Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1249001
  Сітько С.П. "Просторово-часові структури" синергетики у фізичних термінах квантової механіки / С.П. Сітько, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 5-11. – ISSN 1023-2427
1249002
  Лавренова О.А. "Пространство в бытии", или Время в культурном ландшафте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С.28-31. – ISSN 2073-9702
1249003
  Швед В. "Просування в арабському світі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 49). – С. 3


  Завідувач відділу історії країн Азії та Африки Інституту всесвітньої історії НАН України В. Швед - про візит Президента України до Кувейту і Катару.
1249004
  Моцок В.І. "Просування демократії" у політиці США щодо Східної Європи: ціль чи засіб?! // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 6-8
1249005
  Алєксандрова О.В. "Протагор" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 164-165. – ISBN 966-316-069-1
1249006
  Філіпова Г. "Протекціант" князя Меншикова Яків Ілейко: обличчя російської адміністрації в Україні після Північної війни // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 45-51
1249007
   "Протестантська етика і дух капіталізму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 874-876. – ISBN 966-316-069-1
1249008
  Папа І. "Протестантська етика" данських дипломатів початку XVIII ст. (за матеріалами дипломатичної місії Юста Юля, 1709-1711) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Теренами Східної Європи на початку XVIII ст. подорожували численні європейські мандрівники, які описували не тільки природні ландшафти чи щоденне життя місцевого населення, але також його релігійну культуру, що вражала їх своєю відмінністю та ...
1249009
  Бабіна Н. "Проти "Русского мира" легше стояти разом" / розмову вела Любов Якимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 23


  Письменниця Наталка Бабіна - про білоруський вимір війни на Донбасі та дефіцит українського культурного продукту.
1249010
  Юриняк А. "Проти шерсти" Івана Евентуального // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 161, червень : червень. – С. 14-17
1249011
  Сторонянська І.З. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 50-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
1249012
  Моренчук А. Просторові аспекти міжнародної співпраці України у сфері збереження біорізноманіття / А. Моренчук, Н. Левасюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 57-62. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1249013
  Житний О.О. Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 59-69. – ISSN 2304-4556
1249014
  Гнатюк О.М. Просторові відміни топонімічної структури Подільського суспільно-географічного району // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 42-43
1249015
  Тишкевич Б.І. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку сільської місцевості Донеччини та Харківщини // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 174-176
1249016
  Маруняк Є.О. Просторові дилеми глобалізації та їх концептуалізація // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1249017
  Багмет О.Б. Просторові закономірності прояву екзогенного морфогенезу на території Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 101-107. – ISSN 0868-6939


  Аналізуються просторові закономірності прояву і взаємодії сучасних ендогенних та екзогенних рельєфоутворювальних процесів. Підкреслено важливу роль розломно-блокових структур у диференціації прояву сучасних рельєфоутворювальних процесів. Тhe spatial ...
1249018
  Ільєнко І.М. Просторові конфігурації Сержа Лифаря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 272-278


  Зроблена спроба усвідомити творчу спадщину танцівника і хореографа українського походження С. Лифаря в художньому просторі вітчизняної та світової культури. В центрі уваги – проблема розуміння просторово-хореографічного мислення С. Лифаря та його ...
1249019
  Негодяєва С. Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 223-225
1249020
  Баран А.М. Просторові кореляції псефітів і псамітів в осадовому чохлі Новоградського блоку (Український щит) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1249021
  Немировська О.Ф. Просторові лексичні маркери як засіб створення художнього хронотопу в жанрі історичної драми (на матеріалі драми І.А. Кочерги "Ярослав Мудрий) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 91-99
1249022
  Алещенко Л. Просторові моделі членування міфологічного світу в українських чарівних казках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-32
1249023
  Огульчанська О. Просторові модифікації у романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / О. Огульчанська, М. Будко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 123-128. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1249024
  Бомба А.Я. Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу "конвекція-дифузія" в анізотропних середовищах / А.Я. Бомба, В.В. Скопецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано просторовий аналог плоскої крайової задачі на квазіконформне відображення криволінійного чотирикутника на прямокутник для анізотропних середовищ і на цій основі одержано алгоритм асимптотичного наближення розв"язку нелінійної сингулярно ...
1249025
  Стебленко П.О. Просторові нестаціонарні задачі теорії термопружнопластичності для складових тіл. : Автореф... доктора фіз-мат.наук: 01.02.04 / Стебленко П.О.; НАН Укр.ін-т.механіки. – К, 1996. – 29л.
1249026
  Немировська О.Ф. Просторові онімні маркери в художньому контексті // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 80-91. – ISSN 2077-1932
1249027
  Тітенко Г.В. Просторові особливості управління ТПВ в системі "Місто--приміська зона" / Г.В. Тітенко, С.М. Широкоступ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 36-48 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1249028
  Чорний Р.С. Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 88-93. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1249029
  Єщенко Н.О. Просторові символи у ранній поезії Тараса Шевченка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 69-76
1249030
  Мальська М.П. Просторові системи послуг : (теорія, методологія, практика) : монографія / Марта Мальська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 363 с. – ISBN 978-966-346-806-8
1249031
  Шульц С.Л. Просторові та секторальні детермінанти продуктивної спроможності регіонів: теоретична генеза та методологічні засади дослідження / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 4 (106). – С. 5-20. – ISSN 1562-0905
1249032
  Лукіян І.А. Просторові та часові виміри глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
1249033
  Кривець О. Просторові трансформації та особливості їх сприйняття в місті Херсон на прикладі мікрорайону "ХБК" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 91-97. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проведено ретроспективний аналіз мікрорайону ХБК у межах тестової ділянки. Проаналізовано роль мікрорайону у формуванні планувальної структури міста та його значення. Виявлено сучасні особливості розвитку й функціонування об"єктів у межах тестової ...
1249034
  Сенчуков В.Ф. Просторові цілочислові сітки в задачах дискретної оптимізації // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 116-123


  Розглядається оригінальний підхід до розв"язання задач дискретної (цілочислової) оптимізації, який базується на нумерації точок простору з цілими координатами - цілих точок. Знайдено за допомогою функції антьє аналітичний опис залежності координат ...
1249035
  Білоус Л.Ф. Просторово-геоінформаційний аналіз для інвентаризації оселищ // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 151-159. – ISSN 0868-6939


  Оселищні принципи збереження біорізноманіття розглядаються як базові в формуванні Пан-Європейської Екологічної Мережі (PEEN)). В науковому просторі України гостро стоять питання класифікації, ідентифікації та інвентаризації оселищ. Просторовий ...
1249036
  Бріль М.С. Просторово-динамічний аналіз стану фондового ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 303-310
1249037
  Щербак К.О. Просторово-екологічні аспекти досліджень структурних елементів природно-заповідного фонду Київської області // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1249038
  Савон В.В. Просторово-електоральний аналіз парламентських виборів 2019 року в республіці Молдова / В.В. Савон, І.О. Гринь // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 47-59. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
1249039
  Коваленко Т.Б. Просторово-кількісні прикметники на позначення "висоти" у сучасній турецькій мові // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 57-63. – ISSN 1682-671Х
1249040
  Тараненко О.В. Просторово-міфологічний принцип сприйняття дітьми кумулятивних казок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про просторово-міфологічне сприйняття дітьми кумулятивних казок, наголошується на поетиці цих казок.
1249041
  Щербаков К.М. Просторово-модульовані фази, наведені флексоелектричним ефектом у фероїках : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Щербаков Крістіан Меселе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2019. – 119 арк. – Додатки: арк. 117-119. – Бібліогр.: арк. 95-116
1249042
  Щербаков К.М. Просторово-модульовані фази, наведені флексоелектричним ефектом у фероїках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Щербаков Крістіан Меселе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1249043
  Селищев П.О. Просторово-періодична зміна мікротвердості кристалів під опроміненням / П.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 547-553. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках бар"єрного механізму радіаційного зміцнення розглянуто вплив комплексів утворених точковими дефектами, та атомами домішки на величину приросту межі текучості. Визначено критичні величали параметрів системи, коли встановлюється просторово- ...
1249044
   Просторово-періодичні дисипативні структури в радіочастотних розрядах з пиловими частинками / А.В. Вакуленко, О.Ю. Кравченко, Г.І. Левада, Т.Є. Лиситченко, Ю.А. Яструб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою комп"ютерного моделювання методом РІС/МСС досліджується вплив пилових частинок на просторові розподіли параметрів плазми в радіочастотному розряді. Результати моделювання показали, що при наявності великих пилових частинок в ...
1249045
  Колотуха О. Просторово-ресурсний підхід як методологічна основа суспільно-географічного дослідження спортивного туризму // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 46-48. – ISBN 978-617-7069-36-1
1249046
   Просторово-спектральні методи підвищення ефективності артилерійської розвідки / А.М. Зубков, С.Ю. Каменцев, Я.В. Красник, В.В. Прокопенко, А.А. Щерба // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 28. – С. 77-87. – ISSN 2312-4458
1249047
  Домаранський А. Просторово-топонімічні особливості лісів Кіровоградської області України / А. Домаранський, Є. Міленіна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 87-94 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1249048
  Шульгач А. Просторово-функціональна диференціація перспективного національного природного парку "Лісова пісня" / А. Шульгач, М. Мельнійчук, С. Шульгач // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1249049
   Просторово-функціональна організація зеленої зони міста Києва / О.Ю. Дмитрук, Ю.А. Олішевська, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 161-167 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1249050
  Мельнійчук Михайло Просторово-часова динаміка запасів деревини у лісовому фонді Рівненської області / Мельнійчук Михайло, Чабанчук Валентина // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 211-217 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1249051
  Почаєвець О.О. Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Почаєвець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 187 арк. – Додатки: арк. 168-187. – Бібліогр.: арк. 154-167
1249052
  Почаєвець О.О. Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Почаєвець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1249053
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Бібліогр.: л. 147-158
1249054
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1249055
  Мельниченко С.Г. Просторово-часова динаміка якісних змін ефективності виробництва сільськогосподарських культур у фермерських господарствах України у 2015 та 2019 роках / С.Г. Мельниченко, О.Г. Морозова, Л.М. Богадьорова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С. 45-58. – (Серія "Економічна" ; вип. 101). – ISSN 2311-2379
1249056
   Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / НАНУ, Ін-т географії ; Ж.М. Матвіїшина [та ін.] ; за ред. Ж.М. Матвіїшиної. – Київ : Наукова думка, 2010. – 192с. – ISBN 978-966-00-0903-8
1249057
  Самчук Є.В. Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 160-168 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1249058
  Кобзистий П.І. Просторово-часова мінливість висотної фронтальної зони над територією України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Досліджено географічне положення та інтенсивність висотної фронтальної зони в межах синоптичного процесу та регіональному рівні в різні циркуляційні епохи як показник зміни інтенсивності циркуляції атмосфери.
1249059
  Малицька Л.В. Просторово-часова мінливість комфортності кліматичних умов в Україні : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Малицька Людмила Володимирівна ; Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 188, [40] арк. – Додатки: арк. 188, [40]. – Бібліогр.: арк. 15-18, 175-187 та в додатках
1249060
  Малицька Л.В. Просторово-часова мінливість комфортності кліматичних умов в Україні : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Малицька Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1249061
  Горбачова Л.О. Просторово-часова мінливість максимального стоку води весняного водопілля та паводків змішаного походження річок України / Л.О. Горбачова, С.Л. Барандіч // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1249062
  Єлейко М. Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 94-110. – ISSN 1563-3713
1249063
  Коляденко Юлія Юріївна Просторово-часова обробка сигналів за умов нелінійності радіоприймального тракту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.12 / Коляденко Ю.Ю.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
1249064
  Полєщук Г. Просторово-часова організація історичного роману М. Вінграновського "Северин Наливайко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 383-386
1249065
  Бортник С. Просторово-часова організація церковно-територіального устрою в Україні (на прикладі православної церкви) / С. Бортник, М. Харишин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 115-119. – ISSN 2413-7154


  У статті обґрунтовується необхідність комплексного дослідження адміністративно-територіального устрою православної церкви в Україні у просторовому та часовому вимірі з моменту її виникнення до сьогодення. Аналізуються стан та методологія вивчення ...
1249066
  Рожко В.І. Просторово-часова оцінка якості вод за екологічними критеріями в системі каналу Дніпро-Донбас // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (107). – C. 24-29. – ISSN 2616-5643
1249067
  Гудзевич А. Просторово-часова парадигма в географії: етапи становлення та розвитку // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7069-36-1
1249068
  Одинаєв С.М. Просторово-часова поведінка бінарного потоку частинок у розчинах електролітів / С.М. Одинаєв, Д.А. Хакдодов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнене рівняння Смолуховського для бінарного потоку структурних одиниць розчинів електролітів. Розв"язок знайденого рівняння дозволяє досліджувати термопружні властивості розчинів електролітів залежно від термодинамічних параметрів у ...
1249069
  Міщенко Н.М. Просторово-часова структура зон турбулентності ясного неба високої інтенсивності / Н.М. Міщенко, С.Е. Романенко, О.В. Шанюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
1249070
  Чорноморець Ю.О. Просторово-часова характеристика основних чинників формування весняного водопілля в басейні річки Десна / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 41-47. – ISSN 2306-5680
1249071
   Просторово-часова характеристика стоку річок басейнів Сула, Псел, Ворскла / В.В. Бібик, О.О. Винарчук, О.І. Лук"янець, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 85-99
1249072
  Пясецька С.І. Просторово-часове розповсюдження випадків масового відкладення ожеледі категорії НЯ (небезпечна) та СГЯ (стихійна) на території України протягом 1991-2020 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (67). – C. 78-99. – ISSN 2306-5680


  Робота присвячена д ослідженню особливостей просторово - часового розповсюдження випадків масового відкладення ожеледі категорії НЯ (небезпечна) та СГЯ (стихійна) протягом останніх трьох десятиріч (1991 - 2020 рр.) Метою дослідження є встановлення ...
1249073
  Мирон І.В. Просторово-часовий аналіз використання водних ресурсів Чернігівської області / І.В. Мирон, Ю.В. Бабак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 85-89. – ISSN 0868-6939


  На основі аналізу статистичних даних охарактеризовано динаміку використання водних ресурсів Чернігівської області за роки незалежності та сучасний стан їх використання як за галузями господарства, так і у розрізі адміністративних районів області; ...
1249074
  Буц Ю.В. Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк, В.В. Барбашин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1249075
  Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Горожанкіна Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1249076
  Бабчинська О.І. Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / О.І. Бабчинська ; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2005. – 209 с. + Додатки: с. 188-209. – Бібліогр.: с.173-187
1249077
  Бабчинська Олена Іванівна Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Автореф. дис. ... канд. георгаф. наук: 11.00.11 / Бабчинська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1249078
  Кобилін П.О. Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 88-97 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1249079
  Кравцова І. Просторово-часовий аналіз формування структури сучасних садово-паркових ландшафтів Правобережної України / І. Кравцова, О. Лаврик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено просторово-часовий аналіз формування сучасної структури садово-паркових ландшафтів Правобережної України на прикладі Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, дендрологічного парку "Олександрія" НАН України, Синицького парку ...
1249080
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 227 л. + Додаток : л. 192-227. – Бібліогр. : л. 172-191
1249081
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1249082
  Лозовіцький П.С. Просторово-часовий аналіз хімічного складу води річки Рось / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 171-183. – ISBN 966-7650-87-1
1249083
  Погорська І.І. Просторово-часовий вимір глобальних міжнародних взаємодій на сучасному етапі світового розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1249084
  Діденко В.Ф. Просторово-часовий вимір філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1249085
  Василенко Ю.О. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Василенко Юрій Олександрович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1249086
  Харишин М. Просторово-часовий зріз базових історико-географічних, соціально-економічних та культурологічних особливостей розвитку Республіки Молдова // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 36-44. – ISSN 2663-2675
1249087
  Крохмальний Р. Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до прорблеми когерентності художнього образу) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 20-27. – ISSN 2225-5095
1249088
  Сумарук Ю.П. Просторово-часовий розподіл вікових варіацій геомагнітного поля від зовнішніх та внутрішніх джерел : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 ; 103 / Сумарук Юрій Петрович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2021. – 47 с. – Бібліогр.: 62 назви
1249089
   Просторово-часовий розподіл забруднення атмосфери дрібнодисперсним аерозолем у Східноєвропейському регіоні за аними одночасних фотометричних і лідарних вимірювань та моделювання (підсумкова стаття за проектом Ф?№/36-2017) / Г.П. Міліневський, В.О. Данилевський, Н.С. Метельська, Г.В. Норко, А.В. Грицай, В.П. Кабашніков, В.Я. Чолій, В.О. Кравченко // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б.Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – С. 48-53. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-360-350-6
1249090
  Пясецька С.І. Просторово-часовий розподіл заморозків на грунті у західній частині Кримських гір // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 208-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1249091
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки: арк. 183-245. – Бібліогр.: арк. 164-182
1249092
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1249093
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Додатки: л. 168-194. – Бібліогр.: л. 148-167
1249094
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1249095
  Хохлов В. Просторово-часовий розподіл показників швидкості вітру і добового максимуму швидкості вітру на території Марокко у 2020-2050 рр. / В. Хохлов, Ель Хадрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-71. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати розрахунків середньорічної й середньомісячної швидкості вітру та добового максимуму його швидкості за 11 регіональними кліматичними моделями проекту CORDEX-Africa на період 2020-2050 рр. у Марокко. Визначено можливі кількісні ...
1249096
  Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 144-151. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті температурно-вологосні умови в Україні в майбутньому за 2020-2050 роки з використанням даних кліматичного моделювання CMIP5. Аналіз просторово-часового розподілу посух здійснений за допомогою індексу SPI. Згідно кліматичним ...
1249097
  Єфіменко В.М. Просторово-часовий розподіл середнього магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. / В.М. Єфіменко, У.М. Лейко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-37. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Одержано просторово-часовий розподіл середнього (фонового) магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. У результаті якісного вивчення одержаних діаграм зроблено висновок, що під час існування на поверхні Сонця 4-секторної ...
1249098
  Продан А.В. Просторово-часовий розподіл та динаміка дефіциту насичення в теплий період року на території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 75-79 : Карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1249099
  Підгрушний Г.П. Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України / Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1249100
  Вовченко Г. Просторово-часові виміри лексики української мови. Погляд на нову монографію професора І. Сабадоша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 66-69. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))


