Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1248001
  Фукуяма Френсіс "Становлення демократії - складний і тривалий процес, адже він потребує появи відповідних інституцій, що ускладнено багатьма чинниками" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 38 (306). – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Ексклюзивне інтерв"ю американського політичного філософа Френсіса Фукуями для Тижня.
1248002
  Орищенко І.О. "Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст." : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Орищенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 240 л. – На тит. арк. помилково: Становлнення та розвиток... – Бібліогр.: л. 199-240
1248003
  Петрова Г.В. "Стану буйства я жизни живым отголоском" (В.Я. Брюсов и А.А. Фет) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 64-69. – Бібліогр.: Лит.: С. 69; 16 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  У ліриці Брюсова виділяється величезна кількість цитат, алюзій і різного роду перифраз з пейзажів Фета. Наводяться приклади різноманіття фетовських вкраплень в текст віршів Брюсова. В лирике Брюсова выделяется огромное количество цитат, аллюзий и ...
1248004
  Кабула О.В. Становленння та розвиток українського театру: історико-педагогічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 251-259
1248005
  Гуртовенко В.А. Становлення : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Дніпро, 1976. – 191 с.
1248006
  Даннетт Д. Становлення : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 74-195. – ISSN 0320 - 8370
1248007
  Гаврищак Л.І. Становлення "образу Я" в молодших школярів, які не встигають у навчанні // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.158-166. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1248008
  Бондаренко С. Становлення "сучасного читача" (1789-1989 рр.): вітчизняний контекст / Станіслав Бондаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)


  Висвітлено проблему "конструювання" сучасного читача; запропоновано розглядати історію читача як історію зміни парадигм читання, що дає змогу відрізняти уявлення про читача від його історичної особистості.
1248009
  Бондар Є.П. Становлення i pозвиток укpаїнського pадянського наpису / Є.П. Бондар; МВ І ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1962. – 80с.


  Автоp пpостежив основний тематичний напpямок довоґнних наpисiв, якi висвiтлюють iндустpiалiзацiю кpаїни, ствоpення колгоспiв i pозквiт колгоспного життя в пеpiод pозгоpнутого будiвництва соцiалiзму.
1248010
  Григоренко В.Л. Становлення iнклюзивної освiти в країнах пострадянського простору: передумови та мiжнародне нормативно-правове підґрунтя // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 84-96. – ISSN 2227-2844
1248011
  Березенко В.В. Становлення PR як самостійної соціально-комунікативної наукової дисципліни: український досвід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 128-132


  У статті розглянуто основні проблеми становлення PR як самостійної соціально-комунікативної наукової дисципліни в Україні. Визначення та вивчення ознак зв"язків із громадськістю є однією з актуальних проблем сучасної теорії соціальних комунікацій. The ...
1248012
  Чередник В. Становлення автономії школи як процесу децентралізації середньої освіти: переваги і недоліки // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 127-134. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1248013
  Сібільова О. Становлення адвокатури Харківщини (1864-1917 рр.) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 68-94. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1248014
  Лоюк І.А. Становлення адміністративно-правового регулювання процедур створення банків в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 134-141. – ISSN 1563-3349
1248015
  Кобилецький М. Становлення адміністративного судочинства в країнах Європи у XIX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 87-90
1248016
  Стефанюк В.С. Становлення адміністративного судочинства в Україні: плани та реалії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.32-39
1248017
  Бабак М.А. Становлення адміністративного судочинства Української Народної Республіки (Період Української Центральної Ради) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 341-344. – ISBN 978-617-7293-17-9
1248018
  Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
1248019
  Буруковська Н.В. Становлення аксіологічного аспекту філософії освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті розглядаються особливості станоілення та усвідомлення аксіологічних проблем сучасної філософії освіти. Автор звертає увагу на вплив загальної постмодерністської тенденції, яка, охопивши сферу гуманітарного та природничого знання, породжує нові ...
1248020
  Тищик Б. Становлення американського конституціоналізму: прийняття Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р. (до 240-річчя проголошення) / Б. Тищик, М. Сирко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 157-166. – ISSN 1026-9932
1248021
  Кушерський А.М. Становлення американської системи президентських бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 20-27. – ISSN 2409-9805
1248022
  Горова С. Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 173-181
1248023
  Марисюк К. Становлення англійської прогресивної пенітенціарної (в’язничної) систем // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 256-259. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1248024
  Лопацька Н.М. Становлення антиунійної опозиції на Волині і князь В.-К. Острозький (кінець XVI - перша половина XVIIст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 332-345. – (Історичні науки ; Т. 21)
1248025
  Корвін-Піотровський Становлення археологічного картографування в Україні (XIX - початок XX ст.) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 135-138. – ISSN 2227-4952
1248026
  Кравченко М. Становлення архівного законодавства у II Речі Посполитій: Декрет про організацію державних архівів та опіку над архівними матеріалами 7 лютого 1919 року // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 40-41
1248027
  Ставнюк Віктор Становлення афінського поліса / Віктор Ставнюк. – Київ : Аквілон-Плюс, 2005. – 216с. – ISBN 966-95856-9-4
1248028
  Ніколаєць К. Становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 80-х років ХХ століття: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові дослідження, присвячені висвітленню становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 1980-х років. The author is analyses scientific researches about rise of political parties of Ukraine during two half of 1980s.
1248029
  Підлипська А.М. Становлення балетмейстерської майстерності П. Вірського та І. Моїсеєва: порівняльний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 291-298. – ISSN 2225-7586
1248030
  Бутенко О. Становлення банківської системи в Україні. Проблеми капіталізації : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 20-31 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1605-2005
1248031
  Матвієнко П.В. Становлення банківської системи незалежної України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-57.
1248032
  Сітайло М.В. Становлення банківської системи України 90-х років XX століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сітайло Максим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 204 л. – Бібліогр.: л. 180-204
1248033
  Сітайло М.В. Становлення банківської системи України 90-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сітайло М.В.; Стайло Максим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1248034
  Дубняк С.С. Становлення басейнового принципу управління водними ресурсами України на основі екосистемних підходів / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 143-145. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1248035
  Стрикун І.С. Становлення білоруської державності (1917-1921 р.р.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Стрикун І.С. ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1248036
  Кравець А.Ю. Становлення біополітики як самостійної наукової дисципліни в межах сучасної політичної науки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1248037
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 21 назва
1248038
  Коваленко О.І. Становлення бірж в Україні та Японії: розвиток та правове регулювання // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 125-126. – ISBN 978-617-7363-7-0
1248039
  Коршук Т.П. Становлення Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна як наукової установи у післявоєнні роки // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 261-261. – ISBN 978-966-437-390-3
1248040
  Тищенко В.М. Становлення бухгалтерського обліку як науки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 10-13
1248041
  Чугунов І.Я. Становлення бюджетної системи і механізму бюджетного регулювання в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки
1248042
  Казюк Я.М. Становлення бюджетної системи України та принципи її побудови // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 41-57
1248043
  Халімон Д.В. Становлення бюджетної системи України та проблеми розвитку на даному етапі // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 86-87
1248044
  Олеськів І. Становлення в Україні інституту президенства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-27
1248045
  Стефанюк В. Становлення в Україні корпоративного права (з науково-практичної конференції) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 11. – С. 162-171. – ISSN 0132-1331


  26 - 27 вересня 2003 року в Юридичному інституті Прикарпатського університету ім. В. Стефаника проведено міжрегіональну науково-практичну конференцію "Становлення та розвиток корпоративного права в Україні". "...На деяких питаннях правочинів у ...
1248046
  Чеботарев В. Становлення в Україні національної системи охорони авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.28-32. – ISSN 1608-6422


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1248047
  Савуляк І.М. Становлення вексельного ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.14-21
1248048
  Лягуша А. Становлення взаємовідносин між Чеською Республікою та Європейським Союзом у 1933-1998 рр.: політико-історичний дискурс // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 101-106. – ISSN 1728-9343
1248049
  Батура С. Становлення виборчої системи до Європейського парламенту: порівняльно-правовий аналіз міжнародно-правових актів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 2-5
1248050
  Пономарьова Г.П. Становлення виборчої системи Української СРР у 1917 - 1937 рр. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 199-205. – ISSN 0201-7245
1248051
  Романюк Н.С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII- початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Романюк Наталя Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1248052
  Романюк Н.С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII- початок XX ст.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Романюк Наталя Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 186, [61] арк. – Додатки: [61] арк. – Бібліогр.: арк. 157-186
1248053
  Поліщук Г.В. Становлення вимовної норми американського варіанту англійської мови: соціально-історичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 368-372. – ISBN 966-7890-03-1
1248054
  Поліщук Г.В. Становлення вимовної норми американського варіанту англійської мови: соціально-історичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 371-372; 10 назв
1248055
  Кривенко Д.Т. Становлення вихідних кількісних понять у фізиці. / Д.Т. Кривенко. – К., 1979. – 144с.
1248056
  Коломієць Т. Становлення вищої жіночої освіти в Харкові на початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 141-144
1248057
  Остапенко Н.І. Становлення вищої музично-педагогічної освіти в Україні (історичний аспект) // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 109-114
1248058
  Головко Л.О. Становлення відносин корпоративної власності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 45-48
1248059
  Лесюк М. Становлення Відносин при імператорі Костянтину Великому і його синах // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 304-325
1248060
  Ніколаєнко І.І. Становлення відносин України з Росією: проблеми і перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 25-28. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Висвітлено одну з найважливіших проблем для України - становлення відносин з Росією в дусі стратегічного партнерства. Розглянуто питання перебування на території України Чорноморського флоту РФ, переосмислення і перебудова комплексу взаємовідносин у ...
1248061
  Ніколаєнко І.І. Становлення відносин України з Росією: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 3-9
1248062
  Ященко О.Г. Становлення відповідальності за терористичну діяльність в деяких зарубіжних державах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 264-268
1248063
  Шевчук М. Становлення візантіїстики Г. Лозовиком у стінах Київського інституту народної освіти (30-ті pp. XX ст.) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 259-263. – ISBN 978-617-640-146-9
1248064
  Чередниченко А.М. Становлення візантологічних студій в Україні (1926-1930 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 277-283. – ISBN 966-581-295-6
1248065
  Павлова О.Ю. Становлення візуальних практик художнього поля Модерну: соціокультурні передумови // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – C. 3-7. – ISSN 2226-0285
1248066
  Петренко І.Є. Становлення військово-політичних відносин України з Кубанню в 1917 році // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 28-31. – ISSN 2076-1554


  На основі документальних і архівних джерел проаналізовано процес становлення військово-політичних зв"язків між національно-демократичними силами України і Кубані в 1917 році.
1248067
  Романовський Я.Я. Становлення військового судочинства у країнах Європи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 724 : Держава та армія. – С. 240-245. – ISSN 0321-0499
1248068
  Левик Б. Становлення військової безпеки Азербайджану та його військової організації в пострадянський період // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 115-121. – ISSN 1728-9343
1248069
  Матвєєва В. Становлення вільного ринку природного газу: законодавчі передумови / В. Матвєєва, Р. Дубас // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 9. – С.43-47
1248070
  Садівничий В.О. Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України XIX - початку XX століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Садівничий Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 480 арк. – Додатки : арк. 471-480. – Бібліогр.: арк. 412-470
1248071
  Садівничий В.О. Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України XIX - початку XX століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Садівничий Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 42 назви
1248072
  Беспала Г.В. Становлення вітчизняної моделі корпоративного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 3-16. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1248073
  Гринзовський А.М. Становлення вітчизняної системи харчової безпеки (XVI-XIX ст.) // Проблеми харчування / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2016. – № 1 (44). – С. 52-58. – ISSN 1993-1751
1248074
  Дроб"язко В. Становлення Всесвітньої конвенції про авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 17-21. – ISSN 2308-0361
1248075
  Костенко О.Б. Становлення гегелевського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф. Гегеля до "Філософії права") : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.11 / Костенко О.Б.; НАНУ мін. вугільн. промисл. , ін-тут ім. О.О.Галкіна. – Київ, 2002. – 22 с.
1248076
  Костенко О.Б. Становлення гегелівського розуміння взаємозв"язку суспільства і держави (бернський період творчості) / О.Б. Костенко, М.І. Неліп // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 187-198. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Проблема становлення розуміння Г. В. Ф. Гегелем природи й сутності суспільства та держави в контексті його етичних, гносеологічних, філософсько-релігійних уявлень, теоретично дуже складна і вітчизняною наукою майже не розроблена. Тому особливу увагу ...
1248077
  Костенко Олександр Борисович Становлення гегелівського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф.Гегеля до "Філософії права") : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Костенко Олександр Борисович; Мін-во освіти України; КНУТШ. – Київ, 2002. – 202л. – Бібліогр.:л.192-204
1248078
  Грінченко В.Ф. Становлення геологічної школи в Київському університеті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 44-49
1248079
  Кіяшко Л. Становлення гетьмана // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.42-47
1248080
  Пархоменко В. Становлення гетьманату Павла Скоропадського в історико-мемуарній літературі


  У статті на підставі спогадів представників різних політичних сил доби Української революції проаналізовано проблему становлення Гетьманату Павла Скоропадського в історико-мемуарній літературі.
1248081
  Січова О.В. Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 124-134. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1248082
  Приходько А.В. Становлення глобальних механізмів вирішення проблеми статусу та прав корінних народів у системі ООН (кінець ХХ ст.) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 103-109. – ISSN 2220-1394
1248083
  Гальчинський А.С. Становлення глобального суспільства та перспективи глобального інформаційно-мережевого суспільства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 62-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1248084
  Епштейн А. Становлення гомосексуальної ідентичності та формування стіни відчуження між дорослими дітьми та їхніми батьками // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 187-197. – ISSN 1563-3713
1248085
  Кравець І. Становлення господарських об"єднань як суб"єктів організаційно-господарських повноважень у зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 80-83.
1248086
  Коломієць Н. Становлення господарського зобов"язання як правової категорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0132-1331
1248087
  Захаренко О.А. Становлення громадянина / О.А. Захаренко, С.М. Мазурик. – Київ, 1976. – 31с.
1248088
  Корнач А.С. Становлення громадянського суспільства в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1248089
  Бондаренко Н. Становлення громадянського суспільства в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 16-22. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1248090
  Стельмах С. Становлення громадянського суспільства і публічне використання історії в Україні // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 5-11
1248091
  Мазак А. Становлення громадянського суспільства та завдання удосконалення діяльності місцевих органів управління освітою // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.189-200. – ISBN 966-73-53-51-Х
1248092
  Мацюк А.А. Становлення громадянського суспільства як соціальної основи народовладдя // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 113-120. – ISSN 2306-9082
1248093
  Бутов А.М. Становлення грошових систем в умовах ринкових трансформацій / А.М. Бутов, І.Є. Колодій, Г.Є. Шпиргало // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.4. – С. 140-146. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1248094
  Гурська Л.В. Становлення давньоруської церковної музики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 184-187.
1248095
  Латиш Ю.В. Становлення декабристознавчих студій у Київському університеті (кінець XIX ст.- перша половина 1930-х рр.) // Університетська decembriana : дослідження руху декабристів у Київському університеті / Ю.В. Латиш. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 43-76. – ISBN 978-966-96992-2-0
1248096
  Телешун С.О. Становлення демократичних інституцій в Україні в умовах кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 8-16
1248097
  Дрок Г. Становлення демократичної судової влади як гаранта розвитку української держави: конституційно-правові аспекти // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 249-256. – ISSN 1561-4999
1248098
  Почепцов Г.Г. Становлення демократії як основа для розвитку публічно-приватного партнерства // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 147-154. – ISSN 2072-9480
1248099
  Гіда Є. Становлення деонтологічни х засад діяльності міліції з 1917 р. до 30-х років ХХ століття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 7-11
1248100
  Лук"янченко І.В. Становлення держави Давній Рим. Всесвітня історія. 6 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 34-39
1248101
  Степаненко С.В. Становлення держави як економічної організації / С.В. Степаненко, О.М. Волкова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 166-169. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1248102
  Васецький В.Ю. Становлення державних і правових інституцій в Україні в контексті ідеологічно-правового прогресу на європейському континенті в часи Середньовіччя // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 120-124. – ISSN 2524-017X
1248103
  Хмирова А.О. Становлення державно-управлінських аспектів удосконалення виховного простору вищого навчального закладу // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 75-81. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
1248104
  Дутчак Г.О. Становлення державного співробітництва Української Центральної Ради і Французької Республіки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 254-264. – ISSN 2078-9165
1248105
  Дрешпак В. Становлення державної інформаційної політики України : зміст і хронологічні межі основних періодів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4 (19). – С. 3-13
1248106
  Сушко Н.І. Становлення Державної казначейської служби України як складової модернізації управління державними фінансами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 25 назв
1248107
  Масьондз С. Становлення державної міграцїйної політики в Україні / С. Масьондз, С. Саїв // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 114-118. – ISSN 0132-1331
1248108
  Гордієнко Галина Становлення державної політики соціального забезпечення інвалідів Великої вітчизняної війни в УРСР в 1942-1950 рр. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 106-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье проанализирован процесс становления государственной политики социального обеспечения инвалидов Великой отечественной войны. Охарактеризована последовательность и эффективность этой политики.
1248109
  Георгізова І. Становлення державної політики України щодо забезпечення прав жінок // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 106-108. – ISSN 0132-1331
1248110
  Серватюк Л.В. Становлення державної прикордонної служби як правоохоронного органу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 184-194.
1248111
  Корецька С.О. Становлення державної регіональної політики в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 138-142. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1248112
  Ковтач І. Становлення державної середньої жіночої освіти в місті Києві у XIX столітті // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 147-151
1248113
  Подмазін С. Становлення державності України як фактор розвитку соціального інституту освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.179-189. – ISBN 966-7653-02-8
1248114
  Каштанюк І.О. Становлення джазу та його вплив на музичну культуру сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 100-102
1248115
  Цогла О.О. Становлення диверсифікаційних процесів у діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 147-151. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1248116
  Гнатюк М.М. Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європрейської комісії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 60-64
1248117
  Сергійчук В.І. Становлення дипломатичної служби українського козацтва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 116-133. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1248118
  Колесса Я. Становлення диригентського виконавства в наддніпрянській Україні (друга половина XIX - 20-ті роки XX ст.) як передумова виникнення національної диригентської школи // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 13-27. – ISSN 2310-0583
1248119
  Лучак Становлення дискурсивної етики: від категоричного імперативу І. Канта до трансцендентальної прагматики К.-О. Апеля / Лучак, А.-М.М // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 32-33
1248120
  Бовкун Н.В. Становлення дискурсу стосовно розвитку громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 11-13
1248121
  Тараненко Р.К. Становлення дистанційної освіти в Україні та світі // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 50-51. – ISBN 978-966-285-311-7
1248122
  Блинова О.Є. Становлення до самореалізації за кордоном студентів різних регіонов України // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 38-48. – ISSN 2227-1376
1248123
  Морозова О.О. Становлення досліджень масовокомунікативного впливу в СРСР (на прикладі діяльності Інституту громадської думки "Комсомольської правди") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 12-15


