Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>
1191001
  Мещеряков К.Е. "Проблема русскоязычного населения" в Узбекестане и российско-узбекские отношения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 485-494. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.3). – ISSN 1560-1390
1191002
  Винник Д.В. "Проблема сознания": метафизическое и естественно-научное содержание // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 86-105. – ISSN 1560-7488
1191003
  Кан Ден Сік Проблема об"єднання Кореї : аналіз існуючих концепцій і перспективні варіанти об"єднання // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2004. – № 23/24. – С. 59-67. – ISSN 1682-671Х
1191004
  Дученко М.В. Проблема об"єкта в марксистсько-ленінській теорії пізнання / М.В. Дученко. – Київ, 1970. – 220с.
1191005
  Скотний П.В. Проблема об"єктивного в сучасному економічному пізнанні: контекст постмодернізму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 27-31. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161


  Досліджено проблему методологічної рефлексії сучасної економічної теорії. На прикладі економічного закону показано необхідність переходу від об"єктного до суб"єктно-об"єктного аналізу сучасного економічного пізнання.
1191006
  Ольховський В.О. та ін. Проблема об"єктивного встановлення давності утворення синців під час експертизи живих осіб // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 445-446
1191007
  Шугайлін О.В. Проблема об"єктивної реальності та інваріантність у спеціальній теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1191008
  Косінова К.С. Проблема об"єктності аутсорсингових відносин у системі економічної та господарсько-правової політики держави // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 172-187. – ISSN 1993-0909
1191009
  Кройтор В. Проблема обгрунтованості моральних засад суспільства як нормативних чинників цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема науково-практичної обґрунтованості застосування моральних засад суспільства як нормативних чинників цивільного права України. Формулюється висновок про недоцільність застосування положень моралі як нормативних чинників для ...
1191010
  Владиченко Л.Д. Проблема обгрунтування "релігійного" діалогу в творчості Мартіна Бубера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті автор, спираючись на творчість М. Бубера, аналізує "релігійний" діалог. Показано, що центральною ідеєю творчості М. Бубера є буття як діалог між Богом і людиною, людиною і світом, людиною і людиною. На основі цих ідей подається визначення ...
1191011
  Мороз-Подворчан Ігор Григорович Проблема обгрунтування вибору характеристик ЕОМ реального часу для розв"язання задач керування та обробки даних : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Мороз-Подворчан І.Г.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: 23 назви
1191012
  Абхиджит К. Проблема обеспечения мира и безопасности в Индийском океане и позиция стран Южной Азии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Абхиджит К, ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1191013
  Низзар Джаззан Проблема обеспечения общеарабской безопасности в 1990-е годы и роль Лиги Арабских государств : 23.00.04 Дис....канд. полит. наук / Низзар Джаззан; КУ ім. Т.Г. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1999. – 189л. – Бібліогр.:л.175-189
1191014
  Кузьмина М.П. Проблема обеспеченности региональных бюджетов РФ собственными налоговыми доходными источниками // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (44). – С. 73-78. – ISSN 1728-8878
1191015
  Читалин Н. Проблема обновления содержания и технологий высшего технического образования. / Н. Читалин, А. Чугунов, Е. Матухин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 30-35. – ISSN 0869-3617
1191016
  Конверский А.Е. Проблема обоснования в логике научного иссдледования : Дис... канд.философ.наук: 09.00.07 / Конверский А.Е.; МВ и ССО УРРС. КГУ. – Киев, 1975. – 168л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
1191017
  Жадько В.А. Проблема обоснования естественнонаучного знания и истинность / В.А. Жадько, П.Л. Кулиш // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1191018
  Сокулер З.А. Проблема обоснования знания. / З.А. Сокулер. – М., 1988. – 175с.
1191019
  Безносов Владимир Григорьевич Проблема обоснования морали в творчестве Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.05 / Безносов Владимир Григорьевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – л.
1191020
   Проблема образования гранитов. – Москва : Изд-во ИЛ, 1950. – 387с.
1191021
   Проблема образования осадочных формаций. – Новосибирск, 1987. – 153с.
1191022
  Левицкий С.С. Проблема обусловленности в "Капитале" К. Маркса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Левицкий С. С.; Хар.ГУ. – Х., 1980. – 23л.
1191023
  Шмакова Л.Н. Проблема обучения говорению студентов заочного отделения в системе дистанционного обучения (на примере немецкого языка как второго иностранного) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 164-170. – ISSN 1993-5560
1191024
  Дмитриенко В.А. Проблема обучения иноязычному общению в современной системе образования / В.А. Дмитриенко, К.С. Лелюшкина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 256-262. – ISSN 1811-0916


  В настоящий момент существует множество позиций относительно того, какими должны быть технологии обучения иноязычному общению. Авторами разработано инновационное направление обучения продуктивному, оригинальному, неподготовленному высказыванию с ...
1191025
  Васильев В.И. Проблема обучения распознанванию образцов / В.И. Васильев. – Київ, 1989. – 61с.
1191026
  Левинтов Н.Г. Проблема общенационального кризиса в трудах В.И.Ленина / Н.Г. Левинтов. – Ульяновск, 1975. – 99с.
1191027
  Прилюк Ю.Д. Проблема общения в историческом материализме / Ю.Д. Прилюк. – Киев, 1985. – 192с.
1191028
   Проблема общения в психологии. – М., 1981. – 280с.
1191029
  Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 505-514. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Общение не является предметом исключительно психологического исследования. Оно изучается многими общественными науками. В процессе общения осуществляется взаимный обмен деятельностями, их способами и результатами, представлениями, идеями, установками, ...
1191030
  Иванов А.С. Проблема общественного долга в марксистской этике. : Автореф... канд. филос.наук: / Иванов А.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1962. – 15л.
1191031
  Кантор Владимр Карлович Проблема общественного назначения искусства в русской эстетической мысли второй половины 19 столетия : Автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Кантор Владимр Карлович; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1974. – 25л.
1191032
  Асланян Гайк Габриелович Проблема общественного прогресса и буржуазная мысль. : Автореф... наук: / Асланян Гайк Габриелович; Ерев. гос.унив. – Ереван, 1966. – 42л.
1191033
  Семенов Ю.Н. Проблема общественного прогресса и социальная философия современной буржуазии. : Автореф... Доктора филос.наук: / Семенов Ю.Н.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1964. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
1191034
  Ерыгин Александр Николаевич Проблема общественной природы сознания в "Феноменологии духа" Гегеля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Ерыгин Александр Николаевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20л.
1191035
  Трухин А.Н. Проблема общечеловеческого в политике / А.Н. Трухин, А.С. Алексеев. – Иркутск, 1991. – 131с.
1191036
   Проблема общности алтайских языков. – Л., 1969. – 88с.
1191037
   Проблема общности алтайских языков. – Л., 1971. – 405с.
1191038
  Дученко Н.В. Проблема объекта в марксистско-ленинской теории познания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.620 / Дученко Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1970. – 45л.
1191039
  Береговой Иван Иосифович Проблема объективации в диалектике как логике и теории познания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Береговой Иван Иосифович; Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1980. – 26л.
1191040
  Хачатрян Б Л. Проблема объективности научного знания / Б Л. Хачатрян, . – Ереван, 1979. – 149с.
1191041
  Поплавский А.Н. Проблема объективности физического знания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Поплавский А.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 15л.
1191042
  Навроцкий Б.А. Проблема объяснения в современной биологии / Б.А. Навроцкий. – Москва : Высшая школа, 1985. – 120с.
1191043
  Абрашнев М.М. Проблема обыденного здравого смысла, "наивного реализма" в исследованиях домарксистской философии. : ист.-филос. очерк : лекции, прочит. в Горьк. высш. парт. школе / М.М. Абрашнев ; отв. ред. доц., канд. филос. наук Джигкаев А.М. ; Горьк. высш. парт. школа, Каф. марксист.-ленин. философии. – Горький : [б. и.], 1971. – 37 с.
1191044
  Байтелиев Алтай Проблема ограничения именных фразеологических единиц от других сходных с ними в казахском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.06 / Байтелиев Алтай; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1974. – 27с.
1191045
  Гусейнов Ариф Рза оглы Проблема однозначности категории определенности как коммуникативной единицы (контекстуально-ситуативный анализ на материале английского, русского и азербайджанского языков) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Гусейнов Ариф Рза оглы; Азербайдж. пед. ин-т ин. яз. – Баку, 1979. – 201л.
1191046
  Драган П.І. Проблема Окінави у відносинах між Токіо та Вашингтоном // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 4-7.
1191047
  Хромов С.С. Проблема окружающей среды в деятельности ООН / С.С. Хромов; Отв. ред. Р.Ф.Иванов. – Москва : Наука, 1984. – 191 с.
1191048
   Проблема окружающей среды в мировой экономике и международных отношениях. – Москва : Мысль, 1976. – 359 с.
1191049
  Полякова В.Ю. Проблема Олстера и Великобритания (1918-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07000, 07.00.03 / Полякова В.Ю.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1191050
  Толстов С.В. Проблема Ольстера в англо-ирландских отношениях (80-е годы) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 60-67. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 27). – ISSN 0203-7319
1191051
  Бокал Ганна Василівна Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії середньовіччя : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Г.В. Бокал ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2003. – 172 с. – Бібліогр.: л.149-172
1191052
  Бокал Ганна Василівна Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії середньовіччя : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бокал Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1191053
  Прокопов Д.Є. Проблема опису сутності та причин виникнення фантастичних ідей у "досліді про людське розуміння" Д. Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1191054
  Лысенко А.А. Проблема определения авиации общего назначения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 10-12. – ISSN 1812-3910
1191055
  Малышев А.Н. Проблема определения легких углеводородных газов при проведении атмогеохимических работ / А.Н. Малышев, И.Е. Мамышев // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19. – С. 4-23. – ISSN 1729-7192
1191056
  Гамбаров Гидаят Балакиши оглы Проблема определения пределов территориальных вод и специальных морских зон в современном международном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Гамбаров Гидаят Балакиши оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 20 с.
1191057
  Фролов В.Н. Проблема оптимального выбора в прикладных задачах / В.Н. Фролов. – Воронеж, 1980. – 139 с.
1191058
  Борисова Ю. Проблема оптимального позначення сторін договору на прикладі визначення суб"єктів електронної комерції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 131-132
1191059
  Салтовский Александр Иванович Проблема оптимизации отношений в системе "общество-природа" : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Салтовский Александр Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.154-160
1191060
  Готдаев Ж. Проблема организации внеурочного времени младших школьников в группах продленного дня : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Готдаев Ж.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1981. – 16л.
1191061
  Чередник Т.П. Проблема организации самостоятельной работы студентов в процессе отработки профессиональных читательских навыков // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 36-42.
1191062
  Павлик Н. Проблема організації та змісту неформальної освіти у зарубіжних наукових періодичних виданнях (1960-2021 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 67-72. – (Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати кількісного аналізу бібліографічних джерел за пошуковим словом "неформальна освіта" в зарубіжних журналах відкритого доступу з метою вивчення історії становлення неформальної освіти як наукового терміна. Встановлено, що перші ...
1191063
  Майструк О. Проблема освіти у педагогічній спадщині Г.С.Сковороди і В.Н.Каразіна // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 282-286


  У статті висвітлено та проаналізовано просвітницькі ідеї Г.С.Сковороди і В.Н.Каразіна. Досліджено проблему розвитку освіти у спадщині видатних українських просвітників, розкрито змістове наповнення поняття "освіта".
1191064
  Тульчинский Г.Л. Проблема осмысления действительности : Логико-философский анализ. / Г.Л. Тульчинский. – Л., 1986. – 175с.
1191065
  Цебржинський О.І. Проблема основ регуляцій на різних рівнях живого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1191066
  Фіськова С.П. Проблема особистої та культурної ідентичності крізь призму мультикультуралізму у творчості Еліаса Канеті (на основі автобіографічних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 158-162. – ISBN 966-594-420-7
1191067
   Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : Збірник доповідей Другої Всеукраїнської наукової конференції 9-10 вересня 1999 року. – Київ, 2000. – 152с.
1191068
  Андрієнко О.В. Проблема особистості у контексті соціуму транзитивного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1191069
  Пастух С. Проблема особистості у романах Вука Драшковича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-32. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Висвітлюється проблематика романів Вука Драшковича "Ніж" (1982) та "Російський консул" (1986). Здійснюється спроба нового підходу до розгляду проблеми особистості, під кутом зору співвідношення людини та дійсності. У центрі уваги - поведінка людини в ...
1191070
  Ільніцька Н.І. Проблема особистості у філософії св. Августина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1191071
  Рассудіна К.С. Проблема особової ідентичності в поєднанні з концепціями особи // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – C. 17-20. – ISSN 2414-5823


  Проблема ідентичності людської особи - синхронічної і діахронічної - складна не лише через роздвоєність духовнотілесної природи людини, але й через те, що мусить враховувати суб"єктивний елемент - почуття власної єдності із собою. Концепції людської ...
1191072
  Войде Е.Г. Проблема осуществления естественных прав человека // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются особенности осуществления естественных прав человека, связь этого процесса с действием механизмов юридического права; обосновывается тезис, что естественные права реализуются только опосредованным образом.
1191073
  Лисаковская С.А. Проблема ответственности личности и критика неоанархизма : Дис... Канд. филос. наук: / Лисаковская С.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 180л. – Бібліогр.:л.181-199
1191074
  Шевцова С.В. Проблема ответственности: современные научные подходы / С.В. Шевцова, Д.В. Конорев // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 126-132. – ISSN 2073-8536


  Представлен авторский содержательный анализ понятия «ответственность» в различных научных направлениях: педагогике, психологии, философии, этике. Раскрыты основные компоненты структуры ответственности, перечислены этапы определения сформированности ...
1191075
  Алексич Б.В. Проблема относительности пространства, времени, движения в трудах Руджера И. Бошковича : Автореф... канд. филос.наук: / Алексич Б. В.; Кишин. ГУ им. Ленина. – Кишинев, 1972. – 31л.
1191076
  Шевченко Г.Г. Проблема отражения в кибернетическом моделировании. : Дис... канд. филос.наук: / Шевченко Г.Г.; КГУ. – К., 1972. – 181л. – Бібліогр.:л.165-181
1191077
  Каландришвили Г.М. Проблема отражения движения в логике понятий / Г.М. Каландришвили. – Тбилиси, 1966. – 170с.
1191078
   Проблема отражения и современная наука. – Москва, 1967. – 84с.
1191079
   Проблема отчуждения в современной теории культуры, этике эстетике. – Свердловск, 1990. – 134с.
1191080
  Ойзерман Т.И. Проблема отчуждения и буржуазная легенда о марксизме / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1965. – 79с.
1191081
  Брайович С.М. Проблема отчуждения и современная югославская философия : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Брайович С.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Кафедра истории зарубежной философии. – М., 1968. – 10л.
1191082
  Смолкин М.Д. Проблема отчуждения личности в творческтве А.П. Чехова / М.Д. Смолкин. – Вильнюс, 1969. – 75с.
1191083
  Гайдадым Эдуард Леонидович Проблема отчужденного труда в "Капитале" К.Маркса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Гайдадым Эдуард Леонидович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
1191084
  Гайдадым Эдуард Леонидович Проблема отчужденного труда в "Капитале" К.Маркса : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гайдадым Эдуард Леонидович; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. мед. ин-т. – К., 1979. – 187л.
1191085
  Габрусевич С. Проблема отъезда Ярослава Гашека из Советской России на родину // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 121-123
1191086
   Проблема ОУН-УПА : попередня істор. довідка. – Київ, 2000. – 129 с. – ISBN 966-02-1636-Х
1191087
  Пономаренко О. Проблема оцінки рівнів готовності майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 408-416. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1191088
  Ковалгин В.М. Проблема ощущений и рефлекторная теория / В.М. Ковалгин. – Минск, 1959. – 233с.
1191089
  Волковецька Н. Проблема пам"яти та безпам"ятства в романах І. Роздобудько Я знаю, що ти знаєш, що я знаю і М. Левицької Коротка історія тракторів по-українськи // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 214-219. – ISSN 2300-1062
1191090
  Ломака І.І. Проблема пам"яті та європейської ідентичності у спадщині святого Івана Павла другого // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 244-251. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1191091
  Щокіна М. Проблема пам"яті у фольклорі: сучасні стратегії і перспективи розвитку // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 169-174
1191092
  Щокіна М. Проблема пам"яті у фольклорних студіях і можливості її подальшого дослідження // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 302-307


  Розуміння ролі пам"яті у фольклорі викликає дискусії. Одні вчені інтерпретують фольклор як "мистецтво пам"яті", а інші вважають, що така характеристика однобічна. Перебільшення ролі пам"яті у процесі трансмісії фольклорної традиції логічно ...
1191093
  Тетруашвиоли Л.М. Проблема пантезима в философской лирике молодого Гете : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.01.06 / Тетруашвиоли Л.М.; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1191094
  Вілков В.Ю. Проблема парадигматичності сучасної політичної науки // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 229-260. – ISBN 966-594-988-8
1191095
  Вілков В.Ю. Проблема парадигматичності сучасної політичної науки: сутність та перспективи розв"язання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 16-25. – ISBN 966-628-132-5
1191096
  Донской Д.Е. Проблема партийности литературы и искусства в дооктябрьской марксистской эстетике : Автореф... канд. философ.наук: / Донской Д.Е.; Белорусск. гос. ун-т. Кафедра истории философии, логики и эстетики. – Минск, 1967. – 24л.
1191097
   Проблема партийности: о чем спорят сегодня. – Москва, 1991. – 64с.
1191098
  Ставицький О. Проблема патріотичного виховання в історії педагогічної науки / О. Ставицький, В. Мірошніченко // Домінантні аспекти виховання еліти української нації : колективна монографія / Г.Ф. Пономарьова, А.А. Харківська, Л.О. Петриченко, О.О. Бабакіна, Я.В. та ін. Павлов. – Харків : Бровін О.В., 2021. – С. 254-289. – ISBN 978-617-8009-59-5
1191099
  Катырева Валентина Александровна Проблема педагогической техники учителя в современной буржуазной педагогике США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Катырева Валентина Александровна; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – л.
1191100
  Семиченко В. Проблема педагогічного оцінювання / В. Семиченко, В. Заслуженюк // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.3-9. – ISSN 0131-6788
1191101
  Бесарабська Ю.О. Проблема педагогічного супроводу дитинства в педагогіці Януша Корчака // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 23-25. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1191102
  Никонова Р.И. Проблема пенеплена в геоморфологии. / Р.И. Никонова; Отв.ред. Г.И.Худяков. – Москва : Наука, 1986. – 134с.
1191103
  Васько Р.В. Проблема первинних фонологічних одиниць в теоріях петербурзької і московської фонологічних школ // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 54-63. – Бібліогр.: 90 назв.
1191104
  Жеребин А. Проблема перевода в герменевтическом освещении // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 133-147. – ISSN 0042-8795
1191105
  Рамишвили В. Проблема перевода в свете философии Мартина Хайдеггера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 64-69. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1191106
  Вербицкая М.В. Проблема перевода интертекстуальных элементов: категориальный подход / М.В. Вербицкая, А.А. Гусева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 9-18. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1191107
  Любчук Н.В. Проблема передавання лексичного повтору як засобу ритмізації прозового твору // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 62-66
1191108
  Иванова А.И. Проблема передачи идиостиля и идиодлекта в художественном переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 99-107. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1191109
  Фомичева Ольга Святославовна Проблема передачи оценки фактуальности на основе анализа семантико-смысловой структуры научного текста: (проблема реферирования и перевода науч. текста с англ. языка на рус. язык) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Фомичева Ольга Святославовна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 24л.
1191110
  Мусійчук В.А. Проблема передачі в"єтнамських власних назв українською мовою // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 192-197. – ISSN 1608-0599
1191111
  Донець Н.В. Проблема передачі емфази в англо-українських перекладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Проблема передачі емфази залишається однією з невирішених проблем перекладу. Розглянуто лексичні, грамати-чні та графічні засоби передачі англійської емфази українською мовою. Досліджено праці окремих перекладознавців. The problem of conveying ...
1191112
  Денисенко Н.В. Проблема передачі емфази в англо-українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 118-121
1191113
  Денисенко Н.В. Проблема передачі емфатичної інверсії в англо-українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 89-93.
1191114
  Ярмак В. Проблема передачі претеритів у перекладах українського поетичного дискурсу сербською мовою // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 138-152
1191115
  Денисенко Н.В. Проблема передачі риторичного запитання як емфатичного засобу в англо-українських перекладах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 81-84. – ISBN 966-581-727-2
1191116
  Скалевська Г.О. Проблема передачі у перекладі семантичного та металінгвістичного значення складних алюзій в поезії Чарльза Олсона "Зимородки" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 451-457
1191117
  Дьяков Д.Г. Проблема переживания затруднительных ситуаций незрячими подростками в контексте концепции жизненных миров Ф.Е.Василюка и феноменологии М.Мерло-Понти / Д.Г. Дьяков, А.С. Мартысевич // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1191118
  Максименко Л.О. Проблема перекладацьких стратегій у навчанні письмового двостороннього перекладу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 303-310. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1191119
  Кудрявцева Н.С. Проблема перекладності в світлі лінгвістичного релятивізму // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 461-464
1191120
  Гумінілович М.В. Проблема перекладу заголовків з німецької мови у пресі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 363-371


