленинград
Т. 385. – 1983
1467219
   Труды Архива Академии наук СССР / Академия Наук СССР; Под. ред. Андреева А.И. – Москва; Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 6 : Гнучева В.Ф. Географический департамент академии наук XVIII века. – 1946. – 446с : карти
1467220
  Астрофизический Труды астрофизического института / Астрофизический, институт. – Алма-Ата
Т. 39. – 1982
1467221
  Астрофизический Труды астрофизического института / Астрофизический, институт. – Алма-Ата
Т. 41. – 1983
1467222
   Труды библиотеки Академии Наук СССР.. – Москва
Т.1. – 1948. – 232 с.
1467223
   Труды биологического факультета. – Фрунзе, 1964. – 96с. – (Серия физиологии человека и животных)
1467224
  Рябиков М.В. Труды в колхозах в период Великой Отечественной войны : Дис... канд. экон.наук: / Рябиков М.В.; КГУ. – Киев, 1951. – 260л. – Бібліогр.:л.1-12
1467225
  Николаи Е.Л. Труды в механике / Е.Л. Николаи. – Москва, 1955. – 584 с.
1467226
  Каманин И. Труды В.Б. Антоновича по истории козачества // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 290-292 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1467227
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Ленинград : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 1 : [Византия и печенеги; Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе; О варяго-русских]. – 1908. – VIII, 403 с.
1467228
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 2, вып. 1 : [Русско-византийские отрывки]. – 1909. – [4], 295 с. – Переплетено с: Труды В.Г. Васильевского : 1912 , т. 2, вып. 5, с. [6], 297-427
1467229
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. Т. 2, вып. 2 // Труды В.Г. Васильевского / В.Г. Васильевский. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук, 1909. – Т. 2, вып. 1 : [Русско-византийские отрывки]. – С. [6], 297-427
1467230
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Акад наук ; Тип. Импер. Акад наук
Т. 2, вып. 2 : [Русско-византийские отрывки]. – 1912. – С. [6], 297-427
1467231
  Васильевский В.Г. Труды В.Г. Васильевского / В.Г. Васильевский ; Издание императорской Академии наук : Типография императорской Академии наук
3 т. – 1915. – 121, [1] c. – Библиогр. в подстр. прим.
1467232
  Лавров П.А. Труды В.Г. Васильевского по истории славян / П.А. Лавров. – Львов : Галицко-русская матица, 1901. – [2], 16 с. – Отт. из Науч.-лит. сб. "Галицко-рус. матицы". Т. 1, вып. 1, (1901)
1467233
  Зевин В.Я. Труды В.И.Ленина - неиссякаемый источник революционной мысли и революционного действия / В.Я. Зевин. – Москва, 1971. – 112с.
1467234
  Шейнина Т.И. др. Труды В.И.Ленина по аграрному вопросу / Т.И. др. Шейнина. – М, 1970. – 128с.
1467235
   Труды Валдайской экспедиции. – Ленинград
Вып. 1 : Работа экспедиции учащихся средних школ (опыт привлечения учащихся к полевой научно-исследовательской работе). – 1941. – 71с.
1467236
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 237. – 1982
1467237
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 238. – 1982
1467238
   Труды ВНИГНИ. – Москва
Вып. 240. – 1982
1467239
   Труды ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 62. – 1980
1467240
   Труды ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 63. – 1980
1467241
   Труды ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 64. – 1980
1467242
   Труды ВНИИ ЭМ. – Москва
Вып. 65. – 1980
1467243
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1958. – № 62 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-428
1467244
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – № 75 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-390, 25 табл.
1467245
   Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 3 / Отв. ред. Артамонов М.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 109 : Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 3 / Отв. ред. Артамонов М.И. – С. 1-530
1467246
  Бельский В С. Труды Волынской геологической партии / В С. Бельский, . – Житомир, 1925. – 146с.
1467247
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 3. – 1766. – 230 с.
1467248
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 5. – 1767. – 205 с.
1467249
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 6. – 1767. – 226 с.
1467250
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 7. – 1767. – 212 с.
1467251
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : при Императорской Ак. Наук
Ч. 10. – 1768. – 180 с.
1467252
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : Тип. Горного Училища
Ч. 11. – 1790. – 235 с.
1467253
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : Тип. Горного Училища
Ч. 14. – 1791. – 345 с.
1467254
   Труды Вольного Экономического Общества : к поощрению в России земледелия и домостроительства. – Санкт-Петербург : Тип. Горного Училища
Ч. 17. – 1793. – 379 с.
1467255
   Труды восьмой летней математической школы. – Киев : ин-та математики АН УССР, 1971. – 288 с.
1467256
   Труды восьмой республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике : Сборник научных статей. – Алма-Ата : [Б. в.], 1986. – 159 с.
1467257
   Труды ВСЕГЕИ. – Ленинград
Т. 278. – 1981
1467258
   Труды ВСЕГЕИ. – Ленинград
Т. 292. – 1981
1467259
   Труды ВСЕГЕИ. – Ленинград
Т. 314. – 1982
1467260
   Труды Всеросийского съезда математиков в Москве, 27 апреля - 4 мая 1927. – Москва : Гос. изд-во, 1928. – 280с.
1467261
  Всероссийский Акклиматизационный съезд (1908; Москва) Труды Всероссийского Юбилейного Акклиматизационного съезда 1908 года в Москве / под ред. Председателя съезда проф. Н.Ю. Зографа и секретаря съезда В.И. Грацианова. – 1909-1911. – Москва : Изд. на средства, ассигнов. Гл. упр. Землеустр. и землед. ; Тип. О.Л. Сомовой
Вып. III : Секция Шелководства / под ред. зав. секцией инж.-мех. Н.Н. Кукина. – 1909. – [1], 184 с. – Отд. оттиск: Ежегодник Варшавского садоводчества. 1913. - Экз. деф., отсутс. с. 39-40


  Секретарь: Грацианов, Валерьян Иванович. Ред.: Кукин, Николай Николаевич
1467262
  Всероссийский Акклиматизационный съезд (1908; Москва) Труды Всероссийского Юбилейного Акклиматизационного съезда 1908 года в Москве / под ред. Председателя съезда проф. Н.Ю. Зографа и секретаря съезда В.И. Грацианова. – 1909-1911. – Москва : Изд. на средства, ассигнов. Гл. упр. Землеустр. и землед. ; Тип. Вильде
Вып. IV : Секция Пчеловодства. – 1910. – 59 с. – Отд. оттиск: Ежегодник Варшавского садоводчества. 1913. - Экз. деф., отсутс. с. 39-40


  Секретарь: Грацианов, Валерьян Иванович.
1467263
  Всероссийский Акклиматизационный съезд (1908; Москва) Труды Всероссийского Юбилейного Акклиматизационного съезда 1908 года в Москве / под ред. Председателя съезда проф. Н.Ю. Зографа и секретаря съезда В.И. Грацианова. – 1909-1911. – Москва : Изд. на средства, ассигнов. Гл. упр. Землеустр. и землед. ; Тип. О.Л. Сомовой
Вып. V : Секция прикладной ботаники и промысловая. – 1911. – 121 с. – Отд. оттиск: Ежегодник Варшавского садоводчества. 1913. - Экз. деф., отсутс. с. 39-40


  Секретарь: Грацианов, Валерьян Иванович.
1467264
   Труды Всесмоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике : Ереван, 19-25 сентября 1958 г. – Ереван : Из-во АН АССР, 1960. – 292с.
1467265
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 273 : Белькова Л.Н. Докембрий Тянь-Шаня и проблема регионального метаморфизма. – 1978. – 232с. – Список літ.: с. 224-228. – (Новая серия)
1467266
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Москва : Недра
Т. 256 : Лигиман Р.Х. Руководство по изучению ископаемых радиолярий. – 1979. – 127с. – (Новая серия)
1467267
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 267 : Миоспоры некоторых древних растений СССР. – 1979. – 104с. – (Новая серия)
1467268
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 197. – 1981
1467269
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 245. – 1982
1467270
  Всесоюзный Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института / Всесоюзный, научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград
Т. 218. – 1983
1467271
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского : Сборник научных статей / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 326 : Коры выветривания в геологической истории территории СССР. – 1984. – 107с. – (Новая серия)
1467272
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 328 : Изотопный возраст горных пород и его геологическая интерпретация. – 1984. – 100с. – (Новая серия)
1467273
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 329 : Гидрогеохимия регионов СССР и методы исследования природных вод. – 1984. – 90с. – (Новая серия)
1467274
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 313 : Основные закономерности строения и образования угленосных формаций и методы прогноза углености. – 1985. – 255с. : карта. – Список літ.: с. 247-251. – (Новая серия)
1467275
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 315 : Региональная геология и металлогения СССР. – 1985. – 276с. : карта. – Список літ.: с. 267-272. – (Новая серия)
1467276
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 324 : Позднетриасовые маллюски рода Monotis Bronn (опыт логико-математического исследования). – 1985. – 144с. : карта. – Список літ.: с.247-251. – (Новая серия)
1467277
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского; Под. ред. Н.В. Иванова, А.С. Тараканова. – Москва : Недра
Т. 325 : Научные основы прогнозирования мощных угольных пластов (на примере Северо-Востока СССР). – 1985. – 208с. : карта. – (Новая серия)
1467278
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 332 : Угленосные формации и петрология углей. – 1985. – 144с. – (Новая серия)
1467279
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 336 : Типизация рудоносных объектов при прогнозировании месторождений полезных ископаемых. – 1985. – 77с. – (Новая серия)
1467280
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 339 : Стратиграфия нижнего докембрия Карело-Кольского региона. – 1985. – 131с. – (Новая серия)
1467281
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского; Под. ред А.Н. Олейникова, А.И. Жамойды. – Ленинград : Недра
Т. 334 : Парастратиграфические группы флоры и фауны триаса. – 1986. – 283с. – (Новая серия)
1467282
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 344 : Бокситоносные комплексы Урала. – 1987. – 232с. : карта. – Список літ.: с. 225-228. – (Новая серия)
1467283
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Санкт-Петербург : Недра. – ISSN 0459-0856
Т. 350 : Атлас руководящих групп фауны мезозоя Юга и Востока СССР. – 1992. – 376с. – (Новая серия)
1467284
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт. – Москва : Недра
Вып. 250 : Методика палеогео-морфологических исследований нефтегазоносных областей СССР. – 1985. – 192с. – Список літ.: с. 188-189
1467285
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт; Под. ред. К.В. Фомкина. – Москва : Недра
Вып. 251 : Геохимические особенности нефтегазоносности прикаспийской впадины. – 1985. – 167с. – Список літ.: с. 262-264
1467286
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт. – Москва : Недра
Вып. 253 : Атлас спор и пыльцы нефтегазоносных толщфанерозоя русской и туранской плит. – 1985. – 264с.
1467287
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтеного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтеной институт. – Москва : Недра
Вып. 254 : Доюрский комплекс Северного Устюрта и полуострова Бузачи. – 1985. – 133с. – Список літ.: с. 131-132
1467288
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт. – Москва
Вып. 226. – 1982. – Список літ.: с. 188-189
1467289
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института [...] / Всесоюзный научно-исследовательский институт[..]. – Москва
Вып. 94. – 1982
1467290
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института геологии минеральных ресурсов Мирового океана / Всесоюзный научно-исследовательский институт геологиии минеральных ресурсов Мирового океана. – Ленинград
Вып. 39. – 1982
1467291
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института геологии минеральных ресурсов Мирового океана / Всесоюзный научно-исследовательский институт геологиии минеральных ресурсов Мирового океана. – Ленинград
Т. 188. – 1982
1467292
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института геологии минеральных ресурсов Мирового океана / Всесоюзный научно-исследовательский институт геологиии минеральных ресурсов Мирового океана. – Ленинград
Т. 191. – 1983
1467293
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института геологии минеральных ресурсов Мирового океана / Всесоюзный научно-исследовательский институт геологиии минеральных ресурсов Мирового океана; Под ред. акад. И.С. Грамберга. – Ленинград : Недра. – ISSN 0234-7948
Т. 196 : Баранцевская шельфовая плита. – 1988. – 264с. – Список літ.: с. 258-261
1467294
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных. Обнинский отдел географического общества СССР; Под. ред. С.А. Сапожниковой, С.И. Смирновой. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 14 : Агрометеорологические особенности сельськохозяйственніх полей различніх географических зон. – 1975. – 176с.
1467295
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.В. Филиппов. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 2 : Вопросы спутниковой климатологии. – 1976. – 96с.
1467296
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. А.В. Монахова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 16 : Вопросы океанологии. – 1976. – 78с.
1467297
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Григорьева, В.А. Семенова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 22 : Автоматизированная обработка гидрологических данных при ведении государственного водного кадаства. – 1976. – 144с.
1467298
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. А.П. Пенькова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 25 : Климатология облачности. – 1976. – 128с.
1467299
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред З.И. Гавриловой. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 28 : Комаров В.С. Статистические параметры общего влагосодержания атмосферы и их применение в некоторых прикладных задачах. – 1976. – 52с.
1467300
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. И.Г. Гетермана. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 29 : Вопросы циркуляции свободной атмосферы. – 1976. – 92с.
1467301
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. И.В. Ханевской. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 30 : Вопросы структуры температурных полей в своводной атмосфере земли. – 1976. – 76с.
