Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>
1242001
  Савченко В. "Псевдоусмішка Мони Лізи": сучасна образотворчість – між артефактом і мистецьким витвором // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 106-114. – ISSN 2410-2601


  У статті пропонується герменевтичне тлумачення метафори "псевдоусмішка Мони Лізи", яку вводить Д. Каспіт у власній книзі "Кінець мистецтва", як образу парадоксального стану сучасної образотворчості: її природи, призначення, способів репрезентації та ...
1242002
  Гаврильченко А. "Псих" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 34-40. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
1242003
  Грачев Виталий "Психику формирует любовь" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 118-119 : фото. – ISSN 1029-5828
1242004
  Шварцман К.А. "Психоанализ" и вопросы морали. / К.А. Шварцман. – Москва, 1963. – 32с.
1242005
  Белащенко Т.К. "Психологическая война" - оружие империализма / Т.К. Белащенко. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1986. – 95, [1] с. – (Библиотечка пропагандиста ДОСААФ)
1242006
  Белащенко Т.К. "Психологическая война" - оружие империализма / Белащенко Т.К., Гусев М.П. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1986. – 95, [1] с. – (Библиотечка пропагандиста ДОСААФ)
1242007
  Щербакова Н.В. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті етнокультури // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 42-47
1242008
  Корнієнко І. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті національної культури / І. Корнієнко, В. Мельникова // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 183-189
1242009
  Собков Ю. Псевдоніми як об"єкт лінгвістичного дослідження // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 173-177. – ISSN 2307-633Х
1242010
  Павликівська Н.М. Псевдонімія діячів української культури XX століття // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 22-26
1242011
  Кудін Г.І. Псевдообернення в задачах оптимізації систем // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 121-121
1242012
  Кудін Г.І. Псевдообернення в задачах синтезу структур лінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються властивості лінійної системи при зміні елементів матриці.
1242013
  Донченко В.С. Псевдообернення в описі базових структур Евклідових просторів та задачах кластеризації // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 66-67. – ISBN 978-966-188-165-4
1242014
  Донченко В.С. Псевдообернення у матричному методі найменших квадратів: приклад прогнозування медійних показників / В.С. Донченко, О.В. Тарасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 128-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1242015
  Житецкий Л.С. Псевдообращение в задачах робастной стабилизации многомерных дискретных систем управления линейными и нелинейными статистическими объектами с ограниченными возмущениями / Л.С. Житецкий, К.Ю. Соловчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 57-70. – ISSN 0572-2691
1242016
  Стоян В.А. Псевдообращение математических моделей распределенных дифференциальных систем с адитивно определенной нелинейностью // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 1, січень - лютий. – С. 77-93. – ISSN 1019-5262
1242017
  Шафиев Р.О. Псевдообращение операторов и некоторые приложения. / Р.О. Шафиев. – Баку, 1989. – 161с.
1242018
   Псевдоожижение. – М., 1991. – 397с.
1242019
  Гайсинский М.Н. Псевдооткртия в истории радиоактивности / М.Н. Гайсинский. – Москва, 1971. – 16с.
1242020
  Шкловский Антолий Григорьевич Псевдопотенциал и свойства системы электронов проводимости кристалла в квантующем магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шкловский Антолий Григорьевич; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1975. – 18л.
1242021
  Харрисон У. Псевдопотенциалы в теории металлов : пер. с англ. / У. Харрисон. – Москва : Мир, 1968. – 368с.
1242022
  Кацнельсон А.А. Псевдопотенциальная теория кристаллических структур / А.А. Кацнельсон, Л.И. Ястребов. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 192 с.
1242023
  Каим Сергей Данилович Псевдопотенциальная теория равновесия и кинетических свойств жидкометаллической поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Каим Сергей Данилович; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 20л.
1242024
  Новожилова О.В. Псевдопричастия в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новожилова О.В.; Москов. ин-т ин. языков. – М., 1983. – 22л.
1242025
  Дядюшкін О.М. Псевдорелігійні організації як об"єкт дослідження соціології релігії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 11-15
1242026
  Дэвидсон И.Ф. Псевдосжижение твердых частиц / И.Ф. Дэвидсон, Д. Харрисон. – М, 1965. – 184с.
1242027
  Літовченко В.А. Псевдостійкість тривіального розв"язку задачі Коші з оператором дробового диференціювання Бесселя // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 115-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Дано означення псевдостійкості тривіального розв"язку задачі Коші у просторі S"; доведено теорему про те, що тривіальний розв"язок задачі Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння з оператором дробового диференціювання Бесселя має ...
1242028
  Лефтерова О.М. Псевдототожність як умова реалізації образного компонента в авторському тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 42-44. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Аналізується асоціативно-образний компонент як форма реалізації непрямих метакомпонентів. Розглядається один із типів логіко-мовних відносин, що складаються між АОА і об"єктом позамовної дійсності, до яких він апелює, що дає змогу виявити природу ...
1242029
  Джаман В.О. Псевдотуристичні потоки української еміграції в Італію. Структура та особливості поширення / В.О. Джаман, К.В. Владійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 198-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв.
1242030
  Бездетко П.А. Псевдоэксфолиативный синдром // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 89-98. – ISSN 2309-8147
1242031
   Псекупские минеральные воды : (Горячий ключ). – Краснодар : Главная типография Кубполиграфа, 1928. – 31с.
1242032
  Одобеску А. Псеудо-кинегетикос / А. Одобеску. – Бухарест, 1984. – 46с.
1242033
  Алеиева А.А. Псефеллюсы Восточного Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Алеиева А. А.; АН УССР, Центр. респ. бот. сад. – К., 1980. – 22л.
1242034
  Чернов В.Г. Псефиты : Библиографический справочник / В.Г. Чернов. – Москва : Изд-во МГУ, 1986. – 372с.
1242035
  Чернов В.Г. Псефиты и их игеологическое значение / В.Г. Чернов. – М., 1982. – 71с.
1242036
  Чернов В.Г. Псефиты советских Карпат / В.Г. Чернов. – М., 1984. – 300с.
1242037
  Шведа Ю. Псефологія : навч. посібник / Юрій Шведа ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 395, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 319-334. – Бібліогр.: с. 335-347. – ISBN 978-617-10-0132-9
1242038
  Длуговская Л. Псизологизм сатиры М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Длуговская Л. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 13 с.
1242039
  Теплов Б.М. Псизология / Б.М. Теплов. – 6-е изд. – М, 1952. – 256с.
1242040
  Гегечкори А.М. Псиллиды / А.М. Гегечкори. – Тбилиси, 1984. – 294с.
1242041
  Гегечкори А.М. Псиллиды (Homoptera, Psyllidae) Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Гегечкори А.М.; Груз. с.-х. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 33л.
1242042
  Баева В.Г. Псиллиды или листоблошки (Homoptera, psylloidea) // Фауна Таджикской ССР / АН ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Душанбе : Дониш, 1985. – Том 8 : Псиллиды или листоблошки (Hjmoptera, psylloidea). – С.5-327
1242043
  Гегечкори А.М. Псиллиды Колхиды / А.М. Гегечкори. – Тбилиси, 1976. – 112с.
1242044
  Поддубный А.Г. Псиллиды юго-запада европейской части СССР / А.Г. Поддубный. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 181с.
1242045
  Рождественский В.А. Психея / В.А. Рождественский. – Л., 1980. – 239с.
1242046
  Калашников В.Л. Психея // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 58-70. – ISSN 0042-8744
1242047
  Войтехович Р. Психея в творчестве М.Цветаевой: эволюция образа и сюжета / Роман Войтехович. – Tartu : Tartu university press, 2005. – 165с. – (Dissertationes philologiae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; N 15). – ISBN 9949-11-093-9
1242048
  Луис П. Психея. Роман / П. Луис. – Москва ; Ленинград, 1928. – 144 с.
1242049
  Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – М
1. – 1995. – 543с.
1242050
  Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – М
2. – 1995. – 523с.
1242051
   Психиатрический диагноз. – 2-е изд., перераб и доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 311 с.
1242052
   Психиатрический энциклопедический словарь. – Киев : МАУП, 2003. – 1200с. – ISBN 966-608-306-X


  Словарь являеться как толковым так и эпонимическим и этимологическим: в нем указано происхождение терминов и дано их обозначение в основном на латинском или гречиском языке
1242053
  Портнов А.А. Психиатрия : Учебник / А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1965. – 278с.
1242054
  Портнов А.А. Психиатрия / А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 468с.
1242055
  Кирпиченко А.А. Психиатрия / А.А. Кирпиченко. – 2-е изд. перераб.и доп. – Минск, 1989. – 380с.
1242056
  Куценок Б.М. Психиатрия и религия / Б.М. Куценок. – К., 1980. – 48с.
1242057
   Психиатрия на рубеже тысячелетий : Материалы научно-практической конференции психиатров юга России (с международным и Всероссийским участием): 21-23 декабря 1999, Росто-наДону, Россия. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 592с. – Посвящается 75-летию кафедры психиатрии Рост. гос. мед. ун-та; 250-летию города Ростова-на-Дону. – ISBN 5-86727-008-4
1242058
  Бехтерев В.М. Психика и жизнь / В.М. Бехтерев. – 2-е изд., значит. доп. и частью перераб. – С.-Петербург : Коммерческая скоропечатня К.Л. Риккера, 1904. – [7], 206 с.
1242059
   Психика и интеллект обучаемого: диагностика, оценка, коррекция, развитие : Краткий библиографический указатель. – Томск : Пеленг, 1996. – 80 с.
1242060
  Пономарев Я.А. Психика и интуиция / Я.А. Пономарев. – Москва : Политиздат, 1967. – 256 с.
1242061
  Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов / Л.М. Веккер. – Москва : Смысл, 1998. – 685с. – ISBN 5-89357-041-3
1242062
  Чуприкова Н.И. Психика и сознание как фунция мозга / Н.И. Чуприкова. – Москва : Наука, 1985. – 200 с.
1242063
  Фролова О.Ф. Психика и сознание. Уч. пособие. / О.Ф. Фролова. – Москва, 1975. – 127с.
1242064
  Бартлетт Ф. Психика человека в труде и игре / Ф. Бартлетт; Общ. ред. А.Н.Леонтьева. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 144с.
1242065
  Бартлетт Ф. Психика человека в труде и игре / Фредерик Бартлетт ; пер. с англ. О.С. Виноградовой ; общ. ред. А.Н. Леонтьева ; Акад. пед. наук РСФСР. – Москва : АПН РСФСР, 1959. – 144 с.
1242066
  Рогинский Г.З. Психика человекообразных обезьян / Г.З. Рогинский. – Ленинград, 1945. – 63с.
1242067
  Бэкхерст Д. Психика, мозг и образование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – СМ . 50-65. – ISSN 0042-8744
1242068
  Шкуратов В.А. Психика. Культура. История / В.А. Шкуратов. – Ростов-на-Дону, 1990. – 251с.
1242069
  Шерозия А.Е. Психика. Сознание. Бессознательное / А.Е. Шерозия. – Тбилиси, 1979. – 171с.
1242070
  Короленко Ц.П. Психифизиология человека в экстремальных условиях / Ц.П. Короленко. – Л, 1978. – 272с.
1242071
  Аар К. Психическая гигиена, общедоступно изложенная по сочинениям: доктора Бока, Беккереля, Фребеля и друг. / К. Аар. – 2-е испр. и доп. изд. – Казань : Лито- и типография К.А. Тилли, 1874. – III, 274 с.
1242072
  Боровский В.М. Психическая деятельность животных / В.М. Боровский. – Москва-Ленинград : Биомедгиз, 1936. – 324 с. : ил. ; 73 ил. в тексте
1242073
  Мозжилин С.И. Психическая доминанта анимизма и персонификации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 67-73. – ISSN 0042-8744
1242074
  Бюхнер Людвиг Психическая жизнь животных / Л. Бюхнер ; Пер. с нем. М. Успенской, под ред. М.А. Энгельгарда. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. СП(б) общ. Е. Евдокимов, 1902. – XVI, 472 с.


  Ред.: Энгельгардт, Михаил Александрович (1861-1915)
1242075
  Детенгоф Ф.Ф. Психическая закалка / Ф.Ф. Детенгоф. – Ташкент, 1967. – 52с.
1242076
  Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б. Березин ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Ин-т биол. пробл. Севера, М-во здравоохранения СССР, 1-й Моск. мед. ин-т им. И.М. Сеченова. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1988. – 267, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 260-268
1242077
  Кириленко Т.С. Психическая напряженность и ее проявления в зависимости от особенностей деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Кириленко Т.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1242078
  Румянцева И.М. Психическая природа языка и речи // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
1242079
   Психическая саморегуляция. – Алма-Ата
2. – 1974. – 419 с.
1242080
   Психическая саморегуляция в педагогическом процессе. – Пермь, 1977. – 89с.
1242081
   Психическая саморегуляция в спорте. – Алма-Ата, 1977. – 110с.
1242082
  Клизовский А. Психическая энергия / А. Клизовский; Под ред. В.И.Войтко. – 2-е изд. – Рига : Виеда, 1990. – 68с.
1242083
  Вергун О.С. Психическая энергия как источник творческой активности // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 67-69
1242084
   Психически больной и гражданский закон. – Свердловск, 1992. – 94с.
1242085
  Десев Л. Психически климат в колектива / Л. Десев. – София, 1981. – 127с.
1242086
  Ковалев А.Г. Психические особенности человека / А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 1 : Характер. – 1957. – 264 с. – Библиогр.: с. 260-263
1242087
  Ковалев А.Г. Психические особенности человека / А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 2 : Способности. – 1960. – 303с.
1242088
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский универси
Т. 1. – 1974. – 334с.
1242089
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский универси
Т. 2. – 1976. – 342 с.
1242090
  Веккер Л.М. Психические процессы / Л.М. Веккер. – Ленинград : Ленинградский университет
Т. 3 : Субъект. Переживание. Действие. Сознание. – 1981. – 326 с.
1242091
  Стрелков Ю.К. Психические процессы в операторском труде : спецкурс / Ю.К. Стрелков ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, ф-т психологии. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 80 с. – Библиогр.: с. 78-79
1242092
  Крживицкий Л. Психические расы : Опыт психологии народов : с 15 ил. / Людвиг Крживицкий ; пер. с польского Р.В. Крживицкой, под ред. автора. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "XX Век", 1902. – 223 с. : ил.
1242093
   Психические состояния. – Ленинград
Вып. 10. – 1981
1242094
  Прохоров А.О. Психические состояния и их проявления в учебном процессе / А.О. Прохоров. – Казань, 1991. – 165с.
1242095
  Сосновикова Ю.Е. Психические состояния человека, их классификаци и диагностика / Ю.Е. Сосновикова. – Горький, 1975. – 116с.
1242096
  Глоточкин А.Д. Психические состояния человека, лишенного свободы / А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пирожков. – М, 1968. – 43с.
1242097
  Киршбаум Э.И. Психические состояния. / Э.И. Киршбаум, А.И. Еремеева. – Владивосток, 1990. – 144с.
1242098
   Психические характеристики деятельности человека-оператора. – Саратов, 1985. – 177с.
1242099
  Медведев Н.В. Психические явления в свете науки / Н.В. Медведев. – М, 1958. – 70с.
1242100
  Дубровский Д.И. Психические явления и мозг : Философский анализ проблемы в связи с некоторыми актуальными задачами нейрофизиологии, психологии и кибернетики / Д.И. Дубровский. – Москва : Наука, 1971. – 386с.
1242101
  Жанэ П. Психический автоматизм / П. Жанэ. – Москва : Начало, 1913. – 454с.
1242102
  Булавинцов А.И. Психический желудочный сок у людей : диссертация / А.И. Булавинцов. – С.-Петербург : Типография В. Киршбаума, 1903. – 123 с.
1242103
  Пелипенко А.А. Психический образ как компонент формирования смысла // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.130-142
1242104
  Гершун С.И. Психический процесс - ощущение / С.И. Гершун. – Фрунзе, 1986. – 45с.
1242105
  Сутормин А.И. Психический склад нации и тенденции его развития. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сутормин А.И.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 19л.
1242106
  Керимова М.Ф. Психическое воздействие искусства на человека и его значение в процессе образования // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 24-30. – ISSN 2522-493X


  В данной статье исследованы роль искусства в процессе обучения, необходимость его использования в современной системе образования, даются ответы на вопросы: для чего нужно искусство, какие потребности человека оно удовлетворяет, что собой представляет ...
1242107
   Психическое здоровье беженцев = Mental health of refugees. – Киев : Сфера, 1998. – 176с. – ISBN 966-7267-16-4
1242108
  Андреев И. Психическое здоровье человека / И. Андреев, Л. Назарова // Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 2013. – № 5 (1641). – С. 131-146. – ISSN 0869-44435
1242109
  Сергиенко Виктор Иванович Психическое и социальное в духовном мире личности : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Сергиенко Виктор Иванович; МП УССР. Запорожский гос. пед. ин-т. – Запорожье, 1981. – 152л. – Бібліогр.:л.141-152
1242110
  Фролова О.Ф. Психическое и физиологическое. / О.Ф. Фролова. – М., 1964. – 48с.
1242111
  Леонтьев А.А. Психическое как "островки безопасности в гераклитовом потоке" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.11-30
1242112
   Психическое развитие воспитанников детского дома. – Москва, 1990. – 264 с.
1242113
  Дьяченко О.М. Психическое развитие дошкольников / О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М, 1984. – 127с.
1242114
  Бауэр Т. Психическое развитие младенца = Development in infancy / Т. Бауэр; под общ. ред. А.В. Запорожца и Б.М. Величковского ; пер. с англ. А.Б. Леоновой. – Москва : Прогресс, 1979. – 320с.
1242115
  Бауэр Т. Психическое развитие младенца / Т. Бауэр; Пер.с англ.А.Б.Леоновой;Под общ.ред.А.В.Запорожца. – Москва : Прогресс, 1985. – 320с.
1242116
   Психическое развитие младших школьников. – Москва, 1990. – 168 с.
1242117
  Валлон А. Психическое развитие ребенка / А. Валлон. – Москва : Просвещение, 1967. – 196с.
1242118
  Валлон А. Психическое развитие ребенка. / А. Валлон. – Москва, 1967. – 196с.
1242119
  Володарская М.И. Психическое состояние личности при решении трудных задач : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Володарская М.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 15л.
1242120
   Психическое утомление. – М-Л, 1929. – 178с.
1242121
  Гуковський О.В. Психіатр vs психотерапевт: співпраця чи конкуренція? // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 41-43
1242122
  Галникіна С.О. Психіатричні аспекти дерматологічної практики // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 128-131
1242123
  Вовк О.І. Психіатрія та неврологія у стінах Харківського університету: сторінки історії // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 8. – C. 127-129. – ISSN 2312-5675
1242124
  Ван Ворен Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 2) // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 4 (79). – С. 18-23
1242125
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 1, № 1 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242126
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 1, № 2 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242127
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 2, № 1 (3). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242128
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 2, № 2 (4). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242129
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 3, № 1 (5). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242130
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 3, № 2 (6). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242131
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 4, № 1 (7). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242132
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
Т. 4, № 8. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242133
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 9. – 2018. – 147, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242134
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 10. – 2018. – 135, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242135
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 11. – 2019. – 88, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242136
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 12. – 2019. – 87, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242137
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 13. – 2020. – 115, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242138
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 14. – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242139
   Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология : Psychiatry, neurology and medical psychology : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2312-5675
№ 15. – 2020. – 107, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242140
  Болтівець С. Психіка, вивірена вчинком // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 98-104. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
1242141
  Луценко І.М. Психічна енергія й проблема читання думок, 1908
1242142
  Козін О.П. Психічна культура і здоров"я / О.П. Козін. – К., 1990. – 45с.
1242143
  Осьмачка Т. Психічна розрядка : Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 111-127. – ISSN 0130-1608
1242144
  Фурс О.Й. Психічна саморегуляція фахівців екстремальних видів діяльності: поняття, зміст, особливості та структура // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 44-49. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті аналізується психолого-педагогічна література щодо поняття, змісту, структури й особливостей психічної саморегуляції фахівців екстремальних видів діяльності. Наведено структуру психічної саморегуляції майбутніх фахівців екстремальних видів ...
1242145
  Киркач В.Н. Психічна структура людини крізь призму поглядів Г.С. Сковороди та К.Д. Ушинського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 86-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються головні ідеї філософської теорії Г.С. Сковороди, які в подальшому знайшли своє відображення у педагогічній творчості К.Д. Ушинського. Акцентується увага на понятті "щастя" і як його невід"ємній складовій - "праці". ...
1242146
  Чачко С.Л. Психічна травма і посттравматичне зростання особистості як чинники соціальних змін // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 268-276. – ISBN 978-966-8063-99-49
1242147
  Собольніков В.В. Психічна трансформація логосу як проблема // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (76). – С. 41-48. – ISSN 1681-116Х
1242148
  Лень В. Психічна хвороба: дискусійні питання щодо диференціації тяжкості ушкодження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 102-105


