Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
598001
  Кремень В. " Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах" з доповіді Президента НАПН України на Загальних зборах академії 8 листопада 2012 р. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)
598002
  Гребнев Л. "Концепция-2020": среднесрочная тактика для долгосрочной стратегии? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 131-139. – Бібліогр.: с. 131, 134-137. – ISSN 0042-8736
598003
  Колодко С.А. "Концепція кольору" в уявленні китайців та історико-культурний зміст лексики кольорів у китайській мові / С.А. Колодко, Ген Ерлін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Розглядаються історико-культурні аспекти "лексики кольорів" у китайській мові та вплив культурної традиції на формування складу китайської мови.
598004
   Концептуализация и смысл.. – Новосибирск, 1990. – 237с.
598005
  Дмитриева А.А. Концептуализация интроспекции в философии Нового времени (Рене Декарт, Джон Локк, Дэвид Юм) // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 24-39. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
598006
  Луков Луков Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (333). – С. 5-16. – ISSN 0132-1625
598007
  Шибаева Е.А. Концептуализация основных тенденций развития информационного общества : Информационная грамотность в центре внимания экспертов ЮНЕСКО // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 89-94. – ISSN 0869-608Х
598008
  Корепанова Е.М. Концептуализация социопатии: социально-антропологический аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 80-81
598009
  Мартінек С.В. Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 338-347. – ISBN 966-581-388-9
598010
  Мазепова О.В. Концептуалізація бінарної опозиції ПРАВДА-НЕПРАВДА у перській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 446-468


  У статті на матеріалі результатів психолінгвістичного експерименту досліджено концептуальну структуру та зміст бінарної опозиції ПРАВДА-НЕПРАВДА у мовній свідомості носіїв перської мови. Показано, яким чином отримані дані можуть бути інтерпретовані із ...
598011
  Прима В.В. Концептуалізація гостинності в науковому дискурсі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 107-115
598012
  Енверов Р. Концептуалізація двосторонньої стратегії українсько-турецьких економічних відносин в умовах поглиблення євроінтеграції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 244-252. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
598013
  Степаненко І.В. Концептуалізація духовності у контексті постметафізичних імплікацій у філософії свідомості / духу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 103-108
598014
  Ткаченко К.О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у середньовічній Британії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 344-347. – ISSN 2076-1554
598015
  Носова Б.М. Концептуалізація зарубіжного публіцистичного дискурсу в комунікативній практиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 82-85. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті йдеться про роль зарубіжної публіцистики як інтелектуальної комунікації та обгрунтовується необхідність вивчення її сучасних зразків.
598016
  Мартінек С.В. Концептуалізація зеленого кольору (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 404-412. – ISBN 966-581-481-8
598017
  Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 398, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 353-398
598018
  Сологуб Н.М. Концептуалізація лексеми "війна" в мовотворчості Олеся Гончара // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 350-355. – ISSN 2305-3852
598019
  Письменна Ю. Концептуалізація ментальних категорій в національних лінгвокультурах: контрастивне дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто універсальні й етноспецифічні особливості мовної репрезентації ментальних категорій в українській, російській, англійській та італійській мовах. Визначено відмінності у змістовому наповненні nomina mentalia, зумовлені специфікою ...
598020
  Відякіна М.М. Концептуалізація моделі народної економіки України в працях Філіпенка А.С. // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 172-174
598021
  Різниченко Є.І. Концептуалізація національних економічних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 131-136


  У статті розкривається та визначається концепт національних еконо- мічних інтересів країн. Розглянуто та проаналізовано основні підходи щодо суті та форм прояву національних економічних інтересів. В статье раскрывается и дается определение концепта ...
598022
  Компанієць О.В. Концептуалізація недієздатних держав як акторів міжнародної системи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 135-141. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
598023
  Межжеріна Г. Концептуалізація образів зрадників у "Повісті про вбивство Андрія Боголюбського": (субстантивно-ад"єктивний аспект) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 45-56. – ISSN 0027-2833
598024
  Слюніна О.В. Концептуалізація образу вогню у поетичному мовомисленні Марії Людкевич // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 149-156
598025
  Куцик О. Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології / О. Куцик, М. Колечко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 131-140. – ISSN 2411-4758
598026
  Лабенко О.В. Концептуалізація образу хвороби в текстах зачинів українських, англійських та французьких замовлянь: структура, семантика, символізм // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 218-226. – (Серія "Філологія" , Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті досліджуються тексти зачинів українських, англійських та французьких лікувальних замовлянь. Виявлено основні домінуючі компоненти структури зачину замовляння, які наявні у всіх трьох мовах. Кожний зі згаданих компонентів поділено на семантичні ...
598027
  Пашко Н.Ю. Концептуалізація ОСББ у контексті теорії соціального капіталу та громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 137-147. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
598028
  Товпеко О. Концептуалізація особистісного досвіду як творча діяльність з осягнення буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В запропонованій статті розглядається проблема концептуалізації особистісного досвіду з точки зору онтологічної та пізнавальної площин аналізу. Наведено аргументи на користь розуміння концептуалізації як творчої діяльності суб"єкта, що пояснює ...
598029
  Шевченко Л.Л. Концептуалізація поняття "благодать" у тексті нового завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 3-15
598030
  Медведчук В.В. Концептуалізація поняття "громадянське суспільство": ретроспектива деяких теоретичних аспектів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 49-56. – (0). – ISSN 2078-9165
598031
  Бутенко Л.Л. Концептуалізація поняття "методологізація професійної підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників” // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 24-30. – ISSN 2227-2747
598032
  Кульчицький І.М. Концептуалізація понять "модель" та "моделювання" у наукових дослідженнях // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 273-284. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
598033
  Лавриненко С.Т. Концептуалізація правових смислів в українських обрядових піснях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 133-142
598034
  Сметаняк О. Концептуалізація проблеми дослідження правового нормоутворення у контексті філософії права // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 75-81
598035
  Курилик В.В. Концептуалізація проблеми функціонування традиційного сюжету про Едипа в світовій літературі // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 87-94
598036
  Ковальова О. Концептуалізація регіональної інтеграції а Латинській Америці // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 274-282. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
598037
  Осадча О. Концептуалізація світу у структурі художнього тексту (на матеріалі мови творів українських письменників-фантастів кінця XX століття) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 124-128. – ISBN 978-2-919320-44-8
598038
  Осадча О.С. Концептуалізація світу у текстах української фантастики (друга половина XX ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Осадча Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 413 арк. – Додатки: арк. 212-413. – Бібліогр.: арк. 179-212
598039
  Кравченко Ї.М. Концептуалізація свята як феномену повсякденного життя // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 76-79
598040
  Вишняк Д.І. Концептуалізація смерті в поезії Гу Чена // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті досліджується тема смерті в творах Гу Чена, сучасного китайського поета-туманника, життяякого припало на роки "культурної революції" у Китаї (1966-1976). А також розкриваються такі поняття, як "туманна поезія" в історії літератури Китаю та ...
598041
  Горин В.П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 13-19
598042
  Корж К.М. Концептуалізація соціального контролю як технологічного засобу стримування соціальних відхилень соціологічних теоріях кінця XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 32-41. – ISBN 978-966-171-498-3
598043
  Ісаєва Н.С. Концептуалізація страху в малфй прозі Цань Сює // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 180-185


  Розглянуто особливості відтворення категорії "страх" у китайській літературі 80-х років XX століття. Її концептуалізація в різних літературних напрямах пов"язана з осмисленням трагічних наслідків "культурної революції". Особлива увага приділена аналізу ...
598044
  Дьяков С.І. Концептуалізація суб"єктом основних цінностей культури суспільства у конструюванні відношення до праці // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – с. 32-39
598045
  Сухенко В.Г. Концептуалізація я (ego) в художній семантиці Дмитра Білоуса // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 181-188. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано мовні засоби репрезентації концепту Я мовомислення Дмитра Білоуса; визначено відповідні мікроконтексти, які моделюють змістову інтерпретацію досліджуваного концепту, розкрито світоглядно-естетичні критерії письменника, специфіку його ...
598046
  Кантаєва О.В. Концептуальнi проблеми розвитку системи бухгалтерського облiку в управлiннi iнновацiйними процесами // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 96-109
598047
  Колесник О.С. Концептуальна алюзія як модель міфологічно орієнтованої концептуалізації світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 286-292


  Концептуальна алюзія розглядається як механізм категоризації світу на основі змісту міфологічного простору. Визначаються функції та напрямки алюзивних концептуальних взаємодій. Концептуальная аллюзия рассматривается как механизм категоризации мира на ...
598048
  Димитренко Л.В. Концептуальна картина світу в поетичних творах (на матеріалі поетичних образів американської поезії XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 37-44. – ISBN 966-581-148-7
598049
  Огаркова Г.А. Концептуальна метафора води як засіб вираження концепту "кохання" в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 392-397. – ISBN 966-581-388-9
598050
  Хорошун О.О. Концептуальна метафора: актуальні засади дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 222-225. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
598051
  Кубявка М.Б. Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 44-47. – ISSN 2311-7249


  Метою дослідження є створення науково-обґрунтованих методів управління інформаційними впливами, які можна було б застосувати в управлінні інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових дій. Основна ідея цього дослідження - ...
598052
  Бурлака Г.Г. Концептуальна модель вирішення проблеми енергозабезпечення країн Євросоюзу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 29-39. – ISSN 1993-6788
598053
  Мірошниченко П.І. Концептуальна модель інвестиційного потенціалу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 20-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
598054
  Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 10-15. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1029-7200


  Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обґрунтовується зміст понять "змістова каталогізація" і "каталогізація". Розкрито роль Semantic web, ...
598055
  Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 10-15. – ISSN 1029-7200


  Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обгрунтовано зміст понять "змістова каталогізація" та "каталогізація". Розкрито роль Semantic web, ...
598056
  Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліогріфічних ресурсів // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 1. – С. 9-14


  Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обґрунтовується зміст понять "змістова каталогізація" і "каталогізація". Розкрито роль Semantic ...
598057
  Москалець Т.З. Концептуальна модель керування життєвим станом рослинних екоморф за критеріями механізмів адаптивності / Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 211-221. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
598058
  Покляцька К.А. Концептуальна модель міжкультурної комунікації в літературно-художніх виданнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 22-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
598059
   Концептуальна модель моніторингу якості освіти ВНЗ за принципом комбінованого управління / В.Б. Толубко, С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, А.В. Малюга // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 6-19


  У статті розроблені моделі моніторингу якості освіти ВНЗ, які побудовані відповідно до державних вимог та стандартів щодо якості освіти та можуть існувати в навчально-виховному процесі ВНЗ.
598060
  Колодійчук В.А. Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 60-65. – ISSN 2221-1055
598061
  Висоцька В.А. Концептуальна модель процесу формування семантики речення природною мовою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 258-278. – ISSN 0321-0499
598062
  Соляник А.А. Концептуальна модель системи документопостачання фондів бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 95-104. – ISBN 966-7352-66-8


  Зроблено спробу обґрунтувати структуру оптимальної моделі системи документопостачання фондів бібліотек України, яка забезпечить їх гарантоване та першочергове поповнення новими вітчизняними і зарубіжними виданнями.
598063
  Вахнован В.Ю. Концептуальна модель соціологічного моніторингу якості бібліотечних послуг // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 238-245


  Висвітлено сутність та структуру соціологічного моніторингу як інформаційно-комунікаційної складової системи менеджменту якості бібліотечних послуг.
598064
  Сивець Т. Концептуальна модель творчості у Тараса Шевченка та проповідницькому дискурсі Київської Русі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 281-288


  У статті досліджується структура базових концептів, які утворюють концептуальну модель творчості у двох різних ментальних картинах світу. За основу для компаративного концептуального аналізу середньовічної платформи взято творчість Якова Мниха, Клима ...
598065
  Несторова Д.С. Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
598066
  Бэлозерцев В. Концептуальна модель формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 79-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
598067
  Цибульський В. Концептуальна модель як складова процесу інтерпретації сейсмічних даних / В. Цибульський, О. Трипільський, П. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано концептуальну модель формування відкладів нижнього майкопу структури Субботіна Прикерченського шельфу. Отримані уявлення використані при розрахунках ефективних моделей фільтраційно-ємнісних властивостей за алгоритмами детерміністичного і ...
598068
  Сидор В.Д. Концептуальна парадигма конституційних основ земельного ладу // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-966-7957-18-6
598069
  Резніченко Н.А. Концептуальна своєрідність прози для дітей ІІ половини ХХ століття (на матеріалі творчості Гр. Тютюнника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 348-352


  У статті запропоновано аналіз творчості Григорія Тютюнника, одного з оригінальних і самобутніх письменників, діяльність якого представлена прозовими творами для дітей
598070
  Грачова Т.М. Концептуальна спрямованість ранніх памфлетів Миколи Хвильового // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 510-520. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
598071
  Ковпак В.А. Концептуальна структура як типологічна ознака культурологічного журналу // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-13


  Статтю присвячено аналізу концептуальної структури як типологічної ознаки культурологічного журналу. Особлива увага приділяється висвітленню аспекту структуризації культурологічного журналу відповідно до висвітлених концептосфер. The article deals ...
598072
  Комар О.В. Концептуальна схема і екстерналістські семантики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 359-365


  Стаття розглядає ідею концептуальної схеми в екстерналістській семантиці Д. Девідсона як спосіб обмеження основних форм мовного релятивізму, поширених у філософії мови, методології науки і перекладознавстві. Статья рассматривает идею концептуальной ...
598073
  Суродейкіна Т.В. Концептуальна та мовна модель семантичного поля мистецтва в англійській та українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 221-223. – ISBN 966-581-295-5
598074
  Братанчик Б.В. Концептуальная и методологическая несостоятельность современных буржуазных интерпретаций роли научно-технического прогресса в развитии общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
598075
  Тесля Ю.Н. Концептуальная модель конвейерной организации управления портфелями проектов / Ю.Н. Тесля, В.Ю. Котетунов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 92-98. – ISSN 2222-4459
598076
  Юрченко С.В. Концептуальне забезпечення політики США у Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 66-71


  Стаття присвячена дослідженню еволюції концептуального забезпечення зовнішньої політики США в Чорноморському регіоні в 1990-2000-і роки на основі аналізу підходів З. Бжезинського, Р. Асмуса, Б. Джексона. Зміна міжнародної ситуації в 2008-2011 роках ...
598077
  Павлюк О.І. Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської затоки на прикладі відносин з Іраном // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 191-197. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
598078
  Дороніна О.А. Концептуальне забезпечення стратегії антикризової кадрової політики на засадах гідної праці // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 35-40. – ISSN 2226-8820
598079
  Мінцис Ю.Б. Концептуальне поле "демінутивність", об"єктивоване загальними назвами // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 56-61
598080
  Яремчук І. Концептуальне поле "світ людини" у поезії Форуг Фаррохзад // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 112-117. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
598081
  Сербін О. Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  У публікації визначено та проаналізовано структурне і компонентне вираження класифікації стоїків. Побудовано класифікаційну схему та досліджено змістовні зв"язки її елементів з огляду на різноступеневість ієрархічної складової цієї класифікації. ...
598082
  Сизоненко Н. Концептуальне розв"язання образу Тараса Шевченка в дилогії Василя Шевчука "Син волі" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
598083
  Штанков М. Концептуальне розуміння інформаційного суспільства на сучасному етапі його існування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 35-40. – ISSN 0321-0499
598084
  Щепанський В. Концептуальний аналіз доктрини філіокве у "Треносі" Мелетія Смотрицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 14-18
598085
  Погорська І.І. Концептуальний вимір стратегічної культури: взаємозв"язок теорії та практики сучасних зовнішніх стратегій // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 34-55. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
598086
  Федоришина І.В. Концептуальний зміст поняття "соціальний капітал" // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 248-251. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
598087
  Малик І.В. Концептуальний остів сучасного технократизму у дискурсі управління освітянським процесом // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 115-127
598088
  Борисенко О.П. Концептуальний підхід до запровадження контролінгу при формуванні та реалізації зовнішньоекономічної політики держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 12-18. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
598089
  Дмитришин Л.І. Концептуальний підхід до моделювання просторово-структурної диференціації грошових доходів населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 114-121 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
598090
  Купалова Г.І. Концептуальний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Збройних Сил України / Г.І. Купалова, Ю.Б. Медведєв, О.М. Чистик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання оцінки ефективності виконання бюджетних програм в умовах запровадження програмно-цільового методу формування державного бюджету. Також запропоновані шляхи удосконалення ефективності виконання бюджетних програм у ...
598091
  Панас Я.В. Концептуальний підхід до оцінювання здатності реалізовувати інноваційний потенціал підприємства в контролінгу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 129-133. – ISSN 2309-1533
598092
   Концептуальний підхід до побудови системи кібернетичної безпеки стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів України на принципах масштабування та доповнення / І.М. Козубцов, В.В. Куцаєв, В.О. Ткач, Л.М. Козубцова // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 47-55. – ISSN 2311-7249


  Авторами на основі існуючих ідей обгрунтовано концептуальний підхід до побудови системи кібернетичної безпеки стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів України на принципах масштабування та доповнення. Це дає змогу динамічно розширювати ...
598093
  Замаруєва І.В. Концептуальний проект побудови систем автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, О.С. Садовник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 57-63


  Статтю присвячено концептуальним питанням побудови системи автоматизації інформаційно-аналітичної діяльност на основі знання-орієнтованого підходу. Його сутність полягає в розв’язанні проблем, пов’язаних з автоматизацією вилучення, формалізації й ...
598094
  Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 263 л. – Додатки: л. 243-263. – Бібліогр.: л. 221-242
598095
  Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
598096
  Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : ЛКА, 2015. – 234, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-695-265-6
598097
  Чібалашвілі А.О. Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чібалашвілі Асматі Олександрівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
598098
  Хвостіна І.М. Концептуальні аспекти еколого-економічного аналізу / І.М. Хвостіна, Г.О. Зелінська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 108-112. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
598099
  Пащенко Ю.П. Концептуальні аспекти модернізації економічної системи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 45-53. – ISSN 2306-6792
598100
  Моклячук Л.І. Концептуальні аспекти національної стандартизації органічного сільськогосподарського виробництва / Л.І. Моклячук, Л.Б. Плаксюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 6-13 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
598101
  Сігайов А.О. Концептуальні аспекти парадигми сталого розвитку аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 106-109. – ISSN 2221-1055
598102
   Концептуальні аспекти правового забезпечення розвитку відносин публічної власності / [Мамутов В.К. та ін. ; [під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.- прав. досліджень. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 119, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 104-117. – ISBN 978-966-2646-74-0
598103
  Тертишник В. Концептуальні аспекти прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.13-19
598104
  Мартинець В.В. Концептуальні аспекти формування теорії трансакційних витрат як складової еволюційного розвитку теорії фірми // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 139-143. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
598105
  Vashenina O. Концептуальні виміри фразеологічної одиниці // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 44-49. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
598106
  Стежко С.О. Концептуальні домінанти в оцінках історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 130-135


  У статті розглядаються проблеми збереження сталих концепцій історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття, зокрема у творчості Андрія Малишка. В статье рассматриваются проблемы сохранения устойчивых концепций исторического ...
598107
  Попрозман Н.В. Концептуальні елементи стратегічного управління / Н.В. Попрозман, О.І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуті та систематизовані основні концепції стратегічного управління.
598108
  Ткаченко В.В. Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 81-90
598109
  Олешко А.А. Концептуальні засади антикризового регулювання національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 4-7 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
598110
   Концептуальні засади безпекової політики держави у сфері ідентичності та міжетнічних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 5-7
598111
   Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посібник / [Е.А. Афонін та ін. ; за заг. ред. В.А. Ребкала та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 298, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 290-295 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-394-033-5
598112
  Радіонова Л. Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 87-93. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-2366
598113
  Колесніченко О.В. Концептуальні засади вивчення трудового конфлікту в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 70-72
598114
   Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності національної економіки: ринковий вимір / В.В. Коваль, М.І. Башинська, О.І. Лайко, З.В. Чехович // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 105-115. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
598115
  Вахович І.М. Концептуальні засади визначення ролі підприємств у розвитку регіона / І.М. Вахович, І.В. Олександренко, О.В. Потьомкіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 23-33. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
598116
  Глинська Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія / Н.В. Глинська ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ : Істина, 2014. – 586, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-138-007-2
598117
  Матвійчук А.В. Концептуальні засади визначення та моделі громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 460-470
598118
  Кириленко К.М. Концептуальні засади викладання філософії як непрофільної дисципліни у вищому навчальному закладі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
598119
  Кофанова О.В. Концептуальні засади відбору змісту хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у технічних університетах України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (74). – С. 48-56
598120
  Кічурчак М.В. Концептуальні засади відтворення суспільних благ у ринковій економічній системі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 20-28 : Рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
598121
  Пустовіт С.В. Концептуальні засади глобальної біоетики / С.В. Пустовіт, В.Л. Кулініченко, Л.А. Палєй // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 131-138
598122
  Ревак І.О. Концептуальні засади даржавної політики мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 192-205. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
598123
  Гриценко Л.Л. Концептуальні засади державно-приватного партнерства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 52-59. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
598124
  Панухник Я.Г. Концептуальні засади детермінації суті та функцій процесів модернізації в економічних системах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 48-53. – ISSN 2309-1533
598125
  Демчак Р.Є. Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 88-92. – ISSN 2306-546X
598126
  Філіпова Л.Я. Концептуальні засади дистанційного навчання в зарубіжному освітньому просторі: комунікаційний аспект / Л.Я. Філіпова, О.О. Олійник // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 86-97. – Бібліогр.: 17 назв.


