Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1566001
  Бойченко М. "Філософія - це відчуття свободи" / М. Бойченко, Т. Труш; розмову вела Аліса Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 21 листопада (№ 214). – С. 3


  Викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка - про важливість вивчення цієї науки для кожного.
1566002
  Дробот І. "Філософія - ядро навчального процесу". Дивовижний факультет традицій та інновацій : бесіду вела Т. Урись // Україна молода. – Київ, 2020. – 18 серпня (№ 76). – С. 10


  "Факультет філософії та суспільствознавства НПУ імені М.П. Драгоманова порівняно молодий - йому цього року виповнюється 15. Але нагадаємо, що свою історію у лоні університету Святого Володимира 1834 року педагогічний інститут розпочав iз лекції з ...
1566003
  Савинська І. "Філософія в науці" чи "філософія науки"? // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 79-81
1566004
  Троян Д.М. "Філософія вчинку" М.М. Бахтіна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 76-77
1566005
  Базилевич В. "Філософія господарства" С.М. Булгакова: некласичний погляд на економічну діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-11. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується спроба С.М. Булгакова вийти за межі аксіоматичної бази та методологічних підходів класичної політичної економії, яка здійснена в роботі "Філософія господарства" у відповідь на кризу цієї науки, обумовлену низкою об"єктивних і ...
1566006
  Тимошенко Ю.О. "Філософія життя" в контексті танцювальної культури модерну // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 178-183
1566007
  Бабенко-Жирнова "Філософія мови" як одна з центральних категорій сучасної української філософської лірики // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 19-25. – ISSN 2411-4146
1566008
  Пуцята І.С. "Філософія повсякденності" в практиці "Першого Національного" та "ICTV" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 119-121. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1566009
  Білик В. "Філософія серця" в українських народних ліричних піснях // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 163-166
1566010
  Кравченко П. "Філософські обрії" сучасної української освіти (огляд статей із проблематики філософії освіти в журналі "Філософські обрії") // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 335-347


  Наведено огляд статей із проблем філософії освіти, опублікованих у журналі "Філософські обрії" з 2003 по 2009 роки.
1566011
  Хемій М. "Філософські траси" бароко в поезії Зореслава // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 72-80. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядаються барокові сліди ("філософські траси") в релігійній поезії Зореслава. Авторка аналізує тематику, мотиви, формальне вираження текстів. Найповнішим бароковим слідом у творчості поета є звернення до христосіанської тематики
1566012
  Андрущенко Т. Філософ-романтик // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ, 2014. – № 4. – С. 85. – ISSN 2307-4515
1566013
  Горак Г.І. Філософія : Курс лекцій / Г.І. Горак. – Київ : Вілбор, 1998. – 272с. – ISBN 966-7247-00-7
1566014
   Філософія : Курс лекцій: Підручник для студентів вищих закладів освіти. / І.В. Бичко, І.В. Бойченко, М.І. Бойченко, М.П. Бузський, В.Г. Табачковський; За ред. І.В.Бичко. – Київ : Либідь, 2001. – 408с. – ISBN 966-06-0180-8
1566015
   Філософія : Навчально-метод. комплекс. (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань студентів). – Київ, 2007. – 53 с. – ISBN 966-364-385-4
1566016
  Кислюк К.В. Філософія : модульний курс : навч. посібник для ВНЗ / К.В. Кислюк. – [2-ге вид.]. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 415, [1] с. – Зміст: Філософія ; Релігієзнавство ; Логіка. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр.: с. 406-409. – (Переходимо до Болонської системи). – ISBN 978-966-404-884-9
1566017
   Філософія : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / А.К. Бичко [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 649 с. – Бібліогр.: с. 636-643 та в підрядк. примітках. – ISBN 978-611-01-0127-1
1566018
   Філософія : навч. посібник / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. І.Ф. Надольного. – 8-ме вид., стер. – Київ : Вікар, 2011. – 455 с. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-7131-99-9
1566019
  Черній А.М. Філософія : навчальний посібник для самостійної роботи студента / А.М. Черній. – Київ : Академвидав, 2011. – 390, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (САМ!). – ISBN 978-617-572-016-5
1566020
  Губерський Л.В. Філософія : історія, суспільство, освіта / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.В. Ільїн ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 575, [1] с. : іл., фотоіл., портр. – Слов. філос. термінів: с. 554-575. – Бібліогр. в кінці розд,. – ISBN 978-966-439-395-6
1566021
  Петрушенко В.Л. Філософія : у 2 ч. : світова філософія, фундаментальні проблеми філософії; релігієзнавство, етика та естетика, логіка : навч. посібник / Петрушенко В.Л. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 646, [1] c. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 646. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-123-2
1566022
  Бондаревич І.М. Філософія : навч. посіб. / І.М. Бондаревич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Алерта, 2013. – 239, [1] с. – Предм. покажч.: с. 233-234. - Словник: с. 235-239. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-163-5
1566023
  Гринів О.І. Філософія : курс лекцій для аспірантів / Олег Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2016. – 364, [1] с. – ISBN 978-966-486-194-3
1566024
   Філософія : [базовий] підручник для студентів ВНЗ / [Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : Фоліо, 2018. – 620, [4] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-03-7990-9
1566025
  Кралюк П. Філософія "київського кола" та російська релігійна філософія // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 519-520. – ISBN 978-966-2254-74-7
1566026
  Стрелкова А.Ю. Філософія "порожнечі" у "Ваджраччхедіка-праджняпараміта-сутра" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 52-61
1566027
  Малахов В. Філософія "Проти світла", або що таке постонтологія? // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 164-168
1566028
  Покотило К. Філософія "сродної праці" - складова майбутнього вищої освіти (праксеологічний прогноз) // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 267-274. – ISBN 978-617-640-323-4


  У статті розглядаються питання шляхів можливого реформування системи вищої освіти України в контексті світових освітніх процесів та ідейний спадок Григорія Савовича Сковороди.
1566029
  Лютий Т.В. Філософія plus література: проблема авторського вираження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1566030
  Гогоцький С. Філософія XVII і XVIII ст. в порівнянні з філософією ХІХ ст. та відношення першої і другої до освіти : [уривки] / Сильвестр Гогоцький // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 381-382. – ISBN 966-524-093-5
1566031
  Кіктенко В.О. Філософія американського прагматизму, конфуціанство та китайська модернізація // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 18-29. – ISSN 2409-904X
1566032
  Головач В.В. Філософія аудиту та його сутність // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 48-61
1566033
  Тейлор Ч. Філософія без кордонів // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 17-20
1566034
  Горлинський В.В. Філософія безпеки і сталого людського розвитку: ціннісний вимір : монографія / В.В. Горлинський. – Київ : ПАРАПАН, 2011. – 378 с. – Бібліогр.: с. 359-376. – ISBN 978-966-2564-01-3
1566035
  Братерська-Дронь Філософія безсмертя в етиці космізма // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.101-105


  Космізм як напрямок в російській філософії початку ХХ стліття.
1566036
  Богданова І.В. Філософія бога і людини Поля Клоделя в контексті неотомізму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 47-54
1566037
  Саух Ю.П. Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір : монографія / Юрій Саух. – Київ : Леся, 2009. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 195-223. – ISBN 966-8126-57-2
1566038
  Киричок О. Філософія в Київській Русі: нотатки про IX давньоруські історико-філософські читання // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 9-14. – ISSN 0130-7037


  Згадуються філософський факультет КНУ ім. Т. Шевченка, декан факультету А. Конверський, заст. декану С. Руденко
1566039
  Кралюк П. Філософія в Київському університеті // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 378-380. – ISBN 978-966-2254-74-7
1566040
  Кралюк П.М. Філософія в Київському університеті // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 378-380. – ISBN 978-966-373-777-5


  Восени 1834 р. першим у Київському університеті розпочав свою роботу філософський факультет, де згідно зі статутом було відкрито 13 кафедр освіти.
1566041
  Асмус В. Філософія в Київському університеті в 1914-1920 рр. (зі спогадів студента) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2000. – Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – С. 586-604
1566042
  Кралюк П. Філософія в Львівському університеті. Викладання філософських дисциплін у Руському інституті // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 365-368. – ISBN 978-966-2254-74-7
1566043
  Кралюк П.М. Філософія в Львівському університеті. Викладання філософських дисциплін у Руському інституті // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 365-368. – ISBN 978-966-373-777-5