  Етапи становлення законодавства
1242149
  Москалець В.П. Психічне вигорання - реальність чи вигадка? / В.П. Москалець, Т. Колтунович // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (154). – С. 58-65
1242150
  Булатевич Н.М. Психічне вигорання у професійній діяльності вчителя: огляд зарубіжних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-120. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто проблему вигорання у професії вчителя. Проаналізовано зарубіжні дослідження з цієї проблеми. Описано причини, наслідки вигорання вчителя, шкали вимірювання даного феномена та програми подолання.
1242151
  Розгон О. Психічне захворювання (психічні розлади) як поважна причина пропуску позивачем строку для подання заяви про прийняття спадщини // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (118), серпень 2021 р. – С. 131-141
1242152
  Терлецька Л.Г. Психічне здоров"я особистості. Технологія самоаналізу : Монографія / Л.Г. Терлецька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 150с. – ISBN 966-594-514-9
1242153
  Паскевська Ю.А. Психічне здоров"я персоналу пенітенціарних установ як предиктор успішного функціонування у професійному просторі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 1 (25). – С. 81-88. – ISSN 2411-3190
1242154
  Шмаргун В.М. Психічне здоров"я студентів у закладах вищої освіти / В.М. Шмаргун, Д.А. Костюк // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 360-362
1242155
  Болтівець С. Психічне зхдоров"я і психологічна діяльність для його збереження // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 104-113. – ISSN 1810-2131
1242156
  Баранівський В.Ф. Психічне ставлення особи до вчинення злочину завідомо неправдиве показання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 16-32. – ISSN 2222-5374
1242157
  Костюк Д. Психічне та психологічне здоров"я особистості: поняття, зміст та критерії / Д. Костюк, В. Костюк // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 45-50. – ISSN 2617-6858
1242158
  Недашківська Т.Є. Психічне, логічне і лінгвальне у парадигмі картини світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 51-57
1242159
  Сивопляс Н.В. Психічний зміст соціальних взаємодій в гештальттерапевтичному аналізі (на прикладі роботи з клієнткою) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 222-232. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1242160
  Пісоцький В.П. Психічний розвиток та формування особистості в онтогенезі : навч. посібник [для ВНЗ] / В.П. Пісоцький, А.М. Горянська. – Київ : КНТ, 2019. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-143. – ISBN 978-966-373-839-0
1242161
  Скрипченко О.В. Психічний розвиток учнів / О.В. Скрипченко. – К., 1974. – 104с.
1242162
  Колотій Н. Психічні віруси: невидима зброя інформаційних війн // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 12


  "Термін "інформаційно-психологічна війна" вже досить міцно ввійшов у мовний вжиток політиків, соціологів, журналістів, психологів, у свідомість звичайних людей. Попри велике розмаїття даних про інформаційні війни, їх види, особливості, моделі, досі ...
1242163
  Богучарова О.І. Психічні властивості особистості онкохворих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 94-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Теоретичне та експериментальне дослідження зосереджено на специфічних властивостях особистості онкохворих, що відіграють важливу роль у дебюті раку.
1242164
  Летуновська І. Психічні особливості поетичного образу як визначник художньо-естетичної системи // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 78-85. – Бібліогр.: Літ.: с. 85; 13 п. – ISBN 966-638-152-4
1242165
  Федор О.Т. Психічні проблеми в критичних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 7-9
1242166
  Левада О.А. Психічні розлади із соматичними симптомами: місце в сучасних класифікаціях, дефініції, діагностика та лікування / О.А. Левада, О.С. Троян // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 6-14 : табл. – Бібліогр.: 64 назв. – ISSN 2410-7484
1242167
  Кузнєцов М.А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності / М.А. Кузнєцов, К.І. Фоменко, О.І. Кузнєцов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-215. – ISBN 978-617-7064-60-1
1242168
  Максименко К.С. Психічні стани та особистісна динаміка // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.54-58
1242169
  Діомідова Н.Ю. Психічні стани успішних та неуспішних студентів у ситуації іспиту // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 119-128. – ISSN 2226-4078
1242170
  Говорун Т.В. Психічні та поведінкові розлади: гендерний аспект // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.86-95
1242171
  Піскун О. Психічні травми Т.Осьмачки: витоки і наслідки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 74-79. – (Філологічні науки)
1242172
  Лебон Г. Психлогические законы эволюции народов / Густав Лебон ; пер. [и предисл.] д-ра В.К. Панченко. – Санкт-Петербург : Журн. "Попул.-науч. б-ка",, 1906. – 152 с. – (Популярно-научная библиотека ; 1906, № 15)


  Авт. предисл. Панченко Владимир Кириллович, 1850
1242173
  Чубак А. Психо-вікові та музикознавчі аспекти творчої кризи // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 304-314. – ISSN 2310-0583


  Пропонується міждисциплінарний підхід до розгляду кризових ситуації, що склалися у життєтворчості видатних компози-торів – представників Віденської класичної школи Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена в контексті теорій Е. Еріксона та П. Горностая.
1242174
  Кулиш Л.Ю. Психо-лингвистические аспекты восприятия устной иноязычной речи : зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего / Л.Ю. Кулиш. – Киев : Вища школа, 1982. – 208 с.
1242175
  Пархета Я.В. Психоавтобіографічність повісті Григора Тютюнника "День мій суботній" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 127-137. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1242176
  Лейбин В.М. Психоанализ : [учебник] / В.М. Лейбин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 576 с. : ил., портр. – Алф. указ.: с. 574-576. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-318-00586-1


  Содержание: Истоки возникновения и основные понятия психоанализа ; Структура психики, смысл и этиология неврозов ; Учение о бессознательном, ошибочниых действиях. толковании сновидений, страхе, сексуальности ; Техника лечения невротических ...
1242177
  Уварова С.Г. Психоанализ & социальные процессы : от теории к практике / Светлана Уварова. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2017. – 247 с. – Кн. содерж. аналог. изд. на англ. яз.: Psychoanalysis & social processes: с. 120-247. - Тит. л. общий для рус. и англ. частей. – Библиогр.: с. 117-119 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-5-2
1242178
  Фрейд. З. Психоанализ детских неврозов / З. Фрейд. – Москва, 1925. – 203 с.
1242179
   Психоанализ детского возраста. – Москва. – 143 с.
1242180
  Фрейд З Психоанализ детского страха, 1913
1242181
  Лейбин Валерий Моисеевич Психоанализ и американский неофрейдизм (историко-философский анализ фрейдизма) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Лейбин Валерий Моисеевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 42л.
1242182
  Мазин В. Психоанализ и буддизм // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоц. Психоанализа ; глав. ред. Уварова С.Г. – Киев, 2018. – № 4 : Психоанализ и религия. – С. 78-126. – ISSN 2306-8922
1242183
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и детские неврозы = Zwei kinderneurosen / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя СПб, 2000. – 296с. – ISBN 5-89329-020-3
1242184
  Бенвенуто С. Психоанализ и закон. Итальянские психоаналитики, порядок и закон // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 67-75. – ISSN 2306-8922
1242185
  Уварова С. Психоанализ и закон: возвращение вытесненного // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 8-30. – ISSN 2306-8922
1242186
  Юнг К. Психоанализ и искусство / К. Юнг, Э. Нойманн; Пер. с англ.: Г. Бутузов, О. Чистяков. – Москва-Київ : Рефл-бук, Ваклер, 1996. – 304с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-036-5; 966-543-000-9
1242187
   Психоанализ и культура. – Москва : Юрист, 1995. – 623с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0051-0
1242188
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи = Eine Kindheifserinnerung des Leonardo da Vinci / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 296с. – ISBN 5-89329-020-4
1242189
  Бондаренко Л.И. Психоанализ и культурология : учебно-метод. пособие / Л.И. Бондаренко, С.А. Таглин, А.В. Баженов ; Гос. комитет СССР по народному образованию, Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1991. – 220 с.
1242190
  Кутюрьи М. Психоанализ и невозможный субъект права / М. Кутюрьи, М.-Н. Годе // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 40-66. – ISSN 2306-8922


  Регулирование государством статуса психотерапевта и возможные последствия этого для психоанализа во Франции.
1242191
  Берн Э. Психоанализ и психотерапия для несведущих / Эрик Берн. – Москва : АСТ, 2000. – 416 с. – (Классики зарубежной психологии / отв. ред. П.С. Гуревич). – ISBN 5-237-04522-7
1242192
  Руткевич А.М. Психоанализ и религия / А.М. Руткевич. – М, 1987. – 62с.
1242193
  Фрейд Зигмунд Психоанализ и теория сексуальности = Psychoanalyse und libidofheorie / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 218с. – ISBN 5-89329-071-8
1242194
   Психоанализ и учение о характерах. – М.-Птгр., 1923. – 191с.
1242195
  Лейбин В.М. Психоанализ и философия неофрейдизма / В.М. Лейбин. – Москва : Политиздат, 1977. – 246 с.
1242196
  Левчук Л.Т. Психоанализ и художественное творчество / Л.Т. Левчук. – Киев, 1980. – 159 с.
1242197
  Старовойтов В.В. Психоанализ и художественное творчество // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 0235-1188
1242198
  Фромм Эрих Психоанализ и этика / Фромм Эрих. – Москва : Республика, 1993. – 415с. – (Библиотека этической мысли). – ISBN 5-250-02353-3
1242199
  Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. – Москва : АСТ, 1998. – 568с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000776-5
1242200
  Фромм Э. Психоанализ и этика. / Э. Фромм. – М., 1993. – 415с.
1242201
  Литвинский В.М. Психоанализ и язык // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 43-49. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
1242202
  Васильева Н.Л. Психоанализ как метод научного исследования психической динамики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 192-200. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1242203
  Савченкова Нина Психоанализ как призвание и профессия // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 1 (12). – С.57-60
1242204
  Юран Айтен Психоанализ любви // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.84-119
1242205
  Башляр Г. Психоанализ огня / Г. Башляр. – Москва : Прогресс, 1993. – 176с. – ISBN 5-01-003916-8
1242206
  Юран Айтен Психоанализ тела или тело в поле языка // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.34-75
1242207
  Берстень А. Психоанализ Фрейда - царство логоса // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2010. – № 1 (14). – 55-80
1242208
  Гербстман А.О. Психоанализ шахматной игры / А.О. Гербстман. – М, 1925. – 79с.
1242209
  Левчук Л.Т. Психоанализ: от бессознательного к "усталости от сознания" / Л.Т. Левчук. – Киев : Выща школа, 1989. – 181с. – ISBN 5-11-000434-X
1242210
  Мак-Вильямс Психоаналитическая диагностика = Psychoanalytic diagnosis : понимание структуры личности в клиническом процессе : учеб. пособие по спец. "Психотерапия и медицинская психология" / Нэнси Мак-Вильямс ; пер.с англ. под ред. М.Н. Глущенко, М.В. Ромашкевича. – Москва : Независимая фирма "Класс", 2007. – 474, [3] с. – Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process / Nancy McWilliams. New York: The Guilford Press, 1994. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 445-472. – (Библиотека психологии и психотерапии / гл. ред. и издатель Л.М. Кроль ; вып. 49). – ISBN 5-86375-098-7
1242211
  Таранов С.В. Психоаналитическая и экзистенциалистская концепции человеческого существования. Пример П.Тиллиха // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 198-206. – ISSN 2077-8309
1242212
  Сторчак В.М. Психоаналитическая концепция религии К. Юнга и современность // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.138-152
1242213
  Афанасьев С.Г. Психоаналитические концепции творчества и восприятия искусства // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 100-104. – ISSN 1684-2618
1242214
  Шовэн Психоаналитические размышления о понятии "Родина" на примере Швейцарии / Шовэн, Ж-М // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 93-104. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2307-3195
1242215
  Фрейд. З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд. – Минск, 1991. – 606 с.
1242216
  Фрейд З. Психоаналитические этюды / Зигмунд Фрейд ; [сост. и текстол. обраб. Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ; послесл. В.Т. Кондрашенко]. – Минск : Попурри, 1997. – 600, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 582-601 и в подстроч. примеч. – ISBN 985438-014-9
1242217
  Фрейд. З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд.; Зигмунд Фрейд ; [ сост. : Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ]. – Минск : Попурри, 1999. – 608с. – ISBN 985-438-121-8
1242218
  Фрейд З. Психоаналитические этюды / Зигмунд Фрейд ; [сост.: Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ; послесл. В.Т. Кондрашенко]. – Минск : Попурри, 2004. – 600, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 582-601 и в примеч. – ISBN 985-438-605-8
1242219
  Чеботарь Инна Психоаналитический дискурс украинской феминистической прозы // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.92-98
1242220
  Егоров О.Г. Психоаналитический метод в "таинственных повестях" И.С. Тургенева // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 57-66. – ISSN 2310-4287
1242221
  Козлов А.С. Психоаналитический метод в американской критике и литературоведении 20-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Козлов А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 17л.
1242222
  Фрейджер Р. Психоаналитческие теории личности : Зигмунд Фрейд и постфрейдисты / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. – 154с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-93878-305-4
1242223
  Інденко Н.О. Психоаналіз - провідний прийом постмодерністської гри в романі Т. Фіндлі "Пілігрим" / Н.О. Інденко, О.О. Шутько // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 91-93. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1242224
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1242225
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1242226
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 3. – 2003
1242227
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1242228
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1242229
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1242230
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1242231
   Психоаналіз // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 877-878. – ISBN 966-316-069-1
1242232
   Психоаналіз = Psychoanalysis : Часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
1242233
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
1242234
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
1242235
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (11). – 2008
1242236
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (12). – 2009
1242237
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 2 (13). – 2009
1242238
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (14). – 2010
1242239
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (15) : Мазохизм. – 2011
1242240
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (16) : Homo interruptus. – 2012
1242241
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-
№ 1 (17) : Женское и половые различия. – 2013
1242242
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (18). – 2015
1242243
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – 2016. – 302 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1242244
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – 2017. – 182 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1242245
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (21). – 2019. – 167 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1242246
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 2 (22). – 2019. – 180 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1242247
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 1 (23). – 2020. – 180 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1242248
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ : ПВНЗ "Міжнародний інститут глибинної психології", 2003-. – ISSN 2307-3195
№ 2 (24) : Мазохизм. – 2020. – 160 с. – Резюме рос., англ.мовами
1242249
  Завілянський І.Я. Психоаналіз (фрейдизм) на службі реакції / І.Я. Завілянський, В.М. Блейхер. – Київ, 1963. – 38 с.
1242250
  Жигун В. Психоаналіз в історії української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 161-165
1242251
  Трач Р. Психоаналіз Зигмунда Фройда як основа людинознавства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (83). – С. 150-159. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-2131
1242252
  Гірняк Андрій Психоаналіз Зигмунда Фройда як теорія, система і соціокультурне явище // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 33-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1242253
  Стрельцова М. Психоаналіз і візуальне мистецтво: точки дотику / М. Стрельцова, О. Семенчук // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 6-9. – ISSN 0130-1799
1242254
  Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство : Посібник / Н.В. Зборовська. – Київ : Основи, 2003. – 392 с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-05-4


  У посібнику прозглянуто становлення і розвиток класичного (фройдівського) психоаналізу як дослідження сфери неусвідомленого, формування різних версій постфройдизму як нових тлумачень феномену неусвідомленного
1242255
  Дорофеєва М. Психоаналіз і переклад (німецько-російсько-українські паралелі) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 140-146. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1242256
  Зборовська Н. Психоаналіз і проблема маргінального суб"єкта в українському дискурсі модернізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 125-134.
1242257
  Мітчелл Дж. Психоаналіз і фемінізм = Psychoanalysis and feminism : радикальна переоцінка психоаналізу Фройда / Джулієт Мітчелл ; пер.: Ірина Добропас, Тарас Шмігер ; наук. ред. Софія Грабовська. – Львів : Астролябія, 2004. – 479, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-96118-0-6
1242258
  Мегела І.П. Психоаналіз повісті Германа Гессе "Клайн і Вагнер" (між Еросом і Танатосом) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 41-52


  Стаття присвячена аналізу повісті Германа Гессе «Клайн і Вагнер»(1919р.), створеної в атмосфері душевної кризи письменника. Розглядаються психологічні аспекти сходження в «хаос душі» чиновника Фрідріха Клайна, який викрав державні кошти, свідомість ...
1242259
  Пригодій С.М. Психоаналіз роману Ф. Купера "Звіробій" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.252-268. – ISBN 966-7825-78-7
1242260
  Агеєва В.П. Психоаналіз соцреалізму: лірика Максима Рильського періоду зламу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті аналізується поетична творчість М. Рильського 30-40-х років XX століття. Розглянуто стратегії соцреалістичного письма, особливості текстів-шифрів, в яких завуальовано представлені реальні біографічні події, індивідуальні враження і ...
1242261
  Матасова Ю. Психоаналіз та архетипіка оповідання Е. Вортон "The dilettante" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-49. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У даній розвідці у річищі психоаналітичного та архетипного прочитання розглянуто оповідання Е. Вортон "The Dilettante". Результати дослідження потверджують наявність архетипного "двійництва" образів місіс Вервейн та Рут Гейнор, нарцисичну спрямованість ...
1242262
  Кожушко Тетяна Психоаналіз та релігія - різновиди стратегії осягнення свідомості людини в концепції Е. Фромма // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С.25-29. – ISSN 1999-4966
1242263
  Буцикін Є. Психоаналіз та українське слово // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (71). – C. 140-149. – ISSN 2413-7065
1242264
  Собуцький М.А. Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII-XVIII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 5-9. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено аналізові відображення надбань класичної французької літератури у психоаналітичній теорії Жака Лакана. Підкреслюються неявні взаємозв’язки, що вказують на вписаність Лакана у французьку рокайльну традицію.
1242265
  Забудько К. Психоаналіз у сучасному теоретико-літературному просторі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 130-134
1242266
  Шкіль Л.Л. Психоаналіз у творчому доробку Мішеля Фуко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджується вплив психоаналізу на творчість французького філософа Мішеля Фуко, показано ставлення вченого до психоаналізу у різні періоди його творчості. Исследуется влияние психоанализа на творчество французского философа Мишеля Фуко, раскрывается ...
1242267
  Коноваленко Т.В. Психоаналіз у творчості Фаулза // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 20-24
1242268
  Печарський А. Психоаналіз чи "соціалістичний антиреалізм" як альтернатива української белетристики в культурно-ідеологічному каноні радянського простору // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 125-130. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1242269
  Ващенко В.В. Психоаналіз як історична дисципліна: археологічний дискурс у текстах З. Фройда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 25-31. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1242270
  Бідюк О. Психоаналіз як літературознавчий метод: інтерпретаційні можливості : (на прикладі роману ЛіниКостенко "Берестечко") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 264-271. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1242271
  Кузнецов Ю. Психоаналіз як метод дослідження літератури (прикладний аспект) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 104-113. – ISSN 1810-2131


