Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1245001
  Бриндза В. "Розвиток освіти зупинився у сімдесятих" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 7 : фото


  Вікторія Бриндза більше 7 років досліджує цінності українців і моніторить проведення освітньої реформи. Вона переконана, що зараз школи та університети мають непогані шанси на проведення успішних змін. Але якою має бути нова система освіти - чи має ...
1245002
   "Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення" : матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції, 20 березня 2009 року : у 3-х ч. / НАНУ, Відділ. екон., Рада по вивч. продуктивних сил України ; [редкол. : Геєць В.М., Данилишин Б.М., Хвесик М.А. та ін.]. – Київ : РВПС України НАНУ. – ISBN 978-966-02-5179-3
Ч. 2. – 2009. – 314 с. – Присвячується 90-річчю Ради по вивченню продуктивних сил України НАНУ, її засновникові та першому голові акад. В.І. Вернадському
1245003
  Червінська Л. Розвиток навичок написання ділових звітів на заняттях з ділової англійської мови в економічному ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 45-47. – ISSN 0131-6788


  У статті роглянуто окремі аспекти розвитку навичок написання ділових звітів на старших курсах ВНЗ за програмою "Ділова англійська мова". З метою підвищення ефективності навчального процесу запропоновано застосовувати інтерактивні методики та ...
1245004
  Дем"янюк А.А. Розвиток навичок наукового мовлення : (для іноземних студентів-філологів) : навч. посібник / Анжела Дем"янюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 120 с. – Бібліогр.: с. 118-120. – ISBN 978-966-439-142-6
1245005
   Розвиток навичок усної мови при навчанні німецької мови в 5-7 классах.. – К, 1958. – 57с.
1245006
  Козлан М.В. Розвиток навколофутбольного руху в Центральній Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 80-83. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1245007
  Шевченко С. Розвиток навчально-виховних закладів для дітей із особливими освітніми потребами в умовах незалежної України (1991-2000 рр.) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7263-79-0
1245008
  Дурєєва Т.А. Розвиток навчального середовища в умовах трансформації педагогічних технологій у системі бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 145-153. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуті сучасні педагогічні технології. Показана можливість адаптації педагогічних технологій до системи бібліотечно-інформаційної освіти в Україні.
1245009
  Грабовий А.К. Розвиток навчального хімічного експерименту в стабільних підручниках з хімії // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  Дана характеристика школьных учебников по химии советского периода с позиции реализации в них учебного химического эксперимента -демонстрационных и лабораторных опытов или демонстрационных опытов и практических работ.
1245010
  Рагуля А.В. Розвиток нанонаук та нанотехнологій в Україні у перспективі до 2020 р. / А.В. Рагуля, В.М. Крячек // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 150-157. – ISSN 0374-3896
1245011
   Розвиток народного господарства Української РСР.. – К, 1967. – 460с.
1245012
   Розвиток народного господарства Української РСР.. – К, 1967. – 500с.
1245013
  Добронравова С.А. Розвиток народного хорового виконавства в суспільстві на сучасному етапі / С.А. Добронравова, В.В. Шевченко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 41-52. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1245014
  Євтушенко В.В. Розвиток народної медицини в Україні: від минулого до майбутнього // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 73-75
1245015
   Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X - поч. XX ст.) : нариси. – Київ : Радянська школа, 1991. – 381 с.
1245016
  Гомоннай В.В. Розвиток народної освіти і школи в Угорській Народній Республіці / В.В. Гомоннай. – К., 1962. – 180с.
1245017
  Миргородський П. Розвиток народної освіти на Україні / П. Миргородський // Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – С. 43-75
1245018
  Ясницький Г.І. Розвиток народної освіти на Україні (1921-1932 рр.) / Г.І. Ясницький. – К., 1965. – 256с.
1245019
  Завадська О.Я. Розвиток народної освіти на Харківщині. / О.Я. Завадська, В.В. Корнілов. – Х., 1959. – 216с.
1245020
  Удовенко Ю.М. Розвиток наставництва для дітей-сиріт в Україні: концептуальні та методологічні засади // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2019. – Vol. 5, iss. 12 (32). – С. 263-279. – ISSN 2414-0023
1245021
  Буткевич О.В. Розвиток науки "Історія міжнародного права" // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 21-35. – ISBN 978-966-2609-51-6
1245022
  Багай Н.О. Розвиток науки аграрного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Багай Надія Онуфріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1245023
   Розвиток науки в Київському університеті за сто років = A hundred years development of science at the University of Kiev. – Ювілейне видання. – Київ : Вид-во КДУ, 1935. – 295 с. : іл. – Парал. тит. арк. англійською мовою
1245024
  Єгоров І.Ю. Розвиток науки в США в 90-х роках: тенденції, досягнення, проблеми / І.Ю. Єгоров; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва. – Київ, 2001. – 94с. – ISBN 966-660-054
1245025
  Клюшніченко Олена Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів десертацій за 2016 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.3-14. – ISSN 2076-9326


  Виявлено основні тенденції та особливості розвитку наукових досліджень в Україні.Також здійснено аналіз кількісного й тематичного розподілу дисертаційних досліджень за регіонами, науковим ступенем і гендерною належністю науковців
1245026
  Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 15-21. – ISSN 2076-9326
1245027
  Легун Ю.В. Розвиток науки в Україні в 60-ті роки XX століття. Історіографічний огляд // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 75-85. – (Історія ; вип. 22)


  Зроблено історіографічний огляд розвитку науки в Україні в 60-х рр. XX ст.
1245028
  Легунов Ю.В. Розвиток науки в Україні у 60-х роках ХХ ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Легунов Ю. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 204л. – Бібліогр.:л.174-204
1245029
   Розвиток науки в Українській РСР за 40 років.. – Київ, 1957. – 532 с.
1245030
  Орендарець О.О. Розвиток науки екологічного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Орендарець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 165-194
1245031
  Орендарець О.О. Розвиток науки екологічного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Орендарець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1245032
  Ковальчук Т.Г. Розвиток науки земельного права на юридичному факультеті Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-212. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1245033
  Дідікін А. Розвиток науки конституційного права на сучасному етапі: системно-технологічний підхід // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 199-200.
1245034
  Мельник С.М. Розвиток науки кримінально-процесуального права в Університеті св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-69. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Висвітлено питання розвитку науки кримінально-процесуального права в працях учених Університету св. Володимира. In this article the questions on the development of the criminal procedure law science in the words of the University named after Vladimir.
1245035
  Забара І. Розвиток науки міжнародного інформаційного права українськими юристами-міжнародниками // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 173-189. – ISSN 2304-1803
1245036
  Онопрійчук О. Розвиток науки міжнародного права в Україні після здобуття незалежності // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 248-251. – ISBN 978-966-2609-68-4
1245037
  Денисов В. Розвиток науки міжнародного права в Україні у XIX - першої половини XX сторіччя / В. Денисов, К. Савчук // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 264-292. – ISBN 978-966-8935-09-1


  "Значний внесок у розвиток науки міжнародного права зробив професор Університету св. Володимира Оттон Оттонович Ейхельман (1854-1943). Дотримуючись позитивістських поглядів, він вважав, що міжнародне право необхідно вивчати щодо його застосування до ...
1245038
  Заблоцька Л. Розвиток науки міжнародного права вченими університету Св. Володимира // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 117-134


  Досліджуються питання розвитку науки міжнародного права вченими Київського університету Св. Володимира.
1245039
  Нипорко Ю.І. Розвиток науки міжнародного права у 70 - 80 роках XIX ст. у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права НАН України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 445-447. – ISBN 978-966-301-169-1
1245040
  Щумило М.М. Розвиток науки права соціального забезпечення на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 344-351. – ISSN 1563-3349
1245041
  Бездрабко В.В. Розвиток науки про документ у XIX ст.: візії теорії і практики // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 137-165. – ISSN 0130-5247
1245042
  Різун В.В. Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 15-22


  Iсторія розвитоку науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1245043
  Різун В. Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 6-16. – ISSN 2312-5160
1245044
  Колот А. Розвиток науки про працю і соціально-трудові відносини та її роль у переформатизації та формуванні сучасного економічного мислення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 3-10. – Бібліогр.: 12 назв
1245045
  Панасюк О.Т. Розвиток науки трудового права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Т. Панасюк, С.М. Черноус, О.М. Дуюнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 188-196. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1245046
  Левицька Н.М. Розвиток науки у вищих спеціальних навчальних закладах України (II-а половина XIX - початок XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 2 (22). – С. 2-12. – ISSN 2077-9496


  В статті згадуються науковці Київського університету.
1245047
  Нестеренко Л.Б. Розвиток науки фінансового права в Київському університеті Святого Володимира // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 31-34. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X


  На прикладі діяльності Київського університету cв. Володимира простежено становлення вітчизняної фінансово-правової науки в XIX ст. у взаємозв"язку з фінансовою наукою та політичною економією. Перевага на юридичному факультеті університеті була ...
1245048
  Мацелюх І.А. Розвиток науки церковного права в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 130-135. – ISSN 1563-3349


  Розкривається розвиток науки церковного права в Україні з доби Руської держави до сьогодення.
1245049
  Штефан М.Й. Розвиток науки цивільного процесуального права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / М.Й. Штефан, М.П. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-64. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто окремі питання з проведених наукових досліджень у галузі цивільного процесуального права. Виділено основні проблеми й напрями досліджень. Their own contribution to the development of the civil case law science in Ukraine has been formulated ...
1245050
  Лобанов Л.М. Розвиток наукових досліджень у Відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 1. – C. 19-29. – ISSN 1027-3239
1245051
  Квартенко О.М. Розвиток наукових засад удосконалення технологій очищення багатокомпонентних підземних вод : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.21 / Квартенко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 75 назв
1245052
  Пікашова Т.Д. Розвиток наукових знань у ХІХ столітті : Конспект лекцій / Т.Д. Пікашова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 110с.
1245053
  Компанієць І.В. Розвиток наукових і нормативних засад метрологічного забезпечення методу контактної різниці потенціалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Компанієць Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1245054
  Стрелко О. Розвиток наукових методів дослідження рухомого складу залізниць / О. Стрелко, Ю. Бердниченко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 122-126. – ISSN 1998-4634
1245055
  Птащенко Л.О. Розвиток наукових напрямів управлінських концепцій удосконалення системи показників діяльності : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-44 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1245056
  Чудик І.І. Розвиток наукових основ буріння скерованих свердловин з мінімальними витратами енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.06 / Чудик Ігор Іванович ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: 36 назв
1245057
  Ващенко С.В. Розвиток наукових основ виробництва сировини для металургійної галузі методом брикетування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Ващенко Сергій Володимирович ; М-во чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
1245058
  Вітушко О.В. Розвиток наукових основ гірничої механіки підземних гідротехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Вітушко Олег Вікторович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1245059
  Пінчук В.О. Розвиток наукових основ горіння водовугільного палива та розробка методів його активації для підвищення ефективності спалювання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Пінчук Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 46 назв
1245060
  Захаров М.І. Розвиток наукових основ енергоресурсозберігання при інтенсифікації процесів тепломасопереносу в умовах рафінування рідкого металу від газів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Захаров Микола Іванович ; НАН України, Ін-т пролем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 35 назв
1245061
  Малєєв М.В. Розвиток наукових основ запобігання травматизму від проявлення комплексу природних небезпек у вугільних шахтах : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.26.01 / Малєєв Микола Володимирович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1245062
  Абхарі П. Розвиток наукових основ і удосконалення процесів точного об"ємного штампування на основі регулювання кінематики пластичного формозмінення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Абхарі Пейман ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. академія. – Краматорськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1245063
  Ніжник В.В. Розвиток наукових основ оцінювання небезпеки поширення пожежі на суміжні будівельні об"єкти : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.02 / Ніжник Вадим Васильович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Укр. НДІ цивіл. захисту. – Київ, 2020. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв
1245064
  Ляліна Н.П. Розвиток наукових основ первинної переробки стебел ненаркотичних конопель для отримання волокон різного функціонального призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.02 / Ляліна Наталя Петрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 43 назви
1245065
  Чернова М.Є. Розвиток наукових основ підвищення ефективності буріння глибоких похило-скерованих свердловин (для умов нафтогазових родовищ України) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.10 / Чернова Мирослава Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 50 назв
1245066
  Мандрик О.М. Розвиток наукових основ підвищення рівня екологічної безпеки при транспортуванні природного газу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Мандрик Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1245067
  Горобець Лариса Жанівна Розвиток наукових основ подрібнення твердих корисних копалин : Автореф. дис. ... доктора техніч. наук: 05.15.08 / Горобець Л.Ж.; МОНУ. Нац. гірничий ун-тет. – Дніпропетровськ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
1245068
  Гнатів Р.М. Розвиток наукових основ прогнозування гідравлічних параметрів неусталених потоків в технологічних процесах : автореф дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Гнатів Роман Маріянович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назва
1245069
  Шевченко Г.О. Розвиток наукових основ процесів вібраційного переміщення та розділення мінеральної сировини в рідині на поверхні, що коливається : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Шевченко Г.О. ; НАН України, Ін-т геотехнічної мех. ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 38 с. – Бібліогр. : 30 назв.
1245070
  Сергєєв П.В. Розвиток наукових основ селективної флокуляції вугілля гідрофобними органічними реагентами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.08 - збагачення корисних копалин / Сергєєв П.В. ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 39 назв
1245071
  Мороз М.М. Розвиток наукових основ складного витягування та підвищення ефективності процесу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Мороз Микола Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
1245072
  Олійник Т.А. Розвиток наукових основ технологій комплексного збагачення титан-фосфорних руд корінних родовищ України : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.15.08 / Олійник Т.А.; Ольйник Т.А.; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 32 назви
1245073
  Новіков О.О. Розвиток наукових основ управління стійкістю виробок з використанням анкерних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Новіков О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 54 назв.
1245074
  Постригань Т. Розвиток наукових парків на базі університетів США: історико-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 32-37. – ISSN 2308-0361


  Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності наукових парків у США.
1245075
  Постригань Т. Розвиток наукових парків Японії та Китаю: історико-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 74-80. – ISSN 2308-0361


  Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності наукових парків у Японії та Китаї. Автором розглянуто законодавство Японії та Китаю з питань діяльності університетів, процедури інвестування для бізнесу, технологічних ...
1245076
  Гафурова О.В. Розвиток наукових підходів щодо екологізації аграрного законодавства // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 77-82. – ISBN 978-966-7957-20-9
1245077
  Ріжняк Р. Розвиток наукових пошуків з інформатики в Одеській політехніці (XX-XXI століття) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 129-133. – ISSN 1998-4634
1245078
  Гусак В.Г. Розвиток наукових принципів та практика отримання високоякісного коксу з вугілля різних басейнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Гусак Володимир Георгійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1245079
  Жупанський Я.І. Розвиток наукових та освітніх географічних напрямів і шкіл у Чернівецькому університеті / Я.І. Жупанський, В.П. Руденко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 117-123 : Табл. – Бібліогр. 22 назв. – ISSN 1561-4980
1245080
  Одерій О.В. Розвиток наукових уявлень про завдання криміналістики / О.В. Одерій, С.В. Павлов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 13-22. – ISSN 1992-4437
1245081
  Шепітько В. Розвиток наукових уявлень про криміналістичну тактику // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.732-739
1245082
  Бабенко Л.Л. Розвиток наукових форм історичного краєзнавства у 20-х - на початку 30-х років // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 3-8.
1245083
  Шибіко В. Розвиток наукових шкіл на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 14-23


  Методологічні аспекти науково-освітніх правничих шкіл.
1245084
  Касьяненко В.О. Розвиток науково-методичних підходів до розуміння потенціалу як економічної категорії // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 74-81. – ISSN 1683-1942
1245085
  Артюшенко П.П. Розвиток науково-педагогічних шкіл з трудового навчання в Україні (кінець 70-х років XX ст. - початок XXI ст.) : автреф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Артюшенко Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1245086
  Чистякова С.В. Розвиток науково-практичних основ економіко-математичного моделювання // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 27-46. – ISSN 0320-4421
1245087
  Тимофеєв Є.П. Розвиток науково-технічних основ забезпечення єдності вимірювань енергетичних параметрів лазерного випромінювання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Тимофеєв Євген Петрович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1245088
  Гаврилов В.І. Розвиток науково-технічних основ інтенсифікації дегазації напружених газонасичених вугільних пластів гідродинамічною дією : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Гаврилов Вячеслав Іванович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
1245089
  Жилінська О.І. Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Жилінська Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 564 арк. – Додатки: 202 арк. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 489-564
1245090
  Горбатенко О.В. Розвиток наукового знання у творчості П. Фейєрабенда і Ж.-Ф. Ліотара // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 19-26
1245091
  Гаєвський Б.А. Розвиток наукового комунізму в сучасних умовах / Б.А. Гаєвський. – Київ : Київський університет, 1972. – 203с.
1245092
  Шелудько Н.М. Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання української економіки / Н.М. Шелудько, В.П. Кудряшов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 9 назв
1245093
  Шелудько Н.М. Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання української економіки / Н.М. Шелудько, В.П. Кудряшов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 109-121. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1245094
  Артамонов О.О. Розвиток наукового світогляду в ранньому Середньовіччі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 3-4
1245095
  Мельник В.Г. Розвиток наукової бази і принципів побудови імітансометричних каналів та сенсорних систем на їх основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Мельник Володимир Григорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 52 назви
1245096
   Розвиток наукової діяльності на біологічному факультеті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 1-2
1245097
  Коломієць І. Розвиток наукової думки в галузі етнічної психології / І. Коломієць, А. Свідерська // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 183-189. – ISBN 978-966-2710-92-2
1245098
  Коваленко Ю.В. Розвиток наукової думки у розумінні поняття висотної диференціації поширення ландшафтів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 14-16
1245099
  Подскальна О.А. Розвиток наукової думки щодо організації цивільного захисту як складової національної безпеки держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 20-27. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1245100
  Звєряков М. Розвиток наукової складової в Одеському державному економічному університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
1245101
  Щербина В. Розвиток наукової школи господарського права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 114-118
1245102
  Парфенцева Н.О. Розвиток національних статистичних класифікацій в Україні / Н.О. Парфенцева, В.І. Гладкова, Ю.Г. Жуковська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 80-83. – Бібліогр.: 10 назв
1245103
  Нестеряк Ю.В. Розвиток національного інформаційного простору України (1994-2004 рр.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 98-104. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (89)). – ISSN 2310-2837
1245104
  Бекиров С.Н. Розвиток національного руху кримських татар на початку XX століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 176-179. – ISSN 2077-1800
1245105
  Онікієнко В.В. Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства / Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М. НАНУ, рада по вивченню продукт. сил України. – Київ : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. – 65 с.
1245106
  Малюк О. Розвиток Національної інфраструктури геоданих в Україні // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурак К.О., Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 2 (36). – С. 14-17. – ISSN 1819-1339
1245107
  Краснодемська І. Розвиток національної культури як складової самопізнання українського народу в дослідженнях науковців діаспори (ХХ ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 192-197


  У статті на основі архівних джерел, наукових праць, матеріалів преси, спогадів, мемуарів висвітлюється доробок українознавців за кордоном в галузі національної культури, з"ясовується їхня роль у збереженні, розвитку та популяризації її досягнень. ...
1245108
  Гоголь Т. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1245109
   Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : монографія / [Т.Г. Мельник та ін. ; за заг. ред. Т.Г. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Кондор, 2017. – 225, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7458-32-5


  У пр. № 1718370 напис: Шановному Віктору Дмитровичу! Зі словами вдячності від авторського колективу монографії кафедри обліку та аудиту. В.о. зав. каф. Підпис. 14.06.2017 р.
1245110
  Смовженко Т. Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів та методів / Т. Смовженко, І. Серветник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1245111
  Домащенко О. Розвиток НДІ слов"янознавства і компаративістики
1245112
   Розвиток небезпечних зсувних геологічних процесів на території Київської області / В.В. Приходько, Г.І. Рудько, О.П. Нікіташ, В.М. Расовський, Н.Ф. Сидорова, С.В. Кондратюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 52-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1245113
  Письменна Т.В. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні: оцінка сучасних тенденцій / Т.В. Письменна, В.В. Письменний // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
1245114
  Шимко Я.Р. Розвиток недержавних пенсійних фондів у пенсійній системі України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Шимко Ярослав Романович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1245115
  Дворнікова Н.С. Розвиток недержавної вищої школи у руслі демократизації системи української вищої освіти // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 54-60.
1245116
  Манько В. Розвиток неолітичних культур на території України: подолання запрограмованості на певний тип ландшафту // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 25. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1245117
  Олішевська Ю.А. Розвиток несприятливих природних процесів на території України: сучасний стан : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 65-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1245118
  Гук Л. Розвиток нестандартних форм зайнятості в умовах структурної перебудови економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 46-57. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто нові тенденції у трансформації зайнятості, які проявляються в Україні в умовах посилення ролі глобалізації.
1245119
  Павлик Н. Розвиток неформального сегмента у системі неперервної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 7-12. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1245120
  Предборський В.А. Розвиток неформальної (експолярної) економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 105-112. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1245121
  Кацин М.Ю. Розвиток Німецького митного союзу (1834–1853 рр. ): історико-правові особливості в аспекті європейської економічної інтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 10-15. – ISSN 2220-1394
1245122
  Кацин М.Ю. Розвиток Німецького митного союзу (1834–1853 рр.): історико-правові особливості в аспекті європейської економічної інтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 2220-1394
1245123
  Москаленко О. Розвиток нових технологій у Державної науково-технічній бібліотеці України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 16 - 18
1245124
  Мікула Н. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва : розвиток регіонів / Н. Мікула, Є. Матвєєв // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 20-23. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1245125
   Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття : монографія / [Шнирков О.І. та ін. ; за ред. О.І. Шниркова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-907-1
1245126
  Левчин І.Д. Розвиток нової поезії "ше"ре ноу" в Ірані після ісламської революції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 462-467