1467302
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.А. Семенова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 32 : Ведение государственного водного кадастра с использованием ЭВМ. – 1977. – 128с
1467303
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 35 : Статестические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1977. – 108с
1467304
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.С. Каганского. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 39 : Изменчивость гидрометеорологшических полей Северной Антлантики. – 1977. – 104с
1467305
  Всесоюзного Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного, научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.В. Филиппова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 42 : Спутниковая климатология. – 1977. – 84с
1467306
  Всесоюзного Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного, научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Н. Шечкова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 44 : Научно-техническая информация и информационное обслуживание в гидрометслужбе. – 1977. – 56с
1467307
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Т.Н. Анисимоновой, Б. И. Костинской. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 52 : Вопросы климатологии. – 1977. – 124с
1467308
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 53 : Статические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1977. – 64с
1467309
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.Н. Ногтикова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 31 : Сбор, накопление и обработка гидрометеоинформации. – 1978. – 88с
1467310
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Ф. Логинова, А.И. Неушкина. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 37 : Маркоцеркуляционные и гелиогеофизические факторы крупных аномалий метеорологических характеристик. – 1978. – 151с
1467311
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.С. Комарова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 38 : Статистическая структура термодинамических параметров атмосферы. – 1978. – 64с
1467312
  Всесоюзного Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного, научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.В. Бирмана, А.С. Каганского. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 40 : Опасные гидрометеорологические явления Северной Антлантики. – 1978. – 100с
1467313
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.Н. Спидченко. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 46 : Вопросы стандартной и статистической обработки гидрометеорологических наблюдений. – 1978. – 72с
1467314
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Н.В. Мамонтова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 48 : Методы обработки метеорологической информации для обслуживания народного хозяйства. – 1978. – 104с
1467315
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Л.С. Дубровиной. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 49 : Вопросы авиационной климатологии. – 1978. – 72с
1467316
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И. Г. Гутенбермана. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 50 : Аэроклиматография СССР. – 1978. – 108с
1467317
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И.Г. Гутерман. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 60 : Климат свободной атмосферы и пограничного слоя над территорией. – 1979. – 148с. – Список літ.: с.146-147
1467318
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Н. Шечкова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 61 : Научно-техническая информация и информативнное обслуживание в гидрометеорологии. – 1980. – 80с
1467319
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 64 : Морская гидрометеорология. – 1980. – 120с
1467320
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский нститут гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.Н. Ногтикова, Е.П. Рыжих. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 67 : Сбор, хранение и отображение гидрометеорологической информации. – 1980. – 152с
1467321
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 68 : Статестические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1980. – 100с
1467322
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. И.Г. Гутермана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 72 : Вопросы цыркуляции и климата свободной атмосферы. – 1980. – 52с
1467323
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. З.М. Маховера, А.П. Пенькова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 73 : Авиционная климатология. – 1980. – 109с
1467324
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.Д. Казначеевой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 81 : Статистическая структура метеорологических процессов и полей. – 1980. – 117с
1467325
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. М.Х. Байдала, А.И. Неушкина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 82 : Макроциркуляционные факторы и прогноз значительных аномалий средней месячной температуры воздуха и месячных сумм осадков по нечерноземной зоне РСФСР. – 1980. – 141с
1467326
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 100. – 1983
1467327
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 107. – 1983
1467328
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 110 : Морская гидрометеорология. – 1984. – 104с
1467329
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Н.В. Мамонтова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 119 : Е.Г. Апасова. Статестические исследования по осадкам земного шара. – 1984. – 80с
1467330
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Смирнова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 106 : Комплексная система управления качеством продукции. – 1985. – 88с
1467331
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Е.П. Рыжих. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 111 : Комплексная система управления качеством продукции. – 1985. – 100с
1467332
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Груза, Л.К. Клещенко. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 112 : Статестические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1985. – 132с
1467333
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.Д. Казначеевой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 115 : Статестическая структура метеорологических полей и климат свободной атмосферы. – 1985. – 128с
1467334
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Е.Г. Апвсовой, В.Н. Разуваева. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 116 : Анализ климатической информации и вопросы мониторинга. – 1985. – 108с
1467335
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Лесниковой, З.М. Маховера. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 118 : Авиационная и спутниковая климатология. – 1985. – 156с
1467336
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Ламанова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 123 : Вопросы постороения банка данных "Окенография". – 1985. – 100с
1467337
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. О.Г. Корнюшина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 120 : Вопросы циркуляции и климата свободной атмосферы и пограничного слоя. – 1986. – 100с
1467338
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Б.А. Бирмана. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 122 : Вопросы морской климатологии. – 1986. – 128с
1467339
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Лесниковой, Э.М. Маховера, В.И. Титова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 126 : Авиационная и спутниковая климатология. – 1986. – 104с
1467340
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.И. Ламанова, Е.Н. Вязилова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 128 : Вопросы постороения банка данных "Окенография". – 1986. – 105с
1467341
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Г.В. Груза, В.Т. Радюхина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 129 : Вероятностные методы мониторинга и прогноза климата. – 1986. – 132с
1467342
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.А. Семенова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 133 : Автоматизация ведения водного кадастра. – 1986. – 107с
1467343
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Б.Н. Шечкова, В.В. Ступкина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 134 : Научно-техническая информация и информационное обслуживание в гидрометеорологии. – 1986. – 76с
1467344
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.М. Матковского, К.В. Юдина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 137 : Морская гидрометеорология. – 1987. – 88с
1467345
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. В.П. Кутько, А.И. Перескокова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 139 : Вопросы прикладной океанологии. – 1987. – 116с
1467346
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.И. Титова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 140 : Общая и прикладная климатология. – 1987. – 160с
1467347
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. А.И. Неушкина. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 141 : Атмосферная циркуляция и климат. – 1987. – 120с
1467348
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Е.П. Рыжих, В.М. Веселова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 142 : Сбор, накопление и обработка гидрометеорологической информации. – 1987. – 112с
1467349
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных : методы анализа и обработки метеорологической информации. Труды / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Л.Н. Аристовой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 145 : Банк данных "синоптичекая метеорология". – 1988. – 153с
1467350
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.П. Кутько, А.И. Перескокова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 152 : Вопросы прикладной океанологии. – 1989. – 132с
1467351
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Р.Т. Рейтенберха, В.Т. Радюхина. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 153 : Статестический анализ метеорологической информации. – 1990. – 160с
1467352
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. В.М. Веселова, Е.П. Рыжих. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 155 : Сбор, накопление и обработка гидрометеоинформации. – 1990. – 137с
1467353
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мирового центра данных / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-Мирового центра данных; Под. ред. Н.В. Мамонтова, В.Н. Разуваева. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9957
Вып. 154 : Изменчивость приземного климата. – 1991. – 192с
1467354
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации - Мирового центра данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. И.Г. Гутерман. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 19 : Вопросы циркуляции в свободной атмосфере земли. – 1975. – 96 с.
1467355
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации. – Москва
Т. 90. – 1981
1467356
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации / Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации. – Москва
Т. 91. – 1981
1467357
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Устойчивые к болезням сорта сельскохозяйственных растений в условиях концентрации и специализации производства. – 1981. – 98с.
1467358
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Биологические основы и пути практического использования индуцированного иммунитете растений к болезням и вредителям. – 1981. – 132с.
1467359
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Н.Т. Куц, А.А. Ковалкин, В.А. Кузнецов [и др.]. – Москва
№ 24. – 1973. – 114 с.
1467360
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: С.В. Бородин, В.А. Андрианова, А.И. Алексеев [и др.]. – Москва
№ 35. – 1975. – 112 с.
1467361
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Ковалкин А.А., Носенко А.М., Смитиенко В.Н. [и др.]. – Москва
№ 41. – 1976. – 119 с.
1467362
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Н.А. Стручков, А.И. Алексеев, В.М. Бурыкин [и др.]. – Москва
№ 42. – 1977. – 116 с.
1467363
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Н.А. Стручков, Б.С. Воронцов, А.И. Алексеев [и др.]. – Москва
№ 43. – 1977. – 132 с.
1467364
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Н.А. Стручков, Б.С. Воронцов, А.И. Алексеев [и др.]. – Москва
№ 44. – 1977. – 124 с.
1467365
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; редкол.: Б.И. Бараненко, А.А. Ковалкин, В.Н. Смитиенко [и др.]. – Москва
№ 45. – 1977. – 111 с.
1467366
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР; МВД СССР ; ред.: И.П. Лаврова, В.М. Шванков. – Москва
№ 14. – 1969. – 136 с.
1467367
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института нефтяной промышленности / Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтяной промышленности. – Уфа
Вып. 11. – 1981
1467368
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института охраны общественного порядка / Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны общественного порядка; МООП СССР ; ред.: В.А. Снеткова, М.В. Кисина. – Москва
№ 12. – 1968. – 216 с.
1467369
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института охраны общественного порядка / Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны общественного порядка; МООП СССР ; редкол.: Н.Н. Баранов, С.В. Бородин, Л.Н. Гусев [и др.]. – Москва
№ 13. – 1968. – 136 с.
1467370
   Труды Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. – Москва
№ 21. – 1981
1467371
  Всесоюзный Труды Всесоюзного научно-исследовательского института ядерной геофизики / Всесоюзный, научно-исследовательский институт ядерной геофизики. – Москва
Вып. 1. – 1968
1467372
  Всесоюзный Труды Всесоюзного научно-исследовательского института ядерной геофизики / Всесоюзный, научно-исследовательский институт ядерной геофизики. – Москва
Вып. 3. – 1968
1467373
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Москва : Недра
Т. 228 : Нехорошев В.П. Палеозойские мшанки отряда CRYPTOSNOMATA (анализ некоторых семейств и родов). – 1977. – 111с. – (Новая серия)
1467374
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Москва : Недра
Т. 231 : Довжиков А.Е. Тектоника Южного Тянь-Шань (геоглогические условия формирования палеозойских складчатых структур). – 1977. – 171с. : карта. – (Новая серия)
1467375
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 242 : Верещагин В.И. Меловая система дальнего востока. – 1977. – 207с. – (Новая серия)
1467376
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института : Стратиграфия и история развития основных элементов структуры. / Всесоюзный научно - исследовательский геологический институт. – Ленинград : Недра
Т. 251 : Каменноугольные и пермские отложения Тянь-Шаня. – 1977. – 151с. : карта. – Список літ.: с.145-151
1467377
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского / Всесоюзный ордена Ленина научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского. – Ленинград : Недра
Т. 284 : Варисцийский гранитоидный магматизм Казахстана (геология, формации, генетические модели). – 1985. – 252с. : карта. – Список літ.: с.247-251. – (Новая серия)
1467378
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского института гидрометеорологической информации - Мирового центр данных / Всесоюзный научно - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных; Под. ред. Д.В. Филиппова. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 33 : Методика климатолого-статистического исследования гидрофизических в океане. – 1976. – 112с.
1467379
  Всесоюзный Труды Всесоюзного научно - исследовательского института гидрометеорологической информации - Мировой центр данных / Всесоюзный, - исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой научно, центр данных; Под. ред. Г.В. Груза. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 1 : Статистические методы анализа и прогноза в метеорологии. – 1974. – 208с.
1467380
   Труды Всесоюзного научно - исследовательского института защиты растений : Эколого - физиологические предпосылки современной системы борьбы с луговым мотыльком. – Ленинград, 1980. – 132 с.
1467381
   Труды Всесоюзного научно исследовательского института советского законодательства / Всесоюзный научно исследовательский институт советского законодательства. – Москва
Вып. 21. – 1981
1467382
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 1 : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1962. – 188 с.
1467383
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 4 : Секция климатологии. – 1962. – 328 с.
1467384
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 2 : Динамическая метеорология. – 1963. – 243 с.
1467385
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
3 : Секция синоптической метеорологии. – 1963. – 354с.
1467386
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
Том 5 : Секция физики свободной атмосферы. – 1963. – 339 с.
1467387
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
7 : Секция актинометрии и атмосферной оптики. – 1963. – 387с.
1467388
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
7. – 1963. – 319с.
1467389
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
8. – 1963. – 307с.
1467390
   Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. – Ленинград : Гидрометеоролоческое из-во
9. – 1963. – 396с.
1467391
   Труды Всесоюзного рабочего совещания по итогам изучения четвертичного периода в гор.Ташкенте в 1948 г.. – Ташкент : Изд-во АН УзССР, 1953. – 284с.
1467392
   Труды Всесоюзного совещания по изучению стока, регулированию стока и зимнему режиму. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 104 с.
1467393
   Труды Всесоюзного совещания по изучению ультрамикробов и фильтрующихся вирусов : 14-18 декабря 1935 г. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР, 1937. – 551с.
1467394
   Труды Всесоюзного совещания по морской метеорологии. – Ленинград, 1966. – 120 с.
1467395
   Труды Всесоюзного совещания по проблеме "Астрофизические явления и радиоуглерод" (Тбилиси, 25-27 ноября 1969 года). – Тбилиси : Изд-во Тбилисского Ун-та, 1970. – 148с.
1467396
   Труды Всесоюзного совещания по разработке унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской платформы. – Ленинград, 1956. – 384 с.
1467397
   Труды Всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. – Ленинград, 1964. – 330 с.
1467398
   Труды Всесоюзного совещания по уточнению унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской платформы. – Ленинград : Гостоптехиздат
Т.1 : Триасовая система. – 1960. – 162с.
1467399
   Труды Всесоюзного совещания работников минералого-петрографических лабораторий. – Москва : Госгелтехиздат, 1955. – 152с.
1467400
   Труды всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : в Ленинграде 10-16 января 1929 г. – Ленинград
Т. 1 : Состав, работа и постановления Съезда. – 1930. – 160с.
1467401
   Труды всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : в Ленинграде 10-16 января 1929 г. – Ленинград
Т. 5 : Семеноводство и сортоизучение. – 1930. – 526с.
1467402
   Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : Ленинград, 10-16 марта 1929 г. – Ленинград
Т. 2 : Генетика/ Отв. ред. тома Г.А. Левитский. – 1930. – 592с.
1467403
   Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : Ленинград, 10-16 марта 1929 г. – Ленинград
Т. 3 : Изучение культурных растений/ Отв. ред. тома Е.В. Вульф. – 1930. – 620 с.
1467404
   Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству = Proceedings of the USSR Congress of genetics, plant and animal-breeding : Ленинград, 10-16 марта 1929 г. – Ленинград
Т. 6 : Селекция животных/ Отв. ред. тома В.П. Никитин. – 1930. – 260с.
1467405
   Труды Всесоюзного энтомологического общества
Т. 64. – 1983
1467406
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометеорологической службы СССР : Анализ и прогноз погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 164 с.
1467407
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометеорологической службы СССР : Автоматизация сбора, обработки и хранения гидрометеорологической информации. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 120 с.
1467408
   Труды всесоюзной конференции молодых учёных гидрометслужбы СССР : Океанологические расчёты и прогнозы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 112 с.
