Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1123001
  Скрипнюк О. "Реалістична модель" законотворчості: проблеми побудови альтернативних теорій / О. Скрипнюк, Д. Прокопов // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С.30-40. – ISSN 1993-0909
1123002
  Качкан В. "Реальні образ сумної правди" // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 189-205. – ISBN 5-87322-078-0


  Основні консеквенції у діяльності Івана Кревецького.
1123003
  Наєнко М. "Реальність як ворог мистецтва..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 49). – С. 15


  Картина "Гіркі жнива" канадського режисера українського походження Джорджа Менделюка.
1123004
  Наєнко М. "Реальність як ворог мистецтва..." // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 47-50. – ISBN 978-617-7625-59-8
1123005
  Ослоповских Л.Ф. "Реальнодиалектическая" концепция развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ослоповских Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
1123006
  Пржиленский В.И. "Реальность": социально-эпистемологическое исследование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 91-105. – ISSN 0042-8744
1123007
   "Реанімація" первинної редакції Конституції України: оцінка конституційності // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 38-45


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
1123008
  Мацапура В. "Ревизор" Гоголя и "Приезжий из столицы" Г.Ф. Квитки-Основьяненко (типологический аспект) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 83-89
1123009
  Лященко А.И. "Ревизор" Гоголя и комедия Квитки "Приезжий из столицы" / А.И. Лященко // Басня И.А. Крылова "Водолазы" : (По поводу статьи г. Нечаева "Об отношении Крылова к науке") / А.И. Лященко. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1895. – [2], 18 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Мих. Н. Марковскому от автора 2/IV.97
1123010
  Краснобаева О. "Ревизор" Н. Гоголя в переводоведческой парадигме Майкла Бересфорда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 141-144. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1123011
  Андрущенко Е. "Ревизор" Н.В. Гоголя в контексте русской сатирической комедии // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 6-10
1123012
  Бородина Л. "Ревизор" Н.В. Гоголя на Закарпатской сцене // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С.48-51. – (Філологія ; Вип. 20)
1123013
   "Ревизор" Н.В.Гоголя на сцене Малого театра., 1938. – 47с.
1123014
   "Ревиталь парк" открывает филиалы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 60 : Фото
1123015
  Феденко П. "Ревізіонізм" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 288, січень : січень. – С. 11-13
1123016
  Данилов С.С. "Ревізор" на сцені / С.С. Данилов. – Х, 1936. – 208с.
1123017
  Хоню В. "Ревізор": авторський текст і трактування // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 273-288. – ISSN 1997-4264
1123018
  Слободян Н. Реалізація "доктрини Картера" у Перській затоці в оцінці американських політологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена анализу концептуального обеспечения политики США в Персидском заливе в 70-80-е годы ХХ века. Детально рассматривается реализация внешней политики США в районе Персидського залива посредством "доктрины Картера". The article is devoted ...
1123019
  Петрів Х. Реалізація "ефекту палімпсестного накладання" в ідіостилі Оксани Пахльовської (на прикладі міфонімічних та теонімічних метафор) / Христина Петрів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 233-237. – ISSN 0320-3077
1123020
  Домарадзька Г.С. Реалізація "концепції сталого розвитку" в Україні як передумова ефективної інтеграції в світову економіку / Г.С. Домарадзька, М.Б. Фурман // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 350-356. – ISSN 0321-0499
1123021
  Кирилова В.А. Реалізація авторських інтенцій у художньому перекладі (на матеріалі новел Михайла Коцюбинського та їх французьких перекладів Еміля Крюби) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 495-502


  Статтю присвячено дослідженню художніх інтенцій Михайла Коцюбиньского та їх відтворенню у французькому перекладі Еміля Крюби. Із застосуванням комунікативно-прагматичного підходу до художнього перекладу аналізуються найпоширеніші прийоми відтворення ...
1123022
  Волошинов С. Реалізація адаптивної навчальної технології при формуванні англомовної компетентності майбутніх моряків // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 61-65. – ISSN 2308-4634
1123023
  Нашинець-Наумова Реалізація адміністративно-правових форм у сфері забезпечення інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 46-48
1123024
  Дубовик О.В. Реалізація аксіологічного типу суб"єктивної модальності в поетичному мовленні Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 55-60. – (Філологічні науки ; № 1)
1123025
  Цимбалістий Т. Реалізація актів Конституційного Суду України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 25-28.
1123026
   Реалізація андрагогічних принципів у професійному розвитку особистості / Ю.П. Вдовиченко, Л.В. Соколова, Р.С. Коритнюк, Л.Л. Давтян, О.Я. Роздорожнюк, О.Я. Коритнюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 18-20. – ISSN 1681-2751
1123027
  Маркова Н.С. Реалізація антикризової HR-політики в межах існуючої системи HR-менеджменту підприємства / Н.С. Маркова, О.В. Ярмак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 41-43 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1123028
  Кравченко І.І. Реалізація арештованого майна через електронні торги у виконавчому процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 176-178. – ISSN 2219-5521
1123029
  Маркова С.В. Реалізація більшовицької політики в СРСР - УСРР (1920-1930 рр.): огляд новітньої західної історіографії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 108-114. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1123030
  Жабинець О. Реалізація в Україні кластерних ініціатив за участю страхових компаній: стан, досвід, перспективи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 205-213. – ISSN 1684-906Х
1123031
  Кудін А. Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу: забезпечення мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 27-34 : табл. – ISSN 1682-2366
1123032
  Порнюк О.Б. Реалізація вальтер-скоттівської моделі в прозі Г. Сенкевича та Ф. Булгаріна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 340-352. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1123033
  Іщенко Олександр Реалізація Верховною Радою України повноважень у сфері адміністративно-територіального устрою України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 58-65.
1123034
  Шульга Є.В. Реалізація виключного права власності українського народу на надра // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 26-28
1123035
  Орлов Ю.Ю. Реалізація вимог міжнародної конвенції про кіберзлочинність у законодавстві України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 3-9
1123036
  Михальченко М. Реалізація висхідної градації оцінки в тексті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 251-258. – ISSN 1728-9572
1123037
  Покатаєв П.С. Реалізація відповідальності в діяльності органів місцевого самоврядування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 98-100. – Бібліогр.: 15 назв
1123038
  Неклесова В.Ю. Реалізація віртуального скрипту у хрононімії (на матеріалі роману "Кінець вічності" А. Азімова) // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2008. – Вып. 12. – С. 3-13. – ISSN 2077-1932
1123039
  Січкар О. Реалізація гендерного питання у повісті Володимира Дрозда "Молохви" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 145-148. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1123040
  Ковальчук Л. Реалізація гендерного підходу в навчальній практиці Німеччини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 188-194. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382
1123041
  Вавілова Н.В. Реалізація гендерної політики у Збройних Силах України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 140-143. – ISSN 2304-2699
1123042
  Андріюк О.П. Реалізація гладких функцій гармонічними функціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему реалізації гладких функцій з ізольованими критичними точками гармонічними функціями.
1123043
  Сільнова А. Реалізація громадянами екологічного права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 103-107
1123044
  Битяк Ю.П. Реалізація громадянами права на судовий захист у відносинах за участю Служби безпеки України / Ю.П. Битяк, Н.Б. Писаренко // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 226-233. – ISSN 0201-7245
1123045
  Бородинська Л. Реалізація громадянських прав євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 25-31. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1123046
  Гриценко А. Реалізація грошово-кредитної політики. : ч. 15 / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 98-115 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
1123047
  Буковська О.О. Реалізація гуманістичних ідей С.Русової в роботі з неблагополучними підлітками // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 26-28. – (Серія : Педагогічні науки)
1123048
  Копельців-Левицька Реалізація гуманістичного потенціалу правової системи України в опозиції правових систем Схід-Захід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 20-24. – ISSN 2219-5521
1123049
  Ряховська Н. Реалізація державних програм у мономістах Росії: досвід, проблеми, шляхи вирішення // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 24-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1123050
  Ізюмська В.А. Реалізація державної інноваційної політики в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 58-59. – Бібліогр.: 4 назви
1123051
  Турченко Ю.В. Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Турченко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 179-200
1123052
  Турченко Ю.В. Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Турченко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1123053
  Борецька Н.О. Реалізація державної освітньої політики в контексті європейської інтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 112-114
1123054
  Борецька Н.О. Реалізація державної освітньої політики в контексті європейської інтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 112-114. – Бібліогр.: 10 назв
1123055
  Кулаков В. Реалізація державної підтримки аграрного сектора економіки-під прокурорським наглядом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 21-26.
1123056
  Сав"юк Л.М. Реалізація державної політики вдосконалення корпоративного управління в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-19. – Бібліогр.: на 4 пункта
1123057
  Воротін В.Є. Реалізація державної політики розвитку корпоративного управління в Україні / В.Є. Воротін, Л.М. Сав"юк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 105-113


  Стаття обґрунтовує погляди авторів на сутність і стан корпоративного управління, реалізацію державної політики регулювання корпоративного сектору в умовах трансформації економіки України до ринкової. . Article is proved sights of authors at essence ...
1123058
  Карпенко О.В. Реалізація державної політики у сфері надання освітніх послуг вишами США / О.В. Карпенко, С.В. Тарнавська // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1 (86). – С. 79-87. – ISSN 2304-06294


  На основі наявної джерельної бази проаналізовано реалізацію системи надання освітніх послуг вишами США, зокрема розглянуто особливості функціонування університетської автономії. Узагальнено позитивні наслідки американського шляху розвитку системи вищої ...
1123059
  Гладуняк І.В. Реалізація державної політики у сфері національної безпеки як умова ефективності функціонування механізму політичного управління // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 154-162. – ISSN 1563-3349
1123060
  Качула С.В. Реалізація державної політики фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 16-25. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1123061
  Місінкевич Л.Л. Реалізація державної політики щодо релігії та віруючих на Поділлі в 20-30-ті рр. 20 ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 94-97
1123062
  Маліков В.В. Реалізація державної стратегії економічного розвитку в регіональному розрізі: зарубіжний та вітчизняний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 99-103. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
1123063
  Дєгтяр А.О. Реалізація державноуправлінських рішень з питань функціонування страхового фонду документації україни в регіонах / А.О. Дєгтяр, В.Л. Степаненко, І.М. Кривулькін // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 60-64. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1123064
  Дмитренко О.Л. Реалізація директивної діалогічності у публіцистичних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 227-231. – Бібліогр.: Літ.: с. 230-231; 21 поз.
1123065
  Бехта А. Реалізація дискурсної зони персонажа у фокусі читацького сприйняття // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 56-62. – Бібліогр.: Літ.: С. 61-61; 20+13 поз.
1123066
  Білик Р.М. Реалізація диференційованого навчання у компетентнісній освіті / Р.М. Білик, О.М. Ніколаєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 121-125. – ISSN 1563-3713
1123067
  Сейдаметова С. Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп’ютерної графіки / С. Сейдаметова, А. Маламан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 35-39. – (Педагогіка ; № 1)


  Розроблено методику, спрямовану на реалізацію діяльнісного підходу та використання інтеграції знань при дистанційному навчанні курсу комп’ютерної графіки у підготовці студентів техніків-будівельників та механіків ВНЗ другого рівня акредитації. ...
1123068
  Попович І.Є. Реалізація дослідницької парадигми в педагогічній освіті Великої Британії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 223-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1123069
  Сафонік Л. Реалізація душевних цінностей як сенс життя у філософії Й. Гессена // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 41-48. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
1123070
  Степашко В. Реалізація екологічних прав громадян в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 28-33. – ISSN 0132-1331
1123071
  Лесь А.В. Реалізація екологічних програм в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 99-103. – ISSN 2313-4569
1123072
  Скороход І.С. Реалізація екологічних проектів в рамках двосторонньої співпраці України та Польщі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 245-249. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1123073
  Тимощук К.А. Реалізація екологічної функції держави під час кризового екологічного становища в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 160-162
1123074
  Степанов Є.В. Реалізація екологічної функції правоохоронними органами держави: роль органів внутрішніх справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 262-266
1123075
  Саженюк В.С. Реалізація економіко-математичних моделей оптимального інвестування методом фіктивних областей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 10-11. – ISSN 2306-6814
1123076
  Румянцев А.П. Реалізація економічних інтересів України в умовах глобаліації // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 8-14.
1123077
  Отрошко О.В. Реалізація економічних функцій держави: проблемні аспекти // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 109-114


  Стаття присвячена аналізу економічної діяльності держави в контексті необхідності усунення властивих ринкам вад. Головну увагу приділено розкриттю проблемних аспектів реалізації таких економічних функцій держави, як надання суспільних благ, регулювання ...
1123078
  Сазонець І.Л. Реалізація економічної політики ТНК методами прямого інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 15-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1123079
  Судень Н. Реалізація епітетних структур у поетичних циклах "Нічні думи" І. Франка і "Sny i marzenia" Я. Каспровича // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 124-130. – ISSN 2078-340X


  Досліджено епітетні структури в поетичних циклах “Нічні думи” І. Франка і “Sny i marzenia” Я. Каспровича. Здійснено порівняльний аналіз типологічних подібностей і диференційних ознак епітетних систем циклів обох поетів. Розглянуто специфіку вжитку ...
1123080
  Лівіцька О.В. Реалізація епітетних структур у поетичному циклі Т. Еліота "Landscapes" // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 56-57
1123081
  Котенко В.Л. Реалізація естетичної категорії героїчного у іспанськомовному спортивному дискурсі (на матеріалі футбольної тематики) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 172-181


  У статті закцентовано увагу на головних мовних засобах творення образу героя у спортивних статтях та виданнях публіцистичного стилю, присвячених видатним футболістам та відомим футбольним клубам. Виділено комунікативні стратегії та проаналізовано ...
1123082
  Володченко О.М. Реалізація етичних стандартів у сучасній діловій журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 13-17


  Розглядається проблема дотримання в сучасній українській діловій журналістиці етичних норм і стандартів. Основну увагу приділено міжнародному досвіду, зокрема стандартам Канадської телерадіомовної корпорації СВС та часопису "Форбс". The problem of ...
1123083
  Федько О.Ю. Реалізація жанрової моделі історичного роману у віршах у творі Л. Горлача "Слов"янський острів" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 173-177. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1123084
  Кулик Т. Реалізація жителями столиці України права на місцеве самоврядування: проблеми та перспективи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 10-14
1123085
  Гандзілевська Г.Б. Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів в акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 65-70. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1123086
  Гуз А. Реалізація завдань держави у сфері шкільної правової освіти України в 1991-2007 роках // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5 (31). – С. 63-71
1123087
  Цюра В.В. Реалізація загальноправових та галузевих принципів права в інституті представництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 4, квітень : Правова наука повинна адекватно реагувати на виклики часу. – С. 38-42. – ISSN 2312-1831
1123088
  Світличний О.П. Реалізація загальноприйнятих принципів права в управлінській діяльності земельними ресурсами // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 53-58
1123089
  Баран А. Реалізація законодавства Австро-Угорщини щодо законодавства виборчого права в Східній Галичині на поч. XX ст. // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 10-14. – ISSN 2524-0129
1123090
  Шулікін Д. Реалізація закону ["Про наукову і науково-технічну діяльність"]


  Стан реалізації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" розглянуто на розширеному засідані ВР України з питань науки і освіти.
1123091
  Шулікін Д Реалізація закону ["Про наукову і науково-технічну діяльність"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 листопада (№ 45). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Стан реалізації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" розглянуто на розширеному засіданні ВР України з питань науки і освіти.
1123092
  Кравченко М.Г. Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравченко Михайло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 226 л. – Бібліогр.: л. 206-226
1123093
  Кравченко М.Г. Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравченко Михайло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1123094
  Кіпаш Б.С. Реалізація закону і механізм забезпечення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 82-88.
1123095
  Чернега А. Реалізація засад державно-правової реформи - шлях до розбудови соціальної, правової держави в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 8-14
1123096
  Трохлюк О.П. Реалізація засади забезпечення доведення винуватості в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Трохлюк Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 209 арк. – Додатки: арк. 197-209. – Бібліогр.: арк. 174-196
1123097
  Трохлюк О.П. Реалізація засади забезпечення доведення винуватості в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Трохлюк Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с.. – Бібліогр.: 13 назв
1123098
  Бернацька А.В. Реалізація засади змагальності під час досудового розслідування // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 229-231. – ISBN 978-966-419-300-6
1123099
  Костюченко О. Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 136-143. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються питання забезпечення змагальності сторін кримінального провадження у доказуванні під час проведення досудового розслідування на засадах змагальності та свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх ...
1123100
  Михайличенко А.О. Реалізація заходів по становленню регіональної економіки // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 11-19.
1123101
  Тимченко А.М. Реалізація заходів примусу та переконання в податковому праві // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 94-99
1123102
  Зеленко Л.П. Реалізація зв"язків заголовка з текстом у постмодерністському творі (на матеріалі романів Ю. Андруховича "Рекреації” та "Московіада”) // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 95-113. – ISBN 978-966-399-637-0
1123103
  Гринюк В.О. Реалізація змагальності сторін щодо отримання доказів під час досудового розслідування // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 23-30
1123104
  Безкоровайна Л Реалізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 90-98. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1123105
  Сікора Я.Б. Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 236-239. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609


  Одним із важливих факторів удосконалення системи підготовки професійних кадрів у вищій школі є активне використання в освітньому процесі нових, більш ефективних методів і технологій навчання, зокрема, електронного навчання, дистанційних освітніх ...
1123106
  Липяцька М. Реалізація зовнішньополітичного курсу Ізраїлю: нові виклики та загрози // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 11-12
1123107
  Онищенко О.А. Реалізація зовнішньоторговельної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 125-128. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1123108
  Венедіктова І. Реалізація і захист інтересів осіб у репродуктивних правовідносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 46-50
1123109
  Луговська І.Б. Реалізація ігрових методик навчання на заняттях з латинської мови у аграрному ВНЗ / І.Б. Луговська, Е.М. Луговська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 81-88. – ISSN 2521-6449
1123110
  Дикарєва Л. Реалізація ідеї перетворення в міфосвіт снвидінь: лінгвосеміотичний аспект художньої прози М. Гоголя та М. Булгакова // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 38-42. – Бібліогр.: Літ.: с. 42; 11 п. – ISBN 966-638-152-4
1123111
  Реєнт О.П. Реалізація ідеї української державності у 1917-1921 рр.: розчарування та надії // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 168-174
1123112
  Реєнт О. Реалізація ідеї української державності у 1917 - 1921 рр.: розчарування та надії // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 174-182. – ISBN 978-966-611-826-7
1123113
  Криворотенко О. Реалізація ідей акмеосвіти на особистісно зорієнтованому уроці літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 2-7. – ISSN 0130-5263


