Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1245001
  Маленко П.В. "Соціальне": шляхи наукового пошуку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 107-112. – (Серія "Філософія")
1245002
  Ярова Л. "Соціальний менеджмент" та "соціальна держава" у традиції європейської теорії та практики // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 36-40. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
1245003
  Загорій В. "Соціальний престиж державної мови зростає" / розмовляла Світлана Короненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 травня (№ 84). – С. 9


  Головний меценат Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика - голова наглядової ради ПрАт "Фармацевтична фірма "Дарниця", доктор фармацевтичних наук, професор, президент Ліги українських меценатів - про те, як народився престижний ...
1245004
  Сколотяний Ю. "Соціальні фонди, крім пенсійного, належного контролю з боку Держави не мають" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
1245005
  Годлевська В. Соціальна адаптація в умовах трансформаційних процесів у суспільстві / В. Годлевська, Н. Гречанюк // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 254-257
1245006
  Кузьмич О.М. Соціальна адаптація трудових мігрантів у Республіці Польща // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 124-130. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1245007
  Дмитрієв-Звруденко Соціальна відповідальність бізнес-структур на ринку праці України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 48-50. – Бібліогр.: 14 назв
1245008
  Литвиненко Т. Соціальна відповідальність бізнесу як умова входження України в європейський та світовий економічний простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-48. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті висунута гіпотеза, що ініціативи підприємств з впровадження корпоративної соціальної відповідальності в свою діяльність допоможуть прискорити процеси технічного оновлення, модернізації їх діяльності, сприятимуть підвищенню їх прибутковості. ...
1245009
  Сіренко Н.М. Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні / Н.М. Сіренко, А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 13-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1245010
  Баюра Д.О. Соціальна відповідальність як інструмент удосконалення корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 204-210
1245011
  Гальчак Х.Р. Соціальна відповідальність як напрям покращення соціального розвитку підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 23-28. – ISSN 0321-0499
1245012
  Мазурик О.В. Соціальна відповідальність як складова концепції соціального аудиту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 62-66. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
1245013
  Джура О. Соціальна детермінація становлення суб"єкта // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
1245014
  Рассказова О.І. Соціальна ексклюзія як наслідок стигматизації сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 80-86. – ISSN 1817-3764


  У статті висвітлено проблему стигматизації сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями, у сучасному суспільстві; розкрито наслідки цього явища, які полягають у відокрмленні таких сімей від суспільного життя та позбавленні дітей з проблемами ...
1245015
  Грішнова О.А. Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 198-204. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто питання оцінювання соціальної ефективності консалтингових проектів з управління персоналом для консалтингових компаній, підприємств-замовників послуг тощо.
1245016
  Кот О. Соціальна значимість учнівського договору в умовах сьогодення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 287-288. – ISBN 978-966-301-169-1
1245017
  Литвин М. Соціальна зумовленість кримінально-правової заборони незаконних дій із відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 81-89


  У статті досліджуються проблеми дотримання кримінально-правової заборони незаконних дій з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. З"ясовуються поняття "державна таємниця", "банківська таємниця" та "комерційна таємниця" тощо.
1245018
  Стельмах С. Соціальна історія в Україні: витоки і традиції світлоглядно-інтерпретаційної парадигми (XIX - початок XX ст.) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 81-93. – ISBN 966-95788-6-8


  У даній статті висвітлюється питання заснування історичних кафедр в університетах (Харківський, св. Володимира в Києві) , та численних наукових товариств, архівних установ, наукових часописів тощо. Із тексту: " Якщо Харківський університет протягом ...
1245019
  Даниленко В. Соціальна криза в УРСР (друга половина XX ст.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Лютий (№ 4). – С. 5-11
1245020
  Колесник М.Ю. Соціальна мережа Facebook як платформа для дистанційної освіти лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина": досвід використання // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – C. 169-172. – ISSN 1684-7903


  "...У статті описано досвід створення освітньої сторінки на платформі соціальної мережі Facebook як форми дистанційного навчання лікарів-інтернів та випускників кафедри сімейної медицини, терапії та кардіології Запорізького державного медичного ...
1245021
  Зайцев О.Ю. Соціальна міфологія Дмитра Донцова // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 15-22. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1245022
  Вербецька Т.О. Соціальна обумовленість формування ціннісних пріоритетів підлітків за умов суспільних трансформацій // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 139-141
1245023
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1245024
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245025
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245026
  Оберван О. Соціальна політика в умовах формування інноваційної політики в України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 277-283. – ISSN 2078-5860
1245027
  Жиган Д. Соціальна політика держави як об"єкт політологічного аналізу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 250-261
1245028
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 2000
1245029
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2000
1245030
  Щербакова Т. Соціальна політика на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в економіці України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 103-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1245031
  Алексєєв С.В. Соціальна політика та соціальні наслідки ринкових реформ в Україні (90-і рр. ХХ - початок ХХІ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 63-70. – ISSN 1728-3671
1245032
  Рудська А.І. Соціальна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП методом іпотерапії / А.І. Рудська, О.С. Солдатова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 107-113. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
1245033
  Кутуєв П. Соціальна реальність і трансформації XX століття: між концепціями та утопіями // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 68-76. – ISSN 1563-3713
1245034
  Пархоменко С.А. Соціальна реклама в Україні як культурний феномен // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 97-101
1245035
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1245036
  Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві : навч. посібник / Васильєв В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 409-414 та в кінці глав. – ISBN 978-966-194-077-1
1245037
   Соціальна робота у сфері зайнятості населення : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Харабет В.В. та ін.] ; за ред. В.В. Харабет, А.І. Андрющенко, В.М. Ніколаєвського. – Маріуполь : Новий світ, 2012. – 568, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-2572-18-6
1245038
  Павлік Б.О. Соціальна складова бюджетної політики / Б.О. Павлік, І.А. Кошарний // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 72-74
1245039
  Тищенко О.В. Соціальна справедливість як підстава реформування пенсійного забезпечення суддів в Україні // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 628-634. – ISBN 978-966-521-631-5
1245040
  Рад Н. Соціальна справедливість як фактор розвитку пенсійної системи України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 80-88. – ISSN 1728-9343
1245041
  Гриньків А.П. Соціальна спрямованість дискурсу релігій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні аспекти комунікативної взаємодії такого соціального інституту як релігія із іншими інститутами суспільства. Автор піднімає проблему історичного становлення дискурсу релігій вказуючи на важливу роль дискурсу релігій, доводить ...
1245042
  Вергун В.А. Соціальна спрямованість сучасного міжнародного бізнесу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 87-88
1245043
  Ковальська Л.А. Соціальна стратифікація радянського партизансько-підпільного руху в роки Великої вітчизняної війни // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 63-70. – ISSN 2075-1451
1245044
  Макеєв С. Соціальна структура і трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1, січень - березень. – С. 27-30. – ISSN 1563-3713
1245045
  Малежик Д. Соціальна структура української творчої інтелігенції в 1945-1953 рр.: історіографія проблеми // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 243-250. – ISSN 0869-3595
1245046
  Андрушко П.П. Соціальна сутність, зміст, структура і значення суспільної небезпечності діяння // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 89-96. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Аналізуються сутність, зміст, структура і значення суспільної небезпечності діяння як матеріальної ознаки злочину. Рішення цих питань дано на підставі аксіологічного підходу.
1245047
  Слінчук В.В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 67-73


  У статті розглядаються аспекти творчого використання гендерних мовних стереотипів у друкованих ЗМІ. Аналіз сприятиме осмисленню гендерних проблем і засобів їх вираження.
1245048
  Сенчило Н.О. Соціальна турецька новела першої половини XX століття: жанрові особливості, типологія героїв : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сенчило Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1245049
  Зінченко В.В. Соціальна філософія менеджменту і освіти в інституційному вимірі глобального розвитку / В.В. Зінченко. – Київ : Люксар, 2011. – 663, [1] с. – Бібліогр.: с. 628-659 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-96953-7-6
1245050
  Бойченко М. Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисциплина // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 60-72. – ISSN 0235-7941
1245051
  Волинець В. Соціальна функція держави і соціальна політика: правові проблеми реалізації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 15-22
1245052
  Апопій В.В. Соціальна функція торгівлі // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-103 : табл.. рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1245053
   Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика : монографія / [О.І. Павлов та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І. Павлова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. економіки пром-сті. – Одеса : Астропринт, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-966-927-183-9
1245054
  Скрипнюк Олександр Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики : До 10-річчя незалежності України / Скрипнюк Олександр; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; ІМВ КНУТШ. – Київ, 2000. – 600с. – ISBN 966-02-1807-9
1245055
  Фешовець О.В. Соціальная дія у контексті культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Фешовець О.В.; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1996. – 23 л.
1245056
  Синчук С. Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 167-181. – ISSN 2082-4939
1245057
  Яковенко Т. Соціальне буття людини: від нестабільності до сталості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 64-70. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1245058
  Стадник М.М. Соціальне в біблійній традиції ірраціонального // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 28-32


  Розкрито особливості ранньохристиянського мислення. Його основою була така форма ірраціоналізму, як містицизм, який в окремих випадках переплітався із елементами раціоналізму. Пізнання істини гармонізувало протистояння добра та зла як у соціальному ...
1245059
  Галушка З. Соціальне виключення як об"єкт економічного аналізу / З. Галушка, М. Соболєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-19. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та форми прояву соціального виключення окремих громадян та певних верств населення як соціально-економічного явища. Проаналізовано теоретичні засади та методологію оцінки феномену соціального виключення. Запропоновано ...
1245060
  Богомолова М. Соціальне виховання в діяльності народного комісаріату освіти України у 1920–1922 рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 258-268. – ISSN 2312-5993
1245061
  Черняк С.Г. Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХХ століття // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 200-208. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Згадуються вчені Університету Св. Володимира: Я.Ф. Чепіга, М.С. Грушевський
1245062
  Лимар Ю.В. Соціальне виховання в Україні: теоретико-методологічний аспект // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 125-127. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1245063
  Баранов В. Соціальне виховання дітей з девіантною поведінкою в умовах соціально-реабілітаційного закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості соціального виховання дітей в умовах соціально-реабілітаційних закладів для дітей з девіантною поведінкою у її кримінальних і асоціальних формах. The article discusses the features of social education of children in ...
1245064
  Васюк О.В. Соціальне виховання і педагогічна думка в античному світі // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 38-67
1245065
  Вербівський Д.С. Соціальне виховання та соціальна реалізація майбутніх учителів інформатики на засадах студентського самоврядування. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 131-137. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1245066
  Яновська Е.В. Соціальне виховання, як неминуча історична потреба. / Е.В.. Яновська. – Київ : Державне видавництво ; [2-га Держ. друк], 1921. – 84 с. – (Психологично-педагогична бібліотека)
1245067
  Макарова О.В. Соціальне відторгнення в Україні: специфіка прояву та методологія оцінювання // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 57-68. – ISSN 2072-9480
1245068
  Верьовкін В.В. Соціальне відчуження в інформаційному суспільстві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 298-303. – ISSN 2076-1554
1245069
  Савельєв Ю. Соціальне включення в оцінці соціальної якості: практики участі населення України в 2000-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-15. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується пріоритетність практик політичної, громадянської і соціальної участі населення для вимірювання соціального включення як компоненту якості суспільства. На основі порівняльного аналізу даних третьої (1999-2001) і четвертої ...
1245070
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення та ексклюзія як форми взаємодії в суспільстві: евристичний потенціал соціологічних концепцій // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 61-74. – ISSN 1681-116Х
1245071
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки


  У контексті проблем українського суспільства критикується сучасна неоліберальна інтерпритація розвитку як пріади "економічне зростання - добробут населення - задоволення життям", що є поширеною у теоретичному і політичному дискурсі. Зазначено деякі ...
1245072
  Судаков В.І. Соціальне включення як стимул процесу модернізації та організації соціального порядку в умовах глобалізації (рецензія) : Рец. на кн.: Савельев Ю.Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку. - Київ: ВПЦ "Київський університет" - 2017. - 447 с. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 142-145. – ISSN 1681-116Х
1245073
  Ещенко П. Соціальне житло і моделі забезпечення ним / П. Ещенко, Л. Чубук // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1245074
   Соціальне забезпечення в Україні. – Вип. 2. – Київ
Вип. 2. – 1992. – 272 с.
1245075
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – Київ, 1964. – 72 с.
1245076
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – Київ, 1969. – 122 с.
1245077
  Павельчик Г.О. Соціальне забезпечення духовенства Лівобережної України (1861-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 88-98. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1245078
  Хвесюк В.І. Соціальне забезпечення і соціальний захист: порівняльно-правовий аспект // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 644-648. – ISBN 978-966-521-631-5
1245079
  Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордієнко Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1245080
  Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Гордієнко Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. – Бібліогр.: л. 213-237
1245081
   Соціальне забезпечення й пільги військово-службовцям та членам їх родин. – Харків, 1930. – 150 с.
1245082
  Бартош О.П. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Угорщині / О.П. Бартош, Баторі-Тарці // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 15-19. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1245083
  Сіньова Л.М. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 191-197. – ISSN 2306-9082
1245084
  Гончаренко О. Соціальне забезпечення місцевого населення райхскомісаріату "Україна": організаційно-правові форми та нормативна база (1941-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 42-46


  Розглянуто заходи цивільної адміністрації райхскомісаріату "Україна" щодо соціального забезпечення місцевого населення.
1245085
  Мурашова О.П. Соціальне забезпечення непрацездатних верств населення в УСРР на початку 1920-х рр. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 84-86
1245086
  Беспалов О.О. Соціальне забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.05 / Беспалов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1245087
  Беспалов О.О. Соціальне забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Беспалов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 176 арк. – Додатки: арк. 175-176. – Бібліогр.: арк. 158-174
1245088
  Казьмирчук М. Соціальне забезпечення та охорона здоров"я на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ХIХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-18. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі архівних і опублікованих матеріалів розглянуто проблему робочих, житлових та побутових умов робітників, проаналізовано рівень медичного обслуговування та здоров"я службовців на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ...
1245089
   Соціальне законодавство. – К, 1992. – 197с.
1245090
   Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору : [аналітична доповідь : в 2-х ч.] / [Е. Лібанова та ін.]. – Київ : Б. в., 2010. – 84 с. : іл., табл. – На обкл. кн. : Програма розвитку ООН. – Бібліогр.: с. 82-84
1245091
  Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1245092
  Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : дис… канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 191-195. – Бібліогр.: л. 196-215
1245093
  Багмет К.В. Соціальне замовлення у контексті реформування системи фінансового забезпечення соціальних послуг в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 55-59. – ISSN 2309-1533
1245094
  Старченко М. Соціальне здоров"я в системі радянських цінностей 1920-х - початку 1930-х рр.: радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 109-111


  Стаття присвячена історіографічному аналізу деформованих радянських цінностей 1920-х – поч. 1930-х рр. Статья посвящена историографическому анализу деформированных советских ценностей 1920-х – нач. 1930-х гг. This article deals with the ...
1245095
  Кравчук В.М. Соціальне значення (роль) судді // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7272-11-2
1245096
  Пищуліна О.М. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 134-141.
1245097
  Кучеренко Т. Соціальне значення професії бухгалтера в Україні / Т. Кучеренко, В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 35-40
1245098
  Калінеску Т.В. Соціальне інвестування та відповідальність підприємств : монографія / Т.В. Калінеску, О.О. Зеленко, М.О. Наталенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 10-річчю кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля. – Бібліогр.: с. 243-260. – ISBN 978-966-590-981-1
1245099
  Баюра Д.О. Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 212-218


