Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1561001
  Головата Л. "Українське видавництво" у Кракові-Львові 1939-1945 = The Ukrainian Publishing House in Cracow-Lviv 1939-1945 : бібліогр. довідник / Лариса Головата ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Львів : Критика. – (Серія "Відкритий архів". Бібліографічні студії / редкол.: Г. Грабович (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-8978-43-2
Т. 1 : Книжки й аркушеві видання / [наук.-довід. апарат Л. Сущ і Л. Головатої ; відп. ред. С. Захаркін]. – 2010. – 324, [4] с., [12] арк. іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 233-317
1561002
  Верба І. "Українське відродження неодмінно розпочнеться..." // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 146-148. – ISSN 0869-3595


  Оглоблин Олександр Петрович - професор кафедри новітньої історії України
1561003
  Іваницька С.Г. "Українське дев"ятнадцяте довге століття" в мемуарах та щоденниках Олександра Русова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 325-331. – ISSN 2076-8982


  [Рец.]: О. О. Русов. Щоденники та спогади / Упорядкування, підготовка до друку, вступ. ст., коментарі О. Я. Рахна; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Черніг. від-ня Ін-ту укр. археографії, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - ...
1561004
  Гриценко А. "Українське економічне диво", або Куди ведуть реформи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 7


  Часто можна почути й прочитати про те, що Україні необхідне своє "економічне диво". Під економічним дивом зазвичай розуміють дуже швидкий і сталий розвиток упродовж досить тривалого часу. Таке диво демонстрували Німеччина в післявоєнні роки, Японія з ...
1561005
  Гальчинський А. "Українське колесо в стратегії - це те, чого нам весь час бракує" / інтерв"ю брав Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  Вибори до місцевих рад, активно обговорювана тема можливості формування нового уряду, так само як і нова політична ситуація на сході, знову актуалізують базисні питання стратегічного курсу країни. По кваліфіковані оцінки газета звертається до давніх і ...
1561006
  Копиця М.Д. "Українське музикознавство": півстолітній шлях формування науки про музику // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 3-10
1561007
  Зайцева З. "Українське наукове товариство у Києві": заснування та напрями діяльності (1906 - 1922) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 138-142. – ISBN 978-966-95419-8-7
1561008
  Туранли Ф.І. "Українське питання" в Карловецькому договорі (1699 р.): турецька ретроспекція // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 32-40. – ISSN 1608-0599


  На основі тюрксько-османських джерел аналізуються проблеми "українського питання" в контексті Карловецького договору, дипломатичних зносин між державами-учасниками у "світовій війні" та наслідки зазначеного договору.
1561009
  Комар В.Л. "Українське питання" в політиці урядів Польщі (1926-1939 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С. 120-128. – ISSN 0130-5247
1561010
  Газін В.В. "Українське питання" в політичному концепті А. Ордін-Нащокіна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 205-218. – (Історичні науки ; Т. 21)


  Афанасій Лаврентійович Ордин-Нащокін - дипломат і політик в царювання Олексія Михайловича .
1561011
  Павлюк О.В. "Українське питання" в польсько-румунських відносинах 1918-1921 pp. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 102-107. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Зроблена спроба показати роль "українського питання" у взаємодії зовнішньополітичних курсів Польщі і Румунії в 1918-1921 рр. Розкрита еволюція двох країн до заключення союзу в 1921 р. та його антиукраїнська спрямованість. Сделана попытка показать роль ...
1561012
  Набока С.В. "Українське питання" в російському контексті // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 48-51. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1561013
  Панасюк А В. "Українське питання" в системі міжнародних відносин європейських держав XVII - XVIII ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 657-664. – ISSN 1563-3349
1561014
  Мельничук Ю.Г. "Українське питання" в церкві в рецепції газети "Буковина" (1885-1910) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 64-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано матеріали на релігійну проблематику в газеті «Буковина» (1885–1910), що стосуються становлення українців як нації, крізь призму православної церкви. Цьому процесові консисторія перешкоджала тотальною румунізацією й забороною української ...
1561015
  Горбатенко В. "Українське питання" і сучасні політико-правові проблеми // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 2
1561016
  Єленський В. "Українське питання" Константинопольського патріархату: рік 2000 // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-31. – ISSN 0132-084Х


  Загострення відносин між Московським і Константинопольським патріархатами.
1561017
  Гошуляк І. "Українське питання" на Паризькій мирній конференції 1919 року // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.103-106 : Фото. – ISSN 1607-6451
1561018
  Венгерська В. "Українське питання" напередодні та в умовах Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-11. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Перша світова війна характеризувалася припиненням існування континентальних імперій та створенням національних держав після завершення світового конфлікту. Стаття присвячена особливостям українського національного будівництва та внутрішнім і зовнішнім ...
1561019
  Бевз Т.А. "Українське питання" та спроби його розв"язання на початку XX ст.Українською партією соціалістів-революціонерів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 320-337
1561020
  Богінська І. "Українське питання" у політиці російсько ідентичності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1561021
  Гула Р.В. "Українське питання" у редакційній політиці газети "Киевлянин" у 1905-1912 рр. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 3-15


  У статті проаналізовано роль газети "Киевлянин" у пропаганді охоронної ідеології та її ключового аспекту - монархізму. Дана характеристика особливостей редакторської діяльності Д. Піхна та В. Шульгіна.
1561022
  Котельницький Н.А. "Українське питання" у Російській імперії другої половини XIX ст. очима земського лібералізму Північної України: візія І.І. Петрункевича (1843-1928) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 218-222. – ISSN 2218-4805


  У світлі імперської політики імператора Олександра ІІ по відношенню до неросійських периферій Російської імперії показані офіційні прояви антиукраїнської політики російського деспотизму, візія І. Петрункевичем російсько-українських відносин. Розглянуто ...
1561023
  Бурдега Т. "Українське питання" у системі антиукраїнських організацій // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 3/4 (233/234). – С. 28-29
1561024
  Сигалов А. "Українське питання". У спогадах Микити Хрущова, дослiдженнях Роя Медведєва й коментарях автора // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 березня (№ 29). – С. 6-7


  5 липня 1994 року виповнилося сто рокiв вiд дня народження Микити Сергiйовича Хрущова. Син Хрущова - Сергiй Микитович, який на той час жив у мiстi Провiденс, штат Род-Айленд (США) i був професором Інституту мiжнародних дослiджень Томаса Уотсона ...
1561025
  Гусейнова Т. "Українське радіо - це назавжди" / розмову вела Л. Чечель // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  "Ми створили цікавий і незвичний для Українського радіо продукт. Називався він "Вечірній променад". Це три години ефірного часу. Ми його так цікаво ділили: перша година - інформаційна, суспільно-політична. <...> Першу годину в студії працювали ...
1561026
  Ященко Анна "Українське село" живе минуле України / Ященко Анна, Корбут Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 14-17 : фото
1561027
   "Українське суспільство ще не взяло тієї планки, яку взяло польське, коли у поляків виникла "Солідарність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 17, 20-21


  Як тренувати громадянський потенціал та яка роль у цьому ЗМІ. У "Дні" відбулася дискусія не експертів, а молоді - студентів Інституту журналістики КНУТШ та випускників Літньої школи "Дня". Більш інтенсивна комунікація між "Днем" та Інститутом ...
1561028
  Моця О. "Українське" та "малоросійське" в "Записках о Южной Руси" Пантелеймона Куліша // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 67-75. – ISBN 978-966-02-5639-2


  Важливим у вивченні проблеми самоусвідомлення кожного народу, в тому числі й українського, є питання встановлення історії власних самоназв. У цьому сенсі цікавим є використання термінів "малоросійський" та "український" П.О. Кулішем у його відомій ...
1561029
  Колесник В.Ф. Українське "зміновіхівство" 1920-х років / В.Ф. Колесник, І.І. Каспрук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 42)


  Висвітлюється "зміновіхівський рух", який розгорнувся серед частини української інтелігенції та еміграції в першій половині 1920-х рр.
1561030
  Хороб С.І. Українське "поетичне кіно": екранна трансформація повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 228-239. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1561031
  Гарачковський О. Українське "Ра" Радзіховського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 9). – С. 16


  Ювілейний вечір Анатолія Радзіховського - відомого хірурга та заслуженого художника України, який до всього ще й пише вірші.
1561032
  Ілінський І. [Ільїнський] Українське "стогнати - стонать" / уваги проф. Г. Ільїнського // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 54-55
1561033
  Мезіна С.С. Українське "шістдесятництво" у контексті національного відродження ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 36-46. – ISSN 2225-7586
1561034
  Салига Т. Українське "я" Леоніда Рудницького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 16-17


  До 80-річчя з дня народження.
1561035
  Салига Т. Українське "я" Леоніда Рудницького // Буковинський журнал / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 1 (119). – С. 109-124. – ISBN 966-7109-34-8
1561036
  Андрійко О.Ф. Українське адміністративне законодавство: стан та проблеми розвитку // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 35-38. – ISBN 978-966-301-172-1
1561037
  Селігей П.О. Українське академічне мовознавство за дев"яносто років (1918-2008) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 3-17. – ISSN 0027-2833


  У статті дається стислий огляд історії мовознавчих досліджень у НАН України за 90 років її існування. Простежено розвиток основних дослідницьких напрямів, схарактеризовано головні здобутки та їхнє суспільне значення, окреслено внесок визначних учених.
1561038
  Калакура Я. Українське архівознавство: критерії національного // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 17-20. – ISSN 2306-4323
1561039
   Українське барокко : матеріали I конгр. Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серп. - 3 верес. 1990 р.). – Київ : Інститут української археографії, 1993. – 260 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 5-7702-0572-5
1561040
   Українське бароко. – Київ : Акта. – ISBN 966-7021-39-4
Т. 1. – 2004. – 635с.
1561041
   Українське бароко. – Київ : Акта. – ISBN 966-7021-52-1
Т. 2. – 2004. – 412с.
1561042
  Новак М. Українське бароко // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 10. – С. 111-119. – ISSN 0585-8365
1561043
  Цебрій І.В. Українське бароко в контексті слов"янського національного відродження // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 223-230
1561044
  Стоян С.П. Українське бароко в образотворчому мистецтві - національні символи в контексті європейської культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 88-94. – ISSN 2616-9967


  Розглянуто специфіку прояву символічного типу візуального образу в мистецькій практиці українського бароко. Зазначається, що в ХVІІ - ХVІІІ ст. барокова культура активно поширюється на українських теренах. Українське мистецтво цих часів розвивається у ...
1561045
  Третяк К. Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.40-43
1561046
  Ткачук О.О. Українське бароко як парадигма світобачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  У цій статті розглядається філософія та культура українського бароко як специфічний духовний феномен.
1561047
  Даренська В. Українське бароко як світоглядний стиль // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 105-109
1561048
   Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народження Л.Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства / [Авдєєнко Н.П. та ін. ; редкол.: В.Д. Ракитянська та ін. ; уклад.: О.П. Куніч ; ред.: Л.П. Незнамова] ; М-во культури України, Держ. заклад "Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка". – Харків : Фоліо, 2012. – 155, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-03-5813-3
1561049
   Українське Буджацьке козацтво : енциклопедія / [уклад.: С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв]. – Дніпро : Середняк Т.К., 2017. – 344 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 316-330, 338-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7479-15-3
1561050
  Чуб І.М. Українське бюро Інтерполу як інституція протидії транснаціональній злочинності: правовий аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 85-88. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1561051
  Лозинський Й.І. Українське весілля / Й.І. Лозинський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 174 с.
1561052
  Лозинський Й. Українське весілля / Йосип Лозинський. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 174, [2] c. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1582-7
1561053
  Рудницький Є. Українське весілля на Підляшьї. (В селах Гнойні, Борсуках, Старім Бублі й Луковисках, Константинського повіту, Седлецької губернії) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 97-134
1561054
  Миколаєнко А. Українське видавництво "Смолоскип" в еміграції: еволюція від часопису до видавництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 37-40. – ISSN 2076-9326
1561055
  Кочур Г. Українське відлуння Віслави Шимборської // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 188-191. – ISSN 0130-1608
1561056
  Губа П.І. Українське відродження : Спроба джерелознавчої оцінки вітчизняної преси 1917-1920 рр. / П.І. Губа; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2002. – 263c. – ISBN 966-7533-14-X
1561057
  Діяк І.В. Українське відродження чи нова русифікація : Наукове видання. Посібник для студ.вищих закладів освіти / І.В. Діяк. – Київ : Гранослов, 2000. – 304с. – ISBN 966-95742-2-6
1561058
  Вдовиченко Г.В. Українське відродження: феномен діалогу і людське буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Ця стаття є спробою погляду на процес українського відродження початку ХХ сторіччя як на цілісний символічний універсум діалогічного зображення світу і людської екзистенції, де діалог постає нескінченним формуванням різних міжкультурних значень, а ...
1561059
  Ліщинська О. Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 82-86


  У статті проаналізовано українське візуальне мистецтво останніх двох років як художнє і соціальне висловлювання: через безпосереднє включення і участь митців у подіях, а також опосередковано через образну і знаково-символічну мову. Виявлено національно ...
1561060
  Руккас А. Українське військо доби визвольних змагань 1917 - 1921 рр. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 265-289. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1561061
  Набитович І. Українське вікно в середньовічну японську літературу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 120-122. – ISSN 0236-1477


  Українська культура й літературознавство хоч і повільно, дещо запізнено, але достатньо впевнено продовжує освоювати материки художніх літератур інших народів. Свідчення цього - виданий Інститутом філології КНУТШ перший том (із запланованого тритомника) ...
1561062
  Науменко Наталія Українське вільне віршування у шкільному вивченні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 47-51. – ISSN 0130-5263
1561063
  Науменко Н. Українське вільне віршування: термінологічний аспект // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 250-259
1561064
  Лободаєв Володимир Миколайович Українське вільне козацтво (1917-1918 рр.) : Дис...канд. істор. наук: 07.00.01 / Лободаєв Володимир Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 216л. – Бібліогр.:л.194-216
1561065
  Лободаєв Володимир Миколайович Українське вільне козацтво (1917-1918) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Лободаєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1561066
  Задоянний В. Українське Вільне Козацтво і боротьба з московською навалою // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 19-23
1561067
  Костенко Н.В. Українське віршування 20 століття : Навч. посіб. для студ. філолог. спец. внз / Н.В. Костенко. – Київ : Либідь, 1993. – 232с.
1561068
  Костенко Н.В. Українське віршування XX століття : навчальний посібник / Н.В. Костенко ; КНУТШ ; [худ. ред. Л.П. Шевченко]. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 288 с. : табл. + Додаток: с. 256-282. – Друк. за авт. ред. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 966-594-848-2
1561069
  Сидоренко Г.К. Українське віршування від найдавніщих часів до Шевченка / Г.К. Сидоренко. – Київ : Київський університет, 1972. – 142с.
1561070
  Кисіль З.Р. Українське воєнно-історичне товариство (1920-1939) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.100-112. – ISSN 0130-5247
1561071
  Цірат Г. Українське врегулювання корпоративних спорів з іноземним елементом // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 35-40.
1561072
  Герелес К.С. Українське гаптування XVII - XVIII ст.: майстрині та їх твори // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 29-40