  Розглядаються зарубіжні концепції та моделі дистанційного навчання. Характеризуються педагогічні й інформаційні технології (Інтернет-технології), що використовуються в навчальному процесі дистанційної освіти. Аналізуються різновиди комунікацій, які є ...
598127
  Товстенюк О.В. Концептуальні засади діагностики інвестиційної привабливості підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 89-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
598128
  Баглікова М.С. Концептуальні засади дослідження "регіоналізму" в політичній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
598129
  Іванова Н.Г. Концептуальні засади дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено обґрунтування концептуальних засад, теоретико-методологічних основ та представлення методики дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців. Охарактеризовано відповідний комплекс психодіагностичних методик та ...
598130
  Зверук Л.А. Концептуальні засади дослідження управління фінансовою стійкістю банківських установ / Л.А. Зверук, С.К. Боєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 288-293. – ISSN 2222-4459
598131
  Шевченко О. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 57-64. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Досліджено особливості теорій економічного розвитку, запропоновані шляхи подільшихдосліджень аспектів розвитку економіки в умовах глобалізації та інтеграції національної економіки.
598132
  Костюк І. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 137-140. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність нової економіки та її відмінність від традиційної економіки індустріального типу. Досліджено зміст понять "наднова економіка" та "гламурна економіка".
598133
  Кужелєв М.О. Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України / М.О. Кужелєв, М.О. Житар // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 14-18. – ISSN 2306-546X
598134
  Мушак Н. Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 22-26. – ISSN 2313-559X
598135
  Жураківський Є.С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6792
598136
  Козак Л.С. Концептуальні засади забезпечення міжнародної інформаційної безпеки в умовах формування єдиної загальносвітової інформаційної ситеми / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 159-170
598137
  Ситник Г.П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України : навч. посібник : у 3 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ. – ISBN 978-966-394-032-8
Ч. 3 : Державна політика та основи стратегічного планування забезпечення національної безпеки. – 2010. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-207
598138
  Біленчук П. Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 12 (345). – С. 5-7


  Концепція всеукраїнського проекту забезпечення органів судової влади новітніми засобами пізнання грунтується на системному аналізі нинішнього стану судової системи та осягненні сучасної ролі й нового призначення суду в контексті розвитку держави й ...
598139
  Коваль О.П. Концептуальні засади запровадження обов"язкової професійної пенсійної системи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 103-107. – ISSN 2306-5664
598140
  Багайчук К.Л. Концептуальні засади здійснення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7220-83-0
598141
  Кушнірчук-Ставнича Концептуальні засади зміцнення еколого-енергетичної безпеки України у контексті парадигми сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 82-88. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
598142
  Коваль Т. Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект) / Тетяна Коваль, Леся Туровська // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 8-11. – ISSN 1811-377X


  Стаття висвітлює концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек в умовах сучасного етапу розвитку суспільства - проникнення інформаційних технологій в усі сфери людського життя. Стаття піддає науковому аналізу саме явище ...
598143
  Кондратенко О.Ю. Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 100-106
598144
  Третяк А. Концептуальні засади іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення та їх землеустрій / А. Третяк, А. Вольська, В. Другак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 31-33. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
598145
  Сищенко С.В. Концептуальні засади книгознавчої підготовки фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 95-101. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються методологічні проблеми вдосконалення змісту книгознавчої підготовки фахівців з освітньої спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія".
598146
  Баюра Д.О. Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 151-157. – ISSN 1993-6788


  Наведено теоретико-методологічні основи формування механізму корпоративної соціальної відповідальності.
598147
  Кікоть О.Ю. Концептуальні засади моделювання аукціонів // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 310-323
598148
   Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : Програма та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харьків : Народна українська академія, 2002. – ХVIIIс, 206с.
598149
  Щебликіна Т. Концептуальні засади моніторингу навчальних досягнень студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 1. – С. 39-46. – ISSN 2077-1827


  У статті доведено, що в умовах активного реформування системи вищої педагогічної освіти одним із ключових питань є розробка дієвої системи моніторингу навчальних досягнень студентів, адже традиційна практика проведення контролю цих досягнень уже не ...
598150
  Гарсія Концептуальні засади наукових есе Умберто Еко / Гарсія, Хесус М.О. де // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 199-203


  Статтю присвячено дослідженню особливостей авторської картини світу відомого італійського науковця, публіциста і письменника Умберто Еко через аналіз основних ідіоконцептів, що фігурують головним чином у назвах наукових доробок автора, зокрема його ...
598151
  Давиденко В. Концептуальні засади нової редакції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 65-69
598152
  Бикова В. Концептуальні засади організації діяльності економічних інноваційних структур мережевого типу / В. Бикова, Л. Котлова, Ю. Ряснянський // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 10-15. – ISSN 1993-0259
598153
  Брояка А.А. Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультативного забезпечення сільського господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
598154
  Ващенко Л. Концептуальні засади організації навчального процесу з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти в умовах інноваційного розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 61-65
598155
  Корень Н.В. Концептуальні засади оцінки бюджетних ризиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 78-81
598156
   Концептуальні засади підручника української мови для основної школи з українською мовою навчання / Н. Голуб, Г. Шелехова, В. Новосьолова, А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 4 (114). – С. 19-22
598157
  Володін С.А. Концептуальні засади платформи "Агротехнополіс" інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 15-23. – ISSN 2221-1055
598158
  Жигірь В.І. Концептуальні засади побудови моделі менеджера освіти: компетентнісний підхід // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 12-18. – ISSN 2227-2747


  У статті визначено сучасний стан та проблеми системи вищої професійної освіти в рамках підготовки менеджера освіти та окреслено основні напрями вдосконалення професійної підготовки майбутнього керівника навчального закладу в умовах реалізації ...
598159
  Рожнова В. Концептуальні засади побудови системи запобіжних заходів / В. Рожнова, В. Ліпкан // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-26. – ISSN 0132-1331
598160
  Дальський В.Б. Концептуальні засади політики ЄС щодо сусідніх держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, ч. 1. – С. 191-195
598161
  Рябушка Л.Б. Концептуальні засади політики міжбюджетних відносин в соціально - економічному розвитку держави // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 106-117. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
598162
  Шаповалова О.В. Концептуальні засади правового впливу на розвиток венчурного інвестування / О.В. Шаповалова, Т.С. Гудіма // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 5-10. – ISSN 1681-6277
598163
  Бажан Л.І. Концептуальні засади прогнозування зовнішнього державного боргу / Л.І. Бажан, Ю.М. Матвєєва // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 8-16
598164
  Скрипчук П.М. Концептуальні засади продовольчої безпеки національних економік / П.М. Скрипчук, А.Є. Хоменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 96-106. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються причини та фактори особливостей і закономірностей проблем продовольчої безпеки, як складової міжнародної економічної безпеки; визначається сутність та зміст продовольчої безпеки як комплексної складової соціально-економічного ...
598165
  Бідюк Н.М. Концептуальні засади професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики у США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 105-115. – ISSN 2308-4081
598166
  Тацій В.Я. Концептуальні засади реформування Конституції України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 273-281. – ISBN 978-966-458-725-6
598167
  Біленчук П.Д. Концептуальні засади реформування кримінального судочинства в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 25-27. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
598168
   Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук. – К. : УАДУ, 2001. – 264с. – ISBN 966-619-022-2
598169
  Сало А.В. Концептуальні засади розвитку вищої освіти в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 91-96. – ISSN 2222-4459


  Автором здійснено комплексне дослідження впливу якості освітньої системи на основні економічні показники розвитку країни. Особливу увагу привернуто до показників матеріально-технічного забезпечення, фінансової незалежності ВНЗ, якості освітніх програм ...
598170
  Стецько Н.П. Концептуальні засади розвитку етнофестивального туризму в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 138-146. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
598171
  Хаітов П.О. Концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 49-56. – ISSN 2311-6420
598172
  Гіренко А. Концептуальні засади розвитку мережевих форм економічних відносин // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 111-113
598173
   Концептуальні засади розвитку професійної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 1


  30 жовтня відбулися Загальні збори НАПН України "Концептуальні засади розвитку професійної освіти". Президент НАПН України Василь Кремень виступив з доповіддю "Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання ...
598174
  Вахович І.М. Концептуальні засади розвитку теорії "людського капіталу" / І.М. Вахович, О.В. Потьомкіна, І.В. Олександренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 14-21. – ISSN 1993-6788
598175
  Сіцінський А.С. Концептуальні засади розробки національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні / А.С. Сіцінський, І.В. Буреш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 112-116. – ISSN 2306-6814
598176
  Заблоцький М.Б. Концептуальні засади системи регулювання фінансового ринку і національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 272-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
598177
  Шандиба О.В. Концептуальні засади системної післядипломної освіти фахівців у галузі промисловості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 184-188. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
598178
  Джужа О.М. Концептуальні засади співвідношення кримінальної, кримінально-правової та кримінологічної політики / О.М. Джужа, В.В. Василевич // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 30-46
598179
  Ключковська І. Концептуальні засади співпраці з українською діаспорою // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 79-88
598180
  Якубовський В.В. Концептуальні засади створення адаптованого до європейської моделі національного вуглецевого ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 252-264. – ISSN 2308-6912
598181
  Кандзюба С. Концептуальні засади створення єдиного інформаційно-освітнього простору підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 216-227
598182
  Козачок В.А. Концептуальні засади створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (109). – С. 8-13
598183
  Копитко Т.Ю. Концептуальні засади створення та розвитку електронних бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 71-74. – ISBN 978-966-02-7706-9
598184
  Киричук О.Р. Концептуальні засади стратегії інформаційної безпеки США за адміністрації Барака Обами // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 254-263
598185
  Гончар В.М. Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений аналіз кадрового потенціалу державної та муніципальної служби, запропоновано створення системи безперервної освіти, яка б стала складовим елементом інституту кадрового резерву та процедури тестування під час проведення випробувань у ...
598186
  Черновський О.К. Концептуальні засади судової психології // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 147-153
598187
  Крикун В. Концептуальні засади сутності нематеріальних активів як системи та об"єкту управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 75-80
598188
  Шкінь О.М. Концептуальні засади сучасної парадигми стратегічного управління інноваційною діяльністю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 85-86. – Бібліогр.: 2 назв.
598189
  Ботезат С.П. Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 145-148
598190
  Горіна Г. Концептуальні засади та перспективи розвитку туристичної індустрії України // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 45-53. – ISSN 2079-4762
598191
  Логунова М.М. Концептуальні засади теорії політики : Навч. посібник / М.М. Логунова, В.А. Шахов, М.Ф. Шевченко; УАДУ при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1999. – 160с. – ISBN 966-7353-58-3
598192
   Концептуальні засади теорії реформування економічної системи України : навч.-наук. видання / [К.М. Бліщук та ін.] ; за наук. ред. В.С. Загорського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 475, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 389-452. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-288-5
598193
  Кашуба Я. Концептуальні засади трансформації механізму соціального захисту населення в умовах становлення ринку праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: 5 назв
598194
  Нікончук Н.В. Концептуальні засади удосконалення державного регулювання національної системи вищої освіти // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 51-56. – (Економічні науки ; № 2 (31))
598195
  Гура Н. Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів / Н. Гура, М. Цибульник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-38. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості діяльності недержавних пенсійних фондів та обліку в них. Визначено складові елементів фінансових звітів, запропоновано удосконалення фінансової звітності в умовах переходу до міжнародних стандартів. Раскрыты особенности ...
598196
  Федулова Л.І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 122-133. – ISSN 2218-4511


  У статті розкрито концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємства та визначено теоретичні принципи й науково-практичні підходи до економічної інтерпретації процесу інноваційного розвитку. Обґрунтовано процес управління інноваційним ...
598197
  Желюк Т. Концептуальні засади управління кадровим потенціалом держави в новій економіці / Т. Желюк, О. Арзамасова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 7-17. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
598198
  Сітько С.П. Концептуальні засади фізики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 57-72. – ISSN 1023-2427
598199
  Дейнеко Л. Концептуальні засади формування інтеграційної політики міста Києва / Л. Дейнеко, А. Коваленко, Е. Шелудько // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 25-32. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
598200
  Грирорук П.М. Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення маркетингових рішень в умовах розвитку інформаційного суспільства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 16-26. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
598201
  Кравців В.С. Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні / В.С. Кравців, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 66-72. – ISSN 1562-0905
598202
  Цина В.І. Концептуальні засади формування моделі професійно-зрілої педагогічної діяльності // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 20-23. – ISSN 2221-6316


  Висвітлюються особливості формування моделі професійно зрілої педагогічної діяльності на засадах системного аналізу всією сукупності соціально-освітніх функцій, які її складають.
598203
  Гаращук О.В. Концептуальні засади формування неперервної освіти в контексті синергетичної парадигми освітнього середовища / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 69-76. – ISSN 1683-1942
598204
  Рябченко С.В. Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології в інноваційному середовищі // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 144-154. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті окреслені концептуальні теоретичні засади підготовки вчителя-професіонала в умовах інноваційного середовища.
598205
  Гнип О. Концептуальні засади формування російсько-німецьких відносин в енергетичній сфері // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 72-80. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
598206
  Корень Н.В. Концептуальні засади формування системи державного фінансового контролю в умовах економічних реформ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 21-25
598207
  Максимець В.Є. Концептуальні засади формування системи інформаційної безпеки Словацької Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 1. – С. 92-96


  У даній статті проаналізовано основні проблеми формування системи інформаційної безпеки Словацької Республіки та роль держави в цьому процесі, а також шляхи подолання цих проблем.
598208
  Доскаленко К.С. Концептуальні засади формування та розвитку соціального капіталу на рівні взаємодії органів публічної влади і громадськості : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управлінння : 25.00.01 / Доскаленко Катерина Сергіївна ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України ; Одес. регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
598209
  Юрків Н.Я. Концептуальні засади формування фінансової стратегії розвитку підприємств України / Н.Я. Юрків, М.М. Бердар // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 20-26. – ISSN 2218-1199
598210
  Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства : монографія / Яновська О.Г. ; [відп. за вип., ред. Л.Л. Лазебний] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-303. – ISBN 978-966-520-154-0
598211
  Стрілецька Н. Концептуальні засади шкільної математичної освіти в Наддніпрянській Україні (кінець XIX - початок XX ст. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 64-70. – ISSN 0131-6788


  У статті аналізується система шкільної математичної освіти у Наддніпрянській Україні наприкінці XIX - початок XX ст., розкриваються філософські положення, що лежали в основі обгрунтування принципів, змісту, методів, прийомів, форм навчання, розвитку та ...
598212
  Завальнюк В.В. Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 1. – C. 24-34
598213
  Петер М.В. Концептуальні засади японської філософії Кайдзен в управлінні сільськогосподарськими кооперативами // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 8 (238), серпень. – С. 76-80. – ISSN 2221-1055
598214
  Малишкін О. Концептуальні зміни алгоритму розрахунку податку на прибуток підприємств: обліковий аспект / О. Малишкін, Т. Ковтун // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 3-13
598215
  Лєнков С.В. Концептуальні і методологічні підходи до підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки в Україні / С.В. Лєнков, І.І. Орєхова, В.О. Хорошко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У даній статті викладені погляди на системно-концептуальну та методологічну направленість, а також шляхи підвищення ефективності підготовки спеціалістів по комплексному захисту інформації. В данной статье изложены взгляды на системно-концептуальную и ...
598216
  Третько В. Концептуальні ідеї професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 4. – С. 105-112. – ISSN 2308-4081
598217
  Сандига Л.О. Концептуальні метафори на позначення смерті в евфемізмах у журналістиці, комп"ютерних технологіях та кулінарії (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 249-254


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних метафор, які являються одним з інструментів пізнання в когнітивній лінгвістиці. В рамках семантичного поля "Death" концептуальніі метафори вербалізуються евфемізмами. Останні можуть утворюватися у різних ...
598218
  Сліденко І. Концептуальні міркування з приводу доктринальних засад парламентської виборчої системи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 96-105. – ISSN 1026-9932
598219
  Шутак І. Концептуальні міркування щодо впровадження навчальної дисципліни "Юридична техніка" // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 21-28. – ISSN 1993-0909
598220
  Курило Л.Ф. Концептуальні моделі західноєвропейського університету модерної доби // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 22-23
598221
  Кузьменко О. Концептуальні моделі університету // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 119-124. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано різні методологічні підходи до дослідження ідеї Університету; сформульовано основні теоретико-методологічних засади дослідження концептуальних моделей Університету; визначено їх структурні компоненти; обгрунтовано необхідність ...
598222
  Магас Г. Концептуальні образи у повстанських піснях Стрийщини: традиційні смисли та інноваційні нашарування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 147-154


  У статті розглянуто образне наповнення повстанських пісень крізь призму концептосфери українського поетичного універсуму. Основну увагу звернено на концептуальні образи лісу, степу, сонця, батьківщини, героя, ворога, що є найбільш характерними для ...
598223
  Мікаелян С.Г. Концептуальні орієнтири розвитку світового ринку високотехнологічної продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 68-73. – ISSN 1993-6788
598224
  Пивовар І.В. Концептуальні основи адміністративно-деліктного провадження в сфері охорони культурної спадщини // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 58-63. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
598225
  Довбуш Н.Є. Концептуальні основи бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 242-247. – ISSN 2309-1533
598226
  Савва А.П. Концептуальні основи визначення збалансованого економічного розвитку // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 16-19. – ISSN 2221-8440
598227
  Цікановська Н.А. Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 28-32. – ISSN 2221-755X
598228
  Турило А.А. Концептуальні основи дослідження генезису і змісту категорії "інноваційний розвиток" // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 3 (52). – С. 49-54. – ISSN 2309-1533
598229
  Івахів Ю.О. Концептуальні основи і методичні положення оцінювання елементів фінансової звітності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 278-285 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
598230
  Козаченко Т.І. Концептуальні основи картографічного моделювання розвитку освітнього комплексу України / Т.І. Козаченко, Т.В. Дудун // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 25-32 : мал., карта. – Бібліогр.: 12 назв
598231
  Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 51-57. – ISSN 2308-9636
598232
  Гріненко О.О. Концептуальні основи методів моделювання екосистем програмного забезпечення / О.О. Гріненко, С.А. Гріненко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 1 (45). – С. 94-103. – ISSN 2518-7678
598233
  Сеник О.М. Концептуальні основи методології пізнання правового конфлікту // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 79-85
598234
  Сокіл О.Г. Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 398-403. – ISSN 2222-0712
598235
  Скорик О.О. Концептуальні основи механізму екологічного страхування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 5 (60). – C. 94-99. – ISSN 2309-1533
598236
  Костирко Л.А. Концептуальні основи механізму фінансового регулювання розвитку підприємств / Л.А. Костирко, О.О. Середа // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 33-40. – ISSN 2221-8440
598237
  Бабина О.Є. Концептуальні основи моделювання процесів формування та реалізації потенціалу підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 60-69. – ISSN 2308-6912