  У статті запропоновано нові підходи до формування та розвитку корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, які передбачають реалізацію програм соціального інвестування.
1245100
  Притуляк Н.М. Соціальне інвестування як форма реалізації корпоративної відповідальності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 63-74 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1245101
  Більська О.В. Соціальне інновування і його результативність в трансформаційній економіці = The social innovation introduction process and its effectiveness in the transformation economy : монорафія / О.В. Більська ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Монолит, 2016. – 342, [1] с. : табл. – Дод. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр.: с. 318-329 та у кінці розд. – ISBN 978-617-7369-10-2
1245102
  Литвин-Кіндратюк Соціальне конструювання діалогізму ритуально-побутової поведінки особистості у просторі карнавалу // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 181-187. – ISBN 978-617-689-193-2
1245103
  Денисенко Н.В. Соціальне конструювання реальності цивілізаційного вибору перспектив сучасних соціумів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 39-42
1245104
  Денисенко Н.В. Соціальне конструювання реальності як чинник обмеження постгуманістичної трансформації людини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 51-53
1245105
  Жадан І.В. Соціальне научання: механізми та ресурси політичної соціалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 251-258
1245106
  Кравченко О.О. Соціальне обслуговування і соціальне забезпечення як основні форми надання соціальних послуг // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 67-72. – ISSN 2412-1185
1245107
  Балтачеєва Н. Соціальне обслуговування та соціальні послуги вразливим верстам населення в регіональній соціальній політиці: стан та перспективи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 6-11. – ISSN 1818-2682
1245108
  Чутчева О. Соціальне обслуговування: проблеми галузевої належності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 252-259. – ISSN 0132-1331
1245109
  Шедяков В.Є. Соціальне партнерство - чинник забезпечення зростання конкурентоспроможності національного проекту економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 57-64
1245110
  Шопіна І. Соціальне партнерство або корпоративізм: пошук концептуальної моделі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
1245111
  Попова Ю.М. Соціальне партнерство в аспекті розвитку інституціональних засад соціально орієнтованої економіки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 145-149. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1245112
  Мещан І.В. Соціальне партнерство в наданні соціальних послуг населенню: світовий досвід і перспективи для України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 43-48. – ISSN 2077-1800
1245113
  Белова Л.О. Соціальне партнерство в системі підготовки керівних кадрів публічної сфери в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 32-36. – ISSN 1562-529Х
1245114
  Баранник Л. Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні : соціальне партнерство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 39-46 : Табл. – Бібліогр.: 32 назви
1245115
  Шевченко І.Б. Соціальне партнерство в Україні: перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-99. – ISBN 966-614-021-7
1245116
  Безвух С.В. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення / С.В. Безвух, А.Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – C. 7-14. – (Економічні науки ; № 3, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджуються питання співпраці вищих навчальних закладів та бізнесу. Визначено поняття соціального партнерства вищих навчальних закладів та бізнес-структур. Досліджено світовий та вітчизняний досвід співпраці науки та бізнесу. Наведено ...
1245117
  Маслікова І.І. Соціальне партнерство та міжнародна співпраця в системі вищої освіти на шляхах до суспільства добробуту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються соціальне партнерство та міжнародна співпраця у системі вищої освіти як механізми та інструменти досягнення суспільного блага та становлення суспільства добробуту. Рассматривается социальное партнерство и международное сотрудничество в ...
1245118
  Неліпа Д.В. Соціальне партнерство як видвзаємодії держави і громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1245119
  Ульянов К.Є. Соціальне партнерство як елемент системи регулювання трудових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-90. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми регулювання трудових відносин. Обгрунтовано, що одним з елементів такого регулювання є колективно-договірна робота, а основною формою такої роботи є соціальне партнерство.
1245120
  Лебедєв І.В. Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 12-15
1245121
  Дейч М. Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов"язків та соціальної відповідальності : соціальне партнерство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 27-34. – Бібліогр.: 11 назв
1245122
   Соціальне партнерство як інструмент упередження негативних наслідків встуау України до СОТ // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 176-199. – ISBN 966-614-021-7
1245123
  Мелехов В. Соціальне партнерство як метод виховання еліти // День. – Київ, 2000. – 2 грудня (№ 222). – С. 5 : фото


  В Інституті Міжнародних відносин при Київському нацiональному університеті імені Тараса Шевченка відбулося вручення грантів від компанії "Філіп Морріс Україна".
1245124
  Рябенко Є.М. Соціальне партнерство як механізм управління університетом: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 167-176


  Розглянуто особливості моделей управління вищою освітою в європейському і світовому контексті.
1245125
  Іванчук Н.В. Соціальне партнерство як новий тип суспільного діалогу в умовах демократизації українського суспільства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 93-101.
1245126
  Ланчевська А.А. Соціальне партнерство як особливий вид суспільних відносин // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 182-186
1245127
  Батажок С.Г. Соціальне партнерство як умова суспільної стабільності і забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 280-287
1245128
  Жданов В.І. Соціальне партнерство як умова формування парадигми розвитку сучасного бізнесу / В.І. Жданов, М.С. Кульбако // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 15 (1). – С. 45-53. – ISSN 2306-0050
1245129
  Матвійчук А.В. Соціальне партнерство як форма співпраці громадянського та державного секторів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 170-179


  Розглядається спектр співпраці неурядових організацій, органів місцевого самоврядування і держави в контексті формування громадянського суспільства. Згадуються професор КУ - Бех В., Бабкін В.
1245130
  Воскобойнікова-Гузєва Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається зміст та особливості соціального партнерства. Наголошується, що співпраця книгозбірень з державними і місцевими органами влади, підприємствами і організаціями, громадськими об’єднаннями і окремими громадянами у сучасних умовах ...
1245131
  Тесленко І.М. Соціальне партнерство: від суспільного примирення до економіки добробуту і соціальної держави // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 37-40
1245132
  Кудряченко А.І. Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 132-141
1245133
  Фігурний Ю.С. Соціальне питання у творчій спадщині Миколи Міхновського (1873-1924) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 289-296. – ISBN 978-966-668-405-2
1245134
  Дворніцька Л.В. Соціальне питання у творчій спадщині передвісників українського націоналізму (на прикладі впливу соціоформуючих і націєтворчих ідей Шевченка на "profession de foi…" Братства тарасівців) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 84-93. – ISBN 978-966-668-405-2
1245135
  Рахманов О. Соціальне підгрунтя олігархічної системи в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 60-73. – ISSN 1563-3713
1245136
  Буряк Н.Б. Соціальне підгрунтя релігієзнавчої концепції Еріха Фромма // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 182-185. – ISSN 2076-1554
1245137
  Звонар В.П. Соціальне підприємництво в контексті викликів довготривалого безробіття в Україні // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 167-170. – ISBN 978-966-2188-73-8
1245138
  Наумова М.О. Соціальне підприємництво в системі чинників підвищення якості життя // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 233-242


  Узагальнено основні наукові підходи до визначення категорії "якість життя" і системи чинників, що впливають на якість життя населення. Обґрунтовано роль соціального підприємництва та його компонент в системі чинників підвищення якості життя. Обобщены ...
1245139
  Никифорак В.А. Соціальне підприємництво в Україні / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 191-193
1245140
  Варналій З.С. Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність підприємництва // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 178-182
1245141
  Носань Н.С. Соціальне підприємництво як важлива передумова розвитку економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 69-75. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1245142
  Кольба І. Соціальне підприємництво як новітнє явище міжнародної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 113-114
1245143
  Петренко К.В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 189-192
1245144
  Ткачук І.Я. Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / І.Я. Ткачук, Х.-І.В. Євчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1245145
  Лантух І.В. Соціальне підприємництво як феномен сучасного суспільства // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 53-59. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1245146
  Фаренік С.А. Соціальне пізнання: сутність і специфіка в аспекті теоретичного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 180-186. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про соціально-філософські підвалини управління суспільством.
1245147
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування в структурі життєдіяльності суспільства : монографія / В.В. Буяшенко. – Київ : Асканія, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с.333-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2203-08-0
1245148
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: від деструкції до конструкції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1245149
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: спроба теоретичного осмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 153-165
1245150
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Буяшенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 442 л. – Бібліогр.: л. 398-442
1245151
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Буяшенко Вікторія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 31 с. – Бібліогр. : 31 назва
1245152
  Стожок Л. Соціальне планування в системі соціального страхування // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 172-180. – ISSN 2410-0919
1245153
   Соціальне планування і ефективність виробництва. – К, 1979. – 181с.
1245154
  Сенченко В.І. Соціальне планування розвитку квиробничих колективів / В.І. Сенченко. – К., 1971. – 66с.
1245155
  Коваль А. Соціальне поняття права в правовій концепції С. Дністрянського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.163-169. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1245156
  Грегуль Г. Соціальне походження Віктора Петрова: невідомі сторінки
1245157
  Понипаляк А.В. Соціальне походження та юнацькі роки, становлення особистості останнього головнокомандувача УПА Василя Кука (1913–1934 рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 197-206. – ISBN 978-966-668-405-2
1245158
  Юревич М. Соціальне походження як один із основних чинників збереження рідної мови на прикладі польської говірки с. Красилівська Слобідка Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-74. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  За допомогою соціолінгвістичного дослідження автор показує. що соціальне походження може стати важливою причиною процесу збереження рідної мови та культури емігрантами. Ці висновки спираються й на твердження колег.
1245159
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2016-
Вип. № 1. – 2017. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245160
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : Юрайт, 2016-. – ISBN 978-966-2740-96-7
Вип. № 2. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245161
   Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 1 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245162
  Рабінович П. Соціальне право: деякі питання загальної теорії / П. Рабінович, О. Панкевич // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1245163
  Шатіло В. Соціальне призначення державної влади в умовах трансформації суспільства // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 57-62
1245164
  Молоткіна В. Соціальне призначення книжкової продукції УСРР у 20-ті рр. XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 26-31
1245165
  Линовицька О. Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 10-16. – ISSN 2078-1016


  Філософія освіти ХХ1 століття: пошук пріоритетів.
1245166
  Хижняк О.В. Соціальне призначення толерантності // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 41-55
1245167
  Довженко В.І. Соціальне проблеми становища сільської родини в умлвах розбудови незалежної України / В.І. Довженко. – Київ, 1998. – 152с.
1245168
  Косолапов В.В. Соціальне прогнозування / В.В. Косолапов. – Київ, 1971. – 48с.
1245169
  Роганова М.В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 1817-3764
1245170
  Роганова М.В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1817-3764
1245171
  Драгомирецька Н. Соціальне проектування як особлива форма побудови взаємодії суб"єктів державного управління з громадськістю / Н. Драгомирецька, А. Артеменко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 177-185.
1245172
  Коцур Н.І. Соціальне протистояння в Україні на початку 20-х років (на матеріалах преси) / Н.І. Коцур, В.П. Коцур, В.М. Солошенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 95-99. – (Історія ; Вип. 34)


  На основі матеріалів періодичної преси висвітлюється опір селян України встановленню радянської влади та її аграрній політиці на початку 20-х років.
1245173
  Гольцова О.Є. Соціальне регулювання: підходи до визначення та ракурси розуміння // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 98-102. – ISSN 1563-3349
1245174
  Бодров В.Г. Соціальне ринкове господарство / В.Г. Бодров, А.І. Кредисов, И.М. Леоненко. – Київ : Либідь, 1995. – 126 с. – ISBN 5-325-00620-7
1245175
  Тимчишин О.В. Соціальне розшарування традиційного суспільства кабардинців у контексті історії // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-966-1567-34-3
1245176
  Савка В.Є. Соціальне самопочуття єврейської громади сучасного Львова:спроба аналізу / В.Є. Савка, Л.Д. Климанська // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2306-3974
1245177
  Боровська Я.О. Соціальне самопочуття іналідів в Україні в контексті проблеми зайнятості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33.. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1245178
  Сапєлкіна О.В. Соціальне самопочуття українського населення як міра гідної праці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 12-21. – ISBN 966-614-021-7
1245179
  Репко І.П. Соціальне самопочуття як складова соціалізації студентської молоді / І.П. Репко, В.І. Одарченко, О.В. Ільченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 148-151. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  Зміст наукового дослідження розкриває значення поняття "соціалізація". У ході роботи детально проаналізовано літературні джерела з різних наук даного аспекту. У статті висвітлено специфіку та типові проблеми соціальної адаптації студентів на етапі ...
1245180
  Косаківська О.В. Соціальне самопочуття як чинник електоральної поведінки українських громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 179-186
1245181
  Горський В.С. Соціальне середовище та історико-філософський процес / В.С. Горський. – К., 1969. – 184с.
1245182
  Волинюк О.В. Соціальне середовище як основа формування правомірної поведінки особи // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 421-423. – ISSN 2524-017X
1245183
  Тупиця О.Л. Соціальне середовище як передумова зростання політичної активності профспілок (досвід російських досліджень) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 172-181
1245184
  Дорошенко Алла Борисівна Соціальне середовище як фактор формування особистості (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.11. / Дорошенко Алла Борисівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 146л. – Бібліогр.:л.130-146
1245185
  Дорошенко Алла Борисівна Соціальне середовище як фактор формування особистості (соціально-філософський аналіз) : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.01 / Дорошенко Алла Борисівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 18л.
1245186
   Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавленних батьківського піклування / Л.С. Волинець, Н.М. Комарова, Антонова-Турченко, І.Б. Іванова, І.В. Пєша; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-7530-06-Х
1245187
  Терновець О.М. Соціальне сиротство як соціально-педагогічна проблема // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 61-68. – ISSN 1817-3764


  У статті проаналізовано сучасний стан проблеми соціального сирітства; поняття "соціальне сирітство" розглянуто як певний стан дитинства, який характеризується тим, що діти при живих батьках, незалежно від офіційно визнаного статусу сім"ї живуть без ...
1245188
  Малес Л.В. Соціальне сприйняття конституйоване іншими // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1245189
  Красножон Н.Г. Соціальне становище вчителів загальноосвітньої школи України (1944-1953 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Історія ; Вип. 50)


  У статті висвітлюються деякі питання соціального становища вчителів загальноосвітньої школи України в післявоєнниі роки: житлово-побутові умови, заробітня плата, забезпечення продуктами харчування та промисловими товарами.
1245190
  Познанська К.В. Соціальне становище літніх людей та ставлення до старості в українському суспільстві очима молоді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 340-345. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1245191
  Коцур Н.І. Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коцур Н.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27л.
1245192
  Коцур Надія Іванівна Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Коцур Надія Іванівна; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 203 л. – Бібліогр.:л.189-203
1245193
  Коцур Н.І. Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПу (1921 - 1929 рр.) : Автореф. ... кандид. істор. наук: 07.00.01 / Коцур Н.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с. – Бібліогр.: 24 с.
1245194
  Соловйова Т.М. Соціальне становище найманих робітників Правобережжя у першій чверті XIX століття // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 11-15. – ISBN 978-966-581-772-1
1245195
  Трещова І. Соціальне становище переселенців у Криму (друга половина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості соціального становища переселенців у Криму в другій половині 1940-х – першій половині 1960-х рр. В статье рассмотрены особенности социального положения переселенцев в Крыму во второй половине 1940-х – первой половине ...
1245196
   Соціальне становище сільської жінки в Україні. – Київ, 1998. – 136с. – ISBN 966-95031-6-7
1245197
  Довженко В.І. Соціальне становище сільської жінкии в Україні / В.І. Довженко. – Київ, 1998. – 136с.
1245198
  Приймак В. Соціальне становище у східних федеральних землях Німеччини (1990-1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 344-346. – ISBN 978-966-171-783-0
1245199
   Соціальне становлення дитини у прийомній сім"ї: соціальний супровід : Навчально-методичний посібник. – Київ, 2000. – 127с. – ISBN 966-7902-03-Х
1245200
  Антоненко Т. Соціальне страхування-в інтересах громадян // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-9.
1245201
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М.Внукова, Н.В.Кузьминчук. – Київ : Кондор, 2006. – 352с. – ISBN 966-351-041-2
1245202
  Юрій С.І. Соціальне страхування : Підручник / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. – Київ : Кондор, 2006. – 464с. – ISBN 966-8251-52-0
1245203
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : кредитно-модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук ; МОН України ; Харківський нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 412с. – ISBN 978-966-364-789-0
1245204
  Безугла В.О. Соціальне страхування : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.О. Безугла, Д.М. Загірняк, Л.П. Шаповал. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-321. – ISBN 978-611-01-0134-9
1245205
  Березіна С.Б. Соціальне страхування : лаб. практикум : [посібник] / С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – Київ : Компринт, 2015. – 184, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7202-82-9
1245206
  Колосок А.М. Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено розвиток соціального страхування з позицій соціального діалогу, запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального страхування в Україні.
1245207
  Колосок Андрій Мирославович Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено розвиток соціального страхування з позицій соціального діалогу, запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального страхування в Україні.
1245208
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в правових доктринах // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 99-101. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1245209
  Зеленко Н. Соціальне страхування в системі соціального захисту населення України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 249-255. – ISSN 0201-758Х
1245210
  Головач Н.І. Соціальне страхування в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 174
1245211
  Швець П. Соціальне страхування в Україні: історія, практика, проблеми // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-36.
1245212
  Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку / М.І. Боднарук; МОіНУ; ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Микола Іванович. – Чернівці : Рута, 2002. – 247с. – ISBN 966-568-534-1
1245213
  Приказюк Н.В. Соціальне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Н.В. Приказюк, С.А. Шимків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 57-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1245214
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кучма Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1245215
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кучма Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 439 арк. – Бібліогр.: арк. 383-439
1245216
  Кравченко О.В. Соціальне страхування в Українській РСР / О.В. Кравченко. – К., 1965. – 88с.
1245217
  Трунова Г.А. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: тенденції розвитку правового регулювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 82-89. – ISSN 2311-4894
1245218
  Кучма О. Соціальне страхування громадян України на окупованих територіях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 318-320. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1245219
  Солдатенко Оксана Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності як один із видів медичного страхування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 85-90
1245220
   Соціальне страхування колгоспників. – К, 1975. – 109с.
1245221
  Єпішева А.О. Соціальне страхування у порівняльному аналізі положень про комісію профспілок із соціального страхування (50-ті - середина ХХ століття) // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 3/4. – С. 46-54
1245222
  Димніч О. Соціальне страхування у фінансовій системі країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено економічну сутність соціального страхування та його місце у фінансовій системі країни. This article deals with economic essence of social insurance and its place in the financial system of a country.
1245223
  Козоріз Г.Г. Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 70-77. – ISSN 1562-0905
1245224
  Березіна С.Б. Соціальне страхування як інструмент соціального ризик-менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 22-29. – ISSN 2306-6806
1245225
  Стожок Л.Г. Соціальне страхування як інструмент управління соціальними ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 35-39
1245226
  Боднарук М.І. Соціальне страхування як спосіб реалізації громадянами конституційного права на соціальний захист // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7096-97-8
1245227
  Луцький Р.П. Соціальне страхування, як форма здійснення соціального захисту державних службовців в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-121.
1245228
  Сільченко С.О. Соціальне страхування: реалії та перспективи правового регулювання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 78-86. – ISSN 0201-7245
1245229
  Бойчеко М. Соціальне та етичне самоконструювання інтелектуалів // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 90-103. – ISSN 0235-7941
1245230
  Кулешір М.М. Соціальне та індивідуальне в апокаліптичних романах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера: кофлікт і взаємодія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті аналізується взаємодія і конфлікт соціального й індивідуального в творах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера. Звернуто увагу на те, що людина є суспільна істота, носій певного соціального світогляду й поведінки, розглянуто небезпеки соціального ...
1245231
  Чепелюк О. Соціальне та кримінологічне призначення інститутів амністії та помилування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-75.
1245232
   Соціальне управління. – К, 1986. – 415с.
1245233
  Алексєєва О.А. Соціальне управління (менеджмент) як чинник модерності соціального інституту вищої освіти України / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 297-302. – ISBN 978-966-171-387-0
1245234
  Степаненко В.Ф. Соціальне управління і громадська активність. / В.Ф. Степаненко. – К., 1978. – 45с.
1245235
  Абаїмов А. Соціальне управління організаціями ЗМК: у пошуках ефективних критеріїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Визначено проблему пошуку ефективних критеріїв соціального управління організаціями засобів масових комунікацій в умовах сучасної медіаекономіки. Розглянуто різноманітні критерії та показники ефективного функціонування медіа-підприємств у контексті ...
1245236
  Буткевич Олег Григорович Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Буткевич О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.168-186
1245237
  Буткевич Олег Григорович Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу : Автореф. дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.03 / Буткевич О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1245238
  Титаренко Олексій Русланович Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Титаренко О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1245239
  Титаренко Олексій Русланович Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Титаренко О.Р.; МОіНУ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 200 л. – Бібліогр.: л. 186 - 200
1245240
  Дмитракова Н.Ю. Соціальне як складова когнітивної моделі діалогічного мовлення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 109-114. – Бібліогр.: Літ.: с. 114; 10 назв


