Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1128001
   "Поняття свідомості" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 860-861. – ISBN 966-316-069-1
1128002
  Майданик Р.А. Поняття і види договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 166-168. – ISBN 978-966-667-341-4
1128003
  Шкребець Д.В. Поняття і види доказів у цивільному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 248-252


  Стаття розкриває зміст поняття "докази" і їхню роль у цивільному процесі Украаїни. Основну увагу в роботі акцентувано на понятті і видах доказів цивільного судочинства, а так само дослідженні судом і учасниками процесу доказів.
1128004
  Антонюк У.В. Поняття і види екологічних ліцензій в Україні // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 129-139
1128005
  Денисюк П. Поняття і види закінчення проокольної форми дізнання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 164-173
1128006
  Гардецька Н.О. Поняття і види об"єктів цивільних прав // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 3. – С.37-40
1128007
  Пацурія Н.Б. Поняття і види страхових правовідносин у сфері господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 94-98. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджують проблеми визначення поняття страхових правовідносин у сфері господарювання та їх видів. В статье исследуются проблемы определения понятия страховых правоотношений в сфере хозяйствования и их видов. This article investigates the ...
1128008
  Босак К.С. Поняття і види традицій та звичаїв у системі заходів запобігання злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 80-85. – ISSN 1727-1584
1128009
  Ярова Т.М. Поняття і види форм захисту суб"єктивних цивільних прав та інтересів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип. 375)
1128010
  Майка Н.В. Поняття і види юридичних фактів, які опосередковують виникнення правовідносин з приводу користування чужим нерухомим майном // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 192-196. – ISSN 2219-5521
1128011
  Притика Ю.Д. Поняття і диференціація способів захисту цивільних прав та інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Дається визначення поняття способів захисту цивільних прав та інтересів. Досліджено вплив розвитку практичної діяльності на визначення поняття. На підставі аналізу різних критеріїв поділу було зроблено спробу диференціації способів захисту. In the ...
1128012
  Ткаченко О.Є. Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 118-125
1128013
  Тимошук В. Поняття і завдання судового огляду у кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 265-273. – ISSN 2663-5313
1128014
  Котюк І. Поняття і загальна характеристика засобів наукового пізнання та доказування у сфері судочинства // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 266-277. – ISBN 978-966-349-240-7
1128015
  Чирик О.Ю. Поняття і зміст адміністративно-правового статусу іноземних громадян в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 156-160. – ISSN 0201-7245
1128016
  Погрібний О.О. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві / О.О. Погрібний, В.К. Гуревський // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-24
1128017
  Москвич Л.М. Поняття і зміст ефективності судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 171-178. – ISSN 0201-7245
1128018
  Сидор В.Д. Поняття і зміст земельних орендних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 230-234.
1128019
  Руда Т. Поняття і зміст інституту доказування в цивільному процесуальному праві США та України: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено інститут доказування в цивільному процесі США та України і проведено порівняльно-правовий аналіз складових цього інституту в обох країнах. Зокрема, детально проаналізовані такі базові поняття доказового права, як тягар доказування, ...
1128020
  Похил О. Поняття і зміст конституційного права на захист своїх прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 25-29.
1128021
  Бацько І.М. Поняття і зміст кримінально-прцесуальних відносин // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 151-154.
1128022
  Грищук О.В. Поняття і зміст моральної шкоди // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.79-87. – Бібліогр.: 34 н.
1128023
  Карпов С Н. Поняття і зміст помилок у слідстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 159-168.
1128024
  Майданик Р.А. Поняття і зміст попереднього договору за цивільним законодавством України / Р.А. Майданик, С.М. Бервено // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 35-46
1128025
  Черновський О. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов"язаних із виборами та виборчим процесом / О. Черновський, В. Гордєєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-43. – ISSN 0132-1331
1128026
  Черновський О. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов"язаних із виборами та виборчим процесом / О. Черновський, В. Гордєєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1128027
  Черновський О. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов"язаних із виборами та виборчим процесом / О. Черновський, В. Гордєєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1128028
  Зеленецький Д.О. Поняття і зміст права власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.112-118
1128029
  Ніокинська І.С. Поняття і зміст права людини на компенсацію моральної шкоди / І.С. Ніокинська, С.С. Ніжинський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 22-25
1128030
  Руда Т.В. Поняття і зміст процесу доказування в цивільному судочинстві США та України: порівняльний аспект // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 166-171.
1128031
  Безусий В.В. Поняття і зміст структури правовідносин з соціального захисту державних службовців // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 114-118. – ISBN 978-617-7625-74-1
1128032
  Шадура Д. Поняття і зміст судової юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-111.
1128033
  Солодкіна О.В. Поняття і значення банківського нагляду в системі правового регулювання банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 125-128. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Присвячено висвітленню проблеми формування ефективного банківського нагляду та підвищення його значення для створення стабільної фінансової системи України. The article is dedicated to a problem of formation of effective bank supervision and increase ...
1128034
  Коваленко І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 230-235. – ISSN 0132-1331
1128035
  Степанова Т Поняття і значення належності судових доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.17-20
1128036
  Ващенко Ю.В. Поняття і значення суб"єктивних публічних прав та обов"язків приватних осіб // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 238. – ISBN 978-966-667-624-8
1128037
  Білик В.В. Поняття і категорії бюджетного права : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1128038
  Білик В.В. Поняття і категорії бюджетного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білик В.В. ; Одес. нац. юрид. акад. – Київ, 2010. – 201 л. – Додатки: л.163-166. – Бібліогр.: л.167-201
1128039
  Селіванов В. Поняття і категорії в процесі історичного розвитку юридичної науки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 3-15
1128040
  Безбабіна О. Поняття і класифікація гарантій реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 33-35.
1128041
  Олійник А.Ю. Поняття і класифікація конституційних свобод людини та громадянина в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 52-61.
1128042
  Кравчик М. Поняття і місце договору про надання правової допомоги адвокатом у цивільному праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 159-161
1128043
  Майданик Н. Поняття і місце натуральних зобов"язань у приватному праві Стародавнього Риму // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-69.
1128044
  Ніколенко Л.М. Поняття і ознаки перевірки та перегляду судових актів в господарському судочинстві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 94-100. – ISSN 2220-1394
1128045
  Заярний О.А. Поняття і ознаки приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 356-359. – ISBN 978-966-667-624-8
1128046
  Харітонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.36-46
1128047
  Теремцова Н.В. Поняття і основні ознаки унітарної форми державного устрою // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7638-01-7
1128048
  Клименко М.І. Поняття і показники соціальної солідарності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.119122. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1128049
  Сєрая А. Поняття і правова природа довіреності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 53-57. – ISSN 2307-8049
1128050
  Губар О.С. Поняття і правова природа зловживання правами у сучасному цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 104-113
1128051
  Левкович В. Поняття і правова природа неподаткових доходів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.276-280. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1128052
  Буроменська Н.Л. Поняття і правова природа принципу заборони зловживання правом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Буроменська Наталія Любомирівна ; ВНЗ Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1128053
  Майданик Р.А. Поняття і правова природа спадкового договору за цивільним законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-62.
1128054
  Штим Т. Поняття і правова характеристика акціонерних угод у системі корпоративного управління // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 102-106
1128055
  Бик Т. Поняття і правові засади захисту соціальних прав людини в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 10-15.
1128056
  Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-78. – ISSN 0132-1331
1128057
  Іванова М.Р. Поняття і принципи адміністративної юстиції в зарубіжному правовому законодавстві // "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 157-160. – ISBN 978-966-328-187-2
1128058
  Зеленецький В. Поняття і природа дослідчого кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.157-166
1128059
  Пархоменко М.О. Поняття і склад земель, що надаються для потреб промисловості // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 270-279. – ISSN 0201-7245
1128060
  Мельник О. Поняття і співвідношення принципів "верховенства права" і "верховенства закону" // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 39-40
1128061
  Породько В. Поняття і способи штучного погіршення житлових умов як підстави для відмови у взятті на квартирний облік // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 238-247. – ISSN 1026-9932
1128062
  Даценко І. Поняття і статус підприємства державної форми власності у контексті чинного законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-59. – ISSN 0132-1331
1128063
  Євдокімова О.В. Поняття і структура інституту призначення покарання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 141-148. – ISSN 2224-9281
1128064
  Додін Є.В. Поняття і структура радянської адміністративно-правової норми // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1128065
  Матвійчук В.К. Поняття і суспільна небезпечність вчинення злочину способом особливо жорстокого поводження // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 72-108. – ISSN 2222-5374
1128066
  Парінов А.Б. Поняття і сутність гарантійних виплат у трудовому праві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 55-62. – ISSN 2617-5967
1128067
  Журова О.М. Поняття і сутність джерел доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукових дій на досудовому слідстві // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 153-158. – ISBN 966-435-028-1
1128068
  Дубас Т.В. Поняття і сутність звільнення працівників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 200-203. – ISSN 2219-5521
1128069
  Армаш Н.О. Поняття і сутність компетенції, як елементу адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 93-98. – (Правознавство ; Вип.286)
1128070
  Чорна Н.Ю. Поняття і сутність конкурентоспроможності і конкурентних переваг підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 190-193. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1128071
  Бірюкова А. Поняття і сутність локальних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 75-78
1128072
  Настюк В.Я. Поняття і сутність митних правовідносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 93-99. – ISSN 0201-7245
1128073
  Мальський М.М. Поняття і сутність міжнародного виконавчого процесу // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 137-141. – ISBN 978-966-8830-75-4
1128074
  Соцький А.М. Поняття і сутність неповної зайнятості працівників України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 216-219. – ISSN 2219-5521
1128075
  Дутка М.Т. Поняття і сутність норм муніципального права в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 50-57
1128076
  Муляр М.С. Поняття і сутність оцінки кредитоспроможності споживача // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 113-124. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1128077
  Васільєва Л.М. ПОняття і сутність підприємництва // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 175-178
1128078
  Тісецька А.А. Поняття і сутність правового регулювання праці жінок // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 74-79. – ISSN 2617-5967
1128079
  Сухонос В.В. Поняття і сутність правового статусу прокуратури України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
1128080
  Шереметьєва О. Поняття і сутність правового управління валютними ризиками // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.70-73. – ISSN 0132-1331
1128081
  Мілевський М. Поняття і сутність правової категорії "тероризм" в кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 55-61. – ISSN 2220-1394
1128082
  Гетьманцева Н. Поняття і сутність праці як правової категорії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 60-65
1128083
  Шишолін П.А. Поняття і сутність прикордонної діяльності, її місце та роль у системі національної безпеки // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-16
1128084
  Лебединська О. Поняття і сутність стійкого розвитку міського продовольчого комплексу // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1. – С. 197-204. – Бібліогр.: на 4 пункти
1128085
  Циткіч В. Поняття і сутність судового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 310-311
1128086
  Ярема В.А. Поняття і сутність трудових прав суддів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 226-229. – ISSN 2219-5521
1128087
  Яворська О. Поняття і сутність юридичної особи в сучасних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.292-295. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1128088
  Шамрай В. Поняття і суть взємодії і її значення / В. Шамрай, І. Олійник // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.27-30


  Взаємодія правопохоронних органів в боротьбі із злочинністю
1128089
  Тильчик В.В. Поняття і суть податкових спорів між органами державної податкової служби та платниками податків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 110-114
1128090
  Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної допомоги в кримінальних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.40-43. – ISSN 0132-1331


  міжнародний аспект
1128091
  Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.115-120
1128092
  Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України : Науково-практичний посібник / Г.В. Новицький. – Київ : Вища школа, 2001. – 96с. – ISBN 966-642-066-Х
1128093
  Котюк В.О. Поняття і функції професійної правосвідомості особистості юриста // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-11. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розкривається поняття функції професійної правосвідомості особистості юриста, а також класифікація функцій по сферам направленості і діяльності. Всі функції поділяються на загальні і спеціальні. До загальних відносяться: функція відображення, пізнання, ...
1128094
  Бондарчук Н.В. Поняття і характеристика земель авіаційного транспорту та її правового режиму // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 431-436. – ISSN 1563-3349
1128095
  Шимон С. Поняття і юридичне значення "домовленості" як волевиявлення суб"єктів цивільного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 44-49
1128096
  Лященко І.В. Поняття ідеалу у філософії Гегеля раннього періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті з нових дослідницьких позицій ("Історія молодого Гегеля" В. Дільтея) розкривається зміст та значення поняття ідеалу у філософії "молодого" Г. Гегеля. В статье с новых исследовательских позиций ("История молодого Гегеля" В. Дильтея) ...
1128097
  Петруньок Б. Поняття ідентичності в контексті українознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-16. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується розвиток поняття ідентичності та можливості його використання в українознавстві In the article the development of concept of the identity as well as the possibilities of its usage in Ukrainian Studies are analyzed.
1128098
  Дроботов С. Поняття ідеологічної функції права і специфіка її реалізації у демократичній державі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 10-17
1128099
  Піддубна М.В. Поняття імплементації норм міжнародного кримінального права в кримінальне право України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 193-205. – ISSN 2078-9165
1128100
  Попова Ю.В. Поняття інвестицій: особливості вітчизняного й західного трактування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-83. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Стаття розкриває розбіжності у трактуванні поняття "інвестиції" вітчизняною та західною економічними школами, що зумовлені особливостями розвитку та функціонування як економік в цілому, так і фінансової сфери зокрема.
1128101
  Зельдіна О. Поняття інвестиційно-інноваційної моделі в умовах сталого розвитку економіки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 83-88. – ISSN 2663-5313
1128102
  Коваль Р.Г. Поняття інвестиційного процесу та його стадії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.137-140. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1128103
  Дідоренко Т.В. Поняття інвестиційної діяльності підприємства // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. – ISBN 978-966-654-490-5
1128104
  Городиська Н.А. Поняття інжинірингу та його значення у ринкових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 33-39. – ISSN 0321-0499
1128105
  Равлик Н.В. Поняття інновацій та їх роль у розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 215-219 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
1128106
  Малойван В.В. Поняття інноваційної інфраструктури: підходи до визначення та ознаки // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 27-34. – ISSN 2311-4894
1128107
  Котик О. Поняття іноземних інвестицій та їх місце у соціально-економічній сфері України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 60-66.
1128108
  Шульга Є.В. Поняття інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері надрокористування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 42-44
1128109
  Бондарчук О.В. Поняття інституту недоторканності депутата та його ознаки // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 231-235. – ISSN 1563-3349
1128110
  Гусар Л.В. Поняття інституту необхідної оборони у кримінальному праві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 100-104. – (Правознавство ; Вип. 525)
1128111
  Пришва Н.Ю. Поняття інституту представництва в податковому праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-66.
1128112
  Зелена І. Поняття інституту юридичної відповідальності у приватному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 176-181. – ISSN 2663-5313
1128113
  Стрижак О.О. Поняття інституту: основні підходи до визначення суті та змісту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 38-43. – ISSN 2306-6806
1128114
  Бакуменко Л.Г. Поняття інституціональний репозитарій: термінологічний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 226-235


  Розглядаються обсяг і зміст поняття інституціонального репозитарію (репозиторію), визначаються перспективи формування терміносистеми даної предметної сфери.
1128115
  Майоров В. Поняття інституціональної артитерористичної системи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-77.
1128116
  Салдан Р.В. Поняття інструментарію державного регулювання ринку праці сфери послуг // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 140-145. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1128117
  Первомайський О. Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 53-57. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджується поняття інтересу як самостійне поняття цивільного права.
1128118
  Негода О.А. Поняття інтересу дитини за цивільним та сімейним законодавством // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 408-416. – ISSN 1563-3349
1128119
  Романюга Н.В. Поняття інтермедіальності в проекції на англомовні переклади Михайла Коцюбинського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 310-315. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглядається поняття інтермедіальності - специфічної співпраці різних жанрів мистецтва, які функціонують у літературному творі. Формулюються основні засоби втілення цього міжмистецького поєднання в літературному творі; визначаються прийоми ...
1128120
  Іщук С.М. Поняття інтернет-культури та культури інтернету // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 94-96
1128121
  Панченко В.В. Поняття інтертекстуальності в літературознавстві і перекладі // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 69-72. – ISBN 978-966-330-308-6
1128122
  Меленевська А.Р. Поняття інтертекстуальності та типологізація інтертекстуальних елементів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 319-324


  У статті автор робить спробу визначити основні підходи до розуміння концепту інтертексту та поняття інтертекстуальності у контексті сучасних лінгвістичних та літературознавчих студій. Інтертекстуальність як феномен розглядається у широкому та вузькому ...
1128123
  Авраменко О.В. Поняття інтриги у драматичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 8-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12


