Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
596001
  Циховська Е. "Комплекс Адама" і "Дихотомія Андрогіна": два образа жінки в літературній традиції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 109-114. – ISSN 0236-1477
596002
  Лян Кунь "Комплекс Апокалипсиса" в современной русскоязычной экологической литературе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 172-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
596003
  Осетрова О.О. "Комплекс Прометея" та "комплекс Емпедокла" як фрагменти "Поетики вогню" Г. Башляра // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 125-129. – ISSN 2077-1800
596004
  Байденко В. Компетенции в профессиональном образовании // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 11. – С. 3-13. – ISSN 0869-3617
596005
  Кузнецов И.И. Компетенция высших органов власти СССР. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Кузнецов И.И.; МЮ СССР. – М, 1974. – 26л.
596006
  Каримов А.М. Компетенция высших органов влати автономной республики / А.М. Каримов. – Казань, 1975. – 144с.
596007
  Андреева А.В. Компетенция городского (районного в городе) Совета депутатов трудящихся по законодательству РСФСР / А.В. Андреева. – Иркутск, 1974. – 131 с.
596008
  Петрович Людмила Андреевна Компетенция и организационно-правовые формы деятельности городских Советов депутатов трудящихся Украинской ССР в области жилищного хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Петрович Людмила Андреевна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 20л.
596009
  Кудрявцев В.Д. Компетенция международного суда ООН. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кудрявцев В.Д.; Моск.гос.ин-т.межднар.отношений. – М, 1970. – 21л.
596010
  Жалгасбаев Т.Ж. Компетенция местных органов государственной власти в области руководства сельским хозяйством : Автореф... канд. юрид.наук: / Жалгасбаев Т.Ж.; Акад. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1955. – 16л.
596011
  Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов / К.Ф. Шеремет. – М, 1968. – 168с.
596012
  Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов / К.Ф. Шеремет, О.Е. Кутафин. – М, 1973. – 115с.
596013
  Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов / К.Ф. Шеремет. – М, 1976. – 64с.
596014
  Кутафин О.Е. Компетенция местных Советов / О.Е. Кутафин, К.Ф. Шеремет. – 2-е изд. – М., 1986. – 223с.
596015
  Клычев А. Компетенция областного Совета народных депутатов в обеспечении социалистической законности, охраны общественного порядка и прав граждан / А. Клычев. – Ашхабад, 1980. – 156с.
596016
  Бесчеревных В.В. Компетенция Союза ССР в области бюджета / В.В. Бесчеревных. – М., 1976. – 176с.
596017
  Ахмедов Г.А. Компетенция союзной республики в области уголовного законодательства / Г.А. Ахмедов. – Ташкент, 1972. – 207с.
596018
  Айвазян Н.А. Компетенция союзной республики и конституционный механизм её осуществления / Н.А. Айвазян. – Ереван, 1985. – 142с.
596019
  Жирун О.А. Компетенції викладача в умовах формування професійної ідентичності // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 99-103. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
596020
  Журавська Л.М. Компетенції викладача в управлінні самостійною роботою студентів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 86-93. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
596021
   Компетенції для економіки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний семінар "Компетенції для сучасної економіки Європи" відбувся на базі Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Його підготували Комітет міської економіки Національної економічної палати у Варшаві в рамках ...
596022
  Карпунцов В. Компетенції керівника органу прокуратури та прокурора прокуратури у справах про адміністративні правопорушення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 5-10. – ISSN 2311-6676
596023
  Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П"ятої Французької Республіки та України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 200-208. – ISSN 0132-1331
596024
  Кравець О.О. Компетенційні повноваження юридичної служби в органах місцевого самоврядування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 29-45. – ISSN 2413-1342
596025
  Шавінський В.Р. Компетенційні спори як складова предмету адміністративного судочинства у контексті захисту інтересів держави // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 73-78. – ISSN 2306-9082
596026
  Шицький І. Компетенція Верховного Суду України в контексті захисту права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 199-206. – ISSN 0132-1331
596027
  Прокопенко В.В. Компетенція гетьмана в українській козацькій державі в XVII-XVIII ст.ст. // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 82-87.
596028
  Пронська Г.В. Компетенція господарсьских міністерств Української РСР / Г.В. Пронська. – К., 1973. – 127с.
596029
  Сушинський О.І. Компетенція дежави та місцевого самоврядування у сфері комунальних послуг: концепція та практика : Монографія / Олександр Сушинський; Львівський регіональний ін-т держ. управління при Президентові України; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління. – Львів, 2005. – 156с. – (Інституційний розвиток України). – ISBN 966-8687-13-2
596030
  Михайлишин І. Компетенція державної міграційної служби України щодо реєстрації фізичних осіб за місцем проживання та місцем перебування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 110-113. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Визначено місце Державної міграційної служби України в системі центральних органів виконавчої влади та її роль в діяльності Міністерства внутрішніх справ України. Проаналізовано компетенцію Державної міграційної служби України щодо реєстрації фізичних ...
596031
  Стрілець Б.В. Компетенція Європейського Союзу та держав-членів ЄС у сфері укладення двосторонніх інвестиційних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 337-342. – ISSN 2219-5521
596032
  Земан І. Компетенція Європейського Союзу укладати угоди про асоацію та міжнародні договори // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 180-186. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
596033
  Макаруха Компетенція Європейського Союзу щодо забезпечення високого рівня безпеки громадян ЄС / Макаруха, 3.М. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 548-554. – ISSN 1563-3349
596034
  Костюченко Я.М. Компетенція Європейського Союзу як основа його міжнародно-правового статусу // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 87-91. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
596035
  Мікула Т. Компетенція і діяльність Галицького крайового сейму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.71-74. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
596036
  Ісаєнко С.А. Компетенція і компетентність фахівця у контексті його професіоналізму / С.А. Ісаєнко, О.В. Ільїна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 209-215. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Питання формування професіонала, взаємозв"язок і взаємозалежність життя людини та сфери її професійної діяльності надзвичайно актуальні у XXI столітті. У статті аналізуються і зіставляються наявні науково-теоретичні підходи до розгляду сутності та ...
596037
  Головань Микола Степанович Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються категорії компетенції та компетентності, що досить плідно розробляються та різнобічно розглядаються в педагогічній науці і не мають однозначного змісту й визначення. Також подається внутрішня структура компетентності як сукупність ...
596038
  Павленко О.О. Компетенція і компетентність: сутність, функції, структура // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 224-231
596039
  Крижявічюс Г. Компетенція і функції Верховного Суду Литовської Республіки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 105-109. – ISSN 1026-9932
596040
  Тулянцева І.В. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України (питання удосконалення законодавства) // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 28-34
596041
  Герасимчук Н.В. Компетенція міжнародних інституцій: динаміка змін в умовах сучасності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 139-146. – ISSN 2220-1394


  У статті досліджується поняття «компетенція міжнародних інституцій» та розглядаються два спектри її дії: загальна та спеціальна компетенція. Аналізується співвідношення компетенції держав та міжнародних інституцій. Піднімаються актуальні питання, ...
596042
  Головко-Гавришева Компетенція міжнародних міжурядових організацій і суверенітет держави у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 57-65


  У статті досліджується зміст поняття компетенції міжнародних міжурядових організацій і її взаємозв’язок із суверенітетом держави у сучасному міжнародному праві на основі аналізу практики Європейського Союзу (далі – ЄС). This article is devoted to ...
596043
  Гуменюк В. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу при розгляді зовнішньоторгових спорів за договірною підсудністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 124-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
596044
  Пасенюк О. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу при розгляді зовнішньоторгових спорів за договірною підсудністю / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 124-129. – ISSN 0132-1331
596045
  КарабінТ.Ю Компетенція місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретико-термінологічні аспекти // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 221-228. – ISSN 1563-3349
596046
  Кудрявцев А. Компетенція органів державного управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12. – С. 37-43
596047
  Щербина Компетенція органів державної влади та місцевого самоврядування Канади як елемент правового механізму регулювання використання природних ресурсів / Щербина, 0. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 114-121
596048
  Ільяшенко В.А. Компетенція органів державної податкової служби у сфері здійснення державного контролю за справлянням податків та інших обов"язкових платежів // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 2 (8). – С. 10-15


  У статті досліджено концептуальні підходи до визначення різниці понять "повноваження" та "компетенція", складові владних повноважень органів державної податкової служби, особливості податкової компетенції та правочинності податкових органів. The ...
596049
  Лененко І. Компетенція органів місцевого самоврядування країн Балтії: порівняльний аналіз // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 149-158. – ISSN 2414-4436
596050
  Чиркін А.С. Компетенція органів місцевого самоврядування Польщі, Чехії та Угорщини // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 227-241. – ISSN 1993-0941
596051
  Васильєв Є.О. Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 14-20. – ISSN 2220-1394
596052
  Деревянко Б. Компетенція органів управління промислово-фінансових груп // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 100-104.
596053
  Сушинський О.І. Компетенція Президента України щодо Національної академії державного управління при Президентові України // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 85-103. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
596054
  Лапшин С.А. Компетенція призначення на державні посади в добу Правління гетьманського уряду як елемент інкорпораційної політики Російської імперії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 250-252. – ISBN 978-966-493-834-8
596055
  Коваль Л.В. Компетенція Рад депутатів трудящих в галузі народного господарства / Л.В. Коваль. – Київ, 1970. – 73с.
596056
  Верба О.Б. Компетенція суду щодо прийняття відмови стягувача від примусового виконання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 14-23.
596057
  Коссак С. Компетенція суду щодо розгляду цивільних справ // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 6-9.
596058
  Ластовець Н.О. Компетенція та компетентність українських дипломатичних представників початку ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 64-68. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто вплив компетентності дипломатичних представників на діяльність українських місій в 1918-1921 рр. Ствердження України, як самостійного суб"єкта міжнародних відносин, наклало відбиток на підбор кадрів місій та посольств для встановлення тісних ...
596059
  Лазор А.О. Компетенція та повноваження представницьких органів місцевого самоврядуванвання в Україні: аналіз співвідношення у правовому і науковому вимірах / А.О. Лазор, О.Д. Лазор // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 58-66. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
596060
  Вільчак Я.М. Компетенція укладення міжнародних договорів в установчих актах спеціалізованих економічних установ системи ООН // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 493-498. – ISSN 1563-3349
596061
  Рябошапко Г. Компетенція Української РСР як суверенної держави // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 78-91. – ISBN 978-966-397-158-5
596062
  Дегтяренко Т.М. Компетенція фахівців як педагогічна проблема впровадження інклюзивної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 243-250. – ISSN 2312-5993
596063
  Крупчан О. Компетенція центральних органів виконавчої влади // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.47-59
596064
  Потьомкіна Ю.С. Компетенція як ключове поняття для управління персоналом у системі державної служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 132-134. – Бібліогр.: 9 назв
596065
  Кулакова Є. Компетенція: поняття, суб"єкти, особливості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-15
596066
  Хендрикс Д. Компилятор языка Си для микроЭВМ / Д. Хендрикс. – Москва : Радио и связь, 1989. – 240с.
596067
  Григорьев А. Компиляторы / А. Григорьев. – Москва : Наука, 1990. – 72с.
596068
  Ахо А.В. Компиляторы = Compilers.Principles,techniguts,and tools : Принципы, технологии, документы / А.В. Ахо, Р. Сети, Д.Д. Ульман; Пер.с англ. Красикова И.В. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 768с. – 6Ахо Шифр дубл. – ISBN 5-8459-0189-8
596069
  Ахо А.В. Компиляторы : Принципы, технологии, документы / Альфред Ахо, Рави Сети, Джеффри Ульман; Пер.с англ. Красикова И.В. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 768с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0189-8
596070
  Лазарев А. Компира. 1368 ступеней в небо // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 9. – С. 20-24
596071
  Іванов В.Б. Комплаєнс як система протидії корупції та запобіганню ризиків на рівні суб"єктів господарювання / В.Б. Іванов, І.Ф. Лаврик // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2016. – № 3 (36). – С. 80-86. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
596072
   Комплекс. – Л., 1925. – 151с.
596073
  Долгина Е.А. Комплекс "артикль+существительное" в составе "связанных" словосочетаний: когнитивный анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 66-76. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
596074
  Іванов С.В. Комплекс "Промір" для гідрографічного тралення та пошуку затонулих об"єктів: засоби навігації та методи цифрової обробки даних / С.В. Іванов, П.Б. Олійник // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 127-134 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
596075
  Чичкина Светлана Комплекс Foresta Tropikana отметил день рождения : В России бизнес-туризм перспективен, но... Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 36 : Фото
596076
   Комплекс GERT-моделей технологии облачной антивирусной защиты телекоммуникационной системы / А. Смирнов, А. Дидык, А. Дреев, С. Смирнов // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Т. 21, вип. 3. – С. 251-262. – ISSN 2225-5036


  У даній статті розроблено комплекс математичних GERT-моделей технології хмарного антивірусного захисту телекомунікаційної системи (ТКС), що дозволило отримати аналітичні вирази для розрахунку часу передачі файлів метаданих і формування та доставки ...
596077
  Щелчков Г.И. Комплекс автоматизированной аппаратуры для измерения микроструктуры облачной среды : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.12 / Щелчков Г.И.; Ин-т прикл.гиофизики. – Москва, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
596078
  Зюлковська В. Комплекс автоматизованого робочого місця гідролога, як засіб гідрометеорологічного пізнання / В. Зюлковська, Ю. Коберник // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 142-143
596079
  Николаев В.Д. Комплекс агрессивности / В.Д. Николаев. – М, 1988. – 190с.
596080
   Комплекс алгоритмов решения задач логического этапа проектирования ЦВМ. – Л., 1977. – 69с.
596081
   Комплекс алгоритмов решения задач системного этапа проектирования ЦВМ. – Л., 1979. – 80с.
596082
   Комплекс алгоритмов решения задач структурного этапа проектирования ЦВМ. – Л., 1979. – 64с.
596083
   Комплекс аппаратуры для измерения турбулентных потоков тепла и влаги в приземном слое атмосферы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 68с.
596084
   Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. – Новосибирск, 1980. – 167с.
596085
  Грищенко Т. Комплекс архівних документів з історії вивчення Сільськогосподарського вченого комітету України та його інформаційний потенціал // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 124-128. – ISSN 2306-4323
596086
  Астахова К. Комплекс безперервної освіти: харківські напрацювання // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 серпня (№ 33). – С. 4
596087
  Комиссаров С.А. Комплекс вооружения Древного Китая / С.А. Комиссаров. – Новосибирск, 1988. – 120с.
596088
  Дацків О.П. Комплекс вправ для вдосконалення фонетичних навичок говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 34-38. – ISSN 1817-8510
596089
  Холодна Юлія Комплекс вправ для підготовки оратора (мовця) до виступу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14
596090
  Устименко О.М. Комплекс вправ і завдань для навчання студентів другого курсу англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики / О.М. Устименко, Ю.В. Коваленко // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 4 (80). – С. 20-32. – ISSN 1
596091
  Флоренский П.В. Комплекс геолого-физических и дистанционных методов для изучения нефтегазоносности областей / П.В. Флоренский. – М, 1987. – 205с.
596092
   Комплекс геофізичних методів прогнозування розвитку смоляного карсту в Передкарпатті / Е.Д. Кузьменко, С.М. Багрій, О.П. Вдовіна, М.В. Штогрин, В.А. Бучинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-50 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми та результати геофізичних досліджень при вивченні природо-техногенного карсту на родовищах калійної солі в Передкарпатті. Зроблено висновки про причини та наслідки зв"язку карсту з аварійними ситуаціями. Запропонована методика ...
596093
  Бусигін К.О. Комплекс ГПО - основа радянської системи фізичного виховання / К.О. Бусигін. – К., 1950. – 16с.
596094
  Козленко М.П. Комплекс ГПО в школі і профтехучилищі / М.П. Козленко, Т.В. Недільський. – К., 1973. – 51с.
596095
  Молодан Є.М. Комплекс ГПО у вищих навчальних закладах / Є.М. Молодан. – К., 1973. – 31с.
596096
  Должиков И.И. Комплекс ГТО в общеобразовательной школе / И.И. Должиков, В.Л. Тульпо. – М., 1973. – 96с.
596097
  Должиков И.И. Комплекс ГТО в общеобразовательной школе / И.И. Должиков, В.Л. Тульпо. – М., 1978. – 95с.
596098
  Виленский М.Я. Комплекс ГТО в физическом воспитании студентов / М.Я. Виленский. – Москва, 1979. – 109с.
596099
  Присяжнюк С.И. Комплекс ГТО в физкультурно-оздоровительных группах. / С.И. Присяжнюк. – К., 1990. – 92с.
596100
  Стариков В.А. Комплекс ГТО. / В.А. Стариков. – М, 1955. – 36с.
596101
  Лычагин М.В. Комплекс деловых игр по финансированию и кредитованию промышленности / М.В. Лычагин. – Новосибирск, 1981. – 88с.
596102
  Дай Комплекс Ди / Дай, Сы-Цзе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С.9-149. – ISSN 1130-6545
596103
   Комплекс ДИМ - 7 - КГУ : Для фронтальной автомаизации обратной связи в учебном процессе: Методические рекоменд. – Краснодар, 1972. – 20с.
596104
   Комплекс Дистанционных методов при геологическом картировании таежных районов. – Л., 1978. – 241с.
596105
  Копитко С.Б. Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання ефективності захисту комп"ютерної інформації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 58-63. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
596106
  Саварин М.І. Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання розвитку технологічної структури економіки України за умов невизначеності інформації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 246-254 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
596107
  Шаповалова Е.П. Комплекс етичного маркетингу банківської установи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 175-178. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
596108
   Комплекс задач АСУ объединений и предприятий. – М., 1976. – 148с.
596109
  Царевский Н.А. Комплекс задач оперативного календарного планирования для автоматизированных производственных систем / Н.А. Царевский. – М, 1989. – 39с.
596110
  Николаев Р.М. Комплекс замкнутой магнитной ловушки -- стелларатор "Сириус" (Конструкция , сооружение и настройка системы магнитных полей) : Автореф... канд. техн.наук: / Николаев Р. М.; НИИ электрофиз. аппаратуры. – Л., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
596111
  Горбач Т. Комплекс захисного та наступального озброєння лицарів Польського Королівства в Грюнвальдській битві 1410 р. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 89-96


  У статті автором на основі писемних, археологічних та іконографічних джерел аналізуються комплекси захисного та наступального озброєння лицарів Польського королівства періоду Грюнвальдської битви 1410 р.
596112
  Стокалюк О.В. Комплекс заходів для забезпечення екологічної безпеки від забруднених органічними розчинниками стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Стокалюк Олег Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
596113
  Бруй О.М. Комплекс інформаційно-технологічних систем як інструмент успішної реалізації стратегії процесно-орієнтованої бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 204-214


  Запропоновано комплекс інформаційно-технологічних систем, типовий для впровадження в сучасній процесно-орієнтованій бібліотеці з метою реалізації інноваційної стратегії.
596114
  Вербіцька О.І. Комплекс історико-культурних заповідників і музеїв Т.Г. Шевченка у складі АН УРСР у 1951-1955 рр. (за протоколами засідань Президії АН УРСР) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 182-197


  У статті розглядаються питання історії музейної справи та розвитку роботи історико-культурних заповідників у складі СН УРСР в контексті збереження істоико-культурної спадщини Т.Г. Шевченка
596115
   Комплекс компьютерных программ и методика их применения в преподавании химии. – М., 1988. – 87с.
596116
  Родионов С.П. Комплекс кристалических пород / С.П. Родионов, 1948
596117
  Родіонов С.П. Комплекс кристалічних сланців / С.П. Родіонов, 1946
596118
  Романенко Л.Ф. Комплекс маркетингових комунікацій: формування та ефективність : монографія / Л.Ф. Романенко, Н.В. Барна, О.О. Романенко ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – 234, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 182-198. – ISBN 978-966-622-647-4
596119
  Шатуновский В.Л. Комплекс мер по повышению эффективности процессе обучения электротехнике студентов неэлектрических специальностей вузов / В.Л. Шатуновский. – Москва, 1979. – 24 с.
596120
  Винославська О.В. Комплекс методик "Дослідження психологічної культури викладачів технічного університету" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 53-58. – (Серія : Психологічні науки)
596121
   Комплекс методик для вивчення особливостей та термінант розвитку організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, В.І. Лагодзінська, В.М. Івкін, А.М. Шевченко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 9-15. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
596122
  Бондаревська І.О. Комплекс методик для дослідження взаємозв"язку між типом гендерної ідентичності й орієнтацією на професійну й сімейну самореалізацію у жінок-практичних психологів / І.О. Бондаревська, І.В. Коблик // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 95-100. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
596123
  Карамушка Т.В. Комплекс методик для дослідження соціально-психологічних чинників формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 129-136. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772


  У статті розкрито зміст та структуру готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри. Представлено три групи методик для дослідження соціально-психологічних чинників формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри. Перша ...
596124
   Комплекс методических рекомендаций по изучению темы "Монополистический капитализм" в курсе политической экономии. – К., 1989. – 74с.
596125
  Доленко Г.О. Комплекс методів аналізу діяльності крупномасштабних систем // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 194-195
596126
   Комплекс методов активного обучения. – К., 1988. – 164с.
596127
  Айлікова Г. Комплекс містобудівної документації регіонального рівня, розроблений ДП "Діпромісто" для території Полтавської області, та перспективи розвитку гірничорудної промисловості області / Г. Айлікова, О. Сивак // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 67-72. – ISSN 2413-7154


