Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1250001
  Пономаренко О.І. "Статистика" - нова математична спеціальність / О.І. Пономаренко, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 15-17. – ISSN 1029-4171
1250002
  Мамедова И.М. "Статистические описания Шамшадильской и Казахской дистанции" как источник для изучения истории населения Закавказья (первая треть XIX ст.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 104-120. – ISSN 1682-671Х


  На основі нових джерел розглядається політика Російської держави по відношенню до народів Закавказзя. Висвітлюється роль азербайджанських тюрків як впливового чинника у транскавказькій політиці трьох держав - Персії (Ірану), Росії і Туреччини.
1250003
  Земсков В.Н. "Статистический лабиринт". Общая численность советских военнопленных и масштабы их смертности // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 22-32. – ISSN 0869-5687
1250004
  Денисюк О. Статистика - не панацея, а дуже потужний інструмент для аналізу і прийняття управлінських рішень / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Про Інститут освітньої аналітики, який створено внаслідок реорганізації Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і науки сьогодні розповіла директор О. Денисюк.
1250005
  Маслов П.П. Статистика : учебное пособие / П.П. Маслов. – Москва : Мысль, 1964. – 172 с.
1250006
  Хазанов Ю.С. Статистика / Ю.С. Хазанов. – М, 1974. – 192с.
1250007
   Статистика : Підручник. – Київ : КНЕУ, 1998. – 467с. – ISBN 966-574-081-4
1250008
   Статистика : Курс лекций. – Новосибирск. М. : ННАЭиУ. Инфра-М, 1999. – 310с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-382-3, 5-7014-0049-2
1250009
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1250010
   Статистика : Навч.-метод. посібник / Е.В. Галицька, Н.В. Ковтун, Т.М. Моторина, О.Ф. та ін. Євсєєнко; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 232с. – ISBN 966-594-349-9
1250011
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7131-60-2


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1250012
  Акімова О.В. Статистика : Практикум. Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Акімова, О.В. Маркевич; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 128с. – ISBN 966-8407-24-5
1250013
  Штангрет А.М. Статистика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-000-6
1250014
  Тарасенко І.О. Статистика : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Тарасенко; МОНУ; Київськ. нац. ун-т технологій та дизайну; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344с. – ISBN 966-364-334-Х
1250015
  Мазуренко В.П. Статистика : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 315 с. – ISBN 966-594-838-5
1250016
  Лугінін О.Є. Статистика : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-364-443-1
1250017
  Мармоза А.Т. Статистика : підручник / А.Т. Мармоза ; МОН України. – Київ : КНТ : Ельга-Н, 2009. – 896 с. – ISBN 978-966-373-504-7
1250018
  Матковський С.О. Статистика : навчальний посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 340, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-613-759-6
1250019
  Опря А.Т. Статистика (з програмованною формою контролю знань). : Математична статистика. Загальна теорія статистики. Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Опря; Мін-во освіти і науки України; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-128-2
1250020
   Статистика Австрії в контексті нещодавніх структурних змін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.97-99
1250021
  Славновская Н.Н. Статистика агротехники в СССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Славновская Н.Н.; Моск.экон.-статист.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1250022
  Питър Спрент Статистика в действие / Питър Спрент. – сСофия, 1990. – 307с.
1250023
  Ряузов Н.Н. Статистика в кредитных учреждениях / Н.Н. Ряузов, В.И. Соловов. – М, 1985. – 192с.
1250024
  Яхот О.О. Статистика в социологическом исследовании / О.О. Яхот. – М, 1966. – 46с.
1250025
  Сиськов В.И. Статистика в управлении народным хозяйством / В.И. Сиськов. – М., 1980. – 63с.
1250026
   Статистика внешнего долга : руководство для составителей и пользователей / Международный Валютный Фонд, Служба переводов МВФ. – [ Издание на русском языке ]. – Washington : Международный Валютный Фонд, 2008. – 18, 332 с. – На тит. л. и обл.: Банк международных расчётов, Всемирный банк, Конференция ООН по торговле и развитию, Международный Валютный Фонд [ и др. ]. - Copyright 2003. – ISBN 978-1-58906-299-3
1250027
  Золоев В.Т. Статистика внешней торговли : Организация и методы / В.Т. Золоев. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 232 с.
1250028
  Мордухович М.В. Статистика горной промышленности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. обуч. по спец. "Экономика и орг. горной про-ти". / М.В. Мордухович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 222с.
1250029
  Мазуренко О.К. Статистика державних фінансів : Навчальний посібник / О.К. Мазуренко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 92с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-622-4
1250030
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навчальний посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2009. – 432 с. + CD ROM. – ISBN 978-966-346-664-4
1250031
  Марочко В. Статистика жертв Голодомору 1932-1933 років: історично-демографічний дискурс // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 25-46. – ISBN 978-617-7122-39-4


  "Демографічна наука має право і можливості на припущення, гіпотетичне прогнозування та навіть моделювання соціально-демографічних явищ і процесів. Подібні методики застосовували у 1920-1930-х рр. українські демографи К. Воблий, М. Птуха, Ю. ...
1250032
  Марочко В.І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демографічний дискурс // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 112-132. – ISSN 0130-5247
1250033
  Таралло В.Л. Статистика здоров"я населення : Навчальний посібник для студ. вищих медич. закладів освіти / В.Л. Таралло. – Чернівці, 2003. – 144 с. – ISBN 966-7618-73-0
1250034
  Самойлов Юрій Статистика зі стелі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1250035
  Ионицэ М.П. Статистика и вероятностный машинный перевод французского глагола на русский и молдавский языки. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 664 / Ионицэ М.П. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 34 с.
1250036
  Ряузов Н.Н. Статистика и ее задачи в социалистическом обществе / Н.Н. Ряузов. – М, 1957. – 16с.
1250037
  Майр Георг Статистика и обществоведение / Георг Майр, проф. Мюнхен. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Народная польза". – (Издания товарищества "Знание" / Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского ; № 15)
Т. 1 : Теоретическая статистика / пер. с нем. В.Я. Железнова пр.-доц. – 1899. – 243 с. – Библиогр.: "Литература" в конце каждого параграфа
1250038
  Москович В.А. Статистика и семантика / В.А. Москович. – М, 1969. – 304с.
1250039
   Статистика использования научной электронной библиотеки периодических изданий НАН Украины / К.А. Кудим, А.В. Новицкий, Г.Ю. Проскудина, В.А. Резниченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 60-77. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1250040
  Вульфсон Б.Л. Статистика как источник сравнительно–педагогических исследований // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 70-78. – ISSN 0869-561Х


  С целью повысить объективность своих исследований педагоги–компаративисты разрабатывают новые формы и методы использования материалов национальной и международной статистики в сравнительно–педагогических исследованиях.
1250041
  Никитин С.М. Статистика капиталовложений / С.М. Никитин. – М, 1960. – 139с.
1250042
  Ярошенко А.В. Статистика легкой промышленности / А.В. Ярошенко. – К., 1983. – 319с.
1250043
  Голынский Сергей Моисеевич Статистика лучей в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Голынский Сергей Моисеевич; МГУ. – М., 1976. – л.
1250044
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического обеспечения / Н.С. Поживилова. – К, 1989. – 341с.
1250045
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – К, 1983. – 287с.
1250046
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – Киев, 1984. – 287 с.
1250047
  Кравченко П.А. Статистика митних правопорушень як новий вид митної статистики в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 57-64
1250048
  Подгородецкий И.А. Статистика на службе низовой связи / И.А. Подгородецкий. – М, 1932. – 88с.
1250049
  Гільберг Тетяна Статистика на уроках географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-10 : Діагр. – Бібліогр.: 3 назви
1250050
  Сергеев С.С. Статистика населения / С.С. Сергеев. – М., 1969. – 95с.
1250051
  Стеценко С.Г. Статистика населення : Підручник для вузів / С.Г. Стеценко, В.Г. Щвець. – Київ : Вища школа, 1993. – 463с.
1250052
  Розанова Т.Н. Статистика научно-технического прогресса / Т.Н. Розанова. – Л, 1988. – 45с.
1250053
  Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового господарства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 502с. – ISBN 966-364-199-1
1250054
  Черенкова Е.А. Статистика осадков и засух в противоположные фазы квазидвухлетней цикличности атмосферных процессов и ее связь с урожайностью на европейской территории России / Е.А. Черенкова, М.Ю. Бардин, А.Н. Золотокрылин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 23-35 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0130-2906
1250055
  Ножкина Р.С. Статистика основных фондов и технического прогресса / Р.С. Ножкина. – М, 1978. – 27с.
1250056
  Малашхия Н.Г. Статистика пассажирских перевозок железнодорожного транспорта. (На примере Закавказской ж.д.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Малашхия Н.Г. ; АН Груз.ССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 30 с.
1250057
   Статистика підприємництва : Підручник. – Київ : Слобожанщина, 1999. – 600с. – ISBN 966-535-097-8
1250058
  Тарасюк Давид Аронович Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Тарасюк Давид Аронович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1973. – 37л.
1250059
  Бажан О.Г. Статистика політичних репресій в УРСР у дзеркалі архівних джерел // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 106-109
1250060
  Голынская Р.М. Статистика поля линейной антенны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голынская Р.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1967. – 9л.
1250061
  Заболоцький М.В. Статистика портфелів : навч. посібник / М.В. Заболоцький, Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
1250062
  Леонтьев А.А. Статистика посещаемости библиотечного сайта и квантовый принцип неопределённости // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности статистики посещаемости библиотечного сайта, в которой доля интернет-роботов составляет около 85%. Высказано предположение, что такая картина может быть интерпретирована с точки зрения квантового принципа неопределенности. ...
1250063
  Калачова І.В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2001. – № 4. – С.24-28


