Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1191001
  Новак К. "... Птаха полетіла..." : вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
1191002
  Данилюк І.В. "Психологія вчинку" і життя Володимира Роменця // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 12-17. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито окремі аспекти наукової спадщини відомого в Україні і за її межами вченого В. Роменця.
1191003
  Бенвенуто С. "Психопатология" и лечение согласно Лакану. Депрессия, психоз, истерия, невроз навязчивости, перверсии, трансфер // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 194-239. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак (1901-1981), французский психоаналитик, философ (фрейдист, структуралист, постструктуралист) и психиатр. Одна из самых влиятельных фигур в истории психоанализа.
1191004
  Полякова Л.В. "Псковитянка" и "Вера Шелога" Н.А. Римского-Корсакова / Л.В. Полякова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1963. – 64 с.
1191005
  Коршунов Е.А. "Псы войны"... / Е.А. Коршунов. – М., 1979. – 108с.
1191006
  Мацо О. "Птах ненасненних сновидінь" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 21-24. – ISSN 08-68-4790-1


  "Побачення", "Несе Галя воду", "Сьогодні сонце забуло", "Зозуля", "Ніч розквітає снами", "Так буває - приходить літо", "Єва тримає яблуко", "Ніч несповна місяця", "Тільки не кажи нічого зозулям", "Снилося таке що мені й не снилося".
1191007
  Штейнбук Ф. "Птахи і звірі" "Сніжної країни" Ясунарі Кавабати : Матеріали до вивчення повісті "Тисяча журавлів" (фото) // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (384). – С. 42-51
1191008
   Психо-неврологические науки в СССР. – М-Л, 1930. – 383с.
1191009
  Євчук С.І. Психо-нейроімунологічні механізми в генезі межових нервово-психічних розладів у жителів зони посиленого радіоекологічного контролю : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Євчук С.І.; Мін-во охор.здор.Укр. – Київ, 1996. – 28 с.
1191010
  Кома М. Психо-физиология летчика / М. Кома, Г. Арденсен. – М., 1925. – 163с.
1191011
  Бандурка О.М. Психо-фізіологічні проблеми наркотизації населення / Бандурка О.М., Віденєєв І.О., Калиновський В.Б.; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2005. – 130с.
1191012
   Психологія : Підручник для педагогічних вузів. – 3-є вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 565с.
1191013
  Гоноболін Ф.Н. Психологія / Ф.Н. Гоноболін. – Київ : Вища школа, 1975. – 262с.
1191014
  Варій М.Й. Психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Мирон Йосипович Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 966364-386-2


  Підпис.
1191015
  Корольчук М.С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 318, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-521-306-2
1191016
   Психологія : навч. посібник / [Л.М. Кудояр та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Кудояра. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 330, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 325-326. – ISBN 978-966-657-319-6
1191017
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2011. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 358-359 та в кінці розд. – ISBN 966-8019-00-8
1191018
   Психологія вчинку : шляхами творчості В.А. Роменця : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. А.В. Фурман ; редкол.: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – Київ : Либідь, 2012. – 293, [3] с. : портр. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 286-290, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0620-3
1191019
  Болтівець С.І. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця : Початок // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (180). – С. 76-77


  Стаття про вихід нової книги "Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця".
1191020
  Болтівець С.І. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 78-80
1191021
  Серажим К. Психологія запам"ятовування журналістського тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-66. – (Журналістика ; Вип. 5)
1191022
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 1 (1). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1191023
   Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
№ 2 (2). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1191024
  Туркот Т.І. Психологія і педагогіка вищої школи : навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.. / Т.І. Туркот. – 2-ге вид. – Херсон : ПП Олді-плюс, 2013. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2393-49-1
1191025
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (44). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1191026
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (47). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1191027
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (49). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1191028
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (53). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191029
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – 2014. – 158 с.
1191030
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (57). – 2014. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191031
  Татенко В.О. Психологія інтимного життя / Віталій Татенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 298, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-216-2
1191032
  Карпенко В.В. Психологія мислення:феноменологія, процес і детермінанти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С.32-42. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1191033
  Слюсаревський М.М. Психологія міграції : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.М. Слюсаревський, О.Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 242, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-235-3
1191034
  Чернобровкіна В.А. Психологія особистісної свободи : монографія / В.А. Чернобровкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-482. – ISBN 978-966-617-298-6
1191035
  Москалець В.П. Психологія особистості : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Москалець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 262 с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-260. – ISBN 978-617-673-127-6
1191036
   Психологія праці та управління : зб. наук. праць IX наук.-практ. конференції (м. Київ, 20 груд. 2012 р.) / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; за заг. ред. О.В. Киричука ; [упоряд.: І.І. Шелест та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 300 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 295-297. – ISBN 978-617-649-020-3
1191037
   Психологія праці та управління. Психологічна підтримка і допомога безробітним на ринку праці : зб. матеріалів X Наук.-практ. конф. (Київ, 14 берез. 2014 р.) / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд. Г.А. Пріб та ін. ; за заг. ред. О.В. Киричука]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 230 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-030-2
1191038
  Гупаловська В.А. Психологія реклами : навчальний посібник / В.А. Гупаловська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 383, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 356-358 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-755-8
1191039
  Калмикова Л.О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.07 / Калмикова Л.О. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2011. – 42 с. – Бібліогр.: 66 назв
1191040
  Рибалка В.В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості : наук.-метод. посібник / В.В. Рибалка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. академія пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т обдарованої дитини, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Київ : ІОД ; Інфосистем, 2010. – 442 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2249-47-7
1191041
   Психологія сімейних взаємин : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук [та ін.] ; за ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем, модулів та на с. 287. – ISBN 978-966-521-522-6
1191042
  Багратіон-Мухранська Психологія спілкування : до використання оціночних категорій "добро" та "зло" в українській шотландській та французькій народній творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 21-25


  Стаття є продовженням дослідження вживання оціночних категорій «добро» та «зло» та їх архаїчних відповідників в українській, щотландській, французькій народній та літературній творчості.Аналіз був здійснений на основі різноманітних джерел (фольклорні ...
1191043
   Психологія судового розгляду кримінальних справ : монографія / Михайло Костицький, Віталій Марчак, Олексій Черновський, Аліна Федіна ; МОНУ. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 377-399. – ISBN 978-966-423-130-2
1191044
  Федоренко Р.П. Психологія суїциду : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Р.П. Федоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 259, [1] с. : табл. – Додатки: с. 230-248. – Бібліогр.: с. 207-212. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-554-3
1191045
  Татенко В.О. Психологія сьогодні: автопортрет у інтер"єрі самовизначення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються актуальні питання становлення національної психологічної школи в Україні. Така школа формується нині у спілкування з широким психологічним світом, але на власному історико-психологічному ґрунті з залученням багатих традицій вивчення ...
1191046
   Психологія та педагогіка : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / С.Д. Максименко [та ін.] ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 577, [7] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-194-099-3
1191047
   Психологія та педагогіка : підручник для студ. ВНЗ / [Максименко С.Д. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 578, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-194-129-7
1191048
  Біла І.М. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.07 / Біла Ірина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1191049
  Шупта-В"язовська Психологія творчості в процесі вивчення теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 91-94
1191050
  Рибась О.В. Психологія творчості героя оповідання Володимира Винниченка "Раб краси" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У цій статті розглядається проблема творчості на матеріалі художнього тексту, а саме оповідання майстра української прози Володимира Винниченка "Раб краси". Суть дослідження полягає в аналізі психологічних механізмів творчості героя – компонентів ...
1191051
  Ходаківський Є.І. Психологія управління : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар ; за ред. Є.І. Ходаківського. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 663, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 657-663. – ISBN 978-966-364-949-8
1191052
  Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід : монографія / С.Д. Максименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 590, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-590. – ISBN 978-966-194-118-1
1191053
  Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти : науково-методичний посібник / В.В. Рибалка ; Нац. академія пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Ін-т обдарованої дитини ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соціальної роботи. – Київ : ІОД ; ТОВ "Інфосистем", 2011. – 428 с. – Бібліогр.: с. 409-418. – ISBN 978-966-2249-28-6
1191054
  Гридковець Л.М. Психологія як наука про душу в християнській парадигмі: шлях інтеграції теорії в практику // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 70-72
1191055
  Іванова О.В. Психологія: вступ до спеціальності : навч. посібник ... для студентів вищ. навч. закл. / О.В. Іванова, Л.М. Москалюк, С.І. Корсун ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 184 с. : іл., портр. – 90-річчю Нац. акад. внутр. справ присвячується. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-111-5
1191056
  Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2007. – 320 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-313. – ISBN 966-521-306-7
1191057
  Шамне А.В. Психолого-акмеологічні аспекти становлення професійної культури майбутнього педагога закладу вищої освіти / А.В. Шамне, М.М. Мамон // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 70-78. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1191058
  Данилова Е.С. Психолого-богословский аспект украинской иконописи в историческом пространстве // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 151-160. – ISBN 978-617-689-193-2
1191059
  Груденов Я.И. Психолого-дидактические основы методики обучения математике / Я.И. Груденов. – М, 1987. – 158с.
1191060
  Овакимян Ю.О. Психолого-дидактические основы применения технических средств в лекционной пропаганде / Ю.О. Овакимян, О.Н. Нифонтов. – М., 1977. – 40с.
1191061
  Граник Г.Г. Психолого-дидактические проблемы создания школьных учебников // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – с.37-44. – ISSN 0042-8841
1191062
  Негматов Ф.Х. Психолого-дидактический анализ учебной работы студентов с программированным пособием : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Негматов Ф.Х.; МГУ. Фак-т психологии. – Душанбе, 1972. – 20л.
1191063
  Костин А.А. Психолого-дидактическое исследование формирования сенсомоторных навыков в первоначальном обучении вождению автомобиля : Автореф... канд. пед.наук: / Костин А. А.; МГУ. – М., 1974. – 27л.
1191064
  Корнієнко О.В. Психолого-дидактичні проблеми ставлення до здоров"я представників різних культур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 96-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано публікації вітчизняних і зарубіжних фахівців з питань міжкультурних проблем життєдіяльності людей різних країн світу на прикладі ставлення до здоров"я/хвороби на індивідуальному та суспільному рівнях. Наведено посилання на праці фахівців ...
1191065
  Марченко Е.К. Психолого-информационные основы применения машин для обучения / Е.К. Марченко. – Москва, 1976. – 37с.
1191066
  Карпенко З.С. Психолого-історична реконструкція соціальних міфологем як метод протидії маніпулятивним медіатехнологіям // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 361-370. – ISSN 2411-1449
1191067
  Сибірна Р.І. Психолого-концептуальні підходи до лідерства / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – C. 106-113. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1191068
  Стеблюк С.В. Психолого-корекційний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців: констатувальний етап наукового дослідження // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 186-190 : табл. – Бібліогр.: с. 189. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1191069
  Сулятицький І.В. Психолого-корекційний практикум травм війни : навч. посібник / Іван Сулятицький, Катерина Островська, Василь Осьодло ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 395, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 395. – Бібліогр.: с. 340-357. – ISBN 978-617-10-0525-9
1191070
  Ладига О. Психолого-лінгвістичний підхід у дослідженні суспільства ХІХ-ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 405-410. – Бібліогр.: Літ.: 410; 6 назв. – ISSN 1728-9572
1191071
  Рибалко А.І. Психолого-лінгвістичні дослідження у країнах Заходу, ближнього зарубіжжя і перспективи їх розвитку у Україні / А.І. Рибалко, Н.Я. Дідушок // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 221-222
1191072
  Войко Н.В. Психолого-лінгвістичні новітні технології та ігри як засіб підвищення ефективності спільної навчально-пізнавальної діяльності з вивчення іноземної мови / Н.В. Войко, А.П. Мусієнко, Т.Б. Тихонова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядається проблема новітніх технологій розвитку новичок читання та психолого-лінгвістичних ігор та ігрових ситуацій у процесі спільної навчально-пізнавальної діяльності з вивчення іноземної мови. Особлива увага приділяється психолого-педагогічному ...
1191073
  Орехов Ф.А. Психолого-педагогическая и практическая подготовка будущих учителей в процессе научно-исследовательской работы / Ф.А. Орехов. – Челябинск, 1985. – 80с.
1191074
  Гончаров С.В. Психолого-педагогическая подготовка офицеров в армиях ведущих зарубежных стран // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 55-62. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются основные направления, содержание, методика и организация психолого-педагогической подготовки офицеров в армиях зарубежных стран (США, ФРГ, Великобритания). Анализируются требования к психолого-педагогической компетентности военных ...
1191075
  Ветров Ю.П. Психолого-педагогическая подготовка преподавателей вуза к использованию методов интерактивного обучения / Ю.П. Ветров, И.Ф. Игропуло // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены специфические особенности методов и форм интерактивного обучения, их воспитательно-развивающий потенциал в формировании компетенций студентов. Описаны позиции преподавателя в рамках интерактивного обучения. Охарактеризованы ...
1191076
  Шамсутдинова И.Г. Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся / И.Г. Шамсутдинова, Е.Г. Казарова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 62-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561X
1191077
  Константинова С.К. Психолого-педагогическая практика : Организационно-методический гид для студентов / С.К. Константинова. – Кишинев : CEP USM, 2005. – 85с. – ISBN 9975-70-540-5
1191078
   Психолого-педагогическая служба в вузе. – Пермь, 1986. – 94 с.
1191079
  Серебряный Э.Г. Психолого-педагогическая характеристика наглядных средств обучения / Э.Г. Серебряный. – Москва, 1979. – 28с.
1191080
  Ветохов А.М. Психолого-педагогическая характеристика современных методов обучения иностранному языку в школе // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – № 1. – С.25-28. – ISSN 1817-8510
1191081
  Польская О.Я. Психолого-педагогическая характеристика учащегося и классного коллектива / О.Я. Польская. – М., 1972. – 80с.
1191082
   Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе : Сборник научных трудов. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 113с.
1191083
  Раева В.М. Психолого-педагогические аспекты антиалкогольного воспитания детей и подростков / В.М. Раева. – М., 1988. – 35с.
1191084
   Психолого-педагогические аспекты интенсификации учебной деятельности. – М., 1983. – 122с.
1191085
   Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования. – Тверь, 1995. – 130с.
1191086
  Кнодель Л.В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам : монография / Л.В. Кнодель. – Київ : Изд. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 256с. – ISBN 978-966-437-137-4
1191087
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь, 1990. – 163с.
1191088
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь, 1991. – 165с.
1191089
   Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь
4. – 1992. – 161с.
1191090
  Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе / Н.Н. Нечаев. – Москва, 1985. – 113с.
1191091
   Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе. – Киев, 1983. – 176 с.
1191092
   Психолого-педагогические вопросы методики обучения химии в высшей школе. – Саранск, 1987. – 100с.
1191093
  Никандров Н.Д. Психолого-педагогические вопросы методики составления программированных материалов в работах зарубежных программистов / Н.Д. Никандров. – М., 1970. – 47с.
1191094
   Психолого-педагогические вопросы обучения и воспитания учащихся и студентов. – Душанбе, 1973. – 391с.
1191095
   Психолого-педагогические вопросы обучения и эстетического воспитания. – Казань, 1975. – 132с.
1191096
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитатательного процесса. – Томск, 1982. – 127с.
1191097
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1978. – 167с.
1191098
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1981. – 140 с.
1191099
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1985. – 157с.
1191100
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1986. – 198 с.
1191101
   Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса. – Томск, 1989. – 221с.
1191102
   Психолого-педагогические вопросы формирования личности школника и студента. – Душанбе
2. – 1970. – 192с.
1191103
   Психолого-педагогические вопросы экзамена в высшей школе. – Краснодар, 1984. – 56с.
1191104
   Психолого-педагогические и лингвистические проблемы исследования текста. – Пермь, 1984. – 242с.
1191105
   Психолого-педагогические и логические проблемы лекционной пропаганды. – Москва
1. – 1977. – 160с.
1191106
   Психолого-педагогические и логические проблемы лекционной пропаганды. – М
2. – 1977. – 190с.
1191107
  Саукова Наталья Михайловна Психолого-педагогические и методические особенности обучения мультимедиа-технологиям студентов творческих специальностей // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 93-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1191108
   Психолого-педагогические и психофизиологические проблемы компьютерного обучения. – Москва, 1985. – 162 с.
1191109
  Юстинская Г. Психолого-педагогические и структурно-содержательные особенности учебного пособия по литературе для 10 класса / Г. Юстинская, С. Захарова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 299-308. – ISBN 978-966-544-404-5
1191110
  Зеер Э.Ф. Психолого-педагогические методы исследования инженерно-педагогического образования / Э.Ф. Зеер. – Свердловск, 1986. – 48с.
1191111
   Психолого-педагогические механизмы формирования качеств социально активной личности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 1986. – 132с.
1191112
   Психолого-педагогические основания экспертизы игрушек / Смирнова Елена Олеговна, Салмина Нина Гавриловна, Абдулаева Елена Александровна, Филиппова Ирина Витальевна, Шеина Елена Георгиевна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 16-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлена научная концепция психолого-педагогической экспертизы игрушек. Игрушка рассматривается как средство активизации детской деятельности и усвоения культурного опыта. На основании культурно-исторического и деятельностного подхода выделяются ...
1191113
  Жук Г.А. Психолого-педагогические основі обучения, воспитания и здоровья / Г.А. Жук. – Кишинев, 1989. – 115с.
1191114
   Психолого-педагогические основы активизации самостоятельной работы студентов по овладению будущей профессией. – Днепропетровск, 1990. – 141с.
1191115
  Камалдинова Э.Ш. Психолого-педагогические основы воспитательной деятельности комсомольских организаций: Учеб. пособие. / Э.Ш. Камалдинова. – Москва, 1975. – 96с.
1191116
  Метельский Н.В. Психолого-педагогические основы дидактики математики. / Н.В. Метельский. – Минск, 1977. – 160с.
1191117
   Психолого-педагогические основы интенсификации учебного процесса. – Днепропетровск, 1991. – 150с.
1191118
   Психолого-педагогические основы использования ЭВМ в вузовском обучении. – Москва, 1987. – 167с.
1191119
  Амтаниус Михаель Психолого-педагогические основы контроля в учебном процессе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Амтаниус Михаель; МГУ. Фак. психологии. – Москва, 1978. – 22л.
1191120
  Соботович Евгения Федоровна Психолого-педагогические основы коррекции нарушений формирования грамматического строя речи у детей : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.03 / Соботович Евгения Федоровна; Научно-иссл. ин-т дефектологии. – М., 1984. – 48л.
1191121
   Психолого-педагогические основы коррекционной работы с аномальными детьми. – Л., 1990. – 163с.
1191122
  Ерастов Н.П. Психолого-педагогические основы лекторской деятельности / Н.П. Ерастов. – М., 1987. – 93с.
1191123
   Психолого-педагогические основы непрерывного образования. – Кемерово, 1992. – 153с.
1191124
  Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике / З.И. Слепкань. – К., 1983. – 192с.
1191125
  Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе / Л.М. Фридман. – М., 1983. – 160с.
1191126
  Москаленко К.А. Психолого-педагогические основы повышения эффективности урока / К.А. Москаленко. – Воронеж, 1968. – 160с.
1191127
   Психолого-педагогические основы подготовки будущего педагого в университете. – Днепропетровск, 1985. – 142с.
1191128
  Баляева Светлана Анатольевна Психолого-педагогические основы построения учебной дисциплины в техническом вузе / Баляева Светлана Анатольевна, Бородина Людмила Николаевна, Углова Алла Николаевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 23-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1191129
  Кан-Калик Психолого-педагогические основы преподавания литературы в школе. : учеб. пос. для студ. пед ин-тов / Кан-Калик, В.И. Хазан. – Москва : Просвещение, 1988. – 255 с.
1191130
  Пальтов А.Е. Психолого-педагогические основы применения технических средств обучения детей с глубокими нарушениями зрения и слуха / А.Е. Пальтов. – М, 1986. – 72с.
1191131
  Копысова Л.А. Психолого-педагогические основы развития мотивации профессиональной деятельности обучающихся в вузах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 305-310. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1191132
  Гарифьянов Р.С. Психолого-педагогические основы руководства самовоспитанием студентов / Р.С. Гарифьянов. – Казань, 1978. – 181с.
1191133
  Сидорова Е.Э. Психолого-педагогические основы самообразовательной деятельности студентов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 50-55. – ISSN 2073-9613
1191134
   Психолого-педагогические основы совершенствования подготовки специалистов в университет. – Днепропетровск, 1980. – 171с.
1191135
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – Москва, 1973. – 53с.
1191136
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – Москва, 1973. – 141с.
1191137
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – М., 1973. – 200с.
1191138
   Психолого-педагогические основы совершенствования содержания и методов обучения. – М., 1973. – 160с.
1191139
   Психолого-педагогические основы совершенствования учебно-воспитательного процесса в вузе. – Днепропетровск, 1983. – 175с.
1191140
  Котов В.Е. Психолого-педагогические основы управления процессом обучения в вузе. / В.Е. Котов. – Одесса, 1976. – 96с.
1191141
  Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания / М.И. Станкин. – М., 1987. – 222с.
1191142
   Психолого-педагогические основы формирования личности учащегося профтехучилища. – М., 1991. – 136с.
1191143
  Щукина Г.И. Психолого-педагогические основы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. – Ленинград, 1967. – 20с.
1191144
  Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной деятельности / Н.Н. Нечаев. – М., 1988. – 165с.
1191145
  Вербицкий А.А. Психолого-педагогические особенности контекстного обучения : (в помощь слушателям фак. новых методов и средств обучения) / А.А. Вербицкий. – Москва : Знание, 1987. – 109 с. – В изд. также: Методика совершенствования программированного контроля усвоения знаний с применением технических средств обучения / И. М. Глуздов ; Моделирование и компьютеризация в учебном процессе / А. П. Свиридов
1191146
  Лекерова Г.Ж. Психолого-педагогические особенности подготовки будущих специалистов в области экологического образования в современных инновационных условиях / Г.Ж. Лекерова, А.А. Достилярова, С.К. Калыбекова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 44-55. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены психолого-педагогические особенности экологического просвещения, а также подготовки будущих специалистов в области экологического образования, специфика преподавания экологии как предмета междисциплинарного. Определены ...
1191147
  Калугина Наталья Андреевна Психолого-педагогические особенности формирования личностных компетентностей учителей-музыкантов в вузах культуры и искусств // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1191148
  Аверьянова С.И. Психолого-педагогические предпосылки подготовки конкурентоспособного выпускника вуза // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 208-216. – ISSN 2073-8536