  Розкрито методологічну цінність психоаналізу у вивченні художньої літератури. Обгрунтовано ефективність використання методів психоаналізу для вивчення внутрішнього світу письменника та героїв його літературних творів. Наведено приклад аналізу ...
1242272
  Моклиця М.В. Психоаналіз як методологія сучасного літературознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 25-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 28; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1242273
  Левчук Лариса Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : Навчальний посібник для студ.гуманіт.спеціальностей вищ.навч.закл. / Левчук Лариса. – Київ : Либідь, 2002. – 255с. – ISBN 966-06-0254-5


  Навчальний посібник відбиває логіку становлення психоаналізу, динаміку психо-аналітичних ідей в XX столітті, їх вплив на розвиток сучасного мистецтва, зокре-ма, експресіонізму та сюрреалізму. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих ...
1242274
  Лях Т. Психоаналітична інтерпретація новели Марка Черемшини "Парубоцька справа" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 70-74. – (Філологія ; Вип. 20)
1242275
  Бідюк О.В. Психоаналітична інтерпретація образу коня у романі Ліни Костенко "Берестечко" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 219-225. – ISSN 1729-360Х
1242276
  Ревуцька С. Психоаналітична інтерпретація переживань кріпаків у творах Марка Вовчка і М. Лєскова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 208-214. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1242277
  Іванько О. Психоаналітична інтерпретація творчості В. Сосюри: поеми "Ваал", "Каїн", "Мойсей", "Христос" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 123-129. – ISBN 966-7825-78-7
1242278
  Проценко О. Психоаналітична інтроспекція "Безодні" Євгена Пашковського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 112-118. – (Філологічні науки)
1242279
  Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб"єкта і ії застосування в теорії кіно : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 17.00.01- теорія та історія культури (філософські науки) / Брюховецька О.В.; НаУКМА. – Київ, 2005. – 207 л. – Бібліогр.: л. 190-207
1242280
  Брюховецька О.В. Психоаналітична концепція суб"єкта і її застосування в теорії кіно : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 17.00.01 / Ольга вячеславівна Брюховецька; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17 с. – Бібліогр.:7 назв
1242281
  Дроздовський Д. Психоаналітична модель інтерпретації українського символізму. До проблеми вивчення в середній школі драматичного етюду Олександра Олеся "По дорозі в Казку" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1242282
  Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості : досвід теоретичних модифікацій : дис. ... : 09.00.08 / Ільчук Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр. : л. 169-186
1242283
  Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості: досвід теоретичних модифікацій : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ільчук Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1242284
  Ільчук Л.П. Психоаналітична модель художньої творчості: досвід теоретичних модифікацій / Лариса Ільчук. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 238, [2] с. – Вид. здійснене за підтримки ПАТ "КБ "Аксіома". – Бібліогр.: с. 220-238. – ISBN 978-966-452-138-0


  У пр. № 1719617 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу з вдячністю та на добру згадку. З повагою, від автора. 07.05.2015 р. Підпис.
1242285
  Цюп"як І.К. Психоаналітична новела Валер"яна Підмогильного в екзистенціальному контексті // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 209-217. – ISBN 978-966-551-315-5
1242286
  Печарський А. Психоаналітична рецепція трактату Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 22-28. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено дослідженню психоаналітичної рецепції трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості". Новаторство творчості І. Франка відкриває системний підхід до інтерпретації теорій класичного психоаналізу (З. Фройд) та аналітичної ...
1242287
  Собуцький М.А. Психоаналітична семіотика і стратегії репрезентації в культурі античності та середньовіччя // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 221-226. – ISBN 966-581-295-6
1242288
  Мозговий Л.І. Психоаналітична транскрипція базових концептів містичної метафізики майстра Екхарта // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 6-13
1242289
  Мозговий Л.І. Психоаналітична транскрипція базових концептів містичної метафізики Майстра Екхарта // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 25-32
1242290
  Хоменко І. Психоаналітичне дослідження біографії і творчої спадщини Михайла Коцюбинського: проблема верифікації (нотатки з приводу статті Соломії Павличко "Пристрасть і їда: особиста драма Михайла Коцюбинськог") // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 102-108.
1242291
  Тиховська О. Психоаналітичний аспект образу русалки та повітрулі в український міфології // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 91-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
1242292
  Печарський А.Я. Психоаналітичний аспект української белетристики першої третини XX сторіччя : монографія / Андрій Печарський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 464, [2] с. – Імен. покажчик: с. 454-463. – Бібліогр.: с. 418-453 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-880-7


  У пр. № 1746632 напис: Вельмишановному професору Наєнкові Михайлу Кузьмовичу з найкращими побажаннями. З глибокою повагою (підпис)
1242293
  Дмитренко Ю. Психоаналітичний дискурс і поетична практика // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 84-89. – Бібліогр.: С. 89
1242294
  Чеботар Інна Психоаналітичний дискурс української феміністичної прози // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.99-105
1242295
  Міщенко М.М. Психоаналітичний дискурс: проблема мовної семантики та інтерпретація // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 57-59
1242296
  Рудкевич І. Психоаналітичний інструментарій і концепт гри у "Невеличкій драмі" В. Підмогильного // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 289-296
1242297
  Сподинюк А. Психоаналітичний портрет Кирпатого Мефістофеля (дослідження за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджується психоаналітичний аспект змалювання особистості головного героя роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" на ґрунті психодинамічної теорії З. Фройда. Роман розглядається як експеримент автора над персонажем як людиною ...
1242298
  Назаренко І. Психоаналітичні аспекти роману В.Підмогильного "Місто": роль жінки на шляху духовного становлення Степана Радченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 240-244. – ISBN 966-8110-14-5
1242299
  Нестелєєва М. Психоаналітичні аспекти суїцидального дискурсу в українській прозі 20-30-х років ХХ століття // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 52-55. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1242300
  Ван Сяоюй Психоаналітичні виміри художньої прози Івана Франка 1880-1900-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ван Сяоюй ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1242301
  Солодар М. Психоаналітичні методи врегулювання міжнародних політичних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 276-277
1242302
  Ємець О. Психоаналітичні моделі в художньо-інтелектуальній системі Панаса Мирного (на матеріалі оповідання "П"яница") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 264-272


  У статті на прикладі оповідання Панаса Мирного "П"яниця" проаналізовано та систематизовано основні психоаналітичні моделі в українській літературі ХІХ ст. В статье на примере рассказа Панаса Мирного "Пьяница" проанализированы и систематизированы ...
1242303
  Нестелєєв М.А. Психобіографічний аспект творчості В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 170-178. – ISBN 978-966-551-315-5
1242304
  Михида С.П. Психобіографічний дискурс драматургії І. Тобілевича // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 130-133. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1242305
  Жаборюк О.А. Психогенез versus онтогенез (спільне та відмінне) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 72-78. – ISSN 0027-2833
1242306
  Защиринская О.В. Психогенез стилей общения // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 206-216. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
1242307
  Защиринская О.В. Психогенез стилей общения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 206-216. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1242308
  Павелків В.Р. Психогенеза агресивної та деструктивної поведінки в підліткових субкультурах : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Павелків Віталій Романович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 46 назв
1242309
  Равич-Щербо Психогенетика : Учебник / Под ред. И.В.Равич-Щербо. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 447с. – ISBN 5-7567-0232-6
1242310
  Александров А.А. Психогенетика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.А. Александров. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-94723-662-0
1242311
  Малых С.Б. Психогенетика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-441-1 (Т.1)
Т. 1. – 2008. – 408с.
1242312
  Малых С.Б. Психогенетика : учебник для студентов высших учебных заведений / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-960-7
Т. 2. – 2008. – 336с.
1242313
  Шварц А.Ю. Психогенетика и нейропсихология : анализ источников индивидуальных различий когнитивных функций в зрелом возрасте / А.Ю. Шварц, О.Б. Обухова, Т.В. Ахутина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.28-43. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1242314
  Корниенко Д.С. Психогенетическое исследование свойств личности в теории интегральной индивидуальности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 4. – С. 94-102. – ISSN 0042-8841
1242315
  Кочарян Г.С. Психогенные сексуальные дисфункции у женщин: клинические наблюдения // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 70-77. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1249
1242316
  Сенчук І. Психогеографія Лондона в романі Семюела Беккета "Мерфі" // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 88-91
1242317
  Гехт К. Психогигиена / К. Гехт. – Москва, 1979. – 176 с.
1242318
  Исаев Д.Н. Психогигиена пола у детей / Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. – Л, 1986. – 336с.
1242319
  Бачериков Н.Е. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи / Н.Е. Бачериков, П М. Добромиль Воронцов. – Киев : Здоровья, 1988. – 165с.
1242320
   Психогигиена учащихся. – Москва, 1980. – 47с.
1242321
  Гройсман А.Л. Психогигиена школьная / А.Л. Гройсман. – М, 1986. – 61с.
1242322
  Чистякова М.И. Психогимнастика. / М.И. Чистякова. – 2-е изд. – М., 1995. – 158с.
1242323
  Сасіна О.С. Психогігієна навчання старшокласників в спеціалізованих навчальних закладах для дітей із вадами зору : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Сасіна Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1242324
  Байдик В. Психогігієна професійної діяльності педагога в умовах карантину // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 231-234. – ISBN 978-617-8016-45-6
1242325
  Болтівець С.І. Психогігієна як дисциплінарний напрям психологічної науки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3 (81). – C. 33-52. – ISSN 1810-2131
1242326
  Головкова Т.А. Психогігієнічні заходи оптимізації умов навчання / Т.А. Головкова, Н.М. Онул // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 292-295. – ISSN 2077-1096


  "Результати дозволили встановити ступінь комунікабельності у групах за рівнем особистісної сумісності, істинних лідерів, кількість конфліктів в групах, їх характеристику тощо. Отримані дані свідчать про нагальну необхідність розробки заходів, ...
1242327
   Психогігієнічні принципи використання здоров"язберігаючих технологій у сучасних закладах вищої освіти / І. Сергета, Н. Стоян, О. Серебреннікова, І. Дреженкова, О. Макарова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (103). – С. 32-41. – ISSN 2077-7485


  В ході проведених досліджень визначено та науково обгрунтовано провідні психогігієнічні принципи використання здоров’язберігаючих технологій у сучасних закладах вищої освіти.
1242328
  Жуковский И.М. Психогноселогические проблемы восприятия произведений киноискусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Жуковский И. М.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1977. – 25л.
1242329
  Натадзе Р. Психограмма труда клопфериста и радиста / Р. Натадзе; Зак. Гос. Научно-исслед. ин-т оздоровл. и орган-и труда; Психо -технич. лаборатория. – Тифлис, 1933. – 72с.
1242330
  Пастух Б. Психографія в шатах слова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 97-101. – ISSN 0236-1477


  Йдеться про роман Степана Процюка "Маски опадають повільно: Роман про Володимира Винниченка". Автор подіє власну насамперед психоінтерпретацію історичній літературній персоні
1242331
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 349, [1] с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 347-349. – Библиогр.: с. 323-346. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-94723-045-3


  У пр. №1693867 напис: Оксане с наилучшими пожеланиями от автора этого опуса. Подпись. Киев. 31.V. 03. Содержание: История, предмет и структура психодиагностики ; Психодиагностический метод и процесс психодиагностики ; Психометрические ...
1242332
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : Учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 352с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-94723-045-3
1242333
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учебник для вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Л.Ф. Бурлачук. – Москва [и др.] : Питер, 2005. – 349, [2] с. : ил., табл. – Изд. программа учеб. для высш. шк. в честь 300-летия Санкт-Петербурга. - Алф. указ.: с. 347-349. – Библиогр.: с. 322-346 и в подстроч. примеч. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-94723-045-3
1242334
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : Учеб. для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, ИД, 2006. – 352с. – Издательская программа 300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга. – (Учебник нового века). – ISBN 5-94723-045-3
1242335
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., переработ. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. – 384 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-841-9
1242336
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 378, [6] с. : табл. – Приложение: с. 379. – Библиогр.: с. 345-374. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-459-00611-7
1242337
  Костромина С.Н. Психодиагностика в образовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 18-30. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1242338
   Психодиагностика в социалистических странах : Психодиагностический бюллетень. – Братислава
Вып. 1 -VІ. – 1983. – 76с.
1242339
  Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе / Ю.З. Гильбух. – М., 1989. – 79с.
1242340
  Павлык Н. Психодиагностика и гармонизация характера личности в юношеском возрасте / Наталия Павлык ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых. – Киев : Логос, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 159-160
1242341
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности / Л.Ф. Бурлачук. – Киев : Здоровье, 1989. – 163 с.
1242342
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности: Понятийный аппарат и методы исследования : Дис... докт. псих.наук: 19.00.01 / Бурлачук Д.Ф.; КГУ. – К., 1989. – 38л.
1242343
  Смахтина Н.А. Психодиагностика некоторых аспектов сексуальности // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 168-175
1242344
  Рахимкулова А.С. Психодиагностика подростков с рисковым поведением // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 4, № 8. – C. 97-108. – ISSN 2312-5675
1242345
  Карпов Ю.В. Психодиагностика познавательного развития учащихся. / Ю.В. Карпов, Н.Ф. Талызина. – М., 1989. – 38с.
1242346
  Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты / Е.Е. Туник. – Санкт-Петербург : Дидактика Плюс, 2002. – 48с. – ISBN 5-89239-035-7
1242347
  Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека / А.Б. Леонова. – М, 1984. – 199с.
1242348
   Психодиагностика: теория и практика. – М., 1986. – 205с.
1242349
   Психодиагностические методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). – Л., 1976. – 248с.
1242350
  Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В.И.Панов. – Москва, СПб : Питер, 2007. – 352 с. – (Практическая психология). – ISBN 978-5-91180-152-6
1242351
  Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників : монографія / Фурман А.В., Гірняк А.Н. ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т ; НДІ методології та економіки вищої освіти. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-654-239-0
1242352
  Опачко М.В. Психодидактичний підхід у підготовці магістрів-фізиків - майбутніх педагогів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 114-120. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1242353
  Кернберг О. Психодинамика мессианских желаний и их актуальность для идеологических систем // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 116-126. – ISSN 2307-3195
1242354
  Урсано Р. Психодинамическая психотерапия / Р. Урсано, С. Зонненберг, С. Лазар. – ISBN 5-7066-064-Х
Вып. 3. – 1992. – 158с.
1242355
  Демчинский В.Ф. Психодинамическая функциональная модель человеческой самоорганизации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 250-266. – ISSN 2073-8528
1242356
  Фурман Вікторія Психодинаміка особистісної рефлексії : від першопричин до механізмів здійснення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.112-119. – ISSN 1810-2131
1242357
   Психодинамічна парадигма та ії розвиток в Україні / Л.Я. Галушко, Н.В. Дметерко, І.В. Євтушенко, О.Г. Максименко, О.В. Педченко, О.М. Поляничко, Л.Г. Туз, О.М. Усатенко // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 51-62. – ISBN 978-617-7009-07-7


  Стаття звертає увагу психологів на новий підхід академіка НАПН України Т.С. Яценко щодо: феномену психічного в закономірній єдності статики й динамики: перспектив пізнання психічного з опорою на спонтанну активність респондента (не покладаючись на ...
1242358
  Дроздова Д.С. Психодинамічна теорія та методологія в авторських школах академіка НАПН України Т.С. Яценко / Д.С. Дроздова, Л.В. Драгола // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 79-80
1242359
  Смолінська О.Є. Психодинамічний підхід до аналізу організаційної культури : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-136 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1242360
  Кахно І.В. Психодинамічний підхід до викладання клінічної (медичної) психології студентам медичного університету // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 79-85. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1242361
  Галян І.М. Психодіагностика : навчальний посібник / І.М. Галян. – Київ : Академвидав, 2009. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-75-5
1242362
  Корольчук М.С. Психодіагностика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук, В.І. Осьодло ; за ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торговел.-екон. ун-т ; Нац. акад. оборони України. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2010. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 396-398. – ISBN 978-966-521-272-0
1242363
  Галян І.М. Психодіагностика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Галян. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-463. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-022-6
1242364
  Бевзюк І. Психодіагностика антикорупційної резистентності кандидатів на посаду прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 111-120
1242365
  Хенкіна Т. Психодіагностика готовності до учбово-професійної діяльності абітурієнтів ВНЗ МВС та фактори успішності освітньої соціалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-59. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1242366
  Плющ С.М. Психодіагностика масової свідомості: опитувальник соціально-психологічної терпимості / С.М. Плющ, Л.А. Царюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається можливість прогностичного використання показників соціально-психологічної терпимості з метою передбачення розвитку форм масової поведінки.
1242367
  Бурлачук Л. Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 85-103. – ISSN 1810-2131
1242368
  Друзь О.В. Психодіагностика посттравматичного стресового розладу в учасників локальних бойових дій / О.В. Друзь, І.О. Черненко // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ, 2016. – Вип. 24. – С. 183-199. – ISSN 2310-4910
1242369
  Васильєв С.П. Психодіагностика посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців / С.П. Васильєв, Д.С. Зубовський // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 6-16
1242370
  Терлецька Л. Психодіагностика розвитку від року до десяти / Лариса Терлецька. – 2-ге вид., змін. та допов. – Київ : Главник, 2008. – 191, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Сер. засн. в 2003 р. – Бібліогр.: с. 188-190. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 978-966-8774-48-5
1242371
  Опанасюк І.В. Психодіагностика розвитку емоційного інтелекту особистості в старшому шкільному віці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 94-103. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Досліджено феномен емоційного інтелекту та його прояви в старшому шкільному віці. Показано, що емоційний інтелект дає змогу старшокласнику зменшити вплив негативних переживань за рахунок контролю над ситуацією й власними емоціями. Проведено ...
1242372
  Федорців І.Я. Психодіагностика смислово-життєвих та ціннісних орієнтацій у курсантів під час навчаня у ВВНЗ // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 535-537
1242373
  Осьодло Василь Ілліч Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.03 / Осьодло В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1242374
  Осьодло Василь Ілліч Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності : Дис...канд.психолог.наук:19.00.03 / Осьодло Василь Ілліч; Військ.гуман.ін-тут.НАОУ. – Київ, 2001. – 207л. + Додатки:л.174-207. – Бібліогр.:л.158-173
1242375
  Корнієнко О.В. Психодіагностика та психопрофілактика особливостей психосоматичного здоров"я студентської молоді // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 347-355
1242376
  Морозов С.М. Психодіагностика: тести. Методика та практика застосування : Навчально-методичний посібник / С.М. Морозов, Л.В. Музичко, А.В. Тімакова; КНУТШ; Інститут післядипломної освіти. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7863-39-5
Ч. 1. – 2004. – 222с.