  Реформування статистики послуг
1250064
  Салин В.Н. Статистика потребления материальных благ и услуг населением. / В.Н. Салин. – М., 1989. – 38с.
1250065
  Бараник З.П. Статистика праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 246 с. – ISBN 966-574-478-Х
1250066
  Кошелюк Сергей Афанасьевич Статистика производительности труда / Кошелюк Сергей Афанасьевич. – К., 1970. – 69с.
1250067
  Князевский В.С. Статистика производительности труда (в промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: / Князевский В.С. – Москва, 1952. – 20 с.
1250068
  Кошелюк С.А. Статистика производительности труда в капитальном строительстве / С.А. Кошелюк. – К., 1965. – 84с.
1250069
  Адеподжу Самсон Ладе Статистика промышленности в Нигерии и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Адеподжу Самсон Ладе ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1972. – 39 с.
1250070
  Суслов И.П. Статистика промышленности в работах В.И.Ленина. / И.П. Суслов. – М, 1965. – 119с.
1250071
  Мазиашвили Г.М. Статистика промышленности и сельского хозяйства в Грузи в 1864-1920 гг. (Организация, методоолгия, программа, источники) : Автореф... канд. экон.наук: / Мазиашвили Г. М.; МВО СССР, Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 27л.
1250072
  Іксанов О.М. Статистика процесів дробового ефекту з експоненціальною функцією відповіді : Навчальний посібник / О.М. Іксанов; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62 с.
1250073
  Бадави Касем Абду Статистика растениеводства в СССР и САР : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.11 / Бадави Касем Абду; Киевск. ин-т нар. хоз им Д.С.Коротченко. – К, 1973. – 29л.
1250074
  Чижаковский Валентин Александрович Статистика речи, 1957-85 гг. : Библиогр. указ. / Чижаковский Валентин Александрович, Бектаев Калдыбай Бектаевич; Отв. ред.: П.М. Алексеев. – Кишинев, 1986. – 109с.
1250075
   Статистика ринків : підручник для екон. спец. ВНЗ / [С.С. Герасименко та ін. ; за наук. ред. Н.О. Парфенцевої] ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держстату України. – Вид. 2-ге допов. та перерб. – Київ : Формат, 2012. – 915, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 870-915. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2142-00-6
1250076
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 147 с. – ISBN 966-574-520-4
1250077
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 167с. – ISBN 966-574-689-8
1250078
   Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід : навчальний посібник / Н.С. Власенко, Л.С. Лісогор, О.А. Рудич, А.В. Солоп, Н.В. Григорович, Н.О. та ін. Парфенцева; [Власенко Н.С., Лісогор Л.С., Рудич О.А., Солоп А.В., Григорович Н.В., Парфенцева Н.О. та ін.]. – 2-е вид., стереот. – Київ : Консультант, 2007. – 320с. – ISBN 966-8459-16-4
1250079
  Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : Навч. посібник / Л.Г. Рождєственська; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 419с. – ISBN 966-574-691-Х
1250080
  Разговоров А.В. Статистика связи / А.В. Разговоров, Т.А. Кузовкова. – М, 1991. – 343с.
1250081
  Силин А.Г. Статистика себестоимости колхозной продукции / А.Г. Силин. – М., 1964. – 156с.
1250082
  Дараган М.В. Статистика себестоимости продукции на промышленном предприятии : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган М.В.; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т экономики. – Киев, 1951. – 12 с.
1250083
  Кобилинська Т.В. Статистика сільського господарства в дзеркалі екології // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1250084
  Ряузов Н.Н. Статистика советской торговли / Н.Н. Ряузов. – Москва : Госторгиздат, 1948. – 118 с.
1250085
  Ряузов Н.Н. Статистика советской торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаум. – М, 1951. – 312с.
1250086
  Ряузов Н.Н. Статистика торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаумм. – 5-е изд. перераб. и доп. – М, 1968. – 368с.
1250087
  Шевченко Н.Н. Статистика труда / Н.Н. Шевченко. – М, 1972. – 256с.
1250088
   Статистика туризма в Ивановской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 58-61 : Рис.
1250089
  Русов А. Статистика украинскаго населенія Европейской Россіи // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 239-272. – ISBN 978-966-02-7789-2
1250090
   Статистика України. – Харків
120. – 1928. – 36 c
1250091
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1250092
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1250093
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1250094
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
1250095
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1250096
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
1250097
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
1250098
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1250099
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250100
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250101
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250102
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250103
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250104
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250105
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250106
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250107
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (47). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250108
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (52). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250109
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (55). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250110
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (56). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1250111
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (60). – 2013. – Резюме :укр., рос., англ. мовами
1250112
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (62). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1250113
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (63). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1250114
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (64). – 2014. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1250115
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (65). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1250116
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (66). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1250117
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (76). – 2017. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1250118
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (77). – 2017. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1250119
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (79). – 2017. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1250120
   Статистика України.. – Х.
109. – 1927. – 114с.
1250121
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 816 с. – ISBN 5-279-02483-Х
1250122
   Статистика фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.60-65
1250123
  Лутчин Н.П. Статистика фінансів / Лутчин Н.П., Миронюк А.К. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 322, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-322. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-73-9
1250124
  Морозов В.П. Статистика фотонов и теория передачи сигналов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Морозов В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1250125
  Холодарь Г.А. Статистика электронов в полупроводниках : пособие / Г.А. Холодарь. – Киев : Киевский университет, 1976. – 52с.
1250126
  Октябрьский П.Я. Статистика эффективности промышленного производства / П.Я. Октябрьский. – М., 1975. – 222с.
1250127
  Якуніна Н.В. Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності бібліотек ВНЗ // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 21-23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Наук.-техн. б-ка Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: Онищенко В.О. та ін.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 13-17
1250128
  Бродський Я.С. Статистика, ймовірность, комбінаторика у старшій школі / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов. – Харків : Основа, 2008. – 207с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 7(67)). – ISBN 978-966-333-800-2
1250129
  Чупров А.И. Статистика, как связующее звено между естествознанием и обществоведением : [Речь ] произнесена в общем собранииIX Съезда русских естествоиспытателей и врачей 11 января 1894 г. / А.И. Чупров. – [12] с. – Отд.отт.
1250130
  Фещур Р.В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник : Навч. посібник / Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-тет "Львівська політехніка"; За наук. ред. Р.В Фещура . – 2-ге вид., оновл. і доповн. – Львів : Інтелект-Захід, 2003. – 576с. – ISBN 996-7597-27-Х
1250131
  Бобков В.В. Статистики Таврической губернии (19 - начало 20 века) : Биобиблиографический указатель / В.В. Бобков; Таврич. нац. ун-тет им. В.И.Вернадского; Под ред.: А.А.Непомнящего. – Симферополь, 2004. – 304 с. – (Биобиблиография крымоведения ; Вып.1). – ISBN 966-572-527-0
1250132
  Цкипуришвили Л.Г. Статистико-вероятностное моделирование динамики популяции общественной полевки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 009 / Цкипуришвили Л. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 18л.
1250133
  Ротар А.В. Статистико-економічна оцінка стану інноваційної діяльності у промисловості // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 52-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1250134
  Мекшун Л.М. Статистико-економічний аналіз діяльності селянських господарств в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7511-00-0
1250135
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1250136
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова Аеліта Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 237л. + Додатки: л.: 192 - 237. – Бібліогр.: л.182 - 192
1250137
  Купалова Г.І. Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств / Г.І. Купалова, В.М. Четверик. – Київ : ФОП Бреза А.Е., 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – ISBN 978-966-2668-56-8
1250138
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості. – Харків
1. – 1929. – 137с.
1250139
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості.. – Х.
2. – 1930. – 243с.
1250140
  Шевелева П.А. Статистико-комбинаторное моделирование немецкой морфологии : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шевелева П. А.; АН СССР, Ин-т языкознан. Лен. отд. – Л., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1250141
  Ожигова Г.И. Статистико-комбинаторное моделирование чешской морфологии : Автореф... канд. филол.наук: / Ожигова Г. И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 21л.
1250142
   Статистико-комбинаторное моделирование языков.. – М.-Л. : Наука, 1965. – 502 с.
1250143
   Статистико-комбинаторные методы в археологии. – М., 1970. – 220с.
1250144
  Андреев Н.Д. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении / Н.Д. Андреев. – Ленинград, 1967. – 404с.
1250145
  Андреева Д Л. Статистико-комбинаторные типы словоизменения и разряды слов в русской морфологии / Д Л. Андреева, . – Ленинград, 1969. – 206с.
1250146
  Андреев Николай Дмитириевич Статистико-комбинаторный метод в теоретическом и прикладном языковедении : Автореф... д-ра филол.наук: / Андреев Николай Дмитириевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
1250147
  Чумаченко Н.Г. Статистико-математические методы анализа в управлении производством США. / Н.Г. Чумаченко. – М., 1973. – 164с.
1250148
  Ястребов В.А. Статистико-математические методы в экономических процессах / В.А. Ястребов, Ю.В. Сажин. – Саранск, 1981. – 84с.
1250149
  Стоянов Й П. Статистико-математические модели в экономике народного образования. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Стоянов П.Й,; Науч-исслед.ин-т.общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 22л.
1250150
  Курушин Ю.Н. Статистико-термодинамический анализ многокомпонентных твердых растворов окислов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Курушин Ю.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 10л.
1250151
  Корчагин В.Б. Статистико-термодинамическое исследование свойств бинарного твердого раствора CsCl--CsBr : Автореф... канд. хим.наук: / Корчагин В. Б.; ЛГУ. – Л., 1964. – 8л.
1250152
  Спивакова В.В. Статистико-экономические методы оценки эффективности работы промышленных предприятий (на прим. предприй швейной пром.). : Автореф... канд. экон.наук: / Спивакова В.В.; ХГУ. Каф. планирования, статистики и учета. – Х., 1967. – 19л.
1250153
  Солодовник Я.В. Статистико-экономические модели для установления областей рационального применения изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из различных материалов и для облегчения выбора экономичных конструкций : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 480 / Солодовник Я.В. ; Одес. инж.-строит. ин-т. – Одесса, 1969. – 33 с.
1250154
  Струмилин С.Г. Статистико-экономические очерки. / С.Г. Струмилин. – М., 1958. – 739с.
1250155
  Андриенко В.Е. Статистико-экономический анализ кормовой базы животноводства. (На примере колхозов и совхозов Киевской обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Андриенко В.Е. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1250156
  Афанасьев В.И. Статистико-экономический анализ продажи товаров в кредит (с рассрочкой платежа) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Афанасьев В.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Л, 1969. – 20л.
1250157
  Ерина А.М. Статистико-экономический анализ производства молока на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ерина А.М. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 17 с.
1250158
  Соколова Л.П. Статистико-экономический анализ себестоимости швейной продукции : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 600 / Соколова Л.П. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 22 с.
1250159
  Трофимов В.П. Статистико-экономический анализ сезонности колхозного труда : Автореф... канд. эконом.наук: / Трофимов В.П.; КИНХ. – К., 1966. – 20л.
1250160
  Моторин Руслан Николаевич Статистико-экономический анализ текучести рабочих кадров (на примере промышленных предприятий города Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Моторин Руслан Николаевич ; Киевск. ин-т народного хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1250161
  Манцуров И.Г. Статистико-экономический анализ факторов эффективности промышленного производства : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Манцуров Игорь Германович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 8 назв.
1250162
  Геривская Ю.И. Статистико-экономический анализ эффективности животноводства в колхозах Львовской области. : Автореф... канд.экон.наук: 08.600 / Геривская Ю.И.; Укр.науч.-иссл.ин-т.экономики и организации сел.хоз. – К, 1971. – 27л.
1250163
  Карасев И.К. Статистико-экономический анализ эффективности и перспектив производства технических культур в колхозах Днепропетровской области : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Карасев И. К.; С. х. акад., Южн. от-ние, Укр.НИИ эконом. и орган. с. х. – К., 1974. – 27л.
1250164
  Чекотовский Э.В. Статистико-экономическое изучение женских трудовых ресурсов колхозов. (На прим. колхозов Киев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Чекотовский Э.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1973. – 40л.
1250165
  Атаманчук Н.М. Статистико-экономическое изучение основных фондов и резервов их использования в молочной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Атаманчук Н.М.; Киев.ин-т.нар.хоз.-ва. – К, 1973. – 26л.
1250166
  Галашин В.Л. Статистико-экономическое изучение состояния и использования парка электродвигателей на металлургических заводах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Галашин В.Л. ; КИНХ. – Киев, 1967. – 20 с.
1250167
  Двирнык Владимир Николаевич Статистико-экономическое исследование рентабельности скотоводства в колхозах. (По материалам группы районов Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Двирнык Владимир Николаевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1250168
  Полищук О.И. Статистико-экономическое исследование розничной сети государственной торговли УССР. (По данным торг. переписей и единоврем. учетов) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Полищук О.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1969. – 24л.
1250169
   Статистико-экономическое исследование эффективности промышленного производства /предприятие, отрасль, район/. – Л., 1983. – 168с.
1250170
   Статистико-этнографические исследования в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1984. – 163с.
1250171
  Иванов К.И. Статистическа физика и термодинамика / К.И. Иванов. – Пловдив, 1985. – 514с.
1250172
  Монин А.С. Статистическая гидромеханика / А.С. Монин, А.М. Яглом. – Москва : Наука
Ч. 2 : Механика турбулентности. – 1967. – 720с.
1250173
  Абусев Р.А. Статистическая групповая классификация : учеб. пособ. по спецкурсу / Р.А. Абусев, Я.П. Лумельский ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1987. – 90, [2] с. – Библиогр.: с. 85-90
1250174
   Статистическая дактилоскопия : ( Методологические проблемы ). – Москва : Формула права, 1999. – 184с. – ISBN 5-89391-044-3
1250175
  Казаков И.Е. Статистическая диднамика системс переменной структурой / И.Е. Казаков. – М, 1977. – 416с.
1250176
  Росин М.Ф. Статистическая динамика и теория эффективности систем управления / М.Ф. Росин. – М., 1970. – 335с.
1250177
  Росин М.Ф. Статистическая динамика и теория эффективности систем управления / М.Ф. Росин, В.С. Булыгин. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1981. – 312с.
1250178
  Казаков И.Е. Статистическая динамика нелинейных автоматических систем / И.Е. Казаков, Б.Г. Доступов. – М, 1962. – 332с.
1250179
  Первачев С.В. Статистическая динамика радиотехнических следящих систем / С.В. Первачев. – Москва : Советское радио, 1973. – 488 с.
1250180
  Ушкалов В.Ф. Статистическая динамика рельсовых экипажей / В.Ф. Ушкалов. – Киев, 1982. – 358с.
1250181
  Лурье А.Б. Статистическая динамика сельскохозяйственных агрегатов / А.Б. Лурье. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 383с.
1250182
  Солодов А.В. Статистическая динамика систем с точечными процссами / А.В. Солодов, А.А. Солодов. – Москва : Наука, 1988. – 255 с.
1250183
  Пятигорский Б.Я. Статистическая динамика электрической активности спинальных нейтронов мышечной и кожной чувствительности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пятигорский Б.Я. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1966. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
1250184
  Яхот О.О. Статистическая закономерность в социологическом анализе / О.О. Яхот. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
1250185
   Статистическая и динамическая прочность элементов энергетических установок, работающих в условиях высоких температур., 1971. – 100с.
1250186
  Стэррок П.А. Статистическая и динамическая электронная оптика. Теория фокусировки в линзах, отклоняющих устройствах и ускорителях : пер. с англ. / П.А. Стэррок. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 286 с.
1250187
   Статистическая и квантовая физика и ее приложения. : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986. – 161с.
1250188
  Ковач Д.Ш. Статистическая и модуляционная спектрофотометрия халькогалогенидных полупроводников : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ковач Д.Ш.; АН МССР. – Кишинев, 1982. – 16л.
1250189
  Богомазов Г.М. Статистическая и фонетическая характреистика двучленных сочетаний согласных в русской речи : Автореф... канд. филол.наук: / Богомазов Г. М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
1250190
  Турыгина Л.А. Статистическая интерпретация антонимии язык и речь : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.677 / Турыгина Л.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1970. – 21 с.
1250191
   Статистическая интерпретация геофизических данных. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 255с.
1250192
  Гольцман Ф.М. Статистическая интерпретация магнитных и гравитационных аномалий / Ф.М. Гольцман, Т.Б. Калинина. – Ленинград : Недра, 1983. – 248с.
1250193
  Бембель Р.М. Статистическая интерпретация систем годографов отраженных волн с учетом априорной информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Бембель Р.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции прикл. математики и механики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. – Новосибирск, 1971. – 17л.
1250194
  Кулинич Емельян Иванович Статистическая информация и методы анализа производства и заготовок продукции животноводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Кулинич Емельян Иванович; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 24л.
1250195
  Фурсиков Д.С. Статистическая иррадиация торможением / Д.С. Фурсиков. – 12 с. – Отд. оттиск
1250196
   Статистическая карманная книжка Германской Демократической Республики 1960 г.. – Берлин, 1960. – 208с.
1250197
   Статистическая карманная книжка Германской Демократической Республики 1961 г.. – Берлин, 1961. – 208с.
1250198
   Статистическая классификация, основанная на выборочных распределениях.. – Л., 1978. – 104с.
1250199
  Алексеев П.М. Статистическая лексикография / П.М. Алексеев. – Москва, 1975. – 120с.
1250200
  Андрющенко Андрей Андреевич Статистическая макроструктура гидрологических полей Черного моря и методика их расчета на основе применения оптимальной интерполяции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Андрющенко Андрей Андреевич; АН СССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1250201
  Майер Дж. Статистическая механика : пер. с англ. / Дж. Майер, Гепперт-Майер. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 478 с.
1250202
  Хуанг К. Статистическая механика / К. Хуанг; Пер. с англ. Н.М. Плакиды и В.Т.Хозяинова; Под ред. Ю.А. Церковникова. – Москва : Мир, 1966. – 521 с.
1250203
  Кубо Р. Статистическая механика : Современный курс с задачами и решениями / Р. Кубо; Пер. с англ. под ред.Д.Н.Зубарева. – Москва : Мир, 1967. – 452 с.
1250204
  Рюэль Д. Статистическая механика : Строгие результаты / Д. Рюэль; Пер. с англ. И.Д. Новикова и В.М. Герцика; Под. ред. Р.А. Минлоса. – Москва : Мир, 1971. – 368с.
1250205
  Фейнман Р. Статистическая механика : Курс лекций; Пер.с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1975. – 407 с.
1250206
  Фейнман Р. Статистическая механика : Курс лекций / Р. Фейнман; Пер. с англ. Н.М. Плакиды и Ю.Г. Рудого; Под ред. Д.Н. Зубарева. – Изд. 2-е. – Москва : Мир, 1978. – 407 с.
1250207
  Майер Дж. Статистическая механика : Пер. с англ. / Дж. Майер, Гепперт-Майер. – 2-е изд., перераб. – Москва : Мир, 1980. – 544 с.
