Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1246001
  Дроздов О.Ю. "Психологія агресивно поведінки" як спецкурс в професійній психологічній освіті (з досвіду викладання) / О.Ю. Дроздов, М.А. Скок // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.52-56. – (Психологічні науки)
1246002
  Данилюк І.В. "Психологія вчинку" і життя Володимира Роменця // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 12-17. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито окремі аспекти наукової спадщини відомого в Україні і за її межами вченого В. Роменця.
1246003
  Кралюк П.М. "Психологія релігії" Юліана Охоровіча / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 90-93. – ISBN 978-966-373-827-7
1246004
  Бенвенуто С. "Психопатология" и лечение согласно Лакану. Депрессия, психоз, истерия, невроз навязчивости, перверсии, трансфер // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 194-239. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак (1901-1981), французский психоаналитик, философ (фрейдист, структуралист, постструктуралист) и психиатр. Одна из самых влиятельных фигур в истории психоанализа.
1246005
   Психо-неврологические науки в СССР. – М-Л, 1930. – 383с.
1246006
  Євчук С.І. Психо-нейроімунологічні механізми в генезі межових нервово-психічних розладів у жителів зони посиленого радіоекологічного контролю : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Євчук С.І.; Мін-во охор.здор.Укр. – Київ, 1996. – 28 с.
1246007
  Морозова О.І. Психологічна допомога населенню, постраждалому внаслідок надзвичайної ситуації / О.І. Морозова, І.Й. Павко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 32-36
1246008
  Куца О.М. Психологічна новела в творах Галини Тарасюк : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 222- 226
1246009
  Кудріна Т. Психологічна сутність мотивації сексуальної поведінки / Т. Кудріна, В. Цихоня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду сучасних наукових підходів до проблеми висвітлення поняття мотивації сексуальної поведінки. Здійснено структурний аналіз фізіологічної основи мотивації та класифікації зазначеного феномену. Визначено основні напрямки ...
1246010
  Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Карсканова Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1246011
  Габдукаєва О.С. Психологічний вимір "малої прози" Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 65-68
1246012
  Небеленчук І. Психологічний портрет як ключ до розуміння образу героя : за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 14-18
1246013
  Максимова Н. Психологічні засади ресоціалізації умовно засуджених підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню психологічних засад ресоціалізації умовно засуджених підлітків. Показано, що покарання, які не пов"язані з позбавленням волі, є доцільними в тому разі, якщо наявні умови для ресоціалізації підлітків. Наведено типологію ...
1246014
  Дембицька Н. Психологічні засади становлення суб"єктності студентів у відносинах власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується зміст та основні психологічні чинники становлення суб"єктності особистості у відносинах власності. За результатами емпіричного дослідження показано тенденції перебігу цього процесу у студентів. The content and main determinants ...
1246015
  Кульбаба Я.Є. Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 157-167. – ISBN 978-966-8063-99-51
1246016
  Сафін О.Д. Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено виявлені під час емпіричного дослідження психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби. Зокрема показано, що на позитивність вибору і ставлення до професії військового, ...
1246017
  Горбунова В.В. Психологічні особливості студентсько- викладацьких взаємин: аналіз психологічного контракту / В.В. Горбунова, І.А. Степанюк // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 5 (158). – С. 76-80
1246018
   Психологія. – Київ, 1937. – 576 с.
1246019
   Психологія. – К., 1941. – 576с.
1246020
  Корнілов К.Н. Психологія : Підручник / К.Н. Корнілов. – Київ : Вища школа, 1947. – 160с.
1246021
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 4-е вид. – К, 1951. – 200с.
1246022
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 5-е вид. – К, 1952. – 188с.
1246023
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 6-е вид. – К, 1953. – 188с.
1246024
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 7-е вид. – К, 1954. – 232с.
1246025
  Запорожець О.В. Психологія / О.В. Запорожець. – К., 1954. – 176с.
1246026
   Психологія. – К., 1955. – 527с.
1246027
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – Вид. 8. – К, 1956. – 232с.
1246028
   Психологія. – 2-е вид., доп. – К., 1961. – 583с.
1246029
   Психологія. – 3-є вид, доп. – К., 1964. – 291с.
1246030
  Запорожець О.В. Психологія : підручник для дошкільних педагогічних училищ / О.В. Запорожець ; переклад з 3-го російського перероб. і доп. вид. – Вид. 3-тє. – Київ : Радянська школа, 1967. – 222 с. : іл.
1246031
   Психологія : Підручник для педагогічних вузів. – 3-є вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 565с.
1246032
   Психологія : підручник для пед. вузів. – Вид. 3-є, доп. – Київ : Вища школа, 1968. – 572 с.
1246033
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 7. – 1969. – 151с. – У наук. фонді видання належить до періодики
1246034
   Психологія. – Чернівці, 1970. – 52с.
1246035
   Психологія : підручник для пед. училищ. – 4-е вид, доп. – Київ : Вища школа, 1970. – 304 с.
1246036
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 9. – 1970. – 148с. – У наук.фонді видання належить до періодики
1246037
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 11. – 1972. – 175с. – У наук. фонді видання належить до періодики
1246038
  Гоноболін Ф.Н. Психологія / Ф.Н. Гоноболін. – Київ : Вища школа, 1975. – 262с.
1246039
   Психологія. – Київ
Вип. 16. – 1977
1246040
   Психологія. – К., 1978. – 283с.
1246041
   Психологія. – Київ
Вип. 17. – 1978
1246042
   Психологія. – Київ
Вип. 18. – 1979
1246043
   Психологія. – Київ
Вип. 19. – 1980
1246044
   Психологія. – Київ
Вип. 21. – 1982
1246045
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 1999. – 558с. – ISBN 966-06-0083-6
1246046
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти. – 2-ге видання. – Київ : Либідь, 2000. – 558 с. – ISBN 966-06-0175-1


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1246047
   Психологія. – Київ, 2001
1246048
  Трофімов Ю.Л. Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти / За ред. Трофімова Ю.Л. – 3-тє видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 560 с. – ISBN 966-06-0202-2


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1246049
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти / За ред.Ю.Л. Трофімова; Авт.: М.І.Алексєєва, П.А.Гончарук, Т.С.Кириленко та ін. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2003. – 560с. – ISBN 966-06-0306-1


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1246050
   Психологія : Збірник наукових праць. – Київ
Вип.20. – 2003
1246051
   Психологія : Збірник наукових праць. – Київ
Вип. 20. – 2003
1246052
  Цимбалюк І.М. Психологія : навчально-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.М. Цимбалюк; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2004. – 216 с. – ISBN 966-8556-01-1
1246053
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти / Ю.Л. Трофімов, М.І. Алексєєва, П.А. Гончарук, Т.С. та ін. Кириленко; Автори: Ю.Л. Трофімов, М.І. Алексєєва, П.А. Гончарук, Т.С. Кириленко та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. – 5-тє видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2005. – 560с. – ISBN 966-06-0378-9


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1246054
  Сердюк Л.З. Психологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.З. Сердюк, О.М. Кочубейник ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 233 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-007-4
1246055
  Варій М.Й. Психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Мирон Йосипович Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 966364-386-2


  Підпис.
1246056
  Русинка І.І. Психологія : навчальний посібник / Іван Русинка. – Київ : Знання, 2007. – 367с. – ISBN 966-346-227-2
1246057
  Бенеш Г. Психологія = dtv-Atlas Psychologie : dtv-Atlas : довідник / Гельмут Бенеш ; худож. Герман і Катаріна фон Заальфельд ; науковий ред. перекладу В.О. Васютинський [ пер. з нім. Р.Д. Обухіва]. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 510с. : 208 с. кол. іл. – ISBN 966-7767-66-3
1246058
  Цимбалюк І.М. Психологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Цимбалюк І.М.; МОНУ. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Професіонал, 2008. – 576с. – ISBN 966-8556-01-1
1246059
   Психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Л. Трофімов [та ін.] ; за ред. Ю.Л. Трофімова. – Вид. 6-те, стер. – Київ : Либідь, 2008. – 560 с. – ISBN 978-966-06-0533-6
1246060
   Психологія : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / О.В. Винославська [ та ін. ] ; ред. О.В. Винославської. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ІНКОС, 2009. – 390 с. – ISBN 966-8347-13-7


  Для студентів вищих технічних навчальних закладів
1246061
  Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 318, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-521-306-2
1246062
  Русинка І.І. Психологія : навчальний посібник / Іван Русинка. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 408 с. – Бібліогр.: с. 403-407. – ISBN 978-966-346-931-7
1246063
   Психологія : навч. посібник / [Л.М. Кудояр та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Кудояра. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 330, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 325-326. – ISBN 978-966-657-319-6
1246064
  Варій М.Й. Психологія : підручник / М.Й. Варій, Ю.М. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 290, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 273-288. - Імен. покажчик: с. 289-290. – Бібліогр.: с. 265-272 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-071-9
1246065
   Психологія : тестові завдання : навч. посібник для студентів вищ. мед. закладів освіти України / [А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва та ін.] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Вищий держ. навч. заклад України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2018. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 97-99. – ISBN 978-617-7611-14-0
1246066
  Клейнман П. Психологія 101 = Psych 101 : факти, теорія, статистика, тести й таке інше! / Пол Клейнман ; [пер. з англ. Ю. Кузьменко]. – Харків : КСД, 2023. – 240 с. : іл. – Пер. за вид.: Psych 101: psychology facts, basics, statistics, tests and more! / Paul Kleinman. - Avon, Massachusetts:Adams Media - На обкл. також: Усе про емоції, мислення, характер, звички, поведінку. - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-12-8880-5
1246067
  Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки : Навчальний посібник / Н.Ю. Максимова; КНУТШ; Факультет соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2002. – 308с. – ISBN 966-594-276-Х
1246068
  Ткаченко О.А. Психологія акмеологічного розвитку особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Ткаченко Олександр Анатолійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 36 назв
1246069
  Кричковська Т.Д. Психологія аномального розвитку : навч. посібник / Т.Д. Кричковська ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : КНТ, 2019. – 163, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISBN 978-966-373-814-7
1246070
  Дектярьова Т.В. Психологія безпеки: теорія питання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1246071
  Жигайло Н.І. Психологія бізнесу та управління : навч. посібник / Н.І. Жигайло, М.О. Кохан, Н.М. Данилевич ; за ред. проф. Н.І. Жигайло ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 306, [2] с. : іл., табл. – Термінол. покажчик: с. 302-304. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0484-9
1246072
  Хміляр О. Психологія бойової мотивації воїна // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 2 (66). – С. 121-131. – ISSN 2617-6858
1246073
   Психологія в менеджменті : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / С. Комінко, Л. Курант, О. Самборська, Т. Федотюк, С. Ніколенко; Мін-во освіти України. Тернопіль.акад.народного госп-ва. – Тернопіль, 1999. – 400с. – ISBN 5-7763-2488-2
1246074
  Тартачник Т.І. Психологія в практичній діяльності фахівців системи соціального захисту населення // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.103-108. – (Психологічні науки)
1246075
  Костюк Г.С. Психологія в середній школі. / Г.С. Костюк. – К., 1948. – 83с.
1246076
  Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : Методологія, методи, програми, процедури: Навчальний посібник для вишої школи / С.Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1998. – 224с.
1246077
  Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : методологія, методи, програми, процедури : навч. посібник для вищої школи / С.Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1999. – 216 с. – ISBN 966-00-0105-3
1246078
  Гапон Н. Психологія взаємин викладача зі студентами у світлі ціннісних засад європейської освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 30-38. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1246079
  Гудима А.О. Психологія взаємин героїв в етологічних поемах Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – 107-111. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті здійснюється спроба дослідження психології взаємин героїв етологічних поем Тараса Шевченка. Робляться спостереження щодо окремих моментів психології творчості та особистості митця
1246080
  Мойсеєнко Л.А. Психологія взаємодії процесів розуміння і апробації в творчому математичному мисленні / Л.А. Мойсеєнко, І.М. Гураль, Л.Р. Смоловик // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 202-214. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1246081
  Траверсе Т.М. Психологія викладацької роботи : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Т.М. Траверсе ; КНУТШ, Факультет психології, Каф. соціальної психології. – Київ : Науковий світ, 2009. – 269 с. – ISBN 978-966-675-608-7
1246082
  Грива В.В. Психологія виникнення сімейних конфліктів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 138-140. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1246083
  Джелалі О.В. Психологія вирішення конфліктів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.О. Джелалі. – Київ; Харків : Б.в., 2006. – 320 с. – Авт. вказ. у копірайті та випускних даних. – ISBN 966-8097-10-6


  Розглянуто сучасні психологічні підходи до вирішення конфліктів: міжособистісних, етнічних, релігійних, соціальних, політичних міждержавних.
1246084
  Вінтоняк В. Психологія вирішення проблеми військовим лідером // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 3 (53). – С. 33-38. – ISSN 2617-6858
1246085
  Подоляк Л.Г. Психологія виховання студентської молоді / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 189-226. – ISBN 978-966-8019-00-8
1246086
  Тищенко С.П. Психологія виховного впливу сім"ї на дитину / С.П. Тищенко. – Київ : Знання, 1982. – 48 с.
1246087
  Виноградова В.Є. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : навч. посібник / Виноградова Вікторія Євгенівна, Юрченко Віктор Іванович ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : Каравела, 2019. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-93-8
1246088
  Виноградова В.Є. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Є. Виноградова, В.І. Юрченко ; М-во освіти і науки України, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2020. – 293, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-293. – ISBN 978-617-7844-22-7
1246089
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.Г. Подоляк, В.І.Юрченко. – Київ : Філ-студія, 2006. – 320с. – Шифр дубл.15 Подо.Доп.карт всем каб. – ISBN 966-8527-33-X
1246090
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Каравела, 2008. – 335 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-00-8
1246091
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2011. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 358-359 та в кінці розд. – ISBN 966-8019-00-8
1246092
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Київ : Каравела, 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 333-335 та на почат. модулів. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-8019-00-8
1246093
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Вид. 4-те, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2014. – 359, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 313-317. – Бібліогр.: с. 358-359 та в кінці розд. – ISBN 966-8019-00-8
1246094
   Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / [О.І. Власова та ін.] ; за ред. О.І. Власової ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 405, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-846-3
1246095
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 359, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 313-317. - Короткий термінол. словник: с. 318-357. – Бібліогр.: с. 358-359 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8019-00-8
1246096
  Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки : [ монографія ] / М.В. Савчин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-428-072-9
1246097
  Баєв Б.Ф. Психологія внутрішнього мовлення / Баєв Борис Федорович ; Мін-во освіти УРСР , НДІ психології. – Київ : Радянська школа, 1966. – 192 с. – Бібліогр.: с. 184-191 (180 назв)
1246098
  Кириленко Т.С. Психологія волі : навч. посібник / Т.С. Кириленко, К.М. Шамлян ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем
1246099
  Гуменюк О.Є. Психологія впливу : Монографія / О.Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 304с. – ISBN X966-654-101-7
1246100
  Москальов М.В. Психологія входження: сутність та особливості успішного здійснення // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 16-20. – (Серія : Психологічні науки)
1246101
   Психологія вчинку : шляхами творчості В.А. Роменця : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. А.В. Фурман ; редкол.: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – Київ : Либідь, 2012. – 293, [3] с. : портр. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 286-290, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0620-3
1246102
  Болтівець С. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – липень (№ 7). – С. 6


  Про книгу "Психологія вчинку.: шляхами творчості В.А. Роменця" (зб. ст. / упоряд. П.А. М"ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К. : Либідь, 2012. - 296 с.)
1246103
  Болтівець С.І. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця : Початок // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (180). – С. 76-77


  Стаття про вихід нової книги "Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця".
1246104
  Болтівець С.І. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 78-80
1246105
  Павлик Н.В. Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці : монографія / Н.В. Павлик ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Логос, 2015. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-383. – ISBN 978-966-171-967-4
1246106
  Рабцун О. Психологія гольф-туризму / О. Рабцун, Д. Гринюк // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 36-42. – ISBN 978-617-674-059-9
1246107
  Москалець В. Психологія гри та ігрового змісту інших видів діяльності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 2 (80). – С. 71-88 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-2131
1246108
  Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Максимова ; гол. ред. С.В. Головко. – Київ : Либідь, 2011. – 520 с. : табл. – ISBN 978-966-06-0605-0