  Реалізація ідей акмеосвіти на особистісно зорієнтованому уроці літератури.
1123114
  Бадах Г. Реалізація ідей болонського процесу в Німеччині: забезпечення контролю якості вищої освіти та акредитаційна система країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті питання забезпечення контролю якості освіти в німецьких вищих навчальних закладах, систему акредитації та основні шляхи адаптації національної системи вищої освіти країни до Болонського процесу. The article dealt up with the theme ...
1123115
  Мащак І. Реалізація ідей В.О.Сухомлинського у навчально-виховному процесі початкової школи // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 27-30
1123116
  Нестеренко К. Реалізація ідей інтегрального націоналізму Д. Донцова у політичній програмі ВО "Свобода" // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 312-317. – ISBN 978-966-171-795-3
1123117
  Салата О.О. Реалізація ідей конфуціанства в глобальному світовому просторі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 291-296. – ISSN 2076-8982
1123118
  Ткаченко О.Л. Реалізація ідей Софії Русової у сучасній неформальній освіті дорослих // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 169-174. – ISBN 978-966-7496-76-0
1123119
  Ма Яньфей Реалізація імпресивної функції негативної конотації в суспільно-політичному дискурсі (на матеріалі електронних версій українських газет) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 86-90. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається імпресивність негативної конотації та способи її втілення в текстах публіцистичного стилю. В статье рассматривается импрессивность отрицательной коннотации и способы её воплощения в текстах публицистического стиля. The article ...
1123120
  Михайленко Г.Г. Реалізація індивідуального підходу в процесі самостійної роботи з іноземної мови за умов глобалізації вищої освіти / Г.Г. Михайленко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 45-50. – Бібліогр.:8 назв. – ISBN 966-597-072-0
1123121
  Ткаченко Л.П. Реалізація інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення курсу риторики // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 92-102. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
1123122
  Чувардинський В. Реалізація інноваційних перспектив на ринку праці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-42. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвідзабезпечення інноваційності розвитку ринку праці, проаналізовано сучасні тенденції розвитку окремих сегментів ринку праці. Визначено проблеми забезпечення можливостей реалізації інноваційних перспектив розвитку ринку праці ...
1123123
  Василенко М.Д. Реалізація інноваційного законодавства: деякі українські реалії в контексті створення ефективної правової бази // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 66-70. – (Правознавство ; Вип. 435)
1123124
  Володін С.А. Реалізація інноваційного потенціалу аграрної науки: проблеми і перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 139-149. – ISSN 2221-1055
1123125
  Коваленко О.В. Реалізація інноваційної моделі України за кризових обставин: аспекти соціальної та продовольчої безпеки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 152-158. – ISSN 2307-9878
1123126
  Ніколенко Т.І. Реалізація інноваційної стратегії розвитку міжнародної економічної діяльності України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 98-102. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
1123127
  Мельник Ю.М. Реалізація інтерактивного підходу при читанні лекцій // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 118-123


  Пошук найбільш ефективних шляхів інтенсифікації навчання і розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців с важливим шляхом удосконалення освіти у вищому навчальному закладі.
1123128
  Кирилюк Є.М. Реалізація інтересів суб"єктів аграрного ринку у господарській системі сучасної України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 62-75 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1123129
  Чернюк Н.І. Реалізація іроничного значення в англомовному дискурсі / Н.І. Чернюк, Д.Е. Ванганен // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 130-138. – ISSN 2077-804X
1123130
  Ковальова Т.П. Реалізація категорії адресованості в слоганах німецької та української політичної реклами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 375-385


  У статті досліджуються вербальні засоби вираження категорії адресованості в німецьких та українських політичних слоганах. Проаналізовано лексичні й граматичні маркери експліцитного та імпліцитного способів вираження адресата та визначена їх роль в ...
1123131
  Андрухович А. Реалізація категорії гендер в офіційних інтернет-ресурсах спецслужб Россії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 69-78


  У статті розглядаються особливості інтернет-комунікації з позиції сучасної лінгвогендерології. Простежується взаємозв"язок між лінгвістичними та іншими науковими напрямками дослідження проблеми; описуються особливості експлікації категорії гендер у ...
1123132
  Пахолок З.О. Реалізація категорії повторюваності в українській мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 32-52. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується категорія повторюваності в українській мові, яка зафіксована в різних за своєю природою одиницях: ономатопеї, редуплікації, повторі, плеоназмі, тавтології. Особливу увагу приділено редуплікації, що перебуває на марґінесі мовної ...
1123133
  Косенко М. Реалізація кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури контрольно-наглядових повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 309-317. – ISSN 1026-9932
1123134
  Гацька Людмила Павлівна Реалізація колективних економічних інтересів у міжнародній сфері : Автореф... кандидата економічнихнаук: 08.01.01 / Гацька Людмила Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1123135
  Пометун О.І. Реалізація компентнісного і діяльнісного підходів у сучасному підручнику історії // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 146-157
1123136
  Прадівлянний М.Г. Реалізація компетентнісно-орієнтованих освітніх програм у галузі бізнес-освіти: досвід США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 19-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 8 (301)). – ISSN 2076-586Х
1123137
  Ярмольчук Т. Реалізація компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу в вищій школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 164-169. – ISSN 2308-4634


  "...У світовій освітній практиці зі створенням Європейського простору вищої освіти навчальні заклади зазнають значної трансформації, що призводить до появи нової парадигми викладання і навчання."
1123138
  Опалюк Т. Реалізація компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу у вищому педагогічному навчальному закладі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 51-56. – ISSN 2308-4634


  "Зроблено науково обґрунтовану спробу довести доцільність реалізації компетентнісноорієнтованої парадигми організації освітнього процесу у вищому педагогічному навчальному закладі з проекцією на забезпечення отримання якісного функціонального ...
1123139
  Гнаткович Тетяна Реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення складнопідрядного речення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 24-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1123140
  Ванівська О.М. Реалізація компетентнісного підходу в процесі викладання іноземної мови у вищій школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 71-75. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1123141
  Івченко В.В. Реалізація компетентнісного підходу в процесі формування понять фізичних ідеалізацій майбутніх учителів фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 190-193. – (Серія : Педагогічні науки)
1123142
  Котик Л. Реалізація компетентнісного підходу в публічному управлінні: теоретичний аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 129-136
1123143
  Казмірчук Ю. Реалізація компетентнісного підходу до викладання біології та екології в системі неперевної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 103-105


  Розглядаються переваги компетентнісного підходу до викладання біології та екології в загальноосвітніх навчальних закладах.
1123144
  Русіна Н.Г. Реалізація компетентнісного підходу при викладанні дисциплін просторової організації території у фаховій підготовці землевпорядників: польський та вітчизняний досвід // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 216-224. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1123145
  Волченко О. Реалізація компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх перекладачів / О. Волченко, В. Нікішина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 95-102. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Розглядаються особливості застосування змішаного навчання як форми реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх перекладачів.<…> Умовою впровадження змішаного навчання у навчальний процес ВНЗ є створення освітнього ...
1123146
  Сіняговська І. Реалізація компетентнісного підходу у процесі інтеграції змісту навчальної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 39-44. – ISSN 2308-4634


  Визначено сутність і шляхи реалізації компетентнісного підходу у процесі інтеграції змісту навчальної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти.
1123147
  Щічко І.Ф. Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки учнів до розв"язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами до ЗНО // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 64-68. – ISSN 2519-2361


  У статті наведені, реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки учнів до розв"язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами до зовнішнього незалежного оцінювання у 10 та 11 класах та методичні рекомендації, щодо успішної ...
1123148
  Шубін О. Реалізація компетентнісного підходу у формуванні майбутніх фахівців як основа конкурентоспроможності сучасного ВНЗ / О. Шубін, І. Сіменко, І. Пальцун // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 119-125. – ISSN 2078-1016
1123149
  Зданевич Л. Реалізація компетентнісного підходу як одного з інструментів професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 90-96. – ISSN 2309-9127
1123150
  Черевко О.І. Реалізація компетентнісної парадигми та формування професійної мобільності фахівця у ВНЗ // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 326-331
1123151
  Гурнак В. Реалізація комплексної програми утвердження України як транзитної держави : управління економікою : теорія і практика / В. Гурнак, О. Ананченко, М. Гурнак // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 26-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1123152
  Міщенко Ю.А. Реалізація композитних квазибозонів деформованими осциляторами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Міщенко Юрій Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1123153
  Krynytska O. Реалізація комунікативних стратегій на синтаксичному рівні мови (на матеріалі української модерної драми початку XX століття) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – C. 61-67. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1123154
  Гембарук А.С. Реалізація комунікативно-орієнтованого підходу у процесі навчання іноземної мови у педагогічних навчальних закладах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 207-211
1123155
  Наумова Н.Г. Реалізація комунікативно-прагматичних настанов ділового дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 255-261. – ISBN 966-581-231-9
1123156
  Рєзнікова Н.В. Реалізація комунікативно-прагматичних цілей у перекладі (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – C. 286-299


  У статті вперше аналізується специфіка відтворення прагматики українських лінгвопоетизмів японською мовою. Розглядаються питання можливості/неможливості збереження прагматичного потенціалу через асоціативну образність відтворених виражальних одиниць.
1123157
  Задоріжна Н.І. Реалізація комунікативно-прагматичної інтенції за допомогою просодичних засобів в англомовному дискурсі радіореклами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 280-284
1123158
  Тільняк Н.В. Реалізація комунікативно зорієнтованого підходу до навчання української мови бакалаврів технічних спеціальностей : автореф. дис. .. канд. пед. наук : 13.00.02 / Тільняк Неоніла Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1123159
  Сергієнко А. Реалізація комунікативного та діяльнісного підходів до навчання на уроках української літератури
1123160
  Маслова О.В. Реалізація конвенції ООН про захист прав мігрантів у сучасній зовнішній політиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 188-189.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1123161
  Хороша Т.С. Реалізація Конвенцій Ради Європи з питань спадкування в правовій системі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 159-163. – ISSN 2219-5521
1123162
  Березюк Р. Реалізація конкурентних можливостей вітчизняних підприємств у процесі входження у світовий ринок інжинірингових послуг // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 125-132. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1123163
  Росоляк О.Б. Реалізація конституційних норм у правовому регулюванні бюджетної політики України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-58.


  Розглянуто роль і значення конституційних цінностей у правовому регулюванні бюджетної політики сучасної України. In the article talked about a role and value of constitutional values in the legal adjusting of fiscal policy of modern Ukraine.
1123164
  Мойсей Л.О. Реалізація конституційного права військовослужбовців на житло: теорія та практика : монографія / Л.О. Мойсей. – Київ : Мачулін, 2016. – 249, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7364-23-7
1123165
  Липачова Лілія Миколаївна Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до європейського суду з прав людини : Дис....канд.юрид.наук:12.00.02 / Липачова Лілія Миколаївна; ЮАМВС. – Дніпропетровськ, 2002. – + Додаток: л.190-196. – Бібліограф.: л.176-190
1123166
  Булкат Л.М. Реалізація конституційного права на соціальний захист у законодавстві України: проблеми та шляхи їх вирішення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 19-25. – ISSN 2220-1394
1123167
  Сокол О О. Реалізація конституційного права народу на участь у здійсненні правосуддя // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 102-106
1123168
  Горбань Н. Реалізація конституційного принципу верховенства права у нотаріальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 86-89. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливість реалізації конституційного принципу верховенства права у нотаріальному процесі. В статье рассмотрены особенности реализации конституционного принципа верховенства права в нотариальном процессе. The article deals with ...
1123169
  Білоус Реалізація констиуційного права громадян на функціонування української мови як державної / Білоус, к. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 57-59. – ISBN 978-617-7069-15-6
1123170
  Білоус К. Реалізація констиуційного права громадян на функціонування української мови як державної // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 57-59. – ISBN 978-617-7069-15-6
1123171
  Кулик Л.О. Реалізація контрольно-оцінювальної складової фахової підготовки майбутніх вчителів фізики / Л.О. Кулик, А.В. Ткаченко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 77-82. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1123172
  Каптюрова О.В. Реалізація концепту "политична коректність" в мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 137-147


  У статті на матеріалі ток-шоу "Larry King Live" розглядається характерний для американської лінгвокультури концепт «політичної коректності». Аналізуються мовні та культурно-поведінкові прояви цього концепту. Також розглядається проблема ...
1123173
  Пойнар Л.М. Реалізація концепту "синівська шанобливість" у мовній картині світу китайського етносу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 248-255


  У статті здійснено аналіз концепту "синівська шанобливість" як конституанту морально-етичної концептосфери мовної картини світу китайського етносу. В данной статье произведен анализ концепта "сыновья почтительность" как конституанта морально-этической ...
1123174
  Куцевол О.В. Реалізація концепту кохання у творчості Юрія Шовкопляса (на матеріалі творів для молоді "Геній", "Весна над морем", "Починається юність") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 195-202. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1123175
   Реалізація концепції адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту / О.І. Провотар, А.А. Заміховський, О.В. Галкін, М.М. Верес, Л.О. Катеринич // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 1727-4907


  Запропоновано реалізацію концепції адаптивного мовлення за допомогою сервера потокового медіа для вирішення проблеми "Останньої милі" - забезпечення достатньої швидкості передачі даних користувачу при використанні сервісів он-лайн медіа трансляції.
1123176
  Мишляєв Т.Ю. Реалізація концепції електронного урядування в умовах політичної трансформації Бельгії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 95-99. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1123177
  Онищук В. Реалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності українськими підприємствами // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 138-141
1123178
  Проценко О. Реалізація концепції неперервної педагогічної освіти в зарубіжних країнах : досвід Греції // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 6 (101), червень. – С. 59-63
1123179
  Гиренко І.В. Реалізація концепції сталого розвитку у сфері охорони й використання рослинного світу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 90-99. – ISSN 2224-9281
1123180
  Уманців Ю.М. Реалізація корпоративного контролю в системі управління корпораціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 31-39. – ISSN 2308-6912


  Природа походження норм і правил корпоративного співробітництва визначається чітко вираженим інституціональним характером, пов’язаним із спрямованістю на вирішення завдань випереджальної розбудови середовища, в межах та відповідно до вимог якого ...
1123181
  Єгорова С.Г. Реалізація краєзнавчого принципу навчання на уроках географії та в позаурочній роботі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 24-27 : фото
1123182
  Абібулаєва Т. Реалізація кредитором прав за умов відумерлості спадщини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 285-286
1123183
  Тодоров І. Реалізація курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію (на прикладі Донецької області) // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 21-25. – ISSN 1728-6220
1123184
  Бурдейна О. Реалізація лінгвоетнічної специфіки міфологеми у тексті // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 10-20
1123185
  Кондрацька Л. Реалізація логістичного підходу в управлінні персоналом // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.75-77. – ISBN 966-654-085-1
1123186
  Башук А. Реалізація макростратегії вільної референції в політичному дискурсі прес-конференцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-55. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню особливостей реалізації макростратегії вільної референції у межах політичного дискурсу "великих" прес-конференцій глав держав. На матеріалі прес-конференцій В. Ющенка і В. Путіна виявлено залежність макростратегії від ...
1123187
  Миголинець О.І. Реалізація макрофункцій префіксальних морфем в наукових текстах сучасної англійської мови (на матеріалі British Medical Journal) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 328-332
1123188
  Лебідь Є.М. Реалізація метатекстової моделі у поетичному доробку Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 9-14
1123189
  Опанасюк Ю.І. Реалізація мети й основних завдань інформатизації освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 307-311. – ISSN 2076-1554
1123190
  Войтко С.В. Реалізація методики SWOT-аналізу для оцінювання можливості співпраці між Україною і Китаєм / С.В. Войтко, М. Кокоруз // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 5-11. – ISSN 2310-5534
1123191
  Дяченко О.Г. Реалізація методики індикативного рейтингування комерційних банків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 86-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
1123192
  Пшенична О.С. Реалізація методики формування готовності майбутніх менеджерів до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 274-280. – ISSN 2304-4470


  Розглянута характеристика наскрізної методики формування готовності майбутніх менеджерів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. .
1123193
  БабійЮ.О Реалізація методів радіолокаційного портретування та ідентифікації цілей в некогерентних радіолокаційних каналах / БабійЮ.О, Яшина О.М. ., І.В. Гурман // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 23
1123194
  Сазонець І.Л. Реалізація методологічних підходів до оцінки знань у наукометричних базах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23. – С. 77-85. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 4). – ISSN 2409-7101


  Проаналізовано головні наукометричні бази та індекси.
1123195
  Якименко О.Г. Реалізація механізмів державного управління економічною безпекою в умовах інноваційного розвитку України : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Якименко Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2013. – 21 c. – Бібліогр.: 10 назв
1123196
  Криштанович М.Ф. Реалізація механізмів публічного управління у сфері цивільного захисту України щодо національної безпеки // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 341-347. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
1123197
  Дацьків А.М. Реалізація механізму "стримувань" і "противаг" в Україні // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 7-10. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1123198
  Гайдай Т.В. Реалізація міждисциплінарного підходу в теоретичній спадщині М.І. Зібера // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 267-279. – ISSN 0320-4421


  Стаття присвячена такому маловідомому аспекту багатогранної теоретичної спадщини М. Зібера, як реалізація ним міждисциплінарного підходу до аналізу економічних явищ. Розкривається спорідненість цього підходу з сучасною інституційною науковою традицією.
1123199
  Медведєва М.О. Реалізація міжнародних стандартів із забезпечення процесуальних екологічних прав людини в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 49-51. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1123200
  Джулай Ю. Реалізація міжнародних стандартів із забезпечення процесуальних екологічних прав людини в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 185-187
1123201
  Циктіч В.М. Реалізація міжнародних стандартів під час здійснення слідчим суддею судового контролю у досудовому розслідуванні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 155-157. – ISBN 978-966-419-300-6
1123202
  Медведєва М.О. Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Медведєва Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 492 л. – Додатки: л. 482-492. – Бібліогр.: л. 417-481
1123203
  Медведєва М.О. Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Медведєва Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 44 назви
1123204
  Кулеба Д.І. Реалізація міжнародної правосуб"єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулеба Д. І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 203 л. – Бібліогр.: л. 169-203
1123205
  Кулеба Дмитро Іванович Реалізація міжнародної правосуб"єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулеба Д.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1123206
  Задорожня Т.М. Реалізація міжпредметних зв"язків через систему прикладних задач / Т.М. Задорожня, Ю.М. Красюк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 57-61. – ISSN 2413-1571
1123207
  Молодовець О.Б. Реалізація міжпредметної інтеграції при викладанні пропедевтики внутрішніх хвороб на прикладі хронічного гастриту // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 95-98. – ISSN 1681-2751
1123208
  Авраменко О.В. Реалізація мовленнєвого жанру переконання в американському драматичному тексті XX століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 417-423. – ISBN 978-966-581-885-4
1123209
  Умрихіна Л.В. Реалізація модального значення спонукальності в синтаксичних конструкціях із семантикою бажання-докору // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 144-150
1123210
  Бажал Ю.М. Реалізація моделі "потрійної спіралі" в інноваційній екосистемі України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 124-139. – ISSN 1605-7988


  "...Представлено аналіз взаємодії між університетами (ВНЗ), промисловістю, державою та науковими установами в Україні в контексті реалізації моделі "потрійної спіралі" управління інноваційним циклом за критерієм ефективності комерціалізації ...
1123211
  Губар Ю. Реалізація моделі Інвуда в методиці кадастрової оцінки об’єктів нерухомості // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 96-101. – ISSN 1819-1339
1123212
  Тупікова Г. Реалізація моделі підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано результати реалізації моделі підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва. Досліджено рівень сформованості патріотичної вихованості студентів за когнітивно-оцінним, ...
1123213
  Бочевар А.Г. Реалізація моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 16-20. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1123214
   Реалізація моля (останнє оновлення: 10 жовтня 2012 року) // Інформаційний бюлетень з міжнародної метрології : науково-виробниче видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: І.О. Колозінська, В.С. Купко, О.М. Летучий [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 53
1123215
  Шуба Ю.В. Реалізація мотиву "двійництва" у романіМ. Спарк "Підсобники та підбурювачі" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 157-163. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
1123216
  Ніколайчук І.А. Реалізація мотиву жіночої дружби в британському та українському модернізмі (на матеріалі творів Вірджинії Вулф та Лесі Українки) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 72-77. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1123217
  Бабіч М. Реалізація музичних ідей у творчості Жерара де Нерваля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 57-65