  В роботі розглянуті питання, пов"язані з перспективним розвитком гірничорудної промисловості в межах Полтавської області, які ґрунтуються на матеріалах затверджених проектів містобудівної документації регіонального рівня. Наведені визначення, ...
596128
  Журавлев Б.Е. Комплекс многоканальных регистрирующих устройств для нейтронной системы на ИБРе : Автореф... канд. техн.наук: / Журавлев Б. Е.; ОИЯИ, Лабор. нейтонной физики. – Дубна, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.12-13
596129
  Кононова К.Ю. Комплекс моделей еволюції макрогенерацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 13-18. – ISSN 2306-6814
596130
   Комплекс моделей перспективного планирования. – Москва : Наука, 1986. – 261с.
596131
   Комплекс моделей территориального (межрегионального) планирования. – М., 1988. – 199с.
596132
  Доній В. Комплекс мотивів національного у драматичній поемі М.І. Братана "Сузір"я плеяд" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 38-40
596133
  Шифрин Михаил Комплекс Наполеона // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 12-15 : рис., фото
596134
  Артемьев Максим Комплекс Наполеона. 11 мифов о великом полководце // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 94-99 : фото
596135
  Приймак Х. Комплекс народного одягу Сокальщини др. пол. XIX - по. XX ст. у порубіжній зоні в контексті соціально-економічних і суспільно політичних чинників // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 328-340. – ISSN 0236-4832
596136
  Лисаченко Э.П. Комплекс низкофоновых гамма-спектрометров для радиационно-гигиенических исследований. (Аппаратура и методики) : Автореф... канд. технич.наук: 01.055 / Лисаченко Э.П.; Ин-т биофизики. – М., 1970. – 18л.
596137
   Комплекс нучно-методических рекомендаций по теме "Критика современной буржуазной философии". – К., 1984. – 63с.
596138
  Корзунова Ю. Комплекс образовательных проектов в сфере интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 10. – С. 35-39. – ISSN 0201-7067


  Автором статьи предложен комплекс образовательных проектов в области интеллектуальной собственности и рассмотрены интеграционные связи между проектами.
596139
   Комплекс общеотраслевых руководящих методических материалов по созданию АСУ и САПР. – М., 1980. – 119с.
596140
  Буртовий С. Комплекс організаційно-педагогічних умов ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 47-54. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті розглянуто комплекс необхідних організаційно-педагогічних умов для ефективного формування готовності вчителів до використання сучасних електронних засобів навчання.
596141
  Панасюк А.В. Комплекс педагогічних умов розвитку пізнавальної самостійності студентів університету на основі індивідуалізації навчання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 252-259
596142
  Кореневский С.М. Комплекс полезных ископаемых галогенных формаций / С.М. Кореневский. – Москва : Недра, 1973. – 299с.
596143
  Жавков В.А. Комплекс полетных и наземных устройств для аэростатных исследований авроральных процессов : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.12 / Жавков В.А.; Ин-т земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн АН СССР. – Москва, 1975. – 18л.
596144
  Нарійчук О. Комплекс правових заходів, що стимулюють надання обвинуваченим правдивих показань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 28-31
596145
   Комплекс проблем. – Киев
7. – 1972. – 32с.
596146
  Антонов В.М. Комплекс програм автоматизації бібліотечних процесів / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 45-49
596147
   Комплекс программ автоматизированной интерпретации данных потенциальных полей (GMT-Auto) / В.И. Старостенко, О.В. Легостаева, И.Б. Макаренко, А.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 42-52 : рис. – Библиогр.: с. 48-52. – ISSN 0203-3100
596148
  Жилейкин Я.М. Комплекс программ вычисления интегралов от быстроосциллирующих функций / Я.М. Жилейкин, А.Б. Кукаркин. – М, 1992. – 50с.
596149
   Комплекс программ для автоматизации проектирования систем управления манипуляционных роботов. – М., 1986. – 34с.
596150
  Гондюл В.П. Комплекс программ для машинного конструирования печатных плат с помощью ЭЦВМ типа БЭСМ-6 / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко, О.В. Дробот // Вестник Киевского политехнического ин-та. Сер. радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975. – Вип. 12
596151
  Мочалов А.А. Комплекс программ для обработки результатов численных экспериментов с климатической моделью / А.А. Мочалов. – М, 1988. – 24с.
596152
  Беляев Н.Н. Комплекс программ для рассчета двумерных течений невязкого газа / Н.Н. Беляев, В.К. Хрущ. – Днепропетровск, 1984. – 76с.
596153
   Комплекс программ машинного конструирования печатных плат / В.П. Гондюл, В.И. Домнич, О.В. Дробот, Л.П. Дюжаев, Н.М. Логинова, В.В. Парахин // Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах в вузах УССР.Радиоэлектроника, автоматика и связь, 1977. – Вып. 10
596154
  Белов А.Г. Комплекс программ по решению прямых и обратных задач для обобщенных пуассоновских распределений / А.Г. Белов, В.Я. Галкин. – М., 1990. – 83с.
596155
   Комплекс программ синтеза комбинационных схем в бахисе ПЛМ и МЛВ. – Минск, 1988. – 65с.
596156
   Комплекс противоэрозионных машин. – М., 1989. – 151с.
596157
  Эфрос Л.Б. Комплекс процедур вывода инфомации на печать / Л.Б. Эфрос. – Новосибирск, 1968. – 28с.
596158
  Визун Ю.И. Комплекс работ по магнитным цифровым элементам с прямоугольной петлей гистерезиса. : Автореф... канд. техн.наук: / Визун Ю.И.; Ин-т точной механики и вычислмтельной техники АН СССР. – М., 1966. – 31л.
596159
  Мейкшан С.И. Комплекс работ по организации социалистического соревнования / С.И. Мейкшан. – М., 1986. – 158с.
596160
  Кривуляк О. Комплекс революціонера у творах В. Винниченка та О. Плюща // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 348-352. – ISBN 966-594-246-8
596161
  Міцан Т.В. Комплекс рукописних документів з історії Києво-Могилянської академії: до проблеми реконструкції // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип.10. – C. 3-14. – ISBN 966-02-3854-1
596162
  Мокроусова О. Комплекс споруд Польського педагогічного інституту // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – С. 189-201. – ISBN 978-966-579-271-0
596163
  Стариков И.М. Комплекс средств для обучения электросварщиков рациональным приемам и методам труда. / И.М. Стариков. – М., 1979. – 53с.
596164
  Козарев Н.Х. Комплекс устройств защиты, сигнализации и отыскания мест замыканий на землю. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.02 / Козарев Н.Х.; КПИ. – К, 1993. – 15л.
596165
   Комплекс электромагнитных и геохимических методов для нефтепоисковых исследований в Западной Сибири / М.И. Эпов, Е.Ю. Антонов, Н.Н. Неведрова, В.В. Оленченко, Е.В. Поспеева, Д.В. Напреев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 962-977 : рис. – Библиогр.: с. 976-977. – ISSN 0016-7886
596166
  Сиколенко В.Ф. Комплекс электронной аппаратуры пузырьковой водородной камеры. : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Сиколенко В.Ф.; ОИЯИ. Лаборт. высоких энергий. – Дубна, 1968. – 9л.
596167
  Воронин Е. Комплексаная механизации труда на предприятии / Е. Воронин. – Москва, 1959. – 72с.
596168
  Обуханич В.М. Комплексаная механизация учета хозяйственной деятельности на промышленном предприятии / В.М. Обуханич. – Львов, 1972. – 120с.
596169
  Севастьянова О.Б. Комплекси Cu(II) з семікарбазидом іммобілізованим на поверхні силікагелю / О.Б. Севастьянова, Б.В. Жмудь, О.А. Голуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 89-95. – (Хімія ; Вип. 34)


  Було досліджено протолітичні та адсорбційні властивості семікарбазиду, іммобілізованого на поверхні силікагелю. Розраховано геометричні параметри молекули семікарбазиду та її комплексів з міддю. Доведено, що при контакті з водними розчинами ...
596170
  Вовченко В.Б. Комплекси документів інших осіб – складова біографістики (на прикладі особового архіву Миколи Левитського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 103-108. – ISSN 0320-9466
596171
   Комплекси лантаноїдів(ІІІ) на основі фосфорильованих сульфамідів: синтез та спектральні дослідження / Т. Крачко, В. Труш, К. Знов"як, Т. Слива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-16. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано ряд комплексів лантаноїдів(III) складу Na[Ln(L1)4], де Ln = La, Nd, Eu, Yb, Lu; HL1=п-NO2(C6H4)S(O)2N(H)P(O)(OCH3)2. На підставі ІЧ і ЯМР спектроскопічних досліджень та аналізу електронних спектрів дифузного відбиття та поглинання ...
596172
  Стецюк О.М. Комплекси Марганцю та Міді з основами Шиффа, похідними саліцилового альдегіду та аміноспиртів / О.М. Стецюк, С.Р. Петрусенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 52
596173
   Комплекси металів з піридинзаміщеними N-метилізоксазолідинами / А.Б. Лисенко, С.В. Шишкіна, О.В. Шишкін, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-22. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано комплекси Pd(II), Pt(II), Zn(II) та Ir(III) з 5-піридинзаміщеними N-метилізоксазолідинами (2-метил-3-феніл-5-(4-піридил)тетрагідроізоксазолом (L[верхній індекс 1]), 2-метил-3-феніл-5-(2-піридил)тетрагідроізоксазолом (L[верхній індекс 2]), ...
596174
  Голуб О.А. Комплекси металів на поверхні ацетилацетоніміноаеросилу = хімія / О.А. Голуб, В.В. Антощук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
596175
  Голуб О.А. Комплекси металів на поверхні біс(диметиламідо)фосфатамідопропілаеросилу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Хімія ; Вип. 36)


  Систематизовано аеросил, що містить на поверхні іммобілізований аналог гексаметаполу. Визначено комплекси VO2+, CO2+, Cu2+, Nd3+, La3+ з прищепленим лігандом, запропоновано їх склад і будову.
596176
  Голуб О.А. Комплекси металів на поверхні тіофосфорильованих аеросилів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-27. – (Хімія ; Вип. 36)


  Синтезовано кремнеземи, що містять на поверхні монотіофосфатні угрупування. Визначено їх сорбційні властивості щодо солей Co2+, Cu2+, Vo2+, Zn2+, Cd2+. Запропоновано будову комплексів на поверхні. Показано, що модифіковані кремнеземи можуть бути ...
596177
  Куліченко Наталія Генадіївна Комплекси молібдену (VI) з пірогалоловим червоним та катіонними пар і застосування їх для визначення катіонних пар : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.02 / Куліченко Наталія Генадіївна; Ін-т колоідної хімії і хімії води ім. А.Думанського. – К., 1993. – 17л.
596178
  Колесник Г.Е. Комплекси набирають сили: Економ.життя країни. / Г.Е. Колесник. – Київ : Політвидав України, 1983. – 136 с.
596179
  Лисенко Андрій Борисович Комплекси перехідних металів з піридинвмісними ізоксазолідинами : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Лисенко А.Б.;КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
596180
  Лисенко Андрій Борисович Комплекси перехідних металів з піридинвмісними ізоксазолідинами. : Дис....канд.хімічних наук.: 02.00.01 / Лисенко Андрій Борисович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 174 л. + Додатки л.:160--174. – Бібліогр.: л.: 136-160
596181
  Антонюк Г Н. Комплекси: життя в квадратних дужках // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 30-32
596182
  Каганов В. Комплекси: життя в квадратних дужках // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 22-25
596183
   Комплексиране при геофизичните проучвания. – София : Техника, 1989. – 320 с.
596184
   Комплексирование геологических и геофизических методов исследований, при поисках несводовых ловушек и залежей углеводородов в Западной Сибири. – Л., 1989. – 146с.
596185
  Тархов А.Г. Комплексирование геофизических методов / А.Г. Тархов, В.М. Бондаренко, А.А. Никитин. – Москва : Недра, 1982. – 295с.
596186
  Бродовой В В. Комплексирование геофизических методов / В В. Бродовой, . – Москва : Недра, 1991. – 329с.
596187
  Кунин Н.Я. Комплексирование геофизических методов при геологических исследованиях / Н.Я. Кунин. – Москва : Недра, 1972. – 270с.
596188
   Комплексирование геофизических методов при поисках и разведке месторождений углеводоровдов. – М., 1988. – 168с.
596189
   Комплексирование геофизических методов при решении геологических задач. – Москва : Недра, 1976. – 496с.
596190
   Комплексирование геофизических методов при решении геологических задач. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 471с.
596191
  Новицкий Г.П. Комплексирование геофизических методов разведки : Учебное пособие для вузов / Г.П. Новицкий. – Ленинград : Недра, 1974. – 256с.
596192
  Иванов Ю.П. Комплексирование информационно-измерительных устройств летательных аппаратов / Ю.П. Иванов. – Л, 1974. – 431с.
596193
  Иванов П Ю. Комплексирование информационно-измерительных устройств летательных аппаратов. / П Ю. Иванов, . – Л, 1984. – 208с.
596194
  Нефедьев М.А. Комплексирование методов при прогнозировании и поисках рудных месторождений / М.А. Нефедьев, Б.К. Виноградов. – Новосибирск, 1982. – 166с.
596195
   Комплексирование методов прогноза нефтегазоносности. – М., 1983. – 183с.
596196
   Комплексирование методов разведочной геофизики : Справочник геофизика. – Москва : Недра, 1984. – 385с.
596197
  Орлов В.Н. Комплексирование программ в ОС ЕС / В.Н. Орлов. – Москва, 1986. – 136 с.
596198
   Комплексирование работ при прогнозе и поиске танталового оруднения редкометально-гранитового типа на различных стадиях геологоразведочных работ. – М., 1989. – 56с.
596199
  Толубинський В.І. Комплексн нерготехнологічне використання палива. / В.І. Толубинський. – К., 1957. – 36с.
596200
  Крилова А.С. Комплекснi власнi пiдпростори спектральної задачi на дрiбно-перiодичнiй сiтцi / А.С. Крилова, Г.В. Сандраков // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С.135-154. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi знайденi точнi комплекснозначнi роз"вязки спектральної задачi для диференцiального оператору другого порядку, який розглядається на дрiбно-перiодичнiй сiтцi. Для дослiдження такої задачi будуються комплекснi власнi пiдпростори та вiдповiднi ...
596201
  Орда М.В. Комплексна автоматизація діяльності окремого управління / М.В. Орда, О.Ю. Петропавловський, М.І. Резников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-62. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглянуто питання щодо сучасного стану інформатизації Збройних сил України, запропоновано методика комплексної автоматизації діяльності окремого управління Генерального штабу Збройних сил України.
596202
  Цибульський В.О. Комплексна геолого-геофізична модель нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Цибульський Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
596203
  Цибульський В.О. Комплексна геолого-геофізична модель нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу : дис. … канд. геол. наук : 04.00.22 / Цибульський Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 161 л. – Бібліогр.: л. 144-161
596204
  Польова В.В. Комплексна діагностика організаційної культури: прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 393-398. – ISSN 2222-4459
596205
  Яцко Л.Л. Комплексна діагностика технічного стану роторів авіаційних двигунів на стаціонарних та нестаціонарних режимах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Яцко Л.Л.; Націон. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
596206
   Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій / К.М. Бондар, І.В. Кураєва, Ю.Ю. Войтюк, І.В. Цюпа, І.Р. Стахів, О.В. Матвієнко, Ю.В. Кузь // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 88-95. – ISSN 0204-3548
596207
  Поляков М.В. Комплексна економіко-організаційна модель підприємств з розробки інформаційних технологій / М.В. Поляков, Ю.О. Лецер // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 251-255. – ISSN 2222-4459
596208
  Сурмачова Єлизавета Комплексна екскурсія у природу для учнів 6-х класів (на прикладі м. Миколаєва) / Сурмачова Єлизавета, Янковська Марія // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-33
596209
  Гриценко Л.Л. Комплексна експрес-методика оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням приналежності до виду економічної діяльності : гроші, фінанси і кредит / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, В.Л. Лиштван // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 206-214 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
596210
  Рожок В.Д. Комплексна задача оптимізації запасів продукції та термінів поставок її споживачам : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.Д. Рожок, Г.В. Євсєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 182-185. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
596211
  Тройніч К. Комплексна інверсія геофізичних даних із залученням моделювання петрофізичних властивостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 67-71. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  У роботі запропоновано оновлений підхід до виконання комплексної інверсії комплексу геофізичних даних на основі моделювання петрофізичних властивостей порід. Рекомендованими для інверсії є дані, насамперед, методів сейсморозвідки та гравірозвідки, ...
596212
  Тройніч К.С. Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Тройніч Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 122 арк. – Бібліогр.: арк. 116-122
596213
  Тройніч К.С. Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Тройніч Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
596214
  Фурман А.В. Комплексна методика виявлення якості та ефективності навчальної літератури : технологія, процедури та досвід застосування / [Фурман А.В., Гірняк Г.С., Гірняк А.Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 73, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн.
596215
  Михайленко В.П. Комплексна методика моделювання дій засобів повітряного нападу для оцінки ефективності систем озброєння та угруповань Повітряних сил / В.П. Михайленко, О.А. Михайленко, О.В. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-28. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Пропонується комплексна методика моделювання дій повітряного противника, що об"єднує моделі траєкторної та перешкодової обстановки для оцінки показників якості систем озброєння і ефективності угруповань ПС в цілому. The complex methods of simulation ...
596216
  Харченко П.Ф. Комплексна механізація і автоматизація - найважливіші засоби підвищення продуктивності праці / П.Ф. Харченко. – К, 1958. – 40с.
596217
  Волковой О.О. Комплексна механізація і зростання продуктивності праці в колгоспному виробництві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 59-63. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещены вопросы влияния комплексной механизации трудоемких процессов в растениеводстве на повышение производительности труда в колхозах Бориспольского района Киевской области. Показано влияние совершенных видов обработки посевов, в частности ...
596218
  Кіотбая Ю.К. Комплексна механізація сільскогосподарського виробництва. / Ю.К. Кіотбая. – К., 1959. – 68с.
596219
  Алєксєєв А.А. Комплексна модель трансформаційного напряму / А.А. Алєксєєв, Д.А. Алєєксєев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано модель трансформаційного напряму розвитку економіки.
596220
  Чайковська І.І. Комплексна модель управління інтелектуальним капіталом підприємства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 75-79. – ISSN 1728-6220
596221
  Серпенінова Ю.С. Комплексна оптимізаційна модель управління ліквідністю банку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 300-306 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
596222
  Серікова О. Комплексна оцінка використання трудового потенціалу підприємства: особистісний підхід // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 23 назв
596223
  Аніщенко Л.Я. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Аніщенко Л.Я. ; Укр. НДІ екологічних проблем. – Харків, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 51 назва
596224
  Маргасова В.Г. Комплексна оцінка впливу системи управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємств харчової промисловості // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 47-52. – Бібліогр.: на 11 пунктів
596225
  Бондар Ю.О. Комплексна оцінка геологічних пам"яток природи на прикладі об"єктів Криворіжжя : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Бондар Юлія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 206 л. – Додатки: л. 199-206. – Бібліогр.: л. 186-198
596226
  Бондар Ю.О. Комплексна оцінка геологічних пам"яток природи на прикладі об"єктів Криворіжжя : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Бондар Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
596227
  Бондар Ю. Комплексна оцінка геоморфологічних і геоморфолого-стратиграфічних геологічних пам"яток Волино-Поділля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості оцінки геоморфологічних і геоморфолого-стратиграфічних геологічних пам"яток Волино-Поділля із застосуванням методик геолого-економічного аналізу. В роботі розроблено оціночні критерії і показники геолого-економічної оцінки ...
596228
  Приймак В. Комплексна оцінка динаміки регіональних ринків праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-7
596229
  Фурсов О. Комплексна оцінка динаміки технічного рівня виробництва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 6 (90). – С. 3-9. – ISSN 1728-9343
596230
  Соболь В. Комплексна оцінка діяльності підрозділів вищого навчального закладу з використанням рейтингових систем // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 356-371. – ISSN 2218-5348
596231
  Саніна І.В. Комплексна оцінка екологічного стану геологічного середовища прикордонних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-20. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Складна сучасна еколого-геологічна обстановка та складні і неоднорідні природні умовами і значне техногенне наванта-ження обумовили необхідність виконання оцінки екологічного стану геологічного середовища. Узагальнення великої кількості накопиченої ...
596232
  Рибалова Ольга Володимирівна Комплексна оцінка екологічного стану та реструктуризація господарського використання басейнів малих річок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Рибалова О.В.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
596233
   Комплексна оцінка еколого-гідрогеологічних умов Українського Полісся / І.В. Саніна, Н.Г. Люта, Г.Г. Лютий, Л.І. Шевчук // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 120-130 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-3591
596234
   Комплексна оцінка економічних ефектів від експорту електроенергії в країни ЄС / О. Дячук, Р. Подолець, В. Точилін, Б. Серебренніков, М. Чепелєв // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
596235
  Міщенко О.В. Комплексна оцінка екотуристського потенціалу Шацького національного природного парку // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 177-183. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
596236
  Навроцький С.А. Комплексна оцінка ефективності розвитку аграрного сектору України з урахуванням впливу державного фінансування / С.А. Навроцький, О.М. Палюх // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 88-92. – ISSN 1728-6220
596237
  Дець В.Ф. Комплексна оцінка ефективності системи міжбюджетного регулювання в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
596238
  Фурманець К.Л. Комплексна оцінка ефективності управління зовнішнім державним боргом як інструмент оптимізації боргової політики держави в умовах глобалізації // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 85-93. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 3 (19)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
596239
  Атоєв К.Л. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості аграрних регіонів в умовах зростання невизначеності та ризиків // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 96-106. – ISSN 2409-8876
596240
  Іщук С. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості областей західного регіону України : розвиток регіонів / С. Іщук, Т. Кулініч // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 13-16 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
596241
  Юхименко П. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості підприємств за методом нечітких множин / П. Юхименко, О. Загурський, А. Загурський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 44-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-2005
596242
  Карчева Г. Комплексна оцінка конкурентного середовища в банківському секторі України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 77-90. – ISSN 1605-2005
596243
  Шірінян Л.В. Комплексна оцінка конкурентного середовища на ринку страхових послуг України : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 73-84 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
596244
  Цимбаленко Н.В. Комплексна оцінка людського капіталу ВНЗ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 52-55. – ISSN 2306-6814
596245
  Волкова Л.А. Комплексна оцінка медико-екологічного ризику території // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 214-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
596246
  Кулинич О.І. Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 225-234. – ISSN 2078-9165
596247
  Задирака О.І. Комплексна оцінка показників якості життя в Україні (методичний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 120-127


