Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1191001
  Богданова Светлана "Сладкая Россия": от горького шоколада до хмельных медов : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 16 : Фото
1191002
  Степушин А.Е. "Сладкая" смерть / А.Е. Степушин. – М., 1991. – 62с.
1191003
  Звонарьова Н. "Слала зоря до місяця..." = Українська весільна пісенність, її зв"язок з міфологією та космогонією давніх слов"ян, їх уявленнями про світ та родину // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 64-80
1191004
  Прожогина С. "Сливочные" иллюзии и реальные тенденции (к проблеме "бержуазии") // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0321-5075


  Формування "середнього класу" в середовищі іммігрантів у Франції
1191005
  Висоцька Н. "Сліди у дорожній куряві" 3.Н. Герстон у контексті (афро-американського) автобіографічного письма: жанрові домінанти і художні стратегі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 265-282. – ISBN 978-966-359-360-9
1191006
  Тимощук Ю.С. "Слідова картина" як елемент криміналістичної характеристики терористичних актів // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 255-258. – ISBN 978-617-7041-91-6
1191007
  Бодасюк О. "Сліпуче слово..."; Передчуття визволення; Необхідно обрати професію : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 37-39
1191008
  Ціпко А. "Слов"янська міфологія" Миколи Костомарова у грунтуванні культурного "битія" українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи Миколи Костомарова до висвітлення давнього світоглядного комплексу слов"яно-українців. Серед його основних рис дослідник вбачав прамонотеїзм. Розгляд Костомарова заторкував також і питання "участі" давньоукраїнських ...
1191009
  Куций І. "Слов"янський світ" у візіях українських істориків Східної Галичини XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 62-69. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджується генеза цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів модерної епохи. Аналізуються витоки та процес утвердження слов’янської цивілізаційної ідентичності українських учених ХІХ ст. З’ясовується змістове наповнення ...
1191010
  Сюндюков І. "Слов"янські струмки" й "російське море" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 533-540. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Апологети Російської імперії в контексті польського повстання 1830 року.
1191011
  Константиновский Д.Л. ...Следовательно, существую / Д.Л. Константиновский. – Новосибирск, 1978. – 263 с.
1191012
   [Слободяник Микола Семенович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 84. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1191013
  Нидерле Л. Славянские древности / Л. Нидерле. – М., 1956. – 450с.
1191014
  Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии / Л.Д. Поболь. – Минск, 1971. – 232с.
1191015
  Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии / Л.Д. Поболь. – Минск, 1973. – 241с.
1191016
  Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии / Л.Д. Поболь. – Минск, 1974. – 423с.
1191017
  Федоренко Н.Т. Славянские записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1985. – 351с.
1191018
  Погодин Славянские новости : Письмо Профессора Погодина к Редактору Ж. М. Н. П. / Погодин. – (Из журн. Министерства Народн. Просвещения, 1838 года, Июль №VII. – 27 с.
1191019
  Супрун А.Е. Славянские числительные / А.Е. Супрун. – Минск, 1969. – 232с.
1191020
  Нарочницкая Н.А. Славянскиий мир - осевое пространство Евразии // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 16-19


  Доля слов"янства в Росії
1191021
   Славянский архив.. – М., 1961. – 272с.
1191022
   Славянский архив.. – М., 1962. – 288с.
1191023
   Славянский архив.. – М., 1963. – 308с.
1191024
  Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символов / О.В. Белова; РАН. Ин-тут славяноведения. – Москва : Индрик, 2000. – 320 с. – ISBN 5-85759-100-7
1191025
  Асаков И.С. Славянский вопрос 1860-1886 : сочинения. Статьи из "Дня", "Москвича" и "Руси". Речи в Славянском Комитете в 1876, 1877, и 1878 / И.С. Асаков. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова, 1886. – VII, 791 с.
1191026
   Славянский вопрос в его современном значении : Речи и статьи Члена Госуд. Думы А.М. Александрова, академ. В.М. Бехтерева, проф. М.М. Ковалевского, Янко И. Лаврина, проф. П.А. Лаврова, Д.И. Семиза и проф. М.П. Чубинского. – С.-Петербург, 1913. – 139 с., 17 с.
1191027
  Альперович В.О. Славянский государственный курорт / В.О. Альперович. – Х. – 64 с.
1191028
   Славянский и балканский фольклор. – Москва, 1978. – 270 с.
1191029
   Славянский и балканский фольклор : этнографическая общность и типологические параллели. – Москва : Наука, 1984. – 278 с.
1191030
   Славянский и балканский фольклор : духовная культура Полесья на общеславянском фоне. – Москва : Наука, 1986. – 286 с.
1191031
   Славянский и балканский фольклор : реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. – Москва : Наука, 1989. – 272 с.
1191032
   Славянский и балканский фольклор.. – Москва, 1971. – 252 с.
1191033
   Славянский и балканский фольклор.. – М., 1981. – 277с.
1191034
  Бродяга-Бродецкий Славянский ключ : Стихи / Бродяга-Бродецкий. – Запорожье : Полиграф, 2001. – 76с. – ISBN 966-7836-37-1
1191035
  Серова А. Славянский колорит лирики Ларисы Васильевой: к вопросу о художественном мире поэта // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 203-207. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1191036
  Погодин А.Л. Славянский мир : Политическое и экономическое положение славянских народов перед войной 1914 года / А.Л. Погодин. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 420 с.
1191037
  Каныгин Ю.М. Славянский мир : место и роль Украины / Ю.М. Каныгин, В.И. Кушерец. – Киев : Знання України, 2014. – 107, [1] с. – Библиогр.: с. 107 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-316-356-7


  В пр. №1707137 напис: Володимиру Івановичу з шаною і подякою! Підпис.
1191038
   Славянский мир в третьем тысячелетии : Славянская индентичность - новые факторы консолидации : [сборник статей] / Правительство Москвы, Ком. межрегион. связей и нац. политики ; РАН, Ин-т славяноведения ; Славян. фонд России ; Гос. акад. славян. культуры ; [редкол.: Боголюбова Г. В. и др.]. – Москва : Ин-т славяноведения РАН, 2008. – 297, [2] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7576-0228-9
1191039
   Славянский музыкальный фольклор.. – М., 1972. – 444с.
1191040
  Батлер У.Э. Славянский подход к идентификации российской правовой системы: pro и сontra / У.Э. Батлер, М.В. Захарова // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 476-484. – ISSN 0869-2491
1191041
  Динеков П. Славянский просветитель Мефодий / П. Динеков. – София, 1985. – 56с.
1191042
   Славянский сборник : Изданный под наблюдением Члена Славянского Комитета П.А. Гильтебрандта. – Петербург
Т. 3. – 1876
1191043
   Славянский сборник : С приложением этнографической карты Русского населения в Галичине, сев.-вост. Угрии и Буковине. – Типография и хромолитография А. Траншеля, Стремянная 12. – С.-Петербург
Т. 2. – 1877
1191044
   Славянский сборник. – Воронеж
1. – 1958. – 154с.
1191045
   Славянский сборник. – Воронеж
2. – 1958. – 266с.
1191046
   Славянский сборник.. – М., 1947. – 367с.
1191047
   Славянский сборник.. – М., 1948. – 207с.
1191048
   Славянский сборник.. – Саратов, 1972. – 111с.
1191049
   Славянский фольклор : Материалы и исследования по исторической народной поэзии славян. – Москва, 1951. – 362 с.
1191050
   Славянский фольклор. – М., 1972. – 328с.
1191051
  Кравцов Н.И. Славянский фольклор / Н.И. Кравцов. – М., 1976. – 264с.
1191052
   Славянский фольклор : тексты / сост. Н.И. Кравцов, А.В. Кулагина. – Москва : Московский университет, 1987. – 375 с.
1191053
   Славянский фольклор и историческая действительность. – Москва : Наука, 1965. – 327с.
1191054
  Леонов В. Славянский фонд библиотеки Российской академии наук как часть электронного славистического фонда библиотек мира // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 23-30
1191055
  Иванов В.В. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: Индоевроп. истоки. / В.В. Иванов. – М., 1981. – 271с.
1191056
  Романска Ц. Славянските народи / Ц. Романска. – 2-е изд. – София : Наука и изкуство, 1977. – 276 с.
1191057
  Иванов В.В. Славянския языковые моделирующие семиотические системы. (Древний период) / В.В. Иванов, В.Н. Топоров. – Москва, 1965. – 247с.
1191058
  Казбярук У.М. Славянскія літаратурі і праблемі беларускага параунальнага літаратуразнауства / У.М. Казбярук. – Мінськ, 1982. – 36с.
1191059
   Славянское барокко.. – М., 1979. – 373с.
1191060
   Славянское возрождение.. – М., 1966. – 251с.
1191061
  Десницкая А.В. Славянское заимствование в албанском языке / А.В. Десницкая. – М, 1963. – 31с.
1191062
   Славянское и балканское языкознание : проблемы языковых контактов. – Москва : Наука, 1983. – 262 с.
1191063
   Славянское и балканское языкознание. – М., 1983. – 261с.
1191064
   Славянское и балканское языкознание. – М., 1984. – 270с.
1191065
   Славянское и балканское языкознание. : Проблемы интерференции и языковых контактов. – Москва : Наука, 1975. – 322 с.
1191066
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1976. – 336с.
1191067
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1977. – 380с.
1191068
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1977. – 392с.
1191069
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1979. – 284с.
1191070
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1981. – 340с.
1191071
   Славянское и балканское языкознание. : Проблемы лексикологии. – Москва : Наука, 1983. – 256 с.
1191072
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1986. – 248с.
1191073
   Славянское и балканское языкознание.. – М., 1989. – 251с.
1191074
   Славянское источниковедение.. – Москва, 1965. – 323 с .
1191075
  Чермель Л. Славянское меньшинствов в италии / Л. Чермель. – Любляна, 1945. – 66с.
1191076
  Стрелко А.А. Славянское население в странах Латинской Америки / А.А. Стрелко. – Киев, 1980. – 142с.
1191077
  Григорьев А.В. Славянское население водораздела Оки и Дона в конце I – начале II тыс. н.э. / Григорьев А.В. ; редкол.: В.П. Гриценко, А.М. Воронцов, А.Н. Наумов (отв. ред.) ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Репроникс, 2005. – 208 с. : илл. – Библиогр.: с. 196-205. – ISBN 5-85377-073-X
1191078
  Флоринский Т.Д. Славянское племя : Статистико-этнографический обзор современного славянства : с прилож. двух этнографических карт / Т.Д. Флоринский, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], X, 193 с., 2 л. карт.


  На экз. № 402155, дарственная надпись: Многоуважаемому Федору Ивановичу Кнауэру от автора
1191079
  Дурново Н. Славянское правописание X-XII вв. / Н. Дурново. – Отд. отт. из "Soavia", Zvlastni otisk, r.12, ses 1-2. – 45-82с.
1191080
  Кулаковский Ю.А. Славянское слово „плот“ в записи византийцев. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. АН], 1900. – 6 с. – Отд. оттиск: Византийский временник, 1900, т. 7 , кн. 1 и 2. - Автор указан в конце текста
1191081
  Вендина Татьяна Ивановна Славянское субстативное словообразование в сопоставительном аспекте /суффиксы с элементом -К-,-С-,-С-/ : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.03. / Вендина Татьяна Ивановна; Акад. наук БССР. – Минск, 1987. – 52л.
1191082
  Селищев А.М. Славянское языкознание / А.М. Селищев. – М
1. – 1941. – 467с.
1191083
   Славянское языкознание. – М., 1963. – 342с.
1191084
   Славянское языкознание. – М., 1963. – 451с.
1191085
   Славянское языкознание. – М., 1968. – 427с.
1191086
   Славянское языкознание. – М., 1969. – 466с.
1191087
   Славянское языкознание. – М., 1973. – 447с.
1191088
   Славянское языкознание : VII Международный съезд славистов. – Москва : Наука, 1973. – 520 с.
1191089
   Славянское языкознание. – М., 1978. – 469с.
1191090
   Славянское языкознание. – М., 1980. – 382с.
1191091
   Славянское языкознание : Слав. яз. Прикл. языкознание. Указ. лит., изд. в СССР с 1971 по 1975 г. с доп. за предыдущ. годы. – Москва : Наука, 1981. – 158с.
1191092
   Славянское языкознание. – М., 1988. – 390с.
1191093
   Славянское языкознание : Алф. указ. имен и загл. – Москва : ИНИОН, 1988. – 101с.
1191094
   Славянское языкознание : Указ. лит., изд. в СССР с 1979 по 1981 г. с доп. за предыдущ. годы: В 3-х ч. – Москва
Ч. 1. – 1988. – 276с.
1191095
   Славянское языкознание : Указ. лит., изд. в СССР с 1979 по 1981 г. с доп. за предыдущ. годы: В 3-х ч. – Москва
Ч. 2. – 1988. – 292с.
1191096
   Славянское языкознание : Указ. лит., изд. в СССР с 1979 по 1981 г. с доп. за предыдущ. годы: В 3-х ч. – Москва : ИНИОН
Ч. 3. – 1988. – 285с.
1191097
   Славянское языкознание: современное состояние и перспективы развития.. – М., 1985. – 162с.
1191098
  Селишчев А.М. Славянското население в Албания / А.М. Селишчев. – София : Наука и изкуство, 1981. – [10], VIII, 352
1191099
  Миллер О. Славянство и Европа : Статьи и речи Ореста Миллера 1865-1877 г. / О. Миллер. – С.-Петербург : Типография Г.Е. Благосветлова, 1877. – XVI, 417 с.
1191100
  Щекин Г.В. Славянство: его место и роль в европейской истории / Георгий Щекин ; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 56 с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-395-7


  Рассматриваются антропологический и этнолингвистические особенности формирования славянского суперэтноса
1191101
  Ланщиков А.П. Славься, Отечество : (Родина в творчестве рус. сов. поэтов) / А.П. Ланщиков. – М. : Знание, 1978. – 64 с.
1191102
   Славься, Отечество наше свободное!. – Вологда, 1954. – 176с.
1191103
   Славься, Отечество!. – М., 1982. – 487с.
1191104
   Славься, Отчизна!. – Уфа, 1954. – 190с.
1191105
   Славься, Отчизна!. – Москва, 1970. – 221с.
1191106
   Славься, шахтеров племя : стихи / [сост. И. С. Лебедь]. – Донецк : Донбас, 1982. – 123 с. : ил. – Миниатюрное издание
1191107
  Беленькая А.С. Слагаемые авторитета / А.С. Беленькая. – Москва, 1983. – 96с.
1191108
  Кондратьев М.Ю. Слагаемые авторитета / М.Ю. Кондратьев. – Москва, 1988. – 80с.
1191109
  Елунин Я.Н. Слагаемые борьбы за бережливость / Я.Н. Елунин, М.А. Решенин. – М., 1985. – 30с.
1191110
  Коростелев Н.Б. Слагаемые здоровья / Н.Б. Коростелев. – М, 1990. – 188с.
1191111
  Воробьев В.И. Слагаемые здоровья: : о рациональном питании / В.И. Воробьев. – Москва : Знание, 1987. – 188с.
1191112
  Черников Д.А. Слагаемые интенсификации / Д.А. Черников, М.Н. Сидоров. – М., 1986. – 80с.
1191113
  Иванов А.С. Слагаемые качества. / А.С. Иванов. – М., 1975. – 63с.
1191114
  Горохов В.М. Слагаемые мастерства / В.М. Горохов. – Москва, 1982. – 160с.
1191115
  Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. / В.П. Беспалько. – М., 1989. – 190с.
1191116
   Слагаемые супружеского счастья.. – Ростов-на-Дону, 1996. – 416с.
1191117
  Авраева Ю.Б. Слагаемые управленческого успеха // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 60-65. – ISSN 0130-9765


  Размышления о качествах, необходимых руководителю для успешного управления коллективом.
1191118
  Ахмеев С.Н. Слагаемые ускорения / С.Н. Ахмеев. – Чебоксары, 1989. – 141с.
1191119
  Глазков А.П. Слагаемые успеха / А.П. Глазков, Н.П. Казаков. – М, 1978. – 68с.
1191120
  Филатов О.В. Слагаемые успеха. / О.В. Филатов. – Л., 1976. – 196с.
1191121
  Стороженко В.П. Слагаемые успеха. / В.П. Стороженко. – М., 1980. – 110с.
1191122
  Абрамов С.Б. Слагаемые хозяйственной перестройки / С.Б. Абрамов. – Москва : Знание, 1988. – 63 с. – Библиогр.: с. 62. – (В помощь лектору. Библиотечка "Экономическая политика партии: ХІІ пятилетка")
1191123
  Анисимов В.М. Слагаемые экономики / В.М. Анисимов. – Москва, 1984. – 94с.
1191124
   Слагаемые эфеективности и качества.. – Харьков, 1977. – 111с.
1191125
  Булгакова Н. Сладим с укладом? Переход на новый технологический уровень требует перестройки образования // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 11