  Актуальність статті зумовлена низькою досліджень кінця XX-початку XXI ст. у ракурсі проблем лінгвокогнітології та лінгвокультурології як комплексної галузі наукового знання про взаємозв"язки між мовою, суспільством і культурою.
1128124
  Кисляковська І. Поняття інформації у критичному раціоналізмі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 40-55. – ISSN 0235-7941
1128125
  Романюк І. Поняття інформаційних правовідносин та їх місце у системі цивільного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 109-115
1128126
  Шпига П.С. Поняття інформаційно-телекомунізаційної інфраструктури в нормативно-правових документах України // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 73-78. – ISBN 978-966-622-861-4
1128127
  Тихонова Т. Поняття інформаційно - техноогічного навчального курсу у вищій школі // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 1/2 (31/32). – С. 39-41
1128128
  Коваленко Л.П. Поняття інформаційної безпеки / Л.П. Коваленко, А.В. Ламанова // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 218-221. – ISBN 978-966-622-861-4
1128129
  Шопіна І.М. Поняття інформаційної безпеки: концептуальні підходи до визначення // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 133-140. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
1128130
  Банах С. Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 107-112. – ISSN 2524-0129
1128131
  Марченко О.В. Поняття інформаційної політики: її цілі та завдання // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 157-162. – (Серія "Право" ; вип. 1)
1128132
  Солдатова Л.П. Поняття інформація - необхідність поняття дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 338-342


  У статті здійснено аналіз поняття дискурс. На основі проведеного аналізу основних дефініцій дискурсу було синтезовано більш-менш однозначне визначення даного поняття. В статье выполнен анализ понятия дискурс. На основе проведенного анализа ...
1128133
  Небелас В.В. Поняття інфраструктури АПК як об"єкт аналізу суспільної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 171-178. – Бібліогр.: 5 назв
1128134
  Тарський А. Поняття істини в формалізованих мовах / АльфредТарський ; [пер. з анг. Н. Філіпенко] ; Центр громад. просвіти "Київське братство". – Київ : Стилос, 1998. – 155, [1] с., [1] арк. портр. – Пер. за вид.: Logic, Semantics, Metamathematics / A. Tarski. Oxford, 1956, pp. 152-278. – Бібліогр.: с. 153-155 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7321-40-8
1128135
  Янчук А.С. Поняття істинності в історіографії елліністичного періоду (на матеріалі "Всесвітньої історії" Полібія) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 381-390


  У статті представлені результати дослідження особливостей тлумачення Полібієм поняття істинності історичного твору. Зокрема, проаналізовано основні вимоги, які висуваються автором щодо правдивості та об"єктивності висвітлення історичних подій. В ...
1128136
  Тищенко К.М. Поняття історико-топонімічної ідіоми (на матеріалі топонімів-реплік походу Кніви 250 р.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 437-452


  Стаття містить опис, аналіз і коментар до 13 топонімічних ландшафтів України та прилеглих земель з близько розміщеними парами топонімів від основ Юськ-/ Юшк- і Берв-/ Верб- (у місцях знахідок трофейних римських монет), що імовірно відповідають ...
1128137
  Милошевич-Джорджевич Поняття історичної балади та епічна народна пісня "Дівчина Косовка" // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 84-88. – ISSN 0130-6936
1128138
  Мельник А.І. Поняття історії та його інтерпретація в європейській і українській соціально-філософській думці // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 80-96. – ISSN 2075-1443
1128139
  Занфірова Т. Поняття іструктура правового простору в трудових відносинах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 79-85
1128140
  Маліновська І.М. Поняття й види порушень авторських прав на базу даних // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 287-295. – ISSN 2224-9281
1128141
  Іванова А.Є. Поняття й види суб"єктів бюджетних правовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 238-242. – ISSN 0201-7245
1128142
  Агапова О. Поняття й елементи адміністративно-правового статусу національної гвардії України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 1561-4999
1128143
  Гарагонич О. Поняття й елементи господарської правосуб"єктності акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 47-53
1128144
  Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризма в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 192-197. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1128145
  Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1128146
  Чернякович Є. Поняття й завдання нормотворчої діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 158-162. – ISSN 2663-5313
1128147
  Нагорна Л. Поняття й метафори у територіальному аналізі: проблеми адекватності тлумачень // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 53-68
1128148
  Давидова О.В. Поняття й ознаки адміністративного примусу у сфері державної безпеки України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 247-254. – ISSN 0201-7245
1128149
  Тюрін С.Є. Поняття й ознаки взаємодії органів юстиції України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (49). – С. 100-105. – ISSN 1727-1584
1128150
  Куліш А. Поняття й ознаки взаємодії правоохоронних органів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-93.
1128151
  Петрова Н.М. Поняття й ознаки звільнення від кримінальної відповідальності за давністю в КК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 148-153. – ISSN 0201-7245
1128152
  Дегтярьова С.В. Поняття й ознаки митного контролю в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 58-64
1128153
  Симоненко Т. Поняття й ознаки права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні: теоретико-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 188-193. – ISSN 2663-5313
1128154
  Василенко А. Поняття й ознаки публічного акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 84-87
1128155
  Кірмач А. Поняття й основи правового регулювання проходження державної служби // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 46-49
1128156
  Майданевич А. Поняття й основні ознаки адміністративно-правової охорони прав інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 28-31
1128157
  Слубський І.Й. Поняття й основні ознаки адміністративної відповідальності юридичних осіб // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-54.
1128158
  Рубцова І. Поняття й особливості детермінанти "охорона атмосферного повітря" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 107-110. – ISSN 2663-5313
1128159
  Волощук О.Т. Поняття й особливості інституту президента як форми глави держави в зарубіжних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 271-280. – ISSN 0201-7245
1128160
  Орловський О.Я. Поняття й особливості пенсійних правовідносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1128161
  Товкун Л.В. Поняття й особливості податкових правовідносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 162-172. – ISSN 0201-7245
1128162
  Шевченко Д.В. Поняття й особливості правового регулювання галузі вітроенергетики в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 88-97. – (Юридичні науки ; № 3)
1128163
  Рогатюк А. Поняття й особливості реалізації бюджетної компетенції держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 119-123
1128164
  Буткевич О.В. Поняття й особливості системи міжнародного права ООН // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 347-357. – ISBN 978-966-2609-51-6
1128165
  Якубовський Р. Поняття й особливості фінансового забезпечення навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 12 (216). – С. 35-38
1128166
  Попова А.В. Поняття й особливості фінансової діяльності суб"єктів господарювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 103-110. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються законодавчі й доктринальні визначення поняття фінансової діяльності суб"єктів господарювання та її співвідношення з фінансовою діяльністю у сфері господарювання. Виділяються особливості фінансової діяльності суб"єктів ...
1128167
  Крисань Т. Поняття й особливості юридичних гарантій у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 46-48
1128168
  Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-49.
1128169
  Білінська О.В. Поняття й сутність державної аграрної політики України: правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 233-240. – ISSN 0201-7245
1128170
  Руднєва О.М. Поняття й сутність принципу недискримінації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 9-16. – ISSN 0201-7245
1128171
  Нішніанідзе Т. Поняття й сутність техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування сексуальних убивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-33.
1128172
  Буткевич О.В. Поняття й характерні риси вестфальської системи міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 258-277. – ISBN 978-966-2609-51-6
1128173
  Вахонєва Т. Поняття й юридична природа авторських прав в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 3-6
1128174
  Калініченко О. Поняття й юридична природа заповіту: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 19-22
1128175
  Тіщенкова С. Поняття й юридична природа правових гарантій: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 18-21
1128176
  Вахонєва Т. Поняття й юридична природа суміжних прав в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 7-10
1128177
  Башнянин Г.І. та інш. Поняття капіталу як матеріальної основи капіталізації економічних систем // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-10. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1128178
  Міельчарек А. Поняття кар"єри та професійного успіху і системі соціологічних категорій // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 36-42
1128179
  Дзюбенко О.Л. Поняття карантину та його співвідношення з суміжними категоріями // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 91-98. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1128180
  Матушевський Д.Г. Поняття картографічного моделювання еколого-географічних ситуацій // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 104-107. – ISBN 978-966-455-002-1
1128181
  Лахтіонова Л.А. Поняття категорії "витрати" відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 68-74
1128182
  Денькович О. Поняття кіберзлочину у зарубіжній кримінології // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 130-133
1128183
  Колесник І. Поняття коану в дзен-буддизмі: філософсько-антропологічний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 108-116. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1128184
  Єрьоменко В.В. Поняття колізій в правовому регулюванні трудових та пов"язаних з ними відносин // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 134-144. – ISBN 978-966-458-401-9
1128185
  Москалюк О.В. Поняття колізійної норми: співвідношення підходів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 232-240
1128186
  Похиленко І.С. Поняття командитного товариства як організаційно-правової форми суб"єктів малого підприємництва // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 192-198. – ISBN 978-966-7509-59-0
1128187
  Верес І. Поняття комерційного представництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 11-14
1128188
  Попова Н. Поняття комерційної таємниці як об"єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 169-172. – ISSN 1561-4999
1128189
  Дуда Х.І. Поняття комп"ютерних слідів злочину // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 262-267. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття комп’ютерно-технічних слідів злочину, їх криміналістичне значення та властивості. Одним із найважливіших елементів механізму злочинної діяльності є слідові картина злочину. Вона відображає ...
1128190
  Паламарчук Л. Поняття комп"ютерної інформації як предмета або знаряддя злочинного посягання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-98. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблемні питання щодо визначення поняття комп"ютерної інформації як предмета або знаряддя злочинного посягання та окреслено шляхи вирішення цих питань. In this article such problematic questions as defining the notion of computer ...
1128191
  Пухальський Т.Д. Поняття компетентності у психолого-педагогічній літературі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 188-190
1128192
  Ткаченко А.О. Поняття компетенції державного органу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 192-197.
1128193
  Ткач Г. Поняття компетенції органу виконавчої влади // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 188-192. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1128194
  Страх О. Поняття комунального (місцевого) замовлення // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.21-24
1128195
  Глух М.В. Поняття комунального господарства та джерела його фінансування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С.77-81. – (Правознавство ; Вип. 227)
1128196
  Афанасьєва О. Поняття комуникативної поведінки у сучасній міждисциплінарній перспективі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються та узагальнюються сучасні наукові підходи до визначення та дослідження понять поведінки, мовленнєвої поведінки, комунікативної поведінки у філософькій, психологічній, соціологічній, культурологічній , лінгвістичній наукових ...
1128197
  Антонов О.В. Поняття комунікативного стилю в сучасних прагмалінгвістичних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 38-44


  У статті проаналізовано проблему визначення комунікативного стилю в сучасних міждисциплінарних дослідженнях, запропоновано напрямки подальших досліджень в означеній сфері та їх перспективність. В статье проанализирована проблема определения ...
1128198
  Тур М.Г. Поняття комунікативної раціональності Ю. Хабермаса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 83-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1128199
  Кушнір Н.О. Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки
1128200
  Кушнір Н.О. Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 372-377
1128201
  Івахненко Н.В. Поняття комфортності у туризмі // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – C. 196-198
1128202
  Кондратьєв Р.І. Поняття конкретизації норм в правотворчій діяльності (питання теорії) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.10-12
1128203
  Волошина В. Поняття конкурентного потенціалу вищого навчального закладу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 79-84. – ISSN 2078-5860
1128204
  Волошина В.С. Поняття конкурентоспроможності вищого навчального закладу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 361-363. – ISBN 978-617-7069-02-6
1128205
  Майстер Л.А. Поняття конкурентоспроможності персоналу та фактори його формування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 222-229
1128206
   Поняття конкуренції та конкурентоспроможності освітніх систем / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 247-251. – ISBN 978-966-2748-97-0
1128207
  Пасенченко О.Ю. Поняття конкуренції: філософсько-економічний вимір // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 84-93. – ISBN 966-7317-92-7
1128208
  Григор О. Поняття консенсусу в сучасному політологічному дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 231-238
1128209
  Антонова О.В. Поняття консолідації демократії: у пошуках єдиного значення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1128210
  Марчук Р.П. Поняття конституції та її види: політико-юридичний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 11-16. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1128211
  Олійник А.Ю. Поняття конституційних свобод людини і громадянина в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 26-37. – ISSN 2078-3566
1128212
  Єгорова В.С. Поняття конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 455-456. – ISBN 966-660-151-6
1128213
  Дахова І.І. Поняття конституційно-правового статусу уряду в зарубіжних країнах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 34-40. – ISSN 0201-7245
1128214
  Черченко І. Поняття конституційно - правового механізму зовнішніх відносин держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.163-168. – ISSN 0132-1331
1128215
  Клименко О.І. Поняття конституційного права громадян на мирні зібрання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 134-135
1128216
  Бабенко К.А. Поняття конституційного регулювання в сучасній науці конституційного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 194-200. – ISSN 1563-3349
1128217
  Сковронський Д.М. Поняття конструкції "Соціальна держава" в історичному аспекті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 413-419. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1128218
  Тищенко М.В. Поняття контексту в сучасній теорії аргументації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 236-240. – ISSN 2076-1554
1128219
  Чорна Н.В. Поняття континууму в іспаномовному постмодерному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 485-494
1128220
  Конопля Я.Ю. Поняття конфіскації як окремого аспекту регулювання митного права / Я.Ю. Конопля, Ю.М. Конопля // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 25-28. – ISBN 978-966-7496-99-9
1128221
  Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : дис. ... канд. соц. комунікацій : 27.00.01 / Синоруб Г.П.; Галиц. ін-т ім. В. Чорновола. – Тернополь, 2009. – 200 л. – Бібліогр.: л. 169-200
1128222
  Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Синоруб Г.П.; СиноорубГ.П.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1128223
  Гончарук Л. Поняття концесії і концесійного договору в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена питанням розвитку концесійних відносин і концесійного договору в сучасній Україні, аналізуються термінологічні особливості поняття концесії і історичні передумови виникнення в Україні закону про концесії. Публикация посвящена ...
1128224
  Гончарук Л. Поняття концесії і концесійного договору в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 137-138
1128225
  Першотравневий О. Поняття концесії та концесійного договору // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.13-16
1128226
  Харко Д. Поняття координації та взаємодії у правоохоронній діяльності: теоретичний погляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 8 (176). – 125-129
1128227
  Андрієвська Ю.Д. Поняття кордонів феномена приватності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 58-64. – ISSN 2077-1800
1128228
  Кравчук К.М. Поняття корпоративних прав // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 59-64. – (Юридична ; Вип. 3)
1128229
  Красна О. Поняття корпоративного конфлікту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 277-278. – ISBN 978-617-7069-17-0
1128230
  Алексєєв І. Поняття корпоративного шантажу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 81-82
1128231
  Михальчук В. Поняття корупційний ризик у системі дослідницького інструментарію сучасної науки державного управління // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 65-68. – ISBN 978-617-8034-00-9
1128232
  Шевченко О.В. Поняття корупційної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-186
1128233
  Бугель Ю. Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність ефективного управління ним // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 98-107. – ISSN 1818-5754
1128234
  Марченко А.Б. Поняття криміналістичного аналізу // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.155-159
1128235
  Пушкарьова Г.А. Поняття криміналістичного вчення про ознаки зовнішності людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-102. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми криміналістичного ототожнення людини за ознаками її зовнішності. Пропонується вивчення ознак зовнішності людини в рамках окремого наукового вчення з відповідною структурою його змісту. Issues of criminalistic identification of ...
1128236
  Марущак О.А. Поняття криміналістичної методики, як частини системи криміналістики // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 33-35. – ISBN 978-966-7496-99-9
1128237
  Богатирьов І. Поняття кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теоретико-прикладний аспект) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.72-77
1128238
  Андрушко П. Поняття кримінально-правових наслідків вчинення діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, і підстави їх застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Тези виступу на круглому столі, організованому юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка й присвяченому 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка (23 грудня 2016 року).
1128239
  Сердюк П.П. Поняття кримінально-правових наслідків суспільно небезпечного діяння як інтегративної категорії кримінального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 75-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1128240
  Уманець Б.Б. Поняття кримінально-правових санкцій та сучасна проблематика встановлення їх меж // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 315-321. – ISSN 2219-5521
1128241
  Матвійчук В. Поняття кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 79-85
1128242
  Денисова Т.А. Поняття кримінально-правової санкції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 83-89
1128243
  Астапенко О. Поняття кримінально-процесуального доказування і його структурні елементи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 155-162
1128244
  Макарчук Д. Поняття кримінально караного діяння у конституціях України, Франції та ФРН // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 244-249. – ISSN 2663-5313
1128245
  Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (історичний аспект) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 149-161
1128246
  Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (сучасний стан) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 166-179
1128247
  Гусак Т.П. Поняття кримінального порядку в кримінальному праві // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 183-186. – ISBN 978-617-7272-11-2
1128248
  Рабінович П. Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 377-381. – ISSN 0132-1331
1128249
  Пономаренко Ю.А. Поняття кримінальної відповідальності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 138-148. – ISSN 0201-7245
1128250
  Ніколаєнко Т.Б. Поняття кримінальної відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 111-118
1128251
  Баряцька Н.В. Поняття критичної мінеральної сиовини -інструмент стимулювання розвитку надрокористування в Україні // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 13-19. – ISSN 1682-721Х
1128252
  Красота-Мороз Поняття кроскультурної комунікації військовослужбовців Збройних Сил України під час підготовки для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 136-143. – ISSN 2617-1775
1128253
  Ляшенко Т. Поняття культури в перекладі та перекладознавстві: до питання визначення // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 134. – С. 81-91. – ISSN 0320-2372
1128254
  Пирогова Т. Поняття культури в системі філософсько-педагогічного дискурсу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 73-79. – ISSN 2078-1016
1128255
  Смолінська О.Є. Поняття культурно-освітнього простору в сучасній педагогічній науці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 30-35. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано один із викликів сучасній цивілізації, зокрема, виклик її здатності протистояти руйнівним тенденціям і підтримати тенденції творчі, прогресивні в контексті розвитку освітньої сфери. Досліджено вплив процесів глобалізації на систему ...
1128256
  Яськів Б.В. Поняття ландшафтного аналізу у фізичній географії // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2313-1950
1128257
  Тур Микола Поняття легітимації : основні парадигми розуміння // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.9-21. – ISSN 0235-7941
1128258
  Вовк О. Поняття литовсько-руського права в роботах вчених київської історико-юридичної школи // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 48-51
1128259
  Чаплинський К. Поняття лідера організованого злочинного угруповання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.50-56. – ISSN 0132-1331
1128260
  Повар П.О. Поняття ліквідації підприємства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 135-144
1128261
  Шпильова А.С. Поняття лінгвістичного повороту у філософській думці XX ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 192-194
1128262
  Чопик О. Поняття лісу як об"єкта правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 224-229. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1128263
  Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе = La notion de litterature / Ц.Тодоров; Переклад з франц. Є.Марічева. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 162с. – ISBN 966-518-347-8
1128264
  Дмуховскі Р. Поняття логістичних кластерів та ефективності економічних підприємств // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 3 (70), липень - вересень. – С. 296-306. – ISSN 1684-906Х
1128265
  Тихонович О.Ю. Поняття локального способу правового регулювання заробітної плати // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 177-180. – ISSN 2617-5967