  За матеріалами колекції Заповідника.
1561073
  Жупанський Я.І. Українське географічне відродження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано короткий нарис розвитку географічної думки в Україні у 20-х роках ХХ ст.
1561074
  Дудник Л.М. Українське господарське право та господарське процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник / Дудник Л.М. ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : Геопринт, 2015. – 569, [1] с. – Бібліогр.: с. 556-569 та в кінці тем. – ISBN 978-617-674-014-8
1561075
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 5, Грудень, число 12 (60). – 1957
1561076
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 5, Квітень, число 4 (52). – 1957
1561077
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Вересень-Жовтень, ч. 9-10. – 1958
1561078
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – 1958
1561079
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Листопад-Грудень, ч. 11-12. – 1958
1561080
  Шукліна Н.Г. Українське громадянство в системі елементів конституційно-правового статусу людини і громадянина // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 34-42. – (Правознавство ; Вип. 253)
1561081
  Заплетнюк М.А. Українське громадянське суспільство 1990-х рр. у контексті зовнішньополітичних впливів // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – C. 200-203. – ISBN 978-966-920-016-7
1561082
  Бекешкіна І. Українське громадянське суспільство: самооцінка і діагностика // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 18-21. – ISSN 1563-3713
1561083
  Казьмирчук Г. Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – 282 с. – ISBN 966-8021-18-5
1561084
  Казьмирчук Г.Д. Українське декабристознавство у другій половині 1930 - 1980-х роках // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 182-191. – ISBN 978-617-7107-36-0
1561085
  Жолтовський П. Українське декоративне мистецтво / П. Жолтовський, П.Н. Мусієнко. – К, 1963. – 35с.
1561086
  Стельмащук Галина Українське декоративно-ужиткове мистецтво. Бути чи не бути / Стельмащук Галина, Білан Майя // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 28-31. – ISSN 0130-1799
1561087
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : ЛІРА
Вип. 1. – 2019. – 54 с., включ. обкл.
1561088
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 3. – 2020. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561089
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 4. – 2020. – 54 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561090
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина. – ISSN 2706-8323
Вип. 6. – 2021. – 54 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1561091
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина. – ISSN 2706-8323
Вип. 7. – 2021. – 61, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1561092
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина. – ISSN 2706-8323
Вип. 11. – 2022. – 73, [1] c.
1561093
  Лизанчук В. Українське державотворення і свобода слова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 26-43. – (Журналістика ; Вип. 2)
1561094
  Фігурний Ю. Українське державотворення на Лівобережжі в 1741-1796 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 108-114
1561095
  Фігурний Ю. Українське державотворення на Лівобережжі у 1708-1740 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 139-146
1561096
  Вергунов В.А. Українське державотворення на ниві аграрної освіти і науки М.А. Кухаренка-Прокоповича (1879-1920) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (46). – С. 19-27. – ISSN 2077-9496
1561097
  Боєва Т. Українське державотворення та погляди Григорія Сковороди на державний устрій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 174-177. – ISSN 1728-9343
1561098
   Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 : Збірник докум. і матеріалів: Пер.з нім. – Львів; Київ : Піраміда, 2001. – 560с. – ISBN 966-02-2082-0
1561099
   Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник. – Київ : Либідь, 1997. – 559 с. – ISBN 5-325-00767-Х
1561100
   Українське Диво : Поетична антологія. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-175-3
Кн.2. – 2005. – 535с.
1561101
  Бондар О.І. Українське діалектне словникарство початку XXI століття // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 5-25. – (Філологія)


  У статті розглянуто розвиток, проблеми і завдання у зв"язку з ситуацією в укр. говорах та тенденції подальшого розвитку укр. діалектного словникарства. Вказано основні діалектологічні та діалектографічні центри та школи в Україні, перераховано всі ...
1561102
  Присяжнюк Н.К. Українське дієслово = Ei verbo ucraniano : довід.-посібник для інозем. громадян, які володіють ісп. мовою / Наталія Присяжнюк, Степан Ризванюк ; Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 165, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Парал. тит. арк. іспан. – Бібліогр.: с. 164-165. – (Серія: Українська граматика для іноземців = Serie: Gramatica ucraniana para extranjeros). – ISBN 966-95452-4-3
1561103
  Паламар Л.М. Українське ділове мовлення : посібник з укр. мови для студентів спец. 02.19 / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець ; М-во вищ. освіти України, Навч.-метод. кабінет вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 116 с. – ISBN 5-7763-0696-5
1561104
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 3-тє вид-ня, перероб. и доп. – Київ : Літера, 2001. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1561105
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальні видання / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. й доп. – Київ : Літера, 2002. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1561106
  Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник / За ред. Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь : Реноме, 2003. – 160с. – ISBN 966-8400-01-1
1561107
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2003. – 480с. – ISBN 966-7543-25-0
1561108
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С.В. Шевчук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Київ : Атіка, 2004. – 592с. – ISBN 966-326-065-3
1561109
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2004. – 302 с. – ISBN 966-642-113-5
1561110
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук. – 4-тє вид., виправлене. – Київ : Вища школа, 2005. – 302с. – ISBN 966-642-269-7
1561111
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.В. Шевчук. – 5-те вид., переробл. – Київ : Вища школа, 2006. – 302с. – ISBN 966-642-309-X
1561112
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С. Шевчук. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 592с. – ISBN 966-326-219-2
1561113
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С. Шевчук. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : Арій, 2007. – 576 с. – ISBN 978-966-8959-65-3
1561114
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.В. Шевчук; МОНУ. – 6-те вид., випр. і доповнене. – Київ : Алерта, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-8533-82-2
1561115
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 576 с. – ISBN 978-966-498-078-1
1561116
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і перероб. – Київ : Арій, 2010. – 573, [2] с. : іл., табл. – Рос.-укр. слов.: с. 518-565. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-498-078-1
1561117
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 7-е, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 305, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
1561118
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 7-ме, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 305, [2] с. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
1561119
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 8-ме, випр., допов. – Київ : Алерта, 2015. – 306, [1] с. : табл. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – ISBN 978-617-566-024-9
1561120
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 9-те, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2018. – 301, [1] с. : табл. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 247-292. – Бібліогр.: с. 298. – ISBN 978-617-566-024-9
1561121
  Потелло Н.Я. Українське ділове мовлення і спілкування : Правопис і граматика української мови. Оформлення ділового спілкування. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник / Н.Я. Потелло, Г.Є. Скиртач; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 440с. – ISBN 966-608-250-0


  Розглянуту техніку культури ділового спілкування, висвітлено шляхи підвищення моральної та психологічної культури спілкування. Для студентів, викладачів
1561122
  Іванова І.Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів: фахове ділове мовлення : навчально-методичний посібник / І.Б. Іванова. – Харків : Парус, 2007. – 448с. – ISBN 966-8482-13-1
1561123
  Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 475, [2]с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-548-770-8
1561124
  Загнітко А.П. Українське ділове мовлення; професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2006. – 480с. – ISBN 966-548-770-1
1561125
  Марченко А.В. Українське ділове телебачення. Вплив контенту на аудиторію // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 152-154


  У статті розглянуто телебачення як засіб політичного, економічного та інших видів впливу на свідомістьта діяльність людей. З"ясовано його роль у формуванні громадської думки як головного джерела інформації про те, що відбувається в країні й у світі. В ...
1561126
  Ємельянова Т.О. Українське документальне кіно другої половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-джерелознавчий аспект) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 192-201. – ISSN 0320-9466
1561127
  Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мамрак. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 364с. – ISBN 966-8365-36-4


  Подані відомості про мовні особливості українського документування, наводяться зразки основних службових документів, визначається розташування їх реквизитів за табулятором. Для студентів вузів
1561128
  Тимошик М. Українське друкарство у Франції: історія і сучасність // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-15
1561129
  Лехан Л. Українське духівництво - світоч національно-культурного розвитку (перша половина XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 337-346
1561130
  Магурчак А. Українське еміграційне життя Відня у ракурсі листування Андрія Жука й Олександра Кандиби (Олесь) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 26-31. – ISSN 1998-4634
1561131
  Черниш Н.І. Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX - першої третини XX ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 199-211. – ISBN 966-02-3854-1
1561132
  Фігурний Ю. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) / Юрій Фігурний. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 251, [1] с. – Висновки парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 242-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-620-2-01651-3


  У пр. №1695436 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, з повагою від автора мионографії. 13.11.2018 р. Підпис
1561133
  Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі : монографія та вибрані українознавчі праці / Фігурний Ю.С. ; Наук.-дослід. ін-т українознав. та всесвіт. історії, Від. укр. етнології. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – 368 с. – Загол. обкл.: Не за горами кари час. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора! 28.02. 2013 р. Підпис
1561134
  Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі : монографія та вибрані українознавчі праці / Фігурний Ю.С. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Київ : [Гамазин], 2014. – 400 с. – Загол. обкл.: Не за горами кари час. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.


  У пр. № 1689715 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора. 7 жовтня 2014 р. Підпис
1561135
  Фігурний Ю. Українське етнодержавонацієтворення на Правобережжі у 1684-1795 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 167-175
1561136
  Сергійчук В. Українське єство // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 5-7. – ISBN 966-530-115-2
1561137
  Кармаза О.О. Українське житлове законодавство: поняття та ознаки // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 58-64
1561138
  Снайдер Т. Українське життя австрійського архикнязя // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя ...
1561139
  Мазука Л.І. Українське життя в Казахстані: історія та сучасний стан // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 487-495
1561140
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 14-15


  "...Єдність поколінь - основа прогресивного розвитку держави і суспільства..."
1561141
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 14-15
1561142
  Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.) : за матеріалами україномовної легальної преси / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Львів. від-ня Ін-ту укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів : [б. в.], 2010. – 325, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5592-0
1561143
  Кравченко Я. Українське життя на академічних полотнах Корнила Устияновича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 24
1561144
  Рибачок І. Українське жіноцтво Австрії та спроби відновлення діяльності Союзу українок (1945-1957) // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 35-43. – ISSN 2663-2675
1561145
  Вербова О.С. Українське жіноцтво в національній кооперації міжвоєнного часу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 47-63. – ISSN 0320-4421
1561146
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – 60 с.
1561147
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал. – Київ
Вип. 2. – 2001. – 60 с.
1561148
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 3. – 2002. – 75 с.
1561149
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 4. – 2003. – 73 с.
1561150
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 5. – 2004. – 67 с.
1561151
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 6. – 2005. – 51 с. – резюме - укр., англ. мовами
1561152
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 7. – 2006. – 55 с. – резюме - укр., англ. мовами
1561153
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 8. – 2007. – 50 с. – резюме - укр., англ. мовами
1561154
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ
Вип. 9. – 2008. – 63 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1561155
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ
Вип. 10. – 2009. – 63 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1561156
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ
Вип. 11. – 2010. – 58 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1561157
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 12. – 2011. – 55 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1561158
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 14. – 2013. – 93 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1561159
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 15. – 2014. – 47 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1561160
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 16. – 2015. – 50 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1561161
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 17. – 2016. – 57 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1561162
  Барановська І.М. Українське журналістикознавство 1950-1980-х рр. (Проблематика дисертаційних досліджень, атестованих в Україні) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-53. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі дисертаційних досліджень 1950-1980-х років показано розвиток українського журналістикознавства цього періоду. Описано феномен "радянської" моделі науки на прикладі журналістики. Показано надмірну заангажованість журналі-стики радянських ...
1561163
  Гоцур О.І. Українське журналістикознавство в контексті евроінтеграційного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 53-56.


  Визначено роль українського журналістикознавства у контексті євроінтеграційного процесу нашої держави. Досліджено, зокрема, вплив української публіцистичної думки кінця XIX—XX ст. на розуміння гео-політичного та геостратегічного становища України ...
1561164
   Українське журналістикознавство в працях науковців Інституту журналістики Київського університету імені ТарасаШевченка, 1993-1998 : Вибрана бібліографія. – Київ : Київський університет, 1998. – 24с.
1561165
  Різун В.В. Українське журналістикознавство на порозі третього тисячоліття // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 76-82.
1561166
  Гайовий Г. Українське задзеркалля : з публіцистики вічного опозиціонера / Гриць Гайовий; в авторській редакції, зі збереженням мовно-стилістичних особливостей. – Київ : Просвіта, 2007. – 304с. – ISBN 966-8547-93-4
1561167
  Киливник К. Українське законодавство про захист персональних даних та європейські стандарти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7069-14-9
1561168
  Дудорова К.Б. Українське законодавство про товарну біржу: історія та сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 49-57. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Аналізується розвиток біржового законодавства (дореволюційний період, часи НЕПу). Досліджуються проблеми сучасного нормативного регулювання біржової торгівлі, зокрема питання організаційно-правової форми створення біржі, посередництва, біржового товару.
1561169
   Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ : IREX ПроМедіа Україна, 2000. – 256 с. – Підготовлено Програмою правового захисту та освіти ЗМІ при IREX ПроМедіа
1561170
   Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ, 2004. – 368с.
1561171
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик (1900 - травень2002 рр.). – Київ : Рада, 2002. – 345с. – ISBN 966-7087-49-2
1561172
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик. – Київ : Стилос, 2002. – 284с. – ISBN 966-8009-27-4
1561173
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик (1900 - серпень 2006 рр.). – 2-е вид., доп. і уточнене. – Київ : Форсал 8, 2006. – 320с. – На обкл. книги: Закордонні українці. – ISBN 966-8979-02-8
1561174
  Солонська Н. Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема генерації інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1561175
  Малютіна І.П. Українське звичаєве право у дослідженнях учених ХХ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 357-367
1561176
   Українське звучання чужої поезії : [збірка]. – Київ : Задруга, 2006. – 223, [1] с. – ISBN 966-7944-97-2
1561177
  Лучик А.А. Українське зіставне мовознаство: стан і перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 31-39. – ISSN 0027-2833
1561178
  Павлова О. Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 15-19. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1561179
  Світленко С.І. Українське інтелектуальне середовище О.М. Лазаревського // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 8-16. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто формування і становлення українського інтелектуального середовища О.М. Лазаревського - визначного українського історика та археографа другої половини XIX - початку XX ст. До кола друзів та дослідників творчості О.М. Лазаревського входили ...
1561180
  Ковалевський В. Українське інформаційне суспільство у свідомості державних службовців // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.301-305
1561181
  Папакін Г.В. Українське історичне інституцієзнавство: специфіка науки, джерельна база // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
1561182
  Винар Л. Українське історичне товариство з перспективи 35 років (1965-2000) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.122-133. – ISSN 0130-5247
1561183
  Винар Л. Українське історичне товариство та розвиток української історіографії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 330-343. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1


  Найважливішим завданням товариства була розбудова "Українського історика" і об"єднання біля журналу різних поколінь українських дослідників. На окрему увагу заслуговує започаткування в 1966 р. нової дисципліни "Грушевськознавства" на сторінках ...
1561184
  Атаманенко А. Українське Історичне Товариство: 1965–2005 // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2005. – Рік42,№2/4(166/168). – С. 50–89. – ISSN 0041-6061
1561185
  Винар Л. Українське Історичне Товариство: генеза і рання діяльність // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 11-53. – ISSN 0041-6061
1561186
  Винар Л. Українське історичне товариство: здобутки та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-10. – (Історія ; вип. 54)


  Присвячено аналізу науково-організаційної та видавничої діяльності Українського Історичного Товариства (1965-2000), його внеску в українську історіографію.
1561187
  Винар Л. Українське історичне товариство: сорок років діяльності (1965-2005) : видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків, (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / Любомир Винар, Алла Атаманенко; Українське іст. т-во; Нац. ун-т "Острозька академія"; Ін-т дослідження укр. діаспори. – Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т "Острозька академія", 2006. – 118с. – ISBN 1-879070-20-0
1561188
  Дмитренко М. Українське казкознавство XIX - початку XXI століття // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 52-100. – ISBN 978-617-676-148-8
1561189
  Карпенко С.Д. Українське казкознавство: едиції минулого та сучасного // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 266-278


  У статті порушено питання вивчення народної казки у руслі казкознавства як одного з напрямів фольклористики. Увага акцентується на ролі казкознавства у процесі становлення етнічної свідомості та співпраці науковців у виробленні апарату вивчення ...
1561190
  Росляк Роман Українське кінематографічно-фільмове товариство "УКФО–Г.І.Лібкен" та його статут // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 310-333. – ISSN 1997-4264