  Розвиток економічної системи є процесом еволюційної реалізації її потенціалу. Тому дослідження питань управління потенціалом та моделювання процесів його формування та реалізації були і залишаються актуальними. Управління потенціалом слід розглядати ...
598238
  Мельник С. Концептуальні основи організації професійної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 79-88. – ISSN 2312-5993
598239
  Акініна Н.Л. Концептуальні основи проблеми формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 324-333. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
598240
  Бургман М.К. Концептуальні основи реформування механізму фінансування розвитку людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 153-159. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161


  Акцентовано увагу на організаційно-економічному механізмі фінансування вищої освіти як бази формування людського потенціалу; запропоновано до застосування соціальний контракт як елемент нового механізму фінансування людського капіталу у сфері освіти.
598241
  Меднікова Г.І. Концептуальні основи системної детермінації становлення особистісної зрілості в студентському віці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 143-152. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
598242
  Івашко О.А. Концептуальні основи соціально-економічної безпеки регіону // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 22 (219). – С. 48-52. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
598243
  Тищенко О.В. Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 448 л. – Додатки: л. 445-448. – Бібліогр.: л. 363-444
598244
  Ситник Н.І. Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 64-68. – ISSN 2222-4459
598245
  Дудун Т.В. Концептуальні основи створення Атласу розвитку освітнього комплексу України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 194-203
598246
  Дудун Т.В. Концептуальні основи створення бази даних для геоінформаційного картографування розвитку освітнього комплексу України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
598247
  Єршова Н.Ю. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 195-202. – ISSN 2222-0712
598248
  Весельський В.К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 151-158. – ISSN 1609-0462
598249
  Масляєва О.О. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 101-103 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
598250
  Верхуша Н.П. Концептуальні основи управління кредитним ризиком банку на основі системного і процесного підходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 246-252. – ISSN 1993-6788
598251
  Стецюк П.А. Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства / П.А. Стецюк, О.Є. Гудзь // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 61-68. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сучасні підходи до інтерпретації економічної природи ризикозахищеності підприємства в рамках теорії ризиків, концепції корисності та системного підходу. Охарактеризовано автор. розуміння процесу управління ризикозахищеністю у теоретичному та ...
598252
  Надрага В.І. Концептуальні основи управління соціальними ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 43-48
598253
  Мартинюк К.М. Концептуальні основи філософії культури О.Е. Мандельштама // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
598254
  Петрушенко Ю.М. Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні / Ю.М. Петрушенко, Н.М. Костюченко, Ю.І. Данько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 257-263. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
598255
  Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою : Навчальний посібник / М.І. Дробноход, Ф.В. Вольвач, С.Г. Іващенко; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 104с. – ISBN 966-608-032-Х
598256
  Гужва І.Ю. Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 4-13. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
598257
  Саталкіна Л.О. Концептуальні основи формування та використання інвестиційного портфелю підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 137-141. – ISSN 2226-8820
598258
  Лещух І.В. Концептуальні основи функціонування системи державного податкового менеджменту в Україні / І.В. Лещух, Н.Р. Олійник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 187-193. – ISSN 1562-0905
598259
  Човнюк Ю.В. Концептуальні основи, перспективи застосування в інформаційній і негентропійній терапії методу "оптичного стетоскопу" з надвисокою розподільною здатністю / Ю.В. Човнюк, Т.М. Овсяннікова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 61-65. – ISSN 1023-2427
598260
  Барчук В.М. Концептуальні параметри таксису: проблеми інтерпретації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 39-50. – ISSN 1682-3540


  У статті здійснено аналіз сучасних концепцій та типологічних ознак таксису, які лежать в основі його інтерпретації та опису як граматичної категорії. На основі диференційних ознак таксису запропоновано напрямки розв"язання низки проблемних положень ...
598261
   Концептуальні питання реформування моделі управління об"єктами державної власності в україні / О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк, Н.Ю. Романовська, І.Л. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 7-10
598262
  Подмазко Є.А. Концептуальні підстави політичної філософії як наукової теорії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 6-15. – ISBN 966-628-134-1
598263
  Шпарик О.М. Концептуальні підходи американських вчених до проблеми диференціації навчання та її забезпечення // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 16-25. – ISSN 2411-1317
598264
  Нездоймінов С.Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
598265
  Абакуменко О.В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовоиму ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
598266
  Терещенко О.О. Концептуальні підходи до визначення залишкового прибутку підприємства / О.О. Терещенко, Т.Ю. Макаренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 104-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
598267
  Бакалінська О.О. Концептуальні підходи до визначення змісту поняття добросовісність в західній правовій доктрині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 150-154
598268
  Мельник О.Є. Концептуальні підходи до визначення і трактування основних педагогічних понять // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 216-224
598269
  Ловінська Л.Г. Концептуальні підходи до визначення об"кта оподаткування податком на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 3 (208). – С. 27-38 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
598270
  Самсін І. Концептуальні підходи до визначення податкового зобов"язання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 93-98. – ISSN 1026-9932
598271
  Лучик С.Д. Концептуальні підходи до визначення поняття "безпека суспільства" / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 3 (40), червень. – С. 154-158
598272
  Бєлоусова Н.Б. Концептуальні підходи до визначення природи й сутності "сили" в зовнішній політиці держави // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 81-106. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
598273
  Мірошниченко Ю. Концептуальні підходи до визначення суб"єктів безпосереднього народовладдя в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 18-22
598274
  Бережний С. Концептуальні підходи до визначення сутності ділової репутації підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 6-11. – ISSN 1728-9343


  У статті розглянуто концептуальний підхід до визначення сутності ділової репутації підприємства. Визначено основні складові ділової репутації, показано взаємозв"язок понять "репутація", "імідж", "бренд" та "гудвіл" та розроблена їх порівняльна ...
598275
  Груба Г.І. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 118-120. – ISSN 2306-6806
598276
  Слєпушкіна А. Концептуальні підходи до економічних реформ у контексті змін інституціональної системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 4 (330), квітень. – С. 19-21. – ISSN 1810-3944
598277
  Молодожен Ю.В. Концептуальні підходи до методики визначення самодостатності територіальних громад // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 83-87. – Бібліогр.: 6 назв
598278
  Ганущак-Єфіменко Концептуальні підходи до обгрунтування інтеграційних процесів суб"єктів господарювання / Ганущак-Єфіменко, М.О. Скоморохов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 111-117. – ISSN 1993-6788


  Представлено результати досліджень розвитку інтеграційних процесів, проаналізовано основні обставини, якими визначається тенденція до об"єднання на сучасному етапі розвитку економіки.
598279
  Савченко І.А. Концептуальні підходи до оцінювання системи регулювання конкурентних відносин в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 6-10. – ISSN 1728-6220
598280
  Кулик Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи / Р. Кулик, Ю. Новак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 38-47. – ISSN 1818-5754
598281
  Грубінко А.В. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 9-14
598282
  Міненко М.А. Концептуальні підходи до реалізації європейської технологічної платформи " їжа для життя " в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С.6-9 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
598283
  Михайлов А.Г. Концептуальні підходи до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 38-44. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
598284
  Чорна О.М. Концептуальні підходи до розвитку фінансів домашніх господарств в економіці Україні / О.М. Чорна, К.В. Баранова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 33-39
598285
  Мельник П. Концептуальні підходи до розробки Податкового кодексу України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С. 5-9
598286
  Поперечнюк В.М. Концептуальні підходи до тлумачення поняття "інформаційне суспільство" // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 74-80
598287
  Мартинюк В. Концептуальні підходи до трактування сутності сучасної фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 109-118. – ISSN 1818-5754
598288
  Борисяк О.В. Концептуальні підходи до управління персоналом // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 51-56. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
598289
  Кулик В.В. Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 2222-0712


  Досліджено концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику. В таких умовах запропоновано застосовувати взаємодоповнюючі критерії оцінки й управління, зокрема критерії дохідності, відповідності ...
598290
  Іванова В.В. Концептуальні підходи до управління ціноутворення на туристичних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 151-156. – ISSN 1993-6788
598291
  Міненко В.Л. Концептуальні підходи до формування задач удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці та зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 81-84. – Бібліогр.: 4 назв
598292
  Микитенко Т. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 10. – С. 23-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
598293
  Ружицький А.В. Концептуальні підходи до формування системи моніторингу взаєморозрахунків підприємства в контексті управління економічною безпекою підприємства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 150-155
598294
  Скопенко Н. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку компаній з урахуванням стадії консолідації галузі та інтеграційних процесів / Н. Скопенко, Ю. Сагайдак // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 451-463. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто основні стадії консолідації галузі та теоретичні підходи до формування стратегій розвитку суб"єктів господарювання залежно від стадії розвитку галузі, визначено особливості розвитку інтеграційних відносин у галузі.
598295
  Воробйова Г.Ю. Концептуальні підходи дослідження політичних метафор // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 236-246
598296
  Сунцова О.О. Концептуальні підходи і стратегії макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
598297
  Нехайчук Д.В. Концептуальні підходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
598298
  Єфименко Т.І. Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 9-23. – ISSN 2305-7645
598299
  Ванькович Л.Я. Концептуальні положення дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 143-147. – ISSN 2222-4459
598300
  Тацій В.Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 318-332. – ISBN 978-966-458-148-3
598301
  Третяк А.М. Концептуальні положення сучасного землеустрою в Україні / А.М. Третяк, В.М. Другак // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-23
598302
  Гонтюк В. Концептуальні положення управління процесом формування та розвитку кадрового потенціалу організації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 69-73. – ISSN 1728-9343


  Охарактеризовано внутрішні й зовнішні чинники, які впилвають на формування кадровогопотенціалу.
598303
  Коцюрба О.Ю. Концептуальні положення формування фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 108-117. – ISSN 2309-1533
598304
  Волоха І. Концептуальні пошуки власного "я"у курйозних віршах Івана Величковського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 167-172


  У статті досліджуються концептуальні пошуки власного "Я" у курйозних віршах барокового поета Івана Величковського. Доводиться, що зорова поезія культивувала не тільки форму, а й була сповнена глибокого змісту і смислів. На основі творчості Івана ...
598305
  Шкута О. Концептуальні принципи пенітенціарної політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 81-85
598306
  Самчук З. Концептуальні пріоритети науково-освітньої сфери як елемент системи суспільної модернізації // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 7-30
598307
  Батанова Н.М. Концептуальні проблеми конституційно-правової відповідальності політичних партій та громадських організацій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 69-81. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
598308
  Шемшученко Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 3-6. – ISSN 2313-559X
598309
  Батракіна Є.Є. Концептуальні суперечності в теорії агоністичної демократії Ш. Муфф // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 176-180. – ISSN 2076-1554
598310
  Лапіна В.В. Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалізації та постмодерну в поясненні соціального впливу реклами : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.01 / Лапіна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
598311
  Лапіна В.В. Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалізації та постмодерну в поясненні соціального впливу реклами : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Лапіна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 181-196
598312
  Тараненко О.Г. Концептуальні характеристики явища "Магія" у британській моделі світу (на матеріалі паремій англійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 339-342. – ISBN 978-617-7132-02-07
598313
  Пухтинський М. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 88-93. – ISSN 1026-9932
598314
  Корчовий П.О. Концептуальність тимчасового мистецтва: візуальний простір без фарб // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 104-106
598315
  Мурашова Л.П. Концептуально-когнитивный фрейм // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 16-22. – ISSN 2310-4287
598316
  Берегова Г.Д. Концептуально-методичний підхід до формування світогляду молоді // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 61-65
598317
  Порохня В.М. Концептуально-методологічний підхід експресного аналізу оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, держави залежно від наявного інтелектуального капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-80. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті обгрунтовано залежність стратегії розвитку процесів діяльності підприємства від наявного інтелектуального капіталу та його формування, яка відтворюється відношенням інформаційного капіталу стратегії до інтелектуального капіталу стратегії, ...
598318
  Шевченко О.І. Концептуально-методологічні основи дослідження смислоформуючих потенцій соматичної складової семіотичного простору (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 146-152
598319
  Бондаренко Ю. Концептуально-образний аналіз літературного твору в школі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 11-14


  У статті розкриті теоретичні основи концептуально-образного аналізу літературного твору, вироблено алгоритм його проведення і систему необхідних компетентностей, здійснено опис застосування на матеріалі конкретних творів, продемонстровано відповідне ...
598320
  Литвин Н. Концептуально-правові засади складання фінансової звітності банками України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 48-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
598321
  Волошенко І.О. Концептуально-теоретичні засади дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 51-59. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено аналізу основних підходів до вивчення проблеми безпеки із застосуванням теорій міжнародних відносин. Зокрема з’ясовано підходи до розуміння таких категорій як "національна" і "міжнародна безпека", їх зв’язок і особливості. У ...
598322
   Концептуальное проектирование банков данных. – М., 1986. – 155с.
598323
  Семченко Е.Е. Концептуальное проектирование в системе подготовки кадров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 2-6. – ISSN 1726-667Х
598324
  Кабулов В.К. Концептуальное проектирование микроэлектронных вычислительных структур и систем. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1989. – 221с.
598325
  Лелюк В.А. Концептуальное проектирование систем с базами знаний / В.А. Лелюк. – Харьков : Издательство Основа, 1990. – 144 с.
598326
  Иойлева Г.В. Концептуальное структурирование слзнания // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 131-137. – ISSN 1811-0916
598327
   Концептуальные вопросы развития высшего образования. – Москва, 1991. – 198, 8с.
598328
  Гаджиєва Телли Халаф кызы Концептуальные вопросы формирования бизнес-инкубаторов в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 66-67
598329
  Дмитриев В.Ю. Концептуальные основания новых методических подходов к изучению структуры ценностных ориентаций личности // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.44-53. – (Психологічні науки)
598330
  Кондрашова Л. Концептуальные основания оптимизации педагогического образования в условиях современного университета // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 3-5. – (Серія: Педагогічні науки)
598331
  Сулейманов Джаваншир Ислам Оглы Концептуальные основы использования информации при раскрытии преступлений : Дис... доктора юридическихнаук: 12.00.09 / Сулейманов Джаваншир Ислам Оглы; Азербайджанский научно-исслед. ин-т проблем криминолог., криминалист. и судебн. эксперт. – Баку, 1994. – 343л. – Бібліогр.:л.295-323
598332
  Кожанчиков О.И. Концептуальные основы налогового стимулирования деятельности малого бизнеса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 394-400. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
598333
  Халилова Ш.Т. Концептуальные основы развития воспитания в системе высшего образования в Узбекистане // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 422
598334
  Двуличанская Н.Н. Концептуальные основы формирования профессиональной компетентности студентов в условиях естественно-научного образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – С. 5-19. – ISSN 1609-4646


  Реформирование российской системы образования: концепции стандартов и содержания.
598335
  Батаева Е.В. Концептуальные особенности социальной визуалистики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 73-79
598336
  Шанин С. Концептуальные подходы к геоэкономическому контексту мирового экономического развития // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 8. – С. 26-32. – ISSN 0235-2443
598337
  Пухтецкая А.А. Концептуальные подходы к обновлению системы принципов административного права Украины // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 5 (310). – С. 234-242. – ISSN 0131-8039
598338
  Мордовская А.В. Концептуальные подходы к организации профориентационной работы в федеральном вузе / А.В. Мордовская, С.В. Панина // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 57-64. – ISSN 2073-9613


  В статье раскрыты концептуальные подходы к организации про- фориентационной работы в вузе. Определены принципы профориентационной деятельности, рассмотрены эффективные формы и методы профориентационно- го сопровождения профессионального становления ...
598339
  Новичкова Е.В. Концептуальные подходы к формированию информационно-образовательной среды высшего учебного заведения / Е.В. Новичкова, А.В. Семенов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 138-141. – ISSN 2073-8536


  В статье дается анализ различных подходов к определению «информационно-образовательная среда». Данная статья способствует выработке единого концептуального понимания информационно-образовательной среды вуза, которое предполагает создание необходимых ...
598340
  Селютин А. Концептуальный анализ изменений Закона Украины "Об акционерных обществах" и возможность внедрения зарубежного опыта // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Практическое применение норм права".
598341
  Пищальникова В.А. Концептуальный анализ художественного текста / В.А. Пищальникова. – Барнаул, 1991. – 87с.
598342
  Лойко В.В. Концептуальный персонаж Делеза и актантные модели структурализма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 47-53. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
598343
  Кобзева Н.Р. Концептуальный подход библиотеки медицинского вуза к обеспечению дистанционного медицинского образования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-82. – ISSN 0130-9765


  Изложены принципы новых подходов к технологии библиотечного обслуживания, которые обеспечивают оперативное предоставление медицинской информации.
598344
  Расторгуев В.Н. Концептуальный поиск: традиции, новаторство, ответственность. / В.Н. Расторгуев. – Калинин, 1988. – 87с.
598345
  Сулимин А. Концептуальный смысл теории модернизации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 11/12 (1636). – С. 179-190. – ISSN 0869-44435


  Теория модернизации стала складываться в 1950-1960-х годах. В чем заключается концептуальный смысл самой теории модернизации, автор пытается дать ответ.
598346
  Петрович Й.М. Концептувальні засади удосконалення відносин у сфері житлово-комунального обслуговування населення / Й.М. Петрович, К.В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
598347
  Костянко Ю.О. Концепты-топонимы Петербург и Москва в творчестве А.С. Пушкина // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 78-87
598348
  Логинов В.К. Концепты "регион" и "территория" в структуре территориальной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-122. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
598349
  Варыпаев А.М. Концепты "странничество" и "интеллигенция" как ментальные изоглоссы в пространстве русской и украинской культур // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.88-93. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
598350
  Чернейко Л.О. Концепты жизнь и смерть как фрагменты русской языковой картины мира / Л.О. Чернейко, Хо Сон Тэ // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 5. – С.50-59. – ISSN 0130-9730
598351
  Виноградов В.А. Концепты и языковые заимствования // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 95-99. – Библиогр.: Лит.: С. 99; 26 назв. – ISSN 1562-1391
598352
  Церцвадзе М.Г. Концепты интеллектуальной сферы в русском и украинском языках (на материале пословиц и поговорок) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 6 (74). – С. 44-47. – ISSN 1680-2721
598353
  Аршинник Татьяна Концепты Парижа = Дизайнотели. Murano : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 22-23 : Іл.
598354
  Тульцева Л.А. Концепты света и новые поколения детей в календарной обрядности русских. Рождество - Новый год // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 141-157. – ISSN 0869-5415
598355
  Ушаков П.В. Концепты человека в системе образования (холистический и парциальный подходы) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 273-282. – ISSN 1811-0916
598356
  Демиденко Г.Г. Концепции "возрожденного естественного права" П. Новгородцева и Б. Кистяковского, Е. Трубецкого // История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. ун-те "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" / Г.Г. Демиденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2012. – С. 372-375. – ISBN 978-966-458-038-7
598357
  Стрельцов Н.Н. Концепции "массового общества" в современной американской социологии. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Стрельцов Н.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 19л.
598358
  Филаточев И.В. Концепции "открытой экономики" / И.В. Филаточев. – М, 1991. – 132с.
598359
  Павлова Е.Б. Концепции "хорошей жизни" в Боливии и Эквадоре: расцвет и упадок нормативной силы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 22-31. – ISSN 0044-748Х
598360
  Дедурин Г.Г. Концепции белорусской государственности в программах политических партий и организаций Западной Беларуси (1921-1939 гг.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 112-118. – (Історія ; Вип. 27)
598361
   Концепции буржуазной пропаганды и их критика.. – М., 1980. – 322с.
598362
  Бартов В.Ф. Концепции взаимодействия экономики и природы / В.Ф. Бартов, В.В. Седов. – М., 1984. – 159с.
598363
  Воронкова В.Г. Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 170-182. – ISSN 2307-3705
598364
   Концепции вида и симпатрическое видообразование. – Москва : Московский университет, 1983. – 193 с.
598365
  Мочерний С.В. Концепции государственно-монополисического капитализма / С.В. Мочерний. – М, 1982. – 189с.
598366
  Гусева Л. Концепции деятельности библиотек. Анализ взглядов библиотековедов-теоретиков и библиотекарей-практиков // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 13-18. – ISSN 1727-4893
598367
   Концепции деятельности социологических служб промышленных предприятий.. – М., 1986. – 171с.
598368
  Янушкявичене О.Л. Концепции духовного воспитания Запада и Востока в исторической ретроспективе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 113-118. – (Педагогическое образование ; № 4)
598369
   Концепции зарубежной этнологии.. – М., 1976. – 215с.
598370
  Гуревич В.С. Концепции и методы антикоммунистической радиопропаганды БИ-БИ-СИ на Советский Союз. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Гуревич В.С.; МГУ. – М, 1980. – 23л.
598371
  Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи : Альфред Адлер, Карен Хорни, Карл Густав Юнг, Роберто Ассаджиоли : учеб. пособие / А.Н. Елизаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Ось-89, 2007. – 160 с. – ISBN 5-98534-474-6
598372
  Бабицкий А.Ф. Концепции и модели зкономического роста индустриальной и постиндустриальных стадий производства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-16. – ISSN 1993-6788
598373
  Ключников Б.Ф. Концепции и прогнозы нового международного экономического порядка. / Б.Ф. Ключников. – М., 1982. – 333с.
598374
  Картунов А.В. Концепции идеологических диверсий и агрессии / А.В. Картунов. – Киев, 1986. – 189с.
598375
   Концепции интеллектуальных систем. – М., 1988. – 56с.
598376
  Бехманн Г. Концепции информационного общества и социальная роль информации // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 2 : Демократия в условиях информационного общества. – С. 10-29.