  "У ХVІ – ХVІІ ст. центрами культурного життя на українських землях були церковні братства. Користуючись підтримкою міщан та духовенства, вони сприяли поширенню ідей гуманізму, розвитку науки і шкільництва. Найдавнішим в Україні було Успенське ...
1566044
  Мозгова Н. Філософія в системі освіти: теоретична реконструкція дискусії київських філософів кінця ХІХ - початку ХХ ст // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 28-33. – ISSN 2078-1016
1566045
  Лой А.М. Філософія в системі сучасної університетської освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Стаття заснована на матеріалах виступу на конференції і містить розгляд проблеми змісту філософської освіти в сучасних умовах.
1566046
  Федів Ю.О. Філософія в Україні в 20-90-х роках XX ст. / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 408-411. – ISBN 966-524-093-5
1566047
   Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів : Всеукр. наук.-теорет. конф. (11-12 жовт. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: Марченко О.В. (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 343, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2545-37-1
1566048
  Єрмоленко А. Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 87-97. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
1566049
  Пашков В.В. Філософія викладання як основа розвитку освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 196-204. – ISSN 2072-1692
1566050
  Кузьміна С. Філософія виховання Василя Зеньковського і Київська академічна традиція XIX - початку XX ст. // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 254-279
1566051
  Сірук М. Філософія Ганді та ізраїльська оборонка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 7
1566052
  Рамбу Н. Філософія гербартіанства / Н. Рамбу, Н.О. Федчишин // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 188-193
1566053
   Філософія глобальних проблем сучасності : навч. посібник / [А.В. Арістова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ : НТУ, 2016. – 183, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці книги. - Термінол. словник: с. 159-175. – Бібліогр.: с. 176-180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-632-251-0
1566054
  Шелкунова Т. Філософія гри у романі Г.Гессе "Гра в бісер" та В. Набокова "Захист Лужина" // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 119-120. – ISBN 978-966-600-646-5
1566055
  Бойченко М.І. Філософія гри: класичний і посткласичний етапи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 94-117. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1566056
   Філософія Григорія Сковороди. – Київ : Наукова думка, 1972. – 311с.
1566057
  Кралюк П. Філософія Григорія Сковороди // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 318-335. – ISBN 978-966-2254-74-7
1566058
  Чорний І.В. Філософія декадансу в творчості О. Вертинського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 139-141
1566059
  Гупало П.І. Філософія діалектичного матеріалізму та розвиток вчення про онтогенез рослин за 50 років / П.І. Гупало, О.І. Яценко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1566060
  Лактіонова А.В. Філософія дії : монографія / А.В. Лактіонова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 367, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 333-365. – ISBN 978-966-439-884-5
1566061
  Горбачук-Наровецька Філософія для дітей: південнокорейський досвід // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 297-304
1566062
  Литвинов О.М. Філософія для юристів: методичні аспекти проблеми викладання з полемічними зауваженнями та деякими конкретними пропозиціями // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 294-301. – ISSN 2524-0323
1566063
  Саноцька Н. Філософія екзистенціалізму про феномен творчості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 46-50. – ISSN 0321-0499
1566064
  Личковах В.А. Філософія етнокультури - етнокультурологія - етнокультурографія // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 20-25. – Бібліогр.: 17 назв.
1566065
  Трубенко А.І. Філософія життя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 651-653. – ISBN 966-316-069-1
1566066
  Поліщук Н. Філософія і література у контексті європейського модернізму: інтелектуалізм Валеріана Підмогильного // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 99-112. – ISSN 0235-7941
1566067
   Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / [Ю. Вільчинський та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю.М. Вільчинського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т приклад. та проф. етики. – Київ : КНЕУ, 2014. – 213, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-893-8
1566068
   Філософія і методологія соціальних комунікацій : хрестоматія / упоряд.: Грубов В.М., Санакуєв М.Г. – Київ : Білий Тигр, 2016. – 193, [1] с. : портр. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-97496-9-7
1566069
  Чижевський Д. Філософія і національність // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2000. – Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – С. 606-616
1566070
   Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ
Вип. 4 (1). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566071
   Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ
Вип. 4 (2). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566072
   Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ
Вип. 4 (3). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566073
   Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISSN 2312-4342
Вип. 1 (9). – 2015. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566074
   Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISSN 2312-4342
Вип. 3 (12). – 2016. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566075
  Андрущенко В.П. Філософія і психологія психодинамічного пізнання / В.П. Андрущенко, Т.С. Яценко // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 6-26 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
1566076
   Філософія інтеграції : монографія / [І.В. Артьомов та ін.] ; за заг. ред. В.Д. Бондаренка, Ф.Г. Ващука ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. Ін-т філос. та євроінтеграц. дослідж. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 543, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: c 506-543. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип.18). – ISBN 978-966-2075-25-0
1566077
  Опанасюк Ю. Філософія інформаційної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 37-41. – ISSN 2078-1016
1566078
  Бойченко І.В. Філософія історії : Підручник для студ.ВНЗ / І.В. Бойченко. – Київ : Знання, 2000. – 723с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-020-1
1566079
  Бойченко І.В. Філософія історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 386-388. – ISBN 966-642-073-2
1566080
  Предборська І.М. Філософія історії : навч. посібник для студ. ВНЗ / І.М. Предборська, С.О. Ганаба. – Суми : Університетська книга, 2012. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 224-231 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-615-7
1566081
  Хавроненко В.Д. Філософія конфуціанської освіти // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 80-83
1566082
  Шабанова Ю.О. Філософія культури : [підручник] / Юлія Олександрівна Шабанова ; Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. – Дніпро : Ліра, 2019. – 240 с. : табл. – Глосарій: с. 226-237. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-981-181-3
1566083
  Вдовиченко Г.В. Філософія культури як напрям філософської думки України 20 - 30-х рр. XX ст. (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Вдовиченко Георгій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1566084
  Ярошовець В.І. Філософія Леоніда Губерського у парадигмі постсучасності: культура, ідеологія, освіта // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 274-284. – ISBN 978-966-439-447-2
1566085
  Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В.Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. – 2-е вид. – Київ : Т-во "Знання" України, 2011. – 520 с. – Бібліогр.: с. 504-511. – ISBN 978-966-618-261-9


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1566086
  Грищук О. Філософія людської гідності у праві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 14-28. – ISSN 1026-9932
1566087
  Назар П.С. Філософія медицини : навч. посібник для студентів ВНЗ / проф. Назар П.С. – Київ : Сталь, 2019. – 286, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-676-151-8
1566088
  Устінов О. Філософія медицини ХХІ сторіччя: українські реалії // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (93). – С. 8-9
1566089
  Степаненко І. Філософія мистецтва жити: концептуальні контури і освітні імплікації у суспільстві ризику / І. Степаненко, Н. Степаненко // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 140-161
1566090
  Даренський В. Філософія мистецтва у спадщині В.Г. Табачковського: спроба системної реконструкції // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 436-442. – ISBN 978-966-8009-72-3
1566091
  Шрамко О.І. Філософія мистецької освіти в контексті сучасної трансформації пізнання // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 228-237. – ISSN 2076-7382
1566092
  Дубініна Філософія мови В. фон Гумбольдта і формування німецької герменевтики XIX ст. / Дубініна, .О. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 60-64