  Розглядаються психологічні проблеми девіантної поведінки. Розкриваються сутність, причини виникнення та форми прояву поведінки, що відхиляється від соціальних норм. Описано методи діагностики та корекції відхилень відповідно до їх різновидів, в тому ...
1246109
  Вашека Т.В. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник / Т.В. Вашека, О.М. Долгова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 196-203. – ISBN 978-966-932-086-5
1246110
  Москвичов С. Психологія ділового спілкування : навчальний посібник / Святослав Москвичов; Ін-т держ. управління і самоврядування при Каб. Мін. України. – Київ, 1995. – 62с.
1246111
   Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій) : монографія / Карамушка Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Карамушки ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія орг. психології. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-644-136-5
1246112
   Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч. посіб. / Артюшина М.В. [та ін.] ; МОНУ, Держ. вищий навч. заклад " Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. Артюшиної М.В. – Київ : КНЕУ, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-483-032-1
1246113
  Ревуцька С. Психологія драматизму в "народних оповіданнях" Марка Вовчка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 108-111
1246114
  Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості : Монографія / Е.О. Помиткін. – Київ : Наш час, 2005. – 280с. – ISBN 966-8174-05-4
1246115
  Жигайло Н.І. Психологія духовного становлення молодого викладача // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 78-90. – ISSN 2226-4078
1246116
  Льовочкіна А.М. Психологія екологічної культури студентів ВНЗ у міському середовищі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 69-78. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1246117
  Карпенко Є.В. Психологія емоційного інтелекту в дискурсі життєздійснення особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Карпенко Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 43 назви
1246118
  Яремчук О.В. Психологія етнокультурної міфотворчості особистості : монографія / О.В. Яремчук ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 429, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 374-429. – ISBN 978-966-438-721-4
1246119
   Психологія життєвої кризи. – Київ, 1998. – 348с. – ISBN 966-558-014-0
1246120
  Лич О.М. Психологія життєстійкості осіб похилого віку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Лич Оксана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 54 назви
1246121
   Психологія життєтворення особистості в сучасному світі : монографія / [Ю.Д. Гундертайло та ін.] ; за ред. Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 295-319. – ISBN 978-966-8063-79-51
1246122
  Хміляр О. Психологія життя військовослужбовця після полону / О. Хміляр, В. Апальков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 54-59. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
1246123
  Демчук О.О. Психологія життя як парадигма життєтворчості / О.О. Демчук, А.М. Воробйов // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 43-47. – ISBN 978-617-601-141-5
1246124
  Серажим К. Психологія запам"ятовування журналістського тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-66. – (Журналістика ; Вип. 5)
1246125
  Терлецька Л.Г. Психологія здоров"я особистості: технологія психосинтезу : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. 8.040101 (магістр), спеціалізація "Психологія особистості" / Л.Г. Терлецька. – Київ : Слово, 2016. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 146. – ISBN 978-966-194-245-4
1246126
  Терлецька Л.Г. Психологія здоров"я особистості: тренінг психосинтезу : навч. посібник [для студентів-психологів] / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 110, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 110
1246127
  Терлецька Л.Г. Психологія здоров"я: арт-терапевтичні технології : навч. посібник / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111
1246128
  Медведєв В.С. Психологія злочинної діяльності : навч. посібник / В.С. Медведєв ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Атіка, 2012. – 201, [2] с. – Додатки: с. 141-202. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-427-1
1246129
  Мілютіна К.Л. Психологія зміни життєвої стратегії особистості : дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Мілютіна Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 430 л. – Додатки: л. 414-430. – Бібліогр.: л. 365-413
1246130
  Мілютіна К.Л. Психологія зміни життєвої стратегії особистості : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Мілютіна Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1246131
  Кіраль С. Психологія зради, або мотив злочину й кари в романі Олександра Гавроша "Донос" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 9 жовтня (№ 21)
1246132
  Терлецька Л. Психологія зрілості: практикум / Лариса Терлецька. – Київ : Главник, 2006. – 144с. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-07-8
1246133
  Осьодло В.І. Психологія і війна: незасвоєні уроки Гюстава Ле Бона : монографія / В.І. Осьодло, Т.М. Траверсе ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Парламентське видавництво, 2022. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 48, 188-196. – ISBN 978-966-922-216-9
1246134
  Осьодло В.І. Психологія і війна: незасвоєні уроки Гюстава Ле Бона : монографія / В.І. Осьодло, Т.М. Траверсе ; Нац. ун-т оборони України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Київ : Парламентське видавництво, 2023. – 317, [3] с. – ISBN 978-966-922-219-0
1246135
  Елькін Д.Г. Психологія і кібернетика / Д.Г. Елькін. – Київ, 1966. – 39с.
1246136
  Братко О.А. Психологія і кібернетика : моделі психічної діяльності / О.А. Братко. – Київ : Радянська школа, 1968. – 144 с. – Бібліогр.: с. 139-142
1246137
  Щедровицький Г. Психологія і методологія: перспективи співорганізації // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (84). – С. 122-142. – ISSN 1810-2131
1246138
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (1). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1246139
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (2). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1246140
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246141
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (4). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246142
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246143
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (6). – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246144
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (7). – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246145
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (8), ч. 1. – 2015. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246146
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (8), ч. 2. – 2015. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246147
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (9). – 2016. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246148
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (10), ч. 1. – 2016. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246149
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (10), ч. 2. – 2016. – 265 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246150
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (11). – 2017. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246151
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред.: Максименко С.Д., Седих К.В. ; редкол.: Бех. І.Д., Бондаренко О.Ф., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (12). – 2017. – 346 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246152
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (13). – 2018. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246153
   Психологія і особистість = Psychology and Personality : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (14). – 2018. – 233, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1246154
   Психологія і особистість = Psychology and personality : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред.: Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (15). – 2019. – 264 с. – Резюме укр., англ. мовами
1246155
   Психологія і особистість = Psychology and personality : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Седих К.В., Максименко С.Д. – Полтава ; Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (16). – 2019. – 284, [2] c. – https://doi.org/10.33989/2226-4078.2019.2 - Резюме укр., англ. мовами
1246156
   Психологія і особистість = Psychology and personality : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Бочелюк В.Й. – Полтава ; Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (17). – 2020. – 228, [2] c. – https://doi.org/10.33989/2226-4078.2020.1 - Резюме укр., англ. мовами
1246157
  Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка : навч. посібник для студентів вищ. закл. освіти / Шадських Ю.Г. – 3-тє вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 318, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Короткий термінол. слов.: с. 299-313. – Бібліогр.: с. 314-319. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-54-X
1246158
  Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка : навч. посібник для студентів вищ. закл. освіти / Шадських Ю.Г. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 319, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 314-319. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-54-х
1246159
  Туркот Т.І. Психологія і педагогіка вищої школи : навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.. / Т.І. Туркот. – 2-ге вид. – Херсон : ПП Олді-плюс, 2013. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2393-49-1
1246160
   Психологія і педагогіка життєтворчості : Навчально-методичний посібник. – Київ, 1996. – 792с. – ISBN 5-7763-8970-4
1246161
  Гордон Л.А. Психологія і педагогіка інтересу / Л.А. Гордон. – К, 1940. – 124с.
1246162
  Елькін Д.Г. Психологія і педагогіка пам"яті / Д.Г. Елькін. – К., 1948. – 64с.
1246163
  Рибалка В.В. Психологія і педагогіка праці особистості : посібник / В.В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. пед. психології і психології праці. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-135. – ISBN 978-966-189-212-4
1246164
  Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 1999. – 304с. – ISBN 966-7111-04-0
1246165
  Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2000. – 304 с. – ISBN 966-7111-04-0


  Містить основны теми дисциплін "Загальна психологія" та "Дидактика". Розглядаються механізми психичних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й пізнавательні процеси
1246166
  Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посiб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2001. – 304 с. – ISBN 966-7111-04-0


  Містить основны теми дисциплін "Загальна психологія" та "Дидактика". Розглядаються механізми психичних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й пізнавательні процеси
1246167
  Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посiб. для самостiйного вивчення дисциплiни / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2003. – 304 с. – ISBN 966-7111-04-0


  Містить основны теми дисциплін "Загальна психологія" та "Дидактика". Розглядаються механізми психичних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й пізнавательні процеси
1246168
  Ружичка І. Психологія і робота з людьми / І. Ружичка. – К, 1984. – 222 с.
1246169
   Психологія і суспільство : український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-090-8
№ 1. – 2000
1246170
   Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 2. – 2001
1246171
   Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 3. – 2001
1246172
   Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 4. – 2001
1246173
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 1. – 2002
1246174
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-7411-88-5
№ 2. – 2002
1246175
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-090-8
№ 3/4. – 2002
1246176
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 1. – 2003
1246177
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-105-9
№ 2. – 2003
1246178
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-105-9
№ 3. – 2003
1246179
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 4. – 2003
1246180
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 1. – 2004
1246181
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 2. – 2004
1246182
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 3. – 2004
1246183
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 4. – 2004
1246184
   Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1. – 2005
1246185
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2. – 2005
1246186
   Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3. – 2005
1246187
   Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4. – 2005
1246188
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1. – 2006
1246189
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2. – 2006
1246190
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3. – 2006
1246191
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4. – 2006
1246192
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1. – 2007
1246193
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2. – 2007
1246194
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3. – 2007
1246195
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4. – 2007
1246196
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (31). – 2008
1246197
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (32). – 2008
1246198
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (33). – 2008
1246199
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (34). – 2008
1246200
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (35). – 2009
1246201
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (36). – 2009
1246202
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (37). – 2009. – резюме англ.,рос. мовами
1246203
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (38). – 2009. – резюме англ.,рос. мовами
1246204
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (39). – 2010
1246205
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (40). – 2010
1246206
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (41). – 2010
1246207
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (42). – 2010
1246208
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (43). – 2011
1246209
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (44). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1246210
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (45). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1246211
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (46). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1246212
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (47). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1246213
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (48). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1246214
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (49). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1246215
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (50). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1246216
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – 2013. – 204 с.
1246217
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (51). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246218
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (52). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246219
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (53). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246220
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (54). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246221
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – 2014. – 158 с.
1246222
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (55). – 2014. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246223
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (56). – 2014. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246224
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (57). – 2014. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246225
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (58). – 2014. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246226
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (59). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246227
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (60). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246228
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (61). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246229
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (62). – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246230
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (63). – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246231
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (64). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246232
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (65). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246233
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (66). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246234
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (67). – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246235
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (68). – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246236
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (69). – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246237
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (70). – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246238
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1/2 (71/72). – 2018. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246239
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3/4 (73/74). – 2018. – 262 с. – Резюме укр., англ. мовами
1246240
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (75). – 2019. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1246241
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (76). – 2019. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1246242
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3/4 (77/78). – 2019. – 162 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1246243
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (79). – 2020. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами
1246244
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (80). – 2020. – 110 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1246245
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (81). – 2020. – 140 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1246246
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (82). – 2020. – 128 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1246247
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (83). – 2021. – 190 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1246248
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (84). – 2021. – 208 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1246249
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (85). – 2022. – 242 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1246250
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (86). – 2022. – 164 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis - Резюме укр., англ. мовами
1246251
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (87). – 2023. – 248 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/pis2023.01 - Резюме укр., англ. мовами
1246252
  Терещенко В.І. Психологія і сучасний спорт / В.І. Терещенко, Б.В. Руденко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 95-97. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
1246253
  Житеньова Л. Психологія індивідуального підходу та прийоми тьюторського навчання в сучасному педагогічному процесі // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 209 : Випуск на пошану академіка НАН України Володимира Аналійовича Широкова. – С. 10-13
1246254
  Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: теоретико-методологічний аспект : Монографія / Гуменюк О.Є.; Мін-во освіти і науки України; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 385с. – ISBN 978-966-654-198-0
1246255
  Татенко В.О. Психологія інтимного життя / Віталій Татенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 298, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-216-2
1246256
  Носова Г.Ю. Психологія історична / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 316-317. – ISBN 966-642-073-2
1246257
  Аландаренко Н.Ю. Психологія кольору в друкованій рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 191-194.


  У статті з наукової точки зору обґрунтовується важливість вибору кольору для друкованої реклами як могутнього (можливо, і прихованого) засобу впливу на психіку людини. Детально розглянуто семантику різних кольорів та їх використання в різних видах ...
1246258
  Афанасьєва Н.Є. Психологія консультування фахівців екстремального профілю діяльності : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Афанасьєва Наталя Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т цивільного захисту України, Держ. служба України з надзв. ситуацій, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 462 арк. – Додатки: арк. 435-462. – Бібліогр.: арк. 382-434
1246259
  Афанасьєва Н.Є. Психологія консультування фахівців екстремального профілю діяльності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Афанасьєва Наталя Євгенівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1246260
  Долинська Л.В. Психологія конфлікту : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – Київ : Каравела, 2010. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-303. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-14-1
1246261
  Зарицька В.В. Психологія конфлікту : навч. посібник / В.В. Зарицька ; М-во освіти і науки України, Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : Гельветика, 2019. – 379, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 349-371. – Бібліогр.: с. 372-379 та в кінці тем. – ISBN 978-966-916-687-6
1246262
  Долинська Л.В. Психологія конфлікту : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 299-303. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-14-1
1246263
  Ващенко І.В. Психологія конфлікту : метод. рек. для студентів освіт. рівня магістр галузі знань 07306 "Управління та адміністрування" спец. 073 "Менеджмент" / І.В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2021. – 89, [1] с. : портр. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-95084-0-0
1246264
  Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов"якель ; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2007. – 416 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404-407. – ISBN 966-370-057-2
1246265
  Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія / Н.В. Родіна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. соц. та приклад. психології. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2011. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-363. – ISBN 978-966-2070-40-8


  У пр. № 1704426 напис: Уважаемой Наталье Викторовне с благодарностью за участие в моей судьбе и на добрую память от автора. Н. Родина.
1246266
  Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 503 л. – Додатки: л. 477-503. – Бібліогр.: л. 437-476
1246267
  Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1246268
  Терлецька Л. Психологія корекційного впливу на особистість в інтегрованій психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Надано характеристику інтегрованого руху у психотерапії. Проаналізовано підходи різних шкіл психології до процесу інтегрованої психотерапії. There have been given a characteristic of the integrated movement in psychotherapy. There have been analyses ...
1246269
  Кононець М.О. Психологія лідерства : навч. посібник / Марія Кононець ; за заг. ред. О.В. Винославської. – Київ : КВІЦ, 2020. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-697-113-9
1246270
  Янкович О.В. Психологія літературного героя у контексті психології особистості : Компаративне дослідження за творами К.Гамсуна та М.Коцюбинського / О.В. Янкович, І.Д. Ханчук // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 29-34
1246271
  Білоус П.В. Психологія літературної творчості : навч. посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академвидав, 2014. – 214, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 205-211. – Бібліогр.: с. 212-214. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-083-7
1246272
  Хомова О. Психологія людини в драматургії Василя Фольварочного // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
1246273
  Бочелюк В.Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Й. Бочелюк, А.В. Турубарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 260, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 246-260. – ISBN 978-611-01-0184-4


  Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини з різними ...
1246274
  Лебон Г. Психологія людських спільнот / Густав Лебон ; за наук. ред. Григорія Понеділка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 203, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-460-1
1246275
  Шміт Ф.І. Психологія малювання. – Київ : Державне видавництво, 1921. – 115с. : мал.
1246276
  Гадяцький В.І. Психологія мас та вождів на майданах і технологія "постмодерністських революцій" в контексті подолання тоталітаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються соціально-психологічні аспекти помаранчевого феномену, методи зібрання та консолідації учасників "кольорових революцій" з урахуванням фундаментальних висновків масової психології та постмодерних практик у контексті подолання ...
1246277
  Корнєв М.Н. Психологія масової поведінки : Навч. посібник / М.Н. Корнєв, В.М. Фомічова; Ін-т післядипл. освіти КНУ ім. Т.Шевченка;Рец.: Бурлачук Л.Ф., Максименко С.Д. – Київ, 2000. – 124с. – ISBN 966-7863-04-2
1246278
   Психологія масової політичної свідомості та поведінки. – Київ : ДОК-К, 1997. – 164с. – ISBN 966-95006-9-9
1246279
  Зелінська Т. Психологія материнської амбівалентності // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.18-27. – ISBN 966-654-025-8
1246280
  Михида Л. Психологія межової ситуації у творчості Володимира Винниченка та Івана Багряного: творчі перегуки (на матеріалі новели "Момент" та повісті "Біля гори Мітрідат") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 216-219. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1246281
  Лозниця В.С. Психологія менеджменту : навч. посіб. / В.С. Лозниця; МОУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1997. – 248 с. – ISBN 966-574-075-Х
1246282
  Лозниця В.С. Психологія менеджменту : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2000. – 512 с. – ISBN 966-7769-04-3
1246283
  Лозниця В.С. Психологія менеджменту : теорія і практика : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2001. – 512 с. – ISBN 966-7769-04-3
1246284
  Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті ( соціально-психологічний аспект ) / Н.Л. Коломінський; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 286с. – ISBN 966-608-029-Х
1246285
   Психологія мислення : підручник / [Пасічник І.Д. та ін.] ; за ред. Ігоря Пасічника. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 559, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8333-61-3
1246286
  Карпенко В.В. Психологія мислення:феноменологія, процес і детермінанти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С.32-42. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1246287
  Вернослова А.В. Психологія мистецтва як естетична теорія // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 93-94
1246288
  Слюсаревський М.М. Психологія міграції : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.М. Слюсаревський, О.Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 242, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-235-3
1246289
  Слюсаревський М.М. Психологія міграції : навч. посібник / М.М. Слюсаревський, О.Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Талком, 2018. – 358, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7685-40-0
1246290
  Мілютіна К.Л. Психологія міжкультурної комунікації : навч. посібник / Мілютіна К.Л., Максимов М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Віпол, 2014. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-646-143-1
1246291
  Коваленко А.Б. Психологія міжособистісного взаєморозуміння : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.Б. Коваленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 216 с. – До 175-річчя Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – ISBN 978-966-439-202-7
1246292
  Михальська С.А. Психологія мовленнєвої поведінки дитини 5-7 років життя : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Михальська Світлана Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 25 назв
1246293
  Шусть В. Психологія мовлення управлінських еліт України як віддзеркалення кризової трансформації політичних цінностей суспільства // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 59-63. – ISBN 978-617-640-286-2
1246294
  Занюк С.С. Психологія мотивації : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.С. Занюк. – Київ : Либідь, 2002. – 304с. – ISBN 966-06-218-9
1246295
  Кудріна Т.С. Психологія мотивації : теорія та експеримент : навч. посібник / Кудріна Т.С. ; КНУТШ, Ін-т післядипломної освіти. – Київ : [Геопринт], 2007. – 214 с. – ISBN 966-7863-61-1
1246296
  Кудріна Т.С. Психологія мотивації : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Кудріна Т.С. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 239с. – ISBN 978-966-439-039-9
1246297
  Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій / С.С. Занюк. – Луцьк, 1997. – 180с.
1246298
  Кудріна Т.С. Психологія мотивації: теорія та експеримент : навчальний посібник / Кудріна Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214с. – Шифр дубл.15 Кудр.доп.карт.ст. – ISBN 966-7863-61-1
1246299
  Кузнєцов М.А. Психологія моторної пам"яті : прикладні аспекти : монографія / М.А. Кузнєцов, Є.В. Заїка, Ю.Ю. Ходикіна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Діса Плюс, 2019. – 446 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7645-59-6
1246300
   Психологія навчання. – Київ : Радянська школа, 1972. – 136с.
1246301
  Гончарук П.А. Психологія навчання / П.А. Гончарук. – Київ : Вища школа, 1985. – 143 с.
1246302
  Чухраєва Г.В. Психологія оперативно-розшукової діяльності працівників Національної поліції України : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Чухраєва Ганна Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
1246303
  Демерс А.Е. Психологія опору в психоаналітичному та когнітивно-поведінковому терапевтичних підходах // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 37-48. – ISSN 2227-1376
1246304
  Гарда М Психологія оптимізму Еріха Фромма // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 276-277
1246305
  Карамушка Л.М. Психологія організаційної культури вищого навчального закладу (у контексті становлення професійної ідентичності студентів) : монографія / Л.М. Карамушка, О.В. Іщук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.]. – Київ ; Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-228. – (Організаційна та економічна психологія). – ISBN 978-966-2602-85-ІІ
1246306
  Костенко М.В. Психологія організованих злочинних груп корисливо-насильницької спрямованості // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 145-149. – ISSN 0201-7245
1246307
  Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Карамушка. – Київ : Либідь, 2004. – 424с. – ISBN 966-06-0342-8