  Дискуссионные проблемы глобального информационного общества.
598377
   Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки.. – М., 1978. – 190с.
598378
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Дис... канд.ист.наук: 07.00.05 / Майданник А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.169-195
598379
  Майданник А.И. Концепции культурных связей в политике США по отношению к СССР в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Майданник А. И. ; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
598380
  Обминский Э.Е. Концепции международного экономического порядка / Э.Е. Обминский. – Москва, 1977. – 206с.
598381
  Михалева К.Ю. Концепции моды в классической социологической теории: часть вторая (Т. Веблен, В. Зомбарт) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 191-207. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
598382
   Концепции моды в классической социологической теории: часть первая (Г. Спенсер, Г. Зиммель, Ж.-Г. Тард). // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 67-85. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
598383
   Концепции науки в буржуазной философии и социологии.. – М., 1973. – 352с.
598384
  Гуторов В.А. Концепции национальной безопасности в политическом дискурсе современной России: проблемы теории и методологии анализа / В.А. Гуторов, И.В. Радиков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 130-139. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
598385
   Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII - XIX веков.. – М., 1985. – 280с.
598386
  Клюев В.К. Концепции новых учебников для бакалавриата: обсудили и приняли // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 123-126. – ISSN 0869-608Х
598387
  Зарин Викор Аркадьевич Концепции общественного развития институционально-социального направления в буржуазной политэкономии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зарин Викор Аркадьевич; Ун-т дружбы народов МВ и ССО СССР. – Москва, 1981. – 22л.
598388
  Мицкевич Н.В. Концепции одиночного наблюдателя и антинаблюдателя при определении энергии в общей теории относительности. (Препринт). / Н.В. Мицкевич, Д.А. Гарсиа. – К., 1971. – 14с.
598389
  Василенкова Н.В. Концепции основных факторов управления затратами промышленности / Н.В. Василенкова, Е.А. Терентьева // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 62-64. – ISSN 1728-8878
598390
  Адамьянц Т Концепции понимания в коммуникации:.в поисках платформы для взаимопонимания // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 121-131. – ISSN 0869-0499
598391
  Ахромеева Т.С. Концепции постнеклассики и развитие научного знания в XXI веке / Т.С. Ахромеева, Г.Г. Малинецкий, С.А. Посашков // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 30-46. – ISSN 0235-1188
598392
  Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы / М.Д. Ахундов. – Москва, 1982. – 222с.
598393
   Концепции профессионально-техенического и среднего специального образования.. – Л., 1989. – 144с.
598394
  Миронов А.А. Концепции развития транснациональных корпораций / А.А. Миронов. – М., 1981. – 160с.
598395
  Азарх А.Э. Концепции революции в развивающихся странах / А.Э. Азарх. – Москва, 1979. – 111с.
598396
  Чемоданов М.П. Концепции роста науки и фактор интенсификации / М.П. Чемоданов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 180 с.
598397
  Балацкий Е. Концепции сложности и экономическая теория демократии // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 5-24. – ISSN 0207-3676
598398
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Центр, 1998. – 208с. – ISBN 5-88860-043-1
598399
  Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания : Учеб. пос. / Е.Ф. Солопов. – Москва : Владос, 1998. – 232с. – ISBN 5-691-00185-Х
598400
  Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания : Учебник / Г.И. Рузавин. – Москва : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. – 288с. – ISBN 5-85178-044-4
598401
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : Учеб. пособие / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 1999. – 512с. – ISBN 5-691-00122-1
598402
  Горелов А.А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. спец. / А.А. Горелов. – Москва : Владос, 2000. – 511, [1] с. – Библиогр.: с. 506 и в конце гл. – (Учебное пособие для вузов). – ISBN 5-691-00122-1
598403
  Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания : Учебник / Т.Я. Дубнищева. – 3-е изд. – Москва, Новосибирск : Маркетинг; ЮКЭА, 2001. – 832с. – ISBN 5-94462-040-4
598404
  Лозовский В.Н. Концепции современного естествознания : Учебное пособие / В.Н. Лозовский, С.В. Лозовский. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 224с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0532-4
598405
  Гоков А.М. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для иностр. студ. / Гоков А. М., Жидко Е. А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2013. – 259, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 254-256. – ISBN 978-966-676-573-7
598406
  Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники : Учеб. пособие / В.Г. Горохов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 608с. – (Высшее образование, ISSN 5-86225-918-Х). – ISBN 5-86225-918-Х
598407
  Стюарт Ян Концепции современной математики. / Стюарт Ян. – Минск, 1980. – 382с.
598408
  Барабаш М.Ю. Концепции сознания и познания в работах Мераба Константиновича Мамардашвили // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 3-5
598409
  Воронцова И.В. Концепции соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 56-58. – ISSN 1812-3910
598410
  Глотов М.Б. Концепции социальной стратификации в отечественной социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 8 (340). – С. 53-60. – ISSN 0132-1625
598411
  Минзов А.С. Концепции структурных преобразований системы высшего профессионального образования: взгляд изнутри // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 2 (91). – С. 70-79. – ISSN 1818-4243


  Дан анализ развития федеральных и национальных исследовательских университетов России.
598412
  Харламов А.П. Концепции технологическогод детерминизма в социальной философии США. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харламов А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
598413
  Корюкин В.И. Концепции уровней в современном научном познании / В.И. Корюкин. – Свердловск, 1991. – 230с.
598414
  Готтфрид К. Концепции физики элементарных частиц : пер. с англ. / К. Готтфрид, В. Вайскопф. – Москва : Мир, 1988. – 239 с.
598415
  Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американской социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 106-116. – ISSN 0132-1625
598416
   Концепции человека в традиционной китайской культуре. – М.
Вып. 2. – 1991. – 25с.
598417
  Клюкина Л.А. Концепции человека С. Кьеркегора и М. Мамардашвили в контексте феноменологического подхода М. Шелера // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена исследованию проблемы идентификации человека в условиях современной культуры. С целью обнаружения идей, альтернативных идее "смерти человека", в работе сопоставляются концепции человека датского философа С. Кьеркегора и отечественного ...
598418
  Шелегеда Б.Г. и др. Концепции экономического развития: теория, международный опыт, перспективы // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.147-158. – ISBN 966-7695-78-6
598419
  Степанов Н.И. Концепции элементарности в научном познании / Н.И. Степанов. – М., 1976. – 175с.
598420
  Евтух В.Б. Концепции этносоциального развития США и Канады : Типология, традиции, эволюция / В.Б. Евтух; АН УССР. Ин-т соц. и эконом. проблем заруб. стран. – Київ : Наукова думка, 1991. – 180с. – ISBN 5-12-002117-4
598421
  Ехало В.А. Концепция-личность в американской интеракционистской социологии / В.А. Ехало; МАУП. – Киев : МАУП, 2007. – 262с. – ISBN 966-608-643-3


  Более 3500 статей, раскрывающих содержание важнейших понятий всех областей философии
598422
  Печуров С.Л. Концепция "англосаксонской исключительности" в американской идеологии и развитие // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 61-80. – ISSN 0321-2068
598423
  Иванова И.М. Концепция "Атлантического сообщества" во внешней политике США / И.М. Иванова. – М, 1973. – 279с.
598424
  Мамедова Людмила Концепция "британства" Гордона Брауна // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 49-62. – ISSN 0869-44435
598425
  Федянина В.А. Концепция "гневных духов" в исторической теории монаха Дзиэн // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 118-126. – ISSN 0042-8744
598426
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
1. – 1988. – 218с.
598427
   Концепция "Государства благосостояния".. – М.
2. – 1988. – 127с.
598428
  Матвеева Вера Николаевна Концепция "гуманистического" образования и проблемы подготовки учителя в современной буржуазной педагогике США. (Критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Матвеева Вера Николаевна; АПН СССР. – М., 1976. – 28л.
598429
  Пастухов В.Б. Концепция "идеального университета" как разновидность русской социальной утопии // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 0869-0499
598430
  Гаджиев А.А. Концепция "идеальной поэзии" в эстетике В.Г.Белинского : Автореф... канд. филол.наук: / Гаджиев А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 18л.
598431
  Кораблев Л.В. Концепция "идеальных типов" "социального действия" Макса Вебера и ее теоретическая несостоятельность : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Кораблев Л.В. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1969. – 24 с.
598432
  Филимонова А.Л. Концепция "исламизации" в политике формирования пакистанской нации (1970-1980-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 71-89. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
598433
  Шарипова Р.М. Концепция "национального просвещения" в мусульманских странах / Р.М. Шарипова. – М., 1991. – 138с.
598434
  Романова И.И. Концепция "некоммуникации" во французской социологии медиа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 154-159. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
598435
  Медведева К.А. Концепция "нового человека" и идея "артистизма" в творчестве А. Блока / К.А. Медведева. – Владивосток, 1984. – 183с.
598436
  Сафранчук И. Концепция "Новый шелковый путь" и политика США в "Большой Центральной Азии" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 7. – С. 43-53. – ISSN 0130-9625
598437
  Кембаев Ж.М. Концепция "Пан-Европы" Р. Куденхове-Калерги как одна из важнейших стадий в становлении идеи Европейского единства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805


  Данная статья рассматривает концепцию «Пан-Европы», выдвинутую австрийским мыслителем Рихардом Куденхове-Калерги после окончания Первой мировой войны. Автор приходит к выводу, что основной целью идеи Куденхове-Калерги было прекращение войн и ...
598438
  Сидненко Т.И. Концепция "правового государства" в идейно-теоретическом наследии либеральных историков рубежа XIX - XX вв. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 26-33
598439
  Мазаев А.И. Концепция "производственного искусства" 20-х годов / А.И. Мазаев. – Москва, 1975. – 270с.
598440
  Сущин М.А. Концепция "ситуативного познания" в когнитивной науке: критический обзор // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 50-58. – ISSN 0042-8744
598441
  Харьковщенко Ю.Є. Концепция "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Ю.Є. Харьковщенко ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
598442
  Озадовская Л.В. Концепция А. Энштейна о гносеологической природе понятий современной физики : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.08 / Озадовская Л. В.; АН УССР, Объед. сов. ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
598443
  Газизова А.А. Концепция антигероя в рассказе М. Горького "Карамора" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 237-241. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
598444
  Сдобнова С.В. Концепция антроподицеи в сказке Г. Гессе "Поэт" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 226-233


  В статье рассматривается концепция антроподицеи в творчестве Г. Гессе и ее выражение в мотивной структуре произведения «Поэт». Взаимодействие нескольких мотивов, таких как мотив вечного возвращения, мотив пути, мотив сна приводит к обогащению ...
598445
  Костелов В.С. Концепция атомизма в современной физике (Филос. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: / Костелов В.С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1968. – 20л.
598446
  Суслова И.М. Концепция библиотечной статистики в условиях формирования новой парадигмы управления библиотечной деятельностью // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 67-83
598447
  Трубникова Нина Вадимовна Концепция будущего общества К. Маркса и ее технологические основания (по материалам вариантов "Капитала") : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Трубникова Нина Вадимовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1991. – 20 с.
598448
  Абабина Н. Концепция быта и бытия в произведениях И.А. Бунина (к вопросу об особенностях "рубежного"сознания) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 10-15
598449
  Ляшенко Т.Т. Концепция В.Н. Хохфелда как основа понимания прав и свобод человека в современной Великобритании // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 39-40. – ISSN 1812-3805
598450
  Чораян О.Г. Концепция вероятности и размытости в работе мозга / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1987. – 155с.
598451
  Красненко О.А. Концепция власти М. Вебера в исследовании политической культуры Великобритании и России // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.180-189. – ISSN 1029-8053
598452
  Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и новое время / И.Л. Фадеева ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Изд. 2-е. – Москва : Восточная литература, 2001. – 281, [7] с. : ил. – Указ. имен и династий: с. 275-282 . - Рез. англ. – Библиогр.: с. 264-274 и в примеч.: с. 251-261. – ISBN 5-02-018275-3
598453
   Концепция внешней политики Российской Федерации // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 211-239. – ISSN 0130-9625
598454
  Ступницкая Н.Н. Концепция времени в творчестве А.И. Солженицына // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 137-141. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
598455
  Кузнецова Е.К. Концепция героического в творчестве А.Н. Радищева // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 123-130. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
598456
  Левандовская Т.Д. Концепция героического в украинско-советской драматургии 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Левандовская Т. Д.; Киев. гос. пед. инзт. – К., 1980. – 25л.
598457
  Положий Виктор Иванович Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Положий Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1980. – 24л.
598458
  Положий В.И. Концепция героической личности в творчестве Юрия Бондарева. / В.И. Положий. – К., 1983. – 191с.
598459
  Николаевнко Н.И. Концепция героя в творчестве Галины Николаевой : Автореф... канд. филол.наук: / Николаевнко Н. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 27л.
598460
  Лукин А.Е. Концепция главных фаз нефте- и газообразования в свете современных представлений о зональности нафтидонакопления // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-30 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
598461
  Медведев С. Концепция глобальных общественных благ: возможности и ограничения / С. Медведев, И. Томашов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 38-47. – ISSN 0131-2227
598462
  Магеррамова М.Ю. Концепция гуманитарного вмешательства в целях обеспечения международной безопасности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 148-152. – ISSN 1684-2618
598463
  Макаров А. Концепция двойственной природі права Алекси Р. // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 71-73
598464
  Кривошапова С.А. Концепция демократического героя в творчестве М.Ю.Лермонтова / С.А. Кривошапова. – К., 1987. – 93с.
598465
  Грязнова Т.Е. Концепция демократического конституционного типа государства в российской либеральной юридической науке конца XIX - начала XX вв. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
598466
  Шуман В.В. Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 101-118. – Список літ.: с. 116-118. – ISSN 0203-3100
598467
  Райхерт Т.Н. Концепция динамического обучения прикладной информатике в вузе / Т.Н. Райхерт, В.Н. Сыромятников // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 6 (235). – С. 50-57. – ISSN 0234-0453


  Статья посвящена процессу создания, развития и использования динамической образовательной среды вуза, которую необходимо рассматривать с учетом сложившейся информационной культуры, а также возможных перспектив информационных технологий. Необходимо ...
598468
  Марковський А.І. Концепция дифференциации архитектурных школ и уникальный опыт архитектора В.В. Городецкого // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 35. – С. 191-199. – ISSN 2077-3455
598469
  Негруб Т.С. Концепция добра и зла у истоков христианства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 33-35
598470
  Писаревский Е.Л. Концепция доктрины обеспечения безопасности туризма Росийской Федерации // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1. – С. 17-32. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 1813-1212
598471
  Алексеев И.С. Концепция дополнительности : ист.-методол.анализ / И.С. Алексеев. – Москва, 1978. – 276с.
598472
  Хютт В.П. Концепция дополнительности и проблема объективности физического знания / В.П. Хютт. – Таллин, 1977. – 180с.
598473
  Давац В.Ю. Концепция дополнительности как методологическая основа синтеза современных физических теорий / В.Ю. Давац, Колесинська-Запарт // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
598474
  Тимофеев А.В. Концепция духовного пути в воззрениях Августина Блаженного и Бернарда Клервоского: компаративистский анализ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
598475
  Карпенко М.В. Концепция духовной реальности П.А. Флоренского : Дис. ... канд. философских наук. Спец. 09.00.05 - история философии / Карпенко М.В.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 181л. – Библиогр.: л.162-181
598476
  Бида Д.А. Концепция европейского строительства Ш. Де Голля: политико-правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 16. – С. 10-13. – ISSN 1812-3805
598477
  Романович Н.А. Концепция единовластия в общественном сознании ( традиции, социокультурные основания ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 141-147. – ISSN 0132-1625
598478
   Концепция единого, закономерного мирового процесса и современность.. – Пермь, 1989. – 144с.
598479
  Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже за и против / Л.Ф. Обухова. – Москва : Московский университет, 1981. – 192с.
598480
  Кузнецова Н. Концепция журнала "Частное право" / Н. Кузнецова, Е. Кохановская // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 20-22
598481
  Метелева Е.А. Концепция З. Бжезинского об американской мировой гегемонии // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 357-360. – ISSN 2076-1554
598482
  Рахманов А.Б. Концепция зависимоти А.Г. Франка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С.52-68. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
598483
  Борейко В.Е. Концепция заповедности. Краткое изложение // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 18, вып. 4 (59). – С. 1-6. – ISSN 1727-2661
598484
  Котикова Н. Концепция защиты экономической свободы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.174-185. – ISSN 1560-7828


  Когнституционно-правовые и политические механизмы формирования нового экономического законодательства РФ
598485
  Синельщиков Р.Г. Концепция зеленых насаждений в экосистеме современного города (на примере г.Донецка) : теория и практика экологических исследований в физической географии / Р.Г. Синельщиков, О.В. Шведченко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип.38. – С. 122-130. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
598486
  Андрющенко М В. Концепция и архитектура машинного фонда русского языка / М В. Андрющенко. – Москва : Наука, 1989. – 196 с.
598487
  Павиленене Концепция и образ человека в творчестве Уильяма Фолкнера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Павиленене М.-А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
598488
  Горб К.Н. Концепция и общие методические принципы создания охраняемых природных территорий в зависимости от эстетической ценности природных ландшафтов / К.Н. Горб; Под ред. В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 56с. – (Охрана дикой природы ; Вип.18)
598489
  Чупрунов Е.В. Концепция и опыт разработки стратегии развития инновационного университета / Е.В. Чупрунов, Р.Г. Стронгин, А.О. Грудзинский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 11-18. – ISSN 0869-3617