1467409
   Труды всесоюзной конференции по витаминам : созванной в Москве 19-23 июня 1939 г. Академией наук СССР, Наркомпищепромом СССР и Наркомздравом СССР. – Москва; Ленинград : Изд. АН СССР, 1940. – 290с.
1467410
   Труды Всесоюзной конференции по вопросам рыбного хозяйства : Проблемы динамики численности рыб, промысловых прогнозов и воспроизводства рыбных запасов (17-26 декабря 1951г.). – Москва : АН СССР
Выпр.1. – 1953. – 602 с.
1467411
   Труды Всесоюзной конференции по изучению стратосферы, 31 марта - 6 апреля 1934 года. – Ленинград-Москва, 1935. – 927 л.
1467412
   Труды всесоюзной конференции по инженерной геологии. – Тбилиси, 1978. – с.
1467413
   Труды Всесоюзной конференции по коллоидной химии 13-18 июня 1950 г.. – Киев, 1952. – 391 с.
1467414
   Труды всесоюзной конференции по планированию генетико-селекционных исследований : Ленинград, 25-29 июня 1932г. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1933. – с.245
1467415
   Труды всесоюзной конференции по уравнениям с частными производными, посвященной 75-летию со дня рождения академика И.Г.Петровского. – Москва : Университет, 1978. – 512с.
1467416
   Труды Всесоюзной конференции по физике полупроводников : 12-14 октября 1982. – Баку
Т. 1. – 1982. – 313с. – Тит. арк. парал. рос. та азерб. мовами
1467417
   Труды Всесоюзной конференции по физике полупроводников : 12-14 октября 1982. – Баку
Т. 2. – 1982. – 315с. – Тит. арк. парал. рос. та азерб. мовами
1467418
   Труды Всесюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Вредоносность насекомых и болезней. – 1979. – 131с.
1467419
   Труды Всесюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Экологические основы стратегии и тактики защиты растений. – 1979. – 139с.
1467420
   Труды Всесюзного научно-исследовательского института защиты растений. – Ленинград
Микоплазменные болезни растений. – 1979. – 81с.
1467421
  Всесоюзный Труды второго (XIV) Всесоюзного водопроводного и санитарно-технического съезда в г. Харькове 1927 / Всесоюзный, и санитарно-технический съезд (14 ; 1927 ; Харьков) водопроводный. – Москва : Мосполиграф
Вып. 1 : Вспомогательные материалы ко второму (XIV) водопроводному и санитарно-техническому съезду. – 1927. – 246 с. – Без обл. и тит. л.
1467422
  Всероссийский съезд представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания Труды Второго Всероссийского съезда им. К.Д. Ушинского / С.-Петерб. пед. о-во взаим. помощи ; Под ред. В.А. Зеленко. – Санкт-Петербург : Изд. исполн. фин. комис
Вып. 1 : Подготовка Съезда ; Состав Съезда ; Дневник Съезда ; Постановления Съезда. – 1914. – VI, 128 с.
1467423
  Всероссийский съезд представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания Труды Второго Всероссийского съезда им. К.Д. Ушинского / С.-Петерб. пед. о-во взаим. помощи ; Под ред. В.А. Зеленко. – Санкт-Петербург : Изд. исполн. фин. комис
Вып. 3 : Работы 2-й секции ; Соединенные заседания ; Доклады. – 1914. – 436 с.
1467424
  Всероссийский съезд представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания Труды Второго Всероссийского съезда им. К.Д. Ушинского / С.-Петерб. пед. о-во взаим. помощи ; Под ред. В.А. Зеленко. – Петроград : Изд. исполн. фин. комис
Вып. 2 : Работы 1-й секции ; Соединенные заседания ; Доклады. – 1915. – [1], 267 с.
1467425
   Труды второго всероссийского энтомо-фитопатологического съезда. – Петербург : Гос.из-во, 1921. – 180с.
1467426
   Труды второго Всесоюзного географического съезда. – Москва : ОГИЗ
Том 1. – 1948. – 390с.
1467427
   Труды второго Всесоюзного географического съезда. – Москва : ОГИЗ
Том 2. – 1948. – 469с.
1467428
   Труды второго Всесоюзного географического съезда. – Москва : ОГИЗ
Том 3. – 1949. – 541с.
1467429
   Труды второго Всесоюзного математического съезда : Ленинград 24-30 июня 1934. – Ленинград-Москва : Из-во АН СССР
Том 1 : Пленарные заседания и обзорные доклады. – 1935. – 371с.
1467430
   Труды второго Всесоюзного математического съезда : Ленинград 24-30 июня 1934. – Ленинград-Москва : Из-во АН СССР
Том 2 : Секционные доклады. – 1935. – 467с.
1467431
   Труды второго Всесоюзного семинара по биологически активным веществам плодов и ягод. – Свердловск, 1964. – 352с.
1467432
   Труды второго всесоюзного симпозиума по физике акустико-гидродинамических явлений и оптоакустике : Суздаль Владимирской области, 3-7 декабря 1979 г. – Москва : Наука, 1982. – 331с.
1467433
   Труды Второго Всесоюзного совещания по исследованию остатков пестицидов и профилактике загрязнения ими продуктов питания, кормов и внешней среды : Методы анализа. – Таллин, 1971. – 414с.
1467434
   Труды второго Всесоюзного совещания по лавинам. – Ленинград, 1987. – 438 с.
1467435
   Труды второго Всесоюзного съезда по профессиональной гигиене и технике безопасности. – Москва : Гострудиздат, 1930. – 383с.
1467436
   Труды второго Всесоюзного съезда физиологов : 24-29 мая 1926 г. в Ленинграде. – Ленинград, 1926. – 113с.
1467437
   Труды второго геологическеого совещания по подмосковному угольному бассейну. – Москва : Углетехиздат, 1957. – 147с.
1467438
   Труды второго совещания по вопросам космогонии ( 19-22 мая 1952 г.). – Москва : Изд-во АН СССР, 1953. – 582с.
1467439
   Труды второго совещания по металлогении Саяно-Байкальской горной области. – Улан-Удэ, 1964. – 200 с.
1467440
   Труды второго совещания по подземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири. – Иркутск
Вып. 4. – 1961. – 162с.
1467441
   Труды второго съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества (25-31 января 1955г.). – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 152с.
1467442
   Труды второго съезда отечественных психиатров, происходившего в г. Киеве с 4-го по 11-е сентября 1905 года. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1907. – XIV, 698 с.
1467443
   Труды второго Токийского симпозиума по численным методам прогноза погоды (26 ноября - 4 декабря 1968 г.). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 378 с.
1467444
   Труды второй всесоюзной конференции по теоретической и прикладной электрохимии. – Киев : Издательство АН УССР, 1949. – 415 с.
1467445
   Труды второй Всесоюзной широтной конференции ( Москва, 16-17 ноября 1949г.). – Киев : Изд-во АН УССР, 1950. – 96с.
1467446
   Труды второй Всесоюзной Школы - семинара по статистической гидроакустике (СГ - 2). – Новосибирск : Наука, 1971. – 326с.
1467447
   Труды второй Закавказской конференции молодых научных сотрудников геологических институтов академий наук Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР при участии молодых научных сотрудников инс. – Тбилиси : Изд-во АН Грузинской ССР, 1960. – 243 с.
1467448
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 1. – 1959
1467449
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Нейтронная физика. – 1959. – 749 с.
1467450
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : НЯдерные реакторы и ядерная энергетика. – 1959. – 696 с.
1467451
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 3. – 1959
1467452
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 4 : Химия радиоэлементов и радиационное превращение. – 1959. – 316 с.
1467453
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 4 : Ядерные реакторы и ядерная энергетика. – 1959. – 709 с.
1467454
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 5. – 1959
1467455
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 6. – 1959
1467456
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 8 : Геология атомного сырья. – 1959. – 515 с.
1467457
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 9. – 1959
1467458
   Труды Второй Международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева. 1958. – Москва : Атомиздат
Т. 10 : Получение и применение изотопов. – 1959. – 596 с.
1467459
   Труды второй научно-методической конференции Московского зонального межвузовского объединения кафедр русского языка педагогических институтов. – Владимир, 1964. – 268 с.
1467460
   Труды второй полярной конференции : Ленинград, 18-23 июня 1928 г. – Ленинград : Изд. группы "Аэроарктик", 1930. – 182с.
1467461
   Труды второй Прибалтийской орнитологической конференции. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 428с.
1467462
   Труды второй республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообменну и массообмену, 1971. – с.
1467463
   Труды второй республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену : Секция "Аэроди намика больших скоростей". – Киев : КГУ, 1971. – 371с.
1467464
   Труды второй сессии отделения гигиены, микробиологии и эпидемиологии, посвященной памяти И.И. Мечникова. – Москва : Изд-во АМН СССР, 1948. – 207с.
1467465
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Н. Бейтуганова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 65 : Физика облаков. – 1986. – 104с
1467466
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Л.М. Федченко. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 67 : Физика облаков и активные воздействия на градовые процессы. – 1987. – 132с
1467467
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Ч. Залиханова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 71 : Высокогорные экосистемы под воздействием человека. – 1988. – 148с
1467468
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Н.Л. Цепковой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 75 : Высокогорные экосистемы под воздействием человека. – 1989. – 128с
1467469
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Л.М. Федченко. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 76 : Физика облаков и активные воздействия на градовые процессы. – 1989. – 149с
1467470
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. В.Р. Болова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 78 : Физика снега, лавины, сели. – 1989. – 108с
1467471
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Н.Л. Цепковой. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 79 : Высокогорные экосистемы под воздействием человека. – 1990. – 172с
1467472
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Н. Бейтуганова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 81 : Физика облаков и активные воздействия на градовые процессы. – 1990. – 136с
1467473
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Л.М. Федченко. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 80 : Градовый эксперимент. – 1991. – 180с
1467474
   Труды высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Н. Бейтуганова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 83 : Физика облаков и активные воздействия на градовые процессы. – 1991. – 144с
1467475
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 48. – 1983
1467476
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Н. Бейтуганова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 56 : Физика облаков. – 1985. – 88с
1467477
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. В.Р. Болова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 57 : Физика снега, лавины, сели. – 1985. – 108с
1467478
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. Э.Г. Коломыца. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 60 : Высокогорные экосистемы под воздействием человека. – 1985. – 156с
1467479
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. М.Н. Бейтуганова. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 61 : Физика облаков. – 1985. – 124с
1467480
   Труды Высокогорного геофизического института / Высокогорный геофизический институт; Под. ред. А.В. Рунича. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0547-1869
Вып. 62 : Физика снега, лавины, сели. – 1985. – 124с
1467481
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 17, кн. 1-3. – 1822. – 360 с.
1467482
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 18, кн. 1-3. – 1822. – 376 с.
1467483
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 19, кн. 1-3. – 1822. – 352 с.
1467484
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 20, кн. 1-3. – 1822. – 356 с.
1467485
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 21, кн. 1-3. – 1823. – 372 с.
1467486
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 22, кн. 1-3. – 1823. – 372 с.
1467487
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 23, кн. 1-3. – 1823. – 348 с.
1467488
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 24, кн. 1-3. – 1823. – 341 с.
1467489
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 25, кн. 1-3. – 1824. – 334 с.
1467490
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 26, кн. 1-3. – 1824. – 349 с.
1467491
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 28, кн. 1-3. – 1824. – 336 с.
1467492
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 29, кн. 1-3. – 1825. – 336 с.
1467493
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 31, кн. 1-3. – 1825. – 336 с.
1467494
   Труды высочайше утвержденного Вольного общества любителей Российской словестности. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспиталельного дома
Ч. 32, кн. 1. – 1825. – 96 с.
1467495
   Труды Вычислительного центра АН Грузинской ССР
Т. 23, № 1. – 1983
1467496
   Труды Вычислительного центра АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 23, № 2. – 1983
1467497
   Труды ВЮЗИ. Актуальные проблемы суда, арбитража и прокуроского надзора в свете Конституции СССР 1977 года. – Москва : РИО ВЮЗИ, 1979. – 156 с.
1467498
   Труды ВЮЗИ. Вопросы добуржуазной историографии государства и права и формирование политико-правовой буржуазной доктрины. – Москва : РИО ВЮЗИ, 1979. – 163 с.
1467499
   Труды ВЮЗИ. Вопросы теории и практики применения советского и зарубежиого уголовиого права. – Москва : РИО ВЮЗИ, 1979. – 103 с.
1467500
   Труды ВЮЗИ. Конституция СССР и вопросы понятия права. – Москва : РИО ВЮЗИ, 1980. – 95 с.
1467501
   Труды ВЮЗИ. Проблемы соотношения материального и процессуального права. – Москва : РИО ВЮЗИ, 1980. – 157 с.
1467502
   Труды ВЮЗИ. Экономические и правовые проблемы управления народным хозяйством. – Москва : РИО ВЮЗИ, 1979. – 158 с.