  У статті робится спроба окреслити основні складові соціального компоненту діалогічного мовлення - когнеми (С. Московічі). На вербальному рівні когнеми представлені системою соціальних дейксисів. В статье делается попытка рассмотреть основные ...
1245241
   Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання. – Київ, 2003. – 92с. – ISBN 966-7902-40-4
1245242
  Гордей О.Д. Соціальний аспект бюджетної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 194-198. – ISSN 1993-6788
1245243
  Полуда В. Соціальний аспект військового полону в умовах Першої та Другої світових воєн // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 114-123
1245244
  Красота О. Соціальний аспект економічних явищ - майбутнє економічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто еволюцію предмету економічної теорії, наведено коротку характеристику її сучасного стану, доводиться значущість соціальних аспектів у дослідженні економічних явищ. В статье рассмотрено эволюцию предмета экономической теории, ...
1245245
  Тітомир Є.Г. Соціальний аспект змістовного навантаження містичного досвіду в традиції західного християнства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1245246
  Єськов О.Л. Соціальний аспект мотивації трудової діяльності / О.Л. Єськов, І.І. Смирнова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 184-186
1245247
  Бабічева О.С. Соціальний аспект проблеми нелегального постачання в Росії та Південно-Східній Україні в 1917 р. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 1728-3671
1245248
  Толок Є.В. Соціальний аспект регулювання рекламної діяльності на прикладі міжнародного досвіду // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 188-194. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
1245249
  Підгайна О. Соціальний аспект реструктуризації вугільної галузі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 77-83 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1245250
  Рудик В. Соціальний аспект реформування вітчизняної пенсійної системи в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 32-37 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-6912
1245251
  Омельченко Н. Соціальний аспект феномену урбанізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-89. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1245252
  Рябініна Л.М. Соціальний аспект цінності сучасних грошей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 17-19
1245253
  Катихін Є.О. Соціальний аудит в Україні: історичні тенденції, сучасний стан, виклики та необхідність розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 77-81. – Бібліогр.: 10 назв
1245254
  Дерій В. Соціальний аудит у контексті посилення вимог до корпоративної соціальної відповідальності / В. Дерій, С. Саченко, Л. Бабій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 17-26
1245255
  Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 409 л. – Бібліогр.: л. 362-409
1245256
  Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1245257
  Горбов В.В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Горбов Владислав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 214 арк. – Додатки: арк. 199-214. – Бібліогр.: арк. 174-198
1245258
  Горбов В.В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Горбов Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1245259
  Мазурик О.В. Соціальний аудит: стимули соціологічної концептуалізації національної моделі // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 148-151. – ISBN 978-966-171-387-0
1245260
  Мазурик О.В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні : монографія / О.В. Мазурик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. – 315, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-315. – ISBN 978-966-317-193-7
1245261
  Полозенко Д.В. Соціальний бюджет як основа розвитку економіки України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 59-63
1245262
  Приятельчук О.А. Соціальний вектор державного та корпоративного управління Швеції (з призми концепції КСВ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 66-68
1245263
  Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку = Social vector of economic development / В.І. Куценко ; під наук. ред. Б.М. Данилишина; НАНУ, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ : Наукова думка, 2010. – 736 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-1029-X
1245264
  Носуліч Т. Соціальний вектор кадрової політики в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 95-98
1245265
  Ткачук В. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 93-96. – Бібліогр.: 7 назв.
1245266
  Осецький В.Л. Соціальний вектор розвитку економіки знань / В.Л. Осецький, О.В. Красота // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 343-348. – ISSN 2312-7600


  Показано місце і роль знань у процесі побудови постіндустріального суспільства. Подано основні підходи становлення соціальної економіки на основі знань з боку представників сучасних теорій економіки знань.
1245267
  Куценко В.І. Соціальний вектор розвитку українського села: стан, проблеми та шляхи її подолання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 83-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1245268
  Магда Є.В. Соціальний вимір близькосхідного конфлікту в контексті глобалізації // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 102-107. – ISBN 978-966-171-154-8
1245269
  Гнибіденко І. Соціальний вимір в умовах глобалізації як засіб забезпечення соціального захисту та прав людини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 33-38
1245270
  Гукалова І.В. Соціальний вимір глобалізації : Суспільно-географічні дослідження / І.В. Гукалова, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-45 : Рис., табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1245271
  Ллебедєв І.В. Соціальний вимір європейської інтеграції і завдання для України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 133-136. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1245272
  Нахлік Є. Соціальний вимір пекла в "Енеїді" І. Котляревського: джерела та образна семантика


  У статті висвітлюються джерела ("Енеїда" Вергілія, "Енейда" М. Осипова, пам"ятки українського письменства) та оригінальність українізованого й осучасненого образу пекла в бурлескно-травестійній поемі "Енеїда" І. Котляревського, соціальний зміст ...
1245273
  Захарченко М.С. Соціальний вимір поняття "раціонального" (в контексті комунікативної філософії Юргена Габермаса) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 44-45
1245274
  Арнаутова Л.М. Соціальний вимір правового регулювання інформаційної політики щодо європейської інтеграції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 117
1245275
  Оніщенко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи : монографія / Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко ; відп. ред. Ю.С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-175 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-93-1
1245276
  Філіпенко Д.О. Соціальний вимір процесів становлення європейського інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 57-67
1245277
  Гаманюк В.А. Соціальний вимір сучасної жіночої прози Німеччини та його відтворення у перекладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 135-140. – (Серія "Філологічні науки")
1245278
  Логвинчук В.В. Соціальний вимір толерантності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 663-667. – ISSN 1563-3349
1245279
  Кальницька Ю.С. Соціальний вплив в інтерпретації українських книжників XVI - XVII століть / Ю.С. Кальницька, А.В. Сівоздрав // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2014. – Вип. 34 (37). – С. 34-44


  Представлено результати історико-психологічного аналізу української філософсько-публіцистичної спадщини XVI-XVII століть. Згадуються професори КУ - Наливайко Д.С., Радишевський Р.П.
1245280
  Деркач В.Л. Соціальний дарвінізм: ретроспекція в методологічній перспективі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 23-30
1245281
  Лукашенко Н.Г. Соціальний дейксис в іспанському Інтернет-дискурсі на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 185-195. – Бібліогр.: Літ.: с.195; 10 п.


  Вивчення соціального дейксису в іспанськом Інтернет-дискурсі. Изучение социальногоь дейксиса в испанском Интернет-дтскурсе. The article deals with the social deixis in Spanish Internet Discourse.
1245282
  Давиденко В.В. Соціальний діалог в системі механізму відтворення людського капіталу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 300-313. – ISBN 966-628-132-5
1245283
  Герасимов О. Соціальний діалог в Україні: практико-правове регулювання та перспективи розвитку / О. Герасимов, Ю. Рубченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1245284
  Пилипенко В. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні : монографія / Валерій Пилипенко, Гульбаршин Чепурко ; [відп. ред. Ю.О. Привалов] ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ІС НАН України. – Київ : Ліга Прес, 2017. – 182, [1] с. – Резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 171-180. – ISBN 978-617-397-160-4
1245285
  Зеленко О.О. Соціальний діалог та соціальний капітал, як базис економічного розвитку регіону // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 56-61. – ISSN 2221-8440
1245286
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 59-72. – ISBN 966-628-134-1
1245287
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 215-220. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми соціального партнерства. This article is about actual problems of social parthnership.
1245288
  Петроє Ольга Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 233-240.
1245289
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як передумова становлення соціальної злагоди і партнерства у громадянському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 146-160
1245290
  Цвих В.Ф. Соціальний діалог: основні підходи до визначення / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та основні ознаки діалогу як суспільного явища, показано, що діалог є особливим соціальним феноменом та розкрито основні підходи до розуміння його як функціональної характеристики суспільства. Йдеться також про соціальне ...
1245291
  Алфімов Д.В. Соціальний досвід учнів - запорука успішного виховання лідерських якостей школярів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 11-23. – ISSN 1817-3764
1245292
  Сурмін Ю.П. Соціальний експеримент. : Автореф... доктор соціолог.наук: 22.00.02 / Сурмін Ю.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 39л.
1245293
  Смагач О.І. Соціальний ефект бригадного підряду. / О.І. Смагач. – К., 1984. – 48с.
1245294
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1996
1245295
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1996
1245296
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1997
1245297
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1997
1245298
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1997
1245299
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1997
1245300
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1998
1245301
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1998
1245302
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1998
1245303
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1998
1245304
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 5. – 1998
1245305
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 6. – 1998
1245306
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 7. – 1998
1245307
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 8. – 1998
1245308
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
спецвип. – 1999
1245309
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1999
1245310
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1999
1245311
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1999
1245312
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1999
1245313
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 5. – 1999
1245314
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 6. – 1999
1245315
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 7. – 1999
1245316
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 8. – 1999
1245317
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2000
1245318
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2000
1245319
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2000
1245320
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2000
1245321
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2000
1245322
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2000
1245323
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2000
1245324
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2000
1245325
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2000
1245326
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2000
1245327
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2000
1245328
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2000
1245329
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2001
1245330
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1245331
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1245332
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001
1245333
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2001
1245334
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2001
1245335
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2001
1245336
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2001
1245337
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2001
1245338
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2001
1245339
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2001
1245340
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2001
1245341
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1245342
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1245343
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1245344
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1245345
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
1245346
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
1245347
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2002
1245348
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2002
1245349
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2002
1245350
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2002
1245351
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2002
1245352
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2002
1245353
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
1245354
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2003
1245355
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2003
1245356
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2003
1245357
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2003
1245358
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2003
1245359
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2003
1245360
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2003
1245361
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2003
1245362
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2003
1245363
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2003
1245364
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2003
1245365
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2004
1245366
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2004
1245367
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2004
1245368
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2004
1245369
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2004
1245370
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2004
1245371
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2004
1245372
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2004
1245373
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2004
1245374
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2004
1245375
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2004
1245376
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2004
1245377
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2005
1245378
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2005
1245379
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2005
1245380
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2005
1245381
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2005
1245382
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2005
1245383
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2005
1245384
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2005
1245385
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2005
1245386
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2005
1245387
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2005
1245388
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2005
1245389
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2006
1245390
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2006
1245391
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2006
1245392
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2006
1245393
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2006
1245394
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2006
1245395
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2006
1245396
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2006
1245397
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2006
1245398
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2006
1245399
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2006
1245400
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2006
1245401
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2007
1245402
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2007
1245403
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2007
1245404
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2007
1245405
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2007
1245406
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2007
1245407
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2007
1245408
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2007
1245409
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2007
1245410
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2007
1245411
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2007
1245412
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2007
1245413
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1. – 2008
1245414
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2. – 2008
1245415
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3. – 2008
1245416
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4. – 2008
1245417
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5. – 2008
1245418
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6. – 2008
1245419
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7. – 2008
1245420
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8. – 2008
1245421
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9. – 2008
1245422
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10. – 2008
1245423
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11. – 2008
1245424
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 12. – 2008
1245425
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1 (149). – 2009
1245426
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2 (150). – 2009
1245427
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3 (151). – 2009
1245428
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4 (152). – 2009
1245429
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5 (153). – 2009
1245430
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6 (154). – 2009
1245431
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7 (155). – 2009
1245432
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8 (156). – 2009
1245433
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9 (157). – 2009
1245434
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10 (158). – 2009
1245435
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11 (159). – 2009
1245436
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 12 (160). – 2009
1245437
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1 (162). – 2010
1245438
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2 (163). – 2010
1245439
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3 (164). – 2010
1245440
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4 (165). – 2010
1245441
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5 (166). – 2010
1245442
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6 (167). – 2010
1245443
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7 (168). – 2010
1245444
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8 (169). – 2010
1245445
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9 (170). – 2010
1245446
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10 (171). – 2010
1245447
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11 (172). – 2010
1245448
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (173). – 2010
1245449
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (175). – 2011
1245450
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (176). – 2011
1245451
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (177). – 2011
1245452
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (178). – 2011
1245453
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (179). – 2011
1245454
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (180). – 2011
1245455
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (181). – 2011
1245456
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (182). – 2011
1245457
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (183). – 2011
1245458
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (184). – 2011
1245459
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (185). – 2011
1245460
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 1 (186). – 2012
1245461
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (187). – 2012
1245462
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (188) березень. – 2012
1245463
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (189) квітень. – 2012
1245464
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (190). – 2012
1245465
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (191) червень. – 2012
1245466
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (192) липень. – 2012
1245467
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (193) серпень. – 2012
1245468
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (194) вересень. – 2012
1245469
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (195) жовтень. – 2012
1245470
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (196). – 2012
1245471
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (197) грудень. – 2012
1245472
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 1 (198). – 2013
1245473
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (199). – 2013
1245474
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (200). – 2013
1245475
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (201). – 2013
1245476
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (202). – 2013
1245477
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (203). – 2013
1245478
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (204). – 2013
1245479
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (204). – 2013
1245480
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (205). – 2013
1245481
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (206), жовтень. – 2013
1245482
   Соціальний захист : щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Видавництво "Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (207). – 2013
1245483
   Соціальний захист : щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Видавництво "Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (208). – 2013
1245484
  Зуб В. Соціальний захист бібліотечних працівників в умовах комп"ютеризації бібліотечних установ / В. Зуб, М. Дем"яненко, С. Семенченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 267-277. – ISSN 2224-9516
1245485
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-403-5
Вип. 11. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1245486
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал-альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-404-2
Вип. 12. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1245487
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-404-2
Вип. 12. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1245488
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-405-9
Вип. 13. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012 р. мали назву "Патріот України"
1245489
  Качан І. Соціальний захист військовослужбовців - один із основних напрямків правової роботи в збройних силах України // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14.
1245490
  Чімишенко С.М. Соціальний захист військовослужбовців : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-51 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1245491
  Шолудько Ю.О. Соціальний захист військовослужбовців за законодавством України / Ю.О. Шолудько, О.М. Потопахіна // Актуальні проблеми сучасного права : до 20-річчя екон.-прав. ф-ту Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : зб. наук. ст. студентів / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін ; [редкол.: В.В. Валах, О.М. Потопахіна, О.В. Толкаченко ; відп. ред. О.В. Толкаченко]. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 55-68. – ISBN 978-966-927-391-8
1245492
  Андрієнко О.О. Соціальний захист військовослужбовців як складова стимулювання військової служби / О.О. Андрієнко, О.Л. Ларіонова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 260
1245493
  Малюга Л.Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : монографія / Л.Ю. Малюга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2013. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-263 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-001-6
1245494
  Рудик В. Соціальний захист громадян: до питання про понятійно-термінологічний склад у теорії та законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-101
1245495
  Цалюк О. Соціальний захист державних службовців органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 149-152. – ISSN 0132-1331
1245496
  Лапка О. Соціальний захист деяких категорій державних службовців: визначення його поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-49. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0132-1331
1245497
   Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" : Державна доповідь"Про становище дітей в Україні (за підсумками 1999 року). – Київ, 2000. – 138с. – ISBN 966-95717-9-0
1245498
  Пеша І.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / І.В. Пеша; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ : Логос, 2000. – 86с. – Бібліогр.:с.82-86. – ISBN 966-581-159-2
1245499
  Волкова С. Соціальний захист дітей - актуальна проблема сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 42-46
1245500
  Волкова С. Соціальний захист дітей - інвалідів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.93-96
1245501
  Старченко І. Соціальний захист дітей війни // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 64-65. – ISSN 0132-1331
1245502
  Давиденко В. Соціальний захист за допомогою Інтернету // Соціальна політика і соціальна робота, 2001
1245503
  Юрчик Г. Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 34-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1245504
  Семеніхін І. Соціальний захист і контроль за його забезпеченням у Збройних Силах України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-14.
1245505
  Богданов С. Соціальний захист інвалідів : український та польський досвід / С. Богданов ; наук. ред. О. Палій ; Українська академія держ. управління при Президентові України, Центр досліджень адміністративної реформи. – Київ : Основи, 2002. – 93 с. – Бібліогр.: с. 79-81. – (Актуальні проблеми державної політики). – ISBN 966-500-018-7