1250208
  Кубо Р. Статистическая механика = Statistical mechanics : современный курс с задачами и решениями, составленный при участии Х. Ичимура, Ц. Усуи, Н. Хасизуме: [ 160 задач с подробными решениями ] / Р. Кубо; пер. с англ. под ред. и с предисл. Д.Н. Зубарева. – 2-е изд.. стер. – Москва : КомКнига, 2007. – 452с. – ISBN 978-5-484-00819-3
1250209
  Балеску Р. Статистическая механика заряженных частиц : Пер.с англ. / Р. Балеску. – Москва : Мир, 1967. – 514 с.
1250210
   Статистическая механика и теория фазовых переходов. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1989. – 164с.
1250211
  Волков Статистическая механика композитных материалов / Волков, В.П. Станров. – Минск, 1978. – 208с.
1250212
  Изюмов Ю.А. Статистическая механика магнитоупорядоченных систем / Ю.А. Изюмов, Ю.Н. Скрябин. – Москва : Наука, 1987. – 263 с.
1250213
  Иордан П. Статистическая механика на основе квантовой теории / П. Иордан. – Харьков ; Киев, 1935. – 91 с.
1250214
  Покровский В.Н. Статистическая механика разбавленных суспензий / В.Н. Покровский. – Москва : Наука, 1978. – 136 с.
1250215
  Ласкин Н.В. Статистическая механика систем в случайных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ласкин Н. В.; МВиССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1980. – 12л.
1250216
  Флори П. Статистическая механика цепных молекул / П. Флори. – М, 1971. – 440с.
1250217
  Хир К. Статистическая механика, кинетическая теория и стохастические процессы : Пер. с англ. / К. Хир. – Москва : Мир, 1976. – 600с.
1250218
  Хилл Т. Статистическая механика. Принципы и избранные приложения : Пер. с англ. / Т. Хилл. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 485с.
1250219
  Гриднева Светлана Андреевна Статистическая модель множественного образования адронов, учитывая сохранение дискретных квантовых чисел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Гриднева Светлана Андреевна ; АН КазахССР , Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1980. – 21 с.
1250220
  Стручкова Г.П. Статистическая модель наводнения в период весеннего половодья и ледохода на р. Лена у г. Якутск / Г.П. Стручкова, В.В. Тимофеева, Т.А. Капитонова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 84-88 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
1250221
  Санасарян К.М. Статистическая модель определения оптимального резерва погрузочно-разгрузочных средств порта. (На примере крупного сухогрузного морского торг. порта) : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Санасарян К.М.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1972. – 26л.
1250222
  Хованов Н.В. Статистическая модель принятия решения в условиях дефицита времени и информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Хованов Н.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 15л.
1250223
  Кауфман А.А. Статистическая наука в России / А.А. Кауфман. – М., 1922. – 218с.
1250224
  Птуха М.В. Статистическая наука на Западе / М.В. Птуха. – Х., 1925. – 207с.
1250225
  Кац М. Статистическая независимость в теории вероятностей, анализе и теории чисел. / М. Кац. – М., 1963. – 156с.
1250226
  Заславский Г.М. Статистическая необратимость в нелинейных системах / Г.М. Заславский. – Москва : Наука, 1970. – 144 с.
1250227
  Ткачев Ю.А. Статистическая обработка геохимических данных / Ю.А. Ткачев, Я.Э. Юдович. – Ленинград : Наука, 1975. – 233с.
1250228
  Садименко А.П. Статистическая обработка данных и планирование химического эксперимента / А.П. Садименко, В.А. Коган. – Ростов -на-Дону, 1985. – 152с.
1250229
  Ларин В.А. Статистическая обработка данных эксперимента / В.А. Ларин. – Днепропетровск, 1988. – 84с.
1250230
  Ларин В.А. Статистическая обработка данных эксперимента. Учебное пособие. / В.А. Ларин. – Днепропетровск, 1983. – 84с.
1250231
  Каминский Л.С. Статистическая обработка лабораторных и клинических данных / Л.С. Каминский. – изд. 2-е. – Л., 1964. – 252с.
1250232
  Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных / В.Г. Вольф. – Москва : Колос, 1966. – 254с.
1250233
  Виленкин С.Я. Статистическая обработка результатов исследования случайных функций / С.Я. Виленкин. – Москва, 1979. – 320с.
1250234
  Иванов И Ю. Статистическая обработка результатов медико-биологических исследований на микрокалькуляторах по программам : [монография] / И Ю. Иванов, О.Н. Погорелюк. – Москва : Медицина, 1990. – 224 с. : табл. – Список лит.: 22 назв. – ISBN 5-225-00681-7
1250235
  Павлов Ю.В. Статистическая обработка результатов педагогического эксперимента / Ю.В. Павлов. – М., 1972. – 31с.
1250236
   Статистическая обработка результатов полевых и лабораторных опытов.. – Л., 1967. – 21с.
1250237
  Тихонов Андрей иванович Статистическая обработка результатов экспериментов / Тихонов Андрей иванович, Уфимцев Михаил Валентинович. – Москва : МГУ, 1988. – 174с.
1250238
   Статистическая обработка результатов экспериментов на микро-ЭВМ и программируемх калькуляторах. – Л., 1991. – 304с.
1250239
  Шаров А.А. Статистическая обработка экологических данных с применением ЭКВМ "Искра - 124" / А.А. Шаров. – М., 1984. – 93с.
1250240
   Статистическая обработка экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1986. – 152с.
1250241
  Гудмен Дж.У. Статистическая оптика : Пер.с англ. / Дж.У. Гудмен. – Москва : Мир, 1988. – 527 с.
1250242
  Антамошкин А.Н. Статистическая оптимизация / А.Н. Антамошкин. – Кемерово, 1981. – 84с.
1250243
  Касаткин А.С. Статистическая оптимизация аппаратуры контроля. / А.С. Касаткин, Э.И. Коменда. – М., 1970. – 56с.
1250244
  Игнатов В.А. Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем / В.А. Игнатов, Г.Г. Маньшин, В.А. Трайнев. – Москва, 1974. – 264 с.
1250245
  Никозаков Д.Д. Статистическая оптимизация конструкции летательных аппаратов / Д.Д. Никозаков. – М, 1977. – 240с.
1250246
  Кожевников Ю.В. Статистическая оптимизация летательных аппаратов / Ю.В. Кожевников. – М., 1978. – 174с.
1250247
  Чудилин Г.И. Статистическая оценка влияния качества жизни сельского населения на миграцию трудоспособного населения / Г.И. Чудилин, Р.П. Самохвалов // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 6. – С. 58-67. – ISSN 0320-8168
1250248
  Тарасевич А.В. Статистическая оценка влияния смертности на трудовой потенциал Республики Беларусь // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 55-61 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
1250249
  Даукш И.А. Статистическая оценка динамики и структуры преступности в Республике Беларусь за период 1990-2007 гг. // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 54-58 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
1250250
  Ткаченко Л.Г. Статистическая оценка динамики и структуры преступности в Республике Беларусь за период 1990-2007 гг. // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 65-69. – Бібліогр.: 7 назв
1250251
  Дубницкий В.Ю. Статистическая оценка и региональные особенности фальсификации продуктов питания в Украине / В.Ю. Дубницкий, Г.В. Фесенко, И.А. Черепиев // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 125-136 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 2311-1828
1250252
  Зубарева С.П. Статистическая оценка метода количественного энтомологического кошения / С.П. Зубарева. – 89-104 с.
1250253
  Павлов И.В. Статистическая оценка надежности систем по результатам испытании их компонент. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Павлов И.В.; Москов. физ.-тех. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 26л.
1250254
  Розин Статистическая оценка нормативов отраслевого планирования / Розин, Л.А. Сергеева, М.А. Ягольницер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 188 с.
1250255
  Тарушкина Л.Т. Статистическая оценка параметров управляемых систем с помощью ЦВМ / Л.Т. Тарушкина. – Л., 1973. – 175с.
1250256
  Надарая Э.А. Статистическая оценка плотности распределения и некоторых связанных с ней харакетеристик. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Надарая Э.А.; АН СССР.Матем.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 10л.
1250257
  Шибирина С.А. Статистическая оценка потенциала развития первичного рынка недвижимости и его роли в развитии экономики Украины и ее регионов // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 8. – С. 77-79. – ISSN 0320-8168
1250258
  Ковтун Н.В. Статистическая оценка предпосылок экономического кризиса в Украине // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 5. – С. 17-21. – ISSN 0320-8168
1250259
  Бойчук В.В. Статистическая оценка пространственной изменчивости некоторых стокоопределяющих факторов весеннего полноводья на Северо-Востоке СССР : Автореф. дис... канд. геогр. наук: / Бойчук В. В.; Лен. гидромеорол. ин-т. – Ленинград, 1967. – 15с.
1250260
  Шаталин Н.Н. Статистическая оценка факторов рудообразования / Н.Н. Шаталин. – М., 1972. – 206с.
1250261
  Шатагин Н.Н. Статистическая оценка факторов рудообразования / Н.Н. Шатагин. – М., 1972. – 206с.
1250262
  Шатагин Н.Н. Статистическая оценка факторов рудообразования : (на примере Корбалихинского и Зареченского полиметаллических месторождений на Рудном Алтае) / Н.Н. Шатагин. – Москва : Московский университет, 1972. – 206с.
1250263
   Статистическая прочность и механика разрушения сталей.. – М., 1986. – 566с.
1250264
  Тихонов В.И. Статистическая радиотехника / В.И. Тихонов. – Москва : Советское радио, 1966. – 678 с.
1250265
  Горяинов В.Т. Статистическая радиотехника / В.Т. Горяинов, А.Г. Журавлев, В.И. Тихонов. – Москва, 1980. – 544 с.
1250266
  Фукс И.М. Статистическая радиофизика и теория информации / И.М. Фукс. – Харьков : ХГУ, 1985. – 60 с.
1250267
  Фукс И.М. Статистическая радиофизика и теория информации / И.М. Фукс. – Харьков : ХГУ
Ч. 2. – 1989. – 87 с.
1250268
   Статистическая разработка народнохозяйственных балансов.. – К., 1983. – 240с.
1250269
  Грачев И.Д. Статистическая регуляризация при обработке эксперимента в прикладной спектроскопии / И.Д. Грачев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 185 с.
1250270
  Алибегова Ж.Д. Статистическая структура атмосферных осадков в горных районах : (На примере Закавказья) / Ж.Д. Алибегова, Ш Э. Элизбарашвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 196с.
1250271
  Комаров В.С. Статистическая структура вертикального распределения атмосферного озона / В.С. Комаров. – Новосибирск, 1988. – 76с.
1250272
  Голота Галина Павловна Статистическая структура временного режима стоковых ветров восточной Антарктиды : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Голота Галина Павловна; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1985. – 18л.
1250273
   Статистическая структура океанологических и биологических параметров экосистемы Азовского моря. – Ростов -на-Дону : Ростовского ун-та, 1979. – 158 с.
1250274
  Иванов С.В. Статистическая структура ошибки краткосрочного прогноза при усвоении равномерно распределенных данных : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 147-158 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0130-2914
1250275
  Фаст В.Г. Статистическая структура полей разрушений, вызванных ударной волной Тунгусского метеорита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаст В.Г.; Томский гос.у н-т. – Томск, 1966. – 12л.
1250276
  Беляева Лариса Николаевна Статистическая структура словообразовательных гнезд и машинный словарь русских основ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Беляева Лариса Николаевна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1974. – 22л.
1250277
  Попков Ю.С. Статистическая теория автоматических систем с динамической частотно-импульсной модуляцией. / Ю.С. Попков. – М, 1988. – 254с.
1250278
  Лобкова Л.М. Статистическая теория антенн сверхвысоких и оптических частот / Л.М. Лобкова. – Москва, 1975. – 175 с.
1250279
  Гамбош П. Статистическая теория атома и ее применения : Пер.с нем. / П. Гамбош. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 399 с.
1250280
  Покровский Владимир Николаевич Статистическая теория вязкоупругости растворов и расплавов линейных полимеров : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 02.00.07 / Покровский Владимир Николаевич; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Черноголовка, 1974. – 36л.
1250281
  Троицкий И.Н. Статистическая теория голографии / И.Н. Троицкий, Н.Д. Устинов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 327с.
1250282
  Хворостенко Н.П. Статистическая теория демодуляции дискретных сигналов / Н.П. Хворостенко. – М, 1968. – 336с.
1250283
  Рудяк В.Я. Статистическая теория диссипативных процессов в газах и жидкостях / В.Я. Рудяк. – Новосибирск : Наука, 1987. – 269с.
1250284
  Фишер И.З. Статистическая теория жидкостей / И.З. Фишер. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 280 с.
1250285
  Браунли К.А. Статистическая теория и методология в науке и технике / К.А. Браунли. – М., 1977. – 407с.
1250286
  Родионов Д.А. Статистическая теория и методы разграничения геологических объектов : Автореф... докт. геол минер.наук: / Родионов Д. А.; Ин-т минерал. и кристаллохим. редких элементов АН СССР, МГ СССР, Ин-т геол. рудных месторожд., петрограф. – М., 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1250287
  Крылов Ю.М. Статистическая теория и расчет морских ветровых волн. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Крылов Ю.М.; Глав. управ. гидрометеорол. службы при СовМин СССР. Гос. океаногр. ин-тут. – М., 1958. – 22л.
1250288
  Петров В.А. Статистическая теория кинетики микротрещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Петров В.А.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1972. – 15л.
1250289
  Аринштейн Э.А. Статистическая теория кристаллизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аринштейн Э.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.ленина. – М., 1958. – 17л.
1250290
  Базаров И.П. Статистическая теория кристаллического состояния / И.П. Базаров. – Москва, 1972. – 118 с.
1250291
  Шереметьев А.Г. Статистическая теория лазерной связи / А.Г. Шереметьев. – Москва : Связь, 1971. – 264 с.
1250292
  Макуашев М.К. Статистическая теория молекулярного рассеяния света в атмосфере / М.К. Макуашев. – М., 1989. – 150с.
1250293
  Ротт Л.А. Статистическая теория молекулярных систем. (Метод коррелятивных функций условных распределений) / Л.А. Ротт. – Москва : Наука, 1979. – 280с.
1250294
  Барлоу Р.Э. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Барлоу Р.Э., Прошан Ф., пер. с англ. И.А. Ушакова. – Москва : Наука, 1984. – 327 с. – Библиогр.: с. 299-305, 317-325
1250295
  Ефремов Геннадий Федорович Статистическая теория нелинейного взаимодействия бозонного поля с квантовыми системами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ефремов Геннадий Федорович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1987. – 29л.
1250296
  Айзеншиц Р. Статистическая теория необратимых процессов / Р. Айзеншиц ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.А. Суринова ; пер. с англ. канд. физ.-мат. наук С.П. Ерковича. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 127 с. – Библиогр.: с. 107-126
1250297
  Климонтович Ю.Л. Статистическая теория неравновесных процессов в плазме / Ю.Л. Климонтович. – Москва, 1964. – 282 с.
1250298
  Хелстром К. Статистическая теория обнаружения сигналов / К. Хелстром. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 431 с.
1250299
  Лифшиц И.А. Статистическая теория оценивания. Библиографический указатель отечественных и зарубежных изданий 1940-1970 гг. / И.А. Лифшиц, Е.А. Олевская, В.И. Абрамович. – Ленинград : Наука, 1976. – 188 с.
1250300
  Караваев В.В. Статистическая теория пассивной локации / В.В. Караваев, В.В. Сазонов. – Москва, 1987. – 240 с.
1250301
  Красильников Н.Н. Статистическая теория передачи изображений / Н.Н. Красильников. – Москва, 1976. – 184 с.
1250302
   Статистическая теория плазменно-молекулярных систем / Ю.Л. Климонтович, Х. Вильхельмссон, И.П. Якименко, А.Г. Загородний. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 222с.
1250303
  Северцев Н.А. и др. Статистическая теория подобия: надежность технических систем / Н.А. и др. Северцев. – М., 1986. – 205с.
1250304
  Базаров И.П. Статистическая теория полиморфных превращений / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 48 с.
1250305
  Тузов Г.И. Статистическая теория приема сложных сигналов / Г.И. Тузов. – Москва : Советское радио, 1977. – 400 с.
1250306
  Соколов М.А. Статистическая теория приема сообщений в системах передачи / М.А. Соколов. – Ленинград, 1976. – 289 с.
1250307
  Пигнастый О.М. Статистическая теория производственных систем / О.М. Пигнастый. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 387, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-485-5
1250308
  Волков С.Д. Статистическая теория прочности / С.Д. Волков. – Москва-Свердловск, 1960. – 176с.
1250309
  Волков Сергей Дмитриевич Статистическая теория прочности : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Волков Сергей Дмитриевич; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1250310
  Сидоров А.Б. Статистическая теория прочности стеклянных волокон и материалов на их основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидоров А.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 18л.
1250311
  Юхновский И.Р. Статистическая теория равновесных систем заряженных частиц : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Юхновский И.Р.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1964. – 322л. – Бібліогр.:л.315-322
1250312
  Юхновский И.Р. Статистическая теория равновесных систем заряженных частиц : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Юхновский И.Р.; КГУ. – К., 1965. – 20 c.
1250313
  Белькович О.И. Статистическая теория радиолокации метеоров / О.И. Белькович. – Казань : Издательство Казанского университета, 1971. – 104 с.
1250314
  Островитянов Р.В. Статистическая теория радиолокации протяженных целей / Р.В. Островитянов, Ф.А. Басалов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 232 с.
1250315
  Нечитайленко В.А. Статистическая теория радионаблюдений метеорного ветра / В.А. Нечитайленко. – Москва : Наука, 1979. – 103 с.
1250316
  Ярлыков М.С. Статистическая теория радионавигации / М.С. Ярлыков. – Москва : Радио и связь, 1985. – 344 с.
1250317
  Фомин Я.А. Статистическая теория распознавания образов / Я.А. Фомин, Г.Р. Тарловский. – Москва : Радио и связь, 1986. – 264с.
1250318
  Брук-Левинсон Статистическая теория реальных кристаллов / Брук-Левинсон. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 228 с.
1250319
  Рудавский Ю.К. Статистическая теория регулярных и структурно-неупорядоченных спиновых систем в методе функционального интегрирования. : Автореф... канд. матем.наук: 01.04.02 / Рудавский Ю.К.; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 26л.
1250320
  Карпинский Д.Н. Статистическая теория роста трещин в неоднородном материале : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.07 / Карпинский Д. Н.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1250321
  Олемской А.И. Статистическая теория самоорганизованных сложных систем : монография / [Олемской А.И., Шуда И.А.] ; М-во образования и науки Украины, Сумский гос. ун-т. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2010. – 376, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 349-376. – ISBN 978-966-657-323-3
1250322
   Статистическая теория связи и ее приложение. – Москва : Мир, 1967. – 259 с.
1250323
  Мень А.Н. Статистическая теория сил связи кристаллов типа шпинели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мень А.Н.; М-во высш.образования СССР. – Свердловск, 1956. – 12л.
1250324
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления / Ю.М. Астапов, В.С. Медведев. – Москва, 1982. – 304с.
1250325
  Ступоченко Е.В. Статистическая теория систем с источниками частиц. : Автореф... доктора физ-мат.наук: / Ступоченко Е.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1951. – 10 с.
1250326
  Казаков И.Е. Статистическая теория систем управления в пространстве состаяний / И.Е. Казаков. – М, 1975. – 432с.
1250327
  Круглов В.Б. Статистическая теория смещения доменных границ с учетом магнитно-дипольного взаимодействия.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Круглов В.Б.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 16л.
1250328
  Чердынцев В.А. Статистическая теория совмещенных радиотехнических систем / В.А. Чердынцев. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 206 с.
1250329
  Бокуть Б.В. Статистическая теория структуры поверхностного слоя жидкости : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бокуть Б. В.; МВО СССР, БГУ. – Минск, 1955. – 10л.
1250330
  Базаров И.П. Статистическая теория твёрдых и жидких кристаллов / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 261 с.
1250331
  Троицкий И.Н. Статистическая теория томографии / И.Н. Троицкий. – М, 1989. – 240с.
1250332
  Афанасьев Н.Н. Статистическая теория усталостной прочности металлов / Н.Н. Афанасьев. – Київ, 1953. – 128с.
1250333
  Гейликман Б.Т. Статистическая теория фазовых превращений / Б.Т. Гейликман. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 120 с.
1250334
  Апорович А.Ф. Статистическая теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств / А.Ф. Апорович. – Минск, 1984. – 215 с.
1250335
  Дайсон Ф. Статистическая теория энергетических уровней сложных систем / Ф. Дайсон. – Москва, 1963. – 123 с.
1250336
  Вайскопф В. Статистическая теория ядерных реакций : пер. с англ. / В. Вайскопф. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 96 с.
1250337
  Шредингер Э. Статистическая термодинамика : Пер. с англ. / Э. Шредингер. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 88с.
1250338
  Киттель Ч. Статистическая термодинамика : Пер.с англ. / Ч. Киттель. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
1250339
  Пронин А.Ф. Статистическая термодинамика в курсе строения вещества / А.Ф. Пронин. – Саратов, 1986. – 44с.
1250340
  Глушков Николай Алексеевич Статистическая термодинамика жидких кристаллов на основе базисного флюида : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Глушков Николай Алексеевич; МВ и ССО СССР. Ун-т Дружбы народов. – М., 1980. – 22л.
1250341
  Кожеуров В.А. Статистическая термодинамика ионных растворов и применение ее к металлургическим шлакам. : Автореф... Доктора техн.наук: / Кожеуров В.А.; М-во высш.образования СССР. – Л, 1954. – 26л.
1250342
  Шмидт А.Б. Статистическая термодинамика классической плазмы / А.Б. Шмидт. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 119 с. – ISBN 5-283-03981-1
1250343
  Кайзер Д. Статистическая термодинамика неравновесных процессов. : Пер.с англ. / Д. Кайзер. – Москва : Мир, 1990. – 607с. – ISBN 5-03-001436-5
1250344
  Фаулер Р. Статистическая термодинамика. : Пер. с англ. / Р. Фаулер, Э. Гуггенгейм. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 614 с.
1250345
  Горбань И.И. Статистическая устойчивость случайных процессов // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 100-111. – ISSN 1028-9763