  Григорий Иванович Либкен (с 1915 года - Либкин) — один из ведущих деятелей киноиндустрии Российской империи, продюсер
1561191
  Сидор-Гібелинда Українське кіно 1990-х: Аспекти візуальності // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 227-242. – ISBN 966-7021-87-4
1561192
  Колос Д. Українське кіно в передчутті постмодернізму: "Вавилон XX" та "Солом"яні дзвони" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 161-167. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Звернуто увагу на заявлені в назві статті фільми, в яких постмодерністське світосприйняття відображене у підході до створення фільмів режисерами українського поетичного кіно 1970–1980-х. Наголошено на тому, що саме ці фільми входять до числа тих, які ...
1561193
   Українське кіно від 1960-х до сьогодні : проблема виживання : збірник наукових статей / [Тримбач С. та ін. ; упоряд. Л. Брюховецька]. – Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр" ; Задруга, 2010. – 249, [3] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 250.- В основі зб. матеріали Міжнар. наук. конф., організованої Центром кінематограф. студій НаУКМА, яка відбулася 12 травня 2010 року. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-076-1
1561194
  Селянінова А. Українське кіно між фестивальним та комерційним успіхом // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 (169). – С. 10-11. – ISSN 1562-3238
1561195
  Козак Г. Українське кіно ожило // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 грудня (№ 51). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Для українського кіноматографу 2017 р. став рекордним. У вітчизняний прокат вийшла найбільша кількість фільмів - загалом 33.
1561196
  Мазяр М. Українське кіно: все ті ж проблеми // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 2-3. – ISSN 1562-3238
1561197
  Кулик Н. Українське кіно: геть від москви // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Грудень (№ 45/46). – С. 6
1561198
  Красніченко Є. Українське кіно: життя чи смерть? // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 32-33
1561199
  Тримбач С. Українське кіно: пропало (не) все // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 вересня (№ 158/159). – С. 15
1561200
  Мусієнко О.С. Українське кіно: тексти і контекст / О.С. Мусієнко. – Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 416 с., [48] арк. іл. : іл. – ISBN 978-916-830-474-1
1561201
  Тримбач С. Українське кіно: у пошуках сталкерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 162). – С. 6


  Вітчизняні кінематографісти відзначили своє професійне свято.
1561202
  Брюховецька Л. Українське кіновиробництво у 20-х роках: конкуренція і антагонізм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 15


  "Двадцяті роки ХХ століття були тим коротким періодом автономії, коли кіновиробництво і кінопрокат в Україні були незалежними від Москви. Талановите господарювання українців у кіноіндустрії дало хороші плоди. Вміло організований прокат приносив ...
1561203
  Десятник Г.О. Українське кіномистецтво : лекції з історії українського кіно / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 148, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-148. – ISBN 9-66-594-787-7
1561204
  Десятник Г.О. Українське кіномистецтво : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Вид. 2-ге допов. – Київ : Видавництво Інституту журналістики КНУ, 2019. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-149
1561205
  Брюховецька Л. Українське кіномистецтво в сучасному дискурсі історії кіно // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (1083/1084). – С. 147-155. – ISSN 0320-8370
1561206
  Ісаєвич Ярослав Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми / Ісаєвич Ярослав; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – Львів, 2002. – 520 с. – ISBN 966-02-2292-0
1561207
  Тимошик М.С. Українське книговидання в діаспорі: Велика Британія : монографія / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2021. – 482, [2] с. : іл. – Імен. показник: с. 464-476. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 408-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7821-73-9


  У пр. № 1737357 напис: Бібліотеці Шевченкового університету, де я вчився і працював. Доля нашої книги на Чужині - як невичерпне джерело міці нашого духу. Спробуємо увібрати його розумом і серцем, щоб достойно виконати заповіт наших попередників - ...
1561208
  Палюх О. Українське книговидання у Львові XIX ст.: роль друкарень Ставропігійського інституту та Наукового товариства ім. Шевченка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 54-72. – ISSN 1591-6223
1561209
  Мураховський А. Українське книговидання: радянська доба і сьогодення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 9-13. – ISSN 2076-9326
1561210
  Афонін О. Українське книговидання: стан і перспективи // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 143-148. – ISBN 978-966-518-773-8
1561211
  Станкевич О. Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.: план формування електронних ресурсів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 258–265. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1561212
  Тимошик М.С. Українське книгознавство в лещатах застарілих ідеологічних догм // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-62.
1561213
  Тимошенко І. Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С.17-23. – ISSN 1029-7200
1561214
  Тимошенко Ірина Українське книгознавство у 60 - 70-х роках XX ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто особливості формування вітчизняного книгознавства у 60 - 70-х роках XX ст. Охарактеризовано основні напрями розвитку науки про книгу в ці роки: теоретичний, історичний, освітній, видавничо-поліграфічний та бібліографічний. ...
1561215
  Станкевич О. Українське книгознавство у мережевих ресурсах вітчизняного бібліотечного веб-сегмента Інтернету // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 1029-7200
1561216
  Тимошик М.С. Українське книгописання дохристиянської доби: до проблеми розробки нової концепції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 116-128
1561217
  Семенюк Л. Українське книжне віршування на Волині кінця XVI - початку XVII ст. // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 13-21. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1561218
  Король Н. Українське Козацтво - родоначальник кінного війська Московії - Росії = The Ukrainian kozaks the progenitor of the Cavalry in Muscovy-Russia / Нестор Король. – Ню Йорк : Накладом Наукового Товариства ім.Т. Шевченка, 1963. – 96, [ 8 ] c. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Українознавства)
1561219
  Литвинюк Л. Українське козацтво - центральна міфологема поетичного світу Івана Перепеляка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 23-26
1561220
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 1 (19), січень-березень. – 1972
1561221
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 2 (20), квітень - червень. – 1972
1561222
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – 1972
1561223
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. н.]
Рік 9, ч. 4 (22), жовтень-грудень. – 1972
1561224
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 1 (23), січень-березень. – 1973
1561225
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – 1973
1561226
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – 1973
1561227
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – 1973
1561228
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – 1974
1561229
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б .в.]
Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – 1974
1561230
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б .в.]
Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – 1974
1561231
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – 1974
1561232
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 1 (31), січень-березень. – 1975
1561233
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – 1975
1561234
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – 1975
1561235
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – 1976
1561236
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – 1976
1561237
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – 1976
1561238
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 5 (39), жовтень-грудень. – 1976
1561239
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – 1977
1561240
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – 1978
1561241
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Торонто : [б. в.]
Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – 1983
1561242
   Українське Козацтво : орган Українського Вільного Козацтва. – Торонто
Рік 18, ч. 2 (65). – 1982
1561243
   Українське Козацтво = The cossacks of Ukraine / [авт.-уклад. Б. Черкас ; авт. ст.: І. Марзалюк та ін. ; фот.: О. Іванов та ін. ; пер. з лит. В. Журби]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 197, [3] с. : кольор. іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. [199-200]. – ISBN 978-611-516-006-8
1561244
  Ребенок В.В. Українське козацтво 1600–1622 років у працях Краківської і Варшавської історичних шкіл : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Ребенок Валентин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1561245
  Гриневич Т. Українське козацтво в дискусіях польських істориків міжвоєнного періоду // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 315-328. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1561246
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-45-3
Т. 1. – 2012. – 511, [2] с.
1561247
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-46-0
Т. 2. – 2012. – 506, [2] с. – Бібліогр.: с. 450-506
1561248
  Гутівська Ю. Українське козацтво в поглядах Якова Собєського (1588-1646) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 291-295. – ISSN 2078-0850
1561249
  Ольхіна Н.І. Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.292-299. – ISBN 966-7089-17-7
1561250
  Ярмошик І. Українське козацтво першої чверті XVII ст. у контексті Вільшанської та Роставицької угод // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 263-266. – ISSN 2078-0850
1561251
  Наливайко Д. Українське козацтво та західноєвропейський світ // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 6-21
1561252
  Парахіна М.Б. Українське козацтво та його роль у зовнішній політиці Великого князівства Литовського (кінець XV - початок XVI ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 4. – С. 177-181. – ISSN 2226-3209
1561253
  Руда О. Українське козацтво та польсько-козацькі відносини у працях польських істориків Львова кінця XIX - початку XX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 67-78. – ISSN 0203-9494
1561254
  Степанчук Юрій Українське козацтво у системі міжнародних відносин Східної Європи у XVI - першіц половині XVII ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 37-41. – ISBN 978-966-02-4770-3
1561255
  Походяща О. Українське козацтво у творах європейських художників XVII-XIX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 126-132
1561256
  Шепелюк В.М. Українське козацтво у творах живопису та графіки (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 161-164. – ISSN 0320-9466
1561257
  Юрій М. Українське козацтво як носій нових якостей (рис) цивілізаційної ідентичності // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 19-24. – ISSN 2311-9896
1561258
  Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану : Друга половина 15- середина 17 ст. Монографія / Віталій Щербак. – 2-е вид. – Київ : КМ Академія, 2006. – 300с. – ISBN 966-518-380-Х
1561259
  Сергійчук В.І. Українське козацьке військо в другій половині 16 - середині 17 століття. : Автореф... д-ра іст. наук: / Сергійчук В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1991. – 56с.
1561260
  Сокирко О.Г. Українське козацьке військо в період Північної війни 1700-1721 рр. та організаційних реформ 30-60-х рр. XVIII ст. // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 514-530. – ISBN 966-518-349-4
1561261
  Сокирко О.Г. Українське козацьке військо в період Північної війни 1700-1721 рр. та організаційних реформ 30-60-х рр. XVIII ст. // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 514-530. – ISBN 978-966-518-582-6
1561262
  Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах оснанньої чверті 17 століття : Монографія / Мін-во внутрішніх справ України; Юридична акад.; Віктор Заруба;. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2003. – 464с. – ISBN 966-7894-28-2


  Героїчна боротьба українського народу проти експансії османської імперії та Кримського ханату в 70-90-х роках XVII століття. Для науковців, вчителів, студентів
1561263
  Заруба Віктор Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття : Монографія / Заруба Віктор; МВС України.Юридична академія. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. – 464с. – ISBN 966-7894-28-2
1561264
  Демченко В.М. Українське койне та теріторіальний варіант російської мови в умовах білінгвізму // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 138-141. – ISBN 966-7348-20-2
1561265
   Українське коло = Full circle : до сторіччя Визвольних змагань 1917-1921 : [каталок виставки] : 22.I.2018-18.III.2018 Київ, 6.IV.2019-29.IX.2019 Нью-Йорк / [упоряд. та] куратор Ю. Савчук ; [художник В. Таран ; пер. на англ.: С. Сингаївський, М. Ревакович ; пер. на укр. мову: М. Ревакович]. – Нью Йорк ; Київ : Український Музей, 2019. – 275, [48] с. : іл., фот., табл. – Текст парал. англ., укр. – ISBN 978-0-9908528-5
1561266
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
1561267
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2002
1561268
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск. – Київ, 2001-
№ 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – 2002
1561269
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4 : Зобов"язальне право в Україні. – 2003
1561270
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 5 : Річові права в Україні. – 2004. – 76 с.
1561271
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 6. – 2005. – 96 с.
1561272
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – 2006. – 93 с.
1561273
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – 2007. – 78 с.
1561274
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ
№ 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – 2009. – 88 с.
1561275
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ
№ 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – 2012. – 65 с.
1561276
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ. – ISBN 978-617-7161-20-1
№ 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – 2015. – 111 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561277
  Конєва Т. Українське коріння лауреатів Нобелівської премії в галузі літератури / Т. Конєва, Н. Тарасова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 74-80
1561278
  Тронько П.Т. Українське краєзнавство в ХХ столітті : (До 75-річчя Всеукраїнської спілки краєзнавців) / П.Т. Тронько; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ : Молодь, 2002. – 85с. – ISBN 966-02-2435-4
1561279
  Савчук В. Українське краєзнавство у підручниках і підручних книгах 1920-х —1930-х рр.: регіональний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 105-112
1561280
  Дем"янчук Г.С. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем"янчук, Б.Г. Дем"янчук, А.Г. Дем"янчук. – Київ : Просвіта, 2006. – 294с. – ISBN 966-8547-64-0
1561281
  Колос М.І. Українське кримінальне право : походження, розвиток і сучасність : монографія / М.І. Колос ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія", Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського. – Київ ; Острог : Освіта України, 2019. – 833, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 781-829 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-16-7
1561282
   Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / [Берзін П.С. та ін.] ; за заг. ред. В. Навроцького. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 711, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 20 років ЮІ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-553-1
1561283
  Колос М.І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Колос Михайло Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
1561284
  Філоненко С.О. Українське кримінальне чтиво: між СРСР і Євросоюзом // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 361-367. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1561285
  Розовик Д.Ф. Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917-1920) : Монографія / Д.Ф. Розовик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 311с. – ISBN 966-594-361-8
1561286
  Антонюк Н.В. Українське культурне життя в "Генеральній Губернії" (1939-1944 рр.) : за матеріалами періодичної преси / Н.В. Антонюк; НАНУ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника; Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 1997. – 232с. – ISBN 5-7702-1235-7
1561287
  Кричильська В.М. Українське культурно-національне відродження в Галичині XIX - поч. XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1561288
  Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство : витоки, становлення, сучасний стан : монографія / С.В. Міхелі ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328-366. – ISBN 978-960-660-949-9
1561289
  Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство: практика використання і сутність терміну // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 5-11. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз практики використання і трактування термінів "українське ландшафтознавство", "українська географія", "українська наука" та інших термінів лексико-семантичної групи "національна наука" в українській і зарубіжній науковій літературі. ...
1561290
  Гоцко-Ней Українське Лікарське Товариство у Львові. Сторінки 110-річної історії / Гоцко-Ней, З. Масний // Українські медичні вісті : науково-практичний часопис / Всеукр. лікарське т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 12, № 2 (85). – С. 143-146. – ISSN 2709-4456
1561291
  Шевченко Віталій Українське літературне барокко кінця ХVI- ХVIIIст.: спроба узагальнення: Ч.1 // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2003. – Кн. 1. – С.67-78. – ISSN 0042-9422
1561292
  Чижевський Д. Українське літературне бароко = The ukrainian literature baroque / Д. Чижевський; Ред.кол. О. Пріцак, О. Мишанич, Я. Шевченко. – Київ, 2003. – 576 с. – (Київська бібліотека давнього українського письменства : Студії ; Т.4). – ISBN 966-513-051-Х
1561293
  Сташенко Н. Українське літературне дисидентство 1960-1980-х рр. : Методичні вказівки до спецсемінару для студ. фак-ту україністики / Н. Сташенко; Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 24с.
1561294
  Веретюк О. Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі : Видання. Постаті. Україно-польські літературні контакти / Оксана Веретюк. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : НЛУК, 2001. – 96с. – ISBN 966-636-025-Х