  У статті розглянуто діяльність Інституту громадської думки молодіжної газети "Комсомольська правда" - першого дослідного центру в СРСР, який почав вивчати аудиторію ЗМІ та проводити масові опи- тування радянського населення. The article is devoted to ...
1248124
  Бондар Г. Становлення досудового слідства на території сучасної України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.138-141. – ISSN 0132-1331
1248125
  Черкашина О.В. Становлення духовної освіти на Поділлі (ХVІІІ-ХІХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 39-42. – ISSN 2076-8982
1248126
   Становлення едукології (educology) у 50-60 рр.р. та її розвиток в кін. XX ст. на поч. XXI ст. (Л. Хардінг, Е. Стейнер, Дж. Біггс, В. Брезінка, Дж. Массія, Дж. Уолтон, А. Моншоувер, Дж. Фішер, Дж. Крістенсен) / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 9-14. – ISBN 978-966-2748-97-0
1248127
  Федуник У.П. Становлення екологічного аудиту в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2004. – Вип. 14.4. – С. 230-234. – ISBN 5-7763-2435-1
1248128
  Небильцова В.М. Становлення екологічного аудиту в Україні з врахуванням світового досвіду / В.М. Небильцова, Н.В. Остапенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 60-63. – Бібліогр.: 7 назв
1248129
  Паламарчук В. та інш. Становлення екологічного підприємництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.29-34
1248130
  Грицишен Д.О. Становлення економік арабських країн: сучасний стан та вплив на розвиток бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 48-55. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
1248131
  Хорошковський В. Становлення економіки самостійної Української держави: уроки минулого і перспективи співпраці з міжнародними валютно-кредитними організаціями // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.18-28. – ISSN 1562-0905
1248132
  Лужанська Т.Ю. Становлення екотуристичних кластерних структур на регіональному рівні // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 196-205. – ISBN 966-8269-12-8
1248133
  Пірникоза А.В. Становлення екстренної медичної допомоги на Вінниччині: від витоків до сучасності / А.В. Пірникоза, О.В. Сідак // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 109-123. – ISSN 2312-7104
1248134
  Міхровська М.С. Становлення електронної демократії в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 26-31. – ISSN 2227-796X


  The article is devoted to the aspects of electronic democracy and its elements. The word democracy is one of the most used terms of the political vocabulary, therefore, e-democracy has no lack of attention from the side of politicians, scientists, ...
1248135
  Міхровська М.С. Становлення електронної демократії в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 191-195. – ISBN 978-617-7293-17-9
1248136
  Леоненко А.В. Становлення еліт країн пострадянського простору на прикладі Росії, України та Білорусі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 171-179
1248137
  Пилипенко К.В. Становлення емоційної стійкості майбутніх практичних психолгів у системі ВНЗ // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 500-509. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1248138
  Жадан В.Б. Становлення етики гедонізму в античній філософії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 127-135
1248139
  Данилюк І.В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Данилюк І.В. ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 30 назв
1248140
  Петровський П.М. Становлення ефективного суб"єкта публічного управління місцевим та регіональним розвитком: теоретико-методологічний аспект // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 41-44. – ISBN 978-966-619-370-7
1248141
  Мацюк І.І. Становлення європейських професійних армій: Бартоломео Коллеоні // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 139-150. – ISSN 2313-5603
1248142
  Мутусханов А.А. Становлення європейських стандартів прав людини / А.А. Мутусханов, Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 78-84
1248143
  Єрьоміна Є.О. Становлення Європейського валютного союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-50.
1248144
  Лобода К.С. Становлення європейського права в сфері соціальних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 120-122
1248145
  Грицаєнко Л. Становлення Європейського Союзу як суб"єкта міжнародного права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 84-89. – ISSN 2304-1773
1248146
  Ангаладян Р. Становлення Єревана як культурної столиці Вірменії й нації // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 264-271. – ISSN 0320 - 8370
1248147
  Чемелюх М.А. Становлення жанру епіграми від витоків до класичного періоду грецької літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 413-417. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена еволюції грецької епіграми від найдавніших написів до класичного періоду. Автор досліджує різні теорії походження написів та вказує основні риси епіграм, які сформували їх як літературний жанр в елліністичний період
1248148
  Плоткіна А.І. Становлення жанру української інструментальної мініатюри доби "модерну" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 248-258
1248149
  Ландар Н.І. Становлення жанру щоденника: російсько-українська парадигма // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 380-385. – ISBN 978-966-188-046-6
1248150
  Максименко Т.М. Становлення жиночої освіти в Російській імперії кінця XIX ст. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 124-125. – ISBN 978-966-698-193-9


  В Україні Вищі жіночі курси були засновані 1878 р. у Києві на клопотання професорів університета О. Селіна та С. Гогоцького.
1248151
  Совєтна О.В. Становлення жіночого "я" в романах Ани Кастілпо "Так далеко від Бога" і Сільвн Лопес-Медіни "Кантора" // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.136-140. – ISBN 966-568-658-5
1248152
  Власова А.Ю. Становлення жіночого руху Франції у шістдесяті роки XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 227-231. – ISSN 2076-8982
1248153
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953) : [монографія] / Т.А. Вовк, В.В. Різун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-439-394-9
1248154
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 20-25


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської осві пи на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Г.Г.Шевченка (1947-1953). The research is devoted to study ...
1248155
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 36-62


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1947–1953). Згадуються викладачі КУ: ...
1248156
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 38-58


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1947–1953).Згадуються викладачі КДУ: Іщук А.О., ...
1248157
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.). Частина друга: 1947-1948 навчальний рік / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 50-63


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1947–1953). Згадуються викладачі: Білецький ...
1248158
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953). Частина шоста: 1952-1953 навчальний рік / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – C. 41-55


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1947-1953). Попередні частини публікації ...
1248159
  Осьмук Н. Становлення загально-теоретичних основ педагогічної типології в українській науковій думці першої третини XX століття.. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – C. 193-201. – ISSN 2312-5993


  Кейс-менеджмент (ведення випадку) як технологія майбутнього у вищій школі.
1248160
  Шандра Р. Становлення законодавства про авторське право в Сполучених Штатах Америки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 135-138
1248161
  Козоріз С. Становлення законодавства про землі комунальної власності в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 86-87.
1248162
  Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Української Народної Республіки періоду Директорії // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 24-35
1248163
  Француз І. Становлення засад правового регулювання суб"єктів примусового виконання судових рішень в УКраїні: від витоків до 1917 року // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 2220-1394
1248164
  Обметко О.М. Становлення земств в Україні та їх прагнення до об"єднання (1864-1894) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-44. – (Історія ; Вип. 53)


  Дано аналіз правової бази утворення земств в Україні та причини прагнення земств до об"єднання своїх сил.
1248165
  Горьовий В.П. Становлення зовнішньоекономічних зв"язків у період глобалізації економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.41-45
1248166
  Цирфа Ю.А. Становлення зовнішньополітичної ідентичності держави в рамках сучасної системи міжнародних відносин: теоретичний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 97-104. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1248167
  Радович Р. Становлення зрубної техніки будівництва на теренах Полісся // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 22-32. – ISSN 0130-6936
1248168
  Звонкова Г.Л. Становлення і здобутки Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (1967–1980 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 174-181. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1248169
  Наєнко М. Становлення і знищення шкіл та напрямів у літературознавстві 20-30-х років // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 154-203. – ISBN 966-580-009-4
1248170
  Климків С. Становлення і механізми діяльності чернечої інквізиції на півдні Франції: спроба реконструкції історичних реалій // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – С. 20-36. – ISSN 2521-1587
1248171
  Овчаренко В. Становлення і особливості функціонування управлінської мережі державної етнонаціональної політики в сучасній Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 90-94


  У статті розглядаються найбільш характерні тенденції розвитку організаційно- управлінської структури державної етнонаціональної політики у незалежній Україні. В статье рассматриваются наиболее характерные тенденции развития ...
1248172
  Жилінська О. Становлення і періодизація державної науково-технічної політики в розвинених країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-33. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Виявлено передумови та виокремлено періоди формування державної науково-технічної політики в розвинених країнах, розкрито особливості сучасного періоду її формування. The article is dedicated to find out the reasons and periods of formation of state ...
1248173
  Заїка С.О. Становлення і перспективи розвитку економічного аналізу в Україні / С.О. Заїка, В.А. Грищенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 136-144. – (Економічні науки)
1248174
  Сітарчук Р.А. Становлення і перші роки діяльності Дзензелівської громади адвентистів // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 128-135
1248175
  Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії : Автореферат дис. ... какнд. пед.наук: спец. 13.00.01-"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. + Додатки : л.171-176. – Бібл.:10 назв
1248176
   Становлення і розвиток біржового ринку України / Р. Дудяк, Р. Курило, О. Дадак, Р. Грабовський // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 151-156. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1248177
  Чеберяко О.В. Становлення і розвиток бюджетної системи СРСР у 1923-1929 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 350-362. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1248178
  Воробйова Н. Становлення і розвиток в Україні: право соціального захисту і медичне право // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 66-71
1248179
  Щербак С.В. Становлення і розвиток виконавчого процесу в Україні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 77-86. – ISBN 978-966-8823-76-3
1248180
  Ущапівська О.М. Становлення і розвиток відображення пейзажності у творчості українських композиторів 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Ущапівська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1248181
  Федорук А.П. Становлення і розвиток внутрішнього аудиту в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 136-140. – ISSN 2306-6814
1248182
  Ткач О.І. Становлення і розвиток волонтерства як інституту громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-38. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні засади правового регулювання процесів створення та функціонування інститутів громадянського суспільства. Окрему увагу приділено питанню правового регулювання таких інститутів, як політичні партії, громадські організації, професійні ...
1248183
  Приймаченко Н.В. Становлення і розвиток гідрологічних досліджень у басейні р.Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 182-189. – Бібліогр.: 23 назви
1248184
  Родік Т.П. Становлення і розвиток дендрологічних парків на території України в період з XI ст. до початку XX ст. (історико-правовий аспект) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 138-146. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1248185
  Корнієвський О.А. Становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні : навч. посібник / Корнієвський О.А. – Чернігів : Освітній центр, 2015. – 259, [1] с. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 252-258, наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 979-966-544-342-9
1248186
  Бездрабко В.В. Становлення і розвиток документознавства в Україні (друга половина 20 - початок 21 ст.) : автореф. ... д-ра істор. наук : 27.00.02 / Бездрабко В.В. ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 56 назв
1248187
  Улюкаєва І.Г. Становлення і розвиток дошкільної педагогічної освіти в Україні (1905-1941 рр.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Улюкаєва І.Г. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
1248188
  Даньків Й.Я. Становлення і розвиток економіки, управління, права та обліку в Україні-Русі у IX-XIV ст. / Й.Я. Даньків, М.Я. Остапюк, Н.М. Шостаківська // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 75-77. – ISBN 978-611-01-0721-1
1248189
  Леоненко П.М. Становлення і розвиток економічної науки та освіти в Київському університеті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-31. – (Економіка ; Вип. 40)


  Присвячено розкриттю процесу становлення та розвитку економічної науки та освіти в Київському університеті в ХІХ-ХХ ст. Виявлено основні тенденції та особливості вивчення і викладання економічних наук (політичної економії, історії економічних вчень, ...
1248190
  Варивода К. Становлення і розвиток електрофізіології в Київському університеті (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 153-158. – ISSN 2309-9356


  Висвітлюється історія становлення і розвитку електрофізіології в Університет Св. Володимира. Проаналізовано основні експериментальні дослідження вчених фізіологів, як В.Ю. Чаговець, В.В. Првдич-Немінський, Д.С. Воронцов, П.М. Сєрков, П.Г. Костюк, С.І. ...
1248191
  Бойко А.М. Становлення і розвиток естрадно-вокального мистецтва в Китаї в 1910–60рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 223-231. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто особливості становлення та розвитку естрадно-вокального мистецтва в Китаї впродовж 1910–60 рр. Визначено головні передумови, що суттєво вплинули на його формування. Надано загальну характеристику основних періодів зазначеного процесу. ...
1248192
  Кожушко С.І. Становлення і розвиток законодавства про дисципліну праці України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 117-120. – ISSN 1727-1584
1248193
  Курило Тетяна Вячеславівна Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Курило Тетяна Вячеславівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2003. – 222л. – Бібліогр.: л.187 - 222
1248194
  Курило Тетяна Вячеславівна Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Курило Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1248195
  Малюга Л. Становлення і розвиток законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано та висвітлено проблемні питання становлення та розвитку законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні, а також визначено етапи формування, основні тенденції та пріоритетні ...
1248196
  Некроляк Р.В. Становлення і розвиток законодавства України про науку та науково-технічну діяльність // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 96-110. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
1248197
  Матвійчук В.К. Становлення і розвиток законодавства щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та перекладача // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 17-31. – ISSN 2222-5374
1248198
  Тимчишин Олександра Іванівна Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Автореф. дис. .. канд. філолог. наук: 10.01.08 / Тимчишин О.І.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Львів, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1248199
  Тимчишин Олександра Іванівна Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Тимчишин Олександра Іванівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 180л. – Бібліогр.: л. 161 - 180
1248200
  Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Тимчишин О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. – Бібліогр. : л.185-215
1248201
  Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимчишин О. І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 15 назв.
1248202
  Стойловський В.П. Становлення і розвиток зоологічних досліджень в Одеському університеті / В.П. Стойловський, Д.А. Ківганов, В.О. Лобков // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 270-277. – ISBN 978-617-689-150-5
1248203
  Дякова О.В. Становлення і розвиток іммігшраційного законодавства США і Канади та його вплив на українську еміграцію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 456-482
1248204
  Євтушевский В. Становлення і розвиток інновацій у вищій школі / В.Євтушевський, Л. Шаповалова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 62-66
1248205
  Зарицький В.О. Становлення і розвиток інститута президентства / В.О. Зарицький, Т.П. Ткач // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 60-62
1248206
  Саблук П.Т. Становлення і розвиток Інституту аграрної економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-15
1248207
  Нелін О. Становлення і розвиток інституту нотаріату в Україні (історично-правовий аспект) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 11-15
1248208
  Клімов О.О. Становлення і розвиток інституту прокуратури в Україні // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1248209
  Ярошенко Л.В. Становлення і розвиток інформаційної особистості: освітні трансформації // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 115-116
1248210
  Ігнатюк О.В. Становлення і розвиток категорії "судове провадження" в кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-104. – ISSN 2220-1394
1248211
  Федорова Л. Становлення і розвиток києвознавства (кінець XVIII - початок XX ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 177-194


  У жовтні 1835 р. при Університеті Св. Володимира було засновано Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей у Києві. В Києві працювала ціла пліяда вчених та аматорів, дослідження яких не втратили свого значення й дотепер. Серед них М. Максимович, ...
1248212
  Моця О.П. Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етнографічних досліджень // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0235-3490
1248213
  Хороша Т.С. Становлення і розвиток колізійного законодавства в галузі спадкування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 123-131. – ISSN 2308-6912


  У статті проведено комплексне правове дослідження основних засад колізійно-правового регулювання спадкування, ускладненого іноземним елементом, в процесі його становлення та розвитку. Розглянуто теоретичні питання становлення і розвитку колізійного ...
1248214
  Нестор Я.В. Становлення і розвиток конституційних принципів судочинства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 41-47. – ISSN 2220-1394
1248215
  Нелін О. Становлення і розвиток контролю і нагляду у сфері нотаріату України і Росії у дореволюційний період: історико-правовий аналіз // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 4-9. – ISSN 2308-9636
1248216
  Бик Тарас Становлення і розвиток концепції прав людини в правових актах держав Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 147-155. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1248217
  Сірко А.В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : Дис.... д-ра екон. наук : 08.01.01- економічна теорія / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 425 л. – Додатки: л. 413-425. – Бібліогр.: л. 391-413
1248218
  Сірко А.В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01 / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 32 с. – Бібліогр.: 16 назв
1248219
  Кудін Сергій Володимирович Становлення і розвиток кримінального права України у 10 - першій половині 17 ст. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01 / Кудін С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 24 с.
1248220
  Кудін Сергій Володимирович Становлення і розвиток кримінального права України у 10 -першій половині 17 ст. : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.01 / Кудін Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 226л. – Бібліогр.:л.214-226
1248221
  Цибульський А. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 0132-1331
1248222
  Зайченко Н.Ф. Становлення і розвиток лінгводидактики української мови як іноземної в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 54-63. – ISSN 2075-437X
1248223
  Пхиденко С.С. Становлення і розвиток логічного вчення в Стародавньому Китаї : [навчальний посібник] / Пхиденко С.С. ; МОНУ ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т соц. наук. – Вид. 2-е, розшир. і допов. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 92 с. – ISBN 978-966-517-682-4
1248224
   Становлення і розвиток масового атеїзму в західних областях Української РСР. – Київ, 1981. – 256с.
1248225
  Забара І. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання обміну інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання, пов’язані із становленням і розвитком міжнародно-правового регулювання обміну інформацією. Автор аналізує тенденції у формуванні міжнародно-правових основ обміну інформацією, що склалися на межі 70-80 років ХХ сторіччя, ...
1248226
  Смолій А.В. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 464-478. – ISSN 2221-5719
1248227
  Буткевич Ольга Володимирівна Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Буткевич Ольга Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 209 л. – Бібліогр.: л.183-209
1248228
  Буткевич Ольга Володимирівна Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.11 / Буткевич О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1248229
   Становлення і розвиток місцевого самоврядування в суверенній українській правовій державі, 1991. – 163с.
1248230
  Малиновський В.Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010 рр.) : монографія / В.Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 349, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7501-45-7


  У прим. № 1693700 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Т. Шевченка від автора! Підпис. 12.12.14.
1248231
  Рой Є.Є. Становлення і розвиток народно-сценічного танцювального мистецтва як складника хореографічної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 109-118. – ISSN 2225-7586
1248232
  Кобилецький М. Становлення і розвиток науки адміністративного права в Австрії та Австро-Угорщини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 64-68
1248233
  Репецький В. Становлення і розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 99-104. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1248234
  Бородай І.С. Становлення і розвиток наукових центрів з біохімії та фізіології сільськогосподарських тварин в Україні // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – С. 148-150. – ISSN 2076-1554


  Науково–історичний аналіз становлення і розвитку наукових центрів, заснованих докторами сільськогосподарських наук, професором С.З. Гжицьким та академіком О. В. Квасницьким, які здійснили вагомий внесок у розроблення актуальних питань біохімії та ...
1248235
  Бойко Світлана Миколаївна Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.12 / Бойко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1248236
  Крутов В.В. Становлення і розвиток недержавних суб"єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємницва) : аналітична доповідь / Крутов В.В., Пилипчук В.Г. ; [за ред. О.О. Котелянець] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 132, [4] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-162-2
1248237
  Котович В. Становлення і розвиток ойконімії Самбірщини // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 97-112. – ISSN 2411-4758
1248238
  Пусепліна Н. Становлення і розвиток освітньовиховної діяльності музеїв навчальних закладів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 143-148. – ISSN 2075-1478


  У 1834-1837 рр. при Київському університеті створено Музей старожитностей, де зберігалися цінні колекції пам’яток історії Київської Русі (понад 6,5 тис. речей). У Нумізматичному музеї університету налічувалося біля 34 тис. давніх монет і медалей, у ...
1248239
  Журавльов С.А. Становлення і розвиток освітянської діяльності Сергія Федоровича Грушевського у другій половині XIX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 191-196. – (Історія та географія ; вип. 48)


  С.Ф. Грушевський - український професор, педагог, організатор народної освіти, публіцист, дійсний статський радник (рос. статский советник), меценат, батько Грушевського Михайла Сергійовича.
1248240
  Ярошенко Л.В. Становлення і розвиток особистості інформаційного суспільства у контексті філософії освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 141-150. – ISSN 1993-5560


  Означено випереджальний розвиток суспільного інтелекту та системи освіти у інформаційному суспільстві. Проаналізовані проблеми становлення особистості у інформаційному суспільстві крізь призму філософії освіти. Переосмислено фундаментальні філософські ...
1248241
  Жам О. Становлення і розвиток парового борошномельного млинарства на правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 51)


