Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
599001
  Поливанов П. " Кончился" : рассказ / П. Поливанов. – Ростовъ н/Д, 1906. – с.
599002
  Сірук М. "Концепція Кіссінджера - це вже далеке минуле" / М. Сірук, В. Огризко, Ю. Щербак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 лютого (№ 21). – С. 3


  Експерти - про пропозицію екс-держсекретаря США сприймати Росію як елемент світової рівноваги.
599003
  Мудраков В.В. "Концепція релігійності" Ф. Ніцше: методологічно-ціннісний // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 86-88
599004
  Ільницький Микола "Концерт" Б.-І. Антонича: виміри музичної структури поетичного тексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 64-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Автор виокремлює три виміри поетичного тексту вірша Б.-І. Антонича "Концерт" - поетикальний, метафізичний та психологічний, в єдності яких процес творчості постає як аналог космічної світобудови.
599005
  Ільницький М. "Концерт" Богдана-Ігоря Антонича: виміри музичної структури поетичного тексту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 246-253. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
599006
  Григоров Олександр Миколайович "Концесійні угоди: правова природа та особливості правового регулювання" : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 172л. – Бібліогр.:л.163-172
599007
  Гуро И. "Конь мой бежит..." / И. Гуро, А. Андреев. – Москва, 1987. – 252с.
599008
  Анісімова А.І. Концепція "Lifelong Learning" в навчанні іноземних мов // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 67-70


  Розглянуто основні тенденції та методи навчання, які сприяють розвитку навичок і технологій самоосвіти та самовдосконалення в рамках концепції Lifelong Learning. Показано досвід університету, який використовує концепцію Lifelong Learning на практиці.
599009
  Андрущенко К.А. Концепція "margin of appreciation" та принцип ефективного захисту в практиці Європейського Суду з прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 114-120. – ISSN 2308-6912


  На основі опрацювання відповідних науково-теоретичних джерел та рі- шень Європейського суду з прав людини, досліджується застосування принципу ефективного захисту прав людини та її основних свобод. Аналізується взаємозв’язок зазначеного принципу із ...
599010
  Андрущенко К.А. Концепція "margin of appreciation" та реформування Європейського суду з прав людини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 343-346. – ISSN 2076-1554


  На основі опрацювання відповідної наукової літератури, автор досліджує новели за Протоколом № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Аналізуються позитивні тенденції, які спостерігаються з втіленням положень Протоколу № ...
599011
  Лєвіна В.Г. Концепція "азіатського ренесансу" М. Хвильового як філософія культури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 132-135. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
599012
  Матвєєва О. Концепція "визволення праці" у романі Володимира Винниченка "Хочу!" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 42-49. – ISSN 2307-2261
599013
  Кобута С.С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 193-225
599014
  Кобута С.С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
599015
  Матвєєва О. Концепція "Всебічного визволення" в романі "Сонячна машина" (1925) В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 207-212. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
599016
  Ганаба С. Концепція "глибинного спілкування" Г. Батищева та її дидактично-освітні імплікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 113-119. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
599017
  Семененко В. Концепція "Державної програми приватизації на 2003-2008 рр." як завершального етапу процесу приватизації в Україні (об"єктивні передумови, мотиви розробки та реалізації) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.253-258. – ISBN 966-73-53-51-Х
599018
  Журавльов А.В. Концепція "електронної академії" - комплексного рішення для роздубови гібридної інфраструктури Національної академії державного управління при Президентові України з використанням хмарних технологій // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 243-268
599019
  Марчук В.П. Концепція "живого права" Є. Ерліха та її вплив на сучасну буржуазну юриспруденцію // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
599020
  Лавриненко Г.А. Концепція "залученості в процес ретрадиціоналізації" як альтернатива подальшого розвитку політики України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 28-32. – ISSN 2077-1800


  У контексті дослідження трансформації політичної системи автором була розроблена концепція «залученості в процес ретрадиціоналізаціі», в рамках якої розглядались особливості діяльності президентів України під час їх каденції. За результатами аналізу ...
599021
  Гончарук Т.В. Концепція "зеленої економіки" у забезпеченні сталого розвитку суспільства // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 157-166. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
599022
  Павко Я. Концепція "інтернаціоналізації" Арктики як альтернатива секторальному підходу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 177-181
599023
  Суська Я.П. Концепція "іншого" в масовій культурі на прикладі еволюції образів вампіра і зомбі в кіно і на телебаченні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 223-226
599024
  Москалюк А.Б. Концепція "кокуса" Мойсея Острогорського: від партійного лідерства до олігархізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст концепції "кокусу" в контексті критичної теорії політичних партій М. Острогорського та її методологічне значення для аналізу процесів бюрократизації та олігархізації. Тhe concept of "Caucus" in the context of М. Ostrogorsky ...
599025
  Рихліцька О.Д. Концепція "культуросфери" Д. Ліхачова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 176-177
599026
  Смирнова К. Концепція "м"якого" права (soft law) в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 329-336. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячено аналізу доктрини й практики застосування концепції "м"якого" права в Європейському Союзі. Визначено, що під "м"яким" правом слід розуміти систему правил поведінки, які мають своє закріплення та вираз в актах необов"язкового характеру, ...
599027
  Коротков Д.С. Концепція "м"якої сили" в контектесті зовнішньополітичної стратегії України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 13-17. – ISSN 2077-1800
599028
  Пономаренко Ангеліна Концепція "Мова як українознавство": етапи становлення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 205-209. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті зроблено спробу простежити динаміку становлення концепції "Мова як українознавство" від початку 90-х років XX ст. до кінця першого десятиліття XXI ст.
599029
  Колодюк І. Концепція "народного довір"я" крізь призму критичних зауважень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 208-214.
599030
  Харченко О.С. Концепція "нової політики" соціальної держави П. Пірсона // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 55-57


  Розглядається концепція так званої "нової політики" Пола Пірсона - одного з засновників "нової школи". Дана концепція мала на меті пояснити динаміку розвитку соціальної держави, а саме - чому спроби "демонтажу" соціфльної держави у 80-х роках ХХ ...
599031
  Сулацкова О.Ф. Концепція "ноосфери" В.І. Вернадського як новий етап осмислення проблематики культури та цивілізації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 63-66. – ISSN 1729-360Х
599032
  Сабадуха В.О. Концепція "опертя на власні сили" Степана Бандери та її використання в державно-політичному будівництві на сучасному етапі // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 378-389. – ISBN 978-966-428-305-9
599033
  Стрєлкова Ю.О. Концепція "парадоксальної ідентичності" людини у контексті проекту деміфологізації Нового Заповіту Р. Бультмана // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розглядається концепція "парадоксальної ідентичності" людини в межах екзистенційної теології Р. Бультмана, його проекту деміфологізації Нового Заповіту. Спеціальну увагу приділено кореляції між скерованістю теолога на актуалізацію сенсу ...
599034
  Бочаров Д.О. Концепція "перспективізму" Х. Ортеги-і-Гасета та її відлуння в юридичній науці // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 24-33. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
599035
  Рудик А.О. Концепція "плавильного котла" в політичних поглядах Дмитра Донцова // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 146-147
599036
  Руденко С.В. Концепція "побудови світів" Н. Гудмена у структурі методологічного апарату історії української філософії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 204-209


  У статті обґрунтовуються умови можливості застосування концепції "ство- рення світів" Н. Гудмена до розробки сучасних теоретичних та методологічних проблем історії української філософії. In this article conditions of possibility of applying ...
599037
  Усенко О.О. Концепція "поглибленої інтеграції" в процесі модифікації форм міжнародної інтеграційної взаємодії // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 128-136. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розвиток глобальної торговельної системи СОТ та міжнародного економічного регіоналізму зумовлює розширення та поглиблення змісту сучасних інтеграційних торговельних угод. Автор зосереджує увагу на понятті "поглиблена інтеграція" як центральної ...
599038
  Вдовиченко Г.В. Концепція "пролетарського конструктивного динамізму-спіралізму" В. Поліщука і її критика в українській літературній дискусії 1920-х років // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Важливим завданням дослідження історії української філософської думки пер. трет. ХХ ст. залишається комплексний міждисциплінарний аналіз маловідомих проектів вітчизняного та світового культуротворення, зокрема вивчення раннього етапу становлення ...
599039
  Вдовиченко Г.В. Концепція "пролетарського футуризму-панфутуризму" М. Семенка: філософські засновки "теорії культів" і "теорії об"єктивних аналогій" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
599040
  Мандрікова К. Концепція "розумних очікувань" у захисті права на недоторканність приватного життя у практиці ЄСПЛ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-35. – ISBN 978-617-7069-14-9
599041
  Щербина В.Л. Концепція "світового суперорганізму" Ф. Гейлігена : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01- теорія та історія соціології / Щербина В.Л.; КНУШТ. – Київ, 2005. – 203л. – Бібліогр.:л.191-203
599042
  Щербина В.Л. Концепція "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігена як прояв неоорганіцизму в соціології кінця XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні концептуальні засади теорії "Світового суперорганізму" Ф. Гейлігана. З погляду історико-соціологічного аналізу зроблено висновок: на відміну від організацістичних концептуальних побудов ХІХ - початку ХХ ст. теоретична розвідка ...
599043
  Загребельний І. Концепція "світу як вічної школи" Г. Костельника в оптиці богословської проблеми теодицеї // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 154-161. – ISSN 2075-1443
599044
  Борейко Ю. Концепція "Симфонії влад" у системі державно-церковних відносин Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 143-148. – ISBN 966-7379-70-1
599045
  Марущак О. Концепція "спільної спадщини людства" // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 104-107
599046
  Романенко С. Концепція "спорідненої" праці - відображення глибинного зв"язку творчості Григорія Сковороди з Україною // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 228-231. – ISBN 978-617-7009-24-4
599047
  Мудрик Алла Михайлівна Концепція "сродної" праці Г.Сковороди:соціально-філософський аналіз : Дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Мудрик Алла Михайлівна; Волинськ.держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Київ, 2001. – 169л. – Бібліогр.:л.159-169
599048
  Мудрик Алла Михайлівна Концепція "Сродної" праці Г.Сковороди:соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук:09.00.03 / Мудрик А.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
599049
  Шевчук С. Концепція "суддівського активізму" у контексті судової правотворчості // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 100-105.
599050
  Шевчук С. Концепція "суддівського активізму" у контексті судової правотворчості // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60.
599051
  Демчук Д.В. Концепція "суспільства ризику" як фундаментальний підхід до аналізу політичного ризику // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 59-65
599052
  Маслійчук В. Концепція "Східно-Центральної Європи" Вернера Конце в контексті "європеїзації" сучасної української історичної науки // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 208-214. – ISBN 966-95788-6-8
599053
  Теміров Ю. Концепція "фінляндизації" України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 25-31. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
599054
  Харьковщенко Ю.Є. Концепція "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Харьковщенко Ю.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.156-177
599055
  Войнаровська Л.І. Концепція "цілераціональності" як форма економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 91-92
599056
  Сорока М. Концепція "чесності з собою" в драмі Володимира Винниченка "Гріх" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 244-247. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
599057
  Столярова М.О. Концепція "читача-співавтора"в межах комп"ютерного тексту (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 579-588. – ISBN 966-581-481-8
599058
   Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 30 серпня - 6 вересня (№ 38). – С. 3-6
599059
  Чорна А.М. Концепція А.Тойнбі як основний етап у розвитку теорії локальних цивілізацій // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 75-79. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
599060
  Астаф"єв О.Г. Концепція абсолюту у творах Юрія Липи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті на принципі маловідомої рецензії Юрія Липи на книгу польського теолога Мар"яна Токаржевського "Сторож світанку" обґрунтовано концепцію абсолюту у творах українського письменника. На його переконання, Бог не присутній у світі, як стверджує ...
599061
  Данильченко К.І. Концепція авторитарної особистості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 21-22
599062
   Концепція адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту / О.В. Галкін, О.І. Провотар, Л.О. Катеринич, М.М. Верес, А.А. Заміховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 111-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано реалізацію концепції адаптивного мовлення за допомогою сервера потокового медіа для вирішення проблеми "Останньої милі" - забезпечення достатньої швидкості передачі даних користувачу при використанні сервісів он-лайн трансляції медіа. We ...
599063
  Кравців В. Концепція адміністративно-територіальної реформи в Україні : виклики часу / В. Кравців, П. Жук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 5-8. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
599064
  Писаренко Н.Б. Концепція адміністративного процесу у дослідженнях сучасних вітчизняних науковців // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 400-405. – ISBN 978-617-7293-17-9
599065
  Дем"янчук Ю.В. Концепція адміністративної процесуальної правосуб"єктності // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 96-101
599066
  Чернова В. Концепція активізації людського чинника в сучасному корпоративному процесі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 70-74. – ISSN 1728-9343
599067
  Гончар Б.М. Концепція американського світового лідерства в зовнішній політиці Б.Обами / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 213-225. – ISBN 978-966-2123-41-8
599068
  Скакун І. Концепція антропоцентризму в некласичній філософії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 45-50. – ISSN 2311-9896
599069
  Бойко І.О. Концепція апелятива в комунікативній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 43-52


  У статті розглядається концепція апелятива крізь призму комунікативної лінгвістики. Автор здійснює спробу тлумачення ключових понять, а також аналізу основних та супровідних функцій апелятивів. Аналіз здійснюється на базі розмовного дискурсу, ...
599070
  Копанєва Вікторія Концепція архівування "мережевої україніки" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено основні концептуальні положення формування архіву "мережева україніка": структура архіву, основні ресурсні складові, принципи технології його створення та організації довідково-пошукового апарату. Розглянуто питання авторського права при ...
599071
  Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародному праві : монографія / С.С. Андрейченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 570, [8] с. – Бібліогр.: с. 512-566 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-912-6


  У пр. №1705072 напис: Вельмишановному Валерію Володимировичу з глибокою повагою від автора. Підпис.
599072
  Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-Інституту в Україні // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 33-35
599073
  Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту ONLEIHE Гете-Інституту в Україні // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 23-25


  Автор статті акцентує увагу користувача на те, якою він бачить бібліотеку вже завтра або в найближчому майбутньому? Наскільки вона може бути корисною для сучасної людини? Якою бібліотеці бути - традиційною чи електронною? Як зробити цей перехід? Такі ...
599074
  Скорохватова А.В. Концепція бібліотечно-культурологічного зведеного інтегрованого краєзнавчого електронного мультиресурсу "Історія міст і сіл України" / А.В. Скорохватова, О.О. Ісаєнко // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 118-122. – ISBN 978-966-02-7706-9
599075
  Кравчук А.А. Концепція біосфери та методолого-теоретичні орієнтири її пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
599076
  Городенко Л.М. Концепція блогу як технології нових медіа // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 50-61. – ISSN 2312-5160


  У статті уточнюється термін "блог"; коментуються контексти тлумачення блогу як медіа та як засобу соціальних комунікацій. Крізь призму наукових і практичних підходів та тлумачень блог розглядається не як журналіст ський ресурс, а саме як феномен ...
599077
  Гура Н.О. Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 97-108 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
599078
  Сокіл О.Г. Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 85-92. – ISSN 2307-9878
599079
  Щербань А.Л. Концепція В. Щербаківського щодо коренів і функцій орнаментики в українській народній культурі (на прикладі гончарства) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 2226-3209
599080
  Луцан І.В. Концепція взаємин світської та церковної влад на Буковині в добу "перебудови" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 43-45
599081
   Концепція викладання астрономії в середній школі України / Я.С. Яцків, В.Г. Каретніков, Ю.В. Александров, В.М. Івченко, І.П. Крячко // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 54. – ISBN 5-77-63-2310-X
599082
  Олійник Я.Б. Концепція викладання курсу "Основи суспільної географії" у вищих навчальних закладах / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, А.В. Степаненко // Географічна освіта в Україні. Тези доп. на наук.-практ. конф
599083
  Городенко Л.М. Концепція викладання фахових дисциплін "Електронні видання" та "Інтернет-журналістика" // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 14-19


  Статтю присвячено визначенню можливості втілення та тематичного наповнення нових фаховоорієнтованих дисциплін напрямів "Інтернет-журналістика" та "Електронні видання". The article is devoted to the study of possibilities of improving and thematic ...
599084
  Динис Г.Г. Концепція викладання, вивчення міжнародного права та європейські стандарти // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 21-34. – ISBN 978-617-7363-09-4
599085
  Амельченко О.Є. Концепція виховання доби Відродження у роботах Мішеля Монтеня та Франсуа Рабле як протиставлення середньовічній // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 3-5
599086
  Плахотнюк О. Концепція виховання характеру в сучасній системі шкільної освіти США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 75-79. – ISSN 0131-6788
599087
  Шулікін Д. Концепція відбору підручників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про чергове засідання колегії МОН України, - основні засади відбору підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. У колегії взяв участь ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський.
599088
  Трегубов Е.Л. Концепція відмови в правосудді в практиці міжнародних інвестиційних арбітражів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 119
599089
  Кориневич А.О. Концепція відмови держави від суверенітету над своїми природними ресурсами в англо-американській правовій доктрині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 75-76.
599090
  Хомин П.Я. Концепція відтворювального процесу академіка І.І. Лукінова як наукова основа подолання кризи в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-90.
599091
  Шевченко В.Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 354 л. – Додатки: л. 1-390. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 316-354
599092
  Шевченко В.Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 30 с. – Бібліогр.: 40 назв
599093
  Пилипенко О.І. Концепція військової превентивної педагогіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються актуальні проблеми соціалізації в армії, формування і розвитку військової превентивної педагогіки. Вона спрямована на зниження гостроти негативних явищ.
599094
  Мостовий Г.І. Концепція вільної торгівлі між Україною та ЄС / Г.І. Мостовий, І.Г. Савченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 27-31
599095
  Тершовчин Р.Т. Концепція віри в оповіданні Ши Тєшена "Життя як натянута струна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 406-414


  Статтю присвячено аналізу поняття «віра» в оповіданні Ши Тєшена «Життя як натягнута струна». Висвітлюється розуміння віри з точки зору самого письменника. Основна увага зосереджена на тому, яку роль відіграє віра у житті героїв. Статья посвящена ...
599096
  Вербовський В.В. Концепція вічного круговороту в домарксівському матеріалізмі / В.В. Вербовський. – Донецк, 1970. – 59с.
599097
  Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр. : 7 назв
599098
  Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л.161-178
599099
  Сердюк П.П. Концепція впливу медійного та ігрового насильства на агресивну поведінку молоді в США // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 93-104. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
599100
  КравченкоВ Концепція вчительського апостолювання у романі Р. Федоріва "Єрусалим на горах" / КравченкоВ, Н. Башук // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 76-80
599101
  Бесєдіна Г.О. Концепція габітусу в соціальній теорії П"єра Бурдьє // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 19-21
599102
  Миронюк Д. Концепція газетного видання в умовах світової економічної кризи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 242-245