  "Розглядається філософія мови В. фон Гумбольдта і його вчення про внутрішню форму в якості теоретичної основи філософської герменевтики ХІХ століття. Показана конгеніальність ідей вченого і творців герменевтичних теорій: Ф. Шлейермахера, Ф. Аста, В. ...
1566093
  Вернудіна І.В. Філософія мови О.О. Потебні в контексті сучасної української гуманітаристики // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 16-20
1566094
  Єрмоленко С. Філософія мови Тараса Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 3-18. – ISSN 1682-3540
1566095
  Бацевич Ф.С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф.С. Бацевич. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2011. – 240 с. – Бібліогр.: с. 230-239. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-369-0
1566096
  Мялковська Л. Філософія мовного образу європейського українця у прозі І.С. Нечуя-Левицького // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 77-85. – ISSN 1682-3540
1566097
  Костик. О.І. Філософія модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 178-186
1566098
  Хома О. Філософія на межі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6 : Філософські події - 2015. – С. 6-22. – ISSN 0235-7941
1566099
   Філософія на Україні періоду будівництва соціалізму. – Київ : Наукова думка, 1980. – 179 с.
1566100
   Філософія науки : підручник / [І.С. Добронравова, Л.І. Сидоренко, В.Л. Чуйко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-993-4
1566101
  Кириленко В.А. Філософія національного радикалізму Д. Донцова: замість вступу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1566102
  Невмержицька О.В. Філософія національної ідеї як підгрунтя аксіологічних основ вітчизняної освіти першої половин XIX ст. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 280-285. – ISSN 2227-2844
1566103
  Кононенко Т.П. Філософія Нового часу XVI-XVIII ст. // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 309-313. – ISBN 966-316-069-1
1566104
   Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005-
№ 1/2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1566105
   Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005-
№ 1/2. – 2009. – 350 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1566106
   Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005-
№ 1/2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1566107
  Гайденко В. Філософія освіти в Австралії. Дженіфер Гор: "Боротьба за педагогіки" та якість освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 87-90
1566108
  Клепко С. Філософія освіти в педагогічній освіті // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 252-259
1566109
  Андрущенко В. Філософія освіти в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 48-59
1566110
  Петах О.І. Філософія освіти Г.С. Сковороди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 189-190. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1566111
  Балута Г.А. Філософія освіти Дж. Дьюї та Дж. Брунера: до проблеми лінгвістивної компетентності // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 31-41. – ISSN 2076-7382
1566112
  Добронравова І.С. Філософія освіти за доби постнекласичної науки // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 263-269. – ISBN 978-966-2748-30-7
1566113
  Кірик Т. Філософія освіти про ноолексикон для вищої школи XXI ст. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 30-36. – ISSN 2078-1016
1566114
  Гончаренко О. Філософія освіти С. Балея // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 168-181
1566115
  Бугров В.А. Філософія освіти та сучасне українське суспільство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються нові виміри філософії освіти у контексті цілей та ідей Болонського процесу, зокрема місце і роль сучасних університетів. В статье рассматриваются новые измерения философии образования в контексте целей и идей Болонского ...
1566116
  Губерський Л.В. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів (з книги "Філософія як теорія і методологія освіти") / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 132-149. – ISBN 978-966-439-447-2
1566117
  Панченко Л.М. Філософія освіти як предмет аксіології // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 250-256. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
1566118
  Андрущенко В. Філософія освіти"в замежжі завтрашнього дня" // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 7-14
1566119
   Філософія освіти. Розвиток філософії освіти в Україні / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 106-114. – ISBN 978-966-2748-97-0
1566120
   Філософія освіти. Розвиток філософської освіти в Україні / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 106-114. – ISBN 978-966-2748-97-0
1566121
  Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір : людина, наука, культура, мистецтво, стиль мислення / Світлана Черепанова. – Львів : Світ, 2011. – 408 с. – Бібліогр.: с. 367-393. – (Полілог). – ISBN 966-603-326-7
1566122
  Черепанова С. Філософія освіти: західне та східне мислення в координатах культури // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 188-209
1566123
  Берегова Г.Д. Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція формування людини майбутнього у вищій школі // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2016. – № 3 (6). – С. 32-45. – ISSN 2311-8822


  У роботі розглянуто можливість формування продиктованих часом нових, планетарнокосмічних, світоглядних установок людини майбутнього засобами філософських наук і через систему вищої освіти. Стверджується особлива місія філософії освіти у формуванні ...
1566124
  Омельченко В.Ю. Філософія освіти: стратегія міждисциплінарного синтезу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 36-40. – ISSN 2521-6570
1566125
  Лосик О. Філософія пам"яті Поля Рікера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 57-63. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1566126
  Зубов В.О. Філософія підприємництва / В.О. Зубов, Л.Д. Кривега, А.І. Косих. – Запоріжжя : Дінас, 2000. – 189с. – ISBN 966-95462-0-6
1566127
  Левко В. Філософія покарання / В. Левко, І. Єдаменко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 22
1566128
  Теличко Н.В. Філософія полікультурної освіти майбутніх фахівців на засадах формування педагогічної майстерності / Н.В. Теличко, А.М. Габовда // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 237-240. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1566129
  Гаєвський Б.А. Філософія політики : Навчальний посібник для гуманітарних спеціаль-ностей вищих навчальних закладів / Б.А. Гаєвський. – Київ : Вища школа, 2005. – 158с. – ISBN 966-642-235-2


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхід-ність створення інструментальної філософії полі-тики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою по-літичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1566130
  Кириченко В.Є. Філософія права-історико-методологічний дискурс // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 92-110. – ISSN 2523-4552
1566131
  Біленчук П.Д. Філософія права : Навч. посібник для вузів / П.Д. Біленчук, В.Д. Гвоздецький, С.С. Сливка; Європ.ун-т управління,безпеки та інф.-прав..технологій.Нац.акад.внутр.справ України. – Київ : Атіка, 1999. – 208с. – ISBN 966-7714-03-9
1566132
  Циппеліус Р. Філософія права / Р. Циппеліус; Пер. з нім.; Під. ред.Є.М.Причепія. – Київ : Тандем, 2000. – 290с. – (Підручники світу Європи). – ISBN 966-7145-22-0
1566133
  Сливка С.С. Філософія права : навч. посібник / Сливка С.С. ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Ін-т права та психології. – Київ : Атіка, 2012. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-255. – ISBN 978-966-326-409-7
1566134
  Альчук М.П. Філософія права Б. Кістяківського: синтез монізму і плюралізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 3-9


  У статті акцентується увага на аналізі методологічних проблем у філософсько-правових дослідженнях в Україні. Наголошується на особливому значенні філософії права як методології правових наук. У працях українських філософів права, зокрема Богдана ...
1566135
   Філософія права і загальна теорія права = Philosophy of law and general theory of law : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. С. Максимов ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ : Право, 2012-. – ISSN 2227-7153
№ 1. – 2021. – 294, [1] c. – DOI: 10.21564/2227-7153 - Резюме англ., рос., укр. мовами
1566136
  Івакін О. Філософія права і філософські проблеми правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 78-84. – ISSN 0132-1331
1566137
  Головко О.М. Філософія права Імануїла Канта про закономірності історико-правового процесу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 26-33. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1566138
  Рабінович П.М. Філософія права у Львівському університеті імені Івана Франка у післявоєнний період (1946–2016) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 8-18. – ISSN 1993-0909
1566139
  Козловський А. Філософія права як вона є // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 31-37. – ISSN 0132-1331
1566140
  Бандура О.О. Філософія права як система (деякі загальні міркування) // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 8-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1566141
  Козюбра М. Філософія права, правознавство і наука: спільні риси та відмінності // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов, В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 128-142. – ISSN 2227-7153


  У статті простежені складні і неоднозначні відносини філософії права і правознавства з наукою та здійснена спроба розкрити спільні риси і відмінності між ними. У цьому зв’язку піддані критичному аналізу існуючі у філософській і юридичній літературі ...
1566142
  Рабінович П. Філософія права: деякі "вічнозелені" наукознавчі сюжети // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 13-21. – ISSN 0132-1331
1566143
  Брижко В.М. Філософія права: праксеологія в сфері інформаційного права // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 3 (30). – С. 28-34. – ISSN 2616-6798
1566144
  Самчук В.А. Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Самчук Володимир Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1566145
  Поліщук Н.П. Філософія прагматизму: "комерціалізм" чи інтелектуалізація соціальних практик? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 173-182
1566146
  Корабльова Н.С. Філософія присутності: Сковорода і Гумбрехт (Просвітництво та Постмодерн). Дескрипція умов і можливості події думки у впливах на контексти / Н.С. Корабльова, Г.П. Чміль // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 85-96. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
1566147
  Кірик Т. Філософія про нове явище XXI ст. - поширення ноогуманістичних уявлень // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 3 (152)
1566148
  Корсак Ю.К. Філософія про сталий (екобезпечний) розвиток людства: погляд з XX і XXI століть // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 32-37
1566149
  Москалик Г.Ф. Філософія професійних орієнтацій особистості в транзитному суспільстві // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 132-143. – ISSN 2075-1443
1566150
  Абрамов В.І. Філософія публічного управління та значення цінності Української держави // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 7-9
1566151
  Диннік М. Філософія рабовласницього суспільства / М. Диннік. – К., 1941. – 31с.
1566152
  Колісник О.В. Філософія свідомості Д. Деннета: параметри розуміння самості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту концепції самості у філософії свідомості сучасного американського філософа Д. Деннета. Статья посвящена определению концепции самости в философии сознания современного американского философа Д. Деннета. The article ...
1566153
  Ткачук М. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров / М. Ткачук. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 184 с. : портр. – Бібліогр.С.171-176. – (Духовні скарби України). – ISBN 5-7770-0701-5
1566154
  Максюта М.Є. Філософія світогляду національно-культурної консолідації М.П. Драгоманова / М.Є. Максюта, А.І. Коломієць // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 110-124


  У статті розглядаються погляди М.П. Драгоманова щодо національно-культурної консолідації. Синтезуючу роль у його світоглядовій позиції виконувала ідея історичного поступу, у світлі якої він переосмислює минуле, аналізує сучасне та формує погляди на ...
1566155
  Максюта М.Є. Філософія світогляду національно-культурної консолідації М.П. Драгоманова / М.Є. Максюта, А.І. Коломієць // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 20-34


  У статті розглядаються погляди М.П. Драгоманова щодо національно-культурної консолідації. Згадуються професори КУ - Костомаров М.І., Антонович В.Б., Грушевський М.С., Кістяківський Б.О.
1566156
  Петренко М.О. Філософія свободи в контексті проблеми людської гідності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 142-156. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1566157
  Фоміна О.В. Філософія сексу у творчості Юрія Покальчука // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 146-149. – ISBN 966-72-77-79-8
1566158
  Головченко О. Філософія серця П. Юркевича і його педагогіка // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 33-41. – ISSN 2075-1443
1566159
  Тарасенко І. Філософія символічного світу культури : національна культура // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 167-171