  Представлена концепция стратегии развития инновационного университета на примере Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Анализируется опыт коллективного обсуждения и принятия стратегии в условиях крупного много профильного классического ...
598490
  Котляков В.М. Концепция и содержание атласа и глобуса русских географических исследований и открытий Земли : картография / В.М. Котляков, Н.Н. Комедчиков // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 26-31 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
598491
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, Прусик Кристоф, Прусик Екатерина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-37 : рис., табл. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 1818-9172
598492
  Козина Ж.Л. Концепция индивидуального подхода в спорте / Ж.Л. Козина, К. Прусик, Е. Прусик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 28-39. – ISSN 1818-9172
598493
  Мазяр О.В. Концепция индивидуальности в работах И.А. Сикорского // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 0042-8841
598494
  Червинская К.Р. Концепция инструментального опосредования деятельности в прикладных когнитивных исследованиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 44-50. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
598495
   Концепция информации и биологические системы.. – М., 1966. – 349с.
598496
  Зеленцова В. Концепция искусства в малой прозе Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 176-182


  В центре нашего исследования концепция искусства и образ художника в произведениях Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро. Компаративный аспект общей темы соотношения искусство-жизнь является неизученной страницей современного литературоведения. Наша ...
598497
  Малашевская М.Н. Концепция истории японской дипломатии 1945–2003 годов в работах Того Кадзухико // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 137-147. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
598498
  Савин Алексей Эдуардович Концепция историчности жизненного мира в трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 127-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
598499
  Сейфуллаев Р.С. Концепция каузальности и ее значение в современной физике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Сейфуллаев Р.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 14 с.
598500
  Дусаев Р.Н. Концепция классической школы уголовного права во Франции и Германии / Р.Н. Дусаев. – Петрозаводск, 1992. – 40с.
598501
  Колесникова М.И. Концепция классовой солидарности трудящихся в работах основоположников марксизма. / М.И. Колесникова. – М., 1979. – 219с.
598502
  Алюшин А.Л. Концепция когнитивных кадров // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 104-115. – ISSN 0235-1188
598503
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
598504
  Грищенко Ирина Борисовна Концепция компетентностного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  Реформирование российской системы образования стимулировало педагогические и методические инновации. Среди них - введение широкого спектра разноуровневых образовательных программ, целевая дифференциация образовательных учреждений, расширение ...
598505
   Концепция комплексного социально-экономического развития г.Москвы.. – М., 1988. – 128с.
598506
  Грудзинский А.О. Концепция конкурентоспособного университета: модель тетраэдра / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 29-36. – ISSN 0869-3617


  Предложена новая интерпретация функциональной модели современного университета в виде тетраэдра, в вершине которого располагается главный университетский «продукт» – инноватор. Модель тетраэдра наглядно демонстрирует уникальное конкурентное ...
598507
  Жамойда А.А. Концепция конкурентоспособности товара // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 41-45. – ISSN 1729-7206
598508
  Пичковская-Шевченко Концепция корпоративной социальной ответственности и система согласования интересов в современной корпорации // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 278-281


  Исследованы теоретические аспвкты фориирования корпоративной социальной ответственности как необходимого условия развития системи корпоративного управлений и повышения ее зффективности. Theoretical aspects of formation of the corporate social ...
598509
  Донченко В.С. Концепция кортежности и ее реализация для матричных кортежей / В.С. Донченко, Т.П. Зинько // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 4, июль - август. – С. 87-99. – ISSN 0572-2691
598510
  Спирин Вячеслав Анатольевич Концепция культуриндустрии в работах Т.В. Адорно // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.16-19. – ISSN 2073-9702
598511
  Режабек Е.Я. Концепция культуры в школе Л.С. Выготского // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.183-195. – ISSN 1606-951Х
598512
  Додельцев Р.Ф. Концепция культуры З. Фрейда / Р.Ф. Додельцев. – М., 1989. – 60с.
598513
  Дононбаев Алим Концепция личности в древнекитайской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Дононбаев Алим; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1981. – 25л.
598514
   Концепция личности в литературе развитого социализма.. – М., 1980. – 371с.
598515
  Зайцева Т.И. Концепция личности в размышлениях русских либералов (социально-философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 94-99. – ISSN 1811-0916
598516
  Потолков Ю.В. Концепция личности в романах В.Кочетова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Потолков Ю.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 18л.
598517
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв. / Л.А. Колобаева. – М., 1990. – 333с.
598518
  Диарова А.А. Концепция личности в русской народной литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Диарова А.А. ; М-во просвещ. Армянской ССР. – Ереван, 1975. – 25 с.
598519
  Колобаева Л.А. Концепция личности в русской реалистической литературе рубежа XIX-XX веков / Л.А. Колобаева. – М., 1987. – 174с.
598520
  Казанчиев Дмитрий Евгеньевич Концепция личности в советской повести 60-х годов (Б.Липатов, В.Чивилихин, В.Астафьев, В.Белов, В.Лихоносов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Казанчиев Дмитрий Евгеньевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 20л.
598521
  Курносов Д.М. Концепция личности в современной советской прозе. / Д.М. Курносов. – Гродно, 1981. – 108с.
598522
  Щедрина Н.М. Концепция личности в современном историко-революционном романе / Н.М. Щедрина. – Уфа, 1988. – 70с.
598523
  Рагуля А.В. Концепция личности в творчестве Кузьмы Черного. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Рагуля А.В.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 20л.
598524
  Колобаева Л.А. Концепция личности в творчестве М.Горького / Л.А. Колобаева. – М., 1986. – 54 с.
598525
  Людецкая Е. Концепция личности в творчестве Э. Хемингуэя // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 85-87
598526
  Оганян К.К. Концепция личности в трудах С.Н.Южакова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 198-204. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
598527
  Масарский М.В. Концепция личности в философии Ж.-П. Сартра : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Масарский М.В.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 29л.
598528
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой литературы. / Л.М. Киракосян. – Ереван, 1982. – 303с.
598529
  Киракосян Л.М. Концепция личности и герой современной армянской прозы : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Киракосян Л.М.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1981. – 38л.
598530
  Абрамович С.Д. Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма / С.Д. Абрамович. – Київ, 1990. – 86с.
598531
  Русинова С.А. Концепция личностного становления студентов на основе диагностики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 311-316. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
598532
  Фишман Л.Г. Концепция ложного сознания как "половина" идеологии // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 70-79. – ISSN 2078-5089
598533
   Концепция локальных вычислительных сетей.. – Рига, 1984. – 62с.
598534
  Грушевская Е.Г. Концепция маски в русском и итальянском театре начала XX в. // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 72-80. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
598535
  Панищев А.Л. Концепция массовой развлекательной культуры как средства растления нации : политический класс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2073-9702


  Данная статья посвящена проблеме соотношения массовой культуры и индустрии развлечений. В работе отмечается то, что развлекательная культура не должна быть массовой – она полезна лишь в качестве фрагментарной, но становится губительной в том случае, ...
598536
  Петров А.А. Концепция математического обеспечения оценки последствий крупных экономических проектов / А.А. Петров. – М, 1990. – 43с.
598537
  Беспалый И.Т. Концепция местных советов народных депутатов по обеспечению социалистической законности. / И.Т. Беспалый. – Куйбышев, 1986. – 79с.
598538
  Нехайчик В.К. Концепция механизма административно-правового воздействия // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.114-122. – ISSN 1608-8794
598539
  Романов К.С. Концепция мира в канадской культуре: история и освременность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 139-148. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
598540
  Самарин Р.М. Концепция мировой литературы Горького / Р.М. Самарин. – М. : Высшая школа, 1965. – 59 с.
598541
  Свенцицкая Э.М. Концепция мифа в творчестве младших символистов (на материале творчества Вячеслава Иванова) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 58-62. – ISBN 966-594-936-5
598542
  Дочкин С.А. Концепция модернизации дополнительного профессионального образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 6-12.


  В статье рассматривается содержание концепции модернизации дополнительного профессионального образования профессионально-педагогических кадров. В основе предложенной концепции - интеграция различных подходов при формировании обновленной модели ...
598543
  Колюшин Е.И. Концепция модернизации избирательного и связанного с ним законодательства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-78. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
598544
   Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 3. – С.4-34. – ISSN 1609-4646
598545
  Розанов Л.Л. Концепция модернизации школьных учебников по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
598546
  Вергеенко С. Концепция мотива как сюжетообразующей единицы в фольклористических исследованиях // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – C. 19-23. – ISBN 978-96602-6551-6


  В статье рассматривается вопрос теоретического осмысления понятия "мотив" как сюжетообразующей единицы в фольклористике. На основе теоретических концепций российских ученых автор предлагает определения мотива в заговорном жанре.
598547
  Умарова М.С. Концепция Н. А. Умова о живой материи, её происхождение и современные представления // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.76-87
598548
  Бида Д.А. Концепция наднациональной верховной власти: формирование и правовое оформление в процессе европейской интеграции в 50-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 16. – С. 42-47. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируются предпосылки формирования концепции наднациональной верховной власти, ее основные идеи и положения. Исследуется процесс правового оформления данной концепции в ходе развития европейской интеграции в 50-е годы XX в. Особое внимание ...
598549
  Кузнецов В.В. Концепция напряжений вблизи эллиптического отверстия упруго-пластического тела : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.023 / Кузнецов В.В,; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
598550
  Ищенко А Концепция науки И.Т. Фролова в ноосферном мышлении: контекстуальная релевантность // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 154-163. – ISSN 2074-4447
598551
  Верстин И.С. Концепция нежестких понятий и проблем формализации в гуманитарных науках. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Верстин И.С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1978. – 34л.
598552
  Бекбоев А.А. Концепция необходимости и случайности в учении античных и восточных мыслителей / А.А. Бекбоев. – Фрунзе, 1989. – 129с.
598553
  Худяков Г.И. Концепция неосферных структур. / Г.И. Худяков. – Саратов, 1993. – 111с.
598554
  Сабирова Д. Концепция непрерывного педагогического образования: Великобритания, вторая половина ХХ в // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
598555
  Матюшенко З.Г. Концепция неявного знания в современной эпистемологии / З.Г. Матюшенко, Н.Г. Самсонова // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 292-297. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
598556
  Бояджиева К.И. Концепция нового героя и проблема многообразия литературы социалистического реализма. (На материале болг. романа 50-х - 60-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Бояджиева К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 24л.
598557
  Еременко А.М. Концепция ноосферы в контексте христианского эволюционизма Пьера Тейяра де Шардена // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 80-86. – ISSN 2074-4447
598558
  Рагозин Н.П. Концепция ноосферы В.И. Вернадского и проблемы духовного производства // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 30-39. – ISSN 2074-4447
598559
  Тимошина Е.В. Концепция нормативности Л.И. Петражицкого и проблема действительности права в юридическом позитивизме XX в. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 46-71. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
598560
  Ефременко Д.В. Концепция общества знания как теория социальных трансформаций : достижения и проблемы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.49-61. – ISSN 0042-8744
598561
  Маунг Тан Наинг Концепция общественного прогресса в марксистской и буржуазной социологии : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Маунг Тан Наинг ; Моск. гос. ун-т , Философ. фак-т , Кафедра ист. материализма. – Москва, 1969. – 16 с.
598562
   Концепция общественного развития ГДР в 70-80-е годы.. – М., 1988. – 43с.
598563
  Игнатов О.Д. Концепция онтологической редукции и проблема редукции химии к физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.46-65. – ISSN 1560-7488
598564
  Ткаченко В.А. Концепция оперативного управления / В.А. Ткаченко, Н.Е. Рогоза // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 178-196. – ISSN 1729-7206
598565
  Урсул А. Концепция опережающего образования / А. Урсул // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 7. – С. 28-33. – ISSN 0321-0383
598566
  Егоров П.В. Концепция организационно-экономического регулирования инновационной деятельности субъектов реального сектора национальной экономики / П.В. Егоров, А.А. Устименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 88-98 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
598567
  Лепа Р. Концепция оценки влияния налоговых реформ на экономику страны / Р. Лепа, Р. Прокопенко, В. Чудненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 50-55. – ISSN 1818-5754
598568
   Концепция перестройки юридического образования в Сибири и на Дальнем Востоке.. – Томск, 1990. – 66с.
598569
  Кельник В.В. Концепция печати народного фронта в легальной прогрессивной журналистике Польши (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кельник В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубежной печати и литературы. – М., 1967. – 16л.
598570
  Авксентьев М.Ю. Концепция планирования государственного заказа на специалистов с высшим образованием // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 85-89. – ISSN 2218-1199
598571
  Горшкова О О. Концепция подготовки студентов инженерного вуза к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х
598572
  Максимов И.В. Концепция позитивной административной ответственности в теории и праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
598573
  Червяков В.А. Концепция поля в современной картографии / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; В.А. Червяков ; отв. ред. Ю.П. Михайлов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 149 с.
598574
  Димова Алла Львовна Концепция построения индивидуальной траектории обучения студентов физической культуре в вузах с дистанционным обучением // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 98-100. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
598575
  Черкезова М.В. Концепция построения учебников по русской литературе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 29-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
598576
  Аксенова О.В. Концепция права в римской юриспруденции // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
598577
  Агбомену Марселин Мофолорншо Концепция права развития в доктрине международного права : Дис... канд. юриднаук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолорншо; МВиССО. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 202л. – Бібліогр.:л.191-202
598578
  Агбомену Марселин Мофолоруншо Концепция права развития в доктрине международного права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолоруншо ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
598579
  Агбомену Марселин Мофолоруншо Концепция права развития в доктрине международного права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Агбомену Марселин Мофолоруншо; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
598580
  Денильханов А.Х. Концепция правового государства П. И. Новгородцева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.101-108. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
598581
  Фомичева М.В. Концепция правового обоснования в "интегративной юриспруденции" Гарольда БерманаС.52- // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.52-56. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
598582
  Суханов В.И. Концепция предметного противоречия / В.И. Суханов. – Саратов, 1983. – 127с.
598583
  Жилин Концепция предметного содержания образования на основе многопрофильности / Жилин, в.И. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 67-71. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается разработанная автором концепция построения учебного процесса на основе многопрофильного представления предметного содержания образования. Показано, что оно позволяет старшеклассникам не только удовлетворять свои профильные приоритеты в ...
598584
  Ярхо Т. Концепция преемственности классической математической подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в техническом вузе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 51-53. – ISSN 1562-529Х
598585
  Щурат О. Концепция преобразования мира в мировоззрении Ивана Франко и Максима Горького // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 188-194. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
598586
  Холина В.Н. Концепция преподавания социально-экономической географии на профильном уровне : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 21-25. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
598587
  Крашенинников В.В. Концепция применения высоких технологий в образовательном процессе / В.В. Крашенинников, С.Ю. Мазов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 1811-0916
598588
  Газман В.Д. Концепция применения лизинга в проектном финансировании // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 104-127 : табл., рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1813-8691
598589
  Османов К.М. Концепция применения теории лизинговых отношений в сельском хозяйстве Украины // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 29-33
598590
  Швебс Г.И. Концепция природно-хозяйственных территориальных систем как новой основы организации сельськохозяйственного природопользования : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
598591
  Сейфуллаев Р.С. Концепция причинности и ее функции в физике / Р.С. Сейфуллаев. – Новосибирск, 1973. – 134с.
598592
  Лопаткина И.В. Концепция про- и контрцикличного регулирования как результат глобального кризиса экономики // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 23-27
598593
  Крохмаль И. Концепция прогноза успешности интродукции травянистых многолетников в степную зону Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Предложена концепция прогноза успешности интродукции травянистых многолетников в степную зону Украины и новые подходы к их интродукции, что является основой повышения интродукционной и природоохранной емкости региона. Концепция служит теоретической ...
598594
  Литвинова Р.Н. Концепция программно-целевого подхода к стратегическому управлению предприятиями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 123-128. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
598595
  Негри А.А. Концепция проекта агрегирующей аналитической информационной системы для работы с наукометрическими базами данных / А.А. Негри, Е.В. Колесникова, Ю.С. Барчанова // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 52-57. – ISSN 2307-4752


  Рассмотрены основные принципы построения автоматизированной информационной системы анализа текстовой информации, содержащейся в наукометрических базах данных.
598596
  Шапоренкова Г.А. Концепция проектирования многоуровневой системы управления качеством образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25- 29. – ISSN 1726-667Х
598597
  Суслопарова Ю.В. Концепция происхождения государственности и права Уильяма Блэкстоуна (по работе "Комментарии к законам Англии") // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
598598
  Лобанов С.В. Концепция происхождения индийской науки Фрица Сталя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 108-117. – ISSN 0042-8744
598599
  Швец Л.Г. Концепция профильно ориентированного обучения английскому языку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-97. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
598600
   Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 65-75 : Табл. – ISSN 0016-7207
598601
  Мащенко С.О. Концепция равновесия по Нэшу и ее развитие // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 40-66. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  . Работа посвящена обзору литературы, в которой отражена концепция равновесия по Нэшу и ее развитие. Рассматривается равновесие по Нэшу в классических играх, в играх с векторними функциями выигрыша игроков (так называемых многокритериальных играх), в ...
598602
   Концепция равной безопасности в советской международно-правовой литературе.. – М., 1988. – 44с.
598603
  Морев Д. Концепция развития Амартии Сена // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 8/9. – С. 237-247. – ISSN 0207-3676
598604
  Колосов В.Г. Концепция развития в России распеределенной инфраструктуры комплексной автоматизации / В.Г. Колосов. – Л., 1991. – 17с.
598605
   Концепция развития инженерно-экономического образования в свете перестройки высшей школы. – Ленинград, 1988. – 160 с.
598606
  Ревинская О.Г. Концепция развития лабораторного практикума по общей физике на основе дидактической модели научных экспериментальных исследований / О.Г. Ревинская, Н.С. Кравченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 93-106. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается технология рационального совершенствования курса физики для технических направлений подготовки, основу которой составляют экспертные методы и процедуры. Определено понятие физической компетентности будущего выпускника, ...
598607
  Спивак Евгений Концепция развития молочного бизнеса в формате создания корпоративной стратегии // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 34-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
598608
  Кирюшина О.Н. Концепция развития научного потенциала системы образования: методологическое обеспечение // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 1726-667Х
598609
  Хребина С.В. Концепция развития организационной психологии в образовании // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 306-310. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
598610
  Кульчикова Ж.Т. Концепция развития рынка зерна в Северном Казахстане // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 162-177. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
598611
  Гондюл В.П. Концепция развития САПР конструкций РЭС на основе интеллектуализации системы / В.П. Гондюл, И.О. Тихомирова // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн, 1993. – Вып.30
598612
  Кириченко Н.Г. Концепция развитого социализма: Теорет.-методол. анализ. / Н.Г. Кириченко. – К., 1985. – 199с.
598613
  Борзенко М.А. Концепция разделения властей в работах русских и украинских государствоведов начала ХХ века // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.181-187
598614
  Якобсен Й. Концепция разработки Web-сайтов. Как успешно разработать Web-сайт с применением мультимедиа-технологий = Website-Konzeption / Йенс Якобсен; [пер. с немецкого И.А. Марков]. – Москва : NT Press, 2006. – 520с. : илл. – (Школа Web-мастерства). – ISBN 5-477-00130-5
598615
  Симагин Ю.С. Концепция рационализации религии у Макса Вебера и Клиффорда Гирца // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 85-86
598616
  Соколов А.В. Концепция реализации библиотечно-информационной магистратуры в России / А.В. Соколов, Ю.Н. Столяров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 11. – С. 5-28. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены достоинства и недостатки федеральных образовательных стандартов по обучению библиотечно-информационных магистров. Обоснована структура примерной основной образовательной программы подготовки магистров по направлению ...
598617
  Стебун И.И. Концепция реализма в эстетике Ивана Франко / Илья Стебун ; пер. с укр. автора. – Москва : Советский писатель, 1981. – 223 с.
598618
  Симаков К.В. Концепция реального времени-деяния В. И. Вернадского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.88-101. – ISSN 0042-8744
598619
   Концепция регионального хозрасчета административно-территориальных единиц Российской федерации.. – Л., 1989. – 44с.
598620
  Горохов В.М. Концепция рекламы и паблик рилейшнз в теории массовых коммуникаций / В.М. Горохов, Т.Э. Гринберг // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.58-64. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
598621
  Колычев П.М. Концепция релятивной онтологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 25-27
598622
  Аль-Тикрити Джамиль Концепция романтизма в критике В.Г.Белинского : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аль-Тикрити Джамиль ; МГУ. Фил. фак-т. Кафедра истории русской лит-ры. – Москва, 1967. – 24 с.
598623
  Нелунова Е.Д. Концепция саморазвития обучающихся в мультимедийной образовательной среде / Е.Д. Нелунова, Т.Н. Николаева // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 90-99.
598624
  Величко Е.Б. Концепция сердца как самости в философских исканиях Б.П. Вышеславцева // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2004. – № 1. – С. 75-79
598625
  Припотень Владимир Концепция синтеза эффективной организационной структуры предприятия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
598626
  Сепп У. Концепция синтетических компонентов экономического роста. / У. Сепп. – Таллинн, 1988. – 228с.
598627
  Дежкин В.В. Концепция системы особо охраняемых природных территорий России : авторская версия / Дежкин В.В., Пузаченко Ю.Г. ; Всемирный фонд дикой природы. – Москва : [б. и.], 1999. – 67 с.
598628
  Костиков А.Н. Концепция системы профессиональной подготовки преподавателя вуза к организации дистанционного обучения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 185-192. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
598629
  Ситников А.Б. Концепция современных гидрогеологических исследований // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 97-100. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
598630
  Ситников А.Б. Концепция современных наблюдений и экспериментов на гидрогеологической станции "Феофания" // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 94-100 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
598631
  Козачек А.В. Концепция содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 52-57. – ISSN 1026-955X