  Розглянуто вплив Ісламської революції 1979 р. в Ірані на розвиток пер- ської поезії, зокрема на жанрові форми "ше"ре ноу". Досліджено причини невикористання поетами "ше"ре ноу" на початку революційного періоду та її повторне ...
1245127
   Розвиток нової та новітньої історії / А.К. Мартиненко, Б.М. Гончар, Г.А. Джеджула, Т.Г. Солтановська // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 61-78. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1245128
  Кирилюк І.М. Розвиток нормативних підходів до формування систем управління якістю продукції тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 32-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1245129
  Мельник О.Г. Розвиток нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 112-117. – ISSN 2222-4459
1245130
  Плеханов Д.О. Розвиток нормативно-правового забезпечення міжбюджетних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 183-187. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1245131
  Міхалєва М.С. Розвиток нормативно-технічного забезпечення оперативного визначення характеристик рідин для контролю стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Міхалєва Марина Станіславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1245132
  Кабачинський М.І. Розвиток нормативно правової бази спрямованої на протидію незаконному переправленню осіб через державний кордон України / М.І. Кабачинський, О.Я. Казимирчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-158.
1245133
  Солов"ян Ю. Розвиток нормативного забезпечення корпоративного сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 112-114. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості сучасного стану нормативного забезпечення корпоративного сектора економіки України. Увагу зосереджено на основних положеннях Закону України "Про акціонерні товариства" та особливостях його впровадження. Вивчаються ...
1245134
  Дунаєвська С. Розвиток нотаріату очима нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 117-121
1245135
  Стрижалковська В.В. Розвиток обдарованих дітей у неформальній освіті Чеської Республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Стрижалковська Вікторія Владиславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1245136
  Голубнича Г. Розвиток обліково-аналітичних інформаційних систем в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність поняття обліково-аналітичних інформаційних систем. Досліджено основні шляхи, форми і чинники становлення і удосконалення обліково-аналітичних інформаційних систем та відповідні напрями забезпечення ними суспільних потреб і ...
1245137
  Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні = The development of analytical accounting systems of economic subjects in Ukraine : монографія / Володимир Швець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 448 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 414-446. – ISBN 978-966-613-775-6
1245138
  Засадний Б. Розвиток обліково-аналітичної науки через призму студентських наукових робіт // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 54-55 : табл.
1245139
  Швець В. Розвиток обліково-аналітичної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-8. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію становлення та розвитку обліково-аналітичної освіти та науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В.В. Скопенко. - С. 5, М.О. Приходько. - С. 5, 8, В.Г. Швець. - С. 5-8, Д.М. Черваньов. - С. 6, І.В. ...
1245140
  Фаренюк Н.В. Розвиток облікової інфраструктури фондового ринку України як елемент євроінтеграційної підготовки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 124-130.
1245141
  Щирська А.Ю. Розвиток обліку в забезпеченні якості інформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Щирська Антоніна Юліївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1245142
  Малік М. Розвиток обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії / М. Малік, І. Семенчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-15. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні тенденції розвитку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. Особлива увага надана історичним особливостям побудови страхування та впливом війни на ...
1245143
  Яровий В. Розвиток оборонно-промислового комплексу республіки Польщі під час її інтегрування в НАТО та Європейський Союз // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 103-108. – ISSN 1728-9343
1245144
   Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближення до процедур та стандартів НАТО / П.М. Крикун, В.Ы. Павленко, О.В. Полякова, В.В. Кравчук // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 44-48. – ISSN 2304-2699
1245145
  Фролова К.П. Розвиток образної свідомості в українській радянській ліриці (1917-1967). / К.П. Фролова. – Дніпропетровськ, 1970. – 316с.
1245146
  Ганюкова К.О. Розвиток образу вимишленого головного героя в українській історичній повісті ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 48-51. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Українська література ХІХ - початку ХХ століття має значний досвід історичного повістярства. Це твори зокрема таких письменників, як Г. Квітка-Основ"яненко, Є. Гребінка, О. Сомов; М. Костомаров, О. Стороженко, Марко Вовчок, Д. Мордовець, М. Старицький, ...
1245147
  Рогозін Є.П. Розвиток озер і приозерних ландшафтів у широколистолісовій та степовій зонах у голоцені (модельні регіони Сконе та Криму) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Рогозін Євгеній Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 235 арк. – Додатки: арк. 230-235. – Бібліогр.: арк. 199-229
1245148
  Рогозін Є.П. Розвиток озер і приозерних ландшафтів у широколистолісовій та степовій зонах у голоцені (модельні регіони Сконе та Криму) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Рогозін Євгеній Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1245149
  Клапчук В. Розвиток озокеритової галузі у Галичині XIX-XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 50-59
1245150
  Богдановська Н. Розвиток оксидативного стрессу в умовах фізичних навантажень високої інтенсивності / Н. Богдановська, А. Голубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 64-67. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості розвитку оксидативного стресу у дівчат 19-22 років під впливом фізичних навантажень високої інтенсивності. Виявлено об"єктивне існування достовірних відмінностей у показниках, що характеризують розвиток оксидативного стресу у ...
1245151
  Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Білорусов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 222 л. + Додаток: л. 215-222. – Бібліогр.: л. 193-214
1245152
  Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Білорусов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 32 назви
1245153
  Прокопов Д.Є. Розвиток онтологічної парадигми тлумачення хиби у філософії Платона (закінчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються окремі аспекти пояснення феномена хиби та хибного знання у філософії Платона. Автор доводить некоректність тлумачення платонівської теорії хиби в термінах арістототелівської логіки, а також демонструє її зв"язок з проблемою ...
1245154
  Прокопов Д.Є. Розвиток онтологічної парадигми тлумачення хиби у філософії Платона (початок) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються окремі аспекти пояснення феномена хиби та хибного знання у філософії Платона через звернення до його діалогів "Теетет" і "Держава". Пропонуються аргументи, які визначають специфіку платонівської інтерпретації хиби як онтологічну ...
1245155
  Жицький Є.О. Розвиток оперативного обслуговування об"єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернету // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 41-48. – ISSN 1999-5717
1245156
  Шевченко Р.Ю. Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб в умовах упровадження Податкового кодексу України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 11-19


  Проаналізовано взаємозв"язок між обсягами надходжень таосновними макроекономічними параметрами, а також розглянуто питання міжнародної практики оподаткування фізичних осіб.
1245157
  Соколов Ю. Розвиток оправи та палітурного мистецтва в Україні: традиції та сучасність (європейський контекст) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 26-37. – ISSN 2518-7341


  Характеризуються головні тенденції та особливості розвитку оправи, стилі та матеріали, що використовували в палітурному мистецтві європейських країн; аналізуються характерні риси оправ, що збереглися до сьогодення; розкрито особливості декоративного та ...
1245158
  Горський Б.Є. Розвиток оптимізації / Б.Є. Горський. – Київ, 1995. – 47 с.
1245159
  Лепетуха Я.В. Розвиток органів місцевого самоврядування в Україні за умов децентралізації влади // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 63-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1245160
  Лищенко О.Г. Розвиток організації обліку нематеріальних активів / О.Г. Лищенко, О.В. Васютіна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 167-172. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1245161
  Нестеров І.Г. Розвиток організаційних структур агропромислових транснаціональних корпорацій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.191-197. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1245162
  Туницький Я.В. Розвиток організаційних форм об"єднань підприємств у сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 32-36.
1245163
  Березіна А.М. Розвиток організаційно-економічних відносин суб"єктів малого та середнього підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 3-8. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1245164
  Болдуєва О.В. Розвиток організаційно-економічних механізмів державного регулювання ринку цінних паперів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1245165
  Перконос І.Ю. Розвиток організаційно-економічнних заходів банку з управління проблемними кредитами // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 15-25. – ISSN 2312-4903
1245166
  Яремко О.П. Розвиток організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 59-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1245167
  Дьяченко Я.Я. Розвиток організаційно-методичного забезпечення активізації інвестиційної діяльності в Україні / Я.Я. Дьяченко, І.П. Колосов // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 97-110. – ISSN 2414-3499
1245168
  Деміхов О. Розвиток організаційно-правових засад застосування цифрових технологій у сфері громадського здоров"я в Україні / О. Деміхов, І. Дегтярьова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 80-87. – ISSN 2664-3618
1245169
  Соляник А.А. Розвиток організаційно-правових засад міжнародного документообігу наукових бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 83-90. – ISBN 966-7352-66-8


  Висвітлюються особливості започаткування, становлення та розвитку організаційно-правових засад міжнародного документообміну наукових бібліотек України.
1245170
  Торба О.М. Розвиток організаційно-правових засад місцевого самоврядування у сфері охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 98-101.
1245171
  Шеленко Д.І. Розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Шеленко Діана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 72 назви
1245172
  Разнатовський І.М. Розвиток організаційно-правових форм управління промисловістю Української РСР / І.М. Разнатовський. – Київ, 1965. – 161с.
1245173
  Клапків Ю. Розвиток організаційно-правового та ідейного формування інституцій, що надають страхові послуги // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 52-62. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1245174
  Кириченко О.М. Розвиток органічних законів: історичний аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 137-143.


  Розглянуто поняття органічних законів, їх значення та історію виникнення, розвитку як в Україні, так і в інших країнах світу. This article is devoted to the meaning of the organic laws, their importance and history of their appearance and ...
1245175
  Найда А.В. Розвиток органічного виробництва в Україні // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса, 2015. – С. 110-117. – (Економічні науки ; вип. 78-2). – ISBN 966-8149-53-X
1245176
  Харченко Т.Б. Розвиток органічного виробництва як засіб підвищення конкурентоспроможності українських виробників // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 293-299
1245177
  Орехівський В. Розвиток органічного землеробства в Україні під егідою Української академії аграрних наук у кінці XX століття // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 130-135. – ISSN 2522-4611
1245178
  Липчук В. Розвиток органічного сільського господарства в Польщі / В. Липчук, Б. Шувар // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1245179
  Купалова Г.І. Розвиток органічного сільського господарства в Україні / Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 56-58
1245180
  Загурський О.М. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 18-21
1245181
  Безгубенко В.Ю. Розвиток орендних відносин та концептуалізація оренди об"єктів державної власності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 344-351. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1245182
  Солов"яненко Н. Розвиток орендних земельних відносин в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 32-35
1245183
  Данкевич А. Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 34-39
1245184
  Гаращук О.В. Розвиток освіти - чинник економічного зростання регіону: питання методології і практики / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 343-348. – ISBN 978-966-285-535-7
1245185
  Боченко О Розвиток освіти Cлобожанщини у XVIII – XIX століттях // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 16-27. – ISSN 2074-8167
1245186
  Філіпчук Г. Розвиток освіти в багатонаціональних регіонах / Г. Філіпчук. – Чернівці, 1996. – 128с.
1245187
  Малишева Н.Р. Розвиток освіти в галузі космічного права: освітові та регіональні процеси // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 312-317
1245188
  Сєводнєва К.О. Розвиток освіти в Запорізькому краї другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Сєводнєва Катерина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
1245189
  Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 34-38. – ISSN 2078-1016
1245190
  Васильчук В. Розвиток освіти в німецьких поселеннях Катеринославщини, Херсонщини та Таврії (кін. XVIII - поч. XX ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 131-137
1245191
   Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / [Н.В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренка] ; КВНЗ "Херсон. акад. неперервної освіти". – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – 195, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2919-93-6
1245192
  Остапенко Т.Г. Розвиток освіти в Україні як чинник переходу національної економіки до новітніх технологічних укладів // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 64-66
1245193
   Розвиток освіти в Україні, 1992-1993 роки / В.П. Гондюл, В.П. Шепотько, В.О. Зайчук, О.Г. Мороз, В.В. Сокол // Доповідь 44 сесії міжнродної конференції з питань освіти /жовтень, 1994 р./
1245194
  Каленюк І.С. Розвиток освіти в умовах глобалізації / І.С. Каленюк, А.А. Шегда // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 141-147.
1245195
  Байлема Т.М. Розвиток освіти в УНР за доби Директорії (на матеріалах Подільської губернії) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 87-91. – ISBN 966-614-021-7
1245196
  Райнін І.Л. Розвиток освіти в Харківському регіоні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 55-61. – ISSN 1727-1584


  Розглянуто комплекс завдань обласної державної адміністрації в системі освіти і низку заходів з розв’язання проблемних питань, пов’язаних з реформуванням освіти в Харківській області.
1245197
  Овчарук О.В. Розвиток освіти для демократичного громадянства: міжнародний контекст // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 14-17


  На основі порівняльного аналізу подано огляд основних засад і понять громадянської освіти й освіти для демократичного громадянства в міжнародному вимірі. Виокремлено теоретичні основи та ідеологічні позиції різних авторів з питань демократичного ...
1245198
  Поточни Є. Розвиток освіти дорослих в Глачині (1867-1918 рр..) : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01 / Поточни Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 37л.
1245199
  Вовк М. Розвиток освіти дорослих в Україні та зарубіжжі: досвід і перспективи // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
1245200
  Возняк А.Б. Розвиток освіти дорослих на шляху до демократизації української нації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 257-260


  У статті акцентується на тому, що ефективне функціонування системи освіти дорослих в Україні залежить від створення відповідних об"єктивних передумов для демократизації всієї системи освіти дорослих а гуманізації навчального процесу, а також врахування ...
1245201
  Орос І.І. Розвиток освіти дорослих у Великій Британії (кінець VI ст. - 1945 р. XX ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 10-17. – (Серія: Педагогічні науки ; № 9 (382)). – ISSN 1729-360Х
1245202
  Годлевська К. Розвиток освіти дорослих Угорщини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 12-22. – ISSN 2312-5993
1245203
  Оржеховська О. Розвиток освіти з основ здорового способу життя шкільної молоді у Великій Британії (1870-1988 рр.) // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 225-233. – ISBN 978-966-2633-02-3
1245204
  Євтух Микола Борисович Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець XVIII - перша половина XIX століття) : Дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Євтух Микола Борисович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 70с. – Бібліогр.:л.61-70
1245205
  Бугасова Н.В. Розвиток освіти іммігрантів у Швеції: від пілотного пректу до державної програми // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 241-245. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті проаналізовано розвіток освіти іммігрантів у Швеції від пілотного проекту до державної програми.Досліджено місце і роль у цьому процесі навчальної програми "Шведська мова для іммігрантів", що стала важливим фактором соціальної адаптації ...
1245206
  Андросович О.Г. Розвиток освіти на Близькому та Cередньому Сході у XX- - на початку XXI ст.: гендерні аспекти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 209-213. – ISSN 2226-3209
1245207
  Нінічук З. Розвиток освіти на Ратнівщині в ХІХ - ХХ ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 39-43
1245208
  Кочубей Т. Розвиток освіти на українських землях у ІІ пол. ХVII - кін. XVIII ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 38-47.


  Історія педагогічної думки. Києво-Могилянська акдемія, Львівський ун-т та Харківський, Переяславський, Чернігівський колегіум.
1245209
  Шпарик О. Розвиток освіти у стародавньому Китаї: доконфукціанська доба // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 38-43
1245210
  Шпарик О.М. Розвиток освіти у стародавньому Китаї: конфуціанська доба // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С. 29-34
1245211
  Шульга Н.Д. Розвиток освіти України: стратегія, мета, принципи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 48-50. – Бібліогр.: 8 назв
1245212
  Осійська В. Розвиток освіти як одна з головних функцій держави на шляху подолання проблем молоді на ринку праці // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 180-183


  Розглядається конкурентоспроможність молоді з вищою освітою на ринку праці як важливий чинник розвитку сучасної економіки.
1245213
  Ярошенко А.О. Розвиток освіти як складової ноосферогенезу в умовах інформаційного суспільства // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 23-33
1245214
  Купрійчук В. Розвиток освітніх процесів у період Української національної революції 1917-1920 років // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 205-212


  Були оголошени українськими Київський (Святого Володимира), Харківський, Одеський університети.
1245215
  Дзвінчук Д. Розвиток освітніх систем у 20 столітті та нові запити 21 століття // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-35.
1245216
  Вернидуб Р. Розвиток освітніх технологій в Драгоманівському університеті // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 35-38
1245217
  Янкович Олександра Розвиток освітніх технологій у педагогічних Інститутах України в 70-х роках XX століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-44. – Бібліогр. в кінці ст.
1245218
  Янкович Олександра Розвиток освітніх технологій. З"ясування сутності поняття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 46-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  З"ясовано сутність поняття "розвиток освітніх технологій". Визначено відмінності між генезисом, еволюцією, революцією та розвитком технологічних понять та їхніх похідних. Доведено необхідність визначення термінології для поліпшення практичного ...
1245219
  Павлюк С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 61-70. – ISSN 1682-2366
1245220
  Шаульська Л.В. Розвиток освітньо-професійного потенціалу в системі чинників забезпечення якості життя / Л.В. Шаульська, Г.В. Бей // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – С. 217-223. – (Економічні науки ; № 3 (32)). – ISSN 2519-884X
1245221
  Євсеєва О.О. Розвиток освітнього комплексу України в умовах євроінтеграції // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 141-146. – ISSN 2075-4892


  "Система освіти сучасної України стратегічно має євроінтеграційний вектор розвитку. Нині в економічно розвинутих країнах зростає роль вищої освіти, університетів у побудові соціально-економічних систем інноваційного типу.
1245222
  Вікарчук О.І. Розвиток освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві / О.І. Вікарчук, О.О. Калініченко, І.О. Пойта // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 46-52. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236


  Статтю присвячено гострим проблемам розвитку освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві, його впливу на модернізацію національної системи освіти.
1245223
  Вапельник Д. Розвиток освітнього менеджменту в університетах України у XIX столітті // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 120-123. – ISBN 978-617-640-146-9


  Вивчення історико-педагогічної літератури, монографічних праць, архівних матеріалів свідчить про те, що одним із напрямів трансформаційних змін у фундаментальній та загальнопедагогічній підготовці вчителів, яку здійснювали класичні університети України ...
1245224
  Пономарьова Г.Ф. Розвиток освітнього процесу в закладі вищої освіти в контексті нової парадигми - smart-освіти // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 172-176. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1245225
  Полякова Г.А. Розвиток освітнього середовища інноваційно-активного університету: особливості та критерії / Г.А. Полякова, Г.В. Білоконенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 279-293. – ISSN 2222-0712
1245226
  Волкова В.О. Розвиток основ геометрії на Україні // Історико-математичний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 2. – С. 43-56
1245227
  Брайнін Я.М. Розвиток основ кримінального права УРСР до першої кодифікації // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1245228
  Білашенко О.С. Розвиток основних фінансових складових механізму корпоративного управління в банках: досвід США // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 70-75


  Доведено, що англосаксонська система корпоративного управління відрізняється від інших основних систем.
1245229
  Горова С.В. Розвиток особи в процесі суспільної інформатизації і трансформації соціокомунікаційних функцій бібліотек : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27.00.01 / Горова Світлана Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 49 назв
1245230
  Кухар Р. Розвиток особистих господарств населення Львівщини / Р. Кухар, М. Шульський // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 152-156. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1245231
  Малі Розвиток особистих господарств у перехідній економіці / Малі, кова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 53-55
1245232
  Губені Ю.Е. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін / Ю.Е. Губені, Ю.А. Коверко, П.О. Оліщук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 59-67. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1245233
  Пріб К.А. Розвиток особистих селянських господарств та його інвестиційне забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6792
1245234
  Стрельніков В. Розвиток особистісних смислів і ціннісних орієнтацій педагога // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.11-13
1245235
  Михальчук Н. Розвиток особистісного досвіду майбутнього психолога під час його професійної підготовки у вищій школі / Н. Михальчук, Н. Хупавцева // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 385-389
1245236
  Сапіга С.В. Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об"єднаннях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Сапіга Світлана Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1245237
  Гнезділова К. Розвиток особистісного ресурсу магістрантів у професійному навчанні в умовах класичного університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 8 (127), серпень. – C. 42-46. – ISSN 2308-4634
1245238
  Білик О. Розвиток особистості в сімейній парі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Однією з умов сімейного щастя є прагнення до розвитку. Проблеми виникають тоді, коли люди перестають ставити перед собою цілі і перестають розвиватися. Прагнення та можливості розвитку залежать від стадії сім"ї. Причиною конфліктів і розбіжностей також ...
1245239
  Малая Оксана Розвиток особистості засобами краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-34 : Схеми
1245240
  Кіреєва В.Г. Розвиток особистості засобами музики // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 182-187. – ISSN 1728-3671