  Для літературознавців, істориків, культурологів, політологів, студ. гуманіт. факультетів, учнів серед. шкіл і широкого кола читачів
1561295
  Муратова О. Українське літературне шістдесятництво як феномен партійного керівництва "відлиги" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 90-96. – ISSN 1728-9343
1561296
   Українське літературознавство. – Київ
Вип. 28. – 1977
1561297
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 30. – 1978
1561298
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 31. – 1978
1561299
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 33. – 1979
1561300
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 34. – 1980
1561301
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 35. – 1980
1561302
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 46. – 1986
1561303
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 50. – 1988
1561304
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 1 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 1. – 1989
1561305
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 2 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 2. – 1989
1561306
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 3 : Українська література. Стислий огляд. Харків 1928 / Агапій Шамрай ; Українське літературознавство 1917-1937 / Богдан Кравців. – 1989
1561307
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 52. – 1989
1561308
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 5 : Начерк історії української літератури / Богдан Лепкий. – 1991
1561309
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 6 : Підручник історії української літератури / Олександер Дорошкевич. – 1991
1561310
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 8 : Історія літератури руської [української], Ч. 2 1-2, вік 19 (поезія, драма) / Омелян Огоновський. – 1991
1561311
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 7 : Історія літератури руської [української], Ч. 1, (вік 11 - 18) / Омелян Огоновський. – 1992
1561312
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 9 : Історія літератури руської [української], Ч. III 1-2, вік XIX (проза) / Омелян Огоновський. – 1992
1561313
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 56. – 1992
1561314
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 4 : Українська стилістика й ритміка. Українська поетика: Перемишль 1923 і 1924 / Володимир Домбровський. – 1993
1561315
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 10 : Нарис історії української літератури, 1. Література передбуржуазна / Володимир Коряк. – 1994
1561316
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 11 : Нарис історії української літератури, 2. Література буржуазна / Володимир Коряк. – 1994
1561317
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 12 : Нариси історії української літератури й критики. – 1994
1561318
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1996-
Вип. 64 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2001
1561319
   Українське літературознавство : Міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 65. – 2002. – резюме укр., англ. мовами
1561320
   Українське літературознавство : Збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 66 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1561321
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 67. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1561322
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 68 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1561323
   Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 69. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1561324
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 71. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
1561325
   Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 72. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1561326
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 73. – 2011. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1561327
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 74. – 2011. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1561328
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 75. – 2012. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1561329
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 76. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1561330
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 77. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1561331
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 79. – 2015. – 316 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561332
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 80. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561333
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 81. – 2016. – 261 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561334
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 82. – 2017. – 251 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561335
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 84. – 2019. – 327, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1561336
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 86. – 2022. – 221 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561337
  Сінченко О. Українське літературознавство 1920-х і неокантіанство: до постановки проблеми // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-790-8


  Стаття присвячена виявам неокантіанства в українському академічному літературознавстві 1920-х років. Особлива увага приділена рецепції естетичних положень Іммануїла Канта у працях В. Юринця, Б. Якубського та інших. Статья посвящена проявлениям ...
1561338
  Рева-Лєвшакова Українське літературознавство в колі дискусій про новий реалізм першої третини XX століття // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 42-53. – ISSN 2312-6809
1561339
  Козлик І. Українське літературознавство в піввіковій історії наукового журналу "Питання літературознавства" (статистичне дослідження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 69-77. – ISSN 0236-1477
1561340
  Наєнко М.К. Українське літературознавство в умовах тоталітаризму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про розвиток українського літературознавства за радянської доби. Автор критично осмислює методологію й методику аналізу літературних явищ, що застосовувались дослідниками, заангажованими тоталітарним суспільством.
1561341
  Білецький О.І. Українське літературознавство за сорок років (1917-1957) / О.І. Білецький ; АН УРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1957. – 56 с.
1561342
  Данилюк-Кульчицька Українське літературознавство на Пряшівщині у другій половині XX - на початку XXI століття: історіографія питання // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 196-199
1561343
  Тарнавська М. Українське літературознавство на сторінках англомовних університетських журналів (1990-1999) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 251-291
1561344
  Іванишин П.В. Українське літературознавство постколоніального періоду : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2014. – 190, [2] с. – Cер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 177-190. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-443-7
1561345
  Битинський М. Українське малярство / М. Битинський; Курси українознавства ім. Івана Котляревського в Торонті. – Торонто, 1970. – 24с.
1561346
  Александрович В. Українське малярство в Перемишлі XIII- початку XVII ст.: головні проблеми історії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 26-41
1561347
  Червінський В. Українське меценатство: відродження традицій / В. Червінський, Є. Петрівська // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 14-21 червня (№ 27). – С. 9


  Розмова з заступником міністра освіти і науки України В. Огнев"юком.
1561348
  Кирчанів М. Українське минуле і проблеми ідентичності кубанських письменників в радянський період : (на прикладі поезії Івана Варавви) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С.158-165. – ISSN 1728-9572
1561349
  Мандрик М. Українське минуле та його непересічні постаті в історичних дослідженнях Анатолія Петровича Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 197-205
1561350
  Нельговський Ю.П. та інші Українське мистецтво / Ю.П. та інші Нельговський. – Київ, 1976. – 136с.
1561351
  Щербаківський В. Українське мистецтво : Вибрані неопубліковані праці / В. Щербаківський. – Київ : Либідь, 1995. – 288с. – ISBN 5-325-00540-5
1561352
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : У 3-х частинах. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д.П. Крвавич, Д.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-202-3, 966-603-203-1 (ч.1)
Ч.1. – 2003. – 256с.


  Мистецтво періоду середніх віків (V - Vст.).
1561353
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : Навчальний посібник: У 3-х ч. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-333-Х
Ч.2. – 2004. – 268 с.


  Перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності
1561354
  Гонтова Л. Українське мистецтво : 2 половина 20 ст. / Лариса Гонтова. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-29-4
1561355
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : У 3-х частинах: Навчальний посібник / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-205-8
Ч.3. – 2005. – 268с.+80 вкл.іл.


  Перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності
1561356
  Ернст Ф. Українське мистецтво 17-18 віків / Ф. Ернст. – Київ, 1919. – 32 с.
1561357
  Скляренко Г. Українське мистецтво 1930-50-х років: штрихи до картини епохи // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 184-192. – ISSN 0208-0710
1561358
  Скляренко Г. Українське мистецтво 1930–1950-х рр.: Етапи, спрямування, твори // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 269-283. – ISSN 1992-5514
1561359
  Пуцко В. Українське мистецтво XIV - XVII ст. у візантійському ареалі // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 145-155
1561360
  Овсійчук В.А. Українське мистецтво XIV - першої половини XVII ст / В.А. Овсійчук. – Київ : Мистецтво, 1985. – 175с. – (Нариси з історії українського мистецтва)
1561361
  Білецький П.О. Українське мистецтво XVII-XVIII ст. / П.О. Білецький. – Київ : Мистецтво, 1963. – 71 с., [14] арк. іл. : іл. – (Бесіди з історії мистецтва)
1561362
  Криволапов М.О. Українське мистецтво XX століття в художній критиці. Теорія. Історія. Практика : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Криволапов Михайло Олександрович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр. : 22 назви
1561363
  Логвин Українське мистецтво в творах Михайла Грушевського // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 242-248. – ISSN 0041-6061
1561364
  Лобановський Б.Б. Українське мистецтво другої половини XIX початку XX ст. : нариси / Б.Б. Лобановський, П.І. Говдя. – Київ, 1989. – 204 с.
1561365
  Овсійчук В.А. Українське мистецтво другої половини XVI - першої половини XVII ст / В.А. Овсійчук. – К, 1985. – 183с.
1561366
  Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII - XVIII століть / П.О. Білецький. – Київ : Мистецтво, 1981. – 159с.
1561367
  Скляренко Галина Українське мистецтво другої половини ХХ століття : регіональні проблеми і загальний контекст (частина перша) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 67-78. – ISSN 1728-6875
1561368
   Українське мистецтво на переломах епох = Ukrainian art at the junctures of epochs : образ, трансформації, стиль / [Л. Ганзенко, Р. Забашта, О. Ламонова та ін. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського]. – Київ : Наукова думка, 2021. – 395, [5] с., [24] арк. кольр. іл. : портр., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1770-2
1561369
  Затенацький Я.П. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. / Я.П. Затенацький. – Київ : Мистецтво, 1965. – 62, [37] с.
1561370
  Миронова Г.А. Українське мистецтво: між національною формою і європейськими спрямуваннями (аналітично-дискурсивний зріз) // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 2 груд. 2022 р., м. Івано-Франківськ, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 263-266. – ISBN 978-617-8126-04-9
1561371
  Антонович Є. Українське мистецтвознавство кінця XIX - початку XX століття : національне образотворче мистецтво в працях учених київської школи : монографія / Євген Антонович, Ірина Удріс ; за ред. Євгена Антоновича ; М-во освіти і науки України; М-во культури і туризму України, КНУ культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 272 с. – (Бібліотека дизайнера). – ISBN 966-542-308-8; 966-542-309-6


  Розглянуто питання історії світового образотворчого мистецтва від первісних часів до початку ХХ ст. Висвітлено історичні етапи еволюції просторово-пластичних мистецтв різних народів і суспільств у взаємозв"язках з економічними, політичними та ...
1561372
  Удріс І.М. Українське мистецтвознавство кінця XIX - початку XX століття у контексті тогочасної європейської науки про мистецтво: ідеї, теорії, методи // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 110-116. – ISSN 2226-2180


  "Наукову новизну роботи обумовлюють огляд та систематизація значимих національних загальнокультурних ідей і керівних теорій європейської науки про мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст. як наукового інструментарію дослідницької діяльності вітчизняних ...
1561373
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 12. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561374
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 13. – 2013. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561375
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 14. – 2014. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561376
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 16. – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561377
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 17. – 2017. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561378
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії = Ukrainian art studies: materials, investigations, reviews : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2413-4767
Вип. 18. – 2018. – 290, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1561379
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії = Ukrainian art studies: materials, investigations, reviews : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2413-4767
Вип. 19. – 2019. – Резюме укр., англ. мовами
1561380
  Іваненко В.В. Українське місто та урбанізаційний процес у добу "соціалістичної модернізації" 1920-1930-х рр.: Теоретико-методологічні проблеми дослідження / В.В. Іваненко, М.Е. Кавун // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 51-59. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1561381
  Боровський М. Українське місцеве й особове назовництво в інтернаціональній ботанічній термінології = Ukrainian topo - and anthroponymy in the international botanical terminology / М. Боровський ; Укр. Вільна Академія Наук. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1955. – 62, [3] с., включ. обкл. – З кол. Dr. T. Olesijuk. – Бібліогр.: c. 61-62 та в підрядк. прим. – (Назвознавство = Onomastica / ред.: Я. Рудницький ; ч. 9)


  У пр. №1694935 напис: Вічно молодому енергійному, невтомному непоборному діячеві на чолі відродження соборної України... 10/V. 56. Вдячний: Підпис. Вінніпег
1561382
   Українське мовлення: артикуляційна динаміка складу (на) (за даними тензометрування і кінорентгенографування) / Л.Г. Скалозуб, О.В. Кононенко, О.М. Павличенко, С.М. Яцюк
1561383
   Українське мовлення: артикуляційна динаміка складу (на) (за даними тензометрування і кінорентгенографування) / Л.Г. Скалозуб, О.В. Кононенко, О.М. Павличенко, С.М. Яцюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 48-60
1561384
  Брацкі А. Українське мовне питання чи питання української мови - соціо-психокультурний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 86-89


  У статті розмежовано два важливі для лінгво- й культурософії поняття: українське мовне питання та питання української мови, визначено їхнє семантичне поле, описано мовні й культурні процеси (зовнішні та внутрішні, відповідно), що свідчать про ...
1561385
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 2. – 1974. – 96 с.
1561386
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 3. – 1975. – 136 с.
1561387
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 4. – 1976. – 104 с.
1561388
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 5. – 1977
1561389
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 6. – 1978. – 144 с.
1561390
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 7. – 1979
1561391
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 8. – 1980. – 136 с.
1561392
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 9. – 1981. – 136 с.
1561393
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 10. – 1982
1561394
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 11. – 1983. – 160 с.
1561395
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 15. – 1989
1561396
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 18. – 1991
1561397
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 19. – 1992
1561398
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 21. – 1997. – 139 с.
1561399
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 22. – 2000. – 129 с.
1561400
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 23. – 2001. – 121 с.
1561401
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 24. – 2002. – 131 с.
1561402
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 25. – 2003. – 106 с.
1561403
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 26. – 2003. – 147 с.
1561404
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 27/28. – 2003. – 230, [2] с.
1561405
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 29-30. – 2004. – 224, [2] с.
1561406
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 31. – 2004. – 90 с.
1561407
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 32-33. – 2004. – 190 с.
1561408
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 34. – 2005. – 109 с.
1561409
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 35. – 2006. – 103, [1] с.
1561410
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 36. – 2006. – 99 с.
1561411
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 37. – 2007. – 109 с.
1561412
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 38. – 2008. – 273 с.
1561413
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 39. – 2009. – 111 с.
1561414
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 40. – 2010. – 95 с. – резюме укр., рос., англ. мовою
1561415
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 41. – 2011. – 111 с. – резюме укр.. рос., англ. мовами
1561416
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 42. – 2012. – 111 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1561417
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 43. – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561418
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (44). – 2014. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561419
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 44/1. – 2014. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561420
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (45). – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561421
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (46). – 2016. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561422
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (47). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Бібліотека Інституту філології)
1561423
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (51). – 2021. – 143, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1561424
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (52). – 2022. – 120, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1561425
  Ніка О. Українське мовознавство в Київському університеті // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7480-37-1
1561426
  Зубченко В. Українське мовознавство в Чехії в 20-х - початку 30-х років XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 68-74. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1561427
   Українське мовознавство у західних і південних слов"ян / Л.І. Даниленко, В.М. Русанівський, В.Є. Феденюк, В.В. Чумак; Л.І. Даниленко [та ін.] ; відп. ред. В.М. Русанівський. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – 177, [3] с. – Покажч. імен: с. 175-177. – Бібліогр.: с. 162-174 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8188-17-9
1561428
  Іларіон Українське монашество / Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 396с. – ISBN 966-7821-05-6
1561429
  Бойко О.Г. Українське музейництво історії Великої Вітчизняної війни : історіографія проблеми // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-84. – ISBN 966-614-021-7
1561430
   Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. – Київ
№ 11. – 1976
1561431
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ. – ISBN 978-617-640-162-9
Вип. 39. – 2013. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561432
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 978-617-640-163-6
Вип. 40. – 2014. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561433
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-
Вип. 41. – 2015. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561434
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-
Вип. 42. – 2016. – 343 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561435
   Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-. – ISSN 0130-5298
Вип. 43. – 2017. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561436
  Муха А. Українське музикознавство на порозі третього тисячоліття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-46. – ISSN 0130-6936
1561437
  Карась Г. Українське музичне діаспорознавство в системі навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 38-43. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто впровадження українського музичного діаспорознавства як нового напрямку мистецтвознавства в систему навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України. Останні наукові дослідження українських мистецтвознавців слугують методологічним ...
1561438
  Стрельцов Є.Л. Українське навпаки. Неупереджений погляд науковця на економіко-правові проблеми України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1561439
  Стрельцов Є. Українське навпаки. Неупереджениц погляд науковця на економіко-правові проблеми України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1561440
  Бобровницька Н. Українське народне віршування у фольклористичних студіях початку XXI століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 174-179. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті висвітлено погляди фольклористів та літературознавців початку XXI ст. на проблему українського народного віршування в різних жанрах. З"ясовано, на які аспекти зазначеної проблеми звертається найбільша увага в сучасних фольклористичних працях ...
1561441
  Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 340, [4] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Додатки: с. 341-342. – Бібліогр.: с. 338-340. – ISBN 978-966-346-600-2
1561442
  Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342, [2] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 334-335, 338-340. – ISBN 978-617-07-0049-0
1561443
   Українське народне мистецтво : [альбом-каталог / [авт. текстів: Я. Винницька, Л. Собуцька, Я. Кравченко та ін. ; упоряд.: О. Лозинський] ; Ін-т колекціонерства укр. мистец. пам"яток при НТШ [та ін.]. – Львів : Коло, 2021. – 431, [1] с. : іл. – За підтримки УКФ. – (Ковчег "Україна"). – ISBN 966-617-642-599-1
1561444
  Новицька Ольга Романівна Українське народне мистецтво 1920-1980-х рр.: інтерпретація, оцінка, спростування : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Новицька О.Р.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1561445
  Отич О. Українське народне мистецтво як чинник етнокультурної ідентифікації особистості // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 145-156. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1561446
   Українське народне мистецтво. Кераміка і скло : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1974. – 217 с.
1561447
   Українське народознавство : Навч.посібник. – Львів : Фенікс, 1997. – 608с : іл. – На зв .тит.арк.вказаний рік вид.-1994. – ISBN 5-87332-037-3
1561448
  Лозко Г.С. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Київ : АртЕк, 2004. – 469, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 454-465. – ISBN 966-505-064-8
1561449
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – 2-е вид., доп. та переробл. – Харків, 2005. – 471с. – ISBN 966-8504-07-0
1561450
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 3-тє, доп. та переробл. – Київ : АртЕк, 2006. – 472 с. – ISBN 966-505-064-8
1561451
   Українське народознавство : Навчальний посібник. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 568с. – ISBN 966-346-102-0
1561452
  Лозко Г. Українське народознавство : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Галина Лозко. – Вид. 5-те, зі змінами та доп. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 512 с. : іл. – Бібліогр.: с. 487-512 та в кінці ч. – ISBN 978-966-634-565-6
1561453
  Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів, що вивчають дисципліну : "Методичне ознайомлення дітей з народознавством у дошкільному закладі" / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – Київ : Вища школа, 1994. – 398 с.
1561454
  Москаленко М. Українське народознавство кінця XIX - початку XX ст. через призму творчості М. Коцюбинського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3, листопад. – С. 30-33
1561455
  Дуднік О. Українське народознавство у бібліографічних виданнях з етнографії Російської імперії (XIX - початок XX ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 20-29. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано бібліографічні джерела Російської імперії з етнографії, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на відображення у них літератури з українського народознавства. З’ясовано авторів і ...
1561456
   Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка. – Київ : [б. в.], 2002. – 634 с. : іл., ноти. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1739576 напис: Високоповажній і дорогій Кірі Олександрівні, видатному українському літературознавцю і любому, чудовому викладачеві з щирою вдячністю і на світлий спомин про студентку Надію Пазяк
1561457
  Антипенко Г.С. Українське народолюбство Олександра Федоровича Кістяківського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 293-303. – ISBN 978-966-551-327-8