  На основі узагальнення вітчизняного та іноземного досвіду з оцінки якості життя населення в статті розроблено комплексний методичний підхід, що дозволяє оцінити якість життя, використовуючи якісні методи оцінки та методи економіко-математичного ...
596248
  Рудько Г.І. Комплексна оцінка природних та техногенних причин паводків у листопаді 1998, березні 1999 та березні 2001 років у Закарпатській області, як фактора масової катастрофічної активізації небезпечних геологічних процесів / Г.І. Рудько, Р.З. Шута // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 26-29
596249
   Комплексна оцінка природних умов у схемі рацонного планування Кримської області / І.І. Безпалова, О.Б. Волобой, Л.М. Іванова, С.П. Яндола // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 44-54 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
596250
  Кулинич Р.О. Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України в міжнародному порівнянні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 298-307. – ISSN 2078-9165
596251
  Залещик В.В. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу (на прикладі Луганської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв.
596252
  Іванов Ю.Б. Комплексна оцінка рівня розвитку економіки знань у регіонах України / Ю.Б. Іванов, В.Ф. Колесніченко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 145-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
596253
  Дука А.П. Комплексна оцінка рівня фінансового забезпечення розвитку депресивних регіонів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2012. – С. 69-74. – (Сер. 1. Економіка ; Вип. 4 (16)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
596254
  Хомин Я.Б. Комплексна оцінка розвитку процесів сучасного рельєфоутворення в різнопорядкових динамічних системах південно-західних схилів Українських Карпат : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 128-132 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
596255
  Сидорова А.В. Комплексна оцінка розвитку сектора послуг на регіональному рівні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.46-50
596256
  Булах Т.М. Комплексна оцінка соціальної інфраструктури села / Т.М. Булах, Л.О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 145-149
596257
   Комплексна оцінка стану забруднення грунтів м.Маріуполь методом головних компонент / М.Н. Жуков, І.В. Кураєва, Ю.Ю. Войтюк, З І. Буніна Стахів, О.В. Матвієнко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 60-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
596258
  Ушенко Н.В. Комплексна оцінка стану зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 60-64. – Бібліогр.: на 12 пунктів
596259
  Полторак А.С. Комплексна оцінка стану продовольчої безпеки України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 15-18. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано переліки індикаторів стану продовольчої безпеки України, що застосовуються в сучасних методиках законодавчо-нормативної бази України, та порівняно їх із міжнародними нормами у сфері оцінки стану продовольчої безпеки. Виокремлено сильні ...
596260
  Новохацька Н.А. Комплексна оцінка та прогнозування впливу сміттєзвалищ на складові довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Новохацька Наталя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
596261
  Вайганг Г.О. Комплексна оцінка та прогнозування забруднення придорожнього середовища транспортними потоками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Вайганг Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
596262
  Шаульська Л. Комплексна оцінка трудового потенціалу регіону (на прикладі Донецької області) // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 93-104. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1562-0905
596263
  Шиян Д.В. Комплексна оцінка фінансового стану галузей економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 54-62 : Табл.
596264
  Хотомлянський О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства / О.Л. Хотомлянський, П.А. Знахуренко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 111-117.
596265
  Москаленко В.П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства / В.П. Москаленко, О.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 180-191. – Бібліогр.: на 12 пунктів
596266
  Кришталь Г. Комплексна оцінка фінансового стану позичальника - фізичної особи банківською установою // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 59-65 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
596267
  Подольська В.О. Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства / В.О. Подольська, О.О. Оржинська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 136-143. – (Економічні науки)
596268
  Шірінян Л. Комплексна оцінка фінансової стійкості страхових компаній / Л. Шірінян, А. Глущенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 31-38. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
596269
  Хільчевський В.К. Комплексна оцінка якості води р. Чорна Тиса / В.К. Хільчевський, В.В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 50-56. – ISSN 2306-5680


  В статті описано актуальність дослідження Верхньої Тиси з акцентом на Чорну Тису. Проаналізовано попередні наявні гідрохімічні та гідроекологічні дані моніторингу вищевказаних об"єктів та доповнено базу даних особистими спостереженнями. Наведено ...
596270
  Швець І.Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом : монографія / І.Б. Швець, Т.В. Коваленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-156. – ISBN 978-966-377-162-5
596271
  Боринець С.Я. Комплексна пpогpама РЕВ: десять pокiв успiшної pеалiзацiї. (До 10-ї piчницi пpийняття комплексної пpогpами соцiалiстичної економiчної iнтегpацiї) / С.Я. Боринець; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1981. – 48с. – (Міжнародна, сер.4 ; №4)


  У книзi pозкpивається суть соцiалiстичної економiчної iнтегpацiї. Показується значення плiдного спiвpобiтництва кpаїн - членiв РЕВ для pозвитку їх економiк i суспiльного життя. Розкpиваґться оpганiзуюча i спpямовуюча pоль Комплексної пpогpами ...
596272
   Комплексна переробка відходів сільського господарства з виробництвом енергоносія, органічних та органомінеральних гранульованих добрив / О.В. Шеліманова, А.В. Ляшенко, В.В. Михалевич, Н.С. Корбут, В.Г. Стецюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 191-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
596273
  Гайдідей Ольга Владиславівна Комплексна переробка екологічно небезпечних хлорвмісних пестицидних препаратів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Гайдідей О.В.; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назв.
596274
  Закржевський О.Ю. Комплексна переробка та утилізація хлорорганічних відходів виробництва 1,2-дихлоретану і вінілхлориду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Закржевський Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. Політехніка". – Львів, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назв.
596275
   Комплексна переробка твердих побутових відходів - раціональний шлях до вирішення екологічних проблем / О.О. Фоменко, В.С. Маслова, А.М. Фесенко, Р.В. Рідний // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 126-130. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-1828
596276
  Ущаповський К.В. Комплексна програма заходів щодо формування мотивації персоналу підприємств електроенергетики в умовах кризи / К.В. Ущаповський, Ю.Д. Костін // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 134-140. – ISSN 2074-5354
596277
   Комплексна реабілітація воїнів АТО методами традиційної та нетрадиційної медицини / О.Л. Шаурін, Д.О. Старюк, Т.О. Шитіков, Л.П. Толкачьова, С.О. Стасевич, Л.Д. Данілко // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 136-138
596278
  Грицишин М.І. Комплексна ревізія діяльності колгоспу / М.І. Грицишин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1991. – 172 с.
596279
  Панасенко О.С. Комплексна роль колоїдних форм гумусу, власне гумусових речовин і детриту в утворенні мікро- і макроагрегатів чорноземів // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 40. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
596280
  Плеханов Д.О. Комплексна система державного управління аграрним сектором // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-97. – Бібліогр.: 5 назв
596281
  Баранова Н. Комплексна система моніторингу та прогнозування соціальних виплат як інноваційна соціальна технологія / Н. Баранова, Н. Федірко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
596282
  Бойко В.В. Комплексна система оцінювання економічної ефективності інноваційних рішень виробничого підприємства / В.В. Бойко, О.О. Клочко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 49-53. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
596283
  Лазарєва М.Г. Комплексна система управління динамічною стійкістю холдинга // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 55-60
596284
  Єременко І.Ф. Комплексна система управління інноваційними процесами : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 95-99. – Бібліогр.: 10 назв
596285
  Маркіна І.А. Комплексна система управління товарним асортиментом і якістю товарів на основі маркетингу // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 52-59. – (Економічні науки)
596286
  Єременко І.Ф. Комплексна система формування нових громадян України - основи розвитку економіки держави : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
596287
  Ріпак Н.С. Комплексна стратегія підвищення екологічної безпеки від забруднення довкілля сульфідними стоками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ріпак Назарій Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
596288
  Котовський В.Й. Комплексна технологія неінвазивних досліджень стану організму людини на основі інтеграції інфрачервоної термографії та транскутанної киснеметрії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.09 / Котовський Віталій Йосипович ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
596289
  Саломахіна С.О. Комплексна технологія утилізації некондиційних продуктів виробництва концетрованої азотної кислоти : Автореф. дис ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Світлана Олександрівна Саломахіна; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ун-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:14 назв
596290
  Павленко О.В. Комплексна технологія утилізації твердих манганвмісних відходів виробництва гідрохінону : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.17.01-технологія неорганічних речовин / Павленко О. В. ;Нац. техн. ун. "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр. : 16 назв
596291
  Дегода В.Я. Комплексна установка для досліджень люмінесценції та провідності кристалофосфорів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 798 : Електроніка. – С. 120-125. – ISSN 0321-0499


  Створено комплексну установку для досліджень фото- і рентгенолюмінесценції, темнової, фото- і рентгенопровідності, яка дає змогу одночасно вивчати електричні, оптичні та люмінесцентні характеристики широкозонних напівпровідників та діелектриків. ...
596292
  Андрос С. Комплексна факторна оцінка кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 87-116 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
596293
  Проценко Г.Д. Комплексна характеристика клімату м. Києва / Г.Д. Проценко, П.І. Колісник, Л.С. Білан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 25-29 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 27)
596294
  Полуянов В. Комплексна характеристика методів ціноутворення на житлово-комунальні послуги / В. Полуянов, А. Савенко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 40-47. – ISSN 1728-9343
596295
  Азарова А.О. Комплексна цільова програма покращення соціального забезпечення засобами ієрархічного цільового оцінювання альтернатив на основі сучасних СППР / А.О. Азарова, М.П. Логвинюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
596296
  Редькина Н. Комплексная IТ-стратегия - эффективный расход ресурсов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 11. – С. 29-33. – ISSN 0869-4915
596297
  Островский А.С. Комплексная автоматизация и телемеханизация систем водоснабжения промышленных предприятий. / А.С. Островский. – М.-Л., 1961. – 168с.
596298
  Красивский С.П. Комплексная автоматизация производства / С.П. Красивский. – М., 1959. – 116с.
596299
   Комплексная автоматизация производства в радиоэлектронной промышленности. – Москва, 1990. – 245 с.
596300
  Бельчанский Г.И. Комплексная автоматизация производства на базе вычислительной техники / Г.И. Бельчанский. – М., 1988. – 40с.
596301
   Комплексная автоматизация производства с применением вычислительных машин. – М., 1967. – 211с.
596302
  Прилепский Б.В. Комплексная автоматизация управления производством / Б.В. Прилепский. – Новосибирск, 1985. – 172 с.
596303
  Дуэль М.А. Комплексная автоматизация энергоблоков с применением ЭВМ на электростанциях Украинской ССР / М.А. Дуэль, Г.П. Комаров, О.В. Померанцев. – Киев, 1967. – 56 с.
596304
  Овечкин В.В. Комплексная автоматизированная обработка и анализ геологических данных / В.В. Овечкин, С.К. Сакоян. – Ташкент, 1988. – 221с.
596305
   Комплексная адаптация цистозиры к традиентным условиям. – К., 1985. – 215с.
596306
   Комплексная апаратурно-автоматизированная обработка аэрокосмической информации для решения геологических задач. – Новосибирск, 1986. – 151с.
596307
   Комплексная аппаратура для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин. – М., 1975. – 72с.
596308
   Комплексная бригада А.А.Беккера. – М., 1961. – 28с.
596309
  Суслопарова Ф.А. Комплексная бригада Эмиевской школы / Ф.А. Суслопарова, А.Н. Арбузов. – М., 1959. – 304с.
596310
  Мамедов Комплексная вакцинация птиц против опсы, колибактериоза и паратифа : Автореф... канд. ветеринар.наук: 16.00.03 / Мамедов али Аббас оглы; Всесоюзный научно-исслед. ин-т ветеринарной вирусологии и микробиологии. – Покров, 1975. – 24л.
596311
  Давиденко В.Ф. Комплексная газовая автоматика промышленных паровых котлов / В.Ф. Давиденко. – К., 1966. – 26с.
596312
   Комплексная географическая практика в Подмосковье. – Москва : Московский университет, 1980. – 210с.
596313
  Семеркин В.И. Комплексная геологическая интепретация данных разведочной геофизики. / В.И. Семеркин. – Тюмень
2. – 1977. – с.
596314
  Семеркин В.И. Комплексная геологическая интерпретация данных разведочной геофизики / В.И. Семеркин. – Тюмень, 1975. – 107с.
596315
  Семеркин В.И. Комплексная геологическая интерпретация данных разведочной геофизики / В.И. Семеркин. – Тюмень
3. – 1978. – 81с.
596316
   Комплексная геолого-съемочная практика : Учебное пособие для вузов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1989. – 214с.
596317
   Комплексная геолого-экономическая оценка рудных месторождений : (основы методики). – Москва : Недра, 1990. – 326 с.
596318
   Комплексная геологосъемочная практика. – Москва : Недра, 1977. – 182с.
596319
   Комплексная деловая игра "Мысль". – М., 1991. – 62с.
596320
  Гоцадзе О.Д. Комплексная динамическая интерпретация сейсмических наблюдений Кавказской региональной сети : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гоцадзе О. Д.; Ан СССР, Геофиз. ин-т. – М., 1955. – 6л.
596321
   Комплексная интерпретация геофизических параметров функциональными преобразованиями с помощью ЭВМ. – Минск, 1981. – 149с.
596322
  Голиздра Г.Я. Комплексная интерпретация геофизических полей при изучении глубинного строения земной коры / Г.Я. Голиздра. – Москва : Недра, 1988. – 212с.
596323
  Неведрова Н.Н. Комплексная интерпретация данных электромагнитных зондирований с естественным и контролируемым источником в сейсмоактивных районах (на примере Горного Алтая) / Н.Н. Неведрова, Е.В. Поспеева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 142-157 : Рис. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISSN 0203-3100
596324
   Комплексная интерпретация космоснимков нефтегазоностных территорий. – Л., 1981. – 84с.
596325
   Комплексная интерпретация матералов аэросъемок при изучении структуры интрузивных массивов. – Л., 1972. – 140с.
596326
  Попов В.В. Комплексная интерпретация результатов геофизических исследований в углеразведочных скважинах / В.В. Попов. – Москва, 1976. – 113 с.
596327
  Чубуков Л.А. Комплексная климатодология / Л.А. Чубуков. – М.Л, 1949. – 96с.
596328
  Зейлигер Л.Н. Комплексная линейчатая геометрия / Л.Н. Зейлигер. – Ленинград-Москва, 1934. – 195с.
596329
  Зиновьев А.А. Комплексная логика / А.А. Зиновьев. – М, 1970. – 204с.
596330
  Зиновьев А.А. Комплексная логика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.29-38. – ISSN 0042-8744
596331
   Комплексная мастерская по техническому труду в сельской общеобразовательной школе. – М., 1979. – 128с.
596332
  Харыбина Т.Н. Комплексная методика изучения информационных потребностей пользователей / Т.Н. Харыбина, Н.А. Слащева, Ю.В. Мохначева // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-71. – ISSN 0130-9765


  Опыт Центральной библиотеки Пущинского научного центра Российской академии наук (РАН).
596333
   Комплексная методика изучения тем курса политэкономии при проблемном изучении. – Киев
Ч. 1. – 1984. – 90 с.
596334
  Кушпиль Василій Валентинович Комплексная методика исследования полупроводниковых кремниевых детекторов и их применение в физике высоких энергий : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.04.01 / кушпиль В.В.; Об"един. ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 2001. – 14 с.
596335
  Горгошидзе З.А. Комплексная методика определения плотности промежуточного слоя и некоторых физических параметров горных пород : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горгошидзе З. А.; Грузин. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
596336
  Гесь С.Э. Комплексная методика преподавания общественных наук в вузах : Метод рекомендации / С.Э. Гесь; МВ и ССО УССР.ИПК преподав.общ.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1981. – 32с. – (В помощь преподавателю-обществоведу)


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
596337
  Махмуд Фарес Ахмед Хусейн Комплексная методика создания электронных медицинских магнитотерапевтических приборов локального действия : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.02 / Махмуд Фарес Ахмед Хусейн; Нац. техн. ун-тет Украины. КПИ. – К., 1997. – 17л.
596338
  Гольдшвенд Л.А. Комплексная механизация бухгалтерского учета в организациях "Сельхозтехника". / Л.А. Гольдшвенд. – М., 1974. – 208с.
596339
  Волович М.А. Комплексная механизация бухгалтерского учёта в промышленности / М.А. Волович, О.М. Островский. – Москва, 1978. – 232с.
596340
   Комплексная механизация в животновдстве. – М., 1964. – 240с.
596341
  Шорков В.П. Комплексная механизация в рыбохозяйственном строительстве / В.П. Шорков. – М, 1960. – 91с.
596342
  Лурье З.С. Комплексная механизация и автоматизация бункеров тепловых электростанций. / З.С. Лурье. – Л., 1975. – 135с.
596343
  Разумов Н.А. Комплексная механизация и автоматизация в машиностроении / Н.А. Разумов. – М, 1959. – 31с.
596344
  Шаранович П.А. Комплексная механизация и автоматизация выгрузки твердого топлива на электростанциях / П.А. Шаранович. – Ленинград : Энергия, 1978. – 264 с.
596345
  Иванченко Семен Трофимович Комплексная механизация и автоматизация вычислительных работ на машиностроительных предприятиях / Иванченко Семен Трофимович. – М.-К, 1961. – 168с.
596346
  Белоусов Е.Н. Комплексная механизация и автоматизация инженерного и управленческого труда / Е.Н. Белоусов, В.М. Леонов. – М, 1962. – 73с.
596347
   Комплексная механизация и автоматизация окрасочно-сушильных работ. – М.
4. – 1965. – 32с.
596348
  Топчиев А.В. Комплексная механизация и автоматизация подземной добычи угля в пятой пятилетке / А.В. Топчиев. – М, 1953. – 32с.
596349
   Комплексная механизация и автоматизация производства - основа дальнейшего повышения производительности. – Саратов, 1960. – 27с.
596350
  Колосов И.В. Комплексная механизация и автоматизация производства - основа роста производительности труда. (По материалам машиностроения) : Автореф... кандидата экон.наук: / Колосов И.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Кафедра полит. экономии. – Саратов, 1965. – 21л.
596351
  Александров П. Комплексная механизация и автоматизация производства / П. Александров. – Москва, 1963. – 184с.
596352
  Вовк А.Г. Комплексная механизация и автоматизация производственных процессов - решающее направдение технического прогресса / А.Г. Вовк. – Москва, 1960. – 20с.
596353
  Кутанов А.И. Комплексная механизация и автоматизация производственных процессов в машиностроении / А.И. Кутанов. – Горький, 1972. – 56с.
596354
   Комплексная механизация и автоматизация пропиточно-сушильных работ. – М.
3. – 1965. – 40с.
596355
   Комплексная механизация и автоматизация процессов обработки, поиска, выдачи и передачи на расстояние научно-технической информации. – М., 1966. – 455с.
596356
  Козак Б.М. Комплексная механизация и автоматизация сейсморазведочных работ. / Б.М. Козак. – М., 1992. – 156с.
596357
  Вирабов С.А. Комплексная механизация и автоматизация складского хозяйства / С.А. Вирабов. – Донецк, 1973. – 52с.
596358
  Тимохин М.Н. Комплексная механизация и стимулирования производства новой техники / М.Н. Тимохин. – М. : Мысль, 1976. – 191с.
596359
  Агишева Р.Б. Комплексная механизация колхозного производства и ее экономическая эффективность. (На материалах колхозов и МТС Краснодарского края). : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Агишева Р.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Москва, 1958. – 15 с.
596360
  Аннинский Б.А. Комплексная механизация на машиностроительных заводах / Б.А. Аннинский. – М.-Л., 1959. – 420с.
596361
  Солдаткин Ю.И. Комплексная механизация процессов обработки документации / Ю.И. Солдаткин. – М., 1977. – 192с.
596362
  Грязнов А.Я. Комплексная механизация ручного труда / А.Я. Грязнов. – М, 1984. – 64с.
596363
  Толстик Л.И. Комплексная механизация складов и доставки продовольственных товаров в торговую сеть и ее экономическая эффективность. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Толстик Л.И.; Укр. НИИ торг. и общ. пит. – К., 1976. – 24л.
596364
   Комплексная механизация складских операций в торговле. – М., 1981. – 128с.
596365
  Тараканов Н.Д. Комплексная механизация спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. / Н.Д. Тараканов, В.В. Овчинников. – М., 1984. – 304с.
596366
   Комплексная механизация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. – М.
5. – 1965. – 116с.
596367
  Савосин В.Г. Комплексная механизация учета и управления предприятием с применением периферийных машин / В.Г. Савосин, И.М. Коростелин. – Москва : Статистика, 1968. – 64 с.
596368
  Алахов Б.В. Комплексная механизация учета с применением ЭВМ / Б.В. Алахов. – Москва, 1969. – 112с.
596369
   Комплексная мехзанизация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях на ЭВМ. – М.
1. – 1980. – 205с.
596370
   Комплексная мехзанизация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях на ЭВМ. – М.
2. – 1980. – 205с.
596371
   Комплексная оптимизация теплосиловых систем. – Новосибирск, 1976. – 319с.
596372
  Аракелов В.Е. Комплексная оптимизация энергоустановок промышленных предприятий / В.Е. Аракелов. – Москва, 1984. – 80с.
596373
   Комплексная организация и планирование языковой подготовки учителя. – Горький, 1987. – 100с.
596374
  Сафонов В.А. Комплексная организация труда / В.А. Сафонов. – Горький, 1976. – 96с.
596375
   Комплексная охрана и реставрация ансамблей и историко-культурных заповедников. – Москва, 1989. – 156 с.
596376
  Анищенко Л.Я. Комплексная оценка воздействия гидротехнического строительства на окружающую природную среду с применением эспертно-аналатических процедур // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-49 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
596377
  Анищенко Л.Я. Комплексная оценка воздействия создания глубоководного судового хода в многорукавной дельте // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 29-34 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
596378
   Комплексная оценка возможностей технических средств обучения и методика их применения. – Краснодар, 1980. – 170с.
596379
   Комплексная оценка и прогноз техногенных изменений геологической среды: Материалы семинара, дек. 1983 г.). – М., 1985. – 103с.
596380
  Кирнасовская Н.В. Комплексная оценка и районирование показателей тепловых ресурсов почвы в Одесской области // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 102-110 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
596381
  Мамутов В.К. Комплексная оценка и стимулирование деятельности соревнующихся / В.К. Мамутов. – К., 1977. – 196с.
596382
   Комплексная оценка инженерно-геологических свойств глинистых и лесовых пород. – К., 1969. – 120с.
596383
  Дудко Г.В. Комплексная оценка использования земель в схеме землеустройства административного района // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 39-43.
596384
  Шалашова М.М. Комплексная оценка компетентности будущих педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 54-59. – ISSN 0869-561Х
596385
  Шалашова М.М. Комплексная оценка компетентности будущих педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 54-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
596386
  Бойко Е.Е. Комплексная оценка оползневой опасности на примере Южного берега Крыма / Е.Е. Бойко, А.Е. Кошляков // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 131-144. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
596387
  Ткачев Ю.А. Комплексная оценка параметров и подсчет запасов нефти и газа с применением ЭВМ / Ю.А. Ткачев, В.Я. Маслов. – Сыктывкар, 1979. – 57с.
596388
   Комплексная оценка печатных свойств бумаги для плоской офсетной печати / О.А. Новосельская, В.Л. Колесников, П.И. Письменский, А.О. Новиков, Т.В. Соловьева // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 4 (50). – С. 122-130. – ISSN 2077-7264