  Стаття присвячена проблемам перекладу заголовків у пресі на прикладі німецької газети "Junge Freiheit" та журналу "Der Spiegel". Розглядаються граматико-стилістичні особливості заголовків, подається аналіз перекладу окремих заголовків.
1191121
  Пен Чен Проблема перекладу китайською мовою оповідання І. Франка "Малий Мирон" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 415-419


  Розглянуто основні художньо-стилістичні особливості, що є характерними для перекладу китайською мовою оповідання Івана Франка "Малий Мирон"
1191122
  Тетеріна О. Проблема перекладу крізь призму літературознавчих поглядів Павла Грабовського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 48-50. – ISSN 0130-5263
1191123
  Тетеріна О. Проблема перекладу крізь призму літературознавчих поглядів Павла Грабовського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 48-50. – ISSN 0130-5263


  У статті розглядається проблема потрактування П. Грабовським перекладу, його значення та функцій, що зводиться до тези "європейства на грунті українському". Автор аналізує багатоаспектне розуміння митцем перекладу
1191124
  Дей К.А. Проблема перекладу науково-технічних текстів // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття" : 22-23 груд. 2017 р. / "Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2017. – С. 88-91
1191125
  Алтухова С.В. Проблема перекладу німецьких та російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 44-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  Стаття присвячена аналізу проблематики перекладу німецьких і російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин і визначенням видів перекладу, властивих для цієї групи фразеологізмів. На основі даних "Німецько-російського фразеологічного ...
1191126
  Дудник М.М. Проблема перекладу спеціальних термінів у взаємоневідповідному (інкогерентному) контексті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 35-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Аналізується проблема перекладу термінології в інкогерентних контекстах та пов"язаних із цим процесом труднощам відображення денотації і конотації окремих термінів.
1191127
   Проблема переноса проникающих излучений в атмосфере Земли. – М., 1977. – 106с.
1191128
  Гульков М.П. Проблема переноса умений и навыков в различные виды общественной деятельности подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Гульков М.П.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1191129
  Попов К. Проблема перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. / К. Попов. – М., 1930. – 56с.
1191130
  Акімова Д.С. Проблема перетинання освіти й насильства / Д.С. Акімова, Є.К. Сунгатуліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С . 44-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
1191131
  Терентьев А.А. Проблема перехода к полному социальному равенству и высшая школа : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: / Терентьев А. А.; Горьковский ГУ. – Горький, 1972. – 20 с.
1191132
  Уразалин Б.Б. Проблема перехода от теоретического уровня познания к эмпирическому : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Б.Б.; КГУ. – Киев, 1982. – 21л.
1191133
  Уразалин Болат Берсугурович Проблема перехода от теоретического уровня познания к эмпирическому : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Болат Берсугурович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 147л. – Бібліогр.:л.127-147
1191134
  Шелест А.В. Проблема перехода полнозначных слов в словообразовательные форманты (на мат-ле полусуффиксов прилагательных современного немецкого языка) : Дис... наук: / Шелест А.В.;. – К., 1990. – л.
1191135
  Шелест А.В. Проблема перехода полнозначных слов в словообразовательные форматы (на матер. полусуффиесов прилагательных современного нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шелест А. В.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1191136
  Радченко В.В. Проблема переходу до інноваційної моделі розвитку та приватизаційний процес у промисловому виробництві України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 235-241
1191137
  Ершов Юрий Геннадьевич Проблема периодизации всемирной истории: соотношение исторического и логического : Автореф... канд. филос .наук: / Ершов Юрий Геннадьевич; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19с.
1191138
  Иванов Б.И. Проблема периодизации и некоторые особенности основных этапов развития технических наук : Автореф. дис... канд. техн. наук: 07.00.10 / Иванов Б.И.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1975. – 21с. – Бібліогр.:с.21
1191139
  Адыгамов Р.К. Проблема периодизации исламского права: история и современность // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 17. – С. 60-63. – ISSN 1812-3805


  Article is related with problems of periodization of Islamic law. Author shows and analyse ideas of Islamic law scholars related with problems of it’s periodization. From all the periodizations - earlier proposed by scholar Ibn Kamal, which has been ...
1191140
  Хут Л.Р. Проблема периодизации истории нового времени в отечественной историографии рубежа XX-XXI веков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 80-95. – ISSN 0130-3864
1191141
  Моргун В.Ф. Проблема периодизации развития личности в психологии : Учеб. пособ. / В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 84 с.
1191142
   Проблема періодизації в сучаносу українознавстві : конспект лекцій. – Київ : Київський університет, 1997. – 8 с.
1191143
  Мельник Л.Г. Проблема періодизації в сучасній буржуазній методології історії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 65-69. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1191144
  Плющ П.П. Проблема періодизації історії української мови // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 9-11
1191145
  Кондратик Л.Й. Проблема періодизації історії української соціологічної думки // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 39-44. – ISSN 2306-3974
1191146
  Бардин Г.Б. Проблема періодизації історії філософії у філософській концепції Ореста Новицького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Розглядається оригінальна схема періодизації філософії відомого українського філософа Ореста Новицького. Акцентується увага на методологічних вимогах, з якими ми маємо підходити до вивчення історії філософської думки та на таких проблемах, як ...
1191147
  Бедлінський О.І. Проблема періодизації підліткового віку в сучасному суспільстві // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 49-54
1191148
  Тимошенко М. Проблема періодизації розвитку вищої освіти в історико-педагогічних розвідках вітчизняних дослідників // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 78-87. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
1191149
  Пагута М. Проблема періодизації розвитку вітчизняної професійної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 179-185. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Зроблено спробу обгрунтувати періодизацію розвитку вітчизняної професійної освіти."
1191150
  Сумченко І.В. Проблема періодизації російської філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 94. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1191151
  Ралко Р.С. Проблема періодизації руху студентських будівельних загонів у СРСР // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 337-339. – ISBN 978-966-493-676-4
1191152
  Отрошко Л. Проблема періодизації символотворення в українському етнокультурному розвитку // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 124-134


  Статтю присвячено проблемі періодизації символотворення на прикладі етнокультурного розвитку України. Мета дослідження - розробити періодизацію символотворення на прикладі українського етнокультурного розвитку. Завдання - простежити розвиток ...
1191153
  Кудря Т.В. Проблема періодизації творчого спадку Ернста Хемінгуея // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 27-28
1191154
  Мартиненко С. Проблема персоналізації та персоніфікації фахової підготовки та її реалізація в закладах вищої освіти : теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 28-32. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1191155
  Борчук С. Проблема персоналій в енциклопедистиці УРСР (1950-1970-х рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 59-68. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911


  У статті йдеться про засади формування словника персоналій в енциклопедистиці УРСР другої половини 1950-х - початку 1970-х років. У центрі уваги - "Українська Радянська Енциклопедія" у 17-ти томах 1957-1965 рр. і чотиритомна "Радянська енциклопедія ...
1191156
  Брайчевський С.М. Проблема персональних даних в системах Інтернету речей з елементами штучного інтелекту // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 61-67. – ISSN 2616-6798
1191157
  Брайчевський С.М. Проблема персональних даних при використанні систем Інтернету речей в галузі охорони здоров"я // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 69-76. – ISSN 2616-6798
1191158
  Розман І. Проблема персоніфікації розвитку зарубіжної освіти і педагогічної думки: досвід української педагогічної компаративістики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 109-113. – ISSN 2308-4634
1191159
   Проблема першооснов буття та її висвітлення у навчальних закладах : збірка доповідей Всеукраїнської конференції креаціоністів, 10 грудня 2005 р., Київ. – Київ : ІППРВЖ. – ISBN 966-8180-57-7
№ 1-2. – 2005. – 212 с.
1191160
  Романюк М.С. Проблема писателя и художественного творчества в произведениях и статьях Анны Зегерс : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Романюк М.С. ; МВ и ССО УССР , Львов. ГУ. – Дрогобы, 1974. – 26 с.
1191161
  Ситдикова І.В. Проблема письма у сучасній лінгвістиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 305-309. – ISBN 966-638-08406
1191162
  Делюсто М.С. Проблема питомого / запозиченого в структурі української новожитньої говірки // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 105-115. – ISBN 978-966-1673-36-5
1191163
  Кретович В.Л. Проблема пищевой полноценности хлеба / В.Л. Кретович. – М.-Л., 1948. – 163с.
1191164
  Баталова Т.А. Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємства в українській економічній літературі кінця ХХ - початку ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні розробки українських учених про сутність та фактори конкурентоспроможності підприємств: Антонюк Л.Л., Гончарук Т.І., Губський Б.В., Кобилянський Л.С., Сіваченко І.Ю., Скудара Г., Соколенко С.І., Шнипко О.С. In the ...
1191165
  Романюк В.М. Проблема підвищення рівня капіталізації банківських установ в забезпеченні стабільного розвитку банківської системи України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 129-135
1191166
  Холодова О.О. Проблема підвищення якості туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 25-31. – Бібліогр.: 10 назв.
1191167
  Короткова Ю.М. Проблема підготовки вчителів-менторів у системі післядипломної педагогічної освіти: досвід Греції та республіки Кіпр // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 74-80. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1191168
  Топузов Олег Проблема підготовки вчителів географії до роботи в умовах профільного навчання / Топузов Олег, Назаренко Тетяна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 18-20. – Бібліогр.: 9 назв
1191169
  Євтух М.Б. Проблема підготовки вчителя в історії педагогіки України // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 12-19. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1191170
  Загородня А. Проблема підготовки економістів у науково-педагогічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 58-61. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми професійної підготовки фахівців економічної галузі що відображені у педагогічній теорії. Розкрито сутність та особливості проблема професійної підготовки фахівців економічної галузі, що досліджується в різних аспектах у ...
1191171
  Петров А.О. Проблема підготовки майбутніх педагогів до застосування здоров"язбережувальних технологій у професійній діяльності / А.О. Петров, В.А. Стасюк // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 116-122. – Бібліогр.: 7 назв.
1191172
  Княжев І.О. Проблема підготовки майбутніх педагогів до прогностичної діяльності в сучасних наукових дослідженнях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 33-38. – ISBN 978-966-7359-77-5
1191173
  Граматик Н. Проблема підготовки майбутніх учителів природничих наук: аналітичний огляд // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 126-133. – ISSN 2414-5076
1191174
  Перинський Ю.Є. Проблема підготовки педагогічних фахівців інноваційного типу // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 307-310. – (Серія : Педагогічні науки)
1191175
  Майструк І.М. Проблема підготовки спеціаліста-соціолога в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 168-170. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1191176
  Хижняк І. Проблема підготовки фахівців цивільної інженерії в Німеччині у вітчизняних та іноземних дослідженнях / І. Хижняк, В. Григор"єва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 201-212. – ISSN 2312-5993
1191177
  Десятник В.О. Проблема підкріплення наукових теорій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (62). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
1191178
  Давиденко О.В. Проблема підпільної освіти в Польщі у період німецької окупації (1939-1944рр.) у монографіях польських дослідників // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 119-122. – (Серія : Педагогічні науки)
1191179
  Горбачевська О.В. Проблема підприємництва в економічній теорії / О.В. Горбачевська, Н.Н. Рим // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.2. – С. 242-248. – ISBN 5-7763-2435-1
1191180
  Славич Дмитро Дмитрович Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Славич Дмитро Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.165-175
1191181
  Славич Д.Д. Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка. : Автореф... канд.політ.наук: 23.00.01 / Славич Д.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 32л.
1191182
  Манівчук В.М. Проблема підтоплення гірських населених пунктів Закарпаття малими водотоками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 114-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1191183
  Ватаманюк Л. Проблема пізнання права: гносеологічні межі та можливості / Л. Ватаманюк, Т. Гарасимів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 83-87. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1191184
  Козлов Є.В. Проблема пізнання у персоналістичній концепції Миколи Бердяєва // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 57-63. – (Серія "Філософія")
1191185
  Угляр Я.Ю. Проблема пізнання у філософії І.Гізеля // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 86-91


  В статті розглядається теорія пізнання, котра з"являється в Україні саме в Києво-Могилянській академі. Проблема пізнання висвітлюється в лекційних курсах вчених академії, зокрема Інокентія Гізеля.
1191186
  Кузнєцова К. Проблема піратства в міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 77-80
1191187
  Бут С. Проблема піратства в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 46-47
1191188
  Шуст Н.Б. Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження / Н.Б. Шуст, Т.В. Корженівська // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 115-120. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1191189
  Флорескул В.В. Проблема піратства у сфері інтелектуальної власності в України // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 159-162
1191190
  Богатирьов І.Г. Проблема плагіату в науково-дослідницькій роботі ад"юнкта, аспіранта // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (177/178). – С. 78-81. – ISSN 2308-9636
1191191
  Поживилов Юрий Сергеевич Проблема планирования развития лесопромышленного комплекса (на примере Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук : 08.00.05 / Поживилов Юрий Сергеевич ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1983. – 12 с.
1191192
  Никифоров В.И. Проблема планомерного ценообразования в период развернутого строительства коммунизма в ее связи с развитием распределения материальных и духовных благ среди членов общества : Автореф... канд. экон.наук: / Никифоров В. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
1191193
  Мальченко А.Е. Проблема плюрализма ценностей в философии свободы Исайи Берлина // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 88-90
1191194
  Литвин Т. Проблема плюралізму культур і цінностей у рефлексіях постліберальних теоретиків // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 69-79. – ISSN 2075-1443
1191195
  Пахомов І. Проблема побудови сучасної теорії державної служби // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 105-106. – ISSN 0132-1331
1191196
  Міхіденко К.О. Проблема побутового расизму в німецькому конфліктному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 149-157


  Статтю присвячено дослідженню сутності конфліктного дискурсу та проблемі визначення та ролі побутового расизму в конфліктному дискурсі німецького віртуального комунікативного простору. Пропонується класифікація та аналіз комунікативних стратегій і ...
1191197
  Лисенко В. Проблема повернення відвідувачів та створення постійної аудиторії для фірм в галузі електронної комерції // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 56-58
1191198
  Цепенда Ігор Проблема повернення культурних цінностей у радянсько-польських відносинах другої половини 40-х років XX ст. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 7 (244). – С. 60-63
1191199
  Висотін М. Проблема повернення українських бранців з татарської неволі за часів Хмельниччини // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 36-49. – ISSN 2413-7065
1191200
  Смирнов А.В. Проблема повседневности в работах Ж. Бодрийяра // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 26-30. – ISSN 2073-9702
1191201
  Полесовой М.П. Проблема повторяемости в философии и естествознании / М.П. Полесовой. – Горький, 1970. – 192 с.
1191202
  Алаев М.В. Проблема повышения экономической эффективности товарного обращения в условиях развитого социализма : Автореф. дис... канд. экон. наук : 08.00.01 / Алаев М.В. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1972. – 17 с.
1191203
  Тихомиров Б.П. Проблема повышения экономической эффективности электроэнергетики СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Тихомиров Б. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. наук. – М., 1965. – 16л.
1191204
  Сочеванов В.Г. Проблема повышения эффективности анализа минерального сырья и некоторые результаты ее решния. : Автореф... доктор хим..наук: / Сочеванов В.Г.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 59л. – Бібліогр.:с.54-59
1191205
   Проблема повышения эффективности воспитания и обучения в истории советской и зарубежной педагогики. – М., 1978. – 140с.
1191206
  Акбашев Александр Хаджимурзович Проблема повышения эффективности интернационального восприятия старшекласников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Акбашев Александр Хаджимурзович ; А пед. наук. Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – Москва, 1980. – 16 с.
1191207
  Ганковский В.Е. Проблема погашения государственного внешнего долга Индии : Автореф... канд. экон.наук: 08.606 / Ганковский В.Е.; Моск. ун-т. – М., 1972. – 22л.
1191208
   Проблема пограничного слоя и вопросы теплопередачи. – М-Л, 1960. – 395с.
1191209
  Афтеній А. Проблема подвійного громадянства в зарубіжних країнах // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 12 (508), квітень 2018 р. – С. 11-12
1191210
  Шаповалова К. Проблема подвійного громадянства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7069-17-0
1191211
  Бухтіярова К. Проблема подвійного громадянства: досвід, шляхи вирішення, законодавчі пропозиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 70-71
1191212
  Корж М. Проблема подвійного оподаткування в контексті інтернаціоналізації української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 195-196
1191213
  Олейнікова Л.Г. Проблема подвійного оподаткування та методи його уникнення / Л.Г. Олейнікова, А.О. Чорнолуцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 45-48
1191214
  Аманмурадов Кара Мурадович Проблема подготовки и осуществления всеобщего среднего образования в Советском Туркменистане (1964-1970 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Аманмурадов Кара Мурадович; Туркмен. гос. ун-т. – Ашхабад, 1975. – 19л.
1191215
  Ермаков Н.А. Проблема подготовки кадров в странах тропической Африки и политика США : Автореф... канд. ист.наук: / Ермаков Н.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1966. – 15л.
1191216
  Триселев А.В. Проблема подготовки учителей начальных классов в педагогических институтах по рисунку с натуры. : Автореф... канд. пед.наук: / Триселев А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 16л.
1191217
  Кулініч Ю.А. Проблема поділу українського лісостепу на підзони: погляди і перспективи // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 13-17
1191218
  Гуменюк Б.І. Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальними країнами. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Б.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 43л.
1191219
  Гуменюк Б.І. Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальними країнами. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Б.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 43л.
1191220
  Гуменюк Борис Іванович Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальніми країнами : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Борис Іванович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1994. – 405л. – Бібліогр.:л.380-405
1191221
  Оржеховський С.П. Проблема подолання дихотомії між природним і соціально-культурним в антропології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 48-50
1191222
  Москалюк О.В. Проблема подолання колізій між нормами права у правовій науці дорадянського періоду / О.В. Москалюк, А.В. Портнов // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-27
1191223
  Гуцуляк І.Р. Проблема подолання негативних стереотипів, як складова польської регіональної політики (1989-2005 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 102-107
1191224
  Вдовиченко Є.В. Проблема подолання пострадянських атавізмів у системі вищої освіти України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 320-325. – ISSN 2076-1554
1191225
  Евграшкина Г.П. Проблема подтопления Западного Донбасса и пути её решения // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 38-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1191226
  Совтис Н.М. Проблема поетичної мови в дослідженнях польської лінгвістики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 114-122. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто актуальну проблему дослідження поетичної мови в еволюції польських лінгвістичних досліджень. З"ясовано специфіку використання цього поняття. Подано найбільш поширені методики опису і аналізу поетичної мови. Зроблено спробу окреслити ...
1191227
  Меньшеніна А.Є. Проблема поєднання універсальних та національних цінностей у постмодерному дискурсі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 220-231. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1191228
  Кварацхелия Напо Иродинович Проблема познавательного взаимоотношения субъекта и объекта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кварацхелия Напо Иродинович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1191229
  Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г.И. Щукина. – Москва, 1971. – 351с.
1191230
  Михайлов Б.В. Проблема познания в философии Эрнста Кассирера. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Михайлов Б.В.; МГУ. – М,, 1974. – 22л.
1191231
  Рагожник А.А. Проблема познания и осознания истины : Дис. ... канд. филос.наук / Рагожник А.А. – Киев, 1973. – 181л.
1191232
  Рагожник А.А. Проблема познания и осознания истины : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Рагожник А.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 25л.
1191233
   Проблема поиска внеземных цивилизаций. – Москва : Наука, 1981. – 262 с.
1191234
   Проблема поиска жизни во Вселенной : труды Таллинского симпозиума. – Москва : Наука, 1986. – 255 с.
1191235
  Резникова Н.В. Проблема поиска нового баланса сил в условиях биполярной валютной системы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 46-52


