Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
595001
  Маргвелашвілі Г. "Контролювати систему освіти має громадянське суспільство" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 травня (81). – С. 9


  Міністр освіти Грузії Георгій Маргвелашвілі, а тепер і кандидат на посаду президента від "Грузинської мрії" - про те, скільки отримують вчителі й викладачі в Грузії, за чий рахунок роблять ремонт у школах і яким чином держава планує забезпечити всіх ...
595002
  Межелайтис Э. Контрапункт : лирика. проза / Э. Межелайтис. – Москва : Известия, 1972. – 448 с.
595003
  Хаксли Олдос Контрапункт : Роман / Хаксли Олдос; Вступ.статья Н.Дьяковой; Пер. с англ. И.Романовича под ред. Н.Русецкой. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 603с. – (Millennium. Тысячелетие). – ISBN 5-8301-0004-5; 5-8301-0008-8
595004
  Юткевич С.И. Контрапункт режиссера. / С.И. Юткевич. – М., 1960. – 448с.
595005
  Шаповал Ю.И. Контраргумент - правда / Ю.И. Шаповал. – Киев, 1989. – 115с.
595006
   Контрасний твердофазний реагент для моніторингу нітроароматичних сполук / О.М. Іванова, В.І. Харченко, В.А. Халаф, Н.А. Гонта, В.М. Зайцев // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 316
595007
  Кондратенко Н.Ю. Контраст як один із основних принципів розгортання мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 206-209. – ISBN 966-8188-07-1
595008
  Гриня Н. Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 86-93. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
595009
  Святовець В. Контраст як стилістична фігура у творчості Т. Шевченка // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 198-208. – ISBN 966-95452-3-9
595010
  Винниченко В.К. Контрасти / В.К. Винниченко. – Харків : Держвидав, 1925. – 44с.
595011
  Винниченко В.К. Контрасти / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 40с.
595012
  Доріченко О.В. Контрасти : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Молодь, 1971. – 72 с.
595013
   Контрасти. – К., 1978. – 328с.
595014
   Контрасти. – К., 1983. – 309с.
595015
  Ковальчук Л.З. Контрасти : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 110 с.
595016
  Сурнін В.Б. Контрасти 1941 року. До питання про причини поразки Червоної Армії на початку війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 100-109. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
595017
  Гуменюк Віктор Контрасти та нюанси : Статті про творчість Володимира Винниченка / Гуменюк Віктор; Таврійськ.нац.ун-тет ім.В.І.Вернадського;КРІППО. – Сімферополь : Доля, 2001. – 80с. – ISBN 966-95494-7-7
595018
   Контрасти. Фінансовий інтернаціонал. – Київ : Серж, 2002. – 104с. – ISBN 966-95159-3-9
595019
   Контрастив морфолокиjа = Контрастивная морфология : (тематический сборник научных трудов). – Баку : Азербайджанский гос. ун-т, 1987. – 97 с. – Книга на азербайджанском языке


  У зіставно-контрастивному плані розглянуто українсько-польські мовні співвідношення на всіх рівнях. Викладено основні положення щодо лексико-граматичної системи двох споріднених слов’янських мов.
595020
  Поповичь Л. Контрастивна граматика српског и украjинског jезика: таксис и евиденциjалност = Contrastive grammar of serbian and ukrainian language: taxis and evidentiality / Льудмила Поповичь ; уред. Предраг Пипер ; Српска академиjа наука и уметности ; Одельенье jезика и кньижевности. – Београд : САНУ, 2014. – 446 с. – Библиогр.: с. 431-445. – (Српски jезик у поредженьу са другим jезицима ; кн. 3). – ISBN 978-86-7025-576-0


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
595021
  Кононенко В.І. Контрастивна граматика української та польської мов : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Кононенко, І.В. Кононенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 391с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 966-642-314-6


  У зіставно-контрастивному плані розглянуто українсько-польські мовні співвідношення на всіх рівнях. Викладено основні положення щодо лексико-граматичної системи двох споріднених слов’янських мов.
595022
  Кононенко В.І. Контрастивна граматика української та польської мов = Gramatyka konfrontatywna jezyka ukrainskiego i polskiego : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Кононенко, І.В. Кононенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Слово, 2010. – 389, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. польською мовою. – Бібліогр.: с. 387-389. – ISBN 978-966-194-045-0
595023
  Поміркована Н.І. Контрастивна фразеологія як сфера максимального вияву етномовної специфіки фразеологізмів (на матеріалі ФО із зоокомпонентом української та французької мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 189-195. – ISBN 966-581-476-1
595024
  Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика / В.Н. Ярцева. – М., 1981. – 111с.
595025
   Контрастивная грамматика. – Калинин, 1984. – 162с.
595026
  Ахунзянов Э.М. Контрастивная грамматика: морфология русског и тюркского языков. / Э.М. Ахунзянов. – Казань, 1987. – 151с.
595027
   Контрастивная и функциональная грамматика. – Калинин, 1985. – 171с.
595028
   Контрастивная и функциональная грамматика. – Калинин, 1986. – 156с.
595029
   Контрастивная и функциональная грамматика. – Калинин, 1987. – 163с.
595030
   Контрастивная лингвистика. – Калинин, 1983. – 160с.
595031
   Контрастивная лингвопсихология как направление сравнительного языкознания / В.З. Демьянков, Д.В. Сергеева, А.И. Сергеев, Л.В. Воронин // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 22-29. – ISSN 1811-1629
595032
  Селиверстова О.Н. Контрастивная синтаксическая семантика / О.Н. Селиверстова. – М, 1990. – 151с.
595033
  Григорьян Е.Л. Контрастивная синтаксическая семантика и языковая картина мира // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 21-25. – ISSN 2311-0821
595034
  Чернякова В.А. Контрастивная специфика женской речи в политическом дискурсе Испании, Латинской Америки и Украины // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 34-41. – ISSN 2307-4558
595035
  Мойсей Л.Т. Контрастивне дослідження концептосфер жіночого та чоловічого родів у давньоанглійскій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 326-332


  У статті проаналізовано концептосферу жіночого роду давньоанглійської мови. Виокремлено домінантні концепти концептосфери та лексичні одиниці, що їх вербалізують. Проведено внутрішнє контрастивне дослідження концептосфер жіночого та чоловічого родів. ...
595036
  Лялька О.М. Контрастивне зіставлення "народного" комунікативного кодексу української та німецької мов на матеріалі паремій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 191-196
595037
  Боброва Л.В. Контрастивний аналіз відображень стандартніх референтних ситуацій в різноструктурних мовах (англо-україно-російськомовні паралелі) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.17 / Боброва Л. В.; Донецьк. ДУ. – Донецьк, 2000. – 22л.
595038
  Вовк П.С. Контрастивний аналіз звукової будови української та східних мов / Вовк П.С. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ
Вип. 1 : Палатограми японських приголосних. – 2006. – 16 с.
595039
  Вовк П. Контрастивний аналіз української мови та мов Сходу за експериментально-фонетичними даними. Зіставлення української та китайської мов / Поліна Вовк; КНУТШ, Лабораторія експериментальної фонетики, Кафедра китайської, корейської та япон. філології. – Київ, 2007. – 32с.
595040
  Орендарчук О.Л. Контрастивний аспект дослідження валентністних відношень дієслів TO HEAR/ЧУТИ (на матеріалі англійської та української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 101-109. – Bibliogr.: Літ.: с. 109; 16 п.


  Статтю присвячено дослідженню валентнісних відношень англійського дієслова to hear та українського- чути у складі концепту СЛУХ у сучасному англійському та українському художньому мовленні.
595041
  Кучма О.І. Контрастивні дослідження німецьких емоційно-експресивних часток та їх еквівалентів у інших мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-64. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  В даній статті аналізуються підходи деяких авторів, а також, частково, результати їхніх досліджень, які можуть бути корисними при дослідженні українських відповідників. Відомий цілий ряд робіт німецьких та зарубіжних авторів, які досліджували ...
595042
  Дуганджич А. Контрастивні дослідження української фразеології в Хорватії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 52-64. – ISSN 2075-437X


  У статті говориться про контрастивні дослідження української фразеології в Хорватії, тобто про дослідження M. Поповича і Р. Тростинської, підкреслюється їх оригінальність і новизна. В статье говорится o контрастивних исследованиях украинской ...
595043
  Рудківський О.П. Контрастивні дослідження фонологічних систем германських та слов"янських мов // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 58-61. – ISBN 978-617-645-237-9


  Інновації в педагогічній діяльності.
595044
  Шевченко Л. Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа / Л. Шевченко, Д. Дергач // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 337-341


  У статті проаналізовано контрастивність семантики кольору у фольклорі та сфері масової інформації як репрезентантах форм мовної свідомості соціуму. The contrasts in colornames’ semantic in folklore and mass-media as representative spheres of society’s ...
595045
  Шевченко Л. Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа / Л. Шевченко, Д. Дергач // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 326-330


  У статті проаналізовано контрастивність семантики кольору у фольклорі та сфері масової інформації як репрезентантах форм мовної свідомості соціуму. The contrasts in colornames’ semantic in folklore and mass-media as representative spheres of society’s ...
595046
  Фокін С. Контрастивно-перекладознавчий аналіз іспанських та українських підрядних означальних речень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто системні, нормативні й узуальні розбіжності українських та іспанських підрядних означальних речень, їхній зв"язок з різними семантичними полями. Виявлені асиметричні риси потребують компенсації при перекладі і призводять до перекладацьких ...
595047
  Вергун Л.І. Контрастивно-перекладознавчий аналіз лексико-семантичного поля "освіта" в англійській та українській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Стисло проаналізовано структуру лексико-семантичного поля "освіта" в англійській та українській мовах. За результатами контрактивного порівняння лексико-семантичних полів "система освіти" в українській та англійській мовах виділено три типи ...
595048
  Зернецький П.В. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів / П.В. Зернецький, Г.Л. Рябоконь // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – С. 60-65. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено зіставно-протиставному аналізу та характеристиці мовленнєвих актів як складників комунікації та їх вживанню в дискурсі Палати громад британського парламенту та Верховної Ради України. Наведено стислий огляд мовленнєвих актів та зразки ...
595049
  Величкова Л.В. Контрастивно-фонологический анализ и обучение иноязычному произношению / Л.В. Величкова. – Воронеж, 1989. – 197с.
595050
   Контрастивное исследование оригинала и перевода художественного текста. – Одесса, 1986. – 163с.
595051
  Сокольская Татьяна Георгиевна Контрастивное исследование разноуровневых ритмизующих повторов (На материале оригиналов и переводов англоязычной художественной прозы) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.20 / Сокольская Татьяна Георгиевна; Одесский государственный ун-т им. Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
595052
   Контрастивное исследование русского и немецкого языков. – Воронеж, 1986. – 170с.
595053
   Контрастивные исследования русского и немецкого языков : сборник для преподавателей, переводчиков, составителей словарей и учебных пособий. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1986. – 171 с.


  У зіставно-контрастивному плані розглянуто українсько-польські мовні співвідношення на всіх рівнях. Викладено основні положення щодо лексико-граматичної системи двох споріднених слов’янських мов.
595054
  Гольдберг В.Б. Контрастивный анализ лексико-семантических групп / В.Б. Гольдберг. – Тамбов, 1988. – 54 с.
595055
  Джакипов Сахи Контрастивный анализ словесного ударения в немецком и каракалпакском языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04., 10.02.02. / Джакипов Сахи; МВиССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.197-211
595056
  Джакипов С. Контрастивный анализ словесного ударения в немецком и каракалпацком языках : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04, 10.02.02 / Джакипов С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
595057
  Григолава В.В. Контрастная иллюзия, установка и бессознательное / В.В. Григолава. – Тбилиси, 1987. – 208с.
595058
  Сізова К. Контрастні образи братів у повістіТтараса Шевченка "Близнюки": визначення національного ідеалу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 260-262
595059
  Кетько М.О. Контрастно-частотний метод в дослідженні зорової системи за допомогою ПК / М.О. Кетько, П.А. Коротков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 377-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто використання вимірів контрастної чутливості зорової системи в офтальмології. Створено програму для офтальмологічної діагностики, яка базується на вимірюванні контрастної чутливості зорового апарату.
595060
  Туренко В.Э. Контрастность культур любви в контексте повседневности: философская постановка проблемы // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 167-169
595061
  Имерманис А.А. Контрасты : стихи / А.А. Имерманис. – Москва : Советский писатель, 1952. – 86 с.
595062
  Винокуров Е.М. Контрасты / Е.М. Винокуров. – Москва, 1975. – 127с.
595063
  Алдан-Семенов Контрасты / Алдан-Семенов. – Москва, 1983. – 167с.
595064
  Красный С. Контрасты / С. Красный. – М., 1990. – 176с.
595065
  Шомина Е.С. Контрасты американского города / Е.С. Шомина. – М, 1986. – 220с.
595066
  Корда Б.Н. Контрасты двух миров. / Б.Н. Корда. – К., 1988. – 248с.
595067
  Кузьмичев И.С. Контрасты осязаемого времени / И.С. Кузьмичев, Г.М. Цурикова. – Ленинград, 1988. – 350 с.
595068
  Майер Э.Г. Контрасты. Конфликты / Э.Г. Майер. – Ленинград : Музыка, 1984. – 215 с.
595069
  Штефан О. Контрафакт у сфері авторського права та суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 22-28
595070
  Позова Д.Д. Контрафакція та недобросовісна конкуренція // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 87-93. – (Юридичні науки ; № 3)
595071
  Резникова Т.П. Контрацептивное поведение молодежи // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.131-136. – ISSN 0132-1625
595072
  Попеску И. Контрибуций ла струдиеря граюрилор молдовешеть дин режиуня Чернэуць / И. Попеску. – Чернэуць, 1970. – 48с.
595073
  Мельвиль А.Ю. Контркультура и "новый" консерватизм / А.Ю. Мельвиль, К.Э. Разлогов. – М., 1971. – 264с.
595074
   Контрнаступление Антанты на западном фронте в 1918 году. – М., 1936. – 175с.
595075
  Шиловский Е.А. Контрнаступление Красной Армии в Белоруссии. / Е.А. Шиловский. – М., 1940. – 176с.
595076
  Жилин П.А. Контрнаступление Кутузова в 1812 г. / П.А. Жилин. – М, 1950. – 192с.
595077
  Жилин П.А. Контрнаступление русской армии в 1812 году / П.А. Жилин. – 2-е изд. – М, 1953. – 400с.
595078
  Болтин Е.А. Контрнаступление Южной группы Восточного фронта и разгром Колчака. / Е.А. Болтин. – Москва, 1949. – 136с.
595079
   Контрная вспышка на склонах и обоснование параметров лемешно-отвальной поверхности горного плуга : Автореф... канд. техн.наук: / Караханян К. Г,; Караханян К. Г,; Арм. с. х. ин-т. – Ереван, 1970. – 25л.
595080
  Притуляк В.Г. Контроверза "націоналізм-соціалізм" у суспільній практиці Німеччини першої половини XX сторіччя // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 378-382. – ISBN 978-966-428-404-9
595081
  Носова Г. Контроверзи класичного та некласичного розуміння: "історичне" та "неісторичне", міф та образ // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.104-127
595082
  Мусіяка В. Контроверсійні поправки до Основного Закону // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 19 (375). – С. 8-9
595083
  Сагунов В.И. Контролепригодность структурно связанных систем / В.И. Сагунов, Л.С. Ломакина. – М., 1990. – 110с.
595084
  Дубинин П Н. Контролирование естественного мутационного процесса / П Н. Дубинин, . – Москва, 1960. – 10 с.
595085
  Кокен Ф.П. Контролирование качества цементирования обсадных колонн в скважинах методом акустического каротажа / Ф.П. Кокен, М. Гросменгин. – М., 1961. – с.
595086
  Пекарь Г.С. Контролируемый рост монокристаллов и природа локальных цетров в сульфиде кадмия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.049 / Пекарь Г.С.; АН УССР.Ин-т полупроводников. – К, 1972. – 28л.
595087
  Поздняков О.А. Контролирует общественность. / О.А. Поздняков. – Л, 1965. – 40с.
595088
   Контролирующая группа по курсу ботаники. – К
1. – 1975. – 85с.
595089
   Контролирующая программа по курсу ботаники. – К
2. – 1976. – 153с.
595090
  Залюбовский Виктор Григорьевич Контролирующая функция сознания личности (методологический аспект исследования) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Залюбовский Виктор Григорьевич; КГУ. – К., 1984. – 175л. – Бібліогр.:л.144-175
595091
  Залюбовский Виктор Григорьевич Контролирующая функция сознания личности (методологический аспект исследования) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Залюбовский Виктор Григорьевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
595092
  Афонинский И.Н. Контролирующий прибор МИФИ А-3 / И.Н. Афонинский. – Москва, 1970. – 24с.
595093
  Рудницький В. Контролінг - нова галузь знань і практика управління діяльністю підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 52-57. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
595094
  Одноволик В.І. Контролінг - сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 127-130. – ISSN 1993-6788
595095
  Давидович І.Є. Контролінг : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Є. Давидович ; МОН України ; Терноп. нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 552с. – ISBN 978-966-364-759-3
595096
   Контролінг : навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, В.В. Лаврененко, О.Г. Дерев"янко, Л.М. Приходько ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 264 с. – ISBN 966-574-958-7
595097
  Білорус Т. Контролінг в системі стратегічного управління кадровим потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Доведено необхідність застосування контролігну як одного з головних етапів стратегічного управління кадровим потенціалом. Розглянуто систему показників, які характеризують кадровий потенціал та здійснено їх класифікацію на первинні, вторинні та ...
595098
  Цигилик І.І. Контролінг в системі управління / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 117-123. – Бібліогр.: на 14 пунктів
595099
  Самофалов П.П. Контролінг в системі управління діяльністю фінансових посередників // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 15-19. – Бібліогр.: на 6 пунктів
595100
  Косович Б. Контролінг в системі управління підприємством // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 60-63. – ISSN 2078-5860
595101
  Божанова О.В. Контролінг в системі управління промисловим підприємством: теоретико-методологічний аспект // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 144-146. – ISSN 2075-4892
595102
  Дзьоба В.Б. Контролінг в системі фінансового менеджменту банківських установ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дзьоба Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. фінансова акад. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
595103
  Скнарь А.О. Контролінг в соціально-культурній сфері = Controlling within the social and cultural field : монографія / Андрій Скнарь. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 428 с. – ISBN 978-966-452-036-9
595104
  Чиж В.І. Контролінг в управлінні виробничими затратами / В.І. Чиж, О.І. Тищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 108-112. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
595105
  Савчук Д.Г. Контролінг витрат в антикризовому фінансовому управлінні підприємством // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 140-145. – ISSN 2307-9878
595106
  Гриценко Л.Л. Контролінг грошових потоків підприємств : економіка та управління підприємствами / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, В.В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 148-154 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
595107
  Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Маркіна, О.М. Таран-Лала, М.В. Гунченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 277-279. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0483-8
595108
  Малярець Л.М. Контролінг зовнішньоекономічної діяльності підприємства: аналітичний підхід : монографія / Малярець Л.М., Проскурніна Н.В. – Харків : Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-203. – ISBN 978-966-676-518-8
595109
  Фарюн В. Контролінг інвестиційних проектів // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 215-217. – ISSN 1815-3232
595110
  Панас Я.В. Контролінг інноваційної діяльності як засіб довготривалої конкурентоздатності організації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 362-366. – ISSN 0321-0499
595111
  Мельник Л.Ю. Контролінг інформаційної системи управління нематеріальними активами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 34-37. – Бібліогр.: на 9 пунктів
595112
  Жигулін О. Контролінг методів управління підприємством в епоху клієнтської економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 22-26. – ISSN 1728-9343
595113
  Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Яковлєв; МОНУ; Херсонськ. економіко-правовий ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 318с. – ISBN 966-364-187-8
595114
  Килимнюк В. Контролінг на підприємстві / В. Килимнюк, П. Килимнюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
595115
  Лиходєдова О. Контролінг персоналу: сутність та особливості на сучасному етапі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 304-306. – ISSN 1993-0259
595116
  Терещенко О.О. Контролінг поведінки в концепції біхевіористичних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 104-116 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
595117
  Ільіна С.Б. Контролінг процесів господарської діяльності в харчовій промисловості : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Ільіна С.Б., Журба Т.С.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-370-086-1
595118
  Бабяк Н.Д. Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 6 (223). – С. 95-111. – ISSN 2305-7645
595119
  Островська Н. Контролінг ризиків у банку: теоретичний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 129-139 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
595120
  Баюра Д.О. Контролінг у корпоративному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 6-8. – ISSN 2306-6814
595121
  Куцик П.О. Контролінг у системі економічної безпеки підприємства // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 161-163. – ISBN 978-617-571-130-9
595122
  Вергун В.А. Контролінг у системі міжнародного бізнесу : навч. посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Ювілейне вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-671-1
595123
  Ушакова М. Контролінг у системі управління підприємствами // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
595124
  Верхоглядова Н.І. Контролінг у системі управління підприємством / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 16-21. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
595125
  Шевчук К.В. Контролінг у системі управління підприємством // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 210-214. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
595126
  Криворотько І.О. Контролінг у системі управління підприємством і прийняття управлінських рішень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 117-121. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
595127
  Бєлоусов Я. Контролінг у системі управління промисловим підприємством // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 17-21. – ISSN 1728-9343
595128
  Литвин О.О. Контролінг у системі управління промисловими підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
595129
  Сопко В.В. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства / В.В. Сопко, О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 176-179. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
595130
  Семанюк В.З. Контролінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності бізнесу // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 132-138. – ISSN 1998-6912
595131
  Тарасюк М.В. Контролінг як інструмент подолання негативних проявів глобалізації в торговельному бізнесі : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-17. – Бібліогр.: 7 назв
595132
  Олійничук В.М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою : економіка та управління підприємствами / В.М. Олійничук, А.В. Фаїзов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 120-127 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
595133
  Лала О.М. Контролінг як процес в управлінні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 88-91. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки)
595134
  Заглада Р. Контролінг як система ефективного управління підприємством / Р. Заглада, К. Дерев"янко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 12-15. – ISSN 1728-9343
595135
  Писарчук О.В. Контролінг як складова організації інвестиційного проекту на підприємстві / О.В. Писарчук, В.В. Слабунова // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 68-75. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
595136
  Бердар М.М. Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
595137
  Островська Г. Контролінг як сучасна концепція управління фінансовим станом підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.55-58. – ISBN 966-654-085-1
595138
  Гребець О.Б. Контролінг як сучасна система управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-72
595139
  Григораш І.О. Контролінг як сучасна система управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 96-107. – ISSN 1993-6788