  Як вижити виданню у непростих економічних умовах, як зміцнити його фінансову базу, як запобігти банкрутству газети, журналу, яким має бути менеджмент видання? Ноw tо survive printed media in the difficult economic conditions, how to strengthen its ...
599103
  Деньга С.М. Концепція генетичної моделі мікроекономічної системи : економічна історія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 4-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
599104
  Портнов А. Концепція геноциду та етнічних чисток: західні наукові дискусії та місце в них українських сюжетів // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 82-114. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)
599105
  Задорожний І. Концепція географічного детермінізму Ш.Л. Монтеск"є // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 3-9. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 3)
599106
   Концепція географічної освіти в профільній школі / О.М. Топузов, Т.Г. Назаренко, О.П. Кравчук, В.П. Корнєєв, Л.І. Круглик // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 15-17
599107
  Гребенніков С.Є. Концепція геолого-математичного моделювання в середовищі ГІС / С.Є. Гребенніков, О.П. Лобасов, М.Н. Жуков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-72. – (Геологія ; Вип. 17)


  Йдеться про концепцію створюваної інтегрованої просторової системи з геології нафти й газу, що має охопити звернений цикл обробки геологічних даних, адаптування для інших видів корисних копалин.
599108
  Міхно О.Г. Концепція геопросторової розвідки / О.Г. Міхно, В.А. Рябов, С.В. Сівков // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 99-105. – ISSN 0868-6939
599109
  Рубан Я. Концепція героя як носія авторської свідомості у поезії Б.-І. Антонича // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 42-47. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
599110
  Гостюк О. Концепція гідної праці як елемент правової політики держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 90-93
599111
  Макарчук М. Концепція громадянства Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 94-95. – ISBN 978-617-7069-14-9
599112
  Софінська І.Д. Концепція громадянства: проблеми застосування та перспективи вдосконалення // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 498-503. – ISSN 0869-2491
599113
   Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 9 серпня (№ 32). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
599114
  Цвих В.Ф. Концепція громадянського суспільства: історія і сучасний стан // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 58-59
599115
  Жадан І. Концепція громадянської освіти в Україні / І. Жадан, Т. Клинченко, Л. Мицик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 листопада (№ 46). – С. 12. – ISSN 2219-5793
599116
  Сухомлинська О Концепція громадянської освіти в школах України // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-31
599117
  Горностай П.П. Концепція групової ідентичності в малих групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 81-93
599118
  Кот Р.Ю. Концепція Дар аль-іслам та Дар аль-куфр в контексті боротьби з ісламським екстремізмом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 152-153
599119
  Мамчак С. Концепція деліберативної демократії Ю. Габермаса у кнонтексті полеміки між лібералами та комуністами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-105. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
599120
  Іванишин П. Концепція держави в українському націоналізмі: постколоніальна актуалізація // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 339-347. – ISBN 978-617-7235-56-8
599121
  Бондаревська К.В. Концепція державного регулювання АПК: історичний екскурс // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 146-152. – ISSN 2222-4459
599122
  Васильєв В.О. Концепція державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6814
599123
  Гречко О.Ю. Концепція державної міграційної політики України: критичний аналіз // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 40-41
599124
   Концепція державної мовної політики в Україні // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-22
599125
   Концепція державної мовної політики в Україні (ухвалена на 8-му пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 11 липня 2006 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 94-104. – ISSN 1026-9932
599126
  Гуляк Т. Концепція детективного жанру в українській і російській літературі XX століття // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 35-39. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
599127
  Дорофтей О. Концепція діалогу в студіях Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 11-19. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)


  Аналізуються німецькомовні академічні статті Івана Франка 1890-1900-х років. Під кутом зору актуалізації національно культурної специфіки України. Вивчається питання внеску І.Франка у розвиток міжнародної славістики
599128
  Дубровіна О.В. Концепція діалогу культур В.С. Біблера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 22-23
599129
  Тормахова А.М. Концепція дігімодернізму Алана Кірбі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 181-187


  В статті розкриваються основні ідеї концепції дігімодернізму сучасного англійського автора Алана Кірбі. Зазначається, що на зміну постмодернізму прийшла нова парадигма, яка безпосередньо пов"язана з розвитком інформаційних технологій. Змінюється ...
599130
  Кебуладзе В.І. Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
599131
  Маляр Д. Концепція драматургії Ґао Сінцзяня // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті проаналізовано авторську концепцію драматургії та театру Ґао Сінцзяня, зокрема його погляд на поєднання традиції і новаторства, удосконалення акторської гри, роль слів та дії у драмі, залучення cуміжних мистецтв для посилення театрального ...
599132
  Миронюк Д.І. Концепція друкованого видання, або Коли "помре" остання газета на землі? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 41-44


  У статті розглянуто такі питання: як вижити виданню в непростих економічних умовах, як зміцни ти його фінансову базу, як запобігти банкрутству газети, журналу, яким має бути менеджмент видання. The article describes such issues as how print media ...
599133
  Кошетар У.П. Концепція духовності в філософській спадщині С. Кримського // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 42-45. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
599134
  Бричук М.С. Концепція екологізації управління ландшафтно-архітектурними системами міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-10. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Наведено концептуальну схему екологічного управління ЛАС. Визначено основні функції, фактори та складові екологічного управління ЛАС міста з урахуванням функціонального зонування території міста. Розкрито основні завдання екологічної інформаційної ...
599135
  Гетьман А.П. Концепція екологічних прав у контексті конституційної реформи України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 233-236. – ISBN 978-966-7957-18-6
599136
  Грищенко А.І. Концепція економічного капіталу банку: практичні аспекти застосування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 258-262 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
599137
  Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємствах / І. Швець, С. Поторочин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 31-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
599138
  Петрушенко М. Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1810-3944
599139
  Зеленчук І. Концепція експедиційного українознавства / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 228-234
599140
  Ткач А. Концепція електронного акредитиву як нової форми безготівкових розрахунків : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
599141
  Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 2 (151). – С. 28-30


  У зв"язку з виникненням величезної кількості оперативної і довідкової інформації погіршується якість управління електронними документами. Виходячи з цих умов, для своєчасного прийняття непередбачених та нестандартних рішень і прискорення доступу до ...
599142
  Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
599143
  Мовчан У.В. Концепція електронної політики: її місце у сучасному політичному процесі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 241-244
599144
  Консунський С.А. Концепція еліти у філософії Д.Донцова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 90-92
599145
  Малюх Ю.Ю. Концепція емпіріомонізму О.О. Богданова як єдиний світ фізичного та психічного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 148-149
599146
  Приз В. Концепція енергетичної наддержави Російської Федерації за президенства В. Путіна (2000 - 2008 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 29-30
599147
  Савченко А.А. Концепція енергоінформаційної парадигми культури людини // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 73-82
599148
  Маламура Олена Олександрівна Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Маламура Олена Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 208л. – Бібліогр.: л. 195 - 208
599149
  Маламура Олена Олександрівна Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Маламура Олена Олександрівна; Малмура О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
599150
  Грищенко І. Концепція етнічного Інакшого в дослідженні міжетнічного полілогу в народній прозі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію етнічного Інакшого, яка дозволить застосувати нові підходи для дослідження міжетнічного полілогу в народній прозі України. З"ясовано відмінності концептів Інший та Інакший в аспекті етнічної Інакшості. The article is devoted to ...
599151
  Казакевич О. Концепція етномовного розвитку українського народу Костянтина Михальчука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-20. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено видатному українському громадському діячеві та філологу Костянтинові Михальчуку (1840-1914). Розглядаються його уявлення про етномовний розвиток українців у контексті українського національного руху ХІХ ст. К. Михальчук, який ...
599152
   Концепція етнополітичних досліджень в Україні. – Київ, 1992. – 18с.
599153
  Миненко О.О. Концепція ефективного впровадження програм зовнішньої допомоги розвитку для реалізації пріоритетів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 11-16
599154
  Ганцян Р. Концепція єдності світової історії у висвітленні британських істориків ліберально-ідеалістичного спрямування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  Вперше у вітчизняній історіографії приділено увагу історіософським засадам ліберального ідеалізму, як окремого напрямку в британській соціогуманітаристиці загалом, та історичній науці зокрема. З"ясовано специфіку та наслідки глобалізації та ...
599155
  Яхонтова Т.В. Концепція жанру в сучасній риториці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 555-561. – ISBN 966-581-388-9
599156
  Яхонтова Т.В. Концепція жанру у сучасних крос-культурних дослідженнях наукової комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 259-264. – ISBN 966-581-295-5
599157
  Задорожна О. Концепція жіночих образів у новелі Ольги Кобилянської "Valse melancoliqe" та романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 78-80
599158
  Мамалигіна Я.В. Концепція журналів світоглядного спрямування та їх комунікативна структура // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 152-158


  У статті зроблено спробу дослідити концепцію світоглядних журналів, зокрема, взаємодію і вплив змісту на оформлення, а також формування комунікативної структури. In the article autor had docon the attempt to research conception of world outlook ...
599159
   Концепція журналу "Безпека життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 2-5 : рис.
599160
  Кузнєцова Н. Концепція журналу "Приватне право" / Н. Кузнєцова, О. Кохановська // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-22
599161
  Токмакова І.В. Концепція забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6792
599162
  Гнатовський М. Концепція загальноєвропейського правового простору: поняття, сучасна структура та перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 37-44
599163
  Дашкуєв М.А. Концепція загальнонаціональних логістичних витрат та управління глобальними ланцюгами вартості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 181-190. – ISSN 2308-6912


  У статті аналізується ефективність управління організаційними системами глобальних ланцюгів вартості (ГЛВ) у сучасній логістиці. Переваги, які виникають з поширенням ГЛВ, базуються на синхронному вдосконаленні сучасних логістичних сервісів, інноваціях ...
599164
  Бірюков О.М. Концепція законодавства про банкрутство в Україні: від радянських традицій в праві до світових стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 139-146.
599165
  Андрейцев В.І. Концепція закону України про екологічну експертизу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 69-75. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Обґрунтовується доцільність розробки та прийняття законодавчого акта про екологічну експертизу, аналізуються підходи до його правової форми. Розглядаються структура та зміст правових норм Закону УРСР про екологічну експертизу.
599166
  Грушко М. Концепція захисту військовополонених у філософсько-правових думках та в доктрині міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
599167
   Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 литопада 2013 р., Київ - Вишгород) / Нац ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ; за заг. ред. Ю.М. Скалецького]. – Київ : НІСД, 2014. – 147, [1] с. : іл., табл. – Ст., укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 5). – ISBN 978-966-554-222-3
599168
  Млінцова О.С. Концепція збереження капіталу через призму кредиторської заборгованості // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 275-283. – (Економічні науки)
599169
  Другак В. Концепція земельної політики щодо еколого-економічного розвитку землекористування в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 25-36
599170
  Бродська О. Концепція Зігмунда Фройда у літературній творчості Артура Шніцлера // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 239-148. – ISBN 978-966-2763-27-0
599171
   Концепція змісту географічної освіти: мета, завдання, структура; місце географії в навчальних планах 12-річної школи / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, О.Ю. Дмитрук, Г.Є. Уварова, Н.В. Муніч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-14 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Формулюється концепція змісту географічної освіти. Обгрунтовується місце географії в базовому навчальному плані основної та старшої (профільної) 12-річної школи.
599172
   Концепція змісту географічної освіти: мета, завдання, структура; місце географії в навчальних планах 12-річної школи / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.Ю. Дмитрук, Г.Є. Уварова, Н.В. Муніч // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
599173
  Редько В. Концепція змісту навчання іноземної мови у старшій школі // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 50-53. – ISSN 0131-6788
599174
  Короєд С.О. Концепція змісту права на судовий захист цивільних прав в Україні: цивільно-правовий та процесуальний аспекти / С.О. Короєд, А.І. Криштоф // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 21-32. – ISSN 2413-1342
599175
  Серьогіна С.Г. Концепція змішаного правління в історії вітчизняної політико-правової думки та державного будівництва (ІХ-початокХХ ст.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 28-38. – ISSN 0201-7245
599176
  Гончар К.М. Концепція знаку Р. Якобсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Проблема знаку в контексті аналізу сосюрівської парадигми мови належить до актуальних тем досліджень "комунікативного циклу". Стаття присвячена безпосередньо ідеям відомого лінгвіста ХХ ст. - Р. Якобсона, творчість якого мала великий вплив на розвиток ...
599177
  Годована М.П. Концепція значення слова у вченні О.О. Потебні та її розвиток у сучасному термінознавстві // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 95-100
599178
   Концепція і модель економічного розвитку для України : Матеріали наукової дискусії провідних українських вчених, організованної Фондом інтелектуальної співпраці "Україна - ХХІ століття". – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 32с. – ISBN 966-7015-12-2
599179
  Стецюк В. Концепція і принципи еколого-геоморфологічного районування (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) / В. Стецюк, Т. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 87-99. – ISSN 0868-6939
599180
  Мартиненко Л.Б. Концепція ікони як вершина художньо-естетичної спадщини П.О. Флоренського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується внесок П. Флоренського у філософське осягнення феномену ікони. Визначається роль іконопису в християнській культурі.
599181
  Олефір В. Концепція інвестиційного ризику та правові засоби його мінімізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 30-33
599182
   Концепція інвестиційної програми сталого розвитку районів, міст Черкаської області на 2001-2005 роки. – Черкаси, 2001. – 86с.
599183
  Яремчук О.В. Концепція індивідуальної міфології особистості як теоретична основа дослідження особистісного самоздійснення / О.В. Яремчук, Клюйкова-Цобенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 117-125. – ISBN 978-966-8063-99-49
599184
  Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 52. – С. 9-20. – ISSN 2075-4892
599185
  Тульчинська С.О. Концепція інноваційного розвитку регіонів на основі регіональних переваг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 138-142. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
599186
  Москаленко О. Концепція інституційного балансу в контексті проблематики поділу влади в Європейському Союзі: теоретичні проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 138-147. – ISSN 1026-9932
599187
  Карпенко О.А. Концепція інтендантства у сучасних соціально-економічних умовах розвитку України / О.А. Карпенко, С.О. Ковальчук, Н.М. Лажевська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 132-141. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
599188
  Кареліна О. Концепція інтердіяльнісного навчання // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – С. 12-16. – ISSN 2078-1687
599189
  Голубнича Г.П. Концепція інформаційних обліково-аналітичних систем на базі американського досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та практичні засади формування, розвитку, стандартизації та відтворення обліково-аналітичних інформаційних систем. Впроваджується думка, що на початковому етапі становлення таких інформаційних систем їх класифікація має такий ...
599190
  Кавун С.В. Концепція інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 99-110. – ISSN 2222-8810
599191
  Шевченко Є. Концепція інформаційного забезпечення прокурорської діяльності / Є. Шевченко, О. Червякова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
599192
  Ткач І. Концепція інформаційного капіталу в контексті розвитку теорії інформаційної економіки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 207-214. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
599193
  Невольніченко А.І. Концепція інформаційної боротьби в ідеологічній сфері / А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, Марченко-Бабіч // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 124-130
599194
  Ларіна Р.Р. Концепція інформаційної логістики в практичній діяльності підприємств / Р.Р. Ларіна, А.В. Рязанов, А.В. Пілюшенко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.187-190. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
599195
  Тонконог О.В. Концепція істини Мартіна Хайдеггера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 179-180
599196
  Лой А.М. Концепція історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 212-213. – ISBN 966-642-073-2
599197
  Янкова Н. Концепція історичного минулого в прозі І. Франка та Д. Яворницького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 350-354. – ISBN 966-594-298-0
599198
  Ісаєва Н.С. Концепція історії китайської літератури у працях Чжена Чженьдо // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-87. – ISSN 1608-0599
599199
  Мельник Світлана Євгенівна Концепція історії літератури в науковій спадщині неокласиків : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.06 / Мельник Світлана Євгенівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 155л. – Бібліогр.:л.145-155
599200
  Мельник С.Є. Концепція історії літератури в науковій спадщині неокласиків. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.06 / Мельник С.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
599201
  Ніка О.І. Концепція історії української літературної мови В.М. Русанівського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 18-28
599202
  Пащенко О. Концепція історіософії Олега Ольжича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 302-309


  У статті на прикладі аналізу лірики О. Ольжича розкрито основні характеристики концептуалізації історіософії поета, його вміння бачити сучасність міжвоєнного двадцятиліття крізь призму героїки минулого. In the article by the analyzing of Oleg Olzhych ...
599203
  Савченко В.М. Концепція капіталу та його відображення в обліку / В.М. Савченко, В.Г. Крячко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 150-156. – (Економічні науки ; вип. 28)
599204
  Рябінін Є. Концепція керованого хаоса в контексті побудови сучасного світового порядку // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 32-37. – (Політичні науки)
599205
   Концепція кластерної політики в Україні / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 5-15
599206
  Довгерт А. Концепція кодифікації приватного (цивільного) права / А. Довгерт, О.А. Підопригора // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 17-23


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
599207
  Шумило М.М. Концепція комплексних пенсійних правовідносин чи концепція комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні: проблема теорії чи вимого часу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 240-249. – ISSN 0869-2491
599208
  Сінельник В.В. Концепція комплексної системи ризик-менеджменту страхових компаній у забезпеченні їх довгострокової фінансової стійкості // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 2409-1944
599209
  Карабан В.І. Концепція комплексу вправ, орієнтованих на перекладацьку підготовку, у підручниках з іноземної мови для студентів старших курсів інститутів та факультетів іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 140-143. – ISBN 966-7890-03-1
599210
  Асєєв Г. Концепція компонента уведення електронних документів у повнотекстову базу даних // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 11 (208). – С. 20-23. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-9326


  Розглядається один з компонентів створення нетранзакційних електронних сховищ будь-яких повнотекстових або графічних даних - масового уведення паперових документів. Наводяться характеристики відсканованих документів різних класів, вимоги до їхньої ...
599211
  Костецька Л.О. Концепція конкордизму в романі В. Винниченка "Лепрозорій" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 101-105. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
599212
  Ходаківська Л.П. Концепція конкуруючих еліт Й. Шумпетера як різновид теорій демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядається концепція конкуруючих еліт Й. Шумпетера як компроміс між класичною теорією демократії та теорією еліт.
599213
  Павко А. Концепція конституціоналізму Б. Кістяківського в контексті модернізації сучасної конституційно-правової системи в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 16 (396). – С. 13-16. – ISSN 2313-559X
599214
  Співак А.О. Концепція контролінгу в комплексі маркетингу // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 201-205
599215
  Лиходєдова О. Концепція контролінгу персоналу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 282-287. – ISSN 1993-0259
599216
  Кохан С.О. Концепція контролю у державному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 261-267. – (Право. Економіка. Управління)
599217
  Хилько О.Л. Концепція кооперативної безпеки в сучасному європейському безпековому контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, ч. 1. – С. 162-169
599218
  Донченко В.С. Концепція кортежності для лінійних операторів та її реалізація для матричних кортежів / В.С. Донченко, Т.П. Зінько, Ф.О. Скотаренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 127-140. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Concept of cortege linear operators is proposed and implemented for the variant when a cortege is a sequence of matrices with fixed dimensions. The proposed concept lets you transfer means of description the basic linear and nonlinear structures of ...
599219
  Савченко А.А. Концепція космічної еволюції людини в культурному просторі: від міфів до реальності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 54-61
599220
  Акімова А. Концепція кохання у смисловому просторі юанської драми / А. Акімова, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 3-10