  О том, что ключевой фактор для перехода России к шестому технологическому укладу - это новые кадры, на первом Международном форуме технологического развития “Технопром-2013”, недавно прошедшем в Новосибирске, говорили многие (см. статью “Прыжок со дна ...
1191126
  Халачев М. Сладка болка. Новели / М. Халачев. – Пловдив, 1976. – 184с.
1191127
  Ярмолюк М.Я. Сладкая горечь : повести и рассказы ; пер. с укр. / Микола Ярмолюк. – Москва : Советский писатель, 1986. – 352 с.
1191128
  Борисенкова Анастасия Сладкая горечь : дело вкуса / Борисенкова Анастасия, Лаврин Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 92-94
1191129
  Аль Каттан Сладкая горечь берберского чая // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3 (42) : осень. – С. 82-99. – ISSN 1681-7559
1191130
   Сладкая горечь полыни.. – М., 1985. – 447с.
1191131
  Велембовская И.А. Сладкая женщина / И.А. Велембовская. – Москва, 1988. – 541с.
1191132
  Мечетная Н. Сладкая жизнь бедуина // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 36 (473). – С. 48-50


  О жизни бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи, жившего в сказочной роскоши
1191133
  Домбровский А.И. Сладкая земля / А.И. Домбровский. – М., 1977. – 191с.
1191134
  Ляшко Н.Н. Сладкая каторга / Н.Н. Ляшко. – М., 1950. – 660с.
1191135
  Ляшко Н.Н. Сладкая каторга / Н.Н. Ляшко. – М., 1988. – 590с.
1191136
  Мартин К. Сладкая месть / К. Мартин. – М, 1995. – 415с.
1191137
  Гольдберг И.Г. Сладкая полынь / И.Г. Гольдберг. – Иркутск, 1989. – 622с.
1191138
  Сухов Ф.Г. Сладкая полынь. / Ф.Г. Сухов. – Горький, 1978. – 127с.
1191139
  Фремель Сюзанна Сладкая собачья жизнь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 111-118 : Фото. – ISSN 1029-5828
1191140
  Рядченко И.И. Сладкая соль / И.И. Рядченко. – М., 1967. – 32с.
1191141
   Сладкая соль.. – М., 1991. – 173с.
1191142
  Авраменко А.И. Сладкая чаша горечи : повести, новеллы, очерки / Александр Авраменко ; пер. с укр. И. Новосельцевой ; худож. В.В. Красновский. – Москва : Советский писатель, 1978. – 381, [3] с.
1191143
  Морозов А.Т. Сладкие блюда / А.Т. Морозов. – 2-е изд. стер. – М., 1987. – 142с.
1191144
  Морозов А.Т. Сладкие блюда. / А.Т. Морозов. – М., 1981. – 144с.
1191145
  Денисенко Л. Сладкие моменты Елены Белкиной // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 14-20 апреля (№ 15). – С. C 1, 6


  "Судьба этой молодой певицы, признанной звезды на оперном небосклоне, напоминает историю Золушки. Да и во многом благодаря именно этой сказочной героине мировая известность к солистке пришла практически мгновенно. Как по взмаху волшебной палочки. ...
1191146
  Робертс Н. Сладкие обещания: роман / Н. Робертс. – М., 1997. – 407с.
1191147
  Богданова Светлана Сладкие пути развития бизнеса : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-25 : Фото
1191148
  Маллинс Д. Сладкий грех = To ruin the duke / Дебра Маллинс ; [пер. с англ. Ю. Любарская]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 352 с. – ISBN 978-966-14-2752-4
1191149
  Моисеева Надежда Сладкий лед : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 1 (2820). – С. 140-147
1191150
  Яшин А.Я. Сладкий остров / А.Я. Яшин. – М., 1980. – 80с.
1191151
  Дюгран Ален Сладкий плод Джербы : Одісея: Лотофаги // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 56-112 : Іл. – ISSN 1029-5828
1191152
  Люк Р. Сладкий поцелуй = Chocolate Kisses : [повести : сборник] / Рэни Люк, Фрэнсис Рэй, Мериэнн Рейд ; [пер. с англ. Б. Войченко ; худож. А. Печенежский]. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. – 284, [4] с. : ил. – Пер. изд.: Chocolate Kisses / Luke R., Ray, F., Reid M. USA, 2006. - Содерж.: Шоколадная история / Ф. Рэй ; Хорошие мужчины на дороге не валяются / М. Рейд ; Сладкий поцелуй / Р. Люк. - Данные тит. л. частично парал. англ. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-746-0


  Содержание: Шоколадная история / Ф. Рэй ; Хорошие мужчины на дороге не валяются / М. Рейд ; Сладкий поцелуй / Р. Люк
1191153
  Люк Р. Сладкий поцелуй : [повесть] / Рэни Люк // Сладкий поцелуй : [повести : сборник] / Р. Люк. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. – С. 171-272 : ил. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-746-0
1191154
   Сладкий стол.. – Л., 1990. – 32с.
1191155
  Кузменко С.Е. Сладкий хлеб / С.Е. Кузменко. – Куйбышев, 1958. – 103с.
1191156
  Жуков Борис Сладкоголосый потрошитель / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 130-137 : рис., фото
1191157
  Уайтлоу С. Сладкое искушение : роман / Стелла Уайтлоу ; [ пер. с англ. Н.А. Вергелис ]. – Москва : АСТ, 1999. – 400 с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-04191-4
1191158
  Краснова Елена Сладкое масло из горьких оливок : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 180-188 : Фото, карта
1191159
  Тюгель Ханне Сладкое по ночам / Тюгель Ханне, Циглер Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 48-55 : фото. – ISSN 1029-5828
1191160
   Сладкоежка. – Минск, 1988. – 190с.
1191161
  Кузнецов Ю.Г. Сладок ли кленовый сок / Ю.Г. Кузнецов. – М., 1988. – 174с.
1191162
  Слепухин Ю.Г. Сладостно и почетно : Роман в 3-х частях / Ю.Г. Слепухин. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 447с.
1191163
  Харт Джессика Сладостное заблуждение / Харт Джессика. – Москва, 1992. – 192 с.
1191164
  Кабо Р.Ф. Сладчайшее наше бремя. / Р.Ф. Кабо. – М., 1971. – 111с.
1191165
  Мортимер К. Сладчайший грех = Pregnant by the Millionaire : роман / Кэрол Мортимер; пер. с англ. М. Карпушиной. – Москва : Радуга, 2007. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006655-8
1191166
  Гончар Б.М. Слайдела місія // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 483. – ISBN 966-316-045-4
1191167
  Баканов А.И. Слайдовая фотография : (окончание) // Как благоустроить приусадебный участок / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Знание, 1991. – С. – (Новое в жизни, науке, технике ;Сделай сам ; 3/1991). – ISBN 5-07-002057-9
1191168
  Соколов І.В. Слалом - спорт сміливих. / І.В. Соколов. – К., 1970. – 88с.
1191169
  Карпенко О.М. Сланцева нафта: визначення поняття / О.М. Карпенко, Ю.В. Касап // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 70-71
1191170
  Куцев Ю.С. Сланцеватость, ее возникновение и развитие / Ю.С. Куцев. – М., 1988. – 100с.
1191171
  Гавриш А О. Сланцевий газ в Україні / А О. Гавриш, І.А. Голоюх // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 30-34. – ISSN 2310-5534
1191172
  Зеленин Н.И. Сланцевое жидкое топливо / Н.И. Зеленин. – Ленинград-Москва, 1948. – 72с.
1191173
  Уск А И. Сланцевый битум. / А И. Уск, . – Таллин, 1959. – 250с.
1191174
  Лукин А.Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа (в свете опыта освоения его ресурсов в США) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-33 : табл., рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0367-4290
1191175
  Лукин А.Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 2. Черносланцевые комплексы Украины и перспективы их газоносности в Волыно-Подолии и Северо-Западном Причерноморье // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 7-24. – Библиогр.: 43 назв. – ISSN 0367-4290
1191176
  Ажгиревич Л.Ф. Сланценосная формация верхнего палеозоя Белоруссии / Л.Ф. Ажгиревич ; ред. В.А. Ковалев ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1982. – 210 с., 1 отд. л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 198-209
1191177
  Афонский Н.М. Сланцы / Н.М. Афонский. – Ленинград, 1964. – 139с.
1191178
  Иванов В.В. Сланцы / В.В. Иванов. – Ленинград, 1988. – 158 с.
1191179
  Мак-Ки Сланцы. / Мак-Ки. – Ленинград-Новосибирск, 1934. – 104с.
1191180
  Шевчук В.В. Сланцюватість та її співвідношення з іншими метаморфогенними текстурами : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.В. Шевчук, Г.Г. Павлов, О.В. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 14-16. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Аналіз використання термінів "сланцюватість", "листуваність" та "кліваж" показав існування суттєвих розбіжностей у поглядах відносно їх змісту, що породжує непорозуміння між геологами. Рекомендується повернутися до початкових значень цих термінів - ...
1191181
  Зражевський А.Л. Сланцьові породи Донбасу як новий вид добрива / А.Л. Зражевський, 1952. – С. 115-120. – Вирізка
1191182
  Сенюк С. Сластьон Опанас // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 189-190
1191183
  Клейн Б.С. Слауныя старонкі сумеснай барацьбы працоуных заходняй Беларусі і Польшчы. / Б.С. Клейн. – Минск, 1962. – 32с.
1191184
  Лукашев М.Н. Слвава былых чемпионов / М.Н. Лукашев. – М., 1976. – 96с.
1191185
  Черепахин Н.Г. Слвообразовательная и акцентная структура немецких сложных слов и квазиомофонных словосочетаний. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Черепахин Н.Г.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 23л.
1191186
  Фальк-Ренне Слева по борту- рай / Фальк-Ренне. – Москва, 1980. – 223с.
1191187
  Фальк-Ренне Слева по борту- рай / Фальк-Ренне. – Москва, 1981. – 223с.
1191188
  Фальк-Ренне Арне Слева по борту-рай : Путишествие по следам "Баунти" / Фальк-Ренне Арне. – Москва : Наука, 1982. – 224с.
1191189
  Юфит М.И. Слева, где сердце. / М.И. Юфит. – М., 1975. – 575с.
1191190
  Булгакова Н. Слегка продвинулись. Российские вузы улучшили свои позиции в рейтинге QS // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 сентября (№ 37). – С. 6


  Опубликован десятый международный рейтинг университетов - QS World University Ranking. РИА Новости, недавно заключившее соглашение с QS, в рамках этого сотрудничества представило его результаты в ходе мультимедийного видеомоста “Москва - ...
1191191
  Осипов Н.В. Слегов шит / Н.В. Осипов. – М, 1992. – 118с.
1191192
  Титов Николай Ильич След : Стихи / Титов Николай Ильич. – М. : Советский писатель, 1966. – 90с.
1191193
  Абдыкадырова С. След : стихи и поэмы / Субайылда Абдыкадырова ; авториз. пер. с киргиз. Ю. Гордиенко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1971. – 80 с.
1191194
  Медведев В. След / В. Медведев. – Ярославль, 1973. – 120с.
1191195
  Абдыкадырова С. След : стихи и поэмы / Субайылда Абдыкадырова ; авториз. пер. с кирг. А. Наймана ; [худож. С.А. Соколов]. – Москва : Советский писатель, 1975. – 94 с. : ил.
1191196
  Гусев Б. След / Б. Гусев. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 256 с.
1191197
  Убогий Ю.В. След / Ю.В. Убогий. – М, 1981. – 217с.
1191198
  Амлинский В.И. След / В.И. Амлинский. – Москва, 1985. – 254с.
1191199
  Бородин В.И. След / В.И. Бородин. – М, 1988. – 110с.
1191200
  Сорокин В.Н. След "волка" : повість / В.Н. Сорокин. – 2-е вид., перераб. и доп. – Москва : Патриот, 1990. – 244с.
1191201
  Костин С. След "Кометы" / С. Костин, Л.Т. Якушев. – М., 1978. – 176с.
1191202
  Явтысый П.А. След аргиша : стихи и поэма / Прокопий Явтысый; пер. с ненец. М.Яснов. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1981. – 77 с.
1191203
  Мисюрев А.А. След беглеца Сороки / А.А. Мисюрев. – Новосибирск, 1949. – 160с.
1191204
  Мисюрев А.А. След беглеца Сороки : рассказы о былом / А.А. Мисюрев ; [послесл. С. Залыгина ; ил.: В.А. Авдеев]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1962. – 152 с., 7 л. ил.
1191205
  Мисюрев А.А. След беглеца Сороки / А.А. Мисюрев. – Новосибирск, 1979. – 160с.
1191206
  Васильева Т.П. След Бельведеры / Т.П. Васильева. – Ленинград, 1990. – 173с.
1191207
  Епуряну Вячеслав След Будды // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 30 : фото
1191208
  Боярский Ф.Ф. След в жизни / Ф.Ф. Боярский, О.А. Мухин. – Алма-Ата, 1967. – 112с.
1191209
  Мухин О.А. След в жизни / О.А. Мухин, Ф.Ф. Боярский. – Алма-Ата, 1967. – 112с.
1191210
  Гюнтер Э.А. След в жизни : стихотворения / Э.А. Гюнтер; перевод. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – 72 с.
1191211
  Васильев О. След в жизни / О. Васильев. – Київ, 1969. – 192с.
1191212
  Чехов А.В. След в пустыне / А.В. Чехов. – М, 1962. – 111с.
1191213
   След в пустыне.. – М., 1968. – 48с.
1191214
  Шогенцуков А.О. След в сердце : стихи и поэмы / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1980. – 263 с.
1191215
  Кузнецов В.К. След в след. Рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1968. – 48с.
1191216
  Сарывай След в тайге / Сарывай, , Дардар-оол. – Кызыл, 1986. – 162с.
1191217
  Гусинский Ю.Я. След ветра / Ю.Я. Гусинский. – М, 1989. – 109с.
1191218
  Рубен Б.С. След войны. / Б.С. Рубен. – М, 1960. – 152с.
1191219
  Рубен Б.С. След войны. / Б.С. Рубен. – Петрозаводск, 1970. – 264с.
1191220
  Нестерова Е.В. След волны / Е.В. Нестерова. – М., 1983. – 78с.
1191221
  Капаев С. И.-А След времени : роман и повесть / С. И.-А Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1980. – 352 с.
1191222
  Матизен В. След гвоздя : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 12 (1052). – С. 95-100. – ISSN 0130-7673
1191223
  Суфтин Г.И. След голубого песца / Г.И. Суфтин. – 2-е изд. – Архангельск, 1963. – 232с.
1191224
  Суфтин Г.И. След голубого песца / Г.И. Суфтин. – 3-е изд. – Архангельск, 1978. – 199с.
1191225
  Чигарева З.А. След добра / З.А. Чигарева. – Кемерово, 1983. – 304с.
1191226
  Стойков А. След заника наабстакцианизма / А. Стойков. – София, 1970. – 192с.
1191227
  Дружинин В.Н. След Заур-бека / В.Н. Дружинин. – Москва, 1954. – 112с.
1191228
  Дружинин В.Н. След Заур-бека / В.Н. Дружинин. – Москва, 1955. – 112с.
1191229
  Смольников А.С. След звезды / А.С. Смольников. – М., 1978. – 110с.
1191230
  Голубев Г.Н. След Золотого Оленя / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 224с.
1191231
  Дивов О.И. След зомби / О.И. Дивов. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 800с. – (Наши звезды). – ISBN 5-04-0037-54-6
1191232
   След истины.. – Алма-Ата, 1989. – 701с.
1191233
  Хомяков О.М. След колесницы / О.М. Хомяков. – Свердловск, 1967. – 136с.
1191234
  Ефимовский Е.С. След колесницы / Ефимовский Е.С. – Ленинград, 1988. – 173 с.
1191235
  Беликов Юрий След Лермонтова : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 5/6 (628/629). – С. 70-75. – ISSN 0132-2036
1191236
  Жихарев О.В. След луны / О.В. Жихарев. – Х, 1969. – 100с.
1191237
  Капран-Чемоданова След моей памяти / Капран-Чемоданова. – Таллин, 1978. – 119с.
1191238
  Танк Максим След молнии / Танк Максим. – Москва, 1958. – 32 с.
1191239
  Бокеев О. След молнии : повести и рассказы / О. Бокеев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 320 с.
1191240
  Шим Э.Ю. След на воде. / Э.Ю. Шим. – Л., 1959. – 64с.
1191241
  Насибов А.А. След на дне. (Повесть). / А.А. Насибов. – М., 1966. – 125с.
1191242
  Солодарь Ц.С. След на земле / Ц.С. Солодарь. – М., 1961. – 27с.
1191243
  Бендерова В.Н. След на земле / В.Н. Бендерова. – М., 1965. – 188с.
1191244
  Васин К.К. След на земле : очерки / К.К. Васин; пер. с марийск. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1965. – 120 с.
1191245
  Львов Ю.Л. След на земле / Ю.Л. Львов, А.И. Эпштейн. – М., 1966. – 80с.
1191246
  Галич Б. След на земле / Б. Галич. – М., 1968. – 351с.
1191247
  Ковалев А Ю. След на земле / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1971. – 224с.
1191248
  Малева В.Л. След на земле / В.Л. Малева. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 208 с.
1191249
   След на земле. – М., 1974. – 239с.
1191250
  Бакбергенов С. След на земле / С. Бакбергенов. – Алма-Ата, 1981. – 27 с.
1191251
  Аросева Н.А. След на земле / Н.А. Аросева. – Москва, 1987. – 236с.
1191252
   След на земле.. – Кишинев, 1981. – 134с.
1191253
  Панькин И.Ф. След на море. / И.Ф. Панькин. – Тула, 1974. – 271с.
1191254
  Карташев Б.И. След на песках времени. Путешествия Н.М. Альбова / Б.И. Карташев, К.С. Карташева. – Москва : Мысль, 1969. – 63с.
1191255
  Сеидов М. След на песке : стихи / Мамед Сеидов; авториз. пер. с туркм. Ю.Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 118 с.
1191256
  Просецкий Э.П. След на песке / Э.П. Просецкий. – М., 1988. – 477с.
1191257
  Бестужева-Лада След на руке // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 90-93