1467503
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 59 : Ботвинкина Л.Н. Слоистость осадочных пород. – 1962. – 542с. – Список літ.: с.522-538
1467504
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 119 : Ботвинкина Л.Н. Методическое руководство по изучению слоистости. – 1965. – 259с
1467505
   Труды геологического института / Геологический институт. – Москва : Наука
Вып. 353. – 1982
1467506
   Труды геологического института / Геологический институт. – Москва : Наука
Вып. 357. – 1982
1467507
   Труды геологического института / Геологический институт. – Москва : Наука
Вып. 365. – 1982
1467508
   Труды геологического института / Геологический институт. – Москва : Наука
Вып. 368. – 1982
1467509
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. Сибирское отделение. Бурянский филиал. – Москва : Наука
Вып. 25 : Медистые песчаники удокана/ Ф.П. Кренделе, Н.Н. Бакун, Р.Н. Володин. – 1983. – 248с. – Назва також рос. та англ. мовами
1467510
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 388 : Осадочный чехол дна Мирового океана и суши (по данным сейсморазведки). – 1984. – 176с
1467511
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 390 : Долуденко М.П. Позднеюрские флоры Юго-Западной Евразии. – 1984. – 112с
1467512
   Труды геологического института / Академии наук СССР геологический институт; . – Москва : Наука
Вып. 390 : Долуденко М.П. Позднеюрские флоры Юго-Западной Евразии. – 1984. – 112с
1467513
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 396 : Геосинклинальная и океанская седиментация и вулканизм. – 1984. – 224с
1467514
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 397 : Проблемы литологии Мирового океана. Минералогия и геохимия Атлантического океана. – 1984. – 192с
1467515
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 380 : Гитерман Р.Е. История растительности Северо-Востока СССР в плиоцене и плейстоцене. – 1985. – 96с
1467516
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 391 : Казимиров А.Д. Покровы Востока Корянского нагорья и их структурно- формационные гомологи. – 1985. – 112с
1467517
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 392 : Мазарович А.О. Теректоническое развитие Южного приморья в палеозое и раннем мезозое. – 1985. – 104с
1467518
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 394 : Крашенинников В.А.,Басов И.А. Стратиграфия мела Южного океана. – 1985. – 176с
1467519
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 395 : Кузнецова К.И., Горбачик Т.Н. Стратиграфия и фораминиферы верхней юры и нижнего мела Крыма. – 1985. – 136с
1467520
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 398 : Проблемы литологии Мирового океана. минералогия и геохимия Тихого океана. – 1985. – 224с
1467521
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука, 1932-
Вып. 399 : Корреляция тектонических событий новейшего этапа развития Земли. – 1985. – 176с
1467522
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 400 : Федоровский В.С. Нижний протерозой Байкальской горной области (геология и условия формирования континентальной коры в раннем докембрии). – 1985. – 200с
1467523
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 386 : Хераскова Т.Н. Венд-кембрийские формации каледонид Азии. – 1986. – 248с
1467524
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 401 : Гоманьков А.В., Мейен С.В. Татариновая флора. – 1986. – 176с
1467525
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 402 : Исакова Т.Н., Назаров Б.Б. Стратиграфия и микрофауна позднего карбона-ранней Перми Южного Урала. – 1986. – 184с
1467526
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 407 : Кураленко Н.П. Отложения подножий вулканов различных климатических обстановок. – 1986. – 112с
1467527
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 408 : Богданова С.В. Земная кора русской плиты в раннем докембрии. – 1986. – 224с
1467528
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 409 : Додонов А.Е. Антропоген Южного Таджикистана. – 1986. – 168с
1467529
   Труды геологического института / Академии наук СССР геологический институт; . – Москва : Наука
Вып. 410 : Крашиенинников В.А., Басов И.А. Стратиграфия кайнозоя Южного океана. – 1986. – 208с
1467530
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 411 : Рихтер А.В. Структура и тектоническое развитие Сахалина в мезозое. – 1986. – 96с
1467531
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 413 : Левыкина И.Е. Стратиграфия неогеновых отложений Северо-Западной части Тихого океана по радиоляриям. – 1986. – 120с
1467532
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 403 : Щербаков А.В., Вознесенський, Дворов В.И. Гидрохимия литогенеза Восточных Карпат. – 1987. – 160с
1467533
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 404 : Савельева Г.Н. Габбро-ультрабазитовые комплексы офиолитов Урала и их аналоги в современной океанической коре. – 1987. – 248с
1467534
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 412 : Антипов М.П. Тектоника неоген-четвертичного осадочного чехла дна Японского моря. – 1987. – 88с
1467535
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 414 : Твердая кора океанов (проект "Литос"). – 1987. – 192с
1467536
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 421 : Лебедев Е.Л. Стратиграфия и возраст Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. – 1987. – 176с. – Список літ.: с.161-173
1467537
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 389 : Хорева И.М. Фораминиферы антропогена Северо-Западного обрамления Тихого океана. – 1988. – 105с
1467538
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука
Вып. 406 : Николаев В.Г. Паннонский бассейн (строение осадочного чехла и развитие). – 1988. – 105с
1467539
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 415 : Гурарий Г.З. Геомагнитное поле во время инверсий в познем кайнозое. – 1988. – 208с
1467540
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 426 : Маслов А.В. Литология верхнерифейских отложений Башкирского мегантиклинория. – 1988. – 137с. – Список літ.: с.113-121
1467541
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 427 : Неотектоника и современная геодинамика подвижных поясов. – 1988. – 365с. – Список літ.: с.346-361
1467542
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 428 : Гладенков Ю.Б. Стратиграфия морского неогена северной части Тихоокеанского пояса (анализ стратиграфических схем дальневосточных районов СССР, Северной Америки и Японии). – 1988. – 306с. – Список літ.: с. 200-210
1467543
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука. – ISSN 0002-3272
Вып. 429 : Крашенинников В.А., Серова М.Я., Басов И.А. Стратиграфия и плактонные фораминиферы палеогена высоких широт Тихого океана. – 1988. – 120с. – Список літ.: с. 109-113
1467544
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 430 : Вахрамеев В.А. Юрские и меловые флоры и климаты земли. – 1988. – 214с. – Список літ.: с. 190-202
1467545
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 432 : Аристов В.А. Девонские конодонты центрального девонского поля (Русская платформа). – 1988. – 120с. – Список літ.: с. 101-108
1467546
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 433 : Леонов М.Г. Зеленосланцевый метаморфизм - опыт геодинамического анализа. – 1988. – 136с. – Список літ.: с. 127-130
1467547
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 434 : Меланхолина Е.Н. Тектоника Северо-Западной пацифики соотношения структур океана и континентальной окраины. – 1988. – 216с. – Список літ.: с.196-211
1467548
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 418 : Тимофеев П.П., Щербаков А.В., Ильин В.А. Энергетика осадочного процесса. – 1989. – 208с
1467549
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 419 : Холодов В.Н., Кткинадзе З.Р. Колчеданные месторождения Большого Кавказа. – 1989. – 192с. – Список літ.: с.171-185
1467550
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 438 : Карякин Ю.В. Геодинамика Формирования вулканических комплексов Малого Кавказа. – 1989. – 152с. – Список літ.: с.113-124
1467551
  Геологический Труды геологического института / Геологический, институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 439 : Строение зоны разлома зеленого мыса. – 1989. – 200с
1467552
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 440 : Сотникова М.В. Хищные млекопетающие плиоцена - раннего плейстоцена. – 1989. – 123с. – Список літ.: с.111-119
1467553
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 443 : Миссаржевский В.В. Древнейшие скелетные окаменелости и стратиграфия пограничных толщ докембрия и кембрия. – 1989. – 237с. – Список літ.: с. 218-220
1467554
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1990. – ISSN 0002-3272
1467555
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 446 : Дриц В.А., Коссовская А.Г. Глинистые минералы: смектиты, смешанослойные образования. – 1990. – 214с. – Список літ.: с. 203-212
1467556
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 448 : Геотермальная активность и осадочный процесс в Карибско-Мексиканском регионе. – 1990. – 192с. – Список літ.: с.185-190
1467557
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 451 : Тектоника и магматизм островов Зеленого Мыса. – 1990. – 246с
1467558
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 452 : Савельев А.А. Ультрабазит-базитовые формации в структуре древних платформ и их складчатого обрамления. – 1990. – 200с
1467559
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 453 : Гладенков Ю.Б., Синельникова В.Н. Малюски и климатические оптимумы миоцена Камчатки. – 1990. – 174с. – Список літ.: с.147-149
1467560
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 455 : Алексеева Л.И. Териофауна верхнего плейстоцена Восточной Европы (крупные млекопетающие). – 1990. – 109с. – Список літ.: с.95-106
1467561
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 459 : Строение зоны разлома Долдрамс. Центральная Антлантика. – 1991. – 224с. – Список літ.: с. 217-222
1467562
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 461 : Миоценовые базальты Исландии и проблемы спрединга. – 1991. – 208с. – Список літ.: с. 202-205
1467563
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 462 : Цуканов Н.В. Тектоническое развитие прикеанической зоны Камчатки в поезнем мезозое-раннем кайнозое. – 1991. – 104с. – Список літ.: с. 96-102
1467564
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 464 : Юркова Р.М. Минеральные преобразования офиолитовых и вмещающщих вулканогенно-осадочных комплексов Северо-Западного обрамления Тихого окена. – 1991. – 166с. – Список літ.: с.156-163
1467565
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 465 : Дриц В.А., Коссовская А.Г. Глинистые минералы: слюды, хлориты. – 1991. – 176с. – Список літ.: с.170-175
1467566
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 467 : Эоцен Западной Камчатки. – 1991. – 184с. – Список літ.: с.185-167
1467567
   Труды геологического института / Геологический институт АНС. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0002-3272
Вып. 470 : Ярошенко О.П., Голубева Л.П., Калантар И.З. Миоспорі и стратиграфия нижнего триаса Печерской синеклизы. – 1991. – 135с. – Список літ.: с.122-129
1467568
   Труды Геологического института / Геологический институт АНС. – Москва
Вып. 359. – 1982
1467569
   Труды геологического института Грузинской ССР / Геологический институт АН Грузинской ССР им. А.И. Джанелидзе. – Тбилиси
Вып. 71. – 1981
1467570
   Труды геологического института Грузинской ССР / Геологический институт АН Грузинской ССР им. А.И. Джанелидзе. – Тбилиси
Вып. 75. – 1981
1467571
   Труды геологического института Грузинской ССР / Геологический институт АН Грузинской ССР им. А.И. Джанелидзе. – Тбилиси
Вып. 76. – 1982
1467572
   Труды геологического института Грузинской ССР / Геологический институт АН Грузинской ССР им. А.И. Джанелидзе. – Тбилиси
Вып. 77. – 1982
1467573
  Геологический Труды геологического института им. А.И. Джанелидзе : методические указания / Геологический, АН.Грузинской ССР им. Джанелидзе А.И. институт. – Тбилиси : Мецниереба
Вып. 87 : Крупномаштабное геологическое картироние метаморфических формаций на примере Кавказа. – 1985. – 108с. – (Новая серия)
1467574
   Труды геологического института им. А.И. Джанелидзе / Геологический институт АН.Грузинской ССР им. А.И. Джанелидзе. – Тбилиси : Мецниереба
Вып. 89 : Стратиграфия и палеонтология палеогена Грузии. – 1985. – 104с. – (Новая серия)
1467575
   Труды геологического совещания, посвященного 25-летию геологического изучения Печорского угольного бассейна : (г.Воркута, 15-25 сентября 1955 года). – Сыктывкар, 1958. – 409с.
1467576
  Зернов С.А. Труды гидробиологической экспедиции Зоологического института Академии наук СССР в 1934 году на Японском море. / С.А. Зернов. – Москва-Л.
1. – 1938. – с.
1467577
   Труды Гидрологического института / Гидрологический институт. – Ленинград
Вып. 278. – 1982
1467578
   Труды Гидрологического института / Гидрологический институт. – Ленинград
Вып. 283. – 1982
1467579
   Труды Гидрологического института / Гидрологический институт. – Ленинград
Вып. 284. – 1982
1467580
   Труды Гидрологического института / Гидрологический институт. – Ленинград
Вып. 289. – 1983
1467581
   Труды Гидрологического института / Гидрологический институт. – Ленинград
Вып. 294. – 1983
1467582
   Труды Гидрологического института / Гидрологический институт. – Ленинград
Вып. 303. – 1983
1467583
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации. – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 347 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2012
1467584
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации. – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 348 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2012
1467585
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды. – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 349 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1467586
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды. – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 350 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1467587
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды. – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 351 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1467588
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра СССР / Гидрометеорологический научно исследовательский центр СССР. – Ленинград
Вып. 238. – 1981
1467589
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра СССР / Гидрометеорологический научно исследовательский центр СССР. – Ленинград
Вып. 227. – 1982
1467590
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра СССР / Гидрометеорологический научно исследовательский центр СССР. – Ленинград
Вып. 240. – 1982
1467591
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра СССР / Гидрометеорологический научно исследовательский центр СССР. – Ленинград
Вып. 242. – 1982
1467592
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра СССР / Гидрометеорологический научно исследовательский центр СССР. – Ленинград
Вып. 243. – 1982
1467593
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра СССР / Гидрометеорологический научно исследовательский центр СССР. – Ленинград
Вып. 245. – 1983
1467594
   Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра СССР / Гидрометеорологический научно исследовательский центр СССР. – Ленинград
Вып. 257. – 1983
1467595
   Труды главной геофизической обсерватории. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 3 (65) : Гололед. – 1947. – 72с.
1467596
   Труды главной геофизической обсерватории. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 5(67) : Актинометрия. – 1947. – 47с.
1467597
   Труды Главной геофизической обсерватории / Главная геофизическая обсерватория. – Ленинград
Т. 452. – 1981
1467598
   Труды Главной геофизической обсерватории / Главная геофизическая обсерватория. – Ленинград
Т. 457. – 1982
1467599
   Труды Главной геофизической обсерватории / Главная геофизическая обсерватория. – Ленинград
Т. 461. – 1982
1467600
   Труды Главной геофизической обсерватории / Главная геофизическая обсерватория. – Ленинград
Т. 468. – 1982
1467601
   Труды Горьковской археологической экспедиции. Археологические памятники Верхнего и Среднего Поволжья // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 110 : Труды Горьковской археологической экспедиции. Археологические памятники Верхнего и Среднего Поволжья. – С. 1-276, рис.
1467602
   Труды государственного архива Одесской области / Государственный архив Одесской области. – Одесса ; Киев. – ISBN 966-7588-14-9
Т. 1 : Материалы к биографии/Г.Л.Малинова, И.В.Сапожников. А.А.Рябинин-Скляревский. – 2000
1467603
   Труды государственного архива Одесской области / Государственный архив Одесской области. – Одесса. – ISSN 966-8557-07-7
Том 11,ч.3(1853-1874 : Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. – 2004
1467604
   Труды государственного архива Одесской области / Государственный архив Одесской области. – Одесса. – ISSN 966-8557-07-7
Том 12,ч.4(1875-1891 : Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. – 2005
1467605
   Труды государственного архива Одесской области : Науково-довідкове видання / Государственный архив Одесской области. – Одесса. – ISSN 966-555-187-6
Т. 15, ч. 5 : 1802, 1892 - 1906. Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. – 2006
1467606
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт имени Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Изд-во Московского университета
Т. 37 : Библиография русской астрономической литературы 1800-1900 гг. / Н.Б. Лаврова. – 1968. – 386 с.
