Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>
591001
  Гончар О. "Конотопська відьма": сучасне прочитання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-40. – ISSN 0236-1477
591002
  Волошина Н.В. "Константна" символіка у поетичних творах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 13-16. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
591003
  Осадчук П. "Конституійна ніч" тривала п"ять років // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 22-23
591004
  Халымбаджа В.Г. Конодонты верхего девона Востока Русской платформы, Южного Тимана, Полярного Урала и их стратиграфическое значение / В.Г. Халымбаджа; Науч. ред. Чернышева Н.Г. – Казань : Казанский ун-т, 1981. – 204с.
591005
  Козицкая Р.И. Конодонты Верхнего карбона Донецкого бассейна и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол.наук: 04.00.09 / Козицкая Р.И.; Ин-т.геолог.наук АН УССР. – К, 1976. – л.
591006
   Конодонты карбона Донецкого бассейна. – Киев : Наукова думка, 1978. – 136с.
591007
  Вийра В.Я. Конодонты ордовика Прибалтики / В.Я. Вийра; Ред. Мянниль Р. – Таллин : Валгус, 1974. – 142с.
591008
  Липнягов Олег Михайлович Конодонты переходных между девоном и карбоном, турнейских и визейских отложений Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Липнягов Олег Михайлович; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1979. – 27л.
591009
  Немировская Тамара Ильинична Конодонты серпуховских и башкирских отложений карбона Донбасса и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Немировская Тамара Ильинична; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1975. – 24л.
591010
   Конодонты эйфельского яруса СССР. – Казань, 1990. – 85с.
591011
   Кононенко Віктор Іванович - суддя Верховного Суду СРСР та Верховного Суду України у відставці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 313-315. – ISSN 0132-1331
591012
  Антипова Л.М. Кононенко Є. Новела "Три світи" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 29-31.
591013
   Кононенко Олена Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 101-102 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
591014
   Кононенко Олена Юріївна (1974) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 57. – ISBN 966-95774-3-5
591015
   Кононенко Петро Петрович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 131-132
591016
  Єрмоленко С.Я. Кононенко Петро Петрович / С.Я. Єрмоленко, О.В. Кравченко // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 124-127
591017
  Славинський Микола Кононенко Петро: "Українознавство - це політика й філософія держави" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 2-5 : Фото
591018
   Кононенко Тарас Петрович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 29
591019
   Кононенку Миколі Павловичу - 90 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 103-104. – ISSN 2221-1055
591020
  Гавличек Милослав Кононические реализации классических алгебр ли : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавличек Милослав; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 12л.
591021
  Громов Эдуард Павлович Кононические формы фрагментов олигопептидных молекул : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Громов Эдуард Павлович; АН СССР. Ин-т биоорг. химии. – М., 1976. – 28л.
591022
   Кононов Михайло Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 276-277 : фото
591023
   Конопацкая Галина Павловна. Выставка произведений. Москва. 1978. – М., 1978. – 22с.
591024
  Білановський І.Д. Конопіди УРСР / І.Д. Білановський. – Київ, 1954. – 84с.
591025
  Лашкевич Г.И. Коноплеводство на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1953. – 160с.
591026
  Лежепеков И.П. Конопля - богатство нашего колхоза / И.П. Лежепеков. – М., 1954. – 48с.
591027
  Плотников С.И. Конопля / С.И. Плотников. – М-Л, 1931. – 304с.
591028
   Конопля. – Москва, 1963. – 464с.
591029
   Конопля как средство борьбы с личинками майского жука. – М., 1949. – 8с.
591030
  Серебрякова Т.Я. Конопля. / Т.Я. Серебрякова. – Л, 1929. – 84с.
591031
   Конопля. Уч. пособие. – М., 1951. – 104с.
591032
  Цыбульская Г.Н. Конопляная листовертка Grapho;itha delineana Walk и разработка методов борьбы с ней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Цыбульская Г.Н. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 24 с.
591033
  Джабоев К.Ш. Конопляная плодожорка и меры борьбы с ней в условиях Кабардино-Балкарской АССР : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.01 / Джабоев К. Ш.;. – Ереван, 1979. – 26л.
591034
  Бороздин В.П. Конопуша / В.П. Бороздин. – М., 1963. – 157с.
591035
  Артишевская И.Б. Коносъёмочная аппаратура / И.Б. Артишевская, В.П. Гусев. – Ленинград, 1978. – 74с.
591036
  Мосейчук О.М. Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 266-271. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
591037
  Карпюк В.А. Конотативний аспект дієслівної номінації в сучасній німецькій мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 47-55. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто зміст поняття «конотація», сутність і компоненти конотативного значення слова. Проаналізовано особливості та динаміка конотативного процесу в лексико-семантичних групах дієслів німецької мови.
591038
  Сингаївська Г.В. Конотативний аспект семантики антропонімів в іспанських прислів"ях та приказках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 209-226. – ISSN 2413-5593
591039
  Українець Л. Конотативний аспект фонетичних засобів у повістях М.В. Гоголя : на матеріалі збірника "Миргород" // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 1/2. – С. 210-217. – (Філологічні науки)
591040
  Семак Л.А. Конотативний компонент у структурі значень контекстних синонімів (на матеріалі сучасної жіночої прози) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 188-201. – ISSN 2313-4437
591041
  Нешко С.І. Конотативні вчення зарубіжних та вітчизняних лінгвістів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 61-64. – Бібліогр.: Літ.: с. 64; 9 назв. – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено комплексному та системному опису конотативного значення афіксів, спостереженню мовної реалізації конотації і денотації на прикладах афіксального словотвору англійської мови. Проведено конотативний аналіз словотворчих елементів ...
591042
  Кутуза Н.В. Конотативні ефекти в структурі ергонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 264-270. – ISBN 966-581-295-6
591043
  Челпан В.М. Конотативні значення орнітонімів у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 257-260
591044
  Петруляк В. Конотативні топоніми як база утворення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 285-291
591045
  Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 222 л. – Бібліогр.: л. 198-222
591046
  Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей; Мя Яньфей ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
591047
  Каян І.Л. Конотації зооморфізмів у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 249-253. – ISBN 966-581-481-8
591048
  Іваницька А.Г. Конотації ідеї свободи на сторінках святого письма // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 244-248. – ISSN 1728-3671
591049
  Українець Л.Ф. Конотаційна експлікація звукозображення в поетичній мові Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 202-209. – ISBN 978-966-551-315-5
591050
  Нощенко К.М. Конотація дієсдівних композитів в українській та німецькій мовах: теоретичні питання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 167-174. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено висвітленню сутності та змісту поняття оцінного компонента конотації дієслівних композитів. Аналізуються різні підходи до питання, зосереджується увага на пейоративних та нейтральних оцінних семах. Article is devoted to coverage of ...
591051
  Досенко А.К. Конотація мережі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 7-10. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
591052
  Українець Л. Конотація пунктуаційних знаків в українській поетичній мові ХХ ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 68-84. – ISSN 0320-3077


  У статті зроблена спроба охарактеризувати конотаційний потенціал розділових знаків (коми, двокрапки, знака оклику, знака питання) та їх роль у формуванні художньо доцільної тональності української поетичної мови ХХ століття
591053
  Савченко Р.О. Конотація управлінського контролю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 33-36. – ISSN 2306-6814
591054
  Українець Л. Конотація фонетичних засобів ритму в українському перекладі Господньої молитви // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С.63-69. – ISBN 966-7653-03-5
591055
  Українець Л.Ф. Конотація фонетичних засобів української поетичної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 205-210. – Бібліогр.: Літ.: С. 209-210; 15 назв. – ISBN 966-8188-07-1
591056
  Уркаїнець Л.Ф. Конотація фонетичних засобів української поетичної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 206-209. – ISBN 966-8188-08-X
591057
  Українець Л. Конотація фонетичних одиниць авангардної поезії Михайля Семенка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 70-76. – ISSN 0320-3077
591058
  Птуха В.А. Конотація як результат взаємозв"язку мови і культури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 391-398. – ISBN 978-966-2303-00-1
591059
  Тис Ю. Конотоп = Konotop : оповідання / Юрій Тис. – Торонто : Накладом видавництва "Гомін України", 1959. – 172 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 11)
591060
  Кожелянко В. Конотоп : Роман, новели / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2001. – 176с. – (Серія "Дефіляди "). – ISBN 966-7092-99-2
591061
  Маленко Е.Е. Конотоп: Путеводитель / Е.Е. Маленко. – 2-е изд., дораб. и доп. – Х., 1990. – 126с.
591062
  Парникоза И.Ю. Конотопсие зубры // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 31-33
591063
  Кульчинський О.Б. Конотопська баталія в описі османського хроніста Мустафи Наїми (1655-1716) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 141-147. – ISBN 978-966-02-6446-5
591064
  Печенюк І.С. Конотопська битва 1659 року - перемога, яку варто пам"ятати // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 271-288
591065
   Конотопська битва 1659 року : збірка наукових праць. – Київ, 1996. – 167с. – ISBN 966-02-0011-0
591066
  Бульвінський А. Конотопська битва 1659 року / Андрій Бульвінський ; Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – 64с. – ISBN 978-966-02-4835-9
591067
  Вітик І.Р. Конотопська битва 1659 року: перемога української зброї та українського військового мистецтва; до питання становлення української держави та права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 2-8
591068
  Карновський Олександр Конотопська битва, або як залякати ворога до стану напівсмерті й не скористатися цим // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 36-37
591069
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Конотопська видьма [відьма] : повисть Грыцька Основъяненка / Под pедакциею А.А. Потебни [Під ред. А.А. Потебні]. – Харьков : [Изд. Хаpьк. Уезд. Земства] ; Тип. Каплана и Биpюкова, 1887. – 81 с. – Hа тит. аpк.: Посвящается Михаилу Акимовичу Бедpаг ; Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії ; Прим. № 109204 дефетний без обкл..Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Відб. із кн.: Малоpоссійскія повісти, pазсказанныя Гpыцьком Основъяненком. Т. 1. - Х., 1887
591070
  Квітка-Основ"яненко Конотопська видьма [Конотопська відьма] : Повисть Гpыцька Основъяненка // Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квытка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1-й : Малороссийские повести. – 81 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
591071
  Квітка-Основ"яненко Конотопська видьма [Конотопська відьма] : Повисть Грыцька Основъяненка // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 81 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
591072
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Конотопська відьма. Т. 2 // Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург : Типографія П.А. Куліша, 1858. – Т. 1-2. – С.49-156


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
591073
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Конотопська відьма : повість Гpигоpия Квітки (Основъяненка). – Петербург (Сакт-Петербург) : [Дpук. П.А. Куліша], 1861. – С. 51-156. – Hа окp. аpк.: Посвящаетця Михайлу Якимовичу Бедpазі. - Відб. з кн.: Повісті Гpигоpия Квітки (Основъяненка). Т. 2. - СПб., 1858
591074
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Харків : ДВУ, 1929. – 106с. – (Масова худ. б-ка)
591075
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 76с.
591076
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1985. – 75с.
591077
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма [Електронний ресурс] / Квітка-Основ"яненко; Григорій Квітка - Основ"яненко; студія "Книга вголос", звукорежисер О. Колесніков; Василь Мазур Заслужений артист України Василь Мазур. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Назва вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. Повісті: Конотопська відьма - 3 год. 38 хв. Маруся - 4 год. 02 хв. Драматичні твори: Сватання на Гончарівці - 2 год. 32 хв. Шельменко-денщик - 2 год. 35 хв.
591078
  Квітка-Основ"яненко Конотопська відьма. Сватання на Гончарівці та інші твори / Григорій Квітка-Основ"яненко. – Донецьк : БАО, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-481-210-5
591079
   Конотопський краєзнавчий музей (Сумська обл.) Путівник.. – Х., 1970. – 76с.
591080
  Макар О. Конпептуальні напрями дослідження впливу зовнішнього боргу на економічне зростання // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 227-234. – (Економічні науки ; Вип. 4)
591081
  Гураль П. Конрад Аденауер - людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 80-89. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
591082
  Мартинов А. Конрад Аденауер // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 1-7
591083
  Майборода О.М. Конрад Аденауер (1876-1967) - ініціатор європейської інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 306-317. – ISBN 966-7196-06-2
591084
  Купрій Т.Г. Конрад Аденауер і його роль в становленні християнсько-демократичного союзу Німеччини (1945 - початок 1946 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-76. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль Конрада Аденауера в Християнсько-демократичному союзі Німеччини і його вклад в розбудову посттоталітарної держави. Проаналізовано діяльність канцлера Німеччини на політичній арені у перші повоєнні роки, який стояв біля витоків ...
591085
  Дзелепи Э. Конрад Аденауэр: легенда и действительность / Э. Дзелепи. – М., 1960. – 184с.
591086
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : Историческая повесть из польских и литововских преданий Адама Мицкевича / Пер. Н. Семенова. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Пашуканиса, 1871. – 69 с.
591087
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : Поэма Адама Мицкевича : (в сокращенном виде). – Москва : Изд. и тип. О-ва распространения полез. кн., 1901. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
591088
  Мицкевич А. Конрад Валленрод : историческая повесть / Адам Мицкевич ; Вступ. Д.Н. Овсянико-Куликовского ; Пер. М. Славинского. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание", 1915. – X, 99, 54 с. – В конце кн. издания Книгоиздат. "Жизнь и знание", с. 1-54
591089
  Рубанова И.И. Конрад Вольф / И.И. Рубанова. – М, 1973. – 185с.
591090
  Зимин А.П. Конролер-машиностроитель / А.П. Зимин, А.В. Игнатов. – 5-е изд. – М, 1965. – 340с.
591091
  Уткин Э.А. Консалтинг / Э.А. Уткин. – М., 1998. – 256с.
591092
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
591093
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2005
591094
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
591095
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
591096
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
591097
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
591098
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2005
591099
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
591100
   Консалтинг в Україні : Щомісячне ділове видання. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
591101
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
591102
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006
591103
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
591104
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
591105
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
591106
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
591107
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2006
591108
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006
591109
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 10. – 2006
591110
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 11. – 2006
591111
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
591112
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
591113
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
591114
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 3. – 2007
591115
   Консалтинг в Україні : ділове видання: експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 4. – 2007
591116
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 5. – 2007
591117
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 6. – 2007
591118
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 7. – 2007
591119
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2007
591120
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 10/11. – 2007
591121
   Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу. – Київ, 2003-
№ 12. – 2007
591122
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2008
591123
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 3. – 2008
591124
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 4. – 2008
591125
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 5/6. – 2008
591126
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2008
591127
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 9/10. – 2008
591128
   Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2003-
№ 11/12. – 2008
591129
  Гугул О.Я. Консалтинг у системі управління розвитком персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 157-163
591130
  Козаченко С.В. Консалтинг у сучасній ринковій економіці / С.В. Козаченко, В.Є. Новицький, О.С. Довгий ; Ін-т міжнар. економіки і міжнар. відносин НАН України, НАУ, КНЕУ. – Київ : Арістей, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 358-370. – Бібліогр. в кінці част. – ISBN 966-8458-99-0
591131
  Родіонов О.В. Консалтинг як інструмент розвитку потенціалу і безпеки підприємства / О.В. Родіонов, О.В. Онікієнко, С.О. Родіонов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 74-83. – (Економічні науки)
591132
  Краснейчук А. Консалтинг якості в контексті стандартизації послуг системи державного управління України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 91-100.
591133
  Роменська Л. Консалтинг: його сутність та перспективи розвитку // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-51
591134
  Спільник І. Консалтингова діяльність в УКРАЇНІ: проблемні питання та аналітичні аспекти // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 85-89. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
591135
  Спільник І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / І. Спільник, Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 28-33. – ISSN 1993-0259
591136
  Лукашеня З. Консалтингова функція сучасного університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається консалтингова функція сучасного університету. Доведено, що через реалізацію консалтингової функції університетська освіта, визначаючи можливості і потенціал суспільства і кожної країни в майбутньому, формує висококваліфіковані ...
591137
  Марченко О.С. Консалтинговая фирма и минимизация трансакционных издержек в условиях современной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 196-200. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
591138
  Филипець З.Б. Консалтингові послуги у системі економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 270-277. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
591139
  Семенченко Н.В. Консалтингові проблеми реструктуризації підприємств України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 22-24
591140
  Марченко О.С. Консалтингові чинники комерціалізації інновацій // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 55-61
591141
  Кононюк А.Е. Консалтинтология. Общая теория консалтинга / А.Е. Кононюк. – Киев : Освита Украины. – ISBN 978-966-7599-50-8
Кн. 1. – 2010. – 432 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 430-431
591142
  Маслікова І.І. Консеквенціалізм в обгрунтуванні спільного блага як критерію моральної правильності соціальної дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється аналітичний огляд основних напрямків сучасного консеквенціалізму в аспекті проблематики спільного блага. З"ясовується критерій моральної правильності соціальної дії в консеквенціалізмі та намічається перспектива етичної оцінки ...
591143
  Добреньков В.И. Консекрватизм - национальная идеология России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-55. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
591144
  Томчишин С. Консенсуальна природа договору майнового найму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 107-116
591145
  Ермолович В.И. Консенсуальные соглашения в праве средневековой Сербии и стран континентальной Европы (сравнительный анализ) // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 149-182. – ISSN 0202-6342
591146
  Касьян Н.Ф. Консенсус в современных международных отношениях / Н.Ф. Касьян. – М., 1983. – 117с.
591147
  Зайчук О.В. Консенсус науки та практики: захист прав людини в сучасному правовому просторі України / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-34.
591148
  Дубовик Н.А. Консенсус політичних еліт як один із принципів становлення демократії / Н.А. Дубовик, Т.М. Мартинко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 36-40. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
591149
  Вознюк Петро Федотович Консенсус як принцип сучасної демократії : Дис. ... канд. філософських наук: 23.00.01. / Вознюк П.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 173л. – Бібліогр.: л. 161-173
591150
  Вознюк Петро Федотович Консенсус як принцип сучасної демократії : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Вознюк П.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 5 назв
591151
  Войчук А.Ю. Консенсус як принцип сучасної демократії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 86-87
591152
  Вознюк П.Ф. Консенсус як проблема суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Розглядається становлення сучасного підходу до проблеми суспільного консенсусу.
591153
  Серьогін С. Консенсусна демократія в інтегрованих системах публічного управління: європейський досвід та Україна / С. Серьогін, В. Баштанник // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 3-14.
591154
  Судаков В.І. Консенсусна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 28-32. – ISBN 978-966-171-498-3
591155
  Грох М. Консенсусное объяснение формирования наций // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 27-36. – ISSN 0042-8744
591156
  Слободян В.Я. Консервативна концепція державотворення В"ячеслава Липинського: соціофілософські та державницькі аспекти дослідження // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349