  В статті визначено поняття локального способу правового регулювання заробітної плати. Розглянуто підходи вчених до визначення поняття локального способу правового регулювання заробітної плати. Запропоноване авторське визначення поняття локального ...
1128266
  Паскевич А.Ю. Поняття локальної істинності та його застосування у автоматичному доведенні теорем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 199-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено поняття істинності деякого твердження у заданій позиції всередині формули. Показано, що можливо коректно проводити міркування щодо окремих підформул, та яким чином запропонована техніка може полегшити обробку формалізованого математичного ...
1128267
  Ткачук О.О. Поняття любові в українській бароковій філософії (історико-філософський аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляються глибинні підстави аналізу поняття любові в українській філософії доби Бароко.
1128268
  Яськів Б. Поняття майна та капіталу акціонерного товариства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 80-85
1128269
  Гелич А. Поняття майна як особливого об"єкта цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 116-118.
1128270
  Спасибо-Фатєєва Поняття майна, майнових та корпоративних прав як об"єктів права власності // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 9-19
1128271
  Зданюк В.В. Поняття мануального м"язового тестування в історичній ретроспективі // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 53-56. – Бібліогр.: 6 назв.
1128272
  Костюков О.А. Поняття матеріалів ОРД, що використовуються в інтересах кримінального судочинства // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 156-162.
1128273
  Хайнус О.І. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 410-414
1128274
  Мироненко В.П. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 2222-5374
1128275
  Шевчук К. Поняття матерії і форми в онтології Романа Інгардена // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 88-99. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6
1128276
  Шкодяк А. Поняття медичного працівника в кримінальному праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 159-164
1128277
  Семенюк Г.С. Поняття медіавірусу: виникнення й утвердження термінa // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто специфіку постання й утвердження термінa "медіавірус". Увагу зосереджено на сутності відповідного поняття. The features of genesis and formation of "media virus" term are reviewed in the article. The attention is focused on the ...
1128278
  Каландирець Н.М. Поняття медіакультури студентів вищих навчальних закладів України // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 50-53


  Визначаються поняття медіакультури та медіаосвіти, розглядаються деякі концепції медіаосвіти. Звертається увага як на позитивні, так і на негативні аспекти впливу медіакультури на сучасне суспільство.
1128279
  Поліщук М.Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 134-139. – ISSN 1563-3349


  Досліджено підходи до визначення поняття медіації у правовій доктрині та основних міжнародних правових актах, що регулюють різні аспекти медіації. Визначено характерні ознаки медіації та місце цієї процедури в системі інших альтернативних способів ...
1128280
  Гусар Л. Поняття меж необхідної оборони // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 73-79
1128281
  Балабан О. Поняття ментального лексикону та моделі організації знань у пам"яті людини // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (2) : Мовознавство. – С. 12-26. – ISSN 2309-1797
1128282
  Вишинський С.Д. Поняття метафізики в інтегральному традиціоналізмі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 9-11
1128283
  Попова Н.М. Поняття метафори: від способу художнього вираження до когнітивної структури (на матеріалі іспанської мови) / Н.М. Попова, Д.І. Зволейко // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 224-228. – (Бібліотека Інституту філології)
1128284
  Герасименко Ю.С. Поняття методології в економічній літературі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 3-9. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1128285
  Марушкевич А.А. Поняття методології педагогіки вищої школи / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 4-5. – ISBN 978-966-439-865-4
1128286
  Ахтирська Н.М. Поняття методології судового пізнання та витоки її формування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 472-477. – ISSN 1563-3349
1128287
  Муха М.Б. Поняття методологічного принципу історизму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 56-61. – (Юридична ; Вип. 1)
1128288
  Охріменко І. Поняття методу та заходу в оперативно-розшуковій діяльності: філософсько-прикладний аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 97-102
1128289
  Гончарук О.Б. Поняття механізмів державного управління та їх практичне значення / О.Б. Гончарук, Н.О. Савичук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, квітень. – С. 77-83. – ISSN 2306-6814
1128290
  Маштак К. Поняття механізму адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 353-361. – ISSN 1026-9932
1128291
  Маштак К. Поняття механізму адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 32-39
1128292
  Погрібний С.О. Поняття механізму досягнення мети правового регулювання цивільних відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 47-52. – ISSN 0201-7245
1128293
  Муравйов К.В. Поняття механізму реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (10). – С. 73-84. – ISSN 2523-4889
1128294
  Разумова О. Поняття митної безпеки в контексті забезпечення національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 165-168. – ISSN 2663-5313
1128295
  Клекоцюк Р.Є. Поняття митної вартості товарів та їх роль у регулюванні міжнародної торгівлі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 47-52
1128296
  Мазур А.В. Поняття митної справи: ідея, зміст, законодавче закріплення // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 8-12.
1128297
  Злакоман І. Поняття міжнародно-правових гарантій захисту іноземних інвестицій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 118-119
1128298
  Олійник С.М. Поняття міжнародно-правового інституту реадмісії осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 58-61. – ISSN 2219-5521
1128299
  Павко Я. Поняття міжнародного договору, його джерела та суб"єкти: термінологічні аспекти проблеми // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 12 (345). – С. 23-25
1128300
  Войтенко Ю. Поняття міжнародного злочину у міжнародному кримінальному праві // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 127-130. – ISBN 978-966-2075-20-5
1128301
  Мальський М. Поняття міжнародного комерційного арбітражу за альтернативою методу вирішення спорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 81-83
1128302
  Чорноус Ю.М. Поняття міжнародного співробітництва в розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 271-277
1128303
  Молдован А. Поняття міжнародного співробітництва та чинне законодавство України, що його регулює у сфері протидії криміналу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 71-74. – ISSN 2308-9636


  Предметом статті є нарис історії міжнародного співробітництва, законодавство України, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, форми відносин у сфері міжнародної боротьби зі злочинністю.
1128304
  Мажар Л.С. Поняття міжнародного спору в сучасному міжнародному морському праві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 144-148
1128305
  Сукіясов Є. Поняття міжнародного спору та механізми його вирішення у міжнародному праві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 72. – С. 6-12.
1128306
  Бурлак О.В. Поняття міжнародного стандарту в міжнародному праві прав людини // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 509-515. – ISSN 1563-3349
1128307
  Лопушенко К.І. Поняття міжнародного туризму та його значення для економіки України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 315-317. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1128308
  Орлик М.С. Поняття міжнародної промислової кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 165-170
1128309
  Шереметьєва О. Поняття міжнародної фінансової організації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 58-63. – ISSN 2308-9636
1128310
  Шкабаро В. Поняття міста // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-42.
1128311
  Шевченко І.С. Поняття містичного туризму та його різновиди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 336-338. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1128312
  Пронюк Н.В. Поняття місцевого самоврядування в сучасній юридичній науці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 22-34. – (Юридична ; Вип. 1)
1128313
  Трачук П.А. Поняття місцевої публічної влади: сутність, зміст та форма // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 94-98
1128314
  Левицький В.А. Поняття міського тексту й міського дискурсу в теорії літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 251-255


  У статті на прикладі київської моделі в літературі розглядаються найпоказовіші відношення між поняттями міський текст і міський дискурс
1128315
  Ткаченко Є. Поняття мови національної меншини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27.
1128316
  Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 21-30. – Бібліогр.: С.28-29; 21 поз.
1128317
  Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (129). – С. 22-27
1128318
  Хайдар Д.М. Поняття мовної норми та французької літературної мови з позиції соціолінгвістики // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 239-253. – ISSN 2411-1562


  У статті розглядаються проблеми норми, особливості функціонування сучасної французької мови, а саме ситуативна варіативність, яка впливає на вибір певних мовних одиниць, відповідно до ситуації комунікативного акту. Дане дослідження є актуальним тому, ...
1128319
  Каратєєва Г.М. Поняття мовної особистості та когнітивного стилю: гендерний аспект // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2705-80-5
1128320
  Охрименко В.І. Поняття модального когнітивно-семантичного поля // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 89-97. – Бібліогр.: Літ.: С. 96-97; 20 поз.
1128321
  Мацкевич А. Поняття модальності в арабському мовознавстві: становлення і розвиток // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 85-92. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1128322
  Брич В.Я. Поняття моделі менеджерських компетенцій та етапи її розробки в закладах охорони здоров"я / В.Я. Брич, Л.В. Ліштаба // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 36-41. – ISSN 2309-1533
1128323
  Зельдіна О.Р. Поняття модернізації господарського законодавства // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 107-109. – ISBN 978-617-7320-15-8
1128324
  Позняк Е.В. Поняття моніторингу довкілля (екологічного моніторингу) як превентивної форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 184-199. – ISBN 978-617-566-151-2
1128325
  Бушман І.О. Поняття моніторингу у науковому дискурсі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 93-96. – ISSN 2076-1554
1128326
  Кліпкова О. Поняття монтажу в літературознавстві 20-х - 30-х рр. XX ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 208-211
1128327
  Дзятківський В.В. Поняття морально-політичної відповідальності в сучасній політології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 107-118


  У статті визначається поняття морально-політичної відповідальності та відтворюються основні способи його застосування в сучасній політичній науці. З"ясовуються особливості морально-політичної відповідальності як окремого типу відповідальності ...
1128328
  Данилич В.С. Поняття моральності в іспанській мові: історико-етимологічний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 110-119


  У статті розглядаються питання моральності й моралі за пам"ятками мови та літератури епохи ранньої середньовічної Іспанії. В статье рассматриваются вопросы моральности и морали по памятникам языка и литературы эпохи ранней средневековой Испании. The ...
1128329
  Довгун І.М. Поняття морфологічного правила у сучасній англійській мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 72-77. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
1128330
  Сібірякова О.О. Поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв"язку в економічній і соціальній теоріях // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 296-307. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Подано результати аналізу понять мультиплікатора та мультиплікативного зв"язку в економічній та соціальній теоріях. У процесі дослідження автор дійшов висновку, що в разі дотримання основних умов застосування теорії мультиплікатор та акселератор можна ...
1128331
  Бурлаченко Д.В. Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 56-58. – ISBN 978-617-7069-63-7
1128332
  Мул А.М. Поняття надзвичайної ситуації в законодавстві України, зарубіжних держав та у міжнародних правових актах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 28-30
1128333
  Кірін Р.С. Поняття надр: еколого-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-54. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Проаналізоване законодавче поняття про надра та на підставі інтеграційно-диференційної моделі структури еколого-правового об"єкта розкрито його ознаки та сформульовано визначення. Analyzing legislative notation about interior part of the Earth and on ...
1128334
  Резніченко Ю. Поняття наративна модель у сучасному українському літературознавстві // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 34-39
1128335
  Скрипнюк О.О. Поняття народного суверенітету в сучасній правовій науці: ретроспективний погляд і перспективи дослідження // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 382-389. – ISSN 0896-2491


  "Згадується М.І. Палієнко (КУ)".
1128336
  Подопригора М.А. Поняття насилля в сучасній політичній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 148-155. – ISBN 966-628-134-1
1128337
  Ясинок М.М. Поняття науки цивільного процесуального права та місце в ній окремого провадження як підгалузі цивільного процесуального права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 48-54
1128338
  Перебитюк М.В. Поняття науково-технічних засобів та їх класифікація в криміналістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 130-133. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Дається аналітичний огляд опублікованих у криміналістичній літературі визначень науково-технічних засобів, а також критична оцінка їх значення в слідчій та судовій практиці. The article presents an analytic review of the definitions of scientific and ...
1128339
  Бондар Вол С. Поняття нації в європейській та українській філософській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1128340
  Вілков В.Ю. Поняття нації в системі гуманітарного пізнання та розвитку суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 65-67
1128341
  Фролова Ю.О. Поняття нації у політичних поглядах Івана Франка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 130-132
1128342
  Мельник Р.І. Поняття Національного архівного фонду в архівному законодавстві Польщі // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 178-198. – ISSN 0320-9466
1128343
  Шевченко М. Поняття національного інформаційного простору та його характеристики // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 221-226


  Проаналізовано поняття національного інформаційного простору та подано його характеристики. Розглянуто нормативно- правове забезпечення функціонування інформаційної сфери в Україні. Висвітлено завдання для покращення державної політики щодо ...
1128344
  Гончаренко О.М. Поняття національної безпеки в контексті національних інтересів України / О.М. Гончаренко, Е.М. Лисицин, В.Б. Вагапов // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.18-24
1128345
  Гурковський М.П. Поняття національної безпеки як адміністративно-правової категорії / М.П. Гурковський, М.Я. Сидор // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 26-32. – ISSN 2617-4162
1128346
  Арестова Л.О. Поняття національної безпеки: сучасні підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.110 -117
1128347
  Бринчак С. Поняття національної ідентичності в сучасній політичній системі // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 155-159. – ISBN 978-617-8034-37-5
1128348
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії (методологічний аспект) : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.130-148
1128349
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1128350
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії. : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1128351
  Сатенко М. Поняття національної самосвідомості в етнопсихології // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 263-269. – ISBN 978-617-7768-17-2
1128352
  Кушнір Н.М. Поняття недоліків та їх місце в системі судових помилок // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 66-70. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Визначено поняття судової помилки, мотиви і умови їх виникнення, види помилок. Крім того, досліджено поняття недоліків судового рішення і здійснено огляд способів їх виправлення. Визначено місце недоліків судового рішення в системі судових помилок.
1128353
  Фєдосєєв В.В. Поняття недоторканності державних кордонів України та деякі питання їх кримінально-правової охорони // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 104-115.
1128354
  Сопільник Р.Л. Поняття незалежності безсторонності суду крізь призму євроінтеграційної парадигми // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 80-84. – ISSN 2413-6433
1128355
  Сеймон В.С. Поняття необоротних активів, їх класифікація та склад // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 162-167. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1128356
  Тугарова О. Поняття непрямих доказів у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 144-151. – ISSN 1026-9932
1128357
  Спасибо-Фатєєва Поняття нерухомого майна та права на нього // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 10-19
1128358
  Шевирін А.О. Поняття нерухомості: історія і сучасність // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 54-61