  Ця книжка висвітлює становище інвалідів в Україні та Польщі з погляду законодавчого забезпечення їхнього соціального захисту й практичного стану речей у цій справі
1245506
  Заволока Л.О. Соціальний захист малозабезпечених сімей: проблеми та способи їх вирішення / Л.О. Заволока, Н.М. Ткаченко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 25-29. – (Економічні науки)
1245507
  Бараник З.П. Соціальний захист молоді на ринку праці: статистичний аспект / З.П. Бараник, Ю.В. Іриневич // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 125-131
1245508
  Льовочкін С. Соціальний захист населення в контексті фінансової політики // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 87-92
1245509
  Борецька Наталия Петрівна Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... док. економ. наук:08.01.01 / Борецька Н.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 35 с.
1245510
  Борецька Наталія Петрівна Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки : Дис...доктора економ.наук: 08.01.01 / Борецька Наталія Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 443л. + Додатки: л.405-443. – Бібліогр.л.377-405
1245511
  Папієв М. Соціальний захист населення в умовах фінансово-економічної кризи в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-13
1245512
  Руженський М.М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України : монографія / М.М. Руженський ; Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 317, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 300-317. – ISBN 978-617-649-019-7
1245513
  Байлема Т. Соціальний захист населення Поділля у 1918–1920 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 78-83


  У статті йдеться про види соціальної допомоги урядових структур та місцевої влади населенню Поділля за доби Директорії. В статье исследуются виды социальной помощи со стороны правительства и органов местной власти населению Подолья в 1918 - 1920 гг.
1245514
  Колосок А. Соціальний захист населення регіону як шлях до забезпечення його соціальної безпеки / А. Колосок, Н. Коленда // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 67-73. – ISSN 2411-4014
1245515
  Огінська А.Ю. Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації: теоретико-концептуальний зріз // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 131-136. – ISSN 2306-6806
1245516
   Соціальний захист населення України : статистичний збірник. – Київ, 2007. – 122с.
1245517
  Воротін В.Є. Соціальний захист населення як об"єкт державного регулювання та управління в Україні / В.Є. Воротін, Р.Є. Демчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 14-21
1245518
  Воротін В.Є. Соціальний захист населення як об"єкт державного управління в конкурентоспроможній економіці України / В.Є. Воротін, Р.Є. Р.Є. Демчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 120-126
1245519
  Шаварина М. Соціальний захист населення: реалії та перспективи / М. Шаварина, Н. Шаманська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 34-43. – ISSN 1818-5754
1245520
  Гнибіденко І.Ф. Соціальний захист населення: сподівання та реалії // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 94-97. – ISBN 978-617-649-034-0
1245521
  Костенко І.В. Соціальний захист науковців як юридична проблема // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 159-162. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
1245522
  Бесчастний В.М. Соціальний захист персоналу - запорука успіху реформування міліції України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 77-84
1245523
  Васильченко Світлана Соціальний захист постраждалих від надзвичайних ситуацій / Васильченко Світлана, Ф.Ф. Мінін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 35-36
1245524
  Постригань Т. Соціальний захист працівників в період неплатоспроможності роботодавця // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 83-88.
1245525
  Звонар В.П. Соціальний захист працівників в Україні у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 113-122. – ISSN 2072-9480
1245526
  Болюбах В.В. Соціальний захист працівників на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 154-157. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1245527
  Оверковський Б Соціальний захист працівників як елемент соціальної відповідальності бізнесу / Б Оверковський, М // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 66-69. – ISBN 966-614-021-7
1245528
  Пузирний В. Соціальний захист працюючих інвалідів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 1. – С. 21-23.
1245529
  Бурлака О.С. Соціальний захист сім"ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні: теоретико-правові проблеми : монографія / О.С. Бурлака. – Харків : В справі, 2016. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-74-74-88-2
1245530
  Бориченко К.В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України : монографія / К.В. Бориченко ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 299, [3] с. – Бібліогр.: с. 267-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-914-0


  У пр. № 1700228 напис: Науковій бібліотеці з повагою від автора. Підпис.
1245531
  Бондарчук К.П. Соціальний захист та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1245532
  Олійник Ю.І. Соціальний захист та принципи субсидіарності - погляд націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-966-668-405-2
1245533
  Федорова А.Л. Соціальний захист та соціальна згуртованість як один з напрямів розвитку Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 198-209.
1245534
  Федорова А.Л. Соціальний захист та соціальна згуртованість як один із напрямів розвитку Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 198-209.
1245535
   Соціальний захист та соціальне забезпечення населення // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 126-172. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1245536
  Чанишева А. Соціальний захист у разі неповної зайнятості: стандарти Європейського Союзу та законодавство України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 40-46. – ISSN 1026-9932
1245537
  Коваленко Н.В. Соціальний захист учасників антитерористичної операції: основні завдання // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 50-52
1245538
  Нещерет О. Соціальний захист учасників війни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 23. – ISSN 1992-9277
1245539
  Погорєлова С. Соціальний захист як головний критерій соціальної держави // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-23.
1245540
  Панасюк О. Соціальний захист як наслідок правової регламентаії сучасного типу суспільної взаємодії в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 154-155. – ISSN 0132-1331
1245541
  Клименко О.В. Соціальний захист: історія виникнення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 148-156. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
1245542
  Санченко С.П. Соціальний захист: політологічний вимір життєвих реалій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 223-230
1245543
  Бортник В.А. Соціальний зв"язок суспільних відносин, які є об"єктом злочинів проти честі та гідності особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 125-129
1245544
  Бортник В.А. Соціальний зв"язок суспільних відносин, які є обєктом злочинів проти честі та гідності особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 96-101
1245545
  Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Бібліогр.: л. 173-188
1245546
  Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1245547
  Михальов В.П. Соціальний зміст розвитку мистецтва. / В.П. Михальов. – Київ, 1981. – 48с.
1245548
  Ільницька Л.В. Соціальний зміст теорії постіндустріального суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 166-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Розглянуто різні аспекти соціального змісту теорії постіндустріального суспільства.
1245549
  Юзьков Л.П. Соціальний і державно-правовий аспекти управління / Л.П. Юзьков. – К., 1972. – 48с.
1245550
  Філоненко М.В. Соціальний ідеал - реальний і уявний / М.В. Філоненко. – Київ : Політвидав України, 1981. – 134 с.
1245551
  Кравченко Н.В. Соціальний імператив інноваційного процесу: мікроекономічний аспект / Н.В. Кравченко, Т.М. Ковальчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 139-145. – ISSN 2222-4459
1245552
  Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг : соціо- і психотехніки управління великими масами людей / Георгій Почепцов. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. – (Академія майбутнього). – ISBN 978-966-542-443-7
1245553
  Холод О. Соціальний інжиніринг і соціальні комунікації: порівняльний аналіз // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 202-207


  Автор пропонує результати порівняльного аналізу значень термінів «соціальний інжиніринг» та «соціальні комунікації», що дозволяє констатувати великий ступінь спільності і концептуальні розбіжності між ними. Автор предлагает результаты сравнительного ...
1245554
  Вігірінський А. Соціальний інспектор: благодійник чи інквізитор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 7


  Необізнаність і, що гірше, небажання пересічних українців розбиратися в тих чи інших явищах і процесах, які відбуваються у державі сьогодні, і зокрема стосовно соціальної сфери, часто породжує для них негативні та несподівані наслідки, що нерідко ...
1245555
  Гао Вейчжень Соціальний інститут глобальної освіти у дискурсі планетарного розвитку // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 180-190. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
1245556
  Капченко Р.Л. Соціальний інститут освіти у постіндустріальній Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 24-27
1245557
  Литовченко І.В. Соціальний інститут у контексті соціальної системи: теоретико-методологічні основи дослідження // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 16-19
1245558
  Харченко С.В. Соціальний інтелект та особистість: особливості взаємозв"язків // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 5 : Психологія. – С. 78-85
1245559
  Харченко С.В. Соціальний інтелект у професійній діяльності суб"єкта // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 153-158. – ISSN 1727-1584
1245560
  Гузій Д.М. Соціальний інтелект як передумова формування інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 119-121
1245561
  Шендеровський К.С. Соціальний календар як інструмент інституалізації соціальних комунікацій // Наш соціальний календар : збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей / КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій ; [упор., ред. К.С. Шендеровський]. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – С. 7-16
1245562
  Котюк І. Соціальний капітал - це головний результат олімпіади з права, що пройшла в Запоріжжі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Результати командних та індивідуальних змагань ВНЗ України. В олімпіаді взяли участь студенти КНУ імені Тараса Шевченка: О.П. Доценко та Ю.К. Челебій-Кравченко.
1245563
  Фукуяма Ф. Соціальний капітал // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 88-100
1245564
  Щербін В.К. Соціальний капітал білоруської науки і механізми його нарощування // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 98-114. – ISSN 0374-3896
1245565
  Гончаренко Н.А. Соціальний капітал в дискурсі гуманітарних наук // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 11-14
1245566
  Бойко М.М. Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність, види, типи та форми прояву // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 176-181
1245567
  Саратова Ю.М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Додатки: л. 199-204. – Бібліогр.: л. 178-198
1245568
  Саратова Ю.М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1245569
  Демків О.Б. Соціальний капітал в умовах державного монополізму: до методології соіологічного дослідження // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 55-61. – ISSN 2306-3974
1245570
  Романенко О.О. Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності / О.О. Романенко, О.Г. Яворська // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 26-31. – ISSN 2306-6806
1245571
  Дороніна М.С. Соціальний капітал виробничої організації : монографія / Дороніна М.С., Нечепуренко А.І. ; [за заг. ред. Дороніної М.С.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232 с. + Додатки: с. 159-230. – Бібліогр.: с. 145-158. – ISBN 978-966-676-629-1
1245572
  Гордієнко Н.М. Соціальний капітал вихованців інтернатних навчальних закладів України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 1. – C. 46-55. – ISSN 2077-1800
1245573
  Сиченко О.О. Соціальний капітал і соціальний прибуток у визначенні ефективності державної соціальної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1245574
  Левчук Н.М. Соціальний капітал та здоров”я населення в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 47-56. – ISSN 2072-9480
1245575
  Демків О. Соціальний капітал та ренто орієнтовані соціальні мережі в умовах державного монополізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-34. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає перспективи і шляхи адаптації теорії соціального капіталу до умов сучасного українського суспільства. Особливості українського суспільства, які впливають на процес генерації соціального капіталу, розкриваються з використанням понять ...
1245576
  Романенко Н.О. Соціальний капітал у соціологічному вимірі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 116-117
1245577
  Грицаєнко М.І. Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 58-64. – ISSN 2221-1055
1245578
  Радіонова І.Ф. Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери / І.Ф. Радіонова, Н.О. Ткаченко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1245579
  Демків О. Соціальний капітал українського суспільства: сильні та слабкі капіталогенерувальні структури // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 3-21. – ISSN 1563-3713
1245580
  Коломієць Г.М. Соціальний капітал як актуальний чинник антикризового розвитку господарської системи / Г.М. Коломієць, Е.І. Алієва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 19-23. – ISSN 2222-4459
1245581
  Єрмакова О.А. Соціальний капітал як важливий фактор економічного розвитку України та її регіонів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 88-96. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1245582
  Гончаренко Н. Соціальний капітал як метафора у соціальній структурі суспільства (спільноти) // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 158-159
1245583
  Дмитренко Г.А. Соціальний капітал як підгрунтя позитивних трансформаційних процесів в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 100-110. – ISSN 2072-9480
1245584
  Гірман О. Соціальний капітал як ресурс регіонального розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 62-69. – ISSN 2414-4436
1245585
  Алоян А. Соціальний капітал як фактор розвитку конкурентного середовища // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 32-34
1245586
  Захарченко О.В. Соціальний капітал як чинник взаємодії громадянського суспільства та місцевого самоврядування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1245587
  Костюченко Т.С. Соціальний капітал як чинник входження до студентської колегії НаУКМА / Т.С. Костюченко, М.М. Розискул // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки
1245588
  Бойко М.М. Соціальний капітал як чинник конкурентоспроможності підприємств сфери послуг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 486-495


  У статті досліджуються проблеми впливу соціального капіталу на формування конкурентних переваг підприємств, які працюють в сфері послуг. Визначено структуру та механізм впливу системи соціальних взаємозв"язків, результатом діяльності якої є зростання ...
1245589
  Щур А.В. Соціальний капітал як чинник становлення громадянського суспільства // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 23-25. – ISSN 0868-8117
1245590
  Гончаренко Н.А. Соціальний капітал: концептуальна невизначенність у соціально-філософському дискурсі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 63-68. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються основні теоретичні підходи щодо визначення змісту соціального капіталу, досліджується його взаємозв"язок з іншими формами капіталу - фізичним, людським, культурним, інтелектуальним, інформаційним і т.д.
1245591
  Головко Л.С. Соціальний капітал: сутність та проблеми розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1245592
  Буркинський Б.В. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 67-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1245593
  Грішнова О. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв"язок з іншими формами капіталу / О. Грішнова, Н. Полив"яна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 19-24
1245594
   Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н.О. Сімченко та ін. ; відп. ред. О.О. Охріменко] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 411, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-610-8
1245595
  Діденко Л.В. Соціальний капітал: філософсько–економічні візії / Л.В. Діденко, Кондрашова–Діденко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 237-241. – ISSN 2076-1554
1245596
  Колодій Іван Соціальний клас, політична культура та освіта як джерела лівих політичних орієнтацій в Україні, Польщі, Росії та Нідерландах: попередній порівняльний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-73. – ISSN 1563-3713
1245597
  Пастушенко О.С. Соціальний компонент в аксіологічній оцінці новогрецьких абстрактних іменників // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 57-60
1245598
  Піпченко Н.О. Соціальний конструкт міжнародних відносин та зовнішньополітичної діяльності // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 56-81. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1245599
  Дєдуш О. Соціальний конструктивізм і джерела сепаратистської ідентичності на українському Донбасі // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 142-152. – ISBN 978-966-02-7872-1
1245600
  Дєдуш О. Соціальний конструктивізм сепаратистської ідентичності на українському Донбасі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 85-90. – ISSN 0130-6936
1245601
  Онищенко В. Соціальний контекст Євроінтеграційної стратегії України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-74. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1811-3141
1245602
  Семенова А. Соціальний контекст психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади в аспекті інтегральної теорії лідерства / А. Семенова, Л. Зуєва // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2616-3241