  Статтю присвячено інтермедіальній проблемі співвідношення слова й музики, а саме: реалізації музичних ідей у новелах Жерара де Нерваля "Ісіда", "Аврелія" та "Сильвія". Відзначені зв"язки музичної інтермедіальності на рівні образності, змісту та ...
1123218
  Кузьменко Т. Реалізація наголошених голосних фонем у підготовленому німецькому мовленні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 191-195. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1123219
  Недєлько О.О. Реалізація населенням АР Крим права на ініціювання всеукраїнського референдуму // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 242-244. – ISBN 966-435-028-1
1123220
  Іванова К.Ю. Реалізація наступності у процесі вивчення геометричного матеріалу майбутніми вчителями початкових класів / Катерина Юріївна Іванова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 29-32. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті зазначено актуальність проблеми реалізації наступності в навчанні геометричного матеріалу майбутніх учителів початкових класів в умовах неперервності освіти. Досліджено особливості реалізації наступності між змістом геометричної підготовки в ...
1123221
  Шелестун К.Ю. Реалізація наукового потенціалу молодих вчених в сучасному суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Шелестун Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1123222
  Шелестун К.Ю. Реалізація наукового потенціалу молодих вчених в сучасному суспільстві : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Шелестун Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 156 л. – Бібліогр.: л. 139-156
1123223
  Маркевич К.Л. Реалізація національних економічних інтересів України крізь призму залучення прямих іноземних інвестицій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 10, жовтень. – С. 85-89
1123224
  Тихенко В.С. Реалізація національних та наднаціональних проектів збирання та переробки побутових відходів в Україні // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 84-88. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1123225
  Олійник Г.Ю. Реалізація національного проекту: реформування залізничного комплексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-24. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1123226
  Горбулін В.П. Реалізація національної безпеки держави в контексті глобальних кліматичних змін // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3-16


  У статті узагальнено результати досліджень оцінювання та прогнозування фізико-географічних і погодно-кліматичних умов реалізації воєнної могутності держави з урахуванням глобальних кліматичних змін.
1123227
  Божук Л. Реалізація національної концепції співпраці із закордонними українцями: освітні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-43. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні напрямні реалізації державної політики щодо закордонних українців в освітній сфері. The main directions of realization of the state"s policy of education of the Ukrainians abroad are analyzed in the article.
1123228
  Олійник Реалізація національної політики РСДРП(б) в Україні 1917-1918 рр. / Олійник, 3. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-62. – (Історія ; Вип. 48)


  Розглядається національна політика більшовицької Росії
1123229
  Андріюк О.П. Реалізація неперервних функцій графами Кронрода-Ріба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-89. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему реалізації неперервних функцій зі скінченною кількістю локальних екстремумів на колі S[верхній індекс l] графами Кронрода-Ріба. The problem of realisation of continuous functions with finite number of local extremums on a circle ...
1123230
  Андріюк О.П. Реалізація неперервних функцій на колі функціями висоти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С.5-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема реалізації неперервних функцій зі скінченною кількістю локальних максимумів та мінімумів на колі S[верхній індекс 1] за допомогою функцій висоти для деяких вкладень S[верхній індекс 1] у R[верхній індекс 2].
1123231
  Ємельяненко К. Реалізація нових повноважень органами місцевого самоврядування сільського рівня в процесі децентралізації: практичні аспекти // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-51. – ISSN 2220-1394
1123232
  Неклеса А.І. Реалізація нововведень у хлібопекарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С.68-72. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1123233
  Редкін О.В. Реалізація нового механізму стратегічного та проектного управління інноваційним розвитком національного господарства / О.В. Редкін, Д.М. Толкачов // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 3 (58). – С. 49-61. – ISSN 2218-1199
1123234
  Величко С.А. Реалізація нової парадигми викладання землезнавства: функціональне структурування навчальної діяльності та реалізація принципів навчання : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 349-357. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
1123235
  Болокан І.В. Реалізація норм адміністративного права як системна категорія // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 54-61. – (Юридичні науки ; № 1)
1123236
  Болокан І.В. Реалізація норм адміністративного права: системно-історичний підхід // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 72-79. – (Юридичні науки ; № 2)
1123237
  Касапоглу С. Реалізація норм кримінального процесуального права як сукупність процесів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 189-194. – ISSN 1026-9932
1123238
  Мацко А.С. Реалізація норм міжнародних стандартів щодо підтримання правопорядку у національному законодавстві держави // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 25-28. – ISBN 978-966-301-169-1
1123239
  Муравйов В.І. Реалізація норм права Европейського союзу у внутрішніх правопорядках держав-членів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 58-64. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1123240
  Лобойко Л. Реалізація норм чинного КПК України щодо досудового провадження: окремі аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 22-31. – ISSN 1026-9932


  У статті розглянуті окремі, на думку автора - головні, аспекти реалізації норм КПК України 2012 р., які регулюють досудове провадження. Показано як впливає на ефективність процесу реалізації норм КПК України його політична складова. Проаналізовано ...
1123241
  Кліш А. Реалізація О. Барвінським ідей українського суспільно-християнського руху наприкінці XIX - на початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 160-164


  Показано роль О. Барвінського у суспільно-політичних процесах у Східній Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., у контексті діяльності партій та організацій суспільно-християнського скерування – Католицького русько-народного союзу, «Руської ...
1123242
  Маленко О. Реалізація обвинуваченим права на розгляд кримінального провадження судом присяжних при здійсненні спеціального судового провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 153-154
1123243
  Бузов А. Реалізація образу честолюбної жінки в романах Сави Божка "В степах" та Олеся Гончара "Таврія" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 53-60. – ISSN 1728-9572
1123244
  Корчак Н. Реалізація окремих норм законодавства про захист економічної конкуренції в процесі захисту прав суб"єктів господарювання (підприємницької діяльності // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 48-55.
1123245
  Мокрівська М.Т. Реалізація опозиції "радісний-сумний" у давньогрецькому романі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 35-42


  Розглянуто ад"єктивні одиниці, які реалізують опозицію "радісний-сумний" у давньогрецькому романі. Встановлено тематичні групи іменників, з якими вступають у синтагматичний зв"язок аналізовані лексеми, і семи, які вони актуалізують. Констатується факт, ...
1123246
  Харитонова Д. Реалізація опозиції "свій - чужий" у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 188-193


  У статті представлено спробу аналізу опозиції "свій - чужий" на матеріалі творів Тараса Шевченка. В ході проведеного дослідження окреслено такі семи "свого": соціум, українець, Батьківщина. Бінарна категорія реалізується в антонімічному протиставленні ...
1123247
  Діденко Ю.І. Реалізація оптимізації освітнього процесу як умова набуття релевантних знань // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 30-37
1123248
  Іщенко О.П. Реалізація органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування повноважень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 211-218. – ISSN 1563-3349


  Досліджено практику реалізації органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування повноважень у сфері адміністративно-територіального устрою України. Исследуется практика реализации органами власти Автономной Республики ...
1123249
  Некряч А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО - запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 11-22. – ISSN 1682-2366
1123250
  Лаврут О.О. Реалізація освітньої політики в УРСР у другій половині 1940–х – першій половини 1980–х років: історіографія питання // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 79-86. – ISSN 2076-1554
1123251
  Цундра О.О. Реалізація основних конституційних прав людини за цивільним законодавством України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 49-52. – (Право. Економіка. Управління)
1123252
  Рукомеда Р.М. Реалізація основних положень концепції Ахмета Давутоглу у зовнішній політиці Туреччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 187-192. – ISSN 2306-5664
1123253
  Хникіна О О. Реалізація основних принципів мовленнєвої взаємодії в ситуації обвинувачення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 455-460. – Бібліогр.: Літ.: с. 459-460; 11 п. – ISSN 1729-360Х
1123254
  Андреєва Вікторія Реалізація основних принципів особистісно орієнтованого навчання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 35-36. – Бібліогр. 6 назв
1123255
   Реалізація основних форм правової політики в Україні : економічна наука / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45. – Бібліогр.: 5 назв
1123256
  Миронець О.М. Реалізація охоронної функції адміністративного права // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 62-67. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1123257
  Венедіктова І. Реалізація охоронюваних законом інтересів у договірних правовідносинах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 78-84. – ISSN 1026-9932
1123258
  Проценко О. Реалізація парадигматичних відношень у спонтанному мовленні як індикатор комунікативної стратегії мовця // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 260-263
1123259
  Антонова А. Реалізація пасивного стану англійського дієслова як перекладознавча проблема // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 3-8
1123260
  Іщенко С.О. Реалізація педагогічних умов підготовки курсантів до виховної роботи з особовим складом у вищих навчальних закладах системи МВС України // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 62-67. – ISSN 2312-0657
1123261
  Тищенко О.В. Реалізація пенсійної реформи в Україні: соціально-правовий аналіз проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-95.
1123262
  Юрченко Е. Реалізація переважного права орендарів на пролонгацію договорів оренди земель сільськогосподарського призначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 71-75
1123263
  Ігнатенко В.Д. Реалізація перевернутого навчання в освітньому електронному середовищі MOODLE для формування методичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 59-64. – ISSN 1817-8510


  "Розглядається проблема реалізації перевернутого навчання, його теоретичні основи, особливості, переваги та недоліки в контексті формування методичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов і культур. Автор обгрунтовує можливість реалізувати ...
1123264
  Нестеренко А.А. Реалізація перегляду судових рішень в контексті рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 219-222. – ISBN 978-966-937-189-8
1123265
  Дирда І.А. Реалізація підходів до розвитку полікультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 164-167. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1123266
  Лихач А.В. Реалізація поведінкових актів холостими свиноматками різних генотипів // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 136-143 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
1123267
  Гогусь Т. Реалізація повноважень органів прокуратури в суді // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 90-93. – ISSN 0132-1331
1123268
  Мединська Т.В. Реалізація податкової політики в умовах євроінтеграції / Т.В. Мединська, М.П. Заяць // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 203-206. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
1123269
  Савенко О.В. Реалізація податкової політики України в умовах євроінтеграції // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 121-122
1123270
  Качмар О. Реалізація позасудових способів звернення стягнення на предмет іпотеки в судовому порядку / О. Качмар, Ю. Колос // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... аналіз судової практики".
1123271
  Котенко В.М. Реалізація позивачем прав та обов"язків в адміністративному процесі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 47-52. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х


  У статті розкрито сутність реалізації прав та обов"язків позивача в адміністративному процесі та сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КАС України.
1123272
  Чернуха Н.М. Реалізація поліпарадигмальної методології у сучасній вищій освіті / Н.М. Чернуха, В.В. Желанова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 17-22. – ISSN 1609-8595


  Обґрунтовано доцільність та необхідність реалізації поліпарадигмальної методології в сучасній вищій освіті. Подано дефініційний аналіз провідних понять. Проаналізовано сутність феномену поліпарадигмальності. З"ясовано позитивні концепти когнітивної, ...
1123273
  Кірєєва В.О. Реалізація політики "українізації" на Кубані у 20-30-х рр. XX ст. / В.О. Кірєєва, С.В. Корновенко // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 361-363. – ISBN 978-966-493-834-8
1123274
  Михаліцька Н.Я. Реалізація політики енерго- та ресурсозбереження в контексті зміцнення національної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 108-116. – (Серія економічна ; вип. 2)
1123275
  Петрушка Я.С. Реалізація політики інноваційного розвитку в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – C. 116-118
1123276
  Грабинський І.М. Реалізація політики сталого еколого-економічного розвитку в країнах ЄС: досвід для України / І.М. Грабинський, Ю.Б. Федунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 327-333. – ISSN 0321-0499
1123277
  Скрипченко Н. Реалізація політики сталого розвитку в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 68-76.
1123278
  Держановська С.Л. Реалізація політико-управлінського лідерства Уповноваженим Президента України з прав дитини // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 54-62. – ISSN 2311-6420
1123279
  Волонтир О. Реалізація положень польської державної реформи освіти 1932 р. на Волині // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 238-240. – ISBN 978-966-171-783-0
1123280
  Буглай Н.М. Реалізація Польщею євроатлантичного вибору // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 148-170. – ISBN 978-617-534-424-8
1123281
  Сотова Т.М. Реалізація поняття "заможність" засобами фразеології (на матеріалі роману "РАЙ.центр" Люко Дашвар) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 22-26
1123282
  Гражевська А.О. Реалізація потенціалу енергоефективності в економіці України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 20-22. – ISBN 978-617-7069-02-6
1123283
  Рябота В.В. Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднанні та поглинанні акціонерних товариств в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Рябота В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
1123284
  Пшонка В. Реалізація прав громадян на належне медичне забезпечення актуальна державна проблема - у полі зору органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 14-20
1123285
  Волощенко О.М. Реалізація прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг у цивільному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волощенко Ольга Михайлівна ; Ген. покуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1123286
  Шевчук-Бєла Реалізація прав одеської грецької меншини у галузі мови та освіти (наприкінці XVIII - на початку XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 160-166. – ISSN 1563-3349
1123287
  Багацька Л. Реалізація прав органів студентського самоврядування при співпраці з адміністрацією вищого навчального закладу в Україні // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 91-94


  У доповіді розглянуто точки дотику органів студентського самоврядування (ОСС) та адміністрації вищих навчальних закладів, які закріплені законодавчо.
1123288
  Кучинська О.П. Реалізація прав потерпілого в кримінальному процесі : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Кучинська О. П.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 151л. – Бібліогр.:л.135-145
1123289
  Герасимчук О.П. Реалізація прав потерпілого на стадії апеляційного провадження // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 19-21
1123290
  Вітрук М.В. Реалізація прав радянських громадян у соціалістичній загальнонародній державі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 41-48
1123291
  Литвиненко Л.Ю. Реалізація прав та законних інтересів громадян у сфері державної реєстрації айтів цивільного стану // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 22-24. – ISSN 2312-1831
1123292
  Бородін Є. Реалізація права громадянина на службу в органах місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід / Є. Бородін, І. Онасенко // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 167-175. – ISSN 2414-4436
1123293
  Шевелєва Ю. Реалізація права державних службовців на перерахування пенсій // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (135), квітень. – С. 20-23
1123294
  Мельничук О.Ф. Реалізація права людини на освіту: сутність та механізм // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 23-29
1123295
  Остапина В. Реалізація права на безпечне для життя та здоровья довкілля як чинник ефективності фінансового забезпечення саштарію-спідеміологічної служби України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 14-17
1123296
  Тищенко О.В. Реалізація права на гідне життя як основа соціальної політики Бельгії // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 120-127. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті досліджуються особливості здійснення соціального забезпечення населення Бельгії як однієї з країн Європейського Союзу. Аналізуються сучасні тенденції функціонування ринку праці в частині ефективного регулювання працевлаштування. Вивчається ...
1123297
  Макарчук Р.В. Реалізація права на еутаназію: прогалини в законодавстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 133-137


  У статті висвітлена проблема визначення обсягу права людини на еутаназію і в цьому контексті досліджено декілька ключових позицій, що склалися з даного питання у доктрині. Автор робить акцент на нечіткості законодавчого визначення поняття еутаназії і ...
1123298
  Галянтич М. Реалізація права на житло - як особисте немайнове право / М. Галянтич, В. Махінчук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.43-47
1123299
  Афанасьєва К.О. Реалізація права на ім"я в друкованих виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 15-19


  У статті порушено питання специфіки опублікування авторського твору під псевдонімом, порядку розміщення імен авторів у виданні. Розглянуто проблемні аспекти перетворення імені автора на видавничий бренд і питання поширення у видавничій діяльності ...
1123300
  Афанасьєва К. Реалізація права на ім"я у друкованих виданнях // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 26-32
1123301
  Онищенко С.М. Реалізація права на мирні зібрання за умов зміцнення в Україні інститутів громадянського суспільства // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 125-130. – ISSN 2072-8670
1123302
  Костюк О.М. Реалізація права на нормативне тлумачення судовими органами влади України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 26-38. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1123303
  Семьоркіна О. Реалізація права на об"єднання громадян // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "...Що необхідно знати для створення громадської організації".
1123304
  Камбур Н.О. Реалізація права на освіту як умова соціальної справедливості // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 132-140. – ISSN 1993-5560


  "Статтю присвячено розкриттю соціологічного змісту поняття реалізації права на освіту. Зазначається, що змістовно це поняття пов’язане з поняттям соціальної справедливості. Підкреслюється, що реалізація права на освіту є умовою соціальної ...
1123305
  Самофал М. Реалізація права на повагу до приватного життя при медичному втручанні: практика європейського суду з прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 2 (11). – С. 138-148
1123306
  Марчук Б. Реалізація права на повстання на початковому етапі формування громадянського суспільства в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7069-28-6
1123307
  Якушев І. Реалізація права на працю за строковим трудовим договором // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 88-93. – ISSN 2409-4544
1123308
  Мокрицька Н.П. Реалізація права на працю за трудовим договором : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мокрицька Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 196 л. – Бібліогр. л. 173-196
1123309
  Мокрицька Н.П. Реалізація права на працю за трудовим договором : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мокрицька Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1123310
  Базов О. Реалізація права на свободу вираження поглядів та свободу мирних зібрань у контексті юрисдикції Європейського суду з прав людини // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 26-31. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1123311
  Бортновська З. Реалізація права на свободу і особисту недоторканість в українському кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.104-108. – ISSN 0132-1331
1123312
  Євтушенко І. Реалізація права на спадщину // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 94-96.
1123313
  Москвич Л.М. Реалізація права на справедливий судовий розгляд в українському судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 187-195. – ISSN 0201-7245
1123314
  Швець Н. Реалізація права на страйк в Україні та за її межами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 55-57
1123315
  Лукашевич В.Г. Реалізація права на якісну освіту, в основу якої покладено принцип єдності освітнього простору, продиктованої логікою / В.Г. Лукашевич, ДенисоваТ.А // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 136-140. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  У статті проаналізовано особливості та процес реалізації права на якісну, зокрема вищу освіту, в основу якої покладено принцип єдності освітнього простору, продиктованої логікою, досліджено законодавчу базу.
1123316
  Данилевська Ю.О. Реалізація права особи на безоплатну правову допомогу в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 108-118. – ISSN 2524-0323
1123317
  Данилевська Ю.О. Реалізація права особи на безоплатну правову допомогу в цивільному процесі / Ю.О. Данилевська, А.О. Данилевський // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 27-33. – ISSN 2524-0064
1123318
  Нестерович В.Ф. Реалізація права петицій на рівні Європейського Союзу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 33-40. – ISSN 2306-9082
1123319
  Нікітіна Г. Реалізація права підозрюваного, підсудного та обвинуваченого, який утримується під вартою // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 182-183
1123320
  Кравчик М. Реалізація права споживачів на захист через призму категорії судового збору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 19-23. – ISSN 2307-8049
1123321
   Реалізація правовідносин у сфері біотехнологій / О.Ю. Піддубний, Т.В. Іванова, В.І. Курило, Д М. Мельничук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – С. 185-196. – ISSN 2078-9912
1123322
  Сизенко А.С. Реалізація прагматичної функції літерними знаками французької орфографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 164-167
1123323
  Сорока О.О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сорока Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 254 л. – Додатки: л. 244-254. – Бібліогр.: л. 197-243
1123324
  Сорока О.О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сорока Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1123325
  Шеїн К. Реалізація предмета іпотеки в позасудовому порядку. Кінець чи початок? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 10-11
1123326
  Мудрик Ю.С. Реалізація принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мудрик Юрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Додатки: л. 187-190. – Бібліогр.: л. 173-186
1123327
  Алексашина Ю. Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 88-92