  Розглядається культура як знакова система. Уточнюється розуміння знака і/або символу. Функціональність символу полягає у наявності смислу, значення. Значення символу створюється свідомістю. Духовний світ (світ культурних форм) втілюється в ...
1566160
  Романюк Б.В. Філософія слідчої діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 166-172
1566161
  Нечитайло В.Г. Філософія соборності в контексті реалізації принципу права націй на самовизначення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 340-342. – ISBN 978-617-7777-14-3
1566162
  Герчанівська П.Е. Філософія соборності в українському народному православ’ї // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 57-61
1566163
   Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2008-. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488
№ 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – 2016. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566164
  Губерський Л. Філософія створення "Симбітеру" має найвищий рівень гуманізму // Медиа курьер в Украине. – Киев, 2017. – 8-14 февраля (№ 6). – С. 5


  Йдеться про творчу співпрацю КНУ імені Тараса Шевченка з науково-виробничою компанією "О.Д. Пролісок", "...що створила і випускає живі мультипробіотики сімейства "Симбітер". Цю команду професіоналів очолює доктор біологічних наук, професор, лауреат ...
1566165
  Якубович М. Філософія степу. Чим цікаві мислителі Кримського ханства сьогодні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 33 (457), 19-25.08.2016 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  "...В інтерв"ю Тижню український археолог Леонід Залізняк розповів про потребу повернення науки до університетів, специфіку освітнього процесу, заточеного на підготовку молодих науковців, та будні вітчизняної археології".
1566166
  Кірізвас М.В. Філософія та громадянське суспільство: український контекст // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 72-74
1566167
  Білоус Т.М. Філософія та економічна наука: варіативність розуміння дихотомії "позитивне - нормативне" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 10-12
1566168
  Гриценко І.С. Філософія та енциклопедія права в Університеті Св. Володимира / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. V-LVIII. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
1566169
   Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – 2011. – LVIII, 499, [3] с. – Передмова на укр. мові


  В кн. також: редкол.: О.В. Дзера. О.В. Зайчук, М.І. Іншин, Т.Г. Ковальчук, М.І. Козюбра, А.Т. Комзюк, О.Л. Копиленко, І.І. Котюк, М.В. Краснова, Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик, А.М. Мирошниченко, В.В. Носік, М.А. Погорецький, А.В. Портнов, Н.Ю. Пришва, ...
1566170
   Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0602-9
Кн. 2 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – 2011. – 446, [2] c.


  В кн. також: редкол.: О.В. Дзера. О.В. Зайчук, М.І. Іншин, Т.Г. Ковальчук, М.І. Козюбра, А.Т. Комзюк, О.Л. Копиленко, І.І. Котюк, М.В. Краснова, Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик, А.М. Мирошниченко, В.В. Носік, М.А. Погорецький, А.В. Портнов, Н.Ю. Пришва, ...
1566171
  Присухін С.І. Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 129-132. – ISSN 2222-5374
1566172
  Йосипенко С.Л. Філософія та національна ідентичність // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 61-69


  У статті аналізуються проблеми дослідження національної філософії як історико-філософського феномена в контексті європейської інтелектуальної та культурної історії. На основі цього аналізу розглядаються підходи до вивчення проблеми національної ...
1566173
  Ясна І. Філософія та підприємництво як складові "суб"єктивної освіти" // Філософія: нове покоління : тези десятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. : [Київ, 21-22 трав. 2015 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська О.Ю., Макух Ю.Ю.]. – Київ : НаУКМА, 2015. – С. 54-56
1566174
   Філософія та політологія в контексті сучасної культури = Philosophy and political science in the context of modern culture : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро : [б. в.]. – ISSN 2663-0265
Т. 12, № 1 (25). – 2020. – 242, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566175
   Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання : монографія / [А.Є. Конверський, В.А. Бугров, С.В. Руденко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 319, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-399-4
1566176
  Гусар В. Філософія творчості Ореста Скопа // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 241-246. – ISSN 08-68-4790-1
1566177
  Башенко І.В. Філософія трагедії М.О.Бердяєва // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 45-52. – ISSN 2075-1443
1566178
  Савинська І.В. Філософія у науці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 54-55
1566179
   Філософія у публічному просторі. Між академічністю й популярністю : [круглий стіл] / В. Кебуладзе, А. Богачов, М. Кірізвас, О. Комаров, В. Моренець, В. Оксенюк, Р. Оксенюк, М. Препотенська, С. Пролеєв, М. Шубчик // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 6-27. – ISSN 0235-7941
1566180
  Ясна І.М. Філософія у школі: світові взірці та українські напрацювання // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 156-158
1566181
  Кірик Т. Філософія удосконалення виховної роботи зі студентами-медиками в сучасних умовах // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.В. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131 : Філософія. Соціологія. – C. 58-67
1566182
  Костюченко О. Філософія України в інтерактивному форматі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 лютого (№ 28/29). – С. 20


  До 108-ї річниці від дня народження Уласа Самчука Острозька академія запускає просвітницький проект "Історія філософії України". У рамках проекту буде записано 200 відеолекцій професора Петра Кралюка, присвячених історії української філософської ...
1566183
  Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст / О.С. Забужко. – Київ, 1992. – 116с.
1566184
  Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст / О.С. Забужко. – Київ : Основи, 1993. – 127с. – ISBN 5-7707-3311-x
1566185
  Шейко В.М. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / Василь Шейко, Валерія Лєвіна ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2010. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 156-198. – ISBN 978-966-2241-12-9
1566186
  Бех Ю.В. Філософія управління соціальними системами : монографія / Ю.В. Бех ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 622, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 579-618 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-825-6
1566187
  Ясінський М.М. Філософія уроку історії або формування історичної свідомості учнів у процесі історичного виховання // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C.149-156. – ISBN 978-966-7359-77-5
1566188
  Личковах В. Філософія як досвід життя (Людське світовідношення та філософування) // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 153-159. – ISBN 978-966-8009-72-3
1566189
  Ярошовець В. Філософія як історія філософії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 36-46. – ISSN 1810-2131
1566190
  Новіков Б.В. Філософія як теорія і методологія творчості // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 108-113. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1566191
  Новіков Б.В. Філософія як теорія та методологія творчості // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 180-192. – ISBN 978-966-439-447-2
1566192
   Філософія як школа життя за часів тоталітаризму. Частина ІІ. Міст у сьогодення / С. Пролеєв, К. Зборовська, Р. Мироненко, О. Костенко // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 1. – С. 172-197. – ISSN 2075-6461
1566193
  Савчук М.П. Філософія якості: стан навколишнього природного середовища // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1566194
  Менжулін Вадим Філософія, біографія та психоаналіз : випадок Ніцше. Стаття 1. " Лікар " // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.102-119. – ISSN 0235-7941
1566195
  Менжулін В. Філософія, біографія та психоаналіз : випадок Ніцше. Частина 2. "Пацієнт" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 : Естетика : завершений проект ?. – С.112-120. – ISSN 0235-7941
1566196
  Труш Т.В. Філософія, гармонія й натхнення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1566197
   Філософія, культура, світосприйняття. – Київ, 1998. – 120c. – ISBN 5-7702-1129-5
1566198
  Труш Т.В. Філософія, пізнання та людина у "джерелі знань" Іоанна Дамаскіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті піде мова про творчість відомого візантійського мислителя Іоанна Дамаскіна, його визначення філософії, пізнання Вищої Істини та людини. В статье речь пойдёт о творчестве известного византийского мыслителя Иоанна Дамаскина, его определение ...
1566199
  Головко Т. Філософія, помножена на інтелект // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 174). – С. 7