  Досліджується феномен українського консерватизму в контексті державницької концепції В"ячеслава Липинського. Здійснюється аналіз бачення мислителем передумов утворення української державності.
591157
  Зборець С.В. Консервативна націологічна концепція державотворення в працях В. Липинського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 143-148. – ISSN 2077-1800
591158
  Масненко В.В. Консервативна парадигма українського націогенезу: візія В"ячеслава Липинського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 107-111. – ISBN 978-966-493-676-4
591159
  Терещенко Ю. Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Дмитро Крапивенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 36-40. – ISSN 1996-1561


  На яких засадах був побудований гетьманат 1918 року.
591160
  Каганець І. Консервативна революція Дональда Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 7
591161
  Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України 19 ст. / Степан Гелей. – Львів, 1996. – 124с. – ISBN 5-7702-1277-5
591162
  Корольов Г.О. Консервативна утопія В. Кучабського: "геополітичний трикутник", революція й Східна Європа // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 36-48. – ISSN 0130-5247


  Василь Кучабський (псевд. і крипт.: Бука, Яструб, Бой) ( 1895 - 1971) — історик, публіцист, політик і громадський і військовий діяч; учасник Першої світової війни у складі Українських січових стрільців, автор перших українських підручників з ...
591163
  Работяжев Н.В. Консервативная геополитическая мысль в России : преемственность и обновление // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.74-94. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
591164
  Горбик В.А. Консервативная и либеральная партии в политической системе послевоенной Англии / В.А. Горбик. – К, 1977. – 223с.
591165
  Кравченко Г.Н. Консервативная идеология в Англии в конце XVIII в. / Г.Н. Кравченко. – Кировоград, 2002. – 356с. – ISBN 966-7822-12-5
591166
  Дугин А.Г. Консервативная парадигма и критика теории прогресса в социологии Питирима Сорокина:актуальность для современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-30. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
591167
  Степанова Н.М. Консервативная партия и рабочий класс в послевоенной Англии / Н.М. Степанова. – М., 1972. – 176с.
591168
  Архипов Б.В. Консервативная разностная схема для трёхмерных нестационарных уравнений бароклинных движений жидкости / Б.В. Архипов, П.П. Корявов. – Москва, 1983. – 33с.
591169
  Архипов Б.В. Консервативная разностная схема для трёхмерных нестационарных уравнений бароклинных движений жидкости / Б.В. Архипов, П.П. Корявов. – Москва, 1983. – 33с.
591170
  Руднєв М. Консервативне русофільство XIX – початку XX ст. у висвітленні сучасної російської історіографії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських Харк. нац. ун-т ім Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002. – Вип. 5. – С. 97-111
591171
  Вдовичин І. Консервативний варіант модернізації (політичні ідеї В. Липинського і сучасність) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 472-483
591172
  Донченко С.П. Консервативний лібералізм // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – С. 4-8
591173
  Головашук Н.С. Консервативні властивості цілих квадратичних форм // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються серії цілих слабо додатніх точних квадратичних форм. Доведено, що деякі властивості, які притаманні усім формам деякої серії, є консервативними: це означає, що ці властивості достатньо перевірити лише для скінченої кількості форм цієї ...
591174
  Тукаленко І.А. Консервативні мотиви в історіософії В. Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Погляди В. Липинського розглядаються в контексті європейської традиції критичної оцінки можливостей практичного, суспільного застосування розуму. Аналізується також концепція еліт В. Липинського і його дослідження ролі традицій в житті суспільства.
591175
   Консервативное напрвавление в современной буржуазной экономической науке: неоавстрийская школа: науч. аналит. обзор. – М., 1987. – 43с.
591176
  Комаров А.С. Консервативные кабинеты во главе с Б. Малруни в 1984-1993 годах у власти: итоги и уроки // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 42-58. – ISSN 0130-3864


  Малруні Мартін Браян — адвокат, бізнесмен, 18-й прем"єр-міністр Канади.
591177
  Боголиб Т.М. Консервативные подходы к планированию бюджетов в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 343-355. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
591178
   Консерватизм : антологія. – Київ : Смолоскип, 1998. – 598 с. – ISBN 966-7332-06-3
591179
  Карипов Б.Н. Консерватизм : понятие, генезис, сущность и особенности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.90-105. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
591180
  Галкин А.А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А.А. Галкин. – Москва, 1987. – 188 с.
591181
   Консерватизм в ценностных ориентациях канадского общества: науч.-аналит. обзор. – М., 1990. – 48с.
591182
  Никитин В.А. Консерватизм и политическая борьба в США. 1900 - 1929 гг. : монография / В.А. Никитин; АН СССР, Инс-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1991. – 328 с. – ISBN 5-02-009012-3
591183
  Мусихин Г.И. Консерватизм и постмодернизм: между теоретическим союзом и идеологической несовместимостью // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 119-133. – ISSN 0869-0499
591184
  Ремизов М. Консерватизм и современность // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 9/10 (1635). – С. 65-76. – ISSN 0869-44435
591185
  Григоров Е.В. Консерватизм и традиционализм как признаки системы образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 38-47. – ISSN 1811-0916
591186
  Кротов М. Консерватизм и экономическая политика // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 9/10 (1635). – С. 51-64. – ISSN 0869-44435
591187
   Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Європі. – Луцьк; Люблін, 1997. – 78с.
591188
  Лебідь В.О. Консерватизм і модернізм сучасного православ"я / В.О. Лебідь. – Київ, 1969. – 47с.
591189
  Ковтун Ю.В. Консерватизм і традиціоналізм у філософській спадщині І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню філософської спадщини І. Лисяка-Рудницького в аспекті його зацікавленості українським суспільно-політичним рухом др. пол. ХІХ - пер. пол. ХХ ст. Основна увага зосереджена на дослідженні мислителем консерватизму як однієї з ...
591190
  Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма / И.М. Осадчая. – М, 1984. – 223с.
591191
  Слободян В. Консерватизм як ідеологія державотворення: етапи становлення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 62-71
591192
   Консерватизм: консервативна традиція політичного мислення від Едмунда Берка до Маргарет Тетчер : антологія / Наук. т-во ім. Вячеслава Липинського ; упоряд. : О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге вид. (переробл. і доп.). – Київ : Простір ; Смолоскип, 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології). – ISBN 966-8499-43-3; 978-966-2068-08-5
591193
   Консерватизм: современные интерпретации: науч. аналит. обзор. – М., 1990. – 50с.
591194
  Бриль Я. Консерватор / Я. Бриль. – Львів, 1961. – 92 с.
591195
  Берзін П.С. Консерватор Кабінету карного права" Сергій Володимирович Ейсман // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1000-1008. – ISBN 978-617-7020-05-8
591196
  Галушко К.Ю. Консерватор на тлі доби : В"ячеслав Липинський і суспільна думка європейських "правих" / Кирило Галушко; КНУТШ. – Київ : Темпора, 2002. – 288с. – ISBN 966-95991-9-9
591197
  Лапенко В.М. Консерваторія імені Миколи Лисенка : фотонарис / В.М. Лапенко, Л.З. Мазепа. – Львів : Каменяр, 1978. – 48 с.
591198
  Браун А. Консерваторы у власти в 1951-1962 годах. / А. Браун. – М., 1964. – 254с.
591199
   Консервация архитектурно-археологических памятников южных районов СССР. Материалы совещ.. – М., 1969. – 100с.
591200
   Консервация водного флюида во включениях в минералах и межзерновом пространстве при высоких Р-Т параметрах в процессе разложения антигорита / А.И. Чепуров, А.А. Томиленко, Е.И. Жимулев, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, С.В. Ковязин, Т.Ю. Тимина, Н.В. Сурков; А.И. Чепуров и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 305-320 : рис., табл. – Библиогр.: с. 319-320. – ISSN 0016-7886
591201
   Консервация генетических ресурсов : методы. Пробл. Перспективы.: сб. науч. тр. – Пущино, 1991. – 175 с.
591202
   Консервация документов. Основные термины и определения. ГОСТ 7.48-84. – Москва : Изд-во стандартов, 1984. – 9 с.
591203
  Рэ Луи Консервация жизни холодом / Рэ Луи; Пер. с франц. Э.И. Гроссман под ред. В.А. Неговского. – Москва, 1962. – 172с.
591204
   Консервация и реставрация книг : (Методические рекомендации). – Москва : Б.и., 1980. – 108с.
591205
   Консервация и реставрация книг: : методческие рекомендации. – Москва : Б.и., 1987. – 210с.
591206
  Фармаковский М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций. / М.В. Фармаковский. – М, 1947. – 144с.
591207
   Консервация и реставрация памятников и исторических зданий. – Москва, 1978. – 320 с.
591208
  Алешин А. Консервация и реставрация станковой масляной живописи / А. Алешин. – Ленинград, 1990. – 83с.
591209
  Глазырин А.И. Консервация энергетического оборудования / А.И. Глазырин, Е.Ю. Кострикина. – М, 1987. – 168с.
591210
  Сиваненко Н. Консервація : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 257-264
591211
   Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 2. – С. 78-80


  Інформаційне повідомлення про семінар-практикум "Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження", що відбувся 22 листопада 2013 р. в приміщенні Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ, м. Київ).
591212
  Горбань Ю.І. Консервація документів у бібліотеках // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 37-41. – ISSN 2312-4679


  У статті розкриваються поняття термінів консервація, превентивна та фазова консервація документів. Проаналізовані принципи відбору документів для першочергової консервації. Розглянуто основні варіанти пре-вентивної та фазової консервації, вплив складу ...
591213
  Білошицький С. Консервація соціальних статусів громадян як фактор діяльності систем прийняття політичних рішень у сучасних ліберальних демократіях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 207-217
591214
  Кратко І.Р. Консервація, розконсервація основних засобів та витрати, пов"язані з цим / І.Р. Кратко, С.С. Тимчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 158-163. – ISSN 2311-8164
591215
  Балабанов К.С. Консервиране на геби. / К.С. Балабанов. – София, 1956. – 84с.
591216
  Кейсевич Л.В. Консервирование гипофиза быстрым замораживанием. (Эксперим. исследование) : Автореф... канд. мед.наук: / Кейсевич Л.В.; Киевск. ин-т усовершенствования врачей. – К., 1966. – 19л.
591217
  Юдина Нина Сергеевна Консервирование и сохранение клеточных культур в лабораторных и производственных условиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Юдина Нина Сергеевна; Всес. научно-исслед. ин-т ветеринарной вирусологии и микробиол. – Покров, 1974. – 20л.
591218
  Жук Ю.Т. Консервирование и хранение грибов : Биохимические основы / Ю.Т. Жук. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144с.
591219
   Консервирование овощей и фруктов в домашних условиях: западные технологии:. – Ростов -на-Дону, 1991. – 32с.
591220
  Елькина А.Ф. Консервирование овощей, плодов и ягод в домашних условиях / А.Ф. Елькина. – 5-е изд., доп. – Краснодар, 1989. – 95с.
591221
  Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А.Ф. Наместников. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М., 1986. – 240с.
591222
  Наместников А.Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних условиях / А.Ф. Наместников. – Волгоград, 1989. – 238с.
591223
  Пузевская Р.М. Консервирование стандартных эритроцитов и их применение для определения изосерологических свойств крови. : Автореф... канд. биол.наук: / Пузевская Р.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 15л.
591224
  Лойко Р.Э. Консервируем сами / Р.Э. Лойко. – А., 1989. – 367с.
591225
  Головачев В. Консервный нож : [ роман ] / Василий Головачев. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 400 с. – (Стальная крыса). – ISBN 5-699-11942-6
591226
  Карпухина П Т. Кузнецова Консервы в домашнем питании / П Т. Кузнецова Карпухина. – Минск, 1990. – 313с.
591227
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко. – Киев, 1987. – 190с.
591228
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко; 2-е вид. – Киев : Техніка, 1989. – 207с.
591229
  Петренко П.И. Консервы домашнего приготовления / П.И. Петренко; 3-е изд. – Киев : Тэхника, 1990. – 207с.
591230
  Муратова В.С. Конские бобы / В.С. Муратова. – Л., 1926. – 31с.
591231
  Козин В.Р. Конские сады / В.Р. Козин. – М., 1946. – 63с.
591232
  Черненко А.Г. Консолидация / А.Г. Черненко, А.В. Черняк. – М., 1989. – 189с.
591233
   Консолидация демократии и осуществления демократических реформ: роль неправительственных организаций. Украина - Российская Федерация - Беларусь = Consolidation of democracy and implementation of democratic reforms: the role of NGOs. Ukraine-Russian Federation-Belarus / Конференция международного НПО Совета Европы ; Лаборатория законодательных инициатив ; Междунар. фонд "Возрождение" ; [ под ред. Евгеньевой А.Н.; авторы аналитических отчетов: В. Чернов, Н. Петров, М. Лациба ]. – Киев : Юстиниан, 2008. – 152с. – ISBN 978-966-82-43-8
591234
  Кюнхардт Л. Консолидация Европейского союза // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 27-53. – ISSN 0235-5620
591235
  Виднянский С.В. Консолидация профсоюзного движения в Чехословакии и повышение его роли в общественно-политической жизни страны /1969-1975/ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Виднянский С.В. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1977. – 28 c.
591236
   Консолидированная версия Договора о Европейском Cоюзе и Договора, учреждающего Европейское сообщество = Consolidated versions of the treaty on European Union, and the treaty establishing the European community : испр. и доп. в соответствии с единым Европейским актом, Маастрихтским договором, Амстердамским договором и некоторыми другими актами. – Москва : Интердиалект+, 2001. – 224 с. + Приложения: с. 214-224. – На обл. : Договор о Европейском Союзе: консолидированная версия. - Паралел. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Cоюз: прошлое, настоящее, будущее ) (Малая библиотека Европейского Cоюза на русском языке. ; т. 6 ; Документы Европейского Cоюза). – ISBN 5-89520-052-4
591237
  Бахтурина Т.А. Консолидированное издание ISBD – знаменательное событие в истории развития Международного стандартного библиографического описания // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 102-115. – ISSN 0130-9765


  Краткая история возникновения и развития Международного стандартного библиографического описания (ISBD), причины приостановки регулярных пересмотров специализированных ISBD, основания для создания принципиально нового, универсального, ...
591238
  Рагуля А.В. Консолидированные наноструктурные материалы / А.В. Рагуля, В.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 2007. – 376с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Наукова книга). – ISBN 978-966-00-0623-2
591239
  Калина И.И. Консолидирующая функция образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 4 (44). – С. 21-32. – ISSN 2073-8536
591240
  Тюленев-Лисовик Консолита / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-651-714-5
591241
  Левченко Анна Консолідатор - субагент. Рахунок 1:1 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
591242
  Кремень В. Консолідаційна парадигма модернізації України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 1-5. – ISSN 1819-7329
591243
  Ковтун Л.І. Консолідаційний потенціал колористичних уявлень українців // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті аналізується консолідаційний потенціал колористичних уявлень українського народу. Автор розглядає основні кольори, які найбільш суттєво впливають на консолідацію українського суспільства. В статье анализируется консолидирующий потенциал ...
591244
  Федорченко І.М. Консолідаційний потенціал українського національного характеру // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 51-54
591245
  Васильченко З.М. Консолідація банків та адекватність їх капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються міжнародні стандарти та вимоги щодо достатності капіталу банків. Досліджуються проблеми капіталізації вітчизняних банків та обгрунтовується доцільність їх об"єднання (консолідації) з метою забезпечення фінансової стабільності.
591246
  Варада Л. Консолідація банківських установ як ефективний спосіб нарощення власного капіталу банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-36. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
591247
  Семенов А.А. Консолідація в сфері авіатранспортного бізнесу: особливості сучасного етапу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-46.
591248
  Пилявець О. Консолідація демократії та її вплив на зовнішньополітичний курс України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 16-17
591249
  Багінський А.В. Консолідація демократії: часовий вимір // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 61-63. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
591250
  Барабаш Р. Консолідація земель як правовий інститут // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С.163-165
591251
  Осипчук С. Консолідація земельних, водних та лісових ресурсів у країнах Євросоюзу / С. Осипчук, А. Кошель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 8. – С. 44-46
591252
  Калитич Георгій Ілліч Консолідація інформації, знань і мудрості як основа проектування гармонійного поступу України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропоновано метод консолідації інформації, знань і мудрості - ТАС-моделювання для проектування гармонійного освітньо-наукового, технологічно-інноваційного та виробничо-споживчого поступу.
591253
  Купанець Н.Е. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід / Н.Е. Купанець, Г.І. Липак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 11-19. – ISSN 2409-9805
591254
  Ліпкан В.А. Консолідація інформаційного законодавства України = Consoladation of information legislation of Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, М.І. Дімчогло ; за заг. ред. В.А. Ліпкана ; Глобал. орг. союзниц. лідерства ; Акад. безпеки відкритого сусп-ва ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2014. – 415, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Перед. сл., передм., зміст та висновки парал. укр. англ. - Тезаурус: с. 334-361. - Предм. покажч.: с. 404-409. - Імен. покажч.: с. 410-411. – Бібліогр.: с. 362-400 та в підрядк. прим. – (ORDO ORDINANS ; # 10). – ISBN 978-966-2439-47-2
591255
  Солдатенко В. Консолідація комуністичних організацій в Україні в період громадянської війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 60-104
591256
  Поліщук І.П. Консолідація культур країн соціалістичної співдружності / І.П. Поліщук. – К., 1983. – 48с.
591257
  Харченко Л. Консолідація політичної еліти як фактор розвитку політичної системи України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 82-88
591258
  Кулинич П. Консолідація сільськогосподарських земель в Україні (правові проблеми) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-50. – ISSN 0132-1331
591259
  Ткаченко І.В. Консолідація суспільства в постсоціальний період: досвід Чехії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; редкол.: Меншун В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
591260
  Воропаєва Т.С. Консолідація українства як відповідь на виклик часу в умовах гібридної війни // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 5-7
591261
  Авер"янова Н. Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Українське суспільство, маючи як внутрішні, так і зовнішні численні проблемні ситуації, потребує міцного згуртування. Воно, щоб консолідуватись, має орієнтуватись на майбутнє, тобто українське суспільство повинно чітко уявляти кінцеву мету, якої ...
591262
  Оржель О.Ю. Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження ( з точки зору європейського досвіду ) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 102-105. – Бібліогр.: 20 назв
591263
  Сухобокова О. Консолідація української діаспори США та її інтеграція у політичне життя держави (початок ХХ ст. - 1980-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто процес створення українською діаспорою США єдиної центральної організації та інтеграції через неї у політичну сферу США. The article deals with the creation of single central organization by the Ukrainian diaspora U.S. and ...
591264
  Кісіль З.Р. Консолідація формально-правових проявів корупції в законодавстві України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-26
591265
  Меленко Сергій Гаврилович Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Меленко С. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
591266
  Меленко Сергій Гаврилович Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Меленко Сергій Гаврилович; МОНУ.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 206л. + Додатки: л.202-206. – Бібліогр.: л.181-202
591267
  Редько О. Консолідація як європейська ідентифікація українського аудиту : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 45-49 : Табл.
591268
  Гетьман Є. Консолідація як форма систематизації законодавства України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 21-28. – ISSN 1993-0909
591269
  Фролов П.Д. Консолідована громадська думка: спроба операціоналізації поняття // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 34-46
591270
  Рождественська Т. Консолідована звітність як основа консолідованого банківського нагляду в Росії: правове регулювання і перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 209-214. – ISSN 1026-9932
591271
  Брахман Г.О. Консолідована інформація: застосування технологій структурування цілевизначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 86-90