  Controlling as contemporary system of enterprise management.
595140
  Семенов А.Г. Контролінг, як база обгрунтування й прийняття управлінських рішень / А.Г. Семенов, Н.В. Таран // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 154-159. – ISSN 1729-7206
595141
  Чумаченко М. Контролінг: основи трансформації повноважень головного бухгалтера : управлінський облік / М. Чумаченко, С. Петренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
595142
  Аксентюк М.М. Контролінгове забезпечення стратегії розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42.
595143
  Скнарь А. Контролінгові аспекти реінжинірингу бізнес-процесів підприємства // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 81-87. – ISSN 1605-2005
595144
  Желюк Т. Контролінгові важелі в системі внутріорганізаційного менеджменту державних установ // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 6-12. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
595145
  Сухарева Л.А. Контроллинг-основа управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – Київ : Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208с. – ISBN 966-521-152-8
595146
  Петренко С.Н. Контроллинг : Учебное пособие / С.Н. Петренко. – Киев : Ника-Центр. Эльга, 2004. – 328с. – ISBN 966-521-208-7
595147
   Контроллинг в бизнесе : Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 256с. – ISBN 5-279-02431-7
595148
  Абрамова Л.В. Контроллинг в системе информационно-библиотечного менеджмента // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 2. – С. 198-202. – ISSN 1997-0803
595149
  Додонова М.В. Контроллинг в системе управления организацией / М.В. Додонова, Н.А. Бунчук // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 114-121
595150
  Манн Р. Контроллинг для начинающих / Р. Манн, Э. Маейр. – Изд. 2-е, прераб. и доп. – М., 1995. – 304с.
595151
  Ивженко А.С. Контроллинг как инструмент профилактики кризиса на промышленном предприятии // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 51-57. – ISSN 1729-7206
595152
   Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина, О.В. и др. Дерипаска; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – Москва : ЮНИТИ, 2002. – 279с. – ISBN 5-85177-039-2
595153
  Набиева Ю Л. Контроллинг как новая экономическая категория науки управления : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-29. – Бібліогр.: 6 назв
595154
  Канатбекова А. Контроллинг как современная инновационная концепция управления промышленным предприятием // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 302-307 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
595155
  Катаев В.А. Контроллинг как эффективный инструмент управления организациями культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 133-136
595156
  Валуев Б. Контроллинг: некоторые спорные положения концепции / Б. Валуев, Ю. Валуев // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 56-60. – ISSN 1810-3944
595157
  Садченко О.В. Контроллінг : навч.-метод. посібник / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2013. – 171, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-171. – ISBN 978-617-689-042-3
595158
  Білецька І. Контролювання якості послуг підприємствами туристсько-рекреаційного комплексу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 11-14. – ISSN 1818-2682
595159
  Цина А. Контролюючий компонент самостійної роботи студентів : А. Цина // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 197-205. – (Педагогічні науки)
595160
  Огняник М.С. Контролюючий моніторинг на територіях із забрудненням легкими нафтопродуктами / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 98-104 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
595161
   Контроль-гарантия качества. – М., 1969. – 272с.
595162
  Любимова Н.О. Контроль багатокомпонентного забруднення навколишнього середовища відходами енергетичних та енергоємних підприємств : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Любимова Ніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
595163
  Литвин Ю.Н. Контроль банка за пусковыми расходами / Ю.Н. Литвин. – М., 1979. – 64с.
595164
  Чечуліна О.О. Контроль бюджетних повноважень при виконанні бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-68 : Табл.
595165
  Вальков В.М. Контроль в ГАП / В.М. Вальков. – Ленинград, 1986. – 230с.
595166
  Рогатин Б.Н. Контроль в комсомольской деятельности. / Б.Н. Рогатин. – М., 1982. – 143с.
595167
  Коросташова І.М. Контроль в митній службі України: критерії ефективності // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 39-44
595168
   Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе. – М., 1986. – 109с.
595169
  Абдуллаев А.А. Контроль в процессах транспорта и хранения нефтепродуктов / А.А. Абдуллаев, В.В. Бланк, В.А. Юфин. – Москва : Недра, 1990. – 262, [1] с. ил. : ил. – Библиогр.: с. 259-261
595170
   Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчёта. – М., 1987. – 238с.
595171
  Улупова Е.Д. Контроль в системе социалистического планового управления. / Е.Д. Улупова. – М., 1986. – 87с.
595172
  Климов В.А. Контроль в системе социалистического управления : некоторые вопросы теории и практики / В.А. Климов. – Саратов, 1987. – 111с.
595173
  Пісьмаченко Л.М. Контроль в системі державного управління економікою: стан, проблеми та напрями вирішення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 67-69 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
595174
  Бєлік В.Д. Контроль в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 15-23. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
595175
  Свиридов В.В. Контроль в сложных системах. / В.В. Свиридов. – М., 1978. – 63с.
595176
  Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке / В.А. Запорожанов. – Киев, 1988. – 144с.
595177
  Заєць Н.М. Контроль в сфері державних закупівель та вплив його результатів на ефективність здійснення процедур закупівель // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 216-223. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
595178
  Колешко В.М. Контроль в технологии микроэлектроники / В.М. Колешко, П.П. Гойденко, Л.Д. Буйко. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 312 с.
595179
  Зінченко О.В. Контроль в управлінні витратами виробництва продукції // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 26-38
595180
  Пшенишнюк І.О. Контроль в управлінні підприємством: маркетинговий аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 67-69
595181
  Новікова Н.М. Контроль в управлінській діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 179-182. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
595182
   Контроль в учебном процессе. – К, 1967. – 28с.
595183
  Майданник О.О. Контроль Верховної Ради України за виконанням прийнятих нею законів та інших актів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-24.
595184
  Элькинд Ю.М. Контроль вибрации мощных гидрогенераторов / Ю.М. Элькинд. – Москва : Энергия, 1979. – 166с.
595185
  Сергієнко Н. Контроль відповідності національних законів положенням Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 року-нова функція органів конституційної юрисдикції європейських держав // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 92-111
595186
   Контроль вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней за використання методів серологічної діагностики / О.А. Іващенко, І.Г. Будзанівська, І.В. Іващенко, В.П. Поліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 2077-4893
595187
  Секанов Ю.П. Контроль влажности зерна в колхозах и совхозах / Ю.П. Секанов. – Москва : Знание, 1977. – 64с.
595188
  Кричевский Е.С. Контроль влажности твердых и сыпучих материалов / Е.С. Кричевский. – М, 1987. – 136с.
595189
  Бычков О.Д. Контроль внутренних поверхностей / О.Д. Бычков. – М, 1975. – 116с.
595190
  Богун Г.С. Контроль вторичных металлов на взрывобезопасность / Г.С. Богун, Н.Н. Никифоров. – М., 1961. – 109с.
595191
  Лазарев Л.П. Контроль геометрических и оптических параметров волокон / Л.П. Лазарев, С.Д. Мировицкая. – Москва, 1988. – 280 с.
595192
  Волошин А.И. Контроль герметичности шахтных трубопроводов сжатого воздуха по методу фиксированных объемов / А.И. Волошин, С.Н. Пономаренко, Д.И. Губенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 42-52 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
595193
  Піхоцький В.Ф. Контроль готівкових розрахунків : на допомогу контролеру-ревізору // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 144-150
595194
  Кагановська Т.Є. Контроль громадянського суспільства за органами державної влади України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 5-7. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
595195
   Контроль данных морской геологии и геофизики в международном формате. – Геленджик, 1985. – 58с.
595196
  Таукин Б.П. Контроль деятельности администрации / Б.П. Таукин, В.Д. Новиков. – Л., 1974. – 56с.
595197
  Потапов В.А. Контроль деятельности администрации в практике работы первичных партийных организаций на современном этапе. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Потапов В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. парт. строительства.. – М., 1975. – 25л.
595198
   Контроль деятельности преподавателей средних профтехучилищ. – Л., 1986. – 28с.
595199
  Дятлов В.А. Контроль динамических систем / В.А. Дятлов. – Л., 1978. – 88с.
595200
  Евланов Л.Г. Контроль динамических систем. / Л.Г. Евланов. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1979. – 431с.
595201
  Сидоренко-Мельник Контроль ділової активності підприємства за ключовими показниками ефективності / Сидоренко-Мельник, Ю.А. Козлова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 74-75 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
595202
  Андрущенко Г І. Контроль діяльності банків як важливий напрям боротьби зі злочинністю / Г І. Андрущенко, А.П. Гусєва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 103-110.
595203
  Вітвіцький С.С. Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика : монографія / С.С. Вітвіцький ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2015. – 367, [1] с. : Бібліогр.: с. 303-367. – ISBN 978-966-383-686-7
595204
  Вініченко О.М. Контроль договорів сервітуту як фактора ризику діяльності підприємства // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 43-50. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
595205
   Контроль додаткового дозового навантаження на пацієнта під час терапії системою КіберНіж / Л.І. Асламов, Є.В. Куліч, С.М. Лучковський, Н.В. Меленевська, Л.П. Лук"янчук // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 2 (62). – С. 29-31. – ISSN 2073-6231


  Однією з найсучасніших та ефективних систем опромінення в клінічній радіотерапії на сьогоднішній день є система КіберНіж, яка дає змогу проводити локальне опромінення пухлин із збереженням сусідніх органів та тканин.
595206
  Литвинов В.А. Контроль достоверности и восстановление информации в человеко-машинных системах / В.А. Литвинов, В.В. Крамаренко. – Киев, 1986. – 199с.
595207
  Федотова Оксана Контроль друкованої продукції в Україні під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-120. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується історія цензури друкованих видань в Україні за період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років. Висвітлюються основні тенденції формування цензурної політики по нагляду за бібліотечними фондами, книготоргівлею, збереженням ...
595208
  Чеснакова Л.С. Контроль економії ресурсів на вантажних перевезеннях в системі управлінського обліку / Л.С. Чеснакова, І.О. Карлова // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-9
595209
  Дрозд І.К. Контроль економічних систем / І.К. Дрозд. – Київ : Імекс ЛТД, 2004. – 312с. – На тит. арк.: До 170 -річчя Київськ. національного університету Т.Г.Шевченко. – ISBN 966-7822-74-5
595210
  Малісевич В.В. Контроль енергетичної цінності природного газу із застосуванням термоанемометричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малісевич Віталій Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
595211
  Нетребчук Л.О. Контроль ефективності створення банком холдингових груп // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 141-146. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
595212
  Анищенко П.М. Контроль з соблюдением правил торговли / П.М. Анищенко, А.И. Губенков. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 88с.
595213
  Чичирко Т. Контроль за банківськими установами // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 18. – С.24-25
595214
  Борисполець Ю. Контроль за безпекою посилюється // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.23-24


  Охорна праці в будівництві
595215
  Луценко Контроль за безпекою продукції: досвід ЄС для України / Луценко, дм. // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.40-48
595216
  Козодавлев О.А. Контроль за благонадежностью студентов и преподавателей Харьковского университета (1804-1825 гг.): к постановке проблемы // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.279-287.