  Розглянуті основні поняття, принципи і методи психодіагностики різноманітних психологічних явищ, які cкладають об"єкт психодіагностики і належать до різних сфер психічної реальності особистості та групи
1242377
  Саннікова О.П. Психодіагностична методика "індивідуальна композиція показників самоприйняття": перевірка теоретичного конструкту / О.П. Саннікова, І.О. Гордієнко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 140-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-4368
1242378
  Бринза І. Психодіагностична методика "Парціальні позиції життєстійкості особистості": результати розробки та апробації / І. Бринза, О. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 14-22. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
1242379
   Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : посібник / [Є.В. Єгорова та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-330-5
1242380
  Кетлер-Митницька Психодіагностичний інструментарій дослідження компoнентів готoвності майбутніх психолoгів до особистісно-професійного самoрозвитку // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 74-84. – ISSN 2707-0409
1242381
  Корнієнко О. Психодіагностичний підхід до безпеки психосоматичного здоров"я студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  . У представленій статті приводяться індивідуально-психодіагностичні дані досліджень 2006-2009 рр. психосоматичного здоров"я студентів-дівчат (375 осіб) та юнаків (311 осіб) трьох факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: ...
1242382
  Редькіна Г.М. Психодіагностичний потенціал тренінгових технологій в організації соціальної взаємодії студентів / Г.М. Редькіна, Л.М. Сорокіна // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1242383
  Маршавін Д.Ю. Психодіагностичні методики для професійного консультування молоді : навчальний посібник / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнародна організація праці ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ-ІПЕК, 2007. – 153 с. – ISBN 978-966-8640-13-6
1242384
  Терлецька Л.Г. Психодіагностограма як засіб підвищення надійності діагнозу і прогнозу в роботі психолога системи освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Запропоновано програму психодіагностичного обстеження особистості учасників взаємодії навчального процесу в середніх навчальних закладах. Побудова психодіагностограми припускає облік вікових особливостей особистості, новоутворень і проблем різних ...
1242385
   Психодрама и современная психотерапия = Психодрама і сучасна психотерапія=Psychodrama and Modern Psychotherapy : научно-теоретический и научно-методический журнал / Ин-т социальной и политической психологии НАПН Украины; Общественная организация "Ассоциация психодрамы". – Киев, 2002-
№ 1/2, январь - июнь. – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
1242386
  Сеник Л. Психодрама Опанаса Моримухи в літературній та кінематографічній інтерпретації // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 21-28. – ISSN 0130-528Х
1242387
  Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Банах Лілія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1242388
  Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Банах Лілія Сергіївна ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 199-212. – Бібліогр.: арк. 180-198
1242389
  Лейтц Г. Психодрама. Теория и практика. Классическая психодрама Я.Л.Морено / Г. Лейтц. – Москва : Прогресс-Универс, 1994. – 352с. – ISBN 5-01-003899-4
1242390
  Горностай П. Психодрама: метод, можливості, перспектива // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.154-156. – ISBN 966-654-025-8
1242391
  Росінський Г.С. Психоемоційний і адиктивний статус демобілізованих учасників бойових дій та їхніх дружин із різним станом здоров"я сім"ї // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2308-6300
1242392
   Психоемоційний стан мешканців радіоактивно забруднених територій України, народжених до і після аварії на Чорнобильській атомній електростанції / К. Прикащикова, Ж. Ярошенко, Г. Костюк, В. Сировенко, О. Олепір, В. Лук"янюк, В. Полянська, В. Шевельова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (103). – С. 25-31. – ISSN 2077-7485


  В результаті анкетування, більшість (75,75%) респондентів-мешканців РЗТ, які народилися до аварії на ЧАЕС, відповіли, що вже мали захворювання до аварії на ЧАЕС. У післяаварійний період 81,01% опитуваних цієї групи вказали на погіршення та різке ...
1242393
  Теслик Н.М. Психоемоційні особливості я-концепції та ризики алекситимії дітей у період адаптації до прийомних родин / Н.М. Теслик, Н.В. Калинич, А.А. Позняк // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 48 (51). – С. 90-99. – ISSN 2309-8287
1242394
  Шульга О.Д. Психоемоційні реакції на етапі клінічно ізольованого синдрому розсіяного склерозу // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 65-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-5675
1242395
  Зброжик Є.В. Психоемоційні стани матерів з передчасними пологами як чинник постнатальних діадних стосунків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Зброжик Євгенія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1242396
  Бартко О.А. Психоестетичний метод літературної критики в журналі "Українська хата": М. Сріблянський, М. Євшан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 27-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  На основі матеріалів літературної критики в журналі "Українська хата" дається аналіз психоестетичного методу, зокрема психоестетичної концепції М. Сріблянського і М. Євшана, в якій значне місце посідали питання психоісторії української нації і творення ...
1242397
  Шелухін В. Психоз автономії, або кінець літератури для філологів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 16
1242398
  Фінів О.Я. Психозахист і стресостійкість особистості: теоретико-емпіричний ракурс // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 258-268. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1242399
  Айрленд Уильям Психозы в истории / Dr. Ireland ; пер. М.С. Буба ; под ред. П.И. Ковалевского, проф. – Харьков : Изд. журн. "Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии" ; [Тип. М.Ф. Зильберберга], 1887. – [6], 141 с. – Отд. оттиск: Архив психиатрии, нейрологии и судеб. психопатологии. 1886. – Библиограф. в примеч.
1242400
  Портнов А.А. Психозы и религия / А.А. Портнов, М.И. Шахнович. – Л., 1967. – 96с.
1242401
  Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії XIX ст.: історіографія літературознавчого процесу // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 42. – С. 100-111. – ISSN 2077-7450


  Автор розглядає проект психоісторії української літератури Н. Зборовської, який утворює прецедент для загального психоісторичного дискурсу української історії XIX ст. Водночас відбувається інтроекція результатів студій О.Забужко на стан особистісних ...
1242402
  Панченко В.М. Психокорекційна програма підвищення ефективності використання активних копінг стратегій як чинник соціальної зрілості студентів-випускників // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 22-31
1242403
  Каряка І. Психокорекційні засоби подолання та попередження депресії у військовослужбовців / І. Каряка, Л. Доценко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 1 (71). – С. 79-84. – ISSN 2617-6858
1242404
  Тюптя О. Психокорекційні методи роботи з людьми з особливими потребами / О. Тюптя, І. Парашів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.8-11
1242405
  Бех І. Психокорекційні прийоми для педагогів. Емоційна сфера особистості як простір дії прийомів психокорекції // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Українознавчий аспект на уроках зарубіжної літератури. – С. 80-89
1242406
  Уркаєв В.С. Психокорекція ігрової адиктивної поведінки в осіб раннього юнацького віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Уркаєв Вадим Сергійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1242407
  Серьогін Ю.В. Психокорекція мовних розладів у дітей, що страждають на дитячий церебральний параліч // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 92-99. – ISBN 978-966-189-358-9
1242408
  Калениченко Р. Психокорекція психосоматичних проявів у здобувачів вищої освіти засобами музикотерапії / Р. Калениченко, Л. Клевець, І. Пєтухова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 1 (65). – С. 31-36. – ISSN 2617-6858
1242409
  Ипатов А. Психокоррекционная программа социализации аутодеструктивных подростков с проблемами общения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-54. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Цель - показать, что причины аутодеструктивных проявлений в общении у подростков не являются непреодолимыми преградами в их социализации. Методология - c целью создания программы психологической коррекции подростков с аутодеструктивным поведением был ...
1242410
  Зборовська Н.В. Психокритика як метод дослідження сучасної літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 27-30. – ISBN 978-966-171-217-0
1242411
  Фурман А.В. Психокультура української ментальності : Наукове видання / А.В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 132с. – ISBN 966-7411-88-5
1242412
  Фурман А.В. Психокультура української ментальності / Анатолій Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7411-88-5
1242413
  Ревасевич Ірина Психокультурна взаємодія людини та економіки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 56-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1242414
  Мандель Б.Р. Психокультурология : новая наука или…? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 2073-9702


  В статье делается попытка рассмотреть круг проблем, связанных с созданием новой отрасли знания – психокультурологии. Кроме исторического рассмотрения общих черт психологии и культурологии, автор пробует очертить основные категориальные положения ...
1242415
  Леонтьев А.А. Психолингвистика / А.А. Леонтьев. – Ленинград : Наука, 1967. – 118 с.
1242416
  Слобин Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин; Под общ. ред. А.А.Леонтьева. – Москва : Прогресс, 1976. – 350с.
1242417
   Психолингвистика : сборник статей. – Москва : Прогресс, 1984. – 367 с.
1242418
  Слобин Д. Психолингвистика = Psycholinguistics : Психолингвистика. Хомский и психология/ Грин Дж. / Д. Слобин; Под. общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева; Пер. с англ. Е.И. Негневицкой. – 4-е изд. стер. – Москва : КомКнига, 2006. – 352с. – ISBN 5-484-00467-5
1242419
  Белянин В.П. Психолингвистика [Електронний ресурс] : или волшебные слова убеждения / В.П. Белянин. – Москва : Тривола Консалтинг Групп: Равновесие-медиа, 2004. – 1 CD. – Системн. требования: процессор Pentium-II, память 256 МБ ОЗУ, дисковод 24-x CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP, установить AcrobatReader.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1242420
   Психолингвистика за рубежом. – М., 1972. – 127с.
1242421
   Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку. – М., 1972. – 232с.
1242422
   Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских. – М., 1977. – 176с.
1242423
  Иванова Л.П. Психолингвистика как направление современного языкознания // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 328-339. – ISBN 978-966-188-123-4
1242424
  Грин Дж. Психолингвистика. Хомский и психология / Под. общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева; Пер. с англ. Е.И. Негневицкой // Психолингвистика : Психолингвистика. Хомский и психология/ Грин Дж. / Д. Слобин. – 4-е изд. стер. – Москва : КомКнига, 2006. – с.221-352. – ISBN 5-484-00467-5
1242425
   Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. – Київ, 1979. – 248с.
1242426
  Снитко Е.С. Психолингвистическая концепция А.А. Потебни в контексте проблем современной антропологической лингвистики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 150-153. – ISBN 966-8188-08-X
1242427
  Лазаренко К.А. Психолингвистическая природа письменной коммуникации и функциональная нагрузка на некторых ее моделей : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лазаренко К. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 217л. – Бібліогр.:л.185-217
1242428
  Лазаренко К.А. Психолингвистическая природа письменной коммуникации и функциональная нагрузка некоторые ее моделей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Лазаренко К.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
1242429
  Жучкова А. Психолингвистическая структура стихотворения Мандельштама "Стихи о неизвестном солдате" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 145-168. – ISSN 0042-8795
1242430
  Коршук Е.В. Психолингвистическая типология межьязыковой лексической интерференции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Коршук Е. В.; БГУ. – Минск, 1987. – 17л.
1242431
  Кулиш Лариса Юлиановна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Кулиш Лариса Юлиановна ; КГУ. – Киев, 1954. – 48 с.
1242432
  Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста / Ю.А. Сорокин. – М., 1985. – 168с.
1242433
  Харлов Г.А. Психолингвистические аспекты системного обучения иноязычному лексическому материалу : монография / Г.А. Харлов, Р.К. Лисовская, Т.И. Рычка ; М-во культуры Украины, Одес. нац. муз. акад. им. А.В. Неждановой. – Одесса : Астропринт, 2018. – 199, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 163-199. – ISBN 978-966-927-468-7
1242434
  Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста / В.П. Белянин. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 121, [2] с. – Библиогр.: с. 109-122. – ISBN 5-211-00166-4
1242435
  Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А.А. Леонтьев. – Москва, 1969. – 308с.
1242436
   Психолингвистические исследования. – Тверь, 1995. – 137с.
1242437
   Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. – Калинин, 1981. – 159с.
1242438
   Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. – Калинин, 1983. – 160с.
1242439
   Психолингвистические исследования значения слова и понимания текста. – Калинин, 1988. – 165с.
1242440
   Психолингвистические исследования: звук, слово, текст. – Калинин, 1987. – 166с.
1242441
   Психолингвистические исследования: лексика, фонетика : сборник научных трудов. – Калинин, 1985. – 131 с.
1242442
  Резаненко Владимир Федорович Психолингвистические механизмы воспитания иероглифических знаков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Резаненко Владимир Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 27 с.
1242443
  Резаненко Владимир Федорович Психолингвистические мехнизмы восприятия иероглифических знаков : Дис... канд. филол.наук: / Резаненко Владимир Федорович; КГУ. – Киев, 1978. – 173л. – Бібліогр.:л.162-173
1242444
  Биркун Л.В. Психолингвистические основы взаимодействия говорения и письма. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19.,13.00.02 / Биркун Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 22л.
1242445
   Психолингвистические основы и методические закономерности обучения иноязычной речи. – Воронеж, 1984. – 115 с.
1242446
  Носенко Э.Л. Психолингвистические основы организации контоля уровня владения устной речью / Э.Л. Носенко. – Днепропетровск, 1978. – 71с.
1242447
  Стриженко А.А. Психолингвистические основы социально ориентированного общения / А.А. Стриженко. – Барнаул, 1981. – 101с.
1242448
  Роднева Инна Владимировна Психолингвистические особенности восприятия явлений омонимии в разносисетмных языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Роднева Инна Владимировна; КГУ. – К, 1989. – 228л. – Бібліогр.:л.181-228
1242449
  Роднева И.В. Психолингвистические особенности восприятия явлений омонимии в разносистемных языках (на матер. русск., англ., и франц. яз.) : Автореф... канд .филол.наук: 10.02.19 / Роднева И. В.; КГУ. – Киев, 1989. – 21л.
1242450
  Цвет Л.Я. Психолингвистические параметры обучения английскому языку в школе / Л.Я. Цвет. – Симферополь, 1987. – 66с.
1242451
   Психолингвистические проблемы грамматики. – М., 1979. – 100с.
1242452
  Клюканов И.Э. Психолингвистические проблемы перевода / И.Э. Клюканов. – Калинин, 1989. – 76с.
1242453
   Психолингвистические проблемы семантики. – М., 1983. – 286с.
1242454
   Психолингвистические проблемы семантики. – Калинин, 1990. – 139с.
1242455
   Психолингвистические проблемы семантики и понимания текста. – Калинин, 1986. – 167с.
1242456
   Психолингвистические проблемы фонетики и лексики. – Калинин, 1989. – 157с.
1242457
  Королева М.А. Психолингвистический анализ речевых автоматизмов (на матер. речевых ошибок) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Королева М.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 26л.
1242458
  Аль-Шабуль Ибрагим Психолингвистический анализ речевых действий студентов, изучающих русский язык // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 29-38


  Статтю присвячено дослідженню розвитку мовленнєвих дій у студентів, які вивчають російську мову, в психолінгвістичному аспекті. В роботі проаналізовані тексти, які породжують студенти-іноземці на початковому, середньому та просунутому рівнях навчання, ...
1242459
  Шахнарович А.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики / А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьева. – Москва, 1990. – 165 с.
1242460
  Лагута О.Н. Психолингвистический анализ цветописи Н.В.Гоголя / О.Н. Лагута, М.В. Работа // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 13-29. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1242461
   Психолингвистический аспект овладения иноязычной речью. – Воронеж, 1982. – 163с.
1242462
  Нуриахметов А.К. Психолингвистический ассоциативный эксперимент // Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5/6. – С. 28-36


  В статье продставлены результаты ассоциативного эксперимента, проведенного в одном из учреждений начального профессионального образования Российской Федерации. Автор анализирует специфику ассоциативного ряда обучающихся профессионального лицея.
1242463
  Роговой В.С. Психолингвистическое исследование гиперхарактеризации : Автореф... канд. филол.наук: / Роговой В.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 19л.
1242464
  Бутакова Л.О. Психолінвістичне дослідження сприймання сучасного російськомовного документу методами семантичного диференціалу й "зустрічного тексту" / Л.О. Бутакова, О.Н. Гуц // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 40-58. – ISSN 2309-1797
1242465
  Засєкін С.В. Психолінгвальні закономірності відтворення художнього тексту в перекладі (на матеріалі англійської та української мов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Засєкін Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
1242466
  Нужна К.А. Психолінгвальні особливості молодіжного мовлення Франції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 163-169


  У статті схарактеризовано історію появи поняття "молодь" та причини виникнення молодіжного мовлення Франції, розглянуто психологічні та психолінгвальні особливості мовлення молоді, особливу увагу зосереджено на основних характеристиках мовлення ...
1242467
  Ковалевська Т. Психолінгвальні чинники мовленнєвого впливу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 103-109. – ISSN 0320-3077
1242468
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-07-7
№ 12. – 2013. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242469
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-23-7
№ 13. – 2013. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242470
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 14. – 2013. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242471
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 15. – 2014. – 325 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242472
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 16. – 2014. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242473
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 17. – 2015. – 321 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242474
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 18 (1) : Психологія. – 2015. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242475
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 18 (2) : Мовознавство, соціальні комунікації. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242476
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 19 (1) : Психологія. – 2016. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242477
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Селіванова О.О., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП ДомбровськаЯ.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 19 (2) : Мовознавство. Соціальні комунікації. – 2016. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242478
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 20 (2) : Мовознавство. – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242479
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 20 (1) : Психологія. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242480
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 21 (1) : Психологія. – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242481
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 21 (2) : Мовознавство. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242482
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 22 (1) : Психологія. – 2017. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242483
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 22 (2) : Філологія. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1242484
   Психолінгвістика в Україні. 2006 рік : Збірка наукових робіт та аналітичний огляд подій, публікацій, зустрічей, що пройшли на теренах України у 2006 році, і які пов"язані з психолінгвістикою. – Кривий Ріг : ОНЮА, 2007. – 128с. – ISBN 966-594-67-13-А
1242485
  Камінська О. Психолінгвістика віртуальної комунікації в контексті залежності від соціальних мереж / О. Камінська, Ю. Стежко, Л. Глєбова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 147-164. – (Psychology ; vol. 25, issue 1). – ISSN 2309-1797
1242486
  Калмикова Л. Психолінгвістика у ВНЗ України і Болонський процес:проблеми реалізації європейського змісту освіти і компетентнісного підходу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-63. – ISSN 0131-6788
1242487
  Булах М.Б. Психолінгвістична аспектологія аналізу перифраз у медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 58-69. – ISSN 2311-2697


  Статья посвящена проблеме психолингвистического анализа вторичных языковых единиц, в частности перифраз и эвфемизмов. Рассматривается функциональный ресурс языка с точки зрения его возможностей как инструмента манипуляции в СМИ. Анализируются медийные ...
1242488
  Сурмач О. Психолінгвістична інтерпретація результатів асоціативного експерименту на слово-стимул MONEY в англійській мові // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філол. ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 7. – С. 165-171. – ISSN 2410-0927
1242489
  Побірченко Н.А. Психолінгвістична компетентність в наукових дослідженнях: прикладний аспект // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 116-123. – ISBN 978-617-7009-07-7
1242490
  Максименко К. Психолінгвістична концепція і модель мовленнєвого впливу О.О. Леонтьєва та її значення для актуалізації сучасних проблем спілкування // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 227-251. – (Psychology ; vol. 24, issue 1). – ISSN 2309-1797
1242491
  Макарець Ю. Психолінгвістична природа мовної норми та її місце серед чинників мовленнєвої діяльності // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 2. – С. 151-172. – ISSN 2309-1797
1242492
  Засєкіна Л.В. Психолінгвістична репрезентація позитивних vs негативних життєвих подій в автобіографічній пам"яті особистості // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 70-82. – ISSN 2309-1797


  Представлено результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми організації автобіографічної пам"яті з позиції психолінгвістичного підходу. Запропоновано комплексну психолінгвістичну діагностику організації автобіографічної пам"яті у сукупності ...
1242493
   Психолінгвістична структура стигмальних висловлювань про осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень / О. Лозова, Т. Грубі, Н. Старинська, М. Паламарчук // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 32, iss. 1. – С. 112-142. – ISSN 2309-1797
1242494
  Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : метакритичне дослідження / Іван Фізер. – Київ : КМ Academia, 1993. – 111 с. – ISBN 5-77-07-5158-4
1242495
  Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : метакритичне дослідження / Іван Фізер. – Київ : Обереги, 1996. – 192 с. – ISBN 8104-0065-5
1242496
  Міхєєва О.І. Психолінгвістичне вимірювання особистості неповнолітніх підекспертних як чинник оптимізації судової психологічної експертизи / О.І. Міхєєва, М.Л. Міхеєва // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 435-437
1242497
  Папіш В. Психолінгвістичне декодування новели М. Коцюбинського "Цвіт яблуні" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 66-68
1242498
  Чан Баожу Психолінгвістичне дослідження китайської мови / Чан Баожу. – Пекін : Знання, 1990. – 295с. – Видання китайською мовою. – (Сучасна психологія)
1242499
  Фрідман О. Психолінгвістичний (морфологічний) аналіз характеристик буттєвого контексту авторського тексту // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 115-122.
1242500
  Терехова Д.І. Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів: зіставний аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 343-347. – Бібліогр.: Літ.: с. 347; 5 п.