  У статті досліджується принципи добросовісності, справедливості, розумності та їх реалізація при договірному регулюванні відносин.
1123328
  Гумега О.В. Реалізація принципів захисту прав інтелектуальної власності через призму людиноцентризму // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 307-312. – ISSN 2524-017X
1123329
  Гузик Р. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу / Р. Гузик, Л. Діхтярь // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-28. – ISSN 1682-2366
1123330
  Лівінська К.Б. Реалізація принципів компетентності та добросовісності під час надання адвокатом консультатцій з метою звернення до нотаріуса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 112-118
1123331
  Колтко Н.О. Реалізація принципів комунікативності в процесі навчання учнів початкових класів англійської мови


  Розглядаються результати дослідження, метою було з"ясувати, чи існує різниця в організації комунікативного навчання мов різними вчителями і чи реалізуються принципи комунікативності у процесі навчання.
1123332
  Каптюрова В.В. Реалізація принципів комунікації в мікроблогах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 305-311


  У статті розглядаються основні принципи мовленнєвої взаємодії та їхня реалізація в комунікативному просторі мікроблогів. Висвітлюється актуалізація принципу найменших зусиль, принципу кооперації та принципу ввічливості із урахуванням жанрових ...
1123333
  Яшенкова О.В. Реалізація принципів спілкування в діловій сфері // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 561-573. – ISBN 966-581-388-9
1123334
  Городовенко В. Реалізація принципів статусу суддів у контексті нового етапу судово-правової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131-142. – ISSN 1026-9932
1123335
  Городенко В.В. Реалізація принципів судової влади в КПК України 2012 р.: концептуальний аналіз // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 9-14
1123336
  Pyrlik N. Реалізація принципу "політичного дуалізму" у виступах Мадлен Олбрайт // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 112-115. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1123337
  Медведєв І.А. Реалізація принципу автономності та академічних свобод в університетах Російської імперії та СРСР (на прикладі Харківського університету) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 111-115
1123338
  Тетерук М.А. Реалізація принципу адвокатської таємниці при здійсненні адвокатом консультативної діяльності з метою звернення до нотаріуса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 85-89


  В даній статті розглядається питання механізму реалізації адвокатської таємниці при здійсненні адвокатом консультативної роботи. Аналізується можливість звернення до нотаріуса як альтернативи судового розгляду. Досліджується можливість доступу адвоката ...
1123339
  Кундік Р.І. Реалізація принципу верховенства права в процесуальному законодавстві України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 138-140. – ISBN 978-617-7096-97-8
1123340
  Мікічурова О.В. Реалізація принципу взаємної вигоди в діяльності конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 59-66


  В статті аналізується реалізація принципу взаємної вигоди в діяльності Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).
1123341
  Бучик А. Реалізація принципу випадковості в процедурі заміщення тимчасово відсутнього члена колегії суддів // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-55
1123342
  Кондратенко В. Реалізація принципу відкритості в адміністративному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 69-72
1123343
  Ваніна Я.А. Реалізація принципу відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. наук з державного управління : 25.00.04 / Ваніна Яна Адольфівна ; Нац. акад. держ. управління при президентові України, Харк. регіональний ін-т держ. управління. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1123344
  Кобюк Ю.М. Реалізація принципу гуманізації навчання в підготовці майбутніх вчителів початкових класів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 96-98
1123345
  Овчаренко О.М. Реалізація принципу гуманізму в діяльності органів кримінальної юстиції // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 506-510. – ISBN 978-966-458-403-3
1123346
  Рудник Тетяна Реалізація принципу гуманізму в діяльності установ виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 82-84
1123347
  Трохлюк О. Реалізація принципу забезпечення доведеності вини в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 386-387. – ISBN 978-617-7069-17-0
1123348
  Сопілко І.Ю. Реалізація принципу загальності під час здійснення судово-експертної діяльності в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 32-35
1123349
  Павлик П.М. Реалізація принципу законності в ОРД // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.224-228. – ISSN 1609-0462
1123350
  Набруско М.С. Реалізація принципу законності при досудовому провадженні у кримінальних справах про торгівлю людьми за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 80-81. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1123351
  Коваленко Т.О. Реалізація принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні: проблеми законодавчого забезпечення : монографія / Т.О. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2017. – 671, [1] с. – Бібліогр.: с. 547-671 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7191-22-2
1123352
  Гумега О. Реалізація принципу захисту прав інтелектуальної власності в європейській практиці та її відбиття в національному законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 41-48. – ISSN 2308-9636
1123353
  Чорноус Ю. Реалізація принципу змагальності на досудовому слідстві: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 129-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1123354
  Бугрим М. Реалізація принципу змагальності на стадії досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 245-246
1123355
  Стародубцева Л. Реалізація принципу комунікативної агональності на матеріалі діалогу Лесі Українки "Три хвилини" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 125-129. – (Серія: Філологічні науки ; № 19 (296) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1123356
  Плаксіна Л.О. Реалізація принципу мови нотаріального процесу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 31-33


  У статті досліджено особливості правового закріплення принципу мови нотаріального процесу. Проаналізовано питання залучення перекладача до процесу, коли встановлений факт, що особа не володіє мовою процесу. Актуалізовано необхідність правового ...
1123357
  Бірченко О. Реалізація принципу наступності як запорука якості вищої освіти / О. Бірченко, І. Нечитайло // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20-27 травня (№ 22/23). – С. 9


  Круглий стіл тижневика "Освіта" "Нові обрії у реформуванні вищої освіти в Україні".
1123358
  Журавльова Г.С. Реалізація принципу недискримінації на міжнародному та національному рівнях // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 42-46. – (Юридичні науки ; № 3)
1123359
  Бачинська О.-М. Реалізація принципу недискримінації щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 16-17
1123360
  Стрельченко К. Реалізація принципу недоторканності особи в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 384-385. – ISBN 978-617-7069-17-0
1123361
  Коваль А.М. Реалізація принципу незалежності адвокатури при наданні вторинної правової допомоги // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 59-64
1123362
  Факас І. Реалізація принципу незалежності суддів та підкорення їх лише законові: окремі аспекти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 545-548. – ISBN 966-660-151-6
1123363
  Тоцький Б.А. Реалізація принципу пропорційності при вилученні земельних ділянок для суспільної необхідності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 352-356
1123364
  Гордєєв В. Реалізація принципу рівності в адміністративних процесуальних правовідносинах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 66-134. – ISSN 0132-1331
1123365
  Шевченко В.В. Реалізація принципу свободи договору в земельному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шевченко Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 197 арк. – Бібліогр.: арк. 178-197
1123366
  Шевченко В.В. Реалізація принципу свободи договору в земельному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шевченко Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1123367
  Бутирський А.А. Реалізація принципу спеціалізації в судовій системі України // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 195-200
1123368
  Цимбал П.В. Реалізація принципу спеціалізації судової реформи України / П.В. Цимбал, Л.В. Омельчук // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 407-140. – ISBN 978-617-7530-15-1
1123369
  Теуш С.К. Реалізація принципу суверенної рівності держав в умовах забезпечення ефективності системи ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 213-217
1123370
  Мамішова Н. Реалізація принципу трипартизму в нормотворчій діяльності Міжнародної організації праці: проблеми та перспективи // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 100-103
1123371
  Чумак Н.А. Реалізація прихованих семантичних характеристик французьких етноспецифічних номінацій у складі англомовних компаративем // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 2. – С. 52-56. – ISSN 2077-804X
1123372
  Золотаренко В.В. Реалізація приципу диспозитивності у діях суб"єктів виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 38-41
1123373
  Саркісова Т.Б. Реалізація прійнятих рішень та контроль за їх виконанням // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 324-327. – ISBN 978-617-566-151-2
1123374
  Корицька Г. Реалізація проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів засобами веб-квест технології / Г. Корицька, І. Подлєсна // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 3-7
1123375
  Грицюк Л. Реалізація програм "Подвійний диплом" як спосіб входження вітчизняних ВНЗ до Європейського простору вищої освіти / Л. Грицюк, А. Лякішева // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 46-54. – ISSN 1682-2366
1123376
  Квєтна І.Р. Реалізація програм випуску депозитарних розписок в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 241-247. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1123377
  Гоцацюк М. Реалізація програми Lebensborn на території Норвегії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 395-399. – ISBN 978-966-171-793-9


  Лєбенсборн - нацистська програма по створенню арійської раси. Нацисти розглядали Норвегію як багате джерело нордичної раси.
1123378
  Жунсі Ху Реалізація програми адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (158). – С. 86-92. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1123379
   Реалізація програми малих грантів Глобального екологічого фонду в Україні як інструмент популяризації ідей збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 28
1123380
  Бачинська О.М. Реалізація програми творення українських національних хорів за гетьманату П. Скоропадського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – . 281-289. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1123381
  Левченко Л. Реалізація програми технічної допомоги президента США Г. Трумена "Point four" в архівній сфері // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 184-192
1123382
  Юрченко О.А. Реалізація програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 66-71


  Стаття перисвячена проблемам комунікацій та інформації, що знаходиться в центрі уваги програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх", та шляхам її реалізації в Україні
1123383
  Мартинюк О.В. Реалізація прогресивних ідей досвіду США з підготовки магістрів технічного перекладу в освітньому просторі України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 100-106. – (Педагогіка ; № 2)
1123384
  Атаманова Ю. Реалізація проектів ДПП в Україні: оцінки доцільності та ефективності // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 28-29
1123385
  Доркену А. Реалізація проекту "Видатні педагоги України та світу" в контексті розвитку суспільства знань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 14-19. – ISSN 2076-9326
1123386
  Мусієнко О. Реалізація прокурором представницької функції у сфері соціального захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 45-48.
1123387
  Гринюк В.О. Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 75-79. – ISSN 1727-1584
1123388
  Люшинська О.Х. Реалізація прототипічної структури чарівної казки у французькій мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 346-348. – ISSN 2219-4290
1123389
  Свалова М. Реалізація професійних етичних принципів у публіцистиці Бориса Олійника // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 148-155


  Аналізуються проблеми професійної етики журналістів, розкриваються основні етичні засади публіцистичної творчості. Виокремлено принципи професійної етики журналістів, що порушуються в публіцистиці Б. Олійника. Наголошено на принципах об"єктивності, ...
1123390
  Козьяков Реалізація процесуальних прав чи зловживання ними: проблеми диференціації / Козьяков, О. Говоруха // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – С. 36-42. – ISSN 2311-6676
1123391
  Кубко А.Є. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кубко Андрій Євгенович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 225 л. – Бібліогр.: л. 197-225
1123392
  Половян О.В. Реалізація регіональної стратегії інноваційно-сталого розвитку з використанням стратегічних карт та екологічних кластерів / О.В. Половян, М.Ю. Тарасова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 312-322


  Запропоновано поняття інноваційно-сталого розвитку. Визначено переваги використання інструментів стратегічного управління та створення економіко-екологічних кластерів для реалізації стратегії інноваційно-сталого розвитку на регіональному рівні.
1123393
  Миколенко О. Реалізація регулятивної та охоронної функцій адміністративного права на стадіях винесення рішення у дисциплінарній справі щодо прокурорів, його оскарження і виконання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 91-97. – ISSN 1026-9932
1123394
  Зварич Р.В. Реалізація регулятивної функції права епохи Середньовіччя // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 25-30. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1123395
  Ярошенко І.В. Реалізація реформи децентралізації в Україні: актуальні питання модернізації системи публічного управління / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 2. – C. 67-73. – ISSN 2222-0712
1123396
  Гончар В.М. Реалізація реформи місцевого самоврядування та курсу уряду на децентралізацію влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-20. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті описується механізм реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, визначення основних положень та принципів необхідних для запровадження Концепції реформування місцевого самоврядування в Україні. Автором ...
1123397
   Реалізація реформи школи - загальнонародна справа : Рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1986. – 38с.
1123398
  Щебликіна Т.А. Реалізація самомоніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів гуманітарних дисциплін // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 190-198. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У публікації розкрито сутність моніторингу й самомоніторингу навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів.
1123399
  Онікієнко І.М. Реалізація світових міфологічних топосів в інтимній ліриці Василя Стуса // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 361-371. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1123400
  Луговий В.І. Реалізація світового досвіду рівневої, орієнтаційної та галузевої організації вищої школи в Законі України "Про вищу освіту": шлях до розуміння та визнання / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 32-37. – ISSN 2078-1016


  Аргументовано, що передбачена Законом України "Про вищу освіту" рівнева, орієнтаційна та галузева організація вищої освіти враховує кращий світовий досвід і провідні тенденції в передовій вищій школі.
1123401
  Павлова Т.С. Реалізація свободи і закону у філософсько-правових поглядах Фіхте і Шеллінга:: соціально-філософський аспекто- // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 51. – С. 158-166. – ISSN 2072-1692
1123402
  Чунарева А. Реалізація середовища аудиту та моніторингу сучасних інформаційно-комунікаційних систем та мереж // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2. – С. 88-93. – ISSN 2225-5036
1123403
  Петрова Н.М. Реалізація синергетичного підходу в контексті інновацій в освіті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 3-8. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано феномен інновацій в освітній галузі. Обґрунтовано, що для системи професійної підготовки фахівців освітньої галузі інновація є водночас умовою, принципом, засобом, методом, формою та метою педагогічної діяльності. Здійснено екстраполяцію ...
1123404
  Ландарєва Н.І. Реалізація системи безперервної освіти бібліотечних працівників у сучасних умовах (з досвіду роботи науково-технічної бібліотеки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка) // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 102-109. – ISBN 978-966-285-103-8
1123405
  Зайченко Н.Ф. Реалізація системно-функціонального підходу до навчання іноземних студентів-філологів лексики російської мови / Н.Ф. Зайченко, Л.Ф. Мойсеєва, В.І. Невойт // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 83-87. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  На прикладі аналізу різних типів відношень у лексиці - парадигматичних, синтагматичних та деріваційних - розкриваються можливості системно-структурного та системно-функціонального підходів до навчання російської лексики іноземних студентів-філологів.
1123406
  Редковська Т.О. Реалізація системно-функціонального потенціалу ітеративних словотвірних моделей у розмовно-фамільярному іспанському мовленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 180-189. – ISSN 2413-5593
1123407
  Желінська Н.О. Реалізація словотворчих моделей авторських оказіональних лексичних одиниць на матеріалі романів Бориса Віана та Раймона Кено


  Досліджуються словотворчі моделі авторських оказіональних лексичних одиниць Б. Віана та Р. Кено. Класифікація операцій формування таких лексичних одиниць базується на теорії, запропонованій Ж. Дюбуа. Проводиться паралель між словотворенням латини та ...
1123408
  Ярмолюк А. Реалізація соціокультурної змістової лінії в контексті міжпредметної інтеграції
1123409
  Бондарева М.В. Реалізація спадкових правовідносин у нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 154-157


  У статті проаналізовано особливості реалізації спадкового правовідношення в нотаріальному процесі.
1123410
  Волохова І.С. Реалізація специфічних принципів у місцевому оподаткуванні ( на прикладі майнового оподаткування ) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 19-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1123411
  Колодяжний М.Г. Реалізація стратегії громадського впливу на злочинність у зарубіжних країнах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 217-223. – ISSN 2224-9281
1123412
  Бутенко Н.В. Реалізація стратегії партнерства між суб"єктами національної економіки // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 83-91. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1123413
  Ітченко Д.М. Реалізація стратегії регіонального розвитку на основі проактивного управління проектами : монографія / Д.М. Ітченко, А.В. Кунденко, М.С. Дорош ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-211. – ISBN 978-966-7496-80-7
1123414
  Борімчук М.Ю. Реалізація стратегії сприяння зайнятості молоді в Європі // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 50-53
1123415
  Груба Г.І. Реалізація стратегії управління інноваційною діяльністю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 79-81. – Бібліогр.: 5 назв
1123416
  Човганюк М. Реалізація стратегій негативної ввічливості в англомовному дискурсі інтерв"ю (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 169-174. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1123417
  Берназюк І.М. Реалізація стратегічних актів Президента України: питання теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 20-26. – ISSN 2312-1831
1123418
  Пенькова О.Г. Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 42-46.
1123419
  Гриценко С.І. Реалізація структурних змін в економіці України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 76-80. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
1123420
  Торб"як М. Реалізація структурної політики у системі регулювання національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 114-123 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1123421
  Сахарчук Н. Реалізація суб"єктивно-авторського начала у постмодерних автокоментарях Ю. Андруховича та Ю. Іздрика // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 213-218. – ISSN 2307-2261
1123422
  Самбор М. Реалізація суб"єктивного права й інтересу у праві: єдність відмінностей // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 87-90.
1123423
  Нечипоренко Б.Ю. Реалізація сугестивних можливостей предикативних конструкцій у китайських ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 108-113


  У роботі проводиться аналіз особливостей актуального членування висловлювань політичного дискурсу та їхній вплив на формування комунікативної ситуації; розбираються принципи використання мовних варіантів та комунікативна прагматика. Одним із ключових ...
1123424
  Лошицький М.В. Реалізація судової влади адміністративними судами: окремі проблеми теорії та практики адміністративного судочинства в Україні : монографія / М.В. Лошицький, С.О. Короєд ; НДІ публ. права. – Київ : МП Леся, 2015. – 135, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-34-2
1123425
  Огілько А.В. Реалізація судової влади в Україні: теоретико-методологічні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 26-30. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано теоретичні та методологічні основи функціонування судової влади. Проаналізовано місце і роль судової влади в системі державної влади. Проведено аналіз основних наукових підходів до судової влади. Розкрито поняття судової ...
1123426
  Самойленко О.О. Реалізація судової реформи 1864 року в Україні: етапи і проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-27
1123427
  Ступак С. Реалізація суміжних прав через інститут колективного управління правами // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 4-10. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1608-6422
1123428
  Вороніна І.М. Реалізація суспільно значимих цінностей у відомчій нормотворчості: європейський досвід // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 55-60. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1123429
  Дука О.А. Реалізація сучасних вимог до пенітенціарного персоналу у відомчих навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 56-59
1123430
  Гуменюк А.В. Реалізація сучасних маркетингових концепцій в управлінні підприємством // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 159-166 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1123431
  Скулиш Є. Реалізація сучасних освітніх підходів та гуманістичних моделей у процесі реформування професійної підготовки співробітників правоохоронних органів України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 100-107. – ISSN 2078-1016
1123432
  Григоренко О.В. Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Григоренко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1123433
  Григоренко О.В. Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Григоренко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 197-226
1123434
  Вільховий Ю. Реалізація та ліцензування виробництва і обігу алкогольних і тютюнових виробів // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.22-24
1123435
  Степанський Г.Є. Реалізація та розвиток транзитного потенціалу як основний шлях розвитку економіки країни // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 86-87. – ISSN 2075-4892
1123436
  Сидоренко В.О. Реалізація та удосконалення нових підходів в технології збереження бібліотечних фондів // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 250-259. – ISBN 978-966-285-103-8
1123437
  Дворніков А. Реалізація творчого методу Миколи Лукаша на прикладі зіставного аналізу просодійного рівня оригіналу і перекладу (на матеріалі трагедії Й.-В. Гете "Фауст") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 103-108