  У статті досліджуються окремі аспекти еволюції поняття нерухомості в науц і цивільного права.
1128359
  Алфьоров С. Поняття неформальних радикально налаштованих молодіжних угруповань: кримінологічний аспект / С. Алфьоров, Д. Сіц // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 248-253. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1128360
  Черевко І. Поняття нішевих культур та їхнє місце у диверсифікації сільськогосподарського виробництва // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 5-14 : табл. – Бібліогр.: с. 14. – ISSN 2313-3627
1128361
  Бондар І. Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 81-82. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено коло фактів, що входять в предмет доказування у справі та фактів, що є підставами для перегляду судового рішення у зв"язку з новоявленими обставинами, а також пропонується визначення нововиявлених обставин. В статье установлен круг ...
1128362
  Коробка О.М. Поняття нового товару під час проведення судової товарознавчої експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 405-407
1128363
  Радь О. Поняття нормативних актів Конституційного Суду України - джерел трудового права України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 379-386. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1128364
  Калиновська Т.О. Поняття нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх юридична природа та ознаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 168-175.
1128365
  Рой О.В. Поняття нормативно-правового акта як предмета публічно-правового спору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 121-125. – ISSN 2219-5521
1128366
  Бабюк А.М. Поняття нормативності права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 15-21. – (0). – ISSN 2078-9165
1128367
  Черновська Л.Г. Поняття нотаріальної таємниці у кримінальному судочинстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 218-222. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1128368
  Костенко О. Поняття об"єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, Ландіна-Виговська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 101-105. – ISSN 0132-1331
1128369
  Костенко О. Поняття об"єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, Ландіна-Виговська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 101-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1128370
  Марченко В.В. Поняття об"єкта і предмета електронного урядування в органах виконавчої влади // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 83-87. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1128371
  Рогаль-Левицька Поняття об"єкта порушення законодавства з фінансових питань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 0132-1331
1128372
  Іванов М.С. Поняття об"єкта правового механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 253-257. – ISSN 2219-5521
1128373
  Сліпченко С. Поняття об"єкта цивільного права за ЦК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 80-84. – ISSN 0132-1331
1128374
  Осипова Ю. Поняття об"єктів права інтелектуальної власності, створених у закладах вищої освіти України за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 71-79. – ISSN 2308-0361
1128375
  Шульгін С. Поняття обгрунтованості підозри в кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 295-303. – ISSN 2663-5313
1128376
  Пейчев К. Поняття обігу природних ресурсів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 51-53.
1128377
  Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 25-31
1128378
  Козачук М.О. Поняття обмежень свободи підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 143-146
1128379
  Сулим В. Поняття обов"язку в податковому праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.38-42. – ISSN 0132-1331
1128380
  Устіч Ю. Поняття оголошення фізичної особи померлою // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 194-195
1128381
  Таш"ян Р. Поняття односторонніх розпорядчих правочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-52.
1128382
  Проценко М.В. Поняття ознак приховування злочину як проблемне питання криміналістики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 553-559. – ISSN 1563-3349
1128383
  Михайлів М. Поняття ознаки договору концесії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 205-208
1128384
  Дубова О.М. Поняття означення та обставини в синтаксичній теорії О.О. Потебні та їх роль у вивченні синкретичних другорядних членів речення // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 130-134
1128385
  Сервецький І.В. Поняття олігархії та її суспільна небезпека // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 196-207. – ISSN 2222-5374
1128386
  Бєлоусова О.С. Поняття організаційно-економічного механізму лізингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.29-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1128387
  Шаганенко П.І. Поняття організаційного забезпечення діяльності органів прокуратури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 144-147. – ISSN 2219-5521
1128388
  Дергач Л.В. Поняття організованої злочинної групи, що вчиняє вимагання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 119-122. – (Правознавство ; Вип. 375)
1128389
  Єфремов С. Поняття організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.89-93. – ISSN 0132-1331
1128390
  Лушпаєв С.О. Поняття органічної сільськогосподарської продукції: правові питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 238-242. – ISSN 2219-5521
1128391
  Прокопов Д.Є. Поняття особистих прав людини та їх обгрунтування в правовій теорії Б. Чичерина // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 31-41.
1128392
  Брижнік В.М. Поняття особистого обов"язку та його соціальне значення в філософії Мішеля де Монтеня // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 23-26
1128393
  Боднар О.Б. Поняття особистої безпеки людини і його структура // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 148-153. – ISSN 2220-1394
1128394
  Кравченко В.М. Поняття особистості в філософії патристики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 17-25. – ISSN 2225-7586
1128395
  Максименко С.Д. Поняття особистості у психології // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – C. 11-17. – ISSN 2226-4078
1128396
  Мураховська О.О. Поняття особливо цінних земель України: сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 178-185. – (Право). – ISSN 2222-5226
1128397
  Дзюба Ю.П. Поняття офіційного документа як предмета злочину, передбаченого ст. 357 КК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 112-121. – ISSN 0201-7245
1128398
  Стецюк Х.П. Поняття офіційної назви держави (до постановки питання) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 157-164. – ISSN 2227-796X


  The genesis of the official name of the state as a scientific, political and legal category, the practice of the legal regulation of the order of its establishment and use, as well as the structure (internal structure) of the official name of the ...
1128399
  Чижевська Є.О. Поняття паремій у сучасній китайській мові: суюй та яньюй // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 371-381


  У статті розглянуто поняття паремій, прислів"їв та приказок, а також їх відмінності та ознаки. Коротко окреслено періодизацію дослідження ХХ ст. китайських прислів"їв та приказок. Здійснено аналіз таких понять як суюй та яньюй, що належать до сталих ...
1128400
  Москаленко Д. Поняття партнерства: правові аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 171-172
1128401
  Андрущенко В. Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях / В. Андрущенко, І. Силадій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 5-10. – ISSN 2078-1016
1128402
  Шкабаріна М.А. Поняття педагогічної творчості у сучасному педагогічному дискурсі // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 187-192. – ISBN 978-966-7359-77-5
1128403
  Перехрест Р.Ю. Поняття пенсії у праві соціального забезпечення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 61-66.
1128404
  Коробеико Н. Поняття пенсійних правовідносин у контексті сучасної пенсійної реформи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 170-174.
1128405
  Стадник М.П. Поняття пенсійного забезпечення в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932
1128406
  Супрун Л.В. Поняття перестрахувальної діяльності та перестрахової компанії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 101-104.
1128407
  Харитонова Д.Д. Поняття персуазивнсоті та аргументативності як макро- та мікрокатегорії у політичному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 184-194


  Дана стаття є спробою розмежування категорій персуазивності та аргументативності у політичному дискурсі. На сьогоднішній день не існує чітко визначеного погляду на їх природу, а це і призводить до частого поплутування, а іноді й до їх ототожнення. У ...
1128408
  Кіт Х.І. Поняття підготовчого провадження в адміністративному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 110-115
1128409
  Рожнова В.В. Поняття підозрюваного у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 7. – С.26-32. – Бібліогр.: 14 н.
1128410
  Бабін І.І. Поняття підстав для одержання податкових пільг // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 97-100. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Правознавство ; Вип. 227)
1128411
  Бурлака І.В. Поняття плагіату та засоби боротьби з ним у сучасному суспільстві // Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – С. 30-32. – ISBN 978-966-419-335-8
1128412
  Шаповалова Л.О. Поняття побуту: сутність та структура // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 131-137. – ISSN 2072-1692
1128413
  Щербина Н.С. Поняття поваги у Т. Гоббса, І. Канта, Е. Левінаса: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 95-98
1128414
  Голосніченко Д. Поняття повноважень, їх владна природа та походження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
1128415
  Берзін П. Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331


  У статті жосліджується зміст окремих компонентів (елементів) повторності і сукупності злочинівта визначається їх вплив на ознаки складу злочину.
1128416
  Пашутін Є. Поняття поглинання компаній // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 96-100.
1128417
  Шаблистий В.В. Поняття погрози у кримінальному праві та законодавстві України: історія та сучасний стан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 283-286. – (Право. Економіка. Управління)
1128418
  Шаблистий В.В. Поняття погрози у кримінальному праві та законодавстві України: історія та сучасний стан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 283-286. – (Право. Економіка. Управління)
1128419
  Гаврилюк Р.О. Поняття податково-правової території України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.82-89. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1128420
  Михальчук Н. Поняття податкового боргу у системі забезпечення фінансової безпеки держави // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 93-99. – ISSN 1818-2682
1128421
  Сулим В. Поняття податкової дисципліни // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 34. – С.61-64
1128422
  Шкаран І. Поняття позову: основні підходи до розуміння // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 6-12


  Стаття являє собою системне та комплексне дослідження правового характеру, присвячене теорії позову в цивільному процесуальному праві.
1128423
  Коновалова Ю.А. Поняття покарання неповнолітніх осіб // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 283-293
1128424
  Герасименко В.П. Поняття покарання та його ознаки за КК України 2001 р. // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 113-115. – ISSN 0201-7245
1128425
  Кириченков В.Б. Поняття покарання у кримінальному законодавстві України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 68-71. – ISBN 978-617-7363-14-8
1128426
  Бондарева К.В. Поняття політичних режимів як предмет юридичних досліджень // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 71-78. – ISSN 1563-3349
1128427
  Пасько Ігор Поняття політичного : соціально-філософський вимір // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.98-110. – ISSN 1728-9572
1128428
  Олещун П.М. Поняття політичного PR: сутність, особливості, сучасні підходи // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 92. – С. 114-123
1128429
  Григор О.О. Поняття політичного консенсусу в світлі сучасного політологічного дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 419-426
1128430
  Тихонова Є.А. Поняття політичної влади в працях К. Маркса, Ф. Енгельса / Є.А. Тихонова, В.Б. Пастухов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 9-15. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассматриваются основные положения теории политической власти, содержащиеся в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, имеющие методологическое значение для советской юридической науки. Авторы предпринимают попытку анализа понятия политической власти с ...
1128431
  Декомб Венсан Поняття політичної інстанції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.21-29. – ISSN 0235-7941
1128432
  Корчевська А.Л. Поняття політичної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема політичної комунікації та її місця в сучасному суспільстві. Автор зосереджує увагу на загальній теорії, що ґрунтується на ідеях американських науковців.
1128433
  Манойло Д.О. Поняття політичної опозиції в контексті специфіки української політики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 59-63. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1128434
  Печенюк Д.О. Поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 351-361
1128435
  Печенюк Д.О. Поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 138-146


  У даній статті автор досліджує особливості поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера крізь призму функціональних ознак процесу політичного обговорення. Вивчаються наступні функції обговорення: артику- ляція інтересів, ...
1128436
  Макаренко Б. Поняття політичної участі в сучасному політичному дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 222-230
1128437
  Наливайко Л.Р. Поняття політичної функції Української держави / Л.Р. Наливайко, М.В. Бєляєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 54-64
1128438
  Римашевський Ю.А. Поняття поля та концепту в лінгвокультурології // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 217-219. – ISBN 978-966-96911-8-7
1128439
  Мелих Б. Поняття помилки за кримінальним правом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 390-401. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1128440
  Абрамова В. Поняття помилки судового експерта // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.172-180
1128441
  Гудима А.О. Поняття поневолення і рабства в художній свідомості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О.А. Бігун, О.В. Боронь, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (25). – С. 65-75


  Йдеться про відмінності між фізичним поневоленням та рабством як духовною категорією в поезіях Т. Шевченка. Спостерігаємо трансформацію образу українського народу в поезіях четвертого періоду творчості, порівняно з попередніми. Український народ ...
1128442
  Штефан О. Поняття порушення суб"єктивного авторського права: теоретичний аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 15-23. – ISSN 2308-0361
1128443
  Бабін І.І. Поняття порядку стягнення податкового боргу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 85-89. – (Правознавство ; Вип. 273)
1128444
  Зейкан І. Поняття посадової особи в кримінальному законодавстві: порівняльний аналіз // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-121. – Бібліогр.: 0н. – ISSN 0132-1331
1128445
  Серкевич І.Р. Поняття посадової особи і особливості відповідальності за посадові злочини: зарубіжний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 246-249. – ISSN 2219-5521
1128446
  Жук А.М. Поняття послуг за законодавством України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 133-138.
1128447
  Жук А. Поняття послуг: окремі питання теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 166-167
1128448
  Хомченков Д.М. Поняття послуги: теоретичні аспекти та проблемні питання доказування у господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 272-277
1128449
  Ніколаєнко Н.В. Поняття постнекласичних практик у сучасному філософському дискурсі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 16-24. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309
1128450
  Лапкін А.В. Поняття потерпілого в кримінальному судочинстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 133-134
1128451
  Зеленецький В. Поняття потерпілого від злочину у кримінально-процесуальному праві / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-58.
1128452
  Кальченко І. Поняття похідних фінансових інструментів (деривативів) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-87.
1128453
  Кравченко О. Поняття похідного цінного паперу в законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 157-158
1128454
  Гудзь Д.С. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-45.
1128455
  Загребельський В. Поняття права в практиці Європейського суду з прав людини // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 154-160.
1128456
  Кулакевич О.В. Поняття права в старозаповітній традиції: концептуальні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1128457
  Губарєв С.В. Поняття права власності на присадибну земельну ділянку в об"єктивному і суб"єктивному розумінні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-78.
1128458
  Козак Є.М. Поняття права власності подружжя // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 111-114. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1128459
  Вахонєва Т. Поняття права інтелектуальної власності та його складові // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 6 (86). – С. 24-32
1128460
  Бойко І.В. Поняття права інтелектуальної власності: правові аспекти // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (52). – С. 35-44. – ISSN 2072-8670
1128461
  Мельничук О. Поняття права на освіту в аспекті інтегративної юриспруденції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 10-14
1128462
  Бігняк О. Поняття права на підприємницьку діяльність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-103
1128463
  Бориченко К.В. Поняття права на соціальний захист // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 301-309. – ISSN 2078-9165
1128464
  Васильєва Н.Г. Поняття права на цілісність особистості та його міжнародно-правова характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 225-231. – ISSN 0201-7245
1128465
  Рим Т. Поняття права очікування як категорії в інвестиційному процесі будівництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 40-46. – ISSN 2663-5313
1128466
  Дика Ю.В. Поняття правових обмежень права на екологічну інформацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 167-171.
1128467
  Бистрик Г. Поняття правових форм діяльності держави: теоретико-методологічні аспекти аналізу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 142-149
1128468
  Лятіна О.І. Поняття правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 403-407. – ISSN 2219-5521
1128469
  Мазурик Р.В. Поняття правового засобу та його зміст у бюджетному праві


  У статті автор досліджує групи правових засобів - правові встановлення (норми законодавства, правозастосовні акти, договори); правову діяльність (правотворчість, виконання, застосування, здійснення та ін.); суб"єктивні явища правової дійсності чи явища ...
1128470
  Мазурик Р.В. Поняття правового засобу та його зміст у бюджетному праві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 115-122. – ISSN 2227-796X


  У статті автор досліджує групи правових засобів - правові встановлення (норми законодавства, правозастосовні акти, договори); правову діяльність (правотворчість, виконання, застосування, здійснення та ін.); суб"єктивні явища правової дійсності чи явища ...
1128471
  Гладкий С.О. Поняття правового менталітету як засіб правового самопізнання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 9-17. – ISSN 1563-3349


  Розглядаються актуальні підходи до наукового оформлення поняття правового менталітету. Осмислюється рівень теоретичного опрацювання цього поняття насамперед сучасними українськими дослідниками. Висловлюється думка про необхідність розмежування у ...
1128472
  Єршова Н.Г. Поняття правового механізму в контексті публічної політики: міжнародний досвід для України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 179-185. – ISSN 2306-6814
1128473
  Кравчук В.М. Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – C. 26-31
1128474
  Близнюк Ю. Поняття правового режиму територій у місцях розміщення ядерних установок та його особливості // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 139-141
1128475
  Гусейнлі Аласкар Магбет огли Поняття правового статусу адвоката як учасника адміністративного судочинства // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (53). – С. 68-75. – ISSN 2072-8670
1128476
  Шкурат Поняття правового статусу незалежності суддів / Шкурат, АМ // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 236-240. – ISSN 1563-3349
1128477
  Коваленко І.П. Поняття правової культури у вітчизняній та західній науці: компаративний аналіз // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 148-155
1128478
  Криворучко І.В. Поняття правової позиції адвоката у кримінальному провадженні // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 228-230. – ISBN 978-617-673-442-0
1128479
  Худояр Л.В. Поняття правової рівності в українській політико-правовій думці XVI-XVIII ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 85-89
1128480
  Кравець О.О. Поняття правової роботи і юридичної служби в органах місцевого самоврядування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 6-23. – ISSN 2413-1342
1128481
  Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 28-34.
1128482
  Хуторян Н.М. Поняття правозастосування в трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 268-282. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1128483
  Попов А.А. Поняття правозахисної функції держави - теоретико-правовий аспект / А.А. Попов, В.І. Вишковська // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 19-26. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
1128484
  Єфимович Д. Поняття правомірності подарунку при вчиненні службового злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 221-222
1128485
  Волуйко О. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів у світлі концепції Національної безпеки України / О. Волуйко, О. Дручек // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 95-100. – ISSN 2663-5313
1128486
  Гриняк А. Поняття правопорушень у сфері договірних підрядних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 45-50
1128487
  Жушман В.П. Поняття правопорушень, що виникають у сфері кредитування сільськогосподарських товаровиробників, їх ознаки, умови та причини виникнення / В.П. Жушман, П.Ю. Шведенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 55-58. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1128488
  Васільєва Т.С. Поняття правосвідомості у дисциплінах соціогуманітарного корпусу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 77-82. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1128489
  Перехрест Р.Ю. Поняття правосуб"єктності у праві соціального забезпечення науково-теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 70-75.
1128490
  Ахмедов В.А. Поняття правосуддя в актах міжнародного права та законодавчих актах Азербайджанської Республіки і України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 309-319. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1128491
  Бігун В.С. Поняття правосуддя для його здійснення (на прикладі філософії правосуддя Гегеля) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 164-171. – ISSN 1818-992Х
1128492
  Оробець К. Поняття правосуддя як об"єкта злочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 164-167
1128493
  Тарахонич Т.І. Поняття правотворчості в контексті правової доктрини // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 152-163. – ISSN 0869-2491
1128494
  Ященко Р.Ю. Поняття правотворчості теоретико-методолопчні проблеми аналізу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 97-105. – ISSN 1563-3349
1128495
  Десятник В. Поняття правочинів та договору у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 98


