Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>
1124001
  Фивейский Ю. "Русь" в тропиках / Ю. Фивейский. – Владивосток, 1968. – 39с.
1124002
  Волощук М.М. "Русь" в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.) : суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / Мирослав Волощук ; [відп. ред. Л. Войтович] ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с., [32] арк. іл. : іл. – Вказівник імен: с. 448-467. - Вказівник геогр. назв: с. 468-495. – Бібліогр.: с. 396-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-339-0
1124003
  Моця О.П. "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи / Олександр Моця ; НАНУ, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2009. – 320 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0872-4
1124004
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 203л. – Бібліогр.:л.186-203
1124005
  Немчинов Ігор Геннадійович "Руська ідея" як парадигма російської історіософії : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Немчинов Ігор Геннадійович; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1998. – 15 с.
1124006
  Люзняк М. "Руська історична бібліотека": на шляху формування національної свідомості українського народу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 166-171. – ISBN 966-02-1903-2
1124007
  Мордвінцев В. "Руська Правда" - першій звід давньоруського права [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., 2000. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/abiturient/~bilety.htm. - 29.09.09
1124008
  Задорожний Ю.А. "Руська правда" і римське право: порівняльний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 49-53.
1124009
  Ястребов О. "Руська Правда": перший кодекс законів на Русі // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 63-68. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1124010
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1972. – 152с.
1124011
  Петраш О.О. "Руська трійця" / О.О. Петраш. – К, 1986. – 227с.
1124012
   "Руська трійця" в історії суспільно-політичного руху і культури України. – Київ : Наукова думка, 1987. – 336с. – Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с.305-336
1124013
  Петренко С.М. "Руська трійця" в історії українського національного відродження // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 177-189
1124014
  Стеблій Ф. "Руська Трійця" в концепції українського національного відродження М. Грушевського // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 26-32. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5
1124015
   "Руська трійця": Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький : бібліографічний покажчик (1834-1990 рр.) / HАHУ, Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [укладач Л.І. Ільницька ; наук. ред. Ф.І. Стеблій]. – Львів : [б. в.], 1993. – 379, [1] с. – ISBN 5770205911
1124016
  Моця О.П. "Руська" термінологія в Київському та Галицько-Волинському літописних зводах // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-16. – ISSN 0235-3490
1124017
  Мельник Л.М. "Руській мір" - основні концептуальні положення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 60-63


  Стаття присвячена аналізу та висвітленню основних концептуальних положень ідеологеми "Руській мір". На основі аналізу праць російських політтехнологів,представників російської школи геополітики та виступу 2009 року патріарха Кіріла на відкритті ...
1124018
  Сабадош І. "Русько-мадярский словарь" Л.Чопея і його місце в історії української лексикографії // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 474-497. – ISBN 978-966-8760-98-3
1124019
  Кислюк К.В. "Рухливе пограниччя" Харківщини в контексті "гібридної війни" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 9-15. – ISSN 2312-4679


  У статті розглянуто соціокультурну еволюцію Харківщини ХІХ–ХХ ст. у контексті "гібридної війни". Зазначено, що регіон є "рухливим пограниччям" з перевернутими соціокультурними пріоритетами, яке може змістити їх у будь-яку сторону в доволі стислі ...
1124020
  Коваль К. "Ручна адвокатура не потрібна нікому" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 19 липня - 2 серпня (№ 29/30). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1124021
  Соколов-Митрич Дмитрий "Рыба-дьявол" : Экология / Соколов-Митрич Дмитрий, , Каптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-219 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1124022
  Печников Б.А. "Рыцари церкви". Кто они? / Б.А. Печников. – М., 1991. – 350с.
1124023
  Кочетова С.А. Русско-французские исторические проекции в романе "Девятое Термидора" Марка Алданова как тематический камертон тетралогии "Мыслитель" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 80-88. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена рассмотрению темы постоянного диалога русской и французской культур, представленной Марком Алдановым в тетралогии "Мыслитель" ("Девятое Термидора", "Чертов мост", "Заговор", "Святая Елена, маленький остров"). Автор приходит к выводу о ...
1124024
  Долгополова Е.А. Русско-французские отношения в 1879-1887 гг. (Из предистории русско-французского союза) : Автореф... канд. историч.наук: / Долгополова Е.А.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1951. – 15 с.
1124025
  Иоффе А.Е. Русско-французские отношения в 1917 г. / А.Е. Иоффе. – М, 1958. – 355с.
1124026
  Рыжова Р.И. Русско-французские отношения в Европе после Крымской войны (1856-1859 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рыжова Р.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 19л.
1124027
  Емец В.А. Русско-французские отношения по военным вопросам в период первой мировой войны (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Емец В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1124028
  Борисов Ю.В. Русско-французские отношения после Франкфуртского мира. 1871-1875 / Ю.В. Борисов. – М, 1951. – 288с.
1124029
  Андриянов В.В. Русско-французский военно-политический словарь / В.В. Андриянов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 349с.
1124030
  Адрианов В.В. Русско-французский военно-политический словарь / В.В. Адрианов. – Москва, 1991. – 395с.
1124031
  Тимофеев В.А. Русско-французский геологический словарь / В.А. Тимофеев. – М. : Русский язык, 1985. – 623 с.
1124032
  Мачковский Г.И. Русско-французский и французско-русский юридических словарь / Г.И. Мачковский. – М., 1982. – 679с.
1124033
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь. – 1-е изд. – Киев, 1898. – 732 с.
1124034
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 10-е. – Киев, 1908. – с.
1124035
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Киев, 1909. – 732 с.
1124036
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 21-е. – Киев, 1913. – 732 с.
1124037
  Спиваков П.Г. Русско-французский карманный словарь / П.Г. Спиваков. – Изд. 24-е. – Киев, 1916. – 842 с.
1124038
  Петров В.И. Русско-французский медицинский словарь-разговорник / В.И. Петров, В.С. Чупятова, В.П. Кулик. – Москва : Русский язык, 1987. – 640с.
1124039
  Беженарь Г.И. Русско-французский медицинский словарь = Dictionnaire de medecine russe-francais : ок. 42000 терминов / Г.И. Беженарь, В.Ф. Беженарь, Е.О. Якушева. – Москва : Русский язык, 1988. – 574,[1] с. – На обл. авт. не указаны. – ISBN 5-200-00738-0
1124040
  Кудрявцев М.М. Русско-французский разговорник / М.М. Кудрявцев. – Москва, 1962. – 310 с.
1124041
  Семеницкий Святослав Русско-французский разговорник / Семеницкий Святослав. – Москва : Мартин, 1999. – 207с. – ISBN 5-900033-53-8
1124042
  Сологуб А.А. Русско-французский разговорник / Сологуб А.А. ; [ред. З.В. Нечволода]. – Донецк : БАО, 2011. – 153, [5] с. – ISBN 978-966-548-641-1
1124043
  Мусницкая Е.В. Русско-французский разговорник для школьников / Е.В. Мусницкая, С.А. Петрова. – Москва, 1989. – 303с.
1124044
  Гавриловец А.В. Русско-французский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец, Ж.-П. Дюссоссуа. – М., 1979. – 304с.
1124045
  Макаров Н.П. Русско-французский словарь / Макаров Н.П. – Санктпетербург : [б. и.], 1885. – 897 с. – Кн. № 1078415, 274888 дефектні, бракує тит. арк.
1124046
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – Москва, 1955. – 783с.
1124047
   Русско-французский словарь. – Москва, 1959
1124048
  Щерба Лев Владимирович и Матусевич Маргарита Ивановна Русско-французский словарь : Около 50 000 слов / Лев Владимирович и Матусевич Маргарита Ивановна Щерба; Под ред. Д.В. Сеземана. – 8-е изд., стереотипн. – Москва : ГИС, 1962. – 851с.
1124049
  Щерба Л.В. Русско-французский словарь : 160000 слов и словосочетаний / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич. – 15-е изд.,стереотип. – Москва : Госиздат, 1962. – 852с. – ISBN 5-200-02497-8
1124050
  Потоцкая В.В. Русско-французский словарь / В.В. Потоцкая, Н.П. Потоцкая. – 16-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1985. – 672с.
1124051
  Раевская О.В. Русско-французский словарь = Dictionnaire russe-francais : около 15 000 словарных статей / Ольга Владимировна Раевская ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Руссо, 2005. – 360с. – ISBN 5-88721-283-7
1124052
   Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению. – СанктПетербург
Т. 1 : А-О. – 1835. – 648 с.
1124053
  Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь : 5000 слов / Г.В. Донченко, Э. Метлов. – Москва : Русский язык, 1984. – 271с.
1124054
  Донченко Г.В. Русско-французский учебный словарь / Г.В. Донченко, Э. Метлов. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 270с.
1124055
  Альтах О.Л. Русско-французский химико-технологический словарь : Около 40 000 терминов / О.Л. Альтах, В.П. Павлов. – Москва : Русский язык, 1977. – 600с.
1124056
  Голякова Н.В. Русско-французский школьно-педагогический словарь. 6000 слов. / Н.В. Голякова. – М., 1969. – 542с.
1124057
   Русско-французский ядерный словарь. – Москва : Физматгиз, 1962. – 627 с.
1124058
   Русско-хакасский словарь : 31 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 779 с.
1124059
  Ткачук А.Г. Русско-хивинские отношния второй половины XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Ткачук А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. истории СССР. – Хмельницкий, 1954. – 16л.
1124060
  Богданов Ф.Л. Русско-хинди разговорник / Ф.Л. Богданов. – Л, 1959. – 160с.
1124061
   Русско-хинди разговорник. – М. : Русский язык, 1982. – 232с.
1124062
   Русско-хинди словарь : 23000 слов с приложением очерка фонетики и грамматики языка хинди. – Москва : Госиздат.иностр. и нац. словарей, 1957. – 1376 с.
1124063
  Солнцева Н.И. Русско-хинди учебный словарь : 10 000 слов / Н.И. Солнцева. – Москва, 1963. – 944с.
1124064
  Дымшиц З.М. Русско-хинди учебный словарь : 5 000 слов / З.М. Дымшиц; Под ред. Пурнама Сомасундарама. – М : Русский язык, 1981. – 527с.
1124065
  Солнцева Н.И. Русско-хинди учебный словарь / Н.И. Солнцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 813с.
1124066
  Цапенко Ю. Русско-хорватский разговорник = Prirucnik rusko-hrvatskog jezika / Юрий Цапенко, Андрей Цапенко. – Split : Acernus, 2003. – 176с.
1124067
  Полянец Р.Ф. Русско-хорватский словарь / Р.Ф. Полянец, Мадатова-Полянец. – 3-е изд., перераб. и доп. – Загреб, 1973. – 1379с.
1124068
   Русско-хорватскосербский разговорник = Rusko- hrvatskosrpski prirucnik za konverzaciju : [около 2000 разговорных фраз, более 1500 слов, необходимых для общения] / [переводчик О.А. Сарайкина ; ред. Е.И. Лазарева]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 156, [4] с. : ил. – ISBN 978-5-17-018914-4
1124069
  Лаптухин В.В. Русско-хуаса словарь : около 22000 слов / В.В. Лаптухин; под ред Адо Гвадабе Кано. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 412 с.
1124070
  Карасаев А.Т. Русско-чеченский словарь / А.Т. Карасаев. – Москва, 1978. – 728с.
1124071
  Яранцев Р.И. Русско-чешская фразеология / Р.И. Яранцев, Л.И. Степанова. – М., 1992. – 92с.
1124072
  Ровда К.М. Русско-чешские литературные связи 50-60-е годы XIX века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Ровда К.М. ; АН СССР , Ин-т русской лит-ры. – Ленинград, 1978. – 43 с.
1124073
   Русско-чешский геодезический словарь / Л.А. Грабына, Н.В. Немченко, К. Кучера, Г. Адамек, Ф. Брож; Л.А. Грабына, Н.В. Немченко, К. Кучера, Г. Адамек, Ф. Брож. – Прага : Госиздат технической лит-ры, 1954. – 239 с.
1124074
  Мясников Б.П. Русско-чешский и чешско-русский патентный словарь. / Б.П. Мясников. – М., 1982. – 362с.
1124075
  Бездек Я. Русско-чешский и чешско-русский словарь = Slovnik rusko-cesky a cesko-rusky / Я. Бездек ; [ред. Н.Ф. Афонин ; худож. И.Г. Сальникова]. – Москва : Русский язык, 1998. – 544, [1] c., включ. обл. – ISBN 5-200-00604-x
1124076
  Петров В.С. Русско-чешский политехнический словарь / В.С. Петров, С.А. Тулин. – М., 1962. – 640с.
1124077
  Изотов А.И. Русско-чешский разговорник = Rusko-ceska konverzace / Андрей Изотов ; [ред. А.Е. Бурлуцкая ; худож. А.И. Леткина]. – Москва : Филология, 1997. – 294, [3] с. – Парал. тит. л. чеш. – ISBN 5-7552-0106-4
1124078
  Ранк Й.В. Русско-чешский словарь / сост. О.В. Ранком. – Прага : Tiskem a nakladem dr. Edv. Gregra, 1874. – [4], 908 с.
1124079
   Русско-чешский словарь : Содерж. 25 000 сл. – М., 1947. – 356с.
1124080
  Влчек Й. Русско-чешский словарь : 40000 слов / Сост. Й.Влчек. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 896 с.
1124081
  Влчек Й. Русско-чешский словарь : 40000 слов / Сост. Й.Влчек. – 2-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1974. – 896 с.
1124082
  Влчек Йозеф Янович Русско-чешский словарь / Влчек Йозеф Янович. – Москва, 1985. – 774с.
1124083
   Русско-чешский словарь по вычислительной технике. – Прага, 1988. – 440с.
1124084
   Русско-чешский словарь по электротехнике и электронике. – Прага : Государственное издательство технической литературы, 1965. – 471 с.
1124085
   Русско-чешский словарь по ядерной физике и технике. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 304с.
1124086
  Буковой В. Русско-чешский словарь физкультурных и спортивных выражений. / В. Буковой. – Прага, 1958. – 418с.
1124087
  Вотруба Л. Русско-чешский строительных словарь / Л. Вотруба. – Прага, 1958. – 627с.
1124088
   Русско-чувашский словарь : около 45 000 слов с приложением краткого грамматического очерка чувашского языка. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 896 с.
1124089
   Русско-чувашский словарь. – М., 1971. – 893с.
1124090
  Коваленко Г.М. Русско-швведские отношения в XVII веке / Г.М. Коваленко. – Петрозаводск, 1982. – 94с.
1124091
  Захаров Г. Русско-шведская война 1808-1809 гг. / Г. Захаров. – Москва, 1940. – 88с.
1124092
  Арзыматов А.А. Русско-шведские отношения в период 30-летней войны 1618-1648 гг. (По русским архивным материалам) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Арзыматов А.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1954. – 14с.
1124093
  Некрасов Г.А. Русско-шведские отношения и политика великих держав в 1721-1726 гг. / Г.А. Некрасов. – Москва, 1964. – 279с.
1124094
   Русско-шведские экономические отношения в XVII веке. – Москва; Ленинград, 1960. – 656 с.
1124095
  Пийримяэ Х.А. Русско-шведские экономические отношения и Нарвская торговля в 1661-1700 гг. : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Пийримяэ Х.А.; Тартус. гос. ун-т. Кафедра общей истории. – Тарту, 1962. – 25с.
1124096
  Ефремова В.В. Русско-шведский и шведско-русский словарь / В.В. Ефремова. – Москва, 1986. – 654с.
1124097
   Русско-шведский словарь / Давидсон К., Ефремова В.В. – Москва : Русский язык, 1976. – 959с.
1124098
   Русско-шведский словарь. – 3-е изд., стер. – Стокгольм, 1994. – 959с.
1124099
  Василевич Г.М. Русско-эвенкийский словарь / Г.М. Василевич. – Москва, 1948. – 332с.
1124100
  Болдырев Б.В. Русско-эвенкийский словарь. / Б.В. Болдырев. – Москва, 1988. – 304с.
1124101
  Цинциус В.И. Русско-эвенский словарь : свыше 20 000 слов / В.И. Цинциус, Л.Д. Ришес. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1952. – 779 с.
1124102
   Русско-эрзанский словарь политических и экономических терминов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1954. – 70 с.
1124103
   Русско-эрзянский словарь : около 25 000 слов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 413 с.
1124104
  Сахаров А.А. Русско-эсперантский словарь / А.А. Сахаров. – Изд. автора 3-е, пересм. и значительно доп. – Москва, 1927. – 237 с.
1124105
  Спиридович Е.Ф. Русско-эсперантский словарь / Е.Ф. Спиридович. – 2-е изд., стереотип. – М., 1933. – 178с.
1124106
   Русско-эсперантский словарь : Ок.24 000 сл. – М. : Советская энциклопедия, 1966. – 536с.
1124107
   Русско-эсперантский словарь : около 24 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 536 с.
1124108
  Каротамм Н.Г. Русско-эстонский словарь : около 20 000 слов / Н.Г. Каротамм. – 2-е доп. и исправл. изд. – Москва : ОГИЗ, 1944. – 296 с.
1124109
  Васин И.И. Русско-эфиопские отношения в 80-90 гг. XIX в. / И.И. Васин. – Москва, 1964. – 393-535с.
1124110
   Русско-югославские литературные связи.Вторая половина XIX-начало XX века. – Москва : Наука, 1975. – 327с.
1124111
  Бажова А.П. Русско-югославские отношения во второй половине 18 в / А.П. Бажова. – М., 1982. – 288с.
1124112
  Канаев Н.П. Русско-якутские литературные связи. / Н.П. Канаев. – М, 1965. – 216с.
1124113
   Русско-якутский словарь : около 28 500 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 720 с.
1124114
  Ойунский П.А. Русско-якутский термино-орфографический словарь / П.А. Ойунский. – Москва, 1935. – 266 с.
1124115
  Левицкий Н.А. Русско-японская война / Н.А. Левицкий. – М, 1936. – 383с.
1124116
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров. – Москва, 1946. – 80с.
1124117
  Сидоров А.Л. Русско-японская война / А.Л. Сидоров, А.М. Панкратова. – Москва, 1951. – 156с.
1124118
  Золотарев В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. / В.А. Золотарев, И.А. Козлов. – М., 1990. – 254с.
1124119
  Юдин И.В. Русско-японская война 1904-1905 гг. и информационные баталии / И.В. Юдин, М.А. Королев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 60-63. – ISSN 0321-5075
1124120
  Черменский Е.Д. Русско-японская война 1904-1905 годов / Е.Д. Черменский. – М., 1953. – 48с.
1124121
  Черменский Е.Д. Русско-японская война 1904-1905 годов / Е.Д. Черменский. – М., 1954. – 48с.
1124122
  Бабиков И.И. Русско-японская война 1904-1905 годов / И.И. Бабиков. – Москва, 1958. – 35с.
1124123
  Казанцев В.П. Русско-японская война 1904-1905 годов. Проблемы управления Дальним Востоком в начале XX века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 198-204. – ISSN 0130-3864
1124124
  Мейер М. Русско-японская война в азиатской перспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 40-49. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Події на Далекому Сході 1904-1905 рр.
1124125
  Александренко В. Русско-японская война и вопросы международного права / В. Александренко, 1905. – [5] с. – Отд.отт. из : Журнала Министерства Юстиции, май, 1905, с.215-219
1124126
  Ярославский Е. Русско-японская война и отношение к ней большевиков / Е. Ярославский. – 2-е изд. – М, 1939. – 46с.
1124127
  Прокопенко Н.И. Русско-японская война. / Н.И. Прокопенко. – М, 1956. – 27с.
1124128
  СорокинА.И Русско-японская война. 1904-1905 гг. / СорокинА.И. – М., 1956. – 374с.
1124129
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 10 (70). – С. 26-39. – ISSN 1812-867Х
1124130
  Колосков Е. Русско-японская война: причины и следствия. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 24-39. – ISSN 1812-867Х
1124131
  Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697-1875 гг / Э.Я. Файнберг. – М, 1960. – 315с.
1124132
  Бондаренко И.П. Русско-японские языковые взаимосвязи XVIII века : Историко-лингвистическое исследование / И.П. Бондаренко. – Одесса : Астро Принт, 2000. – 400с. – ISBN 966-549-394-9
1124133
  Тулуков М.А. Русско-японский общеэкономический и внешнеторговый словарь. / М.А. Тулуков. – М., 1964. – 456с.
1124134
  Коломиец А.С. Русско-японский разговорник / А.С. Коломиец. – М., 1961. – 176с.
1124135
  Лаврентьев Б.П. Русско-японский разговорник / Б.П. Лаврентьев. – Москва, 1975. – 424с.
1124136
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – М., 1986. – 319с.
1124137
  Неверов С.В. Русско-японский разговорник / С.В. Неверов. – 5-е изд., испр. – Москва : Живой язык, 2004. – 320с. – ISBN 5-8033-0309-7
1124138
   Русско-японский разговорник : [надежный помощник в поездке] : пер. с англ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 127, [1] с. – (A dorling kindersley book. Разговорники). – ISBN 5-17-036004-5
1124139
   Русско-японский словарик морских и речных животных и растений.. – М., 1962. – 41с.
1124140
   Русско-японский словарь : Ок. 13 000 сл. – Хабаровск, 1945. – 855с.
1124141
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь : 42 000 слов / С.Ф. Зарубин, А.М. Рожецкин. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 820 с.
1124142
  Зарубин С.Ф. Русско-японский словарь / С.Ф. Зарубин. – М, 1988. – 395с.
1124143
  Неверов С.В. Русско-японский словарь / С.В. Неверов. – 4-е изд., стер. – Москва, 1996. – 304с.
1124144
   Русско-японский словарь изд-ва "Кэнкюся". – Токио : Кэнкюся, 1988. – 18, 2763, [ 2 ] с. – Загл. обл.: Кэнкюся. Русско-японский словарь. – ISBN 4-7674-9033-2
1124145
  Неверов С.В. Русско-японский учебный словарь / С.В. Неверов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 304с.
1124146
   Русско-японский, японско-русский карманный словарь. – [Б. м.] : Хакусуися, 2001. – 659, [1] c. – ISBN 978-4-560-00067-0
1124147
  Асафьев Б.В. Русскоя живопись. Мысли и думы / Б.В. Асафьев. – Ленинград-Москва, 1966. – 243с.
1124148
  Густерин П.В. Русскоязычная коранистика досоветского периода // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 160-166. – ISSN 0042-8779