  Висвітлено науково-теоретичні засади менеджменту організацій як виду соціального управління, обґрунтовано основні завдання психології освітнього менеджменту.
1246308
  Кудерміна О.І. Психологія особи як суб"єкта правоохоронної діяльності : монографія / О.І. Кудерміна ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 382-415. – ISBN 978-966-482-031-5
1246309
  Волинець Н.В. Психологія особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Волинець Наталія Валентинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
1246310
  Чернобровкіна В.А. Психологія особистісної свободи : монографія / В.А. Чернобровкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-482. – ISBN 978-966-617-298-6
1246311
  Ліфарєва Н.В. Психологія особистості : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Ліфарєва; Дніпропетр. ун-тет економ. та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с. – ISBN 966-8253-55-8
1246312
  Копець Л.В. Психологія особистості : Навч. посібник для студ вищ. навч. закладів / Л.В.Копець; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 460с. – ISBN 966-518-394-X
1246313
  Варій М.Й. Психологія особистості : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.Й. Варій; МОНУ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-562-9
1246314
  Копець Л.В. Психологія особистості : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.В. Копець; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 460с. – ISBN 978-966-518-487-4
1246315
  Москалець В.П. Психологія особистості : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Москалець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 262 с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-260. – ISBN 978-617-673-127-6
1246316
  Варій М.Й. Психологія особистості : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Й. Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 591, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-364-562-9
1246317
  Столяренко О.Б. Психологія особистості : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Б. Столяренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 273-279 та в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0322-0
1246318
  Мітіна С.В. Психологія особистості : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / С.В. Мітіна ; М-во освіти і науки України, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : Ліра-К, 2020. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-244 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7844-03-6
1246319
  Москалець В.П. Психологія особистості : підручник / В. Москалець ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Ліра-К, 2021. – 362, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7844-51-7
1246320
  Кацавець Р.С. Психологія особистості : навч. посібник / Руслан Кацавець. – Київ : Алерта, 2021. – 133, [1] с. : іл. – Слов. психол. термінів: с. 97-120. – Бібліогр.: с. 123-130 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-654-8
1246321
  Гордієнко В.І. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Валерій Гордієнко, Людмила Копець; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 304с. – ISBN 978-966-518-287-0
1246322
  Моргун В.Ф. Психологія особистості в педагогіці А.С. Макаренка : Факсимільний збірник праць 1986-2001 років / В.Ф. Моргун; Міжнар. асоціація А. Макаренка ; МОНУ, Полтавськ. держ. педагог. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2002. – 84с. – ISBN 966-7653-03-1
1246323
  Снігур В. Психологія особистості жіночих образів М.Л. Кропивницького та О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 225-229.
1246324
  Прима В. Психологія особистості педагога очима студентів педагогічних спеціальностей // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; ред. вип. В.Ф. Вакуленко ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 200, 2011/2012 : Випуск на пошану Президента АН вищої освіти України доктора філологічних наук, професора Ельзи Петрівни Стоянової і доктора філологічних наук, професора Моколи Івановича Дубини. – С. 138-192. – (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень ; т. 9). – ISBN 978-617-525-081-5
1246325
  Подоляк Л.Г. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 287-312. – ISBN 978-966-8019-00-8
1246326
  Емішянц О.Б. Психологія особистості. Психоаналітичні теорії особистості : навч. посібник / О.Б. Емішянц ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 74-75 та в кінці тем
1246327
  Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія / Фурман Анатолій Анатолійович. – Одеса ; Тернопіль : ОНПУ ; ТНЕУ, 2016. – 311, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 304-311. – Бібліогр.: с. 282-303. – ISBN 978-966-654-440-0
1246328
  Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту : Навч. посібник для студ.навч.закл. / Н.Л. Коломінський; МАУП. – Київ : МАУП, 1996. – 176с. – ISBN 5-86926-080-9
1246329
  Зливков В.Л. Психологія педагогічного спілкування : інтегративний підхід : навч. посібник / Валерій Зливков, Світлана Лукомська. – Київ : Лисенко М.М., 2018. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-274. – ISBN 978-617-640-376-0
1246330
  Подоляк Л.Г. Психологія педагогічної взаємодії викладача зі студентами / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 227-259. – ISBN 978-966-8019-00-8
1246331
  Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закл. / В.А. Семиченко. – Київ : Вища школа, 2004. – 335с. – ISBN 966-642-167-4
1246332
   Психологія педагогічної діяльності : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Чернобровкін, О.П. Аматьєва, С.А. Саяпіна, М.В. Савченко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2014. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-175. – ISBN 978-966-194-199-0
1246333
  Синиця І.О. Психологія писемної мови учнів 5-8 класів / І.О. Синиця. – К., 1965. – 316с.
1246334
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.Ф. Пачковський. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2012. – 407, [1] с. : табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: 390-407. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-55-5
1246335
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.Ф. Пачковський. – 3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 415, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. - Покажчики: с. 408-415. – Бібліогр.: с. 390-407. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8019-55-5
1246336
  Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.Ф. Пачковський. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 415, [1] с. : табл., іл. – Сер. засн. 1999 р. - Алф. покажчик: с. 408-415. – Бібліогр.: с. 390-407 та в тексті. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8019-55-5
1246337
  Черновський О.К. Психологія підсудного у судовому засіданні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 96-99. – (Правознавство ; Вип. 385)
1246338
  Льовочкіна А.М. Психологія подолання "комплексу інваліда" // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 2 (6). – С. 116-121. – ISSN 2310-4368
1246339
  Траверсе Т.М. Психологія політичного мислення : монографія / Т.М. Траверсе. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-415. – ISBN 978-966-611-997-4
1246340
  Климчук В.О. Психологія посттравматичного зростання : монографія / В.О. Климчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 156, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-147. – ISBN 978-966-189-605-4
1246341
  Маноха І.П. Психологія потаємного "Я" / І.П. Маноха. – Київ : Поліграфкнига, 2001. – 446, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-446. – ISBN 966-530-070-9
1246342
  Маноха Ірина Петрівна Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід : Дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Маноха Ірина Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 462 л. – Додатки: л. 392-462. – Бібліогр.: л. 374-391
1246343
  Маноха Ірина Петрівна Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід : Автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Маноха Ірина Петрівна ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 48 с.
1246344
   Психологія працевлаштування : (хрестоматія до навчального курсу). – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 123 с. – ISBN 996-8251-02-6
1246345
  Траверсе Т.М. Психологія праці : Навчально-методичний посібник / Т.М. Траверсе; Інститут післядипломної освіти Київ. нац. ун-тету ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2004. – 116с. – ISBN 966-7863-33-6
1246346
  Баклицький І.О. Психологія праці : підучник / І.О. Баклицький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 655 с. – ISBN 978-966-346-313-1
1246347
  Малхазов О.Р. Психологія праці : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / О.Р. Малхазов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. : іл. – ISBN 978-611-01-0043-4
1246348
  Рибалка В.В. Психологія праці особистості : Навчально-методичний посібник / В.В. Рибалка; МОНУ; Академія пед. наук України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – Київ-Кременчук, 2006. – 76с. – ISBN 966-8931-01-7
1246349
   Психологія праці та управління : зб. наук. праць IX наук.-практ. конференції (м. Київ, 20 груд. 2012 р.) / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; за заг. ред. О.В. Киричука ; [упоряд.: І.І. Шелест та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 300 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 295-297. – ISBN 978-617-649-020-3
1246350
   Психологія праці та управління. Особливості здійснення психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб на сучасному ринку праці : зб. матеріалів XI наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 квіт. 2015 р.) / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; за заг. ред. О.А. Ліщинської ; [упоряд.: Г.А. Пріб та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 234, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-036-4
1246351
   Психологія праці та управління. Психологічна підтримка і допомога безробітним на ринку праці : зб. матеріалів X Наук.-практ. конф. (Київ, 14 берез. 2014 р.) / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд. Г.А. Пріб та ін. ; за заг. ред. О.В. Киричука]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 230 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-030-2
1246352
  Чернобровкін В.М. Психологія прийняття педагогічних рішень : монографія / В.М. Чернобровкін ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 448 с. – ISBN 978-966-617-224-5
1246353
  Максименко С.Д. Психологія проблемного навчання / С.Д. Максименко, Ю.Д. Руденко. – К., 1978. – 48с.
1246354
   Психологія провідництва / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 185-194. – ISBN 978-617-7480-55-5
1246355
   Психологія програмованого навчання. – Київ : Радянська школа, 1973. – 124с.
1246356
  Журавльова О.В. Психологія прокрастинації особистості студента : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Журавльова Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
1246357
  Хайрулін О.М. Психологія професійного вигорання військовослужбовців : монографія / Хайрулін Олег Михайлович ; [за наук. ред. А.В. Фурмана]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 219, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 214-219. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-654-372-4
1246358
  Кален Л.М. Психологія професійного життя особистості / Л.М. Кален. – Київ : Знання, 1998. – 25с. – ISBN 966-7537-03-Х
1246359
  Осьодло В.І. Психологія професійного становлення офіцера / Василь Осьодло ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : Золоті ворота, 2012. – 462, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-462. – ISBN 978-966-2246-23-0
1246360
  Примачок Л.Л. Психологія професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Примачок Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 35 назв
1246361
  Медведєв В.С. Психологія професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ : Автореф...док.психол.наук:19.00.06 / Медведєв В.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 35с. – Бібліогр.:с.30-32
1246362
  Медведєв В.С. Психологія професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ : Автореф... док. психол.наук: 19.00.06 / Медведєв В.С.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 35л. – Бібліогр.:с.30-32
1246363
  Медведев Володимир Степанович Психологія професійної деформації співробітників органів Внутрішніх справ : Автореф... доктора психологічнихнаук: 19.00.06 / Медведев Володимир Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 35л.
1246364
  Мяленко В.В. Психологія професійної самореалізації молоді : монографія / В.В. Мяленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 102, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-103. – ISBN 978-966-8063-77-9
1246365
  Каламаж Р.В. Психологія професійної самосвідомості студентів : навч.-метод. посібник / Р.В. Каламаж. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7328-20-8
1246366
  Орбан-Лембрик Психологія професійної управлінської діяльності // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.91-103. – ISBN 966-654-025-8
1246367
  Мілорадова Н.Е. Психологія професіогенезу слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.06 / Мілорадова Наталя Едуардівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 71 назва
1246368
   Психологія профорієнтації у системі педагогічної освіти : монографія / [Єгорова Є.В. та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Індекс-ЛТД, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл., корінця : Психологія професійної орієнтації у системі педагогічної освіти. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-329-9
1246369
  Алексєєва М.І. Психологія ранньої юності / М.І. Алексєєва. – Київ, 1971. – 48с.
1246370
  Губеладзе І.Г. Психологія реалізації особистістю почуття власності в соціальних практиках : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Губеладзе Ірина Гурамівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
1246371
  Гупаловська В.А. Психологія реклами : навчальний посібник / В.А. Гупаловська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 383, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 356-358 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-755-8
1246372
  Аль-Абабнех Психологія реклами, як інструмент формування її ефективності / Хасан Алі Аль-Абабнех // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 48-53. – ISSN 2218-1199
1246373
   Психологія реклами: технології впливу на індивідуальну та масову свідомість / О.В. Артюшов, С.С. Колесников, С.В. Волобуєва, Х.Ш. Бахтіярова // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ, 2016. – Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 58-62
1246374
  Мілютіна К. Психологія рекреаційної діяльності як новий напрямок психологічного дослідження // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 23-25. – ISBN 978-617-674-059-9
1246375
  Москалець В.П. Психологія релігії : Посібник / В.П. Москалець. – Київ : Академвидав, 2004. – 240с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-14-3
1246376
  Предко О.І. Психологія релігії : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.І. Предко. – Київ : Академвидав, 2008. – 344с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-65-6
1246377
  Предко О.І. Психологія релігії : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Предко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 479, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-790-9
1246378
  Москалець В.П. Психологія релігії : підручник / В.П. Москалець. – Київ : КНТ, 2019. – 219, [1] с. – Термінол. словник : с. 203-219. – Бібліогр.: с. 200-202. – ISBN 978-966-373-842-0
1246379
  Москалець В.П. Психологія релігії : підручник / В. Москалець ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Ліра-К, 2021. – 191, [1] с. – Короткий термінол. словник: с. 177-187. – Бібліогр.: с. 188-191. – ISBN 978-617-7844-50-0
1246380
  Предко О.І. Психологія релігії : підручник / О.І. Предко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Київ : Ліра-К, 2023. – 346, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-520-407-8
1246381
  Чікарькова М. Психологія релігії у сучасних англомовних дослідженнях як наукова проблема // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 17. – С. 120-129. – ISSN 2310-0923
1246382
  Предко О.І. Психологія релігії як об"єкт наукової та богословської рефлексії: зарубіжний контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 94-97. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються основні підходи до з"ясування сутності психології релігії в зарубіжній науковій та богословській думці. In the article open up basic approaches to finding out essence psychology of religion in a foreign scientific and ...
1246383
  Предко О.І. Психологія релігії як сфера гуманітарного знання: людиновимірний контекст // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 193-203. – ISBN 978-966-439-447-2
1246384
  Предко О.І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри : Монографія / О.І. Предко; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 278с. – ISBN 966-364-042-1
1246385
  Предко О.І. Психологія релігії: особливості предмета дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1246386
  Предко О.І. Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.11 / Олена Іллівна Предко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 38 назв
1246387
  Предко Олена Іллівна Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми : Дис. ... доктора філософських наук: 09.00.11 / Предко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 410л. – Бібліогр.: л.369-410
1246388
  Скрипник О. Психологія релігійних змістів К.Г. Юнга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1246389
  Щедрін В.К. Психологія релігійної віри / В.К. Щедрін. – Київ, 1970. – 46с.
1246390
  Жовтянська В.В. Психологія репрезентацій дійсності : монографія / Жовтянська В.В. – Київ : Талком, 2020. – 375, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 358-375. – ISBN 978-617-7832-92-7
1246391
  Жовтянська В.В. Психологія репрезентацій дійсності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Жовтянська Валерія Вікторівна ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2021. – 31 с. – Бібліогр.: 38 назв
1246392
  Савченко О.В. Психологія рефлексивної компетентності особистості : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Савченко Олена Вячеславівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – 518 арк. – Дисертація має також додаток, що є окремою одиницею: 138 арк. – Бібліогр.: арк. 444-518
1246393
  Савченко О.В. Психологія рефлексивної компетентності особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Савченко Олена Вячеславівна, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 46 назв
1246394
  Найдьонова Л.А. Психологія рефлексії на межі тисячоліть: основні тенденції розвитку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 52-65. – ISBN 978-966-8063-99-49
1246395
  Крайніков Е.В. Психологія розвитку : Словник-довідник / Е.В. Крайніков; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2004. – 260с. – ISBN 966-8458-12-5


  Присвячений проблемам психології розвитку людини. Викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психологічного розвитку
1246396
  Максимов М.В. Психологія розвитку : тести : навч. посібник / М.В. Максимов ; Київ. нац. ун-т ім. Тарас Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-241. – ISBN 978-617-520-022-3
1246397
  Братченко І.Г. Психологія розвитку антиципації людини : Монографія / І.Г. Братченко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1996. – 204с.
1246398
  Льовочкіна А.М. Психологія розвитку екологічної культури : монографія / А.М. Льовочкіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-355. – ISBN 978-966-439-827-2
1246399
  Клочко А.О. Психологія розвитку інноваційних стилів управління у менеджерів освітніх організацій : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.10 / Клочко Алла Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 38 назв
1246400
  Помилуйко В.Ю. Психологія розвитку ключових компетентностей у дорослому віці : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07 / Помилуйко Віра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 37 назв
1246401
  Улунова Г.Є. Психологія розвитку культури професійного спілкування державних службовців у системі безперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Улунова Ганна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 46 с. – Бібліогр.: 34 назви
1246402
  Калмикова Л.О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.07 / Калмикова Л.О. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2011. – 42 с. – Бібліогр.: 66 назв
1246403
  Рибалка В.В. Психологія розвитку особистісної готовності педагогів до професійної діяльності : метод. рекомендації / В.В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. – Київ : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2023. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-8016-60-9
1246404
  Матласевич О.В. Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів XVI-XVIII століття : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Матласевич Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1246405
  Креденцер О.В. Психологія розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій : монографія / О.В. Креденцер ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Логос, 2019. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-310. – ISBN 978-617-7631-09-4
1246406
  Калмиков Г.В. Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Калмиков Георгій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 30 назв
1246407
  Максимов М.В. Психологія розвитку рефлексивних вмінь особистості у молодшому шкільному віці : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Максимов Микола Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 43 назви
1246408
  Власова О.І. Психологія розвитку соціальних здібностей особистості в онтогенезі (повний онтогенез) = Psychology of development of social abilities of personality in ontogenesis (full ontogenesis) : наук. монографія / Власова О.І. – Ottawa : Accent Graphics Communications, 2016. – 377, [3] с. : іл., табл. – Видано українською мовою. – Бібліогр.: c. 361-374. – ISBN 978-1-77192-264-7
1246409
  Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька. – Київ : Каравела, 2009. – 447, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-98-2
1246410
  Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька. – Київ : Каравела, 2012. – 447, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 446-447 та в кінці тем. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-98-2
1246411
  Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2016. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-801-998-2
1246412
  Рибалка В.В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості : наук.-метод. посібник / В.В. Рибалка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. академія пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т обдарованої дитини, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Київ : ІОД ; Інфосистем, 2010. – 442 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2249-47-7
1246413
  Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості / В.В. Рибалка. – К., 1996. – 235с.
1246414
  Терещенко К.В. Психологія розвитку толерантності персоналу освітніх організації : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.10 / Терещенко Кіра Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук Укрїни, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 37 назв
1246415
  Коваленко А.Б. Психологія розвитку толерантності підлітка : монографія / А.Б. Коваленко, І.В. Федосєєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2014. – 329, [1] с. : іл., табл. – Слов. спец. термінів: 298-305. – Бібліогр.: с. 306-329. – ISBN 966-8122-67-3
1246416
  Моляко В.О. Психологія розуміння в контексті антропологічної інформаційної катастрофи ХХІ століття (ІІІ) : (до 120-річчя з дня народження Г.С. Костюка) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 6-17. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1246417
  Савелюк Н.М. Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01, 05 / Савелюк Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 632 арк. – Додатки: арк. 537-632. – Бібліогр.: арк. 466-536
1246418
  Савелюк Н.М. Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Савелюк Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с.. – Бібліогр.: 45 назв
1246419
  Савелюк Н. Психологія розуміння релігійного дискурсу : монографія / Наталія Савелюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : КНТ, 2018. – 420, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 370-413. – ISBN 978-966-373-851-2
1246420
  Савелюк Н.М. Психологія розуміння релігійного дискурсу : монографія / Наталія Савелюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Київ : КНТ, 2019. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-385. – ISBN 978-966-373-851-2
1246421
  Коваленко А.Б. Психологія розуміння творчих задач // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 194-207. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1246422
  Ситін Г.М. Психологія самовиховання / Г.М. Ситін. – Київ, 1973. – 133с.
1246423
  Мельник Альона Психологія самогубства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 26-28
1246424
  Кириленко Т.С. Психологія самопізнання : навч. посібник / Т.С. Кириленко, О.А. Льошенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 168-187 та наприкінці розд.
1246425
  Шамич О.М. Психологія самореалізації особистості в паралімпійському спорті : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Шамич Олександр Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1246426
  Купрєєва О.І. Психологія самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Купрєєва Ольга Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 477 арк. – Додатки: арк. 444-477. – Бібліогр.: арк. 411-443
1246427
  Купрєєва О.І. Психологія самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Купрєєва Ольга Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 38 назв
1246428
  Ситнікова Наталія Психологія самоствердження особистості старшокласника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 75-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1246429
  Ясперс К. Психологія світоглядів = Psychologie der Weltanschauungen / Карл Ясперс ; пер. з нім. Олександра Кислюка та Романа Осадчука. – 6-е вид. – Київ : Юніверс, 2009. – 460, [2] с. – (Філософська думка). – ISBN 978-966-8118-67-8
1246430
  Діденко С.В. Психологія сексуальності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Діденко, О.С. Козлова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-439-212-6
1246431
  Діденко С.В. Психологія сексуальності : підручник / С.В. Діденко, О.С. Козлова. – Київ : Академвидав, 2009. – 304с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-77-9
1246432
  Бочелюк В.Й. Психологія сексуальності : навч. посіб. для студ. ВНЗ спеціальності 8.03010201 - психологія / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2019. – 309, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 303-309 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8894-83-1
1246433
  Діденко С.В. Психологія сексуальності і сексуальних стосунків : Навч. посіб. / С.В. Діденко; Ін-т післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 322с. – ISBN 966-7863-30-1
1246434
  Діденко С.В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків : Навч. посіб. / С.В. Діденко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2003. – 312с. – ISBN 966-84-58-11-7
1246435
   Психологія середньої школи : метод. рек. для навч. курсу для студентів Ін-ту філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.В. Максимов]. – Київ : Київський університет, 2017. – 50, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-14
1246436
  Хміляр О.Ф. Психологія символічної регуляції дій і вчинків особистості : монографія / Олег Хміляр ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : Контекст України, 2016. – 379, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-379. – ISBN 978-617-7356-05-8
1246437
  Бондарчук О.І. Психологія сім"ї : курс лекцій / О.І. Бондарчук ; Міжрег. акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2001. – 96 с. – ISBN 966-608-097-4
1246438
  Седих К.В. Психологія сім"ї : навч. посібник / Кіра Седих. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2017. – 190, [2] с. : іл., табл. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 186-191. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-496-3
1246439
  Седих К.В. Психологія сім"ї : навч. посібник / Кіра Седих. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2021. – 190, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зміст: Загальні засади психології. Психологія інтимних стосунків у подружній парі. Прикладні аспекти психологічної роботи із сім"єю. - Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 179-185. – Бібліогр.: с. 186-191. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-639-4
1246440
   Психологія сімейних взаємин : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук [та ін.] ; за ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем, модулів та на с. 287. – ISBN 978-966-521-522-6
1246441
  Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності : навчальний посібник / Андросюк В.Г. ; МВС України, Українська акад. внутр. справ. – Київ : [б. и.], 1994. – 106 с.
1246442
   Психологія слідчої діяльності : навч. посіб. / Андросюк В.Г. [ та ін. ] ; МОНУ ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ ; за ред. Л.І. Казміренко. – Київ : Правова єдність, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-2183-20-7
1246443
  Власова О.І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку : Монографія / О.І. Власова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 308с. – ISBN 966-594-608-0