  Розглянуто комплексну оцінку друкарських властивостей паперу малої і середньої зольності з різними типами карбонатних наповнювачів у вихідному і модифікованому катіонним крохмалем вигляді.
596389
  Ляпшина З.Ф. Комплексная оценка погоды, климата и среды произрастания растений. / З.Ф. Ляпшина. – Ташкент, 1982. – 39с.
596390
   Комплексная оценка состояния почвенного покрова памятников природы шиханов Тра-Тау и Юрак-Тау в условиях техногенного воздействия / И.М. Габбасова, Р.Р. Сулейманов, И.К. Хабиров, М.А. Комиссаров, Т.Т. Гарипов, Л.В. Сидорова, Ф.И. Назырова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 131-143 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
596391
  Панченко И.В. Комплексная оценка территорий при размещении строительства / И.В. Панченко, В.К. Смоляга. – Киев, 1991. – 143 с.
596392
   Комплексная оценка функциональных резервов организма. – Фрунзе, 1988. – 196с.
596393
  Ерзина З.К. Комплексная оценка хозяйственной деятельности колхозов / З.К. Ерзина. – М., 1977. – 96с.
596394
  Дмитриева Е.А. Комплексная оценка экологического состояния вод приплотинного участка Кременчугского водохранилища / Е.А. Дмитриева, Верниченко-Цветков, Т.В. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 45-53 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1726-5428
596395
  Евдокимов Ф.И. Комплексная оценка экономической эффективности инновационных проектов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 59-66. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
596396
  Клейменов А.М. Комплексная оценка эффективности деятельности строительных предприятий по соотношению "затраты- результаты" : економічна наука / А.М. Клейменов, Н.Б. Буренина // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 47-50. – Бібліогр.: 7 назв
596397
  Ералиева Я.А. Комплексная оценка эффективности системы обязательного социального страхования в Республике Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 228-238. – ISSN 1993-6788
596398
   Комплексная переработка минерализованных вод. – К., 1984. – 284с.
596399
   Комплексная переработка природного недефицитного сырья Киргизии и проблема экологии. – Фрунзе, 1978. – 191с.
596400
  Фортунатов Н.С. Комплексная переработка сульфидных руд (концентратов) / Н.С. Фортунатов. – К., 1959. – 184с.
596401
   Комплексная переработка углей. – М., 1988. – 172с.
596402
  Евдокимов А.К. Комплексная переработка цинксодержащих возгонов на цинковый купорос и окись цинка. : Автореф... Канд.техн.наук: / Евдокимов А.К.; АН СССР. – М, 1959. – 11л.
596403
   Комплексная переработка шахтных вод. – К., 1985. – 183с.
596404
  Давыдова М.И. Комплексная полевая практика по физической географии / М.И. Давыдова. – Москва : Высшая школа, 1969. – 192с.
596405
   Комплексная полевая практика по физической географии : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1969. – 192с.
596406
   Комплексная полевая практика по физической географии : Учебное пособие. – 2-е изд., перераб .и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 207с.
596407
  Шевцов Б.М. Комплексная полевая практика по физической и экономической географии. / Б.М. Шевцов. – М, 1959. – 92с.
596408
  Голованов И.М. Комплексная прогнозно-поисковая модель медно-порфировой формации / И.М. Голованов. – Ташкент, 1988. – 202с.
596409
   Комплексная программа дальнейшего совершенствования подготовки и воспитания достойного пополнения рабочего класса и колхозного керстьянства в свете решений 26 съезда КПСС (1982-1985 гг.). – М., 1982. – 134с.
596410
   Комплексная программа коммунистического воспитания студентов. – Воронеж, 1983. – 179с.
596411
   Комплексная программа научно-технического прогресса в регионе. – Л., 1983. – 110с.
596412
  Ильин М.С. Комплексная программа научно-технического прогресса стран СЭВ. / М.С. Ильин. – М., 1987. – 63с.
596413
   Комплексная программа научно-технического прогресса, стран - членов СЭВ как фактор ускорения их социально-экономического развития. – М., 1989. – 157с.
596414
  Соловьев Б.А. Комплексная программа производства товаров / Б.А. Соловьев. – М., 1988. – 204с.
596415
  Чубик П.С. Комплексная программа развития национального исследовательского университета / П.С. Чубик, С.Б. Могильницкий // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-74. – ISSN 0869-3617


  В статье отражена стратегия развития Национального исследовательского Томского политехнического университета - лидера технического образования в России, стремящегося войти в группу университетов мирового уровня. На основе анализа условий и факторов, ...
596416
   Комплексная программа развития Нечерноземья.. – М., 1977. – 48с.
596417
  Лысенков Ю.М. Комплексная программа развития производства товаров народного потребления и сферы услуг / Ю.М. Лысенков. – К., 1987. – 151с.
596418
   Комплексная программа развития сельского хозяйства в действии.. – М., 1977. – 278с.
596419
   Комплексная программа развития сельского хозяйства в действии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 303с.
596420
   Комплексная программа социалистического исследования "Проблемы социального развития советской интеллигенции в период ускорения социально-экономичесого развития страны"; Анкета для опроса на тему "Ф. – М., 1987. – 54с.
596421
   Комплексная программа социалистической экономической интеграции в действии : По материалам, опубликованным в соцциалистических странах. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 290с.
596422
   Комплексная программа социалистической экономической интеграции в действии: По материалам, опубл. в соц. странах: Реф. сборник. – М.
Ч.1. – 1976. – 203с.
596423
   Комплексная программа формирования всесторонне развитой личности советского специалиста в университете. – 2--е изд., испр. и доп. – Саранск, 1982. – 66с.
596424
  Родина Л.А. Комплексная программа формирования управленческих навыков на информационной основе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 75-88.
596425
   Комплексная программа эстетического воспитания населения: пути разработки и реализации: Материалы всерос. науч. конф.: (Сб. науч. тр.). – М., 1988. – 221с.
596426
  Коротаев Ю.П. Комплексная разведка и разработка газовых месторождений / Ю.П. Коротаев. – М, 1968. – 428с.
596427
   Комплексная районная планировка. – Москва, 1980. – 246 с.
596428
  Большаков К.В. Комплексная рационализация государственной торговли. / К.В. Большаков, В.Г. Бурмистров. – М, 1985. – 95с.
596429
  Буденный В.Д. Комплексная рационализация торговли. / В.Д. Буденный, Н.И. Номофилова. – Москва, 1981. – 56с.
596430
  Попов Г.Х. Комплексная рационализация управления производством. / Г.Х. Попов. – М, 1987. – 62с.
596431
   Комплексная регламентация труда: (Новосиб. метод): (Рекомендации).. – Новосибирск
Ч.1. – 1978. – 71с.
596432
   Комплексная реконструкция гидромелиоративных систем Казахстана : сб. науч. тр. – Ташкент, 1988. – 181с.
596433
  Шапуров Д. Комплексная реструктуризация корпораций // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 6. – С. 17-23.
596434
  Иванов С.В. Комплексная система обучения. / С.В. Иванов. – 3-е изд. – Курск, 1924. – 248с.
596435
   Комплексная система организации учебной и воспитательной работы в инженерном вузе : Межвуз. сб. науч. метод. ст. – Москва, 1982. – 169с.
596436
  Мезенцева О. Комплексная система повышения квалификации: современное состояние / Ольга Мезенцева // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2011. – № 3 (69). – С. 10-17. – ISSN 1608-4071


  Рассматриваются особенности организации системы повышения квалификации сотрудников публичных библиотек города Москвы, способствующие обеспечению их универсальными специалистами, сочетающими фундаментальную профильную подготовку с углубленными знаниями ...
596437
  Арасланов К.М. Комплексная система повышения эффективности производства / К.М. Арасланов. – Москва, 1980. – 64с.
596438
  Елизаров А.В. Комплексная система повышения эффективности производства. / А.В. Елизаров. – М, 1980. – 96с.
596439
  Иванова К.А. Комплексная система подготовки будущих педагогов к использованию чувства юмора в профессиональной деятельности // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 11/12 (140/141). – С. 50-56. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
596440
   Комплексная система стимулирования научно-технического прогресса и роста производительности труда в странах -- членах СЭВ: (Сб. статей). – М., 1978. – 315с.
596441
  Маклаков Г.Ю. Комплексная система управления диагностическими процессами при ранних формах нарушения мозгового кровообращения : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.09 / Маклаков Г. Ю.; АНУ Ин-т кибер. – К., 1991. – 32л.
596442
  Оникиенко В.В. Комплексная система управления кадрами производственного объединения / В.В. Оникиенко, Л.П. Керб. – Львов, 1981. – 230с.
596443
  Барамзин С.В. Комплексная система управления качеством / С.В. Барамзин. – М, 1982. – 80с.
596444
   Комплексная система управления качеством продукции и соревнование трудящихся. Опыт организации социалистического соревнования в львовском производственном объединении "Электрон".. – М., 1976. – 32с.
596445
   Комплексная система управления качеством продукции на предприятии. Обзор.. – Рига, 1976. – 45с.
596446
   Комплексная система управления качеством продукции: Рекомендации по разраб. и внедрению в объединениях и на предприятиях.. – М., 1976. – 207с.
596447
  Петровский С.О. Комплексная система управления качеством труда и продукции / С.О. Петровский. – М., 1978. – 119с.
596448
  Дубровинский Д.Л. Комплексная система хозрасчета в геологоразведочном производстве / Д.Л. Дубровинский. – Москва : Недра, 1980. – 176с.
596449
  Дубровиский Д.Л. Комплексная система хозрасчетного подряда подразделений в геологоразведочном производстве / Д.Л. Дубровиский. – М, 1983. – 105с.
596450
  Астафьев В.Е. Комплексная система хозяйствования в условиях научно-технического прогресса / В.Е. Астафьев. – Москва, 1987. – 112с.
596451
  Ковалев С.В. Комплексная стратегия управления качеством работы персонала на основе контроллинга // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 3. – С. 209-214. – ISSN 1997-0803
596452
  Краснов Н.И. Комплексная терапия эндометритов крупного рогатого скота : Автореф... канд. вет.наук: / Краснов Н.И.; М-во сел. хоз-ва РСФСР. Казан. вет. ин-т. – Иваново, 1962. – 22л.
596453
  Семакин Н.К. Комплексная учебная площадка в школе / Н.К. Семакин. – М., 1971. – 112с.
596454
  Волынкин И.Н. Комплексная физико-географическая (ландшафтная) характерисика Прикаспийской низменности для целей рационального ее использования (в пределах Астахской области)) : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Волынкин И.Н.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1972. – 26л.
596455
  Дьяконов К.Н. Комплексная физическая география на современном этапе : География. МГУ-250 лет / К.Н. Дьяконов, В.А. Низовцев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 23-31 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
596456
  Иванов Ю.П. Комплексная фильтрация и классификация сигналов. / Ю.П. Иванов. – Л, 1988. – 210с.
596457
  Гергедава Б.А. Комплексная характеристика природных условий пещер Одиши. : Автореф... Канд.геогр.наук: 690 / Гергедава Б.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
596458
   Комплексная характеристика пустынных экосистем Заалтайской Гоби (на примере пустынного стационара и Большого Гобийского заповедника). : сборник научных трудов. – Пущино, 1983. – 114 с.
596459
  Франк М.Б. Комплексная характеристика функциональных реакций кардиогемореспираторной системы спортсменов, тренирующихся в условиях жаркого климата. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Франк М.Б.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
596460
  Федоренко Н.П. Комплексная химизация и экономика / Н.П. Федоренко. – М., 1975. – 112с.
596461
  Косарева Н.В. Комплексная экскурсия по Хибинскому горному массиву : туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 71-73. – ISSN 0016-7207
596462
  Шиканов В.И. Комплексная экспертиза и ее применение при расследовании убийств / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1976. – 230с.
596463
  Карачина Н. Комплексне аналітичне оцінювання діяльності машинобудівних підприємств Вінничини за умов нестабільності : промисловість // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 32=37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
596464
  Фурман В.М. Комплексне банківське страхування: міжнародна практика та початок запровадження в Україні // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 4-10. – ISSN 2312-4903
596465
   Комплексне використання водних ресурсів України. (Збірник наукових праць).. – К., 1959. – 176с.
596466
  Русинов О.О. Комплексне використання водних ресурсів УРСР / О.О. Русинов. – Київ : Вища школа, 1986. – 52 с.
596467
   Комплексне використання дидактичних засобів у навчанні физіки : Зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1983. – 136 с.
596468
   Комплексне використання паливно-енергетичних ресурсів України.. – Вип.1. – К., 1959. – 327с.
596469
  Максимів Ю.В. Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект : монографія / Ю.В. Максимів ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 186 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134-154. – ISBN 978-966-2988-73-4
596470
  Рєзніков М.І. Комплексне використання технічних засобів навчання у процесі тактичної підготовки курсантів / М.І. Рєзніков, О.С. Корняков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-36. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Досліджується досвід підготовки військових фахівців при вивченні дисциплін "Тактика військ протиповітряної оборони" і "Тактика радіотехнічних військ".
596471
  Саннікова С.Ф. Комплексне впровадження систем управління якістю та екологічного менеджменту з метою підвищення конкурентоспроможності продукції / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
596472
   Комплексне географічне картографування Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1964. – 176 с.
596473
  Павлишко Андрій Володимирович Комплексне геометричне моделювання спряжених нелінійчатих поверхонь без інтерференцій на базі сучасної комп"ютерної технології : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.01.01 / Павлишко А.В.; Мін-во аграрної політики України. Таврійська державна агротехн. академія. – Мелітополь, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
596474
  Сичевський М.П. Комплексне дослідження внутрішнього ринку в сучасних умовах розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 77-80. – ISSN 0131-775Х
596475
  Чехман Я.І. Комплексне дослідження друкарського контакту у вирішенні загальної проблеми удосконалення друкарських машин. : Автореф... доктор техн.наук: 05.05.01 / Чехман Я.І.; МО України. Укр. академія друкарства. – Львів, 1995. – 90л.
596476
  Нагребельний В.П. Комплексне дослідження історії становлення та сучасного стану приватно-правового регулювання торгових відносин у Німеччині // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 367-370. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
596477
   Комплексне дослідження магнітних стрічок модельної системи з різною тривалістю диспергування / В.І. Лозовий, В.І. Оглобля, В.М. Швецов, Л.А. Шульга // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Наведено результати комплексних досліджень робочого шару вітчизняних магнітних стрічок модельної системи типу ТСК з різною тривалістю диспергування і деяких зарубіжних магнітних стрічок за допомогою методів електронної мікроскопії, ядерної ...
596478
  Мяловицька Н.А. Комплексне дослідження проблеми суверенітету в конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 422-423. – ISSN 2219-5521
596479
  Попова О.Л. Комплексне житлове будівництво у селі як складова сільського розвитку // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 106-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
596480
   Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств : монографія / С.М. Лаптєв [та ін.] ; Ун-т економіки та права "Крок", Каф. упр. фінанс.-екон. безпекою. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 506, [2] с. : іл., табл. – На обкл., та корінці : 25 років Університет "Крок". – Бібліогр.: с. 341-393. – ISBN 978-966-170-017-7
596481
  Чомко Ф.В. Комплексне застосування багатовимірного статистичного аналізу при дослідженнях набрякаючих грунтів, як основи фундаментів / Ф.В. Чомко, Д.Ф. Чомко, В.Г. Таранов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 87-93. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  Запропоновано новий спосіб дослідження набрякаючих ґрунтів, як основи фундаментів, методами математичної статистики, що включає кластерний, факторний і кореляційно-регресійний аналізи. За результатами цих аналізів встановлено нормативні значення ...
596482
  Дмитрук О.В. Комплексне застосування маніпулятивних стратегій і тактик в англомовних ЗМІ, що освітлюють події в Лівії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 152-160


  Статтю присвячено дослідженню мовних засобів, що використовуються англомовними мас медіа для маніпулювання свідомістю адресата при описі подій у Лівії з метою формування позитивного ставлення до участі західних країн у військових подіях. Статья ...
596483
  Корзун Ю.Л. Комплексне застосування палінологічного та літологічного методів при палеогеографічному дослідженні відкладі печер // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 16-19
596484
   Комплексне застосування підприємствами методів забезпечення економіко-інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування / В. Данчук, В. Гурнак, О. Ананченко, В. Ананченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 197-203. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
596485
  Войтюк М.А. Комплексне застосування технічних засобів при вивченні іноземних мов / М.А. Войтюк, П.М. Гілета. – Львів, 1967. – 40с.
596486
   Комплексне інформаційне забезпечення систем управління польотами авіації та протиповітряної оборони : монографія / В.В. Ткачов, Ю.Г. Даник, С.А. Жуков, І.І. Обод, І.О. Романенко; Ткачов В.В., Даник Ю.Г., Жуков С.А., Обод І.І., Романенко І.О. ; Міністерство оборони України. – Київ : МО України : ХВУ, 2004. – 340 с. – ISBN 966-601-076-3
596487
  Ісаєнко О. Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація / О. Ісаєнко, Н. Каліберда // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 16-20. – ISSN 2076-9326