  Досліджені порушення статистичної стійкості випадкових процесів по відношенню до середнього і середньоквадратичного відхилення (СКВ). Отримані залежності, що зв"язують параметри статистичної нестійкості по відношенню до середнього та СКВ з кореляційним ...
1250346
  Булатов С.Н. Статистическая устойчисовть тонкостенных цилиндрических оболочек при некоторых осесимметричных нагрузках : Автореф... канд. техн.наук: / Булатов С. Н.; Сарат. полит. ин-т. – Саратов, 1971. – 17л.
1250347
  Френкель Я.И. Статистическая физика / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ГТТИ
Ч. 1 : Классическая теория статистического равновесия. – 1933. – 264 с.
1250348
  Ландау Л. Статистическая физика / Л. Ландау, Е. Лифшиц. – Москва; Ленинград : ГТТЛ, 1938. – 227 с.
1250349
  Леонтович М.А. Статистическая физика / М.А. Леонтович. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1944. – 256 с.
1250350
  Френкель Я.И. Статистическая физика / Я.И. Френкель. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 760 с.
1250351
  Левич В.Г. Статистическая физика / В.Г. Левич. – Москва, 1950. – 220 с.
1250352
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика / Я.П. Терлецкий. – Москва, 1965. – 159 с.
1250353
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика / Я.П. Терлецкий. – Москва : Высшая школа, 1966. – 235 с.
1250354
  Федоров В.Л. Статистическая физика : конспект лекций / В.Л. Федоров. – Ленинград : ЛГИ, 1972. – 86с.
1250355
  Рейф Ф. Статистическая физика // Берклеевский курс физики : [В 5-ти т.] / Пер. с англ.; Под ред. А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – Москва : Наука, 1972. – Т. 5 : Статистическая физика/ Ф.Рейф. – С.1-350
1250356
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика : Учеб.пособие / Я.П. Терлецкий. – 2-е изд.., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 278с.
1250357
  Исихара А. Статистическая физика : Пер.с англ. / А. Исихара. – Москва : Мир, 1973. – 471 с.
1250358
  Рейф Ф. Статистическая физика // Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.] / Пер с англ.; Под ред. А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1977. – Т. 5 : Статистическая физика/ Ф.Рейф. – С.1-351
1250359
  Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч. 2 / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский // Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1978. – Т. 9 : Статистическая физика, ч. 2 : Теория конденсированного состояния / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – С. 1-448
1250360
  Климонтович Ю.Л. Статистическая физика : учеб. пособие / Ю.Л. Климонтович. – Москва : Наука, 1982. – 608 с.
1250361
  Рейф Ф. Статистическая физика // Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.] / Пер с англ. под ред.а.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1986. – Т. 5 : Статистическая физика / Ф. Рейф. – С.1-335
1250362
  Ландау Л. Статистическая физика (классическая и квантовая) / Л. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 480 с.
1250363
  Шиллинг Г. Статистическая физика в примерах : Пер. с нем. / Г. Шиллинг. – Москва : Мир, 1976. – 431с.
1250364
  Базаров И.П. Статистическая физика жидких кристаллов / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 496 с.
1250365
   Статистическая физика и квантовая теория поля.. – М., 1973. – 456с.
1250366
  Куни Ф.М. Статистическая физика и термодинамика / Ф.М. Куни. – Москва : Наука, 1981. – 351с.
1250367
  Василевский А.С. Статистическая физика и термодинамика : учеб. пособие / А.С. Василевский, В.В. Мултановский. – Москва : Просвещение, 1985. – 255 с.
1250368
  Федорченко А.М. Статистическая физика и термодинамика. / А.М. Федорченко. – К., 1967. – 134с.
1250369
  Хохлов А.Р. Статистическая физика макромолекул : уч. пособие / А.Р. Хохлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 194 с.
1250370
  Гросберг А.Ю. Статистическая физика макромолекул : Учеб.руководство / А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов. – Москва : Наука, 1989. – 341с. – ISBN 5-02-014055-4
1250371
  Птицын О.Б. Статистическая физика макромолекул.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Птицын О.Б.; Ин-т высокомолекулярных соед. АН СССР. – Л., 1962. – 29л. – Бібліогр.:с.26-29
1250372
  Кудрин Л.П. Статистическая физика плазмы. / Л.П. Кудрин. – М., 1974. – 496с.
1250373
  Жирифалько Л. Статистическая физика твердого тела : Пер.с англ. / Л. Жирифалько. – Москва : Мир, 1975. – 382с.
1250374
  Кобылянский В.Б. Статистическая физика. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кобылянский В.Б.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1250375
  Межлумова Антонина Борисовна Статистическая характеристика лексики и морфологии русских текстов по радиотехнике : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Межлумова Антонина Борисовна; МВ ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. Кафедра общего и славянского языка. – Минск, 1973. – 30л.
1250376
  Ловчиков В.А. Статистическая характеристика хронического влияния некоторых снотворных агентов на условно-рефлекторную деятельность собаки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ловчиков В.А.; АМН СССР. – Л, 1964. – 22л.
1250377
  Фоменко А.Т. Статистическая хронология / А.Т. Фоменко. – Москва, 1990. – 45 с.
1250378
  Рябушкин Т.В. Статистическе методы и анализ социально-экономических процессов / Т.В. Рябушкин, В.М. Симчера, Е.А. Машихин; отв. ред. Н.П. Федоренко. – Москва : Наука, 1990. – 296 с.
1250379
  Керч Гарри Михайлович Статистически - вероятностное рассмотрение влияния ориентации и наполнения на деформационные свойства полимеров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 02.00.07 / Керч Гарри Михайлович ; АН ЛатвССР , Ин-т механики полимеров. – Рига, 1975. – 21 с.
1250380
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1965. – [XXII], 558 c. : ил.
1250381
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1966. – [XXII], 575 c. : ил.
1250382
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1967. – [XXII], 601 c. : ил.
1250383
  Патканов Статистически данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев / Патканов, с. – С.-Пб.
1. – 1912. – 174с.
1250384
  Сосис П.М. Статистически неопределимые системы / П.М. Сосис. – К., 1968. – 311с.
1250385
  Безухов Н.И. Статистически неопределимые сплошные системы / Н.И. Безухов. – 2-е изд. – М, 1932. – 216с.
1250386
  Медич Д. Статистически оптимальные линейные оценки и управление / Д. Медич. – М, 1973. – 440с.
1250387
  Фелингер А.Ф. Статистические алгоритмы в социологических исследованиях / А.Ф. Фелингер. – Новосибирск, 1985. – 208с.
1250388
   Статистические алгоритмы и программы.. – Новосибирск, 1970. – 291с.
1250389
  Горский Л.К. Статистические алгоритмы исследования надёжности / Л.К. Горский. – М., 1970. – 400с.
1250390
   Статистические алгоритмы обработки геофизических данных.. – М.
1. – 1979. – 27с.
1250391
  Минц Л.Е. Статистические балансы и экономико-математические модели в планировании. / Л.Е. Минц. – М., 1976. – 288с.
1250392
  Постолов Егор Михайлович Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1250393
  Постолов Егор Михайлович Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1250394
  Постолов Е.М. Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1250395
  Глазов Г.Н. Статистические вопросы лидарного зондирования атмосферы / Г.Н. Глазов. – Новосибирск, 1987. – 308с.
1250396
  Коган Ш.М. Статистические вопросы электронной теории хемосорбции на полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Коган Ш.М.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1960. – 8л.
1250397
  Кендалл Д М. Стьюарт Статистические выводы и связи / Д М. Стьюарт Кендалл. – М, 1973. – 899с.
1250398
  Хеттманспергер Т.П. Статистические выводы, основанные на рангах / Т.П. Хеттманспергер. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 333 с.
1250399
  Сухишвили М.С. Статистические глаголы в грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.661 / Сухишвили М.С.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1971. – 26л.
1250400
   Статистические данные о положении европейского пролетариата за 1-ую половину 1923 г.. – М., 1924. – 39с.
1250401
   Статистические данные по социальному страхованию в РСФСР за 1929-30 гг.. – М.-Л.
9. – 1932. – 111с.
1250402
  Макеев В.П. Статистические задачи динамики упругих конструкций / В.П. Макеев. – Москва : Наука, 1984. – 231 с.
1250403
  Бадалбаев И.С. Статистические задачи многотипных ветвящихся процессов / И.С. Бадалбаев, А.А. Мухитдинов. – Ташкент, 1990. – 104с.
1250404
   Статистические задачи отработки систем и таблицы для числовых расчетов показателей надежности.. – М., 1975. – 604с.
1250405
  Липкин Л.И. Статистические задачи распознавания и алгебраические методы. / Л.И. Липкин. – М., 1985. – 25с.
1250406
  Линник Ю.В. Статистические задачи с мешающими параметрами / Ю.В. Линник. – Москва : Наука, 1966. – 252 с.
1250407
  Просянюк Наталия Сергеевна Статистические задачи теории чисел : Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.06 / Просянюк Н.С.; ОНУ. Ин-тут математики, экономики и механики. – Одесса, 2003. – 147с. – Библиогр.: 143 - 147
1250408
  Остафийчук И.М. Статистические закономерности распределения химических элементов в гранитоидах : (на примере Северного Кавказа) / И.М. Остафийчук, М.И. Толстой. – Москва : Недра, 1972. – 224с.
1250409
  Нурминский И И. Гладышева Статистические закономерности формирования знаний и умений учащихся / И И. Гладышева Нурминский. – М., 1991. – 221с.
1250410
  Колмаков П.К. Статистические и библиографические источники по истории печати скандинавских стран / П.К. Колмаков. – Тарту, 1963. – 200с.
1250411
  Рухин А.Л. Статистические и вероятностые задачи на абелевых группах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Рухин А.Л.; АН СССР. Матем. ин-т (Лен. отд.). – Л., 1970. – 12л.
1250412
  Халамейда Д.Д. Статистические и высококачественные кинетические явления в твердых растворах Cdx Hg1-x Te. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Халамейда Д.Д.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1986. – 18л.
1250413
  Мелихов Ю.В. Статистические и высокочастотные свойства магнитных пленок с цилиндрической доменной структурой. : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.04.02 / Мелихов Ю.В.; МВ и ССО.Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1979. – 21л.
1250414
  Мелихов Ю.В. Статистические и высокочастотные свойства магнитных пленок с цилиндрической доменной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мелихов Ю.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1979. – 21л.
1250415
  Нефедова Л.Б. Статистические и динамические аспекты галогольной семантики в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нефедова Л. Б.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
1250416
  Каленюк А.А. Статистические и динамические вольт-амперные характеристики тонких сверхпроводящих плёнок YBa2Cu3O7б / А.А. Каленюк, А.И. Ребиков, С.С. Черенько // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 377-387. – ISSN 1024-1809


