Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1244001
  Копаниця М.М. "Соціальна етика" в руському православ"ї. / М.М. Копаниця. – Київ, 1982. – 48с.
1244002
  Матвієнко О. "Соціальна інформатика": наукова та освітня спеціальність в Україні / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 31-34. – ISSN 2076-9326
1244003
  Маленко П.В. "Соціальне": шляхи наукового пошуку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 107-112. – (Серія "Філософія")
1244004
  Ярова Л. "Соціальний менеджмент" та "соціальна держава" у традиції європейської теорії та практики // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 36-40. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
1244005
  Годлевська В. Соціальна адаптація в умовах трансформаційних процесів у суспільстві / В. Годлевська, Н. Гречанюк // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 254-257
1244006
  Кущ Т.В. Соціальна адаптація дітей раннього віку: педагогічні погляди Януша Корчака // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 213-217. – ISBN 978-966-171-498-3
1244007
  Батиргареєва В. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі, – найважливіша умова запобігання рецидивній злочинності. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 94-101
1244008
  Іщук Н.В. Соціальна адаптація православ"я: філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Іщук Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
1244009
  Іщук Н.В. Соціальна адаптація православ"я:філософський аналіз : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Іщук Н.В.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1244010
  Артюх В.Д. Соціальна адаптація студентів першого курсу в університеті // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 3-6. – (Серія: Педагогічні науки)
1244011
  Кузьмич О.М. Соціальна адаптація трудових мігрантів у Республіці Польща // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 124-130. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1244012
  Боднарчук Ю.Ю. Соціальна адаптація українських переселенців після депортації з території Польщі в 1944-1946 рр. (на прикладі Тернопільської області) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 336-348
1244013
  Станіславський С.В. Соціальна адаптація як об"єкт дослідження у клініці природжених дефектів обличчя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 130-132. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто питання соціальної адаптації у клініці природжених дефектів обличчя, також взаємозв"язок психологічних та деяких зовнішніх факторів на тлі їх перспективності щодо процесів соціальної адаптації.
1244014
  Радул В.В. Соціальна активність у структурі соціальної зрілості : (теоретико-методологічний аспект) / В.В. Радул ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 232-255. – ISBN 978-966-189-076-2
1244015
  Янкін В. Соціальна активність як показник успішної соціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 108-110. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розкривається структура, механізм розвитку соціальної активності молоді як умови і показника успішної соціалізації особистості. В статье раскрывается структура, механизм развития социальной активности молодежи как условия и показателя ...
1244016
  Курінний Є.В. Соціальна аморальність - ключова детермінанта поширення корупції // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 146-158. – ISSN 2079-6242
1244017
  Скорик Т.В. Соціальна анімація як інноваційна технологія організації дозвілля студентської молоді / Т.В. Скорик, А.В. Вербицька // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 134-142
1244018
  Ковтун Н.М. Соціальна апатія у контексті дослідження вольової активності українського суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 42-47. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
1244019
  Якименко Юрій Віленович Соціальна база провідних політичних сил України: динаміка змін (2001-2007 рр.) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 5-13
1244020
  Пархомчук О.С. Соціальна база, характер та масштаби виступів громадських рухів США в підтримку конверсії (80-90-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглядаються проблеми конверсії, участі в здійсненні процесу конверсії громадських об"єднань, профспілок у 80-90-ті рр. Аналізуються соціальна база, масштаби та характер виступів американської громадськості з цього питання. Розглянуті спроби вирішення ...
1244021
  Тімощук М. Соціальна безпека в системі соціологічного знання // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 54-58. – ISSN 2306-3974
1244022
  Самойлов О.М. Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Самойлов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1244023
  Скуратівський В. Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення / В. Скуратівський, О. Линдюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 194-203
1244024
  Хомра О.У. Соціальна безпека: виклики, загрози критерії / О.У. Хомра, Т.Є. Русанова // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-79
1244025
   Соціальна безпека: теорія та українська практика : монографія. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-888-2
1244026
  Кучерова Г.Ю. Соціальна віддача податків / Г.Ю. Кучерова, С.В. Черкашина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 105-110. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто поняття "соціальна віддача податків" на основі семантичних характеристик складових цього поняття. Узагальнено зв"язки структурних елементів соціальної системи держави та системи оподаткування, основні податкові інтструменти ...
1244027
   Соціальна відповідальність : теорія і практика : монографія / [А.М. Колот та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Наук. парк, Ін-т соц.-труд. відносин. – Київ : КНЕУ, 2012. – 500, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд., та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-556-2


  У пр. 1719169 напис: Рідному економічному ф-тк від автора. Підпис.
1244028
   Соціальна відповідальність : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т ; упоряд. і ред. Т.Л. Надвинична. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-139, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-460-8
1244029
  Балуєва О.В. Соціальна відповідальність : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / О.В. Балуєва, О.В. Боднарук. – Київ : ДонДУУ, 2017. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-283. – ISBN 978-617-7565-00-9
1244030
  Волошок Л. Соціальна відповідальність банків та необхідність впливу на неї держави : фінанси, бізнес, соціум / Л. Волошок, І. Царик // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-13. – Бібліогр.: 17 назв
1244031
  Дзюблюк О. Соціальна відповідальність банківської системи: теоретичний та практичний аспект / О. Дзюблюк, Т. Стечишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 101-112. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1244032
  Дмитрієв-Звруденко Соціальна відповідальність бізнес-структур на ринку праці України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 48-50. – Бібліогр.: 14 назв
1244033
  Бандирська О.В. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 60-64. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1244034
  Фірсова С. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: маркетинговий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 73-76. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поняття соціальної відповідальності бізнесу, розглянуто напрями її реалізації та окреслені маркетингові заходи по впровадженню й підтримці соціально відповідальних ініціатив в українських компаніях. The article deals with problems of ...
1244035
  Громова А.Ю. Соціальна відповідальність бізнесу рекламодавців в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 143-148


  Статтю присвячено дослідженню соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) як на рівні компанії, так і на рівні ділової спільноти в цілому, розглядаючи аспект становлення та розвитку СВБ рекламодавців усе -українського фінансово-економічного тижневика ...
1244036
  Шедяков В.Є. Соціальна відповідальність бізнесу та становлення ефективних форм виробничої демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 187-197
1244037
  Добржанська О.Л. Соціальна відповідальність бізнесу у Великій Британії / О.Л. Добржанська, Д. Маноха // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 190-192
1244038
  Сиротюк Г. Соціальна відповідальність бізнесу як напрям підвищення соціального розвитку аграрних підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: с. 66-67. – ISSN 2313-3627
1244039
  Данченкова О.А. Соціальна відповідальність бізнесу як нова тенденція української PR-практики // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 53-57


  Статтю присвячено з"ясуванню особливостей застосування інструментів PR у реалізації соціальної відповідальності бізнесу (на прикладі досвіду світових та великих вітчизняних компаній). Описано чинники, що впливають на впровадження корпоративної ...
1244040
  Мельник С.В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова соціальної політики України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 71-73.
1244041
  Смишляєва О.О. Соціальна відповідальність бізнесу як тренд репутаційного менеджменту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається вплив стратегій корпоративної соціальної відповідальності на репутацію ком панії в бізнес-середовищі та на її імідж в очах цільових аудиторій. Аналізується досвід міжнародних соці ально-відповідальних організацій. The article ...
1244042
  Литвиненко Т. Соціальна відповідальність бізнесу як умова входження України в європейський та світовий економічний простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-48. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті висунута гіпотеза, що ініціативи підприємств з впровадження корпоративної соціальної відповідальності в свою діяльність допоможуть прискорити процеси технічного оновлення, модернізації їх діяльності, сприятимуть підвищенню їх прибутковості. ...
1244043
  Пашнюк Л.О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та напрямки реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 196-201
1244044
  Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 3-8
1244045
  Дацкевич Н.О. Соціальна відповідальність в історії розвитку українського підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 65-68
1244046
  Давиденко І.В. Соціальна відповідальність вищого навчального закладу та напрямки ії реалізації / І.В. Давиденко, Ю.Б. Росецька // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 3 (54). – С. 23-28. – ISSN 2313-4569


  У статті розглянуто питання сутності соціальної відповідальності вищого навчального закладу. Визначено властивості ВНЗ як соціально відповідального інституту.
1244047
  Іваницька О. Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання / О. Іваницька, А. Панченко, Г. Панченко // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 40-44. – ISSN 2078-1687
1244048
  Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 12-24. – ISSN 1682-2366
1244049
  Захарова О.В. Соціальна відповідальність вищої школи на прикладі підготовки фахівців за напрямом "Менеджмент" // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 52-63. – ISSN 2410-4752
1244050
  Логущенко І.М. Соціальна відповідальність влади як чинник стійкості політичної системи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 100-109. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1244051
  Ткачук І.Я. Соціальна відповідальність громадських організацій України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 52-56. – ISSN 2306-6814
1244052
  Филиппова І.Г. Соціальна відповідальність держави і бізнесу як чинник конкурентоспроможності і економічного зростання / І.Г. Филиппова, В.Г. Сумцов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 163-172 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-0712
1244053
  Желіховська Н.С. Соціальна відповідальність журналіста як предмет публіцистичного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 76-81. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1244054
  Кравчик В.К. Соціальна відповідальність корпорацій / В.К. Кравчик, Ю.М. Чуба // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-15. – ISBN 966-614-021-7
1244055
  Осецький В.А. Соціальна відповідальність корпорацій України як фактор забезпечення їхньої конкурентноспроможності / В.А. Осецький, В.М. Марченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1244056
  Колот А. Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади : теоретико-методологічні дослідження // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 10 назв
1244057
  Козакевич А. Соціальна відповідальність менеджменту освіти в умовах трансформаційних змін // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 52-54. – ISSN 2308-4634
1244058
  Олійник О.В. Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу як стратегія діяльності підприємств України: європейський досвід / О.В. Олійник, В.В. Ксендзук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 104-110. – ISSN 1994-1749
1244059
  Фоменко Сергій Соціальна відповідальність на крилах МАУ! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1244060
  Гурчіані Х.Д. Соціальна відповідальність на сучасному американському комерційному телебаченні // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 36-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1244061
  Градюк Н.М. Соціальна відповідальність підприємств в умовах становлення громадянського суспільства в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 143-150. – ISSN 1562-0905
1244062
  Воротіна Л.І. Соціальна відповідальність підприємств малого бізнесу в конкурентному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 87-90


  Обґрунтовується теоретична суть і практичне значення відносин соціальної відповідальності підприємств малого бізнесу. The theoretical essence and the practical meaning of small business social responsibility are proved.
1244063
  Коренєва Н.О. Соціальна відповідальність підприємств як складова соціально-економічного розвитку людства в умовах коеволюції // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 29-32
1244064
  Грицюта Н.М. Соціальна відповідальність реклами: етичний аспект // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 38-44
1244065
  Олійник О.О. Соціальна відповідальність роботодавця: погляд студентів / О.О. Олійник, Т.С. Сікорська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 201-206. – ISSN 2308-1988


  Сучасне українське суспільство живе в часи змін, які торкаються всіх сфер життєдіяльності. В умовах поширення соціальних ризиків, нестабільності на ринку праці, порушення трудових прав зайнятих, недостатнього розвитку соціального діалогу, особливо ...
1244066
  Зелінська Н.В. Соціальна відповідальність суб"єктів видавничої діяльності в умовах роздержавлення галузі // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 34-37.


  Обгрунтовується потреба соціальної відповідальності видавців за випущений інформційний продукт в умовах домінування ринкових підходів. The article substantiates necessity of social responsibility of publishers of the let out informative product ...
1244067
  Грішнова О.А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 39-46. – ISSN 2072-9480
1244068
  Грішнова О.А. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків : монографія / Грішнова О.А., Міщук Г.Ю., Олійник О.О. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2014. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-327-286-3


  В пр.№1713289 напис: Рідному Економічному факультету. Автор (Підпис). 25.04.2016
1244069
  Олійник О.О. Соціальна відповідальність у трудовій сфері: галузевий аспект // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 135-139. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1244070
  Назаренко К.С. Соціальна відповідальність українських мас-медіа як об"єкт соціологічного аналізу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 155-159. – ISSN 2077-1800
1244071
  Грішнова О. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку / О. Грішнова, С. Бех // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-18. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано сутність соціальної відповідальності університету. Досліджено основні напрями соціальної відповідальної діяльності університетів в Україні та в західних країнах. Здійснено порівняльну оцінку поширення соціальної відповідальності в ...
1244072
  Грішнова О. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку / О. Грішнова, С. Бех // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні напрями соціальної відповідальної діяльності університетів в Україні та в західних країнах. Здійснено порівняльну оцінку поширення соціальної відповідальності в діяльності вітчизняних університетів. Аналізуються показники якості ...
1244073
  Дмитренко Г.А. Соціальна відповідальність як імператив зворотного зв"язку у системі державного управління / Г.А. Дмитренко, М.О. Кириченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 12-18. – ISSN 2306-6806
1244074
  Євтушенко В.А. Соціальна відповідальність як інструмент превентивного антикризового управління // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 2 (5). – С. 55-60. – ISSN 2226-8820
1244075
  Баюра Д.О. Соціальна відповідальність як інструмент удосконалення корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 204-210
1244076
  Шацьких К. Соціальна відповідальність як конкурентна перевага розвитку українського бізнесу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 55-58. – ISSN 1606-3732
1244077
  Гальчак Х.Р. Соціальна відповідальність як напрям покращення соціального розвитку підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 23-28. – ISSN 0321-0499
1244078
  Полисаєв О.О. Соціальна відповідальність як необхідна складова суспільних трансформацій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 187-192. – ISSN 2076-1554


  В даній науковій роботі розглянуто основні підходи класиків світової філософської думки до проблеми соціальної відповідальності.
1244079
  Клочко А.М. Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України / А.М. Клочко, К.М. Олійник // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 23-25
1244080
  Гончарова І. Соціальна відповідальність як основа конструктивного діалогу суб"єктів соціального партнерства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 57-63. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто особливості соціально відповідальної поведінки підприємців, держави, профспілок та найманих працівників.
1244081
   Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства / [А.М. Єрмоленко та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2016. – 302, [2] с : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1492-3
1244082
  Березенко В.В. Соціальна відповідальність як умова ефективного позиціонування рекламного агентства / В.В. Березенко, Р.Р. Керімов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1244083
  Сабецька Т.І. Соціальна відповідальність як філософія формування ефективної кадрової політики підприємства // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 53-57. – ISSN 2306-6806
1244084
  Шакун Н.В. Соціальна відповідальність як чинник громадянського поступу в Україні // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 181-184. – ISBN 978-966-2188-73-8
1244085
  Галушка З. Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспроможності українського бізнесу / З. Галушка, В. Грунтковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються форми прояву соціальної відповідальності підприємств, їхня національна специфіка, вигоди від неї для суспільства і для самого підприємства. Загострюється увага на вивченні можливості перетворення соціальної відповідальності на інструмент ...
1244086
  Загородній Ю. Соціальна вірусологія: гра слів чи прихована реальність // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 49-51. – ISSN 1605-9875
1244087
  Пижов В.Г. Соціальна географія : навч.-наук. посіб. / В.Г. Пижов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISBN 966-318-444-2
1244088
  Шевчук Л.Т. Соціальна географія : навч. посібник / Л.Т. Шевчук. – Київ : Знання, 2007. – 349с. – ISBN 966-346-309-0


  Висвітлено сучасні теоретичні та практичні проблеми соціальної географії, проаналізовано особливості її становлення як науки. Особливу увагу приділено формуванню соціальних процесів в умовах трансформації життєдіяльності населення України.
1244089
  Куценко Віра Іванівна Соціальна географія як навчальна дисципліна XXI століття : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 283-285. – ISSN 1562-0905
1244090
  Коваль О.П. Соціальна група і соціальна технологія крізь призму соціальної безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 134-139. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1244091
  Полисаєв О.О. Соціальна девіація як модератор суспільних трансформацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 163-172
1244092
  Доній Н.Є. Соціальна девіталізація особистості в суспільстві глобалізованого світу / Доній Н.Є. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 278, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 257-278. – ISBN 978-966-7496-58-6
1244093
  Куценко В.І. Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики) / Рада по вивченню продуктивних сил України; НАНУ; За ред. В.І. Куценко. – Київ : Заповіт, 2003. – 228с. – ISBN 966-7272-49-4
1244094
  Гордієнко Д. Соціальна держава в Західній Європі (від теорії до суспільної реальності) // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.129-135. – ISSN 1609-5499
1244095
  Кондратьєв Р.І. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 6-16. – ISSN 2078-9165
1244096
  СкрипнюкО.В Соціальна держава в Україні: конституційно-правові основи, принципи та фактори побудови // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-13.
1244097
  Шимченко А.А. Соціальна держава в Україні: практика і перспективи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 175-186.
1244098
  Пасько Я.І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння : монографія / Я.І. Пасько. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 272 с. – Бібліогр.: с. 257-267. – ISBN 978-966-8210-60-0
1244099
  Скрипнюк О. Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки / О. Скрипнюк, В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.42-50
1244100
  Яковлєв А. Соціальна держава і проблеми її конституційного вдосконалення в умовах сучасного розвитку України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 15-22. – ISSN 2308-9636
1244101
  Бебело С.А. Соціальна держава і соціальна сфера: змістовно-концептуальний взаємозв"язок // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-51. – Бібліогр.: 5 назв
1244102
  Олійник С.В. Соціальна держава та нові соціальні ризики посткомуністичних країн // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 265-273
1244103
  Оніщенко Н.М. Соціальна держава та соціальна політика: причинно-наслідковий континуум // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 2219-5521
1244104
  Куровська І.А. Соціальна держава як новий етап розвитку правової держави на шляху євроінтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 158-161. – ISSN 2220-1394
1244105
  Сивак А.В. Соціальна держава: від декларацій дл втілення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 174-178. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1244106
  Мудролюбова Н.О. Соціальна держава: генеза становлення // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 94-97. – ISBN 966-660-151-6
1244107
  Панкевич О. Соціальна держава: деякі питання теорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.40-46. – Бібліогр.: 31 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1244108
  Санченко С.П. Соціальна держава: еволюція від ідеї до можливостей становленяя в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 478-488
1244109
  Погребняк С. Соціальна держава: обгрунтування концепції // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 15-25. – ISSN 1993-0909
1244110
  Єрмоленко Д.О. Соціальна держава: ознаки та умови функціонування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 13-17. – ISSN 1563-3349
1244111
  Череватюк В.Б. Соціальна держава: проблеми та перспективи її реалізації в сучасній Україні // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 108-113
1244112
  Пасько Я.І. Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії : Автореф. дис. ... доктора філософських наук: 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Пасько Я.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 30с. – Бібліогр.: 35 назв
1244113
  Пасько Я.І. Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Пасько Я.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 400л. – Бібліогр.: л.382-400
1244114
  Гошовська В. Соціальна держава: типи, сутність, зміст // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 259-265.
1244115
  Ткачук Т.В. Соціальна держава: трансформування на сучасному етапі суспільного розвитку // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 79-81
1244116
  Грубінко А.В. Соціальна детермінанта діяльності Української Центральної Ради: партійно-політичний вимір // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 182-184. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1244117
  Малиш Л. Соціальна детермінація освітніх досягнень української молоді // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С.26-45. – ISSN 1563-3713
1244118
  Джура О. Соціальна детермінація становлення суб"єкта // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
1244119
  Цилюрик Світлана Василівна Соціальна детермінованість еміграційного процесу з України в кінці 20-го - на початку 21-го століть : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Цилюрик С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 175 л. – Бібліогр.: л.163-175
1244120
  Іващук І.О. Соціальна дивергенція економічного розвитку: глобальні тенденції та оцінка / І.О. Іващук, Л.Т. Герман // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 51-60. – ISSN 2308-1988
1244121
  Іващенко О. Соціальна динаміка пострадянського суспільства: Україна у порівняльній перспективі: // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.217-218. – ISSN 1563-3713