  Рецензія на кн.: Сабадош І. В. Українська лексика в просторі і часі : зб. пр. / Іван Сабадош ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : [б. в.], 2015. - 688 с.
1249101
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч. 1) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 74-77. – ISSN 2076-1554
1249102
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
1249103
  Романенко О. Просторово-часові виміри реальності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1249104
  Штогрин Л.В. Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Штогрин Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1249105
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014. – 208 л. – Додатки: л. 168-208. – Бібліогр.: л. 150-167
1249106
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1249107
  Багмет О.Б. Просторово-часові закономірності розвитку зсувних та абразійних процесів на східному схилі Київського плато : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-27 : Рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1249108
  Кульбіда Л.С. Просторово-часові зміни агроландшафтів Середнього Побужжя : автореф. дис. ... канд. геогр. наук 11.00.11 / Кульбіда Леся Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1249109
  Дідух Я.П. Просторово-часові зміни біокліматичних факторів у Європі / Я.П. Дідух, Д.С. Винокуров // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 64-76. – ISSN 2306-5680
1249110
  Орлюк М.І. Просторово-часові зміни геомагнітного поля: екологічний аспект / М.І. Орлюк, А.О. Роменець // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 18-38 : рис. – Бібліогр.: с. 33-37. – ISSN 0203-3100
1249111
  Коніщук В.В. Просторово-часові зміни запасів торфових ресурсів України / В.В. Коніщук, С.І. Коваль, Н.М. Мельник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 50-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1249112
  Розлач З.В. Просторово-часові зміни крупності руслоформуючих відкладів на водотоках басейну Дністра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 108-116. – Бібліогр.: 8 назв
1249113
  Максименко Н.В. Просторово-часові зміни ландшафтів Васищівського лісництва і прилеглих територій / Н.В. Максименко, А.М. Добронос, В.О. Воронін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1249114
  Клок С.В. Просторово-часові зміни мінімальної температури на території України на сучасному етапі / С.В. Клок, Я.В. Красюкова // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1249115
  Медвідь Галина Просторово-часові зміни хімічної матриці пластових вод верхньопротерозойських та нижньопалеозойських відкладів Волино-Поділля / Медвідь Галина, Телегуз Ольга, Сенів Оксана // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 103-106 : табл. – ISSN 0869-0774
1249116
  Шурко Л. Просторово-часові концепти героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 37-44
1249117
  Наєнко Г. Просторово-часові моделі розвитку української літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66). – С. 148-154. – ISSN 1682-3540
1249118
  Добровольська Наталія Просторово-часові особливості ефективності виробництва продукції рослинництва у Харківській області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-1333
1249119
  Лазука В.О. Просторово-часові особливості зміни умов формування сильного налипання мокрого снігу в Україні / В.О. Лазука, В.О. Балабух // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 80-83
1249120
  Грушка В. Просторово-часові особливості зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 67-74 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1249121
  Кудренко С.А. Просторово-часові особливості популяцій амфіпод (Crustacea, Amphipoda) північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Кудренко Сергій Андрійович ; НАН України, Ін-т мор. біології. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1249122
  Самчук А.І. Просторово-часові особливості розподілу важких металів у антропогенізованих поліських ландшафтах : природничо-географічні дослідження / А.І. Самчук, О.Г. Голубцов, О.О. Галаган // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 19-24 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1249123
  Гуда К.В. Просторово-часові особливості розподілу гроз на території України та їх прогнозування: сучасний стан питання та перспективи розвитку / К.В. Гуда, О.С. Остроградська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 105-112. – ISSN 2306-5680
1249124
  Кудренко С.А. Просторово-часові особливості угруповань амфіпод (Crustacea, Amphipoda) північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Кудренко Сергій Андрійович ; НАН України, Ін-т морської біології. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1249125
  Шморгун В.М. Просторово-часові репрезентації як структурно-змістовні складові процесу мислення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 56-63
1249126
   Просторово-часові структури в моделі Фітц Х"ю - Нагумо для збудливого та бістабільного середовищ / О.І. Гічан, Л.Б. Лерман, Л.Г. Гречко, Ю.П. Склярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується утворення просторово-часових структур в реакціпно-дифузійній моделі, які виникають в результаті різних типів нестабільностей. Для режиму реалізації бістабільного середовища встановлені обмеження на параметри моделі. Наводяться приклади ...
1249127
  Кобченко Ю.Ф. Просторово-часові тенденції зміни температури повітря у період потеплення клімату на території України / Ю.Ф. Кобченко, О.Ю. Кобченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 88-94 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1249128
  Пічура В.І. Просторово-часові тенденції зміни трофічного стану водосховищ річки Дніпро // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 3-21. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1249129
  Воскобійник В.А. Просторово-часові характеристики когерентних структур, полів швидкості та тиску у лункових генераторах вихорів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Воскобійник Володимир Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1249130
  Лук’яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953-1964 роки) (Ч. 4) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 71-75. – ISSN 2076-1554
1249131
  Лук"яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 87-89. – ISSN 2076-1554
1249132
  Ободовський О.Г. Просторово - часова динаміка руслоформуючих витрат води річки Десна / О.Г. Ободовський, К.Ю. Данько // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 29-37. – ISSN 2306-5680
1249133
  Шевчук Ю.Ф. Просторово - часові особливості гідрохімічного стану річки Дністер / Ю.Ф. Шевчук, В.О. Джаман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 244-250. – Бібліогр.: 11 назв
1249134
  Калашнікова Т.М. Просторово детерміновані ризики людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 93-105. – ISSN 2072-9480
1249135
  Пацаган Т.М. Просторово обмежені плини: розвиток теоретичних підходів та комп"ютерне моделювання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Пацаган Тарас Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2020. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 30 назв
1249136
  Сіжук А.М. Просторово однорідна система шорстких кульок біля положення рівноваги / А.М. Сіжук, С.М. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 596-600. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті розглядається система шорстких твердих кульок. Для такої системи досліджується кінетичне рівняння у просторово однорідному випадку. У першому наближенні за концентрацією отримано аналітичний вираз для температури як функції часу у ...
1249137
   Просторовоий розподіл компонентів бінарного розчину у плоскій порі з експоненціальним пристінковим потенціалом / Л. Булавін, Д. Гаврюшенко, В. Сисоєв, П. Якунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-71. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку концентрації бінарного розчину розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад потенціалу зовнішнього поля у функціональний ряд Тейлора, унаслідок чого було отримано розклад за прямими кореляційними функціями усіх порядків. ...
1249138
  Стадницький Ю.І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 18-22. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Метою статті є обгрунтування необхідності формування науки про просторові аспекти ефективності (просторології), об’єктом якої є досліджувана система (соціально-економічна, зокрема), а предметом – її організація у просторі. Для досягнення цієї мети ...
1249139
  Митков М. Просторот како семантички jазик / Маринко Митков. – Скопje : Менора, 2002. – 280, [1] с. – ISBN 9989-932-39-5
1249140
   Просторы. – Минск : Белорусское изд., 1927. – 161, [3] с.
1249141
  Туренская В.И. Просторы / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1954. – 400с.
1249142
  Галаов К.К. Просторы / К.К. Галаов. – Сталинград, 1961. – 34с.
1249143
  Гордон И.З. Просторы : повести, рассказы / Илья Гордон ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 655 с.
1249144
  Воронцов-Вельяминов Просторы галактик / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
1249145
  Соколов В.А. Просторы. / В.А. Соколов. – М.-Л., 1963. – 135с.
1249146
   Просторы.. – Саранск, 1989. – 269с.
1249147
  Бичко В.В. Простота : поезії / В.В. Бичко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 163 с.


  Цикли: Літепло. - Початок зоряних доріг. - Наш рідний, наш любий. - Людські обличчя. - Вірність.
1249148
  Ми Лам Кванг Простота : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 25-26. – ISSN 0320 - 8370
1249149
  Блудов Я.С. Простота и скромность : [о ленинских нормах отношений людей в общнств. и личной жизни] / Я.С. Блудов, А.М. Степанченко. – Киев : Политиздат Украины, 1968. – 222 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1249150
  Завальнюк Є. Простота і захищеність графічного пароля для користувача // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1249151
  Черепанов Е.М. Простота как критерий убедительности доказательства // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 91-101. – ISSN 1560-7488
1249152
  Воробйов М. Простота речей : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 119-130.
1249153
  Черняк Ю.И. Простота сложного / Ю.И. Черняк. – М., 1975. – 206с.
1249154
  Скібіцька Т. Простота шляхетного стилю: оздоблення Педагогічного музею / Т. Скібіцька, О. Мокроусова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 24-34. – ISSN 0131-2685
1249155
  Боберг Х. Простота, бунт, традиція / підготував Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 31


  Хелена Боберг - про те, чим шведська література може бути цікавою українцям.
1249156
  Лубенская Т.В. Пространдство гиперболической связности с параллелизмом Лобачевского : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Лубенская Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1249157
  Греч Н.И. Пространная русская грамматика / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. издателя, 1827. – 386, [1] с.
1249158
   Пространни жития на светите братя Кирил и Методий.. – София, 1981. – 103с.
1249159
   Пространный катихизис для обучения юношества православному закону христианскому, изданный при учереждении народных училищ в Российской Империи. – Десятым тиснением. – В Санктпетербурге (Сфнкт-Петербург), 1816. – 225 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, корінець зі шкіри
1249160
  Джикия С.С. Пространный реестр вилаиэта Гюрджюстан : Автореф... докт. филол.наук: / Джикия С. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1249161
  Чуешев Виктор Васильевич Пространсва клейновых групп и римановых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чуешев Виктор Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 12л.
1249162
  Горский С.М. Пространсвенный корреляционный и спектральный анализ в оптической спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горский С. М.; Горьк.ГУ. – Горький, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1249163
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – Москва-Ленинград, 1950. – 464 с.
1249164
  Норден А.П. Пространства аффинной связности / А.П. Норден. – М, 1976. – 432с.
1249165
  Картан Э. Пространства аффинной, проективной и конформной связности / Э. Картан. – Казань : Из-во Казанск. ун-та, 1962. – 210с.
1249166
  Чарыев Аннадурды Пространства Бурбаки топологических групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев Аннадурды; Комитет по народн. образованию УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 55л. – Бібліогр.:л.52-55
1249167
  Чарыев А. Пространства Бурбаки топологических групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 8л.
1249168
  Шрагин И.В. Пространства векторных последовательностей и оператор суперпозиции в этих пространствах : избранные темы / И.В. Шрагин. – Одесса : Астропринт, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-190-010-2
1249169
  Рабинович М.Г. Пространства выпуклых множеств : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Рабинович М.Г. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 7л.
1249170
  Крейн С.Г. Пространства гладких элементов, порожденных представлением группы Ли: Интерполяция и приближения. / С.Г. Крейн, И.З. Песенсон. – Воронеж, 1990. – 98с.
1249171
  Аманов Т.И. Пространства дифференцируемых функций с доминирующей смешанной производной / Т.И. Аманов ; ; АН КАзССР, Ин-т математики и механики. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 224 с. – Библиогр.: с. 214-218
1249172
  Яглом И.М. Пространства евклидовы и неевклидовы / И.М. Яглом. – Ярославль, 1980. – 76 с.
1249173
  Овчинников В.И. Пространства измеримых операторов и интерполяция : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников В. И.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1971. – 10л.
1249174
  Вишневский В.В. Пространства над алгебрами / В.В. Вишневский. – Казань, 1985. – 263 с.
1249175
   Пространства над алгебрами и некоторые вопросы теории сетей.. – Уфа, 1985. – 164с.
1249176
  Руденко А.Б. Пространства над алгеброй 1/4-кватернионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Руденко А.Б.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1249177
  Мазанова Г.А. Пространства над тензорными произведениями алгебо : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.04 / Мазанова Г. А.; КГУ. – Казань, 1979. – 14л.
1249178
  Асанов М.О. Пространства непрерывных отображений : Автореф. дис. ... наук: 01.01.04 / Асанов М.О. ; АН СССР, Сиб. отд. инстр. матем. – Новосибирск, 1981. – 14 с.
1249179
  Хмылева Татьяна Евгеньевна Пространства непрерывных функций на локально компактных пространствах : Автореф... канд. хим.наук: 01.01.01 / Хмылева Татьяна Евгеньевна; АН СССР. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1249180
  Скорик А.И. Пространства Орлича-Накано и линейные опереторы в них. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Скорик А.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1975. – 11л.
1249181
  Гельфанд И.М. Пространства основных и обобщенных функций / И.М. Гельфанд, Г.Е. Шилов. – Москва : Гос.изд.физ.-мат.литературы
Вып. 2. – 1958. – 307 с.


  В выпуске рассматриваются дальнейшее углубление и развитие теории обобщенных функций, в частности перенесение техники действий с обобщенными функциями, развитой в первом выпуске, на широкие классы пространств. Базой для этого является изложенная в ...
1249182
  Ипате Д.М. Пространства отображений и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ипате Д.М.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1980. – 15с.
1249183
  Вольф Д.А. Пространства постоянной кривизны / Д.А. Вольф. – Москва, 1982. – 480с.
1249184
  Альфорс Л. Пространства римановых поверхностей и квазиконформные отображения / Л. Альфорс, Л. Берс. – Москва, 1961. – 177с.
1249185
  Абдуллин Н В. Пространства с ковариантно постоянными тензорами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.006 / Абдуллин В.Н,; Казан.гос. ун-т. – Казань, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
1249186
  Киотина Г.В. Пространства с обобщенной проективной метрикой : Пособ. по спецкурсу / Г.В. Киотина. – Рязань, 1981. – 102 с.
1249187
  Феденко А.С. Пространства с симметриями / А.С. Феденко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1977. – 167 с.
1249188
  Мазья В.Г. Пространства С.Л. Соболева / В.Г. Мазья. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 415 с.
1249189
  Архангельский А.В. Пространства функций и топологические варианты / Архангельский А.В., Ткачук В.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак. – Москва : Издательство МГУ, 1985. – 87 с. – Библиогр.: с. 82-86 (72 назв.)
1249190
  Ионин Л.Д. Пространства функций, аналитических в областях Рейнхарта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ионин Л.Д.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1981. – 16л.
1249191
  Брысин И.Б. Пространства Харди с симметричной нормой : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брысин И. Б.; МВиССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1973. – 12л.
1249192
  Петров А.З. Пространства Эйнштейна / А.З. Петров. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 463 с.
1249193
  Осиновский М.Е. Пространства Эйнштейна вырожденного типа в целом / М.Е. Осиновский. – К, 1972. – 28с.
1249194
  Якупов М.Ш. Пространства Эйнштейна первого и второго класса погружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Якупов М.Ш.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1249195
   Пространственая ориентация животных.. – М., 1970. – 120с.
1249196
  Гаршина О.К. Пространственная асимметрия размещения производительных сил как результат региональных особенностей экономического поведения украинских домохозяйств : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.К. Гаршина, Е.В. Шубная // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 162-173 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1249197
   Пространственная возмущенность магнитного поля Земли и некоторые инфекционные зоболевания / М.И. Орлюк, А.Ф. Фролов, В.И. Задорожная, А.А. Романец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 148-156 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
1249198
  Разумов О.С. Пространственная геодезическая векторная сеть / О.С. Разумов. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1249199
  Плисецкий Е.Л. Пространственная дифференциация российской экономики : география. Хозяйство России / Е.Л. Плисецкий, Е.Е. Плисецкий // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 17-26 : Табл. – ISSN 0016-7207
1249200
  Егоров В.А. Пространственная задача достижения Луны / В.А. Егоров. – М, 1965. – 224с.
1249201
  Подрезов С.А. Пространственная задача Коши-Пуассона о волнах на поверхности вязкой жидкости бесконечной глубины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подрезов С.А.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 7л.
1249202
  Наниев Владимир Суликоевич Пространственная задача четырех неподвижных центров и некоторые результаты ее качественного исследования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Наниев Владимир Суликоевич; МВ и ССО СССР. Моск. авиац. ин-т. – М., 1981. – 8л.
1249203
  Морозова А.А. Пространственная и временная изменчивость биогенных компонентов озерной экосистемы Тельбин под действием антропогенного фактора // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 181-186. – Бібліогр.: 5 назв
1249204
  Златкин В.З. Пространственная и временная многозначность древнерусских предложно-падежных форм : Автореф... канд. филол.наук: 10.0201 / Златкин В.З.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1249205
  Домбровский Ю.А. Пространственная и временная упорядоченность в экологических и биохимических системах / Ю.А. Домбровский. – Ростов : Ростовский ун-т., 1983. – 120 с.
1249206
   Пространственная изменчивость инженерно-геологических условий и методы ее изучения.. – М., 1987. – 181с.
1249207
  Сиренко Н.А. Пространственная изменчивость лессов Украины / Н.А. Сиренко, И.И. Молодых // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 97-105 : Табл., карти. – Бібліогр.: 21 назва
1249208
  Жуков А.В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 28-34 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1249209
   Пространственная изменчивость характеристик атмосферного аэрозоля / Б.Д. Белан, А.И. Гришин, Г.Г. Матвиенко, И.В. Самохвалов; [Б.Д. Белан, А.И. Гришин, Г.Г. Матвиенко, И.В. Самохвалов] ; отв. ред. Ю.Д. Копытин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1989. – 151, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-151 (243 назв.). – ISBN 5-02-028642-7
1249210
   Пространственная интерпретация каротажных диаграмм. – М., 1966. – 49с.
1249211
  Федченко Т.А. Пространственная информативность априорных геолого-геофизических данных и эффективность интегрального моделирования нефтегазоперспективных объектов / Т.А. Федченко, А.П. Петровский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 125-135 : Рис. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 0203-3100
1249212
  Бороноев Виталий Васильевич Пространственная когерентность и флуктуации интенсивности поля узкого коллимированного лазерного пучка в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Бороноев Виталий Васильевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1249213
  Граник И.С. Пространственная локалазация возмущений в нелинейных процессах переноса : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Граник И. С.; МАИ. – М., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1249214
  Хачиян Т.Б. Пространственная локализация в предложении и в тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Хачиян Т.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 22 с.
1249215
  Иванов П.Т. Пространственная мезоструктура приземного поля ветра и ветровые нагрузки на территории Болгарии. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Иванов П.Т.; Одес. гидрометеорологич. ин-тут. – Одесса, 1981. – 26л.
1249216
  Акифиева Людмила юрьевна Пространственная механическая автоколебательная система и некоторые ее приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Акифиева Людмила Юрьевна ; МВ и ССО СССР, Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1249217
  Аргучинщев Валерий Куприянович Пространственная модель мезометеорологического пограничного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Аргучинщев Валерий Куприянович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1249218
  Булеев Н.И. Пространственная модель турбулентного обмена / Н.И. Булеев ; с предисл. Г.И. Марчука. – Москва : Наука, 1989. – 343 с. – Библиогр.: с. 339-341 (52 назв.). – ISBN 5-02-013962-9
1249219
   Пространственная неоднородность свойств торфяных почв верховых болот в условиях локального пирогенеза на северо-востоке острова Сахалин / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 261-274 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
1249220
  Меркулова З.Е. Пространственная неравномерность городского движения / З.Е. Меркулова. – Москва : ЦНТИ, 1974. – 40 с.
1249221
  Иваненко А.Г. Пространственная неравномерность факторов дождевого стока и расчет паводков. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.07 / Иваненко А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф-тет. – М., 1985. – 37л.
1249222
  Амлинский Л.З. Пространственная организация библиотечных зданий в современной информационной // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 83-88. – ISSN 0130-9765