  История изучения Корана в дореволюционной России.
1124149
  Мазанаев Ш.А. Русскоязычная литература Дагестана / Ш.А. Мазанаев. – Махачкала, 1984. – 131с.
1124150
  Тартаковский П.И. Русскоязычная поэзия Узбекистана на современном этапе / П.И. Тартаковский, С.Л. Каганович. – Ташкент, 1991. – 237 с.
1124151
  Витряк И. Русскоязычная проза Г.Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации, проблемы рецепции // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 15-21. – ISSN 2075-1486
1124152
  Сироткина Е.С. Русскоязычная смс-коммуникация с точки зрения лингвиста // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 221-259. – ISSN 1229-1188
1124153
  Верина У.Ю. Русскоязычный верлибр украинских поэтов // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 76-80. – Бібліогр.: Лит.: с. 80; 10 поз. – ISBN 978-966-439-298-0
1124154
  Качурин Марк Григорьевич и др. Русскя литература : Учебник для 9 кл. сред. школы / Марк Григорьевич и др. Качурин. – 8-е изд. – Москва : Просвещение, 1975. – 382с. : ил. – Авт. указ. на пер.: М.Г. Качурин, Д.К. Мотольский. – Списки лит. в конце разделов
1124155
   Руссо : [Жан-Жак Руссо ; Отрывки из "Исповеди"]. – Санкт-Петербург : Изд. Чуйко ; Тип. газеты "Новости", 1882. – 168 с. – (Европейские писатели и мыслители ; № 5)
1124156
  Кононенко Т.П. Руссо Жан-Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 374-375. – ISBN 966-316-069-1
1124157
  Тихомиров С. Руссо и Ницше в "Даме с собачкой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 92-114. – ISSN 0042-8795


  Враг всякого идеализма, Ницше попытался до предела расковать чувственность, усматривая не в чем другом, как в этом самом идеализме, главную причину ее закрепощенности. В данной статье рассматривается чеховский рассказ "Дама с собачкой" в "ницшеанском" ...
1124158
  Руссо Ж.-Ж. Руссовы письма о ботанике с дополнением его ботаническаго словаря, с объяснением трех лучших методов Турнефорта, Линнея и Жюсье, и с ботаническими часами, изобретенными безсмертным Линнеем. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1810. – 405 с. : портр.карт. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра
1124159
  Циховська Е. Руссоїзм та францисканізм у творчості Леопольда Стаффа і Кнута Гамсуна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2 (590). – С. 54-59. – Бібліогр.: с. 59, 20 п. – ISSN 0236-1477
1124160
  Карлов И. Руссоман Лермонтов // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 156-166. – ISSN 0203-5847
1124161
  Паршин А.Н. Руссская религиозная мысль: возрождение или консервация? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.50-59. – ISSN 0042-8744
1124162
  Хведелидзе Р.С. Руставели в украинской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Хведелидзе Р.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1124163
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1947. – 387 с.
1124164
  Нуцубидзе Ш.И. Руставели и Восточный Ренессанс / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 392 с.
1124165
  Сулава Н.В. Руставели и древнегрузинская духовная поэзия. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Сулава Н.В.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1124166
  Мегрелидзе И. Руставели и фольклор / И. Мегрелидзе. – Тбилиси, 1960. – 310 с.
1124167
  Грицик Л. Руставелі в комунікативних моделях Євгена Маланюка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 86-92. – ISBN 978-966-171-890-5


  У контексті основних положень праці Євгена Маланюка "Шкіци до типології культур" уперше розглядається маловідома публікація поета, присвячена "Витязю у тигровій шкурі".
1124168
  Белиашвили А. Рустави : роман / А. Белиашвили; авториз. пер. с груз. Т.Гамкрелидзе, С.Трегуба. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 260 с.
1124169
  Долидзе В. Рустави / В. Долидзе. – Тбилиси, 1962. – 62с.
1124170
  Белиашвили А.И. Рустави : роман / А.И. Белиашвили; авториз. пер. с груз. Т.Гамкрелидзе, С.Трегуба. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 229 с.
1124171
  Архипенко В.К. Рустави шагает в будущее / В.К. Архипенко. – Москва, 1962. – 32с.
1124172
  Цулукидзе И. Рустави. / И. Цулукидзе. – Тбилиси, 1948. – 168с.
1124173
  Чернов С.Д. Руставская партийная организация КП Грузии в борьбе за строительство и освоение металлургического завода (1944-1962 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернов С.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 24л.
1124174
  Мирцхулава А.А. Руставская симфония : драм. поэма в 4-х д. / А.А. Мирцхулава; авториз. пер. с груз. А.Кузмичева. – Тбилиси : Литература и исусство, 1964. – 131 с.
1124175
  Иванова Т.М. Рустам Гаджи Али оглы Исмаилов / Т.М. Иванова. – Баку, 1969. – 230с.
1124176
  Нерсесян Н.С. Рустам и Далире: Повесть. / Н.С. Нерсесян. – М., 1983. – 254с.
1124177
  Фирдоуси Рустам и Сухбрат / Фирдоуси. – Москва, 1959. – 158 с.
1124178
   Рустамхан. – Ташкент, 1972. – 330 с.
1124179
   Рустамхан. – Ташкент, 1973. – 315 с.
1124180
  Білявська В. Рустикальний пейзаж у "Мемуарах з життя Єви Фелінської" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 285-289. – ISBN 978-966-3888-379-3


  На прикл. "Мемуарів з життя Єви Фелінської" (1793-1859) розглянуто пейзаж як складноорганізовану сукупність часо-просторових образів, яка є засобом експлікайції ментального та історичного простору Правобережної України.
1124181
  Голлманн Г.Ф. Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его / исторический опыт Герм. Фрид. Голлманна, ректора и профессора провинциальной в Евере школы и консисторскаго советника ; [пер. с нем. И. Снегирева] // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – [4], 61, [3] с.


  Посвящ. переводчика гос. канцлеру графу Н. П. Румянцеву подписано: И. Снегирев (с. [2])
1124182
   Русуданиани. – М, 1988. – 527с.
1124183
  Воробьев В.П. Русурсное обеспечение деятельности научных организаций в новых условиях хозяйствования / В.П. Воробьев, В.Д. Калочанов. – Ленинград, 1990. – 118с.
1124184
  Трифонов Т. Русчушкият /източен/ руски отряд. Хроника 1877-1878 / Т. Трифонов : Държавен архив - Русе, 1992. – 136 с.
1124185
  Петухов Ю.Д. Русы циркумпонтиды и скифо-сибирского мира (арийская проблема) / Ю.Д. Петухов // Русская Скифия. – Москва : Мегагалактика, 2006. – с. 461-575. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
1124186
  Абрамов К.Г. Русые косы ; [Гераськина любовь ; "Городская"] : рассказы / К.Г. Абрамов ; пер. с морд. автора ; [ил.: С.Я. Нодельман]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 56 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
1124187
  Щипачев С.П. Русый ветер / С.П. Щипачев. – Москва, 1972. – 304с.
1124188
  Ильин В.А. Русый ветер / В.А. Ильин. – Москва, 1979. – 271с.
1124189
  Іванців В.П. Русява Рось / В.П. Іванців. – К, 1967. – 47с.
1124190
  Торін В. Русявий хлопець / В. Торін. – К, 1939. – 136с.
1124191
  Цегельський Л. Русь-Україна. а Московщина-Росія : Історино-політична розвідка Льогіна Цегельського / Виданнє Союза визволення України. – 2-ге, перер. – Царгород : З друкарні Союза визволення України, 1916. – 127с. + карта України
1124192
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-139-8
Т. 1 : Русь-Україна : з найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – XVIII, 746 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 726-744
1124193
  Мірошниченко Ю.Р. Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Юрій Мірошниченко, Сергій Удовік ; [дизайн обкл. В.В. Чутур]. – Київ : Ваклер. – ISBN 978-966-543-142-8
Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – 2011. – X, 774 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 752-771
1124194
  Власенко Андрій Русь-Україна. Шлях до Христа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 122-127 : фото
1124195
  Удовик С. Русь - истинное название нашей страны // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 2. – С. 20-24


  Про походження назви країни "Україна"
1124196
  Пашков Б.Г. Русь - Россия - Российская империя. Хроника правлений и событий 862-1917 гг. : Учебное пособие / Б.Г. Пашков. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ЦентрКом, 1997. – 640c. – ISBN 5-87129-020-5
1124197
  Однороженко О. Русь - Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 38 (151). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Стара самоназва українського народу - Русь - по праву належить українцям.
1124198
  Гейнрихсен Н. Русь / Н. Гейнрихсен. – 115 с.
1124199
  Романов П. Русь / П. Романов. – Изд. 3-е. – Л.
1, 2, 3. – 520с.
1124200
  Романов П. Русь / П. Романов. – М.
4, 5. – 1936. – 565с.
1124201
   Русь. – Л, 1989. – 34с.
1124202
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – М.
1, 1-3. – 1991. – 651с.
1124203
  Романов П.С. Русь / П.С. Романов. – М.
2, 4-5. – 1991. – 524с.
1124204
   Русь : История и художественная культура 10 - 17 веков / Д.С. Лихачев, Г.К. Вагнер, Г.И. Вздорнов, Р.Г. Скрынников. – Москва : Искусство-XXI век, 2003. – 488. – ISBN 5-98051-001-Х
1124205
  Эфдэ В. Русь = Rus : документ. приключ. повесть / Валентин Эфдэ. – Gdansk : [s. n.], 2008. – 143 с. : ил., портр. – На тит. л.: Брянск ; Запорожье ; Киев ; Мемель ; Владимир ; Калининград ; Эльблонг, 1995
1124206
   Русь "Після Русі". Між короною і булавою : українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / [В.М. Горобець, М.М. Волощук, А.Г. Плахонін та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 351, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0873-5
1124207
  Анастасьев Алексей Русь американская : Большое путешествие / Анастасьев Алексей, Вейсман Лев // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 44-64 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1124208
   Русь белокаменная. – Ленинград, 1969. – 234 с.
1124209
  Соболева Елена Русь белокаменная. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 84-90 : фото. – ISSN 1029-5828
1124210
  Старостин В.А. Русь богатырская. / В.А. Старостин. – М., 1979. – 302с.
1124211
  Старостин В.А. Русь Богатырская. / В.А. Старостин. – Ярославль, 1970. – 206с.
1124212
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 2 : Новгород. – 1913. – 148 с., ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1124213
  Нелидова Е. Русь в ее столицах : в 4 вып. – 1912-1916. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина]
Вып. 4 : Владимир. – 1916. – VI, 133 с. ил. – Со 2 вып. тип. т-ва А.С. Суворина "Новое время"
1124214
  Кристи Н. Русь в картинах Бориса Баева : вернисаж // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 79-82. – ISSN 0868-488Х


  В картинах Бориса Баева предстает природа обжитая, согретая теплом присутствия человека. Это манящие нас вдаль дороги, перелески, это беспокойное волнение русского неба, те мгновения, которые мы, к сожалению, часто пропускаем мимо, но которые ...
1124215
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1975. – 607с.
1124216
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1981. – 592с.
1124217
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1983. – 590с.
1124218
  Иванов В.Д. Русь Великая : исторические романы / В.Д. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 846с. – ISBN 5-203-00318-1
1124219
  Иванов В.Д. Русь Великая / В.Д. Иванов. – М., 1991. – 846с.
1124220
  Чйон Г. Русь вікінгів / Гальвор Чйон ; [пер. з норвез. О. Сом-Сердюкової ; передм.: М. Сагайдака, М. Селівачова]. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – 214, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 210. – ISBN 978-966-432-087-7
1124221
  Марков А.Я. Русь всегда за нами / А.Я. Марков. – М, 1976. – 189с.
1124222
  Ополовников А. Русь деревянная : Образы русского деревянного зодчества / А. Ополовников, Г. Островский. – Москва : Детская литература, 1970. – 199с.
1124223
  Ополовников А.В. Русь деревянная / А.В. Ополовников, Г.С. Островский. – Москва, 1981. – 199 с.
1124224
  Присяжнюк Ю.П. Русь достеменна. Авторський курс лекцій з української історії : Навчальний посібник / Ю.П. Присяжнюк; МОіНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2004. – 252 с. – ISBN 966-8438-13-2
1124225
  Никитенко Н.Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской : историческая проблематика / Н.Н. Никитенко ; Мин-во культуры и искусств Украины ; Киевский гос. ун-т культуры и искусств ; НАНУ ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 294 с. – ISBN 966-02-0738-7
1124226
  Михневич П Н. Русь и дом Романовых: Рост и развитие страны во время царствования дома Романовых / П Н. Михневич. – М.
1. – 1913. – 39с.
1124227
  Головко Л.В. Русь и Дом Рюрика, Россия и Дом Романовых : краткий исторический очерк. к трехсотлетию Русского Царствующего Императорского Дома Романовых / сост. Л.В. Головко, инспектор нар. училищ. – Одесса : Тип. "Спорт и наука", 1912. – 80 с. : ил. – Экз. без обл.