  Представлено чинні документи та проекти (положення, правила), які визначають основні напрями роботи і регламентують діяльність НБУВ у новому для неї сегменті — комплексному інформаційному обслуговуванні віддалених користува- чів за допомогою ...
596488
  Савич В.І. Комплексне іпотечне страхування у формуванні кон”юнктурних тенденцій іпотечного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 195-199
596489
  Мрихін І.О. Комплексне легування в технології отримання гетероструктур для напівпровідникових інжекційних лазерів на основі GaAs-AIGaAs : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.27.06 / Ігор Олександрович Мрихін; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
596490
  Семотюк М.М. Комплексне лікування обструктивного синтдрому із застосуванням рибоксину, фенкаролу, уролесану. : Автореф... канд.мед.наук: 14.00.05 / Семотюк М.М.; Мін.охорони здор.Укр.Іван-Франк.держ.мед.акад. – Івано-Франківськ, 1994. – 24л.
596491
  Іллічевський С.О. Комплексне моделювання процесу банкрутства страхової компанії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 283-288. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
596492
   Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку = Integrated modeling of food, energy and water security management for sustainable social, economic and environmental developments / Нац. акад. наук України, Ком. із систем. аналізу при Президії НАН України - Нац. член. організація України в Міжнар. ін-ті приклад. систем. аналізу (IIASA), Інновац. центр Нац. акад. наук України ; [редкол.: В.Л. Богданов та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 355, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6824-1
596493
  Гатауллін Р.Г. Комплексне об"єктове тренування в навчальному закладі - теорія і практика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 35-36
596494
   Комплексне обслідування тютюнництва лівобережного лісостепу України.. – Х., 1929. – 95-138с.
596495
  Гайович В.В. Комплексне ортопедичне лікування хворих з травматичними ушкодженнями периферичних нервів нижньої кінцівки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Гайович Василь Васильович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ". – Київ, 2017. – 35 с. – Бібліогр.: 30 назв
596496
  Іляш О.І. Комплексне оцінювання безпеки відтворення людського потенціалу на субрегіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 72-79. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Обгрунтовано неоптимальні передумови безпеки трудоресурсного потенціалу Львівської області в ретроспективі.
596497
  Козовий Р.В. Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 03.00.15 / Козовий Р.В.; Козовой Р.В., Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
596498
  Марно О.Ю. -Куца Комплексне оцінювання деревних паркових насаджень у місті Умань // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 75-80. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
596499
  Сидоренко В.Л. Комплексне оцінювання екологічних наслідків від аварій на складах боєприпасів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сидоренко В.Л. ; М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр. : 25 назв
596500
  Гончаров Г. Комплексне оцінювання економічної безпеки малого підприємництва в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 96-105. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
596501
  Авраменко О.О. Комплексне оцінювання ефективності грошово-кредитної політики як складової економічної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 146-154
596502
  Артеменко В. Комплексне оцінювання ефективності соціально- економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життя населення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 84-93. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
596503
  Веремійчук Ю.А. Комплексне оцінювання ефективності управління режимами електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Веремійчук Юрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
596504
  Нікуленкова Т.В. Комплексне оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Нікуленкова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр. : 13 назв
596505
  Салогубова В. Комплексне оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ в маркетинговому середовищі регіону // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 34-37. – ISSN 1810-3944
596506
  Звонар В.П. Комплексне оцінювання реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 68-83 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
596507
  Іванюта С.П. Комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності на територіях підвищеної хімічної і геологічної небезпеки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Іванюта С.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
596508
  Лоза С.П. Комплексне оцінювання рівня інвестиційної привабливості залізниць України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 57-76. – ISSN 1993-6788
596509
  Чмир О.С. Комплексне оцінювання структурних зрушень в економіці / О.С. Чмир, О.Ф. Михайленко, С.В. Захарін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 3-7
596510
  Яцишин А.В. Комплексне оцінювання та управління екологічною безпекою при забрудненнях атмосферного повітря : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Андрій Васильович ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
596511
  Кузнєцов С.І. Комплексне очищення газових викидів теплоенергетичних підприємств від пилу, двооксиду сульфуру і монооксиду карбону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кузнєцов Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
596512
  Лебедєв М.В. Комплексне пізнання різних рівнів організації живої матерії
596513
  Малес В.М. Комплексне планування економіки сільского району / В.М. Малес. – К., 1983. – 46с.
596514
  Конфедерат І.М. Комплексне повторення на уроках української мови в 5-6 класах / І.М. Конфедерат. – К., 1985. – 120с.
596515
  Іваненко Є.І. Комплексне природне районування україни: історико-картографічний огляд // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 12-22. – ISSN 0868-6939


  У статті представлено 27 картосхем комплексного природного районування території України. Вони були створені за результатами аналізу першоджерел, опублікованих в період 1848-2012 рр. В перелік першоджерел увійшли ті, в яких виявлено залежність ...
596516
  Миклуш Т.С. Комплексне природокористування у Карпатському економічному районі: особливості та напрями забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
596517
  Миклуш Т.С. Комплексне природокористування у лісозабезпечених регіонах: передумови та механізми // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 77-82 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
596518
  Самойленко В.М. Комплексне районування радіоактивно забруднених терит. Полісся і Півночі лісостепу за гідрологічно-ландшафтними умовами та можливими радіоекологічними наслідками місцевого водо- і ресурсокористування / В.М. Самойленко; Укр. екологічна асоціація "Зелений світ". – Київ : Ніка-Центр, 1999. – 280с. – ISBN 966-521-099-8
596519
  Денисова Т.А. Комплексне реформування кримінально-виконавчої системи / Т.А. Денисова, К.О. Комліченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 169-173. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
596520
  Пилипенко І.І. Комплексне статистичне оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності / І.І. Пилипенко, Н.О. Парфенцева, В.В. Попова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 16-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
596521
  Гринюк Тетяна Анатоліївна Комплексне суспільно-географічне дослідження сільської місцевості адміністративної області : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Гринюк Тетяна Анатоліївна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 203л. – Бібліогр.:л.171-183
596522
  Гринюк Тетяна Анатоліївна Комплексне суспільно-географічне дослідження сільської місцевості адміністративної області (на прикладі Київської області) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Гринюк Тетяна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
596523
  Пірог Д.В. Комплексне управління грошовими потоками банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 142-145
596524
   Комплексне управління, безпека і робастність = Integrated management, security, and robustness / НАН України [та ін.] ; [редкол.: В.Л. Богданов, В.М. Геєць, Ю.М. Єрмольєв та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 333, [2] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Тит. арк. та назва на обкл. парал. укр., англ. - Анот., зміст, статті укр., англ. – Бібліогр.наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7376-4
596525
   Комплексний аналіз : Підручник / А.А. Гольдберг, М.М. Шеремета, М.В. Заболоцький, О.Б. Скасків; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Афіша, 2002. – 204с. – ISBN 966-8013-05-0


  Підручник складаеться з теоретичної та практичної частин, які відповідають часу (70 лекційних і 35 практичних годин)
596526
  Мельник Т.А. Комплексний аналіз : підручник / Т.А. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 190, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-966-439-800-5
596527
  Шевчук С.М. Комплексний аналіз дисертаційних робіт із суспільної географії в Україні (1936-2012 рр.) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 31-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
596528
  Кромбет О.В. Комплексний аналіз діяльності французьких граматистів 16 ст. у розвитку та встановленні орфографічної системи // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 266-273. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
596529
  Триснюк В.М. Комплексний аналіз екологічної безпеки регіону на основі статистичної обробки та сучасних ГІС-технологій // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 178-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
596530
   Комплексний аналіз екологічнолї безпеки міста на основі сучасних ГІС-технологій / І.П. Каменева, А.В. Яцишин, Д.О. Полішко, О.О. Попов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-46. – ISSN 1726-5428
596531
  Сергєєва Л. Комплексний аналіз залишків на рахунках клієнтів комерційного банку : аналізують науковці / Л. Сергєєва, А. Позднякова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 46-49 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
596532
  Гриценко А. Комплексний аналіз інтелектуальної власності як економіко-правової категорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-110. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
596533
  Захарій Н. Комплексний аналіз небезпечних змін геологічного середовища на прикладі вугледобувного регіону Західного Донбасу / Н. Захарій, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання пов"язані з антропогенним тиском на довкілля вугледобувного регіону України - Західний Донбас. Проаналізовано набір даних електронних карт Дніпропетровської області та виконано районування територій за ступенем пошкодження та ...
596534
  Скакун С.В. Комплексний аналіз поведінки користувачів комп"ютерних систем на основі нейромережевих моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.04 / Скакун С.В.; НАНУ; Нац. космічне агенство України; Ін-т косм. дослід. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
596535
  Вигівська І.М. та ін Комплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 10-29. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
596536
  Тодорюк С.І. Комплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 10-29. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
596537
  Шандрівська О.Є. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О.Є. Шандрівська, Л.Ю. Шевців // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 163-173. – ISSN 1993-6788
596538
   Комплексний аналіз стану та охорони довкілля туристичної місцевості / С.С. Махлинець, Н.В. Буковецька, Ю В. Деркач, // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 122-132 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
596539
  Віленська Г.О. Комплексний аналіз статті контракту "оплата" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 82-91. – ISBN 966-638-142-7


  Аналіз економічної термінології в англійській мові.
596540
  Віленська Г.О. Комплексний аналіз статті контракту "ціна" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 61-64. – ISBN 966-8188-07-1
596541
  Харазішвілі Ю. Комплексний аналіз та прогнозування динаміки соціально-економічного розвитку регіонів / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 7-18. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
596542
  Васюта В.А. Комплексний аналіз факторів ризику розвитку атрофій зорових нервів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 26-29 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
596543
  Оверчук Л.П. Комплексний аналіз факторів, що впливають на експертизу виробів медичного призначення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 115-118. – Бібліогр.: 6 назв
596544
   Комплексний аналіз. Приклади і задачі : навчальний посібник / Самойленко В.Г. [та ін.] ; за ред. В.Г. Самойленка ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 224 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-966-439-285-0
596545
  Онищак О.В. Комплексний атлас Київської області - усебічна характеристика регіону : картографія / О.В. Онищак, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 38-40 : Мал. – Бібліогр.: 4 назви
596546
  Жук Н.Л. Комплексний економічний аналіз власного капіталу: методика проведення / Н.Л. Жук, А.В. Боднарчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 75-79. – ISSN 2221-1055
596547
  Андрущенко І.В. Комплексний економічний аналіз діяльності базових корпоративних структур у системі функцій органів державної податкової служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 94-97
596548
  Корнієнко О.В. Комплексний індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров"я студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-58. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
596549
  Лобузіна К. Комплексний інформаційний ресурс "Книжкові пам"ятки НБУВ" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 10-14. – ISSN 1029-7200
596550
   Комплексний контроль багатозалишкових кількостей пестицидів та ПАВ в грунтах різного призначення / П.О. Кучма, А.Г. Кушнір, О.В. Земцова, Ю.С. Баранов // Журнал хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 31-35. – ISSN 1729-7129
596551
  Іваниця Гр. Комплексний метод : (до питання про форми пелагогічної праці в новій школіЇ / Гр. Іваниця. – Київ : Всеукито ; [Друк киъвськоъ фылыъ "Книгоспылки"], 1923. – 32 с.
596552
  Чеботарьов Р.С. Комплексний метод боротьби з паразиторними захворюваннями сільськогосподарських тварин / Р.С. Чеботарьов. – Киев, 1953. – 192 с.
596553
  Сироїд І.-П. Комплексний метод оберненої задачі розсіяння і дослідження несамосопряжених пар Лакса для системи Кортевега-де-Фріза / Ігор-Петро Сироїд; НАНУ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Простір-М, 2005. – 191с. – ISBN 966-02-3736-7
596554
  Петрук Р.В. Комплексний метод переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених грунтів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петрук Роман Васильович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 32 назви
596555
  Волченко О.В. Комплексний метод побудови вирішуючих правил імовірнісних систем автоматичного розпізнавання, що навчаються : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту / Волченко О. М. ; МОНУ, Державний ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
596556
  Семенченко А. Комплексний механізм антикризового стратегічного управління забезпеченням національної безпеки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 46-54. – ISSN 0131-775Х
596557
  Левицький Р.Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 84-85. – Бібліогр.: 8 назв
596558
  Кожушко Н.І. Комплексний механізм реалізації державної молодіжної політики: інноваційний та модернізаційний потенціал // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 43-50. – ISSN 2311-6420
596559
  Черчик Л.М. Комплексний механізм регулювання сфери рекреаційного природокористування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 189-195.
596560
  Топузов Олег Комплексний навчально-методичній комплект як визначальна компонента стандарту шкільної геграфічної освіти : реформа шкільної освіти / Топузов Олег, Сосса Ростислав // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-7
596561
   Комплексний палеогеоморфологічний аналіз Новоград-Волинської ділянки Українського щита з метою вивчення її алмазоносності / О.О. Комлєв, Ю.М. Гейко, В.М. Тімофеєв, Ю.М. Філоненко, О.С. Будько, О.М. Возбранна, Р.Г. Гулий // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 201-205. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
596562
  Паршин Комплексний підхід до аналізу й кількісної оцінки інноваційного розвитку / Паршин, В.А. Романішен // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 148-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано моніторинг інноваційного розвитку підприємства на підставі комплексного підходу, який передбачає аналіз інновацій за основними функціональними сферами діяльності підприємства, зокрема сфери виробничої діяльності, фінансів, кадрового ...
596563
  Карачина Н.П. Комплексний підхід до аналізу проблем інвестування в Україні / Н.П. Карачина, А.В. Вітюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 95-98
596564
  Кривов"язюк Ігор Володимирович Комплексний підхід до вдосконалення системи управління містобудуванням / Кривов"язюк Ігор Володимирович, Балик Тетяна Василівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 42-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено проблеми управління містобудуванням, принципи обгрунтування стратегії містобудівного розвитку. Наведені рекомендації щодо вдосконалення системи управління містобудуванням на основі вибору ефективної організаційної структури управління, ...
596565
  Черняк О. Комплексний підхід до вибіркових досліджень у банківській системі України / О. Черняк, А. Камінський // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 79-84. – ISSN 1605-2005
596566
  Мокроусова О.Г. Комплексний підхід до вивчення та обліку об"єктів культурної спадщини // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 27-44. – ISBN 978-966-8999-37-6


  Згадується Університет св. Володимира (КНУ імені Тараса Шевченка) як комплексна пам"ятка історії, який був узятий на державний облік Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 928.
596567
  Мігоряну С.Д. Комплексний підхід до визначення права на судовий захист // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 45-49. – (Правознавство ; Вип. 282)
596568
  Бабков Ю.П. Комплексний підхід до використання елементів інформаційно-аналітичної системи для підтримки прийняття рішень на застосування угруповань Національної гвардії України / Ю.П. Бабков, С.А. Горєлишев, А.А. Побережний // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2015. – Вип. 1 (25). – С. 31-39. – ISSN 2409-7470
596569
  Дудник М.М. Комплексний підхід до вирішення питань перекладу в процесі міжмовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 112-114. – ISBN 966-7890-03-1
596570
  Дудник М.М. Комплексний підхід до вирішення питань перекладу в процесі міжмовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
596571
  Михальчук П.А. Комплексний підхід до виховання у трудовому колективі. / П.А. Михальчук. – К., 1982. – 48с.
596572
  Жовтанецька Я.В. Комплексний підхід до діагностики кризових явищ у фінансовій діяльності банків України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 36-41. – ISSN 2071-4653
596573
   Комплексний підхід до дослідження фізико-хімічних властивостей косметичної сировини / О.В. Гудзь, О.О. Худайкулова, О.В. Чекменьова, О.М. Роїк, І.М. Голубчикова, С.А. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-52. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано норми вмісту екстракту стевії, екстракту суданської рози в рецептурах косметичної продукції у формі гелю. Досліджено макро- та мікроелементний склад мумійо. Розроблено методику визначення іонів кальцію та натрію в пектиновмісних рослинних ...
596574
  Анненков Андрій Олександрович Комплексний підхід до досліджень деформацій висотних опор леп в умовах випробувань і експлуатації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Анненков А.О.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
596575
  Музиченко-Козловська Комплексний підхід до економічного оцінювання та регулювання туристичної привабливості території // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 139-145. – ISSN 0321-0499
596576
  Бондарчук Л.В. Комплексний підхід до інвестицій в процеси набору та відбору персоналу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 20-24. – ISSN 2306-6814
596577
  Подолянчук С.В. Комплексний підхід до моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1 (86). – С. 38-44. – ISSN 2304-06294


  Розглядаються питання моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів. Запропоновано комплексний підхід до його організації і проведення одночасно за визначеними напрямами наукової діяльності та за категоріями ...
596578
  Гайдаржи М.М. Комплексний підхід до насіннєвого розмноження сукулентних рослин родини Asphodelaceae Juss // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Комплексний підхід до насіннєвого розмноження сукулентних рослин родини Asphodelaceae Juss. дозволив вивчити репродуктивну стратегію, а також опанувати особливості насіннєвої продуктивності, схожості та життєздатності насіння при інтродукції і внести ...
596579
  Прокопенко О.В. Комплексний підхід до наукового обгрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях управління / О.В. Прокопенко, Т.В. Касьяненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 98-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
596580
  Самусєва Л.Ю. Комплексний підхід до оцінки фінансових загроз з метою забезпечення фінансової безпеки підприємств / Л.Ю. Самусєва, Н.І. Кропівцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 373-377. – ISSN 2222-4459
596581
  Шевченко С А. Комплексний підхід до побудови системи кібернетичного захисту Збройних Сил України / С А. Шевченко, // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 47-54. – ISSN 2411-3816
596582
  Брінь П.В. Комплексний підхід до прийняття рішення щодо впровадження аутсорсингу на підприємстві / П.В. Брінь, О.В. Прохоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 48-53. – ISSN 2306-6806
596583
  Півторак Г.П. Комплексний підхід до проблем східнослов"янського етно- і глотогенезу як необхідна умова дальшого поступу у вивченні давньоруських мовних ареалів // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 145-149. – ISBN 978-966-439-859-3
596584
  Попова Л.В. Комплексний підхід до реконструкції ландшафтно-кліматичних умов та інтегральні властивості біогеоценозів пізнього неоплейстоцену : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На основі комплексного використання результатів ряду методів палеоландшафтних реконструкцій запропоновано часово-просторову динамічну модель біогеоценотичного покриву Придніпров"я в другій половині неоплейстоцену.
596585
  Борисенко О.П. Комплексний підхід до систематизації методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 115-117 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
596586
  Губені Ю.Е. Комплексний підхід до стійкого розвитку сільських територій / Ю.Е. Губені, П.О. Оліщук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 10 (180). – С. 127-131
596587
  Мироненко В.П. Комплексний підхід до типологізації парламентських коаліцій // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 339-344. – ISSN 1563-3349
596588
  Рудакевич М. Комплексний підхід до утвердження етики державних службовців // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 290-295
596589
  Северин О. Комплексний підхід при застосуванні до неповнолітніх правопорушників, альтернативних фізичній ізоляції заходів впливу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
596590
  Розенберг А.Я. Комплексний підхід у діяльності класного керівника / А.Я. Розенберг. – Київ : Знання, 1985. – 48 с.
596591
  Харченко Д.М. Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 154-157. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
596592
  Замашкіна О.Д. Комплексний підхід щодо соціальної підтримки молодих сімей // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 76-85
596593
  Воронова Є.М. Комплексний план та особливості неперивної екологічних освіти і виховання студентів економічних спеціальностей вузів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 127-130
596594
  Сальнікова О.Ф. Комплексний показник ефективності організації технопарку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 199-204


  Запропоновано комплексний показник ефективності організації технопарку. Даний показник дає можливість об"єктивно оцінювати ефективність процесу організації технопарку оборонного призначення збройних сил певної країни та включає військовий аспект, що до ...
596595
  Лебідь Л.І. Комплексний показник забезпеченості як інструмент дослідження феномену бідності в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.100-106. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
596596
  Самойленко В.М. Комплексний радіоекологічний моніторинг водойм місцевого водокористування та методологічно-оптимізувальні рішення стохастичної екологічної гідрології / В.М. Самойленко, Ю.С. Тавров, М.І. Буянов; Українська екологічна асоціація "Зелений світ". – Київ : Ніка-Центр, 2000. – 136с. – ISBN 966-521-104-8
596597
   Комплексний тематичний план науково - дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, на 2002 рік. – Київ : Київський університет, 2002. – 95л.
596598
  Паламарчук М.В. Комплексні взаємовідносини між фінансовою, торговельною інтеграцією, спеціалізацією країн та синхронізацією реального сектору економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 10-11
596599
  Буткевич О. Комплексні виробничі зони в Україні як один із типів ВЕЗ // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.50-52
596600
  Беліченко О. Комплексні гемологічні дослідження нових видів термообробленого бурштину / О. Беліченко, Ю. Ладжун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-34. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексні гемологічні дослідження зразків бурштину, термообробленого новими методами, які останнім часом з"явилися на світовому ринку. Такий бурштин пройшов штучну обробку, про що свідчить наявність ознак облагородження у вигляді значної ...
596601
  Іванік О.М. Комплексні геолого-геоморфологічні дослідження чинників формування та активізації сучасних небезпечних геологічних процесів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-88 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
596602
  Безсмертний Андрій Филимонович Комплексні геофізичні дослідження зсувів і побудова прогнозних моделей їх активності (на прикладі Південного берегу Криму) : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Безсмертний А.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
596603
   Комплексні дослідження механізмів ядерних реакцій, властивостей атомних ядер та наслідків дії іонізуючого випромінювання : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 238 с. : 112 рис., 23 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 164 дж.