  Відродження духовної спадщини, звернення до шарів культури Всесвіту стало яскравою ознакою Новітнього часу
1245241
  Сухомлинська О.В. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор, прослеживая развитие личности в историческом измерении, останавливается на анализе проблемы на примере XX в., в частности, рассматривает экспериментальную психологию (Э. Мейман, Э. Клапаред, Т. Симон), психо-физиологическую школу (В.М. Бехтерев, ...
1245242
  Сухомлинська О.В. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-26.
1245243
  Ятчук М.С. Розвиток особистості курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі навчання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 231-240
1245244
  Максимов Ю. Розвиток особистості ліцеїста-гуманітарія шляхом міжпредметної інтеграції на уроках математики і природознавства // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 37-39. – ISSN 0131-6788
1245245
  Ковальчук Ю.І. Розвиток особистості неповнолітнього правопорушника // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 169-175.
1245246
  Клюєва О. Розвиток особистості сучасного гімназиста засобами тренінгової роботи на основі краєзнавчого матеріалу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 9/10, травень. – С. 69-79
1245247
  Максимов М.В. Розвиток особистості через творчість як складова процесу соціалізації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 88-90
1245248
  Максимов М.В. Розвиток особистості через творчість як складова соціальної роботи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2013. – С. 128-136. – (Екологічна психологія (соціальний вимір) ; т. 7, вип. 32). – ISSN 2072-4772
1245249
  Крисанов Д.Ф. Розвиток особитсих селянських господарств в Україні в умовах глобалізації: виклики, наслідки та результати діяльності / Д.Ф. Крисанов, Л.О. Удова // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 221-234. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
1245250
  Кучер Р.В. Розвиток острова Жуків як частина регіонально ландшафтному парку - Дніпровські острови в м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 293-299. – ISSN 2077-3455
1245251
  Волкова Ю.О. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 43-48.
1245252
  Ступак Ф.Я. Розвиток охорони здоров"я в Україні у другій половині XX століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 158-162. – ISSN 2077-1800
1245253
  Сіташ Т.Д. Розвиток охорони здоров"я в Україні: стан та стратегічні важелі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 233-236
1245254
  Біркентале В. Розвиток охорони інтелектуальної власності як необхідна умова реалізації інтелектуального потенціалу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 198-202. – ISSN 1818-2682
1245255
  Заворотній Р.І. Розвиток оцінки зростання вітчизняного бізнесу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 54-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1245256
  Хороша О.І. Розвиток палацової архітектури стилю класицизм на Східному Поділлі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 88-98. – ISSN 2077-3455
1245257
  Стенько Ю.Г. Розвиток палеографії в історичному та культурному аспектах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 214-217. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1245258
  Дефорж Г.В. Розвиток палеозоологічної науки в епоху перемоги еволюціонізму (1859-1895 рр.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 446-461. – ISSN 2415-7422
1245259
  Новікова А.М. Розвиток Пан"європейської мережі міжнародних транспортних коридорів в умовах розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 74-76.
1245260
  Мисак М. Розвиток паперового виробництва: культурно-історичний аспект // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 239-251. – ISSN 0236-4832
1245261
  Головай Н.М. Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі / Н.М. Головай, Н.В. Гордополова, В.Ю. Гордополов // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 93-98. – ISSN 2226-8820
1245262
  Трутяк І. Розвиток парадигми лексичних одиниць із префіксом un-y у середньоанглійської мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 87-99. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1245263
  Сахацький М. Розвиток парадигми управління сільськими територіями України : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 89-91. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1245264
  Даниляк О. Розвиток парламентських систем в умовах соціальних трансформацій та кризових явищ глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 181-187
1245265
  Каськів Олег Розвиток партикулярного права УГКЦ 1596-2006 рр. // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 10-20


  Східне канонічне право
1245266
  Чухрай Н.І. Розвиток партнерства між ВНЗ та ІТ-компаніями у сфері кадрового забезпечення / Н.І. Чухрай, Т.С. Щербата // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 192-200. – ISSN 2313-4569


  У статті досліджено актуальні питання співробітництва між ВНЗ та ІТ-компаніями України в кадровій підготовці. Розглянуто сучасний стан ринку інформаційних технологій. Досліджено особливості процесу та основні етапи розроблення ІТ-продукту. Виділено ...
1245267
  Ємельянов В.М. Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади в системі державного управління сталим розвитком України: теорія, методологія, практика : монографія / В.М. Ємельянов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Ємельянова Т.В., 2012. – 419, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 356-403. – ISBN 978-966-2650-05-1
1245268
  Закутинська І.І. Розвиток пасажирського транспорту в приміській зоні Івано-Франківська / І.І. Закутинська, Р.Р. Сливка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 258-266 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1245269
  Ілюшик Ю. Розвиток паспортної системи в сучасній Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 64-66.
1245270
   Розвиток патофізіології в Україні / [О.О. Мойбенко та ін.] ; за ред. О.О. Мойбенка ; наук. уклад. С.Б. Французова ; НАН України, Акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-697-299-9
1245271
  Череповська Н.І. Розвиток патріотизму молоді психологічними засобами методики "Медіаклуб" // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 150-160. – Бібліогр.: с. 159. – ISSN 2411-1449
1245272
  Когут С. Розвиток педагогіки праці періоду процесів інтеграції Польщі в Європейський Союз (1990-2004): наукові проблеми, теорії, методи досліджень // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 198-229. – ISSN 2077-1827
1245273
  Беннер Д. Розвиток педагогіки як науки в історичній ретроспективі / Д. Беннер, Н.О. Федчишин, О.Г. Пермякова // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 16-19
1245274
  Сазонов В. Розвиток педагогіки як науки та дисципліни в інститутах народної освіти УРСР у 1920-х роках XIX століття // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 172-178. – ISBN 978-617-640-146-9
1245275
  Голубнича Л.О. Розвиток педагогічних технологій у дидактичній науці // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 14-24. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1245276
  Тарасенко І.М. Розвиток педагогічного персоналу як складова формування іміджу закладу загальної середньої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 137-144. – ISSN 2074-8922
1245277
  Фоміна Л.В. Розвиток педагогічного потенціалу медичних закладів вищої освіти / Л.В. Фоміна, Н.А. Наливайко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 180-192. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1245278
  Вознюк О. Розвиток педагогічної дійсності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 23-31. – ISSN 2078-1016
1245279
  Лутаєва Т.В. Розвиток педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини - фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти (1835 - 1862 рр.) // Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект : монографія / Т.В. Лутаєва. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 133-179. – ISBN 978-617-7675-69-2
1245280
  Козаченко Г.В. Розвиток педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Козаченко Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1245281
  Теслюк В.М. Розвиток педагогічної майстерності викладача : монографія / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2019. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-220. – ISBN 978-617-7605-91-0
1245282
  Артемов В. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання / В. Артемов, В. Серіков // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 3-11


  У статі здійснено спробу дослідити проблеми розвитку педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу зі специфічними умовами навчання. Проблема розвитку педагогічної майстерності викладача ВНЗ зі специфічними умовами ...
1245283
  Кузьмінський А.І. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищої школи в умовах неперервної полікультурної освіти / Анатолій Кузьмінський ; Акад. пед. наук України , Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 81, [3] с. – Бібліогр.: с. 80-81. – ISBN 966-402-016-8
1245284
  Рудь О.М. Розвиток педагогічної майстерності вихованців Глухівського вчительського інституту (1874-1917 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 180-184. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
1245285
  Федюк Г.З. Розвиток педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Федюк Галина Зіновіївна ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1245286
  Омельчук С. Розвиток педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Проект Концепції розвитку педагогічної освіти обговорили в Херсонському державному університеті під час круглого столу.
1245287
  Роляк А.О. Розвиток педагогічної освіти в Данії: історичні та соціальні передумови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – С. 74-78. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 8 (18))
1245288
  Постригач Н.О. Розвиток педагогічної освіти в Італійській республіці наприкінці XX - на початку XXI ст. : метод. посіб. / Н.О. Постригач ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Тернопіль : Вектор, 2011. – 46, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд.
1245289
  Головко Н. Розвиток педагогічної освіти в КНУ імені Тараса Шевченка: організаційно-дидактичні аспекти / Н. Головко, Л. Бахмач // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 80-87. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Висвітлено провідні наукові ідеї щодо педагогічної освіти в певний період керівництва кафедрою педагогіки КНУ імені Тараса Шевченка М. Грищенка та А. Алексюка в 60-70 роки минулого століття.
1245290
  Твердохліб Т.С. Розвиток педагогічної освіти в навчальних закладах Православної Церкви в українських губерніях Російської імперії (XIX - початок XX століття) / Т.С. Твердохліб ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2019. – 448, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8196-20-1
1245291
  Самофал Я. Розвиток педагогічної освіти в США. // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 72-77.
1245292
  Радул О.С. Розвиток педагогічної освіти в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 47-52. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1245293
  Куліш С. Розвиток педагогічної освіти в Харківському університеті (кінець XIX ст. – на початку ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 131. – C. 109-113. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  8 квітня 1904 р. Міністерство народної освіти запропонувало історико-філологічному факультету Університету Св. Володимира обговорити ідею викладання педагогіки.
1245294
  Маріуц І. Розвиток педагогічної освіти за сприяння дослідницьких університетів // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 94-99. – ISBN 978-617-7986-82-8
1245295
  Кошечко Н. Розвиток педагогічної освіти у Імператорському Київському університеті Св. Володимира / Н. Кошечко, Н. Постоюк // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 69-80. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Виняткову увагу приділено професійному світогляду та освітній діяльності професорів Імператорського Київського університету Св. Володимира : О. Новицького, С. Гогоцького, О. Гілярова, Г. Челпанова, І. Сікорського, С. Ананьїна.
1245296
  Левицька Л. Розвиток педагогічної освіти у Львівському та Харківському університетах України (XIX-XX ст.) // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 47-61. – ISBN 978-617-7986-82-8
1245297
  Колісніченко А. Розвиток педагогічної освіти у Нідерландах як фактор впливу на рівень досягнень здобувачів осівіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 67-73. – ISSN 2706-6258
1245298
  Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США : (1960-1998 рр.) / Т.С. Кошманова ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Львів : Світ, 1999. – 487, [1] с. – На обкл. надзаг.: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Бібліогр.: с. 427-487. – ISBN 5-7773-0431-1
1245299
  Білієнко Л.Б. Розвиток педагогічної творчості вчителів у системі внутрішкільної методичної роботи : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Білієнко Л. Б.; Київський ун-т им. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 166л. – Бібліогр.:л.153-165
1245300
  Білієнко Л.Б. Розвиток педагогічної творчості вчителів у системі внутрішкільної методичної роботи. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Білієнко Л.Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 20л.
1245301
  Корновенко В.С. Розвиток пенітенціарної системи в УРСР (1945-1990 роки) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 33-35. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1245302
  Женчак О.В. Розвиток пенсійного забезпечення та його вплив на економіку України на основі європейського досвіду // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 278-287. – ISSN 0321-0499
1245303
  Михайлова І.Ю. Розвиток пенсійного законодавства в СРСР у післявоєнний період // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 193-203. – ISSN 2078-9165
1245304
  Полозенко Д.В. Розвиток пенсійної системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 18-26
1245305
  Мартиненко Н. Розвиток пенсійної системи України: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 55-61. – ISSN 2414-4436
1245306
  Рад Н. Розвиток пенсійної системи: ретроспектива в контексті побудови національної моделі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 108-111. – ISSN 1728-9343
1245307
  Автомонова О.О. Розвиток передового педагогічного досвіду в загальноосвітніх школах України 1980-1994 рр. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Автомонова О.О. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1995. – 21 с.
1245308
  Автономова О.О. Розвиток передовоо педагогічного досвіду в загальноосвітніх школах України в 1980-1994 роках : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Автономова О.О. ; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Киев, 1995. – 251л. – Бібліогр.: л. 192-222
1245309
  Зайчук К.В. Розвиток перекладу дитячої літератури в сучасній Україні та його специфіка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 337-341


  Дослідження звертає увагу на висвітлення проблематики перекладу літератури для дітей та на зростаючі потреби українського суспільства в якісних перекладах дитячих книжок. Розкрито основні характеристики перекладної дитячої літератури в Україні, ...
1245310
  Ткаченко Н.В. Розвиток перестрахування як важіль забезпечення фінансової стійкості страховиків : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1245311
  Маркова Н.С. Розвиток персоналу : навч. посібник [для студ. спец. 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці"] / Маркова Н.С., М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 242-251. – ISBN 978-966-676-542-3
1245312
  Грішнова О.А. Розвиток персоналу на підприємствах: вітчизняні проблеми та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-38. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Проаналізовано основні тенденції розвитку людського потенціалу на підприємствах в країнах з розвинутою економікою і в Україні. Виявлено вітчизняні проблеми та запропоновано шляхи їх розв"язання.
1245313
  Плугіна Ю.А. Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 323-327. – ISSN 2075-4892
1245314
  Докашенко А. Розвиток персоналу як важлива передумова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 168-176
1245315
  Пташка А.О. Розвиток персоналу як важлива передумова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 68-74
1245316
  Зайцева Л.О. Розвиток персоналу як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 263-267. – ISSN 2222-4459
1245317
  Перепелиця Н.Д. Розвиток персоналу як однин з основних cтратегічних чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 22-26
1245318
  Швець Л.В. Розвиток персоналу як основна передумова розвитку підприємства / Л.В. Швець, Г.Г. Гайдай // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 126-130. – ISSN 2413-0966
1245319
  Грішнова О. Розвиток персоналу як пріоритетний напрям реалізації соціальної відповідальності бізнесу / О. Грішнова, І. Когут // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 10-15 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1245320
  Звонська Л.Л. Розвиток перфектного значення претеритальних часових форм у давньогрецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 80-86
1245321
  Мацькевич М.М. Розвиток питання про адміністративні договори // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 2-6.
1245322
  Борзенко О.П. Розвиток питань дистанційного навчання студентської молоді в Канаді: ретроспективний аналіз // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 5-10. – ISSN 2312-0657


  Розглянуті питання розвитку дистанційного навчання в Канаді другої половини ХХ століття. Характеризуються особливості його історичного розвитку. Проаналізовано стан розвитку дистанційної освіти в Канаді.
1245323
  Панкратова Н.Д. Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій / Н.Д. Панкратова, Г.І. Гайко, І.О. Савченко ; НАН України, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігря Сікорського", Навчально-науковий комплекс "Ін-т приклад. систем. аналізу". – Київ : Наукова думка, 2020. – 131, [3] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-130. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1736-8
1245324
   Розвиток підлітка. Звички і здоров"я (Розробка уроку з основ здоров"я у 6 класі) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 17-18
1245325
  Федчук А.П. Розвиток підоохоронної мережі Антарктики: потенціал для району станції "Академік Вернадський" // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 37-38
1245326
  Левицька Н.С. Розвиток підприємливості у студентів різних спеціальностей у позааудиторній роботі / Н.С. Левицька, Т.М. Децюк // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 29-36. – ISSN 2412-1185
1245327
  Малік М.Й. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
1245328
  Грецька Г.А. Розвиток підприємництва в аграрному секторі як фактору мобіліації трудових та інвестиційних ресурсів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 271-275.
1245329
  Воротіна Л.І. Розвиток підприємництва в економіці України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 39-50. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Ідеться про становлення і розвиток підприємництва в Україні, яке потребує наукового дослідження.
1245330
   Розвиток підприємництва в Україні. – Київ : Нора-друк, 2003. – 248с. – ISBN 966-8321-14-6
1245331
  Шалімова Н.С. Розвиток підприємництва в Україні та вплив системи оподаткування на позицію України в міжнародних рейтингах / Н.С. Шалімова, Г.І. Кузьменко // Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 271-287. – ISBN 978-966-189-425-8
1245332
  Балакірєва О.М. Розвиток підприємництва в Україні: інституційне середовище та громадська думка населення / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1245333
  Небрат В.В. Розвиток підприємництва в Україні: історичні детермінанти та перспективи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 140-156. – ISSN 1605-7988
1245334
  Лук"янченко В. Розвиток підприємництва в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1245335
  Герасимчук Н.А. Розвиток підприємництва на селі шляхом організації співпраці малих сільськогосподарських і агротуристичних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 96-101 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1245336
  Кредісов Вячеслав Анатолійович Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах : Дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Кредісов В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 420 л. + Додатки: л.369-420. – Бібліогр.: л.353-368
1245337
  Кредісов Вячеслав Анатолійович Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Кредісов В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 35с. – Бібліогр.: 42 назв.
1245338
   Розвиток підприємницьких навичок та культури інновацій у вишах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 травня (№ 88). – С. 2


  Міністерство освіти підписало меморандум з ЦІ "Сходи в майбутнє".
1245339
  Фалдина В.В. Розвиток підприємницьких структур на основі технологій електронної комерції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фалдина Володимир Володимирович ; Заклад вищої освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1245340
  Гриценок І. Розвиток підприємницького таланту майбутніх кваліфікованих кадрів у процесі проєктної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 95-103. – ISSN 1682-2366


  Доведено доцільність впровадження проєктної технології у навчально-виховний процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти
1245341
  Богачик П.П. Розвиток підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах динамічної кон"юктури // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 105-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1125
1245342
  Стрельніков М. Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з бізнес-адміністрування засобами проективної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 104-110. – ISSN 2075-1478
1245343
  Ареф"єва О.В. Розвиток підприємств авіаційної галузі в контексті економіки знань : монографія / О.В. Ареф"єва, А.М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 224, [20] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-192. – ISBN 978-966-322-234-9
1245344
  Венгер В.В. Розвиток підприємств гірничо-металургійного комплексу України у складі бізнес-груп // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 64-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1245345
  Шаманська О.І. Розвиток підприємств лікеро-горілчаної промисловості України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 126-130 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1245346
  Соловйов К.Д. Розвиток підприємств машинобудівного комплексу України / К.Д. Соловйов, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 59-62. – ISBN 978-617-645-234-8
1245347
  Чобіток В.І. Розвиток підприємств сімейного бізнесу: світовий досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 20-24. – ISSN 2222-4459
1245348
  Міщук Є.В. Розвиток підприємства в контексті мультиоб"єктності економічної безпеки та тернарного підходу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 122-131. – ISSN 2222-0712
1245349
  Міценко Н. Розвиток підприємства на основі інфoрмацiйного та інноваційного потенціалу / Н. Міценко, А. Міщук // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 191-204. – ISSN 2409-9260
1245350
  Щегель С.М. Розвиток підприємства: інтелектуально-інвестиційне забезпечення (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щегель С.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1245351
  Кузьменко Г.І. Розвиток підходів до вибору ознак класифікації податкового планування / Г.І. Кузьменко, В.В. Шалімов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 170-180. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1245352
  Пилипенко Л.М. Розвиток підходів до визнання гудвілу в бухгалтерському обліку підприємств // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 184-185. – ISBN 978-611-01-0721-1
1245353
  Коломієць В.М. Розвиток підходів до визначення людського капіталу у зарубіжних дослідженнях // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/1. – С. 68-72. – ISSN 2409-1944
1245354
  Холін Ю.В. Розвиток підходів до моделювання рівноваг в роботах харьківської школи хіміків-аналітиків // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 17
1245355
  Холін Ю.В. Розвиток підходів до моделювання рівноваг в роботах Харьківської школи хіміків-аналітиків // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 31-32
1245356
  Андрощук І.І. Розвиток підходів до стандартизації виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 205-216. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1245357
  Харжевська О.М. Розвиток пізнавальних можливостей студентів під час диференційованого навчання з іноземної мови // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 187-195. – (Серія "Психологія" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-15-Х. – ISSN 2415-7384
1245358
  Костенко Н.В. Розвиток пізнавального інтересу студентів під час розв"язування практико-орієнтованих завдань / Н.В. Костенко, С.М. Стадніченко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 127-130. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1245359
  Мачушник О.Л. Розвиток пізнавальної активності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 70-74. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 4 (28))
1245360
  Вітюк А.В. Розвиток пізнавальної активності студентів на заняттях із вищої математики. / А.В. Вітюк, Н.В. Нужна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 12-18. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
1245361
  Дьомін А.І. Розвиток пізнавальної діяльності учнів / А.І. Дьомін. – К, 1978. – 72с.
1245362
  Кириченко М. Розвиток післядипломної освіти в інформаційному суспільстві / М. Кириченко, О. Отич, В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 9-12
1245363
  Крисюк С.В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944-1995 рр.) / С.В. Крисюк. – Львів : [Лонміо], 1997. – 206, [2] с.
1245364
  Олешко П. Розвиток післядипломної педагогічної освіти Волинської області в умовах реформування галузі // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 39-41
1245365
  Харченко Т.Г. Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 155-162. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано особливості розвитку післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ ст. Виявлено основні етапи цього процесу: від появи перших короткострокових і довгострокових стажувань для вчителів-практиків до організації таких ...
1245366
  Рибчинський О.В. Розвиток планувальної структури Червонограда (Кристинопіля) протягом XVII - початку XXI ст. // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 343-349. – ISSN 2076-815X
1245367
  Кравець В. Розвиток платіжних систем в Україні та новітні форми розрахунків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 45-47 : рис.
1245368
  Монаєнко А. Розвиток повноважень держави з визначення видатків на освіту та науку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 128-131. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1245369
  Руденко В.Б. Розвиток поглядів на зловживання правом в цивільному процесуальному законодавстві України: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 131-137. – ISSN 1563-3349
1245370
  Матвієнко Н.М. Розвиток поглядів на суть регіонального планування сільських адміністративних районів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-54. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто еволюцію поглядів на суть регіонального планування сільських адміністративних районів.
1245371
  Смаль-Стоцький Розвиток поглядів про сем"ю слов"янських мов і їх взаїмне споріднення. / Смаль-Стоцький. – 2-е вид., доп. – Прага, 1927. – 92с.
1245372
  Ісаншина Г.Ю. Розвиток податкового обліку в умовах реформування // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 95-101
1245373
  Каламберт С. Розвиток податкового регулювання через систему пільг // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.31-33