  Кістяковський (Кістяківський) Олександр Федорович — український вчений-криміналіст та історик права, батько Володимира, Богдана та Ігора Кістяківського.
1561458
  Бачинська О.А. Українське населення придунайських земель 18 - початок 20 ст. : Заселення й економічне освоєння / О.А. Бачинська. – Одеса : Астропринт, 2002. – 328 с. – ISBN 966-549-762-6
1561459
  Сушко О.В. Українське населення Росії та сталінська національна політика (20-ті - початок 30-х рр. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 90-93
1561460
  Копержинський Кость Українське наукове літературознавство за останнє десятиліття 1917-1927 / Кость Копержинський ; Всеукраїнська АН, науково-дослідна катедра Історії України. – Київ, 1929. – 34 с. – Відбитка з "Студій з історії України Науково-дослідчої Катедри Історії України, Т.2, 1929.
1561461
   Українське наукове мовлення в контексті професійної підготовки майбутніх фахівців / Г.В. Білавич, М.В. Клепар, Б.П. Савчук, С.І. Гнатишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін. ] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 2 (96). – С. 76-81. – ISSN 1681-2751
1561462
  Гомотюк О. Українське наукове товариство в Києві - провідний центр українознавства (1907-1921) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 297-309.
1561463
  Завальнюк О.М. Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – ISSN 0130-5247
1561464
  Завальнюк Олександр Михайлович Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  З"ясовується питання про участь УНТ та його найбільш активних членів і у творенні і забезпеченні функціонування українських університетів - важливих осередків національного відродження українства.
1561465
  Меша В.Г. Українське національне відродження 1905-1914 років (історіографія проблеми) / В.Г. Меша. – Київ, 2004. – 157с. – ISBN 966-556-631-8
1561466
  Реєнт О. Українське національне відродження в ХІХ-ХХ ст.: від територіальної суміжності до соборності в незалежній державі / О. Реєнт, І. Жиленкова // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – C. 5-21. – ISSN 2222-5250


  Згадується внесок у розвиток українського національного відродження праць вчених: М. Драгоманова, В. Антоновича, О. Пріцака, І.Ф. Кураса та ін.
1561467
  Білоус Олег Українське національне відродження першої половини XIX століття в контексті політики Ватикану і Австрійської імперії // Україна і Ватикан : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 35-41. – ISBN 978-966-398-010-9
1561468
  Лєвіна В.Г. Українське національне відродження та сіонізм: від історико-культурних паралелей до сучасного діалогу ідей // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 205-215. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
1561469
  Сергійчук Г. Українське національне відродження у Москві в 1917 році // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 42-51. – ISBN 978-617-7235-56-8
1561470
  Семистяга В. Українське національне життя в шахтарському Краснодоні під час німецько-нацистської окупації краю (1942-1943 рр.) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 114-121
1561471
  Решетченко Д.В. Українське національне об"єднання в Канаді (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 169-177. – ISSN 0320-9466
1561472
  Стрілько В.В. Українське національне патріотичне виховання молоді – головна складова розвитку державності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 39-47. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))
1561473
  Дутчак Г.О. Українське національне питання в Парижі: владне рішення // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 119-126
1561474
  Лозинський М.М. Українське національне питання в творах Михайла Драгоманова : : З нарисом про житє і дїяльність Михайла Драгоманова / Михайло Лозинський. – [Відень] : Накладом видавництва ; ["Політична б-ка"], 1915. – 109 с. – (Політична бібліотека / під pед. М. Залізняка)
1561475
  Клєр І. Українське національне питання другої половини XIX ст. у полеміці М. Драгоманова та Б.Грінченка: історіографія проблеми // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 61-63. – ISBN 978-966-493-651-1
1561476
  Горбань Т. Українське національне питання і російський загальнодемократичний рух: точки перетину, лінії розходження (1900-1917) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  На документальних та літературних джерелах простежено еволюцію ставлення ліберально-демократичного крила в російському суспільстві до українського питання на початку ХХ ст. Пріоритетними в дослідженні є проблеми етнополітичних відносин, гармонізації ...
1561477
  Уська У. Українське національне питання у відносинах Австро-Угорщини та Ватикану в роки Першої світової війни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 131-151. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1561478
  Розумний М. Українське національне самовизначення та його світоглядно-культурні детермінанти // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 7-23. – ISBN 966-7332-13-6
1561479
  Волиняк П. Українське національне свято в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – C. 1-5


  Перебування Державного Заслуженого Народного Хору ім. Григорія Верьовки в Канаді.
1561480
  Телячий Ю.В. Українське національно-культурне відродження в 1917–1921 рр.: до проблеми методологічного контексту // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 98-105. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1561481
  Ревегук В. Українське національно-патріотичне підпілля на Полтавщині (1941-1945 рр.) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 130-144. – ISSN 2075-1222
1561482
  Зобенко М. Українське небо Олеся Гончара : Есеї, студії, полемика / Марія Зобенко. – Львів : В-во М.Коць, 2003. – 174 с. – ISBN 966-95956-0-6
1561483
  Окорокова І. Українське неоязичництво та національна ідентичність // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 263-270. – ISBN 966-7379-70-1
1561484
  Окорокова І. Українське неоязичництво як продукт історичного міфу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 114-119. – ISBN 966-7379-92-11
1561485
  Ільчук С.А. Українське обличчя британських інтернет-ЗМК (На матеріалі електронної версії газети "The Times") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 222-225


  Статтю присвячено особливостям представлення українських громадян британським виданням "The Times". Аналіз включає встановлення типових ознак населення загалом та визначення критеріїв добору для опису окремих представників українського народу. Більшої ...
1561486
  Остапенко С.М. Українське образотворче мистецтво : Рекоменд. бібліогр. покажч. / С.М. Остапенко. – Київ, 1984. – 36с.
1561487
  Авер"янова Н. Українське образотворче мистецтво в добу тоталітаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-46. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в умовах тоталітаризму завжди здійснювався жорсткий ідеологічний тиск на творчу особистість митця. В українському образотворчому мистецтві це оберталося на боротьбу з "формалізмом", з "національною обмеженістю в українській тематичній ...
1561488
  Шалига О. Українське образотворче мистецтво в Канаді (друга половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 82-87. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес становлення та розвитку образотворчого мистецтва українців на теренах Канади. Упродовж другої половини XX ст. українська діаспора створювала власне та примножувала традиційне українське мистецтво. Щоправда, досягнення української ...
1561489
  Чебикін А. Українське образотворче мистецтво як дзеркало духовної історії народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 228-236
1561490
  Авер"янова Н. Українське образотворче мистецтво як невід"ємний чинник етнозбереження та націєтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-21. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено ролі образотворчого мистецтва як чинника етнозбереження та націєтворення. Завдяки своїм специфічним рисам, таким як зображальність, візуальність та статичність, образотворче мистецтво здатне унаочнено фіксувати національне буття ...
1561491
  Білоус П. Українське одописання часів Руїни (друга пол. XVII – поч. XVIII ст.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 32-36. – ISSN 0236-1477
1561492
  Білоус П. Українське одописання часів Руїни (друга пол. XVII поч. XVIII ст.) // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 5-11
1561493
  Тинченко Я.Ю. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття / Я.Ю. Тинченко; Післямова В. Сергійчука. – Київ : Тиражувальний центр УРП
Ч.1 : Біографічно-довідкова. – 1995. – 256с.
1561494
  Заремба С.З. Українське пам"яткознавство / С.З. Заремба. – К, 1995. – 447с.
1561495
   Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. т-во ім. Шевченка ; уклад. Тарас Шмігер ; [редкол.: О.І. Чередниченко (голова) та ін. ; наук. ред. Р.П. Зорівчак ; передм.: Р. Зорівчак, Т. Шмігер]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка [та ін.], 2013. – 626, [2] с. – Імен. покажч.: с. 543- 600. - Покажч.: с. 601-625


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з повагою Т. Шмігер, Львів, 7 серпня 2013 р.
1561496
  Зеров Микола Українське письменство / Зеров Микола; Упоряд. М.Сулима. – Київ : Основи, 2003. – 1301с. – ISBN 966-500-019-5
1561497
  Піскун О. Українське письменство 20-30 р.р.: феномен "людей зі страху" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 36-45. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
1561498
  Сліпушко О. Українське письменство у змаганнях за національну ідею: 70-90-ті рр. ХІХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 512-521


  У статті висвітлено роль українського письменства у становленні та розвитку національної ідеї. Наголошується на важливості його ідейно-тематичного спектру при формуванні національного світогляду. Аналізуються твори українських митців, які стали вагомим ...
1561499
  Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / Микола Зеров ; [упоряд., наук. ред. О. Баган ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; Наук.-ідеолог. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 566, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1561500
  Градовський А. Українське письменство як інгтегрований складник світової літератури // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 116-125. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1561501
  Щиголь І.В. Українське письменство як соціально-професійна група: історико-соціальна динаміка становлення (кінець XVIII - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Щиголь Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1561502
   Українське письмо: від уставу до скоропису / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 77-78
1561503
  Лоутон Л. Українське питання / Ланселот Лоутон; Перекл. з англ. Василь Триліс; НАН України, Ін-т історії України, Посольство Великої Британії в Україні Фундація ім. О. Ольжича. – Київ-Лондон, 2006. – 168с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-3847-9
1561504
  Ланселот Лоутон Українське питання // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 9-20


  Україна: найбільша проблема Європи. Поневолювачі України добре подбали про те, щоб вона залишилася незнанною; вони заперечували навіть її існування.
1561505
  Козицький М.Ю. Українське питання в III Державній думі / М.Ю. Козицький, І.В. Пасько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 139-145. – (Історія ; вип. 33)


  На основі аналізу літературних та архівних джерел висвітлюються процес планомірного і цілеспрямованого знищення досягнутого Українською Парламентською громадою в I і II Думах, а також пошуки шляхів відродження української ідеї на той час.
1561506
  Щербак Н. Українське питання в Державній Думі Росії на початку XX ст. // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1561507
  Юрчук Оксана Українське питання в діяльності польських консерваторів (1919-1923) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 73-85. – ISSN 0203-9494
1561508
  Пагіря О. Українське питання в зовнішній політиці Другої Чехо-Словацької республіки на зламі 1938–1939 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 62-69. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
1561509
  Главацький М.В. Українське питання в контексті культурно-освітньої діяльності органів німецької окупаційної влади на території генеральної області "Київ" 1941 - 1944 рр. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 60-67
1561510
  Шинкаренко Т.І. Українське питання в Лізі Націй // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1561511
  Гайдуков Л.Ф. Українське питання в міжнародних відносинах заключного етапу Другої світової війни // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 100-111. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1561512
  Пивовар С. Українське питання в німецько-російських відносинах у 1918 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-50. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі аспекти домовленостей щодо українського питання між Німеччиною та Росією в 1918 р. Освещено некоторые аспекты договорённостей относительно украинского вопроса между Германией и Россией в 1918 г. Some aspects to Ukrainian question of ...
1561513
  Кучеренко А.А. Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903 - 1908) // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 46-50. – ISSN 2077-5709
1561514
  Мазур О.Я. Українське питання в політиці провідних держав напередодні великої війни (1914–1918 рр.) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 70-75. – ISSN 0321-0499
1561515
  Головченко В. Українське питання в політиці США за доби Холодної війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 40-49


  На підставі опублікованих документальних джерел західного походження в статті здійснено спробу аналізу українського питання в зовнішньополітичних стратегіях США за доби холодної війни. З"ясовано, що на державному рівні воно ситуативно піднімалося лише ...
1561516
  Зелінський М.В. Українське питання в політичних поглядах Романа Дмовського наприкінці 20-х - середини 30-х рр. XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 22-24. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1561517
  Зелінський М.В. Українське питання в політичній і публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888-1939 р.р.) : монографія / М.В. Зелінський. – Херсон : Грінь Д.С., 2017. – 275, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 227-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-930-189-5
1561518
  Головченко В.І. Українське питання в роки першої світової війни : монографія / В.І. Головченко, В.Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 419-447. – ISBN 978-966-611-690-4
1561519
  Ємець Т. Українське питання в Російській імперії на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-34. – (Українознавство ; вип. 6)


  Порівнюються підходи до українського питання авторів часопису "Украинская жизнь" та В.І. Вернадського й аналізується подібність їх висновків.
1561520
  Авер"янова Н. Українське питання в творчій спадщині Пантелеймона Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-11. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1561521
  Вернадський В.І. Українське питання і російське суспільство // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С.46-49
1561522
  Дацків І. Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 48-56
1561523
  Єгоров В.В. Українське питання на сторінках часопису "Вестник Европы" у 1860-1890-х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 41-49. – ISSN 2076-1554


  Згадуються М. Костомаров, М. Драгоманов.
1561524
  Полянський П. Українське питання напередодні Другої світової війни: дипломатичний контекст // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 162-179. – ISSN 0869-3595
1561525
  Полянський П. Українське питання напередодні Другої світової війни: дипломатичний контекст // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 105-125. – ISSN 0869-3595
1561526
  Ковальчук В. Українське питання у відносинах між ОУН і державними діячами Італії у 1930-х рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 27-33.
1561527
  Палюх О. Українське питання у галицькій польськомовній пресі 1923 р. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 162-179. – ISSN 2524-0331
1561528
  Шамраєва В.М. Українське питання у зовнішній політиці США доби холодної війни // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 154-187. – ISBN 978-966-8689-34-5


  Згадується перший постійний представник УРСР при ООН - колишній заступник міністра закордонних справ УРСР, доцент кафедри історії міжнародних відносин та зовнішньої політики СРСР Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка - П. Удовиченко.
1561529
  Мищак І.М. Українське питання у міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 83-90
1561530
  Іллюшин І.І. Українське питання у планах польського емігрантського уряду і польського підпілля в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 123-124. – (Історія ; вип. 63/64)