  Авт. предисл.: Валишевский, Казимир Феликсович (1849-1935)
1124228
  Алексеев А. Русь и Европа: несостоявшаяся встреча = Отечество. Страницы истории // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1124229
  Неменский О.Б. Русь и Константинополь в западнорусской полемической литературе после Брестской церковной унии 1596 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 14-23. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1124230
  Ловмяньский Х. Русь и норманны / Х. Ловмяньский. – М, 1985. – 304с.
1124231
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – М.
1. – 1991. – 413с.
1124232
  Каратеев М.Д. Русь и Орда / М.Д. Каратеев. – М.
2. – 1991. – 492с.
1124233
  Казакова Н. Русь и Прибалтика / Н. Казакова, И. Шаскольский. – Л, 1945. – 128с.
1124234
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1961. – 404 с.
1124235
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Москва : Молодая гвардия
2. – 1961. – 400 с.
1124236
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1970. – 415 с.
1124237
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
1. – 1979. – 430с.
1124238
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1979. – 445с.
1124239
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
1. – 1982. – 434с.
1124240
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1982. – 445с.
1124241
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1982. – 445с.
1124242
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – М.
2. – 1986. – 702с.
1124243
  Иванов В.Д. Русь изначальная / В.Д. Иванов. – Тула, 1991. – 748с.
1124244
  Павляшик А.М. Русь і монголо-татари: зустріч двох цивілізацій // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.7-11
1124245
  Чепурний В. Русь і Нерусь. Час повертати українцям українську історію // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 2 (172). – С. 58-59
1124246
  Головко О. Русь і Польща у політичних взаємовідносинах середини XII ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 47-56
1124247
  Глухов А.Г. Русь книжная / А.Г. Глухов. – М, 1979. – 223с.
1124248
   Русь многоликая. – М, 1990. – 365с.
1124249
  Кольцов А.В. Русь моя / А.В. Кольцов. – Кемерово, 1983. – 160с.
1124250
  Іванов В.Д. Русь первозданна : Роман / В.Д. Іванов; Переклад з рос. Стаєцький О. – К., 1990. – 799с. – (Бібліотека історичної прози)
1124251
  Шевчук В.А. Русь первоцвітна : драматичні поеми / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 309 с.
1124252
  Жердий М. Русь с латышским акцентом // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 24 (236). – С. 64-65. – ISSN 2075-7093


  Община старообрядцев в Латвии.
1124253
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Ростов -на-Дону, 1982. – 126с.
1124254
  Есенин С.А. Русь Советская / С.А. Есенин. – Фрунзе, 1984. – 288с.
1124255
  Паршин І. Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 20-28. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядається питання подібного написання середньовічних назв Русі (Russia) та сербської Рашки (Rassia) на сторінках латиномовних та німецькомовних наративних джерел XIV–XV ст. і зумовленої цим плутанини. Основну увагу приділено кільком ...
1124256
  Лущай Ю.В. Русь у IX столітті за даними Длугоша і Стрийковського // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 188-199. – ISBN 978-966-2276-63-3
1124257
  Романов А.А. Русь уходит в нас / А.А. Романов. – М., 1987. – 319с.
1124258
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-283-7
Т. 1 : Помилки Великих Київських князів. – 2009. – 385, [7] с. – Додаток: с. 384. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1124259
  Панасюк Б.Я. Русь: нація і держава : науково-історичне дослідження : [у 2 т.] / Броніслав Панасюк ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-282-0 ; 978-966-483-284-4
Т. 2 : Час збирати каміння. – 2009. – 396, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1124260
  Войтович Л. Русь: поморські слов"яни чи варяги? // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 33-46. – ISSN 0203-9494
1124261
  Речкалов А.П. Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы / А. Речкалов. – Киев : Книга. – ISBN 978-966-8314-61-2
Кн. 1. – 2009. – 566, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 562-567
1124262
   Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673 : Історико-архівні нариси. – Київ, 2002. – 984с. – ISBN 966-02-2504-0
1124263
  Сокіл Б. Руська (українська) мова в історичній ретроспективі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 72-76
1124264
  Кримінський В. Руська гвардія та прикордонна самооборона 1849 - 1850 рр. у Галичині // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 270-273. – ISBN 978-966-171-893-6
1124265
  Крамар С. Руська земля // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 111-129. – ISBN 978-617-681-137-4
1124266
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський. – Харків : Кооп. вид. "Пролетарій". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 1-2. – 247 с.
1124267
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пеpеклад М. Ільтичної; за pедакцією Є. Касяненка. – [2-е вид.]. – Харків ; Беpлін : [Вид.] Закоpдон. Ред. Коміс. Hаpкомосвіти УСРР ; [Ляйпціг: Дpук. Шпамеpа]. – ([Hаp. Комісаpіат Закоpдон. Ред. Коміс. Укp. Соц. Рад. Респ.; № 3] ; [№ 3])
Ч. 1-2 : З найдавніших часів до кінця XIX віку : (З сінхpоністичними таблицями й 3 мапами). – 1922. – 223 с., 3 карти, табл. – В кн. пеpедм. авт. до 2-го вид.
1124268
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський ; пер. А.Д. Хмельницького з 3-го рос. пер. і доп. вид. – [Харків] : Вид. "Пролетарий". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX вік: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1930. – 192? с.
1124269
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі : пер. з 9-го рос. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 1-2 : Від найдавніших часів до кінця XIX віку : (з 3 мапами). – 1931. – 239 с.
1124270
  Покровський М.М. Руська історія в короткому викладі / М. Покровський. – [Харків] : Вид. "Пролетар". – (Підручники й посібники для мережі партосвіти і політсамоосвіти)
Ч. 3 : XX сторіччя: вип. 1 : 1896-1906 р.р. – 1932. – 256 с.
1124271
  Покровський М.М. Руська історія в стислому нарисі : пер. с 3-го рос. пер. і доп. вид. / М. Покровський. – [Харків] : Партвидав "Пролетар"
Ч. 3 : XX вік. – 1932. – 292, 1 л. карт.
1124272
  Кітов М.Г. Руська національна філософія в контексті української історії та культури : монографія / М.Г. Кітов. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-427. – ISBN 978-966-8210-59-4
1124273
  Арсеній А.В. Руська Правда - першоджерело кримінального права Київської Русі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 22-26. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Вивчення та дослідження норм Руської Правди, як першоджерела кримінального права української держави та їх вплив на формування сучасного кримінального права України.
1124274
   Руська правда : тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. – Київ : Вид. Української АН, 1935. – XII, XIII, 191, [4] с. – Друкується з розпорядження Української Академії Наук; Неодмінний секретар акад. О. В. Палладін. - Прим. № 12478 дефектний, відс. с. 185-191, [4]


  Зміст: Пр. С. В. Юшков. Передмова (Археографічна) Пр. С. В. Юшков. Предисловие (Археографическое) Тексти Руської Правди: І. редакція (Академічний список) II. редакція: А. (Синодальній ізвод) Б. (Пушкінський ізвод) В. (Троїцький ізвод) III. ...
1124275
   Руська Правда // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 120-122. – ISBN 5-87332-157-4
1124276
  Каськів О. Руська Правда // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна акад. УГКЦ. – Івано-Франківськ, 2011. – № 4 : Теологія. – С. 31-45
1124277
  Білецький Л.Т. Руська правда й історія її тексту = The Ruska Pravda and its textual history / Леонід Білецький ; за ред. Ю. Книша. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук в Канаді, 1993. – 166 с. : портр. – Покажч. імен: с. 165-166. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим. – ISBN 0-919867-99-5
1124278
  Пасічник М.С. Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – Вип. № 1 (23). – С. 89-98. – ISBN 966322012-0
1124279
  Солдатов О. Руська православна церква за кордоном (РПЦЗ) в СРСР в епоху розпаду тоталітарної системи (1970 - 1980-ті рр.) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 69-77. – ISBN 978-966-182-372-2
1124280
  Кревецький І. Руська самооборона на галицько-угорськім пограничу 1848-1849 / написав Іван Кревецький. – У Львові : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченкв, 1912. – VII, 83 с. : з 2 табл. – (Монографії з обсягу нашої новочасної історії ; 2)
1124281
  Сліпушко О. Руська філософія буття в образах Бориса і Гліба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості філософії руського буття на прикладі образів святих Бориса і Гліба. Проаналізовано середньовічні пам"ятки, в яких обґрунтовується ідея канонізації Бориса і Гліба, визначено специфічні риси образів руських святих. Наголошено на ...
1124282
   Руська хата : Буковинський альманах на pік 1877 / Видав [уклад. та авт. пеpедм.] Данило Млака [С.І. Воpобкевич]. – Львів ; Чернівці : З друк. Т-ва имени Шевченка, під зарядом Фр. Сарницького, 1877. – [2], 218, [2] с.


  Авт. поет., пpозових, дpам. твоpів, pозвідок з істоpії та етногpафії: Ю.А. Федькович, Данило Млака [С.І. Воpобкевич], Hаум Шpам [Г.І. Воpобкевич], Г. Баpвінок, П.О. Куліш, А.Ш. [А.П. Шанковський], К.М. Устиянович, Ом.Ол. Попович, І.М.
1124283
  Удінцев В.А. Руське гірничоземельне право / Всеволод Аристархович Удінцев ; КНУТШ; Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. Гриценка І.С. ; [передм.: Г.І. Балюк]. – Перевид. – Київ : КНУТШ ; Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 231, [1]с. : портр. – Дані ориг.: Русское горноземельное право / В. Удинцев. Киев: Типография И.И. Чоколова,1909.- Передм. укр. мовою. – (Правнича думка Університету Святого Володимира). – ISBN 966-8769-05-08
1124284
  Михаловський І. Руське мистецтво доби Володимира Святого // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 398-462.
1124285
  Танчер В.К. Руське православ`я / В.К. Танчер. – К, 1977. – 155с.
1124286
  Бонкало А. Руський литературный язык / Александр Бонкало. – Унгвар : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1941. – 11 с. – Отпечатка из жур. Зоря, реч. 1, с. 54-71. – (Литературно-наукова библиотека ; Ч. 4)
1124287
  Хомік В. Руський мир та його вплив на конфесійні відносини за часів Януковича // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 121-123
1124288
  Грицак Я. Руський тягар: після варягів і греків // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 12 (265), 26 березня 2015. – С. 34-35


  Постання України мусило бути не стільки продовженням старої Русі, скільки її руйнуванням. Відсталість "руського світу" стає особливо помітним з появою книгодрукування.
1124289
  Лозко Г. Руські волхви як духовний суспільний стан // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 205-211. – ISSN 1728-3671
1124290
  Некрасов М.О. Руські жінки / М.О. Некрасов. – К, 1952. – 80с.
1124291
  Волощук М.М. Руські переселенці в Угорщині XII - XIV ст.: обов"язки та соціальне становище // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 21-34. – ISSN 0130-5247
1124292
  Кралюк П. Руські спадкоємці могутніх імператорів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1квітня (№ 56/57). – С. 20


  Візантійські реліквії Руського королівства. "Мабуть небагатьом відомо, що на одному з ранніх гербів Руського королівства, який використовував Данило Романович, було зображення візантійського двоголового орла. Цікавий факт!"
1124293
  Гай-Нижник Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого / Гай-Нижник, О.П. Батрак // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 156-193. – ISSN 2518-7546
1124294
  Алфьоров О. Русько-візантійські стосунки у відображеннях сфрагістики (за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 159-164. – ISBN 978-966-02-6570-7
1124295
  Сліпушко О.М. Русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 299-303


  У статті аналізується русько-еллінський культурний простір у світлі нових наукових студій. Зокрема, вивчається вплив еллінської культури на руську середньовічну традицію, світогляд книжності Київської Русі. Наголошується, що еллінська антична традиція ...
1124296
  Трохіна У. Русько-половецькі відносини наприкінці XII - першій половині XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 365-367. – ISBN 978-966-171-893-6
1124297
  Половинська В.В. Русько-скандинавські військові контакти XI - першої половини XII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 18-21. – ISSN 2076-8982
1124298
  Франко І.Я. Русько-українська література / І.Я. Франко. – Чернівці : Буковина, 1898. – 36с.
1124299
  Сліпушко О.М. Русько-українська та англійська середньовічні літератури: компаративний зріз // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 380-387. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті проводиться компаративний аналіз середньовічної русько-української та англійської літератур на прикладі аналізів поеми "Беовульф" та літописної оповіді про князя Святослава у складі "Повість врем"яних літ", і "Слово о полку Ігоревім"
1124300
   Русько Олексій Микитович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 216-221. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1124301
  Гончар Б.М. Рута-Такахіро угода // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435-436. – ISBN 966-316-045-4
1124302
  Малишко А.С. Рута : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 126 с.
1124303
  Богустова Рута Рута Богустова : Гобелен. Каталог выставки / Богустова Рута. – Москва : Советский художник, 1978. – 36 с.
1124304
  Гончар Б.М. Рута місія // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 435. – ISBN 966-316-045-4
1124305
   Рутений и осмий. – М, 1962. – 252с.
1124306
   Рутеній-нітрозильні комплекси з терпіридиновими лігандами як донори нітроген (ІІ) оксиду / В. Буханько, З. Войтенко, П.Г. Лакруа, І. Мальфан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Вперше синтезовано рутеній-нітрозильні комплекси з флуореніл-терпіридиновим лігандом. За допомогою рентгеноструктурного аналізу досліджено кристалічну структуру ліганду та комплексу. Показано практичну цінність модифікації вихідного комплексу ...
1124307
  Рак М. Рутеніка в зібраннях архіву етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 226-232


  Стаття має на меті познайомити читачів з кількома зібраннями рутеніки, які зберігаються в Архіві Етнографічного музею імені Северина Уджелі в Кракові. Ці рукописи, без сумніву, зацікавлять мовознавців (фразеологів, діалектологів, дослідників історії ...
1124308
  Кирилюк Ф.М. Рутенський (руський) Демосфен - Станіслав Оріховський Роксолан (1513-1566) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 194-201. – ISBN 966-628-108-8
1124309
  Франко І.Я. Рутенці : Типи галицьких русинів із 60-х та 70-х рр. мин. в. / Іван Франко. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 42 с. – (Міжнародна бібліотека ; Ч. 7)
1124310
  Недзельський А.О. Рутинізація фонових практик в теорії структурації Е. Гідденса // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 96-98
1124311
  Ибрагимов Г.Х. Рутульский язык / Г.Х. Ибрагимов. – М., 1978. – 308с.
1124312
   Рууд Люберс // Эхо планеты : Москва, 2000
1124313
  Некрасов Н.А. Рууские женщины / Н.А. Некрасов. – М., 1986. – 140с.
1124314
  Українка Л. Руфін і Прісцилла / Л. Українка
1124315
  Українка Л. Руфін і Прісцілла : драма у 5 діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та примітки В. Панченка]. – Київ : Либідь, 2011. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-06-0607-4


  Лірично-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у струнку і багатоголосну поетичну сюїту, в якій знайомі читачеві вірші органічно переплетені з зрукованими вперше
1124316
  Франк Л. Руфь / Л. Франк. – М., 1963. – 96с.
1124317
  Олійник Б.І. Рух : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71с.
1124318
   Рух. – Київ, 2001
1124319
  Ткач К.В. Рух "доступ до правосуддя"загальна передумова реформування цивільного судочинства в європейських країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 212-222. – ISSN 0201-7245
1124320
  Новак О.П. Рух iона в замагнiченому електронному газi як розсiяння в деформованому кулонiвському потенцiалi // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 1025-6415
1124321
  Вовченко О.М. Рух атмосфери пари вихорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджено рух ідеальної нестисливої рідини під дією пари вихорів. Показано, що пара вихорів супроводжується атмосферою. Побудовані лінії течії та поле швидкостей. Чисельно проінтегровані рівняння руху точок рідини на границі кругових ...
1124322
  Скаков С. Рух в одному напрямку-тільки на волю // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-50
1124323
  Кізілова Н.М. Рух виязкої рідини в мікроциркуляторній комірці листків рослин та параметри оптимальної комірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1124324
  Горошко О.О. Рух гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею на горизонтальній площині / О.О. Горошко, І.В. Лебедєва, Є.Ю. Григор"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз стійкості гіроскопа зі сферичною опорною поверхнею в околі вертикального положення на горизонтальній площині. Встановлено, що рух гіроскопа складається з переносного руху за інерцією разом з центром мас та прецесії і нутації осі ...
1124325
  Пархоменко В. Рух грошових коштів як індикатор господарської діяльності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 11. – С. 3-5
1124326
  Клименко В.І. Рух грошових потоків в інноваційному процесі діяльності підприємств у сучасних ринкових відносинах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-14.
1124327
  Ващенко І.В. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналіз та контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 148-155 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1124328
  Ващенко І. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 48-55 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1124329
  Камінський А. Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шпирко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 56-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1124330
   Рух декабристів : Методична розробка для студентів історичного факультету. – Київ : КДУ, 1980. – 120с.
1124331
  Казьмирчук Г.Д. Рух декабристів / Г.Д. Казьмирчук. – К., 1991. – 40с.
1124332
   Рух декабристів. – К, 1991. – 23с.
1124333
   Рух декабристів на Україні. – Х, 1926. – 156с.
1124334
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917- середина 1930-х років) : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 36с.
1124335
  Казьмирчук Григорій Дмитрович Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917 - середина 1930-х років) : Дис... докт. іст.наук: 07.00.06 / Казьмирчук Григорій Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 453л. – Бібліогр.:л.415-453
1124336
  Гриневич Л. Рух до сучасного освітнього середовища // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 2


  Колегія МОН ухвалила остаточну редакцію концепції Нової української школи.
1124337
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань , Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-28
1124338
  Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна / І. Каленюк, К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.22-29.
1124339
  Забаранкін М.Ю. Рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині / М.Ю. Забаранкін, А.Ф. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-66. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У даній статті розв"язок задачі про рух жорсткого веретеноподібного тіла у в"язкій нестисливій рідині подано через функцію току спеціального вигляду. За даним розв"язком побудовано лінії току при обтіканні рідиною веретеноподібного тіла. Знайдено ...
1124340
  Ніколаєць К.М. Рух за відновлення Української держави другої половини 1980–х років: історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1124341
  Скоблик В.П. Рух за громадянські права у США за часів лідерства М.Л. Кінга з погляду парадигми мобілізації ресурсів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 122-128. – (Історія ; Вип. 21)
1124342
  Рудой П.Є. Рух за комуністичну працю і економіку / П.Є. Рудой. – Київ, 1963. – 96с.
1124343
  Лаєвська Ю. Рух за комуністичну працю у промисловості УРСР у хрущовську добу: історія вивчення теми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 68-72. – ISSN 1728-9343
1124344
  Отрощенко І.В. Рух за об"єднання монгольських народів очима дослідників // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 104-112. – ISSN 1608-0599
1124345
  Бажан О.Г. Рух за поширення української мови в період "хрущовської відлиги" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1124346
  Год Б.В. Рух за реформи в період "джексонівської демократії" у США (20-40-ві роки XIX століття) // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 132-139. – ISSN 2075-1451
1124347
  Шніцер І.О. Рух за федералізацію Чехословаччини під час "Празької весни" 1968 р. в документах Словацького національного архіву // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 180-184. – (Історія ; Вип. 28)
1124348
  Сподобын І.М. Рух землі навколо сонця / І.М. Сподобын. – Київ, 1938. – 24с.
1124349
   Рух і накопичення магнітних наночасток в зоні пухлини під впливом постійного магнітного поля / Д.В. Шелест, А.А. Білюк, Ю.А. Ступак, Є.В. Пилипчик, Т.Ю. Ніколаєнко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 57-58
1124350
  Паєнтко Т.В. Рух інвестицій в посткризовий період: інституціональний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 23-24
1124351
  Циганов С.С. Рух іноземного банківського капіталу у глобальному конкурентному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 211-218. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового фінансового ринку, особливості впливу глобалізаційних процесів на фінансові ринки різних країн світу та входження на них іноземного капіталу. Проаналізовано сучасний стан та перспективи України ...
1124352
  Єлісєєнко Н.О. Рух інформаційних потоків при злиттях і поглинаннях / Н.О. Єлісєєнко, О.І. Стародубцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 70-75. – ISSN 2308-6912


  Інформаційна складова сучасних угод злиттів та поглинань відіграє дедалі більшу роль в досягненні синергетичного ефекту. Авторами було проаналізовано угоди злиттів та поглинань в контексті інформаційної взаємодії між їх учасниками. При цьому про ...
1124353
  Голубнича Г. Рух капіталів як фактор розвитку облікових інформаційних систем в умовах глобалізації бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано закономірності формування та відтворення облікових інформаційних систем. Розкрито зміст поняття інформаційного капіталу. Зроблено висновок, що рух авансованого капіталу у різних формах його прояву є головним чинником розвитку облікових ...
1124354
  Корнєєв В.В. Рух капіталу і фінансова логістика // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.23-31
1124355
   Рух кордонів через людей: виклики формування української міграційної системи // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 2