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1245374
  Ільяшенко В.А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 15-20. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1245375
   Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування : наук.-практ. коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 04.11.2011 № 4014-VI / [Т.І. Єфименко та ін. ; редкол.: Ф.О. Ярошенко (голова) та ін.] ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Академія фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2011. – 245, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. -238-245 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-30-9
1245376
   Розвиток подієвого туризму в Україні на прикладі Яворівського НПП / М.В. Біляк, Г.Я. Рось, І.П. Любинець, О.Б. Гребельна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 31-32 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
1245377
  Бурмаченко К.Ю. Розвиток поетики постмодернізму. Умберто Еко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті визначається естетичний зміст теорій і категорій поетики постмодернізму в процесі їхнього взаємодоповнення на прикладі розвитку теорії поетики Умберто Еко. В статье определяется эстетическое содержание теорий и категорий поэтики ...
1245378
  Каіпецький Олександр Вячеславович Розвиток позабюджетного фінансування в регулюванні інноваційного розвитку державних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 84-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено результати дослідження напрямків позабюджетного фінансування інноваційної діяльності державних підприємств. Визначено вплив регуляторної політики держави на сферу позабюджетного фінансування та вплив розвитку інноваційної ...
1245379
  Вербицький Володимир Валентинович Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Укораїні (1925-2000 рр.) : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Вербицький В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 496л. + Додатки: л.471-496. – Бібліогр.: л.422-470
1245380
  Вербицький Володимир Валентинович Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925-2000 рр.) : Автореф. дис. ... докт. педагогічн. наук: 13.00.01 / Вербицький В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 48с. – Бібліогр.: 68 назв
1245381
  Ткач Ю.М. Розвиток позитивної мотивації учбової діяльності в майбутніх економістів засобами математики. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 426-432. – ISSN 2312-5993
1245382
  Хлівна О.М. Розвиток позитивної Я-концепції студентів засобами психологічного тренінгу // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 263-273


  У статті проаналізовано феномен Я-концепції та механізми його розвитку. Наведено результати емпіричного дослідження впливу психологічного тренінгу на вдосконалення Я-концепції студентів-психологів.
1245383
  Засанський В.В. Розвиток поліграфії і книгодрукування за роки Радянської влади : До 400-річчя книгодрукування в Росії / В.В. Засанський. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1964. – [5] с. – Окр. відбиток з: Український історичний журнал, № 1, 1964, [с. 60-64]
1245384
  Машталір Р.М. Розвиток поліграфії на Україні / Р.М. Машталір. – Львів, 1974. – 188с.
1245385
  Хоменко Іван Остапович Розвиток поліграфічної промисловості УРСР після Великої Вітчизняної війни : Дис... канд. економ.наук: / Хоменко Іван Остапович; Ін-тут підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1950. – 191, 8л. – Бібліогр.:л.1-8
1245386
  Голуб Л.І. Розвиток полікультурної компетентності майбутнього вчителя: австралійські підходи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 83-86. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)
1245387
  Левицька Л.А. Розвиток полікультурної освіти в університетах об"єднаної Німеччини // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 41-44. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1245388
  Колендо О.Ю. Розвиток полімерної хімії : навчальний посібник / О.Ю. Колендо, Н.П. Мельник ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 77, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 78
1245389
  Ковтун А. Розвиток полісемії лексем з релігійними значеннями: необразні семантичні деривати
1245390
  Радович Р. Розвиток поліського житла : проблема генезису стелі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 88-133. – (Серія історична ; Вип. 43)
1245391
  Крилова Н.В. Розвиток політики конкурентоспроможності в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями й принципи розробки та проведення сучасної політики конкурентоспроможності. Наголошено необхідність врахування впливу глобалізації на стан галузей і компаній. Main directions and principles of the development and ...
1245392
  Перегуда Є.В. Розвиток політичних механізмів взаємодії центральних органів виконавчої влади у 1994-2004 рр // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
1245393
  Терзі О.С. Розвиток політичних прав і свобод у роботах М. Драгоманова / О.С. Терзі, О.О. Гудков // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 119-123. – ISSN 1728-3671
1245394
  Богомолов О.В. Розвиток політичного ісламу в Криму в 1990-2000-х рр. / О.В. Богомолов, С.І. Данилов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-66. – ISSN 1608-0599
1245395
  Тарасенко Т.М. Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 92-99. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1245396
  Пономаренко М.М. Розвиток політичної економії, як науки в Російській Імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 191-200. – ISSN 2415-7422
1245397
  Савєнкова А. Розвиток політичної культури в Україні як один з основних чинників політичної стабільності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 399
1245398
  Сіданіч М.О. Розвиток політичної науки США у ХХ столітті: основні етапи пошуків наукової ідентичності // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79. – С. 121-133
1245399
  Попок А. Розвиток політичної свідомості українців в історичному контексті тоталітарної спадщини / А. Попок, Н. Шкребтієнко // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.115-120. – ISSN 1609-5499
1245400
  Сізокрилов М.В. Розвиток політичної системи та особливості становлення правлячого політичного режиму в Ізраїлі // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 76-88. – ISSN 2664-1933
1245401
  Розумний М. Розвиток політичної системи України: виклики і загрози // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-13.
1245402
  Блажівська О.Є. Розвиток положень про захист гідності, честі та ділової репутації у кодифікаціях цивільного законодавства України радянського періоду // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
1245403
  Буглай Н.М. Розвиток польсько-американських відносин // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 194-213. – ISBN 978-617-534-424-8
1245404
  Антошевський А. Розвиток польської партійної системи після 1989 р. // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 76-85
1245405
  Олексюк Л.В. Розвиток понятійно-категоріального апарату електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 36-43. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1245406
  Познякова Т.С. Розвиток понятійно-категорійного апарату бюджетного права в сучасних умовах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.92-95. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1245407
  Лебедевич С.І. Розвиток понятійно-категорійного апарату екоменедженту // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 332-337. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1245408
  Панасюк Л.В. Розвиток понятійно-термінологічного апарату вітчизняної етнонаціональної політики у 90-х роках XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-65. – (Історія ; вип. 56)


  В статті розглядаються основні етапи побудови понятійно-термінологічної бази етнополітики України.
1245409
  Струганець Л.В. Розвиток поняттєво-категорійного апарату культури мови // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 95-104. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1245410
  Коба Т.М. Розвиток поняттєвого апарату системи інтеграційних процесів в АПК // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 163-170. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1245411
  Усик В.І. Розвиток поняття "сектор малого та середнього бізнесу" в Україні та ЄС : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 153-158. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1245412
  Дацишина І.А. Розвиток поняття "смисл" у гуманістично орієнтованій психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 119-122. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано теоретичні підходи становлення категорії "смисл" в гуманістично орієнтованій психології. Гуманізація психології, здійснювана в рамках гуманістичного й екзистенціального напрямків, набуває особливого значення. Це виходить за межі базисного ...
1245413
  Пономаренко Є.Б. Розвиток поняття капіталу: сутність і складові // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 91-96. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1245414
  Устрицька Н.І. Розвиток поняття повторності злочинів у юридичній науці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 380-391. – (Юридична ; Вип. 1)
1245415
  Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 0132-1331
1245416
  Молоков С Розвиток поняття простоти і концепція М. Бунге // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1245417
  Батиргарєєва В. Розвиток поняття рецидиву злочинів: концептуальний аналіз // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.158-163. – ISSN 0132-1331
1245418
  Панова Л. Розвиток поняття цінних паперів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 104-109


  Трансформація поглядів у дореволюційний та сучасний періоди
1245419
  Кресін О.В. Розвиток порівняльного правознавства в Україні в межах історичної школи права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 90-96
1245420
  Кресін О. Розвиток порівняльного правознавства в Україні в межах школи соціологічного позитивізму // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 162-166. – ISSN 0132-1331
1245421
  Сисоєва С. Розвиток порівняльної професійної педагогіки в Україні: освітологічний контекст // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 49-58. – ISSN 2226-3012
1245422
  Венгренівська М.А. Розвиток порівняльної стилістики французької та української мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 57-61. – ISBN 966-8188-07-1
1245423
  Дюгованець О.М. Розвиток посівної стадії фінансування інноваційних підприємств в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 102-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1245424
  Карпій О.П. Розвиток послуг автозаправних комплексів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 21-26. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто асортимент товарів та послуг, які пропонуються на автозаправних комплексах на території України, визначено основні групи товарів FMCG, які мають найбільший попит. Охарактеризовано програми лояльності, які пропонують в основних мережах ...
1245425
  Павельчук І. Розвиток постімпресіонізму в українській абстракції // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 183-200. – ISSN 1992-5514


  Постімпресіонізм - напрям в образотворчому мистецтві, виник у 1880-х рр. Художники цього напрямку не дотримувалися тільки зорових вражень, а прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальність світу, вдавалися до декоративної стилізації. До ...
1245426
  Данилова Ю.Ю. Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Юлія Юліанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 219, [5] арк. – Додатки: арк. 207-219, 5 арк. – Бібліогр.: арк. 183-206
1245427
  Данилова Ю.Ю. Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Юлія Юліанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1245428
  Татаренко А. Розвиток постмодерністської стратегії семантизації форми у період постмодернізму (роман Мілети Продановича "Сад у Венеції") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 63-72. – ISSN 0130-528Х


  Досліджено питання змін, яких зазнає постмодерністська поетика (зокрема, у формально-семантичному аспекті) в період постмодернізму. Матеріалом для дослідження обрано роман відомого сербського письменника-постмодерніста Мілети Продановича "Сад у ...
1245429
   Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання : монографія / Гончаренко С.А. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред.Гончаренко С.А., Кондратенко Л.О. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-644-120-4
1245430
  Смерічевський С.Ф. Розвиток потенціалу підприємства за рахунок побудови системи управління лояльністю клієнтів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-19 : Табл. рис. – Бібліогр.: 8 назв
1245431
  Мокрієва Н.Г. Розвиток потенціального словника учнів у навчанні французської мови. / Н.Г. Мокрієва, О.М. Шапкіна. – К, 1983. – 104с.
1245432
  Тертичка Валерій Володимирович Розвиток початкової і середньої освіти в Україні (1928-1941 рр.) : Дис... Канд. історич.наук: 07.00.01 / Тертичка Валерій Володимирович; Київ. держ. педінститут ім. М.П.Драгоманова. – К., 1992. – 220л. – Бібліогр.:л.158-181
1245433
  Гавриленко Т.Л. Розвиток початкової освіти в України (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гавриленко Тетяна Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 61 назва
1245434
  Шугай Я.М. Розвиток початкової освіти у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (1932 - 1958 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шугай Яна Максимівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
1245435
  Мірошниченко Н.О. Розвиток початкової сільськогосподарської освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 233-240. – ISSN 2218-4805
1245436
  Говоровський А. Розвиток поштового зв"язку в Україні в умовах впровадження інформаційних технологій (кінець XX - початок XXI ст.): історіографічний та історичний аспекти // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 208-217. – ISSN 2415-3567


  "Пріоритетом розвитку поштової галузі є впровадження сучасних інформаційно- комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення всіх технологічних та бізнес процесів, доступність та ефективність послуг. Ключовим завданням є розвиток та ...
1245437
  Лазур Я.В. Розвиток прав і свобод громадян у період античності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 245-252
1245438
  Дзера Олександр Васильович Розвиток права власності громадян в Україні : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.03. / Дзера Олександр Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 406л. – Бібліогр.:л.382-406
1245439
  Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні : Монографія / О.В. Дзера. – Київ : Вентурі, 1996. – 272с. – ISBN 5-7707-9600-6
1245440
  Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 47л.
1245441
  Захарченко П.П. Розвиток права власності на землю в Україні : середина XIX - перша чверть XX ст. / Петро Захарченко ; [за заг. ред. В.В. Костицького] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2008. – 295, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 191-220. – ISBN 978-966-326-278-9
1245442
  Капіца Ю. Розвиток права інтелектуальної власності в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні етапи розвитку права інтелектуальної власності ЄС, а також компетенцію ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності. The main stages of the development of the EU Intellectual Property Law are analyzed as well as competence of the EU ...
1245443
   Розвиток права інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства у щорічному збірнику статей, присвячених пам"яті професора О. А. Підопригори // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 322-323
1245444
  Губань Р. Розвиток права на свободу віросповідання у міжнародному праві в контексті концепції діалогу між цивілізаціями // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42.
1245445
  Сорокун В.М. Розвиток права на свободу совісті й віросповідання в універсальному міжнародному праві з часів прийняття Загальної декларації прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 220-227. – ISSN 0201-7245
1245446
  Буланий М. Розвиток права на теренах українських земель Великого Князівства Литовського за правління Сигізмунда II Августа // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 82-92. – ISBN 978-966-7379-86-5
1245447
  Волянська Г.М. Розвиток права приватної власності й підприємництва в контексті євроітеграції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 78-83.
1245448
  Тищик Б. Розвиток права у Західноукраїнській Народній Республіці (1918-1919 роки) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 197-211. – ISSN 1026-9932
1245449
  Бойко І. Розвиток права як важливої ознаки Галицько-Волинської держави (1199-1349 роки) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 97-115. – ISSN 1026-9932
1245450
  Притика Ю.Д. Розвиток правничої думки на кафедрі правосуддя / Ю.Д. Притика, Н.О. Кіреєва, В.П. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 160-164. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1245451
  Трач Н.С. Розвиток правничої термінології у Галичині (за матеріалами публікацій наукового товариства імені Тараса Шевченка) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 90-95
1245452
  Нагачевський С.В. Розвиток правових засад здійснення державних закупівль в Україні: історичні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 292-302. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1245453
  Перегуда Є.В. Розвиток правових засад політики енергоефективності та енергозбереження в житловому секторі після Революції Гідності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 29-43. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1245454
  Переверзєва О. Розвиток правових засад у міжнародних морських арбітражах різних країн світу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 40-45
1245455
  Лобанова Т.В. Розвиток правових засад щодо особистих немайнових прав і обов"язків дітей та батьків // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 137-143. – ISSN 0374-3896


  У статті згдуються вчені Київського університету: К.А. Неволін, М.Ф. Володимирський Буданов, Г.К. Матвєєв.
1245456
  Васецький В.Ю. Розвиток правових інституцій України як наслідок історичних подій // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 102-106. – ISSN 2524-017X
1245457
  Львова Є.О. Розвиток правових механізмів забезпечення і захисту прав та свобод людини і громадянина в екстремальних умовах глобалізації // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 77-82
1245458
  Кравчук В.М. Розвиток правових механізмів забезпечення народовладдя // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 71-74. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1245459
  Шпакович О.М. Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Шпакович Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 413 л. – Бібліогр.: л. 357-413
1245460
  Шпакович О.М. Розвиток правових механізмів реалізації актів органів міжнародних організацій : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Шпакович Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1245461
  Макаруха Зоряна Розвиток правових систем України й Туреччини в процесі їхньої європейської інтеграції // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 273-283. – ISBN 978-966-579-439-4
1245462
  Нікітюк В.О. Розвиток правових та інституціональних засад європейських механізмів з врегулювання конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.104-118
1245463
  Задорожній О.В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010-2012 рр. // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2013. – № 2 (86). – С. 71-80


  В статті розглянуто останні тенденції правового - законодавчого та договірного - регулювання прикордонного та міжрегіонального співробітництва прикордонних областей та регіонів України та Російської Федерації.
1245464
  Задорожній О.В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010-2012 рр.. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 28-37. – ISSN 2078-3566


  Досліджено досвід Сполучених Штатів Америки у сфері застосування відеоспос- тереження у громадських місцях. Проаналізовано статті Конституції США, в яких закріплено право особи на недоторканність приватного життя. Розглянуто судові справи, рішення по ...
1245465
  Задорожній О.В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації у 2010 - 2012 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 34-42


  В статті розглянуто останні тенденції правового - законодавчого та договірного регулювання прикордонного та міжрегіонального співробітництва прикордонних областей та регіонів України та Російської Федерації. The paper considers recent trends legal - ...
1245466
  Ботвінкін О. Розвиток правового забезпечення інституту конфеденційної інформації, що є власністю держави // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 93-98.
1245467
  Терещенко Д.А. Розвиток правового механізму державного управління формуванням людського капіталу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 132-139. – ISSN 2306-6814
1245468
  Маринець В.С. Розвиток правового положення глухих в період з III ст. до н.е. до XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 111-116. – ISSN 1563-3349
1245469
  Шопіна І.М. Розвиток правового регулювання взаємодії інститутів громадянського суспільства і Збройних Сил України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 62-67. – ISSN 2072-8670
1245470
  Войнаровська О. Розвиток правового регулювання відносин осіб, які перебували у "фактичному шлюбі" в СРСР у першій половині XXст. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 54-61
1245471
  Цюра В. Розвиток правового регулювання відносин представництва на українських землях // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2220-1394
1245472
  Ткаченко Д.В. Розвиток правового регулювання відсторонення суддів на території нинішньої України у радянський період // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 145-148. – ISSN 2617-5967
1245473
  Андрейцев В. Розвиток правового регулювання договірних відносин на виконання науково-дослідних робіт // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 167-176. – ISSN 1993-0909
1245474
  Федчишин Д.В. Розвиток правового регулювання здійснення прав на землю в Україні до початку ХХ століття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 63-67. – ISSN 2219-5521
1245475
  Забара І. Розвиток правового регулювання інформаційної безпеки в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 106-117. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються питання, пов"язані зі становленням і розвитком правового регулювання інформаційної безпеки у Європейському Союзі. Автор аналізує законодавчі підходи та особливості реалізації законодавчих програм у боротьбі з кіберзлочинністю на ...
1245476
  Занкевич Н.В. Розвиток правового регулювання мовних відносин після відновлення незалежності України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 41. – С. 205-218. – ISSN 1993-0941
1245477
  Міщенко І.В. Розвиток правового регулювання підприємницької діяльності у галузі митної справи України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 28-30.
1245478
  Овчиннікова Г.Ф. Розвиток правового регулювання підсобних господарств // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье освещены нормативные акты, регулирующие ведение личного подсобного хозяйства, даны предложения по совершенствованию законодательства о ведении личных подсобных хозяйств советских граждан.
1245479
  Радзивілюк В.В. Розвиток правового регулювання повноважень спеціальних державних органів у сфері запобігання банкрутству (неспроможності) та питання оптимізації їх функціонування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 62-71. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено розвиток правового оформлення положеннями національного законодавства повноважень спеціальних державних органів у сфері запобігання банкрутству (неспроможності). Нагальна потреба звернення до питань, пов"язаних із генезою цього ...
1245480
  Ігнатенко В. Розвиток правового регулювання позадоговірних зобов`язань // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.130-139


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1245481
  Блажівська О. Розвиток правового регулювання спадкових відносин на українських землях у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 120-128
1245482
  Нестерцова-Собакарь Розвиток правового становища жінки на українських землях до середини XIX ст.: історико-правова експозиція // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 9-16
1245483
  Неколяк Р.В. Розвиток правового статусу Національної академії наук України як вищої державної самоврядної організації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 185-194. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1245484
  Рафал Канія Розвиток правової кібернетики у Польщі в ХХ-му сторіччі // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 81-88. – ISSN 2616-6798
1245485
  Армейський О.С. Розвиток правової компетентності працівників у процесі управління соціальним закладом на сучасному етапі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 87-95. – ISSN 2074-8922