  У статті розглядаються загальні тенденції становлення і розвитку парового борошномельного млинарства на Правобережній Україні у 2-й полю ХІХ ст.: питома вага, розташування, організація виробництва, напрям технічних вдосконалень, фабричне законодавство, ...
1248242
  Богуш А.М. Становлення і розвиток педагогічної системи К.Д. Ушинського // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 7-12. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
1248243
  Коханко О.М. Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в Україні : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коханко О.М.; НУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1248244
  Коханко Октавіан Михайлович Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в Україні (1969-19994 рр) : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Коханко Октавіан Михайлович; Ін-т педагогіки і психології профосвіти АПН України. – К, 1995. – 299л. – Бібліогр.:л.216-251
1248245
  Монох А.С. Становлення і розвиток політичного діалогу між Україною та Китайською Народною Республікою // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 359-367. – ISBN 966-7196-06-2
1248246
  Федущак-Паславська Становлення і розвиток правових конструкцій у Давньому Римі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 120-126. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1248247
  Сердюк В. Становлення і розвиток правових норм. Про найвищий судовий орган у державних утвореннях на території сучасної України в IX-XIII століттях. // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-91. – Бібліогр.: с.91(18п.)
1248248
   Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні : монографія / Пилипчук В.Г. [та ін.] ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : АртЕк, 2017. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117-123. – ISBN 978-617-7264-95-7
1248249
  Сабецький Борис Вікторович Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сабецький Борис Вікторович; МОНУ; КНУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2001. – 187. – Бібліограф.: л.180-187
1248250
  Сабецький Б.В. Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Сабецький Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: с.18
1248251
  Кожанов А. Становлення і розвиток преси українських націонал-демократичних сил (1989 - 1991 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 34-37


  Проаналізовано та вивчено специфіку процесу заснування друкованих періодичних видань Української Гельсінської спілки (далі – Української республіканської партії), Народного Руху України впродовж 1989–1991 рр.
1248252
  Лизанець О.В. Становлення і розвиток прикордонного співробітництва регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 106-111. – (Економіка ; Вип. 30)
1248253
  Вертій О. Становлення і розвиток світоглядно-духовних та художньо-естетичних підстав народної пісенності українців румунької провінції Банат // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 33-43. – ISSN 2225-5095


  На основі родинно-побутових, соціально-побутових, баладних та інших пісень у записах відомих фольклористів І. Хланти, І. Ребошапки, І. Лібера у статті досліджено діалектику становлення і розвитку жанрів старої пісенної верстви в репертуарі українців ...
1248254
  Казан Е.М. Становлення і розвиток системи військово-медичної освіти в Україні у 1992–2016 рр.: історичний аспект // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 55-65. – ISSN 2313-5603
1248255
  Самандас Н.В. Становлення і розвиток системи державних органів управління освітою в Україні (1917-1941 рр.) : Автореф...канд.наук з держ.управління:25.00.05 / Самандас Н.В.;УАДУ при президентові України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1248256
  Чекарева Є.С. Становлення і розвиток системи префіксальних дієслів у грецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 363-369. – Бібліогр.: с. 369; 10 назв
1248257
  Нікітчина Світлана Олександрівна Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні (1917 - 1991 рр.) : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.01 / Нікітчина Світлана Олександрівна; Волинськ. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – К., 1998. – 530л. – Бібліогр.:л.379-460
1248258
  Нікітчина С.О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні у 1917-1991 рр. : Монографія / С.О. Нікітчина; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПНУ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 1996. – 500с. – ISBN 5-7763-9182-2
1248259
  Музиченко В.Ф. Становлення і розвиток системи філософських категорій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 143-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1248260
  Бурак О.В. Становлення і розвиток судових установ в Україні (історичний аспект) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 154-159.
1248261
  Комаха В.О. Становлення і розвиток судової експертизи та судово-експертних установ на Півдні України : За матеріалами перших двох етапів становлення і розвитку Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз 1914-1941 рр. / В.О. Комаха; МОіНУ; Одеська нац. юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2002. – 512с. – ISBN 966-7694-98-4
1248262
  Бобирєва О.В. Становлення і розвиток сфери рекреаційних послуг як напрям інтеграції до сітового господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-192. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто місце і значення сфери відпочинку і розваг, культури і спорту в рамках теорії постіндустріалізму в глобальному та державному контексті. Висвітлено специфічне значення цієї сфери у соціально-економічній еволюції українського суспільства.
1248263
  Морозова О. Становлення і розвиток українознавчих наукових періодичних видань Польщі // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 575-582
1248264
  Коробка М. Становлення і розвиток українських товариств "Просвіта" як осередків національно-культурного відродження (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 142-148. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються основні етапи просвітницького руху в Україні, передумови до виникнення громадсько-культурних товариств " Просвіта" у другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст. та їх діяльність у справі національно-культурного відродження. В ...
1248265
  Дацків І. Становлення і розвиток українсько-польських відносин наприкінці XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 3 (117). – С. 28-31
1248266
  Вернигора Н.М. Становлення і розвиток українського книговидання для дітей у першій половині ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 78-87


  У статті йдеться про особливості розвитку українського книговидання для дітей у першій половині ХХ ст., які автор розглядає у контексті суспільно-історичних подій означеного періоду. The article concerns the peculiarities of development of the ...
1248267
  Міхелі С.В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.01 / Міхелі Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 388 арк. – Додатки: арк. 338-388. – Бібліогр.: арк. 303-337
1248268
  Міхелі С.В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.01 / Міхелі Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1248269
  Бондар Є.П. Становлення і розвиток українського радянського нарису / Є.П. Бондар. – Київ, 1962. – 80с.
1248270
  Нагачевська Зіновія Іванівна Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині (1869-1939 роки) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська Зіновія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
1248271
  Благовірна Н.Б. Становлення і розвиток української видавничої справи Галичини після російської революції 1905 р. (на прикладі "Українсько-руської Видавничої Спілки") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 74-80.
1248272
   Становлення і розвиток української державності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, МАУП, 27 жовтня 2006 р. / МАУП ; [ відп. ред. В.М. Чирков ]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-608-972-7
1248273
   Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008-
Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – 2010
1248274
  Лесюк М.П. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / Микола Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 729, [3] с. – Покажчик: с. 720-729. – Бібліогр.: с. 702-719 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-342-4
1248275
  Заверталюк Н.І. Становлення і розвиток української радянської публіцистики. / Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ, 1975. – 99с.
1248276
  Омельченко В.Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Омельченко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назви
1248277
  Омельченко В.Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Омельченко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 180-202
1248278
  Рудницька Н. Становлення і розвиток хедерів на Волині у ХІХ - на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.41-45
1248279
  Газізова О. Становлення і розвиток центрів українознавства в умовах поліетнічного середовища Криму кінця XX - початку XXI ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 19-22
1248280
  Воропаєва Т. Становлення і розвиток цивілізаційної ідентичності громадян України // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 63-85. – ISBN 978-966-524-388-5
1248281
  Гетманцев О.В. Становлення і розвиток цивільного процесуального законодавства на території України (кінець IX ст. - середина XIX ст.). // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 49-54. – (Правознавство ; Вип. 282)
1248282
  Храмова-Баранова Становлення і розвиток цифрового мистецтва: перспективи напряму / Храмова-Баранова, Н.О. Горбатова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 127-133. – ISSN 2225-7586


  У статті на основі аналізу документальних матеріалів та їх узагальнення висвітлюється значення цифрового мистецтва в проектуванні візуального художнього образу. На сьогодні використання цифрових комп’ютерних технологій дозволило образотворчому ...
1248283
  Авер"янова Н. Становлення і розвиток цілісної особистості в контексті сучасних трансформацій українського суспільства / Н. Авер"янова, Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-51. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі сучасних суспільних трансформацій в Україні проаналізовано становлення цілісної особистості. The development of whole personality is analyzed on the materials of the transformation ukrainian society.
1248284
  Мельничук Леся Іванівна Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Мельничук Л.І.; Акад наук наук України; Ін-т педагогіки. – Київ, 2004. – 217л. + Дод.: л.188-217. – Бібліогр.: л.172-187
1248285
  Мельничук Леся Іванівна Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Мельничук Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1248286
  Брусиловська О.І. Становлення і розвиток школи політологів-міжнародників в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 365-378. – ISBN 978-617-689-150-5
1248287
  Панчак О. Становлення і сучасний розвиток міжнародного космічного права // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 209-212
1248288
  Сокол Т.Г. Становлення і сучасний стан професійної підготовки кадрів для сфери туризму в Болгарії // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 209-216. – ISSN 2227-2844


  Розкриваються етапи становлення вищої освіти в туристичній сфері країни; надається загальна характеристика сучасного стану туристичної освіти в Республиці Болгарія.
1248289
  Мозговий М.П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Мозговий М.П.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1248290
  Орлова Н.В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Орлова Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2014. – 256 л. – Додатки: л. 224-256. – Бібліогр.: л. 199-223
1248291
  Орлова Н.В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Орлова Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
1248292
   Становлення і функції радянських обрядів та свят. – Київ : Наукова думка, 1983. – 152 с.
1248293
  Марушкевич А.А. Становлення Івана Огієнка як педагога та науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – Бібліогр.: с. 36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розгляноту процес становлення Івана Огієнка як педагога і науковця за рідкісними архівними та іншими джерелами. Висвітлено основні етапи його науково-педагогічної діяльності.
1248294
  Щербань П. Становлення ігрових технологій як інноваційної форми навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 102-108. – ISSN 2075-1478


  Розкрито історичний та педагогічний аспекти становлення ігрових технологій як інноваційної форми організації навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів.
1248295
  Никитюк Л.В. Становлення ідеї природничої освіти в українській педагогічній думці з прадавніх часів до XVI століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 149-155. – ISSN 2312-5993


  Завдяки науковцям Острозького колегіуму : Ю. Дрогобича, С. Оріховського, П.Русина, К. Ставровецького.
1248296
  Бережний Я Становлення ідеї свободи совісті у процесі розвитку суспільства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.13-19
1248297
  Кучинська І.О. Становлення ідей громадського виховання у контексті історико-виховної ситуації другої половини XIX століття // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 131-134
1248298
  Іванюк І. Становлення ідентичності особистості в контексті зарубіжної психології // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 112-116
1248299
  Патапчук Т. Становлення ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 40-46. – ISSN 1682-2366


  Мета статті - розглянути становлення ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
1248300
   Становлення ідентичності фахівця : монографія / [Балл Г.О. та ін.] ; за ред. В.Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 259, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 259. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-189-341-1
1248301
  Федотова О. Становлення ідеологічного контролю над творами друку в УСРР у 1919-1924 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 27-31. – ISSN 1029-7200


  Статтю присвячено започаткуванню в Україні радянської цензури творів друку. Автор досліджує процес розгортання ідеологічного контролю друкованого слова на початку 1920-х рр. Особливу увагу приділено обмеженню друкованої продукції у бібліотечній та ...
1248302
  Фіночко Ф. Становлення імперської державної служби // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 167-174. – ISSN 1993-0909
1248303
  Гальчинський А. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України / А. Гальчинський, С. Льовочкін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 4-11 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1248304
  Пугачова Д.В. Становлення ініціативи Європейського Союзу "Північний вимір" // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 140-148. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується процес становлення та початковий період функціонування ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір». Визначено основні підходи до вивчення даної проблематики науковцями з країн Європи, РФ і вітчизняними авторами. Пояснено особливість ...
1248305
  Краус Н.М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Наталія Миколаївна Краус ; М-во фінансів України, Держ. наук.-навч. установа "Акад. фінанс. упр.", Наук.-дослід. фінанс. ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 595, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 545-594. – ISBN 978-617-673-407-9
1248306
  Симоненко В.К. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
1248307
  Вершиніна Д. Становлення інституту адвокатури в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX століття // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 54-55
1248308
  Березовська І.А. Становлення інституту асоціації в практиці Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.169-177
1248309
  Жидков В.Л. Становлення інституту детектива Національного антикорупційного бюро у кримінальному процесуальному законодавстві України // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 161-168. – ISSN 2524-0064
1248310
  Великорода О. Становлення інституту довічного утримання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.122-125. – ISSN 0132-1331
1248311
  Шевцова Ю.В. Становлення інституту застави землі в земельному законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-119
1248312
  Зінченко Н. Становлення інституту захисту прав біжинців у системі міжнародного права: сучасний етап // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 2-4
1248313
  Рибачок В.А. Становлення інституту іпотеки та механізму оформлення іпотечних договорів за часів римського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 150-156
1248314
  Войтовський В.С. Становлення інституту касації у цивільному судочинстві України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 40-43
1248315
  Бабаскін А.Ю. Становлення інституту комерційного кредиту в цивільному праві України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 315-322. – ISSN 1563-3349
1248316
  Ясь А.О. Становлення інституту кримінальної відповідальності за порушення виборчих прав на території України протягом 1917-1991 років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 134-138. – ISSN 1563-3349
1248317
  Білошапка В Становлення інституту маркетмейкерів в Україні та роль банків у цьому процесі : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 49-52. – Бібліогр.: 6 назв
1248318
  Тарнавська А. Становлення інституту медіації в умовах євроінтеграційних процесів України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 211-218. – ISSN 2306-9082
1248319
  Алещенко І.О. Становлення інституту опіки і піклування чад неповнолітніми дітьми в Україні (кінець XVIII - XIX ст. за матеріалами сирітських гудів та дворянських опік Сумщини) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 152-157. – ISSN 1563-3349
1248320
  Стецюк Х.П. Становлення інституту офіційної назви сучасної української держави // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 154-160. – ISSN 2078-6743


  Висвітлюються питання передумов виникнення та особливостей встановлення у 1991 р. офіційної назви сучасної української держави, аналізуються положення низки політико-правових документів першої пол. 90-тих років минулого століття в частині визначення ...
1248321
  Люба О.О. Становлення інституту парламентаризму на постюгославському просторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 111-121. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1248322
  Шупінська О. Становлення інституту права власності в міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С.126-131. – ISSN 0132-1331
1248323
  Кирпа С. Становлення інституту прокуратури в УСРР // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 66-69
1248324
  Кравчик М. Становлення інституту сім"ї як правової категорії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 166-169
1248325
  Юхименко П. Становлення інституційних складових розвитку ринкової економіки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-62. – ISSN 1682-2366
1248326
  Грицяк І. Становлення інституційної системи Європейських Співтовариств // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 32-42
1248327
  Юхименко Петро Становлення інституціональних складових розвитку ринкової економіки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 53-58, 60-61. – ISSN 1682-2366


  Здійснено теоретичний аналіз формування нової інституціональної структури економіки України. Обгрутовано необхідність формування умов позитивного інституціонального оточення відповідно до економічних реалій, розкрито проблеми становлення системи ...
1248328
  Ткаченко В.А. Становлення інституціональної системи управління економікою // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 2074-5354
1248329
  Ріжняк Р. Становлення інформатики я навчального предмету в педагогічних вишах України (друга половина XX століття) // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 55-56
1248330
  Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; Нац. акад. наук Укараїни імені В.І. Вернадського. – Київ : Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 176, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-176. – ISBN 978-966-02-7008-4
1248331
  Піскорська Г.А. Становлення інформаційно-технологічної цивілізації: філософський аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-157. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення постіндустріального суспільства, яке змінює основи людської життєдіяльності. Пристосування до нового типу розвитку на принципах гуманізму, партнерства та компромісу - це проблема, що потребує довготривалого вирішення. ...
1248332
  Дмитренко М. Становлення інформаційного суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 136-143
1248333
  Горошко О.І. Становлення інформаційного суспільства як фактор трансформації гендерного дискурсу // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 6-11. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1). – ISSN 1562-9961
1248334
  Приймак В. Становлення інформаційної економіки в Україні та світі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 9-15. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1248335
  Онопрієнко М.В. Становлення інформаційної епістемології як новий етап методологічних пошуків // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 76-77
1248336
  Копишинська Н.В. Становлення іпотеки в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 54-60. – Бібліогр.: 7 назв
1248337
  Величко В.В. Становлення історичного релігієзнавства в Китаї: деякі методологічні підходи та їхні інновації // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 100-110. – ISBN 978-966-02-5736-8
1248338
  Павленко Г.І. Становлення історичної белетристики в давній українській літературі / Г.І. Павленко. – К., 1984. – 325с.
1248339
  Бітаєва О.В. Становлення історичної концепції живопису Яна Матейка (1863-1878) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-283. – ISSN 2225-7586
1248340
  Денисова М.М. Становлення й забезпечення права на мирні збори в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 209-215. – ISSN 1563-3349
1248341
  Ярошевич І. Становлення й кодифікація українськоїморфологічної термінології
1248342
  Пахаренко В. Становлення й наріжні концепти персоналістичної моделі світу // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – C. 7-38. – ISBN 978-966-920-067-9
1248343
  Терещенко Г.М. Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні / Г.М. Терещенко, Ю.В. Топчій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 65-72
1248344
  Юрченко О. Становлення й розвиток Державної системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 109-122
1248345
  Маслова К.С. Становлення й розвиток казначейської системи в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 311-315. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1248346
  Данилюк І.В. Становлення й розвиток основних понять етнічної психології: від духу народу до ментальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано становлення та розвиток понятійно-категоріального апарату етнічної психології в різні історичні періоди.
1248347
  Ришкова Л.В. Становлення й розвиток правового режиму меліорованих земель України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 220-225. – ISSN 0201-7245
1248348
  Залєтов О. Становлення й розвиток системи взаємодії інститутів державного регулювання й саморегулювання страхового ринку України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 20-24
1248349
  Коміренко Ю.А. Становлення й розвиток системи виховання в кадетських корпусах України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 211
1248350
  Дубасенюк О.А. Становлення й розвиток університетів Центрально-Східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків / О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 3-10. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1248351
  Княжева І.А. Становлення й розвиток університетської освіти в ХІ – ХVІІІ століттях та її роль у підготовці майбутніх викладачів вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 48-55. – ISSN 2227-2747


  Стаття присвячена з"ясуванню основних тенденцій розвитку університетської освіти від моменту її виникнення до XVIII ст. і визначенню її ролі в підготовці викладачів вищої школи. Автором розкрито проблемні аспекти виникнення із зазначенням перших вищих ...
1248352
  Швидкий С.М. Становлення й функціонування державної системи охорони здоров’я в Україні (20–30 рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 49-53. – ISSN 2076-1554
1248353
  Петрова Ю.І. Становлення йорданської діалектної макросистеми // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 85-91. – ISSN 1608-0599
1248354
  Глущенко С. Становлення касації в Україні під владою двох імперій (ХVIII-XIX століття) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 156-160
1248355
  Рудницький С.В. Становлення категорії "інтерес" в історії суспільно-політичної думки: від античності до початку XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 214-223
1248356
  Куціпак О.В. Становлення категорії "правового життя" через призму категорії "правова система" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 62-65
1248357
  Великанова М.М. Становлення категорії ризику у правовій доктрині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 2219-5521
1248358
  Башкір О.І. Становлення кафедри педагогіки на Харківщині у 20-ті роки XX сторіччя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 50. – C. 148-156. – ISBN 978-617-7306-28-2. – ISSN 2312-2471
1248359
  Головко М. Становлення Київського земства на поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 35-40. – ISBN 978-966-171-795-3
1248360
  Левчук О.М. Становлення Київської школи літературного редагування професора Р.Г. Іванченка // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – № 1/2 (61/62). – С. 9-19. – ISSN 0554-4866


  Окреслюються базові характеристики організаційно-комунікаційного феномена - Київської наукової школи з теорії і практики літературного редагування, засади якої визначив, оформив напрями досліджень та створив організаційні передумови для студіювання ...
1248361
  Сидоренко Н.В. Становлення клубів національних меншин Північно-Східної України у 20-30-х роках ХХ століття як освітньо-культурних закладів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 46-49. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1248362
  Амеліна О. Становлення козацького здобичництва у XVI ст. та його особливості // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 220-222. – ISBN 978-966-171-893-6
1248363
  Боковня В.М. Становлення Комітету державної безпеки СРСР / УРСР (1953-1964 рр.): історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 41-43. – ISBN 966-2980-20-2
1248364
  Шпиталевська Г. Становлення компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до формування в молодших школярів загальнокультурної компетентності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 111-116. – (Серія: Педагогічні науки)
1248365
  Горянська А.М. Становлення комунікативної толерантності студентів: суб"єктивний підхід / А.М. Горянська, В.П. Пісоцький // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 208-219. – ISSN 2411-1449
1248366
  Унтмоале Ю.В. Становлення конкурентного порядку як передумова модернізації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 52-58