  В статье представлены психолого-педагогические предпосылки подготовки конкурентоспособного выпускника вуза, даны характеристики конкурентоспособности выпускника, описаны структура, формы проявления, показатели и оценка степени конкурентоспособности ...
1191149
   Психолого-педагогические проблемы взаимодействия школы, внешкольных учреждений, общественности в коммунистическом воспитании. – Курск, 1985. – 116с.
1191150
   Психолого-педагогические проблемы воспитания и образования. – Томск, 1973. – 115с.
1191151
  Камалдинова Э.Ш. Психолого-педагогические проблемы деятельности комсомольско-молодежних коллективов: Учеб. пособие. / Э.Ш. Камалдинова. – М., 1980. – 115с.
1191152
   Психолого-педагогические проблемы дошкольного воспитания и подготовки детей к школе. – Москва : Педагогика, 1973. – 117 с.
1191153
   Психолого-педагогические проблемы инженерно-педагогического образования. – Свердловск, 1986. – 124с.
1191154
  Бондырева С.К. Психолого-педагогические проблемы интегрирования образовательного пространства : избранные труды / C.К.Бондырева; РАО, МПСИ. – 2-е изд., стереотип. – Москва, Воронеж : ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ РАО, 2005. – 352 с. – (Библиотека типовых документов). – ISBN 5-89502-750-4
1191155
   Психолого-педагогические проблемы коллектива и личности. – Москва, 1978. – 95с.
1191156
   Психолого-педагогические проблемы коммунистического воспитания молодежи. – Алма-Ата, 1978. – 196 с.
1191157
  Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е.И. Машбиц. – М., 1988. – 191с.
1191158
   Психолого-педагогические проблемы нравственного воспитания детей дошкольного возраста. – М., 1983. – 132с.
1191159
  Рувинский Л.И. Психолого-педагогические проблемы нравственного воспитания школьников. / Л.И. Рувинский. – М., 1981. – 128с.
1191160
   Психолого-педагогические проблемы обучения в высшей школе на современном этапе. – Москва, 1979. – 117с.
1191161
   Психолого-педагогические проблемы обучения в профессиональной подготовке учителя. – Горький, 1989. – 84с.
1191162
   Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. – Душанбе
Ч. 1. – 1974. – 207 с
1191163
   Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. – Душанбе
Ч. 2. – 1974. – 226 с.
1191164
   Психолого-педагогические проблемы обучения первокурсников. – Калининград, 1975. – 183с.
1191165
   Психолого-педагогические проблемы общения. – Москва, 1979. – 161с.
1191166
  Кондратьева С Психолого-педагогические проблемы общения / С Кондратьева. – Гродно, 1982. – 67с.
1191167
   Психолого-педагогические проблемы оптимизации деятельности преподавателя вуза. – Ярославль, 1984. – 144с.
1191168
   Психолого-педагогические проблемы подготовки специалиста. – Ярославль, 1983. – 82с.
1191169
  Гальперин П.Я. Психолого-педагогические проблемы программированного обучения на современном этапе / П.Я. Гальперин. – М, 1966. – 40с.
1191170
   Психолого-педагогические проблемы профессионального обучения / Гальперин П.Я. – Москва, 1979. – 208с.
1191171
  Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации / Е.А. Климов. – М., 1983. – 95с.
1191172
   Психолого-педагогические проблемы совершенствования полового воспитания молодежи. – Сыктывкар, 1983. – 128с.
1191173
   Психолого-педагогические проблемы учебно-воспитательного процесса в высшей школе на современном этапе. – Москва, 1986. – 143с.
1191174
   Психолого-педагогические проблемы учебной деятельности в высшей школе на современном этапе. – М., 1982. – 144с.
1191175
   Психолого-педагогические проблемы формирования личности в учебной деятельности. – М., 1988. – 112с.
1191176
   Психолого-педагогические проблемы эффективности профессиональной подготовки учителя в высшей школе. – Ленинград, 1988. – 168 с.
1191177
  Есина Елена Анатольевна Психолого-педагогические условия патриотического воспитания студенческой молодежи // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 39-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1191178
  Рубашкин А.Г. Психолого-педагогические условия повышения эффективности обучения. (На основе эксперим. исследования процесса изучения техн. механики) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Рубашкин А.Г.; ЛГУ. – Л., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1191179
  Бардынина Виктория Алексеевна Психолого-педагогические условия развития субъектности студентов-психологов в учебно-профессиональной деятельности // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
1191180
  Волынкина Н.В. Психолого-педагогические условия развития творческой личности в контексте современной социополикультурной среды // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 86-93. – ISSN 1811-0916
1191181
  Корсунский Е.А. Психолого-педагогические условия формирования литературных способностей учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Корсунский Е. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 22л.
1191182
  Грибанькова А.А. Психолого-педагогические факторы успешного взаимодействия научного руководителя и аспиранта // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 203-205. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1191183
   Психолого-педагогический анализ в перестройке деятельности учителя и учащихся. – Красноярск, 1990. – 139с.
1191184
  Висьневский Ч. Психолого-педагогический анализ причин и условий правонарушений несовершеннолетних. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Висьневский Ч.; Киев. пед. ин-т. – К., 1983. – 23л.
1191185
   Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 544с. – ISBN 5-222-00239-Х
1191186
   Психолого-педагогическое обеспечение интенсификации учебно-воспитательного процесса. – Днепропетровск, 1988. – 136с.
1191187
  Пономарева Е.Ю. Психолого-педагогическое сопровождение в образовательном учреждении I-II уровня аккредитации // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 170-176. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються основні напрями, завдання, види, форми, етапи психолого-педагогічного супроводження навчання студентів коледжу, умови, що забезпечують успішність психолого-педагогічного супроводження, професійна діяльність педагогів і ...
1191188
  Соломатини Т.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях семьи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 135-143. – ISSN 2312-5993
1191189
  Слободяник Н.В. Психолого-педагогічна взаємодія суб"єктів освітнього простору // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 156-167. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 31). – ISSN 2072-4772
1191190
  Коношенко С. Психолого-педагогічна діагностика в умовах реабілітаційного центру // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 5. – С.16-17. – ISSN 0131-6788
1191191
   Психолого-педагогічна допомога дітям на базі позашкульних закладів в зоні радіоекологічного контролю. – К., 1992. – 72с.
1191192
  Прудніков О.В. Психолого-педагогічна культура як складова академічної культури викладача вищої школи / О.В. Прудніков, С.М. Василюк, А.І. Гуцуляк // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; редкол.: К. Бальцер, Р. Вагнер, І.П. Вагалюк [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 7/8 (51/52). – С. 85-89. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
1191193
  Гальцева Т.О. Психолого-педагогічна модель підвищення рівня навчальної самоефективності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 55-66. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розглядається феномен навчальної самоефективності педагога, як професійно-значуща характеристика, метаякість особистості, яка виявляється у здатності мобілізувати внутрішні та зовнішні ресурси для досягнення оптимального результату в самоовіті ...
1191194
  Біла І.М. Психолого-педагогічна модель технології розвитку творчого мислення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 34-44. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1191195
   Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія. – К., 1998. – 604с.
1191196
  Прудченко І.І. Психолого-педагогічна підготовка в Київському Фребелівському педагогічному інституті (1907-1917 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-63. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано зміст психолого-педагогічної підготовки в Київському Фребелівському педагогічному інституті. Акцентовано увагу на єдність теорії та практики в навчально-виховному процесі цього вищого закладу освіти. Обгрунтовано доцільність вивчення ...
1191197
  Кайдалова Л. Психолого-педагогічна підготовка викладачів / Л. Кайдалова, С. Мосенцева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 38-41. – ISSN 1562-529Х
1191198
  Сосницька Н.Л. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: акмеологічний аспект / Н.Л. Сосницька, О.А. Кривильова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 121-126. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1191199
  Браун В.О. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх офіцерів / В.О. Браун, О.В. Абрамян, Ю.В. Коваль // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 429
1191200
  Гура Т.В. Психолого-педагогічна підготовка студентів технічних університетів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 310-314. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1191201
  Скавронський Павло Психолого-педагогічна характеристика процесу засвоєння знань на уроках географії під час формування картознавчої компетенції учнів основної школи : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-30. – Бібліогр.: 11 назв
1191202
  Коба О. Психолого-педагогічне виховання особового складу Національної гвардії України, які виконують службові завдання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 1 (132), січень. – С. 86-91. – ISSN 2308-4634
1191203
  Ябурова О.В. Психолого-педагогічне забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 316-323. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Розроблено соціально-педагогічні умови підвищення ефективності соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації українських й іноземних студентів, які полягають у створенні в студентському міжнаціональному колективі лінгвопрофесійного ...
1191204
  Примачок Л.Л. Психолого-педагогічне забезпечення професійного становлення студентів вищих освітніх закладів, які опановують фах фізичного реабілітолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 252-268. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 47). – ISSN 2072-4772
1191205
   Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : навч.-метод. комплекс спецкурсу для слухачів ін-тів післядиплом. пед. освіти / [П.П. Горностай та ін.] ; за наук. ред. П.П. Горностая ; Нац. акад. пед. наук Украї-ни, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2017. – 47, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 42-46. – ISBN 978-966-8063-79-56
1191206
  Киричук В.О. Психолого-педагогічне пректування в системі виховного процесу загальноосвітньої школи // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.4-12
1191207
  Ткач Т. Психолого-педагогічне проектування освітнього простору вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито особливості управління проектуванням освітнього простору вищого навчального закладу як автономного освітнього простору локального характеру, в якому створено систему впливів і умов формування особистості, а також можливостей ...
1191208
  Ган Р.З. Психолого-педагогічне формування життєвої компетентності студента на практичних заняттях із дисципліни "Основи психології. Основи педагогіки" / Р.З. Ган, В.В. Пітулей // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 28-31. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
1191209
  Ніколаєнко С. Психолого-педагогічний аналіз комунікативної діяльності педагога // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 77-84
1191210
  Боднар А.Я. Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб"єкта та суб"єктності в процесі становлення професійної суб"єктності майбутнього вчителя / А.Я. Боднар, Ю.В. Журат // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 37-43. – ISSN 1996-5931
1191211
  Гущина Т. Психолого-педагогічний аналіз самоосвітньої діяльності як професійної якості // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 218-222. – (Серія: Педагогічні науки)
1191212
  Олефіренко Т.О. Психолого-педагогічний аналіз феномену професійної кар"єри вчителя // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 207-221. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1191213
  Мась Н.М. Психолого-педагогічний аналіз формування професійної компетентності у курсантів ВВНЗ на основі особистісно-діяльнісного підходу // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 252-258


  У статті проводиться аналіз формування професійної компетентності майбутніх військових психологів з урахуванням особистісно-діяльнісного підходу.
1191214
  Спіріна Т.П. Психолого-педагогічний аспект адаптаційного періоду студентів-першокурсників вищих навчальних закладів // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1191215
  Спіріна Т.П. Психолого-педагогічний аспект адаптаційного періоду студентів-першокурсників вищих навчальних закладів // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 349-353. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
1191216
  Сябро С. Психолого-педагогічний аспект готовності учня до навчання у профільних класах біологічного спрямування // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 11-18. – ISSN 0131-6788
1191217
  Пушкарьова Т.О. Психолого-педагогічний аспект педагогічного проектування // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (156). – С. 11-18. – (Психологія). – ISSN 2311-8466


  Стаття розкриває важливу складову процесу педагогічного проектування – його психолого-педагогічний супровід. Педагогічне проектування як важливий інструмент реформування освіти розглядається у взаємозв’язку його структурних складових. Показано, що ...
1191218
  Панасенко Е.А. Психолого-педагогічний експеримент: віхи становлення та розвитку (друга половина XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 90-98. – (Психологічні науки ; № 2 (15), жовтень). – ISSN 2078-2128


  Проаналізовано внесок видатних вітчизняних учених В. Бехтерева, М. Грота (КУ), І. Сікорського (КУ) та ін.
1191219
  Кашкарьова Л.Р. Психолого-педагогічний моніторинг навчальних досягнень підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 5 (182). – С. 30-41
1191220
  Мельник Ю.Б. Психолого-педагогічний супровід курсантів та його особливості у ВВНЗ // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 115-121. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1191221
  Піонтковський-Вихватень Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у середній освіті України другої половини ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 54-65. – ISSN 2312-5993
1191222
  Мілютіна К. Психолого-педагогічний супровід пошуку власної життєвої траєкторії в умовах безперевної освіти // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2012. – Спеціальний випуск : "Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери". – С. 249-256
1191223
  Довжук Н.Ш. Психолого-педагогічний супровід пропедевтичної професійної адаптації майбутніх викладачів медико-біологічних дисциплін в умовах магістратури : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Довжук Натела Шарденівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1191224
  Непомняща І.М. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 165-171. – ISSN 2414-5076
1191225
  Дасюк Ж. Психолого-педагогічний супровід процесу формування толерантності об"єктів навчання та виховання в умовах розвитку нової школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 32-36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Прoaнaлiзoвaнo сучасний стан розробленості прoблeми фoрмувaння толерантності об"єктів навчання та виховання й особливості його психолого-педагогічного супроводу в сім"ях військовослужбовців в умовах розвитку Нової школи, сутність якої полягає у ...
1191226
  Дуб В. Психолого-педагогічний супровід студентів переселенців // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 68-72. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовано проблему психолого-педагогічного супроводу студентів, які постраждали від міграційних процесів в умовах сучасних реалій. Описано ряд проблем, які зумовлюють необхідність психолого-педагогічного супроводу студентів переселенців та ...
1191227
  Васіна Т.Л. Психолого-педагогічні аспекти адаптації майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 35-38. – (Педагогічні науки)


  В статті розглянуто проблеми адаптації майбутніх соціальних педагогів до їх професійної діяльності.
1191228
  Карнаух Л.П. Психолого-педагогічні аспекти впливу сім"ї на соціалізацію дітей дошкільного віку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 119-121. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1191229
  Дорохов М. Психолого-педагогічні аспекти запровадження взаємовідносин між начальниками та підлеглими в Збройних Силах України на основі європейських цінностей прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито зміст окремих документів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) щодо дотримання прав і свобод людини, у тому числі військовослужбовців європейських держав. Розглядаються аспекти запровадження європейських стандартів ...
1191230
   Психолого-педагогічні аспекти навчання студентів медичного закладу вищої освіти з англійською мовою викладання / І.О. Якубовська, Я.Л. Ванджура, І.Ю. Ванджура, Д.А. Волинський, І.К. Чурпій // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – С. 142-149. – ISSN 2521-1455
1191231
  Дарійчук Л.П. Психолого-педагогічні аспекти організації диференційованого навчання студентів-нефілологів у процесі навчання іноземної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-72. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Висвітлено основні психолого-педагогічні аспекти диференційованого навчання у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності студентів-нефілологів на заняттях з іноземної мови. Аналізуються компоненти запропонованої моделі.
1191232
  Невзоров Р.В. Психолого-педагогічні аспекти організації підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань / Р.В. Невзоров, П.М. Онипченко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 156-164. – ISSN 2074-8167
1191233
  Гарага А. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців сфери туризму // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 35-43. – ISSN 2308-5126
1191234
  Герасимчук Н. Психолого-педагогічні аспекти подолання страхів у дитячому віці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 60-62
1191235
  Мельничук М.Т. Психолого-педагогічні аспекти професійної адаптації випускників вузів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 197-198
1191236
  Лисенко Г.І. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки магістрів технічного профілю // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 107-110. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  Актуальність дослідження визначається наявними суперечностями між професійно-педагогічною підготовленістю викладачів вищої технічної школи та вимогами держави ісуспільства до їхньої діяльності. У статті доводиться необхідність перегляду системи ...
1191237
   Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі : навчальний посібник / М.В. Артюшина, О.М. Котикова, Г.М. Романова, О.В. Аксьонова, І.А. Балягіна; Артюшина М.В. [ та ін. ] ; за ред. Артюшиної М.В., Котикової О.М., Романової Г.М. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 528 с. – ISBN 978-966-483-022-2
1191238
  Мельник М.Т. Психолого-педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 240-245
1191239
  Сергієнко Ю.П. Психолого-педагогічні аспекти рівня фізичної підготовленості курсантів ВНЗ правоохоронних органів України / Ю.П. Сергієнко, лаврентьєв, А.М. Андрєянов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 422-426. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)


  В роботі розглядаються питання щодо рівня фізичної підготовленості курсантів протягом навчання. Визначені психолого-педагогічні аспекти оптимізації навчального процесу. Проведений порівняльний аналіз рівня підготовленості протягом трьох років набору до ...
1191240
  Троц А.С. Психолого-педагогічні аспекти розвитку управлінської компетентності майбутнього офіцера в умовах реформування Збройних Сил України / А.С. Троц, Ю.І. Чаус // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 184-186


  Складні процеси демократизації українського суспільства та Збройних Сил України потребують від командирів військових підрозділів високоефективного здійснення посадової діяльності, найважливішою частиною якої є управлінська діяльність. Сложные процессы ...
1191241
  Глова Л.А. Психолого-педагогічні аспекти соціально-психологічної адаптації курсантів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 208-211