  1804-1825
595217
  Гура Р. Контроль за виконанням покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.232-238
595218
  Носов К. Контроль за використанням землі. Можливі наслідки // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
595219
  Суворова Р.В. Контроль за вчиненням злочину як ефективний захід отримання доказів у кримінальному провадженні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 117-121
595220
   Контроль за ГМО // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 8
595221
  Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР / Е.В. Шорина. – М, 1981. – 301с.
595222
  Дацій О.І. Контроль за дієвістю податкової політики // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 37-42. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
595223
  Іванов В. Контроль за діяльністю засобів масової комунікації: ознака авторитаризму чи необхідність / Валерій Іванов, Тетяна Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 56-67. – (Журналістика ; Вип. 3)
595224
  Яценко О.А. Контроль за діяльністю іноземних військових формувань з боку місцевих органів влади у Криму : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 102-105. – Бібліогр.: 32 назви
595225
  Лубенець І. Контроль за діяльністю інститутів спільного інвестування в Україні та за кордоном // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 82-85
595226
  Синчук В.Л. Контроль за діяльністю органів прокуратури України: адміністративно-правові засади : монографія / В.Л. Синчук ; [за заг. ред. С.М. Гусарова]. – Харків : НікаНова, 2014. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 380-421 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-95-0
595227
  Волохов О.С. Контроль за дотриманням міжнародно-правових актів у сфері праці: сучасний стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 203-207
595228
  Криштопа І.І. Контроль за ефективністю використання нематеріальних активів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 110-113. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
595229
  Султанов С.А. Контроль за заводением нефтяных пластов / С.А. Султанов. – М., 1974. – 223с.
595230
   Контроль за захистом населення від наслідків аварії на ЧАЕС : монографія / В.К. Колпаков [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 294-320. – ISBN 978-966-423-089-3
595231
  Янок Д. Контроль за здійсненням стягнень грошових коштів у сфері безготівкових розрахунків : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 71-74
595232
  Евдокимов В.А. Контроль за использование Государственного бюджета СССР / В.А. Евдокимов. – М., 1974. – 224с.
595233
  Филюк В.В. Контроль за концентрацією ринків в Україні: проблеми та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 15-22
595234
  Новікова О.С. Контроль за концентрацією як один із намрямків регулювання монопольного становища суб"єктів господарювання / О.С. Новікова, Н.О. Тимчур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 60-62. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
595235
   Контроль за лютеовірусними інфекціями в різних агроценозах України / В.П. Поліщук, А.Л. Бойко, І.Г. Будзанівська, Т.П. Тивончук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-58. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено поширення вірусів групи Luteovirus (ВЖКЯ, ВСПБ, ВСЛК) у різних екологічних регіонах України за допомогою ELISA-тесту. Показано неоднакову частоту вияву цих вірусів у досліджених агроценозах та виявлено можливі резерванти вірусів в умовах ...
595236
  Чубенко А. Контроль за надходженням і використанням коштів в органах внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.62-64
595237
  Орлинский Б.М. Контроль за обводнением продуктивных пластов методами промысловой геофизики / Б.М. Орлинский, В.М. Арбузов. – Москва : Недра, 1971. – 153с.
595238
  Орлинский Б.М. Контроль за обводнением Ромашкинского нефтяного месторождения нейтронными методами радиометрии. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Орлинский Б.М.; Моск.ин-т нефтехим.и газовой промышленности. – М, 1966. – 27л.
595239
  Тимербаев Р.М. Контроль за ограничением вооружений и разоружением / Р.М. Тимербаев. – Москва : Междунар. отношен., 1983. – 215 с.
595240
  Данюк В Л. Контроль за організацією нотаріальної діяльності (проблемні питання) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 36-39. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
595241
  Вівчаренко О.А. Контроль за охороною земель в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 421-426. – ISSN 1563-3349
595242
  Федотов О.П. Контроль за переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.14-20
595243
  Тропіна О. Контроль за переміщенням об"єктів інтелектуальної власності через митний кордон України // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.101-104. – ISSN 1561-4999
595244
  Петрова Т. Контроль за переміщенням товарів на митному кордоні України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.32-35. – ISSN 1608-6422
595245
  Козодавлев О.А. Контроль за политической благонадежностью высших учебных заведений Харьковского учебного округа в годы революционного кризиса 1905-1907 гг. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 111-120. – ISSN 1993-5560
595246
  Голутвина М.М. Контроль за поступлением радиоактивных веществ в организм человека и их содержанием / М.М. Голутвина, Ю.В. Абрамов. – М., 1989. – 173с.
595247
   Контроль за преподаванием истории и обществоведения. – Новосибирск, 1970. – 15с.
595248
   Контроль за преподаванием учебных предметов. – К., 1988. – 143с.
595249
   Контроль за процесами створення, реорганізації суб"єктів господарювання,придбання, передачі в оренду майна // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.133-232
595250
  Махонько К.П. Контроль за радиоактивным загрязнением природной среды в окрестностях АЭС. / К.П. Махонько, А.Н. Силантьев, И.Г. Шкуратова. – Л., 1985. – 136с.
595251
   Контроль за разработкой газовых и газокондентсатных местородений. – М., 1979. – 270с.
595252
  Орлинский Б.М. Контроль за разработкой залежей нефти геофизическими методами / Б.М. Орлинский. – Москва : Недра, 1977. – 239 с.
595253
  Шаповаленко О.Г. Контроль за расходами на управление / О.Г. Шаповаленко. – М., 1976. – 95 с.
595254
  Жиляков В.В. Контроль за расходованием средств на содержание аппарата управления / В.В. Жиляков, В.П. Безруков. – М., 1981. – 94 с.
595255
  Якушев Ю.В. Контроль за расходованием средств социального страхования. / Ю.В. Якушев. – М., 1976. – 64с.
595256
  Стеклова Альбина Николаевна Контроль за расходованием фондов заработной платы / Стеклова Альбина Николаевна. – Москва : Финансы, 1976. – 80с.
595257
  Дядин В.И. Контроль за расходованием фондов заработной платы в строительстве. / В.И. Дядин. – М., 1955. – 116с.
595258
  Стеклова А.Н. Контроль за расходованием фондов заработной платы. / А.Н. Стеклова. – М., 1976. – 80с.
595259
  Держалюк О.М. Контроль за реалізацією запитів народних депутатів України (на прикладі міністерств і відомств) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 210-215. – ISSN 1563-3349
595260
  Кульпінський С.В. Контроль за рухом іноземного капіталу в системі контролю за фінансовими ринками // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 92-97
595261
  Воронцов С.М. Контроль за соблюдением правил торговли / С.М. Воронцов. – Москва, 1980. – 55с.
595262
  Голутвина М.М. Контроль за содержанием радиоактивных веществ в организме человека. / М.М. Голутвина, Н.М. Садикова. – М., 1979. – 135с.
595263
   Контроль за сохранностью социалистического имущества на предприятиях. – М., 1983. – 118с.
595264
  Ващенко Ю.В. Контроль за справлянням акцизного збору за законодавством ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип.286)
595265
  Синекоп О.С. Контроль за створенням іншомовних колективних публікацій студентами технічних спеціальностей // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 5. – С.42-47. – ISSN 1815-2066


  Розглядається проблема контролю у навчанні студентів технічних спеціальностей написання іншомовних колективних публікацій; проаналізовано досвід учених щодо розробки критеріїв для оцінювання одноосібних письмових текстів та визначено критерії з ...
595266
  Лажеа Контроль за температурной бетона / Лажеа, Марэи и. – М., 1962. – 15с.
595267
  Ломейко Ю.А. Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: переваги та недоліки // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 127-135. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
595268
  Ткаченко М.Л. Контроль за тренировочными нагрузками различной направленности и адаптации к ним в годичном цикле подготовки квалифицированных легкоатлетов-спринтеров. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Ткаченко М.Л.; Киев. ин-т физ. культуры. – К., 1986. – 23л.
595269
   Контроль за учебным процессом и активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках в профессионально-технических училищах. – М., 1968. – 80с.
595270
  Шашков Е.В. Контроль за экспортом в социалистические страны - инструмент империалистического диктата. / Е.В. Шашков. – М., 1988. – 62с.
595271
  Маланчук Т.В. Контроль за якістю і безпечністю продукції як фундаментальна функція держави щодо гарантування захисту прав споживачів // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 62-67


  У статті досліджуються питання щодо закріпленого ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів" права споживача на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров"я, ...
595272
  Волков Э.П. Контроль загазованности атмосферы выбросами ТЭС / Э.П. Волков. – Москва, 1986. – 255с.
595273
  Штраус В. Контроль загрязнения воздушного бассейна / В. Штраус, С.Д. Мэйнуорринг. – Москва : Стройиздат, 1989. – 139с.
595274
  Критенко О.О. Контроль закупівель за бюджетні кошти в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 323-341
595275
  Кривуля Г. Контроль залишкових знань / Г. Кривуля, О. Шкіль, В. Каук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 97-110. – ISSN 1682-2366
595276
  Горська С. Контроль заради ефективності // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Яким чином розвивати та покращувати вищу школу в Україні? Нарада-семінар з питань забезпечення якості вищої освіти, що відбулася в приміщенні конференц-зали Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного
595277
  Кривоклякина С.С. Контроль затрат по оказанию маркетингових услуг // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 38-41
595278
  Панфилов С.А. Контроль знаний на ЭВМ : Учеб. пособие / С.А. Панфилов. – Саранск, 1987. – 75с.
595279
  Мирошникова М.М. Контроль знаний по математике с применением ЭВМ / М.М. Мирошникова, В.Б. Ожегов, Л.А. Черкас; Под ред. М.М. Мирошниковой. – Москва : Высшая школа, 1990. – 191с.
595280
   Контроль знаний студентов по курсу теоретической механики. – Алма-Ата, 1990. – 30с.
595281
  Рысс В.Л. Контроль знаний учащихся / В.Л. Рысс. – М., 1982. – 81с.
595282
   Контроль знаний учащихся по физике. – Москва : Просвещение, 1982. – 208 с.
595283
  Панченко Г.В. Контроль знань студентів дистанційної форми навчання / Г.В. Панченко, Л.С. Устюгова // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 249-257. – (Серія "Управління" ; вип. 2)
595284
  Андерс В.Р. Контроль и автоматизация процессов переработки нефти и газа / В.Р. Андерс. – Москва, 1964. – 390с.
595285
  Добролюбов И А. Енин Контроль и диагностика дискретных схем управления / И А. Енин Добролюбов. – Минск, 1974. – 160с.
595286
   Контроль и диагностика радиоэлектронной аппаратуры и изделий электронной техники. – Пенза, 1990. – 152 с.
595287
  Ярмолик В.Н. Контроль и диагностика цифровых узлов ЭВМ / В.Н. Ярмолик. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 240с.
595288
  Сергеев Б.Г. Контроль и диагностика ЭВМ / Б.Г. Сергеев, Б.М. Басок. – М., 1986. – 63с.
595289
  Малинский В.Д. Контроль и испытания радиоаппаратуры / В.Д. Малинский. – Москва, 1970. – 336 с.
595290
  Рожков Л.И. Контроль и комутация оборудования в системах передачи данных / Л.И. Рожков. – М, 1979. – 240с.
595291
  Улиско А.Н. Контроль и надзор в капитальном строительстве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Улиско А.Н.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов, 1974. – 16л.
595292
  Беляев В.П. Контроль и надзор как средства реализации правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.40-52. – ISSN 1608-8794
595293
  Краснов С.К. Контроль и настройка цветных телевизионных приёмников / С.К. Краснов, В.Г. Иванов. – Москва, 1973. – 104 с.
595294
  Сухов А.Н. Контроль и обеспечение достоверности информации в АСУ. / А.Н. Сухов. – М, 1977. – 64с.
595295
  Апресян В.Ю. Контроль и отрицание: взаимодействие значений // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 3-26. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматривается семантическая структура разных типов предикатов и их взаимодействие с отрицанием.
595296
   Контроль и оценка качества материалов геологосъёмочных работ. – Л., 1986. – 62с.
595297
  Писарева И Л. Контроль и оценка качества образования в ФРГ / Л.И. Писарева // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С. 100-107. – ISSN 0869-561Х
595298
  Кузнецов П.И. Контроль и поиск неисправностей в сложных системах / П.И. Кузнецов. – М., 1969. – 240с.
595299
  Богомолов А.М. и др. Контроль и преобразования дискретных автоматов / А.М. и др. Богомолов. – Киев, 1975. – 174с.
595300
  Шорина Е.В. Контроль и проверка исполнения - важные средства укрепления государственной дисциплины / Е.В. Шорина. – М, 1978. – 37с.
595301
  Веселов Н.А. Контроль и проверка исполнения в деятельности КПСС / Веселов Н.А. – Москва, 1984. – 172 с.
595302
  Шаибов Вайдулла Мхмудович Контроль и проверка исполнения как средство повышения активности и ответственности коммунистов в современных условиях : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шаибов Вайдулла Мхмудович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1975. – 24л.
595303
  Пыркин Н.В. Контроль и проверка исполнения как средство повышения ответственности кадров : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.14 / Пыркин Н.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1978. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
595304
  Егорова С.К. Контроль и ревизия в бытовом обслуживании / С.К. Егорова. – М., 1990. – 207с.
595305
  Мурашко В.М. Контроль и ревизия в оптовой торговле / В.М. Мурашко. – Киев, 1982. – 152с.
595306
  Смирнов А.И. Контроль и ревизия в сберегательных кассах / А.И. Смирнов. – М., 1949. – 80с.
595307
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. / Н.Г. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 308с.
595308
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. / Н.Г. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 319с.
595309
  Бутынец Ф Ф. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – К., 1979. – 271с.
595310
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях. / Н.Г. Белов. – М., 1976. – 360с.
595311
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях. / Н.Г. Белов. – М., 1980. – 183с.
595312
  Крамаровский Л.М. Контроль и ревизия в строительстве / Л.М. Крамаровский. – М., 1974. – 232с.
595313
   Контроль и ревизия в строительстве. – М., 1989. – 303с.
595314
  Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета / Р.И. Криницкий. – М., 1990. – 117с.
595315
  Скородумов В.А. Контроль и ревизия в условиях АСУ. / В.А. Скородумов. – Л, 1985. – 53с.
595316
  Гайдуцкий П.И. Контроль и ревизия деятельности межхозяйственных предприятий и организаций / П.И. Гайдуцкий. – Москва, 1986. – 142с.
595317
  Штейнман М.Я. Контроль и ревизия на сельскохозяйственных предприятиях / М.Я. Штейнман, Н.Ф. Евсеев. – М, 1985. – 288с.
595318
  Белов Н.Г. Контроль и ревизия на сельскохозяйственных предприятиях. / Н.Г. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 256с.
595319
  Савицкий А.М. Контроль и ревизия с применением средств вычислительной техники. / А.М. Савицкий. – М., 1985. – 104с.
595320
  Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности предприятий. / В.М. Митрофанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 280с.
595321
  Бобыр С.И. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий / С.И. Бобыр. – Москва : Вища школа, 1975. – 392 с
595322
  Новиченко П.П. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий / П.П. Новиченко. – Изд. 2-е, перераб. доп. – М, 1987. – 158с.
595323
  Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий. / В.М. Митрофанов. – М., 1965. – 259с.
595324
  Мурашко В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности торговых организаций / В.М. Мурашко. – Киев, 1974. – 271с.
595325
   Контроль и регулирование процесса алмазного бурения по диаграммам затрат мощности. – Л., 1976. – 41с.
595326
   Контроль и регуляция имунного ответа. – Л., 1981. – 311с.
595327
  Леонтьев О.П. Контроль и рекулирование режима колонкового бурения / О.П. Леонтьев, П.М. Бройтман. – М, 1972. – 20с.
595328
  Каренко Г.П. Контроль и руководство завучем школы учебно-воспитательным процессом на уроке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Каренко Г.П. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 19 с.
595329
   Контроль и стандартизация средств специфической профилактики и диагностики туберкулёза, бруцеллеза и вирусных болезней животных. – М., 1988. – 174с.
595330
  Шульгин В.А. Контроль и управление в больших системах / В.А. Шульгин. – Ленинград, 1981. – 170 с.
595331
  Арипов М.И. и др. Контроль и управление в стеях передачи данных с коммутацией пакетов / М.И. и др. Арипов. – Ташкент, 1988. – 160с.
595332
   Контроль и управление в технических системах. – Винница, 1992. – 253с.
595333
  Аристов О.В. и др. Контроль и управление качеством в радиоэлектронике и элкетротехнике / О.В. и др. Аристов. – Москва, 1977. – 212 с.
595334
   Контроль и управление работой электрических сетей. – Ташкент, 1990. – 124 с.
595335
  Стукова А.А. Контроль издержек производства в машиностроении и металлообработке. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Стукова А.А.; Моск.экон-ста.ин-т. – М, 1968. – 26л.
595336
  Левин В.С. Контроль издержек производства в условиях нормативного учета. / В.С. Левин. – М., 1990. – 158с.
595337
  Вовк И.В. Контроль излучения звука потоком в нерегулярном канале / И.В. Вовк, В.С. Малюга // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
595338
   Контроль интегральных микросхем на герметичность по большим и средним течам. – М., 1976. – 15с.
595339
  Кордеро Контроль инфляции на основе кривой Филлипса / Кордеро, Х.-М // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 33-43. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
595340
  Иванищева Н.П. Контроль исполнения в деятельности местных Советов депутатов трудящихся / Н.П. Иванищева. – Саратов, 1967. – 108с.
595341
  Харитонов М.И. Контроль исполнения решений Совета / М.И. Харитонов. – Ленинград, 1971. – 52с.
595342
  Сушарник Я. Контроль і бюджетування при впливі на прийняття рішень // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 95-99. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
595343
  Роїк О.М. Контроль і діагностика радіоелектронної апаратури на етапах її виробництва : Монографія / О.М. Роїк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2000. – 170с. – ISBN 966-641-022-2
595344
  Лукінюк М.В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Хімічна технологія та інженерія" : [ у 2 кн.] / М.В. Лукінюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка. – ISBN 978-966-622-530-9
Кн. 1 : Методи та технічні засоби автоматичного контролю хіміко-технологічних процесів. – 2012. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-330
595345
  Лукінюк М.В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Хімічна технолія та інженерія" : [ у 2 кн.] / М.В. Лукінюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка. – ISBN 978-966-622-531-6
Кн. 2 : Керування хіміко-технологічними процесами. – 2012. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-330
595346
  Делікатний К.Г. Контроль і оцінка знань учнів : Навчальний посібник / К.Г. Делікатний; МВ і ССО УКраїни. Навч.-метод каб.з вищої освіти КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : НМК ВО, 1991. – 136с.
595347
  Повар О.О. Контроль і перевірка виконання партійних рішень - ленінський стиль в роботі. / О.О. Повар. – Львів, 1970. – 31с.
595348
  Вітвицька Н.С. Контроль і ревізія : Навч.-метод. посібник / Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузьмінська; МОіНУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 166с. – ISBN 966-574-149-7
595349
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / Б.Ф. Усач. – 4-тє вид., стереотип. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 253с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-46-9


  Розглядаються організація і методика контрольноревізійної роботи з урахуванням різних форм власності. Вперше в навчальній літературі описано прийоми і способи ревізії в умовах застосування національних стандартів бухгалтер-ського обліку. Визначено ...
595350
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : Підручник / Б.Ф. Усач. – 5-те вид., стереотип. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 253с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-019-8


  Розглянуто організацію і методику контрольно-ревізійної роботи з урахуванням різних форм власності. Висвітлено прийоми і способи ревізії в умовах застосування національних стандартів бухгалтерського обліку
595351
  Павлюк В.В. Контроль і ревізія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Павлюк, В.М. Сердюк, Ш.М. Акаєв; МОНУ; Макіївський економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 196с. – ISBN 966-364-161-4
595352
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – Київ : Знання, 2007. – 264с. – Шифр. дубл. 65 Усач. Доп.карт всем каб. – ISBN 978-966-346-419-0