  Дослідження мовної свідомості за допомогою експеременту дають можливість виявити системність мовної свідомості у цілому; вони репрезентують унікальність образу світу в кожній культурі. Також подано зіставний психологічний аналіз асоціативних полів ...
1242501
  Терехова Д.І. Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів стимулу Армія в українській та білоруській мовах // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 34-38. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 33). – ISSN 2411-5991
1242502
  Михальчук Н.О. Психолінгвістичний аналіз жанрової специфіки твору Дж. Апдайка "Кентавр" / Н.О. Михальчук, Е.З. Івашкевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 174-185. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1242503
  Зозуля С. Психолінгвістичний аналіз новели Валерія Шевчука "Хованець" // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 74-76. – ISBN 966-7653-03-5
1242504
  Нікітчук У.І. Психолінгвістичний аналіз перфекціонізму як крок до розроблення шкали перфекціонізму для студентів / У.І. Нікітчук, О.Ф. Полюхович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 57-63. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
1242505
  Лазаренко Г.С. Психолінгвістичний аспект використання торгових назв харчових продуктів в українській та англійській мовах // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 229-237. – ISSN 2309-1797
1242506
  Білас А. Психолінгвістичний аспект фонетично-орфографічних засобів французького розмовного мовлення в українському перекладі // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 71-89. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797
1242507
  Мізін К.І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 67-79. – Бібліогр.: с. 67-73, 75-76, 78-79. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена пошукам епістемологічної бази аксіологічної фразеології, яка належить до нової й абсолютно неопрацьованої галузі лінгвістики. У розвідці наводяться аргументи щодо доцільності застосування соціолінгвістичного моніторингу для вивчення ...
1242508
  Мізін К.І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 67-79. – Бібліогр.: с. 67-73, 75-76, 78-79. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена пошукам епістемологічної бази аксіологічної фразеології, яка належить до нової й абсолютно неопрацьованої галузі лінгвістики. У розвідці наводяться аргументи щодо доцільності застосування соціолінгвістичного моніторингу для вивчення ...
1242509
  Юрченко О. Психолінгвістичний зміст гетеровалентного перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 447-450. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1242510
  Гапченко О.А. Психолінгвістичний і когнітивний аспекти білінгвізму // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – C. 234-240


  У статті йдеться про сучасні підходи до вивчення білінгвізму. Білінгвізм розглядається як психічний феномен, що характеризується взаємодією перцептивних, когнітивних і афективних процесів. Статья посвящена современным подходам к изучению билингвизма. ...
1242511
  Мисан І.В. Психолінгвістичний та соціально-комунікативний аспекти фразеології // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 33-45. – ISBN 978-617-7009-23-7
1242512
  Семенюк В.Я. Психолінгвістичні аспекти аналізу внутрішнього мовлення в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 138-142. – ISBN 966-8188-08-X
1242513
  Семенюк В.Я. Психолінгвістичні аспекти аналізу внутрішнього мовлення в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 138-142. – Бібліогр.: Літ.: С. 142; 8 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1242514
  Хоменко І.А. Психолінгвістичні аспекти використання акустичного мистецтва як засобу міжнародної соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С.6-9


  Цю статтю присвячено інструментальній ролі акустичного мистецтва, зокрема, радіодрами та "гібридних" жанрів радіомовлення у галузі міжнародної соціальної комунікації. Проблему досліджено з позицій психолінгвістики. This article is devoted to the ...
1242515
  Корольова Т. Психолінгвістичні аспекти відтворення китайськомовного військово-політичного дискурсу українською мовою / Т. Корольова, О. Попова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 92-116. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
1242516
  Кресан О.Я. Психолінгвістичні аспекти дослідження романів Е.Л. Войнич "Овід" та "Перервана дружба" / О.Я. Кресан, В.В. Власенко // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 303-307. – ISSN 2219-4290
1242517
  Бащук А. Психолінгвістичні аспекти змісту політичного ПР-тексту // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 180-183
1242518
  Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 218 л. – Бібліогр.: л. 194-218
1242519
  Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1242520
  Гапченко О. Психолінгвістичні аспекти неологізації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (73). – С. 74-89. – ISSN 2520-6397


  Стаття присвячена експериментальному дослідженню статусу неологізмів в індивідуальному лексиконі людини. Нове слово як одиниця індивідуального лексикону людини є засобом доступу до її інформаційної бази і потребує всебічного дослідження, оскільки ...
1242521
  Крилова-Грек Психолінгвістичні аспекти політичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто політичний дискурс з психолінгвістичної точки зору, виокремлено складові, за якими здійснюється аналіз політичної комунікації, згідно з якими проаналізовано практичні матеріали політичного дискурсу. В статье рассматривается ...
1242522
  Чернявська Л.В. Психолінгвістичні аспекти соціопросторових образів у медіадискурсі // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 303-310. – ISSN 2309-1797


  У статті здійснено огляд наукової парадигми соціопросторового комплексу медіадискурсу із врахуванням психолігвістиних аспектів його реалізації. Вказується на той факт, що дискурс слід розглядати як соціальний простір, що формується на основі ментальної ...
1242523
  Засєкін С.В. Психолінгвістичні закономірності сприйняття тексту перекладачем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 300-304. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1729-360Х
1242524
  Кубічек Н. Психолінгвістичні засоби навіювання в політичному дискурсі лідерів США // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 169-170. – ISBN 978-966-600-646-5
1242525
  Холод О. Психолінгвістичні інструменти формування образу Зої в оповіданні "Жайворонок" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 269-288. – ISSN 2520-6346


  "Проаналізовано психолінгвістичні інструменти формування образу (ПІФО) головної героїні Зої в оповіданні "Жайворонок" О. Гончара. Мета автора ідентифікувати й інвентаризувати (описати) психолінгвістичні інструменти формування образу головної героїні ...
1242526
  Анісімова О.А. Психолінгвістичні карти індивідуума // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 374-379. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядаються мовні особливості як суттєві та об"єктивні показники багатьох сторін психіки людини. Пропонується методика автоматичної побудови семантичної мережі за текстом.
1242527
  Засєкін С. Психолінгвістичні комп"ютерні інструменти лінгвістичного та перекладознавчого аналізу дискурсу / С. Засєкін, Ю. Розенгарт // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 94-106. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
1242528
  Попова Т.О. Психолінгвістичні кореляти концептів Добро і Зло // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 110-112. – ISBN 966-581-295-6
1242529
  Луценко О.І. Психолінгвістичні критерії інтерпретації вербалізованої художньої свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 360-365


  Розглядається психолінгвістичний підхід до вивчення ідіостилю письменника. Рассматривается психолингвистический подход к изучению идиостиля писателя. The psycholinguistic approach to analysis of a personal style of a writer is studied.
1242530
  Непмйвода Н.Ф. Психолінгвістичні методи аналізу текстів / Н.Ф. Непмйвода, Т.В. Скотникова // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 244-248


  Подано загальні відомості про сучасні методи аналізу текстових документів. З ними доцільно було б ознайомлювати майбутніх журналістів і редакторів. In the article it is given the general information concerning modern methods of analysis of text ...
1242531
  Кутуза Н.В. Психолінгвістичні методи дослідження рекламних слоганів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 80-84


  Статтю присвячено психолінгвістичним методам дослідження слоганів політичної, комерційної та соціальної реклами. Доведено актуальність методик оцінювання та асоціативного експерименту при виявленні впливової ефективності рекламних слоганів. The ...
1242532
  Ницполь В. Психолінгвістичні методи при вивченні текстів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 255-259. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1242533
  Михальчук Н.О. Психолінгвістичні механізми експлікації категорії абсурду в п"єсах В. Шекспіра / Н.О. Михальчук, Н.І. Антюхова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Р. 181-194. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1242534
  Холод О. Психолінгвістичні моделі експлікації вітальних цінностей українців // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2023. – Vol. 33, iss. 1. – С. 190-211. – ISSN 2309-1797
1242535
  Микитюк У.О. Психолінгвістичні ознаки автопрезентації молоді в ICQ // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 17. – С. 51-59. – ISBN 966-594-304-3
1242536
  Холод О. Психолінгвістичні ознаки політичної заангажованості регіональних газет // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 43-52. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
1242537
  Дорофеєва М. Психолінгвістичні основи нелінійності перекладу / М. Дорофеєва, А. Коцур // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 90-112. – (Philology ; vol. 27, issue 2). – ISSN 2309-1797


  Для проведення психолінгвістичного експерименту автор статті обрала комбінований психолінгвістичний метод дослідження, орієнтований як на продукт, так і на процесс перекладу, який варіювався у залежності від групи учасників. В експерименті взяли участь ...
1242538
  Безносюк О. Психолінгвістичні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності / О. Безносюк, В. Златніков // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 9-14. – ISSN 2410-0927
1242539
   Психолінгвістичні особливості багатомовності : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-763-5
1242540
  Костюченко О.В. Психолінгвістичні особливості виявлення ціннісних орієнтацій студентів засобами метафори / О.В. Костюченко, М.М. Бриль // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 8 (40). – С. 9-23. – ISSN 2414-0023
1242541
  Кремень В. Психолінгвістичні особливості дискурсу візуальної епістемології: від logos"у до visio / В. Кремень, В. Ільїн // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 168-186. – ISSN 2309-1797
1242542
  Долинська Л. Психолінгвістичні особливості засвоєння студентами візуально-семантичного образу ієрогліфу при вивченні японської мови / Л. Долинська, Ю. Наумова, Н. Шевченко
1242543
  Долинська Л. Психолінгвістичні особливості засвоєння студентами візуально-семантичного образу ієрогліфу при вивченні японської мови / Л. Долинська, Ю. Наумова, Н. Шевченко // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – C. 30-51. – (Psychology ; vol. 27, issue 1). – ISSN 2309-1797
1242544
  Макаренко О.М. Психолінгвістичні особливості та порушення в умовах освітнього стресу / О.М. Макаренко, А.О. Андрейчева // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 104-115. – ISSN 2309-1797


  У статті описано психолінгвістичні та нейролінгвістичні особливості та порушення. Проаналізовано вплив освітнього стресу на психолінгвістичні порушення.
1242545
  Джугастрянська Ю. Психолінгвістичні особливості творення образу княгині Ольги (за матеріалами текстів давньої української літератури і роману Р. Іванченко "Отрута для княгині") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 81-84
1242546
  Дячук Н.М. Психолінгвістичні особливості формування аудитивних умінь старшокласників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 52-56. – Бібліогр.: с. 55. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1242547
  Даниленко О. Психолінгвістичні особливості формування граматичної компетентності студентів у процесі навчання англійської мови після німецької // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 63-71. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1242548
  Борисова Н. Психолінгвістичні особливості формування комунікативної компетенції професійно-орієнтованого читання у студентів немовних спеціальностей // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 15-23. – ISSN 2309-1797
1242549
  Папіш В. Психолінгвістичні особливості художньої мови І. Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 183-187. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1242550
  Задорожна О.І. Психолінгвістичні та методичні аспекти формування в майбутніх лікарів іншомовних комунікативних стратегій у читанні й аудіюванні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 69-74. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1242551
  Хижняк І. Психолінгвістичні умови сприймання й розуміння студентами-філологами тексту художнього твору / І. Хижняк, Н. Ляшов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 19-23
1242552
  Засєкін С.В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту : монографія / Сергій Засєкін ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-263. – ISBN 978-966-500-609-0
1242553
  Студінська Г.Я. Психолінгвістичні фактори формування асоціативного сприйняття бренду / Г.Я. Студінська, В.А. Студінський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (247). – С. 73-82. – ISSN 2522-1620
1242554
  Яроцька Г.С. Психолінгвістичні характеристики асоціативно-вербальної мережі лексем ВЛАДА та ВЛАСТЬ / Г.С. Яроцька, О.С. Єдер // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 42-46. – ISSN 2307-4558
1242555
  Шиковець С. Психолог - наша професія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 58-59
1242556
  Бородина В. Психолог в библиотеке - или библиотекарь-психолог? Проблемы специализации / Валентина Бородина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 10 (248). – С. 2-9. – ISSN 1727-4893


  О важности психологической составляющей в профессиональной подготовке библиотекарей.
1242557
  Труфанова Е.В. Психолог и библиотекарь : аспекты взаимодействия / Евгения Труфанова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 14 (200). – С. 14-16. – ISSN 1727-4893


  О работе отдела психологии Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева.
1242558
  Ткаченко О.А. Психолог на війні та після... : (наративні матеріали) : навч.-метод. посібник / Олександр Ткаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ : КОМПРИНТ, 2017. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 978-966-929-424-1
1242559
  Саксакулм Тийт Иоханнесович Психолог на предприятии / Саксакулм Тийт Иоханнесович. – М., 1983. – 64с.
1242560
  Аргентов Ю.А. Психолог на промышленном предприятии / Ю.А. Аргентов. – Кемерово, 1988. – 142с.
1242561
  Реуцкий М.В. Психолог на рынке услуг // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 4 (124). – С. 42-44


  Данное исследование является попыткой маркетингового анализа востребованности услуг психолога в современном обществе. Рассматриваются сезонные особенности спроса на услуги психолога, исходя из факторов внешней среды, динамики психофизиологических ...
1242562
  Ясень Микола Психолог Олексій Губко: "Наші пращури вживали двадцять тисяч слів" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 2-3 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1242563
  Филиппов А.В. Психолог советует наставнику / А.В. Филиппов. – М, 1986. – 127с.
1242564
   Психолог, філософ, педагог. До 150-річчя від дня народження М.М. Ланге // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 1, 2008 р. – С. 90-96. – ISSN 0130-2043
1242565
  Яценко Т.С. Психологiчнi основи гpупової психокоpекцiї / Т.С. Яценко. – Київ : Либiдь, 1996. – 264с. – ISBN 5-325-00789-0
1242566
  Моргун В. Психологи жартують або історії з великими вченими. Фрагменти // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 111-134. – ISBN 978-617-8016-45-6
1242567
  Прибитько В.М. Психологи навчальних закладів навчаються діям у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 31
1242568
  Волков К.Н. Психологи о педагогических проблемах / К.Н. Волков. – Москва, 1981. – 128с.
1242569
  Задирако П.С. Психологизм в западногерманской социологии : Автореф... канд. филос.наук: 01.04.08 / Задирако П.С.;. – Одесса, 1966. – 19л.
1242570
  Григорьян К.Н. Психологизм в романе "Господа Головлевы" / Григорьян К.Н. – М-Л, 1961. – 183-208 с.
1242571
  Начкебия Г.И. Психологизм и нормативизм в науке уголовного права / Г.И. Начкебия. – Тбилиси : Меридиани, 2000. – 100с. – ISBN 99928-22-56-2
1242572
  Слипчук А.А. Психологизм как константа индивидуального стиля Л.Н. Толстого (на материале трилогии "Детство. Отрочество. Юность") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 183-187


  Главной целью в трилогии "Детство. Отрочество. Юность" Л.Н. Толстого становится показ развития человека как личности в пору детства, отрочества и юности, то есть в те периоды жизни, когда человек наиболее полно ощущает себя в мире, свою нерасторжимость ...
1242573
  Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы / А.Б. Есин. – М : Просвещение, 1988. – 174 с.
1242574
  Исенов А.Х. Психологизм современной прозы : на материалах творчества Чингиза Айтматова / А.Х. Исенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 120 с.
1242575
  Рейнвальд Н.И. Психологич личности / Н.И. Рейнвальд. – М., 1987. – 200с.
1242576
  Лайнбарджер П. Психологическая война / П. Лайнбарджер. – М., 1962. – 350с.
1242577
  Волкогонов Д.А. Психологическая война / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1983. – 288с.
1242578
  Волкогонов Д.А. Психологическая война / Д.А. Волкогонов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 320с.
1242579
  Марко М. Психологическая война и "чехословацкий эксперимент" / М. Марко. – М, 1972. – 165с.
1242580
  Чепелева Н.В. Психологическая герменевтика - наука о понимании // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.6-10