  У статті наводяться теоретичні основи адаптації особистості Розглядаються різноманітні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до проблеми вивчення адаптації та висвітлюються особливості процесу соціально-психологічної адаптації майбутніх ...
1191242
  Черняков В.В. Психолого-педагогічні аспекти ставлення здобувачів вищої освіти до занять з фізичного виховання / В.В. Черняков, Т.П. Колодяжна, Т.В. Дерябкіна // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (14). – С. 84-90. – ISSN 2412-1185
1191243
  Швець В. Психолого-педагогічні аспекти управління навчальною діяльністю студентів з використанням дистанційних технологій навчання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 37-43. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано нові способи управління активізацією навчальною діяльністю суб"єктів навчання, зумовлені наявністю специфічних особливостей програмного забезпечення, що використовується для дистанційних технологій навчання.
1191244
  Луканьова С.М. Психолого-педагогічні аспекти формування культури здоровя"збереження у студентів ВНЗ в умовах комп"ютерізації навчання / С.М. Луканьова, М.Д. Лютик // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 102-103. – ISSN 1727-4338
1191245
  Онищенко І.В. Психолого-педагогічні аспекти формування мотиваційної готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 40-43. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1191246
  Сизко Г.І. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності спеціального педагога / Г.І. Сизко, Н.М. Анастасова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 201-207. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1191247
  Демченко Н.І. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної культури у майбутніх фахівців технічного профілю // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С.66-74
1191248
  Вятчаніна Л.І. Психолого-педагогічні аспекти формування творчої активності майбутнього викладача вищої школи / Л.І. Вятчаніна, О.Д. Кулик // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 303-307. – ISBN 978-966-2530-21-6
1191249
  Зазимко О.В. Психолого-педагогічні вимоги доідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.14-23
1191250
  Калакура Я.С. Психолого-педагогічні засади архівного менеджменту // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – C. 65-78. – ISSN 0320-9466
1191251
  Бегеза Л.Є. Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних форм і методів навчання студентської молоді // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 7-12 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2310-4368
1191252
  Радчук Г. Психолого-педагогічні засади впровадження осівітнього діалогу у навчальний процес викладачами вищих навчальних закладів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 85-100. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437


  Стаття присвячена проблемі впровадження освітнього діалогу як активної форми навчання студентів.
1191253
  Юрчишин Ю.В. Психолого-педагогічні засади залучення студентів до рухової активности оздоровчої спрямованості // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 462-470. – ISBN 978-966-7359-77-5
1191254
   Психолого-педагогічні засади і роль дистанційних форм навчання у формуванні здорового способу життя лікарів -інтернів / М.М. Потяженко, Г.В. Невойт, О.Є. Кітура, Н.Л. Соколюк, Н.О. Люлька // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 239-242. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1191255
  Зварич І. Психолого-педагогічні засади оцінювання знань студентов в іноземної мови у вищих навчальних закладах України і США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 142-145. – ISBN 966-7825-79-5
1191256
  Колодько Т.М. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 711-717. – ISBN 978-966-8904-46-2
1191257
  Шерман М.І. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки юристів в умовах інформаційного суспільства // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 40-45
1191258
  Ковальчук В.І. Психолого-педагогічні засади розвитку комунікативної компетентності керівника ЗНЗ / В.І. Ковальчук, В.Р. Огороднік // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 141-147. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1191259
  Шкіренко О. Психолого-педагогічні засади формування духовних цінностей у студентів-правознавців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-67. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні положення психолого-педагогічної програми формування духовних цінностей у майбутніх правознавців. Програма сприяє усвідомленню студентами власного бачення світу, мети життя, самопізнанню, трансформуванню духовних ...
1191260
  Літвінова О.В. Психолого-педагогічні засади формування екологічної культури студентів / О.В. Літвінова, О.І. Беспарточна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 2 (115). – С. 29-35. – ISSN 1995-0519
1191261
  Вікторова Л.В. Психолого-педагогічні засади формування комунікативної компетентності іноземних студентів в університетах Польщі // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 67-70. – ISSN 2304-0629
1191262
  Могиляста С.М. Психолого-педагогічні засоби розвитку емоційного інтелекту старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Могиляста Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
1191263
  Мірошниченко О. Психолого-педагогічні засоби формування позитивно-дієвого ставлення до власного здоров’я у студентів / О. Мірошниченко, Н. Світлична, І. Табачник // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 40-46. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
1191264
   Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України. – Київ : Знання, 2006. – 302с. – ISBN 966-346-162-4
1191265
   Психолого-педагогічні методи і схеми керування процесом навчання з погляду керування системами / Ю.О. Гунченко, С.А. Шворов, Халед Алаіасра, В.В. Савенчук, П.С. Ємельянов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 244-251
1191266
  Сальник І.В. Психолого-педагогічні основи віртуального навчання фізики у старшій школі // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 92-99. – ISSN 2078-1687
1191267
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-68-3
Вип. 1 (9). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191268
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-71-3
Вип. 2 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191269
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-72-0
Вип. 1 (11). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191270
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (12). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191271
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (13). – 2015. – 342 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191272
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (14). – 2015. – 470 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191273
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (15). – 2016. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191274
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (16). – 2016. – 276 с. – Присвячено 25-річчю проголошееня незалежності України. Резюме укр., рос., англ. мовами
1191275
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (17). – 2017. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191276
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (18). – 2017. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191277
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (19). – 2018. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191278
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (20). – 2018. – 271 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1191279
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 1 (21). – 2019. – 239 с. – Резюме укр., англ. мовами
1191280
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISBN 978-966-7359-77-5
Вип. 2 (22). – 2019. – 257 с. – DOI 10.5281/zenodo.3565370 - Резюме укр., англ. мовами
1191281
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISSN 2919-864X
Вип. 1 (23). – 2020. – 188 с. – DOI 10.5281/zenodo.3999475 - Резюме укр., англ. мовами
1191282
   Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем"янчука. – ISSN 2919-864X
Вип. 2 (24). – 2020. – 106 с. – DOI 10.5281/zenodo.4395776 - Резюме укр., англ. мовами
1191283
  Сарапулова Є.Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера : монографія / Є.Г. Сарапулова ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2003. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 236-261. – ISBN 966-608-299-3
1191284
  Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні основи навчання : навчальний посібник / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко ; МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-628-082-5
Т. 1. – 2008. – 420 с.
1191285
  Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні основи навчання : навчальний посібник / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко ; МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-628-082-5
Т. 2. – 2008. – 440 с.
1191286
  Ягупов В.В. Психолого-педагогічні основи особистісно-орієнтованого навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Аналізуються психолого-педагогічні аспекти особистісно-орієнтованого навчання, перетворення воїна в суб"єкт навчального процесу.
1191287
  Павленко М.П. Психолого-педагогічні основи розробки освітніх сайтів для навчання інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 93-98. – ISSN 2074-8922
1191288
  Бондаренко В.А. Психолого-педагогічні основи самоконтролю і його формування в процесі навчання іноземної мови // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 190-197. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1191289
  Ромащенко І. Психолого-педагогічні основи творчості у науково-дослідній діяльності студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 47-51. – ISSN 2308-4634


  У статті здійснено спробу проаналізувати роль науково-дослідницької діяльності у формуванні та становленні сучасної творчої особистості фахівця на основі науки психології. Досліджене питання впливу науководослідницької діяльності на самовираження ...
1191290
  Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Яблонко ; МОН України ; Одес. лерж. ун-т ; Миколаївський навчально-наук. ін.т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 258 с. – ISBN 978-966-364-704-2
1191291
  Кучеренко І. Психолого-педагогічні особливості вивчення інформативних дисциплін у медичних закладах вищої освіти з використанням дистанційного навчання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 28-39. – ISSN 2312-5993
1191292
  Шевченко В. Психолого-педагогічні особливості використання комп"ютерно-орієнтованих систем навчання охорони праці // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 205-215. – ISSN 2312-5993
1191293
  Олійник А.В. Психолого-педагогічні особливості виховання особистості // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 44-45
1191294
  Іваненко Л.О. Психолого-педагогічні особливості дистанційного навчання / Л.О. Іваненко, І.О. Зуев // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 166-170. – ISBN 978-966-285-311-7
1191295
  Камінська О.В. Психолого-педагогічні особливості мотивації до навчання студентської молоді // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 44-50. – ISBN 978-966-7359-77-5
1191296
  Семенчук Ю. Психолого-педагогічні особливості навчання студентів-економістів термінологічної лексики // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 125-128
1191297
  Яницька О.Ю. Психолого-педагогічні особливості організації самостійної роботи студентів в умовах навчання за ECTS / О.Ю. Яницька, О.В. Іванюта // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 167-173. – ISBN 978-966-7359-77-5
1191298
  Білий В.В. Психолого-педагогічні особливості проектування віртуального навчального середовища // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 30-32. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 35)
1191299
  Трубачева С.Е. Психолого-педагогічні особливості проектування освітнього середовища гімназії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 205-208. – Бібліогр.: с. 207. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1191300
  Гудима О.В. Психолого-педагогічні особливості становлення професійних якостей студента як суб"єкта педагогічної діяльності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 125-126
1191301
  Анастасій С. Психолого-педагогічні особливості творчої діяльності викладача технологічної освіти / С. Анастасій, Л. Суховірська // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 112-118. – ISBN 978-966-2466-54-6
1191302
  Атрощенко Т. Психолого-педагогічні особливості формування міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Розкрито передумови та проаналізовано засоби розвитку толерантності у дітей старшого дошкільного віку, зумовлені специфікою даного вікового періоду. Охарактеризовано психолого-педагогічні особливості формування міжетнічної толерантності старших ...
1191303
  Анненков Віктор Петрович Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах промислово-економічного коледжу : Автореф... канд. педаг.наук: 13.00.05, 13.00.01 / Анненков Віктор Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1191304
  Нехомяж Оксана Психолого-педагогічні особливості шкільного підручника географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 38-39. – Бібліогр.: 9 назв
1191305
  Татенко В.О. Психолого-педагогічні передумови вдосконалення виховного процесу / В.О. Татенко. – Київ, 1980. – 32с.
1191306
  Коломієць С.С. Психолого-педагогічні передумови застосування інтерактивних методик навчання у вищій технічній школі в аспекті Болонського процесу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 148-152. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
1191307
  Гоголь Наталія Психолого-педагогічні передумови формування в учнів 5-6 класів естетичної оцінки художнього твору


  У статті розкрито психолого-педагогічні передумови розвитку в учнів основної школи (5-6 класи) умінь давати естетичну оцінку художнім творам на уроках української літератури, визначено рівні сформованості оцінних умінь школярів; за підручником з ...
1191308
  Вінник Н.Д. Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. рек. / Н.Д. Вінник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 24, [2] с. – Бібліогр.: с. 24-25
1191309
  Фурдуй С. Психолого-педагогічні підходи до процесу соціалізації обдарованих студентів вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-78. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Соціалізація обдарованих студентів визначена як процес, за допомогою якого індивідом засвоюється соціальний досвід його соціального оточення таким чином, що через формування власного "Я" проявляється унікальність даного індивіда як особистості. ...
1191310
  Ципко В. Психолого-педагогічні підходи до формування цінностей студентів у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 13-17. – ISSN 0131-6788
1191311
  Чеканська О.А. Психолого-педагогічні погляди Л.Т. Білецького і Поділля ( початок XX століття) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 150-151
1191312
  Зварич І. Психолого-педагогічні принципи контролю й оцінювання знань (на прикладі вивчення іноземної мови) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.29-31. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1191313
  Йосипів А. Психолого-педагогічні причини насильства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 117-121.
1191314
   Психолого-педагогічні проблеми гуманізації шкільної освіти : Збірник матеріалів міжнародного наукового семінару 28 -30 березня 1996 р. – Київ-Рівне, 1997. – 87с. – ISBN 966-7206-09-2
1191315
   Психолого-педагогічні проблеми підготовки майбутніх учителів. – К., 1991. – 71с.
1191316
   Психолого-педагогічні проблеми підготовки офіцерів запасу в сучасних умовах / М.О. Дроздов, Є.М. Подтергера, Т.В. Болотіна, Б.Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 201-204


  Розглянуто основні психолого-педагогічні проблеми підготовки офіцерів запасу в сучасних умовах. Визначено психолого-педагогічні характеристики та їх емоційні складові у готовності тих, кого навчають, до військового навчання. Рассмотрены основные ...
1191317
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 1. – 2019. – 171, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1191318
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 2. – 2019. – 181, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1191319
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 1 (3), ч. 2. – 2020. – 149, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1191320
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 1 (3), ч. 1. – 2020. – 160, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1191321
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 2 (4). – 2020. – 157, [1] с. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1191322
   Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2019-. – ISSN 2706-6258
Вип. 1 (5). – 2021. – 192, [1] c. – До 2019р. назва зб. "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи". - Резюме укр., англ. мовами
1191323
  Варіна Г.Б. Психолого-педагогічні рецепції формування професійної стійкості майбутнього фахівця в умовах сучасного культурно-освітнього простору // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 41-45. – (Серія : Психологічні науки)
1191324
  Костюченко А.О. Психолого-педагогічні складові готовності майбутніх викладачів математики та інформатики до розробки ППЗ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 174-177. – (Серія : Педагогічні науки)
1191325
  Малкова Т.М. Психолого-педагогічні умови виховання творчої особистості у вищій школі // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 107-108


  Серед основних умов виховання креативної особистості у вищій школі можна зазначити насамперед необхідність надання студенту можливості оволодіння цілісною системою фундаментальних знань, можливості свідомого вибору цінностей та смислів завдяки ...
1191326
  Довгань Н.Ю. Психолого-педагогічні умови впровадження в освітній процес ВНЗ педагогічної системи виховання фізичної культури студентів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 116-123. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1191327
  Уліч В.Л. Психолого-педагогічні умови для адаптації майбутніх офіцерів до професійної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 244-247


  У статті визначено, обґрунтовано психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів до успішної професійної адаптації та заходи, спрямовані на надання психолого-педагогічної допомоги курсантам, котрі відчувають труднощі у військово-професійній ...
1191328
  Вєтохов О. Психолого-педагогічні умови для успішного навчання вноземного читання // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.46-47. – ISSN 0131-6788
1191329
  Бакатанова В.Б. Психолого-педагогічні умови мотивації навчальної діяльності студентів / В.Б. Бакатанова, К.Г. Потьомкіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 67-75. – ISSN 2074-8922


  "У ході дослідження було проведено анкетування студентів Української інженерно-педагогічної академії з метою виявлення рівня зовнішньої та внутрішньої мотивації студентів, рівня розвитку внутрішньої мотивації студентів, а також основних стимулів та ...
1191330
  Лунгол О. Психолого-педагогічні умови навчання електродинаміки учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 36-39
1191331
  Тітяєв В.М. Психолого-педагогічні умови підвищення ролі та вагомості активних методів навчання у військово-педагогічному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Аналізуються основні проблеми військового навчального процесу на сучасному етапі, психологічні та педагогічні умови його вдосконалення шляхом упровадження активних методів навчання.
1191332
  Поляк О. Психолого-педагогічні умови підвищення якості вищої освіти України / О. Поляк, О. Тростянецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-56. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Наголошено на необхідності орієнтації вищої освіти в Україні на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення інтелектуального, духовного потенціалу нації, вихід вітчизняної науки, техніки й культури на світові європейські рівні, становлення ...
1191333
  Попик О. Психолого-педагогічні умови підвищення якості вищої освіти України / О. Попик, О. Тростянецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 53-56. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817
1191334
  Фастовець І. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичного виховання Нової української школи / І. Фастовець, Н. Овчарова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 195-210. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1191335
  Параніч Віктор Петрович Психолого-педагогічні умови професійного становлення молодшого спеціаліста : Дис... кандидата психологічнихнаук: 19.00.07 / Параніч Віктор Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.130-180
1191336
  Параніч В.П. Психолого-педагогічні умови професійного становлення молодшого спеціаліста. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Параніч В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 21л.
1191337
  Кузнєцова О.В. Психолого-педагогічні умови розвитку інноваційності в майбутніх психологів у процесі навчання // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 143-144. – ISBN 978-966-629-858-7
1191338
  Кукло О.Є. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців : дис. ... [канд. психол. наук] : 19.00.07 / Кукло Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 284 арк. – Додатки: арк. 228-284. – Бібліогр.: арк. 187-227
1191339
  Кукло О.Є. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кукло Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1191340
  Сойко І.М. Психолого-педагогічні умови самопідготовки з використанням дистанційних технологій навчання / І.М. Сойко, М.А. Раковська // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 154-164. – ISSN 2919-864X
1191341
  Грибок О.П. Психолого-педагогічні умови самостійної пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів / О.П. Грибок, А.О. Грибок // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 191-196. – ISSN 2524-0056
1191342
  Киричук В.О. Психолого-педагогічні умови стимулювання социально-комунікативної активності старшокласників : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Киричук В.О.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 18л.
1191343
  Кокойло Ю.О. Психолого-педагогічні умови формування комплексного розуміння здорового способу життя у майбутніх учителів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 140-150. – ISSN 2227-1376
1191344
  Рум"янцева Е. Психолого-педагогічні умови формування математичного мислення майбутніх економістів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 124-128. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1191345
  Погоріла І.О. Психолого-педагогічні умови формування особистості фахівця у вищих навчальних закладах / І.О. Погоріла, О.В. Романенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 183-186. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
1191346
  Варгата О.В. Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу психологів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 110-115
1191347
  Гамза А.В. Психолого-педагогічні умови формування текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 366-371
1191348
  Столяренко О. Психолого-педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 46-50. – ISSN 0131-6788
1191349
  Грибок А. Психолого-педагогічні чинники адаптації студентів до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 40-44. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз теоретичних основ адаптації студентів до навчанні у вищому навчальному закладі та виявлено особливості цього процесу. Виявлено що процесу адаптації студентів до навчання притаманні специфічні риси, серед яких - ...
1191350
  Власова О. Психолого-педагогічні чинники ефектив6ності соціалізації сучасної людини // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2012. – Вип. 4. – С. 51-61. – ISSN 2226-4051
1191351
  Ткачук О.В. Психолого-педагогічні чинники ілюзії знання в навчальній діяльності студентів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 59-63. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1191352
  Ткачук О.В. Психолого-педагогічні чинники ілюзії знань студентів ВНЗ у навчальній діяльності : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ткачук Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1191353
  Щурик І.М. Психолого-педагогічні чинники оптимізації внутрішньої картини здоров"я підлітків з набутими вадами опорно-рухового апарату : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / Щурик Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1191354
  Коваль П.М. Психолого-педагогічні чинники педагогічної дії в системі вчитель-учень, викладач-студент // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 143-148. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Автор статті розкриває основні складові професійно-педагогічної взаємодії у відношеннях "вчитель-учень", "викладач-студент", визначає значущість такої взаємодії у формуванні гармонійно розвиненої особистості.
1191355
  Жидецький Ю.Ц. Психолого-педагогічні чинники професійної адаптації молодих науково-педагогічних працівників / Ю.Ц. Жидецький, І.З. Пашкутський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 277-285. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1191356
  Гридковець Л.М. Психолого-педагогічні чинники родинної детермінації особистісних криз : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Гридковець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 43 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 60 назв
1191357
  Довбня К.В. Психолого-педагогічні, виховні та методичні вимоги до структурування змісту НМК для майбутніх фахівців-сходознавців // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 103-104
1191358
  Юрьев А.И. Психолого-политические угрозы глобализации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 131-143. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1191359
  Медведев В.С. Психолого-правова характеристика злочинної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Присвячено психолого-правовому дослідженню злочинності як діяльності. Виявлені їі загальні ознаки, структура, принципи, форми організації, способи досягнення мети та протидії її виявленню і припиненню. The article is devoted to psychological and legal ...
1191360
  Канцір В. Психолого-правовий портрет особи терориста // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 117-124. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1191361
  Вагіна О.В. Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 124-129. – ISSN 1727-1584
1191362
  Синєокий О.В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології : монографія / О.В. Синєокий ; Держ. вищ. навч. заклад "Запорізький національний ун-т" ; МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 334 с. – ISBN 966-599-308-9
1191363
  Синєокий О.В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології. Вступ до криміноперверсології : монографія / О.В. Синєокий. – Харків : Право, 2009. – 751, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 654-749 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-138-4
1191364
  Казміренко В.О. Психолого-юридична характеристика фізичного і психічного насильства в межах ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 4 (103). – С. 21-27
1191365
  Батаршев А.В. Психолого–педагогическая концепция самореализации педагога профессиональной школы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 62-69. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются концептуальные положения процесса и результата самореализации педагога профессиональной школы, теоретико-методологические предпосылки исследования проблемы самореализации личности.Проводится структура психолого-педагогической ...
1191366
  Мельник М. Психолого - правові аспекти удосконалення професійної діяльності судді / М. Мельник, В. Ярошенко // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.27-29
1191367
  Черновський О.К. Психолого правові та світоглядні аспекти судово-правової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7096-97-8
1191368
  Березін А.М. Психологчні чинники формування національної свідомості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 10. – С.54-56
1191369
  Омелаєнко І.Б. Психолоічний аналіз поведінки при різних типах невротинчого конфлікту : Автореф. дис. ... канд. психол. наук: / Омелаєнко І. Б.; КУ ім. Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 18 с.
1191370
  Кияшко Л.О. Психололгічна готовність молоді до громадянської активності в умовах соціально-політичних реформ / Л.О. Кияшко, М.В. Бородчак // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (157). – С. 62-66
1191371
  Баєва О. Психолофізіологічні та соціобіологічні аспекти фінансово-економічної кризи // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-47. – ISSN 0868-8893
1191372
  Божович Л.И. Психолочическое развитие школьника и его воспитание. / Л.И. Божович, Л.С. Славина. – Москва, 1979. – 96с.
1191373
  Пец Б. Психолошки проблеми умора и одмора / Б. Пец. – Београд, 1964. – 35с.
1191374
  Бех І.Д. Психомаяки у виховному процесі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 53-70
1191375
  Зборовська Н. Психометафізика як метод дослідження художньої літератури
1191376
  Зинченко В.П. Психометрика утомления / В.П. Зинченко. – М, 1977. – 109с.
1191377
   Психометрические таблицы. – Л., 1930. – 106с.
1191378
   Психометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 233 с., [3] с.
1191379
  Герганов Е. Психометрични методи за проверка и оценка на знания по български език / Е. Герганов. – София, 1976. – 184с.
1191380
  Морозов С.М. Психометричний контроль та конструювання психодіагностичних тестів : навч. пос. / С.М. Морозов. – Київ : Київський університет, 1997. – 96 с.
1191381
   Психомоторика. – Л., 1976. – 128с.
1191382
  Розе Н.А. Психомоторика взрослого человека / Розе Н.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 128 с.
1191383
  Юрчинська Г.К. Психомоторика. Загальний практикум : Навчальний посібник / Г.К. Юрчинська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 163с. – ISBN 966-594-665-X
1191384
  Ермаков П.Н. Психомоторная активность и функциональная ассиметрия мозга / П.Н. Ермаков. – Ростов -на-Дону, 1988. – 127с.
1191385
  Шинкарюк А.І. Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб"єкта : монографія / А.І. Шинкарюк. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 448 с. : іл. – ISBN 966-7975-66-5
1191386
  Веропотвелян Н.П. Психоневрологический статус новорожденных с задержкой внутриутробного развития / Н.П. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, П.Н. Веропотвелян // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (32). – С. 50-58. – ISSN 2309-4117
1191387
   Психоогическая диагностика. – М., 1981. – 232с.
1191388
   Психоого-педагогические вопросы учебно-воспитательной работы с первокурсниками. – Душанбе, 1977. – 142с.
1191389
  Кіосєва О.В. Психоосвіта у системі медико-соціальної допомоги молодим особам із розладами адаптації, які вживають психоактивні речовини // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 12-18. – ISSN 1681-2786
1191390
  Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 577-602. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Первая часть книги - одна из самых известных монографий А.Е. Личко "Психопатии и акцентуации характера у подростков", за которую он был удостоен Почетного диплома им. В.М. Бехтерева Академии медицинских наук СССР и которая стала настольной книгой ...
1191391
   Психопатии и их судебно-психиатрическое значение, 1934. – 179с.
1191392
  Сикорский И.А. Психопатическая эпидемия 1892 года в Киевской губернии // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-46
1191393
  Фрейд З. Психопатические персонажи на сцене // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 53-59. – ISSN 2307-3195
1191394
  Штёрринг Психопатология в применении к психологии / Штёрринг; с предисл. В.М. Бехтерева. – С.-Петербург : Типография А. Монтвида, 1903. – [10], 305 с.
1191395
  Шайкевич М. Психопатология и литература = Психологический метод в русской литературной критике. – Санкт-Петербург, 1910. – 136 с.
1191396
  Водолагин Александр Валерьевич Психопатология и метафизика воли : (к 125-летию Карла Ясперса) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 140-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1191397
  Павлов И.П. Психопатология и психиатрия. / И.П. Павлов. – Москва, 1949. – 235с.
1191398
  Фрейд З. Психопатология обыденной жизни = Zur Psychopathologie des Alltagslebens / Зигмунд Фрейд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. – 192с. – ISBN 5-89329-029-1
1191399
  Фрейд З. Психопатология обыденной жизни / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем. О. Медем]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 220, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01942-3
1191400
  Стоунс Э. Психопедагогика / Э. Стоунс. – Москва : Педагогика, 1984. – 471 с.
1191401
  Рибалка В.В. Психопедагогічні експедиціїї шляхами демократизації життя особистості, освіти та громадянського суспільства : метод. посібник / Рибалка В.В. [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи [та ін.]. – Київ : ТАЛКОМ, 2019. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7685-47-9
1191402
  Козлов А. Психопоетика "Автобіографії (за 65 років)" М.Л. Кропивницького