  Проанализированы связи между информационной инфраструктурой общества и пространственной организацией библиотечных зданий.. Рассмотрены вопросы взаимодействия библиотек с другими организациями при проведении совместных мероприятий и формирования ...
1249223
  Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем / А.Г. Топчиев. – Киев; Одесса : Вища школа, 1988. – 186с.
1249224
  Зосимов Г.И. Пространственная организация города: (Модуль в планировочной структуре) / Г.И. Зосимов. – Москва : Стройиздат, 1976. – 118 с.
1249225
  Онищенко Г.Е. Пространственная организация и ультраструктура хроматина инетфазного ядра : Автореф... канд. биол.наук: / Онищенко Г. Е.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 20л.
1249226
  Вахмистров Д.Б. Пространственная организация ионного транспорта в корне / Д.Б. Вахмистров. – Москва : Наука, 1991. – 47с.
1249227
  Шемет О.В. Пространственная организация компетентностно ориентированного образовательного процесса в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассмотрена проблема реализации компетентностного подхода в реальном образовательном процессе высшего профессионального образования (ВПО). Развивается положение о том, что компетентностно ориентированное ВПО возможно при условии использования ...
1249228
  Равкин Ю.С. Пространственная организация населения птиц лесной зоны. ( Западная и Средняя Сибирь ) / Ю.С. Равкин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 264с.
1249229
  Драган Анатолий Иванович Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Драган Анатолий Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
1249230
  Драган А.И. Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Драган А.И.; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 153 л. – Бібліогр.: л. 137-153
1249231
  Топчев А.Г. Пространственная организация природных комплексов и методы ее анализа : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 19-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1249232
  Ливанов М.Н. Пространственная организация процессов головного мозга / М.Н. Ливанов. – Москва : Наука и Техника, 1972. – 182с.
1249233
  Маресин В.М. Пространственная организация эмбриогенеза / В.М. Маресин; Отв. ред. докт. биол. наук А.А. Нейфах. – Москва : Наука, 1990. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: 200 назв. – ISBN 5-02-005358-9
1249234
   Пространственная ориентация животных. – Москва, 1970. – 120с.
1249235
  Ильичев В.Д. Пространственная ориентация птиц / В.Д. Ильичев, Е.К. Вилкс. – Москва : Наука, 1978. – 286с.
1249236
  Францевич Л.И. Пространственная ориентация у животных / Л.И. Францевич. – Киев : Наукова думка, 1986. – 197 с.
1249237
  Валиуллин Х.Х. Пространственная подвижность экономик России, США и Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
1249238
  Раман К.Г. Пространственная полиструктурность топологических геокомплексов и опыт ее выявления в условиях Латвийской ССР. / К.Г. Раман. – Рига, 1972. – 48с.
1249239
  Комарова Лариса Викторовна Пространственная связь москитов с большими песчанками в очагах кожного лейшманиоза в песчано-пустынных ландшафтах : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.05 / Комарова Лариса Викторовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 25л.
1249240
  Засухина Т.П. Пространственная семантика предлогов, приставок и падежей в современном русском языке : Учебное пособие / Т.П. Засухина. – Уфа, 1991. – 80с.
1249241
  Ковриков А.В. Пространственная симметрия и оптимизация расчетов молекулярных спектров / Ковриков А.Б. – Минск : Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983. – 239 с.
1249242
  Бирман Д. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел : [в 2-х тт.] / Дж. Бирман ; пер.с англ. И.П. Ипатовой, А.В. Субашиева ; под ред. К.К. Ребане. – Москва : Мир
Т. 1. – 1978. – 387 с. – Библиогр.: с. 379-382 (121 назв.)
1249243
  Бирман Д. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел : [в 2-х тт.] / Д. Бирман ; пер. с англ. И.П. Ипатовой, Г.С. Завата ; под ред. К.К. Ребане. – Москва : Мир
Т. 2. – 1978. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 306-311 (190 назв.)
1249244
  Татарская М.С. Пространственная статистическая структура и объективный анализ геопотненциала в верхней топосфере и нижней стратосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Татарская М.С.; Глав. упр. гедрометслужбы при Совмине СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Л., 1968. – 14л.
1249245
  Смирин Ю.М. Пространственная структура и динамика популяций мелких лесных грызунов в Подмосковье : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Смирин Ю.М.; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1249246
  Жуков В.Е. Пространственная структура и сезонная динамика прибрежных сообществ водорослей-марофитов залива Посьета (Японское море) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Жуков В. Е.; АН СССР, Дальневост. от-ние, Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 22л.
1249247
  Калашникова Л. Пространственная структура интродукционной ценопопуляции Staphylea pinnata L. в дубраве дендропарка "Александрия" НАН Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Приведены сведения о пространственно-временной структуре искусственной популяции редкого вида клекачки перистой, сформировавшейся на протяжении 35 лет в фитоценозе парка "Александрия" НАН Украины. In the article have been given the information of ...
1249248
  Бельский А.М. Пространственная структура лазерного излучения / А.М. Бельский, Т.М. Корнейчик, А.П. Хапалюк ; под ред. А.П. Хапалюка. – Минск : Изд-во Белорусского ун-та, 1982. – 198 с. : ил. – Библиогр.: с. 194-197 (108 назв.)
1249249
  Ранчин А.М. Пространственная структура повести Н. В. Гоголя "Страшная месть» и древнерусская словесность" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-26. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1249250
  Ляпишев А.М. Пространственная структура поля Sg вариаций на территории Дальнего Востока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ляпишев А.М.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1980. – 16л.
1249251
  Флинт Владимир Евгеньевич Пространственная структура популяций мелких млекопитающих : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Флинт Владимир Евгеньевич; МГУ. Кафедра зоологии позвоночных. Биол.-почв. фак-т. – М., 1972. – 54л.
1249252
  Флинт В.Е. Пространственная структура популяций мелких млекопитающих / В.Е. Флинт. – Москва : Наука, 1977. – 183с.
1249253
  Ротшильд Е.В. Пространственная структура природного очага чумы и методы ее изучения / Е.В. Ротшильд. – Москва, 1978. – 192с.
1249254
  Карманова И.В. Пространственная структура сложных сосняков / И.В. Карманова. – Москва, 1987. – 200 с.
1249255
  Седин В.И. Пространственная структура чумных эпизоотий среди больших песчаных в южной позоне пустынь Туркмении. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Седин В.И.; МВ и ССО Науч-исслед.ин-т. – Саратов, 1979. – 25л.
1249256
   Пространственная структура экосистем.. – Ленинград, 1982. – 148с.
1249257
  Татару Л.В. Пространственная точка зрения и структура повествовательного текста: лингво-когнитивный аспект // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-45. – Бібліографія: с. 44-45 (15 назв). – ISSN 0130-9730
1249258
  Торяник М.С. Пространственная устойчивость и расчет по несущей способности некоторых строительных конструкций. (Эксперим.-теорет. исследования). : Автореф... доктор техн.наук: / Торяник М.С.; Полтав. инж.-строит. ин-т. – Полтава, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1249259
  Левшин В.Л. Пространственная фильтрация в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Советское радио, 1971. – 200 с.
1249260
   Пространственно-временная динамика животного населения. – Новосибирск : Наука, 1985. – 206с.
1249261
  Лянгузова И.В. Пространственно-временная динамика загрязнения Al-Fe-гумусового подзола в зоне влияния комбината цветной металлургии / И.В. Лянгузова, ГольдвиртД.К, И.К. Фадеева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1261-1276 : рис., табл. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 0032-180Х
1249262
  Спиртус В.Б. Пространственно-временная динамика событий в детерминированных моделях типа БТВ // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 160-169 : рис., табл. – Библиогр.: с. 168-169. – ISSN 0203-3100
1249263
  Амбросимов А.К. Пространственно-временная изменчивость характеристик течения в глубоководной части Среднего Каспия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 1. – С. 60-77 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1249264
  Томас А.О. Пространственно-временная информативность начальных и заключительных абзацев художественного прозаического текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томас А.О.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1249265
  Тлостанова М.В. Пространственно-временная матрица модерности в контексте глобализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-63. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1249266
  Соловьев И.В. Пространственно-временная модель мезозойских вулканогенных образований горного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.09 / Соловьев И.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1249267
  Рубинов В.М. Пространственно-временная обработка информации оптико-электронными системами. / В.М. Рубинов, Э.В. Цибулин. – Ташкент, 1977. – 144с.
1249268
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1978. – 151 с.
1249269
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1980. – 187 с.
1249270
   Пространственно-временная обработка сигналов / И.Я. Кремер, А.И. Кремер, В.М. Петров, В.А. Понькин, Н.А. Потапов; Кремер И.Я. – Москва : Радио и связь, 1984. – 223 с.
1249271
  Селиверстов Ю.П. Пространственно-временная организация геоморфологических систем / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 291с.
1249272
  Боков В.А. Пространственно-временная организация геосистемы : текст лекций / В.А. Боков ; МВиССО УССР, Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь : СГУ, 1983. – 54 с.
1249273
   Пространственно-временная организация энтомокомплексов Субарктики. – Свердловск, 1990. – 71с.
1249274
  Коломийцева Г.И. Пространственно-временная структура 60-летних вариаций геомагнитного поля и ее использование для определения электропроводности земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Коломийцева Г.И.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1249275
  Шредингер Э. Пространственно-временная структура Вселенной / Э. Шредингер. – Москва : Наука, 1986. – 224с.
1249276
   Пространственно-временная структура геометрического поля.. – М., 1975. – 200с.
1249277
  Сачок Г.И. Пространственно-временная структура гидрометеорологического режима Белоруссии и прилегающих регионов / Г.И. Сачок; АН БССР. Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1980. – 221с.
1249278
   Пространственно-временная структура магнитного поля Земли территории Украины: оценка вклада внутренних и внешних источников / М.И. Орлюк, А.А. Роменец, П.В. Сумарук, Ю.П. Сумарук, Т.П. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 137-144 : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1249279
  Алибегова Ж.Д. Пространственно-временная структура полей жидких осадков / Алибегова Ж.Д. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 229 с. : ил. – Библиогр.: с. 216-225
1249280
  Киптенко Е.Н. Пространственно-временная структура режима увлажнения Украинских Карпат : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Киптенко Е.Н.; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1249281
  Коростелев А.А. Пространственно-временная теория радиосистем / А.А. Коростелев. – Москва, 1987. – 319 с.
1249282
  Мильчакова Наталия Афанасьевна Пространственно-временная характеристика структуры фитоценозов и популяций Zostera Marjna Z в Черном море : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мильчакова Наталия Афанасьевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1988. – 19л.
1249283
  Шмонин В.Л. Пространственно-временное развитие процесса множественной генерации и гипотеза адронных кластеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шмонин В.Л.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1249284
  Фельдштейн Я.И. Пространственно-временное распределение магнитной активности в высоких широтах северного полушария / Я.И. Фельдштейн. – М., 1963. – 64с.
1249285
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Хорошева О.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1965. – 11л.
1249286
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Полярное сияние / О.В. Хорошева. – № 16. – Москва : Наука, 1967. – 84с.
1249287
  Ремез О.Я. Пространственно-временное своеобразие драматического искусства / О.Я. Ремез. – М, 1979. – 134с.
1249288
   Пространственно-временной анализ в территориальном менеджменте : учеб. пособ. / В.А. Боков, В.Е. Тимченко, И.Г. Черванев, А.Н. Рудык; В.А. Боков, В.Е. Тимченко, И.Г. Черванев, А.Н. Рудык. – Симферополь : [Б. и.]. – ISBN 966-7348-127-2
Ч. 1. – 2005. – 184 с.
1249289
  Лагутинская Л.П. Пространственно-временной анализ индивидуальных Дst-вариаций и их использование для изучения глубинной электропроводности Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лагутинская Л.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1249290
  Жук В.А. Пространственно-временной анализ материалов наблюдений при вероятностных расчетах речного стока : Автореф... канд .геогр.наук: / Жук В. А.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1971. – 25л.
1249291
  Холодная В. Пространственно-временной аспект в ритуальном "формировании" мужского статуса на первом этапе социализации в традиции украинцев Карпат конца XIX - начала XX вв. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 141-147
1249292
  Холодная В. Пространственно-временной аспект в ритуальном "формировании" мужского статуса на первом этапе социализации в традиции украинцев Карпат конца XIX - начала XX вв. // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 141-147. – ISBN 966-7321-42-8
1249293
  Бабич В.М. Пространственно-временной лучевой метод : линейн. и нелинейн. волны / В.М. Бабич, В.С. Булдырев, И.А. Молотков ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1985. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 266-269 (95 назв.)
1249294
  Мороз С.А. Пространственно-временные аспекты стратиграфии / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев : Вища школа, 1988. – 177с.
1249295
  Гивишвили Г.В. Пространственно-временные вариациим поглощения и электронной конценрации в нижней ионосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Гивишвили Г.В.; АН СССР. – М, 1975. – 14л.
1249296
  Румянцев В.А. Пространственно-временные закономерности колебаний стока рек Евразии / В.А. Румянцев, И.В. Бовыкин. – Ленинград : Наука, 1985. – 148с.
1249297
  Евлашин Л.С. Пространственно-временные закономерности основных типов полярных сияний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.51 / Евлашин Л.С.; АН СССР. – М, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1249298
  Орлюк М.О. Пространственно-временные изменения геомагнитного поля и сейсмичность / М.О. Орлюк, А.В. Марченко, А.А. Роменец // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 84-105 : рис., табл. – Библиогр.: с. 98-105. – ISSN 0203-3100
1249299
   Пространственно-временные изменения климатических индексов увлажнения на территории Грузии в условиях глобального потепления / Э.Ш. Элизбарашвили, М.Э. Элизбарашвили, Н.Б. Куталадзе, И. Кеггенхофф, Ш.Э. Элизбарашвили, Б.М. Киквадзе, Н.М. Гогия // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 45-53 : табл., карта. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2906
1249300
  Волчек А.А. Пространственно-временные колебания дождевых паводков на реках Белоруссии / А.А. Волчек, Т.А. Шелест // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 68-80 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1249301
   Пространственно-временные колебания стока рек СССР. – Ленинград, 1988. – 376с.
1249302
  Арясова О.В. Пространственно-временные корреляции между траппами, карбонатитами и кимберлитами / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 70-77 : рис. – Библиогр.: с. 76-77. – ISSN 0203-3100
1249303
  Кондратьев И.К. Пространственно-временные линейные обрабатывающие системы в сейсморазведке / И.К. Кондратьев. – Москва, 1974. – 40 с.
1249304
  Захаров И.С. Пространственно-временные модуляторы света / И.С. Захаров. – Томск, 1983. – 264 с.
1249305
   Пространственно-временные модуляторы света для оптической обработки информации.. – Л., 1987. – 208с.
1249306
   Пространственно-временные отношения среднепалеозойских базитов и алмазоносных кимберлитов на северо-западном плече Вилюйского рифта (Сибирский кратон) / А.И. Киселев, В.В. Ярмолюк, А.В. Иванов, К.Н. Егоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 185-196 : рис., табл. – Библиогр.: с. 194-196. – ISSN 0016-7886
1249307
  Вострикова Е.В. Пространственно-временные структуры романа "Cемь храмов" чешского писателя Милоша Урбана: булгаковские влияния // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 67-73. – ISSN 2310-4287
1249308
  Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступления / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1980. – 19с.
1249309
  Братко М.А. Пространственно-временные формы диалектического мышления и их методологическая роль в современной физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1249310
  Сазонова А.А. Пространственно-временные характеристики гололедно-изморозевых отложений на территории Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Сазонова А.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 15л.
1249311
  Чербу А.В. Пространственно-временный подход к описанию процессов кумулятивного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чербу А.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 10л.
1249312
  Кригер В.Ф. Пространственно-графическое моделирование и развитие творческих способностей студентов / В.Ф. Кригер. – Воронеж, 1989. – 183с.
1249313
  Ершов В.В. Пространственно-затрудненные финолы / В.В. Ершов, Г.А. Никифоров, А.А. Володькин. – Москва : Химия, 1972. – 351 с.
1249314
  Расулева Д.Х. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны в процессах с переносом одного электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Расулева Д.Х.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1974. – 16л.
1249315
  Тарханова М.В. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны и феноксильные радикалы в реакциях с магнийорганческими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тарханова М.В.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зеленского. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1249316
  Слободецкий И.Ш. Пространственно-неоднородные задачи динамической теории рассеяния рентгеновских в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Слободецкий И.Ш. ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1976. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
1249317
  Свидзинский А.В. Пространственно-неоднородные задачи теории сверхпроводимости / А.В. Свидзинский. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1249318
  Самойленко Ю.И. Пространственно-распределенные приемные и управляющие системы / Ю.И. Самойленко, В.Л. Волкович. – К, 1968. – 137с.
1249319
   Пространственно-часовые изменения микрокомпонентного состава вод р.Устья / Н.А. Клименко, И.И. Залесский, О.А. Бедункова, А.Н. Клименко, С.Н. Глаз // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 39-45 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1249320
  Черковец В.Е. Пространственно-энергетическое распределение частиц и ионизация в низковольтном дуговом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Черковец В.Е.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.12-14
1249321
  Богатырев Б.Г. Пространственно распределительные модели биосферы / Б.Г. Богатырев, А.П. Кириленко, А.М. Тарко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 22 с. : граф. – Библиогр.: с. 21-22 (12 назв.). – (Сообщество по прикладной математике / АН СССР, Вичислительный центр)
1249322
  Сидорова В.А. Пространственное варьирование свойств маршевых почв и их влияние на растительность (Кандалакшский залив) / В.А. Сидорова, Е.Н. Святова, М.А. Цейц // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 259-267 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1249323
   Пространственное варьирование содержания бенз(а)пирена и свойств агрозема вблизи Южно-Сахалинской ТЭЦ / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, Ю.А. Завгородняя, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 633-640 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1249324
  Макаров А.Ф. Пространственное вихревое течение жидкости в радиально-осевой турбине. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров А. Ф.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1968. – 15л.
1249325
  Светличный А.А. Пространственное геоинформационное моделирование и прогноз водной эрозии почв // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 44-47 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 2075-1893
1249326
  Рычков И.Л. Пространственное зрение человека и животных / И.Л. Рычков. – Иркутск, 1990. – 216 с.
1249327
  Мартазинова В.Ф. Пространственное изменение поля давления воздуха над северным полушарием в период глобального потепления / В.Ф. Мартазинова, Д.Ю. Чайка // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1249328
  Карякин В.Е. Пространственное нерановесие обтекание затупленных тел сверхзвуковым потоком вязкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Карякин В. Е.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1249329
   Пространственное обтекание гладких тел идеальным газом. – Москва : Наука, 1964. – 506 с.
1249330
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 190 л. – Бібліогр.: л. 179-190
1249331
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
1249332
  Солопенко В.М. Пространственное осесимметричное течение идеальной жидкости, закрученное вокруг оси симметрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Солопенко В.М. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1249333
  Полищук А.И. Пространственное осреднение метеорологич. полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Полищук А.И.; Гл.. упр. Гидрометеорологическ. службы при СМ СССР. Глав. геофизическая обсерватория. – Л., 1972. – 14л.
1249334
  Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденциии постсоветского периода / А.Г. Дружинин ; Федеральное агентство по образованию Рос. Федерации, Южный федеральный ун-т, Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2008. – 188, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-5-9275-0465-7
1249335
  Афонцев С. Пространственное развитие как механизм модернизации Республики Казахстан / С. Афонцев, Н. Зубаревич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 0042-8736
1249336
   Пространственное развитие урбанизации: общие закономерности и региональные особенности. – Москва : УОП ИЛА АН СССР, 1991. – 208 с. – посвящается 100-летию со дня рождения Ивана Александровича Витвера
1249337
  Ситимов В.И. Пространственное разделение пар коррелированных взаимодействующих точечных дефетов в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ситимов В.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18л.
1249338
  Курко Олег Вячеславович Пространственное разделение по массам во вращающейся плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Курко Олег Вячеславович; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 18л.
1249339
  Ананьев Б.Г. Пространственное различение / Ананьев Б.Г. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1955. – 188 с. – Библиогр.: с. 183-187
1249340
  Черненко З. Пространственное размещение месторождений и проявлений облицовочного и поделочного камня (Восточный Казахстан) / З. Черненко, М. Мизерная, Е. Теут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-35. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Актуальность проведенных исследований обусловливается необходимостью оценки уже известных и выявления нових месторождений и проявлений облицовочных и поделочных камней Восточного Казахстана. Поэтому целью статьи является анализ размещения месторождений ...
1249341
  Савинский А.К. Пространственное распределение актов ионизации в облучаемой среде как характеристика качеств ионизирующего излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Савинский А. К.; Ин-т биофиз. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1249342
  Галай Е.И. Пространственное распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Брестской области // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 21-24. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1249343
  Муркалов А.Б. Пространственное распределение гидрологических элементов в средней части Сухого лимана в летний период / А.Б. Муркалов, А.А. Стоян, Е.В. Скаленчук // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 33-42 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1249344
   Пространственное распределение глинистых минералов в агрочерноземах эрозийно-денудационных равнин Ставропольского края / Н.П. Чижикова, Е.И. Годунова, С.Н. Шкабарда, А.А. Самсонова, Т.И. Малуева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 983-996 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1249345
  Христиансен Г.Б. Пространственное распределение заряженных частиц в широких атмосферных ливнях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Христиансен Г.Б.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1249346
  Касимов У. Пространственное распределение захваченных частиц в удаленных областях магинтосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Касимов У.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1249347
  Икауниекс Я.Я. Пространственное распределение и кинематика углеродных звезд : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Икауниекс Я.Я.; Академия наук Латвийской ССР. Асторономический сектор Института физики. Моск. гос. орд.Ленина ун-тет им. – Рига, 1951. – 8 с.
1249348
  Басилов Р.Н. Пространственное распределение интенсивности энергетически заряженных частиц на высоте 200-500 км вне радиационных поясов Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Басилов Р.Н.; МГУ. – М., 1970. – 15с.
1249349
  Масюк А.Н. Пространственное распределение корневой системы облепихи крушиновидной на разных вариантах рекультивации породных отвалов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 81-87. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2073-8331
1249350
  Алания М.В. Пространственное распределение плотности и потока галактических космических лучей / М.В. Алания, Л.И. Лев. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 119 с.
1249351
  Бусыгина И.М. Пространственное распределение силы и стратегии государств, или что и как объясняет геополитика / И.М. Бусыгина, И.Ю. Окунев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 2 (140). – С. 106-123. – ISSN 0321-2017
1249352
  Шейнкер В.Н. Пространственное строение и донорные свойства карбонильных произовдных пятичленных гетероциклов : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Шейнкер В. Н.; МВССО РСФСР, РГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 47л.
1249353
  Донскова Анна Ильинична Пространственное строение карбонильных и фенильных производных циклопропана и оксирана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Донскова Анна Ильинична; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 21л.
1249354
  Хазан Я.М. Пространственное фракционирование редкоземельных элементов в мантии кратонов: анализ наблюдений, модель и связь с кимберлитообразованием / Я.М. Хазан, О.В. Арясова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 45-63 : Рис. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 0203-3100
1249355
  Бертулис А.В. Пространственное цветное зрение = Spatial colour vision / А.В. Бертулис, В.Д. Глезер ; [АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова, Каунас. мед. акад.]. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1990. – 142, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 134-143
1249356
  Москаленко Н.А. Пространственные аспекты в поэтологии О. Седаковой // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 105-110. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1249357
  Ищенко Е.Н. Пространственные геометрические образы второго порядка : Уч. пособ. / Е.Н. Ищенко, С.И. Федищенко. – Днепропетровск, 1988. – 46 с.
1249358
  Ладыженский М.Д. Пространственные гиперзвуковые течения газа / М.Д. Ладыженский. – Москва, 1968. – 120 с.
1249359
  Шевелев Ю.Д. Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики / Ю.Д. Шевелев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
1249360
  Мальгинова Е.М. Пространственные задачи нестационарной фильтрации жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Мальгинова Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1249361
  Сагомонян А.Я. Пространственные задачи неустановивщегося движения сжимаемой жидкости / А.Я. Сагомонян, В.В. Поручиков. – Москва, 1970. – 118 с.
1249362
  Задоян М.А. Пространственные задачи теории пластичности / М.А. Задоян. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 384с. – ISBN 5-02-014519-X
1249363
  Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин / Андрейкив А.Е. ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т им. Г.В. Каренко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 345 с. : ил. – Библиогр.: с. 309-342 (601 назв.)
1249364
  Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости / А.И. Лурье. – Москва. – 492 с.
1249365
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и элипсоидальных областей : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.04 / Кирилюк В.С.; пока да .... и ещё одну работу нашла....правда малоденежную. – К, 1984. – 179л. – Бібліогр.:л.167-179
1249366
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и эллипсоидальных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Кирилюк В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1249367
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Граничные задачи упругих тел / Ю.Н. Подильчук. – 1984. – 303с.
1249368
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Статика упругих тел неканонической формы / А. Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – 1984. – 280 с.
1249369
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Равновесие упругих тел канонической формы / В.Т. Гринченко, А.Ф. Улитко. – 1985. – 280 с.
1249370
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 4 : Трехмерная теория устойчивости деформируемых тел / А.Н. Гузь, И.Ю. Бабич. – 1985. – 279с.
1249371
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 6 : Численные методы решения прикладных задач / Ю.Н. Шевченко. – 1986. – 270 с.
1249372
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности.. – Киев : Наукова думка
Т. 5 : Динамика упругих тел / В.Т. Головчан и др. – 1986. – 286 с.
1249373
   Пространственные задачи термопластичности.. – Киев, 1980. – 262с.
1249374
  Золотов В.В. Пространственные закономерности фототаксиса и поляротаксиса у насекомых. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.09 / Золотов В.В.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – К., 1978. – 25л.
1249375
  Нгуен Зы Пространственные записи рассказов об удивительном. / Нгуен Зы. – М., 1974. – 239с.
1249376
  Акопян З.А. Пространственные затруднения в ароматических политросоединениях : Автореф... канд. хим.наук: / Акопян З.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 24л.
1249377
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов. : Дис... канд. хим.наук: / Шрубович В.А.; Ин-тут химии полимеров АН УССР. – К., 1961. – 109л. – Бібліогр.:л.108-109
1249378
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые спектры поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шрубович В.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 12 с.
1249379
  Митева Лидия Димитрова Пространственные и временные аспекты единства и многообразия исторического процесса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митева Лидия Димитрова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет (К 053.05.40) по философ. наукам. – М., 1978. – 25л.
1249380
  Скрябин В.А. Пространственные и временные изменения разнообразия морского мезозооплакнктона. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Скрябин В.А.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 20л.
1249381
  Боенкова Н.М. Пространственные и временные проявления сезонных вариаций - 200листи ионосферы : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.12 / Боенкова Н. М.; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 15л.
1249382
  Миренков Валерий Егорович Пространственные и плоские задачи экспериментально-аналитического определения напряженного состояния около отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Миренков Валерий Егорович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1249383
  Сычев А.В. Пространственные квазиконформные отображения. / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1975. – 98с.
1249384
  Павлова Р. Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским / Р. Павлова. – София, 1977. – 240с.
1249385
   Пространственные модуляторы света. – Ленинград : Наука, 1977. – 144 с.
1249386
   Пространственные модуляторы света / А.А. Васильев, Д. Касасент, И.Н. Компанец, А.В. Парфенов; Компанц И.Н. – Москва : Радио и связь, 1987. – 320 с.
1249387
  Илюхин А.А. Пространственные нелинейные задачи тонких упругих стержней. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 023 / Илюхин А.А.; Донецк. гос. ун-тет. – Донецк, 1970. – 9л.
1249388
  Бадатов Евгений Владимирович Пространственные неоднородности в реакторах с неподвижными слоями катализатора : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.08 / Бадатов Евгений Владимирович; АН СССР Сиб. отд-ние . Ин-т катализа. – Новосибирск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1249389
  Багдоев А.Г. Пространственные нестационарные движения сплошной среды с ударными волнами / А.Г. Багдоев ; АН Арм.ССР, Ин-т математики и механики. – Ереван, 1961. – 277 с. – Библиогр.: с. 273-275
1249390
  Щербина Н.П. Пространственные оппозиции в русских заговорных текстах // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 336-340. – (Бібліотека Інституту філології)
1249391
  Шерстюков А.Б. Пространственные особенности и новые тенденции в изменениях термического состояния почвогрунтов и глубины их сезонного протаивания в зоне многолетней мерзлоты / А.Б. Шерстюков, Б.Г. Шерстюков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 5-12 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1249392
  Леонтьев А.Н. Пространственные отношения редкометальных гранитов, пегматитов и гидротермалитов / А.Н. Леонтьев. – Москва : Недра, 1972. – 101с.
1249393
  Решетняк Ю.Г. Пространственные отображения с ограниченным искажением. / Решетняк Ю.Г. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т математики. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 285 с. – Библиогр.: с. 278-282
1249394
  Бойко Н.А. Пространственные параметры в славянских дегидронимных ойконимах // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 39-48. – ISSN 2524-0013
1249395
  Ширмин Г.И. Пространственные периодические решения вблизи коллинеарных точек либрации систем Земля-Луна : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Ширмин Г.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 8 с.
1249396
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1975. – 183 с.
1249397
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1980. – 287 с.
1249398
   Пространственные представления как средство познания объективной действительности.. – Москва
2. – 1974. – 66с.
1249399
  Киприанов А.И. Пространственные препятствия в цепях сопряжений органических краситилей. / А.И. Киприанов. – Дебрецен, 1966. – 95-114с.
1249400
  Михайленко Ф.А. Пространственные препятствия в цепях сопряжения полиметиновых красителей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Михайленко Ф.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
1249401
   Пространственные распределения энергии, выделенной в каскаде атомных столкновений в твердых телах.. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 246с.
1249402
  Пелехатый М.М. Пространственные сапекты деловой коммуникации // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 29-33. – ISSN 2226-7549
1249403
  Белогорская Л.В. Пространственные символы в романах Александра Грина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 356-359
1249404
  Рындин Р.М. Пространственные симметрии и поляризационные эффекты в сильных взаимодействиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рындин Р.М.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1249405
  Бакланов П.Я. Пространственные системы производства = (микроструктурный уровень анализа и управления) : П.Я. Бакланов ; отв.ред. Э.Б. Алаев ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. ин-т географии / П.Я. Бакланов. – Москва : Наука, 1986. – 149, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 140-148
1249406
  Шумихин С.А. Пространственные смешанные краевые задачи теории упругости со сменой граничных условий по окружностям и эллипсу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шумихин С.А. ; ОГУ им. Мечникова. – Одесса, 1982. – 19 с.
1249407
  Мезенцев К.В. Пространственные социально-экономические изменения в Киеве и агломерации / К.В. Мезенцев, Н.И. Мезенцева // Социально-экономическая география : вестник Ассоциации российских географов-обществоведов : научный журнал / Ассоциация рос. географов-обществоведов (АРГО). – Ростов-на-Дону, 2012. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2227-8249
1249408
  Лапкин Пространственные торможения при магний-органических реакциях : Автореф... докт. хим.наук: / Лапкин И. И; Молотов.ГУ, Лабор. орган. хим. – Молотов, 1949. – 5 с.
1249409
   Пространственные факторы в формировании партийных систем : Диалог американистов и постсоветологов. – Саппоро : Slavic research center,Hokkaido university, 2002. – 108с. – (Occasional papers on regional /subregional politics in post-communist countries ; N 6). – ISBN 4-938637-27-8
1249410
  Кислицына Д.О. Пространственные факторы государственной состоятельности в Океании / Д.О. Кислицына, И.Ю. Окунев // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 163-176. – (Политология). – ISSN 1998-1776
1249411
   Пространственные эффекты в органической химии. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 720 с.
1249412
  Ватажин А.Б. Пространственные эффекты при движении проводящей среды по каналу в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ватажин А.Б.; НИИ механики МГУ. – Москва, 1963. – 7л.
1249413
   Пространственные, угловые и энергетические распределения быстрых нейтронов в гидриде лития, воде, вольфраме и карбиде бора.. – с.
1249414
  Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии / П. Хаггет. – Москва : Прогресс, 1968. – 392 с.
1249415
  Блауэрт Й. Пространственный слух : пер. с нем. И.Д. Гурвица / Й. Блауэрт. – Москва : Энергия, 1979. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 195-219
1249416
  Кулиев Т.А. Пространственный электронно-лучевой модулятор света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Кулиев Т.А.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1971. – 11л.
1249417
  Саакян Г.С. Пространство-время и гравитация : учебник / Г.С. Саакян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1985. – 340с.
1249418
  Мостепаненко А.М. Пространство-время и физическое познание / А.М. Мостепаненко. – Москва : Атомиздат, 1975. – 216 с.
1249419
  Горелик Г. Пространство-время Эйнштейна // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 2 (1028). – С. 112-118. – ISSN 0130-1640
1249420
  Берке У. Пространство - время, геометрия, космология : Пер.с англ. / У. Берке ; пер.с англ. Ю.В. Граца и др. ; под ред. [и с предисл.] Д.В. Гальцова. – Москва : Мир, 1985. – 411 с. : ил. – Библиогр.: с. 403-404 (42 назв.)
1249421
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров. – Москва, 1988. – 190с.
1249422
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров; отв. ред Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1989. – 190 с.
1249423
  Гордин Я.А. Пространство / Я.А. Гордин. – Л, 1972. – 87с.
1249424
  Винокуров Е.М. Пространство / Е.М. Винокуров. – Москва, 1976. – 318с.
1249425
  Костина Т.В. Пространство Академических гимназии и университета: материалы к истории. 1724-1805 гг // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 6-15. – ISSN 2070-9773