  "Висвітлено одну з актуальних проблем розвитку правової компетентності працівників у процесі управління соціальним закладом – спроможність оперативно відтворити нормативно-правові зміни зовнішнього середовища. Сьогодні особливо гостро постає питання ...
1245486
  Сербин Р.А. Розвиток правової культури в сучасному українському суспільстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-34.
1245487
  Кахнич В. Розвиток правової науки та освіти на юридичному факультеті Львівського університету за часів Австрії та Австро-Угорщини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 66-71. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1245488
  Карнаух Т.І. Розвиток правової освіти населення - запорука успішної реалізації системної модернізації України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 110-116
1245489
  Сокуренко О. Розвиток правоздатності та дієздатності України як суб"єкта міжнародного права в міжнародних відносинах (1991-1994 // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 33-38.
1245490
   Розвиток православ"я на Півдні України, кінець ХVIII - початок ХХ ст. : (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліографічний покажчик / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [авт.-упоряд. : В.В. Самодурова, Н.М. Діанова, В.С. Кочмар ; наук. ред. Н.М. Діанова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 440 с., [32] с. іл. – ISBN 978-966-190-391-2
1245491
  Фесенко А.М. Розвиток православної церкви на Донеччині у 1920 рр.: аналіз і класифікація джерел // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 1728-3671
1245492
  Фесенко А.М. Розвиток православної церкви на Донеччині у 1920 рр.: аналіз і класифікація джерел // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 186-190. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Запропонована стаття присвячена аналізу і класифікації джерел, які дозволяють відтворити об"єктивну картину розвитку православної церкви у 1920 рр. на території Донеччини.
1245493
  Городецький О.В. Розвиток правотворчої діяльності найвищих органів державної влади й управління Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 15-18. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассматриваются вопросы развития на современном этапе правотворческой деятельности высших органов государственной власти и управления УССР, направленной на дальнейшее совершенствование республиканского законодательства, укрепление правовой ...
1245494
   Розвиток практично-дослідного компонента змісту шкільної природничої освіти (З досвіду роботи вчителів-природничників) / Волкова Наталія, Тимчик Олена, Шереметова Любов, Кравчук Ольга // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 39-41
1245495
   Розвиток практично-орієнтованого та симуляційного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Запорожан // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 54-57. – ISSN 1681-2751
1245496
  Звонська Л.Л. Розвиток претеритального значення аориста в давньогрецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 134-146.
1245497
  Сакал Т.М. Розвиток префіксальної ономасіологічної категорії заперечення (на матеріалі англійських неологізмів XX століття) // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 84-94. – ISBN 966-7400-33-5
1245498
  Притика Ю. Розвиток приватних засад у цивільному процесі / Ю. Притика, Н. Василина // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 162 -174. – ISSN 1026-9932
1245499
  Сидоренко О.Л. Розвиток приватної вищої освіти в Україні: ретроспектива та перспектива // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 34-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1245500
  Колоней Д.В. Розвиток приватної музичної освіти на Слобожанщині у XVIII - початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 74-78
1245501
  Акімкін О.М. Розвиток приватної освіти на Єлисаветградщині (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Акімкін Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1245502
  Матяш О.І. Розвиток прийомів розумової діяльності майбутніх економістів у процесі навчання математики / О.І. Матяш, Н.Г. Підліснича // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 106-111. – ISSN 2413-1571
1245503
  Завальнюк Є. Розвиток прикладної банківської системи з урахуванням вимог міжнародних стандартів: інструментальний аспект // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 26-28. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1245504
  Гунько Л.О. Розвиток прикладної лінгвістики у КНР // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 193-196. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1245505
  Брига Т. Розвиток прикладної лінгвістики як навчальної дисципліни // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 20-23. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 4). – ISSN 2519-254X
1245506
  Божидарнік Т. Розвиток прикордонних регіонів на засадах маркетингової концепції / Т. Божидарнік, В. Левчук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 56-60 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1245507
  Дубовик О.І. Розвиток примирення і посередництва в українській гетьманській державі (Війську Запорізькому) // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 160-161. – ISBN 978-966-97457-5-0
1245508
  Цветкова Н.М. Розвиток принципів бухгалтерського обліку та звітності в сучасних умовах // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 93-101
1245509
  Рогоза Я.Е. Розвиток принципів відкритості та прозорості в європейській // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 25-34. – ISSN 2227-796X


  The article deals with analysis of the principles of openness and transparency in public administration. The evolution of these principles in European doctrinal tradition is analyzed. Development of the principles of openness and transparency in the ...
1245510
  Пожарицька І.М. Розвиток принципів екологічного аудиту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 92-96. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1245511
  Крамаренко Л.К. Розвиток принципів організації і діяльності нотаріальних органів у світлі Конституції СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 56-61. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются основные принципы нотариального права и правовые гарантии их реализации. Освещаются вопросы их развития в свете положений Конституции СССР 1977 г.
1245512
  Хопта О.С. Розвиток принципів права та принципів судочинства як передумова правового прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 390-393. – ISSN 2524-017X
1245513
  Роботинська В.О. Розвиток принципу гласності цивільного процесу на українських землях польсько-литовського періоду (середина ХІV – середина ХVІІ ст.) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 6-13
1245514
  Роботинська В.О. Розвиток принципу гласності цивільного процесу українських земель польсько-литовського періоду (сер. ХIV - сер. ХVІІ ст.) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 44-48
1245515
  Лисенкова К. Розвиток принципу змагальності сторін у досудовому кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 104-110. – ISSN 2311-6676
1245516
  Опанасенко О.О. Розвиток принципу змагальності цивільного процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 88-91
1245517
  Олійник Я.Б. Розвиток природничо-географічної освіти і науки у Київському національному університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 7-14. – ISSN 0868-6939
1245518
  Чорна Л. Розвиток природоохоронних ідей у період діяльності українських національних урядів (1917-1919) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 156-167. – ISSN 0320-9466
1245519
  Ковальчук Т.Г. Розвиток природоресурсного права в умовах оновлення екологічної політики України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 90-92
1245520
  Ігнатюк А.І. Розвиток пріоритетних галузевих ринків в Україні в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 113-123


  Досліджуються пріоритетні галузеві ринки України, державна політика щодо розвитку яких буде сприяти економічному зростанню, забезпеченню впровадження інноваційних технологій у діяльності підприємств, набуттю Україною належного місця у глобальній ...
1245521
  Корольов Б.І. Розвиток проблем теоретичного джерелознавства в працях М.Я. Варшавчика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 7-9. – (Історія ; вип. 41)


  Аналізується внесок професора Київського університету М.Я. Варшавчика в розробку теорії історичного джерелознавства.
1245522
  Панченко О.В. Розвиток програмно-цільового методу бюджетування відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 80-88
1245523
  Чугунов І.Я. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету / І.Я. Чугунов, І.В. Запатріна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-14


  Розкрито напрями вдосконалення механізму посилення впливу держави на економічне зростання шляхом переходу від управління видатками до відповідних результатів, розвитку програмно-цільового методу планування бюджету, підвищення ефективності бюджетних ...
1245524
  Гербільський Г.Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині XIX ст. (до 1848 р.) / Г.Ю. Гербільський; [відп. секр. Ф.І. Стеблій]. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1964. – 250, [2] с.
1245525
   Розвиток прогресивної філософської думки російського, українського та білоруського народів у 17-18 ст.. – К, 1978. – 168с.
1245526
  Ковалевська Т.М. Розвиток продуктивних сил західних областей України за роки Радянської влади / Т.М. Ковалевська. – К, 1960. – 40с.
1245527
  Аванесова Н.Е. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / Н.Е. Аванесова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. кн-т буд-ва і архітектури. – Харків : Щедра садиба плюс ; ХНУБА, 2015. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 209-212. – ISBN 978-617-7225-34-7
1245528
  Балашова А. Розвиток продуктивних сил постекономічної суспільної формації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 74-77. – ISSN 1810-3944
1245529
  Кульбака О.М. Розвиток продуктивних сил регіону на засадах ефективного використання земельних ресурсів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 262-267. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1245530
  Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 87-90. – ISSN 2306-6814
1245531
  Окландер М. Розвиток проектів неформальної маркетинг-освіти в умовах цифровізації суспільства / М. Окландер, Р. Шемчук // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (119), березень - квітень. – С. 49-71. – ISSN 1606-3732
1245532
  Ткаченко Я.С. Розвиток проектного фінансування в України: роль банків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 260-272


  У статті розглядається діяльність іноземних та вітчизняних банків як основних учасників проектного фінансування. Зокрема, аналізуються умови проектного фінансування та причини низької активності банків у цій сфері в Україні. В статье рассматривается ...
1245533
  Білецький В. Розвиток проекту "Гірнича енциклопедія" / В. Білецький, Г. Гайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 141-157. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
1245534
  Крамар І.Ю. Розвиток промислових підприємств України в контексті інтернаціоналізації : монографія / Ірина Крамар ; за заг. ред. Андрушківа Б.М. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Акад. соціального упр. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 377, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-325. – ISBN 978-966-305-102-4
1245535
  Нетесаний Ю. Розвиток промислово-фінансових груп та їх вплив на інвестиційні процеси в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-59. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Протягом усієї історії існування наша держава відчувала гостру нестачі інвестиційних ресурсів. Тому стаття розкриває питання щодо вирішення проблем з інвестиційними ресурсами за рахунок промислово-фінансових груп. During all of history of existence ...
1245536
  Шелудько Е.І. Розвиток промислового інжинірингу як ключова умова комплексної модернізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 112-122. – ISSN 2306-546X
1245537
   Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення : аналітична доповідь / Собкевич О.В. [та ін.] ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 48 с. – ISBN 978-966-554-120-2
1245538
   Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : наук.-аналіт. доповідь / [Л.В. Дейнеко та ін.] ; за ред. Л.В. Дейнеко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – 157, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8704-4
1245539
  Рубінчик П. Розвиток промисловості Житомирщини за роки Радянської влади. / П. Рубінчик. – Житомир, 1957. – 28с.
1245540
  Петрушко В.І. Розвиток промисловості західних областей України. / В.І. Петрушко. – К., 1959. – 124с.
1245541
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – К.
1. – 1959. – 496с.
1245542
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – Київ
2. – 1962. – 580с.
1245543
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – К.
3. – 1966. – 488с.
1245544
  Тесленко В.Д. Розвиток промисловості Тернопільської області та зміни в її структурі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 102-106
1245545
  Череп А.В. Розвиток промисловості України в умовах економічної кризи / А.В. Череп, О.С. Кучеров, В.О. Шаповалова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 140-142
1245546
  Ковальчак Г.І. Розвиток промісловості в західних областях України за 20 років Радянської влади / Г.І. Ковальчак. – Київ, 1965. – 186с.
1245547
  Фазан В. Розвиток просвітницько-педагогічної діяльності та виховання у вищих навчальних духовних закладах України при Києво-Печерській Лаврі у XIX-XX ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 89-94. – ISSN 2524-2474
1245548
  Дідіченко М.О. Розвиток просторово-часової композиції міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 249-253. – ISSN 2077-3455
1245549
  Балаклицький М.А. Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Балаклицький Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 431 л. – Додатки: л. 401-431. – Бібліогр.: л. 328-400
1245550
  Балаклицький М.А. Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Балаклицький Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв
1245551
  Плотніков О.В. Розвиток протиріч країн "Великої сімки" в контексті фінансової глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (700). – Бібліогр.: 4 назв.
1245552
  Дутчак В.Г. Розвиток професійних засад бандурного мистецтва 1970-1990 років : Автореф... канд. мистецтвознав. наук: 17.00.03 / Дутчак В.Г.; Нац.муз.акад. – Київ, 1996. – 24л.
1245553
  Горбенко Г.В. Розвиток професійних компетентностей бакалаврів реклами і зв"язків з громадськістю // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 6-10


  У статті обгрунтовано необхідність з"ясування сутності та особливостей розвитку професійних компетентностей бакалаврів реклами і зв"язків з громадськістю, наведено точки зору різних дослідників на зміст професійної компетентності, вказано на роль ...
1245554
  Гапоненко Л.О. Розвиток професійних потенціалів студента-пси холога у навчальній взаємодії як умова подолання емоційної дезадаптації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 13-16
1245555
  Мартинюк Ольга Розвиток професійних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 28-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1245556
  Мукан Н.В. Розвиток професійних якостей вчителів-початківців у системі неперервної педагогічної освіти Великої Британії / Н.В. Мукан, М.В. Гаврилюк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 138-141. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1245557
  Кусій М.І. Розвиток професійних якостей майбутніх фахівців служби надзвичайних ситуацій у процесі вивчення математики // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1245558
  Буряк В. Розвиток професійно-педагогічних якостей у системі безперервної освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 1682-2366
1245559
  Карпенко Н. Розвиток професійно-педагогічної освіти у Швеції в умовах Євроінтеграції // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 312-319. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано передумови реформ педагогічної освіти у Швеції на початку XXI ст., з"ясовано головні напрями структурної перебудови системи професійної підготовки педагогічних працівників у цій країні.
1245560
  Єрмак С.М. Розвиток професійно-педагогічной творчості курсантів у процесі розв"язання проблемних задач / С.М. Єрмак, Ю.В. Шарапова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 66-68. – (Педагогічні науки)


  Розкрито методику використання проблемних задач для формування професійно-педагогічної творчості курсантів.
1245561
  Новіков В.М. Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи управління в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 126-137. – ISSN 2072-9480


  "...Перспективи модернізації системи професійно-технічної освіти пов"язані з підвищенням престижності робітничих професій."
1245562
  Ворона Ю.В. Розвиток професійно-технічної освіти у місті Києві в 1943-1991 рр. як перспективний напрям історичного дослідження // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 10-11. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1245563
  Дуткевич Т.В. Розвиток професійно важливих якостей персоналу закладів вищої освіти в умовах змін / Т.В. Дуткевич, О.С. Толков // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 14-15
1245564
  Кутас М.С. Розвиток професійно значущих якостей майбутнього фахівця з управління проектами засобом соціально-психологічного тренінгу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 60-65. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1245565
  Попко І.А. Розвиток професійного дистанційного навчання у Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз сучасного стану впровадження професійної дистанційної освіти у Франції. Розглянуто поєднання різних методів дистанційного навчання на прикладі Департаментної пожежно - рятувальної служби (SDIS - services d?partemental ...
1245566
  Попко І.А. Розвиток професійного дистанційного навчання Франції // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 272-275


  У статті проведено аналіз сучасного стану впровадження професійної дистанційної освіти у Франції. Розглянуто поєднання різних методів дистанційного навчання на прикладі Департаментної пожежно-рятувальної служби (SDIS) і Національної приватної ...
1245567
  Шеремет П.М. Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шеремет Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Льотна акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1245568
  Ніколаеску І. Розвиток професійного іміджу соціального педагога в післядипломній освіті: результати дослідно-експериментальної роботи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 86-90. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1245569
  Нехаєнко С. Розвиток професійного мислення організаторів морально-психологічного забезпечення як психолого-педагогічна проблема // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 172-182. – ISSN 2617-1775
1245570
  Бутенко Л. Розвиток професійного мовлення майбутніх спеціалістів технічного профілю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 18-22. – ISSN 0130-5263
1245571
  Тоцька Н.Л. Розвиток професійного мовлення студентів технічного вишу / Н.Л. Тоцька, М.Е. Фролова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 189-193. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1245572
  Скульська В.Є. Розвиток професійного навчання безробітних в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-14
1245573
  Вербин Н.Б. Розвиток професійної витривалості військових керівників: історико-педагогічний аналіз // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 5-12. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1245574
  Грищенко Ю.В. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Грищенко Ю.В. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2011. – 22с. – Бібліогр. : 20 назв
1245575
  Колотова Н. Розвиток професійної готовності до міжкультурної взаємодії майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах як предмет науково-педагогічного аналізу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 158-165. – ISSN 2617-1775


  "У статті розглянуто проблему розвитку професійної готовності до міжкультурної взаємодії у системі професійної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах".
1245576
  Ваель Хуссейн Розвиток професійної діяльності у сучасній архітектурі арабських країн : Автореф. дис. ... канд. архіт. наук: 18.00.0 / Ваель Хуссейн; В.Хуссейн; Харк. держ. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2001. – 16 с.
1245577
  Туркова Д. Розвиток професійної емпатії майбутніх практичних психологів у системі фахової підготовки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 225-228
1245578
  Маланчій М.О. Розвиток професійної ідентичності посадових осіб прикордонної служби України // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 111-113. – ISBN 978-617-7139-11-8
1245579
  Черних Ю.О. Розвиток професійної компетентності викладача вищого військового навчального закладу в сучасних умовах - підсумки соціологічного опитування / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 121-135. – ISSN 2524-0056
1245580
  Передерій О. Розвиток професійної компетентності вчителя вальдорфської школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 105-110. – ISSN 1682-2366


  У статі розглянуто питання підготовки вчителя до роботи в умовах альтернативної педагогічної системи - вальдорфської.
1245581
  Потапчук Т.В. Розвиток професійної компетентності магістрів дошкільної освіти у процесі підвищення кваліфікації // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 122-132. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1245582
  Носко М. Розвиток професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу / М. Носко, Л. Долінська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 13-25. – ISSN 2077-1827


  "У статті проведено аналіз проблеми за темою дослідження. Виокремлено педагогічні умови, сформульовані показники, визначені рівні розвитку професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу".
1245583
  Кириченко О.М. Розвиток професійної компетенції студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (40). – С. 107-113. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1245584
  Демченко Н.І. Розвиток професійної культури інженерів авіаційної галузі у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04, 01 / Демченко Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1245585
  Наумчук І.А. Розвиток професійної культури керівника позашкільного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 011 / Наумчук Інна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1245586
  Гриньов С.Я. Розвиток професійної культури майбутніх менеджерів з управління проектами в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гриньов Станіслав Якович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1245587
  Добровольська А.М. Розвиток професійної мотивації майбутніх лікарів провізорів у процесі формування іт-компетентності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 333-352. – ISSN 2074-8922
1245588
  Грипич С.Н. Розвиток професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей в процесі навчання у ВНЗ // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 63-67. – ISSN 2518-7503


  У статті розглядаються такі ефективні напрями розвитку професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей, як використання на заняттях творчих навчально-дослідних завдань, організація самостійної роботи, спільно-розподілена ...
1245589
   Розвиток професійної орієнтації в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського [та ін.] ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Ніколюк Л.І. ; наук. ред.: Рогова П.І., Чепурна Н.М.]. – Київ ; Черкаси : [Б.в.], 2009. – 196 с.
1245590
  Абашкіна Н.В. Розвиток професійної освіти в Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Абашкіна Н.В. ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 1999. – 46 с.
1245591
  Боярська-Хоменко Розвиток професійної освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Боярська-Хоменко Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1245592
  Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проанализирована динамика состояния профессионально-технического образования, определены перспективы его развития с учетом требования рынка труда.
1245593
  Павленко Л.О. Розвиток професійної освіти як необхідна передумова становлення бандурного виконавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 114-122. – ISSN 2226-2180


  "Метою роботи є дослідження процесу зародження та становлення професійної освіти бандуристів як важливого чинника на шляху формування академічного музичного напряму бандурного виконавства. Методологія дослідження полягає в застосуванні загального ...
1245594
  Човрій С.Ю. Розвиток професійної педагогічної освіти Закарпаття в контексті освітнього законодавства Австро-Угорщини // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 71-74. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1245595
  Вороніна Г.Р. Розвиток професійної перспективи старшокласників міських технологічних коледжів Англії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Вороніна Ганна Раїсівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 42 назви
1245596
  Неліпа Д.В. Розвиток професійної підготовки державних службовців на основі компетентнісного підходу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 37-41. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
1245597
  Пащенко С.Ю. Розвиток професійної самосвідомості молодого викладача вищого навчального закладу / С.Ю. Пащенко, Ю.Р. Мацкевич // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 2. – С. 156-166. – ISSN 2078-1687