  Через непоступливість української й польської сторін щодо вирішення питання про належність у післявоєнні часи західноукраїнських земель між двома народами виник збройний конфлікт, який мав трагічні наслідки.
1561531
  Хорошилова Ю.О. Українське питання у політиці Великобританії в 1919-1921 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 15-20
1561532
  Потапенко М. Українське питання у політичних проектах поляків Наддніпрянської України у 1917-1918 роках // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 146-151
1561533
  Юрчук Оксана Українське питання у політичній публіцистиці братів Бохенських (1930-1939) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 73-83. – ISSN 0203-9494
1561534
  Михайлюк Марина Українське питання як джерело конфлікту між Альфредом Розенбергом та Еріхом Кохом // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-73. – Бібліогр. в кінці ст.
1561535
  Гоч С. Українське питання як лейтмотив літературознавчого проекту В.Г. Матвіїшина // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 69-77. – ISBN 978-966-286-026-9
1561536
  Могильний Л.П. Українське питання: еволюція поглядів С. Єфремова // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 38-44. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Проаналізовано еволюцію поглядів на українське питання відомого українського суспільно-політичного діяча ліберального спрямування С. Єфремова (1876—1939). Серед проблем дослідження — організаційна діяльність, а також публіцистичні та наукові праці С. ...
1561537
   Українське підпілля: Історії націоналістів, які були розстріляні у Бабиному Яру / "ТСН" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 12


  Володимир Багазій - український політичний діяч, член ОУН, був аспірантом Київського державного університету. У вересні-жовтні 1941 року був заступником голови Київської міської управи (бургомістра) Олександра Оглоблина, а після відставки останнього ...
1561538
  Солдатенко В.Ф. Українське повстанство 1919 року: контури феномену // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 355-370
1561539
  Цар І.М. Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі / І.М. Цар ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2021. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-194 та в підрядк. прим. – (Проєкт "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1830-3
1561540
  Верховцева І.Г. Українське Подунав"я в етноконфесійних слов"яно-романо-тюркських відносинах // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2013. – Вип. 32. – С. 3-8. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки)
1561541
  Капелюшний В.П. Українське поетичне кіно Сергія Параджанова: радянська історіографія / В.П. Капелюшний, Р.М. Конта, Н.Г. Ховайба // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 300-304. – ISSN 2226-3209
1561542
  Пащенко А. Українське поетичне кіно як зразок національного кінематографа // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 29-32. – ISSN 1562-3238


  Українське поетичне кіно нарівні із довженківським зберігає статус носія традиції укр. візуальної культури. При цьому важливим виміром напрямку – як стилістичним, так і суспільним – є його "національне" забарвлення, що перетворює його на своєрідне ...
1561543
  Гордон О. Українське поетичне століття // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  "Основними представниками поезії незалежної України стали Ігор Римарук, Василь Герасим"юк, Тарас Федюк."
1561544
  Маринич О.М. Українське Полісся : Фізико-географічний нарис / О.М. Маринич. – Київ : Радянська школа, 1962. – 163с.
1561545
  Корвін-Піотровський Українське Полісся на українських картах // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 243-249. – ISSN 2227-4952


  При складанні археологічної карти Київської губернії В. Антонович послугувався 43 друкованими виданнями, 11 рукописами та матеріалами 11 колекцій, було тако ж включено результати власних досліджень автора, підтвердження чому можна знайти чи не на ...
1561546
   Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра : збірка наукових праць. – Луцьк. – ISBN 966-517-098-8
Кн. 2. – 1998
1561547
  Бойко Ю.В. Українське Полісся: періоди четвертинних зледенінь // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 239-243. – ISSN 0868-6939


  Стаття присвячена огляду основних тверджень стосовно кількості зледенінь в межах Українського Полісся та їх руху . Розглянуті основні ідеї гляціальних періодів та їх вплив на поверхню території . Th е article provides an overview of the main ideas ...
1561548
  Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 247 л. + Додатки: л. 243-247. – Бібліогр.: л. 187-242
1561549
  Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : автореф. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1561550
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство 1920-х років: між реліктами позитивістських уявлень і типологією // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 12-21. – ISSN 0236-1477


  У статті на основі праць О. Колесси, П. Филиповича, А. Кримського простежено основні тенденції розвитку порівняльного літературознавства 1920-х рр.
1561551
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство 20-х pp. Підгрунтя. Пізнавальні механізми // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 40-50. – ISBN 978-966-2248-71-5
1561552
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назв.
1561553
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А.; Александровна Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 466 л. – Бібліогр.: л. 402-466
1561554
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство у розкладі європейських компаративних течій і концепцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 365-371. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1561555
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство ХІХ ст. від М.Костомарова - до М.Драгоманова: європейський досвід і власні проблеми // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 46-53
1561556
  Канівець А. Українське послання Шона Пенна // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (167). – С. 9-10. – ISSN 1562-3238


  «Суперсила», документальний. Режисери – Шон Пенн і Аарон Кауфман. Оператори – Аарон Кауфман, Джеймс Міллз, Сергій Моргунов, Остін Отто та ін. У фільмі знялися: Шон Пенн, Володимир Зеленський, Юлія Марушевська, Леонід Остальцев та ін. США, 2022.
1561557
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 1996. – Видається українською та англійською мовами
1561558
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – 1997
1561559
   Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск. – Київ, 1994-
№ 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – 1998
1561560
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
1561561
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
1561562
   Українське правознавство : Матеріали до бібліографії 19-20 століть. – Львів, 2001. – 260с. – (Серія 1.. / Бібліографія ; Том 7). – ISBN 966-7155-44-7
1561563
  Яценко А. Українське правописне питання на шпальтах американської "Свободи" // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 295-302. – ISSN 2524-0331
1561564
  Бондар С. Українське православ"я 11 - 12 століть і християнський світ доби Середньовіччя // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 1 (7). – С.92-99.
1561565
  Клос В. Українське православ"я на межі епох // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 366-372. – ISBN 978-966-608-733-4
1561566
  Гордієнко В. Українське православ"я напередодні Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми релігійно-церковної політики радянського режиму і Польської держави щодо православної церкви. Розглянуто становище ієрархії, духовенства і віруючих напередодні Другої світової війни. In clause problems of religious-church policy of ...
1561567
  Яртись А. Українське православ"я як етнонаціональний феномен: рух за створення єдиної помісної православної церкви // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2013. – № 7. – С. 84-94. – ISSN 2307-0463
1561568
  Рожко В. Українське православне церковне мистецтво Волині (9 - 20 ст.) : [ історико-краєзнавчий нарис ] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 400 с. : іл. – ISBN 966-361-134-0
1561569
  Милько В. Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906-1917) / Володимир Милько ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 395, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 380-395. – Бібліогр. в додатках: с. 317-379 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7907-0
1561570
  Кузьміна І. Українське представництво в Німеччині за часів П. Скоропадського // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 218-233. – ISBN 978-617-7062-24-9
1561571
  Слющинський Богдан Українське Приазов"я: багатокультурність, асиміляція чи гібридизація? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1561572
   Українське придунав"я. – Ізмаїл
Кн.1. – 1998. – 175 с. : іл., табл.
1561573
  Верховцева І. Українське Придунав"я: етносоціокультурний ландшафт / І. Верховцева, О. Луньова // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 251-278
1561574
  Стороженко І. Українське прикордоння кінця XIV - середини XVII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-37. – ISSN 0869-3595
1561575
  Скляр В.М. Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року : монографія / Володимир Скляр ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А.М., 2017. – 415, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 405-414. – ISBN 978-617-7474-70-7


  В пр. №1714542 напис: Шановному Володимиру Івановичу! На добру згадку, зі щирою вдячністю за допомогу та побажаннями подальших досягнень на ниві української історичної науки. З глибокою повагою. Підпис. 19.10.2017 р.
1561576
  Гончаренко В.Г. Українське прислів"я-квінтесенція звичаєвого права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 21-24.
1561577
  Басара Галина Богданівна Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Дис... канд. історичних наук: 09.00.12. / Г.Б. Басара ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2003. – 207 л. + Додатки: л. 206-207. – Бібліогр.: л. 181-205
1561578
  Басара Г.Б. Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Басара Галина Богданівна. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1561579
  Матвієнко О.В. Українське прочитання поезії К.Дж. Россетті "When I am dead, my dearest...": між переспівом та класичним перекладом // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 85-95. – ISSN 2312-3036
1561580
  Пономарів О.Д. Українське публічне мовлення з погляду лексикограматичних норм // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 342-349
1561581
  Набруско В. Українське радіо в електронному інформаційному просторі України: штрихи до трансформації суспільних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-54. – (Журналістика ; Вип. 5)
1561582
  Горецька Т. Українське радіо в роки Великої Вітчизняної війни // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 51-56
1561583
  Прилипко Я.П. Українське радянське карпатознавство : (бібліографія праць з етнографії, фольклору та народного мистецтва) / склав Я.П. Прилипко ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1972. – 172 с.
1561584
  Корнієнко І.С. Українське радянське кіномистецтво .Нариси.1917-1929 / І.С. Корнієнко. – К, 1959. – 142с.
1561585
  Білецький О.І. Українське радянське літературознавство за сорок років (1917-1957) / О.І. Білецький. – Київ, 1957. – 36 с.
1561586
  Афанасьєв В.А. Українське радянське мистецтво 1956-1965 років / В.А. Афанасьєв, А.П. Шпаков; ред.: А.Г. Пеккер. – Київ : Мистецтво, 1966. – 45 с. : іл., 20 л. іл. – (Бесіди з історії мистецтва)
1561587
  Афанасьєв В.А. Українське радянське мистецтво 1960-1980 років : (Нариси з історії укр. мистецтва) / В.А. Афанасьєв. – Київ : Мистецтво, 1984. – 224 с. : іл. – Бібліогр. в приміт. до розділів: с. 222-223. – (Нариси з історії українського мистецтва)
1561588
  Попова Л.І. Українське радянське мистецтво 20-30-х років / Л.І. Попова, В.П. Поавлов. – Київ, 1966. – 74с.
1561589
  Крупник Любов Українське радянське мистецтво як засіб боротьби з ідеологічними ворогами у 70-х роках XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается один из аспектов пропаганды советского тоталитарного государства - борьба с мнимыми внешними и внутренними врагами. Для реализации этой цели использовалось украинское искусство, с помощью которого система стремилась навязать ...
1561590
  Крупник Л.О. Українське радянське мистецтво, як засіб боротьби з ідеологічними ворогами у 70-х роках ХХ ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 266-273
1561591
  Бутник-Сіверський Українське радянське народне мистецтво / Бутник-Сіверський. – К., 1966. – 221с.
1561592
  Бутник-Сіверський Українське радянське народне мистецтво / Бутник-Сіверський. – Київ, 1967. – 48с.
1561593
  Бутник-Сіверський Українське радянське народне мистецтво / Бутник-Сіверський. – К., 1970. – 214с.
1561594
  Афанасьєв В.А. Українське радянське образотворче мистецтво / В.А. Афанасьєв, Є.Д. Давидова. – Київ : Радянська школа, 1978. – 120 с. : іл., 31 л. іл. – (Образотворче мистецтво)
1561595
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 2. – 1996
1561596
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 3. – 1996
1561597
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 8. – 1998
1561598
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 9. – 1999
1561599
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 14. – 2000
1561600
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 15. – 2000
1561601
   Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
№ 66. – 2013. – 503, [1] с. – Назва вип. серії "Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору" це є також матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Україна і Ватикан" = series "Ukraine and Vatican" ; вип. 5)
1561602
   Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-
№ 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – 2015. – 385, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1561603
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Л. Виговський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 74/75 : Релігієзнавство в різноманітті його проблем і актуальності вирішення. Збірник статей-вшанувань. наукових праць та експертиз. – 2015. – 272, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1561604
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 77 : Актуальні релігієзнавчі проблеми сьогодення. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561605
   Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – 2016. – 118, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1561606
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 79. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561607
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 80. – 2016. – Резюме укр., англ. мовами
1561608
   Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – 2017. – 294 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561609
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 83. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561610
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 84. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561611
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 85. – 2018. – 86, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1561612
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 86. – 2018. – 85, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1561613
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, Д. Базик [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 87. – 2019. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1561614
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: Колодний А, Павленко П., Базик Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 88. – 2019. – 112, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1561615
  Александрович В. Українське релігійне малярство другої половини 14 - 16 століть // Молода нація : альманах. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-51. – ISBN 966-7332-13-6
1561616
  Степаненко М.І. Українське рідне слово : Статті, виступи, розмисли, відповіді / М.І. Степаненко. – Полтава, 2003. – 184с. – ISBN 966-7653-09-6
1561617
   Українське Різдво на Мараморощині / упор. О. Бевка. – Київ : Етнос, 2008. – 384с. – (Фольклор української діаспори). – ISBN 966-522-235-Х
1561618
  Нефьодов Д.Ф. Українське робітництво повоєнного періоду (1946-1965 рр.) в історіописанні діаспори // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 49. – С. 179-190. – ISSN 2307-5244
1561619
  Полуянова О. Українське роздержавлення у ретроспективі двадцятих років // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 131-139. – ISSN 1729-7206
1561620
  Музичка І. Українське сакральне мистецтво і християнське віровчення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.83-94.
1561621
  Бакович О. Українське сакральне образотворче мистецтво другої половини 18 ст. (характеристика стилю) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 428-436. – ISBN 966-7379-92-11
1561622
  Білиловський К.О. Українське свято в Петербурзі : соpокалітний ювилей укpаїнського письменника Данила Лукича Моpдовця / Пеpеказав Цезаp Білило [псевд.]. – У Львові (Львів) : Коштом Ред. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1897. – 38 с. : портр. – Відб. з часопису: Зоpя, 1897. - Прим. дефектний, без обкл.