  "Обгрунтовано, що судова реформа, яка послідовно відбувається в Україні, потребує удосконалення не тільки нормативно-процесуальної діяльності, але й врахування психолого-педагогічних закономірностей у сфері судочинства, системи суддівської освіти. ...
1245603
  Козак Т. Соціальний контекст регіональної політики у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 104-110. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1245604
  Зуєва Л.Є. Соціальний контекст як концептуальна ідея дослідження суддівської доброчесності // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 190-192. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
1245605
  Кузьменко М.О. Соціальний контроль інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 294-295. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1245606
  Мазурик О.В. Соціальний контроль: базові перспективи концептуалізації соціального аудиту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 169-177. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
1245607
  Іщенко Олена Миколаївна Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв"язання : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Іщенко Олена Миколаївна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: 169 - 183
1245608
  Іщенко Олена Миколаївна Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв"язання : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 09.00.03 / Іщенко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1245609
  Бойко А.К. Соціальний конфлікт як "своєрідна клітина соціального буття" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1245610
  Леонов Б. Соціальний конфлікт як основна причина тероризму // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 69-71


  Висвітлюються особливості соціальних конфліктів та їх роль у причинному комплексі тероризму.
1245611
  Іщенко О.М. Соціальний конфлікт: полісемантичність поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1245612
  Запара С.І. Соціальний конфлікт: порівняльно-правові аспекти // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С.
1245613
  Тенькова Л.В. Соціальний конформізм як феномен соціокультурного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 29-39
1245614
  Пустовалов С.Ж. Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор"я / С.Ж. Пустовалов ; Київський Національний Університет Культури і Мистецтв ; Кафедра музеєзнавства ; Т-во археології та антропології. – Київ : Шлях, 2005. – 412с. : іл. – ISBN 966-650-151-1
1245615
  Гриньов Г.В. Соціальний ліфт у формуванні постіндустріального типу виробництва // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 34-35. – ISBN 978-966-188-219-4
1245616
  Коваліско Н. Соціальний ліфт як чинник структурування сучасного українського суспільства // Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1/2 (вип. 11/12). – C. 59-64. – ISSN 2077-5105
1245617
  Розя Ю.Ю. Соціальний макрострес як можливий чинник захворюваності: до постановки проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 103-107. – ISSN 2077-1800
1245618
  Акімов Дмитро Соціальний маркетинг : предмет і основні типи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.186-203. – ISSN 1563-3713
1245619
  Головко А. Соціальний маркетинг в Україні: генеза та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 76-77. – бібліогр. в кінці ст.


  Ресурси реального впливу на споживача стають все більш вичерпаними і за таких умов значення соціального маркетингу для компанії складно перебільшити.
1245620
  Полторак В.А. Соціальний маркетинг та регулювання соціальних проблем у кризовому суспільстві / В.А. Полторак, Д.І. Акімов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 260-266. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1245621
  Головко А. Соціальний маркетинг як каталізатор розв"язання проблем суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 198-199
1245622
  Головко А.Я. Соціальний маркетинг як каталізатор розв"язання проблем суспільства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 28-32
1245623
  Головко А. Соціальний маркетинг: актуальність та світовий досвід застосування // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 54-55
1245624
  Полторак В.А. Соціальний маркетинг: сучасні проблеми розвитку та застосування в освітній, медичній, культурній, територіальній, доброчинній, ідеологічній сферах українського суспільства // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 97-106. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "У статті проаналізовано важливу й актуальну проблему застосування соціального маркетингу для регулювання соціальних процесів у демократичному, ринковому суспільстві. Розглядається особлива його роль в умовах соціально-політичної, ...
1245625
  Бойчук М. Соціальний медіа маркетинг в діяльності бібліотек // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 143-146
1245626
  Грищенко О.Ф. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства / О.Ф. Грищенко, А.Д. Нєшева // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 86-98. – ISSN 2218-4511


  У статті досліджено існуючі підходи до трактування сутності поняття «соціальний медіа маркетинг». Досліджено основні тенденції використання соціального медіа маркетингу як складової маркетингової стратегії підприємства. Визначено роль та функції ...
1245627
  Надвинична Т. Соціальний менеджмент: перспектива технологізації // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 114-121. – ISSN 1810-2131
1245628
  Андрух Анна Соціальний механізм сприяння здоров"ю в умовах медичного страхування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 106-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1245629
  Ковалів Ю.І. Соціальний міф і художні реалії в романі "Прапороносці" О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 176-182. – ISBN 978-966-551-315-5
1245630
  Ставнича О. Соціальний міф у літературознавчому вимірі: термінологічний аспект
1245631
  Желновач А.О. Соціальний міф у п"єсі "Морітурі" Івана Багряного // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 137-143. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1245632
  Бондаренко Ю. Соціальний міф як об"єкт соціологічного аналізу: теоретичний аспект // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 32-37. – ISSN 2306-3974
1245633
  Маркіна Н.В. Соціальний найм житла за новими правилами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 71-75. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1245634
  Костенко О. Соціальний натуралізм - актуальна ідеологія для нової України (запрошення до ідеологічної дискусії) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 24-26
1245635
  Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип натуралістичної юриспруденції // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 71-86. – ISBN 978-966-349-240-7
1245636
  Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 98-106. – ISSN 1818-992Х
1245637
  Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено потреби стейкхолдерів у використанні соціальної звітності. Наведено порівняльну характеристику міжнародних стандартів ведення соціального обліку та підготовки нефінансової звітності. Виокремлено принципи якості соціальної звітності. ...
1245638
  Лепський М. Соціальний опір: проблема індиферентності і протидії // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.66-74. – ISSN 1609-5499
1245639
  Юрчишин І.І. Соціальний орієнтир у контексті інтеграційного вибору України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 208-212. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1245640
  Баранник Л. Соціальний пакет як атрибут сучасного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність соціального пакету, досвід його використання у зарубіжних компаніях, а також місце в українському підприємництві. Ключові слова: соціальний захист, працююче населення, соціальний пакет, працівник, роботодавець. The essence of a ...
1245641
  Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-12.
1245642
  Юрков М. Соціальний пакет як різновид соціальної діяльності підприємства: правові аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 0132-1331
1245643
  Литвинко А.С. Соціальний портрет академіка М. М. Боголюбова та його вплив на формування наукової фізичної спільноти в Україні // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 117-129


  Стаття присвячена життєвому та творчому шляху академіка М.М. Боголюбова, який стояв біля витоків формування ряду сучасних природничо-наукових напрямів і був видатною постаттю в історії математики та фізики. У 1936 до 1949 рр. М.М. Боголюбов був ...
1245644
  Драч О.О. Соціальний портрет вчителя початкової школи в українських губерніях Російської імперії (1861-1917рр.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 45-49. – (Серія "Історичні науки")
1245645
  Вигівська О. Соціальний портрет жінки-солдатки Волині кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 7-12
1245646
  Франко В.Г. Соціальний портрет молодого радянського робітника 70-х років / В.Г. Франко. – К., 1979. – 46с.
1245647
  Ісіченко С.В. Соціальний портрет православного духівництва Донбасу 1945-1964 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 1728-3671
1245648
  Казьмирчук М.Г. Соціальний портрет священників Київської губернії у XIX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 7-16. – ISBN 978-966-171-277-4
1245649
  Кичак О. Соціальний портрет сучасного закарпатського мігранта // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 136-150
1245650
  Яковчук А. Соціальний портрет української молоді 90-х років XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-966-171-893-6
1245651
  Ємцева Е.Г. Соціальний портрет учнівської молоді в контексті трудової соціалізації // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 1817-3764
1245652
  Мариніч І. Соціальний порядок у контексті реформування державного устрою в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – C. 37-48. – ISSN 2409-1103
1245653
  Шинкаренко О.В. Соціальний порядок як "регулятивна ідея" соціально-культурного проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються синергетичні ідеї в соціальних та моральних науках. This article is about synergetic ideas in social and moral sciences.
1245654
  Ступак А.П. Соціальний порядок як необхідна умова стабільності суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 109-114. – ISSN 1563-3349
1245655
  Панкова Л.І. Соціальний потенціал в системі пріоритетів людського розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Панкова Л.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1245656
  Петрушина Т. Соціальний потенціал економічного розвитку українського суспільства // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – C. 24-46. – ISBN 978-966-02-7294-1
1245657
  Петрушина Т. Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4, жовтень - грудень. – С. 66-93. – ISSN 1563-3713
1245658
  Петрушина Т.О. Соціальний потенціал розвитку сектору нанотехнологій в Україні / Т.О. Петрушина, Н.В. Толстих // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 26-37. – ISSN 1681-116Х
1245659
  Оніщенко Н.М. Соціальний потенціал сучасної гендерної політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 18-25
1245660
  Савка В.Є. Соціальний потенціал сучасної сільської сім"ї: Проблеми фомування та реалізації : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.03 / Савка В. Є.; МО Укр. ДУ "Львіська політехніка". – К., 1996. – 24л.
1245661
  Бобух І. Соціальний потенціал як новітня складова національного багатства : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 68-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1810-3944
1245662
  Власова Т.Р. Соціальний потенціал: сутність та зміст // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 8-15. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1245663
  Марченко А.М. Соціальний престиж суб"єктів влади в українському суспільстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 75-83. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1245664
  Марчук Л.І. Соціальний прогрес сели і його буржуазні фальсифікатори / Л.І. Марчук. – К., 1988. – 48с.
1245665
  Гошовський М.М. Соціальний прогрес у сучасному світі / М.М. Гошовський, І.Т. Кучерявий. – К, 1991. – 31с.
1245666
  Скворець В.О. Соціальний прогрес як суспільствознавча проблема // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 123-133. – ISSN 2072-1692
1245667
  Земський Ю.С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 21-40. – ISSN 0130-5247
1245668
  Васильєва М.О. Соціальний проект як старт професійної кар"єри соціального педагога // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 39-42. – (Педагогічні науки)


  У статті представлено проблему використання соціального проекту як засобу вирішення професійних задач у діяльності соціального педагога. Підкреслено, що соціальний проект є основою національної соціальної політики, але соціальний педагог не звжди ...
1245669
  Петренко-Лисак Соціальний простір держави в контексті глокалізації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 91-93. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
1245670
  Петренко-Лисак Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі : навч. посібник / Петренко-Лисак Алла Олександрівна. – Київ : VADEX, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 373-392. – ISBN 978-966-97253-5-6
1245671
  Чернявська Л.В. Соціальний простір як чинник моделювання ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 42-44
1245672
  Швець Н. Соціальний протест як ознака демократичного світогляду персонажів художньої прози Панаса Мирного // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 71-74. – ISBN 966-7653-03-5
1245673
   Соціальний ресурс формування інноваційної економіки в контексті сталого розвику : монографія / [Куценко В.І. та ін.] ; за наук. ред. В.І. Куценко ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-432-141-6
1245674
  Кучма О.Л. Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 265-269. – ISSN 1563-3349


  У статті характеризуються поняття "соціальний ризик" та "соціальний випадок", досліджуються відмінності понять та наводяться висновки щодо їх застосування у разі визначення права особи на соціальне забезпечення.
1245675
  Яковлєва Ю.К. Соціальний розвиток Донецької області: суспільно-географічний аспект : монографія / Ю.К. Яковлєва ; (під наук. ред. Л.М. Нємець) ; М-во науки і освіти України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-285-069-7
1245676
  Ковальова А.Д. Соціальний розвиток Мексики в умовах інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 25-31
1245677
  Кокорська Ольга Іванівна Соціальний розвиток міст Донбасу (друга половина 20-х 30-ті роки ХХ століття) : Дис... канд.іст.наук: 07.00.02 / Кокорська Ольга Іванівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1995. – 179л. – Бібліогр.:л.157-179
1245678
  Кокорська О.І. Соціальний розвиток міст Донбасу. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Кокорська О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 20л.
1245679
  Сотнікова О.В. Соціальний розвиток приміських територій: стратегія та механізм реалізації // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 74-80
1245680
  Гафурова О.В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання : монографія / О.В. Гафурова ; [відп. ред. Єрмоленко В.М.]. – Київ : Ірідіум, 2014. – 478, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-478 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96868-9-3
1245681
  Олійник Я.Б. Соціальний розвиток села і територій сільського типу : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; Національна акад. наук України; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 128с.
1245682
  Прокопа І.В. Соціальний розвиток села як складова аграрної політики // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 24-26.
1245683
  Булах Т.М. Соціальний розвиток сільських територій: світовий та вітчизняний досвід // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 95-98. – ISSN 2221-1055
1245684
  Куценко В.І. Соціальний розвиток у контексті людиноцентриської економічної парадигми / В.І. Куценко, О.В. Гаращук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 96-101
1245685
  Грішнова О. Соціальний розвиток у стратегії безкризового економічного зростання України / О. Грішнова, М. Романюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 218-222. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1245686
  Акімова Л.М. Соціальний розвиток України та ії економічні складові / Л.М. Акімова, О.О. Акімов // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 73-76
1245687
  Яхно Т.П. Соціальний розвиток України у відображенні сучасного стану споживчого ринку / Т.П. Яхно, Т.О. Гусаковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 201-206. – ISSN 2222-4459
1245688
   Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С.І. Бандур, Т.А. Заяць, В.І. Куценко, В.Т. Зінич, Т.М. та ін. Качала; Бандур С.І. [та ін.] ; під ред. Б.М. Данилишина ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – [2-ге вид., доповнене і переробл.]. – Черкаси : Брама - Україна, 2006. – 620 с. – Бібліогр.: с. 605-615. – ISBN 966-8756-48-7
1245689
  Ластовський В. Соціальний розвиток українського села у місцевому вимірі : Валерій Ластовський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 127. – ISBN 978-966-581-930-1


  Рец.: Казьмирчук Г., Казьмирчук М. Роде наш красний: Село Кальник. - Кн. 1. Документи й дослідження з історії села (кінець XVIII - на початку XX ст.). - Київ : Логос, 2006. - 118 с.; Казьмирчук Г. Село Кальник: поступ до промислового суспільства ...
1245690
  Булах Т.М. Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села / Т.М. Булах, К.В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 225-228
1245691
  Колісник О.В. Соціальний самоідентифікаційний параметр в контексті американської філософії другої половини XX сторіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 8-17
1245692
  Кравченко І. Соціальний склад ісландського єпископату (друга половина XI - початок XIII століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 151-156. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціальний та майновий склад ісландського єпископату у другій половині XI - на початку XIII ст. The present article considers the beginnings of the bishops" careers in Iceland from the second part of the eleventh to the beginning of the ...
1245693
  Шевченко Л.В. Соціальний склад студентів Київського університету в період першої революційної ситуації в Росії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 79-84. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В данной статье на основе ранее неопубликованых архивных данных анализируется социальный состав студентов Киевского университета в период первой революционной ситуации в России. Подчеркивается, что изменения в социальном составе студенчества отражали ...
1245694
  Ячменіхін К. Соціальний статус військового поселенця російської армії за часів Олександра I // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 19-24. – (Історичні науки ; № 8)
1245695
  Древецька Н.Р. Соціальний статус жінки в біблійних текстах // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 236-238
1245696
  Грушева Т.В. Соціальний статус жінки в радянській Україні у 20-30-ті рр. XX ст. / Т.В. Грушева, А.Р. Рябчевська, А.С. Сєдєнкова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 119-123. – ISSN 2076-8982
1245697
  Цимбалюк С.І. Соціальний статус і роль культури в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості процесу модернізації культури сучасного суспільства. Визначено модернізаційний потенціал культури як фактора адаптації до соціальних змін. Конкретизовано основні адаптаційні стратегії розвитку культури постмодерного ...
1245698
  Шиян Оксана Миколаївна Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні : Дис...канд.соціолог.наук: 22.00.04 / Шиян Оксана Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 165л. + Додатки: л. 165. – Бібліогр.: л.155-164
1245699
  Шиян О.М. Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Шиян Оксана Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1245700
  Фудорова О.М. Соціальний статус особистості: аналіз класичних та сучасних теорій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 193-200. – ISSN 1729-7036
1245701
  Горпинченко І. Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються праці, присвячені еволюції соціального статусу православного духовенства в Україні другої половини ХІХ ст., зокрема, його правового становища, рівня духовної освіти і матеріального забезпечення. In the article there are analyzed ...
1245702
  Бондаренко І.О. Соціальний статус професії та його вплив на розвиток вузькоспеціальних напрямів бібліотечної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 246-253. – ISBN 966-7352-66-8