  Круглий стіл з такої тематики відбувся у нашому університеті. Серед організаторів заходу - ф-т соціології нашого ун-ту. Обговорювалися питання міграційних процесів в Україні та світі, а також законопроект "Про зовнішню трудову міграцію". Відкрив ...
1124356
  Андрієнко Д.П. Рух крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра / Д.П. Андрієнко, І.Г. Міщишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено моделювання руху крупних пилових частинок у приповерхневому шарі кометного ядра. Установлено, що під час руху в ньому крупні частинки можуть гальмуватися. Показано, що якщо розмір пилинки більший за деякий критичний, то для досягнення ...
1124357
  Косткін К. Рух лінійної конфігурації п"яти вихорів // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 108-109
1124358
   Рух ми відстоїмо. – Київ : МАЛТІ_М, 1999. – 56с
1124359
  Кравченко К.О. Рух населення Харківської області за останні 20 років (з 1995 по 2015 рр.) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 222-224. – ISBN 978-966-285-361-2
1124360
  Обуший М.І. Рух неприєднання - важливий фактор світової політики / М.І. Обуший. – Київ, 1986. – 47с.
1124361
  Орлова Т.В. Рух неприєднання / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1124362
  Матьовка М.П. Рух неприєднання в контексті міжнародних відносин (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1997. – 208с. – ISBN 966-7400-00-2
1124363
  Матьовка М.П. Рух неприєднання: стан і перспективи розвитку (60-90-ті роки ХХ ст.) / М.П. Матьовка; Міністерство освіти України.Ужгородський держ.ун-т. – Ужгород : Патент, 1998. – 193с. – ISBN 966-7242-45-5
1124364
  Пекун О.І. Рух Опору в місті Дніпродзержинськ часів німецько-нацистської окупації (1941-1943) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 167-175. – ISBN 978-966-551-328-5
1124365
   Рух опору в Україні: 1960-1990 = Resistance movement in Ukraine 1960-1990 an encyclopedia : енциклопедичний довідник / гол. ред. О. Зінкевич ; [ред. кол., авт. статей : О. Зінкевич, Г. Панчук, О. Голуб та ін.] ; Музей-архів і документаційний центр українського самвидаву при вид-ві "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с., [56] с. іл. : іл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 15-18 ; с. 27-28 ; с. 35-38 та в кінці статей. – ISBN 978-966-2164-14-5
1124366
  Кучер В. Рух опору на перешкоді нацистських злочинів в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 243-261. – ISBN 978-966-02-5322-3
1124367
  Лутай В.С. Рух пізнання явищ природи від вивчення їх властивостей до вивчення структури їх матеріального субстрату // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1124368
  Жданов В. Рух пробних тіл у статичному гравітаційному полі сферично-симетричної скалярно-польової конфігурації в загальній теорії відносності / В. Жданов, О. Сташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено часткові точні розв"язки спільної системи рівнянь Ейнштейна та рівнянь скалярного поля з мінімальним зв"язком та ненульовим потенціалом самодії, які описують сферично-симетричні статичні конфігурації у випадку асимптотично-плоского ...
1124369
  Косткін К.К. Рух рідини в околі вихрової доріжки фон Кармана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дві нескінченні вихрові структури, кожна з яких складається з точкових вихорів, що розташовані на двох паралельних прямих. Досліджено рух вихрових структур та рідини в їх околі. Отримано рівняння ліній току та побудовано зображення ліній ...
1124370
  Островський В.В. Рух рідини в полі пари вихорів на нерухомій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В задачі пасивної адвекції в полі швидкостей пари вихорів на нерухомій сфері проведено чисельний аналіз розв"язків. Приведено рівняння руху точкових вихорів в сферичних координатах та у стереографічній проекції. Побудовано лінії току у нерухомій та ...
1124371
  Гуменюк Ю. Рух робочої сили з аспекту змін у демографії євразійської економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 407-414. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1124372
  Прохорова М.Е. Рух робочої сили у Європейському Союзі в умовах фінансової кризи / М.Е. Прохорова, А.В. Матвієнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 53-62


  У статті розглянуто основні особливості функціонування міжнародного руху робочої сили у Європейському Союзі в період фінансової кризи. Проаналізовано характер та наслідки руху трудових ресурсів країн-учасників ЄС. Зосереджено основну увагу на ...
1124373
  Сайчук В. Рух робочої сили як складова територіальної мобільності трудових ресурсів Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені особливості територіальної мобільності робочої сили як чинника формування регіонального ринку праці. Проведено суспільно-географічні аналіз руху робочої сили у Хмельницькій області, визначено його причини та вплив на формування ...
1124374
  Хмельницька Л. Рух студентської молоді за українізацію вищої школи в Україні в кінці XIX - на початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 176-180. – ISBN 978-966-308-311-5


  Наприкінці жовтня 1906 р. збори студентів історико-філологічного факультету Київського університету прийняли резолюцію з вимогою до адміністрації виписати серію книг і журналів з українознавства.
1124375
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині XIX - першій третині XX століття // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 42-43
1124376
  Стасів Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 168-175. – ISSN 2078-6077
1124377
  Ткаченко А. Рух тексту до художньої оптимальності (на матеріалі видань В. Симоненка) / А. Ткаченко, Д. Ткаченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 13-18. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Семіологічне розуміння текстології, абсолютизуючи поняття тексту, залучає і герменевтику, і культурологічний структуралізм та постструктуралізм. Не заперечуючи такого підходу, автори статті розгортають філологічне розуміння текстології як базової ...
1124378
  Каліон В. Рух тривісного еліпсоїда в капілярі, що заповнений в"язкою рідиною / В. Каліон, О. Дідківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-46. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглядається використання теорії збурень до розв"язання задачі про рух крові у дуже вузьких капілярах. В якості моделі червоного кров"яного тільця (або еритроцита) використовується тривісний еліпсоїд. Модель плазми крові - ньютонівська в"язка рідина. ...
1124379
  Пасечник М.М. Рух хромосферної речовини активної області під час спалаху з викидом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміни променевих швидкостей руху хромосферної речовини (на рівні утворення лінії Н[нижній індекс альфа]) активної області перед та під час спалаху 4 вересня 1990 року, який супроводжувався викидом речовини. Спектрограми отримано на піці ...
1124380
  Кологойда І. Рух часу / І. Кологойда. – К., 1947. – 51с.
1124381
  Дінейка К.В. Рух, дихання. психофізичне тренування / К.В. Дінейка. – К., 1984. – 164с.
1124382
  Брайон О.В. Рухи рослин : (Досліди і спостереження) / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1978. – 56с.


  У книзі розглядаються різні типи руху рослин, їх біологічна цілістність і формування у процесі еволюції.
1124383
  Шейко М.К. Рухливі ігри в системі фізичного виховання. : Дис... канд. пед.наук: / Шейко М.К.;. – К., 1947. – 220л.
1124384
  Шейко М.К. Рухливі ігри на свіжому повітрі для дітей дошкільного віку / М.К. Шейко. – К, 1952. – 72с.
1124385
   Рухливість зарядів в наноструктурних композиціях Аl-Сu та фторопласт-терморозширений графіт / А.А. Беженар, Дун Занмін, В.С. Копань, С.Л. Рево, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 307-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Композиції вивчались методом Холла. Рухливість електронів в наноструктурних композиціях (НК) Аl-Сu [мю]=13,6 кв.см*В[у мінус першому ступені]*с[у мінус першому ступені] при товщині шару h[приблизно дорівнює] 20 нм і [мю]=19 кв.см*В[у мінус першому ...
1124386
   Рухливість клітин Euglena gracilis Klebs. на різних стадіях розвитку в присутності шестивалентного хрому / П. Лещенко, І. Новікова, Т. Паршикова, І. Посудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджувався вплив шестивалентного хрому на швидкість фоторуху та механізми фототопотаксису клітин Euglena gracilis. Встановлено, що при несприятливих умовах довкілля реалізація стратегій виживання мікроводоростей залежить не тільки від зовнішніх ...
1124387
  Туркменбаші С. Рухнама / Сапармурат Туркменбаші. – Суми : Слобожанщина, 2003. – 416с. – ISBN 9665354796
1124388
  Цьось А. Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів / А. Цьось, А. Шевчук, О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 83-87. – ISSN 2220-7481


  У статті висвітлено особливості вільного часу студентів, їхнє ставлення до різних видів рухової активності. Виявлено, що більшості (54 %) не вистачає вільного часу. Це підкреслює нераціональний розподіл видів діяльності в способі життя. 72 % ...
1124389
  Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Анікєєв Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1124390
  Кобець П.В. Рухома мішень / П.В. Кобець. – К., 1991. – 300с.
1124391
  Дроздовський Д. Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 14-22. – ISSN 0236-1477
1124392
  Тутученко С.П. Рухомий плацдарм / С.П. Тутученко. – К., 1968. – 200с.
1124393
  Даминов Б. Рухсора / Б. Даминов. – М, 1985. – 296с.
1124394
  Крылов А.Г. Ручеек. Басни. -- Сказки для взрослых / А.Г. Крылов. – Днепропетровск, 1968. – 72с.
1124395
  Федоров И.Ф. Ручей / И.Ф. Федоров. – Ростов-на-Дону, 1963. – 64с.
1124396
  Коропчевский Д.А. Ручей и его история / Д.А. Коропчевский. – М.-Л, 1923. – 159с.
1124397
  Михайлов В.Д. Ручей на Япете / В.Д. Михайлов. – М, 1971. – 271с.
1124398
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1959. – 348с.
1124399
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1965. – 112с.
1124400
  Шаров А.И. Ручей старого бобра / А.И. Шаров. – М., 1973. – 110с.
1124401
  Малышев Л.П. Ручей. / Л.П. Малышев. – Хабаровск, 1968. – 23с.
1124402
  Игнатов М.И. Ручейки текут в реку / М.И. Игнатов. – Сыктывкар, 1977. – 254с.
1124403
  Мартынов А.В. Ручейники / А.В. Мартынов. – Л, 1924. – с.
1124404
  Мартынов А.В. Ручейники (Trichoptera annulipalpia) // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим ин-том АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1934. – 13 : Ручейники (Trichoptera annulipalpia). 1/ А.В. Мартынов. – с.1-343
1124405
  Заречанская С.Н. Ручейники волжских водохранилищ. Фауна и биология : Автореф... канд. биол.наук: / Заречанская С.Н.; АН СССР. Зоол. ин-т. Учен. совет. – Ленинград, 1964. – 20л.
1124406
  Гусев О.К. Ручейники Северо-восточного Байкала / О.К. Гусев, 1956. – С. 105-106
1124407
  Яровий М.П. Ручка на прив"язі : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 132 с.
1124408
  Спиридонов Е.А. Ручка с золотым пером / Е.А. Спиридонов. – Куйбышев, 1956. – 32с.
1124409
  Кривой О. Ручна обробка ниток, як елемент декоративно-прикладного мистецтва на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69


  На прикладі с. Жубровичі Олевського району Житомирської області.
1124410
  Лавришин І.А. Ручна праця / І.А. Лавришин, М.О. Егрешій. – Вид. 2-е, перероб. – К., 1968. – 192с.
1124411
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 3. – Москва, 1789. – 618с.
1124412
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 2. – Москва, 1802. – 352с.
1124413
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 1. – Москва, 1802. – 371с.
1124414
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 4. – Москва, 1803. – 314с.
1124415
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 5. – Москва, 1803. – 334с.
1124416
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. – часть 8. – Москва, 1804. – 283с.
1124417
   Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний. В 7-и ч.. – М.
ч. 3. – 1803. – 348с.
1124418
   Ручная математическая энциклопедия
Кн.8. – 1831
1124419
  Цибульова Г.К. Ручне вишивання / Г.К. Цибульова. – Київ, 1982. – 56с.
1124420
  Лиховид І. Ручний режим для стипендій. Як позначиться на якості вищої вищої освіти зміна механізму державних виплат студентам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 194). – С. 11
1124421
  Пирятинська Олександра Юріївна Ручні дикі задачі теорії зображень * - алгебр : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Пирятинська Олександра Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1124422
  Дяченко С.М. Ручні сагайдаки відносно початково-проектних зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Ми вводимо поняття поточково-проективких зображень для сагайдака маркованого скінченновимірними зведеними алгебрами і даємо опис ручних сагайдаків відносно таких зображень. We introduce a notion ofpointwise projecti-ve representations of a quiver ...
1124423
  Новиков В.П. Ручное изготовление ювелирных украшений. / В.П. Новиков, В.С. Павлов. – Л., 1991. – 208с.
1124424
  Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – Е1-36 : Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. / Медведев А.Ф. – С. 1-179
1124425
  Сорокин В.В. Ручное солнце / В.В. Сорокин. – М., 1963. – 79с.
1124426
  Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические : с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. – Изд. 2е, испр. и умноженное. – Санкт-Петербург : в Императорской типографии, 1802. – 188 с. : [5] л. ил., [1] л. табл.


  Код - ГР, фсд - задоільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. ...
1124427
  Андрианов П.Н. Ручной инструмент и приспособления для обработки древисины в школьных мастерских / П.Н. Андрианов. – Москва, 1959. – 16с.
1124428
   Ручной латино-русский словарь. – Санктпетербург, 1847. – 745 с.
1124429
   Ручной мяч. – М, 1953. – 34с.
1124430
  Беляев И.Н. Ручной мяч / И.Н. Беляев. – М., 1954. – 92с.
1124431
   Ручной мяч. – М, 1959. – 116с.
1124432
  Гурович Э.Д. Ручной мяч / Э.Д. Гурович. – М., 1961. – 159с.
1124433
   Ручной мяч. – М, 1972. – 32с.
1124434
   Ручной мяч. – М, 1978. – 98с.
1124435
  Беляев И.Н. Ручной мяч 11:11 / И.Н. Беляев, Б.С. Кудрявцев. – М., 1958. – 136с.
1124436
  Суслов Н.Г. Ручной мяч 7 : 7 / Н.Г. Суслов. – М., 1966. – 88с.
1124437
  Клусов Н.И. Ручной мяч в школе / Н.И. Клусов. – М., 1978. – 176с.
1124438
  Клусов Н.П. Ручной мяч в школе / Н.П. Клусов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 124с.
1124439
  Глазатов В. Ручной пулемет и его применение / В. Глазатов. – М, 1941. – 24с.
1124440
  Родзинский М. Ручной пулемет системы Дегтярева (ДП). Мат. часть., взаимодействие частей и разборка пулемета. / М. Родзинский. – Х., 1940. – 31с.
1124441
  Хостник М.М. Ручной русско-словинский словарь. – Goric, 1897. – 378, 85 с. – У вид. також : Краткая грамматика русского языка / М.М. Хостник
1124442
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь немецко-российский и российско-немецкий. – Москва, 1839. – 864 с.
1124443
  Шмидт И.А.Э. Ручной словарь российско-немецкий и немецко-российский по словарю Российской академии, сочиненный др. И.А.Э. Шмидом, проф.. – [Б. м.] : [б. и.]
1 : Часть российско-немецкая. – 1839. – 1048 с. – Бібліогр. опис здійснено за допомогою інтернету
1124444
   Ручной труд и пути сокращения его затрат при социализме. – Воронеж : Воронежский университет, 1986. – 171 с.
1124445
  Алешко А.Н. Ручной фотонабор. Воспроизведение текста и изобразительной и рекламной продукции всеми видами печчати без применения типографсских шрифтов. / А.Н. Алешко. – Москва, 1965. – 88с.
1124446
   Ручные звери : Описание десяти наиболее распространенных пород прирученных зверей, требования по уходу за ними, а также приемы дрессировки, старинные способы лечения звериных болезней и заметки о языке собак. – Ленинград : Има-Пресс, 1990. – 16с.
1124447
  Пиритянская Александра Юрьевна Ручные и дикие задачи теории Ж-алгебр : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Пиритянская Александра Юрьевна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1995. – 114л. – Бібліогр.:л.106-114
1124448
  Беккерт В.И. Ручные колчаны с соотношениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Беккерт В. И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1990. – 109л. – Бібліогр.:л.106-109
1124449
  Хориков И. Ручные пулеметы ДП и ДПМ / И. Хориков. – М, 1950. – 52с.
1124450
  Молодяков В. Ручные ястребы // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 50-51


  Японський націоналізм
1124451
  Сукацкас В.Т. Ручьевая форель в водоемах Литовской ССР (среда обитания, биология и возможности разведения). : Автореф... канд. биол.наук: / Сукацкас В.Т.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1124452
  Корнилова В.П. Ручьевая форель Северного Приладожья и ее хозяйственное значение : Автореф... кандидата биологическихнаук: / Корнилова В.П.; Карело-Финский Гос. ун-т. – Петрозаводск, 1949. – 12 с.
1124453
  Черкез-Али Ручьи : стихи / Черкез-Али; пер. с крым.-тат. Д.Костюрина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 79 с.
1124454
  Гукасов Г.Х. Ручьи бегут к реке / Г.Х. Гукасов. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
1124455
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – М., 1956. – 365с.
1124456
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – М., 1958. – 132с.
1124457
  Пермитин Е.Н. Ручьи весенние / Е.Н. Пермитин. – Новосибирск, 1962. – 332с.
1124458
  Солоухин В.А. Ручьи на асфальте / В.А. Солоухин. – М, 1958. – 66с.
1124459
  Соколова В.С. Рушанские и хуфские тексты и словарь / В.С. Соколова. – М-Л, 1959. – 336с.
1124460
  Писарчик А.К. Рушанские тексты. / А.К. Писарчик. – Сталинабад-Ленинград, 1954. – 90с.
1124461
  Нгуен Динь Тхи Рушатся берега. / Нгуен Динь Тхи. – М.
1. – 1970. – 408с.
1124462
  Крамар О. Рушійна сила європейських перетворень // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  У надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень.
1124463
  Шаповалова О.І. Рушійні і стримуючі сили великої Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 158-162
1124464
  Шергін Сергій Рушійні сили Азійсько-Тихоокеанського регіоналізму // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-39
1124465
  Воробйова Т.Л. Рушійні сили виникнення політичних протестів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 419-424. – ISSN 2076-1554
1124466
  Кучерук Д.Г. Рушійні сили глобального економічного розвитку: теоретико-методологічні основи дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 58-61
1124467
  Єщенко П.С. Рушійні сили економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 6-12
1124468
  Надольний М.І. Рушійні сили історії / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 329. – ISBN 966-642-073-2
1124469
   Рушійні сили небажаних реформ : уроки українського перехідного періоду / Дубровський Володимир, Ширмер Януш, Грейвс-Третій Вільям, , Головаха Евген, Гарань Олексій, Павленко Ростислав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.56-72. – ISSN 1563-3713
1124470
  Тимків Я.І. Рушійні сили потенційних терористів-смертників / Я.І. Тимків, Ю.О. Лунь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 9-11
1124471
  Зикін О.В. Рушійні сили розвитку сучасного господарювання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 116-126.
1124472
   Рушіями економіки є інновації. У Києві з успіхом відбулась ювілейна міжнародна конференція з питань інтелектуальної власності / Прес-центр Державної служби інтелектуальної власності України. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Державна служба інтелектуальної власності України (Державна служба), Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (ДП "УІПВ") стали організаторами проведеної в Київі XX ...
1124473
  Спаська Є. Рушник в побуті українського селянства (уривок із праці "Кролевець - опорний пункт художнього ткацтва на Україні") // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 184-198. – ISSN 2313-8505
1124474
  Бондаренко Валерія Рушник для Президента : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-92 : Іл.
1124475
  Чернілевський С.Б. Рушник землі / С.Б. Чернілевський. – К., 1984. – 135с.
1124476
  Литвин С.М. Рушник і шабля / С.М. Литвин. – К., 1972. – 63с.
1124477
  Звірик А.П. Рушник на щастя : повісті / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 195 с.
1124478
  Мельничук Юрій Рушник національної єдності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5. – ISSN 0868-9644
1124479
  Китова С. Рушник як ритуальний знак і образ-символ в обрядах та обрядовому фольклорі України // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 131-142. – (Філологічні науки)
1124480
  Верба В. Рушники / В. Верба. – Москва, 1965. – 282с.
1124481
  Гоян Я.П. Рушники : нариси / Я.П. Гоян. – Львів : Каменяр, 1975. – 127 с.
1124482
  Босак М.В. Рушники вишивають не всім / М.В. Босак. – К., 1991. – 237с.
1124483
  Лупій Тетяна Філаретівна Рушники Західного Полісся кінця 19-першої половини 20 століть (Технологія. Семантика. Художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн.:17.00.06 / Лупій Т.Ф.; МО і НУ; Львів. академ. мистецтв. – Львів, 2002. – 20 с.
1124484
   Рушники й витинанки Олександри та Миколи Теліженків // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка "Тобі, моя Україно" Заслужених художників України Олександри та Миколи Теліженків.
1124485
  Студенець Н. Рушники Полісся в дослідженнях Євгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 219-221. – ISSN 2313-8505
1124486
  Кушнір В. Рушники українців Нижнього Подунав"я: традиції і інновації // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 282-289. – ISSN 2222-5250
1124487
  Латанський Сергій Рушниковий дивосвіт Людмили Мельник : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4
1124488
  Сюндюков І. Рушниця, перо та "козацький міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про ту, як козацькі інтелектуали XVI - XVII століть заклали основи нашої національної свідомості.
1124489
  Агишев Р.К. Руэлла / Р.К. Агишев. – Москва, 1968. – 48с.
1124490
  Рудь М. Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 41-46