  У статті висвітлена концепція кохання у драмі Ван Шифу «Західний флігель», визначені особливості розуміння автором традиційного конфлікту «кохання-обов’язок», а також новаторство драматурга у зображенні почуттів та емоцій закоханих героїв. В статье ...
599221
  Павлова А. Концепція краси і духовний універсум людини в українській нвродній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-182


  У статті йдеться йдеться про модус осмислення краси і духовного універсуму особистості, особливості естетичного переживання, з’ясовується специфіка естетичного ідеалу в українській народній казці як жанрі української народної культури. The article is ...
599222
  Фещенко О.О. Концепція краху культури в сучасному соціокультурному просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 138-139
599223
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Важна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 243 л. – Додатки: л. 236-243. – Бібліогр.: л. 209-235
599224
  Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Важна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
599225
  Карпенко М.І. Концепція кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні / М.І. Карпенко, Л. Бойко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 2222-5374
599226
  Курівський І. Концепція критичних факторів успіху в сучасній парадигмі стратегічного менеджменту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
599227
  Тараненко О.В. Концепція курсу "Комунікативні стратегії ЗМІ": ефективність медіаосвіти у поєднанні комунікативної логіки з журналістською етикою // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 53-56


  Статтю присвячено проблемам вдосконалення журналістської освіти. Йдеться про методику викладання фахових журналістських дисциплін в Донецькому національному університеті з урахуванням необхідності засвоєння студентами професійних стандартів. Research ...
599228
  Соколовська А.М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 12-31 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2305-7645
599229
  Ференц Н. Концепція ліричного героя в поезії Христини Керити // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 141-14
599230
  Завалій Л. Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 107-109
599231
  Захаренко О.М. Концепція любові у романі Т. Манна "Йосиф та його брати" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 109-113
599232
  Криса Б. Концепція людини в поезії українського бароко // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 352-359. – ISBN 978-966-02-4721-5
599233
  Жулинський М.Г. Концепція людини в радянській літературі / М.Г. Жулинський. – Київ, 1976. – 48с.
599234
  Черненко О. Концепція людини в українській ренесансній та романтичній літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 184-189
599235
  Калініченко О.В. Концепція людини і світу в малій прозі Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 120-127. – ISBN 978-966-551-315-5
599236
  Мацько В.П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі XX століття : автореф. дис. ...д-ра філол. наук :10.01.01. / Мацько В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 31 назва
599237
  Яценко А.М. Концепція людини революції в новелах "Гайдамака" В. Підмогильного та "Кіт у чоботях" М. Хвильового / А.М. Яценко, Н.С. Дашко // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 224-232. – ISBN 978-966-551-315-5
599238
  Масімова Л.Г. Концепція людини та світу в публіцистичній і художній творчості Умберто Еко : Дис. ... 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Масімова Л.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 222л. – Бібліогр.: л.196-222
599239
  Литовка О.П. Концепція людини у вченні Фрідріха Ніцше // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 160. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
599240
  Жигун С. Концепція людини у неореалістичній прозі // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 95-100. – ISSN 2307-2261
599241
  Мельник Р. Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 157-165. – ISSN 1026-9932


  У статті зроблена спроба проаналізувати сучасний стан наукового опрацювання концепції людиноцентризму у вітчизняній науці адміністративного права, а також висловити рекомендації щодо напрямів її подальшого використання для розвитку ...
599242
  Сагалович З.М. Концепція людського капіталу в сучасній економічній теорії // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 121-130. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
599243
  Крушніцька Г.Б. Концепція людського капіталу і концепція людського розвитку: cпіввідношення понять // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 40-43. – ISSN 2308-6912


  Концепція людського розвитку в глобальному масштабі була сформуль- ована в останнє десятиріччя ХХ ст. на базі теорії людського капіталу. Розвиток теорії людського капіталу сприяв виникнення більш широкої концепції людського розвитку, яка виходить із ...
599244
  Підмогильна Д. Концепція людської особистості у творчості Лу Сіня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 69-72. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню концепції людської особистості в публіцистичних та художніх творах Лу Сіня різних часів. Виведено формулу лусінівської концепції особистості (самопізнання людини – становлення особистості – "держава людей") як шлях до ...
599245
  Верстюк В.В. Концепція М. Костомарова Переяславської ради 1654 р. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 12-13
599246
  Третько В.В. Концепція магістерської освіти в Великій Британії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 116-125. – ISSN 2308-4081


  Розглянуто основні засади та концептуальні положення перспективного бачення розвитку магістерської освіти у Великій Британії.
599247
  Чукурна О.П. Концепція маркетингового ціноутворення в глобальній економіці : монографія / О.П. Чукурна. – Одеса : Астропринт, 2016. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 289-300. – ISBN 978-966-927-166-2
599248
  Хоменко І.А. Концепція масового мистецтва у працях Тараса Шевченка і Вальтера Беньяміна: спільність дискурсів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 85-89


  Дослідження присвячене зіставленню поглядів поета Тараса Шевченка та філософа Вальтера Беньяміна на технічне репродукування мистецтва. This research is devoted to comparison of the opinions of the poet Taras Shevchenko and the philosopher Walter ...
599249
  Трофімов Ю.Л. Концепція методичного забезпечення спецпрактикуму з інженерної психології та ергономіки: оцінка ергономічності системи "Людина-машина" (СЛМ) / Ю.Л. Трофімов, Є.О. Семанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються атрибутивний і нормативно-імперативний методичні підходи до кількісного оцінювання рівня ергономічності системи "людина-машина" (СЛМ) і вищі рівні можливих класифікацій складових показників, які систематизовані у базі ергономічних даних ...
599250
  Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
599251
  Зеленчук Іван Концепція механізму творчості Віктора Клименка та можливості її використання для вдосконалення державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 166-169. – Бібліогр. в кінці ст.
599252
  Деревінський В. Концепція Миколи Міхновського щодо формування Української держави // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 86-88
599253
  Антоновська М.А. Концепція митця в повістях Т. Шевченка "Музикант" і "Художник" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 24-30


  У статті розглядаються образи творчих особистостей у повістях Т. Шевченка "Музикант" і "Художник" з погляду теорії цінностей. Дослідження доводить, що в цих образах втілене осмислення спмим автором своїх сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій
599254
  Чистяк О.Д. Концепція міфу в парадигмі французького постструктуралізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 464-472. – Бібліогр.: Літ.: с. 472; 25 поз.
599255
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 389 л. – Бібліогр.: л. 353-389
599256
  Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
599257
  Сидяченко Н.Г. Концепція мовної картини світу Єжи Бартмінського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С.251-258
599258
  Сисоєв В.В. Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 342-351. – ISSN 2222-0712
599259
  Хорошун В. Концепція моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 228-231. – ISSN 0201-758Х
599260
  Дяченко Концепція моделювання ризику ліквідності комерційного банку / Дяченко, ОТ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-48. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
599261
  Бакурова В А. Концепція моделювання самоорганізації соціально-економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 21-28. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
599262
  Козак О. Концепція моделювання фінансового планування у комерційному банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 11-13 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
599263
  Стаценко-Сургучова Концепція модернізації інформаційно-аналітичної служби податкових органів України шляхом інформатизації операційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-23.
599264
  Костенко Концепція модернізації кримінології у світлі соціального натуралізму : (про основи "натуралістичної" кримінології) / Костенко, // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 31-38. – ISSN 0132-1331
599265
  Мельникович В.М. Концепція модернізації проходження служби працівниками ОВС: інформаційно-правові і антикорупційні аспекти / В.М. Мельникович, Х.З. Босак, О.О. Живко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 239-245. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
599266
   Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.89-107. – ISSN 1682-2366
599267
  Возіянова Н.Ю. Концепція монетизації в розвитку торговельних транзакцій з покупцями товарів і послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 14 назв. – ISSN 1993-6788
599268
  Вячевський М.В. Концепція навчально-виховного комплексу "школа майбутнього" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 211-218. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
599269
  Огірок С.С. Концепція навчального курсу й посібника "Комунікативні стратегії німецької як іноземної мови" // Матеріали науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 30 берез. - 1 квіт. 2011 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", наук.-практ. конф. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 314-317
599270
  Цвікі В. Концепція насильницьких зникнень в міжнародному праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – C. 172-179
599271
  Марчук О.Т. Концепція насолоди в антропології здоров"я східної патристики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 35-37
599272
  Фур"єр І.А. Концепція науки і техніки М.Гайдеггера й постнекласичний науковий дискурс // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 83-85
599273
  Бойко А. Концепція науково-дослідного інституту педагогічної україністики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 157-167. – ISSN 2075-1478
599274
  Кохановська О.В. Концепція науково-дослідної роботи на юридичному факультеті: вірність традиціям і відповідь на світові тенденції розвитку інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-20. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
599275
   Концепція наукового забезпечення установами УААН розвитку галузей агропромислового комплексу України в 2011-2015 роках // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 3-14
599276
  Вілков В.Ю. Концепція нації та націоналізму Ернеста Гелнера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 73-81. – ISBN 966-628-134-1
599277
  Козачок Ярослав Вікторович Концепція нації як духовної спільноти в художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Козачок Я.В.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 448л. – Бібліогр.: л. 409 - 448
599278
  Вілков В.Ю. Концепція націогенезу і національної державності Й. Гейдера / В.Ю. Вілков, О.О. Суховій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 102-112


  У статті запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів концептуалізації процесів націогенезу та національно-державного облаштування Й. Гердера. В статье представлен анализ идейно-теоретических и методологических ...
599279
  Суховій О.О. Концепція націогенезу Освальда Шпенглера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – C. 417-433
599280
   Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 8, серпень. – С. 87-95
599281
  Мудрак І. Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 18-20
599282
  Плужник О.М. Концепція національного характеру у творчості Анатолія Дімарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 431-435


  З"ясовано особливості художнього зображення національного характеру у прозових творах А. Дімарова. У роботі досліджено парадигму національного світобачення письменника, розкрито особливості моделювання національного характеру в образах його героїв
599283
  Вавринюк А. Концепція національної безпеки в польському правознавстві до 1918 р. / А. Вавринюк, А. Гіль, Р. Коцан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 93-99. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
599284
  Коломієць О.В. Концепція національної безпеки Індії як модель "ядерного стримування" // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 166-180. – ISSN 2221-5719
599285
  Артьомова Т.І. Концепція національної безпеки та перспективи її втілення в економіці України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
599286
  Кондратьєв Я.Ю. Концепція національної безпеки України : теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду / Я.Ю. Кондратьєв, В.А. Ліпкан; МВС України. Нац. академія внутр. справ України. – Київ, 2003. – 20с.
599287
  Бруз В.С. Концепція національної безпеки України і визначення ролі міжнародних організацій в її зміцненні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.3-11
599288
  Вовк О.Й. Концепція національної безпеки України: теоретичний аспект / О. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується система поглядів на стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. В статье анализируется система взглядов уровень защищенности жизненно важных интересов индивидуума, ...
599289
  Машаровська С.Ю. Концепція національної еліти в інтерпретації Д. Донцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
599290
  Дзюба Т.А. Концепція національної ідентичності в публіцистиці М. Драгоманова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 121-126


  Досліджуються параметри концепції національної ідентичності у публіцистиці М. Драгоманова на тлі його світоглядної еволюції. Аналізується концепція національної ідентичності як цілісність. Робиться спроба внести корективи до усталених уявлень щодо ...
599291
  Бродюк Ю. Концепція національної ідентичності в публіцистиці Оксани Пахльовської (на матеріалі книги "Аve, Europa!") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 13-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
599292
  Раєвська Ю. Концепція національної культури та театральні роздуми Івана Огієнка // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 209-215. – ISBN 978-966-8911-9
599293
  Віннічук А. Концепція національної минувшини та способи її художньої реалізації в історичній прозі М.Сиротюка, В.Кулаковського, М.Глухенького // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 104-111
599294
  Почапська О.І. Концепція національної освіти Івана Огієнка (за матеріалами науково-літературного місячника "Наша культура") // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 301-305. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
599295
  Кононенко Петро Концепція національної системи освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 131-136
599296
  Кононенко П. Концепція національної системи освіти. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 24-32.
599297
  Комариця М. Концепція націоцентризму Костянтина Чеховича як явище культурного пограниччя // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 579-611. – ISSN 1561-6224


  Проаналізовано концепцію християнського націоналізму Костянтина Чеховича в контексті його літературознавчого, мовознавчого й філософського доробку, роль психолінгвістичної теорії Олександра Потебні у формуванні цієї концепції, діяльність К.Чеховича як ...
599298
  Басенко Н. Концепція неокласицизму в літературознавчій спадщині Володимира Державина // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 591-598. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
599299
  Басенко Н.В. Концепція неокласицизму в літературознавчій спадщині Володимира Державина // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 354-360. – (Слово). – ISSN 2304-7402
599300
  Дикалюк М.С. Концепція непротивлення злу у вченнях П. Хельчицького і Л. Толстого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 114-116
599301
  Пушкін О. Концепція нового Цивільного кодексу України / О. Пушкін, О. Скакун // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 63-65


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
599302
  Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 13-15. – ISSN 2076-9326
599303
  Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 67-69
599304
  Шелухін В. Концепція норм Дж. С. Колмена: мікро-макро теоретичні рамки та їх критичне прочитання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-27. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття пропонує реконструкцію концептуальних положень підходу Д.С. Колмена в дослідженні ґенези соціальних норм та мікро-макро підстави цієї ґенези. Автор аналізує Колменові твердження у зв"язку з їх критичним прочитанням у теоретиків, які спираються ...
599305
  Лебідь Є. Концепція образу Б. Хмельницького у творчості М.О. Максимовича і Т.Г. Шевченка (на матеріалі вибраних творів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 250-253. – ISBN 966-8188-10-1
599306
  Ращенко А.С. Концепція образу Гаркуші у мистецькій тардиції української літератури першої половини XIX ст. (В.Т. Наріжний і Г. Квітка-Основ"яненко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – с 162-168
599307
  Абрамян О.В. Концепція організації громадянського суспільства Ж.-Ж. Руссо // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 33-43. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
599308
  Осмятченко Л. Концепція організації обліку виконаних будівельно-монтажних робіт / Л. Осмятченко, В. Осмятченко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 37-41 : рис.
599309
  Бесчастний В.М. Концепція організації системи управління фінансовими коштами в галузі освіти і науки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 167-169
599310
  Дмитренко Т.О. Концепція організації та управління самостійною роботою студентів / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 183-187.
599311
  Ганущак-Єфіменко Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 103-110. – ISSN 1993-6788
599312
  Пістун М.Д. Концепція організації управління науковою діяльністю в Україні за ринкових умов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-16. – (Географія ; Вип. 47)


  Запропоновано нові концептуальні основи організації управління науковою діяльністю в Україні.
599313
  Захарчин Г.М. Концепція організаційної культури і оцінювання факторів впливу на її формування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 20-25. – ISSN 0321-0499
599314
  Мелещук А.А. Концепція органічної єдності суспільства та її репрезентація в історіософії В. Соловйова і ранніх слов"янофілів // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 83-87. – ISSN 2077-1800
599315
  Науменко А.М. Концепція оригіналу і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 314-318. – ISBN 966-7890-03-1
599316
  Волкова Н.П. Концепція освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 "Професійна освіта" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 177-183. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Статтю присвячено обгрунтуванню концепції освітньо-наукової програми підготовки фахівців за освітньо-науковим рівнем - доктор філософії (PhD) (спеціальність 015 "Професійна освіта").
599317
  Палкуш В. Концепція особистості в повісті Івана Чендея "Іван" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 85-89. – (Філологія ; Вип. 13)
599318
  Гуляк А. Концепція особистості в творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 62-68
599319
  Філоненко С. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років 20 століття : Монографія / С.Філоненко. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 158с. – ISBN 966-340-191-5
599320
  Кудрик Н.О. Концепція особистості у романах Д.Г. Лоуренса і традиції російської літератури другої половини 19 ст. : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Кудрик Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 180л. – Бібліогр.: л.148-180
599321
  Ращенко А.С. Концепція осягання життя Трохима Халявського та Іллі Обломова (за однойменними романами Г. Квітки-Основ"яненка - "Пан Халявський" та І. Гончарова - "Обломов") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 128-133
599322
  Мацько В. Концепція осяяння людини і світу: теорія платонізму в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджується концепція осяяння людини і світу - теорія платонізму, що знайшла своє вираження в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач. The concept of enlightenment of a man and the world-theory of platonism, which is mirrored in the works of ...
599323
  Котченко Т.Е. Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) : Дис.... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії / Котченко Т.Е.; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 171л. – Бібліогр.:л.155-171
599324
  Котченко Т.Е. Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Котченко Т.Е.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
599325
   Концепція охорони грунтів від ерозії в Україні / Українська академія аграрних наук ; Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" ; [ розробка : В.П. Ситник, М.Д. Безуглий, А.С. Заришняк та ін. ]. – Харків, 2008. – 60 с. – ISBN 978-966-8726-99-6
599326
  Чабан Я.І. Концепція оцінювання впливу структури податкових надходжень на соціально-економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
599327
  Решетняк В.В. Концепція оцінювання ефективності гідрогармати та вибір раціональної конструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Решетняк В.В. ; НАНУ ; Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
599328
  Косінова О.М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Косінова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 191-207
599329
  Косінова О.М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Косінова Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
599330
  Орловський О.Я. Концепція пенсійного страхування в Україні: необхідність вдосконалення та зміни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 78-83. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті досліджується сучасний стан пенсійного страхування в Україні, його структурні рівні, визначаються можливі шляхи вдосконалення та розвитку.
599331
  Клименко О.С. Концепція перекладу твору і критика художнього перекладу (на матеріалі російськомовних перекладів роману А. Камю "Сторонній") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 76-83


  Стаття присвячена врахуванню ідейно-філософського змісту літературного твору в загальній концепції перекладу, що зводиться критикою художнього перекладу в одну з ознак адекватності перекладного тексту. В статье проводится мысль об установлении при ...
599332
  Дробноход М.І. Концепція переходу України до стійкого екологічно безпечного розвитку / М.І. Дробноход; Ін-т відкритої політики; Акад.наук вищої школи України. – Київ, 2002. – 17с. – ISBN 966-608-032-Х
599333
  Кирилова Оксана Вікторівна Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кирилова О.В.; МОіНУ. ДНУ. – Дніпропетровськ, 2004. – 225л. + Додатки: л. 205 - 225. – Бібліогр.: л. 187 - 205
599334
  Кирилова Оксана Вікторівна Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний аспект проблеми) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Кирилова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
599335
  Чорний С.П. Концепція підвищення продуктивності праці персоналу / С.П. Чорний, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 110-113. – ISBN 978-617-645-228-7
599336
   Концепція підготовки педагога в умовах університету та її методичне забезпечення. – Ужгород, 1991. – 132с.
599337
  Рядно Концепція підготовки фахівців-фінансистів для митної служби : підготовка кадрів / Рядно, О.І. Губа, І.В. Дем"яненко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 130-134
599338
  Дєєва Н.М. Концепція підходу до об"єктивного встановлення міри соціалізації зведеного бюджету країни : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 199-205 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
599339
  Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії / В.І. Шевченко. – Київ, 1993. – 188 с.
599340
  Левітас С.Ф. Концепція пізньовікторіанської "нової жінки" у міфодискурсі готичної новели "З мармуру, у натуральну величину" Е. Несбіт // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 434-439