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1242581
  Гузь О.А. Психологическая глубина и противоречивость образа Анны Карениной // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 5 (161). – С. 18-25
1242582
  Назаретян А. Психологическая детерминанта глобального будущего // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 2. – С. 119-138. – ISSN 2071-9788
1242583
   Психологическая диагностика : Проблемы и исследования. – Москва : Педагогика, 1981. – 232с.
1242584
  Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития / В.А. Худик. – К, 1992. – 220с.
1242585
  Дружинин В.Н. Психологическая диагностика способностей. / В.Н. Дружинин. – Саратов, 1990. – 140с.
1242586
  Эверик А.П. Психологическая инерция действия и ее роль в детском техническом творчестве. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.07 / Эверик А.П.; М-во просв.УССР НИИ психол.УССР. – К, 1985. – 19л.
1242587
  Пяткина С.А. Психологическая интерпретация права в буржуазной юриспруденции ХХ в. // Право и борьба идей в современном мире : (Критика современных буржуазных концепций права) Материалы науч. конф. Москва, 24-26 дек. 1979 г. / Вайль И.М. – Москва : Институт государства и права АН СССР, 1980. – С. 84-89
1242588
  Чудова Н.В. Психологическая классификация пользователей диалоговых систем / Н.В. Чудова. – М, 1989. – 23с.
1242589
  Алешина Ю.Е. Психологическая компетентность пропагандиста : орг. дискурс и индивидуальной беседы / Ю.Е. Алешина, Л.А. Петровская. – Москва : Знание, 1989. – 61, [2] с. – Библиогр.: с. 58. – (В помощи лектору. Б-ка "Психология общения")
1242590
  Уоллес В. Психологическая консультация / Вильям А. Уоллес, Дональд Л. Холл. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 544с. – (Практическая психология). – ISBN 5-272-00388-8
1242591
  Тутунджян О.М. Психологическая концепция Анри Валлона / О.М. Тутунджян. – Ереван, 1966. – 212с.
1242592
  Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности : учебное пособие для студ. и дилетантов / Г.Є. Бреслав. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 144с. – ISBN 5-9268-0317-9
1242593
  Романова И.В. Психологическая коррекция и психотератия невротических растройств у подростков, пострадавших от насилия // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 19-21. – ISSN 2308-6300
1242594
  Шаповалова О.Е. Психологическая культура будущих педагогов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена исследованию, направленному на изучение и формирование психологической культуры будущих учителей-дефектологов
1242595
  Обозов Н.Н. Психологическая культура взаимных отношений / Н.Н. Обозов. – Москва : Знание, 1986. – 48с.
1242596
  Наенко Н.И. Психологическая напряженность / Н.И. Наенко. – Москва, 1976. – 112с.
1242597
  Фридман Л.М. Психологическая наука - учителю / Л.М. Фридман, К.Н. Волков. – М., 1985. – 224с.
1242598
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-
№ 1. – 1997
1242599
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 1. – 2006
1242600
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
1242601
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1242602
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 3. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1242603
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
1242604
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск, 1987. – 257с.
1242605
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск
Ч. 2 Секции 4-6. – 1987
1242606
  Степанова М.А. Психологическая наука и философия в сфере образования: современное состояние и актуальные задачи // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 67-79. – ISSN 0042-8744
1242607
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения.... Г. С. Костюка. – Київ
Ч.1 : Личность и ее становление. – 1990. – 2116с.
1242608
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения действительного члена АПН СССР Г. – Київ
Ч.2 : Познавательные процессы, обучение и психическое развитие. – 1990. – 171с.
1242609
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Доклады Всесоюз. конф. – Київ
Т.1. – 1991. – 184с.
1242610
   Психологическая наука, проблемы и перспективы. В 2-х т. : Доклады Всесоюз. конф., посвященной 90-летию Г.С.Костюка. – Київ
Т.2. – 1991. – 206с.
1242611
  Репкин В.В. Психологическая организация учебного материала и успешность обучения : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Репкин В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1967. – 18л.
1242612
  Худадов Н.А. Психологическая подготовка боксера. / Н.А. Худадов. – М., 1968. – 160с.
1242613
  Ростунов А.Т. Психологическая подготовка к слуужбу в армии / А.Т. Ростунов. – Минск, 1986. – 181 с.
1242614
  Шангин Н.А. Психологическая подготовка старшеклассников средней школы к сознательному выбору профессии офицера Советских Вооруженных Сил. : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Шангин Н.А. ; Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1969. – 18 с.
1242615
  Крогуис Н.В. Психологическая подготовка шахматиста / Н.В. Крогуис. – М, 1975. – 128с.
1242616
  Крогуис Н.В. Психологическая подготовка шахматиста / Н.В. Крогуис. – Москва, 1979. – 134 с.
1242617
  Мороз Р.А. Психологическая помощь при переживании кризисных состояний во время пандемии COVID-19 // COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики : пособие / В.В. Байдык, А.А. Вербицкий, А.В. Вознюк, Гапанович-Кайдалова, Т.Б. и др. Гнедая. – Киев ; Днепр ; Кременчуг : Щербатых А.В., 2020. – С. 189-201. – ISBN 978-617-639-276-4
1242618
  Залевский Г.В. Психологическая ригицности в норме и патология / Г.В. Залевский. – Томск, 1993. – 272с.
1242619
  Подольский А.И. Психологическая система П. Я. Гальперина // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.15-28. – ISSN 0042-8841
1242620
  Ананьев Б.Г. Психологическая ситуация опроса на уроке // Проблеми педагогічної психології: хрестоматія : навч. посібник / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; упоряд.: Т.О. Гетьман, Т.Д. Кричковська. – Київ : КНТ, 2019. – С. 6-13. – ISBN 978-966-373-815-4
1242621
  Хорнабуджели Б.В. Психологическая сторона вины / Б.В. Хорнабуджели. – Тбилиси, 1981. – 108с.
1242622
  Зинченко В.П. Психологическая теория деятельности ("воспоминания о будущем") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.66-89. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1242623
  Демиденко Г.Г. Психологическая теория права Л. Петражицкого // История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. ун-те "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" / Г.Г. Демиденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2012. – С. 376-379. – ISBN 978-966-458-038-7
1242624
  Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской юриспруденции : в 2 вып. / П.Е. Михайлов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза",
Вып. 1 : Анализ критики проф. Н.И. Палиенко : (Теория "внешних императивов"). – 1910. – 30 с.
1242625
  Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской юриспруденции : в 2 вып. / П.Е. Михайлов. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа
Вып. 2 : Критика профессора Р.М. Орженцкого. – 1910. – 40 с.
1242626
  Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Ю. Козелецкий; Пер. с польск. – Москва : Прогресс, 1979. – 504с.
1242627
   Психологическая типология : хрестоматия. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2000. – 589, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1998 г. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-433-977-7
1242628
  Привалова И.В. Психологическая установка в процессе понимания иноязычного текста.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Привалова И.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Чернышевского. – Саратов, 1995. – 18л.
1242629
  Онущенко В.А. Психологическая форма стражения и становление человеческого сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Онущенко В. А.; МГУ,Филос. фак. – М., 1972. – 20л.
1242630
  Сосновикова Ю.Е. Психологическая характеристика безудержного типа и проблема состояний охранительного торможения у этого типа. : Автореф... канд. пед.наук: / Сосновикова Ю.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1959. – 13л.
1242631
  Курьянко Николай Иванович Психологическая характеристика восприятия иноязычной контекстной речи : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Курьянко Николай Иванович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 24л.
1242632
  Пушкин В.Н. Психологическая характеристика диспетчерского труда при телемеханическом управлении производственным процессом. : Автореф... Канд.пед.наук: / Пушкин В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 16л.
1242633
  Привалова Н.Я. Психологическая характеристика овладения белорусским языком как вторым.. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Привалова Н.Я.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1242634
  Пономаренко И.Л. Психологическая характеристика подростков с девиантным поведением // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.1-6
1242635
  Оганесян Д.О. Психологическая характеристика формаирования целеустремленности учащихся в процессе производственного обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Оганесян Д. О.; АПН РСФСР, Ин-т психол. – Москва, 1959. – 14л.
1242636
   Психологическая энциклопедия. – 2-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 1096с. – ISBN 5-272-00018-8
1242637
  Десев Л.Н. Психологически проблемы на възпитаниете / Л.Н. Десев. – София, 1977. – 184с.
1242638
  Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания / В.М. Быков. – Омск, 1975. – 43с.
1242639
  Гога Н.П. Психологические аспекты взаимодействия субъектов учебного процесса // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 79-87. – ISSN 1993-5560


  "В статье анализируется структура учебного процесса, а также место педагога как непосредственного субъекта всех его составляющих, понятие и проблемы индивидуализации обучения (факторы различного уровня, которые оказывают на него влияние). Выделяются ...
1242640
  Битуев В.П. Психологические аспекты взаимоотношений учителя и учащихся : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Битуев В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 21 с.
1242641
  Кулиш Л.Ю. Психологические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Кулиш Л. Ю.; КГУ. – К., 1984. – 433л. – Бібліогр.:л.432-433
1242642
  Суховерхов Р.В. Психологические аспекты восприятия учащимся информации с экрана монитора // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 1. – С. 158-160. – ISSN 1997-0803
1242643
  Ожиганова Г.В. Психологические аспекты духовности. Часть 1. Духовный интеллект // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С. 21-34. – ISSN 0205-9592
1242644
  Резниченко И.М. Психологические аспекты искового производства / Резниченко И.М. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1989. – 165, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 159-166
1242645
  Гермикова Л.А. Психологические аспекты коммунистического воспитания личности / Л.А. Гермикова. – Ашхабад, 1990. – 173с.
1242646
  Черняк Г.А. Психологические аспекты менеджерского потенциала студентов технического ВУЗа // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 67-72. – ISSN 2312-847X
1242647
  Филиппов А.В. Психологические аспекты организации социалистического соревнования / А.В. Филиппов. – М, 1976. – 64с.
1242648
  Ривера Ф.О. Психологические аспекты отбора руководителей производственных бригад на Кубе : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Ривера Ф. О.; Ин-т психол АН УССР. – Киев, 1984. – 19л.
1242649
  Митрохина А.Л. Психологические аспекты соционической диагностики // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный ин-т соционики ; глав. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко , Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (115). – С. 33-39. – ISSN 1680-4325
1242650
  Журавлев А.Л. Психологические аспекты стратегической стабильности и ядерного сдерживания / А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик, В.А. Соснин // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 5-24. – ISSN 0205-9592
1242651
  Сахарный Л.В. Психологические аспекты теории словообразования / Л.В. Сахарный. – Л., 1985. – 97с.
1242652
  Собильская А.С. Психологические аспекты формирования этнокультурной идентичности личности // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 470-475. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1242653
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы в русских волшебных сказках: ситуация инициации // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 3-8
1242654
  Носков В.И. Психологические барьеры при применении инновационных технологий в условиях вуза / В.И. Носков, А.В. Кальянов, О.В. Мирошниченко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 11 (128). – С.36-41
1242655
  Исаева З.П. Психологические взгляды В.М.Бехтерева в дорефлексологический период его деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Исаева З.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1952. – 14 с.
1242656
  Халатаи С.М. Психологические взгляды доктора Таги Эрани. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халатаи С.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1964. – 22л.
1242657
  Никольская А.А. Психологические взгляды и научная деятельность П. П. Блонского : Автореф... канд. псиол.наук: / Никольская А. А.; Моск. гос. пед .ин-т. – М., 1971. – 24л.
1242658
  Симонян Ш.С. Психологические взгляды Микаела Налбандяна. : Автореф... канд. пед.наук: / Симонян Ш.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 35л.
1242659
  Люшина Л.Т. Психологические взгляды Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. филос.наук: / Люшина Л.Т.; Иркутский гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1954. – 21л.
1242660
  Мацейкив Мирослав Антонович Психологические воззрения А.А. Потебни : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мацейкив Мирослав Антонович ; МП УССР, НИИ психологии УССР. – Киев, 1987. – 16 с.
1242661
  Петровский А.В. Психологические воззрения А.Н. Радищева : Автореф... кандид. педагогич.наук: / Петровский А.В.; Московский городской педагогический институт им. В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 14 с.
1242662
  Шевцова Л.П. Психологические воззрения Д.И. Писарева : Автореф. дис. ... канд. пед.наук / Шевцова Л. П. ; КГУ, Каф. психол. – Киев, 1953. – 13 c.
1242663
  Шевцова Л.П. Психологические воззрения Д.И.Писарев : дис... канд. пед. наук / Шевцова Л.П. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 280 с. – Бібліогр.:с. 270-280
1242664
  Цыпленкова Л.М. Психологические воззрения и научная деятельность К. Н. Корнилова : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Цыпленкова Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1242665
  Лисенкова Людмила Филипповна Психологические воззрения Надежды Константиновны Крупской : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Лисенкова Людмила Филипповна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1242666
  Данильченко М.Г. Психологические воззрения П.П. Блонского / М.Г. Данильченко. – Киев, 1970. – 96с.
1242667
  Почепцов Г.Г. Психологические войны / Г.Г. Почепцов; Отв.ред.С.Л.Удовик. – Київ,Москва : Рефл-бук, Ваклер, 2000. – 528с. – ISBN 966-543-058-0.5-87983-092-6
1242668
  Хохлов С.И. Психологические вопросы взаимосвязи интереса и воли в деятельности учащихся-подростков : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Хохлов С.И.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1242669
  Никифорова О.И. Психологические вопросы восприятия художественной литературы : Автореф... докт. психол.наук: / Никифорова О. И.; АПН СССР, НИИ психол. – М., 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1242670
  Савельева Т.М. Психологические вопросы овладения русским языком / Т.М. Савельева. – Минск, 1983. – 112с.
1242671
  Харкевич В.Х. Психологические вопросы овладения фонетикой в процессе обучения английскому языку : Автореф... Канд.пед.наук: / Харкевич В.Х.; Мин-во просвещ.РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 12 с.
1242672
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе / Е.В. Заика. – Х., 1991. – 69с.
1242673
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в ВУЗе // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.13-19
1242674
  Щербак М.К. Психологические вопросы развития речи учащихся в школе. / М.К. Щербак. – М., 1953. – 96с.
1242675
   Психологические вопросы регуляции деятельности. – Москва, 1973. – 207с.
1242676
   Психологические вопросы спортивной тренировки. – М., 1967. – 168с.
1242677
   Психологические вопросы физического воспитания в школе. – М., 1966. – 165с.
1242678
   Психологические вопросы формирования личности будущего учителя. – Москва, 1986. – 175с.
1242679
   Психологические вопросы формирования профессионального мышления. – Саранск, 1984. – 123с.
1242680
  Бондаровская В.М. Психологические вопросы эффективного обучения программистов : Автореф... канд. пед.(по психологии)наук: / Бондаровская В.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 1966. – 23л.
1242681
  Полуэктова Нина Михайловна Психологические детерминанты группового эффекта при совместном решении перцептивных задач : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.05 / Полуэктова Нина Михайловна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 16л.
1242682
  Полякова О.Б. Психологические детерминанты профессиональных деформаций // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2013. – № 1 (49). – С. 148-156. – ISSN 2073-8536
1242683
  Иванова Елена Феликсовна Психологические закономерности взаимосвязи мышления и памяти : Автореф... доктора психол.наук: 19.00.01 / Иванова Елена Феликсовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 41л.
1242684
  Горбатов Д.С. Психологические закономерности изменения содержания слухов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируются ограничения классического подхода Г. Оллпорта и Л. Постмэна к описанию специфики изменения содержания слухов. Утверждается необходимость учета эмоциональных аспектов взаимодействия собеседников. Предлагается дополнение перечня традиционно ...
1242685
  Чепукенас В. Психологические закономерности ограничения интерференции при обучении третьему языку. (На матер. франц. яз.). : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Чепукенас В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1242686
   Психологические и лингвистические аспекты проблемы зыковых контактов. – Калинин, 1984. – 160с.
1242687
   Психологические и лингвистические аспекты проблемы языковых контактов. – Калинин, 1978. – 163с.
1242688
  Серова Т.С. Психологические и лингводидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе. / Т.С. Серова. – Свердловск, 1988. – 227с.
1242689
   Психологические и педагогические основы обучения струдентов. – М., 1977. – 48с.
1242690
  Лория А.П. Психологические и педагогические основы руководства чтением. : Автореф... Канд.пед.наук: 736 / Лория А.П.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
1242691
   Психологические и педагогические особенности обучения студентов. – Москва, 1977. – 58с.
1242692
   Психологические и психолингвитические проблемы владения и овладения языком. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1969. – 236 с.
1242693
   Психологические и психофизиологические исследования речи. – М., 1985. – 236с.
1242694
   Психологические и психофизиологические особенности студентов. – Казань, 1977. – 296 с.
1242695
   Психологические и физиологические основы НОТ. – Свердловск, 1977. – 176 с.
1242696
   Психологические измерения. – Москва, 1967. – 196с.
1242697
   Психологические исследования. – Тбилиси, 1966. – 211с.
1242698
  Узнадзе Д.Н. Психологические исследования / Д.Н. Узнадзе. – Москва : Наука, 1966. – 451с.
1242699
   Психологические исследования. – Пермь, 1969. – 106с.
1242700
   Психологические исследования. – Тбилиси, 1973. – 403с.
1242701
   Психологические исследования. – Москва
Вып. 7. – 1977
1242702
  Страхов В.И. Психологические исследования внимания // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 286-291. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1242703
   Психологические исследования интеллектуальной деятельности. – Москва, 1979. – 232с.
1242704
   Психологические исследования общения. – Москва, 1985. – 344 с.
1242705
   Психологические исследования познавательных процессов и личности. – Москва, 1983. – 215с.
1242706
  Папкин А.И. Психологические исследования проявлений эмоциональной идетификации личности в коллективе : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Папкин А.И.; Моск.пед.ин-т. – М, 1975. – 20л.
1242707
   Психологические исследования творческой деятельности. – Москва, 1975. – 253с.
1242708
  Ланге Н.Н. Психологические исследования. Закон перцепции. Теория волевого внимания / Н.Н. Ланге. – Одесса, 1893. – 296с.
1242709
   Психологические концепции совершенствоания управления производственной организацией. – Тарту, 1977. – 135с.
1242710
  Говорун Т.В. Психологические корреляции гендерной идентификации в раннем взрослом возрасте / Т.В. Говорун, О.М. Кикиненежди // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Голов. ред.: О.С. Кочарян ; Редкол.: О.Ф. Іванова, Н.П. Крейдун, В.І. Пономарьов [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 82-92 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2410-1249
1242711
  Мохова С.Б. Психологические коррляты общей и академической прокрастинации у студентов / С.Б. Мохова, А.Н. Неврюев
1242712
   Психологические критерии качества знаний школьников. – М., 1990. – 142с.
1242713
  Костицкий М.В. Психологические методы в борьбе с правонарушениями / М.В. Костицкий. – Киев, 1981. – 53с.
1242714
   Психологические методы в работе с кадрами на АЭС. – М., 1988. – 192с.
1242715
  Штерн В. Психологические методы испытания умственной одаренности в их применении к детям школьного возраста / В. Штерн ; Авториз. пер. с нем. А.П. Болтунова, прив.-доц. Моск. ун-та. – Петроград : Изд. кн. склада "Земля" В. Клестова, 1915. – 168 с. – Библиогр.: с. 163-168
1242716
  Морарь Лилия Николаевна Психологические методы оценки личности руководителей здравоохранения : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Морарь Лилия Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 20л.
1242717
  Морарь Лилия Николаевна Психологические методы оценки личности руководителей здравоохранения : Дис... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Морарь Лилия Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 180л. – Бібліогр.:л.113-121
1242718
  Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции / В.А. Иванников. – Москва : Питер, 1991. – 140 с.
1242719
   Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. – Х., 1970. – 264с.
1242720
   Психологические механизмы регуляции поведения и оптимизации трудовой и учебной деятельности. – Горький, 1987. – 82с.
1242721
   Психологические механизмы регуляции поведения и оптимизация трудовой и учебной деятельности. – Горький, 1985. – 96с.
1242722
  Ждан А.Н. Психологические механизмы усвоения грамматики родного и иностранного языков / А.Н. Ждан, М.М. Гохлернер. – М., 1972. – 256с.
1242723
   Психологические механизмы целеобразования. – Москва, 1977. – 259с.
1242724
  Гаранян Н.Г. Психологические модели перфекционизма // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.74-83. – ISSN 0042-8841
1242725
  Летов О.В. Психологические моменты научного познания в постпозитивистской философии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 30-40. – ISSN 1560-7488
1242726
  Грин А.С. Психологические новеллы / А.С. Грин. – Москва, 1988. – 446с.
1242727
  Пономарева Р.А. Психологические оснговы совершенствования профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ / Р.А. Пономарева. – К, 1980. – 171с.
1242728
  Бессонова Т.И. Психологические основания криминальной субкультуры в подростково-юношеском возрасте // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 31-34
1242729
  Сикорский И.А. Психологические основы воспитания : Речь, произнесенная в торжественном заседании Второго Съезда отечественных психиатров в Киеве Профессором психиатрии при Ун-те Св. Владимира И.А. Сикорским / И.А. Сикорский, проф. – 2-е изд., дополн. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1906. – 31 с.


  Изд. дополнено разделами: "Психологические основы обучения" и "Идеи и орудия дошкольного воспитания"
1242730
  Горбач М.С. Психологические основы воспитания внимания у первокласников в процессе учебы : Автореф... канд. пед.наук: / Горбач М. С.; НИИ психологии. – К., 1952. – 20л.
1242731
  Степанов А.А. Психологические основы дидактики учебного телевидения / А.А. Степанов. – Л., 1973. – 128с.
1242732
  Черных Э.А. Психологические основы допроса несовершеннолетних на предварительном следствии. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Черных Э.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 17л.
1242733
  Фельдштейн Г.С. Психологические основы и юридическая конструкция форм виновности в уголовном праве, 1903 г.[Рецензия Л.С. Белогриц-Котляревского] / [Л.С. Белогриц-Котляревский]. – [Санкт-Петербург], 1904. – С. 243-257. – Авт. рецензии указан в конце текста. - Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции, 1904, [N 3, март - N 4, апрель], с. 243-257 - Без тит. л. и обл.


