Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
593001
  Сліденко І.Д. "Конституційна ідеологія" в контексті парадигми українського державотворення // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 99-103.
593002
  Куненко І.С. "Конституційний процес" і "конституційна реформа": до питання співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 128-133.
593003
  Головатий С. "Конституційні зміни - це наш "юридичний фронт" у війні з Путіним / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 4-5
593004
   "Конституція - правне обличчя всієї країни" (нереалізовані сторінки сучасного українського конституційного процесу) : [зб. проектів Конституції України та законопроектів про внесення змін до Основ. Закону України, Концепція нової Конституції України та концепції змін до Конституції України : у 2 кн.] / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. та передм. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-8126-93-2
Кн. 2. – 2014. – 957, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
593005
  Стецюк О. "Конституція Пилипа Орлика" (1710) в оцінці Олександра Оглоблина // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 105-111


  В контексті загального огляду наукових досліджень Конституції Пилипа Орлика подано детальний аналіз фундаментальної роботи академіка Української Вільної Академії Наук в США О.П. Оглоблина (1899-1992)"Бендерська конституція 1710 року".
593006
  Ковалець Т.Р. "Конституція Язловецького гетьмана з Бучача із козаками низовими запорозькими року Божого 1571": невідома постанова першої козацької комісії // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 63-71. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
593007
  Горенко М. "Конституція" беззаконня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 квітня (№ 68). – С. 5


  Поява "основного закону" не вплинула на правову обстановку в Криму.
593008
  Галата С. "Конституція" Могилянки. НаУКМА розробляє стратегію розвитку університету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Президент Києво-Могилянської академії А. Мелешевич представив "чорновик" стратегії розвитку вишу трудовому колективу.
593009
   Конституцією покликані : Збірка. – Київ : Альтернативи, 2001. – 268с. – ISBN 966-7217-59-0
593010
  Лялюк О.Ю. Конституціино-правова характеристика гарантій організації й діяльності місцевих рад в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 54-60. – ISSN 0201-7245
593011
  Базилевич С.Е. Конституції буржуазних держав / С.Е. Базилевич. – Львів, 1965. – 52с.
593012
   Конституції буржуазних країн. – К., 1936. – 384с.
593013
  Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України : Навч.-метод. довідник / М.І. Малишко. – Київ : МАУП, 1999. – 72с. – ISBN 966-7312-49-6
593014
   Конституції і конституційні акти України : Історія і сучасність. – Київ, 2001. – 400с. – ISBN 966-02-1981-4
593015
   Конституції нових держав Європи та Азії. – Київ : Право, 1996. – 544с. – ISBN 5-7707-4862-1
593016
  Булавіна С. Конституції Польщі 1921 та 1935 років в українській та польській історіографії // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 8-12
593017
  Погорілко В. Конституції України і Республіки Македонія: порівняльний аналіз // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 211-215
593018
   Конституційна автономія уряду : шляхи вирішення проблеми / Шк. політ. аналітики при НаУКМА ; Ком. виборців України ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. С. Конончук, С. Балана]. – Київ : Лікей, 2010. – 36 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. приміт.
593019
  Сушинський О.І. Конституційна відповідальність Кабінету Міністрів України: інституціональний аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 19-31. – ISSN 0201-7245
593020
  Александров О.А. Конституційна відповідальність парламентарія // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94-104.
593021
  Крусян А.Р. Конституційна відповідальність у функціональному механізмі сучасного українського конституціоналізму // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 73-78.
593022
  Сушинський О. Конституційна відповідальність: джерельний та інстанційний аспекти // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 58-64.
593023
  Сушинський О. Конституційна відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 36-45.
593024
  Стецюк П. Конституційна держава та конституціоналізм за М.І.Палієнком // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 1 (31). – С. 98-103
593025
  Нелін О. Конституційна доктрина України: проблеми концептуалізації основних підходів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 20-25. – ISSN 2308-9636
593026
  Добродумов П.О. Конституційна економіка як об"єкт дослідження // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 18-23


  Розглядається поняття "конституційна економіка", яке застосовується для дослідження конституційних основ економічних відносин.
593027
  Коваленко Р. Конституційна економіка: сутність і сучасний стан // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 22-34
593028
  Єзеров А. Конституційна конфліктність в умовах демократії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 15-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
593029
  Єзеров А. Конституційна конфліктність в умовах демократії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 0132-1331
593030
  Клименко О.М. Конституційна концепція захисту власності // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 140-151. – ISBN 978-966-7166-35-9
593031
  Пасальський М. Конституційна модель депутатського мандата парламентарія України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 26-31. – ISSN 2308-9636
593032
  Тисянчин В.М. Конституційна модель економічної системи в Україні: основні напрями вдосконалення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 262-266
593033
  Ріпенко А.І. Конституційна модель земельних відносин в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 19-24. – ISSN 1727-1584
593034
  Кулі К. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 54-62. – ISSN 1561-4999
593035
  Прилуцький С. Конституційна модернізація статусу суддів як шлях у подоланні корупційної залежності судової влади України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред. Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 12-21. – ISSN 1026-9932
593036
  Орзіх М. Конституційна модернізація та реформування: методологія співвідношення та науково-прикладне значення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 43-49. – ISSN 1026-9932
593037
  Пересада О.М. Конституційна модернізація як засіб конституційної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів забезпечення прав та свобод людини: досвід пострадянських держав // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 33-42. – (Серія: Право ; вип. 9/10). – ISSN 2226-3047
593038
  Бондаренко О.В. Конституційна модернізація: поняття та співвідношення з суміжними категоріями // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 31-37
593039
  Шевченко Л.І. Конституційна норма в суспільній дискусії щодо мовних прав в Україні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 37-41. – ISSN 0027-2833
593040
  Стеценко С.Г. Конституційна норма про безоплатність медичної допомоги в Україні: чи є необхідність внесення змін? // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 40-48. – ISSN 2306-9082
593041
  Барабаш Ю.Г. Конституційна політика України у сфері імплементації міжнародних стандартів прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 71-83. – ISSN 0201-7245
593042
  Іващенко О.Р. Конституційна практика деяких європейських держав щодо співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 167-169
593043
  Кириченко Ю. Конституційна практика нормативного регулювання права інтелектуальної власності в Україні та європейських державах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 86-92
593044
  Лужанський А.В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 185-189. – ISSN 1563-3349
593045
  Лужанський А.В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 (122). – С. 45-48
593046
  Мацькевич М.М. Конституційна регламентація культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 17-26. – ISSN 2078-6743
593047
  Мішина Н.В. Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 66-71. – ISSN 2306-9082
593048
  Мішина Н. Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 31-35. – ISSN 1561-4999
593049
  Шибко В. Конституційна реформа-шлях до подальшої демократизації країни // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 6-7
593050
  Веніславський Ф.В. Конституційна реформа в аспекті забезпечення стабільності конституційного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 33-41
593051
   Конституційна реформа в Україні : у пошуках політичного балансу / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2011. – 44 с. – На обкл. інша назва: Конституційна реформа в Україні: у пошуках балансу політичної системи
593052
  Лисенко А.М. Конституційна реформа в Україні та права людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання конституційної реформи в Україні. Аналізуються рішення Конституційного Суду України щодо відповідності вимогам ст. 157 і 158 Конституції України трьох проектів Закону України "Про внесення змін до Конституції України", поданих на ...
593053
  Настюк В.Я. Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи / В.Я. Настюк, Г.С. Крайник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 148-151. – ISSN 1026-9932


  Конференція "Конституційна реформа в Україні: досягнення та перспективи", що організована спільно Радою Європи та Верховною Радою України, яка відбулася у Києві 3 грудня 2015 р..
593054
  Скрипнюк О. Конституційна реформа в Україні: етапи поступу та методологія сучасної модернізації Основного Закону // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7. – С. 25-34. – ISSN 1026-9932
593055
  Журавський В. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів : (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / Віталій Журавський, Леонід Журавський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 31, [1] с. – (Серія "Дискурсійна трибуна"). – ISBN 978-966-7166-37-3
593056
  Журавський В. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів : (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / Віталій Журавський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 27, [1] с. – (Серія "Дискусійна трибуна" ; вип. 2). – ISBN 978-966-7166-38-0
593057
   Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики : матеріали наук.-практ. конф. 24 черв. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верхов. Ради України, 2015. – 284, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-35-9
593058
  Стрижак А. Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 23 (379). – С. 21-31
593059
  Селіванов А. Конституційна реформа в Україні: потреба наукової концепції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
593060
  Тацій В.Я. Конституційна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи подадьшої реалізації // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 497-510. – ISBN 978-966-458-148-3
593061
  Різник С.В. Конституційна реформа в частині здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції та її вплив на правову охорону Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 108-121. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
593062
  Марцеляк О. Конституційна реформа і модернізація вибочої системи України в контексті світового досвіду // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 16 (396). – С. 8-12. – ISSN 2313-559X
593063
  Кравців О.Р. Конституційна реформа і поділ влади: конфлікт чи взаємодія? // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 117-126.
593064
  Калінкін А.С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 150-158. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
593065
  Янчук А.О. Конституційна реформа як індикатор перетворень в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 41-45. – ISBN 978-966-7166-35-9
593066
  Смокович М. Конституційна реформа. Вплив на розвиток адміністративної юстиції в Україні // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 10-17
593067
   Конституційна реформа: експертний аналіз : Відп. за вип., упоряд. Є.Захаров. – 2-е вид., доп. – Харків : Фоліо, 2004. – 184 с. – ISBN 966-03-2485-5
593068
  Копиленко О.Л. Конституційна реформа: історичний досвід та сучасні перспективи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 10-14. – ISBN 978-966-7166-35-9
593069
  Кінаш Б.С. Конституційна реформа: проблеми сьогодення / Б.С. Кінаш, Н.Б. Кінаш // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 69-78
593070
  Тимченко І. Конституційна реформа: усвідомлений обопільно розбрат чи об"єктивна необхідність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-13. – ISSN 0132-1331
593071
  Тимченко І. Конституційна реформа: усвідомлений обопільно розбрат чи об"єктивна необхідність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
593072
  Волощук О.Т. Конституційна роль Президента в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 45-50. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті досліджується й аналізується одне з проблемних питань науки конституційного права - проблема визначення сутності повноважень Президента України, що носять прерогативний характер.
593073
  Савчин М.В. Конституційна система України: від номінального до класичного конституціоналізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 77-82.
593074
  Авраменко Л.В. Конституційна скарга в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 16-21. – ISSN 0201-7245
593075
  Селіванов А. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності / А. Селіванов, П. Євграфов // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.80-86. – ISSN 0132-1331
593076
  Гультай М. Конституційна скарга та конституційне звернення: порівняльне дослідження // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 68-75. – ISSN 2310-6158


  Суддя Конституційного Суду України. У 1976 року закінчив юридичний факультет КДУ ім. Т.Г.Шевченка.
593077
  Гультай М. Конституційна скарга як інститут демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 15-18
593078
  Гультай М. Конституційна скарга як інститут конституційного права // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 111-120
593079
  Голомозий Є. Конституційна скарга як новий інструмент захисту прав бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 46). – С. 30-31
593080
  Айріян К. Конституційна скарга як право особи на звернення до органу конституційної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7069-15-6
593081
  Айріян К. Конституційна скарга як право особи на звернення до органу конституційної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7069-15-6
593082
  Гультай М. Конституційна скарга як прояв дії верховенства права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 316-324. – ISSN 1026-9932
593083
  Гультай М. Конституційна скарга як спосіб вирішення конституційно-правового cпору // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 8-11
593084
  Лемак В.В. Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 49-56. – ISSN 2306-9082
593085
  Гультай М. Конституційна скарга: європейський досвід та пропозиції щодо її закріплення в Конституції України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 29-38. – ISSN 1993-0909
593086
  Марцеляк О.В. Конституційна спадщина України та сучасна наука конституційного права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 172-174. – ISBN 978-617-7293-17-9
593087
  Сушинський О. Конституційна субсидіарна відповідальність в аспекті захисту виборчих прав // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-72.
593088
  Летнянчин Л.І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 194-203. – ISSN 1993-0909
593089
  Савчин М.В. Конституційна традиція України та сучасний конституціоналізм: тенденції глобалізації та фрагментації // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 8-17.
593090
  Роман Н.М. Конституційна форма австро-угорського компромісу 1867 р.: історико-правові аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 251-257. – ISSN 2306-9082
593091
  Петришин О.В. Конституційна форма державного правління в Україні // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 25-35. – ISSN 2312-6566
593092
   Конституційна юрисдикція : підручник / [Ю.Г. Барабаш та ін.] ; за ред. : Ю.Г. Барабаша, А.О. Селіванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 165, [3] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 157-161. – ISBN 978-966-458-308-1
593093
  Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні : Навч. посібник / М.В. Тесленко; МОіНУ. – Київ : Школа, 2003. – 256с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-661-207-0
593094
  Скомороха В. Конституційна юрисдикція в Україні: становлення і перспективи розвитку // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.51-55.
593095
  Німченко В. Конституційна юрисдикція та загальне судочинства // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 5. – С.36-41
593096
  Фросіні Дж.О. Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 123-131
593097
   Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 132-136


  Література з питань конституції юстиції (січень - червень 2010 року).
593098
  Провізіон Т.О. Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 198-204. – ISSN 1563-3349
593099
  Різник С. Конституційна юстиція в Україні: першопричини проблем (у контексті конституційної реформи) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 122-130. – ISSN 1026-9932
593100
  Колодій А. Конституційна юстиція і правова доктрина: проблеми взаємного впливу в умовах демократичного поступу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-65. – ISSN 2310-6158
593101
  Черняк Євгенія Валеріївна Конституційна юстиція Сполучених Штатів Америки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Черняк Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
593102
  Лапка О.Я. Конституційне (державне) право зарубіжник країн (у схемах) : [навч. посібник] / О.Я. Лапка, Т.О. Пікуля ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Екон.-правовий ін-т. – Київ : Атіка, 2008. – 214, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-326-280-2
593103
  Орленко В.І. Конституційне (державне) право зарубіжних країн : посіб. для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 237-238. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-194-7
593104
  Колюх В. Конституційне DEJA-VU* // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 13-17. – ISSN 2313-559X