  Викладено систему організації і методику контрольно-ревізійної роботи в умовах реформування обліку і фінансової звітності, застосування нового плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку.
595353
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія : навчальний посібник / Л.В. Дікань. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 327 с. – ISBN 966-346-345-7
595354
  Стрєльніков Р.М. Контроль і ревізія : практикум: навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.М. Стрєльніков, Т.В. Свірідова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-364-502-5
595355
  Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – 7-ме вид., переробл. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 264с. – ISBN 978-966-311-059-2
595356
  Дікань Л.В. Контроль і ревізія фінансових операцій : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгіна Н.В. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; ред. Гуляєва К.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 155-231. – Бібліогр.: с. 146-154. – ISBN 978-966-676-494-5
595357
  Білуха М.Т. Контроль і ревізія. / М.Т. Білуха. – К., 1974. – 96с.
595358
  Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум : Навч. посібник / С.В. Бардаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; МОі НУ. ЖІТІ;За ред.Ф.Ф.Бутинця. – Житомир : Рута, 2000. – 384с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7570-57-6
595359
  Найдьонов О.Г. Контроль і регулювання витрат на підприємстві / О.Г. Найдьонов, І.П. Мережко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 238-241. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
595360
  Циба Т.Є. Контроль і регулювання діяльності корпорації - необхідний етап забезпечення ефективності управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 102-107.
595361
   Контроль і управління в складних системах (КУСС - 2001) = Мeasurement and control in complex systems (MCCS-2001): Proceedings of VI International conference : Матеріали шостої міжнародної науково-технічної конференції м. Вінниця, 8-12 жовтня 2001 року. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. – ISBN 966-641-039-7
Том 2. – 2002. – 219с.
595362
   Контроль і управління в технічних системах (КУТС-97) : Книга за матеріалами четверто міжнародно науково-технічно конференці , м.Вінниця,21-23 жовтня 1997 р. – Вінниця : УHІВЕРСУМ. – ISBN 966-7199-09-6
Том 2. – 1997. – 208с.
595363
  Янчев А.В. Контроль інформаційної безпеки в системах електронного документообігу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 199-204. – ISSN 2222-4459
595364
  Горшенев В.М. Контроль как правовая форма деятельности / В.М. Горшенев, И.Б. Шахов. – М., 1987. – 175с.
595365
  Мажуолене З.К. Контроль как средство интенсификации обучения изчающему чтению научной литературы (англ. яз. неязыков. вуз) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Мажуолене З. К.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1988. – 24л.
595366
  Мецаев Б.К. Контроль как средство правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.15-19. – ISSN 1608-8794
595367
  Беляев В.П. Контроль как форма юридической деятельности и гарантия законности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.9-20. – ISSN 1811-9018
595368
  Сулейманов А.Ф. Контроль как функция управления // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 109-113. – (0). – ISSN 2078-9165
595369
  Кот О.С. Контроль капіталу банків у площині міжнародної інтеграції // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 73-77
595370
  Федоров А.В. Контроль карбованцем / А.В. Федоров. – К., 1970. – 32с.
595371
  Хэнсен Б.Л. Контроль качества / Б.Л. Хэнсен. – М, 1968. – 520с.
595372
  Гульмира Тусибаева Контроль качества аудиторской работы / Гульмира Тусибаева, Мурат Алиев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 459-464 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
595373
   Контроль качества биологических ветеринарных препаратов. – М., 1987. – 156с.
595374
  Гуревич М.С. Контроль качества бытовых электротоваров в торговле / М.С. Гуревич, В.А. Трепель. – М., 1978. – 94с.
595375
  Седых Н.В. Контроль качества в биотехнологии / Н.В. Седых, Кристапонс. – Рига, 1990. – 333с.
595376
   Контроль качества в мелиоративном строительстве. – К., 1990. – 190с.
595377
  Антонов Г.А. Контроль качества в системах управления качеством продукции / Г.А. Антонов, С.К. Розанова. – Ленинград, 1982. – 64с.
595378
  Емцова М.К. Контроль качества галантерейных товаров в торговле / М.К. Емцова, В.С. Дианов. – М., 1981. – 64с.
595379
  Зыков А.К. Контроль качества и ремонта оборудования электростанций / А.К. Зыков. – М., 1982. – 112с.
595380
  Жукова И.В. Контроль качества игрушек в торговле. / И.В. Жукова. – М., 1979. – 64с.
595381
  Карипиди С.Д. Контроль качества кинопоказа / С.Д. Карипиди. – 2-е изд. – М, 1964. – 172с.
595382
  Румянцев С.В. Контроль качества металлов гамма-лучами / С.В. Румянцев, Ю.А. Григорович. – М., 1954. – 248с.
595383
  Панасенко В.А. Контроль качества обувных товаров. / В.А. Панасенко, Р.М. Магомедов. – К., 1985. – 88с.
595384
  Легкун Я.А. Контроль качества одежды в торговле / Я.А. Легкун. – М., 1977. – 80с.
595385
   Контроль качества поверхностных вод. – Л,, 1988. – 140с.
595386
  Басов Н.И. Контроль качества полимерных материалов / Н.И. Басов, В.А. Любартович, С.А. Любартович ; под ред. В.А. Брагинского. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Химия ; Ленингр. отд-ние, 1990. – 111, [2] с.
595387
  Клюев В.В. Контроль качества продукции / В.В. Клюев. – М., 1979. – 38с.
595388
  Фейгенбаум А.В. Контроль качества продукции / А.В. Фейгенбаум. – М, 1986. – 470с.
595389
  Бухтияров И.Д. и др. Контроль качества продукции / И.Д. и др. Бухтияров. – М., 1988. – 62с.
595390
  Иванов В.С. Контроль качества продукции в машиностроении. / В.С. Иванов, А.Н. Зуев. – М., 1990. – 96с.
595391
  Голодницкий А.Б. Контроль качества радиотоваров в торговле / А.Б. Голодницкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 71с.
595392
  Артемов М.Е. Контроль качества ремонта сельскохозяйственных машин : Справочник / М.Е. Артемов, Г.Г. Ковалевский, Ю.П. Шатров. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 190 с.
595393
  Мишкинис Б.Я. Контроль качества рентгенодиагностического процесса / Б.Я. Мишкинис. – М., 1991. – 191с.
595394
   Контроль качества с помощью персональных компьютеров. – М., 1991. – 221с.
595395
  Яковлева З.Т. Контроль качества тканей в торговле / З.Т. Яковлева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Экономика, 1983. – 56 с.
595396
  Цветкова А.Ф. Контроль качества трикотажных товаров в тоговле / А.Ф. Цветкова. – 2-е изд., переработ. – М., 1983. – 3с.
595397
  Цветкова А.Ф. Контроль качества трикотажных товаров в торговле / А.Ф. Цветкова. – М., 1978. – 72с.
595398
   Контроль качества химиотерапевтических препаратов. – М., 1987. – 139с.
595399
  Вагин Л.М. Контроль качества хлебных изделий в торговле / Л.М. Вагин. – Москва, 1982. – 47с.
595400
  Томас Л.Ф. Контроль качества. / Л.Ф. Томас. – М., 1968. – 184с.
595401
  Глузман Л.Д. Контроль коксохимического производства / Л.Д. Глузман, И.И. Эдельман. – 3-е изд. испр. и доп. – М, 1946. – 455с.
595402
  Бойцов П.А. Контроль коллективный, действенный / П.А. Бойцов, И.Б. Западалов. – Л., 1964. – 56с.
595403
  Рабінович П. Контроль Конституційного Суду України за додержанням процедури внесення змін до Конституції України як засіб забезпечення її верховенства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-52
595404
  Малько А.О. Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у рідинних середовищах за динамічним поверхневим натягом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малько Анастасія Олександрівна ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
595405
  Панченко Є. та інш. Контроль кредитного портфеля як складова частина банківського менеджменту // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.13-15. – ISSN 0131-775Х
595406
  Цыркин Э.З. Контроль лопаточного аппарата паровых турбин / Э.З. Цыркин. – М., 1978. – 96с.
595407
  Баянов Б.Я. Контроль масс в условиях развитого социализма / Б.Я. Баянов. – Томск, 1977. – 215с.
595408
  Рыбкин В.А. Контроль материалов и работ в литейном производстве / В.А. Рыбкин. – М., 1980. – 128с.
595409
  Костів М.А. Контроль матеріальних витрат на підприємствах електротехнічної галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-64. – (Економіка ; Вип. 53)


  Проблема обліку і калькулювання витрат на виробництво набуває особливої актуальності у сучасних умовах, коли результати роботи кожного підприємства, конкурентоздатність його продукції знаходиться у все більшій залежності від рівня здійснених ним ...
595410
  Котик Ф.И. Контроль металлов и сплавов в машиностроении / Ф.И. Котик, С.Г. Ибрагимов. – Москва, 1983. – 248 с.
595411
   Контроль мінімальної заробітної плати в умовах децентралізації: реалії та перспективи / Л.П. Шевчук, А.В. Драбаніч, О.П. Казмір, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 181-184. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
595412
  Ведміцький Ю.Г. Контроль моменту інерції електротехнічних комплексів та систем на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ведміцький Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 31 назва
595413
  Скобелев Г.Н. Контроль на уроках математики / Г.Н. Скобелев. – Минск, 1986. – 104с.
595414
  Кальнік О.П. Контроль навчальних досягнень студентів в класичних університетах ХІХ сторіччя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 313-321. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  "У статті узагальнюється досвід реалізації контролю навчальних досягнень в класичних університетах ХІХ століття, відслідковується процес утвердження основних форм і методів контролю навчальних досягнень, які використовуються у сучасних ВНЗ". "Згідно ...
595415
  Власов В. Контроль навчальних досягнень учнів на уроках історії // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-38.
595416
  Харт Дж. Контроль над біологічною зброєю і роззброєння / Харт Джон // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 383-385. – ISBN 978-966-2050-07-3
595417
  Ляховскі Ждіслав Контроль над звичайними озброєннями / Ляховскі Ждіслав, Свеня Пост // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 361-383. – ISBN 978-966-7272-95-1
595418
  Кучеренко А. Контроль над миграционными процессами в США: тенденции эволюции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
595419
  Почепцов Г.Г. Контроль над розумом / Георгій Почепцов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 349, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-518-586-4


  "В книге на большом объеме материала рассматриваются информационные механизмы современного общества. Объектом анализа становятся такие исторические феномены, как перестройка и ГКЧП, оккультизм и масонство, Голливуд и гарвардский проект, мегацеркви и ...
595420
  Санжаровець В. Контроль над соціальними послугами громадянського суспільства / В. Санжаровець, М. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Громадянське суспільство має бути активним, контролювати здійснення соціальних послуг, тому що воно є замовником якісної соціальної роботи. Вибір фахової соціальної допомоги клієнтами соціальної роботи допоможе подолати негативні наслідки на місцевому ...
595421
  Шеннон Контроль над ядерною зброєю і нерозповсюдження / Шеннон, Кайл // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 335-360. – ISBN 978-966-7272-95-1
595422
  Кайл Контроль над ядерною зброєю і нерозповсюдження / Кайл, Шеннон // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 339-363. – ISBN 978-966-7272-99-9
595423
  Арбатов А.Г. Контроль над ядерным оружием: конец истории? // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 5. – С. 5-18. – ISSN 0131-2227


  Процесс переговоров по сокращению ядерного оружия (ЯО) и его нераспространению зашел в небывало глубокий тупик, а система договоров и институтов подвергается политической и военно-технической эрозии. Она может быть разрушена уже в ближайшее время. ...
595424
  Заренин Ю.Г. Контроль надежности элементов и систем / Ю.Г. Заренин. – Киев, 1968. – 24с.
595425
  Заренин Ю.Г. Контроль надежности элементов и систем / Ю.Г. Заренин. – К, 1968. – 24с.
595426
   Контроль надёжности элементов и систем автоматики. – Рига, 1976. – 129с.
595427
   Контроль народный, действенный. – Минск, 1979. – 231с.
595428
  Пришляк Г. Контроль народу за діяльністю органів місцевого самоврядування (теоретичний аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 96-99
595429
  Журавльова Г.С. Контроль органів державної податкової служби України: питання теорії іпрактики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 85-88. – ISSN 1563-3349
595430
  Барышев В.А. Контроль ориентации метеорологических спутников / В.А. Барышев, Г.Н. Крылов. – Л., 1968. – 207-210с.
595431
  Барышев В.А. Контроль ориентации спутников с помощью визирования земного горизонта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Барышев В.А.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1972. – 6л.
595432
   Контроль оценок прогнозных ресурсов рудоносных объектов : Методические рекомендации. – Ленинград, 1990. – 101с.
595433
  Батавин В.В. Контроль параметров полупроводниковых материалов и эпитаксиальных слоев / В.В. Батавин. – Москва, 1976. – 102 с.
595434
  Абу Хадид Салах Мустафа. Контроль параметров электропотребления промышленных объектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.03 / Абу Хадид Салах Мустафа.; КПИ. – К, 1993. – 15л.
595435
  Крупка І.К. Контроль парійний, народний / І.К. Крупка. – Х, 1965. – 56с.
595436
  Кузьмінський Б.Ю. Контроль переоцінки конфіскованих активів суб"єктів міжнародної економічної діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 136-137. – ISBN 978-611-01-0721-1
595437
  Доценко Є. Контроль питомого електричного опору сталевих виробів плоскої форми чотиризондовим методом / Є. Доценко, М. Карпаш // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 3 (71). – С. 88-98. – ISSN 1727-7108
595438
  Гаврилов Николай Николаевич Контроль пленочных схем в процессе производства по тепловому излучению : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Гаврилов Николай Николаевич; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – М., 1973. – 16л.
595439
  Самойлов Юрий Контроль по-европейски. Что дальше? : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 40-41 : Фото. – ISSN 1998-8044
595440
  Москалев М.А. Контроль по-ленински / М.А. Москалев. – Москва
. – 1963. – 32с.
595441
  Дударчик А.И. Контроль полупроводниковых приборов жидкими кристаллами / А.И. Дударчик, В.А. Семин, Б.И. Горбунов. – Минск, 1983. – 119 с.
595442
   Контроль постоянный, действенный. – Калининград, 1981. – 88с.
595443
  Калюга Є. Контроль правомірності надання, розрахунку та відображення в обліку відпусток // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 42. – С.22-27
595444
  Кравчук І. Контроль правотворчого процесу з метою адаптації права України до права ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 75-77. – ISSN 0132-1331
595445
  Хома І.Б. Контроль прийняття рішень у точці біфуркації в процесі перебігу підприємницької діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 103-108. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
595446
  Байбаков Ф.Б. Контроль примесей в сжатых газах / Ф.Б. Байбаков, В.М. Шарапов. – М., 1989. – 157с.
595447
  Попович А.Ф. Контроль производства азотной кислоты нитратов и аммиачных солей / А.Ф. Попович. – М.-Л., 1934. – 167с.
595448
  Майзель Ц.Г. Контроль производства аммиака, азотной кислоты и их солей / Ц.Г. Майзель, Р.И. Меламед. – Х.-К, 1934. – 149с.
595449
  Ицкович Э.Л. Контроль производства с помощью вычислительных машин / Э.Л. Ицкович. – М., 1975. – 417с.
595450
  Шрайбман С.С. Контроль производства хлора и каустика электролизом поваренной соли / С.С. Шрайбман. – М.-Л., 1934. – 193с.
595451
  Сошникова Контроль профкома за соблюдением законодательства о труде / Сошникова, Б.А. Шеломов. – М, 1987. – 157с.
595452
  Назаров А.Б. Контроль профсоюзов за соблюдением трудового законодательства на предприятии. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.05 / Назаров А.Б.; Высш.школа движинея ВЦСПС. – 24л.
595453
  Золотницкий Д.М. Контроль процессов обработки кинопленки / Д.М. Золотницкий. – Л, 1967. – 356с.
595454
  Гордон Г.М. Контроль пылеулавливающих утановок / Г.М. Гордон, И.Л. Пеисахов. – М, 1961. – 308с.
595455
  Зайченко А.И. и др. Контроль радиационной безопасности / А.И. и др. Зайченко. – М, 1989. – 192с.
595456
  Кравченко Т.В. Контроль рецептивних видів діяльності у ВНЗ на базі тестів // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7037-08-7