  У статті, що грунтується на німецьких і скандинавських середньовічних писемних джерелах, а також даних археології, проаналізовано корсарські експедиції полабослов"янського плем"я руян на Балтиці у другій половині XI - XII ст. В статье на основании ...
1124491
  Куренков Ю. РФ-интеграция в глобальное хозяйство: инновационный императив : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 106-115. – ISSN 0131-2227
1124492
  Клоков Н.С. РФ - Япония: сотрудничество в утилизации российских подводных лодок / Н.С. Клоков, А.В. Борков // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
1124493
  Иванов И. РФ и ЕС : семнадцать шагов навстречу друг другу / И. Иванов, Ю. Борко, В. Белов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 0201-7083


  До саміиту Росія - ЄС, Ханти-Мансійськ, 26 червня 2008 р.
1124494
  Волович О. РФ і США у Сирії: непереборні розбіжності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1124495
  Засядько М.В. РФ як геостратегічний гравець у Карибському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 122-126


  В статті досліджуються особливості російської політики в Карибському регіоні.
1124496
  Листов В В. Рфафэль, сын мачетеро / В В. Листов, . – Москва, 1971. – 176с.
1124497
   Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. – София : Техника, 1984. – 182 с.
1124498
   Ръководство за лабораторни упражнения по теория на цифровите и логическите схеми. – София : Техника, 1985. – 88 с.
1124499
   Ръководство за признаване на професионалните квалификации в България. – [ Б. м. ] : [ б. в.], 2005. – 48 с.
1124500
  Янев Николай Ръководство за упражнения по математическа статистика / Янев Николай, Танушев Мирослав. – София : Соф. ун-т "Климент Охридски", 1989. – 152
1124501
  Стойчев Д.С. Ръководство за упражнения по ОЗННС / Д.С. Стойчев. – Пловдив, 1980. – 164с.
1124502
  Вапцаров Н. Ръкописно наследство. / Н. Вапцаров. – София, 1982. – 552с.
1124503
  Бервалд Джули Рыба-робот : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 40 : Фото
1124504
  Ерещенко В.И. Рыба бассейна реки Сары-Су (Казахстан) : Автореф... канд. биол.наук: / Ерещенко В.И.; Акад. наук Казх. ССР. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1124505
  Карпенко В.М. Рыба была большая... / В.М. Карпенко. – Алма-Ата, 1986. – 285с.
1124506
  Салури Р. Рыба в лесу / Р. Салури. – Таллин, 1985. – 144с.
1124507
  Немзер Анна Рыба гниет // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 142-145 : фото
1124508
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
1124509
  Хинкл Рыба красного цвета / Хинкл, У. Тернер. – Алма-Ата, 1984. – 350с.
1124510
  Штерн Б.Г. Рыба любви / Б.Г. Штерн. – Киев : Молодь, 1991. – 304с.
1124511
  Усов В.В. Рыба на вашем столе / В.В. Усов. – М., 1979. – 368с.
1124512
  Юсупов Н. Рыба тонет : стихи для мл. школьн. возр. / Н. Юсупов. – Махачкала, 1971. – 200 с.
1124513
  Рагимов С. Рыба хохочет / С. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1966. – 146 с.
1124514
  Потапов Владимир Рыба, которую мы доедаем? : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3 : Фото. – ISSN 1029-5828
1124515
  Река Ольга Рыба, нефть, независимость // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 47. – С. 36-39


  Автономний від Данії шлях розвитку Гренландії.
1124516
  Журавлев Т.К. Рыбак / Т.К. Журавлев. – Казань, 1965. – 175с.
1124517
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Изд.книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1894. – XXX, [2], 313 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. IX-XXXI: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Полное собрание сочинений Дм. Вас. Григоровича ; Т. 1)


  На обл. автограф автора; на тит. л.: дарственная надпись ??? 1929 г.
1124518
  Григорович Д.В. Рыбаки : роман из простого народного быта : с портр. автора, резн. из дерева худ. В. Матэ / соч. Д.В. Григоровича. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Паровая печ. Я.И. Либермана], 1898. – 384 с., 1 л. потр. (фронт.). – С. 7-30: Критические разборы соч. Д.В. Григоровича / В.Н.. Острогорского; А.П. Милюкова. – (Сочинения Григоровича)
1124519
  Лоти Пьер Рыбаки : Рассказ / По П. Лоти. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н. Евдокимова], 1898. – 52 с. – Кн. без тит. л., обл. изд. в конце кн.


  псевдоним Жюльена Вио (Julien Viaud)
1124520
  Линуш Ф. Рыбаки / Ф. Линуш, Н. Чинарин. – Ростов н/Д, 1939. – 56с.
1124521
  Северов П.Ф. Рыбаки / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 247с.
1124522
  Цигаль В.Е. Рыбаки Айзербайджана / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1971. – 301 с.
1124523
  Островский П.П. Рыбаки и рыбки. 100 картинок / П.П. Островский. – Волгоград, 1969. – 46с.
1124524
  Грива Ж. Рыбаки Паламоссы : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 96 с.
1124525
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1124526
   Рыбаки уходят в море. – М, 1980. – 327с.
1124527
  Пащенко П.И. Рыбаки уходят в тропики. / П.И. Пащенко. – Горький, 1972. – 128с.
1124528
  Григорович Д.В. Рыбаки. / Д.В. Григорович. – М-Л, 1966. – 548с.
1124529
  Клычев А. Рыбаки. / А. Клычев. – Ашхабад, 1967. – 127с.
1124530
  Нечуй-Левицький Рыбалка [Рибалка] Панас Круть // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 40 с.
1124531
  Нечуй-Левицький Рыбалка Панас Кpуть [Рибалка Панас Круть] : Оповиданнє / И. Левицькый // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 46 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1124532
   Рыбалка трех темпераментов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 72-75 : фото
1124533
  Амир М. Рыбацкие байки : юморист. повесть / М. Амир; пер. с тат. Л.Ленч. – Москва : Современник, 1975. – 143 с.
1124534
  Липец Р.С. Рыбацкие песни и сказы. / Р.С. Липец. – М., 1950. – 220с.
1124535
  Рыжих Н.П. Рыбацкие повести. / Н.П. Рыжих, В.Г. Воробьев. – Владивосток, 1970. – 208с.
1124536
  Рыжих Н.П. Рыбацкое море. / Н.П. Рыжих. – М, 1980. – 447с.
1124537
  Калугин М.С. Рыбацкое счастье / М.С. Калугин. – Воронеж, 1983. – 207с.
1124538
  Букин Н.И. Рыбачий / Н.И. Букин. – Москва, 1974. – 143с.
1124539
  Стрельцов Иван Рыбеное блюдо // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 34-35 : фото
1124540
   Рыбец. – Вильнюс, 1976. – 235с.
1124541
  Солоухин В.А. Рыбий бог / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 62с.
1124542
  Кашкадамова Екатерина Рыбий скелет в шкафу путешественницы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 40-44 : фото
1124543
   Рыбин, Павел Иванович. Выставка произведений. Ярославль. 1973. – Ярославль, 1973. – 31с.
1124544
   Рыбинск. – Ярославль, 1977. – 405с.
1124545
  Васильева С.И. Рыбинский промышленно-транспортный узел : Автореф... канд. геогр.наук: 11691 / Васильева С.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 22л.
1124546
   Рыбинское водохранилище : Изменение природы побережий водохранилищ. – Москва
Ч.1. – 1953. – 215с.
1124547
   Рыбинское водохранилище и его жизнь. – Л., 1972. – 364с.
1124548
  Королевич Е. Рыбка в реке // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 151-157. – ISSN 1728-8568
1124549
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8
1124550
  Донцова Д. Рыбка по имени Зайка : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12244-3
1124551
  Щигленко Евгений Рыбки - норушки : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1124552
  Мернова Мария Рыбки счастья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 18 : фото
1124553
  Фетинов Н.П. Рыбная ловля в туристском походе. / Н.П. Фетинов, И.В. Шехобалов. – М, 1990. – 157с.
1124554
   Рыбная промышленность Астраханского края за 1925 год. – Астрахань, 1926. – 29 с.
1124555
  Мандрик А.Т. Рыбная промышленность Советского Дальнего Востока в 1959-1965 гг. Очерки истории : Автореф... канд. ист.наук: / Мандрик А.Т.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1124556
  Дементьева Т.Ф. Рыбная промышленность Турции / Т.Ф. Дементьева. – М, 1958. – 24с.
1124557
  Арнольд И.Н. Рыбная промышленность. / И.Н. Арнольд. – М.-Л., 1926. – 49с.
1124558
  Семенов-Зусер Рыбное -хозяйство и рынки на юге СССР в древности. / Семенов-Зусер. – Х., 1947. – 46с.
1124559
   Рыбное место = Рыбний промысел. Карта. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 158-159 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1124560
  Закир Умаров Рыбное место : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 178-181 : Фото. – ISSN 1029-5828
1124561
  Михеев П.В. Рыбное население водохранилищ и его формирование / П.В. Михеев, К.П. Прохорова. – М., 1952. – 87с.
1124562
  Подлесный А.В. Рыбное хозяйство в низовьях Енисея / А.В. Подлесный. – Красноярск, 1945. – 57с.
1124563
  Мейен В.А. Рыбное хозяйство в озерах и прудах / В.А. Мейен. – М., 1941. – 112с.
1124564
  Исаев А.И. Рыбное хозяйство в районах полезащитных лесонасаждений / А.И. Исаев. – М, 1951. – 152с.
1124565
  Сметанин К.А. Рыбное хозяйство Индии, Бирмы, Таиланда и Индонезии / К.А. Сметанин. – Москва, 1957. – 40 с.
1124566
  Таиров Мухтар Таирович Рыбное хозяйство Казахской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Таиров Мухтар Таирович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам. Отд-ние обществ. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1124567
  Черфас Б.И. Рыбное хозяйство на водохранилищах / Б.И. Черфас. – М., 1951. – 20с.
1124568
  Фертауп Е. Рыбное хозяйство на путях социалистической реконструкции / Е. Фертауп. – М.-Л., 1932. – 88с.
1124569
  Лукин А.В. Рыбное хозяйство Татарии и перспективы его развития. / А.В. Лукин. – Казань, 1952. – 108с.
1124570
  Куцобина Н.К. Рыбное хозяйство Японии / Н.К. Куцобина. – М., 1979. – 262с.
1124571
  Прибыльский Ю.П. Рыбное хозяйтсво Сибири в годы Великй Отечестевенной войны / Ю.П. Прибыльский, В.И. Федорченко. – Красноярск, 1988. – 160с.
1124572
  Иоганзен Б.Г. Рыбные богатства Западной Сибири. / Б.Г. Иоганзен. – Новосибирск, 1952. – 72с.
1124573
  Петров В.В. Рыбные запасы. От чего они зависят и как их можно регулировать / В.В. Петров. – Л., 1934. – 96с.
1124574
  Домбровский Ю.А. Рыбные популяции в стохастической среде / Ю.А. Домбровский. – Ростов-на-Дону, 1991. – 155с.
1124575
   Рыбные промыслы Дальнего Востока. – С.-Петербург
Вып. 7 : Исследование биологии лососевых Амура. Часть 1/В.К. Солдатов. Отчет Департаменту земледелия по командировке 1907-8 годов. – 1912. – 220с.
1124576
  Тоценко Л.Т. Рыбные промыслы казачьих областей Азовского бассейна во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. (К вопросу о генезисе капитализма на южн. окраинах России). : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Тоценко Л.Т.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 27л.
1124577
  Таиров М.Т. Рыбный день / М.Т. Таиров. – Алма-Ата, 1988. – 270с.
1124578
   Рыбный день // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 78-81 : фото
1124579
   Рыбный день // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 88-89 : фото
1124580
   Рыбный день. Подготовка головоногих и двухстворчатых молюсков к употреблению // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 66-70 : фото
1124581
   Рыбный промысел = Репортаж. Карта. Аквакультура. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 128-162 : Фото. – ISSN 1029-5828
1124582
  Емельянов В.А. Рыбный промысел Ладожского озера / В.А. Емельянов, П.П. Ваничев. – Ленинград, 1929. – 62с.
1124583
  Гречковская А.П. Рыбоводно-биологическая характеристика карпао нового племенного стада (Укн52) и их помесей в рыбхозах западных областей Украины : Автореф... канд биол.наук: / Гречковская А. П.; Чернов.ГУ. – Черновцы, 1971. – 27л.
1124584
  Клемц К В. Рыбоводный пруд. / К В. Клемц, . – М, 1932. – 14с.
1124585
  Елеонский А.Н. Рыбоводство : Краткое пособие для работников государственного рыбоводства, прудового и озерного хозяйства / А.Н. Елеонский. – Москва-Ленинград : Гос.торг.изд-во, 1931. – 94с.
1124586
  Тиронов Михаил Дмитриевич и др. Рыбоводство в водоемах Свердловской области / Михаил Дмитриевич и др. Тиронов. – Свердловск : Сверд. обл. гос. изд., 1952. – 80с.
1124587
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1940. – 395с.
1124588
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – М., 1950. – 528с.
1124589
  Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоемах / Б.И. Черфас. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1956. – 468с.
1124590
  Трифонов Г.П. Рыбоводство в пресных водоемах Крыма / Г.П. Трифонов. – Симферополь, 1954. – 51с.
1124591
  Кучин И.В. Рыбоводство и рыбный промысел на зауральских и приуральских озерах : Очерк разведочного исследования научно-промысловой экспедиции 1907-1908 г.г.) / И.В. Кучин. – С.-Петербург, 1910. – 72с.
1124592
   Рыболов-любитель.. – Краснодар, 1954. – 100с.
1124593
   Рыболов-спортсмен.. – М, 1959. – 296с.
1124594
   Рыболовная конвенция между Союзом ССР и Японией со всеми относящимися к ней материалами.. – М, 1928. – 48с.
1124595
  Сабанеев Л.П. Рыболовный календарь / Л.П. Сабанеев. – Калининград, 1960. – 95с.
1124596
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1952. – 236с.
1124597
  Кунилов Ф.П. Рыболовный спорт. / Ф.П. Кунилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1954. – 240с.
1124598
  Браим Иван Николаевич Рыболовство Белоруссии во второй половине XIX - XX вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Браим Иван Николаевич; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1124599
  Берг Л.С. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет / Л.С. Берг. – Санкт-Петербург
Вып.4-й : Рыболовство в 6-м смотрительском районе. – 1906. – 85с.
1124600
   Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова. – С.-Петербург
Вып. 8 : Рыболовство в 8 смотрительском районе/Б.И. Диксон. – 1908. – 112с.
1124601
  Баженов А. Рыболовство в бассейне Волги выше Саратова : Отчет / А. Баженов. – Санкт-Петербург
Вып. 7-й : Рыболовство в 7-м смотрительском районе. – 1909. – 87с.
1124602
  Эверстов С.И. Рыболовство в Сибири / С.И. Эверстов. – Новосибирск, 1988. – 140с.
1124603
  Сметанин К.А. Рыболовство зарубежных стран. / К.А. Сметанин. – М., 1948. – 104с.
1124604
  Вешняков В.И. Рыболовство и законодательство / [Соч.] В.И. Вешнякова. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1894. – 1061 с. разд. паг. – Экз. дефектный, отсутств. обл. и тит. стр., описан по ген. каталогу. – Библиогр.: Источники и пособия - в конце предисл. и в примеч.
1124605
  Тидеман В.Г. Рыболовство и морской звериный промысел СССР / В.Г. Тидеман. – М - Л, 1932. – 168с.
1124606
   Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита -- раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы.. – Л, 1991. – 244с.
1124607
  Гейнеман Б.А. Рыболовство на Балтийском море у русских берегов : Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ / Б.А. Гейнеман. – Санкт-Петербург, 1904. – 123с.
1124608
  Крючковский С.А. Рыболову: / С.А. Крючковский. – М., 1980. – 40с.
1124609
   Рыболовы и рыбоволы.. – М, 1980. – 48с.
1124610
   Рыбохозяйтвенные и русловые гидротехнические сооружения.. – Новочеркасск, 1988. – 178с.
1124611
   Рыбоядные птицы и их значение в рыбном хозяйстве.. – М, 1965. – 264с.
1124612
  Пахульский А.И. Рыбоядные птицы южных морей СССР и их вред / А.И. Пахульский. – М., 1951. – 95с.
1124613
  Маркина Надежда Рыбы-желе : Рыбы-желе, прекрасные и ужасные. Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 34-50 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1124614
  Нелихов Антон Рыбы-каннибалы пермского периода. Хищники из прошлого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 54 : фото
1124615
  Никольский Г.В. Рыбы -- мелиораторы. / Г.В. Никольский. – М, 1979. – 64с.
1124616
  Вовк П.С. Рыбы - фитофаги в экосистеме водохранилищ / П.С. Вовк, Л.И. Стеценко. – Київ, 1985. – 135с.
1124617
  Кесслер К.Ф. Рыбы : статья проф. К. Кесслера. – Киев : В унив. тип., 1856. – 98 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), т. 2, , 1856. Естественная история... Зоология : часть системат.