  У зв"язку з утворенням Президентом України Конституційної Комісії із завданням підготовки законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до Конституції України на прикладі діяльності її попередниці - Конституційної Асамблеї - доводиться ...
593105
  Гончаренко В. Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 17-26. – ISSN 1993-0909
593106
  Устименко В. Конституційне забезпечення державного регулювання економіки в Китайській Народній Республіці / В. Устименко, О. Кучер // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 262-269. – ISSN 0132-1331
593107
  Москаленко О.М. Конституційне забезпечення європейської інтеграції України: досвід країн Центральної та Східної Європи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – C. 119-125
593108
  Львова Є. Конституційне забезпечення міждержавних інтеграційних процесів: сучасний стан та перспективи розвитку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 108-111
593109
  Батанов О. Конституційне забезпечення організації місцевого самоврядування в Україні: проблеми формування та шляхи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 1026-9932
593110
  Ігнатенко І.В. Конституційне забезпечення публічних та приватних інтересів при здійсненні містобудівної діяльності // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 97-99. – ISBN 978-966-7957-18-6
593111
  Саксонов В.Б. Конституційне забезпечення та національне законодавство України // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-11.
593112
  Мацькевич М. Конституційне законодавство в ЗУНР: історико-правові аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 255-261. – ISSN 0132-1331
593113
  Чубата М.В. Конституційне законодавство ЗУНР: до питання про автентичні та неавтентичні тексти "Тимчасового Основного закону" від 13 листопада 1918 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – 48-51. – ISSN 2219-5521
593114
  Лінецький С.В. Конституційне законодавство України (Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : Збірник нормативних актів. У 2-х книгах / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка. – ISBN 966-8074-89-0; 966-8074-90-4 ( Кн.1
Кн.1. – 2004. – 488с.
593115
   Конституційне законодавство України. Законодавчі акти. Коментар. Офіційне тлумачення : Збірник нормативних актів / Авт.-упор.: Лінецький С.В., Мельник М.І.,Ришелюк А.М.;Рец.: Корнієнко М.І., Колодій А.М. – Київ : Атіка, 2000. – 896с. – ISBN 966-7714-16-0
593116
  Барбашова Н. Конституційне закріплення Концепції сталого розвитку України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 269-274. – ISSN 1026-9932
593117
  Вовк О.Й. Конституційне закріплення норм місцевого самоврядування в Україні: історико-правий аналіз // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 413-416. – ISSN 2413-6433
593118
  Кириченко Ю.В. Конституційне закріплення права на захист в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 64-72. – ISSN 2078-3566
593119
  Злamiнa H.E. Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах-членах Європейського Союзу та Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 446-452. – ISSN 1563-3349
593120
  Савченко О. Конституційне закріплення принципу верховенства права в зарубіжних державах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 100-104.
593121
  Шкурат А.М. Конституційне закріплення принципу незалежності суддів в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 226-230. – ISSN 1563-3349
593122
  Бабенко К.А. Конституційне закріплення принципу поділу державної влади як фундамент формування системи політико-правової взаємодії органів державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 32-41.
593123
  Ладиченко В.В. Конституційне закріплення свободи совісті в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 23-28. – (Право). – ISSN 2222-5226
593124
  Гнатюк Н.Ф. Конституційне оформлення процесу становлення радянської державності / Н.Ф. Гнатюк, Н.І. Паламарчук // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 130-136
593125
  Шишкін В.І. Конституційне право в юридичній освіті // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 138-142
593126
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: контрольно-наглядові гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-21. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються нормативно-визначені форми державного та інших видів контролю і нагляду за дотриманням законодавства про екологічну безпеку громадян. The article deals with normatively determined forms of state and other types of control and supervision ...
593127
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 82-89. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розкривається система доюрисдикційних функціонально-процесуальних засобів забезпечення права громадян на екологічну безпеку. The article deals with the system of pre-jurisdictional functional procedural remedies aimed to ensure citizens" right to ...
593128
  Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 162-172. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розкривається система доюрисдикційних функціонально-процесуальних засобів забезпечення права громадян на екологічну безпеку.
593129
  Кравченко Конституційне право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації в сучасних українських політичних реаліях / Кравченко, я. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 41-42. – ISBN 978-617-7069-17-0
593130
  Дячок Т. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади / Т. Дячок, О. Буханець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Звернення громадян як форма участі населення в державному управлінні та як механізм виконання соціальних обов"язків публічної влади".
593131
  Сінькевич О.В. Конституційне право громадян на мирні зібрання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 38. – С. 268-271. – ISSN 1563-3349
593132
  Клименко О.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: форми реалізації // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 57-64
593133
  Мірошниченко Ю.Р. Конституційне право громадян на скаргу як форма прояву народовладдя // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 6-10
593134
  Макаренко О.Ю. Конституційне право громадянина на безпечне для життя і здоров"я довкілля як одне з основних прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 139-146. – ISSN 0201-7245
593135
  Ратушний С.М. Конституційне право ЄС: юридичний нонсенс чи об"єктивна реальність? // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 451-461
593136
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак-тів / В.М. Шаповал. – Київ : АртЕк, Вища школа, 1997. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
593137
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник / В.М. Шаповал; МФ "Відродження". – Київ : АртЕк, Вища школа, 1997. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
593138
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак-тів / В.М. Шаповал. – Київ : АртЕк, Вища школа, 1998. – 264с. – ISBN 966-505-075-3
593139
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ.юрид.вищих навч.закладів і факультетів / В.М. Шаповал. – 3-є стереотипне вид. – Київ : АртЕк, 2000. – 264с. – ISBN 966-505-126-1
593140
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ.юрид.вищих навч.закладів і фак-тів / В.М. Шаповал. – 4-е стереотипне вид. – Київ : АртЕк, 2001. – 264с. – ISBN 966-505-126-1
593141
   Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посібник / М.С. Горшеньова, О.В. Журавка, К.О. Закоморна, А.А. Маєвська, А.О. та ін. Овчаренко; МОіНУ; Авт.: Горшеньова М.С., Журавка О.В., Закоморна К.О., Маєвська А.А., Овчаренко А.О. та ін.; За ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. – ISBN 966-667-158-1
593142
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник / МОНУ; В.М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 496с. – Шифр дубл 34 Шапо Доп.карт.ст.,юр.,м.в.,в.ин-т. – ISBN 966-667-213-8
593143
  Гринюк Р.Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник для вищ. навч. закладів / Р.Ф. Гринюк, М.А. Захарченко ; М-во освіти і науки України, Донецьк. нац. ун-т, Екон.-прав. ф-т. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 373, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8909-37-5
593144
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : академічний курс : підручник / В.М.Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 461, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 453-454. – ISBN 978-966-667-304-9
593145
   Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 205, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 978-611-01-0468-5
593146
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / В.М. Шаповал ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 10-те вид., перероб. та допов. – Київ : Ін Юре, 2015. – 315, [2] с. – Предм. покажч.: с. 301-305. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-313-527-4
593147
  Баймуратов М.С. Конституційне право і національна правова демократична державність / М.С. Баймуратов, М.А. Алмохаммед // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 38-49
593148
  Безбабіна О. Конституційне право людини а громадянина на підприємницьу діяльність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 95-100.
593149
  Ткаченко А. Конституційне право людини і громадянина на приватну власність в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 53-54. – ISBN 978-617-7069-17-0
593150
  Гресь Н.Л. Конституційне право людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім"ї / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
593151
  Нестеренко О. Конституційне право на доступ до інформації: сутність, зміст та обсяг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-32.
593152
  Кушакова Н. Конституційне право на інформацію : правомірні та неправомірні обмеження // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.66-71
593153
  Тесліцький А.М. Конституційне право на об"єднання: місце в системі основних прав людини і громадянина // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 29-32. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Стаття присвячена конституційному праву на об"єднання. Автор характеризує право на об"єднання, його місце в системі основних конституційних прав людини, взаємозв"язок права на об"єднання з іншими правами, а також дає визначення права на об"єднання. У ...
593154
  Пазенок А. Конституційне право на охорону здоров"я: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 120-125. – ISSN 0132-1331
593155
  Козуб І. Конституційне право на працю осіб зі зниженою працездатністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 77-82.
593156
  Святненко А. Конституційне право на свободу мирних зібрань в європейських державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 87-94. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню нормативного змісту права на свободу мирних зібрань в законодавстві європейських держав. Розглянуто основні нормативні акти європейських держав у сфері регулювання та забезпечення реалізації конституційного права на ...
593157
  Тупицький О. Конституційне право на свободу та особисту недоторканність і роль Конституційного Суду України у його забезпеченні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 112-117. – ISSN 2310-6158
593158
  Костюк В.Л. Конституційне право на соціальний захист в умовах сьогодення: науково-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 252-259. – ISSN 2306-9082
593159
  Мацькевич М.М. Конституційне право на твори науки, літератури і мистецтва: до питання культурних прав // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 11-15
593160
  Джуська А.В. Конституційне право особи на правову допомогу: методологія дослідження // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 2220-1394
593161
  Шемшученко Ю.С. Конституційне право та державне управління // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С.145-257. – ISBN 978-966-8602-87-0
593162
  Лавнічак А. Конституційне право у Львівському університеті в міжвоєнний період // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 149-164. – ISSN 2082-4939
593163
   Конституційне право України. – Київ : Український центр правничих студій, 1999. – 376с. – ISBN 966-7630-02-1
593164
  Сташків Б.І. Конституційне право України : Навч. посібник для студ. юр. вузів та ф-тів. Спеціальність " Правознавство " / Б.І. Сташків. – Чернігів, 1999. – 264с. – ISBN 966-533-087-Х
593165
   Конституційне право України. – Київ : Наукова думка, 1999. – 736с. – ISBN 966-00-0438-9
593166
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко; Ред.: Копєйчиков В.В., Пухтинський М.О. – Київ : Атіка, 2000. – 320с. – ISBN 966-7714-13-6
593167
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. – 2-ге вид. доопрацьоване. – Київ : Наукова думка, 2000. – 734с. – ISBN 966-00-0547-4
593168
  Костюченко О.А. Конституційне право України : Навч.-метод. посібник для самостіного вивчення дисципліни / О.А. Костюченко; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 116с. – ISBN 966-574-208-6
593169
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. – 3-те вид. – Київ : Наукова думка, 2002. – 733с. – ISBN 966-00-0750-7
593170
  Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підручник / О.Ф. Фрицький; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 536с. – ISBN 966-667-048-8
593171
  Балакірєва Р.С. Конституційне право України : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Р.С. Балакірєва; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 210с. – ISBN 966-8253-75-2
593172
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – 4-те вид. – Київ : Наукова думка, 2003. – 734с. – ISBN 966-00-0072-3
593173
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посібник для дистанційного навчання / В.В. Кравченко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2004. – 528 с. – ISBN 966-7979-60-1
593174
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : Підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; МОНУ; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права; За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344с. – ISBN 966-00-0595-4
593175
  Орленко В.І. Конституційне право України : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-96-0
593176
  Совгиря О.В. Конституційне право України : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 632 с. – ISBN 978-966-667-272-1
593177
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; МОНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський ун-т права; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2007. – 344 с. – ISBN 978-966-00-0697-3
593178
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / В.В. Кравченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Вид. 2-ге допов. і випр. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 480, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-480 та в підрядк. прим. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-165-2
593179
  Совгиря О.В. Конституційне право України : навчальний посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 632 с. – ISBN 978-966-667-272-1
593180
  Шляхтун П.П. Конституційне право України : підручник [для студентів політологічних спец. вищих навч. закладів] / П.П. Шляхтун. – Київ : Освіта України; КНТ, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-8847-50-9; 978-966-373-328-9;
593181
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / В.В. Кравченко. – 6-те вид., виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-326-261-1
593182
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Прецедент, 2009. – 344 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-121-2
593183
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України. – Вид. 6-те, випр. та допов. – Київ : Атіка, 2009. – 606, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-341-0
593184
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге видання, перероб., та доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-77-1; 978-966-373-591-7;
593185
   Конституційне право України : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Л.К. Байрачна та ін.] ; за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2010. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 405-409. – ISBN 978-966-458-056-1
593186
  Шляхтун П.П. Конституційне право України : підручник / П.П. Шляхтун. – 2-ге вид. – Київ : Освіта України, 2010. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 590-591. – ISBN 978-966-188-120-3
593187
  Годованець В.Ф. Конституційне право України : навчальний посібник / В.Ф. Годованець, А.С. Головін. – Київ : Персонал, 2011. – 385, [1] с. – Бібліогр.: с. 367-383. – ISBN 978-617-02-0066-2
593188
  Зозуля О.І. Конституційне право України : альбом схем : навч. посібник / О.І. Зозуля, С.А. Панасюк. – Харків : Харків юридичний, 2012. – 258, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-218. – ISBN 978-966-8395-97-0
593189
  Шаптала Н.К. Конституційне право України : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2012. – 470, [2] с. – Алф. покажч. : с. 471. – Бібліогр.: с. 467-470 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2575-05-7
593190
  Шаптала Н.К. Конституційне право України : [навч. посібник] / Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. – Запоріжжя : Дике поле, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 473-476 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2994-91-9
593191
  Федоренко В.Л. Конституційне право України : підручник [для студентів ВНЗ : до 20-річчя Конституції України та 25-річчя незалежності України] / Федоренко В.Л. ; М-во юстиції України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 615, [1] с. – Бібліогр.: с. 615 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-29-5
593192
  Кафарський В.І. Конституційне право України у схемах : навч. посібник / В.І. Кафарський, І.І. Припхан ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 270, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-2609-36-3
593193
  Колісник В. Конституційне право України як провідна галузь права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 187-197
593194
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академічний курс : у 2-х томах: підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; відп. ред. В.Ф. Погорілко. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-8602-33-1
Т. 1. – 2006. – 544 с.
593195
   Конституційне право України. Академічний курс : підручник для вищих навч. закладів : у 2-х томах / НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Київський університет права ; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка. – ISBN 978-966-8602-54-2
Т. 2. – 2008. – 800 с.
593196
  Совгиря О.В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна ; М-во освіти і науки Укр. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 541, [3] с. – Бібліогр.: с. 531-534 та наприкінці глав. – ISBN 978-966-667-520-3
593197
  Тацій В.Я. Конституційне право. Критерії, ступінь обгрунтованості // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 348-364. – ISBN 978-966-458-148-3
593198
  Молдован В.В. Конституційне право: опорні конспекти : Hавч. посібник для студентів юрид. вузів і факкультетів / В.В. Молдован, В.Ф. Мелащенко. – Київ : Юмана, 1996. – 272с. – ISBN 966-7005-10-0
593199
  Рабінович С. Конституційне праворозуміння: антрополопчні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-30. – ISSN 0132-1331
593200
  Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Європи: досвід для України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0132-1331
593201
  Нестор В.Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 175-199
593202
  Нестор В.Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нестор Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
593203
  Івановська А.М. Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 36-42. – (Право. Економіка. Управління)
593204
  Селіванов А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 34. – ISSN 0132-1331
593205
  Скомороха В. Конституційне правосуддя і права людини на охорону здоров"я , медичну допомогу і медичне страхування та їх забезпечення державою // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.62-69
593206
  Мельниченко В. Конституційне регулювання відповідальності за здійснення державного управління: практика зарубіжних демократій і потреби України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 149-158
593207
  Шрамко Ю. Конституційне регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД і Балтії (порівняльний аналіз) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 3 (240). – С. 41-43
593208
  Ганжа Н.В. Конституційне регулювання основ економічних відносин у деяких країнах Близького Сходу (Бахрейн, Ірак, Туреччина) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 126-130. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
593209
  Зозуля О.І. Конституційне регулювання правового статусу Президента України як глави держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 42-48. – (Право. Економіка. Управління)
593210
  Грегуль Г.В. Конституційне регулювання функціонування мов в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-40.
593211
  Бостан С. Конституційне реформування державного правління: досвід Республіки Хорватія // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
593212
   Конституційне судочинство в Україні. Рішення і висновки Конституційного Суду України. – Київ : Праксіс, 2005. – 480с. – (Судова практика). – ISBN 966-897-300-3
593213
  Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
593214
  Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
593215
  Пащенко А. Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.86-89. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1561-4999
593216
   Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації місцевого самоврядування в України на період до прийняття нової Конституції України. – К., 1995. – 47с.
593217
  Попович Н.В. Конституційний закон як різновид закону // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 84-95. – ISSN 1993-0941
593218
  Шевчук С. Конституційний захист соціальних виплат як права власності: порівняльно-правовий аналіз // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 216-233. – ISSN 2227-7153
593219
  Сафонова О.Ю. Конституційний зміст державних символів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 335-339
593220
  Козюбра М.І. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 3-7.
593221
  Лотюк О. Конституційний контроль в зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-58.
593222
  Шаповал В. Конституційний контроль в Україні: концепт та інститути // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 125-140. – ISSN 1026-9932
593223
  Смокович М. Конституційний контроль правового регулювання виборчих процесів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 36-45
593224
  Єзеров А.А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні / Альберт Єзеров ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юридична література, 2008. – 236, [2] с. – Бібліогр.: с. 218-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-058-6
593225
  Теплюк Михайло Конституційний лад в Україні, поняття та деякі питання порядку його визначення і зміни // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Термін "конституційний лад" вживається у багатьох основних законах, але завжди без формулювання відповідного поняття [9]. У літературі поняття "конституційний лад" відрізняють від таких понять, як "суспільний лад" та "державний лад", що застосовувалися ...
593226
  Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності конституційного ладу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 120-128. – ISSN 0132-1331
593227
  Савчин М.В. Конституційний лад України та економічний конституціоналізм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 96-100
593228
  Завидняк І.І. Конституційний лад України та національна безпека: співвідношення у контексті доктрини верховенства права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 123-126
593229
  Тацій В. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-12.
593230
  Тацій В.Я. Конституційний лад України: проблеми удосконалення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 472-484. – ISBN 978-966-458-148-3
593231
  Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.3-6. – ISSN 0132-1331
593232
  Нелін О. Конституційний механізм захисту основних прав і свобод людини і громадянина в правовій доктрині України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 9-14. – ISSN 2308-9636
593233
  Сульженко Ю. Конституційний механізм реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 16-19
593234
  Макаренко О. Конституційний порядок надання Верховною Радою України згоди на обов"язковість міжнародних договорів в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 0132-1331
593235
  Пащенко О.М. Конституційний принцип "власність зобов"язує" у земельному законодавстві // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 115-117. – ISBN 978-966-7957-18-6
593236
  Максимов С. Конституційний принцип верховенства права: загальне та особисте // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 127-134. – ISSN 1993-0909
593237
  Чорна Олена Конституційний принцип визнання людини найвищої цінністю // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 40-45.
593238
  Гаврилюк Р.О. Конституційний принцип заборони зворотної дії закону в часі та податково - правова доктрина України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.75-85. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
593239
  Яценко С. Конституційний принцип призумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в праві України і деяких інших європейських держав: порівняльний аспект // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 2. – С.51-58.
593240
  Шишкін В. Конституційний принцип рівності у нормах КАС України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 0132-1331
593241
  Петрів М. Конституційний проект Т. Галіпа // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 5 (131). – С. 132-135
593242
   Конституційний процес. – Київ, 1995. – 70с.
593243
  Скромна І. Конституційний процес 1917-1918 років та основні положення Конституції УНР 1918 року // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 121-123. – ISBN 978-966-919-107-6
593244
  Купчик О. Конституційний процес 1922-1923 рр.: боротьба за повноваження у сфері зовнішньої політики між УСРР і РСФРР (історико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено участь уряду УСРР у конституційному процесі в 1922-1923 рр., зокрема його спроби закріпити в Союзному договорі й Конституції СРСР права республіки самостійно проводити зовнішню політику й на власний наркомат закордонних справ. Освещается ...
593245
  Гай-Нижник Конституційний процес в Україні за Центральної Ради: від автономії до незалежності (червень 1917 - січень 1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 42-60. – ISSN 0869-3595
593246
  Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування / В.В. Медведчук. – Київ, 1996. – 148с.
593247
  Пижик А. Конституційний процес в Україні у 1917-1921 рр.: сучасна історіографія / А. Пижик, Ю. Слюсаренко // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 605-617. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті здійснений огляд та аналіз праць, присвячений вивченню розвитку вітчизняного конституціоналізму в роки Української революції. Визначено основні напрямки сучасних наукових досліджень в яких висвітлюються різноманітні аспекти конституційного ...
593248
  Приходько Х.В. Конституційний процес в Україні щодо питання юридико-лінгвістичного визначення в аспекті тлумачення змісту категорій "процес" і "процедура" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 141-147. – ISSN 1563-3349
593249
   Конституційний процес в Україні: відповідь на нові виклики чи повторення старих помилок? // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 4/5 (153/154). – С. 76-87