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1128496
  Гостюк В.І. Поняття правочину за Цивільним кодексом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.64-68. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1128497
  Федорченко Юрій Володимирович Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.01 / КНУТШ; Федорченко Ю.В. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.170-180
1128498
  Федорченко Юрій Володимирович Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Федорченко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 6 назв
1128499
  Стрішенець Н. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 2 (48). – С. 12-16
1128500
  Кононов В.В. Поняття прибережних захисних смуг за законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 236-239
1128501
  Саранюк О. Поняття приватизації // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 142-146
1128502
  Шевченко Я. Поняття приватного права як ядра правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0132-1331
1128503
  Борисова А. Поняття приватноправових відносин у сфері інформаційних комунікацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
1128504
  Коміссаров А.С. Поняття примушування (примусу) за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Коміссаров Артем Сергійович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1128505
  Чабаненко М.М. Поняття принципів аграрного права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 110-116. – ISSN 2078-3566
1128506
  Мироненко Є.О. Поняття принципів адміністративного судочинства // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 170-174. – ISSN 2078-3566
1128507
  Зуєва Л.Є. Поняття принципів господарського процесу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 113-117
1128508
  Кучинська О. Поняття принципів кримінального процесу та їх основні ознаки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 383-388. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1128509
  Зінченко І.Л. Поняття принципів кримінального процесу України та їх нормативний характер // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 158-165. – ISBN 966-8759-17-6
1128510
  Фігечь М.В. Поняття принципів правотворчості та основні підходи до їх класифікації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 21-28.
1128511
  Гетманцев О.В. Поняття принципів цивільного процесу та їх значеня у правозастосовчій діяльності суду / О.В. Гетманцев, П.С. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.60-66. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1128512
  Навроцька П. Поняття принципу (засади) кримінального процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 304–311. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1128513
  Опанасенко О.О. Поняття принципу змагальності в цивільному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 175-177. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття, характерні ознаки та зміст принципу змагальності цивільного процесу України. Сформульовано теоретичні висновки з досліджених питань. The concept, characteristic features and content of the principle of adversariness in civil ...
1128514
  Опанасенко О. Поняття принципу змагальності в цивільному процесі України // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-26.
1128515
  Лунін С. Поняття принципу змагальності у судовому процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 126-132. – ISSN 0132-1331
1128516
  Митровка Я. Поняття принципу поділу державної влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-25.
1128517
  Дорошенко Л.М. Поняття припинення суб"єкта господарювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 138-144. – (Право. Економіка. Управління)
1128518
  Дробязко Н.С. Поняття природних монополій в Україні та проблеми їх регулювання // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 217-221. – ISBN 978-617-7364-24-4
1128519
  Рабінович С. Поняття природного права - невід"ємна складова предмета юридичної науки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
1128520
  Хвойницька Х. Поняття природного права в античній філософії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 104-109. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1128521
  Волвенко П. Поняття природного права: теоретичний та практичний аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-83.
1128522
  Женжеруха О. Поняття причин та умов злочинності // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-88.
1128523
  Зарва В.А. Поняття про "роман виховання", структура і специфіка жанру // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 417-421. – ISBN 978-966-188-008-4
1128524
  Ткач Ігор Поняття про "традиційність" та "нетрадиційність" у християнських релігійних системах України як підстава оцінки сучасної УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 135-141
1128525
  Шкілевич А. Поняття про бізнес-моделі електронних медіа у науковому осмисленні // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 145-153. – ISSN 2522-1272
1128526
  Іванов В. Поняття про засоби масової комунікації: теоретичні та історичні аспекти // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – C. 407-410. – ISBN 966-02-2347-1
1128527
  Олешко Л.Д. Поняття про імунний захист організму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 5-6
1128528
  Харик А.М. Поняття про індивідуальний стиль письменника у сучасній лінгвостилістиці // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 48-50
1128529
  Тарасюк Ю.М. Поняття про лінгвістичну безпеку та мовну політику Туреччини в контексті процесу модернізації // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 70-76. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1128530
   Поняття про мікро-та оптоелектроніку : Матеріали для самостійного вивчення студентами " Основ радіоелектроніки ". – Київ : Київський університет, 1999. – 33с. – рфз карточки есть
1128531
  Нагорнюк О.М. Поняття про навчальний модуль та сутність кредитно - модульної системи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 168-177. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1128532
  Кірієнко С.В. Поняття про науковчення у Едмунда Гуссерля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Проводиться дослідження історичних витоків філософської концепції Едмунда Гуссерля.
1128533
  Ващенко К.О. Поняття про основні різновиди політичного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 128-138
1128534
  Серапин В. Поняття про пародію, бурлеск, травестію, переклад у літературознавстві XVIII - першої третини XIX ст. (до проблеми жанрово-стильової специфіки "Енеїди" Івана Котляревського // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 296-301
1128535
  Дмитриков О. Поняття про фальсифікаційну карту як невід"ємний елемент інформаційного суспільства // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 24-27. – ISSN 2075-1893
1128536
  Аксютіна А.В. Поняття продюсерства як культурного явища в контексті договору про надання послуг // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 81-82. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1128537
  Сокол М.В. Поняття прожиткового мінімуму / М.В. Сокол, О.В. Старчук // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 184-187. – ISBN 978-966-940-085-7
1128538
  Каргатан Нінель Поняття прокурорського повноваження на стадії досудового слідства / Каргатан Нінель, Наконечна Галина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 81-86.
1128539
  Юдіна Г. Поняття промислового зразка в Україні та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 11 назв
1128540
  Юдіна Г. Поняття промислового зразка в Україні та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 57-65
1128541
  Бандурка С.С. Поняття промислового підприємства // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 110-112
1128542
  Лимар О.В. Поняття просторовості екзистенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті проаналізовано поняття простору як простору формування екзистенціального сенсу. Автор аналізує твори сучасних філософів – Едварда Кейсі та Девіда Моріса, які продовжують дослідження екзистенції та простору, розпочате французьким ...
1128543
  Шульга М.А. Поняття простору в геополітиці та політичній географії: спільне та відмінне // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-141. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1128544
  Лимар О.В. Поняття простору у філософії Мартина Гайдегера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 18-23
1128545
  Шехавцов Р.М. Поняття протидії розслідуванню злочинів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 192-204.
1128546
  Савицька А.М. Поняття протиправності та її форми за радянським цивільним правом. / А.М. Савицька. – Львів, 1974. – 75с.
1128547
  Цехмістро І.З. Поняття протяжності та опис фізичної реальності / І.З. Цехмістро. – Харків, 1972. – 175с.
1128548
  Біцай А. Поняття професійної відповідальності адвоката // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 168-171. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Так, професійна відповідальність адвоката у вузькому значенні – це дисциплінарна відповідальність адвоката визначена ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, яка полягає у зазнанні адвокатом, винним у порушенні своїх професійних обов’язків ...
1128549
  Серьогін С. Поняття професійної та соціально-психологічної адаптації державних службовців // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 163-169.
1128550
  Куценко С.І. Поняття процесуальних норм та їх місце в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 270-275. – ISSN 1563-3349
1128551
  Саркісова Т.Б. Поняття процесуально-правової форми здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 307-310. – ISBN 978-617-566-151-2
1128552
  Прусенко Г. Поняття процесуального договору у цивільному судочинстві України і міжнародному цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 141-150. – ISSN 1026-9932
1128553
  Сухонос В.В. Поняття процесуальної діяльності прокуратури та класифікація процесуальних норм / В.В. Сухонос, О.Є. Звірко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 103-105. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Проаналізувано стан процесуального регулювання прокурорської діяльності. Наукове визначення поняття процесуальної діяльності прокуратури. Проблемні питання, що виникають у практичній процесуальній діяльності прокуратури та пропозиції щодо шляхів їх ...
1128554
  Лахижа М.І. Поняття публічна влада та публічна адміністрація у законодавстві Республіки Польща // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 256-260. – (Право. Економіка. Управління)
1128555
  Ковальова Ю.О. Поняття публічних послуг та їх місце у розбудові "сервісної" держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 245-251. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто питання щодо розкриття сутності публічних послуг та їх співвідношення з державними і соціальними послугами. Автором розглядається теорія публічних послуг та їх особливості. У статті наголошується на важливості вдосконалення ...
1128556
  Бабецька І. Поняття публічного інтересу у цивільному праві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 366-372. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1128557
   Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні / Н.Ю. Подольчак, О.І. Білик, Ханик, Ю.-Б.Р // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 155-160. – ISSN 2306-6814
1128558
  Бондаренко Б.О. Поняття публічної адміністрації в європейській адміністративно-правовій доктрині // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7293-17-9
1128559
  Нагорянський Є. Поняття публічної сфери у контексті вивчення публічної політики // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 60-62


  Досліджувати публічну політику неможливо без вивчення публічної сфери. Дана стаття присвячена особливостям публічної сфери та її впливу на публічну політику.
1128560
  Сальман І.Ю. Поняття раціоналізаторської пропозиції в радянському цивільному праві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 97-105
1128561
  Третяк Т.О. Поняття реалізації права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено юридичному аналізу реалізації права на екологічну безпеку. Особливу увагу автор приділяє аналізу об"єкта цього суб"єктивного права. Наводиться визначення реалізації права на екологічну безпеку. The article is devoted to legal analysis of ...
1128562
  Щербина Б. Поняття реалізації цивільних прав // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 91-93
1128563
  Шульпін І. Поняття реальних збитків як складової поняття збитків у сфері інтелектуальної власності: категорія права та економіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 77-86. – ISSN 2308-0361
1128564
  Бойченко М.І. Поняття реального і концепт "reell" німецькому ідеалізмі // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 42-47. – ISBN 978-966-285-527-2
1128565
  Ільченко Ю.Б. Поняття регіональної екологічної політики держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 42-46. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1128566
  Власов В.Г. Поняття регіону як актора сучасних міжнародних зв"язків // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 28-34. – ISSN 2077-1800
1128567
  Чупрун О.С. Поняття регулювання аудиторської діяльності в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 45-50. – (Правознавство ; Вип. 348)
1128568
  Трохоненко О. Поняття рейдерства у господарському праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 279-280
1128569
  Шаталова Л.М. Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 317-326
1128570
  Бабюк В.Л. Поняття релевантності у неформальних дослідженнях аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бабюк Вікторія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 197 арк. – Бібліогр.: арк. 179-197
1128571
  Бабюк В.Л. Поняття релевантності у неформальних дослідженнях аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бабюк Вікторія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1128572
  Бабюк Л В. Поняття релевантності: від некласичної до неформальної логіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 178-182. – ISSN 2076-1554
1128573
  Ярмоліцька Н.В. Поняття релігії та бога в історіософській концепції О.О. Козлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються та аналізуються погляди О.О. Козлова на релігію та пізнання Бога. The article is devoted to the O.O. Kozlov"s scientific views on religion and knowledge of the God.
1128574
  Нестерова М.І. Поняття релігійної свободи: історія і сучасність // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 21-23. – ISSN 2521-6570
1128575
  Левицька О. Поняття релігійності і духовності та їх взаємодія у творчій спадщині М.І. Костомарова // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 418-127
1128576
  Лебедєв В.П. Поняття реорганізації юридичних осіб і суб"єктів господарювання в Україні / В.П. Лебедєв, А.О. Ніцевич // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 129-131.
1128577
  Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 195 л. – Бібліогр.: л. 180-195
1128578
  Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1128579
  Кучер В. Поняття реституції в контексті нового цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.55-60
1128580
  Янчук А.О. Поняття референдного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 98-102. – ISSN 1563-3349
1128581
  Кулик О. Поняття рефлексії, ії сутність та роль у методиці навчання української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3 (113). – C. 2-7


  Оскількі поняття "рефлексія" стало спеціально-науковим, на сьогодні існує величезний діапазон неоднозначних його інтерпретацій. У працях філософів, педагогів, політологів, соціологів та представників більш "молодих" гуманітарних наук знаходимо широку ...
1128582
  Любащенко В. Поняття Реформації у словникових виданнях: розмаїття інтерпретацій // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 37-53
1128583
  Тімуш І Поняття ризикового договору в цивільнім праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.65-67
1128584
  Тімуш І.С. Поняття ризику в цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 155-156. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття ризику в цивільному праві України, аналізуються елементи цієї специфічної правової категорії. The notion of risk in the civil law of Ukraine is dealt with, elements of this specific legal category are analysed.
1128585
  Попова А.В. Поняття ринків небанківських фінансових послуг // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 165-169. – ISBN 978-617-7605-90-3
1128586
  Олексенко Р.І. Поняття ринкової економіки в сучасному філософсько-економічному дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 55-62


  Поняття ринкової економіки розглядається в контексті досліджень вітчизняних і зарубіжних філософів та економістів. Понятие рыночной экономики рассматривается в контексте исследований отечественных и зарубежных философов и экономистов. Сoncept of ...
1128587
  Польова.О Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі / Польова.О, Д. Гусонька // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 103-110 : рис. – Бібліогр.: с. 110. – ISSN 2313-3627
1128588
  Кучма З.В. Поняття ритму , довготи, паузи у французькому пісенному тексті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 32-37. – Бібліогр.: Літ.: с. 37; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
1128589
  Афанасьєва О. Поняття ритуалу в соціокомунікативному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-50. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі ритуалу як соціокомунікативної форми організації життя людської спільноти. У ній представлено поняття ритуалу у сучасних суспільних і мовознавчих науках та визначено основні семіотичні та прагмакомунікативні характеристики ритуалу ...
1128590
  Ковтунович В.І. Поняття рівності та свободи у політичній концепції Алексіса де Токвіля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 81-83
1128591
  Боднар С.Б. Поняття рівності у філософії права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 307-310. – ISSN 1818-992Х
1128592
  Панасюк О.Т. Поняття робочого часу та його значення у трудовому праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 64-67. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В статті розглядається питання про зміст поняття "робочий час", особливості його застосування в трудовому праві і можливостях, що відкриваються при цьому.
1128593
  Любченко Д. Поняття розбою у кримінальному праві другої половини XVII-XVIII ст.: історично-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 119-121. – ISSN 0132-1331
1128594
  Кондратюк О. Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 12 (326). – С. 27-29. – ISSN 1810-3944


  Конференція організована Центром економічних досліджень економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Відкрив конференцію декан факультету В.Д. Базилевич (є фото), який відзначив, що "співпраця між економічним факультетом та Державною ...
1128595
  Процьків Н.М. Поняття розірвання цивільно-правового договору // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 40-44. – (Правознавство ; Вип. 385)
1128596
  Безклубий І.А. Поняття розрахунку та розрахункових відносин // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 952-955. – ISBN 978-966-667-341-4
1128597
  Басай О. Поняття рослинного світу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 83-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1128598
  Агафонова Н.В. Поняття роялті за чинним податковим законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 84-87. – (Правознавство ; Вип.306)
1128599
  Остащук М.Б. Поняття сакральності екологічної сфери в екологічній теології // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.185-192
1128600
  Мельник Р.В. Поняття саморобної вогнепальної зброї // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 237-244
1128601
  Перепелиця А.І. Поняття санкції статті (санкції частини статті) особливої частини Кримінального кодексу України / А.І. Перепелиця, Є.С. Назимко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 215-218
1128602
  Сопронюк О. Поняття санкції у теорії права // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 234-240. – ISSN 2409-4544
1128603
  Лисак Є.І. Поняття свідомості та самосвідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1128604
  Кавуненко Н.І. Поняття світового духовного етосу в теологічному обґрунтуванні (на матеріалах Г. Кюнга, М. Вальцера) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1128605
  Капустін С. Поняття світогляду в сучасному філософсько-педагогічному дискурсі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 43-49. – ISSN 2078-1016
1128606
  Мех Н.О. Поняття свобода: сакральний вимір // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 176-182. – ISSN 2522-493Х
1128607
  Нікешина К.С. Поняття свободи в історичній перспективі // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 364-366. – ISBN 978-966-419-280-1
1128608
  Ющик О.І. Поняття свободи в контексті визначення права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 28-33. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1128609
  Пазюк А.В. Поняття свободи в міжнародному праві та його застосування // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 81-83. – ISBN 978-966-2609-68-4
1128610
  Поліванова О.М. Поняття свободи пересування осіб в Євросоюзі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 113-117.
1128611
  Шаховал А. Поняття свободи, волі та відповідальності у поезії Тараса Шевченка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 28-36. – ISBN 978-966-306-020-4
1128612
  Нарушевич-Васильєва Поняття семантизації в мовознавстві й термінознавсті // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 2 (1). – С. 108-115. – ISSN 2221-8807
1128613
  Кузьменко Ю.Г. Поняття сенсорно-чуттєвої сфери в різних наукових парадигмах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 234-238. – Бібліогр.: 32 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
1128614
  Тімоніна А.Ю. Поняття символ та особливості його осмислення в гуманітарних науках // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 9-16
1128615
  Джалілова О.М. Поняття символічної генералізації в теорії комунікації за Н. Луманом // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 245-249. – ISSN 2076-1554
1128616
  Ільїна Н.Л. Поняття системи екологічного контролю за законодавством України // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 76-81. – ISBN 978-617-566-151-2
1128617
  Синельникова Р.Д. Поняття системи найвищих органів державної влади соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 53-59. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются общие черты, присущие высшим органам государственной власти всех социалистических стран. Показаны также некоторые специфические особенности в системах высших органов государственной власти отдельных зарубежных социалистических ...
1128618
  Манжула А.А. Поняття системи нормативно-правих актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 86-91. – ISSN 2222-5374
1128619
  Алєксєєва К.І. Поняття ситуації у філософській антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Алєксєєва Катерина Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1128620
  Алєксєєва К.І. Поняття ситуації у філософській антропології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Алєксєєва Катерина Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 190 л. – Бібліогр.: л. 178-190
1128621
  Розгон О.В. Поняття сім"ї в національному й міжнародних аспектах // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 91-96. – ISSN 0201-7245
1128622
  Михальнюк О.В. Поняття сімейного договору та його майно в договірній системі України // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 302-305. – ISBN 978-617-566-165-9
1128623
  Ватрас А В. Поняття сімейної правосуб"ектності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 93-100. – (Право. Економіка. Управління)
1128624
  Федитник В.М. Поняття складної вини в доктрині кримінального права: історико-правовий аспект // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1128625
  Пошва М. Поняття складу злочину та його кримінально-правове значення в Україні // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 128-133
1128626
  Вілкова Д.С. Поняття слабких держав як відповідь на загрози міжнародній безпеці // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 162-169. – ISSN 2663-0265
1128627
  Ярошевська Т. Поняття службового винаходу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-86. – ISSN 0132-1331
1128628
  Кульбашна А.Ю. Поняття службового об"єкта права інтелектуальної власності, створеного науково-педагогічним працівником / А.Ю. Кульбашна, О.С. Парамонова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 241-246. – ISSN 2219-5521
1128629
  Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України : монографія / Р.Л. Максимович; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 304с.
1128630
  Кочеров М.В. Поняття службової особи як суб"єкта незаконного збагачення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 37-40
1128631
  Слуцька Т.І. Поняття службової особи: кримінально-правовий аналіз // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 168-175
1128632
  Супрун А.Г. Поняття сміху в філософії М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1128633
  Гранін О.Ф. Поняття соціалістичного громадського порядку // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 12-21
1128634
  Янчук В.З. Поняття соціалістичної колгоспної демократії та гарантії її здійснення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 97-105. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье рассматриваются вопросы о сущности социалистической колхозной демократии и гарантиях ее осуществления. Сущность социалистической колхозной демократии состоит в том, что управление деятельностью колхоза осуществляют сами колхозники под ...
1128635
  Чалабієва М.Р. Поняття соціальних мереж як особливого виду електронних засобів масової інформації // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 213-220. – ISSN 2617-5967
1128636
  Гончаров А. Поняття соціального захисту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 126-130
1128637
  Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-19. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій та принципи, на яких має базуватися такий захист в Україні. The notion of citizens" social protection in the event of ecological emergencies is analyzed as well as ...
1128638
  Головко Л. Поняття соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 109-111
1128639
  Скоростецька Н.В. Поняття соціального інтелекту в роботах сучасних зарубіжних дослідників 1979 - 2019 років // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 327-337. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
1128640
  Ільніцька Н.І. Поняття соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 286-287. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1128641
  Трунова Г.А. Поняття соціального партнерства на сучасному етапі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 59-63. – (Правознавство ; Вип. 282)
1128642
  Панасюк О.Т. Поняття соціального права: методологія визначення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 44-50. – ISSN 2617-5967
1128643
  Максимишин Р. Поняття соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 310-315. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1128644
  Сіньова Л.М. Поняття соціальної безпеки в сучасних умовах // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 31-35. – ISBN 978-617-7069-63-7
1128645
  Марцеляк М. Поняття соціальної держави та реалізація принципу соціальної держави в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 599-602
1128646
  Талпа М.В. Поняття соціальної норми та відхилення у творчій спадщині Володимира Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1128647
  Кліш А.Б. Поняття соціальної справедливості у папських енцикліках "Rerum novarum" та "Graves de communi" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 109-111
1128648
  Угрин Т.В. Поняття соціо-дискурсивної репрезентації та його основні характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 141-148