  Жизнь Александра Сергеевича Грибоедова
1191258
  Чепурных Е.П. След на траве / Е.П. Чепурных. – М, 1986. – 76с.
1191259
  Ахмедов С.М. След на холме : повести и рассказы / С.М. Ахмедов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1976. – 344 с.
1191260
  Воронько П.Н. След не умирает : Стихи и поэмы / П.Н. Воронько. – Москва : Советский писатель, 1973. – 159с.
1191261
  Воронкова Л.Ф. След огненной жизни / Л.Ф. Воронкова. – Ярославль, 1991. – 283с.
1191262
  Ревич А.М. След огня. / А.М. Ревич. – М., 1970. – 104с.
1191263
  Рослый Ю.С. След падучей звезды / Ю.С. Рослый. – Хабаровск, 1969. – 44с.
1191264
  Силаев Б.Д. След памяти : повести / Б.Д. Силаев. – Киев : Радянський письменник, 1980. – 280с.
1191265
  Скуратов О.С. След партизанских саней / О.С. Скуратов. – М., 1978. – 48с.
1191266
  Галкин Л.А. След по росе / Л.А. Галкин. – Харьков, 1975. – 271с.
1191267
  Иванусьева Л.Ф. След рождает дорогу / Л.Ф. Иванусьева. – М, 1965. – 142с.
1191268
  Мухтар А. След руки / А. Мухтар. – Ташкент, 1980. – 149с.
1191269
  Мухтар А. След руки / А. Мухтар. – Ташкент, 1980. – 149с.
1191270
  Никонов Н.Г. След рыси. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1979. – 511с.
1191271
  Нгуен Минь Тяу След солдата: Роман. / Нгуен Минь Тяу. – М., 1977. – 252с.
1191272
  Кагермазов Б.Г. След солнца / Б.Г. Кагермазов. – М, 1984. – 87с.
1191273
  Бабаев Э.Г. След стрелы / Э.Г. Бабаев. – М, 1980. – 239с.
1191274
  Фофанова М.П. След твоего рождения / М.П. Фофанова. – Душанбе, 1964. – 220с.
1191275
  Панов С.В. След творения,опыт именования и пределы мимесиса // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 14-17. – ISSN 2073-9702
1191276
  Золототрубов А.М. След торпеды / А.М. Золототрубов. – Москва : Современник, 1981. – 399 с.
1191277
  Золототрубов А.М. След торпеды / А.М. Золототрубов. – Москва : Современник, 1991. – 381с.
1191278
  Чернов В.М. След Царевой тропы / В.М. Чернов. – Воронеж, 1979. – 360с.
1191279
   След чайки.. – М., 1979. – 207с.
1191280
  Астафьев В.П. След человека / В.П. Астафьев. – Свердловск, 1962. – 207с.
1191281
  Москвин Н.Я. След человека / Н.Я. Москвин. – М, 1963. – 566с.
1191282
  Москвин Н.Я. След человека / Н.Я. Москвин. – М, 1964. – 205с.
1191283
  Прихненко А.В. След человека / А.В. Прихненко. – Хабаровск, 1974. – 119с.
1191284
  Васинский А.И. След человека / А.И. Васинский. – Москва, 1977. – 159с.
1191285
  Москвин Н.Я. След человека / Н.Я. Москвин. – М, 1991. – 189с.
1191286
  Гончаров В.М. След человеческий / В.М. Гончаров. – М, 1965. – 12с.
1191287
  Гончаров В.М. След человеческий / В.М. Гончаров. – М, 1966. – 143с.
1191288
  Полторацкий В.В. След человеческий: Рассказы и повести. / В.В. Полторацкий. – М., 1977. – 311с.
1191289
  Шубин Ю.Д. След шакала: роман. / Ю.Д. Шубин. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 382с. – ISBN 5-04-003140-8
1191290
  Румянцев А.Ф. След юности моей / А.Ф. Румянцев. – Ярославль, 1977. – 318с.
1191291
  Чернова О.М. След, оставленный в тундре / О.М. Чернова. – Тюмень, 1963. – 64с.
1191292
  Чернова О.М. След, оставленный в тундре / О.М. Чернова. – Свердловск, 1965. – 128с.
1191293
  Косенко П.П. След: Биогр. повести и лит. портр. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1980. – 280 с.
1191294
  Эйдлин С.М. Следите за рекламой. / С.М. Эйдлин. – Куйбышев, 1981. – 80с.
1191295
  Чейз Д.Х. Следов не оставлять. / Д.Х. Чейз. – М., 1990. – 127с.
1191296
  Гутнер Григорий Борисович Следование правилу и габитус в описании коммуникативной деятельности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 105-116. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1191297
  Голиков Н.В. Следование реакции нервной системы в зависимости от величины предшествовавшего им раздражения. / Н.В. Голиков. – Л
2. – 1927. – 57-102с.
1191298
  Антоненко Б.Т. Следователи / Б.Т. Антоненко. – Львов, 1989. – 164с.
1191299
   Следователи рассказывают.. – М., 1975. – 135с.
1191300
   Следователи.. – М., 1984. – 352с.
1191301
  Борисов Н.А. Следователь : комедия в 4 д. / соч. Н.А. Борисова. – С.-Петербург : Изд. Театр. отд. кн. маг. газ. "Новости" ; Типо-лит. А.Э. Винеке, 1898. – [1], 118 с. – Написано от руки. Литогр.
1191302
  Бэл Алберт Артурович Следователь : романы / Бэл Алберт Артурович; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1970. – 238 с.
1191303
  Бэл Алберт Артурович Следователь : романы / Бэл Алберт Артурович; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1982. – 253 с.
1191304
  Цветков Ю. Следователь в судебном производстве // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – С. 10-15. – ISSN 0132-0831
1191305
  Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе / А.П. Гуляев. – М., 1981. – 191с.
1191306
  Мелихов В.М. Следователь и трудовое правоотношение / В.М. Мелихов, Н.Н. Могилатов, К.К. Кузнецов. – Волгоград, 1986. – 44 с.
1191307
  Зеленский В.Д. Следователь как субъект расследования. / В.Д. Зеленский. – Краснодар, 1982. – 96с.
1191308
  Безуглов А.А. Следователь по особо важным делам / А.А. Безуглов. – М, 1980. – 256с.
1191309
  Дражина И.В. Следователь. / И.В. Дражина. – Минск, 1991. – 77с.
1191310
  Каталымов Л.Л. Следовые изменения возбудимости мионеврального синапса у собак в процессе онтогенического развития и влияние на них центральной нервной системы. : Автореф... канд. биол.наук: / Каталымов Л. Л.; Казанск.гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Казань., 1966. – 17л.
1191311
  Подольский И.Я. Следовые условия рефлексы на цепь раздражителей : Автореф... канд. мед.наук: / Подольский И.Я.; Ин-т высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР. – М., 1970. – 23л.
1191312
  Формозов А.Н. Следопыт-охотник : Как по следам наблюдать жизнь наших зверей и птиц / А.Н. Формозов. – Второе изд-е. – Ленинград : Научное книгоиздательство. – (Изучай природу : библиотека журнала "В мастерской природы")
1 "По черной тропе" 2 "По снежной тропе". – 1928. – 160с.
1191313
  Купер Д.Ф. Следопыт / Д.Ф. Купер. – М, 1952. – 385с.
1191314
  Купер Д.Ф. Следопыт / Д.Ф. Купер. – Пенза, 1955. – 398 с.
1191315
  Купер Д.Ф. Следопыт / Д.Ф. Купер. – Магадан, 1955. – 385с.
1191316
  Купер Д.Ф. Следопыт / Д.Ф. Купер. – Киев : Молодь, 1955. – 378с.
1191317
  Купер Д.Ф. Следопыт / Д.Ф. Купер. – Алма-Ата, 1955. – 376с.
1191318
  Купер Д.Ф. Следопыт / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1956. – 404 с.
1191319
  Авдеенко А.О. Следопыт : докум. повесть об А.Н. Смолине / А.О. Авдеенко ; ил. И.И. Пчелко. – Москва : Советская Россия, 1972. – 349 с. : ил.
1191320
  Аширов Ч. Следопыт / Ч. Аширов. – Ашхабад, 1974. – 294 с.
1191321
  Формозов А.Н. Следопыт "по свежей тропе". Как по следам наблюдать зимою наших зверей и птиц / А.Н. Формозов. – Л. – 76с.
1191322
  Лисовский К.Л. Следопыт Севера -- Никифор Бегисев / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1952. – 56с.
1191323
   Следопыт Севера. – Архангельск, 1986. – 251с.
1191324
  Александров И А. Следопыт Урала / И А. Александров. – Челябинск, 1964. – 133с.
1191325
  Купер Д.Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио / Д.Ф. Купер. – М, 1972. – 464с.
1191326
  Купер Д.Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио / Д.Ф. Купер. – М, 1978. – 463с.
1191327
  Купер Д.Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1981. – 495 с.
1191328
  Купер Дж.Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио : Роман / Дж.Ф. Купер. – Минск : Юнацтва, 1984. – 445с. – (Биб-ка приключений и фантастики)
1191329
  Купер Д.Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио : роман / Д.Ф. Купер. – Киев : Молодь, 1984. – 423 с.
1191330
  Купер Д.Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио / Д.Ф. Купер. – Алма-Ата, 1986. – 423с.
1191331
  Купер Д.Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио / Д.Ф. Купер. – Алма-Ата, 1987. – 423с.
1191332
  Купер Д.Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио / Д.Ф. Купер. – Алма-Аты, 1988. – 432 с.
1191333
  Купер Д.Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио / Д.Ф. Купер. – М, 1991. – 445с.
1191334
   Следопыт.. – Свердловск, 1968. – 224с.
1191335
   Следопыт.. – М., 1976. – 248с.
1191336
  Голенкова А.И. Следопыты Байкала / А.И. Голенкова. – Москва : Мысль, 1975. – 190 с.
1191337
  Голенкова А.И. Следопыты Байкала / А.И. Голенкова. – 2-е изд., доп. – Иркутск, 1986. – 221 с.
1191338
   Следопыты ведут поиск.. – М., 1973. – 207с.
1191339
  Туголуков В.А. Следопыты верхом на оленях. / В.А. Туголуков. – М., 1969. – 216с.
1191340
  Формозов А.А. Следопыты земли московской / А.А. Формозов. – М., 1988. – 140с.
1191341
  Петров Г.Ф. Следопыты искусства / Г.Ф. Петров. – Л., 1977. – 157с.
1191342
  Стаднюк И.Ф. Следопыты. / И.Ф. Стаднюк. – М., 1950. – 88с.
1191343
  Стаднюк И.Ф. Следопыты. / И.Ф. Стаднюк. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1954. – 144с.
1191344
  Власов В.П. Следоственный осмотр догументов / В.П. Власов. – Москва, 1958. – 101с.
1191345
  Неелов Н.Н. Следственная комиссия о злоупотреблениях пензенского воеводы Жукова (1752-1756 гг.). – [Б. м.] : [б. и.], 1888. – 40 с.
1191346
  Бахин В.П. Следственная пpактика:пpоблемы изучения и совеpшенствования / В.П. Бахин. – Киев : Лыбидь, 1991. – 142с. – ISBN 5-11-001761-1


  В моногpафии pассматpиваются понятие и сущность следственной пpактики,ее потpебности и методы изучения.Анализиpуются пpичины недостатков в деятельности пpавоохpанительных оpганов.Для пpеподавателей юpидических вузов и фак-тов,научных и пpактических ...
1191347
   Следственная практика. – Москва : Юридическая литература
Вып. 95. – 1972. – 152 с.
1191348
   Следственная практика. – Москва : Юридическая литература
Вып. 96. – 1972. – 168 с.
1191349
   Следственная практика. – Москва : Юридическая литература
Вып. 97. – 1973. – 128 с.
1191350
   Следственная практика. – Москва : Юридическая литература
Вып. 98. – 1973. – 144 с.
1191351
  Громов Вл. Следственная практика в примерах / Вл. Громов. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М, 1948. – 200с.
1191352
   Следственная практика.. – М.
5. – 1951. – 112с.
1191353
   Следственная практика.. – М.
9. – 1951. – 120с.
1191354
   Следственная практика.. – М.
26. – 1956. – 152с.
1191355
   Следственная практика.. – М.
27. – 1956. – 180с.
1191356
   Следственная практика.. – М.
28. – 1956. – 200с.
1191357
   Следственная практика.. – М.
29. – 1957. – 160с.
1191358
   Следственная практика.. – М.
30. – 1957. – 184с.
1191359
   Следственная практика.. – М.
31. – 1957. – 164с.
1191360
   Следственная практика.. – М.
32. – 1958. – 230с.
1191361
   Следственная практика.. – М.
38. – 1959. – 188с.
1191362
   Следственная практика.. – М.
39. – 1960. – 166с.
1191363
  Митричев С.П. Следственная практика. Уч. пособие / С.П. Митричев. – М., 1975. – 46с.
1191364
   Следственная прктика.. – М.
40. – 1960. – 184с.
1191365
  Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений / Ф.А. Лопушанский. – К, 1980. – 212с.
1191366
  Момонтов А.Г. Следственная реформа 1860 года в России: опыт системного исследования // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 43-50. – ISSN 0132-0831
1191367
  Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. / И.А. Копылов. – Волгоград, 1988. – 21с.
1191368
   Следственная ситуация.. – М., 1985. – 80с.
1191369
  Васильев А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев. – Москва, 1976. – 197с.
1191370
  Гусаков А.Н. Следственная тактика / А.Н. Гусаков, А.А. Филющенко. – Свердловск, 1991. – 147с.
1191371
  Нечкина М.В. Следственное дело А.С.Грибоедова / М.В. Нечкина. – 2-е изд. доп. – М. : Мысль, 1982. – 102 с.
1191372
  Нечкина М.В. Следственное дело о А.С.Грибоедове / М.В. Нечкина. – М.-Л., 1945. – 94 с.
1191373
   Следственное упражнение №1., 1951. – 36с.
1191374
   Следственное упражнение №2., 1951. – 26с.
1191375
   Следственное упражнение №3., 1951. – 22с.
1191376
  Пещак Ян Следственные версии : Криминалистическое исследование / Пещак Ян; Под ред. и со вступит. статьей д-ра юрид. наук проф. А.Р. Ратинова. – Москва : Прогресс, 1976. – 228с. – (Общественные науки за рубежом: Право)
1191377
  Шейфер С.А. Следственные действия / С.А. Шейфер. – М, 1981. – 127с.
1191378
   Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). – Волгоград, 1984. – 238с.
1191379
  Готье Ю.В. Следственные комиссии по злоупотреблениям обласных властей в XVIII веке / Ю.В. Готье. – Москва : Тип. И.И. Иванова, 1909. – С. 103-152. – Отд. оттиск из: Сборника статей посвященных В.О. Ключевскому