  9 липня 2015 р. Центр Разумкова за сприяння Німецького фонду міжнародного правового співробітництва провів Круглий стіл "Конституційний процес в Україні: відповідь на нові виклики чи повторення старих помилок?". Були презентовані ...
593250
  Крусян А. Конституційний процес в Україні: втілення принципів європейського конституціоналізму / А. Крусян, Н. Мішина // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 72-79. – ISSN 2310-6158
593251
  Ющик О. Конституційний процес в Україні: особливості сучасного етапу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 1026-9932
593252
  Скрипнюк О. Конституційний процес і конституційна реформа в Україні: здобутки, проблеми та перспективи розвитку (за матеріалами круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 183-191. – ISSN 1026-9932
593253
  Колодій А. Конституційний процес та сучасна конституційна реформа в Україні: етапи розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 114-121. – ISSN 1026-9932
593254
  Андрущенко В. Конституційний процес у галузі освіти: стратегічне рішення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 5-8. – ISSN 2078-1016
593255
  Шемшученко Ю. Конституційний процес у незалежній Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7. – С. 19-24. – ISSN 1026-9932
593256
  Колюх В.В. Конституційний процес як об"єкт політологічного аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 131-136


  У статті виокремлюються конституційно-правові відносини, що є предметом дослфджень політології, у тому числі в контексті конституційного процесу: відносин, що складаються з приводу організації, політичного життя суспільства, побудови та функціонування ...
593257
  Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : монографія / М.В. Томенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 299 с. – ISBN 978-966-439-270-6
593258
  Колюх В.В. Конституційний процес як різновид політичного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті конституційний процес визначається у вузькому сенсі як діяльність щодо прийняття першої чи нової або зміни чинної конституції держави і розглядається як різновид політичного процесу. Виокремлюються й аналізуються суб"єкти та основні етапи ...
593259
  Приходько Х. Конституційний процес як самостійний вид юридичного процесу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
593260
  Литвин В.М. Конституційний процес. Основні положення конституції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 16-26. – (Історія ; Вип. 52)


  Розглядається конституційний процес в Україні в 90-х рр. ХХ ст., аналізуються основні положення української Конституції.
593261
  Приходько Х. Конституційний процес: проблема класифікації та правового забезпечення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 72-78. – ISSN 0132-1331
593262
   Конституційний референдум. – К., 1996. – 10с.
593263
  Лемак В.В. Конституційний розвиток Словаччини у складі ЧССР в 60-80 роки XX ст.: політичні і правові аспекти / В.В. Лемак, В.В. Копча // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 62-68. – ISSN 1563-3349
593264
  Коваленко С.О. Конституційний статус адвоката: зарубіжний досвід // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 243-250. – ISBN 978-966-7166-35-9
593265
  Сікоринський Д.В. Конституційний статус вітчизняної прокуратури: перспективи подальшого розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 320--324.
593266
  Гулієв А. Конституційний статус глави держави в Україні та Азербайджані: методологія порівняльного аналізу // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 111-120. – ISBN 966-8552-05-9
593267
  Мелащенко В.Ф. Конституційний статус Рад народних депутатів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 41-48. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы правового статуса Советов народных депутатов. Показаны роль и значение Конституции СССР для организации и деятельности представительных органов Советского социалистического государства, отмечаются ...
593268
  Шукліна Н.Г. Конституційний статус трудового колективу / Н.Г. Шукліна, О.О. Чалий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 20-24. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье раскрывается понятие трудового коллектива, содержание его конституционного статуса, соотношение прав и обязанностей трудового коллектива.
593269
  Косарєв В. Конституційний Суд - орган захисту Конституції чи орган захисту дій влади? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 12). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
593270
  Чемневскі Є. Конституційний Суд і політика (аспект проблеми) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-76
593271
  Ешонов Б. Конституційний Суд республіки Узбекистан: становлення та розвиток // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.69-73
593272
  Терлецький Д. Конституційний Суд України-Міністерство юстиції України: конфлікт повноважень у сфері забезпечення дії міжнародних договорів України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 109-115. – ISSN 1561-4999
593273
  Шемшученко Ю.С. Конституційний суд України / Ю.С. Шемшученко, Г.О. Мурашин. – К., 1997. – 20с.
593274
  Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 130-137
593275
  Селіванов А. Конституційний Суд України в нових умовах конституційності у державі // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-48
593276
  Савчин М. Конституційний Суд України і динаміка конституційного порядку // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 136-141. – ISSN 2310-6158
593277
  Яковлєв А.А. Конституційний Суд України і його роль у конституційному процесі: досвід доби незалежності // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 47-58. – ISSN 1993-0909
593278
  Стецюк П. Конституційний суд України між пострадянським минулим та європейським майбутнім // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 96-99
593279
  Волощук О.Т. Конституційний суд України на шляху до доктрини реального права (проблеми та перспективи) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 6 (140). – С. 52-59
593280
  Савчин М. Конституційний Суд України та реалізація Конституції України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 9-17. – ISSN 2306-9082
593281
  Мартинюк Р.С. Конституційний Суд України у системі стримувань і противаг // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 186-192. – ISSN 1563-3349
593282
  Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 4. – ISSN 0132-1331
593283
  Подорожна Т.С. Конституційний Суд України як гарант конституціоналізації правового порядку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 84-92. – ISSN 2306-9082
593284
  Стрижак А. Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту конституційної законності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 102-110.
593285
  Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 66-73. – ISSN 2310-6158
593286
  Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов"язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-80
593287
  Шемшученко Ю. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдиуції / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
593288
  Стеценко С. Конституційний Суд України як суб"єкт формування державної політики у сфері охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 287-292. – ISSN 1026-9932
593289
  Стецюк П. Конституційний Суд України як суб"єкт формування сучасного українського конституционализма // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0132-1331
593290
  Агафонова Н.В. Конституційний Суд України як учасник конституційної реформи: проблеми реалізації юрисдикційних функцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 5-13. – ISSN 2220-1394
593291
  Тимченко І.А. Конституційний Суд України: питання становлення (Привітальне слово) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-13. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Виступ на пленарному засіданні судді Конституційного Суду України Тимченка І.А.
593292
  Домбровський І. Конституційний Суд України: початок нової каденції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 44-52
593293
  Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові питання діяльності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-37
593294
  Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.26-33. – ISBN 966-667-078-Х
593295
   Конституційний транзит в Україні : моделі, алгоритми та перспективи : матеріали засідання "круглого столу", 19 листопада 2010 року / Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Харкові ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Філос. ф-т, Каф. політології ; Асоц. політологів Слобожанщини ; [за заг. ред. О.А. Фісуна]. – Харків, 2010. – 59, [1] с.
593296
  Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу : навч. посібник / Володимир Посельський. – Київ : Таксон, 2005. – 278, [2] с. : табл., схеми. – Сер. засн. у 2000 р. – Бібліогр.: с. 276-278 та в підрядк. прим. – (Modus Vivendi). – ISBN 966-7128-55-5


  У прим. № 1693150 напис: Вельмишановному Валерію Копійці! З щирими побажаннями плідної праці у справі розширення Євросоюзу на Україну. 5.01.06. Підпис
593297
  Товт М.М. Конституційний устрій Угорської Республіки - засоби і механізми формування та функціонування органів влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 560-577. – ISSN 1563-3349
593298
  Єрмолаєв В.М. Конституційний шлях до соборності України (до 90-річчя Акту злуки УНР із ЗУНР) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 63-65


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
593299
  Приходько Х.В. Конституційний юрисдикційний процес в Україні: динамічні та статутарні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 13-22.
593300
  Мяловицька Н.А. Конституційні автономії у федеративному устрої Німеччини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-40.
593301
  Яковлєв А.А. Конституційні акти початку ХХ століття в історії конституційного процесу в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 96-106. – ISSN 1993-0909
593302
   Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. – Київ : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272с. – ISBN 5-86828-001-6
593303
  Борисова Т.М. Конституційні акти українських держав початку XX ст. про міжнародні договори // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 33-34. – ISBN 978-966-919-107-6
593304
  Стецков Д.д. Конституційні аспекти арбітражу як альтернативного способу вирішення спорів // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 178-183. – ISBN 978-966-7166-35-9
593305
  Обривкіна О.М. Конституційні аспекти запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні через призму закордонного досвіду / О.М. Обривкіна, Л.Ю. Ковтун // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 190-195. – ISSN 2413-6433
593306
  Головатенко В. Конституційні аспекти легітимації Президента України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 53-55


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
593307
  Бахуринська М. Конституційні аспекти правового режиму земельної ділянки державно-приватного партнерства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 72-76
593308
  Маркуш М. Конституційні аспекти реформування кримінального процесу України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 82-90
593309
  Косюта М. Конституційні аспекти реформування прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 5-10
593310
  Гринюк Р.Ф. Конституційні аспекти співвідношення правової держави та форм узаконення державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.5-16
593311
  Котляр Д. Конституційні аспекти судової реформи // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 2 (3). – С. 9-10
593312
  Петров Р.А. Конституційні аспети імплементації угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 33-41. – ISSN 1026-9932


  Метою цієї статті є аналіз можливих конституційних викликів, які можуть постати перед Україною, Молдовою та Грузією в процесі імплементації угод про асоціацію в їх правові системи. Особлива увага приділяється двом основним питанням цього складного ...
593313
  Барабаш Т.М. Конституційні вектори судової реформи України / Т.М. Барабаш, Л.В. Левицька // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 68-76. – ISBN 978-966-7166-35-9
593314
  Бабенко К. Конституційні гарантії демократизму політичного режиму в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 21-27.
593315
  Букач В.В. Конституційні гарантії забезпечення реалізації політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 9-12. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
593316
  Боровікова В.С. Конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасні українські реалії / В.С. Боровікова, О.М. Заверуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-15. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
593317
  Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: можливості модернізації в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 50-59. – ISSN 1026-9932
593318
  Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: напрями удосконалення // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 66-75
593319
  Гріненко О.О. Конституційні гарантії права власності в Україні та практика Європейського суду з прав людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 128-152. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
593320
  Вознюк В. Конституційні гарантії права людини на своєчасне одержання винагороди за працю // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.80-85
593321
  Мазур В.В. Конституційні гарантії реалізації речових прав на чуже майно // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 172-177. – ISBN 978-966-7166-35-9
593322
  Савчин М. Конституційні гарантії та засади вільного демократичного ладу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
593323
  Савка В. Конституційні гарантії української держави та шляхи їх фінансового забезпечення // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 86-94. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
593324
  Горова О.Б. Конституційні громадські права людини в Україні і забезпечення їх норм в цьому процессі : Автореф... канд. юр.наук: 12.0.02 / Горова О. Б.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
593325
  Горова Оксана Борисівна Конституційні громадянські права людини в Україні і їх забезпечення міліцією (роль міжнародно-правових норм в цьому процесі) : Дис. ... юрид. наук : 12.00.02: / Горова Оксана Борисівна ; НАВС України. – Київ, 2000. – 170 л. – Бібліогр.: с. 162-169
593326
  Кафарський В. Конституційні доктрини В"ячеслава Липинського // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 71-77
593327
  Грицкевич Сергій Геннадійович Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ : Дис....канд.юрид.наук: 12.00.02 / Грицкевич Сергій Геннадійович; НАВСУ. – Київ, 2002. – 214л. + Додаток: л.197-214. – Бібліогр.: л.179-197
593328
  Грицкевич Сергій Геннадійович Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Грицкевич С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв.
593329
  Позняк Е. Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку(1 частина) / Е. Позняк, О. Шомпол // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-41. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд виступів учасників круглого столу, присвячених актуальним проблемам розвитку аграрного, земельного та екологічного права в контексті конституційної реформи в Україні й подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Наведено ...
593330
   Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – 371, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-18-6
593331
  Лотюк О.С. Конституційні засади взаємодії громадянського суспільства та його інститутів з державою // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 76-82. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047


  Розглядаються основні види принципів, закріплених у конституційному законодавстві України, що регулюють засади взаємодії громадянського суспільства і держави. Аналізуються моделі, коли громадянське суспільство є: а) партнерами; б) антиподами; в) ...
593332
  Совгиря О. Конституційні засади взаємодії Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 112-115. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються питання щодо проблем взаємодії Уряду та центральних органів виконавчої влади. Характеризується вітчизняне законодавство із зазначеного питання та практика його реалізації, а також досліджуються окремі аспекти такої взаємодії у ...
593333
  Козлова К.О. Конституційні засади взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства на прикладі недержавних ЗМІ / К.О. Козлова, В.Й. Шульгін // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 26-33
593334
  Марцеляк О. Конституційні засади виборчого права України (загальнотеоретична характеристика) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 1026-9932
593335
  Ковальський В. Конституційні засади визначення завдань кримінального закону // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-70.
593336
  Голосніченко І. Конституційні засади визначення повноважень органів виконавчої влади та їх вплив на реформування чинного законодавства / І. Голосніченко, Д. Голосніченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 36-40.
593337
  Юрчишин В.Д. Конституційні засади гуманітарної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 150-154. – ISSN 1563-3349
593338
  Семчик В.І. Конституційні засади державного регулювання земельних відносин в Україні // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 262-265. – ISBN 978-617-7021-00-0
593339
  Калиновський Б.В. Конституційні засади державної регіональної політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 26-30. – ISSN 2220-1394
593340
  Пелих Н.А. Конституційні засади діяльності міліції України : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.02. / КНУТШ; Пелих Н.А. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
593341
  Пелих Наталія Анатоліївна Конституційні засади діяльності міліції України : Дис...канд.юрид.наук:12.00.02 / Пелих Наталія Анатоліївна; НАВСУ. – Київ, 2002. – 194л. + Додатки:л.186-194. – Бібліогр.:л.176-185
593342
  Баскакова Ю.В. Конституційні засади діяльності політичних партій в умовах розвитку парламентарізму в Україні // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 204-209. – ISSN 2226-3209
593343
  Мичко М. Конституційні засади діяльності прокуратур в країнах Європейського Союзу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 16-26.
593344
  Радченко А.М. Конституційні засади забезпечення охорони прав на сорт рослин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 226-229. – ISBN 978-966-7957-18-6
593345
  Кудрявцева О. Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 49-53