  Висвітлено матеріали провідних теоретичних та прикладних досліджень психологічного знання. Широко представлені описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік.
1246444
  Попович І.С. Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика : навч.-метод. посібник / І.С. Попович ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Соц.-психол. ф-т, Каф. заг. та соц. психології. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 157, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 142-149. – Бібліогр.: с. 150-157. – ISBN 978-966-289-294-9
1246445
  Москаленко В.В. Психологія соціального впливу : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Москаленко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 448 с. – ISBN 978-966-364-513-1
1246446
   Психологія соціальної роботи : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Швалб Ю.М. ; КНУТШ ; [ за ред Ю.М.Швалб]. – Київ : Київський університет, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-439-150-1
1246447
   Психологія соціальної роботи : підручник / [Ю.М. Швалб та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-е вид., допов. – Київ : Основа, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-699-784-8


  У пр. № 1710708 напис: Вельмишановному Олегу Калениковичу з подякою за підтримку та найкращими побажаннями від автора. Підпис. 09.12.2014 р.
1246448
  Максимова Н.Ю. Психологія соціальної роботи з проблемними сім"ями : навч. посібник / Н.Ю. Максимова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-463. – ISBN 978-966-439-927-9
1246449
  Клочек Л.В. Психологія соціальної справедливості у педагогічній взаємодії : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Клочек Лілія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 44, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 46 назв
1246450
  Довгань Н.О. Психологія соціокультурної взаємодії поколінь : автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.05 / Довгань Наталія Олександрівна; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви
1246451
  Цимбалюк І.М. Психологія спілкування : Навчальний посібник / І.М. Цимбалюк. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 304с. – ISBN 966-8556-09-7


  Висвітлюються теоретичні й методичні аспекти оптимізації процесу спілкування, наводяться практичні рекомендації й тести
1246452
  Багратіон-Мухранська Психологія спілкування : до використання оціночних категорій "добро" та "зло" в українській шотландській та французькій народній творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 21-25


  Стаття є продовженням дослідження вживання оціночних категорій «добро» та «зло» та їх архаїчних відповідників в українській, щотландській, французькій народній та літературній творчості.Аналіз був здійснений на основі різноманітних джерел (фольклорні ...
1246453
  Бочелюк В.Й. Психологія спільної трудової діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С.35-44. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1246454
  Кириленко Т.С. Психологія спорту : Регуляція психічних станів: Навчальний посібник / Т.С. Кириленко; Ін-тут післядипломної освіти; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 112с. – ISBN 966-7863-12-3
1246455
  Бочелюк В.Й. Психологія спорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна ; МОН України ; Гуманітарний ін.т "Запоріз. ін-т держ. та муніципал. упр.". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 966-364-405-2
1246456
  Венгренівська М. Психологія сприйняття перекладачем тексту роману Ю. Яновського "Вершники" при перекладі його французькою мовою / М. Венгренівська, О. Мітрюхін // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 38-42
1246457
  Богучарова О.І. Психологія ставлення до здоров"я: парадигми, моделі, чинники розвитку : Дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / О.І. Богучарова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2013. – 365, [57] л. – Додатки: л. [366-422]. – Бібліогр.: л. 310-365
1246458
  Богучарова О.І. Психологія ставлення до здоров"я: парадигми, моделі, чинники розвитку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Богучарова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1246459
  Волошко Н.І. Психологія становлення здорового способу життя в навчально-виховному процесі : програма-практикум / Н.І. Волошко ; Нац. академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2012. – 99, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94-99. – ISBN 978-966-675-545-5
1246460
  Волошко Н.І. Психологія становлення здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу : монографія / Н.І. Волошко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Логос, 2015. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-415. – ISBN 978-966-171-904-9
1246461
  Балахтар В.В. Психологія становлення особистості фахівця з соціальної роботи : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Балахтар Валентина Візіторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 46 с. – Бібліогр.: 17 назв
1246462
  Каламаж Р.В. Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів / Руслана Каламаж ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. – 403, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 368-400. – ISBN 978-966-2254-09-9
1246463
   Психологія статі (Гендерний та психосексуальний розвиток людини) : Навчальна програма з курсу для спец."Психологія" та "Соціальна педагогіка" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста. – Тернопіль, 2001. – 52с.
1246464
   Психологія страху на війні / О.Г. Сиропятов, Н.О. Дзеружинська, В.В. Бодян, К.Ю. Марущенко // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19, № 2. – С. 55-60
1246465
  Когут О.О. Психологія стресостійкості особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Когут Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 59 назв
1246466
  Данильченко Т.В. Психологія суб"єктивного соціального благополуччя : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Данильченко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 547, [9] арк. – Додатки: арк. 435-547, [9]. – Бібліогр.: арк. 403-434
1246467
  Данильченко Т.В. Психологія суб"єктивного соціального благополуччя : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Данильченко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1246468
  Марчак В. Психологія суддівської діяльності: теоретичні та практичні аспекти // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 3 (8), спецвипуск : Метеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка". – С. 105-111
1246469
  Ясинок М.М. Психологія судового процесу: (психолого–правовий аспект) : наук.-практ. посібник / [М.М. Ясинок, Д.М. Ясинок] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 204, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-432-2
1246470
   Психологія судового розгляду кримінальних справ : монографія / Михайло Костицький, Віталій Марчак, Олексій Черновський, Аліна Федіна ; МОНУ. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 377-399. – ISBN 978-966-423-130-2
1246471
  Ахтирська Н.М. Психологія судової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 394-399. – ISSN 1563-3349
1246472
   Психологія суїциду : Посібник. – Київ : Академвидав, 2004. – 288с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-13-5


  Розкрито психологічний зміст суїцидальності, мотивацію суїцидальної поведінки, біохімічні, соціальні, соціально-психологічні, патопсихологічні, філософсько-світоглядні чинники самогубства
1246473
  Федоренко Р.П. Психологія суїциду : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Р.П. Федоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 259, [1] с. : табл. – Додатки: с. 230-248. – Бібліогр.: с. 207-212. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-554-3
1246474
  Мілютіна К.Л. Психологія сучасного бізнесу : навч. посібник / К.Л. Мілютіна, М.В. Максимов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Ліра-К, 2020. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-167. – ISBN 978-617-7844-23-4
1246475
  Борисова О. Психологія сучасної героїки Гадяцького краю у краєзнавчо - туристичних розвідках / О. Борисова, І. Степанець, Д. Гринюк // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 67-71. – ISBN 978-617-674-059-9
1246476
  Татенко В.О. Психологія сьогодні: автопортрет у інтер"єрі самовизначення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються актуальні питання становлення національної психологічної школи в Україні. Така школа формується нині у спілкування з широким психологічним світом, але на власному історико-психологічному ґрунті з залученням багатих традицій вивчення ...
1246477
  Присяжнюк В. Психологія та ментальність правобережного духовенства у XVIII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-75. – (Українознавство ; вип. 6)


  Розглянуто питання поведінкових особливостей духовенства Правобережної частини України XVIII ст. Для аналізу взято представників з уніатського та православного єпископату, парафіяльного духовенства та насельників чоловічих і жіночих монастирів. Окрім ...
1246478
   Психологія та педагогіка : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / С.Д. Максименко [та ін.] ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 577, [7] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-194-099-3
1246479
   Психологія та педагогіка : підручник для студ. ВНЗ / [Максименко С.Д. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 578, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-194-129-7
1246480
  Рибалка В.В. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник / В.В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-218. – ISBN 978-966-2633-38-2
1246481
  Семиченко В.А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування : Hавч. посібник / В.А. Семиченко, Заслуженюк Володимир Степанович; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ни". – Київ : Веселка, 1998. – 214с. – ISBN 9660100833
1246482
   Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2018-. – ISSN 2617-2348
Т. 1. – 2018. – 67, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
1246483
   Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: В. Чорнобровкін, В. Чернобровкіна, С. Богданов [та ін.]. – Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2018-. – ISSN 2617-2348
Т. 2 (за 2019). – 2020. – 74, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
1246484
   Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: В. Чорнобровкін, В. Чернобровкіна, С. Богданов [та ін.]. – Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2018-. – ISSN 2617-2348
Т. 3 (за 2020). – 2021. – 66, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами
1246485
  Малхазов Олександр Ромуальдович. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю : (монография) / Олександр Ромуальдович. Малхазов. – Київ : Євролінія, 2002. – 320с. – ISBN 966-96171-0-3
1246486
   Психологія та соціальна робота = Psychology and social work : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2006-. – ISSN 2707-0409
Вип. 1 (49). – 2019. – 158, [1] с. – З 2019 р. зміна назви "Вісник Одеського національного університету. Психологія". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1246487
   Психологія та соціальна робота = Psychology and social work : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2006-. – ISSN 2707-0409
Вип. 2 (50). – 2019. – 179, [1] с. – З 2019 р. зміна назви "Вісник Одеського національного університету. Психологія". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1246488
   Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-674-059-9
1246489
  Харісова Т.І. Психологія та фекномен Лідерства // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 7 (80)
1246490
  Біла І.М. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.07 / Біла Ірина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1246491
  Роменець В.А. Психологія творчості : навчальний посібник / В.А. Роменець. – Київ : Вища школа, 1971. – 248 с.
1246492
  Роменець В.А. Психологія творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець. – 2-е вид., ,доп. – Київ : Либідь, 2001. – 288с. – ISBN 966-06-0191-3
1246493
  Роменець В.А. Психологія творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 2004. – 288с. – ISBN 966-06-0320-7
1246494
  Шупта-В"язовська Психологія творчості в процесі вивчення теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 91-94
1246495
  Рибась О.В. Психологія творчості героя оповідання Володимира Винниченка "Раб краси" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У цій статті розглядається проблема творчості на матеріалі художнього тексту, а саме оповідання майстра української прози Володимира Винниченка "Раб краси". Суть дослідження полягає в аналізі психологічних механізмів творчості героя – компонентів ...
1246496
  Кириленко Т.С. Психологія травмуючих ситуацій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.С. Кириленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-126 та в кінці розд.
1246497
  Куєвда Володимир Психологія традиційної та корпоративної культур : антогонізм чи гармонія ? // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.199-213. – ISSN 1728-9572
1246498
  Донченко О. Психологія трансперсональних конструктів // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.44-104. – ISBN 966-654-025-8


  Психокультура соціуму
1246499
  Гільбух Ю.З. Психологія трудових взаємовідносин / Ю.З. Гільбух. – Київ, 1973. – 44с.
1246500
  Смирнов І.Г. Психологія туризму та психологія комерції // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1246501
   Психологія у моєму житті: есе, присвячені 50-річчю підготовки психологів у Київському університеті : [збірник праць студентів] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; [уклад.: А.А. Марушкевич, О.В. Плахотнік, Н.М. Кузьменко та ін. ; упоряд.: А.А. Марушкевич, С.Ю. Пащенко ; заг. ред.: І.В. Данилюк, А.А. Марушкевич]. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 198, [2] с. – Шифр. дубл. 15 Псих. – ISBN 978-617-674-034-6


  У пр. № 1739169 напис : Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки факультету психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 30.06.21 р.
1246502
  Неровня О.В. Психологія уваги. Курс лекції. / О.В. Неровня. – Львів, 1973. – 20с.
1246503
  Мельник Л.П. Психологія управління : Курс лекцій / Л.П. Мельник. – Київ : МАУП, 1999. – 176с. – ISBN 966-7312-56-9
1246504
  Мельник Л.П. Психологія управління : Курс лекцій / Л.П. Мельник; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-ге вид., стеротип. – Київ : МАУП, 2002. – 176с. – ISBN 966-608-149-0
1246505
  Орбан-Лембрик Психологія управління : Посібник / Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 568с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-06-2


  Узагальнено і систематизовано знання з психології управління: феномен, загальні засади, структура, функції, методологія, історія розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. Для студентів вузів, спеціалістів-практиків
1246506
  Ходаківський Є.І. Психологія управління : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар; МОНУ; за ред. Ходаківського Є.І. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 608с. – ISBN 978-966-364-646-6
1246507
  Цимбалюк І.М. Психологія управління : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Цимбалюк І.М.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 624с. – (Майстерня психолога). – ISBN 978-966-370-070-1
1246508
  Кулініч І.О. Психологія управління : навчальний посібник / І.О. Кулініч. – Київ : Знання, 2008. – 292с. – ISBN 978-966-346-321-6
1246509
  Орбан-Лембрик Психологія управління : навчальний посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – 2-е вид., допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 541, [2] с. : іл. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2


  Узагальнено і систематизовано знання з психології управління: феномен, загальні засади, структура, функції, методологія, історія розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. Для студентів вузів, спеціалістів-практиків
1246510
  Ходаківський Є.І. Психологія управління : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар ; за ред. Є.І. Ходаківського. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 663, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 657-663. – ISBN 978-966-364-949-8
1246511
  Кулініч І.О. Психологія управління : підручник / І.О. Кулініч. – Київ : Знання, 2011. – 416 с. : іл. – Бібліогр.: с. 310-316. – ISBN 978-966-346-807-5
1246512
   Психологія управління в бізнесі : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Харків-Київ : НМЦВО, 2003. – 320с. – ISBN 966-7930-05-Х
1246513
  Ващук Ф.Г. Психологія управління ВНЗ в умовах соціальних трансформацій / Ф.Г. Ващук, М.М. Полюжин // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 7-24. – ISSN 2218-5348
1246514
  Гура О.І. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О.І. Гура, Т.Є. Гура ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – [2-ге вид., допов.]. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 210, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-210. – ISBN 978-966-414-175-5
1246515
  Бочелюк В.Й. Психологія управління спільною трудовою діяльністю // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 24-32
1246516
  Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів 4-8 класів : (монолог) / І.О. Синиця. – Київ : Радянська школа, 1974. – 207с.
1246517
  Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід : монографія / С.Д. Максименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 590, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-590. – ISBN 978-966-194-118-1
1246518
  Хупавцева Н.О. Психологія фасилітативної взаємодії в педагогічному процесі закладів середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 ; 053 / Хупавцева Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
1246519
  Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту / І.М. Онищенко. – Київ : Вища школа, 1975. – 190с.
1246520
  Гайович О.М. Психологія формування антисуспільноі спрямованості особистості // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 170-173.
1246521
  Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога : монографія / Г.В. Католик ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 405, [1] с., [8] арк. фотоіл. : табл., іл. – Глосарій: с. 247-255. – Бібліогр.: с. 256-280. – ISBN 978-617-10-0003-2
1246522
  Вечірко О.Л. Психологія характерів у прозі М. Хвильового і Б. Пільняка. : Автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.01.02 / Вечірко О.Л ; ОДУ. – Одеса, 1993. – 16 с.
1246523
  Вечірко О.Л. Психологія характеру у творчості В. Винниченка і М. Хвильового // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 169-173. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1246524
  Шебанова В.І. Психологія харчової поведінки : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Шебанова Віталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1246525
  Шебанова В.І. Психологія харчової поведінки : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Шебанова Віталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 560 арк. – Додатки: арк. 515-560. – Бібліогр.: арк. 456-515
1246526
  Абсалямова Л.М. Психологія харчової поведінки жінок: розлади та корекція : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Абсалямова Лариса Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2019. – 31 с. – Бібліогр.: 29 назв
1246527
  Завгородня О.В. Психологія художньо обдарованої особистості : гендерний аспект : монографія / Олена Завгородня ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Наукова думка, 2007. – 264 с. – ISBN 978-966-00-0689-8
1246528
  Піхманець Р.В. Психологія художньої творчості : (теоретичні та методологічні аспекти) / Р.В. Піхманець ; АН Укр. РСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1991. – 161 с. – ISBN 5-12-000996-X
1246529
  Шутенко О.В. Психологія цивільного процесу // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 3. – С. 22-29
1246530
  Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти : науково-методичний посібник / В.В. Рибалка ; Нац. академія пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Ін-т обдарованої дитини ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соціальної роботи. – Київ : ІОД ; ТОВ "Інфосистем", 2011. – 428 с. – Бібліогр.: с. 409-418. – ISBN 978-966-2249-28-6
1246531
  Даниленко О.А. Психологія читання і читача // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 207-217
1246532
  Чепелєва Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів / Н.В. Чепелєва. – Київ : Либідь, 1990. – 98с. – ISBN 5-11-001714-Х
1246533
  Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції : Монографія / О.Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186с. – ISBN 966-654-101-7
1246534
  Фурман Психологія Я-концепції : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Анатолій Фурман, Оксана Гуменюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 360с. – ISBN 966-418-012-2
1246535
  Гридковець Л.М. Психологія як наука про душу в християнській парадигмі: шлях інтеграції теорії в практику // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 70-72
1246536
   Психологія. З викладом основ психології релігії. – Львів : Свічадо, 1998. – 320с. – ISBN 966-561-037-6
1246537
  Шадських Ю.Г. Психологія. Короткий навчальний словник: терміни і поняття : навчальний посібник / Шадських Ю.Г., Піча В.М. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 276 с. – Бібліогр.: с. 272-275. – (Бібліотека малих словників і довідників). – ISBN 978-966-2025-35-4
1246538
  Іванова О.В. Психологія: вступ до спеціальності : навч. посібник ... для студентів вищ. навч. закл. / О.В. Іванова, Л.М. Москалюк, С.І. Корсун ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 184 с. : іл., портр. – 90-річчю Нац. акад. внутр. справ присвячується. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-111-5
1246539
  Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.С. Кириленко. – Київ : Либідь, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-06-0440-7
1246540
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне. – ISBN 978-617-601-117-0
Вип. 5. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246541
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне. – ISBN 978-617-601-141-5
Вип. 6. – 2016. – 253 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246542
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2013-. – ISSN 2518-7503
Вип. 7. – 2016. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246543
   Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне : РДГУ, 2013-. – ISSN 2518-7503
Вип. 8. – 2017. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246544
  Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2007. – 320 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-313. – ISBN 966-521-306-7
1246545
  Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга; Ніка-Центр, 2008. – 320с. – ISBN 966-521-306-7
1246546
  Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2009. – 320с. – ISBN 966-521-306-7
1246547
  Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга : Ніка-Центр, 2010. – 318, [2] c. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-521-306-7