  Стаття є однією з перших спроб використання психолого-поетичного підходу до вивчення документальної спадщини письменника, зокрема автобіографії. Автор вдало вибрав об"єктом дослідження одну з тих автобіографій, в яких дійсно чимало різних за змістом і ...
1191403
  Козлов А.В. Психопоетика "Автобіографії (за 65 років)" М.Л.Кропивницького // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 31-34
1191404
  Скляр І.О. Психопоетика сумарно-атрибутивної форми зображення в романній прозі Валер"яна Підмогильного // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 152-162. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Стаття продовжує цикл публікацій автора, в яких висвітлюється проблема психопоетики творчості В. Підмогильного. Осмислюється проблема обсервації "внутрішньої людини" у творчості митця, з"ясовується та обгрунтовується функціональність застосування ним ...
1191405
  Пархета Я. Психопортрет Григора Тютюнника: кореляція психосоматики і характеру // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 204-214. – ISSN 2304-9383
1191406
  Пахальян В.Э. Психопрофилактика в образовании // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.38-44. – ISSN 0042-8841
1191407
  Леонова А.Б. Психопрофилактика стрессов / А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова. – М, 1993. – 123с.
1191408
   Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів / О.С. Юрценюк, Н.С. Карвацька, С.Д. Савка, С.С. Ротар, В.І. Курик // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 1 (81). – С. 235-238. – ISSN 1684-7903
1191409
  Гошовська Д.Т. Психореабілітація депривованого провінціала: медіально-рефлексійний підхід / Д.Т. Гошовська, Я.О. Гошовський // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 82-92
1191410
  Хом"як О.І. Психориси, властиві особі, як об"єкт метафоризації в українській прозі останньої третини ХХ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 78-82.
1191411
  Фурман А.В. Психорозвивальна взаємодія в освітньому процесі та її концептуальні засади / А.В. Фурман, А.Н. Гірняк // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 6 (38). – С. 9-18. – ISSN 2414-0023
1191412
  Алексюк І.А. Психосемантика Грайса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 32-37. – ISBN 966-581-295-6
1191413
  Лозова О.М. Психосемантика етнічної свідомості / О.М. Лозова. – Київ : Освіта України, 2007. – 390 с., [ 12 ] л. іл. – ISBN 966-8847-40-0
1191414
  Авраменко М.Ю. Психосемантика жіночого світу в повісті Т. Малярчук "Ендшпіль для Лізи" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 212-214. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1191415
  Вертипорох О. Психосемантика процесу читання сучасного українського тексту (На матеріалі романістики Євгена Пашковського) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (747), червень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263
1191416
  Петренко В.Ф. Психосемантика сознания / В.Ф. Петренко. – Москва, 1988. – 207 с. – ISBN 5-211-00023-4
1191417
  Попова Тетяна Олегівна Психосемантика універсальних етичних концептів в етномовній картині світу : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.15 / Попова Т. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 208л. + Додатки: л.201-208. – Бібліогр.: л.184-200
1191418
  Попова Тетяна Олегівна Психосемантика універсальних етичних концептів в етномовній картині світу : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Попова Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1191419
  Митина О.В. Психосемантический анализ имиджа государства : реконструкция и измерение / О.В. Митина, В.Ф. Петренко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 3. – С.16-27. – ISSN 0205-9592
1191420
  Тепляков Н.Н. Психосемантический анализ политического выбора в период помаранчевой революции : Ющенко В.А., Тимошенко Ю.В., Янукович В.Ф., Кивалов С.В., Кучма Л.Д., Путин В.В. / Н.Н. Тепляков ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ТМСИ, 2008. – 234с. – ISBN 978-966-96517-5-4
1191421
  Циркунова Н.И. Психосемантический подход как метод выявления содержания учебной мотивации студентов высших учебных заведений / Н.И. Циркунова, Д.В. Петров // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 54-59. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  В статье рассматривается проблема применения опросных методов изучения учебной мотивации, связанная с фактором социальной желательности; проводится различие между эксплицитными (декларируемыми) и имплицитными (скрываемыми или неосознаваемыми) мотивами, ...
1191422
  Тохтамиш О.М. Психосемантичне відображення поняття "Болонський процес" у його оцінці викладачами та студентами: порівняльний аналіз // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 357-365
1191423
  Соснюк О.П. Психосемантичний аналіз особливостей сприймання студентською молоддю іміджу сучасних політиків / О.П. Соснюк, І.В. Остапенко // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 254-261. – ISSN 2411-1449
1191424
  Кім К.В. Психосемантичний аналіз поняття "стресостійкість" у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі / К.В. Кім, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться аналіз терміну "стресостійкість" та, розглядаються основні напрямки у дослідженні даного поняття у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. The analysis of term "stable for stress" is conducted in the article and basic ...
1191425
  Бородулькіна Т.О. Психосемантичний аналіз ставлення до служіння у майбутніх психологів // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 29-42. – ISBN 978-617-7009-07-7


  У статті наводяться основні результати психосемантичного аналізу емоційних та смислових характеристик ставлення до служіння у майбутніх психологів.
1191426
  Тепляков М.М. Психосемантичний аналіз трансформації свідомості особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Тепляков Микола Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 38 назв
1191427
  Афанасьєва Н. Психосемантичний аналіз уявлень психологів-практиків про місце психологічного консультування / Н. Афанасьєва, Н. Світлична, О. Шайда // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 37-50. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
1191428
  Павлюх М. Психосемантичний відтінок історіографічних термінів "волинська трагедія" та "волинська різанина" у сучасній українській і польській публіцистиці про події 1943 р. на Волині // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 186-192


  Визначено різницю між історіографічними термінами про волинські події у польській та українській історіографії. Встановлено психосемантичні відтінки цієї термінології. Проаналізовано сучасні тенденції публіцистів у пошуку історичної правди. The ...
1191429
  Іванюк Г. Психосемантичний зміст поняття "педагог" у мовній свідомості студентів педагогічних спеціальностей / Г. Іванюк, О. Горошко, І. Мельник // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 59-82. – ISSN 2309-1797
1191430
  Савелюк Н. Психосемантичні виміри базових понять економічного дискурсу (порівняльно-професійний аспект) / Н. Савелюк, О. Калмиков, В. Різник // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 1. – С. 142-166. – ISSN 2309-1797
1191431
  Грицук О.В. Психосемантичні дослідження структур значень у індивідуальній свідомості / О.В. Грицук, А. Сударікова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 49-55. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1191432
  Гірняк Галина Психосемантичні інваріанти проектування навчальних книг // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.183-190. – ISSN 1810-2131
1191433
  Дьяков С.І. Психосемантичні критерії та принципи системогенезу в моделюванні суб"єктності особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (130). – С.57-65
1191434
  Дроздов О.Ю. Психосемантичні особливості геополітичних уявлень української та російської молоді під час міждержавного конфлікту 2014 року // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 103-112
1191435
  Дробот О. Психосемантичні особливості змісту професійної свідомості інженерів // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 72-89. – (Psychology ; vol. 25, issue 1). – ISSN 2309-1797
1191436
  Гірняк А. Психосемантичні особливості проектування навчальних книг для вищої школи // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 414-417. – ISBN 978-966-654-520-9
1191437
  Соснюк О.П. Психосемантичні особливості сприймання соціальної реклами про захист безпритульних тварин / О.П. Соснюк, Г.І. Олійник // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицький [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 46 (49). – С. 93-105. – ISSN 2309-8287
1191438
  Шамне А. Психосемантичні особливості сприйняття рекламних відеороликів / А. Шамне, Т. Доцевич, А. Акімова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 384-408. – (Psychology ; vol. 25, issue 1). – ISSN 2309-1797
1191439
   Психосемиотика познавательной деятельности и общения. – М.
Вып. 2. – 1988. – 174с.
1191440
  Лозова О.М. Психосеміотичні компоненти етнічної свідомості східних слов"ян (діахронічний підхід) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1191441
  Ершова-Бабенко Психосинергетика – методология исследования сверхсложных психомерных сред. Психосинергетическая теория психики и сознания. Альфалогия // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 185-186
1191442
  Ассаджоли Р. Психосинтез / Р. Ассаджоли. – Москва : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 288с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-8793-027-6, 5-8793-046-2, 966-543-095-5
1191443
  Чаркіна О.А. Психосинтез в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 215-226. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1191444
  Ларін Д.І. Психосинтез як теоретико-методологічна концепція психокорекції дитячих страхів у старшому дошкільному віці // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 50-52. – ISBN 978-613-8-33760-7
1191445
  Ассаджоли Р. Психосинтез, теория и практика / Р. Ассаджоли. – Москва : Refl-book, 1994. – 314с. – ISBN 5-87983-003-9
1191446
  Дідковська Л.І. Психосоматика : основи психодіагностики та психотерапії : навчальний посібник / Л.І. Дідковська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 263, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Основи психосоматики. – Бібліогр.: с. 260-263. – ISBN 978-966-613-679-7
1191447
  Грабська І.А. Психосоматична проблема в ракурсі аналізу символічної функції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Стаття присвячена психосоматичним проблемам та психоаналітичним підходам до вирішення цих проблем. Невротичні та психосоматичні симптоми розглядаються як різні розлади в символічній репрезентації. Аналізуються проблеми, пов"язані з лікуванням ...
1191448
  Хомуленко Т.Б. Психосоматична трансформаційна гра "Шлях до Філософського каменю" та її ефективність у розвитку тілесного Я / Т.Б. Хомуленко, О.І. Кузнецов // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 23-33 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2410-1249
1191449
  Корнієнко О.В. Психосоматичне здоров"я дітей України на межі століть (на прикладі результатів проекту "Україна: клінічна психологія та допомога дітям") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Розглянуто один із фрагментів виконання програми Tempus - Tacis протягом 1997-1999 навчальних років та одночасної адаптації, поетичного впровадження - безперервно-систематичному навчанню основам дисципліни "Психічне та фізичне здоров"я" (Основи ...
1191450
  Корнієнко О.В. Психосоматичне здоров"я як міждисциплінарна проблема (порівняльний аналіз стану здоров"я різних вікових категорій населення України та Росії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано міждисциплінарний підхід до дослідження проблем психічного, фізичного здоров"я, проміжного стану між здоров"ям та хворобою, ставленням різних верст населення України та Росії до власного здоров"я та здоров"я оточуючих. Наведено перелік ...
1191451
  Рековець В.М. Психосоматичні взаємодії та роль значущих переживань у збереженні і відновленні здоров"я // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 94-99. – (Серія : Психологічні науки)
1191452
  Грабська І.А. Психосоматичні захворювання: загальна характеристика та підходи до лікування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Аналізуються психосоматичні проблеми. Дається загальна характеристика психосоматичних захворювань, розглядаються особливості психотерапевтичного підходу до їх лікування.
1191453
  Сидоренко О.О. Психосоматичні кореляти психологічної дезаптації у державних службовців // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 102-107 : мал., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-5675
1191454
  Харченко Д.М. Психосоматичні розлади : теорії, методи діагностики, результати дослідж. : навч. посібник / Д.М. Харченко. – Київ : Слово, 2015. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-279. – ISBN 978-966-194-229-4
1191455
  Харченко Д.М. Психосоматичні розлади в осіб різної статі / Д.М. Харченко, Ю.Ю. Чистовська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 325-329. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1191456
  Романова И.В. Психосоциальная реабилитация, психокоррекция и психотерапия лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 54-57. – ISSN 2413-8843
1191457
  Сафронова М.В. Психосоциальное самочувствие преподавателей высшей школы в условиях модернизации образовательного процесса // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 108-114. – ISSN 1811-0916
1191458
   Психосоциальные аспекты феномена агрессии / Бацылева, , , И.В. Пузь // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 166-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Данная работа посвящена теоретическому анализу феномена агрессии. В статье представлены ведущие подходы, раскрывающие сущность агрессии и агрессивного поведения. Также рассматриваются основные формы и типы агрессии.
1191459
  Юдін М.А. Психосоціальна адаптація косметологічних пацієнтів із заниженою самооцінкою // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 114-116. – ISSN 1681-276Х


  "... У дослідженні проводилося вивчення особливостей психофункціонального функціонування пацієнтів косметологічного профілю із дисгармонічним самовідношенням та зниженою самооцінкою. Дослідження проводилося на базі медичного центру “СА-КЛІНІК” протягом ...
1191460
  Ісаков Р.І. Психосоціальна дезадаптація у жінок з депресивними розладами різної генези: особливості діагностики, вираженості і структури // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 82-92 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
1191461
  Суший О.В. Психосоціальна культура національно-державних утворень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 145-162
1191462
   Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навч.-метод. посібник / [Гусак Н. та ін. ; за заг. ред. Н. Гусак] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр психіч. здоров"я та психосоц. супроводу, Школа соц. роботи ім. В. Полтавця, Каф. психології та педагогіки. – Київ : НаУКМА, 2017. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 9-16, 80-87. – ISBN 978-966-2410-88-4
1191463
   Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : посібник з проведення тренінгу / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – 174 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-2410-96-9
1191464
  Сила Т.І. Психосоціальна підтримка учасників бойових дій і членів їх родин: ресурси громади // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 304-312. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1191465
  Газзанті Пульєзе ді Котроне Антоніо Психосоціальна підтримка: новий виклик для гуманітарної діяльності // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 314-317. – ISBN 978-617-7631-10-0


  Надзвичайний і Повноважний Посол Суверенного військового ордену госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти про відносини Суверенного Малтійського Ордену й України.
1191466
  Буряк В. Психосоціальні домінанти української етнічної свідомості у контексті художнього менталітету нації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 70-75


  У статті Буряка В.Д. порушується проблема формування своєрідних образних етнокодів свідомості, які є базовими системами народного художнього мислення.
1191467
  Басенко О.М. Психосоціальні передумови розвитку життєстійкості у підлітків в умовах воєнного конфлікту // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 27-48. – ISSN 2520-6265
1191468
  Моїсеєва І. Психосоціальні передумови формування моральної стійкості у підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті визначенні кризові аспекти соціального становлення у підлітковому віці, розкрито провідне значення референтної групи для підростаючого покоління, обґрунтовано психосоціальні передумови формування моральної стійкості у підлітків. The article ...
1191469
  Сидоренко А.Ю. Психосоціальні предиктори якості життя підлітків із уродженими вадами серця // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 9-12. – ISSN 1681-276Х