  Стаття присвячена особливостям міфологічного простору в готичній новелі "З мармуру, у натуральну величину" Е. Несбіт. Із залученням методу міфокритики та теорії готичного жанру здійснюється аналіз жіночих персонажів новели – Лаури та Місіс Дорман, доля ...
599341
  Антонов В.М. Концепція побудови електронного архіву / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 109-121
599342
  Гармаш О. Концепція побудови єдиного інформаційного простору в логістичній компанії // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 166-174. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
599343
  Деркач А. Концепція побудови соціальної ринкової економіки : проблеми макроекономіки / А. Деркач, Б. Панасюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 11-18 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
599344
  Мосскаковський В. Концепція побудови управління витратами у сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 32-42. – Бібліогр.: 12 назв
599345
  Кабаченко М.О. Концепція подальшого реформування оплати праці: новий вимір // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 318-332. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
599346
  Соколовська А.М. Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в Україні / А.М. Соколовська, Я.В. Петраков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 23-44 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
599347
  Носовець А.Я. Концепція поділу влади Монтеск"є в теорії та практиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 67-68
599348
  Кравців О.Р. Концепція поділу влади та її обмеження в працях Станіслава Оріховського (1513-1566 рр.) // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
599349
  Сердюк П. Концепція позитивної кримінальної відповідальності як нормативний паронім загальних кримінально-правових відносин у доктрині кримінального права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 154-163. – ISSN 0132-1331
599350
  Косенко Д.В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Косенко Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
599351
  Косенко Д.В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Косенко Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Бібліогр.: л. 169-188
599352
  Ткачук Т.В. Концепція політичної пропаганди Гарольда Лассуелла // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 59-61
599353
  Камінська І.В. Концепція поняття "гарантії незалежності суду": до питань класифікації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 17-22. – ISSN 2310-9769
599354
  Малиняк Х.В. Концепція поняття посадової особи органів внутрішніх справ у сучасній правовій науці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 16-18
599355
  Суховій О.О. Концепція посібника для практичних занять з української діалектології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 135-143


  Стаття репрезентує концепцію нового посібника для практичних занять з української діалектології для студентів Інституту філології. Описано структуру посібника, подано приклади завдань, схарактеризовано принципи добору текстів і вправ. Статья ...
599356
  Кудря І.Г. Концепція посткапіталістичного суспільства П. Дракера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
599357
  Сидоренко С.А. Концепція постнекласичного габітусу як підгрунтя пошуку засад про-екологічних практик // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 98--102. – ISBN 966-7943-03-8


  У.статті розглядається концепт постнекласичного габітусу . В контексті постнекласичної методології визначаються особливості постнекласичного габітусу та його роль в формуванні про-екологічних практик.
599358
  Соболевська Марина Олександрівна Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Соболевська М.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
599359
  Рабінович С. Концепція прав людини у суасному католцизмі: загальнотеоретична характеристика // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.13-23
599360
  Кодинець А. Концепція прав на безтілесні речі: історичний аспект та сучасне розуміння // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 34-41


  Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення правової природи категорії "безтілесні речі" як з позиції класичної римської юриспруденції, так і з огляду на сучасне праворозуміння, аналіз концепції методології юридичної регламентації ...
599361
  Лабінський Р. Концепція прав та свобод людини у світлі Священного Писання // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 48-56. – ISSN 0203-5863
599362
  Харт А Х.Л. Концепція права : Скорочений переклад / А Х.Л. Харт. – Київ : Сфера, 1998. – 232с. – ISBN 966726730
599363
  Штанько А. Концепція права на захист як самостійного суб"єктивного цивільного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 24-36. – ISSN 2311-6676
599364
  Ашурков О.О. Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму / О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 34 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-806-1
599365
  Єфремова Н.В. Концепція правової держави в українських землях на початку ХХ ст. та її реалізація в конституційних актах УНР // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.87-89. – ISSN 1563-3349
599366
  Соломін О.А. Концепція правової держави: сучвсний контекст // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
599367
  Адам"як Б. Концепція правомочності рішень адміністративних судів // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 285-305. – ISSN 2082-4939
599368
  Озимко М. Концепція працевлаштування в західній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 39-42. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються змістовні характеристики концепції працевлаштування в сучасні західній науці. На основі робіт Р. Дірінг, Л.Дакре Поол, Л.Зельс, М. Йорк, Р. Маккуейд, Р. Найт, Е.Поллард, А. Форріер, Дж. Хілладж, Л. Харві та інших обґрунтовується ...
599369
  Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються критерії співвідношення відносин представництва у цивільному та цивільному процесуальному праві. Обґрунтовується положення про те, що на сьогоднішній день немає підстав для виокремлення "інституту" процесуального представництва як ...
599370
  Купрієнко Д.А. Концепція прикордонної безпеки в контексті теорії міжнародних відносин // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 99-105. – ISSN 2304-2699
599371
  Свистак-Яроцька Концепція природи в релігійній та філософсько-етичній думці Японії як основа особливого ставлення японців до природи // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 160-167. – ISSN 2309-9127
599372
  Мезенцев К.В. Концепція прогнозування соціально-економічного розвитку сільського адміністративного району // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 7-14. – ISBN 0201-8683
599373
  Бахрушин В.Є. Концепція програми реформування житлово-комунального господарства регіону / В.Є. Бахрушин, О.М. Горбань // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 7-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
599374
  Кіптенко В.К. Концепція програми формування і просування туристичного іміджу на цільових сегментах / В.К. Кіптенко, О.Ю. Малиновська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 30-40 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
599375
  Оборський Г.О. Концепція проектів інформаційного забезпечення освітніх систем для дистанційного навчання / Г.О. Оборський, О.Є. Колесніков // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 9-18. – ISSN 2307-4752


  Проведений аналіз існуюсих інформаційних сервісів, які становлять основу автоматизації процесів навчання і впровадження дистанційної освіти.
599376
  Орлюк О. Концепція проекту Закону про національну систему інтелектуальної власності України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 75-85. – ISSN 1026-9932
599377
  Тимчук Л. Концепція проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 134-144. – ISSN 2312-5993


  У статті обгрунтовано концепцію проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти, що поєднує мету, генезу провідних ідей дослідження, базовий понятійно-категоріальний апарат, ядро концепції, програму, установлення характеру ...
599378
  Березовська І.А. Концепція прозорості в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню положень щодо прозорості в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Встановлено, що у праві ЄС концепція прозорості набула значного поширення. При цьому її зміст відрізняється залежно від сфери ...
599379
  Єресько О.В. Концепція профільного навчання у старшій школі. Наказ Міністерства освіти і науки України // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 3-12
599380
  Кушнерюк Ю.Р. Концепція радянської ментальності в українській молодіжній прозі початку XXI століття // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 138-142. – (Філологічні науки ; № 2)
599381
  Дрьоміна-Волок Концепція расової дискримінації у міжнародному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2015. – 531 арк. – Бібліогр.: арк. 452-531
599382
  Дрьоміна-Волок Концепція расової дискримінації у міжнародному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 71 назва
599383
  Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 76-86. – ISSN 1682-2366


  Викладено зміст освітньої складової програми з підготовки доктора філософії на основі Національної рамки кваліфікації.
599384
  Кивлюк О.П. Концепція раціональності в процесі розвитку освіти і науки в контексті глобалізації та інформатизації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 164-172. – ISSN 2072-1692
599385
  Косенко Д.В. Концепція раціональності як платформа для суспільно-політичних інновацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-35. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему концептуалізації раціональності як платформи для суспільно-політичних інновацій, визначені поняття "раціоналізм", "концепція раціональності". Проаналізовано підходи до розуміння раціональності М. Вебером, Т. Адорно, М. Горкгаймером, ...
599386
  Федотов О.П. Концепція реалізації державної політики у сфері державної митної справи підрозділами та органами митного спрямування Державної фіскальної служби України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 52-63. – ISSN 2222-5374
599387
  Гооловій Ф.М. Концепція реалізму у тлумаченні Ф.М. Достоєвського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 121-130. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1729-360Х
599388
  Литовченко К.Г. Концепція революційного насильства за Жоржем Сорелем // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 42-44
599389
  Савельєв Є. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS / Є. Савельєв, М. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 92-120. – ISSN 1684-906Х
599390
  Піляєв І.С. Концепція регіону Центрально-Східної Європи: актуальний погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 34-48. – ISSN 2308-6912


  У статті на основі критичного аналізу широкого масиву зарубіжної та вітчизняної наукової літератури висунуто та обґрунтовано кооперативну, інклюзивну концепцію регіону Центрально-Східної Європи, як поля двох величезних суспільно-політичних ...
599391
  Руденко С. Концепція реконструюючої рефлексії Г. Патнема у структурі методологічного апарату історії української філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-19. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовуються умови та можливості застосування концепції реконструюючої рефлексії Г. Патнема до розробки сучасних теоретичних та методологічних проблем історії української філософії. In this article conditions of possibility of applying ...
599392
  Гуцол Г. Концепція реформ у галузі створення та використання державних бібліографічних ресурсів і реорганізації бібліотечного фонду України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 31-37. – ISSN 2076-9326
599393
   Концепція реформи органів кримінальної юстиції України : науковий проект / Шакун В.І. [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ ; за ред. В.В. Коваленка. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 128 с.
599394
   Концепція реформи фінансування системи охорони здоров"я України, підготовлена робочою групою з питань реформи фінансування охорони здоров"я при МОЗ України. Лютий 2016 // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 24-27
599395
  Сурмін Ю.П. Концепція реформування Національної академії державного управління при Президентові України / Ю.П. Сурмін, Т.П. Крушельницька // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 13-23
599396
  Чижмарь К.І. Концепція реформування органів нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 46-53
599397
   Концепція реформування політичної системи України : Проект. – Київ : Полюс, 2001. – 46с.
599398
  Короєд С.О. Концепція реформування судової влади України / С.О. Короєд, І.О. Кресіна, С.В. Прилуцький // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 6-34. – ISSN 2413-1342
599399
  Голіцин А.М. Концепція ринкової орієнтації компаній / А.М. Голіцин, В.П. Штуль // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 114-124


  У статті визначено сутність концепції ринкової орієнтації компаній, принципову її відміну від традиційної маркетингової, наведено анкету для дослідження рівня ринкової орієнтації компаній, узагальнено дані опитувань фахівців різних підприємств.
599400
  Чорний Г.М. Концепція рішень в теорії аграрного менеджменту / Г.М. Чорний, М.П. Ястреб, Д.О. Кирилюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 113-117. – ISSN 2221-1055
599401
  Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / В.П. Бондар ; МОНУ ; Житомирський державний технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-683-181-4
599402
   Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарськох продукції.. – К., 1997. – 15с.
599403
  Гондюл В.П. Концепція розвитку вищої освіти в Україні // Тези Всеукраїн. наук.практич. конференції
599404
  Пашенко О.В. Концепція розвитку вітчизняної моделі брендингу на регіональних ринках продовольчих товарів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-101. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретико-методологічні і практичні аспекти розвитку вітчизняної моделі брендингу на прикладі регіональних ринків продовольчих товарів.
599405
  Новак У.П. Концепція розвитку екологічного аудиту в системі інвестиційного забезпечення галузі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 71-77. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
599406
  Гетьман А.П. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 107-114. – ISSN 2312-6566
599407
   Концепція розвитку законодавства України : Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1996 року, Київ. – Київ, 1996. – 510c. – ISBN 966-7024-01-6
599408
   Концепція розвитку законодавства України на 1997 - 2005 роки. – Київ, 1997. – 124 c. – ISBN 966-7024-16-4
599409
   Концепція розвитку Інституту міжнародних відносин (2001-2005 рр.). – Київ, 2001. – 72 с.
599410
   Концепція розвитку Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006-2010 рр.). – Київ : [б. в.], 2006. – 68 с. – На тит. зазнач. також: "Затверджено" на засіданні Вченої ради Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 25 січ. 2006 року
599411
   Концепція розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2016-2021 навчальні роки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 60-64. – ISBN 978-617-673-442-0
599412
  Батанов О.В. Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 82-86. – ISSN 2219-5521
599413
  Кібенко О. Концепція розвитку корпоративного законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 20-32
599414
  Колотуха С. Концепція розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 45-57 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
599415
  Содома Р.І. Концепція розвитку кредитування як фінансове джерело інноваційного розвитку сільського господарства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 209-214. – ISSN 2308-1988
599416
  Кушнір Т.Б. Концепція розвитку локальних споживчих ринків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 126-133. – ISSN 2222-4459
599417
  Щербина Л. Концепція розвитку мислення психотерапевта: метатеоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується феномен метатеоретичності як основи мислення психотерапевта. This article analyzes the phenomenon of meta-theoreticalizm as a basis for therapist"s thinking.
599418
   Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 11-51. – ISSN 0372-6436
599419
   Концепція розвитку національної інноваційної системи : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 15-17. – ISSN 1810-3944
599420
  Рябиця В. Концепція розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36. – ISSN 1608-6422
599421
  Воронкова В.Г. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до Smart-суспільствa. / В.Г. Воронкова, Т.П. Романенко, Р. Андрюкайтене // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – С. 13-27. – ISSN 2072-1692
599422
  Барна М.Ю. Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6814
599423
  Хрущ Ніла Концепція розвитку стратегії компанії в сучасному динамічному середовищі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті систематизовано та проаналізовано основні підходи економістів до трактування поняття "стратегія" та запропоновано власне її визначення. Досліджено процес формування, вибору й впровадження стратегій компаній, а також обгрунтовано і ...
599424
  Філонюк О. Концепція розвитку страхового ринку України та Міжнародні стандарти нагляду за страховою діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні принципи страхування, містить практичні рекомендації щодо зміни законодавчої бази України в розрізі нагляду за страховою діяльністю. Що в подальшому сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національних страхових компаній та ...
599425
  Смоляр Н.О. Концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Україна) / Н.О. Смоляр, О.Р. Ханнанова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 38-45. – ISSN 2414-9810
599426
  Кравченко С.І. Концепція розвитку української літератури в польськомовній публіцистиці Євгена Маланюка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 171-175


  У статті розглядаються публікації Є. Маланюка в польській пресі, присвячені розвитку української літератури та аналізу творчих процесів на батьківщині
599427
  Вільна Я.В. Концепція розвитку української літератури І. Нечуя-Левицького: теоретичний і художній аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 187-196


  У статті йде мова про особливості стратегії розвитку літератури на національній основі, що реалізована І.Нечуєм-Левицьким теоретично та у власних творах. В статье рассматриваются принципы формирования литературы на национальной основе, реализованные в ...
599428
  Шевченко Л. Концепція розвитку української літературної мови у дослідженнях І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 385-392. – ISBN 966-594-298-0
599429
  Тацій В.Я. Концепція розвитку юридичної науки і освіти в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 20-28. – ISBN 978-966-458-148-3
599430
  Максимович С. Концепція розподілу влад Володимира Старосольського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.157-162. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
599431
  Ясінська М.І. Концепція розподілу владних повноважень в оцінці С. Шелухіна і сучасність // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 10-16
599432
  Смущинська І.В. Концепція розумово-мовленнєвої діяльності серед лінгвістичних парадигм XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-107. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Розглядаються основні лінгвістичні наукові парадигми кінця ХХ ст. Основну увагу приділено антропоцентричному принципу та концентрації розумово-мовленнєвої діяльності.
599433
  Єрахторіна О.М. Концепція самоводосконалення особистості Л.М. Толстого // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 58-63. – (Філософія ; вип. 42)
599434
  Харченко Л. Концепція самопізнання у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 232-238. – ISBN 978-617-7009-24-4
599435
  Мокряк В. Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 17-28. – ISSN 0131-775Х
599436
  Федун П.М. Концепція Самостійної України / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк ; редкол.: С. Богунов та ін.] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Галуз. держ. арх. Служби безпеки України. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4910-3
Т. 1 : Твори. – 2008. – 718, [2] с., [8] арк. фот. : іл. – Покажчики: с. 683-716. – Бібліогр. в прим.: с. 597-652
599437
  Федун П.М. Концепція Самостійної України / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Центр незалеж. іст. студій. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-6910-1
Т. 2 : Документи і матеріали. – 2013. – 891, [2] с. : фот. – Покажчики: с. 837-882. – Бібліогр. в підрядк. прим.
599438
  Бандурка А.С. Концепція свободи Тамаса Гріна: уроки століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 56-60. – ISSN 2077-1800
599439
  Рудь Б.Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози – витоки і сутність // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
599440
  Ільченко Г.О. Концепція семантичної гри: Я. Хінтікка та П. Лоренцен // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 121-124. – ISSN 2076-1554
599441
  Печенюк Д.О. Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Печенюк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 176-188
599442
  Печенюк Д.О. Концепція сильної демократії Бенджаміна Барбера : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Печенюк Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
599443
  Водолазька С. Концепція симулятивної реальності : (на матеріалі романів В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" та Е. Андієвської "Роман про людське призначення") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 45-51. – ISBN 966-594-246-8
599444
  Гончар О. Концепція системи управління якістю статистичної інформації в органах державної статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 34-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
599445
  Сухорада А.В. Концепція системної геомагнітної інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 54-57. – (Геологія ; Вип. 17)