  У статті проаналізовано існуючі методи структурного нормування, можливості їх інтеграції та конвергенції в аспекті створення конвенційної технології структурування цілевизначення споживача консолідованої інформації. У робочому середовищі структурної ...
591272
  Безверхий К. Консолідована фінансова звітність - нове національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 3-6. – Бібліогр.: 7 назв
591273
  Костюченко В. Консолідована фінансова звітність при поетапному об"єднанні бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 6. – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
591274
  Онищенко В. Консолідована фінансова звітність як інформаційний ресурс при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль та місце консолідованої фінансової звітності в обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень для групи взаємопов"язаних підприємств. Обґрунтована думка про те, що консолідована фінансова звітність може бути інформаційним забезпеченням ...
591275
  Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навчально-практичний посібник / В.М. Костюченко; Міжнар. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 526 с. – ISBN 978-966-364-592-6
591276
  Чернявська Л. Консолідований інформаційний сегмент із гендерних питань: специфіка створення // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 397-406. – ISSN 2224-9516
591277
   Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / [упоряд. Б.В. Бабін]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-438-521-0
591278
   Консолідувати країну // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 20-23


  НАТО посилює співпрацю з Україною поки що без Плану дій щодо членства (ПДЧ)
591279
  Андрейцев В. Консолідуюча роль земельного законодавства у розвитку системи природоресурсового права: проблеми викладання і дослідження // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-39. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
591280
  Гриньків М.В. Консолідуюча роль релігійних організацій у соціально-політичній кризі в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 93-96
591281
  Горська С. Консолідуючи зусилля // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 грудня (№ 52). – С. 5 : Фото


  Про науково-практичну конференцію"Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування", що відбулася 18 грудня на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
591282
  Воробйова Г.Ю. Консолідуючий потенціал політичної мови та мовної політики // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 350-351
591283
  Дулін П.Г. Консолідуючі імперативи ідей космізму і системності у вихованні та освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливі шляхи, перспективи та форми оновлення і реформування сучасної вітчизняної системи освіти та виховання на засадах консолідуючих імперативів ідей космізму та системності. Possible ways, prospects and forms of update and ...
591284
  Калач В.М. Консолідуючі функції релігійної ідентичності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 16-18
591285
   Консольные насосы типа К и КМ. Каталог-справочник.. – М., 1963. – 32с.
591286
  Гудава Т.Е. Консонантизм андийских языков / Т.Е. Гудава. – Тбилиси, 1964. – 223с.
591287
  Лисенкова Д.Т. Консонантизм в говоре села Трусово Усть-Цилемского района Коми АССР / Д.Т. Лисенкова. – Сыктывкар, 1964. – 52с.
591288
  Виноградов В.А. Консонантизм и вокализм русского языка / В.А. Виноградов. – Москва, 1971. – 84с.
591289
  Гигинейшвили Б.К. Консонантизм лакского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гигинейшвили Б.К. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 23 с.
591290
  Столярова А.К. Консонантизм нганасанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Столярова А.К.; АН СССР.Ленингр.отд.ин-та языкознания. – Л, 1980. – 18л.
591291
  Баколас Д.Д. Консонантизм новогреческого языка. : Автореф... канд филолнаук: 10.02.19 / Баколас Д.Д.; Киевский гос. ун-т им.Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л.
591292
  Баколас Д.Д. Консонантизм новогреческого языка. : Дис... канд. филол.наук: / Баколас Д.Д.; КГУ. Кафедра общего языкознания и классической филол. – К., 1973. – 232л. – Бібліогр.:л.220-232
591293
  Бекназарова Р.С. Консонантизм современного каракалпакского литературного языка. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филол.наук: / Бекназарова Р. С.; КГУ. Кафедра украинского языка. Лаборатория экспериментальной фонетики. – К., 1972. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
591294
  Бекназарова Раиса Сеиткамаловна Консонантизм современного каракалпакского литературного языка. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 219 / Бекназарова Раиса Сеиткамаловна; КГУ. – К., 1972. – 24л.
591295
  Барановская С.А. Консонантизм современного русского языка /глухость-звонкость, твердость-мягкость/ : Автореф... канд. филол.наук: / Барановская С.А.; Ун-т друхбы народов. – М., 1967. – 29л.
591296
  Глухий Ярослав Андреевич Консонантизм энецкого языка (диалект бай) по экспериментальным данным : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Глухий Ярослав Андреевич; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
591297
  Кушнір Оксана. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів"ях і приказках // Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) / Н. Гриня, 2012. – С. 127-132. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19)
591298
  Теряев Д.А. Консонантно-вокалическая структура звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 278-283. – Бібліогр.: Лыт.: С. 283; 14 поз.
591299
  Неплатов Ахмадджон Консонантные комплексы литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Неплатов Ахмадджон; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 26л.
591300
  Клычков Г.С. Консонатизм и структура слова (развитие системы шумных в индоевропейских языках) : Автореф... доктор филолог.наук: / Клычков Г.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
591301
  Петров В.Ю. Консорциум вузов сервиса как форма сетевого партнерства / В.Ю. Петров, Т.А. Кузнецова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 10-18. – ISSN 0869-3617


  Летом 2010 г. представители руководства семи вузов сервиса встретились во Владивостоке на Международном форуме «Сервис и АТЭС». Организатором встречи выступил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС). Поводом для встречи ...
591302
  Отич О. Консорціум закладів післядипломної освіти або, як впроваджують результати наукових досліджень, виконаних у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, в системі післядипломної освіти? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 4
591303
  Ковальчук А.Т. Консорціумне кредитування підприємницьких проектів (фінансово-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-66.
591304
  Білик А К. Консоцiацiї художнього концепту Бог у поезії Р.М. Рільке в українських перекладах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 10-18. – ISSN 2075-437X


  Аналізується роль консоційованих лексем, демонструється спосіб аналізу окремих граней основних художніх концептів за допомогою пошуку регулярних коокурентів: їхніх слів-номінатів, а також обгрунтовується значимість відтворення консоційованих лексем на ...
591305
  Зеленько Г. Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 54-75
591306
  Білик К.А. Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р.М. Рільке : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 264 арк. – Додатки: арк. 220-264. – Бібліогр.: арк. 181-219
591307
  Білик К.А. Консоціації художнього концепту GOTT у поетичній картині світу Р.М. Рільке : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Білик Катерина Аркадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
591308
  Білик К.А. Консоціація як фактор впливу на організацію поетичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 48-54


  У статті йдеться про вивчення додаткових смислів за допомогою контекстнологічного аналізу. На текстовому рівні ці смисли проявляються у вигляді консоціацій – слів, що не належать до одного тематичного поля, однак мають спільні семи та систематично ...
591309
  Смирнов І.Г. Консоціум історичних міст як туристичний кластер: Словацький досвід // Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал / Крым. науч. центр Нац. акад. наук Украины и М-ва образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Таврический нац. ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 9, вып. 1. – С. 28-36