  У пр. № 1739232 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з побажанням міцного здоров"я, удачі та добра від автора. 9.12.2010. Підписи
1246548
   Психологія: терміни, поняття, визначення : словник-довідник / Г.В. Ложкін [та ін. ; за заг. ред. Г.В. Ложкіна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 186, [2] с. – Бібліогр.: с. 186. – ISBN 978-966-600-545-1
1246549
  Гуменчук О.Є. Психолого-акмеологічна культура управлінських кадрів / О.Є. Гуменчук, М.О. Петренко // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7572-52-6
1246550
  Шамне А.В. Психолого-акмеологічні аспекти становлення професійної культури майбутнього педагога закладу вищої освіти / А.В. Шамне, М.М. Мамон // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 70-78. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1246551
  Попелюшко Р.П. Психолого-аксіологічні засади реабілітації комбатантів при віддалених наслідках стресогенних впливів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Попелюшко Роман Павлович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
1246552
  Данилова Е.С. Психолого-богословский аспект украинской иконописи в историческом пространстве // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 151-160. – ISBN 978-617-689-193-2
1246553
  Груденов Я.И. Психолого-дидактические основы методики обучения математике / Я.И. Груденов. – М, 1987. – 158с.
1246554
  Овакимян Ю.О. Психолого-дидактические основы применения технических средств в лекционной пропаганде / Ю.О. Овакимян, О.Н. Нифонтов. – М., 1977. – 40с.
1246555
  Граник Г.Г. Психолого-дидактические проблемы создания школьных учебников // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – с.37-44. – ISSN 0042-8841
1246556
  Негматов Ф.Х. Психолого-дидактический анализ учебной работы студентов с программированным пособием : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Негматов Ф.Х.; МГУ. Фак-т психологии. – Душанбе, 1972. – 20л.
1246557
  Костин А.А. Психолого-дидактическое исследование формирования сенсомоторных навыков в первоначальном обучении вождению автомобиля : Автореф... канд. пед.наук: / Костин А. А.; МГУ. – М., 1974. – 27л.
1246558
  Корнієнко О.В. Психолого-дидактичні проблеми ставлення до здоров"я представників різних культур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 96-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано публікації вітчизняних і зарубіжних фахівців з питань міжкультурних проблем життєдіяльності людей різних країн світу на прикладі ставлення до здоров"я/хвороби на індивідуальному та суспільному рівнях. Наведено посилання на праці фахівців ...
1246559
  Марченко Е.К. Психолого-информационные основы применения машин для обучения / Е.К. Марченко. – Москва, 1976. – 37с.
1246560
  Терентьєва Н. Психолого-інформаційний супровід професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти України під час воєнного стану // Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практики : загальнодерж. наук.-практ. вид. / Держ. установа "Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики" ; голов. ред. Ф.К. Іллюк ; редкол.: Драпушко Р.Г., Баженков Є.В., Биковська О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (4). – С. 49-56. – ISSN 2786-6238
1246561
  Карпенко З.С. Психолого-історична реконструкція соціальних міфологем як метод протидії маніпулятивним медіатехнологіям // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 361-370. – ISSN 2411-1449
1246562
  Сибірна Р.І. Психолого-концептуальні підходи до лідерства / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – C. 106-113. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1246563
  Стеблюк С.В. Психолого-корекційний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців: констатувальний етап наукового дослідження // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 186-190 : табл. – Бібліогр.: с. 189. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1246564
  Сулятицький І.В. Психолого-корекційний практикум травм війни : навч. посібник / Іван Сулятицький, Катерина Островська, Василь Осьодло ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 395, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 395. – Бібліогр.: с. 340-357. – ISBN 978-617-10-0525-9
1246565
  Ладига О. Психолого-лінгвістичний підхід у дослідженні суспільства ХІХ-ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 405-410. – Бібліогр.: Літ.: 410; 6 назв. – ISSN 1728-9572
1246566
  Рибалко А.І. Психолого-лінгвістичні дослідження у країнах Заходу, ближнього зарубіжжя і перспективи їх розвитку у Україні / А.І. Рибалко, Н.Я. Дідушок // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 221-222
1246567
  Войко Н.В. Психолого-лінгвістичні новітні технології та ігри як засіб підвищення ефективності спільної навчально-пізнавальної діяльності з вивчення іноземної мови / Н.В. Войко, А.П. Мусієнко, Т.Б. Тихонова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядається проблема новітніх технологій розвитку новичок читання та психолого-лінгвістичних ігор та ігрових ситуацій у процесі спільної навчально-пізнавальної діяльності з вивчення іноземної мови. Особлива увага приділяється психолого-педагогічному ...
1246568
  Карамушка Л.М. Психолого-організаційні технології: зміст, структура, види та форми реалізації // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 1 (25). – С. 50-61. – ISSN 2411-3190
1246569
  Орехов Ф.А. Психолого-педагогическая и практическая подготовка будущих учителей в процессе научно-исследовательской работы / Ф.А. Орехов. – Челябинск, 1985. – 80с.
1246570
  Гончаров С.В. Психолого-педагогическая подготовка офицеров в армиях ведущих зарубежных стран // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 55-62. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются основные направления, содержание, методика и организация психолого-педагогической подготовки офицеров в армиях зарубежных стран (США, ФРГ, Великобритания). Анализируются требования к психолого-педагогической компетентности военных ...
1246571
  Ветров Ю.П. Психолого-педагогическая подготовка преподавателей вуза к использованию методов интерактивного обучения / Ю.П. Ветров, И.Ф. Игропуло // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены специфические особенности методов и форм интерактивного обучения, их воспитательно-развивающий потенциал в формировании компетенций студентов. Описаны позиции преподавателя в рамках интерактивного обучения. Охарактеризованы ...
1246572
  Шамсутдинова И.Г. Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся / И.Г. Шамсутдинова, Е.Г. Казарова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 62-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561X
1246573
  Константинова С.К. Психолого-педагогическая практика : Организационно-методический гид для студентов / С.К. Константинова. – Кишинев : CEP USM, 2005. – 85с. – ISBN 9975-70-540-5
1246574
   Психолого-педагогическая служба в вузе. – Пермь, 1986. – 94 с.
1246575
  Серебряный Э.Г. Психолого-педагогическая характеристика наглядных средств обучения / Э.Г. Серебряный. – Москва, 1979. – 28с.
1246576
  Ветохов А.М. Психолого-педагогическая характеристика современных методов обучения иностранному языку в школе // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – № 1. – С.25-28. – ISSN 1817-8510
1246577
  Польская О.Я. Психолого-педагогическая характеристика учащегося и классного коллектива / О.Я. Польская. – М., 1972. – 80с.
1246578
   Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе : Сборник научных трудов. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 113с.
1246579
  Раева В.М. Психолого-педагогические аспекты антиалкогольного воспитания детей и подростков / В.М. Раева. – М., 1988. – 35с.
1246580
   Психолого-педагогические аспекты интенсификации учебной деятельности. – М., 1983. – 122с.
1246581
   Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования. – Тверь, 1995. – 130с.
1246582
  Кнодель Л.В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам : монография / Л.В. Кнодель. – Київ : Изд. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 256с. – ISBN 978-966-437-137-4
1246583
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь, 1990. – 163с.
1246584
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь, 1991. – 165с.
1246585
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь
4. – 1992. – 161с.
1246586
  Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе / Н.Н. Нечаев. – Москва, 1985. – 113с.
1246587
   Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе. – Киев, 1983. – 176 с.
1246588
   Психолого-педагогические вопросы методики обучения химии в высшей школе. – Саранск, 1987. – 100с.
1246589
  Никандров Н.Д. Психолого-педагогические вопросы методики составления программированных материалов в работах зарубежных программистов / Н.Д. Никандров. – М., 1970. – 47с.
1246590
  Левша П.Ф. Психолого-педагогические вопросы обучения гимнастическим упражнениям. (Методическая разработка) / П.Ф. Левша. – Москва, 1973. – 28 с.
1246591
   Психолого-педагогические вопросы обучения и воспитания учащихся и студентов. – Душанбе, 1973. – 391с.
1246592
   Психолого-педагогические вопросы обучения и эстетического воспитания. – Казань, 1975. – 132с.
1246593
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитатательного процесса. – Томск, 1982. – 127с.
1246594
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1978. – 167с.
1246595
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1981. – 140 с.
1246596
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1985. – 157с.
1246597
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1986. – 198 с.
1246598
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1989. – 221с.
1246599
   Психолого-педагогические вопросы формирования личности школника и студента. – Душанбе
2. – 1970. – 192с.
1246600
   Психолого-педагогические вопросы экзамена в высшей школе. – Краснодар, 1984. – 56с.
1246601
   Психолого-педагогические и лингвистические проблемы исследования текста. – Пермь, 1984. – 242с.
1246602
   Психолого-педагогические и логические проблемы лекционной пропаганды. – Москва
1. – 1977. – 160с.
1246603
   Психолого-педагогические и логические проблемы лекционной пропаганды. – М
2. – 1977. – 190с.
1246604
  Саукова Наталья Михайловна Психолого-педагогические и методические особенности обучения мультимедиа-технологиям студентов творческих специальностей // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 93-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1246605
   Психолого-педагогические и психофизиологические проблемы компьютерного обучения. – Москва, 1985. – 162 с.
1246606
  Юстинская Г. Психолого-педагогические и структурно-содержательные особенности учебного пособия по литературе для 10 класса / Г. Юстинская, С. Захарова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 299-308. – ISBN 978-966-544-404-5
1246607
  Зеер Э.Ф. Психолого-педагогические методы исследования инженерно-педагогического образования / Э.Ф. Зеер. – Свердловск, 1986. – 48с.
1246608
   Психолого-педагогические механизмы формирования качеств социально активной личности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 1986. – 132с.
1246609
   Психолого-педагогические основания экспертизы игрушек / Смирнова Елена Олеговна, Салмина Нина Гавриловна, Абдулаева Елена Александровна, Филиппова Ирина Витальевна, Шеина Елена Георгиевна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 16-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлена научная концепция психолого-педагогической экспертизы игрушек. Игрушка рассматривается как средство активизации детской деятельности и усвоения культурного опыта. На основании культурно-исторического и деятельностного подхода выделяются ...
1246610
  Жук Г.А. Психолого-педагогические основі обучения, воспитания и здоровья / Г.А. Жук. – Кишинев, 1989. – 115с.
1246611
   Психолого-педагогические основы активизации самостоятельной работы студентов по овладению будущей профессией. – Днепропетровск, 1990. – 141с.
1246612
  Камалдинова Э.Ш. Психолого-педагогические основы воспитательной деятельности комсомольских организаций: Учеб. пособие. / Э.Ш. Камалдинова. – Москва, 1975. – 96с.
1246613
  Метельский Н.В. Психолого-педагогические основы дидактики математики. / Н.В. Метельский. – Минск, 1977. – 160с.
1246614
   Психолого-педагогические основы интенсификации учебного процесса. – Днепропетровск, 1991. – 150с.
1246615
   Психолого-педагогические основы использования ЭВМ в вузовском обучении. – Москва, 1987. – 167с.
1246616
  Амтаниус Михаель Психолого-педагогические основы контроля в учебном процессе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Амтаниус Михаель; МГУ. Фак. психологии. – Москва, 1978. – 22л.
1246617
  Соботович Евгения Федоровна Психолого-педагогические основы коррекции нарушений формирования грамматического строя речи у детей : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.03 / Соботович Евгения Федоровна; Научно-иссл. ин-т дефектологии. – М., 1984. – 48л.
1246618
   Психолого-педагогические основы коррекционной работы с аномальными детьми. – Л., 1990. – 163с.
1246619
  Ерастов Н.П. Психолого-педагогические основы лекторской деятельности / Н.П. Ерастов. – М., 1987. – 93с.
1246620
   Психолого-педагогические основы непрерывного образования. – Кемерово, 1992. – 153с.
1246621
  Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике / З.И. Слепкань. – К., 1983. – 192с.
1246622
  Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе / Л.М. Фридман. – М., 1983. – 160с.
1246623
  Москаленко К.А. Психолого-педагогические основы повышения эффективности урока / К.А. Москаленко. – Воронеж, 1968. – 160с.
1246624
   Психолого-педагогические основы подготовки будущего педагого в университете. – Днепропетровск, 1985. – 142с.
1246625
  Баляева Светлана Анатольевна Психолого-педагогические основы построения учебной дисциплины в техническом вузе / Баляева Светлана Анатольевна, Бородина Людмила Николаевна, Углова Алла Николаевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 23-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1246626
  Кан-Калик Психолого-педагогические основы преподавания литературы в школе. : учеб. пос. для студ. пед ин-тов / Кан-Калик, В.И. Хазан. – Москва : Просвещение, 1988. – 255 с.
1246627
  Пальтов А.Е. Психолого-педагогические основы применения технических средств обучения детей с глубокими нарушениями зрения и слуха / А.Е. Пальтов. – М, 1986. – 72с.
1246628
  Копысова Л.А. Психолого-педагогические основы развития мотивации профессиональной деятельности обучающихся в вузах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 305-310. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1246629
  Гарифьянов Р.С. Психолого-педагогические основы руководства самовоспитанием студентов / Р.С. Гарифьянов. – Казань, 1978. – 181с.
1246630
  Сидорова Е.Э. Психолого-педагогические основы самообразовательной деятельности студентов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 50-55. – ISSN 2073-9613
1246631
   Психолого-педагогические основы совершенствования подготовки специалистов в университет. – Днепропетровск, 1980. – 171с.
1246632
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – Москва, 1973. – 53с.
1246633
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – Москва, 1973. – 141с.
1246634
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – Москва, 1973. – 200с.
1246635
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – Москва, 1973. – 160с.
1246636
   Психолого-педагогические основы совершенствования учебно-воспитательного процесса в вузе. – Днепропетровск, 1983. – 175с.
1246637
  Котов В.Е. Психолого-педагогические основы управления процессом обучения в вузе. / В.Е. Котов. – Одесса, 1976. – 96с.
1246638
  Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания / М.И. Станкин. – М., 1987. – 222с.
1246639
   Психолого-педагогические основы формирования личности учащегося профтехучилища. – М., 1991. – 136с.
1246640
  Щукина Г.И. Психолого-педагогические основы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. – Ленинград, 1967. – 20с.
1246641
  Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной деятельности / Н.Н. Нечаев. – М., 1988. – 165с.
1246642
  Вербицкий А.А. Психолого-педагогические особенности контекстного обучения : (в помощь слушателям фак. новых методов и средств обучения) / А.А. Вербицкий. – Москва : Знание, 1987. – 109 с. – В изд. также: Методика совершенствования программированного контроля усвоения знаний с применением технических средств обучения / И. М. Глуздов ; Моделирование и компьютеризация в учебном процессе / А. П. Свиридов
1246643
  Лекерова Г.Ж. Психолого-педагогические особенности подготовки будущих специалистов в области экологического образования в современных инновационных условиях / Г.Ж. Лекерова, А.А. Достилярова, С.К. Калыбекова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 44-55. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены психолого-педагогические особенности экологического просвещения, а также подготовки будущих специалистов в области экологического образования, специфика преподавания экологии как предмета междисциплинарного. Определены ...
1246644
  Калугина Наталья Андреевна Психолого-педагогические особенности формирования личностных компетентностей учителей-музыкантов в вузах культуры и искусств // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1246645
  Аверьянова С.И. Психолого-педагогические предпосылки подготовки конкурентоспособного выпускника вуза // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 208-216. – ISSN 2073-8536