  Уперше вводиться поняття "системна геомагнітна інтерпретація", а також коротко викладено її загальні принципи.
599446
  Ярун Г.М. Концепція словесного знака в праціях О.О. Потебні // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 86-91
599447
  Скобельський Ю. Концепція солідарності Еміля Дюркгайма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.131-143. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
599448
  Черняк Д.С. Концепція соціальних змін Петра Штомпки: теоретико-методологічний потенціал : Автореф. дис. ...канд. соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Дарина Сергіївна Черняк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
599449
  Нємець К. Концепція соціально-географчної системи як методологічний конструкт суспільної географії. / К. Нємець, Л. Нємець // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 24-32. – ISSN 2076-1333
599450
  Афенченко Г.В. Концепція соціально-етичного маркетингу: недоліки впровадження та перспективи розвитку в туризмі / Г.В. Афенченко, Н.В. Шумляньска // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 134-137. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
599451
  Бородіна Д.Л. Концепція соціального конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана як інтерпретаційна схема дослідження іміджу міста // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 80-84. – ISSN 2077-1800
599452
  Пальченкова В.М. Концепція соціального контролю в сучасній теоретико-правовій науці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
599453
  Ніколаєнко Володимир Леонідович Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Ніколаєнко В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 189л. – Бібліогр.: л.176-189
599454
  Ніколаєнко В.Л. Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма : Автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Ніколаєнко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
599455
  Полякова О.М. Концепція соціального підприємництва в українському контексті // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2016. – Вип. 56. – С. 176-182. – ISSN 2075-4892
599456
  Скалацька О.В. Концепція соціального простору Анрі Лефевра: евристичний потенціал щодо дослідження феномену моди // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 158-162. – ISSN 2076-1554
599457
  Волинець У.А. Концепція соціальної держави як одині з напрямків боротьби з бідністю в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 1 (111). – С. 82-85. – ISSN 2071-4653
599458
  Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
599459
  Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
599460
  Тімченко О.П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної антропології М. Бердяєва : автореф дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Тімченко Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. : 29 назв
599461
  Чернега Г.О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: історико-теоретична реконструкція : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Чернега Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 183 л. – Бібліогр.: л. 168-183
599462
  Чернега Г.О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: історико-теоретична реконструкція : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Чернега Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
599463
  Загороднюк Т. Концепція соцієтальної трансформації російського суспільства Т.І. Заславської: історія, розвиток, прогностичний потенціал // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1, січень - березень. – С. 62-84. – ISSN 1563-3713
599464
  Таранова К. Концепція соціокультурних середовищ у соціології // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 310-312
599465
   Концепція споживчої освіти для загальноосвітніх навчальних закладів (у рамках проекту "Спільнота споживачів та громадські об"єднання") : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 2-6
599466
  Шаталович І.В. Концепція спорідненості Г. Сковороди в контексті проблем сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 64-65
599467
  Гоголь Т. Концепція справедливої вартості в бухгалтерському обліку: наслідки для підприємтсв малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 32-39. – Бібліогр.: 10 назв
599468
  Шмат Р. Концепція справедливості в стародавньому Китаї // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 186-197. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті проведено паралель між філософськими школами Стародавнього Китаю та проаналізовано розуміння справедливості в цих школах. Виявлено, що до проблеми справедливості кожна з Китайських шкіл має свій підхід, а, відповідно, і розуміння ...
599469
  Тищенко М.П. Концепція сталого економічного розвитку як шлях до збалансованого розвитку цивілізації // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 133-142
599470
  Воронкова В.Г. Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально-філософський аналіз / В.Г. Воронкова, М.А. Ажажа // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 14-30.
599471
  Самофатова В.А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6792
599472
  Самофатова В.А. Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
599473
  Омаров Ш.А. Концепція сталого розвитку в законодавстві України та країн світу і практика її впровадження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 85-95. – ISSN 2222-4459
599474
  Сивак Р. Концепція сталого розвитку світового господарства та трансформація системи цінностей з позицій наукових розвідок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 95-103. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
599475
  Згуровський М.З. Концепція сталого розвитку як новий підхід до подолання глобальних проблем людства // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 13-25.
599476
  Литвинов А.І. Концепція сталого розвитку як основа формування ефективного фінансово-економічного механізму сільськогосподарського підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 93-98. – ISSN 2309-1533
599477
  Семененко І.М. Концепція сталого розвитку: соціально-економічний аспект // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 57-59. – ISSN 2409-1944
599478
  Дзюбак Н.М. Концепція становлення літературної мови у слов"ян в науковому доробку І.І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 67-71. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У науковій розвідці розглянуто питання походження літературної мови у слов"ян, що в мовознавстві є першочерговим.
599479
  Храмова-Баранова Концепція становлення науки і мистецтвознавства у творчості Леонардо да Вінчі / Храмова-Баранова, Т.С. Цьомра // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 98-103. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
599480
  Беззубов Д.О. Концепція становлення порівняльно-правового методу у класичній науці адміністративного права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 14-16. – ISBN 978-966-919-107-6
599481
   Концепція становлення та розвитку галузі науки "Соціальне управління" в Україні / В.І. Луговий, О.Б. Гаєвська, Ю.П. Сурмін, В.П. Трощинський // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 213-218
599482
  Козак П. Концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів / П. Козак, О. Мозгова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Пропонується концепція створення багатофункціонального мобільного автоматизованого комплексу для спостережень метеорів в оптичному та суміжних діапазонах. Спостережний комплекс має бути оснащений панорамними відео камерами оптичного та інфрачервоного ...
599483
  Козак П.М. Концепція створення багатофункціонального мобільного телевізійного комплексу для спостережень метеорів / П.М. Козак, О.О. Рожило, А.М. Мозгова // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 80-83
599484
  Лемко О.Л. Концепція створення безпілотного літального апарата "літаюче крило" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 70-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову концепцію аеродинамічного компонування літального апарата, виконаного за схемою "літаюче крило". Показано, що використовуючи складне в плані крило, малий запас поздовжньої статичної стійкості і раціональне аеродинамічне й геометричне ...
599485
  Ковальчук І.П. Концепція створення геоекологічних атласів на басейнові системи / І.П. Ковальчук, А.І. Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 181-185. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
599486
   Концепція створення Державного банку реконструкції та розвитку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 3-4
599487
  Буянова Н.А. Концепція створення ефективного механізму захисту конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 45-48
599488
  Александров В. Концепція створення і впровадження мережі інтегрованих комплексів неперервної освіти / В. Александров, Ю. Бицюра // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 65-82
599489
  Подопригора Н. Концепція створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Наталія Подопригора // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 207-218. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
599490
  Шірінян А. Концепція створення і розвитку наноіндустрії в Україні / А. Шірінян, В. Макара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-63. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються проблемні питання нанотехнологій та суспільства і розроблено Концепція створення і розвитку наноіндустрії в Україні. Пропонується багаторівнева структура національної нанотехнологічної мережі, де управління і координація дій здійснюється ...
599491
  Шпагін В.Ф. Концепція створення історичного парку у парковій частині Ботанічного саду Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 231-240. – ISSN 2077-3455
599492
  Мармуль Л.О. Концепція створення нових організаційно-виробничих структур у сільському господарстві України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 95-101 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 5-8238-D147-5
599493
  Коломієць С.С. Концепція створення освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD) / С.С. Коломієць, О.С. Синекоп // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – С. 5-10. – ISSN 1609-8595


  Розглядається проблема створення концепції освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем - доктор філософії (PhD); визначено необхідні чинники створення освітньо-наукової програми; окреслено мету і низку цілей; деталізовано принципи ...
599494
  Борщук Є.М. Концепція стійкого розвитку і проблеми переходу на еколого-економічну модель господарювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 160-164. – ISBN 5-7763-2435-1
599495
   Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 2015 року / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай, А.Ф. Гойко, В.Б. Джабейло // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 7-10
599496
  Погорська І.І. Концепція стратегічної культури в США: особливості становлення та розвитку // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 258-268. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
599497
  Пустовіт Ж.М. Концепція суверенітету народу в Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-20.
599498
  Лобойко Л. Концепція судового права у контексті судового захисту прав і свобод / Л. Лобойко, О. Шило // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 60-70. – ISSN 1026-9932
599499
  Маліновська О. Концепція суспільного прогресу Жака Марітена // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.153-160. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
599500
  Чухно А.А. Концепція сучасних грошей: природа і розвиток // Економіка і управління, 1999. – №2(3)
599501
  Зима О. Концепція та основні напрямки виховноі роботи в Харківському національному економічному університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 17-25. – ISSN 1682-2366
599502
  Корнієнко О.В. Концепція та перспективи викладання інтегративного курсу "Безпека життєдіяльності" на факультеті соціології та психології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглянуто можливості та майбутні напрямки дослідження та навчання: питання здоров"я, психосоматичного стану (проміжного стану) та хвороби людей різних вікових категорій: дітей, підлітків, молоді, людей середнього віку, літніх людей.
599503
  Бойко А. Концепція та положення науково-дослідного інституту педагогічної україністики // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 17-24 вересня (№ 38). – С. 5-8


  Проаналізовано сучасний стан розвитку педагогічної науки, її європейський вектор. Вмотивовано потребу подальшого розвитку в цих умовах національної традиційної культури, формування національної самосвідомості молоді. Обгрунтовано концепцію та ...
599504
  Яковенко Н. Концепція та принципи побудови ефективної моделі в"їздного туризму // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 101-110. – ISSN 1818-2682
599505
  Титова О. Концепція та програма модернізації господарського законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 73-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
599506
  Кушнарьова М.Б. Концепція творчої особистості в естетиці італійського ренесансу : Дис... канд.филос.наук: 09.00.08 / Кушнарьова М. Б.; Кушнартьова М. Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 158л. – Бібліогр.:л.145-158
599507
  Ткаченко Т. Концепція творчої особистості у прозі Докії Гуменної // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 100-110. – ISBN 966-95452-3-8
599508
  Гребенюк Т. Концепція творчості особистості в повістях "Музикант" Т. Шевченка та "Історія кілка в плоті" Ю.-І. Крашевського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-78. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
599509
  Тєлєжкіна О.О. Концепція тезауруса поетичної мови Дмитра Павличка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 51-58. – ISSN 2312-0665
599510
  Виходець О.М. Концепція теорії несправедливості в журналістиці // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 45-46


  Сформульовано концепцію теорії несправедливості в журналістиці як чинник додаткової мотивації на підставі правила прагнення. Conception of the theory of unfairness in journalism as a factor of additional motivation is formulated on the base of desire ...
599511
  Буднікевич І.М. Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості регіонів / І.М. Буднікевич, І.І. Гавриш // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 76-85. – ISSN 1562-0905
599512
  Асєєв Г. Концепція технології масового уведення документів в електронні архіви // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
599513
  Огороднік О.В. Концепція тоталітаризму Ханни Арендт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 94-96
599514
  Рожило М. Концепція трактування моралі крізь призму літературно-мистецьких творів (на матеріалі волинської православної преси періоду міжвоєння) // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 92-95. – ISSN 2226-8669
599515
  Буцикіна Є.О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 172-195
599516
  Буцикіна Є.О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
599517
  Коваленко С. Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного укладу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 100-112. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто особливості, переваги та обмеження концептуальних основ формування транскордонних кластерних систем крізь призму розвитку нового технологічного укладу. Досліджено проблему транскордонної кластеризації в світлі можливостей зростання ...
599518
  Пермінов В.О. Концепція транснаціональної держави: формування транстериторіальності та транснаціональної ідентичності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 536-542
599519
  Лебедевич С.І. Концепція трансформації обліку та аудиту витрат при екологізації економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 184-187. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
599520
  Шахно Ю. Концепція триангулярності діаспорального буття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Сегментація діаспорального буття створює умови для більш детального дослідження екзистенційних, онтологічних проблем, що постають перед іммігрантом після відриву від континентального середовища. Тому розгляд цього явища за допомогою принципу "зміни ...
599521
  Даниленко Ю. Концепція угоди з темними силами та ідея розплати в слов"янській фантастиці другої половини ХХ ст. / Ю. Даниленко, О. Стужук // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 108-116. – (Бібліотека інституту філології)
599522
   Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні / [Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко (керівник), Н.М. Пархоменко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 115, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7754-0
599523
  Бабак А.В. Концепція удосконалення інвестиційної та цінової політики в житлово-комунальній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 158-167
599524
  Мулякова-Бочі Концепція удосконалення платіжного балансу в умовах економічного розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 80-85. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
599525
  Рибак А.І. Концепція української держави в ідеології ОУН (1939-й - 1950-ті роки) : автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Рибак А.І. ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
599526
  Олійник Н. Концепція української держави в творчості Тараса Шевченка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 30-33
599527
  Ващенко А. Концепція Української держави за проектом Конституції М. Сціборського: історико-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7069-14-9
599528
  Максимович С.М. Концепція Української національної держави Володимира Старосольського // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 26-36. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
599529
  Олещук П.М. Концепція української самостійної держави Миколи Міхновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
599530
  Бланк І. Концепція управління грошовими потоками підприємства : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
599531
  Шуміло О.С. Концепція управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 219-224. – ISSN 2222-4459
599532
  Рогоза М.Є. Концепція управління кадровим потенціалом підприємств / М.Є. Рогоза, Е.К. Оніщенко // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 51-58. – ISSN 1813-1271
599533
  Воронкова А. Концепція управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 14-17. – ISSN 1810-3944
599534
  Яренмко І. Концепція управління підприємством на основі вартості: зміст та основоположні засади // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.7-10. – ISSN 1728-9343
599535
  Олійник Г.Ю. Концепція управління реструктуризацією залізничного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
599536
  Лучко М. Концепція управлінського обліку для підприємств швейної промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему побудови концепції управлінського обліку для підприємств швейної промисловості з урахуванням факторів зниження виробництва у сучасних умовах. Досліджено окремі складові концепції, які залежать від особливостей швейного ...
599537
  Петренко А.С. Концепція успішного правителя за Н. Макіавеллі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 13-15
599538
  Калінін В.Ю. Концепція утопістики у світ-системному підході // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується концепція утопістики у світ-системному аналізі через розгляд основних її прикладів. Також пропонується порівняння утопістики із футурологією заради визначення евристичного потенціалу першої. Анализируется концепция утопистики в ...
599539
  Одинець А.В. Концепція фантазма у філософії постмодернізму (Ж. Лакан) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 153-155
599540
  Сегін С.Ф. Концепція федералізму М. Драгоманова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 128-130
599541
  Згурська В.Л. Концепція федеративної держави В.Старосольського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 599-610. – ISSN 1563-3349
599542
  Зінченко В В. Концепція фізичної соціальної економіки і парадигми глобального розвитку: зарубіжні моделі та український аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 23-30. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
599543
  Григор"єва Я.В. Концепція фінансового забезпечення туризму // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 191-195. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
599544
  Горбаль Н.І. Концепція формування бренду України у міжнародному середовищі / Н.І. Горбаль, В.М. Мисик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 345-351. – ISSN 0321-0499
599545
  Майорова Т.В. Концепція формування державної фінансово-кредитної політики в інвестиційній сфері // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 70-73. – ISSN 1728-6220
599546
   Концепція формування законодавства України.. – Запорожье, 1997. – 164с.
599547
  Ларіна Р.Р. Концепція формування корпоративної системи логістичного управління / Р.Р. Ларіна, С.О. Корецька // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 378-381. – ISSN 2075-4892
599548
  Любіцева О.О. Концепція формування опорного туристичного каркасу як основа впровадження стратегії сталого розвитку туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 3-8 : рис., табл.
599549
  Гораль Л.Т. Концепція формування регіонального газового кластера // Нафтогазова галузь України : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2014. – № 4 (10), липень - серпень. – С. 26-29
599550
   Концепція формування сегмента видавничої продукції Національної академії наук України в електронному середовищі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 143-151. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр., схваленій на засіданні Президії НАН України (постанова від 25.12.2013 № 187), зазначено, що ефективність наукових досліджень поряд з їхнім кадровим, матеріально-технічним, ...
599551
  Комар Н. Концепція формування та державної підтримки інноваційних кластер них структур в Європі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 53-64. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
599552
   Концепція формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : Схвалено Указом Президента України від 25 січня 2012 року №31/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 174-181. – ISSN 1026-9932
599553
   Концепція формування фінансової грамотності у початковій, основній та старшій школі. // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 2-4
599554
  Андрійчук О. Концепція функціонування міжбанківського науково-дослідного інформаційно-фінансового центру : слово практикам / О. Андрійчук, С. Лисюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 26-30
599555
  Кудрявцев М.Г. Концепція характеру і конфлікту в українській драматургії 1950-1960-х років : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М. Г.; АН УССР, Ін-т літер. ім. Т. Шевченка. – К., 1991. – 193л. – Бібліогр.:л.179-193
599556
  Турчинська Ю.Ю. Концепція харизматичного лідерства Макса Вебера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 116-118
599557
  Скрипник Ю.С. Концепція хвороби та її формальне вираження у творі Авла Корнелія Целься "De medicina" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 233-238


  В статті розглядається розвиток уявлень про концепцію хвороби на матеріалі латиномовного твору А. К. Цельса .De medicina.. Розглянуто основні підходи до трактування цього поняття, на основі чого надана класифікація етапів розвитку міфологічного ...
599558
  Бурак О.С. Концепція холістичної освіти у процесі формуванні цілісної особистості постмодерну // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 52-56. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595


  Розглядається епоха постмодерну, яка ставить перед людством нові виклики, значним чином зумовлені глобалізацією реальності.
599559
  Тарасюк В. Концепція християнського націоналізму в публіцистичній спадщині Августина Волошина // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 80-84


  Характеризуючи публіцистичний доробок А. Волошина, автор визначає християнські та національні засади його творчості, виділяє поєднання християнського духу, політичних і національних переконань. Владимир Тарасюк. Концепция христианского национализма в ...
599560
   Концепція християнської моральності Вол. Соловйова : Методич. розроб. для спец. семін. за темою: Вол. Соловйов. Праця "Виправдання добра" для студ. філос. – Київ, 2000. – 32с.
599561
  Луцак С. Концепція художнього стилю Ігоря Костецького на тлі літературно-критичного дискурсу середини XX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 77-83. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
599562
  Кондратюк І.О. Концепція центрів відповідальності в управлінському обліку бюджетних установ / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 79-84. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
599563
  Заруба В. Концепція циклу відтворення соціально-економічного потенціалу суспільства / В. Заруба, Н. Кузьминчук // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 69-75. – ISSN 0201-758Х
599564
  Рижко О.М. Концепція ціннісних орієнтирів сучасної людини (на матеріалі медійних виступів Блаженнішого Любомира Гузара) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 103-106


  У статті проаналізовані медійні виступи Блаженнішого Любомира Гузара з метою виділити й узагальнити погляди духовного лідера українців щодо формування ціннісної парадигми (оскільки саме цінності визначають процес прийняття рішень людиною зокрема та ...
599565
  Дронь С.П. Концепція часу Августина: гносеологічні та етичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції часу Августина. Окреслено практичне значення темпоральності для узгодження мислення і дії. Визначено роль пам"яті у пізнанні. Статья посвящена анализу концепции времени Августина. Определено практическое значение ...
599566
  Ніколаєнко О.О. Концепція четвериці у філософії М. Гайдегера // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 38-39