  Розкрито досвід нашего західного сусіда - Словацької республіки в створенні та успішному фунціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, ...
591310
   Консп. лекций по курсу Детали Машин. Оси, валы и их соединения. Детали и узлы грузоподъемных машин (Л. 15-19). – М.
ч. 3. – 1964. – 84с.
591311
   Консп. лекций по курсу Детали Машин. Передачи (л. 8-14). – М.
ч. 2. – 1964. – 108с.
591312
  Луцевич Д.Д. Конспект-довідник з хімії / Д.Д. Луцевич, О.В. Березан. – К., 1997. – 239с.
591313
  Луцевич Д.Д. Конспект-довідник з хімії : Посібник для абітурієнтів / Д.Д. Луцевич, О.В. Березан. – Київ : Вища школа, 1997. – 240с. – ISBN 5-11-004678-6
591314
  Каган В.М. Конспект-схема в оптимизации обучения специальным техническим дисциплинам / В.М. Каган. – Иркутск, 1986. – 128с.
591315
  Криховець-Хом"як Конспект-схема уроку на тему "Бізнес-план: зміст, структура" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв.
591316
   Конспект-техникум для заоч. обучения на право ответственного ведения геолого-разведочных работ по стройматериалам.. – М., 1947. – 131с.
591317
  Ленин В.И. Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883" / Ин-т Марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 452 с.
591318
  Ленин В.И. Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883" / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва, 1968. – 519с.
591319
  Жданов М Конспект выборочных лекций по спецкурсу гравиразведки и магниторазведки / М Жданов. – М, 1976. – 75с.
591320
   Конспект дендрофлоры Калининградской области. – Рига, 1983. – 162с.
591321
   Конспект для экзамена по общей гражданской истории 1908-09 уч. г.. – 11с.
591322
  Кублановский Л. Конспект Дополнительного курса теории словесности / сост. Л. Кублановский. – [Одесса]. – 46 с. – Конволют. - Пер.: Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський
591323
  Плющ П.П. Конспект з історії української літературної мови для студентів заочників фак-тів мови й літератури пед. вузів. / П.П. Плющ. – Львів, 1948. – 64с.
591324
  Шаровольський І.В. Конспект з курсу історії німецької мови : для студентів-заочників факультету іноземних мов педагогічних інститутів / І. Шаровольський ; Управління Вищої школи МО УРСР. Науво-метод. кабінет заоч. пед освіти. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1948. – 32 с.
591325
  Ханіна М.Г. Конспект з методвказівками з англійської мови. / М.Г. Ханіна. – Київ-Львів, 1948. – 64с.
591326
   Конспект з методвказівками з курсу німецької мови для студ.-заоч. 1-х курсі неспец. фак-тів пед. ін-тів. – вип. 2. – К.-Львів, 1948. – 68с.
591327
   Конспект з методвказівками з курсу німецької мови для студ.-заоч. 1-х курсі неспец. фак-тів пед. ін-тів. – К.-Львів, 1948. – 91с.
591328
  Канюка С.М. Конспект з методики навчання української мови в початковій школі. / С.М. Канюка. – К., 1948. – 80с.
591329
  Медушевський А.П. Конспект з методовказівками. / А.П. Медушевський. – К, 1948. – 52с.
591330
  Шматько М.К. Конспект з мінералогії / М.К. Шматько. – Київ; Харків, 1938. – 46с.
591331
  Бушуев В. Конспект з новітньої історії заходу / В. Бушуев. – Х.-К., 1931. – 216с.
591332
  Ситник Ю.В. Конспект заняття по ОБЖД для старшої групи на тему "Сторінками розумної книги" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 20-22 : фото
591333
  Урбонас В.А. Конспект изучения агариковых грибов Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР / В.А. Урбонас. – Вильнюс, 1974. – 130с.
591334
  [Б. Ф. К.] Конспект истории русского права (древний и императорский периоды) : составлено применительно к программе М. Н. П. по курсам проф. Сергеевича, Латкина и др. – Санкт-Петербург : Изд. А.А. Гагемейстер ; СПб. губернская тип., 1904. – [4], 170 с.
591335
  Брайчевський Михайло Конспект історії України / Брайчевський Михайло. – К. : Знання, 1993. – 208с. – (Бібліотека журналу "Пам"ятки України". Книга 18 ; Вип.5-6 ; Серія 1 : Українське відродження: історія і сучасність)
591336
  Кулеев И.Г. Конспект к расчету турбогенератора. / И.Г. Кулеев. – Томск, 1950. – 46с.
591337
  Дригула М. Конспект комбінованогоу уроку української літератури в 10 класі з використанням інноваційних технологій // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (130). – С. 32-35
591338
  Хомутецкий Н.Ф. Конспект курса истории советской архитектуры / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград
ч. 1 : 1917-1941 гг. – 1958. – 146 с.
591339
  Иванов Б.А. Конспект курса проекционного черченияи начертательной геометрии для ВТУЗов с.-х. машиностроения и других / Б.А. Иванов. – М.-Л., 1933. – 24с.
591340
   Конспект курсу : "Для заочників педаогічних інститутів та університетів. Фізико-математичний факультет. Диференціальні рівняння". – вип. 1. – Львів, 1946. – 66 с.
591341
  Пузырев В.А. Конспект лекуий по курсу ""Основы автоматики и автоматизации производства / В.А. Пузырев. – М, 1975. – 118с.
591342
  Дробанцева Н.Т. Конспект лекции / Н.Т. Дробанцева. – Харків, 1959. – 26с.
591343
  Степаненко Т.Н. Конспект лекции "Коммунистическая партия - организатор массового колхозного движения в деревне". / Т.Н. Степаненко. – К., 1969. – 22с.
591344
  Лобиков Н.С. Конспект лекции по вычислительной математике. / Н.С. Лобиков. – Л, 1962. – 71с.
591345
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосиб. ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск
Вып. 3 : Дальномеры. – 1965. – 30 с.
591346
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 4. – Новосибирск : НИИГАиК
Ч. 2 : Съемочное высотное обоснование топографических съемок. – 1967. – 49 с.
591347
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 2 курса. спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : НИИГАиК
Уравнивание результатов геометрического нивелирования. – 1970. – 56 с.
591348
   Конспект лекции по геодезии : для студ. 2 курса. спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; топографические съемки в масштабах 1:10000 и 1:25000. – Новосибирск : НИИГАиК, 1971. – 43 с.
591349
   Конспект лекции по разделу - Дидактика (для 2-3 курса). – М.
ч. 1. – 1974. – 155с.
591350
  Дрешер И.С. Конспект лекций "Курс немецого языка" для студентов 1-2 курсов математич. отд.ун-тов и пед.ин-тов / И.С. Дрешер. – Черновцы
1. – 1964. – 80с.
591351
  Трубенок А.Д. Конспект лекций "Следящие системы электромеханических приборов с силовой компенсацией". / А.Д. Трубенок. – К., 1966. – 31с.
591352
  Жидкова Л.В. Конспект лекций для студентов подготовительного факультета по русской и советской литературе / Л.В. Жидкова, Н.И. Додонова. – Москва, 1967. – 182с.
591353
  Каменецкий М.В. Конспект лекций и упражнений по общей химии (для студентов вечернего и заочного фак-тов). / М.В. Каменецкий. – Л.
Ч.1. – 1966. – 136с.
591354
  Петряев К.Д. Конспект лекций из раздела "Основные вопросы истории рабочего движения Германии, Франции, Англии и США в 1871-1914 гг. / К.Д. Петряев. – Одесса, 1963. – 68с.
591355
   Конспект лекций на тему: "модальное сказуемое" "пассив". – Х., 1961. – 14с.
591356
  Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 годах / С.Ю. Витте. – Москва : Начала, 1997. – 512с. – (Экономическая история России). – ISBN 5-88581-025-7
591357
  Беленчук И.А. Конспект лекций по административному праву буржуазных государств / И.А. Беленчук. – Киев, 1968. – 106с.
591358
  Березин Ф.А. Конспект лекций по анализу / Ф.А. Березин. – М, 1970. – 63с.
591359
  Косоногов И.И. Конспект лекций по атмосферному электричеству / И.И. Косоногов. – Киев : Тип.Импер.Универ.Св.Владимира. Акц.О-ва печ.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1898. – с.
591360
  Горяга Г.И. Конспект лекций по атомной физике / Г.И. Горяга. – Изд. 2-е. – М., 1974. – 447с.
591361
  Павлов И.М. Конспект лекций по аэрофотосъемке : для студ. аэрофотогеодезической спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / И.М. Павлов, С.И. Родионов ; [отв. ред. А.П. Фатеев]. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК, 1968. – 63 с.
591362
  Родионов С.И. Конспект лекций по аэрофотосъемке : Для студ. аэрофотогеодезической спец. / С.И. Родионов, И.М. Павлов; Новосибирск. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии МВиССО РСФСР. – Новосибирск
Вып. 2. – 1969. – 61с.
591363
  Власов В.Г. Конспект лекций по высшей математике / В.Г. Власов. – Москва : Айрис, 1997. – 288с. – ISBN 5-7836-0011-3
591364
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.] / Дмитрий Письменный. – 7-е изд. – Москва : Айрис-пресс. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4125-5
Ч. 2. – 2011. – 251, [3] с. : ил., табл.
591365
  Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.] / Дмитрий Письменный. – 12-е изд. – Москва : Айрис-пресс. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-4855-1
Ч. 1. – 2013. – 279, [3] с. : ил., табл.
591366
   Конспект лекций по высшей математике. Определенный интеграл. – Саратов, 1959. – 59с.
591367
   Конспект лекций по вычислительным перфорационным машинам (табуляторы т-5м и ТА80-1). – М., 1970. – 168с.
591368
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосиб. ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Вып. 1 : Общие сведения. – 1965. – 45 с.
591369
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Вып. 4 : Съемочное геодезическое обоснование топографических съемок. – 1965. – 38 с.
591370
   Конспект лекций по геодезии : для студ. 1 курса всех спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 6. – Новосибирск : НИИГАиК
Барометрическое нивелирование. – 1967. – 62 с.
591371
  Гридчин А.Н. Конспект лекций по геодезии : для студ. 2-го курса спец. 1301, 1302, 1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосьемки и картографии / отв. ред. А.Н. Гридчин. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК
инструменты, источники ошибок и производство геометрического нивелирования. – 1970. – 76 с.
591372
  Панин Р.Д. Конспект лекций по геодезии : для студ. 1-го курса спец. 1301-1304 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / Р.Д. Панин, И.В. Лесных ; отв. ред. Н.М. Пешков. – Вып. 2. – Новосибирск
топографические съемки в масштабах 1: 2000 и 1:1000. – 1974. – 47 с.
591373
  Рябчикова Э.Д. Конспект лекций по геологии четвертичных отложений : Для студентов специальностей 0101 и 0103 заочного обучения / Э.Д. Рябчикова; МВиССО РСФСР. Томск. политехнич. ин-т. – Томск, 1977. – 39с.
591374
  Мертенс А.В. Конспект лекций по дисциплине "Финансовые рынки" : Специальность "Прикладная экономика" (для магистров) / А.В. Мертенс. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2004. – 329с. – ISBN 966-639-182-1
591375
  Улиссова Т.Н. Конспект лекций по зоологии и медицинской паразитологии / Т.Н. Улиссова, Ф.Ф. Талызин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1969. – 183с.
591376
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инж.-геодез. спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 60 с.
591377
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инженерно-геодезич. специальности Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 46 с.
591378
   Конспект лекций по инженерной геодезии : для студ. инж.-геодез. спец. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : МСФ ГУГМС, 1971. – 54 с.
591379
  Лобода А.М. Конспект лекций по истории Малорусской литературы, читанных на Высших Женских Курсах в Киеве в 1907/08 академич. г. / А.М. Лобода. – [Киев]. – 136 с. – стеклографическое изд.
591380
  Щепкин В.Н. Конспект лекций по истории польской литературы / / В.Н. Щепкин, орд. проф. Имп. Моск. ун-та. – На правах рукописи. – Москва : Изд. о-во при Историко-филол. фак. Моск. высш. женск. курсов ; [Тип. В.И. Воронова, преем. Ф.Л. Гав], 1916. – 124, III с.
591381
  Владимирский-Буданов М.Ф. Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1875/6 акад.году. – Стеклографическое изд. – Киев : Изд. Б.А. Жеромского ; Литография Н.М.Сементовского
Вып. 1. – 1875. – 225 с. – Конволют. - Перепл. Конспект лекций по истории русского права. Вып. 2 / М.Ф. Владимирский-Буданов. 1877
591382
  Владимирский-Буданов Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1876/7 акад.году. Вып. 2 // Конспект лекций по истории русского права, читанных профессором М. Владимирским-Будановым в Университете Св. Владимира в 1875/6 акад.году / Владимирский-Буданов. – Стеклографическое изд. – Киев : Изд. Б.А. Жеромского ; Литография Н.М.Сементовского, 1875. – Вып. 1. – 68 с.
591383
  Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии (кайнозой) / А.А. Курбатова, М.Д. Парфенова, Э.Д. Рябчикова. – Томск : Томский политехнич. ин-т, 1979. – 56 с.
591384
  Курбатова А.А. Конспект лекций по исторической геологии. / А.А. Курбатова. – Томск, 1978. – 57с.
591385
  Колкова В.В. Конспект лекций по курсу "Алгоритмические языки и программирование". / В.В. Колкова. – М., 1975. – 127с.
591386
  Горбунов Г.М. Конспект лекций по курсу "Атмосферные двигатели" / Г.М. Горбунов, Б.Г. Худенко. – М
2. – 1975. – 98с.
591387
  Березов Т.Т. Конспект лекций по курсу "Биологическая химия" / Т.Т. Березов. – Москва
Вып. 1. – 1965. – 201 с.
591388
  Березов Т.Т. Конспект лекций по курсу "Биологическая химия" / Т.Т. Березов. – Москва
Вып. 2. – 1965. – 152с.
591389
  Радимов О.Н. и др. Конспект лекций по курсу "Вычислительная техника в инженетних и экономических расчетах" / О.Н. и др. Радимов. – Москва
ч. 1. – 1971. – 104 с.
591390
  Радимов О.Н. и др. Конспект лекций по курсу "Вычислительная техника в инженетно-экономических расчетах" / О.Н. и др. Радимов. – Москва
Ч. 2. – 1972. – 110 с.
591391
   Конспект лекций по курсу "Вычислительные машины". – М., 1971. – 84с.
591392
  Плахов Ю.В. Конспект лекций по курсу "Геодезическая астрономия с основами небесной механики" : для студ. 5 курса астрономо-геодезической специальности / Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Ю.В. Плахов. – Москва : КПЛ МИИГАиК
Возмущения в движении спутников. – 1975. – 55 с.
591393
  Федоренко В.М. Конспект лекций по курсу "Денежное обращение и кредит капиталистических стран" / В.М. Федоренко. – К., 1965. – 75с.
591394
  Толстоухов А.С. Конспект лекций по курсу "Картография" : основы теории картографических проекций ; для студ. по спец.: аэрофотогеодезия и прикладная геодезия / МВиССО РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; А.С. Толстоухов. – Москва, 1978. – 68 с.
591395
  Морозова Н.К. Конспект лекций по курсу "Кристаллография и методы исследования структур" / Н.К. Морозова. – Москва : МЭИ, 1973. – 270 с.
591396
  Ефремов А.В. Конспект лекций по курсу "Математическое программирование" / А.В. Ефремов. – Москва
1. – 1976. – 196с.
591397
  Кириллов Ю.Л. Конспект лекций по курсу "Металловедение и термическая обработка металлов". / Ю.Л. Кириллов. – Свердловск
2. – 1969. – 84с.
591398
  Кириллов Ю.Л. Конспект лекций по курсу "Металловедение и термообработка". / Ю.Л. Кириллов. – Свердловск
5. – 1963. – 51с.
591399
  Рякин О.М. Конспект лекций по курсу "Методы контроля и диагностики вычислительных процессов" / О.М. Рякин. – М, 1979. – 55с.
591400
  Абросимов Л.И. Конспект лекций по курсу "Моделирование систем" : модели с элементами алгебры логики / Л.И. Абросимов ; ред. В.А. Орлов. – Москва : МЭИ, 1979. – 51 с. : ил. – Библиогр.: с. 50
591401
  Заславский Д.И. Конспект лекций по курсу "Общая электротехника" / Д.И. Заславский. – Ленинград
2. – 1963. – 114с.
591402
  Клабуков А.Г. Конспект лекций по курсу "Оптико-механические приборы" / А.Г. Клабуков. – Новосибирск : НИСИ
вып. 1 : Измерительные приборы. – 1976. – 101 с.
591403
  Комарова Э.С. Конспект лекций по курсу "Основы вычислительной техники" / Э.С. Комарова. – М.
1. – 1972. – 72с.
591404
  Горская Д.В. Конспект лекций по курсу "Основы вычислительной техники" / Д.В. Горская. – Саратов
2. – 1972. – 157с.
591405
  Абросимов Л.И. Конспект лекций по курсу "Основы построения АСУ" : выбор структуры комплекса техн. средств АСУ / Л.И. Абросимов ; ред. В.Г. Долотов ; Моск. энерг. ин-т. – Москва : МЭИ, 1979. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 46-47
591406
  Евдокимов А.Д. Конспект лекций по курсу "Проектирование машинной обработки экономической информации" / А.Д. Евдокимов. – М.
1. – 1975. – 51с.
591407
  Голубев А.Н. Конспект лекций по курсу "Радиогеодезические и электрооптические измерения": Основные принципы фазовой дальнометрии : для студ. 3 курса специальности прикладная геодезия / А.Н. Голубев; ред. В.И. Макарычева. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1976. – 77 с.
591408
  Голубев А.Н. Конспект лекций по курсу "радиогеодезические и электрооптические измерния" : новые методы и аппаратура в светодальнометрии ; для студ. 3 курса спец. астрономо-геодезия и прикладная геодезия / А.Н. Голубев, М.Т. Прилепин; ред. А.С. Назаревская. – Москва : КПЛ НИИГАиК, 1979. – 71 с.
591409
  Средний И.Е. Конспект лекций по курсу "Теоретические основы радиотехники" / И.Е. Средний. – Одесса, 1964. – 22с.
591410
  Гольдфарб Л.С. Конспект лекций по курсу "Теория автоматического регулирования". / Л.С. Гольдфарб. – М.
Ч.1. – 1960. – 276с.
591411
  Горбатенко С.А. Конспект лекций по курсу "Теория автоматического управления" / С.А. Горбатенко, Б.Г. Жолос. – М., 1973. – 198с.
591412
  Кошмаров Юрий Антонович Конспект лекций по курсу "Теплопередача" / Кошмаров Юрий Антонович. – М., 1972. – 204с.
591413
  Войшвилло Г.В. Конспект лекций по курсу "усилительные устройства" / Г.В. Войшвилло. – Ленинград, 1971. – 216 с.
591414
  Семенов А.М. Конспект лекций по курсу "Физика плазмы. Теплофизические свойства низкотемпературной плазмы" / А.М. Семенов. – М., 1978. – 52с.
591415
   Конспект лекций по курсу "Экономика строительства" (л. 13-16). – Одесса, 1964. – 80с.
591416
  Страусов Б.Г. Конспект лекций по курсу "Электрические и радиотехнические измерения". Элементы теории ошибок / Б.Г. Страусов. – М, 1974. – 59с.
591417
  Ходцев С.П. Конспект лекций по курсу "Электроника" / С.П. Ходцев. – М., 1978. – 72с.
591418
  Силин В.Б. Конспект лекций по курсу "Электронные вычислительные устройства" / В.Б. Силин. – Москва
Вып. 1, ч. 2. – 1971. – 82с.
591419
  Силин В.Б. Конспект лекций по курсу "Электронные вычислительные устройства" / В.Б. Силин. – Москва
Вып. 2, ч. 2. – 1971. – 67с.
591420
   Конспект лекций по курсу "Электротехника и радиоэлектроника". – вып. 1. – Новосибирск
Вып. 1. – 1976. – 57 с.
591421
  Новик Б.Ф. Конспект лекций по курсу "Электротехника и радиоэлектроника" : Элементы радиоэлектронных устройств для геодезических приборов / Мин. Высш. и Средн. Спец. Образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Б.Ф. Новик, С.П. Ходцев. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1978. – 79 с.
591422
  Дядюнов А.Н. Конспект лекций по курсу "Элементы информационных систем" / А.Н. Дядюнов, Л.Ф. Изин. – М.
1. – 1979. – 54с.
591423
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
1. – 1961. – 16с.
591424
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
2. – 1961. – 20с.
591425
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
3. – 1961. – 16с.
591426
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
4. – 1961. – 16с.
591427
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
5. – 1961. – 16с.
591428
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
6. – 1961. – 16с.
591429
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
7. – 1961. – 16с.
591430
  Яровенко А.Н. Конспект лекций по курсу аналитической химии. Качественный анализ / А.Н. Яровенко, Л.Н. Быкова. – М.
8. – 1961. – 16с.
591431
  Марвин М.Я. Конспект лекций по курсу зоологии позвоночных животных. (Амфибии, рептилии). / М.Я. Марвин. – Вып.2. – Свердловск, 1968. – 110с.
591432
  Марвин М.Я. Конспект лекций по курсу зоологии позвоночных животных. (Птицы). / М.Я. Марвин. – Вып.3. – Свердловск, 1969. – 70с.
591433
  Дементьев Б.А. Конспект лекций по курсу конструкции и тепловой расчет ядерных реакторов / Б.А. Дементьев. – Москва, 1975. – 139с.
591434
  Соловьева Т.А. Конспект лекций по курсу лексикологии современного английского языка / Т.А. Соловьева. – Иваново, 1971. – 180с.
591435
  Сенигов Н.П. Конспект лекций по курсу начертательной геометрии / Н.П. Сенигов, Т.В. Гусятникова, Г.И. Манакова ; МВ и ССО СССР ; Челяб. политехн. ин-т, Каф. начертательной геометрии и графики. – Челябинск : Челяб. политехн. ин-т
Ч. 2. – 1974. – 47, [4], с. : ил.
591436
  Шаравский П.В. Конспект лекций по курсу общей физики / П.В. Шаравский. – Ленинград, 1965. – 91 с.
591437
  Сибукаев Ш.З. Конспект лекций по курсу теории оболочек и пластин : / Ш.З. Сибукаев. – Ташкент, 1981. – 59с.
591438
  Осипова В.А. Конспект лекций по курсу теплопередача / В.А. Осипова. – Москва, 1962. – 115 с.
591439
  Коротаева Л.Г. Конспект лекций по курсу технологийхимической промышленности / Л.Г. Коротаева, З.И. Никитина. – М, 1969. – 126с.
591440
  Робожев А.В. Конспект лекций по курсу турбомашины, насосы, вентиляторы, компрессоры, струйные аппараты. / А.В. Робожев. – М., 1976. – 100с.
591441
  Дударев А.Г. Конспект лекций по курсу физико-химический анализ неорганических веществ / А.Г. Дударев. – М, 1972. – 180с.
591442
  Усков Н.Ф. Конспект лекций по курсу цифровые вычислительные машины "Совместная работа позициаонного итогового перфоратора ПИ80 с табулятором ТА80-1". / Н.Ф. Усков. – М, 1970. – 35с.
591443
  Шепелева Л.Э. Конспект лекций по линейному программированию / Л.Э. Шепелева. – Рига, 1966. – 37с.
591444
  Еленевич Л.И. Конспект лекций по математике. / Л.И. Еленевич. – Х, 1975. – 208с.
591445
  Гладкий А.В. Конспект лекций по математической логике и теории множества / А.В. Гладкий. – Калинин, 1974. – 164с.
591446
  Шерстнев А.Н. Конспект лекций по математическому анализу / А.Н. Шерстнев. – Казань, 1984. – 92с.
591447
  Шерстнев А.Н. Конспект лекций по математическому анализу / А.Н. Шерстнев. – Казань, 1991. – 293с.
591448
  Эйхельман О.О. Конспект лекций по международному праву / Проф. Эйхельман. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова
Вып. 2. – 1887. – 16 с.
591449
  Киктенко В.С. Конспект лекций по микробиологии / В.С. Киктенко; Кафедра микробиологии. – Москва
Ч. 1 : Общая микробиология. – 1964. – 279 с. : табл.
591450
  Грищак Л.Е. Конспект лекций по начертательной геометрии / Л.Е. Грищак. – Днепропетровск, 1990. – 174с.
591451
   Конспект лекций по начертательной геометрии. : Для студентов. – Харьков
Ч. 2. – 1963. – 86 с.
591452
  Барзиловский Я.Н. Конспект лекций по неоpганической химии читанных в университете Св. Владимира / Я.Н. Барзиловский. – 5-ое изд., испр. – Киев : Лектоp, 1919. – 150 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Сергею Николаевичу Реформатскому от автора
591453
  Барзилович Я.Н. Конспект лекций по неорганической химии / Я.Н. Барзилович. – К, 1919. – 150с.
591454
  Головенко И.Н. Конспект лекций по низшим растениям / И.Н. Головенко. – Алма-Ата, 1975. – 165с.
591455
  Кожова О.М. Конспект лекций по общей гидробиологии : введение в гидробиологию / О.М. Кожова. – Иркутск, 1978. – 36 с.
591456
   Конспект лекций по основным геодезическим работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 5. – Новосибирск : НИИГАиК
Уравновешивание геодезических сетей методом необходимых неизвестных. – 1969. – 32 с.
591457
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК
Линейные измерения при построении опорных геодезических сетей. – 1967. – 42 с.
591458
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 2. – Новосибирск : НИИГАиК
Измерение горизонтальных направлений и углов в опорных геодезических сетях. – 1967. – 43 с.
591459
   Конспект лекций по основным геодезичесмким работам (для студ. Новосиб. ин-та. Уравновешивание и оценка точности геодез. сетей. : для студ. Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАиК
Раздел 2 : Уравновешивание и оценка точности геодезических сетей ; Оценка точности элементов триангуляции. – 1972. – 41 с.
591460
  Пусторослев П.П. Конспект лекций по особенной части русского уголовного права / [соч.] П.П. Пусторослева, д-ра уголовного права ординарного проф. Имп. Юрьевского ун-та. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена
Вып. 1 : Введение; Преступление и поступки против веры; Государственные преступления. – 1902. – 259 с.
591461
  Антонович А.Я. Конспект лекций по полицейскому праву / ординарного профессора Императорского Университета Св. Владимира А.Я. Антоновича. – Литограф. изд. – Житомир : Тип. и литогр. С. Бродовича, 1887. – 177 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.