  Міжнародна конференція під такою назвою відбулася 27-30 вересня 2001 р. в Києві
1244122
  Вегера С.А. Соціальна дисемеирія.До визначення поняття // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 18-24. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1993-6788
1244123
  Вегера С.А. Соціальна дисиметрія. До визначення поняття // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 8-20. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1993-6788
1244124
  Непийвода Т.В. Соціальна дистанція між віковими групами в українському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті на базі результатів Європейського соціального дослідження (ESS) аналізуються соціальні дистанції між полярники віковими групами в українському суспільстві: молоддю та людьми похилого віку. Виділяються почуття товариськості і взаєморозуміння, ...
1244125
  Оксамитна С.М. Соціальна диференціація освітніх можливостей за результатами міжнародного проекту PISA : досвід для України. / С.М. Оксамитна, А.А. Васильченко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
1244126
  Присяжнюк О. Соціальна диференціація різних територіальних типів вимови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 24-31. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1244127
  Коновал В. Соціальна дійсність у призмі семіотики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 89-98. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1244128
  Соболь Т.В. Соціальна дія та соціальна взаємодія - засади порівнюваності понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сприйняття соціальної дії та соціальної взаємодії різними науковцями. The article is dedicated to the analysis of perception (recognition) of social activity by the different scientists.
1244129
  Казьмирчук М.Г. Соціальна діяльність ломбардів підросійської України ( 1886 - 1917 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Казьмирчук М.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1244130
  Казьмирчук М.Г. Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886-1917 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Казьмирчук М.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 234л. – Бібліогр.: л. 210-235
1244131
  Пушик П.В. Соціальна довіра: етичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 54-56
1244132
  Комленко О.В. Соціальна доктрина ісламу: філософсько-релігієзнавчий контекст // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 71-78


  В процесі свого розвитку іслам заклав духовні основи мусульманської цивілізації, у центрі якого завжди знаходився Коран, в якому зосереджено основу соціальної доктрини ісламського світу. В соціальній доктрині ісламу головна увага приділяється як ...
1244133
  Процюк Р.Р. Соціальна доктрина православ"я і становлення громадського суспільства в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 125-130. – ISSN 2077-1800
1244134
  Охріменко Ю.М. Соціальна доктрина сучасного католицизму / Ю.М. Охріменко. – Київ, 1967. – 96с.
1244135
   Соціальна доктрина Церкви : (збірник статей). – Львів : Свічадо, 1998. – 300с. – ISBN 966-561-069-4
1244136
  Буященко В.В. Соціальна допомога і філософія прав людини // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 95-109. – ISSN 2072-1692
1244137
  Рощина Л.О. Соціальна допомога на українських землях в литовсько-польську добу // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 117-123. – ISSN 1728-3671
1244138
  Логвиненко В.М. Соціальна допомога як реалізація сенсу життя // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 22-30
1244139
  Сергієнко Н.О. Соціальна еволюція versus дилема лінійності-циклічності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 58-65. – ISSN 2077-1800
1244140
  Салтовський О.І. Соціальна екологія : Метод.розробка до курсу для студ.філософ.факультету / О.І. Салтовський; Київськ.ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 30с.
1244141
  Андрос О.Є. Соціальна екологія у контексті ідеологічних напрямів сьогодення: огляд концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепції соціальної екології та екологізації моделей політичного та соціального життя, поширені в Європі та США. Наголошується, що ідеї екологізму стають досить популярними у сучасних політичних дискурсах. Розглядаються основні напрямки та ...
1244142
  Безносюк О.О. Соціальна екологія як сфера соціологічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-99. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу розглянути основні соціально-екологічні підходи до вивчення взаємлдії суспільства та природи.
1244143
  Назарук М.М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи : навч. посіб. / М.М. Назарук ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 346, [2] с. – Назва на обкл. та корінці: Соціальна екологія: взаємодія людського суспільства та природи. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0010-0
1244144
   Соціальна економіка : навчальний посібник / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, О.В. Сінельник; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, О.В. Сінельник ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ; [ гол. редкол. А.П. Наливайко та ін. ]. – Київ : КНЕУ, 2005. – 196 с. – ISBN 966-574-726-6
1244145
  Кліменко О.М. Соціальна економіка : навч. посібник / Кліменко О.М., Мащенко М.А. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 146, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 143-146. – ISBN 978-966-676-499-0
1244146
  Єременко В. Соціальна економіка в концепції еволюції соціально-економічних систем // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-28. – Бібліогр.: с. 19-22, 24-25, 27. – ISSN 0131-775Х


  Порівняльному аналізу конкретних соціально-економічних систем, які діяли в різних країнах і регіонах упродовж тривалого еволюційного цивілізаційного процесу, присвячено тисячі томів. Автор наводить методології аналізу існуючих соціально-економічних ...
1244147
  Гончарова С.Ю. Соціальна економіка: сутність, принципи, функції та основні орієнтири для України / С.Ю. Гончарова, А.Б. Гончаров, Н.В. Аграмакова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 21-26. – ISSN 2222-4459
1244148
  Рассказова О.І. Соціальна ексклюзія як наслідок стигматизації сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 80-86. – ISSN 1817-3764


  У статті висвітлено проблему стигматизації сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями, у сучасному суспільстві; розкрито наслідки цього явища, які полягають у відокрмленні таких сімей від суспільного життя та позбавленні дітей з проблемами ...
1244149
  Локтєва І. Соціальна ексклюзія: стан проблеми // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 316-317
1244150
  Мельник В.В. Соціальна експлікація любові у філософії М.Шелера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 47-53
1244151
  Косенко В. Соціальна експресія публіцистики Оксани Забужко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-53. – Бібліогр.: с. 53, Літ.:9 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено публіцистику О. Забужко в контексті соціальної експресії тексту. Особливу увагу приділено аналізу розмовної лексики, застосуванню ненормативного правопису окремих слів та висловів.
1244152
  Малишена Ю.О. Соціальна епістемологія у філософській традиції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 170-174. – ISSN 2076-1554
1244153
  Тимошенко О.Т. Соціальна епістемологія: визначення напрямку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 143-145
1244154
  Горенко О. Соціальна етика європейського цивілізаційного проекту України // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 80-99. – ISSN 2411-345X
1244155
  Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія : гідність людини - шанування природи : монографія / Анатолій Єрмоленко ; [відп. ред. М. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Лібра, 2010. – 408 с. – Сер. засн. 1999 р. - Імен. покажч.: с. 402-406. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (VG - Vernunft und Gesellschaft (Розум і Суспільство)). – ISBN 978-966-7035-96-9
1244156
  Щириця Т. Соціальна етика: предмет, завдання, методологія // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 108-117
1244157
  Мазуренко Г. Соціальна ефективність бюджетних видатків: аналіз сучасного стану та досвід розвинених країх світу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 267-276. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1244158
  Грішнова О.А. Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 198-204. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто питання оцінювання соціальної ефективності консалтингових проектів з управління персоналом для консалтингових компаній, підприємств-замовників послуг тощо.
1244159
  Матвєсва Ю.І. Соціальна ефективність правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 31-35.
1244160
  Сердюк Олександр Соціальна ефективність як аспект оцінювання діяльності в сфері протидії злочинності: теоретичні проблеми // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 31-37
1244161
  Пашко Л. Соціальна ефективність як виклик сьогодення державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 19-24
1244162
  Бедрик В.П. Соціальна заангажованість візуальної поезії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 276-282. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1244163
  Петровський В. Соціальна захищеність "віком" 25 років: хода по колу чи шлях назад? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 13


  Заступаючи на посаду міністра соцполітики України кожен з очільників обіцяє зробити все можливе, аби пересічний громадянин нарешті почав жити краще. Адже, як не крути, Мінсоцполітики - це державна інституція, на яку покладено відповідальність за ...
1244164
  Безверхий К.В. Соціальна звітність суб"єктів господарювання в умовах сталого розвитку // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 170-186. – ISSN 2310-9734


  У статті розглянуто соціальну звітність суб"єктів господарювання в умовах сталого розвитку. Метою дослідженняє удосконалення розробки коефіцієнтів і методику їх оцінки, що відображають рівень соціальної відповідальності підприємств і відображення їх у ...
1244165
  Бондаренко М. Соціальна згуртованість в Україні (досвід аплікації методики Bertelsmann Stiftung до даних європейського соціального дослідження) / М. Бондаренко, С. Бабенко, О. Боровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 58-65. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено результати дослідження соціальної згуртованості на основі даних шостої хвилі Європейського соціального дослідження (European Social Survey). Запропоновано пояснення вимірювання соціальної згуртованості як соціального феномена, зумовленого ...
1244166
  Колот А. Соціальна згуртованість суспільства як доктрина: основні засади, причини актуалізації, складові розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 18-28. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
1244167
  Колот А. Соціальна згуртованість як доктрина зебезпечення стійкості розвитку суспільства в умовах глобальних викликів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 11-19
1244168
  Радул В.В. Соціальна зрілість особистості : [монографія] / [В.В. Радул]. – Харків : Мачулін, 2017. – 441, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 413-439. – ISBN 978-617-7364-66-4
1244169
  Невах Є. Соціальна зрілість як аспект шкільного навчання та виховання / Є. Невах, Д. Павлін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-24. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Зроблено науковий аналіз психологічних особливостей соціальної зрілості підлітків тринадцяти та п"ятнадцяти років. Встановлено співвідношення понять "дорослість" та "зрілість". Виявлено психологічну структуру зовнішньої та внутрішньої дорослості. Made ...
1244170
  Ільїна Г.В. Соціальна зумовленість "душі" в індуїзмі та у Платона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 225. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1244171
  Пащенко О.О. Соціальна зумовленість закону про кримінальну відповідальність: загальні питання // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 121-129. – ISSN 0201-7245
1244172
  Камінська Л.Ф. Соціальна зумовленість і механізми вправодження освітніх реформ : Автореф. дис. ...канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Камінська Л.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17
1244173
  Гордієнко В. Соціальна зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у відносинах банкрутства в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.418-426. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1244174
  Яра О. Соціальна зумовленість кримінально- правової заборони незаконних дій із відомостями, що становлять інсайдерську інформацію // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 54-57
1244175
  Литвин М. Соціальна зумовленість кримінально-правової заборони незаконних дій із відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 81-89


  У статті досліджуються проблеми дотримання кримінально-правової заборони незаконних дій з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. З"ясовуються поняття "державна таємниця", "банківська таємниця" та "комерційна таємниця" тощо.
1244176
  Заруба П. Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за злочини у сфері приватизації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 83-85.
1244177
  Захарчук В.М. Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 169-174. – (0). – ISSN 2078-9165
1244178
  Тучков С.С. Соціальна зумовленість норм, які передбачають кримінальну відповідальность за підроблення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 61-65. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1244179
  Галас А. Соціальна зумовленність рлзвитку перекладацьких стратегій // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 189-198. – Бібліогр.: С.197-198; 14 назв + 20 текст.
1244180
  Березінський П.А. Соціальна і біологічна форми у взаємодії суспільства з природним середовищем // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 201-205
1244181
   Соціальна і гуманітарна політика = Social and humanitarian policy : підручник / [В.П. Трощинський та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 790, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., зворот. тит. арк., зміст укр., англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.в кінці розд. – ISBN 978-966-619-357-8
1244182
  Демидова Л. Соціальна і економічна обумовленість кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 107-112
1244183
  Шкільнюк Н.М. Соціальна і національна структура міського населення Волинської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 150-151
1244184
  Пилат Н. Соціальна ідентичність як конфліктогенний фактор людської поведінки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.455-463. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1244185
  Білокобильський О. Соціальна ідентичність як трансцедентальна умова раціональності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 126-129. – ISSN 1728-9343
1244186
  Іванова О.Ю. Соціальна ієрархієзація мов етнічних груп іспанського суспільства // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 151-155. – ISBN 978-966-581-885-4
1244187
  Суіменко Є.І. Соціальна інженерія : експерим. курс лекцій : навч. посібник / Є.І. Суіменко ; НАН України, Ін-т соціології , Вища шк. соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2011. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-02-5936-2
1244188
  Казеян Н.К. Соціальна інженерія в інтернет-просторі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 119-126. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1244189
  Нам"ясенко В.М. Соціальна інженерія як одна із загроз економічній безпеці, що спричиняє негативний вплив на ефективність діяльності підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 90-92. – ISSN 2306-6806
1244190
  Варно І. Соціальна інтеграція молоді з особливими функціональними потребами за допомогою крос-медіа / І. Варно, А. Рудська, М. Ковтун // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 120-121
1244191
  Яремко І.В. Соціальна інтерпретація історії науки Р. Мертона // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 66-68
1244192
  Цимбаленко Є.С. Соціальна інформатика та інформатизація в термінах і висловах / Є.С. Цимбаленко, Л.В. Євтушенко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 123-126


  У статті розглянуто українські та закордонні когнітивно-смислові трактування понять "соціальна інформатика" та "інформатизація" з точки зору теорії соціальних комунікацій; проаналізовано наслідки соціальної інформатизації в соціальних ...
1244193
  Сенченко Микола Соціальна інформація в глобальному інформаційному просторі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-8
1244194
  Іванов В.Ф. Соціальна інформація та її властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-35. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено визначення соціальної інформації, її класифікація та місце соціальної інформації в галузі журналістики. Розглядається характер інформації та її властивості.
1244195
  Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика : навч. посібник / А.Г. Ягодка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 209, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 204-207. – ISBN 966-574-074-1
1244196
  Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика : навч. посібник / А.Г. Ягодка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Київ : КНЕУ, 2006. – 385, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. також:1906-2006 : До 100-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима ГетьманаКорткий термінол. сл. соц. економіки: с. 358-381. – Бібліогр.: с. 382-385. – ISBN 966-574-875-0
1244197
  Полозенко Д.В. Соціальна інфраструктура села та джерела її фінансування : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 3-12. – Бібліогр.: 2 назви
1244198
  Збарський В.К. Соціальна інфраструктура села як фактор відтворення робочої сили // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 152-160. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1244199
  Гнибіденко І.Ф. Соціальна інфраструктура села: стан, тенденції, перспективи // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 163-167. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1244200
  Данилюк А.І. Соціальна інфраструктура як фактор розвитку трудового потенціалу // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 1729-7206
1244201
  Юрченко С.О. Соціальна інфраструктура як фактор сталого розвитку регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 22-28. – Бібліогр.: 10 назв.
1244202
  Антонюк М. Соціальна іронія у новелі Костаса Варналіса "Справжня апологія Сократа" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 198-207. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1244203
   Соціальна історія : науковий збірник. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-581-930-1
Вип. 2. – 2007. – 139 с. – резюме укр., англ. мовами
1244204
   Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-581-772-1
Вип. 3. – 2008. – 177 с. – резюме укр., англ. мовами
1244205
   Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-96992-6-8
Вип. 4. – 2008. – 171 с. – резюме укр., англ. мовами
1244206
   Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-154-8
Вип. 5. – 2009. – 151 с. – резюме укр., англ. мовами
1244207
   Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-277-4
Вип. 6. – 2010. – 154 с. – резюме укр., англ. мовами
1244208
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-414-3
Вип. 7. – 2011. – 129 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1244209
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-569-0
Вип. 8. – 2012. – 117 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1244210
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : ПП "КП"УкрСІЧ". – ISBN 978-617-7107-06-3
Вип. 9. – 2013. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1244211
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : ПП "КП"УкрСІЧ". – ISBN 978-617-7107-30-8
Вип. 10. – 2015. – 153 с. – Резюме укр., англ. мовами
1244212
  Стельмах С. Соціальна історія в Україні: витоки і традиції світлоглядно-інтерпретаційної парадигми (XIX - початок XX ст.) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 81-93. – ISBN 966-95788-6-8