  На обл.: от автора
1191380
  Батюк О.В. Следственные ситуации и их значение при расследовании нарушений правил охраны труда (на материалах агропромышленного комплекса УССР) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Батюк О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 222 л. + Приложения: л. 202-222. – Библиогр.: л. 175-201
1191381
  Батюк В О. Следственные ситуации и их значение при расследовании нарушений правил охраны труда /на материалах агропромышленного комплекса УССР/ : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Батюк О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 4 с. – Библиогр.: 4 назв.
1191382
  Долицкий В.А. Следственные упражнения / В.А. Долицкий. – Москва, 1936. – 136с.
1191383
   Следственные упражнения.. – М., 1951. – 12с.
1191384
   Следственные упражнения.. – М., 1979. – 94с.
1191385
  Соколов А. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации – феномен или шаг к дальнейшей реформе предварительного следствия в России // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-103.
1191386
  Колмаков В.П. Следственный осмотр / В.П. Колмаков. – М., 1969. – 196с.
1191387
  Николайчик В.М. Следственный осмотр вещественных доказательств. / В.М. Николайчик. – М, 1968. – 68с.
1191388
  Ароцкер А.Е. Следственный эксперимент в советской криминалистике : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Ароцкер А.Е. ; Харк. гос. ун-т. – Харьков, 1951. – 12 с.
1191389
  Колмаков В.П. Следственный эксперимент на предварительном следствии / В.П. Колмаков, Л.Е. Ароцкер. – Х., 1949. – 35с.
1191390
  Чернецкий О.К. Следственный эксперимент понятие и этапы развития // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 246-252. – ISSN 0201-7245
1191391
  Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. / Н.И. Гуковская. – М., 1958. – 96с.
1191392
  Лем С. Следствие / С. Лем. – Л., 1990. – 506с.
1191393
  Псурцев Н. Следствие / Н. Псурцев. – М., 1995. – 320с.
1191394
  Вершвовский М.А. Следствие было недолгим / М.А. Вершвовский. – Ленинград, 1991. – 174с.
1191395
  Руссо Э Следствие ведет Россана / Э Руссо. – М, 1984. – 111с.
1191396
  Лаврова О.А. Следствие ведут знатоки / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – 2-е изд. – М., 1985. – 272с.
1191397
  Лаврова О.А. Следствие ведут знатоки. / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – Москва, 1984. – 271с.
1191398
  Лаврова О.А. Следствие ведут знатоки. / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – М., 1989. – 270с.
1191399
  Детыненко А.С. Следствие закончено / А.С. Детыненко, С.М. Бетев. – Фрунзе, 1957. – 196с.
1191400
  Лаптев Ю.Г. Следствие не закончено: Роман, повести, рассказы. / Ю.Г. Лаптев. – Москва, 1984. – 574с.
1191401
  Праг Э.И. Следствие по делу номер ноль: приключ. повесть. / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1984. – 128с.
1191402
   Следствие поручено мне.. – Хабаровск, 1985. – 319с.
1191403
   Следствие продолжается. – М., 1990. – 541с.
1191404
  Червинец Н.И. Следствие продолжается. / Н.И. Червинец. – Минск, 1986. – 349с.
1191405
   Следствие продолжается.. – М.
3. – 1990. – 543с.
1191406
  Голубев Г.Н. Следствие сквозь века / Г.Н. Голубев. – М., 1969. – 256с.
1191407
  Безуглов А.А. Следствием установлено : повести / А.А. Безуглов. – Москва : Воениздат, 1982. – 432с.
1191408
  Вальдман В.М. Следствием установлено... / В.М. Вальдман, Н.Я. Мильштейн. – Ташкент, 1981. – 111с.
1191409
  Петухов В.Н. Следствием установлено... / В.Н. Петухов. – Калининград, 1981. – 288с.
1191410
  Тихонов Юрий Сергеевич Следствием установлено... / Тихонов Юрий Сергеевич. – Москва : Юрид.лит., 1984. – 134с.
1191411
  Иванов С.В. Следствия U(1)умнож.SU(2)умнож.SU(3) модели с целоразрядными кварками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванов С.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 7л.
1191412
  Аверьянов В. Следствия и последствия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 3. – С. 75-79. – ISSN 0132-2036
1191413
  Мицек С. Следует ли России опасаться глобализации? // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.21-30. – ISSN 0042-8736
1191414
  Скопина К.П. Следует продолжение... / К.П. Скопина. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 240с.
1191415
  Агаков В.Г. Следует сочетать мировые достижения и лучшие отечественные традиции образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 13-15. – ISSN 1726-667Х


  " Для подготовки современных инженеров необходимо сочетать мировые достижения и лучшие отечественные традиции образования".
1191416
   Следуй за нами.. – М., 1985. – 128с.
1191417
  Даймацу Х. Следуйте за мной : записки тренера / Даймацу Хиробуми ; пер. с яп. Ф. Козака ; [предисл. О. Чехова, засл. тренера СССР]. – Москва : Физкультура и спорт, 1972. – 88 с.
1191418
  Ваильева И. Следующая остановка - Центральная библиотека. Место для чтения и для общения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 7 (193). – С. 23-24. – ISSN 1727-4893


  О развитии библиотек Финляндии.
1191419
  Миронов Г.М. Следующая станция -- "Метростроевская" / Г.М. Миронов. – М., 1986. – 223с.
1191420
  Чикарнеева В. Следующий : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 81-84. – ISSN 0027-8238
1191421
  Дыховичный В.А. Следующий номер программы / В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской. – М, 1960. – 168с.
1191422
  Малинина Е. Следуя зову камня... // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3 (42) : осень. – С. 33-47. – ISSN 1681-7559


  Япония: каменные сады.
1191423
  Обухова Светлана Следуя кисти : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 24 : Іл. – ISSN 1818-2968
1191424
  Кондратов А.М. Следы - на шельфе / А.М. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 152с.
1191425
  Ведзижев А.А. Следы : сборник рассказов / А.А. Ведзижев; пер. с ингуш. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1965. – 160 с.
1191426
  Ершов К.В. Следы / К.В. Ершов. – К, 1969. – 160с.
1191427
  Гнатюк И.Ф. Следы / И.Ф. Гнатюк. – Москва, 1976. – 78 с.
1191428
  Хусаинова Е. Следы / Е. Хусаинова. – Таллин, 1982. – 48с.
1191429
  Успенский Г.А. Следы "домбая" / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1978. – 324с.
1191430
  Агушевич А.М. Следы автотранспорта / Агушевич А.М. ; Казахс. гос. ун-т , Юрид. фак-т. – Алма-Ата, 1959. – 18 с.
1191431
  Лапо А.В. Следы белых биосфер, или рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого. / А.В. Лапо. – Москва : Знание, 1979. – 176с.
1191432
  Теплоухов А.Ф. Следы былого пребывания угорского народа в смежных частях Пермской и Вятской губерний и последующая смена его пермским и русским народами / А.Ф. Теплоухов. – 81-112 с. – Отд. оттиск
1191433
  Лапо А.В. Следы былых биосфер : или рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого / А.В. Лапо. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1987. – 208 с.
1191434
  Винокуров В.И. Следы в Крутом переулке / В.И. Винокуров, Б.Ф. Шурделин. – Москва, 1989. – 236с.
1191435
  Ошмарин П.Г. Следы в природе / П.Г. Ошмарин. – Москва, 1990. – 294с.
1191436
  Ромов А.С. Следы в пустоте / А.С. Ромов. – М, 1988. – 127с.
1191437
  Джумагельдиев Т. Следы в пустыне : повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 253 с.
1191438
  Торвальд Ю. Следы в пыли: Развитие судеб. химии и биологии / Ю. Торвальд. – М, 1982. – 174с.
1191439
  Жигарев Л.В. Следы в эфире / Л.В. Жигарев. – Москва, 1964. – 312с.
1191440
  Жигарев Л.В. Следы в эфире / Л.В. Жигарев. – Москва, 1965. – 311с.
1191441
  Жигарев Л.В. Следы в эфире / Л.В. Жигарев. – Москва, 1976. – 192с.
1191442
  Пругер М.И. Следы ведут в загс / М.И. Пругер. – Ташкент, 1976. – 95с.
1191443
  Зорин Э. Следы ведут в Караташ / Э. Зорин. – Ташкент, 1965. – 192с.
1191444
  Путинцева Т.А. Следы ведут в пески Аравии : О К.Нибуре, У.Я.Зеетцене и И.Л.Буркгардте. / Т.А. Путинцева. – Москва : Наука, 1984. – 286с.
1191445
  Кайяк В.К. Следы ведут в прошлое. / В.К. Кайяк. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 303 с.
1191446
  Путинцева Т.А. Следы ведут к песни Аравии : о путешественниках и исследователянх К.Нибуре, У.Я. Зеетцене и И.Л. Буркгардте / Т.А. Путинцева. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 285с.
1191447
  Тапдыг И. Следы ветра / И. Тапдыг. – М, 1973. – 103с.
1191448
  Омельченко Н.М. Следы ветра / Н.М. Омельченко. – Киев, 1977. – 144 с.
1191449
  Падалка Лев Следы водопроводных сооружений в г. Кобеляках Полтавской губ. и над рекой Высью на границе Киевской и Херсонской губ. : (в связи с некоторыми данными о колонизации Полтавщины) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.102-113
1191450
  Стельмашенко М.А. Следы восточного христианства в Польше : Историческое изследование / М.А. Стельмашенко. – Киев : С.В. Кульженко, 1909. – 272 с.
1191451
  Попов А.И. Следы времен минувших : Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей / А.И. Попов. – Ленинград : Наука, 1981. – 206с.
1191452
  Грецкий Ф.П. Следы всегда остаются / Ф.П. Грецкий. – Луганск, 1960. – 264с.
1191453
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Следы гляциального климата в древнем палеозое Подолии / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 334-338с.
1191454
  Шевченко А.С. Следы говорят / А.С. Шевченко. – Л, 1954. – 212с.
1191455
  Габуния Л.К. Следы динозавров : (по материалам горы Сатаплиа и данным литературы) / Л.К. Габуния; Отв. ред. Давиташвили Л.Ш. – Москва : АН СССР, 1958. – 72с.
1191456
  Войткевич Г.В. Следы древней жизни на Земле / Г.В. Войткевич, Ю.И. Холодков; Отв. ред. Аянов В.М. – Ростов-на-Дону : Из-во Ростовского ун-та, 1976. – 98с.
1191457
  Полякова И.С. Следы древней ледниковой морены в окрестностях Выборга. / И.С. Полякова. – 234-241с.
1191458
  Головков Алексей Следы древнейших на Белом море. Первые шаги / Головков Алексей, Григорян Давид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 70-71 : фото
1191459
  Морозов Ю.Н. Следы древних астронавтов? / Ю.Н. Морозов. – М., 1991. – 48с.
1191460
   Следы древних землетрясений в четвертичных отложениях межгорных впадин центральной части Горного Алтая / Е.В. Деев, И.Д. Зольников, С.В. Гольцова, Г.Г. Русанов, А.А. Еманов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 3. – С. 410-423 : рис., табл. – Библиогр.: с. 422-423. – ISSN 0016-7886
1191461
  Бодренков И.М. Следы живые / И.М. Бодренков. – Архангельск, 1991. – 267с.
1191462
  Аблец В.В. Следы жизнедеятельности в твердых субстратах кайнозоя Украины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Аблец В.В. ; АН Украины. – Киев, 1994. – 18 с.
1191463
   Следы жизнедеятельности древнейших организмов и проблемы реконструкции палеогеографических обстановок прошлого. – Апатиты : Кировский рабочий, 1978. – 126с.
1191464
   Следы жизнедеятельности и динамика среды в древних биотопах : Труды 30 сессии Всесоюзного палеонтологического общества и 7 сессии Украинского палеонтологического общества. – Киев : Наукова думка, 1988. – 198с.
1191465
  Вялов О.С. Следы жизнедеятельности организмов и их палеонтологическое значение : монография / О.С. Вялов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 220с.
1191466
   Следы жизни и динамика среды в древних биотопах : Тезисы докладов 30 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (23-27 январь 1984 г.). – Львов : АН СССР, 1984. – 85с.
1191467
  Садов А. Следы идеи о едином боге у древних римлян. / А. Садов. – 616-626с.
1191468
  Пестушко Валерий Следы ископаемых дождей : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51
1191469
  Мартинсон Г.Г. Следы исчезнувших озер в Азии / Г.Г. Мартинсон. – М, 1968. – 120с.
1191470
  Бубенок О.Б. Следы исчезнувших торков Северного Причерноморья // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 13-25. – ISSN 1608-0599
1191471
   Следы космических воздействий на Землю : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 212с.
1191472
  Татьяничева Л.К. Следы костров / Л.К. Татьяничева. – М., 1976. – 32с.
1191473
  Николаева Д.А. Следы культа матери-прародительницы в традиционной культуре бурят // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 169-183. – ISSN 0869-5415
1191474
  Петров Н.И. Следы литературных влияний в произведениях Н.В. Гоголя : Реферат, чит. в Церковно-историч. и археол. о-ве при Киевск. духовной акад., 10 дек. 1901 г. – [Киев] : [Тип. И.И. Горбунова], 1902. – 15 с. – Авт. указан в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск из. журн.: Труды Киевской духовной академии. 1902, кн. 4, с. 572-575
1191475
  Мельник К. Следы мегалитичных будовель на Украине / К. [Антонович]-Мельник, 1886. – 22 с. – Окр. відбиток: Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею, 1886 / Под pедакціею Богдана А. Дідицкого. - Львів: Галицко-pуска Матица. Книгопечатня Ставpопиг. Ин-та. Под заpядом О.И. Таpнавского, 1886


  Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею, 1886 / Под pедакціею Богдана А. Дідицкого. - Львів: Галицко-pуска Матица. Книгопечатня Ставpопиг. Ин-та. Под заpядом О.И. Таpнавского, 1886. - Зміст: Слово о полку Игоpеве [pозвідка та текст ...
1191476
  Пфайфер Г. Следы мертвых / Г. Пфайфер. – М, 1981. – 215с.
1191477
  Ветров И Следы на вершинах / И Ветров. – Київ, 1974. – 173с.
1191478
  Онегов А.С. Следы на воде / А.С. Онегов. – Москва, 1985. – 144 с.
1191479
  Назаров Р.В. Следы на граните / Р.В. Назаров. – Л., 1975. – 190с.
1191480
  Варшавский А.С. Следы на дне / А.С. Варшавский. – Москва : Мысль, 1975. – 142с.
1191481
  Ангервакс Хуго Следы на дороге и другие рассказы / Ангервакс Хуго. – Таллин, 1963. – 215с.
1191482
  Петров И.Ф. Следы на земле / И.Ф. Петров. – Новосибирск, 1977. – 205с.
1191483
  Жилинский Г.Б. Следы на Земле / Г.Б. Жилинский. – Магадан, 1975. – 207с.
1191484
  Савельев Л. Следы на камне / Л. Савельев. – М.Л., 1946. – 240с.
1191485
  Реутский П.И. Следы на камне. / П.И. Реутский. – Иркутск, 1957. – 42с.
1191486
  Рид У. Следы на камне. История земли и жизни на ней / У. Рид. – Л.М., 1936. – 339с.
1191487
  Травин А.И. Следы на карте / А.И. Травин. – М, 1967. – 80с.
1191488
  Крылов И.Ф. Следы на месте преступления / И.Ф. Крылов. – Л., 1961. – 132с.
1191489
   Следы на небе: классификация и результаты регулярных наблюдений сумеречных болидов / К.И. Чурюмов, А.Ф. Стеклов, А.П. Видьмаченко, Е.А. Стеклов // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 37-42. – ISSN 1607-2855
1191490
  Тонких В.И. Следы на обочине. / В.И. Тонких. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 272с.
1191491
  Копылов Е.Н. Следы на паркете. / Е.Н. Копылов. – Кишинев, 1956. – 66с.
1191492
  Лосиков М.П. Следы на песке / М.П. Лосиков. – М, 1959. – 416с.
1191493
  Стийенский Р. Следы на песке / Р. Стийенский. – М., 1966. – 140с.
1191494
  Маринат А.Р. Следы на пороге : роман / А.Р. Маринат. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 252 с.
1191495
  Грудзинский В.А. Следы на сердце / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1966. – 83 с.
1191496
  Куртгельдиев А. Следы на скале / А. Куртгельдиев. – М, 1982. – 79с.
1191497
  Брянцев Г. Следы на снегу / Г. Брянцев. – М., 1954. – 256с.
1191498
  Брянцев Г.М. Следы на снегу / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1956. – 248с.
1191499
  Моуэт Фарли Следы на снегу : Путешествие на Коппермайн. Уводящий по Снегу / Моуэт Фарли. – Москва : Мысль, 1985. – 239с.
1191500
  Чтвртечка Я. Следы на снегу. / Я. Чтвртечка. – М., 1972. – 127с.
1191501
  Пересторонин Н.В. Следы на снегу. / Н.В. Пересторонин. – Киров, 1981. – 15с.
1191502
   Следы на тополе.. – Тюмень, 1958. – 67с.
1191503
  Дмитрук А.В. Следы на траве : фантаст. повести и рассказы / А.В. Дмитрук. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 256 с.
1191504
  Ананян В.С. Следы на тропе / В.С. Ананян. – Москва, 1971. – 256 с.
1191505
  Акимушкин И.И. Следы невиданных зверей / Акимушкин И.И. – Москва : Географгиз, 1961. – 256 с. – (Рассказы о природе)
1191506
  Эйвельманс Б. Следы невиданных зверей. / Б. Эйвельманс. – М., 1994. – 345с.
1191507
  Дубинская С.Б. Следы неизвестного / С.Б. Дубинская, Л.А. Цветков. – Мурманск, 1971. – 207с.
1191508
  Голдованский Ю.П. Следы ног. / Ю.П. Голдованский. – М., 1980. – 24с.
1191509
  Николаев С.Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. Верхневолжские (тверские) кривичи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
1191510
  Вежинов П. Следы остаются / П. Вежинов. – Москва, 1957. – 160с.
1191511
  Рясной В.В. Следы остаются / В.В. Рясной, Ю.М. Чернявский. – М, 1965. – 96с.
1191512
  Бессонов А. Следы остаются / А. Бессонов. – Москва : Вагриус, 1996. – 384с. – ISBN 5-7027-0366-9
1191513
  Галеев Ф.И. Следы остаются... : рассказы и повесть / Ф.И. Галеев; пер. с тат. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1983. – 104 с.
1191514
  Формозов А.Н. Следы охотничьих зверей и птиц / А.Н. Формозов. – 2-е изд., просм. значит. доп. – Л. – 80с.
1191515
  Русаков М.Н. Следы преступления / М.Н. Русаков. – Омск, 1988. – 91с.
1191516
  Серьезная Л. Следы Протея : Стихотворения, венок сонетов,драматическая поэма, лирическая поэма / Л. Серьезная. – Киев : Визант, 1998. – 48с. – ISBN 966-7041-33-6
1191517
  Хотинский Н.А. Следы прошлого ведут в будущее : (Очерки палеогеграфа) / Н.А. Хотинский. – Москва : Мысль, 1981. – 160с.
1191518
  Долейш К. Следы птиц и зверей / К. Долейш. – М, 1987. – 224с.
1191519
  Голдованский Ю.П. Следы рук / Ю.П. Голдованский. – Москва, 1980. – 26с.
1191520
  Макушев В.В. Следы русского влияния на старопольскую письменность // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – С. 166–182