  Труды Комиссии, Высочайше учрежденной при Императорском университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского учебного округа: Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской
1124618
  Оммани Ф.Д. Рыбы / Ф.Д. Оммани. – Москва, 1975. – 192с.
1124619
  Неелов А.В. Рыбы / А.В. Неелов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 156с. – (Природа Ленинградской области)
1124620
  Коу Дж. Рыбы / Дж. Коу : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-189-4
1124621
  Никольский Г.В. Рыбы Аральского моря. / Г.В. Никольский. – М, 1940. – 216с.
1124622
  Дадикян М.Г. Рыбы Армении / М.Г. Дадикян. – Ереван, 1986. – 245с.
1124623
  Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура / Г.В. Никольский. – Москва, 1956. – 551 с.
1124624
   Рыбы бассейна Верхней Печоры. – Москва, 1947. – 219с.
1124625
   Рыбы бассейна Москвы-реки.. – М, 1986. – 73с.
1124626
  Жуков П.И. Рыбы бассейна Немана / П.И. Жуков. – Минск, 1958. – 192с.
1124627
  Жуков П.И. Рыбы бассейна р.Неман (в пределах БССР) и их хозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Жуков П. И.; БГУ. – Минск, 1954. – 16л.
1124628
   Рыбы бассейна р.Усы и их кормовые ресурсы.. – М-Л, 1962. – 276с.
1124629
  Калашников Ю.Е. Рыбы бассейна реки Витим / Ю.Е. Калашников. – Новосибирск, 1978. – 191с.
1124630
  Попа Л.Л. Рыбы бассейна реки Прут / Л.Л. Попа. – Кишинев, 1976. – 86с.
1124631
  Пивнев И.А. Рыбы бассейнов рек Чу и Талас / И.А. Пивнев. – Фрунзе, 1985. – 189с.
1124632
  Скрябин А.Г. Рыбы Баунтовских озер Забайкалья / А.Г. Скрябин. – Новосибирск, 1977. – 232с.
1124633
  Жуков П.И. Рыбы Белоруссии / П.И. Жуков. – Минск, 1965. – 416с.
1124634
  Радзимовский В.Д. Рыбы в аквариуме / В.Д. Радзимовский. – Киев, 1980. – 183с.
1124635
  Курский В.И. Рыбы в природе и хозяйстве человека / В.И. Курский. – М, 1949. – 184с.
1124636
  Пестушко Валерий Рыбы видят мир цветным : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51-52
1124637
  Алиев Д.С. Рыбы внутренних водоемов Туркменистана / Д.С. Алиев. – Ашхабад, 1988. – 142с.
1124638
  Вайнштейн А.С. Рыбы водоемов бассейна верхнего Днестра и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вайнштейн А.С.; М-во сел.хозяйства УССР. – К, 1961. – 19л.
1124639
  Егоров А.Г. Рыбы водоемов юга Восточной Сибири / А.Г. Егоров. – Иркутск, 1988. – 328с.
1124640
  Касимова З.Я. Рыбы водохранилищ бассейна реки Ангрен : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Касимова З.Я.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 25л.
1124641
  Камилов Г. Рыбы водохранилищ бассейна реки Зеравшан : Автореф... канд. биол.наук: / Камилов Г.; Акад. наук УзССР. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1960. – 22л.
1124642
  Зыков П.В. Рыбы Гимольского озера и его бассейна. : Автореф... канд. биологич.наук: / Зыков П.В.; Ленинград. гос. пед. ин-тут им. М.Н.Покровского. – Петрозаводск, 1950. – 19 с.
1124643
  Костюченко А.А. Рыбы Днепра (в предел. БССР) : Автореф... канд. биолнаук: / Костюченко А. А.; БГУ. – Минск, 1963. – 21л.
1124644
  Амброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Амброз. – Київ, 1956. – 408с.
1124645
  Аброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Аброз. – Київ, 1956. – 408с.
1124646
  Карасаев Г. Рыбы Еревано-Хпргинских озер / Г. Карасаев. – Иркутск, 1983. – 236с.
1124647
  Карасев Г. Рыбы Забайкалья / Г. Карасев. – Новосибирск, 1987. – 294с.
1124648
  Кулиев З.М. Рыбы залива Кирова Каспийского моря / З.М. Кулиев. – Баку, 1989. – 182с.
1124649
   Рыбы земноводные, преспыкающиеся.. – Кишинев, 1981. – 224с.
1124650
  Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы Рыбы и биологические основы рыбного хозяйства в изменившихся условиях озер Кура-Араксинской низменности. (Аджикабул, Аггель и Нахалыхчала) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Ахмедов Меликмамед Оруджали оглы; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1975. – 52л.
1124651
  Третьяков Д.К. Рыбы и круглоротые, их жизнь и значение / Д.К. Третьяков. – М.-Л., 1949. – 420с.
1124652
  Багджюс Б.К. Рыбы и перспективы рыбохозяйственного освоения некоторых озер Литвы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багджюс Б.К. ; Моск. высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1961. – 28 с.
1124653
  Сидоров Г.П. Рыбы и рыбные ресурсы озерных систем восточной части Бельшеземельской тундры. : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Сидоров Г.П.; МВ и ССО СССР. Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
1124654
   Рыбы Казахстана. – Алма-Ата
3. – 1988. – 303с.
1124655
   Рыбы Казахстана.. – Алма-Ата
1. – 1986. – 271с.
1124656
   Рыбы Казахстана.. – Алма-Ата
4. – 1989. – 312с.
1124657
  Тлеуов Р.Т. Рыбы Каракалпакии / Р.Т. Тлеуов. – Нукус, 1974. – 96с.
1124658
  Есипов В.К. Рыбы Карского моря / В.К. Есипов, 1952. – 148с.
1124659
  Турдаков Ф.А. Рыбы Киргизии / Ф.А. Турдаков. – 2-е изд. – Фрунзе, 1963. – 284с.
1124660
  Данильченко П.Г. Рыбы майкопских отложений Кавказа : Автореф... д-ра биол.наук: / Данильченко П.Г.; Зоологич. ин-т Академии наук СССР. Ученый Совет. – Ленинград, 1951. – 31 с.
1124661
   Рыбы Монгольской Народной Республики.. – М, 1983. – 277с.
1124662
   Рыбы Мурманской области.. – Мурманск, 1966. – 336с.
1124663
  Киселев Я.Е. Рыбы наших вод / Я.Е. Киселев. – М, 1984. – 287с.
1124664
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : роман / Ю. Пожера. – Москва : Советский писатель, 1988. – 571 с.
1124665
  Пожера Ю. Рыбы не знают своих детей : романы / Ю. Пожера. – Москва : Известия, 1989. – 571 с.
1124666
  Замбриборщ Ф.С. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-западной части Черного моря и условия их существования : Автореф... канд. биол.наук: / Замбриборщ Ф.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1965. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
1124667
  Яцентковский А.В. Рыбы Одесского залива. – Одесса : Тип. С.Мерка, бывш. А.Шульце, 1908. – 37 с. – Отд. оттиск из: "Записки Новоросс. Общ. Ест.", т. 33
1124668
   Рыбы озер Кольского полуострова.. – Петрозаводск, 1977. – 96с.
1124669
  Аршинов Н.П. Рыбы озер таежной зоны Западной Сибири. : Автореф... наук: / Аршинов Н.П.; Объед. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос.унив. им.В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 18л.
1124670
  Парин Н.В. Рыбы открытого океана / Н.В. Парин. – М., 1988. – 272с.
1124671
  Шмидт П.Ю. Рыбы Охотского моря / П.Ю. Шмидт. – М-Л, 1950. – 370с.
1124672
  Габелая Ц.Д. Рыбы плиоценовых отложений Грузии / Ц.Д. Габелая. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 114с.
1124673
   Рыбы Подмосковья.. – М, 1988. – 141с.
1124674
  Фидлер А. Рыбы поют в Укаяли / А. Фидлер. – Москва : Географгиз, 1963. – 247с. – (Рассказы о природе)
1124675
  Абдурахманов Ю.А. Рыбы пресных вод Азербайджана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Абдурахманов Ю.А.; Ком-т высш. и сред.спец.образования Совета Министров Груз. – Баку, 1960. – 31 с. – Бібліогр.:с.30-31
1124676
  Абдурахманов В.А. Рыбы пресных вод Азербайджана / В.А. Абдурахманов. – Баку, 1962. – 408с.
1124677
  Приедитис А.Р. Рыбы пресных вод Латвийской ССР, их распространение и пути миграций : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Приедитис А.Р. ; АН Латв. ССР, Ин-т питания. – Рига, 1950. – 27 с.
1124678
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод России / Л.С. Берг. – 2-е изд. – М, 1923. – 496с.
1124679
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод Российской империи / Л.С. Берг. – М, 1916. – 563с.
1124680
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч.1. – 1948. – 466с.
1124681
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М.-Л.
Ч2. – 1949. – 926с.
1124682
  Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л.С. Берг. – Изд.4-е,испр. и доп. – Москва
Ч.3. – 1949. – 929-1382с.
1124683
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Симферополь, 1964. – 70с.
1124684
  Делямуре С.Л. Рыбы пресных водоемов / С.Л. Делямуре. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 66с.
1124685
  Солдатов В.К. Рыбы р. Печоры / В.К. Солдатов. – М.-Птгр., 1924. – 74с.
1124686
  Калашников Ю.Е. Рыбы реки Витим : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Калашников Ю.Е.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 23л.
1124687
  Кириллов Ф.Н. Рыбы реки Индигирки и их промысел : Автореф... канд. биол.наук: / Кириллов Ф.Н.; Якутский филиаол АН СССР. – Якутск, 1953. – 14 с.
1124688
  Новиков А.С. Рыбы реки Колымы. : Автореф... канд. биол.наук: / Новиков А.С.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 20л.
1124689
  Сабанеев Л.П. Рыбы России / Л.П. Сабанеев. – М
2. – 1982. – 575с.
1124690
  Пестушко Валерий Рыбы с наихудшей репутацией : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 50
1124691
   Рыбы Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и их кромовые ресурсы.. – Казань, 1968. – 116с.
1124692
  Андрияшев А.П. Рыбы северных морей СССР / А.П. Андрияшев. – М-Л, 1954. – 567с.
1124693
  Смирнов А.Ф. Рыбы Сегозера и пути повышения его продуктивности : Автореф... канд. биологич.наук: / Смирнов А.Ф.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 15л.
1124694
  Манило Л.Г. Рыбы семейства бычковые (Perciformes, Gobiidae) морских и солоноватых вод Украины / Л.Г. Манило ; Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природоведч. музей, Зоолог. музей им. Н.Н. Щербака. – Киев : Наукова думка, 2014. – 243, [1] с., [12] л. цв. фот. : ил., табл. – Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 213-237. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1409-1
1124695
  Сидорова А.Ф. Рыбы семейства карповых из водоемов Иргиз-Тургайского бассейна. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидорова А.Ф.; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1955. – 15л.
1124696
  Никольский Г.В. Рыбы среднего и нижнего течения р.Чу. / Г.В. Никольский, 1929. – 227-268с.
1124697
  Лукин А.В. Рыбы Среднего Поволжья и методы их изучения / А.В. Лукин. – Казань, 1981. – 103с.
1124698
   Рыбы СССР. – Москва, 1969. – 447с.
1124699
  Долгий В.Н. Рыбы стран СНГ и сопредельных регионов : Определитель. Учебно-методическое пособие / В.Н. Долгий, И.К. Тодераш, В.А. Русу; Молдавский гос. ун-т; кафедра биологии человека и животних; АН Молдови; Ин-т зоологии. – Кишинэу : Молдавский государственный университет, 2002. – 241с. – ISBN 9975-70-151-5
1124700
  Никольский Г.В. Рыбы Таджикистана : Труды Таджикской базы / Г.В. Никольский. – М-Л
Т7. – 1938. – 228с.
1124701
   Рыбы Телецкого озера.. – Новосибирск, 1981. – 160с.
1124702
  Берг Л. Рыбы Туркестана. : Научные результаты Аральской экспедиции, снаряженной Туркест. отдел. ИМП. Русск. Географическ. Общества / Л. Берг. – Вып. 4. – С.-Петербург, 1905. – 260 с.
1124703
  Тихонов В.И. Рыбы Черного моря / В.И. Тихонов. – Симферополь : Крымиздат, 1951. – 79с.
1124704
  Световидов А.Н. Рыбы Черного моря / А.Н. Световидов. – М.-Л., 1964. – 552с.
1124705
  Линдберг Г.У. Рыбы японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг, М.И. Легеза. – М.-Л.
1. – 1959. – 207с.
1124706
  Линдберг Г.У. Рыбы японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг. – Л.
4. – 1975. – 463с.
1124707
  Линдберг Г.У. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей / Г.У. Линдберг, З.В. Красюкова; АН СССР. – Ленинград : Наука
Часть 5. – 1987. – 526с.
1124708
  Линдберг Г.У. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Жёлтого морей / Г.У. Линдберг, Э.В. Красюкова. – Л.
3. – 1969. – 480с.
1124709
  Герасимов В.П. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и изучение их в школе / В.П. Герасимов. – М., 1962. – 226с.
1124710
  Пигулевский С.В. Рыбы, опасные для человека / С.В. Пигулевский. – Л., 1964. – 115с.
1124711
  Берг Л. Рыбы, собранные К.А.Сатуниным в Гельскоц котловине // О рыбах Гельской котловины / К.А. Сатунин, 1910. – С. 1-2
1124712
  Бабушкин Г.М. Рыбы: (Живот. мир Рязан. обл.) / Г.М. Бабушкин. – Рязань, 1990. – 124с.
1124713
  Лабковский Н.Д. Рыбьи тропы / Н.Д. Лабковский. – Москва, 1958. – 64 с.
1124714
  Журавлев Андрей Рыбья специализация. Рыбы и кораллы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 48 : фото
1124715
  Жуков Борис Рыбья участь капибары : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 134-140 : Фото
1124716
  Камов Б.Н. Рывок в неведомое / Б.Н. Камов. – М. : Детская литература, 1991. – 384 с.
1124717
   Рывок в рыночную экономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри. – Київ : Феникс, 1997. – 304 с. – ISBN 5-87534-130-0
1124718
  Федорин Д. Рыжая актриса / Д. Федорин. – Архангельск, 1958. – 28с.
1124719
  Решетилов Д. Рыжая атеистка подмяла Австралию // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 28 (1147). – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
1124720
  Иванов С.Д. Рыжая Галка / С.Д. Иванов. – Ужгород, 1983. – 152с.
1124721
  Скалон А. Рыжая лисица счастья: рассказы / А. Скалон. – М., 1982. – 272с.
1124722
  Скалон А.В. Рыжая лисица счастья: рассказы / А.В. Скалон. – М., 1982. – 271с.
1124723
  Ходулин В.Г. Рыжая метель / В.Г. Ходулин. – Тула, 1968. – 54с.
1124724
  Бородицкая М. Рыжая на зеленом : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 3-5. – ISSN 0130-7673
1124725
  Майлин Б. Рыжая полосатая шуба / Б. Майлин. – Алма-Ата, 1981. – 400с.
1124726
  Майлин Б. Рыжая полосатая шуба / Б. Майлин. – Алма-Ата, 1984. – 400с.
1124727
  Чернолусский М.Б. Рыжая шапка / М.Б. Чернолусский. – М, 1961. – 215с.
1124728
  Бажанов В.С. Рыжеватый суслик и меры борьбы с ним / В.С. Бажанов, П.В. Ерофеев. – Москва-Самара : Средневолж. краевое гос. изд-во
В 2-х частях. – 1932. – 48с.
1124729
  Фрис Т.де Рыжеволосая девушка. / Т.де Фрис. – М, 1959. – 491с.
1124730
  Марков П. Рыжие дьяволы : Роман - Трилогия / П. Марков. – Киев : Комбі-ЛТД. – ISBN 966-96039-2-7
Кн.1. – 2002. – 170с.
1124731
  Кондрашов Василий Рыжий - не рыжий / Кондрашов Василий. – М, 1979. – 143с.
1124732
  Боровский Ф.М. Рыжий / Ф.М. Боровский. – Иркутск, 1984. – 304с.
1124733
  Боровский Ф.М. Рыжий / Ф.М. Боровский. – М, 1990. – 94с.
1124734
  Соболь В.А. Рыжий и Арбуз / В.А. Соболь. – М, 1988. – 190с.
1124735
  Атаев С. Рыжий из Ашхабада / С. Атаев. – Ашхабад, 1965. – 76с.
1124736
  Гладилин П.В. Рыжий карамболь: стихи, местерия, рассказы / П.В. Гладилин. – М., 1991. – 111с.
1124737
  Робертс Ч. Рыжий Лис : повесть / Ч. Робертс. – М., 1991. – 220с.
1124738
  Аджиев А.А. Рыжий садовник : стихи / А.А. Аджиев; пер. с кумык. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1973. – 67 с.
1124739
  Ткаченко А.С. Рыжий сивуч / А.С. Ткаченко. – Владивосток, 1972. – 184с.
1124740
  Рывкин В Б. Рыжий сосновый пилильщик и борьба с ним. / В Б. Рывкин, . – Минск, 1936. – 60с.
1124741
  Конов В.Ф. Рыжий Цыган / В.Ф. Конов. – М., 1976. – 176с.
1124742
  Воскресенская Г.С. Рыжик / Г.С. Воскресенская. – Москва, 1952. – 46с.
1124743
  Ренар Ж. Рыжик : [повесть] / Жюль Ренар ; пер. с фр. С. Парнок. – Москва : Художественная литература, 1958. – 136 с. : ил.
1124744
  Свирский А.И. Рыжик : повесть / А.И. Свирский. – М., 1990. – 303с.
1124745
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский, 1936. – 392с.
1124746
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – М., 1956. – 304с.
1124747
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Новосибирск, 1956. – 304с.
1124748
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Л., 1975. – 384с.
1124749
  Свирский А.И. Рыжик: повесть. / А.И. Свирский. – Саратов, 1989. – 300с.
1124750
  Кутуй Р. Рыжики в июле : рассказы / Р. Кутуй. – Москва : Детская литература, 1984. – 207 с.
1124751
   Рыжиков Константин Минаевич. – Киев, 1993. – 17с.
1124752
  Рыжов Н.И. Рыжов о Рыжовой / Н.И. Рыжов. – М., 1984. – 406с.
1124753
  Алексеев М.Н. Рыжонка : ностальгическая повесть / М.Н. Алексеев. – Москва, 1991. – 79с. – (Роман-газета ; № 16 (1166))
1124754
  Котляревский Нестор Рылеев : с 2-мя фототипиями и 2-мя автотипиями на меловой бумаге / Нестор Котляревский. – с 2-мя фототипиями и 2-мя автотипиями на меловой бумаге. – Санкт-Петербург : Светоч, 1908. – 4], 213, [2] с. : 4 л. ил., портр. – (Библиотека "Светоча" / под ред. С.А. Венгерова ; №№ 81-85)
1124755
  Русова С. Рылеев, певец и мученик свободы. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общ. польза", 1906. – 30 с. – (Библиотека юного читателя)
1124756
  Русова С. Рылеев,певец и мученик свободы.. – Санкт-Петербург, 1906. – 30 с.
1124757
  Афанасьев В.В. Рылеев. Жизнеописание / В.В. Афанасьев. – Москва, 1982. – 319с.
1124758
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Курск, 1957. – 92с.
1124759
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Воронеж, 1966. – 152с.
1124760
  Просецкий В.А. Рыльск. / В.А. Просецкий. – Воронеж, 1977. – 173с.
1124761
  Дылевский Н. Рыльский монастырь в России в 16 и 17 веке / Н. Дылевский. – 175 с.
1124762
  Вольчик В.В. Рынки и институты в экономической теории: проблема отбора // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 52-58. – Бібліогр.:21 назва. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1124763
  Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности : В 2-х томах / Тироль Жан; Пер.с англ.:Под ред.В.М.Гальперина и Н.А.Зенкевича. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Биб-ка "Экономической школы" ; Вып.31). – ISBN 5-900428-54-0
Т.1. – 2000. – XXLII+328c.
1124764
  Тироль Жан Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности = The theory of Industrial Organization : В 2-х томах / Тироль Жан; Пер.с англ.:Под.ред.В.М.Гальперина,Н.А.Зенкевича. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Экономическая школа. – (Биб-ка "Экономической школы" ; Вып.31). – ISBN 5-900428-55-9
Т.2. – 2000. – 450с.
1124765
  Сведберг Р. Рынки как социальные структуры (фрагменты) // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.201-222. – ISSN 1606-951Х
1124766
  Шаститко А. Рынки связанных по производству товаров: теоретическая модель и уроки для правоприменения / А. Шаститко, А. Шаститко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 104-122 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0042-8736
1124767
  Павлова О. Рынки труда в странах СНГ / О. Павлова, А. Рогозинский // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 509-526. – ISSN 1815-1345
1124768
  Мартинелли А. Рынки, правительства и глобальное управление (Доклад ХV Конгресу. ч.1) // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.3-15. – ISSN 0132-1625
1124769
  Матринелли А. Рынки, правительства, сообщества и глобальное управление // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.16-29. – ISSN 0132-1625
1124770
  Рауд М.А. Рынок : роман / М.А. Рауд. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 248 с.
1124771
   Рынок : Краткая история Нью-Йоркской фондовой биржи. – 2-е перераб. изд. (сокр. вариант). – Нью-Йорк : The New York Stock exchange, 1993. – 48с.
1124772
   Рынок. – Київ : Україна, 1995. – 448 с. – ISBN 5319009216
1124773
   Рынок SPA-услуг: тенденции развития : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 52-53 : Фото
1124774
  Залужный А.Н. Рынок аренды складской недвижимости Харьковского региона-2010: постоянно чего-то не хватает // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 58-61 : фото
1124775
  Митрофанова А.В. Рынок библиотечной литературы за рубежом // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-79. – ISSN 1726-6726
1124776
  Синетар И.И. Рынок бытовых товаров длительного пользования и методы его прогнозирования. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Синетар И.И.; Мин. торг. СССР. Укр. НИИ торговли и общественного питания. – К., 1968. – 19л.
1124777
  Подоба З.С. Рынок в Северо-Восточной Азии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 180-185. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1124778
   Рынок в собственном соку : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 57-61
1124779
  Бачурин А.В. Рынок в СССР / А.В. Бачурин. – М, 1991. – 316с.
1124780
  Бачурин А.В. Рынок в СССР: механизм регулирования / А.В. Бачурин. – М, 1991. – 63с.
1124781
  Литовченко И. Рынок гелиоэнергетического оборудования в Одесской области / И. Литовченко, И. Шкурупская // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В данной статье охарактеризован рынок гелиоэнергетического оборудования в Одесской области. В частности, представлены участники рынка по различным параметрам (статус, география, доля рынка), описан профиль потенциальных потребителей в Одесской области; ...
1124782
  Рассохин Олег Рынок деловых встреч в России : В России бизнес-туризм перспективен, но... Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 34-36 : Фото
1124783
   Рынок деловых путешествий: Телехаус Киев: BCD Travel вместо TQ3 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 36 : фото
1124784
  Олейник Л.Н. Рынок детской обуви : Автореф... канд .экон.наук: / Олейник Л. Н.; Киев. торг. экон. ин-т. – К., 1971. – 22л.
1124785
  Балацкий Е. Рынок доверия и национальные модели корпоративного сектора экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 59-80. – ISSN 0207-3676
1124786
  Фомина А.А. Рынок документной продукции : учебно-методическое пособие / А.А. Фомина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 72с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 94). – ISBN 5-85129-175-3
1124787
  Мюллер Том Рынок древних реликвий. Разворованное прошлое / Мюллер Том, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 62-83 : фото
1124788
  Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций / О.В. Буклемишев; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 1999. – 232с. – Библ.: с. 228-232. – ISBN 5-7749-0162-9
1124789
  Тушканов М.П. Рынок и арендатор / М.П. Тушканов, А.Ф. Максимов. – М., 1992. – 78с.
1124790
  Лановой В.Т. Рынок и воспроизводство / В.Т. Лановой. – К., 1991. – 228с.
1124791
  Семенова Ю.И. Рынок и государство в политике в области высшего образования во Франции // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 37-41. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются актуальные аспекты политики в области высшего образования во Франции. Анализируются направления реформирования и преобразования в высшей школе в рамках меняющихся отношений между государством и рынком.
1124792
  Доценко П А. Рынок и его механизмы / П А. Доценко, В В. Осокина, . – К, 1993. – 99с.
1124793
  Козленко Н.Н. Рынок и предприятие / Н.Н. Козленко. – М., 1992. – 64с.
1124794
   Рынок и современная экономика.. – Кишинев, 1992. – 192с.
1124795
  Кощеев Александр Александрович и др. Рынок и социальная защита населения / Александр Александрович и др. Кощеев. – Киев, 1991. – 67с.
1124796
   Рынок и торговля : Сб. науч. тр. – Киев : Киевский торгово-экономический ин-т, 1990. – 176 с.
1124797
   Рынок и хозрасчет: взаимосвязь регуляторов и саморегуляторов. – Пермь, 1991. – 210 с.
1124798
  Мармаева Д.Г. Рынок интелектуальной промышленной собственности в Республике Казахстан: состояние и тенденции развития / Д.Г. Мармаева, Л.В. Ташенова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 404-413 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1124799
  Горбачев Н.Н. Рынок интеллектуальной собственности в экономике знаний / Н.Н. Горбачев, Н.С. Мальченко, А.П. Якимахо // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 2 (79). – С. 69-78. – ISSN 1818-4243