  У статті розглядаються психологічні особливості та психолого-педагогічні умови розвитку професійної самосвідомості молодого педагога ВНЗ упродовж періоду адаптації до викладацької діяльності, аналізуються проблеми та труднощі його особистісного і ...
1245598
  Омельченко М.С. Розвиток професійної свідомості корекційного педагога: особистісно-компетентнісний підхід // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 186-192. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1245599
  Каплун Андрій Володимирович Розвиток професійної школи сільскогосподарського профілю у Польщі : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каплун Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
1245600
  Каплун Андрій Володимирович Розвиток професійної школи сільскогосподарського профілю у Польщі (1960-1990 рр.) : Дис... канд. педагог.наук: / Каплун Андрій Володимирович; НДІ педагогіки України. – К., 1993. – 179л. – Бібліогр.:л.142-159
1245601
  Федотова Т.В. Розвиток професійної Я-концепції майбутніх фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 234-242. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розвиток професійної Я-концепції відіграє велику роль у становленні майбутьнього вчителя початкових класів. Це складна динамічна система уявлень студента про себе як особистість і суб"єкта навчально-професійної діяльності. Компонентами професійної ...
1245602
  Левченко Л.С. Розвиток професійнотворчої самореалізації особистості педагога та студента // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 298-306. – ISSN 2312-5993
1245603
  Абсалямова Я. Розвиток професіоналізму викладача іноземних мов технічного ВНЗ у процесі професійної самореалізації // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (1002). – С. 13-16. – ISSN 0131-6788
1245604
  Жорова І.Я. Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі підвищення кваліфікації в умовах політехнізації школи (1959-1967 рр.) // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 171-194. – ISBN 978-966-2919-93-6
1245605
  Бовдир О.С. Розвиток професіоналізму майбутніх юристів: комунікативний підхід // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 179-186. – ISSN 2414-4207
1245606
  Андрейкова І. Розвиток професіоналізму особистості й діяльності викладача іноземної мови у процесі активізації науково-методичної роботи політехнічного університету // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 3-17. – ISSN 2312-5993
1245607
  Іванова В.В. Розвиток професіоналізму фахівця дошкільної освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії в системі неперервної педагогічної освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 111-115. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1245608
  Назаренко Т. Розвиток профільного навчання у методиці викладання географії // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 34-38
1245609
   Розвиток профспілкового руху на Полтавщині.. – Полтава, 1958. – 88с.
1245610
  Мітюшкіна Х.С. Розвиток процесів транснаціоналізації й глобалізації на світовому ринку енергоресурсів // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 65-74. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
1245611
  Уманців Ю. Розвиток процесів транснаціоналізації та проблеми конкуренції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.113-115
1245612
  Соколенко Л.Ф. Розвиток процесів цифровізації як передумова трансформації організаційно-методологічних засад бухгалтерського обліку // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 167-175. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
1245613
  Дзюба П.М. Розвиток процесу гуманізації в навчально-виховному процесі з підготовки військового фахівця // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 240-243
1245614
  Чернеженко О. Розвиток процесу децентралізації в Румунії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 216-222. – ISSN 2307-8049
1245615
  Білокопитов В. Розвиток процесу забезпечення якості на європейському просторі вищої освіти // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 100-109. – ISBN 978-966-2633-03-0
1245616
  Пількевич А. Розвиток процесу професіоналізації римської армії в період першої та другої Мітрідатових воєн // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 165-167
1245617
  Солошич І.О. Розвиток процесу формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів / І.О. Солошич, О.М. Солошич // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 36-37
1245618
  Зав"ялова Олена Володимирівна Розвиток прямого іноземного інвестування в сучасних умовах : Дис... кандид. економічн.наук: 08.05.01 / Зав"ялова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка, Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 1997. – 215л. – Бібліогр.:л.180-215
1245619
  Петрос О.М. Розвиток прямої демократії: досвід європейських країн та України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – С. 15-21. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (100)). – ISSN 2310-2837
1245620
  Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2-х томах / С.Д. Максименко. – Київ : ФОРУМ. – ISBN 966-7786-44-7
Т.1 : Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – 2002. – 319с.
1245621
  Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2-х томах / С.Д. Максименко. – Київ : ФОРУМ. – ISBN 966-7786-45-5
Т.2 : Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект. – 2002. – 335с.
1245622
  Вєтхов О.М. Розвиток психології навчання іноземних мов у 80-ті роки ХХ ст. (на матеріалах, опублікованих в Україні та Росії). // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.129-142
1245623
  Москальова А.С. Розвиток психологічної культури керівників закладів загальної середньої освіти для їхнього особистого благополуччя / А.С. Москальова, М.В. Москальов // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 96-112. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1245624
  Пізінцалі В.В. Розвиток психологічної культури у майбутніх офіцерів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Пізінцалі Віктор Валентинович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1245625
  Черканська О. Розвиток психологічної освіти на Поділлі в кінці XIX - на початку XX ст. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 408-413


  У статті досліджується становлення психологічної думкі в контексті освітньої-виховної діяльності Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1921 рр.).
1245626
  Толок І.В. Розвиток психолого-педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти: проблема визначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 327-331


  Розглядається поняття психолого-педагогічної компетентності. Визначена проблема розвитку психолого-педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління. This article is about a statement of psychological-pedagogical competence. ...
1245627
  Чинкін А. Розвиток психофізіологічних властивостей та функціональної асиметрії півкуль головного мозку дітей у віці від 4 до 7 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 128-134. – (Серія біологічна ; Вип. 44). – ISSN 0201-758Х
1245628
  Богуцька Т.О. Розвиток психохронометрії в Україні в середині XX сторіччя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 100-101
1245629
  Мельник Ю. Розвиток публіцистичної думки в країнах субсахаріальної Африки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 131-139. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1245630
  Котух Є.В. Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 58-63. – ISSN 2306-6814
1245631
   Розвиток публічного адміністрування = The public administration development : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. : 24-25 жовт. 2013 р., м. Рівне, Україна / Київ. ун-т права НАН України ; Наук. центр у м. Київ Польської акад. наук ; Рівненська обдержадмін. ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Рівне : КУП НАНУ, 2013. – 233 с. – Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1245632
   Розвиток публічного права в Україні : (доповідь за 2007-2008 роки) / Центр політико-правових реформ ; [ за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка ]. – Київ : Конус-Ю, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-2250-04-6
1245633
   Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2003-2004 роки). – Київ, 2005. – 448с. – ISBN 966-96534-2-8
1245634
   Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2005-2006 роки). – Київ, 2007. – 496 с. – ISBN 978-966-96609-8-5
1245635
   Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009-2010 роки) / Центр політико-правових реформ ; [за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка]. – Київ : Конус-Ю, 2011. – 724, [4] с. – На обклад. зазнач.: Проект фінансується Європейським Союзом. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2250-14-5
1245636
   Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : монографія / [В.Г. Горник, С.О. Кравченко, В.Д. Бакуменко та ін.] ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : УкрСІЧ, 2018. – 353, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 330-353. – ISBN 978-617-7107-48-3
1245637
  Кухарева Г. Розвиток публічного управління Франції: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 13-20. – ISSN 2414-4436
1245638
  Карпа М.І. Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід : монографія / М.І. Карпа ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 260, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-260. – ISBN 978-617-644-046-8
1245639
  Чайковський А.Ф. Розвиток радгоспів Української РСР / А.Ф. Чайковський. – К., 1957. – 55с.
1245640
  Бурчак Ф.Г. Розвиток радянського законодавства на сучасному етапі / Ф.Г. Бурчак. – К., 1975. – 64с.
1245641
  Мельник Э.Ф. Розвиток радянського законодавства про винаходи / Э.Ф. Мельник. – Київ, 1971. – 174с.
1245642
  Коваленко Т.П. Розвиток радянського спадкового права // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1245643
  Шовкопляс І.Г. Розвиток радянської археології на Україні. (1917-1966) / І.Г. Шовкопляс. – К., 1969. – 343с.
1245644
  Максименко В.Ф. Розвиток радянської демократії і зміцнення законності / В.Ф. Максименко. – Київ, 1972. – 48с.
1245645
  Макогон С.О. Розвиток радянської державності на Україні / С.О. Макогон. – Київ, 1966. – 146с.
1245646
  Онісімчук І. Розвиток радянської зимової уніформи після реформи 1943 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 43-44
1245647
  Кириловець Д. Розвиток радянської класичної музики в умовах тоталітарної культури 30-х років XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 76-79. – ISBN 978-966-171-783-0
1245648
  Філіппов О.М. Розвиток радянської школи в Українській РСР в період першої післявоенноє п"ятирічки (1946-1950 рр.) : Дис... канд. пед.наук: / Філіппов О.М.; 376-379. – К., 1954. – 379л.
1245649
  Гриценко М.С. Розвиток радянської школи на Україні / М.С. Гриценко. – К, 1958. – 71с.
1245650
  Боримська К.П. Розвиток рахункознавства: історія та перспективи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 7-19. – (Економічні наки ; Вип. 4). – ISSN 1728-4236
1245651
  Міщенко Дмитро Олексійович Розвиток реалізму в творчості М. Коцюбинського : Дисертація / Міщенко Дмитро Олексійович; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра історії укр. літератури. – Київ, 1954. – 277л. – Бібліогр.: л.271-276
1245652
  Міщенко Дмитро Розвиток реалізму в творчості М. Коцюбинськогок / Міщенко Дмитро. – Київ : ДЛВ, 1957. – 175с.
1245653
  Ортіна Г.В. Розвиток реального сектору економіки України в системі державного стратегічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 98-101. – ISSN 2306-6814
1245654
  Трофимук С.М. Розвиток революційної літератури в Західній Україні (1921-1939) / С.М. Трофимук. – Київ, 1957. – 244 с.
1245655
  Вдовічена О.Г. Розвиток регіональних брендів (практика областей України) / О.Г. Вдовічена, Н.В. Шупрудько, С.В. Вовк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 69-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1245656
  Константінова Світлана Михайлівна Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку : Дис...канд.економ.наук:08.05.01 / Константінова Світлана Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 204л. + Додатки:л.184-205. – Бібліогр.:л.173-183
1245657
  Константінова Світлана Михайлівна Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Константінова С.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1245658
  Мазуренко В.П. Розвиток регіональних інвестиційних програм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 151-159. – ISSN 2308-6912


  Розглянуто проблеми та перспективи розвитку інвестиційних програм (проектів) на регіональному рівні. Виокремлено напрями підвищення інвестиційної привабливості регіонів для залучення іноземних інвестицій. Problems and prospects of development of the ...
1245659
  Козьменко С. Розвиток регіональних ринків банківського страхування: закордонний досвід / С. Козьменко, К. Багмет // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 20-26
1245660
  Нагорняк Я.П. Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нагорняк Яна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 182-215
1245661
  Нагорняк Я.П. Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нагорняк Яна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 12 назв
1245662
  Луцька Н.І. Розвиток регіональних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-33.
1245663
  Біланюк О.П. Розвиток регіональних туристичних ринків України та Польщі: компаративний аналіз // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 38-45. – ISSN 2071-4653
1245664
  Безпарточний М.Г. Розвиток регіонального споживчого ринку в системі ефективного функціонування торговельних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 43-50. – ISSN 1562-0905
1245665
  Гордієнко Т.М. Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 162-166. – ISSN 1993-6788
1245666
  Капіца Ю.М. Розвиток регіональної охорони прав на найменування походження та географічні зазначення в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 82-89. – ISSN 2308-6912


  Розглядаються особливості кодифікації актів з охорони найменувань походження та географічних зазначень в ЄС. Вказується на вищі вимоги щодо охорони найменувань в ЄС у порівнянні з Угодою TRIPS та Лісабонською угодою. Аналізується охорона нових типів ...
1245667
  Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Гук Н.А.; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – 228л. + Додатки: л.218-228. – Бібліогр.: л.197-217
1245668
  Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Гук Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1245669
  Макущенко Л.І. Розвиток регіональної статистики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 152-156. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1245670
  Тарангул Л. Розвиток регіонів України : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1245671
  Ланцедова Ю. Розвиток редакції статті КПК України про докази, їхні властивості і джерела та порядок роботи з ними / Ю. Ланцедова, О. Шличек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 470-475. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1245672
  Звонська Л.Л. Розвиток результативної семантики перфекта у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 34-39. – Бібліогр.: Літ.: с. 39, 18 п.


  Становлення категоріальної семантики перфекта у давньогрецькій мові та процесів перероподілу функціонально-семантичного навантаження його форм і закріплення за ними в класичну добу домінанти результативності. The article focuses on the study of ...
1245673
   Розвиток рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників : кадри ВНЗ / О. Величко, В. Іващенко, О. Ясев, О. Рожков // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-84 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1682-2366
1245674
  Георгієвська В. Розвиток рекламної періодики в Київській губернії на початку ХХ ст. // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 92-96


  У статті досліджено процес становлення та розвитку рекламної періодики в Київській губернії на початку ХХ ст., зокрема проаналізовано газети, що виходили в Радомишлі, Умані, Черкасах. В статье исследуется процесс становления и развития рекламной ...
1245675
  Зубанець А. Розвиток рекламної періодики на теренах Рівненщини у 1990-2000-х рр. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 348-354. – ISSN 2524-0331
1245676
  Заваріка Г.М. Розвиток рекреаційних можливостей Луганської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 167-173. – Бібліогр.: 7 назв.
1245677
  Кифяк О.В. Розвиток рекреаційних ринків регіонів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1245678
  Волкова І. Розвиток рекреаційно-оздоровчого туризму в Україні / І. Волкова, Ю. Науменко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 50-66. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
1245679
  Рипкович М. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери в Україні на засадах державно-приватного партнерства // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 149-153. – ISBN 978-966-347-084-9
1245680
  Безручко Л. Розвиток рекреаційної дигресії на території Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 23-29. – (Серія географічна ; Вип. 36)
1245681
  Лубський В.І. Розвиток релігієзнавчої та богословської думки в університеті імені Тараса Шевченка // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 117-120
1245682
  Казьмирчук М. Розвиток релігійного туризму в Україні: проблеми та перспективи // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 146-149. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Релігійний туризм відіграє велику роль в системі міжнародного і внутрішнього туризму. Люди відправляються в паломницькі та екскурсійні поїздки по святих місцях і релігійних центрах. Вони прагнуть взяти участь в релігійних церемоніях, помолитися, ...
1245683
  Панченко С.А. Розвиток релігійного туризму і сприяння паломництву в Україні (на прикладі християнських маршрутів) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 27-32. – ISSN 2226-0285
1245684
  Руско Н. Розвиток релігійного туризму на Івано-Франківщині / Н. Руско, С. Відливана // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 518-524
1245685
  Чередниченко А.О. Розвиток релігійного туризму як шлях до відновлення туристичної галузі в умовах соціально-економічної кризи // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 226-232. – ISSN 2075-4892
1245686
   Розвиток релігійної філософської думки ХІХ-ХХ століть : Довідникові матеріали до курсу філософії для аспірантів та студентів природничих факультетів. – Київ : Київський університет, 2000. – 51с.
1245687
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу Волино-Подільської плити у пізньому еоцені // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 75-79. – ISSN 0868-6939


  У статті охарактеризований пізньоеоценовий палеорельєф Волино-Подільської плити. Виділені два типи геоморфогенезу - гумідних та морських (субаквальних), в межах яких описані генетичні категорії та деякі форми палеорельєфу. Дається коротка ...
1245688
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу півдня України у ранньому пліоцені // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 113-120. – ISSN 0868-6939


  У статті подається характеристика розвитку рельєфу Причорноморсьої монокліналі у ранньому пліоцені. Виділені три типи геоморфогенезу з переважанням морського (субаквального) і підпорядкованим існуванням гумідного та арідного типів. Подана ...
1245689
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу України в пізньому кайнозої : геоморфологічний базис географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 41-49 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1245690
  Звонська Л.Л. Розвиток репрезентації футуральності у давньогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 320-325
1245691
   Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / [О.С. Онищенко О.С. та ін. ; бібліогр. ред.: І.П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 245, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6658-2
1245692
  Мізюк А.І. Розвиток ретроспективного аналізу гідрофізичних полів Чорного моря за допомогою асиміляції в моделях вимірювань температури і солоності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Мізюк Артем Ігорович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1245693
  Максимов М.В. Розвиток рефлексивних вмінь учнів через творчість / М.В. Максимов, Р.Б. Чаусова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 114-124. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 17). – ISSN 2072-4772
1245694
  Тимофієва М. Розвиток рефлексивних компонентів на вузівському етапі підготовки студентів-медиків // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 2 (2). – С. 62-66. – ISSN 2311-9896
1245695
  Андрющенко О.О. Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Андрющенко Олена Олександрівна ; М-во освіти інауки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1245696
  Марусинець М. Розвиток рефлексивної позиції майбутнього вчителя початкової школи в умовах освітніх змін // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 152-168. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1245697
  Максимов М.В. Розвиток рефлексії як чинник попередження девіантної поведінки школярів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 110-120. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
1245698
  Батченко Л.В. Розвиток реформування пенсійної системи України та її вплив на формування механізму соціального самозахисту населення / Л.В. Батченко, М.М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 188-193. – ISSN 1993-6788
1245699
  Діанова Н. Розвиток римо-католицької церкви в Одесі у ХІХ ст. (на матеріалах Державного архіву Одеської Області) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 11. – С. 39-48. – ISSN 2519-2523
1245700
  Кухарська Н.О. Розвиток ринків чинників виробництва як механізм підвищення капіталізації регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 248-256 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1245701
  Мельник П.О. Розвиток ринкових відносин у аграрному секторі економіки України у ХХІ ст.: історичний аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 134-137. – ISBN 966-614-021-7
1245702
  Віленчук О. Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 141-151. – ISSN 1818-5754
1245703
  Зоценко О.К. Розвиток ринку акцій в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (2). – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
1245704
  Калетник Г.М. Розвиток ринку біопалива у Європі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 9. – С. 99-102.
1245705
  Ткаченко О.А. Розвиток ринку боргових цінних паперів з урахуванням зарубіжного досвіду // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 194-196
1245706
  Стеценко Т.В. Розвиток ринку державних цінних паперів як складова управління державним боргом України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 136-142
1245707
  Гаврикова А.О. Розвиток ринку електричної енергії в Україні з позиції його національних інтересів в енергетичній сфері // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 51. – С. 78-84. – ISSN 2075-4892
1245708
  Узун В.В. Розвиток ринку електронної комерції в країнах-членах АСЕАН // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 231-234. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150


  "Починаючи із середини 90-х років в усьому світі спостерігається ріст активності в області онлайнової торгівлі. Слідом за великими компаніями, що виробляють комп"ютерне устаткування в інтернет стали виходити торговці традиційними товарами. З"явилася ...
1245709
  Ілінська В.Л. Розвиток ринку житлового іпотечного кредитування: проблеми та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 426-427. – ISBN 978-966-188-219-4
1245710
  Палеха Ю.М. Розвиток ринку земель в Україні та стан їх грошової оцінки (суспільно-географічний аналіз) : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 45-49 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1245711
  Нечипоренко О.М. Розвиток ринку землі та його регулювання // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 119. – С. 262-271
1245712
   Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація / М.М. Ільчук, І.А. Коновал, О.Д. Барановська, В.Д. Євтушенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 29-38. – ISSN 2221-1055
1245713
  Савчук В.М. Розвиток ринку зерна як запорука економічної безпеки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 65-71
1245714
  Ніфатова О.М. Розвиток ринку зливань та поглинань в Україні: сучасні тенденції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 3-7
1245715
  Туболець І.І. Розвиток ринку інновацій в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 264-269. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1245716
  Лугова М.С. Розвиток ринку іноземних інвестицій України в контексті поглиблення співпраці з Європейським Союзом // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 200-205. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1245717
  Березюк-Рибак Розвиток ринку інтелектуальної продукції як необхідна умова функціонування сучасної моделі інноваційного процесу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 65-71. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1245718
  Смик Е. Розвиток ринку капіталу у Польщі : міжнародні фінанси / Е. Смик, Б.М. Мізюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 126-134 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1245719
  Бегаль О.В. Розвиток ринку корпоративних облігацій // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 14-15
1245720
  Єлісєєва К. Розвиток ринку культурної продукції в умовах глобалізації // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 141-142
1245721
  Брус С.І. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 75-85


  Проаналізовано теоретичні аспекти надання лізингових послуг, розглянуто різні підходи до визначення лізингу як специфічної форми економічних відносин, дано оцінку перспективам розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг та запропоновано механізм ...
1245722
  Апалькова В.В. Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апалькова Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 262 арк. – Додатки: арк. 227-262. – Бібліогр.: арк. 206-226
1245723
  Апалькова В.В. Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апалькова Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1245724
  Гуцул Т.А. Розвиток ринку молока в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 89-94. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1245725
  Шубравська О.В. Розвиток ринку молока і молочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи / О.В. Шубравська, Т.В. Сокольська // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 80-93 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
1245726
  Чехов С.А. Розвиток ринку насіння олійних культур в Україні : монографія / С.А. Чехов. – Дніпро : Формат А+, 2018. – 432 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-410. – ISBN 978-966-97734-1-8
1245727
   Розвиток ринку нерухомості Австрійської Республіки // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 1. – С. 15-32
1245728
  Хаустов В.К. Розвиток ринку об"єктів промислової власності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 103-122 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1245729
  Бузько І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 28-33. – ISSN 1810-3944
1245730
  Бузько І.Р. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації освітнього простору / І.Р. Бузько, В.Л. Бабаєвська // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 108-114. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1245731
  Колокольчикова І.В. Розвиток ринку плодово-ягідної продукції Півдня України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Колокольчикова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1245732
  Романків І.Я. Розвиток ринку послуг в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-45 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1245733
  Ушеренко С.В. Розвиток ринку послуг і двосторонні торговельно-економічні зв"язки України та Франції: маркетингові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-73. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції міжнародного ринку послуг та причини, що впливають на його розвиток. Досліджено стан та перспективи нарощування двосторонніх торговельно-економічних зв"язків України та Франції у торгівлі послугами, у тому числі за ...
1245734
  Бочко О.Ю. Розвиток ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 180-185 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1245735
  Шепель І.В. Розвиток ринку праці та зайнятості населення України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 284-288. – ISSN 2313-4569
1245736
  Онікієнко В.В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи / Онікієнко В.В., Ткаченко Л.Г., Ємельяненко Л.М.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2007. – 286с. – ISBN 978-966-02-4703-1
1245737
  Фандєєв М.Ю. Розвиток ринку праці, нові тенденції та виклики для України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 73-76. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1245738
  Кулинич П.Ф. Розвиток ринку сільськогосподарських земель в Україні: закоеодавчі ідеї, законопроекти, перспективи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 12. – С. 12-25
1245739
  Коренєва О.Г. Розвиток ринку страхових послуг України в умовах вступу України до СОТ / О.Г. Коренєва, К.В. Шилікова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 54-61
1245740
  Поліщук Є.А. Розвиток ринку страхування життя України та країн Європи / Є.А. Поліщук, В.В. Маюрченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 10-18. – ISSN 2306-6814
1245741
  Климчук М.М. Розвиток ринку твердого біопалива в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 143-147


  Виявлено, що залучення іноземних інвестицій в українську альтернативну енергетику є перспективним напрямом як для інвестора, так і для України.
1245742
  Пустовойт О. Розвиток ринку торговельних послуг // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 30-36. – ISSN 0131-775Х
1245743
  Бойко О.В. Розвиток ринку транспортних послуг як чинник прискорення інтеграційних процесів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 32-37. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1245744
  Ярмоленко Ю.О. Розвиток ринку туристично-рекреаційних послуг як перспективний напрям української економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 81-85. – ISBN 966-614-021-7
1245745
  Колодізєва С.О. Розвиток ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 282-287. – ISSN 2222-4459
1245746
  Алексеєнко Л. Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період / Л. Алексеєнко, Н. Савчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 189-195. – ISSN 1818-5754
1245747
  Тумарець В. Розвиток ринку фінансових послуг України зі вступом до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 47-49. – бібліогр. в кінці ст.