  Замечания о русском влиянии на старопольский язык. Изложение мнений по этому вопросу Крашевского и Пржиборовского. Анализ следов русского влияния в польском литературном языке XVI–XVII вв. и в Флорианской псалтыри. Доказательства в пользу того, что ...
1191521
  Чувакин А.И. Следы светятся / А.И. Чувакин. – Рязань, 1959. – 80с.
1191522
  Красовский Л.С. Следы смоет весна / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1965. – 119с.
1191523
  Альтшулер Н. Следы творчества / Н. Альтшулер. – Рига, 1978. – 127с.
1191524
  Мейен С.В. Следы трав индейских / С.В. Мейен. – Москва : Мысль, 1981. – 159с.
1191525
  Юдин И. Следы фашистского зверя на Кубани / И. Юдин. – Москва, 1943. – 31с.
1191526
  Загрязкина Т.Ю. Следы Франции в России : традиции в культуре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 32-45. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Стаття присвячена російсько-франц. культурним зв"язкам від періоду галломанії до сучасного часу
1191527
  Салтевский М.В. Следы человека и приемы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления. / М.В. Салтевский. – Киев, 1983. – 43 с.
1191528
  Карицкий А.Д. Следы Юрского периода по правому берегу р. Днепра в Каневском уезде Киевской губернии : геологический очерк (с геологическою картою) / [соч.] А.Д. Карицкого // Элекрические аккумуляторы / Э.К. Шпачинский. – Киев : В университетской тип., 1886. – 103 с., 1 л. карт. : черт.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Михаилу Петровичу Авернаусу от автора
1191529
  Иващенко П.С. Следы языческих верований в южнорусских шептаньях / П.С. Иващенко. – 27с.
1191530
  Хрилев Л.С. Следы, омытые росой / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1973. – 79с.
1191531
  Павлинов В.К. Следы. Стихи / В.К. Павлинов. – М., 1966. – 112с.
1191532
   Следящие приводы. – М.
2. – 1976. – 383с.
1191533
   Следящие приводы.. – М.
1. – 1976. – 480с.
1191534
  Богомолов О.Д. Следящие системы / О.Д. Богомолов. – М, 1960. – 32с.
1191535
  Черноруцкий Г.С. Следящие системы автоматических манипуляторов / Г.С. Черноруцкий. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
1191536
  Ахметжанов А.А. Следящие системы и регуляторы / А.А. Ахметжанов. – Москва, 1986. – 288с.
1191537
  Куракин К.И. Следящие системы малой мощности. / К.И. Куракин. – М., 1965. – 403с.
1191538
  Артамонов В.М. Следящие системы радиолокационных станций автоматического сопровождения и управления / В.М. Артамонов. – Ленинград : Судостроение, 1969. – 488 с.
1191539
  Ефимов М.В. Следящие системы с оптическими связями / М.В. Ефимов. – М, 1969. – 184с.
1191540
  Джелялов А.Р. Следящие системы с синхронными двигателями. / А.Р. Джелялов. – Фрунзе, 1966. – 160с.
1191541
   Следящий привод переменного тока с полупроводниковыми усилителями / Л.Д. Панкратьев, В.П. Паппе, Н.П. Паппе, Б.И. Петров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 104 с. – (Библиотека по автоматике / Л.Д.Панкратьев, В.П.Паппе, Н.П.Паппе ; Вып.175)
1191542
  Джебран Д.Х. Слеза и улыбка. / Д.Х. Джебран. – М., 1976. – 302с.
1191543
   Слезай, приехали!. – Ростов -на-Дону, 1960. – 80с.
1191544
  Паниш А. Слезинка для солнца. / А. Паниш. – Бухарест, 1984. – 48с.
1191545
   Слезы Гелиад. – Москва, 1991. – 176с.
1191546
  Галкин А.А. Слезы дождя : стихи и поэмы / А.А. Галкин; вольный перевод с чуваш. М.Шутова. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1968. – 135 с.
1191547
  Бахшуни А. Слезы журавля : стихи / А. Бахшуни; пер. с арм. Р.Казаковой. – Москва : Советский писатель, 1991. – 173 с.
1191548
  Канович Григорий Слезы и молитвы дураков: Роман. / Канович Григорий. – 2-е изд. – Вильнюс, 1987. – 278с.
1191549
  Канович Григоий Слезы и молитвы дураков: Роман. / Канович Григоий. – М., 1988. – 251с.
1191550
  Эсенов Р.М. Слезы Турана : роман / Р.М. Эсенов. – Москва : Советский писатель
1. – 1976. – 352 с.
1191551
  Эсенов Р.М. Слезы Турана, Шалашов А. : Роман / Р.М. Эсенов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
1191552
  Бахти Слезы, радости и печаль : повести / Бахти, , Мехмон; авториз. пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1990. – 219 с.
1191553
  Судзиловский Г.А. Сленг - что это такое? / Г.А. Судзиловский. – М., 1973. – 182с.
1191554
  Сава О. Сленг австралійського варіанта англійської мови: особливості словотвору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 248-255. – ISSN 2311-5165
1191555
  Клименко О.Л. Сленг і американський мовний стандарт: Особливості взаємодії // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 246-251. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1191556
   Сленг квітникарів / / Юхниця Євген, укладач // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-119. – ISSN 0130-321Х
1191557
  Николів І. Сленг та інші соціальні діалекти у працях хорватських лінгвістів // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 11-16. – Бібліогр.: С. 15; 12 назв


  Ненормативна лексика в хорватській мові. Вживання слегу, арго і т. ін.
1191558
  Качмарчик С.Г. Сленг та його роль у сучасній комунікації. Соціолінгвістичні особливості молодіжного сленгу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 80-85. – (Серія "Філологічні науки")
1191559
  Смашнюк О.І. Сленг у комунікативній ситуації "лайка" в емоційному спонтанному мовленні (на матеріалі британського національного корпусу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 205-214


  У статті на матеріалі Британського національного корпусу розглянуто підходи до вивчення та походження сленгу та проаналізовано вживання його в емоційному мовленні, а саме у комунікативній ситуації "лайка". Наведено частотність вживання лайливої лексики ...
1191560
  Вакуленко Г.М. Сленг у мовленні школярів та студентів / Г.М. Вакуленко, Н.І. Клипа // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 225-232.
1191561
  Москичова А. Сленг у системі сучасної української мови / А. Москичова, В. Слюсаренко // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 204-208. – Бібліогр.: Літ.: с. 208; 7 поз.
1191562
  Ісаєва М.В. Сленг як важлива складова молодіжної культури // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 26-29
1191563
  Гаврилюк Н. Сленг як особливість ідіостилю Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) / Н. Гаврилюк, І. Зозюк // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 36-45. – ISSN 2304-9383
1191564
  Радченко М.І. Сленг як складова частина англомовного студентського соціолекту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 205-207


  Об"єктом дослідження є англомовний студентський сленг, його функціональні та структурні особливості, способи словотворення та класифікація. Объектом исследования выступает англоязычный студенческий сленг, его функциональные и структурные особенности, ...
1191565
  Радченко М.І. Сленг як складова чпстина англомовного студентського соціолекту // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 251-253. – (Бібліотека Інституту філології)
1191566
  Єдинак Н. Сленгізм як спосіб поповнення англійської лексики // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник Інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 18-21. – ISSN 2410-2202
1191567
  Должикова Т. Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 92-102. – ISSN 2304-9383
1191568
  Ковтун О.В. Сленгізми та жаргонізми в сучасній українській прозі в аспекті перекладу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 11-16. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558
1191569
  Глушкова Т. Сленгова лексика як засіб віддзеркалення ідіостилю газети // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 82-89


  У статті аналізується сленгова лексика з позицій репрезентації індивідуального стилю газетного видання. Наголошується на залежності прийомів використання та частотності вживання сленгізмів від тематико-рубрикаційної добірки газети. Using Slang in ...
1191570
  Элтон Бен Слепая вера : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-179. – ISSN 1130-6545
1191571
  Осипов А. Слепая любовь / А. Осипов. – Москва, 1969. – 232с.
1191572
  Ковэн П. Слепая любовь : роман / Патрик Ковэн ; Пер. с фран. Л. Зониной. – Москва : Радуга, 1984. – 256 с.
1191573
  Гумилевский Л.И. Слепая ночь / Л.И. Гумилевский. – М., 1923. – 215с.
1191574
  Рыбакова Мария Слепая речь : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.103-135. – ISSN 0012-6756
1191575
  Кружков Г. Слепи себе другого человека // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
1191576
  Лутта А.С. Слепни (Diptera, Tabanidae) Карелии. / А.С. Лутта. – Л., 1970. – 304с.
1191577
  Соболева Р.Г. Слепни (diptera, tabanidae) юга Приморского края : (фауна, экология, географическое распространение) / Р.Г. Соболева ; Отв. ред. док. биолог. наук, проф. А.И. Куренцов ; АН СССР. Дальневосточный Научный центр, Биолого-почвенный ин-т. – Новосибрск : Изд. "Наука" Сибирского края, 1974. – 264 с. : 16 рис. схем. карт с. 229-244. – Указатель латинских назв.слепней с. 259-262. – библ. с. 245-258
1191578
  Баратов Ш.Б. Слепни (Diptera,Tabanidae) Таджикистана / Ш.Б. Баратов. – Душанбе, 1989. – 279с.
1191579
  Чиров П.А. Слепни (Duptera, Tabanidae) Киргизии. (Экол.-фаунист. характеристика, эпизоотол. значение, меры борьбы). : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Чиров П.А.; АН КиргССР. Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1191580
  Бошко Г.В. Слепни (Nabanidae) Украинского Полесья, их биология, вредоносное значение и меры борьбы. : Дис... канд. биолог.наук: / Бошко Г.В.; МВО СССР. Киевский гос. универ. им.Т.Шевченко. – К., 1950. – 406л. – Бібліогр.:л.393-406
1191581
  Бошко Г.В. Слепни (Tabanidae) украинского Полесья, их биология, вредоносное значение и меры борьбы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бошко Г.В. – Киев, 1950. – 14 с.
1191582
  Лутта А.С. Слепни (семейство Tabanidae) Европейского Севера СССР. / А.С. Лутта, Х.И. Быкова. – Л., 1982. – 184с.
1191583
  Гургенидзе Л.Н. Слепни Восточной Грузии : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Гургенидзе Л.Н.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1191584
  Шевченко В.В. Слепни Казахстана / В.В. Шевченко. – Алма-Ата, 1961. – 328с.
1191585
  Сахибзаде К.С. Слепни Северного Прикаспия и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Сахибзаде К. С.; АН Казах.ССР, Ин-т зоол. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1191586
  Виолович Н.А. Слепни Сибири / Н.А. Виолович. – Новосибирск : Наука, 1968. – 284с.
1191587
  Олсуфьев Н.Г. Слепни. / Н.Г. Олсуфьев. – Л.
2. – 1977. – 436с.
1191588
   Слепоглухонемота. – М., 1989. – 119с.
1191589
  Вишняков Ю. Слепое пятно. Проблем уникальной библиотеки для инвалидов по зрению государство не видит в упор / беседу вел С. Резник // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 19-25 декабря (№ 51). – С. С 2


  Юрий Вишняков, директор Центральной специализированной библиотеки для слепых им. Островского в Киеве объясняет, что наши зрячие соотечественники читают в среднем не более 4 книг в год (ок. половины населения за год может не прочесть ни одной) - в то ...
1191590
  Кузнецов А.Ю. Слепое счастье. Комедия / А.Ю. Кузнецов, Г.Г. Штайн. – М., 1961. – 92с.
1191591
  Портнов А. Слепой Гомер? Откуда вы это взяли? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2001. – № 7. – С.113-117
1191592
  Рысс Е.С. Слепой гость / Е.С. Рысс. – М, 1969. – 223с.
1191593
  Воеводин В.П. Слепой гость / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – Ленинград, 1969. – 223с.
1191594
  Нестик А.Т. Слепой дождик: Рассказы. / А.Т. Нестик. – Тула, 1977. – 109с.
1191595
  Измалков А.И. Слепой дождь / А.И. Измалков. – Алма-Ата, 1960. – 104с.
1191596
  Пронин В.А. Слепой дождь / В.А. Пронин. – Днепропетровск, 1968. – 90с.
1191597
  Сапронов Л.Л. Слепой дождь / Л.Л. Сапронов. – Тула, 1969. – 217с.
1191598
  Бондарева Е.М. Слепой дождь / Е.М. Бондарева. – М, 1978. – 208с.
1191599
  Савостин Н.С. Слепой дождь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1970. – 75с.
1191600
  Данилов Д. Слепой инстинкт // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 26-29.
1191601
  Щербановский О.С. Слепой капитан. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1976. – 267с.
1191602
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – М, 1949. – 128с.
1191603
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Москва, 1951. – 128с.
1191604
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Москва, 1957. – 139 с.
1191605
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Минск, 1981. – 144с.
1191606
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – К, 1984. – 193с.
1191607
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко ; [вступ. ст. (с. 5-30) прил., коммент. Б.В. Аверина ; послесл. Е.И. Меламеда ; худож. В.В. Васильев]. – Москва : Книга, 1986. – 451, [1] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1191608
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – М, 1991. – 254с.
1191609
  Жуков Борис Слепой подводник : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 94-101 : Фото
1191610
  Кузеванов Виталий Слепой полет над гнездом элиты // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1191611
  Кузеванов Виталий Слепой полет над гнездом элиты // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1191612
  Москаленко А.З. Слепой турист. / А.З. Москаленко. – Донецк, 1962. – 32с.
1191613
  Русс Анна Слепой человек : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 85-88. – ISSN 0130-7673
1191614
  Вуковичь Джь. Слепоочнице : прозне миниjатуре / Джьорджье Вуковичь. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1998. – 47, [2] с. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. и одговор. уред. Н. Вуколичь). – ISBN 86-7250-018-0
1191615
  Рязанцев В. Слепцы / В. Рязанцев. – М, 1933. – 240с.
1191616
  Ильинский Г.А. Слепченский Апостол XII века. – Москва : Тип. Г.Лесснера и Д.Совко, 1912. – XCII, 135 c. + с приложением 2-х фототипических снимков
1191617
  Юзыкайн А. Слепые и зрячие : роман / А. Юзыкайн. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1971. – 267 с.
1191618
  Пинилья Р. Слепые муравьи / Р. Пинилья. – М, 1973. – 255с.
1191619
  Метерлинк М. Слепые. Непрошенная. Пеллеас и Мелисанда : [Пьесы] / Морис Метерлинк ; Пер. с фр. Н.М. Минского ; Пер. Л. Вилькиной. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.Н. Цепова, 1903. – 80 с. – Беспл. приложения к литературному, общественному и политическому журналу "Звезда"


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1191620
  Кестлер А. Слепящая тьма / А. Кестлер. – М., 1989. – 208с.
1191621
  Мюллер Ш. Слесарная команда Равенсбрюка : воспоминания заключенной N10787 / Ш. Мюллер ; пер. с нем. Н.А. Смирновой. – Москва : Политиздат, 1985. – 174 с. : 8 л. ил.
1191622
   Слесарь-авторемонтник. – М., 1964. – 400с.
1191623
  Степеньков Ю.А. Слесарь по ремонту гидравлических турбин / Ю.А. Степеньков. – М., 1970. – 240с.
1191624
  Абдуллаев З А. Слжноподчиненное предложение в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаев А.З; Ком.высш.и сред.спец. образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 137л. – Бібліогр.:с.136-137
1191625
  Крюков Ф.А. Слива / Ф.А. Крюков. – М.-Л., 1931. – 139с.
1191626
  Ряднова И.М. Слива / И.М. Ряднова. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 103с.
1191627
  Шураков Ф.В. Слива. / Ф.В. Шураков. – Симферополь, 1959. – 104с.
1191628
  Курков Андрій Сливки общества и фрукты моря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 104-108. – ISSN 0130-5212
1191629
   Сливки под лазурью : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-21 : Фото
1191630
   Сливко Євгенія Мартинівна (до 60-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, П. Волошин, Л. Скакун, П. Білоніжка, В. Гулій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 190-195. – ISSN 2078-6220
1191631
  Вильницкая Е.В. Сливовый галловый клещ - Aceria (Eriophyes) phloeocoptes Nal. в Ростовской области : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Вильницкая Е.В.; Ростов н/Д. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
1191632
  Новопольская Е.В. Сливовый пилильщик в условиях Крыма. / Е.В. Новопольская. – 273-282с.
1191633
  Шуртаков С.И. Сливы на ветке / С.И. Шуртаков. – Москва, 1978. – 48с.
1191634
  Костровский К. Сливянская плодожерка (Laspeiresia (Grapholita) funebrana Fr.), ее жизнь и меры борьбы с ней. – Ташкент : Тип. при Канц. Турк. Ген.-Губ., 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: "Турк. сельск. хоз."
1191635
  Сизова Т.П. Слизевики / Т.П. Сизова. – М., 1986. – 60с.
1191636
  Лихарев И.М. Слизни - вредители сельского хозяйства Нечерноземной зоны. / И.М. Лихарев, Я.С. Шапиро. – Л., 1987. – 190с.
1191637
  Радуловичь Н. Слика света у српским народним баjкама / Неманьа Радуловичь. – Београд : Институт за кньижевност и уметност, 2009. – 323, [4] c. – Бібліогр.: с. 291-308 та в кінці частин. – (Библиотека "Српско усмено стваралаштво" / уред. Снежана Самарджиjа ; кн. 4). – ISBN 978-86-7095-151-8