  На стр. 3 надпис: Разрешаю: пр. А. Антонович
591462
  Антонович А.Я. Конспект лекций по полицейскому праву // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 353-410. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
591463
  Измайлов М Г. Конспект лекций по процессам и аппаратам химической технологии / М Г. Измайлов, . – Томск, 1980. – 58с.
591464
  Артемов В.А. Конспект лекций по психологии / В.А. Артемов. – Харьков, 1953. – 208с.
591465
  Элькин Д.Г. Конспект лекций по психологии / Д.Г. Элькин. – Одесса, 1966. – 86с.
591466
  Геллер А.Г. Конспект лекций по радиометрической литературе / А.Г. Геллер. – К, 1973. – 52с.
591467
  Геллер А.Г. Конспект лекций по радиометрической литературе / А.Г. Геллер. – К
1. – 1973. – 39с.
591468
  Костенко Г.Н. Конспект лекций по разделу "Основные законы технической термодинамики". / Г.Н. Костенко. – Одесса
Ч.2. – 1966. – 44с.
591469
  Ржецкий Н.Н. Конспект лекций по разделу педагогики высшей школы "Программированное обучение и стандартизованный контроль знаний" / Н.Н. Ржецкий, Е.И. Фиалко. – Киев, 1969. – 108с.
591470
  Костенко Г.Н. Конспект лекций по разделу: Основные законы технической термодинамики. / Г.Н. Костенко. – Одесса
Ч.1. – 1965. – 35с.
591471
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса, 1964. – 120с.
591472
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса
ч.2. – 1965. – 170с.
591473
  Брюханов А.Е. Конспект лекций по рентгеноструктурному анализу / А.Е. Брюханов. – Одесса
ч.3. – 1965. – 112с.
591474
  Перетц В.Н. Конспект лекций по русской диалектологии / В.Н. Перетц, 1914
591475
  Рекач В.Г. Конспект лекций по сопротивлению материалов. / В.Г. Рекач. – М.
1. – 1969. – 159с.
591476
  Рекач В.Г. Конспект лекций по сопротивлению материалов. / В.Г. Рекач. – М.
2. – 1976. – 80с.
591477
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-168-6
Т.1 : Базовые модули /Под ред. Т.С.Клебановой. – 2004. – 418с.
591478
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-169-4
Т.2 : Базовые модули /Под ред. А.И.Черняка. – 2004. – 383с.
591479
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-174-0
Т.3 : Прикладные модули /Под ред. проф. И.А.Александрова. – 2004. – 395с.
591480
   Конспект лекций по специальности "Прикладная экономика" (для магистров). – Донецк : Донецкий национальный университет. – ISBN 966-639-173-2
Т.4 : Прикладные модули/ Под ред. В.М.Соболева. – 2004. – 334с.
591481
  Кухаренко В.А. Конспект лекций по стилистике английского языка (на англ. яз.) .Стилистич. приемы и выразительные средства англ. яз. / В.А. Кухаренко, Е.Г. Сошальская. – Одесса, 1964. – 52с.
591482
  Кухаренко В.А. Конспект лекций по стилистике английского языка (на англ. яз.) Стилистическая дифференциация словаря и функциональные стили. / В.А. Кухаренко, Е.Г. Сошальская. – Одесса, 1965. – 31с.
591483
   Конспект лекций по сфероидической геодезии : для студ. инж.-геодезич. и астрономо-геодезической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК, 1968. – 50 с.
591484
   Конспект лекций по сфероидической геодезии : для студ. инж.-геодезич. и астрономо-геодезической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК, 1970. – 94 с.
591485
  Кильчевский Н.А. Конспект лекций по теоретической механике / Н.А. Кильчевский. – Киев, 1959. – 235 с.
591486
  Ильинская О.И. Конспект лекций по теории литературы / О.И. Ильинская. – М., 1962. – 115с.
591487
  Дорофеев Б.В. Конспект лекций по теории упругости / Б.В. Дорофеев, В.Н. Шмаков. – Свердловск, 1962. – 30 с.
591488
  Маслаков Г.В. Конспект лекций по технологии оптического приборостроения. / Г.В. Маслаков, Ю.Т. Жуков. – Новосибирск, 1976. – 106с.
591489
  Тальберг Д.Г. Конспект лекций по уголовному судопроизводству : пособие к лекциям орд. проф. Ун-та Св. Владимира Д.Г. Тальберга. – Житомир : Тип. и лит. насл. С. Бродовича, 1887. – 284 с. – Написано от руки. Стеклография. – Библиогр. в примеч.
591490
  Зернов В.Л. Конспект лекций по физике / В.Л. Зернов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Гостехиздат
Ч. 1 : Механический отдел физики, молекулярня физика, тепловые явления. – 1931. – 108 с.
591491
  Пархомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пархомовский. – Харьков : ХПИ
Т. 1 : Механика и молекулярная физика. – 1959. – 216 с.
591492
  Пархомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пархомовский. – Харьков : ХПИ
Т. 2 : Электричество и магнетизм. – 1959. – 236 с.
591493
  Пахомовский Г.Д. Конспект лекций по физике / Г.Д. Пахомовский. – Харьков
3. – 1959. – 288 с.
591494
  Фигуровская Е.Н. Конспект лекций по физике / Е.Н. Фигуровская. – М.
2. – 1976. – 79с.
591495
  Лапкин И.И. Конспект лекций по химии гетероциклических соединений. / И.И. Лапкин. – Пермь, 1975. – 74с.
591496
  Рыбакова М.Н. Конспект лекций по химии конденсированных ароматических углеводов / М.Н. Рыбакова. – Пермь, 1975. – 30с.
591497
  Рыбакова М.Н. Конспект лекций по химии многоядерных автоматических углеводородов / М.Н. Рыбакова. – Пермь, 1975. – 29с.
591498
  Лапкин И.И. Конспект лекций по химиии пятичленных гетероциклических соединений / И.И. Лапкин. – Пермь, 1981. – 50с.
591499
  Щегловитов В.Н. Конспект лекций по эксплуатации жел.дорог по технической части / В.Н. Щегловитов. – Киев, 1918. – 25с.
591500
  Сидорков В.Б. Конспект лекций по электронике / В.Б. Сидорков. – 3-я часть. – Москва, 1966. – 102с.
591501
  Сидорков В.Б. Конспект лекций по электронике / В.Б. Сидорков. – 3-я часть. – Москва, 1966. – 102с.
591502
  Гапонов В.И. Конспект лекций по электронике / В.И. Гапонов. – Горький, 1973. – 119 с.
591503
  Гапонов В.И. Конспект лекций по электронике / В.И. Гапонов. – Горький, 1974. – 110 с.
591504
  Барзиловский Я.Н. Конспект лекций проф. Я.Н. Барзиловского по неоpганической химии : (для студ.-медиков) / Я.Н. Барзиловский. – 3-е изд., испр. – Киев : Изд. студ. медиков, 1906. – [2], 119 с. – Экз. деф., отсутств.: тит. л. и с. 119
591505
  Тетерин Г.Н. Конспект лекций системы управления и АСУ /для студентов четвертого курса геодезической и оптической специальностей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии/ / Г.Н. Тетерин. – вып.2. – Новосибирск, 1971. – 47с.
591506
  Скиба Ю.Г. Конспект лекций. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1965. – 52с.
591507
  Донець Г.П. Конспект лекції "Французький матеріалізм 18 ст" / Г.П. Донець. – Чернівці, 1964. – 19с.
591508
   Конспект лекцій "Міжнародна та Європейська безпека ". – Київ, 1998. – 68c.
591509
  Зима О.Г. Конспект лекцій "Організація міжнародного туризму" з навчальної дисципліни "Організація туризму" / Зима О.Г., Дехтяр Н.А. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 240с.
591510
   Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : Л.С. Захаркіна, О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 118 с.
591511
  Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування / О.В. Врублевська; МОіНУ; УДЛУ. – Львів, 2003. – 210с.
591512
  Дель Гаудіо Конспект лекцій з італійсько-української контрастивної стилістики = Compendio di stilistica contrastiva italiano-ucraino / Дель Гаудіо Сальваторе. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 95, [1] с. : табл. – Текст парал. укр., італ. – Бібліогр.: с. 89-92. – ISBN 978-617-7349-36-41
591513
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика" (Тема: "Інтеграл"). – Київ : Київський університет, 2000. – 42с.
591514
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика" (Тема: "Невизначений інтеграл,частина 1") : Для студентів природн.факультетів. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 34с.
591515
   Конспект лекцій з курсу "Вища математика". Тема: Границі послідовностей і функцій : для студ.природничих фак-тів. – Київ : Київський університет, 2000. – 63с.
591516
  Карташов М.В. Конспект лекцій з курсу "Математична статистика" : Для студ. спеціальностей "Математика" і "Статистика" / М.В. Карташов; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2004. – 88 с.
591517
   Конспект лекцій з курсу "Менеджмент персоналу" : для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.О. Дегтяренко ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 176 с.
591518
  Майоров І.О. Конспект лекцій з курсу "Міжнародне гуманітарне право" : Для слухачів відділення військово підготовки / І.О. Майоров; Ки вськ.ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 86с.
591519
   Конспект лекцій з курсу "Міжнародний менеджмент" : для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : О.М. Суміна, О.В. Черняков ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 107 с.
591520
  Шнирков О.І. Конспект лекцій з курсу "Міжнародні економічні відносини" / Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : ІМВ, 2005. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-188
591521
   Конспект лекцій з курсу "Стратегічний маркетинг" : для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 "Маркетинг" денної та заочної форм начання / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад.: В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер]. – Суми : Вид-во СумДУ
Ч. 1. – 2010. – 115, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Стратегічний маркетинг. – Бібліогр.: с.111-115
591522
  Карташов М.В. Конспект лекцій з курсу теорії ймовірностей / М.В. Карташов; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2001. – 107 с.
591523
  Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу української діалектології / Й.О. Дзендзелівський. – Ужгород
ч. 1. – 1965. – 126с.
591524
  Шутов Б.М. Конспект лекцій з механіки / Б.М. Шутов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 141с. – ISBN 966-594-878-4
591525
  Задорожній В О. Буткевич Конспект лекцій з основ теорії міжнародного права : для студентів 3 курсу віділення міжнародного права Інституту між. віднос. КНУ ім. Тараса Шевченка / В О. Буткевич Задорожній, В.В. Мицик. – Київ, 2001. – 156 с.
591526
  Москаленко А.А. Конспект лекцій з української діалектології / А.А. Москаленко, 1940. – 149 с.
591527
  Коваленко Л.А. Конспект лекцій з української історіографії XIX ст. / Л.А. Коваленко; М-во освіти УРСР, Кам"янець-Подільський держ. пед. ін-т. – Кам"янець-Подільський : [Б. в.], 1964. – 87, [1] с.
591528
  Іванов Б.О. Конспект лекцій із теоретичної механіки : навч. посібник / Б.О. Іванов, М.В. Максюта ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-439-500-4
591529
  Дмитровская Е.И. Конспект математических текстов и упражнений на немецком языке. / Е.И. Дмитровская. – Львов, 1965. – 129с.
591530
  Рефель Аліна Конспект навчального заняття "Організаційно-ділова гра" з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 13
591531
  Коршунов В.Ф. Конспект обзорно-установочных лекций по курсу "Электрооборудование самолетов" / В.Ф. Коршунов. – М.
1. – 1965. – 52с.
591532
  Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР / Л.С. Степанян. – М., 1990. – 726с.
591533
   Конспект особенной части полицейского права : составлен студентами применительно к экзаменационным требованием по учебникам проф-ов В.Ф. Дерюжинского и Н.М. Цытовича с добавлением новых законов // Курс лекций по полицейскому праву : (на правах рукописи) / Н.М. Цытович. – Киев : Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907. – 144 с.


  Содержани е конволюта: 1. Курс лекций по полицейскому праву:(на правах рукописи)/Н.М. Цытович.- Киев:Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907.- 144 с. 2. Программа по торгово-промышленному праву. : (принята в Киевском ...
591534
  Дерюжинский В.Ф. Конспект особенной части полицейского права / В.Ф. Дерюжинский, Н.М. Цытович; составленный по учебникам профессоров В.Ф. Дерюжинского и Н.М. Цытовича // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 179-318. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
591535
   Конспект особенной части русского уголовного права.. – Стеклогр. изд. – [Киев], 1887. – 168 с. – Написано от руки
591536
  Энгельс Ф. Конспект первого тома "Капитала" К.Маркса. / Ф. Энгельс. – М., 1932. – 56с.
591537
  Халдеева Г.Н. Конспект по грамматике немецкого языка / Г.Н. Халдеева, Л.Ф. Куманичкина. – М, 1972. – 58с.
591538
   Конспект по истории римского права.. – М. – 84с.
591539
  Дринов Конспект по курсу истории литератур западных славян в связи с их политической историей / Дринов. – 166 с.
591540
  Букреев Б.Я. Конспект по теории поверхностей второго порядка для студенктов механико-математиков : На правах рукописи. / Б.Я. Букреев. – Киев, 1946. – /Стеклографическое издание/
591541
  Роше В.К. Конспект по физике. / В.К. Роше. – 2-е изд. – Киев, 1927. – 172с.
591542
  Балук М.Г. Конспект практичних занять з англійської мови для студентів-заочників ун-ту. / М.Г. Балук, Н.Д. Ковалів. – Львів, 1965. – 121с.
591543
  Якимчук І.І. Конспект практичних занять з німецької мови / І.І. Якимчук. – Львів, 1970. – 76с.
591544
   Конспект пройденного материала по английскому языку. (1 урс 1959-60 уч. г.). – Л., 1960. – 12с.
591545
   Конспект пройденного материала по немецкому языку. 1 курс 1959-60 уч. г.. – Л., 1960. – 7с.
591546
  Панова В.Ф. Конспект романа : повести и рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1985. – 559с.
591547
  Собин А. Конспект русского гражданского процесса, составленный по программе юридической испытательной комиссии : (по Цитовичу, Малышеву и Гамбарову) / А. Собин. – Харьков : Книгоиздат В.П. Замериц ; [Тип. А. Либин], 1912. – 158, II с.
591548
  Антонюк З. Конспект самоусвідомлення / Зиновій Антонюк ; Харківська правозахисна група. – Харків; Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-058-0
Ч. 1. – 2007. – 472 с.
591549
  Антонюк З. Конспект самоусвідомлення / Зиновій Антонюк. – Харків; Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-058-0
Ч. 2. – 2007. – 336 с.
591550
   Конспект сосудистых растений флоры Вьетнама. – Л.
1. – 1990. – 198с.
591551
  Лиханов А.А. Конспект судьбы: Лирич. дневник с публиц. отст. / А.А. Лиханов. – М., 1976. – 189с.
591552
  Цитович П.П. Конспект торгового права : Вместо рукописи / [Соч.] Орд. проф. Ун-та св. Владимира П.П. Цитовича. – Изд.студентов. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1894. – [2], 303-326 с. – Из примеч.: Этот "Конспект" служит добавлением к "Учебнику торгового права" П.П. Цитовича. Вып. 1. Киев, 1891 г., изд. Н.Я. Оглоблина
591553
  Грязнов И.П. Конспект торгового права : Составлено применительно к программе Юрид. комис. по Торг. уставу и Цитовичу И.П. Грязнов. – Петроград : Изд. кн.-изд. Ф.А. Иогансона ; Тип. Высоч. увр. Т-ва печ. дГрязнов и торг. И.Н. Кушнерев и К* в М., 1917. – 82 с.


  с автогр. автНиколаю Прокофьевичу Василенко на память и .... 7-14. VIII. 1917
591554
  Кондюк Оксана Конспект уроків до теми "Населення України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 13-18 : Табл.
591555
  Слоньовська О.В. Конспект уроків з української літератури : Нове прочитання творів 9 кл. / О.В. Слоньовська. – Київ : Рідна мова, 2000. – 591 с. – ISBN 5-7707-9738-Х
591556
  Тимошенко Світлана Конспект уроку "Духовні виміри людини" з курсу "Людина і суспільство". 11 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-41
591557
  Складан І.Й. Конспект уроку з вивчення драми Шиллера "Підступність і кохання" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 21-22
591558
  Складан І.Й. Конспект уроку з вивчення драми Шиллера "Підступність і кохання". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50
591559
  Вітрук Людмила Володимирівна Конспект уроку з історії стародавнього світу на тему "Падіння республіки та рання Римська імперія". 6 клас. Урок узагальнення й систематизації знань та вмінь із застосуванням ігрових технологій // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-46
591560
  Овдійчук Л. Конспект уроку за романом у віршах Ліни Костенко "Берестечко" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 20-22
591561
  Галалюк Наталія Конспект уроку на тему "Україна й світове господарство. Зовнішні економічні зв"язки України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 17-20. – Бібліогр. 11 назв
591562
   Конспект устава Общество друзей музыки г. Киев. – Киев : Тип. Губернского правл., 1916. – 10 с.