  Стаття присвячена актуальним питанням теорії та практики утвердження та функціонування конституційних засад захисту прав і свобод дитини в Україні. Аналізуються витоки і досвід забезпечення прав і свобод дитини у міжнародних документах і національних ...
593346
  Брінцов А.І. Конституційні засади кодифікації аграрного законодавства України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 213-217. – ISBN 978-966-7957-18-6
593347
  Ковальов Д.В. Конституційні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 60-69. – ISSN 2411-4413
593348
  Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства / В.Т. Маляренко; Нац.юрид.академія України. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 317с. – ISBN 966-7302-81-4
593349
  Ушаповська О.І. Конституційні засади планування земель в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 150-153. – ISBN 978-966-7957-18-6
593350
  Дудко І.Д. Конституційні засади повноважень президента США у сфері зовнішньої політики та тенденції їх реалізації за постбіполярні часи: політичний аналіз проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-75. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Визначено ступінь відповідності сучасних повноважень американського президента у сфері зовнішньої політики Кон-ституції США, а також демократичним засадам функціонування американського суспільства та моральним нормам сучасних міжнародних відносин. The ...
593351
  Чуб О.О. Конституційні засади права доступу громадян України до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 38-44. – ISSN 0201-7245
593352
  Чуб О.О. Конституційні засади права доступу громадян України до державної служби // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 54-60. – ISSN 0201-7245
593353
  Андрушко П. Конституційні засади права людини на безпеку // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-34.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
593354
  Раневич О.Ю. Конституційні засади права соціального забезпечення та юридичні гарантії їх реалізацї // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 196-198
593355
  Ковальчук Р.Л. Конституційні засади правового регулювання вищої освіти в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 40-44. – (Право). – ISSN 2222-5226
593356
  Горбатенко В. Конституційні засади проведення адміністративної реформи та удосконалення системи органів виконавчої влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.59-63. – ISBN 966-667-078-Х
593357
  Ніндипова В. Конституційні засади прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення, перспективи // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 23-31.
593358
  Коцюба Р.О. Конституційні засади регулювання земельних відносин в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 34-36. – ISSN 2220-1394
593359
  Олефір В.І. Конституційні засади регулювання міграційних процесів в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-34
593360
  Бабенко К.А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні : монографія / Бабенко К.А. – Київ : Ін Юре, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-313-428-4
593361
  Лотюк О.С. Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / Лотюк О.С. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 355, [1] с. – Бібліогр.: с. 303-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-13-4
593362
  Ракул В. Конституційні засади становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.66-73. – ISSN 1561-4999
593363
  Пліш М.А. Конституційні засади судово-правової реформи: забезпечення верховенства права як конституційна функція вищого адміністративного суду України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 112-116. – ISSN 2413-6433
593364
  Мокрицька Ірина Конституційні засади судоустрою, правосуддя та захисту за законодавством України та Італії: порівняльний аналіз // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 26-33.
593365
  Крилов В. Конституційні засади функціонування інституту президенства в Польщі // Вісник. Сер. Міжнародні відносини, 2000. – Бібліогр.: 4 назви
593366
  Головатий С. Конституційні зміни 2016 року щодо правосуддя: нагальна потреба в реформі правничої освіти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 185-196. – ISSN 1026-9932
593367
   Конституційні зміни в Україні як запорука становлення правової європейської держави : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., 24 берез. 2015 р. / МАУП, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – 152, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2710-59-5
593368
  Шемшученко Ю. Конституційні ідеї М.С. Грушевського і сучасність // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 54-58. – ISBN 978-966-611-826-7
593369
  Мацькевич М. Конституційні культурні права в практиці Європейського Суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 3-5
593370
  Ющик О. Конституційні митарства чи народна Конституція? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 12-13. – ISSN 2313-559X
593371
  Калінкін А. Конституційні моделі децентралізації державної влади: проблеми визначення та впровадження // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 51-56. – ISSN 2220-1394
593372
  Курносов Ю.О. Конституційні напрями зовнішньої політики СРСР, / Ю.О. Курносов. – К., 1978. – 48с.
593373
  Вінніков О. Конституційні обмеження права на свободу об"єднання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Практика європейських держав у контексті конституційної реформи в Україні".
593374
  Бедь В.В. Конституційні обов"язки в релігійній сфері: проблеми теорії та практики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 9-13. – ISSN 2220-1394
593375
  Петров Є.Ю. Конституційні обов"язки іноземців в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59), ч. 1. – С. 58-67. – ISSN 1999-5717
593376
  Скворцова О.В. Конституційні обов"язки людини і громадянина // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
593377
  Гронтюк О.В. Конституційні організаційно-правові гарантії права на материнство в Україні: поняття, особливості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 62-68. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
593378
  Фрицький О.Ф. Конституційні основи взаємовідносин місцевих Рад з підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье анализируются основные функции и методы управления, используемые местными Советами во взаимоотношениях с предприятиями, организациями и учреждениями вышестоящего подчинения в процессе реализации полномочий, предоставленных им в этой сфере ...
593379
  Бринцев В. Конституційні основи для подальшого розвитку сучасної // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 28-33
593380
  Мінченко С.І. Конституційні основи дотримання та обмеження прав людини в оперативно-розшуковій діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 127-134. – ISSN 0132-1331
593381
  Теплюк М. Конституційні основи ефективності державної влади в Україні в умовах здійснення реформ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 47-53. – ISSN 1026-9932
593382
  Ладиченко В. Конституційні основи єдності державної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 20-25
593383
  Ласько І.М. Конституційні основи законодавства України про соціальне забезпечення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 235-245. – ISSN 2078-9165
593384
  Бальцій Ю. Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні та в Республіці Казахстан // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 82-86. – ISSN 1561-4999
593385
  Тихонова Є.А. Конституційні основи національно-державного устрою СРСР і УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 16-23. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматриваются характерные черты национально-государственного устройства СССР и союзных республик на этапе развитого социализма, нашедшие свое выражение и закрепление в Конституции СССР 1977 года и конституциях союзных республик 1978 года. ...
593386
  Ващишин М.Я. Конституційні основи організації національної екомережі // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 287-290. – ISBN 978-966-7957-18-6
593387
  Мунтян В.Л. Конституційні основи охорони природи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 37-43. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье излагаются некоторые вопросы правовой охраны природы в связи с закреплением принципов природопользования и охраны окружающей среды в Конституции СССР и Конституции УССР. Подчеркивается настоятельная потребность в дальнейшем совершенствовании ...
593388
  Артем"єва Н.П. Конституційні основи права на правову допомогу в контексті цивільного судочинства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 17-24. – ISSN 2078-9165
593389
  Шишкін В. Конституційні основи правового регулювання органів державної влади на акти воєнної агресії // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 214-222. – ISSN 2310-6158
593390
  Семчик В.І. Конституційні основи правового статусу земельних ресурсів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 303-306. – ISBN 978-617-7021-00-0
593391
  Ладиченко В.В. Конституційні основи правового статусу особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 50-57. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
593392
  Берназюк Я.О. Конституційні основи правотворчості Президента України: теорія і практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Берназюк Ян Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 590 л. – Додатки: л. 428-477. – Бібліогр.: л. 478-590
593393
  Берназюк Я.О. Конституційні основи правотворчості Президента України: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Берназюк Ян Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
593394
  Чалий О.О. Конституційні основи представництва Української РСР при укладанні міжнародних договорів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 59-65. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье исследуются положения Конституции УССР 1978 г., регулирующие порядок представительства Украинской ССР при заключении международных договоров. Указывается, что рост взаимосвязи факторов внутренней и внешней политики, увеличение количества ...
593395
  Приходько Х.В. Конституційні основи представницької демократії: доктринальні підходи та парламентські системи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 190-195. – ISBN 978-966-7166-35-9
593396
  Вавженчук С Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні : монографія / С.Я. Вавженчук ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Атіка, 2011. – 214, [2] с. – Бібліогр.: с. 194-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-390-8
593397
  Скрипнюк Конституційні основи розвитку громадянського суспільства в Україні: досвід і перспективи / Скрипнюк, 0. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 15-20
593398
  Бабенко К.А. Конституційні основи розвитку економічної системи України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-100.
593399
  Ющик О.І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посібник / О.І. Ющик, Ю.Л. Бошицький, В.І. Риндюк ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – Київ : Юридична думка, 2015. – 155, [1] с. – На тит. арк.: До 20-річчя Київ. ун-ту права НАН України. – Бібліогр.: с. 144-151. – ISBN 978-617-665-027-0
593400
  Бабенко Костянтин Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  У багатьох фахових розробках у галузі конституційного права проблематика визначення місця і ролі Конституції як Основного Закону країни зазвичай висвітлюється передусім із точки зору її впливу на розвиток правової та політичної системи суспільства.
593401
  Бабенко Костянтин Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  У багатьох фахових розробках у галузі конституційного права проблематика визначення місця і ролі Конституції як Основного Закону країни зазвичай висвітлюється передусім із точки зору її впливу на розвиток правової та політичної системи суспільства.
593402
  Силенко Людмила Михайлівна Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Силенко Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 192л. – Бібліогр.:л.181-192
593403
  Силенко Л.М. Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Силенко Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
593404
  Сон С. Конституційні основи соціальної сутності української держави // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.73-78. – ISSN 1561-4999
593405
  Носік В.В. Конституційні основи стратегії розвитку земельного та аграрного права в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 64-66. – ISBN 978-966-7957-18-6
593406
  Сенченко В.І. Конституційні основи управління радянською економікою / В.І. Сенченко. – К., 1979. – 46с.
593407
  Діденко Т.І. Конституційні основи формування та розвитку екологічного законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 39-45. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
593408
  Магновський І. Конституційні основи функціонуванняорганів влади в Автономній Республіки Крим: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 3-6.
593409
  Крусян А. Конституційні перетворення в Україні: доктринально-правові основи та практика // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 122-131. – ISSN 1026-9932
593410
  Мельник Р. Конституційні підстави обмеження права на свободу мирних зібрань: як їх розуміти та застосовувати на практиці // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 11-23
593411
  Шевченко Т. Конституційні підстави припинення повноважень народних депутатів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
593412
  Шевченко Т. Конституційні підстави припинення повноважень народних депутатів України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-19. – ISSN 0132-1331
593413
  Стопченко М.І. Конституційні повноваження голови Верховної Ради України та спікерів парламентів зарубіжних країн // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 149-155. – ISSN 2078-6670
593414
  Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина "прихованих" президентських повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 141-150. – ISSN 1026-9932
593415
  Скрипнюк О. Конституційні права і свободи людини у сучасній Україні та пошук оптимальної моделі їх захисту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 176-182. – ISSN 1993-0909
593416
  Голосніченко І.П. Конституційні права і свободи на пересування та вільний вибір місця проживання серед інших прав і свобод людини // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 17-28. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
593417
  Овчарук С.С. Конституційні права людини та громадянина в контексті предмета адміністративного права та адміністративної реформи // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-22.
593418
   Конституційні права, свободи і обов"язки людини і громадянина в Україні / [Ю.С. Шемшученко та ін. ; за ред. Ю.С. Шемшученко] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 251, [1] с. – На тит. арк.: До 60-річчя Загальної декларації прав людини. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-66-5
593419
  Ієрусалімов О.І. Конституційні права, свободи та обов"язки людини і громадянина : курс лекцій, навч.-метод. та довідкові матеріали до них / О.І. Ієрусалімов [та ін.] ; за заг. ред. Заслуж. юриста України, д-ра юрид. наук, проф. І.П. Голосніченка ; Нац. трансп. ун-т, Київ. юрид. ін-т МВС України. – Київ : ГАН, 2004. – 350, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-170, 347-350
593420
  Молдован В.В. Конституційні права, свободи та обов"язки людини і громадянина : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 206 с. – ISBN 978-617-673-039-2
593421
  Данилюк Ю.В. Конституційні правовідносини в Україні: питання теорії та практики : монографія / Ю.В. Данилюк ; [за заг. ред. О.Л. Копиленка] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 170-190. – ISBN 978-966-7166-32-8
593422
  Крусян А. Конституційні правовідносини у системі сучасного конституціоналізму в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 15-22. – ISSN 1561-4999
593423
  Федоренко В.Л. Конституційні правовідносини, система конституційного права та система конституційного законодавства України: діалектика взаємозв"язків // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-26.
593424
  Шаповал В.М. Конституційні принципи (принципи конституції) як категорія науки державного права буржуазних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються деякі категорії науки державного права буржуазних країн, дається визначення понять "конституційні принципи" та "принципи конституції", розкривається їх зміст та основні відмінності.
593425
  Ухаль А.М. Конституційні принципи організації судів і здійснення правосуддя : навч. посібник / А.М. Ухаль ; НАН України ; Київський ун-т права. – Київ : Вид-во Київського університету права, 2011. – 30 с.
593426
  Старобор О. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
593427
  Кампо В. Конституційні принципи правової держави та проблеми їх реалізації у практиці Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 4-7
593428
  Рабінович С. Конституційні принципи правової певності і захисту легітимних очікувань у діяльності публічної влади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 168-177. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
593429
  Падалко Г.В. Конституційні принципи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: система та видова характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 167-173. – ISSN 1563-3349
593430
  Крамаренко Л.К. Конституційні принципи соціалістичного правосуддя в цивільних справах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 44-51. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматриваются конституционные принципы осуществления правосудия по гражданским делам на основе положений Конституции СССР 1977 года, дан их анализ и освещены правовые гарантии их осуществления. Показано развитие идей В.И. Ленина о ...
593431
  Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права = Constitutional problems of modern theory of law : доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті ії модернізації та ефективного конституційного правосуддя / професор А.О. Селіванов. – Київ : Логос, 2012. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 145-150. – ISBN 978-966-171-448-8
593432
  Волощук О.Т. Конституційні проблеми взаємовідносин Президента і парламенту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 427)
593433
  Кравчук О. Конституційні проблеми захисту соціальних прав громадян у практиці Конституційного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
593434
  Мартюк А.С. Конституційні проекти декабристів: порівняльно-правове дослідження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 280-284
593435
  Олійник А.Ю. Конституційні свободи людини і громадянина, що прямо закріплені в Конституції України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 28-35. – ISSN 2078-3566
593436
  Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн : навч посіб. для студ. юр. вузів і фак. / В.М. Шаповал. – Київ : Вища школа, 1992. – 135 с. – ISBN 5110037817
593437
  Нестор В.Р. Конституційні суди України та Литовської Республіки: організаційно-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 80-83. – ISSN 2219-5521


  У статті розкривається правова організація Конституційного Суду України та Литовської Республіки. Як результат опрацювання літератури, наведено погляди вчених-правників. Проведено порівняльний аналіз організаційно-правової діяльності Конституційних ...
593438
  Шульженко Ф.П. Конституційні та адміністративно-правові питання становлення громадянського суспільства в Україні: історія і сучасність // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 94-100. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізуються особливості становлення громадянського суспільства в Україні на етапі незалежності. В полі зору – історичні аспекти становлення громадянського суспільства відповідно до конституційних та адміністративно-правових засад і політичних вимірів ...
593439
  Шараєвська Т.А. Конституційні та еколого-правові передумови формування права цивільного захисту в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 366-369. – ISBN 978-966-7957-18-6
593440
  Білоусов Є.М. Конституційні та законодавчі засади забезпечення економічної безпеки України в контексті інноваційного розвитку // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 37-41
593441
  Кудрявцева О. Конституційні та інституційні засади захисту прав дитини в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 58-62. – ISSN 2409-4544
593442
  Ліховицький Я. Конституційні та інші норматино-правові засади діяльності персоналу колоній щодо реалізації принципу гуманізму у сфері виконання покарань // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 148-152. – ISSN 2409-4544
593443
  Бялоблоцький З. Конституційні та політичні особливості формувань і відставок урядів у контексті політичної системи Грузії після "революції троянд" (2004-2012 рр.) // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 3-16
593444
  Кампо В. Конституційні університети професора Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110.


  До 70-річчя від дня народження Л.П.Юзькова
593445
  Савчин М. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 111-120.
593446
  Маркуш М. Конституційні цінності як основоположні засади в кримінальному процесі України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 73-85
593447
  Стрижак А. Конституційність - основа стабільності держави та суспільства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 98-102
593448
  Кучерук Н. Конституційність змін // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 3 (159). – С. 36-38. – ISSN 1726-3077


  Норми доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України у частині правосуддя, який отримав позитивний висновок від КСУ, не відповідають ані Основному Закону, ані міжнародним стандартам правосуддя.
593449
  Совгиря О.В. Конституційно- правова відповідальність парламентської опозиції в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-11
593450
  Статівка О.О. Конституційно- правові засади охорони природно-заповідного фонду України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 353-356. – ISBN 978-966-7957-18-6
593451
  Волошин Ю. Конституційно-інституційні реформи в Австійській Республиці в контексті європейської міждержавної інтеграції // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 68-73
593452
  Скомороха Л. Конституційно-моральні критерії прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 175-185. – ISSN 1026-9932
593453
  Кохановський В.В. Конституційно-порівняльна характеристика темпоральних меж строків повноважень глави держави в Україні та зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 119-122
593454
  Мельник О.В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади : 12.00.02:Дис. ... канд. юрид. наук / Мельник О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 175л. – Бібліогр.: С.161-175
593455
  Мельник Олена Володимірівна Конституційно-правова відповідальність вищих органіх державноої влади : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник Олена Володимірівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 175л. – Бібліогр.:л.161-175
593456
  Заяць Н. Конституційно-правова відповідальність місцевих представницьких органів в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 95-103. – ISSN 1026-9932
593457
  Сушинський О. Конституційно-правова відповідальність органів адміністрування виборчим процесом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 191-200. – ISSN 1026-9932
593458
  Петришина-Дюг Конституційно-правова відповідальність політичних партій: поняття, сутність та особливості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 144-150. – ISSN 1563-3349
593459
  Федоренко В. Конституційно-правова відповідальність Президента у демократичних державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується питання конституційно-правової відповідальності глави держави. В статье рассматриваются вопросы конституционно-правовой ответственности главы государства. The actual questions Head"s of State constitutional and legal ...
593460
  Колюх В.В. Конституційно-правова відповідальність та державний примус у коституційному праві України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 24-30
593461
  Колісник В. Конституційно-правова відповідальність як передумова дотримання демократичних парламентських процедур // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 109-111
593462
  Кушніренко О.Г. Конституційно-правова відповідальність як форма захисту Конституції України та конституційного ладу України // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 79-81. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
593463
  Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб"єкти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.92-95. – ISSN 0132-1331
593464
  Андрушко І.П. Конституційно-правова відповідальність: поняття та склад // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 43-46. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
593465
  Мельник О.В. Конституційно-правова відпровідальність вищих органів державної влади. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельник О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 16л.
593466
  Бевз О.В. Конституційно-правова категорія "довкілля": підходи до розуміння та співвідношення із суміжними поняттями // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 316-320. – ISBN 978-966-7957-18-6
593467
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правова класифікація консультативно-дорадчих органів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 31-42. – ISSN 2524-0323
593468
  Головченко Валентин Конституційно-правова культура як чинник стабілізації державного правопорядку / Головченко Валентин, Потьомкін Андрій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правова культура виконує декілька функцій, головною серед яких, з нашої точки зору, є стабілізація державного правопорядку, тобто підтримання тих норм (еталонів) поведінки посадових осіб держави, які найбільшою мірою відповідають інтересам людини та ...
593469
  Головченко Валентин Конституційно-правова культура як чинник стабілізації державного правопорядку / Головченко Валентин, Потьомкін Андрій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правова культура виконує декілька функцій, головною серед яких, з нашої точки зору, є стабілізація державного правопорядку, тобто підтримання тих норм (еталонів) поведінки посадових осіб держави, які найбільшою мірою відповідають інтересам людини та ...
593470
  Чернеженко О.М. Конституційно-правова модель місцевого самоуправління Швеції // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 62-69
593471
  Тарасенко К.В. Конституційно-правова основа та інституційне забезпечення співробітництва України із Європейським Союзом / К.В. Тарасенко, Т.М. Середа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 400-404. – ISSN 2219-5521
593472
  Бочарова Н. Конституційно-правова охорона інтелектуальної власності (сучасний зарубіжний досвід) // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-45.
593473
  Ставнійчук А. Конституційно-правова практика регулювання та проведення місцевих референдумів у зарубіжних країнах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 50-58. – ISSN 2222-5374
593474
  Тиріна М.П. Конституційно-правова природа біологічних прав людини: онтологічна характеристика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 205-209. – ISSN 1563-3349
593475
  Лукашева О. Конституційно-правова природа податкового обов"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 47-52..
593476
  Берназюк Я.О. Конституційно-правова природа права вето Президента України та пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 43-48
593477
  Чабан А.А. Конституційно-правова природа Ради Міністрів Автономної Республіки Крим: дискусійні питання теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 104-109
593478
  Присяжненко А.М. Конституційно-правова регламентація права на правову допомогу в Україні, країнах СНД і Балтії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 30-38
593479
  Лапка О.Я. Конституційно-правова реформа в Україні: історичні передумови запровадження, мета та моделі втілення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 78-83. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
593480
  Кравчук В.М. Конституційно-правова реформа прокуратури - крок до збалансування публічного контрольного процесу в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 75-80. – ISSN 2306-9082
593481
  Клименко О.М. Конституційно-правова сутність принципу непорушності права власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 49-52
593482
  Бруслик О.Ю. Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети II (стаття перша) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 133-146. – ISSN 1993-0909
593483
  Бруслик О.Ю. Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 254-265. – ISSN 1993-0909
593484
  Селіванов А.О. Конституційно-правова характеристика публічної влади в адміністративній юрисдикції суду // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-28.
593485
  Мочульська М. Конституційно-правове забезпечення взаємозв"язків України та закордонних українців // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 257-263. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
593486
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правове забезпечення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 37-44
593487
  Бабенко К. Конституційно-правове забезпечення діяльності політичних партій в сучасній Україні: перспектива партократії чи здоровий партогенез? // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-32.
593488
  Мірошниченко Ю.Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю.Р. Мірошниченко. – Київ : Фенікс, 2012. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 312-359. – ISBN 978-966-136-020-3
593489
  Стецюк Х.П. Конституційно-правове закріплення офіційної назви держави в зарубіжних країнах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 44-48. – (Правознавство ; Вип. 660). – ISSN 2221-173X
593490
  Свірський Б.М. Конституційно-правове положення мови та релігії, як духовних аспектів основ конституційного ладу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 144-150. – ISSN 1563-3349
593491
  Земко А.М. Конституційно-правове регулювання аграрних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 190-193. – ISBN 978-966-7957-18-6
593492
  Давидова Н.О. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері освіти в США // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 288-292. – ISSN 2219-5521
593493
  Лотюк О.С. Конституційно-правове регулювання відносин, пов"язаних із виникненням та функціонуванням інститутів громадянського суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 12-18. – ISSN 2306-9082