  Дещо про прозу знаменитого авангардиста Хорхе Луїса Борхеса українською мовою.
1566200
  Йосипенко С. Філософія, релігія, модерність: "важка свобода" Еманюеля Левінаса // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 203-218. – ISBN 978-966-02-6741-1
1566201
   Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ. – ISSN 2077-7450
Вип. 38 : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1566202
   Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ. – ISSN 2077-7450
Вип. 39. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566203
   Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ. – ISSN 2077-7450
Вип. 40. – 2014. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566204
   Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ. – ISSN 2077-7450
Вип. 41. – 2014. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566205
   Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ. – ISSN 2077-7450
Вип. 42. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566206
   Філософія. Культура. Життя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Університет митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ. – ISSN 2077-7450
Вип. 43. – 2016. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566207
  Новікова Б.В. Філософія. Наука. Копнін // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 110-114
1566208
   Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : навч. посібник для студентів ВНЗ / [В.П. Андрущенко, Т.І. Андрущенко, Н.Б. Адаменко та ін.] ; за ред. Г.І. Волинки ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2018. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-367. – ISBN 978-966-8019-90-6
1566209
   Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [В.П. Андрущенко, Т.І. Андрущенко, Н.Б. Адаменко та ін.] ; за ред. Г.І. Волинки ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 464 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2229-10-3
1566210
   Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : навч. посібник для студентів ВНЗ / [В.П. Андрущенко, Т.І. Андрущенко, Н.Б. Адаменко та ін.] ; за ред. д-ра філософ. наук, проф. Г.І. Волинки ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2019. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-367. – ISBN 978-966-8019-90-6
1566211
  Надольний І. Філософія. Суспільство. Культура : (філософські стежини в модернізації українського суспільства: державотворчий та культуротворчий вимір) : відгуки на дисертаційні дослідження: 1971-2013 рр. / Іван Надольний ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККІМ, 2013. – 335, [1] с. – ISBN 978-966-452-137-3
1566212
  Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.М. Білодід. – Київ : Кондор, 2006. – 358с. – Шифр дубл 1 Біло.Доп.карт.доп.карт ст. – ISBN 966-8251-94-6
1566213
   Філософія. Хрестоматія : в 2-х ч. : навч. посібник для студентів природ. та ін. нефілос. спец. / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [уклад. В. Лагетко ; за ред. М. Сидоренка]. – 2-ге вид., допов. – Івано-Франківськ : Просвіта
Ч. 1. – 2018. – 294, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1566214
  Чорний В.С. Філософія.Філософсько- методологічні проблеми військової теорії та практики : Методичн. посібн. для самост. роботи слухачів заочн. та очн. форми навчання / В.С. Чорний; Військовий гуманітарний ін-тут НАОУ. – Київ : ВГІ НАОУ, 2000. – 36с.
1566215
   Філософія: dtv-Atlas = Dtv-atlas philosophie : 115 сторінок кольорових ілюстрацій / Кунцман Петер, Буркард, Франц-Петер, Видман Франц; Наук. ред. пер. В.П. Розумний; Худож. А.Вайс. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 270с. – ISBN 966-7767-04-3
1566216
  Діденко В.Ф. Філософія: ескізи для самопідготовки : навчальний посібник / В.Ф. Діденко, Л.В. Діденко. – Київ : Київський університет, 2008. – 330с. – ISBN 978-966-439-048-1
1566217
  Култаєва М. Філософія: життя після смерті. Німецький погляд на постболонські реалії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 70-85. – ISSN 0235-7941
1566218
   Філософія: ідеї, ідеології, персоналії : ілюстрований енциклопедичний довідник / [укладач Ю.В. Омельченко]. – Київ : Ракша М.О., 2009. – 296 с. – ISBN 978-966-97052-0-4
1566219
  Омельченко В.Ю. Філософія: індикатор високої культури мислення у контексті правової спадщини Університету Святого Володимира // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 171-176. – ISBN 978-617-7133-95-6
1566220
  Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Губар. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 416 с. – ISBN 978-966-364-455-4
1566221
   Філософія: історія і сучасність : Конспект лекцій. – Чернігів, 1996. – 176с.
1566222
  Самчук З.С. Філософія: концептуалізація покликання як метод до подолання онтологічного роздоріжжя // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 1-26
1566223
  Кремень В.Г. Філософія: Логос, Софія, Розум : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – Київ : Книга, 2007. – 432с. – ISBN 978-966-8314-30-8
1566224
  Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : Підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – Київ : Книга, 2005. – 528с. – ISBN 966-8314-16-6


  Пропонується грунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки
1566225
   Філософія: між природничими та гуманітарними науками = Philosophy: between science and humanities : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Слободян О.Р.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 123, [3] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1566226
  Шрамко Я.В. Філософія: наука чи світогляд? // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 98-112. – ISSN 2076-7382
1566227
   Філософія: нове покоління = Philosophy : the new generation : тези десятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. : [Київ, 21-22 трав. 2015 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська О.Ю., Макух Ю.Ю.]. – Київ : НаУКМА, 2015. – 82, [9] с. – Текст укр., англ. - Загол. обкл.: 10. Тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління". – Бібліогр. в кінці ст.
1566228
   Філософія: освітньо-професійний комплекс : Напрям підготовки 0301 - філософія: спеціальність - філософія (6.030100; 7.030101; 8.030101): Навчально-метод. посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 464с. – ISBN 966-364-385-4
1566229
  Шапіро О.О. Філософія: покликання чи професія? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 205-208. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У цій статті розглядається базове питання філософії: чим вона є насправді? В результаті робиться висновок, що філософія є саме покликанням, а професією робити її не лише непотрібно, але й ні в якому разі не можна. This article studies the cornerstone ...
1566230
  Діденко В.Ф. Філософія: проблеми, категори , теорії : Навч. посібник / В.Ф. Діденко. – Київ : Педагогіка, 1996. – 190с. – ISBN 5-7763-4624-Х
1566231
   Філософія: світ людини : курс лекцій: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Либідь, 2003. – 432 с. – ISBN 966-06-0278-2
1566232
   Філософія: Світ людини : Курс лекцій; Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Либідь, 2004. – 432с. – ISBN 966-06-0278-2


  Мета пропонованого посібника - поглибити антропологічний поворот у викладанні філософії. У центрі уваги вчених - людина у розмаїтті її виявів: розумових, вчинкових, комунікативних, духовних і душевних, усвідомлюваних і неусвідомлюваних, жіночих і ...
1566233
  Білодід Ю.М. Філософія: Український світоглядий акцент / Ю.М. Білодід. – Житомир : Полісся, 1996. – 190с. – ISBN 966-7057-01-1
1566234
  Швед З. Філософссько-антропологічний підхід у дослідженнях феномена свободи у вітчизняному релігієзнавстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 240-243


  Розглядаються особливості методологічних настанов гуманітарної науки в Україні.
1566235
  Головко Б.А. Філософська антропологія : Навч. посібник / Б.А. Головко. – Київ, 1997. – 239с. – ISBN 5-7763-9088-5
1566236
   Філософська антропологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 949-952. – ISBN 966-316-069-1
1566237
  Головко Б. Філософська антропологія // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 53-59. – ISBN 978-966-2241-22-8
1566238
  Хамітов Н.В. Філософська антропологія в Україні: класика та сучасність // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 74-84. – ISBN 978-966-02-9610-7