  В статье представлены психолого-педагогические предпосылки подготовки конкурентоспособного выпускника вуза, даны характеристики конкурентоспособности выпускника, описаны структура, формы проявления, показатели и оценка степени конкурентоспособности ...
1246646
   Психолого-педагогические проблемы взаимодействия школы, внешкольных учреждений, общественности в коммунистическом воспитании. – Курск, 1985. – 116с.
1246647
   Психолого-педагогические проблемы воспитания и образования. – Томск, 1973. – 115с.
1246648
  Камалдинова Э.Ш. Психолого-педагогические проблемы деятельности комсомольско-молодежних коллективов: Учеб. пособие. / Э.Ш. Камалдинова. – М., 1980. – 115с.
1246649
   Психолого-педагогические проблемы дошкольного воспитания и подготовки детей к школе. – Москва : Педагогика, 1973. – 117 с.
1246650
   Психолого-педагогические проблемы инженерно-педагогического образования. – Свердловск, 1986. – 124с.
1246651
  Бондырева С.К. Психолого-педагогические проблемы интегрирования образовательного пространства : избранные труды / C.К. Бондырева ; РАО, МПСИ. – 2-е изд., стереотип. – Москва, Воронеж : ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РАО, 2005. – 352 с. – (Библиотека типовых документов). – ISBN 5-89502-750-4
1246652
   Психолого-педагогические проблемы коллектива и личности. – Москва, 1978. – 95с.
1246653
   Психолого-педагогические проблемы коммунистического воспитания молодежи. – Алма-Ата, 1978. – 196 с.
1246654
  Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е.И. Машбиц. – М., 1988. – 191с.
1246655
   Психолого-педагогические проблемы нравственного воспитания детей дошкольного возраста. – М., 1983. – 132с.
1246656
  Рувинский Л.И. Психолого-педагогические проблемы нравственного воспитания школьников. / Л.И. Рувинский. – М., 1981. – 128с.
1246657
   Психолого-педагогические проблемы обучения в высшей школе на современном этапе. – Москва, 1979. – 117с.
1246658
   Психолого-педагогические проблемы обучения в профессиональной подготовке учителя. – Горький, 1989. – 84с.
1246659
   Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. – Душанбе
Ч. 1. – 1974. – 207 с
1246660
   Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. – Душанбе
Ч. 2. – 1974. – 226 с.
1246661
   Психолого-педагогические проблемы обучения первокурсников. – Калининград, 1975. – 183с.
1246662
   Психолого-педагогические проблемы общения. – Москва, 1979. – 161с.
1246663
  Кондратьева С Психолого-педагогические проблемы общения / С Кондратьева. – Гродно, 1982. – 67с.
1246664
   Психолого-педагогические проблемы оптимизации деятельности преподавателя вуза. – Ярославль, 1984. – 144с.
1246665
   Психолого-педагогические проблемы подготовки специалиста. – Ярославль, 1983. – 82с.
1246666
  Гальперин П.Я. Психолого-педагогические проблемы программированного обучения на современном этапе / П.Я. Гальперин. – М, 1966. – 40с.
1246667
   Психолого-педагогические проблемы профессионального обучения / Гальперин П.Я. – Москва, 1979. – 208с.
1246668
  Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации / Е.А. Климов. – М., 1983. – 95с.
1246669
   Психолого-педагогические проблемы совершенствования полового воспитания молодежи. – Сыктывкар, 1983. – 128с.
1246670
   Психолого-педагогические проблемы учебно-воспитательного процесса в высшей школе на современном этапе. – Москва, 1986. – 143с.
1246671
   Психолого-педагогические проблемы учебной деятельности в высшей школе на современном этапе. – М., 1982. – 144с.
1246672
   Психолого-педагогические проблемы формирования личности в учебной деятельности. – М., 1988. – 112с.
1246673
   Психолого-педагогические проблемы эффективности профессиональной подготовки учителя в высшей школе. – Ленинград, 1988. – 168 с.
1246674
  Есина Елена Анатольевна Психолого-педагогические условия патриотического воспитания студенческой молодежи // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 39-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1246675
  Рубашкин А.Г. Психолого-педагогические условия повышения эффективности обучения. (На основе эксперим. исследования процесса изучения техн. механики) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Рубашкин А.Г.; ЛГУ. – Л., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1246676
  Бардынина Виктория Алексеевна Психолого-педагогические условия развития субъектности студентов-психологов в учебно-профессиональной деятельности // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
1246677
  Волынкина Н.В. Психолого-педагогические условия развития творческой личности в контексте современной социополикультурной среды // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 86-93. – ISSN 1811-0916
1246678
  Корсунский Е.А. Психолого-педагогические условия формирования литературных способностей учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Корсунский Е. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 22л.
1246679
  Грибанькова А.А. Психолого-педагогические факторы успешного взаимодействия научного руководителя и аспиранта // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 203-205. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1246680
   Психолого-педагогический анализ в перестройке деятельности учителя и учащихся. – Красноярск, 1990. – 139с.
1246681
  Висьневский Ч. Психолого-педагогический анализ причин и условий правонарушений несовершеннолетних. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Висьневский Ч.; Киев. пед. ин-т. – К., 1983. – 23л.
1246682
   Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 544с. – ISBN 5-222-00239-Х
1246683
   Психолого-педагогическое обеспечение интенсификации учебно-воспитательного процесса. – Днепропетровск, 1988. – 136с.
1246684
  Пономарева Е.Ю. Психолого-педагогическое сопровождение в образовательном учреждении I-II уровня аккредитации // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються основні напрями, завдання, види, форми, етапи психолого-педагогічного супроводження навчання студентів коледжу, умови, що забезпечують успішність психолого-педагогічного супроводження, професійна діяльність педагогів і ...
1246685
  Соломатини Т.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях семьи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 135-143. – ISSN 2312-5993
1246686
  Слободяник Н.В. Психолого-педагогічна взаємодія суб"єктів освітнього простору // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 156-167. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 31). – ISSN 2072-4772
1246687
  Коношенко С. Психолого-педагогічна діагностика в умовах реабілітаційного центру // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 5. – С.16-17. – ISSN 0131-6788
1246688
   Психолого-педагогічна допомога дітям на базі позашкульних закладів в зоні радіоекологічного контролю. – К., 1992. – 72с.
1246689
  Вознюк О.В. Психолого-педагогічна концепція ноосферної освіти // Читання академіка В.І. Вернадського : [збірник] / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2021. – Вип. 2. – С. 73-111. – ISBN 978-966-02-9828-6
1246690
  Прудніков О.В. Психолого-педагогічна культура як складова академічної культури викладача вищої школи / О.В. Прудніков, С.М. Василюк, А.І. Гуцуляк // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; редкол.: К. Бальцер, Р. Вагнер, І.П. Вагалюк [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 7/8 (51/52). – С. 85-89. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
1246691
  Гальцева Т.О. Психолого-педагогічна модель підвищення рівня навчальної самоефективності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 55-66. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розглядається феномен навчальної самоефективності педагога, як професійно-значуща характеристика, метаякість особистості, яка виявляється у здатності мобілізувати внутрішні та зовнішні ресурси для досягнення оптимального результату в самоовіті ...
1246692
  Біла І.М. Психолого-педагогічна модель технології розвитку творчого мислення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 34-44. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1246693
   Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія. – К., 1998. – 604с.
1246694
  Прудченко І.І. Психолого-педагогічна підготовка в Київському Фребелівському педагогічному інституті (1907-1917 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-63. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано зміст психолого-педагогічної підготовки в Київському Фребелівському педагогічному інституті. Акцентовано увагу на єдність теорії та практики в навчально-виховному процесі цього вищого закладу освіти. Обгрунтовано доцільність вивчення ...
1246695
  Кайдалова Л. Психолого-педагогічна підготовка викладачів / Л. Кайдалова, С. Мосенцева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 38-41. – ISSN 1562-529Х
1246696
  Сосницька Н.Л. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: акмеологічний аспект / Н.Л. Сосницька, О.А. Кривильова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 121-126. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1246697
  Браун В.О. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх офіцерів / В.О. Браун, О.В. Абрамян, Ю.В. Коваль // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 429
1246698
  Гура Т.В. Психолого-педагогічна підготовка студентів технічних університетів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 310-314. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1246699
  Мішкулинець О.О. Психолого-педагогічна підтримка дітей з аутизмом засобами музикотерапії // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 180-181. – ISBN 978-617-8037-94-9
1246700
  Скавронський Павло Психолого-педагогічна характеристика процесу засвоєння знань на уроках географії під час формування картознавчої компетенції учнів основної школи : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-30. – Бібліогр.: 11 назв
1246701
  У Юеюань Психолого-педагогічна характеристика та функції іміджу майбутніх молодших бакалаврів-журналістів // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 291-302. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1246702
  Коба О. Психолого-педагогічне виховання особового складу Національної гвардії України, які виконують службові завдання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 1 (132), січень. – С. 86-91. – ISSN 2308-4634
1246703
  Ябурова О.В. Психолого-педагогічне забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 316-323. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Розроблено соціально-педагогічні умови підвищення ефективності соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації українських й іноземних студентів, які полягають у створенні в студентському міжнаціональному колективі лінгвопрофесійного ...
1246704
  Примачок Л.Л. Психолого-педагогічне забезпечення професійного становлення студентів вищих освітніх закладів, які опановують фах фізичного реабілітолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 252-268. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 47). – ISSN 2072-4772
1246705
   Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : навч.-метод. комплекс спецкурсу для слухачів ін-тів післядиплом. пед. освіти / [П.П. Горностай та ін.] ; за наук. ред. П.П. Горностая ; Нац. акад. пед. наук Украї-ни, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2017. – 47, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 42-46. – ISBN 978-966-8063-79-56
1246706
  Киричук В.О. Психолого-педагогічне пректування в системі виховного процесу загальноосвітньої школи // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.4-12
1246707
  Ткач Т. Психолого-педагогічне проектування освітнього простору вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито особливості управління проектуванням освітнього простору вищого навчального закладу як автономного освітнього простору локального характеру, в якому створено систему впливів і умов формування особистості, а також можливостей ...
1246708
  Ган Р.З. Психолого-педагогічне формування життєвої компетентності студента на практичних заняттях із дисципліни "Основи психології. Основи педагогіки" / Р.З. Ган, В.В. Пітулей // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 28-31. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
1246709
  Ніколаєнко С. Психолого-педагогічний аналіз комунікативної діяльності педагога // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 77-84
1246710
  Боднар А.Я. Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб"єкта та суб"єктності в процесі становлення професійної суб"єктності майбутнього вчителя / А.Я. Боднар, Ю.В. Журат // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 37-43. – ISSN 1996-5931
1246711
  Гущина Т. Психолого-педагогічний аналіз самоосвітньої діяльності як професійної якості // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 218-222. – (Серія: Педагогічні науки)
1246712
  Олефіренко Т.О. Психолого-педагогічний аналіз феномену професійної кар"єри вчителя // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 207-221. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1246713
  Мась Н.М. Психолого-педагогічний аналіз формування професійної компетентності у курсантів ВВНЗ на основі особистісно-діяльнісного підходу // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 252-258


  У статті проводиться аналіз формування професійної компетентності майбутніх військових психологів з урахуванням особистісно-діяльнісного підходу.
1246714
  Спіріна Т.П. Психолого-педагогічний аспект адаптаційного періоду студентів-першокурсників вищих навчальних закладів // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1246715
  Спіріна Т.П. Психолого-педагогічний аспект адаптаційного періоду студентів-першокурсників вищих навчальних закладів // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 349-353. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
1246716
  Сябро С. Психолого-педагогічний аспект готовності учня до навчання у профільних класах біологічного спрямування // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 11-18. – ISSN 0131-6788
1246717
  Пушкарьова Т.О. Психолого-педагогічний аспект педагогічного проектування // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (156). – С. 11-18. – (Психологія). – ISSN 2311-8466


  Стаття розкриває важливу складову процесу педагогічного проектування – його психолого-педагогічний супровід. Педагогічне проектування як важливий інструмент реформування освіти розглядається у взаємозв’язку його структурних складових. Показано, що ...
1246718
  Панасенко Е.А. Психолого-педагогічний експеримент: віхи становлення та розвитку (друга половина XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 90-98. – (Психологічні науки ; № 2 (15), жовтень). – ISSN 2078-2128


  Проаналізовано внесок видатних вітчизняних учених В. Бехтерева, М. Грота (КУ), І. Сікорського (КУ) та ін.
1246719
  Кожедуб О. Психолого-педагогічний зміст поняття "мислення курсантів вищого військового навчального закладу" / О. Кожедуб, В. Гаврюшенко, К. Калишенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 35-37. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817
1246720
  Кашкарьова Л.Р. Психолого-педагогічний моніторинг навчальних досягнень підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 5 (182). – С. 30-41
1246721
  Мельник Ю.Б. Психолого-педагогічний супровід курсантів та його особливості у ВВНЗ // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 115-121. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1246722
  Піонтковський-Вихватень Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у середній освіті України другої половини ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 54-65. – ISSN 2312-5993
1246723
  Мілютіна К. Психолого-педагогічний супровід пошуку власної життєвої траєкторії в умовах безперевної освіти // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2012. – Спеціальний випуск : "Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери". – С. 249-256
1246724
  Довжук Н.Ш. Психолого-педагогічний супровід пропедевтичної професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістратури : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Довжук Натела Шарденівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1246725
  Непомняща І.М. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 165-171. – ISSN 2414-5076
1246726
  Дасюк Ж. Психолого-педагогічний супровід процесу формування толерантності об"єктів навчання та виховання в умовах розвитку нової школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 32-36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Прoaнaлiзoвaнo сучасний стан розробленості прoблeми фoрмувaння толерантності об"єктів навчання та виховання й особливості його психолого-педагогічного супроводу в сім"ях військовослужбовців в умовах розвитку Нової школи, сутність якої полягає у ...
1246727
  Дуб В. Психолого-педагогічний супровід студентів переселенців // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 68-72. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовано проблему психолого-педагогічного супроводу студентів, які постраждали від міграційних процесів в умовах сучасних реалій. Описано ряд проблем, які зумовлюють необхідність психолого-педагогічного супроводу студентів переселенців та ...
1246728
  Медведєва О.Р. Психолого-педагогічний феномен творчості особистості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 36-38. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 6 (16))
1246729
  Васіна Т.Л. Психолого-педагогічні аспекти адаптації майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 35-38. – (Педагогічні науки)


  В статті розглянуто проблеми адаптації майбутніх соціальних педагогів до їх професійної діяльності.
1246730
  Карнаух Л.П. Психолого-педагогічні аспекти впливу сім"ї на соціалізацію дітей дошкільного віку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 119-121. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1246731
  Дорохов М. Психолого-педагогічні аспекти запровадження взаємовідносин між начальниками та підлеглими в Збройних Силах України на основі європейських цінностей прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито зміст окремих документів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) щодо дотримання прав і свобод людини, у тому числі військовослужбовців європейських держав. Розглядаються аспекти запровадження європейських стандартів ...
1246732
   Психолого-педагогічні аспекти навчання студентів медичного закладу вищої освіти з англійською мовою викладання / І.О. Якубовська, Я.Л. Ванджура, І.Ю. Ванджура, Д.А. Волинський, І.К. Чурпій // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – С. 142-149. – ISSN 2521-1455
1246733
  Дарійчук Л.П. Психолого-педагогічні аспекти організації диференційованого навчання студентів-нефілологів у процесі навчання іноземної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-72. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Висвітлено основні психолого-педагогічні аспекти диференційованого навчання у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності студентів-нефілологів на заняттях з іноземної мови. Аналізуються компоненти запропонованої моделі.
1246734
  Невзоров Р.В. Психолого-педагогічні аспекти організації підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань / Р.В. Невзоров, П.М. Онипченко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 156-164. – ISSN 2074-8167
1246735
  Гарага А. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців сфери туризму // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 35-43. – ISSN 2308-5126
1246736
  Герасимчук Н. Психолого-педагогічні аспекти подолання страхів у дитячому віці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 60-62
1246737
  Мельничук М.Т. Психолого-педагогічні аспекти професійної адаптації випускників вузів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 197-198
1246738
  Лисенко Г.І. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки магістрів технічного профілю // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 107-110. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  Актуальність дослідження визначається наявними суперечностями між професійно-педагогічною підготовленістю викладачів вищої технічної школи та вимогами держави ісуспільства до їхньої діяльності. У статті доводиться необхідність перегляду системи ...
1246739
   Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі : навчальний посібник / М.В. Артюшина, О.М. Котикова, Г.М. Романова, О.В. Аксьонова, І.А. Балягіна; Артюшина М.В. [ та ін. ] ; за ред. Артюшиної М.В., Котикової О.М., Романової Г.М. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 528 с. – ISBN 978-966-483-022-2
1246740
  Мельник М.Т. Психолого-педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 240-245
1246741
  Сергієнко Ю.П. Психолого-педагогічні аспекти рівня фізичної підготовленості курсантів ВНЗ правоохоронних органів України / Ю.П. Сергієнко, лаврентьєв, А.М. Андрєянов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 422-426. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)


  В роботі розглядаються питання щодо рівня фізичної підготовленості курсантів протягом навчання. Визначені психолого-педагогічні аспекти оптимізації навчального процесу. Проведений порівняльний аналіз рівня підготовленості протягом трьох років набору до ...
1246742
  Троц А.С. Психолого-педагогічні аспекти розвитку управлінської компетентності майбутнього офіцера в умовах реформування Збройних Сил України / А.С. Троц, Ю.І. Чаус // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 184-186


  Складні процеси демократизації українського суспільства та Збройних Сил України потребують від командирів військових підрозділів високоефективного здійснення посадової діяльності, найважливішою частиною якої є управлінська діяльність. Сложные процессы ...
1246743
  Глова Л.А. Психолого-педагогічні аспекти соціально-психологічної адаптації курсантів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 208-211


  У статті наводяться теоретичні основи адаптації особистості Розглядаються різноманітні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до проблеми вивчення адаптації та висвітлюються особливості процесу соціально-психологічної адаптації майбутніх ...
1246744
  Черняков В.В. Психолого-педагогічні аспекти ставлення здобувачів вищої освіти до занять з фізичного виховання / В.В. Черняков, Т.П. Колодяжна, Т.В. Дерябкіна // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (14). – С. 84-90. – ISSN 2412-1185
1246745
  Швець В. Психолого-педагогічні аспекти управління навчальною діяльністю студентів з використанням дистанційних технологій навчання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 37-43. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано нові способи управління активізацією навчальною діяльністю суб"єктів навчання, зумовлені наявністю специфічних особливостей програмного забезпечення, що використовується для дистанційних технологій навчання.
1246746
  Луканьова С.М. Психолого-педагогічні аспекти формування культури здоровя"збереження у студентів ВНЗ в умовах комп"ютерізації навчання / С.М. Луканьова, М.Д. Лютик // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 102-103. – ISSN 1727-4338
1246747
  Онищенко І.В. Психолого-педагогічні аспекти формування мотиваційної готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 40-43. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1246748
  Сизко Г.І. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності спеціального педагога / Г.І. Сизко, Н.М. Анастасова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 201-207. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1246749
  Демченко Н.І. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної культури у майбутніх фахівців технічного профілю // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С.66-74
1246750
  Вятчаніна Л.І. Психолого-педагогічні аспекти формування творчої активності майбутнього викладача вищої школи / Л.І. Вятчаніна, О.Д. Кулик // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 303-307. – ISBN 978-966-2530-21-6
1246751
  Зазимко О.В. Психолого-педагогічні вимоги доідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.14-23
1246752
  Калакура Я.С. Психолого-педагогічні засади архівного менеджменту // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – C. 65-78. – ISSN 0320-9466
1246753
  Бегеза Л.Є. Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних форм і методів навчання студентської молоді // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 7-12 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2310-4368
1246754
  Радчук Г. Психолого-педагогічні засади впровадження осівітнього діалогу у навчальний процес викладачами вищих навчальних закладів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 85-100. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437


  Стаття присвячена проблемі впровадження освітнього діалогу як активної форми навчання студентів.
1246755
  Юрчишин Ю.В. Психолого-педагогічні засади залучення студентів до рухової активности оздоровчої спрямованості // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 462-470. – ISBN 978-966-7359-77-5
1246756
   Психолого-педагогічні засади і роль дистанційних форм навчання у формуванні здорового способу життя лікарів -інтернів / М.М. Потяженко, Г.В. Невойт, О.Є. Кітура, Н.Л. Соколюк, Н.О. Люлька // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 239-242. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1246757
  Калаур С. Психолого-педагогічні засади організації професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до підтримки батьків, які виховують дітей з особливими потребами // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 4. – С. 35-42. – ISSN 2616-650X
1246758
  Зварич І. Психолого-педагогічні засади оцінювання знань студентов в іноземної мови у вищих навчальних закладах України і США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 142-145. – ISBN 966-7825-79-5
1246759
  Колодько Т.М. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 711-717. – ISBN 978-966-8904-46-2
1246760
  Шерман М.І. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки юристів в умовах інформаційного суспільства // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 40-45
1246761
  Ковальчук В.І. Психолого-педагогічні засади розвитку комунікативної компетентності керівника ЗНЗ / В.І. Ковальчук, В.Р. Огороднік // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 141-147. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1246762
  Шкіренко О. Психолого-педагогічні засади формування духовних цінностей у студентів-правознавців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-67. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні положення психолого-педагогічної програми формування духовних цінностей у майбутніх правознавців. Програма сприяє усвідомленню студентами власного бачення світу, мети життя, самопізнанню, трансформуванню духовних ...
1246763
  Літвінова О.В. Психолого-педагогічні засади формування екологічної культури студентів / О.В. Літвінова, О.І. Беспарточна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 2 (115). – С. 29-35. – ISSN 1995-0519
1246764
  Вікторова Л.В. Психолого-педагогічні засади формування комунікативної компетентності іноземних студентів в університетах Польщі // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 67-70. – ISSN 2304-0629
1246765
  Могиляста С.М. Психолого-педагогічні засоби розвитку емоційного інтелекту старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Могиляста Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
1246766
  Мірошниченко О. Психолого-педагогічні засоби формування позитивно-дієвого ставлення до власного здоров’я у студентів / О. Мірошниченко, Н. Світлична, І. Табачник // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 40-46. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
1246767
  Трухан О. Психолого-педагогічні й методичні умови навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 175-180. – ISSN 2308-4634
1246768
  Калмикова Л. Психолого-педагогічні й психолінгвістичні засади перспективності і наступності в навчанні рідної мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / Л. Калмикова, Н. Харченко, І. Мисан // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 1. – C. 56-78
1246769
   Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України. – Київ : Знання, 2006. – 302с. – ISBN 966-346-162-4
1246770
   Психолого-педагогічні методи і схеми керування процесом навчання з погляду керування системами / Ю.О. Гунченко, С.А. Шворов, Халед Алаіасра, В.В. Савенчук, П.С. Ємельянов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 244-251
1246771
  Сальник І.В. Психолого-педагогічні основи віртуального навчання фізики у старшій школі // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 92-99. – ISSN 2078-1687
1246772
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-68-3
Вип. 1 (9). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246773
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-71-3
Вип. 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246774
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-72-0
Вип. 1 (11). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246775
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (12). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246776
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (13). – 2015. – 342 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246777
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (14). – 2015. – 470 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246778
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (15). – 2016. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246779
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (16). – 2016. – 276 с. – Присвячено 25-річчю проголошееня незалежності України. Резюме укр., рос., англ. мовами
1246780
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (17). – 2017. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246781
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (18). – 2017. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246782
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (19). – 2018. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246783
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (20). – 2018. – 271 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1246784
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (21). – 2019. – 239 с. – Резюме укр., англ. мовами
1246785
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (22). – 2019. – 257 с. – DOI 10.5281/zenodo.3565370 - Резюме укр., англ. мовами
1246786
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISSN 2919-864X
Вип. 1 (23). – 2020. – 188 с. – DOI 10.5281/zenodo.3999475 - Резюме укр., англ. мовами
1246787
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISSN 2919-864X
Вип. 2 (24). – 2020. – 106 с. – DOI 10.5281/zenodo.4395776 - Резюме укр., англ. мовами
1246788
  Сарапулова Є.Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера : монографія / Є.Г. Сарапулова ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2003. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 236-261. – ISBN 966-608-299-3
1246789
  Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні основи навчання : навчальний посібник / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко ; МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-628-082-5
Т. 1. – 2008. – 420 с.
1246790
  Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні основи навчання : навчальний посібник / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко ; МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-628-082-5
Т. 2. – 2008. – 440 с.
1246791
  Ягупов В.В. Психолого-педагогічні основи особистісно-орієнтованого навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Аналізуються психолого-педагогічні аспекти особистісно-орієнтованого навчання, перетворення воїна в суб"єкт навчального процесу.
1246792
  Волик І. Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх учителів-філологів до формування громадянської відповідальності учнів основної школи / І. Волик, В. Цина // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 72-77. – ISSN 2308-4634
1246793
  Павленко М.П. Психолого-педагогічні основи розробки освітніх сайтів для навчання інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 93-98. – ISSN 2074-8922
1246794
  Бондаренко В.А. Психолого-педагогічні основи самоконтролю і його формування в процесі навчання іноземної мови // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 190-197. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1246795
  Ромащенко І. Психолого-педагогічні основи творчості у науково-дослідній діяльності студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 47-51. – ISSN 2308-4634