  Розглянуто проблеми модернізації існуючої соціально-економічної системи України. Надано характеристику планової та ринкової економік.
1248367
  Заробна Надія Пилипівна Становлення конкуренції при переході до ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Заробна Надія Пилипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
1248368
  Буткевич В.Г. Становлення конституційних принципів зовнішньополітичної діяльності Радянської держави // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 37-47
1248369
  Ковальчук В.Б. Становлення конституційно-правових засад Національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 363-367. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1248370
  Булкат Л.М. Становлення конституційно-правових засад соціального захисту в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена визначенню основних закономірностей розвитку правових засад соціального захисту населення в Україні до початку ХVІІІ ст. Встановлені характерні ознаки та особливості правового регулювання надання соціальної допомоги у різні історичні ...
1248371
  Закоморна К.О. Становлення конституційно-правової моделі місцевого управління в Австралійському Союзі // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 75-86. – ISSN 1993-0941
1248372
  Руденко В.П. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині 20 ст. : [ монографія ] / В.П. Руденко, О.І. Чернюх; МОНУ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 216с. – ISBN 966-568-726-3
1248373
  Писаревська Н.В. Становлення конструктора та авіатора І. Сікорського в часи навчання в КПІ / Н.В. Писаревська, Л.С. Баштова // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 95-110


  Висвітлюються події, пов"язані з становленням конструктора І.І. Сікорського, його перші здобутки на ниві гелікоптеро та літакобудування. Розкриваються позитивні риси навчального процесу в КПІ, що сприяли становленню й розвитку у вузі технічної думки.
1248374
  Гудкова Н.М. Становлення концепту "Ексклюзивність" у російському друкованому рекламному тексті XIX-XXI ст. : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Гудкова Наталія Миколаївна ;М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1248375
  Чупрій Л.В. Становлення концепту "національна ідея" в контексті розвитку українознавства // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 100-105. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1248376
  Мартич Р.В. Становлення концепту живого // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 156-160. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається становлення концепту живого, зокрема у філософії східної патристики, яке пов’язане зі специфічною свідомістю та світосприйняттям у той час. Різницю у світосприйнятті різних періодів забезпечує вплив різних способів пізнання, а ...
1248377
  Старосуд І.М. Становлення концепції екологічної освіти і виховання в міжнародних правових актах // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 101-106. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1248378
  Смолінська О. Становлення концепції українського університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 22-31. – ISSN 1682-2366


  М. Х. Бунге, поклавши в основу розробки університетського статуту ідеї В. фон Гумбольдта про свободу навчання і викладання в університеті та розуміючи роль інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності, накреслив для Київського університету ...
1248379
  Заєць Т.О. Становлення корпоративного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 57-59
1248380
  Маркова О.В. Становлення корпоративної культури як складової культури ділових відносин в Україні / О.В. Маркова, Т.Г. Шматок // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.199-202. – ISSN 1728-3671
1248381
  Земський Ю. Становлення краєзнавчого туризму в Україні ХІХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 53-58. – ISSN 1998-4634


  Зародження краєзнавчого туризму в Україні . У Наддніпрянщині це були хлопомани , на чолі з Володимиром Антоновичем. (С. 54)
1248382
  Миськів Г.В. Становлення кредитного ринку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 28-32
1248383
  Лихолат С.М. Становлення лізингових відносин в АПК України / С.М. Лихолат, І.І. Кондратьева // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 352-354. – ISBN 5-7763-2435-1
1248384
  Лук"яненко С.С. Становлення лінгвістичної інноватики: понятійно-термінологічний та концептуальний чинники // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 85-88
1248385
  Шикида І.Г. Становлення лінгвокультурних концептів wessi і ossi у сучасній німецькій мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 315-317. – ISSN 2219-4290
1248386
  Лапчан І. Становлення лісового права та відповідного законодавства України: історичний аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 129-133. – ISSN 0132-1331
1248387
  Субота І.О. Становлення літературної критики в арабських країнах Перської затоки // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 118-126. – ISSN 1682-671Х
1248388
  Туранли Ф.Г. Становлення літописних традицій і розвиток класичної турецької мови // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 82-88. – ISSN 1996-9872
1248389
  Бамбуляк А.В. Становлення лобових пазух та суміжних структур у дитячому віці // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 36-39. – ISSN 1727-0847
1248390
  Мурадян Р.М. Становлення локальної системи торгівлі та побутового обслуговування в територіальній громаді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 193-197. – ISSN 1563-3349
1248391
  Мєлков Ю.О. Становлення людини як суб"єкта пізнання за доби класичної науки // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 38-43. – ISBN 966-7943-03-8
1248392
  Мокрій Р. Становлення Львівської державної хореографічної школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 203-208. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1248393
  Примак А.Ф. Становлення М. Ф. Біляшівського як вченого і дослідника мінувшини // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 74-77. – ISBN 966-02-0598-8
1248394
  Шипко Л.В. Становлення М.М. Бережкова як особистості та науковця (1850-1878 роки) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 315-331. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
1248395
  Соломаха А.Г. Становлення М.М. Цитовича як вченого-поліцеїста: від гімназії до магістерського ступеня // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 39-46
1248396
  Саблук В.П. Становлення маркетингу в системі управління сільскогосподарськими підприємствами : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.02 / Саблук В. П.; КУ. – К., 1996. – 19л.
1248397
  Саблук Віталій Петрович Становлення маркетингу в системі управління сільськогосподарськими підприємствами : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Саблук Віталій Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 137л. – Бібліогр.:л.127-137
1248398
  Гогуля О.П. Становлення маркетингу у ринковій трансформації сільського господарства // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.110-114
1248399
  Двірська О.В. Становлення медичного права в Україні // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 35-37
1248400
  Романець О.В. Становлення медичної генетики в Україні в 30-х роках ХХ ст. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 90-106. – Бібліогр. : 41 наз. – ISSN 0374-3896


  Згадується Київський університет, професора : В.К. Ліндеман, І.І. Шмальгаузен.
1248401
  Козій В. Становлення медичної освіти в Києві (друга половина XIX – початок XX ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 113-116. – ISSN 2309-9356


  У статті здійснено історичний аналіз розвитку медичної освіти в місті Києві на прикладі Першого Київського медичного коледжу. "...У 1834 р. було засновано Університет Св. Володимира у Києві, у якому через шість років був відкритий медичний факультет. ...
1248402
  Коломієць Д.В. Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 41-45. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1248403
  Сопілко І.М. Становлення мережевого суспільства та питання кібербезпеки // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 79-86. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1248404
  Сергієнко В.Г. Становлення мережі православних церковних братств Лівобрежної України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 219-222. – ISBN 978-966-493-676-4


  У статті аналізуються суспільно-політичні, культурні та законодавчі передумови створення православних церковних братств у другій половині XIX -на початку XX ст. Висвітлюються питання становлення структури братств Лівобережноъ України та причини, які ...
1248405
  Промська Олександра Становлення метабібліографії в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлено етап зародження метабібліографії (бібліографії бібліографії) в Україні. Зроблено спробу поглибити "традиційну" межу становлення цього підрозділу вітчизняної бібліографії з другої половини XIX ст. до другої половини XX ст. ...
1248406
  Гутник М.В. Становлення металургійної галузі у Харківському практичному технологічному інституті наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 5-12. – ISSN 2415-7422
1248407
  Підлужна Г. Становлення методики читання в українській школі (ХІХ - початок ХХ століття) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-67. – ISSN 0131-6788
1248408
  Мекшун Л.М. Становлення методології української земської статистики у другій половині XIX - на початку XX ст. // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-99. – Бібліогр.: 21 назв.
1248409
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 179-221
1248410
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1248411
  Храмова-Баранова Становлення метрології і стандартизації в Україні в складі СРСР до 1940-х років // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 164-166
1248412
  Козлов В.П. Становлення механізму взаємодії промислових підприємств і банків в Україні / В.П. Козлов, Р.В. Руденко // Фінанси. Облік. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Іонін Є.Є., Безпалова А.Г., Вишневський В.П. [та ін.]. – Винница, 2017. – Вип. № 1 (22). – С. 111-117. – ISSN 2307-2296
1248413
  Галиця І.О. Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація / І.О. Галиця, О.О. Гетьман // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 62-72. – ISSN 1562-0905
1248414
  Миргородська Н.В. Становлення мистецтва оформлення обкладинок журналів мод: XVIII – початок XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 167-173. – ISSN 2226-2180
1248415
  Дьомін Ю. Становлення митного законодавства триває // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.36-39
1248416
  Буткевич О. Становлення міжнародно-правових поглядів у стародавній період // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-41


  У статті аналізуються основні етапи розвитку міжнародно-правових поглядів у стародавній період: міфологічного, ідеологічного, правового та міжнародно-правового. Кожен з них характеризується особливим розумінням міжнародно-правової дійсності, що згодом ...
1248417
  Земан І.В. Становлення міжнародно-правової науки у Львівському університеті у період класичного міжнародного права // Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія / І.В. Земан. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 13-87. – ISBN 978-617-10-0224-1
1248418
  Аль-Анні Становлення Міжнародного жіночого дня на українських землях // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 417-419. – ISBN 978-966-171-783-0
1248419
  Зайцева О.К. Становлення міжнародної політики регулювання Інтернет-середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 131-132
1248420
  Руда С.П. Становлення мікробіології як наукової дисципліни (до 100-річчя від дня смерті І. І. Мечникова) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 204-209. – ISSN 2415-7422
1248421
  Батрименко В.І. Становлення місцевого самоврядування в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 150-151
1248422
  Антонишин А. Становлення місцевої адміністрації на Поділлі в добу Гетьманату П. Скоропадського // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 19-21
1248423
  Микитюк О.Р. Становлення мовної норми в Україні // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 71-79


  Проаналізовано формування мовної норми на основі дівніх писемних пам"яток, виокремлено критерії становлення мовної норми, показано послідовність етапів вибору, кодифікації, упровадження та вдосконалення мовної норми
1248424
  Фрадинський О. Становлення морської митної варти в Російській імперії (ХVIII-XX ст.) / О. Фрадинський, А. Машко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 240-244. – ISSN 1818-5754
1248425
  Товтин Н. Становлення музичної культури Закарпаття XX століття (джерелознавчі аспекти) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 45-52. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1248426
  Карлович А.В. Становлення напівпрезидентської форми правління у республіці Польща // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 73-78. – ISSN 2078-3736
1248427
  Купчик О.Р. Становлення народного комісаріату закордонних справ УСРР (1919-1923 рр.) : матеріали й метод. рек. до лекції студентам гуманітар. ф-тів / О.Р. Купчик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманітар. ф-тів. – Київ : Науковий світ, 2010. – 30, [1] с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 25-26
1248428
  Купчик О.Р. Становлення народного комісаріату із закордонних справ УСРР (1920-1923) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти становлення служби міжнародних взаємин Радянської України. Some aspects of organization of Ukrainian soviet foreign department are examined in this article.
1248429
  Куйбіда В.В. Становлення народної природничої термінології в середині XIX - на початку XX століть // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 119-127. – ISSN 2075-1451


  У статті виділено чотири історіографічні етапи досліджень еволюції наукової думки про становлення, спільний розвиток, взаємовідношення наукової й народної термінології в системі природничих наук. Згадуються вчені Київського університету: О.С. Рогович, ...
1248430
  Арістова І.В. Становлення науки "інформаційне право": питання методології (частина 2) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 102-110. – ISSN 2306-9082
1248431
  Широкова-Мурараш Становлення науки "міжнародне антитерористичне право" в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 467-477. – ISSN 1563-3349
1248432
  Довгерт А.С. Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України (остання чверть XIX ст. - початок XX ст.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 211-216. – (0). – ISSN 2078-9165
1248433
  Копайгора І. Становлення науки трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.111-115
1248434
  Гураш В. Становлення науки трудового права у Київському університеті Святого Володимира // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 165-171. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджується генезис науки трудового права у Київському університеті Святого Володимира. З"ясовано та проаналізовано погляди А.Я. Антоновича, М.Х. Бунге, М.М. Цитовича на проблеми правового регулювання трудових відносин найманої праці.
1248435
  Бугрій В.С. Становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні (друга половина XIX - початок XXст.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 11-17. – ISSN 2227-183Х


  У статті проаналізовано становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні другій половині XIX - на початоку XXст. З"ясовано,що у цей період завдяки діяльності М.Костомарова, О.Ллазаревського, В.Антоновича та їх послідовників
1248436
  Гнатик Б.І. Становлення наукових напрямів Астрономічної обсерваторії / Б.І. Гнатик, В.М. Єфіменко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 37-38
1248437
  Бенера В.Є. Становлення наукових шкіл у вищих закладах освіти : друга половина XIX ст. - початок XX ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 58-64


  Визначено особливості становлення наукової педагогічної школи Університету Св. Володимира, надано характеристики продуктивності наукових шкіл.
1248438
  Коцур Н. Становлення науково-організаційних засад соціальної гігієни в Україні (початок - 30-ті рр. XIX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 248-258


  Про формування наукових основ гігієни на теренах України. Про засновників і корифеїв української соціальної гігієни О.В. Корчак-Чепурківського та С.С. Кагана (Університет Св. Володимира), С.А. Томіліна, М.С. Уварова, З.Г. Френкеля та ін.
1248439
  Стаднійчук Р. Становлення наукового напрямку досліджень кафедри медичної та фармацевтичної хімії : (до 105 річчя з дня народження А. В. Домбровського) / Р. Стаднійчук, М. Братенко, О. Перепелиця // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 25-28. – ISSN 2311-9896
1248440
  Бондар С.В. Становлення наукового пізнання в період середньовіччя // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 150-157
1248441
  Терентьєва Н.О. Становлення наукової вузівської інтелігенції в Україні у 20-х роках XX сторіччя // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 137-141. – (Серія: Педагогічні науки)
1248442
  Шевченко В. Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 9 (216), вересень. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326


  В українському журналістикознавстві найбільший внесок у розвиток зображальної журналістики зробив професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Б. Черняков.
1248443
  Петрущенков С.П. Становлення наукової культури: до питання про методологію дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 165-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу методологічних можливостей дослідження процесу формування наукової і методологічної культури в сучасних умовах. The article reviews methodological approaches that can be deployed to research the development of contemporary ...
1248444
  Буга Н. Становлення наукової та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах / Н. Буга, Т. Науменко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 60-62. – ISSN 1810-3944
1248445
  Шкуров Є.В. Становлення наукової фантастики у ХІХ столітті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 346-352
1248446
  Матвієнко К.О. Становлення науковця-правознавця П. П. Михайленка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 97-101
1248447
  Копанєва В. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Викладено основні положення робочої програми вступного курсу з наукометрії, в якому представлено педагогічно адаптовану систему уявлень про її сутність, а також основні бібліометричні бази даних і наукометричні системи
1248448
   Становлення національних грошових систем. Із досвіду Словенії та Хорватії. – Київ : Сівера, 1993. – 201с.
1248449
  Петрів Н. Становлення національних і міжнаціональних євангельсько-баптистських союзів у Західній Україні у 20-30-х років XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 699-708. – ISBN 966-7379-70-1
1248450
  Сардак С.Е. Становлення національних систем менеджменту : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 36-38. – Бібліогр.: 17 назв
1248451
  Буткевич О. Становлення національних шкіл міжнародного права в середньовічній Європі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 219-230. – ISSN 1993-0909
1248452
  Заставна З. Становлення Національного банку України як головного суб"єкта грошово-кредитного регулювання // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 162-166. – ISSN 1562-0905
1248453
  Кладченко А.О. Становлення національного законодавства по боротьбі з корупцією // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 87-92. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1248454
  Буденюк А.А. Становлення національного ринку дорогоцінних металів // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 16-18. – ISBN 978-966-190-861-0
1248455
  Негодяєва С. Становлення національного театру: мистецька рефлексія Марка Кропивницького
1248456
  Федорченко І. Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано засади становлення національного характеру українського народу. Висвітлено проблему походження етнотипової поведінки людей. The development of national character of the ukrainians is analyzed. The problem of origins of ethnotypical ...
1248457
  Соскін Олег Становлення національної буржуазії та середнього класу в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 9-12
1248458
  Бевзюк Є.В. Становлення національної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. : дис... д-ра. іст. наук: 07.00.02, 032 / Бевзюк Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 579, 580-708 арк. – Додатки: арк. 580-708. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 434-579
1248459
  Бевзюк Є.В. Становлення національної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. : автореф. дис... д-ра. іст. наук: 07.00.02 / Бевзюк Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. + Додатки. – Бібліогр.: 58 назв
1248460
  Білий Дмитро Становлення національної ідентичності чорноморського козацтва в першій половині XIX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 75-78. – ISSN 1728-9343
1248461
  Тацій В.Я. Становлення національної правової держави і правового суспільства: виклики й рішення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1248462
  Гаврилова О.А. Становлення національної самосвідомості: філософсько-політологічний аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.216-218. – ISBN 966-7101-37-1
1248463
  Купрійчук В. Становлення національної шкільної освіти як напрям гуманітарної політики в добу української національної революції (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 179-188
1248464
  Штанденко У. Становлення нацональних літературних мов // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 120-124. – ISSN 1682-3540
1248465
  Ковальчук Л. Становлення недержавного сектору вищої школи в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 296-306. – ISBN 978-617-10-0283-8
1248466
  Гайдай Д.Ю. Становлення незалежної Чорногорії: у пошуках ідентичності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 377-392
1248467
  Козачинська В.В. Становлення некласичної суб"єктивності: антропологічний негативізм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 30-33
1248468
  Майор О. Становлення німецького федералізму: політико- правові та історичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 79-85. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
1248469
  Шегда А.В. Становлення нових форм виробничих об"єднань в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 171-172
1248470
  Ісак Ю.І. Становлення новістики як галузі наукового дослідження в Україні в другій половині XIX - на початку XX ст.: історіографія проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 207-222. – (Історія ; Вип. 24)
1248471
  Кулик О. Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1248472
  Копійка В.В. Становлення нового формату відносин між Україною та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес еволюції відносин між Україною та ЄС у контексті розширення на схід та формування стратегії сусідства. The evolution of Ukraine-EU co-operation in the context of enlargement eastwards and neibourhood strategy is examined.
1248473
  Бондар В. Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта oяк система VS on-line освіта як мережа // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 42-49. – ISSN 2078-1016
1248474
  Штонь Г.М. Становлення нової людини і літературний процес / Г.М. Штонь. – Київ, 1978. – 147с.
1248475
   Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : колектив. монографія / [А.Карась та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 306, [2] с. – Назва обкл.: Формування нової соціокультурної дійсності в Україні. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0327-9
1248476
  Хропко П.П. Становлення нової української літератури / П.П. Хропко. – К, 1988. – 190с.
1248477
  Дяченко С. Становлення нової української школи: яким реформам бути? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 49-52
1248478
  Скорейко Г. Становлення Новоросійського генерал-губернаторства і роль князя Григорія Потьомкіна у його розбудові // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 7-14
1248479
  Більченко С.О. Становлення нормативно-правових відносин щодо формування інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 79-81
1248480
  Жравльов Д.В. Становлення нотаріату в Україні, перспективи та шляхи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 12-15
1248481
  Михайленко Г.М. Становлення О. Лотоцького як інтелектуала-гуманітарія // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 322-333. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1248482
  Кульчій О.О. Становлення обов"язкового договірного страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 173-177
1248483
  Бондар М. Становлення образу "нової людини" в українському письменстві 60-70-х років XIX ст.: художні рішення І. Нечуя-Левицького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 20-36. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
1248484
  Калмиков Т.О. Становлення одноособових органів як складова частина стратегій розвитку міжнародних організацій: порівняльно-персонологічний аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 250-258. – ISSN 2224-9281
1248485
  Безлуцька О.П. Становлення Олександра Олександровича Браунера як особистості та науковця // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 10-12


  Праці Браунера присвячені переважно вивченню ссавців, птахів, риб та комах України, історії формування фауни степів, раціональному використанню і охороні природних ресурсів.
1248486
  Фрадинський О. Становлення оподаткування в країнах Стародавнього світу / О. Фрадинський, А. Машко // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 244-247. – ISSN 1818-2682