  У статті висвітлюються проблеми визначення конституційних засад розвитку інститутів громадянського суспільства.Аналізуються проблеми ефективності правового регулювання відносин, пов"язаних із виникненням та функціонуванням інститутів громадянського ...
593494
  Лубська М.В. Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
593495
  Бесклетний М.Є. Конституційно-правове регулювання державного ладу України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 412-416. – ISBN 966-660-151-6
593496
  Босий В.П. Конституційно-правове регулювання державної політики україни у сфері біженців // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 20-29. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
593497
  Бабенко К. Конституційно-правове регулювання і розвиток виборчого права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 41-46
593498
  Ніконорова Н.Ю. Конституційно-правове регулювання інституту депутатської недоторканності в державах-членах Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 133-138.
593499
  Кормич Б. Конституційно-правове регулювання інформаційних відносин // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 3. – С. 46-51. – ISSN 1561-4999
593500
  Толкачова І.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 75-79. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
593501
  Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Питання теорії та практики. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.02 / Коваленко А.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
593502
  Чернеженко О.М. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Швейцрарії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 153-161
593503
  Скрипнюк О.В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 5-11
593504
  Кафарський В.І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Кафарський В.І. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім В. М. Корецького. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
593505
  Діус Н.І. Конституційно-правове регулювання підстав дострокового припинення повноважень глави держави в Україні та країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 175-184. – ISSN 1563-3349
593506
  Нікітенко Л.О. Конституційно-правове регулювання права на підприємницьку діяльність: історико-правові передумови та сучасний стан // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 116-123
593507
  Любченко М.О. Конституційно-правове регулювання права на свободу пересування на території України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 65-75. – ISSN 2413-1342
593508
  Градова Ю.В. Конституційно-правове регулювання правового моніторингу в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 48-56. – ISSN 2078-3566
593509
  Чернецька О.В. Конституційно-правове регулювання статусу депутатів місцевих рад в Україні // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 159-163. – ISBN 978-966-301-172-1
593510
  Онопчук І.Ю. Конституційно-правове регулювання статусу міністерства юстиції в системі органів юстиції Німеччини та Австрі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 58-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
593511
  Купчик О.Р. Конституційно-правове регулювання участі радянської України у зовнішній політиці СРСР в міжвоєнний період (1920-1930-ті рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 48-49. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
593512
  Саченко С.С. Конституційно-правовий аналіз прав людини і громадянина, що забезпечують охорону життя // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 102-111
593513
  Яшарова М.М. Конституційно-правовий аналіз права інтелектуальної власності в Україні / М.М. Яшарова, А.В. Матат // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 213-216. – ISSN 2219-5521
593514
  Тищук Т.І. Конституційно-правовий аналіз форм реалізації рішень Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 132-137
593515
   Конституційно-правовий аналіз функціонування інформаційної сфери громадянського суспільства // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 94-103. – ISBN 978-966-919-129-8
593516
  Величко Д. Конституційно-правовий вимір зовнішньополітичної діяльності України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 137-141. – ISSN 2220-1394
593517
  Бабенко К.А. Конституційно-правовий вимір реалізації принципу поділу державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 19-28
593518
  Сав"як О.В. Конституційно-правовий звичай, конституційна звичаєвість та конституційна традиція: проблеми ідентифікації категорій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 240-246. – ISSN 1563-3349
593519
  Майданник О. Конституційно-правовий імунітет народного депутата України: проблеми та перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.4-8
593520
  Бак В.І. Конституційно-правовий механізм взаємовідносин Президента України та Верховної Ради України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 86-89
593521
  Брацук Іван Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 18-21
593522
  Андрейцев В.І. Конституційно-правовий механізм гарантування права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються конституційно-правові елементи механізму гарантій права власності на землю в Україні, обґрунтовуються пропозиції щодо його вдосконалення. Constitutional and legal elements of the mechanism of guarantees of the right of ownership of land ...
593523
  Андрейцев В.І. Конституційно-правовий механізм гарантування права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-11. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються конституційно-правові елементи механізму гарантій права власності на землю в Україні, обґрунтовуються пропозиції щодо його вдосконалення. The article analyses constitutional-legal elements of the mechanism of the right of ownership of ...
593524
  Васильченко О.П. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 26-33. – ISSN 2227-796X


  У статті конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина розглядається як цілісна система правових форм, заходів і засобів, взаємодія яких спрямована на реалізацію рівності таких прав і свобод, ...
593525
  Шкарбан В.Ю. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини від дискримінації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 192-198. – ISSN 1563-3349
593526
  Шмоткін О.В. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини Службою безпеки України // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-11
593527
  Скомороха Т.В. Конституційно-правовий механізм контролю за виконанням актів глави держави в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 30-33. – ISSN 2220-1394
593528
  Рекун А.Д. Конституційно-правовий механізм підтримки розвитку громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 53-55
593529
  Власенко Олена Конституційно-правовий механізм реалізації права громадян на свободу мирних зборів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 111-113
593530
  Лотюк О.С. Конституційно-правовий механізм формування та підтримки інститутів громадянського суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (10). – С. 37-42. – ISSN 2306-9082


  У статті розкривається поняття конституційно-правового механізму формування та підтримки інститутів громадянського суспільства, юридична природа самого громадянського суспільства, аналізується структура механізму. Визначаються проблеми функціонування ...
593531
  Подима Я.В. Конституційно-правовий принцип єдиного громадянства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 329-246. – ISSN 1563-3349
593532
  Ніконорова Н. Конституційно-правовий принцип несумісності мандата парламентаря в державах-членах Європейського Союзу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 119-124
593533
  Подима Я. Конституційно-правовий принцип рівності громадян: актуальні питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 96-99.
593534
  Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех Конституційно-правовий розвиток Йорданії : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
593535
  Аль-Зубі Бассам Салем Ал Салех Конституційно-правовий розвиток Йорданії : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.02 / Аль-Зубі Б.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
593536
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим: проблеми теорії й практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-23. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Деякі теоретичні проблеми вдосконалення законодавства про конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Some theoretical issues of improving the legislation on the constitutional-legal status of the Autonomous Republic of Crimea.
593537
  Зозуля О.І. Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України : монографія / О.І. Зозуля. – Харків : Харків юридичний, 2014. – 299, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 251-276 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8794-06-0
593538
  Задорожня Г.В. Конституційно-правовий статус глави держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-11. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
593539
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду в країнах Латинської Америки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-127


  Стаття присвячена питанням визначення конституційно-правового статусу глави уряду в країнах Латинської Америки.
593540
  Соегиря О.В. Конституційно-правовий статус глави уряду в Україні та в зарубіжних країнах: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 104-107


  У статті досліджується питання актуальних тенденцій конституційно-правового регулювання статусу глави вищого органу виконавчої влади.
593541
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Макарова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
593542
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Макарова Зоріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 257 л. – Бібліогр.: л. 231-257
593543
  Макарова З.С. Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект : монографія / Макарова Зоріна Сергіївна. – Київ : Лозовий В.М., 2014. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-231. – ISBN 978-617-7223-23-7
593544
  Бондарчук І.В. Конституційно-правовий статус громадянських організацій та політичних партій в Україні проблеми законодавчого регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 88-95
593545
  Швець А. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 87-93. – ISSN 1561-4999
593546
  Ісаєнко А.В. Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ісаєнко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 179-200
593547
  Ісаєнко А.В. Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ісаєнко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
593548
  Ткаченко Є.В. Конституційно-правовий статус державної мови у зарубіжних країнах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 234-240. – ISSN 1563-3349
593549
  Карпова П.В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 33-37. – (Юридичні науки ; № 2 (5)). – ISSN 2226-2873
593550
  Швець І.В. Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 116-123
593551
  Портнов А.В. Конституційно-правовий статус захисника прав у Франції // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 11-13


  В статті проаналізовано французьку модель омбудсмена. визначено її характерні ознаки, встановлено переваги та недоліки цієї моделі.
593552
  Грабильніков А.В. Конституційно-правовий статус і правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні: співвідношення понять // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 28-36. – ISSN 2408-9257
593553
  Шукліна Н.Г. Конституційно-правовий статус людини і громадянина / Н.Г. Шукліна, О.Л. Кустова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Ця стаття характеризує конституційно-правовий статус людини і громадянина як комплексну та багатопланову категорію з огляду на її структуру та зміст.
593554
  Рабінович П. Конституційно-правовий статус людини і громадянина: можливості оптимізації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 19-31. – ISSN 1993-0909
593555
  Чикурлій С. Конституційно-правовий статус міністерств України: основні теоретичні питання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-119.
593556
  Чижмар К. Конституційно-правовий статус нотаріату на сучасному етапі розвитку держави: теоретичний аспект // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 58-63. – ISSN 1561-4999
593557
  Балабанова І. Конституційно-правовий статус області і обласної ради як представницького органу місцевого самоврядування в Україні та актуалізації їх вдосконалення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 84-93
593558
  Петрецька Н.І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петрецька Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2014. – 213 л. – Бібліогр.: л. 187-213
593559
  Петрецька Н.І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петрецька Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
593560
  Панасюк В.В. Конституційно-правовий статус особи. Український вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 131-138


  У статті розкрито суть інституту конституційно-правового статусу особи. Визначено його складові, проведено теоретико-правовий аналіз головних аспектів конституційно-правового статусу особи в Україні.
593561
  Шандра Р. Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 217-226. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
593562
  Мартинюк Р.С. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 66-75. – ISSN 2306-9082
593563
  Берназюк Я.О. Конституційно-правовий статус Прем"єр-міністра України: проблеми теорії та практики // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 199-205. – ISSN 1563-3349
593564
  Кобрин В. Конституційно-правовий статус прем"єр-міністра Японії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 133-138. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
593565
  Чечерський В.І. Конституційно-правовий статус прокуратури в Словаччині, Польщі, Чехії та Україні = Constitutional and legal status of the prosecutor"s bodies in Slovakia, Poland, Czech and Ukraine : (порівняльно-правове дослідження) : монографія / Чечерський В.І., Бисага Ю.М. ; Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи Ужгород. нац. ун-ту, Юрид. ф-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 159, [1] с. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 149-159. – (Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-617-596-002-8
593566
  Федоренко В.Л. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 32-40
593567
  Дудченко О.С. Конституційно-правовий статус суб"єктів права законодавчої ініціативи в УСРР в 1920-1930-х рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 2219-5521
593568
  Тополянська Т. Конституційно-правовий статус суб"єктів права законодавчої ініціативи за українським законодавством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-57. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості конституційно-правового статусу суб"єктів права законодавчої ініціативи. Розглядаються законодавчо визначені повноваження суб"єктів права законодавчої ініціативи при здійсненні права законодавчої ініціативи. Пропонуються шляхи ...
593569
  Чепель О.Д. Конституційно-правовий статус та професіоналізація діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі : (порівняльно-правове дослідження) :монографія / Ольга Чепель ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 219-249. – ISBN 978-966-423-122-7
593570
  Марченко В.В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В.В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2010. – 216 с. – Бібліогр.: с. 171-186 та у підрядк. примітках. – ISBN 978-966-2183-86-3 (Алерта)
593571
   Конституційно-правовий статус уряду в Україні та ФРН: порівняльно-правовий аналіз : монографія / [Р.М. Фрідманський та ін.] ; за заг. ред. Фрідманського Р.М., Бисаги Ю.М., Бєлова Д.М. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Гельветика, 2014. – 219, [1] с. – Сер. започатк. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 192-219. – (Досконалість. Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-966-916-013-3
593572
  Сердюков В. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 19-23


  У статті розглянуті структурні елементи конституціно-првового статусу ЦВК в Україні, структура ЦВК, досліджені функції і повноваження ЦВК.
593573
  Сухонос В. Конституційно-правовий та історичний аспекти припинення повноважень глави держави: теоретико-методологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 122-126.
593574
  Ярощук В.Г. Конституційно-правові аспекти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 267-270
593575
  Данилюк Ю.В. Конституційно-правові аспекти інституту глави держави: вітчизняний та зарубіжний досвід // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 2220-1394
593576
  Неліна Н.В. Конституційно-правові аспекти категорії "український народ" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 179-182. – ISSN 1563-3349
593577
  Журавський В.С. Конституційно-правові аспекти реалізації права громадян на освіту / В.С. Журавський, Ю.В. Хорт // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 156-161. – ISBN 978-966-7166-35-9
593578
  Алікова О. Конституційно-правові аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні та зарубіжних країнах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 41-47. – ISSN 1561-4999
593579
  Андрейцев В. Конституційно-правові аспекти судово-правової системи // Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-24
593580
  Скомороха Т.В. Конституційно-правові аспекти участі Президента України у законодавчому процесі // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 222-227. – ISBN 978-966-7166-35-9
593581
  Антонов В.О. Конституційно-правові аспекти функціонування політичної складової системи національної безпеки української держави в умовах викликів та загроз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 86-90. – ISSN 2219-5521
593582
  Нестерович В. Конституційно-правові види народної правотворчої ініціативи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито конституційно-правові види народної правотворчої ініціативи. Звернуто увагу, що причиною стрімкого конституційно-правового утвердження народної правотворчої ініціативи через різні форми та види є невдоволення громадян обраними ...
593583
  Скрипнюк О.В. Конституційно-правові відносини і принципи: визначення галузевої специфіки конституційного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 49-59. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
593584
  Халюк С.О. Конституційно-правові гарантії діяльності Вищої ради юстиції. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 71-77
593585
  Регушевський Едуард Євгенович Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Регушевський Е.Є.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
593586
  Наулік Н. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина / Н. Наулік, Ю. Каплюхіна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 57-64


  Про права людини в правовій державі.
593587
  Дешко Л. Конституційно-правові гарантії прав людини і основоположних свобод у сфері охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 53-60. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
593588
  Регушевський Е.Є. Конституційно-правові гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина в державотворчому процесі в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-128. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядається роль конституційно-правових гарантій у створенні нових механізмів забезпечення прав та свобод людини і громадянина, які сприятливо впливають на демократичні процеси в Україні. The article deals with the role of constitutional and legal ...
593589
  Гавронська Т.В. Конституційно-правові гарантії свободи особистості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 77-83. – ISSN 1563-3349
593590
  Сінькевич О. Конституційно-правові засади в наукових позиціях та працях Л.П. Юзькова : (до 70-річчя від дня народження) / О. Сінькевич, А. Белинська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
593591
  Сінькевич О. Конституційно-правові засади в наукових позиціях та працях Л.П. Юзькова (до 70-річчя від дня народження) / О. Сінькевич, А. Белинська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-128. – ISSN 0132-1331
593592
  Рибак Н.С. Конституційно-правові засади виборчої системи при обранні народних депутатів України // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 22-24
593593
  Пастух А.В. Конституційно-правові засади вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 221-223. – ISBN 978-966-7957-18-6
593594
  Рибак Н.С. Конституційно-правові засади внутрішньої побудови виборчої системи в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 110-117
593595
  Баштанник В. Конституційно-правові засади державного управління в системі наднаціональних інтеграційних процесів: історико-теоретичний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-59.
593596
  Крижановський В. Конституційно-правові засади діяльності органів судової влади у забезпеченні захисту прав людини на сучасному етапі державотворення в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 1561-4999
593597
  Ющенко О. Конституційно-правові засади звернення як форми участі громадян у законодавчому процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7069-28-6
593598
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади здійснення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 32-41
593599
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади здійснення опосередкованого впливу громадськості на нормопроектну діяльність Президента України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 52
593600
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання у США на рівні суб"єктів федерації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 37-47
593601
  Нестерович В. Конституційно-правові засади лобіювання у Федеративній Республиці Німеччини // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 59-66.
593602
  Костишин Р.В. Конституційно-правові засади люстрації: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 80-85. – ISSN 1563-3349