  В статье анализируется роль США и ЕС в условиях биполярности международной валютной системы. Рассматривается влияние современного валютно-финансового кризиса на позиции евро и доллара США в глобальной валютной среде. The paper analyzes the role of ...
1191236
  Люлина А.Г. Проблема поиска реинкарнации Далай-ламы XIV в Китае // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 87-102. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1191237
  Иванов Е.М. Проблема поиска субстрата субъективной реальности. / Е.М. Иванов. – Москва, 1993. – 80 с.
1191238
  Чудновский Николай Семенович Проблема показателей качества учебного процесса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чудновский Николай Семенович; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1973. – 19л.
1191239
  Манько Ю.В. Проблема покарання в контексті історико-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 165-167
1191240
  Манько Ю.В. Проблема покарання в контексті історико-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 107-109
1191241
  Иванова Е.И. Проблема поколений и воспроизводство населения: теоретические подходы и реальность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (336). – С. 42-53. – ISSN 0132-1625
1191242
  Карп В.С. Проблема покращання інвестиційної привабливості ринку туристичних послуг України для країн ЄС : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 58-59.
1191243
  Карп В.С. Проблема покращення інвестиційної привабливості ринку туристичних послуг України для країн ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 195-198.
1191244
  Кройтор К. Проблема Покуття під час польсько-української війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 309-310. – ISBN 966-02-2208-4


  Покуття — історико-географічна область України, сх. частина сучасної Івано-Франківської області
1191245
  Львова И.Н. Проблема пола и органогенез растений / И.Н. Львова. – М., 1976. – 48с.
1191246
  Лозовская Е.Л. Проблема полжительного героя в романах Л.Н.Толстого "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение". : Автореф... Канд.филол.наук: / Лозовская Е.Л.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 36л.
1191247
  Овчарук Т.В. Проблема полисемии в свете когнитивной лингвистики // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 14-25. – (Філологічні науки)
1191248
  Воробьева Галина Даниловна Проблема полисемии синтаксических конструкций в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воробьева Галина Даниловна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
1191249
  Эпштейн Д.А. Проблема политехнизации средней общеобразовательной школы / Д.А. Эпштейн. – М, 1977. – 32с.
1191250
  Нечипорук В.А. Проблема политехнизма в становлении и развитии общеобразовательной школы УССР (1917-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Нечипорук В.А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 26 с.
1191251
  Лопатников Р.А. Проблема политехнического образования в истории строительства советской школы. : Автореф... Канд.пед.инаук: / Лопатников Р.А.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1954. – 15л.
1191252
  Треверс П. Проблема политического равновесия в классической античности / П. Треверс. – М., 1970. – 30с.
1191253
  Быченков Денис Владимирович Проблема политического риска: понятие и методы оценки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 68-77. – Бібліогр.: с. 69-75. – ISSN 0131-2227
1191254
  Бараннік А.М. Проблема політики "умиротворення" у працях А.Ф. Трубайчука // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 9-15
1191255
  Бойчук О. Проблема політики пам"яті у польсько-німецьких відносинах // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 36-45. – ISSN 2519-4518
1191256
  Науменко О.С. Проблема політичного лідерства в демократичному суспільстві // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 322-328. – ISSN 2076-1554
1191257
  Федуняк С.Г. Проблема політичного лідерства США к контексті кризи постбіполярної системи міжнародних відносин // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 139-149. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1191258
  Вдовичин І.Я. Проблема політичного лідерства як інструмент реалізації свободи особи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 221-233


  Розкриваються концептуальні підходи правої української політичної думки до еліти і політичного лідерства як інструменту реалізації свободи особи. Встановлено, що лідерські риси політичного проводу українською політичною думкою розглядалися як єдність ...
1191259
  Таран М.А. Проблема політичного об"єднання КНР з Тайванем та зовнішня політика США // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 121-131. – ISSN 1608-0599
1191260
  Ющенко В. Проблема політичного режиму // Сіл. вісті, 2004


  З виступу кандидата на пост Президента України
1191261
  Окорокова В.В. Проблема політичної конструкції суспільних відносин у технократичній утопії ( на прикладі "Комп"ютопії" Й. Мастуди) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
1191262
  Горгота О. Проблема політичної культури в Україні // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 105-112. – ISBN 978-966-2710-92-2
1191263
  Бойко М.П. Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 89-92. – ISSN 2077-1800
1191264
  Лісовська М. Проблема політичної символіки у вітчизняній та зарубіжній політології // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 15-17
1191265
  Балюта В.В. Проблема політичної участі молоді в сучасниій українській політиці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 121-129. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті розглянуто типи політичної участі. Здійснено політико-психологічний аналіз участі молоді України в сучасних процесах. Запропоновано модель аналізу змісту образів державної влади, які формує сучасна українська молодь.
1191266
  Перевезій В. Проблема політичної участі церков у зарубіжних наукових дослідженнях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 26-59. – ISSN 2524-0137
1191267
  Бажанов В.А. Проблема полноты квантовой теории: поиск новых подходов : философский аспект / Бажанов В.А. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1983. – 104 с. – Библиогр.: с. 95-103
1191268
  Румянцев Н. Проблема полового воспитания, 1914
1191269
  Мусаев С.Р. Проблема положительного героя в азербайджанской драматургии 19-20 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 624 / Мусаев С.Р.; АН АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1970. – 36л.
1191270
  Чичуа Ш.П. Проблема положительного героя в грузинском советском романе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чичуа Ш.П.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1954. – 22л.
1191271
  Турта В.Т. Проблема положительного героя в демократической литературе 60-х годов XIX века (Слепцов, Помяловский) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Турта В.Т. ; МП УССР. Кременецкий гос. пед. ин-т. – Киев, 1951. – 19 с.
1191272
  Турта В.Т. Проблема положительного героя в демократической литературе 60-х годов ХІХ века. (Слепцов, Помяловский) : Дис... канд. филолог.наук: / Турта В.Т.; Кременецкий гос. пед. ин-т. – Кременец, 1951. – 387л.
1191273
  Исмагулов Ж. Проблема положительного героя в казахской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Исмагулов Ж.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературовед., искусствознания и журналист. – М,, 1968. – 15л.
1191274
  Соболев П.В. Проблема положительного героя в критике В.Г.Белинского : Автореф... кандид. филологич.наук: / Соболев П.В.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 21 с.
1191275
  Золина Н.А. Проблема положительного героя в критики Н.А.Добролюбова : Автореф... канд. филологич.наук: / Золина Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 14л.
1191276
  Наумов К.В. Проблема положительного героя в послевоенной русской советской прозе (1946-1950) : Автореф... канд. филологич.наук: / Наумов К.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 24л.
1191277
  Лучак А.А. Проблема положительного героя в поэзии Н.А.Некрасова 40-60-х годов.. : Автореф... канд. филолог.наук: / Лучак А.А.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
1191278
  Марзоев С. Проблема положительного героя в поэзии Нигера. / С. Марзоев. – Орджоникидзе, 1956. – 155 с.
1191279
  Султан Эмам Ахмед Надя Проблема положительного героя в прозе 20-х годов. (Изображение новой женщины). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Султан Эмам Ахмед Надя; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 20л.
1191280
  Каминский В.И. Проблема положительного героя в русской классической литературе / В.И. Каминский. – Л., 1963. – 96 с.
1191281
  Никитина Е.П. Проблема положительного героя в русской советской поэме периода ВОВ : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина Е. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1953. – 22 с.
1191282
  Юшин П.Ф. Проблема положительного героя в русском послевоенном романе о колхозной деревне : Автореф... кандид. филологич.наук: / Юшин П.Ф.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1191283
  Червяченко Г.А. Проблема положительного героя в советской лирике 20-30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Червяченко Г.А.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 17л.
1191284
  Золотухин Геннадий Алексеевич Проблема положительного героя в советской литературной критике : Дис... канд. фил.наук: 10.01.10 / Золотухин Геннадий Алексеевич; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 214л. – Бібліогр.:л.187-214
1191285
  Золотухин Г.А. Проблема положительного героя в советской литературной критике (на мат. периодич. печати 70 - начала 80-х гг.) : Автореф. дис.... канд. филолог. наук : 10.10.10 / Золотухин Г.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1191286
   Проблема положительного героя в советской многонациональной литературе 60-70-х гг.. – Ставрополь, 1983. – 159с.
1191287
  Мартусь В.И. Проблема положительного героя в советской сатире : Автореф... канд. филол.наук: 647 / Мартусь В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
1191288
  Лувсанвандан С. Проблема положительного героя в совремденной монгольской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Лувсанвандан С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 19л.
1191289
  Кравченко А. Проблема положительного героя в творчестве А.М. Горького / А. Кравченко. – Чебоксары, 1971. – 53 с.
1191290
  Орлова Н.Н. Проблема положительного героя в творчестве А.П.Гайдара. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орлова Н.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1958. – 24л.
1191291
  Мелик-Нубаров Проблема положительного героя в творчестве В.В.Маяковского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мелик-Нубаров С.О.; Акад.наук Арм.ССР. – Ереван, 1956. – 22л.
1191292
  Гурлади М.С. Проблема положительного героя в творчестве Д.А.Фурманова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурлади М.С.; МВО СССР. – Львов, 1952. – 15 с.
1191293
  Быковцева Л.П. Проблема положительного героя в творчестве К.А Федина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быковцева Л.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 16л.
1191294
  Андреева Е.П. Проблема положительного героя в творчестве Льва Толстого последнего периода / Андреева Е.П. – Воронеж : Воронижский университет, 1961. – 70 с.
1191295
  Хатипов Ф.М. Проблема положительного героя в творчестве Мирсая Амира : автореф. дис. ... канд. фил. наук / Хатипов Ф.М. ; М-во высш. образования СССР. Казан.ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Казань, 1955. – 16 с.
1191296
  Тимофеев В.И. Проблема положительного героя в творчестве Н. А. Островского : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеев В. И.; МГУ. – Свердловск, 1953. – 12 с.
1191297
  Солоха А.А. Проблема положительного героя в творчестве Панаса Мирного 80-х гг. XIX ст. : Автореф... канд. филолог.наук: / Солоха А.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1956. – 17л.
1191298
  Чернявская Д.С. Проблема положительного героя в трилогии А.Н.Толстого "Хождение по мукам". : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернявская Д.С.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1955. – 16л.
1191299
  Харитонов Д.Е. Проблема получения паутинного шелка и пути к ее разрешению / Д.Е. Харитонов // Паукообразные - 252380. – С. 29-36. – Библиогр.: Цитируемая литература с. 35


  На с. 1 дарств. надпись: Дорогому и Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу от автора
1191300
  Бега М.І. Проблема поляризації суспільного світу на чоловіче і жіноче // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1191301
  Штермер К. Проблема полярных сияний / К. Штермер. – М - Л, 1933. – 110с.
1191302
  Вишивана Н. Проблема польового моделювання лексики та типології лексичних мікросистем // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 10-15. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1191303
  Мрака Ігор Проблема польсько-німецького кордону в контексті британських ініціатив унормування відносин між Польщею та СРСР ( грудень 1943 - березень 1944 рр.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 84-91. – ISSN 0203-9494
1191304
  Роговин М.С. Проблема понимания : Автореф... канд. пед.наук: / Роговин М. С.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1956. – 15л.
1191305
  Доблаев Л.П. Проблема понимания в советской психологии. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1967. – 67с.
1191306
  Гусев С.С. Проблема понимания в философии / С.С. Гусев, Г.Л. Тульчинский. – М, 1985. – 192с.
1191307
  Шевченко А.К. Проблема понимания в эстетике / А.К. Шевченко. – К, 1989. – 125с.
1191308
  Никифоров С.В. Проблема понимания письменных сообщений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Никифоров С. В.; Ин-т языкзнан. АН СССР. – М., 1983. – 24л.
1191309
  Соловьев А.Н. Проблема понятийной сущности права собственности // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 49-58. – ISSN 0201-7245
1191310
  Косач Т.М. Проблема поняття "мудрість" та шляхи оволодіння нею // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 160-161
1191311
  Дородний П.Г. Проблема поняття "парламентаризм" та його співвідношення з поняттям "партаментська форма державного правління" (теоретико-прикладний аспект) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 105-111. – ISSN 1563-3349
1191312
  Білоус Т.М. Проблема поняття "реалізму" стосовно наукового знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1191313
  Коршук Р.М. Проблема попередження і подолання політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1191314
  Ткаченко О.В. Проблема порівняльно-правового неофункціоналізму. Підхід "порівняльне правознавство і економіка" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 33-40. – ISSN 1563-3349
1191315
  Гордієнко О. Проблема порівняльного вивчення творів зарубіжної та української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 7. – С.26-30.
1191316
  Бардин К.В. Проблема порогов чувствительности и психофизические методы / К.В. Бардин ; АН СССР, Ин-т психологии. – Москва : Наука, 1976. – 394 с.
1191317
  Снітко О.С. Проблема породження номінативних одиниць у сучасній ономасіології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 22-28
1191318
  Лобойко Т.В. Проблема порушення етичних норм у соціальній рекламі та особливості її впливу на суспільство // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 100-103


  Проаналізовано проблему порушення етичних норм у соціальній рекламі та розглянуто доцільність використання у ній шокових методів впливу на суспільство. Analysis of ethical problems in social advertising and the feasibility of using it shocking methods ...
1191319
  Гуменюк Б.І. Проблема посередництва в дипломатичній практиці: теоретичні засади та практичний підхід / Б.І. Гуменюк, Г.Д. Хоменко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 9-18.
1191320
  Западинська І. Проблема послідовності у формуванні іншомовної комунікативної компетентності на початковому етапі вивчення іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 65-68. – ISSN 2308-4634
1191321
  Дудко І.Д. Проблема постбіполярності світу в інтерпретаціях сучасних американських політологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-78. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Присвячена аналізу доробку сучасних американських політологів щодо характеру постбіполярного світу. Серед головних спрямувань дослідження - визначення теоретичного підґрунтя прихильників і супротивників ідеї однополярності світу, з"ясування можливих ...
1191322
  Какосян А.В. Проблема построения моделей в статистической теории оценивания параметров / А.В. Какосян. – Тбилиси, 1986. – 183с.
1191323
  Лябис И.А. Проблема построения операторов физических величин в квантовой теории : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лябис И.А. ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Минск, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.13-15
1191324
  Маноха І.П. Проблема потенціалу індивідуального буття людини у вітчизняній психології: традиції та перспективи розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 62-70
1191325
  Волкова Л.А. Проблема потребностей человека / Л.А. Волкова. – Ленинград, 1970. – 184с.
1191326
  Маргулис А.В. Проблема потребности в историческом материализме. Лекции по спецкурсу. / А.В. Маргулис. – Белгород, 1971. – 124с.
1191327
  Болдырева Г.А. Проблема потребности в свете ленинской теории отражения : Автореф... канд. филос.наук: / Болдырева Г. А.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 13л.
1191328
  Степанчук Ю. Проблема походження Богдана Хмельницького та його діяльність до 1948 року у сучасній українській історіографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 118-122. – ISSN 1998-4634
1191329
  Бубенок О.Б. Проблема походження буртасів у дослідженнях О.Й. Пріцака і східноєвропейських вчених другої половини XX ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
1191330
  Ільків-Свидницький Проблема походження готичного письма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 9-20. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
1191331
  Машталер Г.А. Проблема походження життя в працях учених України // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1191332
  Лісова Катерина Проблема походження Київської Русі в інтерпретаціях українських вчених-емігрантів (1920-1940) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 291-293
1191333
  Синишин Р. Проблема походження корейської мови: лексичні свідчення // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 283-290. – ISBN 978-2-919320-35-6
1191334
  Буткевич О.В. Проблема походження міжнародного права: природно-правовий та позитивістський підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 87-95
1191335
  Буткевич О.В. Проблема походження міжнародного права: природно-правовий та позитивістський підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 19-22
1191336
  Лахно О.П. Проблема походження племінних об"єднань поміж слов"ян східного типу в спадщині російських істориків середини XVIII - початку XX століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 39-46. – ISSN 2075-1451
1191337
  Прокопов Д Проблема походження права і розвитку правових норм із позицій теорії природного права // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 244-285. – ISBN 978-966-171-358-0
1191338
  Прокопов Д. Проблема походження права та визначення специфіки правових норм у дослідженнях М. Палієнка // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 67-78. – ISSN 1993-0909
1191339
  Воєвідка Г. Проблема походження пунктуації в японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано походження розділових знаків у японській мові. Розглянуто найпоширеніші теорії мовних контактів та звязків. Пунктуацію в Японії розуміли як розділ, що вивчає правила вживання слів. Здавна існували пунктуаційні знаки японського ...
1191340
  Кириленко С.О. Проблема походження Русі в науковій спадщині Михайла Максимовича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 60-64
1191341
  Кириленко С.О. Проблема походження русів в радянській історичній науці 1930-1940-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 183-190. – ISSN 0130-5247
1191342
  Филипчук Х.М. Проблема походження словацького етносу ( у світлі міждисциплінарних досліджень) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 192-197. – ISSN 2078-1849
1191343
  Лєбєдєва О. Проблема походження українського етносу в українознавчому дослідженні Петра Кононенка і Тараса Кононенка "Український етнос: генеза і перспективи" // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 107-109
1191344
  Баран В. Проблема походження українського народу (археологічний пошук) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 156-164
1191345
  Лєбєдєва О. Проблема походження українського народу в працях Михайла Грушевського "Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов"янства" та "Історія України-Руси" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 287-290
1191346
  Кириченко Ю. Проблема походження українського народу в сучасній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 94-99. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається вивчення походження українського народу та початкових етапів його етногенезу в сучасній історіографії. Встановлено, що більшість дослідників поділяє думку про відсутність докорінних змін населення на землях України з найдавніших ...
1191347
  Лєбєдєва О.В. Проблема походження українського народу у дослідженнях М. Брайчевського, В. Петрова, В. Балушка та В. Барана // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 309-326
1191348
  Шакурова О. Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 155-170. – ISSN 2413-7065
1191349
  Шакурова О. Проблема походження українського народу у працях П. Кононенка, В. Крисаченка та В. Балушка // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 165-167
1191350
   Проблема походження української мови в наукових працях XIX - початку XXI ст. // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 27-38. – ISBN 978-966-00-1476-3
1191351
  Шакурова О. Проблема походження українців у сучасній українській історіографії // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 8-18. – ISSN 2413-7065
1191352
  Бондаревська І. Проблема початку і філософське обгрунтування у Григорія Сковороди // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.3-15. – ISBN 966-7653-05-3
1191353
  Бобошко Н.М. Проблема початку історії у філософії Ф.В.Й. Шеллінга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1191354
  Кононова М.М. Проблема почвенного гумуса и современные задачи его изучения / М.М. Кононова. – М., 1951. – 391с.
1191355
  Ковтун А.В. Проблема поширення абсентеїзму в Україні та шляхи ії вирішення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2020. – № 6. – С. 25-30. – ISSN 2220-1394
1191356
  Матвеєва Г.А. Проблема пошуку громадянського консенсусу в Україні в контексті інтенсифікації взаємодії політики і права // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 118-120
1191357
  Міненко Р. Проблема пошуку змістовних розв"язків обернених лінійних задач магнітометрії комплексуванням інтерпретаційних моделей / Р. Міненко, П. Міненко, Ю. Мечніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 87-95. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї роботи є створення методики розв"язання оберненої задачі магнітометрії в умовах невизначеності просторового розподілу намагніченості гірських порід. Розв"язок оберненої задачі магнітометрії, як правило, є неоднозначним внаслідок неточності ...
1191358
  Драгун О.Ю. Проблема пошуку істини у дискурсі полілогу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 19-24. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1191359
  Мозгова Т.А. Проблема пошуку культурної ідентичності в японській духовній традиції епохи Мейдзі (межа ХІХ - ХХ ст.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 39-46


  Здійснено спробу розглянути проблему пошуку культурної ідентичності в Японії на межі ХІХ - ХХ ст., тобто в епоху Мейдзі (1868-1912) - в період модернізації держави і японського суспільства, яке перебувало в повній міжнародній ізоляції протягом ...
1191360
  Юга О.А. Проблема пошуку політичною елітою Речі Посполитої шляхів розв"язання "української проблеми" в середині XVII ст. в українській історіографії / Олександр Юга // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 201-211. – ISSN 2309-2262