  В работе рассматривается экспериментальная методика получения статических (прямых) и динамических (дифференциальных) вольт-имперных характеристик (ВАХ) тонких (200нм) сверхпроводящих плёнок YBCO
1250417
   Статистические и динамические задачи упругости и вязкоупругости.. – Свердловск, 1983. – 143с.
1250418
   Статистические и динамические свойства магнитных жидкостей.. – Свердловск, 1987. – 75с.
1250419
  Локотош Татьяна Владимировна Статистические и динамические свойства систем с сильными водородными связями : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.14 / Локотош Т.В.; ОНУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2004. – 361л. – Библиогр.: л. 339 - 361
1250420
  Логутко А.Л. Статистические и динамические свойства тонких магнитных пленок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Логутко А.Л.; АН СССР. – Красноярск, 1968. – 12л.
1250421
   Статистические и динамические смешанные задачи теории упругости. – Ростов, 1983. – 263с.
1250422
  Сюзюмова Е.М. Статистические и динамические характеристики некоторых новейших систем регулирования паровых турбин. : Автореф... канд. техн.наук: / Сюзюмова Е.М.; Мин. электростанций и электропром. СССР. Всесоюз. теплотехнич. науч. исслед. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – М., 1954. – 16л.
1250423
  Цуканов А.В. Статистические и информационно-логическое моделирвоание в идентификации сложных объектов управления : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.03 / Цуканов А. В.; Севаст. гос. техн. ун-т. – Севастополь, 1995. – 44л.
1250424
  Розенберг Н.М. Статистические и информационные средства измерений в дидактике : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Розенберг Н. М.; НИИ общей педагогике АПН СССР,. – М., 1979. – 36л.
1250425
   Статистические и математические исследования в производстве и экономике.. – М., 1967. – 260с.
1250426
  Мацаков Василий Чаяевич Статистические и спектральные характеристики приводного слоя атмосферы вблизи взволнованной поверхности воды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Мацаков Василий Чаяевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физич. фак. – М., 1975. – 22л.
1250427
  Четвериков Н.С. Статистические и стохастические исследования / Н.С. Четвериков. – М, 1963. – 300с.
1250428
   Статистические и экономические методы в экономике.. – М., 1970. – 238с.
1250429
   Статистические и экономические показатели отраслей культуры Молдавской ССР за 1955-1958 годы.. – Кишинев, 1960. – 188с.
1250430
  Грень Е. Статистические игры и их применение / Е. Грень. – Москва : Статистика, 1975. – 176с.
1250431
  Бобков В.П. Статистические измерения в турбулентных потоках / В.П. Бобков. – М, 1988. – 166с.
1250432
  Ронина С.М. Статистические изучения ритмичности выпуска, производства и реализации готовой продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Ронина С. М.; Моск. экон.стат. ин-т, Каф. пром. стат. – М., 1968. – 40л.
1250433
  Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических исследованиях / В.Е. Андриенко. – Київ, 1983. – 232с.
1250434
  Зеленков А.А. Статистические информационные системы оперативного анализа / А.А. Зеленков, С.Ф. Козубовский, Б.С. Синицин. – Киев, 1979. – 179 с.
1250435
  Четвериков Н.С. Статистические исследования / Н.С. Четвериков. – М, 1975. – 388с.
1250436
  Шарапов В.Г. Статистические исследования в автоматизированной системе управления предприятием : Автореф... канд.техн.наук: 05.255 / Шарапов В.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.секции техн.наук. – Новосибирск, 1970. – 18л.
1250437
  Браунли К.А. Статистические исследования в производстве / К.А. Браунли. – М., 1949. – 228с.
1250438
  Айвазян С.А. Статистические исследования зависимостей : (применение методов корреляц. и регрессионного анализа к обработке результатов эксперимента) / Айвазян С.А. – Москва : Металлургия, 1968. – 228 с. – Библиогр.: с. 182
1250439
  Антонова С.И. Статистические источники по истории СССР период капитализма / С.И. Антонова. – Москва, 1968. – 76с.
1250440
  Туган-Барановский М.И. Статистические итоги промышленного развития России : Доклад члена И. В. Э. Общества М.И. Туган-Барановского и прения по этому докладу в заседании III Отделения Общества 17-го января и 7-го и 21-го февраля 1898 года. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Вольн. экон. о-ва ; Скороп. А.Н. Цепова, 1898. – [2], 42, 107 с., 1 л. диагр. – Отд. оттиск: Труды Императорского Вольного экономического общества. 1898
1250441
  Соколкин Ю.В. Статистические краевые задачи теории ползучести : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Соколкин Ю.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 9л.
1250442
   Статистические материалы по конъюнктуре народного хозяйства Украины в связи с некоторыми данными, характеризующими общую конъюнктуру Союза и мирового хозяйства за 1924 год.. – Х., 1925. – 80с.
1250443
  Лукацкая М.Л. Статистические методы анализа динамических рядов в экономике. : Автореф... канд. экон.наук: / Лукацкая М.Л.; Новосиб. гос. ун-тет. – Новосибирск, 1967. – 16л.
1250444
  Шор Я.Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности / Я.Б. Шор. – М, 1962. – 552с.
1250445
  Гришин В.К. Статистические методы анализа и планирования экспериментов : Учеб.пособие / В.К. Гришин. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 128с.
1250446
  Базилевич П.И. Статистические методы анализа издержек обращения : Автореф... канд.экон.наук: 08600 / Базилевич П.И.; ВСесоюз. финансово-экон. ин-т. – М, 1970. – 21л.
1250447
   Статистические методы анализа информации в социологических исследованиях.. – М., 1979. – 320с.
1250448
  Нешитой В.В. Статистические методы анализа использования библиотечного фонда / В.В. Нешитой, Б.В. Петренко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 84-86
1250449
  Менделевич Л.А. Статистические методы анализа использования материальных ресурвов в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 600 / Менделевич Л.А.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1968. – 16л.
1250450
  Попов А.А. Статистические методы анализа качества подготовки специалистов высшей квалификации (На прим. экон. вуза). : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Попов А.А.; Ростов. ин-т нар. хоз. – Ростов нД, 1971. – 23л.
1250451
   Статистические методы анализа качества.. – Ярославль, 1980. – 159с.
1250452
  Сажин Ю.В. Статистические методы анализа контроля и оценки качества продукции. (На примере электроламповой пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Сажин Ю.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра общей теории статистики. – М., 1969. – 14л.
1250453
  Брандт З. Статистические методы анализа наблюдений : Пер. с англ. / З. Брандт. – Москва : Мир, 1975. – 312 с.
1250454
  Чернявский А.Ф. и др. Статистические методы анализа случайных сигналов в ядернофизическом эксперименте / А.Ф. и др. Чернявский. – Москва : Атомиздат, 1974. – 352с.
1250455
   Статистические методы анализа ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 155с.
1250456
   Статистические методы анализа эффективности затрат и результатов общественного производства.. – М., 1981. – 81с.
1250457
  Федоров-Давыдов Статистические методы в археологии / Федоров-Давыдов. – Москва, 1987. – 215с.
1250458
  Бейли Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли. – Москва : Мир, 1963. – 271с.
1250459
  Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике / В.И. Василевич. – Ленинград, 1969. – 232с.
1250460
  Чини Р.Ф. Статистические методы в геологии : Решение задач в поле и лаборатории / Р.Ф. Чини. – Москва : Мир, 1986. – 185с.
1250461
  Воробьев В.Я. Статистические методы в геохимии / В.Я. Воробьев. – Саратов, 1970. – 256с.
1250462
   Статистические методы в гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 272с.
1250463
  Венецкий И.Г. Статистические методы в демографии / И.Г. Венецкий. – Москва, 1977. – 208с.
1250464
   Статистические методы в задачах испытаний и контроля.. – М., 1979. – 86с.
1250465
  Каминскас В.А. Статистические методы в идентификмации динамических систем / В.А. Каминскас. – Вильнюс, 1975. – 197с.
1250466
  Клейнен Д. Статистические методы в имитационном моделировании / Д. Клейнен. – Москва, 1978. – 335 с.
1250467
  Клейнен Д. Статистические методы в имитационном моделировании. / Д. Клейнен. – М, 1978. – 222с.
1250468
   Статистические методы в инженерных исследованиях.. – М., 1983. – 216с.
1250469
  Иванов А.З. Статистические методы в инженерных исследованиях: (Учеб. пособие). / А.З. Иванов. – М., 1976. – 84с.
1250470
  Иванов А.З. Статистические методы в инженерных исследованиях: Разд. "Регресс. анализ". / А.З. Иванов. – М., 1977. – 79с.
1250471
  Зарова Е.В. Статистические методы в исследовании взаимодействия экономических циклов промышленного производства России и стран Евросоюза // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 10-17. – ISSN 0320-8168
1250472
  Сычева М.В. Статистические методы в исследовании управления имен действия. / М.В. Сычева. – К., 1970. – 29с.
1250473
  Кащенко С.Г. Статистические методы в исторических исследованиях / С.Г. Кащенко. – Л., 1989. – 74с.
1250474
  Лернер Константин Борисович Статистические методы в историческом языкознании : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лернер Константин Борисович; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1973. – 30л.
1250475
  Родионов Н.А. Статистические методы в криминалистике : Автореф... канд. юр.наук: / Родионов Н. А.; МВССО РСФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1970. – 18л.
1250476
  Верещагин М.А. Статистические методы в метеорологии : учеб. пособие / М.А. Верещагин, Э.П. Наумов, К.М. Шанталинский. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 106, [3] с. – Библиогр.: с. 106-107
1250477
  Пановский Г.А. Статистические методы в метеорологии. / Г.А. Пановский, Г.В. Брайер. – Л., 1967. – 243с.
1250478
   Статистические методы в метеорологии.. – Новосибирск
2. – 1969. – 207с.
1250479
   Статистические методы в метеорологии.. – Новосибирск
3. – 1970. – 292с.
1250480
  Пановский Г.А. Статистические методы в метеорологии. / Г.А. Пановский, Г.В. Брайер. – 2-е изд. – Л., 1972. – 209с.
1250481
  Сепетлиев Д.А. Статистические методы в научных медицинских исследованиях. / Д.А. Сепетлиев. – М., 1968. – 419с.
1250482
   Статистические методы в обшщественных науках.. – М., 1982. – 159с.
1250483
  Долинин Н.А. Статистические методы в оптической локации / Н.А. Долинин, А.Ф. Терпугов. – Томск, 1982. – 256 с.
1250484
  Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стэнли; Пер. с англ.Общ.ред.Ю.П.Адлера. – Москва : Прогресс, 1976. – 495с.
1250485
  Снедекор Дж.У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии / Дж.У. Снедекор. – М., 1961. – 504с.
1250486
   Статистические методы в радиоизмерениях / Буйнявичюс, В.-А.В, Карпицкайте, В.-З.Ф, Пятрикис, С.-Р.С. – Москва : Радио и связь, 1985. – 240 с.
1250487
  Пономарев Г.А. Статистические методы в радиофизике : Практикум с применением диалого-вычислительных комплексов / Г.А. Пономарев, В.Н. Пономарева. – Томск : Томский университет, 1989. – 235 с.
1250488
  Журавель Н.М. Статистические методы в системном моделировании промышленного производства / Н.М. Журавель. – Новосибирск, 1981. – 85с.
1250489
   Статистические методы в современной геодинамике Карпато-Динарского региона. – Киев : Наукова думка, 1992. – 248с.
1250490
  Шмидт В.М. Статистические методы в сравнительной флористике / В.М. Шмидт. – Л., 1980. – 176с.
1250491
  Григорьян Эрнест Рубенович Статистические методы в структуре научного исследования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Григорьян Эрнест Рубенович; Ин-т философии АН СССР. – М., 1979. – 18л.
1250492
  Беляев Ю.К. Статистические методы в теории надежности / Ю.К. Беляев. – М., 1978. – 68с.
1250493
   Статистические методы в теории надежности и контроле качества. / Беляев Ю.К. – М., 1973. – 117с.
1250494
  Гейликман Б.Т. Статистические методы в теории фазовых превращений : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Гейликман Б.Т.; Московский гос. пед. институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 7 с.
1250495
  Пугачев В.С. Статистические методы в технической кибернетике / В.С. Пугачев. – М., 1971. – 191с.
1250496
  Кутузов В.А. Статистические методы в управлении качеством продукции / В.А. Кутузов. – М., 1983. – 50с.
1250497
  Ефимова М.Р. Статистические методы в управлении производством / М.Р. Ефимова. – М, 1988. – 151с.
1250498
  Зинченко А.П. Статистические методы в управлении сельскохозяйственным производством / А.П. Зинченко. – Москва : Колос, 1971. – 256 с.
1250499
  Голенко И Д. Статистические методы в экономических системах / И Д. Голенко. – Москва, 1970. – 204с.
1250500
  Егенгельдыев Э. Статистические методы в экономической географии : методические указания / МВиССО Туркменской ССР ; ТГУ им. А.М. Горького ; Э. Егенгельдыев. – Ашхабад : ТГУ им. А.М. Горького, 1983. – 74 с.
1250501
   Статистические методы в экономическом анализе производства.. – Новосибирск, 1968. – 200с.
1250502
   Статистические методы в экспериментальной физике. – Москва : Атомиздат, 1976. – 335 с. : граф.
1250503
  Райская Н.Н. Статистические методы внутриотраслевого анализа. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Райская Н.Н.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1972. – 30л.
1250504
  Смирнов Б.И. Статистические методы выделения ассоциаций химических элементов. / Б.И. Смирнов. – М., 1975. – 64с.
1250505
  Никитин А.А. Статистические методы выделения геофизических аномалий / А.А. Никитин. – Москва : Недра, 1979. – 280с.
1250506
  Болоцкий П.М. Статистические методы выявления внутренних резервов в колхозах : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Болоцкий П.М.; МВО УССР, Харьк. ГУ. – Х., 1955. – 16 с.
1250507
  Федин М.А. Статистические методы генетического анализа. / М.А. Федин. – Москва, 1980. – 208с.
1250508
  Флейс Д. Статистические методы для изучения таблиц долей и пропорций / Д. Флейс. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 317с.
1250509
  Фишер Р.А. Статистические методы для исследования / Р.А. Фишер. – Москва, 1958. – 268 с.
1250510
   Статистические методы для ЭВМ. – Москва : Наука, 1986. – 464 с.
1250511
   Статистические методы и вопросы точности и надежности.. – К., 1965. – 36с.
1250512
   Статистические методы и модели сложных систем.. – К., 1976. – 62с.
1250513
  Крейнин Г.С. Статистические методы и практика их применения в капиталистическом хозяйстве. / Г.С. Крейнин. – М., 1938. – 184с.
1250514
  Алексеев А.А. Статистические методы идентификации объектов / А.А. Алексеев. – Ленинград, 1979. – 103с.
1250515
  Литвинов Е.А. Статистические методы измеения экономичпеской эффективности форм подготовки рабочих кадров. : Автореф... канд.экон.наук: / Литвинов Е.А.; Ростовский ин-т.нар.хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1972. – 19л.
1250516
  Потапов А.В. Статистические методы измерений в экспериментальной ядерной физике / А.В. Потапов, А.Ф. Чернявский. – Москва : Атомиздат, 1980. – 262с.
1250517
  Константинова Лидия Михайловна Статистические методы измерения экономической эффективности общественного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Константинова Лидия Михайловна; МВ и ССО СССР. Всес. заоч. финансово-эконом. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1250518
  Каяйкина М.С. Статистические методы изуения динамики уражайности. (На примере совхозов Ленингр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Каяйкина М.С.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 17л.
1250519
  Бондаренко В.Н. Статистические методы изучения вулканогенных комплексов / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1967. – 136с.
1250520
  Курышева С.В. Статистические методы изучения зависимости в государственной торговле : Автореф... кандидата экон.наук: / Курышева С.В.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1965. – 26л.
1250521
  Урланис Б.Ц. Статистические методы изучения зависисмости явлений / Б.Ц. Урланис. – М., 1956. – 111с.
1250522
  Гусева В.Т. Статистические методы изучения издержек обращения аптечных учреждений. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.600 / Гусева В.Т.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1970. – 24л.
1250523
  Макарова А.Л. Статистические методы изучения издержек обращения по товарным группам в розничной торговле : Автореф... канд. экон.наук: / Макарова А. Л.; МВССО РСФСР, Моск. экон. стат ин-т. – М., 1960. – 20л.
1250524
  Максимова Т.Л. Статистические методы изучения качества учебного процесса в экономическом вузе : Автореф... канд. экон.наук: / Максимова Т. Л.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1972. – 18л.
1250525
  Фрумкина Р.М. Статистические методы изучения лексики / Р.М. Фрумкина. – Москва, 1964. – 116с.
1250526
  Яночкина З.А. Статистические методы изучения пестроцветов. / З.А. Яночкина. – М, 1966. – 144с.
1250527
  Александрова Т.Д. Статистические методы изучения природных комплексов / Т.Д. Александрова. – Москва : Наука, 1975. – 96с.
1250528
  Думнов Д.И. Статистические методы изучения производительности труда в сельском хозяйстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Думнов Д.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Москва, 1960. – 20 с.
1250529
  Гянене М. Статистические методы изучения себестоимости сельскохозяйственной продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: 600 / Гянене М.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1969. – 27л.
1250530
  Фрумкина Р.М. Статистические методы изучения словарного состава : Автореф... канд. филол.наук: / Фрумкина Р.М.; Акад. наук СССР. Отд-ние лит-рны и языка. Ин-т русского языка. – М., 1963. – 14л.
1250531
  Максимова Л.Р. Статистические методы изучения факторов производительности труда (На прим. про. хим. волок.) : Автореф... канд. экон.наук: / Максимова Л. Р.; Моск. экон. стат ин-т, Каф. общ. теор. статист. – М., 1971. – 20л.
1250532
  Ситницки И. Статистические методы изучения факторов урожайности. : Автореф... канд.экон.наук: 600 / Ситницки И.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1971. – 21л.
1250533
  Двинских Н.И. Статистические методы интерполяции и прогноза ионосферных характеристик : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Двинских Н.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1250534
   Статистические методы интерпретации геофизических наблюдений. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – 80с.
1250535
  Гандин Л.С. Статистические методы интерпретации метеорологических данных / Л.С. Гандин, Р.Л. Каган. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 359с.
1250536
  Кудрявцев Б.М. Статистические методы исследования в практике. / Б.М. Кудрявцев. – Казань, 1979. – 88с.
1250537
  Карапетян А.Х. Статистические методы исследования доходов и потребления населения в СССР : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Карапетян А.Х. ; Рост. ГУ. – Ростов-на-Дону, 1968. – 44 с. – Бібліогр.:с.42-44
1250538
   Статистические методы исследования корреляций в экономике.. – М., 1972. – 160с.
1250539
  Сидоров А А. Статистические методы исследования магнитных свойств кристаллов / А А. Сидоров, Р.Н. Плетнев, В.П. Суетин. – Свердловск : АН СССР, 1988. – 142с.
1250540
  Роткоп Л.Л. Статистические методы исследования на электронных моделях / Л.Л. Роткоп. – М., 1967. – 215с.
1250541
  Клоков В.А. Статистические методы исследования потерь в колхозном производстве. : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Клоков В.А.; Ростов. н/Д ин-тут нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1970. – 16л.
1250542
  Сергеев Г.А. Статистические методы исследования природных объектов / Г.А. Сергеев, Д.А. Янутш. – Л., 1973. – 300с.
1250543
  Сажин Ю.В. Статистические методы исследования производственных процессов / Ю.В. Сажин. – Саранск, 1989. – 92с.
1250544
  Рабинович П.М. Статистические методы исследования производственных резервов промышленного предприятия / П.М. Рабинович. – М., 1963. – 228с.
1250545
  Юшанов Сергей Петрович Статистические методы исследования процессов разрушения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Юшанов Сергей Петрович; АН СССР. Сибирск. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 19л.
1250546
  Ванина М.М. Статистические методы исследования розничных цен кохозного рынка. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Ванина М.М.; Иркут. ин-т нар.хоз-ва. – Иркутск, 1974. – 21л.
1250547
  Кендельский М. Статистические методы исследования структуры цен / М. Кендельский. – Москва, 1976. – 144 с.
1250548
   Статистические методы классификации растительности и оценка ее связи со средой.. – Уфа, 1975. – 228с.
1250549
   Статистические методы классификации.. – М.
1. – 1969. – 176с.
1250550
   Статистические методы классификации.. – М.
3. – 1972. – 87с.
1250551
  Левин С.И. Статистические методы контроля и анализа качества источников света / С.И. Левин. – Москва, 1968. – 164 с.
1250552
  Коуден Д.Д. Статистические методы контроля качества / Д.Д. Коуден. – М, 1961. – 623с.
1250553
  Новиков А.С. Статистические методы контроля качества промышленной продукции / А.С. Новиков. – Москва, 1953. – 30с.
1250554
  Лапко А.В. Статистические методы моделирования и принятия решений в развивающихся медико-биологических системах / А.В. Лапко, О.М. Новиков, Л.С. Поликарпов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 216с.
1250555
  Чекотовский Э.В. Статистические методы на основе в Microsoft Excel 2013 : учебное пособие / Э.В. Чекотовский. – Киев : Знання, 2017. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 373-376. – ISBN 978-617-07-0497-9
1250556
   Статистические методы обработки геологоразведочной информации при геохимических поисках месторождений твердых полезных ископаемых. – М., 1988. – 177с.
1250557
  Лазуткин Б.А. Статистические методы обработки гидроакустических сигналов / Б.А. Лазуткин. – К., 1987. – 208 с.
1250558
  Беляев Ю.К. Статистические методы обработки данных о надежности изделий / Ю.К. Беляев. – М., 1987. – 109с.
1250559
  Дементьев Л.Ф. Статистические методы обработки и анализа промыслово-геологических данных / Л.Ф. Дементьев. – Москва : Недра, 1966. – 207с.
1250560
  Бенших Лехосин Зубир (Алжир) Статистические методы обработки и интерпретации геофизической информации, получаемой на полиметаллических месторождениях Северного Алжира : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Бенших Лехосин Зубир (Алжир); МВ и ССО РСФСР. Моск. геол. ин-т. – М., 1979. – 12л.
1250561
  Тарасов Г.П. Статистические методы обработки информации в системах измерения ионизирующего излучения. / Г.П. Тарасов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 207с.
1250562
  Комаров Л.Б. Статистические методы обработки экспериментальных данных / Л.Б. Комаров. – Л.
2. – 1972. – 207с.
1250563
   Статистические методы обработки эмпирических данных.. – М., 1978. – 232с.
1250564
  Ватник П.А. Статистические методы оперативного управления производством / П.А. Ватник. – Москва, 1978. – 240с.
1250565
  Налимов В.В. Статистические методы описания химических и металлургических процессов / В.В. Налимов. – М, 1963. – 60с.
1250566
   Статистические методы определения перспективной потребности в электротехнических изделиях.. – М., 1976. – 64с.
1250567
  Кеслер С.Ш. Статистические методы оптимизации в автоматизированнх системах управления разрабатывающими предприятиями : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Кеслер С.Ш.; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1250568
  Бек Н.Н. Статистические методы оптимизации в экономичских исследованиях. / Н.Н. Бек, Д.И. Голенко. – Москва, 1971. – 136с.
1250569
   Статистические методы оцениваия и проверки гипотез. – Пермь, 1984. – 184с.
1250570
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1986. – 175с.
1250571
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1988. – 169с.
1250572
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1990. – 174с.
1250573
  Гамм А.З. Статистические методы оценивания состояния электроэнергетических систем / А.З. Гамм. – Москва, 1976. – 220 с.
1250574
  Прокофьев В.А. Статистические методы оценки влияния лфакторов на данамику экономических явлений / В.А. Прокофьев. – Саратов, 1982. – 69с.
1250575
  Савельева Д.П. Статистические методы оценки и контроля качества продукции (на прим. тестильн. пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Савельева Д.П.; Моск. экон. стат. ин-т, Каф. общей теории статист. – М., 1971. – 20л.
1250576
  Запсельский В.Я. Статистические методы оценки качества работы промышленных предприятий / В.Я. Запсельский. – К, 1982. – 183с.
1250577
  Павлов И.В. Статистические методы оценки надежности сложных систем по результатам испытаний. / И.В. Павлов. – М., 1982. – 168с.
1250578
  Бельнов В.К. Статистические методы оценки параметров математических моделей химических процессов / В.К. Бельнов. – М., 1991. – 159с.
1250579
  Четыркин Е.М. Статистические методы планирования / Е.М. Четыркин. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1977. – 200с.
1250580
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях / В.А. Вознесенский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1981. – 264с.
1250581
  Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов / В.В. Налимов, Н.А. Чернова. – М, 1965. – 340с.
1250582
   Статистические методы повышения качества. – М., 1990. – 301с.
1250583
  Растригин Л.А. Статистические методы поиска / Л.А. Растригин. – Москва, 1968. – 376с.
1250584
  Кабанова О.В. Статистические методы построения физико-химических моделей металлургических процессов / О.В. Кабанова. – М., 1989. – 215с.
1250585
  Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул : Учеб. пособие для студ. втузов / Е.Н. Львовский. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 224 с.
1250586
  Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул / Е.Н. Львовский. – Москва : Высш. школа, 1988. – с.
1250587
  Ицкович Э.Л. Статистические методы при автоматизации производства / Э.Л. Ицкович. – М.-Л., 1964. – 192с.
1250588
  Абдуллаев Р.А. Статистические методы при интерпретации сейсмических наблюдений / Р.А. Абдуллаев. – Баку : Азгиз, 1966. – 151 с. – Библиогр.: с. 147-148
1250589
  Григоренко А.Г. Статистические методы при разведке недр / А.Г. Григоренко. – Киев : Техніка, 1974. – 208с.
1250590
  Ткачук Э.И. Статистические методы при решении инженерно-геологических задач / Э.И. Ткачук. – Новочеркасск, 1975. – 98с.
1250591
  Бугаец А.Н. Статистические методы принятия решений при поисках и оценке пегматитов по геохимическим данным / А.Н. Бугаец. – Москва : Недра, 1970. – 128с.
1250592
  Зальцберг Э.А. Статистические методы прогноза естественного режима уровня грунтовых вод / Э.А. Зальцберг. – Ленинград : Недра, 1976. – 101с.
1250593
  Гресько П.Д. Статистические методы прогноза перемещения тропических циклонов Атлантического океана / П.Д. Гресько. – Обнинск, 1975. – 88с.
1250594
  Груза Г.В. Статистические методы прогноза перемещения тропических циклонов Атлантического океана / Г.В. Груза, П.Д. Гресько. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 134с.
1250595
   Статистические методы прогноза погоды.. – Обнинск, 1975. – 102с.
1250596
  Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – М., 1975. – 184с.
1250597
  Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1977. – 200с.
1250598
  Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования : Учебное пособие / Т.А. Дуброва. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 206 с. – ISBN 5-238-00497-4
1250599
  Редкозубов С.А. Статистические методы прогнозирования в АСУ / С.А. Редкозубов. – М., 1981. – 151с.
1250600
  Новоселов В.С. Статистические методы прогнозирования экономических явлений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Новоселов В.С.; Москов. инж.-экон. ин-т. – М., 1970. – 23л.
1250601
  Жданов В.С. Статистические методы проектирования автоматизированных систем централизованного контроля и управления / В.С. Жданов. – М., 1976. – 64с.
1250602
  Уайт Э. Статистические методы работы с электронными документами в библиотечной сфере, или Э-метрики = E-Metrics for library and Information Professionals : Как использовать данные для управления и оценки электронных ресурсов и фондов / Эндрю Уайт, Эрик Джива Камаль; пер. с англ. А.И. Земскова; науч. ред. перевода Я.Л. Шрайберг. – Москва : Омега-Л, 2006. – 393с. – Параллел. титул. лист на англ. языке. – ISBN 5-365-00248-2
1250603
  Родионов Д.А. Статистические методы разграничения геологических объектов по комплексу признаков / Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1968. – 158с.
1250604
  Архипов С. Статистические методы расчета страховых запасов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 48-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1250605
  Грязнов В.М. Статистические методы расчета термодинамических величин / В.М. Грязнов. – М, 1949. – 154с.
1250606
  Клейман Е.А. Статистические методы регулирования и контроля качества. / Е.А. Клейман. – М, 1966. – 116с.
1250607
  Чесалов С.М. Статистические методы решения гидрогеологических задач на ЭВМ / С.М. Чесалов, Б.А. Шмагин. – Москва : Недра, 1989. – 173с.
1250608
  Литвинова Н Н. Статистические методы решения некоторых линейных оптических задач. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Литвинова Н.Н,; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1250609
  Голенко И Д. Статистические методы сетевого планирования и управления / И Д. Голенко. – Москва, 1968. – 400 с.
1250610
   Статистические методы теории управления.. – М., 1978. – 346с.
1250611
  Шиндовский Э. Статистические методы управления качеством. / Э. Шиндовский, О. Шорц. – М., 1976. – 599с.
1250612
  Загладина С.М. Статистические методы учета и анализа мирохозяйственных связей: макроэконом. подход / С.М. Загладина, Ю.Н. Иванов. – М., 1983. – 272с.
1250613
   Статистические методы.. – Пермь, 1980. – 230с.
1250614
   Статистические методы.. – Пермь, 1982. – 191с.
1250615
   Статистические методыв метеорологии.. – Новосибирск
1. – 1969. – 291с.
1250616
  Овчинников Э.В. Статистические модели в вузе и вопросы создения интегрированной системы обработки данных : Автореф... канд. экон.наук: / Овчинников Э. В.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23с. – Бібліогр.:с.22-23
1250617
  Крамбейн У. Статистические модели в геологии / У. Крамбейн, Ф. Грейбилл. – Москва : Мир, 1969. – 398с.
1250618
   Статистические модели в оптимальном отраслевом планировании.. – М., 1975. – 191с.
1250619
  Розин Б.Б. Статистические модели в экономическом анализе, планировании и управлении непрерывными производствами / Б.Б. Розин, В.М. Соколов, М.А. Ягольницер; Отв.ред.В.В. Кулешов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 255 с.
1250620
  Шелутко В.А. Статистические модели и методы исследования многолетних колебаний стока / В.А. Шелутко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 159 с.
1250621
   Статистические модели и многокритериальные задачи принятия решений.. – М., 1979. – 184с.
1250622
  Прохоров Ю.Н. Статистические модели и рекуррентное предсказание речевых материалоав / Ю.Н. Прохоров. – И., 1984. – 239с.
1250623
  Гольцман Ф.М. Статистические модели интерпретации / Ф.М. Гольцман. – Москва : Наука, 1971. – 328с.
1250624
  Голубенцев А.Ф. Статистические модели квазирегулярных радиофизических и оптических структур / А.Ф. Голубенцев. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 114 с.
1250625
  Артемьев Д.Е. Статистические основы выбора изоляции линий электропередачи высших классов напряжения / Д.Е. Артемьев. – М.-Л., 1965. – 376с.
1250626
  Данг Дык Хау Статистические оценки неизвестного среднего для однородных случайных полей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Данг Дык Хау; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 119л. – Бібліогр.:л.115-119
1250627
  Данг Дык Хау Статистические оценки неизвестного среднего для однородных случайных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Данг Дык Хау ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
1250628
  Трофимчук Светлана Юрьевна Статистические оценки неизвестного среднего и коэффициентов регресии случайных процессов наблюдаемых в случайные моменты времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Трофимчук Светлана Юрьевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1250629
  Трофимчук Светлана Юрьевна Статистические оценки неизвестного среднего и коэффициентов регрессии случайных процессов, наблюдаемых в случайные моменты времени : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Трофимчук Светлана Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 92л. – Бібліогр.:л.87-92
1250630
  Калниньш А.А. Статистические оценки проблемы раскраски графов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Калниньш А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та мат. – Новосибирск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.16-19
1250631
  Орешкина Н.С. Статистические оценки пространственной изменчивости свойств почв / Н.С. Орешкина. – М., 1988. – 112с.
1250632
  Конончук Д.П. Статистические оценки спектра случайных процессов и полей при наличии наблюдений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Конончук Д.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 14 с.
1250633
  Конончук Л.П. Статистические оценки спектра случайных процессов и полей при наличии пропусков наблюдений : Дис... канд. физ-матнаук: / Конончук Л.П.; КГУ. – Киев, 1971. – 109л. – Бібліогр.:л.105-109
1250634
  Рахимов Гайрат Махкамович Статистические оценки спектральных характеристик случайных процессов и полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Рахимов Гайрат Махкамович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1250635
  Арсеньев К.И. Статистические очерки России / Соч. Константина Арсеньева. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1848. – [10], 503 с. табл.