  "... Пізній період творчості Мартіна Гайдегера (з 50-х рр. ХХ ст.) засвідчив оновлене розуміння проблематики життєвого простору, який визначає місце людини. Зокрема, у доповіді "Bauen. Wohnen. Denken" філософ визначив три фундаментальні модуси ...
599567
  Палієнко С. Концепція Шпенглера - Тойнбі та виділення археологічних культур в радянському палеолітознавстві // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 192-194
599568
  Матвєєва О. Концепція щастя в романі Володимира Винниченка "Лепрозорій" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 124-129. – ISSN 2307-2261
599569
  Іванюк С. Концепція юного героя в українській літературі для дітей // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 77-83
599570
  Кобзар А.В. Концепція юридичної особи в англійському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 114-117.
599571
  Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання / В.А. Рижко. – Київ, 1995. – 209 с.
599572
   Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 50-51
599573
  Хромець О.Л. Концепція, ідеї, погляди М.К. Михайловського. Соціально-політичний зріз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
599574
  Жураківський Є.С. Концепція, інструментарій та механізми забезпечення економічної безпеки аграрної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
599575
  Король В. Концепція, методи і джерела розвитку інноваційно-конкурентноспроможної національної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 112-115. – ISSN 1993-0259
599576
  Теленик С.Ф. Концепція, моделі, алгоритми та засоби адаптивної технологіх створення інформаційно-керуючих систем : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.06 / Теленик С. Ф.; НТУУ "КПІ". – К., 2000. – 33л.
599577
  Момджян К.Х. Концепцуальная природа исторического материализма. / К.Х. Момджян. – М., 1982. – 208с.
599578
  Ваганов Б.С. Концерн "Монтекатини" в системе итальянского империализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ваганов Б.С.; Всесоюзная акад.внешней торговли. – М, 1950. – 33л.
599579
  Драч В.Д. Концерн "Рено" и его внешнеэкономические связи : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Драч В.Д.; Моск. гос. пед. ин-т междунар. отношений. – М., 1972. – 27л.
599580
  Савченко А.Ф. Концерн И .Г. Фарбениндутри в экономике и политеке Германии : Автореф... канд.наук: / Савченко А. Ф.; Ин-т жкон. АН СССР. – М., 1950. – 19л.
599581
  Наконечна З. Концерн Івана Тиктора "Українська Преса" (1925-1939 рр.): джерельна база дослідження // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 569-579. – ISSN 1561-6224
599582
  Микульский К.И. Концерн Круппа. / К.И. Микульский. – М., 1959. – 125с.
599583
  Румянцев Ф.Я. Концерн смерти. / Ф.Я. Румянцев. – М., 1969. – 64с.
599584
  Луначарский А.В. Концерт / А.В. Луначарский. – М, 1926. – 52с.
599585
  Файко А.М. Концерт / А.М. Файко. – М, 1936. – 71с.
599586
  Соловцов А.А. Концерт / А.А. Соловцов. – Москва : Музгиз, 1956. – 44 с.
599587
   Концерт в клубе.. – М., 1959. – 160с.
599588
   Концерт в колхозе. – Брянск, 1955. – 48с.
599589
  Донцова Д. Концерт для колобка с оркестром / Д. Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05841-9
599590
  Лазо Сергей Концерт для одинокого голоса с неслаженным оркестром = Молодым людям 70-х годов : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 7. – С. 23-57. – ISSN 0131-8136
599591
  Великович Э. Концерт для оркестра / Э. Великович. – Ленинград, 1988. – 222с.
599592
  Кізлова О. Концерт для скрипки з оркестром // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 14


  "Симфонічний оркестр Північно-Німецького радіо (NDR) нещодавно отримав другий статус - оркестру гамбурзької Elbphilharmonie. У його супроводі грає й молодий, але вже уславлений український скрипаль. У супроводі оркестру грав 30-річний екс-харків"янин ...
599593
  Жиленко И. Концерт для скрипки, дождя и сверчка / И. Жиленко. – М, 1984. – 62с.
599594
  Жиленко І.В. Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 110 с.
599595
  Крижанівський А.С. Концерт для скріпки з реєстром / А.С. Крижанівський. – К., 1985. – 167с.
599596
   Концерт для четырех голосов.. – М., 1972. – 288с.
599597
  Герлига М. Концерт маестро Сильвіо Вайлера // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  В Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбувся концерт відомого швейцарського диригента і мультиінструменталіста Сильвіо Вайлера разом із Київським симфонічним оркестром.
599598
  Діброва Володимир Концерт незалежності : 14 червня на Майдані Незалежності виступив Пол МакКартні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48, 3 с. обкл. – ISSN 0868-9644
599599
  Діброва В. Концерт незалежності 14 червня на Майдані Незалежності виступив Пол МакКартні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48, 3 обкл. – ISSN 0868-9644
599600
  Уварова Л.З. Концерт по заявкам / Л.З. Уварова. – Москва, 1987. – 251с.
599601
  Крец Ф.К. Концерт по заявкам. Верзняя Австрия. Звездные талеры : пьесы / Ф.К. Крец; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1981. – 272 с.
599602
   Концерт у підшефному госпіталі // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 10 квітня (№ 9). – С. 1
599603
   Концерт українських колядок : в виконанню українського національного хору, хору слухачок Вищих жіночіх курсів і хору студентів університету Св. Володимира під орудою О. Кошица. – Київ : Друк. А.И. Гросмана, 1917. – [10] с.
599604
  Каверин Ф.Н. Концерт художественной самодеятельности. / Ф.Н. Каверин. – М., 1956. – 77с.
599605
  Левко В.І. Концерт як форма репрезентації музики у соціокультурній системі Західної Європи: етапи становлення // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 216-224. – ISSN 2225-7586
599606
  Левко В.І. Концерт як чинник культурно-мистецького життя України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Левко Вероніка Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів кутури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
599607
  Оленюк Д.В. Концертна діяльність Модеста Менцинського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 94-98


  Модест Менцинський (1875-1935) - знаменитий тенор, якого Європа знала як чудового вагнерівського виконавця
599608
  Єрошенко О.В. Концертна обробка двох народних пісень І. Рупіна як зразок взаємодії італійської та російської складових у вокальній культурі Росії першої третини XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 260-268
599609
  Откидач В.М. Концертний виступ естрадного співака: психологія підготовки // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 247-254
599610
  Романенко А.Р. Концертний простір Петербурга та його вплив на творче самоздійснення В. В. Пухальського (на основі спогадів митця) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 199-209. – ISSN 2225-7586
599611
   Концертний сезон під знаком "Небесної" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 100. – ISSN 0130-5212
599612
  Аїсі Концертність як стильова парадигма фортепіанної творчості С. Прокоф"єва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Аїсі ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
599613
  Кавун В.М. Концертно-виконавська образність в оперній творчості М.В. Лисенка (до 130-річчя постановки опери "Майська ніч або Утоплена") // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 150-156. – ISSN 2312-4679
599614
  Крамер Александр Концертный зал. Месторождение музыки : входите! Открыто / Крамер Александр, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 38-41 : Фото
599615
  Васильченко З. Концертуальні основи визначення вартості банківської установи : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 25-35 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
599616
  Големба А.И. Концерты в клубе. / А.И. Големба. – М., 1952. – 36с.
599617
  Бэлза И.Ф. Концерты Глиэра / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1955. – 46 с.
599618
   Концерты смешанного хора "Раудам" Таллинского клуба железнодорожников ЭССР в дни празднования 1 мая 1958 г. в городе Ленинграде.. – Таллин, 1958. – 24с.
599619
  Богдан І. Концесії в Україні: форми та шляхи запровадження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 35-45. – ISSN 0131-775Х
599620
  Петровська Т. Концесійна форма надрокористування як засіб залучення інвестицій у вугледобування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність концесійної форми використання природних ресурсів, у тому числі надр, що потенційно може стати стратегічною основою залучення приватного капіталу в Україну з метою освоєння нових родовищ корисних копалин та їх раціонального ...
599621
  Мельник О.Ю. Концесійні угоди: досвід правового регулювання в СРСР // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.219-225. – ISBN 966-7784-65-7
599622
  Григоров Олександр Миколайович Концесійні угоди: правова природа т особливості правового регулювання : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 26л.
599623
  Залєвська-Шишак Концесійні форми управління державною власністю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-63. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття концесії як однієї з форм управління державною власністю в Україні. Проаналізовано запровадження концесійного механізму в умовах трансформаційної економіки. The concession meaning as one of the forms of state property ...
599624
  Євенок О.І. Концесія в системі формування ринкових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – (Економіка ; Вип. 62)


  Оптимальним варіантом подолання існуючої ситуації є застосування механізму концесії - ефективного економічного способу, який стимулює розвиток об"єктів державної інфраструктури. Концесійні відносини в сучасній практиці економічного життя України досі ...
599625
  Вікарчук О.І. Концесія у трансформаційній економіці : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Вікарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 191л. + Додатки л.184 - 191. – Бібліогр.: л. 169 - 183
599626
  Вікарчук О.І. Концесія у трансформаційній економіці : Автореф. ... дис. канд. екон. наук: Спец. 08.01.01 / Вікарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 18 назв
599627
  Пузіна Г.В. Концесія як альтернатива державного регулювання природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 119-130
599628
  Гевлич Г. Концесія як інструмент довгострокового розвитку природних монополій / Г. Гевлич, О. Русанов // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 37-40. – ISSN 1728-9343
599629
  Іголкін І.В. Концесія як інструмент розвитку інфраструктури національних економік // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 115-123
599630
  Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 380-388. – ISSN 1563-3349
599631
  Гура О.Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 112-117
599632
  Куліков А.І. Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 117-119. – Бібліогр.: 5 назв
599633
  Менська О.А. Концесія як цивільно-правовий механізм збереження об"єктів культурної спадщини в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 113-118. – (0). – ISSN 2078-9165
599634
  Сай І.А. Концесія як шлях збереження власності держави та територіальної громади : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 43-46. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
599635
  Диба М.І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 65-76. – ISSN 2305-7645
599636
  Сосна С.А. Концессии в России: между прошлым и будущим // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С. 73-91. – ISSN 1811-9018
599637
  Ефимова Е.Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: зарубежный опыт и российская практика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 115-124. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
599638
  Цуканов С.С. Концессионная политика СССР на дальнем Востоке 1922-1926 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 13-17. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются ключевые моменты советской концессионной политики на Дальнем Востоке в 1922–1926 гг. Особое место уделяется противоречиям между США и Японией и политике Дальревкома в связи с этим.
599639
  Ландау Б Концессионное право Союза ССР / Б Ландау. – М., 1925. – 75с.
599640
  Джибладзе Д.Н. Концессионные предприятия в Закавказье. / Д.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1973. – 62с.
599641
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – Л, 1938. – 316с.
599642
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – 3-е изд. – Ленинград : Лениздат, 1949. – 484 с.
599643
  Далецкий П.Л. Концессия / П.Л. Далецкий. – 4-е изд. – Ленинград : Лениздат, 1950. – 488 с.
599644
  Булавин Л.А. Концетрация He в сосуществующих фазах системы CO He вблизи критической точки парообразования / Л.А. Булавин, Ю.И. Шиманский, Ю.Б. Мельниченко // УФЖ, 1984. – №6


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
599645
  Шалдырван В.А. Концетрация напряжений в толстых многосвязных пластинках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Шалдырван В.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1970. – 12л.
599646
  Зимовец В.Н. Концетрация производства в колхозах и ее экономическая эффективность : Автореф... канд. эконом.наук: / Зимовец В.Н.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1962. – 22л.
599647
  Золотов Ю.А. Концетрирование микроэлементов / Ю.А. Золотов, Н.М. Кузьмин. – М., 1982. – 284с.
599648
  Столяренко Г.С. Концетрирование слабой азотной кислоты с помощью солей. образующих кристаллогидраты с большим числом моллекул воды. : Автореф... канд.техн.наук: 05.340 / Столяренко Г.С.; Новочеркас.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
599649
  Наджафова О.Ю. Концетрування та визначення мікрокількостей алюмінію і кобальту у питній та природних водах з використанням високомолекулярніх четвертинних амонійних солей : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Наджафова О.Ю.; МВО Укр.КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1992. – 16 с.
599650
  Остапенко І.В. Концетуальні засади емпіричного дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
599651
  Дядечко Н.Н. Концинеллиды Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дядечко Н.Н. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1952. – 12 с.
599652
  Савойская Г Концинеллиды юго-восточного Казахстана : Автореф... канд. биолнаук: / Савойская Г И.; АН Кирг.СССР,. – Фрунзе, 1956. – 18л.
599653
  Порохня В. Концкпція оцінки людського капіталу / В. Порохня, А. Матказіна, Л. Головкова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 169-175. – ISSN 0201-758Х
599654
  Корнарос Темос Концтабір Хайдарі: Повість. / Корнарос Темос. – К., 1981. – 200с.
599655
  Фарни Г. Концы игр в шахматах. / Г. Фарни. – М, 1926. – 64с.
599656
  Корнилов И.М. Кончается лето / И.М. Корнилов. – М., 1975. – 175с.
599657
  Юрьева Н.А. Кончается лето... / Н.А. Юрьева. – М., 1989. – 124с.
599658
  Семенова Т.С. Кончаловский. / Т.С. Семенова. – М.
. – 1964. – 54с.
599659
   Кончаловский.. – Москва, 1964. – 302с.
599660
  Малышева В.П. Кончанское-Суворовское / В.П. Малышева. – 4-е изд. – Л., 1990. – 46с.
599661
  ПапиниД Конченый человек / ПапиниД. – М-Пг., 1923. – 280с.
599662
  Думова Н.Г. Кончилось ваше время... / Н.Г. Думова. – М. : Политиздат, 1990. – 334с.
599663
  Лобанов Л.Г. Кончилось знойное лето. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1980. – 207с.
599664
  Тендряков В.Ф. Кончина / В.Ф. Тендряков. – М., 1990. – 633с.
599665
  Сименон Ж. Кончина Огюста / Ж. Сименон. – Ленинград, 1991. – 111 с.
599666
  Кываск В.О. Конъюгаты (Conjgatophytina) Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Кываск В.О.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 32л.
599667
  Шилакадзе И.И. Конъюгационные категории современного армянского языка : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Шилакадзе И.И. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 41 с.
599668
   Конъюктив. – Киев
Вып. 1. – 1965. – 44 с.
599669
   Конъюктив. – Киев
Вып. 2. – 1965. – 45-82 с.
599670
  Сазыкин Н.С. Конъюктура, цены и издержки производства на минеральное сырье в капиталистических и развивающихся странах. / Н.С. Сазыкин. – М., 1968. – 118с.
599671
  Чуваева В.Г. Конъюнктив / В.Г. Чуваева. – М, 1964. – 64с.
599672
  Чобану А.И. Конъюнктив и его употребление в предикативных синтагмах в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чобану А.И.; МВ и ССО СССР. МП МолдавССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1960. – 18л.
599673
  Репке В. Конъюнктура / В. Репке. – М., 1927. – 174с.
599674
  Костюхин Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства / Д.И. Костюхин. – М., 1973. – 312с.
599675
   Конъюнктура основных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1960 г.. – М., 1961. – 88с.
599676
   Конъюнктура основных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1961 г.. – М., 1963. – 80с.
599677
   Конъюнктура основных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1961 г.. – М., 1963. – 80с.
599678
   Конъюнктура основных товарных рынков минерального сырья капиталистических стран в 1959 г.. – М., 1960. – 62с.
599679
  Юдин П. Конъюнктура рынка // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 25-26. – ISSN 2074-6040