  Аналізуються праці вітчизняних дослідників, у тому числі праці В. Антоновича, М. Грушевського, М. Костомарова, М. Максимовича.
1191361
  Чистов В.П. Проблема поэтического пафоса эстетической концепции В.Г.Белинского. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.647 / Чистов В.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1191362
  Розова Е.О. Проблема поэтической речи и критика структурной лингвистики в трудах В. В. Вейдле // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 123-124
1191363
  Нагайчук В.І. Проблема прав людини в арабському світі: локальний, регіональний та міжнародний виміри // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 268-278. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1191364
  Тейлор Марк Проблема прав людини в поліційній практиці : Довідник / Тейлор Марк; Council of Europe, The Human rights information centre. – Strasbourg, 2002. – 56с. : ill.
1191365
  Корнієнко Г.П. Проблема прав людини в філософії права США // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 60. – С. 78-85
1191366
  Носоченко О.О. Проблема права на обман та правду у філософсько-етичному вченні І. Канта // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 139-141. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1191367
  Архипов С.И. Проблема права собственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 43-63. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1191368
  Шибаева Е.А. Проблема права убежища в международном праве : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Шибаева Е.А. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический фак. – Москва, 1953. – 16 с.
1191369
  Оганов А.А. Проблема правды и правдоподобия в искусстве : Автореф... канд .филос.наук: / Оганов А.А.; АН СССР, Ин-т филос. Сект. естет. – М., 1966. – 23л.
1191370
  Швецова А.В. Проблема праветнічних меншин та їх забезпечення в умовах Криму / А.В. Швецова, Р.А. Халілєв // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-7.
1191371
  Сацький П.В. Проблема правлячої партії (блоку) та опозиції в Україні в 1990-2000 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  На основі наукових праць, соціологічних даних, аналітичних досліджень, документів, опублікованих в періодичній пресі, заяв та інтерв"ю офіційних осіб і політичних діячів розглянуто становлення правлячої партії (блоку) та опозиції в Україні в 1990-х ...
1191372
  Кужелєв О.М. Проблема правових послуг у прецедентах Європейського Суду з прав людини // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 218-221. – ISBN 978-966-7166-36-6
1191373
  Герц А.А. Проблема правового визначення лікарської помилки: медичний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 50-54. – (Юридичні науки ; № 3)
1191374
  Погребняк Н.С. Проблема правового врегулювання мов в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 147. – С. 46-57. – ISSN 2224-9281
1191375
  Шамрай В.Г. Проблема правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та шляхи їх удосконалення на основі адміністративної реформи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 201-202. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1191376
  Савайда О. Проблема правового знання та розуміння у філософії XX століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 179-184. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1191377
  Савайда О.І. Проблема правового знання та розуміння у філософії ХХ століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 289-292. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1191378
  Богуш М. Проблема правового механізму реалізації корпоративних прав на отримання дивідендів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема реалізації корпоративних прав на прикладі однієї із правомочності – отримання дивідендів. Аналізуються наявні проблеми та пропонуються механізми удосконалення чинного корпоративного законодавства щодо виплати ...
1191379
  Викут М.А. Проблема правового регулирования процессуального положения и деятельности сторон в советском гражданском судопроизводстве : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.712 / Викут М.А. ; Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1971. – 34 с.
1191380
  Моткова О. Проблема правового регулювання "права на смерть" у сучасному законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11
1191381
  Данча Л.І. Проблема правового регулювання діяльності мас-медіа у вітчизняному журналістикознавчому дискурсі 1990-2010-х рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 106-111. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1191382
  Сєлезньова О. Проблема правового регулювання комунального банку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-51. – ISSN 0132-1331
1191383
  Масьондз С.О. Проблема правового регулювання науки в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 1 (80). – С. 73-81
1191384
  Кушніренко А. Проблема правового регулювання невідкладних контрзаходів у міжнародному праві // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 192-194
1191385
  Бойко О.Ю. Проблема правового регулювання парламентської діяльності політичних партій України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.52-56
1191386
  Іншин Микола Іванович Проблема правового регулювання праці державних службовців України : Дис. ... доктора юрид.наук: 12.00.05 / Нац. ун-т внутрішніх справ; Іншин М.І. – Харків, 2005. – 418л. – Бібліогр.: л.374-418
1191387
  Святун О.В. Проблема правового регулювання протидії нелегальній міграції в рамках Європейського Союзу на прикладі боротьби з торгівлею людьми / О.В. Святун, О.В. Довжук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 84-96. – (Європейські дослідження)
1191388
  Бакаев В.А. Проблема правового статуса Гонконга. : Автореф... кандид. юрид.наук: / Бакаев В.А.; АН СССР. – Москва, 1952. – 25 л.
1191389
  Федотова О. Проблема правового статусу площ, створених на території порту із застосуванням гідротехнічних технологій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 311-312
1191390
  Кравченко Т.Д. Проблема правової еволюції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 442-443. – ISSN 2413-6433
1191391
  Пасінович І.І. Проблема правової ідентифікації суб"єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І.І. Пасінович, Л.В. Іванець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 178-187. – ISSN 1562-0905
1191392
  Мельник І.С. Проблема правої природи нотаріальної діяльності // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 195-198
1191393
  Семененко М.В. Проблема правомірності впливу кредитора на права страхувальника при страхуванні заставного майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 197-200
1191394
  Маловацький О. Проблема правомірності застосування зброї до цивільних повітряних суден у польоті: сучасне міжнародно-правове регулювання та практика застосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 5. – С. 47-62. – ISSN 2220-1394
1191395
  Короєд С.О. Проблема правонаступництва в цивільному і господарському судочинстві при реорганізації (злитті) юридичних осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 55-60. – ISSN 2413-1342
1191396
  Перов Д.А. Проблема праворозуміння норм-дефініцій у колективній та індивідуальній правосвідомості // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 341-345. – ISSN 2413-6433
1191397
  Дудаш Т.І. Проблема праворозуміння: мовномінаційний аспект : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 125-134. – ISSN 1818-992Х
1191398
  Ковальчук Н.Д. Проблема православного естетизму в культурно-просвітницькій діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.157-160. – ISBN 966-7671-23-2
1191399
  Бейцун І Проблема правосуб"єктності об"єднань юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.45-50
1191400
  Окунєв І.С. Проблема правосуб"єктності як складова теорій правового статусу суб"єкта права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 58-65. – ISSN 1563-3349
1191401
  Безчеревных Э.В. Проблема практики в процессе формирования философии марксизма : учеб. пособие по теме курса истории марксистско-ленинской философии для филос. фак. и отд-ний ун-тов / Э.В. Безчеревных. – Москва : Высшая школа, 1972. – 144 с.
1191402
   Проблема практического бессмертия человека : Системный подход к вопросам онто- и геронтогенеза при решении проблемы пролонгирования жизни за видовой предел / Б.М. Ханжин, Г.Д. Бердышев, И.В. Вишев, Т.Ф. Ханжина. – Москва-Астрохань-Владимир, 2004. – 94с. – ISBN 5-93350-083-6
1191403
  Брешко В.В. Проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в Україні // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 277-281. – ISSN 2218-5348
1191404
  Ковальчук С.В. Проблема працевлаштування українців переселенців на Одещині 1944-1946 рр. / С.В. Ковальчук, Н.О. Петрова // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 33-45. – ISSN 2312-6825
1191405
  Георгиевский А.Б. Проблема преадаптации : историко-критическое исследование / А.Б. Георгиевский. – Ленинград : Наука, 1974. – 147 с.
1191406
  Добровольскис Б. Проблема предварительного обучения обособленным второстепенным членам предложения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Добровольскис Б. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 27 с.
1191407
  Ожегов Ю.П. Проблема предвидения в современной буржуазной идеологии / Ю.П. Ожегов. – Новосибирск, 1971. – 184с.
1191408
  Безарова Г. Проблема предмета i об"єкта в методології історії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 62-67. – ISSN 2311-9896
1191409
  Жирнов В.Д. Проблема предмета медицины : (Методологический анализ) / В.Д. Жирнов. – Москва : Медицина, 1978. – 239с.
1191410
  Косарева Л.М. Проблема предмета науки с точки зрения марксисткой категории деятельности : Автореф... канд. филос.наук: / Косарева Л. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1971. – 22л.
1191411
  Голосов В.Ф. Проблема предмета философии в теоретическом наследстве классиков марксизма-ленинизма / В.Ф. Голосов. – Красноярск, 1971. – 249с.
1191412
  Гордиенко Е.В. Проблема представлений личности об отношении к ней в образовательном процессе (философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 245-252. – ISSN 1811-0916
1191413
  Малютин К.Г. Проблема представления дельта-субгармонических функций / К.Г. Малютин, Н. Садык, А.И. Швырков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 117-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто задачу про зображення дельта-субгармонічної функції скінченного [лямбда]-типу у вигляді різниці двох субгармонічних функцій з того ж класу. Аналогічна проблема для мероморфних функцій була розв"язана Майлзом. Для розв"язання використовується ...
1191414
  Брагинская Тамара Лазаревна Проблема предупреждения делинквентного (преступного) поведения учащихся в теории и практике школы США (критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Брагинская Тамара Лазаревна; АПН СССР. Науч.-иссл. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1978. – 17л.
1191415
  Батурин Владимир Степанович Проблема преемственности в диалектико-материалистическо учении о развитии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Батурин Владимир Степанович ; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1981. – 19 с.
1191416
  Чистов Г.А. Проблема преемственности в искусстве. : Автореф... канд. филос.наук: 08.623 / Чистов Г.А.; Философ. ф-тет. – М., 1971. – 22л.
1191417
  Зарицкий Юрий Павлович Проблема преемственности в процессе нравственного становления личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарицкий Юрий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 23л.
1191418
  Зарицкий Юрий Павлович Проблема преемственности в процессе нравственности становления личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарицкий Юрий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 167л.
1191419
  Пересыпкин В.В. Проблема преемственности в развитии научного знания / В.В. Пересыпкин, В.И. Пустовойтов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
1191420
   Проблема преемственности в татарской общественной мысли. – Казань, 1985. – 163с.
1191421
  Рубанов Виталий Георгиевич Проблема преемственности как закономерность общественного развития : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рубанов Виталий Георгиевич; ТГУ им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1979. – 19л.
1191422
  Ванслов В.В. Проблема прекрасного / В.В. Ванслов. – Москва, 1957. – 263с.
1191423
  Бирюков В.Ф. Проблема прекрасного в современной эстетике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Бирюков В.Ф.; МГУ. – М, 1977. – 21л.
1191424
  Пенчев Г.И. Проблема прекрасного в философском и художественном творчестве Жана-Поля Сартра : Автореф... канд. филос.наук: 63 / Пенчев Г.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 16л.
1191425
  Рехвиашвили Н.М. Проблема прекрасного в эстетике Д.И.Писарева : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Рехвиашвили Н.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
1191426
  Акперов Т.С. Проблема прекрасного и азербайджанская советская поэзия : Автореф... канд. философ.наук: / Акперов Т.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 16л.
1191427
  Дякович А.Г. Проблема прекрасного у Платона в контексті єдності істини та краси // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 236-241. – ISSN 1729-360Х
1191428
  Бондаренко В.В. Проблема прекрасного, трагического и комического в творчестве украинских революционных демократов конца XIX - начала XX столетий : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Бондаренко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
1191429
  Бондаренко В.В. Проблема прекрасного, трагічного і комічного в творчості українських революційних демократів кінця 19 - початку 20 століть : Дис... канд. філос.наук: / Бондаренко В.В.; КДУ. Кафедра історії філософ. – К., 1967. – 257л. – Бібліогр.:л.1-11
1191430
  Хуан Цинь Проблема преодоления "цифрового разрыва" в стратегии и практике информационной политики Китая // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 117-123
1191431
  Калмыкова З.И. Проблема преодоления неуспеваемости глазами психолога / З.И. Калмыкова. – М., 1982. – 96с.
1191432
  Комахидзе Н.В. Проблема преодоления социально-экономической отсталости востока Турции в программных установках буржуазных политических партий страны / Н.В. Комахидзе. – Тбилиси, 1985. – 90с.
1191433
  Осипов Г.С. Проблема прерывности и непрерывности в квантовой теории. : Автореф... канд.филос.наук: 09.627 / Осипов Г.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 23л.
1191434
  Ахундов Д М. Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени / Ахундов М.Д,. – Москва : Наука, 1974. – 254 с.
1191435
  Софер М.Г. Проблема пресной воды / М.Г. Софер. – Л., 1974. – 40с.
1191436
  Кібиш А. Проблема престижності професії педагога серед студентів закладів вищої педагогічної освіти у Польщі та Україні / А. Кібиш, Д. Юрчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 188-195. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1191437
  Карпец И.И. Проблема преступности / И.И. Карпец. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 165, [2]с.
1191438
  Гусак В.А. Проблема преступности среди отдельных категорий граждан в условиях тыла на завершающем этапе войны (1944-1945 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805


  Статья содержит историко-правовой анализ борьбы с преступностью и нарушениями общественного по-рядка в трудных условиях военного времени. В центре внимания - особенности социальной и уголовно-правовой политики в тылу. Автор исследует причины нарушений ...
1191439
  Петров П.В. Проблема Прибалтийских государств для советского руководства в 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11 (595). – С. 27-32. – ISSN 0321-0626
1191440
  Петров П.В. Проблема Прибалтийских государств для советского руководства в 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 53-58. – ISSN 0321-0626
1191441
  Вялков С.Н. Проблема привленчения трудящихся масс к управлению производством в ленинском идейном наследии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вялков С.Н.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
1191442
   Проблема признания государств // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 43-68. – ISSN 0130-9625


  Наукова дискусія в Центрі міжнародного права і міжнародної безпеки Інституту міжнародних проблем Дипломатичної академії МЗС Росії.
1191443
  Іванов Д.В. Проблема прийняття Конституції Європейського Союзу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 51-53. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1191444
  Гудима Михаил Антонович Проблема приложения в молдавском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гудима Михаил Антонович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1191445
  Вацеба Р.В. Проблема приложения как члена предложения и компонента аппозитивных конструкций в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: / Вацеба Р. В.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 177л.
1191446
  Вацеба Р.В. Проблема приложения как члена предложения и компонента аппозитивных конструкций в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Вацеба Р.В.; КГУ. – К, 1979. – 20л.
1191447
   Проблема применения программированного обучения в спецобластях обучения (Медицина). – Москва, 1969. – 182с.
1191448
  Кирсенко М.В. Проблема принадлежности пограничных районов в Австро-Чехословацких отношениях накануне Сен-Жерменского договора // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 67-71. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Рассматривается одна из наиболее острых проблем австро-чехословацких отношений в период после окончания Первой мировой войны.
1191449
  Мельникова А.В. Проблема принципа в гносеологии Канта / А.В. Мельникова. – Иркутск, 1990. – 216с.
1191450
  Шаптала О. Проблема принципів у дослідженнях державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.82-90
1191451
  Осипов А.О. Проблема природи людини у розвідках вітчизняних філософів : Духовність як засада єдності сутнісних характеристик людини (стаття друга) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.110-114
1191452
  Осипов А.О. Проблема природи людини у розвідках українських вітчизняних філософів : розробка питання про цілісність людського єства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.219-225
1191453
  Каримский А.М. Проблема природы и человека в философии американского натурализма : Автореф... канд. филос.наук: / Каримский А. М.; МГУ, Филос. фак., Каф. ист. заруб. филос. – М., 1968. – 12л.
1191454
  Григоров Сергей Андреевич Проблема природы человека в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Григоров Сергей Андреевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 18л.
1191455
  Мороз И.А. Проблема притвоположностей в диалектических противоречиях при социализме / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1974. – 192с.
1191456
  Базаренко Н.А. Проблема причинности в генетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Базаренко Н.А. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. философии. – Москва, 1968. – 16 с.
1191457
  Базаржав Э. Проблема причинности в генетике : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Базаржав Э.; АОН при ЦК КПСС Кафедра философии. – М, 1968. – 16л.
1191458
  Манкиев А.Д. Проблема причинности в генетической психологии / А.Д. Манкиев. – Грозный, 1971. – 48 с.
1191459
  Богданов Б. Проблема причинности в истории новой философии и диалектическом материализма / Б. Богданов, В. Михайлов ; под ред. и с предисл. В. Вандек, В. Тимоско. – Москва : Партиздат, 1933. – 156 с.
1191460
  Мусабаева Н.А. Проблема причинности в марксистской философии. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.620 / Мусабаева Н.А.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 14л.
1191461
  Давыдовский И.В. Проблема причинности в медицине / И.В. Давыдовский. – Москва, 1962. – 176с.
1191462
  Стригачева Э.И. Проблема причинности в современной медицине. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.08 / Стригачева Э.И.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1974. – 37л. – Бібліогр.:с.35-36
1191463
   Проблема причинности в современной физике. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 429с.
1191464
  Перминов В.Я. Проблема причинности в философи и естествознании / В.Я. Перминов. – Москва, 1979. – 223с.
1191465
  Мусабаева Н.А. Проблема причинности в философии и биологии / Н.А. Мусабаева. – Алма-Ата, 1962. – 294 с.
1191466
  Моллаков В.М. Проблема причинности и вариационные принципы классической механики. : Автореф... канд. филос.наук: / Моллаков В.М.; АН СССР. Ин-т философии. – Ашхабад, 1963. – 25л.
1191467
  Мартиросян Ю.В. Проблема причинности и некоторые философские вопросы развития современной физики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мартиросян Ю.В.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1974. – 47л.
1191468
  Гусева А.И. Проблема причинности и целесообразности в живой природе. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусева А.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 14л.
1191469
  Прокопов Д.Є. Проблема причинності у Д. Юма і феномен "специфічної форми каузальності" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю специфіки тлумачення Д. Юмом проблеми причинності розглянутої з точки зору можливостей опису взаємозв"язку речей та ідей через застосування причинно-наслідкової матриці. The artіcle іs dedіcated to analysіs of Hume"s ...
1191470
  Мірошниченко В. Проблема проведення виборів за конституційною реформою в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 333-337. – ISSN 2413-6433
1191471
  Шахман Н.В. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 238-243. – ISSN 1563-3349
1191472
  Вахтангадзе О.Д. Проблема проверки и оценки знаний учащихся по физике : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вахтангадзе О.Д.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
1191473
  Забігайло В.К. Проблема прогалин у міжнародному праві і компетенція Міжнародного Суду ООН // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. – Вип. 26
1191474
  Кекконен А.Л. Проблема прогнозирования профессионально значимых компетенций / А.Л. Кекконен, С.В. Сигова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 84-89. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается проблема определения и прогнозирования профессионально значимых компетенций, необходимых работникам на рынке труда в современных условиях в России и за рубежом через взаимодействие государства, системы образования и работодателей в ...
1191475
  Бурлачков В. Проблема прогнозируемости экономической системы: теоретические аспекты // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 136-142. – ISSN 0042-8736
1191476
  Моісеєнко Ю.М. Проблема прогнозування напрямків досліджень і використання нанотехнологій у світі й Україні до 2020 р. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 147-158. – ISSN 2222-4459
1191477
  Соловьев В.С. Проблема продления жизни / В.С. Соловьев. – Москва, 1952. – 56с.
1191478
  Кічура В.П. Проблема продуктивності лісових насаджень колишніх колективних сільськогосподарських підприємств Закарпатської області / В.П. Кічура, А.В. Кічура // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 61-69. – ISSN 0459-1216
1191479
  Маслов П. Проблема продукции / П. Маслов. – Петроград ; Москва, 1923. – 209 с.
1191480
  Гринберг М.С. Проблема производственногоо риска в уголовном праве / М.С. Гринберг. – Москва, 1963. – 132 с.
1191481
  Дедов К.М. Проблема произвольных действий в свете учения И.М.Сеченова и И.П.Павлова : Автореф... канд. филос.наук: / Дедов К.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра логики и психологии. – М., 1953. – 18л.
1191482
  Васильев В.Г. Проблема происхождения алмазов / В.Г. Васильев. – Якутск, 1961. – 152с.
1191483
  Васильев В.А. Проблема происхождения американских индейцев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 64-79. – ISSN 0869-5415
1191484
  Клингер В.П. Проблема происхождения аттической трагедии в свете новейших исследований. – Киев : Тип. Унив. Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – 21 с. – отд. оттиск: Университетские известия», Киев, 1918, № 5-6, с. 1-21
1191485
  Чаквин И.В. Проблема происхождения белорусской народности (историография и опыт изучения процесса этнического формирования). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.07 / Чаквин И.В.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1981. – 19л.
1191486
  Опарин А.И. Проблема происхождения жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1976. – 63 с.
1191487
  Редько В.Г. Проблема происхождения интеллекта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 76-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1191488
  Бляхер Е.Д. Проблема происхождения искусства в истории философской мысли. : Автореф... Канд.филос.наук: 623 / Бляхер Е.Д.; Моск.ин-т нар.хоз-ва. – Душанбе, 1969. – 27л.
1191489
  Савченко А.Н. Проблема происхождения личных окончаний глаголов в индоевропейском языке. / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону. – 24с.
1191490
  Вавилов Н.И. Проблема происхождения мирового земледелия в свете современных исследований / Н.И. Вавилов. – Москва : Научно-техническое изд-во, 1932. – 16с.
1191491
   Проблема происхождения нефти и газа и образование их промышленныхзалежей. – К., 1966. – 187с.
1191492
   Проблема происхождения нефти и газа и условия формирования их залежей. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 548с.
1191493
  Маркевич А.П. Проблема происхождения простейших (Protozoa). Лекция, прочит. в Киевском университете. / А.П. Маркевич. – Киев, 1954. – 17с.
1191494
  Ажубалис Ю. Проблема происхождения религии в ее социальной роли. (Из истории атеист. мысли Литвы 1940-1965 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Ажубалис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 15л.
1191495
  Кармов Т.М. Проблема происхождения тяжеловооруженной конницы у сарматов. Исторический обзор подходов и мнений // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-56