  У даній статті висвітлюється питання заснування історичних кафедр в університетах (Харківський, св. Володимира в Києві) , та численних наукових товариств, архівних установ, наукових часописів тощо. Із тексту: " Якщо Харківський університет протягом ...
1244213
  Потіщук О.О. Соціальна історія науки: методологічні засади : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Потіщук О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1244214
  Потіщук О.О. Соціальна історія науки: методологічні засади : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Потіщук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 228 л. – Бібліогр.: л. 211-228
1244215
  Приймак О.М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Приймак Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 30 с. – Бібліогр.: 31 назва
1244216
  Приймак О.М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця XIX - початку XX століть : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Приймак Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2013. – 439 л. – Додатки: л. 408-439. – Бібліогр.: л. 314-407
1244217
  Лаас Н.О. Соціальна історія СРСР в американській історіографії : теоретичні дискусії 1980-2000-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 170-191. – ISSN 0130-5247
1244218
  Філоретов В.М. Соціальна й освітня політика уряду ФРН щодо турецьких емігрантів у 1960-1970-х рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 99-104. – ISBN 978-966-581-772-1
1244219
  Філоретов В.М. Соціальна й освітня політика уряду ФРН щодо турецьких емігрантів у 1960 - 1970 -х рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 99-104. – ISBN 978-966-581-772-1
1244220
  Потапов І. Соціальна картка як інструмент державного управління соціальним захистом населення на регіональному рівні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 240-249
1244221
  Іванюк Н.М. Соціальна категоризація та стереотипізація як структурно-процесуальні складники соціальної когніції // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 102-110


  У статті висвітлено міждисциплінарні теоретичні засади комплексного дослідження поняття «когніції». Зосереджено увагу на соціальній категоризації та стереотипізації як важливих психологічних процесуальних складниках со-ціальної когніції.
1244222
  Борбич Н.В. Соціальна компетентність майбутнього фахівця як чинник розвитку його професіоналізму // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 25-27. – (Педагогічні науки)


  У статті проаналізовано визначення категорій компетентності та соціальної компетентності різними вченими. Виділено особливості формування соціальної компетентності майбутнього фахівця як чинник розвитку його професіоналізму.
1244223
  Кулішова В.І. Соціальна компонента розвитку вітчизняного агробізнесу: євроінтеграційні перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 55-61 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1244224
  Кулішова В.І. Соціальна компонента розвитку вітчизняного агробізнесу: євроінтеграційні перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 55-61. – ISSN 2306-6792
1244225
  Курбан О.В. Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 64-66


  Аналізуються сучасні наукові підходи до соціальної комунікації. Розглядаються соціокомунікативний процес та метатеорія як його центральна ланка. Modern scientific approaches are analysed to social communication. A sotsiokomunikativniy process and ...
1244226
  Конаржевська В.І. Соціальна комунікація офіцера внутрішніх військ України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Обґрунтовується концепція соціальної комунікації офіцера внутрішніх військ України як чинника успішного виконання його соціальних функцій та завдань по підтриманню і збереженню громадського порядку і безпеки. Аналізуються базові вміння соціальної ...
1244227
  Лавриш Ю.С. Соціальна комунікація українських нових медій: методологія дослідження (на основі моделі "церква — нові медії — суспільство") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 17-19


  Через контент українських нових медій здійснено спробу проаналізувати використання методологічних концептів та інтернет-інструментаріїв для осмислення запропонованої моделі, з"ясувати її прикладне значення для розвитку соціальної комунікації між ...
1244228
  Осадча Л.В. Соціальна комунікація як об"єкт філософського аналізу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Осадча Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1244229
  Осадча Л.В. Соціальна комунікація як об"єкт філософського аналізу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Осадча Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204 л. – Бібліогр.: л. 185-204
1244230
  Демченко С.В. Соціальна комунікація як чинник медіатизації громадсько-політичного життя // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 46-50. – ISSN 2312-5160


  Аналізуються особливості впливу соціальної комунікації на медіатизацію громадсько-політичних процесів у сучасній Україні аж до зародження в ній медіаполітичної системи. The peculiarities of social communication"s impact on mediatization of social and ...
1244231
  Чорнодід І.С. Соціальна конкурентоспроможність національної економіки: сутність, показники та чинники забезпечення : монографія / Чорнодід І.С. ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Наук.-дослід. екон. ін-т. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-28-2
1244232
  Крижановська Т.О. Соціальна концепція Ю. Габермаса в її застосуванні до аналізу суспільних інституцій // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.230-235
1244233
  Липчук В.В. Соціальна кооперація: суть, значення, досвід / В.В. Липчук, Н.В. Липчук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 89-96. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1244234
  Даниленко В. Соціальна криза в УРСР (друга половина XX ст.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Лютий (№ 4). – С. 5-11
1244235
  Даниленко В. Соціальна криза в УРСР (друга половина XX ст.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Лютий (№ 3). – С. 5-9
1244236
  Фурман А.В. Соціальна культура / А.В. Фурман, О. Морщакова // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 26-36. – ISSN 1810-2131
1244237
  Шевченко Л.І. Соціальна культура в медійному інтертексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 7-16. – ISSN 2311-2697
1244238
  Пазенок В.С. Соціальна культура і соціальна творчість / В.С. Пазенок. – К., 1990. – 46с.
1244239
  Плюта О.П. Соціальна культура у контексті методології дослідження української кухні // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 65-69. – ISSN 2226-3209
1244240
  Сайтарли І.А. Соціальна культура у контексті психоаналітичної традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу психоаналітичної філософії культури як однієї з методологічних передумов виникнення сучасних соціокультурних досліджень. The article is devoted to analyze the Philosophy of Culture in the context of psychoanalysis, which is ...
1244241
  Щербаченко Т. Соціальна маргінальність як рушій розгортання сюжету в сучасній українській прозі для дітей // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 271-274. – ISSN 2307-2261
1244242
  Бойко О. Соціальна медіа як елемент комунікативної стратегії компанії в умовах формування інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 99-100
1244243
  Зайцев О.Ю. Соціальна міфологія Дмитра Донцова // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 15-22. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1244244
  Ніколенко О.В. Соціальна міфологія як елемент взаємозв"язку між ідеологією та утопією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1244245
  Даниленко Ю.В. Соціальна міфологія як соціокультурний феномен (філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Даниленко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.172-188
1244246
  Даниленко Ю.В. Соціальна міфологія як соціокультурний феномен (філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Даниленко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1244247
  Сєрова Ю.В. Соціальна міфотворчість в контексті детермінант масового суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 218-228. – ISSN 2072-1692


  В статті розглянуті теоретичні аспекти міфу та його місце в еволюції масової свідомості. Окреслюються основні детермінанти в процесі розвитку соціальної міфотворчості. Особлива увага приділяєтся механізмам формуання міфологічних структур у сучасній ...
1244248
  Полисаєв О.П. Соціальна міфотворчість як невід"ємний компонент політичного і духовного життя суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 109-111
1244249
  Чернова К.О. Соціальна мобільність діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему соціальної мобільності діаспори. Особливу увагу приділено теоретичним положенням соціальної мобільності діаспори та зроблено висновки відносно аналізу цієї проблематики.
1244250
  Рогожа М.М. Соціальна мораль в контексті "невизначеностей" етики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.127-132
1244251
  Барановський А О. Соціальна мотивація гайдамацьких походів запорожців у часи Нової Січ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 7-9. – ISSN 2076-1554
1244252
  Карамушка Л.М. Соціальна напруженість в організації: сутність, підходи до вивчення, основні види // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 3-11. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1244253
  Вакуленко С.М. Соціальна напруженість на підприємствах : результати апробації типової методики експертизи стану соціально-трудових відносин / С.М. Вакуленко, О.В. Чернявська, Т.В. Яковенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.176-183. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1244254
  Карамушка Л.М. Соціальна напруженість на рівні взаємодії освітнього персоналу та організації: зв"язок з типами організаційної культури / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 57-68. – ISSN 2411-3190
1244255
  Александер Ч.Дж. Соціальна наука як прочитання і як перформанс: культурсоціолологічне розуміння епістемології / Ч.Дж. Александер, А.І. Рід // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 89-105. – ISSN 1563-3713


  Реферативний виклад про мету знайти інтелектуальні підстави для поновлення такого роду дебатів, щоб уможливити глибше розуміння природи та завдань емпіричної соціальної науки. Оспорюючи необхідність надто частого звернення до онтології, вони ...
1244256
  Шпонтак І.М. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-25
1244257
  Шиманська М. Соціальна нерівність та освіта: історичні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 330-333. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1244258
  Білик М.Д. Соціальна нерівність як об"єкт регуляторного впливу на бюджет міста Києва / М.Д. Білик, О.В. Павловська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 139-145
1244259
  Романченко Т. Соціальна нерівність, бідність і поляризація простору на прикладі вулиць в селі Гельмязів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 63-68. – ISSN 2413-7154


  На рівні домогосподарств одного сільського населеного пункту можна спостерігати процеси формування соціальної нерівності і поляризації простору. Просторові трансформації на рівні вулиць в селі здійснюються руками мешканців на їх власних присадибних ...
1244260
  Губенко О.В. Соціальна норма і соціальна творчість : соціально-психологічні проблеми формування нормативно-інституціональної культури суспільства // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.66-74
1244261
  Заморська Л.І. Соціальна нормативність: її особливості та взаємозв"язок з правом // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 13-18. – ISSN 1563-3349
1244262
  Ландіна А.В. Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя / А.В. Ландіна, Д.М. огли Аскеров // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 202-208. – ISSN 1563-3349
1244263
  Хряпінський П. Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових норм // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-61.
1244264
  Єремій Г. Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 144-147.
1244265
  Савінова Н. Соціальна обумовленість криміналізації деяких суспільно небезпечних діянь у медіа-просторі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 87-90
1244266
  Плецький С.Ю. Соціальна обумовленість криміналізації фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 55-61. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
1244267
  Євтєєва Д.П. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 42-48. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1244268
  Єсипенко Р.М. Соціальна обумовленість розвитку української театральної освіти у період національно-визвольних змагань 1917–1921 років // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 142-149
1244269
  Хряпінський П. Соціальна обумовленість спеціальних заохочувальних кримінально-правових норм // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 62-70.
1244270
  Дрозд О.Ю. Соціальна обумовленість та загальні умови правомірного обмеження права особи на недоторканність житла чи іншого володіння // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 12-15.
1244271
  Вербецька Т.О. Соціальна обумовленість формування ціннісних пріоритетів підлітків за умов суспільних трансформацій // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 139-141
1244272
  Новікова О.Ф. Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання : монографія / О.Ф. Новікова, С.М. Гріневська, Л.Л. Шамілева ; НАНУ; Ін-т екон. пром-сті. – Донецьк : [Б.в.], 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-02-5375-9
1244273
  Амоша А. Соціальна орієнтація економіки: проформа чи реальність / А. Амоша, С. Гріневська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 4-7. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1244274
  Кириленко Л.М. Соціальна орієнтація економічного розвитку :об"єктивна необхідність, сутність, напрями // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 246-250


  Обгрунтовано пропозиції щодо формування цілісної стратегії на основі поетапного розмежування завдань та виділення пріоритетів соціалізації економічної системи.
1244275
  Вдовічена О.Г. Соціальна орієнтація маркетингової діяльності підприємства як перспективний напрямок розвитку в умовах нестабільного ринку // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 195-204. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1244276
  Москаленко О.М. Соціальна орієнтація політики та можливості випереджального економічного розвитку в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 82-91. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1244277
  Лібанова Е. Соціальна орієнтація ринкової економіки як передумова консолідації суспільства // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 3-14. – ISSN 0372-6436
1244278
  Шендеровський К.С. Соціальна освіта та соціальні комунікації : тексти лекцій / Шендеровський К.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – 206 с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-205


  Наведено найбільш методологічно значущі, проблемні та важкі для засвоєння розділи з нової дисципліни "Освітня проблематика (проблематика соціальної освіти)", що є дисципліною за вибором студ. для напрямку підготовки 6.030301 "журналістика".
1244279
  Василевич В.В. Соціальна оцінка дитячої порнографії в Україні та за кордоном / В.В. Василевич, О.О. Соловей // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 73-82
1244280
  Кулик М.А. Соціальна пам"ять: підходи та традиції визначення // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 39-49. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X
1244281
  Білорус Т. Соціальна паспортизація підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 84-86. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито необхідність процесу проведення соціальної паспортизації в сучасних умовах господарювання підприємств. Особливу увагу зосереджено на розробці документу "Паспорт кадрового потенціалу підприємства" та характеристиці його розділів. This ...
1244282
  Євтух М.Б. Соціальна педагогіка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Б. Євтух, О.П. Сердюк; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-197-0
1244283
   Соціальна педагогіка : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с. – ISBN 966-8253-38-8
1244284
  Євтух М.Б. Соціальна педагогіка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Б. Євтух, О.П. Сердюк; МАУП. – 2-е вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2003. – 232с. – ISBN 966-608-307-8
1244285
   Соціальна педагогіка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, О.В. Биковська, Р.Х. Вайнола, О.Г. Карпенко; МОНУ; Нац. педагогіч. ун-т ім. М.П. Драгоманова; За ред. проф. А.Й.Капської. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 468с. – ISBN 966-364-215-7
1244286
   Соціальна педагогіка : підручник для студентів ВНЗ / Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько, І.В. Братусь, Л.І. та ін. Буніна; [Т.Ф. Алєксєєнко та ін.] ; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 314, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-364-343-9
1244287
  Богданова І.М. Соціальна педагогіка : навч. посібник. – Київ : Знання, 2008. – 343с. – (Бібліотека соціального педагога). – ISBN 978-966-346-478-7
1244288
  Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник для студ. вищих педагогічних навчальних закладів / С.С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2009. – 560с. – ISBN 966-351-020-Х
1244289
   Соціальна педагогіка : підручник для студентів ВНЗ : до 175-річчя університету / [А.Й. Капська та ін.] ; за ред. А.Й. Капської ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 487, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-915-8
1244290
  Жигайло Н.І. Соціальна педагогіка : навч. посібник / Н.І. Жигайло. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 256 с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-022-Х
1244291
   Соціальна педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [Капська А.Й. та ін.] ; за ред. Капської А.Й. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціальної роботи та управління. – 5-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 487, [1] с. – До 175-річчя університету. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-915-3
1244292
   Соціальна педагогіка : навч. посібник / [Безпалько О.В. та ін.] ; за ред. О.В. Безпалько. – Київ : Академвидав, 2013. – 309, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.- Сер. засн. в 1999 р. - Термінолог. слов.: с. 297-304. – Бібліогр.: с. 305-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-056-1
1244293
  Васюк О.В. Соціальна педагогіка в епоху Середньовіччя та Відродження // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 68-104
1244294
  Васюк О.В. Соціальна педагогіка у кінці XIX - першої половини XX ст. // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 145-166
1244295
   Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / Алексєєнко Т.Ф., Басюк Т.П., Безпалько О.В., Бондаренко З.П. та ін.; МОНУ; Ін-т проблем вихов. АПН Укр.; Наук.-дослід. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луганського нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-364-577-3
1244296
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-
№ 1. – 2005
1244297
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-
№ 2. – 2005
1244298
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-
№ 3. – 2005
1244299
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-4764
№ 4. – 2005
1244300
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-
№ 1. – 2006
1244301
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2006
1244302
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2006
1244303
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2007
1244304
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2007
1244305
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2007
1244306
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2007
1244307
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2008
1244308
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2008
1244309
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2008
1244310
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2008
1244311
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1244312
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2009. – мова резюме англ.. укр.. рос.
1244313
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1244314
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2009. – мова резюме англ.. укр.. рос.
1244315
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2010
1244316
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2010
1244317
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2010
1244318
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2010
1244319
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2011
1244320
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2011
1244321
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський нац. пед. ун-т ім.Т. Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2011
1244322
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2012
1244323
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2012
1244324
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1244325
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1244326
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244327
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244328
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244329
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244330
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244331
  Павлов О.І. Соціальна перебудова села / О.І. Павлов. – К, 1987. – 46с.
1244332
  Капустянський І. Соціальна пісня на українському грунті / І. Капустянський. – Х., 1924. – 31с.
1244333
  Лякішева А. Соціальна поведінка - соціальна взаємодія: точки дотику (на прикладі поглядів зарубіжних дослідників) // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 87-95. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-2366
1244334
  Романова А.С. Соціальна поведінка людини у природно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 254-258. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1244335
  Грушева Т. Соціальна позиція сучасних українських протестантів // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 525-533
1244336
  Чухно А.А. Соціальна політика // Під прапором ленінізму, 1985. – №6
1244337
   Соціальна політика. – Київ, 2001
1244338
  Шевчук П.І. Соціальна політика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Петро Шевчук. – Львів : Світ, 2003. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-603-253-9
1244339
  Гриненко А.М. Соціальна політика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М. Гриненко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 309 с. – ISBN 966-574-512-3
1244340
  Магда Є.В. Соціальна політика "Газпрому" як приклад корпоративної соціальної відповідальності // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 88-94. – ISBN 978-966-171-277-4
1244341
  Поліщук Н.Д. Соціальна політика в дії: перші підсумки і перспективи / Н.Д. Поліщук. – К., 1989. – 31с.
1244342
  Скуратівський В. Соціальна політика в контексті європейської стратегії України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.298-302. – ISBN 966-73-53-51-Х
1244343
  Баланда А.Л. Соціальна політика в контексті забезпечення національної безпеки України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 269-275. – (Право. Економіка. Управління)
1244344
   Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення : Збірник наукових статей. – Київ : Студцентр; НІКА-Центр, 1998. – 204с. – ISBN 966-521-117-х
1244345
  Смирнов В. Соціальна політика в українському селі в період НЕПу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 89- 109. – ISSN 0869-3595
1244346
  Колот А.М. Соціальна політика в умовах глобалізації та лібералізації економічних відносин: здобутки, втрати, тенденції // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 23-41
1244347
  Сунєгін С.О. Соціальна політика в умовах панування лібералізму: проблема забезпечення ефективності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1244348
  Кір"ян Т.М. Соціальна політика в умовах фінансово-економічної кризи // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 176-186. – ISSN 1729-7206
1244349
  Оберван О. Соціальна політика в умовах формування інноваційної політики в України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 277-283. – ISSN 2078-5860
1244350
  Кочерга В.А. Соціальна політика гетьмана І. Мазепи / В.А. Кочерга, М.Г. Шамрай // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 131-134. – ISBN 966-7686-12-8
1244351
  Биконя С.Ф. Соціальна політика держави в умовах інституційних змін суспільства // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 171-175
1244352
  Жиган Д. Соціальна політика держави як об"єкт політологічного аналізу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 250-261
1244353
  Мартинова Л.Б. Соціальна політика Європейського Союзу як провідний інструмент підвищення людського потенціалу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 11-14. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1244354
  Сокур Н.В. Соціальна політика Європейського Союзу: перспективи та шляхи запровадження в Україні / Н.В. Сокур, Л.В. Попова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 96-99. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
1244355
  Батиргареєва В.С. Соціальна політика запобігання рецидивній злочинності: історія, сучасність, майбутнє // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 62-91.
1244356
  Залата М.Г. Соціальна політика захисту материнства: зарубіжний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 119-123. – (Серія: Право ; № 2 (44)). – ISSN 1813-338Х
1244357
  Садова У. Соціальна політика і її рівні: концепції, моделі та інтереси України / У. Садова, І. Луцишин // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 166-170. – ISBN 966-654-173-4
1244358
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 1999
1244359
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 1999
1244360
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 2000
1244361
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2000
1244362
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
1244363
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
1244364
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
1244365
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 1. – 2002
1244366
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
1244367
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2002
1244368
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
1244369
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
1244370
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
1244371
  Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота : Термінологічно-понятійний словник / М.Ф. Головатий, М.Б. Панасюк; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 560с. – ISBN 966-608-445-7
1244372
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-. – ISSN 1812-9293
№ 1. – 2005
1244373
  Барсуков Андрій Соціальна політика країн ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 9-15. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1244374
  Пайонк К. Соціальна політика місцевого самоврядування у Польщі після 1989 року // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 20-32. – ISBN 978-966-599-550-0
1244375
  Щербакова Т. Соціальна політика на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в економіці України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 103-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1244376
  Байлема Т.М. Соціальна політика національних урядів України у 1917-1920 рр. (на матеріалах Подільської губернії) : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Байлема Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 238л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.196-238
1244377
  Байлема Т.М. Соціальна політика національних урядів України у 1917-1920 рр. (на матеріалах Подільської губернії) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Байлема Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1244378
  Капелюшний В. Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми / В. Капелюшний, Т. Байлема // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 76-79