  Режимы налогообложения нефтегазовой отрасли по всему миру изменяются пока не в пользу инвесторов.
599680
  Крутиков Ф.А. Конъюнктура рынка при социализме / Ф.А. Крутиков. – Москва, 1968. – 128с.
599681
  Маликова О.И. Конъюнктура энергетических рынков и структурные изменения в экономике России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 45-57. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
599682
   Конъюнктурный обзор Госпромышленности Северного Кавказа за 1-ый квартал 1924-25 опер. года (октябрь-Декабрь). – Ростов-на-Дону, 1925. – 46 с.
599683
  Панфилов В.С. Конъюнкты и предлоги в китайском языке // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 76-89. – ISSN 0373-658Х
599684
  Никитин С.П. Конъютура мировых товарных рынков / С.П. Никитин. – М, 1982. – 215с.
599685
  Свістула О.В. Конярство на Півдні України: історичний екскурс // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 207. – С. 63-73. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
599686
  Калінін В.І. Конярство. Учб. посібник / В.І. Калінін, А.А. Яковлев. – К.-Х., 1938. – 304с.
599687
  Чехов А.П. Коняче прізвище / А.П. Чехов. – К, 1949. – 65с.
599688
  Чехов А.П. Коняче прізвище / А.П. Чехов. – К, 1949. – 65с.
599689
  Ропшин В. Конь бледный / В. Ропшин. – М, 1991. – 112с.
599690
  Нестеров С.П. Конь в культах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья / С.П. Нестеров. – Новосибирск, 1990. – 141с.
599691
  Нечаев Л.Е. Конь голуб / Л.Е. Нечаев. – М., 1983. – 191с.
599692
  Ковалевская В.Б. Конь и всадник / В.Б. Ковалевская. – М, 1977. – 152с.
599693
  Льюис К.С. Конь и его мальчик / К.С. Льюис. – М., 1992. – 73с.
599694
  Трубицын К.В. Конь и конское снаряжение в текстах берестяных грамот Великого Новгорода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-49. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
599695
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – 2-е изд. – М., 1935. – 128с.
599696
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани, 1937. – 248с.
599697
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – М., 1966. – 447с.
599698
  Сослани Ш. Конь и Кэтевана / Ш. Сослани. – М., 1984. – 384с.
599699
  Быковский Егор Конь и трепетная лань // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 74-83 : фото
599700
  Блейман М.Ю. Конь Ивана Грозного / М.Ю. Блейман. – М., 1974. – 48с.
599701
  Черкасов А.Т. Конь рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – М, 1979. – 799с.
599702
  Черкасов А.Т. Конь рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – Красноярск, 1980. – 748с.
599703
  Черкасов А.Т. Конь Рыжий / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – Красноярск, 1972. – 796с.
599704
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой / В.П. Астафьев. – Москва, 1964. – 48с.
599705
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой / В.П. Астафьев. – Свердловск, 1965. – 184с.
599706
  Астафьев В.П. Конь с розовой гривой / В.П. Астафьев. – Воронеж, 1968. – 200с.
599707
   Конь с розовой гривой.. – М., 1988. – 480с.
599708
   Конь, обгоняющий время. – М., 1988. – 240с.
599709
  Ипполитов П. Коньки / П. Ипполитов. – Москва, 1934. – 316с.
599710
   Коньки.. – 2-е изд., доп. и испр. – К., 1937. – 44с.
599711
   Конькобежный и велосипедный спорт.. – М., 1951. – 20с.
599712
  Ипполитов П. Конькобежный спорт / П. Ипполитов. – М.-Л, 1927. – 100с.
599713
  Мельников Я Конькобежный спорт / Я Мельников. – М., 1951. – 32с.
599714
  Подарь Г.К. Конькобежный спорт в ЛЮСШ / Г.К. Подарь, Е.П. Степаненко. – М., 1971. – 256с.
599715
  Кучменко В.Н. Конькобежный спорт в СССР / В.Н. Кучменко. – М., 1952. – 32с.
599716
  Кучменко В.Н. Конькобежный спорт в СССР / В.Н. Кучменко. – М., 1953. – 32с.
599717
   Конькобежный спорт в СССР.. – М., 1952. – 96с.
599718
  Травкина Р.Н. Конькобежный спорт в школе / Р.Н. Травкина. – Москва : Просвещение, 1964. – 103 с.
599719
  Травкина Р.Н. Конькобежный спорт в школе / Р.Н. Травкина. – М, 1964. – 109с.
599720
   Конькобежный спорт.. – М., 1951. – 144с.
599721
   Конькобежный спорт.. – М., 1953. – 56с.
599722
   Конькобежный спорт.. – М., 1954. – 88с.
599723
   Конькобежный спорт.. – М., 1954. – 56с.
599724
  Петров Н.И. Конькобежный спорт. / Н.И. Петров. – Л., 1955. – 200с.
599725
  Степаненко Е.П. Конькобежный спорт. / Е.П. Степаненко. – М., 1956. – 155с.
599726
   Конькобежный спорт.. – М., 1957. – 83с.
599727
  Степаненко Е.П. Конькобежный спорт. / Е.П. Степаненко. – М., 1967. – 184с.
599728
   Конькобежный спорт.. – М., 1972. – 40с.
599729
   Конькобежный спорт.. – М., 1974. – 342с.
599730
  Стенин Б.А. Конькобежный спорт. / Б.А. Стенин, В.Г. Половцев. – М., 1990. – 175с.
599731
   Коньок-горбуньок.. – К., 1935. – 16с.
599732
  Троицкий Н.А. Коньюгация бактерий / Н.А. Троицкий. – Минск, 1978. – 151с.
599733
  Евгеньев М.Б. Коньюгация политенных хромосом и кроссинговер в межвидовых гибридах : Автореф... канд. биол. наук: 103 / Евгеньев М.Б.; АН СССР. – М, 1970. – 31л.
599734
  Гаврош О. Коньяк з дощем : [ збірка поезій ] / Олександр Гаврош. – Київ : Факт, 2009. – 164 с. – (Зона Овідій). – ISBN 978-966-359-240-4
599735
  Горбонос Ф.В. Кооператив як форма прояву відносин // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2004. – № 9. – С. 26-32
599736
   Кооператив: сегодня и завтра.. – Донецк, 1989. – 95с.
599737
  Марьяновский В.А. Кооперативая собственность при социализме / В.А. Марьяновский. – Москва, 1989. – 126 с.
599738
  Артеменко І.А. Кооперативна власність та її місце у ринкових трансформаціях в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – (Економічні науки)
599739
  Скакальська І.Б. Кооперативна діяльність української еліти Волинського воєводства (1921–1939 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 2076-1554
599740
  Гладкий С. Кооперативна ідея і правова ідеологія в Радянській Україні: анатомія антогонізму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 75-78.
599741
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі ( на прикладі компаній-авіаперевізників : дис. ... канд.економічних наук. Спец.08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 233л. + Додатки: л. 185-212. – Бібліогр.: л. 214-233
599742
  Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
599743
  Дука А. Кооперативна природа діяльності кредитних спілок та їх роль у підвищенні рівня життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-99. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку ринку фінансових послуг кредитних спілок. Сформульовано напрями розвитку цього ринку в Україні. The experience of development of credit union"s financing services market is analyzed. The directions of development of this ...
599744
  Гриценко В. Кооперативна природа кредитних спілок та пріоритети їх розвитку в умовах конкуренції / В. Гриценко, В. Литвин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 198-207. – ISSN 1818-5754
599745
   Кооперативна та індивідуальна трудова діяльність.. – К, 1989. – 224с.
599746
  Фрейман Г. Кооперативна технологія навчання як засіб формування громадської позиції старшокласників на уроках історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 30-32
599747
  Рымарук А.И. Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность : Вопросы и ответы / А.И. Рымарук. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 270 с. – ISBN 531900477Х
599748
   Кооперативная и индивидуальная трудовая деятельность.. – К, 1989. – 237с.
599749
  Нечаев Н. Кооперативная книготорговля на Украине / Н. Нечаев. – Х., 1929. – 41с.
599750
  Юрманова Е.А. Кооперативная модель хозяйствования в решении социально-экономичкских проблем депрессивных территорий (Западноевропейский опыт) // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 29-33. – (Економічні науки)
599751
  Стародубровская В.Н. Кооперативная собственность в сельском хозяйстве социалистических стран. / В.Н. Стародубровская. – М, 1970. – 352с.
599752
  Кислица Т.В. Кооперативная собственность в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кислица Т.В.; Мин-во науки, высшей школы и технической политики РФ, Комитет по высшей школе, Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1992. – 24л.
599753
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
599754
  Гниденко Татьяна Васильевна Кооперативная собственность и формы ее экономической реализации при социализме : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гниденко Татьяна Васильевна; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
599755
   Кооперативная собственность при социализме: возможности и перспективы развития.. – М, 1989. – 183с.
599756
  Барг Михаил Зиновтьевич Кооперативная сфера товарного обращения в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Барг Михаил Зиновтьевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
599757
  Салова Нинель Федоровна Кооперативная торговля в системе производственных отношений развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Салова Нинель Федоровна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
599758
  Сафаров З. Кооперативная торговля в Узбекистане / З. Сафаров. – Ташкент, 1965. – 40с.
599759
  Калашник Анатолий Яковлевич Кооперативная торговля и ее роль в повышении уровня жизни сельского населения. (На материалах УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калашник Анатолий Яковлевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
599760
  Сидоров Н.П. Кооперативная торговля на новом этапе Стенограмма публичной лекции... / Н.П. Сидоров. – Москва, 1947. – 31с.
599761
  Осадько М.П. Кооперативная форма сельскохозяйственного производства при социализме / М.П. Осадько. – М, 1963. – 120с.
599762
  Шалов И.С. Кооперативная чайная / И.С. Шалов. – Москва, 1918. – 70с.
599763
  Лісниченко Т.М. Кооперативне житлове будівництво / Т.М. Лісниченко. – 2-е, переробл. і доп. – Київ, 1969. – 158 с.
599764
  Захарченко П.П. Кооперативне законодавство УСРР 1920-х рр.: комплексне історико-правове дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 755-758. – ISSN 1563-3349
599765
  Гладкий С. Кооперативне законодавство як засіб модернізації суспільства в Радянській Україні періоду НЕП // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 90-94.
599766
  Козловська Б Г. Кооперативне навчання на заняттях з іноземної мови / Б Г. Козловська, // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 145-150. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
599767
  Толстов Р.Д. Кооперативне підприємництво в Україні та характер його фінансово-кредитної підтримки в період непу (1921-1928 рр.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 117-130. – ISSN 0320-4421
599768
   Кооперативне право : Підручник для студ.ВЗО. – Київ : Ін Юре, 1998. – 332с. – ISBN 966-7183-24-6
599769
  Семчик В.І. Кооперативне право. На захист кооперативів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 472-474. – ISBN 978-617-7021-00-0
599770
  Твердомед К. Кооперативне страхування в Україні в період непу (1921-1929) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.135-140. – ISSN 0132-1331
599771
  Михайлець В.А. Кооперативне та конфліктне спілкування: узагальнення теоретичної бази // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 329-336


  У статті узагальнено погляди на комунікативне і конфліктне спілкування та лінгвістичні й екстралінгвістичні чинники, що впливають на вдалий перебіг комунікації. У контексті типології взаємодії між людьми у світлі комунікативної лінгвістики визначені ...
599772
  Шемшученко Ю.С. Кооперативне, аграрне, земельне та енергетичне право // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 284-360. – ISBN 978-966-8602-87-0
599773
  Власенко В.М. Кооперативний досвід міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 203-206. – ISBN 966-7686-12-8
599774
  Половець В.М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917рр.) / В.М. Половець. – Чернігів : Деснянська Правда, 1996. – 204с. – ISBN 966-502-001-3
599775
  Кишакевич Л.Ю. Кооперативний рух на західноукраїнських землях в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 65-71. – (Серія економічна ; вип. 1)
599776
  Голець В. Кооперативний рух на Північному Лівобережжі в НЕПУ (1921-1927 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.93-98
599777
  Ленченко Ф.І. Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921р.р.) : Навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ, 2000. – 144с.
599778
  Фареній І.А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині XIX - на початку ХХ століття / І.А. Фареній ; НАН України, Ін-т історії. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-693-198-9
599779
  Юргелевич С. Кооперативні банки // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-36


  Зарубіжний досвід ролі держави в розвитку кредитної кооперації
599780
  Голець В. Кооперативні кадри Північного Лівобережжя в період НЕПУ (1921-1928) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.76-78
599781
  Слав"юк Р.А. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 96-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
599782
  Олесневич Л.О. Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939) / Л.О. Олесневич. – К., 1974. – 168с.
599783
  Гладкий С. Кооперативні об"єднання в організаційному механізмі реалізації законодавства про кооперацію УСРР у 20-х роках ХХ ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 138-141
599784
  Чепка В.В. Кооперативні об"єднання в сільському господарстві: функціонування та фінансування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 125-128


  Статтю присвячено дослідженню розвитку кооперативних об"єднань на основі малих та середніх аграрних підприємств та створенню дієвої моделі кредитної кооперації в сільському господарстві.
599785
  Гончаренко Владислав Васильович Кооперативні організації: економічна природа і проблеми відродження в Україні : Автореф... канд. ек.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
599786
  Федорець М.С. Кооперативні принципи в організації бухгалтерського обліку кредитних спілок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 394-399. – ISSN 0321-0499
599787
  Семчик В.І. Кооперативні принципи і проблеми права колективної власності // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 470-472. – ISBN 978-617-7021-00-0
599788
  Башнянин Г.І. Кооперативні системи: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції / Г.І. Башнянин, А.Г. Драбовський, В.В. Іжевський. – Львів : Львівська комерційна академія, 2009. – 414 с. – ISBN 978-966-1537-49-0
599789
  Буханівський Л. Кооперативні союзи України / Л. Буханівський. – К, 1928. – 122с.
599790
  Дідківська Л.В. Кооперативні форми господарювання в Україні у період НЕПу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 135-153. – ISSN 0320-4421
599791
  Боровиков Владимир Григорьевич Кооперативно-колхозная собственность и характер труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Боровиков Владимир Григорьевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 18л.
599792
  Ергазиев И. Кооперативно-колхозное движение в Казахстане в период борьбы за социалистическую индустриализацию СССР (1926-1929 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Ергазиев И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – Москва, 1954. – 16с.
599793
   Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане (1917-1927 гг.) : Документы и материалы. – Алма-Ата : Казахстан, 1988. – 256 с.
599794
  Айтиев Т.А. Кооперативно-колхозное строительство в Казахстане в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Айтиев Т.А.; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1953. – 16л.
599795
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР, 1917-1922.. – М, 1990. – 396с.
599796
   Кооперативно-колхозное строительство в СССР.. – М, 1991. – 426с.
599797
  Попов Г.В. Кооперативное движение в Бирме. / Г.В. Попов. – М, 1980. – 133с.
599798
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 2-е изд. – Харьков, 1918. – 159с.
599799
  Уэбб Б. Кооперативное движение в Великобритании / Б. Уэбб. – 3-е изд. – Харьков, 1919. – 127с.
599800
  Жук П.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / П.Г. Жук. – Москва, 1967. – 79с.
599801
  Пудиков Д.С. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство / Д.С. Пудиков. – 2-е изд. – М, 1989. – 176с.
599802
  Зевакин С.Г. Кооперативное и индивидуальное жилищное строительство. / С.Г. Зевакин, С.А. Чернецов. – М., 1989. – 160с.
599803
   Кооперативное излучение и статистика фотонов : межвуз. сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛПИ, 1986. – 131 с.
599804
  Мулен Э. Кооперативное принятие решений / Э. Мулен. – Москва, 1991. – 463 с.
599805
  Севликянц Г.С. Кооперативное производство и управление им на современном этапе (на матер. Тадж. ССР) : Автореф... докт. экон.наук: / Севликянц Г. С.; ЛГУ. – Душанбе, 1969. – 42л.
599806
  Кучина Э.В. Кооперативное строительство на юге Казахстана в первые годы Советской власти (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кучина Э.В.; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 1975. – 32л.
599807
   Кооперативные деформационные процессы и локализация деформации.. – К, 1989. – 319с.
599808
  Петросян Л.А. Кооперативные дифференциальные игры и их приложения / Л.А. Петросян, Н.Н. Данилов. – Томск, 1985. – 278с.
599809
   Кооперативные и неравновесные процессы в системе экситонов большой плотности. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 206 с.
599810
  Добротэ Н. Кооперативные иллюзии в экономической литературе буржуазно-помещичьей Румынии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Добротэ Н. ; МГУ. – Москва, 1964. – 18 с.
599811
  Гончаренко Владислав Васильевич Кооперативные организации: экономическая природа и проблемы возрождения в Украине : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гончаренко Владислав Васильевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 185л. – Бібліогр.:л.162-169
599812
  Конев С.В. Кооперативные переходы белков в клетке / С.В. Конев. – Минск, 1970. – 203с.
599813
  Яковлева В.Ф. Кооперативные поставки в промышленности СССР / В.Ф. Яковлева. – М., 1963. – 164с.
599814
  Кузина Л.А. Кооперативные эффекты в спектральныхд и энергетических свойствах водородных связей, образованных аминогруппой . : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Кузина Л.А.; С-Перербург.гос.ун-т. – С-Петербург, 1992. – 14л.
599815
  Андреев А.В. Кооперативные явления в оптике: Сверхизлучение. Бистабильность. Фазовые переходы / А.В. Андреев, В.И. Емельянов, Ю.А. Ильинский. – Москва : Наука, 1988. – 286с.
599816
  Клепко В.В. Кооперативные явления в растворах полимеров в гидрогелях. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Клепко В.В.; Ин-тут химии высокомолекулярных соед. АН УССР. – К., 1989. – 18л.
599817
  Лофман С.Е. Кооперативный библиотечно-информационный комплекс / С.Е. Лофман, М.с. Рудняева. – М., 1979. – 79 с.
599818
   Кооперативный городской продовольственный магазин : Организация и техника торговли. – Москва, 1948. – 308 с.
599819
  Яковлев М.Н. Кооперативный накул крупного рогатого скота и овец / М.Н. Яковлев. – М, 1929. – 59с.
599820
  Крамаренко А.А. Кооперативный план В.И.Ленина и его осуществление в СССР / А.А. Крамаренко. – Л., 1960. – 28с.
599821
  Блохин А.А. Кооперативный сектор экономики / А.А. Блохин, Е.А. Иванова. – М, 1989. – 61с.
599822
  Иванова Е.А. Кооперативный уклад в экономике / Е.А. Иванова, С.А. Шашнов. – М, 1991. – 173с.
599823
  Каплан Михаил Данилович Кооперативный эффект Яна-Теллера и его проявления в акустических, магнитных и диэлектрических свойствах кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каплан Михаил Данилович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1985. – 32л.
599824
  Пепеляева Л.В. Кооперативы / Л.В. Пепеляева. – Новосибирск, 1990. – 80с.
599825
  Годлевский П.Л. Кооперативы / П.Л. Годлевский, В.П. Орлова. – Волгоград, 1991. – 174с.
599826
   Кооперативы в Западной Европе. – М, 1989. – 190с.
599827
  Глинкина С.П. Кооперативы в экономике социалистических стран / С.П. Глинкина. – М, 1989. – 141с.
599828
  Ситников П.И. Кооперативы и аренда в производстве / П.И. Ситников. – М, 1989. – 46с.
599829
  Коняев Н.И. Кооперативы и индивидуальная трудовая деятельность / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1989. – 134с.
599830
   Кооперативы нового типа. – М, 1989. – 206с.
599831
   Кооперативы сегодня и в будущем. – М, 1989. – 302с.
599832
  Ватман Д.П. и др. Кооперативы: квартира, дача, гараж / Д.П. и др. Ватман. – Москва, 1982. – 288с.
599833
  Скибицкий К.В. Кооперативы: прововые основы организации и деятельности / К.В. Скибицкий. – К, 1988. – 47с.
599834
  Рымарук А.И. Кооперативы: формы, организация работ, перспективы развития / А.И. Рымарук. – К., 1988. – 152с.
599835
  Соколов В.я. Кооператору о бухгалтерском учете. / В.я. Соколов. – М., 1991. – 318с.
599836
  Племнек А. Кооперация - действенный способ оптимизации расходов / Александр Племнек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 9 (154). – С. 18-21. – ISSN 1726-6726
599837
  Крылов В. Кооперация - основа стабильного развития сельских территорий // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 73-77. – ISSN 0235-2443
599838
  Семчик В.І. Кооперация - путь возрождения села // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 474-480. – ISBN 978-617-7021-00-0
599839
  Козьяков Н.И. Кооперация / Н.И. Козьяков. – М. -Л., 1930. – 48с.
599840
  Гребенюк В.П. Кооперация / В.П. Гребенюк. – М., 1982. – 79с.
599841
  Глушецкий А А. Кооперация : роль в современной экономике / А А. Глушецкий, . – М, 1991. – 159с.
599842
  Басамыгина И.Н. Кооперация библиотек : научно-методическое пособие / И.Н. Басамыгина, А.А. Трофименко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 96с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 68). – ISBN 5-85129-175-3
599843
   Кооперация в деле переработки животных продуктов.. – М, 1918. – 43с.
599844
  Мамедова М Н. Кооперация в Иране / М Н. Мамедова, . – М, 1973. – 144с.
599845
  Наумов В.К. Кооперация в Италии / В.К. Наумов. – М, 1989. – 182с.
599846
  Завьялов П.С. Кооперация в мире капитала: Международные аспекты промышленного кооперирования / П.С. Завьялов. – М., 1979. – 216с.
599847
  Козьяков Н.И. Кооперация в пятилетке / Н.И. Козьяков. – М. -Л., 1929. – 42с.
599848
  Борисов С.В. Кооперация в рыночных условиях хозяйствования: сущность, противоречия и проблемы развития : Дис... канд.эконом.наук: 08.01.01 / Борисов С.В.; КУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 184л. – Бібліогр.:л.162-184
599849
  Хейсин М.Л. Кооперация в сельском хозяйстве / М.Л. Хейсин. – Ленинград, 1926. – 115с.
599850
  Андреев А.А. Кооперация в социалистическом строительстве / А.А. Андреев. – Москва, 1924. – 71с.
599851
   Кооперация в СССР.. – М, 1989. – 32с.
599852
  Масленников В.П. Кооперация в странах Азии и Африки / В.П. Масленников. – М., 1988. – 134с.
599853
   Кооперация в странах социализма.. – М, 1985. – 223с.
599854
  Шейко П.В. др. Кооперация в сфере социального обслуживания сельского населения / П.В. др. Шейко. – Киев, 1988. – 65с.
599855
  Семенов Е.В. Кооперация деятельности как проблема исторического материализма. / Е.В. Семенов. – Новосибирск, 1983. – 176с.
599856
   Кооперация и аренда.. – М
Кн. 1. – 1989. – 381с.
599857
   Кооперация и аренда.. – М
Кн. 2. – 1989. – 287с.
599858
  Целлариус В. Кооперация и борьба за социализм / В. Целлариус. – 3-е изд., переработ. – Х., 1926. – 208с.
599859
  Уэбб С. Кооперация и государство будущего / С. Уэбб. – М, 1918. – 15с.
599860
  Соколов Н.Н. Кооперация и демократия / Н.Н. Соколов. – Москва, 1918. – 15с.
599861
  Пажитнов К.А. Кооперация и ее отношение к профсоюзному движению, / К.А. Пажитнов. – 2-е. – Пг., 1918. – 64с.
599862
  Булатов И.Г. Кооперация и ее роль в подготовке сплошной коллективизации. / И.Г. Булатов. – М., 1960. – 200с.
599863
   Кооперация и искусство.. – М, 1919. – 80с.
599864
  Герасимов Е.Н. Кооперация и перестройка / Е.Н. Герасимов. – К., 1989. – 31с.
599865
  Семчик В.И. Кооперация и право. / В.И. Семчик. – К., 1991. – 143с.
599866
  Флейснер Г. Кооперация и рабочее движение / Г. Флейснер, 1919. – 55с.
599867
  Печалова Л.В. Кооперация и решение социальных проблем на Северном Кавказе в ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 127-129. – ISSN 0042-8779
599868
  Мещеряков Н.Л. Кооперация и социализм / Н.Л. Мещеряков. – М, 1920. – 111с.
599869
  Бурков В.Л. Кооперация как специфический способ самоорганизации природы и общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
599870
  Покотилова Валентина Ивановна Кооперация как теория и практика хозяйственной организации : Дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Покотилова Валентина Ивановна; КГУ. – Київ, 1992. – 141л.
599871
   Кооперация производства в системе экономических отношений.. – Новосибирск, 1987. – 120с.
599872
  Белов В. Кооперация России и Германии в области транспортно-логистических услуг // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-44. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматриваются вопросы сотрудничества между Россией и Германией в области логистики и транспорта, которое становится одной из самых динамичных частей российско-германской хозяйственной кооперации в сфере услуг.
599873
  Тотомианц В.Ф. Кооперация среди детей и юношества / В.Ф. Тотомианц. – М, 1918. – 156с.
599874
  Ахмеев Г.Н. Кооперация труда / Г.Н. Ахмеев. – Москва, 1964. – 32с.
599875
  Лущук А.П. Кооперация труда в системе экономических отношений развитого социализма (потенциальные и реальные факторы движения) : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Лущук А. П.; М-во с.х. СССР, Одесск. с.х. ин-т. – Одесса, 1983. – 417л. – Бібліогр.:л.391-417
599876
  Лущук А.П. Кооперация труда в системе экономических отношний развитого социализма (потенциальные и реальные факторы движения) : Автореф дис. ... д-ра эконом. наук: / Лущук А.П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 45 с.
599877
  Хицков И.Ф. Кооперация, управление, организация в сельском хозяйстве / И.Ф. Хицков. – Воронеж, 1991. – 166с.
599878
   Кооперация.Указатель литературы.. – Х, 1918. – 136с.
599879
  Тихонов Владимир Александрович Кооперация: за и против / Тихонов Владимир Александрович. – Москва : ПИК, 1991. – 348с.
599880
  Микитюк О.П. Коопераційні відносини як основа формування середовища малого бізнесу (соціально-філософський аспект) // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 156-164. – ISBN 966-7317-92-7
599881
  Коваль Ф. Кооперація - економічно-соціальний і національно-культурний фундамент державотворення України / Федір Коваль; Львівське обласне тов-во "Український кооперативний рух". – Львів : ТУКР, 2006. – 80с. – (Кооперація матеріальна і духовна сила народу ; Ч.6)
599882
  Коваль Ф. Кооперація - феномен національно-духовного відродження України / Федір Коваль; Львівське обласне тов-во "Український кооперативний рух". – Львів : ТУКР, 2006. – 65с. – (Кооперація матеріальна і духовна сила народу ; Ч. 7)
599883
  Саковська О.М. Кооперація в аграрному виробництві: сучасні виклики та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 32-45
599884
  Борисов Сергій Васильович Кооперація в ринкових умовах господарювання: суть, протиріччя та проблеми розвитку : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Борисов Сергій Васильович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 23л.
599885
  Саркісова О.Ю. Кооперація і взаємодія у світі сучасних тенденцій розвитку суспільства, освіти і професійної підготовки // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 204-208. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
599886
  Голець В.В. Кооперація і неп (20-ті роки 20 ст.) / В.В. Голець. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 244с. – ISBN 966-7743-52-7
599887
  Чернявська Л. Кооперація інформаційних ресурсів бібліотечних закладів як фактор удосконалення інформатизації суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С.170-186. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
599888
  Коваленко І. Кооперація освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні національної науки й освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – C. 40-41. – ISSN 1029-7200