  Кубань в І-ІІІ ст н.е., Північний Кавказ в перших ст. н.е.
1191496
  Чернничко Н.О. Проблема прокрастинації у наукових дослідженнях // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 56
1191497
  Афасижева Д.А. Проблема промежуточного типа связи в сложном предложении современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Афасижева Д.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 15 с.
1191498
  Иванов С.Л. Проблема промежуточных веществ в биохимии в свете эколюционного учения. / С.Л. Иванов, 1940. – С. 81-92
1191499
  Струмилин С.Г. Проблема промышленного капитала в СССР. / С.Г. Струмилин. – М., 1925. – 134с.
1191500
   Проблема промышленной нефтеносности и газоносности западных областей УССР. – К
Т. 1, 2. – 1954. – 564с.
1191501
   Проблема промышленной нефтеносности и газоносности западных областей УССР. – К
Т. 3. – 1955. – 383с.
1191502
   Проблема проницаемости : Труды конференции Московского общ-ва физиологов, биохимиков и фармакологов, 13-17 мая 1936г. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1939. – 208с. : Ил.
1191503
  Гельхорн Э. Проблема проницаемости, ее физиологическое и паоталогическое значение / Э. Гельхорн. – Москва, 1932. – 336 с.
1191504
  Альков В. Проблема проституції на теренах Харківської губернії у XVIII – на початку ХХ ст.: соціальний та медичний аспекти / В. Альков, І. Робак // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 147-158. – ISSN 2222-5250
1191505
  Рузавин Георгий Иванович Проблема простого и сложного в эволюции науки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 102-114. – Бібліогр.: с. 103-106, 111-113. – ISSN 0042-8744
1191506
  Оніщенко Олена Проблема просторових видів мистецтва в теоретичній спадщині А.Шопенгауера // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 260-270. – ISSN 1997-4264


  Артур Шопенгауер (1788-1860) - німецький філософ
1191507
  Абасов О А.С. Проблема пространственно-временной организации структурных уровней материи : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.01 / Абасов А.С.О.; АН Азерб. ССР. – Баку, 1987. – 43 с.
1191508
  Ерофеев К.Б. Проблема противодействия деятельности деструктивных религиозных культов // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 35-39. – ISSN 1812-8696
1191509
  Ратыч Мария Теодоровна Проблема противопоставления форм простого и сложного прошедшего времени в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ратыч Мария Теодоровна; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 22л.
1191510
  Дудель С Проблема противоречий в условиях развитого социализма / С Дудель. – М, 1976. – 64с.
1191511
  Егоров В.Н. Проблема противоречий в условиях совершенствования социализма / В.Н. Егоров. – К, 1986. – 46с.
1191512
  Мороз И.А. Проблема противоречий при социализме / И.А. Мороз. – Днепропетровск
2. – 1975. – 55с.
1191513
  Гергиев Ф.И. Проблема противоречия / Ф.И. Гергиев. – М, 1969. – 216с.
1191514
  Нарский И.С. Проблема противоречия в диалектической логике / И.С. Нарский. – Москва, 1969. – 182с.
1191515
  Яшин Борис Леонидович Проблема противоречия в субъективной диалектике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Яшин Борис Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
1191516
  Вітенко Д.М. Проблема протидії насильству в сім"ї: світовий досвід ії законодавчого вирішення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 152-153. – ISBN 978-966-919-107-6
1191517
  Бараненко Б.І. Проблема протидії незаконному обігу та використанню в злочинних діях вогнепальної зброї в Україні // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 6-18. – ISBN 978-617-616-070-0
1191518
  Чурюмов С.І. Проблема протиріччя в технічних науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1191519
  Хайрулін О.М. Проблема професійного вигорання в умовах професійної діяльності персоналу Державної прикордонної служби України: теорія і практика дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 300-306. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1191520
  Михайленко Є.М. Проблема професійної етики у світовій та українській археології // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 102-108. – ISSN 0235-3490
1191521
  Ніколаєва Н.Б. Проблема професійної зайнятості жінок у США в останній третині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-72. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядаються участь американських жінок у сфері праці, професії, якими вони могли займатись, і проблеми, з якими жінки стикались у професійних відносинах у США в останній третині ХІХ століття.
1191522
  Батечко Н.Г. Проблема професійної підготовки викладачів вищої школи у педагогічній теорії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 49-54. – ISSN 1609-8595
1191523
  Базова В.І. Проблема професійної підготовки викладачів іноземної мови в університетах Німеччини // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 55-59. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті досліджується проблема професійної підготовки викладачів іноземної мови в університетах Німеччини.
1191524
  Томашевський В.В. Проблема професійної підготовки майбутніх дизайнерів у системі вищих навчальних закладів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 121-127. – ISSN 2304-4470
1191525
  Савчук Б. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до діагностики педагогічного супроводу в контексті сучасного наукового дискурсу / Б. Савчук, Г. Білавич, О. Валігунда // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
1191526
  Мілорадова Н.Е. Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 160-166. – ISSN 1727-1584
1191527
  Возняк А.Б. Проблема професіоналізації соціальних педагогів та соціальних працівників у ВНЗ України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 184-188
1191528
  Сметанський М. Проблема професіоналізму у вищій школі / М. Сметанський // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 67-72
1191529
  Байдашева Е.Н. Проблема профессионального воспитания студентов в современных условиях / Е.Н. Байдашева, В.Л. Савиных, В.Н. Томочкин // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2007. – № 11. – С. 143-150. – ISSN 0235-1188
1191530
  Лебедева О.В. Проблема профессиональной и личностной готовности психолога к практической деятельности в условиях модернизации отечественной системы образования // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 177-182. – ISSN 2073-8528
1191531
  Брынцева И.А. Проблема профессиональной ориентации в теории и парктике школы США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Брынцева И. А.; НИИ общ. педагог. АПН СССР. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1191532
  Шелина Т Т. Проблема профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в контексте модернизации педагогического образования / Т Т. Шелина, А.В. Черненкова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 34-38. – ISSN 1726-667Х
1191533
  Рыжкова С.В. Проблема профессиональной социализации будущих преподавателей иностранных языков в современной образовательной среде // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – С. 203-207. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1191534
  Базир І.В. Проблема профілактики злочинності в сучасній Україні та перспективи їх вирішення // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7363-14-8
1191535
  Лазоренко Н. Проблема профільного навчання у вітчизняній науці та практиці // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 135-139


  Проаналізовано проблему профільного навчання у вітчизняній педагогічній науці та практиці. Визначено, що основу ефективної організації профільного навчання складає оптимальна побудова та успішна реалізація індивідуальних освітніх траєкторій.
1191536
  Козюк В. Проблема проциклічності у сфері глобальних фінансових та монетарних процесів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 34-40
1191537
  Третьяков И.П. Проблема прочности металлорежущего инструмента и некоторые пути ее решения / И.П. Третьяков. – М., 1953. – 24с.
1191538
  Тимошенко С.П. Проблема пружної стійкості / С.П. Тимошенко. – Харків-Київ : Техвидав, 1932. – 136с
1191539
  Зеньковский В.В. Проблема психической причинности : Учеб. пособие. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Вадимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – VIII, 435 с.


  На тит. л. экз. дарствтв. надписи: В суд. Библиотеку Университета Св. Владимира от автора 1914 г. 24 октября; № 11632: Дорогому Петру Павлдовичу Кудрявцему от автора 19 октября 1914 г., и печать из би-ка Петр Павлович Кудрявцев
1191540
  Ягупов В.В. Проблема психічних станів у військовій психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розглядається важливий компонент психіки військовослужбовця - психічні стани, дається їх характеристика і класифікація.
1191541
  Грабовська С.Л. Проблема психічного стану людини у випадку заподіяння їй моральної (психічної) шкоди / С.Л. Грабовська, О.В. Грищук // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.101-105. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1191542
  Шаріпова Д.С. Проблема психічної ригідності у наукових дослідженнях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 374-378
1191543
  Жаборюк О.А. Проблема психогенези крізь призму теорії логіко-граматичної динаміки // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: в приміт.: 12 п. – ISSN 0027-2833
1191544
  Мельник Я.І. Проблема психодіагностики та психокорекції екстремальних ситуацій у військовому підрозділі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 530-531
1191545
  Матруненок А.П. Проблема психологизма в современном белорусском романе : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Матруненок А.П.; АН БССР. Ин-т литературы им. Я.Купалы. – Минск, 1969. – 19л.
1191546
  Хороб Марта Богдановна Проблема психологической характеристики героя в Украинской советской новеллистике : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хороб Марта Богдановна; КГУ. – Киев, 1987. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
1191547
  Хороб Марта Богдановна Проблема психологической характеристики героя в украинской советской новеллистике 70-х годов : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хороб Марта Богдановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 19л.
1191548
  Гаврилюк Світлана Віталіївна Проблема психології селянина та християнської моралі у драматургії Марка Кропивницького : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Гаврилюк Світлана Віталіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
1191549
  Гаврилюк Світлана Віталіївна Проблема психології селянина та хритиянської моралі у драматургії М. Кропивницького : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гаврилюк Світлана Віталіївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 c.
1191550
  Скляр І.О. Проблема психології художньої творчості в інтерпретації О. Потебні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 6 (142). – С. 36-39
1191551
  Конопацька О.М. Проблема психологічного захисту працівників Державної пенітенціарної служби України / О.М. Конопацька, М.Р. Можарівський // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 88-90
1191552
  Калашник Ілона Проблема психологічної смерті у контексті профілактики психічного вигорання психолога-практика // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 183-185. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1191553
  Скоробагатська О.І. Проблема психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи до травмуючого впливу суспільства ризику // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 363-384. – ISBN 978-966-698-197-7
1191554
  Соколова Ганна Борисівна Проблема психолого-педагогічного супроводу з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 73-80. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1191555
  Мачинська Н.І. Проблема психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи у сучасних дослідженнях // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 6-9


  Розкриваються теоретичні аспекти психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи. На основі аналізу наукових досліджень пропонує характеристику гіпотетичної, презентативної та прогностичної моделі діяльності фахівця.
1191556
  Корнієнко О. Проблема психосоматичного здоров"я в працях давньоримських та арабських мислителів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 100-106.
1191557
  Литвиненко О.Д. Проблема психотравми у психологічній науці: основні погляди иа підходи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 180-186. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1191558
  Кузнецова Л.П. Проблема пути в творчестве Пауло Коэльо (По романам "Алхимик", "Вероника решает умереть", "Дьявол и сеньорита Прим" , "Заир") // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 47-58
1191559
  Миньяр-Белоручев Проблема рабства и присоединение Техаса к США в первой половине XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 9. – С. 81-94. – ISSN 0042-8779
1191560
  Дячук Л.В. Проблема рабського шлюбу у візантійському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 13-16


  У статті досліджується еволюція рабського шлюбу і його правові наслідки. The evolution of slaves. marriage and its legal consequences is probed in the article.
1191561
   Проблема равновесия и принятия экономических решений. – М, 1984. – 148с.
1191562
  Дювбанова В.М. Проблема равномерности развития социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Дювбанова В.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 15л.
1191563
  Курашов В. Проблема радіаційної діагностики як задача багатовимірного статистичного аналізу / В. Курашов, В. Соловиов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Задача ретроспективної радіаційної діагностики розглядається як задача класифікації складних багатопараметричних систем. Проаналізовано методи виділення вторинних інформативних ознак у скінченновимірному просторі малої розмірності. Метод ілюструється ...
1191564
   Проблема радонового ризику в екології / Л.В. Жук, В.О. Васійчук, В.С. Гончарук, С.І. Качан // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 43-50 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1191565
   Проблема развития в современном естествознании. – М, 1968. – 319с.
1191566
  Морозов В.Д. Проблема развития в философии и естествознании / В.Д. Морозов. – Минск, 1969. – 448с.
1191567
  Федина Г.А. Проблема развития в химии. / Г.А. Федина. – Л, 1989. – 119с.
1191568
  Кузнецов Д.И. Проблема развития глокальных цивилизаций в рамках глобального образовательного мира / Д.И. Кузнецов, Н.В. Симанова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66)


  В статье исследуется актуальная проблема сохранения и развития локальных университетских культур и цивилизаций в условиях глобализации современного образовательного мира. Проводится анализ деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета ...
1191569
  Петренко А.А. Проблема развития инновационных процессов в российском образовании и кадрового обеспечения его организации в контексте Болонских соглашений // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2007. – № 1. – C. 148-155.
1191570
  Тронов М.В. Проблема развития ледников / М.В. Тронов. – Томск, 1960. – 116с.
1191571
  Шевченко П.Д. Проблема развития личности в истории советской психологии (1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шевченко П.Д.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 18 с. – Бібліогр.: с. 17-18
1191572
  Ануфриева Д.Ю. Проблема развития личности опыта педагога в философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 188-193. – ISSN 1811-0916
1191573
  Гаджиев Т.М. Проблема развития метода социалистического реализма в Азербайджанской музыкальной культуре : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Гаджиев Т.М.; МВ и ССО Азербайджанской ССР. – Баку, 1972. – 37л.
1191574
  Манасян А.С. Проблема развития научного знания / А.С. Манасян. – Ереван, 1973. – 128с.
1191575
  Манасян А.С. Проблема развития научного знания. (Логико-методол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 626 / Манасян А.С.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л.
1191576
   Проблема развития познавтельных способностей. – Ленинград, 1983. – 148 с.
1191577
  Ландкоф С.Н. Проблема развития современного акционерного права / С.Н. Ландкоф. – Х., 1927. – 103с.
1191578
  Дорошеквич М А. Проблема развития творческих способностей студентов технических вузов / М А. Дорошеквич, . – Москва, 1974. – 36с.
1191579
  Басов М. Проблема развития человека // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 19-27. – ISBN 978-966-222-967-7


  "Проблема развития вместе с проблемой предмета и с методологической составляет основание психологии. Три эти проблемы образуют одно целое, из которого развитая система научного знания возникает подобно тому, как всякий сложный организм развивается из ...
1191580
  Гунар И.И. Проблема раздражимости растений и ее значение для дальнейшего развития физиологии растений / И.И. Гунар. – Москва, 1953. – 36с.
1191581
  Мересте У. Проблема разложения абсолютного прироста явления по факторам и ее решение в экономической статистике : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мересте У. ; Акад. наук Эстон. ССР. – Таллин, 1961. – 26 с.
1191582
  Даншина С.Ю. Проблема размещения распределительного центра проекта развития // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 22-28 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2222-8810
1191583
  Попова-Боттино Проблема размещения частицы было с точки зрения коммуникативного анализа // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 72-86. – ISSN 0373-658Х
1191584
  Кокорев А.А. Проблема разоружения : два мира - две политики / А.А. Кокорев. – М, 1983. – 161с.
1191585
  Малинин С.А. Проблема разоружения в международном праве на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Малинин С.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1955. – 19 с.
1191586
  Розанов А.А. Проблема разоружения и борьба идей / А.А. Розанов. – Минск, 1988. – 168с.
1191587
  Светлов А.А. Проблема разоружения и разрядка международной напряженности / А.А. Светлов. – Москва, 1975. – 94 с.
1191588
  Шевченко А.Н. Проблема разоружения после второй мировой войны (междунар. провов. аспекты) : Автореф... канд. юр.наук: / Шевченко А. Н.; МГИМО, Каф. междунар. права. – М., 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1191589
  Шаповалов И.В. Проблема разработки международного торгового права, некоторые вопросы теории. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Шаповалов И.В.; Моск.гос.ин-т межданар.отрношен. – М, 1969. – 16л.
1191590
  Вовк А.А. Проблема разработки месторождений в сложных горно-геологических условиях / А.А. Вовк, В.А. Поплавский. – Київ, 1981. – 26с.
1191591
  Слабоуз В. Проблема разработки метаязыка для описания культурологического компонента семантики имен собственных // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 210-215. – ISSN 2411-6548
1191592
  Кавтария Б.П. Проблема разработки оптимальной схемы развития и размещения чайной промышленности Гр.ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Кавтария Б.П.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1191593
  Темкин И.Я. Проблема разрешения диалектических противоречий : Автореф... канд. филос.наук: / Темкин И. Я.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1971. – 29л.
1191594
  Гуревич Ю.Ш. Проблема разрешения для некоторых алгебраических теорий. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 004 / Гуревич Ю.Ш.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.16-19
1191595
  Трахтенброт Б.А. Проблема разрешимости на конечных классах и определениях конечного множества. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трахтенброт Б.А.; АН УССР. Ин-т матем. – Киев, 1950. – 9 л.
1191596
   Проблема районирования на Украине. – Х, 1926. – 158с.
1191597
  Семенова Марина Ивановна Проблема ранней социализации индивида как личности: (социально-философский анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Семенова Марина Ивановна; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 161л. – Бібліогр.:л.145-161
1191598
  Семенова М.І. Проблема ранньої соціалізації індивіда як особистості. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Семенова М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 18л.
1191599
  Судовиков Н.Г. Проблема рапакиви и позднеорогенных интрузий. / Н.Г. Судовиков. – М.-Л., 1967. – 119с.
1191600
  Дакуко Лилия Ивановна Проблема распределения в современной англо-американской "экономике" : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дакуко Лилия Ивановна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 17л.
1191601
  Возняк Владимир Степанович Проблема рассудка и разума в материалистической диалектике : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Возняк Владимир Степанович; Львовский гос. ун-т. – 24л.
1191602
  Майсурян Н.А. Проблема растительного белка / Н.А. Майсурян. – М, 1957. – 9 с.
1191603
  Вавилов Н.И. Проблема растительного каучука в Северной Америке / Н.И. Вавилов. – Москва : Сельхозгиз, 1931. – 72с.
1191604
  Хилькевич А.П. Проблема расширения традиционной силлогистики. / А.П. Хилькевич. – Минск, 1981. – 190с.
1191605
  Ажишвили Ш. Проблема расширенной теории силлогизма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Ажишвили Ш. ; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1955. – 14 с.
1191606
  Слюсаренко Ю.А. Проблема ратифікації Римського стату Міжнародного кримінального суду в Україні / Ю.А. Слюсаренко, Д.Р. Шпак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 44-49