  Йдеться про соціальний статус бібліотечної професії в суспільстві та чинники, що впливають на формування негативного іміджу бібліотекаря. Акцентується увага на визнаній у всьому світі необхідності спеціальної підготовки хранителів документних фондів, ...
1245703
  Чичук А.П. Соціальний статус учителів у Сполучених Штатах Америки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 155. – С. 69-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1245704
  Андрущенко В. Соціальний статус учителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016


  Аналізується соціальний статус учителя у провідних країнах європейського простору, здійснюється порівняння його основних показників в Україні та Європі. Визначаються риси освітнього лідера XXI століття.
1245705
  Харченко О.В. Соціальний статус як поняття соціальної філософії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 91-96. – (Серія "Філософія")
1245706
  Невідома Я. Соціальний статус: сутність, структура та чинники детермінації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-59. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змісту поняття соціального статусу. Описані підходи до розуміння соціального статусу. Висвітлені теоретичні джерела, що стосуються структури та функцій означеного феномену. Наведені детермінанти прояву та розвитку соціального ...
1245707
  Крижанівська О.П. Соціальний супровід в роботі соціальних служб ВНЗ України: завдання та технології / О.П. Крижанівська, І.С. Попова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 92-96. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
1245708
  Вознюк П.Ф. Соціальний та інституційний аспекти громадянського консенсусу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1245709
  Мартинова Л.Б. Соціальний та людський капітал у забезпеченні людського розвитку в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 213-219. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1245710
  Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв"язки і взаємообумовленість // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
1245711
  Крижанівський В.М. Соціальний та професійний портрет викладачів історії Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.) . // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 245-249. – ISSN 2218-4805
1245712
  Петрова О.М. Соціальний та художній зміст проекту "Жлобарт" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 61-65. – ISSN 1996-5931


  У статті подано аналіз художньо-культурологічного проекту «Жлобарт». Розглянуто твори українських митців проекту в контексті традицій сміхової культури та постмодерністської художньої концепції в межах маргінального дискурсу.
1245713
  Романенко К. Соціальний та юридичний аспекти змісту права на освіту в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-62
1245714
  Бевзенко Л. Соціальний успіх та засоби його досягнення: українські реалії // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 293-308. – ISBN 978-966-02-7294-1
1245715
  Шишко О.Г. Соціальний фактор в діяльності одеського комітету РСДРП(б) (березень-червень 1917 року) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 165-177. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1245716
  Крючкова П.Г. Соціальний фактор і авторитарний дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 109-113. – ISBN 966-581-295-5
1245717
  Вавак Т. Соціальний фінансовий аудит у вищих навчальних закладах // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 11 (1). – С. 3-10. – ISSN 2306-0050


  Основна мета статті - показати місце і роль соціального аудиту фінансів як джерела знань про причини та наслідки управління якістю у виші.
1245718
  Марченко Н. Соціальний чинник розвитку німецької мови : історія і сучасний стан


  Розглядається вплив соціального чинника на історичний розвиток німецької мови. Зміни, які відбуваються у мові чинниками розвитку суспільства. Водночас діалекти німецької мови, які все частіше використовуються у процесі спілкування, демонструють риси ...
1245719
   Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи : Збірник законодавчих актів та нормативних документів 1991-1998 роки. – Видання офіційне. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 1998. – 616 с. – (Правова допомога населенню)
1245720
  Крижанівська В. Соціальний, політичний та інтелектуальний контекст формування М.Ф. Александри як історика // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 16-24
1245721
  Гавриленко І. Соціальні ( історичні ) рухи в контексті соціологічних підходів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.54-63
1245722
  Комар Є.Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Комар Євгеній Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 213 арк. – Додатки: арк. 208-213. – Бібліогр.: арк. 183-207
1245723
  Футенко О.І. Соціальні аспекти бюджетного дефіциту України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 331-340. – ISSN 2308-1988
1245724
  Кудласевич О.М. Соціальні аспекти в науковому доробку представників вітчизняної економічної науки (друга половина XIX - початок XX ст.) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 78-90. – ISSN 1681-116Х
1245725
  Круцевич Т.Ю. Соціальні аспекти відносин української молоді та спортсменів спеціальних Олімпіад / Т.Ю. Круцевич, І.О. Когут, С.П. Применко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 5-10. – ISSN 2220-7481


  Мета дослідження - підвищення рівня соціальної адаптації атлетів спеціальних Олімпіад на підставі визначення особливостей ставлення до них студентської молоді України. Використано матеріали досліджень, проведених у Медичному коледжі ім. Гаврося, ...
1245726
  Осетрова О.О. Соціальні аспекти геронтологічної проблематики в сучасному українському суспільстві // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 11-16. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
1245727
  Перевязка Г.О. Соціальні аспекти грошової культури сучасності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – с. 113-116. – ISSN 2077-1800
1245728
  Обметко О.М. Соціальні аспекти діяльності земств в Україні (1864-1894 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 95-97. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлюються соціальні аспекти діяльності земств в Україні в другій половині XIX ст.
1245729
  Богачев Р. Соціальні аспекти діяльності промислово-фінансових груп в економіці України // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.244-247. – ISBN 966-654-085-1
1245730
  Лазарович М.В. Соціальні аспекти діяльності українських січових стрільців серед населення України під час Першої світової війни // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 164-174. – ISBN 978-966-668-405-2
1245731
  Бондарчук Т.Г. Соціальні аспекти економічної безпеки держави / Т.Г. Бондарчук, І.С. Бондарчук // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 2. – С. 76-86. – ISSN 2522-9273
1245732
  Дахнова О.Є. Соціальні аспекти економічної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 245-252


  Досліджено теоретико-методологічні засади економічної безпеки держави та розроблена схема категорії "економічна безпека".
1245733
  Клименко І.В. Соціальні аспекти електронного врядування : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 64-66. – Бібліогр.: 29 назв
1245734
  Цимбалюк Н.М. Соціальні аспекти культурної політики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 215-222. – ISBN 978-966-452-035-2
1245735
  Ніколенко А.Г. Соціальні аспекти мовлення : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; А.Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 256с. – ISBN 966-8407-07-5
1245736
  Бутко М.П. Соціальні аспекти модернізації регіонального розвитку в умовах інтеграції ринку освітянських послуг : монографія / М.П. Бутко, М.І. Мурашко, С.О. Назарко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2013. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-226. – ISBN 978-966-2646-44-3
1245737
   Соціальні аспекти переходу до ринкової економіки : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 1999. – 56с. – ISBN 966-594-114-3
1245738
   Соціальні аспекти податкової політики : монографія / [Іванов Ю.Б. та ін. ; за заг. ред. Іванова Ю.Б.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 302, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 274-290. – ISBN 978-966-676-452-5
1245739
  Деревінський В.Ф. Соціальні аспекти політики енергозбереження // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 113-120. – ISBN 978-966-668-405-2
1245740
  Романюк О.П. Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання: платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів. Частина I. Платоспроможність споживачів послуг централізованого опалення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1245741
  Бойчук І.В. Соціальні аспекти регулювання економічної безпеки держави / І.В. Бойчук, М.В. Вінічук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – C. 12-28. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1245742
  Садовий М.М. Соціальні аспекти реструктурувати витрат підприємств / М.М. Садовий, І.В. Тинний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 44)


  Висвітлюються питання скорочення та реорганізації надлишкових об"єктів соціальної інфраструктури, легалізації прихованого безробіття, аналізується необхідність реформування систем ціноутворення та нарахування витрат підприємствами України.
1245743
  Садєков А. Соціальні аспекти розвитку корпоративного управління в Україні / А. Садєков, Т. Косова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 88-93. – Бібліогр.: с. 88-89. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено системний підхід до характеристики процесів впровадження стандартів соціальної відповідальності в Україні на основі принципів Глобального договору ООН. Досліджено історію питання, визначено передумови та інфраструктуру втілення положень ...
1245744
  Зянько В.В. Соціальні аспекти стратегії управління інноваційною діяльністю // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 117-123
1245745
  Булавіна Н.М. Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик / Н.М. Булавіна, І.Я. Пилипенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 280-287
1245746
  Васильєв Олександр Соціальні аспекти сучасного праволславного чернечого аскетизму // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-37
1245747
  Гук І. Соціальні аспекти українського антропонімікону 16 - 18 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 47-52. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
1245748
  Пивовар С.Ф. Соціальні аспекти української державності середини XVII ст. у радянській історіографії // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 84-88. – ISBN 978-966-171-414-3


  У статті аналізуються особливості дослідження та висвітлення радянськими ученими соціальних аспектів української державності середини XVII ст. крізь призму впливу партійно-державної ідеології на історіографічний процес в УРСР упродовж 1930-1980-х рр.
1245749
  Тропіна В. Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики / В. Тропіна, О. Гонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні засади податкового регулювання соціального розвитку суспільства. Запропоновано напрями підвищення ефективності податкової політки як засобу реалізації соціальної функції держави у контексті стратегічних орієнтирів ...
1245750
  Марченко Г.В. Соціальні аспекти функціонування вищої освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У пропонованій статті автор розкриває соціальні аспекти функціонування системи вищої освіти в одній з провідних країн світу – Сполучених Штатах Америки, акцентуючи увагу на тих особливостях, які становлять специфіку американської вищої школи, і які ...
1245751
  Кізлова А. Соціальні взаємодії братії при гробниці св. прп. Феодосія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври (кінець XVIII – початок ХХ ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 78-10. – (Серія "Історія" ; вип. 40). – ISSN 2312-2595
1245752
  Добровольська Л.М. Соціальні видатки бюджету України // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 13-18
1245753
  Ривак О. Соціальні видатки бюджету як джерело розвитку людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 34 назв.
1245754
  Смирнов І.Г. Соціальні виклики глобалізації: український контекст // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 61-70


  Розкрито сутність соціальних товарів та соціальних проблем в умовах глобалізації світового господарства. Охарактеризовано основні соціальні проблеми сучасності, зокрема, проблему соціального захисту населення (пенсійна реформа), проблеми бідності та ...
1245755
  Пугач А.В. Соціальні виклики рекламної діяльності в суспільстві споживання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пугач Анастасія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1245756
  Сірий Є. Соціальні виміри взаємовідносин бізнесу та суспільства в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 240-246


  Досліджується теоретичний та практично-прикладний аспект соціальної відповідальності підприємництва як характер його соціальної ролі і її особливості, система відносин, заснованих на комплексі зобов’язань перед суспільством і державою. Исследуется ...
1245757
  Ланговой В.О. Соціальні виміри корпоративних моделей реалізації принципів сталого розвитку в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
1245758
   Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
Вип. 4 (15). – 2012. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245759
   Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
Вип. 6 (17). – 2014. – 416 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1245760
  Калініна С.П. Соціальні виміри трансформації міжнародних економічних відносин: трудоресурсний аспект / С.П. Калініна, Л.П. Давидюк // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 97-105. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1245761
  Прудов Ю. Соціальні виплати та пільги в українському законодавстві // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-54
1245762
  Яфінович Е.Б. Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 180-186
1245763
  Горин В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 69-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1818-5754
1245764
  Горенко О.М. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи та політична практика : монографія / Олег Горенко; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2007. – 376с. – ISBN 966-02-2722-1
1245765
  Суховершко Г.В. Соціальні горизонти села / Г.В. Суховершко. – К, 1983. – 103с.
1245766
  Тимошенко В.І. Соціальні детермінанти агресії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 14-17. – ISSN 1563-3349
1245767
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.188-201
1245768
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1245769
  Липовська Н. Соціальні детермінанти управління митної службою // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 112-123
1245770
  Чудовська-Кандиба Ірина Соціальні дискурси реклами: теоретичний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Реклама не додає нам жодних чеснот і не відзначається особливою новизною, несе на собі тавро примітивності, простоти й тривіальності, але водночас діє.
1245771
  Чудовська-Кандиба Ірина Соціальні дискурси реклами: теоретичний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Реклама не додає нам жодних чеснот і не відзначається особливою новизною, несе на собі тавро примітивності, простоти й тривіальності, але водночас діє.
1245772
  Вигівська О. Соціальні долі солдатських дітей-кантоністів на Волині першої половини XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 17-22
1245773
  Тропіна В.Б. Соціальні домінанти фіскальної політики України в умовах глобалізації / В.Б. Тропіна, Г.Л. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фактори, що обумовлені глобалізаційними процесами і які суттєво впливають на характер та динаміку національного соціального розвитку. Проаналізовано роль і значення фіскальної політики держави у формуванні системи соціальної безпеки особи та ...
1245774
  Кузнєцова Т.В. Соціальні заходи міжнародних ІТ-компаній на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 33-39. – Бібліогр. на 10 пунктів
1245775
  Петренко-Лисак Соціальні зміни доби високих технологій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 296-297
1245776
  Коцур В.П. Соціальні зміни і политчині процеси в України в 1920-30-х рр. : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.06 / Коцур В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 38л.
1245777
  Коцур Віктор Петрович Соціальні зміни і політичні процесси в Україні 1930-1930-х років : історіографія : Дис... канд. іст.наук: 07.00.06 / Коцур Віктор Петрович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 475л. – Бібліогр.:л.394-475
1245778
  Войтко В.І. Соціальні і психологічні аспекти науково-технічної революції / В.І. Войтко. – Київ, 1976. – 158с.
1245779
  Корчовий Д.А. Соціальні і філософські корені маоїзму / Д.А. Корчовий. – Київ, 1969. – 48с.
1245780
  Краснодемська І.Й. Соціальні ідеї в творчості Ярослава Стецька // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 153-159. – ISBN 978-966-668-405-2
1245781
  Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції в соціальний капітал / Г.І. Грицаєнко, М.І. Грицаєнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 188-194. – ISSN 2222-4459
1245782
  Герасименко Г.В. Соціальні інвестиції в Україні: роль міжнародних донорських організацій // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 136-146. – ISSN 2072-9480
1245783
  Римар І.А. Соціальні інвестиції як форма соціальної відповідальності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 165-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1245784
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2000. – 240 с.
1245785
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 230с.
1245786
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 242с.
1245787
   Соціальні індикатори рівня життя населення : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [за ред. Н.С. Власенко ; відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 240 с.
1245788
  Бакуменко О. Соціальні ініціативи Київської організації НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 5


  Співдоповідь відповідального секретаря КО НСПУ Олександра Бакуменка на щорічних зборах київських письменників.
1245789
  Бородіна О. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 68-77. – ISSN 0131-775Х
1245790
  Пашков В. Соціальні інновації у галузі здоров"я в контексті правового регулювання інноваційної діяльності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 138-147. – ISSN 1993-0909
1245791
  Грішнова О.А. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні / О.А. Грішнова, Г.Ю. Міщук // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 167-178. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
1245792
  Тарасенко В. Соціальні інтереси та псевдоінтереси // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-178. – ISSN 1563-3713
1245793
  Дробуш І.В. Соціальні інтереси територіальних громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 50-57. – ISSN 2306-9082
1245794
  Бевзенко Л. Соціальні інтереси: об"єкт і суб"єкт дослідження в контексті актуальної соціокультурної ситуації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 3-22. – ISSN 1563-3713
1245795
  Готько О. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя / О. Готько, О. Чайковська, Н. Наливайко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 94-98. – ISSN 2308-4634
1245796
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 201, [210] л. – Додаток: л. [202-210]. – Бібліогр.: л. 178-201
1245797
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : автореф. дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій: 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1245798
  Вахула Б.Я. Соціальні інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 311-319. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто сучасний інформаційний феномен – соціальні інтернет-мережі та проаналізовано їхнє місце в загальній структурі соціальних мереж. Визначено соціально значущі функції соціальних інтернет-мереж, розглянуто їхню специфіку з урахуванням ...
1245799
  Губанова О.В. Соціальні й біопсихологічні чинники як детермінанти згвалтувань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 160-167. – ISSN 0201-7245
1245800
  Лавринович О.А. Соціальні й духовно-культурні наслідки комерціалізації вищої освіти в Україні // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 196-202. – ISSN 2413-0966