  "...Літературні дані щодо показників якості життя молодих пацієнтів з уродженими вадами серця (УВС) є досить суперечливими, тому метою дослідження було вивчення психосоціальних предикторів низької якості їх життя. У психодіагностичному дослідженні ...
1191470
  Шамне А. Психосоціальні характеристики отроцтва як підсумок роботи фокус-груп // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 59-71 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-2131
1191471
  Сидоренко О.О. Психосоціальні чинники в генезі розладів психоемоційної сфери у державних службовців // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 109-112 : табл., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-5675
1191472
   Психотерапевтическая клиника : хрестоматия. – Тернополь : ТГМУ ; Укрмедкнига
Т. 2 : Частная психотерапия / [Клинков В.Н., Коробов А.А., Самохвалов В.П. и др.] ; под ред. д-ра мед. наук, проф. О.С. Чабана (Украина), д-ра мед. наук, проф. В.П. Самохвалова (Чешская Республика). – 2015. – 448, [1] с., включ. обл. : ил., табл. – Авт. т. указ. на с. 3-4. – Библиогр.: с. 446-448
1191473
  Тимашев М Психотерапевтическая характеристика воли осужденных : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Тимашев М В.; Рязан.ГУ. – Рязань, 1976. – 24л.
1191474
   Психотерапевтическая энциклопедия. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 752с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-393-3
1191475
  Maliutina Natalia Психотерапевтический дискурс в современной русской драме // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 1 (46). – P. 349-366. – ISSN 1640-7806
1191476
   Психотерапевтический и духовный феномен Кашпировского А.М.. – Москва, 1992. – 307с.
1191477
  Кондратюк Н.С. Психотерапевтическое высказывание : парадигмальные особенности / Кондратюк Н.С. ; Киев. нац. лингвист. ун-т. – Киев : Винниченко Н.Д., 2012. – 178, [1] с. : ил., табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 159-173. – ISBN 978-966-1569-19-4
1191478
  Орлов Психотерапевтическое завещание К. Роджерса / Орлов, // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 117-121. – ISSN 0042-8841


  Представлен комментарий "случая Джен", рассматриваются нюансы характеристик клиентоцентрированной психотерапевтической работы, основное внимание уделяется психотерапевтической позиции К. Роджерса, преисполненной безусловного самовыражения. Автор ...
1191479
  Вірна Ж.П. Психотерапевтична взаємодія в діаді "лікар - хворий" у практиці неврозології / Ж.П. Вірна, О.В. Прус // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 130-138. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
1191480
  Манілов І.Ф. Психотерапевтична конфронтаційна сугестія: базові положення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 170-185. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1191481
  Манілов І.Ф. Психотерапевтична конфронтаційна сугестія: теоретичне обгрунтування та особливості реалізації // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – С. 84-94. – ISSN 2414-0023
1191482
  Білоус В.Б. Психотерапевтичний ефект драми Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Автор статті досліджує драми В. Винниченка з погляду їхнього психотерапевтичного впливу на реципієнта. The author of this article investigates V. Vynnychenko"s dramas from the point of view their psychotherapeutic influence on the recipient.
1191483
  Ликова В. Психотерапевтичний підхід як один із шляхів підвищеня якості освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.20-29. – Бібліогр.:12 пунктів
1191484
  Матяш М.М. Психотерапевтичні стратегії лікування невротичних розладів в учасників сучасних бойових дій / М.М. Матяш, Л.І. Худенко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 58-64. – ISSN 2224-0713
1191485
  Карвасарский Б.Д. Психотерапия / Б.Д. Карвасарский. – Москва, 1985. – 304с.
1191486
  Бурлачук Л.Ф. Психотерапия : Психологические модели: Учебник для вузов / Под ред. Л.Ф.Бурлачука. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 472 с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-314-00003-2
1191487
  Бурлачук Л.Ф. Психотерапия : психологические модели : [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук, А.С. Кочарян, М.Е. Жидко ; под общ. ред. Л.Ф. Бурлачука. – 3-е изд., доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 488, [8] с. : ил. – Библиогр.: с. 479 и в конце разд. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-459-01053-4


  Представлена палитра современного психотерапевтического знания, но при этом обозначена и авторская концепция психотерапии, приглашающая читателя к диалогу, конечная цель которого - создание отечественной психотерапевтической культуры
1191488
  Ахмедов Т.И. Психотерапия в особых состояниях сознания : (история, теория, практика) / Т.И. Ахмедов, М.Е. Жидко. – Москва ; Харьков : Фолио, 2001. – 765, [2] с. – Библиогр.: с. 748-764. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-007408-5
1191489
  Рахманов В.М. Психотерапия в сурдологии / В.М. Рахманов. – К, 1988. – 168с.
1191490
  Каган В.Е. Психотерапия для всех и для каждого / Виктор Каган. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 384 с. – (Психология общения). – ISBN 5-04-001628-X
1191491
  Гиндак Е. Психотерапия каждому / Екатерина Гиндак. – Миргород : Миргород. – ISBN 978-966-2060-20-1
Кн. 5 : Мышечная система и мозг. Аутогенная тренировка. – 2009. – 60 с.
1191492
  Румянцева И.М. Психотерапия на стыке наук: интегративный лингво-психологоческий тренинг в обучении иноязычной речи // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 220-229


  Этот тренинг включает в себя систему психологических упражнений для снятия состояний психического напряжения, преодоления психологических барьеров, стимулирования когнитивных процессов и овладения всеми средствами общения, что в конечном итоге ...
1191493
  Жукова Е.А. Психотерапия при некоторых клинических формах тиреотоксикоза : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.03 / Жукова Е. А.; Укр. ин-т усовершен. врачей. – Х., 1972. – 22л.
1191494
  Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / С. Кратохвил. – Москва, 1991. – 335с.
1191495
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – 2-е изд., исп. и доп. – Киев, 1966. – 403с.
1191496
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – 3-е изд. – К., 1977. – 480с.
1191497
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Киев : Здоров"я, 1982. – 376 с.
1191498
  Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз / А.П. Слободяник. – К., 1983. – 375с.
1191499
  Слободяник А.П. Психотерапия. Внушение. Гипноз / А.П. Слободяник. – 3-е изд. – Київ : Здоров"я, 1977. – 479с.
1191500
  Гришков О.В. Психотерапія - ділові відносини клієнтів та психотерапевта // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 171-173
1191501
  Каліна Н.Ф. Психотерапія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Ф. Каліна. – Київ : Академвидав, 2010. – 284, [4] с. – Бібліогр.: с. 279-284. – ISBN 978-966-8226-89-2


  Багатьом доводилося переживати психологічні проблеми, спричинені комплексами дитинства, непорозуміннями з іншими людьми, життєвими негараздами, надзусиллями в самореалізації, фобіями. Та не кожному під силу «вилікувати душу» людини. Для лікування ...
1191502
  Маркова М.В. Психотерапія та психологічне консультування в програмах реабілітації залежних від психоактивних речовин / М.В. Маркова, М.В. Савіна, М.О. Антонович // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 65-72. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2312-5675
1191503
  Балашова С.П. Психотерапія як провідний метод психологічної допомоги військовослужбовцям схильних до суїцидальної поведінки / С.П. Балашова, В.М. Драган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-27. – Бібліогр.: С. 27. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується система психологічної роботи з військовослужбовцями строкової служби, які схильні до суїциду та розглянуті заходи щодо психокорекції суїцидальних проявів у військовослужбовців строкової служби. The article deals with the system ...
1191504
  Костюченко Е.В. Психотехники сенсорно-перцептивной активизации // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 56-64. – ISBN 978-966-189-358-9
1191505
   Психотехническая методика в применении к школам ФЗС и ФЗУ. – Л., 1934. – 286с.
1191506
  Аникина В.Г. Психотехническая модель рефлексии: теоретические основания и описание // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 50-56. – ISSN 0205-9592
1191507
  Капранов С.В. Психотехніка та містичний досвід у сінто: до питання про типологію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-115. – ISSN 1608-0599
1191508
  Кузьмин И. Психотехнологии и эффективный менеджмент / И. Кузьмин. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 192с. – (Биб-ка технологической школы бизнеса). – ISBN 5-86073-001-2
1191509
  Кибак И.А. Психотехнология перламентского лоббирования // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 339-347. – ISSN 1727-1584
1191510
  Зеленін В.В. Психотехнології інформаційної війни // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 136-139. – ISBN 978-966-2439-41-0
1191511
  Фролов П.Д. Психотехнології супроводу модернізаційних процесів в освіті та суспільстві // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 251-262
1191512
  Литвин А.В. Психотехнології як складові ПР-технологій / А.В. Литвин, Я.І. Литвин // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.209-215. – ISBN 978-966-8063-85-7
1191513
  Гічан І.С. Психотехнологія ділового спілкування : Конспект лекцій / І.С. Гічан, Д.В. Назаренко; НАУ; Кафедра психол. та педагог. проф. освіти. – Київ, 2003. – 78с.
1191514
  Пуніна О. Психотип Василя Стуса: до постановки проблеми // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 25-42. – ISSN 2308-1902
1191515
  Соловій Х. Психотип німфетки у творчості Віктора Петрова та Володимира Набокова
1191516
  Козлов А. Психотипи віків у драмі І. Карпенка-Карого "Розумний і дурень"
1191517
  Козлов А. Психотипи дійових осіб п"єси І. Карпенко-Карого "Гандзя" // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 72-77. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1191518
  Гоян О.Я. Психотипізація аудиторії комерційного радіоефіру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 55-59


  У статті розглядається специфіка цільової аудиторії комерційної радіостанції, теорія вибору мовця та практика поділу аудиторії, залежно від прослуховування музики, на певні психотипи слухачів. In the article it is considered the special features of ...
1191519
  Удовенко Ю.М. Психотравма як наслідок ситуації насильства щодо дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-45. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему психотравмуючого впливу насильства на дитину. Визначено детермінанти виникнення різного рівня психотравм у дітей в ситуації насильства, а саме: характер сприйняття й оцінка події самою дитиною; її вік. Теоретично доведено, що процес ...
1191520
  Лозінська Н. Психотравма як наслідок травматичного стресу в різних напрямках сучасної психології // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 65-73. – ISSN 2617-6858
1191521
  Цзен Н.В. Психотренинг : Игры и упражнения / Цзен Н.В. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 272 с.
1191522
  Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса = How to Stubbornly refuse to make yourself miserable about anything - yes, anything! / Альберт Эллис ; [ перевела с англ. Л. Царук ]. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 224 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-314-00048-2
1191523
   Психотренинг по методу Хосе Сильвы / Пауэлл, , Таг, , Пауэлл, , Джудит. – С.-Пб., 1996. – 192с.
1191524
  Пауэлл Т. Психотренинг по методу Хосе Сильвы / Т. Пауэлл, Дж. Пауэлл. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 192с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-079-9
1191525
  Большаков В.Ю. Психотренинг, социодинамика, упражниния, игры. : Социодинамика. Упражнения. Игры / В.Ю. Большаков. – Санкт-Петербург : Социально-психологический центр, 1996. – 384с. – (Библиотека практической психолгии). – ISBN 5-89121-003-7
1191526
  Щербіна І.В. Психотренінг як засіб реалізації художнього образу у вокальному мистецтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 226-236. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1191527
  Лефтеров В.О. Психотренінгові технології професійної підготовки фахівців екстремальних видів діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 86-88. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються концептуальні та методичні аспекти використання психотренінгів у професійній підготовці фахівців екстремальних видів діяльності. Психотренінгові методи у системі професійної підготовки є сполучною ланкою між теорією і практикою ...
1191528
  Гнитецка Иоланта Психотропная терапия как эффективный метод облегчения симптомов дисгармонических осложнений развития ребенка / Гнитецка Иоланта, Новак Агата, Романовска-Толлочко Анна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 44-48 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1191529
  Райский В.А. Психотропные средства в клинике внутренних болезней / В.А. Райский. – М, 1988. – 256с.
1191530
  Вальдман А.В. Психофармакологические и медико-правовые аспекты токсикоманий. / А.В. Вальдман. – Москва, 1988. – 288с.
1191531
   Психофармакология эмоционального стресса и зоосоциального взаимодействия / Вальдманс А.В. – Ленинград, 1975. – 151с.
1191532
  Коростій В.І. Психофармакотерапія в комплексному лікуванні та реабілітації посттравматичного стресового розладу / В.І. Коростій, В.Т. Поліщук, В.І. Заворотний // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 6 (76). – C. 59-71. – ISSN 2224-0713
1191533
  Гусев Е.К. Психофизика / Е.К. Гусев, В.В. Никандров. – Л, 1987. – 83с.
1191534
   Психофизика дискретных и непрерывных задач. – Москва, 1985. – 286 с.
1191535
   Психофизика сенсорных и сенсомоторных процессов. – М., 1984. – 213с.
1191536
   Психофизика сенсорных систем. – Москва, 1979. – 199с.
1191537
  Воробейчик Я.Н. Психофизиологичекие основы НОТ / Я.Н. Воробейчик, Б.С. Куклов. – Одесса, 1970. – 80с.
1191538
  Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний / Н.Н. Данилова. – М, 1992. – 190с.
1191539
  Орлов В.В. Психофизиологическая проблема / В.В. Орлов. – Пермь, 1966. – 438с.
1191540
  Черноризов А.М. Психофизиологическая школа Е.Н. Соколова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 4-21. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1191541
  Мищук Д. Психофизиологические аспекты определения игровых амплуа в современном классическом волейболе // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 63-66. – ISSN 1992-7886
1191542
  Аладжалова Н.А. Психофизиологические аспекты сверхмедленной ритмической активности головного мозга / Н.А. Аладжалова ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1979. – 216 с.
1191543
   Психофизиологические аспекты спортивной и учебной деятельности. – Л., 1987. – 138с.
1191544
   Психофизиологические вопросы становления профессионала. – М.
1. – 1974. – 199с.
1191545
   Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. – М., 1985. – 224с.
1191546
   Психофизиологические и эстетические основы научной организации труда. – М., 1967. – 371 с.
1191547
   Психофизиологические и эстетические основы НОТ. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1971. – 367с.
1191548
   Психофизиологические исследования деятельности человека-оператора и их техническое обеспечение. – Москва, 1979. – 92с.
1191549
  Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий / В.Д. Небылицын. – Москва : Наука, 1976. – 335 с.
1191550
   Психофизиологические исследования интеллектуальной саморегуляции и активности. – Москва, 1980. – 208с.
1191551
  Корсакова Н.К. Психофизиологические методы в нейропсихологии: новые модели перцептивных и мыслительных процессов : [рецензія] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 165-167. – ISSN 0042-8841
1191552
  Мышкин И.Ю. Психофизиологические методы изучения состояний / И.Ю. Мышкин. – Ярославль, 1988. – 67с.
1191553
  Леутин В.П. Психофизиологические механизмы адаптации и функциональная ассиметрия мозга / В.П. Леутин, Е.И. Николаева. – Новосибирск, 1988. – 189с.
1191554
  Ширяев Д.А. Психофизиологические механизмы вероятностного прогнозирования / Д.А. Ширяев. – Рига, 1986. – 141с.
1191555
  Маршинин Б.А. Психофизиологические механизмы произвольных мыслительных действий // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – с.49-58
1191556
  Косилов С.А. Психофизиологические основы научной организации труда. / С.А. Косилов. – Москва, 1979. – 175с.
1191557
  Кливец П.Г. Психофизиологические основы организации труда. / П.Г. Кливец. – Днепропетровск, 1987. – 84с.
1191558
   Психофизиологические основы профессионального отбора. – К., 1973. – 174с.
1191559
  Кулак И.А. Психофизиологические принципы обучения. / И.А. Кулак. – Минск, 1981. – 287с.
1191560
  Алдерсонс А.А. Психофизиологические реакции энергообмена / А.А. Алдерсонс ; Латв. НИИ эксперим. и клинич. медицины. – Рига : Зинатие, 1989. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 120-134
1191561
  ДядичкинВ.П Психофизиологические резервы повышения работоспособности / ДядичкинВ.П. – Минск, 1990. – 119 с.
1191562
  Квартовкина Л.К. Психофизиологические факторы повышения производительности труда. / Л.К. Квартовкина, А.К. Орлов. – Волгоград, 1968. – 58с.
1191563
  Макаренко Н.В. Психофизиологические функции человека и операторский труд / Н.В. Макаренко. – К, 1991. – 215с.
1191564
  Крупнов А.Н. Психофизиологический анализ индивидуальных различий активности личности / А.Н. Крупнов. – Свердловск, 1983. – 71с.
1191565
   Психофизиологический эксперимент. – М., 1990. – 85с.
1191566
  Александров Ю.И. Психофизиологическое значение активности центральных и периферических нейронов в поведении / Ю.И. Александров ; отв. ред. В.Б. Швырков ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1989. – 206 с.
1191567
  Ионатамишвили Н.В. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Ионатамишвили Н.В.; Груз. гос. театр. ин-тут им. Руставели. Лен. ин-тут театра, музыки и кинематографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1191568
  Мерлин В.С. Психофизиологическое своеобразие условных реакций в структуре волевого акта. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мерлин В.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 22 с.
1191569
   Психофизиологическое состояние спортсменов с разным уровнем личностной и ситуативной тревожности в сложнокоординационных видах спорта / С.В. Федорчук, С.В. Тукаев, Е.Н. Лысенко, О.А. Шинкарук, В.И. Воронова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 26-32. – ISSN 1992-7894
1191570
  Данилова Н.Н. Психофизиология : Учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – Москва : Аспект-пресс, 1998. – 373с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7567-0220-2
1191571
  Данилова Н.Н. Психофизиология : учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 372, [2] с : ил., табл. – Библиогр.: с. 357-369. – ISBN 5-7567-0220-2
1191572
   Психофизиология : учебник для студентов вузов обучающихся по направлению и спец. "Психология" и для последипломного образования / Б.Н. Безденежных, Т.Н. Греченко, И.А. Шевелев, В.С. Гурфинкель, Ю.С. и др. Левик; [Б.Н. Безденежных и др.] ; под ред. Ю.И. Александрова ; Ин-т психологии РАН. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 491 с. – Авт. указаны на 13-й с. - Предм. указ.: с 483-491. – Библиогр.: с. 450-482. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-272-00391-8