  Выделена и проработана проблема несоответствия существующих концепций содержания профессиональной подготовки инженера-эколога в вузе современным реалиям глобализованного образовательного пространства. Предложена авторская версия модернизация концепции ...
598632
   Концепция создания фондовой биржи в Ленинграде. – Л., 1990. – 98с.
598633
  Туриянская М.М. Концепция создания целевого финансового инструмента государства со сбережениями и накоплениями населения // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 102-109. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
598634
  Горян К. Концепция соматических прав человека: культурологических аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-15-6
598635
  Горян К. Концепция соматических прав человека: культурологических аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-15-6
598636
  Гонтарь И.Я. Концепция состава преступления в российском уголовном праве сложившееся понимание и перспектива дальнейшего развития // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 41-51. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
598637
  Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.109-115. – ISSN 0132-1625
598638
  Лебедєва С.В. Концепция социального действия М. Вебера и ее отражение в немецкой коммуникативной философии // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 75-87. – ISSN 2076-7382
598639
  Михалева К.Ю. Концепция социального института в социологической теории // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 117-132. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
598640
  Донцов А.И. Концепция социальных представлений в современной французской психологии / А.И. Донцов, Т.П. Емельянова. – М., 1987. – 128с.
598641
  Львова Н.А. Концепция сравнительной оценки финансовых систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 308-316. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто концептуальні основи міжнародних фінансових порівнянь. Показано, що комплексний підхід до оцінювання фінансових систем, орієнтований на якісну характеристику інституційного клімату, допускає досить вільне маніпулювання результатами. ...
598642
  Леонтьев Б. Концепция стратегии интеллектуальной собственности Таможенного союза // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 3. – С. 41-48. – ISSN 0201-7067
598643
  Егоршин А. Концепция стратегического управления вузом. / А. Егоршин, Е. Горбунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 31-39. – ISSN 0869-3617


  Нижегородский ин-т менеджмента и бизнеса
598644
  Порошенко О.Ю. Концепция субъективности в суфизме и западном персонализме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-85. – ISSN 2073-9702
598645
  Матвеев С.Р. Концепция суверенитета в политической философии Франсуа Гизо // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 6 (114 ). – С. 689-699. – ISSN 1812-8696
598646
   Концепция судебной реформы в Российской Федерации.. – М., 1992. – 110с.
598647
  Байтерякова Н.Ю. Концепция термина в современном терминоведении // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 70-76. – ISBN 978-966-188-008-4
598648
  Рахманов А.Б. Концепция транснационального капиталистического класса в западной социальной мысли конца XX и начала XXI века (подходы Л.Скляра, У.Робинсона и Дж.Харриса) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 98-114. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автор анализирует концепцию транснационального капиталистического класса, которая была выдвинута рядом британских и американских ученых в конце XX и начале XXI в. Эта концепция помогает более глубоко понять многие аспекты становления глобального ...
598649
  Беляева Т.Н. Концепция университетского курса практического перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 96-102. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
598650
  Фасоля А.А. Концепция управления инновационным компонентом качества высшего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 57-61. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены обоснование и обобщенная формулировка концепции управления инновационным компонентом качества образования, а также ее основные компоненты (краткое описание): концептуальные положения, структурно/функциональное представление подсистем, ...
598651
  Новикова М.Н. Концепция управления трудовым потенциалом предприятия // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 39-41
598652
  Андреева Л.Ю. Концепция управлення знаннями и развитие университета инновационного типа // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 43-45
598653
  Гаврилюк Виталий Анонович Концепция уровней материальных систем и интеграция научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаврилюк Виталий Анонович; Львовский гос. ун-т. – Львов. – 22л.
598654
  Сороко Э.М. Концепция уровней, отношение, структура / Э.М. Сороко. – Минск, 1978. – 158с.
598655
   Концепция ускорения социально-экономического развития страны в курсе политической экономии. – Рига, 1987. – 96с.
598656
  Янчук Н.Д. Концепция устойчивого развития: сравнительный анализ на примере Австралии, США, Голландии и Японии // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 141-143.
598657
  Кулиев Гатам Гидаят оглы Концепция устойчивости в механике хрупкого разрушения деформируемых твердых тел с трещинами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.04 / кулиев Гатам Гидаят оглы ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 45 с.
598658
  Кебуладзе В.И. Концепция феноменологической редукции в философии Э. Гуссерля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)
598659
  Бабушкин В.У. Концепция философского мышления Карла Ясперса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Бабушкин В.У. ; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – Москва, 1969. – 19 с.
598660
  Гриб А. Концепция философского пессимизма в работах Уильяма Джеральда Голдинга // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 38-40
598661
  Белопольская В. Концепция финансовой безопасносты Украины: стратегия ее реализации в условиях интеграции Украины в международное пространство / В. Белопольская, В. Волкова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 24-35. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
598662
  Рыжих В.И. Концепция флективной позиции арабского предложения // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 142-150. – ISSN 1608-0599
598663
  Акаева Т.Ш. Концепция формирования механизма управления хозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 162-167. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
598664
  Матеев Матей Драгомиров Концепция фундаментальной длины и процессы при сверхвысоких энергиях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матеев Матей Драгомиров; Объедин. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1980. – 11л.
598665
  Кудрявцев М.Г. Концепция характера и конфликта в украинской драматургии 1950-1960 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М.Г.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 20с.
598666
  Ворона В.М. Концепция хозяйствования : (Полит.-экон. аспект) / В.М. Ворона, Л.А. Канищенко, Ю.Н. Пахомов ; под общ. ред. Ю.А. Пахомова. – Киев, 1989. – 361 с.
598667
   Концепция целостности. – Харьков, 1987. – 222с.
598668
  Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш.Шварца // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.81-96. – ISSN 0042-8841
598669
  Екентайте Л.П. Концепция человека в американском неодфрейдизме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Екентайте Л.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
598670
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-тет им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1984. – 199л. – Бібліогр.:л.182-199
598671
  Турган Ольга Дмитриевна Концепция человека в новеллистике С.Васильченко. Особенности жанрово-стилевых форм выражения : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Турган Ольга Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
598672
  Стебаков Н.К. Концепция человека в поэзии В.В.Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Стебаков Н.К. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 22 с.
598673
  Федюкова Н.Ф. Концепция человека в русской литературе начала ХХ в / Н.Ф. Федюкова. – Минск, 1982. – 239с.
598674
  Абзианидзе З.Г. Концепция человека в современной грузинской лирике. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абзианидзе З.Г.; АН ГССР. – Тбилиси, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
598675
  Левина Л.И. Концепция человека в творчестве А. И.Куприна (дорев. период) : Автореф... канд. филол.наук: / Левина Л. И.; ТГУ. – Ташкент, 1969. – 23л.
598676
  Эбзеев М.Х. Концепция человека в творчестве Артема Веселого. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Эбзеев М.Х.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 24л.
598677
  Кисилев Г.К. Концепция человека в творчестве Б.Горбатова : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Кисилев Г.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
598678
  Антипьев Н.П. Концепция человека в творчестве Константина Паустовского. (Стиль и характер) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Антипьев Н.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 31л.
598679
  Коломиец Т.А. Концепция человека во французском материализме XVIII века / Т.А. Коломиец. – Киев, 1978. – 138с.
598680
  Габитова Р. Концепция человека и общества в немецком экзистенциализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Габитова Р. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1966. – 24 с.
598681
  Исаакян А.В. Концепция человека и свободы в прозе Аветика Исаакяна. : Автореф... канд. филолог.наук: 103 / Исаакян А.В.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1972. – 22л.
598682
  Мелик- Саркисова Концепция человека и творческий метод / Мелик- Саркисова. – Махачкала, 1975. – 350с.
598683
  Белозерова А.В. Концепция чуда в "диалектике мифа" А.Ф. Лосева // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 96-103. – ISSN 0236-2007
598684
  Сергеева Т.П. Концепция эволюции в Живой Этике и трудах ученых-космистов:мировоззренческие параллели // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 4 (42). – С. 46-55
598685
  Сухорада А.В. Концепция эволюционной петрофизики и ее роль при комплексной петрофизической оценке гранитоидов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1990. – С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геология ; № 9)
598686
  Титаренко М.Л. Концепция экономического пояса шелкового пути и интересы России / М.Л. Титаренко, А.Г. Ларин, В.А. Матвеев // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-43. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076


  China’s is gradually transforming into the second most important center of power in world politics, and the Chinese leaders have started promoting new, ambitious economic and political projects, aimed not merely at securing national interests but also ...
598687
  Линников А. Концепция эффективного регулирования международной деятельсностью финансовых организаций // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-38. – ISSN 2074-6040
598688
  Митина Валентина Сергеевна Концепция эффективности школьного образования в современной буржуазной педагогике США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Митина Валентина Сергеевна; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 37л.
598689
  Бабенко Л.Г. Концепция, структура и основные лексикографические параметры словаря // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 61-69
598690
  Кузнецова Т.И. Концепция, структура и содержание блока карт природной среды в електронном атласе развития Байкальского региона / Т.И. Кузнецова, А.Р. Батуев, А.В. Бардаш // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 12-20 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
598691
  Павленко Ю.В. Концепция: народ как "коллективная личность" (С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский) // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 240-259. – ISBN 978-966-136-032-6
598692
  Троян С.С. Концепції "Міттельєвропи" (кінця ХІХ - початку ХХ ст.) / С.С. Троян. – Чернівці, 1996. – 18с.
598693
  Скриньковський Р.М. Концепції PS-менеджменту та PS-маркетингу: компедіум // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 42. – Бібліогр.: 2 назв.
598694
  Камінська Т.Г. Концепції амортизаційної політики в бухгалтерському обліку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 51-57. – ISSN 2221-1055
598695
  Крушинський Вадим Концепції багаторівневої європейської інтеграції як фактор реалізації "особливої" позиції Великої Британі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 127-138
598696
  Миколаєнко І.М. Концепції богопізнання у середньовічній філософії та філософії нового часу (Ансельм Кентерберійський, Фома Аквінський, Еммануїл Кант) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається одвічна проблема добра і зла в людині. На прикладі вчень середньовічних філософів - Ансельма Кентерберійського та Фоми Аквінського, а також філософської системи Еммануїла Канта доводиться, що проблема існування Бога завжди була ...
598697
  Піонтковська Т.В. Концепції викладання логіки в Харківському імператорському університеті (XIX - поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 143-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються концепції викладання логіки в структурі університетської освіти України в ХIХ - поч. XХ ст. (на прикладі Харківського імператорського університету). The conceptions of the logic delivering are considered in the structure of the ...
598698
  Лисак О.І. Концепції відтворення трудового потенціалу / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 150-157. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
598699
  Смагач О.І. Концепції вільної торгівлі та їх сучасна інтерпретація // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 273-280. – Бібліогр.: на 9 пунктів
598700
  Десятов Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 107-120. – ISSN 1682-2366
598701
  Шепєлєв М.А. Концепції гегемонії у сучасній геополітичній науці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 71-77. – ISSN 2077-1800
598702
  Татаренко Н.О. Концепції глобалізації: альтернативи чи безальтернативність? // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 104-113. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
598703
  Диба В. Концепції гудвілу та інтелектуальний капітал // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-34
598704
  Потульницький Володимир Арнольдович Концепції державності в Українськиї зарубіжнії історико-політичнії науці : Дис... докт. іст.наук: 07.00.02. / Потульницький Володимир Арнольдович; КУ. – Київ, 1992. – 480л. – Бібліогр.:л.444-480
598705
  Потульницький В.А. Концепції державності в українській зарубжній історико-політичній науці (1918-1939) : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02, 07.00.03 / Потульницький В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 36л.
598706
  Куташев І.В. Концепції державності у політичній думці другої половини XVII - початку XVIII ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 611-618. – ISSN 1563-3349
598707
  Петришина Н. Концепції економічної ролі держави на різних етапах розвитку суспільства : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-94. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
598708
  Король О.М. Концепції економічної теорії енергозбереження // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 77-83
598709
  Крюков О. Концепції еліт у суспільно-політичній думці XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 74-82.
598710
  Сова Ю.О. Концепції елітарної демократії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 66-67
598711
  Вілков В.Ю. Концепції етнічності: ідейно-теоретичні передумови, сутність і типологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 145-148. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено аналіз ідейно-теоретичних передумов, сутності та типології концепцій етнічності.
598712
  Кириченко Ю.Т. Концепції етногенезу українського народу в історичних інтерпретаціях // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 252-255. – ISSN 2076-1554


  Концепція етногенезу українського народу - раньосередньовічна. Прихильниками даної концепції були М. Максимович, М. Костомаров, М. Грушевський та інш. С.126
598713
  Воловик В.М. Концепції етнокультурного ландшафту як регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 269-275. – Бібліогр.: 25 назв.
598714
  Врадій Олексій Концепції євроінтеграції й політичні трансформації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 4-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сучасному етапі розвитку Європейського Союзу, який уже став однорідним господарським простором із сформованою економічною системою та єдиною валютою, увиразнюється якісно нова особливість інтеграційних процесів - ЄС перетворюється на політичну силу. ...
598715
  Яремко І.Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система наукових основ теорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 246-252. – ISSN 0321-0499
598716
  Оліфер О.Є. Концепції ідентичності особистості в сучасній аналітичній філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 160-162
598717
  Дияконенко О.В. Концепції інтерпретації процедур вимірювання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 43-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
598718
  Мельниченко А. Концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності у теоріях медіакомунікацій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 117-121
598719
  Загурський О.Б. Концепції кримінально-процесуальної політики України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 497-502. – ISSN 1563-3349
598720
  Пентєгов В. Концепції кримінальної відповідальності, її позитивний та ретроспективний аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 63-67.
598721
  Ожеван Микола Андрійович Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноентризму та людинокосмізму) : Дис... докт. філософ.наук: 09.00.08 / Ожеван Микола Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 294л. – Бібліогр.:л.257-294
598722
  Ожеван М.А. Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.08 / Ожеван М. А.; КУ. – К., 1993. – 38л.
598723
  Ожеван М.А. Концепції людини в природничонауковому пізнанні (щодо оцінки альтернативних парадигм людиноцентризму та людинокосмізму) : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.08 / Ожеван М. А.; КУ. – К., 1993. – 37л.
598724
  Морозов С.М. Концепції механізму плацебо-ефекту у сучасній медичній психології / С.М. Морозов, В.В. Бондар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 128-133. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
598725
  Вілков В.Ю. Концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 161-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В статті зроблено аналіз теоретико-методологічних засад, сутності та особливостей концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера. In the article was made analysis of the theoretical and methodological base, essence and peculiars Ernest Gellner"s ...
598726
  Прокопишин Т.Д. Концепції націх у працях українських вчених поч. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 51-61. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто концепції нації українських вчених поч. ХХ ст. – О.-І. Бочковського, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського та М. Шаповала. Проведено огляд основних позицій та виявлено особливості репрезентації концепту нації у ...
598727
  Семенова Г.Ю. Концепції новоєвропейського емпіризму в трактовці Е. Гуссерля // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 154-160
598728
  Коппель О. Концепції організації міжнародних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження організації міжнародних систем. Особливу увагу приділено дослідженню парадигми світового порядку. Визначено рівні і форми залежності історично відомих видів міжнародних порядків ...
598729
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 477, [12] л. – Бібліогр.: л. 399-477
598730
  Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00. 03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
598731
  Остап"як В.І. Концепції партнерства та загроз у просторі центрально-східного регіону Європи // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 172-179. – (Думка). – ISSN 2304-7410
598732
  Сургай О. Концепції підготовки кваліфікованих робітників у розвинутих країнах Європи (ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 123-126. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені деякі проблеми дослідження історії професійної освіти Європи ХХ ст. Аналіз статей, дисертацій та монографій показав, що джерельна база для вивчення історії підготовки робітничих кадрів у вищезгаданий період є досить ...
598733
  Блажевич Ю. Концепції поділу відповідальності держав: міжнародно - правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.105-109
598734
  Щедрін А. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі сьогодення: філософсько-освітні виміри // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 51-58. – ISSN 2078-1016
598735
  Щедрін А. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі: філософсько-релігієзнавчі виміри // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 171-182
598736
  Тимчук О Концепції причинного зв"язку в західній кримінально-правовій науці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С122-124
598737
  Дудченко В.В. Концепції причинності у праві // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 14-18. – ISSN 1727-1584
598738
  Левицький В. Концепції просвітництва та постпросвітництва в понятійних вимірах сучасного літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 218-224
598739
  Барановский М.О. Концепції регіональної депресивності: історія, еволюція, сучасні імперативи : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-36 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
598740
  Дерев"янко А.Г. Концепції ризику в економічній діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 239-255. – Бібліогр.: 90 назв.
598741
  Євтушевська О.В. Концепції розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 332-336


  Досліджуються погляди вченого на становлення та розвиток корпоративних відносин. Розкриваються особливості взаємодії акціонерних товариств з банківськими установами.
598742
  Кутуєв П. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм / Павло Кутуєв. – Київ, 2005. – 500с. – ISBN 966-7589-36-6
598743
  Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм : Дис.... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.01- теорія та історія соціології / Кутуєв П.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 427л. – Бібліогр.:л.361-426
598744
  Кутуєв Павло Володимирович Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм : Автореф. дис.... доктора соціологічних наук: 22.00.01 / Кутуєв П. В; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 21 назв.
598745
  Кагамлик С. Концепції світобачення українських ієрархів та настоятелів ранньомодерного часу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 38-41. – ISBN 978-966-439-147-1
598746
  Сиротюк О. Концепції світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 87-92. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
598747
  Комова М.В. Концепції системної трансформації медіа // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 15-19