  Польгейм Мария Анна
591563
   Конспект фауни хребетних Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : (з елементами популяційного аналізу) / Гавриленко В.С. [та ін.] ; Нац. акад. аграрних наук України, Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України. – Асканія-Нова : Андрєєва М.М., 2010. – 119, [1] с., [1] арк. мапа. – Алф. покажч.: с. 108-112. – Бібліогр.: с. 113-119
591564
  Спурис З.Д. Конспект фауны ручейников СССР / З.Д. Спурис. – Рига, 1989. – 82с.
591565
  Байрак О.М. Конспект флори Полтавщини : вищі судинні рослини / О.М. Байрак, Н.О. Стецюк ; НАН України, Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу. – Полтава : Верстка, 2008. – 195, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 190-195. – Бібліогр.: с. 172-185. – ISBN 978-966-7576-76-9
591566
  Бондаренко О.Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер - Тилігул / Бондаренко О.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 332 с. – ISBN 978-966-306-148-4
591567
   Конспект флори Середнього Придніпров"я : Судинні рослини / В.І. Чопик, М.М. Бортняк, Ю.О. Войтюк, В.П. Погребенник; Відп. ред. Чопик В.I. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 140с. – ISBN 9667459029
591568
  Сахокия М.Ф. Конспект флоры высших растений Хеви = Conspektus florae plantarum vascularium Chewii : Казбегский р-н Грузинской ССР / М.Ф. Сахокия, Е.И. Хуцишвили; АН Грузинской ССР; ИН-т ботаники. – Тбилиси, 1975. – 206с.
591569
  Курбанов Джумамурад Конспект флоры западных низкогорий и среднегой Копетдага. / Курбанов Джумамурад. – Ашхабад, 1988. – 255с.
591570
  Кондратюк Е.Н. Конспект флоры и фауны юго-востока Украины / Е.Н. Кондратюк. – К, 1985. – 272с.
591571
  Батырова Г.Ш. Конспект флоры макромицетов Копетдага / Г.Ш. Батырова. – Ашхабад, 1985. – 91с.
591572
  Петров А.Н. Конспект флоры макромицетов Прибайкалья / А.Н. Петров. – Новосибирск, 1991. – 81с.
591573
  Тихомиров Вадим Николаевич Конспект флоры Мордовского Присурья : Сосудистые растения / Тихомиров Вадим Николаевич, Силаева Татьяна Борисовна. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 82 с.
591574
  Попов М.Г. Конспект флоры побережий озера Байкал. / М.Г. Попов, В.В. Бусик. – М.-Л., 1966. – 216с.
591575
   Конспект флоры Псковской области. – Л., 1970. – 176с.
591576
   Конспект флоры Рязанской Мещеры. – М., 1975. – 326с.
591577
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 1. – 1977. – 79с.
591578
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 2. – 1977. – 89с.
591579
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов : Изд. Саратовского ун-та
Часть 2. – 1979. – 89с.
591580
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 3. – 1983. – 105с.
591581
   Конспект флоры Саратовской области. – Саратов
ч. 4. – 1983. – 65с.
591582
  Соболевская К.А. Конспект флоры Тувы / К.А. Соболевская. – Новосибирск, 1953. – 245с.
591583
   Конспекти уроків "Основи здоров"я", "Безпека життєдіяльності". (Продовження див. у № 1, 2011 р.) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 10-21
591584
  Островський В. Конспекти уроків з історії України. : 8 клас(Передумови,причини й початок Національно-визвольної війни) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 30-35.
591585
  Островський Валерій Васильович Конспекти уроків з історії України. 8 клас // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-49
591586
  Кожем"яка Оксана Конспекти уроків з історії України. 8 клас : тема: Доба героїчних походів козацтва. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 42-45
591587
  Островський В. Конспекти уроків з історії України.Тема: Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1649-1651 рр. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 5-10
591588
  Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури для 10-х класів / О. Слоньовська, Б. Сушевський; Київ.міська державна адміністрація.Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – 2-е видання. – Київ : Рідна мова, 2000. – 277с. – ISBN 5-7707-9729-0
591589
  Слоньовська О.В. Конспекти уроків з української літератури для 11-х класів : Нове прочитання творів / О.В. Слоньовська; Київська міська держ.адмін.Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Рідна мова, 2001. – 797с. – ISBN 966-7788-03-02
591590
  Москаленко А.А. Конспективний курс української мови. / А.А. Москаленко. – 2-е вид., змінене. – Дніпропетровськ, 1929. – 44с.
591591
  Невзоров А.С. Конспективное изложение истории источников метного права губерний Прибалтийских : изд. студентов 3 курса Юрид. фак. Имп. Юрьев. ун-та, слушавших осеннем семестре 1903 года лекции проф. А.С. Невзоровым. – Юрьев : Тип. К. Сеета, 1903. – 32 с. – На правах рукописи
591592
  Мирлес А.А. Конспективное изложение историии философии права по учебнику Н.М. Коркунова : рименительно к университетской программе / Александр Мирлес. – Киев : Изд. Богуславского, 1912. – 76 с.
591593
  Мезенцев П.В. Конспективный курс балансового учеты государственной и кооперативной торговле / П.В. Мезенцев. – 2-е изд. – Ташкент
1. – 1936. – 272с.
591594
  Жураковский Е.Д. Конспективный курс истории всеобщей литературы для учащихся в Консерсатории / Евгений Жураковский. – 2-е изд. – Москва : Тип. О-ва распр. полезных кн. аренд. В.И. Вороновым
Ч. 2. – 1907. – 304 с., 1 л. табл.


  На тит. л. надпись: И. Турчинович
591595
  Кекелидзе К.С. Конспективный курс истории древне-грузинской литературы / К.С. Кекелидзе. – Тбилиси, 1939. – 118с.
591596
  Блюменау Д.И. Конспектирование электронных документов методом визуального сканирования размеченного текста // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 40-55. – ISSN 0130-9765


  Важнейшей разновидностью аналитико-синтетической переработки документов является конспектирование письменных источников информации, в том числе в их электронном варианте. Предложена методика машинного конспектирования с учетом разных целей пользователя.
591597
  Курбангалиева Х.М. Конспекты лекций по гидробиологии / Х.М. Курбангалиева. – Казань, 1974. – 69с.
591598
  Баханов Н.С. Конспекты лекций по курсу "Основы вычислительной математики" / Н.С. Баханов. – М, 1966. – 24с.
591599
  Федотова О.К. Конспекты лекций по методике преподавания английского языка в средней школе. / О.К. Федотова. – Донецк, 1974. – 38 с.
591600
  Латыш Ю.В. Конспирологические теории перестройки и разрушения СССР // Известия Иркутского государственного университета / Иркутский государственный университет. – Иркутск, 2015. – С. 83-91. – (Серия "История" ; т. 13). – ISSN 2222-9124
591601
  Телегуз А. Конспіративна боротьба незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність" проти комуністичного режиму в ПНР у 1983-1988 рр. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 172-177. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
591602
  Антонович В.Б. Конспіративний лист Володимира Антоновича до Харкова про скликання всеукраїнського з"їзду в Харкові разом з ХІІ Археологічним від 21 червня 1901 р. (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 86. – ISBN 966-7272-00-1
591603
  Станку З. Констандина / З. Станку. – М., 1974. – 255с.
591604
  Клименко Л. Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-29. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості об"єктивації асоціативно - смислового поля ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі. ART DE VIVRE визначено як константу французької культури - систему ментальних образів, що зберігають і транслюють етнокультурні ...
591605
  Юзьків Г.І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юзьків Галина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 183 л. – Бібліогр.: л. 170-183
591606
  Юзьків Г.І. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юзьків Галина Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
591607
  Лисенко О.М. Константа протонізації пінополіуретанового сорбенту / О.М. Лисенко, Б.І. Набиванець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-70. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено протонізацію пінополіуретану в розчинах з різною кислотністю. Знайдено максимальну ємність сорбенту за протонами Е max = 8,49 * 10 -2 моль/г, яка досягається в 1 моль/л розчині соляної кислоти. Обчислено двофазну константу про тонізації К ...
591608
  Маломуж Н.П. Константа равновесия димеризации молекул воды в насыщенном водном паре / Н.П. Маломуж, В.Н. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 7/8. – С. 1108-1113. – ISSN 0044-4537
591609
  Храпатый С.В. Константа равновесия димеризации молекул насыщенного пара тяжелой воды согласно второго вириального коэффициента уравнения состояния / С.В. Храпатый, В.Н. Махлайчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1113. – С. 16-19. – (Серія "Фізика" ; вип. 20). – ISSN 2222-5617
591610
  Яремчук Андрій Константа Романа Балаяна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 1. – ISSN 0868-9644
591611
  Біляцький С. Константа флюїдності. Аспекти соціально-економічних змін у сучасному світовому співтоваристві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 3. – С.23-29. – ISSN 0868-8273
591612
  Біляцький С. Константа флюїдності. Аспекти соціально-економічних змін у сучасному світовому співтоваристві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-25. – ISSN 0868-8273
591613
  Чернобаев Д.О. Константи рівноваги газових реакцій / Д.О. Чернобаев, А.Г. Животовський. – К., 1939. – 92с.
591614
  Половинська В.В. Константи та взаємовпливи Скандинавії і Східнослов"янського світу XI - I-ї пол. XII ст. в сфері матеріальної культури і мистецтва // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 165-176
591615
  Петканова Д. Константин-Кирил денница на славянския род / Д. Петканова. – София : Народна Просвета, 1983. – 127 с.
591616
  Тот И. Константин-Кирил и Методий / И. Тот. – София, 1981. – 153с.
591617
   Константин-Кирил Филосо: Материали от научните конф. по случай 1150-год. от рождението му - Велико Търново, 10-11.11.1977 г. и Рим 12-13. 12.1977 г.. – София, 1981. – 347с.
591618
   Константин-Кирил Философ. Български и славянски първоучител: сб. ст.. – София, 1983. – 399 с.
591619
  Бернштейн С.Б. Константин-философ и Мефодий / С.Б. Бернштейн. – Москва, 1984. – 168с.
591620
  Цюрупа Э.Я. Константин Александрович Зубов / Э.Я. Цюрупа. – М., 1953. – 183с.
591621
   Константин Александрович Зубов. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М, 1949. – 12с.
591622
   Константин Александрович Марджанишвили. (Марджанов). Творческое наследие. Письма. Воспоминания и статьи о К.А.Марджанишвили.. – Тбилиси, 1966. – 624с.
591623
  Крыжицкий Г.К. Константин Александрович Марджанов. (Котэ Марджанишвили). 1837-1933. / Г.К. Крыжицкий. – М.-Л., 1946. – 72с.
591624
  Верещагина А.Г. Константин Александрович Трутовский. 1826-1893. / А.Г. Верещагина. – Москва, 1955. – 39с.
591625
  Крыжицкий Г. Константин Алексеевич Варламов. 1848-1915. / Г. Крыжицкий. – М.-Л., 1946. – 61с.
591626
  Кислов В.В. Константин Алексеевич Калинин - выдающийся украинский авиаконструктор / В.В. Кислов, В.С. Савин // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 361-371. – ISBN 5-12-000444-X
591627
   Константин Алексеевич Коровин. – М., 1961. – 96с.
591628
  Басыров А.Я. Константин Алексеевич Коровин. / А.Я. Басыров. – Л., 1985. – 104с.
591629
   Константин Андреевич Сомов. – Л., 1971. – 96с.
591630
  Сомов К.А. Константин Андреевич Сомов / К.А. Сомов. – Москва, 1973. – 33с.
591631
   Константин Андреевич Сомов. – М., 1979. – 625с.
591632
  Журавлева Е.В. Константин Андреевич Сомов / Е.В. Журавлева. – М., 1980. – 231с.
591633
  Левенфиш Е.Г. Константин Аполлонович Савицкий / Е.Г. Левенфиш. – Л.-М., 1959. – 176с.
591634
  Сокольников М.П. Константин Аполлонович Савицкий. 1944-1905. / М.П. Сокольников. – М.-Л., 1947. – 40с.
591635
   Константин Аполлонович Савицкий. Альбом репродукций.. – М., 1956. – 13с.
591636
   Константин Аполлонович Савицкий. Выставка произведений. Каталог.. – М., 1955. – 118с.
591637
   Константин Бальмонт: "Любил - еще люблю я - неземное..." // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 22-26
591638
  Кошелев Вячеслав Анатольевич Константин Батюшков. Странствия и страсти / Кошелев Вячеслав Анатольевич. – М., 1987. – 349с.
591639
   Константин Борисович Яцимирский. – К., 1986. – 137с.
591640
   Константин Борисович Яцимирский (1916-2005) // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология : научно-технический журнал / М-во образов. и науки РФ, Ивановский гос. химико-технолог. ун-т. – Иваново : Унипресс, 2016. – Т. 59, вып. 4
591641
  Михайлов А.А. Константин Ваншенкин : очерк поэзии / А.А. Михайлов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 207 с.
591642
  Алферова Р.И. Константин Васильевич Островитянов / Р.И. Алферова. – Москва, 1962. – 64с.
591643
  Клюкин И.И. Константин Васильевич Шиловский, 1880-1958 / И.И. Клюкин, Е.Н. Шошков. – Л., 1984. – 116с.
591644
  Жукова Л.М. Константин Васильевия Чмутов. / Л.М. Жукова. – М., 1967. – 51с.
591645
  Костин В.И. Константин Гаврилович Дорохов / В.И. Костин. – М., 1959. – 103с.
591646
   Константин Гнеушев. – М., 1988. – 31с.
591647
  Коган Д.З. Константин Головин / Д.З. Коган. – М., 1964. – 359с.
591648
  Старожицкая М. Константин Грищенко: "У нас к России нет негатива" // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 22 (91)
591649
   Константин Гусев. – Воронеж, 1985. – 223 с.
591650
   Константин Дмитриевич Ушинский. – М, 1952. – 48с.
591651
   Константин Дмитриевич Ушинский. – Киев, 1974. – 123с.
591652
   Константин Дмитриевич Ушинский : Жизнь и деятельность в портретах, иллюстрациях и документах. – Киев : Вища школа, 1974. – 122 с. : ил. – Сост. указ. на об. тит. л.
591653
  Иванов А.Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле. Исследования и документы о научно-педагогической и литературной деятельности. / А.Н. Иванов. – Ярославль, 1963. – 492с.
591654
  Горина Т.Н. Константин Дмитриевич Фливицкий / Т.Н. Горина. – М, 1955. – 27с.
591655
   Константин Дорохов: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
591656
  Тарасов Л.М. Константин Егорович Маковский / Л.М. Тарасов. – М.Л., 1948. – 32с.
591657
  Мовзон А.И. Константин Заслонов / А.И. Мовзон. – М, 1948. – 99с.
591658
  Раковский Л.И. Константин Заслонов / Л.И. Раковский. – М-Л, 1950. – 176с.
591659
   Константин Иванович Лодзейский. – Кишинев, 1964. – 15с.
591660
  Фомичева З.И. Константин Иванович Рудаков / З.И. Фомичева. – М., 1951. – 56с.
591661
   Константин Иванович Рудаков (1891-1949). К 80-летию художника.. – Вологда, 1971. – 40с.
591662
   Константин Иванович Рудаков (1891-1949). Каталог выставки. К 80-летию художника.. – Л., 1971. – 78с.
591663
   Константин Иванович Рудаков: Воспоминания о художнике.. – Л., 1979. – 319с.
591664
  Исакова О.В. Константин Иванович Скрябин / О.В. Исакова. – М.-Л, 1947. – 83с.
591665
  Исакова О.В. Константин Иванович Скрябин / О.В. Исакова. – М, 1959. – 200с.
591666
   Константин Иванович Скрябин. – М., 1976. – 255с.
591667
   Константин Иванович Скрябин (1878-1972). – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1976. – 208с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР / АН СССР ; Вып. 3 ; Серия биологических наук. Гельминтология)
591668
   Константин Иванович Финогенов.. – М, 1953. – 112с.
591669
  Ремезов Н.П. Константин Каэтанович Гедройц / Н.П. Ремезов. – Москва, 1952. – 127с.
591670
  Распопова В.М. Константин Каэтанович Гедройц. / В.М. Распопова, Н.В. Смирнова. – М., 1956. – 60с.
591671
   Константин Клавдианович Зефиров, 1879-1960. – Москва, 1984. – 32с.
591672
   Константин Козловский. Каталог выставки. – Красноярск, 1966. – 40с.
591673
   Константин Константинович Васильев : биобиблиографический указатель / М-во культуры и туризма Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О.Г. Кушнир ; [ред. И.С. Шелестович]. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2011. – 117, [3] с. – Сер. осн. в 1957 г. – (Ученые Одессы : [серия биобиблиографических указателей] ; вып. 45)
591674
  Грищенко А.Н. Константин Константинович Мамантов / А.Н. Грищенко, А.В. Лазарев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 47-66. – ISSN 0042-8779