  Розкрито питання поняття та необхідності проведення люстрації – очищення найважливіших громадських інститутів від людей, причетних до порушень прав людини. Про користь для держави процесів очищення суспільства за допомогою люстрації свідчить зарубіжний ...
593603
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові засади національної екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-20. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Аналізується законодавство в сфері забезпечення екологічної безпеки, визначаються особливості гармонізації та вдосконалення відповідно до правового регулювання Європейського Союзу. Legislation in the sphere of ensuring environmental safety is ...
593604
  Курило Т.В. Конституційно-правові засади охорони культурної спадщини та проблеми їх реалізації в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 68-75. – (Юридична ; Вип. 1)
593605
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Аналізуються ознаки та розкриваються особливості права громадян на екологічну безпеку, вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодавчих засад його реалізації. The article deals with characteristics and peculiarities of the citizens" right to ...
593606
  Короткий Т. Конституційно-правові засади реалізації права на здоров"я / Т. Короткий, Н. Хендель // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 80-90
593607
  Мельниченко Н. Конституційно-правові засади регулювання культурної політики країн Європейського Союзу (на прикладі Фінляндії та Швеції) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 1561-4999
593608
  Нестерович В. Конституційно-правові засади системи реєстрації лобістів у Канаді // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 23-26
593609
  Фрицький Ю. Конституційно-правові засади становлення державної влади в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-110.
593610
   Конституційно-правові засади становлення української державності. – Харків : Право, 2003. – 328с. – ISBN 966-7146-84-7
593611
  Онопчук І.Ю. Конституційно-правові засади статусу Міністерства юстиції України в системі виконавчої влади // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 101-110
593612
  Дудченко О.С. Конституційно-правові засади управління місцевими державними адміністраціями україни // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 64-70


  Про О.Ф. Фрицького. - С. 65.
593613
  Позняк Е.В. Конституційно-правові засади формування екологічного світогляду в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 283-286. – ISBN 978-966-7957-18-6
593614
  Павлова О.В. Конституційно-правові засади формування поняття "екологічної держави" в Україні: міжнародний досвід // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 348-349. – ISBN 978-966-7957-18-6
593615
  Авдюгін Р.Г. Конституційно-правові засоби забезпечення прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 148-152. – ISSN 1563-3349
593616
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові імперативи використання власності на землю та різних титулів різними уповноваженими законом суб"єктами. Constitutional legal imperatives of the use of the right of ownership of land are dealt with, under various ...
593617
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-99. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються конституційно-правові імперативи використання власності на землю на різних титулах, різними уповноваженими законом суб"єктами. Constitutional legal imperatives of the use of the right of ownership of land are dealt with, under various ...
593618
  Подорожна Т. Конституційно-правові категорії в системі понятійно-категоріального апарату конституційного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 15-17
593619
  Бердниченко І.А. Конституційно-правові категорії та їх вплив на розвиток земельних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 160-163. – ISBN 978-966-7957-18-6
593620
  Дацюк В. Конституційно-правові межі та особливості мовної політики України на сучасному етапі державотворення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Визнання юридичних рамок".
593621
  Влащенко С. Конституційно-правові механізми забезпечення доступу громадян до публічної інформації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 45-49. – ISSN 2308-9636
593622
  Мельник В.М. Конституційно-правові механізми регулювання системи державного управління в східноєвропейській транзитивній моделі: загальна геополітична теорія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 92-94
593623
  Заморська Л.І. Конституційно-правові норми як специфічний вид правових норм у сучасній теорії права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
593624
  Андрейцев В. Конституційно-правові обтяження використання права власності на землю // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім.Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2004. – № 5. – С. 34-38.
593625
  Анциперова І.І. Конституційно-правові ознаки акта про бюджет // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 52-57
593626
  Гетьман А.Б. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 175-181. – ISSN 1563-3349
593627
  Іщенко О.П. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України : монографія / О.П. Іщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-220. – ISBN 978-966-667-604-0
593628
  Бак В.І. Конституційно-правові основи взаємовідносин Президента України та Верховної Ради України: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бак Віра Ігорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
593629
  Скрипнюк В. Конституційно-правові основи взаємодії державної влади і забезпечення верховенствва права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 80-88. – ISSN 0132-1331
593630
  Боняк В. Конституційно-правові основи взаємодії органів прокуратури України з суб"єктами громадянського суспільства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 21-26
593631
  Магновський І. Конституційно-правові основи вищих елементів системи територіального устрою україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95–101. – (Серія юридична ; Вип. 48)
593632
  Федоренко Владислав Леонідович Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики : Дис... канд. юр.наук: 12.00.02 / Федоренко Владислав Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 195л. – Бібліогр.:л.169-193
593633
  Федоренко В.Л. Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Федоренко В.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К. – 18л.
593634
  Бедрій Р. Конституційно-правові основи громадянства України : Монографія / Руслан Бедрій; Ред. А.А. Черняк; Львівський держ. університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – 164с.


  У посібнику з позицій нового законодавства України розглянуто основи таких галузей права як конституційне, трудо-ве, цивільне, екологічне, шлюбно-сімейне, адміністративне, кримінальне та система правоохоронних органів і судочинства.
593635
  Крутевич М.М. Конституційно-правові основи діяльності Рахункової палати в Україні. Окремі аспекти // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 7-13. – ISSN 2222-5374
593636
  Ганзицька Т.С. Конституційно-правові основи забезпечення гендерної рівності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
593637
  Кудрявцева О.М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кудрявцева Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
593638
  Кудрявцева О.М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кудрявцева Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 230 л. – Додатки: л. 225-230. – Бібліогр.: л. 202-224
593639
  Краковська А. Конституційно-правові основи реалізації соціальної функції держави в України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 33-39.
593640
  Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадського суспільства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Лотюк Ольга Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 42 назви
593641
  Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Лотюк Ольга Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 445 арк. – Додатки: арк. 438-445. – Бібліогр.: арк. 391-437
593642
  Магновський І.Й. Конституційно-правові основи середніх елементів системи адміністративно-територіального устрою України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 37-43
593643
  Магновський І.Й. Конституційно-правові особливості забезпечення територіальної цілісності України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 6-13. – ISSN 2414-4207
593644
  Мяловицька Н.А. Конституційно-правові особливості статусу автономій Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-65. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні проблеми визначення конституційно-правового статусу автономних утворень Російської Федерації та шляхи подальшого вдосконалення федеративних відносин у Росії. Theoretical issues of definition of the constitutional-legal status ...
593645
  Грицак Василь Конституційно-правові поняття "державний устрій" та "територіальний устрій" і застосування їх у юридичній науці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 8-10.
593646
  Криворучко І. Конституційно-правові принципи адміністративної процедури в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 33-39. – ISSN 2414-4436
593647
  Багряк А. Конституційно-правові принципи застосування права вето президентом України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 238-246. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
593648
  Волкотруб Л.В. Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних сил України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 68-74. – ISSN 1563-3349
593649
  Волкотруб Л.В. Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних Сил України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 106-114. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
593650
  Сопелкін І.С. Конституційно-правові принципи організації та діяльності профспілок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 64-70. – ISSN 2220-1394
593651
  Городовенко А. Конституційно-правові проблеми інституту громадянства України на сучасному етапі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-37
593652
  Батанов О.В. Конституційно-правові проблеми конфліктності між громадянським суспільством та державою в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2219-5521
593653
  Куйбіда В.С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування України / В.С. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2001. – 376с. – ISBN 966-7007-51-4
593654
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові проблеми реалізації режиму землі як основного національного багатства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-112. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості правового режиму землі як основного національного багатства, обґрунтовуються пропозиції щодо реалізації правосуб"єктності власників земель та земельних ділянок, що підлягають особливій державній охороні. The article deals ...
593655
  Батанов О. Конституційно-правові проблеми територіального устрою України: доктринальні та прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 11-21. – ISSN 1026-9932
593656
   Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. – Київ, 2001. – 356с. – ISBN 966-02-2097-9
593657
  Кудрявцева В. Конституційно-правові чинники кодифікації інвестиційного законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 102-107.
593658
  Жмурко О. Конституційно-правовое регулювання права на охорону здоров"я в Україні та зарубіжних країнах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 21-25
593659
  Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / О.В. МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
593660
  Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / О.В. Совгиря ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
593661
  Совгиря О. Конституційно-процесуальне право України як навчальна дисципліна: перспективи формування // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 142-146. – ISSN 2310-6158


  У статті досліджуються проблеми формування конституційно-процесуального права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Аналізуються погляди провідних українських науковців щодо зазначеної проблематики та наводиться авторська позиція ...
593662
  Шукліна Н.Г. Конституційно-процесуальні основи правового статусу особи в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 31-38
593663
  Магновський І. Конституційно - правовий стітус особи (її громадські права і свободи) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.18-22. – ISSN 0132-1331
593664
  Добродумов П. Конституційно - правові основи економічної системи України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.88-92
593665
  Гаврилюк Р. Конституціоналізація права людини на податки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 16-24. – ISSN 2308-9636
593666
   Конституціоналізація правового порядку Європейського Союзу: наднаціональний вимір // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 423-437. – ISBN 978-966-919-129-8
593667
  Кампо В. Конституціоналізація приватного права у практиці Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-7.
593668
  Чернопищук Я.В. Конституціоналізація процесів європейської інтеграції України: етимологія змісту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
593669
  Прилуцький С.В. Конституціоналізація системи правосуддя: актуальні проблеми теорії та практики // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 68-75. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  У статті аналізується правова природа єдності судової влади як важливої конституційної засади з організації та здійснення правосуддя. Розкривається правова природа верховного суду в країні як касаційної інстанції. Через призму Конституції України ...
593670
  Стрєльцова О.В. Конституціоналізація як відображення тенденції юридизації суспільних відносин (теоретичний аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 90-93. – ISSN 2219-5521
593671
  Стрєльцова О. Конституціоналізація як доктринальна категорія: концептуальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-31. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні підходи до характеристики процесу конституціоналізації, виокремлюються та досліджуються її головні сутнісні риси, виходячи з яких обґрунтовується визначення поняття конституціоналізації. В статье анализируются основные ...
593672
  Рябошапко Л. Конституціоналізм - дороговказ у школу демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 3 (288). – С. 18-20
593673
  Литвин В.М. Конституціоналізм / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 206-208. – ISBN 966-642-073-2
593674
  Бехруз Х. Конституціоналізм в ісламських державах: становлення, сучасний стан і напрями трансформації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 349-356. – ISSN 1026-9932
593675
  Стецюк Наталія Василівна Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці ( середина 19 ст. - кінець 80-х років 20 ст. ) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Наталія Василівна; МОІНУ. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л.165 - 191
593676
  Варналій З.С. Конституціоналізм та економіка // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 52-54


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
593677
  Нор В.Т. Конституція - основний закон України в запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / В.Т. Нор, П.Б. Стецюк. – Львів-Київ, 1996. – 48с.
593678
  Мелех Л. Конституція - правовий фундамент законності в умовах формування громадянського суспільства // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 93-95.
593679
  Литвин В.М. Конституція / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 208-210. – ISBN 966-642-073-2
593680
  Швачка Г.О. Конституція Автономної Республіки Крим у системі законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 16-22
593681
  Кальний В.І. Конституція Алжирської Демократичної Народної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 105-106. – (Серія права ; № 6)
593682
  Ковтуненко В. Конституція білків / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (104). – С. 5-8
593683
  Крусян А. Конституція в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму (у контексті актуальних питань конституційних перетворень) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 70-78. – ISSN 1026-9932
593684
  Бичков І. Конституція в системі чинників обмеження державної влади // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 242-249. – ISSN 1993-0909
593685
  Федоренко В.Л. Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 року: 300 років досвіду розвитку українського конституціоналізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 6-11
593686
  Кістяківський Б. Конституція дарована і конституція завойована (Санкт-Петербург, 1906 рік) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 2 (32). – С. 105-109
593687
  Вдовиченко В. Конституція для Європи : Частина 2. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 46-49. – (Історичні науки)


  Участь Італії в Європейському конституційному процесі.
593688
  Вдовиченко В. Конституція для Європи. Участь Італії в Європейському конституційному процесі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-33. – (Історичні науки)
593689
  Пилипів І.В. Конституція Другої Речі Посполитої та національно-релігійна політика польської влади в Галичині (1921-1925 рр.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 83-89. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
593690
  Дністрянський Станіслав Конституція Західно-Української Народної Республіки ( Проект, 1920 р.) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 62-80
593691
  Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада / В.М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с. – ISBN 966-667-144-1
593692
  Речицький В. Конституція і права людини // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2014. – № 19 (707), 1-15 липня. – С. 2-4


  Критичні тези щодо проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від Президента України Петра Порошенка.
593693
  Колодій Анатолій Миколайович Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : Дис... докт.юрид.наук: 12.00.01.12.00.02 / Колодій Анатолій Миколайович; Нац. Академія Внутрішніх Справ України. – Київ, 1998. – 391л. – Бібліогр.:л.182-191
593694
  Колодій Анатолій Миколайович Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : Автореф... докт.юрид.наук: 12.00.01, 12.00.02 / Колодій Анатолій Миколайович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 36с.
593695
  Ренч Т. Конституція моральності = Die Konstitution der Moralitat : трансцендентальна антропологія і практ. філософія : з передм. до кишеньк. вид. 1999 р. : метод і самопізнання / Томас Ренч ; пер. з нім. Володимира Приходька. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 347, [1] с. – Покажч.: с. 342-347. - Пер. за вид. : Die Konstitution der Moralitat. Transzendentale Anthropologie und praktische Philosophie / Thomas Rentsch. Suhrkamp, 2010. - Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 338-341 та в підрядк. прим. – (ZETESIS : серія наукових перекладів / редкол.: Єрмоленко А.М. [та ін.] ; відп. ред.: Богачов А.Л. [та ін.]). – ISBN 978-966-378-147-1
593696
   Конституція незалежної України : У 3-х кн. – Київ : Право. – ISBN 5-7707-8443-1
Кн.1 : Документи, коментарі, статті. – 1995. – 398с.
593697
   Конституція незалежної України. – К.
1. – 1995. – 379с.
593698
   Конституція незалежної України : у 3 кн. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-546-018-X
Кн. 2, ч. 2 : Документи. – 1997. – VI, 302, [4] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк.
593699
   Конституція незалежної України : у 3 кн. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-546-019-X
Кн. 2, ч. 3 : Документи. – 1997. – 298, [5] с. : табл. – Алф. покажч.: с. 228-299. - Розгорнутий тит. арк.
593700
   Конституція незалежної України : Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти. – Київ : Спілка юристів України, 2000. – 428с. – ISBN 966-02-1292-5
593701
   Конституція незалежної України : У З-х книгах. – Київ : Українська Правнича Фундація; Реферат. – ISBN 966-8058-24-0
Кн.3. Ч.21 : Стенограми. Документи. – 2006. – 382с.
593702
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-17-X
Кн. 3, ч. 11 : Стенограми. – 2010. – 488 с.
593703
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-21-8
Кн. 3, ч. 17 : Стенограми. – 2010. – 576 с.
593704
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-20-X
Кн. 3, ч. 16 : Стенограми. – 2010. – 536 с.
593705
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-18-8
Кн. 3, ч. 15 : Стенограми. Документи. – 2010. – 488 с.
593706
  Струкевич О. Конституція П. Орлика на тлі політичної культури еліти України - Гетьманщини // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 230-235
593707
  Апанович О. Конституція Пилипа Орлика // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – С. 90-102
593708
  Зінченко О.В. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і польська конституція 1791 p.: порівняльний аналіз // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 59-68. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
593709
  Лотюк О.С. Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першооснова конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 30-37