  Згадуэться Сковорода Григорій Савич - український філософ-містик, богослов, поет, педагог, можливо, і композитор літургійної музики та Шевченко Тарас Григорович.
1566239
  Лактіонова А.В. Філософська антропологія М. Шелера: напередодні реабілітації практичної філософії (філософії дії та активності) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  В статті зіставлені та проаналізовані наріжні концепти філософської антропології М. Шелера, як такі, що передували і готували можливість оновленого статусу сучасної практичної філософії (філософії дії та активності). Зокрема: чуттєвий порив, відчуття, ...
1566240
  Кретов П.В. Філософська антропологія та картина світу людини в ХХI столітті // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 14-16
1566241
  Лактіонова А.В. Філософська антропологія та онтологія // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 52-54
1566242
  Савинська І.В. Філософська антропологія як напрям європейської філософії XX століття (антропологічні проекти Макса Шелера та Гельмута Плеснера // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 90-99
1566243
  Хамітов Н.В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту / Н.В. Хамітов. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : КНТ, 2018. – 394 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-373-471-2
1566244
  Куц Г.М. Філософська археологія мови // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 63-66. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1566245
  Попович О.В. Філософська дидиктика: історія і сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 65-71. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1566246
  Загороднюк П.О. Філософська дискусія наприкінці 20-х - на початку 30-х рр. та деякі питання боротьби Комуністичної партії проти філософського ревізіонізму на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 71-81. – (Серія історії ; № 5, вип. 2)
1566247
   Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1927-. – ISSN 0130-5719
№ 5, вересень - жовтень. – 1984. – 128 с. – Резюме укр., рос. мовами
1566248
   Філософська думка. – Київ
№ 2. – 1998. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566249
   Філософська думка. – Київ
№ 3. – 1998. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566250
   Філософська думка. – Київ
№ 4/6. – 1998. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566251
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 3. – 1999. – до 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566252
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 4. – 1999. – до 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566253
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 5. – 1999. – до 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566254
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 6. – 1999. – до 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566255
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2000. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566256
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 3. – 2000. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566257
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 4. – 2000. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566258
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 5. – 2000. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566259
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 6. – 2000. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566260
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2001. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566261
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2001. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566262
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2001. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566263
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2001. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566264
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2003. – До 1.01.98-назва "Філософська і соціологічна думка"
1566265
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2003. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566266
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 5. – 2003. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566267
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2003. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566268
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566269
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566270
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566271
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566272
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 5. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566273
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2004. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566274
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566275
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566276
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566277
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566278
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 5. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566279
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2005. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566280
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 1. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566281
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 2. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566282
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 3. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566283
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 4. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566284
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 5. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566285
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-
№ 6. – 2006. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566286
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566287
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566288
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566289
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566290
   Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566291
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6. – 2007. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566292
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566293
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566294
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566295
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566296
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566297
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6. – 2008. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566298
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Феноменологія сьогодні. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566299
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Велика криза. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566300
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Феномен радянської філософії. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566301
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Свобода і знання. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566302
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Легітивність і демократія. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566303
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Естетика : завершений проект ?. – 2009. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566304
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Французька філософія сьогодні. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566305
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Україна : вибір моделі суспільного розвитку. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566306
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Філософія перекладу. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566307
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Філософія в сучасній Грузії. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566308
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566309
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Історія філософії : архівні студії. – 2010. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566310
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Філософія і література. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566311
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566312
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566313
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566314
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Філософія дссвіду. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566315
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – 2011. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566316
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Католицька філософія. – 2012. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566317
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Філософія і особистість. – 2012. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566318
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – 2012. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566319
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – 2013. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566320
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Легітимація і насильство. – 2013. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566321
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Як можливе релігієзнавство сьогодні?. – 2013. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566322
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – 2013. – До 1.01.98 назва "Філософська і соціологічна думка"
1566323
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 5 : Джерела філософії Сковороди. – 2014. – До 1.01.98 р. назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1566324
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 6. – 2014. – До 1.01.98 р. назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1566325
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Війна і суспільство. – 2015. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1566326
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 3 : Київське філософське коло XX сторіччя. – 2015. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1566327
   Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 4 : Якого кольору XXI століття?. – 2015. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1566328
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 1 : Можновладці та громодянське суспільство. – 2016. – 117 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1566329
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
№ 2 : Філософія свідомості. – 2016. – 120 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1566330
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 1 : Держава і громадянські протести. – 2018. – 122 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". Резюме укр., англ. мовами
1566331
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 3 : Інтелектуали і влада. – 2018. – 119 с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка"
1566332
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 6 : Академічна філософія. – 2018. – 129, [1] с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1566333
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 1 : Філософія у публічному просторі. – 2019. – 129, [1] c. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1566334
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 2 : Насильство як явище сучасного світу. – 2019. – 133, [1] c. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1566335
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 3 : Інакший досвід. – 2019. – 131, [1] с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1566336
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 4 : Усна історія філософії. – 2019. – 127, [1] с. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1566337
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 5 : Нормативність філософського дискурсу. – 2019. – 133, [1] c. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1566338
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 6 : Шанси та ризики демократії. – 2019. – 121, [1] c. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1566339
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 2 : Рецепція в історії філософії. – 2020. – 131, [1] c., включ. обкл. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1566340
   Філософська думка = Philosophical thought : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1927-. – ISSN 2522-9338
№ 3 : Сучасна політична філософія. – 2020. – 131, [1] c., включ. обкл. – До 1.01.98 назв. журн. "Філософська і соціологічна думка". - Резюме укр., англ. мовами
1566341
  Конверський А.Є. Філософська думка в Київському університеті: стан та перспективи розвитку / А.Є. Конверський, В.А. Бугров // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 27-28
1566342
  Мотренко Т.В. Філософська думка в Російській імперії початку XIX століття: на шляху до Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 112-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається філософська та духовна атмосфера Російської імперії на початку ХІХ століття. The article is about philosophical and spiritual atmosphere of Russian empire at beginning of XIX century.
1566343
   Філософська думка в Україні : біобібліографічний словник. – Київ : Пульсари, 2002. – 244 с. – ISBN 966-7671-51-8
1566344
  Кліваденко Н.І. Філософська думка В. Шинкарука в радянський і пострадянський період // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 121-130. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
1566345
  Старостенко В. Філософська думка доби відродження у білоруській історіографії 1990-2010-х років // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 57-70. – ISSN 0235-7941
1566346
  Олійник Ю. Філософська думка Емануеле Северіно // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 59-64. – ISSN 1996-1561


  Чим цінна спадщина одного з найвидатніших мислителів сучасності.
1566347
  Олійник Ю. Філософська думка Емануеле Северіно // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 6 (638), 7-13.02.2020. – С. 60-63. – ISSN 1996-1561
1566348
  Вдовина О. Філософська думка Київської Русі очима українських радянських дослідників // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 48-56. – ISSN 0235-7941
1566349
  Якубович М.М. Філософська думка Кримського ханства / Михайло Якубович. – Київ : КОМОРА, 2016. – 446, [2] с., [8] арк. кольор. іл. – Бібліогр.: с. 417-446 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7286-10-2
1566350
  Конверський А.Є. Філософська думка у Київському університеті: історія і сучасність / А.Є. Конверський, І.В. Бичко, І.В. Огородник ; КНУТШ ; за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с. – ISBN 966-364-212-2
1566351
  Кралюк П.М. Філософська думка української діаспори. "Антропологія" Миколи Шлемкевича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 594-601. – ISBN 978-966-373-777-5
1566352
  Туренко В.Е. Філософська експлікація культури у творчості В. Іванова та О. Яценка / В.Е. Туренко, Н.В. Ярмоліцька // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 41-45. – ISSN 2616-9967
1566353
  Шевченко В.І. Філософська зоря Лазаря Барановича / В.І. Шевченко. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 232с. : Духовні скарби України / Редкол. серії: В.С. Горський, Д.М. Єсипенко, С.Л. Йосипенко та інші. – ISBN 966-628-012-4
1566354
  Лисий І. Філософська і мистецька культура / Іван Лисий. – Київ : КМ Академія, 2004. – 368с. – ISBN 966-518-270-6
1566355
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 1/2. – 1995. – З 1.01.98 - назва "Філософська думка"
1566356
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 1/2. – 1996. – З 1.01.98-назва"Філософська думка"
1566357
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 3/4. – 1996. – З 1.01.98-назва"Філософська думка"
1566358
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 5/6. – 1996. – З 1.01.98-назва"Філософська думка"
1566359
   Філософська і соціологічна думка. – Київ
№ 7/8. – 1996. – З 1.01.98-назва"Філософська думка"
1566360
  Андрієнко О. Філософська інтепретація базових біблійних образів у контексті християнського світогляду / О. Андрієнко, Т. Андрєєва // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 63-70
1566361
  Смольницька О.О. Філософська інтерпретація епічного образу в літературознавчих дослідженнях Київського університету кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Стаття є спробою дослідити епічний образ із філософської точки зору на мате- ріалі літературознавчих праць учених Київського університету. Виокремлено твер- дження про образ в апокрифах, тибетських джерелах, праці Йоанна Дамаскіна "Три слова…" тощо. ...
1566362
  Бліхар В.С. Філософська інтерпретація історико-соціальної обумовленості державно-церковних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 16-25


  Обґрунтована доцільність та актуальність дослідження історикосоціальної обумовленості державно-церковних відносин з огляду на її філософську інтерпретацію, що дозволяє трактувати формування особистості та суспільства в межах історично обумовленої ...
1566363
  Смольницька О. Філософська інтерпретація лесезнавчого дискурсу Ніли Зборовської (на матеріалі есею "Моя Леся Українка") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 52-63. – ISSN 0236-1477


  У статті вперше проаналізовано есей Н. Зборовської "Моя Леся Українка" з філософських позицій українознавства. Здійснено ретроспективний аналіз творів Лесі Українки, задіяно джерела, до яких зверталася письменниця. Наголошено на деїзмі Лесі Українки, ...
1566364
  Смольницька О. Філософська інтерпретація мовних знаків на матеріалі літературознавчих досліджень у Київському університеті кінця ХІХ - початку ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 95-100


  У статті розглядаються філософські аспекти мовних знаків на матеріалі праць П. Житецького, М. Зерова, В. Перетца, Д. Чижевського. Різних дослідників об"єднано в київську школу, простежено тяглість наукових поглядів, спадкоємність поколінь. Здійснено ...
1566365
  Смольницька О. Філософська інтерпретація образу Ісуса Найсолодшого в українській літературі доби бароко (на матеріалі праць Д. Чижевського) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 268-272


  У статті виокремлена іпостась Христа – образ Ісуса Найсолодшого. Матеріалом слугують тексти епохи бароко, проаналізовані Д. Чижевським. Досліджені твори Г. Сковороди та маловідомих письменників епохи бароко. Здійснено філософ. дискурс завдяки текстам ...
1566366
  Кожем"якіна О.М. Філософська карта Черкащини: персоналістичні обрії // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 45-48
1566367
  Кваша О.О. Філософська категорія причинності у визначенні підстав кримінальної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 240-243
1566368
  Полюга В.В. Філософська категорія романтичної іронії у художніх творах Василя Стуса // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.194-198
1566369
  Супрун А.Г. Філософська категорія сміху у працях Миколи Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені характерні риси сміху як філософської категорії.
1566370
  Дубініна В.А. Філософська концептуалізація систем освіти Китаю // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 71-75. – ISSN 2312-4342