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1191638
  Бандевски J.М. Слики од Егеj / Jане М.Бандевски. – Скопjе : Здружение на децата бегалци од Егеjскиот дел на Македониjа, 2002. – 64 с. – ISBN 9989-890-06-0
1191639
  Франко І.Я. Слимак / І.Я. Франко. – Харків : ДВУ, 1925. – 16с. – (Бібліотечка художньої літератури)
1191640
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина. – М, 1972. – 479с.
1191641
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина. – М, 1976. – 479с.
1191642
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : (Опыт словаря-справочника) : около 82 000 слов / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 879 с.
1191643
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 5-е изд. – М, 1985. – 875с.
1191644
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : Ок. 82 000 слов. / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 6-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 874с.
1191645
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : Опыт словаря-справочника: свыше 107 000 слов / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 4-е изд., стереот. – Москва : Дрофа, 2006. – 938с. – (Библиотека словарей русского языка). – ISBN 5-358-01017-3
1191646
  Лопатин В.В. Слитно, раздельно или через дефис? : Более 20 000 слов и устойчивых словосочетаний / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 480с. – (Школьные словари). – ISBN 5-699-15979-7
1191647
  Букчина Б.З. Слитно? Раздельно? Через дефис? : Орф.словарь русск яз. Впервые с грамматическими формами, толкованиями и примерами употребления / Б.З. Букчина. – Изд 2-е,исправленное. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 720с. – ISBN 5-7805-0263-3
1191648
  Иванова Е.А. Слитные по значению словосочетания глаголов с именами действия, состояния и отношения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Иванова Е.А.; Военный ин-т иностранных языков. – Москва, 1953. – 18 с.
1191649
  Ломов С.П. Слитные почвы "туарес" Алжира и вопросы повышения их плодородия. : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Ломов С.П.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1970. – 32л.
1191650
  Хитров Н.Б. Слитогенез в почвах Центрально-Черноземных областей России // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 935-943 : табл., рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1191651
   Слитоземы и слитые почвы. – М., 1990. – 142с.
1191652
  Владимирский Г.М. Слиток : стихи 1917-1922 / Г.М. Владимирский : Серебряный голубь, 1922. – 78 с.
1191653
   Слиток. – М., 1977. – 319с.
1191654
  Гордиенко В.Н. Слиток / В.Н. Гордиенко. – М, 1978. – 96с.
1191655
  Медовар Л.Б. Слиток. / Л.Б. Медовар. – К, 1986. – 47с.
1191656
   Слитые почвы Молдавии. – Кишинев, 1990. – 165с.
1191657
  Немеровская А.К. Слитые солонцовые почвы Предкавказской впадины и некоторые вопросы их улучшения : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Немеровская А.К.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1971. – 23л.
1191658
  Семенов А.Ф. Сличение рукописей содержащих гимны Симеона Богослова / А.Ф. Семенов. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1902. – [2], 48 с. – Текст рукоп. на греч. яз.
1191659
  Щеголихин И.П. Слишком доброе сердце / И.П. Щеголихин. – Москва, 1983. – 399с.
1191660
  Рольникайте М. Слишком долгой была разлука... : проза: повесть // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 7. – С. 7-32. – ISSN 0321-1878
1191661
  Сапронов Л.Л. Слишком много воспоминаний / Л.Л. Сапронов. – Донецк, 1965. – 150с.
1191662
   Слишком много женщин. – М., 1991. – 543с.
1191663
   Слишком много стандартов? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 140-144. – ISSN 1812-7126
1191664
  Кризи Д. Слишком молоды для смерти / Д. Кризи. – Пермь, 1991. – 268с.
1191665
  Будницкий О. Слишком поляки для Советов, слишком евреи для поляков: польские евреи в СССР в 1939-1945 // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2015. – № 4. – С. 213-237. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1191666
  Попов В.Г. Слишком сильный. / В.Г. Попов. – Л, 1989. – 175с.
1191667
  Ойслендер А.Е. Слияние / А.Е. Ойслендер. – М., 1966. – 111с.
1191668
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман / М.А. оглы Ибрагимов; пер. с азерб. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 459 с.
1191669
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман / М.А. оглы Ибрагимов. – Москва : Известия, 1968. – С. 293-745
1191670
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман, повести и рассказы / М.А. оглы Ибрагимов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1977. – 736 с.
1191671
  Фесенко Ю.П. Слияние европейской и азиатской культур в оренбургской прозе В.И. Даля // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 154-163. – ISSN BIB-ID 83558


  Рассматривается поэтика повестей В.И. Даля "Бикей и Мауляна" и "Майна" в свете конвергенции культурных традиций.
1191672
  Габинская О.А. Слияние как способ образования новых слов в совремнном русской мязыке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Габинская О.А.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Орел, 1969. – 19л.
1191673
  Каден Г.С. Слияние комбедов с советами как переход к политике союза с середняком : Автореф... канд. истор .наук / Каден Г.С. – Москва, 1950. – 17 с.
1191674
  Глеба Ю.Ю. Слияние протопластов и генетическое конструирование высших растений / Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник; Отв.ред.Г.Х.Мацука. – К., 1982. – 103с.
1191675
  Костанов Д.Г. Слияние рек / Д.Г. Костанов. – М., 1966. – 387с.
1191676
  Мехедов А. Слияние рек / А. Мехедов. – Тула, 1969. – 32с.
1191677
  Зверев О.Е. Слияние ручьев / О.Е. Зверев. – М., 1965. – 63с.
1191678
  Качаев В.с. Слияние. / В.с. Качаев. – Ташкент., 1977. – 47с.
1191679
  Куницкий А.А. Слияния и поглощения в период стагнации мировой экономики (на примере отраслей российской экономики) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-25
1191680
  Зорин Д.Ю. Слияния и поглощения в Японии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
1191681
  Мельникова Ю.Н. Слияния и поглощения компаний в области консалтинга и аудита // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 89-103. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1191682
  Меликян А.В. Слияния и присоединения вузов в России и за рубежом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 134-145. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены меры, предпринятые правительством РФ в последние годы с целью оптимизации деятельности вузов путем их реорганизации в форме слияния или присоединения. Проанализированы слияния и присоединения вузов, произошедшие в секторе высшего ...
1191683
  Дорошко П.О. Слід : вибрані поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Дніпро, 1971. – 496 с.
1191684
  Тендюк Л.М. Слід "Баракуди" : повість / Л.М. Тендюк. – Кам"янець-Подільський : Веселка, 1986. – 302 с. – (Пригоди. Фантастика)
1191685
  Тригуб В. Слід "Янтарной комнаты":Ватикан чи Вінниця? // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 28-29
1191686
  Малик В.К. Слід веде до моря : повість / В.К. Малик. – Київ : Веселка, 1975. – 272 с.
1191687
  Ормоцадзе М. Слід жовтого лелеки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 43 (208). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Найбільш європеїзоване місто Китаю - Шанхай, де можна одягнутися з ніг до голови за 100 доларів, а хабарі мають давати навіть мерці.
1191688
  Удовиченко Ю.П. Слід з моря / Ю.П. Удовиченко. – Одеса, 1972. – 198с.
1191689
  Гордасевич Г.Л. Слід зірниці / Г.Л. Гордасевич. – Київ, 1986. – 126 с.
1191690
  Сохар О. Слід змінювати систему... // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.6-9


  Політична боротьба навколо Кабінету Міністрів та Віктор Ющенко
1191691
  Виходець Д.І. Слід золотого обозу. / Д.І. Виходець, І.В. Чумак. – Київ, 1981. – 198с.
1191692
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 199 с.
1191693
  Хоменко О.Б. Слід на землі : нариси про хліборобів України / О.Б. Хоменко. – Київ : Політвидав України, 1973. – 142 с.
1191694
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман, повість, спогади, оповідання, гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1976. – 400 с.
1191695
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман, повість, спогади, оповідання, гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1987. – 515 с.
1191696
  Осадчий Василь Слід на землі / Осадчий Василь; Літ.запис М.Й.Шокала. – Львів : Каменяр, 1996. – 23с. – ISBN 5-7745-0718-1
1191697
  Кулик Н. Слід на землі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  2 лютого виповнилося 80 років із дня народження видатного українського педагога-новатора, творця інноваційної педагогічної системи та власної авторської школи, народного вчителя Олександра Захаренка
1191698
  Михайлевський А. Слід на ранкових росах // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 2-4. – ISSN 0130-321Х
1191699
  Кабаненко І. Слід навчитися дивитися не лише на суходіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  Слабкість України на морі вже призвела до значних економічних втрат і може коштувати їй державності.
1191700
  Махорін Г. Слід родини Грушевський на Ружинщині // Краєзнавство: історико-культурологічний альманах Житомирщини. – Житомир, 2009. – Вип. 1. – С. 3-4. – ISBN 078-966-1663-08-3
1191701
  Тищенко К. Слід тунгусів, маньчжурів і монголів у топонімії України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-219. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Уперше виявлено системний етномовний слід монгольської навали ХІІІ століття в топонімії України зі значним тунгусо-маньчжурським мовним складником. Ключовими районами є Болох.вська земля (у верхів’ях Случі й Пд. Бугу) і Шuпинська земля (Буковина), які ...
1191702
  Томчаній М.І. Слід у цементі : повісті та оповідання / Михайло Іванович Томчаній. – Київ : Дніпро, 1966. – 417 с.
1191703
   Слід цунамі в українському туризмі : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
1191704
  Пастух Б. Слідами "омовленого" світу: траєкторія поетичного руху Павла Вольвача // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 191-202. – ISSN 0130-528Х
1191705
  Гундорова Т. Слідами Адорно: масова культура й кіч // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 32-37
1191706
  Петренко Р. Слідами армії без держави / Роман Петренко, "Омелько", "Юрко". – Київ; Торонто : Українська Видавнича Спілка; Дослідний ін-т "Студіум", 2004. – 272с. – (Спогади). – ISBN 966-7060-60-8
1191707
  Михайлов М.М. Слідами велетня / М.М. Михайлов. – К., 1968. – 520с.
1191708
  Короткий Віктор Слідами великого пішохідця / Короткий Віктор, Попович Сергій // Міжнародний туризм, 1997. – № 3 (18)
1191709
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду / Базима Г.Я. – Київ, 1988. – 350 с.
1191710
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду. Спогади партизана / Г.Я. Базима. – К., 1959. – 368с.
1191711
  Угаров Г. Слідами вигнанця / Г. Угаров. – К, 1966. – 463с.
1191712
  Степанов Ф. Слідами володарів Феодоро // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 7


  Мангуп, Дорос — стародавнє місто-фортеця, столиця князівства Феодоро, згодом турецька фортеця. Знаходиться на Мангупському плато (гора Баба-кая) у Криму неподалік села Ходжа Сала Бахчисарайського району. Вже кілька століть, як його покинули останні ...
1191713
  Курочкін Олександр Слідами давніх скоморохів : (з історії святково-розважальної культури) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-78. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается история скоморохов как элемента празднично-развлекательной культуры.
1191714
  Самойлов Юрій Слідами Джека Горобця // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 32-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1191715
  Пальман В.І. Слідами дикого зубра / В.І. Пальман. – К, 1983. – 423с.
1191716
  Наливайко Степан Слідами древлянсько-сіверської легенди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 252-258. – Бібліогр. в кінці ст.


  На широкому мовному й міфологічному матеріалі аналізується давня українська легенда, сюжет і реалії якої знаходять численні паралелі в індійських ведах, епосі, міфології.
1191717
  Скуртул Г. Слідами еміграції в сучасній українській прозі (до питання реконструкції поняття "еміграція") // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-94


  У статті аналізується багатопланове прочитання явища еміграції в еміграційному дискурсі. Перераховуються умовні "сліди" еміграції сучасної української прози: канонічний, екстрапольований, карнавальний, онтологічний та слід-мімікрія
1191718
  Литвинчук Н. Слідами Євгенії Спаської (з досвіду повторного обстеження кролевецького ткацького осередку в перші десятиліття XXI століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 213-218. – ISSN 2313-8505
1191719
  Любомирський С. Слідами заповіту = In the footsteps of the testament : політичний роман - візія / Степан Любомирський. – Лондон ; Торонто : Видання Української Видавничої Спілки ; Гомін України. – ISBN 0 902322 26 5
Т. 2 : Кайдани порвіте!. – 1985. – 361, [2] с. : портр.
1191720
  Тріз Д. Слідами змови / Д. Тріз. – К., 1963. – 321с.
1191721
  Осташ Л.Р. Слідами зниклих ойконімів // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 202-210. – ISBN 978-966-02-4236-4
1191722
  Михида Сергій Слідами його експериментів : Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка / Михида Сергій. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. – 192с. – ISBN 966-583-032-5
1191723
  Логінов Володимир Слідами князя Ігоря, або Розслідування через 800 років : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 122-124 : Фото
1191724
  Матошец М. Слідами корабельного журналу / М. Матошец. – К, 1975. – 287с.
1191725
  Руденко М. Слідами космічної катастрофи. / М. Руденко. – К., 1962. – 126с.
1191726
  Студинський К. Слідами Куліша / К. Студинський. – Львів, 1928. – 66с.
1191727
  Довганич О. Слідами легенди. / О. Довганич, К. Лустиг. – Ужгород, 1971. – 123 с.
1191728
  Павлович П. Слідами Михайла Коцюбинського : іл. збірник / Петро Павлович. – Авсбург : Брама Софії, 1946. – 64 с. : іл.


  Пам"яті улюбленого і почесного земляка, славетного українського письменника Михайла Коцюбинського - рідного й близького нашим серцям - присвячується. На Чужині, квітень, 1946 р.
1191729
  Грабович Г. Слідами національних містифікацій // Критика. – Київ, 2001. – Червень, (число 6). – С. 14-23
1191730
  Палієнко М. Слідами пам"яті (про роботу міжнародної наукової конференції "музей визвольної боротьби України в празі: втрати і знахідки") // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 282-292. – ISBN 966-625-035-7
1191731
  Якилинин-Панич Слідами пам"яті. Розповідь дідуся онукам / Якилинин-Панич. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 64с.
1191732
   Слідами пастора Йоганна Мюллера // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 44-46 : фото
1191733
  Самчук Улас Слідами піонерів = In the footsteps of the pioneers : Епос Української Америки / Самчук Улас. – Джерзі Ситі; Hю-Йорк : Свобода. – 269 с.
1191734
  Самчук У. Слідами піонерів / У. Самчук. – Нью-Йорк. – 269с.
1191735
  Капелюшний Л.В. Слідами подвигів / Л.В. Капелюшний. – Львів, 1975. – 26с.
1191736
  Семко О.Ф. Слідами років полум"яних. / О.Ф. Семко, О.С. Ходін. – Дніпропетровськ, 1970. – 88с.
1191737
  Копач О. Слідами Св. Ольги // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 3-5
1191738
  Павлів Й.П. Слідами соболят: повісті, оповідання / Й.П. Павлів. – К., 1989. – 382с.
1191739
  Джугастрянська Ю. Слідами спогадів; "я - смак твоєї води..."; "Господи моря, піску і сонця, й снігів..."; "Нова дорога дихає вітром пустель..."; "А десь там на далеких солоних твоїх причалах..."; "наді мною сто зим піді мною одне перевесло..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 260-264
1191740
  Діденко Ф. Слідами старої легенди / Ф. Діденко. – Київ, 1958. – 248с.
1191741
  Патриляк І. Слідами Стефенса // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Джеймс Стефенс - борець за незалежність Ірландії. Полковник Євген Коновалець один із перших національних лідерів зрозумів потребу в глибинній підготовці революції, повторивши шлях свого великого ірландського попередника .
1191742
  Хрієнко М. Слідами Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
1191743
  Ананян Л. Слідами твоїх гір // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 83-87. – ISSN 0320 - 8370
1191744
  Кузнецов Ю.Б. Слідами феї Моргани : Вивчення творчості М.М.Коцюбинського в школі: Посібник для вчителя / Ю.Б. Кузнецов, П.І. Орлик. – Київ : Радянська школа, 1990. – 208с. – Бібліогр.:с.20-22. – ISBN 5-330-00845-Х
1191745
  Студьонова Л.В. Слідами Чернігівського підпілля : документальні нариси / Людмила Студьонова. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-340-198-0
1191746
  Луняк Є. Слідами Шервуда-Вєрного: донощик Олексій Петров (порівняльний аналіз життєписів двох зрадників) // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 78-82. – ISBN 978-966-02-4425-2
1191747
  Соколинська А. Слідами Юрія Шевельова в Харкові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 8
1191748
  Орленко В.Ф. Сліди / В.Ф. Орленко. – Одеса, 1972. – 176с.
1191749
  Приймаченко В.В. Сліди арамеїзмів Септуагінти у Вульгаті // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 165-171. – ISSN 1608-0599
1191750
  Тельман І. Сліди ведуть до героїв / І. Тельман. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1966. – 217 с.
1191751
  Мовчан П. Сліди від щита Сагайдачного на Арбатських воротах Кремля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 10
1191752
  Качкан В. Сліди до вежі Вавилона // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 228-239. – ISBN 5-87322-078-0