  Розгядаються основні проблеми на шляху до ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Україні та запропоновані юридичні моделі вирішення даних проблем.
1191607
  Лайпанов А.Ш. Проблема рационализации занятости в сельском хозяйстве в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лайпанов А.Ш.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 27л.
1191608
  Мудрагей Н.С. Проблема рационального и иррационального в логико-историческом аспекте : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мудрагей Н.С.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор диалектического материализма. – М., 1971. – 20л.
1191609
  Русаков В.М. Проблема рационального и иррационального топологической особенности религиозно-этичекого иррационализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Русаков В.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 19л.
1191610
  Вознюк О. Проблема раціоналізації ірраціонального, імовірнісного аспекту реальності / О. Вознюк, М. Козловець // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.115-125
1191611
  Кругляк М.І. Проблема раціональності в концепції Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 293-294. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1191612
  Корсунський С.А. Проблема раціональності та ірраціональності у соціально-філософських концепціях Т. Гоббса та Ж.-Ж. Руссо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1191613
  Абдула А.І. Проблема раціональності та її дослідження у сучасній філософській думці // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 226-235. – ISSN 2076-7382
1191614
  Мельник В. Проблема раціональності та її співвідношення з ірраціональним // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 7-16. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1191615
  Шило Н.Я. Проблема реабилитации на предварительном следствии / Н.Я. Шило. – Ашхабад, 1981. – 200с.
1191616
  Сибірякін Я.В. Проблема реабілітації осіб із сенсомоторною афазією внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу з позиції фізичного терапевта / Я.В. Сибірякін, М.С. Балаж // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 132-136. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
1191617
  Селезнева Н.А. Проблема реализации компетентностного подхода к результатам образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617
1191618
  Доминов В.М. Проблема реализации научных достижений / В.М. Доминов. – Кишинев, 1978. – 107 с.
1191619
  Иващенко А.Ф. Проблема реализма в западно-европейской литературе второй половины XIX века / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1957. – 41с.
1191620
  Тамарченко А.В. Проблема реализма в творчестве А.Куприна : Автореф... канд. филол.наук: / Тамарченко А.В.;. – Киев, 1946. – 226л. – Бібліогр.:с.219-225
1191621
  Дмитриев А.С. Проблема реализма в творчестве Генриха Гейне 40 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриев А.С.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 14 с.
1191622
  Ильин В.В. Проблема реализма в эстетике и критике Д.И.Писарева : Автореф... кандидата филол.наук: / Ильин В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 21л.
1191623
  Шведов Ю.Ф. Проблема реализма Шекспира в исторических хрониках : Автореф... канд. филол.наук: / Шведов Ю. Ф.; МГУ. – М., 1959. – 20л.
1191624
  Жуковська Ж.О. Проблема реалізації гарантій прав і свобод у сфері охорони громадського порядку // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.36-40
1191625
  Марущак О.А. Проблема реалізації державного суверенітету в умовах глобалізації // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (4). – С. 68-72. – ISSN 2415-3095
1191626
  Джунь В.В. Проблема реалізації засад конкурсу у механізмі провадження зі справ про неспроможність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.316-326. – ISBN 966-7784-65-7
1191627
  Прилуцький П. Проблема реалізації засобів доказування у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1191628
  Прилуцький П. Проблема реалізації засобів доказування у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-110. – ISSN 0132-1331
1191629
  Майхрук Т.Я. Проблема реалізації зовнішньополітичної ініціативи Франції створити "Союз заради Середземномор"я" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 352-360
1191630
  Чернишова В.Ю. Проблема реалізації інституту адміністративної відповідальності суб"єктів владних повноважень // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 27-34. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1191631
  Степаненко О. Проблема реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 55-57
1191632
  Закурін М.К. Проблема реалізації мирової угоди у разі її невиконання обома або однією з сторін // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.45-47. – ISBN 966-7784-65-7
1191633
  Щербанюк О. Проблема реалізації народного суверенітету в умовах конституційної модернізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 291-301. – ISSN 1026-9932
1191634
  Алєксєєва А. Проблема реалізації народом права на участь у здійсненні правосуддя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 403-404. – ISBN 978-617-7069-28-6
1191635
  Теремцова О.М. Проблема реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні (теоретичний аспект) // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 151-157
1191636
  Пудане Шушлебіна Проблема реалізації права відповідача на захист від адміністративного позову // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 241-246. – ISSN 1563-3349
1191637
  Ткач Т. Проблема реалізації права на віросповідання в УРСР у 1929 - 1942 рр. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 252-253
1191638
  Цимбрівський Т. Проблема реалізації принципу рівнопрв"я і самовизначення народів та верховенство права у міжнародних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 120-124
1191639
  Вальчук А.М. Проблема реалізації соціального забезпечення та його ідеї в києворуській традиції України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 360-367. – ISSN 2078-9165
1191640
  Головій О.М. Проблема реалізму в теоретико-критичній рецепції І.Я. Франка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 25-31. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1191641
  Кабардина-Абашидзе Ция Михайловна Проблема реального субъекта в бесподлежащих глагольных предложениях : Автореф... наук: 10.02.01 / Кабардина-Абашидзе Ция Михайловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 28л.
1191642
  Кузьменко С.Г. Проблема реальної взаємодії та координації дій правоохоронних органів всіх рівнів з міграційною службою України щодо протидії нелегальній міграці // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 115-120. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1191643
  Хуцишвили Георгий Шотаевич Проблема реальной бесконечности и ее абстракций в науке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хуцишвили Георгий Шотаевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 20л.
1191644
  Сапунов М.Б. Проблема реальности в биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Сапунов М. Б.; МВССО СССР, МГУ. – М., 1980. – 19л.
1191645
  Чешев В.В. Проблема реальности в классической и современной физике / В.В. Чешев. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1984. – 257с.
1191646
  Григонис И.К. Проблема реальности в современной физике и критика "физического" идеализма : Автореф... канд. филос.наук: / Григонис И.К.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1960. – 16л.
1191647
  Чижек Ф. Проблема реальности вида. : Автореф... канд. филос.наук: / Чижек Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
1191648
  Рожковська В.М. Проблема реальності в текстах Нільса Бора // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 20-29. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
1191649
  Граб У. Проблема ревізії музично-історичних досліджень в еміграційному музикознавстві // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 40-51. – ISSN 2224-0926
1191650
  Власюк О.Є. Проблема ревіталізації історичного ядра смт Олика Волинської області // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 6-8. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-0431
1191651
  Халепо Т.И. Проблема революционной ситуации в современных условиях / Т.И. Халепо. – К, 1968. – 35с.
1191652
  Сурков Ю.Г. Проблема революционности пролетарской морали в произведениях Клары Цеткин. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Сурков Ю.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 16л.
1191653
  Новакова Н.О. Проблема революції та еволюції в працях В.Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проблеми шляхів суспільно-політичного розвитку в працях В. Липинського. Особлива увага приділяється дослідженню умов еволюційного розвитку, ролі національної еліти в суспільно-політичних перетвореннях. The article deals with ...
1191654
  Вялков Ю.А. Проблема регионального национализма в Италии (последняя четверть ХХ века) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-36. – ISSN 0130-3864
1191655
  Гончар Б.М. Проблема региональных конфликтов в советско-американских отношениях на рубеже 80 - 90-х гг. // Вопросы новой и новейшей истории / Киевский университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1993. – Вып. 39
1191656
  Потульницький В. Проблема регіоналізму в українській політичній та історичній думці другої половини ХІХ-першої половини ХХ ст. ( на прикладі образу Галичини) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.150-167. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
1191657
  Гончар Б.М. Проблема регіональних конфліктів в американських концепціях і політиці розрядки в першій половині 70-х років // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / МО України ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – Вип. 40. – С. 20-28. – ISBN 5-7763-2466-1
1191658
  Гончар Б.М. Проблема регулирования региональных конфликтов в американских подходах к отношениям с СССР // Актуальные проблемы международных отношений : материалы научной конференции / Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского ; под ред. О.А. Колобова. – Горький, 1990
1191659
  Германова О.Г. Проблема регулювання авторського права на інтерв"ю // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 73-77


  Стаття присвячена питанням закріплення співавторства на інтерв"ю в українському законодавстві. Розглядаються практичні наслідки такого положення для журналістів і респондентів, а також кроки, які вже зроблено в цьому напрямі. The article is devoted ...
1191660
  Харчук О.П. Проблема регулювання банківської таємниці в Україні // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 345-349. – ISBN 978-966-600-475-1
1191661
  Поляков А. Проблема регулювання електронних грошей програмного типу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 62-65
1191662
  Скорина А.С. Проблема редагування перекладу публіцистичного тексту (за матеріалами культурологічного тижневика What"s on) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 178-183


  Культурологічний журналізм як підвид газетно-інформаційного стилю є доволі новим явищем для публіцистики ХХ століття, він є практично не дослідженим з позиції лінгвістики та перекладознавства. Письменник І. Франко першим став говорити про основні ...
1191663
  Улітіна О. Проблема реєстрації фотографічних творів в умовах цифрового середовища: Україна, США та Великобританія // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 24-30
1191664
  Окунев Л.Я. Проблема резольвент Чеботарева / Л.Я. Окунев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1949. – 55с.
1191665
  Резнікова Н.В. Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 10, травень. – C. 5-10. – ISSN 2306-6814
1191666
  Копитко М.І. Проблема рейдерства в Україні // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 73-77. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
1191667
  Литвак О. Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста / О. Литвак, І. Кучеренко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 40-45
1191668
  Литвак О. Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста / О. Литвак, І. Кучеренко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 40-45
1191669
  Стоценко А.В. Проблема реки Амура и его крупнейших притоков : Зеи, Буреи, Сунгари, Уссури / А.В. Стоценко. – Владивосток, 1958. – 64с.
1191670
  Лісогурська О.А. Проблема реконденсації у випарних охолоджувачах газів і рідин / О.А. Лісогурська, А.В. Дорошенко // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 2 (148). – С. 27-35. – ISSN 0453-8307
1191671
  Богданова Е.В. Проблема реконструкции языковой личности автора в художественных произведениях дневникового жанра // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-96. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1191672
  Домилівська Л.В. Проблема реконструкції естетичної свідомості Ю. Яновського крізь призму лінгвістичних домінант ідіостилю // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 130-141


  У статті розглядається проблема розуміння авторської художньої свідомості в контексті аналізу мовних домінант ідіостилю письменника. Зокрема, досліджено мовносимвольний простір ідіостилю Ю. Яновського (на прикладі символу «жінка») в аспекті ...
1191673
  Воропаєва Т. Проблема реконструкції київського Пантеону 980 р. в працях М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-15. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізована праця М.Костомарова "Слов"янська міфологія". The Mykola Kostomarov"s work "Slavic mythology" is analyzed in the article.
1191674
  Мосенкіс Юрій Леонідович Проблема реконструкції мови Трипільської культури : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.02.01, 10.02.15 / Мосенкіс Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 425л. – Бібліогр.: л.352-425
1191675
  Жовтий О.О. Проблема реконструкції репертуару неявних міфонімів східнослов"янської язичницької ідеології і взаємозв"язків між його елементами // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 99-110. – ISBN 978-2-919320-34-9
1191676
  Залєток Н. Проблема рекрутування британських жінок до лав збройних сил в роки Другої світової війни у відображенні тогочасної преси // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 58-67. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1191677
  Царева Н.А. Проблема религии в русском символизме и европейском постмодернизме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 116-126. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1191678
  Ипатов А.Н. Проблема религиозного и национального в современном меннонитстве. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Ипатов А.Н.; АОН при ЦК КПСС. Ин-тут науч. атеизма. – М., 1971. – 20л.
1191679
  Мирзоева Л. Проблема религиозного конфликта в русской литературе (от Древней Руси до Нового времени) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 71-75. – ISSN 2075-1486
1191680
  Погорельцев В.Ф. Проблема религиозности Ф. И. Тютчева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.136-141. – ISSN 0042-8744
1191681
  Шумунова Д.Д. Проблема релігійних конфліктів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1191682
  Слубська А.Я. Проблема релігійних кризових явищ в умовах українського громадянського суспільства // Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, Л.А. та ін. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 33-43. – ISBN 978-617-7611-78-2
1191683
  Такіров Т.Н. Проблема релігійного образу в сучасному українському жовописі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 193-194
1191684
  Педченко Олександра Проблема релігійної віри у глибинній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 151-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1191685
  Д"яченко І.М. Проблема ренесансного світогляду українського суспільства (XVI - XVІІ ст.) у філософській культурі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується специфіка становлення ренесансного світогляду в Україні. Аналізується філософське підґрунтя ідей українського ренесансу.
1191686
  Матюшин В.Н. Проблема рентабельности в новых условиях хозяйствования / В.Н. Матюшин. – Л., 1967. – 44с.
1191687
  Василяускас А. Проблема рентабельности общественного производства и ее роль в дальнейшем развитии колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Василяускас А.; Ленигр. фин.-экон. ин-т. – Л, 1965. – 16л.
1191688
  Волгин Е.И. Проблема реорганизации аппарата КПСС в условиях политических преобразований в СССР (конец 1980-х - начала 1990-х гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 31-42. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1191689
  Панюхіна Ю.С. Проблема реорганізації НАТО в програмних документах Республіканської партії США у 1990-х роках // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 219-224
1191690
  Каплінська М.В. Проблема реорганізації транспортних мереж у контексті регенерації ринкових площ історичних міст Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 222-230 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1191691
  Дин Проблема репатриации корейцев Южного Сахалина в 1945-1950 гг. / Дин, И // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 72-81. – ISSN 0042-8779


  О несостоявшемся возвращении на родину сахалинских корейцев 1945-1950 годах.
1191692
  Черепенко Е.И. Проблема репликации ДНК и генетические манипуляции с растениями / Е.И. Черепенко, А.П. Галкин. – Киев : Наукова думка, 1987. – 159с.
1191693
  Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 173-186
1191694
  Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09. 00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 10 назв
1191695
  Мейта К.Ю. Проблема репрезентації маргіналізованих спільнот у філософії Ричарда Рорті // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 81-89. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 5). – ISSN 2617-1678
1191696
  Бондарук Я.В. Проблема ресертифікації у системі підвищення кваліфікації вчителів США // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 124-126
1191697
  Галушка М. Проблема реституції культурних цінностей в українсько-російських відносинах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 140-141
1191698
  Смик Г.К. Проблема ресурсів лікарських рослин у наукових завданнях ботанічних садів України / Г.К. Смик, В.О. Меньшова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Пропонується п"ять шляхів розв"язання проблеми ресурсів лікарських рослин для потреб медицини України.
1191699
  Варбан М.Ю. Проблема рефлексивної підтримки професійного становлення особистості на етапі переходу від юності до зрілості // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.95-103. – ISSN 1681-116Х
1191700
  Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже ХУІІІ и ХІХ вв. / М.М. Сафонов. – Л., 1988. – 247с.
1191701
  Козаченко А. Проблема реформи місцевого самоврядування за доби Української Народної Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 109-116. – ISSN 1026-9932
1191702
  Грошевий Ю. Проблема реформування кримінального судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 0132-1331
1191703
  Боголій Ю. Проблема реформування ООН і позиція Сполучених Штатів Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-8. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Присвячено процесу реформування ООН і вивченню поглядів та позицій щодо реформи, а саме, керівництва Організації та керівництва Сполучених Штатів. The article is devoted to the reform of the United Nations and views of reform of the Organization, ...
1191704
  Косова Е. Проблема реформування податкового права в України: євроінтеграційний аспект // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 183-193. – ISSN 2079-4762
1191705
  Скороход Ю.С. Проблема реформування Ради безпеки ООН: позиція України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 14-17.
1191706
   Проблема реформування системи освіти України в контексті Болонського процесу / В. Браун, О. Демянюк, Ю. Коваль, О. Абрамян // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 251-257. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано переваги та небезпеки реформування освіти в Україні внаслідок інтеграційних та глобалізаційних тенденцій, зокрема Болонського процесу. Звернено увагу на вагомість утвердження національних основ освітньо-виховного процесу, ...
1191707
  Андрейцев В. Проблема реформування юридичної освіти в Україні // Право України, 1998. – №12
1191708
  Луканська А. Проблема реформування юридичної освіти є загальнонаціональною // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 13 листопада (№ 210). – С. 2


  Про це йшлося під час слухань, що відбулися в парламентському Комітеті з питань освіти, науки та інновацій.
1191709
  Шевченко Г. Проблема рецепції в дослідженнях О.І. Білецького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядаються питання рецепції як запозичення письменником ідей, мотивів, сюжетів, а також як сприймання художніх творів, - цим питанням академік О.І. Білецький приділяв велику увагу. Лишаються актуальними вони й для сучасної компаративістики.
1191710
  Шелюх О. Проблема рецепції творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської у критиці 20-30-х рр. ХХ ст. (Василь Сімович) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 205-210
1191711
  Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве / Кафаров Т.М. – Москва, 1973. – 52 л.
1191712
  Кафаров Т.М. Проблема рецидива в советском уголовном праве. / Т.М. Кафаров. – Баку, 1972. – 256с.
1191713
  Пачковский Ю.Ф. Проблема ризику в підприємництві : (Психологія підприємництва) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.37-39
1191714
  Вдовіченко О Проблема ризику: гендерний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У даній роботі особливу увагу приділяється гендерним особливостям ризику. Показано, що маскулінні і фемінні способи реагування на ризик, скоріше за все, є результатом соціалізації і дії стереотипів. Слід під час опитування і формулювання тестових ...
1191715
  Еругин Н.П. Проблема Римана / Н.П. Еругин. – Минск, 1982. – 336 с.
1191716
  Гаврилов Н.И. Проблема Римана о распределении корней дзета-функции / Н.И. Гаврилов. – Львов, 1970. – 172с.
1191717
  Косов М. Проблема римської військової присутності у Північному Причорномор"ї в сучасній історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 285-287. – ISBN 978-966-171-783-0
1191718
  Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1972. – 224с.
1191719
  Федорова А.В. Проблема ритма в эстетической теории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.88-96. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1191720
  Печоров Г.М. Проблема ритмического новаторства в поэзии дореволюционного В.В.Маяковского (синтагменная организация стиха) : Автореф... канд. филол.наук: 10.621 / Печоров Г.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 12л.
1191721
  Костенко Н.В. Проблема ритму і смислу у віршознавчих дослідженнях проф. Г.К. Сидоренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)
1191722
  Кірюхін Д. Проблема рівності в період соціальних трансформацій: український контекст // Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай, А. Гергун, Д. та ін. Кірюхін. – Київ : Наукова думка, 2021. – C. 261-302. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
1191723
  Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права : Дослід порівняльного правознавства. Монографія / Л.О. Корчевна. – Київ, 2004. – 360с. – ISBN 966-02-3289-6
1191724
  Корчевна Л. Проблема різноджерельного права в Україні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 10-14. – ISSN 1561-4999
1191725
  Винницкий И.Е. Проблема родового понятия в определении принципов права // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805


  В статье последовательно обосновывается мнение о том, что использование в определении принципов права в качестве родового понятия «идеи» позволяет дать им наиболее полную и точную характеристику. Доказывается нецелесообразность и неоправданность ...
1191726
  Кан Ден Сік Проблема роз"єднання Кореї в історичній ретроспективі // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 175-183
1191727
  Антонюк В.П. Проблема розбалансованості професійної підготовки кадрів в Україні та шляхи її вирішення // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 50-56
1191728
  Лозинський М. Проблема розброєння / М. Лозинський. – Х., 1929. – 73с.
1191729
  Теремцова Н.В. Проблема розбудови соціальної держави в умовах конституційної реформи: теоретичний аспект // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 225-229. – ISSN 2413-6433
1191730
  Грищук Ю. Проблема розвитку діагностичної компетентності викладачів вищої військової школи в педагогічній теорії та практиці // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 101-121. – ISSN 2617-1775
1191731
  Мойсеєнко О.П. Проблема розвитку і поширення техногенного карсту в межах території України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 12-21. – ISSN 0868-6939


  Показано актуальність дослідження проблеми розвитку техногенного карсту в Україні. Визначено такі важливі терміни як карст та техногенний карст. Проаналізовано просторовий розподіл природного карсту на території України та подано схематичну карту ...
1191732
  Іванова С.М. Проблема розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 110-119. – ISSN 1998-6939


  Метою статті є визначення основних напрямів розвитку інформаційно- комунікаційної компетентності наукових працівників на основі використання системи EPrints.
1191733
  Кирпиченко О.Е. Проблема розвитку й удосконалення мови в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 37-41. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
1191734
  Афіцька М.І. Проблема розвитку лідерських якостей у курсантів під час навчання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 505-507
1191735
  Ткаченко Л.І. Проблема розвитку особистості в педагогічній спадщині Григорія Савича Сковороди : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко Лідія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1191736
  Данильян О.Г. Проблема розвитку протиріч у соціальних системах: класичні та некласичні підходи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 135-143. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1191737
  Павленко Н.О. Проблема розвитку реалістичного живопису в контексті постмодерністичної ідентифікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.103-106. – (Філософські науки)
1191738
  Бондар О. Проблема розвитку співробітництва з "центрами глобального впливу" в "Стратегії національної безпеки США" 2002 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 213-216. – ISBN 978-966-171-783-0
1191739
  Паладій М.В. Проблема розвитку сфери інтелектуальної власності України в умовах інтеграції в міжнародні співтовариства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 161-165. – ISSN 2220-1394


  У статті проаналізовано наукове обгрунтування функціонування та розвитку державного управління сферою інтелектуальної власності України. Показано значення інтелектуальної власності в сучасних розвинених країнах. Проаналізовано досвід Великої Британії, ...
1191740
  Горобець Ю.І. Проблема розвитку та реформування науки в університетах / Ю.І. Горобець, С.М. Порев // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 72-77. – ISBN 978-966-2748-30-7
1191741
  Капустінський К.В. Проблема розвитку творчого потенціалу в педагогічній практиці майбутніх учителів хореографії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 66-71. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1191742
  Данилевич Л.А. Проблема розвитку творчого потенціалу в студентському віці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 93-102. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 25). – ISSN 2072-4772
1191743
  Малес Л.В. Проблема розвитку теоретичних засад соціокультурного аналізу // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 64-66. – ISBN 978-966-171-387-0
1191744
  Остапчук В. Проблема роздвоєння душі в повістях Є. Анджеєвського "Lad Serca" й І. Буніна "Жизнь Арсеньева" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 345-349
1191745
  Федака С.Д. Проблема роздроблення Київської Русі у працях українських істориків XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 84-85. – (Історія ; вип. 63/64)