  У статті сформульовано критерії загального цивілізаційного досвіду адаптації китайського суспільства до викликів глобалізації. Осмислюється зв"язок між освітою, культурою і філософією на історичному досвіді Китаю. Окреслені критерії корелюють з ...
1566371
  Костроміна Г.М. Філософська концептуалізація соціального потенціалу знання у векторі сталого розвитку суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Костроміна Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
1566372
  Одинець А.В. Філософська концептуалізація технологічної форми життя : дис. ... д-ра філософії у галузі філософії : 033 ; 03 / Одинець Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 222 арк. – Додатки: арк. 220-222. – Бібліогр.: арк. 202-219
1566373
  Іванишин Т. Філософська концепція девіантності (кінець XIX – середина XX століття) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 123-129. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1566374
  Дубініна В.О. Філософська концепція ідеї університету / В.О. Дубініна, О.С. Біланов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Т. 18, вип. 2 (62). – C. 239-244. – ISSN 2077-1096


  Феномен освіти як інституційна основа гуманітарного знання є характерною ознакою сучасності. Саме в такій якості філософська думка виявляє власну еврістичність і пропонує альтернативні підходи до вирішення проблем, викликаних розвитком світової ...
1566375
  Кавун Л. Філософська концепція літоб"єднання ВАПЛІТЕ // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 135-141. – (Філологічні науки)
1566376
  Супрун А.Г. Філософська концепція М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1566377
  Дорошенко К.С. Філософська концепція мовної гри у текстах збірки "Звичайна мова" Маріанни Кіяновської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 337-343


  У статті досліджено приклади мовних ігор Маріанни Кіяновської на звуковому, графічному, лексичному рівнях крізь призму філософських концепцій. В статье рассматриваются примеры языковых игр Марианны Кияновской на звуковом, графическом, лексическом ...
1566378
  Шалашна Н. Філософська концепція освіченого абсолютизму Феофана Прокоповича в українській та російській культурах першої половини XVIII століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 124-128. – ISSN 1728-9343
1566379
  Гарасимів Т.З. Філософська концепція права / Т.З. Гарасимів, І.Л. Матвійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 355-360. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1566380
  Козак Л.В. Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 159-167. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1566381
  Тульчинський Г. Філософська культура Росії кінця XX--початку XXI сторіч // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С.45-61. – ISSN 0235-7941
1566382
  Гапченко О.В. Філософська культура та аналітична філософія Людвіга Вітгенштейна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються головні принципи аналітичної філософії Л. Вітгенштейна. This article is about main principles of L. Wittgenstein"s analytical philosophy.
1566383
  Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка : діалектика поетичної рефлексії / НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; ЛНУ ім. Івана Франка ; Міжнар. асоціація франкознавців. – Львів : [Б. в.], 2009. – 319 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 12). – ISBN 978-966-02-4985-1
1566384
  Конверський Анатолій Філософська наука та освіта в сучасних умовах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 62-64
1566385
  Пікашова Т.Д. Філософська освіта в контексті університетської підготовки сучасного природознавця // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
1566386
  Ткачук М. Філософська освіта в Радянській Україні: досвід осмислення історичних документів та архівних матеріалів // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 35-67. – ISSN 0235-7941


  Розбудова філософського факультету Київського державного університету у 1940-х рр.
1566387
  Мащенко С. Філософська освіта в Чернігівському колегіумі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.174-180
1566388
  Хамітов Н.В. Філософська освіта і наука в Україні: відповіді на нові виклики глобалізації ХХІ століття / Н.В. Хамітов, С.А. Крилова // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 21-36. – ISBN 978-617-689-193-2
1566389
  Андрущенко В. Філософська освіта і наука як каталізатор цивілізаційного проекту України / В. Андрущенко, Н. Хамітов // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 5-18. – ISSN 2078-1016
1566390
  Конверський А.Є. Філософська освіта як чинник становлення світоглядної культури / А.Є. Конверський, Р.А. Черноног // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сучасна філософська освіта. Л. Губерський. С. 88. This article is about philosophical education.
1566391
  Козіна Н. Філософська основа та поетика романів Віри Вовк "Вітражі" і "Старі панянки" // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 32-47. – ISBN 978-966-2133-57-3
1566392
  Медведєва О. Філософська основа хронотопу дороги в новелі Валерія Шевчука "Дорога" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-9
1566393
  Вітер Д.В. Філософська парадигма сучасного православ’я: між традиціоналізмом і модернізмом // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 37-44
1566394
  Вітер Д.В. Філософська парадигма християнського суспільного вчення другої половини XX ст. (критичний аналіз) : монографія / Д.В. Вітер ; Нац. педагог. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [НАКККіМ], 2010. – 478 с. – ISBN 978-966-452-047-5
1566395
  Лімборський І. Філософська парадигма художнього перекладу: феномен нерозуміння "чужого" слова й тексту // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 3-11. – ISSN 0236-1477


  "Проаналізовано філософські аспекти проблеми нерозуміння перекладачем тексту оригіналу, який завжди постає як культурний і ментальний досвід “чужої” системи художнього мислення. Перекладач тут виступає як посередник, котрий намагається “перенести” не ...
1566396
  Рябека Є.О. Філософська парадигма цінностей демократичного суспільства в трансформаційний період : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Рябека Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 7 назв
1566397
  Култаєва М. Філософська педагогіка Г.С. Сковороди: оригінальна відповідь на виклики модерного суспільства // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 24-29. – ISSN 1562-529Х
1566398
  Ясна І. Філософська періодика очима фахової спільноти. Опитування «Філософської думки»
1566399
   Філософська періодика очима фахової спільноти. Опитування «Філософської думки» / опрацювання та аналіз даних І. Ясна // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С.14-37. – ISSN 0235-7941
1566400
  Бадюл О.С. Філософська природа аналізу духовності людини // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 105-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглянуто проблему духовності людини з філософської точки зору. Звернено увагу на уявлення сучасних вчених щодо проблеми світоглядної свідомості особистості. Подано аналіз регуляторів, які визначають поведінку людей у складній взаємодії з ...
1566401
  Нечипорук А. Філософська проблематика в контексті вітчизняних медіа (на прикладі видань "День", "Дзеркало тижня", "Український тиждень" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 111-117


  У статті аналізуються авторські матеріали Юлії Мостової у газеті "Дзеркало тижня" у контексті політичної філософії.
1566402
  Кралюк П.М. Філософська проблематика в поезії та історичній белетристиці українського бароко // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 297-300. – ISBN 978-966-373-777-5
1566403
  Басіна К. Філософська проблематика в романі C. Бекета “Mерфі” // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 224-229. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1566404
  Ткачук М. Філософська проблематика в рукописних кандидатських творах студентів Київської духовної академії (1819-1924) // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 19-36. – ISSN 2075-6461


  Київська духовна академія (КДА) зробила вагомий внесок у розвиток традиції професійного філософування, формування фахової філософської спільноти та кадрове забезпечення філософських кафедр не лише духовних академій, а й університетів як на українських ...
1566405
  Шостак А. Філософська проблематика у байках Г.С. Сковороди // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 135-137
1566406
  Вдовиченко Г.В. Філософська проблематика у спадщині М.П. Хвильового // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 125-128. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена аналізу впливу світової філософської думки на розробку провідним діячем українського культурного відродження 1920-их рр. М. Хвильовим принципів оригінальних історіософського та філософсько- антропологічного вчень. This article is ...
1566407
  Шикиринська О.Б. Філософська проза як художній феномен риторичної епохи // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 246-256. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaєmьcя жанр фiлocoфcькoї nрoзu як nрoблeмa cучacнoгo лimeрamурoзнaвcmвa. Вiдoбрaжaюmьcя клacuфiкaцiя її рiзнux жaнрoвux фoрм. Анaлiзуєmьcя xудoжня cneцuфiкa фiлocoфcькoї nрoзu, ocoблuвocmi її cmaнoвлeння і рoзвumку. В cmamьe ...
1566408
  Кузьміна С.Л. Філософська пропедевтика у школі : погляд на проблему в київському академічному середовищі початку ХХ сторіччя // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.71-78
1566409
   Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, О.М. Ткаченко, О.С. Дячок та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – 210, [1] с. : іл., портр. – Текст укр. та рос. - Наук. доробок Г. Челпанова за часів роботи в Київ. ун-ті (1892-1907 рр.): с. 181-188. – Бібліогр.: с. 210. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів : вибр. психол. твори / голов. ред.: О.І. Власова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, І.В. Голубович, Л.В. Губерський [та ін.]). – ISBN 978-1-77192-421-4