  Об"єкт дослідження: легкі матеріали, наприклад, вуглець, алюміній, легка вода, дейтерій, процеси взаємодії адронів та гамма-квантів з атомними ядрами, джерела зовнішнього та внутрішнього опромінення, об"єкти навколишнього середовища. Мета роботи: ...
596604
   Комплексні карбідні покриття на металах і сплавах : монографія / Лоскутова Т.В., Сігова В.І., Хижняк В.Г., Лоскутов В.Ф. ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 190 с. – ISBN 978-966-657-251-9
596605
  Скрипниченко М.І. Комплексні макромоделі економічного прогнозування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 80-85.
596606
  Радовенчик В.М. Комплексні маловідходні технології захисту гідросфери від забруднення промисловими скидами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Радовенчик В.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 66 назв.
596607
  Хоменко О.Д. Комплексні мінеральні добрива та особливості їх застосування. / О.Д. Хоменко. – К., 1967. – 108с.
596608
  Орленко М.І. Комплексні науково-реставраційні дослідження Михайлівського Золотоверхого собору // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – C. 31-38. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
596609
  Орленко М.І. Комплексні науково-реставраційні дослідження, науково-проектні роботи 1981-1990 рр. і програма наукових досліджень Успенського собору 1981 р. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 166-175. – ISSN 2077-3455
596610
  Купченко Б.І. Комплексні обласні карти населення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 80-82 : Карта. – (Географія ; Вип. 22)
596611
   Комплексні петроелектричні моделі вапняків девону та пісковиків кембрію Добротвірської площі Волино-Поділля / С. Вижва, Д. Онищук, М. Рева, В. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-30. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, І.М.Корчагіним) Встатті розглядаються результати та особливості методики петроелектричних досліджень при вивченні складнопобудованих карбонатних та теригенних колекторів. Наведені ...
596612
  Онищук Д.І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук Дмитро Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 226 л. – Додатки: л. 186-226. – Бібліогр.: л. 175-185
596613
  Онищук Д.І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
596614
  Погрібна О.О. Комплексні постулати представлення граматичної семантики іменників української мови у тлумачному словнику // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 175-181
596615
  Золовський А.П. Комплексні районні і обласні карти врожайності // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 100-109 : Рис.
596616
  Мезенцева Н.І. Комплексні регіональні програми як засіб удосконалення розміщення продуктивних сил / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 170-177. – ISBN 966-7293-90-4
596617
  Бочевар Р.О. Комплексні руди Капітанівського рудного поля як джерело кремнію для сонячної енергатики // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 4-6
596618
   Комплексні спостереження іоносферних проявів сонячного затемнення 11 серпня 1999 р. / С.І. Мусатенко, Г.І. Коломієць, Є.В. Курочка, М.М. Медведський, Л.А. Мусатенко, В.Я. Чолій, Ю.С. Мусатенко, О.А. Сухий, О.С. Сліпченко, Б.М. Скоритченко, С.С. Тряшин, А.В. Власенко, В.В. Ільїна, П.В. Кириленко, К.С. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-49. – (Астрономія ; вип. 37)


  Наведено опис апаратури та попередні результати спостереження радіофізичних ефектів затемнення 11 серпня 1999 р. на заміській спостережній станції АО КУ в с. Пилиповичі. Зареєстровано проходження акустичної хвилі, зумовленої рухом тіні Місяця в ...
596619
  Шершньова З.Є. Комплексні стратегії у стратегічному розвитку інтегрованих корпоративних структур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 99-103. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
596620
  Сорока Л. Комплексні страхові продукти на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 127-128. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817
596621
  Сімакова-Єфремян Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика : монографія / Е.Б. Сімакова-Єфремян ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 455, [1] с. – Бібліогр. : с. 411-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-155-3
596622
  Пилипенко Г.П. Комплексні фізико-географічні ландшафтні дослідження кафедри фізичної географії геолого-географічного факультету / Г.П. Пилипенко, С.П. Тодорова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 179-188. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
596623
  Ромушкевич В.І. Комплексні характеристики режиму температури і вологості повітря // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 43-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 23)
596624
  Жилінкова І. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 11-17. – ISSN 0132-1331


  У статті проводиться аналіз цивільних правовідносин з точки зору загальної теорії систем. Зазначається, що найбільш складними за своєю структурою є комплексні цивільні правовідносини, які можуть мати усвоєму складі цілу низку самостійних правових ...
596625
  Шаповал А. Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи / А. Шаповал, Ю. Мартиненко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 6 (267). – С. 27-30
596626
   Комплексні числа : навчальний посібник для студентів радіофізичного і физичного факультетів. – К., 1997. – 29с.
596627
  Завало С.Т. Комплексні числа. / С.Т. Завало. – К., 1982. – 136с.
596628
  Катаєв О. Комплексній підхід до управління затратами металургійного підприємства : Замітки і листи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 81-85 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
596629
  Карачина Н.П. Комплексність та спектральність категорії "економічна безпека" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 36-43
596630
   Комплексно-механизированные опытно-показательные цеха серийного и индивидуального производства.. – Вып.2. – М., 1965. – 48с.
596631
   Комплексно-поточная технология сельского-хозяйственных работ. – Москва, 1979. – 319 с.
596632
  Клімчук Б.П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах : автореф. дис. ... канд.геогр. наук : 11.00.02 / Клімчук Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
596633
  Клімчук Б.П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Клімчук Борис Петрович ; Східноєвр. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 179 л. – Додатки: л. 174-179. – Бібліогр.: л. 152-173
596634
  Кабанов В.А. Комплексно-радикальная полимеризация / В.А. Кабанов. – М, 1987. – 253с.
596635
  Дудник І.М. Комплексно-регіональні аспекти вищої економічної освіти // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 44-50. – Бібліогр.: 2 назви
596636
  Веселовский В.Б. Комплексно-структурный метод решения нестационарной теплопроводности для многослойных плоских тел с неидеальным тепловым контактом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Веселовский В.Б.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 18л.
596637
  Круковський С.І. Комплексно леговані структури на основі А3 В5 : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.27.06 / Семен Іванович Круковський; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 68 назв
596638
  Цвирко Ю.П. Комплексно решать социальные вопросы / Ю.П. Цвирко, Т.В. Шмырева. – М., 1981. – 63с.
596639
  Кирилина А.А. Комплексно, всестороннне... / А.А. Кирилина, Суслов, .Я. – Л., 1980. – 304с.
596640
  Ляшенко Г.В. Комплексное агроклиматическое районирование Украины по радиационно-тепловым ресурсам : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 219-225 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2914
596641
  Яковлевас-Матецкис Комплексное благоустройство промышленных территорий / Яковлевас-Матецкис. – Киев : Будівельник, 1978. – 215 с.
596642
  Кузнецова Л.А. Комплексное влияние вакторов производственной среды на организм подростков ровничниц и прядильщиц. : Автореф... Канд.мед.наук: 756 / Кузнецова Л.А.; Кишинев.гос.мед.ин-т. – Кишинев, 1969. – 20л.
596643
  Кузьменко Н.В. Комплексное внедрение НОТ / Н.В. Кузьменко. – М, 1977. – 160с.
596644
   Комплексное воспитание личности средствами предмета математики: Сб. науч. тр.. – Калининград, 1985. – 84с.
596645
   Комплексное географическое изучение и освоение горных территорий : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1980. – 151с.
596646
  Харченко А.С. Комплексное географическое картографирование Украинской ССР : двтореф. дис. ... док. геогр. наук / Харченко А.С. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 78 с. – Бібліогр.:с.71-74
596647
   Комплексное геолого-геофизическое изучение глубинного строения и оценка перспекив горнорудных районов Казахстана: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1983. – 121с.
596648
   Комплексное геофизическое изучение тектоносферы континентов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 176 с.
596649
   Комплексное дешифрирование аэроснимков : сборник. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 188 с.
596650
   Комплексное и тематическое картографирование Украинской ССР : сборник / отв. ред. А.С. Харченко. – Киев : Наукова думка, 1974. – 204 с.
596651
  Васильев В.М. Комплексное изучение верхнемеловых трещин коллекторов в связи с оценкой их емкости : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Васильев В.М.; Северо-Кавказский нефтяной НИИ. – Баку, 1966. – 25л.
596652
  Лукьянов В.Д. Комплексное изучение горных пород при разведках глубоких горизонтов угольных месторождений Восточного Донбасса. : Автореф... кад. геол.-минералог.наук: 135 / Лукьянов В.Д.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
596653
  Зенгина Т.Ю. Комплексное изучение и картографирование современного природопользования Павлодарской области Республики Казахстан / Т.Ю. Зенгина, А.К. Бабагалиева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-36 : табл., карта. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
596654
   Комплексное изучение и рациональное использование природных ресурсов: Тезиси докладов Всесоюзного совещания.. – Калинин, 1980. – 211с.
596655
  Иванов А.М. Комплексное изучение карбонатных пород как коллекторов нефти и газа / А.М. Иванов. – Москва : Недра, 1976. – 296с.
596656
   Комплексное изучение моллюсков для целей стратификации и палеогеографии плейстоцена (на примере рода Didacna Eichwald) : монография. – Москва : Московский университет, 1981. – 180с.
596657
   Комплексное изучение опорных разрезов нижнего и среднего плейстоцена Европйской части СССР (к XI конгрессу Международного союза по изучению четвертичного периода).. – М., 1981. – 155с.
596658
  Гомон Г.О. Комплексное изучение оптических свойств алмазов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гомон Г.О.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
596659
   Комплексное изучение открытой части Атлантического океана: Сб. науч. тр.. – Л., 1986. – 117с.
596660
   Комплексное изучение природных ресурсов Калмыцкой АССР: Межвуз. сб. науч. тр.. – Элиста, 1984. – 124с.
596661
   Комплексное изучение продуктивности агроценозов : Сб. науч. трудов. – Пущино, 1987. – 218 с.
596662
  Фомина Н.А. Комплексное изучение проявлений личности в речевой деятельности // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 257-278


  В статье представлена теоретико-методологическая основа концепции Н. А. Фоминой по комплексному изучению проявлений личности в речи, в частности в тексте как продукте индивидуальной речевой деятельности.
596663
   Комплексное изучение системы воздействия на преступность: (Методол. и теорет. основы). – Л., 1978. – 150с.
596664
   Комплексное изучение физиологически активных веществ низших растений.. – М.-Л., 1961. – 280с.
596665
   Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности. Материалы Всесоюзной научной конференции.. – М.
Ч.2. – 1978. – 232с.
596666
   Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности. Материалы Всесоюзной научной конференции.. – М.
Ч.3. – 1978. – 272с.
596667
   Комплексное информационное обеспечение специалистов.. – К., 1984. – 112с.
596668
  Гасанова Алевтина Анатольевна Комплексное использование "хвостов" Алмалыкского горнометаллургического комбината для одновременного производства цементного клинкера и возгонки цветных металлов : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Гасанова Алевтина Анатольевна; Ан Уз.ССР. Объединенный ученый совет по химии и хим. технолог. – Ташкент, 1975. – 26л.
596669
  Тимофеев Л.А. Комплексное использование вод : Правовые вопр. / Л.А. Тимофеев. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1985. – 84 с.
596670
   Комплексное использование водных горючих газов Украины. (Природные и промышленные газы).. – К., 1960. – 260с.
596671
   Комплексное использование водных ресурсов Сибири и Дальнего Востока и их охрана. Материалы IV научного совещания географов Сибири и Дальнего Востока.. – Вып.4. – Омск, 1969. – 284с.
596672
  Левковский С.С. Комплексное использование водных ресурсов Украины и его картографирование / С.С. Левковский, Л.Е. Осауленко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 111-116 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви
596673
   Комплексное использование водных ресурсов юга европейской территории страны.. – М., 1979. – 194с.
596674
   Комплексное использование водных ресурсов. (Сборник реф.). – Москва : Наука, 1972. – 156с.
596675
  Денисенко Г.И. Комплексное использование возобновляемых источников энергии / Г.И. Денисенко. – К., 1984. – 33с.
596676
  Лахнюк В.М. Комплексное использование геолого-геофизических данных при изучении емкостных свойств и характера насыщения карбонатных отложений верхнего девона Припятского прогиба : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.12 / Лахнюк В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.23-25
596677
  Лахнюк В.М. Комплексное использование геологофизических данных при изучении емкосных свойств и характера несыщения карбонатных отложений верхнего девона Приаятского прогиба : Дис... канд геол.-минерал.наук: / Лахнюк В. М.; МВиССО УССР, КГУ, каф. геофиз. метод. поисков и разведки месторожд. полезн. искоаемых. – К., 1975. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
596678
  Кривонос П.Ф. Комплексное использование железнодорожного, автомобильного в водного транспорта / П.Ф. Кривонос. – К., 1960. – 40с.
596679
  Авакян А.Б. Комплексное использование и охрана водных ресурсов : учеб. пособ. для студ. географ. спец. вузов / Авакян А.Б., Широков В.М. – Минск : Университетское, 1990. – 239 с.
596680
  Пояг М.А. Комплексное использование и охрана водных ресурсов Молдавии / М.А. Пояг. – Кишинев, 1974. – 183с.
596681
  Левковский С.С. Комплексное использование и охрана водных ресурсов СССР : Учебное пособие / С.С. Левковский. – Киев : Вища школа, 1982. – 223с.
596682
   Комплексное использование и охрана водных ресурсов.. – М., 1985. – 304с.
596683
   Комплексное использование и охрана минерального сырья Сибири.. – Новосибирск, 1982. – 83с.
596684
   Комплексное использование и охрана подземных вод БССР: Сборник науч. трудов.. – Минск, 1976. – 229с.
596685
  Иванов К.А. Комплексное использование кислых гудронов. : Автореф... доктор техн.наук: / Иванов К.А.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1961. – 28л.
596686
  Скарук Г.А. Комплексное использование лингвистических средств тематического поиска в электронном каталоге // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0869-608Х
596687
  Баришполец В.Т. Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов в СССР и за рубежом / В.Т. Баришполец. – Киев, 1978. – 52 с. ; Серия 17
596688
  Баришполец В.Т. Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов в СССР и за рубежом / В.Т. Баришполец. – К., 1978. – 59с.
596689
   Комплексное использование минеральных ресурсов : сборник. – Київ, 1977. – 193 с.
596690
  Куделя А.Д. Комплексное использование минеральных ресурсов железнорудных горно-обогатительных комбинатов УССР. / А.Д. Куделя. – К, 1984. – 495с.
596691
  Педан М.П. Комплексное использование минеральных ресурсов. / М.П. Педан. – Киев : Наукова думка, 1981. – 272с.
596692
  Тулайдан Э.Я. Комплексное использование мультимедийных технологий в обучении курсантов военных вузов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 306-318.
596693
  Телишевский Д.А. Комплексное использование недревесной продукции леса / Д.А. Телишевский. – М., 1976. – 224с.
596694
   Комплексное использование природных ресурсов : сборник научных трудов. – Київ : СОПС УССР АН СССР, 1985. – 174 с.
596695
   Комплексное использование природных ресурсов бассейна реки Десны. (Тезисы докладов к Московскому совещанию 8-10 апреля 1968 г.). – М., 1968. – 45с.
596696
  Панченко М.С. Комплексное использование сорбционных и калориметрических исследований применительно к решению некоторых задач внутреннего массопереноса в дисперсных телах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Панченко М.С. ; Киев. гос. пед.ин-т. – Киев, 1969. – 24 с.
596697
  Андрианов В.М. Комплексное использование сырья в промышленности / Андрианов В.М. – Москва, 1988. – 301 с.
596698
   Комплексное использование сырья и отходов. – М., 1988. – 288с.
596699
  Виноградов В.Н. Комплексное использование сырья цветной металлургии / В.Н. Виноградов. – Москва, 1987. – 79с.
596700
   Комплексное использование технических средств обучения в лекциях по курсу истории КПСС. (Сб. научно-метод. трудов).. – Ташкент, 1976. – 167с.
596701
  Канарская И.В. Комплексное использование технических средств обучения на уроках литературы в средней школе при анализе эпических произведений : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Канарская И.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 25л.
596702
  Овакимян Ю.О. Комплексное использование технических средств обчения в средних специальных учеб. заведен. Минчермета УССР / Ю.О. Овакимян. – Москва, 1979. – 45с.
596703
   Комплексное использование топливно-энергетических ресурсов.. – К., 1983. – 224с.
596704
   Комплексное использование ТСО в лекциях по курсу истории КПСС.. – М., 1979. – 248с.
596705
  Зудин В.Л. Комплексное использование ТСО в учебном процессе / В.Л. Зудин. – Ярославль, 1988. – 78с.
596706
   Комплексное использование энергии океана: Сб. научн. тр.. – Владивосток, 1988. – 72с.
596707
  Азизов С Комплексное исследование акустичесикх и некоторых физико-химических свойств сегнетовой соли и дигидрофосфата аммония под действием гамма-излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040. / Азизов С; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1970. – 22л.
596708
  Новиков Г.И. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств азеотропной системы изопропиловый спирт + циклогексан на линии насыщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Новиков Г.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 16л.
596709
  Ульмасова М.Х. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств жидких водных и спиртовых растворов некоторых аминокислот. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 054 / Ульмасова М.Х.; Мок. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – М., 1971. – 18л.
596710
  Лаврова Т.С. Комплексное исследование акустических и других физико-химических свойств системы изопропиловой спирт-вода в широком интервале концентраций, давлений и температур, включая критическую область : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Лаврова Т.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 12л.
596711
  Нематуллаев У. Комплексное исследование акустических и некоторых других физико-химических свойств алифатических спиртов в зависимости от их параметров состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Нематуллаев У.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 19л.
596712
  Турабаев Ф. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств в системах ацетон-циклогексан по линии насыщения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Турабаев Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 14л.
596713
  Виницкий Е.С. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств смеси пропиловый спирт-вода по линии насыщения, включая критическую область : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Виницкий Е.С. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 14 с.
596714
  Ходжаев С.А. Комплексное исследование акустических и некоторых физико-химических свойств циклогексановых соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ходжаев С.А.; Московский обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 11л.
596715
  Герасимова Л.С. Комплексное исследование акустических и физико-химических свойств алкиламиноэфиров метакриловой кислоты и их исходных продуктов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 054 / Герасимова Л.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.14
596716
  Нурматова П. Комплексное исследование акустических и физико-химических свойств одноатомных спиртов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Нурматова П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 11л.
596717
  Мунтяну Ф.М. Комплексное исследование анизотропии явлений переноса и ее зависимости от локализации и актуальности энергетических экстремумов в висмуте и сплавах B1-Sb : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Мунтяну Ф.М.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 14л.
596718
  Петькова В.П. Комплексное исследование влияния вочвенно-климатических условий а урожайность озимой пшеницы : Автореф... канд. геогр.наук: 628 / Петькова В.П.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1970. – 23л.
596719
  Иващенко Василий Петрович Комплексное исследование влияния занятий спортивной гимнастикой на функции организма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Иващенко Василий Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
596720
  Иващенко Василий Петрович Комплексное исследование влияния занятий спортивной гимнастикой на функции организма : Дис... канд. биол.наук: / Иващенко Василий Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.179-196
596721
  Зефиров В.Л. Комплексное исследование влияния обучения электронами на щелочногалоидные монокристалл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зефиров В.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 20л.
596722
  Карпенко Л.И. Комплексное исследование внешнего дыхания и кровообращения как метод функциональной диагностики : Автореф... канд. мед.наук: / Карпенко Л. И.; АН СССР, Ин-т физиологии. – Л., 1966. – 19л.
596723
  Хрусталева Алиса Александровна Комплексное исследование водных растворов диэтиламина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Хрусталева Алиса Александровна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 22л.
596724
  Кулов С.К. Комплексное исследование вторичной электронной эмиссии меди и разработки тонкопленочных антидинатронных покрытий на медной подложке : Автореф... канд. техн.наук: / Кулов С.К.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1967. – 22л.
596725
  Икрамов Ш.Х. Комплексное исследование жидких Н-пентана и Н-бутилового спирта при сверхвысоких давлениях (10000 кГ/см2) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Икрамов Ш.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 21л.
596726
  Ергопуло Е.В. Комплексное исследование жидких п-ксилола, м-крезола и этиленгликоля в зависимости от Р, V, T-состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ергопуло Е.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 16л.
596727
  Шарай В.Т. Комплексное исследование износа и усталости стали. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шарай В.Т.; Киев.ин-т гражд.воздуш.флота. – К, 1959. – 16л.
596728
  Кучерук И.М. Комплексное исследование кинетики процесса сушки типичных дисперсных тел инфракрасным излучением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кучерук И.М.; КГУ им. А.М.Горького. – К., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
596729
   Комплексное исследование кинопроцесса: Сб. науч. тр.. – Л., 1989. – 130с.
596730
  Миронов А.Ф. Комплексное исследование механизмов специальных металлургических кранов : Автореф... канд. техн.наук: 183 / Миронов А.Ф.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 16л.
596731
  Оникиенко В.В. Комплексное исследование миграционных процессов : Анализ миграций населения СССР / В.В. Оникиенко, В.А. Поповкин. – Москва : Статистика, 1973. – 159с.
596732
  Гроховский А.Г. Комплексное исследование напольных заволочных машин : Автореф... канд. техн.наук: 183 / Гроховский А.Г.; Донецк. полит. ин-т. – Донецк, 1969. – 17л.
596733
  Петухов П.С. Комплексное исследование некоторых физико-химических свойств многокомпонентных жидких систем в критической области состояний и на линии равновесия фаз : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Петухов П.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 11л.
596734
  Едигарян Ф.С. Комплексное исследование основных видов износа подшипников качения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Едигарян Ф.С.; Киев.ин-т.гражд.воздуш. флота. – К, 1964. – 16л.
596735
  Кулиев Д.А. Комплексное исследование параметров атмосферного электричества и грозовых явлений в горных условиях : Автореф... канд. техн.наук: / Кулиев Д.А.; Объедин. совет Азреб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова и ин-тов и учреждений Акад. наук АзССР по энерге. – Баку, 1963. – 17л.
596736
   Комплексное исследование проблем обучения и коммунистического воспитания специалистов с высшим образованием. – Ленинград, 1980. – 248с.
596737
  Дмитриев А.В. Комплексное исследование проблем человека и общества / А.В. Дмитриев. – Л., 1970. – 31с.
596738
  Фортуна И.П. Комплексное исследование свойств молдавских глин адсорбционно-структурным методом : Автореф... канд. хим.наук: / Фортуна И.П.; Кишиневский гос. ун-т Химич. фак-т. – Кишинев, 1968. – 19л.
596739
  Мамедов И.А. Комплексное исследование скорости, коэффициента поглощения ультразвука и сдвиговой вязкости жидкостей в зависимости от параметров состояния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 10л.
596740
   Комплексное исследование Солнца и солнечно-земных связей : труды / 3-е Международное совещание "КОРОНАС-И" (Калуга, 5-10 декабря 1988 г.). – Ленинград : ФТИ АН СССР, 1989. – 220 с.
596741
  Сергиенко А.С. Комплексное исследование статических и динамических вольт-амперных характеристик плазмотронов постоянного тока. : Автореф... канд. техн.наук: 053 / Сергиенко А.С.; АН БССР. Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1971. – 31с.
596742
  Кляев В.И. Комплексное исследование структуры некоторых природных дисперсных систем с "эластичным" скелетом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кляев В.И. ; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1965. – 19 с.
596743
   Комплексное исследование труда учителя: Материалы конф. "Филос., соц.-экон. и пед. пробл. труда учителя". – Новосибирск, 1983. – 120с.
596744
  Прокофьев В.М. Комплексное исследование физико-химических свойств двойной азеотропной системы бензол-циклогексан по линии насыщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Прокофьев В.М.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13
596745
  Озерова Л.Е. Комплексное исследование физико-химических свойств системы ацетон-вода-перхлорат лития : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Озерова Л. Е.; МВССО УССР, Хар. ГУ. – Х., 1982. – 16л.
596746
  Мамедов А.П. Комплексное исследование центров захвата в некоторых монокристаллических фосфорах с онсовой NaCl : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов А.П.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
596747
   Комплексное исследование Черноморской впадины.. – М., 1976. – 98с.
596748
  Ермолаев М.М. Комплексное исследование шельфов и береговой зоны / М.М. Ермолаев. – Ленинград, 1970. – 24с.
596749
  Загускин С.Л. Комплексное исследование электрической активности : Автореф... канд. биол.наук: / Загускин С.Л.;. – Ростов -на-Дону, 1965. – 14л.
596750
  Михайлов А.Р. Комплексное исследование явлений переноса в кристаллах AlSb. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов А.Р.; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1972. – 18л.
596751
  Котрубенко Б.П. Комплексное исслеодвание разрезов арсенид индия -С6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01049 / Котрубенко Б.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 12л.
596752
   Комплексное источниковедение некоторых проблем отечественной истории : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Калинин, 1988. – 168с.
596753
  Пухов Г.Е. Комплексное исчисление и его применение к расчету периодических и переходных процессов в системах с постоянными, переменными и нелинейными параметрами. / Г.Е. Пухов. – Таганрог, 1956. – 370с.
596754
  Абдулахман Абу Фараш Юсеф Комплексное картографирование водообеспечения в условиях засушливых територий (на примере Иордании) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 776-780. – Бібліогр.: 1. – ISBN 966-521-129-3
596755
  Ле А.З. Комплексное картографирование земельных ресурсов Вьетнами : Автореф... канд. геогр.наук: 05.24.03 / Ле А. З.; Ин-т геогр. АНУ. – К., 1993. – 18л.
596756
   Комплексное картографирование Молдавской ССР : рефераты докладов Республиканского совещания по комплексному картографированию МССР ; сборник. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 119 с.
596757
   Комплексное картографирование природы и хозяйства : материалы к симпозиуму на Втором научном совещании географов Сибири и Дальнего Востока (Владивосток, сентябрь 1962 г.) / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; отв. ред. В.Б. Сочава. – Иркутск, 1962. – 71 с.
596758
   Комплексное картографирование производительных сил Украинской ССР.. – К., 1967. – 272с.
596759
  Божок А.П. Комплексное картографирование технической оснащенности сельского хозяйства УССР : Автореф... канд. геогр.наук: 05.24.03 / Божок А. П.; АН УССР, Ин-т геофизики. – К., 1978. – 24л.
596760
   Комплексное картографирование Украинской ССР : материалы 3 научной конференции по комплексному картографированию УССР. – Вып. 2. – Киев : Наукова думка, 1970. – 347 с.
596761
   Комплексное картографирование Украинской ССР : материалы 3 научной конференции по комплексному картографированию УССР. – Киев : Наукова думка
Вып. 2. – 1970. – 247с.
596762
  Золовский А.П. Комплексное картографирование экономики сельского хозяйства : монография / А.П. Золовский; отв. ред. М.И. Никишов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 176 с.
596763
  Генсирук С.А. Комплексное лесное хозяйство в горных условиях / С.А. Генсирук. – Москва : Лесная промышленность, 1971. – 248 с.
596764
   Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии.. – К., 1981. – 360с.
596765
  Почс Р.Я. Комплексное моделирование народного хозяйства республики : (на прим. ЛатвССР) / Р.Я. Почс ; АН ЛатвССР, Ин-т экономики. – Рига : Зинатне, 1986. – 182,[1] с.
596766
   Комплексное народно-хозяйственное планирование. (Постановка проблемы и подход к ее решению).. – М., 1974. – 238с.
596767
  Вирнык Д.Ф. Комплексное народнохозяйственное использование водных ресурсов Донбасса / Д.Ф. Вирнык; АН УССР ин-т экономики. – Киев : АН УССР, 1940. – 253с.