  У процесі комерціалізації вищої освіти, поряд із розвитком ринку освітніх послуг, повинна забезпечуватися їх якість, доступінсть для зацікавленої й обдарованої молоді, реальна відповідальність всіх агентів ринку і, головне, відновлення і трансляція ...
1245801
  Кобута С.Й. Соціальні й морально-етичні аспекти участі українських адвокатів у політичних процесах над членами ОУН у 1930-х роках // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 142-152. – ISBN 978-966-668-405-2
1245802
  Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Марія Михайлівна Телеки;КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1245803
  Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.01- українська мова / Телеки М.М.; МОНУ; Кам"янець-Подільський держ. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2006. – 208 л. – Бібліогр.: л. 180-208
1245804
  Пипич О. Соціальні кола в дослідженнях соціальних мереж (тлумачення поняття та перспективи його застосування) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 127-147. – ISSN 1563-3713
1245805
  Пипич О.А. Соціальні кола як "уявні спільноти" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 36-43
1245806
  Пилипенко Р.Є. Соціальні компоненти в понятійному полі авторитету у сучасних німецьких організаційних культурах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 253-259. – ISBN 966-638-08406
1245807
  Верезомська І.Г. Соціальні комунікації в готельно-ресторанній справ / І.Г. Верезомська, О.М. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 66-71. – ISSN 2409-9805
1245808
  Чернуха Н. Соціальні комунікації в інтелектуальному просторі: відповідь на виклики сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  У статті розглянуто соціальні комунікації в інтелектуальному просторі. Подано інформацію про гуманітарну освіту в сучасному суспільстві, виокремлено домінанти її успішного функціонування відповідно до викликів сьогодення. Акцентовано увагу на ...
1245809
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 171-175


  У статті йдеться про концептуальні підходи до соціальних комунікацій у сучасних наукових дослідженнях. Соціальні комунікації мають широкий спектр функцій, які забезпечують життєдіяльність сучасних соціальних систем. Узагальнено основні принципи та ...
1245810
  Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т журналістики, Каф. мови засобів масової комунікації. – Львів, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 222-241. – Бібліогр.: л. 193-221
1245811
  Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1245812
  Почепцов Г.Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-26. – ISBN 978-966-2141-69-9
1245813
  Виходець О.М. Соціальні комунікації персоналу як чинники мотивації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 164-172


  Розглядаються окремі проблеми мотивації в системі соціальних комунікацій та визначаються ознаки кількісного оцінювання гуманітарних чинників.
1245814
  Жабинець О. Соціальні комунікації та корпоративна соціальна відповідальність підприємств агрохолдингового типу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 23-26
1245815
  Кір"янова О.Л. Соціальні комунікації у системі "автор-видавець-читач" засобами трендових медіа-інновацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 119-124. – ISSN 2077-7264


  "Обгрунтовано вплив дигіталізації на учасників соціальних комунікацій в системі «автор-видавець-читач», охарактеризовано використання трендових медіа-інновацій у видавничій справі: від кроссмедійності та візуалізації контенту до користувацького ...
1245816
  Холод О. Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі "Соціальні комунікації" // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 286-293. – ISBN 978-617-7009-07-7


  Стаття присвячена аналізу поняття "соціальні комунікації" в межах понятійно-категоріального апарату наукової галузі "соціальні комунікації". Автор визначає як семантику зазначеного терміна, так і суть його поняття, а також визначає основи методології ...
1245817
   Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / [Ільганаєва В. та ін. ; наук. ред. О.М. Холод] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 362, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. у змісті. - Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8299-26-2
1245818
  Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз : [навч. посібник] / Олександр Холод ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Львів : ПАІС, 2011. – 285, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Соціальні комунікації: соціо- та психологічний аналіз. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-1585-67-5
1245819
  Баршацька Г.Ю. Соціальні контексти становища маргіналів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 75-78. – ISSN 2077-1800
1245820
  Жабін А. Соціальні медіа в бібліотеках США / Андрій Жабін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Розглянуто типологію соціальних медіа, історію впровадження і сучасний стан у бібліотеках США. З"ясовано типи взаємодії книгозбірень у соціальних медіа. Наведено результат дослідження присутності найбільших бібліотек США у соціальних медіа. ...
1245821
  Струнгар В. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 219-229. – ISSN 2224-9516
1245822
  Байдарова О. Соціальні медіа у соціальній роботі з молоддю зі слуховими порушеннями / О. Байдарова, Д. Лаврент"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-44. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження можливостей використання соціальних медіа у соціальній роботі з молоддю з особливими потребами. Проаналізовано специфіку різних видів соціальних медіа в контексті можливостей їхнього використання у практиці соціальної ...
1245823
  Іванчук К.В. Соціальні медіа як ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C.16-23


  У статті розглядається конвергенція інтернет-ЗМІ із соціальним и мережами. Формується нова медіасистема, у якій взаємодіють професійна та соціальна журналістика, а нові інтерактивні канали розповсюдження новин - соціальні мережі - дозволяють подолати ...
1245824
  Шваб М.А. Соціальні медіа як інструмент позиціонування діяльності молодіжних неурядових організацій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 86-90. – ISSN 2077-1800
1245825
  Піпченко Н.О. Соціальні медіа як інструментарій зовнішньої політики Європейського Союзу // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 462-488. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1245826
  Сафонова Т.А. Соціальні медіа: нові канали бібліотечної комунікації // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 77-81


  Досліджуються нові можливості соціальних медіа для просування бібліотек у віртуальному середовищі.
1245827
  Піпченко Н.О. Соціальні медійні платформи як інструмент мережевої війни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 172-176


  У статті описано перспективи впливу нових засобів масової інформації на стабільність політичних систем. Автор пропонує комплексно розглянути роль нових медіа як інструменту зовнішньої та внутрішньої комунікації, тому що блоги, Twitter, Facebook, You ...
1245828
  Мироненко В.В. Соціальні мережі в діяльності PR-фахівця // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 71-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано сутність понять «соціальні медіа», «соціальні мережі», «цифровий PR» у площині досліджуваної проблеми. Здійснено аналіз останніх досліджень та публікацій щодо дослідження використання соціальних медіа та соціальних інтернет-мереж, ...
1245829
  Компанцева Л.Ф. Соціальні мережі в когнитивно-прагматичному вимірі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-75. – ISSN 0027-2833
1245830
  Шутяк Л. Соціальні мережі в теорії і практиці викладання журналістикознавчих дисциплін // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 296-301. – (Серія "Журналістика" ; вип. 43). – ISSN 2078-7324
1245831
  Гранчак Т.Ю. Соціальні мережі візуального контенту як інноваційний інструмент розкриття бібліотечних фондів: досвід національних бібліотек // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 32-38
1245832
  Дубняк К.В. Соціальні мережі Інтернет як засіб обміну інформацією // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 122-126. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1245833
  Парфенюк І.М. Соціальні мережі інтернету як засіб комунікації політичного лідера (на прикладі соцмереж Президента України) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-65. – ISSN 2409-9805
1245834
  Решмеділова О.М. Соціальні мережі та блогінг як інструменти інтернет-комунікації в сучасному суспільно-політичному житті України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 130-132
1245835
  Зорба Н.Ф. Соціальні мережі та Євромайдан у розрізі експертного дослідження // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / редкол.: Євтух В.Б., Андрущенко Т.В., Бех В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 38-51. – ISSN 2307-4825
1245836
  Федів В. Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі / В. Федів, А. Єгоренков, Л. Шинкура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 72-76. – ISSN 2078-1016
1245837
  Піпченко Н.О. Соціальні мережі як інструмент зовнішньополітичної комунікації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.75-80. – Бібліогр. в кінці ст.
1245838
  Петровська І.П. Соціальні мережі як інструмент пошуку персоналу фірми / І.П. Петровська, К.С. Шевченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 115-121. – ISSN 2310-5534
1245839
  Абдулхаіров А.З. Соціальні мережі як інструмент просування кримського туристського продукту та готельно-ресторанних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 3-6. – Бібліогр.: 15 назв
1245840
  Курбан О. Соціальні мережі як інструмент у галузі PR / Олександр Курбан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто сучасний рівень розвитку технологій Web 2.0. Визначено роль та місце соціальних медіа в роботі PR-фахівців. Систематизовано інструменти сучасного SMM-менеджера.
1245841
  Грицяк Д.І. Соціальні мережі як сучасний канал пропаганди / Д.І. Грицяк, Т.Ю. Богиня // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 184-194. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1245842
  Довгань О.Д. Соціальні мережі як чинник впливу на інформаційну безпеку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 25-31
1245843
  Малєєва Н.С. Соціальні мережі як чинник розвитку кіберадикції // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – С. 23-26
1245844
  Смолянюк О.В. Соціальні мережі: значення для маркетингової діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 91-93 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1245845
  Іваненко В.В. Соціальні метаморфози непівської доби на теренах Південної України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 86-97. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1245846
  Шалаєва Катерина Володимирівна Соціальні механізми формування стилів життя в контексті феміністичної парадигми : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / КНУТШ; Шалаєва К.В. – Київ, 2005. – 175л. – Бібліогр.: л.162-175
1245847
  Шалаєва Катерина Володимирівна Соціальні механізми формування стилів життя в контесті феміністичної парадигми : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Шалаєва К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1245848
  Гура В.К. Соціальні міфи сіонізму: про реальну ізраїльську дійсність / В.К. Гура. – Київ, 1982. – 97 с.
1245849
  Тодорова С.М. Соціальні мотиви в історії розвитку екзистенціалізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.246-252. – ISSN 1728-3671
1245850
  Заваріка Г.М. Соціальні наслідки конфлікту в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 161-169. – ISSN 2308-135X
1245851
  Лукашук Я. Соціальні наслідки мусульманскої міграції до ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 450-456
1245852
  Ні Вей Юнь Соціальні наслідки реформування систем освіти КНР та України : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Ні Вей Юнь; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 3 назви
1245853
   Соціальні наслідки Чорнобиля: час відродження / НАН України, Ін-т соціол., Центр соц. експертиз ; [за ред. Ю. Саєнка, Н. Ходорівської]. – Київ : [б. в.], 2011. – 244 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2022-30-8
1245854
  Шахрайчук І.А. Соціальні настрої населення Дніпропетровська в період нацистської окупації міста (1941-1943 рр.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 202-222. – ISSN 2409-3661


  Досліджено основні аспекти впливу окупаційної влади на соціальні настрої різних верств населення та моделювання політики «виживання» у екстримальних умовах воєнного лихоліття.
1245855
  Крижановська О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20-50-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-142. – ISSN 0130-5247
1245856
  Кістяківський Б. Соціальні науки і право // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 839-895. – ISBN 978-966-8865-81-7
1245857
  Новікова О.Ф. Соціальні небезпеки та їх наслідки в умовах збройного конфлікту на Сході України / О.Ф. Новікова, О.Г. Сидорчук // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – С. 149-161. – ISSN 2415-7732
1245858
  Бабенко С.С. Соціальні нерівності у міжнародному вимірі соціології: дебати та результати досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена опису сучасного стану світової дискусії щодо соціальних нерівностей за результатами аналізу ключових докладів та публікацій, представлених в межах XVII Світового конгресу Міжнародної соціологічної асоціації "Соціологія у русі". ...
1245859
  Слободянюк А.В. Соціальні норми та цінності як невід"ємні характеристики категорії влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-7. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Статтю присвячено проблемі аналізу змісту категорії "влади" та виявленню її механізмів, форм та історичних ознак. Розглядається проблема полі функціональності влади, яка ускладнює однозначність змістовного категоріального визначення даного поняття в ...
1245860
  Позняк С. Соціальні норми, довіра і громадянська взаємодія // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 83-88. – ISSN 1810-2131
1245861
  Білогуб Соціальні орієнтири науки / Білогуб, ВД. – Київ, 1989. – 180с.
1245862
   Соціальні орієнтири, запити та інтереси кримськотатарської молоді : Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження. – Київ, 2002. – 159с. – ISBN 966-7902-35-8
1245863
  Бович М Ю. Соціальні особливості процесу культурної взаємодії "Захід-Схід" на теренах українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто масовий процес глобалізації світу, характерною рисою якого є "американізація", вплив цього феномена на культурну дифузію у процесі міжкультурних взаємин.
1245864
  Гаженко О.П. Соціальні очікування старшокласників та їх батьків від системи вищої освіти // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 23-25
1245865
  Птахів Семен Соціальні перевезення: український шлях // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1245866
  Кривець Є.В. Соціальні передбачення і соціальне планування. / Є.В. Кривець. – К., 1978. – 116с.
1245867
  Крисенко Д.С. Соціальні передумови "консервативного повороту" у США межі 1970-х - 1980-х років // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 118-121. – ISSN 2076-1554
1245868
  Стрельбицький М.П. Соціальні передумови (юридичні факти) інформаційного тероризму та кіберзлочинів / М.П. Стрельбицький, С.Л. Саржан // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 217-226
1245869
  Онищенко В.П. Соціальні передумови економічного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 19-37 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
1245870
  Бойко Л.М. Соціальні передумови євроінтеграції України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 156-160
1245871
  Чорний Віталий Сергійович Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України : Дис... канд. філос. наук : 09.00.03 / Чорний Віталий Сергійович ; Київ. військовий гуманіт. ін-т. – Київ, 1998. – 185 л. – Бібліогр.: л. 167-185
1245872
  Чорний В.С. Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Чорний В.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л .
1245873
  Турлова Ю. Соціальні передумови криміналізації браконьєрства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 250-257. – ISSN 0132-1331
1245874
  Шулдан Л.О. Соціальні передумови проектування акустично-рекреаційних осередків великого міста / Л.О. Шулдан, А.Ю. Штендера // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 321-325. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
1245875
  Рахманов О. Соціальні передумови та способи створення капіталу великих власників України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С, 51-68. – ISSN 1563-3713
1245876
  Хромець О.Л. Соціальні передумови явища політичного маніпулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У даній статті встановлюються історичні передумови виникнення феномену маніпулювання свідомістю. Виокремлюються основні умови й механізми маніпуляції свідомістю в політичному процесі. Вказується на загрозу втрати ідентичності людини під дією ...
1245877
   Соціальні перетворення у радянському селі. – Київ : Наукова думка, 1976. – 233 с.
1245878
  Матерняк Д. Соціальні питання в політиці партії "Право і справедливість" після 2015 року // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 179-183. – ISBN 978-966-668-405-2
1245879
  Губський С.І. Соціальні питання в творчій спадщині ідеолога і діяча ОУН Д. Мирона ("Максима Орлика") // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 75-83. – ISBN 978-966-668-405-2
1245880
  Скатерщиков В.К. Соціальні питання сучасного мистецтва. / В.К. Скатерщиков. – К., 1973. – 190с.
1245881
  Казанська О.О. Соціальні послуги як об"єкт управління органів місцевого самоврядування / О.О. Казанська, В.П. Пархоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 85-88. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1245882
  Чужиков В. Соціальні потоки у глобальному економічному середовищі: освітній аспект : соціально-економічний розвиток / В. Чужиков, К. Нужненко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 14-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1245883
  Поплужний В.Л. Соціальні почуття радянської людини. / В.Л. Поплужний. – К, 1980. – 178с.
1245884
  Длугопольська Т. Соціальні права в контексті забезпечення соціальної безпеки громадян // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 63-68. – ISSN 2524-0129
1245885
   Соціальні права громадян в умовах формування України як соціальної і правової держави : державне управління / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 94-96. – Бібліогр.: 8 назв
1245886
  Савенко М. Соціальні права і свободи людини і громадянина та їх захист у конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-90
1245887
  Верланов С. Соціальні права людини і громадянина у практиці Конституційного суду України: межі захисту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 108-113. – ISSN 0132-1331
1245888
  Строган Соціальні права людини та громадянина як невід"ємний елемент побудови правової держави і громадянського суспільтва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 137-140.
1245889
  Пазенок А.С. Соціальні права людини та соціальна держава // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.202-208. – ISSN 1563-3349
1245890
  Максимов С.І. Соціальні права людини: до проблеми обгрунтування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 398-406. – ISSN 0201-7245
1245891
  Волкова О.М. Соціальні права особи: поняття, сутність, особливості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 39-43
1245892
  Баліч Н. Соціальні правтики та їхня роль у сучасому суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 69-79. – ISSN 1563-3713
1245893
   Соціальні практики в глобальному вимірі / НАНУ ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; Попов Б.В., Нельга О.В., Фадєєв В.Б., Багінський В.В., Носова Г.Ю. ; [ відп. ред. Б.В. Попов ]. – Київ, 2009. – 292 с. – ISBN 978-966-02-5104-5
1245894
  Гончарова О.О. Соціальні практики маніпуляції свідомістю молоді // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 51-56. – ISSN 2072-1692
1245895
  Засадний Б.А. Соціальні принципи в управліні підприємницькою діяльністю // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 148-154. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  В сучасних умовах здійснення підприємницької діяльності одночасно з досягненням високих економічних результатів важливого значення набуває забезпечення соціального ефекту, що сприяє підвищенню рівня соціального забезпечення суспільства. Тому ...
1245896
  Шибко Олександр Соціальні принципи, закони і норми як система соціальної відповідальностіС.117-121 // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.117-121. – ISSN 1728-9343
1245897
  Кучко О.Є. Соціальні причини та наслідки деанонімізіції в Інтернеті // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 287-288
1245898
  Садова У.Я. Соціальні пріоритети регіональної політики України у ретроспективах наукової спадщини М.І. Долішнього // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 13-17. – ISSN 1562-0905
1245899
   Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 19-20 вересня 2000 р.): Наукові доповіді. – Київ. – ISBN 966-02-1919-9
Т.1. – 2000. – 553с.
1245900
   Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 19-20 вересня 2000 р.): Наукові доповіді. – Київ. – ISBN 966-02-1919-9
Т.2. – 2000. – 598с.
1245901
   Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, щляхи забезпечення. – Київ, 2001. – 261с. – ISBN 966-02-2041-3
1245902
  Ривак О. Соціальні пріоритети розвитку економіки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-23.
1245903
  Сіденко С. Соціальні пріоритети розвитку нових членів Євросоюзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 73-80. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1245904
  Богуш Л.Г. Соціальні пріоритети сталого розвитку України: критерії формування, політика реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 34-39. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1245905
  Надибська О.Я. Соціальні пріоритети України в глобалізаційному просторі : монографія / Оксана Надибська ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Астропринт, 2017. – 245, [3] с. – Бібліогр.: с. 208-245 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-323-9
1245906
  Лютий І. Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період / І. Лютий, Д. Осецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-33. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено комплексне дослідження соціальних пріоритетів фіскальної політики в Україні. Розглянуто ефективність інструментів фіскальної політики в системі державного регулювання соціальних процесів у суспільстві. Визначено роль бюджетного ...
1245907
  Тропіна В.Б. Соціальні пріоритети фіскальної політики держави у контексті економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми державного регулювання економічного зростання як необхідної передумови розбудови соціальної держави Problems of state regulation of economic growth as base for development of social country.
1245908
  Шаповал А. Соціальні проблеми в контексті політико-економічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 290-296. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Описано еволюцію поглядів на "соціальне питання" та соціальну політику в контексті розвитку політико-економічних концепцій від класиків економічної теорії до теоретиків та реалізаторів політики "держави загального добробуту". Окрему увагу приділено ...
1245909
   Соціальні проблеми виробничого колективу. – К, 1972. – 159с.
1245910
  Бердишев Г.Д. Соціальні проблеми генетики / Г.Д. Бердишев. – Київ, 1990. – 45с.
1245911
  Смирнов І.Г. Соціальні проблеми глобалізації та їх відображення в курсі "Географія світового господарства" // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 72-92