  В статье впервые в историографии Академических университета и гимназии сделана попытка обобщить известные по источникам и литературе данные о локациях учебных заведений Академии наук в XVIII в. в Петербурге: от помещения их на Петровской набережной в ...
1249426
  Манолова О.Н. Пространство активности субъекта как аксеологический ресурс // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.56-63
1249427
  Свешников Н.А. Пространство асимптотических состояний в теориях с безмассовыми частицами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Свешников Н. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1981. – 14л.
1249428
  Колесник В. Пространство в болгарской картине мира // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 65-69. – ISSN 2307-4558
1249429
  Зубко Г.В. Пространство в мифе // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.120-130
1249430
  Сивова Т. Пространство в романе К.Г. Паустовского "Романтики" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 199-204. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1249431
  Титянин К.А. Пространство в романе Л.Толстого «Анна Каренина» // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.122-135. – ISBN 966-568-658-5
1249432
  Потемкин В.К. Пространство в структуре мира. / В.К. Потемкин, А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1990. – 174с.
1249433
  Ісмагулова Б. Пространство в языковом сознании кочевников / Б. Ісмагулова, Ф. Саметова // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 327-330


  Древнегреческие мыслители заложили основу современного материалистического понимания пространства. Так, под пространством подразумевались и "великая пустота", и "вместилище вещей", в котором вечно движутся атомы, и протяженность тел (Демокрит, Эпикур, ...
1249434
  Болтунова Екатерина Пространство власти: царский / императорский дискурс в топографии Москвы и Санкт-Петербурга конца XVII - XVIII столетий // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2009. – № 2 : Homo imperii в пространстве и времени: осваивая и покидая имперские пространства. – С. 65-104. – ISBN 5-89423-110-8
1249435
  Лубенская В Т. Пространство гиперболической связанности с параллелизмом Лобачевского : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лубенская Т.В,; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1975. – 110л. – Бібліогр.:л.105-110
1249436
  Волкова Наталия Пространство детского чтения сокращается : путь в катакомбы или на авансцену? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Ожидание форума на творческой площадке Ленинградской областной детской библиотеки - это как предчувствие счастья...
1249437
  Черняков Ю.В. Пространство для маневра / Ю.В. Черняков. – Москва, 1987. – 240 с.
1249438
  Ланская О.В. Пространство жизни и смерти (на материале романа Л.Н. Толстого "Война и мир") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 24-28
1249439
  Тучинская Т. Пространство звкуа в современной украинской электронной музыке: звуковые ландшафты // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 226-236
1249440
  Замятин Д.Н. Пространство и (без)опасность: онтологические модели воображения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 137-148. – ISSN 0321-2017
1249441
  Борель Э. Пространство и время / Э. Борель; Пер. с франц. М. и А. Лопшиц под ред. Н.Н. Андреева. – Москва. – 177 с.
1249442
  Минковский Г. Пространство и время : с портретом автора, биографическим очерком Д. Гильберта и Г. Вейля и статьями В.Вина и П. Наторпа "О принципе относительности": [Доклад чит. на 80-м Съезде немецких естествоиспытателей и врачей в Кельне 21 сент. 1908 г.] / Герман Минковский ; Перевел И.Я. Яшунский ; Предисл. И. Я[шунский]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Физика" ; [Тип. Безобразова], 1911. – 94 с., 1 л. портр. : портр. – Отд. оттиск: Съезд немецких естествоиспытателей и врачей. Кельн, 1908


  Гильберт, Давид (1862-1943) Вейль, Густав (1808-1889) Вин, Вильгельм Наборп, Пауль
1249443
  Минковский Г. Пространство и время : с портретом автора и биографическим очерком [Д. Гильберта и Г. Вейля] : [Доклад чит. на 80-м Съезде немецких естествоиспытателей и врачей в Кельне 21 сент. 1908 г.] / Герман Минковский ; Перевел И.Я. Яшунский ; Предисл. И. Я[шунский]. – 2-е изд. – Петроград : Книгоиздат "Физика" ; [Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон], 1915. – 55 с., 1 л. портр. – Отд. оттиск: Съезд немецких естествоиспытателей и врачей. Кельн, 1908


  Гильберт, Давид (1862-1943) Вейль, Густав (1808-1889)
1249444
  Свидерский В.И. Пространство и время / В.И. Свидерский. – Москва, 1958. – 200с.
1249445
  Штейнман Р.Я. Пространство и время / Р.Я. Штейнман. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 240с.
1249446
  Гуревич Л.Э. Пространство и время / Л.Э. Гуревич, Э.Б. Глинер. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
1249447
  Баженов Г.В. Пространство и время : повести и рассказы / Г.В. Баженов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 286 с.
1249448
   Пространство и время. – Киев, 1984. – 294с.
1249449
  Куняев С. Пространство и время / С. Куняев. – Москва, 1985. – 270 с.
1249450
   Пространство и время в искусстве. – Л., 1988. – 169с.
1249451
  Попова Людмила Дмитриевна Пространство и время в культуре русского города (на примере Архангельска) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 2073-9702