  Проаналізовано становлення податкових систем Шумеру, Єгипту, Ассирії та Вавілонії.
1248487
  Сітшаєва Л.З. Становлення оподаткування підприємств будівельного комплексу України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 66-67. – Бібліогр.: 5 назв
1248488
  Костриця Микола Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр. 23 назви
1248489
  Костриця Микола Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 42-45. – Бібліогр. 45 назв
1248490
  Костриця Микола Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства : Продовження. Див. початок у № 3, 7 за 2005 р. // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 35-37. – Бібліогр. 10 назв
1248491
  Святненко А.В. Становлення організаційної структури Київської єпархії (кінець XVIII – середина XIX ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 2226-3209
1248492
  Глущенко Б.О. Становлення освітніх традицій у менонітських колоніях Нідерландів у кінці XVII - середині XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 73-76. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1248493
  Синявська О.О. Становлення освітянських традицій в Одесі в період герцога А.-Е. Рішельє // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 49-59. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1248494
  Гавриленко О.А. Становлення основ бюджетного права та бюджетний устрій північнопричорноморських держав античного часу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-27.
1248495
  Передерій І.Г. Становлення основ Національної системи освіти в Україні за доби Центральної ради. : Дис... Канд. іст. наук: 07.00.01 / Передерій І.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1998. – 211л. – Бібліогр.:л.177-200
1248496
  Безклубий О. Становлення особистих немайнових відносин в Україні від найдавніших часів до сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 75-77. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості становлення особистих немайнових відносин в Україні від найдавніших часів до сьогодення. Исследуются особенности эволюции личных неимущественных отношений в Украине от древности до наших дней. This article is a research of ...
1248497
  Кичкирук Т.В. Становлення особистості в інтерпретації нелінійної концепції мислення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 59-66. – (Серія "Гуманітарні студії")
1248498
  Деревінський В.Ф. Становлення особистості В. Чорновола в шкільні роки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 132-135. – ISSN 2077-1800
1248499
  Мандибура І. Становлення особистості професора О.С. Федоровського (1885–1939 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 122-128


  Вагомий вплив на формування сфери наукових інтересів О.С. Федоровського мав тогочасний ректор –історик, філософ, академік ВУАН Д.І. Багалій, учень таких видатних істориків як В.Б. Антонович і В.С. Іконников.
1248500
  Жердецька Л. Становлення особистості студента: конфлікти та шляхи їх подолання // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 37-44. – ISSN 2312-1246
1248501
  Чіп Р. Становлення особистості сучасного підлітка в умовах соціокультурних змін: гендерний аспект // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1248502
  Притолюк С. Становлення особистості та процес самоідентифікації в романі К.Е. Францоза "Мошко з Парми" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1248503
  Волошин М. Становлення особистості та формування світогляду Олени Кульчицької // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1218-1228. – ISSN 1028-5091
1248504
  Гарасимів Т. Становлення особистості у філософії класичного раціоналізму / Т. Гарасимів, Т. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 173-176. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1248505
  Гарасимів Т.З. Становлення особистості: історико-філософський огляд / Т.З. Гарасимів, Т.І. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 345-349. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1248506
  Надурак Н. Становлення ОУН в українських зарубіжних дослідженнях: історіографічний огляд // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 273-287. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1248507
  Фунікова Т.В. Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків іменників чоловічого роду в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 99-104. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1248508
  Сердюк К.О. Становлення парадигми осмислення смерті в епоху тероризму // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 455-456
1248509
  Коваль В Становлення парламентаризму в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.143-147. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1248510
  Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні : На тлі світового досвіду / П. Кислий, Ч. Вайз. – Київ : Абріс, 2000. – 414с. – ISBN 966-531-104-2
1248511
  Гончар В. Становлення парламентаризму: досвід Великобританії для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 12-16. – ISSN 2414-4436
1248512
  Зарицка І.В. Становлення парламентської опозиції в Україні та проблеми ефективності її діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 229-248
1248513
  Марисюк К. Становлення пенсильванської та обернської пенітенціарних (в"язничних) систем // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 294-298. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1248514
  Шумто М.М. Становлення пенсійного забезпечення в часи входження українських земель до складу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 280-290. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1248515
  Шинкарюк О.В. Становлення передумов впровадження державного регулювання регіонального людського розвитку в Україні (від цілей людського розвитку до завдань сталого розвитку) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 70-78. – ISSN 2306-6806
1248516
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-41. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1248517
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1248518
  Узунов Володимир Миколайович Становлення підприємництва в процесі ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Узунов В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1248519
  Узунов Володимир Миколайович Становлення підприємництва у процесі ринкової трансформації економіки : Дис.... доктора економ. наук:08.01.01 / Узунов Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 495 л. + Додатки: л.415-495. – Бібліогр.: л.391-415
1248520
  Горлов Є.В. Становлення підрозділів, уповноважених вести боротьбу з правопорушеннями у сфері господарських правовідносин на території україни (радянський період до закінчення ВВВ)) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 11-15
1248521
  Распутная М.В. Становлення поглядів Джона Дьюї в американському суспільстві XIX століття та німецька класична філософія // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С. 13-17. – ISSN 2077-1800
1248522
  Воронкова О.М. Становлення податкового менеджменту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 12-18
1248523
  Мокрушин В. Становлення податкової системи у період Непу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
1248524
  Витичак У. Становлення поетики вака // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 166-171


  У статті досліджено процес становлення поетики вака. Розглянуто класифікацію жанрів японської поезії М. Конрада, перші поетичні антології та перший трактат з теорії японської поезії - Передмову Кі-но Цураюкі до "Кокінвакашю". В статье исследован ...
1248525
  Год Б.В. Становлення політехнічної моделі вищої освіти в країнах Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 81-90. – ISSN 2312-5993
1248526
  Ликова А. Становлення політики Росії в Чорноморському регіоні // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 56-59. – (Історичні науки)
1248527
  Харченко Л. Становлення політико-управлінської еліти в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 200-209
1248528
  Ващенко К.О. Становлення політичного аналізу і прогнозування як специфічної сфери професійної діяльності у державах перехідного періоду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1248529
  Степанков В.В. Становлення політичної еліти Гетьманщини в період революції XVII ст.: особливості, суперечності, деструктивні процеси // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 87-112. – ISSN 0130-5247


  Фахівці XIX - перших десятиліть XXI ст. : В. Антонович, М. Грушевський, М. Костомаров, М. Максимович та ін. зробили вагомий внесок у вивчення діяльності й політичних поглядів державних діячив козацької України.
1248530
  Мельник В.І. Становлення політичної журналістики в Україні в період 1999-2007 рр. // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 5-7
1248531
  Чубур Н.В. Становлення політичної культури України на сучасному етапі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 138-145
1248532
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х- в першій половині 1990-х років : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 186с. – Бібліогр.: л. 171- 186
1248533
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х - в першій половині 1990-х років : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: Ббліогр.: 4 назв.
1248534
  Сацький П.В. Становлення політичної системи в Україні: проблеми та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-59. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні та найбільш актуальні проблеми процесу становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х у 1990-х рр., визначено перспективні напрямки досліджень. In clause the basic and most urgent problems of process of formation of ...
1248535
  Кафарський В.І. Становлення політичної системи України як конституційно-правова проблема // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 54-63
1248536
  Бебик В. Становлення політології міжнародних відносин: політична наука про міжнародний процес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 14 (347). – С. 6-7
1248537
  Гриценко І.С. Становлення поліцейського права на українських землях // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 11-14. – ISBN 978-966-667-624-8
1248538
  Щербина В.В. Становлення понятійно-термінологічного апарату постмодерністської соціології // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 97-104
1248539
  Допілка В.О. Становлення поняття "контрабанда" в історії законодавство України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 3 (81). – С. 74-79
1248540
  Коваленко О. Становлення поняття "педагогічна технологія" в освітній системі США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-185. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1248541
  Дурманенко О. Становлення поняття онтологічної безпеки особистості: від Р. Лейнга до Е. Гідденса // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 40-44. – ISSN 2306-3974
1248542
  Задніпряна М.Ю. Становлення поняття юридична відповідальність (історико-філософський аспект) // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 51-54
1248543
  Садовий М. Становлення понять компетенція та компетентність / М. Садовий, О. Трифонова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 11-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Погляди дослідників на проблему понять компетенції та компетентність та окреслити основні напрямки їх розвитку на майбутнє.
1248544
  Кременовська І.В. Становлення правових засад регулювання діяльності суб"єктів надання послуг зі страхування майна фізичних осіб в Україні / І.В. Кременовська, Є.Є. Ільєнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 59-66
1248545
  Бондаренко Є.І. Становлення правового прецеденту як джерела права // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 33-44
1248546
  Цвігун І. Становлення правового регулювання іпотеки земельних ділянок на території України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 135-140. – ISSN 2524-0129
1248547
  Слободян О. Становлення правового регулювання маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 29-34. – Бібліогр.: 8 назв
1248548
  Гутів Б. Становлення правового статусу глави міста-держави Ватикан // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 43-46
1248549
  Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр. = Establishing the rule of law ln Ukraine 1991-2005 / Богдан Футей. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 352с. – ISBN 966-667-198-0
1248550
  Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine 1991-2011 / Богдан Футей. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 455, [1] с., [8] арк. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-489-3
1248551
  Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991-2001 рр. : Наук.-попул. вид-ня / Б. Футей. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 288с. – ISBN 966-667-000-3
1248552
  Артем"єва Н. Становлення правової допомоги в цивільному процесі на теренах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджується становлення та розвиток інституту правової допомоги в цивільному процесі України. У результаті проведеного аналізу автором виділяється та характеризується кожен з історичних етапів. Особлива увага приділяється слабким і сильним ...
1248553
  Бойко М.П. Становлення правової культури українського народу в українській філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 47-52. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1248554
  Лозинська І.В. Становлення правотворчості в умовах розвитку національної правової системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 8. – С. 37-39
1248555
  Волобуєва А. Становлення преси Київської губернії XIX - початку XX ст. // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 89-100


  У статті подано основні відомості про формування періодики Київської губернії від 1886 до 1917 pp., а також наведено дані про місця зберігання газет і журналів як у бібліотеках та архівах України, так і інших країн світу. Basic information about ...
1248556
  Сегеда С. Становлення преси Української Повстанської Армії // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 661-665. – ISBN 978-966-97201-1-5
1248557
  Марченко М. Становлення приватного виконавця в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 25-29


  У статті розглянуто історико-правовий аспект становлення виконавчої служби загалом. Розглянуто виконання судових рішень протягом довгого періоду. Виділене існування приватного виконання судових рішень. Внесено пропозицію щодо створення професійних ...
1248558
  Борисова Т. Становлення принципів міжнародної договірної політики України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 21-37


  Принципи міжнародної договірної політики УРСР.
1248559
  Дашковська О. Становлення принципу гендерної рівності і та його закріплення в законодавстві США XIX - XX ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 183-191. – ISSN 1993-0909
1248560
  Худояр Л.В. Становлення принципу рівності в міському праві України-Гетьманщини (кінець XVII - перша половина XVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 84-88
1248561
  Пасічник Д.С. Становлення проєвропейської історіософської концепції Ях"я Кемаля Беятли // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 140-148


  В статті авторка звертається до питання генези історіософського начала у творчості національного турецького письменника Я.К. Беятли. В статье автор обращается к вопросу генезиса историософического начала в творчестве национального турецкого писателя ...
1248562
  Хоменко А.Б. Становлення професійного музичного мистецтва в Чернігові та Ніжині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 268-277
1248563
  Лялюк Г.М. Становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 145-153. – ISSN 2227-1376
1248564
  Коняєва Л. Становлення професійної ідентичності студентів в процесі соціалізації у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані уявлення сучасних дослідників щодо змісту професійної ідентичності, загальних закономірностей і механізмів її формування. Визначені основні характеристики та психологічні особливості профідентичності студентів, основні етапи, ...
1248565
  Олійник О.Б. Становлення професійної риторики прокурора в античні часи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 2-8.
1248566
  Музика О.Л. Становлення професійної самооцінки студентів медичних ВНЗ / О.Л. Музика, М.М. Чекрижова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 213-231. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1248567
  Хазратова Н.В. Становлення професіоналізму студентів-психологів у процесі оволодіння дисциплінами соціально-психологічного циклу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 195-205
1248568
  Буткевич В. Становлення професора О.В. Задорожнього як вченого і педагога // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 10-42. – ISSN 1814-3385
1248569
  Ровчак Л.В. Становлення профспілкової молодіжної політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 34-44. – ISBN 966-614-021-7
1248570
  Грищенко І. Становлення процесу дослідження міжетнічного полілогу в українській фольклористиці XIX ст. // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 99-117. – ISBN 978-966-9725-24-0
1248571
  Кучер О.Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кучер Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 243 л. – Бібліогр.: л. 216-243
1248572
  Кучер О.Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кучер Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1248573
  Краснов В.П. Становлення радіоекології лісових екосистем в Україні / В.П. Краснов, В.П. Ландін, В.А. Захарчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 76-82. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
1248574
  Кравчук М. Становлення радянської влади в Україні у 1917-1921 рр. та її законодавче оформлення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 122-129.
1248575
  Зусько Д.М. Становлення радянської пенітенціаристики: події й особистості / Д.М. Зусько, О.В. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 62-64
1248576
  Сорока Ю.М. Становлення радянської тоталітарної системи в західноукраїнських землях. 1939-1941 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-138. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні аспекти становлення радянської тоталітарної системи на західноукраїнських землях у 1939-41 рр. In the article the main aspects of the Soviet totality system"s formation on the Western Ukrainian lands in 1939-41 are investigated.
1248577
  Степовик Д.В. Становлення реалізму в образотворчому мистецтві слов"янськх народів як проблема історії славістики / Д.В. Степовик, О.К. Федорук. – Київ : Наукова думка, 1983. – [26] с. – Окр. відбиток
1248578
  Верменич Я. Становлення регіонального напряму в українській історіографії: від М. Костомарова до М. Грушевського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 344-363. – ISBN 966-02-2067-7
1248579
  Швед З.В. Становлення релігійно-філософських поглядів в Японії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 43-46


  У статті проаналізовані суспільно-історичні фактори та роль культурних запозичень у становленні релігійно-філософських поглядів в Японії. Проведено порівняльний аналіз розумітрини Японії. В статье проанализированы общественно-исторические факторы и ...
1248580
  Загурський О.М. Становлення ринкових форм обігу земельних ресурсів в Україні : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 11-20. – Бібліогр.: 14 назв
1248581
  Матвієнко І.В. Становлення ринку інвестиційного банківського кредитування в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 107-113. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1248582
  Корнілова Ірина Миколаївна Становлення ринку науково-технічної продукції : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Корнілова Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
1248583
  Чубук Леся Петрівна Становлення ринку нерухомості в трансформаційній економіці : Дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01. / Чубук Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 234с. + Дод.: л.215-234. – Бібліогр.: л.194-214
1248584
  Чубук Леся Петрівна Становлення ринку нерухомості в трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Чубук Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
1248585
  Ягірська Ольга Валентинівна Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Ягірська О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1248586
  Ягірська Ольга Валентинівна Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці : Дис.... канд. економ. наук: 08.01.01 / Ягірська Ольга Валентинівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229 л. + Додатки: л.:194-229. – Бібліогр.: Біібліогр.: л.: 177-194
1248587
  Лінніков В. Становлення ринку цінних паперів в Україні : пошуки науковців / В. Лінніков, О. Мізецька // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 35-46 : Табл., рис.
1248588
  Гончарук І.В. Становлення ринку цінних паперів в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 179-185. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1248589
  Голуб Н. Становлення риторики як науки і навчальної дисципліни
1248590
  Рютин В. Становлення розвідувальної служби військового відомства Росіської імперії в Китаї (1848-1881 рр.) / В. Рютин, С. Фалько // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1248591
  Гаухман М. Становлення російського національного проекту на Правобережній Україні (1905 - 1907 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 6-7
1248592
  Остапенко Н. Становлення російської інтелігенції до українського народу (за матеріалами журналу "Украинская жизнь" 1912-1917 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 288-294. – (Журналістика ; Вип. 2)
1248593
  Арцаблюк М.Ю. Становлення світової концепції біосферних резерватів : український досвід // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 32-34
1248594
  Короткова Д.О. Становлення світової регулятивної системи в контексті глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 47-51. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1248595
  Гончаренко Владислав Васильович Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Дис.... докт. екон. наук: 08.05.01 / Гончаренко Владислав Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 490л. – Додатки: л. 462-490. – Бібліогр.: л.: 440-462
1248596
  Гончаренко Владислав Васильович Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Автореф. дис. ... докт. екон. наук:08.05.01 / Гончаренко В.В.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.:48 назв.
1248597
  Казєва О.О. Становлення світоглядних орієнтирів Михайла Драгоманова в умовах суспільної полікультурності II половини XIX // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : зб. наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р. : Київ, 9-10 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 133-134
1248598
  Лещак Т.В. Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 31-35. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто причини і передумови становлення світської педагогічної підготовки студентів Львівського університету у контексті загальноєвропейських освітніх процесів. Проаналізовано номенклатуру теоретичних і практичних курсів педагогічного циклу, що ...
1248599
  Левицька О. Становлення сексуальності головного героя у романі Морі Оґай "Віта сексуаліс"


  Досліджується проблема становлення сексуального життя головного героя повісті Морі Оґай "Віта сексуаліс" Канаї Шідзука крізь призму літературної ситуації в Японії кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя. Исследуется проблема становления сексуальной жизни ...
1248600
  Верховцева І.Г. Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В.П. Мещерським) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 109-118. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1248601
  Сминтина В.А. Становлення сенсорики в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 231-236. – ISBN 978-617-689-150-5
1248602
  Чернік С. Становлення сербської державності після Берлінського конгресу 1878 р. // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 133-138. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1248603
  Жорнова О.І. Становлення середнього класу в Україні: до внеску вищої школи у соціально-політичну розбудову українського суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 211-220
1248604
  Жорнова О. Становлення середнього класу як громадянський вчинок вищої школи / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 72-82. – ISSN 1682-2366
1248605
  Сердюк Ж.М. Становлення середньої жіночої освіти в Одесі (XIX - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 147-149. – ISBN 978-966-493-676-4
1248606
  Ботвінкін Ю.В. Становлення сикхізму і його відмінності від інших течій релігійно-філософського руху бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 15-26. – ISSN 1682-671Х
1248607
  Карпов В. Становлення символіки Збройних сил України // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2008. – № 2 (38). – С. 94-106
1248608
  Марченко Ю.В. Становлення системи безпеки підприємництва незалежної української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1248609
  Козенко А.О. Становлення системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні / А.О. Козенко, П.В. Дроща, Т.А. Данюк // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Український ін-т експертизи сортів рослин. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 78-81


  Проаналізовано проблематику формування та розвитку вертикального фінансового вирівнювання в контексті процесів, що розпочалися після набуття Україною суверенітету. Виявлено основні етапи і тенденції розвитку вертикального фінансового вирівнювання в ...
1248610
  Даценко О.М. Становлення системи вишколу та виховання у збройних силах Директорії УНР // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 29-32
1248611
  Скубій Т.В. Становлення системи вищої освіти в університетах Німеччини та США // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 40-44. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507