  "Студентів ВНЗ треба навчити різним стратегіям аудіювання та усного мовлення (аудіювання з загальним розумінням тексту, детальним розумінням та вибірковим здобуванням інформації, монолог, діалог та ін.). Незнання стратегій аудіювання або усного ...
595457
   Контроль речевых умений в обучении иностранным языкам. – М., 1970. – 120с.
595458
  Шубчинський В.Д. Контроль розвитку технологічної компетентності у вищій школі при викладанні спеціальних дисциплін / В.Д. Шубчинський, Ю.В. Мєнафова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 172-174. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
595459
   Контроль розрахункових операцій - основа фінансової стабільності місцевих бюджетів / Л.П. Шевчук, В.В. Рафальський, А.В. Шаварський, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 168-171. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті розглянуто розвиток контролю розрахункових операцій в умовах децентралізації. Передумовою розвитку економіки кожного регіону є достатня наявність фінансових ресурсів, які прямо пов’язані з новим баченням контролю розрахункових операцій ...
595460
  Сосновский А.В. Контроль рублем за оборотом и состоянием запасов товарно-материальных ценностей снабженческо-сбытовых и оптовых торговых организаций. : Автореф... канд. экон.наук: / Сосновский А.В.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1966. – 20л.
595461
  Гастер Л.М. Контроль рублем и вопросы совершенствования калькулирования себестоимости продукции домостроительных комбинатов : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Гастер Л.М.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 16л.
595462
  Авдеева А.А. Контроль сжигания газообразного топлива. / А.А. Авдеева. – Москва, 1971. – 256с.
595463
   Контроль состояний окружающей среды. – М., 1983. – 95с.
595464
  Шилин Б.В. Контроль состояния окружающей среды тепловой аэросъемкой / Б.В. Шилин, И.А. Молодчинин. – Москва : Недра, 1992. – 62с.
595465
  Приходько Н.Е. Контроль сохранности социалистической собственности на предприятии / Н.Е. Приходько. – Москва, 1987. – 95с.
595466
  Шилін С.І. Контроль спінового стану та явище спінового переходу в комплексах заліза(ІІ) з заміщеними піразинами / С.І. Шилін, І.О. Гуральский, І.О. Фрицький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 61
595467
  Афонин Д.А. Контроль стабильности пунктов плановой геодезической сети при геодезическом контроле деформаций инженерных сооружений // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 6-11 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
595468
  Пальченкова В.М. Контроль суспільства за виконанням покарань у допенітенціарний період (на прикладі Київської Русі) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
595469
  Гурак Р. Контроль сфери освіти: досвід країн ЄС // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Голова Державної інспекції навчальних закладів Руслан Гурак розповів про контрольно-моніторингові системи оцінювання якості освіти, які діють у країнах Європейського Союзу.
595470
  Сімоненко Л. Контроль сформованості методичної компетентності як наукове поняття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 156-166
595471
  Тарасюк М.В. Контроль та аналіз в системі контролінгу в управління торговельними мережами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 107-112. – ISSN 0321-0499
595472
  Гнилицька Л. Контроль та аналіз у бюджетуванні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-24
595473
  Пісьмаченко Л.М. Контроль та аудит іноземних інвестицій: необхідність і технологія здійснення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 150-154. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
595474
  Шарманська В.М. Контроль та бухгалтерський облік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 170-173. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядається проблема, пов"язана з висвітленням співвідношення місця і ролі бухгалтерського обліку та контролю діяльності робітників в управлінні виробництвом.
595475
  Космач О.П. Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Космач Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
595476
   Контроль та керування корпоративними комп"ютерними мережами: інструментальні засоби та технології : Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.М. Гуржій, С.Ф. Коряк, В.В. Самсонов, О.Я. Соляров. – Харків : Компанія СМІТ, 2004. – 544с. – ISBN 966-8530-18-7
595477
  Чорна В.О. Контроль та комплексний захист тягового електроприводу постійного струму рудничних контактних електровозів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Чорна Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
595478
  Ярмакі Х.П. Контроль та нагляд в діяльності митних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 32-36
595479
  Гузир В. Контроль та нагляд за діяльністю спеціальних служб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 13-17.
595480
  Власенко Д.О. Контроль та нагляд за додержанням законодавства з надання адміністративних послуг суб"єктами публічної адміністрації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2219-5521
595481
  Швець В.Д. Контроль та нагляд щодо додержання законів в сфері землекористування // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 225-229. – ISSN 2306-9082
595482
  Чорна В.Г. Контроль та нагляд як адміністративно-правові засоби регулювання у сфері позашкільної освіти України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 92-98. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізується поняття засобів адміністративно-правового регулювання у сфері позашкільної освіти, контролю, нагляду, їх ознаки та особливості у сфері позашкільної освіти. This article analyzes the concept of "means of the administrative and ...
595483
  Комзюк М.А. Контроль та нагляд як засоби забезпечення законності застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 53-59
595484
  Панасюк О. Контроль та нагляд як функція трудового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 108-112. – ISSN 0132-1331
595485
  Курило Л.В. Контроль та оцінювання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (76). – С. 29-34. – ISSN 1817-8510
595486
   Контроль та перевірки в Україні. Нормативна база. – 3-є вид., випр. та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 468с. – ISBN 966-373-042-0
595487
  Максимович В.О. Контроль та поліпшення теплового стану людини : монографія / В.О. Максимович, І.І. Солдак, О.С. Горецький; Під ред. І.І. Солдак. – Донецьк, 1997. – 158 с. : табл., іл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISBN 5-86938-094-4
595488
  Палійчук О.В. Контроль та прогнозування техногенно-екологічної безпеки в районі Калуського гірничопромислового комплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Палійчук О.В. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
595489
  Добровольська В. Контроль та ревізія у сфері господарювання: поняття та види // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 34-37
595490
  Калашнік І.І. Контроль та управління якістю продукції на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 53-58. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
595491
  Шохін Б.П. Контроль та управління якістю процесів на стадіїї виробництва продукції / Б.П. Шохін, Т.Б. Твердушка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-29. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається методологія управління якістю процесів. На основі елементів прикладної статистики пояснюються основні інструменти контролю та управління якістю на стадії виробництва продукції. Ключові слова: якість, прикладна статистика, In ...
595492
  Белосельский Б.С. Контроль твердого топлива на электростанциях / Б.С. Белосельский, В.С. Вдовченко. – М, 1987. – 176с.
595493
  Балабанов А.Н. Контроль технической документации / А.Н. Балабанов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство стандартов, 1988. – 350, [1] с. – Библиогр.: с. 350 (18 назв.)
595494
  Готра З.Ю. Контроль технологии гибридных интегральных схем / З.Ю. Готра. – Львов, 1981. – 96 с.
595495
  Саградян А.Л. Контроль технологического процесса флотационных фабрик. / А.Л. Саградян. – М., 1954. – 496с.
595496
  Саградян А.Л. Контроль технологического процесса флотационных фабрик. / А.Л. Саградян. – М., 1954. – 496с.
595497
  Тищенко В.О. Контроль тренувальної діяльності як основа успішної реалізації підготовки гандбольних команд вищої кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 35-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
595498
   Контроль у бюджетних установах: теорія та практика : монографія / [Л.В. Дікань та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук. проф. Л.В. Дікань. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 330, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 185-208. – ISBN 978-966-676-625-3
595499
  Барбаш Є.М. Контроль у вітчизняних підручниках з іноземних мов (60-80-ті роки XX століття) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
595500
  Деркач А.Л. Контроль у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки: призначення, основні риси, поняття // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 356-362. – ISSN 1563-3349
595501
  Бобровник С. Контроль у демократичному ракурсі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 271-273. – ISSN 1026-9932
595502
  Фріс П. Контроль у кримінально-правовій політиці // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 16-22
595503
  Філіпенко А.С. Контроль у системі адміністративно-правового регулювання // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 90-95
595504
  Франчук Т. Контроль у системі компетентнісної професійної освіти як умова забезпечення її неперервності // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 255-258


  Досліджуються проблеми модернізації системи контролю в умовах переходу на стандарти компетентнісної професійної освіти, що набуває тенденцію до саморозвитку впродовж життя.
595505
  Роман О.Т. Контроль у системі управління фінансовою діяльністю держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 131-139
595506
  Малков Д. Контроль у сфері боротьби із згубною податковою конкуренцією як новий вид міжнародного контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 112-115
595507
  Щукін О.М. Контроль у сфері державних закупівель // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7. – С. 29-38. – ISSN 2222-5374
595508
  Чечетов М. Контроль у сфері приватизації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 18-30 : Табл.1. – ISSN 0131-775Х
595509
  Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти / О.І. Сушинський ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Української Академії держ. управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с. – Бібліогр.: с. 444-467. – ISBN 966-619-041-9
595510
  Харрис П.Т. Контроль удельного сопротивления в вытянутых кристаллах кремния / П.Т. Харрис, А. Трейнор. – М, 1960. – с.
595511
  Трейнор А. Контроль удельного сопротивления в вытянутых кристаллах кремния / А. Трейнор, П.Т. Харрис. – М., 1960. – 8с.
595512
  Бабиков О.И. Контроль уровня с помощью ультразвука / О.И. Бабиков. – Л, 1971. – 79с.
595513
  Скакун В.А. Контроль уроков производственного обучения. / В.А. Скакун. – М., 1985. – 64с.
595514
  Тихонов Иван Иванович Контроль усвоения и его рациональная организация и эффективность в обучениии : Обзорная информация / Тихонов Иван Иванович; НИИ проблем высш. школы; Отд. науч. информации. – Москва : МВ и ССО УССР, 1976. – 82с. – Автор указ. на обор. тит. л. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних спец. учеб.заведениях)
595515
  Тихонов Иван Иванович Контроль усвоения, организация и эффективность при программированном обучении / Тихонов Иван Иванович. – Москва : Знание, 1967. – 37с.
595516
   Контроль усилий бесклеевыми тензорезисторными датчиками. – К., 1971. – 160с.
595517
  Шипицо Л.В. Контроль устной речи. / Л.В. Шипицо. – Москва, 1985. – 88с.
595518
  Жердев Н.К. Контроль устройств на интегральных схемах / Н.К. Жердев, Б.П. Креденцер, Р.Н. Белоконь. – Киев, 1986. – 159 с.
595519
  Косицын Ю.Д. Контроль ФЗМК за соблюдение законодательства о заработной плате. Справочная книга. / Ю.Д. Косицын. – М., 1968. – 143с.
595520
  Цепин А.И. Контроль ФЗМК за соблюдением законодательства о труде. / А.И. Цепин. – М, 1975. – 175с.
595521
  Ярхо А.В. Контроль ФЗМК за соблюдением трудового законодательства / А.В. Ярхо. – М., 1965. – 110с.
595522
  Рябчиков М.П. Контроль финансово-хозяйственной деятельности на промышленных предприятиях / М.П. Рябчиков. – М., 1989. – 159 с.
595523
  Кужельний М.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання : Навчально методичний посібник для студ.економ.спец.і прац.обліково-аналіт.і контр.-ревізійних служб підприємств, орг.і установ / М.В. Кужельний, Є.В. Калюга, О.В. Калюга; Мін-во освіти і науки України. Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2001. – 240с. – ISBN 966-521-118-8


  Розглядаються питання, щодо проведення контролю за правільностю трансформації статей фінансової звітності, в тому числі для відкритих акціонерних товариств, підприємств
595524
  Івахненков С.В. Контроль фінансової інформації: сучасні технології : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 87-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв
595525
  Коломієць Л.П. Контроль фітопатогенних вірусів в агроекосистемах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено склад популяції вірусів картоплі в зоні Полісся України. Показано суттєву роль штаму вірусу в перебігу інфекції та необхідність вивчення штабового складу поширених у регіоні патогенів для об"єктивної оцінки розвитку вірусних інфекцій в ...
595526
  Фролов М.В. Контроль функционального состояния человека-оператора / М.В. Фролов. – Москва, 1987. – 195с.
595527
   Контроль функционирования больших систем. – М., 1977. – 356с.
595528
  Харт Дж. Контроль хімічної зброї і роззброєння / Джон Харт // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 376-382. – ISBN 978-966-2050-07-3
595529
  Гуляев В.А. Контроль ЭВМ / В.А. Гуляев. – К., 1977. – 168с.
595530
  Стрельченко О.Г. Контроль як засіб забезпечення законності у сфері охорони здоров"я // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 66-72. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито суть контролю як засобу забезпечення законності у сфері охорони здоров"я. Охарактеризовано три ключових об"єкти контролю та нагляду у сфері охорони здоров"я: контроль за наркотиками; контроль за лікарськими засобами; ...
595531
  Шморгун О.С. Контроль як спосіб забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 57-61.
595532
  Шовкопляс Г.М. Контроль як форма державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 126-137. – ISSN 2224-9281
595533
  Полторак С.Т. Контроль як функція державного управління освітньою діяльністю у ВНЗ Збройних Сил України // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 26-31. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
595534
  Остапенко Т. Контроль як функція менеджменту зовнішньоекономічної діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 29-37. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
595535
  Дорощук В.О. Контроль якості харчових продуктів : навчальний посібник / В.О. Дорощук, Г.М. Шевченко, С.А. Куліченко ; КНУТШ. – Київ : Науковий світ, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-675-603-2
595536
  Махмудов Кабулджон Гафурович Контроль, диагностика и прогнозирование обработки металлов резанием по переходным процессам : Автореф... доктора техн.наук: 05.03.01 / Махмудов Кабулджон Гафурович; КПИ. – К., 1994. – 37л.
595537
  Кузнєцова Н.В. Контроль, лібералізація та регулювання руху капіталів в сучасному світі : навчальний посібник / Н.В. Кузнєцова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 396, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 392-396. – ISBN 978-966-439-358-9
595538
  Шевков Б.В. Контроль, наладка и тестирование // Программное обеспечение микроЭВМ : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – Москва : Высшая школа, 1988. – Кн. 10 : Контроль, наладка и тестирование / Б.В. Шевкопляс. – С. 1-79
595539
   Контроль, оценка качества и испытания печатных плат. – Челябинск, 1975. – 97с.
595540
  Богоявленский М.С. Контроль, регулирование и управление технологическими процессами / М.С. Богоявленский. – М., 1960. – 104с.
595541
   Контроль, управление и передача информации. – Л., 1970. – 224с.
595542
   Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми : Університетська книга, 2014. – 431, [1] с. : Бібліогр.: с. 431. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-680-279-1
595543
  Бутинець Ф.Ф. Контроль: недоліки та наслідки // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 6-17. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
595544
  Петренко М.Є. Контрольна для вчителя : повісті / М.Є. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 347 с.
595545
  Воронкова О.М. Контрольна і аналітична робота податкової служби України в податковому процесі : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.04.01. / Воронкова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: с.14
595546
  Воронкова Олена Миколаївна Контрольна і аналітична робота податкової служби України в податковому процесі : Дис...канд.економ.наук:08.04.01 / Воронкова Олена Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 206л. + Додатки:л.183-206. – Бібліогр.:л.170-182
595547
  Берназюк Я. Контрольна нормотворчість Президента України як важливий механізм захисту і охорони Конституції України // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 35-39
595548
   Контрольна робота : Фізика 2 курс. – Київ, 1970. – 6 с.
595549
   Контрольна робота з курсу економічної статистики. – К., 1971. – 45с.
595550
  Козлов В.А. Контрольна смуга / В.А. Козлов. – Київ, 1977. – 311с.
595551
  Тимощук В.П. Контрольна функція держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 83-92. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено загальний огляд реалізації контрольної функції держави. Особлива увага приділяється проблематиці внутрішнього службового (антикорупційного) контролю в публічній адміністрації та проблематиці інспекційної діяльності. The article ...
595552
  Вівчаренко О.А. Контрольна функція охорони земель // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 103-110
595553
  Майданник О. Контрольна функція українського парламенту щодо виконання державного бюджету України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 62-65
595554
  Кузьмичева Г.А. Контрольная деятельность местных представительных органов. : Автореф... канд.юрид.наук: 711 / Кузьмичева Г.А.; Ин-т.гос-ва и права. – М, 1970. – 30л.
595555
  Черкес М.Е. Контрольная деятельность представительных органов государственной власти Польской Народной Республики. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Черкес М.Е.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 25л.
595556
  Слива А.Я. Контрольная деятельность Советов / А.Я. Слива. – М., 1987. – 303с.
595557
  Волошина С.В. Контрольная для взрослых. / С.В. Волошина, И.А. Шадхан. – Ленинград, 1981. – 109с.
595558
  Янченко С.Е. Контрольная и курсовая работа по политической экономии в учебном процессе / С.Е. Янченко, М.В. Сакович. – М., 1986. – 72с.
595559
  Шлыгин А. Контрольная полоса / А. Шлыгин. – Алма-Ата, 1974. – 47с.
595560
  Хорунжий Е.И. Контрольная полоса / Е.И. Хорунжий. – Киев : Молодь, 1984. – 104с.
595561
  Черный-Диденко Контрольная полоса. / Черный-Диденко. – К, 1962. – 198с.
595562
  Черный-Диденко Контрольная полоса. / Черный-Диденко. – К, 1968. – 430с.
595563
  Ивенская Д.С. Контрольная работа № 1 по методике преподавания английского языка. Для студ.-заоч. 2 курса пед. ин-тов. ин. яз. / Д.С. Ивенская, З.М. Цветкова. – М., 1957. – 72с.
595564
  Толстых Т.Н. Контрольная работа № 3 по грамматике английского языка. / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова. – М., 1954. – 72с.
595565
  Толстых Т.Н. Контрольная работа № 4 по грамматике английского языка. / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова. – М., 1955. – 78с.
595566
  Леганцева Н.И. Контрольная работа №1 / Н.И. Леганцева. – М., 1953. – 52с.
595567
  Измайлова Л.С. Контрольная работа №1 по истории русского языка / Л.С. Измайлова, Р.И. Лихтман. – Махачкала, 1966. – 44с.
595568
   Контрольная работа №2 по курсу "Современый русский язык". – Х., 1976. – 25с.
595569
  Шейнман З.А. др. Контрольная работа №3 по грамматике английского языка / З.А. др. Шейнман. – М, 1955. – 76с.
595570
  Вейф Э.Р. Контрольная работа №3 по лексике немецкого языка / Э.Р. Вейф, В.И. Родионова. – Москва, 1954. – 38с.
595571
  Леганцева Н.И. Контрольная работа №4 / Н.И. Леганцева, В.И. Родионова. – М., 1954. – 30с.
595572
  Симченко О.С. Контрольная работа №4 по грамматике английского языка / О.С. Симченко. – М., 1956. – 31с.
595573
  Приходько В.А. Контрольная работа по древнерусскому языку / В.А. Приходько. – Л., 1966. – 6с.
595574
   Контрольная работа по курсу "Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных предприятиях" для курсов повышения квалификации экономистов-плановиков. – Х., 1960. – 16с.
595575
   Контрольная работа по курсу "Детсая литература". – М., 1956. – 8с.
595576
   Контрольная работа по русской литературе 19 века. – Л., 1954. – 6с.
595577
  Гуревич Г.Ф. Контрольная работа по русскому языку для студентов-заочников 1 курса казахского отделения филологического факультета педагогических институтов и университетов / Г.Ф. Гуревич. – Алма-Ата, 1975. – 32с.
595578
  Станчик М.К. и др. Контрольная работа... по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1955. – 76с.
595579
  Жигжитжапов Б.Ж. Контрольная функция законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ее роль в системе "сдержок и противовесов" // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 26-37. – ISSN 1812-8696
595580
  Иванова Ружа Контрольная функция и функция содействия государственных судов: законодательство, теория и практика // Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 15 нояб. 2013 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2014. – С. 25-37
595581
  Селивон Н.Ф. Контрольная функция местных Советов народных депутатов / Н.Ф. Селивон. – К, 1980. – 147с.
595582
  Селиван Н.Ф. Контрольная функция местных Советов народных депутатов: сущность и эффективность осуществления : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Селиван Н.Ф. ; АН УССР , Ин-т гос-ва и права. – Киев, 1978. – 27 с.
595583
  Нуруллаєв І.С. Контрольний механізм Ради Європи у сфері запобігання корупціЇ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 204-208. – ISSN 0201-7245
595584
  Товтин В.Ю. Контрольний поцілунок : гумор і сатира / Володимир Товтин. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2011. – 302, [2] с. – На форзацах - дружній шарж О. Кохана. – ISBN 978-966-2921-76-2
595585
  Куца О. Контрольні диктанти з української мови. 5-7 класи / О. Куца. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-120-3
595586
   Контрольні завдання з курсу "Вища математика". – К., 1995. – 29с.
595587
   Контрольні завдання з курсу "Вища математика". – К., 1997. – 20с.
595588
  Палкін Ю.І. Контрольні завдання з курсу політичної економії / Ю.І. Палкін, Н.Л. Файнберг. – Київ, 1968. – 80с.
595589
   Контрольні завдання з математичного аналізу. – Київ : Київський університет, 2002. – 67с.
595590
   Контрольні завдання з сучасної української літературної мови та методичні вказівки до курсу для студентів-заочників філологічного факультету університету. – Х., 1983. – 57с.
595591
   Контрольні завдання з якісного аналізу. – К., 1968. – 38с.
595592
   Контрольні завдання з якісного аналізу. – К., 1968. – 38с.
595593
   Контрольні запитання і завдання з якісного аналізу : навч. посібник для підгот. до практ. занять з нормат. курсу "Фундаментальні основи аналіт. хімії" для студ. хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Т.Є. Кеда]. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру
Ч. 1 : Аналіз катіонів. – 2014. – 34, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 33
595594
   Контрольні запитання та задачі до спецкурсу "Аналітична хімія природного середовища" : для студ.хімічного фак-ту спеціалізац. "Хімічний контроль навколишнього середовища". – Київ : Київський університет, 2001. – 19с.
595595
   Контрольні запитання та задачі до спецкурсу "Основи хроматографічного аналізу" : для студ.хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища". – Київ : Київський університет, 2001. – 18с.
595596
   Контрольні запитання та тести з нормативного курсу "Анатомія рослин". – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
595597
   Контрольні запитання та тести з нормативного курсу "Анатомія рослин". – Київ : Київський університет, 2003. – 35с.
595598
   Контрольні запитання та тести з нормативного курсу "Анатомія рослин" [Електронний ресурс] / О.В. Брайон, О.О. Панюта, Т.В. Паршикова, П.С. Славний; За ред. М.М. Мусієнка. – Київ : КНУТШ, 2003. – 24 с.
595599
   Контрольні запитання та тесті з курсу "Фізіологія рослин". – Київ : Київський університет, 2000. – 94с.
595600
  Стоян О. Контрольні засоби // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 2 (2) лютий. – С. 21-27. – ISSN 2306-0050