  У статті розкриваються особливості творчого методу Миколи Лукаша за допомогою перекладознавчого аналізу просодійного рівня оригіналу та перекладу. У якості ілюстративного матеріалу використовуються фрагменти першої частини трагедії Й.-В. Гете "Фауст". ...
1123438
  Денисюк Н.М. Реалізація творчого потенціалу особистості на засадах діяльнісного підходу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 7-13 : фото. – Бібліогр.: 12 назв.
1123439
  Кішко О.В. Реалізація теми "насилля" в романах Раймонда Чандлера // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 89-92. – ISBN 978-617-7132-18-8
1123440
  Кравченко М.Г. Реалізація теорії розподілу державної влади Ш.Л. Монтеск"є в Україні: філософсько-правовий аспект / М.Г. Кравченко, К.Г. Кравченко // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 153-161
1123441
  Міхно С. Реалізація технології формування пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної підготовки (при вивченні педагогічних дисциплін) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 164-175. – ISSN 2312-5993
1123442
  Білий О.Б. Реалізація товарів народного споживання / О.Б. Білий. – К., 1990. – 44с.
1123443
   Реалізація транзитного потенціалу України як фактор зміцнення економічних зв"язків між Європою та Азією / Д. Прейгер, Я. Жаліло, О. Собкевич, О. Ємельянова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 47-57 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1123444
  Найдьонов О.Г. Реалізація української національної ідеї у вищій освіті в умовах інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 296-301. – ISSN 2076-1554
1123445
  Рафальський О.О. Реалізація Українською Народною Республікою зовнішньополітичних функцій (на прикладі дипломатичних переговорів щодо вступу Української Народної Республіки до Ліги Націй) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 2220-1394
1123446
  Накіпова Г. Реалізація факторно-цільового підходу в управлінні сільським господарством Казахстану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтована необхідність використання факторно-цільового підходу до стратегічного управління сільським господарством Казахстану. Автором проведено обґрунтування ФЦП і показано його застосування у розробці короткострокових прогнозів розвитку ...
1123447
  Поваляєва Г.С. Реалізація фатичної функції у системі чат комунікації // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 103-108. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
1123448
  Морщ Я.І. Реалізація фіскальної та соціальної політики України: точки дотику з реальністю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 62-66. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
1123449
  Дроздовський Д.І. Реалізація фокалізаційних прийомів у романі "Спокута" І. Мак"юена: дискурс англійського пост-постмодернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 105-110
1123450
  Солоненко Олег Миколайович Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування (організаційно-правові питання) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.02 / Солоненко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1123451
  Шевченко О. Реалізація функції контролю в управлінні архівною справою // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 53-57
1123452
  Гринюк В.О. Реалізація функції обвинувачення на стадії підготовчого провадження при розгляді клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 203-204. – ISBN 978-617-7220-83-0
1123453
  Євмєшкіна О. Реалізація функції прогнозування на різних рівнях державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 68-73. – ISSN 2414-4436
1123454
  Сімоненко Л.Ю. Реалізація функцій контролю сформованості методичної компетентності майбутніх філологів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 113-120. – ISSN 2312-5993
1123455
  Круш П.В. Реалізація функцій планування та організування в системі управління трансакційними витратами / П.В. Круш, І.В. Макалюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 135-141 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1123456
  Ломачинська І.М. Реалізація функцій релігійної комунікації в ситуації сучасних суспільних катаклізмів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 65-67
1123457
  Фединяк Г.С. Реалізація цивільної правосуб"єктності транснаціональними корпораціями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 301-304. – ISSN 1563-3349
1123458
  Яценко О.М. Реалізація цілей торговельно-економічного співробітництва України та Канади у континентально-інтеграційному контексті / О.М. Яценко, І.І. Білецька // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 95-102. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1123459
  Олійник А Реалізація через позабіржові аукціони активів що перебувають у податковій заставі відносно яких встановлено регульовані державою ціни // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-21.
1123460
  Карманюк О.П. Реалізація юридичних обов"язків та їх вплив на правовий порядок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 62-65
1123461
  Бурчак С. Реалізація неперервної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти / С. Бурчак, М. Мигун // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 22-26. – ISSN 2308-4634
1123462
  Лебідь А.Є. Реалізм-антиреалізм: Г. Фреге і Б. Рассел про істину // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – C. 146-148
1123463
   Реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 887-888. – ISBN 966-316-069-1
1123464
  Бокал Г.В. Реалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 281. – ISBN 966-316-069-1
1123465
  Лексіна Г. Реалізм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 11. – С. 134-138. – ISSN 0130-321Х
1123466
  Чижевський Дм. Реалізм в українській літературі / Дм. Чижевський; Підготов. тексту, фах. ред., перед. М. Наєнка. – Київ : Просвіта, 1999. – 120с. – ISBN 966-7551-091
1123467
  Мегела І.П. Реалізм Жигмонда Моріца / І.П. Мегела. – К, 1985. – 271с.
1123468
  Михайлин І.Л. Реалізм за доби постмодернізму у творчості Михайла Олефіренка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 5-10


  Розглянуто романи "Чорторий" і "Хуторяни" із семитомної сільської епопеї М. Олефіренка "Час цвітіння терну" з метою осягнути засади реалізму письменника. Наголошено на його інтенції зображати українську дійсність як внутрішню цілісність, репрезентувати ...
1123469
  Шергін С.О. Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція "реалістичної" парадигми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 13-21


  В статті визначаються поняття та основні принципи політичного реалізму, а також модернізму та постмодернізму. Розглядається вплив наукових парадигм реалізму та модернізму на міжнародну політику США в контексті формування нового світового порядку.
1123470
  Дорошкевич К О. Реалізм і народність української літератури XIX ст. / О.К. Дорошкевич ; [упоряд. П.І. Орлик, О.О. Білявська, В.О. Дорошкевич ; відп. ред. Є.П. Кирилюк] ; Академія наук Української РСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1986. – 311 с.
1123471
  Погребенник В. Реалізм образного мислення В. Леонтовича - епіка (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum") // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 70-74. – ISBN 966-7653-03-5
1123472
  Рославець О Реалізм у живопису Франції XIX ст. / О Рославець. – К., 1979. – 102с.
1123473
  Голод Р. Реалізм як гентико-типологічна проблема // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 3-9
1123474
  Крутикова Н.Є. Реалізм. Збагачення. Єдність / Н.Є. Крутикова. – Київ, 1976. – 238 с.
1123475
  Астаф"єв О. Реалізм: варіації на тему гносеології // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 38-48. – ISBN 966-594-263-8
1123476
  Чепалов О. Реалізму споконвічна сила // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 60-61. – ISSN 1562-3238


  Петренко Олексій Васильович (н. 1938) – російський актор театру і кіно, нар. артист Росії. В Україні зіграв у фільмах: "Хвилі Чорного моря", "Поїзд надзвичайного призначення", "Грачі", "Мистецтво жити в Одесі", "Наліт", "Чорна рада", "Ілюзія страху".
1123477
  Щербан Р. Реалізуємо право на доступ до електронного уряду // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 9-12. – ISSN 1811-377X
1123478
  Вергунов В. Реалії бібліотечної системи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 12 грудня (№ 235). – С. 6


  Член-кореспондент НААН, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, віце-президент Асоціації бібліотек України щодо бібліотек та бібліотечної справи в Україні.
1123479
  Похила Б. Реалії бромування 2,4-дигідроксиацетофенону та його похідних / Б. Похила, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено бромування резацетофенону в широкому спектрі умов - при гетерогенному бромуванні з СuBr2 та з N-бромосукцинімідом (NБС) в різних розчинниках з ініціатором та за його відсутності. Показано, що за означених умов, бромування резацетофенону ...
1123480
  Лотоцька О.Л. Реалії в міжкультурному аспекті перекладу англомовних текстів / О.Л. Лотоцька, Л.В. Собчук // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – C. 47-51. – ISSN 2077-804X
1123481
   Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей : посібник / [Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова, І.І. Карабаєва та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Слово, 2017. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 63. – Бібліогр.: с. 62-63. – ISBN 978-966-194-277-5
1123482
  Мехтієв Р. Реалії геноциду Азербайджанців / Раміз Мехтієв. – Харків : Форт, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8599-64-4
1123483
  Гаврилюк О.В. Реалії глобалізації та напрями формування інноваційної моделі розвитку України / О.В. Гаврилюк, С.В. Сіденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 11-18


  У статті розкрито нові реали глобалізації та головні проблеми й напрями створення інноваційної моделі в Україні. The article reveals new realities of globalization, main problems and ways of the creation of innovative model in Ukraine.
1123484
  Ступак С. Реалії ДП/ДО "Українське агенство з авторських і суміжних прав" - 2 // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
1123485
  Ступак С. Реалії ДП/ДО "Українське агенство з авторських і суміжних прав" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 25-33 : табл. – ISSN 1608-6422
1123486
   Реалії економічної кризи: чи є підстави для оптимізму? / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-165-X
1123487
  Магас В.М. Реалії економічної політики після Революції Гідності // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 52-55. – ISSN 2078-5860
1123488
  Скляр В.М. Реалії етнічного складу населення України проти міфу "про 130 етносів" // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 489-505
1123489
  Голоколосова А. Реалії законодавчого регулювання проведення судової експертизи холодної зброї та шляхи його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 97-101


  У статті висвітлено кримінальний процесуальний порядок проведення експертизи холодної зброї. Розглянуто низку проблемних питань, які вирішуються судовим експертом під час даного виду дослідження. Проаналізовані положення правового регулювання сфери ...
1123490
  Орлова Н.І. Реалії і перспективи створення бібліографічного покажчика "Шевченко-художник: 1839-2012 рр.": до 200-літтю від дня народження // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 372-388. – Бібліогр.: 64 назв. – ISBN 978-966-8809-48-4
1123491
  Паєнтко Т.В. Реалії і перспективи формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 6-9. – ISSN 2306-6814
1123492
  Андрійчук В.Г. Реалії і потенційні можливості зовнішньоекономічних зв"язків України з країнами ЄС в системі геоекономічних координат // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 207-209.
1123493
  Сащак Надія Реалії інноваційної школи // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.
1123494
  Барікова А.А. Реалії інформаційного суспільства // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 26-32
1123495
  Чаленко Н.В. Реалії іпотечного кредитування в Україні / Н.В. Чаленко, О.В. Черниш, Н.М. Федорів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 72-79
1123496
  Мельник Є. Реалії китайської економіки в умовах кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 94-96
1123497
  Панченко В. Реалії козацького побуту в регіональній і міській геральдиці Гетьманщини // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 104-113
1123498
  Дерех І. Реалії окремих напрямів сучасної інформаційної політики щодо євроатлантичного курсу України: висновки та пропозиції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 111-122.
1123499
   Реалії політичного фінансування в Україні : Матеріали "круглого столу", 29 квітня 2002 року. Проект "Аналіз фінансування виборчої кампанії". – Київ, 2002. – 92с.
1123500
  Живоглядова І.В. Реалії постмодернізму і проблеми "спів-творчості" в мистецтві // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 144-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1123501
  Луциків І.В. Реалії практики державної підтримки у сфері забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 38-41. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1123502
  Хлівний В.К. Реалії прогнозування податкових надходжень бюджету в Україні / В.К. Хлівний, Г.М. Котіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 11-15
1123503
  Гега П.Т. Реалії протидії корупції в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 40-44. – ISSN 1609-0462
1123504
  Гега П.Т. Реалії прояву та протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 98-102. – ISSN 1609-0462
1123505
  Діброва Т. Реалії ринку інтернет-реклами в Україні / Т. Діброва, М. Лебеденко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-24. – ISSN 1606-3732
1123506
   Реалії самоврядування заради людей: результати дослідження Східно-європейського інституту розвитку // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 85-104
1123507
  Цибуленко Г.В. Реалії співвідношення законодавства і правового поля в умовах українського державотворення ХХ - ХХІ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 366-372.
1123508
  Ковтуненко В.О. Реалії становлення "нового" середнього класу в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 241-246. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1123509
  Неклєв Ю. Реалії судової практики: стягнення аліментів "по-новому" // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 38


  Інтерв"ю умовного корепондента умовного фахового видання з умовним працівником апарату ВС.
1123510
  Нелін О. Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 46-50. – ISSN 2308-9636
1123511
  Литвин В. Реалії сьогодення як виклики для освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 2 вересня (№ 166). – С. 4-5
1123512
  Штомпель Г. Реалії та ідеали реформи післядипломної освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 5
1123513
  Єхануров Ю.І. Реалії та міфи інтеграційного вибору України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 5-10


  В статті висвітлено сучасне місце України та її роль в економічному просторі, розглянуто проблеми та наслідки вступу в Світову організацію торгівлі та до єдиного економічного простору. Визначено основні переваги країни та її можливості в даному ...
1123514
  Онищенко В.П. Реалії та можливості економічної стабілізації та розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 4-17. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1123515
  Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-51. – Бібліогр.: с. 40-42, 44, 46, 48-49, 51. – ISSN 0131-775Х


  Зроблено критичний аналіз результативності державної аграрної політики щодо підвищення добробуту зайнятих у сільському господарстві, розвитку кооперації малих і середніх форм аграрного підприємництва, а також стану підготовки та закріплення ...
1123516
  Софіщенко І.Я. Реалії та передумови створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 41-47.
1123517
  Жуковський С.С. Реалії та перспективи впровадження цифрового радіомовлення в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 63-67


  У статті йдеться про специфіку впровадження цифрового радіомовлення в Україні, розглядаються позитивні та негативні тенденції цього процесу. The article concerns specificity of introduction of digital broadcasting in Ukraine. The positive and negative ...
1123518
  Кулик О.С. Реалії та перспективи державної реєстрації договору комерційної концесії // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 177-183
1123519
  Неклюдов А. Реалії та перспективи економік країн, що розвиваються в глобальному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції та перспективи економік країн, що розвиваються, з урахуванням вибору можливих стратегій розвитку; проведення подальших економічних реформ; розробки заходів, спрямованих на забезпечення стабілізації макро-економічного стану; ...
1123520
  Попова В. Реалії та перспективи економічного зростання в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 23-29 : Гр.4, т.1. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1123521
  Яструбський М.Я. Реалії та перспективи інноваційного поступу України / М.Я. Яструбський, С.С. Бобурчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 253-259
1123522
  Корнацька Р. Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1123523
  Коваленко В.В. Реалії та перспективи реформування відомчої освітий науки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 3-13
1123524
  Руліцька К. Реалії та перспективи розвитку вітчизняних агропідприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 99-106 : табл. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISSN 2313-3627
1123525
  Опанасюк О. Реалії та перспективи розвитку європейського ринку електронної комерції // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 0868-8893
1123526
  Марущак Н. Реалії та перспективи соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 65-67. – бібліогр. в кінці ст.


  Підприємства, які працюють в Україні все більше усвідомлюють необхідність та виправданість соціальних інвестицій, підтримки сталого розвитку суспільства та громадян.
1123527
  Марків Г.В. Реалії та перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 11-15. – ISSN 2309-1533
1123528
  Єлісовенко Ю. Реалії та перспективи становлення дитячого телебачення в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 31-36


  Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку дитячого телебачення в Україні, висловлено пропозиції щодо його поліпшення. Задля усунення негативних явищ, пов"язаних з розміщенням у сітці мовлення дитячих програм, запропоновано також низку ...
1123529
  Маркевич К. Реалії та перспективи стратегічного партнерства Україна - США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 37-38.
1123530
  Семеног Олена Реалії та перспективи формування культуромовної особистості вчителя : (на матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету)
1123531
  Рудавський Ю. Реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в Європейський освітній простір (на прикладі "Львівської політехніки") // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.45-49. – ISSN 1682-2366
1123532
  Демиденко В.О. Реалії та тенденції сучасної конституційної реформи в аспекті підвищення ефективності публічної влади в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 2219-5521
1123533
  Дамаскіна М.В. Реалії та умови існування інвестиційних ризиків в Україні // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 90-93. – (Економічні науки ; № 1)
1123534
  Короб А. Реалії української видавничої справи на початку минулого століття та сучасному етапі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 133-137
1123535
   Реаліс : Журнал християнського навчально-дослідницького центру "Реаліс". Спевипуск. – Київ, 2000-
Зима : Реальний погляд на реальний світ. – 2005. – Редакційна передплата. Попередні номери рос. мовою "Реалис"
1123536
  Кононенко П. Реаліст і романтик (до 70-річчя Юрія Мушкетика) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 38-46


  Про В.М. Глушкова. - С. 43.
1123537
  Сюндюков І. Реаліст на шляху до неможливого. Генерал Шарль де Голль: повернення патріарха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 липня (№ 113)
1123538
  Харишин Д.Г. Реалістична основа художнього мислення Лу Сіня (на матеріалі збірок "Поклик" і "Блукання") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 299-297


  У статті виокремлюються особливості художнього методу відомого китайського письменника Лу Сіня. Зосереджується увага на особливостях психологічного зображення негативних сторін життя китайського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. В статье ...
1123539
  Пен Чен Реалістичне оповідання І. Франка "Лесишина челядь". Особливості і проблеми перекладу китайською мовою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 321-328


  У статті розглядаються принципи інтерпретації лексичного складу та стилістичного виміру раннього оповідання "Лесишина челядь" І. Франка в перекладі китайською мовою
1123540
  Брайко О. Реалістичний інтертекст модерністського роману: "Біси" Ф. Достоєвського і "Хочу!" В. Винниченка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1123541
  Лесин В.М. Реалістичний образ у художньому творі / В.М. Лесин. – Київ, 1976. – 117с.
1123542
  Резнік О. Реалістичний тип художньої свідомості в емігрантській літературі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 62-66
1123543
  Головінов О.М. Реалістичні напрями формування державно-приватного партнерства як складові інноваційного розвитку // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 44-48. – ISSN 1729-7206
1123544
  Шолом Ф.Я. Реалістичні тенденції в українській соціально-політичній сатирі XVIIІ ст. // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 5-8
1123545
  Кононенко С.В. Реалістська версія "інформаційної безпеки". Традиція і мода // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 81-85.
1123546
  Михед О.П. Реаліті-шоу як екстралітературний чинник формування сучасного роману // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 24-31. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті досліджено вплив реального телебачення та реаліті-шоу на літературу, зокрема, формування нового різновиду романного жанру - реаліті-роману. Окреслено ознаки та різновиди реаліті-роману
1123547
  Полісученко А.Ю. Реаліті-шоу: новий етап розвитку інтерактиву на українському телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 46-60


  У статті розглянуто жанр реаліті-шоу в контексті українського і світового телебачення, проаналізовано його розвиток, складники та перспективи розвитку. The article considers the genre of "reality show" in the context of Ukrainian and international ...
1123548
  Денисенко Людмила Реаліті-шоу: рятуйтесь, хто може! / Денисенко Людмила, Денисенко Надія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 24-25 : Фото
1123549
  Гаврилюк І. Реаліті-щоу на українському телебаченні: різновиди, типологічні пріоритети, особливості функціонування // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 90-98