  У статті подано особливості навчання студентів курсу теоретичної фізики.
1248612
  Гусак Ю. Становлення системи воєнно-наукових досліджень у незалежній Україні: 1991-2013 роки / Ю. Гусак, М. Кліщевський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-41
1248613
  Подковенко Тетяна Олександрівна Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська центральна рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Подковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
1248614
  Подковенко Тетяна Олександрівна Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська Центральна Рада, гетьманат П.Скоропадського, директорія УНР) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Подковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 228л. + Додатки: л.198-228. – Бібліогр.: л.182-197
1248615
  Магєррамова Ю. Становлення системи колективної безпеки регіону Перської затоки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 40-51. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1248616
  Чижимарь К.І. Становлення системи консультативного обслуговування держав - членів ООН у реалізації принципу рівноправності жінок і чоловіків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.77-83
1248617
  Куліш С. Становлення системи контролю за якістю знань студентів в Харківському імператорському університеті (ХІХ – початку ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 88-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Мета статті – проаналізувати діяльність професорсько-викладацького корпусу, адміністрації Харківського університету в пошуках технології потрібного контролю за якістю знань студентів в ХІХ – початку ХХ ст. як у галузі методики викладання предметів так ...
1248618
  Місержи С.Д. Становлення системи місцевих органів виконавчої влади України у 1991-2005 рр. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 258-267
1248619
  Кисла С.В. Становлення системи музичної освіти в Україні // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 126-129. – ISSN 2218-4805
1248620
  Ляшуга І.Ю. Становлення системи національної метрологічної служби України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 336-341. – ISSN 2076-8982
1248621
  Синчак В.П. Становлення системи оподаткування в сільському господарстві: вітчизняний досвід // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 341-346. – (Право. Економіка. Управління)
1248622
  Кравченко А.А. Становлення системи освіти в контексті філософських ідей епохи просвітництва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – C. 25-27. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1248623
  Жовтий С. Становлення системи освіти в Росії: український внесок (друга половина XVII-XVIII століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 189-194
1248624
  Милько В. Становлення системи освіти в Україні XIX ст.: до історії створення Харківського, Одеського та Київського навчальних округів (1803-1839) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 3. – С. 15-18
1248625
  Луговий І В. Становлення системи основних понять і категорій компетентністного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті / І В. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 14-24. – ISSN 2304-06294
1248626
  Шуст Т. Становлення системи охорони здоров"я в Тернопільській області у повоєнні роки (1944 - середина 1950-х рр.): історіографічний аспект // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 186-188. – ISBN 978-966-171-893-6
1248627
  Шарпатий В. Становлення системи пенсійного забезпечення в УСРР (1919-1929 рр.) // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 45/46)
1248628
  Ріппа М. Становлення системи пенсійного забезпечення України: нормативний і соціально-демографічний аспекти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 44-55. – ISSN 1818-5754
1248629
  Яценко В.В. Становлення системи підготовки дошкільних працівників до професійної діяльності (1930-1941 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-69. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
1248630
  Хмельницька Л. Становлення системи православних братств на Волині в першій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – C. 3-7
1248631
  Щукін Б.М. Становлення системи стратегічного планування в Україні: проблеми та напрями вдосконалення / Б.М. Щукін, А.В. Циганюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 27-32
1248632
  Трибулькевич К. Становлення системи студентського самоврядування у 1980-ті роки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 175-181. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Проаналізовано розвиток студентського самоврядування упродовж 1980-х років. Виявлено і класифіковно основні суперечності розвитку студентського самоврядування."
1248633
  Мишко С.А. Становлення системи тестування у сфері освіти США в ХХ столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 81-85. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1248634
  Бельтюков Є. Становлення системи управління знаннями як пріоритет інноваційного розвитку підприємств : економіка підприємств / Є. Бельтюков, Т. Черкасова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 52-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1248635
  Бондарчук Т.Г. Становлення системи фінансів соціального сектора в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 91-96. – Бібліогр.: 12 п.
1248636
  Музиченко С.А. Становлення системиоподаткування малого бізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 99-107
1248637
  Макаров В.Ф. Становлення системного підходу (на матеріалі історії техніки) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1248638
  Пампура С. Становлення системного підходу в етимологічних дослідженнях XIX ст. - початку XX ст. // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 37-43. – ISSN 2411-6548
1248639
  Моісєєва Н.І. Становлення системної методології досліджень соціальної комунікації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 88-95. – ISSN 2409-9805
1248640
  Гудков І.М. Становлення сільськогосподарської радіоекології в Україні: етапи розвитку, досягнення, проблеми, перспективи // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-66. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
1248641
  Гуйванюк М. Становлення січового руху на Буковині // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 57-60
1248642
  Коперльос Р.Ю. Становлення складного мислення в процесі наукового дослідження складних систем // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 75-80. – ISBN 966-7943-03-8
1248643
  Бевзюк Є.В. Становлення словацької національної ідентичності (перша половина XIX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-104. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1248644
  Ярін В.М. Становлення служби правопорядку у Збройних силах України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.135-138
1248645
  Корчова Г.Л. Становлення служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 80-83
1248646
  Загороднюк В.Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед"ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. телебачення та радіомовлення. – Київ, 2015. – 287 арк. – Додатки: арк. 213-287. – Бібліогр.: арк. 174-212
1248647
  Загороднюк В.Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед"ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1248648
  Руда М.В. Становлення соціально відповідального бізнесу у сучасному інформаційному суспільстві / М.В. Руда, П.М. Сухорольський, Т.О. Боднар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 100-109. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1248649
  Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова державної соціальної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 32-36
1248650
  Хачатурян Х.В. Становлення соціально орієнтованого маркетингу як управлінського феномена // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 104-107. – Бібліогр.: 6 назв
1248651
  Токарський Т Становлення соціальної держави в Україні в контексті соціальних принципів Європейського Союзу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 2411-6912 04
1248652
  Олійник С.В. Становлення соціальної держави на пострадянському просторі (приклад України) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 232-242
1248653
  Шандор Ф.Ф. Становлення соціології туризму: основні теоретичні підходи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 340-345
1248654
  Кондратик Л.Й. Становлення соціологічних студій у Харківському університеті / Л.Й. Кондратик, Л.Л. Ляшук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.10-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1248655
  Сітарчук Р.А. Становлення союзів протестантів на початку радянської влади в Україні // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 171-178. – ISBN 978-966-182-372-2
1248656
  Стоян О.М. Становлення спеціаліста / О.М. Стоян. – Київ, 1988. – 47с.
1248657
  Сердюк М. Становлення спортивного руху на українських землях (аналітичний огляд) // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 115-119. – ISSN 1992-7908
1248658
  Баланчук І.С. Становлення стартапів у світі та Україні // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 1 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 13-23. – ISBN 978-966-479-065-6
1248659
  Литвинко А.С. Становлення статистичної фізики в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 150-151
1248660
  Богдан О. Становлення статусу та правового режиму Азовського моря // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 46-49


  Стаття присвячена актуальним проблемам розмежування морських просторів Азовського моря між Україною та РФ. Автор аналізує різні погляди на правовий статус Азовського моря та пропонує низку положень які необхідно врахувати при вирішенні питань його ...
1248661
  Гарапко В.І. Становлення стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічну освіту Великої Британії // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 73-85. – ISBN 978-966-644-413-7
1248662
  Гарванко А.І. Становлення страхової діяльності в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 40-46
1248663
  Цимбалій В.В. Становлення структур Львівської Архідієцезії латинського обряду в незалежній Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 92-98


  В статті розкриваються особливості становлення та розвитку структур Львівської Архідієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.
1248664
  Пожарська Н.М. Становлення суб"єкта освітньої політики: від суб"єктивності до суб"єктності // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 309-314. – ISSN 2076-1554


  В статті розглядається особливості освітньої політики через визначення ступеня взаємодії і впливу основних її суб"єктів. З"ясовується роль інверсії, яка в сучасній освіті складається з суб"єктивної заміни місцями цілей і засобів. Автор обґрунтовує ...
1248665
  Потильчак О.І. Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 257-260. – ISSN 2219-5521
1248666
  Бережанський Г.І. Становлення судової влади за доби української революції // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 152-153. – ISBN 978-966-97457-5-0
1248667
  Ахтирська Н.М. Становлення суду присяжних в Україні: від конституційного принципу до процесуальної регламентації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 83-89
1248668
  Гальчинський А.С. Становлення суспільства пост-формаійної цивілізації / А.С. Гальчинський. – К, 1993. – 107с.
1248669
  Валлє В. Становлення сучасного авторського права: Велика Британія і Сполучені Штати Америки (XVIII-XIX ст.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 33-42. – ISBN 978-966-378-141-9
1248670
  Тодика Ю О. Становлення сучасного конституціоналізму в Україні в аспекті реалізації народовладдя і забезпечення прав людини // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.19-24. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1248671
  Лисенко Х. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 0132-1331
1248672
  Димітріос В. Становлення сучасного ринку праці в східноєвропейських країнах а контексті європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 3-4
1248673
  Глухова Д.А. Становлення сучасної парадигми інформаційного суспільства: соціально-економічний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 54-61. – ISSN 2308-6912
1248674
  Левінська А.А. Становлення сучасної політичної культури України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 54-58. – ISBN 966-660-151-6
1248675
  Бойко С.І. Становлення сучасної системи управління підприємством: світовий досвід і реалії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядається світовий досвід управління підприємством та можливості його використання в Україні.
1248676
  Бочарова Наталія Становлення сучасної стратегії Європейського Союзу у боротьбі з інтелектуальним піратством і контрафакцією (1998-2006) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 47-55
1248677
  Рілов Р. Становлення та визнання Нікейської імперії за часів правління Феодора I Ласкаря // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 525-527. – ISBN 978-966-171-893-6
1248678
  Ткаченко Ігор Олексійович Становлення та генеза києворуської філософської думки : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Ткаченко Ігор Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.167-176
1248679
  Ткаченко І.О. Становлення та генеза києворуської філософської думки : Автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.05 / Ткаченко І.О. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
1248680
  Ухач В. Становлення та генезис інституту опіки на українських землях в період IX–XVIII ст.: історико-правовий дискурс / В. Ухач, Л. Калаур // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 55-60. – ISSN 2524-0129
1248681
  Литвиненко К.О. Становлення та динаміка поширення сепаратистських рухів в окремих регіонах України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 384-389. – ISSN 2076-1554
1248682
  Біленький Г.Г. Становлення та діяльність / Г.Г. Біленький; Громадська організація "Движение Чернобыль-ТМ". – Київ, 1993. – 68с.
1248683
  Гаращук Т. Становлення та діяльність Волинського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (кін. XVIII – поч. ХХ ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 59-67. – ISSN 2306-4323
1248684
  Різник Ю. Становлення та діяльність залізничної пошти Правобережної України другої половини XIX - початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 57-63
1248685
  Набока С.В. Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) / Набока С.В. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-242. – ISBN 978-617-7107-05-6
1248686
  Коцур А.П. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.) / А.П. Коцур, О.В. Гордійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. міська організація Нац. спілки краєзнавців України. – Київ : Корзун Д.Ю., 2011. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-195. – ISBN 947-916-8301-12-9
1248687
  Проценко В.В. Становлення та діяльність освітянської профспілки в Українській СРР у 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01, 032, 03 / Проценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 265 арк. – Додатки: арк. 227-265. – Бібліогр.: арк. 176-226
1248688
  Проценко В.В. Становлення та діяльність освітянської профспілки в Українській СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Проценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1248689
  Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 290 л. – Додатки: л. 241-290. – Бібліогр.: л. 201-240
1248690
  Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1248691
  Зелений Володимир Миколайович Становлення та діяльність товариств "Просвіта" Катеринославської губернії у 1905-1922 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Зелений В.М.; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
1248692
  Кагамлик С. Становлення та діяльність української православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 156-160


  У статті досліджується проблема становлення та діяльності української православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті. Автор аналізує її у двох напрямках: європейські впливи на становлення української православної ієрархії та ...
1248693
  Ставнюк В.В. Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду ахейської цивілизації до реформ Ефіальта і Перікла) : Дис. ...доктора історичних наук. Спец. 07.00.02- всесвітня історія / Ставнюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 385 л. – Бібліогр.: л. 346-385
1248694
  Ставнюк В.В. Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду ахейської цивілізації до реформ Ефіальта і Перікла) : Автореф. дис. ...д-ра іст. наук: Спец. 07.00.02 / Віктор Володимирович Ставнюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – бібліогр.: 24 назви
1248695
  Гарат Р.М. Становлення та еволюція основних інститутів Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 645-652. – ISSN 1563-3349
1248696
  Шаблієнко А. Становлення та загальна характеристика поняття "електронна комерція" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 220-227. – ISSN 1026-9932
1248697
  Кравець К.І. Становлення та застосування телемедицини у світі та в Україні // Дерматологія та венерологія : фаховий журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т дерматології та венерології НАМН" ; голов. ред. Я.Ф. Кутасевич. – Харків, 2017. – № 4 (78). – C. 94-98. – ISSN 2308-1066
1248698
  Левчишина О.Л. Становлення та необхідність розвитку професійного саморегулівного об"єднання в медичній сфері // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 55-56
1248699
  Задорожній О.В. Становлення та нормативний зміст принципу територіальної цілісності держав як основного принципу міжнародного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 231-248. – ISSN 2078-9165


  Розглянуто становлення і нормативний зміст основного принципу міжнародного права - принципу територіальної цілісності держав у його взаємозв"язку з принципом рівноправності та самовизначення народів.
1248700
   Становлення та нормування української економічної термінолексики : монографія / [Черемська О.С. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 120 с. – Бібліогр.: с. 107-117. – ISBN 978-966-676-500-3
1248701
  Пиріг М. Становлення та організаційні принципи діяльності "Українського селянсько-робітничого соціалістичного об"єднання" ("Сельроб") у 1926-1928 роках // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 31-37
1248702
  Волошкевич Г. Становлення та основні риси європейського кооперативного законодавства ( XIX ст.) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 62-67. – ISSN 1561-4999
1248703
  Береза О.Д. Становлення та особливості інституційної основи антикорупційної політики України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 116-122. – ISSN 2220-1394
1248704
  Полтавець Сергій Васильович Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Полтавець Сергій Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 175л. – Бібліогр.: 164 - 176
1248705
  Полтавець Сергій Васильович Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Полтавець С.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1248706
  Опанасюк Віталій Віталійович Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук за спец. 08.00.01 / Опанасюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1248707
  Опанасюк Віталій Віталійович Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу : Дис. ... канд. економ. наук за спец. 08.00.01 / Опанасюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 172л. + Додатки: л. 172 - 185. – Бібліогр.: л. 158 - 172
1248708
  Бойко І.Й. Становлення та особливості розвитку інституту покарання у кримінальному праві Української козацької держави (середина XVI-XVIII ст. ) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 170-235. – ISBN 978-617-10-0004-9
1248709
  Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-34.
1248710
  Скопцова Олена Михайлівна Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець 19-20 століття) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Скопцова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1248711
  Мілімко Л.В. Становлення та перспективи розвитку земельних відносин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349
1248712
  Левицька Н.М. Становлення та поступ бібліотек в українських гуманітарних вишах (ХІХ – початок ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 25-30. – ISSN 2076-1554


  На основі архівних матеріалів та літературних джерел аналізуються передумови створення та методи роботи бібліотек вищих навчальних закладів. Наголошується на важливості підбору наукових та навчальних видань як необхідної складової забезпечення ...
1248713
  Космеда Т. Становлення та поступ познанської україністики (1991 - 2016 рр.) // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 119-128. – ISSN 2415-8208
1248714
  Силкіна Ю.Я. Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні / Ю.Я. Силкіна, Т.О. Мельник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 106-110. – ISSN 1993-6788
1248715
  Лазнєва І. Становлення та проблеми реалізації концепції громадянства Європейського Союзу (1957-2004 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 111-115. – ISSN 1728-9343
1248716
  Топалова С.О. Становлення та реалізація державного політичного міфу в Україні: тенденції і протиріччя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 78-83. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1248717
  Олексенко Р.І. Становлення та розвиток "homo economicus" в умовах глобалізації та інформаційної революції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 159-162. – ISSN 2076-1554
1248718
  Глухова Д.А. Становлення та розвиток NBIC - технологій: глобальний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 145-150


  В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу відбувається трансформація всіх сфер життєдіяльності людства на основі синтезу та дихотономії, поєднання протилежних компонентів та поділ найменших частинок. В результаті створюються нові не ...
1248719
  Проценко В. Становлення та розвиток агентського договору в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 155-158.
1248720
  Багай Н. Становлення та розвиток аграрного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.413-418. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1248721
  Ємельянова І. Становлення та розвиток адміністративної юстиції в Україні: правове регулювання // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 36-41. – ISBN 978-966-8909-91-7
1248722
  Савицька О.В. Становлення та розвиток аеропалінологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.34-36. – (Біологія ; Вип. 34)


  Подано коротке визначення аеропалінології як науки. Розглянуто становлення та напрямки аеропалінологічних досліджень. Дано порівняльну характеристику стану цієї науки в Уераїні та за кордоном.
1248723
  Тимчук Л. Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ - ХХ століття) : монографія / Людмила Тимчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 463, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 412-463. – ISBN 978-966-423-348-1
1248724
  Гавриленко О.А. Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - перша половина VI ст. н.е.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук :12.00.01 / Гавриленко О.А. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 40 с. – Бібліогр. : 32 назви
1248725
  Шоханова Г. Становлення та розвиток архівної справи в США у першій половині XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 53-54
1248726
  Алексєєв С.В. Становлення та розвиток банківської системи України в умовах переходу до ринкових відносин (1991 - 2005 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 48-64. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1248727
  Савочка А. Становлення та розвиток благодійних товариств загального типу Таврійської губернії (сер. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 78-84
1248728
  Матей В.В. Становлення та розвиток венчурної індустрії Ізраїлю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 68-76. – Бібліогр.: 15 назв.