  Внутрішній контроль як фактор зниження аудиторських ризиків.
595601
  Богуславський І.П. Контрольні письмові роботи з арифметики. Для 5-6-го класів / І.П. Богуславський, О.Г. Черватюк. – К., 1964. – 206с.
595602
  Бахуринська М.М. Контрольні питання до змістовного модуля I // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 364-366. – ISBN 978-617-566-151-2
595603
   Контрольні питання до змістовного модуля II // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 709-710. – ISBN 978-617-566-151-2
595604
   Контрольні питання та практичні завдання для співбесіди з української мови та літератури для вступ. на підготовче відділення. – Київ : КДУ, 1984. – 16 с.
595605
  Француз-Яковець Контрольні повноваження двопалатних парламентів сучасних демократичних держав // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 20-26
595606
  Лінецький С. Контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України: правове регулювання та проблеми реалізації // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2015. – № 1. – С. 3-52
595607
  Гаращук В. Контрольні провадження,їх види і тенденції розвитку та законодавчого вренгулювання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.86-94
595608
  Лагода О. Контрольні процедури в системі адміністративно-процедурної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
595609
  Мирошніченко А.Л. Контрольні роботи для 2-11 класів з поглибленим вивченням англійської мови / А.Л. Мирошніченко, Г.П. Харківська, В.П. Клікман. – Харків : Основа, 2004. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.11(23)). – ISBN 966-333-107-0
595610
   Контрольні роботи з англійської мови : для студентів філолог.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 34с.
595611
   Контрольні роботи з англійської мови. – К., 1998. – 34с.
595612
   Контрольні роботи з англійської мови. – К., 1998. – 29с.
595613
  Корнієнко Н.П. Контрольні роботи з історії української літературної мови / Н.П. Корнієнко. – Київ, 1971. – 38с.
595614
  Богданович М.В. Контрольні роботи з математики для початкових класів загальноосвітньої школи / М.В. Богданович, В.С. Шпакова. – Київ : Техніка, 1997. – 64с. – ISBN 966-575-061-5
595615
   Контрольні роботи з математики і фізики для студентів-заочників учит. ін-тів на 1952-53 навч. рік. – Київ, 1952. – 16 с.
595616
   Контрольні роботи з математики і фізики для студентів-заочників учит. ін-тів на 1952-53 навч. рік. – Київ, 1960
595617
   Контрольні роботи з математики і фізики для студентів-заочників фіз.-мат. фак-тів пед. ін-тів. – Київ, 1960. – 7 с.
595618
   Контрольні роботи з методики викладання української мови в середній школі. – Х., 1982. – 26с.
595619
   Контрольні роботи з сучасної української літературної мови. – К., 1960. – 44с.
595620
   Контрольні роботи з сучасної української літературної мови для студентів-заочників 5 курсу відділу української мови і літератури фа-тів мови і літ-ри пед. ін-тів. – К., 1960. – 56с.
595621
  Мисечко Е.М. Контрольні роботи з фізики для 8-10 класів : посібник для вчителів / Е.М. Мисечко, С.У. Гончаренко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 174 с.
595622
   Контрольні роботи по курсу "Українська діалектологія" для студ. філолог. фак-ту. – Київ : КДУ, 1984. – 6 с.
595623
   Контрольні роботи та методичні вказівки з історичної граматики української мови для студентів заочників відділення українскьої мови та літератури філ. факультету. – Х., 1980. – 22с.
595624
   Контрольні тексти до курсу "Методика викладання українсько мови у середній школі" : для студентів філолог.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 23с.
595625
   Контрольні тести до курсу "Методика викладання української мови у середній школі". – К., 1998. – 23с.
595626
  Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства : Монографія / А.Р. Туманянц; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Основа, 2000. – 108с. – ISBN 5-7768-0706-9
595627
   Контрольні цифри народного господарства УСРР на 1928-29 рік. – Харків : Держплан УСРР, 1928. – 80 с.
595628
   Контрольні цифри розвитку народного господарства СРСР на 1959-1965 роки. – К., 1959. – 126с.
595629
   Контрольні цифри розвитку народнього господарства УСРР на 1929-30 рік. – Харків : Видання держпляну УСРР, 1929. – 394 с. : табл. с. 1-64
595630
   Контрольні цифри української промисловості на 1928-29 рік. – Х. – 21с.
595631
   Контрольні числа промкооперації України на 1933 рік. – Х., 1932. – 86с.
595632
  Угинчус А.А. Контрольно-измерительная аппаратура гидротехнических сооружений / А.А. Угинчус, В.П. Бомбчинский. – М, 1954. – 260с.
595633
   Контрольно-измерительная аппаратура и оборудование, применяемые для настройки и ремонта радиотелевизионной аппаратуры. – Ленинград, 1970. – 43с.
595634
  Горбунов Б.И. Контрольно-измерительная техника / Горбунов Б.И. – Минск, 1977. – 367 с.
595635
  Щепкин С.И. Контрольно-измерительные и регулирующие приборы в химических производствах / С.И. Щепкин. – Москва, 1945. – 431с.
595636
   Контрольно-измерительные приборы, 1958. – 20с.
595637
  Кобзев В.В. Контрольно-измерительные приборы / В.В. Кобзев. – М., 1989. – 471с.
595638
  Исакович Р.Я. Контрольно-измерительные приборы в добыче нефти / Р.Я. Исакович. – М, 1954. – 358с.
595639
   Контрольно-измерительные приборы и регуляторы, разработанные в ГИПХ. – Л,, 1962. – 63с.
595640
  Вайнберг И.Б. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности / И.Б. Вайнберг, К.Л. Калитенко. – Москва, 1967. – 303с.
595641
   Контрольно-измерительные ультразвуковые приборы. – М., 1960. – 174с.
595642
  Панасюк О. Контрольно-наглядова діяльність державних органів у сфері праці // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 125-129. – ISSN 0132-1331
595643
  Бистрик Г.М. Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 115-123. – ISSN 1563-3349
595644
  Ігонін Р.В. Контрольно-наглядові повноваження вищої ради юстиції як критерій її позиціювання в системі поділу державної влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 121-125
595645
  Матвиенко Г.В. Контрольно-надзорные полномочия таможенных органов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-30. – ISSN 0132-0769
595646
  Білецький І. Контрольно-попереджувальний моніторинг виборчого процесу як засіб попередження злочинів проти виборчих прав // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 109-111.
595647
  Корсакова К.М. Контрольно-ревизионная работа в жилищно-коммунальном хозяйстве / К.М. Корсакова, Б.А. Касперович. – М., 1988. – 159с.
595648
  Бутынец Ф.Ф. Контрольно-ревизионная служба на селе / Ф.Ф. Бутынец. – М., 1986. – 156с.
595649
  Артемчук Д. Контрольно-судова влада: теоретико-правовий аналіз // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 305-309. – ISSN 1561-4999
595650
  Фомичева Л.И. Контрольно-тренировочные задачи по курсу зоология безпозвоночных / Л.И. Фомичева. – М., 1972. – 16с.
595651
  Ивченков П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка / П.Ф. Ивченков. – М., 1983. – 176с.
595652
  Ивченков П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка / П.Ф. Ивченков. – 2-е изд., испр. – М., 1987. – 191с.
595653
  Шоцкая Л.И. Контрольно-тренировочные упражнения по истории русского литературного языка / Л.И. Шоцкая. – М., 1969. – 96с.
595654
  Девекин В.Н. Контрольно-тренировочные упражнения по немецкому языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – М, 1963. – 92с.
595655
  Девекин В.Н. Контрольно-тренировочные упражнения по немецкому языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – 2-е изд. – М, 1968. – 88с.
595656
  Девекин В.Н. Контрольно-тренировочные упражнения по немецкому языку / В.Н. Девекин. – 2-е изд,. – М, 1968. – 92с.
595657
  Шанский Н.М. Контрольно-тренировочные упражнения по современному русскому языку (лексикология, фонетика, орфография) / Н.М. Шанский. – М., 1960. – 136с.
595658
   Контрольно-тренувальні вправи з історичної граматики української мови. – К., 1963. – 47с.
595659
   Контрольно-тренувальні вправи з історичної граматики української мови. – К., 1965. – 92с.
595660
  Ярхо В.Н. Контрольное задание №1 по латинскому языку / В.Н. Ярхо, Л.Л. Савельева. – М., 1956. – 104с.
595661
   Контрольные вопросы для проведения собеседования по математике с поступающими на подготовительное отделение. – Киев, 1983. – 63 с.
595662
   Контрольные вопросы и задания к практическим заданиям п курсу исторической фонетики русского языка. – К., 1982. – 50с.
595663
   Контрольные вопросы и задачи по химии для слушателей подготовительного отделения. – Ярославль
2. – 1989. – 17с.
595664
   Контрольные вопросы к курсу общей физики. – Донецк : Издательство Донецкого университета, 1984. – 54 с.
595665
   Контрольные вопросы к лабораторным работам по колебательному и молекулярному практикуму для студентов радиофизического факультета. – Киев : КГУ, 1986. – 8 с.
595666
   Контрольные вопросы по аналитической химии для студентов 2-го курса химического факультета. – К., 1982. – 39с.
595667
   Контрольные вопросы по математике для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1983. – 7с.
595668
   Контрольные вопросы по математике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1982. – 6с.
595669
   Контрольные вопросы по математике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1982. – 8 с.
595670
   Контрольные вопросы по математике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1982. – 6с.
595671
   Контрольные вопросы по математике на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1982. – 7с.
595672
   Контрольные вопросы по математике на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1982. – 8 с.
595673
   Контрольные вопросы по математике на афганском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1982. – 8 с.
595674
   Контрольные вопросы по математике на французском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1982. – 8с.
595675
   Контрольные вопросы по химии для предварительной оценки знаний студентов подготовительного факультета. – Киев : КГУ, 1984. – 11с.
595676
  Изаксон С.С. Контрольные вычисления при подсчете запасов полезных ископаемых и определение погрешности подсчета / С.С. Изаксон. – Москва : Углетехиздат, 1953. – 103 с.
595677
  Станчик М.К. и др. Контрольные задания № 1-4 по грамматике немецкого языка для III курса заочн. отд. пед. ин-тов иностр. яз. / М.К. и др. Станчик. – 2-е изд. – М., 1958. – 159с.
595678
  Станчик М.К. и др. Контрольные задания № 3-4 по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1958. – 40с.
595679
  Непомнящая Г.А. Контрольные задания № 3 и 4 по грамматике английского языка. Для студ.-заоч. 2 основного и 4 курса уч. групп / Г.А. Непомнящая. – М., 1958. – 52с.
595680
  Кузнецова О.Ф. Контрольные задания №3-4 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1955. – 76с.
595681
  Кузнецова О.Ф. Контрольные задания №3-4 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1958. – 80с.
595682
   Контрольные задания для учащихся-заочников сред. спец. учеб. заведений библиотечных , культурно-просветительных и педагогических специальностей по предмету "История". – М., 1967. – 88с.
595683
   Контрольные задания и методические указания для студентов-заочников в историко-юридического факультета. – Фрунзе, 1963. – 136с.
595684
   Контрольные задания и упражнения по географии. – Москва : Просвещение, 1982. – 191с.
595685
   Контрольные задания по биологии на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев, 1986. – 16с.
595686
   Контрольные задания по биологии на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев, 1986. – 16с.
595687
   Контрольные задания по биологии на испанском языке для определения начального общеобразвоательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1986. – 16 с.
595688
   Контрольные задания по биологии на французском языке для определения начального уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
595689
   Контрольные задания по курсу "Аналитическая химия. – Новочеркасск, 1963. – 32с.
595690
   Контрольные задания по курсу "Педагогика" для автоматизированной проверки знаний студентов ун-та. – Одесса, 1984. – 64с.
595691
   Контрольные задания по курсу "Педагогика" для автоматизированной проверки знаний студентов ун-та. – Одесса, 1984. – 63с.
595692
  Болдырева А.П. Контрольные задания по курсу "Русская литература 18-го века". / А.П. Болдырева. – М, 1969. – 32с.
595693
  Белова Н.И. Контрольные задания по курсу "Русская литература XVIII века " / Н.И. Белова. – М : Просвещение, 1972. – 40 с.
595694
  Трюта К.Н. Контрольные задания по латинскому языку с методическими указаниями для студентов-заочников 3-4 семестров. / К.Н. Трюта. – К., 1958. – 64с.
595695
   Контрольные задания по математике. – М., 1971. – 4с.
595696
   Контрольные задания по математике для учащихся первого года обучения на подготовительных курсах. – М., 1972. – 4с.
595697
   Контрольные задания по математике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1986. – 8с.
595698
   Контрольные задания по математике на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
595699
   Контрольные задания по математике на афганском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1985. – 14с.
595700
   Контрольные задания по математике на испанском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1985. – 10с.
595701
   Контрольные задания по математике на лаосском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – К., 1985. – 10с.
595702
   Контрольные задания по математике на французском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 10с.
595703
  Зимина М А. Контрольные задания по методике преподавания географии / М А. Зимина, . – М, 1964. – 24с.
595704
  Зимина М А. Контрольные задания по методике преподавания географии / М А. Зимина, . – М, 1969. – 26с.
595705
  Шептаев Л.С. Контрольные задания по народному поэтическому творчеству / Л.С. Шептаев. – М, 1967. – 52с.
595706
   Контрольные задания по народному поэтическому творчеству и древней русской литературе. – М., 1969. – 72с.
595707
  Позднеев А.В. Контрольные задания по народному поэтическому творчеству, древней русской литературе и русской литературе 18 в. / А.В. Позднеев, А.П. Болдырева. – М, 1962. – 52с.
595708
   Контрольные задания по общей теории статистики. – Рига, 1979. – 112с.
595709
   Контрольные задания по предмету "История" для учащ.-заочн. средн. спец. учеб. заведений библиотечных, культ.-просв. и пед. спец.. – М., 1968. – 88с.
595710
   Контрольные задания по русской и советской литературе и методические указания к ним. – Х., 1976. – 20с.
595711
   Контрольные задания по русской литературе. – К., 1961. – 64с.
595712
   Контрольные задания по русскому языку и литературе. – М., 1962. – 14с.
595713
  Бобер Э.Я. Контрольные задания по современному русскому языку / Э.Я. Бобер. – Черновцы, 1968. – 76 с.
595714
   Контрольные задания по темам "Лексическая стилистика", "Лексическая стилистика", "Изобразительно-выразительные средства языка" и методические указания к их выполнению для студентов 4 курса стационар. – Харків, 1976. – 30с.
595715
  Тихомирова М.М. Контрольные задания по топографии и картографии / Глав. упр. высш. и средн. пед. учебных заведений Мин-ва Просвещения РСФСР ; Московский гос. заочный пед. ин-т ; М.М. Тихомирова. – Москва : Просвещение, 1964. – 64 с.
595716
   Контрольные задания по устному народному творчеству древней русской литературе и русской литературе 18 века. – М., 1965. – 80с.
595717
   Контрольные задания по физике для заочных подготовительных курсов. – Горький, 1974. – 21с.
595718
   Контрольные задания по физике для студентов 4 концентра электро- и тепло-энергетического и механико-машиностроительного и химического факультетов и для специальностей "Горная электромеханика" горного факультета. – Москва : ВЗИИ, 1936. – 16 с.
595719
   Контрольные задания по физике для учащихся заочных курсов по подготовке в вуз. – М., 1968. – 12с.
595720
   Контрольные задания по физике на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1986. – 12 с.
595721
   Контрольные задания по физике на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 11с.
595722
   Контрольные задания по физике на вьетнамском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 11с.
595723
   Контрольные задания по физике на французском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний иностранных студентов. – Киев : КГУ, 1986. – 12 с.
595724
  Шарец Д.С. Контрольные задания по физической географии частей света / Д.С. Шарец. – М., 1961. – 40с.
595725
   Контрольные задания по физической химии. – М.
1. – 1978. – 52с.
595726
   Контрольные задания по физической химии. – М.
2. – 1978. – 92с.
595727
   Контрольные задания по химии. – Киев : КГУ, 1983. – 16 с.
595728
   Контрольные задания по химии на английском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 10 с.