  В книге даются общие контуры, основные линии комплексного развития водного хозяйства, которые для полного своего осуществления потребуют глубокой проработки вопросов в этой области со стороны ряда научно-исследовательских, планирующих и проектирующих ...
596768
   Комплексное обеспечение единства научно-исследовательской деятельности и учебно-воспитательного процесса вузов. – Москва, 1985. – 146с.
596769
   Комплексное обоснование объема и границ стратиграфических подразделений плейстоцена Украины / А.И. Крохмаль, В.Н. Шелкопляс, М.С. Комар, Н.И. Дыкань, С.К. Прилипко, В.В. Рудюк, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-25 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
596770
  Федотов В.А. Комплексное образование рабочих как условие формирования и способ повышения эффективности функционирования рабочей силы развитого социалистического общества. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Федотов В.А.; АН СССР. Ин-т экономики УНЦ. – Свердловск, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
596771
  Хутник Ф. Комплексное обслуживание сельскохозяйственных предприятий / Ф. Хутник, И. Зоборски. – М, 1986. – 226с.
596772
   Комплексное освоение водных ресурсов Обского бассейна.. – Новосибирск, 1970. – 256с.
596773
  Кузнецов И.А. Комплексное освоение водных ресурсов равнинных бассейнов и ирригация / И.А. Кузнецов. – М., 1968. – 136с.
596774
  Тарасов Б.Г. Комплексное освоение калийных месторождений Предкарпатья. / Б.Г. Тарасов. – ЛЬвов, 1987. – 124с.
596775
   Комплексное освоение минерально-сырьевых ресурсов Западной Сибири: Сб. науч. тр.. – Тюмень, 1985. – 130с.
596776
   Комплексное освоение недр Западного Урала: Сб. науч. тр.. – Свердловск; Пермь, 1991. – 125с.
596777
  Виноградов В.Н. Комплексное освоение Нижнеднепровских песков / В.Н. Виноградов. – Одесса : Маяк, 1964. – 176с.
596778
   Комплексное освоение подземного пространства городов. – Киев, 1973. – 113 с.
596779
   Комплексное освоение рудных месторождений: (Сб. ст.). – Бишкек, 1991. – 134с.
596780
  Фарафонов М.С. Комплексное плавание. / М.С. Фарафонов. – М, 1968. – 64с.
596781
  Богданов А. Комплексное планирвоание и организация научно-технического прогресса / А. Богданов. – М, 1978. – 422с.
596782
  Жебит Г.А. Комплексное планирование в управлении развитием коллективов и регионов / Г.А. Жебит. – Минск, 1981. – 127с.
596783
  Одинцов В.П. Комплексное планирование воспитательной работы в трудовом коллективе / В.П. Одинцов. – М., 1980. – 111с.
596784
  Райхельсон Е.И. Комплексное планирование использования внутрирайонных резервов труда : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.05 / Райхельсон Е.И.; Ленингр.фин.экон.ин-т. – Л, 1973. – 17л.
596785
  Ознобин Н.М. Комплексное планирование научно-технического прогресса / Н.М. Ознобин. – М., 1975. – 263с.
596786
  Калинкина Комплексное планирование производства и капитальных вложений в сельском хозяйстве / Калинкина, Алдодна-Моника, В.В. Кочеркин. – М, 1980. – 208с.
596787
   Комплексное планирование профилактики правонарушений.. – М., 1979. – 95с.
596788
   Комплексное планирование работы с каталогами и картотеками универсальной научной библиотеки : Метод. рекомендации. – М., 1988. – 62с.
596789
  Богаенко В.А. Комплексное планирование социально-экономического развития города : (разработка и реализация плана) / В.А. Богаенко, С.И. Ищук, А.В. Степаненко. – Киев : Вища школа, 1980. – 112 с.
596790
  Дубра Э.Л. Комплексное планирование социального развития и повышения народного благосостояния / Э.Л. Дубра. – Рига, 1986. – 62с.
596791
   Комплексное планирование социального развития коллективов предприятий (по материалам II Ленинградской областной конференции социального планирования). – Л., 1970. – 268с.
596792
  Ельмеев В.Я. Комплексное планирование экономич. и социального развития района / В.Я. Ельмеев. – Л., 1972. – 126с.
596793
   Комплексное планирование экономического и социального развития Ленинграда и Ленинградской области.. – Л., 1974. – 199с.
596794
   Комплексное планирование экономического и социального развития научных учреждений Академии наук СССР: Метод. рекомендации на 1981-1985 гг.. – Л., 1982. – 75с.
596795
  Монгуш Ш.Ч. Комплексное предупреждение насильственной преступности (по материалам Республики Тыва) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 203-209. – ISSN 0201-7245
596796
  Черных К.Ф. Комплексное преобразование в теории оболочек. : Автореф... доктор техн.наук: / Черных К.Ф.; Лен. ин-т инженеров ж.-д. транспорта им. В.Н.Образцова. – Л., 1962. – 11л.
596797
  Клушин И.Г. Комплексное применение геофизических методов для решения геологических задач. : Уч. пособие для студ. вузов / И.Г. Клушин. – Ленинград : Недра, 1968. – 312с.
596798
  Ладонин В.Ф. Комплексное применение гербицидов и удобрений в интенсивном земледелии. / В.Ф. Ладонин, А.-верды М.-оглы Алиев. – М., 1991. – 271с.
596799
   Комплексное применение математических методов в социологическом исследовании: Сб. ст.. – М., 1983. – 183с.
596800
  Алексеев О.Г. Комплексное применение методов дискретной оптимизации / О.Г. Алексеев. – Москва : Наука, 1987. – 248 с. – (Экономико-математическая библиотека)
596801
  Гуткин В.Л. Комплексное применение наземной стереофотограмметрии при картографированнии горных районов. : Автореф... Канд.техн.наук: 501 / Гуткин В.Л.; Моск.ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – М, 1969. – 20л.
596802
   Комплексное применение оргавтоматов в управлении: (Совершенствование технологии).. – М., 1985. – 144с.
596803
  Свербилов Е.В. Комплексное применение систем микроэлементных трудовых нормативов времени в промышленности / Е.В. Свербилов. – Рига, 1979. – 47с.
596804
  Тычина Л.В. Комплексное применение средств обучения на уроках литературы / Л.В. Тычина. – К., 1981. – 96с.
596805
  Шостак Я.Е. Комплексное применение технических средств в учебном процессе / Я.Е. Шостак. – М., 1976. – 128с.
596806
  Шостак Я.Е. Комплексное применение технических средств в учебном процессе / Я.Е. Шостак. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 127с.
596807
  Григорьев О.В. Комплексное применение технических средств обучения в образовательном процессе как основное условие обеспечения качества профессиональной подготовки курсанто / О.В. Григорьев, Б.Т. Тухватуллин // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 8. – С. 74-81. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена вопросу обеспечения качества профессиональной подготовки курсантов посредством комплексного применения технических средств обучения в образовательном процессе.
596808
  Степанец А.П. Комплексное применение технических средств обучения в профтехучилище. / А.П. Степанец, В.А. Степанец. – Киев, 1978. – 55с.
596809
  Симич Т.Н. Комплексное применение химических и биологических консервантов для продления сроков хранения плодовых и овощных полуфабрикатов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Симич Т.Н.; ВНИИ сель. хоз. микробиологии. – Л., 1969. – 33л.
596810
  Гончаренко А.Н. Комплексное прогнозирование в системе "Общество - окружающая среда" / А.Н. Гончаренко. – К., 1986. – 214с.
596811
  Бобровников Г.Н. Комплексное прогнозирование созданий новой техники / Г.Н. Бобровников. – М, 1989. – 203с.
596812
  Дементьев В.А. Комплексное проектирование систем управления и контроля летательных автоматов / В.А. Дементьев. – М., 1980. – 254с.
596813
   Комплексное проектирование трудовых процессов: Метод. рекомендации по применению опыта предприятий г.Новосибирска.. – М., 1979. – 123с.
596814
  Ткаченко В.Г. Комплексное развие АПК регионов и обеспечение продовольственной безопасности / В.Г. Ткаченко, В.П. Шпичка // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 16-24
596815
  Дудник И.Н. Комплексное развитие административного района (экономико-географические аспекты планирования) // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 16-22. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 0201-8683
596816
   Комплексное развитие административных образований в условиях регионального хозрасчета и совершенстования региональной статистики. – Томск, 1991. – 166с.
596817
  Дмитриев Ю.А. Комплексное развитие города / Ю.А. Дмитриев, А.А. Зенкович. – Москва : Знание, 1979. – 64с. – (Наука и техника управления ; №9, 1979)
596818
   Комплексное развитие и размещение производительных сил Туркмении. – Ашхабад : Туркменский гос. ун-т, 1976. – 108 с.
596819
  Веймер А.Т. Комплексное развитие и специализация промышленности Эстонского экономического административного района / А.Т. Веймер. – Таллин, 1961. – 348с.
596820
  Кистанов В.В. Комплексное развитие и специализация хозяйства экономических районов / В.В. Кистанов. – Москва : Экономика, 1965. – 191 с.
596821
  Кистанов В.В. Комплексное развитие и специализация экономических районов СССР : монография / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; В.В. Кистанов ; [отв. ред. Я.Г. Фейгин]. – Москва : Наука, 1968. – 284 с.
596822
  Помазанов С.И. Комплексное развитие народного хозяйства в странах социализма / С.И. Помазанов. – М., 1966. – 231с.
596823
  Саушкин Ю.Г. Комплексное развитие народного хозяйства СССР / Ю.Г. Саушкин. – Москва, 1966. – 37с.
596824
  Комендантов Н.И. Комплексное развитие объединения / Н.И. Комендантов, А.А. Бороусов. – М., 1984. – 167с.
596825
  Гудым А.А. Комплексное развитие региона аграрнопромышленной специализации / А.А. Гудым. – Кишинев, 1984. – 231с.
596826
  Дудник И.Н. Комплексное развитие сельского района : (географические основы управления) / И.Н. Дудник. – Полтава, 1993. – 208 с.
596827
  Мельников Н.Н. Комплексное развитие сельскохозяйственного производства / Н.Н. Мельников. – М., 1977. – 144с.
596828
   Комплексное развитие сельскохозяйственных предприятий. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 412 с.
596829
  Репп Х.О. Комплексное развитие системы управления АПК / Х.О. Репп. – М., 1988. – 63с.
596830
  Колдомасов Ю.И. Комплексное развитие транспорта СССР. / Ю.И. Колдомасов. – М., 1961. – 180с.
596831
   Комплексное региональное планирование и прогнозирование. – Москва : Наука, 1989. – 156 с.
596832
   Комплексное региональное планирование: вопросы методологии. – Новосибрск : Наука, 1988. – 332 с.
596833
   Комплексное рекомендательное библиографическое пособие в работе массовых библиотек : метод. рекомендации. – М., 1986. – 51с.
596834
  Курцев И.В. Комплексное решение вопросов интенесификации сельскохозяйственного производства / И.В. Курцев, А.Б. Соскиев. – М, 1974. – 95с.
596835
   Комплексное решение вопросов охраны труда : сб. науч. тр. ин-тов охраны труда ВЦСПС. – М., 1988. – 151с.
596836
   Комплексное решение вопросов охраны труда: Сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС.. – М., 1982. – 163с.
596837
  Грибов В.Т. Комплексное решение для автоматизации библиотечной деятельности на основе АБИС "МегаПро" / В.Т. Грибов, Л.В. Левова, С. Ефремов // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 1. – С. 29-32