  The Israel venture capitall industry structure is considered in this article. The historical process of its development is analysed.
1248729
  Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Надія Степанівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1248730
  Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Н.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 264 л. + Додатки: л. 191-264. – Бібліогр.: л. 171-190
1248731
  Паславська О. Становлення та розвиток волонтерського руху в Україні (історико-правове дослідження) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 22-28
1248732
  Майдич І.І. Становлення та розвиток вчення про фінансову безпеку у вітчизняній науці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 178-183. – (Серія : Економіка ; вип. 7 (4)). – ISSN 9125-0912
1248733
  Бабіна О.І. Становлення та розвиток гімназійної освіти в Україні (в кінці ХІХ-на початку ХХ століття) : 13.00.01:Дис. ... канд. педагог. наук / Бабіна О.І.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 200л. – Бібліогр.: С.165-180
1248734
  Сватковський С.О. Становлення та розвиток гончарських традицій у Лівобережній Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 109-115. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1248735
  Петришина Н.В. Становлення та розвиток державного підприємництва в економіці України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 225-227. – (Право. Економіка. Управління)
1248736
  Миколаєць І.В. Становлення та розвиток державного регулювання надання медичних послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 113-116. – ISSN 2306-6814
1248737
  Романів Михайло Васильович Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні : Дис... канд.економ .наук: 08.04.01 / Романів Михайло Васильович; КУ. – К, 1999. – 211л. – Бібліогр.:л.189-200
1248738
  Денисов М.Д. Становлення та розвиток державної служби в країнах Східної Європи // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 108-116
1248739
  Байдак Л.А. Становлення та розвиток Дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих екосистем Дніпровського водосховища (1927–1941 рр.) / Л.А. Байдак, А.І. Дворецький // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 111-121. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто діяльність наукового колективу дніпропетровських гідробіологів з вивчення техногенно-трансформованих екосистем новоствореного Дніпровського водосховища у період 1927 - 1941 рр. Висвітлено головні напрями експедиційних досліджень та їх ...
1248740
  Романуха З. Становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів м. Рівного // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 12-16. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано основні етапи становлення та розвитку довідково-бібліографічної діяльності у бібліотеках вищих навчальних закладів м. Рівного. Ключові слова: довідково-бібліографічна діяльність, бібліотека ВНЗ, довідково-бібліографічне ...
1248741
  Паньонко І.М. Становлення та розвиток договору зберігання на українських землях від X до XIX ст. / І.М. Паньонко, В.А. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 202-205. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1248742
  Петрова І.В. Становлення та розвиток дозвілля як соціально-культурного явища в Античному Римі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 139-147
1248743
  Градовий В.Б. Становлення та розвиток доктрини судового рішення в адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 218-222. – ISSN 1563-3349
1248744
  Кузьменко Н.О. Становлення та розвиток досліджень геокосмосу в Харківському політехнічному інституті: історіографія проблеми // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 26-36. – ISSN 2077-9496
1248745
  Вергунов В.А. Становлення та розвиток екологічних аспектів хімічної взаємодії рослин в Україні (до 80-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак) / В.А. Вергунов, Е.В. Юрчак // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 123-130. – ISSN 2077-4893
1248746
  Макєєв С.П. Становлення та розвиток економічних відносин України та Республіки Білорусь (1991-1998 рр.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 56-64. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1248747
  Кикоть М. Становлення та розвиток економічної географії в Україні у другій половині XIX - на початку XX століть // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 126-131
1248748
  Литвинчук І.Л. Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної власності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – C. 5-13. – ISSN 1683-1942
1248749
  Марковська З.І. Становлення та розвиток єврейського музичного мистецтва: історико-культурологічне дослідження // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 88-98
1248750
  Святненко А.Б. Становлення та розвиток жіночих духовних училищ на Правобережній Україні: друга половина XIX - початок XX ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 3. – С. 170-176. – ISSN 2226-3209
1248751
  Ніколіна І. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи України в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст.: огляд архівних джерел // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 245-250. – ISSN 2306-4250
1248752
  Ревуцький Т.І. Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 120-126. – ISSN 2078-6670
1248753
  Тулянцева І.В. Становлення та розвиток законодавства України про переміщення культурних цінностей через митний кордон // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 41-47.
1248754
  Дідик С.Є. Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву суддів в Україн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 285-289
1248755
  Цицюра В. Становлення та розвиток законодавства, що закріплює правовий режим окремої категорії земель спеціального призначення - земель оборони // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 84-87
1248756
  Погорецький М. Становлення та розвиток інституту гарантій адвокатської таємниці в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.124-129
1248757
  Нагорний Є.В. Становлення та розвиток інституту громадянства України (1917-2007 рр.) / Євген Нагорний. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 186, [1] с. – Список термінів і понять: с. 170-182. – Бібліогр.: с. 147-169. – ISBN 978-966-8126-92-5
1248758
  Гетьман А. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини у законодавстві України / А. Гетьман, В. Костицький // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 180-202. – ISSN 0132-1331
1248759
  Слободян О.М. Становлення та розвиток інституту запобіжних заходів, не пов"язаних із взяттям під варту, в кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 152-164.
1248760
  Пономарьова О.О. Становлення та розвиток інституту касації в господарському судочинстві // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 264-266. – ISBN 978-617-616-075-5
1248761
  Татаров О.Ю. Становлення та розвиток інституту перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами: історико-правовий аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 175-183.
1248762
  Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991-2006 рр.) : історичний аспект : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - Історія України / Чернишевич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 254 л. – Бібліогр.: л. 198-254
1248763
  Ткач Д. Становлення та розвиток інституту прем"єр-міністра Угорщини новітньої доби (соціально-психологічний аспект) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 75-93
1248764
  Коваль А.М. Становлення та розвиток інституту примирення у вітчизняному кримінальному процесі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (179 /180 ). – С. 59-68. – ISSN 2308-9636
1248765
  Кузьменко А.І. Становлення та розвиток інституту третіх осіб у процесуальних галузях права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 2220-1394
1248766
  Курпас Юлія Володимирівна Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Курпас Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1248767
  Курпас Юлія Володимирівна Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Курпас Ю.В.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. – Бібліогр.: л.186-198
1248768
  Кучерук К.І. Становлення та розвиток інституту усиновлення / К.І. Кучерук, І.С. Крижко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1248769
  Ковальчук І. Становлення та розвиток інституту усиновлення у Візантії // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-31
1248770
  Петик М. Становлення та розвиток інституту центрального банку / М. Петик, Р. Михайлишин, Н. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 79-85. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто процес становлення інституту центрального банку у світі. Визначено передумови виникнення та сутнісні особливості функціонування центрального банку як головного інституту макроекономічного регулювання та забезпечення фінансової стійкості. ...
1248771
  Ріжняк Р. Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 142-149. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ - на початку ХХІ століття. Визначені два історіографічні етапи, до ...
1248772
  Ріжняк Р. Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ - на початку ХХІ століття. Визначені два історіографічні етапи, до ...
1248773
  Дацків І. Становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності в Україні: міжнародний досвід / І. Дацків, А. Целюх // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 115-120. – ISSN 1998-4634


  У статті охарактеризовано становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності України, залучаючи світовий досвід. Згадується професор Л.В. Губерський.
1248774
  Бойко І. Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету / І. Бойко, В. Кахнич // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 87-108. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1248775
  Яровий В.І. Становлення та розвиток історичного слов"янознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-6. – (Історія ; Вип. 37)
1248776
  Тарасенко Ольга Олексіївна Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.02 / Тарасенко Ольга Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 273л. – Бібліогр.:л.194-320
1248777
  Тарасенко О. Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. / Ольга Тарасенко. – Київ : Логос, 1995. – 274 с. – ISBN 5-87534-250-1
1248778
  Тарасенко Ольга Олексіївна Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському Університеті у 1834-1884 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Тарасенко Ольга Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1248779
  Рогач О.Я. Становлення та розвиток категорії зловживання правом у законодавстві Німеччини (XVIII.XIX ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-39
1248780
  Гураль П. Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університету / П. Гураль, І. Бойко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 10-16. – ISSN 2409-4544
1248781
  Вергун В.А. Становлення та розвиток кафедри міжнародного бізнесу за 25 років / В.А. Вергун, А.І. Кредісов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 9-13. – ISSN 2308-6912
1248782
  Бойко І. Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету / І. Бойко, В. Коссак // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 37-56. – ISSN 2082-4939
1248783
  Міхневич Л.В. Становлення та розвиток Київського комерційного інституту як вищого навчального закладу // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 31-54. – ISBN 978-966-483-563-0
1248784
  Кузьмич О. Становлення та розвиток конструкції договору на користь третьої особи в законодавстві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 57-62
1248785
  Бутенко Н.В. Становлення та розвиток концепції екологічного маркетингу // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 461-467. – ISSN 1811-9824


  Розкрито засади становлення та розвитку концепції екологічного маркетингу, а саме висвітлено цілі екологізації діяльності суб"єктів ринку, розглянуто передумови становлення та основні функції екологічного маркетингу, мотиви споживання екологічної ...
1248786
  Євтушевська О.В. Становлення та розвиток корпоративних відносин в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 24-27


  Розкриваються особливості процесу становлення корпоративних відносин у вітчизняних умовах. Надаються рекомендації щодо вдосконалення корпоративної діяльності.
1248787
  Бульба Т.С. Становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля (друга половина ХІХ-ХХ ст. : Автореф... канд. іст.наук: 05.25.03 / Бульба Т. С.; Київ. держ. ін-т культ. – К., 1995. – 22л.
1248788
  Легошина О.Л. Становлення та розвиток кредитних спілок в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 79-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1248789
  Терещенко Г.М. Становлення та розвиток кредитного ринку в Україні / Г.М. Терещенко, Ю.В. Топчій // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 128-139
1248790
  Шлапаченко В.М. Становлення та розвиток кримінально-правової охорони державної таємниці в Україні : Історичний огляд / В.М.Шлапаченко, В.П.Ворожко, О.В.Шамсутдінов; Національна академія СБ України. – Київ : Національна академія СБ України, 2006. – 55с.
1248791
   Становлення та розвиток Кримської АСРР (20-30-і роки) / Г.В. Касьянов, В.І. Марочко, О.Н. Мовчан, Л.І. Ткачова // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 122-134
1248792
  Субота І.О. Становлення та розвиток кувейтської новели // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті подано короткий огляд культурних процесів в Кувейті в І пол. ХХ ст., які вплинули на зародження новели, названо основоположників даного жанру, виокремлено особливості їх новелістики та визначено проблемнотематичні аспекти кувейтської новели на ...
1248793
  Спрягайло О.В. Становлення та розвиток культивованої дендрофлори лісостепового Придніпров"я // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 69-75. – ISSN 1605-6574
1248794
  Галкін С.І. Становлення та розвиток ландшафтного паркобудівництва в Західній Європі та Росії в XVIII-XIX cт. // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-74. – ISSN 1605-6574


  Проаналізовано передумови зародження та становлення на Європейському континенті ландшафтного стилю паркобудівництва. Зазначено головні особливості цього напряму, а також названо творців перших пейзажних садів у Західній Європі. Висвітлено історію ...
1248795
  Алексєєв С. Становлення та розвиток малого і середнього підприємництва в Україні у 1991-2004 рр.: історичний аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 90-97. – ISSN 1728-9343
1248796
  Орищенко І.О. Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Орищенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1248797
  Кузьмінський П.Й. Становлення та розвиток медсестринства у світі та в Україні (за матеріалами літературних джерел) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 135-136. – Бібліогр.: 5 назв
1248798
  Богатирьов І.І. Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 11-18. – ISSN 2313-4569
1248799
  Сахарук І.С. Становлення та розвиток міжнародно-правових стандартів рівності та недискримінації у сфері праці // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 78-90. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню витоків та нормативних основ рівності та недопущення дискримінації, починаючи від античних часів і до сучасності. Здійснено аналіз нормативно-правових актів окремих держав та міжнародних організацій в різні історичні ...
1248800
  Кориневич А.О. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання використання енергетичних ресурсів // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 69-79
1248801
  Кульчицький С.П. Становлення та розвиток міжнародного повітряного права в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 40-48
1248802
  Олійник Г.В. Становлення та розвиток міжнародного туризма // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 403-405. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1248803
  Фролов О. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 19-23
1248804
  Котенко Т. Становлення та розвиток місцевого самоврядування м. Києва (ІХ-ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-107. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні етапи історичного розвитку інституту самоврядування м. Києва ІХ-ХІХ ст.ст. Визначені роль та значення магдебурзького права, як одного з основних етапів у формуванні місцевого самоврядування. The article cals with the main ...
1248805
  Пронько Л.М. Становлення та розвиток місцевої влади в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 3 (7). – С. 88-96. – ISSN 2411-4413
1248806
  Лазаренко В. Становлення та розвиток нагородної системи України:Почесна Відзнака Президента України - від відзнаки до державної нагороди (1992 - 2002 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 1811-542X
1248807
  Лавренчук А. Становлення та розвиток наднаціональних механізмів управлівння євроінтеграційними процесами (1952-2002 рр.) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.96-106. – ISBN 966-7800-03-2
1248808
   Становлення та розвиток науки європейського права в Україні = Formation and development of European law science in Ukraine : Liber Amicorum до 70-річчя проф. В. Муравйова / [A. Szmyt та ін.] ; за заг. ред. К. Смирнової. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2017. – 502, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., частк. англ. – Бібліогр.: с. 13-26 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-190-6
1248809
  Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України : (історико-педагогічний аспект) / О.М. Микитюк; Мін-во освіти і науки України; Харк. держ. педагог. ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – 2-е вид., випр., доп. – Харків : ОВС, 2003. – 272с. – ISBN 966-7858-34-0


  У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази розкрито становлення і розвиток науки у вищій школі в Україні,зміст і напрями реалізації завдань науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах на різних етапах її розв
1248810
  Алексєєв О.Г. Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у фармацевтичній сфері // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 26-29
1248811
  Джужа О.М. Становлення та розвиток оперативно-розшукової віктимології / О.М. Джужа, В.В. Матвійчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 3-8
1248812
  Грідін О.В. Становлення та розвиток органів служби безпеки України (історико-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 152-158. – ISSN 1563-3349
1248813
  Тищик Б. Становлення та розвиток органів судочинства у Галичині (Х-ХХ ст.) / Б. Тищик, І. Бойко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 110-119. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1248814
  Зайцева І.О. Становлення та розвиток організаційно-правового забезпечення національної моделі місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 114-118
1248815
  Лисенко О.І. Становлення та розвиток педагогічної практики у ВНЗ України (1917-1940 рр.) // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 36-43. – ISBN 966-8847-12-1
1248816
  Кнодель Л.В. Становлення та розвиток пенітенціарних систем // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 71-84
1248817
  Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрв в Україні (1917-1995 рр.) : Дис... докт. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Крисюк С. В.; Укр. ін-т підвищ. квал. керівн. кадрів освіти. – К., 1996. – 429л. – Бібліогр.:л.406-422
1248818
  Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917-1995 рр.) : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Крисюк С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 48л.
1248819
  Старинський М. Становлення та розвиток повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57
1248820
  Воронкова О.М. Становлення та розвиток податкової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 45)


  Розглянуто напрями розвитку податкової системи України.
1248821
  Витичак У. Становлення та розвиток поетики танка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 126-135. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто основні етапи становлення та розвитку поетики жанру танка: трансформацію художньо-естетичних принципів та категорій, типологію тематики та образів.
1248822
  Толстов С.В. Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні / С.В. Толстов, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – C. 72-82. – ISSN 1996-5931
1248823
  Балюн Оксана Олександрівна Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках 20 століття : Автореф. дис. ... канд. іст. наук:07.00.02 / Балюн О.О.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1248824
  Балюн Оксана Олександрівна Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках ХХ століття : Дис....канд. істор. наук: 07.00.02 / Балюн Оксана Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196 л. – Бібліогр.: л.184-196
1248825
  Летуновська І.В. Становлення та розвиток поняття "маньєризм" у літературознавстві та історії літератури XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 174-184. – ISBN 966-7825-78-7
1248826
  Тимошенко О.А. Становлення та розвиток правового регулювання касаційного провадження в цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 234-238
1248827
  Чирко С. Становлення та розвиток правового регулювання орендних земельних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 139-141
1248828
  Ващук Д.П. Становлення та розвиток правової системи Великого князівства Литовського у другій половині ХVІ ст.: на прикладі Київщини й Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.98-112. – ISSN 0130-5247
1248829
  Подобна Є.В. Становлення та розвиток преси м. Лубни (1905–1917 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 92-96. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1248830
  Стрєльцова О. Становлення та розвиток принципу основних прав людини як джерела права Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 11. – С. 158-161. – ISSN 0132-1331
1248831
  Пилипчук О.Я. Становлення та розвиток природничо-наукового знання в епоху Відродження // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 3 (39). – С. 3-11. – ISSN 2077-9496
1248832
  Стасів Н. Становлення та розвиток провадження за заявами про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 315-323. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1248833
  Литвак О. Становлення та розвиток прокуратури України / О. Литвак, П. Шумський // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 10-15


  В історичному аспекті досліджуються становлення і розвиток прокуратури України. Автори обгрунтовують межі, об"єкти та предмет прокурорського нагляду, особливу увагу приділяючи проблемам самостійності прокуратури як державної системи, а також взаємодії ...
1248834
  Миколенко В.А. Становлення та розвиток прокуратури України на шляху до європейської моделі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 172-180. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1248835
  Васюк Оксана Становлення та розвиток профорієнтаційної роботи на професії педагогічної спрямованості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1248836
  Махмурова-Дишлюк Становлення та розвиток процесу забезпечення безпеки судноплавства в період збройних конфліктів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 19-24. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1248837
  Зіміна О. Становлення та розвиток публічного управління і можливості його впровадження в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 34-43
1248838
  Олійник Н. Становлення та розвиток ринку житла в умовах суспільно-економічних трансформацій в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-59
1248839
  Ковтун М.В. Становлення та розвиток ринку житла України в умовах ринкових перетворень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 282-286. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
1248840
  Кухлєв А. Становлення та розвиток системи адміністративно-територіального устрою України (1917 - 1940 роки) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 12-13
1248841
  Канівець О.М. Становлення та розвиток системи Британської вищої ветеринаної освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 130-134. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1248842
  Андрєєв П. Становлення та розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-9. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні підходи до визначення ролі державного внутрішнього фінансового контролю в процесі управління державними фінансами та європейські моделі побудови системи контролю. Розглянуто сучасні тенденції та перспективи реформування ...
1248843
  Школьна Олена Дмитрівна Становлення та розвиток системи періодичної преси Катеринославської губернії 1838-1917 рр. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Школьна Олена Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.149-160
1248844
  Школьна Олена Дмитрівна Становлення та розвиток системи періодичної преси Катеринославської губернії 1838-1917 рр. : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Школьна Олена Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 1997. – 16л.
1248845
  Жабенко О.В. Становлення та розвиток системи підготовки й атестації науково-педагогічних і наукових кадрів з державного управління : державне управління / О.В. Жабенко, Л.І. Лисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1248846
  Гудима О.В. Становлення та розвиток системи податкового адміністрування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 100-103. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1248847
  Таможська І. Становлення та розвиток системи приват-доцентури в університетах Європи (XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 13-17. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1248848
  Єфімов Г.В. Становлення та розвиток системи територіальної оборони України: історія та сучасність / Г.В. Єфімов, О.О. Музика // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 38-54. – ISSN 2313-5603
1248849
  Крук Микола Зенонович Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Крук М.З.; Мін-во освіти і науки України; ЖДПУ ім. І.Франка. – Житомир, 2004. – 231л. + Дод.: л. 199-231. – Бібліогр.: л. 184-198
1248850
  Крук Микола Зенович Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Крук М.З.; КНУТШ. – Житомир, 2004. – 231с. – Бібліогр.: 7 назв.
1248851
  Сіромський Р. Становлення та розвиток славістичних студій у Канаді (1945–1954) / Р. Сіромський, Г. Сіромська // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 65-76. – ISSN 0203-9494


  "У статті висвітлюються інституційне становлення та розвиток славістичних студій у повоєнній Канаді. Аналізуються обставини та причини актуалізації слов’янознавчих досліджень, зумовлених новою хвилею імміґрації та прибуттям за океан авторитетних ...
1248852
  Нагорняк М.М. Становлення та розвиток слов"янознавчих досліджень на Прикарпатті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-22. – (Історія ; Вип. 37)
1248853
  Рівчаченко С.В. Становлення та розвиток соціального страхування в країнах ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 191-195
1248854
  Музика Геннадій Олександрович Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської республіки : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Музика Геннадій Олександрович; КУ ім.Т.Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 202л. – Бібліогр.: л. 185 - 200
1248855
  Музика Геннадій Олександрович Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської республіки : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Музика Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
1248856
  Буряк Л.Д. Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування суб"єктів малого підприємництва / Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 17-23
1248857
  Сташків Н.М. Становлення та розвиток судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 276-280. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1248858
  Вернигора С.М. Становлення та розвиток телебачення Франції: історичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 52-58
1248859
  Закрепа А.В. Становлення та розвиток теоретико-методологічного забезпечення економічної безпеки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 123-131
1248860
  Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 451 л. – Додатки: л. 444-451. – Бібліогр.: л. 411-443
1248861
  Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 51 назва
1248862
  Сіман О.М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Сіман О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1248863
  Коцан Р.І. Становлення та розвиток транскордонного співробітництва на українсько-польському прикордонні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Коцан Роман Ігорович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1248864
  Притика Ю.Д. Становлення та розвиток третейських інституцій на теренах вітчизняної правової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні етапи становлення та розвитку третейського суду в межах вітчизняної правової системи. В історико-порівняльному плані аналізуються джерела правового регулювання третейського розгляду суперечок Давньої Русі, Російської імперії, ...
1248865
  Степаненко В.О. Становлення та розвиток туристичної діяльності в Україні: проблеми та напрямки вдосконалення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 151-155. – ISSN 2222-4459
1248866
  Нагірняк Остап Русланович Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Нагірняк О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 218л. – Бібліогр.: л. 186 - 218
1248867
  Нагірняк Остап Русланович Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Нагірняк О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1248868
  Анісімов В.Ю. Становлення та розвиток фармацевтичної освіти в південному регіоні / В.Ю. Анісімов, Л.М. Унгурян, Н.А. Прилипко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 11-13. – ISSN 1681-2751
1248869
  Герасимчук Н. Становлення та розвиток фейлетону в київській пресі кінця ХІХ ст. (на матеріалі газети "Заря") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 76-84