595729
   Контрольные задания по химии на арабском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – К., 1986. – 11с.
595730
   Контрольные задания по химии на корейском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – Киев : КГУ, 1986. – 8 с.
595731
   Контрольные задания по химии на лаосском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – Киев : КГУ, 1985. – 10 с.
595732
   Контрольные задания по химии на французском языке для определения начального общеобразовательного уровня знаний ин .студентов. – К., 1986. – 8 с.
595733
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1960. – 44с.
595734
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1964. – 27с.
595735
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1967. – 24с.
595736
  Тутыхин Б.А. Контрольные задания по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1971. – 44с.
595737
   Контрольные задания по языку специальности для студентов-иностранцев математического факультета. – Харків, 1975. – 68с.
595738
   Контрольные задания по языку специальности для студентов-иностранцев математического факультета. – Харків, 1975. – 47с.
595739
   Контрольные задания по языку специальности для студентов-иностранцев физического факультета. – Харків, 1975. – 55с.
595740
  Гарматюк С.С. Контрольные задачи по курсу радиопередающие устройства / С.С. Гарматюк, Л.И. Телятников. – Таганрог, 1975. – 102 с.
595741
   Контрольные и курсовые работы для студентов филологических факультетов. – Калининград, 1977. – 92с.
595742
   Контрольные и самостоятельные работы по химии. – Х., 1988. – 52с.
595743
  Татур А.О. Контрольные измерительные материалы для единого госссударственного экзамена // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.28-33.
595744
  Мердок Д. Контрольные карты. / Д. Мердок. – М., 1986. – 150с.
595745
  Кузьмина Г.П. Контрольные работы / Г.П. Кузьмина, В.И. Родионова. – М, 1953. – 56с.
595746
  Девекин В.Н. Контрольные работы 1-2 по немецкому языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – М, 1958. – 31с.
595747
  Девекин В.Н. Контрольные работы 1-2 по немецкомц языку / В.Н. Девекин, Л.О. Урицкий. – М, 1958. – 31с.
595748
  К Контрольные работы 1-го курса факультета литературы и языка / К. – Москва, 1953. – 39 с.
595749
  Мурашева Е.И. Контрольные работы N1-4 по фонетике немецкого языка / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 103с.
595750
  Мурашева Е.И. Контрольные работы N1-4 по фонетике немецкого языка / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 94с.
595751
  Выгодская А.Л. Контрольные работы № 1-2 по лексике немецкого языка / А.Л. Выгодская. – Москва, 1955. – 72 с.
595752
  Мурашева Е.И. Контрольные работы № 1-4 по фонетике немецкого языка / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 103с.
595753
  Мурашева Е.И. Контрольные работы № 1-4 по фонетике немецкого языка. Для II курса заоч. отд-ний пед. ин-тов иностр. яз. / Е.И. Мурашева. – М., 1955. – 94с.
595754
  Рачинская Н.Н. Контрольные работы № 1-4. Нем. язык. / Н.Н. Рачинская. – М., 1977. – 96с.
595755
  Гроссман Е.Я. и др. Контрольные работы № 3-4 по лексике английского языка / Е.Я. и др. Гроссман. – М., 1958. – 80с.
595756
  Линднер Е.Б. Контрольные работы № 3-4 по лексике немецкого языка / Е.Б. Линднер, Е.С. Фрадкина. – М., 1955. – 72с.
595757
  Шифрина П.А. Контрольные работы № 3 и № 4 по лексике немецкого языка / П.А. Шифрина. – Москва, 1954. – 66 с.
595758
  Лазаревич Е.Ф. Контрольные работы №1-2 по английскому языку для студентов-заочников 5 курса фак-тов и пед.ин-тов ин. яз. / Е.Ф. Лазаревич, А.К. Томлянович. – М., 1965. – 32с.
595759
  Кузнецова О.Ф. Контрольные работы №1-2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1955. – 108с.
595760
  Крупник В.А. Контрольные работы №1-4 по лексике английского языка / В.А. Крупник. – Москва, 1968. – 128 с.
595761
  Вейф Э.Р. Контрольные работы №1-4 по лексике немецкого языка / Э.Р. Вейф, 1956. – 156 с.
595762
   Контрольные работы №1 и №2 по английскому языку для студентов-заочников 1-го курса. – Горький, 1968. – 20с.
595763
   Контрольные работы №1 и №2 по английскому языку для студентов-заочников 2-го курса. – Горький, 1968. – 15с.
595764
   Контрольные работы №1 и №2 по английскому языку для студентов-заочников 3-го курса. – Горький, 1968. – 26с.
595765
  Кузнецова О.Ф. Контрольные работы №1 и №2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова. – М., 1954. – 72с.
595766
   Контрольные работы №1 и №2 по немецкому языку для студентов-заочников 1 курса. – Горький, 1968. – 19с.
595767
   Контрольные работы №1 и №2 по немецкому языку для студентов-заочников 2 курса. – Горький, 1968. – 31с.
595768
  Ахшарумова Е.Е. Контрольные работы №5-6 по английскому языку для студентов-заочников 3 курса фак. русского языка и лит-ры пед. институтов / Е.Е. Ахшарумова, Э.Л. Левина. – Москва, 1958. – 32с.
595769
  Девекин В.Н. Контрольные работы №5-6 по немецкому языку / В.Н. Девекин. – М, 1956. – 72с.
595770
   Контрольные работы №№ 1,2 варинат 1 по курсу "Экономика, организация и планирование производства для учащихся-заочников специальностей. – Иваново, 1960. – 8 с.
595771
   Контрольные работы для студентов-заочников 1 курса факультета литературы и языка педагогических институтов. – М., 1953. – 128с.
595772
   Контрольные работы для студентов-заочников 1 курса физико-математических факультетов педагогических институтов. – М., 1952. – 56с.
595773
   Контрольные работы для студентов-заочников 1 курса физико-математических факультетов педагогических институтов. – М., 1952. – 72с.
595774
   Контрольные работы для студентов-заочников 2 курса физико-математических факультетов педогогических институтов. – Москва, 1952. – 48 с.
595775
   Контрольные работы для студентов-заочников 2 курса физико-математическоих факультетов учительских институтов. – Минск, 1952. – 64 с.
595776
   Контрольные работы и методические указания к курсу "дифференциальная геометрия" для студ. мех.-мат. фак.. – К., 1985. – 19с.
595777
   Контрольные работы и методические указания к ним по экономической географии зарубежных социалистических стран для студентов-заочников географического факультета. – Калининград, 1977. – 16с.
595778
   Контрольные работы и методические указания по старославянскому языку для студентов заоч. отделения филологич. факультета. – Киев, 1983. – 98 с.
595779
  Цареградская В.Ю. Контрольные работы и тесты к изучению истории немецкого языка / В.Ю. Цареградская. – М, 1965. – 32с.
595780
  Кирпичникова Н.В. Контрольные работы и упражнения по крусу "Современный русский язык. Синтаксис" / Н.В. Кирпичникова. – М., 1967. – 64с.
595781
  Шалауров Н.В. Контрольные работы к программе по курсу физики / Н.В. Шалауров. – Ч.1 Изд. 2-е. – Москва, 1940. – 7 с.
595782
  Моденов П.С. Контрольные работы по аналитической геометрии для студентов-заочников 1 курса физ.-мат.фак-тов.пед ин-тов. / П.С. Моденов. – М, 1954. – 96с.
595783
  Непомнящая Г.А. Контрольные работы по английскому языку для 1 и 2 курсов заоч. отд. / Г.А. Непомнящая. – М., 1953. – 88с.
595784
  Ахшарумова Е.Е. Контрольные работы по английскому языку для студентов заочных отделений педагогических вузов / Е.Е. Ахшарумова, Н.Н. Гарина. – Москва, 1963. – 104с.
595785
   Контрольные работы по английскому языку для студентов физического факультета. – Горький, 1970. – 12с.
595786
   Контрольные работы по античной литературе. – Петрозаводск, 1986. – 36с.
595787
  Попов П.И. Контрольные работы по астрономии : для студ.-заоч. / П.И. Попов. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 23 с.
595788
  Попов П.И. Контрольные работы по астрономии : для студ.-заоч. / П.И. Попов. – Москва : ГУПИ, 1954. – 16 с.
595789
  Богачев В.К. Контрольные работы по ботанике / В.К. Богачев, О.Д. Шаханина. – М, 1956. – 24с.
595790
  Стржемеская А.И. Контрольные работы по ботанике и зоологии / А.И. Стржемеская, Л.И. Фомичева. – М., 1966. – 32с.
595791
  Жуковский А.В. Контрольные работы по ботанике. Систематика низших растений и высших до типа цветковых (покрытосеменных) растений. / А.В. Жуковский. – М., 1954. – 16с.
595792
   Контрольные работы по введению в языкознание. – Горький, 1962. – 53с.
595793
  Бухштаб А.А. Контрольные работы по высшей алгебре / А.А. Бухштаб. – М., 1952. – 15с.
595794
  Микешин Г.В. Контрольные работы по географии растений. Для студ.-заоч. пед. ин-тов. / Г.В. Микешин, 1950. – 31с.
595795
  Васильева Н.Е. Контрольные работы по гистологии с основами эмбриологии / Н.Е. Васильева. – Москва, 1964. – 8с.
595796
  Миссюра Н.А. Контрольные работы по грамматике для факультетов и отделений немецкого языка педвузов / Н.А. Миссюра, Н.в. Смирнова. – М.
1-2. – 1967. – 144с.
595797
  Цареградская В.Ю. Контрольные работы по грамматике немецкого языка / В.Ю. Цареградская. – М, 1969. – 88с.
595798
  Смирнова Н.В. Контрольные работы по грамматике немецкого языка / Н.В. Смирнова. – Вып.7. – М., 1969. – 176с.
595799
  Иоанисиани И.А. Контрольные работы по детской литературе. / И.А. Иоанисиани. – М, 1958. – 16с.
595800
   Контрольные работы по диалектическому и историческому материализму для студентов нефилософских фак-тов заочн. высш. учебн. заведен. и заочн. отд.. – М., 1953. – 52с.
595801
  Баранникова Л.И. Контрольные работы по диалектологии / Л.И. Баранникова. – М, 1955. – 56с.
595802
  Маслов М.П. Контрольные работы по динамической геологии. / М.П. Маслов. – М., 1954. – 31с.
595803
  Леонова Е.П. Контрольные работы по динамической геоолгии с элементами минералогии / Е.П. Леонова. – М, 1963. – 72с.
595804
  Гончаров В.Л. Контрольные работы по дифференциальным уравнениям для студентов-заочников III курса физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов / В.Л. Гончаров, 1953. – 16с.
595805
  Соколова В.К. Контрольные работы по древней русской литературе / В.К. Соколова. – М., 1954. – 23с.
595806
  Болдырева А.П. Контрольные работы по древней русской литературе и литературе 18-го века. / А.П. Болдырева, А.В. Позднеев. – М, 1959. – 40с.
595807
  Ловцова О.В. Контрольные работы по зарубежной литературе 19 в. для студентов-заочников. / О.В. Ловцова, 1953. – 16 с.
595808
  Миримский И.В. Контрольные работы по зарубежной литературе XIX века. / И.В. Миримский. – М., 1961. – 44с.
595809
  Ловцова О.В. Контрольные работы по зарубежной литературе19 века для студентов-заочников 3-4 курсов фак-тов русского языка и литературы. / О.В. Ловцова. – М, 1958. – 36с.
595810
  Бокщанин А.Г. Контрольные работы по истории древнего мира / А.Г. Бокщанин. – Москва, 1953. – 52 с.
595811
  Крушов Ю.С. Контрольные работы по истории древнего мира / Ю.С. Крушов. – М., 1957. – 35с.
595812
  Свенцицкая И.С. Контрольные работы по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая. – М, 1960. – 22с.
595813
   Контрольные работы по истории древнего мира. – Горький, 1962. – 48с.
595814
  Свенцицкая И.С. Контрольные работы по истории древнего мира / И.С. Свенцицкая, Ф.К. Полетаева. – М, 1968. – 40с.
595815
   Контрольные работы по истории древнего мира и средних веков. – Л., 1973. – 31с.
595816
  Бокщанин А.Г. Контрольные работы по истории древнего мира. / А.Г. Бокщанин. – М, 1955. – 36с.
595817
  Копылов И.И. Контрольные работы по истории древнего мира. / И.И. Копылов. – Алма-Ата, 1960. – 71с.
595818
  Сиводедов Г.Т. Контрольные работы по истории нового времени. Для студентов заоюников пед. институтов / Г.Т. Сиводедов. – М, 1950. – 23с.
595819
  Семенов В.Ф. Контрольные работы по истории средних веков / В.Ф. Семенов. – М., 1953. – 63с.
595820
  Корхов Ю.А. Контрольные работы по истории средних веков. / Ю.А. Корхов. – М., 1952. – 46с.
595821
  Колесницкий Н.Ф. Контрольные работы по истории средних веков. / Н.Ф. Колесницкий. – М., 1957. – 24с.
595822
  Абрамсон М.Л. Контрольные работы по истории средних веков. / М.Л. Абрамсон. – Москва, 1964. – 36с.
595823
  Абрамсон М.Д. Контрольные работы по истории средних веков. / М.Д. Абрамсон. – Изд.2-е, испр. и доп. – Москва, 1967. – 40с.
595824
  Фадеев И.Я. Контрольные работы по истории СССР / И.Я. Фадеев. – М, 1952. – 64с.
595825
  Фадеев И. Контрольные работы по истории СССР / И. Фадеев. – М, 1953. – 71с.
595826
  Фадеев И.Я. Контрольные работы по истории СССР / И.Я. Фадеев. – М, 1955. – 40с.
595827
  Фадеев И.Я. Контрольные работы по истории СССР / И.Я. Фадеев. – М, 1956. – 40с.
595828
   Контрольные работы по истории СССР. – М., 1972. – 39с.
595829
   Контрольные работы по истории СССР 19 века. – М., 1971. – 40с.
595830
  Захарова Л.Ф. Контрольные работы по истории СССР XIX в. / Л.Ф. Захарова. – М., 1978. – 32с.
595831
   Контрольные работы по истории СССР и истории средних веков. – М., 1949. – 43с.
595832
   Контрольные работы по истории СССР с древнейших времён до конца 18 века. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1972. – 56с.
595833
  Карлова Л.А. Контрольные работы по истории СССР.Период империализма / Л.А. Карлова. – М, 1958. – 24с.
595834
  Карлова Л.А. Контрольные работы по истории СССР.Период империализма / Л.А. Карлова. – 2-е изд. – М, 1964. – 31с.
595835
  Тихомирова М.М. Контрольные работы по картоведению и основам топографии / М.М. Тихомирова. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 656с.
595836
   Контрольные работы по курсам ботаники и зоологии. – М., 1949. – 72с.
595837
  Брадис Л.В. Контрольные работы по курску "Русская литература ХІХ века". / Л.В. Брадис. – М., 1964. – 87с.
595838
  Протопопов С.В. Контрольные работы по курсу "Введение в литературоведение". / С.В. Протопопов. – М., 1964. – 40с.
595839
  Соболевский Н.И. Контрольные работы по курсу "География животных" / Н.И. Соболевский. – М, 1956. – 7с.
595840
  Дойников Н.М. Контрольные работы по курсу "Машиноведение" / Н.М. Дойников. – М., 1957. – 23с.
595841
  Смирнов П.И. Контрольные работы по курсу "Методика преподавания естествознания" / П.И. Смирнов. – Москва, 1953. – 46с.
595842
  Унковский А.М. Контрольные работы по курсу "Основы сельского хозяйства" / А.М. Унковский. – М, 1955. – 48с.
595843
  Филько А.И. Контрольные работы по курсу "Основы физической и коллоидной химии" для студентов-заочников фак-тов естествознания пед.ин-тов / А.И. Филько, 1953. – 16с.
595844
  Баскевич И.З. Контрольные работы по курсу "Русская литература XX века и советская литература" для студентов-заочников фак-тов русского языка и литературы пед. ин-тов. / И.З. Баскевич. – М., 1962. – 28с.
595845
  Павлова Н.Н. Контрольные работы по курсу "Физическая география СССР" / Н.Н. Павлова. – Ленинград, 1955. – 56с.
595846
   Контрольные работы по курсу "Физическая география СССР" / Павлова НН. – Л., 1955. – с.
595847
  Филько А.И. Контрольные работы по курсу "Физическая и коллоидная химия" / А.И. Филько. – М, 1964. – 20с.
595848
   Контрольные работы по курсу "Экономика труда". – М., 1962. – 32с.
595849
  Алексеев В.А. Контрольные работы по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1953. – 52с.
595850
  Алексеев В.А. Контрольные работы по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1953. – 52с.
595851
  Алексеев А В. Контрольные работы по курсу дарвинизма / А В. Алексеев. – Москва, 1957. – 30с.
595852
  Андреев И.И. Контрольные работы по курсу зоологии беспозвоночных / И.И. Андреев. – Москва, 1956. – 39с.
595853
  Цареградская В.Ю. Контрольные работы по курсу истории немецкого языка. Фонетика / В.Ю. Цареградская. – Изд.2-е, испр. и доп. – М, 1967. – 40с.
595854
  Шабаева М.Ф. Контрольные работы по курсу истории педагогики для студентов-заочников пед. институтов / М.Ф. Шабаева. – М., 1953. – 40с.
595855
  Фельдт В.В. Контрольные работы по курсу методики преподавания химии для студентов-заочников пед. ин-тов / В.В. Фельдт, 1953. – 43с.
595856
  Агранат Б.А. Контрольные работы по курсу молекулярной физики для студентов-заочников педагогических и учительских институтов / Б.А. Агранат. – Москва, 1952. – 24 с.
595857
  Чернов М.С. Контрольные работы по курсу неорганической химии / М.С. Чернов. – М., 1961. – 11с.
595858
  Басов Ю.В. Контрольные работы по курсу общей физики (оптика) / Ю.В. Басов. – Москва, 1953. – 21 с.
595859
   Контрольные работы по курсу органической и биологической химии для студентов-заочников пед. ин-тов, 1953. – 35с.
595860
  Конькова В.А. Контрольные работы по курсу органической и биологической химии. / В.А. Конькова. – М., 1958. – 22с.
595861
  Матисен В.А. Контрольные работы по курсу основы сельского хозяйства / В.А. Матисен. – М., 1956. – 40с.
595862
  Соколова В.К. Контрольные работы по курсу русской литературы ХУШ века / В.К. Соколова. – М., 1954. – 29с.
595863
  Маркосян А.А. Контрольные работы по курсу физиологии / А.А. Маркосян. – М, 1953. – 31с.
595864
  Строчкова А.В. Контрольные работы по курсу физиологии растений с основами микробиологии / А.В. Строчкова. – М, 1956. – 15с.
595865
  Строчкова А.В. Контрольные работы по курсу физиологии растений с основами микробиологии / А.В. Строчкова. – М, 1958. – 15с.