  Малознаний Микита Думка.
1191753
  Тиводар М.П. Сліди дохристиянських божеств у традиційній культурі українців Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 99-107. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
1191754
  Вежінов П. Сліди залишаються / П. Вежінов. – Київ, 1957. – 255с.
1191755
  Авдєєва Г.К. Сліди злочинів у сфері використання інформаційних технологій: способи виявлення // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 88-98. – ISSN 2079-6242
1191756
  Ситник А. Сліди кирзаків і лаптів на мапі України
1191757
  Горбань А. Сліди міфу в художньому тексті: "Кленовий пагін" Григора Тютюнника


  У статті розглядається присутність міфу в художньому тексті. Простежується структура художнього часу і простору, сюжетна схема ініціації (герой - хибний герой), есхатологічна символіка, образні аналогії. Міфологічний аналіз новели "Кленовий пагін" ...
1191758
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1983. – 207 с.
1191759
  Кашин В.Л. Сліди на воді : Роман / В.Л. Кашин. – Київ : Дніпро, 1984. – 196с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип. №9)
1191760
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1984. – 196 с.
1191761
  Рід У.М. Сліди на камені : Історія Землі і життя на ній / У.М. Рід; За ред. Обручова В.А. – Одеса : Дитвидав ЦКЛКСМУ, 1939. – 296с. – (Шкільна бібліотека)
1191762
  Кокуца І. Сліди на Печерську : [роман] : 20-річчю утворення Державної податкової служби України присвячується / [І.І. Кокуца, О.М. Дмитрук]. – Київ : ІВЦ ДПА України, 2010. – 591, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1609-28-9
1191763
  Колодій В.С. Сліди на росах : поезії / В.С. Колодій. – Київ, 1984. – 118 с.
1191764
  Федорів Р.М. Сліди на скелях / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1963. – 104 с.
1191765
  Петльований В. Сліди на тротуарі / В. Петльований. – К, 1958. – 185с.
1191766
  Павленко Л.О. Сліди не старіють / Л.О. Павленко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 288 с.
1191767
  Кирій І.І. Сліди під вікном / І.І. Кирій. – Київ, 1983. – 271 с.
1191768
  Пачаї І. Сліди російської "культурної зони" у мові та морфології фольклору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.32-34. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0027-2833
1191769
  Самбук Р.Ф. Сліди СС : романи / Р.Ф. Самбук. – Київ : Молодь, 1986. – 560 с.
1191770
  Філоненко Г.Г. Сліди ухилення від сплати податку на прибуток // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 454-458. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
1191771
  Мікула О. Сліди фольклору у дитячих поезіях, казках та оповіданнях Олени Пчілки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 271-279
1191772
  Кролевець К.М. Слідкуючі фотоелементи / К.М. Кролевець. – Київ, 1965. – 140 с.
1191773
  Борідько О.А. Слідова картина вбивства з розчленуванням трупа // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-178.
1191774
  Рівчаченко О.А. Слідова картина злочинів, вчинених щодо обладнання, призначеного для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 109-114. – ISSN 1992-4437
1191775
  Старушкевич А.В. Слідова картина сексуальних убивств:поняття та криміналістичний аналіз // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-113.
1191776
  Пясковський В.В. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 187-193
1191777
  Купер Д.Ф. Слідогляд / Д.Ф. Купер. – Х, 1928. – 255с.
1191778
  Кириченко О.А. Слідознавство : Лекція №8 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.Д. Ткач; МВС України. КІВС. – Київ, 2002. – 40с.
1191779
  Хоткевич Г. Слідом за пам`яттю / Г. Хоткевич. – Київ, 1993. – 63с.
1191780
  Купер Д.Ф. Слідопит / Д.Ф. Купер; З англ. перекл. І. Корунець. – Київ : Веселка, 1972. – 790 с.
1191781
  Хорбаладзе Т. Слідство веде опозиція // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-49. – ISSN 1812--514Х
1191782
  Ячейкін Ю.Д. Слідство веде прокуратор : гумор та сатира / Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 275 с.
1191783
  Єфімов Л.Ю. Слідством установлено... / Л.Ю. Єфімов. – К, 1990. – 269с.
1191784
  Стратонов В. Слідча дія як криміналістичний метод отримання інформації // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 98-109
1191785
  Журавель В.А. Слідча профілактика економічних злочинів (із практики застосування ст.ст. 23 і 23 КПК України) / В.А. Журавель, А.Ф. Волобуєв // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 137-144. – ISBN 966-8759-17-6
1191786
  Журавель В. Слідча профілактика: сучасний стан і шляхи вдосконалення / В. Журавель, А. Волобуєв // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 155-164
1191787
  Весельський В.К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 193-199. – ISSN 1609-0462
1191788
  Водотика Т.С. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал / Т.С. Водотика, І.В. Іваницький // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 104-111. – ISSN 0320-9466
1191789
  Карпов Н.С. Слідча хитрість під час допиту // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 53. – С. 3-7.
1191790
  Янків О. Слідчий - процесуально незалежний ісамостійний суб"єкт кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 41-42
1191791
  Котюк О.І. Слідчий експеримент - процесуальні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 3 (137). – С. 130-135


  У статті запропоноване визначення слідчого експерименту, його мети, фактичних та процесуальних підстав. Вносяться пропозиції, спрямовані на вдосконалення підходів до оцінки його ходу та результатів.
1191792
  Дмитренко Ю.М. Слідчий експеримент / Ю.М. Дмитренко. – Х., 1989. – 181с.
1191793
  Лиховид І. Слідчий експеримент як самостійна слідча дія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 156-160
1191794
   Слідчий огляд : сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. – 396с. – ISBN 966-688-079-2
1191795
  Клименко О.П. Слідчий суддя в реформованому кримінально-процесуальному законодавстві України - крок уперед чи тупцювання на місці: порівняльний аналіз європейського досвіду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз статей проекту кримінально-процесуального кодексу України, якими запроваджується посада слідчого судді та визначаються його повноваження; оцінюється значення цього інституту для модернізації кримінального процесу України. ...
1191796
  Базир І.В. Слідчий суддя у кримінальному процесі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 244-249. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1191797
  Міщенко С.М. Слідчий суддя як суб"єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 88-96
1191798
  Спільник С.І. Слідчий як суб"єкт проведення негласних слідчих (розшукових) дій: за і проти / С.І. Спільник, О.Б. Комарницька // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 15-25
1191799
  Загурський О.Б. Слідчий як суб"єкт реалізації кримінальної процесуальної політики на правозастосовному рівні // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 102-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1191800
  Лук"янчиков Є. Слідчі (розшукові) дії – засоби пізнавальної діяльності розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 469-470. – ISBN 978-617-7069-15-6
1191801
  Лисенко О.В. Слідчі (розшукові), процесуальні та організаційні дії в механізмі розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 3 (96). – С. 66-73. – ISSN 2410-3594


  Розглянуто особливості проведення заходів (слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові), процесуальбні, організаційні дії) стосовно встановлення інформації, що використовується в пошуковолму процесі правоохоронних органів для встановленяя місця ...
1191802
  Дунаєвська Л.Г. Слідчі версії на початковому етапі розслідування "медичних" злочинів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 96. – С. 3-7
1191803
  Саінчин О. Слідчі версії у справах про вбивства, вчиненні на замовлення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.35-38
1191804
  Чорноус Ю.М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 38-39


  У науковій статті розглядаються питання удосконалення Проекту Кримінально-процесуального кодексу України (реєстр. № 1233), зокрема норм, пов"язаних із визначенням процесуальних та слідчих дій, які можуть бути проведені в порядку надання правової ...
1191805
  Погорецький М.А. Слідчі дії: поняття і класифікація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 150-156.
1191806
  Лоза Ю. Слідчі дії: поняття,сутність, ознаки, види // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
1191807
  Рудь О.А. Слідчі дії: примусовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 349-354. – (Юридична ; Вип. 1)
1191808
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Артем Борисович Марченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
1191809
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Дис. ...канд.юрид наук: Спец. 12.00.09 - кримінал. процес та кримінал. судова еквпертиза / Артем Борисович Марченко;Луганський держ. ун-т внутрішних справ України. – Луганськ, 2006. – 210л. – Додатки: л.189-210. – Бібліогр.: л.166-188
1191810
  Саінчин О. Слідчі ситуації і алгоритм дій при розслідуванні дітовбивств // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.121-124. – ISSN 0132-1331
1191811
  Скригонюк М.І. Слідчі ситуації й тактичні операції при розслідуванні масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-123. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі поєднання умов і обставин, що сприяють швидкому й повному розкриттю і розслідуванню масових заворушень через спеціальну форму організації - систему слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. The article is devoted to the ...
1191812
  Меденцев А.М. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 123-127. – ISSN 1727-1584
1191813
  Нарожна О.В. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного видобування корисних копалин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 85-91. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1191814
  Оперук В.І. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні розбійних нападів на банківські установи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 169-175
1191815
  Вежнавець Б. Слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні злочинів, пов"язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-84.
1191816
  Казьмирчук Г.Д. Слідчі справи і мемуари декабристів як джерело вивчення життя й діяльності дворянських революціонерів у Одесі / Г.Д. Казьмирчук, Я.Г. Казьмирчук // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 153-154. – ISBN 978-966-171-565-2
1191817
  Прилуцький П.В. Слідчій суддя в системі судового контролю // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – C. 119-120. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1191818
   Слінченко Юрій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 377 : фото
1191819
  Чабанівський М.І. Сліпа любов : повість та оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 319 с.
1191820
  Ващенко Г. Сліпий : П"єса / Г. Ващенко. – С.-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1910. – XX, 94 с.
1191821
  Винниченко В.К. Сліпий : Оповідання. – Київ : Друкарська спілка, 1917. – 32с.
1191822
  Ващенко Г. Сліпий / Г. Ващенко ; Скоротив для сцени, за дозволом автора, Володимир Буряченко. – Херсон : Вид Мистецького т-ва ім. М. Старицького, 1921. – 52 с.
1191823
  Шевченко Т. Сліпий (уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 646-649. – ISBN 978-966-500-300-7
1191824
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість / В.Ф. Гужва. – Київ, 1981. – 214 с.
1191825
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість / В.Ф. Гужва. – Київ : Молодь, 1983. – 184 с.
1191826
  Короленко В.Г. Сліпий музика / В.Г. Короленко. – Х, 1928. – 182с.
1191827
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – Київ, 1953. – 96с.
1191828
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1956. – 124с.
1191829
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1979. – 203с.
1191830
  Сарамаго Ж. Сліпота : роман / Жозе Сарамаго ; [пер. з португ. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 441, [4] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 1998 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівcьких лауреатів). – ISBN 978-966-03-6499-8
1191831
  Гроссо А. Сліпучо-голубе небо / А. Гроссо. – К, 1979. – 179с.
1191832
   Слісаренко Ігор Юрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 303. – ISBN 978-966-2726-03-9
1191833
  Коваленко В.В. Слобідська відьма : роман / Володимир Коваленко. – Київ : Фенікс, 2016. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-136-396-9
1191834
  Потапенко С. Слобідська священицько-старшинська родина Острозько-Лохвицьких та їхня хроніка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Про героїв публікації у "Київській старовині".
1191835
  Слюсарський А.Г. Слобідська Україна / А.Г. Слюсарський. – Харків, 1954. – 280с.
1191836
   Слобідська Україна. – К., 1994. – 80с.
1191837
  Танцюра В.І. Слобідська Україна як історико-географічний регіон. Історіографія та джерела / В.І. Танцюра, О.О. Пересада // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 6-12. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1191838
  Маслійчук А. Слобідська Україна. Колонізаційний рух на схід // Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський, Н. Діанова, А. Домановський, ін. та. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 184-226. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
1191839
   Слобідський край. – Харків, 2001
1191840
  Богдашина О.М. Слобідський літописець історії України Д.І. Багалій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-112. – ISSN 0130-5247
1191841
  Михайліченко М. Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду другої половини XVII - початку XIX ст.) / М. Михайліченко, С. Потапенко // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 69-84. – ISSN 2074-8345
1191842
  Біляшівський Б. Слобідські полки та українці навколишніх губерній за ревізією 1719-1727 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 411-443. – ISBN 978-966-8846-19-9
1191843
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні : [Розвідка]. / М. Сумцов. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1914. – С. 5-16. – В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1191844
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні / М. Сумцов. – Вид. друге. – [Черкаси] : Вид-во "Сіяч", 1918. – 21 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 34)


  В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1191845
  Холендро Д.М. Слобода / Д.М. Холендро. – М., 1980. – 432с.
1191846
  Петров В.М. Слобода / В.М. Петров. – Воронеж, 1990. – 124с.
1191847
  Литвинов В.В. Слобода Белогорье Острогожского уезда / В.В. Литвинов. – 8с.
1191848
  Грек Александр Слобода миллионеров : русский Клондайк / Грек Александр, Каптилкин Сергей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 66-87 : Фото
1191849
  Шутова Наталья Слободан Бацкович: "Черногория любит туристов, особенно российских" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 72-73
1191850
   Слободата на jазикот во творештвото = The freedom of language in creative works : научен собир одржан на 22 март 2000. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 166, [4] с. – ISBN 9989-649-84-7
1191851
  Згурська В.Л. Слободян О. Т. Політико-культурологічні перспективи України в аспекті теології історії й традиційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 320-330. – ISSN 1563-3349
1191852
   Слободяник Микола Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 76. – ISBN 966-8352-11-4
1191853
   Слободяник Микола Семенович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 240. – ISBN 978-617-7530-19-9
1191854
  Вергунов В.А. Слободяник Михайло Семенович (1949-2015) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 134-138 : фото
1191855
   Слободянюк Іван Никифорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 304-305. – ISBN 978-966-2726-03-9
1191856
   Слободянюк Ігор Валентинович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 60-61
1191857
   Слободянюк Раїса Дмитрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 306-307. – ISBN 978-966-2726-03-9
1191858
  Данилевский Г.П. Слобожане : малороссийские рассказы / [соч.] Г.П. Данилевского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Типо-лит. В.В. Комарова, 1894. – [2], 247, [2] с.
1191859
  Сумцов М.Ф. Слобожане : історично-етнографічна розвідка / проф. М.Ф. Сумцов. – [Харків] ; Полтава : Вид-во "Союз" Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів. Дpук. "Печат. Дело" ; Дpук. І.Л. Фpішбеpга, 1918. – 238, [1] с.: мал. – (Культурно-історична бібліотека / під pед. Д.І. Багалія)


  В кн. також віpші "Батюшка", "Шинок" Я.І. Щоголева, "О шевцах і о чесном їх pемеслі" Климентія Зиновіїва сина, уpив. з поет. твоpів І.П. Котляpевського, І.І. Манжуpи, укp. наp. пісень, колядок та поpтp. письменників і діячів культуpи. - Коpоткі ...
1191860
  Красюк Сергій Слобожанский любомудр // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 18-19 : Фото
1191861
   Слобожанська муза : Антологія любовної лірики ХVII-ХХ століть. – Харків : Майдан, 2000. – 840с. – ISBN 966-7077-76-4
1191862
   Слобожанська хвиля : Навчальний посібник-хрестоматія з української літ-ри Північної Слобожанщини. – Донецьк : Східний видавничій дім, 2005. – 280с. – ISBN 966-7804-92-5
1191863
  Новиков А.О. Слобожанський драматичний театр : Нариси історії; До 210-річчя постійного громадського театру в Харкові / Анатолій Новиков. – Харків : ХДПУ, 2002. – 109с. – ISBN 966-8004-03-05
1191864
   Слобожанський круг : альманах / [редкол. : П.З. Гулаков, В.Ф. Замєсов, А.М. Мірошниченко та ін. ; відп. за вип. В.І. Торішний]. – Харків : Федорко М.Ю. – ISBN 978-966-2920-59-8
Вип. 5. – 2011. – 247, [1] с. : іл.
1191865
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1191866
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1191867
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1191868
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191869
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191870
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191871
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191872
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191873
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191874
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191875
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (42). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191876
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191877
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191878
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (45), лютий. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191879
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (46), квітень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191880
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (47), червень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191881
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (48), серпень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191882
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (49), жовтень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191883
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (50), грудень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191884
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (51), лютий. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191885
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (52), квітень. – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191886
  Тома Л. Слобожанський універсум // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 18-19