  Значимым культурологическим аспектом существования и развития города является его пространственное выражение во времени. В основу статьи и положены пространство и время, сосуществующие в культуре города, в человеческом сознании, которые с позиции ...
1249452
  Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега-, и микромире / А.М. Мостепаненко. – Москва : Политиздат лит-ры, 1974. – 240 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы)
1249453
  Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире / Д.И. Блохинцев. – Москва : Наука, 1970. – 360 с. : рис.
1249454
  Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1982. – 349 с. : ил. – Библиогр.: с. 341-345
1249455
  Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной : пер. с англ. / П. Девис. – Москва : Мир, 1979. – 288 с.
1249456
   Пространство и время в современной социологической теории. – Москва : Институт социологии РАН, 2000. – 156с. – ISBN 5-89697-050-1
1249457
  Чудинов Э.М. Пространство и время в современной физике / Э.М. Чудинов. – М, 1969. – 48с.
1249458
   Пространство и время в современной физике (К 50-летию создания общей теории относительности Альбертом Эйнштейном). – Киев : Наукова думка, 1968. – 300 с.
1249459
  Александров А.Д. Пространство и время в современной физике в свете философских идей Ленина : материалы к Второму Всесоюзному совещанию по философским вопросам современного естествознания, посвященному 100-летию со дня рождения В.И. Ленина / А.Д. Александров ; АН СССР.Научный совет по философским вопросам современного естествознания. Ин-т философии. – Москва, 1970. – 45 с.
1249460
  Ахундов М.Д. Пространство и время в физическом познании / Ахундов М.Д. – Москва : Мысль, 1982. – 255 с.
1249461
  Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регулиятор практической деятельности / А.И. Осипов. – Минск, 1989. – 219с.
1249462
  Асимов М.С. Пространство и время как основные формы бытия материи : Автореф. дис. ... наук / Асимов М.С. ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. матер. – Москва, 1955. – 16 с.
1249463
  Румянцева В.Г. Пространство и время как факторы действия права / В.Г. Румянцева, Ахмедов, ЧМ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
1249464
  Зборовский Г.Е. Пространство и время как формы социального бытия / Г.Е. Зборовский. – Свердловск, 1974. – 223с.
1249465
  Готт В.С. Пространство и время микромира / В.С. Готт. – Москва, 1964. – 40с.
1249466
  Кон Э. Пространство и время с точки зрения физики / Э. Кон, Г. Пуанкаре. – Одесса, 1912. – 81с.
1249467
  Комаров Е В. Рязанова Пространство и время химического движения / Е В. Рязанова Комаров. – Саратов, 1984. – 145с.
1249468
  Левин Р.А. Пространство и время. Стихи. / Р.А. Левин. – Х., 1968. – 78с.
1249469
  Кульков В. Пространство и содержание национально ориентированного подхода к экономической теории // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 2. – С. 70-97. – ISSN 0130-9757
1249470
  Куричев Н. Пространство имеет значение: геотерриториальный фундамент глобальной экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0131-2227
1249471
  Казурова Н.В. Пространство иранского фильма = Поэтические фестивали в традиционной культуре Дальнего Востока // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 124-132. – ISSN 1681-7559


  Сегодняшнее поколение иранских режиссёров создаёт каноны нового иранского кинематографа. В их работах мы видим не тот открыточный Иран, что рекламируется для туристов, а подлинный, зафиксированный с документальной точностью.
1249472
  Тараканова Е.И. Пространство итальянской капеллы XV в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 117-131. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается пространство итальянской капеллы 15 в. - как реальное, так и мысленно достраиваемое. Показана роль учения о перспективе, символики света и мистериального театра в организации художественного мира капеллы и его семантическом ...
1249473
  Касаткина Т. Пространство картины и икона в пространстве // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 151-160. – ISSN 0130-7673
1249474
   Пространство картины.. – М., 1989. – 366с.
1249475
  Винокуров В.Г. и др. Пространство Лебега и его измеримае разбиения / В.Г. и др. Винокуров. – Ташкент, 1985. – 74с.
1249476
  Спитцер Л. Пространство между звездами : пер. с англ. / Л. Спитцер. – Москва : Мир, 1986. – 182 с.
1249477
  Калашникова О.Л. Пространство между тремя мирами в романе М. Барбери "Лакомство" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 113-118
1249478
  Андреев Э.П. Пространство микромира. Философский очерк / Андреев Э.П. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1969. – 88 с.
1249479
  Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины / Л.В. Мочалов. – М, 1983. – 375с.
1249480
  Лаптев Б.Л. Пространство опорных элементов : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Лаптев Б. Л.; МГУ,. – Казань, 1959. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1249481
  Швалб Ю.М. Пространство осуществления социальных способностей личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 134-140. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1249482
  Яблоков Д.М. Пространство пар линейных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Яблоков Д.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1249483
  Иванов В. Пространство поручений. Президент сделал заказ на новую научно-техническую политику / подготовила Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 3-4


  Президент страны на минувшей неделе подбросил научному сообществу очередной ребус - пакет поручений, сформулированных по итогам заседания Совета по науке и образованию, Поскольку исполнителем ряда поручений вместе с правительством назначена Российская ...
1249484
  Мусина В.П. Пространство профессиональной активности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 47-50. – ISSN 1026-955X


  В статье раскрыты сущность и структура пространства профессиональной активности, проблема которых до настоящего времени в психологии практически не изучена. Пространство профессиональной активности рассматривается как открытая система, что предполагает ...
1249485
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1249486
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74. – Бібліогр. в кінці ст.
1249487
  Волкова Е.В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю. М. Лотмана // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.149-164. – ISSN 0042-8744
1249488
  Дубовая Н.А. Пространство сна. К вопросу пространственно-временной организации фантастической повести 20-30-х гг. ХІХ века // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 97-105. – ISBN 966-72-77-79-8
1249489
  Зверевич В.В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 7-17. – ISSN 0130-9765
1249490
   Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) / [Бакланов П.Я. и др. ; редкол.: П.Я. Бакланов и др.] ; Ассоц. рос. географов-обществоведов (АРГО), Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. Южного федерального ун-та. – Москва ; Ростов -на-Дону : Вузовская книга, 2012. – 330, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5-6. – ISBN 978-5-9502-0681-8
1249491
   Пространство состояний в теории управления. – Москва, 1970. – 620с.
1249492
   Пространство спектакля и театральное пространство.. – М., 1984. – 48с.
1249493
  Козинцев Г.М. Пространство трагедии / Г.М. Козинцев. – Л., 1973. – 232с.
1249494
   Пространство цвета. – М., 1988. – 207с.
1249495
   Пространство цвета.. – М., 1981. – 150с.
1249496
  Селезнева Е.В. Пространство целей человеческой жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.50-55
1249497
  Дробашенко С.В. Пространство экранного документа / С.В. Дробашенко. – М., 1986. – 320с.
1249498
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Фан Лыонг Хиеу ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1249499
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фан Лыонг Хиеу; КГУ. – К., 1971. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
1249500
  Белинский П. Пространство, время и движение / П. Белинский. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 118 с.
1249501
  Неванлинна Р. Пространство, время и относительность : пер. с нем. / Р. Неванлинна. – Москва : Мир, 1966. – 230 с.
1249502
  Эддингтон А. Пространство, время и тяготение. : пер.с англ. / А. Эддингтон. – Одесса : Mathess, 1923. – 216с.
1249503
  Злоказов В.Б. Пространство, время и число в быту, физике и математике // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 67-91. – ISSN 2307-3705
1249504
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1973. – 566 с.
1249505
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1975. – 567 с.
1249506
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 455 с.
1249507
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е. – Москва : Стройиздат, 1984. – 455 с.
1249508
  Владимиров Ю.С. Пространство, время, гравитация / Ю.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1984. – 207 с.
1249509
   Пространство, время, движение.. – Москва : Наука, 1971. – 624с.
1249510
  Калиберда Н.В. Пространство, среда, герои в романе С. Ричардсона "Памела" (Линкольнширский эпизод) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 44-52. – ISSN 2312-3036
1249511
   Прострелочно-взрывная аппаратура. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 277с.
1249512
  Фридляндер Л.Я. Прострелочно-взрывная аппаратура и ее применение в скважинах / Фридляндер Л.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 199 с. – Библиогр.: с. 196-197
1249513
  Ловля С.А. Прострелочно-взрывные работы в скважинах / С.А. Ловля. – Москва : Недра, 1987. – 214с.
1249514
   Прострелочные и взрывные работы в скважинах. – 2-е изд.,перераб. – Москва : Недра, 1980. – 264с.
1249515
   Прострелочные и взрывные работы в скважинах.. – М., 1972. – 287с.
1249516
  Драчук Ю. Прострочена заборгованість за гарантованими державою кредитами і методи роботи з нею в Україні : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1249517
  Качалка Н. Проступи // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – Сє. 3-7


  Про Василя Тимофійовича Скуратівського (1939-2005) -українського народознавця, письменника, видавця розповідає його дружина
1249518
  Тэсс Т.Н. Проступи, как друг. / Т.Н. Тэсс. – М, 1962. – 33с.
1249519
  Золя Э. Проступок аббата Муре. Его превосходительство Эжен Ругон / Э. Золя. – Нальчик, 1989. – 512с.
1249520
  Миньковский Г.М. Проступок и преступление. / Г.М. Миньковский, Л.С. Халдеев. – М., 1972. – 56с.
1249521
  Титаренко Т.М. Простуюча до себе особистість: дволикий янус само творення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Статтю присвячено проблемі особистісного зростання, що відбувається в процесі складної взаємодії поверхового (персона) та глибинного (єство) компонентів особистісної структури. Самотворення розглядається як найістотніша потреба і найнебезпечніша ...
1249522
  Ельчаниновъ Н. Простъйшіе опыты по физіологіи растеній / Н. Ельчаниновъ. – Москва, 1917. – 96с.
1249523
  Тарасов Ф.И. Простые батарейные радиоприемники. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1952. – 32с.
1249524
  Шевелев А.А. Простые вести. / А.А. Шевелев. – Л, 1978. – 95с.
1249525
  Шостаковский М.Ф. Простые виниловые эфиры / М.Ф. Шостаковский. – Москва : АН СССР, 1952. – 280 с.
1249526
  Каменярж Я.А. Простые волны и поверхности разрыва в упруго-плстической среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каменярж Я.А.; МГУ. – М., 1974. – 13л.
1249527
  Почивалин Н.М. Простые герои / Н.М. Почивалин. – Алма Ата, 1951. – 71с.
1249528
  Свецевичюс Б.И. Простые гласные (монофтонги) современного литовского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Свецевичюс Б.И. ; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1964. – 27 с.
1249529
  Якимов Стойчо Петров Простые группы длины 9 и 10 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Якимов Стойчо Петров; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 7л.
1249530
  Шебунин П.И. Простые дела / П.И. Шебунин. – М, 1957. – 278с.
1249531
  Степанов А.И. Простые дни: рассказы // Вольный свет / Г.И. Гридин. – Москва : Современник, 1987. – С. 116-269
1249532
  Журахович С.М. Простые заботы : маленькие повести и рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1960. – 306 с.
1249533
  Синицына О.П. Простые заботы / О.П. Синицына. – Л., 1983. – 22с.
1249534
  Николаев Ю.С. Простые и полезные истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 40 с. встреч. паг. – Книга-перевертыш. В изд. также: Худеем с поощью движений / И. Ганушова, П. Шмолик. – (Физкультура и здоровье)
1249535
  Скучик Е. Простые и сложные колебательные системы : пер. с англ. / Е. Скучик. – Москва : Мир, 1971. – 558с.
1249536
  Солдатов В.С. Простые ионообменные равновесия / В.С. Солдатов. – Минск, 1972. – 223с.
1249537
  Левидов М.Ю. Простые истины / М.Ю. Левидов. – М.-Л., 1927. – 244с.
1249538
  Грачевский Ю.М. Простые истины / Ю.М. Грачевский. – М., 1971. – 272с.
1249539
  Новруз Д. Простые истины : стихи и поэма / Джабир Новруз ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 86 с.
1249540
  Белкин В.Н. Простые истины : стихи / В.Н. Белкин ; худож. О. Фирер. – Красноярск : Кн. изд-во, 1978. – 103 с. : ил.
1249541
  Николаев Ю.С. Простые истины / Ю.С. Николаев, Е.И. Нилов. – Москва, 1983. – 120с.
1249542
  Овчинникова И.Г. Простые истины / И.Г. Овчинникова. – Москва, 1985. – 64с.
1249543
  Караченцев А.Ф. Простые истины / А.Ф. Караченцев. – Тула, 1989. – 156с.
1249544
  Духнич О. Простые истины // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 13 (142), 7 апреля 2017. – С. 42-45


  Любомир Гузар.
1249545
  Лихачев Б.Т. Простые истины воспитания / Б.Т. Лихачев. – Москва : Педагогика, 1983. – 192 с.
1249546
  Кац Б.А. Простые истины киномузыки / Б.А. Кац. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 229 с.
1249547
  Юдалевич М.И. Простые истины. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1957. – 135с.
1249548
  Севриков К.И. Простые истины. / К.И. Севриков, Ю.В. Феофанов. – М, 1969. – 144с.
1249549
  Халфина М.Л. Простые истории. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1967. – 191с.
1249550
  Халфина М.Л. Простые истории. / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1978. – 351с.
1249551
  Большов В.М. Простые конструкции начинающего радиолюбителя / В.М. Большов, Ю.М. Большов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 72 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 346)
1249552
  Суворов Г.Д. Простые концы и последовательности плоских отображений / Г.Д. Суворов; АН УССР, Ин-т прикл. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 1986. – 187, [2] c. – Библиогр.: с. 187-188
1249553
   Простые лики красоты.. – Саранск, 1985. – 126с.
1249554
  Самунин М. Простые люди / М. Самунин. – Владивосток, 1946. – 153 с.
1249555
  Субботин А.А. Простые люди / А.А. Субботин. – М., 1948. – 280с.
1249556
  Недогонов А.И. Простые люди / А.И. Недогонов. – Москва, 1948. – 190с.
1249557
  Самунин М. Простые люди / М. Самунин. – Владивосток, 1950. – 315 с.
1249558
  Белявский П.И. Простые люди : очерки и рассказы / П.И. Белявский. – Москва : Изд-во "Известия", 1950. – 268 с.
1249559
   Простые люди. – Ставрополь, 1952. – 144с.
1249560
  Бабушкин В.Ф. Простые люди : [рассказы] / Виктор Бабушкин. – Саратов : Книжное изд-во, 1956. – 164 с.


  Содерж.: Год восемнадцатый; Ранней весною; В поезде; Старики; Твердого сплава; Утром; Мой дед; В лесу; Канцер; Дорога в жизнь; На практике; На фарватер; Шураган.
1249561
  Бахшиев М. Простые люди : рассказы / М. Бахшиев. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1958. – 156 с.
1249562
  Вагабзаде Б. Простые люди : поэиа / Б. Вагабзаде; пер. с азерб. Э.Асадова. – Москва : Советский писатель, 1958. – 127 с.
1249563
  Караславов Г. Простые люди / Г. Караславов. – Москва, 1958. – 274 с.
1249564
  Мостовец Н.В. Простые люди Америки хотят мира / Н.В. Мостовец. – Москва, 1956. – 40с.
1249565
  Сергеенко М.Е. Простые люди древней Италии / М.Е. Сергеенко. – М.-Л., 1964. – 161с.
1249566
  Лобачев М. Простые люди. / М. Лобачев. – Сталинград, 1949. – 108с.
1249567
  Старостин М.Н. Простые люди. / М.Н. Старостин. – Куйбышев, 1970. – 142с.
1249568
  Голуб Владислав Сергеевич Простые методы анализа и расчета нестабильности режима сложных усилительных цепей с гальваническими связями транзисторов и операционных усилителей : Автореф... канд. техн.наук: 05.290 / Голуб Владислав Сергеевич; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1249569
  Дегтев Алексанр Николаевич Простые множества и соотношения между сводимостями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Дегтев Алексанр Николаевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1249570
  Анисимов В.В. Простые напевы / В.В. Анисимов. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1961. – 49 с.
1249571
  Кац В.Г. Простые неприводимые градуированные алгебры Ли конечного роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кац В.Г.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 5л. – Бібліогр.:с.4-5
1249572
   Простые нервные системы. – Казань
2. – 1985. – 127с.
1249573
   Простые нервные системы.. – Казань
1. – 1985. – 120с.
1249574
  Пашаев С.Ш. Простые нормы морали в марксистской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 624 / Пашаев С.Ш.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1970. – 25л.
1249575
  Гудилина Э.Б. Простые нормы нравственности и их роль в воспитании личности / Э.Б. Гудилина. – М, 1975. – 63с.
1249576
  Халмурадов Р.З. Простые нормы нравственности и их роль в строительстве коммунизма. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.05 / Халмурадов Р.З.; АН УзССР.Учен.совет.по философ.наукам.ин-та философии и права. – Ташкент, 1973. – 28л.
1249577
  Гудилина Э.Б. Простые нормы нравстенности и справлдливости : Автореф... канд. филос.наук: 624 / Гудилина Э.Б.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1249578
  Майер В.В. Простые опыты по криволинейному распространению света / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1984. – 127 с.
1249579
  Голлеман А. Простые опыты по органичной химии. / А. Голлеман. – Харьков, 1934. – 64с.
1249580
  Кудрявцев Б.Б. Простые опыты с ультразвуками / Б.Б. Кудрявцев. – Москва, 1954. – 116 с.
1249581
  Майер В.В. Простые опыты с ультразвуком / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1978. – 161 с.
1249582
  Майер В.В. Простые опыты со струями и звуком / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1985. – 127 с.
1249583
  Тимофеев-Терешкин Простые песни : стихи и сказания / Михаил Тимофеев-Терешкин ; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1952. – 164 с.
1249584
  Темираев К.Б. Простые полиэфиры ароматического и жирноароматического рядов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Темираев Константин Борисович ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1990. – 16 с. – Библиогр.: 8 назв.
1249585
  Калимуллин И. Простые радости. / И. Калимуллин. – Казань : Татарсое кн. изд-во, 1963. – 75 с.
1249586
  Пилипенко С.В. Простые рассказы : авториз. перевод с укр. / Сергей Пилипенко. – [Харьков] : Изд. "Пролетарий", 1928. – 158, [2] с.
1249587
  Федоров Г. Простые рассказы / Г. Федоров. – Горький, 1948. – 79с.
1249588
  Астахова Е.В. Простые решения сложных задач как причина неустойчивости системы образования // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 10-13. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1249589
  Фибих К. Простые сердца : рассказы / Клара Фибих ; Пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка изд. "Хронос" ; № 74)
1249590
  Паустовский К.Г. Простые сердца / К.Г. Паустовский. – Москва, 1963. – 78 с.
1249591
  Аджаматов А. Простые слова / А. Аджаматов. – Москва, 1960. – 95с.
1249592
  Розен А.Г. Простые слова. / А.Г. Розен. – М, 1959. – 49с.
1249593
  Исаков Л.Д. Простые соотношения между русскими и метрическими мерами / Л.Д. Исаков. – Петроград, 1920. – 24 с.
1249594
  Станку З. Простые стихи / З. Станку. – М., 1980. – 277с.
1249595
  Богатырев В.С. Простые строки : [стихи] / В.С. Богатырев. – Саратов : Книжное издательство, 1956. – 174 с.
1249596
  Мехти Ф. Простые строки : стихи и поэма / Фамиль Мехти ; авториз. пер. с азерб. С.Поликарпова и Ю.Шарыгина. – Москва : Советский писатель, 1972. – 103 с.
1249597
  Ломанович В.А. Простые УКВ приемо-передающие любительские радиостанции / В.А. Ломанович. – Москва, 1960. – 96 с.
1249598
  Дрентельн Н.С. Простые физические опыты и приборы : с 48 рисунками / [соч.] Н.С.Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. И.Д. Сытина ; [Тип. Т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1908. – IV, 52 с., 48 ил.