  У статті досліджується еволюція наукових теорій системної трансформації медіа в інформацій ному суспільстві. The article deals with the evolution of scientific theories of systemic transformation of media in the information society. В статье ...
598748
  Кротов Костянтин Вікторович Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кротов К.В.; МОіНУ. КНУТШ. – Київ, 2003. – 191с. – Бібліогр.: л.174-191
598749
  Кротов Костянтин Вікторович Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Кротов К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 3 назв.
598750
  Смущинський В.І. Концепції соціальної справедливості в теоретичній діяльності політичних партій : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Смущинський В.І.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 201л. – Бібліогр.:л.186-201
598751
  Смущинський Валерій Іванович Концепції соціальної справедливості в теоретичній і практичній діяльності політичних партій : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Смущинський Валерій Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 17л.
598752
  Гаращук М. Концепції справедливого покарання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 64-76
598753
  Каральова К.А. Концепції сталого розвитку в системі управління землями природно-заповідного фонду // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 26-28
598754
  Тополь О.В. Концепції старості в античній філософії: онтологічний вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 170-172. – ISSN 2076-1554
598755
   Концепції створення електронних підручників для вищих навчальних закладів / Ю. Бобало, Б. Мандзій, П. Стахів, Н. Шаховська // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 65-70. – ISSN 2078-1016


  У роботі подано концепцію, принципи розроблення електронного підручника. Визначено елементи електронного підручника та фактори комплексності оцінювання знань студента. Описано процедуру перевірки та оцінювання знань.
598756
  Куравський В. Концепції створення Повітряних Сил Збройних Сил України (1991-2005 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 115-116. – ISSN 2076-1554
598757
  Петлін В.М. Концепції сучасного ландшафтознавства / Валерій Петлін ; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 351 с.
598758
  Бобильов Ю.П. Концепції сучасного природознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.П. Бобильов; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 244с. – ISBN 966-8253-44-2
598759
   Концепції сучасного природознавства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Я.С. Карпов, В.В. Кисельник, В.Г. Кремень, В.С. Кривцов, О.В. Науменко, З.Т. Нікольченко, В.Г. Падалка, А.О. Таран; МОНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського; "Харківський авіаційний інститут"; Карпов Я.С., Кисельник В.В., Кремень В.Г., Кривцов В.С., Науменко О.В. – Київ : Професіонал, 2004. – 496с. – ISBN 966-8556-58-5


  Містяться матеріали з методологічних основ сучасного природознавства, історії розвитку природничих наук із часів стародавнього світу до XX століття
598760
  Гавриленко І. Концепції та моделі здійснення культурної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу систематизації концептуальних підходів до теоретичного обґрунтування культурної дипломатії, а також виділення моделей здійснення культурної дипломатії окремих країн світу, з огляду на особливості їх інституційного та організаційного ...
598761
  Ніконенко У.М. Концепції та теорії розвитку міжнародної конкурентоспроможності країн у світовому економічному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 71-74


  У статті розглянуто концепції та теорії розвитку глобальної конкурентної позиції країн у світовому економічному середовищі. Виділено три основні наукові центри, що в данний час інтенсивно працюють над вирішенням проблем конкуренції в міжнародному ...
598762
  Гавріна Н.І. Концепції трансформацій етнічної ідентичності в сучасному суспільстві // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 31-36
598763
  Кагамлик С. Концепції України–Русі в творах київських церковних діячів ранньомодерного часу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 216-219. – ISBN 978-966-439-357-4
598764
  Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу у зарубіжній україністиці XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 119-124


  Стаття присвячена становленню наукових знань, щодо етногенезу українського народу у працях авторів української діаспори. Проаналізовано науковий доробок основних напрямків та історіографічних шкіл діаспори. Показано вагомий вплив етнологічної школи ...
598765
  Мацькевич М. Концепції української автономії у складі Австро-Угорської імперії, Польщі та Росії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 4-7.
598766
  Салтовський І О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки ( від витоків до початку 20 сторіччя ) / І О. Салтовський; КНУТШ. – Київ : Парапан, 2002. – 396 с. – ISBN 966-8210-00-X
598767
  Слободянюк О. Концепції універсалізму та культурного релятивізму прав людини у сучасному міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 161-164
598768
  Левицький В.В. Концепції фашизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 23-27. – ISSN 1996-5931
598769
  Кривенко Д.Т. Концепції фізичного поняття сили і повсякденна мова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
598770
  Ставерська Т.О. Концепції фінансового планування: макро- та мікрорівні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 35-39
598771
  Симоненко О. Концепції формування органів державної влади у політичній думці ОУН(м) 1940-1950-х років // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 143-156.
598772
  Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 204л. – Бібліогр. : л.188-204
598773
  Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття : Автореферат дис. ... канд.політичних наук : спец.23.00.01-Теорія та історія політичної думки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:9 назв
598774
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності і транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107.
598775
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107.
598776
  Кметик Х.В. Концепції щодо визначення міжнародної правосуб"єктності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107. – Бібліогр. в кінці ст.


  Однією з актуальних проблем сучасного міжнародного прана є доцільність постановки питання про ТНК як суб"єктів сучасного міжнародного права. Від відповіді на питання, чи є ТНК суб"єктами міжнародного права, залежить можливість регулювання їхньої ...
598777
  Гріценко О.О. Концепції щодо суверенітету над природними ресурсами в рамках міжнародного права / О.О. Гріценко, С.Д. Білоцький // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 120-123. – ISBN 978-966-7166-35-9
598778
  Євсєєв Ф. Концепціїї культурної антропології та їх освоєння у вищих навчальних закладах // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.13-16
598779
  Хоменко О. Концепційні засади дослідження художньої словесності в парадигмі Національного науково-дослідного інституту українознавтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 144-149
598780
  Зеленчук І. Концепційні основи експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 252-258
598781
  Кононенко Петро Концепційні основи програми національно-державницького виховання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 137-157. – Бібліогр. в кінці ст.
598782
  Гнатовський М. Концепція "європейського правового простору" в контексті проблем європейської інтеграції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.133-135. – ISSN 0132-1331
598783
  Пономаренко Ангеліна Концепція "Мова як українознавство": етапи становлення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 205-209. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено спробу простежити динаміку становлення концепції "Мова як українознавство" від початку 90-х років XX ст. до кінця першого десятиліття XXI ст.
598784
  Сулацкова О.Ф. Концепція "ноосфери" В.І. Вернадського як новий етап осмислення проблематики культури та цивілізації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 63-66. – ISSN 1729-360Х
598785
  Усенко О.О. Концепція "поглибленої інтеграції" в процесі модифікації форм міжнародної інтеграційної взаємодії // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 128-136. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розвиток глобальної торговельної системи СОТ та міжнародного економічного регіоналізму зумовлює розширення та поглиблення змісту сучасних інтеграційних торговельних угод. Автор зосереджує увагу на понятті "поглиблена інтеграція" як центральної ...
598786
  Щербина В.Л. Концепція "світового суперорганізму" Ф. Гейлігена : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01- теорія та історія соціології / Щербина В.Л.; КНУШТ. – Київ, 2005. – 203л. – Бібліогр.:л.191-203
598787
  Щербина Вікторія Леонардівна Концепція "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігена : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Щербина Вікторія Леонардівна; Бевзенко Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
598788
  Конча Сергій Концепція "степових інвазій" М. Гімбутас: спроба критичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-68. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Розглядається широко відома теорія походження носіїв індоєвропейських мов американської дослідниці Марії Гімбутас. Побудована на археологічному матеріалі, ця теорія обгрунтовує зародження первинної індоєвропейської спільноти у волго-уральських степах і ...
598789
  Шевчук С. Концепція "суддівського активізму" у контексті судової правотворчості // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60.
598790
  Харьковщенко Ю.Є. Концепція "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Харьковщенко Ю.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.156-177
598791
  Войнаровська Л.І. Концепція "цілераціональності" як форма економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 91-92
598792
  Щербакава О.А. Концепція авторського проекту риторичної хрестоматії для студентів-журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 117-126


  До розгляду пропонується концепція авторського проекту, пов"язаного з проблемою підготовки і змістового наповнення нового спеціалізованого вітчизняного видання для студентів-журналістів "Риторична хрестоматія". Вона розглядається як нагальне видання та ...
598793
  Кравців В. Концепція адміністративно-територіальної реформи в Україні : виклики часу / В. Кравців, П. Жук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 5-8. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
598794
  Сажко Г.І. Концепція адресної підготовки операторів комп"ютерного набору до безпомилкової діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 109-118. – (Педагогіка ; № 3)
598795
  Чернова В. Концепція активізації людського чинника в сучасному корпоративному процесі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 70-74. – ISSN 1728-9343
598796
  Копанєва Вікторія Концепція архівування "мережевої україніки" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено основні концептуальні положення формування архіву "мережева україніка": структура архіву, основні ресурсні складові, принципи технології його створення та організації довідково-пошукового апарату. Розглянуто питання авторського права при ...
598797
  Кравчук А.А. Концепція біосфери та методолого-теоретичні орієнтири її пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
598798
  Захаренко О. Концепція Бога у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 171-175. – ISBN 966-8188-10-1
598799
  Бойченко Н.М. Концепція буття у Пізньому Середньовіччі; Фома Аквінський та Дуне Скот (компаративний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
598800
  Кухта П. Концепція вартості капіталу в оцінюванні перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 80-85. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Визначено найбільш прийнятні методичні підходи до оцінювання вартості капіталу в умовах ринкової економіки України. Запропоновано до використання комплексну аналітичну модель оцінювання вартості капіталу підприємств. The article outlines the most ...
598801
  Олійник Я.Б. Концепція викладання курсу "Основи суспільної географії" у вищих навчальних закладах / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, А.В. Степаненко // Географічна освіта в Україні. Тези доп. на наук.-практ. конф
598802
  Плахотнюк О. Концепція виховання характеру в сучасній системі шкільної освіти США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 75-79. – ISSN 0131-6788
598803
  Пилипенко О.І. Концепція військової превентивної педагогіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються актуальні проблеми соціалізації в армії, формування і розвитку військової превентивної педагогіки. Вона спрямована на зниження гостроти негативних явищ.
598804
  Мостовий Г.І. Концепція вільної торгівлі між Україною та ЄС / Г.І. Мостовий, І.Г. Савченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 27-31
598805
  Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л.161-178
598806
  Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр. : 7 назв
598807
  Мурашко О. Концепція впровадження контролінгу в систему управління страховою організацією // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 43-45. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
598808
  Деньга С.М. Концепція генетичної моделі мікроекономічної системи : економічна історія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 4-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
598809
   Концепція географічної освіти в профільній школі / О.М. Топузов, Т.Г. Назаренко, О.П. Кравчук, В.П. Корнєєв, Л.І. Круглик // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 15-17
598810
  Дмитрук О.Ю. Концепція геомаркетингу урбокомпенсаційного екологічного туризму // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 38-49. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 966-95774-3-8
598811
  Міхно О.Г. Концепція геопросторової розвідки / О.Г. Міхно, В.А. Рябов, С.В. Сівков // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 99-105. – ISSN 0868-6939
598812
  Ярмола О.В. Концепція деміургічної влади і критика соціально-політичного вчення Платона в радянській історико-філософській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 115-118. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті автор розглядає особливості дослідження соціально-політичного вчення Платона в радянській історико-філософській традиції. Звертається увага на неможливість адекватного розуміння поглядів Платона на організацію суспільства, виходячи лише із ...
598813
   Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 роки // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 1. – С. 5-22.
598814
  Майданюк В. Концепція демократії В. Липинського: ідеологічні аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 229-239. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
598815
  Ковальчук В.Б. Концепція державної влади та права в період Реформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 92-99. – ISSN 1563-3349
598816
   Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-119. – ISSN 1682-2366


  від 12 липня 2006 р. №396-р
598817
  Бовсунівська Т. Концепція динамічних патернів Ніколя Бабуца // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 38-47. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано становлення та розвиток концепції динамічних патернів художнього тексту в дослідженнях яскравого представника західного когнітивного літературознавства - Ніколя Бабуца
598818
  Дорофтей О. Концепція діалогу в студіях Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 11-19. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)


  Аналізуються німецькомовні академічні статті Івана Франка 1890-1900-х років. Під кутом зору актуалізації національно культурної специфіки України. Вивчається питання внеску І.Франка у розвиток міжнародної славістики
598819
  Андрієнко О.В. Концепція духовного розвитку особистості у релігійно-філософській системі Нагарджуни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 211-213. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
598820
  Бричук М.С. Концепція екологізації управління ландшафтно-архітектурними системами міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-10. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Наведено концептуальну схему екологічного управління ЛАС. Визначено основні функції, фактори та складові екологічного управління ЛАС міста з урахуванням функціонального зонування території міста. Розкрито основні завдання екологічної інформаційної ...
598821
  Грищенко А.І. Концепція економічного капіталу банку: практичні аспекти застосування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 258-262 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
598822
  Петрушенко М. Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1810-3944
598823
  Зеленчук І. Концепція експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 228-234
598824
  Ткач А. Концепція електронного акредитиву як нової форми безготівкових розрахунків : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
598825
  Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
598826
  Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 197-215
598827
  Савченко А.А. Концепція енергоінформаційної парадигми культури людини // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 73-82
598828
  Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 289-301. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
598829
  Маламура Олена Олександрівна Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Маламура Олена Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 208л. – Бібліогр.: л. 195 - 208
598830
  Маламура Олена Олександрівна Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Маламура Олена Олександрівна; Малмура О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
598831
  Лєбєдєва Ольга Концепція етногенезу українців у монографії В.Д. Барана і Я.В. Барана "Походження українського народу" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 262-264
598832
  Миненко О.О. Концепція ефективного впровадження програм зовнішньої допомоги розвитку для реалізації пріоритетів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 11-16
598833
  Дашко Н. Концепція життя в романі Володимира Дрозда "Листя землі" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С.18-25. – ISSN 0236-1477
598834
  Бірюков О.М. Концепція законодавства про банкрутство в Україні: від радянських традицій в праві до світових стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 139-146.
598835
  Андрейцев В. Концепція законопроекту про наукові школи вчених. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 23-48. – ISSN 1682-2366
598836
  Андрейцев В.І. Концепція закону України про екологічну безпеку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 11-20. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Дається аналіз законодавства в галузі забезпечення екологічної безпеки, обґрунтовуються пропозиції щодо структури та змісту проекту Закону України про екологічну (природно-техногенну) безпеку.
598837
  Андрейцев В.І. Концепція закону України про екологічну експертизу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 69-75. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Обґрунтовується доцільність розробки та прийняття законодавчого акта про екологічну експертизу, аналізуються підходи до його правової форми. Розглядаються структура та зміст правових норм Закону УРСР про екологічну експертизу.
598838
  Руденко Л.Г. Концепція збалансованості розвитку і якість життя населення / Л.Г. Руденко, І.В. Гукалова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 44-50 : Табл. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
598839
  Другак В. Концепція земельної політики щодо еколого-економічного розвитку землекористування в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 25-36
598840
   Концепція змісту географічної освіти: мета, завдання, структура; місце географії в навчальних планах 12-річної школи / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук, Г.Є. Уварова, Н.В. Муніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-14 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Формулюється концепція змісту географічної освіти. Обгрунтовується місце географії в базовому навчальному плані основної та старшої (профільної) 12-річної школи.
598841
   Концепція зонування земель в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-23.
598842
   Концепція і модель економічного розвитку для України : Матеріали наукової дискусії провідних українських вчених, організованної Фондом інтелектуальної співпраці "Україна - ХХІ століття". – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 32с. – ISBN 966-7015-12-2
598843
  Стецюк В. Концепція і принципи еколого-геоморфологічного районування (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) / В. Стецюк, Т. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 87-99. – ISSN 0868-6939
598844
  Драганов Б.Х. Концепція ієрархічного розвитку в процесі освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 181-182. – ISBN 966-8847-12-1
598845
  Мартиненко Л.Б. Концепція ікони як вершина художньо-естетичної спадщини П.О. Флоренського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується внесок П. Флоренського у філософське осягнення феномену ікони. Визначається роль іконопису в християнській культурі.
598846
  Яремко Р. Концепція імпліцитного автора та її теоретичні модифікації у західному літературознавстві другої половини 20 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 199-207. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
598847
   Концепція інвестиційної програми сталого розвитку районів, міст Черкаської області на 2001-2005 роки. – Черкаси, 2001. – 86с.
598848
   Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Г.Д. Щекатунова, А.д. Цимбалару, О.І. Красота, Д.О. Пузіков // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 28-38. – ISSN 0131-6788
598849
  Макеев С. Концепція інституціонально відтворюваних нерівностей / С. Макеев, С. Оксамитна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 32-49. – ISSN 1563-3713
598850
  Голубнича Г.П. Концепція інформаційних обліково-аналітичних систем на базі американського досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та практичні засади формування, розвитку, стандартизації та відтворення обліково-аналітичних інформаційних систем. Впроваджується думка, що на початковому етапі становлення таких інформаційних систем їх класифікація має такий ...
598851
  Ларіна Р.Р. Концепція інформаційної логістики в практичній діяльності підприємств / Р.Р. Ларіна, А.В. Рязанов, А.В. Пілюшенко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.187-190. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
598852
  Шкрабалюк А.О. Концепція історичних відрухів: Максимович, Шевченко (гайдамацтво) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 422-426. – ISBN 966-8188-10-1
598853
  Ісаєва Н.С. Концепція історії китайської літератури у працях Чжена Чженьдо // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-87. – ISSN 1608-0599
598854
  Мельник С.Є. Концепція історії літератури в науковій спадщині неокласиків. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.06 / Мельник С.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
598855
  Салтовський О.І. Концепція класократичної держави В. Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 157-159. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються аспекти класократичної концепції української держави В. Липинського. The aspects of the classocratik conception of the Ukrainian State of V. Lypynskyj are analysed.
598856
  Довгерт А. Концепція кодифікації приватного (цивільного) права / А. Довгерт, О.А. Підопригора // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 17-23


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
598857
  Карабан В.І. Концепція комплексу вправ, орієнтованих на прекладацьку підготовку, у підручниках з іноземної мови для студентів старших курсів інститутів та факультетів іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
598858
  Ходаківська Л.П. Концепція конкуруючих еліт Й. Шумпетера як різновид теорій демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядається концепція конкуруючих еліт Й. Шумпетера як компроміс між класичною теорією демократії та теорією еліт.
598859
  Лиходєдова О. Концепція контролінгу персоналу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 282-287. – ISSN 1993-0259
598860
  Кохан С.О. Концепція контролю у державному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 261-267. – (Право. Економіка. Управління)
598861
  Тертишник В. Концепція КПК України та актуальні проблеми правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.39-45.
598862
  Курівський Ігор Концепція критичних факторів успіху в сучасній парадигмі стратегічного менеджменту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розглядається концепція критичних факторів успіху на сучасному етапі розвитку науки стратегічного менеджменту. Існує значний електизм у розумінні сутності, місцезнаходження та співвідношення критичних факторів успіху та загальної стратегії ...
598863
  Завалій Л. Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 107-109
598864
  Васильєва Л. Концепція літературної мови Вука Караджича і сучасна лінгвальна ситуація в південнослов"янському регіоні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 185-200. – Бібліогр.: Літ.: с. 198-200; 33 назв. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
598865
   Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі / О. Ніколенко, Л. Мірошниченко, М. Суліма, Л. Кавун // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (359). – С. 2-7
598866
  Дроздовський Д. Концепція літературної освіти: теоретичні перспективи і стратегічні загрози // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 2-6. – ISSN 0130-5263
598867
  Мацько В.П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі XX століття : : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01. / Мацько В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 411 л. – Бібліогр.: л.382-411
598868
  Захарова С.О. Концепція людиновимірної дизайнерської діяльності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 68-74. – ISSN 2072-1692