  Стаття присвячена виявленню витоків утвердження громадянського суспільства в Україні та закріпленню його основ у перших вітчизняних конституційних актах і їх проектах. Аналізуються погляди українських мислителів XVII ст. - поч. XX ст. на сутність і ...
593710
  Скрипнюк О. Конституція Пилипа Орлика 1710 року: основні правові і політичні ідеї та її історичне значення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 4-10
593711
  Пагор В. Конституція Пилипа Орлика в контексті національного державотворення: сучасна українська історіографія // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 330-335. – ISSN 2078-0850
593712
  Коцур А. Конституція Пилипа Орлика та її місце в утвердженні української державницької ідеї // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 173-179. – ISBN 978-966-2464-25-2
593713
  Медвідь Ф.М. Конституція Пилипа Орлика як важлива політико-правова пам"ятка української політичної думки / Ф.М. Медвідь, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 67-69
593714
  Фігурний Юрій Конституція Пилипа Орлика як важливий історичний державотворчий документ українського народу ( до 295- річчя з дня створення) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 274
593715
  Бичко А. Конституція Пилипа Орлика як феномен світового правознавства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 8-68. – ISSN 1810-2131
593716
  Лапенко С.К. Конституція Пилипа Орлика: історія створення та місце в українському конституційному процесі // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 5-9. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
593717
  Вовк О.В. Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 145-166. – ISSN 0320-9466
593718
  Якушик В.М. Конституція Португалії 1976 року (ідеологічні аспекти) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 89-100. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье дается анализ основных положений конституции Португалии 1976 года, выясняются факторы, обусловившие специфику ее содержания, в частности, раскрывается проявление в ней влияния различных идеологических концепций и политических программ партий.
593719
   Конституція Республіки Намібія. – Київ, 1993. – 57с.
593720
  Ревер О.Ю. Конституція Республіки Польщі 1997 року: загальнокласифікаційна характеристика // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 26-31. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті аналізується положення Конституції Республіки Польщі 1997 року, розкриваються її юридичні властивості, особливості внутрішньої структури та змісту, а також акцентується увага на місці чинної польської Конституції в системі джерел ...
593721
   Конституція Республіки Туреччина з поправками. – Матбаас-Анкара, 1982. – 105с.
593722
  Кострова М.В. Конституція розвинутого соціалістичного суспільства : Бібліограф. покажчик / М.В. Кострова, О.І. Хміль. – Львів, 1978. – 64с.
593723
  Гаєк Фрідріх Конституція свободи = The constitution of liberty / Гаєк Фрідріх; Пер. з англ. М.Олійник та ін. – Львів : Літопис, 2002. – 556с. – ISBN 966-7007-44-7
593724
   Конституція Словацької Республіки. – Прага, 1992. – 49с.
593725
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ, 1936. – 32с.
593726
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ, 1936. – 32с.
593727
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1938. – 39с.
593728
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1938. – 31с.
593729
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1945. – 21с.
593730
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1950. – 24с.
593731
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1954. – 24с.
593732
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1957. – 32с.
593733
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1959. – 32с.
593734
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1961. – 32с.
593735
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1962. – 31с.
593736
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1966. – 32с.
593737
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1967. – 32с.
593738
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1970. – 32с.
593739
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1975. – 35с.
593740
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1977. – 60с.
593741
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1977. – 47с.
593742
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1977. – 35с.
593743
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1980. – 63с.
593744
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1982. – 43с.
593745
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1983. – 59с.
593746
   Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1988. – 61с.
593747
  Каррі Д.П. Конституція сполучених штатів Америки : посібник для всіх / Д.П. Каррі. – Київ : Веселка, 1993. – 192с. – ISBN 5-301-01602-4
593748
   Конституція СРСР-Основний Закон розвинутого соціалізму : Рекомендації б-кам. – Київ, 1977. – 32с.
593749
  Горкін О.Ф. Конституція СРСР - великий документ історичних завоювань радянського народу / О.Ф. Горкін. – К, 1945. – 16с.
593750
  Ткач А.П. Конституція СРСР - конституція розвинутого соціалізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-15. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье дана общая характеристика новой Конституции СССР как конституции социалистического типа на новом этапе строительства социализма - развитого социалистического общества, содержится определение развитого социализма как закономерного этапа на пути ...
593751
  Карева М.П. Конституція СРСР / М.П. Карева. – 2-е вид. – Х, 1949. – 180с.
593752
   Конституція СРСР. – К., 1952. – с.
593753
  Карпінський В.О. Конституція СРСР / В.О. Карпінський. – К., 1953. – 152с.
593754
  Пронська Г.В. Конституція СРСР і актуальні питання управління народним господарством // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 31-37. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем руководства народным хозяйством в свете Конституции СССР. В частности, исследуются вопросы улучшения правового регулирования народнохозяйственного планирования, рационализация организационной структуры ...
593755
  Городецький О.В. Конституція СРСР і дальший розвиток загальнонародної соціалістичної держави / О.В. Городецький, В.Ф. Мелащенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 8-13. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  Статья посвящена Конституции СССР 1977 г. - выдающемуся политическому и правовому документу современности. Показано ее значение в жизни советского общества, ее роль как Основного Закона государства и программного документа, определяющего пути ...
593756
  Назаренко Є.В. Конституція СРСР і Конституції союзних республік - могутнє знаряддя побудови комунізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье раскрываются социальная основа и идейные источники новых Конституций, обусловившие их содержание и роль в коммунистическом строительстве, анализируются определяемые социальным назначением Конституций и их особенности как "Основных законов" ...
593757
  Карманов О.П. Конституція СРСР про захист соціалістичної Вітчизни / О.П. Карманов, Б.І. Ольховський. – Харків : Вища школа, 1978. – 44 с.
593758
  Середа І.О. Конституція СРСР про права колгоспників / І.О. Середа. – К, 1979. – 96с.
593759
   Конституція суверенної України та її розвиток. – К., 1996. – 22с.
593760
  Зайчук О.В. Конституція США / О.В. Зайчук. – К, 1987. – 46с.
593761
  Петрова К. Конституція США як "верховне право країни" // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 122-131
593762
  Оніщук М.В. Конституція та референдна демократія в Україні: реалії та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 6-19.
593763
  Волкотруб О. Конституція та Статут Товариства американських архівістів (1936 р.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 57-67. – ISSN 2306-4250
593764
  Батанов О.В. Конституція України - втілення суверенної волі українського народу (до 21 річниці з дня прийняття Конституція України) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
593765
   Конституція України - гарант захисту прав людини : Рекомендації щодо проведення у вищих навчальних закладах першої лекції. – Київ : Знання, 2006. – 55с. – ISBN 966-346-208-6
593766
   Конституція України - основа подальшого розвитку законодавства : Збірник наукових праць. Засновано у 1996 році. – Київ. – ISBN 966-7024-11-3
вип.2. – 1997. – 320c.
593767
  Майданник О. Конституція України - правова основа життєдіяльності суспільства і держави // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 24-32. – ISSN 2308-9636
593768
   Конституція України. – К., 1992. – 32 с.
593769
   Конституція України. – К., 1993. – 91с.
593770
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Головю спеціалізю ред. літ. мовами нац. меншин України, 1996. – 112 с.
593771
   Конституція України. – К., 1996. – 55с.
593772
   Конституція України : Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Право, 1996. – 64с. – ISBN 966-546-007-2
593773
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Вікар, 1997. – 64с. – ISBN 966-7131-00-9
593774
   Конституція України : Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Пресса України, 1997. – 64с. – ISBN 966-7084-06-Х
593775
   Конституція України. – Київ, 1997. – 76 с.
593776
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.. – Донецьк : Сталкер, 2004. – 64с. – ISBN 966-696-084-2
593777
   Конституція України : (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України). – Київ : Ліра, 2006. – 96с. – ISBN 966-8251-43-1
593778
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-4. Станом на 1 січня 2006 року. – Офіційне вид. – Київ, 2006. – 126с. – ISBN 966-7630-14-5
593779
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року: Із змінами, внесеними Законом №2222-4 від 08.12.2004, ВВР, 2005, №2, ст. 44. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 160с. – ISBN 966-611-459-3
593780
   Конституція України : [Основний Закон України] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 12 берез. 2013 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 61, [3] с. – (Закони України : ЗУ). – ISBN 978-966-437-203-6
593781
   Конституція України : прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 103, [1] с. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-009-7
593782
  Стрижак А.А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. – Київ : ІнЮре, 2010. – 629, [2] с. – Покажч. законів та ін. правових актів: с. 587-616. - Алф.-предмет. покажч.: с. 617-629. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-446-8
593783
  Сушинський О.І. Конституція України в аспекті конституційних доктрин // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 114-126. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
593784
  Сушинський О. Конституція України в аспекті концепції компетенційно рівноважного конституційного ладу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
593785
  Пелих Н.А. Конституція України в умовах сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 51-57
593786
  Андрусів Г.В. Конституція України і деякі питання вдосконалення чинного кримінального законодавства / Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Стаття містить рекомендації щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства згідно з Конституцією України (та їх використання при прийнятті нового Кримінального кодексу).
593787
  Худик А.М. Конституція України та європейські конституційні подходи до регулювання публічних фінансів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 43-46. – (Правознавство ; Вип. 427)
593788
  Лощихін О.М. Конституція України та принципи соціальної держави // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 67-70
593789
   Конституція України та проблеми систематизації законодавства : Збірник наукових праць.Засновано у 1996 році. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 966-7024-31-8
Вип.5. – 1999. – 366с.
593790
  Селіванов А. Конституція України у правотворенні сучасного публічного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 239-245. – ISSN 2310-6158
593791
  Рабінович П. Конституція України як "живий інструмент" відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства) / П. Рабінович, В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 3-14. – ISSN 1993-0909
593792
  Яцишин М.М. Конституція України як джерело кримінально-виконавчого права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 264-269. – (Право. Економіка. Управління)
593793
  Дроздов О. Конституція України як джерело кримінально-процесуального права України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 145-156.
593794
  Краснова М.В. Конституція України як основний фактор розвитку екологічного права та законодавства // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-7957-18-6


  Стаття присвячена кафедрі екологічного права Київського університету ім. Т. Шевченка. Згадуються професори КУ - Балюк Г.І., Позняк Е.В. та інш.
593795
  Опанасюк Н.А. Конституція України як правова основа розвитку туризму в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 6 (140). – С. 14-24
593796
  Стецюк П. Конституція України як цінність, гарантія національної державності українського народу : Доповідь д-ра Петра Стецюка на урочистій Академії з нагоди дня Конституції України. Львівський держ. академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької. 25 червня 2004 р. / П. Стецюк; Центр політико-правових реформ. – Львів : Астролябія, 2004. – 32с. – ISBN 966-8657-04-7
593797
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ, 1996. – 80с.
593798
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Б.м., 1996. – 120с.
593799
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ, 1996. – 64с.
593800
   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 96с. – ISBN 966-7302-74-1
593801
   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 80с. – ISBN 966-667-116-6
593802
   Конституція України. Науково-практичний коментар / Нац. акад. правових наук України ; [редкол. : В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2011. – 1128 с. – ISBN 978-966-458-243-5


  Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду ...
593803
  Шаповал В. Конституція України: аж двадцять років або лише двадцять років!? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 9-19. – ISSN 1026-9932
593804
  Федоренко В.Л. Конституція України: від прийняття до Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 15-21
593805
  Березюк О. Конституція України: етапи становлення (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 36-37.
593806
  Шаповал В. Конституція України: життя "складного підлітка" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С 4


  Будь-яка подія суспільного значення передбачає її коментарі, і важливо, щоб ці коментарі не підмінялися панегіриками. Визначне значення мало прийняття 28 червня 1996р. Конституції України. Однак і за 20 років після цієї дати загальний стан вітчизняного ...
593807
  Бориславський Л. Конституція України: її реалізація та способи удосконалення // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 103-110. – ISSN 2310-6158
593808
  Скомороха В.Є. Конституція України: нові виклики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 24-31


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
593809
   Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громодянина : Навч. посібник. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 544с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-611-015-6
593810
  Скрипнюк О.В. Конституція України: питання системи і структури основного закону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 13-17. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
593811
  Буткевич В. Конституція України: проблеми вироблення нового проекту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7. – С. 85-110. – ISSN 1026-9932
593812
  Гаращук М. Конституція Української гетьманскої держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 179-180
593813
  Губань Радим Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 135-136.
593814
  Губань Радим Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-105
593815
   Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року). Науковий коментар // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 85-88.


  До 300-річчя Конституції Пилипа Орлика
593816
  Ярош Д.В. Конституція Української Народної Республіки 1918 року про органи державної влади та управління України: історичний досвід і сучасність // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 49-56. – (Право. Економіка. Управління)
593817
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Х., 1931. – 32с.
593818
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Х., 1933. – 30с.
593819
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1944. – 29с.
593820
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1946. – 24с.
593821
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1950. – 28с.
593822
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1952. – 31с.
593823
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1954. – 31с.
593824
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 60с.
593825
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 31с.
593826
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1961. – 31с.
593827
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1962. – 32 с.
593828
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1962. – 31с.
593829
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1966. – 30с.
593830
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1967. – 31с.
593831
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1969. – 32с.
593832
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1970. – 31с.
593833
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1972. – 31с.
593834
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1975. – 32с.
593835
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 50с.
593836
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 49с.
593837
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 45с.
593838
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1979. – 72с.
593839
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1979. – 46с.
593840
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1982. – 44с.
593841
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1984. – 46с.
593842
   Конституція Української Республіки - Конституція Громадянського Суспільства : [проект за громад. ініціативою] / [підгот.: Євген Голибард та ін.]. – Київ : Фенікс, 2015. – 132, [1] с. – ISBN 978-966-136-219-1
593843
  Голибард Є. Конституція Української Республіки : [- яка вона була і яка має бути : проект за громадською ініціативою] / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2014. – 158, [2] с. – ISBN 978-966-136-137-8
593844
  Гончаренко В. Конституція Української РСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 75-83. – ISSN 1993-0909
593845
  Ярош Д.В. Конституція УНР 1918 р. про Всенародні збори України як вищий законодавчий орган влади: історичний досвід і сучасний конституційний процес // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 6-11. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165


  В статті розкрито правові засади формування та діяльності українського парламенту - Всенародних українських зборів на основі Конституції Української Народної Республіки 1918 року.
593846
  Молдован В.В. Конституція УРСР і вдосконалення кримінально-процесуального законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются вопросы совершенствования уголовно-процессуального законодательства УССР в соответствии с Конституцией Украинской ССР.
593847
  Добролюбський К.П. Конституція Французьскої республіки 1795 р. / К.П. Добролюбський. – Львів, 1946. – 129-141с.
593848
  Синельнікова Р.Д. Конституція Чехословацької соціалістичної республіки // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 59-66
593849
  Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 59-69. – ISSN 0132-1331
593850
  Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 29-38


  У статті аналізується значення конституції для суспільства та держави і зосереджується увага на функції легітимації державної влади.
593851
  Лощихін О.М. Конституція як правова основа розвитку економічних функцій держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 06-11. – ISSN 2312-1831
593852
  Стецюк П. Конституція як форма правового закріплення зміни владних відносин в державі при переході від тоталітарного режиму до демократичних форм правління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.145-153. – (Серія юридична ; Вип. 38)
593853
   Конституція Японії. – Київ, 1995. – 23 с.
593854
  Комарницька Т. Конституція Японії як об"єкт дискурсивно-когнітивного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті пропонується погляд на Конституцію Японії як уособлення спеціального конституційного юридичного дискурсу японської мови. Роль Конституції як символу зміни державно-правової та мовної парадигми японської нації уможливлює її вивчення як ...
593855
  Орлик П.С. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибрані твори / Пилип Орлик; МАУП; Упоряд., примітки М. Трофимчука (лат. тексти), В. Шевчука. – Київ : МАУП, 2006. – 736с. : іл. – Бібліогр.: с.699-701. – (Бібліотека українознавства ; Вип.8). – ISBN 966-608-626-3
593856
  Шишкін В. Конституція, яка випередила час (про правовий акт Пилипа Орлика 1710 року) // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2008. – V,98, Ч.07/08
593857
  Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд : професійні та суспільні погляди / професор А.О. Селіванов ; Акад. правових наук України. – Київ : Укр. агенство інформації та друку "Рада", 2009. – 559, [1] с. : іл. – На обкл. зазнач. також: Проблеми теорії і практики. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7909-38-3
593858
  Мусіяка В. Конституція: 20 років по тому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 4-5