  Розглянуто типологію реаліті-шоу. Визначено типологічні пріоритети та особливості функціонування цього жанру на Українському телебаченні. Рассматривается типология реалити-шоу. Выясняются типологические приоритеты и особенности функционирования этого ...
1123550
  Зорівчак Р.П. Реалія і переклад / Р.П. Зорівчак. – Львів, 1989. – 216с.
1123551
  Сливка М.І. Реалія і термін в історико-культурному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 183-188. – ISBN 978-617-7132-63-8
1123552
  Абабілова Н. Реалія як об"єкт досліджень вітчизняних та зарубіжних перекладознавців / Н. Абабілова, І. Усаченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 4-9. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5
1123553
  Корлюк Сергій Сергійович Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні : бесіда з ректором Одеського державного аграрного університету Сергієм Корлюком Володимира Карасьова / Корлюк Сергій Сергійович, Карасьов Володимир // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Ректор Одеського державного аграрного університету ділиться своїми думками про перспективи подальшого розвитку вищої освіти в Україні, визначає розширення автономії ВНЗ його основною умовою.
1123554
   Реальна автономія ВНЗ - основна умова розвитку вищої освіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректорм Одеського державного аграрного ун-ту С. Корлюком
1123555
  Ільєнко Н.О. Реальна заробітна плата – відображення стану економіки України в умовах дії зони вільної торгівлі з країнами ЄС / Н.О. Ільєнко, Ю.О. Спасенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 136-139. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1123556
  Дергачов О. Реальна інтеграція України до євроатлантичних структур залежить від внутрішніх передумов // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.49-50


  Україна - НАТО
1123557
  Левченко Олександр Реальна мандрівка : фантастична повість / Закінчення. Поч. у №№8, 9, 2009 // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 63-95. – ISSN 0130-321Х
1123558
  Бриних М. Реальна ніжність вирваного серця: Альтернативний любовний роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2001. – № 136. – С.13-106


  Закінчення. Початок див. №135, с.1-82.
1123559
  Шпичак О.М. Реальна оцінка економічного стану АПК України як необхідна передумова виходу його з кризи // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 24-29.
1123560
  Іщенко Н. Реальна політика на прикладі Херцег-Босна, або Невідомі подробиці про боснійській конфлікт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 11
1123561
  Лейка Г. Реальна політика США на українському та російському напрямах залишається незмінною // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 30 липня (№ 30)
1123562
  Яремчук Андрій Реальна робота // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1123563
  Якунов А.В. Реальна фізика фантастичних променів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
1123564
  Любимова В.В. Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма / В.В. Любимова. – М., 1962. – с.
1123565
   Реальная заработная плата в период общего кризиса капитализма. – М., 1962. – 559с.
1123566
  Ландин Е.И. Реальная заработная плата и доходы трудящихся / Е.И. Ландин. – Минск, 1962. – 160с.
1123567
  Фигурнов С.П. Реальная заработная плата и подъем материального благостостояния трудящихся в СССР / С.П. Фигурнов. – М., 1960. – 199с.
1123568
  Кандыба В.М. Реальная история России : традиции обороны и геополитики, истоки духовности / В.М. Кандыба, П.М. Золин; Оформл. А. Лурье. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464с. – ISBN 5-86617-003-5
1123569
  Ткач Василий Николаевич Реальная кристаллическая структура и особенности напряженно-деформированного состояния монокристаллов синтетического алмаза. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ткач Василий Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 214л.
1123570
  Ткач В.Н. Реальная кристаллическая структура и особенности напряженно-деформированого состояния монокристаллов синтетического алмаза : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киров, 1985. – 20 с.
1123571
  Симонян Р.Г. Реальная опасность: военные блоки империализма / Р.Г. Симонян. – М., 1985. – 240с.
1123572
  Шугалей И.Ф. Реальная сила в борьбе за господство на море // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 0321-0626


  Перше бойове випробування торпедної зброї в російсько-ткрецькій війні 1877-1878 рр.
1123573
   Реальная структура и свойства минералов. – Казань, 1989. – 70с.
1123574
   Реальная структура и свойства твердых тел : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1983. – 150с.
1123575
  Носенко А.Е. Реальная структура и физические свойства кристаллов сложных оксидов : автореф. дис. … д-ра. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Носенко Анатолий Ерофеевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 34 с. – Библиогр.: 70 назв.
1123576
  Уманский С.П. Реальная фантастика / С.П. Уманский. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 240 с.
1123577
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1909. – XII, [2], 741 с.
1123578
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1909. – [6], 731 с.
1123579
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1910. – [6], 720 с.
1123580
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1910. – [5], 708 с.
1123581
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [6], 756 с.
1123582
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография журнала Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [6], 676 с.
1123583
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1911. – [4], 722 с.
1123584
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 718 с.
1123585
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 723 с.
1123586
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 730 с.
1123587
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1912. – [4], 698 с.
1123588
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1913. – [4], 672 с.
1123589
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1913. – [4], 726 с.
1123590
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1914. – [6], 732 с.
1123591
  Эйленбург А. Реальная энциклопедия практической медицины : медико-хирургический словарь для практических врачей / А. Эйленбург; под ред. М.Б. Блюменау. – 4-е немецк. перераб. доп. изд. – С.-Петербург : Типография издательства Практическая Медицина (В.С. Эттингер), 1914. – [4], 736 с.
1123592
  Бєловол Т. Реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 42-44.
1123593
  Атаманова Ю. Реальне вирішення віртуальних проблем. Стан та перспективи судового захисту авторських прав, порушених у мережі Інтернет / Ю. Атаманова, Я. Глухенька // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 34-35
1123594
  Литвин В. Реальне підгрунтя життя і розвитку: Фінансові проблеми місцевого самоврядування. // Голос України, 2004. – 23 жовтня
1123595
  Смичніков О. Реальне страхування від віртуальних ризиків. Кіберстрахування - це не забезпечення безпеки бізнесу, а додатковий інструмент часткового відшкодування збитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Послугу зі страхування кіберризиків ще рік тому українські страхові компанії та незалежні брокери сприймали як щось екзотичне, а реальних прикладів зацікавленості серед клієнтів, найшвидше, взагалі не було. Але 2017 р., що запам"ятався нам серією ...
1123596
  Герасименко В. Реальне та уявне в автобіографічній кіноповісті О.П. Довженка "Зачарована Десна"
1123597
  Яремко Р. Реальний автор та його втручання в оповідну структуру роману Макса Фріша "Штіллер" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 313-322. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1123598
  Буй Тхе Ву Реальний валютний курс та фактори його стабільності : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Буй Тхе Ву; НАНУ; Ін-тут економ. прогнозування. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1123599
  Домбровський О.В. Реальний геополітичний статус України та шляхи його зростання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 149-154.
1123600
  Шумська С.С. Реальний ефективний курс гривні: оцінка конкурентних переваг українських товарів і прогноз на 2013-2014 рр. / С.С. Шумська, О.Г. Білоцерківець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1123601
  Домрачов В.М. Реальний ефективний обмінний курс валюти як один із ключових орієнтирів монетарної політики / В.М. Домрачов, М.К. Русинко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 101-105. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
1123602
  Налбандян Н. Реальний ефективний обмінний курс гривні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 240-241
1123603
  Кобилко Н.А. Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 74-81. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті на прикладі роману-балади «Дім на горі» розглядається фольклорно-химерний рівень творчості Валерія Шевчука, простежуються прийоми міфологізації. Окрему увагу звернуто на міфологему «дорога», її смислове навантаження та авторську ...
1123604
  Ковальова Т.І. Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі за КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 12-25. – ISSN 2222-5374
1123605
  Шкарлет С.М. Реальний сектор економіки України в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / С.М. Шкарлет, М.П. Бутко, О.І. Волот ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-244. – ISBN 978-966-2188-79-0
1123606
  Ільєнко Н. Реальний сектор економіки України та необхідність його структурних змін на шляху до євроінтеграції / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1123607
   Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики : аналіт. доповідь / [Собкевич О.В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 37, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-291-9
1123608
  Юрків Н. Реальний сектор економіки як об"єкт дослідження в системі економічної безпеки держави // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 161-165. – ISSN 1993-0259
1123609
  Іванов В. Реальний соціалізм / В. Іванов. – К., 1982. – 172с.
1123610
  Паливода К.В. Реальний стан економіки України: безінвестиційне зростання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1123611
  Яремко Р.В. Реальний читач та його роль в процесах естетичної комунікації // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 238-247
1123612
  Немировська О. Реальні антропономінації як засіб створення алюзії в художньому контексті = На матеріалі роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 30-32. – ISSN 0130-5263
1123613
  Вусик О.С. Реальні нереальності / О.С. Вусик. – Дніпропетровськ, 1984. – 191с.
1123614
  Кобилко Н. Реальні ознаки міфологеми "дорога" в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" 1 "Зелені Млини" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 55-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1123615
  Підвисоцький Я.В. Реальні опціони в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних проектів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 250-256
1123616
  Підвисоцький Я. Реальні опціони як антикризовий фінансовий інструмент: можливості для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 85-88
1123617
  Цевельов О.Є. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 161-163
1123618
  Наливайченко В. Реальні та потенційні загрози національній безпеці України у сфері розповсюдження компонентів ядерної зброї та ядерного тероризму і шляхи їх нейтралізації // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-17.
1123619
  Цибулько К. Реальні шоу : історія розвитку. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 123-129.
1123620
  Таран А.В. Реальність : поезії / А.В. Таран. – Київ : Молодь, 1966. – 103 с.
1123621
  Працьовитий В. Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 104-120. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1123622
  Максимович М. Реальність і псевдореальність у зображувальних ЗМІ. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 33-38.
1123623
  Балута Г.А. Реальність і смисл: комунікативні виміри // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 101-103
1123624
  Луман Н. Реальність мас-медіа / Ніклас Луман ; [за ред.: Іванова В., Мінакова М. ; пер. Климченко В.]. – Київ : ЦВП, 2010. – 157, [1] с. – (Бібліотека масової комунікації / Академія української преси). – ISBN 978-966-2123-21-0
1123625
  Лагутенко О. Реальність міфології у графіці Бруно Шульца // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 361-372. – ISBN 966-7273-47-4
1123626
  Балута Г.А. Реальність міфу: структурно-герменевтичний аналіз // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 30-40. – ISBN 978-966-177-064-4
1123627
  Балута Г.А. Реальність міфу: структурно-герменевтичний аналіз // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 30-40. – ISBN 978-966-177-064-4
1123628
  Самощенко І.В. Реальність погрози за КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 302-305. – ISBN 978-966-458-403-3
1123629
  Лисяк Л.В. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні : інвестиції / Л.В. Лисяк, В.М. Шумський // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 74-78. – Бібліогр.: 15 назв
1123630
  Навроцька В.В. Реальність права постраждалого на доступ до правосуддя у справах приватного та приватно-публічного обвинувачення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 271-280. – (Юридична ; Вип. 3)
1123631
  Макарський О. Реальність стане ще реальнішою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-28
1123632
  Островерха Р.Е. Реальність страхового захисту : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 132-138 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1123633
  Огонь Ц.Г. Реальність суспільного вибору у прийнятті бюджетних рішень // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-26. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1123634
  Мельничук І.М. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров"я / І.М. Мельничук, С.О. Ястремська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 17-20. – ISSN 1681-2751
1123635
  Мойсеєць В. Реально вирішувати проблеми дитинства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-37
1123636
  Гаврилюк В.А. Реальное бытие - четвертая ступень развития / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 9)
1123637
  Юрченко В.С. Реальное время и структура языка. / В.С. Юрченко. – Саратов, 1994. – 43с.
1123638
  Кайко Т.К. Реальное долголетие и иллюзия бессмертия / Т.К. Кайко. – Минск, 1987. – 191с.
1123639
  Муриан В.М. Реальное и идеальное в современном киногерое / В.М. Муриан. – М., 1974. – 144с.
1123640
  Папцова А.К. Реальное и символическое пространство (на материале АТО Гагаузери) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 187-195. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  Статья посвящена проблеме соотношения реального и символического пространства Автономно-Териториального Образования Гагауз Ери, созданного в Республике Молдове в 1994 г. Отмечается, что эволюция этого соотношения, связана с возростанием региональной ...
1123641
  Бочкарев Н.И. Реальное и утопическое / Н.И. Бочкарев. – М., 1987. – 188,2с.
1123642
  Краснов Н.И. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими организациями : Автореф... канд. юридич.наук: / Краснов Н.И.; Военно-юрид. акад. Каф. граждн. права. – М., 1954. – 14л.
1123643
  Скляренко М. Реальное исполнение судебных решений - базовый критерий эффективности правосудия // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 35-44. – ISSN 0132-0831
1123644
  Глазьев С. Реальное ядро постсоветской экономической интеграции: итоги создания и перспективы развития Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 6. – С. 56-81. – ISSN 0130-9757
1123645
  Полклад Б.И. Реальности современного мира и политика конфронтации. / Б.И. Полклад. – М, 1985. – 158с.
1123646
  Назаренко М.И. Реальность - литература - опера в книге Бориса Иванова "Даль свободного романа" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2008. – Вып. 12. – С. 191-209. – ISBN 978-966-8906-16-9
1123647
  Кафка Ф. Реальность абсурда : Сб. произвед. / Ф. Кафка; пер. с нем. – Симферополь : Реноме, 1998. – 512 с. – (Сер."Интеллектуальная библиотека"). – ISBN 9667198243
1123648
  Камянов В.И. Реальность без грима, или К возвращению опальных книг. / В.И. Камянов. – Москва, 1991. – 63 с.
1123649
  Бердышев Г.Д. Реальность долголетия и иллюзия бессмертия / Г.Д. Бердышев. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 251с. – ISBN 5-319-00020-0
1123650
  Евдокимов Н.С. Реальность и воплощение / Н.С. Евдокимов. – Москва, 1976. – 71 с.
1123651
  Матлина С. Реальность и метафизика современного библиотечного пространства // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  В статье отражена обоснованая взаимосвязь физически и образно воспринимаемых элементов библиотечного пространства.
1123652
  Тюленев В.И. Реальность и мечта. / В.И. Тюленев. – Москва, 1979. – 6с.
1123653
   Реальность и образность: Пробл. совр. режиссуры 30-40-х годов. – М., 1984. – 304с.
1123654
  Сафина А.Ф. Реальность и ожидания студентов в отношении организации самостоятельной учебной работы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 66-67. – ISSN 1726-667Х
1123655
  Аверьянова Е.А. Реальность и потусторонность в рассказе Татьяны Толстой "Сомнамбула в тумане" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1123656
   Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. – М., 1987. – 245с.
1123657
  Баумейстер А.О. Реальность и смысл: дискуссионные вопросы эпистемологии Аквината // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 11-19. – ISBN 966-7943-03-8
1123658
  Эпельбаум-Марченко Реальность и фантазия / Эпельбаум-Марченко. – Москва, 1986. – 36с.
1123659
  Франк С.Л. Реальность и человек / С.Л. Франк; Рус.христианский гуман.ин-тут;Сост.А.А.Ермичев. – Санкт-Петербург : Христианский гуманит. ин-т, 1997. – 448с. – (Из архива русской эмиграции). – ISBN 5-88812-022-7
1123660
  Игнатьев В.И. Реальность как иллюзия действительности : к диагнозу состояния института образования / В.И. Игнатьев, С.А. Кузин // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 57-65. – ISSN 1811-0916
1123661
  Перминов В.Я. Реальность математики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 24-39. – ISSN 0042-8744
1123662
  Мачерет А.В. Реальность мира на экране / А.В. Мачерет. – Москва : Искусство, 1968. – 312 с.
1123663
  Фомин Ю.А. Реальность невероятного / Ю.А. Фомин. – Свердловск, 1991. – 207с.
1123664
  Сиренко В.Ф. Реальность прав советских граждан / В.Ф. Сиренко. – К, 1983. – 139с.
1123665
  Ромашов Р. Реальность права - праксеологический контекст современного интегративного правопонимания // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 31-39. – ISSN 2306-9082
1123666
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4 (Декабрь). – 2003
1123667
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2005
1123668
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2005
1123669
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2005
1123670
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2005
1123671
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2005
1123672
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2005
1123673
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2006
1123674
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2006
1123675
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2006
1123676
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4. – 2006
1123677
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5. – 2006
1123678
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6. – 2006
1123679
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2006
1123680
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2006
1123681
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2006
1123682
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2006
1123683
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2006
1123684
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2006
1123685
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2007
1123686
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2007
1123687
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2007
1123688
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4. – 2007
1123689
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 5. – 2007
1123690
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6. – 2007
1123691
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 7. – 2007
1123692
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 8. – 2007
1123693
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 9. – 2007
1123694
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 10. – 2007
1123695
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 11. – 2007
1123696
   Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 12. – 2007
1123697
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 1. – 2008
1123698
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 2. – 2008
1123699
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 3. – 2008
1123700
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 4/5. – 2008
1123701
   Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-8568
№ 6/7. – 2008
1123702
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №11, №12 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1123703
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1123704
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : осенне-зимний сезон : №8-9, №10-11, №12 за 2008 год, №1-2, №3 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1123705
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : весенне-летний сезон : . №4, №5, №6 за 2009 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 1 CD
1123706
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №4, №5, №6 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1123707
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №1, №2, №3 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1123708
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №12, №11 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1CD. – Заголовок з етикетки диску
1123709
   Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
1123710
  Ханютин Ю.М. Реальность фантастического мира / Ю.М. Ханютин. – М., 1977. – 304с.
1123711
  Амусин М. Реальность, легенда, миф - и обратно // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 9-35. – ISSN 0042-8795
1123712
  Воронина О. Реальность, опрокинутая в сны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (277). – С. 50-55. – ISSN 0869-8171


  Александр Григорьевич Тышлер (1898-1980) - сов. живописец, график, театральн. художник, скульптор. Лауреат Сталинской премии (1946), кавалер ордена "Знак Почёта": тридцать лет с момента ухода из жизни одного из самых своеобразных и загадочных мастеров ...
1123713
  Вдовина Г.В. Реальность, речь и алфавитное письмо в схоластической традиции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 95-105. – ISSN 0042-8744
1123714
  Белокобыльский А.В. Реальность. Ее структура и социальная природа // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С.68-72. – ISSN 1728-3671
1123715
  Зенкин О.В. Реальные вычислительные алгорифмы решения краевых задач на ЭЦВМ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зенкин О.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 8 с.
1123716
  Архипов А. Реальные гарантии права граждан РФ на екологическую информацию // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 0132-0831
1123717
   Реальные доходы и жизненный уровень трудящихся. – Минск, 1966. – 292с.
1123718
   Реальные доходы населения. – М., 1988. – 277с.
1123719
  Кырге А. Реальные доходы населения и соотношение между оплатой труда и общественными фондами потребления в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кырге А.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1969. – 28л.
1123720
  Зимин И.А. Реальные инвестиции : Учебное пособие / И.А. Зимин; Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". – Москва : Эксмос, 2000. – 404с. – ISBN 5-88124-076-6
1123721
  Голубев С.Н. Реальные кристаллы в скелетах какколитофорид / С.Н. Голубев; Отв. ред. Друщиц В.В. – Москва : Наука, 1981. – 162с.
1123722
  Мицек А.И. Реальные кристаллы с магнитным порядком / А.И. Мицек, В.Н. Пушкарь. – Киев : Наукова думка, 1978. – 295 с.
1123723
  Страсбургер Э. Реальные основания учения о наследственности / Э. Страсбургер ; Пер. с нем. под ред. В.Р. Заленского. – Санкт-Петербург : Образование, 1912. – [2], 79 с. : ил. – (Популярная естественно-научная библиотека, , изд. при ближайшем участии проф.: И.И. Боргмана (физика), В.А. Вагнера (биология), Б.Ф. Вериго (физиология) [и др.] ; № 14)