  Генерал-лейтенант російської Імператорської армії та Донської армії Великого війська Донського.
591675
   Константин Коровин. – М., 1963. – 563с.
591676
  Власова Р.И. Константин Коровин / Р.И. Власова. – Ленинград, 1969. – 195с.
591677
  Гусарова А.П. Константин Коровин / А.П. Гусарова. – М., 1990. – 239с.
591678
   Константин Коровин. – М., 1991. – 15с.
591679
   Константин Коровин [Електронний ресурс] : Воспоминания. – Москва : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC: WINDOWS 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8 Mb, DVD-ROM, звуковая карта, мышь или DVD-проигрыватель с поддержкой MPEG4. - Продолжительность 52 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (История русского живописного искусства ; из коллекции Русского музея)
591680
   Константин Коровин вспоминает. – М., 1971. – 911с.
591681
   Константин Коровин вспоминает. – М., 1990. – 680с.
591682
   Константин Коровин вспоминает // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 247-255
591683
  Сивак А.Ф. Константин Леонтьев : / А.Ф. Сивак. – Л., 1991. – 85с.
591684
  Северикова Н.М. Константин Леонтьев и византизм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0042-8744
591685
  Тищенко Александр Андреевич Константин Листов : Композитор / Тищенко Александр Андреевич. – Москва : Советский композитор, 1962. – 99с.
591686
  Тищенко Александр Андреевич Константин Листов / Тищенко Александр Андреевич. – Москва : Советский композитор, 1987. – 127с.
591687
   Константин Маковский - коллекционер // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2005. – № 75/76. – С. 5-13. – ISSN 0234-1395
591688
  Сидорова В.А. Константин Менье / В.А. Сидорова. – М.-Л., 1946. – 35с.
591689
  Никитюк О.Д. Константин Менье / О.Д. Никитюк. – М, 1974. – 151с.
591690
   Константин Меркурьевич Сытник : [Ботаник-фитофизиолог]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 88с. – (Биобиблиография ученых УССР)
591691
  Соболевский Н.Д. Константин Мефодьевич Максимов / Н.Д. Соболевский. – Л, 1962. – 68с.
591692
  Обожда В.А. Константин Мехоношин: судьба и время: Зам. наркома по воен. делам в первом Сов. правительстве. / В.А. Обожда. – М., 1991. – 204с.
591693
  Смирнова Н.В. Константин Михайлович Быков / Н.В. Смирнова. – М., 1952. – 56с.
591694
  Вильчинский В.П. Константин Михайлович Станюкович. / В.П. Вильчинский. – Москва-Ленинград, 1963. – 336с.
591695
   Константин Назаров, 1933-1981. – М., 1988. – 23с.
591696
  Осадченко И.Е. Константин Негруци и его исторические новеллы. : Автореф... канд.филол.наук: / Осадченко И.Е.; М-во высш.образования СССР.Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1956. – 15л.
591697
  Яблонская М.Н. Константин Николаевич Истомин. / М.Н. Яблонская. – М., 1972. – 178с.
591698
   Константин Николаевич Любутин : Биобиблиография ученого (к 70-летию со дня рождения и 45-летию творческой деятельности / В.Н. Руденко, А.Б. Фан, Е.М. Сурина, А.Ю. Яжук; Руденко В.Н., Фан А.Б., Сурина Е.М., Яжук А.Ю.; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права; [под ред. А.Н. Руденко]. – Екатеринбург, 2005. – 129 с. – ISBN 5-7691-1580-7
591699
  Карякин Л.И. Константин Николаевич Савич-Заблоцкий (к 80-летию со дня рождения) / Л.И. Карякин, Е.К. Лазаренко, М.Н. Шкабара, 1957. – С. 361-364
591700
   Константин Николевич Корнилов.. – М., 1960. – с.
591701
   Константин Павлович Лагутанок. – М, 1979. – 52с.
591702
  Свиридова И.А. Константин Павлович Ротов / И.А. Свиридова. – М., 1965. – 112с.
591703
  Гор Г.С. Константин Панков. Ненецкий художник / Г.С. Гор. – Л., 1973. – 102с.
591704
  Алексанян Е.А. Константин Паустовский-новеллист. / Е.А. Алексанян. – Москва, 1969. – 168с.
591705
  Левицкий Л.А. Константин Паустовский / Л.А. Левицкий. – М., 1963. – 407с.
591706
  Левицкий Л.А. Константин Паустовский / Л.А. Левицкий. – М., 1977. – 408с.
591707
  Царик Д.К. Константин Паустовский / Д.К. Царик. – Кишинев, 1979. – 124с.
591708
  Ильин В.С. Константин Паустовский. Поэзия странствий. / В.С. Ильин. – М., 1967. – 135с.
591709
  Есин С.Н. Константин Петрович / С.Н. Есин. – М, 1987. – 254с.
591710
  Томсинов В.А. Константин Петрович Победоносцев: человек, политик и правовед // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 36-82. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
591711
   Константин Ротов. – Москва, 1987. – 95с.
591712
  Войлошников П.А. Константин Седых. / П.А. Войлошников. – Красноярск, 1952. – 32с.
591713
  Прохорова В.В. Константин Сергеев / В.В. Прохорова. – Л., 1974. – 245с.
591714
   Константин Сергеев. – М., 1978. – 208с.
591715
   Константин Сергеев. – Л., 1985. – 32с.
591716
   Константин Сергеевич Терновой. – Москва, 1988. – 63 с.
591717
  Караганов А.В. Константин Симонов - вблизи и на расстоянии / А.В. Караганов. – М, 1987. – 281с.
591718
  Вишневская И.Л. Константин Симонов / И.Л. Вишневская. – Москва, 1966. – 184с.
591719
  Финк Л.А. Константин Симонов / Л.А. Финк. – Москва : Советский писатель, 1979. – 415 с.
591720
  Финк Л.А. Константин Симонов / Л.А. Финк. – 2-е изд., перераб. – М, 1983. – 399с.
591721
  Лазарев Л.И. Константин Симонов / Л.И. Лазарев. – М., 1985. – 343с.
591722
   Константин Симонов в воспоминаниях современников : Сборник. – Москва : Советский писатель, 1984. – 608с.
591723
   Константин Симонов рассказывает / сост. автор вст. ст. Л. Лазарев. – Москва, 1981. – 176 с. – (Писатели о творчестве)
591724
  Лазарев Л.И. Константин Симонов. / Л.И. Лазарев. – М., 1990. – 189с.
591725
  Миронова В.М. Константин Скоробогатов / В.М. Миронова. – Л., 1969. – 115-119с.
591726
  Пружан И.Н. Константин Сомов / И.Н. Пружан. – М., 1972. – 127с.
591727
  Бобыне Г.Е. Константин Стамати-Чуря / Г.Е. Бобыне. – Кишинев, 1986. – 103 с.
591728
  Грекул И.Д. Константин Стамати / И.Д. Грекул. – Кишинев, 1959. – 96 с.
591729
  Чекан В.М. Константин Стамати. Жизнь и творчество. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Чекан В.М.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1974. – 27л.
591730
  Архангельская Н.В. Константин Степанков / Н.В. Архангельская. – Москва, 1991. – 48с.
591731
   Константин Степанов. – Москва, 1990. – 24с.
591732
  Сыркина Ф.Я. Константин Степанович Елисеев / Ф.Я. Сыркина. – Москва : Советский художник, 1960. – 128 с.
591733
   Константин Стогний: Мне пришлось "усыновить" папуаса // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 58-59 : фото
591734
  Левицкий В.Л. Константин Суханов - председатель первого Владивостокского Совета / В.Л. Левицкий. – Владивосток, 1956. – 114с.
591735
  Левицкий В.Л. Константин Суханов / В.Л. Левицкий. – Владивосток, 1972. – 192с.
591736
  Славина Т.А. Константин Тон / Т.А. Славина. – Ленинград, 1982. – 144 с.
591737
  Славина Т.А. Константин Тон / Т.А. Славина. – Ленинград, 1989. – 222 с.
591738
  Иванько Н.И. Константин Трунов / Н.И. Иванько. – Ставрополь, 1954. – 72с.
591739
   Константин Урбетис. Каталог. – Москва : Реклама, 1974. – 16 с.
591740
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1951. – 288с.
591741
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1952. – 288с.
591742
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1953. – 336с.
591743
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – М., 1954. – 32с.
591744
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Изд. 4-е. – М., 1956. – 327с.
591745
  Брайнина Б.Я. Константин Федин / Б.Я. Брайнина. – Изд. 5-е, испр. и доп. – М., 1962. – 463с.
591746
  Кузнецов Н.И. Константин Федин / Н.И. Кузнецов. – Москва, 1969. – 208с.
591747
  Оклянский Ю.М. Константин Федин / Ю.М. Оклянский. – М, 1974. – 167с.
591748
  Бугаенко П.А. Константин Федин / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1980. – 255с.
591749
  Бугаенко П.А. Константин Федин и Саратовская земля / П.А. Бугаенко. – Саратов, 1977. – 71с.
591750
  Бугаенко П.А. Константин Федин и Саратовская земля / П.А. Бугаенко. – 2-е изд. доп. – Саратов, 1982. – 79с.
591751
  Бащенко Р.д Константин Федорович Богаевский (1872-1943) / Р.д Бащенко, . – Симферополь, 1963. – 54с.
591752
  Бессонов П. Константин Федорович Калайдович. Биографический очерк, 1860. – 50 с. – Отд. оттиск
591753
  Третьяков Н.Н. Константин Федорович Юон / Н.Н. Третьяков. – М., 1957. – 220с.
591754
   Константин Федорович Юон : столетие со дня рождения 1875-1975 : каталог / [М -во культуры СССР ; Союз художн. СССР ; Акад. художеств СССР ; Гос. русск. музей ; Гос. Третьяковская галерея ; сост.: Т.Б. Вендельштейн, В.В. Воробьев и др. ; вст. ст. и науч. ред. И.Т. Ростовцевой]. – Москва : Советский художник, 1976. – 103, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 32-34


  В 100-летний юбилей со дня рождения народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии СССР Константина Федоровича Юна каталог представляет всю многогранную и значительную деятельность большого, ...
591755
  Апушкин Я.В. Константин Федорович Юон. / Я.В. Апушкин. – Москва, 1936. – 116с.
591756
  Апушкин Я.В. Константин Федорович Юон. Народный художник РСФСР / Я.В. Апушкин. – М.Л., 1949. – 32с.
591757
  Голованов Н.Н. Константин Финогенов / Н.Н. Голованов. – М., 1965. – 53с.
591758
   Константин Флегонтов. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1986. – 32 с.
591759
  Зюков Б.Б. Константин Хохлов / Б.Б. Зюков. – К., 1985. – 161с.
591760
  Арлазоров М.С. Константин Эдуардович Циолковский / М.С. Арлазоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1957. – 144с.
591761
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – М., 1948. – 32с.
591762
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – М., 1976. – 295с.
591763
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – 2-е изд. доп. – М., 1987. – 303с.
591764
  Космодемьянский А.А. Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) / А.А. Космодемьянский. – 2-е изд. доп. – М., 1988. – 304с.
591765
  Арлазоров М.С. Константин Эдуардович Циолковский, его жизнь и деятельность / М.С. Арлазоров. – Москва, 1952. – 128с.
591766
  Долынин Б.П. Константин Юдин / Б.П. Долынин. – М, 1961. – 192с.
591767
   Константинас Богданас, народный художник Литовской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, Лауреат Государственной премии Литовской ССР. – Москва, 1987. – 40с.
591768
   Константинов Б.П.. – М., 1976. – 50с.
591769
   Константинов И.Ф.. – М., 1986. – 31с.
591770
   Константинов П.Н.. – М., 1957. – 24с.
591771
  Донцов Б.Н. Константиновка : путеводитель / Б.Н. Донцов, А.Н. Климов. – Донецк : Донбас, 1979. – 48 с.
591772
  Оксман Ю.Г. Константиновская легенда в Херсонщине. Эпизод из крестьянских волнений / Ю.Г. Оксман. – 8с.
591773
  Панфилов А. Константиновский меридиан: Поиски, исследования, находки, мысли вслух, воспоминания сверстников и односельчан о детстве Сергея Есенина в селе Константинове. / А. Панфилов. – М.
Ч.1. – 1992. – 287с.
591774
  Панфилов А. Константиновский меридиан: Поиски, исследования, находки, мысли вслух, воспоминания сверстников и односельчан о детстве Сергея Есенина в селе Константинове. / А. Панфилов. – М.
Ч.2. – 1992. – 253с.
591775
  Шевченко В.А. Константиновский равелин / В.А. Шевченко. – М, 1959. – 244с.
591776
  Шевченко В.А. Константиновский равелин / В.А. Шевченко. – М, 1963. – 344с.
591777
   Константиновский рубль : Новые материалы и исследования. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 270с. – ISBN 5-279-00490-1
591778
  Неправская Наталия Константиновы Лазне: не только для больных // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
591779
  Неправская Наталия Константиновы Лазне: не только для больных! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
591780
  Косик В.И. Константинополь - русская дорога // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 0132-1366
591781
  Крауфорд М. Константинополь / М. Крауфорд; Под ред. Проф. Помяловского. – С.-Петербург : Типография кн. В.П. Мещерского
Вып. 1 : Переводы. – 1899. – 56 с.
591782
  Эссад Дж. Константинополь / Дж. Эссад. – Москва, 1919. – 336 с.
591783
  Чекалова А.А. Константинополь в VI веке. / А.А. Чекалова. – М., 1986. – 173с.
591784
   Константинополь и проливы : по секретным документам б. М-ва иностранных дел. – Москва : Литиздат НКИД. – (Европейские державы и Турция во время Мировой войны)
[Т. 1]. – 1925. – 547, [1] с. – Библиогр.: с. 514-547 и в подстроч. примеч.
591785
  Кузовков В.В. Константинополь і варвари: візантійська дипломатія в правління імператора Аркадія (395-408) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 82-85. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
591786
  Гукасян В.Г. Константинопольские армяне и национально-просветительское движение 30-60-х годов XIX века. / В.Г. Гукасян. – Ереван, 1989. – 337с.
591787
  Александрович Володимир Константинопольська реліквія княжого Холма // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 30-33
591788
  Станіславський В.В. Константинопольський мирний договір: рішення та наслідки для Запорозької Січі // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 110-113. – ISBN 5-7702-0775-2
591789
  Ильинская С.Б. Константинос Кавафис / С.Б. Ильинская. – М., 1984. – 319с.
591790
   Константину Федоровичу Тяпкину - 80 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 184-187. – ISSN 0203-3100
591791
   Константину Федоровичу Тяпкину - 85 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 158-160. – ISSN 0203-3100
591792
  Торсуев Г.П. Константность и вариативность в фонетической системе / Г.П. Торсуев. – М, 1977. – 125с.
591793
  Гвенцадзе Ц.А. Константность и вариативность консонантных комплексов в романских языках / Ц.А. Гвенцадзе. – Тбилиси, 1984. – 276с.
591794
  Иванова Р.Б. Константность и расщепляемость персика при семенном размножении и возможность корнесобственной его культуры : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Иванова Р.Б.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1968. – 26л.
591795
  Чусова Анна Александровна Константные дифференциаторы глаголов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чусова Анна Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
591796
  Фесенко Е.А. Константные и вариантные признаки акцентно-мелодической структуры в интонационной системе английского языка (на матер. нац. вариантов англ. яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Фесенко Е.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
591797
  Малиновский А.Т. Константы авторского мира в романах И.А. Гончарова ("Обломов") // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 49-58. – (Серія: Філологія)
591798
  Карпов И.К. Константы веществ для термединамических расчетов в геохимии и петрологии. / И.К. Карпов. – М., 1968. – 144с.
591799
   Константы взаимодействия металлов с газами. – М., 1987. – 367с.
591800
  Хьюбер К.-П. Константы двухатомных молекул : пер. с англ.; в 2-х ч. / К.-П. Хьюбер, Г. Герцберг. – Москва : Мир
Ч. 1 : Молекулы Ag2-Mo0. – 1984. – 408с.
591801
  Хьюбер К.-П. Константы двухатомных молекул : пер. с англ.; в 2-х ч. / К.-П. Хьюбер, Г. Герцберг. – Москва : Мир
Ч. 2 : Молекулы N2-Zr0. – 1984. – 366с.
591802
  Смирнов Олег Игоревич Константы Джексона в пространстве L2 на нульмерных и конечных группах : Автореф... кандид. физико-математич.наук: 01.01.01 / Смирнов Олег Игоревич; Росс. Акад. наук. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 1997. – 22л.
591803
  Лещинский Э.Л. Константы диссоциации кислот в двойных смешанных растворителях, содержащих н-бутанод : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Лещинский Э.Л.; Укр. сельхоз. академия. – К., 1970. – 21л.
591804
  Тетерин Г.Н. Константы и параметры развития геодезии / Г.Н. Тетерин, М.Л. Синянская // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-63 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
591805
  Крупчицкий П.А. Константы изотопов U233 и Pu240 для расчета ядерных реакторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крупчицкий П.А.; АН СССР. – М., 1957. – 10л.
591806
  Альберт А. Константы ионизации кислот и оснований / А. Альберт, Е. Сержент ; пер с англ. Е.Ю. Беляева и др. ; под ред. Б.А. Порай-Кошица. – Москва ; Ленинград : Химия, 1964. – 179с.
591807
  Кузнецова О.И. Константы Лебега и аппроксимативные свойства линейных средних кратных рядов Фурье. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Кузнецова О.И.; АН УССР. – Донецк, 1985. – 14л.
591808
  Лебедь А.Г. Константы Лебега линейных преобразований и абсолютная сходимость двойных рядов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Лебедь А. Г.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 22л.
591809
  Яцимирский К.Б. Константы нестойкости комплексных соединений / К.Б. Яцимирский, В.П. Васильев ; АН СССР ; [отв. ред. И.И. Черняев]. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1959. – 207 с.
591810
  Пилипенко А.Т. Константы нестойкости тиомочевинных комплексов меди, серебра и ртути / А.Т. Пилипенко, Г.С. Лисецкая. – Киев : КГУ, 1955. – С.81-85. – Отд. оттиск: Украинский химический журнал. 1953, т. 19, вып. 1
591811
  Коренман И.М. Константы распределения органических веществ между двумя жидкими фазами. / И.М. Коренман. – Горький
3. – 1976. – 82с.
591812
   Константы русской политической культуры : [ сборник ]. – Москва : Европа, 2007. – 96с. – ISBN 978-5-9739-0119-6
591813
  Кривдин Л.Б. Константы спин-спинового взаимодействия между ядрами углерода через одну связь: структурные приложения в органической химии. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.03 / Кривдин Л.Б.; Иркутск. гос. ун-тет. – Иркутск, 1989. – 45л.
591814
  Миронов В.Е. Константы устойчивости внешнесферных комплексов металлов в растворах / В.Е. Миронов, И.Д. Исаев. – Красноярск, 1983. – 365с.
591815
  Степанов Ю. Константы: словарь русской культуры / Ю. Степанов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Академический Проект, 2001. – 990с. – ISBN 5-8291-0007-Х
591816
  Артеменко Т.М. Констативний діалог і функціональні можливості мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 27-34.
591817
  Яцимирский К.Б. и др. Констатнты устойчивости комплексов металлов с биолигандами / К.Б. и др. Яцимирский. – Киев, 1979. – 225с.
591818
  Маценка С. Констеляція "Бетховен-Леверкюн" у романі "Доктор Фауст" Томаса Манна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 53-64. – ISSN 0236-1477
591819
  Андрійчук В.Г. Констеляція і кретиріальність об"єктивно-достовірного вибору підходів оцінки результативності вступу України в Митний союз Росії, Білорусі, Казахстану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, ч. 2. – С. 31-40
591820
  Заяць Н.В. Констигуційно-правовий інститут народного представництва та його роль у демократизації суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 131-136