  Ринок фінансових послуг України динамічно розвивається в останнє десятиліття, шо зумовлено нагальними потребами економіки країни ефективно мобілізувати внутрішні та зовніші фінансові ресурси.
1245748
  Малий Р.І. Розвиток ринку фінансових послуг України як чинник конкурентноздатності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 233-238.
1245749
  Дрозд Н.В. Розвиток ринку фінансового капіталу в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 191-197


  Розглянута природа, функціональна спрямованість та характеристики глобального фінансового капіталу та місце України у ньому. Особливу увагу приділено глобальним інвестиційним потокам та механізму їх ефективного спрямування за допомогою вітчизняного ...
1245750
  Бутар Г.М. Розвиток ринку фінансового лізингу в Україні // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 207-210
1245751
  Редзюк Є.В. Розвиток ринку цінних паперів України в умовах глобалізації: виклики та можливості // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 112-126. – ISSN 2305-7645
1245752
  Чернишук В.Р. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми та перспективи / В.Р. Чернишук, А.П. Данькевич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 96-103. – Бібліогр.: с. 97, 101


  Висвітлено питання розвитку українського ринку цінних паперів та визначено його місце у процесі перерозподілу капіталу. Проаналізовано структуру емісії цінних паперів в Україні. Окреслено проблеми й перспективи розвитку вітчизняного ринку цінних ...
1245753
  Ранюк О.П. Розвиток риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ранюк Оксана Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1245754
  Романюк С. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ - початок ХХІ ст.) : монографія / С.З. Романюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 518 с. : табл. – Бібліогр.: с. 470-498. – ISBN 978-966-423-342-9
1245755
  Чура В. Розвиток робітничої доктрини в СРСР: історико-політологічний дискурс / В. Чура, В. Телішевський // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 24-28
1245756
  Коваль П.Ф. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України / П.Ф. Коваль, Н.О. Алєшугіна, Г.П. Андрєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 78-84. – ISSN 1993-6788
1245757
  Пашкевич Г.О. Розвиток рослинності долини р. Снов в голоцені / Г.О. Пашкевич, Л.С. Балашов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 66-72 : Табл., рис., карта. – Бібліогр.: 12 назв
1245758
  Рогозін Є. Розвиток рослинності півострова Сконе (Південна Швеція) у ранньому і середньому голоцені за палінологічними даними / Є. Рогозін, К. Юнг, А. Брострьом // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 21-28. – ISSN 0868-6939
1245759
  Повстян В.Г. Розвиток рослинності України в пізньому плейстоцені та голоцені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 21-26. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  В основу вивчення рослинності пізнього плейстоцену та голоцену України покладена стратиграфічна схема, прийнята Українською міжвідомчою комісією в 1974 р. Аналіз палеоботанічних даних свідчить, що рослинність території України удайського, бузького, ...
1245760
  Олтяну А. Розвиток румунської етнології: історія та сучасність // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 8-17. – ISSN 0130-6936
1245761
  Козерод О.В. Розвиток руху "Маккабі" в Україні у 1920-х роках // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 11-15. – ISSN 2077-1800


  Дослідження історії єврейського руху "Маккабі" у період 1920-х років в Україні.
1245762
  Мухіна Н.В. Розвиток самодіяльного мистецтва в Народній Республіці Болгарії : (за матеріалами V Республіканського фестивалю художньої самодіяльності 1977-1979 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 37-44. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье исследуется развитие самодеятельного искусства НРБ по материалам V Республиканского фестиваля художественной самодеятельности, проходившего в Болгарии в 1977-1979 гг. Современное состояние болгарского самодеятельного искусства характеризуется ...
1245763
  Середа Л.В. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Середа Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1245764
  Кучерява К.В. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кучерява Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1245765
  Ротова Н.В. Розвиток самоосвітньої компетенції студентів-іноземців у ході навчання українській мові // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 56-64. – ISSN 2074-8922
1245766
  Крутов В. Розвиток саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні як елемент становлення недержавної системи безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 68-71
1245767
  Трачук П.А. Розвиток самостійної роботи студентів як фактор підвищення рейтингу у випускників вищої школи України на міжнародному ринку // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 120-122. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1245768
  Ларичев Л.С. Розвиток санаторно-курортної справи в Українській РСР / Л.С. Ларичев. – Київ, 1969. – 177с.
1245769
  Леуська А.В. Розвиток світових фондових бірж під впливом глобалізаційних процесів та наслідки таких тенденцій для України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 125-139


  Дана стаття присвячена розгляду питання консолідації біржової системи та необхідності побудови ефективної системи регулювання біржового ринку з усіма його інструментами як ефективного механізму підвищення конкурентоздатності біржових ринків.
1245770
  Захарова О.В. Розвиток світового авіаційного транстпорту в умовах посилення глобалізаційних процесів // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 112-121. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1245771
  Солодкий М.О. Розвиток світового біржового ринку деривативів / М.О. Солодкий, В.О. Гниляк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 3-8
1245772
  Апальков С.С. Розвиток світового ринку альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апальков Сергій Сергійович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Дніпро, 2018. – 225 арк. – Додатки: арк. 211-225. – Бібліогр.: арк. 9-11, 187-210
1245773
  Апальков С.С. Розвиток світового ринку альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апальков Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1245774
  Калетник Г.М. Розвиток світового ринку біопалива // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 52-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1245775
  Мазуренко В.П. Розвиток світового ринку нафтопродуктів в умовах глобалізації / В.П. Мазуренко, О.С. Шапран // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 1729-7036
1245776
  Бунін С.В. Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Бунін Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 21, [3] с. – Бібліогр.: 10 назв
1245777
  Моташко Т. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-24. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль діджиталізації у розвитку страхового ринку, виокремлено переваги використання цифрових технологій для учасників страхового ринку. Проаналізовано основні тенденції розвитку світового ринку страхування, зумовлені його діджиталізацією. ...
1245778
  Овчарова Л.П. Розвиток світового сектора науки: статистичний аналіз // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 28-36. – ISSN 2310-5534
1245779
  Приказюк Н. Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан світового страхового ринку у посткризовий пepіod, здійснено його порівняння з докризовим. Проаналізовано основні тенденції розвитку страхових puнків промислово розвинених країн i країн, що розвиваються. Проведено порівняльний аналіз ...
1245780
  Лизун М. Розвиток світової валютної системи крізь призму її елементів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 82-94. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1245781
  Левицька Н.М. Розвиток світової та вітчизняної харчової науки у XIX - на початку XX ст.: історичний аспект / Н.М. Левицька, Л.І. Синявська // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 71-80. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
1245782
  Січень І. Розвиток світової цивілізації як трансформація центрів сили. Новий погляд // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 23-30
1245783
  Рудоміно-Дусятська Розвиток світоглядних екологічних уявлень і диспозицій студентів-геоекологів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 96-102.
1245784
  Крисаченко В.С. Розвиток світоглядно-натуралістичної думки в Україні в XIX ст. та ії проекція у XX ст. / В.С. Крисаченко, О.В. Дякова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – C. 7-30
1245785
  Усик Світлана Петрівна Розвиток сектору меблів: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні проблеми розвитку сектору виробництва меблів. Визначено характер конкуренції, напрями модернізації виробничих потужностей і вдосконалення продукції, інтенсивність інвестування виробництва, рівень залучення меблевих ...
1245786
  Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1245787
  Крижко О.А. Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця ХVII-початку ХVIII століття : (назва їжі, напоїв, продуктів харчування) / О.А. Крижко; МОУ. Бердянський держ. пед. ін-тут ім. П.Д. Осипенка. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 170с. – ISBN 9667535037
1245788
  Мартинова Ірина Станіславівна Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині 19 - на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Мартинова І.С.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 6 назв.
1245789
  Яншина А.М. Розвиток синдикованого кредитування в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 151-157.
1245790
  Слободяник Ю.Б. Розвиток систем обліку та контролю в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків / Ю.Б. Слободяник, Н.А. Сиротенко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 38-47. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
1245791
  Пархоменко-Куцевіл Розвиток системи антикорупційних інституцій в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 33-38. – ISSN 2414-4436
1245792
  Д"яконова І.І. Розвиток системи банківського маркетингу за умови реалізації концепції ризик-орієнтованого нагляду // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 41-45
1245793
  Задунайський В.В. Розвиток системи вищого військового управління Збройних Сил УНР в 1920 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 121-133. – ISSN 2313-5603
1245794
  Полторак С.Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та кордоном: державноуправлінські аспекти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто вищу освіту, у т.ч. й військову, як історично сформований соціальний інститут, відповідальний за спадкоємність, нагромадження й відтворення наукових знань.
1245795
  Горпініч Т. Розвиток системи вищої освіти США на тлі соціально-економічного поступу країни (друга половина XX ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1245796
  Натрошвілі Г.Р. Розвиток системи вищої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 51-55. – ISSN 2410-9576


  У науковій праці проаналізовано стан розвитку системи вищої освіти України. Визначені організаційно-економічні та фінансові умови функціонування системи вищої освіти. Обгрунтовано пропозиції щодо подальшої оптимізації розвитку системи вищої освіти.
1245797
  Артамощенко В.С. Розвиток системи військової освіти на основі методу DOTMLPFI. Правовий аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6814
1245798
  Коцур А. Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 137-140
1245799
  Коваль О. Розвиток системи державного регулювання зайнятості населення // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.84-90
1245800
  Бухаріна Л.М. Розвиток системи державного регулювання туристичної галузі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 87-88. – Бібліогр.: 7 назв
1245801
  Бутівщенко Станіслав Розвиток системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1926 рр.) // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000
1245802
  Галаван З.С. Розвиток системи досудового слідства в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 108-113
1245803
   Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – 83, [1] с. : іл., табл. – Вид. здійснено в рамках проекту Європейського Союзу "Нац. Еразмус+ офіс в Україні", що реалізується ГО "Ін-т лідерства, інновацій та розвитку". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7288-01-4
1245804
  Курильців Р.М. Розвиток системи земельного адміністрування як основи ефективного управління землекористуванням // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 168-175. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1245805
  Захаренко К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 3 (70). – С. 71-77. – ISSN 2078-1016
1245806
  Шумейко Н.В. Розвиток системи іншомовної університетської підготовки фахівців гуманітарного профілю на землях Словаччини в історичній ретроспективі // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 163-166. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1245807
  Бунтова Н.В. Розвиток системи кадровогозабезпечення готельного господарства України: методолого-методичні аспекти // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 125-132.
1245808
  Шкарлет С.М. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України : монографія / Шкарлет С.М., Дубина М.В., Тунік М.В. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-319. – ISBN 978-966-7496-83-8
1245809
  Гоменюк М.О. Розвиток системи логістичного обслуговування на засадах клієнтоорієнтованості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 182-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1245810
  Бакай А.Є. Розвиток системи медичного забезпечення сил охорони правопорядку України в контексті її європейської та євроатлантичної інтеграції / А.Є. Бакай, Д.А. Купрієнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 134-141. – ISSN 2306-6814
1245811
  Павловські Г. Розвиток системи менеджменту підприємства: діагностичний та антисипативний підходи / Павловські Гжегож // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 380-384. – ISSN 2222-4459
1245812
  Бережнюк І.Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бережнюк І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 449 л. + Додатки: л. 390-449. – Бібліогр.: л. 351 -389
1245813
  Волков С.С. Розвиток системи міжнародної охорони авторських прав // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1245814
  Дяченко С.А. Розвиток системи місцевих фінансів України в контексті децентралізації державного управління : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дяченко Світлана Анатоліївна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1245815
  Пеклушенко О.М. Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Пеклушенко Олександр Миколайович ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1245816
  Чорна О.В. Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти України: актуальнісь використання досвіду Німеччини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 209-213. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 37)
1245817
  Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються питання національної метабібліографії як складової національної бібліографії України. Прослідковується розвиток системи національних метабібліографічних посібників, аналізуються інші ґрунтовні метабібліографічні ресурси, зокрема ...
1245818
  Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 52 назви
1245819
  Ізмайлов Я.О. Розвиток системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 231-239. – ISSN 2222-4459
1245820
  Комарницький В.М. Розвиток системи органів державного управління у сфері природокористування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1245821
  Задерейчук І.П. Розвиток системи освіти в німців на півдні України 1789-1938 рр. : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.01 / Задерейчук І.П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1245822
  Бідюк Н.М. Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина XX - початок XXI століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 3-10. – ISSN 2312-5993
1245823
  Козарь Т.П. Розвиток системи освіти України на ринку міжнародних освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 95-99. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1245824
  Плотницька Розвиток системи освіти як запорука соціально-економічного зростання: регіональний аспект / Плотницька, СІ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 383-387. – (Право. Економіка. Управління)
1245825
  Сорокіна Л.М. Розвиток системи освіти: соціологічне прогнозування // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 76-78. – ISBN 978-966-97734-7-0
1245826
  Золотарьова І. Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії / І. Золотарьова, М. Колісник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 74-81. – ISSN 2078-1016
1245827
  Бойко О.В. Розвиток системи партійно-політичної освіти в УРСР (друга половина 1940-х - перша половина 1960-х рр.) / О.В. Бойко, К.О. Дубінська // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 208-218. – ISBN 978-966-383-522-8
1245828
  Кабанець М.М. Розвиток системи педагогічної підтримки обдарованих школярів у східноукраїнському регіоні (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кабанець Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1245829
  Рудик В. Розвиток системи пенсійного забезпечення в західноєвропейських країнах : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 72-78 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1245830
  Мельніков Сергій Андрійович Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 231-237. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення системи пенсійного страхування в Україні в контексті ініційованих реформ. Здійснено розподіл інформаційних потоків пенсійної системи в демографічний, фінансовий, системний і рекламний блоки, що ...
1245831
  Мельніков С.А. Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 231-237. – ISSN 1993-6788
1245832
  Бабакіна О.О. Розвиток системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України в останній чверті ХХ - на початку ХХІ століття - критерії аналізу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 43-50. – ISSN 2074-8922
1245833
  Котова Ольга Геральдівна Розвиток системи підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1992-1998 рр.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління:25.00.05 / Котова О.Г.; Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1245834
  Матвієнко О.В. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина XX - початок XXI століття) : навч. посібник з педагогіки для студентів гуманітарних спец. вищих навч. закл. / О.В. Матвієнко, В.П. Лащихіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : УкрІНТЕІ, 2011. – 152, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-152
1245835
  Котляревський О.В. Розвиток системи підприємництва в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 128-132
1245836
  Грещук Г.І. Розвиток системи планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1245837
  Капируля М.В. Розвиток системи ПРО Індії // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 301-305. – ISSN 2076-1554
1245838
  Боков О.В. Розвиток системи професійного навчання населення як передумова продуктивної зайнятості // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 12-19. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1245839
  Панченко С.М. Розвиток системи психологічної просвіти у вітчизняній школі .Історичний аспект. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.2-5.
1245840
  Коцур А. Розвиток системи соціального захисту в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 146-151
1245841
  Меленюк В.О. Розвиток системи соціального розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 112-117. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1245842
  Русина Ю.О. Розвиток системи транспортної логістики в Україні: останні тенденції / Ю.О. Русина, Н.О. Бащенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (229). – С. 90-97. – ISSN 2522-1620
1245843
  Рубцова М.Ю. Розвиток системи транспортування енергоносіїв через територію України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 101-106. – (Європейські дослідження)
1245844
  Лапко О.О. Розвиток системи управління науково-інноваційною сферою в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.55-62. – ISSN 1605-7988
1245845
  Авраменко Н.В. Розвиток системи управління охороною здоров"я // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1245846
  Нагорний П. Розвиток сільского господарства УРСР за 30 років / П. Нагорний. – Київ, 1947. – с.
1245847
  Кузнєцов М.С. Розвиток сільських теорій: проблеми і перспективи // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7768-00-4
1245848
  Россоха В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи / В. Россоха, М. Плотнікова // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – C. 41-53. – ISSN 2410-0919
1245849
  Франчук В.М. Розвиток сільських територій як запорука формування людського капіталу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 124-128. – ISSN 2221-1055
1245850
  Васильців Т.Г. Розвиток сільських територій як стратегічний пріоритет зміцнення економічної безпеки держави / Т.Г. Васильців, В.В. Бойко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 58-62. – ISSN 2306-5664
1245851
  Газуда С.М. Розвиток сільських територій: досвід Євросоюзу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 250-254. – (Економіка ; Вип. 32)
1245852
  Орлатий М. Розвиток сільського адміністративного району: досвід, проблеми / М. Орлатий, А. Зацарний, А. Тубол // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.240-245. – ISBN 966-73-53-51-Х
1245853
  Орлатий М. Розвиток сільського адміністративного району: досвід, проблеми / М. Орлатий, А. Зацарний, А. Тубол // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.285-294. – ISBN 966-73-53-51-Х
1245854
  Антонюк С.М. Розвиток сільського господарства в народній Польщі / С.М. Антонюк. – Київ, 1960. – 40 с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР ; Х ; 40-41)
1245855
  Козловська Н.А. Розвиток сільського господарства Київської області у контексті впливу столичного міста // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 50-57 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1245856
  Соловйова Т.М. Розвиток сільського господарства на Правобережній Україні в першій чверті XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-67. – (Історія ; вип. 36)


  Систематизовано і проаналізовано архівні матеріали про розвиток сільського господарства Правобережної України першої чверті XIX ст., визначено проблеми, які потребують подальшої розробки.
1245857
  Колодійчук І.А. Розвиток сільського господарства у гірських регіонах: європейський досвід і пропозиції для України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 139-147 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
1245858
  Семенюк І.Д. Розвиток сільського господарства у контексті концепції "зеленої" економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 1 (5). – С. 72-82
1245859
  Месель-Веселяк Розвиток сільського господарства України (науково-методичне забезпечення) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 42-55. – ISSN 2221-1055
1245860
   Розвиток сільського господарства України за п"ятиріччя.. – Х, 1929. – 108с.
1245861
  Васильєва Н.В. Розвиток сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 24-31
1245862
  Матвієнко Н.М. Розвиток сільського зеленого туризму в Хорватії: досвід для України / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, Ю.М. Денисюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 98-109


  Розглянуто історію та державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму Хорватії. Охарактеризовано типи сільських домогосподарств. Проаналізовано основні туристичні кластери, що спеціалізуються на сільському туризмі. Рассмотрены история и ...
1245863
  Пилипенко С. Розвиток сільського зеленого туризму І українських селах // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.96-102. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1245864
  Чабанчук М.А. Розвиток сільського зеленого туризму на Волині / М.А. Чабанчук, В.Ю. Чабанчук // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 308-310
1245865
  Кудла Н. Розвиток сільського туризму Карпатського регіону (за матеріалами опитування депутатів місцевих рад) // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1245866
  Шубравська О.В. Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 5 (247). – С. 5-11. – ISSN 2221-1055
1245867
  Яремчишин Б.М. Розвиток сільської електрифікації в західних областях УРСР / Б.М. Яремчишин. – К., 1958. – 76с.
1245868
  Спаський Г.В. Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціонування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (297). – С. 73-82. – ISSN 2221-1055
1245869
  Спаський Г.В. Розвиток сімейних фермерських господарств регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 49-59. – ISSN 2221-1055
1245870
  Швед О. Розвиток скандинавського співробітництва в 1960-х роках на прикладі проекту НОРДЕК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 139-141. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему схем скандинавської регіональної співпраці в 1960-х рр. через призму проекту НОРДЕК. The article covers the issue of Scandinavian regional integration schemes in 1960-s through the prism of NORDEK project.
1245871
  Крамар С.Б. Розвиток скорочувального апарату серця та системи його енергетичного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Крамар С.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 17 с.
1245872
  Шиян Н.І. Розвиток скотарства в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 38-43. – ISSN 2221-1055
1245873
  Калатур М. Розвиток слідчих підрозділів правоохоронних органів на території України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 208-212. – ISSN 2663-5313
1245874
  Леньо П. Розвиток словацької етнографії в міжвоєнний період (1918-1939) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 110-117. – Бібліогр.: с.117 (44 назви). – ISSN 0130-6936
1245875
  Нечаєнко Т. Розвиток словесної комунікації як виду діяльності спеціалістів культурно-мистецької сфери // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 140-146
1245876
  Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійскої мови в 80-ті -- 90-ті роки ХХ століття : Автореф... д-ра філолог.наук: 10.02.04 / Зацний Ю.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1245877
  Зацний Юрій Антонович Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті - 90-ті роки ХХ століття : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.04 / Зацний Юрій Антонович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 1999. – 403л. – Бібліогр.:л.359-403
1245878
  Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови / Ю.А. Зацний. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – 431с. – ISBN 966-599-003-9
1245879
  Петров О.В. Розвиток словотвірного гнізда з вершиною "аромат" у російській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 345-354