  Ред.: Заленский, Вячеслав Рафаилович (1875-1923)
1123724
  Матвиенко Мария Реальные пираты. В какие воды сегодня лучше не заходить. Карибский квест, или по следам Джека Воробья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 62-70 : фото
1123725
  Балк М.Б. Реальные применения мнимых чмсел / М.Б. Балк. – К, 1988. – 255с.
1123726
  Пахомова Т.В. Реальные проявления кристаллографических разновидностей простых форм на крисаллах минералов : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Пахомова Т.В.; Ленингр.горн.ин-т. – Ленинград, 1970. – 25л.
1123727
  Рюриков Б.С. Реальный гуманизм / Б.С. Рюриков. – М., 1972. – 720с.
1123728
  Ковалев С.М. Реальный гуманизм и его противники / С.М. Ковалев. – Москва, 1975. – 112с.
1123729
  Мирясов Ю.А. Реальный капитал: комплементарность и структурные характеристики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 2. – C. 141-147. – ISSN 2222-0712
1123730
  Стебун И И. Реальный мир и словесно-художественная реальность. / И И. Стебун, В.И. Борисенко. – Донецк, 1972. – 35с.
1123731
   Реальный оборот производственных фондов в системе социалистического общественного воспроизводства. – Куйбышев, 1984. – 139с.
1123732
  Кривушин Л.Т. Реальный образ и виртуальный имидж политика (эффекты двуликости Л.Д. Троцкого) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 105-115. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1123733
  Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей [Електронний ресурс] / Фридрих Любкер ; ООО "Директмедиа Паблишинг". – Москва : Директмедиа Паблишинг, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC 486 и выше, 16 Mb RAM, SVGA, CD-ROM, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Электронная библиотека ДМ). – ISBN 978-5-94865-171-2


  Самый знаменитый словарь имен, терминов и понятий античности. Фридрих Любкер - выдающийся немецкий филолог и педагог. Статьи расположены в алфавитном порядке по русским написаниям названий статей. Возможно также осуществлять поиск по латинским и ...
1123734
  Любкер Фридрих Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. чл. О-ва классич. филологии и педагогики Ф. Гельбке, П. Никитина, М. Пустонского, Ф. Зелинского. – Санкт-Петербург : Изд. О-во классич. филологии и педагогики ; Тип. А.С. Суворина
Вып. 1 : A - Echo. – 1883. – [2], IV, 418, 5 л. ил., карт. ил.
1123735
  Любкер Фридрих Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. чл. О-ва классич. филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, П. Никитина[и др.]. – Санкт-Петербург : Изд. О-во классич. филологии и педагогики ; [Тип. А.С. Суворина], 1885. – [2], IV, 1552 с., 8 л. ил., карт. ил.
1123736
   Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги, П. Никитина. – Санкт-Петербург : Об-ва классической филологии и педагогики, 1885. – IV, 1548 c.
1123737
  Иванов В. Реальный социализм / В. Иванов. – М., 1982. – 198с.
1123738
  Копейчиков В.В. Реальный социализм / В.В. Копейчиков, З.И. Сущук. – Киев, 1983. – 150 с.
1123739
   Реальный социализм в 80-е годы. – Прага, 1982. – 317с.
1123740
   Реальный социализм в современном мире. – М., 1987. – 248с.
1123741
   Реальный социализм в СССР и его буржуазные фальсификаторы. – М., 1977. – 381с.
1123742
  Королев С.А. Реальный социализм и буржуазное мифотворчество / С.А. Королев. – М, 1986. – 63с.
1123743
  Кириченко Н.Г. Реальный социализм и вымыслы антикоммунизма / Кириченко Н.Г. – Киев, 1988. – 110 с.
1123744
  Соловьев О.М. Реальный социализм и демократия / О.М. Соловьев. – Л., 1980. – 136с.
1123745
  Пономарев Б.Н. Реальный социализм и его международное значение / Б.Н. Пономарев. – 2-е изд., доп. – М., 1982. – 95с.
1123746
  Пономарев Б.Н. Реальный социализм и его международное значение. / Б.Н. Пономарев. – М., 1979. – 47с.
1123747
  Королев Б.И. Реальный социализм и идеологическая борьба / Б.И. Королев. – М, 1983. – 110 с.
1123748
   Реальный социализм и современный мир. – М.-Берлин, 1982. – 263с.
1123749
   Реальный социализм: становление нового типа цивилизации. – Киев, 1987. – 236с.
1123750
   Реальный социализм: Филос. пробл. обществ. развития. – М., 1979. – 278с.
1123751
  Кокошин А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе / Андрей Кокошин. – Изд. 3-е, расширенное и доп. – Москва : Европа, 2006. – 173, [2] с. – (Серия "Мировой порядок"). – ISBN 5-9739-0058-5
1123752
  Иванов И. Реальный шаг в постсоветской хозяйственной реинтеграции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
1123753
  Мальцева Л.А. Реамберин в комплексе оптимизации и дифференциации стратегии интенсивной терапии вторичных гнойных менингоэнцефалитов / Л.А. Мальцева, В.Г. Черненко, Е.В. Мищенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 60-65. – ISSN 2224-0586
1123754
  Наривская В.Д. Реанимация Крымского текста в романе в письмах И.С. Шмелева и О.А. Бредиус-Субботиной / В.Д. Наривская, А.А. Степанова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 125-134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1123755
  Скворцов Л.В. Реанимация расизма: Истоки и вариации // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 4-37. – ISSN 1998-1813
1123756
   Реанимация туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 36-37 : фото
1123757
  Гарбар Р. Реанімаційний пакет: "Україна XXI століття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 7
1123758
  Наровлянський О. Реанімація ідеї // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1123759
  Морріс С. Реанімація при вагітності / С. Морріс, М. Стейсі // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 61-67. – ISSN 2312-7104
1123760
  Бадьйор Д. Реанімація: українська кіноіндустрія 2011-го // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-11. – ISSN 0868-9644
1123761
  Плотнікова Л.Ф. Реанімовані докембрійські (?) мікрофосилії : reanimated Praecambrian (?) microfossils // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 78-79 : fig.
1123762
  Тылтин Альберт Карлович Реации о-хлорметилбензонитрила с аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тылтин Альберт Карлович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 23л.
1123763
  Багмет Николай Степанович Реационная суть современных ревизионистских и догматических концепций по вопросам возникновения и развития мировой социалистической системы : Автореф... докт. ист.наук: / Багмет Николай Степанович; КПИ. – К, 1965. – 53л.
1123764
  Фефер І. Реб"ята / І. Фефер. – 134 с.
1123765
  Литвицький В. Ребаланс - 2007 : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11 : Рис.
1123766
  Дюморье Д. Ребекка : роман / Дафна Дюморье ; [пер. с англ. Г. Островской]. – Днепропетровск : Урал. АО "Посылторг", 1993. – 415, [1] с. – ISBN 5-86400-198-8
1123767
  Коссаковская Е. Ребенку купли игрушку / Е. Коссаковская. – М., 1967. – 103с.
1123768
  Ниггеман Б. Ребенок-аллергик / Б. Ниггеман, У. Ван. – СПб., 1995. – 160с.
1123769
  Венгер Александр Леонидович Ребенок в обществе: исторический кризис детства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Обосновывается гипотеза о том, что в последние 20 лет резко обострился исторический кризис детства, начавшийся в конце XIX в. Выдвигается принцип кольцевой взаимосвязи между психическим развитием ребенка и системой его отношений с социальным ...
1123770
  Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя. / С.Ю. Курганов. – М., 1989. – 126с.
1123771
  Аркин Е.А. Ребенок и его игрушка в условиях первобытной культуры / Е.А. Аркин. – Москва, 1935. – 95с.
1123772
  Зик К. Ребенок и его мир / К. Зик. – М, 1985. – 95с.
1123773
  Беленькая Л.И. Ребенок и книга / Л.И. Беленькая. – Москва, 1969. – 168с.
1123774
  Кон И.С. Ребенок и общество / И.С. Кон. – Москва, 1988. – 270 с.
1123775
  Фонарев А.М. Ребенок и среда / А.М. Фонарев. – М, 1974. – 95с.
1123776
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – Изд. 3-е. – М, 1971. – 456с.
1123777
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – Алма-Ата, 1988. – 512с.
1123778
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – М, 1990. – 190с.
1123779
  Спок Б. Ребенок и уход за ним / Б. Спок. – 4-е изд. – Л, 1990. – 496с.
1123780
  Спок Бенджамин Ребенок и уход за ним / Спок Бенджамин. – Москва : Пресса, 1992. – 600с.
1123781
  Спок Б. Ребенок и уход за ним. Разговор с матерью / Б. Спок. – М, 1994. – 588с.
1123782
  Будницкая И.И. Ребенок идет в школу / И.И. Будницкая, А.А. Катаева. – М, 1985. – 159с.
1123783
  Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи / М.И. Буянов. – М, 1988. – 207с.
1123784
  Макаревич Галина Викторовна Ребенок как тело культуры : становление визуального канона в учебной литературе начала ХХI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 42-49. – ISSN 2073-9702


  Автор исследует проблемы визуализации детского телесного опыта в соврем. учебной литературе. Она рассматривает данный вопрос на примере простейшего источника – учебника по чтению для 1-го класса – и приходит к выводу, что гипертрофия визуального в нем ...
1123785
  Власова Юлия Ребенок нашего времени // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 104-110 : фото
1123786
  Субботский Е.В. Ребенок объясняет мир / Е.В. Субботский. – Москва : Знание, 1985. – 80 с.
1123787
  Карлссон Л. Ребенок от 0 до 2 лет / Л. Карлссон. – М, 1983. – 80с.
1123788
  Филатов В.С. Ребенок открывает мир. / В.С. Филатов. – Ярославль, 1966. – 182с.
1123789
  Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. / Е.В. Субботский. – М., 1991. – 201с.
1123790
  Зернов Н.Г. Ребенок раннего возраста в семье. / Н.Г. Зернов, М.Б. Кубергер. – М., 1979. – 96с.
1123791
  Левин А. Ребенок Розмари : [роман] : пер. с англ. / Айра Левин // Изгоняющий дьявола : [пер. с англ.] / У.П. Блэтти. – Москва : СКС ; Кн. палата, 1992. – С. 228-379. – ISBN 5-7000-0303-1
1123792
  Левин А. Ребенок Розмари / А. Левин. – Киев, 1993. – 231с.
1123793
  Курчинка М.Ш. Ребенок с характером / М.Ш. Курчинка. – С.-Пб, 1996. – 352с.
1123794
  Шпагин М.В. Ребенок собирает марки / М.В. Шпагин. – М., 1983. – 192с.
1123795
  Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. – М., 1973. – 159с.
1123796
  Кольцова М.М. Ребенок учится говорить / М.М. Кольцова. – 2-е изд, переработ. и доп. – М., 1979. – 192с.
1123797
  Ветрова В В. Ребенок учится говорить / В В. Ветрова, О Е. Смирнова, . – Москва, 1988. – 94с.
1123798
  Серафимович А.С. Ребенок. / А.С. Серафимович. – Рига, 1950. – 132с.
1123799
  Павлик М. Ребенщукова Тетяна. / М. Павлик. – Пряшів, 1962. – 57с.
1123800
  Гайдук В.А. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гайдук Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Додатки: арк. 180-196. – Бібліогр.: арк. 168-179
1123801
  Гайдук В.А. Реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гайдук Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1123802
  Бондаренко В.М. Реберно-локальні деформації квадратичних форм Тітса несерійних діаграм Динкіна / В.М. Бондаренко, В.А. Лісикевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 35-47. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
1123803
  Бігун В.С. Ребіндеру Манфреду - 70 років // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 401-402. – ISSN 1818-992Х
1123804
  Тамберг В. Ребрендинг / В. Тамберг, А. Бадьин // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 11. – С. 29-34
1123805
  Тарасова І.Ю. Ребрендинг банків: теорія і практичний досвід України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (2). – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
1123806
   РЕБРЕНДИНГ БИБЛИОТЕК: требуется бизнес-подход // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – июль - август. – С. 41-47. – ISSN 1726-6726


  Активная дискуссия экспертов по поводу будущего библиотек состоялась на площадке "Библиотека в системе цифровых коммуникаций: стратегия выживания". Её инициаторы В. Степанов и Е. Гусева пердложили участникам перейти от разговоров о кризисе библиотеки к ...
1123807
  Шперкина Елена Ребрендинг и прогрессивные взгляды на отдых : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 97 : Фото
1123808
  Родик К. Ребрендинг містифікатора: рецензія на "Лютецію" Юрія Винничука // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 13


  "По виході «Лютеції» літжурналісти зазвичай починали так: «Новий роман Юрія Винничука…». Тобто, одразу впадали у помилку. «Лютеція» - роман-резюме. Таке собі портфоліо зі стиле-корекцією усього раніше написаного. Римейк давніших сюжетів. Дайджест тем, ...
1123809
  Єрьоменко А. Ребрендинг Чорнобиля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  "Чорнобильська трагедія залишила незгладимий слід у житті мільйонів людей уже не одного покоління. Вона наклала радіоактивний відбиток на територію країни й продовжує впливати на її економіку. Не буде перебільшенням сказати, що аварія на Чорнобильській ...
1123810
  Панченко Ж.О. Ребрендінг країни як засіб державної політики у сфері імміграції (на прикладі Італії) / Ж.О. Панченко, О. Ясенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 137-140
1123811
  Павлов В. Ребридинг армії. На часі нова ідеологія війська / розмову вів Геннадій Карпюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 4-5
1123812
  Амиро И.Я. Ребристые цилиндрические оболочки / И.Я. Амиро. – Київ, 1973. – 248с.
1123813
  Васильев П.А. Ребров / П.А. Васильев. – Ленинград, 1984. – 446с.
1123814
  Громова Т. Ребус Пернатого Змея // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 46-51. – ISSN 1812-867Х


  Цивілізація майя.
1123815
  Ширяев М.Н. Ребусы, кроссворды, загадки / М.Н. Ширяев. – Алма-Ата, 1989. – 155с.
1123816
  Травинский В. Ребят сдружил труд / В. Травинский. – Ленинград, 1962. – 94 с.
1123817
  Жемайтис С.Г. Ребята Голубиной пади / С.Г. Жемайтис. – М, 1953. – 160с.
1123818
  Жемайтис С.Г. Ребята Голубиной пади / С.Г. Жемайтис. – 2-е. – Москва, 1958. – 239с.
1123819
  Варненская М. Ребята из города Лодзи. / М. Варненская. – Москва, 1963. – 224 с.
1123820
  Баннов Г.Е. Ребята из Девятнадцатой / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1973. – 216с.
1123821
  Симанчук И.С. Ребята из дивизии "Таран" / И.С. Симанчук. – М, 1981. – 166с.
1123822
  Суханов А.Г. Ребята из рабочей слободки / А.Г. Суханов. – Куйбышев, 1968. – 200с.
1123823
  Скорин И.Д. Ребята из УГРО. / И.Д. Скорин. – М, 1982. – 260с.
1123824
  Скорин И.Д. Ребята из УГРО. / И.Д. Скорин. – М, 1990. – 289-508с.
1123825
   Ребята растут патриотами.. – М., 1971. – 207с.
1123826
  Осадчая А.П. Ребята с Выборгской стороны / А.П. Осадчая. – М, 1979. – 95с.
1123827
  Матвеев В.Ф. Ребята с нашего двора / В.Ф. Матвеев. – М., 1970. – 77с.
1123828
  Скорик Л.Т. Ребята с Партизанской / Л.Т. Скорик. – Кемерово, 1987. – 317с.
1123829
  Захаров С.А. Ребята с улицы Никольской / С.А. Захаров. – Свердловск, 1989. – 250с.
1123830
  Гарсия Б.А. Ребята с улицы Платанов / Б.А. Гарсия. – М., 1983. – 224с.
1123831
  Смирнов В.И. Ребята Скобского дворца. / В.И. Смирнов. – М., 1964. – 320с.
1123832
  Смирнов В.И. Ребята Скобского дворца. / В.И. Смирнов. – Москва, 1979. – 335с.
1123833
  Нижанковская З.В. Ребята, за мной! / З.В. Нижанковская. – Новосибирск, 1969. – 112с.
1123834
   Ребятам о зверятах: песни для детей в сопровожд. фортепиано.. – М., 1991. – 32с.
1123835
  Торопов С.А. Ребятам, идущим в поход / С.А. Торопов. – Пермь, 1962. – 63с.
1123836
  Зюзюкин И.И. Ребячьи комиссары / И.И. Зюзюкин. – М., 1967. – 208с.
1123837
  Нанн Мартін Рев усе тихший // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 58-63 : фото
1123838
  Рева Л. Рева Григорій Семенович - педагог-літературознавець : (до 90-ліття від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 215-218. – ISBN 966-8126-27-0
1123839
   Рева Лариса (Леся) Григорівна : біобібліограф. покажчик / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [уклад. Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48с.
1123840
  Лихт В.А. Реваз Габичвадзе : монографическое исследование / В.А. Лихт. – Москва : Советский композитор, 1988. – 197 с.
1123841
  Лещенко Н.А. Ревалоризація історичних центрів малих міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 218-223. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1123842
  Базилевич С. Ревальвація рубля та нові горизонти української економіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1605-2005
1123843
  Кухзод У. Реванш : повести / У. Кухзод. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 287 с.
1123844
  Замікула М. Реванш мішистів чи посилення мрійників? Грузія обирає президента // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 5


  "28 жовтня 2018 року в Грузії пройшли президентські вибори. На них громадяни в останній раз обирали голову держави прямим голосуванням - реалізована конституційна реформа позбавляє їх такого права, паралельно істотно обмежуючи президентські ...
1123845
  Папакін А. Реванш російської історіографії: Канів, 1662 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 83-86. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817
1123846
   Реваншизм: идеология и практика: сб. ст.. – М., 1985. – 224с.
1123847
  Масич В.Ф. Реваншистская пропаганда в прессе ФРГ (1949-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Масич В.Ф.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МВД СССР. – М., 1972. – 22л.
1123848
  Пашуто В.Т. Реваншисты - псевдоисторики России / В.Т. Пашуто. – Москва, 1971. – 160с.
1123849
  Абрамов М.А. Реваншисты : [альбом карикатур] / [рис. М. Абрамова ; текст С. Михалкова и М. Стуруа]. – Москва : Изогиз, 1960. – [51] с. : ил.
1123850
   Реваншисты : сборник. – М., 1987. – 237с.
1123851
  Данилова Г.И. Реванщизм - оружие империализма / Г.И. Данилова. – Ленинград, 1986. – 19 с.
1123852
  Барлыбаева Н.А. Реввматизм у детей на современном этапе / Н.А. Барлыбаева. – Алма-Ата, 1974. – 140с.
1123853
   Реввоенсовет нас в бой зовет. Воспоминания.. – М., 1967. – 248с.
1123854
   Реввоенсовет Республики, 6 сент. 1918 г. - 28 авг. 1923 г. : сборник. – М., 1991. – 464с.
1123855
  Славин М.М. Реввоенсоветы в 1918-1919 гг. / М.М. Славин. – М., 1974. – 144с.
1123856
  Косенко В. Реве та стогне Дніпр широкий / В. Косенко. – К., 1958. – 5с.
1123857
  Смолич Ю.К. Реве та стогне Дніпр широкий : Роман / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 826с.
1123858
  Неправська Наталія Реве та стогне Дніпр широкий... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1123859
  Цузмер Р.М. Ревекка Моисеевна Цузмер. / Р.М. Цузмер. – М., 1977. – 16с.
1123860
  Воронов Н.В. Ревель Федоров / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1989. – 18с.
1123861
  Бестужев-Марлинский Ревельский турнир / Бестужев-Марлинский. – М, 1984. – 317с.
1123862
  Войтко А. Реверанс Її Величності. Королеві Великої Британії - 90 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 10