1467607
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт им. Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Московский университет
Т. 51. – 1982
1467608
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт им. Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Московский университет
Т. 52. – 1982
1467609
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт им. Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Московский университет
Т. 53. – 1982
1467610
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт им. Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Московский университет
Т. 54. – 1983
1467611
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт им. Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Московский университет
Т. 55. – 1983
1467612
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт им. Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Московский университет
Т. 57. – 1985
1467613
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт им. Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Московский университет
Т. 58. – 1986
1467614
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт им. Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Московский университет
Т. 61. – 1990
1467615
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт им. Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Московский университет
Т. 62. – 1991
1467616
  Государственный Труды Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга / Государственный, институт им. Штернберга П.К. астрономический. – Москва : Московский университет
Т. 63. – 1991
1467617
   Труды Государственного гидрологического института / Государственный гидрологический институт. – Ленинград
Вып. 282
1467618
  Государственный Труды Государственного исторического музея. Памятники культуры / Государственный, исторический музей; Под ред. М.Н. Тихомирова. – Москва : Гос. изд-во культ.-просвет. лит.
Вып. 15 : Первые издания московской печати в собрании Государственного исторического музея / Т.Н. Протасьева. – 1955. – 25 с, [8 с.+16 с. илл.] : Приложения: 6 табл., 11 рис. – (Труды Государственного исторического музея)
1467619
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Бурцева А.И., Белова П.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 7 : Использование данных наблюдений со спутников для определения метеорологических параметров. – 1980. – 104с : рис.
1467620
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Тищенко А.П., Бурцева А.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 8 : Методы обработки и интерпретации многозональной информации о природных ресурсах земли. – 1980. – 159с : рис.
1467621
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Государственный научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Бурцева А.И., Карпова А.В., Успенского А.Б. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вип. 20 : Вопросы обработки и интерпретации данных измерений с метеорологических ИСЗ. – 1985. – 112с
1467622
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Государственный научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Ходарева Ю.К., Тищенко А.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вип. 23 : Цифровые методы обработки многозональной космической информации. – 1985. – 144с
1467623
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Государственный научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Волкова А.М., Яковлева С.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вип. 24 : Определение спектральных характеристик природных обьектов на полигонах и вопросы эфективности космических систем. – 1985. – 120с
1467624
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Бурцева А.И., Карпова А.В., Успенского А.Б. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 25 : Методы определения параметров атмосферы и океана по спутниковым данным. – 1986. – 160с : рис.
1467625
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Яковлева В.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 26 : Радиофизические методы исследования природной среды. – 1986. – 176с : рис.
1467626
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Карпова А.В., Успенского А.Б. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 30 : Методы и средства обработки космических гидрометеорологических данных. – 1988. – 184с : рис. – (Серия Б)
1467627
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Ходарева Ю.К., Хижниченко В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 31 : Методы и средства обработки эрокосмических данных о параметрах природной среды. – 1988. – 168с : рис. – (Серия В)
1467628
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Успенского А.Б., Спиридонова Ю.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 33 : Методы и средства обработки космических гидрометеорологических данных. – 1989. – 168с : рис., табл. – (Серия Б)
1467629
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Евдокимова В.П., Стрижевского В.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 35 : Методы и средства обработки аэрокосмических данных о параметрах природной среды. – 1989. – 184с : рис., табл. – (Серия В)
1467630
   Труды государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов / Научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов; Под. ред. Гончарова А.К. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9949
Вып. 37 : Дистанционные методы и аппаратура получения данных о природных ресурсах земли и окружающей среде. – 1990. – 200с : рис. – (Серия А)
1467631
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Осипова Ю.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 125 : Вопросы гидрологии южных морей. – 1975. – 159с : рис., табл,
1467632
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт. – Москва
Вып. 60. – 1982
1467633
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Байдина С.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 172 : Гидрология устьев рек. – 1984. – 160с : рис., табл,
1467634
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Баранова Е.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 175 : Океанография и метеорология атлантического океана. – 1984. – 116с : рис., табл,
1467635
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Иванова Г.С., Киреева И.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 163 : Методика измерений и расчета океанографических характеристик. – 1985. – 148с : рис., табл,
1467636
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Белевича Р.Р. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 173 : Гидрометеорологические условия энергоактивных зон Антлантического океана. – 1985. – 136с : рис., табл,
1467637
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Шлыгина И.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 174 : Исследования процессов при сбросе отходов в море. – 1985. – 132с : рис., табл,
1467638
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Гоптарева Н.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 168 : Вопросы гидрологии морей. – 1986. – 124с : рис., табл,
1467639
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Рябинина А.И., Альтмана Э.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 176 : Гидрология и гидрохимия южных морей. – 1986. – 136с : рис., табл,
1467640
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Симонова А.И., Михайлова В.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 177 : Гидрохимические и гидробиологические исследования в Северной Антлантике. – 1986. – 140с : рис., табл,
1467641
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Байдина С.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 179 : Гидрология устьев рек. – 1986. – 144с : рис., табл,
1467642
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Сафронова Г.Ф., Лагутина Б.Л., Матушевского Г.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 188 : Вопросы динамики моря. – 1989. – 168с : рис., табл,
1467643
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Симонова А.И., Орловой И.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 182 : Проблемы комплексного мониторинга химического загрязнения Мирового океана. – 1990. – 196с : рис., табл,
1467644
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Белевича Р.Р. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 190 : Океанология и метеорология Антлантического океана. – 1990. – 164с : рис., табл,
1467645
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Мединца В.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 194 : Экологические исследования состояния поверхности океана и приводной атмосферы. – 1990. – 160с : рис., табл,
1467646
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Цыцарина А.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 183 : Гидрология морей и Устьев рек. – 1991. – 196с : рис., табл,
1467647
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Полонского В.Ф. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7119
Вып. 198 : Гидрология устьев рек. – 1991. – 204с : рис., табл,
1467648
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Трубкина И.П., Чиквиладзе Г.Н. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 199 : Методы измерения и анализа гидрофизических характеристик. – 1991. – 184с : рис., табл,
1467649
   Труды государственного океанографического института / Океанографический институт; Под. ред. Альтимана Э.Н., Резинина А.И. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 205 : Комплексные исследования южных морей. – 1992. – 148с : рис., табл,
1467650
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Шикломанова И.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 291 : Влияние хозяйственной деятельности на водные ресурсы и гидрологический режим. – 1984. – 160с
1467651
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Усачева В.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 299 : Использование аэрокосмической информации в иссладованиях вод суши. – 1984. – 136с
1467652
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Попова О.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 300 : Исследования подземного стока. – 1984. – 120с
1467653
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Гусева С.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 302 : Вопросы государственного водного кадастра и методы автоматизированной обработки гидрологических данных. – 1984. – 104с
1467654
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Снищенко Б.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 318 : Русловые процессы и динамика водоемов. – 1984. – 144с
1467655
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Румянцева В.А., Вуглинского В.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 296 : Использование методы водного баланса в гидрологических исследованиях. – 1985. – 119с
1467656
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Снищенко Б.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 301 : Русловые процессы рек и динамика водоемов. – 1985. – 144с
1467657
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Виноградова Ю.Б. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 304 : Математическое моделирование в гидрологии. – 1985. – 111с
1467658
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Донченко Р.В., Чижова А.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 309 : Исследования, расчеты и прогнозы ледовых явлений на реках и водохранилищах. – 1985. – 88с
1467659
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Будыко М.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 317 : Исследование изменений климата и влагооборота. – 1985. – 80с
1467660
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Калюжного И.Л., Павловой К.К. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 308 : Вопросы гидрофизики. – 1986. – 160с
1467661
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Капотовой Н.И., Ливановой Н.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 311 : Эксперименальные гидрологические исследования на Валдае. – 1986. – 136с
1467662
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Доброумова Б.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 312 : Вопросы гидрологии БАМа. – 1986. – 136с
1467663
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Снищенко Б.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 320 : Исследование изменений климата и влагооборота. – 1986. – 144с
1467664
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Калюжного И.Л., Павловой К.К. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 322 : Вопросы гидрофизики. – 1986. – 128с
1467665
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Иследования формирования речного стока и методы его расчета. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 324 : Исследования формирования речного стока и методы его расчета. – 1986. – 136с
1467666
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Нежиховского Р.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 313 : Гидрологические аспекты проблемы территориального перераспределения речного стока. – 1987. – 136с
1467667
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Левченко Г.П., Тульверта В.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 326 : Вопросы гидрологии малиорируемых территорий. – 1987. – 128с
1467668
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Усачева В.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 329 : Использование аэрокосмической информации в исследованиях вод суши. – 1987. – 128с
1467669
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Шикломанова И.А., Преображенокого Л.Ю. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 321 : Исследование водной системы Ладожское озеро - река Нева - Невская губа и восточная часть Финского залива. – 1988. – 152с
1467670
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Будыко М.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 330 : Исследование изменений климата и влагооборота. – 1988. – 152с
1467671
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Капотовой Н.И., Ливановой Н.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 331 : Эксперементальные гидрологические исследования на Валдае. – 1988. – 136с
1467672
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Попова О.В., Соколова Б.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 335 : Исследования подземного стока. – 1988. – 182с
1467673
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Снищенко Б.Ф. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 336 : Русловые процессы рек и динамика водоемов. – 1988. – 176с
1467674
   Труды государственного ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Будыко М.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-6872
Вып. 340 : Исследование изменений климата и влагооборота. – 1988. – 160с
1467675
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Фатеева Н.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 476 : Метрологические исследование и вопросы поверки метеорологической аппаратуры. – 1985. – 136с
1467676
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Ракиповой Л.Р., Сазонова В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 486 : Гелиогеофизические факторы погоды и климата. – 1985. – 128с
1467677
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Кондратьева К.Я., Корзова В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 489 : Радиоционные исследования в атмосфере. – 1985. – 160с
1467678
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Степаненко В.Д., Мельника Ю.А., Щукына Г.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 490 : Методы активной и пассивной радиолокации в метеорологии. – 1985. – 120с
1467679
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Юдина М.И., Кароля И.Л., Шнеерова Б.Е. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 494 : Вопросы численного моделирования климата и гидродинамического прогноза погоды. – 1985. – 128с
1467680
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Берлянда М.Е. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 495 : Атмосферная диффузия и загрязнение воздуха. – 1985. – 168с
1467681
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Красова В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 492 : Методы и средства контроля загрязнений атмосферы и промышленных выбросов. – 1987. – 168с
1467682
   Труды государственного ордена трудового красного знамени главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Романова Е.В., Светловой Т.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0376-1274
Вып. 523 : Методика и технические средства обеспечения метеорологических наблюдений. – 1989. – 208с
1467683
   Труды государственного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации". – Москва ; Обнинск. – ISBN 978-5-904240-15-8
Вып. 344 : Физика атмосферы и прогноз погоды. – 2010
1467684
   Труды государственного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации". – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 345 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1467685
  Государственный Труды Государственногог заповедника «Столбы» / Государственный, заповедник «Столбы». – Красноярск
Вып. 13. – 1982
1467686
   Труды Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина / Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина. – Москва
Вып. 18. – 1982
1467687
   Труды государственого ордена трудового красного знамени гидрологического института / Государственный ордена трудового красного знамени гидрологический институт; Под. ред. Попова А.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 224 : Эксперементальные гидрологические исследования на Валдае. – 1975. – 95с
1467688
  Наметкин С.С. Труды Д.И. Менделеева в области изучения нефти и нефтяной промышленности / С.С. Наметкин. – Л., 1934. – 14с.
1467689
  Барзаковский В.П. Труды Д.И. Менделеева в области химии силикатов и стеклообразного состояния / В.П. Барзаковский, Р.Б. Добротин ; АН СССР, Ин-т химии силикатов, Ин-т истории естествознания и техники, Комиссия по разработке научного наследия и изданию трудов Д.И. Менделеева. – Москва ; Ленинград : [Б. и.], 1960. – 219 с. : ил.
1467690
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Глубокова В.Н., Мельниковой З.Д. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 108 : Гидрологические исследования и прогнозы. – 1985. – 120с
1467691
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Подойцыной Э. Н., Худяковой А.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 121 : Агрометеорология. – 1985. – 136с
1467692
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под ред. Павлова Н.И., Евдокимовой Л.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 123 : Синоптическая метеорология. – 1985. – 128с
1467693
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 124 : Агрометеорология. – 1985. – 112с
1467694
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Ломакина А.В., Нелезина А.Д. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 106 : Результаты экспедиционных исследований энергоактивной зоны Куросио в 1981 г. – 1986. – 112с
1467695
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Глубокова В.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 126 : Гидрологические исследования. – 1986. – 104с
1467696
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Волкова Ю.Н., Карасева Е.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 127 : Результаты экспедиционных исследований энергоактивной зоны Куросио. – 1987. – 128с
1467697
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Лисотурского Н.И., Виприцкой А.К. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 128 : Вопросы синоптической метеорологии и климатологии. – 1987. – 136с
1467698
   Труды Дальневосточного ордена трудового красного знамени регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Волкова Ю.Н., Карасева Е.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0505-8147
Вып. 139 : Вопросы взаимодействия океана и атмосферы и долгосрочные прогнозы погоды. – 1988. – 136с
1467699
   Труды Дальневосточной археологической экспедиции. Т. 1 // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – № 86 : Труды Дальневосточной археологической экспедиции. Т. 1. Древние культуры Дальнего Востока. – С. 1-244, рис.
1467700
   Труды двадцать пятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1991 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1991. – 126 с.
1467701
   Труды двадцать пятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 11-14 сентября 1990 г.) : секция "К.Э, Циолковский и филосоыские проблемы освоение космоса". – Москва : Знание, 1991. – 244 с.
1467702
   Труды двадцать четвертых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 12-15 сентября 1989 г.) : секция "К.Э. Циолковский и философские проблемы освоения космоса". – Москва : Знание, 1991. – 187 с.