  У статті розглянуто динаміку розвитку словотвірного гнізда з вершиною аромат, відзначено невисокий дериваційний потенціал основи аромат- на фоні скороченої основи арома-. Встановлено продуктивність похідних II ступеня деривації і відзначено колишню ...
1245880
  Коломієць В.Т. Розвиток словотвору слов"янських мов у післявоєнний період / В.Т. Коломієць. – К., 1973. – 31с.
1245881
  Енгельс Ф. Розвиток соціалізму від утопії до науки / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1970. – 175с.
1245882
  Погорєлов М.С. Розвиток соціалістичної власності та вдосконалення виробничих відносин / М.С. Погорєлов. – К., 1971. – 154с.
1245883
   Розвиток соціалістичної демократії і самоврядування народу.. – К, 1988. – 57с.
1245884
  Рокитко А.І. Розвиток соціалістичної економічної інтеграції в сільськогосподарському виробництві країн / А.І. Рокитко. – К, 1979. – 48с.
1245885
  Булкін Г.П. Розвиток соціалістичної культури н а Житомирщині за роки Радянської влади. / Г.П. Булкін. – Житомир, 1957. – 40с.
1245886
  Арсентьев М.В. Розвиток соціалістичної промисловості західних областей УРСР (1946-1960 рр.) / Арсентьев М.В. ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : [б. и.], 1970. – 60 с. – Бібліогр.: с. 58-59
1245887
  Кондратюк А.П. Розвиток соціалістичної теорії морального виховання молоді / А.П. Кондратюк. – Київ : Вища школа, 1977. – 208 с.
1245888
  Баранник Л.Б. Розвиток соціальних відносин в суспільстві з ринковою економікою // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 5-10. – (Економічні науки)
1245889
  Рябічев В.Л. Розвиток соціальних медіа в Україні в першій половині 2015 року // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Розглянуто сучасний стан і основні тенденції розвитку соціальних медіа та їх аудиторії в Україні в першій половині 2015 р. Наведено результати вимірювання та проведено порівняльний аналіз відносно аналогічних досліджень 2013-2014 рр., визначено напрями ...
1245890
  Курінна Т. Розвиток соціальних та гуманітарних механізмів державного регулювання благодійності та меценатства в Україні // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3-4/7-12 (23-24). – С. 63-70.
1245891
  Дейч М.Є. Розвиток соціально-відповідальної регіональної політики як інструменту розвитку держави // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 12-17. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1245892
  Ступко А.В. Розвиток соціально-економічних відносин малого бізнесу в регіонах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-162. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1245893
  Набока С. Розвиток соціально-економічних процесів в Україні у 1985-1991 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості розвитку соціально-економічних процесів в Україні у другій половині 80-х рр. XX ст. Проаналізовано стан та зміни в соціально-економічній сфері. Визначено закономірності наслідків провалу урядових реформ. In the article ...
1245894
   Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 06-07 лют. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, ТОВ "Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу" ; [редкол.: Антошкіна Л.І. та ін.]. – Бердянськ ; Київ : Халіков Р.Х., 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. На обкл. зазнач. інші дати проведення конф.: 7-8 лютого 2019 р. м. Бердянськ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7565-36-8
1245895
  Корецька С.О. Розвиток соціально-економічної інфраструктури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1245896
  Іванова Н. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації / Н. Іванова, Л. Чуприна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху". У її роботі взяли участь провідні фахівці КНУ імені Тараса Шевченка.
1245897
  Бабенко Т.В. Розвиток соціально-професійної мобільності студентів засобами проектної діяльності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 50-53. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1245898
  Марценюк О.О. Розвиток соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Марценюк О.О. ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; Нац. акад. держ. управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1245899
  Шоляк О.Ю. Розвиток соціально-трудових відносин: економічний, правовий та обліковий підходи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 273-281. – (Економіка ; Вип. 30)
1245900
  Мірошниченко О.В. Розвиток соціально-трудового партнерства в Україні: методологія, методика аналізу, напрямки вдосконалення / О.В. Мірошниченко; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ; Український ін-т соціальн. досліджень; (Відповід. ред. В.В.Онікієнко). – Київ, 2003. – 187с. – ISBN 966-7865-54-1
1245901
  Баюра Д. Розвиток соціально відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 39-44. – ISSN 2411-4014
1245902
  Калініченко Л. Розвиток соціальновідповідального бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 152-153
1245903
  Більцан А.О. Розвиток соціального захисту населення: історична довідка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-14. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1245904
  Стеблянко І.О. Розвиток соціального інвестування в контексті забезпечення сталого розвитку національної економіки / І.О. Стеблянко, А.О. Карпова // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 299-301
1245905
  Михальчук Н.О. Розвиток соціального інтелекту майбутнього педагога засобами активного навчання / Н.О. Михальчук, Е.З. Івашкевич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 95-106. – ISBN 978-966-7359-68-3
1245906
  Миронюк Є.В. Розвиток соціального інтелекту як складова у системі професії типу "людина-людина" (на прикладі соціальних працівників) // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 51-57
1245907
  Заяць Т.А. Розвиток соціального капіталу територіальних громад в Україні / Т.А. Заяць, Г.О. Краєвська // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (709). – С. 56-72 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1245908
  Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогнр.: 22 назви
1245909
  Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 л. – Додатки: л. 225-257. – Бібліогр.: л. 199-224
1245910
  Шедяков В.Є. Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 80-91. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1245911
  Акіліна О.В. Розвиток соціального партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 116-122.
1245912
  Волкова О.В. Розвиток соціального партнерства як чинник забезпечення економічної безпеки на регіональних ринках праці України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 33-37. – (Економічні науки)
1245913
  Дзюба О.М. Розвиток соціального підприємництва в Україні / О.М. Дзюба, К.Т. Берідзе, Р.В. Ярова // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 100-105. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1245914
  Толстова А.В. Розвиток соціального підприємництва: проблеми та перспективи / А.В. Толстова, М.О. Устенко, А.Ю. Лаптєва // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 72/73. – С. 204-212. – ISSN 2075-4892
1245915
  Миколаєць А.П. Розвиток соціальної активності і людського потенціалу в системі публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 60-63. – ISSN 2306-6814
1245916
  Максимовська Н.О. Розвиток соціальної активності студентської молоді в процесі анімаційної діяльності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 31-38. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто спеціфіку анімаційної діяльності як засобу розвитку соціальної активності студентства. Охарактеризовано основні завдання анімаційної діяльності, виховні сфери, через які виявляється соціальна активність молоді.
1245917
  Грунтковський В.Ю. Розвиток соціальної відповідальності закладів вищої освіти // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 802. – С. 102-106. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
1245918
  Рябоконь В.П. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій / В.П. Рябоконь, Л.А. Рарок // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 56-65. – ISSN 2221-1055
1245919
  Шишова О.М. Розвиток соціальної компетентності дітей за різними програмами дошкільної освіти // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 134-143
1245920
  Шаров С.В. Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів засобами онлайн платформи Prometheus // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 133-137. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1245921
  Гречка Алла Розвиток соціальної компетентності учнів шляхом застосування технології критичного мислення під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-6
1245922
  Васюк О.В. Розвиток соціальної педагогіки в новий час // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 105-144
1245923
   Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації : наук. видання / [Шульц С.Л. та ін. ; наук. ред. С.Л. Шульца] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8474-6
1245924
  Канцур І.Г. Розвиток соціальної сфери у контексті бюджетно-податкової політики [питання теорії і практики] // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 23-28


  Досліджено теоретичні засади розвитку соціальної сфери як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Проаналізовано роль податків та бюджету у розвитку соціальної сфери.
1245925
  Багмет К.В. Розвиток соціальної сфери через призму інституційних змін // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 53-62. – ISSN 2073-9982
1245926
  Бабарикіна Н.А. Розвиток соціальної та економічної демократії в регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-9. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Зображено можливість держави стати інструментом реалізації інтересів суспільства в цілому. Розкрито характерні ознаки соціал-демократії. Здійснено аналіз програм економічного та соціального розвитку. Показано специфіку розвитку соціальної та ...
1245927
  Максимовська Н.О. Розвиток соціальної творчості студентської молоді: анімаційний підхід // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 89-98. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
1245928
   Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України 1999-2003 : До 85-річчя Національної академії наук України / І.Ф. Курас, В.М. Геєць, О.С. Онищенко, І.М. Дзюба; НАНУ; Секція суспільних і гуманітарних наук; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2003. – 208 с. – ISBN 966-02-3080-Х
1245929
  Марецька Л.П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Марецька Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1245930
  Поляк О. Розвиток соціологічноії освіти в Украіїні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-46. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено становлення соціології як науки та навчальної дисципліни, доведено явище значного впливу індивідуальних рис і знань творців соціології на її розвиток на початковій стадії, досліджено причини відмін в еволюції соціології в Західній Європі, ...
1245931
  Костюкова В. Розвиток спеціалізації художньої вишивки і моделювання костюма в академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука: історичний аспект // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 54-62. – ISSN 1682-2366
1245932
   Розвиток спеціальних (фахових) компетентностей як шлях до покращення якості практичної підготовки студентів / О.В. Кривов"яз, Ю.О. Томашевська, О С. Кривов"яз, І.К. Щерба // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 59-63. – ISSN 1681-2751
1245933
  Бобловський О.Ю. Розвиток спеціальних видів туризму в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 278-287. – (Економічні науки)
1245934
  Сенченко О. Розвиток співпраці в галузі освіти, науки й інновацій - важливий напрям політики "м"якої сили" Туреччини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 26-32. – ISSN 2076-9326
1245935
  Весела Н.М. Розвиток співробітництва між країнами Європейського Союзу та Латинської Америки і Карибського басейну у 90-х роках ХХ сторіччя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.20-30
1245936
  Мирошниченко А. Розвиток співробітництва між Україною та країнами МЕРКОСУР у сфері енергетики // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 46-49
1245937
  Мельник Л.Г. Розвиток співробітництва народів СРСР у галузі науки та культури в умовах розвинутого соціалізму : (до 60-річчя утворення СРСР) / Л.Г. Мельник, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 71-75. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматриваются проблемы развития сотрудничества народов СССР в области науки и культуры в условиях развитого социализма.
1245938
  Золотоверх Л.О. Розвиток співробітництва у сфері міжнародного бізнесу серед країх-членів ЧЕС: перепони та шляхи їх подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.55-58
1245939
  Шубін В.Ю. Розвиток спільного підприємництва як фактор залучення іноземних інвестицій в економіку Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 50)


  Аналізується вплив спільного підприємництва на залучення іноземних інвестицій.
1245940
  Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1245941
  Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додатки: л. 216-223. – Бібліогр.: л. 196-215
1245942
  Сушко Р.О. Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) : монографія / Р.О. Сушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-359. – ISBN 978-617-673-686-8


  У пр. № 1727291 напис: З повагою від автора. Підпис
1245943
  Клещонок В. Розвиток спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету / В. Клещонок, М. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті етапи розвитку спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету. Наведені основні наукові задачі, які можна вирішувати за допомогою таких спостережень. Проаналізовано сучасний стан спостережень ...
1245944
  Рибалко С. Розвиток спрощеної системи оподаткування в аграрній сфері // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 184-188. – ISSN 1818-5754
1245945
  Семенюк А.Я. Розвиток стандартів інформаційних систем для управління підприємством // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 143-148. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1245946
  Гусаковська Т.О. Розвиток стартапів в Україні: проблеми та перспективи / Т.О. Гусаковська, Н.Л. Кужель // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 29-37. – ISSN 2222-0712
1245947
  Гарцман Б.М. Розвиток стахановського руху і ріст продуктивності праці у взуттєвій промисловості УРСР / Б.М. Гарцман. – Львов, 1940. – 172с.
1245948
  Гарцман Б.М. Розвиток стахановського руху і ріст продуктивності праці у взуттєвій промисловості УРСР / Б.М. Гарцман. – К., 1941. – 104с.
1245949
  Бейдик О.О. Розвиток стаціонарної рекреації та рекреаційне природокористування в межах Київського Придніпров"я / О.О. Бейдик, А.І. Бочковська, О.В. Єрохіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 38-43 : Табл. – (Географія ; Вип. 31)
1245950
  Шкробанець А.А. Розвиток стінок очної ямки у плодовому періоді онтогенезу людини / А.А. Шкробанець, А.О. Лойтра // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 82-84. – ISSN 1727-0847
1245951
   Розвиток столичного міста крізь призму інклюзивності (на прикладі м.Києва) / Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, С.А. Покляцький, А.А. Мозговий, А.О. Петровська, М.В. Румянцева // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 25-33 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1245952
  Січень І. Розвиток стратегії глобального домінування США в контексті геополітичних змін у світі з початку 1990-х років // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 30-38
1245953
  Васюткіна Н.В. Розвиток стратегічних підходів в управлінні корпораціями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 115-120
1245954
  Білега О.В. Розвиток стратегічного управління на підприємствах / О.В. Білега, Т.В. Плаксій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 119-123. – (Економічні науки)
1245955
  Шапран О. Розвиток стратегічної компетентності майбутніх учителів у процесі опанування сучасними стратегіями навчання // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 259-273. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1245956
  Нестерова Д. Розвиток страхового посередництва в розвинутих європейських країнах / Д. Нестерова, Н. Кудрявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-47. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто традиційну та багатоканальну моделі продажів страхових продуктів, визначено роль прямих страхових посередників. Розглянуто міжнародний досвід роботи страхових агентів і страхових брокерів, а також проаналізовано діяльність страхових ...
1245957
  Кудрявська Н.В. Розвиток страхового посередництва в Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 233-236. – ISBN 978-617-696-384-4
1245958
  Пікус Р.В. Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються тенденції розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації, виокремлено позитивні та негативні наслідки такого процесу. Визначено шляхи оптимізації інтеграційних процесів України в світовий страховий простір. В статье ...
1245959
  Власенко О.О. Розвиток страхового ринку України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 140-144
1245960
  Козьменко О.В. Розвиток страхового ринку України і перспективи екологічного страхування // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 104-109.
1245961
   Розвиток страхового ринку України у 2005-2009 роках // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 6 (68). – С. 17-20
1245962
  Приказюк Н.В. Розвиток страхової системи України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Приказюк Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 535, 2-147 арк. – Додатки: арк. 2-147. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 478-535
1245963
  Приказюк Н.В. Розвиток страхової системи України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Приказюк Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1245964
  Гудзь О.Є. Розвиток страхування: нові інструменти та методи управління ризиками в цифровій економіці // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 4-12. – ISSN 2415-8089
1245965
  Тептюк Ю. Розвиток стресостійкості соціальних працівників: від результатів експеременту до методичних рекомендацій // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 89-96. – ISSN 2618-0715
1245966
  Мельничук С О. Розвиток структури слов"янського речення / С О. Мельничук, . – Київ, 1966. – 324 с.
1245967
  Васильєва Т. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду / Т. Васильєва, О. Заруцька // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1245968
  Саркісян М. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ / Маріне Саркісян, Ольга Чабанюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-85. – ISSN 1682-2366
1245969
  Паламарчук О.С. Розвиток судової влади в Україні (теоретико-правові аспекти дослідження) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1245970
  Курко М.Н. Розвиток судової системи на території України - історичний аспект (XVIII-XIX) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 35-38
1245971
  Котюк І.І. Розвиток судочинства потребує адекватного наукового забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 97-102
1245972
   Розвиток суперкомп"ютерів серії СКІТ, розроблених в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України у період з 2002 по 2017 роки / А.Л. Головинський, І.В. Сергієнко, В.Г. Тульчинський, А.Л. Маленко, О.Ю. Бандура, С.О. Горенко, О.Ю. Роганова, О.І. Лаврікова // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 4. – C. 124-129. – ISSN 0023-1274
1245973
  Бондар А.Д. Розвиток суспiльного виховання в Укpаїнськiй РСР (1917-1967). / А.Д. Бондар. – Київ : Київський університет, 1968. – 267с.


  У моногpафії на основi положень класикiв маpксизму-ленiнiзму i постанов паpтії та уpяду пpо освiту, навчання i виховання пiдpостаючого поколiння, викоpистання численних аpхiвних i лiтеpатуpних джеpел показано становлення i pозвиток системи навчання i ...
1245974
  Плавуцька Я.Ю. Розвиток суспільних наук та підготовка наукових кадрів в університетах Російської імперії у другій половині ХІХ – ХХ ст.. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 26-30
1245975
  Масловська Л.Ц. Розвиток суспільно-географічних досліджень у Вінницькому регіональному центрі : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Л.Ц. Масловська, В.І. Захарченко, Т.В. Панасенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-47. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано історію становлення та головні напрямки суспільно- та економіко-географічних досліджень на Вінниччині.
1245976
  Федюк О.М. Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.13 / Федюк Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 229 л. – Додаток: л. [2]. – Бібліогр.: л. 207-229
1245977
  Кірсанова О.А. Розвиток суспільно-політичної активності трудящих західних областей УРСР у процесі будівницвта основ соціалізму. / О.А. Кірсанова. – К., 1981. – 224с.
1245978
  Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917-1967) / А.Д. Бондар. – Київ, 1968. – 227с.
1245979
  Гірник Є.В. Розвиток суспільного сектора в інноваційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01, 08 / Гірник Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 260 арк. – Додатки: арк. 259-260. – Бібліогр.: арк. 238-258
1245980
  Гірник Є.В. Розвиток суспільного сектору в інноваційній економіці : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 / Гірник Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1245981
  Дмитриченко Л. Розвиток суспільної форми праці в світовій економічній системі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 138-142. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1245982
   Розвиток сухомлиністики в освітньо-науковому просторі: досвід і перспективи // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 2). – С. 3


  7 квітня 2021 року відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, на якому обговорювалося питання "Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в ...
1245983
  Шувалова С.І. Розвиток сучасних бібліотек у Великобританії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 658-662
1245984
  Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Я. Боринець. – Київ : Педагогіка, 1997. – 160с. – ISBN 5-77638336-6


  На прим.№ 1511748 тит. стор.: Дарчий надпис: Шановному Олегу Васильовичу з повагой і вдячністю - автор (підпис) 22.10.97
1245985
  Сіройч З. Розвиток сучасних китайських мегаполісів / З. Сіройч, В.М. Новіков // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 59-75. – ISSN 2072-9480
1245986
  Мусійчук С.М. Розвиток сучасних підходів до викладання іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 204-211. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1245987
  Штерма Т.В. Розвиток сучасного менеджменту як системи управління / Т.В. Штерма, А.В. Лазоряк, А.С. Семіген // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-192. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1245988
  Мазуренко В.П. Розвиток сучасної концепції маркетингу в мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 134-144. – ISSN 2308-6912


  Інтернет на сьогодні є інструментом ведення бізнесу, що задовольняє інформаційні потреби й створює ефективну систему взаємовідносин підприємств зі споживачами, а також усіма елементами зовнішнього бізнес середовища. Означене актуалізує комплексне ...
1245989
  Валлє В. Розвиток сучасної патентної системи ( XIX-XX ст.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 72-80. – ISBN 978-966-378-141-9
1245990
  Левківський В.М. Розвиток сучасної теорії міжнародної інвестиційної діяльності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 19-33.
1245991
  Ржевська А.В. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи : монографія / А.В. Ржавська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 356 с. : табл. – Бібліогр.: с. 316-355. – ISBN 978-966-617-266-5
1245992
  Чмільова С. Розвиток сфери культури села в незалежній Україні: історіографія питання // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 86-90
1245993
  Довгаль О.В. Розвиток сфери освіти на селі в умовах інтеграції України в європейський простір // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 24-25
1245994
  Шейко Розвиток сфери платних послуг / Шейко, А.Я. Олексюк. – К, 1991. – 122с.
1245995
  Мельник Т.М. Розвиток сфери послуг в економіці України ( / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 207-212. – ISSN 2222-4459
1245996
  Вітренко А.О. Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01, 08 / Вітренко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 520 арк. – Додатки: арк. 470-520. – Бібліогр.: арк. 431-469
1245997
  Вітренко А.О. Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Вітренко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1245998
   Розвиток сходознавства в Україні: традиції та перспективи : (До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка):Програма наукової конференції. – Київ : Київський університет, 1998. – 13с.
1245999
  Чувпило О.О. Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805-2015 рр.) / О.О. Чувпило, Л.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 530, [2] с. – Текст укр. та рос. - Присвяч. 210-й річниці від Дня засн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Бібліогр.: с. 157-188, 460-504. – ISBN 978-617-7306-01-5
1246000
  Малахова Ю. Розвиток сходознавства у Харкові з першої половини XIX ст. - до початку XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – C. 255-263


  У статті досліджено процес розвитку сходознавства у Харкові з першої половини ХІХ ст. до початку ХХ ст. та розглянуто творчу спадщину науковців, які закладали фундамент сходознавчих дисциплін в Україні. В статье рассмотрен процесс развития ...
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,