  На тит. л. 2 печати: Кн. маг.В.А. Просяниченко ; Биб-ка Киевск. 2 коммерч. учищища
1249599
  Трост Э. Простые числа / Э. Трост. – Москва, 1959. – 135 с.
1249600
  Воронин С.М. Простые числа / С.М. Воронин. – Москва, 1978. – 64с.
1249601
  Соловьев А.Н. Простые чудеса / А.Н. Соловьев. – Рига, 1971. – 112с.
1249602
  Фефер И. Простые шаги : стихи / Ицик Фефер ; пер. с евр., 1924. – 66 с.
1249603
  Кондратьева Л.А. Простые эфиры b-ацетиленовых спиртов и a, b, e-глицеринов ацетиленового ряда, их получение и свойства : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кондратьева Л.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1249604
  Мамедов Ш. Простые эфиры гликолей / Ш. Мамедов. – М, 1961. – 212с.
1249605
   Простыми словами. – Великие Луки, 1949. – 68с.
1249606
  Подкопаев В.С. Простыми словами / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1957. – 78с.
1249607
  Конышева Р. Простыми словами. / Р. Конышева. – Львов, 1957. – 44с.
1249608
  Богданова Светлана Простых конфликтов не бывает. Чтобы наши поезда не отправлялись без нас : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 14-15 : Фото
1249609
  Кузнєцова Н.С. Просуб"єктна концепція підприємства / Н.С. Кузнєцова, В.О. Хоменко // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 14-32. – ISSN 1993-0909
1249610
  Самойлов Юрій Просуваймо українське! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1249611
  Кравченко О.К. Просування бренду в мережі Інтеренет: практика міжнародного регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 215-225
1249612
  Ткач В.О. Просування гастрономічних дестинацій на прикладі Одеської області / В.О. Ткач, Д.О. Харенко, О.С. Камушков // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Красноруцький О.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т. П., Гавкалова Н.Л. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1. – C. 89-94. – ISSN 2524-0455
1249613
  Шевченко Г.В. Просування і захист національних інтересів через бренди національних корпорацій: практика України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 199-205.
1249614
  Ходарєва Ю. Просування іміджу успішної читаючої людини // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 2 - 5. – ISSN 1811-377X
1249615
  Зелінська Н.М. Просування книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 96-99


  Стаття присвячена аналізу особливостей просування книжкових видань засобами української мас-медійної реклами. Порівнюється рекламування книжкових видань і популяризація культури читання на телебаченні, радіо, у прес-рекламі, мережі інтернет в Україні ...
1249616
  Могилова А.Ю. Просування освітніх послуг в мережі Інтернет // Economic stability studies : scientific journal / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. board.: Tatiana Hrynko, Oxana Hrabchuk, Olena Shevtsova [et al.]. – Dnipro, 2018. – № 1. – С. 45-58. – ISSN 2312-6779
1249617
  Тюха І.В. Просування продукуії підприємств пивобезалкогольної галузі на зовнішні ринки / І.В. Тюха, О.В. Тоболін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 45-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1249618
  Дериколенко А.О. Просування продукції промислових підприємств за допомогою інструментарію цифрового маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дериколенко Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1249619
  Кривоносов О. Просування Талібану до влади // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 284-290. – ISSN 0869-3595
1249620
  Горбаль Н.І. Просування товарів на міжнародні ринки / Н.І. Горбаль, О.В. Гошовська, Г.І. Садловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 55-61. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1249621
  Глушко В. Просування туристичних послуг // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 86-96. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1249622
  Гладкий О.В. Просування туристичного продукту м. Вінниця на туристичному ринку України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета. Метою даної статті є дослідження особливостей просування туристичного продукту м. Вінниця на туристичному ринку України. Методика. Методологічною базою дослідження є основи наукової діалектики. Основними методами дослідження є статистичний, ...
1249623
  Носова Б.М. Просування України до НАТО у світлі глобалізаційних викликів. Роль мас-медіа у цьому процесі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 113-115


  У дослідженні йдеться про висвітлення у засобах масової інформації політики Альянсу щодо Української держави. Крізь призму зарубіжної преси показано складності стратегічних зусиль України. Доказовість висновків спирається на документальний матеріал. ...
1249624
  Гримич М. Просувати українську книжку в Європі - невдячна справа, але вона камінь точить / розмову вела А. Грабська // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 11 (1019). – С. 52-54. – ISSN 0868-9644


  Розмова з письменницею М. Гримич.
1249625
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2001
1249626
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2002
1249627
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3/4. – 2002
1249628
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2003
1249629
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2. – 2003
1249630
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2003
1249631
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1/2. – 2004
1249632
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2004
1249633
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1/2. – 2005
1249634
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 3. – 2005
1249635
   Просценіум : Театрознавчий журнал. Бібліографічний покажчик змісту (2001-2006). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006
1249636
   Просценіум : Театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1. – 2006
1249637
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2/3 (15/16). – 2006
1249638
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 1 (17). – 2007
1249639
   Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2001-
№ 2/3 (18/19). – 2007
1249640
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1/2 (20/21). – 2008
1249641
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 3 (22). – 2008
1249642
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1/2 (23/24). – 2009
1249643
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 2/3 (27/28). – 2010
1249644
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – 2010
1249645
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001-
№ 1 (29). – 2011
1249646
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 2/3 (30/31). – 2011
1249647
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 1/3 (32/34). – 2012
1249648
   Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
№ 1/3 (35/37). – 2013
1249649
  Ирошников А.М. Просчитался ! / А.М. Ирошников. – Москва : Искусство, 1957. – 24 с.
1249650
  Благов Н.Н. Просыпаются яблони : стихи / Н.Н. Благов. – Саратов : Книжное издательство, 1963. – 132 с. : 1 портр.
1249651
  Мартиненко П.Ф. Просякнутість конституційного права України міжнародним правовим порядком // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 123-138. – ISBN 966-7196-06-2
1249652
  Новиенко А.И. Просяной комарик и другие вредители, вызывающие пустрозерность проса / А.И. Новиенко. – Киев, 1955. – 23с.
1249653
  Аббасзаде Г. Просьба : повести, рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Сов. писатель, 1986. – 414, [2] с.
1249654
  Песиков Ю.В. Просьба Ленина / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1985. – 96с.
1249655
  Потехова А. Просьба с того света : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 87-95. – ISSN 0131-8136
1249656
   Прот. В. Зіньківський // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – [2 с. обкл.]
1249657
  Коцюба В.И. Прот. Ф.А. Голубинский и софиологическая традиция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 129-141. – ISSN 0042-8744
1249658
  Платон. Протагор / Платон. – М., 1994. – 176с.
1249659
  Алєксандрова О.В. Протагор з Абдери // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 163-164. – ISBN 966-316-069-1
1249660
  Арлазоров М.С. Протазанов / М.С. Арлазоров. – Москва : Искусство, 1973. – 281 с. – Библиогр.: с. 280. – (Жизнь и искусство)
1249661
  Поликарпов С.И. Проталина / С.И. Поликарпов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 103 с.
1249662
  Лысенко Г.М. Проталина. / Г.М. Лысенко. – Владивосток, 1975. – 71с.
1249663
  Кузнецова С.А. Проталины / С.А. Кузнецова. – М, 1962. – 76с.
1249664
  Сенин А. Проталины / А. Сенин. – М., 1968. – 104с.
1249665
  Горбунов М.Н. Проталины / М.Н. Горбунов. – М, 1972. – 95с.
1249666
   Проталины. – Москва, 1984. – 335с.
1249667
   Проталины.. – Ростов -на-Дону, 1981. – 76с.
1249668
  Бородинская И.Н. Протамин сульфат из молок осетровых рыб. Его очистка, свойства и применение : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Бородинская Ирина Наумовна ; Акад. наук Украинской ССР ; Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1990. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
1249669
   Протасов Ігор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 398. – ISBN 978-966-439-754-1
1249670
   Протверезівши від правди. – Київ : Політвидав України, 1990. – 217 с. – ISBN 5-319-00620-9
1249671
  Стариченко П.А. Протвоэрозионная обработка зяби серых лесных почв на склоновых землях Курской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Стариченко П.А.; Всесоюз. с.-х. акда. им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1969. – 25л.
1249672
   Протеаза Streptomyces sp.12: очищення і властивості / Н.А. Нідялкова, Л.Д. Варбанець, В.В. Шепелевич, П.П. Зелена, Ю.М. Юмина, К.Г. Гаркава, Л.О. Трошина // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 2, march - april. – С. 33-47. – ISSN 0201-8462
1249673
  Сологуб Л.І. Протеази клітини та їх функції / Л.І. Сологуб, І.С. Пашковська, антонюк. – Київ : Наукова думка, 1992. – 193с. – ISBN 5-12-003135-8
1249674
  Гайдучок Игорь Григорьевич Протеворечивый характер структурных сдвигов в экономике развитых капиталистических стран в условиях интернационализации производства и капитала : Дис... канд. экон.наук: 08.00.14 / Гайдучок Игорь Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.190-220
1249675
  Прокопов О. Протедія військовій агресії Російської Федерації в Україні юридичними засобами [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 12-15
1249676
  Веремеенко К.Н. Протеиназы поджелудочной железы и их ингибиторы : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Веремеенко К.Н. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 22 с.
1249677
  Некрасова Татьяна Павловна Протеинкиназа с в клетках с множественной лекарственной устойчивостью : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Некрасова Татьяна Павловна; АН СССР, Ин-т цитологии. – Л., 1991. – 21л.
1249678
  Тихомиров А.О. Протеїни плазміноген/плазмінової системи як регулятори клітинних процесів та маркери патологічних станів різного генезу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Тихомиров Артем Олександрович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 55 назв
1249679
  Клодель Поль Протей : Сатировская драма в 2-х действиях / Поль Клодель ; Пер. А. Г. Мовшенсона. – Петроград : Центр. кооп. изд. "Мысль", 1923
1249680
   Протей : Перекладацький альманах. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-62-6
Вип. 1. – 2006
1249681
  Радчук В. Протей чи Янус? (Про різновиди перекладу) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 36-46. – ISSN 0130-5263


  Здатність людського розуму творити безмежне розмаїття знакових систем породжує і безліч різновидів перекладу. Стаття обгрунтовує спробу типології, трактуючи переклад між стилями, регістрами, діалектами, професійними говірками, ідіолектами, ...
1249682
  Радчук В. Протей чи Янус? : (про різновиди перекладу) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 21-43. – ISSN 1728-9572
1249683
  Марич Сретен Протейска свест критике / Марич Сретен. – Београд : Просвета, 1971. – 325 с.
1249684
  Кочарян А.С. Протекание процесса в клиент-центрированной психотерапии // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 16-22. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2410-1249
1249685
  Жубаев С.Т. Протекание тока через планарно-неоднородные структуры металл-тунельно-тонкий диэлектрик полупроводник : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Жубаев С. Т.; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
1249686
  Жубаев Сабыржан Таргынович Протекание тока через планарно-неоднородные структуры металл-туннельно тонкий диэлектрик-полупроводник : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Жубаев Сабыржан Таргынович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 91л. – Бібліогр.:л.81-88
1249687
  Ігнатченко Г.І. Протекторат / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 314. – ISBN 966-642-073-2
1249688
  Гончар Б.М. Протекторат // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 365. – ISBN 966-316-045-4
1249689
  Мусієнко М.М. Протекторна роль цитокініну за дії теплового стресу на рослини пшениці / М.М. Мусієнко, В.В. Жук, Л.М. Бацманова // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 2. – С. 244-249. – ISSN 0372-4123
1249690
  Сейфер А.Л. Протекторные свойства сплавов алюминия с элементами второй группы периодической системы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Сейфер А.Л.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1956. – 12л.
1249691
  Осташко Т.А. Протекционизм в торговой политике США: выводы для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 136-150. – ISSN 0131-7741
1249692
  Овсепян А.А. Протекционизм и проблема борьбы с ним / А.А. Овсепян. – М, 1989. – 61с.
1249693
  Оболенский В. Протекционизм и свобода торговли в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 14-23. – ISSN 0131-2227
1249694
  Боднарчук Т.Л. Протекціонізм в економічній історії України (XIX - початок XX ст.) / Т.Л. Боднарчук ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8354-1
1249695
  Кошель Н. Протекціонізм в Україні та світі: основні види та характеристика // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 169-170. – ISBN 978-966-2781-18-2
1249696
  Довгаль О.А. Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки : (Питання теорії і методології) / О.А. Довгаль; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2004. – 320с. – ISBN 966-8558-02-2
1249697
  Осташко Т.О. Протекціонізм у торговельній політиці США: висновки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 136-150. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1249698
  Буравченко Р. Протекціонізм у цукровій галузі України: історико-економічний екскурс від кінця XVIII ст. до сьогодення // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : наук. конф. II "Націоналізм і глобалізм у розвитку національних економік: світова та вітчизняна практика", Дніпропетровськ, 25-26 трав. 2007 р. / Ін-т сусп. досліджень, Міжнар. благодійна установа "Центр нац. відродження ім. Степана Бандери", Рада конкурентоспроможності України ; [наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 25-36. – ISBN 978-966-428-044-7
1249699
  Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Україи ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 228 л. – Додатки: 192-208. – Бібліогр.: л. 209-228
1249700
  Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1249701
  Ніколаєв Є. Протекціоністський інструментарій Світової організації торгівлі // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 58-62. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1249702
  Смирная Л. Протенденции художественного нонконформизма Украины 1930-1940-х и истоки национального формотворчества // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 246-258. – ISSN 2309-8813
1249703
  Царюк Л.А. Протеолетическая и рибонуклеазная активность мозга : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Царюк Л. А. ; АН УССР, Ин-т биохим. – Киев, 1964. – 13 с.
1249704
  Ревина Людмила Павловна Протеолиз и исследование структуры пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ревина Людмила Павловна; МГУ. Хим. фак. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1249705
  Калинская Людмила Николаевна Протеолитическая активность различных отделов и субклеточных фракций головного мозга при изменении уровня кортикостероидов в организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Калинская Людмила Николаевна; Ин-т биохимии АН УССР. – К., 1979. – 31л.
1249706
  Горова А.К. Протеолитические анаэробы рода и их роль в трансформации белковых существ в почве : Автореф... канд. биол.наук: 03.0.07 / Горова А. К.; М-во с. х. ССР, Моск. с.х. акад. – М, 1979. – 16л.
1249707
  Мосолов В.В. Протеолитические ферменты / В.В. Мосолов. – Москва : Наука, 1971. – 415с.
1249708
  Долидзе Джемали Аквсентьевич Протеолитические ферменты Actinomyces fradiae 119 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Долидзе Джемали Аквсентьевич; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1249709
  Андреева Надежда Александровна Протеолитические ферменты Penicillium lilacinum Thom : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 096 / Андреева Надежда Александровна ; МГУ. Биолого-почв. фак-т. – Москва, 1972. – 28 с.
1249710
  Черный В.С. Протеолитические ферменты в комплексном лечении острых стенозирующих лоринготрахеобранхитов у детей раннего возраста. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.04 / Черный В.С.; Киев. мед. ин-т. – К., 1974. – 15л.
1249711
  Годына Светлана Викторовна Протеолитические ферменты головного мозга при алкогольной интоксикации : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Годына Светлана Викторовна; АН УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – К., 1989. – 17л.
1249712
  Сербін А. Протеолітична активність плазми крові та печінки щурів за хронічної алкогольної інтоксикації / А. Сербін, Т. Коваль, О. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 18-21. – (Біологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Нині проблема алкоголізму є досить актуальною в усьому світі. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров"я (ВООЗ) зловживання алкоголем входить до трійки причин, що викликають передчасну смерть, та належить до основних етіологічних ...
1249713
  Коваль Т.В. Протеолітична деградація білків як фактор метаболічної дисфункції за кислотного опіку стравоходу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Коваль Тетяна Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 165 арк. – Додатки: арк. 163-165. – Бібліогр.: арк. 12-14, 151-162 та в додатках: арк 163-165
1249714
  Коваль Т.В. Протеолітична деградація білків як фактор метаболічної дисфункції за кислотного опіку стравоходу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Коваль Тетяна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1249715
  Петрова И.С. Протеолоические ферменты актиномицетов / И.С. Петрова. – Москва : Наука, 1976. – 60с.
1249716
  Фрезе В.И. Протеоцефалоидеи - ленточные гельминыт промысловых рыб и других хладнокровных позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Фрезе В.И.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. Ленина. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1249717
  Демидов Н.Ф. Протерозой Кукасозерско-Тишкозерской зоны карелид : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Демидов Н. Ф.; Ворон.ГУ. – Петрозаводск, 1966. – 24л.
1249718
   Протерозой северо-восточной окраины Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1979. – 215с.
1249719
   Протерозойские комплексы восточной части Забайкалья : Отв. ред. Радкевич Е.А. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1977. – 133с.
1249720
   Протерозойська тектоно-магнетична активність та золоторудна мінералізація в межах західної частини Кіровоградського блоку (на прикладі рудопрояву овражний, Липняжська структура) / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, Б.М. Іванов, В.О. Сьомка, В.С. Рябокінь, І.М. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Подано дані щодо єдиного механізму рудоутворення в межах Липняжської структури, що спричинені процесами регіональної тектоно-магматичної активізації" на рубежі 2000 ± 100 млн років. Протерозойська активізація, у свою чергу, зумовила об"ємну мобілізацію ...
1249721
  Шевчук В. Протерозойські граніто-гнейсові монокліналі Українського щита та їх морфоструктурні типи / В. Шевчук, Вол. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Аргументується виділення граніто-гнейсових монокліналей як особливих структурних форм метаморфічних комплексів, поширених в областях тектоно-магматичної активізації. На прикладі протерозойських граніто-гнейсових монокліналей Українського щита ...
1249722
  Сокурянська Л.Г. Протесна активність студентської молоді: динамика та чинники (на прикладі студентів Каразінського університету) / Л.Г. Сокурянська, Д.В. Шеховцова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 84-91. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 35). – ISSN 2227-6521
1249723
  Волков О. Протесний дискурс у творчості Лесі Українки // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 18-20. – ISBN 978-966-439-147-1
1249724
  Вітович І. Протест біля виборчих урн. На місцевих виборах у Гонконгу перемогла демократична опозиція // Україна молода. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 132). – С. 10


  "На місцевих виборах у районні ради Гонконгу, які відбулися у неділю, 24 листопада, місцеві демократи вщент розгромили комуністичних пропекінських кандидатів і здобули історичну перемогу, пише найвпливовіша місцева газета "Сауз Чайна Морнінг Пост" ...
1249725
  Гусейнов А.Ш. Протест как фактор деструктивнго поведения подростков и молодежи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 116-121. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1249726
  О"Коннор Протест настоящего мужчины / О"Коннор, Б. Фрил. – Москва, 1981. – 192 с.
1249727
  Бажанов М.И. Протест прокурора по уголовным делам / М.И. Бажанов. – Москва, 1966. – с.
1249728
  Лєднікова О.В. Протест прокурора як основна форма реагування на порушення закону / О.В. Лєднікова. – Київ, 1973. – 61с.
1249729
   Протест прокурора.. – М., 1986. – 302с.
1249730
  Гузар І.Ю. Протест проти аристократичної верхівки в німецькій ліриці раннього просвітительства : Дис... наук: / Гузар І.Ю.; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1949. – 215л. – Бібліогр.:л.205-215
1249731
  Цитович Н.М. Протест Совета Университета Св. Владимира против насильственной украинизации Южной России, принятый в заседании Совета 26 июля 1917 г. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 381-384. – ISBN 5-7707-1062-4
1249732
  Мельник С.О. Протест у міжнародному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 140-147. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1249733
  Сергійчук О. Протест українців проти зросійщення культурно-освітньої сфери в роки хрущовської "відлиги" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.25-29
1249734
  Гордієнко О.О. Протест як феномен збереження власного "Я" (С. Жижек та ін.) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 150-151
1249735
  Савченко Ф. Протест Якова Головацького до австрійського міністрества з приводу трусу в його мешканні. / Ф. Савченко. – 20с.
1249736
  Савченко Ф. Протест Якова Головцького до австрійського міністерства з приводу трусу в його мешканні. / Ф. Савченко. – 20с.
1249737
  Лук"янчук Г. Протест, який влада вирішила замовчати // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)