  Содержание: Психофизиология сенсорных процессов ; Психофизиология эмоций, сознания и бессознательного ; Системная психофизиология ; Психофизиология научения ; Сравнительная и клиническая психофизиология.
1191573
   Психофизиология : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальности "Психология" и для последипломного образования. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 496 с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-272-00391-8
1191574
  Данилова Н.Н. Психофизиология : Учебн. для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Н.Н.Данилова. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 368с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-7567-0358-6
1191575
   Психофизиология : учебник для студентов высших учеб. заведений. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464 с. – Издательская программа 300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-732-6
1191576
   Психофизиология : учебник для студ. высших учеб. заведений, обуч. по направлению "Психология" и спец. "Психология", "Клиническая психология". – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 464 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Учебник для вузов"). – ISBN 5-94723-732-6
1191577
  Бахманн Талис Психофизиология зрительной маскировки = Psychophysiology of visual masking : (к вопр. о микроструктуре сознания) / Бахманн Талис ; Тарт. гос. ун-т, Каф. психологии. – Тарту : ТГУ, 1989. – 399 с. : граф. – Библиогр.: с. 343-389
1191578
   Психофизиология оператора в системах человек-машина. – К., 1980. – 342с.
1191579
  Шостак В.И. Психофизиология поведения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 221-225. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1191580
   Психофизиология спортивных и трудовых способностей человека. – Л., 1974. – 192с.
1191581
  Суворова В.В. Психофизиология стресса. / В.В. Суворова. – Москва, 1975. – 208с.
1191582
   Психофизиология труда. – Л.
1. – 1925. – 232с.
1191583
   Психофизиология труда. – М.-Л.
2. – 1927. – 196с.
1191584
  Ткачук В.Г. Психофизиология труда : Конспект лекций / В.Г. Ткачук, В.Е. Хапко. – Київ : МАУП, 1999. – 88с. – ISBN 966-7312-79-8
1191585
   Психофизиология труда и психотехника. – М., 1929. – 250с.
1191586
  Егоров А.С. Психофизиология умственного труда / А.С. Егоров, В.П. Загрядский. – Л, 1973. – 131с.
1191587
  Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания (деятельность и состояния). / Е.П. Ильин. – М., 1980. – 200с.
1191588
  Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания: (Факторы, влияющие на эффективность спорт. деятельности). / Е.П. Ильин. – М., 1983. – 223с.
1191589
  Измайлов А Ч. Психофизиология цветового зрения / А Ч. Измайлов, . – М., 1989. – 205с.
1191590
  Кроль В.М. Психофизиология человека : Учеб.пособие для студ. непсихологических высш. учеб. заведений / В.М. Кроль. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-94723-012-7
1191591
  Гаврилец И.Г. Психофизиология человека в экстремальных ситуациях : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / И.Г. Гаврилец. – Киев : ВІПОЛ, 2006. – 188с. – ISBN 966-646-084-X
1191592
  Соколов Е.Н. Психофизиология: лекции / Е.Н. Соколов. – Москва, 1981. – 236с.
1191593
   Психофизические исследования. – Москва : Наука, 1977. – 262 с.
1191594
   Психофизические исследования восприятия и памяти. – Москва, 1981. – 215 с.
1191595
  Зараковский Г.М. Психофизический анализ трудовой деятельности / Г.М. Зараковский. – М, 1966. – 114с.
1191596
  Лупандин В.И. Психофизическое шкалирование / В.И. Лупандин. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 238, [2] с. – ISBN 5-7525-0044-3
1191597
  Богуцька Т.О. Психофізиологічна готовність дошкільників до навчання в школі : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Богуцька Т. О.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
1191598
  Сепетий Д.П. Психофізична проблема та концепція трьох світів Карла Поппера // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 81-93. – ISSN 2072-1692
1191599
  Ковтун Р.А. Психофізичний і соціальний розвиток осіб із синдромом Дауна // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 123-131
1191600
  Сепетий Д.П. Психофізичний інтеракціонізм і проблема детермінізму: як приборкати демона Лапласа? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 108-116
1191601
  Потапчук С.М. Психофізичний стан у загальній підготовці студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 106-107
1191602
  Богуцька Т.О. Психофізіологічна готовність дошкільників до навчання в школі. : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Богуцька Т.О.; Кам"янець-Подільський держ. педаг. ун-тет. – Кам"янець-Подільський, 1998. – 139л. – Бібліогр.:л.131-139
1191603
  Мальцев О.В. Психофізіологічна ефективність відновлення працездатності у військовослужбовців-учасників бойових дій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Мальцев Олександр Васильович ; ДУ "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1191604
  Трофімов Ю.Л. Психофізіологічна оцінка діяльності операторів вводу даних в ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядаються особливості трудової діяльності операторів вводу даних, їх психічні стани в різні періоди робочої зміни. На підставі динаміки змін фізіологічних, психологічних і поведінкових показників виділено шість стадій працездатності операторів. ...
1191605
  Стеценко С.В. Психофізіологічне дослідження ефективності розумової діяльності людини = біологія / С.В. Стеценко, Г.М. Чайченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 24-27 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1191606
  Чайченко Г.М. Психофізіологічне дослідження ефективності розумової діяльності школярів і студентів / Г.М. Чайченко, Л.Г. Томіліна // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1996. – С. 97-100. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 1)
1191607
  Дегтяренко Т. Психофізіологічне забезпечення адаптивності студентів до фізичних навантажень / Т. Дегтяренко, Р. Яготін, Є. Долгієр // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 211-221. – ISSN 2312-5993
1191608
   Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. О.М. Кокуна ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-644-116-7
1191609
   Психофізіологічний відбір кандидатів до складу підрозділів сил спеціальних операцій країн НАТО / А.В. Швець, І.С. Трінька, О.В. Голуб, О.В. Ричка, І.А. Лук"янчук // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 2. – С. 59-69
1191610
  Оберенко С.В. Психофізіологічний рейтинг як показник успішності навчання учнів математичного ліцею / С.В. Оберенко, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 34)


  За допомогою розробленої на кафедрі фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка оригінальної комп"ютерної методики в учнів математичного ліцею визначено основні психофізіологічні показники, на підставі яких за ...
1191611
  Гріненко Ю. Психофізіологічний стан oрганізму студентів-першокурсників під час адаптації до навчального процесу у вищій школі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 44-53. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1191612
  Татарникова О.Ю. Психофізіологічні деформації особистості в контексті гіпертрофованого віросповідання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 145-148
1191613
  Мазурак А. Психофізіологічні засади монтажу як засобу художнього впливу в літературі й кіно


  Обгрунтовано психофізіологічні засади монтажу як виражального засобу в літературі і кіномистецтві. Їх функціональність продемонстрована на прикладі аналізу поезії Тараса Шевченка "І досі сниться: під горою..."
1191614
  Андрусь Л. Психофізіологічні й лінгвістичні властивості формування питальних речень у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 13-17. – Бібліогр.: Літ.: С. 17; 11 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1191615
  Андрусь Л.А. Психофізіологічні й лінгвістичні особливості утворення питальних речень у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 6-11. – ISBN 966-581-481-8
1191616
  Клименко В.В. Психофізіологічні механізми праксису людини : монографія / В.В. Клименко. – Київ : Слово, 2013. – 635, [2] с. – Бібліогр.: с. 3 та 628-631. – ISBN 978-966-194-146-4
1191617
  Новосельська Н. Психофізіологічні особливості військовослужбовців жінок-спецоператорів в умовах змінної праці та в різні фази меноциклу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-115. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про психофізіологічні особливості жінок-спецоператорів в умовах змінної праці та в різні фази меноциклу під час бойових чергувань. The article deals with the psychological peculiarities of servicewomen-special operators in the conditions of ...
1191618
  Федорчук С.В. Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження : Дис. ...канд. біол. наук; Спец. 03.00.13 - фізіол. людини і тварини / Світлана Володимирівна Федорчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 178л. – Бібліогр.: Бібілогр.: л.154-178
1191619
  Федорчук С.В. Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.13 / Світлана Володимирівна Федорчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Біблогр.: 12 назв
1191620
   Психофізіологічні особливості навчального процесу у вищому навчальному закладі / В.М. Василюк, Н.І. Ярема, В.О. Капчак, Л.В. Василюк, І.П. Савченко, В.В. Василюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 122-127


  Дослідження проводилося упродовж 5 років зі студентами І курсів. Обстежено 124 студента різної статі. Використані сучасні методи дослідження, ресурси Інтернету. Встановлено, що психофізіологічні особливості навчання у вищому навчальному закладі ...
1191621
  Малахов М.А. Психофізіологічні особливості перебігу адаптаційного процессу військовослужбовців при виконанні дій за призначенням в умовах миротворчих місій / М.А. Малахов, О.В. Числіцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 89-93. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню психологічних особливостей адаптаційного процесу військовослужбовців, що виконують свої обов"язки у складі миротворчого контингенту. Article is devoted to the illumination of psychological features of adaptable process of ...
1191622
  Даниленко Г.М. Психофізіологічні особливості самовизначення підлітків, що опановують різні професії / Г.М. Даниленко, Т.В. Меркулов, І.В. Межибецька // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 4-9 : табл.. фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1191623
  Федорчук С.В. Психофізіологічні показники ефективності операторської діяльності / С.В. Федорчук, В.И. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 77-78. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено точність і швидкість переробки зорової інформації та пошукової діяльності в операторів електростанцій у зв"язку з ефективністю операторської діяльності. Виявлено, що ефективність операторської роботи залежить від точності та швидкості ...
1191624
   Психофізіологічні показники розумової діяльності людини / С.В. Федорчук, Л.В. Чікіна, В.Б. Богданов, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-80. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено фізіологічні та психофізіологічні характеристики в умовах значного психоемоційного навантаження. Виявлено, що статичні електричні потенціали в біологічно активних зонах шкіри певною мірою відображають рівень нервово-психічного напруження та ...
1191625
  Куценко Т.В. Психофізіологічні показники та успішність навчання дітей молодшого шкільного віку з різним типом спектрограми серцевого ритму / Т.В. Куценко, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 13. – С. 73-77. – (Серія "Біологічні науки")
1191626
  Кальниш Валентин Володимирович Психофізіологічні системні механізми формування працездатності операторів : Автореф... канд. біол.наук: 14.03.26 / Кальниш Валентин Володимирович; НАН Укрїни. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 32л.
1191627
  Коробейнікова Л.Г. Психофізіологічні стани організму людини в період тренувань та змагань з олімпійських видів боротьби : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коробейнікова Леся Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 385 л. – Додатки: л. 380-385. – Бібліогр.: л. 331-379
1191628
  Коробейнікова Л.Г. Психофізіологічні стани організму людини в період тренувань та змагань з олімпійських видів боротьби : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коробейнікова Леся Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 54 назви
1191629
  Вітте М.К. Психофізіологічні та естетичні основи НОП / М.К. Вітте, І.М. Назимов. – Київ : Наукова думка, 1970. – 72 с.
1191630
  Запорожець О.П. Психофізіологічні функції і успішність навчання учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Запорожець О.П.; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2005. – 177л. + Додатки: л.172-177. – Бібліогр.: л.147-172
1191631
  Запорожець Олена Петрівна Психофізіологічні функції і успішність навчання учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Запорожець О.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1191632
  Юхименко Лілія Іванівна Психофізіологічні функції людей зрілого віку : Дис. ... канд.біологічних наук: 03.00.13. / Юхименко Л.І.; Черкаськ. нац. ун-тет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2003. – 152л. + Дод.: л.148-152. – Бібліогр.: л.124-147
1191633
  Юхименко Лілія Іванівна Психофізіологічні функції людей зрілого віку : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Юхименко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
1191634
  Мазяр О.В. Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І.О. Сікорського // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 211-218. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772


  Проблема обдарованості на початку XX століття розглядалася у зв"язку з психологічними чинниками розвитку особистості. У цьому питанні І.О. Сікорський обгрунтовує важливість ролі спадковості, зокрема психічної.
1191635
  Кокун О.М. Психофізіологія : Навчальний посібник / О.М.Кокун; МОН Укр.; Відкритміжнар. ун-т розвитку людини Укр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 184с. – ISBN 966-364-254-8


  Розглянуто весь комплекс проблем психофізіології та її значення для суспільного розвитку, формування особистості як єдності біологічних та психологічних чинників.
1191636
  Кабашнюк В.О. Психофізіологія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.О. Кабашнюк, В.К. Гаврилькевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 200 с. – Бібліогр.: с. 190-194. – ISBN 966-418-007-6
1191637
   Психофізіологія : навчальний посібник / Макарчук М.Ю., Куценко Т.В., Кравченко В.І., Данилов С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326-328. – ISBN 978-966-2465-34-1
1191638
  Кабашнюк В.О. Психофізіологія : навч. посібник / В.О. Кабашнюк, В.К. Гаврилькевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд., тем та в підрядк. прим. – ISBN 966-418-007-6
1191639
  Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти) : навч. посібник / Ю.П. Горго. – Київ, 1999. – 128 с. – ISBN 966-7312-55-0
1191640
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : Навчальний посібник для студ вищих навч. закладів / М.С.Корольчук. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 400с. – ISBN 966-521-218-4
1191641
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / М.С. Корольчук. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Ельга; Ніка-Центр, 2004. – 400 с. – ISBN 966-521-218-4
1191642
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук. – 3-тє вид. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-521-218-8
1191643
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студентів вищих навч. закл. / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2009. – 400 с. : іл., табл. – Авт. цієї кн. є лауреатом конкурсу "Кращий навч. посібник, підручник, монографія" Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-521-218-8
1191644
  Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук. – [2-е вид.]. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 400 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-337. – ISBN 978-966-521-218-8
1191645
  Філіппов Михайло Михайлович. Психофізіологія людини : Навчальний посібник / Михайло Михайлович. Філіппов; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 136с. – ISBN 966-608-298-5
1191646
  Ахмедова Ю. Психофізіологія української дитини в реалістичній прозі кінця XIX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 149-153


  У статті досліджується мала проза класиків української реалістичної літератури Б. Грінченка, І. Франка, Т. Бордуляка, А. Тесленка з позицій психології та психоаналізу
1191647
  Нижегородцев Р.М. Психофонетика в русской поэзии и в сонетах Шекспира: трудности перевода // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 142-149
1191648
  Моргун В.Ф. Психохірургія наклепів / Володимир Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 2005. – 282 с. – ISBN 966-8304-52-7
1191649
   Психрометрические таблицы. – 8-е изд. – Л., 1947. – 166с.
1191650
  Савич В.А. Психрометрические таблицы / В.А. Савич. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 252с.
1191651
   Психрометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 234с.
1191652
   Психрометрические таблицы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 236 с. : табл.
1191653
  Савич В.А. Психрометрические таблицы. / В.А. Савич. – Л., 1957. – 252с.
1191654
  Сомов Г.А. Психрофильность патогенных бактерий / Г.А. Сомов. – Новосибирск, 1991. – 201с.
1191655
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – Ленинград ; Москва, 1946. – 60 с.
1191656
  Лавров В.А. Псков / В.А. Лавров, П. Максимов. – М., 1950. – 37с.
1191657
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – Ленинград ; Москва, 1963. – 303 с.
1191658
   Псков : Справочник для туристов. – Ленинград, 1965. – 142с.
1191659
   Псков. – Ленинград, 1966. – 176с.
1191660
   Псков. – Ленинград, 1968. – 118 с.
1191661
  Манизер Г.М. Псков / Г.М. Манизер. – М., 1968. – 18с.
1191662
  Молева Н.М. Псков / Н.М. Молева. – Москва, 1969. – 56 с.
1191663
   Псков. – Л., 1971. – 367с.
1191664
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – 2-е изд. – Ленинград, 1972. – 270 с.
1191665
  Спегальский Ю.П. Псков / Ю.П. Спегальский. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1978. – 247 с.
1191666
   Псков. – Ленинград, 1979. – 15с.
1191667
  Бологов А.А. Псков / А.А. Бологов. – Ленинград, 1979. – 240с.
1191668
   Псков. – Л., 1983. – 63с.
1191669
  Бологов А.А. Псков / А.А. Бологов. – 3-е изд., испр. – Ленинград, 1988. – 239с.
1191670
   Псков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Л., 1990. – 350с.
1191671
   Псков в годы Великой Отечественной войны. – Л., 1981. – 120с.
1191672
  Пономарев А.Ю. Псков: взгляд сквозь века : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 11-14 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1191673
  Храброва Н.С. Псковитянка. / Н.С. Храброва. – М., 1964. – 60с.
1191674
  Апухтин В.Р. Псково-Печерский Успенский монастырь и его вкладная книга 1558 г. : краткий исторический очерк. – Москва : Ист.-родослов. о-во в Москве ; Т-во "Печатная С.П. Яковлева", 1914. – 22 с.
1191675
  Морозкина Е.Н. Псковская земля / Е.Н. Морозкина. – Москва, 1975. – 167 с.
1191676
  Морозкина Е.Н. Псковская земля / Е.Н. Морозкина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1986. – 175 с.
1191677
  Дмитриев Ю.Н. Псковская земля. / Ю.Н. Дмитриев. – Л., 1945. – 75с.
1191678
  Реформатская Мария Александровна Псковская иконопись XIII - начала XV веков. (К уяснению понятия "местная школа") : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.04 / Реформатская Мария Александровна; МВ и ССО СССР. Моск. гос. ун-т. – М., 1979. – 22л.
1191679
   Псковская Краснознаменная. – Л., 1984. – 232с.
1191680
   Псковская область к выборам в местные советы депутатов трудящихзя. – Псков, 1947. – 138с.
1191681
   Псковская область. Россия начинается здесь! : Олимпийские объекты прошли конкурсный отбор. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 81
1191682
  Собинникова В.И. Псковская судная грамота - памятник русского литературного языка. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1990. – 189с.
1191683
   Псковская судная грамота. – Санкт-Петербург : Ихд. Имп. археолог. коммиссии ; Тип. Глав. упр. Уделов, 1914. – VIII, 28 с., 16 л. факс. – Из предисл.: Издание сделано под наблюдением Н.Д. Чечулина. - В иэкз. № 119078, 48099 отсутств. 15 л. факс.
1191684
   Псковская судная грамота. – М., 1951. – 134-194с.
1191685
  Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время / Ю.Г. Алексеев; Носов Н.Е. – Ленинград, 1980. – 243с.
1191686
  Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Развитие феодальных отношений на Руси XIV-XV вв. : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Алексеев Ю. Г.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Л., 1980. – 29л.
1191687
  Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. / И.Д. Мартысевич. – М, 1951. – 208с.
1191688
   Псковские говоры. – Псков
1. – 1962. – 312с.
1191689
   Псковские говоры. – Псков
2. – 1968. – 272с.
1191690
   Псковские говоры. – Псков
3. – 1973. – 318 с.
1191691
   Псковские говоры. – Л., 1979. – 140с.
1191692
   Псковские говоры в их прошлом и настоящем. – Л., 1988. – 140с.
1191693
  Севастьянова Л.В. Псковские зарисовки. / Л.В. Севастьянова. – Л., 1978. – 88с.
1191694
  Спегальский Ю.П. Псковские каменные жилые здания XVII в. / Спегальский Ю.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 119 : Псковские каменные жилые здания XVII в. / Спегальский Ю.П. – С. 1-174, рис.
1191695
   Псковские летописи. – М-Л
Вып. 1. – 1941. – 148 с.
1191696
   Псковские летописи. – М-Л
Вып. 2. – 1955. – 364 с.
1191697
  Лесненко В.К. Псковские озера / В.К. Лесненко. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 112с.
1191698
  Попков В.И. Псковские повести начала XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Попков В.И.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1191699
   Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. – М., 1981. – 39с.
1191700
  Гусев А.И. Псковский историко-художественный музей / А.И. Гусев. – Л., 1976. – 152с.
1191701
   Псковский край : Краеведный сборник. – Псков : Новая жизнь, 1927. – 262с.
1191702
  Куликова И.А. Псковский кремль / И.А. Куликова. – Л., 1972. – 74с.
1191703
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
1. – 1967. – 200с.
1191704
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
2. – 1973. – 247с.
1191705
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
3. – 1976. – 180с.
1191706
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
4. – 1979. – 184с.
1191707
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
5. – 1983. – 186с.
1191708
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
Вып. 6. – 1984. – 194с.
1191709
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
7. – 1986. – 184с.
1191710
   Псковский областной словарь с историческими данными. – Л.
8. – 1990. – 180с.
1191711
  Тихомиров Михаил Николаевич Псковское восстание 1650 года : Из истории классовой борьбы в русском городе 17 века / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1935. – 203с.
1191712
   Псковщина партизанская. – Л., 1985. – 287с.
1191713
  Емцев Т М. Парнов Пследнее путешествие полковника Фосетта / Т М. Парнов Емцев. – М., 1965. – 223с.
1191714
  Дрипе А. Пследний барьер : роман / А. Дрипе. – Москва : Советский писатель, 1979. – 288 с.
1191715
  Десятов В.Г. Пследовательная интенсификация сельского хозяйства и ее экономическая эффективность / В.Г. Десятов. – М, 1972. – 52с.
1191716
  Вудгауз П.Дж. Псміт-журналіст / П.Дж. Вудгауз. – Харків, 1928. – 216с.
1191717
   Псовой охотник, содержащий в себе : о свойствах, названии и должности оного ; о высворке борзых и наездке гончих собак. – Москва, 1785. – 104 с.
1191718
  Ирасек А. Псоглавцы / А. Ирасек. – М, 1919. – 429с.
1191719
  Лобанов И.В. ПСТ - Психология Средствами Театра // Журнал практического психолога : научно-практический журнал.Тематический віпуск / "ИГ - Социн". – Москва, 2010. – № 3 : Психодрама и театр. – С. 163-175
1191720
  Жуков Ю.А. Псы войны / Ю.А. Жуков. – Москва, 1986. – 45с.
1191721
  Пикуль В.С. Псы господни. Из неизданного / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 608с. – ISBN 5-7838-0267-0
1191722
  Сучков Н.И. Псы дьявола. / Н.И. Сучков. – Ташкент, 1973. – 271с.
1191723
  Набитович І. Птах високого лету [Леонід Мосендз] // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 85-91. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1191724
  Рябий В. Птах на ста семи вітрах // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 171-177. – ISSN 0130-1608


  Про життя і творчість Романа Михайловича Кудлика
1191725
  Грекова М.А. Птах у культурі античної Греції (на матеріалі комедії Аристофана "Птахи") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 172-178