  Зосереджується увага на роботах вітчизняних істориків, в яких розглядається проблема роздроблення Київської Русі.
1191746
  Кучеренко Ю. Проблема розмежування відступлення права вимоги та договору факторингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 242-244. – ISBN 978-617-7069-14-9
1191747
  Рихло О.П. Проблема розмежування жанрів віршового перекладу (на матеріалі перекладів поезій Е. А. По українською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 164-173
1191748
  Киричко В.М. Проблема розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення заборон одержання неправомірної вигоди й подарунків, шляхи її вирішення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 118-131. – ISSN 2224-9281
1191749
  Нагорна В.М. Проблема розмежування полісемії та омонімії в сучасній лінгвістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі англійської, німецької, російської, української та японської мов проведено огляд лінгвістичних студій з проблем розмежування явищ омонімії та полісемії On the base of English, German, Russian, Ukrainian and Japanese languages there have ...
1191750
  Чередніченко М. Проблема розмежування понять "рекламування про нотаріальну діяльність" та "інформація про нотаріальну діяльність" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 575-577
1191751
  Брюхно О.В. Проблема розмежування рівня кваліфікації освіти у Законі України "Про нотаріат" та Законі України "Про вищу освіту" // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 136-137. – ISBN 978-617-673-442-0
1191752
  Шаповалова Г.В. Проблема розмежування стрижневих понять у теорії медіатексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  Теорія медіатексту, як і загалом теорія тексту, відносно нова, тобто все ще формується, не набула стрункості й задовільного окреслення. Попри значну кількість цікавих ідей і концепцій [1—7 та ін.], основні поняття, на нашу думку, потребують з’ясування, ...
1191753
  Кутоманов Д.Є. Проблема розмежування трудових та цивільних відносин на рівні доктрини і нормотворчої практики // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 56-62. – ISSN 2311-4894
1191754
  Сафранов Т.А. Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області / Т.А. Сафранов, В.Ю. Приходько, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 83-90. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1191755
  Співак І. Проблема розпаду патріархального роду: психологічний вимір (за повістю Б.Харчука "Онук") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2 (566). – С. 56-61. – ISSN 0236-1477
1191756
  Левитський С. Проблема розпізнавання образів і філософія Платона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В існуючих технічних системах розпізнавання образів відбувається шляхом співставлення об"єктів з закладеним в систему набором еталонів, які містять ідеалізовані описи основних ознак об"єктів. Аналогічно відбувається розпізнавання образів і живими ...
1191757
  Рум"янцев В.О. Проблема розподілу влади за Конституцією УНР 1918 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 49-51


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1191758
  Бовсунівський П.В. Проблема розподілу вод Нілу у зовнішній політиці Арабської Республіки Єгипет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 58-64


  This article covers one of the most urgent problems for Arab Republic of Egypt - division of waters of Nile River. Solving this problem Egypt faces interest of other African countries, which also want to implement own projects with regard to use of ...
1191759
  Пасічник Проблема розподільчої справедливості та рівності у вченні Роберта Нозіка / Пасічник, А // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 47-49
1191760
  Мандрищук Л.А. Проблема розрізнення філософії екзистенції та екзистенціалізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 1728-3671
1191761
  Жабська К.І. Проблема розробки моделі оцінки потенційного стратегічного партнера для України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 83-91


  Розкривається суть поняття "стратегічне економічне партнерство", актуалізація його ролі в сучасних умовах глобалізації, принципи, рівні та суб"єкти міжнародного стратегічного економічного партнерства.
1191762
  Завальська Л.В. Проблема розроблення типології комунікативних стратегій у політичному дискурсі: основні концепції // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 59-65. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1191763
  Антонов А.В. Проблема розуміння ( Філософський та психологічний аспекти) / А.В. Антонов. – Київ : Знання, 1975. – 48 с. – (Т-во"Знання" ; VII ; 9)


  У брошурі розкриваються філософські і психологічні аспекти однієї з актуальних проблем сучасності - проблеми розуміння, обгрунтовується ненауковість та безперспективність її ідеалістичних тлумачень, визначається природа розуміння.
1191764
  Бондар О.М. Проблема розуміння авторської семантики художнього тексту з позицій сучасної лінгвістики // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 19-24.
1191765
  Коваленко А. Проблема розуміння в контексті системного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-22. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості використання системного підходу до аналізу проблеми розуміння. Обгрунтовується використання системного підходу та представлено основні результати дослідження. Для аналізу процесуальних особливостей розуміння в статті ...
1191766
  Стехіна В.М. Проблема розуміння в соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 28-32


  У статті розглядається соціальна комунікація у контексті взаєморозуміння між комунікаторами. Особлива увага приділяється перцептивному та інтерактивному базовим компонентам комунікації, трансформації способу сприйняття інформації. In the article it is ...
1191767
  Ластовецька А. Проблема розуміння есхатологічних ідей соціумом у Давній Русі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 99-102


  Розглянуто стан наукової розробки проблеми культурного розвитку українського села в кінці 90-х років ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Зокрема, проаналізовано історичні джерела, у яких дано оцінку формуванню мережі закладів культури на селі та реорганізації ...
1191768
  Лукіянчук В.М. Проблема розуміння ефективності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 35-38.
1191769
  Владимиров Володимир Михайлович Проблема розуміння інформації в журналістиці : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.01.08. / Владимиров В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 370л. – Бібліогр.: л. 329-370
1191770
  Владимиров Володимир Михайлович Проблема розуміння інформації в журналістиці : Автореф. дис. ...доктора філолог. наук: 10.01.08 / Владимиров В.М.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 30с. – Бібліогр.: 22 назв.
1191771
  Дуднік Р.М. Проблема розуміння ознак та принципів галузі українського права // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 61-67
1191772
  Горбань В.І. Проблема розуміння поняття "народ" у взаємозв"язку з демократією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 66-84. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
1191773
  Лола В. Проблема розуміння та визначення поняття "державна ідеологія" // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 71-79.
1191774
  Акімова Н. Проблема розуміння тексту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 473-475. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1191775
  Нич І.І. Проблема розуміння у філософії І. Канта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Проблема розуміння у філософії І. Канта.
1191776
  Овчаренко О. Проблема розчленування Німеччини в планах і відносинах СРСР із союзниками 1941 - 1945 років // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 373-388. – ISBN 978-617-7475-32-2
1191777
  Черінько І.П. Проблема розширення Європейського Союзу у зовнішній політиці Сполученого Королівства на сучасному етапі (після розширення ЄС - 2007) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 232-241
1191778
  Гузела М. Проблема розшуку підозрюваного у процесі кримінального провадження деякі аспекти міжнародного співробітництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 487-493. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1191779
  Корнєєва Т.О. Проблема розщепленої тілесності в шизоаналізі Жиля Дельоза та Фелікса Гваттарі // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 21-22
1191780
  Эсалнек А.Я. Проблема романа как литературного жанра. : Автореф... Канд.филол.наук: 647 / Эсалнек А.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 13л.
1191781
  Джорбенадзе П.Г. Проблема романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Джорбенадзе П.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1191782
  Дубровина И.М. Проблема романтики и ее освещение в советском литературоведении и критике / И.М. Дубровина. – Москва, 1977. – 112 с.
1191783
  Баган Олег Проблема Росії для українського національного руху: погляд Івана Франка // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С. 30-33
1191784
  Завальська Л.В. Проблема російсько-українського перекладу політичних текстів // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 68-75. – ISBN 978-617-7041-71-8
1191785
  Рубин Я.И. Проблема роста населения в ее антимальтузианской трактовке на Западе. (Анализ и критика соврем. взглядов ученых-немарксистов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Рубин Я.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 27л.
1191786
  Шевцова Л. Проблема руйнації родини у драмі Василя Мови (Лиманського) "Старе гніздо й молоді птахи" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 43-45
1191787
  Лебедева В.Л. Проблема руководства жизненным самооределением старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лебедева В. Л.; НИИ общей педагог. АПН СССР. – М., 1974. – 22л.
1191788
  Малярчук Н.Г. Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 52-58. – ISSN 2079-1828
1191789
  Наливайко Сергій Проблема Русі у світлі новітніх історико-лінгвістичних досліджень // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 371-376
1191790
   Проблема русловых процессов. – Л, 1953. – 180с.
1191791
  Турганов Б. Проблема русского Стефаника (Василь Стефаник в его взаимосвязях с русской литературой) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 23-34
1191792
  Сайко Е.А. Проблема русского языка в научных текстах: реалии, эффекты и аффекты // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 116-118
1191793
  Тельвак В. Проблема рушійних сил еволюції в історіографії Михайла Грушевського // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Мін. освіти і науки Укр.; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. – Дрогобич, 2001. – Вип. 5. – С. 209-221. – ISBN 966-7444-89-9
1191794
   Проблема рынка в современной западной экономической науке. – М, 1990. – 58с.
1191795
  Шелюто В.М. Проблема сакрального як світоглядна проблема // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 94-101. – ISSN 1728-3671
1191796
  Шелюто В.М. Проблема сакральных ценностей в политических идеологиях XX века // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 47-52. – ISSN 2077-1800
1191797
  Заболотських К.І. Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
1191798
  Коханенко Л. Проблема самогубства: погляди І. Сікорського та сучасні досліди // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.49-51
1191799
  Вяккерев Ф.Ф. Проблема самодвижения в материалистической диалектике / Ф.Ф. Вяккерев. – Ленинград, 1972. – 88с.
1191800
  Ігнатович О. Проблема самоідентифікації в романі Юрія Мейгеша "Така любов..." // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 35-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1191801
  Кісеолар П.Д. Проблема самоідентифікації румуномовних мешканців Одеської області // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 254-259. – ISBN 966-581-481-8
1191802
  Кравченко К.Г. Проблема самопізнання у філософії М. Бердяєва: теоретично-практичний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 139-140
1191803
  Вдовичин І. Проблема самопожертвування в казці "Щасливий принц" у призмі поетики естетизму // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 204-207. – ISBN 978-617-7926-22-0


  "Щасливий принц та інші казки" (The Happy Prince and Other Tales / Stories) - збірка казок ірландського письменника Оскара Вайлда. Вперше опублікована в травні 1888 року.
1191804
  Петренко О.Б. Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 215-220. – ISSN 2518-7503
1191805
  Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии (от Аристотеля до Декарта) / М.А. Гарнцев. – М., 1987. – 214с.
1191806
  Добридень А.В. Проблема самостійного пошуку інформації у педагогічній спадщіні В.Сухомлинського та А.Макаренка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 47-51. – ISSN 2045-146X
1191807
  Цыбра Н.Ф. Проблема самоутверждения личности в социальной практике и теории марксизма : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Цыбра Н. Ф.; КУ. – К., 1989. – 32л.
1191808
  Романенко С.О. Проблема санкцій в американо-китайських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 25-38
1191809
  Кадикало А.М. Проблема свідомості в світлі постнекласичної науки кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1191810
  Кришень Л.М. Проблема світової глобалізації як фактор творення мовної картини світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 82-86.
1191811
  Кузьма О. Проблема свободи в драмі Лесі Українки "В катакомбах" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 114-117
1191812
  Берник О.М. Проблема свободи в російській філософії кінця 19 - початку 20 ст. / О.М. Берник, Р.А. Арцишевський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 71-74. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1191813
  Зінченко О.М. Проблема свободи волі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 89-90
1191814
  Жерибор О. Проблема свободи волі у філософії Льва Лопатіна // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 63-66
1191815
  Літвинчук Т.В. Проблема свободи князя і його родини в історичних романах П. Загребельного: соціокультурний контекст середньовічного міста // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 109-115. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
1191816
  Кіптенко К.В. Проблема свободи совісті в контексті середньовічної культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 161-163
1191817
  Голован О.Г. Проблема свободи та "втечі від свободи" // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 27-28
1191818
  Ковальчук В.В. Проблема свободи та відповідальності в екзистенційній філософії Ж.-П. Сартра // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 25-31


  У статті проаналізовано проблему свободи та відповідальності в екзистенційній філософії Ж.-П. Сартра. Свобода і відповідальність представлені головними феноменами людського буття та основними концептами у філософії мислителя. В статье проанализировано ...
1191819
   Проблема свободи у східних філософіях: Теоретичні та екзистенційні виміри / О. Ярош, С. Капранов, Ю. Завгородній, О. Кіхно // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – С. 6-20. – ISSN 2522-9338
1191820
  Скрипаль Г. Проблема свободи у творчості мислителів Київського кола філософії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 291-293. – ISBN 978-966-439-357-4
1191821
  Юрищинец Иван Петрович Проблема свободы в философии Альбера Камю (Критический обзор) : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Юрищинец Иван Петрович ; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1972. – 24 с.
1191822
  Коршун Т.С. Проблема свободы в философии права И.А. Ильина и Б.А. Кистяковского // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 31-44. – ISSN 2077-7450
1191823
  Васильева М.Ю. Проблема свободы воли в философии И. Канта // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 27-31. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1191824
  Мережко А.А. Проблема свободы воли в философии права (анализ концепций детерминизма в контексте поиска смысла права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 60-63. – ISSN 1818-992Х
1191825
  Розов Н.С. Проблема свободы воли и условия адекватности ответов общества на вызовы // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 116-125. – ISSN 0869-0499
1191826
  Щербаков А.И. Проблема свободы воли у Канта и Гегеля. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Щербаков А.И.; МВ и ССО РСФСР.Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1974. – 22л.
1191827
  Линчук Е.Н. Проблема свободы и ответственности личности / Е.Н. Линчук. – К., 1982. – 14с.
1191828
   Проблема свободы и прав человека в современной идеологической борьбе. – М, 1986. – 319 с.
1191829
  Салах Проблема свободы художественного творчества: (На материалах современной литературы Сирии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Салах Аль-Хадж Салех; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 14л.
1191830
   Проблема свободы человека в современной идеологической борьбе. – Рига, 1987. – 200с.
1191831
   Проблема связей и отношений в материалистической диадектике. – М, 1990. – 284с.
1191832
  Никодемо Ю.Н. Проблема связи эстетических и этических ценностей в философии Н. Гартмана (Критическй анализ философии Н. Гартмана) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Никодемо Ю. Н.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1973. – 46л.
1191833
  Зелінська Л. Проблема села : (на матеріалі творів М. Старицького та В. Винниченка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 111-115. – ISBN 966-594-246-8
1191834
  Мельничук К.В. Проблема селянського самоврядування другої половини XIX - початку XX ст. на сторінках "Енциклопедичного словаря Брокгауза і Ефрона" // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 64-70. – ISBN 978-617-7090-38-9
1191835
  Куренцов А.И. Проблема сельскохозяйственного освоения горнотаежных районов в Приморском крае и вредные насекомые / А.И. Куренцов. – С. 15-97
1191836
  Братко М. Проблема сенсу життя у релігійній філософії Г. Сковороди // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 50-53. – ISSN 0203-5863
1191837
  Сабірзянова І. Проблема сенсу людського життя / І. Сабірзянова, В. Продайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 141-147. – ISSN 1728-9572
1191838
  Свасьян К.А. Проблема символа в современной философии / К.А. Свасьян. – М, 1980. – 225с.
1191839
  Кононенко О.Т. Проблема символізації архетипів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 188-190
1191840
  Яковлєва О.В. Проблема символічного значення в сучасній україністиці // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 109-117. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1191841
  Захарчук Н. Проблема симулякров в произведении Любко Дереша "Архе" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 238-241. – ISSN 2307-2261
1191842
  Грицук О.В. Проблема синдрому емоційного вигорання вчителів у працях українських дослідників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 258-262. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1191843
  Турчин Василий Михайлович Проблема синонимии в терминосистемах биологии и медицины немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Турчин Василий Михайлович; ЛГУ им. Ив.Франко. – Львов, 1979. – 24л.
1191844
  Коломийцева В.В. Проблема синтаксичної кваліфікації означено-, неозначено- та узагальнено-особових речень // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 194-200. – Бібліогр.: Літ.: с. 200; 4 п.


  Статтю присвячено актуальному питанню уніфікації синтаксичних моделей української мови. This article is devoted to the unification of the different syntactical models (binominal sentence, mononuclear sentence) in the Ukrainian language.
1191845
  Семенов В.В. Проблема синтеза диалектики и материализма / В.В. Семенов. – Пущино, 1991. – 62с.
1191846
  Исупова Г.А. Проблема синтеза реализма и романтизма в эстетике и творчестве В.Г. Короленко ("Сибирские рассказы" 1880-1900 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Исупова Г.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1964. – 19 с.
1191847
  Савкин А.С. Проблема систематизации категорй исторического материализма : Автореф... канд. филоснаук: 09.00.01 / Савкин А. С.; МГУ, Филос.фак. – М., 1974. – 23л.
1191848
  Терехович В.Н. Проблема систематизации криминалистического знания / В.Н. Терехович, Э.В. Ниманде // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 36-43. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто проблемні аспекти систематизації знань про розслідування злочинних діянь.
1191849
  Іщенко Н.І. Проблема систематизації інвестиційного законодавства України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 76-82. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1191850
  Кіяшко Ю.М. Проблема системи охорони інтелектуальної власності в Україні в аспекті патентного тролінгу / Ю.М. Кіяшко, Д.Д. Іваненко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 102-108. – ISSN 2519-2353
1191851
  Гарькавець Н. Проблема системи цінностей особистості: структура та особливості функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-24. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються особливості функціонування системи цінностей особистості. Зроблений аналіз підходів до визначення поняття "система" та її якісних відмінностей, а також розглянуті основні якості системи цінностей особис- тості. Зазначено, що ...
1191852
  Шимко В.А. Проблема системності психолого-педагогічних досліджень соціалізації особистості / В.А. Шимко, А.Н. Бабаджанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-109. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено авторський варіант структурного зображення процесу соціалізації особистості як об"єкту системного психолого-педагогічного дослідження, котре передбачає складну багатофункціональну організованість матеріалу системи, зумовлену ...
1191853
  Мілаш О.О. Проблема сімейного виховання у творчому доробку представників зарубіжної педагогічної думки // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 105-117. – ISSN 2074-8922


  "Здійснено аналіз історико-педагогічних джерел із метою з"ясування витоків і подальшого розвитку проблеми сімейного виховання в історії зарубіжної педагогіки. Установлено, що біля витоків досліджуваної проблеми стояв Аристотель. Схарактеризовано його ...
1191854
  Бевзюк Є. Проблема слов"янської єдності в контексті європейської геополітики // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 38-53. – ISSN 2078-1431
1191855
   Проблема слова и словосочетания. – Л, 1980. – 117с.
1191856
  Каліберда О.О. Проблема словникової типології в лексикографії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 198-205
1191857
  Дацишина І.А. Проблема смислу життя як об"єкт психологічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1191858
  Зеленкова И.Л. Проблема смысла жизни : опыт ист.-этич. исслед. / И.Л. Зеленкова. – Минск : Университетское, 1988. – 123с. – ISBN 5-7855-0050-7
1191859
  Язев Г.В. Проблема снижения роли национального фактора в системе российских федеративных отношений // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1191860
  Павлов І.П. Проблема сну / І.П. Павлов. – Київ, 1954. – 26 с.
1191861
  Павлов І.П. Проблема сну // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 64-73. – ISSN 2524-0412
1191862
  Любовець Олена Проблема соборності українських земель у програмах і діяльності українських політичних партій (1917-1920 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 3-13
1191863
  Лазаренко В.В. Проблема соборності української мови у працях І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 105-110. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті на основі аналізу праць І. Огієнка (митрополіта Іларіона) досліджується такий феномен як проблема соборності української мови, висвітлюються питання національно-патриотичного виховання, показані шляхи та джерела формування української ...
1191864
  Сайфиев Р.И. Проблема совершенствования средств и методов фиксации следов преступлений / Сайфиев Р.И. – Москва, 1981. – 17 с.
1191865
  Фердман М.И. Проблема совершенствования учета и анализа на предприятиях угольной промышленности (на прим. шахт комбината "Ростовуголь"). : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Фердман М.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1972. – 26л.
1191866
  Коренев А.А. Проблема совмещения выпускного школьного экзамена и вступительного экзамена в вузы по иностранным языкам в России, Японии и Великобритании (на материале ЕГЭ, центрального экзамена и А-Levels) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 146-152. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1191867
  Касымжанов А.Х. Проблема совпадения диалектики, логики и теории познания (по "философским тетрадям" В.И.Ленина) / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1962. – 200с.
1191868
  Лапидус Б.А. Проблема согоасования сказуемого с подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд .филол.наук: / Лапидус Б. А.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1959. – 25л.
1191869
  Ванслов В.В. Проблема содержания и формы в искусстве / В.В. Ванслов. – Москва, 1955. – 40с.
1191870
  Шаповалов В.В. Проблема создания ООН в советско-американских отношениях (конец 1943 г.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 55-61. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
1191871
  Лапина Н.Ю. Проблема создания рабочего перевода технических текстов в условиях дефицита экстралингвистических занинй : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лапина Н. Ю.; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 20л.
1191872
  Шариф М.А. Проблема создания системы коллективной безопасности в Азии и пути ее решения : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Шариф М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
1191873
  Клочко В.Е. Проблема сознания в психологии: постнеклассический ракурс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 20-36. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1191874
   Проблема сознания в современной западной философии. – М, 1989. – 256с.
1191875
   Проблема солнечно-атмосферных связей. – М, 1981. – 91с.
1191876
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и знания в православно-академической мысли 19 - нач. 20 ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 113-119. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1191877
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и разума в контексте православной апологетики фидеизма // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.94-98. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1191878
  Буткевич В.Г. Проблема соотношения внутригосударственного и международного права в японской литературе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 113-118. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
1191879
  Сидей И.В. Проблема соотношения личной и коллективной ответственности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Сидей И.В. ; АН УССР, Ин-т философии. – Киев, 1985. – 17 с.
1191880
  Черепанова С.А. Проблема соотношения материальных и духовных потребностей в обществе развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Черепанова С.А. ; Львов. гос. ун-т. – Львов. – 24 с.
1191881
  Бондаренко А.Ф. Проблема соотношения научного и идеологического знания в современных психотерапевтических концепциях / А.Ф. Бондаренко, Д.В. Мисенг // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 19-32. – ISSN 2410-1249
1191882
  Олейник В.Я. Проблема соотношения рацианального и иррационального в античной философии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.03 / Олейник В. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1191883
  Олейник В Проблема соотношения рационального и иррационального в атичной философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Олейник В Я.; КГУ. – К., 1983. – 24л.
1191884
  Беляева М.А. Проблема соотношения сексуальной и репродуктивной культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 43-49. – ISSN 0235-1188
1191885
  Лукьянец В.С. Проблема соотношения физических и абстрактно-математических пространств. : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Лукьянец В.С.; АН УССР. Совет ин-та философии и Сектор гос. и права. – К., 1968. – 25л.
1191886
  Арьянова Д.А. Проблема соотношения экономической власти и индивидуальной свободы // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 3 (77). – С. 11-13. – ISSN 1993-3541
1191887
  Махароблидзе Г.А. Проблема сопоставительно-типологического анализа неродственных языков / Г.А. Махароблидзе. – Тбилиси, 1970. – 208с.
1191888
  Авсенева С.Н. Проблема сохранения памятников Керчи в трудах путешественников конца XVIII - первой половины XIX века // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 126-142. – ISSN 2078-0133
1191889
  Сохацкий Б.Н. Проблема социально-политических свобод в идеологии революционного демократизма Украины второй половины XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сохацкий Б.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 23л.
1191890
   Проблема социально-экономического и политического развития Дагестана. – Махачкала, 1981. – 120с.
1191891
  Глускина Л.М. Проблема социально-экономической истории Афин IV в. до н.э. / Л.М. Глускина. – Ленинград, 1975. – 179 с.
1191892
  Лысенко А.А. Проблема социального прогресса в философской и общественно-политической мысли Украины второй половины XIX века. : Автореф... доктор филос.наук: 622 / Лысенко А.А.; АН УССР. Ин-т философии и Сектора гос. и права. – К., 1968. – 67л. – Бібліогр.:с.67
1191893
  Каргаполова Е.В. Проблема социального развития в системе социально-гуманитарного знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 224-229. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1191894
  Неровная Лидия Романовна Проблема социальной активности героя в украинской советской прозе на рабочую тему : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неровная Лидия Романовна; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 23л.
1191895
  Шиловцев А.В. Проблема социальной безопасности личности в системе современного образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 82-91. – ISSN 1811-0916