  Интеллектуальная собственность рассматривается как неотъемлемый атрибут экономики знаний, ее основа и движущая сила. Рассмотрена система показателей, характеризующих соответствие экономики данной страны модели экономики знаний. Приведены современные ...
1124800
  Семенов Н. Рынок интернет-маркетинга в Украине // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 1 (161). – С. 46-50
1124801
  Загайнова А.А. Рынок информационных услуг: теоретический и прикладной аспекты // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 4-8
1124802
   Рынок как орган экономики и маркетинг. – Киев, 1994. – 256 с.
1124803
  Бэйбэй Ч. Рынок капитала КНР после вступления в ВТО // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 1684-2626
1124804
  Нурксе Айво Карл-Хейнрихович Рынок картофеля и овощей в Эстонской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Нурксе Айво Карл-Хейнрихович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
1124805
  Газман В.Д. Рынок лизинговых услуг / В.Д. Газман. – Москва : Фонд "Правовая культура", 1999. – 376с. – ISBN 5-87759-041-4
1124806
  Негода А.В. Рынок логистики в Украине: тенденции и перспективы развития // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 44-53. – ISSN 2308-6912


  У даній статті розглядаються основні проблеми формування та роз- витку логістики в Україні, проаналізовано історичні етапи розвитку логістики, розглянуті перспективні напрями реалізації логістичного потенціалу за допомогою індексу ефективності ...
1124807
  Мильян М.А. Рынок молока и молочных продуктов в Эстонской ССР и перспективы его развития : Автореф... канд. экономич.наук: / Мильян М.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 36л.
1124808
  Аасманн Р.М. Рынок мяса и мясных продуктов в Эстонской ССР : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Аасманн Р.М. ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 54 с.
1124809
   Рынок научной продукции. – Москва, 1991. – 192 с.
1124810
  Воронин В.П. Рынок недвижимости // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 6/7. – С.56-63. – ISBN 5-88519-245-6
1124811
  Исаев И.Г. Рынок нефти в Украине // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 89-90. – ISBN 978-966-434-364-7
1124812
   Рынок облигаций = An introduction to bond markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2003. – 337 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-89684-015-9
1124813
  Квелидзе-Кузнецова Рынок образовательных ресурсов: в поисках возможностей консолидации / Квелидзе-Кузнецова, С.А. Морозова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 34-35. – ISSN 1726-6726


  Основные тренды рынка российских электронных - образовательных ресурсов были обозначены - экспертами дискуссионной площадки "Время ­АППОЭР", состоявшейся в рамках III Международной конференции НЭИКОН "Электронные научные и образовательные ресурсы: ...
1124814
  Ашкинадзе И.И. Рынок образовательных услуг Анапы : К образованию нужен культурный подход. Спецвыпуск - образование / И.И. Ашкинадзе, Е.Е. Екимова // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 44 : Фото
1124815
  Лукашенко М.А. Рынок образовательных услуг: запрос потребителя и ответ современного университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся соответствия образовательных услуг, предлагаемых современными университетами, запросам и ожиданиям их потребителей. Дается обобщенная характеристика образовательной среды российской средней школы и ее ...
1124816
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (часть 1) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 23-39. – ISSN 0869-3617


  Термин «рынок образовательных услуг» вошел в литературный русский язык в первой половине 90-х гг. ХХ века. С тех пор он широко используется в научных исследованиях и в неформальных речевых коммуникациях, однако не применяется в нормативных документах. ...
1124817
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям (часть 3) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-64. – ISSN 0869-3617


  Как обеспечить единство качества и конкурентоспособности образования в процессе рационального упорядочения российского рынка образовательных услуг? Учебные заведения должны обладать правами и ответственностью полноценных участников рынка ...
1124818
  Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес - моделям (часть 2) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-46. – ISSN 0869-3617


  Качество образования нередко неправомерно противопоставляется ориентации участников рынка образовательных услуг на реализацию рыночных интересов. Однако качество образования и его конкурентоспособность являются двумя сторонами единой платформы развития ...
1124819
  Лукьянова Р.С. Рынок образовательных услуг: ретроспектива и реальность / Р.С. Лукьянова, З.М. Ларичева, Л.В. Стрелкова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-31.
1124820
  Кручинин В. Рынок образовательных услуг: стратегия расширения / В. Кручинин, И. Виноградов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 97-101. – ISSN 0869-3617
1124821
  Тамберг В. Рынок продуктов питания: антикризисная стратегия // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 5. – С. 2-7
1124822
  Хайтун С.Д. Рынок против войны как менее эффективного средстваускорения социальной эволюции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.3-19. – ISSN 0042-8744
1124823
  Алмазова О.Л. Рынок против рынка. / О.Л. Алмазова, Л.А. Дубоносов. – Москва, 1993. – 334с.
1124824
  Алферьев В. Рынок ресурсов для села в условиях экономического кризиса // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 0235-2443
1124825
  Бузгалин А.В. Рынок симулякров: взгляд сквозь призму классической политической экономии / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 2 (80). – С. 153-165. – ISSN 2073-6118


  Авторы показывают, что современный рынок - это не только тоталитарная сила, которая несет угрозу рыночного фундаментализма, но также и рынок симулякров, или s-рынок. В статье дан полиэктономический анализ s-товара.
1124826
  Тарасов А. Рынок сланцевого газа в Великобритании - фактор конкуренции на энергетическом рынке Европы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 74-80. – ISSN 2074-6040
1124827
  Григорьева Е.Н. Рынок слияний и поглощений Канады: тенденции посткризисного восстановления // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 3 (507). – С. 51-68. – ISSN 0321-2068
1124828
  Бойчин Мирослав Рынок созрел для инноваций : страхование // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1998-8044
1124829
  Козин Л.С. Рынок спортивных товаров СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Козин Л.С. ; Ленингр. ин-т. сов. торговли. – Ленинград, 1966. – 22 с.
1124830
  Дзюбик С.Д. Рынок средств производства в системе планомерно организованной экономики / С.Д. Дзюбик. – Львов, 1984. – 159с.
1124831
  Мандра Н.Г. Рынок страховых услуг Украины, тренды, пути совершенствования / Н.Г. Мандра, Н.В. Харченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 205-208. – ISSN 2225-6407
1124832
  Горчак В.Л. Рынок технических сложных товаров / В.Л. Горчак, А.Г. Лобко. – М., 1979. – 128с.
1124833
  Матушак Чеслава Рынок товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения в системе кооперативной торговли и повышение его сбалансированности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.25 / Матушак Чеслава; Киевский торгово-экон. ин-т. – К., 1989. – 14л.
1124834
   Рынок товаров народного потребления: проблемы, перспективы.. – М, 1990. – 174с.
1124835
   Рынок товаров: формирование, управление. – М, 1986. – 261с.
1124836
  Степанов В.В. Рынок труда в мировой экономике: особенности и тенденции // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 3 (59). – С. 18-24. – ISSN 1680-2721
1124837
  Секретарюк В.В. Рынок труда в переходный период:вопросы теории,методологии,практики / В.В. Секретарюк. – Москва : Универсум паблишинг, 1997. – 280с. – Библиогр.: с.271-278. – ISBN 5-7736-0008-0
1124838
  Мустафаев И.А. Рынок труда в системе глобализации мировой экономики и инновационной модели социально-экономического развития // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 64-72. – ISSN 1609-4646
1124839
  Чичкина Светлана Рынок труда выпускников столичных вузов : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 34-35
1124840
  Демин В.М. Рынок труда и естественно-научное образование / В.М. Демин, Н.Н. Двуличанская // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 1609-4646


  В статье предложена и обоснована совокупность принципов формирования содержания общего естественно-научного образования в довузовских профессиональных образовательных учреждениях с учетом потребностей рынка труда. Показано, что повышению качества ...
1124841
   Рынок труда и занятости населения монофункционального города. – Київ, 1997. – 90с.
1124842
  Тихий В.И. Рынок труда и занятость населения в Центральной России (на примере Орловской области) : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 25-29 : Табл. – ISSN 0016-7207
1124843
  Шабаева В.И. Рынок труда и иммиграционная политика в ФРГ // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 2 : Социальные факторы экономичесого роста. – С. 66-86. – ISSN 1998-1791
1124844
  Авраамова Е.М. Рынок труда и система образования: трудности перевода сигналов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0869-0499


  Статья посвящена анализу негативных тенденций, складывающихся в сфере занятости и определяющих дисбаланс потребностей в специалистах, с одной стороны, и их подготовки системой образования - с другой. Рассматриваются проблемы дифференциации оплаты труда ...
1124845
   Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Европе. – Москва, 1997. – 469с.
1124846
  Седлов А. Рынок труда стран СНГ в контексте глобализации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 8/9. – С. 101-120. – ISSN 0207-3676
1124847
  Синюченко М.И. Рынок труда Украины: формирование и тенденции развития / М.И. Синюченко. – Донецк, 1997. – 27с.
1124848
  Мирзазаде М. Рынок труда: аспекты регулирования // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 93-100
1124849
  Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработностница / А.А. Никифорова. – Москва : Международные отношения, 1991. – 180с.
1124850
  Гончарова А.А. Рынок труда: этапы становления и развития в России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 38-40. – ISSN 1728-8878
1124851
   Рынок туруслуг. Рейтинг предпочтений от ИМА "Форос ИнфоТревл" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 46-51 : Фото
1124852
  Мерзон А.Ц. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век). / А.Ц. Мерзон, Ю.А. Тихонов. – М., 1960. – 716с.
1124853
  Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции / Н.Д. Кондратьев. – М, 1991. – 486с.
1124854
  Алехин Б.К. Рынок ценных бумаг / Б.К. Алехин. – Москва, 1991. – 158с.
1124855
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг : Вопрос-ответ.Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 278с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000371-1
1124856
   Рынок ценных бумаг : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352с. – ISBN 5-279-01703-5
1124857
   Рынок ценных бумаг. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 352с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-00930-0
1124858
  Шестаков А.В. Рынок ценных бумаг / А.В. Шестаков, Д.А. Шестаков. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2000. – 271с. – ISBN 5-8316-0050-5
1124859
  Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг : Учебник / Б.А. Колтынюк. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 2001. – 352с. – ISBN 5-8016-0253-4
1124860
  Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Курс лекций / Ю.Я. Кравченко. – Киев : ВІРА-Р, 2002. – 368с. – ISBN 966-7807-14-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1124861
  Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Учебное пособие / Ю.Я. Кравченко. – 2-е изд. – Киев : Дакор; КНТ, 2006. – 712с. – ISBN 966-8379-14-4


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1124862
  Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг / Ю.А. Корчагин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 496с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-10449-1
1124863
  Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика) : учебное пособие / А.В. Калина. – Киев, 1997. – 215с.
1124864
  Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика) : Учеб. пособие / А.В. Калина, В.В. Корнеев, А.А. Кощеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 1999. – 253с. – ISBN 966-7312-24-0
1124865
  Глущенко В.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Системный подход / В.В. Глущенко. – Железнодорожный : Крылья, 1999. – 216 с. – ISBN 5-901039-05-Х
1124866
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 270с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000445-9
1124867
  Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – Москва : Инфра-М, 2002. – 270с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000445-9
1124868
   Рынок ценных бумаг и биржевое дело = Securities market and activities at stock exchancgs : Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Юнити-Дана, 2003. – 501с. – ISBN 5-238-00319-6
1124869
   Рынок ценных бумаг и его финансовые институты. – Санкт-Петербург : АО "Комплект", 1994. – 441с.
1124870
  Косолапов Г.В. Рынок ценных бумаг Казахстана: состояние и перспективы // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 321-334. – ISSN 1993-6788
1124871
   Рынок ценных бумаг.. – М, 1999. – 352с.
1124872
  Балабанов В.С. Рынок ценных бумаг: коммерческая азбука / В.С. Балабанов. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 128 с.
1124873
  Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С.З. Мошенский. – Москва : Экономика, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-282-03043-3
1124874
  Колесник В.В. Рынок ценных бумаг: Учасники. / В.В. Колесник. – К., 1993. – 37с.
1124875
  Ушаков Д.Е. Рынок электронных информационных услуг: итоги года, тенденции развития // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – январь - февраль. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726


  Завершился 2011 год, отшумели баталии, связанные с внедрением электронных библиотечных систем (ЭБС) в жизнь вузовского сообщества, и уже можно подвести первые итоги. По нашим оценкам, 2011 г. – год умеренного роста, который выражается в повышении ...
1124876
  Костюк К.Н. Рынок электронных ресурсов в настоящем и будущем // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 5. – С. 60-63. – ISSN 1726-6726