  "Ще десять років і отримаєш від мене привітання з днем народження", — кажуть, так жартома пообіцяла королева Єлизавета ІІ своєму чоловікові принцу Філіпу в день його 90-річчя. У Британії є традиція: усім столітнім підданим королева надсилає привітання. ...
1123863
   Ревердатто Владимир Викторович (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1576 : фото. – ISSN 0016-7886
1123864
  Вонсович С.Г. Реверсивний вектор транзиту в контексті соціополітичних поділів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 45-49


  В контексті політичного транзиту проаналізовано сутність поняття "соціально-політичний поділ суспільства". Виокремлено різноманітні підходи до специфіки соціально-політичного поділу в пострадянських політичних системах. Простежено вплив поділів на ...
1123865
  Горпецюк А.Я. Реверсивні число-імпульсні функціональні перетворювачі : Автореф... 05.13.05наук: / Горпецюк А. Я.; Дер. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
1123866
  Баранова В.И. Реверсивные глаголы в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баранова В.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 22л.
1123867
  Перепелица Степан Семенович Реверсивные конструкции украинского языка в системе активно-пассивной оппозиции : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Перепелица Степан Семенович ; МВ и ССО УССР, Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1123868
  Роговий В.М. Реверсія русифікаторської політики в Україні в 20-х роках XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 48)


  У статті на конкретного фактичному матеріалі розкривається етнонаціональна політика радянської влади в Україні в 20-х роках у контексті українсько-російських міжетнічних відносин. Особлива увага приділяється відновленню неприхованої русифікаторської ...
1123869
  Сташко Ю.Ю. Ревес. / Ю.Ю. Сташко. – М., 1958. – 28с.
1123870
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 874 с.
1123871
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А. Островского. – Минск : Советский писатель, 1963. – 846с.
1123872
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко и А Островского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 951 с.
1123873
  Смолич Ю.К. Ревет и стонет Днепр широкий : Роман / Ю.К. Смолич; Авториз. пер. с укр. А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 790 с.
1123874
  Кемоклидзе Г.В. Ревизиада / Г.В. Кемоклидзе. – Ярославль, 1988. – 189с.
1123875
  Черноморд В П. Ревизии и проверки учреждений и организаций / В П. Черноморд. – М, 1969. – 95 с.
1123876
  Данилевский Ю.А. Ревизии централизованных бухгалтерских бюджентных учереждений / Ю.А. Данилевский. – М, 1981. – 47с.
1123877
   Ревизионизм - главная опасность.. – М., 1958. – 468с.
1123878
  Стрельченко Г.А. Ревизионизм - злейший враг общественного прогресса и науки / Г.А. Стрельченко. – Краснодар, 1959. – 56с.
1123879
  Бельсон Я.М. Ревизионизм в вопросах буржуазного государства / Я.М. Бельсон. – Алма-Ата, 1959. – 40с.
1123880
  Мазур В.Н. Ревизионизм вчера и сегодня / В.Н. Мазур. – Киев, 1973. – 323с.
1123881
  Соселия Г.К. Ревизионизм и марксистское учение о диктатуре пролетариата / Г.К. Соселия. – М., 1960. – 304с.
1123882
  Мидцев В.В. Ревизионизм на службе антикоммунизма / В.В. Мидцев. – Москва, 1975. – 56с.
1123883
  Милютин В.П. Ревизионизм т.Варги в аграрном вопросе. / В.П. Милютин. – М, 1925. – 42с.
1123884
  Никитин Е.Н. Ревизионная комиссия колхоза / Е.Н. Никитин ; отв. ред. Н.И. Краснов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 85, [3] с. – (Хозяйственному руководителю о законодательстве)
1123885
  Рослов П.Н. Ревизионная комиссия колхоза / П.Н. Рослов. – 2-е, перераб., доп. – М., 1983. – 126с.
1123886
  Рабкин Б.Э. Ревизия / Б.Э. Рабкин. – Москва, 1984. – 68с.
1123887
  Карауш М.И. Ревизия в отраслях народного хозяйства / М.И. Карауш. – М., 1984. – 272с.
1123888
  Мацкевичюс И.С. Ревизия в системе экономического контроля / И.С. Мацкевичюс, В.И. Лакис. – М., 1988. – 223с.
1123889
  Семенов-Тян-Шанский Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев
1123890
  Жила В.Г. Ревизия и аудит : Навч.посібник / В.Г. Жила. – Київ : МАУП, 1998. – 96с. – ISBN 966-7312-21-6
1123891
  Танасевич В.Г. Ревизия и бухгалтерская экспертиза при расследовании дел о хищениях государственного и общественного имущества. / В.Г. Танасевич. – М., 1958. – 152с.
1123892
  Рафенков И.П. Ревизия и контроль / И.П. Рафенков. – М, 1966. – 165с.
1123893
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – Москва, 1970. – 312с.
1123894
  Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – 3-е изд, перераб. и доп. – М., 1982. – 232с.
1123895
  Крамаровский Л.И. Ревизия и контроль / Л.И. Крамаровский. – М., 1988. – 300с.
1123896
  Вайнштейн Э.Г. Ревизия и контроль в банках / Э.Г. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 200с.
1123897
  Мильченко А.Г. Ревизия и контроль в НИИ и КБ. / А.Г. Мильченко. – М, 1986. – 78с.
1123898
  Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в отраслях народного хозяйства / Н.Т. Белуха. – К., 1986. – 174с.
1123899
  Протасов М.И. Ревизия и контроль в пищевой промышленности. / М.И. Протасов, О.Н. Шапиро. – М., 1983. – 264с.
1123900
  Андреев В.Д. Ревизия и контроль в потребительской кооперации / В.Д. Андреев. – Москва, 1987. – 333с.
1123901
  Галушко Н.М. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. / Н.М. Галушко. – М., 1979. – 152с.
1123902
  Дундуков Г.С. Ревизия и контроль в торговле / Г.С. Дундуков, П.П. Богдашев. – М., 1965. – 256с.
1123903
  Дундуков Г.С. Ревизия и контроль в торговле / Г.С. Дундуков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 215с.
1123904
  Шпиг А.А. Ревизия и контроль в торговле / А.А. Шпиг. – М., 1982. – 232с.
1123905
  Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле / Н.Т. Белуха. – М., 1988. – 255с.
1123906
  Слепак Л.И. Ревизия и контроль в торговле и общественном питании / Л.И. Слепак, Е.И. Булычева. – Москва : Экономика, 1979. – 183 с.
1123907
  Кравченко М.А. Ревизия и контроль хозяйсвтенной деятельности предприятий / М.А. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 144с.
1123908
  Калькутин В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Калькутин, В.М. Митрофанов. – М., 1952. – 256с.
1123909
  Калькутин В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Калькутин, В.М. Митрофанов. – М., 1953. – 252с.
1123910
  Полторадня В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий / В.А. Полторадня. – Киев, 1967. – 267с.
1123911
  Ермолинский В.Б. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности строительных организаций / В.Б. Ермолинский, С.И. Филипенко. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы, 1979. – 192 с.
1123912
  Дробышевский Н.П. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности строительных организаций / Н.П. Дробышевский. – Минск, 1988. – 223с.
1123913
   Ревизия и контроль. Метод. указ.. – М., 1964. – 37с.
1123914
  Кутузов Г.А. Ревизия исполнения местных бюджетов / Г.А. Кутузов. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1949. – 100с.
1123915
  Савицкий А.М. Ревизия материальных ценностей в условиях машинной обработки экономической информации. / А.М. Савицкий. – М., 1976. – 72с.
1123916
  Будашкин Ю.И. Ревизия молей-дугласиид (LEPIIDOPTERA,DOUGLASIIDAE) фауны бывшегоСССР // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 59-112
1123917
  Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений / Л.А. Сергеев. – М., 1969. – 103с.
1123918
  Внуковский В.В. Ревизия работ А.А.Майнгарда и С.М.Чугунова по фауне чешуекрылых Алтая, Минусинского края, Саян и Северо-западной Монголии / В.В. Внуковский. – Омск, 1930. – 285с.
1123919
  Лябис А.А. Ревизия работы местных финансовых органов по составлению и исполнению бюджета. / А.А. Лябис. – М., 1981. – 63с.
1123920
  Соловьев Г.А. Ревизия ремонтно-строительных организаций / Г.А. Соловьев. – М., 1990. – 71с.
1123921
  Даценко Л.Н. Ревизия рода Sinotala (Mollusca, Gastropoda, Bellamyidae) из миоценовых отложений Причерноморья с описанием нового вида // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 115-117 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
1123922
  Квятковский С. Ревизия со временной теоретической физики / С. Квятковский, 1930. – 246с.
1123923
  Скуратовский Я.С. Ревизия состояния учета на предприятии / Я.С. Скуратовский. – М., 1973. – 48с.
1123924
  Кайцер И.Е. Ревизия торговых предприятий / И.Е. Кайцер. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1940. – 136с.
1123925
  Сийрак А.С. Ревизия учреждений народного образования / А.С. Сийрак, К.К. Якуненко. – М., 1967. – 40с.
1123926
  Внуковский В.В. Ревизия фауны чешуекрылых Томского и Тобольского округов Западной Сибири / В.В. Внуковский, 1927. – 118с.
1123927
  Митрофанов В.М. Ревизия финансово-хозяйственной деятельлности строительных организаций. / В.М. Митрофанов, В. Пронин. – М., 1953. – 120с.
1123928
  Бианки В. Ревизия форм рода Pyrrhula, сем. Fringillidae, их филогенез и географическое распространение : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 3 мая 1906 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – С. 159-198. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 25, № 3, 1906 г.
1123929
  Белов Н.Г. Ревизия хозяйственно-финансовой деятельности колхоза. / Н.Г. Белов. – М., 1974. – 151с.
1123930
  Негробов Г.А. Ревизия хозяйственной деятельности книготорговых организаций и предприятий. / Г.А. Негробов. – М., 1977. – 301с.
1123931
  Гоголь М.В. Ревизор / М.В. Гоголь, 1841
1123932
  Гоголь Н.В Ревизор : Комедия в 5 д. : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления "Ревизора". 2) О комедии "Ревизор" - Белинского. 3) "Ревизор" - С. Дудышкина / Н. Гоголь ; Ред. и примеч. Аркадия Сосницкого ; С 30 рис. Вл. Табурина. – [3. изд.]. – Киев ; Санкт-Петербург; Одесса : П.И. Бонадурер, владел. Юж.-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. П.И. Бонадурер в Киеве), 1914. – 198 с., 1 л. фронт. (портр.), [4] л. ил. – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека : (Пособие для учащихся) ; № 13)


  Ком.: Александровский, Григорий Владимирович (1872-?)
1123933
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1918. – 176с.
1123934
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1931. – 112с.
1123935
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1932. – 112с.
1123936
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1933. – 103с.
1123937
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1936. – 149с.
1123938
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 128с.
1123939
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1948. – 155с.
1123940
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1949. – 144с.
1123941
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 128с.
1123942
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 96с.
1123943
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1964. – 159с.
1123944
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1964. – 103с.
1123945
  Гоголь Н.В. Ревизор : Комедия в пяти действиях / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1966. – 114с.
1123946
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1970. – 112с.
1123947
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М., 1970. – 160с.
1123948
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1970. – 160с.
1123949
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1123950
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1970. – 160с.
1123951
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 159с.
1123952
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1974. – 159с.
1123953
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1976. – 193с.
1123954
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 215с.
1123955
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 215с.
1123956
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 472с.
1123957
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 159с.
1123958
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – 9-е изд. – М, 1979. – 159с.
1123959
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – Казань, 1980. – 118с.
1123960
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 718с.
1123961
  Гоголь Н.В. Ревизор / Н.В. Гоголь. – М, 1987. – с.
1123962
  Гоголь М.В. Ревизор [Ревізор] : комедія на 5 дій / М. Гоголь ; Пеpеклав Олекса Коваленко. – 2-е вид., справл. – Київ : Укр. вид. "Ранок" ; . [Друк. [П.] Барського], 1909. – 96 с. – (Серыя драматична ; № 74)
1123963
  Гоголь М.В. Ревизор [Ревізор] : комедія на 5 дій / М. Гоголь ; Пеpеклав Микола Садовський. – Київ : [Вид.] Т-ва "Час" ; Дpук. Дніпp. Союзу Спожив. Т-в, 1918. – 100 с. – (Серыя драматична ; № 74)
1123964
   Ревизор в театре Вс. Мейерхольда. Сб. ст.. – Л., 1927. – 72с.
1123965
   Ревизор Н.В.Гоголя на сцене Молотовского драматического театра.. – Молотов, 1945. – 35с.
1123966
  Гоголь Н.В. Ревизор. Комедия в 5-ти действиях : / Н.В. Гоголь. – М., 1970. – 160с.
1123967
  Правдин Л.Н. Ревизор. роман / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1967. – 175с.
1123968
  Гоголь Н.В. Ревизор.Женитьба / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1944. – 160 с.
1123969
  Гоголь Н.В. Ревизор; Женитьба:пьесы / Н.В. Гоголь; Вступ. ст. В.Д. Войтушенко. – К., 1977. – 216с.
1123970
  Гоголь Н.В Ревизор; Театральный разъезд : Комедия в 5 д. : (Сцены) : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления Ревизора. 2) О комедии Ревизор - Белинского. 3) Ревизор - С. Дудышкина / Соч. Н.В. Гоголя; Ред. Аркадия Сосницкого, преп. Николаев. ин-та, Практ. кад. комм. наук и комм. училища. – Москва : Изд. книжн. маг. Наследники бр. Салаевых, 1886. – IV, 186, [1] с.


  Ред.: Сосницкий, Аркадий Дудышкин, Сергей Геннадиевич (1852-1901)
1123971
  Гоголь Н.В Ревизор; Театральный разъезд : Комедия в 5 д. : Прил.: 1) Письмо Гоголя после первого представления "Ревизора". 2) О комедии "Ревизор" - Белинского. 3) "Ревизор" - С. Дудышкина / Н. Гоголь ; Ред. и примеч. Аркадия Сосницкого ; С 30 рис. Вл. Табурина. – [3. изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – 197 с., ил..


  Ред.: Сосницкий, Аркадий Дудышкин, Сергей Геннадиевич (1852-1901)
1123972
  Куркін М.В. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров; МОіНУ; ХДЕУ. – Харків, 2003. – 412с. – ISBN 966-7922-58-8
1123973
  Хархун В. Ревізійна модель війни : "Україна в огні" Олександра Довженка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1123974
  Легун Ю. Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська губернія / Юрій Легун, Олександр Петренко ; Державний архів Вінницької області ; КНУТШ. – Вінниця. – ISBN 966-8086-14-7
Ч. 1 : Бершадський повіт, т.1 : Ревізійні списки селян сіл: Криливець, Крушинівка, Лугувате, Любашівка та ін. – 2003. – 284 с.
1123975
  Острянин Д.Х. Ревізіонізм - ворог комунізму / Д.Х. Острянин. – Київ, 1958. – 3-13с.
1123976
   Ревізіонізм - ворог комунізму.. – К., 1960. – 300с.
1123977
  Борисенко В. Ревізіоністи про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 113-118. – ISBN 978-966-02-7872-1
1123978
  Грабовський С. Ревізіоністи та пророки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 9


  Український неомаркисзм 1960-1980-х. Варто назвати концепції Миколи Хвильового, Михайла Волобуєва-Артемова і передусім — Володимира Винниченка. Другий етап його розвитку характерний спробою вписати ідеї гуманізму, національної свободи, провідної ...
1123979
  Сухомлин М.М. Ревізія болетових грибів (родина Boletaceae) Канівського природного заповідника / М.М. Сухомлин, Ю.М. Кульша // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 62-67. – ISSN 1729-7184


  Зроблено аналіз видового складу грибів родини Boletaceae у Канівському природному заповіднику. Повідомляється про знахідку нових для території заповідника видів болетальних грибів: Boletus ferrugineus (Schaeff.) Alessio, Boletus pulverulentus Opat, ...
1123980
  Кічаєв О.М. Ревізія грошово-матеріальних цінностей фондів заробітної плати і адміністративно-управлінських витрат / О.М. Кічаєв, М.Р. Ярмолинський. – К., 1940. – 76с.
1123981
  Сизоненко Н.А. Ревізія доктрини прогресу в історіографічній металітературі Великобританії // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 242-246. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1123982
  Риндюк В.І. Ревізія законодавства: поняття, зміст та види // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 129-136
1123983
  Крисюк В.І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : навч. посібник / Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. ; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 148 с. – ISBN 966-7508-40-4
1123984
  Усач Б.Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації / Б.Ф. Усач. – Львів, 1992. – 317с.
1123985
  Кінащук Л. Ревізія і перевірка як основні методи фінансового контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 128- 130
1123986
  Йосипенко Оксана Ревізія метафізичної мови у французькій семіологічній філософії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С.72-78
1123987
  Шостак О.О. Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського "Шлях невідомого" і "Дім над кручею" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 284-288. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1123988
  Кулик С. Ревізія як спосіб виявлення ознак привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 134-137
1123989
  Користін О. Ревізія як форма фінансового контролю / О. Користін, А. Клименко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331
1123990
  Пішкало М. Ревізоване відносне число сонячних плям і прогноз 25-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Знайдено параметри сонячних циклів після ревізії чисел Вольфа 2015 р. Досліджено кореляційні зв"язки між різними параметрами сонячного циклу. На основі отриманих рівнянь регресії зроблено прогноз 25-го циклу сонячної активності. Прогнозується, що ...
1123991
  Гоголь М.В. Ревізор / М.В. Гоголь. – Львів, 1927. – 112с.
1123992
  Гоголь М.В. Ревізор / М.В. Гоголь. – К, 1936. – 134с.
1123993
  Стеблецька Ю.Ю. Ревіталізація промислових об"єктів Києва // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 209-212
1123994
  Запотоцький С.П. Ревіталізація промислових об"єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська) / С.П. Запотоцький, О.Л. Левицька // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 208-211. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Сьогодні одним з найважливіших напрямів міського планування розвинених країн світу є дослідження та можливості використання в подальшому міського простору. Мова йтиме про відновлення, реконструкцію та переформатування старих промислових об’єктів на ...
1123995
  Запотоцький С. Ревіталізація промислових об"єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська) / С. Запотоцький, О. Левицька // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 102-106. – ISSN 2076-1333


  Міський простір перебуває сьогодні у процесі постійних трансформацій, які потрібно досліджувати. В даній статті висвітлено один з різновидів таких трансформацій - ревіталізацію промислових підприємств на прикладі міста Івано-Франківська, яка передбачає ...
1123996
   Ревком Абхазии. Описание фонда.. – Сухуми, 1956. – 25с.
1123997
  Потарикіна Л.Л. Ревкоми України в 1918-1920 рр. / Л.Л. Потарикіна. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 156 с.
1123998
  Бугай Н.Ф. Ревкомы / Н.Ф. Бугай. – Москва, 1981. – 175 с.
1123999
  Петриков П.Т. Ревкомы Белоруссии / П.Т. Петриков. – Минск, 1975. – 287 с.
1124000
  Иванова З.М. Ревкомы в борьбе за упрочение Советской власти в Левобережных районах / З.М. Иванова. – Кишинев, 1963. – 167с.
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,