  літературні псевдоніми Цезар Білило, Ольгин, Іван Кадило, Цезарко та інші
1561623
  Клочок В. Українське село - розмінна монета при запуску ринку землі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Українська економіка вже сьогодні цілком здатна отримати щонайменше 40 млрд дол. безповоротних інвестицій у всі без винятку галузі економіки та для соціального забезпечення населення. Ці гроші лежать у нас із вами під ногами, по них ми ходимо щодня. ...
1561624
  Чернецький Є.А. Українське село : родовід. книга Красного і Затиші на Білоцерківщині / Євген Чернецький, Анатолій Бондар. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2011. – 623, [1] с. : іл., табл. – Покажч. родів: с. 619-622. – Бібліогр.: с. 618. – ISBN 978-966-2083-89-7


  У пр. 1717253 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1561625
  Падалка Сергій Семенович Українське село 1990 - 2000-х рр.: тенденції соціально-економічних змін // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 169-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  На основі вперше введених у науковий обіг документів і матеріалів розглядаються загальні тенденції соціально-економічних змін в українському селі після проголошення державної незалежності. У світлі сучасних концептуальних підходів до вивчення ...
1561626
  Хоменко В. Українське село 20-х pp. XX ст. в історіографічних дослідженнях представників Київської школи істориків-аграрників // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 122-126. – ISSN 1998-4634
1561627
  Тимошик М. Українське село в американському Стемфорді, або історія про те, як найбільший і найдорожчий замковий маєток штату Коннектикут опинився в руках українців, і що вони з нього зробили // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 серпня (№ 145/146). – С.22
1561628
  Стеблівська А.В. Українське село в романі Василя Захарченка "Довгі присмерки": специфіка творення образу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 149-151. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1561629
  Падалка С.С. Українське село в умовах соціально-економічного транзиту: трансформації чи виживання? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 108-122. – ISSN 0130-5247
1561630
  Богиня Д. Українське село вимирає: національна небезпека / Д. Богиня, К. Якуба // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 56-66. – ISSN 0131-775Х
1561631
  Нікілєв О.Ф. Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги" : монографія / О.Ф. Нікілєв ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 351, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 328-345. – ISBN 978-966-981-129-5
1561632
  Стародубець Володимир Українське село як основа повстанського запілля / Стародубець Володимир, Стародубець Галина // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 33-37
1561633
  Портнова Т.В. Українське селянство в системі уявлень національно-свідомої інтелігенції ( друга половина XIX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 176-183
1561634
  Малик Я. Українське селянство в умовах гетьманського режиму 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 32-34
1561635
  Синявська Л.І. Українське селянство в умовах політики російського уряду другої половини XIX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 126-131. – ISSN 1728-3671
1561636
  Постольник І.В. Українське селянство на сторінках часопису "Київська старовина" (кінець XIX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 19-21. – ISBN 978-966-493-676-4
1561637
  Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини 19 - початку 20 ст. = Ukrainian peasatry of naddniprjanska Ukraine: socio-mental history of the second part of the 19 - early of the 20 centuries : монографія / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль; Кандич С.Г., 2007. – 640с. – з іл. – ISBN 978-966-8438-80-6
1561638
  Осадчій Т. Українське селянство та його історична доля : Історико-статистична розвідка. – Київ : Друк. 2-і Артілі, 1912. – 32 с.
1561639
  Присяжнюк Ю.П. Українське селянство ХІХ - ХХ ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм : Навчальний посібник для студ. іст. фак-тетів / Ю.П. Присяжнюк; МОНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 120с. – ISBN 966-7331-92-Х
1561640
  Вергунов В.А. Українське сільське господарство в 1917-1920 рр. (елементи французького впливу) // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2009. – Вип. 81. – С. 119-127
1561641
  Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник: академічний курс / Зорислава Ромовська ; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 500с. – ISBN 978-966-2183-21-4
1561642
  Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво : визвольна ідея і збройний чин / С. Ріпецький. – Ньо-Йорк : Червона калина, 1956. – 7,360 с. – Парал. титульна сторінка англ. мовою
1561643
   Українське слов"янознавства. – Львів
Вип. 11. – 1975
1561644
  Рудяков П. Українське слов"янське літературознавство як наукова галузь та як освітня дисципліна на рубежі тисячоліть // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 191-202
1561645
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.11.2010 (число 3005). – 2010. – 8 с.
1561646
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
06.09.2010 (число 3003). – 2010. – 8 с.
1561647
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.03.2011 (число 3009). – 2011. – 12 с.
1561648
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.01.2011 (число 3007). – 2011. – 8 с.
1561649
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.12.2011 (число 3018). – 2011. – 8 с.
1561650
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.06.2011 (число 3012). – 2011. – 8 с.
1561651
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.05.2011 (число 3011). – 2011. – 8 с.
1561652
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.04.2011 (число 3010). – 2011. – 8 с.
1561653
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
03.10.2011 (число 3016). – 2011. – 8 с.
1561654
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
04.07.2011 (число 3013/3014). – 2011. – 12 с.
1561655
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
05.09.2011 (число 3015). – 2011. – 8 с.
1561656
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.02.2012 (число 3020). – 2012. – 8 с.
1561657
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.01.2012 (число 3019). – 2012. – 8 с.
1561658
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
1561659
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
1561660
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
1561661
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
1561662
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
1561663
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
1561664
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
1561665
   Українське слово. – Київ, 1933-
6-12 березня (№ 10). – 2013. – 16 с,
1561666
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
1561667
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 жовтня (№ 41). – 2013. – 16 с.
1561668
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
1561669
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
1561670
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
1561671
   Українське слово. – Київ, 1933-
13-19 березня (№ 11). – 2013. – 16 с,
1561672
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
1561673
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 - 21 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
1561674
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16 - 22 квітня (№ 16). – 2013. – 16 с.
1561675
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 жовтня (№ 42). – 2013. – 16 с.
1561676
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 грудня (№ 51). – 2013. – 16 с.
1561677
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 червня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1561678
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 листопада (№ 47). – 2013. – 16 с.
1561679
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 серпня (№ 34). – 2013. – 16 с.
1561680
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 травня (№ 21). – 2013. – 16 с.
1561681
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 жовтня (№ 43). – 2013. – 16 с.
1561682
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 квітня (№ 17). – 2013. – 16 с.
1561683
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 вересня -1 жовтня (№ 39). – 2013. – 16 с.
1561684
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 червня - 1 липня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1561685
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 листопада - 3 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
1561686
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 2 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
1561687
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – 2013. – 16 с.
1561688
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 жовтня (№ 40). – 2014. – 16 с.
1561689
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2 - 8 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
1561690
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3 грудня (№ 49). – 2014. – 16 с.
1561691
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 червня (№ 23). – 2014. – 16 с.
1561692
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5-11 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
1561693
   Українське слово. – Київ, 1933-
5-11 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с,
1561694
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 травня (№ 19). – 2014. – 16 с.
1561695
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 жовтня (№ 41). – 2014. – 16 с.
1561696
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
1561697
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 вересня (№ 37). – 2014. – 16 с.
1561698
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 грудня (№ 50). – 2014. – 16 с.
1561699
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 листопада (№ 46). – 2014. – 16 с.
1561700
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
1561701
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
1561702
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
1561703
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 квітня (№ 16). – 2014. – 16 с.
1561704
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
1561705
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 червня (№ 25). – 2014. – 16 с.
1561706
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 березня (№ 12). – 2014. – 16 с.
1561707
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
1561708
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 листопада (№ 47). – 2014. – 16 с.
1561709
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 травня (№ 21). – 2014. – 16 с.
1561710
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 жовтня (№ 43). – 2014. – 16 с.
1561711
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 квітня (№ 17). – 2014. – 16 с.
1561712
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 вересня (№ 39). – 2014. – 16 с.
1561713
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 червня - 1 липня (№ 26). – 2014. – 16 с.
1561714
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 березня - 1 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
1561715
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 лютого - 4 березня (№ 9). – 2014. – 16 с.
1561716
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 травня - 3 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
1561717
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 квітня - 6 травня (№ 18). – 2014. – 16 с.
1561718
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
1561719
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
1561720
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
1561721
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
1561722
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 березня (№ 9). – 2015. – 16 с.
1561723
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 листопада (№ 44). – 2015. – 16 с.
1561724
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
1561725
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 квітня (№ 14). – 2015. – 16 с.
1561726
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-21липня (№ 27/28). – 2015. – 20 с.
1561727
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
1561728
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
1561729
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 листопада (№ 45). – 2015. – 16 с.
1561730
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 травня (№ 19). – 2015. – 16 с.
1561731
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
1561732
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 квітня (№ 15). – 2015. – 16 с.
1561733
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 вересня (№ 37). – 2015. – 16 с.
1561734
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
1561735
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 червня (№ 24). – 2015. – 16 с.
1561736
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 березня (№ 11). – 2015. – 16 с.
1561737
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 листопада (№ 46). – 2015. – 16 с.
1561738
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
1561739
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 жовтня (№ 42). – 2015. – 16 с.
1561740
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 липня (№ 29). – 2015. – 16 с.
1561741
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 грудня 2015 - 5 січня 2016 (№ 51/52). – 2015. – 16 с.
1561742
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 червня (№ 25). – 2015. – 16 с.
1561743
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 листопада - 1 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
1561744
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 серпня - 1 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
1561745
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 травня - 2 червня (№ 21). – 2015. – 16 с.
1561746
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
1561747
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 липня - 4 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
1561748
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 вересня - 6 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
1561749
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-9 січня (№ 1/2). – 2016. – 16 с.
1561750
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
1561751
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1561752
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
1561753
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
1561754
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
1561755
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1561756
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
1561757
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1561758
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 листопада (№ 46). – 2016. – 16 с.
1561759
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
1561760
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 жовтня (№ 42). – 2016. – 16 с.
1561761
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 вересня (№ 38). – 2016. – 16 с.
1561762
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 червня (№ 25). – 2016. – 16 с.
1561763
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1561764
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-31 травня (№ 21). – 2016. – 16 с.
1561765
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 жовтня - 1 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
1561766
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 січня - 2 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
1561767
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 грудня - 3 січня (№ 52). – 2016. – 16 с.
1561768
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 вересня - 4 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
1561769
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 листопада - 6 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
1561770
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 березня - 5 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1561771
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-14 лютого (№ 5/6). – 2017. – 20 с.
1561772
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
1561773
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
1561774
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.07.2017 (число 3085/3086). – 2017. – 8 с.
1561775
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.09.2017 (число 3087). – 2017. – 8 с.
1561776
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-3 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
1561777
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-8 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
1561778
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-5 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1561779
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-17 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
1561780
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
1561781
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5-11 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
1561782
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
1561783
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 серпня (№ 36). – 2017. – 16 с.
1561784
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
1561785
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
1561786
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-13 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
1561787
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-15 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
1561788
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-15 серпня (№ 32). – 2017. – 16 с.
1561789
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
1561790
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 липня (№ 28). – 2017. – 20 с.
1561791
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-17 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
1561792
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
1561793
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
1561794
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-19 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1561795
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
1561796
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
1561797
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 серпня (№ 33). – 2017. – 16 с.
1561798
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-22 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
1561799
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-23 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
1561800
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
1561801
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
1561802
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
1561803
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 липня (№ 29). – 2017. – 20 с.
1561804
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 вересня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1561805
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
1561806
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
1561807
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
1561808
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 лютого (№ 8). – 2017. – 16 с.
1561809
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
1561810
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 серпня (№ 34/35). – 2017. – 20 с.
1561811
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-30 травня (№ 22). – 2017. – 16 с.
1561812
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25/31 жовтня (№ 43). – 2017. – 16 с.
1561813
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-31 січня (№ 4). – 2017. – 16 с.
1561814
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 квітня - 1 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
1561815
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 1 серпня (№ 30). – 2017. – 20 с.
1561816
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
1561817
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 грудня - 2 січня (№ 52). – 2017. – 16 с.
1561818
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 червня - 4 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
1561819
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 березня - 4 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
1561820
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 листопада- 4 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
1561821
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-16 січня (№ 1/2). – 2018. – 20 с.
1561822
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4 липня - 25 липня (№ 27/28). – 2018. – 20 с.
1561823
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – 2018. – 20 с.
1561824
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-24 грудня (№ 47/48). – 2018. – 20 с.
1561825
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-22 листопада (№ 43/44). – 2018. – 20 с.
1561826
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-23 серпня (№ 31/32). – 2018. – 20 с.
1561827
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 травня (№ 15/16). – 2018. – 20 с.
1561828
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 березня (№ 11/12). – 2018. – 20 с.
1561829
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 лютого (№ 7/8). – 2018. – 20 с.
1561830
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-30 січня (№ 3/4). – 2018. – 16 с.
1561831
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20 червня - 3 липня (№ 25/26). – 2018. – 20 с.
1561832
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – 2018. – 20 с.
1561833
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 жовтня - 7 листопада (№ 41/42). – 2018. – 20 с.
1561834
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – 2018. – 20 с.
1561835
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 6 серпня (№ 29/30). – 2018. – 20 с.
1561836
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 лютого - 13 березня (№ 9/10). – 2018. – 20 с.
1561837
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 березня - 10 квітня (№ 13/14). – 2018. – 20 с.
1561838
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 січня - 13 лютого (№ 5/6). – 2018. – 20 с.
1561839
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11 липня - 25 липня (№ 27/28). – 2019. – 20 с.
1561840
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 листопада (№ 43/44). – 2019. – 20 с.
1561841
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 вересня (№ 35/36). – 2019. – 20 с.
1561842
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-27 серпня (№ 31/32). – 2019. – 20 с.
1561843
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 січня - 28 січня (№ 3/4). – 2019. – 20 с.
1561844
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21 червня - 10 липня (№ 25/26). – 2019. – 20 с.
1561845
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22 травня - 4 червня (№ 21/22). – 2019. – 20 с.
1561846
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 жовтня - 11 листопада (№ 41/42). – 2019. – 20 с.
1561847
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 12 серпня (№ 29/30). – 2019. – 20 с.
1561848
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 лютого - 12 березня (№ 9/10). – 2019. – 20 с.
1561849
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – 2019. – 20 с.
1561850
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 серпня - 11 вересня (№ 33/34). – 2019. – 20 с.
1561851
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 січня - 12 лютого (№ 5/6). – 2019. – 20 с.
1561852
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-23 червня (№ 23/24). – 2020. – 20 с.
1561853
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 лютого (№ 7/8). – 2020. – 20 с.
1561854
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 липня (№ 27/28). – 2020. – 20 с.
1561855
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 листопада (№ 43/44). – 2020. – 20 с.
1561856
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-22 травня (№ 19/20). – 2020. – 20 с.
1561857
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 червня - 10 липня (№ 25/26). – 2020. – 20 с.
1561858
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 січня - 10 лютого (№ 5/6). – 2020. – 20 с.
1561859
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 грудня - 13 січня (№ 1/2). – 2020. – 20 с.
1561860
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-23 лютого (№ 7/8). – 2021. – 20 с.
1561861
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11 серпня - 30 серпня (№ 31/32). – 2021. – 20 с.
1561862
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 вересня (№ 35/36). – 2021. – 20 с.
1561863
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – 2021. – 20 с.
1561864
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 грудня - 12 січня (№ 1/2). – 2021. – 20 с.
1561865
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 березня - 12 квітня (№ 13/14). – 2021. – 20 с.
1561866
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 листопада - 13 грудня (№ 45/46). – 2021. – 20 с.
1561867
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 жовтня - 9 листопада (№ 41/42). – 2021. – 20 с.
1561868
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 травня - 14 червня (№ 21/22). – 2021. – 20 с.
1561869
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 квітня - 11 травня (№ 17/18). – 2021. – 20 с.
1561870
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 липня - 10 серпня (№ 29/30). – 2021. – 20 с.
1561871
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – 2021. – 20 с.
1561872
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – 2021. – 20 с.
1561873
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-22 лютого 2022 (№ 7/8). – 2022. – 20 с.
1561874
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12 січня 2022 - 25 січня 2022 (№ 3/4). – 2022. – 20 с.
1561875
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 грудня 2021 - 11 січня 2022 (№ 1/2). – 2022. – 20 с.
1561876
  Тєряєв Д.О. Українське слово в записних книжках Гоголя : до 185-річчя з дня народженця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 151-159. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються українські матеріали, що знайшли відображення в першому записнику Гоголя, як підгрунтя до його художньої творчості раннього періоду.
1561877
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби]. – Київ : Либідь, 2012. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1561878
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюба ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1561879
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби ; голов. ред. С. Головко]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2017. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1561880
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 1, вересень. – 2014. – 64 с.
1561881
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 2, жовтень. – 2014. – 64 с.
1561882
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 3, листопад. – 2014. – 64 с.
1561883
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 4, грудень. – 2014. – 64 с.
1561884
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 1 (5), січень. – 2015. – 48 с.
1561885
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 2 (6), лютий. – 2015. – 48 с.
1561886
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 3 (7), березень. – 2015. – 48 с.
1561887
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 4 (8), квітень. – 2015. – 48 с.
1561888
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 5 (9), травень. – 2015. – 48 с.
1561889
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 6 (10), червень. – 2015. – 48 с.
1561890
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 7 (11), липень. – 2015. – 48 с.
1561891
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 8 (12), серпень. – 2015. – 48 с.
1561892
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 9 (13), вересень. – 2015. – 72 с.
1561893
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 10 (14), жовтень. – 2015. – 72 с.
1561894
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 11 (15), листопад. – 2015. – 72 с.
1561895
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 12 (16), грудень. – 2015. – 72 с.
1561896
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 1 (17), січень. – 2016. – 72 с.
1561897
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 2 (18), лютий. – 2016. – 72 с.
1561898
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 3 (19), березень. – 2016. – 72 с.
1561899
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 4 (20), квітень. – 2016. – 72 с.
1561900
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 5 (21), травень. – 2016. – 72 с.
1561901
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 6 (22), червень. – 2016. – 72 с.
1561902
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 7 (23), липень. – 2016. – 72 с.
1561903
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 8 (24), серпень. – 2016. – 72 с.
1561904
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 9 (25), вересень. – 2016. – 72 с.
1561905
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 10 (26), жовтень. – 2016. – 72 с.
1561906
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 11 (27), листопад. – 2016. – 72 с.
1561907
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 12 (28), грудень. – 2016. – 72 с.
1561908
  Кобиринка Г. Українське слово під звуки курая / Г. Кобиринка, М. Ткачук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 15
1561909
  Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення. Рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 46-48
1561910
  Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення: рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 31-32
1561911
  Соболь В. Українське слово: погляд із ХХІ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 230-236. – ISSN 1728-9572
1561912
  Яценко Н.О. Українське стилістичне термінознавство XX - початку XXI століть // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 273-280. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Зроблено спробу проаналізувати становлення українського стилістичного термінознавства, починаючи з XX ст., а також розкрити основні аспектні напрями його розвитку.
1561913
  Роговий В. Українське студентство в таборах інтернованих у Польщі в 1920-1924 роках // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1 (379). – С. 50-61. – ISSN 0869-3595
1561914
  Дегтярьов С.І. Українське судочинство наприкінці ХVII – у ХVІІІ ст. та впливи на нього російських судових практик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 11-18. – ISSN 2076-1554
1561915
   Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторинг. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – 578с. – ISBN 966-02-4169-0
1561916
  Паніна Н. Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг / Н. Паніна. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – 94с. – ISBN 966-02-4025-2
1561917
   Українське суспільство 1992-2008 : соціологічний моніторинг / НАНУ, Ін-т соціології ; [ за ред. В. Ворони, М. Шульги ]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2008. – 656с. – ISBN 978-966-02-5066-6
1561918
   Українське суспільство 1994-2004: соціологічний моніторинг. – Київ : Заповіт, 2004. – 64 с. – ISBN 966-7272-63-Х
1561919
  Руденко Ю.Ю. Українське суспільство в трансформаційний період: проблема формування політичної ідеології чи політичної стратегії ? // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 143-154. – ISBN 966-628-197-5
1561920
  Артюшенко О.М. Українське суспільство в умовах гібридної війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 230-233. – ISSN 2076-1554
1561921
  Карась Анатолій Українське суспільство і конституція: актуальність незворотніх та ефективних змін // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 25-28
1561922
  Подольський А. Українське суспільство і пам"ять про Голокост: спроба аналізу деяких аспектів // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1 (5). – С. 47-69. – ISSN 1998-3883
1561923
  Стьопін А. Українське суспільство і проблеми консенсусної демократії // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 36-43
1561924
  Мотуз В. Українське суспільство на початковому етапі української революції (березень - листопад 1917 р.): до питання політичної емансипації жінок в Україні // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 98-110. – ISSN 1998-4634