  У статті розглядаються результати аналізу функціонування символу птаха у міфопоетичній системі образів античності та вербалізація концепту "птах" як фрагмента картини світу в давньогрецькій культурі на прикладі комедії Аристофана "Птахи". В статье ...
1191726
  Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадії сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України : Дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.16 - екологія / І.В. Давиденко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 188л. – Додатки: л. 169-188. – Бібліогр.: л.130168
1191727
  Давиденко І.В. Птахи-індикатори стадій сукцесії водно-болотних угідь Полісся та Лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Давиденко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1191728
  Воїнственський М.А. Птахи / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1984. – 304с. – (Сер. Бібліотечна)
1191729
  Потіш Л.А. Птахи (фондова колекція) = Birds (fund collection) : [каталог] / Л.А. Потіш, Н.І. Потіш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва, Зоол. музей. – Ужгород : Говерла, 2013. – 84, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 83. – (Каталог колекцій Зоологічного Музею Ужгородського Національного університету). – ISBN 978-966-2095-66-1
1191730
   Птахи Азово-Чорноморського регіону : матеріали 34 наради Азово-Чорномор. орнітол. робочої групи, 16-18 жовт. 2015 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Укр. т-во охорони птахів, Нижньодністров. нац. природ. парк ; [редкол.: В.П. Стойловський (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015. – 142, [2] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Птахи Азово-Чорноморського регіону. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97283-6-4
1191731
  Храневич В. Птахи альбіноси / В. Храневич, 1928. – 3 с. – Окр. відбиток
1191732
  Тримбач С. Птахи білі, ознаки різні // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 16-17


  Нові версії життя і смерті легенд українського кіно і театру.
1191733
  Головко Т. Птахи бувають різними... // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Роман "Червоний горобець" Джейсона Метьюза.
1191734
  Ільчук В. Птахи в Біблії // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (138), липень - серпень - вересень. – С. 44-47
1191735
  Ільчук В. Птахи в Біблії // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (139), жовтень - листопад - грудень. – С. 37-40
1191736
  Горобець Л.В. Птахи в живленні пугача (Bubo Bubo l.) на території Канівського природного заповідника (Черкаська обл., Україна) / Л.В. Горобець, В.О. Яненко // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 77-80. – ISSN 1729-7184


  В статті представлено результати аналізу видового складу птахів в пелетках пугача із території Канівського природного заповідника (за матеріалами зібраними в 1961 р.). Встановлено, що серед птахів у здобичі пугача переважали птахи, що мешкали поблизу ...
1191737
  Горобець Л. Птахи в живленні пугача (BUBO BUBO L.) Передкавказзя / Л. Горобець, В. Яненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В роботі представлено результати дослідження видового складу птахів, рештки яких виявлені в пелетках пугачів Передкавказзя. Матеріали зібрані в трьох точках регіону мають низький індекс схожості, що не перевищує 0,1 (за Сьоренсеном), що вказує на ...
1191738
  Грекова М.А. Птахи в ліриці Горація // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 278-288


  У статті розглядаються образи птахів у системі поетичних образів од Горація та робиться спроба реконструювати концепт ПТАХ у його поезіях. Встановлено, що ключовими художніми образами птахів є образи-символи птахів-віщунів, лебедя та голуба. Контекстом ...
1191739
  Шевчук В.О. Птахи з невідомого острова : роман, повісті / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 472 с.
1191740
  Потіш Л.А. Птахи Закарпатської області = Birds of the Transcarpathian region of Ukraine (annotated list) : (анотований список) / Л.А. Потіш ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т" ; Фонд охорони дикої природи (WWF) ; Вітлі ( Whitley Fund for Nature ). – Львів, 2009. – 124 с. – ISBN 978-966-397-111-7
1191741
  Бриль Я. Птахи і гнізда. Книга однієї молодості / Я. Бриль. – Київ, 1968. – 351с.
1191742
  Грищенко В. Птахи й квіти взимку на Дніпрі // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Науковці Канівського природного заповідника проводять моніторингові спостереження протягом усього року. Щорічні обліки чисельності птахів, що зимують, довели: незамерзаюча ділянка Дніпра біля Канівського заповідника є одним із найбільш важливих місць ...
1191743
  Колодій В.Д. Птахи на вітрах : вірші та драматична поема / В.Д. Колодій. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 69 с.
1191744
  Бойченко В.П. Птахи над полум"ям / В.П. Бойченко. – К., 1989. – 107с.
1191745
  Лупій О. Птахи небесні : Вірші / Олесь Лупій. – Київ : Гранослов, 1998. – 56 с. – ISBN 5-7039-0027-1
1191746
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : роман / Іван Чендей. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 260 с. : іл.
1191747
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда / І.М. Чендей. – Кам"янець-Подільський, 1968. – 234 с.
1191748
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : роман, повість / Іван Чендей. – Київ : Дніпро, 1970. – 376 с.
1191749
  Чендей І.М. Птахи полишають гнізда : повісті, роман / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1984. – 600 с. : іл. – (Бібліотека "Карпати")
1191750
  Перр"є А. Птахи полум"я : вибрані поезії / Анн Перр"є ; пер. із фр., [упоряд., передм.] Дмитро Чистяк ; [наук. ред. Я.В. Шекера]. – Київ : Радуга, 2012. – 115, [4] с. : портр. – Пер. вид. : Euvre poetique. 1952-1994 / Anne Perrier. Bordeaux : L"Escampette, 1996. – ISBN 978-966-1642-90-3
1191751
  Славинський П. Птахи прилітають до нас. / П. Славинський. – Львів, 1960. – 280с.
1191752
   Птахи прилітають раніше // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  Щороку реєструються дати, коли прилітають та відлітають різні види птахів, зацвітають рослини, розпускається та спадає листя тощо. "Літопис природи" ведуть у Канівському природному заповіднику вже пів століття, тому зібрані дані дають змогу ...
1191753
  Фесенко Г.В. Птахи садів і парків Києва / Геннадій Фесенко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2010. – 235, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 229. – ISBN 978-966-2311-29-7


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1191754
  Колісниченко А.І. Птахи у відкритому морі : роман / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1979. – 224 с.
1191755
  Марисова І.В. Птахи України: Польовий визначник. / І.В. Марисова, В.С. Талпош. – Київ, 1984. – 184с.
1191756
  Шарлемань М.В. Птахи УРСР / М.В. Шарлемань. – К., 1938. – 266с.
1191757
  Фесенко Г.В. Птахи фауни України (польовий визначник) / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей; Підгот. у співпраці з Ін-тутом зоології ім.Шмальгаузена НАН України; За уч. В.А.Костюшина, О.М.Пекла, В.П.Стойловського. – Киев, 2002. – 416с. – (Українське товариство охорони птахів). – ISBN 966-7710-22-Х


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1191758
  Горобець Л.В. Птахи як індикатори палеоекологічних змін екосистем Півдня Східної Європи (на прикладі еоцен-голоценових авіфаун) : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Горобець Леонід Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 406 арк. – Додатки: арк. 378-406. – Бібліогр.: арк. 329-377
1191759
  Горобець Л.В. Птахи як індікатори палеоекологічних змін екосистем Півдня Східної Європи (на прикладі еоцен-голоценових авіфаун) : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Горобець Леонід Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 30 назв
1191760
  Мельничук А.О. Птахи. Довідник для мисливців : Короткі відомості про види, занесені до Червоної книги України / А.О. Мельничук; Держ.комітет лісового гос-ва України. – Київ, 2001. – 30с.
1191761
   Птахівництво. – К., 1967. – 212с.
1191762
   Птахівництво стало прибутковим. – Ужгород-Кишинів, 1968. – 57с.
1191763
  Ярошенко Ф. Птахівництво України: проблеми становлення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1191764
  Галанець В. Птахівництво як найбільш дієздатна галузь тваринництва // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 37-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1191765
  Коліух Д. Птахівництво. / Д. Коліух. – К., 1928. – 284с.
1191766
  Давидовська Н. Пташиний грай / Н. Давидовська. – Київ, 1983. – 62с.
1191767
   Пташиний грип. Оцінка ефективності протидії : (Моніторинг інформаційної кампанії за методою "Знання, Ставлення, Поведінка") / О.С. Гончарук, М.В. Зайчикова, Д.Л. Коник, М.В. Олійник, О.В. та ін. Трофименко; НАНУ, Ін-т соціології; Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива"; [ Гончарук О.С. та ін.; за ред. Ю.О. Привалова ]. – Київ : Фоліант, 2007. – 163с. – ISBN 978-966-8474-48-4
1191768
   Пташиний могильник на Київщині // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
1191769
  Шеренговий О.Г. Пташиний переліт / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1967. – 156 с.
1191770
  Ивасюк М.Г. Пташка піднебесна / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1984. – 175с.
1191771
  Гюнтекін Р.Н. Пташка співуча : роман / Решат Нурі Гюнтекін ; [пер. з турец. В. М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-3501-1
1191772
  Невмитий Володимир Пташки приземляться й на скелю, а орнітологи - лише на острів... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 42. – ISSN 0130-5212
1191773
  Агафонова А. Пташкою злетів би додому, та крил не маю (мова епістолярію Анатолія Добрянського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 119-126. – ISSN 0201-419
1191774
  Ткаченко М. Пташці; "іще Гамлет..." : проза; вірш // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 75-77
1191775
  Абрамов Г.М. Птенец : Быль с понарошками : (Озорной роман) / Геннадий Абрамов ; [худож. Е. Флерова]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 279, [3] с. : ил.
1191776
  Папченко Анна Птенцы гнезда де Голя : очаги цивилизации / Папченко Анна, Гийу Ронан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 78-89 : Фото
1191777
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Павленко Н.И. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1988. – 346 с.
1191778
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Н.И. Павленко. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 346с.
1191779
  Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова: Б.П. Шереметев, П.А. Толстой, А.В. Макаров / Н.И. Павленко. – Москва, 1984. – 332с.
1191780
  Мильчаков В.А. Птенцы орлов / В.А. Мильчаков. – Тула, 1974. – 460с.
1191781
  Мильчаков В.А. Птенцы орлов. / В.А. Мильчаков. – Тула, 1969. – 276с.
1191782
   Птеридофлора Волинської області в контексті всеєвропейської стратегії збереження біорізноманіття / О. Безсмертна, В. Соломаха, І. Кузьмішина, Л. Коцун, В. Войтюк, Ю. Корх, В. Дацюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено відомості про поширення, видовий склад та сучасний стан представників відділу Polypodiophyta на території Волинської області, розроблено картосхеми їхнього поширення, подано рекомендації про включення Cystopteris fragilis та Dryopteris ...
1191783
  Окладников А.П. Птероглифы Ангары / А.П. Окладников. – Москва-Ленинград, 1966. – 322с.
1191784
  Корф Анастасия Птеродактиль Камчатки : белоплечий орлан / Корф Анастасия, Горшков Сергей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 146-159 : Фото
1191785
  Берлин Джереми Птерозавр с яйцом. Клондайк юрского периода // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 34 : фото
1191786
  Поминов В.Ф. Птица-водолаз / В.Ф. Поминов. – Владивосток, 1956. – 40с.
1191787
  Берлин Джереми Птица-дайвер. Северные олуши / Берлин Джереми, Паркинсон Эндрю // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 66-73 : фото
1191788
  Даррел Дж. Птица-пересмешник: Мама на выданье / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1997. – 405с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763204786
1191789
   Птица-правда. – Л., 1980. – с.
1191790
  Гроссман М.С. Птица-радость / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1955. – 152с.
1191791
  Гроссман М.С. Птица-радость / М.С. Гроссман. – Свердловск, 1958. – 243с.
1191792
  Могилевская С.А. Птица-синица / С.А. Могилевская. – Москва-Л., 1953. – 80с.
1191793
  Коппель Дан Птица-скрипка. Игра на птицах / Коппель Дан, Ламан Тим // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 96-103 : фото
1191794
  Алексеев С.П. Птица-слава / С.П. Алексеев. – Москва, 1982. – 295с.
1191795
  Ковда В.В. Птица-счастье / В.В. Ковда. – Москва, 1982. – 126с.
1191796
  Тараховская Е.Я. Птица / Е.Я. Тараховская. – Москва, 1965. – 79с.
1191797
  Демыкина Г.Н. Птица / Г.Н. Демыкина. – М., 1975. – 192с.
1191798
  Красиков С.П. Птица алого пера / С.П. Красиков. – М., 1979. – 102с.
1191799
  Асеева Л.П. Птица вещая Гамаюн : роман / Л.П. Асеева. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. – 396 с.
1191800
  Кондратов Э.М. Птица войны / Э.М. Кондратов. – Москва, 1981. – 286 с.
1191801
  Тараканова Л.В. Птица воображения / Л.В. Тараканова. – М., 1971. – 32с.
1191802
  Якубов А. Птица жива крыльями : роман / Адыл Якубов ;. – Москва, 1973. – 381 с.
1191803
  Дервиш М. Птица изгнанья / М. Дервиш. – М., 1987. – 326с.
1191804
  Куваев О.М. Птица капитана Росса. / О.М. Куваев. – Магадан, 1970. – 223с.
1191805
  Мрелашвили Л Птица ночная ололи : роман / Ладо Мрелашвили ; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1986. – 276 с.
1191806
  Лучковский Е.А. Птица памяти: Стихи и поэма. / Е.А. Лучковский. – М., 1981. – 96с.
1191807
  Кондакова Н.В. Птица перелетная / Н.В. Кондакова. – Москва, 1985. – 32 с.
1191808
  Измайлова М. Птица по имени Фиалка // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 98-108. – ISSN 1819-6268
1191809
  Рахим Г. Птица радости : стихотворения / Гарай Рахим; пер. с татар. – Москва : Современник, 1986. – 108 с.
1191810
  Фархади Р. Птица радость -- птица грусть. / Р. Фархади. – Ташкент, 1979. – 214с.
1191811
  Анисимова А.П. Птица радость / А.П. Анисимова. – Пенза : Книжное издательство, 1961. – 152 с. : ил., портр.
1191812
  Поцхишвили М. Птица раздумья : стихи / Морис Поцхишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 240 с.
1191813
  Есиненку Н. Птица рядом со мной : стихотворения и поэмы / Николае Есиненку ;. – Кишинев : Литература артистикэ, 1980. – 102 с.
1191814
   Птица сильна крыльями. – М., 1963. – 96с.
1191815
  Доброумов Л. Птица Симург / Л. Доброумов. – Пятигорск, 1928. – 44с.
1191816
  Юдин Г.Н. Птица Сирин и всадник на белом коне / Г.Н. Юдин. – М, 1991. – 109с.
1191817
  Щербаков С.В. Птица Солнца / С.В. Щербаков. – Москва, 1987. – 238с.
1191818
   Птица счастья. – Рига, 1971. – 307с.
1191819
   Птица счастья. – М., 1975. – 464с.
1191820
  Лось Е.Я. Птица счастья : стихи, поэмы / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1191821
  Токарева В. Птица счастья : [ повести ] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 349с. – ISBN 978-5-17-027029-3
1191822
  Мицкевич И.Н. Птица счастья за морями: Очерки. / И.Н. Мицкевич. – Минск, 1983. – 111с.
1191823
  Григореску И. Птица Феникс / И. Григореску. – М., 1961. – 114с.
1191824
  Каменев Андрей Птица, которая пахнет рыбой. Жизнь на плаву // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 54 : фото
1191825
  Малая Виктория Птица, распахнувшая свои большие крылья : Справка. Аэропорт // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 18 : Іл.
1191826
  Басария Э. Птицам - небо : рассказы / Этери Басария. – Сухуми : Алашара, 1976. – 123 с.
1191827
  Никитин В.П. Птицеводство / В.П. Никитин. – Москва, 1934. – 247с.
1191828
   Птицеводство. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1954. – 304с.
1191829
  Прево А.А. Птицеводство / А.А. Прево, С.О. Пельтцер. – М., 1963. – 192с.
1191830
  Сметнев С.И. Птицеводство как важный резерв производства мяса / С.И. Сметнев. – Москва, 1961. – 16 с.
1191831
  Липпинкот В.А. Птицеводство. / В.А. Липпинкот. – М., 1932. – 424с.
1191832
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – М., 1948. – 320с.
1191833
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – 3-е изд., перераб. – М., 1955. – 400с.
1191834
  Сметнев С.И. Птицеводство. / С.И. Сметнев. – М., 1962. – 336с.
1191835
  Гаврилюк Людмила Филаретвна Птицеводческо-территориальный комплекс Киевской области : Автореф... канд. географ.наук: 10.00.02 / Гаврилюк Людмила Филаретвна; КГУ. – К., 1985. – 21л.
1191836
  Гаврилюк Людмила Филаретовна Птицеводческо-территориальный комплекс Киевской области УССР : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Гаврилюк Людмила Филаретовна; МВССО УССР КГУ. – Киев, 1984. – 204л. – Бібліогр.:л.175-188
1191837
  Тер-Акопян Птицедром / Тер-Акопян. – Ереван, 1967. – 82 с.
1191838
  Багрицкий Э.Г. Птицелов : стихи и поэмы : [для старш. возраста] / Э.Г. Багрицкий ; вступ. ст. В. Азарова, с. 3-21. – Москва : Детгиз, 1960. – 158 с. : ил., 1 л. портр. – (Поэтическая библиотечка школьника)
1191839
  Гуэрра Т. Птицелов / Т. Гуэрра. – М., 1985. – 480с.
1191840
  Лебедева Л.А. Птици Саратовского заволжья (Эколого-фаунист. особенности орнитофауны) : Автореф... канд .биол.наук: / Лебедева Л. А.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1191841
  Деревягин П.Я. Птицы - друзья леса и сада / П.Я. Деревягин. – Алма-Ата, 1951. – 84с.
1191842
  Семеов С.М. Птицы - друзья леса. / С.М. Семеов. – Воронеж, 1953. – 52с.
1191843
  Ганя И.М. Птицы - истребители вредных насекомых / И.М. Ганя, М.Д. Литвак; под ред. Аверина Ю.В. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 176 с.
1191844
  Рахманов А.И. Птицы - наши друзья / А.И. Рахманов. – М, 1989. – 221с.
1191845
  Мензбир М.А. Птицы : с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1907. – Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – XIV с. : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLI)
1191846
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. XLV)
Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1904. – 160 с. : ил., табл. – Конволют. - Каждый вып. имеет отд. тит. - Пер.: Птицы / М.А. Мензбир, проф., вып. 1-3
1191847
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 2 : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 161-320 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLV)


  Библиотека Естествознания Відомості про відповідальність серії (225f) : Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека Номер випуску серії: Вып. 41, 45, 52, 54-56
1191848
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. LII)
Вып. 3 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1906. – С. 321-560 : ил., табл.
1191849
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 3 : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – Вып. 1 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 321-560 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLV)