1467703
  Археологический Труды двенадцатого Археологического съезда в Харькове 1902. Т. 2 : в 3 т. / Археологический, (12 ; 1902 ; Харьков) съезд; Под ред. гр. Уваровой // Раскопки курганов в Западной Волыни. О каменном веке в Западной Волыни / В.Б. Антонович. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1901. – [1], 590, 22 с., 11 л. ил


  Содержание: ТРУДЫ Двенадцатого археологического съезда В ХАРЬКОВЕ. Том II. 1902. Под редакцией графини Уваровой. МОСКВА. Типография Г. Лисснера и Д. Собко, Воздвиженка, Крестовоздвиженский пер., д. Лисснера. 1905: Альбовский, К. К первоначальной ...
1467704
   Труды Двенадцатого Археологического съезда в Харькове 1902
Т. 1. – IV, 751 с.
1467705
   Труды Двенадцатого Археологического съезда в Харькове 1902 / под ред. графини Уваровой. – Москва : Тип. Г.Лисснера и Д.Собко
Т.2. – 1905. – 590, 22 с.
1467706
   Труды Двенадцатого Археологического съезда в Харькове 1902 / под ред. графини Уваровой. – Москва : Тип. О-ва распрстр. пол. книг, аренд. В.И.Вороновым
Т. 3. – 1905. – VI, 427, 48 с.
1467707
   Труды двенадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 14-16 сентября 1977 г.) : секция "К.Э. Циолковский и философские проблемы освоения космоса". – Москва : Знание, 1979. – 77 с.
1467708
   Труды двенадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 14-16 сентября 1977 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1979. – 107 с.
1467709
   Труды двенадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 14-16 сентября 1977 г.) : секция "К.Э. Циолковский и проблемы ракетной и космической тезники". – Москва : Знание, 1979. – 137 с.
1467710
   Труды двенадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 14-16 сентября 1977 г.) : секция "Авиация и воздухоплавание". – Москва : Знание, 1979. – 88 с.
1467711
   Труды девятой сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1961. – 331 с.
1467712
   Труды десятой Всесоюзной школы-семинара по статистической гидроакустике. – Новосибирск, 1980. – 144с.
1467713
   Труды десятой сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 380 с.
1467714
   Труды десятых одинадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 1975, 1976 г.) : секция "К.Э. Циокловский и научное прогнозирование". – Москва : Знание, 1979. – 152 с.
1467715
   Труды десятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 16-19 сентября 1975 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1976. – 177 с.
1467716
   Труды десятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 16-19 сентября 1975 г.) : секция "Исследование научного творчества К.Э. Циокловского". – Москва : Знание, 1977. – 73 с.
1467717
   Труды десятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 16-19 сентября 1975 г.) : секция "Авиация и воздухоплавание". – Москва : Знание, 1977. – 77 с.
1467718
   Труды десятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 16-19 сентября 1975 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1977. – 216 с.
1467719
   Труды десятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 16-19 сентября 1975 г.) : секция "К.Э. Циокловский и проблемы астрономии и небесной механики". – Москва : Знание, 1977. – 131 с.
1467720
   Труды Донецкого государственного технического университета / Донецкий государственный технический университет. – Донецк : Донецкий государственный технический университет
К 70-летию кафедры "Горная механика". – 1999. – (Горно-электромеханическая ; Вып. 7)
1467721
   Труды Донецкого государственного технического университета. Горно-геологическая / Донецкий государственный технический университет. – Донецк : Донецкий государственный технический университет. – ISBN 966-7559-25-4
  Вып. 11. – 2000. – З в.17 дивись "Праці"
1467722
   Труды Донецкого государственного технического университета. Экономическая / Донецкий государственный технический университет. – Донецк : Дон ДТУ
  Вып. 19. – 2000
1467723
   Труды Донецкого государственного технического университета. Химия и химическая технология / Донецкий государственный технический университет. – Донецк : Донецкий государственный технический университет
  Вып. 13. – 2000. – З в.17 дивись "Праці"
1467724
   Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института : Библиографический указатель за 1925-1960 гг. – Сталино, 1960. – 56с.
1467725
   Труды дрейфующей станции "Северный полюс" : Научные отчеты и результаты наблюдений дрейфующей экспедиции Главсевморпути 1937-1938 гг. – Ленинград : Изд. Главсевморпути
Том 1 : Экспдиция на полюс. Дрейфующая танция. Полет. Радиостанция "Upol". Астрономические определения. – 1940. – 334с.
1467726
   Труды дрейфующей экспедиции Главсевморпути на ледокольном пароходе "Седов" 1937-1940 гг.. – Москва-Ленинград : Изд. Главсевморпути, 1940. – 402с.
1467727
   Труды Закавказского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Чикваидзе Г.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 82(89) : Вопросы гидропрогнозов, гидрологии мелиорируемых территорий и влияния хозяйственной деятельности на сток рек. – 1987. – 169с
1467728
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института / Главное Тюменское производственное ордена Ленина геологическое управление; Под. ред. Кудрявцева В.С. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 65 : Изучение нефтегазоносных толщ Западно-Сибирской равнины методами промысловой геофизики. – 1974. – 152с
1467729
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология). – Тюмень
Вып. 163. – 1981
1467730
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Западно-Сибирский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт (ЗапСибНИГНИ). – Тюмень
Вып. 167. – 1981
1467731
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология). – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 182. – 1983
1467732
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Генералова П.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 185 : Кайнозойский морфолитогенез Западной Сибири. – 1983. – 96с
1467733
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Горского А.Т. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 181 : Проводка скважин в сложных геологических условиях. – 1984. – 143с
1467734
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Бочкарева В.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 188 : Выделение и корреляция основных странов мезозоя Западной Сибири. – 1984. – 147с
1467735
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Ясовича Г.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 189 : Палеогеоморфология Западной Сибири в Фанерозое. – 1984. – 158с
1467736
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Рылькова А.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 191 : Геохимия природной системы порода - органическое вещество - вода - нефть (ГАЗ). – 1984. – 116с
1467737
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Волкова А.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 192 : Методы математического моделирования при решении прикладных задач нефтяной геологии. – 1984. – 127с
1467738
   Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Нестерова И.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Вып. 195 : Новые направления и методы геологоразведочных работ Западно-Сибирского экономического района. – 1984. – 185с
1467739
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Кошинского С,Д., Дробышева А.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 45 : Статестические методы в климатологии и вопросы механизации обработки метеорологической инфомации. – 1979. – 136с
1467740
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии. – Москва
Вып. 55. – 1982
1467741
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Прокопьева И.П., Фадеевой И.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 64 : Прогноз погоды и вопросы авиационной метеорологии. – 1984. – 132с
1467742
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Романова Л.Н., Виноградовой Г.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 83 : Статестические методы в метеорологии. – 1988. – 128с
1467743
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Климовой Е.Г., Чолаха И.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 89 : Численные методы анализа и прогноза погоды. – 1989. – 144с
1467744
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Барахтина В.Н. , Прокопьева И.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 90 : Прогноз погоды и вопросы авиационной метеорологии. – 1989. – 90с
1467745
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Ергина В.П., Лысенко В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 92 : Вопросы гидрологии Сибири. – 1990. – 108с
1467746
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Виноградовой Г.М., Завалишина Н.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 93 : Физико-статистические методы в метеорологии. – 1990. – 140с
1467747
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Комитет по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды минестерства экологии и природных ресурсов российской федерации; Под. ред. Буракова Д.А., Еремина В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 94 : Вопросы гидрометеорологии Восточной Сибири. – 1991. – 132с
1467748
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Дробышева А.Д., Черниковой М.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0236-4670
Вып. 95 : Вопросы климатологии и агрометеорологии. – 1991. – 148с
1467749
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Фоменко А.А., Ривина Г.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 96 : Численный анализ и прогноз погоды. – 1991. – 124с
1467750
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Комитет по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды минестерства экологии и природных ресурсов российской федерации; Под. ред. Ергина В.П., Лысенко В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0236-4670
Вып. 98 : Гидрологические исследования в Сибири. – 1992. – 160с
1467751
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Романова Л.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 69 : Применение скользящего контроля в прогнозе погоды. – 1984. – 124с
1467752
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Подлипского Ю.И., Чайковской Т.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 70 : Комплексные исследования Новосибирского водохранилища. – 1985. – 140с
1467753
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Черниковой М.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 71 : Вопросы агрометеорологии. – 1985. – 80с
1467754
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Лысенко В.В., Топорова В.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 72 : Гидрологический режим и русловые процессы рек Сибири. – 1985. – 121с
1467755
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Ковалевой Т.Е., Сперанского Л.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 73 : Охранна атмосферного воздуха. – 1985. – 125с
1467756
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Барахтина В.Н., Прокопьевой И.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 74 : Вопросы синоптической и авиационной метеорологии. – 1985. – 92с
1467757
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Мальбахова В.М., Крупчатникова В.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 75 : Численные методы прогноза погоды и моделирования общей циркуляциии атмосферы. – 1985. – 104с
1467758
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Мальбахова В.М., Крупчатникова В.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 77 : Численные методы прогноза погоды. – 1986. – 112с
1467759
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Черниковой М.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 67 : Вопросы агрометеорологии. – 1987. – 132с
1467760
   Труды Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Черниковой М.И., Дробышева А.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-359X
Вып. 82 : Вопросы агрометеорологии и климатологии. – 1987. – 132с
1467761
   Труды Зоологического института АН СССР / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 104. – 1981
1467762
   Труды Зоологического института АН СССР / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 105. – 1981
1467763
   Труды Зоологического института АН СССР / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 106. – 1981
1467764
   Труды Зоологического института АН СССР / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 107. – 1981
1467765
   Труды Зоологического института АН СССР / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 90. – 1982
1467766
   Труды Зоологического института АН СССР / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 97. – 1982
1467767
   Труды Зоологического института АН СССР / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 100. – 1982
1467768
   Труды Зоологического института АН СССР / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 108. – 1982
1467769
   Труды Зоологического института АН СССР / Зоологический институт АН СССР. – Ленинград
Т. 110. – 1982
1467770
  Зоологический Труды Зоологического института РАН / Зоологический, институт РАН. – Ленинград
Т. 98. – 1983
1467771
  Жур Петр Труды и дни Кобзаря / Жур Петр. – Люберцы : Люберецкая газета, 1996. – 568 с. – ISBN 5-89114-003-9
1467772
  Орлова А.А. Труды и дни М.П. Мусоргского / А.А. Орлова. – Москва : Музгиз, 1963. – 702 с.
1467773
  Шторм Г.П. Труды и дни Михаила Ломоносова / Г.П. Шторм. – М, 1932. – 301с.
1467774
  Данин Д.С. Труды и дни Нильса Бора (1885 - 1962) / Д.С. Данин. – Москва : Знание, 1985. – 80 с.
1467775
  Лернер Н.О. Труды и дни Пушкина / Н.О. Лернер. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1910. – [2], 577 с. – На тит. л. : Удостоено полной премии Пушкинского Лицейного Общества. - Экз. в разных переплетах. – Библиогр.: с. 8-11
1467776
   Труды и записки Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 3, к. 1, 2. – 1826. – 273, 205 c. 7 грав., розд. паг.
1467777
   Труды и записки Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 3, к. 1. – 1826. – 273 c.
1467778
   Труды и записки Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 3, к. 1, 2. – 1826. – 273, 205, X c. розд. паг.
1467779
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 3, к. 2. – 1827. – 205, Х, 80, 20, 2 c. разд. пагін.
1467780
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 3, к. 2. – 1827. – 205, Х, 80, 20, 2 c. разд. пагін.
1467781
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 4, к. 1. – 1828. – 303, [3] c.
1467782
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 4, к. 1, 2. – 1828. – 303, 80, 20 c. розд. паг.
1467783
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 4, к. 1, 2. – 1828. – 303, [3], 80, 20, II c. розд. паг.
1467784
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 4, к. 1; Ч. 5, к. 1. – 1828. – 303, [3], 310 c. розд. паг.
1467785
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 4, к. 1. – 1828. – 302, [3] c.
1467786
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 5, к. 1. – 1830. – 310 c.
1467787
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 5, к. 1. – 1830. – 310 c.
1467788
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 5, к. 1. – 1830. – 310 c.
1467789
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 5, к. 1. – 1830. – 310 c.
1467790
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 5, к. 1. – 1830. – 310 c.
1467791
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 5, к. 1. – 1830. – 310 c., 6 грав.
1467792
   Труды и летописи Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 6 : Ч. 6. – 1833. – 257 p.
1467793
   Труды и материалы научных конгрессов в 1979-80 гг.. – Ленинград
Вып. 2 (20). – 1982
1467794
   Труды и материалы научных конгрессов и совещаний, опубликованные за рубежом в 1961 году : Указатель. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 109 с.
1467795
   Труды и материалы научных конгрессов и совещаний, опубликованные за рубежом в 1962 году : Указатель. – Ленинград : Издательство АН СССР
3. – 1964. – 135 с.
1467796
   Труды и материалы научных конгрессов и совещаний, опубликованные за рубежом в 1963 году : Указатель. – Ленинград : Издательство АН СССР
4. – 1964. – 127 с.
1467797
  Мякотин В.А. Труды И.В. Лучицкого по малорусской истории // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 369-373. – ISBN 978-966-02-4601-0
1467798
  Александров Г.Ф. Труды И.В. Сталина о языкознании и вопросы исторического материализма / Г.Ф. Александров ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 512 с.
1467799
  Селюминова Н.И. Труды И.В.Нетушила по латинскому языку : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Селюминова Н.И. ; МВО СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Днепропетровск, 1954. – 17с.
1467800
   Труды института. – Москва, 1970. – 140 с.
1467801
   Труды института : Расчет и конструирование средств электроизмерительной техники. – Ленинград : ВНИИЭП, 1976. – 182с.
1467802
   Труды института : Теоретические исследования в электроизмерительной технике. – Ленинград : ВНИИЭП, 1976. – 140с.
1467803
   Труды института : Элементы, узлы, блоки средств электроизмерительной техники. – Ленинград : ВНИИЭП, 1981. – 159с.
1467804
   Труды института "ВОДГЕО". – Москва, 1980. – 130 с.
1467805
   Труды института географии. – Москва; Ленинград : АН ССР
Вып. 37 : Проблемы палеогеграфии четвертичного периода. – 1946. – 399с.