  10 квітня 2012 р. фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського на базі Науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва провели регіональний науково-практичний семінар щодо об"єднання зусиль у формуванні єдиного ...
599889
  Шарий Г. Кооперація селян - найважливіший традиційний суспільний інститут // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 23-25
599890
  Шиндирук І.П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб"єктів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 7 (261). – С. 54-59. – ISSN 2221-1055
599891
  Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
599892
  Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
599893
  Березівський П. Кооперація у розвитку сільських територій // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
599894
  Тимченко Ю.В. Кооперація як економічна організація // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 146-151.
599895
  Вілегжаніна Т. Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек в інформаційному середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 4-6. – Бібліогр.: 3 назв.
599896
  Круглікова В.В. Кооперація як необхідна форма розвитку промислового виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-50 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
599897
  Покотилова Валентина Іванівна Кооперація як теорія і практика господарської організації : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Покотилова Валентина Іванівна; МОУ; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1992. – 17с.
599898
  Гладкий С. Кооперація, держава, право: теоретична модель історико правового аналізу взаємозв"язків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-21.
599899
  Туган-Барановський М. Кооперація, соціально-економічна природа її та мета / М. Туган-Барановський. – Київ : Друк. Дніпровського Союзу Споживчих Союзів. – 140 с.


  Известный классик экономической науки, первый министра финансов Украины, основатель Украинской Академии наук и первого академик-экономист, корифей украинского высшего экономического образования
599900
  Туган-Барановський Кооперація, соціяльно-економічна природа її та мета / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 436-443. – ISBN 966-346-208-6
599901
  Смоленцов В.П. Кооперирование и межхозяйсвенные отношения / В.П. Смоленцов, Г.Т. Гойгел. – М., 1978. – 271с.
599902
  Лавренюк М.К. и др. Кооперирование колхозов с промышленными предприятиями / М.К. и др. Лавренюк. – Киев, 1988. – 31с.
599903
  Васильева Е.Н. Кооперирование крестьянства в африканских странах социалистической ориентации / Е.Н. Васильева. – Москва, 1984. – 107с.
599904
  Латыш А.А. Кооперирование личных хозяйств населения с общественным производством / А.А. Латыш. – К, 1988. – 75с.
599905
  Кузьмин О. Кооперирование на мировом туристическом рынке / О. Кузьмин, А. Гайдук // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.151-165. – ISSN 1684-906Х
599906
   Кооперирование предприятий по созданию производственных систем.. – К., 1988. – 80с.
599907
  Каминский А.Е. Кооперирование сельского хозяйства Китая / А.Е. Каминский. – М., 1959. – 167с.
599908
  Голиков В. Кооперирование сельского хозяйства СССР. / В. Голиков. – М, 1983. – с.
599909
  Йонас Б.Я. Кооперирование специализированных строительно-монтажных организаций. / Б.Я. Йонас, В.С. Михайлов. – Москва : Стройиздат, 1989. – 96 с.
599910
  Грайворонский В.В. Кооперированное аратство МНР / В.В. Грайворонский. – Москва, 1982. – 215 с.
599911
  Микитюк О.П. Кооперування діяльності суб"єктів господарювання як засіб підвищення їх соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 214-220
599912
  Оніпко Т. Кооперування населення України в 20-ті роки XX ст.: досвід розширення соціальної бази // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 24-31
599913
  Крисальний О.В. Кооперування підприємств у створенні централізованіх фондів РАПО / О.В. Крисальний. – К, 1984. – 54с.
599914
  Микитюк О.П. Кооперування підприємств як засіб підтримки їх конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 151-155


  Розкривається значення такого засобу підвищення конкурентоспроможності підприємств як кооперування, визначаються його особливості для різних форм взаємодії суб"єктів господарювання.
599915
  Микитюк Оксана Петрівна Кооперування суб"єктів підприємництва в транзитивній економіці : Дис. ... доктор економ. наук: 08.01.01 / Микитюк О.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207 л. + Додатки: л.208-218. – Бібліогр.: л.188-207
599916
  Микитюк О.П. Кооперування суб`єктів підприємництва в транзитивній економиці : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.01.01 / Оксана Петрівна Микитюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
599917
  Скворцов А.М. Коопративные переходы в полимерных цепях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 076 / Скворцов А.М.; Ан СССР.Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л, 1970. – 12л.
599918
  Іваницький С.О. Кооптація в системі формування органів представницької демократії адвокатури: рго et сопtга // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 18-21
599919
   Коорданационные соединения переходных элементов.. – Кишинев, 1983. – 144с.
599920
  Саєнко О.І. Координати / О.І. Саєнко. – Харків, 1965. – 43 с.
599921
  Загірняк Д. Координати вищої школи України відносно моделей вищої освіти / Д. Загірняк, О. Кратт // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 1 (233). – С. 28-39. – ISSN 2409-9260
599922
  Тельнюк-Адамчук Координати навколополюсних зірок за гарвардськими спостереженнями 1897 року / Тельнюк-Адамчук, О.В. Данільцев, О.Я. Грегуль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Виконано нову редукцію двох гарвардських платівок, які отримані та виміряні століття тому. для редукції використані дані зірок із каталогу Tycho-2. Отримано екваторіальні координати 578 зірок, 13 - 17 зоряної величини в радіусі 0,5[градуса] навколо ...
599923
  Король А.К. Координати полюса Земли с 1915.8 до 1929.0 гг. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Король А. К.; АН УССР, Глав. астроном. обсерват. – К., 1949. – 7л.
599924
  Александров О. Координати та підсилення критичних зображень в гравітаційно-лінзових системах: поправки другого порядку у околі симетричного каспу / О. Александров, В. Жданов, С. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-11. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Знайдені та проаналізовані поправки до аналітичних асимптотичних формул, що описують координати та підсилення критичних зображень точкового джерела у околі каспу каустики. Показано, що у випадку, коли лінзове відображення є симетричним відносно осі ...
599925
  Зарванська І. Координатне (посткоординатне) індексування в електронному просторі як ефективний засіб створення пошукового образу документа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 27-31. – ISSN 2076-9326
599926
  Кондратюк О.В. Координатне інтегрування різнорідних картографічних матеріалів у ГІС-Кордон : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 33-38 : Табл., мал. – Бібліогр.: 7 назв
599927
  Самороковский В.М. Координатно-графический метод исследования почерка. / В.М. Самороковский. – Воронеж, 1973. – 32с.
599928
   Координатно-чувствительные детекторы.. – Ташкент, 1979. – 144с.
599929
  Скриганов М.М. Координатные и спектральные асимптотики в задаче рассеяния для уравнения Шредингера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Скриганов М.М.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
599930
  Пугачев Я.И. Координатные условия в общей теории относительности и их применение к расчету гравитационных и электромагнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пугачев Я.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1956. – 7л. – Бібліогр.:с.7
599931
  Кушнир И.А. Координатный и векторный методы решения задач / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 416с. – ISBN 5-7707-96-88-Х
599932
  Ринк И.А. Координаты / И.А. Ринк. – М., 1970. – 135с.
599933
  Келль Н. Координаты Гаусса-Крюгера и их применение : практическое руководство для геодезистов, землемеров, маркшейдеров, топографов и гидрографов / Н. Келль. – 2-е изд. доп. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП, 1932. – 156 с.
599934
  Христов В.К. Координаты Гаусса-Крюгера на эллипсоиде вращения : монография / В.К. Христов. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 263 с.
599935
   Координаты действия.. – М., 1976. – 223с.
599936
  Барабаш Леонид. Сергеевич Координаты детекторы для физики высоких энергий : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Барабаш Леонид. Сергеевич; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1991. – 24 с.
599937
  Абламонов П.Ф. Координаты дружбы / П.Ф. Абламонов. – Москва : ДОСААФ, 1974. – 104 с., [8] л. ил.
599938
  Федорченко Максим Координаты земельного рынка Украины // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С. 12-16 : Фото. – Бібліогр.: 22 назв.
599939
  Лактионов А. Координаты индивидуального опыта / А. Лактионов. – Харьков : Бизнес Информ, 1998. – 492с. – ISBN 966-7080-62-5
599940
  Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта / А.Н. Лактионов ; МОНУ ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 2-е изд. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 366 с. – ISBN 978-966-623-641-1
599941
  Полубинский В.И. Координаты мужества : ( о людях советской милиции) / В.И. Полубинский. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 112с.
599942
  Колесников Ю.А. Координаты неизвестны. / Ю.А. Колесников. – М., 1982. – 238с.
599943
   Координаты подвига.. – Челябинск, 1968. – 364с.
599944
  Лебединский А.Я. Координаты сердца. Стихи / А.Я. Лебединский. – Донецк, 1973. – 55с.
599945
  Буткевич О.В. Координаты творчества / О.В. Буткевич. – Л., 1976. – 184с.
599946
  Лившиц С.Е. Координаты тревоги / С.Е. Лившиц. – Магадан, 1967. – 80с.
599947
  Жданов В.И. Координаты Ферми и радиоинтерферометрические наблюдения / В.И. Жданов, А.Н. Александров // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 24-28. – (Астрономія ; Вип. 32)


  С использованием геоцентрических координат Ферми исследованы релятиистские поправки для радиоинтерферометрического времени задержки. Показано, что на уровне точности 10 -12 с необходимо учитывать, кроме ранее найденных, поправку, вызванную ...
599948
  Шекли Р. Координаты чудес / Р. Шекли. – М, 1993. – 510с.
599949
  Заячкивский Игорь Степанович Координаты чудес : Фантастика, увидевшая свет в книжных издательствах на русском языке (1945-1990 гг.): Опыт библиографического указателя / Заячкивский Игорь Степанович. – Львов : Каменяр, 1994. – 292с.
599950
  Зеленая Дарья Координаты чудес // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 150-155 : фото
599951
  Хо Уилем Координационная полимеризация 4-метилпентена-1 и сополимеризация его с некоторыми другими мокомерами : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Хо Уилем; АН СССР. Ин-т нефтехимич. синтеза. – М., 1971. – 18л.
599952
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 21, № 1. – 1995
599953
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 22, № 2. – 1996
599954
   Координационная химия. – Москва : Наука. – ISSN 0132-344Х
Т. 23, № 1. – 1997
599955
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 12. – 2002
599956
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 28, № 8. – 2002
599957
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 1. – 2003
599958
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 7. – 2003
599959
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 29, № 11. – 2003
599960
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 12. – 2003
599961
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 29, № 9. – 2003
599962
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 3. – 2004
599963
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 30, № 5. – 2004
599964
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 8. – 2004
599965
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 9. – 2004
599966
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 11. – 2004
599967
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 30, № 12. – 2004
599968
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 1. – 2005
599969
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 6. – 2005
599970
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 3. – 2005
599971
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 31, № 2. – 2005
599972
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 10. – 2005
599973
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 31, № 12. – 2005
599974
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 3. – 2006
599975
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Том 32, № 4. – 2006
599976
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 7. – 2006
599977
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 8. – 2006
599978
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 9. – 2006
599979
   Координационная химия. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
Т. 32, № 10. – 2006
599980
  Барбанель Ю.А. Координационная химия F-элементов в расплавах / Ю.А. Барбанель. – М, 1985. – 143с.
599981
  Шмидт Ф.К. Координационно-химические основы металлокомплексного катализа / Ф.К. Шмидт. – Иркутск, 1981. – 75с.
599982
  Панкова Л.Н. Координационные отношения в иннервации мышц-антагонистов. : Автореф... канд. биол.наук: / Панкова Л.Н.; Москов. гор. пед.ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. физиологии человека и животных. – М,, 1953. – 11л.
599983
  Скопенко В.В. Координационные селеноцианиды лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Л.А. Клунник // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №3
599984
  Питиримов Б.З. Координационные соедиения в системах хлорид щелочного металла - трихлорид хрома и их энергетическая устойчивость : Автореф... канд. хим.наук: / Питиримов Б.З.; ЛГУ. – Л., 1966. – 21л.
599985
  Бузаш В.М. Координационные соединеия 3d -- элементов с бициклическими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бузаш В. М.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. химии. – К., 1979. – 19л.
599986
  Узакбергенова З.Д. Координационные соединения кобальта (III) с 2-гидроксиминокарбоновыми кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Узакбергенова З. Д.; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1995. – 18л.
599987
  Скопенко В.В. Координационные соединения кобальта (ІІ), никеля (ІІ) и меди (ІІ), содержащие трифенилфосфиноксид и N(CN)2 и C(CN)3 - группы / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый // Укр. хим. журн., 1982. – №7
599988
  Гудима Андрей Олегович Координационные соединения лантаноидов с бисфосфориальными амидными лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гудима Андрей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 18л.
599989
   Координационные соединения нитратов некоторых лантаноидов с нонаметилимидодифосфорамидом / В.В. Скопенко, Г.В. Цинцадзе, Т.И. Кублашвили, Л.Б. Кереселидзе // Укр. хим. журн., 1980. – №6
599990
  Негряцэ Н.Я. Координационные соединения переходных металлов с селеносемикарбазонами диацетилмоноксима и пировиноградной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Негряцэ Н.Я.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 19л.
599991
  Березин Б.Д. Координационные соединения порфиринов и фталоцианина / Б.Д. Березин. – М, 1978. – 280с.
599992
  Нагорная Л.К. Координационные соединения псевдогалогенидов металлов с ацетил- и бензоилгидразином. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Нагорная Л.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1979. – 21л.
599993
   Координационные соединения таллия (І) и серебра (І) с бензоилцианоксимат-ионом / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, Ю.А. Симонов, К.В. Домасевич // Журнал неорганической химии. – Москва : Наука, 1994. – Том 39, №8
599994
   Координационные тио- и селеноцианаты лантаноидов с октаметилдифосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, К.В. Ткаченко, С.В. Ключко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1981. – № 9
599995
  Козлов Ю.М. Координация в управлении народным хозяйством СССР / Ю.М. Козлов. – М, 1976. – 170с.
599996
  Цыктор З. Координация и взаимодействие печати, радиовещания и телевидения кае средства повышения эффективности их деятельности (на прим. печати, радиовещ. и телвид. в ПНР с учетом опыта СССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цыктор З.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1981. – 27л.
599997
  Сокольский Координация и гидрирование на металлах. / Сокольский, Я.А. Дорфман. – Алма-Ата, 1975. – 216с.
599998
  Арефьева Е.П. Координация комплектования библиотечных фондов / Е.П. Арефьева. – Москва, 1978. – 51с.
599999
  Иванова Л.П. Координация народнохозяйственных планов стран СЭВ / Л.П. Иванова. – М, 1963. – 32с.
600000
  Каретников А.Д. Координация работы различных видов транспорта / А.Д. Каретников. – М, 1964. – с.
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,