  В статье идет речь о становлении и развитии фельетона как газетного отдела и жанровой разновидности в украинской прессе. На материале киевской газеты «Заря» (1880—1886) рассмотрено форми- рование жанровых признаков фельетона. Ключевые слова: ...
1248870
  Савка М.В. Становлення та розвиток фермерських господарств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 107-112. – ISSN 2309-1533
1248871
  Зозуля Є. Становлення та розвиток форм міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України у сфері протидії тероризму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7220-78-6
1248872
  Федунь Ю. Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці / Ю. Федунь, С. Огінок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 293-299. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1248873
  Оленіна О.Ю. Становлення та розвиток художніх ринків Європи в XVII-XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 143-155
1248874
   Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні. – Київ, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-2096-0
1248875
  Пивоваров Віталій Становлення та розвиток чоловічої гімназійної освіти в Житомирі у XIX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – C. 61-69
1248876
  Пивоваров В. Становлення та розвиток чоловічої гімназійної освіти у Житомирі в XIX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 236-245
1248877
  Алієв Р.Г. Становлення та розвиток шиїтської теології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1248878
  Андрусишин Б. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні / Б. Андрусишин, А. Гуз // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-96.
1248879
  Литвинов О.М. Становлення та розвиток ювенальної пенальної політики Республіки Польща (кримінально-правове дослідження) : монографія / О.М. Литвинов, Є.С. Назимко, Т.І. Пономарьова ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова ; Кримінол. асоц. України. – Київ : Дакор, 2015. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-127 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-50-8
1248880
  Марків С. Становлення та роль служби пробації в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 78-82
1248881
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 265 арк. – Додатки: арк. 222-265. – Бібліогр.: арк. 181-221
1248882
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1248883
  Марцеляк О.В. Становлення та статус інституту наднаціональних омбудсманів у Європі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.43-48
1248884
  Качур В. Становлення та суть сенйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст.-1763р.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.142-145. – Bibliogr.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1248885
  Ткачук Т. Становлення та сучаснийстан міжнародних фінансових організацій, їх роль у регулюванні світових економічних процесів // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-61
1248886
  Гнатовський Микола Миколайович Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору : Дис.. кандидата юридичних наук:12.00.11 / Гнатовський Микола Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 192 л. – Бібліогр.:л.174-192
1248887
  Гнатовський Микола Миколайович Становлення та тенденції розвитку Європейського правового простору : Автореф. канд. юридичних наук: 12.00.11. / Гнатовський М.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1248888
  Бусол К.І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бусол Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Бібліогр.: л. 168-194
1248889
  Бусол К.І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бусол Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1248890
  Слюсаренко А. Становлення та трансформація інституту президента в Україні в 1990-і роки: аналіз історіографії проблеми / А. Слюсаренко, О. Чернишевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-104. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історіографію становлення та функціонування інституту Президента в Україні. Особливу увагу при-ділено відмінностям підходів до проблеми становлення інституту Президента в Україні фахівців історичних та інших спеціальностей. In the ...
1248891
  Сушко Олександр Олександрович Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921-1928 рр.): історико-теоретичний аспект : Дис. ... доктора історичних наук: 07.00.01. / Сушко О.О.; Нац. педагогічний ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 503л. – Бібліогр.: л. 444-503
1248892
  Сушко Олександр Олександрович Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 - 1928): історико-теоритичний аспект : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Сушко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 31с. – Бібліогр.: 5 назв
1248893
  Шкабко С. Становлення та функціонування Української Гельсінської групи та її вплив на рух опору в другій половині 70-х - 80-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 65-66
1248894
  Лафазан Ю.О. Становлення тарозвиток адміністративно-правового статусу центрів зв"язків із громадськістю МВС України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 128-135.
1248895
  Донцов О.О. Становлення творчої особистості студентів туристичного фаху через індивідуальні та колективні форми навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 28-31. – ISSN 2075-1893
1248896
  Чуніхін О.Н. Становлення театральної справи в Росії (аспект творчої організації) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 94-104
1248897
  Кресін О.В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII - першій третині XIX століття: компаративна концептуалізація : монографія / О.В. Кресін ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Логос, 2017. – 679, [1] с. – Бібліогр.: с. 623-671 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-447
1248898
  Мягкий М. Становлення теорії довгих хвиль // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 59-68. – ISSN 1605-2005
1248899
  Бовсунівська Т. Становлення теорії нації в трактатах українських романтиків // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 49-60. – ISBN 978-966-2248-94-4
1248900
  Маштакова В.О. Становлення теорії соціального виховання в Україні в XIX - початку XX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – C. 217-224
1248901
  Цимбалій В.В. Становлення територіальних інституцій Римо-Католицької Церкви в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-183. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються основні етапи і тенденції розвитку інституцій Римо-Католицької Церкви в незалежній Україні. In the article the main stages and tendencies of the development of the Roman-Catholic Church institutions in the independent Ukraine ...
1248902
  Предмесніков О.Г. Становлення ти розвиток органів юстиції Української РСР у 1956 - 1991 роках // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 128-134
1248903
  Панов А.В. Становлення Томаша Масарика як ученого // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 203-208. – (Історія ; Вип. 20)
1248904
  Кравчук О.В. Становлення топографічної служби збройних сил України : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 40-44 : Фото
1248905
  Сокур Ю. Становлення торговельного права в Україні (історико - правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.53-57
1248906
  Лупаренко Г.В. Становлення тракторобудування в Україні / Г.В. Лупаренко ; Держ. політехн. музей при Нац. техн. ун-ті України "Київ. політехн. ін-т" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Лисенко М.М., 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-171. – ISBN 978-617-640-193-3
1248907
  Чайка Я.М. Становлення трансдисциплінарного підходу в сучасній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 40-48
1248908
  Вангородська Н.А. Становлення третейського суду в Київській Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 137-140. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу третейського суду як одного з найдавніших способів вирішення спорів і конфліктів між людьми на землях України в період Київської Русі на основі джерел, що дійшли до нашого часу. The article deals with the analysis of arbitration as ...
1248909
  Леонов В. Становлення третього світу реальності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 58-66. – ISSN 1562-529Х
1248910
  Попович Н.М. Становлення тринітарної термінології та ії переклад (на прикладі Tomus ad Antiochenos св. Афанасія Олександрійського) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 228-237


  У сучасних наукових дослідженнях дедалі більше порушують питання адекватності галузевого перекладу та перекладу галузевої термінолексики. Ця публікація ілюструє вибрані результати зіставного аналізу відтворення форм та похідних давньогрецького ...
1248911
  Шандор Ф.Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 183-189. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1248912
  Шандор Ф.Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 183-189 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1248913
  Моряк-Протопопова Становлення у Галичині органів місцевої влади і самоврядування у 1772-1918 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 64-78. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
1248914
  Чук О.В. Становлення України як постіндустріального суспільства // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 120-127. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглянуто шляхи та фактори становлення України як постіндустріального суспільства. Визначено можливі типи постіндустріалього розвитку України — як поступовий розвиток економіки, шокова терапія економіки, постіндустріальний стрибок. З’ясовано коло ...
1248915
  Чук О.В. Становлення України як постіндустріального суспільства в контексті формування української нації // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 26-34
1248916
  Ємець Т. Становлення українознавства як вияв процесу націєтворення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 39-44
1248917
  Божук Л. Становлення українознавчої освіти за межами України: історичний контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми становлення та основні етапи розвитку українознавчої освіти за кордоном. Робиться висновок про залежність розвитку освіти українського зарубіжжя від процесів державотворення в самій Україні. М. Драгоманов. - С. ...
1248918
  Різун В. Становлення українських журналістикознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 4-6. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає українську журналістику як складник світового інформаційного простору. Звертає увагу на особливості журналістської освіти в нашій державі. Характеризує засади, на яких сформувалась українська наукова школа журналістикознавства з-поміж ...
1248919
  Москаленко В. Становлення українсько-македонських міждержавних відносин очима дипломатів (кінець XX - початок XXI ст.) / В. Москаленко, М. Станчев // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 126-132. – ISBN 978-966-02-7146-3
1248920
  Дейбук В.В. Становлення українсько-німецьких відносин 1991 - 1994 рр.: політико-правовий аспект // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 63-64
1248921
  Юскович В.В. Становлення українського арт-ринку: культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 124-125
1248922
  Михайленко Т. Становлення українського географічного краєзнавства і його нинішній стан / Тетяна Михайленко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 275-279. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1248923
  Гуляк Анатолій Борисович Становлення українського історичного роману ("Чорна рада" П.Куліша) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Гуляк Анатолій Борисович; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1997. – 377л. – Бібліогр.:л.376-381
1248924
  Лук"янченко С.В. Становлення українського комбатантського руху в Канаді (50-80-ті роки XX століття) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 240-252. – ISSN 2313-5603
1248925
  Буняк О. Становлення української автокефальної православної церкви в роки Другої світової війни (за матеріалами НИІУ та ЦДАВО України) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 373-383
1248926
  Томазов В. Становлення української генеалогії як наукової дисципліни. Початковий етап // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 96-104. – ISBN 966-02-2067-7
1248927
  Юшкевич В. Становлення української греко-католицької преси в Канаді в першій пол. XX ст., її просвітницька діяльність і значення // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 100-107


  Досліджується заснування в Канаді української греко-католицької преси, з"ясовуються її головні завдання в загальній просвітницькій акції УГКЦ Канади.
1248928
  Тищик Б. Становлення української державності на західноукраїнських землях на передодні і в роки Другої світової війни (1937-1945 рр.) / Борис Тищик. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 92с. – ISBN 966-7596-67-2
1248929
  Попик В. Становлення української довідкової біографіки: від Козацької доби до витоків національного відродження // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 33-42. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано розвиток основних форм збирання і систематизації ресурсів історико-біографічної інформації в Україні від часів Козацької доби до витоків національного відродження.
1248930
  Палієнко М. Становлення української етнології – сучасне бачення. Рецензія на моно¬графію Ростислава Конти "Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940): історіографія". – К.: "ВАДЕКС", 2014. – 455 с. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 159-161. – ISSN 2309-9356
1248931
  Губар А. Становлення української ієрархії. 1942 р. // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 225-226
1248932
  Вачевська Н. Становлення української кредитної кооперації // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 11 (94), листопад. – С. 110-114
1248933
  Жовтобрюх Н. Становлення української медичної термінології // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 25-29
1248934
  Єрошенко О.В. Становлення української опери в контексті національно-культурного руху в другій половині XIX - на початку XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 233-242
1248935
  Кузякіна Н.Б. Становлення української радянської драматургії (1917-1934 рр.) : Дис... канд. філ.наук: / Кузякіна Н. Б.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1951. – 382л. – Бібліогр.:л.361-382
1248936
  Рубан В.А. Становлення української радянської преси (1921-1925 рр.) / В.А. Рубан. – Київ, 1963. – 196с.
1248937
  Вериківська І.М. Становлення української радянської сценографії / І.М. Вериківська. – Київ, 1981. – 208с.
1248938
  Орленко М.І. Становлення української реставраційної школи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 87-97. – ISSN 2077-3455
1248939
  Мандебура О. Становлення української семіотики у працях Миколи Сумцова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 53-58


  Стаття присвячена науковій спадщині видатного українського вченого, громадського діяча Миколи Сумцова (1864 - 1922). Ранні роботи дослідника, написані під впливом міфологічної школи, розглядаються в контексті дослідження історії української семіотики, ...
1248940
  Радчик Р.В. Становлення Уласа Самчука як письменника та журналіста // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 84-92


  Досліджується мадовідомий пласт творчості Уласа Самчука як журналіста і редактора газети "Волинь". Простежується еволюція поглядів автора на тлі доби. An unknown fact of Ulas Samchuk"s creativity as a journalist anil a newspaper"s " Volyn " editor ...
1248941
  Деркач О. Становлення університетської автономії в Польщі (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-28. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тлумачення сутності університетської автономії, проведено огляд досвіду становлення університетської автономії, а також зроблено оцінку й порівняння становлення університетської автономії в Польщі та в Україні. Обґрунтовано необхідність ...
1248942
  Якуба А.О. Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1248943
  Томченко М.А. Становлення феміністичної критики в Україні та світоглядна еволюція Н. Зборовської // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 176-180. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1248944
  Самчук О.О. Становлення феномену наративної ідентичності особистості в історико-філософських парадигмах // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 140-145
1248945
  Костюк В.В. Становлення феномену національного виховання в історико-педагогічній думці України ХІХ століття // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-23. – (Педагогічні науки ; № 1 (22))


  Становлення і розвиток поняття "національне виховання" у позаминулому столітті відбувалося в складних умовах розділення українських земель між тогочасними імперіями. Однак, погляди та практичні кроки І. Котляревського, Т. Шевченка, М. Костомарова, І. ...
1248946
  Заячук М.Д. Становлення фермерства в Україні: просторово-часовий аналіз // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1248947
  Руденко О.В. Становлення філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про різні версії походження філософії науки.
1248948
  Ковальчук О. Становлення філософії права у Київському університеті в 1835-1920 рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 269-275. – ISSN 2306-9082


  Досліджено внесок вчених Київського університету в філософію права (1835-1920 рр.), здійснено теоретико-правову характеристику праць для формування вітчизняної правової думки.
1248949
  Міщенко В. Становлення фінансової бази управління відходами в Україні / В. Міщенко, Т. Омельяненко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1248950
  Шестацький О. Становлення фондового ринку України : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С. 57-58. – ISSN 1605-2005
1248951
  Стрельчук Г.П. Становлення форм родового відмінка іменників чоловічого роду однини в староукраїнських пам"ятках // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 189-205. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются основные факторы формирования инновационной флексии -у в лексикографических трудах первой половины XVII в.
1248952
  Лепетюк Б.Д. Становлення фотограмметричного приладобудування в Україні : економіка та організація виробництва / Б.Д. Лепетюк, В.П. Муравлев // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-42 : Фото
1248953
  Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 426 л. – Бібліогр. : л. 389-426
1248954
  Лазарева О. Становлення Харківського державного педагогічного інституту під керівництвом його першого директора Й.Г. Подольського (1931-1934 pp.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 73-85. – ISSN 2312-5993
1248955
   Становлення хімії у Харківських практичному технологічному та технологічному інститутах (1885-1920 рр.) // Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах / І.М. Шульга. – Харків : Рожко С.Г., 2016. – С. 25-67. – ISBN 978-966-97495-3-6
1248956
  Черкашина О.В. Становлення хорового виконавства на Поділлі у міжвоєнний період // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 129-136
1248957
  Настенко В С. Становлення художнього образу в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 131-137


  Статтю присвячено комплексному дослідженню семантики художніх образів системи іспанських поетичних текстів "Золотого віку" з виходом у площини лінгвостилістичних процесів. Розглянуто критерії, які визначають семантику і встановлено стильові домінанти, ...
1248958
  Шаталова Л.М. Становлення центральних органів публічної адміністрації у сфері освіти і науки: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 179-192. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1248959
  Авер"янова Н. Становлення цілісної особистості в контексті гендерного виховання // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 13-16. – ISBN 978-966-8428-52-4
1248960
  Романюк Л. Становлення цінностей в розвитку особистості студента: соціалізація у вищій освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У даній статті робиться спроба з"ясування психологічних особливостей становлення цінностей особистості у загальному процесі її розвитку, впливу на цей процес умов освітнього середовища і внутрішньо-особистісних чинників, а також виявлення індикаторів ...
1248961
  Гуз А. Становлення шкільної провової освіти України у другій половині ХIХ-ХХ ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 66-73
1248962
  Мазніченко О.В. Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті архітектурної культури України радянської доби : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазніченко Олена Володимирівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1248963
  Резнік Г. Становлення ювенальної юстиції в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 133-136
1248964
  Потапенко Н. Становлення юридичних клінік у контексті реформування і розвитку правової освіти в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 222-227. – ISSN 1993-0909
1248965
  Коритко Л.Я. Становлення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в XIX - поч XX ст. (на прикладі австрійського законодавства) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 109-112. – ISSN 1563-3349
1248966
  Клименко О. Становлення якісно нових суспілдьних відносин. Досягнення та проблемні питання функціонування системи надання адміністративних послуг в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1248967
  Тімуш І.С. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 8-17.
1248968
  Тімуш І. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 34-40
1248969
  Куц М.Р. Становлення, мотивації та особливості діяльності соціальних підприємців в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 28-39. – ISSN 1996-5931
1248970
  Перестюк М.М. Становлення, розвиток вищої школи та її вплив на суспільно-політичне життя держави та окремих визначних осіб в XVI-XVII ст. / М.М. Перестюк, О.В. Шкуратенко // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 87-91
1248971
  Воровка В.П. Становлення, розвиток і зміст поняття "парадинамічна ландшафтна система" в географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 4-9. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
1248972
  Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 146-150
1248973
  Кіреєва З.О. Становлення, розвиток та сучасність наукової школи "психології часу" // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 278-283. – ISBN 978-617-689-150-5
1248974
  Бурик К. Становлення, сучасний склад та ареал арабського антропонімікону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 15-22. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1248975
  Нікуленко С.І. Становлерння вищої мистецької школі в Україні (1917-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Нікуленко Світлана Івановна ; М-во культури України ; Укр. акад. мистецтва. – Киев, 1997. – 20 с.
1248976
  Кассиль Л.А. Становой хребет / Л.А. Кассиль. – М., 1939. – 47с.
1248977
  Сергеев Ю.В. Становой хребет / Ю.В. Сергеев. – М., 1987. – 475с.
1248978
  Кравченко С.А. Становящаяся сложная социальная реальность: проблемы новых уязвимостей // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1248979
  Донникова Становящееся индивидуальное бытие как формообразование культуры / Донникова, и.А. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 98-108. – ISSN 2072-1692
1248980
  Годлевська В.Ю. Станолення нового іспанського кіно в поставторитарний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1248981
  Сауті Роберт Станси, написані в бібліотеці : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 21-33. – ISSN 0320 - 8370
1248982
  Арабей Л Л. Стану песней / Л Л. Арабей, . – Москва, 1982. – 239 с.
1248983
  Арбатова Н. Станут ли страны СНГ "яблоком раздора" в отношениях России и ЕС? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 15-20. – ISSN 0131-2227
1248984
  Рожков В.А. Станут мальчишки рабочими / В.А. Рожков. – М, 1979. – 64с.
1248985
   Станции в космосе. – М., 1960. – 445с.
1248986
  Соколов А.М. Станции Ленинградского метро / А.М. Соколов. – Ленинград, 1957. – 60 с.
1248987
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 1. – 1964. – 176 с.
1248988
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 2. – 1965. – 160 с.
1248989
  Ламтев Н.Н. Станционарные аккумуляторные установки / Н.Н. Ламтев. – изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1939. – 184 с.
1248990
  Элашвили А.Г. Станционарные подалгебры точек общего положеиня для полупростых линейных групп Ли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Элашвили А.Г.; МГУ. – М, 1971. – 9л.
1248991
  Прокопенко А.Г. Станционарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС. / А.Г. Прокопенко, И.С. Мысак. – М, 1990. – 315с.
1248992
  Мнацаканян С. Станционная ветка : стихи / С. Мнацаканян. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 32 с.
1248993
  Глухенький Т.Е. Станционные трубопроводы , их изготовление и монтаж / Т.Е. Глухенький. – 2-е изд. перераб. – М, 1977. – 414с.
1248994
   Станционные устройства вещания по проводам : [учеб. пособие для электротехникумов связи] / Л Н. Безладнов, С.Е. Гликман, Б.Г. Поздеев, Н.А. Савина; [Н.Л. Безладнов и др. ; под общ. ред. Н.Л. Безладнова]. – Москва : Связьиздат, 1955. – 492 с., [3] л. схем : ил.
1248995
  Пушкин А.С. Станционный смотритель / А.С. Пушкин. – Ленинград. – 16 с.
1248996
  Ваншенкин К. Станция / К. Ваншенкин. – Москва, 1970. – 144с.
1248997
  Яковлев Ю.Я. Станция "Мальчики" / Ю.Я. Яковлев. – М., 1961. – 120с.
1248998
  Дудинцев В.Д. Станция "Нина" / В.Д. Дудинцев. – М., 1952. – 56с.
1248999
   Станция "Северный полюс". – М., 1938. – 88с.
1249000
   Станция "Северный полюс". Жизнь папанинцев на дрейфующей льдине, 1938. – 88с.
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,