  Самоспалення ветерана АТО Миколи Микитенка в знак протесту проти політики капітуляції.
1249738
  Смоляк Протест: за циклом пастелей Михайла Барабаша, присвячених Революції Гідності / Смоляк, П // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 246-248. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
1249739
  Лиховид І. Протестам студентів-медиків - один рік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 лютого (№ 32). – С. 9


  У Національному медичному університеті ім. О. Богомольця підбивають підсумки власної революції. Так само, як і в державі, - боротьба із системою триває.
1249740
  Буткевич Т.И. Протестанство в России : (Из лекций по церк. праву) / Проф.-прот. Т.И. Буткевич. – Харьков : Епарх. тип., 1913. – VI, 234 с.
1249741
  Гаврилюк Т. Протестанська антропологія між секулярністю і постсекулярністю // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Л. Виговський [та ін.]. – Київ, 2015. – № 74/75 : Релігієзнавство в різноманітті його проблем і актуальності вирішення. Збірник статей-вшанувань. наукових праць та експертиз. – С. 83-89. – ISSN 2306-3548
1249742
  Вільховий Ю. Протестанські конфесії в Україні та сучасні міжцерковні зв"язки в їх конфесійному середовищі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 760-766. – ISBN 966-7379-92-11
1249743
  Чанышев А.Н. Протестантизм / А.Н. Чанышев. – М, 1969. – 216с.
1249744
  Гараджа В.И. Протестантизм / В.И. Гараджа. – Москва, 1971. – 199с.
1249745
   Протестантизм. – М., 1990. – 317с.
1249746
  Ревуненкова Н. Протестантизм / Н. Ревуненкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 224с. – (Религии мира). – ISBN 978-5-469-01656-4
1249747
  Алхименко М.А. Протестантизм и мессианские основы внешней политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 10 (514). – С. 19-36. – ISSN 0321-2068
1249748
  Панич О.І. Протестантизм і зовнішня політика СРСР під час холодної війни // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 131-136. – ISBN 978-966-927-291-1
1249749
  Наумов Д. Протестантизм как фактор становления общества модерна на Беларуси // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 115-119. – ISBN 978-966-968-239-4
1249750
  Кралюк П.М. Протестантизм на українських землях. Філософія соцініан // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 157-165. – ISBN 978-966-373-777-5


  Предтечею класичної Реформації виступав гусизм – вчення чеського богослова Яна Гуса (1371-1415), яке стало ідеологією широкого суспільно-релігійного руху в Чехії у першій половині ХV ст. Гусити вимагали реформувати католицьку церкву за зразком ...
1249751
  Колодний А. Протестантизм на українських теренах // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 83-100
1249752
  Жовква О.І. Протестантизм та протестантські духовні навчальні заклади в Росії // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 149-154. – ISSN 2076-815X


  Розглядається питання появи протестантизму на території України, питання виникнення культових споруд даної конфесії, а також духовних навчальних закладів.
1249753
  Грушева Т. Протестантизм у контексті політичних реалій сучасної України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 609-620. – ISSN 2523-4234
1249754
  Барабаш О. Протестантизм у розвитку загального прав Англії та США // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 78-86. – ISSN 1993-0909
1249755
  Гогуля С.О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 77-84
1249756
  Скорупо С.О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Скорупо Світлана Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1249757
  Барабаш О. Протестантизм у становленні західної традиції права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 53-61. – ISSN 1993-0909
1249758
  Слободянюк К. Протестантизм у сучасній Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 107-108
1249759
  Конотоп Л.Г. Протестантизм як інваріант сучасного культурного розвитку // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 23-27


  Стаття присвячена аналізу протестантизму в сучасному соціокультурному просторі. Йдеться про сьогодення протестантизму, який виступає своєрідним викликом та рухливою силою в сфері традиційного мислення і традиційних культур. Робиться висновок, що ...
1249760
  Бортнікова О.Г. Протестантизм як організація та інструментарій пошуку ідентичності у конфесійному полі України (в контексті теорії релігії Н.Лумана) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 138-141
1249761
  Стадник М.М. Протестантизм: взаємодія і складові наукового і теологічного моделювання у пізнанні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 3-10. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
1249762
  Стадник М.М. Протестантизм: теологічний аналіз взаємовідносин наукового і релігійного пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про сучасні методологічні основи протестанської гносеології у її взаємодії з науковим пізнанням. Розкрито особливості структури теологічного розуміння наукового і релігнійного пошуку. Показано, що сучасна протестанська гносеологія ...
1249763
  Чаглпйан Е.Х. Протестантский мир и Османская Империя в XVI веке / Е.Х. Чаглпйан, Э.Х. Чаглайан // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 169-172. – ISBN 978-966-927-291-1
1249764
  Ковальчук С.Н. Протестантский модернизм в США / С.Н. Ковальчук. – Рига, 1991. – 130 с.
1249765
  Рудакова М Н. Протестантское сектантство и атеистическая работа / М Н. Рудакова, . – Барнаул, 1984. – 55с.
1249766
   Протестантство. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-454-1
1249767
  Цветаев Д.В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований / историческое исследование Дм. Цветаева. – Москва : Унив. тип., 1890. – 782 с.
1249768
  Спекторский Е.В. Протестантство и рационализм в XVI и XVII столетиях / Е. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебн. округа, 1914. – 106, [2] с.
1249769
  Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер ; пер. з нім. О. Погорілого. – Київ : Основи, 1994. – 261 с. – ISBN 5-7707-5612-8
1249770
  Михайлин І.Л. Протестантська журналістика на модернізаційному роздоріжжі. (Рецензія на монографію М. А. Балаклицького "Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років") // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 43-46
1249771
  Балаклицький М.А. Протестантська комунікація України як предмет журналістикознавчого дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 65-71


  У статті розглянуто основні студії протестантської комунікації України й зазначено незадовільний стан розробки цієї теми. The author observes the main studios of Protestant communication of Ukraine and notes the unsatisfactory condition of exploration ...
1249772
  Балаклицький М.А. Протестантська періодика України. Погляд на проблеми й принципи організації профілактичної медицини / М.А. Балаклицький, І.О. Радецька // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 80-84


  З точки зору редакції журналу "Весть о здоровье", загальнодоступна профілактична медицина складається з раціонального харчування, фізичних вправ, уживання чистої води, сонячного світла, свіжого повітря, відпочинку, самоконтролю та довіри Богові. The ...
1249773
   Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – 207, [1] с. : іл. – До 500-річчя Реформації присвяч. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-968-239-4
1249774
  Докаш В. Протестантський модернізм: історія, форми вияву в умовах глобалізації та інкультурації українського суспільства // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 301-311
1249775
  Швед З.В. Протестантський фундаменталізм як умова формування ідентичності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 80-84
1249776
  Бабенко Л.Л. Протестантські громади Буковини:репресії та переслідування 40-50-х років XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 78-83
1249777
  Фенно І.М. Протестантські екотеологічні проекти XX - XXI ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 58-69
1249778
  Кравченко П. Протестантські об"єднання в Україні у контексті соціальної політики більшовиків (20-30-і роки XX століття) : Наукове видання / П. Кравченко, Р. Сітарчук; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2005. – 212 с. – ISBN 966-7653-21-6
1249779
  Сітарчук Р.А. Протестантські організації України в розрізі репресивних заходів більшовиків (30-ті роки XX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 132-137. – ISSN 2075-1451
1249780
  БортніковаО.Г Протестантські релігійні організації як суб"єкти етнонаціонального процесу в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 5-10


  Статтю присвячено розгляду проблем щодо значення епохи Реформації в становленні релігійних, цивілізаційних і культурних систем та місця протестантизму в сучасному світі. Питання, що є предметом дослідження, стосуються функціонування релігії в соціумі у ...
1249781
  Паламарчук М.О. Протести 2011-2012 років у Росії: динаміка взаємодії суспільства і влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 315-325


  Аналізується взаємозв"язок масових протестів 2011-2012 років та виборів до Державної думи та президента Російської Федерації, еволюція позицій сторін політичного конфлікту. Ключові слова: масові протести, вибори, політична комунікація, політичний ...
1249782
  Костюченко Ю. Протести в Гонконгу: примирення чи черговий етап? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 7
1249783
  Сірук М. Протести в День Волі / М. Сірук, В. Карбалевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 53)


  На Заході засудили білоруську владу за жорсткі дії силовиків проти мирних демонстрантів.
1249784
  Воротнюк М. Протести в Туреччині та події на Близькому Сході: нормативні аспекти // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 34-37. – (Політичні науки)


  Стаття аналізує протести, що розпочалися у травні 2013 р. в Туреччині як свідчення внутрішньополітичних трансформацій країни та їх вплив на її міжнародне становище та спроби Анкари стати впливовим близькосхідним гравцем, моделлю трансформацій для ...
1249785
  Їжак О. Протести вихідного дня // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 4


  "Протести в Москві можуть вщухнути, але вони вже встигли покрити моноліт російської влади павутиною дрібних тріщин".
1249786
  Лоза П. Протести проти війни у Варшаві // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 6 березня (№ 10). – С. 2. – ISSN 0027-8254
1249787
  Баррет Д. Протестируйте себя = Test yourself : способности, личность, мотивация, карьера / Джим Баррет. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 254 с. – (Практическая психология). – ISBN 5-94723-549-8
1249788
  Сорока М. Протестна відставка Посла. Пам"яті Антона Бутейка, одного з творців дипломатії незалежної України // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 811-817. – ISBN 978-617-7631-10-0
1249789
  Яновська О. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні : окремі питання правозастосування / [О. Яновська] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 43, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-180-576-6
1249790
  Яновська О. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2013. – № 4 (5), спецвипуск : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Кримінальний процесуальний кодекс України: практика застосування та перспективи розвитку". – С. 124-130
1249791
  Жванія Т.В. Протестна політична поведінка: реальна та віртуальна // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 55-67
1249792
  Опанасюк Ю.І. Протестний дискурс освітнього неолібералізму // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 180-186. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
1249793
  Балабан Р.В. Протестний потенціал українського суспільства: ризики і шляхи нівелювання // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 94-110. – ISBN 978-966-02-8821-8
1249794
  Пшеничний Т. Протестний рух колективізації в Україні 1930-1931 рр. (на матеріалах південно-східних областей України) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 230-234. – ISBN 978-966-308-217-2
1249795
  Ісакова Т.О. Протестні акції у країнах Близького Сходу: інформаційно-комунікативний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 73-79. – ISSN 2306-5664
1249796
  Метельова Т.О. Протестні рухи та феномен "Майдану" в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 5/12. – С. 35-39. – ISSN 0868-8117
1249797
  Метельова Т. Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 2-5. – ISSN 2313-559X
1249798
  Трофимов Е.А. Протестное движение в России и механизмы его нейтрализации Российским "государством" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 105-118. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1249799
  Кучерявенко М. ПроТЕСТовано? До питання стосовно якості та фаховості підготовки тестових завдань для випробування кандидатів на посаду судді Верховного суду // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 28-29
1249800
  Каргалова М.В. Протестуещее поколение / М.В. Каргалова. – М., 1987. – 174с.
1249801
   Протестує студентство - одвічний найчутливіший суспільний барометр // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 1


  7 квітня у парку імені Тараса Шевченка відбулася попереджувальна студентська акція протесту. Сотні студентів вищих навчальних закладів звернулися до влади із закликом припинити наступ на їх соціально-економічні права, гарантовані законодавством.
1249802
  Пахльовська О. Протестуючий розум // Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала / Л. Костенко. – Київ, 2014. – С. 3-10. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-53-5


  "Лише протестуючий розум здатен боронити здобуте й будувати нове". Статті-попередження, статті-діагнози, статті -прогнози Ліни Костенко.
1249803
  Руснак І. Проти "Закону, що велить усім породам звірів носити хвіст серпом", дещо про невідому драму Уласа Самчука) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 287-297. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1249804
  Качкан В. Проти блудного блиску чужої ідеї // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 175-188. – ISBN 5-87322-078-0


  Культурологічні рефлексії Осипа Назарука.
1249805
  Земляний А. Проти буржуазних та опортуністичних теорій у газетознавстві. / А. Земляний, 1931. – 92с.
1249806
  Попов Б.В. Проти буржуазних теорій "демократичного" управління виробництвом / Б.В. Попов. – Київ : Політвидав України, 1972. – 96 с.
1249807
   Проти буржуазних теорій у книгознавстві.. – Київ : УНІК, 1933. – 199 с. – (Наукові записки / Український науково-дослідний інститут книгознавства ; Т. 1)
1249808
  Бруз В.С. Проти буржуазних фальсифікацій історії Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 112-120. – (Історія ; вип. 19)
1249809
  Нагорна Л.П. Проти буржуазних фальсифікацій національної політики КПРС / Л.П. Нагорна. – К., 1974. – 198 с.
1249810
  Слабошпицький М. Проти варваризації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Розмова Михайла Слабошпицького з кореспондентами "Тижня" С. Бондаренком та Н. Лизогуб про Міжнародний конкурс української мови, мемуаразми й панування невігластва
1249811
  Франко І.Я. Проти Ватікану : Збірник / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 135с.
1249812
   Проти великодня. – Харків : Пролетар, 1931. – 70 с.
1249813
  Проненко Віталій Проти вірусного нашестя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 6-7 : фото
1249814
  Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв"язня / Раїса Мороз. – Львів : Свічадо, 2005. – 216с. – ISBN 966-8744-24-1
1249815
  Приматов В.В. Проти влади капіталу / В.В. Приматов. – К, 1984. – 47с.
1249816
  Стебун Ілля Проти ворожих теорій в українському літературознавстві / Стебун Ілля. – Київ : Академвидав, 1947. – 40 с.
1249817
  Базилевський В. Проти годинникової стрілки. Над нотатниками і записниками Євгена Маланюка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 13 серпня (№ 30). – С. 4-5
1249818
  Бреннан Дж. Проти демократії = Against democracy / Джейсон Бреннан ; [пер. з англ. Максим Бистрицький]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 463, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик: с. 453-463. – Бібліогр.: с. 431-451. – ISBN 978-966-378-728-2
1249819
   Проти догматизму і вульгаризації в літературі і мистецтві.. – К., 1964. – 30с.
1249820
  Ленін В.І. Проти догматизму і начотництва / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 119с.
1249821
  Ленін В.І. Проти догматизму, сектантства, "лівого" опортунізму / В.І. Ленін. – 2-е вид., доп. – Київ, 1965. – 400с.
1249822
  Скудар М. Проти догматичних поглядів у питанні про диктатуру пролетаріату // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 10-16
1249823
  Пархомчук Т. Проти Залужного мутять двіж, або Хто задмухує зростання популярності генерала? // Україна молода. – Київ, 2023. – 21 червня (№ 25)


  Близько пів року тому президент Володимир Зеленський та глава його офісу Андрій Єрмак виступали на шпальтах впливових закордонних ЗМІ з певними політичними розкладами. Скажімо, і в колонці в британському журналі The Economist - Єрмак, і в інтерв’ю ...
1249824
   Проти імперії брехні. До 60-річяя від дня народження В.В. Марченка // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3, 3 кв. – С. 75-83. – ISSN 0130-2043
1249825
  Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе / С"юзен Зонтаг; Пер.з англ. В. Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2006. – 320с. – ISBN 966-663-206-3
1249826
   Проти катувань. – Харків : Фолио, 1997. – 197с. – Спец.вип.єнформ.-аналєт.бюлет."Права людини"N30. – ISBN 966-03-0213-4
1249827
  Бущенко А.П. Проти катувань : Українське законодавство та практика в світлі стандартів КПК / Аркадій Бущенко, Михайло Мінаєв, Михайло Романов; Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-8919-20-6
1249828
   Проти катувань : Європейські механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Харків : Права людини, 2007. – 228 с. – ISBN 978-966-8919-21-3
1249829
   Проти катувань : міжнародні механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Харків : Права людини, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-8919-33-6
1249830
  Кульчицький С. Проти кого був спрямований сталінський удар? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 20


  До обгрунтування правової кваліфікації Голодомору як геноциду.
1249831
  Кульчицький С. Проти кого був спрямований сталінський удар? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 20


  До обгрунтування правової кваліфікації Голодомору як геноциду.
1249832
  Пащенко В.І. Проти колоніалізму і війни (антиколоніальний роман сучасної Франції) / В.І. Пащенко. – Київ, 1969. – 192с.
1249833
  Петров В.М. Проти куркульської пасхи - за більшовицькі колгоспи / В.М. Петров, І. Руденко, 1933. – 60с.
1249834
  Пеллетьє А.-М. Проти мерзенності сила доброти // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 7-24


  "Починаючи роздуми, які я хотіла б запропонувати під цією назвою, мушу спочатку позначити місце творів Василя Гроссмана у моєму сприйнятті літератури взагалі, сказавши кілька слів про особисту історію, яка стосується даної теми. Насамперед, маю ...
1249835
  Гехтман І. Проти механізму, проти великодержавництва / І. Гехтман. – Харків ; Дніпропетровськ : Вид-во "Пролетар", 1931. – 62 с.
1249836
  Чухліб Т. Проти Москви разом із Туреччиною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 8


  До 345-річчя укладення українсько-османського союзу гетьманом П. Дорошенком.
1249837
  Чухліб Т.В. Проти Москви разом із Туреччиною. До 345-річчя укладання українсько-османського союзу гетьманом П. Дорошенком // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 254-263. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1249838
  Пиріг Л. Проти Московщини за Україну! Нотатки філателіста // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 210-223
1249839
  Мазепа І.І. Проти націоналістичних переручень історії України / І.І. Мазепа. – Львів, 1947. – 29с.
1249840
  Тарасюк М.М. Проти націоналістичних фальсифікацій розвитку української мови. / М.М. Тарасюк. – К., 1973. – 59с.
1249841
  Німчинов К. Проти націоналістичного шкідництва в синтаксі української літературної мови / К. Німчинов. – Харків : Радянська школа, 1934. – 32 с.
1249842
  Фомінов Н. Проти паліїв війни / Н. Фомінов. – К., 1938. – 40с.
1249843
  Кривелев І. Проти пасхи / І. Кривелев. – Київ : Соцеквидав України, 1937. – 88 с.
1249844
  Мак О. Проти переконань = Against conviction : роман / Ольга Мак. – Торонто : Накладом видавництва "Гомін України", 1959. – 368 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 12)
1249845
  Розенов Е. Проти попів / Е. Розенов. – Харків : Щлях освіти
Кн. 2. – 1924. – 131 с.
1249846
   Проти представників Російської православної церкви в Україні запровадили санкції / підготував О. Гандзій // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; в.о. ред. О. Снігур. – Київ, 2022. – № 46/50 (649/653), 29 грудня 2022. – С. 9
1249847
  Орлов В.М. Проти ревізії марксистсько-ленінського вчення про Комуністичну партію / В.М. Орлов. – Київ, 1971. – 63с.
1249848
  Ленін В.І. Проти ревізіонізму / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 561с.
1249849
  Гончаренко М.В. Проти ревізіонізму в естетиці / М.В. Гончаренко. – Окр.відб. з Радянського літературознавства, №1.1959, 1959. – 8-21с.
1249850
   Проти розкольників, за єдність комуністичного руху.. – К., 1964. – 23с.
1249851
  Ковальчук О.О. Проти сил війни і реакції : Прогресивна українська еміграція США і Канади в боротьбі за мир / О.О. Ковальчук. – Ужгород, 1984. – 94с.
1249852
  Симоненко Р.Г. Проти сучасних зарубіжних фальсифікацій історії України / Р.Г. Симоненко. – К., 1960. – 40с.
1249853
  Корнієнко Є.А. Проти сучасного ревізіонізму в питаннях диктатури пролетаріату / Є.А. Корнієнко. – Київ, 1961. – 48с.
1249854
  Нагорна Л.П. Проти сучасної буржуазної і буржуазно-націоналістичної фальсифікації історії Жовтня на Україні / Л.П. Нагорна. – Київ, 1971. – 251с.
1249855
  Демченко М.С. Проти темряви і мракобісся / М.С. Демченко. – Київ, 1962. – 44с.
1249856
  Фадеев А.А. Проти течії / А.А. Фадеев. – Х, 1927. – 68с.
1249857
  Костура Д. Проти течії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 23/24). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  70-ліття від дня народження українського композитора Володимира Шумейка.
1249858
  Агеєва В. Проти течії / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)