  Естетичне відображення дійсності, у центрі якої людина, гармонізація форм і змісту
598869
  Воронкова В.Г. Концепція людського капіталу та економіки знань у контексті соціологічного аналізу // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 76-83.
598870
  Артімонова І.В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 94-101 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
598871
  Романова Л.В. Концепція маркетингу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства: необхідність зміни пріоритетів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76. – ISBN 966-614-021-7
598872
  Трофімов Ю.Л. Концепція методичного забезпечення спецпрактикуму з інженерної психології та ергономіки: оцінка ергономічності системи "Людина-машина" (СЛМ) / Ю.Л. Трофімов, Є.О. Семанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються атрибутивний і нормативно-імперативний методичні підходи до кількісного оцінювання рівня ергономічності системи "людина-машина" (СЛМ) і вищі рівні можливих класифікацій складових показників, які систематизовані у базі ергономічних даних ...
598873
  Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
598874
  Антоновська М.А. Концепція митця в повістях Т. Шевченка "Музикант" і "Художник" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 24-30


  У статті розглядаються образи творчих особистостей у повістях Т. Шевченка "Музикант" і "Художник" з погляду теорії цінностей. Дослідження доводить, що в цих образах втілене осмислення спмим автором своїх сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій
598875
  Ткаченко Т. Концепція митця і мистецтва у поглядах Олександра Довженка і Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 242-247.
598876
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 389 л. – Бібліогр.: л. 353-389
598877
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
598878
  Редько О. Концепція моделі регулювання аудиту в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 42-41 : табл.
598879
  Хорошун В. Концепція моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 228-231. – ISSN 0201-758Х
598880
  Дяченко Концепція моделювання ризику ліквідності комерційного банку / Дяченко, ОТ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-48. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
598881
  Бакурова В А. Концепція моделювання самоорганізації соціально-економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 21-28. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
598882
  Миронова Л.Г. Концепція моделювання управління трудовим потенціалом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 31-33
598883
  Козак О. Концепція моделювання фінансового планування у комерційному банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 11-13 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
598884
  Костенко Концепція модернізації кримінології у світлі соціального натуралізму : (про основи "натуралістичної" кримінології) / Костенко, // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 31-38. – ISSN 0132-1331
598885
   Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.89-107. – ISSN 1682-2366
598886
  Бойко А. Концепція науково-дослідного інституту педагогічної україністики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 157-167. – ISSN 2075-1478
598887
  Козачок Ярослав Вікторович Концепція нації як духовної спільноти в художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Козачок Я.В.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 448л. – Бібліогр.: л. 409 - 448
598888
  Плужник О.М. Концепція національного характеру у творчості Анатолія Дімарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 431-435


  З"ясовано особливості художнього зображення національного характеру у прозових творах А. Дімарова. У роботі досліджено парадигму національного світобачення письменника, розкрито особливості моделювання національного характеру в образах його героїв
598889
  Кондратьєв Я.Ю. Концепція національної безпеки України : теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду / Я.Ю. Кондратьєв, В.А. Ліпкан; МВС України. Нац. академія внутр. справ України. – Київ, 2003. – 20с.
598890
  Штогрин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.47-52. – ISSN 1609-5499
598891
  Кононенко П. Концепція національної системи освіти. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 24-32.
598892
  Пушкін О. Концепція нового Цивільного кодексу України / О. Пушкін, О. Скакун // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 63-65


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
598893
  Боярчук О. Концепція нової людини у потрактуванні Івана Франка та Аркадія Любченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISBN 966-594-298-0
598894
  Олійничук О.І. Концепція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 1993-6788
598895
  Лебідь Є. Концепція образу Б. Хмельницького у творчості М.О. Максимовича і Т.Г. Шевченка (на матеріалі вибраних творів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 250-253. – ISBN 966-8188-10-1
598896
  Виноградова О. Концепція образу головного героя в епопеї Богдана Лепкого "Мазепа" // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 157-165. – ISBN 966-587-044-0
598897
  Асєєв Г. Концепція оперативного аналітичного обробляння даних (OLAP) документообігу комунікативних структур // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
598898
  Абрамян О.В. Концепція організації громадянського суспільства Ж.-Ж. Руссо // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 33-43. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
598899
  Осмятченко Л. Концепція організації обліку виконаних будівельно-монтажних робіт / Л. Осмятченко, В. Осмятченко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 37-41 : рис.
598900
  Любий Олександр Концепція організації системи компенсації праці персоналу підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
598901
  Бесчастний В.М. Концепція організації системи управління фінансовими коштами в галузі освіти і науки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 167-169
598902
  Дмитренко Т.О. Концепція організації та управління самостійною роботою студентів / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 183-187.
598903
  Пістун М.Д. Концепція організації управління науковою діяльністю в Україні за ринкових умов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-16. – (Географія ; Вип. 47)


  Запропоновано нові концептуальні основи організації управління науковою діяльністю в Україні.
598904
  Науменко А.М. Концепція оригіналу і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
598905
  Мацько В. Концепція осяяння людини і світу: теорія платонізму в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджується концепція осяяння людини і світу - теорія платонізму, що знайшла своє вираження в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач. The concept of enlightenment of a man and the world-theory of platonism, which is mirrored in the works of ...
598906
  Котченко Т.Е. Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Котченко Т.Е.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
598907
   Концепція охорони грунтів від ерозії в Україні / Українська академія аграрних наук ; Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" ; [ розробка : В.П. Ситник, М.Д. Безуглий, А.С. Заришняк та ін. ]. – Харків, 2008. – 60 с. – ISBN 978-966-8726-99-6
598908
  Василенко М. Концепція оцінки інвестиційної привабливості регіональних центрів України / М. Василенко, О. Горячук // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 114-117. – Бібліогр.: на 8 пунктів
598909
  Решетняк В.В. Концепція оцінювання ефективності гідрогармати та вибір раціональної конструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Решетняк В.В. ; НАНУ ; Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
598910
  Орловський О.Я. Концепція пенсійного страхування в Україні: необхідність вдосконалення та зміни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 78-83. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті досліджується сучасний стан пенсійного страхування в Україні, його структурні рівні, визначаються можливі шляхи вдосконалення та розвитку.
598911
  Кирилова Оксана Вікторівна Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кирилова О.В.; МОіНУ. ДНУ. – Дніпропетровськ, 2004. – 225л. + Додатки: л. 205 - 225. – Бібліогр.: л. 187 - 205
598912
  Кирилова Оксана Вікторівна Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кирилова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
598913
  Франчук В. Концепція підготовки інженерів у віртуальних технологіях. / В. Франчук, О. Панченко, К. Заболотний // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 29-46. – ISSN 1682-2366
598914
  Кучерявий О. Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 19-26. – ISSN 0131-6788
598915
  Моссаковський В. Концепція побудови бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 18-25.
598916
  Сбітнєв А.І. Концепція побудови динамічної моделі гомеостазу навколишнього середовища в місцях дислокації військових технічних систем / А.І. Сбітнєв, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 185-191


  У статті розглядається ідентифікація військових об"єктів з точки зору їх впливу на екологічний стан навколишнього середовища як багатовимірних, нелінійних, динамічних з невідомою структурою моделі В статье рассматривается идентификация военных ...
598917
  Щудла А.М. Концепція податкової реформи в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 49-53
598918
  Шаповал В.М. Концепція поділу права на приватне та публічне в сучасній британській науці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 166-169. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розкривається зміст концепції поділу права на приватне і публічне, яка набула певного поширення у середовищі британських юристів-теоретиків, хоча і залишається в цілому абстракцією для більшості з них. Вказані причини відповідних змін у розвитку ...
598919
  Єгорченко М.О. Концепція поета у творчості Василя Стуса // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Феномен поета, його роль у суспільстві, стосунки з владою, проблема українського поета та національна особливість феномену були основними пунктами концепції поета у працях Василя Стуса. У статті досліджуємо основні елементи його концепції
598920
  Шевчук С. Концепція позитивних обов"язків держави у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 55-64. – ISSN 0132-1331
598921
  Ілляшенко М. Концепція популярного журналу про класичне мистецтво (досвід французьських видань) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 73-80


  У статті йдеться про сучасні мистецтвознавчі видання Франції, зокрема популярний журнал про класичну музику "Le Monde de la Musique". Видання розглядається як успішний комерційний проект, досліджуються концепція видання, змістове наповнення стилістичні ...
598922
  Соболевська Марина Олександрівна Концепція постструктуралістського синтезу в соціології : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01. / Соболевська Марина Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 164-177
598923
  Соболевська Марина Олександрівна Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Соболевська М.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
598924
  Корчевна Л.О. Концепція права: до постановки проблеми // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.13-17. – ISSN 1727-1584
598925
  Шум І. Концепція превентивної дипломатії ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 54-57.
598926
  Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються критерії співвідношення відносин представництва у цивільному та цивільному процесуальному праві. Обґрунтовується положення про те, що на сьогоднішній день немає підстав для виокремлення "інституту" процесуального представництва як ...
598927
  Анісімова Г.В. Концепція природного екологічного права в Загальній декларації прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 108-117. – ISSN 0201-7245
598928
  Хвойницька Х.М. Концепція природного права мислителів нового часу (Т. Голббс, Б. Спіноза) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – СМ. 48-52
598929
  Андрейцев В.І. Концепція проекту Кодексу законів України про землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-12. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Розглядаються юридичні передумови підготовки єдиного кодифікованого закону у формі Кодексу законів про землю, обгрунтовується його форма та зміст розділів та моделей статей. Legal prerequisites for the elaboration of the uniform codified law in the ...
598930
   Концепція реформи органів кримінальної юстиції України : науковий проект / Шакун В.І. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ ; за ред. В.В. Коваленка. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 128 с.
598931
  Чижмарь К.І. Концепція реформування органів нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 46-53
598932
  Лютий І. Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспроможність національної економіки / І. Лютий, В. Тропіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
598933
  Марушкевич А.А. Концепція рідномовних обов"язків Івана Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджується концепція рідномовних обов"язків І. Огієнка, дається її історичний розвиток та шляхи реалізації в освіті, самонавчанні, культурі мовлення в сучасних умовах.
598934
  Мішин О. Концепція розбудови "Нового Судану" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 18-19.
598935
  Манько А.О. Концепція розбудови шкільної бібліотеки в контексті інформатизації суспільства : Автореф... канд. пед.наук: 05.23.03 / Манько А.О.; Кіївск. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 19л.
598936
   Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Киів, 23-25 травня 2006 року. – Київ : Київський університет, 2006. – 151 с.
598937
  Корольова О.І. Концепція розвитку бухгалтерського обліку витрат в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13-17.
598938
  Бондаренко Н.В. Концепція розвитку державного сектора економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 40-45. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
598939
  Новак У.П. Концепція розвитку екологічного аудиту в системі інвестиційного забезпечення галузі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 71-77. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
598940
   Концепція розвитку Інституту міжнародних відносин (2001-2005 рр.). – Київ, 2001. – 72 с.
598941
  Кібенко О. Концепція розвитку корпоративного законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 20-32
598942
  Кібенко О. Концепція розвитку корпоративного законодавства України, затвержена рішенням Ради Комітету корпоративного права Асоціації правників України від 3 жовтня 2007 р. // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 6-14.
598943
  Сергєєва Л.Н. Концепція розвитку кредитування сфери послуг / Л.Н. Сергєєва, О.А. Миронов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 243-246. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
598944
  Щербина Л. Концепція розвитку мислення психотерапевта: метатеоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується феномен метатеоретичності як основи мислення психотерапевта. This article analyzes the phenomenon of meta-theoreticalizm as a basis for therapist"s thinking.
598945
   Концепція розвитку національної інноваційної системи : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 15-17. – ISSN 1810-3944
598946
  Вільна Я.В. Концепція розвитку національної літератури в доробку Г. Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 435-438. – ISBN 966-8188-10-1
598947
   Концепція розвитку юридичного факультету на 2002-2007 навчальні роки. – Київ : КНУ, 2003. – 23с.
598948
  Максимович С. Концепція розподілу влад Володимира Старосольського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.157-162. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
598949
  Семенченко А. Концепція розробки комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 37-56.
598950
  Мокряк В. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 17-28. – ISSN 0131-775Х
598951
  Мозговий Л. Концепція свободи в антропомістичному дискурсі буддизму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 133-136. – ISSN 1728-9343
598952
  Шабульдо Ф. Концепція Синьоводської битви В.Б. Антоновича і вітчизняна історіографія // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 132-145. – ISBN 5-7702-0821-X
598953
  Семенова Алла Концепція системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 52-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Конкретизована ієрархічність структури парадигм в освіті; подано визначення особистісно-професійної парадигми, освітнього простору в системі соціального простору, парадигмального моделювання; обґрунтована концепція системи парадигмального моделювання ...
598954
  Бугера С. Концепція системи правового регулювання якості сільськогосподарської продукції в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 183-188. – ISSN 0132-1331
598955
  Скобельський Ю. Концепція солідарності Еміля Дюркгайма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.131-143. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
598956
  Ніколаєнко Володимир Леонідович Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Ніколаєнко В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 189л. – Бібліогр.: л.176-189
598957
  Ніколаєнко В.Л. Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма : Автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Ніколаєнко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
598958
  Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
598959
  Тімченко О.П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва : автореф дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Тімченко Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. : 29 назв
598960
  Михайленко Д. Концепція співвідношення давання та одержання хабара // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
598961
  Руденко Л.Г. Концепція сталого (збалансованого) розвитку та її сприйняття в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-13 : ілюстрації. – Бібліогр. 31 назва. – ISSN 1561-4980
598962
  Воронкова В.Г. Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально-філософський аналіз / В.Г. Воронкова, М.А. Ажажа // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 14-30.
598963
  Фомін С. Концепція сталого розвитку в контексті світової фінансово-економічної кризи // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 128-144
598964
  Борщук Є. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем / Є. Борщук, В. Загорський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 113-119. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1562-0905
598965
  Згуровський М.З. Концепція сталого розвитку як новий підхід до подолання глобальних проблем людства // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 13-25.
598966
  Шищенко П.Г. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук. – Київ : Тандем, 2000. – 588с. – ISBN 966-7145-34-8
598967
  Болтівець Ярослав Сергійович Концепція створення "Арки свободи і процвітання" у новому зовнішньополітичному курсі Японії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 241-247
598968
  Красовська А. та інш. Концепція створення біржі прав інтелектуальної власності (проект) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.67-75. – ISSN 1608-6422
598969
  Мармуль Л.О. Концепція створення нових організаційно-виробничих структур у сільському господарстві України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 95-101 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 5-8238-D147-5
598970
  Борщук Є.М. Концепція стійкого розвитку і проблеми переходу на еколого-економічну модель господарювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 160-164. – ISBN 5-7763-2435-1
598971
  Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику : теорія і практика / В. Вітлінський, Я. Наконечний, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
598972
   Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 7-10
598973
   Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року / В.Г. Федоренко, А Тугай, , А.Ф. Гойко, В.В. Джабейло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-7.
598974
  Полунін О.В. Концепція суб"єктивного теперішнього Е.Пьоппеля: критичний погляд. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С.45-62. – ISBN 978-966-8063-80-2
598975
  Пустовіт Ж.М. Концепція суверенітету народу в Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-20.
598976
  Прилуцький С.В. Концепція судового права та перспективи її впровадження у правову систему України : наукова доповідь / С.В. Прилуцький ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 28 с. – ISBN 978-966-02-6185-3
598977
  Маліновська О. Концепція суспільного прогресу Жака Марітена // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.153-160. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
598978
  Корнієнко О.В. Концепція та перспективи викладання інтегративного курсу "Безпека життєдіяльності" на факультеті соціології та психології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглянуто можливості та майбутні напрямки дослідження та навчання: питання здоров"я, психосоматичного стану (проміжного стану) та хвороби людей різних вікових категорій: дітей, підлітків, молоді, людей середнього віку, літніх людей.
598979
  Мураховський А.Л. Концепція та практика забезпечення інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 3-7.
598980
  Яковенко Н. Концепція та принципи побудови ефективної моделі в"їздного туризму // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 101-110. – ISSN 1818-2682
598981
  Кушнарьова М.Б. Концепція творчої особистості в естетиці італійського ренесансу : Дис... канд.филос.наук: 09.00.08 / Кушнарьова М. Б.; Кушнартьова М. Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 158л. – Бібліогр.:л.145-158
598982
  Швець Г. Концепція творчості як божого покликання в есеїстиці Василя Барки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 418-422. – ISBN 966-8188-10-1
598983
   Концепція тесту для виявлення здібностей вступників до вищих навчальних закладів України, затверджена колегією МОН України / О.І. Ляшенко, С.І. Раков, І.Є. Булах, В.П. Горох // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 3/4. – С. 83-109


  Концепція підготовлена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 44 від 29.01.2009 р. робочою групою.
598984
  Моргуновський Д. Концепція трансформації продуктового ряду комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянута концепція трансформації банківських продуктів як процес, метою якого є збільшення економічних показників діяльності комерційного банку за допомогою досягнення позитивних змін у сфері якості обслуговування клієнтів, ринкового ...
598985
  Бабак А.В. Концепція удосконалення інвестиційної та цінової політики в житлово-комунальній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 158-167
598986
  Мулякова-Бочі Концепція удосконалення платіжного балансу в умовах економічного розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 80-85. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
598987
  Рибак А.І. Концепція української держави в ідеології ОУН (1939-й - 1950-ті роки) : автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Рибак А.І. ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
598988
  Максимович С.М. Концепція Української національної держави Володимира Старосольського // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 26-36. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
598989
  Храмова С.І. Концепція української національної культури у творчій спадщині М.О. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 397-404. – ISBN 966-8188-10-1
598990
  Комазов П.В. Концепція управління економічною безпекою підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 144-147. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розроблено концепцію управління економічною безпекою підприємства, застосування якої дає можливість апарату управління вчасно реагувати на дестабілізаційні впливи внутрішніх та зовнішніх загроз та приймати ефективні управлінські рішення.
598991
  Яренмко І. Концепція управління підприємством на основі вартості: зміст та основоположні засади // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.7-10. – ISSN 1728-9343
598992
  Олійник Г.Ю. Концепція управління реструктуризацією залізничного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
598993
  Строгонова Т.В. Концепція управління розвитком системи дистанційної освіти у вищому навчальному закладі медичного спрямування з позицій програмно-цільового підходу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 65-67
598994
  Чорна І.О. Концепція управління соціальими ризиками // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 283-288. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
598995
   Концепція формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : Схвалено Указом Президента України від 25 січня 2012 року №31/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 174-181. – ISSN 1026-9932
598996
  Кудрявцев М.Г. Концепція характеру і конфлікту в українській драматургії 1950-1960-х років : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М. Г.; АН УССР, Ін-т літер. ім. Т. Шевченка. – К., 1991. – 193л. – Бібліогр.:л.179-193
598997
  Заруба В. Концепція циклу відтворення соціально-економічного потенціалу суспільства / В. Заруба, Н. Кузьминчук // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 69-75. – ISSN 0201-758Х
598998
  Щербакова О. Концепція шевченкознавчого календаря 2011: історико-літературний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 349-364


  У статті викладено концептуальні засади шевченкознавчого календаря на 2011 рік. У них відображено історико-літературний аспект авторського книжкового видання "Малий шевченкознавчий календар 2011" (К., 2011) присвяченого понануванню пам"яті поета
598999
  Іванюк С. Концепція юного героя в українській літературі для дітей // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 77-83
599000
  Кобзар А.В. Концепція юридичної особи в англійському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 114-117.
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,