  У статті подано стислий міждисциплінарний діахронічний аналіз поняття соціо-дискурсивна репрезентація, виділено її основні характеристики, розглянуто причини та умови виникнення репрезентацій.
1128649
  Золотько Ю. Поняття соціокультурної компетентності у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 152-156. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено етимологію та досліджено ґенезу поняття "соціокультурна компетентність" у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ, схарактеризовано її найважливіші компоненти. Соціокультурна компетентність передбачає ...
1128650
  Курилін І.Р. Поняття спеціальних знань, що використовуються під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-139.
1128651
  Сурник В.М. Поняття співучасті // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 53-54
1128652
  Жаровська Г.П. Поняття співучасті у злочині за кримінальним правом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.103-107. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1128653
  Карась Б.О. Поняття спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 131-137. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті досліджується співвідношення адміністративно-правового спору та спорів щодо соціального захисту населення. Зокрема, проводиться аналіз поняття «правовий спір». Вважаємо, що юридичний конфлікт і правовий спір співвідносяться як родове й видове ...
1128654
  Ярова Т.М. Поняття способів захисту цивільних прав та інтересів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 386-387. – ISSN 1563-3349
1128655
  Кияниця О.В. Поняття способу здійснення вбивств особами з психічними недоліками // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 125-126
1128656
  Теремцова Н.В. Поняття стадії бюджетного процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 66-71
1128657
  Гладишко Ю.П. Поняття стадії цивільного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 314-320. – ISSN 1563-3349
1128658
  Касьянов Д.В. Поняття сталого людського розвитку в контексті нанотехнологічного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 114-124
1128659
  Кравчук В. Поняття статутного капіталу юридичної особи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
1128660
  Дімова В.І. Поняття стилю в українських і німецьких барокових поетиках і риториках // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 205-215
1128661
  Хонда М.П. Поняття столиці України-міста Києва та його конституційно-правового статусу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 233-239. – ISSN 1563-3349
1128662
  Василига С.М. Поняття стратегії розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 121-125 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2306-6806
1128663
  Алфєєва О. Поняття страхового випадку в обов"язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності автовласників в Європі // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 2076-4561
1128664
  Димитрович Я.О. Поняття страхування: теоретико-правовий аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 31-37. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1128665
  Мельник Ю. Поняття стримування соціальних змін у розвинених капіталістичних суспільствах : критичний аналіз ідей Герберта Маркузе // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 96-104
1128666
  Ходжаян А. Поняття структури і структурних трансформацій у системі економічних процесів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 42-54. – ISSN 2411-5215
1128667
  Касьяненко О.Ю. Поняття структури світоглядно-дослідницької настанови особистості в психологічній науці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Показано, що світоглядно-дослідницька установка є складовою досвіду діяння особистості, являє собою спосіб здійснення особистістю пізнавального, дійового і рефлекторного орієнтування у світі, виявляється через "картину світу", яку вибудовує особистість ...
1128668
  Хохуляк В.В. Поняття суб"єкта земельного податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.93-97. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1128669
  Трад Поняття суб"єкта посадових злочинів по кримінальному праву України і Йорданії (порівняльно-правовий аспект) / Трад, Аль-Фаїз Акрам // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.97 -102
1128670
  Десятник В.О. Поняття суб"єктивного права власності за новим законодавством України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 81-85. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Відповідно до нового законодавства про власність розглядаються ознаки суб"єктивного права власності.
1128671
  Решетник Є. Поняття суб"єктивного сімейного інтересу та загальні засади його судового захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-86. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу розвитку та становлення у сімейному законодавстві категорії "інтерес", у цьому контексті проведено аналіз сімейного законодавства в період з 1918 року – по сьогоднішній день. Запропоновано визначення інтересу в сучасному ...
1128672
  Іскізаров О.М. Поняття суб"єктів адміністративних відносин у сфері банківської діяльності // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 50-59
1128673
  Зверев Поняття суб"єктів аудиторської діяльності та їх ознаки / Зверев, ММ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 338-343. – ISSN 1563-3349
1128674
  Мартиненко Д.Є. Поняття суб"єктів кримінально-процесуального провадження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 211-218.
1128675
  Мироненко Н. Поняття суб"єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 11-24.
1128676
  Федотов О.А. Поняття суб"єктів протидії тероризму в Україні // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 19-23. – ISSN 1992-4437
1128677
  Агулов М.В. Поняття суб"єктності в психологічній науці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1128678
  Самбір О.Є. Поняття суброгації в цивільному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 45-55. – ISSN 2078-9165
1128679
  Левандовскі К.М. Поняття субсидіарної відповідальності та її правова природа // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 36-41
1128680
  Римарчук Р. Поняття субсидіарної відповідальності: історично-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 401-406. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1128681
  Ярмоліцька Н.В. Поняття субстанції, буття, руху, простору, часу у панпсихізмі О.О. Козлова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1128682
  Шаповалова К.П. Поняття субстанціональної єдності світу з точки зору діалектичного матеріалізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
1128683
  Барандій М.В. Поняття суверенітету держави у міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 307-311
1128684
  Гринюк Н.В. Поняття суверенітету у сучасному міжнародному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 58-61. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
1128685
  Павлишин А. Поняття судових витрат у кримінальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.548-554. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1128686
  Ніколенко Л. Поняття судових доказів у господарському процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
1128687
  Слободчикова Н.В. Поняття судових процедур у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 121-125
1128688
  Хрімлі О.Г. Поняття судового захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 188-192. – ISSN 2219-5521
1128689
  Ігонін Р. Поняття судової влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 18-22
1128690
  Бігун В.С. Поняття суду в контексті здійснення правосуддя (аналіз окремих положень Конституції України) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 38-41. – (Право. Економіка. Управління)
1128691
  Кабанець Н. Поняття суспільного договору в школі природного права (історичний екскурс, історія становлення нормативного поняття) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 179-215


  У статті пропонується історія розвитку поняття суспільного договору, як юридично-деонтологічного за своєю філософсько-правовою природою та фундаментального за теоретико-правовою. На підставі такого визначення, це поняття відіграє основну (базову) роль ...
1128692
  Кабанець Н.І. Поняття суспільного договору як політико-правової моделі самоорганізації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанням теорії та філософії права. Розглядається схема суспільного договору як ідеальних правовідносин, що включає певні елементи (суб"єкти, об"єкт, предмет, зміст зобов"язання, гарантії забезпечення договору), на основі якого моделюється ...
1128693
  Уманець Т.В. Поняття суті управлінської категорії "регіон" та її типи в умовах трансформації структури господарства України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 83-90 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1128694
  Баран А.В. Поняття та види акмеології: теоретичний аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 109-115. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1128695
  Скрипнюк О.В. Поняття та види відповідальності за порушення виборчого законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-27
1128696
  Ровинський Ю. Поняття та види відповідальності за порушення фінансового законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 147-153. – ISSN 0132-1331
1128697
  Заєць О.І. Поняття та види володіння землею в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 94-96. – ISBN 978-966-7957-18-6
1128698
  Затулко К.А. Поняття та види господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 117-122. – (Юридичні науки ; № 2)
1128699
  Ємець Р.О. Поняття та види державного контролюу сфері земельних відносин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 276-280. – (Право). – ISSN 2222-5226
1128700
  Ровинський Ю.О. Поняття та види державного примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 27-32. – ISSN 1563-3349
1128701
  Лютікова П. Поняття та види договорів на надання інформаційних послуг // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1128702
  Лютікова П. Поняття та види договорів на надання інформаційних послуг // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1128703
  Оприско М.В. Поняття та види договорів про відчуження корпоративних прав // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 35-39
1128704
  Вахонєва Т. Поняття та види договорів про створення й передачу об"єктів авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 59-68. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2308-0361
1128705
  Корольов В. Поняття та види забезпечення позову в цивільному процесі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 60-66
1128706
  Мірошніченко А.М. Поняття та види земельно-правових колізій // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 91-102.
1128707
  Борисов В.І. Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 3-16. – ISSN 2079-6242
1128708
  Сеньків Ю.В. Поняття та види злочинів у праві Великого князівства Литовського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-82.
1128709
  Лазор Я.О. Поняття та види інформаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 80-86. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1128710
  Наваляна Я.Т. Поняття та види латентних згвалтувань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 261-264. – ISSN 2219-5521
1128711
  Танривердієв І. Поняття та види методів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 79-84. – ISSN 2072-8670
1128712
  Журик Ю.В. Поняття та види недобросовісних дій у конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкривається питання походження та правової природи недобросовісної конкуренції та її основні види. The problem of origin and legal nature of unfair competition and principal forms are exposed in the article.
1128713
  Шевчук В А. Поняття та види непридатного замаху // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.101-104. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1128714
  Котюк В.О. Поняття та види нормативно-правових актів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 158-162. – ISSN 2413-6433


  Нормативно-правовий акт — це офіційний акт-документ компетентних суб"єктів правотворчості, який містить норми права, що забезпечуються державою. Він є однією з форм існування та вираження норм права, є основною формою права для багатьох правових систем ...
1128715
  Суярко М. Поняття та види об"єктів правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 98-102.
1128716
  Пришва Н.Ю. Поняття та види обов"язкових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Наведено характеристику обов"язкових платежів, податків, зборів. Дано їх класифікацію та розглянуто особливості кожного виду. The article provides characteristics of mandatory payments, taxes and levies. Their classification is provided and ...
1128717
  Гребенюк М. Поняття та види основних загроз сучасній продовольчій безпеці: правовий контекст / М. Гребенюк, Є. Кузнєцова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 55-59


  У статті розкриваються поняття та зміст основних загроз сучасній продовольчій безпеці, визначаються роль та завдання держави щодо запобігання постачанню на територію України неякісного продовольчого імпорту.
1128718
  Верес І. Поняття та види особистих немайнових прав авторів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 10-15
1128719
  Кохановська О.В. Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поняттю особистих немайнових прав в цивільному праві України та його видам. Статья посвящена понятию личных неимущественных прав в гражданском праве Украины и его видам. The paper is dedicated to the concept of personal non-property ...
1128720
  Кафарський В.В. Поняття та види підсудності адміністративних справ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 247-254. – ISSN 1563-3349
1128721
  Сопова К.А. Поняття та види плагіату: між правомірним запозиченням та недозволеним використанням // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 5. – С. 42-52. – ISBN 978-617-696-870-2
1128722
  Крамаренко О.В. Поняття та види прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 255-259
1128723
  Алієва С.Т. Поняття та види працівників-мігрантів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 256-260. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1128724
  Сергєєва Д. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 180-188. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснений науковий аналіз точок зору процесуалістів та практиків щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій, а також аналіз відповідних положень нового Кримінального процесуального кодексу України. Доведено, що суб"єктний підхід до ...
1128725
  Тинкул О.В. Поняття та види стадій адміністративних проваджень // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 303-307. – ISSN 1563-3349
1128726
  Первомайский О. Поняття та види суб"єктів інвестиційних відносин // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 21-29.
1128727
  Кашинцева О.Ю. Поняття та види товарних знаків в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються проблеми поняття "товарного знаку" у вітчизняному та іноземному законодавствах і правової охорони нових видів товарних знаків в Україні. Висловлюються пропозиції до законодавства щодо впровадження таких понять, як "загальновживаний ...
1128728
  Река В.А. Поняття та види фінансово-правових санкцій, що застосовують органи державної контрольно-ревізійної служби // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 163-173
1128729
  Галус О.О. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 51-57. – (Право. Економіка. Управління)
1128730
  Фелик В. Поняття та види форм профілактичної діяльності національної поліції України // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 77-82. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1128731
  Дурнов Є. Поняття та види функцій праворозуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 154-159. – ISSN 2663-5313
1128732
  Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 66-77. – ISSN 0132-1331
1128733
  Андрейцев В.В. Поняття та види цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-74. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розкриваються істотні ознаки цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах, дається їх характеристика та визначення. The article deals with the definition and of the special features of the civil responsibility in innovation legal relations.
1128734
  Козаченко О.В. Поняття та властивості кримінально-правових заходів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 87-95. – ISSN 2307-3427
1128735
  Зоріна О.І. Поняття та дефінітивне визначення офшору як фінансово-правової (податкової) категорії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 392-397. – ISSN 1563-3349
1128736
  Причина Т. Поняття та джерела кримінально-процесуального права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 165-166
1128737
  Дрозд А.О. Поняття та еволюція правової доктрини як джерела українського права // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 158-159. – ISBN 978-966-97457-5-0
1128738
  Орлова О. Поняття та елементи господарського обліку, їх взаємозв"язок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 114-120. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правового регулювання господарського обліку, його елементів та їх взаємозв"язку. Визначено поняття господарського обліку, його завдання, а також вимоги до нього як єдиної облікової системи. Виконано аналіз відповідного ...
1128739
  Орлов Ю.Ю. Поняття та елементи організації оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 178-187.
1128740
  Корейба І.В. Поняття та елементи системи органів правової охорони Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 84-89.
1128741
  Логінова В.В. Поняття та елементи спосубу заподіяння тілесних ушкоджень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
1128742
  Біюн В О. Поняття та елементи шлюбного договору // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 93-97. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1128743
  Петришина-Дюг Поняття та етапи інституціоналізації політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
1128744
  Чорноус Ю.М. Поняття та завдання судово-експертної діяльності у сучасних реаліях / Ю.М. Чорноус, О.А. Лопата // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 3-10. – ISSN 0130-2655
1128745
  Москаленко К. Поняття та загальна характеристика договорів у сфері музичного шоу-бізнесу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
1128746
  Ямкіна О. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав дитини // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 46-71. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1128747
  Зеленський В. Поняття та загальна характеристика принципів конкурсного відбору в державній службі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7069-28-6
1128748
  Решота В.В. Поняття та загальна характеристика судового правозастосування джерел адміністративного права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 126-133. – ISSN 2524-0323
1128749
  Кубальський В.Н. Поняття та загальна характеристика терористичних злочинів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 501-509. – ISSN 1563-3349
1128750
  Смерницький Д.В. Поняття та засади адміністративно-правового забезпечення стандартизації в діяльності наукових установ МВС України // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 20-29. – ISSN 1992-4437
1128751
  Бернада Є. Поняття та застосування реституції як наслідок недійсності правочину // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 82-92
1128752
  Муравйов В.І. Поняття та зміст "Acguis communautaire" (спільного доробку) Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 129-134.
1128753
  Смолярова М.Л. Поняття та зміст адаптації законодавства про працю України до законодавства Європейського Союзу / М.Л. Смолярова, А.С. Аристархова // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 19-22
1128754
  Нечитайло О. Поняття та зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  В статті формулюється визначення поняття та з"ясовується зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин. The conception is formulated and the maintenance of administrative matters being connected with tax relations is defined in the ...
1128755
  Бойко В. Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення ефективності функціонування судової влади України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 96-100. – ISSN 2663-5313
1128756
  Гапонюк О.О. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної діяльності органів державної влади України в митній сфері // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 70-76. – (Юридичні науки ; № 3)
1128757
  Лелет С.М. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 110-117. – ISSN 2072-8670
1128758
  Дей М.О. Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 311-314
1128759
  Джабраілов Р.А. Поняття та зміст державного регулювання господарської діяльності // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7320-15-8
1128760
  Васильєва В. Поняття та зміст договору консигнації // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 163-165