  До 140-річчя Гната Хоткевича.
1191887
  Ярова А. Слобожанські зустрічі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 76-77. – ISSN 0130-6936
1191888
  Гудзевата Марина Слобожанські маєтності : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 118-125 : Фото
1191889
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 17. – 2001
1191890
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 18. – 2001
1191891
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 19. – 2001
1191892
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків, 1996-
№ 20. – 2001
1191893
   Слобожанщина : альманах літераторів Сумщини : літературно-художнє видання / Сумська орг. Нац. спілки письменників України ; ВВП "Мрія" ТОВ ; редкол.: О. Вертіль, Л. Ромен, А. Гризун [та ін.]. – Суми : ВВП"Мрія-1". – ISBN 978-966-566-686-8
Вип. 21. – 2017. – 204 с.
1191894
   Слобожанщина в екскурсіях. – Харків, 1928. – 24с.
1191895
  Сушко В. Слобожанщина в етнологічних дослідженнях ХVIII-ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 136-140


  Своєрідність регіону Слобожанщини
1191896
  Кисіль В.В. Слобожанщина як колиска модерної української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 284-290


  Спроба простежити взаємозв"язок між розвитком української літератури й етногенезом українців І пол. ХІХ ст.
1191897
   Слобожанщина. Письменники Сумщини. Хрестоматія / [упоряд.: О. Вертіль, В. Вовчанецький ; редкол.: О. Вертіль (голова) та ін]. – вид. 2-ге, допов. – Суми : Мрія-1. – ISBN 978-966-566-682-0
Вип. 22. – 2017. – 351, [1] с. : портр. – Хрестоматія містить твори письменників: А. Акіменко, Н. Багата, Є. Васильченко, О. Вертіль, С. Вечорка, Т. Герасименко, І. Головченко, А. Гризун, Г. Єлишевич, І. Корнющенко, А. Коршунова, А. Луговський, Ю. Назаренко, П. Нестеренко, В. Паси-ніч та ін.
1191898
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев. – Харькив (Харків) : Печатня "Печ. Дело", 1898. – 143, III с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Передм. рос. - На окр. аpк. епіграф з 2-го послання Апостола Павла
1191899
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев // Ворскло : лирна поэзия / Я.І. Щоголів. – Харькив (Харків) : Дpук. Окpуж. Штаба, 1883. – 148 с.
1191900
  Утевская П.В. Слов драгоценные клады : рассказы о письменности / П.В. Утевская. – Москва : Детская литература, 1985. – 191с.
1191901
  Соколовський Ю.Ю. Слов звучить у клубі / Ю.Ю. Соколовський. – К., 1975. – 175с.
1191902
  Маяковский В.В. Слов набат : сборник / В.В. Маяковский. – М., 1985. – 240с.
1191903
  Ахатова Ф. Слов"яни Башкортостану : розвиток пісенної культури чи стагнація? // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-67. – ISSN 0130-6936
1191904
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації / Ф. Дворнік. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 528с. – ISBN 966-7888-02-9
1191905
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації = The Slavs in European history and civilization / Ф.Дворнік; Пер. з англ. В.Веролока, В.Кіку, Д.Матіяш. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 512c. – ISBN 966-378-010-X
1191906
  Калинович М.Я. Слов"яни в їх боротьбі з німецьким фашизмом і його попередниками / М.Я. Калинович, С.І. Маслов, П.М. Попов; Академія наук УРСР. – Уфа : Видання Академії наук УРСР, 1942. – 32, [2] с.
1191907
  Баран Володимир Слов"яни і навколишній світ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 238-240
1191908
   Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – 355, [1] с., [24] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2608-12-0
1191909
  Казакевич Г. Слов"яни й кельти: у пошуках історичного контексту мовних контактів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 3-14. – ISSN 0869-3595


  З часу, коли 1912 р. Олексій Шахматов висловив гіпотезу щодо можливих кельто-слов"янських контактів, були різні спроби її підтвердити чи спростувати. Сучасні лінгвістичні дослідження підтерджують існування подібних контактів в минулому. В статті ...
1191910
  Приходнюк О.м. Слов"яни наПоділлі. У1-УП ст. н.е. / О.м. Приходнюк. – К., 1975. – 154с.
1191911
  Тимощук Б.О. Слов"яни Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1976. – 178с
1191912
  Перовшек Ю. Слов"яни по обидві сторони фронту: словенський друк 1914 - 1916 рр. про війну зі слов"янським противником // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 185-191. – ISBN 978-966-02-7653-6
1191913
  Сміленко А.Т. Слов"яни та їх сусіди в Степовому Подніпров"ї. / А.Т. Сміленко. – К., 1975. – 211с.
1191914
  Майоров О. Слов"яни та сармати північно-західного Причорномор"я і східного Прикарпаття в перші століття нашої ери // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 7-13
1191915
  Баран В.Д. Слов"яни у первісності і ранньому середньовіччі : збірник вибраних етнологічних праць / Баран В.Д. ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвітньої історії, Відділ української етнології. – Київ : Міленіум, 2011. – 106, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1191916
  Дель Гаудіо Слов"янізми в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 142-151


  У статті розглядаються слов"янізми у лексиці італійської мови. Також трактується спосіб проникнення запозичень і частково тлумачиться їх етимологія та ступінь адаптація до італійської морфонологічної системи. В статье рассматриваются славянизмы в ...
1191917
  Каленчук Ю.Л. Слов"янізми, які не увійшли до словників, у літературознавчих працях Михайла Грушевського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 100-102. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1191918
  Готун І.А. Слов"яно-руське сільське житло та питання його відтворення // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 20-47. – ISSN 2227-4952
1191919
   Слов"яно-руські старожитності. – К, 1969. – 183с.
1191920
   Слов"яно-руські старожитності Північного Лівобережжя. – Чернігів, 1995. – 110с.
1191921
  Рева Л.Г. Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 275-287. – ISSN 2075-437X


  У статті Реви Л. "Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків", на основі родинних біографій, простежено слов"янознавчі студії науковців, які увійшли до аналів світового слов"янознавства. Стаття доповнена архівними матеріалами. В ...
1191922
   Слов"янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали міжнар. наук. конф. до Дня слов"янської писемності і культури (Київ, 24 трав. 2017 р.) : [зб. тез доп.] / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 400, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8228-5
1191923
  Чорній В. Слов"янознавчі студії : статті, виступи та ювілейні матеріали / В. Чорній; МВОіНУ. ЛНУ ім. І. Франка. Ін-т славістики. – Львів, 2002. – 374с. – ISBN 966-613-208-7
1191924
  Музичко О. Слов"янознавчі студії професора І.А. Линниченка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 28-41. – ISSN 0203-9494
1191925
  Лащенко С. Слов"яносербія та інші міфи імперії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1191926
  Чепіга Г.Г. Слов"яносербія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 158-166. – ISSN 1728-3671
1191927
  Захарченко П.П. Слов"янофіли про право власності на землю напередодні селянської реформи 1861 року в Російській імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 145-152.
1191928
  Попков В.В. Слов"янофільство та західництво у філософському сприйнятті М. Бердяєва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1191929
  Куций І. Слов"янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов"янської цивілізіаційної ідентичності українських інтелектуалів XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 37-50. – ISSN 0203-9494
1191930
  Боровська Г.С. Слов"янофільство: філософсько-правовий аспект (за М.О. Бєрдяєвим) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 15-23. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1191931
  Готько Е. Слов"янскі лексичні запозичення в німецькій мові // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 1 (108), січень. – С. 93-96. – ISSN 2308-4634
1191932
  Желєзняк І.М. Слов"янська антропоніміка : (вибрані статті) / І.М. Желєзняк ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Київ : Кий, 2011. – 286, [2] с. – Список бібліогр. скорочень: с. 260-269. - Покажч. антропонімів: с. 270-286. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-81-1
1191933
  Пасемко Іван Слов"янська бібліотека в Празі - скарбниця україніки на Європейському континенті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 293-300. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто роль Слов"янської бібліотеки ЧР у пропагуванні українства, україніки, історії України та боротьби українського народу за свою незалежність упродовж століть української історії. Ця роль Слов"янської бібліотеки особливо яскраво ...
1191934
  Тарнавський Р. Слов"янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 81-92. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядаються навчальні курси Адама Фішера зі слов’янського народознавства, які читалися на спеціальностях “Слов’янознавство” та “Антропологія, етнологія, праісторія” гуманітарного факультету Університету Яна Казимира у Львові (1920–1930-ті ...
1191935
  Касперський Е. Слов"янська ідея в польській романтичній історіософії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 122-133. – ISBN 966-95452-4-3
1191936
  Іванова О.А. Слов"янська кирилична рукописна книга ХVI ст.з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : з фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О.А. Іванова, О.М. Гальченко, Л.А. Гнатенко ; [редкол. : Л А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2010. – 791, [1] с. : факс. – Покажч.: с. 431-478. – Бібліогр.: с. 19-32. – ISBN 978-966-02-5500-5
1191937
  Сірук О.Б. Слов"янська корпусна діалектологія: історія та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 273-278


  Стаття присвячена огляду слов"янського досвіду застосування корпусів для обробки діалектних текстів та вітчизняним здобуткам у цій царині. Ми приділяємо спеціальну увагу "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) в контексті його застосування ...
1191938
  Черниш Т.О. Слов"янська лексика в історико-етимологічному висвітленні (гніздовий підхід) / Т.О. Черниш; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2003. – 480с. – ISBN 966-594-418-5
1191939
  Черниш Т. Слов"янська лексика: витоки й еволюція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Окреслено стратифікацію праслов"янського лексикону та її праіндоєвропейське підгрунтя, а також загальний напрям еволюції цього лексикону в окремих слов"янських мовах. Обидві проблеми представлено в контексті нової мовознавчої дисципліни - ...
1191940
  Голіченко Т.С. Слов"янська міфологія та антична культура. / Т.С. Голіченко. – К, 1994. – 92с.
1191941
  Миктиенко О. Слов"янська міфологія та слов"янське вірування: моделі інтерпретації / О. Миктиенко, І. Огієнко // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 74-89
1191942
  Вербич С.О. Слов"янська мовна спадщина в гідроніміконі Нижнього Дністра // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-50. – ISSN 0027-2833


  У статті закцентовано увагу на слов"янському гідронімному фонді басейну Нижнього Дністра. Проаналізовано гідроніми Драна, Заколи, замша, Палакита, Реїна.
1191943
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2003
1191944
  Шупик В. Слов"янська ода Пантелеймона Куліша
1191945
  Гринів О. Слов"янська панацея: торби на купу - і готовий комп"ютер // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 1 лютого (№ 12). – С. 3


  Відгук на статтю К. Джеджули, В. Короля (проф. КНУ імені Тараса Шевченка), Б. Олійника, О. Ткаченка, П. Толочка "Наш порятунок - у єдності" (Голос України" 23 грудня 1999 р.) з приводу спільного убезпечення слов"янського світу)
1191946
  Конотоп Л.Г. Слов"янська релігійна філософія : Навчальний посібник / Л.Г. Конотоп, З.В. Швед. – Київ : Літера ЛТД, 2006. – 320с. – ISBN 966-7543-75-7
1191947
   Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / [Д. Айдачич та ін. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 570-573. – Бібліогр. в кінці наук. доп. – (Бібліотека інституту філології)
1191948
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-48-4
Т. 2. – 2015. – 526, [1] с. – Текст: укр., рос., пол., макед. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1191949
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7480-12-8
Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – 2016. – 333, [1] с. : табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1191950
  Паламарчук О.Л. Слов"янська філологія в Київському університеті / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 63-70. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматривается история славянской филологии в Киевском университете имени Тараса Шевченко с момента его основания до настоящего времени. Особое внимание уделяется современному этапу и методам обучения славянским языкам и литературе.
1191951
  Королевич Н.Ф. Слов"янська філологія на Україні (1958-1962 рр.) : бібліографія / Н.Ф. Королевич, Ф.К. Сарана; АН УРСР, Український комітет славістів, Державна публічна бібліотека. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – 611, [5] с. – До V Міжнародного з"їзду славістів
1191952
   Слов"янська філологія на Україні (1963-1967 рр.) : бібліографія / [Н.Ф. Королевич та ін.]. – Київ : Наукова думка
Ч. 2 : Літературознавство ; Вип. 2. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1968. – 578 с.
1191953
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : бібліограф. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство. – 1983. – 521 с.
1191954
   Слов"янське віче - 21 століття : міжнар. літературно-художній громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
1191955
   Слов"янське віче - 21століття : міжнародний літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
1191956
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1191957
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1191958
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1191959
  Іващенко В.Л. Слов"янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця ХХ - початку ХХІ століть / В.Л. Іващенко, Л.В. Туровська // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-44. – ISSN 0027-2833
1191960
   Слов"янське літературознавство і фольклористика : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 4. – 1968
1191961
  Баран В.Д. Слов"янське поселення середини I тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі / Володимир Баран ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2008. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4940-0
1191962
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 18. – 2014. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191963
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 19. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191964
  Філюшин Вячеслав Слов"янський комітет України: філософські та правові основи громадської діяльності // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье обозначены современные тенденции в общественных движениях славянских стран за сохранение и развитие национальных культур, как составных частей славянской цивилизации, место и роль в нем Славянского комитета Украины.
1191965
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націєтворчий статус української літературної мови // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 353-358. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1191966
  Каневський А. Слов"янський район : (кол. Артемівська округа) / Державна плянова комісія УСРР ; А. Каневський, Н. Каневський. – Полтава : Держвидав "Господарство України"
Природно-економічний нарис. – 63 с.
1191967
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. Україна, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 11. – 2013. – 354 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191968
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 12. – 2014. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191969
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 13. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191970
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 15. – 2016. – 390 с. – До 16 Міжнародного З"їзду славістів (Белград, 2018). Резюме укр., рос., англ. мовами
1191971
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ. – ISSN 2522-9834
Вип. 16. – 2017. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191972
  Гирич Я. Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Ярослав Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 88, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-8999-64-2
1191973
  Бедзір Н. Слов"янський світ у порівняльних дослідженннях постмодернізму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 17-23.
1191974
  Теряев Д.А. Слов"янські антропоніми в концепції мовної економії (експериментально-фонетичне дослідження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-215. – ISSN 2075-437X


  Экспериментально-фонетическим приемом исследована акустическая структура славянских личных имен и сокращенных форм-гипокористик.
1191975
   Слов"янські балади : вибір,переспіви та переклади Леоніда Первомайського. – Київ : Художественная литература, 1946. – 159 с.
1191976
  Чибор І. Слов"янські боги в українській фразеології // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 77-81
1191977
  Тимощук Б.О. Слов"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1975. – 111с.
1191978
  Гейштор О. Слов"янські жінки на порозі Середньовіччя // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 174-177
1191979
  Кашка М.Ю. Слов"янські ідеї й русофільство та їх поширення на Закарпатті у XIX столітті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 16-21. – (Історія ; Вип. 24)
1191980
   Слов"янські культури в європейській цивілізації : До 60-річчя доктора історичних наук, проф.Алексєєва Ю.М. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 400с. – ISBN 966-7486-33-8
1191981
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1988. – 232с. – ISBN 5-12-009241-1
1191982
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003837-9
1191983
   Слов"янські літератури : Доповіді: Любляна, 15-21 серпня 2003 р. / Міжнародний конгрес славістів (13; 2003;Любляна); Ін-т літ-ри ім. Т. Шевченка НАНУ; Ін-тут філології КНУТШ; Від.ред. Р.Радишевський; Редкол.: Ю.Л.Булаховська та ін. – Київ, 2003. – 322с. – ISBN 966-594-423-1
1191984
  Дерменджі О. Слов"янські мови в Туреччині // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 50-56. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
1191985
   Слов"янські мови і сучасний світ. – Київ : Київський університет, 2000. – 181с. – ISBN 966-594-241-7
1191986
  Віднянський С. Слов"янські народи в європейському інтеграційному процесі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 36-41


  Роздуми українського славіста щодо міркувань російського колеги К. Косачова про слов"янську єдність (див. "З.С." № 5, 2013 р.)
1191987
   Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4003-1
Вип. 1. – 2006
1191988
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4860-1
Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – 2008
1191989
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-5639-2
Вип. 3. – 2010
1191990
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6227-0
Вип. 4. – 2012. – 353 с. – мова резюме укр., рос. співпадає з мовою статті
1191991
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
Вип. 5. – 2013. – 272 с. – Мова резюме укр., рос., англ. мовами
1191992
   Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191993
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 7 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191994
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191995
  Конча С. Слов"янські племена з теренів України за описом Баварського Географа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-25. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Пропонується уточнена картина географічної прив"язки та етнічної інтерпретації назв з "Опису міст і областей північніше Дуная". Центром уваги дослідження є фрагменти опису пов"язані з теренами України. A refined scheme of geographic anchors and ethnic ...
1191996
  Комар О. Слов"янські спільноти на території сучасної України в VIII - X ст. // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 185-205. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
1191997
  Іваненко О. Слов"янські старожитності. Демонологія. IV (псл. kukumora, kykymora) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-256. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1191998
  Бондаренко Г. Слов"янські типи в новелістиці Томаса Манна // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 40-47
1191999
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. ІХ (етимологічний коментар) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-87. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISSN 0027-2833


  У статті запропоновано етимологічну інтерпретацію давніх слов"янських ойконімів на території середньовічної Греції. Як і в попередніх статтях цього циклу, тут ставиться мета відновлення первісної форми і структурної характеристики апелятивів, ...
1192000
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 181-213
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,