  Розкрито сутність соціальних товарів та соціальних проблем в умовах глобалізації світового господарства. Висвітлено особливості формування суспільного вибору. Охарактеризовано основні соціальні проблеми сучасності, зокрема, проблему соціального захисту ...
1245912
  Ярошенко Г.В. Соціальні проблеми домогосподарств / Г.В. Ярошенко, М.І. Ярошенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 183-188
1245913
  Янукович В.В. Соціальні проблеми людини та соціальна політика держави // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-25.
1245914
  Ткаченко О.Г. Соціальні проблеми на шпальтах газет - дієвий чинник у процесі виховання особистості (на матеріалі обласної преси Сумщини) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 69-72


  Розглянувши матеріали обласних газет, які торкаються проблем алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії, автор простежує роль ЗМІ у вихованні особистості. The newspapers of Sumy Region which concern the problems of alcoholism, smoking and drug abuse are ...
1245915
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин : Автореф. дис ... канд. соціолог. наук : 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 26 с.
1245916
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин. : Дис... канд. соціолог.наук: 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 190л. – Бібліогр.:л.175-190
1245917
  Вєрьовочкіна О.С. Соціальні проблеми регіонального ринку праці // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 72-76.
1245918
  Гончарук О. Соціальні проблеми реформування аграрного сектора національної економіки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.133-144. – ISSN 1563-3713
1245919
  Підгайна О. Соціальні проблеми розвитку вугільних регіонів України // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.138-144
1245920
  Лавринович М.І. Соціальні проблеми розвитку колгоспного села / М.І. Лавринович. – К., 1975. – 168с.
1245921
   Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України. – Київ, 1998. – 152с. – Бібліогр.:с.86-89. – ISBN 966-95031-5-9
1245922
   Соціальні проблеми управління соціалістичним суспільством. – К, 1972. – 315с.
1245923
  Берездецька Л.В. Соціальні проблеми учасників АТО в українському суспільстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 138-149. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1245924
  Маліновська О.Я. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету / О.Я. Маліновська, О.В. Демкович // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 61-64. – ISSN 2306-6806
1245925
  Алексеєнко Л.М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л.М. Алексеєнко, Б.С. Шулюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 96-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1245926
  Семенець О.Є. Соціальні процеси і мовна дійсність: Англійська мова в країнах Азії і Африки / О.Є. Семенець. – Киев : Вища школа, 1984. – 192с.
1245927
  Касьян В.І. Соціальні резерви науково-технічного прогресу / В.І. Касьян, Г.Д. Цибуляк. – К., 1988. – 48с.
1245928
   Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : монографія / [Альошин В.Б. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ : Сочінський, 2012. – 311, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 291-306. – ISBN 978-966-304-010-3
1245929
   Соціальні ризики. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-29-5
Т.2. – 2004. – 568с.


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1245930
  Березіна С.Б. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 33-39. – ISSN 2306-6806
1245931
   Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. – Київ : Стилос, 2001. – 497с. – ISBN 966-7321-92-4
1245932
  Гвоздєва В.М. Соціальні ролі медіааудиторії в контексті масовокомунікаційних стратегій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто процес еволюції форм взаємодії медіа та аудиторії в інформаційному суспільстві. Проаналізовано зростаючу роль аудиторії у виробленні та розповсюдженні медіапродуктів. The article considers the process of evolution of interaction ...
1245933
  Сваричевська Л. Соціальні символи в повісті Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 97-105. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
1245934
  Скуратівський В.А. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження : Навчальний посібник / В.А. Скуратівський, М.Ф. Шевченко; Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 188с. – ISBN 966-7353-44-3
1245935
   Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [за наук. ред. В.П. Беха]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 485, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-660-673-3
1245936
  Мартиненко В. Соціальні системи: формування, розвиток, управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.29-33. – ISBN 966-73-53-51-Х
1245937
   Соціальні служби для молоді. – К, 1992. – 197с.
1245938
  Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології : монографія / Валерія Корабльова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2014. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-349. – ISBN 978-966-9725-16-5
1245939
  Тищенко О.В. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 172-182
1245940
  Перегудова Т. Соціальні стандарти гідної оплати праці та їх дотримання в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1245941
  Гвасалія Д.С. Соціальні стандарти якості життя громадян з урахуванням світової демографічної перспективи // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 75-80. – ISSN 1811-9824


  Досліджено соціальні стандарти якості життя громадян, розглянуті демографічні пронози розвитку України, визначено вплив демографічних пронозів на формування соціальних стандартів якості життя громадян.
1245942
  Голеусова Г. Соціальні стандарти: політичний плацдарм чи ключ до соціальної реформи? // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1245943
  Бойко А.О. Соціальні страхи у юнацькому віці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 117-119. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1245944
  Шаповалова О.І. Соціальні структури в міжнародних відносинах: конструктивістська концептуалізація // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 144-155. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1245945
   Соціальні структури і особистість : дослідження Мелвіна Л. Кона і його співпрацівників. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 559 с. – ISBN 978-966-518-426-3
1245946
   Соціальні студії : науково-теоретичний журнал. – Луцьк : Волинський держ. університет ім. Лесі Українки, 1997-
№ 1. – 2000
1245947
  Бідак В.Я. Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами / В.Я. Бідак, С.О. Цапок, О.Т. Риндзак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 121-130. – ISSN 1562-0905
1245948
  Коваленко О.Ю. Соціальні та еколого-економічні передумови розвитку заповідних територій та об"єктів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-22 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1245949
  Нетяжук М. Соціальні та економічні аспекти державного регулювання цін на хліб = Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 63-67 : Табл. 4. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1245950
  Лєвшина Н.В. Соціальні та економічні засади модернізації освітньої сфери Великої Британії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 177-181


  У статті розглядаються соціокультурні та економічні чинники, які багато в чому визначають напрями і тенденції реформування системи освіти Великої Британії. Провідні педагоги країни вважають, що основою системи освіти повинна стати ідея розвитку ...
1245951
  Шишов О.О. Соціальні та ідейні корені "лівацтва" в сучасному молодіжному русі розвинутих капіталістичних країн. : Дис... канд. іст.наук: / Шишов О.О.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 184, XXXVIл. – Бібліогр.:л.I-XXXVI
1245952
  Товста С.В. Соціальні та інституціональні особливості реалізації східно-азіатської моделі економічного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-32. – Бібліогр. на 10 пунктів
1245953
  Хиц К. Соціальні та політичні аспекти реформи школи демократичної Польщі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.37-40. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1245954
  Лехнюк Р. Соціальні та політичні дилеми греко-католицького духовенства в Галичині на початку XX ст. (у світлі публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 181-185


  На початку ХХ ст. консервативно налаштоване греко-католицьке духовенство в Галичині опинилося перед викликом нових ідеологій і процесом секуляризації суспільного простору. У статті проаналізовано праці християнського публіциста о .Онуфрія Волянського ...
1245955
   Соціальні та політичні науки у Співдружності незалежних держав = Social and Political Sciences in the Commonwealth of Independent States : Доповіді другої робочої зустрічі Київ,23-24 вересня 1999 р. – Київ : Академпрес, 2000. – 148 с. – ISBN 966-7541-02-9
1245956
  Руднєва О.М. Соціальні та правові аспекти правового становища жінок в Україні і попередження жіночої злочинності / О.М. Руднєва, А.Б. Блага // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 131-167. – ISBN 966-8467-41-8
1245957
  Щербина В. Соціальні та правові засади забезпечення соціального миру та належного морально-психологічного клімату між роботодавцями і працівниками в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 22-26.
1245958
  Яроменок Р.О. Соціальні та правові передумови запровадження кримінальної відповідальності юридичної особи // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 4-6. – ISSN 2409-1944
1245959
  Богатирьов І.Г. Соціальні та правові проблеми утримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-55. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1245960
  Голіна В. Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 185-193. – ISSN 1993-0909
1245961
  Барчі Б. Соціальні та психологічні чинники порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено результати емпіричного дослідження соціальних і психологічних чинників порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості. Виявлено, що під час тривалого перебування людини у ситуації невизначеності, тривоги та вибору ...
1245962
  Матвієнко В.Я. Соціальні технології : Навчальний посібник для студ.вищ.навчальних закладів / В.Я. Матвієнко. – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 484с. – ISBN 966-7015-46-7
1245963
  Скідін Олег Леонідович Соціальні технології в управлінні закладами освіти : Дис...доктора соціологічних наук:22.00.06 / Скідін Олег Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 442л. – Бібліогр.:с.410-442
1245964
  Скідін О.Л. Соціальні технології в управлінні закладами освіти. : 22.00.06. Автореф. дис. ... доктора соціол. наук / Скідін О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 44 с.
1245965
   Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : міжвузівський збірник наукових праць. – Одеса, 1998-. – ISBN 966-549-477-5
№ 6/7. – 2000
1245966
   Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : Міжвузівський збірник наукових праць. – Київ, Запоріжжя, Одеса, 1998-
Вип. 20. – 2003
1245967
   Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом? : монографія / [К.С. Алексенцева-Тімченко та ін. ; наук. ред. В.І. Подшивалкіна] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 543, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 542-543. – Бібліогр.: с. 508-541. – ISBN 978-617-689-098-0
1245968
  Кізима Т.О. Соціальні трансферти як джерело доходів домашніх господарств: проблемно-теоретичні аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 46-49
1245969
  Бойко І.І. Соціальні трансформації в контексті синергетичної методології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 6-8
1245970
  Богачевська І.В. Соціальні трансформації в процесі інформаційної діяльності // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 143-150. – ISSN 2413-0966
1245971
  Голіна В. Соціальні умови активізації осіб, які потерпіли від злочинів у захисті своїх прав та законних інтересів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 184-193. – ISSN 1993-0909
1245972
  Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1245973
  Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 234 л. – Додатки: л. 224-234. – Бібліогр.: л. 188-223
1245974
  Подшивалкіна Валентина Соціальні умови та психологічні виміри тенденцій використання потенціалу особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.127-137. – ISSN 1810-2131
1245975
  Корецька С.О. Соціальні умови формування та розвитку системи продовольчого забезпечення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 153-158. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1245976
  Шматковська Т.О. Соціальні умови функціонування особистих селянських господарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 145-149.
1245977
  Саєнко Ю.І. Соціальні уроки Чорнобилю // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-17.
1245978
  Походенко С. Соціальні уявлення про ідеального політичного лідера // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 340-344
1245979
  Фомічова В. Соціальні уявлення та соціальні стереотипи: особливості співвіднесення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 53-59.
1245980
  Баланда А. Соціальні фактори національної безпеки України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-75.
1245981
   Соціальні фактори ризику розвитку посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які знаходяться на реабілітації в санаторно-курортних умовах / Б.В. Михайлов, О.І. Сердюк, І.Д. Вашкіте, Т.А. Алієва // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 7-12. – ISSN 2413-8843
1245982
  Корунчак Л.А. Соціальні фактори утворення джерел права: синергетичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 50-53. – ISSN 2219-5521
1245983
   Соціальні функції біібліотек у сучасних умовах. – К, 1995. – 15с.
1245984
  Скиба І.П. Соціальні функції інструментального знання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 117-119
1245985
  Скрипнюк О. Соціальні функції конституції та їх забезпечення в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 68-79
1245986
  Каташинська Я.І. Соціальні функції приватної торгівлі на Україні в роки НЕПу (1921-1929) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-122. – ISBN 966-614-021-7
1245987
   Соціальні функції радянського мистецтва. – К, 1978. – 375с.
1245988
  Шиян О.Н. Соціальні цінності студентства як специфічної соціальної верстви суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Студентство - це соціальна група, яка характеризується різнорідністю, що обумовлена наявністю різних форм навчальних закладів (бюджетних та приватних). Студенти вищих закладів освіти недержавної форми власності сплачують за своє навчання, і в цьому ...
1245989
  Занфірова Соціальні цінності трудового права в умовах глобалізації / Занфірова, ТА // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 113-117. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1245990
  Варення Г.А. Соціальні цінності як керуючий параметр системи охорони праці підприємства // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-17. – Бібліогр.: 6 назв
1245991
  Мітіна С. Соціальні чинники бездоглядності підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-77. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1245992
  Кобрій О.М. Соціальні чинники загальнопедагогічної підготовки вчителя в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 26-31. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано суспільні причини змін наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. у трактуванні змісту та досвіду загальнопедагогічної підготовки вчителя, її відповідності його майбутній фаховій діяльності. Соціальними чинниками такої підготовки в окреслений ...
1245993
  Рудик В.К. Соціальні чинники запровадження і розвитку накопичувального пенсійного страхування : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 195-202 : Табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1245994
  Попович В.В. Соціальні чинники катастроф (чорнобильський досвід) : Монографія / В.В. Попович; Мін-во Укр.з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насел.від наслідків Чорноб.катастрофи. – Київ, 1999. – 86с. – ISBN 966-02-1471-5
1245995
  Подорожна Т. . Соціальні чинники конституціоналізації правового порядку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 104-115. – ISSN 0869-2491
1245996
  Степаненко О.А. Соціальні чинники поширення лихослів"я у підліткововму віці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 76-78. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1245997
  Ягіяєв І. Соціальні чинники психологічного благополуччя нерелігійних людей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-117. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Релігійні люди показують вищі результати в дослідженнях щастя і психологічного благополуччя. Тим не менше, зв"язок релігійності і психологічного благополуччя не є прямим: він залежить від ширшого контексту. Існують чинники, які опосередковують ...
1245998
   Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції : Круглий стіл, 20 травня 2008, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 1810-3944
1245999
  Пачковський Ю. Соціальні чинники у формуванні особистості суб"єкта підприємницької діяльності // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 25-31. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1246000
  Комарицький О.Б. Соціальні чистки студентського складу педагогічних вишів УСРР на початку 1920-х рр.: на матеріалах правобережжя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 71-78. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  Чистки студентських рядів в Київському ІНО (1921 р.)
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,