  В статті аналізуються питання історіографії соціальної політики національних українських урядів 1917-1920 рр. на сучасному етапі розвиту історіографії проблеми. Особливу увагу приділено проблемам дослідження соціальної політики на регіональному рівні в ...
1244379
  Приймак В. Соціальна політика Німеччини щодо східних федеральних земель в перші роки об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначаються головні проблеми в соціальній сфері, відмінності між розвитком західних та східних земель Німеччини, аналізується, які результати це мало для населення ФРН у перші роки об"єднання. В статье определяются основные проблемы в ...
1244380
  Матвєєв С.О. Соціальна політика Отто фон Бісмарка і сучасність / С.О. Матвєєв, Г.В. Музиченко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглянуто внутріполітичну обстановку в Німеччині 1880-х рр. коли з метою зниження рівня соціальної напруги політичний клас був змушений піти на запровадження соціального страхування. Соціальне законодавство, народжене шляхом пошуку ...
1244381
  Антоненко В.Г. Соціальна політика партії, як фактор виховання нової людини / В.Г. Антоненко, М.Ю. Зелінський. – Київ, 1984. – 48с. – (Т-во "Знання" УРСР ; № 1 ; Сер. 9 : Історія, теорія і політика КПРС)


  Характеризуються сутність і завдання соціальної політики партії у суспільстві розвинутого соціалізму, показуються її протилежність буржуазній соціальній політиці, спрямованість на досягнення програмної мети - формування всебічно розвиненої особи.
1244382
  Оніщенко Н.М. Соціальна політика сучасності: деякі підходи до вивчення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 3-14. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1244383
  Шерман О.М. Соціальна політика та імідж політичного лідера // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 6-13
1244384
  Сіленко А. Соціальна політика та її пріоритети у перехідному суспільстві // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.118-129. – ISSN 1609-5499
1244385
   Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі : Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота". – Київ : Науковий світ, 2001. – 53с. – (Біб-чка соц. працівника/ соціального педагога). Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи (у рамках проекту "Соціальна освіта в Україні")). – ISBN 966-675-016-3
1244386
  Алексєєв С.В. Соціальна політика та соціальні наслідки ринкових реформ в Україні (90-і рр. ХХ - початок ХХІ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 63-70. – ISSN 1728-3671
1244387
  Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі / Нац. ун-тет "Києво-могилянська акад." школа соц. роботи ім. В.І.Полтавця; Тетяна Семигіна. – Київ : Пульсари, 2003. – 252с. – ISBN 966-7671-62-3
1244388
   Соціальна політика у сфері освіти. Соціальні суб"єкти - учасники освітнього процесу, їх потреби та відносини. Правові відносини у сфері освіти. Освітня політика. Державна освітня політика / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 211-221. – ISBN 978-966-2748-97-0
1244389
  Мартинова Л. Соціальна політика України в контексті забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – С. 127-134. – ISSN 2411-5215
1244390
  Близнюк В.В. Соціальна політика України в контексті інтеграції до Європейського Союзу // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.58-69. – ISSN 1605-7988
1244391
  Чорна А.О. Соціальна політика України: особливості та напрями розвитку / А.О. Чорна, С.В. Кудлаєнко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 16-20. – ISSN 2306-6792
1244392
  Міхов Л.І. Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 1 (25). – С. 127-132. – ISSN 1997-4167
1244393
  Лопушняк Г. Соціальна політика як визначальний напрям внутрішньої політики держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 244-250
1244394
  Ярова Л.В. Соціальна політика як чинник забезпечення європейської інтеграції України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Ярова Л.В. ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 29 с. – Бібліогр. : 24 назв.
1244395
   Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров"я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : Збірка тез конференції. – Київ : Сфера, 2007. – 252с. – ISBN 966-8782-39-9
1244396
  Ларіна Н.Б. Соціальна політика: від системи соціального забезпечення до нової парадигми розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 108-113. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
1244397
  Заруба В.Ю. Соціальна політика: до пошуку ефективної національної моделі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 362-367. – ISSN 2076-1554
1244398
  Лисенко Ю.В. Соціальна політика: основні підходи до сутності поняття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 300-311
1244399
  Рябець А.П. Соціальна політика: проблеми, шляхи їх вирішення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 31-37. – ISBN 966-79-75-57-7
1244400
   Соціальна політика: цифри і факти // Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-5.
1244401
  Волкова О. Соціальна правова держава як важливий етап у розширенні свободи особи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 16-18
1244402
  Єрмоленко С. Соціальна престижність української мови в сучасному комунікативно-інформаційному світі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 55-56.
1244403
  Скринник З. Соціальна природа грошей у світлі комунікативної методології // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 10-14


  Методологія теорії комунікації; моделі комунікативних відносин. Гроші розглядаються як знакова форма кодування людських відносин.
1244404
  Пітулей В.В. Соціальна природа державної служби // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 156-158
1244405
  Покулита Ірина Костянтинівна Соціальна природа жанру в контексті історичної динаміки мистецтва : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Покулита І.К.; Націон. технічний ун-тет України "Київськ. політехн. ін-тут". – Київ, 2004. – 178л. – Бібліогр.: л. 162-178
1244406
  Покулита Ірина Костянтинівна Соціальна природа жанру в контексті історичної динаміки мистецтва : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Покулита І.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1244407
  Покулита І.К. Соціальна природа жанру як логіка функціонування мистецтва // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 107-119.
1244408
  Мироненко С.А. Соціальна природа і співвідношення зовнішньополітичного рішення і зовнішньополітичного процесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 229-237
1244409
  Луньо Л.Є. Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, XIX-перша половина XXст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Луньо Леся Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1244410
  Луньо Л.Є. Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, XIX - перша половина XX ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Луньо Леся Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 223 л. – Додатки: л. 224-403. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 194-223
1244411
  Анцибор А.І. Соціальна природа сміху та її вплив на психологію аутсайдера // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 116-127. – ISBN 978-966-8063-99-46
1244412
  Анцибор А.І. Соціальна природа сміху та її вплив на психологію аутсайдера // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 26-30
1244413
  Маковійчук Л.В. Соціальна природа та гендерні особливості мовленнєвої поведінки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 406-410


  Ця робота стосується гендерної лінгвістики, досить популярної, але ще мало вивченої з лінгвістичної точки зору. Стаття присвячена розгляду особливостей чоловічої та жіночої мовленнєвої поведінки, які служать, з одного боку, засобом їхнього ...
1244414
  Савчин Г.В. Соціальна природа чуттєвого змісту свідомості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 55-59. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1244415
  Ципнятова І. Соціальна проблематика в прозових творах Якова Жарка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 516-524
1244416
  Керц О.І. Соціальна проблематика на шпальтах католицької періодики незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 142-146


  У статті досліджено особливості висвітлення соціальних проблем у римо-католицьких мас-медіа України. The peculiarities of coverage of social problems by the Catholic mass media in Ukraine are explored in the article. В статье исследованы особенности ...
1244417
  Лідський Ю.Я. Соціальна проблематика сучасного американського роману / Ю.Я. Лідський. – К., 1975. – 174с.
1244418
  Балаклицький М.А. Соціальна проблематика у протестантських медіа України


  На прикладі подільського дайджесту "Твій шлях" показано, що увага до соціальної тематики є одним із головних проявів громадянської позиції протестантських журналістів. On the example of Podil digest magazine Tviy Shlyah, it can be seen that the ...
1244419
  Балаклицький М.А. Соціальна проблематика у протестантських медіа України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 65-68


  На прикладі подільського дайджесту "Твій шлях" показано, що увага до соціальної тематики є одним із головних проявів громадянської позиці ї протестантських журналістів. On the example of Podil digest magazine Tviy Shlyah, it can be seen that the ...
1244420
  Зелінський М.Ю. Соціальна прогностика як нова галузь сучасного наукового знання / М.Ю. Зелінський, О.М. Зелінський // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2007. – С. 38-49. – (Філософські науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4260
1244421
  Корнєв М.Н. Соціальна психологія : Підручник для студентів вищіх навчальних закладів / М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. – Київ, 1995. – 304с. – ISBN 5-308-01646-1
1244422
  Швачко О.В. Соціальна психологія : Навчальний посібник для студентів непсихологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.В. Швачко. – Київ : Вища школа, 2002. – 111с. – ISBN 966-642-102-Х


  Розглянуто механізм розвитку особистості в соціу-мі. Навчальний посібник для студентів непсихологіч-них спеціальностей вищих навчальних закладів.
1244423
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія : Посібник / Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 448с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-12-7
1244424
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1244425
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1244426
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1244427
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
1244428
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1244429
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1244430
  Москаленко В.В. Соціальна психологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Москаленко; МОіНУ; Акад. педагог. наук України; Ін-тут психолог. ім. Г.С.Костюка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 624с. – ISBN 966-364-004-9
1244431
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1244432
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1244433
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1244434
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1244435
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
1244436
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1244437
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія : У 2-х кн. Підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.Е.Орбан-Лембрик. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0358-4
Кн.2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2006. – 560с. – Шифр дубл 15 Орба.Доп.карт. всем кабинетам
1244438
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
1244439
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
1244440
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
1244441
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
спецвипуск : Суспільна мораль: межі дозволеного. – 2007
1244442
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
1244443
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
1244444
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2007
1244445
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2007
1244446
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2007
1244447
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2007
1244448
  Волянська О.В. Соціальна психологія : навчальний посібник / О.В. Волянська, А.М. Ніколаєвська. – Київ : Знання, 2008. – 275с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-405-3
1244449
  Москаленко В.В. Соціальна психологія : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Москаленко; МОНУ; Академія педагогічних наук України; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – 2-е вид., виправл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 688с. – ISBN 978-966-364-591-9
1244450
  Гапон Н.П. Соціальна психологія : [навч. посібник] / Надія Гапон ; Міністерство освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 366 с. – ISBN 978-966-613-607-0


  У посібнику зібрано матеріал, що стосується розвитку латинської мови від 7 ст. до 4 ст. нашої ери, тобто до розпаду Римської імперії включно. Для студентів філологічних факультетів університетів.
1244451
   Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2003-
№ 1. – 2008
1244452
   Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2003-
№ 2. – 2008
1244453
   Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2003-
№ 3. – 2008
1244454
   Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2003-
№ 4. – 2008
1244455
  Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова. – Київ : Каравела, 2009. – 216 с. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-99-9
1244456
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія : у 2 кн. : підручник для студ. ВНЗ / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги - XXI. – ISBN 978-966-2147-76-6
Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – 2010. – 463, [1] с. : іл.,табл. – Бібліогр. наприкіні розд.
1244457
  Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова. – Київ : Каравела, 2011. – 295, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 293-295. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-99-9
1244458
   Соціальна психологія
№ 55. – 2013
1244459
   Соціальна психологія
№ 56. – 2013
1244460
  Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Каравела, 2016. – 369, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 362-369. – ISBN 978-966-222-989-9
1244461
   Соціальна психологія бідності : монографія / [Т.І. Бєлавіна та ін.] ; за ред. В.О. Васютинського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 293, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-83-16
1244462
   Соціальна психологія в Україні : Довідник. – Київ : Міленіум, 2004. – 196 с. – ISBN 966-8063-44-9
1244463
  Татенко В. Соціальна психологія впливу / Віталій Татенко. – Київ : Міленіум, 2008. – 216с.
1244464
  Большакова А.М. Соціальна психологія для менеджерів : навчальний посібник [для використання в навчально-виховному процесі вищих навч. закладів] / А.М. Большакова; Мін-во культури і туризму України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2006. – 264с. – ISBN 966-7352-99-4
1244465
  Власова О.І. Соціальна психологія організацій і управління : підручник для студентів гуманітар. ф-тів ун-тів / О.І. Власова, В.І. Кушерець, Ю.В. Никоненко. – Київ : Знання України, 2012. – 467, [1] с. – ISBN 978-966-316-302-4
1244466
  Власова О.І. Соціальна психологія організацій та управління : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Власова, Ю.В. Никоненко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 397, [1]с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0008-3
1244467
  Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Трухін; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 336с. – ISBN 966-364-152-5
1244468
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія: : Навчальний посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2005. – 448с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-12-7
1244469
  Джонсон Соціальна психологія: тренінг міжособистіного спілкування = David W. Johnson / Джонсон, , В. Девід; Пер. з англ. В.Хомика. – Київ : КМ Aкадемія, 2003. – 288с. – ISBN 966-518-186-6
1244470
  Дідик Н.М. Соціальна реабілітація як напрям діяльності соціального педагога // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 32-33
1244471
  Кутуєв П. Соціальна реальність і трансформації XX століття: між концепціями та утопіями // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 68-76. – ISSN 1563-3713
1244472
  Кравцов Ю.С. Соціальна реальність у контексті правової освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 30-34. – ISSN 2077-1800
1244473
  Фомічова В. Соціальна реальність як єдність соціальних уявлень та соціальних репрезентацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-53. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  В статті поставлено проблему аналізу різних сфер та вимірів соціальної реальності. Зроблено спробу охарактеризувати природу соціальної реальності через феномен соціальних уявлень як прикладу соціокогнітивних форм. З"ясовуються особливості ...
1244474
  Малишена Ю.О. Соціальна реальність як повсякденність: А. Шюц // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 171-173
1244475
  Кузь О.М. Соціальна реальність як текст // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 260-264. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті досліджується соціальна реальність як знаково-символічна реальність, що фокусується у феномені культури як багатопланова й багатовимірна семіосфера. Відмовляючись від антропоцентричного трактування соціальності, сутність саме людської ...
1244476
  Гальченко В.О. Соціальна революція і народна державність Кубинської республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 105. – (Серія права ; № 6)
1244477
  Шальман Т.М. Соціальна реклама — важливий складник ринку реклами та PR // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 256-259


  У статті проаналізовано вітчизняне законодавство щодо регулювання соціальної реклами в Україні. Обґрунтовано феномен соціальної реклами як важливого складника комунікації між державними структурами, громадськими організаціями та суспільством. Визначено ...
1244478
  Олтаржевський Д.О. Соціальна реклама : навч. посібник / Олтаржевський Д.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – 118, [2] с. : іл. – На обкл. також: Історія. Засади. Стратегія. Тактика. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-966-2123-77-7
1244479
  Рогожина В.В. Соціальна реклама в ЗМІ Приазов"я: проблеми і перспективи // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 48-52


  У статті аналізуються процеси, що відбуваються у рекламній комунікації північного українського Приазов"я, розглянуто роль і місце рекламних звернень соціальної спрямованості у загальному рекламному просторі, а також тематика і проблематика соціальної ...
1244480
  Зьобро О.П. Соціальна реклама в контексті законодавства України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 106-109


  Досліджується соціальна реклама як один із напрямів у сфері суспільних комунікацій. Аналізується проблема, пов"язана з інформаційним простором, необхідним для поширення соціальної реклами. Розглядається державне нормативно-правове регулювання, ...
1244481
  Дрешпак В.М. Соціальна реклама в системі державно-управлінської комунікації // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 5-12. – ISSN 2311-6420
1244482
  Лаврик О.В. Соціальна реклама в сучасному медіапросторі: методологічні аспекти дослідження // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 29-33


  Розглядаються методологічні аспекти дослідження соціальної реклами в сучасному українському медіапросторі. Увагу зосереджено на методиці контент-аналізу як формалізованому методі інтерпретації зразків соціальної реклами. Визначається низка обмежень і ...
1244483
  Обласова О.І. Соціальна реклама в США та Україні періоду кризових воєнних ситуацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 54-59. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1244484
  Даниленко Г. Соціальна реклама в Україні та країнах Західної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 248-252.
1244485
  Пархоменко С.А. Соціальна реклама в Україні як культурний феномен // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 97-101
1244486
  Досенко А.К. Соціальна реклама України: перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено соціальну рекламу як інструмент впливу на соціум. Шляхи розвитку даного рек ламного виду, принципи існування на сучасному медійному ринку та алгоритми розвитку з метою поліп шення соціального існування. This article deals with ...
1244487
  Бугрим В.В. Соціальна реклама як гуманістична комунікація суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 15-21.
1244488
  Дмитришин Ю.А. Соціальна реклама як інструмент у боротьбі за політичну владу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 256-264. – ISBN 978-966-02-4604-1
1244489
  Агарков О.А. Соціальна реклама як напрям реалізації соціально-політичного маркетингу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 128-131. – ISSN 2077-1800
1244490
  Новицька Н.Б. Соціальна реклама як складова профілактичної діяльності у сфері охорони здоров"я // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 84-89. – ISSN 2413-6433
1244491
  Темник І. Соціальна реклама: специфіка українського ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 172-174.
1244492
  Фаїзова О.Л. Соціальна реструктуризація суспільства як фактор стійкого економічного розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 11-18. – (Економічні науки)
1244493
  Дударьов В. Соціальна різнорідність і зовнішня політика // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 63-69
1244494
  Мигович Іван Соціальна робота - навчальна дисципліна та сфера діяльності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Соціальне забезпечення, як і будь-яка нова справа, нова професія, наразилося на певні труднощі в своєму утвердженні та становленні. Навіть те, що на Заході давно довело свою ефективність, у нас зустрічало непорозуміння, а подекуди й протидію. Їх ...
1244495
   Соціальна робота. – Київ : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-11-0
Кн. 1 : Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – 2001. – 344с.
1244496
   Соціальна робота. – Київ : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-17-Х
Кн. 2 : Навчальний посібник. – 2002. – 440с.