  В РГБ есть єлектр. ресурс
1250636
  Арсеньев К.И. Статистические очерки России / Соч. Константина Арсеньева. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1848. – [10], 503 с. табл. – Отличие - переплет


  В РГБ есть єлектр. ресурс
1250637
  Акимович Н.Н. Статистические показатели в климатологии : конспект лекции для студентов заочного факултета / Акимович Н.Н. ; Одес. гидрометеорологич. ин-т, Каф. климатологии и физической географии. – Одесса, 1959. – 32 с.
1250638
  Глисин Ф.Ф. Статистические показатели в управлении научно-техническим прогрессом / Ф.Ф. Глисин. – Москва, 1988. – 62 с.
1250639
  Яковлева Г.М. Статистические показатели и методы изучения отдельных сторон технического прогресса в промышленности. (По материалам заводов хим. волокон УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Яковлева Г.М. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 19 c.
1250640
  Каждан Светлана Леонидовна Статистические показатели производительности труда в черной металлургии и методика анализа их прироста по факторам : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Каждан Светлана Леонидовна; Киевский институт нар. хоз. – К., 1980. – 24л.
1250641
  Харламов А.И. Статистические показатели темпов экономического развития / А.И. Харламов. – М, 1962. – 46с.
1250642
   Статистические показатели экономического положения каеиталистических стран (1950-1955 гг.).. – М., 1956. – 84с.
1250643
  Кортунов В.А. Статистические приемы обработки геофизической информации / В.А. Кортунов. – Владивосток
1. – 1979. – 76с.
1250644
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН ЭстССР
Ч. 1. – 1973. – 80 с.
1250645
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН ЭстССР
Ч. 3. – 1973. – 125 с.
1250646
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН СЭстССР
Ч. 2. – 1974. – 88 с.
1250647
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН ЭстССР
Ч. 4. – 1975. – 105 с.
1250648
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии. Дополнения и регистры / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН СССР, 1975. – 64 с.
1250649
  Большаков И.А. Статистические проблемы выделения потока сигналов из шума / И.А. Большаков. – Москва, 1969. – 464с.
1250650
  Алехин Ю.М. Статистические прогнозы в геофизике / Ю.М. Алехин. – Ленинград, 1963. – 87с.
1250651
  Евдокимов В.Г. Статистические программы для микрокалькулятора "Электроника-З-21" / В.Г. Евдокимов. – Сыктывкар, 1981. – 80с.
1250652
   Статистические процессы в ядерных реакциях.. – Ташкент : Фан, 1985. – 163с.
1250653
  Машихин Е.А. Статистические публикации в СССР / Е.А. Машихин, В.М. Симчера. – М., 1975. – 280с.
1250654
  Коган Р.И. Статистические ранговые критерии в геологии / Р.И. Коган, Ю.П. Белов, Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1983. – 137с.
1250655
  Гуриков Ю.В. Статистические распределения в жидкостях. : Автореф... Кад.физ-мат.наук: / Гуриков Ю.В.; Белорус.гос.ун-т. – Л, 1962. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1250656
  Павлова Е.И. Статистические расчеты элементов гидротехнических сооружений / Е.И. Павлова. – Ташкент, 1984. – 124с.
1250657
  Родионов Д.А. Статистические решения в геологии / Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1981. – 231с.
1250658
  Бондаренко В.Н. Статистические решения некоторых задач геологии / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 247с.
1250659
  Харченкод А.П. Статистические решения нелинейных уравнений физики плазмы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Харченкод А.П.; МГУ. – М, 1980. – 11л.
1250660
  Громыко Г.Л. Статистические ряды в экономических и экономико-географических исследованиях / Г.Л. Громыко. – М., 1974. – 264с.
1250661
   Статистические сведения за 1888 и 1889 гг. по Юго-Западному Горному округу / Сост. Л.П. Долинский // К геологии Керченского полуострова / Н. Андрусов. – Одесса, 1886. – Ч. 2 : Геологическое строение западной половины Керченского полуострова. – 31с.
1250662
   Статистические сведения к отчету о состоянии Тифлисской 1-й мужской гимназии за 1895 год // Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1896. – 18 с., 4 л. табл.
1250663
   Статистические сведения о транспортных страхованиях за 1924-25 операц. год.. – М., 1928. – 32с.
1250664
  Никольский Н.В. Статистические сведения о Чемерисах за 1911 год, с указателем литературы о них и изданий на черемисском языке / Н.В. Никольский. – Казань : Центр. тип., 1912. – 88 с.
1250665
   Статистические сведения по страхованию животных за 1925-26 год.. – Москва, 1929. – 177 с.
1250666
   Статистические сведения по страхованию с.х. культур от градобития.. – М., 1929. – 115с.
1250667
   Статистические сведения по страхованиям от огня за 1925-26 оп. год.. – М.
1. – 1929. – 172с.
1250668
   Статистические сведения по учебным заведениям Кавказского учебного округа за пятнадцатилетний период 1879-1893 г.. – 146с.
1250669
  Захожай В.А. Статистические свойства ближайших звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Захожай В.А.; АН СССР, главн. астономич. обсерватория. – Л., 1987. – 12л.
1250670
  Сергеенко Н.П. Статистические свойства вариаций критической частоты слоя F2. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Сергеенко Н.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1250671
  Игнатюк Анатолий Владимирович Статистические свойства возбужденных ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Игнатюк Анатолий Владимирович; Объедин. ин-т ядер. исслед. 4-11444. – Дубна, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1250672
  Лутовинов В.С. Статистические свойства квантовых систем / В.С. Лутовинов. – Москва : МИРЭА, 1988. – 80 с.
1250673
  Ольшевский В.В. Статистические свойства морской реверберации / В.В. Ольшевский. – М., 1966. – 203с.
1250674
  Иванов А.В. Статистические свойства оценок параметров в нелинейных моделях регрессии : Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов А.В.; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 122л. – Бібліогр.:л.117-122
1250675
  Кросиньяни Б. Статистические свойства рассеянного света : пер. с англ. / Б. Кросиньяни. – Москва : Наука, 1980. – 207 с.
1250676
  Аракелян С.М. Статистические свойства рассеянного света и предельная пространственная когерентность лазерных пучков : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Аракелян С.М. ; МГУ. – Москва, 1975. – 21 с. – Бібліогр.:с.18
1250677
  Корнилов Евгений Иванович Статистические свойства решеточных моделей линейных и разветвленных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Корнилов Евгений Иванович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 7л.
1250678
  Всехсвятская И.С. Статистические свойства сигналов, отраженных от ионосферы / И.С. Всехсвятская. – Москва : Наука, 1973. – 135 с.
1250679
   Статистические свойства систем кулоновских частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цепляев В. И,; Цепляев В. И,; Ун-т дружбы народов. – М., 1964. – 4л.
1250680
  Лопатин А.К. Статистические свойства финансового рынка Украины : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 136-149 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
1250681
  Эстреле О.В. Статистические свойства химических связей и температурная зависимость скорости эволюции открытых физико-химических систем / О.В. Эстреле. – Алма-Ата, 1980. – 46с.
1250682
  Фесенко Б.И. Статистические способы исследования двойных и кратных звезд. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фесенко Б.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 9л.
1250683
   Статистические справочные издания государственных органов статистики стран Европы : Аннотированный каталог. – Москва, 1991. – 32с.
1250684
  Лившиц Ф.Д. Статистические таблицы / Ф.Д. Лившиц. – М., 1958. – 138с.
1250685
  Келли Т.Л. Статистические таблицы / Т.Л. Келли. – Москва, 1966. – 195 с.
1250686
   Статистические таблицы о состояние городов Российской империии. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства внутр. дел, 1852. – 39 с.
1250687
   Статистические таблицы составленные в Статистическом Отделении Совета Министерства Внутренних Дел, по сведениям за 1849 год. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства Внутренних Дел, 1852. – 29 с., 5 табл


  Планы и чертежи с изображениями древнего укрепления Старого Киева, Новгородского Кремля, башен в Новгороде, развалин каменного Кремлевского замка в Пскове, видов Печерского монастыря, видов крепости в Коломне, Гдове, Ямбурге, Якутске, наружных фасадов ...
1250688
  Лорентц Г.А. Статистические теории в термодинамике : лекции / пер. с фр. / Г.А. Лорентц. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1935. – 155 с.
1250689
  Власов А.А. Статистические функции распределения / А.А. Власов. – Москва : Наука, 1966. – 356 с.
1250690
  Венсел В.В. Статистические характеристики вариационных рядов и дисперсионный анализ / В.В. Венсел. – Таллин, 1988. – 94с.
1250691
  Ямпольский В.С. Статистические характеристики медленных замираний на средних волнах в ночное время : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Ямпольский В.С.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 19л.
1250692
  Мамонтов Н.В. Статистические характеристики относительной влажности воздуха в различные часы суток на территории СССР / Н.В. Мамонтов. – М., 1982. – 228с.
1250693
  Мазурин Н.Ф. Статистические характеристики пограничного слоя атмосферы, полученные с помощью автоматизированного измерительного комплекса высотной метеорологической мачты : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Мазурин Н. Ф.; ГУ гидрометорол. службы при СМ СССР, Ин-т эксперим. метеороло. – Обнинск, 1974. – 16л.
1250694
  Кривоносов А.И. Статистические характеристики поликристаллических терморезисторов / А.И. Кривоносов, В.Я. Кауфман. – Москва, 1976. – 118 с.
1250695
  Всехсвятская И.С. Статистические характеристики сложных сигналов и некоторые эффективные параметры ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Всехсвятская И.С.; Ленингр. гос. ун-т. – М., 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1250696
  Бакина О.П. Статистические характеристики суточных сумм осадков на территории СССР / О.П. Бакина, Л.Г. Корулина; Под ред.Н.В.Мамонтова. – Москва : Гидрометеоиздат, 1980. – 225с.
1250697
  Мамонтов Н.В. Статистические характеристики температуры воздуха в различные часы суток на территории СССР / Н.В. Мамонтов. – М., 1979. – 215с.
1250698
  Абдуллаев Р.А. Статистические характеристики фотодетектирования многочастотного и модулированного лазерного излучения : Автореф... Канд. физ-мат. наук: 01.04.01 / Абдуллаев Р.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 18л.
1250699
  Фролов Э.М. Статистические характеристики электроприводов с трехфазными асинхронными двигателями / Э.М. Фролов. – Чебоксары, 1985. – 75 с.
1250700
  Лопатин А.К. Статистические циклы числовых рядов курса USD-UAH и их качественная характеристика : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.К. Лопатин, О.Б. Черненко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 142-150 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1250701
  Старших В.В. Статистические экспериментальные и теоретические исследования пластического деформирования металлов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Старших В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1250702
  Вулис Л.А. Статистические электроинтеграторы и их применение к моделированию нелинейных явлений переноса. / Л.А. Вулис, А.Т. Лукьянов. – Москва, 1959. – 15с.
1250703
   Статистические электроинтеграторы и их применение.. – Алма-Ата, 1980. – 218с.
1250704
  Вулис Статистические электроинтеграторы и их применние к моделированию нелинейных явлений переноса / Вулис Л.А. Лукьянов А.Т. – Москва, 1959. – 15 с.
1250705
  Повзнер Александр Александрович Статистические электронные и магнитные свойства парамагнетиков с сильными кулоновскими корреляциями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Повзнер Александр Александрович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1250706
  Стрижевски В.Д. Статистические эффекты при нелинейном рассеянии света / В.Д. Стрижевски. – 165-171с.
1250707
  Ахманов С.А. Статистические явления в нелинейной оптике / С.А. Ахманов, А.С. Чиркин. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 128 с.
1250708
  Боровицкий И С. Статистические явления в системах с периодически меняющимися параметрами : автореф. дис. ... канд.физико-матем. наук / Боровицкий С.И. – Горький, 1950. – 7 с.
1250709
  Уриг Р. Статистическиеметоды в физике ядерных реакторов / Р. Уриг. – М., 1974. – 400с.
1250710
  Андреев Юрий Викторович Статистический алгоритм оценивания параматров и его применение для решения некоторых геофизических задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Андреев Юрий Викторович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Физ.фак. – Л., 1975. – 22л.
1250711
  Глинский В.В. Статистический анализ : учебн. пособ. / В.В. Глинский, В.Г. Ионин. – 2-е изд. перераб. и дололн. – Москва : Филинъ, 1998. – 264с. – ISBN 5-89568-089-5
1250712
  Луговенко В.Н. Статистический анализ аномального магнитного поля СССР. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.12 / Луговенко В.Н.; Ин-т земного магн.ионосферы и распр.радиоволн. – М, 1977. – 37л.
1250713
  Луговенко В.Н. Статистический анализ аномального магнитного поля территории СССР / В.Н. Луговенко. – Москва : Наука, 1974. – 200с.
1250714
  Межов А.Е. Статистический анализ астроследящих систем методами марковских процессов и цепей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Межов А.Е. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
1250715
  Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях / В.Ю. Урбах. – М., 1975. – 295с.
1250716
  Миллер Р. Статистический анализ в геологических науках / Р. Миллер, Дж. Кан. – Москва : Мир, 1965. – 484с.
1250717
   Статистический анализ в демографии.. – М., 1980. – 165с.
1250718
  Гришин В.К. Статистический анализ в экспериментальной физике (атомная и ядерная физика) / В.К. Гришин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1986. – 83 с.
1250719
  Малахова Т.А. Статистический анализ влияния индикаторов экономического кризиса на оценку кредитного риска // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 9. – С, 21-25. – ISSN 0320-8168
1250720
  Чепурин Е.В. Статистический анализ восстанавливаемых систем / Е.В. Чепурин. – Москва : Знание, 1983. – 96 с.
1250721
  Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон. – Москва : Мир, 1976. – 757 с.
1250722
  Кушнир А.Ф. Статистический анализ геофизических полей / А.Ф. Кушнир, С.В. Мостовой. – К., 1990. – 274с.
1250723
  Минаков А.А. Статистический анализ гравитационного микролинзирования / А.А. Минаков, В.Г. Вакулик ; НАНУ, Радиоастрономический ин-т. – Киев : Наукова думка, 2010. – 262 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0884-8
1250724
  Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии : В 2-х кн. / Дж.С. Дэвис. – Москва : Недра. – ISBN 0-471-08079-9; 5-247-02121-5; 5-247-02122-3
Кн. 1. – 1990. – 319 с.
1250725
   Статистический анализ данных о ПЭВМ и их программном обеспечении.. – М., 1989. – 40с.
1250726
  Литтл А Р.Дж. Статистический анализ данных с пропусками. / А Р.Дж. Литтл, Д.Б. Рубин. – М., 1991. – 333с.
1250727
  Николаев Вадим Сергеевич Статистический анализ деформируемых регистрационных сред : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Николаев Вадим Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 196л. – Бібліогр.:л.186-196
1250728
  Николаев В.С. Статистический анализ деформируемых регистрирующих сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Николаев В. С.; КГУ. – К., 1989. – 12л.
1250729
  Бурла М.П. Статистический анализ динамики величины, межотраслевых и территориальных различий заработной платы в Приднепровском регионе // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 33-36 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1250730
  Горбенко Ю.А. Статистический анализ динамики морской экосистемы микроорганизмов / Ю.А. Горбенко, И.И. Крышев. – Киев : Наукова думка, 1985. – 143 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 135-137
1250731
  Ломовацкий Г.И. Статистический анализ затрат рабочего времени и качества обслуживания на предериятиях торговли и бытового обслуживания. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Ломовацкий Г.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 20л.
1250732
  Алиев Т.А. Статистический анализ и кодирование многомерных случайных процессов в реальном масштабе времени / Т.А. Алиев. – Баку, 1982. – 259 с.
1250733
   Статистический анализ и математическое моделирование фитоценотических систем.. – Уфа, 1982. – 156с.
1250734
   Статистический анализ и обработка экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1988. – 77с.
1250735
   Статистический анализ и оптимализация следящих систем.. – М., 1977. – 360с.
1250736
  Репинская Р.П. Статистический анализ и прогноз хода давления внутри месяца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.698 / Репинская Р.П.; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 22л.
1250737
  Кристинков Д.С. Статистический анализ и синтез линейных непрерывных систем / Д.С. Кристинков. – Рига, 1977. – 99с.
1250738
  Поцелуев А.В. Статистический анализ и синтез сложных динамических систем / А.В. Поцелуев. – М., 1984. – 205с.
1250739
  Каджазнуни Л.К. Статистический анализ индивидуального стиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Каджазнуни Л.К.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 30л.
1250740
  Пасхавер Б.И. Статистический анализ интенсификации сельского хозяйства. / Б.И. Пасхавер. – М, 1969. – 140с.
1250741
  Кузнецова Г.И. Статистический анализ информации о качестве продукции с применением ЭВМ. : Автореф... канд.экон.наук: 607 / Кузнецова Г.И.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1971. – 27л.
1250742
  Зудин О.С. Статистический анализ информации о радиоактивном загрязнении океана / О.С. Зудин, Б.А. Нелепо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 112с.
1250743
  Панчук А.В. Статистический анализ использований основных производственных фондов строительства. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Панчук А.В.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 25л.
1250744
  Тихонова Н.О. Статистический анализ как инструмент оценки качества фондов : опыт разработки и применения / Наталья Тихонова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 8 (194). – С. 23-30. – ISSN 1727-4893