  Библиотека Естествознания Відомості про відповідальність серії (225f) : Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека Номер випуску серії: Вып. 41, 45, 52, 54-56
1191850
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 5 : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1907. – Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 769-976 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLI)
1191851
  Мензбир М.А. Птицы. Вып. 6 и последний : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. // Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1907. – Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – С. 977-1231 : ил., табл. – (Библиотека Естествознания ; Вып. XLI)
1191852
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. XLI)
Вып. 4 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1907. – С. 561- 768 : ил., табл. – Конволют. - Каждый вып. имеет отд. тит. - Пер.: Птицы / М.А. Мензбир, проф., вып. 4-6
1191853
  Мензбир М.А. Птицы : В 6 вып. : [с 439 рисунками в тексте , 38 черными и 4 раскрашенными таблицами] / М.А. Мензбир, проф. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания / Под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека)
Вып. 5 : со многими рис. в тексте и отд. ил. черными и раскрашенными. – 1909. – С. 769-976 : ил., табл.
1191854
  Мекленбурцев Р.Н. Птицы / Р.Н. Мекленбурцев. – Ташкент
1. – 1953. – 1-68с.
1191855
  Богданов О.П. Птицы / О.П. Богданов, Р.Н. Мекленбурцев. – Ташкент
2. – 1956. – 159с.
1191856
  Сунгуров А.Н. Птицы / А.Н. Сунгуров. – Симферополь, 1964. – 94с.
1191857
  Сунгуров А.Н. Птицы / А.Н. Сунгуров. – 2-е изд., испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 85с.
1191858
  Абдусалямов И.А. Птицы // Фауна Таджикской ССР / Ан ТаджССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Душанбе, 1971. – Том 19, часть 1 : Птицы/ И.А. Абдусалямов. – С.5-403
1191859
  Питерсон Р. Птицы / Р. Питерсон. – М, 1973. – 188с.
1191860
  Зимин В.Б. Птицы / В.Б. Зимин, Э.В. Ивантер. – Петрозаводск, 1974. – 255с.
1191861
  Абдусалямов И.А. Птицы / И.А. Абдусалямов. – Душанбе, 1977. – 275с.
1191862
   Птицы. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 334с. – (Животный мир Молдавии / Глав. ред. серии М.Ф. Ярошенко ; Том 2)
1191863
   Птицы. – Москва, 1983. – 288с.
1191864
  Зимин В.Б. Птицы / В.Б. Зимин, Э.В. Ивантер. – 2-е изд. – Петрозаводск, 1986. – 239с.
1191865
  Кривицкий И.А. Птицы / И.А. Кривицкий. – Х., 1988. – 180с.
1191866
  Пукинский Ю.Б. Птицы / Ю.Б. Пукинский. – М, 1988. – 140с.
1191867
  Хершельман Г. Птицы / Г. Хершельман. – Б/ Г : Слово/Slovo, 1997. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-165-7
1191868
  Дмитриев Ю. Птицы / Ю. Дмитриев. – Москва : Олимп, 1998. – 413с. – (Соседи по планете). – ISBN 5-7390-0408-Х, 5-7841-0454-3
1191869
  Бородихин И. Птицы Алма-Аты / И. Бородихин ; АН Каз. ССР. – [Алма-Ата] : Наука, 1968. – 121с.
1191870
  Кучин А.П. Птицы Алтая / А.П. Кучин. – Барнаул, 1976. – 231с.
1191871
  Кучин А.П. Птицы Алтая: Воробиные / А.П. Кучин. – Барнаул, 1982. – 206с.
1191872
   Птицы бассейна Северского Донца : материалы 2-й конференции. – Харьков
вып. 2. – 1994. – 62 с.
1191873
   Птицы бассейна Северского Донца : материалы 13-14 совещаний "Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца". – Харьков
Вып. 10. – 2007. – 172с.
1191874
  Федюшин А.В. Птицы Белоруссии / А.В. Федюшин, М.С. Долбик. – Минск, 1967. – 520с.
1191875
  Никифоров М.Е. и др. Птицы Белоруссии / М.Е. и др. Никифоров. – Минск, 1989. – 479с.
1191876
  Долбик М.С. Птицы Белорусского Полесья / М.С. Долбик. – Минск, 1959. – 268с.
1191877
  Шикина Л.В. Птицы белые / Л.В. Шикина. – М., 1986. – 158с.
1191878
  Володарский Я Э. Птицы белые и чёрные / Я Э. Володарский. – Москва, 1988. – 462с.
1191879
  Владышевский Д.В. Птицы в анторогенном ландшафте / Д.В. Владышевский. – Новосибирск, 1975. – 199с.
1191880
   Птицы в городе. – Москва : Знание, 1982. – 95с.
1191881
  Попов Е.А. Птицы в городе / Е.А. Попов. – Л, 1989. – 62с.
1191882
  Николюкин И.К. Птицы в груди. / И.К. Николюкин. – М, 1986. – 30с.
1191883
  Зимин В.Б. Птицы в нашей жизни / В.Б. Зимин. – Петрозаводск, 1990. – 166с.
1191884
  Дормидонтов В.Г. Птицы в неволе / В.Г. Дормидонтов. – М., 1930. – 135с.
1191885
  Благосклонов К.Н. Птицы в неволе / К.Н. Благосклонов. – Москва, 1960. – 235с.
1191886
  Колисниченко А.И. Птицы в открытом море / А.И. Колисниченко. – Москва, 1985. – 342с.
1191887
  Промптов А.Н. Птицы в природе. / А.Н. Промптов. – Л, 1957. – 490с.
1191888
  Руге К. Птицы в пути: Фотокнижка. / К. Руге. – М., 1979. – 31с.
1191889
   Птицы в сообществах тундровой зоны. – М., 1989. – 211с.
1191890
  Глазунов М.М. Птицы в уголке живой природы / М.М. Глазунов. – М, 1974. – 94с.
1191891
  Коваль Н.Ф. Птицы в экосистемах лесостепной полосы европейской части СССР / Н.Ф. Коваль. – К, 1991. – 188с.
1191892
  Бебан М.А. Птицы весенние : роман / Максим Бебан ;. – Саранск, 1965. – 195 с.
1191893
  Бебан М.А. Птицы весенние : роман / М.А. Бебан. – Москва, 1972. – 160 с.
1191894
  Глазков М.И. Птицы возвращаются к гнездовьям / М.И. Глазков. – Ярославль, 1970. – 112с.
1191895
  Голованова Э.Н. Птицы возле дома / Э.Н. Голованова. – Л., 1990. – 183с.
1191896
  Голованова Э.Н. Птицы вокруг нас / Э.Н. Голованова, Ю.Б. Пукинский. – Л., 1964. – 127с.
1191897
   Птицы Волжско-Камского края. – Москва, 1977. – 296с.
1191898
   Птицы Волжско-Камского края. – М., 1978. – 248с.
1191899
   Птицы Волжско-Окского междуречья. – Владимир, 1986. – 90с.
1191900
  Кесслер К.Ф. Птицы голенастые и водяные : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В университетской типографии. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской : Естественная история губерний Киевского учебного округа ; Вып. IV ; Зоология. Часть систематическая)
IV : Птицы голенастые. – 1852. – [6], 101 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 1, вып. 4, 1852. Естественная история... Зоология : часть системат.


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1191901
  Беме Р.Л. Птицы гор южной Палеарктики / Р.Л. Беме. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 181с.
1191902
  Абдусалямов И.А. Птицы горного Зеравшана / И.А. Абдусалямов. – Душанбе, 1964. – 250с.
1191903
   Птицы городов России = Birds of the cities of Russia / Рос. акад. наук, Зоолог. ин-т ; [отв. ред. В.М. Храбрый]. – Санкт-Петербург ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 513, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце ст.
1191904
  Чернетский С. Птицы дальних стран / С. Чернетский, М.И. Молюков. – М., 1991. – 39с.
1191905
  Луговой А.Е. Птицы дельты р Волги в период регрессии Каспийского моря. : Автореф... Канд.биол.наук: / Луговой А.Е.; Горьк.гос.ун-т. – Саранск, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1191906
  Коваль Н.Ф. Птицы дендропарка "Софиевка" / Н.Ф. Коваль. – К, 1990. – 107с.
1191907
  Цыбулин С.М. Птицы диффузного города. / С.М. Цыбулин. – Новосибирск, 1985. – 169с.
1191908
  Борисов З.З. Птицы долины средней Лены / З.З. Борисов. – Новосибирск, 1987. – 119с.
1191909
  Брызгалин Г.А. Птицы друзья человека : для любителей природы сельских хозяев, охотников и преподавателей : со многими рис. / Г.А. Брызгалин ; предисл.: проф. В. И. Талиев. – [Харьков] : Изд. "Союз" Харьк. кредитного союза кооперативов, 1918. – 136 с. – (Библиотека по естествознанию / Под ред. проф. В.И. Талиева)
1191910
  Холодковский Н.А., Силантьев А.А. Птицы Европы : с 60 табл. в красках изображений птиц, их яиц, способов припаровкиптичьих шкурок и набивкичучел, с 237 политипажами в тексте, 4-мя картами и определителем птиц / Н.А. Холодковский, проф., преп. зоологии и ассистент А.А. Силантьев, преп. охотоведения. – Санкт-Петербург : Тип. А.Ф. Девриена ; [Тип. Императорской Академии наук], 1901. – XIV, [2], CLVIII, 636 с., 64 л..цв. ил, карт. : ил., карт.


  Сост. авт.: Силантьев, Анатолий Александрович (1868-1918)
1191911
  Шукуров Э.Д. Птицы еловых лесов Тянь-Шаня / Э.Д. Шукуров. – Фрунзе, 1986. – 153с.
1191912
  Лошаков А.С. Птицы живут на земле / А.С. Лошаков. – Днепропетровск, 1980. – 142с.
1191913
  Бутурлин С.А. Птицы Закавказья по сборам А.М. Кобылина / С. Бутурлин. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1906. – 18 с.
1191914
  Талпош В.С. Птицы Закарпатской низменности : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Талпош В.С.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1191915
  Страутман Ф.И. Птицы западных областей УССР / Ф.И. Страутман. – Львов, 1963. – 199с.
1191916
  Страутман Ф.И. Птицы западных областей УССР / Ф.И. Страутман. – Львов
2. – 1963. – 182с.
1191917
  Чхиквадзе В. Птицы зимой : роман / Вано Чхиквадзе ; пер. с груз. В.Федорова-Циклаури. – Москва : Советский писатель, 1991. – 251 с.
1191918
  Формозов Н А. Птицы и вредители леса : Значение птиц в регулировании численности вредных насекомых леса и лесных посадок / Н А. Формозов, В.И. Осмоловская, К.Н. Благосклонов. – Москва : Изд-во Московского общества испытателей природы, 1950. – 184с.
1191919
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Быстрый Неман / Я. Брыль. – Москва, 1965. – 591 с.
1191920
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Янка Брыль ;. – Москва, 1968. – 368 с.
1191921
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Янка Брыль ;. – Минск, 1970. – 336 с.
1191922
  Брыль Я. Птицы и гнезда. Книга одной молодости / Янка Брыль ;. – Москва, 1975. – 342 с.
1191923
  Брыль Я. Птицы и гнезды / Янка Брыль ;. – Москва, 1972. – 464 с.
1191924
  Храбрый В.М. Птицы и другие животные в парках Ленинграда: опыт охраны и привлечения. / В.М. Храбрый. – Л., 1988. – 77с.
1191925
  Тиханова Валентина Александровна Птицы и звери Василия Ватагина / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1987. – 156с.
1191926
  Костин Ю.В. Птицы и звери Крыма / Ю.В. Костин, А.И. Дулицкий. – Симферополь, 1978. – 111с.
1191927
  Салганский А.А. Птицы и звери наших лесов. / А.А. Салганский. – М., 1964. – 399с.
1191928
  Кириков С.В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала. / С.В. Кириков. – М., 1952. – 412с.
1191929
  Рогачев Э.В. Птицы и млекопитающие Приенисейской лесотундры и тайги : Автореф... канд .биол.наук: / Рогачев Э. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1191930
  Реймерс Н.Ф. Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири. / Н.Ф. Реймерс. – М.Л., 1966. – 420с.
1191931
  Герасимов В.П. Птицы и млекопитающие, изучение их в школе / В.П. Герасимов. – М., 1963. – 267с.
1191932
  Кожевников Г.А. Птицы и насекомые / Г.А. Кожевников, проф. // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – С. 104-108
1191933
   Птицы и пресмыкающиеся : исследования по фауне Советского Союза. – Москва, 1978. – 216с.
1191934
  Бучучану Л.С. и др. Птицы интенсивных садов / Л.С. и др. Бучучану. – Кишинев, 1989. – 46с.
1191935
  Будниченко А.С. Птицы искусственных лесонасаждений степного ландшафта и их питание : Автореф... докт. биол.наук: / Будниченко А. С.; АН СССР, Объед. сов. биол. наук. – К., 1966. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1191936
  Долгушин И.А. Птицы Казахстана / И.А. Долгушин. – Алма-Ата
1. – 1960. – 471с.
1191937
   Птицы Казахстана / АН КазССР; Ин-т зоологии; Под ред. И.А. Долгушина. – Алма-Ата : Изд-во АН КазССР
Т. 2. – 1962. – 780с.
1191938
   Птицы Казахстана / Долгушин И.А. – Алма-Ата
3. – 1970. – 648с.
1191939
   Птицы Казахстана. – Алма-Ата
4. – 1972. – 367с.
1191940
   Птицы Казахстана. – Алма-Ата
5. – 1974. – 480с.
1191941
  Коновалова Е.Я. Птицы как составная часть биоценоза Арчевского леса : Автореф... канд.биол.наук: / Коновалова Е.Я. – Ташкент, 1949. – 8 с.
1191942
  Воронцов Е.М. Птицы Камского Приуралья / Е.М. Воронцов. – Горький, 1949. – 114с.
1191943
  Аверин Ю.В. Птицы Камчатского полуострова : Автореф... Доктора биол.наук: / Аверин Ю.В.; Акад.наук СССР. – Ленинград, 1958. – 22л.
1191944
  Судиловская А.М. Птицы Кашгарии. / А.М. Судиловская. – М.-Л., 1936. – 124с.
1191945
   Птицы Киргизии. – Фрунзе
1. – 1959. – 230с.
1191946
   Птицы Киргизии. – Фрунзе
2. – 1960. – 275с.
1191947
   Птицы Киргизии. – Фрунзе
3. – 1961. – 363с.
1191948
  Шукуров Э.Д. Птицы Киргизии / Э.Д. Шукуров. – Ч.2. – Фрунзе, 1981. – 157с.
1191949
  Кищинский А.А. Птицы Колымского нагорья / А.А. Кищинский. – Москва, 1968. – 189с.
1191950
  Кищинский А.А. Птицы Корякского нагорья / А.А. Кищинский. – М, 1980. – 336с.
1191951
  Бутурлин С.А. Птицы Косогольской экспедиции В.С.Елпатьевского / С.А. Бутурлин; Печатано по постановлению Совета Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, 1913. – 48 с. – Отд. оттиск из: Дневник Зоологического отделения Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, т. 1, 1913 г.
1191952
  Панов Е.Н. Птицы крайнего юга Приморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Панов Е.Н. ; АН СССР. Сиб. отд. , Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 27 с.
1191953
  Бабенко В.Г. Птицы Красной книги СССР : [для детей] / В.Г. Бабенко, А.А. Кузнецов. – Москва : Педагогика, 1986. – 142, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 142-143. – (Береги природу!)
1191954
  Шухов И.Н. Птицы Красноярского уезда Енисейской губернии. / И.Н. Шухов. – Омск, 1925. – 28с.
1191955
  Костин Ю.В. Птицы Крыма / Ю.В. Костин. – М., 1983. – 241с.
1191956
   Птицы культурного ландшафта. – Ашхабад, 1967. – 140с.
1191957
   Птицы культурного ландшафта. – Ашхабад, 1967. – 140с.
1191958
  Умрихина Г.С. Птицы культурного ландшафта Чуйской долины. : Автореф... канд. биол.наук: / Умрихина Г.С.; АН Кирг. ССР. Объединен. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1966. – 18л.
1191959
   Птицы Кургальджинского заповедника. – Алма-Ата, 1985. – 194с.
1191960
  Семенов-Тян-Шанский Птицы Лапландии. / Семенов-Тян-Шанский, А.С. Гилязов. – Москва, 1991. – 286с.
1191961
   Птицы Латвии. – Рига, 1983. – 224с.
1191962
  Мальчевский А.С. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. / А.С. Мальчевский, Ю.Б. Пукинский. – Л.
1. – 1983. – 480с.
1191963
  Мальчевский А.С. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. / А.С. Мальчевский, Ю.Б. Пукинский. – Л.
2. – 1983. – 504с.
1191964
  Ларионов Г.П. Птицы Лено-Амгинского междуречья / Г.П. Ларионов. – Новосибирск, 1991. – 187с.
1191965
  Козлов П.С. Птицы леса / П.С. Козлов. – Саратов, 1940. – 80с.
1191966
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР. Воробьинообразные / В.И. Зиновьев. – Тверь, 1991. – 155с.
1191967
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР. Славковые : учеб. пособие / Зиновьев В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Калин. гос. ун-т. – Калинин : Калин. гос. ун-т, 1990. – 72 с. – Библиогр.: с. 65-72
1191968
  Зиновьев В.И. Птицы лесной зоны европейской части СССР.Ржанкообразные / В.И. Зиновьев. – Калинин, 1980. – 84с.
1191969
  Равкин Ю.С. Птицы лесной зоны Приобья / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1978. – 288с.
1191970
  Беме Р.Л. Птицы лесов и гор СССР / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва, 1966. – 272с.
1191971
  Беме Р.Л. Птицы лесов и гор СССР / Р.Л. Беме, А.А. Кузнецов. – Москва : Просвещение, 1981. – 223с.
1191972
  Федоренко А.П. Птицы лесостепи УССр и их роль в ограничении численности свекловичных долгоносиков. : Автореф... канд. биол.наук: / Федоренко А.П.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1957. – 15л.
1191973
  Липин С.И. Птицы лесостепного Приангарья. (Экол.-фаунист. исследования в связи с изучением природных очагов риккетсиозов и некоторых других инфекций) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Липин С.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1191974
  Мишкин А.Д. Птицы летают без компаса: Повести. / А.Д. Мишкин. – Москва, 1980. – 286с.
1191975
  Мишкин А.Д. Птицы летают без компаса: Повести. / А.Д. Мишкин. – Хабаровск, 1984. – 224с.
1191976
  Бораненков Н.Е. Птицы летят в Сибирь / Н.Е. Бораненков. – М., 1962. – 312с.
1191977
  Потапенко П.Я. Птицы летят вместе / П.Я. Потапенко. – Днепропетровск, 1961. – 144с.
1191978
  Голубов С.Н. Птицы летят из гнезд. / С.Н. Голубов. – М., 1958. – 446с.
1191979
  Голубов С.Н. Птицы летят из гнезд. / С.Н. Голубов. – М., 1970. – 446с.
1191980
  Куровский Э. Птицы летят на запад / Э. Куровский. – М, 1985. – 414с.
1191981
  Тушкан Г.П. Птицы летят на север / Г.П. Тушкан, 1950. – 64с.
1191982
  Тушкан Г.П. Птицы летят на север / Г.П. Тушкан. – М., 1961. – 348с.
1191983
  Панченко С.Г. Птицы Луганской области / С.Г. Панченко. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум, 2016. – 323, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 316-323. – Библиогр. с. 309-315 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97418-0-6
1191984
  Жуков Борис Птицы малого калибра // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 126-131 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1191985
  Березовиков Н.Н. Птицы Маркакольдской котловины / Н.Н. Березовиков. – Алма-Ата, 1989. – 199с.
1191986
  Рудольф С. Птицы меня не обгонят. / С. Рудольф. – М., 1976. – 176с.
1191987
  Йыгисалу Х. Птицы мечты / Харри Йыгисалу ; пер. с эст. – Таллин : Ээсти Раамат, 1977. – 60 с.
1191988
  Бианки В.В. Птицы мира / В.В. Бианки. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 126 с.
1191989
  Аверин Ю.В. Птицы Молдавии : в 2 т. / Ю.В. Аверин, И.М. Ганя ; под ред. Ю.В. Аверина ; АН Молдавской ССР, Ин-т зоологии. – Кишинёв : Ред.-изд. отдел АН Молдавской ССР
Т. 1. – 1970. – 240 с.
1191990
  Аверин Ю.В. Птицы Молдавии. : в 2 т. / Ю.В. Аверин, И.М. Ганя, Г.А. Успенский ; под ред. Ю.В. Аверина ; АН Молдавской ССР, Ин-т зоологии. – Кишинёв : Штиница
Т. 2. – 1971. – 236 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-229
1191991
  Луговой А.Е. Птицы Мордовии / А.Е. Луговой. – Горький, 1975. – 299с.
1191992
  Белопольский Л.О. Птицы морей и океанов / Л.О. Белопольский, В.П. Шунтов. – М, 1980. – 185с.
1191993
  Брэдбери У. Птицы морей, побережий и рек / У. Брэдбери. – Москва, 1983. – 129с.
1191994
  Ильичев В.Д. Птицы Москвы и Подмосковья / В.Д. Ильичев. – М., 1987. – 271с.
1191995
  Пидсуха А.Н. Птицы на ладонях / А.Н. Пидсуха. – М, 1975. – 112с.
1191996
  Песков В.М. Птицы на проводах / В.М. Песков. – Москва, 1982. – 303с.
1191997
  Гончар О. Птицы над Бродщиной / О. Гончар. – Москва : Правда, 1976. – 48с. – (Б-ка "Огонек" ; №35)
1191998
  Третьяков А.И. Птицы над водой. / А.И. Третьяков. – Красноярск, 1982. – 103с.
1191999
  Канович Григорий Птицы над кладбищем. / Канович Григорий. – Вильнюс, 1974. – 255 с.
1192000
  Карри-Линдал Птицы над сушей и морем / Карри-Линдал. – Москва, 1984. – 204с.
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,