1467806
   Труды института геологии / Академии наук СССР Карельский филиал. – Ленинград : Наука
Вып. 39 : Голд М.И. Геофизические методы при поисках тектонических пегматитоносных зон. – 1978. – 116с
1467807
   Труды института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 36. – 1982
1467808
   Труды института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 38. – 1982
1467809
   Труды института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 43. – 1983
1467810
   Труды института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Москва
Вып. 571. – 1983
1467811
   Труды института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар. – ISSN 0568-6156
Вып. 47 : Печорский нефтегазовый бассейн (литология и тектоника). – 1984. – 132с
1467812
   Труды института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 49 : Палеозой Севера Урала и Печорской синеклизы. – 1984. – 60с
1467813
   Труды института геологии : Минералогический сборник / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар. – ISSN 0568-6156
Вып. 50 : Минералы и минералообразование. – 1984. – 115с
1467814
   Труды института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар. – ISSN 0568-6156
Вып. 51 : Эксперементальные модели минералообразования и рост кристаллов. – 1985. – 94с
1467815
   Труды института геологии / Академии наук СССР Карельский филиал. – Ленинград : Наука
Вып. 53 : магматизм Севера Урала и Тимана. – 1985. – 81с
1467816
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Боголепов К.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 445 : Вотах О.А. Структурные элементы земли. – 1970. – 216с
1467817
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 164 : Годовиков А.А. Введение в минералогию. – 1973. – 256с : фототабл.
1467818
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 218 : Ивановский А.Б., Шуригина М.В. Ревизия ругоз Урала. – 1975. – 68с
1467819
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 340 : Ордовик Сибирской платформы опорные разрезы верхнего ордовика (биостратиграфия и фауна). – 1978. – 164с
1467820
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Жарков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 394 : Благовидов В.В. Неогеновые соленосные формации средней и центральной Азии. – 1978. – 150с
1467821
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Соболев В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 418 : Поисковые критерии сульфидных руд Норильского типа. – 1978. – 167с : табл.
1467822
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 420 : Докембрий континентов. Складчатые области и молодые платформы Восточной Европы и Азии. – 1978. – 320с
1467823
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 387 : Форминиферы дальневосточных морей СССР. – 1979. – 398с
1467824
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Пинус Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 413 : Вартанова Н.С., Завьялова И.В., Щербакова З.В. Мезозойский инрузивный магматизм Юго-Западного Забайкалья. – 1979. – 160с : табл.
1467825
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Пузырев Н.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 355 : Клем-Мусатов К.Д. Теория краевых волн и ее применение в сейсмике. – 1980. – 296с
1467826
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 453. – 1982
1467827
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 462. – 1982
1467828
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 498. – 1982
1467829
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 503. – 1982
1467830
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 510. – 1982
1467831
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 516. – 1982
1467832
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 521. – 1982
1467833
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 539. – 1982
1467834
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 564. – 1983
1467835
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 567. – 1983
1467836
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 588 : Структурные элементы земной коры и их эволюция. – 1983. – 185с. – Список літ.: с.145-152
1467837
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 568 : Палеозой Юго-Востока Западно-Сибирской плиты. – 1984. – 232с
1467838
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 574 : Магнезиальные базиты запада Сибирской платформы и вопросы никеленосности. – 1984. – 208с : табл.
1467839
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 575 : Прибайкальский полиметаллический рудный пояс. – 1984. – 136с : табл.
1467840
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 584 : Палеонтология и биостратиграфия палеозоя Сибири. – 1984. – 166с : табл.
1467841
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 585 : Позднеюрские и раннемеловые Arcacea (Bivalvia) Севера СССР. – 1984. – 128с : табл. – Список літ.: с. 99-104
1467842
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 586 : Дагис А.С., Казаков А.М. Стратиграфия, литология и цикличность триасовых отложений севера Средней Сибири. – 1984. – 177с : табл. – Список літ.: с. 99-104
1467843
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 587 : Генетическая минералогия и геохимия рудных месторождений Сибири. – 1984. – 176с
1467844
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 589 : Органическая геохимия палеозойских отложений Юга Западно-Сибирской плиты. – 1984. – 192с
1467845
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Яншин А.Л. – Новосибрск : Наука
Вып. 591 : Сравнительная характеристика эвапоритовых формаций. – 1984. – 161с
1467846
   Труды института геологии и геофизики = Environment and life at the boundaries of Cenozoic epochs in Siberia and Far East / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 593 : Среда и жизнь на рубежах эпох кайнозоя в Сибири и на Дальнем Востоке. – 1984. – 200с
1467847
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 594 : Чаро-токкинская кремнисто-железорудная формация. – 1984. – 160с
1467848
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 597 : Проблематики палеозоя и мезозоя. – 1984. – 156с
1467849
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 600 : Стратиграфия, фауна и флора триса Сибири. – 1984. – 80с
1467850
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Щербаков Ю.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 601 : Ножкин А.Д., Крестин Е.М. Радиоактивные элементы в породах раннего докембрия (на примере КМА). – 1984. – 128с
1467851
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 639 : Кузнецов В.В. Физика замли и солнечной системы (модели образования и эволюции). – 1984. – 92с. – Список літ.: с.145-152
1467852
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 579 : Карогодин Ю.М., Гайдебурова Е.А. Системные исследования слоевых асоциаций нефтегазоносных бассейнов (по комплексу промыслово-геофизических данных). – 1985. – 112с : карта
1467853
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Белоусов А.Ф. – Новосибрск : Наука
Вып. 602 : Мананков А.В., Шарапов В.Н. Кинетика фазовых переходов в базитовых раславах и магмах. – 1985. – 176с
1467854
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Зонейншан Л.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 604 : Борукаев Ч.Б. Структура докембрия и тектоника плит. – 1985. – 190с
1467855
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 605 : Боголепов К.В. Типы структурных элементов и эволюция земной коры. – 1985. – 296с
1467856
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 611 : Просвечивающая электронная микроскопия в задачах генетической минералогии. – 1985. – 112с. – Список літ.: с. 101-107
1467857
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 613 : Геология и радиохимия Средней Сибири. – 1985. – 200с. – Бібліогр.: 12 назв., Список літ.: с. 191-192
1467858
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Багатов В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 614 : Ван А.В., Казанский Ю.П. Вулканокласический материал в осадках и осадочных породах. – 1985. – 128с. – Список літ.: с. 119-127
1467859
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 616 : Мазуров М.П. Генетические модели скарновых железорудных формаций. – 1985. – 184с
1467860
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 638 : Ильина В.И. Палионология Юры Сибири. – 1985. – 240с. – Список літ.: с. 202-225
1467861
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 650 : Беляев С.Ю. Тектоника Чарской зоны (Восточный Казахстан). – 1985. – 117с
1467862
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Велинский В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 640 : Леснов Ф.П. Петрохимия полигенных базит- гипербазитовых плутонов складчатых областей. – 1986. – 135с
1467863
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев Н.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 641 : Велинский В.В., Банников О.Л. Оливины Альпинотипных гипербазитов. – 1986. – 104с
1467864
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Вышемирский В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 649 : Беженовский горизонт Западной Сибири стратиграфия, палеогеография, экосистема, нефтеносность. – 1986. – 216с
1467865
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 662 : Эндогенные рудные формации Сибири и проблемы рудообразования. – 1986. – 200с
1467866
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 666 : Фауна и флора силура Заполярья Сибирской платформы. – 1986. – 216с : табл.
1467867
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журавлева И.Т. – Москва : Наука
Вып. 669 : Биостратиграфия и палеонтология кембрия Северной Азии. – 1986. – 232с : табл.
1467868
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Занин Ю.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 673 : Яншин А.Л., Жарков М.А. Фосфор и калий в природе. – 1986. – 192с
1467869
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Матусевич В.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 643 : Гидро - и инженерно- геологические условия юга-запада Западно - Сибирской равнины. – 1987. – 128с. – Список. літ.: с. 126-128
1467870
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 651 : Микрофауна и биостратиграфия фанерозоя Сибири и смежных регионов. – 1987. – 240с : табл.
1467871
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Лапин С.С., Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 667 : Долгушин С.С., Павлов А.Л. Механизм формирования магнетитовых месторождений на примере Алтае-Сиянской склатчатой области. – 1987. – 186с
1467872
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 670 : Ультрамикро-структуры фосфоритов (Атлас фотографий). – 1987. – 224с : фототабл.
1467873
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Архипов С.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 672 : Морены и динамика оледенений Западной Сибири. – 1987. – 160с. – Список. літ.: с. 151-158
1467874
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дубутолов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 674 : Ископаемые известковые водоросли Морфология, систиматика, методы изучения. – 1987. – 225с
1467875
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 678 : Киргинцев А.Н. Термо-динамика и растворы. – 1987. – 232с
1467876
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев Н.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 679 : Минералообразование в эндогенных процессах. – 1987. – 104с
1467877
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 680 : Задорожный В.М. Фораминиферы и биостратиграфия девона Западно-Сибирской плиты и ее складчатого обрамления. – 1987. – 128с
1467878
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Николаев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 683 : Подземные воды Юга Западной Сибири. – 1987. – 168с
1467879
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А., Журавлева И.Т. – Новосибрск : Наука
Вып. 686 : Среда и жизнь в геологическом прошлом. Палеоландшафты морей и континентов. – 1987. – 144с
1467880
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С. – Москва : Наука
Вып. 689 : Борельный триас. – 1987. – 121с
1467881
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Захаров В.А. – Москва : Наука
Вып. 691 : Меледина С.В. Аммониты и зонтальная стратиграфия келловея суббореальных районов СССР. – 1987. – 121с
1467882
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 692 : Осадочные формации и обстановки их образования. – 1987. – 158с
1467883
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Гудина В.И. – Москва : Наука
Вып. 694 : Янко В.В., Троицкая Т.С. Подне-четвертичные форминиферы Черного моря. – 1987. – 112с : табл.
1467884
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бгатов В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 700 : Осадочные породы классификация, характеристика, генезис. – 1987. – 216с. – Список літ.: с. 198-203
1467885
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 655 : Кузнецов П.П. Симонов В.А. Офиолиты и рифты. – 1988. – 152с : фото. – Список літ.: с. 135-150
1467886
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Жарков М.А., Конторович А.Э. – Новосибрск : Наука
Вып. 671 : Вахуров С.Ф., Евтушенко В.М., Переладов В.С. Куонамсая биотуминозная карбонатно-сланцевая формация. – 1988. – 161с : фототабл. – Список. літ.: с. 141-152
1467887
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Елкин Е.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 698 : Граптолиты, кондонты и стратиграфия силура, нижнего девона Северного Кавказа. – 1988. – 221с : карта, табл.
1467888
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Пузырев Н.Н., Гольдии С.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 704 : Математические проблемы интерпритации данных сейсморазведки. – 1988. – 224с
1467889
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Казанский Ю.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 705 : Геохимия литогенеза в условиях сероводородного заражения Черное море. – 1988. – 194с. – Список літ.: с. 182-192
1467890
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 706 : Фотиади Э.Э., Шарловская Л.А., Захарова Т.Л. Строение земной коры и верхней мантии региона БАМ по геоло-геофизическим данным. – 1988. – 104с. – Список літ.: с. 96-102
1467891
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журавлева И.Т., Ильина В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 707 : Верхний палеозой Ангариды. Фауна и флора. – 1988. – 265с
1467892
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Э.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 709 : Кузнецов В.А. Проблемы рудно-формационного анализа и металлогении. – 1988. – 244с : карта, табл. – Бібліогр.: 450 назв, Список. літ.: с. 215-229
1467893
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А. – Москва : Наука
Вып. 714 : Дагис А.С., Ермакова А.С. Бореальные позднеоленекские аммоноидеи. – 1988. – 136с. – Список. літ.: с. 125-127
1467894
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Є.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 715 : Синяков В.И. Железорудные формации Сибири. – 1988. – 81с. – Список. літ.: с. 76-80
1467895
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Елкин Е.А., Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 718 : Фауна и стратиграфия палеозоя Средней Сибири и Урала. – 1988. – 163с : табл.
1467896
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кашменская О.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 719 : Рельеф Западно-Сибирской равнины. – 1988. – 192с
1467897
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журавлева И.Т., Репина Л.Н. – Москва : Наука, 1960-
Вып. 720 : Кембрий Сибири и Средней Азии. – 1988. – 210с
1467898
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кусковский В.С., Золотарев Г.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 725 : Формирование берегов Ангаро-Енисейских водохранилищ. – 1988. – 113с
1467899
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Николаев В.А., Чернов Г.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 746 : Рельеф Алтае-Саянской горной области. – 1988. – 206с. – Список літ.: с. 197-205
1467900
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 668 : Кайнозой Сибири и Северо-Востока СССР. – 1989. – 186с
1467901
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Захаров В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 696 : Богомолов Ю.И. Полиптихиты (амониты) и биостратиграфия бореального валанжина. – 1989. – 200с
1467902
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кривенко А.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 711 : Мезозойская лампрофир-диабазовая формация Юга Сибири. – 1989. – 167с. – Список. літ.: с. 154-165
1467903
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Трофимук А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 716 : Карогодин Ю.Н., Гайдебурова Е.А., Желев С.К. Системный анализ палеогеновых отложений нижнекамчийского прогиба Болгарии (в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности). – 1989. – 109с : карта
1467904
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Тесаков Ю.И. – Москва : Наука
Вып. 717 : Кульков Н.П., Севергина Л.Г. Стратиграфия и брахиоподы ордовика и нижнего силура горного Алтая. – 1989. – 223с
1467905
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 727 : Соболев Е.С. Триасовые наутилиды Северо-Восточной Азии. – 1989. – 192с : табл.
1467906
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Золотухин В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 730 : Рябов В.В. Ликвация в природных стеклах на примере траппов. – 1989. – 224с. – Список літ.: с. 122-126
1467907
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев Н.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 739 : Золотухин В.В., Васильев Ю.Р., Дюжиков О.А. Многообразие траппов и исходные магмы (на прмере Сибирской платформы). – 1989. – 248с : мікрофотографії. – Список літ.: с. 243-246
1467908
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 740 : Физика земли новый взгляд на некоторые проблемы. – 1989. – 128с. – Список літ.: с. 122-126
1467909
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И., Оболенский А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 747 : Магматизм медно-молибденовых рудных узлов. – 1989. – 202с
1467910
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Щербаков Ю.Г., Ковалев В.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 750 : Геохимия редких, редкоземельных и радиоактивных элементов в продо-и рудообразующих процессах. – 1989. – 213с : табл.