  АВт. рец.: Белогриц-Котляревский, Леонид Сергеевич (1855-1908)
1242734
  Щукин М.Р. Психологические основы индивидуального подхода к учащимся в процессе производственного обучения / М.Р. Щукин. – Москва, 1990. – 88с.
1242735
  Зимичев А.М. Психологические основы интенсификации профессиональной подготовки : Автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.03 / Зимичев А.М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 40 с.
1242736
  Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя / А.Г. Ковалев. – Москва, 1968. – 136с.
1242737
  Матлин Е.К. Психологические основы нравственного воспитания учащихся / Е.К. Матлин. – Минск, 1968. – 116с.
1242738
  Иванов П.И. Психологические основы обучения. / П.И. Иванов. – Ташкент, 1960. – 148с.
1242739
  Фельдштейн Д.И. Психологические основы общественно полезной деятельности подростков / Д.И. Фельдштейн. – Москва, 1982. – 224с.
1242740
  Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя / В.Л. Васильев. – Волгоград, 1976. – 56с.
1242741
  Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества : кн. для учителя / Ш.А. Амонашвили. – Киев : Освита, 1991. – 110, [1] с. – Библиогр.: с. 109-110
1242742
  Чирков В.И. Психологические основы подготовки кадров / В.И. Чирков. – Ярославль, 1988. – 48с.
1242743
   Психологические основы программированного обучения. – М., 1984. – 328с.
1242744
   Психологические основы профессионально-технического обучения. – М., 1988. – 142с.
1242745
  Чирска Я. Психологические основы профессионального обучения / Я. Чирска. – М., 1960. – 144с.
1242746
  Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. / З.А. Решетова. – Москва, 1985. – 208с.
1242747
  Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. / З.А. Решетова. – Москва, 1985. – 205с.
1242748
  Семиченко В.А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза / В.А. Семиченко. – Полтава, 1991. – 79с.
1242749
  Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой. / Л.П. Доблаев. – Москва : Книга, 1970. – 72с.
1242750
  Рувинский Леонид Изотович Психологические основы самовоспитания : Автореф... д-ра психол.наук: 731 / Рувинский Леонид Изотович; МГУ. Фак. психологии. – М., 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1242751
  Дерябин В.М. Психологические основы стратегии при диагностике приемов логического мышления : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Дерябин В. М.; МГУ. – М., 1979. – 26л.
1242752
   Психологические основы трудового воспитания школьников. – М., 1988. – 168с.
1242753
  Румянцев Н.Е. Психологические основы трудового воспитания. Лекции / Н.Е. Румянцев. – М., 1920. – 217с.
1242754
  Талызина Нина Федоровна Психологические основы управления усвоением знаний : Автореф... д-ра психол.наук: / Талызина Нина Федоровна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
1242755
  Ребус Б.М. Психологические основы управления школой: уч. пособие / Б.М. Ребус. – Ставрополь, 1990. – 144с.
1242756
  Гурьянов Е.В. Психологические основы упражнений при обучении письму / Е.В. Гурьянов. – М., 1948. – 107с.
1242757
  Охитина Л.Т. Психологические основы урока / Л.Т. Охитина. – М., 1977. – 96с.
1242758
  Шадрин В.М. Психологические основы формирования двигательного навыка / В.М. Шадрин. – Казань, 1978. – 176с.
1242759
   Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе. – Москва, 1981. – 224с.
1242760
  Ляудис В.Я. Психологические основы формирования письменной речи у младших школьников / В.Я. Ляудис, И.П. Нергурэ. – Москва, 1994. – 150 с.
1242761
  Калошина И.П. Психологические основы формирования умений по разработке способов решения задач. (На материале техн. задач по обработке металлов резанием) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 967 / Калошина И.П. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1971. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1242762
  Карабущенко Н.Б. Психологические основы формирования элит в вузе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 56-70


  В статье раскрыта модель психологии профессиональных элит, которая эмпирически апробирована в условиях высшего учебного заведения. Обоснована необходимость формирования элитизирующей среды вуза.
1242763
   Психологические основы юридической деятельности. – Свердловск, 1984. – 53с.
1242764
  Богданов Е.Н. Психологические основы. "Паблик рилейшнз" : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч. по направл. / Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 208с. – ISBN 5-88782-382-8
1242765
  Деркач Г. Психологические особенности адаптации студентов к условиям жизни и обучения в Украине / Г. Деркач, В. Демченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 1 (79). – С. 18-22. – ISSN 1562-529Х
1242766
  Жаворонко А.И. Психологические особенности воспитания коллективизма у детей среднего школьного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жаворонко А.И. ; КГУ, 1953. – 17 с.
1242767
  Сердюк А.К. Психологические особенности воспитания самоконтроля у учащихся 1-3 классов в учебной работе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сердюк А.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1242768
  Фемяк А.Н. Психологические особенности воспитательно-образовательной работы над сочинениями с учащимися 5-7 классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Фемяк А.Н.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
1242769
  Левченко М.В. Психологические особенности готовности абитуриентов к учению в педагогическом вузе : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Левченко М. В.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1242770
  Леонов А.А. Психологические особенности деятельности космонавтов / А.А. Леонов, В.И. Лебедев. – М, 1971. – 255с.
1242771
  Суворова В.В. Психологические особенности деятельности при скоростном точении : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Суворова В.В. ; Москов. гор. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1242772
  Авдонина Н. Психологические особенности и практические навыки работников СБО // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 9-11. – ISSN 0869-4915
1242773
  Дьяконов И.Ю. Психологические особенности и эмоционально-ценностная сфера у нищих // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.83-92. – ISSN 0042-8841
1242774
  Крайников Эдуард Владиславович Психологические особенности личности больных, перенесших инфаркт миокарда с остановкой кровообращения : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайников Эдуард Владиславович; КУ им Т.Шевченко. – К, 1998. – 180л.
1242775
  Крайников Эдуард Владиславович Психологические особенности личности больных, перенесших инфаркт миокарда с остановкой кровообращения : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайников Эдуард Владиславович; КУ им Т.Шевченко. – К, 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.142-163
1242776
  Водолазский Б.Ф. Психологические особенности личности осужденного / Б.Ф. Водолазский. – Омск, 1982. – 32с.
1242777
  Шумилин Е.А. Психологические особенности личности старшеклассника / Е.А. Шумилин. – М, 1979. – 152с.
1242778
  Белова Е.В. Психологические особенности личности успешных предпринимателей // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 200-205. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
1242779
  Белова Е.В. Психологические особенности личности успешных предпринимателей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 200-206. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1242780
  Толстая А.Н. Психологические особенности мышления при решении невероятностных задач. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Толстая А.Н.; ЛГУ. – Л., 1986. – 15л.
1242781
  Филипюк Г.С. Психологические особенности наблюдений у детей дошкольного возраста. (На материале наблюдений природы детьми) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Филипюк Г.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1955. – 16 с.
1242782
  Замбахидзе Н.В. Психологические особенности некоторых форм и методов трудового обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Замбахидзе Н.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1242783
   Психологические особенности обучающихся в техническом вузе. – Новосибирск
Ч. 1. – 1973. – 144 с.
1242784
   Психологические особенности обучающихся в техническом вузе. – Новосибирск
Ч. 2. – 1973. – С. 145-245
1242785
  Иванова Гергина Енева Психологические особенности отношений ребенка дошкольного возраста в группе сверстников : Автореф. дис. ... канд. психол.наук : 19.00.07 / Иванова Гергина Енева ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1976. – 23 с.
1242786
  Арамедова Айгозель Илжановна Психологические особенности оценки женщинами, страдающими параноидной шизофренией, отношений со своими детьми : Дисс....учен.степени канд.психологических наук: 19.00.04 / Арамедова Айгозель Илжановна; КУ имени Тараса Шевченко. – Киев, 2000. – 173л. – Библиогр.: л.157-173
1242787
  Степанов В.Г. Психологические особенности перцептивной деятельности школьников и учет их в учебно-воспитательной работе. / В.Г. Степанов. – М, 1989. – 81с.
1242788
  Усманова А.А. Психологические особенности политической активности молодежи и ее поведения как части электората // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.236-245
1242789
  Кочемировская Елена Алексеевна Психологические особенности понимания и переживания насилия младшими подростками и юношами (психосемантический подход) / Кочемировская Елена Алексеевна; Харьковск.нац.ун-тет им.В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – 248л. + Приложения: л.209-248. – Библиогр.: л.190-208
1242790
  Елизарова Г.П. Психологические особенности понимания сложного предложения. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Елизарова Г.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 22л.
1242791
  Чепелева Н.В. Психологические особенности понимания текста студентами вузов как фактор их самообразования. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Чепелева Н.В.; МП УССР. НИИ психологии УССР. – К., 1979. – 25л.
1242792
  Ковтунова Ф.А. Психологические особенности применения знаний учащимися при решении задач по математике. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ковтунова Ф.А.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 10 л.
1242793
  Китов А.И. Психологические особенности принятия управленчиских решений / А.И. Китов. – Москва, 1983. – 63 с.
1242794
  Богданов В.М. Психологические особенности профессионального мышления работника уголовного розыска : лекция / В.М. Богданов ; М-во внутр. дел СССР, Омск. высш. школа милиции. – Омск : Омская ВШ милиции, 1984. – 32 с.
1242795
  Абашев Г.И. Психологические особенности процесса понимания иностранного художественого текста учащимися средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Абашев Г.И. ; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1954. – 16 с.
1242796
  Рыбалка В.В. Психологические особенности процесса синтеза при конструировании технических объектов. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Рыбалка В.В.; МП УССР. НИИ психол. УССР. – К., 1982. – 24л.
1242797
  Литвинова Н.И. Психологические особенности развития у старшеклассников интереса к рабочим профессиям. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Литвинова Н.И.; МП УССР.Науч-исслед.ин-т.психол.УССР. – К, 1981. – 20л.
1242798
  Кравченко Светлана Анатольевна Психологические особенности развития экологического мышления у студентов : Дис... канд. психолог.наук: 09.00.01 / Кравченко Светлана Анатольевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.162-173
1242799
  Залевский Г.В. Психологические особенности ригидности. (К проблеме фиксир. форм поведения) : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Залевский Г.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 23л.
1242800
   Психологические особенности самодеятельеных подростково-юношеских групп. – М., 1990. – 159с.
1242801
   Психологические особенности самосознания подростка. – Киев, 1980. – 168 с.
1242802
  Кисилева Г.Н. Психологические особенности селективного аудирования : Автореф... канд. ист.наук: 19.00.01 / Кисилева Г.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 25л.
1242803
   Психологические особенности слабоуспевающих школьников. – М., 1984. – 184с.
1242804
  Матова М.А. Психологические особенности сложной скоростной деятельности человека. (Эксперим. исследование на материале спорта) : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Матова М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1242805
  Горбунова Г.П. Психологические особенности способов решения практических задач детьми дошкольного возраста : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Горбунова Г. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1242806
  Полонский И.С. Психологические особенности стихийных внешкольных групп подростков и юношей : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Полонский И.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1970. – 19 с.
1242807
  Чеджемов Т.Б. Психологические особенности судебного следствия. / Т.Б. Чеджемов. – М., 1970. – 35с.
1242808
  Чеджемов Т.Б. Психологические особенности судебного следствия. / Т.Б. Чеджемов. – М., 1970. – 34с.
1242809
  Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних / А.А. Закатов. – Волгоград, 1979. – 96с.
1242810
  Лаврищева Т.И. Психологические особенности творческого процесса П.И.Чайковского : Автореф... канд. психол.наук: 190001 / Лаврищева Т.И.; М-во просвещения Арм.ССР. Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 30л.
1242811
  Зюбин Л.М. Психологические особенности трудных учащихся профессионально-технических училищ / Л.М. Зюбин. – М., 1966. – 47с.
1242812
  Синица И.Е. Психологические особенности усвоения лексики учащихся 5-го класса. : Автореф... канд. пед.наук: / Синица И.Е.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1954. – 16л.
1242813
  Гуревич Ю.Г. Психологические особенности учебной деятельности / Ю.Г. Гуревич, С.В. Кошелева. – Иркутск, 1988. – 72с.
1242814
  Чо Чун Силь Психологические особенности учебных интересов у детей младшего школьного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Чо Чун Силь; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 19л.
1242815
  Качарьян В.С. Психологические особенности формирования жизненных стратегий специалистов по иностранному языку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 382-385. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1242816
  Головина Т.П. Психологические особенности формирования обобщенного способа умственной деятельности у младших школьников. (На материале работы с сюжетной картиной) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Головина Т.П. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Кафедра психологии. – Ленинград, 1970. – 20 с.
1242817
  Шеминов В.Н. Психологические особенности формирования общественной активности будущего учителя : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Шеминов В. Н.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1973. – 38л.
1242818
  Селезнева М.В. Психологические особенности формирования понятий по ботанике у учащихся 5-го класса средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Селезнева М.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1242819
  Педько С.С. Психологические особенности формирования смыслового содержания графических знаков : Автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.03 / Педько С.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1986. – 24 с.
1242820
  Ковалев А.Г. Психологические особенности человека / А.Г. Ковалев. – Л
1. – 1960. – 264с.
1242821
  Ковалев А.Г. Психологические особенности человека / А.Г. Ковалев. – Л
2. – 1960. – 304с.
1242822
  Самуйлова И.А. Психологические последствия репрезентации политической коммуникации в СМИ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 102-107. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1242823
  Якобсон С.Г. Психологические пргоблемы этического развития детей / С.Г. Якобсон. – М., 1984. – 143с.
1242824
  Павлова М.А. Психологические предпосылки обучения двум языкам. : Автореф... канд. пед.наук: / Павлова М.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 16л.
1242825
  Невская Любовь Николаевна Психологические предпосылки обучения детей дошкольного возраста слитному чтению : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Невская Любовь Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1242826
  Меркулова О.П. Психологические предпосылки студенческого плагиата / О.П. Меркулова, А.С. Даниленко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 114-121. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрено явление студенческого плагиата и факторы, обусловливающие его распространенность. Приведены результаты эмпирического исследования, в котором установлена взаимосвязь склонности к плагиату с показателями самоотношения и мотивации обучения в ...
1242827
  Волянюк Н.Ю. Психологические предпосылки формирования циничности в педагогической профессии / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкин // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 1-4
1242828
  Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста : Практическое пособие / А.М. Столяренко. – Москва : Юрайт, 2000. – 288с. – ISBN 5-85294-097-6
1242829
  Бабахан Ю.С. Психологические принципы обучения устной английской речи на основе традиционной сочетаемости лингвистического материала : Автореф... канд.пед.наук: / Бабахан Ю.С.; Моск.гос. ун-т. – М, 1967. – 16л.
1242830
  Рожанская И.Д. Психологические принципы построения и использования электронных тренажеров : Автореф... канд. опсихол.наук: / Рожанская И. Д.; ЛГУ. – Л., 1969. – 17л.
1242831
  Балл Г.А. Психологические принципы современного гуманизма // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 6. – С.3-12. – ISSN 0042-8841
1242832
  Яровая Ю.Н. Психологические причины мотивационного поведения человека // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.248-254. – ISSN 1811-0916
1242833
   Психологические проблемы выявления и коррекции отклоняющегося поведения школьников. – Москва, 1990. – 159 с.
1242834
   Психологические проблемы идеологической деятельности, межнациональных отношений. Практическая психология в спорте. Вопросы педагогической психологии : Тезисы докладов к VII сыезду Общества психологов. – Москва, 1989. – 146с.
1242835
  Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов / Ю.А. Шерковин. – Москва : Мысль, 1973. – 215 с.
1242836
  Леонов А.А. Психологические проблемы межпланетного полета / А.А. Леонов, В.И. Лебедев. – М, 1975. – 248с.
1242837
  Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П.М. Якобсон. – Москва : Просвещение, 1969. – 317с.
1242838
  Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. / П.М. Якобсон. – М., 1969. – 320с.
1242839
  Солнцева Г.Н. Психологические проблемы обеспечения безопасности информационных систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-9. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1242840
   Психологические проблемы обучения : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 174с.
1242841
  Гога Н.П. Психологические проблемы подготовки специалиста в вузе // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 93-96. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1242842
  Новик Ю.И. Психологические проблемы правового регулирования. / Ю.И. Новик. – Минск, 1989. – 133с.
1242843
   Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль
Вып. 1. – 1976
1242844
   Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль
Вып. 2. – 1978
1242845
   Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль
Вып. 3. – 1978
1242846
   Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль
Вып. 5. – 1979
1242847
   Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль
Вып. 6. – 1981
1242848
  Голубева И.В. Психологические проблемы рациональной организации труда работниц трикотажного производства : Автореф... канд. психол.наук: 21.962 / Голубева И.В.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1242849
  Ильченко Ю.И. Психологические проблемы следственной тактики / Ю.И. Ильченко. – Краснодар, 1990. – 79с.
1242850
  Матвеев М.Ю. Психологические проблемы совершенствования имиджа библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 103-109. – ISSN 0130-9765


  Зависимость имиджа библиотеки и ее сотрудников от отношения библиотекарей к имиджу своей профессии.
1242851
  Жизномирская О. Психологические проблемы социализации в процессе утверждения современной ученической молодежи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 46-48. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей статье приводятся результаты психологического исследования, целью которого являлось изучение возрастных особенностей развития подростков. Данное исследование проводилось на этапе перехода на 12-летнею форму обучения. Проведенное ...
1242852
  Смирнов М.И. Психологические проблемы трудового воспитания школьников / М.И. Смирнов. – Киров, 1992. – 66с.
1242853
   Психологические проблемы трудовой подготовки учащихся. Психология и высшая школа : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 177с.
1242854
  Шехтер М.С. Психологические проблемы узнавания / Шехтер М.С. ; Акад. пед. наук СССР, Ин-т психологии. – Москва : Просвещение, 1967. – 220 с. : черт. – Библиогр.: с. 211-218
1242855
  Сидоренков А.В. Психологические противоречия в малой группе // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.41-50. – ISSN 0042-8841
1242856
  Россолимо Г.И. Психологические профили : метод количественного исследования психических процессов в нормальном и патологическом состояниях / Г.И. Россолимо, пр.-доц. Моск. унив. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Ч. 1 : Методика. – 1910. – 51 с., 3 л. ил., граф. граф