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1128761
  Войтович І. Поняття та зміст доказування в адміністративному судочинстві // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-50
1128762
  Галянтич М.К. Поняття та зміст житлових інтересів фізичних осіб // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 109-125. – ISBN 978-966-2578-60-1
1128763
  Мацегорін О.І. Поняття та зміст захисту цивільних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 143-147
1128764
  Легка Я.І. Поняття та зміст інвестиційних ризиків як об"єкту управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 289-292


  Ризик відіграє важливу роль при інвестуванні, він є одним з основних критеріїв, за яким можна обрати об"єкт інвестицій. Управління інвестиційними ризиками вимагає чіткого усвідомлення їх сутності, змісту та положення в загальній ієрархії економічних ...
1128765
  Лушер В.В. Поняття та зміст інформації в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 166-171. – ISSN 2078-3566
1128766
  Гриник Л.І. Поняття та зміст категорії "самозахист": доктрина та законодавство // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 63-68. – ISBN 978-966-7178-01-8
1128767
  Лавріненко І.А. Поняття та зміст категорії волі при укладанні правочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 225-231
1128768
  Кобрин В.С. Поняття та зміст конституційно-правового статусу Прем"єр-міністра України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 131-136. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1128769
  Якушина О.С. Поняття та зміст конституційного права на освіту // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – C. 44-52. – ISSN 2224-9281
1128770
  Татарова Т. Поняття та зміст контролю в державному управлінні фінансами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 188-194. – ISSN 2663-5313
1128771
  Міщенко С.Г. Поняття та зміст кримінальної юстиції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 521-526. – ISSN 1563-3349
1128772
  Ліпкан В. Поняття та зміст націобезпекознавства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.114- 118. – ISSN 0132-1331
1128773
  Мироненко І.В. Поняття та зміст обтяжень майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 135-139
1128774
  Звоздецька І.В. Поняття та зміст парламентських процедур // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 64-67
1128775
  Яковець І.С. Поняття та зміст політики україни у сфері виконання кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 62-71.
1128776
  Софіюк Т.О. Поняття та зміст права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 243-249. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1128777
  Юревич І.В. Поняття та зміст правового забезпечення роботи суду // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 165-167. – ISBN 978-966-937-189-8
1128778
  Щербина В. Поняття та зміст правового режиму майна суб"єктів господарювання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-80.
1128779
  Лобода А. Поняття та зміст правової безпеки особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 121-125
1128780
  Чемодурова А. Поняття та зміст принципу рівності у праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 204-207. – ISSN 2663-5313
1128781
  Радишевська З.М. Поняття та зміст принципу сталого розвитку // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 350-353. – ISBN 978-966-7957-18-6
1128782
   Поняття та зміст прогалин і колізій у кримінально-виконавчому законодавстві України та шляхи їх подолання : навч. посібник / [А.В. Боровик та ін. ; за заг. ред. О.Г. Колба] ; М-во освіти і науки України, Міжнар. економіко-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Одеса : Гельветика, 2021. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 301-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-992-360-8
1128783
  Коник М.Ю. Поняття та зміст прокурорського нагляду за діяльністю оперативних підрозділів // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 164-167. – ISBN 978-617-616-075-5
1128784
  Муляр А.В. Поняття та зміст професійної етики прокурора // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7169-06-9
1128785
  Радзівіл К. Поняття та зміст фінансової безпеки держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 94-97
1128786
  Углик Н.М. Поняття та значення адміністративної процедури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 226-228. – (Право. Економіка. Управління)
1128787
  Костюченко О. Поняття та значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-96. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Наводиться поняття і аналізується значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальних справах як етапу апеляційного провадження в кримінальному процесі України. The determination of appealing against court decisions in criminal cases as a ...
1128788
  Латишева В.О. Поняття та значення відпусток у трудовому праві України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 169-173. – ISSN 2617-5967
1128789
  Шамова В.М. Поняття та значення засад кримінального процесу // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 166-169. – ISBN 978-617-7363-09-4
1128790
  Рєзнікова В. Поняття та значення заходів до забезпечення позову в господарському процесі України / В. Рєзнікова, Б. Орленко // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 142-146. – ISSN 1561-4999


  У статті розглядається забезпечення позову в системі забезпечувальних заходів господарського процесу України. Окреслено ознаки заходів до забезпечення позову. Надано авторське визначення поняття "забезпечення позову в господарському процесі". В ...
1128791
  Волот О.І. Поняття та значення інформації, знань та інформаційних технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 177-180
1128792
  Митрофанов І. Поняття та значення кримінально-виконавчої характеристики наркозалежних засуджених // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-96.
1128793
  Вознюк І. Поняття та значення кримінально-процесуального доказування // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 169-171. – ISBN 978-617-7363-09-4
1128794
  Демидко В.О. Поняття та значення права на здорові й безпечні умови праці // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : наукове видання / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2013. – Вип. 1. – С. 55-65
1128795
  Гріненко О.О. Поняття та значення привілеїв та імунітетів у праві ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 472-481. – ISSN 1563-3349


  Досліджено розвиток привілеїв та імунітетів у праві ЄС, їх застосування у практичній діяльності ЄС. Исследовано развитие привилегий и иммунитетов в праве ЕС, их использование в практике Европейского Союза. The article is devoted to the development of ...
1128796
  Марчак В.Я. Поняття та значення психологічних знань у кримінальному процесі // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.104-108. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1128797
  Свінцицький А.В. Поняття та значення судових експертиз у розкритті й розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування / А.В. Свінцицький, А.М. Падалка // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 96-103. – ISSN 2616-6798
1128798
  Грек Б.М. Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні / Б.М. Грек, ГрекТ.Б // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 29-34
1128799
   Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 491, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-07-6
1128800
  Мяловицька Н.А. Поняття та класифікація автономних утворень у сучасних державах світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання визначення та класифікації автономних утворень у федеративних і унітарних державах. The article deals with theoretical issue of the definition and classification of the autonomous formations in the federative and ...
1128801
  Литвиненко В.І. Поняття та класифікація завдань правоохоронних органів як суб"єктів протидії корупції в Україні // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 418-424. – ISSN 2307-3427
1128802
  Петренко Павло Поняття та класифікація злочинів у банківській сфері // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 47-49.
1128803
  Чеботарьова Г.В. Поняття та класифікація злочинів у сфері медичної діяльності за кримінальним законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 522-528. – ISSN 1563-3349
1128804
  Чаплинський К.О. Поняття та класифікація обшуків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 132-135. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1128805
  Богуш М. Поняття та класифікація правових форм і способів захисту суб"єктивних корпоративних прав та інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджуються різноманітні підходи розуміння категорії "форма захисту"; аналізуються існуючі підходи щодо класифікації форм захисту; запропоновано критерії та здійснено класифікацію форм захисту суб"єктивних корпора- тивних прав та інтересів; ...
1128806
  Стаднік О. Поняття та класифікація принципів виборчого права // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 25-31
1128807
  Стаднік О.М. Поняття та класифікація принципів виборчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 99-106
1128808
  Руденко О.В. Поняття та класифікація уніфікації норм міжнародного приватного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.66-70. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1128809
  Долинський Є.В. Поняття та компоненти готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі університету // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 21-25. – ISBN 978-966-330-308-6
1128810
  Похиленко І.С. Поняття та критерії класифікації суб"єктів малого підприємництва // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 219-227. – ISBN 966-7784-65-7
1128811
  Баранкова В. Поняття та межі нотаріальної таємниці // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (94). – С. 192-219
1128812
  Майданик Л. Поняття та межі об"єктивної форми вираження твору: аналіз європейського та українського підходів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 94-100. – ISSN 2308-0361
1128813
  Савіщенко В.М. Поняття та мета систематизації нормативно-правових актів у сфері освіти та науки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 192-199. – ISSN 2078-3566
1128814
  Тертична Ю.В. Поняття та методика дослідження еволюції сакрального поля міста Києва // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 172-174
1128815
  Шевельов О.М. Поняття та міжнародно-правовий захист цивільного населення під час збройних конфліктів відповідно до норм міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 66-68. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1128816
  Баланюк Л. Поняття та місце небанківської установи у фінансовій системі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1128817
  Баланюк Л. Поняття та місце небанківської установи у фінансовій системі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
1128818
  Худик А.М. Поняття та місце правових позицій у структурі актів Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 489)


  В даній статті аналізується природа правових позицій Конституційного Суду України, дається власне авторське визначення цього поняття. Детальна увага приділяється аналізу наукових підходів до розуміння даного правового феномену. Дається розмежування ...
1128819
  Євстігнєєв А. Поняття та науково-практичне значення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-81. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню поняття вимоги екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні, а також їх науково-практичному значенню. Наводиться визначення поняття "вимоги екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі ...
1128820
  Резнік Г. Поняття та обсяг дієздатності неповнолітніх осіб в Україні та зарубіжних країнах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 80-85
1128821
  Крайник Г.С. Поняття та ознаки амністії в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 202-208. – ISSN 2224-9281
1128822
  Лубчук О. Поняття та ознаки аудіовізуального твору як об"єкта права інтелектуальної власності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 222-230. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1128823
  Занфіров М.В. Поняття та ознаки бюджетно-правових санкцій // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 46-51
1128824
  Румянцева Г. Поняття та ознаки бюджетного законодавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 18-23. – ISSN 2076-9326


  Подано визначення поняття бюджетного права, розглядаються бюджетні правовідносини як різновид правовідносини, вони характеризуються загальними ознаками та рисами притаманними всім правовідносинам, а також вирізняються своїми специфічними особливостями.
1128825
  Шекера Ю.О. Поняття та ознаки господарсько-процесуальних строків // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 112-120
1128826
  Панасюк С.В. Поняття та ознаки громадського контролю за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в умовах сьогодення: теоретико-правовий підхід // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 267-274. – ISSN 2306-9082
1128827
  Менджул М.В. Поняття та ознаки громадської організації: цивільно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 349-355. – ISSN 1563-3349
1128828
  Мельник В. Поняття та ознаки депозитарної та клірингової діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 35-41
1128829
  Панасюк О. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду в кримінальному провадженні: теоретичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 161-163
1128830
  Бородій В. Поняття та ознаки дитячої безпритульності / В. Бородій, І. Тимкович // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 25-31
1128831
  Кармаза О.О. Поняття та ознаки житла за законодавством України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 6-10.
1128832
  Словська І.Є. Поняття та ознаки закону // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
1128833
  Омельченко А. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 218-223. – ISSN 0132-1331
1128834
  Нашинець-Наумова Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 73-76


  У статті розглядаються поняття й ознаки нового для українського інформаційного права виду інформації - інсайдерської інформації. Автором виділяється низка ознак інсайдерської інформації, що дає підставу говорити про самостійний правовий режим, який ...
1128835
  Радутний О.Е. Поняття та ознаки інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 58-63
1128836
  Кушнір І. Поняття та ознаки конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 24-30
1128837
  Прокопюк А. Поняття та ознаки корпоративної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 75-81. – ISSN 2663-5313
1128838
  Руднєва О.М. Поняття та ознаки міжнародних стандартів прав і свобод людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 10-15. – ISSN 1563-3349
1128839
  Смолин Я. Поняття та ознаки міжнародного договору купівлі - продажу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 139-143


  В цій статті розглянуто поняття міжнародного договору купівлі - продажу, наведені його основні характеристики, здійснена спроба дати визначення останнього на підставі аналізу нормативних положень міжнародних актів та внутрішньо національного ...
1128840
  Борисенко В.В. Поняття та ознаки місцевих податків та зборів за законодавством України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 221-226. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1128841
  Запорощенко Н.А. Поняття та ознаки місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 32-35.
1128842
  Золота Л.В. Поняття та ознаки наукової діяльності // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 68-73. – ISSN 2519-2299
1128843
  Ізарова І.О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 57-62
1128844
  Мельник В. Поняття та ознаки нормативно-правового акта: теоретичний аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 17-27
1128845
  Пацурківський Ю.П. Поняття та ознаки обмежених речових прав // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.60-65. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1128846
  Чурпіта Г.В. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 52-58. – ISSN 2222-5374
1128847
  Бичкова С.С. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 197-205
1128848
  Корольчук Л.М. Поняття та ознаки охорони праці: проблеми та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 274-284. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1128849
  Ніколенко Л. Поняття та ознаки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 115-129. – ISSN 1026-9932
1128850
  Демянчук Ю.Г. Поняття та ознаки подвійного оподаткування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
1128851
  Богуцький П.П. Поняття та ознаки права національної безпеки України // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (26). – С. 84-93. – ISSN 2616-6798
1128852
  Золотаренко В.В. Поняття та ознаки правового статусу виконавця у виконавчому процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 56-60


  Стаття присвячена розгляду спеціального правового статусу виконавця у виконавчому процесі України. При досягненні цілей статті автор звертається до теоретичних визначень правового статусу, його видів і складових елементів. Автором формулюється поняття ...
1128853
  Луценко І. Поняття та ознаки правового стимулу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-14.
1128854
  Васильченко О.П. Поняття та ознаки правової відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 29-35. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047


  В статті охарактеризовано поняття "відповідальність" та "юридична відповідальність"; встановлено ознаки юридичної відповідальності; визначено загальні та спеціальні ознаки конституційно-правової відповідальності; сформульовано поняття ...
1128855
  Бобрик В.І. Поняття та ознаки правосуддя в цивільних справах // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 214-217. – ISBN 978-617-7096-97-8
1128856
  Сивак М. Поняття та ознаки приміток статей Особливої частини КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 95-100