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1244497
   Соціальна робота. – Киев : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-18-8
Кн. 3 : Хрестоматія. – 2002. – 396с.


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1244498
   Соціальна робота. – Київ : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-19-6
Кн. 4 : Короткий енциклопедичний словник. – 2002. – 536с.


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1244499
   Соціальна робота. – Київ : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-20-Х
Кн. 5 : Збірник навчальних програм. – 2002. – 332с.


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1244500
   Соціальна робота. – Київ, Запоріжжя : ДЦССМ-ЗДУ. – ISBN 966-7815-21-8
Кн. 6 : Вища освіта України: методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації. – 2002. – 440с.
1244501
   Соціальна робота : Навчальний посібник. – Київ : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-30-7
Кн. 7 : Менеджмент соціальної роботи. – 2003. – 276с.


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1244502
   Соціальна робота. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-294-3
Частина 1 : Основи соціальної роботи. – 2004. – 178с. – 36 Соці.Шифр дубл.
1244503
  Капська А.Й. Соціальна робота : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Й. Капська; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с. – ISBN 966-364-051-0
1244504
  Тюптя Л.Т. Соціальна робота : теорія і практика : навч. посібник / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 574 с. – ISBN 978-966-346-350-6
1244505
  Лукашевич М.П. Соціальна робота : (теорія і практика) : [підручник для студ. вищих навч. закл.] / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна. – Київ : Каравела, 2011. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-89-0
1244506
  Капська А.Й. Соціальна робота : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.Й. Капська ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 399, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 380-399. - Типограф. брак: останні 2 стор. повторюються. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-194-072-6
1244507
   Соціальна робота : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів : [в 2 ч.] / [Левківський К.М та ін. ; відп. ред.: Л.М. Димитрова, Т.В. Приходько] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-473-9
Ч. 1. – 2011. – 370, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд.
1244508
   Соціальна робота : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів : [в 2 ч.] / [Левківський К.М та ін. ; відп. ред.: Л.М. Димитрова, Т.В. Приходько] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-474-6
Ч. 2. – 2011. – 382, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд.
1244509
  Тюптя Л.Т. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : Університет "Україна", 2004. – 408 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 399-406 та наприкінці розд. – ISBN 966-7979-51-2
1244510
  Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник для студ. вищих навч. закл. / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна. – Київ : Каравела, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-8019-89-0
1244511
  Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Безпалько; МОНУ; Академія праці та соціальних відносин. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 170с. – ISBN 966-364-099-5
1244512
   Соціальна робота в Україні : Навч. посібник / І.Д. Звєрєва, О.В.Безпалько, О.І.Янкович, З.П.Бондаренко; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової; МОН України; Луганський держ пед інститут; Християнський дитячий фонд. – Київ : Науковий світ, 2003. – 233с. – ISBN 966-675-212-3
1244513
  Присяжнюк В.О. Соціальна робота в Україні в умовах децентралізації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 28-29
1244514
   Соціальна робота в Україні: перші кроки. – Київ : KM Academia, 2000. – 236с. – ISBN 966-518-151-3
1244515
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Ліга соц. працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1/2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1244516
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 3/4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1244517
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1244518
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244519
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244520
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 3/4, липень - грудень. – 2014. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244521
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1/4. – 2015. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244522
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1/2. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244523
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8011
№ 3/4. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244524
  Безпалько О.В. Соціальна робота з людьми з особливими потребами / О.В. Безпалько, І.В. Братусь, Т.Л. Лях // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.33-46
1244525
  Іванова І.Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.Б. Іванова. – Київ : Задруга, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 395-413. – ISBN 978-966-406-069-8
1244526
  Максимова Н.Ю. Соціальна робота з сім"єю : підручник для студентів ВНЗ / Н.Ю. Максимова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 350, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-289. – ISBN 978-966-439-847-0
1244527
  Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві : навч. посібник / Васильєв В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 409-414 та в кінці глав. – ISBN 978-966-194-077-1
1244528
  Тищенко О.В. Соціальна робота та права людини : навчальний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-2278-00-2
1244529
  Дарченко Н.Д. Соціальна робота та проблеми мотивації соціальних працівників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 135-140
1244530
  Шустак С.І. Соціальна робота у системі закладів організації дозвілля (на прикладі клубів за місцем проживання) // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 203-205
1244531
   Соціальна робота у сфері зайнятості населення : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Харабет В.В. та ін.] ; за ред. В.В. Харабет, А.І. Андрющенко, В.М. Ніколаєвського. – Маріуполь : Новий світ, 2012. – 568, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-2572-18-6
1244532
  Буда Т. Соціальна робота у сфері зайнятості: державні пріоритети // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 132-136. – ISSN 1810-2131
1244533
   Соціальна робота у сфері культури як елемент психотерапії / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний, О.В. Хомів, О.З. Зарічна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 231-237. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1244534
  Бегаль О.М. Соціальна робота як предмет філософського аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 224-233
1244535
  Гурицька М.С. Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 684-685. – ISSN 2076-1554
1244536
  Бегаль О.М. Соціальна робота: інституціональний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 125-134
1244537
  Тюптя Л.Т. Соціальна робота: методика викладання : навч. посіб. для студентів ВНЗ України / Л.Т. Тюптя, Б.І. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 314-339. – ISBN 978-966-388-296-3
1244538
   Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола, О.В. та ін. Вакуленко; [Капська А.Й. та ін.] ; за ред. А.Й. Капської ; Держ. центр соц. служб для молоді М-ва України у справах сім"ї, дітей та молоді, Ін-т соц. роботи та упр., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Центр учбової літератури, 2004. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 966-8365-40-2
1244539
  Фурдуй С.Б. Соціальна робота: шляхи її реалізації в системі вищої освіти з обдарованою молоддю // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 102-111
1244540
  Горбова І. Соціальна роль інтелігенції у контексті концепції "волі до влади" Фрідріха Ніцше // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 40-44
1244541
  Кучма О.О. Соціальна роль секонд-хенду в умовах низької платоспроможності споживачів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.15. – С. 209-212. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1244542
  Сірий Є.В. Соціальна роль та ефективність підприємництва в українському суспільстві: теоретичні аспекти дослідження // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 78-85. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті здійснена аргументація теоретичних засад соціологічного дослідження соціальної ролі та соціальної ефективності підприємництва в українському суспільстві в контексті сучасних соціальних трансформацій.
1244543
  Солодка-Красота Соціальна самоорганізація в мегаполісі (синергетична парадигма) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 43-44
1244544
  Бевзенко Любов Дмитрівна Соціальна самоорганізація. Синергетична парадигма: можливості соціальних інтерпретацій : Автореф. дис. ... доктора соціолог. наук: 22.00.02 / Бевзенко Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 34 назв.
1244545
  Ягодзінський С.М. Соціальна самоорганізація: потенціал vs деструкція // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 149-151
1244546
  Міронов А.В. Соціальна самотність і релігійна єдність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 28-40
1244547
  Прудивус С. Соціальна символіка сорочки як елементу гардеробу козацької старшини другої половини XVII - середина XVIII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 95-99. – ISBN 978-966-171-795-3
1244548
  Качанова Ю.В. Соціальна ситуація в країні як фактор прояву агресивності серед молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 105-107. – ISSN 2077-1800
1244549
  Дусавицький Олександр Соціальна ситуація розвитку як об"єкт психологічного аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.22-25. – ISSN 1810-2131
1244550
  Бондарчук Н.В. Соціальна складова державної політики розвитку інноваційного потенціалу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С126-128
1244551
  Якименко Н.В. Соціальна складова економічного розвитку країни // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 111-115. – ISSN 2075-4892
1244552
  Піскун К.В. Соціальна складова євроінтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 293-295
1244553
  Мельник Ю.М. Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентоспроможністю підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 59-63
1244554
  Мірошниченко Т.Є. Соціальна складова модернізаційної політики сталого розвитку національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 8-11
1244555
  Шапошнікова Н.П. Соціальна складова професійної освіти у процесі підготовки кваліфікованих робітників // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 85-88. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
1244556
  Клименко А. Соціальна складова реформування фінансової системи в частині змін до Бюджетного кодексу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 33-37
1244557
  Клименко А. Соціальна складова реформування фінансової системи в частині Податкового кодексу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 21-26
1244558
  Назарова Г.В. Соціальна складова розбудови корпорації в перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-26. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті питання формування соціальної складової підприємства у системі корпоративного управління. Запропоновано класифікацію формальних і неформальних соціальних структур корпорації з урахуванням інтересів зацікавлених сторін - учасників ...
1244559
  Гордей О. Соціальна складова системи фінансового забезпечення рівня життя населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті запропонований новий методологічний підхід до дослідження рівня життя населення, заснований на поєднанні моделі соціально орієнтованої ринкової економіки з новою парадигмою, виробленою останніми роками світовою спільнотою, коли вищою метою і ...
1244560
  Білан Н. Соціальна складова теорії інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-12. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про наукові концепції глобалізму, постіндустріалізму, інформаційного суспільства, які набули політичної актуальності в добу постіндустріальних трансформацій, стали предметом гострих політичних дискусій на початку XXI ст., створили ...
1244561
  Покляцький С. Соціальна складова умов життя населення великих міст України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 280-295 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1244562
  Жильцова О.П. Соціальна складова умов розвитку лімозької розписної емалі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 164-166
1244563
  Баєва Т.Ф. Соціальна служба в загальноосвітньому навчальному закладі (Проблеми, пошуки, перспективи розвитку) // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 10-17. – ISSN 1817-3764
1244564
   Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування : Матеріали науково-практичної конференції 12 травня 2005 року, Черкаси. – Київ : Фенікс, 2005. – 664с. – ISBN 966-651-213-0
1244565
  Урсуленко Ксенія Соціальна солідарність : розвиток поняття в історії соціології та сучасні інтерпретації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.138-157. – ISSN 1563-3713
1244566
  Докторова Д. Соціальна солідарність у чотирьох основних соціологічних традиціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-44. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблему визначення соціальної солідарності в структурно-функціональній, конфліктологічній, утилітарній та інтеракціоністській соціологічних традиціях. Розглянуто особливості та методологічні підходи до розуміння категорії соціальної ...
1244567
  Баліцька В.В. Соціальна справедливість оподаткування крізь призму платоспроможності суб"єктів економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 33-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1244568
  Товмаш Є.А. Соціальна справедливість та економічна ефективність ринкової економіки в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 67-75
1244569
  Безтелесна Л. Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України / Л. Безтелесна, Г. Юрчик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 21-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1244570
  Ковальський Г.Є. Соціальна справедливість у традиціоналізмі Д. Донцова // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.254-258. – ISSN 1728-3671
1244571
  Щербина В.І. Соціальна справедливість як категорія трудового права // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 289-294. – ISBN 978-617-7069-34-7
1244572
  Жовновата В.О. Соціальна справедливість як концепт // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
1244573
  Тищенко О.В. Соціальна справедливість як підстава реформування пенсійного забезпечення суддів в Україні // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 628-634. – ISBN 978-966-521-631-5
1244574
  Рад Н. Соціальна справедливість як фактор розвитку пенсійної системи України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 80-88. – ISSN 1728-9343
1244575
  Черевко Г. Соціальна справедливість як чинник успішної державної антикризової політики / Г. Черевко, П. Войтович // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 17-21. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
1244576
   Соціальна справедливість: нормативний зміст та історія становлення поняття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 12-17 : рис.
1244577
  Пилипенко Г.М. Соціальна справедливість: сутність, концепції та місце у ліберальному проекті України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 24-31. – ISSN 2074-5354
1244578
  Рожко О.Д. Соціальна спрямованість бюджетних видатків у сучасних умовах економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 344-352. – (0). – ISSN 2078-9165
1244579
  Скулиш Ю. Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні:: інтегральна оцінка та тенденції розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 85-92
1244580
  Ковтун О А Соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 212-216. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1244581
  Орлов В.В. Соціальна спрямованість державного регулювання трудових відносин молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 170-175. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1244582
  Гриньків А.П. Соціальна спрямованість дискурсу релігій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні аспекти комунікативної взаємодії такого соціального інституту як релігія із іншими інститутами суспільства. Автор піднімає проблему історичного становлення дискурсу релігій вказуючи на важливу роль дискурсу релігій, доводить ...
1244583
  Федулова Л. Соціальна спрямованість національних проектів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 14-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1244584
  Власов А.В. Соціальна спрямованість правової діяльності органів внутрішніх справ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 71-76. – ISSN 1563-3349
1244585
  Вергун В.А. Соціальна спрямованість сучасного міжнародного бізнесу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 87-88
1244586
  Демченко М.В. Соціальна спрямованість як визначальна особливість сучасної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 88-91


  Аналізуються так звані вторинні функції реклами, які на сучасному етапі її еволюції висуваються на перший план, формуючи соціальну ідентичність суспільства. It is analyzed so called secondary functions of advertisement which come to the fore at the ...
1244587
  Заяць Т. Соціальна стандартизація оплати праці в Україні / Т. Заяць, О. Дяконенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 3. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2411-6912 03
1244588
  Ткаченко Т.П. Соціальна стратегія розвитку України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 262-268. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1244589
  Хутка С.В. Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Хутка С.В. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – 249л. – Бібліогр. : л.225-249
1244590
  Хутка С.В. Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Хутка С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
1244591
  Борділовська О.А. Соціальна стратифікація індуїстсько-буддійської імперії Харші // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2003. – № 4. – С. 26-34. – ISSN 1608-0599