  Исследование проблемы социальной безопасности личности в современном образовании позволяет заключить, что личность, пытающаяся заниматься социальным творчеством вне духовного и культурного развития, исключительно в рамках социальной инженерии ...
1191896
  Касабеков А. Проблема социальной деятельности в теоретическом наследии В.И.Ленина : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Касабеков А.; Каз.гос. ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 21л.
1191897
   Проблема социальной закономерности. – Горький, 1978. – 188 с.
1191898
  Подкосов Д.П. Проблема социальной свободы и государственно-монополистический капитализм : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Подкосов Д.П.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 20л.
1191899
  Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в историческом материализме : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Лавриненко В.Н. ; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1978. – 48 с. – Бібліогр.:с.47-48
1191900
  Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в ленинизме / В.Н. Лавриненко. – М., 1978. – 188с.
1191901
   Проблема социологического изучения потребности в образовании. – М, 1981. – 153с.
1191902
  Омельченко Л.М. Проблема соціалізації підлітків в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.121-128
1191903
  Сачук Ю. Проблема соціально-професійної мобільності сучасного фахівця у контексті реформування системи вищої освіти. // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (2). – C. 10-15
1191904
  Калениченко Р.А. Проблема соціально-психологічного клімату в психології // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.174-182. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1191905
  Бугера І.О. Проблема соціально-психологічної адаптації молодого поповнення до військової служби // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 524-525
1191906
  Андрущенко Л.О. Проблема соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до умов діяльності в особливих умовах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 504-505
1191907
  Мокрецова Н.Я. Проблема соціального статусу жінки в поезії Лесі Українки / Н.Я. Мокрецова, В.М. Овчаренко // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 322-329. – ISBN 978-617-619-161-2
1191908
  Василенко О.М. Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ – початок ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 3-8. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  На основі аналізу вітчизняних історично-педагогічних джерел середини ХІХ - початку ХХ ст. встановлено, що питання відповідальності учнів розглядалось як проблема морально-етичного, національного, патріотичного та сімейного виховання. Вияснено, що у ...
1191909
  Булатевич М.М. Проблема соціальної інтеграції суспільств модерну в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 4-11. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті здійснено означення проблеми соціальної інтеграції суспільств модерну, яку поставив Юрген Габермас в межах його теорії комунікативної дії. Розкрито базові поняття теорії комунікативної дії - "комунікативна дія", "система", життєсвіт". ...
1191910
  Абисова М.А. Проблема соціальної спадкоємності у суспільному розвитку в еру високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 38-43. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1191911
  Шиманська М. Проблема соціальної та освітньої нерівності в науково-педагогічній думці та освітній практиці європейських країн ХІХ ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 152-157. – ISSN 2308-4634
1191912
  Допіра Наталія Василівна Проблема соціокультурних основ філософствування в контексті української та російської національних культур : Автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Допіра Наталія Василівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1191913
  Павленко Г.В. Проблема союза рабочего класса с крестьянством в германской социал-демократии в период вступления в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Павленко Г.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 34 с.
1191914
  Хабаров И.А. Проблема союза рабочегод класса и крестьянства в трудах М.И.Калинина. : Автореф... Канд.филос.наук: / Хабаров И.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-лененизма при Моск.гос.ун-т. – М, 1954. – 17л.
1191915
  Скиба Н. Проблема спадковості у драмі В. Винниченка "Пригвождені" і паралелі у світовій літературі ("Привиди" Г. Ібсена) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 219-225. – ISBN 966-594-246-8
1191916
  Сегеда С. Проблема спадкоємності людності Руської землі й України в світлі антропологічних даних // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-259
1191917
  Потемкин А.В. Проблема специфики философии в диатрибической традиции. / А.В. Потемкин. – Ростов -на-Дону, 1980. – 158с.
1191918
  Федоров В.М. Проблема специфичности биологической формы движения материи. : Автореф... канд. филос.наук: / Федоров В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1966. – 17л.
1191919
  Печеранський І. Проблема співвідношення віри та розуму, філософії та богослов"я у творчості С.С. Глаголєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 160-164. – ISSN 1728-9343
1191920
  Переверзєв Д.І. Проблема співвідношення генетичних і субстратних чинників у становленні й еволюції мови (на прикладі корейської) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 314-320. – Бібліогр.: Літ.: с. 320; 17 п.
1191921
  Лясота А.Є. Проблема співвідношення громадянського суспільства та державної влади в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 129-132. – ISSN 2077-1800
1191922
  Пронюк Н. Проблема співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 62-67. – ISSN 1814-3385


  Аналіз природи місцевого самоврядування дозволяє обгрунтувати його місце у системі держава - громадянське суспільство, їх взаємозалежність дозволяє розглядати як відокремлених і взаємопов"язаних у межах системи суспільної (публічної) влади. У свою ...
1191923
  Ющик О. Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 16-17
1191924
  Дудоладова Л.В. Проблема співвідношення душі і тіла в філософській концепції Т. Аквінського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 84-86
1191925
  Трофименко В. Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 67-75. – ISSN 1993-0909
1191926
  Гайдич Н.М. Проблема співвідношення логіки й математики в концепціях Г.Фреге та Гуссерля // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 32-34
1191927
  Павлова О.Ю. Проблема співвідношення полів культурної та візуальної антропології в логіці кризи текстоцентричних методів дослідження культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 54-59. – ISSN 2616-9967
1191928
  Василевська Н.С. Проблема співвідношення понять "медична послуга" та "медична допомога" // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 287-291. – ISBN 978-966-927-257-7
1191929
  Грудницька С.М. Проблема співвідношення понять "підприємство" і "юридична особа" в контексті правового інституціонального підходу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 91-99
1191930
  Куян І.А. Проблема співвідношення принципів міжнародного права і національного суверенітету // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-34
1191931
  Бойченко О.І. Проблема співвідношення природного та людського у ранньому даосизмі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається вчення про природність (відповідність єству), котре лежить в основі даосизму. Аналізуються відповідні ідеї раннього даосизму, викладені у трактатах "Дао Де Цзин" і "Чжуан-цзи".
1191932
  Дергаль Л. Проблема співчуття в оповіданні В. Винниченка "Талісман": "маленька людин" в її героїчності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 97-102. – ISBN 966-594-246-8
1191933
  Савченкова Нина Проблема спонтанности в философии и психоанализе или как возможны свободные ассоциации ? // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.64-69
1191934
  Суханова Н.П. Проблема способа бытия ценностей в науке и важность личностного общения между педагогом и студентом в ходе образовательного процесса / Н.П. Суханова, Б.В. Сапрыгин // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 69-80. – ISSN 1811-0916
1191935
  Каризська І.О. Проблема способу діяльності в становленні культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 130-138. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1191936
  Батюк Л.А. Проблема спотворень показників економічного зростання / Л.А. Батюк, О.М. Кравченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 93-101. – (Економічні науки)
1191937
  Горбунова А.В. Проблема сприйняття кольору у мистецтві (на матеріалі творчості В. Кандинського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1191938
  Кагановська О.М. Проблема спрямування інтертекстуальних зв"язків при реконструкції текстових концептів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 155-164. – ISBN 966-581-231-9
1191939
  Мышков С.К. Проблема стабилизации управляемых систем с неполной информацией : Автореф. дис. ... канд.физ-мат. наук : 009 / Мышков С.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 8 с.
1191940
  Турчин А.В. Проблема стабильного развития и перспективы глобальных катастроф // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С.156-163. – ISSN 0869-0499
1191941
  Ковас Ю.В. Проблема стабильности и изменчивости общих способностей впсихогенетике / Ю.В. Ковас, Т.Н. Тихоморова, С.Б. Малых // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-76. – ISSN 0042-8841
1191942
  Литвин А.Л. Проблема сталинского террора в новейших зарубежных исследованиях / А.Л. Литвин, А.А. Сальникова // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 153-164. – ISSN 1726-5223
1191943
  Малеки О.А. Проблема сталого розвитку в Україні: шляхи впровадження // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 76-78
1191944
  Огородник И.В. Проблема становления и развития диалектического мышления в биологии (Историко-гносеологический и методологический аспекы) : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.08 / Огородник И. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 49 с.
1191945
  Симоненко С.М. Проблема становления мировоззренческого самосознания: ист.-логич. аспект. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Симоненко С.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 16л.
1191946
  Луферов Н.П. Проблема становления нового человека в творчестве Кузьмы Чорного 20-х - 30-х годов. (Проза) : Автореф... канд. филолог.наук: / Луферов Н.П.; АН БССР. Ин-т лит. и искусства. – Минск, 1954. – 12л.
1191947
  Вандышев В.Н. Проблема становления общенаучных принципов в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1191948
  Алексінцева Т. Проблема становлення артпедагогіки як інноваційної технології в країнах Європи та США // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (2). – C. 35-40
1191949
  Лєбєдєва Ю.О. Проблема становлення Галицько-Волинської держави в українознавчих дослідженнях початку XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 415-421. – ISSN 2218-4805
1191950
  Баймуратов М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-76. – ISSN 1026-9932
1191951
  Дубасенюк О. Проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл / О. Дубасенюк, О. Антонова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 65-71. – ISSN 0131-6788


  У Житомирському державному університеті імені Івана Франка згідно з планом МОНмолодьспорту України та Національної академії педагогічних наук України 17-21 жовтня 2012 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему " Становлення і ...
1191952
  Мовчан В.С. Проблема становлення нового рівня екологічної культури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1191953
  Кокнова Т.А. Проблема становлення професійної підготовки викладачів іноземних мов в Україні наприкінці XX на початку XXI століття (1991 - 2004) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 122-125. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1191954
  Гонтмахер Е. Проблема старения населения в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 22-29. – ISSN 0131-2227
1191955
  Тараненко А. Проблема статусу особи у разі часткової анексії території держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 77-78. – ISBN 978-617-7069-15-6
1191956
  Галака С.П. Проблема створення без"ядерної зони у Центрально-Східній Європі та позиція України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1191957
  Пушкар В.В. Проблема створення ідеального музичного інструмента та інтуїтивний аспект музичної інформації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-147. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає проблему ідеального музичного інструмента, який дозволить композитору виконувати власні твори будь-якого рівня технічної складності без допомоги запрошених музикантів. Існуючий рівень технології музичних інструментів підтверджує ...
1191958
  Медведєва М. Проблема створення універсальної природоохоронної організації міжнародного екологічного суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 147-149
1191959
  Веденов М.Ф. Проблема стилей мышления в естествознании / М.Ф. Веденов, Ю.В. Сачков. – Москва, 1971. – 32с.
1191960
  Соткис Ю.А. Проблема стилистической организации речи и ее место в процессе обучения языку для специальных целей (исследование проблемы в историко-филологическом контексте) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1191961
  Беликов А.В. Проблема стиля в каноническом искусстве Византии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 56-62. – ISSN 2073-9702
1191962
   Проблема стиля и жанра в русской литературе XIX века. – Свердловск, 1991. – 125 с.
1191963
   Проблема стиля научного мышления. – М, 1986. – 58с.
1191964
   Проблема стимулирования труда на современном этапе. – Иваново, 1983. – 163с.
1191965
  Перепелиця Г. Проблема стратегічного вибору місця України в архітектурі Євроатлантичної безпеки у довгостроковій перспективі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 26-31. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто перспективи входження України до системи євроатлантичної безпеки. Основну увагу звернуто на аналіз довготривалої перспективи розвитку архітектури євроатлантичної безпеки.
1191966
  Баева Е.В. Проблема страха публичного выступления у сотрудников ОВД // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 39-43
1191967
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структури в теорії відображення. / Г.Г. Вдовиченко. – Київ : КДУ ім. Т.Г.Шевченка, 1972. – 210с.


  У книжці на оснві ленінского вчення обгрунтовується принцип єдності стуктури і відображення. З позицій цієї єдності розглядається ряд категорій матеріалістичної діалектики і деякі загальні категорії наук.
1191968
  Герасименко І.А. Проблема структурної та лексико-семантичної організації колоративів у російській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 0027-2833
1191969
  Романов С. Проблема структурування українського суспільства в розумінні Лесі Українки і Василя Стефаника. Селянство. Духовенство. Інтелігенція // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 112-118. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглядаються особливості формування національної еліти в Україні кін. ХІХ - поч. ХХ ст. З огляду на те, що країна на той час була у складі різних імперій, Російської та Австро-Угорської, специфіку процесу відстежено з перспективи представників двох ...
1191970
  Степин В.С. Проблема структуры и генезиса физической теории. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Степин В.С.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1975. – 44л.
1191971
  Подмазко Евгений Артемович Проблема структуры социальной ответственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Подмазко Евгений Артемович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 25л.
1191972
  Ємельянова Т.В. Проблема суб"єкта в контексті естетичного сприйняття та переживання (на матеріалі естетико-психологічних поглядів Т. Ліппса) // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2011. – № 4 (29). – С. 105-112. – ISSN 2073-803X
1191973
  Власова Т. Проблема суб"єкта і гендерної ідентичності у сучасній українській картині світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 106-108. – ISBN 978-966-439-147-1
1191974
  Аніщенко І.М. Проблема суб"єкта мовлення в ситуації інтрасуб"єктної комунікації // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 47-51. – ISBN 978-966-916-268-7
1191975
  Середа І.В. Проблема суб"єкта у педагогічній теорії та освітній практиці // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 91-95. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті здійснено системний аналіз категорії суб"єкта. Визначено основні поняття та положення теорії суб"єктності з позицій психолого-педагогічної науки. Запропоновано модель суб"єктно орієнтованої підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури.
1191976
  Баканидзе М.И. Проблема субординации логических форм / М.И. Баканидзе ; АН Каз. ССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 216 с.
1191977
  Кузнецова А.П. Проблема субстанции в философии Дакарта. : Автореф... Канд.филол.наук: 622 / Кузнецова А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 24л.
1191978
  Орынбеков М.С. Проблема субстанции в философии и науке / М.С. Орынбеков. – Алма-Ата, 1975. – 175с.
1191979
  Бура Х. Проблема субстратів і псевдосубстратів в українській мові // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 279-282. – ISBN 978-2-919320-35-6
1191980
  Кузьмина Т.А. Проблема субъекта в современной буржуазной философии / Т.А. Кузьмина. – М, 1979. – 199с.
1191981
   Проблема субъекта и объекта в истории философии и в современной науке. – Воронеж, 1974. – 224 с.
1191982
  Лекторский В.А. Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии / В.А. Лекторский. – М., 1965. – 118с.
1191983
  Афанасьев Ю.Л. Проблема субъекта художественного творчества ( Из опыта самонаблюдений ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.67-71
1191984
  Приписнов В.И. Проблема субъективного фактора в историческом материализме. / В.И. Приписнов. – Душанбе, 1966. – 136с.
1191985
  Манелис Б.Л. Проблема суверенитета и ее значение в современных условиях / Б.Л. Манелис. – Ташкент, 1964. – 307с.
1191986
  Іжнін І. Проблема суверенітету і конфлікту у сучасних міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 40-46. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1191987
  Палієнко Н.І. Проблема суверенітету сучасної держави // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 50-81. – ISBN 978-966-7067-07-6
1191988
  Палієнко М.І. Проблема сувернітету сучасної держави / М.І. Палієнко. – Х, 1929. – 39с.
1191989
  Пендзей І.В. Проблема суспільного вибору та національно-демократичного відродження Угорщини (вересень-грудень 1944 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 64-69. – ISSN 2312-1165


  "У статті охарактеризовано дії радянської окупаційної влади, організацій комуністичної партії, демократичних елементів на зайнятих Червоною армією угорських землях, спрямовані на формування органів нової, згідно оцінок комуністичної історіографії ...
1191990
  Бушанська В. Проблема сутності політичного міфу в умовах сучасності // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 42-44


  Поняття політичного міфу протягом довгого часу було предметом дискусій, у яких виникали суперечливі і абсолютно протилежні твердження.
1191991
  Копистинська І.М. Проблема сучасної об"єктивної статистики друку в книжковій справі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 45-48


  Кількість виданих книжок є одним із найважливіших показників культурного розвитку держави. Кожна країна так чи інакше зіштовхується з проблемами об"єктивної статистики друку. В Україні ці проблеми сягнули свого апогею. Найважливіші з них, що стосуються ...
1191992
  Мостепаненко А.М. Проблема существования в физике и космологии: Мировоззренческие и методологические аспекты / А.М. Мостепаненко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 152 с.
1191993
  Бережной Ю.А. Проблема существования двух механик / Ю.А. Бережной, И.П. Билецкий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.31-37. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1191994
  Шуков В.А. Проблема сущности жизни и некоторые методологические вопросы теоретической биологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Шуков В.А.; МГУ. Филос. ф-тет., 1971. – 21л.
1191995
  Челышева П.В. Проблема сущности и явления как категорий материалистической диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Челышева П.В.; МГУ. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1968. – 16л.
1191996
  Челышева П.В. Проблема сущности и явления как категорий материалистической диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Челышева П.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1968. – 15л.
1191997
  Цурцумиа Л.И. Проблема сущности искусства в эстетическом наследии Нико Николадзе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Цурцумиа Л. И. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1980. – 26 с.
1191998
  Горячев А.А. Проблема сырья в политеке и экономике капитализма / А.А. Горячев. – М, 1982. – 64с.
1191999
  Цвиркунов В.В. Проблема сюжета в советском литературоведении : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Цвиркунов В. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф.. теор. лит. и искусст. – Москва, 1959. – 16 с.
1192000
  Стрельбицкий М.П. Проблема сюжета в современной украинской советской повести. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Стрельбицкий М.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
<< На початок(–10)1191119211931194119511961197119811991200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,