  Присвячена проблемі активізації політичної свідомості жіноцтва у Наддніпрянщині (Україні). На сьогодні вона є малодослідженою, однак важливою складовою декількох пов"язаних між собою тем, таких як: "жіноче питання" в Україні у ХХ ст., український ...
1561925
   Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація = Society in transition: social changein in Ukraine in western perspectives. – Київ : КМ Академія, 2004. – 362с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-274-9
1561926
  Романчук О. Українське суспільство на шляху у ретросистему? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 3/4 (197/198). – С. 31-35
1561927
  Кричевська Т.О. Українське суспільство та економіка в соціологічних оцінках рівня довіри: внутрішні виміри та міжкраїнні порівняння / Т.О. Кричевська, О.В. Балюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1561928
  Білецька Л.В. Українське суспільство та його ціннісні орієнтації в умовах перехідного періоду. // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 143-147. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджується проблема ціннісних орієнтацій суспільства в умовах кризи.
1561929
  Кушнарьова М.Б. Українське суспільство та українська популярна пісня у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: попит і пропозиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 3-11. – ISSN 2225-7586
1561930
  Скальський В. Українське суспільство у 1917 - на початку 1918 рр.: стан, настрої, очікування // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1561931
  Шаповал Ю. Українське суспільство у 2014–2020 рр.: проблеми політики декомунізації / Ю. Шаповал, І. Васильєва, І. Матвієнко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 110. – ISSN 0130-5247
1561932
   Українське суспільство у вимірах глобалізації та євроінтеграції : тенденції та перспективи розвитку : 20-21 жовт. 2010 р. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [упоряд.: Воронкова В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 253, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1561933
  Недюха Микола Українське суспільство у пошуках шляхів національної єдності (з історії української духовної культури XVII ст.) / Недюха Микола, Петрук Наталя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – C. 170-173
1561934
  Шульга О. Українське суспільство як поле боротьби символічних універсумів // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 309-325. – ISBN 978-966-02-7294-1
1561935
   Українське суспільство. Друга половина 20 століття. Історія та сучасність : Збірник науково-популярних статей. – Київ, 2002. – 260 с. – ISBN 966-02-2540-7
1561936
  Максименко О.О. Українське суспільство: відгомін глобальних і спалахи локальних криз // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (79). – C. 229-236. – ISSN 1681-116Х


  10 грудня 2021 р. в Інституті соціології НАН України відбулися Міжнародні соціологічні читання на тему: "Глобальні та локальні кризи: переосмислюючи українське суспільство", де ушанували пам"ять Н.В. Паніної та В.Є. Хмелька - двох визначних постатей в ...
1561937
  Кучеренко І. Українське суспільство: історичний спадок та виклики сучасності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 240-248
1561938
   Українське суспільство: міграційний вимір "Політико-правові засади протидії деструктивним наслідкам міграцій: український та європейський досвід" : аналіт. записка / [Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, І.О. Кресіна та ін.] ; за заг. ред. О.В. Скрипнюка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 128, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8803-4
1561939
   Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ. – ISSN 2409-1103
Вип. 1 (15), т. 1. – 2014. – 545 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561940
   Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ. – ISSN 2409-1103
Вип. 1 (15), т. 2 : Таблиці і графіки. – 2014. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561941
  Золкіна М. Українське суспільство: чи відчуваємо ми себе європейцями? // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 12 : Українське суспільство: чи відчуваємо ми себе європейцями? / Марія Золкіна. – С. 3-11
1561942
  Головаха Є. Українське суспільство: шляхи трансформації // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 26-30. – ISSN 2077-5105
1561943
  Скопненко О.І. Українське та білоруське словникарство 20-30-х років XX ст. з погляду збереження національних традицій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 28-37. – ISSN 0027-2833
1561944
  Гуцуляк В.М. Українське та міжнародне морське право : навч. посібник / В.М. Гуцуляк, Є.М. Клюєва ; М-во освіти і науки України, Ін-т упр., технологій та права, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ : Ліра-К, 2022. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 262-267. – ISBN 978-617-520-214-2
1561945
  Яцишин Н.П. Українське та міжнародне юридичне термінознавство та їх взаємодія в процесі інтеграції терміносистем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 227-230. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1561946
  Таланчук Петро Українське та світова культура // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 259-288. – ISSN 0869-3595
1561947
  Дроздовська О. Українське театральне життя на сторінках київського щоденника "Рада" (за матеріалами 1906-1914 рр.) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 221-234. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1561948
  Кучернюк І. Українське театральне життя на сторінках часопису "Рідний край" (за матеріалами 1905-1916 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 26-28. – ISSN 2076-1554


  Розглядається проблема висвітлення в україномовній періодиці початку XX ст. процесу становлення театрального мистецтва в Україні.
1561949
  Кучернюк І. Українське театральне мистецтво на сторінках часопису "Рідний край" (за матеріалами 1905-1916 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 85-88. – ISBN 978-966-171-783-0
1561950
   Українське телебачення : роки, події, звершення / М.М. Карабанов, В.Я. Бойко, І.Ф. Курус, І.Г. Мащенко, Д.В. Неліпа та ін. ; [ за ред. Карабанова М.М. та ін. ]. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-96605-2-7
1561951
  Томенко М. Українське телебачення треба звільнити від "бандитських" серіалів та політичної "мочилівки" // Голос України, 2003. – 21 травня


  Пробл. діяльності Нац. ради з питань телебачення та радіомовлення
1561952
   Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра / М.М. Карабанов, С.О. Абрамов, В.О. Горобцов, І.Г. Мащенко; Карабанов М.М., Абрамов С.О., Вайло В.І., Горобцов В.О., Мащенко І.Г., та ін. – Київ : Дирекція ФВД, 2006. – 648с. – ISBN 966-96605-0-5
1561953
  Мащенко І.Г. Українське телебачення: штрихи до портрета / І.Г. Мащенко. – Київ : Чорлі, 1995. – 294с. – ISBN 5-7101-0300-4
1561954
  Туровська Л. Українське термінознавство XXI ст.: основні напрямки досліджень // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 57-63. – ISSN 1682-3540


  Подано коротку характеристику основних напрямів наукових пошуків в українському термінознавстві на початку XXI cт.
1561955
  Кочан І. Українське термінознавство і сьогодення // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 86-93. – ISBN 978-966-00-1327-8
1561956
  Рева Н. Українське товариство допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-46. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються передумови створення, основні етапи та напрямки діяльності Українського товариства допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові. Розкриваються особливості взаємодії товариства з Українським Центральним Комітетом у Польщі. ...
1561957
  Циганкова Е.Г. Українське товариство дослідників Криму і Кавказу // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 194-197. – ISSN 1682-671Х
1561958
  Петровський В. Українське товариство сліпих: учора й сьогодні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Майже кожен українець, незалежно від того, чи має він проблеми із зором, якщо не стикався, то принаймні чув про УТОС (Українське товариство сліпих) — одну з найстаріших громадських організацій нашої держави, якій 4 червня виповнюється 84 роки. ...
1561959
  Косміна О. Українське традиційне вбрання в сучасному урбаністичному середовищі (з досвіду етносоціологічного дослідження) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 29-34
1561960
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення за Кобзарями-першодруками Тараса Шевченка (1840), Петра Гулака-Артемовського (1877) та Євгена Гребінки (1878) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 125-130. – ISSN 2307-4558
1561961
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення за писемними пам"ятками XIX ст.: вимова звукосполук // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 9-14
1561962
  Шевчук О. Українське усне мовлення м. Донецька: від суржику до літературної мови // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
1561963
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Дружинець Марія Львівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 57 назв
1561964
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти : монографія / М.Л. Дружинець ; [наук. ред. Т.Ю. Ковалевська] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2019. – 579, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 414-452. – ISBN 978-617-689-344-8
1561965
  Богачов А. Українське феноменологічне товариство // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 293-294. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
1561966
  Лазуренко В.М. Українське фермерство: злет і падіння (1921-1929 рр.) / Валентин Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 473, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 388-447. – ISBN 978-966-402-127-9
1561967
  Матвєєв В.О. Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 104-112


  В статті піднімається низка проблем, пов"язаних з самореалізацією особистості, наявність котрої служить підґрунтям для розвитку будь-якої нації. Для відродження і розвитку української національної системи самореалізації особистості автор пропонує ...
1561968
  Матвєєв В. Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті піднімається низка проблем, пов"язаних із самореалізацією особистості, наявність котрої служить підґрунтям для розвитку будь-якої нації. Для відродження і розвитку української національної системи самореалізації особистості автор пропонує ...
1561969
  Климчук І.С. Українське хореографічне мистецтво 1950 - 1980-х років як чинник формування національної ідентичності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Климчук Ірина Сергіївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1561970
  Рожанківський В.Ф. Українське художнє скло / В.Ф. Рожанківський. – К., 1959. – 152с.
1561971
  Щербак В. Українське художнє скло ХХ століття: від утилітарності до високої художності // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 308-317. – ISBN 966-7170-47-0
1561972
  Заіка Ю.О. Українське цивільне право : Навч. посібник / Ю.О. Заіка. – Київ : Істина, 2005. – 312с. – ISBN 966-7613-71-2
1561973
  Заіка Ю.О. Українське цивільне право : навчальний посібник / Ю.О. Заіка ; МОН України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Правова єдність, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-8533-98-3 ; 978-966-373-359-3
1561974
  Ромовська З.В. Українське цивільне право : загальна частина : академічний курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид. допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 592, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-2183-66-5
1561975
  Ромовська З.В. Українське цивільне право : Спадкове право : акад. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-2183-69-6
1561976
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина : академічний курс : підручник [для студентів ВНЗ] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 670, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-03-4
1561977
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс : підручник [для вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська. – Київ : Атіка, 2005. – 560 с. – ISBN 966-326-123-4
1561978
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с. – ISBN 978-617-566-025-6
1561979
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-04-1
1561980
  Смирнов І. Українське чумацтво та одеське біндюжництво в контексті розвитку логістики та туризму в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 42-50. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1561981
  Смирнов І.Г. Українське чумацтво як туристичний ресурс: картографічний вимір // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 154-168
1561982
  Марченко Н. Українське шевченкознавство в плині загальноєвропейського наукового річища // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 109-112
1561983
  Риженко Я. Українське шитво / Я. Риженко. – Полтава, 1929. – 28с.
1561984
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво в "духовній ситуації" своєї доби: синергетичний вимір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 19-38. – ISSN 0236-1477


  У статті використано синергетичний підхід вияснення природи українського шістдесятництва, обгрунтовано його появу з погляду сучасних методологічних засад "наук про складність" або Nonlinear science.Проаналізовано поняття "ситуація" та "духовна ситуація ...
1561985
  Бондаренко О.В. Українське шістдесятництво як суспільно-естетичне явище // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 131-139
1561986
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління : (іст.-літ. та поетикальний аспекти) / Людмила Тарнашинська ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Смолоскип, 2010. – 627, [5] с. : фотоіл. – Імен. покажчик: с. 613-625. – Бібліогр. в додатках: с. 597-604 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2164-06-6
1561987
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: синергетичний вимір // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 149-160. – ISBN 978-966-171-780-9
1561988
  Кравченко О.В. Українське шкільництво в Росії як фактор збереження й розвитку етнічної самосвідомості українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 451-455
1561989
  Степанчук О. Українське шкільництво на Холмщині в 30-х роках XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 27-28
1561990
  Бориславський І. Українське шкільництво під Польщею / І. Бориславський. – Харків ; Одеса : Молодіжний більшовик, 1931. – 39 с.
1561991
  Зінченко А. Українське шляхетство, козацтво й міщанство Слобожанщини й Гетьманщини в обороні традиційної адміністративно-правової системи (60-ті рр. XVІІІ ст.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 81-91
1561992
  Веселовська Г. Українське штюрмерство, або Наступ абстракціонізму // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 41-62. – ISBN 978-966-651-849-8
1561993
  Зелений З. Українське юнацтво у вирі другої світової війни / Зенон Зелений. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 280, [1] с. : іл. – Поімен. покажч.: с. 270-276. – Бібліогр. в підрядк. прим. та с. 277. – ISBN 978-611-01-1815-6
1561994
  Зелений З. Українське юнацтво у вирі другої світової війни. / З. Зелений. – К, 1965. – 279с.
1561995
  Заболотна М. Українське ядерне роззброєння у контексті ядерної стратегії США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 38-41. – ISBN 978-966-171-793-9
1561996
  Піскун В. Українське, українознавче, українознавство: понятійне та історіософське осмислення // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 23-27


  Автор згадує науковців Київського університету: М. Максимовича, М. Костомарова, Я. Калакуру, П. Кононенко, В. Крисаченка.
1561997
  Боруцька О. Український Мойсей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 13


  До 150-річчя від дня народження Митрополити Андрея (Шептицького).
1561998
   Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ : Ліра, 2006-
2014. – 2014. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1561999
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 22 (394), 5-11.06.2015 р. – 2015
1562000
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 23 (395), 12-18.06.2015 р. – 2015
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,