  Середньовічна держава Харші на півночі Індії
1244592
  Галик В. Соціальна стратифікація населення "Галицької Каліфорнії" у творчій спадщині Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 42-52. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1244593
  Ковальська Л.А. Соціальна стратифікація радянського партизансько-підпільного руху в роки Великої вітчизняної війни // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 63-70. – ISSN 2075-1451
1244594
  Купрікова С. Соціальна стратифікація у науковому просторі // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 40-46. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
1244595
  Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.5-11
1244596
  Білозерська С.І. Соціальна стратифікація як передумова виникнення конфлікту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 21-30. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1244597
  Гісем О. Соціальна структура Вавилонського царства за доби Хаммурапі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 9 (154), вересень. – С. 38-39
1244598
  Луценко С.М. Соціальна структура германського колоніального суспільства в Африці // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 77-83. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1244599
  Алешкевич Я.А. Соціальна структура давньогрецького суспільства (на прикладі Афін та Спарти) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 196-203. – (Історія ; Вип. 25)
1244600
  Котляр М.Ф. Соціальна структура давньоруського суспільства // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 13-28. – ISSN 0130-5247
1244601
  Шаповал П.М. Соціальна структура і демографія Юдеї за доби правління елліністичних династій // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 66-72. – ISSN 1996-9872
1244602
  Дубина І.Д. Соціальна структура і класи соціалістичного суспільства, стирання соціально-класових відмінностей і перехід до безкласового суспільства. / І.Д. Дубина. – К., 1968. – 36с.
1244603
  Макеєв С. Соціальна структура і трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1, січень - березень. – С. 27-30. – ISSN 1563-3713
1244604
  Дудяк О. Соціальна структура населення м. Львова за даними перепису 1931 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 191-202. – ISSN 2078-6077
1244605
  Брянцева Т.П. Соціальна структура населення міст Волині наприкінці XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 79-87. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье на основе архивного материала и статистических данных перепеси населения 70-90-х годов XVIII в. рассматривается развитие социальной культуры населения городов Волыни в тесной связи с социально-экономическими процесами развития, происходившими ...
1244606
  Гончарук О. Соціальна структура населення міста Острога у міжвоєнний період // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 40-41
1244607
  Матвєєва М. Соціальна структура політичної культури // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 124-126
1244608
  Голобуцький П Соціальна структура ранньохристиянських общин / П Голобуцький, Е.М. Жлудько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 25-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Аналізуються головні основні верстви ранньохристиянських общин (І - ІІІ ст.). Піддається критиці марксистське розуміння ранньохристиянських общин як однорідної структури, що складалась з бідних прошарків античного світу. Використовуються різні джерела ...
1244609
  Литвин А.П. Соціальна структура українського електорату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Показано, що український електорат має складну внутрішню соціогрупову структуру. Без знання і врахування даної обставини виборчі технології не будуть достатньо ефективними.
1244610
  Малежик Д. Соціальна структура української творчої інтелігенції в 1945-1953 рр.: історіографія проблеми // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 243-250. – ISSN 0869-3595
1244611
  Лебідь Л.І. Соціальна структура: особливості сучасного тлумачення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 46-49. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
1244612
  Тимошенко В.І. Соціальна сутність злочинності і злочину у вченні Г. Тарда (з історії політичної і парвової думки) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 306-316. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1244613
  Серьогін Сергій Соціальна сутність корупції в органах державної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 201-207
1244614
  Андріїв В. Соціальна сутність права як регулятора суспільних відносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 44-47.
1244615
  Барбара В.П. Соціальна сутність правових відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 27-35. – ISSN 2308-9636
1244616
  Москалець В.П. Соціальна сутність релігійного культу / В.П. Москалець. – К., 1986. – 47с.
1244617
  Андрушко П.П. Соціальна сутність, зміст, структура і значення суспільної небезпечності діяння // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 89-96. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Аналізуються сутність, зміст, структура і значення суспільної небезпечності діяння як матеріальної ознаки злочину. Рішення цих питань дано на підставі аксіологічного підходу.
1244618
  Юдіцький О.Л. Соціальна сутність, мета та завдання інституту державних закупівель в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 406-412. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються питання сутності державних закупівель як соціального інституту, притаманна йому мета та завдання, які він виконує в економіці України. Исследуются вопросы сущности государственных закупок как социального института, цель, которая ему ...
1244619
  Гаращук О.В. Соціальна сфера - важливий чинник відродження сільських територій: стан, проблеми, шляхи їх розв"язання / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 14-20. – ISSN 1683-1942
1244620
  Куліков Ю. Соціальна сфера в сучасному реформуванні економіки України / Ю. Куліков, О. Йолкіна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 38-45. – Бібліогр.: 25 назв
1244621
  Афонін Е.А. Соціальна сфера і проблеми державного управління: Євроінтеграційний досвід Естонії : державне управління / Е.А. Афонін, В.О. Чмига // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 67-69. – Бібліогр.: 9 назв
1244622
  Куценко В. Соціальна сфера села в конкурентному середовищі: регіоналізація, проблеми та шляхи їх розв"язання / В. Куценко, Л. Богуш // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 80-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1244623
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1244624
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1244625
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1244626
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1244627
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1244628
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1244629
  Кальницька М. Соціальна сфера України: чиники та функціональні особливості її розвитку // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 229-239. – ISSN 2410-0919
1244630
  Куценко В. Соціальна сфера: місце і роль у економічному зростанні економіки та подоланні кризових явищ / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 223-228. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1244631
  Куценко В.І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього : (питання теорії і практики) / В.І. Куценко ; за ред. Б.М. Данилишина ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України; НАНУ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 818 с. – ISBN 978-966-340-254-3
1244632
  Іщук С.І. Соціальна та економічна географія: теорія і методологія : навч. посібник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 317-325. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0223-4
1244633
  Мазур О.А. Соціальна та економічна ефективність діяльності академічних технопарків України / О.А. Мазур, С.В. Пустовойт // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 3. – С. 63-73. – ISSN 1815-2066


  Проаналізовано соціально-економічні результати діяльності в 2000-2014 рр. технопарків, створених на базі НАН України. Розглянуто можливість і доцільність їх діяльності в наступному десятилітті.
1244634
  Рибак С.О. Соціальна та інвестиційна складові бюджетної політики: проблеми взаємодії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 73-80. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1244635
  Куранова С.І. Соціальна та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку 21 ст. : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Куранова С.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1244636
   Соціальна та превентивна педагогіка : короткий термінол.-понятійний словник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; [уклад.: А.А. Марушкевич, Л.А. Сатановська]. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-271. – ISBN 978-617-640-160-5


  У прим. № 1693691 напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від укладачів. Підпис. А.А. Марушкевич. Підпис. Л.А. Сатановська.
1244637
  Яковенко О.В. Соціальна та світоглядна ролі давньоруських волхвів через їх образи у Повісті минулих літ // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – C. 3-8. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1244638
  Дерев"янко Ю.М. Соціальна та солідарна економіка: поняття та сутність, досвід та перспективи / Ю.М. Дерев"янко, Л.Г. Мельник, О.В. Кубатко // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2014. – № 3 (65). – С. 89-99. – ISSN 1726-8699
1244639
  Струтинський В.С. Соціальна творчість мас. / В.С. Струтинський. – К., 1989. – 46с.
1244640
  Дем"янов В.О. Соціальна технологія - фактор становлення теоретичного способу освоєння дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1244641
  Слінчук В.В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 67-73


  У статті розглядаються аспекти творчого використання гендерних мовних стереотипів у друкованих ЗМІ. Аналіз сприятиме осмисленню гендерних проблем і засобів їх вираження.
1244642
  Климовський С.І. Соціальна топографія Києва XVI-середини XVII сторіччя / С.І. Климовський. – Київ : Стилос, 2002. – 230с. – ISBN 966-7321-61-4
1244643
  Олабин О.В. Соціальна трансформація діяльності керівника в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 137-139. – ISSN 2306-6806
1244644
  Сенчило Н.О. Соціальна турецька новела першої половини XX століття: жанрові особливості, типологія героїв : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сенчило Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1244645
  Сенчило Н.О. Соціальна турецька новела першої половини XX століття: жанрові особливості, типологія героїв : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сенчило Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 197 л. – Бібліогр.: л. 173-197
1244646
  Кучеренко С. Соціальна установка: адаптаційна класифікація особистостей // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 92-101. – ISSN 1810-2131
1244647
  Веселовська Г. Соціальна утопія і заручники формалізму // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 253-291. – ISBN 978-966-651-849-8


  Естетично-політична дискусія про "реалізми". Український музично-оперний авангард.
1244648
  Батаєва К. Соціальна феноменологія кіберкомунікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 52-66. – ISSN 1563-3713
1244649
  Таран В.О. Соціальна філософія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанова ; МОН України ; Запоріз. юрид. ін-т ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272с. – ISBN 978-966-364-781-4
1244650
  Андрущенко В.П. Соціальна філософія : історія, теорія, методологія : підручник для ВНЗ / В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко. – Вид. 4-те, випр. та допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 551, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-659-0
1244651
  Таран В.О. Соціальна філософія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанова ; МОНУ ; Запорізький юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-364-781-4


  Зміст навчального посібника включає в себе матеріал нормативного курсу філософії, передбаченого навчальною програмою для вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Включені до посібника теми соціально-філософського характеру розкриваються з ...
1244652
  Григорова Н.В. Соціальна філософія Гельмута Шмідта: проблемні лінії та евристичний потенціал // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 216-223. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
1244653
  Зінченко В.В. Соціальна філософія менеджменту і освіти в інституційному вимірі глобального розвитку / В.В. Зінченко. – Київ : Люксар, 2011. – 663, [1] с. – Бібліогр.: с. 628-659 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-96953-7-6
1244654
  Бойченко М. Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисциплина // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 60-72. – ISSN 0235-7941
1244655
  Андрущенко В. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підручник для вищих навчальних закладів / В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко. – Вид. 3-є, випр. та доп. – Київ : Генеза, 2006. – 656с. – ISBN 966-504-475-3
1244656
  Карамушка Л.М. Соціальна фрустрованість освітнього персоналу: зв"язок із типами організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів / Л.М. Карамушка, І.В. Заіка // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 80-89 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1244657
  Хоменко І.А. Соціальна функціональність художнього радіомовлення : монографія / І.А. Хоменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ ; Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – 312, [2] с. – Бібліогр.: с. 269-294. – ISBN 978-966-2765-39-7
1244658
  Краковська А.Є. Соціальна функція в системі функцій сучасної держави: теоретико-правові проблеми дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 117-124. – ISSN 1563-3349
1244659
  Волинець В. Соціальна функція держави і соціальна політика: правові проблеми реалізації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 15-22
1244660
  Тропіна В. Соціальна функція держави та фіскальний механізм її реалізації: теоретико-практичні аспекти дослідження // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-61. – ISSN 0131-775Х
1244661
  Ігнатович Н.І. Соціальна функція держави у сучасній ринковій економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 83-89.


  У статті досліджуються основні напрями реалізації соціальної функції держави у розвинутих країнах, причини і суть її сучасної еволюції. Автор розглядає особливості реалізації соціальної функції держави у трансформаційній економіці України, доводить ...
1244662
  Дєєва Н. Соціальна функція держави: зміст, специфіка і механізм реалізації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 3-12.
1244663
  Сіренко Н.М. Соціальна функція інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 50-58
1244664
  Мещанінов О.П. Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 60-69. – Бібліогр : 29 назв. – ISSN 2078-7782


  Феномен університетської системи освіти проаналізовано з позиції потреб та тенденцій, що властиві постіндустріальному суспільству, яке прагне здійснити розвиток та перехід до інформаційного суспільства.
1244665
  Борисов В. Соціальна функція кримінального права: проблеми науклового забезпечення, законотворення та правозастосування / В. Борисов, Н. Нетеса // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1244666
  Драпіковський О.І. Соціальна функція масової оцінки міських земель / О.І. Драпіковський, І.Б. Іванова, М.В. Дубницька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 105-142


  Розкритий зміст соціальної функції масової оцінки міських земель. Визначені основні вимоги до побудови моделей масової оцінки, що забезпечують виконання нею соціальної функції, та проаналізована відповідність цим вимогам моделі нормативної грошової ...
1244667
  Косьмій О.М. Соціальна функція міфологізації постаті Тараса Шевченка в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 211-214
1244668
  Костяшкін І.О. Соціальна функція права власності на землю в Україні: поняття та істотні ознаки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 181-188. – ISSN 1026-9932
1244669
  Апопій В.В. Соціальна функція торгівлі // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-103 : табл.. рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1244670
  Апанасенко А. Соціальна функція трудового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 69-71
1244671
  Темченко О. Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини: європейський контекст // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 3-6
1244672
  Осіпян О.Л. Соціальна циркуляція минулого й історичні уявлення на мікрорівні: вигадане військове співробітництво вірмен із татарами на службі у князя Лева Даниловича в "Потрійному Львові" Ю.Б. Зиморовича (1660-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 131-153. – ISSN 0130-5247
1244673
  Мельник М. Соціальна ціна корупції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.85-88. – Бібліогр.: 8 н.
1244674
  Левіна Ю. Соціальна цінність демократії // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 250-255. – ISSN 1993-0909
1244675
  Хрімлі І.О. Соціальна цінність морально-правових приписів у транзитивний період // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 120-125.
1244676
  Тарабукін О.Ю. Соціальна цінність права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 257-261


  В статті досліджується категорія соціальної цінності права, її аспекти та детермінуючий вплив на суспільство.
1244677
  Культенко В.П. Соціальна цінність філософії науки / В.П. Культенко, О. Климанський, Д. Дружинін // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 178-180. – ISSN 2076-1554
1244678
   Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика : монографія / [О.І. Павлов та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І. Павлова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. економіки пром-сті. – Одеса : Астропринт, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-966-927-183-9
1244679
  Скрипнюк Олександр Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики : До 10-річчя незалежності України / Скрипнюк Олександр; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; ІМВ КНУТШ. – Київ, 2000. – 600с. – ISBN 966-02-1807-9
1244680
  Фешовець О.В. Соціальная дія у контексті культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Фешовець О.В.; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1996. – 23 л.
1244681
  Синчук С. Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 167-181. – ISSN 2082-4939
1244682
  Яковенко Т. Соціальне буття людини: від нестабільності до сталості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 64-70. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1244683
  Стадник М.М. Соціальне в біблійній традиції ірраціонального // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 28-32


  Розкрито особливості ранньохристиянського мислення. Його основою була така форма ірраціоналізму, як містицизм, який в окремих випадках переплітався із елементами раціоналізму. Пізнання істини гармонізувало протистояння добра та зла як у соціальному ...
1244684
  Галушка З. Соціальне виключення як об"єкт економічного аналізу / З. Галушка, М. Соболєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-19. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та форми прояву соціального виключення окремих громадян та певних верств населення як соціально-економічного явища. Проаналізовано теоретичні засади та методологію оцінки феномену соціального виключення. Запропоновано ...
1244685
  Богомолова М. Соціальне виховання в діяльності народного комісаріату освіти України у 1920–1922 рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 258-268. – ISSN 2312-5993
1244686
  Черняк С.Г. Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХХ століття // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 200-208. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Згадуються вчені Університету Св. Володимира: Я.Ф. Чепіга, М.С. Грушевський
1244687
  Лимар Ю.В. Соціальне виховання в Україні: теоретико-методологічний аспект // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 125-127. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1244688
  Баранов В. Соціальне виховання дітей з девіантною поведінкою в умовах соціально-реабілітаційного закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості соціального виховання дітей в умовах соціально-реабілітаційних закладів для дітей з девіантною поведінкою у її кримінальних і асоціальних формах. The article discusses the features of social education of children in ...
1244689
  Васюк О.В. Соціальне виховання і педагогічна думка в античному світі // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 38-67
1244690
  Вербівський Д.С. Соціальне виховання та соціальна реалізація майбутніх учителів інформатики на засадах студентського самоврядування. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 131-137. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1244691
  Яновська Е.В. Соціальне виховання, як неминуча історична потреба. / Е.В.. Яновська. – Київ : Державне видавництво ; [2-га Держ. друк], 1921. – 84 с. – (Психологично-педагогична бібліотека)
1244692
  Макарова О.В. Соціальне відторгнення в Україні: специфіка прояву та методологія оцінювання // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 57-68. – ISSN 2072-9480
1244693
  Верьовкін В.В. Соціальне відчуження в інформаційному суспільстві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 298-303. – ISSN 2076-1554
1244694
  Савельєв Ю. Соціальне включення в оцінці соціальної якості: практики участі населення України в 2000-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-15. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується пріоритетність практик політичної, громадянської і соціальної участі населення для вимірювання соціального включення як компоненту якості суспільства. На основі порівняльного аналізу даних третьої (1999-2001) і четвертої ...
1244695
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення та ексклюзія як форми взаємодії в суспільстві: евристичний потенціал соціологічних концепцій // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 61-74. – ISSN 1681-116Х
1244696
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки


  У контексті проблем українського суспільства критикується сучасна неоліберальна інтерпритація розвитку як пріади "економічне зростання - добробут населення - задоволення життям", що є поширеною у теоретичному і політичному дискурсі. Зазначено деякі ...
1244697
  Судаков В.І. Соціальне включення як стимул процесу модернізації та організації соціального порядку в умовах глобалізації (рецензія) : Рец. на кн.: Савельев Ю.Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку. - Київ: ВПЦ "Київський університет" - 2017. - 447 с. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 142-145. – ISSN 1681-116Х
1244698
  Ещенко П. Соціальне житло і моделі забезпечення ним / П. Ещенко, Л. Чубук // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1244699
   Соціальне забезпечення в Україні. – Вип. 2. – Київ
Вип. 2. – 1992. – 272 с.
1244700
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – Київ, 1964. – 72 с.
1244701
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – Київ, 1969. – 122 с.
1244702
  Павельчик Г.О. Соціальне забезпечення духовенства Лівобережної України (1861-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 88-98. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1244703
  Хвесюк В.І. Соціальне забезпечення і соціальний захист: порівняльно-правовий аспект // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 644-648. – ISBN 978-966-521-631-5
1244704
  Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордієнко Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1244705
  Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Гордієнко Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. – Бібліогр.: л. 213-237
1244706
   Соціальне забезпечення й пільги військово-службовцям та членам їх родин. – Харків, 1930. – 150 с.
1244707
  Бартош О.П. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Угорщині / О.П. Бартош, Баторі-Тарці // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 15-19. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1244708
  Сіньова Л.М. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 191-197. – ISSN 2306-9082
1244709
  Гончаренко О. Соціальне забезпечення місцевого населення райхскомісаріату "Україна": організаційно-правові форми та нормативна база (1941-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 42-46


  Розглянуто заходи цивільної адміністрації райхскомісаріату "Україна" щодо соціального забезпечення місцевого населення.
1244710
  Мурашова О.П. Соціальне забезпечення непрацездатних верств населення в УСРР на початку 1920-х рр. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 84-86
1244711
  Беспалов О.О. Соціальне забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.05 / Беспалов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1244712
  Беспалов О.О. Соціальне забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Беспалов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 176 арк. – Додатки: арк. 175-176. – Бібліогр.: арк. 158-174
1244713
  Казьмирчук М. Соціальне забезпечення та охорона здоров"я на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ХIХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-18. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі архівних і опублікованих матеріалів розглянуто проблему робочих, житлових та побутових умов робітників, проаналізовано рівень медичного обслуговування та здоров"я службовців на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ...
1244714
   Соціальне законодавство. – К, 1992. – 197с.
1244715
   Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору : [аналітична доповідь : в 2-х ч.] / [Е. Лібанова та ін.]. – Київ : Б. в., 2010. – 84 с. : іл., табл. – На обкл. кн. : Програма розвитку ООН. – Бібліогр.: с. 82-84
1244716
  Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1244717
  Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : дис… канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 191-195. – Бібліогр.: л. 196-215
1244718
  Багмет К.В. Соціальне замовлення у контексті реформування системи фінансового забезпечення соціальних послуг в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 55-59. – ISSN 2309-1533
1244719
  Старченко М. Соціальне здоров"я в системі радянських цінностей 1920-х - початку 1930-х рр.: радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 109-111