595866
  Александров И.С. Контрольные работы по курсу физиологии человека и животных / И.С. Александров, Р.А. Снопкова. – Москва, 1958. – 22с.
595867
   Контрольные работы по латинскому языку для студентов вечернего и заочного обучения 1-2 курса исторического и филологического факультетов. – Х., 1974. – 17с.
595868
  Васнецов А.И. Контрольные работы по латинскому языку и методика их выполнения / А.И. Васнецов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1954. – 48с.
595869
  Обновленский А.П. Контрольные работы по латинскому языку и методические указания к их выполнению. / А.П. Обновленский; Доватур А.И. – Л., 1961. – 32с.
595870
   Контрольные работы по латинскому языку и методические указания к ним. – Х., 1970. – 69с.
595871
  Корж Н.Г. Контрольные работы по латинскому языку и методические указания к ним. / Н.Г. Корж. – Х., 1970. – 69с.
595872
  Трусенев В.М. Контрольные работы по литературе XX века(дооктябрьский период) и русской советской литературе. – Москва, 1959. – 44 с.
595873
  Рау Е.Ф. Контрольные работы по логопедии / Е.Ф. Рау. – Москва, 1958. – 24 с.
595874
   Контрольные работы по математике. – Ленинград, 1965. – 11с.
595875
   Контрольные работы по математике. – Л., 1974. – 9с.
595876
  Пахомов В.Ф. Контрольные работы по математике и методические указания к ним / В.Ф. Пахомов. – М., 1988. – 87с.
595877
   Контрольные работы по математике. Вариант №2. – Л., 1974. – 9с.
595878
  Бадягина М.И. Контрольные работы по методике естествознания. / М.И. Бадягина. – М., 1959. – 14с.
595879
  Бадягина М.И. Контрольные работы по методике естествознания. / М.И. Бадягина. – М., 1959. – 14с.
595880
  Березанская Е.С. Контрольные работы по методике математики / Е.С. Березанская. – М, 1952. – 30с.
595881
  Прочухаев В.Г. Контрольные работы по методике математики / В.Г. Прочухаев. – 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1958. – 132 с.
595882
  Даринский А.В. Контрольные работы по методике преподавания географии. / А.В. Даринский. – М, 1957. – 31с.
595883
  Гора П.В. Контрольные работы по методике преподавания истории / П.В. Гора. – М., 1958. – 30с.
595884
  Зиновьев М.А. Контрольные работы по методике преподавания истории и Конституции СССР / М.А. Зиновьев. – М, 1952. – 16с.
595885
   Контрольные работы по методике преподавания литературы. – М., 1948. – 18с.
595886
  Тиховодов А.А. Контрольные работы по методике преподавания литературы / А.А. Тиховодов. – М. : Учпедгиз, 1957. – 39с.
595887
  Чуватина Д.К. Контрольные работы по методике преподавания литературы / Д.К. Чуватина. – М, 1962. – 23с.
595888
  Рождественский Б.В. Контрольные работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1951. – 48 с.
595889
  Рождественский Б.В. Контрольные работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1953. – 56 с.
595890
  Шишов Г.П. Контрольные работы по методике физики / Г.П. Шишов. – Москва, 1967. – 134 с.
595891
  Серова М Л. Контрольные работы по методике. / М Л. Серова, . – М, 1968. – 18с.
595892
  Агранат Н.Н. Контрольные работы по молекулярной физике / Н.Н. Агранат. – Горький, 1951. – 23 с.
595893
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская. – М, 1952. – 56с.
595894
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская. – 3-е изд. – М, 1953. – 56с.
595895
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская. – М, 1956. – 56с.
595896
  Белостоцкая О.М. Контрольные работы по немецкому языку / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская. – М, 1962. – 63с.
595897
  Калинина Н.В. Контрольные работы по немецкому языку в средних профессионально-технических училищах / Н.В. Калинина. – М, 1978. – 83с.
595898
  Горохова И.М. Контрольные работы по немецкому языку для поступающих на филологический факультет / И.М. Горохова, Н.А. Филиппова. – М., 1978. – 19с.
595899
   Контрольные работы по немецкому языку для студентов третьего-четвёртого курсов заочной формы обучения гуманитарных фак-тов. – К., 1984. – 48с.
595900
  Новгородова Е.С. Контрольные работы по немецкому языку. / Е.С. Новгородова, Г.И. Солина. – Л., 1968. – 30с.
595901
  Бубман А.С. Контрольные работы по немецкому языку. / А.С. Бубман, А.Г. Махлина. – М., 1977. – 15с.
595902
   Контрольные работы по неорганической химии, ботанике и зоологии беспозвоночных. – М., 1952. – 76с.
595903
   Контрольные работы по неорганической химии, ботанике и зоологии беспозвоночных. – М., 1953. – 80с.
595904
  Цитович Я.И. Контрольные работы по новейшей истории. / Я.И. Цитович. – М., 1958. – 56с.
595905
   Контрольные работы по новой и новейшей истории. – Л., 1969. – 124с.
595906
  Муравьев Ю.П. Контрольные работы по новой и новейшей истории стран Азии и Африки / Ю.П. Муравьев. – М., 1975. – 39с.
595907
  Сомин Н.И. Контрольные работы по новой истории стран Востока / Н.И. Сомин. – М, 1956. – 55с.
595908
  Сомин Н.И. Контрольные работы по новой истории стран Востока для студентов заочников пед. ин-тов. / Н.И. Сомин, 1953. – 64 с.
595909
  Юровская Е.Е. Контрольные работы по новой истории. 1870-1917. / Е.Е. Юровская. – М.
ч. 2. – 1963. – 35с.
595910
  Родичев В.И. Контрольные работы по общей физике для студентов-заочников II курса учительских институтов / В.И. Родичев. – Ленинград, 1954. – 14 с.
595911
  Шубаев Л.П. Контрольные работы по общей физической географии. / Л.П. Шубаев. – М., 1956. – 23с.
595912
  Моденов П.С. Контрольные работы по основам высшей математики для студентов-заочников 2 курса физ.-мат.фак-тов.пед ин-тов. / П.С. Моденов. – М, 1953. – 16с.
595913
  Бируля А.Л. Контрольные работы по основам топографии и картоведению / А.Л. Бируля; Ред. Иванов И.М. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 46с. – для студентов-заочников педагогических институтов
595914
  Огородников И.Т. Контрольные работы по педагогике / И.Т. Огородников, 1951. – 32с.
595915
  Зикеев Н.В. Контрольные работы по педагогике / Н.В. Зикеев. – М, 1956. – 40с.
595916
   Контрольные работы по педагогике. – М., 1963. – 36с.
595917
   Контрольные работы по педагогике. – М., 1965. – 32с.
595918
  Огородников И.Т. Контрольные работы по педагогике для студентов-заочников пед. ин-тов / И.Т. Огородников. – М., 1953. – 46с.
595919
  Корнева А.И. Контрольные работы по педагогике для студентов-заочников учит.ин-тов. / А.И. Корнева. – М., 1952. – 38с.
595920
  Корнева А.И. Контрольные работы по педагогике для студентов-заочников учительских институтов. / А.И. Корнева. – Москва, 1953. – 46 с.
595921
   Контрольные работы по педагогике и методические указания по организации и проведению педагогической практики студентов заочного отделения. – Омск, 1962. – 24с.
595922
  Игнатьева Т.Б. Контрольные работы по педагогике. Пособие для студ.-заоч. пед. ин-тов / Т.Б. Игнатьева, Л.А. Рувинская. – М., 1976. – 52с.
595923
  Монин С.А. Контрольные работы по почвоведению и географии почв. / С.А. Монин. – М., 1950. – 23с.
595924
  Гамезо М.В. Контрольные работы по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – М., 1975. – 80с.
595925
  Гамезо М.В. Контрольные работы по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 95с.
595926
  Александров Б.И. Контрольные работы по русской литературе 19 века / Б.И. Александров. – Москва, 1958. – 40с.
595927
   Контрольные работы по русской литературе 19 века для студентов-заочников 4 курса фил. фак-тов пед. ин-тов. – К., 1960. – 39с.
595928
  Морозова Т.Г. Контрольные работы по русской литературе XIX века (вторая половина XIX в.) / Т.Г. Морозова. – М., 1953. – 24с.
595929
  Морозова Т.Г. Контрольные работы по русской литературе XIX века (первая половина) / Т.Г. Морозова. – М., 1954. – 30с.
595930
  Брадис Л.В. Контрольные работы по русской литературе XIX века для студентов-заочников III-IV курсов. / Л.В. Брадис. – М., 1961. – 59с.
595931
  Головенченко Ф.М. Контрольные работы по русской литературе XIX и начала XX века / Ф.М. Головенченко. – М., 1953. – 52 с.
595932
  Болдырева А.П. Контрольные работы по русской литературе. / А.П. Болдырева. – М, 1957. – 46с.
595933
   Контрольные работы по русскому языку. – Свердловск, 1946. – 37с.
595934
   Контрольные работы по русскому языку. – Киев, 1988. – 11с.
595935
   Контрольные работы по русскому языку для студентов первого курса факультета журналистики : заочное отделение. – Киев : КГУ, 1955. – 16 с.
595936
  Марфунина И.А. Контрольные работы по русскому языку и литературе. / И.А. Марфунина, Н.И. Герасимов. – М, 1969. – 8с.
595937
  Марфунина И.А. Контрольные работы по русскому языку и литературе. / И.А. Марфунина, Н.И. Герасимов. – М, 1970. – 8с.
595938
  Болдырева А.П. Контрольные работы по руссокой литературе. / А.П. Болдырева. – М, 1959. – 36с.
595939
  Любарева Е.П. Контрольные работы по советской литературе / Е.П. Любарева, А.Г. Соколов. – М., 1955. – 44с.
595940
  Любарева Е.П. Контрольные работы по советской литературе для студентов-заочников пед. институтов / Е.П. Любарева, А.Г. Соколов. – М., 1953. – 48с.
595941
  Сидельникова Т.Н. Контрольные работы по советской литературе Для студентов-заочников Укурса фак-та русского языка и лит-ры пед. ин-тов / Т.Н. Сидельникова. – М, 1964. – 44с.
595942
  Киреева И.В. Контрольные работы по советской литературе. / И.В. Киреева. – М., 1957. – 22с.
595943
  Демиденко Л.П. Контрольные работы по современному русскому языку / Л.П. Демиденко. – Минск, 1987. – 187с.
595944
   Контрольные работы по современному русскому языку №1-8 для студ. -заочн. фил. фак-тов. – Махачкала, 1967. – 83с.
595945
  Калинин И.А. Контрольные работы по современному русскому языку для студ.-заоч. фак-та русс. языыка и л-ры / И.А. Калинин. – 4-е изд.. – Горький, 1960. – 38с.
595946
   Контрольные работы по современному русскому языку для студентов-заочников 4 курса отд. русского языка и литературы пед. ин-тов. – К., 1960. – 63с.
595947
  Брадис В.М. Контрольные работы по специальному курсу элементарной математики. / В.М. Брадис, Е.К. Нечаев. – М., 1954. – 23с.
595948
  Самохвалова Е.И. Контрольные работы по старославянскому языку для студентов-заочников / Е.И. Самохвалова. – Киев, 1969. – 37с.
595949
  Комаров К.В. Контрольные работы по сурдопедагогике / К.В. Комаров. – М., 1972. – 32с.
595950
  Суетин Т.А. Контрольные работы по теоретической механике / Т.А. Суетин. – Москва, 1952. – 29 с.
595951
  Пояркова К.Д. Контрольные работы по теоретической механике / К.Д. Пояркова. – Москва, 1955. – 40 с.
595952
  Горшенин С.М. Контрольные работы по теории чисел / С.М. Горшенин, В.А. Александров. – М., 1957. – 16с.
595953
  Пясецкий С.А. Контрольные работы по теории чисел и методичесие указания к ним. Метод. пособие / С.А. Пясецкий. – Саранск, 1958. – 44 с.
595954
  Тихомирова М.М. Контрольные работы по топографии и картографии : для студ.-заочников географ. ф-ов пед. ин-ов / Глав. упр. высш. и средн. пед. учебных заведений Мин-ва Просв. РСФСР ; Московский гос. заочный пед. ин-т ; М.М. Тихомирова. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 59 с.
595955
  Тихомирова М.М. Контрольные работы по топографии и картографии : учеб.-метод. пособ. для студ.-заочников географ. ф-ов пед. ин-ов / Глав. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведений Мин-ва Просвещения РСФСР ; Московский гос. заочный пед. ин-т ; М.М. Тихомирова. – Москва : Просвещение, 1968. – 64 с.
595956
  Горбунова В.Д. Контрольные работы по физике / В.Д. Горбунова. – М, 1971. – 19с.
595957
   Контрольные работы по физике в 6-10 классах средней школы. – М., 1986. – 206с.
595958
   Контрольные работы по физике в 7-11 классах : дидакт. материал. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 207 с.
595959
  Горбунова В.Д. Контрольные работы по физике для поступающих на физических и мех.-мат. факультеты и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ / В.Д. Горбунова. – М, 1970. – 12с.
595960
  Веденеев О.В. Контрольные работы по физике для поступающих на химический, геологический, географический факультеты и почвенное отделение биолого-почвенного факультета МГУ / О.В. Веденеев. – Москва : Издательство Михайлова В.А., 1970. – 15 с.
595961
  Чижевская З.А. Контрольные работы по физиологии растений с основами микробиологии для студентов-заочников 4 курса / З.А. Чижевская. – М., 1953. – 56с.
595962
   Контрольные работы по французскому языку для студ. 3-4 го курсов отделения "Русский язык как иностранный филол. фак.. – К., 1984. – 15с.
595963
  Иогансон С.Б. Контрольные работы по французскому языку. / С.Б. Иогансон. – М, 1965. – 56с.
595964
  Иогансон С.Б. Контрольные работы по французскому языку. / С.Б. Иогансон. – 2-е изд. – М, 1970. – 52с.
595965
   Контрольные работы по химии. – Москва, 1949. – 30с.
595966
  Тутыхин Б.А. Контрольные работы по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1955. – 40с.
595967
  Семевский Б.Н. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / Б.Н. Семевский. – М., 1955. – 55с.
595968
  Красюк И.Ф. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.Ф. Красюк. – М, 1957. – 22с.
595969
  Мамаев И.И. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – М., 1958. – 24с.
595970
  Мамаев И.И. Контрольные работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – М., 1960. – 36с.
595971
  Киссин В.Э. Контрольные работы по элементарной математике для студентов заочников учит.Инс-тов / В.Э. Киссин, С.В. Филичев. – М, 1952. – 32с.
595972
  Станчик М.К. и др. Контрольные работы... по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1955. – 94с.
595973
  Карипиди С.Д. Контрольные фильмы / С.Д. Карипиди. – М, 1956. – 93с.
595974
  Симорот З.К. Контрольные функции профсоюзов при установлении и прекращении трудовых правоотношений. : Автореф... канд. юрид.наук: / Симорот З.К.; АН УССР. Секция обществ. наук. – К., 1965. – 16л.
595975
   Контрольные цифры второго пятилетнего плана развития легкой промышленности РСФСР на 1929-30 год. – Москва; Ленинград, 1930. – 874с.
595976
   Контрольные цифры второго пятилетнего плана развития легкой промышленности УССР. – Харьков, 1933. – с.
595977
   Контрольные цифры народного хозяйства на 1926-1927 год. – М., 1926. – 395с.
595978
   Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1927-1928 год. – М., 1928. – 587с.
595979
   Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1928-1929 год. – М., 1929. – 702с.
595980
   Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1929-1930 год. – М., 1929. – 31с.
595981
   Контрольные цифры народного хозяйства УССР на 1926-1927 год. – Х., 1926. – 77с.
595982
   Контрольные цифры народного хозяйства УССР на 1927-1928 хозяйственный год : доклад комиссии по контрольным цифрам, утвержденный президиумом госплана УССР 28-IX 1927 года. – Харьков : Издание Госплана УССР, 1927. – 65 с.
595983
   Контрольные цифры народного хозяйства УССР на 1928-1929 год. – Харків : Госплпн УССР, 1928. – 194 с. + сводные таблицы : с. 1-79
595984
   Контрольные цифры народного хозяйства Якутской АССР на 1929-1930 год. – Якутск, 1929. – 309с.
595985
   Контрольные цифры пищевой промышленности на 1932 год. – М.-Л., 1932. – 292с.
595986
   Контрольные цифры по труду на 1928/29 год. – М., 1929. – 84с.
595987
   Контрольные цифры промышленности на 1929/30 г.. – М., 1929. – 151с.
595988
   Контрольные цифры пятилетнего перспективного плана 1928/29-1932/33 по народному просвещению РСФСР. – М.-Л., 1929. – 398с.
595989
   Контрольные цифры пятилетнего перспективного плана развития промышленности1928/29-1932/33 гг.. – Х., 1929. – 369с.
595990
   Контрольные цифры пятилетнего плана народного хозяйства и социально-культурного строительства РСФСР 1928/29-1932/33 гг.. – М.
2. – 1929. – 385с.
595991
  Куйбышев В.В. Контрольные цифры пятилетнего плана промышленности на 1928/2, 1932/33 гг. / В.В. Куйбышев. – М, 1929. – 260с.
595992
   Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы. – Кишинёв, 1959. – 64с.
595993
   Контрольные цифры системы потребительской кооперации на 1926/27 хоз. год. – М., 1926. – 79с.
595994
  Ливадный А. Контрольный выброс : фантастический роман / Андрей Ливадный. – Москва : Эксмо, 2009. – 384 с. – (S.T.A.L.K.E.R). – ISBN 978-5-699-32344-9
595995
  Мартынов В.Б. Контрольный вызов / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1985. – 208с.
595996
  Незнанский Ф. Контрольный выстрел / Ф. Незнанский. – М., 1996. – 480с.
595997
   Контрольный задания по историческому материализму для студентов 2-3 курсов естественных факультетов. – К., 1981. – 28с.
595998
  Донцова Дарья Контрольный поцелуй : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004720-7
595999
  Донцова Д. Контрольный поцелуй : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-007234-1
596000
  Бесстремянная Юлия Контрольный экземпляр РГБ: взгляд комплектатора // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 15-17. – ISSN 0869-4915
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,