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
1242857
  Морозов А.С. Психологические проявления личностных взаимоотношений членов группы : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Морозов А.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1242858
  Семянищева П.А. Психологические ресурсы преодоления стресса в ситуации отраслевых организационных изменений (на контингенте военнослужащих) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-135. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1242859
  Чудновский В.Э. Психологические составляющие оптимального смысла жизни // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.3-15. – ISSN 0042-8841
1242860
  Коростылева Л .А. Психологические способности лиц, испытывающих затруднение при вступлении в брачные отношения : Автореф... канд .психол.наук: 19.00.01; 19.00.05 / Коростылева Л .А.; КГУ. – К., 1991. – 16л.
1242861
  Филонов Л.Б. Психологические способы выявление скраваемого обстоятельства / Л.Б. Филонов. – М, 1979. – 99с.
1242862
   Психологические тесты. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00340-2; 5-691-00341-0
Том 1. – 1999. – 312 с.
1242863
   Психологические тесты. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00340-2; 5-691-00342-9
Том 2. – 1999. – 312 с.
1242864
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг; Пер.Е.И.Рузера. – Москва : Алфавит, 1992. – 105с. – ISBN 5-7044-0006-Х
1242865
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг; Под общ. ред. В.Зелинского. – Санкт-Петербург : Ювента, Прогресс-Универс, 1995. – 716с. – ISBN 5-87399-035-2
1242866
  Юнг К. Психологические типы / К. Юнг. – Москва : Университетская книга, АСТ, 1998. – 720с. – ISBN 5882300428; 5237003133
1242867
  Еслюк Р.П. Психологические типы в биографиях: мастер утилизации Милтон Эриксон // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 42-52. – ISSN 2226-7549
1242868
  Юнг К.Г. Психологические типы. / К.Г. Юнг. – М. – 96с.
1242869
  Верди А. Психологические тренинги опасны? : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 86-95
1242870
  Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного общения / Е.В. Цуканова. – Киев, 1985. – 159с.
1242871
  Немов Р.С. Психологические условия и критерии эффективности работы коллектива / Р.С. Немов. – М., 1982. – 64с.
1242872
  Эннуло Я.Ю. Психологические условия успешности деятельности в некоторых видах операторского труда. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Эннуло Я.Ю.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 19л.
1242873
  Хо Нгок Дай Психологические условия формирования алгебраических понятий у младших школьников : Автореф. дис. ... канд. психологич. наук : 21967 / Хо Нгок Дай ; МГУ. – Москва, 1972. – 23 с.
1242874
  Шинкарюк Анатолий Иванович Психологические условия формирования ритма действия баллистического типа : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Шинкарюк Анатолий Иванович; МП УССР. Науч.-исслед. ин-т психолог. УССР. – К., 1982. – 23л.
1242875
  Черненилов В.И. Психологические условия формирования трудовых скоростных действий. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Черненилов В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет психол. – М., 1976. – 25л.
1242876
  Пискунова М.К. Психологические условиях активизации усвоения зоологических понятий учащимися VII класса : Автореф... канд. пед.наук: / Пискунова М.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 16л.
1242877
  Ивончик Галина Фадеевна Психологические условиях формирования у работающей молодежи положительного отношения к учению : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ивончик Галина Фадеевна; МН УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – К., 1981. – 23л.
1242878
  Гобечия Ф.В. Психологические факторы поведения несовершеннолетних правонарушителей / Ф.В. Гобечия. – Тбилиси, 1979. – 83с.
1242879
  Тодорова И.С. Психологические факторы подготовки будущих учителей к диалогическому общению. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Тодорова И.С.; Мин. просвещ. УССР. – К., 1988. – 23л.
1242880
  Польшин Александр Константинович Психологические факторы произвольной саморегуляции состояния (Инженерно-психологический аспект) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Польшин Александр Константинович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1983. – 21л.
1242881
   Психологические факторы профессионального здоровья преподавателей высшей школы / Г.С. Никифоров, Н.Е. Водопьянова, Р.А. Березовская, Е.С. Старченкова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 42-54. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
1242882
  Ващенко Ю.А. Психологические факторы психосоматических расстройств (на материале язвенной болезни) : 19.00.04: Дис. ... канд. псхолог. наук / Ващенко Ю.А.; КУ им. Т. Шевченко. – Київ, 1999. – 203л. – Бібліогр.:л.178-195
1242883
  Рассказова Е.И. Психологические факторы саморегуляции на разных этапах выполнения учебного задания // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 36-47. – ISSN 0205-9592
1242884
   Психологические факторы эмоциональной дезаптации у студентов / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, Я.Г. Евдокимова, М.В. Москова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.16-26. – ISSN 0042-8841
1242885
  Гаврина Ю.С. Психологические характеристики корпоративного имиджа телеканала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 245-250. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1242886
  Демин А.Н. Психологические эффекты угрозы потери работы / А.Н. Демин, И.А. Петрова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 38-49. – ISSN 0205-9592
1242887
  Рутштейн Психологические, этические и социальные взгляды Спинозы / Рутштейн. – Ростов -на-Дону, 1928. – 18с.
1242888
  Цветкова Л.С. Психологический анализ восстановления речевых функций при локальных поражениях мозга : Автореф... канд. пед.наук: / Цветкова Л. С.; АПН РСФСР, НИИ психол. – М., 1962. – 16л.
1242889
  Лебедева М.М. Психологический анализ имитационной игры : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Лебедева М. М.; МГУ. – М., 1980. – 16л.
1242890
  Антонов А.В. Психологический анализ информационного обслуживания инженеров -конструкторов : Автореф. дис. ... канд. псих. наук / Антонов А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 25 с.
1242891
  Кричевский Р.Л. Психологический анализ коллективного решения тактических задач : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Кричевский Р.Л. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1969. – 13 с.
1242892
  Пустовой Е.А. Психологический анализ конструктивно-технической деятельности учащихся в трудовом обучении с использованием специальных учебных "конструкторов". : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Пустовой Е.А.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1242893
  Александровская В.Н. Психологический анализ культурных установок в философии Джозефа Хендерсона // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 80-86. – ISSN 2227-7242
1242894
  Милашевич В.В. Психологический анализ некоторых условий усвоения пассивной грамматики : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Милашевич В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1970. – 26л.
1242895
  Грибанова А.К. Психологический анализ овладения детьми-дошкольниками операциями первоначального счета : Автореф... канд. пед.наук: / Грибанова А. К.; МВО СССР, ОГУ. – Одесса, 1955. – 16л.
1242896
  Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления. / Д.Н. Завалишина. – Москва, 1985. – 221с.
1242897
  Гольнева В.А. Психологический анализ организованности старших школьников в использовании внеурочного времени : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Гольнева В.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1966. – 22л.
1242898
  Котовский А.И. Психологический анализ особенностей элементов проблемного обучения на занятиях по техническому моделированию в начальных классах : Автореф... канд. психол.наук: 190007 / Котовский А.И.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1973. – 22л.
1242899
  Гоноболин Ф.Н. Психологический анализ педагогических способностей // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 623-634. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Педагогическая работа - очень многогранная деятельность. Своими корнями она уходит глубоко в жизнь, приближаясь к той деятельности, которую в обществе выполняет по отношению к детям в той или иной мере все взрослое население (и в первую очередь ...
1242900
  Хадаханэ Э.К. Психологический анализ подготовленности учащихся профессионально-технических училищ к рационализаторской деятельности. : Автореф... Канд.психол.наук: 967 / Хадаханэ Э.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 20л.
1242901
  Василюк Ф.Е. Психологический анализ преодоления критических ситуаций : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Василюк Ф.Е.; МГУ. – М, 1981. – 18л.
1242902
  Клименко В.В. Психологический анализ процесса выполнения двигательных действий типа баллистических движений. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Клименко В.В.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1973. – 28л.
1242903
  Мурашев Г.А. Психологический анализ процесса овладения способами корректорской деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Мурашев Г.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 24л.
1242904
  Корнилов Ю.К. Психологический анализ процесса решения физических задач учащимися старших классов средней школы : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Корнилов Ю.К.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 22л.
1242905
  Поддубный А.Г. Психологический анализ процесса решения школьниками средних классов на планирование трудовых действий : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Поддубный А.Г.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1970. – 22л.
1242906
  Самовичев Евгений Григорьевич Психологический анализ процесса сосредоточения : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Самовичев Евгений Григорьевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 24л.
1242907
  Фридлянд И Психологический анализ процесса усвоения понятий школьниками. (Младш. школьный возраст) : Автореф... канд. пед.наук: / Фридлянд И,А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1242908
  Котляревский Юрий Леонидович Психологический анализ прстроения и эксплуатации имитационно-игровых моделей : Дис... канд.психолог.наук: 09.00.01 / Котляревский Юрий Леонидович; Мин-во просвещения Украины Одесский ГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 140л. – Бібліогр.:л.130-140
1242909
  Потемкина Ф О. Потемкина Психологический анализ рисунка и текста / О.Ф. Потемкина, Е.В. Потемкина. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 523, [2] с. : ил., табл. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0362-4
1242910
  Натанзон Э.Ш. Психологический анализ роли классного коллектива в воспитании сознательного отношения школьника к учению : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Натанзон Э.Ш.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1242911
  Наенко Н.И. Психологический анализ состояния психической напряженности : Автореф... Канд.психол.наук: / Наенко Н.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1970. – 12л.
1242912
  Шапиро С.И. Психологический анализ структуры математических способностей в старшем школьном возрасте. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шапиро С.И.; Курск.гос.пед.ин-т. – Курск, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1242913
  Калашникова М.М. Психологический анализ трудовой деятельности пионеров сельской школы : Автореф... кандидата пед. (по психологии)наук: / Калашникова М.М.; Моск. обл. пед. ин-т им.Н.К.Крупской. – М., 1965. – 18л.
1242914
  Шляхтер Е.Ф. Психологический анализ условий развития наиболее способных школьников старших классов : Автореф... канд. педаг. (по психологии)наук: / Шляхтер Е.Ф.; Московский гос. ун-т. Факультет психологии. – М., 1967. – 16л.
1242915
  Флоровский Ю.В. Психологический анализ формирования взглядов на дружбу и любовь у старшеклассников. (На материале русских и национальных школ Адыгейской автономной области) : Автореф... канд. пед.наук: / Флоровский Ю.В.; Ярославск. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1967. – 19л.
1242916
  Турпанов А.Н. Психологический анализ формирования представлений у учащихся 5 класса (на материале географии) : Автореф... канд. пед.наук: / Турпанов А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1242917
  Телегина Э.Д. Психологический анализ эвристик человека : Автореф. дис. ... канд. пед. (по психологии) наук / Телегина Э.Д. ; Моск. гос. ун-т , Фак. психологии. – Москва, 1967. – 17 с.
1242918
  Вилюнас В.К. Психологический анализ эмоциональных явлений. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Вилюнас В.К.; МГУ. – М., 1974. – 25л.
1242919
  Звонарёва Н.А. Психологический аспект в работе соционика // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 37-39 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISBN 1680-4325
1242920
   Психологический атлас человека / В.А. Аверин, Ж.К. Дандарова, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин; Под ред. А.А. Реана. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651,[5]с. – (Психология человека от рождения до смерти). – ISBN 985-13-7636-1
1242921
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 1. – 1995
1242922
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 2. – 1995
1242923
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 3. – 1995
1242924
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 4. – 1995
1242925
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 5. – 1995
1242926
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 6. – 1995
1242927
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 1. – 1996
1242928
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 18, № 1. – 1997
1242929
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 6. – 2008
1242930
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 1. – 2008
1242931
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 5. – 2009. – резюме англ.та рос.мовами
1242932
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 3. – 2009
1242933
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 2. – 2010
1242934
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 1. – 2010
1242935
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 3. – 2010
1242936
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 4. – 2010
1242937
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 6. – 2010. – мова резюме англ., рос.
1242938
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 4. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1242939
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 3. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1242940
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 1. – 2012. – мова резюме англ., рос.
1242941
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 1. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1242942
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 2. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1242943
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 3. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
1242944
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 5. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1242945
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 1. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1242946
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 2. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1242947
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 4. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
1242948
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 37, № 1. – 2016. – Резюме на англ., рус. яз.
1242949
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 37, № 2. – 2016. – Резюме на англ., рус. яз.
1242950
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 37, № 3. – 2016. – Резюме на англ., рус. яз.
1242951
  Рябова Т.В. Психологический и нейтропсихологический анализ динамической афазии : Автореф... канд. психол.наук: / Рябова Т. В.; МГУ. – Москва, 1970. – 22л.
1242952
  Аристов Б.И. Психологический климат в коллективе / Б.И. Аристов. – Москва : Политиздат, 1973. – 64 с.
1242953
  Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе / Н.П. Аникеева. – Москва : Просвещение, 1989. – 224 с. – (Библиотека зам. директора школы по учеб.-воспитательной работе)
1242954
  Ложкин Г.в. Психологический климат трудового коллектива / Г.в. Ложкин. – К., 1988. – 47с.
1242955
  Кучер А.А. Психологический механизм возникновения психотравмы в суловиях экстремальной ситуации // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 43-48
1242956
  Кутько И.И. Психологический отбор операторов атомных электростанций : Метод. пособ. / И.И. Кутько, А.И. Долганов. – Энергодар : АЭС, 1997. – 54с. – Библиогр.С.:51-53
1242957
  Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора : материалы ун-та лекторов г. Москвы / А.А. Леонтьев ; Правление всесоюз. о-ва "Знание" ; Науч.-метод. совет по проблемам лектор. мастерства ; Отдел методики лекционной пропаганды ; Московск. город. орг. о-ва "Знание". – Москва : Знание, 1981. – 43, [1] c. – Библиогр.: с. 42 и в подстроч. прим.
1242958
  Баронин А.С. Психологический профиль убийц : пособие по криминальной психологии и криминалистике / А.С. Баронин. – Киев : ПАЛИВОДА, 2001. – 176 с. – ISBN 966-95871-4-Х
1242959
  Кривцова Н.В. Психологический резерв самореализации ученого-медика // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 148-159. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1242960
  Мириманян А.М. Психологический роман и его некоторые отличительные особенности : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Мириманян А.М.; Армянск. пед. ин-т. – Ереван, 1971. – 38л.
1242961
  Варшава Б.Е. Психологический словарь / Б.Е. Варшава, Л.С. Выготский. – Москва, 1931. – 206с.
1242962
   Психологический словарь. – Москва : Педагогика, 1983. – 448с.
1242963
   Психологический словарь. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Педагогика-Пресс, 1999. – 440с. – ISBN 5-7155-0720-0
1242964
  Фридман Л.М. Психологический справочник учителя / Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – Москва : Просвещение, 1991. – 287с. – (Психолог. наука -школе)
1242965
  Эдогава Рампо Психологический тест : рассказы / Эдогава Рампо ; пер. с япон. и сост. Г. Дудкиной. – Москва : Известия, 1989. – 182 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература"). – ISBN 5-206-00031-0
1242966
  Головаха Е.И. Психологическое время личности / Е.И. Головаха, А.А. Кроник. – Київ : Наукова думка, 1984. – 207 с.
1242967
  Донцов А.И. Психологическое единство коллектива / А.И. Донцов. – М., 1982. – 63с.
1242968
  Сергиенко В.И. Психологическое и социальное в духовном мире личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сергиенко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1242969
  Сергиенко В.И. Психологическое и социальное в духовном мире личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сергиенко В.И.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1242970
  Ивашкин В.С. Психологическое изучение школьников / В.С. Ивашкин. – Владимир, 1990. – 109с.
1242971
  Владимиров Л.Е. Психологическое исследование в уголовном суде / Л.Е. Владимиров, проф. – Москва : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1901. – [4], VI, II, 291 с.
1242972
  Спиваковская А.С. Психологическое исследование игровой деятельности детей, страдающих шизофренией : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Спиваковская А.С. ; МГУ. – Москва, 1974. – 26 с.
1242973
  Ходош Тибор Психологическое исследование трудовой деятельности человека в поточно-конвейерном производстве : Автореф... канд. пед. по психологиинаук: 731 / Ходош Тибор; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1242974
  Маруга Э.В. Психологическое исследование формирования речи на иностранном языке (на матер. значений неличных форм англ. глагола) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Маруга Э.В. ; МГУ. – Минск, 1971. – 26 с.
1242975
  Роговин М.С. Психологическое исследование: уч. пособие. / М.С. Роговин. – Ярославль, 1979. – 66с.
1242976
  Немов Р.С. Психологическое консультирование : Учебник для студ.вузов / Р.С. Немов. – Москва : Владос, 2000. – 528с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00268-6
1242977
  Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 736с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00268-4
1242978
  Раевский А.Е. Психологическое манипулирование в новых религиозных движениях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.81-89. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1242979
  Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении : Учеб.пособие / Н.В. Осьмаков. – Москва : Просвещение, 1981. – 144с.
1242980
  Замошкин Ю.А. Психологическое направление в современной буржуазной социологии / Ю.А. Замошкин. – М., 1958. – 63с.
1242981
  Иванова Л.П. Психологическое направление в языкознании // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 63-83. – ISBN 978-966-188-123-4
1242982
  Вдовенко Л.И. Психологическое наследие А.И. Герцена : Автореф... канд. пед.наук: / Вдовенко Л.И.;. – Киев, 1963. – 16л.
1242983
  Садчикова П.И. Психологическое наследие А.Ф. Лазурского : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Садчикова П.И. ; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1955. – 15 с.
1242984
  Сливницкий Ю.О. Психологическое обеспечение автоматизированных систем человек-машина / Ю.О. Сливницкий. – Москва : Московский университет, 1989. – 112с. – ISBN 5-211-01155-4
1242985
  Высочина Н. Психологическое обеспечение в многолетней подготовке спортсменов // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4. – С. 65-71. – ISSN 1992-7886
1242986
  Задорожнюк И.Е. Психологическое обеспечение системы математического образования / И.Е. Задорожнюк, М.Н. Заостровцева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 179-182. – ISSN 0042-8841
1242987
  Караяни А.Г. Психологическое образование на рубеже веков / А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 55-66. – ISSN 2073-8536
1242988
  Ждан А.Н. Психологическое общество при Императорском Московском университете (1885-1922): этапы развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 45-48. – ISSN 0321-0383


  Выделены главные направления и основные периоды деятельности Московского психологического общества - первого в России профессионального объединения научных сил в области психологии и философии. Раскрыто его значение для последующего развития ...
1242989
  Петухов Валерий Викторович Психологическое описание визуальных способов решения задач : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Петухов Валерий Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1978. – 18л.
1242990
  Буравцева Н.В. Психологическое пространство личности в контексте проблем профессионального образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 234-240. – ISSN 1811-0916
1242991
  Локалова Н.П. Психологическое развитие как составляющая образования // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.27-41. – ISSN 0042-8841
1242992
  Крейдун Надежда Петровна Психологическое содержание криминогенного комплекса личности и его динамика в условиях изоляции от общества : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Крейдун Надежда Петровна; ГОс. ком. СССР по народн. образованию Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.137-149
1242993
  Крейдун Н.П. Психологическое содержание криминогенного комплекса личности и его динамика в условиях изоляции от общества. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Крейдун Н.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1242994
  Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания / Е.А. Климов. – М., 1986. – 78с.
1242995
  Горская Г. Психологическое сопровождение подготовки спортсменов к Олимпийским играм // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 59-62. – ISSN 1992-7886
1242996
  Юревич А.В. Психологическое состояние современного российского общества: новые оценки // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.32-45. – ISSN 0042-8841
1242997
  Анастази А. Психологическое тестирование : [пер. с англ.] / Анастази А. ; [предисл. К.М. Гуревича, В.И. Лубовского]. – Москва : Педагогика
Кн. 1. – 1982. – 318 с.
1242998
  Пишо П. Психологическое тестирование / Пьер Пишо; Науч. ред. перевода на рус. язык А.И.Нафтульева. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 160с. – (Концентрированная психология). – ISBN 5-94723-429-7
1242999
  Анастази А. Психологическое тестирование = Psychological testing / А. Анастази, С.Урбина. – 7-е международное издание. – Москва, Санкт-Петербург и др. : Питер, 2003. – 688с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00106-0
1243000
  Новиков В.В. Психологическое управление производственной организацией /Настольная книга советского менеджера и практического психолога / В.В. Новиков, Ю.М. Забродин. – Москва, 1990. – 246с.
<< На початок(–10)1241124212431244124512461247124812491250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,