  Стаття присвячена історіографічному аналізу деформованих радянських цінностей 1920-х – поч. 1930-х рр. Статья посвящена историографическому анализу деформированных советских ценностей 1920-х – нач. 1930-х гг. This article deals with the ...
1244720
  Кравчук В.М. Соціальне значення (роль) судді // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7272-11-2
1244721
  Пищуліна О.М. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 134-141.
1244722
  Кучеренко Т. Соціальне значення професії бухгалтера в Україні / Т. Кучеренко, В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 35-40
1244723
  Калінеску Т.В. Соціальне інвестування та відповідальність підприємств : монографія / Т.В. Калінеску, О.О. Зеленко, М.О. Наталенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 10-річчю кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля. – Бібліогр.: с. 243-260. – ISBN 978-966-590-981-1
1244724
  Баюра Д.О. Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 212-218


  У статті запропоновано нові підходи до формування та розвитку корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, які передбачають реалізацію програм соціального інвестування.
1244725
  Притуляк Н.М. Соціальне інвестування як форма реалізації корпоративної відповідальності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 63-74 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1244726
  Більська О.В. Соціальне інновування і його результативність в трансформаційній економіці = The social innovation introduction process and its effectiveness in the transformation economy : монорафія / О.В. Більська ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Монолит, 2016. – 342, [1] с. : табл. – Дод. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр.: с. 318-329 та у кінці розд. – ISBN 978-617-7369-10-2
1244727
  Литвин-Кіндратюк Соціальне конструювання діалогізму ритуально-побутової поведінки особистості у просторі карнавалу // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 181-187. – ISBN 978-617-689-193-2
1244728
  Денисенко Н.В. Соціальне конструювання реальності цивілізаційного вибору перспектив сучасних соціумів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 39-42
1244729
  Денисенко Н.В. Соціальне конструювання реальності як чинник обмеження постгуманістичної трансформації людини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 51-53
1244730
  Жадан І.В. Соціальне научання: механізми та ресурси політичної соціалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 251-258
1244731
  Кравченко О.О. Соціальне обслуговування і соціальне забезпечення як основні форми надання соціальних послуг // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 67-72. – ISSN 2412-1185
1244732
  Балтачеєва Н. Соціальне обслуговування та соціальні послуги вразливим верстам населення в регіональній соціальній політиці: стан та перспективи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 6-11. – ISSN 1818-2682
1244733
  Чутчева О. Соціальне обслуговування: проблеми галузевої належності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 252-259. – ISSN 0132-1331
1244734
  Шедяков В.Є. Соціальне партнерство - чинник забезпечення зростання конкурентоспроможності національного проекту економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 57-64
1244735
  Шопіна І. Соціальне партнерство або корпоративізм: пошук концептуальної моделі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
1244736
  Попова Ю.М. Соціальне партнерство в аспекті розвитку інституціональних засад соціально орієнтованої економіки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 145-149. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1244737
  Мещан І.В. Соціальне партнерство в наданні соціальних послуг населенню: світовий досвід і перспективи для України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 43-48. – ISSN 2077-1800
1244738
  Белова Л.О. Соціальне партнерство в системі підготовки керівних кадрів публічної сфери в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 32-36. – ISSN 1562-529Х
1244739
  Баранник Л. Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні : соціальне партнерство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 39-46 : Табл. – Бібліогр.: 32 назви
1244740
  Шевченко І.Б. Соціальне партнерство в Україні: перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-99. – ISBN 966-614-021-7
1244741
  Безвух С.В. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення / С.В. Безвух, А.Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – C. 7-14. – (Економічні науки ; № 3, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджуються питання співпраці вищих навчальних закладів та бізнесу. Визначено поняття соціального партнерства вищих навчальних закладів та бізнес-структур. Досліджено світовий та вітчизняний досвід співпраці науки та бізнесу. Наведено ...
1244742
  Маслікова І.І. Соціальне партнерство та міжнародна співпраця в системі вищої освіти на шляхах до суспільства добробуту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються соціальне партнерство та міжнародна співпраця у системі вищої освіти як механізми та інструменти досягнення суспільного блага та становлення суспільства добробуту. Рассматривается социальное партнерство и международное сотрудничество в ...
1244743
  Неліпа Д.В. Соціальне партнерство як видвзаємодії держави і громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1244744
  Ульянов К.Є. Соціальне партнерство як елемент системи регулювання трудових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-90. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми регулювання трудових відносин. Обгрунтовано, що одним з елементів такого регулювання є колективно-договірна робота, а основною формою такої роботи є соціальне партнерство.
1244745
  Лебедєв І.В. Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 12-15
1244746
  Дейч М. Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов"язків та соціальної відповідальності : соціальне партнерство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 27-34. – Бібліогр.: 11 назв
1244747
   Соціальне партнерство як інструмент упередження негативних наслідків встуау України до СОТ // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 176-199. – ISBN 966-614-021-7
1244748
  Мелехов В. Соціальне партнерство як метод виховання еліти // День. – Київ, 2000. – 2 грудня (№ 222). – С. 5 : фото


  В Інституті Міжнародних відносин при Київському нацiональному університеті імені Тараса Шевченка відбулося вручення грантів від компанії "Філіп Морріс Україна".
1244749
  Рябенко Є.М. Соціальне партнерство як механізм управління університетом: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 167-176


  Розглянуто особливості моделей управління вищою освітою в європейському і світовому контексті.
1244750
  Іванчук Н.В. Соціальне партнерство як новий тип суспільного діалогу в умовах демократизації українського суспільства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 93-101.
1244751
  Ланчевська А.А. Соціальне партнерство як особливий вид суспільних відносин // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 182-186
1244752
  Батажок С.Г. Соціальне партнерство як умова суспільної стабільності і забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 280-287
1244753
  Жданов В.І. Соціальне партнерство як умова формування парадигми розвитку сучасного бізнесу / В.І. Жданов, М.С. Кульбако // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 15 (1). – С. 45-53. – ISSN 2306-0050
1244754
  Матвійчук А.В. Соціальне партнерство як форма співпраці громадянського та державного секторів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 170-179


  Розглядається спектр співпраці неурядових організацій, органів місцевого самоврядування і держави в контексті формування громадянського суспільства. Згадуються професор КУ - Бех В., Бабкін В.
1244755
  Воскобойнікова-Гузєва Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається зміст та особливості соціального партнерства. Наголошується, що співпраця книгозбірень з державними і місцевими органами влади, підприємствами і організаціями, громадськими об’єднаннями і окремими громадянами у сучасних умовах ...
1244756
  Тесленко І.М. Соціальне партнерство: від суспільного примирення до економіки добробуту і соціальної держави // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 37-40
1244757
  Кудряченко А.І. Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 132-141
1244758
  Фігурний Ю.С. Соціальне питання у творчій спадщині Миколи Міхновського (1873-1924) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 289-296. – ISBN 978-966-668-405-2
1244759
  Дворніцька Л.В. Соціальне питання у творчій спадщині передвісників українського націоналізму (на прикладі впливу соціоформуючих і націєтворчих ідей Шевченка на "profession de foi…" Братства тарасівців) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 84-93. – ISBN 978-966-668-405-2
1244760
  Рахманов О. Соціальне підгрунтя олігархічної системи в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 60-73. – ISSN 1563-3713
1244761
  Буряк Н.Б. Соціальне підгрунтя релігієзнавчої концепції Еріха Фромма // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 182-185. – ISSN 2076-1554
1244762
  Звонар В.П. Соціальне підприємництво в контексті викликів довготривалого безробіття в Україні // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 167-170. – ISBN 978-966-2188-73-8
1244763
  Наумова М.О. Соціальне підприємництво в системі чинників підвищення якості життя // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 233-242


  Узагальнено основні наукові підходи до визначення категорії "якість життя" і системи чинників, що впливають на якість життя населення. Обґрунтовано роль соціального підприємництва та його компонент в системі чинників підвищення якості життя. Обобщены ...
1244764
  Никифорак В.А. Соціальне підприємництво в Україні / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 191-193
1244765
  Варналій З.С. Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність підприємництва // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 178-182
1244766
  Носань Н.С. Соціальне підприємництво як важлива передумова розвитку економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 69-75. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1244767
  Кольба І. Соціальне підприємництво як новітнє явище міжнародної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 113-114
1244768
  Петренко К.В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 189-192
1244769
  Ткачук І.Я. Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / І.Я. Ткачук, Х.-І.В. Євчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1244770
  Лантух І.В. Соціальне підприємництво як феномен сучасного суспільства // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 53-59. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1244771
  Фаренік С.А. Соціальне пізнання: сутність і специфіка в аспекті теоретичного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 180-186. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про соціально-філософські підвалини управління суспільством.
1244772
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування в структурі життєдіяльності суспільства : монографія / В.В. Буяшенко. – Київ : Асканія, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с.333-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2203-08-0
1244773
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: від деструкції до конструкції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1244774
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: спроба теоретичного осмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 153-165
1244775
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Буяшенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 442 л. – Бібліогр.: л. 398-442
1244776
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Буяшенко Вікторія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 31 с. – Бібліогр. : 31 назва
1244777
  Стожок Л. Соціальне планування в системі соціального страхування // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 172-180. – ISSN 2410-0919
1244778
   Соціальне планування і ефективність виробництва. – К, 1979. – 181с.
1244779
  Сенченко В.І. Соціальне планування розвитку квиробничих колективів / В.І. Сенченко. – К., 1971. – 66с.
1244780
  Коваль А. Соціальне поняття права в правовій концепції С. Дністрянського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.163-169. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1244781
  Грегуль Г. Соціальне походження Віктора Петрова: невідомі сторінки
1244782
  Понипаляк А.В. Соціальне походження та юнацькі роки, становлення особистості останнього головнокомандувача УПА Василя Кука (1913–1934 рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 197-206. – ISBN 978-966-668-405-2
1244783
  Юревич М. Соціальне походження як один із основних чинників збереження рідної мови на прикладі польської говірки с. Красилівська Слобідка Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-74. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  За допомогою соціолінгвістичного дослідження автор показує. що соціальне походження може стати важливою причиною процесу збереження рідної мови та культури емігрантами. Ці висновки спираються й на твердження колег.
1244784
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2016-
Вип. № 1. – 2017. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244785
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : Юрайт, 2016-. – ISBN 978-966-2740-96-7
Вип. № 2. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244786
   Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 1 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1244787
  Рабінович П. Соціальне право: деякі питання загальної теорії / П. Рабінович, О. Панкевич // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1244788
  Шатіло В. Соціальне призначення державної влади в умовах трансформації суспільства // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 57-62
1244789
  Молоткіна В. Соціальне призначення книжкової продукції УСРР у 20-ті рр. XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 26-31
1244790
  Линовицька О. Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 10-16. – ISSN 2078-1016


  Філософія освіти ХХ1 століття: пошук пріоритетів.
1244791
  Хижняк О.В. Соціальне призначення толерантності // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 41-55
1244792
  Довженко В.І. Соціальне проблеми становища сільської родини в умлвах розбудови незалежної України / В.І. Довженко. – Київ, 1998. – 152с.
1244793
  Косолапов В.В. Соціальне прогнозування / В.В. Косолапов. – Київ, 1971. – 48с.
1244794
  Роганова М.В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1817-3764
1244795
  Роганова М.В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 1817-3764
1244796
  Драгомирецька Н. Соціальне проектування як особлива форма побудови взаємодії суб"єктів державного управління з громадськістю / Н. Драгомирецька, А. Артеменко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 177-185.
1244797
  Коцур Н.І. Соціальне протистояння в Україні на початку 20-х років (на матеріалах преси) / Н.І. Коцур, В.П. Коцур, В.М. Солошенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 95-99. – (Історія ; Вип. 34)


  На основі матеріалів періодичної преси висвітлюється опір селян України встановленню радянської влади та її аграрній політиці на початку 20-х років.
1244798
  Гольцова О.Є. Соціальне регулювання: підходи до визначення та ракурси розуміння // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 98-102. – ISSN 1563-3349
1244799
  Бодров В.Г. Соціальне ринкове господарство / В.Г. Бодров, А.І. Кредисов, И.М. Леоненко. – Київ : Либідь, 1995. – 126 с. – ISBN 5-325-00620-7
1244800
  Тимчишин О.В. Соціальне розшарування традиційного суспільства кабардинців у контексті історії // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-966-1567-34-3
1244801
  Савка В.Є. Соціальне самопочуття єврейської громади сучасного Львова:спроба аналізу / В.Є. Савка, Л.Д. Климанська // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2306-3974
1244802
  Боровська Я.О. Соціальне самопочуття іналідів в Україні в контексті проблеми зайнятості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33.. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1244803
  Сапєлкіна О.В. Соціальне самопочуття українського населення як міра гідної праці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 12-21. – ISBN 966-614-021-7
1244804
  Репко І.П. Соціальне самопочуття як складова соціалізації студентської молоді / І.П. Репко, В.І. Одарченко, О.В. Ільченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 148-151. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  Зміст наукового дослідження розкриває значення поняття "соціалізація". У ході роботи детально проаналізовано літературні джерела з різних наук даного аспекту. У статті висвітлено специфіку та типові проблеми соціальної адаптації студентів на етапі ...
1244805
  Косаківська О.В. Соціальне самопочуття як чинник електоральної поведінки українських громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 179-186
1244806
  Горський В.С. Соціальне середовище та історико-філософський процес / В.С. Горський. – К., 1969. – 184с.
1244807
  Волинюк О.В. Соціальне середовище як основа формування правомірної поведінки особи // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 421-423. – ISSN 2524-017X
1244808
  Тупиця О.Л. Соціальне середовище як передумова зростання політичної активності профспілок (досвід російських досліджень) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 172-181
1244809
  Дорошенко Алла Борисівна Соціальне середовище як фактор формування особистості (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.11. / Дорошенко Алла Борисівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 146л. – Бібліогр.:л.130-146
1244810
  Дорошенко Алла Борисівна Соціальне середовище як фактор формування особистості (соціально-філософський аналіз) : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.01 / Дорошенко Алла Борисівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 18л.
1244811
   Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавленних батьківського піклування / Л.С. Волинець, Н.М. Комарова, Антонова-Турченко, І.Б. Іванова, І.В. Пєша; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-7530-06-Х
1244812
  Терновець О.М. Соціальне сиротство як соціально-педагогічна проблема // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 61-68. – ISSN 1817-3764


  У статті проаналізовано сучасний стан проблеми соціального сирітства; поняття "соціальне сирітство" розглянуто як певний стан дитинства, який характеризується тим, що діти при живих батьках, незалежно від офіційно визнаного статусу сім"ї живуть без ...
1244813
  Малес Л.В. Соціальне сприйняття конституйоване іншими // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1244814
  Красножон Н.Г. Соціальне становище вчителів загальноосвітньої школи України (1944-1953 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Історія ; Вип. 50)