  О статистической оценке качества иностранного книжного фонда Российской национальной библиотеки.
1250745
  Абуладзе Л.Б. Статистический анализ лексики прозы Важа-Пшавела. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абуладзе Л.Б.; Ин-т языкознания АН Груз ССР. – Тбилиси, 1967. – 23л.
1250746
   Статистический анализ морфологии литовских гезетно-журнальных текстов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Жилинскене В. Ю,; Жилинскене В. Ю,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1979. – 24л.
1250747
  Дубков Александр Александрович Статистический анализ негауссовых моделей процессов и систем в радиофизике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Дубков Александр Александрович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 25л.
1250748
  Лимер Э.Э. Статистический анализ неэкспериментальных данных / Э.Э. Лимер. – М., 1983. – 381с.
1250749
  Симеу Пана Статистический анализ полжения рабочего класса Кипра. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Симеу Пана; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1983. – 23л.
1250750
  Кокс Д. Статистический анализ последовательностей событий / Д. Кокс, П. Льюис. – М, 1969. – 312с.
1250751
  Трудова М.Г. Статистический анализ природоохранной деятельности в регионе / М.Г. Трудова. – Москва : Московский университет, 1989. – 147 с.
1250752
  Поль Акера Ольведо Статистический анализ проблем образования населения Африки (на примере Уганды) : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.11 / Поль Акера Ольведо; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1985. – 20л.
1250753
  Боровко Н.Н. Статистический анализ пространственных геологических закономерностей / Н.Н. Боровко. – Ленинград : Недра, 1971. – 174с.
1250754
  Бернштейн А.В. Статистический анализ результатов групповых наблюдений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Бернштейн А.В.; АН СССР. – М, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1250755
  Бородкин Ф.М. Статистический анализ связей экономических показателей : Автореф... канд. экон.наук: / Бородкин Ф.М.; Новосиб. гос. ун-т. Кафедра по применению матем. методов в экономике. – Новосибирск, 1966. – 24л.
1250756
  Китаев В.Б. Статистический анализ систем синхронной обработки виброакустических сигналов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Китаев В.Б.; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1988. – 15л.
1250757
  Леоненко Н.Н. Статистический анализ случайных полей / Н.Н. Леоненко, А.В. Иванов. – Киев : Вища школа, 1986. – 216 с.
1250758
  Апанасович В.В. Статистический анализ случайных потоков в физическом эксперименте / В.В. Апанасович. – Минск : Университетское, 1988. – 254 с.
1250759
  Жуковский Е.Е. Статистический анализ случайных процессов в приложении к агрофизике и агрометеорологии / Е.Е. Жуковский. – Л., 1976. – 407с.
1250760
  Даукш И.А. Статистический анализ состояния суицида в Республике Беларусь / И.А. Даукш, Н.Ю. Королева // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-67. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проводиться статистичний аналіз динаміки кількості зареєстрованих суїцидальних випадків у Республіці Білорусь за період 1990-2006 рр. Вивчаються статевовікові коефіцієнти смертності від суїциду в регіональному розрізі. Здійснюється моделювання ...
1250761
  Кварацхелиа Г.Ш. Статистический анализ стиля речи. (На материале груз. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 681 / Кварацхелиа Г.Ш.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 26л.
1250762
  Дюльдин А.А. Статистический анализ структуры таксономических и экологических групп животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Дюльдин А.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1250763
  Юзбашев М.М. Статистический анализ тенденций и колеблемости / М.М. Юзбашев, А.И. Манелля. – М., 1983. – 207с.
1250764
  Заболотный В.Н. Статистический анализ трудовой активности рабочих предприятий : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Заболотный В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 26 с.
1250765
  Мардиа К. Статистический анализ угловых наблюдений / К. Мардиа. – Москва, 1978. – 239с.
1250766
  Гладун А.Н. Статистический анализ учебно-воспитального процесса в вузе на базе социологических обследований : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Гладун А.Н.; Киев ин-т народ.хоз-ва. – К, 1985. – 23л.
1250767
  Кепежинскас Казимир Бернардович Статистический анализ хлоритов и их парагенетические типы : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кепежинскас Казимир Бернардович; Новосиб. гос. ун-. Учен. совет по геол.-мин. наукам. – Новосибирск, 1965. – 28л.
1250768
   Статистический анализ экономических временных рядов и прогнозирование.. – М., 1973. – 295с.
1250769
   Статистический анализ экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1987. – 144с.
1250770
  Савченко В.А. Статистический вывод некоторых особщенных уравнений гидродинамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Савченко В. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 14л.
1250771
  Бурлин В.Ф. Статистический детектив / В.Ф. Бурлин. – Киев, 1988. – 334с.
1250772
   Статистический ежегодник мирового хозяйства.. – М., 1922. – 290с.
1250773
   Статистический ежегодник по мировому сельскому хозяйству.. – М., 1932. – 1014с.
1250774
   Статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1956.. – М., 1957. – 544с.
1250775
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии. 1978., 1978. – 202с.
1250776
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии. 1979 г., 1979. – 211с.
1250777
   Статистический ежегодник социалистической республики Румынии.1969., 1969. – с.
1250778
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии.1980, 1980. – 224с.
1250779
   Статистический ежегодник Социалистической Федеративной Республики Югославии. 1967.. – Белград, 1967. – 264с.
1250780
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Жкономической Взаимопомощи.1983. – М., 1983. – 472с.
1250781
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. – М., 1984. – 456с.
1250782
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. – М., 1985. – 487с.
1250783
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. – Москва, 1988. – 511 с.
1250784
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – М., 1974. – 488с.
1250785
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – М., 1986. – 461с.
1250786
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – М., 1987. – 462с.
1250787
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – М., 1989. – 495с.
1250788
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1971.. – М., 1971. – 453с.
1250789
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1972.. – М., 1972. – 480с.
1250790
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1976.. – М., 1976. – 496с.
1250791
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1982.. – М., 1982. – 472с.
1250792
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1970.. – М., 1970. – 464с.
1250793
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1973.. – М., 1973. – 512с.
1250794
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1977.. – М., 1977. – 480с.
1250795
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1978.. – М., 1978. – 490с.
1250796
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1979.. – М., 1979. – 536с.
1250797
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1980.. – М., 1980. – 496с.
1250798
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1981. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 496 с.
1250799
   Статистический ежегодник стран-членов СЭВ. 1990 г.. – М., 1990. – 663с.
1250800
   Статистический ежегодник. 1969.. – Варшава, 1969. – 64с.
1250801
   Статистический ежегодник. 1973.. – Будапешт, 1975. – 496с.
1250802
   Статистический ежегодник.1974.. – Будапешт, 1976. – 491с.
1250803
   Статистический и экономико-математический анализ сельскохозяйственного производства.. – М., 1969. – 152с.
1250804
  Иноземцев А.Г. Статистический импульсно-фазовый метод определения скорости распространения ультразвука. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Иноземцев А.Г.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 19л.
1250805
  Головинский В.В. Статистический контроль качества за рубежом / В.В. Головинский. – М., 1957. – 152с.
1250806
   Статистический контроль качества продукции на основе принципа распределения приоритетов.. – М., 1991. – 223с.
1250807
  Жуков Н.И. Статистический контроль качества спектральных определений содержаний химических элементов в горных породах : теория и методика прикладных геохимических исследований // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1985. – С. 55-61 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1250808
  Янсон А.И. Статистический кооперационный контроль качества в производстве мебели / А.И. Янсон, Э.Р. Янсон. – М., 1974. – 60с.
1250809
  Петрова Н.Н. Статистический метод : Методика и опыт / Н.Н. Петрова, С.А. Сухинин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 51-55 : Схема. – ISSN 0016-7207
1250810
  Клюкин П.Н. Статистический метод в анализе проблем "социальной экономии" в работах Н.Д. Кондратьева и Е.Е. Слуцкого // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 115-124. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1250811
  Петрова Н.Н. Статистический метод в обучении географии : Методика и опыт / Н.Н. Петрова, С.А. Сухинин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 39-46. – ISSN 0016-7207
1250812
  Любович Н.Н. Статистический метод в приложении к истории / Н. Любович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. округа, 1901. – 17 с.
1250813
  Гордеев А.Ю. Статистический метод для идентификации анонимных карт // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 24-28. – ISSN 2075-1893


  Описан метод статистического анализа для идентификации анонимных карт на примере исследований карт-портоланов. Описано метод статистичного аналізу для ідентифікації анонімних карт на прикладі дослідження карт-портоланів. A method of statistical ...
1250814
  Панин В.В. Статистический метод обработки экспериментальных данных о кипении водных растворов полимеров / В.В. Панин, Ф.А. Кривошей, А.А. Сёмин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 1025-6415
1250815
  Левин В.И. Статистический надежностный синтез автоматов / В.И. Левин. – Рига, 1974. – 282 с.
1250816
  Демчук М.И. Статистический одноквантовый метод в оптико-физическом эксперименте / М.И. Демчук, М.А. Иванов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1981. – 176 с.
1250817
  Душутин Н.К. Статистический подход к динамике множественного рождения адронов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Душутин Н.К.; Объд.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1974. – 14л.
1250818
  Алексеев Б.В. Статистический подход к описанию макроскопических систем / Б.В. Алексеев. – Москва : МИХМ, 1987. – 104 с.
1250819
  Петров А.П. Статистический подход к решению операторных уравнений первого рода и вопросы корректности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петров А.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1250820
  Лощинин Михаил Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / Лощинин Михаил, Сотник Ирина, Маценко Александр // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Впервые получено распределение потребителей по объему использованной воды на примере города Сумы в 2001-2006 годах. Показано, что это распределение хорошо воспроизводится во времени, характеризуется монотонно спадающей плотностью и неоднородно, что ...
1250821
  Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1969. – 232 с.
1250822
  Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1976. – 272 с.
1250823
  Соболевский Н.М. Статистический расчет взаимодействия нуклонов и П-мезонов с веществом на основе каскадно-испарительной модели ядерных реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Соболевский Н.М.; Ин-т биофизики. – М., 1972. – 16л.
1250824
  Грачев В.П. Статистический расчет некоторых плоских нерегулярных перекрытий : Автореф... канд. техн.наук: / Грачев В. П.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1967. – 20л.
1250825
  Пушкин Б.А. Статистический расчет плоских струтурных перекрытий массового строительства. : Автореф... Канд.техн.наук: 05022 / Пушкин Б.А.; МВ и ССО РСФСР.-Новочеркасский политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1973. – 24л.
1250826
  Пелегрэн М. Статистический расчет следящих систем. / М. Пелегрэн. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 223 с.
1250827
   Статистический сборник "Народное хозяйство Самаркандской области".. – Самарканд, 1967. – 355с.
1250828
   Статистический сборник Екатеринославской губернии.. – Екатеринослав, 1925. – 827с.
1250829
   Статистический сборник Народного Комиссариата путей сообщений.. – М., 1920. – 80с.
1250830
   Статистический сборник по вопросам труда и заработной платы в европейских социалистических странах.. – М., 1959. – 199с.
1250831
   Статистический сборник по государственному бюджету и денежному обращению за 1922-23 и 1-е полугодие 1923-24 бюдж. гг.. – М., 1924. – 94с.
1250832
   Статистический сборник.. – К., 1925. – 503с.
1250833
  Чап М. Статистический сборник. / М. Чап, С. Дубский. – Прага, 1969. – 146с.
1250834
  Репин В.Г. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем / В.Г. Репин. – М., 1977. – 432с.
1250835
   Статистический словарь. – Будапешт, 1961. – 171с.
1250836
   Статистический словарь. – Москва, 1965. – 708с.
1250837
   Статистический словарь.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 621с.
1250838
  Труш Николай Николаевич Статистический спектральный анализ стационарных случайных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Труш Николай Николаевич; МГУ. – М., 1981. – 14л.
1250839
  Меркулов А.В. Статистический спектрогелиограф : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Меркулов А.В.; Акад.наук СССР. – Л, 1963. – 12л.
1250840
   Статистический справочник по мировой торговле зерновыми културами.. – М.-Л., 1936. – 104с.
1250841
   Статистический справочник по народному хозяйству.. – Л., 1924. – 64с.
1250842
   Статистический справочник по хозяйству связи.. – М., 1934. – 212с.
1250843
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – Ленинград, 1934. – 485 с.
1250844
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 3-е изд. доп. – Ленинград, 1937. – 648 с.
1250845
  Вольф.М.Б Статистический справочник по экономической географии СССР и других государств / Вольф.М.Б, Г.А. Мебус; Под ред. и с предисл.:В.Э.Дена. – 3-й год издания. – Ленинград : Госиздат, 1926. – 376с.
1250846
  Вольф.М.Б Статистический справочник по экономической географии СССР и других государств / Вольф.М.Б, Г.А. Мебус; Под ред. и с предисл.:В.Э.Дена. – 4-й год издания. – Ленинград : Госиздат, 1928. – 359с.
1250847
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии стран капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 4-е изд. перераб. – Москва, 1959. – 663с.
1250848
   Статистический справочник СССР за 1928.. – М., 1929. – 958с.
1250849
   Статистический справочник СССР.. – М., 1927. – 506с.
1250850
  Удалов К. Статистический учет в системе государственного страхования / К. Удалов. – М., 1954. – 64с.
1250851
  Барабанова Т.А. Статистический учет и отчетность ФЗМК и профорганизаторов / Т.А. Барабанова, В.Ю. Кребс. – М, 1962. – 90с.
1250852
  Притула О.И. Статистический учет работы обслуживания читателей при внедрении современных технологий // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 80-86. – ISSN 1562-0808
1250853
  Кабанов Д.А. Статистический эксперимент при анализе точности РЭА / Д.А. Кабанов, Ю.Я. Коротков. – Горький, 1984. – 65 с.
1250854
  Журавель Н.М. Статистическое агрегирование в экономических системах / Н.М. Журавель. – Новосибирск, 1989. – 151с.
1250855
  Винецкий В.Л. Статистическое взаимодействие электронов и дефектов в полупроводниках / В.Л. Винецкий; АН УССР ин-т физики. – Киев : Наукова думка, 1969. – 188 с.