  У статті здійснено спробу проаналізувати роль науково-дослідницької діяльності у формуванні та становленні сучасної творчої особистості фахівця на основі науки психології. Досліджене питання впливу науководослідницької діяльності на самовираження ...
1246796
  Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Яблонко ; МОН України ; Одес. лерж. ун-т ; Миколаївський навчально-наук. ін.т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 258 с. – ISBN 978-966-364-704-2
1246797
  Кучеренко І. Психолого-педагогічні особливості вивчення інформативних дисциплін у медичних закладах вищої освіти з використанням дистанційного навчання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 28-39. – ISSN 2312-5993
1246798
  Шевченко В. Психолого-педагогічні особливості використання комп"ютерно-орієнтованих систем навчання охорони праці // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 205-215. – ISSN 2312-5993
1246799
  Олійник А.В. Психолого-педагогічні особливості виховання особистості // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 44-45
1246800
  Іваненко Л.О. Психолого-педагогічні особливості дистанційного навчання / Л.О. Іваненко, І.О. Зуев // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 166-170. – ISBN 978-966-285-311-7
1246801
  Камінська О.В. Психолого-педагогічні особливості мотивації до навчання студентської молоді // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 44-50. – ISBN 978-966-7359-77-5
1246802
  Семенчук Ю. Психолого-педагогічні особливості навчання студентів-економістів термінологічної лексики // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 125-128
1246803
  Яницька О.Ю. Психолого-педагогічні особливості організації самостійної роботи студентів в умовах навчання за ECTS / О.Ю. Яницька, О.В. Іванюта // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 167-173. – ISBN 978-966-7359-77-5
1246804
  Білий В.В. Психолого-педагогічні особливості проектування віртуального навчального середовища // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 30-32. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 35)
1246805
  Трубачева С.Е. Психолого-педагогічні особливості проектування освітнього середовища гімназії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 205-208. – Бібліогр.: с. 207. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1246806
  Близнюк В. Психолого-педагогічні особливості процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності Збройних Сил України в умовах бакалаврату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано психолого-педагогічні особливості процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності ЗСУ в умовах бакалаврату. Встановлено, що професійна підготовка майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності поступово переходить ...
1246807
  Гудима О.В. Психолого-педагогічні особливості становлення професійних якостей студента як суб"єкта педагогічної діяльності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 125-126
1246808
  Анастасій С. Психолого-педагогічні особливості творчої діяльності викладача технологічної освіти / С. Анастасій, Л. Суховірська // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 112-118. – ISBN 978-966-2466-54-6
1246809
  Атрощенко Т. Психолого-педагогічні особливості формування міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Розкрито передумови та проаналізовано засоби розвитку толерантності у дітей старшого дошкільного віку, зумовлені специфікою даного вікового періоду. Охарактеризовано психолого-педагогічні особливості формування міжетнічної толерантності старших ...
1246810
  Анненков Віктор Петрович Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах промислово-економічного коледжу : Автореф... канд. педаг.наук: 13.00.05, 13.00.01 / Анненков Віктор Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1246811
  Нехомяж Оксана Психолого-педагогічні особливості шкільного підручника географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 38-39. – Бібліогр.: 9 назв
1246812
  Татенко В.О. Психолого-педагогічні передумови вдосконалення виховного процесу / В.О. Татенко. – Київ, 1980. – 32с.
1246813
  Коломієць С.С. Психолого-педагогічні передумови застосування інтерактивних методик навчання у вищій технічній школі в аспекті Болонського процесу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 148-152. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
1246814
  Гоголь Наталія Психолого-педагогічні передумови формування в учнів 5-6 класів естетичної оцінки художнього твору // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкрито психолого-педагогічні передумови розвитку в учнів основної школи (5-6 класи) умінь давати естетичну оцінку художнім творам на уроках української літератури, визначено рівні сформованості оцінних умінь школярів; за підручником з ...
1246815
  Вінник Н.Д. Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. рек. / Н.Д. Вінник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 24, [2] с. – Бібліогр.: с. 24-25
1246816
  Фурдуй С. Психолого-педагогічні підходи до процесу соціалізації обдарованих студентів вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-78. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Соціалізація обдарованих студентів визначена як процес, за допомогою якого індивідом засвоюється соціальний досвід його соціального оточення таким чином, що через формування власного "Я" проявляється унікальність даного індивіда як особистості. ...
1246817
  Ципко В. Психолого-педагогічні підходи до формування цінностей студентів у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 13-17. – ISSN 0131-6788
1246818
  Чеканська О.А. Психолого-педагогічні погляди Л.Т. Білецького і Поділля ( початок XX століття) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 150-151
1246819
  Зварич І. Психолого-педагогічні принципи контролю й оцінювання знань (на прикладі вивчення іноземної мови) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.29-31. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1246820
  Йосипів А. Психолого-педагогічні причини насильства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 117-121.
1246821
   Психолого-педагогічні проблеми гуманізації шкільної освіти : Збірник матеріалів міжнародного наукового семінару 28 -30 березня 1996 р. – Київ-Рівне, 1997. – 87с. – ISBN 966-7206-09-2
1246822
   Психолого-педагогічні проблеми підготовки майбутніх учителів. – К., 1991. – 71с.
1246823
   Психолого-педагогічні проблеми підготовки офіцерів запасу в сучасних умовах / М.О. Дроздов, Є.М. Подтергера, Т.В. Болотіна, Б.Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 201-204


  Розглянуто основні психолого-педагогічні проблеми підготовки офіцерів запасу в сучасних умовах. Визначено психолого-педагогічні характеристики та їх емоційні складові у готовності тих, кого навчають, до військового навчання. Рассмотрены основные ...
1246824
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 1. – 2019. – 171, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1246825
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 2. – 2019. – 181, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1246826
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 1 (3), ч. 2. – 2020. – 149, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1246827
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 1 (3), ч. 1. – 2020. – 160, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1246828
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 2 (4). – 2020. – 157, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1246829
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 1 (5). – 2021. – 192, [1] c. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1246830
  Варіна Г.Б. Психолого-педагогічні рецепції формування професійної стійкості майбутнього фахівця в умовах сучасного культурно-освітнього простору // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 41-45. – (Серія : Психологічні науки)
1246831
  Костюченко А.О. Психолого-педагогічні складові готовності майбутніх викладачів математики та інформатики до розробки ППЗ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 174-177. – (Серія : Педагогічні науки)
1246832
  Малкова Т.М. Психолого-педагогічні умови виховання творчої особистості у вищій школі // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 107-108


  Серед основних умов виховання креативної особистості у вищій школі можна зазначити насамперед необхідність надання студенту можливості оволодіння цілісною системою фундаментальних знань, можливості свідомого вибору цінностей та смислів завдяки ...
1246833
  Довгань Н.Ю. Психолого-педагогічні умови впровадження в освітній процес ВНЗ педагогічної системи виховання фізичної культури студентів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 116-123. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1246834
  Уліч В.Л. Психолого-педагогічні умови для адаптації майбутніх офіцерів до професійної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 244-247


  У статті визначено, обґрунтовано психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів до успішної професійної адаптації та заходи, спрямовані на надання психолого-педагогічної допомоги курсантам, котрі відчувають труднощі у військово-професійній ...
1246835
  Вєтохов О. Психолого-педагогічні умови для успішного навчання вноземного читання // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.46-47. – ISSN 0131-6788
1246836
  Базиль Л. Психолого-педагогічні умови кар’єрного розвитку викладачів закладів професійної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 79-95. – ISSN 2312-5993
1246837
  Бакатанова В.Б. Психолого-педагогічні умови мотивації навчальної діяльності студентів / В.Б. Бакатанова, К.Г. Потьомкіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 67-75. – ISSN 2074-8922


  "У ході дослідження було проведено анкетування студентів Української інженерно-педагогічної академії з метою виявлення рівня зовнішньої та внутрішньої мотивації студентів, рівня розвитку внутрішньої мотивації студентів, а також основних стимулів та ...
1246838
  Лунгол О. Психолого-педагогічні умови навчання електродинаміки учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 36-39
1246839
  Тітяєв В.М. Психолого-педагогічні умови підвищення ролі та вагомості активних методів навчання у військово-педагогічному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Аналізуються основні проблеми військового навчального процесу на сучасному етапі, психологічні та педагогічні умови його вдосконалення шляхом упровадження активних методів навчання.
1246840
  Поляк О. Психолого-педагогічні умови підвищення якості вищої освіти України / О. Поляк, О. Тростянецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-56. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Наголошено на необхідності орієнтації вищої освіти в Україні на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення інтелектуального, духовного потенціалу нації, вихід вітчизняної науки, техніки й культури на світові європейські рівні, становлення ...
1246841
  Попик О. Психолого-педагогічні умови підвищення якості вищої освіти України / О. Попик, О. Тростянецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-56. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817
1246842
  Фастовець І. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичного виховання Нової української школи / І. Фастовець, Н. Овчарова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 195-210. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1246843
  Параніч Віктор Петрович Психолого-педагогічні умови професійного становлення молодшого спеціаліста : Дис... кандидата психологічнихнаук: 19.00.07 / Параніч Віктор Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.130-180
1246844
  Параніч В.П. Психолого-педагогічні умови професійного становлення молодшого спеціаліста. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Параніч В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 21л.
1246845
  Кузнєцова О.В. Психолого-педагогічні умови розвитку інноваційності в майбутніх психологів у процесі навчання // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 143-144. – ISBN 978-966-629-858-7
1246846
  Кукло О.Є. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців : дис. ... [канд. психол. наук] : 19.00.07 / Кукло Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 284 арк. – Додатки: арк. 228-284. – Бібліогр.: арк. 187-227
1246847
  Кукло О.Є. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кукло Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1246848
  Макарчук Н.О. Психолого-педагогічні умови розвитку особистісних детермінат розв"язання конфліктів у сучасної молоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 17-22. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 5 (29))
1246849
  Сойко І.М. Психолого-педагогічні умови самопідготовки з використанням дистанційних технологій навчання / І.М. Сойко, М.А. Раковська // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 154-164. – ISSN 2919-864X
1246850
  Грибок О.П. Психолого-педагогічні умови самостійної пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів / О.П. Грибок, А.О. Грибок // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 191-196. – ISSN 2524-0056
1246851
  Киричук В.О. Психолого-педагогічні умови стимулювання социально-комунікативної активності старшокласників : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Киричук В.О.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 18л.
1246852
  Дудко Я. Психолого-педагогічні умови управління виховною роботою у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 479-490. – ISSN 2312-5993
1246853
  Кокойло Ю.О. Психолого-педагогічні умови формування комплексного розуміння здорового способу життя у майбутніх учителів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 140-150. – ISSN 2227-1376
1246854
  Рум"янцева Е. Психолого-педагогічні умови формування математичного мислення майбутніх економістів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 124-128. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1246855
  Погоріла І.О. Психолого-педагогічні умови формування особистості фахівця у вищих навчальних закладах / І.О. Погоріла, О.В. Романенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 183-186. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
1246856
  Варгата О.В. Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу психологів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 110-115
1246857
  Гамза А.В. Психолого-педагогічні умови формування текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 366-371
1246858
  Столяренко О. Психолого-педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 46-50. – ISSN 0131-6788
1246859
  Грибок А. Психолого-педагогічні чинники адаптації студентів до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 40-44. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз теоретичних основ адаптації студентів до навчанні у вищому навчальному закладі та виявлено особливості цього процесу. Виявлено що процесу адаптації студентів до навчання притаманні специфічні риси, серед яких - ...
1246860
  Власова О. Психолого-педагогічні чинники ефектив6ності соціалізації сучасної людини // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2012. – Вип. 4. – С. 51-61. – ISSN 2226-4051
1246861
  Ткачук О.В. Психолого-педагогічні чинники ілюзії знання в навчальній діяльності студентів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 59-63. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1246862
  Ткачук О.В. Психолого-педагогічні чинники ілюзії знань студентів ВНЗ у навчальній діяльності : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ткачук Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1246863
  Щурик І.М. Психолого-педагогічні чинники оптимізації внутрішньої картини здоров"я підлітків з набутими вадами опорно-рухового апарату : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Щурик Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1246864
  Коваль П.М. Психолого-педагогічні чинники педагогічної дії в системі вчитель-учень, викладач-студент // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 143-148. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Автор статті розкриває основні складові професійно-педагогічної взаємодії у відношеннях "вчитель-учень", "викладач-студент", визначає значущість такої взаємодії у формуванні гармонійно розвиненої особистості.
1246865
  Жидецький Ю.Ц. Психолого-педагогічні чинники професійної адаптації молодих науково-педагогічних працівників / Ю.Ц. Жидецький, І.З. Пашкутський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 277-285. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1246866
  Гридковець Л.М. Психолого-педагогічні чинники родинної детермінації особистісних криз : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Гридковець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 43 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 60 назв
1246867
  Довбня К.В. Психолого-педагогічні, виховні та методичні вимоги до структурування змісту НМК для майбутніх фахівців-сходознавців // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 103-104
1246868
  Юрьев А.И. Психолого-политические угрозы глобализации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 131-143. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1246869
  Меленко О.В. Психолого-правова сутність та ознаки масовидної поведінки: трансформаційний погляд крізь призму війни // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 116-119. – ISBN 978-617-8034-4
1246870
  Медведев В.С. Психолого-правова характеристика злочинної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Присвячено психолого-правовому дослідженню злочинності як діяльності. Виявлені їі загальні ознаки, структура, принципи, форми організації, способи досягнення мети та протидії її виявленню і припиненню. The article is devoted to psychological and legal ...
1246871
  Канцір В. Психолого-правовий портрет особи терориста // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 117-124. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1246872
  Вагіна О.В. Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 124-129. – ISSN 1727-1584
1246873
   Психолого-правові особливості реінтеграції учасників бойових дій : метод. рекомендації / Остапович В.П., Бойко-Бузиль Ю.Ю., Барко В.І. [та ін.] ; за заг. ред. Криволапчука Володимира Олексійовича ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Людмила, 2022. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-59. – ISBN 978-617-555-059-5
1246874
  Синєокий О.В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології : монографія / О.В. Синєокий ; Держ. вищ. навч. заклад "Запорізький національний ун-т" ; МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 334 с. – ISBN 966-599-308-9
1246875
  Синєокий О.В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології. Вступ до криміноперверсології : монографія / О.В. Синєокий. – Харків : Право, 2009. – 751, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 654-749 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-138-4
1246876
  Казміренко В.О. Психолого-юридична характеристика фізичного і психічного насильства в межах ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 4 (103). – С. 21-27
1246877
  Батаршев А.В. Психолого–педагогическая концепция самореализации педагога профессиональной школы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 62-69. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются концептуальные положения процесса и результата самореализации педагога профессиональной школы, теоретико-методологические предпосылки исследования проблемы самореализации личности.Проводится структура психолого-педагогической ...
1246878
  Мельник М. Психолого - правові аспекти удосконалення професійної діяльності судді / М. Мельник, В. Ярошенко // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.27-29
1246879
  Черновський О.К. Психолого правові та світоглядні аспекти судово-правової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7096-97-8
1246880
  Березін А.М. Психологчні чинники формування національної свідомості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 10. – С.54-56
1246881
  Омелаєнко І.Б. Психолоічний аналіз поведінки при різних типах невротинчого конфлікту : Автореф. дис. ... канд. психол. наук: / Омелаєнко І. Б.; КУ ім. Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 18 с.
1246882
  Кияшко Л.О. Психололгічна готовність молоді до громадянської активності в умовах соціально-політичних реформ / Л.О. Кияшко, М.В. Бородчак // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (157). – С. 62-66
1246883
  Баєва О. Психолофізіологічні та соціобіологічні аспекти фінансово-економічної кризи // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-47. – ISSN 0868-8893
1246884
  Божович Л.И. Психолочическое развитие школьника и его воспитание / Л.И. Божович, Л.С. Славина. – Москва : Знание, 1979. – 96 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Педагогика и психология ; № 12)
1246885
  Пец Б. Психолошки проблеми умора и одмора / Б. Пец. – Београд, 1964. – 35с.
1246886
  Бех І.Д. Психомаяки у виховному процесі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 53-70
1246887
  Зборовська Н. Психометафізика як метод дослідження художньої літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 52-58. – ISSN 0236-1477
1246888
  Зинченко В.П. Психометрика утомления / В.П. Зинченко. – М, 1977. – 109с.
1246889
   Психометрические таблицы. – Л., 1930. – 106с.
1246890
   Психометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 233 с., [3] с.
1246891
  Герганов Е. Психометрични методи за проверка и оценка на знания по български език / Е. Герганов. – София, 1976. – 184с.
1246892
  Морозов С.М. Психометричний контроль та конструювання психодіагностичних тестів : навч. пос. / С.М. Морозов. – Київ : Київський університет, 1997. – 96 с.
1246893
   Психомоторика. – Л., 1976. – 128с.
1246894
  Розе Н.А. Психомоторика взрослого человека / Розе Н.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 128 с.
1246895
  Юрчинська Г.К. Психомоторика. Загальний практикум : Навчальний посібник / Г.К. Юрчинська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 163с. – ISBN 966-594-665-X
1246896
  Ермаков П.Н. Психомоторная активность и функциональная ассиметрия мозга / П.Н. Ермаков. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1988. – 127с.
1246897
  Платонов В. Психомоторні якості особистості в переліку професійно-важливих якостей фахівця піротехнічного підрозділу // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (5). – С. 51-61. – ISSN 2786-5541
1246898
  Шинкарюк А.І. Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб"єкта : монографія / А.І. Шинкарюк. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 448 с. : іл. – ISBN 966-7975-66-5
1246899
  Веропотвелян Н.П. Психоневрологический статус новорожденных с задержкой внутриутробного развития / Н.П. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, П.Н. Веропотвелян // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (32). – С. 50-58. – ISSN 2309-4117
1246900
   Психоогическая диагностика. – М., 1981. – 232с.
1246901
   Психоого-педагогические вопросы учебно-воспитательной работы с первокурсниками. – Душанбе, 1977. – 142с.
1246902
  Кіосєва О.В. Психоосвіта у системі медико-соціальної допомоги молодим особам із розладами адаптації, які вживають психоактивні речовини // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 12-18. – ISSN 1681-2786
1246903
  Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 577-602. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Первая часть книги - одна из самых известных монографий А.Е. Личко "Психопатии и акцентуации характера у подростков", за которую он был удостоен Почетного диплома им. В.М. Бехтерева Академии медицинских наук СССР и которая стала настольной книгой ...
1246904
   Психопатии и их судебно-психиатрическое значение, 1934. – 179с.
1246905
  Сикорский И.А. Психопатическая эпидемия 1892 года в Киевской губернии // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-46
1246906
  Фрейд З. Психопатические персонажи на сцене // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 53-59. – ISSN 2307-3195
1246907
  Штёрринг Психопатология в применении к психологии / Штёрринг; с предисл. В.М. Бехтерева. – С.-Петербург : Типография А. Монтвида, 1903. – [10], 305 с.
1246908
  Шайкевич М. Психопатология и литература = Психологический метод в русской литературной критике. – Санкт-Петербург, 1910. – 136 с.
1246909
  Водолагин Александр Валерьевич Психопатология и метафизика воли : (к 125-летию Карла Ясперса) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 140-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1246910
  Павлов И.П. Психопатология и психиатрия. / И.П. Павлов. – Москва, 1949. – 235с.
1246911
  Фрейд З. Психопатология обыденной жизни = Zur Psychopathologie des Alltagslebens / Зигмунд Фрейд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. – 192с. – ISBN 5-89329-029-1
1246912
  Фрейд З. Психопатология обыденной жизни / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем. О. Медем]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 220, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01942-3
1246913
  Стоунс Э. Психопедагогика / Э. Стоунс. – Москва : Педагогика, 1984. – 471 с.
1246914
  Рибалка В. Психопедагогіка в період пандемії // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 184-187. – ISBN 978-617-8016-45-6
1246915
   Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – 279, [1] с. : іл, табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8016-45-6
1246916
  Рибалка В. Психопедагогіка і психологічна педагогіка як живі науки // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 18-23. – ISBN 978-617-8016-45-6
1246917
  Романовська Д. Психопедагогіка оптимізму та оптимізації життєдіяльності осіб похилого віку при пандемії та карантині // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 238-241. – ISBN 978-617-8016-45-6
1246918
  Рибалка В.В. Психопедагогічні експедиціїї шляхами демократизації життя особистості, освіти та громадянського суспільства : метод. посібник / Рибалка В.В. [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи [та ін.]. – Київ : ТАЛКОМ, 2019. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7685-47-9
1246919
  Козлов А. Психопоетика "Автобіографії (за 65 років)" М.Л. Кропивницького // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 20-22