  Проблемні аспекти.
1128857
  Баранчук В.В. Поняття та ознаки психологічного контакту в процесі допиту // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 326-332
1128858
  Кравчук О.В. Поняття та ознаки публічної власності // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 92-97. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1128859
  Кочин В. Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 52-56. – ISSN 2308-9636
1128860
  Берназюк А.Ю. Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів президента України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 32
1128861
  Щербина В.С. Поняття та ознаки сторін в арбітражному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 47-52. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье на основе нового законодательства о государственном арбитраже в СССР рассматриваются специфические признаки сторон в арбитражном процессе, с их учетом предпринята попытка сформулировать определение сторон в арбитраже. Освещая вопрос о ...
1128862
  Ніколенко Л.М. Поняття та ознаки судових помилок, які є підставою перегляду судових актів у господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 175-178
1128863
  Лукасевич-Крутник Поняття та ознаки транспортних послуг // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 113-117. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1128864
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудового договору: сучасний вимір та перспективи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 271-277. – ISSN 2306-9082
1128865
  Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності в умовах кодифікації трудового законодавства: проблеми та напрями вирішення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0132-1331
1128866
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності роботодавця у контексті кодифікації трудового законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 95-101. – ISSN 0132-1331
1128867
  Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності трудового колективу: теоретико-правовий аспект // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 19-21
1128868
  Кологойда О.В. Поняття та ознаки фондових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 59-67
1128869
  Приймаченко Д. Поняття та основні ознаки адміністративної діяльності митних органів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 108-112
1128870
  Таньчук О.А. Поняття та основні ознаки державно-управлінських рішень // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 137-140
1128871
  Шатіло В. Поняття та основні ознаки конституційного механізму державної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-49. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню поняття та основних ознак конституційного механізму державної влади. З метою визначення дефініції конституційного механізму державної влади виділено основні ознаки зазначеного правового феномена. З"ясовано, що основними ознаками ...
1128872
  Буц О.В. Поняття та основні ознаки правозастосовних актів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – C. 3-8. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1128873
  Шапаренко С.О. Поняття та основні риси адміністративної і дисциплінарної відповідальності осіб мілітаризованих формувань // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 117-122. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1128874
  Швець Ю.В. Поняття та основні характеристики Центральної виборчої комісії як органу держави // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 67-72
1128875
  Ігонін Р.В. Поняття та особливості адміністративних процедур / Р.В. Ігонін, М.В. Вікторчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 2 (86). – С. 182-190. – ISSN 2524-0323
1128876
  Гбур Л.В. Поняття та особливості адміністративної відповідальності за порушення в сфері використання водних ресурсів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 199-202. – ISSN 2219-5521
1128877
  Корольов В. Поняття та особливості договорів в АПК // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-66.
1128878
  Кирилюк Д. Поняття та особливості договору іпотеки об"єктів незавершеного будівництва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 187-189. – ISBN 978-617-7069-17-0
1128879
  Лисенко В.В. Поняття та особливості договору міни(бартеру) за чинним законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 307-314. – ISSN 1563-3349
1128880
  Жарікова Г.А. Поняття та особливості договору про перевезення вантажу морським шляхом // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 226-229. – ISBN 978-617-7364-24-4
1128881
  Якубович І. Поняття та особливості договору складського зберігання зерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1128882
  Рахнянська Т.О. Поняття та особливості екологічного менеджменту як складової механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 331-340. – (0). – ISSN 2078-9165
1128883
  Ковалевська Д. Поняття та особливості європейського громадянства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 15-17
1128884
  Банах С. Поняття та особливості інформації як теоретичної категорії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 226-231. – ISSN 2524-0129
1128885
  Домбровська О.В. Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 79-83. – (Право. Економіка. Управління)
1128886
  Корнієнко П.С. Поняття та особливості конституційної правозахисної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 34-43. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1128887
  Забара С. Поняття та особливості методів спортивного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 141-144.
1128888
  Смірнов Г.Ю. Поняття та особливості мови ворожнечі: цивільно-правові аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 403-406. – ISSN 2219-5521
1128889
  Михайлюк Г.О. Поняття та особливості надання банківських послуг за допомогою Інтернету // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 162-168. – ISSN 0132-1331
1128890
  Рєзнікова В. Поняття та особливості посередницьких договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 73-78. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено посередницьким договорам. Визначено поняття договору про надання посередницьких послуг (посередницького договору). Особливу увагу приділено питанню правової природи відносин, що виникають на підставі посередницького договору, аналізу ...
1128891
  Стаховська Н.М. Поняття та особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-63. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Порівнюються та аналізуються різні дефініції поняття соціального забезпечення, розкриваються поняття, основні риси та особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення. Different definitions of the concept of social security are analyzed; ...
1128892
  Кондратюк Т.М. Поняття та особливості правового режиму земель національної екологічної мережі України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 129-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1128893
  Ковальчук Т.Г. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-37. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання понятійного апарату земель сільськогосподарського призначення та визначаються особливості їхнього правового режиму за чинним законодавством України. Questions of conceptual apparatus of agricultural land are examined and features ...
1128894
  Костюк В. Поняття та особливості правосуб"єктності юрисдикційних органів у трудовому праві // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 15-17
1128895
  Глущенко Є.О. Поняття та особливості принципів європейського контрактного права // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 59-63. – ISBN 978-966-7178-01-8
1128896
  Михальнюк О. Поняття та особливості сімейно-правового договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання договірного регулювання сімейних відносин на сучасному етапі. З метою створення загальної теорії договору в сімейному праві України визначено поняття та правову природу сімейно-правового договору, виокремлено його ...
1128897
  Хван Л. Поняття та порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 14-26.
1128898
  Волощук О.Т. Поняття та правова природа арбітражу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 51-55. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У даній статті досліджуються проблеми визначення понять "арбітраж" та "міжнародний комерційний арбітраж", аналізується правова природа арбітражу, окреслюються основні та специфічні риси міжнародного комерційного арбітражу.
1128899
  Квіт Н. Поняття та правова природа біобанків як об"єкта правовідносин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 154-160
1128900
  Богатирьов І. Поняття та правова природа бюджетного зобов"язання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-85.
1128901
  Шандра Р. Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 154-161. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1128902
  Михайлів М. Поняття та правова природа грантового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 182-188. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено питання поняття та правової природи грантового договору на підставі чинного законодавства, міжнародних договорів, іноземного законодавства та практики, а також проаналізовано його зміст. Визначено поняття гранта як предмета договору. ...
1128903
  Щербакова Н.В. Поняття та правова природа договорів про злиття та приєднання господарських товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 209-217. – ISBN 9
1128904
  Верес І. Поняття та правова природа договору факторингу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 89-92
1128905
  Грабарчук О. Поняття та правова природа консалтингової послуги // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 272-273. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1128906
  Назимко О.В. Поняття та правова природа міжнародних трудових норм // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 161-167. – ISSN 2519-2299
1128907
  Лютий В. Поняття та правова природа неттінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 93-101. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються підходи до визначення поняття неттінгу в науковій доктрині, законодавстві зарубіжних країн та судовій практиці. Розкривається правова природа механізму неттінгу та його особливості в порівняні з іншими правовими інструментами. ...
1128908
  Богашов О. Поняття та правова природа органів управління виборчим процесом // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 21-28


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
1128909
  Пришва Н.Ю. Поняття та правова природа принципів побудови системи обов"язкових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються принципи побудови системи оподаткування України. Проводиться їх порівняння з основними засадами побудови системи обов"язкових платежів. The principles of setting up the taxation system are analysed. They are compared with the fundamental ...
1128910
  Шемшур О. Поняття та правова природа ризику у приватному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 105-108. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Автором у статті робиться спроба узагальнити існуючі підходи до розуміння поняття "ризик" у праві. На підставі аналізу особливостей прояву ризику у приватному праві визначаються основні характерні риси цього поняття та наводиться його ...
1128911
  Артемишин М.Б. Поняття та правова природа спільної торговельної політики Європейського співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 107-117.
1128912
  Шевчук О. Поняття та правова природа фінансових послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 29-32
1128913
  Дутко А.О. Поняття та правова природа шлюбного договору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 188-191. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1128914
  Войтенко І.С. Поняття та правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 2219-5521
1128915
  Коломієць П.В. Поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 231-238. – (Серія юридична ; Вип. 1)
1128916
  Войнаровська О. Поняття та правові наслідки конкубінату // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 111-113.
1128917
  Пивовар В.Я. Поняття та предмет антропології права як науки та навчальної дисципліни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується актуальність дослідження проблем антропології права, її предмету як науки і навчальної дисципліни. В статье обосновывается актуальность исследования проблем антропологии права, ее предмета как науки и учебной дисциплины. The ...
1128918
  Криса М. Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 29-33. – ISSN 2308-9636
1128919
  Богів Я.С. Поняття та принципи місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 45-52. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1128920
  Бондар О.В. Поняття та принципи спекулятивної філософії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 67-69
1128921
  Денисов С.Ф. Поняття та природа некорисливої насильницької злочинності молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 93-97. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1128922
  Вакарюк Л. Поняття та природа типової юридичної конструкції у фінансовому праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1128923
  Золотарьова О. Поняття та причини корупції в українській освіті // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 124-132. – ISBN 978-617-7768-07-3
1128924
  Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини : Монографія / О.О. Пунда; Науково-дослідний ін-тут фінансового права. – Хмельницький - Київ : Видавництво Сергія Пантюка, 2005. – 436с. – ISBN 966-8529-34-0
1128925
  Бубліченко В. Поняття та розвиток міжнародного спортивного арбітражу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 182-184
1128926
  Буряк В. Поняття та роль податкових роз"яснень у сучасній правовій системі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-91
1128927
  Яремчук В.Б. Поняття та система джерел конституційного права України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 30-39


  Розглянуто поняття, ознаки, систему джерел конституційного права України. Згдують прізвища науковців, у тому числі науковці КДУ імені Тараса Шевченка: О.П. Васильченко, В.В. Молдован, В.Ф. Погорілко, В.М Шаповал. Про О.П. Васильченко. - С. 31; Про ...
1128928
  Чудик-Білоусова Поняття та система договорів соціального сприяння // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 137-155. – ISSN 2078-9165
1128929
  Дришлюк І.А. Поняття та система злочинів у сфері використання техніки // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 136-138. – ISBN 978-966-927-199-0
1128930
  Крайник С. Поняття та система корупційних злочинів в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 78-86
1128931
  Фещук Т.С. Поняття та система професійних прав адвоката в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 382-387. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена питанням поняття та особливостей професійних прав адвоката відповідно до законодавства України. Розглядається співвідношення між професійними, конституційними та процесуальними правами адвоката. Автор аналізує різні підходи до ...
1128932
  Гаврилюк Л.В. Поняття та склад кримінально-процесуальних правопорушень // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 180-185.
1128933
  Кулініч О.О. Поняття та складові "бренду" як засіб індивідуалізації // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 48-52
1128934
  Федоренко В.Л. Поняття та складові елементи системи конституційного права України (методологічні аспекти) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 77-82
1128935
  Яцишин М Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 111-115.
1128936
  Романюк Я.М. Поняття та складові категорії "диспозитивність" у цивільному праві України // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 11-16. – ISSN 2524-017X
1128937
  Шнягін О. Поняття та спввідношення цілей та завдань захисту, їх місце у системі загальних завдань кримінального судочинства // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1128938
  Максакова Р.М. Поняття та специфічні риси місцевих виборів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 100-105. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1128939
  Комзюк В. Поняття та структура адміністративно-правового статусу митних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  В статті з урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано структуру адміністративно-правового статусу митних органів, наведено авторське визначення досліджуваного поняття. В статье с учетом положений действующего законодательства ...
1128940
  Зигрій О. Поняття та структура екологічного обов"язку / О. Зигрій, С. Крамарчук, Т. Крамарчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 131-136. – ISSN 2524-0129
1128941
  Бойко І.Б. Поняття та структура механізму енергозбереження підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 101-105.
1128942
  Завидняк І.І. Поняття та структура національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 183-188. – ISSN 1563-3349
1128943
  Мілова Т. Поняття та структура права людини і громадянина на академічну свободу // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 120-125. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9


  "Прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» у липні 2014 року у контексті формування єдиного європейського освітнього і наукового простору зумовило новий виток освітньої реформи, в основу якої покладено принцип саме автономії вищих навчальних ...
1128944
  Мельник А. Поняття та структура системи джерел права України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 15-18. – ISSN 1561-4999
1128945
  Латковська Т.А. Поняття та структура сучасної фінансової системи України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 64-69
1128946
  Зозуля Є.В. Поняття та структурно-функційні ознаки міжнародного співробітництва правоохоронних органів України (теоретичний та історико-правовий аспект) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 6-15
1128947
  Кисельова О.І. Поняття та суб"єкти міжнародно-правового регулювання праці // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 265-270. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1128948
  Коломоєць О.Д. Поняття та сутність адміністративно-правового механізму попередження насильства в сім"ї // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 50-56
1128949
  Галунько В.В. Поняття та сутність адміністративно-правової охорони суб"єктів права власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 260-265. – ISSN 1563-3349
1128950
  Базан О.В. Поняття та сутність взаємодії суб"єктів адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 35-42. – ISSN 2072-8670
1128951
  Глинська Н.В. Поняття та сутність ефективності кримінально-процесуальної діяльності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 187-205.
1128952
  Тімуш І.С. Поняття та сутність інституту відшкодування майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення / І.С. Тімуш, О.С. Онищенко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 26-32. – ISSN 2222-5374
1128953
  Рим О. Поняття та сутність конкуренції у трудових правовідносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 238-245. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1128954
  Цибуляк-Кустевич Поняття та сутність мирового суду // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 121-126. – ISBN 978-617-7096-88-6
1128955
  Волуйко О.М. Поняття та сутність муніципальної міліції в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 59-65. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1128956
  Пашко Л. Поняття та сутність оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 114-122
1128957
  Кадук Т.Д. Поняття та сутність парламентського контролю // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 193-199. – ISSN 1563-3349
1128958
  Петрик В.В. Поняття та сутність підстав відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 38-41
1128959
  Бутенко В. Поняття та сутність правової експертизи юридичних документів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 4-9.
1128960
  Шевченко Н. Поняття та сутність правонаступництва при реорганізації господарських товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47
1128961
  Гусаров С.М. Поняття та сутність правотворчості в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 38-46. – ISSN 2078-3566
1128962
  Софінська І.Д. Поняття та сутність принципу субсидіарності у муніципальному праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
1128963
  Комарницька М.В. Поняття та сутність припинення трудових відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 160-169. – ISSN 2617-5967
1128964
  Примуш Р. Поняття та сутність професіоналізації персоналу Антимонопольного комітету України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 19-22
1128965
  Шульгін Володимир Поняття та сутність реалізації військового законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 89-92
1128966
  Мельник Ю. Поняття та сутність реєстраційного провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 108-110. – ISBN 978-617-7069-15-6
1128967
  Махінчук В. Поняття та сутність саморегулювання підприємницьких відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 39-40
1128968
  Самченко Є.М. Поняття та сутність сімейно-побутового насильства стосовно неповнолітніх // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 7. – С. 30-33
1128969
  Стрельнікова О.О. Поняття та сутність соціальної інклюзії у соціальній роботі / О.О. Стрельнікова, Н.О. Єсіна // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 233-241. – ISSN 2411-7587
1128970
  Захарова О. Поняття та сутність спрощеного позовного провадження / О. Захарова, О. Єпанчінцев // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 17-21. – ISSN 2663-5313
1128971
  Курільчук І.Г. Поняття та сутність судового контролю в досудових стадіях кримінального процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 434-438. – ISSN 1563-3349
1128972
  Кисленко Д.П. Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування / Д.П. Кисленко, Я.В. Кузьмічов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 176-184. – ISSN 2222-5374
1128973
  Третяк А.М. Поняття та сутність термінів "землеустрій" і "землевпорядкування" в Україні / А.М. Третяк, В.М. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1128974
  Оніщук Ю.В. Поняття та сутність фінансово-правового статусу митних органів України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 90-95
1128975
  Міщук М.О. Поняття та суттєві ознаки соціального партнерства у трудового праві України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 36-44
1128976
  Кумечко І.М. Поняття та сучасний стан молодіжної злочинності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 114-116. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1128977
  Оніщук М.В. Поняття та типологія референдної демократії: конституційно-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-19.
1128978
  Паламарчук І.В. Поняття та форми державного управління у сфері інвестиційної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 74-78. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1128979
  Швець Н. Поняття та форми трудових конфліктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 40-43
1128980
  Дзейко Ж. Поняття та функції законодавчої техніки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 51-73


  У статті аналізуються поняття і функції законодавчої техніки. Основний акцент зроблено на дослідженні таких найважливіших характеристик законодавчої техніки, як її зміст, структура, сутність, функції, види та її співвідношення із законодавчим ...
1128981
  Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.110-113. – ISSN 0132-1331
1128982
  Кравець І. Поняття та функції організаторів торгівлі за законодавством України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 71-85. – ISSN 1026-9932
1128983
  Ніколенко Л.М. Поняття та функції принципів господарського процесуального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 118-121.
1128984
  Кострубіцька О. Поняття та характеристика адміністративної відповідальності за проступки в паливно-енергетичному комплексі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 51-55.
1128985
  Насурлаєва К.Е. Поняття та характеристика договору інжинірингу // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 118-122. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1128986
  Сеник С. Поняття та характерні ознаки наказного провадження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 218-230. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено проблему поняття та характерних ознак наказного провадження. Зроблено порівняльний аналіз позовного, окремого та наказного проваджень у цивільному судочинстві та сформульовано ознаки наказного провадження. Досліджено законодавчі положення ...
1128987
  Крукевич О. Поняття та цілі правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 277-278
1128988
  Котляр О.І. Поняття та юридична природа права притулку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 353-356. – ISSN 2219-5521
1128989
  Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.40-44. – ISSN 0132-1331
1128990
  Краснова М.В. Поняття та юридичне значення превентивно-стимулюючої форми екологічного контролю / М.В. Краснова, О.А. Шомпол // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 178-183. – ISBN 978-617-566-151-2
1128991
  Шевцова Ю.В. Поняття та юридичний зміст застави землі // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 143-153.
1128992
  Погорілко В. Поняття та юридичні властивості Конституції України / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 4-9. – ISSN 0132-1331
1128993
  Клименко Н.О. Поняття та юридичні властивості статуту територіальної громади як джерела конституційного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 28-35. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1128994
  Баронова Т.В. Поняття та юридичні ознаки державного земельного кадастру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 132-135. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються існуючі підходи до визначення поняття державного земельного кадастру, а також наводяться ознаки державного земельного кадастру та дається його визначення. The Article Analyzes the Ways of Approach to the State Land Cadastre notion, The ...
1128995
  Краснова М.В. Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 26-33. – ISBN 978-617-566-151-2
1128996
  Шараєвська Т.А. Поняття та юридичні ознаки надзвичайної екологічної ситуації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 282-287. – (0). – ISSN 2078-9165
1128997
  Щиглов Є.О. Поняття та юридичні ознаки обліку об"єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 159-166. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1128998
  Краснова Ю.А. Поняття та юридичні ознаки туризму в Україні / Ю.А. Краснова, А.В. Антонова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 132-140. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1128999
  Стрижевська А. Поняття таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв"язку (стаття 163 Кримінального кодексу України) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 112-118. – ISSN 2308-0361
1129000
  Перкін В.І. Поняття тактичної операції у криміналістиці // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-82.
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,