  Рассматриваются особенности физических свойств полупроводников, обусловленные статистическим взаимодействием электронов и дефектов. Учет такого взаимодействия позволяет понять природу высокотемпературной электропроводимости и ряда проводников, природу ...
1250856
  Шаранда А.Н. Статистическое выдение типовых контекстов и автоматический перевод. : Автореф... канд.филол.наук: 681 / Шаранда А.Н.; Ин-т языкознания АН СССР. – Л, 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.24-26
1250857
  Харитоненков И.Г. Статистическое и динамическое моделирование свободнорадикальных состояний биологических систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Харитоненков И.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1250858
  Волхонская Тамара Алексеевна Статистическое и информационное моделирование динамики электрических процессов сердца и гемодинамики : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Волхонская Тамара Алексеевна; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушко. – Киев, 1990. – 28л.
1250859
  Абдрахманова Г.И. Статистическое измерение информационных и коммуникационных технологий в экономике // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 5. – С. 55-61. – ISSN 0320-8168
1250860
  Сиськов В.И. Статистическое измерение качества продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сиськов В.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-иста.ин-т. – М, 1963. – 23л.
1250861
  Бакланов Г.И. Статистическое измерение производительности труда в промышленности / Г.И. Бакланов. – М., 1965. – 64с.
1250862
  Павлов К.В. Статистическое измерение развития наноэкономики // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 9 (47). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
1250863
  Павлов К. Статистическое измерение развития наноэкономики // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-10. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 2). – ISSN 2306-4420
1250864
  Макашева Г.С. Статистическое изучение благосостояния женщин (на примере регионов Казахстана) // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 6. – С. 55-57. – ISSN 0320-8168
1250865
  Кравченко С.Г. Статистическое изучение бюджета времени студентов : Автореф... канд. эконом.наук: 08.600 / Кравченко С.Г.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1970. – 19л.
1250866
  Назаров М.Г. Статистическое изучение влияния роста производительности труда на изменение себестоимости продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назаров М.Г.; М-во высш.и сред.спец. образования РСФСР. – М, 1960. – 18л.
1250867
  Христич Инна Александровна Статистическое изучение движения и текучести рабочих кадров в промышленности. (На материалах машиностроит. предприятий Харьк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Христич Инна Александровна; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1976. – 24л.
1250868
  Курышева С.В. Статистическое изучение динамики / С.В. Курышева, Б.А. Михайлов. – Л, 1990. – 79с.
1250869
  Гайдук Раиса Лазаревна Статистическое изучение и прогноз потребления основных продуктов питания населением Белорусской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Гайдук Раиса Лазаревна; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1250870
  Хоткина Зоя Александровна Статистическое изучение изменений социального положения трудящихся при трудовых перемещениях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Хоткина Зоя Александровна; МВ и ССО СССР. Московский экон.-статистический ин-т. – М., 1980. – 24л.
1250871
  Лущ А.И. Статистическое изучение интенсификации колхозного производства (на матер. колхозов УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 600 / Лущ А.И.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1968. – 22л.
1250872
  Скворцова А.П. Статистическое изучение использования основных фондов и производственных мощностей в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Скворцова А.П.; Моск.экон.-статист.ин-т. – М, 1972. – 31л.
1250873
  Устинов А.Н. Статистическое изучение использования основных фондов промышленного предприятия. / А.Н. Устинов. – М., 1959. – 130с.
1250874
  Нгуен Лык Статистическое изучение использования основных фондов промышленных предприятий (на примере шелкового комбината "Красная роза") : Автореф... канд. эконом.наук: 08.600 / Нгуен Лык; Моск. экономико-статистич. институт. – М., 1971. – 22л.
1250875
  Коборов Н.К. Статистическое изучение использования трудовых ресурсов колхозов. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коборов Н.К.; Москов. эконом.-стат. ин-тут. – М., 1955. – 19л.
1250876
  Сулейманов Р.Х. Статистическое изучение культуры грота Оби-Рахмат / Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1972. – 171с.
1250877
  Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семантики / В.В. Левицкий. – Киев, 1989. – 154 с.
1250878
  Кваша Я.Б. Статистическое изучение механизации труда / Я.Б. Кваша. – М., 1959. – 144с.
1250879
  Абдус С. Статистическое изучение населения Народной Республики Бангладеш : Автореф... Канд.экономнаук: 08.00.1 / Абдус С.; МВ и ССО УССР. – Киев, 1982. – 24л.
1250880
  аль Халиф Я.А. Статистическое изучение населения Сирийской Арабской Республики : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / аль Халиф Я.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1976. – 18 с.
1250881
  Иващенко Г.А. Статистическое изучение основной тенденции развития и взаимосвязи в рядах диннапики / Г.А. Иващенко. – Томск, 1985. – 167с.
1250882
  Иделегбагбон Сандри Икпонвоса Статистическое изучение особенностей демографических процессов развивающихся стран Африки (на примере Нигерии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Иделегбагбон Сандри Икпонвоса; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1973. – 36л.
1250883
  Грязнов В.И. Статистическое изучение отраслевой структуры народного хозяйства СССР : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Грязнов В.И.; Моск. экон.-стст. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1969. – 19л.
1250884
  Нгуен Тхиеп Статистическое изучение продукции промышленного предприятия. (На примере текстильных предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Нгуен Тхиеп; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра пром. статистики. – М., 1971. – 18л.
1250885
  Эрлих Я.М. Статистическое изучение производительности труда в промышленности / Я.М. Эрлих, В.С. Козлов, А.М. Гольдберг. – Москва : Госстатиздат, 1959. – 132 с.с.
1250886
  Губа И.Е. Статистическое изучение производительности труда в промышленности / И.Е. Губа, О.Н. Корнилова. – Днепропетровск, 1988. – 56с.
1250887
  Лю Хоу-пу. Статистическое изучение производительности труда в промышленности СССР и КНР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лю Хоу-пу.; МВО СССР. Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. пром. статистики. – М., 1959. – 14л.
1250888
  Гнейм Мухаммед Статистическое изучение производительности труда в промышленности. (Применительно к Сирийской Арабской республике) : Автореф... канд. эконом.наук: / Гнейм Мухаммед; Моск. экономико-статистич. ин-т. – М., 1966. – 13л.
1250889
  Молене О. Статистическое изучение рабочего времени и его использования. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Молене О.; Москов. экон-стат. ин-т. – М,, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1250890
  Тюрина Валентина Михайловна Статистическое изучение рабочей силы в совхозах. (На примере совхозов Волгогр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Тюрина Валентина Михайловна; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра статистики сельск. хоз-ва. – М., 1973. – 29л.
1250891
  Анисимов В.П. Статистическое изучение реальных доходов населения союзной республики на примере Украинской ССР. (Вопросы методологии, методики и анализа) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Анисимов В.П.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1970. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1250892
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности выпуска продукции на промышленном предприятии : лекция для студентов, изучающих курс статистики пром-сти / Адамов В.Е. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. пром. статистики. – Москва : Высш. школа, 1966. – 35 с. – Библиогр. : с. 34
1250893
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Адамов В.Е. ; Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. пром. статистики. – Москва, 1962. – 16 с.
1250894
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности промышленного производства / В.Е. Адамов ; под ред. Г.И. Бакланова. – Москва : Статистика, 1965. – 188 с. – Библиогр.: с. 183-187
1250895
  Смирнов В.Н. Статистическое изучение сезонности в торговле. (На материалах торговли непродовольств. товарами Ленинграда) : Автореф... канд. экон.наук: / Смирнов В.Н.; Ленингр. ин-т сов. торговли им. Ф.Энгельса. – Л., 1967. – 24л.
1250896
   Статистическое изучение социально-демографических аспектов, связанных с постарением населения / Материалы Статкомитета СНГ // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 153-171. – ISSN 0207-3676
1250897
  Кукулян А.М. Статистическое изучение специализации и кооперирования в авторемонтной промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Кукулян А.М. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1969. – 34 с.
1250898
  Эйзрикер М.М. Статистическое изучение специализации совхозов. : Автореф... Канд.экон.жнаук: / Эйзрикер М.М.; Моск.экон-статист.ин-т. – М, 1967. – 16л.
1250899
   Статистическое изучение стилей языка и стилей речи.. – Горький
1. – 1970. – 48с.
1250900
   Статистическое изучение структуры общественного производства. – К., 1987. – 87с.
1250901
  Корин В.К. Статистическое изучение структуры спроса и состава читателей ВГИЛ. / В.К. Корин, Е.А. Афанасьева. – М., 1977. – 283с.
1250902
  Глисин Ф.Ф. Статистическое изучение технического уровня производства в промышленности / Ф.Ф. Глисин. – М, 1987. – 93с.
1250903
  Квитко А.В. Статистическое изучение факторов производительности труда (с характеристикой опыта ГДР) : Автореф... канд. экон.наук: / Квитко А.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 17л.
1250904
  Зайцева Н.В. Статистическое изучение факторов роста производительности труда рабочих промышленности : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Зайцева Н.В. ; Моск. экономико-статистический ин-т. – Москва, 1953. – 15 с.
1250905
  Кутолин В.А. Статистическое изучение химизма базальтов разных формаций / В.А. Кутолин. – М., 1969. – 143с.
1250906
  Перепечин И.Н. Статистическое изучение экономической эффективности капитальных вложений / И.Н. Перепечин, Б.Г. Сивориновский. – М., 1979. – 72с.
1250907
  Тарасова Н.А. Статистическое изучение экономической эффективности промышленного производства. / Н.А. Тарасова. – Чебоксары, 1987. – 48с.
1250908
  Лукацкая Ф.И. Статистическое исследование блеска неправильных и полуправильных переменных звезд. / Ф.И. Лукацкая. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152 с.
1250909
  Гордеев В.Н. Статистическое исследование возмущающих воздействий от неровностей пути на двужущиеся транспортные средства : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Гордеев В. Н.; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 14л.
1250910
  Поликарпова Л.А. Статистическое исследование динамических характеристик сейсмических записей / Л.А. Поликарпова. – М, 1973. – 76с.
1250911
  Набиев Х.Н. Статистическое исследование интенсификации производства. / Х.Н. Набиев. – Ташкент, 1990. – 144с.
1250912
  Шевченко И.А. Статистическое исследование качества электропитания судовых навигационных приборов : Автореф... канд. техн.наук: 05.253 / Шевченко И. А.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1970. – 12л.
1250913
  Коченова И.Н. Статистическое исследование лексики и грамматики с помощью ЭВМ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коченова И.Н.; МВ и ССР РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 26л.
1250914
  Бродская Е.Н. Статистическое исследование молекулярной структуры поверхностных слоев жидких растворов : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Бродская Е.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 14л.
1250915
  Генкина Л.М. Статистическое исследование некоторых характеристик : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.030 / Генкина Л.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 5 с.
1250916
  Караченцев И.Д. Статистическое исследование нестационарности систем галактик : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Караченцев И. Д.; АН Арм.ССР, Бюраканаская астрофиз. обсерват. – Ереван, 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1250917
  Ступина Ф.Я. Статистическое исследование общих условий развития бризов косвенными методами и оценка их взаимодействия с полями метеорологических элементов : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Ступина Ф.Я. ; МВ и ССО УССР , Одесск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1980. – 22 с.
1250918
  Селезнев А.И. Статистическое исследование потребности в специалистах с высшим и средним специальном образовании. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Селезнев А.И.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1985. – 27л.
1250919
   Статистическое исследование производствености труда при системном подходе.. – Минск, 1985. – 223с.
1250920
  Фарук Али Мухамед Статистическое исследование равновесной системы, состоящей из электронов и ионов двух сортов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фарук Али Мухамед; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 15л.
1250921
  Тресорукова З.Г. Статистическое исследование реализации и цен сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд. экон.наук: / Тресорукова З.Г.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. стат. сел. хоз. – М., 1969. – 34л.
1250922
  Коноплева В.П. Статистическое исследование систем комет : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коноплева В.П. ; Киевский гос. университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1949. – 8 с.
1250923
  Коноплева П В. Статистическое исследование системы комет : Дис... канд. физ-матнаук: / Коноплева В.П,; КГУ им Т.Г.Шевченко, Астрономическая обсерватория. – Киев, 1948. – 254л. – Бібліогр.:л.196-203
1250924
  Вихерт А.В. Статистическое исследование складчатости / А.В. Вихерт. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 158с.
1250925
  Донецкая С.С. Статистическое исследование структуры и качества подготовки докторских диссертаций в России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 71-77. – ISSN 0320-8168
1250926
  Абызова Э.Б. Статистическое исследование структуры немецких существительных / Абызова Э.Б. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1986. – 97 с. – Библиогр.: с. 87-97
1250927
  Ахметова А.А. Статистическое исследование уровня и качества жизни населения Казахстана // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 4. – С. 49-52. – ISSN 0320-8168


  Є фото.
1250928
  Чернявский В.Н. Статистическое исследование факторов, влияющих на показатели труда операторов перфорации. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Чернявский В.Н.; Ростов. н/Д ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1250929
  Данелян Т.Я. Статистическое исследование экономических задач и вопросы выбора и реализации алгоритмического аппарата : Автореф... канд. экон.наук: 602 / Данелян Т.Я.; Моск. экон.-стст. ин-т. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1250930
  Горбатюк Н.С. Статистическое исследование языка на ЭВМ "Урал-1" / Н.С. Горбатюк, Л.С. Стойкова. – Киев, 1964. – 26с.
1250931
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград, 1952. – 167 с.
1250932
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград
2. – 1952. – 191с.
1250933
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград
3. – 1953. – 200 с.
1250934
  Кельман В.М. Статистическое масс-спектрометры / В.М. Кельман. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 264с.
1250935
  Полляк Ю.Г. Статистическое машинное моделирование средств связи / Ю.Г. Полляк. – Москва : Радио и связь, 1988. – 175 с.
1250936
  Богачев И.Н. Статистическое металловедение / И.Н. Богачев. – Москва, 1984. – 176 с.
1250937
  Ермаков С.М. Статистическое моделирование : учеб. пооб. / С.М. Ермаков, Г.А. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1982. – 296с.
1250938
  Нешитой В.В. Статистическое моделирование библиотечного фонда // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 36-46. – ISSN 0130-9765


  Цель статьи - разработка методов вычисления информационной полноты комплектования библиотечного фонда, а также оценка его оптимального объема на базе статистических данных о количестве книговыдач и количестве выдач каждого наименования документа.
1250939
  Голенко И Д. Статистическое моделирование в технико-экономических системах. / И Д. Голенко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 264с.
1250940
   Статистическое моделирование динамических систем средствами АВТ.. – М., 1976. – 200с.
1250941
  Астафьев А.П. Статистическое моделирование и оптимальное управление систем на примере агломерирующего обжига. : Автореф... канд.техн.наук: 255 / Астафьев А.П.; АН УзССР. – Ташкент, 1969. – 29л.
1250942
   Статистическое моделирование и прогнозирование : [учеб. пособие для экон. спец. вузов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 382, [1] с. – Библиогр.: с. 374-377
1250943
   Статистическое моделирование и прогнозирование технико-экономических показателей предприятий : [cборник статей]. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1974. – 192 с. – Библиогр. в конце статей
1250944
  Каширина Марианна Емельяновна Статистическое моделирование лексики научных текстов. (Подъязык физики твердого тела) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Каширина Марианна Емельяновна; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1250945
  Штейнбук И.М. Статистическое моделирование макроэкономических систем / И.М. Штейнбук, Т.А. Калимач. – Рига, 1985. – 118с.
1250946
  Велигурский Г.А. Статистическое моделирование на физических моделях схем автоматики / Г.А. Велигурский.[и др.] ; Под общей ред. Г.А. Велигурского. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 158 с. : 36 ил, 4 табл. – Библ.: 65 назв.
1250947
  Никонова А.А. Статистическое моделирование на ЭВМ температурного режима промерзающих и оттаивающих горных пород. / А.А. Никонова. – М, 1981. – 102с.
1250948
  Рахимов А.К. Статистическое моделирование однородного и изотропного случайного поля : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.05 / Рахимов А.К.; КУ. – Киев, 1992. – 107л. – Бібліогр.:л.99-107
1250949
  Грих Зоя Александровна Статистическое моделирование однородных изотропных случайностей полей на сфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Грих Зоя Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
1250950
  Грих Зоя Александровна Статистическое моделирование однородных изотропных случайных полей и изотропных случайных полей на сфере : Дис... канд физ.-мат.наук: 01.01.05 / Грих Зоя Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.139-150
1250951
  Грих Зоя Александровна Статистическое моделирование однородных изотропных случайных полей и изотропных сулчайных полей на сфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Грих Зоя Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 18л.
1250952
  Каргин Б.А. Статистическое моделирование процессов распространения узких пучков света в атмосфере и морской воде : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Каргин Б. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Совет секц. прикол. матем. и механ., Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. нукам. – Новосибирск, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1250953
  Назаралиев М.А. Статистическое моделирование радиационных процессов в атмосфере / М.А. Назаралиев. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1250954
  Ботвина Александр Степанович Статистическое моделирование развала высоковозбужденных ядер в реакциях с адронами средних энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Ботвина Александр Степанович; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1990. – 12л.
1250955
  Розанов Г.В. Статистическое моделирование развития отрасли / Г.В. Розанов. – М, 1976. – 167с.
1250956
  Лифшиц А.Л. Статистическое моделирование систем массового обслуживания. / А.Л. Лифшиц, Э.А. Мальц. – М., 1978. – 247с.
1250957
  Курец В.К. Статистическое моделирование системы связей растение - среда. / В.К. Курец, Э.Г. Попов. – Л., 1991. – 152с.
1250958
  Фетисов В.С. Статистическое моделирование социальной структуры коллектива рабочих промышленного предприятия : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.11 / Фетисов В.С. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1984. – 23 с.
1250959
  Головко Виктор Анатольевич Статистическое моделирование социальных процессов в трудовых коллективах : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Головко Виктор Анатольевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1985. – 24л.
1250960
   Статистическое моделирование среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере Московского мегаполиса методом множественной регрессии / П.Ф. Демченко, А.С. Гинзбург, Г.Г. Александров, А.И. Вересков, Г.И. Горчаков, Н.Н. Завалишин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 31-43 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
1250961
  Соколов В.М. Статистическое моделирование технико-экономических показателей производственных процессов. / В.М. Соколов. – Новосибирск, 1982. – 177с.
1250962
  Домрачев Владимир Ефимович Статистическое моделирование фазового расслоения бинарного твердого раствора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Домрачев Владимир Ефимович; Томск. гос. университет. – Томск, 1979. – 20л.
1250963
  Розин Б.Б. Статистическое моделирование экономических показателей / Б.Б. Розин; Отв.ред. Л.А. Козлов. – Новосибирск : Наука, 1976. – 134, [2] с.
1250964
   Статистическое моделирование экономических процессов. / Розин Б.Б. – Новосибирск, 1991. – 228с.
1250965
  Казинец Л.С. Статистическое наблюдение. / Л.С. Казинец. – Саратов, 1979. – 35с.
1250966
  Герасименко С.С. Статистическое обоснование программ подготовки и использования специалистов / С.С. Герасименко. – К, 1991. – 132с.
1250967
  Ягодовский В.Д. Статистическое описание адсорбации. / В.Д. Ягодовский. – М., 1978. – 44с.
1250968
  Кляцкин В.И. Статистическое описание динамических систем с флуктуирующими параметрами / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1975. – 239с.
1250969
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 2. – 1852. – [8], 534, [4] с.
1250970
   Статистическое описание Нахичеванской провинции / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 2. – 1833. – 264 с.
1250971
  Перов Алексей Николаевич Статистическое описание некоторых спектрально-кинетических закономерностей сольватохромии и сольфатофлуорохромии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Перов Алексей Николаевич; Гос. оптический ин-т. – Л., 1977. – 21л.
1250972
  Бабич Л.Н. Статистическое описание нелинейных процессов в турбулентной плазме : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бабич Л.Н.; МВ и ССО, КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 100л. – Бібліогр.:л.89-100
1250973
  Бабич Людмила Николаевна Статистическое описание нелинейных процессов в турбулентной плазме : Авторефдис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бабич Людмила Николаевна; МВи ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 10 с.
1250974
  Бородюк В.П. Статистическое описание промышленных объектов / В.П. Бородюк, Э.К. Лецкий. – М., 1971. – 112с.
1250975
  Зябловский Е. Статистическое описание Российской империи в нынешнем состоянии, предварительными понятиями о статистике и о Европе вообще в статистическом виде. – Спб.
кн. 2, ч.4, 5. – 1808. – 293, 207с.
1250976
  Горевая В.С. Статистическое описание фунционально-стилевых подразделений современного английского языка / В.С. Горевая. – Калинин, 1974. – 152с.
1250977
  Романов А.А. Статистическое отражение и рекламное обеспечение природоохранной деятельности: некоторые актуальные аспекты / А.А. Романов, А.Д. Думнов // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 0320-8168
1250978
  Закс Л. Статистическое оценивание / Л. Закс. – Москва, 1976. – 600с.
1250979
  Шереметьева Т.А. Статистическое оценивание в задачах интерпретации косвенных измерений и его применение в экспериментальной спектроскопии высокого разрешения : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.01.05 / Шереметьева Т. А.; КГУ. – К., 1981. – 21л.
1250980
  Шереметьева Татьяна Анатольевна Статистическое оценивание в задачах интерпретации косвенных измерений и его применение в экспериментальной спектроскопии высокого разрешения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шереметьева Татьяна Анатольевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1981. – 131л. – Бібліогр.:л.126-131
1250981
  Дыховичный Александр Александрович Статистическое оценивание корреляционной функции и спектральных характеристик гауссовских однородных и изотопных случайных полей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Дыховичный Александр Александрович; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1985. – 128л. – Бібліогр.:л.121-128
1250982
  Дыховичный А.А. Статистическое оценивание корреляционной функции и спектральных характеристик гауссовских однородных и изотропных случайных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Дыховичный А.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
1250983
  Ле Фе До Статистическое оценивание коэффициентов регресси и мометных функций старших порядков случайных процессов и полей : Дис... канд. физ.-мат,наук: 01.01.05 / Ле Фе До; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 94л. – Бібліогр.:л.89-94
1250984
  Ле Ф.Д. Статистическое оценивание коэффициентов регрессии и моментных функций старших порядков случайных процессов и полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Ле Ф. Д.; МВиССО УССР, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 19 с.
1250985
  Зуев С.М. Статистическое оценивание параметров математических моделей заболеваний / С.М. Зуев. – М., 1988. – 176с.
1250986
  Дмитриев Ю.Г. Статистическое оценивание распределений вероятностей с использованием дополнительной информации. / Ю.Г. Дмитриев, Ю.К. Устинов. – Томск, 1988. – 194с.
1250987
  Мания Г.М. Статистическое оценивание распределения вероятностей / Г.М. Мания. – Тбилиси, 1974. – 239с.
1250988
  Розенблит П.Я. Статистическое оценивание характеристик надежности и эффективности сложных систем / П.Я. Розенблит. – Рига : Зинатне, 1979. – 275 с.
1250989
  Рубанов Г.В. Статистическое предвидение и его роль в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рубанов Г.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 25л.
1250990
   Статистическое приложение к журналу "Мировое хозяйство и мировая политика".. – М.
10-11. – 1946. – 32с.
1250991
  Демьянчук Б.А. Статистическое прогнозирование предельной пропускной способности пунктов боевого управления ПВО // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 154-159


  На основі методу максимальної правдоподібності пропонується прогнозування ймовірностей цілерозподілу потоку ЗПН, а також оцінок інтенсивності заявок на цілерозподіл, які можуть бути обслужені із заданою ймовірністю
1250992
  Мхитарян В.С. Статистическое регулирование качества машиностроительной продукции по альтернативным признакам. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.607 / Мхитарян В.С.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1970. – 29л.
1250993
  Гончаров Э.Н. Статистическое регулирование технологических процессов / Э.Н. Гончаров. – М, 1976. – 49с.
1250994
  Бендерский А.М. Статистическое регулирование технологических процессов методом кумулятивных сумм / А.М. Бендерский. – М., 1973. – 70с.
1250995
  Гупта С. Статистическое соотношение бассейновых характеристик Гималаев и Бунделькханда с паводочным стоком. / С. Гупта. – Л., 1967. – 8с.
1250996
  Анреп Г.В. Статистическое состояние иррадиации возбуждения / Г.В. Анреп. – Петроград : Тип. К.Маттисена, 1917. – С. 262-275 + 3 рис. – Отд. оттиск из: "Архив биологических наук", т. 20, № 4
1250997
  Максимов Б.К. Статистическое электричество в промышленности и защита от него / Б.К. Максимов, А.А. Обух. – Москва, 1978. – 79 с.
1250998
  Джоветт Ч.Э. Статистическое электричество в электронике / Ч.Э. Джоветт. – Москва, 1980. – 135 с.
1250999
  Росин М.Ф. Статистическпй анализ систем управления / М.Ф. Росин. – М., 1965. – 204с.
1251000
  Рузинов Л.П. Статистическтие методы оптимизации химических процессов / Л.П. Рузинов. – М, 1972. – 199с.
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,