  Розмова з одним із авторів Конституції України 1996 року, професором Києво-Могилянської академії Віктором Мусіякою: "Ми були романтиками і вважали, що ухвалили Основний Закон, за яким віднині житиме суспільство й влада. А отримали - постійну ...
593859
  Сінкявічюс В. Конституція: від основного закону до вищого права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 74-80. – ISSN 2310-6158
593860
  Гладкова Т.Л. Конституцйні засади входження України у правовий простір Європейського Союзу // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 196-208. – ISBN 978-966-7166-35-9
593861
  Багай Н.О. Конституцйні засади законодавчого регулювання аграрних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 173-175. – ISBN 978-966-7957-18-6
593862
  Шульженко Ю.Л. Конституцыйний Суд России между прошлым и будущим / Ю.Л. Шульженко, В.Е. Чиркин // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т гос. и права. – Москва, 2011. – № 12. – С. 24-30. – ISSN 0132-0769
593863
  Петрова А.М. Конститучция СССР об экономической системе развитого социализма / А.М. Петрова. – Л., 1979. – 22с.
593864
  Марцеляк О.В. Конститущйно-правовий статус Голови Верховної Ради України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-13.
593865
  Крутікова О. Конституювання жіночої ідентичності в контексті материнсько-доньчиних стосунків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 192-202. – ISSN 1810-2131
593866
  Баштанник В. Конституювання наддержавного управління в системі міжнародно-правових відносин // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 200-215.
593867
  Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
593868
  Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
593869
  Цимбалюк С.І. Конституювання та розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі : Дис. ... канд. соціолог. наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Цимбалюк С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 216л. – Бібліогр.: л.176-216
593870
  Цимбалюк С.І. Конституювання та розвиток теорії модернізації в соціологічному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Цимбалюк С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
593871
  Полтавець С.В. Конституювання української державності в міжнародно-правових актах періоду гетьманщини // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 313-319. – ISBN 978-966-7166-35-9
593872
  Косьмій Ю.В. Конституювання як визначальна складова діяльності соціальних суб"єктів політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 208-215
593873
   Констітуція Украінської Соціялістичної Радянської Республіки : Затверджена Всеукр. з"їздом рад на засіданні 14 березня 1919 р. і прийнята в дефінітивній редакції Центр. Викон. Комітетом на засіданні 14 березня 1919 р. – Харьків (Харків) : Всеукраїнське державне вид-во, 1920. – 15 с. – (Украінська Соціялістична Радянська Республіка ; № 53)
593874
  Ладигін С. Констнтуційно-правове регулювання інституту громадянства та проблема подвійного громадянства в Україні / С. Ладигін, О. Нестеренко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 25-29.
593875
  Мартыновская М.К. Констпект лекций "История русского литературного языка". / М.К. Мартыновская. – Одесса, 1966. – 75с.
593876
  Копєйцева Л. Конструенти психологізму у романі Р. Іванчука "Вогненні стовпи" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 113-118. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
593877
  Козырев Г.И. Конструирование "жертвы" как способ создания управляемой конфликтной ситуации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.63-72. – ISSN 0132-1625
593878
  Мушин И.А. Конструирование алгоритмов и графов обработки данных сейсморазведки / И.А. Мушин. – М., 1983. – 264с.
593879
  Грибов М.М. Конструирование амортизационных систем РЭА с помощью моделирования / М.М. Грибов, Ю.И. Жвакин. – Москва, 1977. – 126 с.
593880
   Конструирование апериодических плёночных усилителей. – М., 1972. – 141с.
593881
  Сачков Д.Д. Конструирование аппаратуры : Учебное пособие для техникумов / Д.Д. Сачков. – Москва-Ленинград : ГЭИ, 1951. – 271с.
593882
  Митрейкин Н.А. Конструирование аппаратуры автоматики и телемеханики: уч. пособие / Н.А. Митрейкин. – М., 1975. – 272с.
593883
  Зельцман П.А. Конструирование аппаратуры для геофизических исследований скважин : Учебное пособие для вузов / П.А. Зельцман. – Москва : Недра, 1968. – 180с.
593884
   Конструирование аппаратуры на БИС и СБИС / В.Ф. Борисов, Ю.И. Боченков, Б.Ф. Высоцкий, Н.Л. Дембицкий, А.С. и др. Назаров; Высоцкий Б.Ф. – Москва : Радио и связь, 1989. – 272 с.
593885
  Смирнов Г.Г. Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств / Г.Г. Смирнов. – Л., 1988. – 303с.
593886
   Конструирование библиотек программ. – М., 1986. – 99с.
593887
   Конструирование библиотек программ. – М., 1988. – 106с.
593888
  Назаренко М.И. Конструирование биографий в исторических анекдотах (Д. Хармс, Н. Доброхотова и В. Пятницкий) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 159-170. – ISBN 966-8571-23-1
593889
  Симонов А. Конструирование британской национальной идентичности // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 371-373. – ISBN 978-966-171-783-0
593890
  Бродкин М В. Конструирование бытового радиокомплекса / М В. Бродкин, . – М, 1975. – 151с.
593891
  Данилин Б.С. Конструирование вакуумных систем / Б.С. Данилин. – М-Л, 1959. – 272с.
593892
  Урусов В.С. Конструирование вероятных кристаллических структур минералов / В.С. Урусов. – М., 1990. – 128с.
593893
  Арсламбеков В.А. Конструирование высокочувствительных весов для физико-химических исследований. / В.А. Арсламбеков. – Москва, 1972. – 149с.
593894
  Щелкунов С.Н. Конструирование гибридных молекул ДНК. / С.Н. Щелкунов. – Новосибирск, 1987. – 166с.
593895
  Виноградова Э.Л. Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками / Э.Л. Виноградова. – Москва, 1978. – 49 с.
593896
  Чурабо Д.Д. Конструирование деталей и узлов радиоаппаратуры. / Д.Д. Чурабо. – М.-Л., 1963. – 440с.
593897
  Боздех И. Конструирование дополнительных устройств к магнитофонам / И. Боздех. – Москва, 1981. – 304 с.
593898
  Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев / Л.П. Шершнева. – М, 1991. – 256с.
593899
  Малькова Д.А. Конструирование женского легкого платья / Д.А. Малькова. – Москва, 1953. – 176 с.
593900
  Стетюха Л.Т. Конструирование женского легкого платья и белья. / Л.Т. Стетюха. – М, 1953. – 364с.
593901
  Бескоровайная Г.П. Конструирование женского пальто на фигуры различного телосложения. / Г.П. Бескоровайная, Е.Б. Коблякова. – Москва, 1990. – 128с.
593902
  Янчевская Е.А. Конструирование женской легкой одежды / Е.А. Янчевская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1983. – 112с.
593903
  Воронина О.А. Конструирование женственности : социокультурный анализ // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С.50-67. – ISSN 0236-2007
593904
  Гелль П.П. Конструирование и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры / П.П. Гелль, Иванов-Есипович. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. – 536 с.
593905
  Шерстнев В.В. Конструирование и микроминиатюризация ЭВА / В.В. Шерстнев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 271с.
593906
  Куземин А.Я. Конструирование и микроминиатюризация электронной вычислительной аппаратуры: уч. пособие / А.Я. Куземин. – М.., 1985. – 279с.
593907
   Конструирование и применение специализированных средств вычислительной техники. – К., 1980. – 97с.
593908
   Конструирование и производство планетарных передач. – Алма-Ата, 1974. – 245с.
593909
  Силантьев А.В. Конструирование и производство электронных машин / А.В. Силантьев. – М., 1978. – 116с.
593910
  Муштаев В.И. Конструирование и расчет аппаратов со взвешенным слоем / В.И. Муштаев. – М., 1991. – 342с.
593911
  Пипко А.И. Конструирование и расчет вакуумных систем. / А.И. Пипко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1970. – 504с.
593912
  Пипко А.И. Конструирование и расчет вакуумных систем. / А.И. Пипко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 504с.
593913
  Колищук В.Т. Конструирование и расчет магнитофонов / В.Т. Колищук, Е.Н. Травников. – Киев, 1965. – 390 с.
593914
  Пономарев М.Ф. Конструирование и расчет микросхем и микропроцессоров / М.Ф. Пономарев, Б.Г. Коноплев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 175с.
593915
   Конструирование и расчёт полимерного оборудования. – Ярославль, 1988. – 140с.
593916
   Конструирование и расчёт полосковых устройств : учебное пособие для вузов. – Москва : Советское радио, 1974. – 295 с.
593917
   Конструирование и расчёт прецизионных проволочных потенциометров с нелинейной характеристикой, 1959. – 10с.
593918
  Домашнев А.Д. Конструирование и расчет химических аппаратов / А.Д. Домашнев. – М., 1961. – 624с.
593919
  Лебедев О.Т. Конструирование и расчет электронной аппаратуры на основе интегральных микросхем / О.Т. Лебедев. – Ленинград, 1976. – 326 с.
593920
  Агошков М.И. Конструирование и расчёты систем и технологии разработки рудных месторождений / М.И. Агошков. – Москва, 1965. – 220с.
593921
   Конструирование и создание высокопродуктивных агроценозов. – Ростов -на-Дону, 1982. – 127с.
593922
  Своциль И. Конструирование и способы производства печатных схем / И. Своциль, 1962. – 28с.
593923
  Ковалевский Р.Е. Конструирование и технология вакуумноплотных паяных соединений / Р.Е. Ковалевский, А.А. Чекмарев. – Москва, 1968. – 208 с.
593924
   Конструирование и технология изготовления гибридных интегральных схем. – Москва, 1977. – 114с.
593925
  Цессарский Б.И. Конструирование и технология изготовления пресс-форм для фарфоровых изделий / Б.И. Цессарский. – Москва; Ленинград, 1965. – 72с.
593926
  Воллернер Н.Ф. Конструирование и технология изготовления радиоэлектронной аппаратуры / Н.Ф. Воллернер. – Киев, 1970. – 364 с.
593927
   Конструирование и технология микросхем : курсовое проектирование. – Москва : Высшая школа, 1983. – 99 с.
593928
   Конструирование и технология микросхем. Курсовое проектирование / Л.А. Коледов, В.А. Волков, Н.И. Докучаев, Э.М. Ильина, Н.И. Патрик. – Москва : Высшая школа, 1984. – 231 с.
593929
   Конструирование и технология микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1983. – 100 с.
593930
   Конструирование и технология печатных плат. – Москва : Высшая школа, 1973. – 214 с.
593931
  Бушминский И.П. Конструирование и технология пленочных СВЧ микросхем / И.П. Бушминский, Г.В. Морозов. – Москва, 1978. – 144 с.
593932
  Выпов Г.П. Конструирование и функционирование программного обеспечения для АСУ / Г.П. Выпов, Л.И. Саламатина. – Київ : Наукова думка, 1990. – 153с.
593933
  Бухштабер В.М. и др. Конструирование интерактивных систем анализа данных / В.М. и др. Бухштабер. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 117с.
593934
  Даниленко О. Конструирование истории и социокультурные идентичности в Украине (2005-2006, 2013-2014) // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс, 2014. – № 1/2. – С. 24-45. – ISSN 1822-5136
593935
  Смирнов Л.И. Конструирование кассетных любительских магнитофонов / Л.И. Смирнов. – Москва : Энергия, 1977. – 64с.
593936
  Хруцкая Мария Михайловна Конструирование кокъюгатов синтетических и природных макромолекул при использовании обращенных мицелл в качестве микрореакторов-матриц : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Хруцкая Мария Михайловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 19л.
593937
  Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин. / Д. Грис. – Москва : Мир, 1975. – 544с.
593938
  Бартеньев Л.С. Конструирование компонентов микросхем / Л.С. Бартеньев, Л.Н. Тюльников. – Горький, 1977. – 105 с.
593939
  Обухова Конструирование компьютерной обучающей программы на основе теории П. Я. Гальперина / Обухова, Поршнев, Е.Р. и др. Поршнева // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.103-114. – ISSN 0042-8841
593940
  Захарьящев Л.И. Конструирование линий задержки / Л.И. Захарьящев. – Москва, 1972. – 192 с.
593941
  Попов А.А. Конструирование линий передачи СВЧ диапазона: Учебнок пособие / А.А. Попов. – Горький, 1978. – 38с.
593942
  Козырев А.В. Конструирование любительских магнитофонов / А.В. Козырев, М.А. Фабрик. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 319 с.
593943
  Козырев А.В. Конструирование любительских магнитофонов / А.В. Козырев, М.А. Фабрик. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 240 с.
593944
  Черкунов В.К. Конструирование любительских проигрывателей / В.К. Черкунов. – Москва : Энергия, 1980. – 113с.
593945
  Костиков В. Конструирование любительских телевизоров / В. Костиков. – Москва, 1961. – 173 с.
593946
  Бриллиантов Д.П. Конструирование любительских цветных телевизоров / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1984. – 128 с.
593947
  Шульгин К.А. Конструирование любительстких коротковолновых передатчиков / К.А. Шульгин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 136с.
593948
  Яшин А.А. Конструирование микроблоков с общей герметизацией / А.А. Яшин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 100с.
593949
   Конструирование микромодульной аппаратуры. – Москва, 1968. – 416 с.
593950
  Корячко В.П. Конструирование микропроцессорных систем контроля РЭА / В.П. Корячко. – Москва : Радио и связь, 1987. – 159 с.
593951
   Конструирование микроэлектронной аппаратуры. – Москва, 1975. – 121 с.
593952
  Демушина О.Н. Конструирование мифов в современной России // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 88-90
593953
  Кендиван Д-С О. Конструирование модельных обучающих задач по курсу химии // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-80
593954
   Конструирование научной космической аппаратуры. – М., 1976. – 250с.
593955
   Конструирование научных космических приборов. – М., 1985. – 143с.
593956
  Кутузов А.Г. Конструирование новой модели подготовки кадров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 44-49. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются перспективы объединения двух московских вузов на основе разработки инновационной модели высшего педагогического образования, характеризующейся вариативностью, интеграцией профессионального и личностного развития специалиста, ...
593957
  Мячин В.А. Конструирование оборудования окрасочных цехов. / В.А. Мячин, В.А. Шабельский. – М., 1989. – 183с.
593958
  Гуров В.Н. Конструирование образовательного пространства в контексте модульно - компетентностной технологии // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-18. – ISSN 1609-4646


  В статье на примере колледжа рассматриваются особенности функционирования учреждений среднего профессионального образования в современных условиях модернизации системы профессионального образования; основные подходы и принципы конструирования ...
593959
  Менг Т.В. Конструирование образовательных сред в деятельности преподавателя высшей школы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 35-40. – ISSN 0321-0383


  В статье предложен подход к конструированию образовательных сред в деятельности преподавателя высшей школы, основанный на идеях конструктивизма в образовании. Обосновывается новая роль преподавателя высшей школы, которая рассматривается в аспекте ...
593960
  Варьяс Ю.В. Конструирование организационной структуры управления / Ю.В. Варьяс. – Москва, 1982. – 64с.
593961
  Будов В.М. Конструирование основного оборудования АЭС. / В.М. Будов, В.А. Фараонов. – М, 1985. – 264с.
593962
  Жданович В.М. Конструирование перефирийных устойств ЭВА / В.М. Жданович. – Минск, 1980. – 271с.
593963
  Жданович В.М. Конструирование перефирийных устройств ЭВА / В.М. Жданович. – Минск, 1986. – 256с.
593964
   Конструирование приборов для изучения космоса. – М., 1985. – 128с.
593965
   Конструирование программых средств интеллектуализации. – Новосибирск, 1988. – 188с.
593966
  Румянцев М.М. Конструирование радиовещательных приемников / М.М. Румянцев. – Москва : ДОСААФ СССР, 1982. – 208с.
593967
  Фролов А.Д. Конструирование радиоприемников / А.Д. Фролов. – Москва : Советское радио, 1948. – 176с.
593968
  Пестряков В.Б. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры / В.Б. Пестряков. – М, 1969. – 208с.
593969
  Лебедев О.Т. Конструирование радиоэлектронной аппаратуры на основе интегральных схем / О.Т. Лебедев, М.А. Огибин. – Ленинград, 1974. – 272 с.
593970
  Князев А.Д. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом элетромагнитной совместимости / А.Д. Князев, Л.Н. Кечиев, Б.В. Петров. – Москва : Радио и связь, 1989. – 222 с.
593971
  Бушенков В.А. Конструирование регуляторов на ЭВМ / В.А. Бушенков, Г.В. Смирнов. – М., 1991. – 40с.
593972
   Конструирование роботов. – М., 1986. – 358с.
593973
  Славик И. Конструирование силовых полупроводниковых преобразователей / И. Славик. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 220с.
593974
   Конструирование силовых полупроводниковых преобразовательных агрегатов. – Москва, 1973. – 288 с.
593975
   Конструирование систем программирования обработки данных. – Москва : Статистика, 1979. – 269 с.
593976
  Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – Казань : Издательство Казанского университета, 2004. – 200с. – На тит. листе: 200-летию Казанского государственного университета посвящается. – ISBN 5-7464-0527-2
593977
  Бобылева О.Н. Конструирование структур разностного типа и иох использование при расчете физико-механических полей методом R-функций. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Бобылева О.Н.; Ворошиловградский машиностроит. инст. – Ворошиловград, 1983. – 184л. – Бібліогр.:л.141-147
593978
  Бобылева О.Н. Конструирование структур разсностного типа и их использование при расчете физико-механических полей метдом R-функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бобылева О. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 20 с.
593979
  Леннартц Г. Конструирование схем на транзисторах / Г. Леннартц, В. Таэгер. – М.-Л, 1964. – 384с.
593980
  Мартьянов Б.К. Конструирование телефонной аппаратуры / Б.К. Мартьянов. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1949. – 212 с.
593981
  Кейн В.М. Конструирование терморегуляторов / В.М. Кейн. – М, 1971. – 152с.
593982
  Харламов С.В. Конструирование технологических машин и аппаратов / С.В. Харламов. – Л, 1974. – 272с.
593983
  Крючков А.А. Конструирование транзисторных любительских телевизоров / А.А. Крючков. – Москва, 1972. – 104 с.
593984
  Сапожников А.В. Конструирование трансформаторов / А.В. Сапожников. – Изд. 2-е, переработ. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 360с.
593985
  Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин / П.Ф. Дунаев. – М., 1966. – 362с.
593986
  Мишустин И.А. Конструирование упрощенных электрофонов / И.А. Мишустин. – М., 1977. – 145с.
593987
   Конструирование функциональных узлов ЭВМ на интегральных схемах. – М., 1978. – 200с.
593988
  Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики / Г.Е. Лукич. – М., 1979. – 183с.
593989
  Бурнашев К.Э. Конструирование человека в социальном пространстве // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.323-328. – ISSN 1606-951Х
593990
  Савельев А.Я. Конструирование ЭВМ и систем / А.Я. Савельев, В.А. Овчинников. – М., 1984. – 248с.
593991
  Савельев А.Я. Конструирование ЭВМ и систем / А.Я. Савельев, В.А. Овчинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 311с.
593992
   Конструирование экранов и СВЧ-устройств / А.М. Чернушенко, Б.В. Петров, Л.Г. Малорацкий, Н.Е. Меланченко, А.С. Бальсевич; Чернушенко А.М. – Москва : Радио и связь, 1990. – 350 с.
593993
  Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной аппаратуры / Н.Б. Полонский. – Москва : Советское радио, 1979. – 215с. – (Библиотека радиоконструктора)
593994
  Окоси Т. Конструирование электронной пушки лампы бегущей волны / Т. Окоси. – Москва, 1961. – 40с.
593995
  Преснухин Л.Н. Конструирование электронных вычислительных машин и систем / Л.Н. Преснухин, В.А. Шахнов. – М, 1986. – 512с.
593996
  Никитин Ю.М. Конструирование элементов деталей и узлов авиационных двигателей / Ю.М. Никитин. – М, 1961. – 288с.
593997
  Андреевский М.Н. Конструирование элементов радиопередатчиков, устанавливаемых на подвижных объектах / М.Н. Андреевский. – Москва, 1959. – 26с.
593998
   Конструирование ядерных реакторов. – М., 1982. – 398с.
593999
  Воронов С.В. Конструирование языковых процессоров с семантико-синтаксическим управлением : Дис... канд. физ.мат.наук: 05.13.11 / Воронов С. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 152л. – Бібліогр.:л.118-130
594000
  Лачинян Л.А. Конструирование, расчет и эксплуатация бурильных геологоразведочных труб и их соединений / Л.А. Лачинян, С.А. Угаров. – М, 1975. – 231с.
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,