  У статті висвітлюються деякі питання соціального становища вчителів загальноосвітньої школи України в післявоєнниі роки: житлово-побутові умови, заробітня плата, забезпечення продуктами харчування та промисловими товарами.
1244815
  Познанська К.В. Соціальне становище літніх людей та ставлення до старості в українському суспільстві очима молоді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 340-345. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1244816
  Коцур Н.І. Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коцур Н.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27л.
1244817
  Коцур Надія Іванівна Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Коцур Надія Іванівна; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 203 л. – Бібліогр.:л.189-203
1244818
  Коцур Н.І. Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПу (1921 - 1929 рр.) : Автореф. ... кандид. істор. наук: 07.00.01 / Коцур Н.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с. – Бібліогр.: 24 с.
1244819
  Соловйова Т.М. Соціальне становище найманих робітників Правобережжя у першій чверті XIX століття // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 11-15. – ISBN 978-966-581-772-1
1244820
  Трещова І. Соціальне становище переселенців у Криму (друга половина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості соціального становища переселенців у Криму в другій половині 1940-х – першій половині 1960-х рр. В статье рассмотрены особенности социального положения переселенцев в Крыму во второй половине 1940-х – первой половине ...
1244821
   Соціальне становище сільської жінки в Україні. – Київ, 1998. – 136с. – ISBN 966-95031-6-7
1244822
  Довженко В.І. Соціальне становище сільської жінкии в Україні / В.І. Довженко. – Київ, 1998. – 136с.
1244823
  Приймак В. Соціальне становище у східних федеральних землях Німеччини (1990-1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 344-346. – ISBN 978-966-171-783-0
1244824
   Соціальне становлення дитини у прийомній сім"ї: соціальний супровід : Навчально-методичний посібник. – Київ, 2000. – 127с. – ISBN 966-7902-03-Х
1244825
  Антоненко Т. Соціальне страхування-в інтересах громадян // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-9.
1244826
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М.Внукова, Н.В.Кузьминчук. – Київ : Кондор, 2006. – 352с. – ISBN 966-351-041-2
1244827
  Юрій С.І. Соціальне страхування : Підручник / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. – Київ : Кондор, 2006. – 464с. – ISBN 966-8251-52-0
1244828
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : кредитно-модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук ; МОН України ; Харківський нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 412с. – ISBN 978-966-364-789-0
1244829
  Безугла В.О. Соціальне страхування : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.О. Безугла, Д.М. Загірняк, Л.П. Шаповал. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-321. – ISBN 978-611-01-0134-9
1244830
  Березіна С.Б. Соціальне страхування : лаб. практикум : [посібник] / С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – Київ : Компринт, 2015. – 184, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7202-82-9
1244831
  Колосок А.М. Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено розвиток соціального страхування з позицій соціального діалогу, запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального страхування в Україні.
1244832
  Колосок Андрій Мирославович Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено розвиток соціального страхування з позицій соціального діалогу, запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального страхування в Україні.
1244833
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в правових доктринах // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 99-101. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1244834
  Зеленко Н. Соціальне страхування в системі соціального захисту населення України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 249-255. – ISSN 0201-758Х
1244835
  Головач Н.І. Соціальне страхування в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 174
1244836
  Швець П. Соціальне страхування в Україні: історія, практика, проблеми // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-36.
1244837
  Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку / М.І. Боднарук; МОіНУ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Микола Іванович. – Чернівці : Рута, 2002. – 247с. – ISBN 966-568-534-1
1244838
  Приказюк Н.В. Соціальне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Н.В. Приказюк, С.А. Шимків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 57-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1244839
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кучма Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1244840
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кучма Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 439 арк. – Бібліогр.: арк. 383-439
1244841
  Кравченко О.В. Соціальне страхування в Українській РСР / О.В. Кравченко. – К., 1965. – 88с.
1244842
  Трунова Г.А. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: тенденції розвитку правового регулювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 82-89. – ISSN 2311-4894
1244843
  Кучма О. Соціальне страхування громадян України на окупованих територіях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 318-320. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1244844
  Солдатенко Оксана Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності як один із видів медичного страхування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 85-90
1244845
   Соціальне страхування колгоспників. – К, 1975. – 109с.
1244846
  Єпішева А.О. Соціальне страхування у порівняльному аналізі положень про комісію профспілок із соціального страхування (50-ті - середина ХХ століття) // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 3/4. – С. 46-54
1244847
  Димніч О. Соціальне страхування у фінансовій системі країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено економічну сутність соціального страхування та його місце у фінансовій системі країни. This article deals with economic essence of social insurance and its place in the financial system of a country.
1244848
  Козоріз Г.Г. Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 70-77. – ISSN 1562-0905
1244849
  Березіна С.Б. Соціальне страхування як інструмент соціального ризик-менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 22-29. – ISSN 2306-6806
1244850
  Стожок Л.Г. Соціальне страхування як інструмент управління соціальними ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 35-39
1244851
  Боднарук М.І. Соціальне страхування як спосіб реалізації громадянами конституційного права на соціальний захист // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7096-97-8
1244852
  Луцький Р.П. Соціальне страхування, як форма здійснення соціального захисту державних службовців в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-121.
1244853
  Сільченко С.О. Соціальне страхування: реалії та перспективи правового регулювання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 78-86. – ISSN 0201-7245
1244854
  Бойчеко М. Соціальне та етичне самоконструювання інтелектуалів // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 90-103. – ISSN 0235-7941
1244855
  Кулешір М.М. Соціальне та індивідуальне в апокаліптичних романах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера: кофлікт і взаємодія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті аналізується взаємодія і конфлікт соціального й індивідуального в творах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера. Звернуто увагу на те, що людина є суспільна істота, носій певного соціального світогляду й поведінки, розглянуто небезпеки соціального ...
1244856
  Чепелюк О. Соціальне та кримінологічне призначення інститутів амністії та помилування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-75.
1244857
   Соціальне управління. – К, 1986. – 415с.
1244858
  Алексєєва О.А. Соціальне управління (менеджмент) як чинник модерності соціального інституту вищої освіти України / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 297-302. – ISBN 978-966-171-387-0
1244859
  Степаненко В.Ф. Соціальне управління і громадська активність. / В.Ф. Степаненко. – К., 1978. – 45с.
1244860
  Абаїмов А. Соціальне управління організаціями ЗМК: у пошуках ефективних критеріїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Визначено проблему пошуку ефективних критеріїв соціального управління організаціями засобів масових комунікацій в умовах сучасної медіаекономіки. Розглянуто різноманітні критерії та показники ефективного функціонування медіа-підприємств у контексті ...
1244861
  Буткевич Олег Григорович Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу : Автореф. дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.03 / Буткевич О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1244862
  Буткевич Олег Григорович Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Буткевич О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.168-186
1244863
  Титаренко Олексій Русланович Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Титаренко О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1244864
  Титаренко Олексій Русланович Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Титаренко О.Р.; МОіНУ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 200 л. – Бібліогр.: л. 186 - 200
1244865
  Дмитракова Н.Ю. Соціальне як складова когнітивної моделі діалогічного мовлення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 109-114. – Бібліогр.: Літ.: с. 114; 10 назв


  У статті робится спроба окреслити основні складові соціального компоненту діалогічного мовлення - когнеми (С. Московічі). На вербальному рівні когнеми представлені системою соціальних дейксисів. В статье делается попытка рассмотреть основные ...
1244866
  Гордей О.Д. Соціальний аспект бюджетної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 194-198. – ISSN 1993-6788
1244867
  Єськов О.Л. Соціальний аспект мотивації трудової діяльності / О.Л. Єськов, І.І. Смирнова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 184-186
1244868
  Бабічева О.С. Соціальний аспект проблеми нелегального постачання в Росії та Південно-Східній Україні в 1917 р. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 1728-3671
1244869
  Омельченко Н. Соціальний аспект феномену урбанізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-89. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1244870
  Дерій В. Соціальний аудит у контексті посилення вимог до корпоративної соціальної відповідальності / В. Дерій, С. Саченко, Л. Бабій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 17-26
1244871
  Гукалова І.В. Соціальний вимір глобалізації : Суспільно-географічні дослідження / І.В. Гукалова, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-45 : Рис., табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1244872
  Філіпенко Д.О. Соціальний вимір процесів становлення європейського інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 57-67
1244873
  Логвинчук В.В. Соціальний вимір толерантності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 663-667. – ISSN 1563-3349
1244874
  Кальницька Ю.С. Соціальний вплив в інтерпретації українських книжників XVI - XVII століть / Ю.С. Кальницька, А.В. Сівоздрав // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2014. – Вип. 34 (37). – С. 34-44


  Представлено результати історико-психологічного аналізу української філософсько-публіцистичної спадщини XVI-XVII століть. Згадуються професори КУ - Наливайко Д.С., Радишевський Р.П.
1244875
  Пилипенко В. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні : монографія / Валерій Пилипенко, Гульбаршин Чепурко ; [відп. ред. Ю.О. Привалов] ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ІС НАН України. – Київ : Ліга Прес, 2017. – 182, [1] с. – Резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 171-180. – ISBN 978-617-397-160-4
1244876
  Зеленко О.О. Соціальний діалог та соціальний капітал, як базис економічного розвитку регіону // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 56-61. – ISSN 2221-8440
1244877
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 59-72. – ISBN 966-628-134-1
1244878
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 215-220. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми соціального партнерства. This article is about actual problems of social parthnership.
1244879
  Петроє Ольга Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 233-240.
1244880
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1996
1244881
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1997
1244882
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1998
1244883
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
спецвип. – 1999
1244884
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1999
1244885
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1999
1244886
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1999
1244887
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1999
1244888
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 5. – 1999
1244889
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 6. – 1999
1244890
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 7. – 1999
1244891
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 8. – 1999
1244892
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2000
1244893
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2004
1244894
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2004
1244895
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2004
1244896
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2004
1244897
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2005
1244898
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2005
1244899
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2005
1244900
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2005
1244901
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2005
1244902
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2005
1244903
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2005
1244904
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2005
1244905
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2005
1244906
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2006
1244907
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2006
1244908
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2006
1244909
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2006
1244910
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2006
1244911
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2006
1244912
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2007
1244913
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2007
1244914
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2007
1244915
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2007
1244916
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2007
1244917
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2007
1244918
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1. – 2008
1244919
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2. – 2008
1244920
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3. – 2008
1244921
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4. – 2008
1244922
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5. – 2008
1244923
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7. – 2008
1244924
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8. – 2008
1244925
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9. – 2008
1244926
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 12. – 2008
1244927
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4 (152). – 2009
1244928
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5 (153). – 2009
1244929
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9 (157). – 2009
1244930
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2 (163). – 2010
1244931
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4 (165). – 2010
1244932
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9 (170). – 2010
1244933
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (173). – 2010
1244934
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (175). – 2011
1244935
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (176). – 2011
1244936
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (181). – 2011
1244937
  Чімишенко С.М. Соціальний захист військовослужбовців : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-51 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1244938
  Андрієнко О.О. Соціальний захист військовослужбовців як складова стимулювання військової служби / О.О. Андрієнко, О.Л. Ларіонова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 260
1244939
  Лапка О. Соціальний захист деяких категорій державних службовців: визначення його поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-49. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0132-1331
1244940
  Пеша І.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / І.В. Пеша; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ : Логос, 2000. – 86с. – Бібліогр.:с.82-86. – ISBN 966-581-159-2
1244941
  Волкова С. Соціальний захист дітей - актуальна проблема сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 42-46
1244942
  Старченко І. Соціальний захист дітей війни // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 64-65. – ISSN 0132-1331
1244943
  Бараник З.П. Соціальний захист молоді на ринку праці: статистичний аспект / З.П. Бараник, Ю.В. Іриневич // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 125-131
1244944
  Папієв М. Соціальний захист населення в умовах фінансово-економічної кризи в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-13
1244945
  Колосок А. Соціальний захист населення регіону як шлях до забезпечення його соціальної безпеки / А. Колосок, Н. Коленда // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 67-73. – ISSN 2411-4014
1244946
  Костенко І.В. Соціальний захист науковців як юридична проблема // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 159-162. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
1244947
  Бесчастний В.М. Соціальний захист персоналу - запорука успіху реформування міліції України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 77-84
1244948
  Постригань Т. Соціальний захист працівників в період неплатоспроможності роботодавця // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 83-88.
1244949
  Оверковський Б Соціальний захист працівників як елемент соціальної відповідальності бізнесу / Б Оверковський, М // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 66-69. – ISBN 966-614-021-7
1244950
  Бурлака О.С. Соціальний захист сім"ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні: теоретико-правові проблеми : монографія / О.С. Бурлака. – Харків : В справі, 2016. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-74-74-88-2
1244951
  Олійник Ю.І. Соціальний захист та принципи субсидіарності - погляд націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-966-668-405-2
1244952
   Соціальний захист та соціальне забезпечення населення // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 126-172. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1244953
  Чанишева А. Соціальний захист у разі неповної зайнятості: стандарти Європейського Союзу та законодавство України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 40-46. – ISSN 1026-9932
1244954
  Панасюк О. Соціальний захист як наслідок правової регламентаії сучасного типу суспільної взаємодії в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 154-155. – ISSN 0132-1331
1244955
  Бортник В.А. Соціальний зв"язок суспільних відносин, які є об"єктом злочинів проти честі та гідності особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 125-129
1244956
  Бортник В.А. Соціальний зв"язок суспільних відносин, які є обєктом злочинів проти честі та гідності особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 96-101
1244957
  Холод О. Соціальний інжиніринг і соціальні комунікації: порівняльний аналіз // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 202-207


  Автор пропонує результати порівняльного аналізу значень термінів «соціальний інжиніринг» та «соціальні комунікації», що дозволяє констатувати великий ступінь спільності і концептуальні розбіжності між ними. Автор предлагает результаты сравнительного ...
1244958
  Вігірінський А. Соціальний інспектор: благодійник чи інквізитор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 7


  Необізнаність і, що гірше, небажання пересічних українців розбиратися в тих чи інших явищах і процесах, які відбуваються у державі сьогодні, і зокрема стосовно соціальної сфери, часто породжує для них негативні та несподівані наслідки, що нерідко ...
1244959
  Гао Вейчжень Соціальний інститут глобальної освіти у дискурсі планетарного розвитку // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 180-190. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
1244960
  Капченко Р.Л. Соціальний інститут освіти у постіндустріальній Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 24-27
1244961
  Харченко С.В. Соціальний інтелект у професійній діяльності суб"єкта // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 153-158. – ISSN 1727-1584
1244962
  Гузій Д.М. Соціальний інтелект як передумова формування інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 119-121
1244963
  Котюк І. Соціальний капітал - це головний результат олімпіади з права, що пройшла в Запоріжжі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Результати командних та індивідуальних змагань ВНЗ України. В олімпіаді взяли участь студенти КНУ імені Тараса Шевченка: О.П. Доценко та Ю.К. Челебій-Кравченко.
1244964
  Дороніна М.С. Соціальний капітал виробничої організації : монографія / Дороніна М.С., Нечепуренко А.І. ; [за заг. ред. Дороніної М.С.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232 с. + Додатки: с. 159-230. – Бібліогр.: с. 145-158. – ISBN 978-966-676-629-1
1244965
  Гордієнко Н.М. Соціальний капітал вихованців інтернатних навчальних закладів України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 1. – C. 46-55. – ISSN 2077-1800
1244966
  Гірман О. Соціальний капітал як ресурс регіонального розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 62-69. – ISSN 2414-4436
1244967
  Захарченко О.В. Соціальний капітал як чинник взаємодії громадянського суспільства та місцевого самоврядування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1244968
  Бойко М.М. Соціальний капітал як чинник конкурентоспроможності підприємств сфери послуг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 486-495


  У статті досліджуються проблеми впливу соціального капіталу на формування конкурентних переваг підприємств, які працюють в сфері послуг. Визначено структуру та механізм впливу системи соціальних взаємозв"язків, результатом діяльності якої є зростання ...
1244969
   Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н.О. Сімченко та ін. ; відп. ред. О.О. Охріменко] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 411, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-610-8
1244970
  Діденко Л.В. Соціальний капітал: філософсько–економічні візії / Л.В. Діденко, Кондрашова–Діденко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 237-241. – ISSN 2076-1554
1244971
  Зуєва Л.Є. Соціальний контекст як концептуальна ідея дослідження суддівської доброчесності // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 190-192. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
1244972
  Кузьменко М.О. Соціальний контроль інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 294-295. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1244973
  Запара С.І. Соціальний конфлікт: порівняльно-правові аспекти // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С.
1244974
  Тенькова Л.В. Соціальний конформізм як феномен соціокультурного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 29-39
1244975
  Коваліско Н. Соціальний ліфт як чинник структурування сучасного українського суспільства // Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1/2 (вип. 11/12). – C. 59-64. – ISSN 2077-5105
1244976
  Акімов Дмитро Соціальний маркетинг : предмет і основні типи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.186-203. – ISSN 1563-3713
1244977
  Бойчук М. Соціальний медіа маркетинг в діяльності бібліотек // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 143-146
1244978
  Андрух Анна Соціальний механізм сприяння здоров"ю в умовах медичного страхування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 106-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1244979
  Ставнича О. Соціальний міф у літературознавчому вимірі: термінологічний аспект
1244980
  Маркіна Н.В. Соціальний найм житла за новими правилами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 71-75. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1244981
  Баранник Л. Соціальний пакет як атрибут сучасного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність соціального пакету, досвід його використання у зарубіжних компаніях, а також місце в українському підприємництві. Ключові слова: соціальний захист, працююче населення, соціальний пакет, працівник, роботодавець. The essence of a ...
1244982
  Юрков М. Соціальний пакет як різновид соціальної діяльності підприємства: правові аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 0132-1331
1244983
  Вигівська О. Соціальний портрет жінки-солдатки Волині кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 7-12
1244984
  Ісіченко С.В. Соціальний портрет православного духівництва Донбасу 1945-1964 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 1728-3671
1244985
  Казьмирчук М.Г. Соціальний портрет священників Київської губернії у XIX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 7-16. – ISBN 978-966-171-277-4
1244986
  Шинкаренко О.В. Соціальний порядок як "регулятивна ідея" соціально-культурного проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються синергетичні ідеї в соціальних та моральних науках. This article is about synergetic ideas in social and moral sciences.
1244987
  Петренко-Лисак Соціальний простір держави в контексті глокалізації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 91-93. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
1244988
  Швець Н. Соціальний протест як ознака демократичного світогляду персонажів художньої прози Панаса Мирного // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 71-74. – ISBN 966-7653-03-5
1244989
  Ковальова А.Д. Соціальний розвиток Мексики в умовах інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 25-31
1244990
  Прокопа І.В. Соціальний розвиток села як складова аграрної політики // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 24-26.
1244991
  Грішнова О. Соціальний розвиток у стратегії безкризового економічного зростання України / О. Грішнова, М. Романюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 218-222. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1244992
  Акімова Л.М. Соціальний розвиток України та ії економічні складові / Л.М. Акімова, О.О. Акімов // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 73-76
1244993
  Шевченко Л.В. Соціальний склад студентів Київського університету в період першої революційної ситуації в Росії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 79-84. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В данной статье на основе ранее неопубликованых архивных данных анализируется социальный состав студентов Киевского университета в период первой революционной ситуации в России. Подчеркивается, что изменения в социальном составе студенчества отражали ...
1244994
  Цимбалюк С.І. Соціальний статус і роль культури в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості процесу модернізації культури сучасного суспільства. Визначено модернізаційний потенціал культури як фактора адаптації до соціальних змін. Конкретизовано основні адаптаційні стратегії розвитку культури постмодерного ...
1244995
  Чичук А.П. Соціальний статус учителів у Сполучених Штатах Америки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 155. – С. 69-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1244996
  Харченко О.В. Соціальний статус як поняття соціальної філософії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 91-96. – (Серія "Філософія")
1244997
  Вознюк П.Ф. Соціальний та інституційний аспекти громадянського консенсусу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1244998
  Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв"язки і взаємообумовленість // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
1244999
  Крижанівський В.М. Соціальний та професійний портрет викладачів історії Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.) . // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 245-249. – ISSN 2218-4805
1245000
  Шишко О.Г. Соціальний фактор в діяльності одеського комітету РСДРП(б) (березень-червень 1917 року) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 165-177. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,