  Издателям, как и их потребителям, в том числе библиотекам, следует привыкнуть к мысли, что издание, которое они бережно готовят к выходу в свет, не обязательно будет книгой. Библиотеке требуется собранные на одной площадке крупные специализованные ...
1124877
  Воробьев Е.М. Рынок, предпринимательство, управление : ( учебн. пособие ) / Е.М. Воробьев; Харьковский гуманитарный ин-тут "Hародная украинская академия". – Харьков, 1998. – 151с.
1124878
   Рынок, предприятия и предпринимательская деятельность на Украине.. – Киев, 1993. – 125 с.
1124879
  Гребнев Л.С. Рынок, услуги и образование: между экономикой и правом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 40-49. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается комплекс взаимосвязанных экономических и правовых проблем в сфере образования в целом и высшего профессионального образования в частности с учетом необходимости защиты долгосрочных интересов, невозможной в рамках «чисто рыночных» ...
1124880
   Рынок. Предпринимательство. Коммерция. – М, 1992. – 189с.
1124881
  Дзарасов С.С. Рынок: альтернативная концепция перехода / С.С. Дзарасов. – М., 1991. – 62с.
1124882
   Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. : Учебник для студ. высших и сред. спец. учеб. завед. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва : Маркетинг, 1998. – 404 с. – ISBN 5-7856-0028-5
1124883
  Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы. / П.Ф. Друкер. – М, 1992. – 349с.
1124884
  Долан Э. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Долан, Д. Линдсей; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – Санкт-Петербург, 1992. – 496с. – ISBN 5-7062-0029-7
1124885
  Крамаренко Г.А. Рынок: непроизводственная сфера общественного производства / Г.А. Крамаренко. – Днепропетровск : Наука и образование, 1998. – 216с. – ISBN 966-7191-13-3
1124886
   Рынок: социально-экономическое содержание и механизм функционирования.. – Уфа, 1992. – 87 с.
1124887
  Коваленко М.Л. Рыночная колхозно-крестьянская торговля города Львова. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коваленко М.Л.; Москов. ин-тут нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Львов, 1953. – 28 с.
1124888
   Рыночная система России: эволюция экономической роли государства. – Москва : Экономич. фак-тет МГУ, ТЕИС, 2001. – 342с. – ISBN 5-7218-0385-1
1124889
   Рыночная экономика : Словарь. – Изд.2-е,доп. – Москва : Республика, 1995. – 495с. – ISBN 5-25002542-0
1124890
   Рыночная экономика в 15-ти книгах.. – М
1. – 1991. – 284с.
1124891
  Дроздов Н.У. Рыночная экономика в странах Северной Европы. / Н.У. Дроздов, А.А. Кощеев. – К., 1992. – 62с.
1124892
  Энгстлер Петра Рыночная экономика для начинающих бизнесменов / Энгстлер Петра; Пер. с нем. Л.Логвиненко. – Киев : Вик, 1992. – 223 с. – ISBN 5770720190
1124893
  Сакс Джеффри. Рыночная экономика и Россия. / Джеффри. Сакс. – М., 1994. – 330с.
1124894
   Рыночная экономика.. – Минск, 1992. – 252с.
1124895
   Рыночная экономика.: Популярный словарь. 200 терминов. – Москва, 1991. – 223с.
1124896
   Рыночная экономика: выбор пути. – Москва : Профиздат, 1991. – 198с.
1124897
  Петюх В.Н. Рыночная экономика: Настольная книга делового человека / В.Н. Петюх. – Київ : Урожай, 1995. – 432 с. – ISBN 5-337-01676-8
1124898
  Ник Г. Рыночное хозяйство: Миф и действительность / Г. Ник. – М., 1976. – 127с.
1124899
  Алтунина В.В. Рыночные отношения в образовательной деятельности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 7 (август). – С. 48-50. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена анализу рыночных отношений в сфере высшего профессионального образования. Рассмотрена специфика рыночных отношений на рынке образовательных услуг. Автор выясняет мотивы конкурентных действий субъектов образования, а также возможные ...
1124900
  Диланян Анатолий Амазасович Рыночные отношения в теории и практике большевистской партии в условиях НЭПа : Дис... доктора ист.наук: 07.00.01. / Диланян Анатолий Амазасович; Киевский военный институт управления и связи. – К., 1992. – 299л. – Бібліогр.:л.282-299
1124901
  Деева Н.Э. Рыночные трансформационные процессы в агропромышленном комплексе Украины / Н.Э. Деева, А.В. Гайдатов, Н.С. Михайлова // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 115-118. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1124902
  Инговатова В.А. Рыночные условия хозяйствования жилищно-коммунального комплекса Украины // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 118-125. – Бібліогр.: на 17 пунктів
1124903
  Байков Л.П. Рыночные фонды мясных продуктов Белорусской ССР и резервы их увеличения : Автореф... канд. эеон.наук: 594 / Байков Л.П.; Ленингр. ин-т советской торговли им Ф.Энгельса. – Л, 1968. – 17л.
1124904
  Соколинский О.В. Рыночные черты современного государства: феномен "коррупционных товаров" // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 1728-8878
1124905
   Рыночный оборот крестьянских хозяйств Харьковщины в 1923 - 24 г.. – Харьков, 1925. – 88с.
1124906
  Усанов Е. Рыночный потенциал научных и образовательных организаций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.18-22. – ISSN 0321-0383
1124907
  Филиппова Татьяна Рыночный Ренессанс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1124908
  Зверев М.Д. Рыси и барсы / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1991. – 173с.
1124909
  Гринберг В.Б. Рысь и россомаха, их промыслы и значение в охотохозйстве СССР. / В.Б. Гринберг. – М.-Л., 1933. – 36с.
1124910
  Богомолова Н.А. Рыхлик Евгений Антонович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 297-298
1124911
   Рыцари "королевы". – М., 1966. – 136с.
1124912
  Рачков Б.В. Рыцари "черного золота". / Б.В. Рачков. – Москва, 1969. – 56с.
1124913
  Вандрели Сабина Рыцари арены : Всадники. Рыцари арены. Португалия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 112-116 : Іл. – ISSN 1029-5828
1124914
  Горянов Л.Б. Рыцари атаки / Л.Б. Горянов. – М., 1983. – 128с.
1124915
  Вагнер Д. Рыцари без страха / Д. Вагнер. – Алма-Ата, 1977. – 80с.
1124916
  Жуков Борис Рыцари в круглых латах : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 102-112 : Фото
1124917
  Илатовская Т.А. Рыцари Джейхуна : очерки / Т.А. Илатовская. – Москва : Советский писатель, 1974. – 264с.
1124918
   Рыцари долга. – Донецк, 1952. – 64с.
1124919
   Рыцари долга. – Донецк, 1982. – 94с.
1124920
   Рыцари долга. – Донецк, 1986. – 251с.
1124921
  Черепахов М.С. Рыцари духа / М.С. Черепахов. – М., 1983. – 77с.
1124922
  Пузиков А.И. Рыцари истины / А.И. Пузиков. – М, 1986. – 445с.
1124923
  Осинский И.Н. Рыцари истины / И.Н. Осинский. – Минск, 1989. – 238 с.
1124924
  Всеволожский И.Е. Рыцари моря / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1957. – 224с.
1124925
  Лебедев А.В. Рыцари моря / А.В. Лебедев. – Владивосток, 1981. – 256с.
1124926
  Делеринс Гелия Рыцари накрытого стола : очаги цивилизации / Делеринс Гелия, Гийу Ронана // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 142-152 : Фото
1124927
   Рыцари нашего времени. – М., 1961. – 318с.
1124928
  Шпаковский В.О. Рыцари против пулеметов / В.О. Шпаковский, Е.Н. Нестеренко // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х


  Битва при Омдурмані. Застосування кулеметів системи "Максим"
1124929
  Рытов А.Г. Рыцари пятого океана / А.Г. Рытов. – Москва : Военное издательство, 1968. – 399 с.
1124930
  Рытов А.Г. Рыцари пятого океана / А.Г. Рытов. – Москва, 1970. – 375 с.
1124931
  Кирицэ К. Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом : роман ; пер. с рум. / Константин Кирицэ. – Москва : Детская литература, 1979. – 270 с. : ил.
1124932
  Кирицэ К. Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом: Роман. / К. Кирицэ. – М., 1988. – 268с.
1124933
  Ломейко В.Б. Рыцари свастики / В.Б. Ломейко. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 304с.
1124934
  Бобров В.М. Рыцари спорта / В.М. Бобров. – М, 1971. – 239с.
1124935
  Хотимский Б.И. Рыцари справедливости / Б.И. Хотимский. – М, 1977. – 64с.
1124936
  Польской Г.Н. Рыцари фальшивых банкнот / Г.Н. Польской. – М., 1982. – 176с.
1124937
  Грек Александр Рыцари ХХІ века. Рыцарь из соседнего двора // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 48-63 : фото
1124938
  Убаров В. Рыцарская культура // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 45-55
1124939
  Кузьмина В.Д. Рыцарский роман на Руси / В.Д. Кузьмина. – М, 1964. – 344с.
1124940
  Ефимова Е.А. Рыцарство : с рис. / сост. Е. Ефимова ; Истор. комиссия учеб. отдела Общ. распр. техн. знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 144 с. : ил.
1124941
  Ефимова Е.А. Рыцарство : с 24 рисунками / Е. Ефимова ; Ист. комиссия учеб. отдела О-ва распр. техн. знаний. – 2-е изд. – Москва : Т-во И.Н. Кушнарев и Ко, 1914. – 150 с. : ил. – Назв. серии указ. на обл. – (Популярная историческая библиотека ; Вып. 2)
1124942
  Грачев Ю.Г. Рыцарство в средневековой Европе / Юрий Гелиевич Грачев. – Киев : Аквилон-Плюс, 2006. – 288с. – ISBN 966-95856-5-1
1124943
  Дашкевич Н.П. Рыцарство на Руси - в жизни и поэзии : [Речь, произнес. 27 окт. 1899 г.] / [соч.] Н. Дашкевича. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 47 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, кн. 15, 16. – Библиогр. в примеч.
1124944
  Моисеева К.М. Рыцарь 20 века / К.М. Моисеева. – М, 1989. – 190с.
1124945
  Ригас Є Рыцарь Акрополя / Є Ригас. – М., 1959. – 47с.
1124946
  Капба Р.Х. Рыцарь Аламыса / Р.Х. Капба. – Москва, 1988. – 252 с.
1124947
  Кранц М. Рыцарь Арне // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 196-202. – ISSN 1728-8568
1124948
  Добровенский Р.Г. Рыцарь бедный / Р.Г. Добровенский. – Рига, 1986. – 701с.
1124949
  Панов В.Н. Рыцарь бедный. / В.Н. Панов. – М., 1968. – 335с.
1124950
  Петров В. Рыцарь без лат / В. Петров. – Москва, 1968. – 72с.
1124951
  Дмитриенко М.Ф. Рыцарь без меча. / М.Ф. Дмитриенко. – Киев, 1970. – 407с.
1124952
  Амиантов Ю.Н. Рыцарь большевизма : О М.С. Ольшинском / Амиантов Ю.Н. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32 с. – На обл. : Герои и подвиги. На обл. авт. не указан
1124953
  Оссовская М. Рыцарь и буржуа : Исследования по истории морали / М. Оссовская; Общ. ред. А.А. Гусейнова. – Москва : Прогресс, 1987. – 527с.
1124954
  Гордин Я. Рыцарь и смерть : оповідання // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 195-205. – ISSN 0321-1878
1124955
  Сельвинский И.Л. Рыцарь Иоанн / И.Л. Сельвинский. – М, 1939. – 245с.
1124956
  Кукушкина Е.И. Рыцарь Истины Владимир Иванович Вернадский (от гармонии минералов к гармонии духа) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-19. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1124957
  Адмиральский А.М. Рыцарь книги / А.М. Адмиральский, С.В. Белов. – Ленинград, 1970. – 214с.
1124958
  Капандю Э Рыцарь курятника / Э Капандю, . – Х., 1994. – 575с.
1124959
  Бонт Ф. Рыцарь мира : Очерк о Викторе Гюго / Ф. Бонт. – М., 1953. – 136с.
1124960
  Заславский Д.И. Рыцарь монархии Шульгин / Д.И. Заславский. – Л., 1927. – 68с.
1124961
  Додд К. Рыцарь надежды : роман / Кристина Додд ; [ пер. с англ. Л.Е. Патаки, Н.К. Веркиной ]. – Москва ; Владимир : АСТ; ВКТ, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-17-052272-9
1124962
  Черепанова Н.М. Рыцарь нахального образа. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1982. – 111с.
1124963
  Корнилов В.Н. Рыцарь неба / В.Н. Корнилов. – Волгоград, 1981. – 111с.
1124964
  Бомонт Ф. Рыцарь Пламенеющего Пестика / Ф. Бомонт. – М, 1956. – 139с.
1124965
  Перова Е.А. Рыцарь правды / Е.А. Перова. – М., 1983. – 239с.
1124966
  Валентино Донна Рыцарь прерий : Роман / Валентино Донна. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Очарование). – ISBN 5-7841-0799-2
1124967
  Орлова М. Рыцарь российского ренессанса // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 34-49


  Поэзия серебряного века: Гумилев Николай Степанович (русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер.
1124968
  Чамова Т. Рыцарь российской Мельпомены // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 8. – С.22-27. – ISSN 1818-2968
1124969
  Иванов И.И. Рыцарь слова и жизни : (Сервантес и его "Дон-Кихот") / Ив. Ив. Иванов. – 2-е изд. – Москва : Изд. ред журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 158 с. : ил. – (Библиотека для семьи и школы)


  Из кн. Турчинович
1124970
  Гузанов В.Г. Рыцарь студеного моря / В.Г. Гузанов. – Горький, 1989. – 174с.
1124971
  Сабатини Р. Рыцарь таверны ; Черный лебедь / Р. Сабатини. – М, 1992. – 414с.
1124972
  Демьянов В.П. Рыцарь точного знания / В.П. Демьянов. – М., 1991. – 191с.
1124973
  Друянов В.А. Рыцарь факта / В.А. Друянов. – М, 1984. – 160с.
1124974
   Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою. – М., 1986. – 285с.
1124975
  Заславский Д.О. Рыцарь черной сотни / Д.О. Заславский. – Л., 1925. – 72с.
1124976
  Романенко А.С. Рычаг / А.С. Романенко. – К., 1972. – 55с.
1124977
  Ромм М.Д. Рычаг Архимеда / М.Д. Ромм. – Алма Ата, 1962. – 208с.
1124978
  Собровин А.В. Рычаги ускорения НТП и хозяйственный механизм. / А.В. Собровин, А.В. Черников. – М., 1987. – 154 с.
1124979
   Рычажные механизмы и манипуляционные устройства : сб. науч. статей. – Алма-Ата, 1989. – 80 с.
1124980
   Рычажные механизмы и манипуляционные устройства : сб. науч. статей. – Алма-Ата, 1990. – 77 с.
1124981
  Коваленков А.А. Рычинька / А.А. Коваленков. – М, 1970. – 32с.
1124982
  Емельяненко П.Г. Рыыбы Днепровского бассейна / П.Г. Емельяненко. – Петроград : Типо-литография М.П.Фроловой, 1915. – С. 2-52. – Отд. оттиск
1124983
   Рэгістрацыйны спіс карысных выкапняу БССР. – Менск
Том 2. – 1933. – 77с.
1124984
  Жаўняровіч П. Рэдактарскія зменш ў аповесці Уладзіміра Караткевіча "Лісце каштанаў" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 61-67


  Розглядаються редакційні зміни, проведені в 1974 р. при виданні повісті Володимира Короткевича “Каштанове листя”. Аналіз виявлених правок свідчить про те, що вони викликані ідеологічними причинами радянського часу, а також невмінням редактора вникати в ...
1124985
  Иванова Т. Рэй Тиндл: Есть ли будущее у местных газет ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 38


  Рэй Тиндл, 86-летний председатель "Tindle Newspapers".
1124986
  Вийк Т. Рэлеевское рассеяния в однородной плоскопаралельной атмосфере / Т. Вийк. – Таллин, 1989. – 80с.
1124987
   Рэмбо, разведенная фея и черепаший меч // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 84-85 : фото. – ISSN 1029-5828
1124988
  Моррелл Д. Рэмбо. Рэмбо II. Рэмбо III / Д. Моррелл. – К., 1993. – 480с.
1124989
  Морелл Д. Рэмбо: Рэмбо-I, Рэмбо-II, Рэмбо-III. / Д. Морелл. – К., 1993. – 462с.
1124990
  Барвенава Г. Рэмінісцэнцыі тэкстыльных рапартау сярэднявеччя у нароным мастацтве Беларусі і Украіны // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 42-47
1124991
  Тимошенко В.Н. Рэскол- банды, или новые "генералы песчаных карьеров" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 48-54. – ISSN 0321-5075


  Особливості соціально-криміногенної ситуації в Папуа-Новій Гвінеї.
1124992
  Велтистов Е.С. Рэсси - неуловимый друг / Е.С. Велтистов. – Москва, 1971. – 175с.
1124993
  Станиславский Ф.А. Рэтская флора северо-западной окраины Донбасса : монография / Ф.А. Станиславский; Отв. ред. Тесленко Ю.В. – Киев : Наукова думка, 1987. – 95с.
1124994
  Вострикава А.В. Рэцэпцыя чэшскага рамана другой паловы XX стагодцзя у беларускай культурнай прасторы // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 195-205. – ISSN 2075-437X


  В статье сравниваются основные тенденции развития чешского и беларусского романа второй половины ХХ века. Очерчиваются перспективные векторы сравнительно-типологических исследований в области жанра романа и персоналий отдельных авторов. Анализируется ...
1124995
  Станкевич О.О. Рэчыуная атрыбутыка вясельнай абраднасці на Гомельшчыне: сімволіка каравайнага абраду // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 232-238. – ISSN 2075-437X


  У cmammi aнaлiзyюmьcя ocoблuвocmi каравайного обряду на Гoмeльщuнe, onucyєmьcя cuмвoлiчнuй xaрaкmeр дeякux рumуaльнux акпів i дій під 4ac вuniчкu i роздачі Koрoвaю. В cmamьe aнaлuзuруюmcя ocoбeннocmu кaрaвaйнoгo oбрядa на Гoмeльщuнe, onucывaemcя ...
1124996
  Бруссиг Томас Рюген : Остров Рюген // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 92-102 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1124997
  Гюго В. Рюі Блаз / В. Гюго. – Київ, 1948. – 232 с.
1124998
  Губерський Л.В. Рюйтель Арнольд // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 437. – ISBN 966-316-045-4
1124999
  Степаненко М. Рюрик // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 158-163. – ISSN 0320-8370
1125000
  Котляр Микола Федорович Рюриковичі в Галичині й на Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 30-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Досліджується поява й утвердження князів Рюриковичів у західноруському регіоні: галицьких Ростиславичів у Перемишлі, Теребовлі й Звенигороді в кінці XI ст. і київських Ізяславичів, далі Мстиславичів на Волині (друга половина XI - середина XII ст.). ...
<< На початок(–10)1121112211231124112511261127112811291130(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,