  В статье дается информация о новой автоматизированной интегрированной библиотечной системе "МегаПро". Рассматриваются принципы построения системы, системные характеристики и в краткой форме описываются ее функциональные возможности.
596838
  Булат А.Ф. Комплексное решение проблем безопасности при разработке месторождений углеводородов с применением компрессорного оборудования / А.Ф. Булат, Г.В. Кирик, В.Г. Шевченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 3-13 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
596839
  Демиденко Н.Д. Комплексное решение проблем в распределенного контроля и управления технологическими процессами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.02 / Демиденко Н. Д.; АН СССР, Сиб. отд. ВЦ. – Новосибирск, 1980. – 37л.
596840
  Люблин В.Р. Комплексное снабжение продукцией производственно-технического назначения. / В.Р. Люблин, Л.Н. Ерофеев. – М., 1981. – 111с.
596841
  Лагуткин В.М. Комплексное снабжение: проблемы, перспективы. / В.М. Лагуткин, Р.Г. Соколов. – М, 1989. – 157с.
596842
  Коровина З.П. Комплексное совершенствование планирования в промышленности / З.П. Коровина, Г.Л. Игольников. – Новосибирск, 1964. – 44с.
596843
   Комплексное совершенствование управления народных хозяйством : Сб. науч. тр.. – М., 1985. – 122с.
596844
   Комплексное совершенствование управления народных хозяйством : Сб. науч. тр.. – М., 1987. – 133с.
596845
  Борсук С.С. Комплексное совершенствование управления торговлей / С.С. Борсук. – К., 1984. – 183с.
596846
  Беличук Н.И. Комплексное соединение переходных металлов с некоторыми производными диацетилмоноксима : Автореф... кандидата хим.наук: / Беличук Н.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 23л.
596847
  Романов А.М. Комплексное соединение переходных металлов с селеносемикарбазидом и селеносемикарбазонами : Автореф... канд. хим.наук: / Романов А. М.; Киш. ГУ. – Кишинев, 1969. – 16л.
596848
  Винников В.В. Комплексное соревнование транспортных коллективов / В.В. Винников. – Москва, 1982. – 104с.
596849
  Дмитриев А.В. Комплексное социально-экономическое исследование / А.В. Дмитриев. – Л., 1978. – 198с.
596850
  Дорж Д.А. Комплексное социально-экономическое планирование в коллективе совхоза / Д.А. Дорж. – Алма-Ата, 1976. – 28с.
596851
  Сидоров П.А. Комплексное социально-экономическое планирование в области (АССР) / П.А. Сидоров, В.Т. Тарасов. – Чебоксары, 1980. – 65 с.
596852
  Чибисова К.И. Комплексное термографическое исследование твердых топлив. : Автореф... канд. техн.наук: / Чибисова К.И.; Гос. ком. Сов. Мин. СССР по топливной пром. Ин-т горючих ископаемых. – М., 1963. – 20л.
596853
   Комплексное территориальное планирование в областном звене: проблемы и перспективы развития: Межвуз. сб.. – Чебоксары, 1985. – 129с.
596854
  Стеченко Д.Н. Комплексное территориальное планирование народного хозяйства (экономико-географические аспекты) : учеб. пособ. для студ. геогр. и экономич. спец-тей вузов / Д.Н. Стеченко. – Київ : Вища школа, 1988. – 200 с. – ISBN 5-11-000090-5
596855
   Комплексное территориальное формирование системы расселения и городов Центрально-Черноземного экономического района. – Воронеж, 1986. – 189 с.
596856
  Петрова Е.В. Комплексное управление научно-техническим прогрессом предприятия / Е.В. Петрова. – Ростов-на-Дону, 1990. – 150с.
596857
  Михайлов С.К. и др. Комплексное управление процессами создания новых материалов / С.К. и др. Михайлов. – Л., 1979. – 142с.
596858
  Одинцова Г.С. Комплексное управление развитием производственных объединений / Г.С. Одинцова. – К., 1980. – 191с.
596859
  Сотников С.Е. Комплексное управление эффективностью производства и качества труда / С.Е. Сотников. – Днепропетровск, 1984. – 78с.
596860
  Дашевская В.Л. Комплексное учебное пособие по курсу устной практики и курсу устного перевода для студентов 3-4 курсов переводческого факультета. / В.Л. Дашевская. – М., 1973. – 259с.
596861
  Емельянов А.Г. Комплексное физико-географическое прогнозирование изменений природы: Учеб. пособие. : учебное пособие / А.Г. Емельянов. – Калинин, 1980. – 84 с.
596862
  Лупарь А.В. Комплексное формирование и использование основных фондов в регионе / А.В. Лупарь. – Иркутск, 1986. – 178с.
596863
  Середина Е.В. Комплексное экономико-географическое исследование областного центра (На прим. г.Курска) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Середина Е.В. ; Москов. обл. пед. ин-т , Естеств.-геогр. фак. – Москва, 1966. – 21 с.
596864
  Бахтияров Рафаэль садретдинович Комплексное электронно-микроскопическое исследование термоэмиттеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04. / Бахтияров Рафаэль садретдинович; МГУ. – М., 1973. – 32л.
596865
  Тэтнер Рихард Комплексное эманационно-термическое исследование твердых веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Тэтнер Рихард;. – М., 1965. – 19л.
596866
  Киреенко М.Г. Комплексность хозяйства региона в условиях развитого социализма : (сущность, методология, практика) / АН Белорусской ССР ; ин-т экономики ; М.Г. Киреенко ; под ред. А.Д. Павловой. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 200 с.
596867
   Комплексноцелевое развитие лекционного процесса: Материалы к отчету правления Моск. гор. орг. о-ва "Знание" февраль 1977 г. -- февраль 1980 г.. – М., 1980. – 88с.
596868
  Шварц Л. Комплексные аналитические многообразия / Л. Шварц. – Москва, 1964. – 212 с.
596869
  Чирка Е.М. Комплексные аналитические множества / Е.М. Чирка. – Москва : Наука, 1985. – 272 с.
596870
  Бессмертный Андрей Филимонович Комплексные геофизические исследования оползней и построение прогнозных моделей их активности (на примере Южного берега Крыма) : Дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Бессмертный А.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 200л. – Библиогр.: л.176-200
596871
  Литвинчук В.М. Комплексные гидроксоцианиды четырехвалентного вольфрама : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Литвинчук В.М. ; М-во высш. и сред. спец. обазования УССР. – Киев, 1961. – 20 с.
596872
  Литвинчук В.М. Комплексные гидроксоцианиды четырехвалентногог вольфрама. : Дис... Канд. хим. наук: / Литвинчук В.М.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1960. – 234л. – Бібліогр.:л.227-234
596873
  Манякин Л. Комплексные интересы России в Центральной Азии в начале XXI века // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 11 (245). – С. 100-120. – ISSN 1998-1813
596874
  Смирнов Б.М. Комплексные ионы / Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1983. – 151с.
596875
   Комплексные исcледования водохранилищ. – Вып.1. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 249с.
596876
  Троценко Николай Прохорович Комплексные исследования биологической и социальной значимости активного отдыха на производстве и в свободное время : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Троценко Николай Прохорович; Красноярск. гос. ун-т. – Красноярск, 1972. – 36л.
596877
  Зельдес И.М. Комплексные исследования в судебной экспертизе : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Зельдес И.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – М., 1969. – 19л.
596878
   Комплексные исследования водохранилищ. – Вып.3. – Москва, 1979. – 399 с.
596879
  Табулевич В.Н. Комплексные исследования микросейсмических колебаний. / В.Н. Табулевич. – Новосибирск, 1986. – 149с.
596880
  Магомедов А.-М.А. Комплексные исследования некоторых физических свойств бинарных сплавов висмут-сурьма, висмут-кадми и висмут-индий : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Магомедов А.-М. А.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1971. – 16л.
596881
   Комплексные исследования термолюминесценции, благородных газов, треков и радионуклидов в свежевыпавших хондритах Ash Creek (L6) и Tamdakht (H5) / В.А. Алексеев, В.Д. Горин, А.И. Ивлиев, Л.Л. Кашкаров, У. Отт, Д.А. Садиленко, Г.К. Устинова; В.А. Алексеев и др. // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 115-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 133-136. – ISSN 0016-7525
596882
  Сальников С.Е. Комплексные карты охраны природы: содержание и принципы разработки : монография / С.Е. Сальников, М.Н. Губанов, В.В. Масленникова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1990. – 126 с. – ISBN 5-211-01075-2
596883
  Стеблин-Каменская Комплексные карты. : Автореф... канд.геогр.наук: / Стеблин-Каменская О.С.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 13л.
596884
  Намазов Ш.С. Комплексные концентрированные удобрения на основе азотокислотной переработки фосфоритов Каратау и фосфорнокислотного разложения хлористого калия : Автореф... канд. технич.наук: 05.340 / Намазов Ш.С.; Объединенный ученый Совет по химии и химической технологии. – Ташкент, 1972. – 27л.
596885
  Вороницын К.И. Комплексные лесопромышленные предприятия / К.И. Вороницын. – Москва, 1977. – 288с.
596886
  Маслов В.П. Комплексные марковские цепи и континуальный интеграл Фейнмана: Для нелин. уравнений / В.П. Маслов. – Москва : Наука, 1976. – 191с.
596887
  Мовсесян С.А. Комплексные медно-молибденовые месторождения / С.А. Мовсесян, М.П. Исаенко. – Москва : Недра, 1974. – 344с.
596888
  Новиков Е.Д. Комплексные народнохозяйственные программы / Е.Д. Новиков. – Москва, 1976. – 163с.
596889
  Витренко Н.С. Комплексные объектовые учения гражданской обороны в общеобразовательных школах и училищах профтехобразования / Н.С. Витренко, А.М. Костров. – Москва, 1979. – 48с.
596890
  Межжерин В.А. Комплексные подходы в изучении популяции мелких млекопитающих. / В.А. Межжерин. – К, 1991. – 199с.
596891
  Князь А.И. Комплексные потенциалы трехмерных электрических и магнитных полей : Монография / А.И. Князь. – Киев; Одесса : Вища школа, 1981. – 120с.
596892
  Едигарян Б.М. Комплексные представления полугруппы квадратных матриц ранга один и ранга два над конедчным полем в Алгебре представлений конечной моногенной полугруппы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Едигарян Б.М.; АН СССР. – Л, 1972. – 8л.
596893
  Ладохин В.И. Комплексные распределения в одномерном и бесконечномерном пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладохин В.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 7л.
596894
  Котлукова С. Комплексные решения задач сокращения затрат на логистику // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 62-65 : рис.
596895
  Коваленко Ю.В. Комплексные синтаксические структуры с однородными опорными центрами в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Коваленко Ю.В.; Ростов. н/Д гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1980. – 22л.
596896
  Круглов М.И. Комплексные системы повышения эффективности производства и качества работы в легкой промышленности / М.И. Круглов. – М, 1986. – 113с.
596897
  Бобнев М.П. Комплексные системы радиоавтоматики / М.П. Бобнев. – М, 1968. – 232с.
596898
  Солоухин В.А. Комплексные соединения / В.А. Солоухин. – М, 1963. – 28с.
596899
  Янсон Э.Ю. Комплексные соединения / Э.Ю. Янсон. – М., 1968. – 174с.
596900
  Щелкунова Л.И. Комплексные соединения В-меркапто-этиламина с ионами переходных металлов : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Щелкунова Л.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1972. – 21л.
596901
  Бабко А.К. Комплексные соединения в аналитической химии / КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра аналитической химии. Заводская лаборатория // Методы химического анализа
596902
  Корякина З.П. Комплексные соединения ванадия с пирокатехином, пирогаллолом и некоторыми их производными и их экстракция в виде ионных ассоциатов : Автореф... канд. хим.наук: / Корякина З. П.; МГУ, Хим. фак. – М., 1968. – 15л.
596903
  Шведова Н.В. Комплексные соединения висмута с N-фенилзамещенными тиомочеины и различными анионами и их применение в аналитической химии : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шведова Н. В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1969. – 14л.
596904
  Бабко А.К. Комплексные соединения иона железа с некотоpыми фенолами и оксикислотами / А.К. Бабко. – Киев : Киевский ун-т им. Т. Шевченко, 1946. – [9] с. – Отд. оттиск из: Журнал общей химии, 1946, т. 16, № 7 (с. 968-976)
596905
  Константиновская Мария Александровна Комплексные соединения кобальта (II) и меди (II) полидентатными фосфорилосодержащими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Константиновская Мария Александровна; АН УССР. Ин-т физической химии. – К., 1981. – 17л.
596906
  Евреев В.Н. Комплексные соединения кобальта с моноэтаноламином : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Евреев В.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 23л.
596907
  Скопенко В.В. Комплексные соединения металлов с некоторыми азотсодержащими лигандами. ХХІХ. Комплексы роданидов двухвалентных металлов с имидазолами / В.В. Скопенко, О.Д. Грановский, А О. Осипов // Журн. общей химии, 1972
596908
  Болдырев А.В. Комплексные соединения мочевой кислоты с аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Болдырев А. В.; Тоск. политехн. ин-т. – Томск, 1955. – 14л.
596909
  Терехова О.А. Комплексные соединения некоторых гетероциклических аминов : Автореф... канд. хим.наук: / Терехова О. А.; Том.ГУ. – Томск, 1956. – 11л.
596910
  Гэрбэлэу Н.В. Комплексные соединения некоторых переходных металлов с тиосемикарбазонами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гэрбэлэу Н.В.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1964. – 17л.
596911
  Авакян С.Н. Комплексные соединения перекходных металлов с моно-и полидентатными ненасыщенными лигандами. : Автореф... Доктора хим.наук: / Авакян С.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
596912
  Черняев И.И. Комплексные соединения переходных металлов / И.И. Черняев. – М, 1973. – 467с.
596913
  Черняев И.И. Комплексные соединения платины / И.И. Черняев. – М, 1973. – 663с.
596914
  Слюдкин О.П. Комплексные соединения платины (2) с L-пролином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Слюдкин О.П.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-т.неорган.химии. – Новосибирск, 1973. – 24л.
596915
  Костромина А Н. Комплексные соединения редкоземельных элементов с глюконовой кислотой : Дис... канд.хим.наук: / Костромина Н.А,; АН УССР Ин-т общей и неорганической химии. – Киев, 1960. – 161л. – Бібліогр.:л.154-161
596916
  Демьянчук Л.С. Комплексные соединения свинца с некоторыми оксикислотами : Автореф... канд хим.наук: 02.00.01 / Демьянчук Л. С.; КГУ. – К., 1979. – 23л.
596917
  Бортовой И.М. Комплексные соединения фенолов с аминами : Автореф... кандид. хим.наук: / Бортовой И.М.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 10 с.
596918
  Крамарева Т.В. Комплексные соединения цинка и кадмия с тиомочевиной и правращение их в сульфиды : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Крамарева Т.В. ; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. Ин-т неорганич. химии. – Новосибирск, 1962. – 14 с.
596919
  Коротун М.В. Комплексные соендинения диметилглиосксима с некоторыми металлами : Автореф... канд. хим.наук: / Коротун М. В.; МВО УССР, Чернов. ГУ. – Черновцы, 1955. – 23л.
596920
  Алексеев А И. Комплексные условные рефлексы у нормальных собак. Сравнительная характеристика тактильного, звукового и зрительных условных комплексов рефлексов / А И. Алексеев, , 1949. – с.
596921
  Баркова В.А. Комплексные учебные материалы для работы с газетными текстами / В.А. Баркова. – М., 1979. – 102с.
596922
  Мамонтов Н.В. Комплексные характеристики температуры и относительной влажности воздуха в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамонтов Н.В.; МГУ. – М., 1966. – 19л.
596923
  Дюмаев К.М. Комплексные целевые программы по химии. / К.М. Дюмаев. – М., 1983. – 63с.
596924
  Балстага В.К. Комплексные числа / В.К. Балстага. – Харьков, 1959. – 105 с.
596925
  Борышкевич В.С. Комплексные числа в преподавании. : Дис... наук: / Борышкевич В.С.;. – 96л.
596926
  Яглом И.М. Комплексные числа и их применение в геометрии / И.М. Яглом. – Москва, 1963. – 192с.
596927
  Шмойлов В.И. Комплексные числа и непрерывные дроби / В.И. Шмойлов, Л.В. Чирун; НАНУ;Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2001. – 564с. – ISBN 966-7563-03-8
596928
  Журавлева В.И. Комплексный анализ / В.И. Журавлева, С.Е. Говдя. – Москва, 1974. – 158с.
596929
  Добрина К.Н. Комплексный анализ лексических единиц : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Добрина К.Н. ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 20 с.
596930
  Туницкая Елена Леонидовна Комплексный анализ локативного высказывания в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Туницкая Елена Леонидовна; Московский гос. лингвистич. ун-т. – М., 1992. – 19л.
596931
  Кухаренко В.А. Комплексный анализ текста: Учеб. пособие. / В.А. Кухаренко. – Одесса, 1979. – 79с.
596932
  Двирнык В.Н. Комплексный анализ урожая и урожайности сельскохозяйственных культур / В.Н. Двирнык. – Днепропетровск, 1985. – 89с.
596933
  Гожик А.П. Комплексный анализ физических свойств гранитоидов Среднего Приднестровья в свете эволюции ганитоидного магматизма : петрофизические исследования / А.П. Гожик, Ю.Л. Гасанов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 72-83 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
596934
  Панасенко Н.И. Комплексный анализ художественного текста (лексический, стилистический, фонетический и гендерный аспекты) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 110-122
596935
  Колосова Н.Н. Комплексный атлас Московской области: содержание и возможности использования : Информируем читателя / Н.Н. Колосова, Е.А. Чурилова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 71-76. – ISSN 0016-7207
596936
  Добронравова Л.А. Комплексный баланс оборудования и его нормативная база / Л.А. Добронравова, Г.С. Салибеков. – М, 1966. – 182с.
596937
  Емельянов А.Г. Комплексный геоэкологический мониторинг: : учебное пособие. / А.Г. Емельянов. – Тверь, 1994. – 88 с.
596938
  Лапина С.Н. Комплексный и динамический методы в изучении климата : Лекция по курсу "Доп. вопр. климатологии" / С.Н. Лапина, С.И. Пряхина. – Саратов, 1981. – 28 с.
596939
  Парфиневич Я. Комплексный контроль и некоторые аспекты обьективного анализа поля власности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 11.00.09 / Парфиневич Я.; МВ и ССО РСФСР.Ленигн.гидрометеоролог.ин-т. – Л, 1974. – 9л.
596940
  Маслов В.П. Комплексный метод ВКБ в нелинейных уравнениях. / В.П. Маслов. – М., 1977. – 384с.
596941
  Громадка Т. Комплексный метод граничных элементов в инженерных задачах / Т. Громадка, Лей Чинту П. – Москва : Мир, 1990. – 303 с. – ISBN 5-03-001276-1
596942
  Антонов В.С. Комплексный метод численного диагноза и прогноза обложных осадков / В.С. Антонов. – Львов : Вища школа, 1982. – 126с.
596943
  Дышлык А.П. Комплексный научный мониторинг как основа сохранения памятников архитектуры / А.П. Дышлык, Е.А. Кожан, Н.М. Куковальская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-15. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
596944
  Малес В.Н. Комплексный план сельского района / В.Н. Малес, И.С. Харитончик. – М., 1985. – 175с.
596945
   Комплексный план социально-экономического развития колхоза имени Ленина Краснокутского района Харьковской области на 1971-1980 годы.. – Х., 1972. – 191с.
596946
  Попова Н.И. Комплексный план учебного курса политической экономии / Н.И. Попова, Е.В. Юферева. – М., 1979. – 127с.
596947
   Комплексный план экономического и социального развития г.Ставрополя на 1976-1980 годы.. – Ставрополь, 1979. – 236с.
596948
   Комплексный план экономического и социального развития Новоаненского района МССР на 1976-1980 гг.. – Кишинев, 1977. – 184с.
596949
   Комплексный план экономического и социального развития производственного коллектива. – Волгоград, 1976. – 176с.
596950
   Комплексный подспутниковый океанографический эксперимент СССР и ГДР на Балтийском море. – Л., 1985. – 103с.
596951
   Комплексный подход в атеистическом воспитании. – Душанбе, 1988. – 128с.
596952
   Комплексный подход в воспитании учащихся по месту жительства. – М., 1978. – 74с.
596953
  Новосельцева Вера Андреевна Комплексный подход в воспитательной деятельности наставника : Аннот. указ. лит. для организ. наставничества, лекторов, наставников молодежи / Новосельцева Вера Андреевна. – Москва, 1983. – 53с.
596954
  Тощенко Ж.Т. Комплексный подход в воспитательной работе / Ж.Т. Тощенко. – М, 1979. – 111с.
596955
   Комплексный подход в идеологической работе. – М., 1976. – 384с.
596956
   Комплексный подход в идеологической работе. – М., 1979. – 271с.
596957
  Пономарев А. Комплексный подход в модернизации образования / беседовал Р. Каплин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – сентябрь. – С. 18-22. – ISSN 1726-6726


  Беседа с зам. министра образования и науки РФ А.К. Пономаревым.
596958
  Файзиев А.А. Комплексный подход в научном познании / А.А. Файзиев. – Ташкент, 1985. – 119 с.
596959
  Пономарев Л.Н. Комплексный подход в политико-воспитательной работе / Л.Н. Пономарев. – М., 1979. – 368с.
596960
  Пономарев Л.Н. Комплексный подход в политико-воспитательной работе КПСС / Л.Н. Пономарев. – Москва, 1981. – 80 с.
596961
   Комплексный подход в системе комсомольской политической учебы. – М., 1981. – 124с.
596962
   Комплексный подход к атеистическому воспитанию. – К., 1982. – 184с.
596963
   Комплексный подход к воспитанию допризывной молодежи. – М., 1980. – 144с.
596964
   Комплексный подход к воспитанию учащихся. – К., 1980. – 142с.
596965
  Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию учащихся / Ю.К. Бабанский, Г.А. Победоносцев. – Киев, 1985. – 256с.
596966
  Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию школьников / Ю.К. Бабанский, Г.А. Победоносов. – М, 1980. – 80с.
596967
  Поташник М.М. Комплексный подход к воспитанию школьников / М.М. Поташник, М.В. Кабатченко. – М., 1980. – 104с.
596968
  Рудаева Иетта Марковна Комплексный подход к воспитанию школьников : Рек. библиогр. указ. / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1981. – 41с.
596969
   Комплексный подход к воспитанию школьников. – М., 1982. – 208с.
596970
  Машкевич Александр Антонович Комплексный подход к делу воспитания в школах Киргизии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Машкевич Александр Антонович; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – 22л.
596971
   Комплексный подход к идейно-нравственному воспитанию. – Минск, 1979. – 184с.
596972
   Комплексный подход к идеологической работе : Список лит. в пом. партийному работнику. – Омск, 1977. – 24с.
596973
   Комплексный подход к изучению социальной структуры. Источники и методы. – М., 1991. – 215с.
596974
  Мархель И.И. Комплексный подход к использованию технических средств обучения. / И.И. Мархель, Ю.О. Овакимян. – М, 1987. – 174с.
596975
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию. – Минск, 1981. – 248с.
596976
  Королев Б.И. Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студентов / Б.И. Королев. – Киев, 1983. – 40с.
596977
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студентов в процессе преподавания общественных наук. – Москва, 1979. – 60с.
596978
   Комплексный подход к коммунистическому воспитанию студенческой молодежи. – Львов, 1980. – 215с.
596979
   Комплексный подход к массовой идейно-воспитательной работе исторических и краеведческих музеев. – М., 1984. – 121с.
596980
   Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. – Свердловск
1. – 1979. – 199с.
596981
   Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. – Свердловск
2. – 1979. – 246с.
596982
   Комплексный подход к обучению студентов-иностранцев раусскому языку. – М.
1. – 1982. – 199с.
596983
   Комплексный подход к организации идеологической работы в свете требований 26 съезда КПСС. – Горький, 1976. – 176с.
596984
   Комплексный подход к совершенствованию учебно-воспитательного процесса в вузе. – Новосибирск, 1985. – 122с.
596985
  Абрамова О.В. Комплексный подход к укреплению трудовой дисциплины / О.В. Абрамова, В.И. Никитинский. – Москва, 1982. – 104с.
596986
  Лидумниекс А.А. Комплексный подход к управлению сельскохозяйственным предприятием / А.А. Лидумниекс. – М., 1981. – 103с.
596987
   Комплексный подход к формированию личности будущего педагога. – Днепропетровск, 1980. – 179с.
596988
  Першин Виктор Борисович Комплексный подход как метод научного исследования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Першин Виктор Борисович ; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 19 с.
596989
  Постников А.Н. Комплексный подход как принцип научного руководства развитым социалистическим обществом. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Постников А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркусткий гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 22л.
596990
   Комплексный подход как средство оптимального решения важнейших вопросов методики преподавания русского языка и литературы. – М., 1989. – 125с.
596991
  Киселева В.В. Комплексный прогноз экономики США / В.В. Киселева. – М, 1983. – 252с.
596992
  Гулин Ю.А. Комплексный радиоактивный каротаж нефтяных скважин / Ю.А. Гулин. – М., 1975. – 43с.
596993
  Арзамаскин В.И. Комплексный региональный экономический анализ / В.И. Арзамаскин. – Томск, 1988. – 138с.
596994
   Комплексный совтеско-американский эксперимент по исследованию фонового аэрозоля, Абастумани, СССР июль 1979 г.. – Л., 1986. – 120с.
596995
  Бевз Н.С. Комплексный структурно-гоморфологический анализ центральной части Русской равнины : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 145 / Бевз Н.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геогр. фак-т. – Киев, 1971. – 41 с.
596996
  Якушев А.В. Комплексный структурно-функциональный метод характеристики микробных популяций // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 429-446 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
596997
  Бурмистрова Н.П. Комплексный термический анализ / Н.П. Бурмистрова. – Казань, 1981. – 110с.
596998
  Мушкетик Л.М. Комплексный территориальный план в условиях отраслевого управления / Л.М. Мушкетик. – Киев : Наукова думка, 1974. – 192с.
596999
  Денисов П.Н. Комплексный частотный словарь русской научной и технической лексики / П.Н. Денисов. – М., 1978. – 406с.
597000
  Ожегов А.Б. Комплексным целевым программам - паритйную заботу / А.Б. Ожегов. – Л., 1984. – 182с.
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,