1467911
   Труды института геологии и геофизики : Сборник научных трудов / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Аношин Г.Н., Кулипанов Г.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 752 : Синхротронное излучение в геохимии. – 1989. – 152с
1467912
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 390 : Геохимическая типизация магматических и метаморфических пород Камчатки. – 1990. – 260с
1467913
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1960-
Вып. 699 : Граница юры и мела. – 1990. – 192с
1467914
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 703 : Афанасьев С.Л., Архипов С,А. Наноциклитный метод определения геологического возраста четвертичных отложений. – 1990. – 126с. – Список літ.: с. 121-123
1467915
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 721 : Шарапов В.Н., Аверкин А.Ю. Динамика тепло-и массообмена в ортомагматических флюидных системах. – 1990. – 200с
1467916
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кульков И.П., Дубатолов В.Н. – Москва : Наука, 1960-
Вып. 724 : Силур и девон Юго-Востока Западно-Сибирской плиты. Скважины Майзасска-1 и Малоиччская -7. – 1990. – 100с
1467917
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Лепезин Г.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 731 : Критерии оценки эволюции параметров метамофизма. – 1990. – 158с. – Список літ.: с. 157
1467918
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Трофимук А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 735 : Карогодин Ю.Н. Введение в нефтяную литмологию. – 1990. – 240с : карта. – Список. літ.: с. 228-236
1467919
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дмитриев А.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 736 : Якименко Э.Л. Морфометрия рельефа и геология. – 1990. – 200с : карта
1467920
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 738 : Основные черты структуры и динамики литосферы Сибири по геолого-геофизическим данным. – 1990. – 117с. – Список літ.: с. 109-115
1467921
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 738 : Петрология гипербазитов и базитов. – 1990. – 228с
1467922
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Карогодин Ю.Н., Запивалов Н.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 743 : Литмологические закономерности размещения резервуаров и залежей углеводородов. – 1990. – 224с : табл. – Список літ.: с. 222-223
1467923
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Запивалов Н.П., Молчанов В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 744 : Каштанов В.А. геология и минералогия осадочного чехла Приенисейских байкалид. – 1990. – 192с : табл. – Список літ.: с. 171-184
1467924
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В., Чувашов Б.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 745 : Богуш О.И., Иванова Р.М., Лучинина В.А. Известковые водоросли верхнего фамена и нижнего карбона Урала и Сибири. – 1990. – 160с : табл. – Список літ.: с. 140-147
1467925
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 748 : Проблемы типизации и прогнозирования зелезорудных месторождений. – 1990. – 144с
1467926
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Оболенский А.А., Колонин Г.Р. – Новосибрск : Наука
Вып. 749 : Источники рудного вещества и физико-химические условия эпитермального рудообразования. – 1990. – 160с
1467927
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Росляков Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 755 : Геологические и геохимические критерии золотого оруденения. – 1990. – 160с : табл.
1467928
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Волкова В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 762 : Голоцен Барабы стратиграфия и радиоуглеродная хронология. – 1990. – 128с : табл.
1467929
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А., Журавлева И.Т. – Новосибрск : Наука
Вып. 764 : Среда и жизнь в геологическом прошлом. Аспекты эволюции организмов и среды. – 1990. – 136с : фототабл.
1467930
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Репина Л.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 765 : Биостратиграфия и палеонтология кембрия Северной Азии. – 1990. – 222с
1467931
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Тесяков Ю.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 766 : Стратиграфия палеозойских отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты. – 1990. – 216с : табл.
1467932
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С., Дубатолов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 767 : Тиас Сибири. – 1990. – 102с : табл.
1467933
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Елкин Е.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 770 : Новое а палеонтологии и биостратиграфии палеозоя Азиатской части СССР. – 1990. – 176с : табл.
1467934
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 772 : Белоусов А.В., Вакуленко А.С., Полякова З.Г. Вулканические формации докембрия. – 1990. – 176с
1467935
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 774 : Синяков В.И. Генетические типы скарновых рудообразующих систем. – 1990. – 71с
1467936
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 776 : Петрохимия рудоносных габброидных формаций. – 1990. – 158с
1467937
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Изох Э.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 777 : Глубинные включения в гранитоидах складчатых областей. – 1990. – 144с : табл. – Список літ.: с.138-142
1467938
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каратаев Г.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 780 : Колмогоров В.Г., Колмогорова П.П. Современная кинематика земной поверхности юга Сибири. – 1990. – 153с : табл. – Список літ.: с.146-152
1467939
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 782 : Дистанова А.Н., Руднев С.Н., Майорова О.Н. Амфиболы и биотиты раннепалеозойких гранитоидов Тувы и Забайкалья. – 1990. – 64с
1467940
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С., Журавлева И.Т. – Москва : Наука
Вып. 783 : Ископаемые проблематики СССР. – 1990. – 159с : табл.
1467941
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Алексеев А.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 799 : Кузнецов В.В. Физика земли и солнечной системы модели образования и эволюции. – 1990. – 216с
1467942
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Э.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 773 : Изотопные исследования процессов рудообразования. – 1991. – 204с
1467943
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Гавшин В.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 778 : Геохимические ассоциации редких и радиоактивных элементов в рудных и магматических комплексах. – 1991. – 146с : табл. – Список літ.: с.143-144
1467944
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Крылов С.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 779 : Методы расчета и интерпритации сейсмических волновых полей. – 1991. – 243с
1467945
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Э.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 784 : Генетические модели стратиформных месторождений свинца и цинка. – 1991. – 136с
1467946
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Колонин Г.Р. – Новосибрск : Наука
Вып. 792 : Калугин И.В., Третьяков Г.А., Бобров В.А. Железорудные базальты в горелых породах Восточного Казахстана. – 1991. – 80с
1467947
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Росляков Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 796 : Нестеренко Г.В. Прогноз золотого оруденения по россыпям (на примере районов Юга Сибири). – 1991. – 142с
1467948
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Велинский В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 800 : Леснов Ф.П. Плагиоклазы полигенных базит-гипербазитовых плутонов. – 1991. – 112с. – Список літ.: с. 104-107
1467949
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 803 : Траппы Сибири и Декана: черты сходства и различия. – 1991. – 216с. – Список літ.: с. 209-212
1467950
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Березин Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 786 : Буслов М.М. тектонические покровы горного Алтая. – 1992. – 96с
1467951
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Репина Л.Н., Розанов А.Ю. – Новосибрск : Наука
Вып. 788 : Кембрий Сибири. – 1992. – 135с : табл.
1467952
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 789 : Разрезы и фауна силура севера Тунгусской синеклизы. – 1992. – 193с : фототабл., карта. – Список літ.: с. 191-193
1467953
   Труды института геологии и геофизики / Российская Академия наук Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 795 : Рябов В.В. Оливины Сибирских траппов как показатели петрогенеза и рудообразования. – 1992. – 116с : табл., фототабл., рис. – Список. літ. : с. 111-115
1467954
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Колонин Г.Р. – Новосибрск : Наука
Вып. 797 : Птицын А.Б. Геохимические основы геотехнологии металлов в условиях мерзлоты. – 1992. – 120с
1467955
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 801 : Черезов А.М., Широких И.Н., Васьков А.С. Структура и зональность жильных гидротермальных месторождений в разрывных зонах. – 1992. – 104с
1467956
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Волков В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 805 : Велинский В.В. Концепция гидротермально-метасоматического происхождения альпинотипнных гипербазитов. – 1992. – 69с. – Список літ.: с. 62-67
1467957
   Труды института геологических наук. – Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 87 (25). – 1947. – 84с.
1467958
   Труды института геологических наук, 1960
1467959
   Труды института геофизики / Академии наук Грузинской ССР. – Тбилиси : Мецниереба
Т. I.II : Электрические и микрофизические процессы при формировании частиц осадков. – 1984. – 86с
1467960
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – М., 1970. – 225с.
1467961
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – М., 1970. – 226-342с.
1467962
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука
Т. 1. – 1982
1467963
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука
Т. 1. – 1983
1467964
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-028625-7. – ISSN 0208-0060
Т. 13 : Асимптотический анализ распределений случайных процессов. – 1989. – 197 с. – Сборник посвящен актуальним проблемам современной теории вероятностей и математической статистики.
1467965
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-028626-5. – ISSN 0208-0060
Т. 14 : Современные проблемы геометрии и анализа. – 1989. – 263 с. – В сборнике освещаются актуальные проблемы анализа и геометрии, разрабатываемые в семинарах Института математики СО АН СССР.
1467966
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-028622-2. – ISSN 0208-0060
Т. 15 : Численный анализ. – 1989. – 207 с. – В статьях сборника предложены и обоснованы новые вычислительные методы.
1467967
   Труды института океналогии им. П.П. Ширшова / Академия наук СССР; Отв. ред. Кузнецов А.П. – Москва : Наука. – ISSN 015-8419
Том. 120 : Донная фауна открыто-океанических поднятий (Северная Атлантика). – 1985. – 192с : табл., рис.
1467968
   Труды института океналогии им. П.П. Ширшова / Академия наук СССР; Отв. ред. Живаго А.В., Сорохтин О.Г. – Москва : Наука. – ISSN 015-8419
Том. 121 : Геоморфология и тектоника дна океана. – 1985. – 192с : табл., рис., карта
1467969
   Труды института физики АН Эстонской ССР / Институт физики АН Эстонской ССР. – Тарту
Т. 52. – 1981
1467970
   Труды института физики АН Эстонской ССР. – Тарту
Т. 54. – 1983
1467971
   Труды института физиологии растений. – М-Л
Т. 3, вып. 2. – 1946. – 263с.
1467972
  Амеличева Л.М. Труды института экологии растений и животных / Акад. наук СССР ; Урал. науч. центр, Ин-т экологии растений и животных, Науч. б-ка ; [сост.: Л.М. Амеличева]. – Свердловск : [б. и.], 1982. – 534 с.
1467973
   Труды института экономики мировой социалистической системы Академии Наук СССР 1961-1985 гг. : Указатель литературы. В 2-х частях. – Москва
Ч. 1. – 1986. – 326с.
1467974
   Труды института экономики мировой социалистической системы Академии Наук СССР 1961-1985 гг. : Указатель литературы. В 2-х частях. – Москва
Ч. 2. – 1986. – 256с.
1467975
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлянского А.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 8 (117) : Приборы, установки, автоматизация в экспериментальной метеорологии. – 1985. – 136с : рис. – (Приборы, техника и автоматизация экспериментов)
1467976
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлянского А.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 9 (124) : Приборы, установки, автоматизация в экспериментальной метеорологии. – 1985. – 156с : рис. – (Приборы, техника и автоматизация экспериментов)
1467977
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 13 (118) : Загрязнения атмосферы, почвы и природных вод. – 1985. – 124с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1467978
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Портягина Ю.И., Часовитина Ю.К. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 16 (115) : Физика верхней атмосферы. – 1985. – 104с : рис. – (Физика верхней атмосферы)
1467979
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Коровина В.Я., Смирнова В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 34 (109) : Вопросы физики нижней атмосферы. – 1985. – 93с : рис.
1467980
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Хмелевцова С.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 35 (113) : Физика климата. – 1985. – 101с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1467981
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бесчастнова С.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 36 (114) : Пограничный слой атмосферы. – 1985. – 112с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1467982
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлова М.Ю., Юрчака В.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 38 (121) : Дистанционное зондирование атмосферы. – 1985. – 124с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1467983
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Арефьева В.Н., Александрова Э.Л. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 17 (116) : Оптика атмосферы. – 1986. – 124с : рис.
1467984
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Иванова В.Н., Ингеля Л.Х. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 42 (127) : Тропическая метеорология. – 1987. – 132с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1467985
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 16 (133) : Загрязнения почв и сопредельных сред. – 1988. – 148с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1467986
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Алмаева Р.Х., Будника А.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 47 (137) : Оптика атмосферы. – 1988. – 148с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1467987
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Лебединца В.Н., Тереба Н.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 20 (140) : Оптика атмосферы. – 1989. – 128с : рис.
1467988
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Кима Н.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 48 (138) : Эксперементальные исследования по физике аэрозолей и приборы. – 1989. – 167с : рис.
1467989
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Будника А.П., Каменоградского Н.Е. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 49 (139) : Оптика атмосферы. – 1989. – 136с : рис. – (Физика нижней атмосферы, ISSN 0131-1847)
1467990
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 17 (145) : Загрязнения почв и сопредельных сред. – 1990. – 161с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1467991
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 18 (149) : Загрязнения атмосферного воздуха, природных вод и почв. – 1990. – 184с : рис. – (Загрязнение почв и сопридельных сред)
1467992
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Хананьяна А.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 21 (143) : Физика верхней атмосферы. – 1990. – 115с : рис. – (Физика верхней атмосферы)
1467993
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Александрова Э.Л., Кучерявого С.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 22 (144) : Оптика атмосферы. – 1990. – 93с : рис.
1467994
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Хмелевцова С.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 50 (141) : Физика климата. – 1990. – 93с : рис. – (Физика нижней атмосферы, ISSN 0131-1847)
1467995
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлова М.Ю., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 20 (153) : Загрязнения почв и атмосферы. – 1991. – 178с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1467996
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Лебединца В.Н., Ишова А.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 24 (150) : Оптика атмосферы. – 1991. – 85с : рис.
1467997
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Васильевой К.И., Захаровой И.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 52 (147) : Физика облаков и активных воздействий. – 1991. – 157с : рис., ISSN 0131-1847
1467998
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Свиркунова П.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 54 (151) : Тропическая метеорология. – 1991. – 152с : рис. – (Физика нижней атмосферы, ISSN 0131-1847)
1467999
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Борзилова В.А., Крышева И.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 19 (152) : Эколого-геофизические аспекты мониторинга районов АЭС. – 1992. – 228с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1468000
   Труды института экспериментальной минералогии / Академии наук СССР. – Москва : Наука
Вып. 11 : Очерки физико-химической петрологии. – 1984. – 208с. – Список літ.: с. 202-203
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,