  In article the concept ofkanstitutsionno-legal institute of national representation which corresponds to requirements of the Ukrainian society at the development present stage is concretised. Influence of institute of national representation on process ...
591821
  Индутный В.В. Конституация минералов и ее численное представление при моделировании физических свойств (на прим. оптич. показателя преломления : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.20 / Индутный В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
591822
  Индутный Владимир Васильевич Конституация минералов и ее численное представление при моделировании физических свойств (на прим. оптического показателя преломления). : Дис... канд. геолого-минералог.наук: 04.00.20. / Индутный Владимир Васильевич; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1985. – 169л. – Бібліогр.:л.153-169
591823
  Науменко Л.П. Конституенти сучасного англомовного бізнес-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 115-123


  У статті розглядаються конституенти бізнес-дискурсу, а саме учасники у їхніх статусно-рольових амплуа, локуси, тональність та регістри, стратегії та інтенції, прецедентні імена, висловлювання та тексти, цінності та ключові концепти, що складають основу ...
591824
  Розин В.М. Конституирование себя и реальности как способ жизни новоевропейской личности и философа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.91-106. – ISSN 0042-8744
591825
  Матвєєв С.В. Конституійно- правовий статус Президента України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.64-73
591826
  Кебуладзе В. Конститутивна феноменологія природної настанови Альфреда Шюца й об"єктивна герменевтика Ульриха Овермана // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 146-156. – ISSN 2410-2601
591827
  Горохова Т. Конститутивні особливості найменувань складових частин літального апарата в російській термінології // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.56-66. – ISBN 966-7773-28-0
591828
  Филатенко И.А. Конститутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 192-199


  У статті розглядаються конститутивні ознаки мовленнєвої події в масмедійному політичному дискурсі. Зокрема, фокусується увага на специфіці її локалізації, ролі суб"єкта та ін. В статье рассматриваются конститутивные признаки речового события в ...
591829
  Кузнецов А.В. Конститутивный панпсихизм и проблема ментальной каузальности // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 106-117. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
591830
  Мухамеджанов О. Конститутционная реформа в Республике Узбекистан: новый этап в развитии парламентаризма // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.51-56. – ISSN 1811-9018
591831
  Лисенков С.Л. Конституцiя Укpаїни : Матеpiали до вивчення / С.Л. Лисенков; Пиpоженко П.Л.-pед. – Київ : Либiдь, 1997. – 160с.Обл.-вид.аpк.10. – ISBN 5325008552
591832
   Конституции буржуазных государств : Учеб. пос. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 407с.
591833
   Конституции буржуазных стран. – М.-Л.
2. – 1936. – 664с.
591834
   Конституции буржуазных стран. – М.-Л.
4. – 1936. – 370с.
591835
   Конституции буржуазных стран. – Москва, 1968. – 194с.
591836
  Вильданов Р.Х. Конституции в политической системе буржуазного общества / Р.Х. Вильданов. – Москва, 1968. – 200с.
591837
  Дурденевский В.Н. Конституции Востока. Египет. Турция. Персия. Афганистан. Индия. Китай. Монголия. Япония / В.Н. Дурденевский, Е.Ф. Лундшувейт. – Л., 1926. – 180с.
591838
   Конституции государств Американского континента. – М.
1. – 1957. – 434с.
591839
   Конституции государств Американского континента. – М.
2. – 1959. – 525с.
591840
   Конституции государств Американского континента. – М.
3. – 1959. – 470с.
591841
   Конституции государств Африки. – Москва
1,2. – 1963. – 748с.
591842
   Конституции государств Европейского Союза. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 816с. – ISBN 5-89123-123-9; 5-86225-511-7
591843
   Конституции государств Юго-Восточной Азии и Тихого океана. – М., 1960. – 738с.
591844
   Конституции европейских стран народной демократии. – М., 1954. – 184с.
591845
   Конституции зарубежных социалистических государств. – М., 1956. – 460с.
591846
   Конституции зарубежных социалистических государств Европы. – М., 1973. – 742с.
591847
   Конституции и законодательные акты буржуазных государств 17-19 вв.. – М., 1957. – 587с.
591848
   Конституции и конституционные акты РСФСР. – М., 1940. – 298с.
591849
   Конституции и политические системы в странах социализма и капитализма. – Свердловск, 1979. – 121с.
591850
  Ильинский И.П. Конституции мира и социализма / И.П. Ильинский. – Москва, 1967. – 312с.
591851
   Конституции Республики Узбекистан, 1992. – 9с.
591852
   Конституции социалистических государств. – Москва
Т. 1. – 1987. – 336 с.
591853
   Конституции социалистических государств. – М.
Т. 2. – 1987. – 384с.
591854
   Конституции Союза ССР и Союзных Республик. – М., 1937. – 272с.
591855
   Конституции стран, развивающихся на капиталистическом пути. – М., 1975. – 140с.
591856
  Лазарев Л.В. Конституционная реформа / Л.В. Лазарев, А.Я. Слива. – М., 1989. – 94с.
591857
   Конституционная реформа в СССР. – М., 1990. – 127с.
591858
   Конституционная система развитого социализма. – М., 1980. – 134с.
591859
  Боботов С.В. Конституционная юстиция : Сравнительный анализ / С.В. Боботов. – Москва, 1994. – 127с. – ISBN 58810036
591860
  Бородин П.А. Конституционно-демократическая партия за рубежом: организация и общественная деятельность в 1920-е годы / П.А. Бородин. – Москва, 2000. – 104с.
591861
   Конституционно-правовой механизм осуществления внешней политики государств. – М., 1986. – 303с.
591862
   Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов внутренних дел. – М., 1982. – 158с.
591863
   Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учебник. В 4-х томах. – Москва : БЕК. – ISBN 3-406-43050-3
Т.3. – 1998. – 764с.
591864
   Конституционное государство. – 366с.
591865
   Конституционное законодательство и вопросы государства и права. – Кишинёв, 1981. – 155с.
591866
   Конституционное законодательство и вопросы государственного управления. – Томск, 1987. – 260 с.
591867
   Конституционное законодательство и государственное управление в условиях совершенствования социалистического общества. – Томск, 1988. – 160с.
591868
   Конституционное законодательство и проблемы государственного управления. – Томск, 1986. – 235с.
591869
  Карасева М.В. Конституционное право граждан СССР на обжалование / М.В. Карасева. – Воронеж, 1989. – 148 с.
591870
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.Е. Чиркин; Ин-т госуд-ва и права РАН. – Москва : Юристъ, 1997. – 568с. – ISBN 5-7357-0204-1
591871
   Конституционное право зарубежных стран : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 832с. – ISBN 5-89123-342-8; 5-86225-905-8
591872
   Конституционное право зарубежных стран : Курс лекций. – Москва : Приор, 2000. – 336с. – Автор-сост.А.В.Якушев на обкладинці. – ISBN 5-7990-0399-3
591873
   Конституционное право на жилище. – К., 1986. – 364с.
591874
   Конституционное право развивающихся стран / Чиркин В.Е. – М., 1987. – 284с.
591875
   Конституционное право развивающихся стран / Чиркин В.Е. – М., 1990. – 294с.
591876
   Конституционное право развивающихся стран / Чиркин В.Е. – М., 1992. – 351с.
591877
  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : Учебник для юрид. вузов и факультетов / М.В. Баглай. – Изд. 2-е, изм. и доп. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 776с. – ISBN 5-89123-329-0, 5-86225-989-9
591878
   Конституционное право социалистических стран. – М., 1963. – 328с.
591879
  Ковешников Е.М. Конституционное право стран Содружества Независимых Государств : Учебник для вузов / Е.М. Ковешников, М.Н. Марченко, Л.А. Стешенко. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 1999. – 464с. – ISBN 5-89123-367-3;5-86225-856-6
591880
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1999
591881
   Конституционное правосудие в посткоммунистических странах : Сборник докладов. – Москва, 1999. – 250с. – (Интелектуальная библиотека). – ISBN 5-89554-115-1
591882
   Конституционное развитие Таджикской ССР. – Душанбе
1. – 1980. – 119с.
591883
   Конституционное развитие Узбекской ССР. – Ташкент, 1986. – 179с.
591884
   Конституционное регулирование национального суверенитета и государственности в СССР. – Свердловск, 1982. – 135с.
591885
   Конституционные идеи Андрея Сахарова. – М., 1990. – 95с.
591886
   Конституционные материалы. – М., 1991. – 124с.
591887
   Конституционные основы внешней политики Советского государства. – М., 1978. – 256с.
591888
   Конституционные основы внешней политики СССР и международное право. – М., 1985. – 272с.
591889
   Конституционные основы государственно-правового строительства в Киргизской ССР. – Фрунзе, 1984. – 96с.
591890
   Конституционные основы государственного строительства. – Свердловск, 1981. – 160с.
591891
   Конституционные основы народовсластия в СССР. – Л., 1980. – 383с.
591892
  Леонова О.И. Конституционные основы научного управления в системе местных Советов / О.И. Леонова, Ю.И. Скуратов. – Свердловск, 1982. – 136с.
591893
  Биндер М.А. Конституционные основы национально-государственного устройства СССР / М.А. Биндер. – Алма-Ата, 1984. – 84с.
591894
  Кутафин О.Е. Конституционные основы общественного строя и политики СССР / О.Е. Кутафин. – М., 1985. – 283с.
591895
   Конституционные основы организации и деятельности высших органов государственной власти Азербайджанской ССР. – Баку, 1988. – 86 с.
591896
  Корнуков М В. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве / М В. Корнуков, . – Саратов, 1987. – 178с.
591897
  Абова Т.Е. Конституционные основы права социалистической собственности в СССР. / Е.Т. Абова. – Москва : общество "Знание" РСФСР, 1979. – 39 с. – Библиогр.: с. 38. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопр. государства и права)
591898
   Конституционные основы правосудия в СССР. – М., 1981. – 360с.
591899
   Конституционные основы правосудия в СССР. – М., 1984. – 288с.
591900
   Конституционные основы советской социалистической демократии. – Х., 1982. – 167с.
591901
   Конституционные основы статуса союзной республики. – Алма-Ата, 1985. – 247с.
591902
  Бибило В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии исполнения приговора. / В.Н. Бибило. – Минск, 1986. – 158с.
591903
  Лейзеров А.Т. Конституционный принцип гласности работы Советов народных депутатов / А.Т. Лейзеров. – Минск, 1981. – 173с.
591904
   Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1957. – 112 с. – Миниатюрное издание
591905
   Конституция буржуазных государств Европы. – Москва, 1957. – 1142с.
591906
   Конституция государств Африки. – М.
3. – 1966. – 711с.
591907
   Конституция государств Центральной и Восточной Европы. – М., 1997. – 576с.
591908
  Казимирчук В.П. Конституция действует, живет, работает. / В.П. Казимирчук. – М., 1980. – 129с.
591909
  Лацо К. Конституция домюнхенской Чехословацкой Республики / К. Лацо. – Москва, 1972. – 407с.
591910
  Зуев В.В. Конституция и свойства минералов : ( Остовно-электронный подход к исследованию некоторых основных проблем конституции минералов) / В.В. Зуев; Отв.ред. В.И. Ревнивцев. – Ленинград : Наука, 1990. – 278с.
591911
  Головко А.А. Конституция подлинного народовластия / А.А. Головко. – Минск, 1979. – 187с.
591912
   Конституция развитого социализма. – М., 1979. – 52с.
591913
  Копейчиков В.В. Конституция развитого социализма / В.В. Копейчиков. – К., 1979. – 175с.
591914
   Конституция Российской Федерации : Научно-практический комментарий. – Москва : Юристъ, 1997. – 716с. – (Commentarium). – ISBN 5-7357-0141-Х
591915
   Конституция Российской Федерации : Энциклопедический словарь. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Большая Российская энциклопедия; Юристъ, 1997. – 320с. – ISBN 5-7357-0143-6
591916
   Конституция Российской Федерации : Проблемный комментарий. – Москва, 1997. – 704с. – ISBN 5895540082
591917
  Юзьков Л.П. Конституция Советской Украины / Л.П. Юзьков. – Киев, 1984. – 24с.
591918
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1933. – 64с.
591919
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1936. – 291с.
591920
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1936. – 32с.
591921
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1936. – 87с.
591922
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1938. – 47с.
591923
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1940. – 24с.
591924
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1944. – 31с.
591925
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Якутск, 1945. – 20с.
591926
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1947. – 28с.
591927
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Рига, 1947. – 39с.
591928
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1949. – 28с.
591929
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Минск, 1950. – 24с.
591930
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М,, 1950. – 32с.
591931
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1951. – 111с.
591932
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1951. – 488с.
591933
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1952. – 32с.
591934
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1953. – 32с.
591935
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Ташкент, 1954. – 32с.
591936
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Ташкент, 1954. – 32с.
591937
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1955. – 32с.
591938
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1956. – 32с.
591939
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1956. – 492с.
591940
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1957. – 32с.
591941
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1958. – 32с.
591942
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1960. – 940с.
591943
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1960. – 31с.
591944
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1960. – 32с.
591945
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1962. – 32с.
591946
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1962. – 32с.
591947
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1962. – 32с.
591948
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1963. – 32с.
591949
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1966. – 32с.
591950
  Голяков И.Т. Конституция СССР -- конституция победившего социализма. (К 20-летию Конституции СССР 1936 г.) / И.Т. Голяков. – Москва, 1956. – 32с.
591951
  Куликова Г.Б. Конституция СССР - Конституция развитого социализма, строящегося коммунизма / Г.Б. Куликова. – М., 1978. – 64с.
591952
  Дулов А.В. Конституция СССР - основа нравственно-правового воспитания / А.В. Дулов. – Минск, 1979. – 48с.
591953
   Конституция СССР - основа развития социалистической демократии. – М., 1980. – 270с.
591954
   Конституция СССР -воплощение принципов пролетарского интернационализма. – Львов, 1978. – 466с.
591955
   Конституция СССР. – М., 1954. – 151с.
591956
  Карпинский В.А. Конституция СССР : уебник для 7-го класса сред. школы / В.А. Карпинский. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 160 с., [7] л. ил.
591957
   Конституция СССР. – М., 1980. – 146с.
591958
   Конституция СССР. – М., 1982. – 398с.
591959
   Конституция СССР в действии : Указ. сов. лит., 1977-1983 гг. – Москва, 1983. – 116с.
591960
   Конституция СССР в школе. – Иваново, 1952. – 112с.
591961
   Конституция СССР и актуальные проблемы теории научного коммунизма. – М, 1979. – 141с.
591962
   Конституция СССР и вопросы развития правового регулирования социалистических общественных отношений. – Иркутск, 1980. – 179с.
591963
   Конституция СССР и вопросы теории советского госдарстсвенного права. – М., 1981. – 85с.
591964
   Конституция СССР и дальнейшее повышение эффективности норм уголовного права. – Свердловск, 1980. – 151с.
591965
   Конституция СССР и дальнейшее развитие государствоведения и теории права. – М., 1979. – 225с.
591966
   Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и правопорядка. – М., 1979. – 217с.
591967
   Конституция СССР и законодательство развитого социализма. – М., 1984. – 272с.
591968
   Конституция СССР и правовое положение личности. – М., 1979. – 174с.
591969
   Конституция СССР и правовые проблемы совершенствования руководства народным хозяйством. – М., 1979. – 230с.
591970
   Конституция СССР и правовые проблемы укрепления правовой основы государственной и общественной жизни. – Свердловск, 1980. – 142с.
591971
  Кривенко Л.Т. Конституция СССР и развитие законодательной деятельности Верховных Советов союзных республик (справнит.-правовое исслед.) / Л.Т. Кривенко. – К., 1982. – 288с.
591972
   Конституция СССР и развитие науки права. – М., 1980. – 262с.
591973
  Керимов Д.А. Конституция СССР и развитие политико-правовой теории / Д.А. Керимов. – М., 1979. – 196с.
591974
   Конституция СССР и развитие советского законодательства. – М., 1981. – 375с.
591975
   Конституция СССР и развитие советского законодательства. – М., 1983. – 607с.
591976
   Конституция СССР и советская молодежь : Указ. лит. – Москва, 1978. – 48с.
591977
   Конституция СССР и укрепление правовой основы государственной и общественной жизни. – К., 1983. – 280с.
591978
  Жариков Е.С. Конституция СССР и участие трудящихся в управлении государственными и общественными делами / Е.С. Жариков. – М., 1978. – 63с.
591979
  Блищенко И.П. Конституция СССР о внешней политике Советского государства / И.П. Блищенко, А.П. Глебов. – М, 1978. – 63с.
591980
   Конституция СССР, государство, личность. – Ашхабад, 1980. – 168с.
591981
  Заварнов Н.А. Конституция стран Африки / Н.А. Заварнов. – Москва, 1978. – 45с.
591982
   Конституция Страны Советов. – М., 1982. – 288с.
591983
   Конституция США. – Москва, 1988. – 318с.
591984
   Конституция США и реальный правопорядок. – Киев, 1987. – 294с.
591985
   Конституция Таджикской Советской Социалистической Республики. – Сталинабад, 1953. – 32с.
591986
   Конституция Таджикской Советской Социалистической Республики. – Сталинабад, 1958. – 35с.
591987
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1937. – 40с.
591988
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1938. – 40с.
591989
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1946. – 24с.
591990
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1947. – 27с.
591991
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1967. – 24с.
591992
   Конституция Туркменистана, 1992. – 10с.
591993
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1946. – 31с.
591994
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1947. – 36с.
591995
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1950. – 36с.
591996
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1960. – 31с.
591997
   Конституция Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1948. – 29с.
591998
   Конституция Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1953. – 36с.
591999
   Конституция Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1961. – 36с.
592000
  Котляревский Г.С. Конституция. Законность. Правопорядок. / Г.С. Котляревский. – Москва, 1981. – 112 с.
<< На початок(–10)591592593594595596597598599600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,