  Віра Агеєва - про неможливість канону без Шевченка, культурний спротив і зрівнялівку.
1249859
  Цокур В. Проти течії. Національний інтерес - водозабезпечення чи гідроенергетика? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 8


  "Якщо відновлюваність сонячного випромінювання та вітру сумнівів не викликає, то відновлюваність води залежить від способу та умов її використання. Зміна клімату підштовхує нас до переходу на безвуглецеву енергетику, відповідно, до використання ...
1249860
  Хвиля А. Проти українського й російського націоналізму / А. Хвиля, 1927. – 88с.
1249861
  Шпак В.Т. Проти фальсифікації суспільно-політичних і філософських поглядів Т.Г.Шевченка в сучасній реакційній буржуазній літературі. : Дис... канд. філос.наук: / Шпак В.Т.; КДУ. Каф. історії філософії. – К,, 1964. – 257, XIVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
1249862
  Микитась В.Л. Проти фальсифікацій спадщини Лесі Українки / В.Л. Микитась. – Київ : Наукова друмка, 1974. – 161 с.
1249863
   Проти фальшивих концепцій.. – К., 1974. – 211с.
1249864
  Гурладі Н.С. Проти фашизму і війни, за владу Рад і возз"єднання з Радянською Україною / Н.С. Гурладі. – Львів, 1959. – 49с.
1249865
   Проти фашизму та війни. – К., 1984. – 351с.
1249866
  Макогон Д.Я Проти філі : новелі / Дмитро Макогон. – Коломия : [З дpук. Я. Оpенштайна (Кисїлевського) ; Видавничв Сп. укр. учит. в Коломиї, 1959. – 74, [1] с


  Зміст: У свойому цаpстві; Даpовизна; Лише загpіла ся; До школи; Любов; Побіда; Школяp Микола; Hедогода; За нїмецку школу
1249867
  Дмитренко Л.І. Проти хвороб узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 6-8 : фото
1249868
  Гарматюк А.П. Проти шерсті : байки, мініатюри / А.П. Гарматюк. – Київ, 1963. – 49 с.
1249869
  Шерман К. Проти шторму = The finest hours : правдива історія найсміливішої рятувальної операції берегової охорони США / Кейсі Шерман і Майкл Дж. Тогіас ; пер. Анастасії Дудченко. – Київ : Наш Формат, 2016. – 271, [7] с. – На обкл. та корінці 1-им авт. зазнач. М. Тогіас. - Пер. за вид.: The finest hours: the true story of U.S. coast guard"s most daring sea rescue / Casey Sherman & Michael J. Tougias, 2009. - На обкл. також: Масштабна екранізація від студії Walt Disney. – Бібліогр.: с. 267-272. – ISBN 978-617-7279-38-8
1249870
  Стасів Я. Протиалкогольні акти міста Львова XIV - XVII століть // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 167-170. – ISSN 0869-3595
1249871
  Стасів Я. Протиалкогольні акти міста Львова XIV - XVII століть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 24-26. – ISSN 2222-5250
1249872
  Фаріон І. Протиангізм від Ірини Фаріон : Протианглізм 21. Інфлюенсер // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)
1249873
  Фаріон І. Протиангізм від Ірини Фаріон : 26. Воркшоп. 27. Стартап // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 квітня - 12 травня (№ 17/18). – С. 10
1249874
  Фаріон І. Протианглізм : Подача 4. Тьютор // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)
1249875
  Фаріон І. Протианглізм : Подача 13. Челе(и)ндж // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 грудня (№ 50)


  "Учімося чужого розуму та свого не загубімо!"
1249876
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 11 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)
1249877
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 1
1249878
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 3 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-7 жовтня (№ 40). – С. 5
1249879
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 5 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 15 - 21 жовтня (№ 42)
1249880
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 6 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)
1249881
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 9 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 5
1249882
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 7. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 44). – С. 3
1249883
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Подача 8 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 5-11 листопада (№ 45)
1249884
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Протианглізм 18. Стейкхолдери; Протианглізм 19. Хейтер // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 3
1249885
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Протианглізм 20. Тизер і Байопік // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 лютого (№ 5). – С. 5
1249886
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : Протианглізм 22. Хаб // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 3
1249887
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 23. Троль (тролінг) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)
1249888
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 24. Фактчекінг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 4
1249889
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 25. Фейк (фейкові фактчекери) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 березня - 7 квітня (№ 12/13). – С. 2
1249890
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 25. Бот // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 6
1249891
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 33. Буккросинг, 34. Фрилансер // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 10-16 червня (№ 23)
1249892
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 35. Аб"юз, аб"юзер, аб"юзивні стосунки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 17-23 червня (№ 24). – С. 4
1249893
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 36. Неймінг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 24-30 червня (№ 25)
1249894
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 37. топ, топовий // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-7 липня (№ 26)
1249895
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 28. Хоумскулінг, 29. Хомінг, 30. Афіліація // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 13-19 травня (№ 19). – С. 3
1249896
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 31. Спойлер/шкідник, 32. Кейс // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
1249897
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 38. Спорт, Гол, Футбол!!! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-14 липня (№ 27)
1249898
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 39. Камінг-аут // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 15-21 липня (№ 28)
1249899
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 41. Кешбек; 42 Чат // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 5-11 серпня (№ 31). – С. 5
1249900
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 44. Харасмент; 45. Бьордвотчер, бьордвотчинг, бьординг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 вересня (№ 35). – С. 5
1249901
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 43. Хедлайнер // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 12 - 18 серпня (№ 32). – С. 5
1249902
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 46. Онлайн, офлайн; 47. Букпітчинг // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 вересня (№ 38). – С. 7
1249903
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 48. Тімбілдінг, івент від Think Global // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 жовтня (№ 40)
1249904
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 49. Чекліст; 50. Блог // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)
1249905
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30-31 грудня (№ 52)
1249906
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 54. Воркбук, 55. Воркшоп, 56. Експлейнер. Мем // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 6
1249907
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон : 57. Тренд: трендвотчинг, трендсетинг, трендмейкінг; 58. Лепбук; 59. Бустер. Бустерний // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 17-23 лютого (№ 6)
1249908
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон. Подача 2 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 24-30 вересня (№ 39). – С. 2
1249909
  Фаріон І. Протианглізм від Ірини Фаріон: з луком чи без нього : Подача 10 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 3
1249910
  Фаріон І. Протианглізм. Від Ірини Фаріон : Подача 15. АУТФІТ; Подача 16. Фрі(и)к // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 січня (№ 1). – С. 6
1249911
  Фаріон І. Протианглізм. Від Ірини Фаріон : Подача 17. Дедлайн // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 14-20 січня (№ 2). – С. 7
1249912
  Антонюк Я. Протиборство спецслужб закордонних центрів ОУН із КДБ (1960-ті-початок 1990-х рр.) / Я. Антонюк, В. Трофимович // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 114-125. – ISSN 0130-5247
1249913
  Попович О. Протибортство США і СРСР у галузі протиракетної оборони напередодні розпаду Радянського Союзу (1983 - 1991 роки) // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 81-85. – ISSN 1728-9343
1249914
  Минин С.К. Против "Обновителей икон" / С.К. Минин. – Ленинград : Прибой, 1925. – 79 с.
1249915
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – М., 1959. – 48с.
1249916
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1961. – 62с.
1249917
  Лебедев А.К. Против абстракционизма в искусстве / А.К. Лебедев. – 3-е изд,. доп. и испр. – М., 1963. – 63с.
1249918
  Кеменов В.С. Против абстракционизма в спорах о реализме / В.С. Кеменов. – Л, 1969. – 221с.
1249919
  Кеменов В. Против абстракционизма. В спорах о реализме : Сборник статей / В. Кеменов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 157 с., 26 л. ил.
1249920
  Литвинов М.М. Против агрессии / М.М. Литвинов. – Москва, 1938. – 112с.
1249921
   Против американской окупации Тайваня и происков США, направленных на создание "двух Китаев".. – Пекин, 1958. – 176с.
1249922
   Против антимарксистской концепции М.Н. Покровского. – М.Л.
2. – 1940. – 506 с.
1249923
  Лебедев В.В. Против антинаучного освещеняи истории Октябрськой революции в современной буржуазной историографии США и Великобритании / В.В. Лебедев, А.О. Чубарьян. – М., 1959. – 32с.
1249924
  Давтян М.М. Против антиобщественного отношения к труду / М.М. Давтян. – Ереван, 1966. – 96с.
1249925
   Против безидейности в литературе.. – Л. : Советский писатель, 1947. – 212 с.
1249926
  Лафарг П. Против бога / П. Лафарг. – Одесса : Коммунист, 1923. – 44 с.
1249927
  Лафарг П. Против бога и капитала / П. Лафарг. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1923. – 183 с.
1249928
  Багмет Н.С. Против буржуазно-реформистского и ревизионистского извращения сущности современной эпохи / Н.С. Багмет. – Киев : [б. и.], 1962. – 48 с. – Библиогр.: с. 48. – (Общество по распространению политических и научных знаний Украинской ССР : Серия 1 ; № 23)
1249929
   Против буржуазного искусства и искусствознания.. – Москва, 1951. – 156с.
1249930
   Против буржуазного национализма и международного сионизма : материалы респ. семинаров-совещ. по вопросам борьбы против укр. бурж. национализма и междунар. сионизма. – Киев : Знание, 1978. – 328, [4] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч
1249931
   Против буржуазной и ревизионистской идеологии в экономической науке.. – М., 1970. – 232с.
1249932
   Против буржуазной и реформистской идеологии.. – Минск, 1972. – 212с.
1249933
  Мишарина В.В. Против буржуазной идеологии. (Ленинские принципы критики). Рек. указ. литературы. / В.В. Мишарина. – М., 1971. – 96с.
1249934
  Денисов В В. Против буржуазной клеветы на народные массы / В В. Денисов, . – Москва, 1960. – 104 с.
1249935
   Против буржуазной контрабанды в языкознании : Сборник бригады Института языка и мышления Академии наук СССР. – Ленинград, 1932. – 167 с.
1249936
  Харламова В.М. Против буржуазной фальсификации вопроса о взаимоотношениях КПСС с массовыми организациями трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: / Харламова В.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 16л.
1249937
  Косых Г.Т. Против буржуазной фальсификации истории КПСС и советского общества : Указатель литературы / Г.Т. Косых; Под ред. В.В. Привалова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 119 с.
1249938
   Против буржуазной фальсификации истории советского общества. – Л., 1967. – 160с.
1249939
   Против буржуазной фальсификации истории советского общества.. – М., 1960. – 383с.
1249940
  Марушкин Б.И. Против буржуазной фальсификации истории советского общества. / Б.И. Марушкин. – М, 1973. – 63с.
1249941
  Гумеров Ф.Х. Против буржуазной фальсификации ленинских принципов партийного строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гумеров Ф.Х.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 18л.
1249942
  Молибошко В.А. Против буржуазной фальсификации роли КПСС в Коммунистическом строительстве. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Молибошко В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. КПСС. – М., 1972. – 22л.
1249943
   Против буржуазных и мелкобуржуазных теорий социализма.. – М., 1972. – 295с.
1249944
  Чернеа С. Против буржуазных измышлений о классах / С. Чернеа. – М., 1963. – 144с.
1249945
  Челядинов А.В. Против буржуазных измышлений о Программе КПСС / А.В. Челядинов. – Москва, 1964. – 150 с.
1249946
   Против буржуазных концепций и ревизионизма в зарубежном литературоведении.. – М., 1959. – 214с.
1249947
  Кузнецов Б.П. Против буржуазных концепций по аграрному вопросу / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1962. – 141с.
1249948
  Секистов В.А. Против буржуазных фальсификатов истории второй мировой войны. / В.А. Секистов. – М, 1974. – 64с.
1249949
   Против буржуазных фальсификаторов истории и культуры молдавского народа.. – Кишинев, 1972. – 225с.
1249950
   Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС. – Москва, 1970. – 400с.
1249951
   Против буржуазных фальсификаторов истории и политики КПСС. – Москва, 1980. – 286с.
1249952
  Модржинская Е.Д. Против буржуазных фальсификаторов марксизма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1958. – 96 с.
1249953
  Иоффе Г.З. Против буржуазных фальсификаций истории Великого Октября / Г.З. Иоффе. – М, 1977. – 64 с.
1249954
  Чертина З.С. Против буржуазных фальсификаций национальных отношений в СССР / З.С. Чертина. – М., 1983. – 63с.
1249955
  Виттенберг Е.Я. Против буржуазных фальсификаций положения и роли рабочего класса в СССР / Е.Я. Виттенберг. – Москва, 1977. – 64с.
1249956
  Хавина С.А. Против буржуазных экономических псевдотеорий социализма / С.А. Хавина. – Москва, 1962. – 195с.
1249957
  Казанцев А.П. Против ветра / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 100 с.
1249958
  Казанцев А.П. Против ветра / А.П. Казанцев. – Москва : Воениздат, 1951. – 64 с.
1249959
  Багмут И.А. Против ветра : [о дважды Герое Соц. Труда Е.А. Долинюк : повесть : для сред. и старш. школьного возраста] / И.А. Багмут ; [перевод с укр. Б. Кирдана, илл.: В. Щеглов]. – Москва : Детгиз, 1961. – 86 с. : ил. – (Люди и события)
1249960
   Против ветра // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 37 : Фото. – ISSN 1029-5828
1249961
  Малочевский Б.А. Против ветра. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1961. – 128с.
1249962
  Дацюк Регина Против визы нет франшизы? / Дацюк Регина, Руткин Анна // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 54-57 : фото
1249963
  Литвинов М.М. Против войн за всеобщее разоружение. / М.М. Литвинов. – М.-Л., 1928. – 152с.
1249964
  Жорес Ж Против войны и колониальной политики / Ж Жорес. – М, 1961. – 238с.
1249965
  Серебрянский М. Против Воронщины / М. Серебрянский. – М-Л, 1932. – 120с.
1249966
  Зеленчук В.С. Против вредных традиций прошлого / В.С. Зеленчук, Л.Д. Лоскутова. – Кишинев, 1962. – 40с.
1249967
   Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании : сборник статей. – Москва : Издательство Академии наук СССР
ч.1. – 1951. – 431с.
1249968
   Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании : сборник статей. – Москва : Издательство Академии наук СССР
ч.2. – 1952. – 500 с.
1249969
   Против вульгаризации марксизма в археологии. – Москва : Акдемия Наук СССР, 1953. – 191 с.
1249970
  Розенталь М. Против вульгарной социологии в литературной теории / М. Розенталь. – Москва : Художественная литература, 1936. – 157с.
1249971
  Романов В.А. Против гонки вооружений и конфронтации в морях / В.А. Романов. – Москва, 1989. – 264 с.
1249972
  Белькович Р.Ю. Против государства: радикальный конституционализм Лисандера Спунера // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 108-127. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1249973
  Рыбаков М.А. Против Деникина / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 222с.
1249974
   Против Деникина.. – М., 1969. – 408с.
1249975
   Против догматизма и вульгаризации в литературе и искусстве.. – Москва, 1964. – 47с.
1249976
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – Москва, 1964. – 426с.
1249977
  Ленин В.И. Против догматизма, сектантства, "левого" оппортунизма / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 439с.
1249978
  Эмерсон К. Против закономерности: Соловьев, Шестов, поздний Толстой, ранний Бахтин // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 117-131. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
1249979
  Аксельрод Л. Против идеализма : критика некоторых идеалистических течений философской мысли : сборник статей / Аксельрод Л.И. – изд. 2-е. – Москва : ГИЗ. – 279 с.
1249980
  Аксельрод Л. Против идеализма : критика некоторых идеалистических течений философской мысли / Аксельрод Л.И. – Москва ; Питроград : ГИЗ, 1922. – 270 с.
1249981
  Луначарский А.В. Против идеализма / А.В. Луначарский. – Москва, 1924. – 163с.
1249982
  Аксельрод Л. Против идеализма / Л. Аксельрод. – Москва; Ленинград, 1933. – 220 с.
1249983
  Александров Г.Ф. Против идеологии агрессии и войны / Александров Г.Ф. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 84 с.
1249984
   Против идеологии и политики антикоммунизма.. – М., 1986. – 284с.
1249985
   Против идеологии современного антикоммунизма.. – М., 1968. – 415с.
1249986
  Брутенц К.Н. Против идеологии современного колониализма / К.Н. Брутенц. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – 359 с.
1249987
  Канаев Н.П. Против извращений истории якутской литературы. / Н.П. Канаев. – Якутск, 1953. – 106с.
1249988
   Против извращений советской идеологии.. – Улан-Удэ, 1949. – 52 с.
1249989
  Дударева З.Г. Против империализма, за мир, демократию и социализм : Краткий список произведений В.И. и И.В. Сталина / З.Г. Дударева. – Москва : Тип. Библиотеки им. В.И. Ленина, 1951. – 41 с.
1249990
  Горький М. Против империалистической войны и интервенции / М. Горький. – Москва, 1932. – 88с.
1249991
   Против империалистической идеологии антикоммунизма.. – М., 1965. – 342с.
1249992
  Карапетян А.А. Против иррационализма в философии и искусствоведении / А.А. Карапетян. – Ереван
1. – 1956. – 310с.
1249993
  Беридзе В.В. Против искажения истории грузинского искусства : древнегрузинское искусство в свете зарубежной буржуазной науки / В.В. Беридзе ; Академия наук ГССР; Ин-т истории грузинского искусства. – Тбилиси : АН Груз.ССР, 1949. – 92 с.
1249994
   Против исторической концепции М.Н.Покровского.. – М.Л.
1. – 1939. – 518с.
1249995
   Против исторической концепции М.Н.Покровского.. – МоскваЛенинград
2. – 1940. – 506 с.
1249996
  Артемов В.Л. Против клеветы и домыслов : сущность, методы, практика контрпропаганды / Артемов В.Л. – Москва : Политиздат, 1987. – 158, [2] с.
1249997
   Против колониализма и неоколониализма.. – М., 1975. – 134с.
1249998
  Лейкин А.Я. Против ложных друзей молодежи / А.Я. Лейкин. – Москва, 1980. – 223с.
1249999
  Полиньяк, Мельхиор Против Люкреция. Девять книг о боге и естестве. – Москва, 1803. – 331с.
1250000
   Против маоистских фальсификаций истории Киргизии. – Фрунзе, 1981. – 139 с.
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,