  Стаття є однією з перших спроб використання психолого-поетичного підходу до вивчення документальної спадщини письменника, зокрема автобіографії. Автор вдало вибрав об"єктом дослідження одну з тих автобіографій, в яких дійсно чимало різних за змістом і ...
1246920
  Козлов А.В. Психопоетика "Автобіографії (за 65 років)" М.Л.Кропивницького // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 31-34
1246921
  Скляр І.О. Психопоетика сумарно-атрибутивної форми зображення в романній прозі Валер"яна Підмогильного // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 152-162. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Стаття продовжує цикл публікацій автора, в яких висвітлюється проблема психопоетики творчості В. Підмогильного. Осмислюється проблема обсервації "внутрішньої людини" у творчості митця, з"ясовується та обгрунтовується функціональність застосування ним ...
1246922
  Михида С.П. Психопоетика українського модерну: проблема реконструкції особистості письменника : монографія / Сергій Михида. – Кіровоград : Поліграф-Терція, 2012. – 349, [1] с. – Імен. покажчик: с. 347-349. – Бібліогр.: с. 324-346 та в підрядк. прим. – ISBN 966-96201-6-3


  У пр. № 1747895 напис: Високоповажному Михайлу Кузьмовичу на добро, здоров"я, нові наукові звершення й добру згадку про Єлисавет-Кіровоград. 26/Х.2012 /підпис/
1246923
  Пархета Я. Психопортрет Григора Тютюнника: кореляція психосоматики і характеру // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 204-214. – ISSN 2304-9383
1246924
  Пахальян В.Э. Психопрофилактика в образовании // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.38-44. – ISSN 0042-8841
1246925
  Леонова А.Б. Психопрофилактика стрессов / А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова. – М, 1993. – 123с.
1246926
   Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів / О.С. Юрценюк, Н.С. Карвацька, С.Д. Савка, С.С. Ротар, В.І. Курик // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 1 (81). – С. 235-238. – ISSN 1684-7903
1246927
  Гошовська Д.Т. Психореабілітація депривованого провінціала: медіально-рефлексійний підхід / Д.Т. Гошовська, Я.О. Гошовський // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 82-92
1246928
  Хом"як О.І. Психориси, властиві особі, як об"єкт метафоризації в українській прозі останньої третини ХХ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 78-82.
1246929
  Фурман А.В. Психорозвивальна взаємодія в освітньому процесі та її концептуальні засади / А.В. Фурман, А.Н. Гірняк // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 6 (38). – С. 9-18. – ISSN 2414-0023
1246930
  Кузьмінок Р. Психосексуальний розвиток підлітків / Р. Кузьмінок, Т. Хомуленко // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 109-111. – ISBN 978-617-8037-90-1
1246931
  Алексюк І.А. Психосемантика Грайса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 32-37. – ISBN 966-581-295-6
1246932
  Лозова О.М. Психосемантика етнічної свідомості / О.М. Лозова. – Київ : Освіта України, 2007. – 390 с., [ 12 ] л. іл. – ISBN 966-8847-40-0
1246933
  Авраменко М.Ю. Психосемантика жіночого світу в повісті Т. Малярчук "Ендшпіль для Лізи" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 212-214. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1246934
  Слухай Н.В. Психосемантика нейма (на материале русскоязычных имен коммерческой сферы) // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 278-284
1246935
  Іванюк Г. Психосемантика поняття "психічне здоров"я" у мовній свідомості студентів педагогічних спеціальностей / Г. Іванюк, І. Мельник, Т. Прошкуратова // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 1. – C. 44-62. – ISSN 2309-1797
1246936
  Соснюк О.П. Психосемантика професійної самосвідомості топ-менеджерів / О.П. Соснюк, І.В. Остапенко // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 83-88
1246937
  Вертипорох О. Психосемантика процесу читання сучасного українського тексту (На матеріалі романістики Євгена Пашковського) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (747), червень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263
1246938
  Петренко В.Ф. Психосемантика сознания / В.Ф. Петренко. – Москва, 1988. – 207 с. – ISBN 5-211-00023-4
1246939
  Попова Тетяна Олегівна Психосемантика універсальних етичних концептів в етномовній картині світу : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.15 / Попова Т. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 208л. + Додатки: л.201-208. – Бібліогр.: л.184-200
1246940
  Попова Тетяна Олегівна Психосемантика універсальних етичних концептів в етномовній картині світу : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Попова Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1246941
  Митина О.В. Психосемантический анализ имиджа государства : реконструкция и измерение / О.В. Митина, В.Ф. Петренко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 3. – С.16-27. – ISSN 0205-9592
1246942
  Тепляков Н.Н. Психосемантический анализ политического выбора в период помаранчевой революции : Ющенко В.А., Тимошенко Ю.В., Янукович В.Ф., Кивалов С.В., Кучма Л.Д., Путин В.В. / Н.Н. Тепляков ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ТМСИ, 2008. – 234с. – ISBN 978-966-96517-5-4
1246943
  Циркунова Н.И. Психосемантический подход как метод выявления содержания учебной мотивации студентов высших учебных заведений / Н.И. Циркунова, Д.В. Петров // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 54-59. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  В статье рассматривается проблема применения опросных методов изучения учебной мотивации, связанная с фактором социальной желательности; проводится различие между эксплицитными (декларируемыми) и имплицитными (скрываемыми или неосознаваемыми) мотивами, ...
1246944
  Тохтамиш О.М. Психосемантичне відображення поняття "Болонський процес" у його оцінці викладачами та студентами: порівняльний аналіз // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 357-365
1246945
  Соснюк О.П. Психосемантичний аналіз особливостей сприймання студентською молоддю іміджу сучасних політиків / О.П. Соснюк, І.В. Остапенко // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 254-261. – ISSN 2411-1449
1246946
  Кім К.В. Психосемантичний аналіз поняття "стресостійкість" у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі / К.В. Кім, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться аналіз терміну "стресостійкість" та, розглядаються основні напрямки у дослідженні даного поняття у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. The analysis of term "stable for stress" is conducted in the article and basic ...
1246947
  Бородулькіна Т.О. Психосемантичний аналіз ставлення до служіння у майбутніх психологів // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 29-42. – ISBN 978-617-7009-07-7


  У статті наводяться основні результати психосемантичного аналізу емоційних та смислових характеристик ставлення до служіння у майбутніх психологів.
1246948
  Тепляков М.М. Психосемантичний аналіз трансформації свідомості особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Тепляков Микола Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 38 назв
1246949
  Афанасьєва Н. Психосемантичний аналіз уявлень психологів-практиків про місце психологічного консультування / Н. Афанасьєва, Н. Світлична, О. Шайда // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 37-50. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
1246950
  Павлюх М. Психосемантичний відтінок історіографічних термінів "волинська трагедія" та "волинська різанина" у сучасній українській і польській публіцистиці про події 1943 р. на Волині // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 186-192


  Визначено різницю між історіографічними термінами про волинські події у польській та українській історіографії. Встановлено психосемантичні відтінки цієї термінології. Проаналізовано сучасні тенденції публіцистів у пошуку історичної правди. The ...
1246951
  Іванюк Г. Психосемантичний зміст поняття "педагог" у мовній свідомості студентів педагогічних спеціальностей / Г. Іванюк, О. Горошко, І. Мельник // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 59-82. – ISSN 2309-1797
1246952
  Савелюк Н. Психосемантичні виміри базових понять економічного дискурсу (порівняльно-професійний аспект) / Н. Савелюк, О. Калмиков, В. Різник // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 1. – С. 142-166. – ISSN 2309-1797
1246953
  Грицук О.В. Психосемантичні дослідження структур значень у індивідуальній свідомості / О.В. Грицук, А. Сударікова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 49-55. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1246954
  Гірняк Галина Психосемантичні інваріанти проектування навчальних книг // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.183-190. – ISSN 1810-2131
1246955
  Дьяков С.І. Психосемантичні критерії та принципи системогенезу в моделюванні суб"єктності особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (130). – С.57-65
1246956
  Дроздов О.Ю. Психосемантичні особливості геополітичних уявлень української та російської молоді під час міждержавного конфлікту 2014 року // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 103-112
1246957
  Дробот О. Психосемантичні особливості змісту професійної свідомості інженерів // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 72-89. – (Psychology ; vol. 25, issue 1). – ISSN 2309-1797
1246958
  Гірняк А. Психосемантичні особливості проектування навчальних книг для вищої школи // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 414-417. – ISBN 978-966-654-520-9
1246959
  Соснюк О.П. Психосемантичні особливості сприймання соціальної реклами про захист безпритульних тварин / О.П. Соснюк, Г.І. Олійник // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицький [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 46 (49). – С. 93-105. – ISSN 2309-8287
1246960
  Шамне А. Психосемантичні особливості сприйняття рекламних відеороликів / А. Шамне, Т. Доцевич, А. Акімова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 384-408. – (Psychology ; vol. 25, issue 1). – ISSN 2309-1797
1246961
  Гумінська В. Психосематичне дослідження агресивних тенденцій у міжетнічній пецепції українських юнаків та юнок // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 149-154. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 12 (36))
1246962
   Психосемиотика познавательной деятельности и общения. – М.
Вып. 2. – 1988. – 174с.
1246963
  Лозова О.М. Психосеміотичні компоненти етнічної свідомості східних слов"ян (діахронічний підхід) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1246964
  Ершова-Бабенко Психосинергетика – методология исследования сверхсложных психомерных сред. Психосинергетическая теория психики и сознания. Альфалогия // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 185-186
1246965
  Ассаджоли Р. Психосинтез / Р. Ассаджоли. – Москва : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 288с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-8793-027-6, 5-8793-046-2, 966-543-095-5
1246966
  Чаркіна О.А. Психосинтез в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 215-226. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1246967
  Ларін Д.І. Психосинтез як теоретико-методологічна концепція психокорекції дитячих страхів у старшому дошкільному віці // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 50-52. – ISBN 978-613-8-33760-7
1246968
  Ассаджоли Р. Психосинтез, теория и практика / Р. Ассаджоли. – Москва : Refl-book, 1994. – 314с. – ISBN 5-87983-003-9
1246969
  Дідковська Л.І. Психосоматика : основи психодіагностики та психотерапії : навчальний посібник / Л.І. Дідковська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 263, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Основи психосоматики. – Бібліогр.: с. 260-263. – ISBN 978-966-613-679-7
1246970
  Грабська І.А. Психосоматична проблема в ракурсі аналізу символічної функції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Стаття присвячена психосоматичним проблемам та психоаналітичним підходам до вирішення цих проблем. Невротичні та психосоматичні симптоми розглядаються як різні розлади в символічній репрезентації. Аналізуються проблеми, пов"язані з лікуванням ...
1246971
  Хомуленко Т.Б. Психосоматична трансформаційна гра "Шлях до Філософського каменю" та її ефективність у розвитку тілесного Я / Т.Б. Хомуленко, О.І. Кузнецов // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 23-33 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2410-1249
1246972
  Корнієнко О.В. Психосоматичне здоров"я дітей України на межі століть (на прикладі результатів проекту "Україна: клінічна психологія та допомога дітям") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Розглянуто один із фрагментів виконання програми Tempus - Tacis протягом 1997-1999 навчальних років та одночасної адаптації, поетичного впровадження - безперервно-систематичному навчанню основам дисципліни "Психічне та фізичне здоров"я" (Основи ...
1246973
  Корнієнко О.В. Психосоматичне здоров"я як міждисциплінарна проблема (порівняльний аналіз стану здоров"я різних вікових категорій населення України та Росії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано міждисциплінарний підхід до дослідження проблем психічного, фізичного здоров"я, проміжного стану між здоров"ям та хворобою, ставленням різних верст населення України та Росії до власного здоров"я та здоров"я оточуючих. Наведено перелік ...
1246974
  Рековець В.М. Психосоматичні взаємодії та роль значущих переживань у збереженні і відновленні здоров"я // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 94-99. – (Серія : Психологічні науки)
1246975
  Грабська І.А. Психосоматичні захворювання: загальна характеристика та підходи до лікування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Аналізуються психосоматичні проблеми. Дається загальна характеристика психосоматичних захворювань, розглядаються особливості психотерапевтичного підходу до їх лікування.
1246976
  Сидоренко О.О. Психосоматичні кореляти психологічної дезаптації у державних службовців // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 102-107 : мал., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-5675
1246977
  Харченко Д.М. Психосоматичні розлади : теорії, методи діагностики, результати дослідж. : навч. посібник / Д.М. Харченко. – Київ : Слово, 2015. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-279. – ISBN 978-966-194-229-4
1246978
  Харченко Д.М. Психосоматичні розлади в осіб різної статі / Д.М. Харченко, Ю.Ю. Чистовська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 325-329. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1246979
  Романова И.В. Психосоциальная реабилитация, психокоррекция и психотерапия лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 54-57. – ISSN 2413-8843
1246980
  Сафронова М.В. Психосоциальное самочувствие преподавателей высшей школы в условиях модернизации образовательного процесса // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 108-114. – ISSN 1811-0916
1246981
   Психосоциальные аспекты феномена агрессии / Бацылева, , , И.В. Пузь // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 166-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Данная работа посвящена теоретическому анализу феномена агрессии. В статье представлены ведущие подходы, раскрывающие сущность агрессии и агрессивного поведения. Также рассматриваются основные формы и типы агрессии.
1246982
  Юдін М.А. Психосоціальна адаптація косметологічних пацієнтів із заниженою самооцінкою // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 114-116. – ISSN 1681-276Х


  "... У дослідженні проводилося вивчення особливостей психофункціонального функціонування пацієнтів косметологічного профілю із дисгармонічним самовідношенням та зниженою самооцінкою. Дослідження проводилося на базі медичного центру “СА-КЛІНІК” протягом ...
1246983
  Ісаков Р.І. Психосоціальна дезадаптація у жінок з депресивними розладами різної генези: особливості діагностики, вираженості і структури // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 82-92 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1246984
  Суший О.В. Психосоціальна культура національно-державних утворень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 145-162
1246985
   Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навч.-метод. посібник / [Гусак Н. та ін. ; за заг. ред. Н. Гусак] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр психіч. здоров"я та психосоц. супроводу, Школа соц. роботи ім. В. Полтавця, Каф. психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 9-16, 80-87. – ISBN 978-966-2410-88-4
1246986
   Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : посібник з проведення тренінгу / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – 174 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-2410-96-9
1246987
  Сила Т.І. Психосоціальна підтримка учасників бойових дій і членів їх родин: ресурси громади // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 304-312. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1246988
  Газзанті Пульєзе ді Котроне Антоніо Психосоціальна підтримка: новий виклик для гуманітарної діяльності // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 314-317. – ISBN 978-617-7631-10-0


  Надзвичайний і Повноважний Посол Суверенного військового ордену госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти про відносини Суверенного Малтійського Ордену й України.
1246989
  Буряк В. Психосоціальні домінанти української етнічної свідомості у контексті художнього менталітету нації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 70-75


  У статті Буряка В.Д. порушується проблема формування своєрідних образних етнокодів свідомості, які є базовими системами народного художнього мислення.
1246990
  Басенко О.М. Психосоціальні передумови розвитку життєстійкості у підлітків в умовах воєнного конфлікту // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (12). – С. 27-48. – ISSN 2520-6265
1246991
  Моїсеєва І. Психосоціальні передумови формування моральної стійкості у підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті визначенні кризові аспекти соціального становлення у підлітковому віці, розкрито провідне значення референтної групи для підростаючого покоління, обґрунтовано психосоціальні передумови формування моральної стійкості у підлітків. The article ...
1246992
  Сидоренко А.Ю. Психосоціальні предиктори якості життя підлітків із уродженими вадами серця // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 9-12. – ISSN 1681-276Х


  "...Літературні дані щодо показників якості життя молодих пацієнтів з уродженими вадами серця (УВС) є досить суперечливими, тому метою дослідження було вивчення психосоціальних предикторів низької якості їх життя. У психодіагностичному дослідженні ...
1246993
  Шамне А. Психосоціальні характеристики отроцтва як підсумок роботи фокус-груп // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 59-71 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-2131
1246994
  Сидоренко О.О. Психосоціальні чинники в генезі розладів психоемоційної сфери у державних службовців // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 109-112 : табл., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-5675
1246995
  Тимашев М Психотерапевтическая характеристика воли осужденных : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Тимашев М В.; Рязан.ГУ. – Рязань, 1976. – 24л.
1246996
  Вірна Ж.П. Психотерапевтична взаємодія в діаді "лікар - хворий" у практиці неврозології / Ж.П. Вірна, О.В. Прус // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 130-138. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
1246997
  Манілов І.Ф. Психотерапевтична конфронтаційна сугестія: теоретичне обгрунтування та особливості реалізації // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – С. 84-94. – ISSN 2414-0023
1246998
  Каган В.Е. Психотерапия для всех и для каждого / Виктор Каган. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 384 с. – (Психология общения). – ISBN 5-04-001628-X
1246999
  Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / С. Кратохвил. – Москва, 1991. – 335с.
1247000
  Балашова С.П. Психотерапія як провідний метод психологічної допомоги військовослужбовцям схильних до суїцидальної поведінки / С.П. Балашова, В.М. Драган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-27. – Бібліогр.: С. 27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується система психологічної роботи з військовослужбовцями строкової служби, які схильні до суїциду та розглянуті заходи щодо психокорекції суїцидальних проявів у військовослужбовців строкової служби. The article deals with the system ...
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,