  У пр. № 1695764 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу у Всесвітній день філософії. З повагою, Голова УАПОР проф. Власова О.І. 15.11.2018
1566410
   Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, С.О. Канєвська, О.М. Ткаченко та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – 210, [1] с. : іл., портр. – Текст укр. та рос. - Наук. доробок Г. Челпанова за часів роботи в Київ. ун-ті (1892-1907 рр.): с. 181-188. – Бібліогр.: с. 210. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів : вибр. психол. твори / голов. ред.: О.І. Власова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, І.В. Голубович, Л.В. Губерський [та ін.]). – ISBN 978-1-77192-421-4
1566411
  Гоян І. Філософська психологія Девіда Юма // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 29-34. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
1566412
  Бурік М.Л. Філософська реконструкція проблеми тілесності в соціокультурному вимірі модерну : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Бурік Марина Леонідівна ; Кабінет міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 162-176
1566413
  Давидов П.Г. Філософська рефлексія над феноменом "освіта" в контексті її реформування // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 122-131. – ISSN 2072-1692
1566414
  Поворозник М.Ю. Філософська рефлексія суб"єкта влади в традиційних суспільствах // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19-22. – ISSN 2226-3209
1566415
  Федорова І.І. Філософська рефлексія технологій медіаосвіти у вищій школі / І.І. Федорова, І.С. Жеребко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 80-84. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
1566416
  Мазур Т.Г. Філософська рефлексія як спосіб обгрунтування суб"єктивності : Дис... канд.філосо.наук: 09.00.01 / Мазур Т.Г.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
1566417
  Мазур Т.Г. Філософська рефлексія як спосіб обгрунтування суб"єктивності : Автореф... канд. филос.наук: / Мазур Т. Г.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1566418
  Бахтіарова Т. Філософська рецепція буття в урбаністичній ліриці М. Вінграновського // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 35. – С. 4-10
1566419
  Ямчук П. Філософська рецепція духовного феномену Івана Вишенського Д.І. Чижевським ( конспект постмодерної актуалізації вітчизняного християнсько-консервативного ідеалу XVI-XVII ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С.72-82. – ISSN 1728-3671
1566420
  Розова Т.В. Філософська система Гегеля як вчення про етапи розвитку Абсолютної Ідеї / Т.В. Розова, Л.В. Чорна // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 226-230. – ISSN 2076-1554
1566421
  Обушний М. Філософська складова українознавства в університеті св. Володимира (до 175-річчя Університету св. Володимира) / М. Обушний, І. Огородник // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 147-152. – ISBN 978-966-439-138-9


  Першими професорами Університету Св. Володимира стали М. Максимович, О. Новицький, згодом С. Гогоцький , М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов та ін.
1566422
  Пастушенко Л.А. Філософська спадщина Київської духовної академії в інтерпретації Петра Кудрявцева // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 50 : Філософія та релігієзнавство
1566423
  Кралюк П. Філософська спадщина Сильвестра Кулябки // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 267-268. – ISBN 978-966-2254-74-7
1566424
  Кралюк П.М. Філософська спадщина Сильвестра Кулябки // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 267-268. – ISBN 978-966-373-777-5
1566425
  Кузнєцова І. Філософська стратегія розвитку культурно- мистецької освіти України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 135-148
1566426
  Білокінь С.О. Філософська та інтелектуальна проза (спроба розмежування жанрових різновидів) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 202-209. – ISBN 966-72-77-79-8
1566427
  Палько В. Філософська та медитативна лірика В. Самійленка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 38-42. – (Філологія ; Вип. 16)
1566428
  Павко Я.А. Філософська та методологічна культура міжнародно-правових досліджень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 87-89
1566429
  Ткаченко Р.Ю. Філософська теологія Петра Ломбардського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Ткаченко Ростіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1566430
  Шевченко В.І. Філософська теорія та історія філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-106. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1566431
  Котусенко В. Філософська термінологія Томи Аквінського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 95-98. – ISSN 0235-7941
1566432
  Співак В.В. Філософська термінологія у проповідях Антонія Радивиловського // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 54-56
1566433
  Новоставська О.І. Філософська термінологія: специфіка, класифікація, еволюція // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 52-61. – ISSN 2077-804X
1566434
  Грабовська І. Філософська традиція Київського університету та сучасне українознавство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Дається оцінка філософським надбанням Київського університету в історичній ретроспективі. Проводиться аналіз університетської філософської традиції в контексті сучасних українознавчих студій. The philosophical echievement of Kyiv university is ...
1566435
  Михайлов В.С. Філософська традиція Китаю: людський вимір та вплив на сучасність / Михайлов Володимир Сергійович. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – 250, [2] с. : табл. – Бібліогр.:с. 225-250. – ISBN 978-617-7092-25-3
1566436
  Литовка О.П. Філософська трансформація вчення Фрідріха Ніцше у поглядах Дмитра Донцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1566437
  Кралюк П.М. Філософська утопія Володимира Винниченка // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 619-622. – ISBN 978-966-373-777-5
1566438
  Тагільцева Я. Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 47-52. – ISSN 2075-1486
1566439
  Солод Ю. Філософське бароко Григорія Сковороди в семи штрихах (до 280-річчя від дня народження). // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1566440
  Щербина Л. Філософське вчення Г. Сковороди як складова методології діаналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються роль та місце філософських ідей Г.С.Сковороди у теорії та практиці слов"янського методу психотерапії та консультування "діаналіз". Виявлено, що найважливішими вихідними позиціями теорії допомоги "діаналіз", які прямо пов"язані із ...
1566441
  Рубашевський А.А. Філософське заначення теоретичної спадщини І.В.Мічуріна. / А.А. Рубашевський. – К, 1950. – 302с.
1566442
  Кравченко О.М. Філософське значення ідеї інваріантності у фізиці. / О.М. Кравченко. – Київ, 1971. – 100с.
1566443
  Гаджиєв В.В. Філософське значення теоретико-ігрової семантики
1566444
  Гаджиєв В.В. Філософське значення теоретико-ігрової семантики // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20-21
1566445
  Острянин Д.Х. Філософське значеня праць В.Я.Данилевського. / Д.Х. Острянин. – Київ, 1962. – 99-114с.
1566446
  Макарченко О.Ф. Філософське і природничо-наукаове значення вчення І.П.Павлова / О.Ф. Макарченко. – К, 1960. – 31с.
1566447
  Блашків О.В. Філософське літературознавство Дмитра Чижевського (словацький контекст) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 260-269. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті ставиться питання про філософський характер літературознавчих робіт Дмитра Чижевського. Автор доводить можливість визначення літературознавства, запропонованого Д.Чижевським, як філософського на прикладійого праць про словацьких ...
1566448
  Талько Т. Філософське людинознавство у контексті євроінтеграційних прагнень України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 60-63. – ISBN 978-966-439-357-4
1566449
  Бусол О.Ю. Філософське обгрунтування запобігання корупції // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 140-143. – ISBN 978-617-7220-89-2
1566450
  Щетініна І.М. Філософське обгрунтування концепції прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-139. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1566451
  Тормахова А.М. Філософське обгрунтування музики в естетичній теорії Т. Адорно // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 133-140


  Теодор Людвіг Візенгрундт Адорно (1903-1969) - один з найвідоміших філософів Німеччини XX ст, соціолог ліворадикальної орієнтації. Стаття присвячена аналізу музичної проблематики в філософсько-естетичній спадщині Т.Адорно.
1566452
  Голянич М.Ю. Філософське обгрунтування прогностичної концепції здоров"я людини і "здорового суспільства" / М.Ю. Голянич, А.В. Сініцина // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 1 (1), січень - березень 2017 року. – C. 94-100. – ISSN 2521-1455
1566453
  Мальцев О.В. Філософське осмислення евристичної моделі прототипологічного блоку пам"яті (за Г. Поповим) // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 4 (81). – С. 11-29. – ISSN 2708-0390
1566454
  Павлова А.К. Філософське осмислення життя і смерті в українській усній традиційній культурі // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 409-415


  Йдеться про специфіку концепції української пісні-хроніки.
1566455
  Сергеєв М.В. Філософське осмислення ідеї Святої Русі Сергія Радонежського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 115-120. – ISSN 1728-3671
1566456
  Коваленко Є.В. Філософське осмислення колірної естетики сходу в епоху Середньовіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 114-122
1566457
  Михайляк У.С. Філософське осмислення Лесею Українкою культури Стародавнього світу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79. – С. 3-12
1566458
  Кравцов Ю.С. Філософське осмислення подолання "кризи ідентичності" права // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – С. 87-92. – ISSN 2077-1800
1566459
   Філософське осмислення порівняльного правознавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 373-382. – ISSN 1563-3349


  13 листопада 2014 р. у Києві відбувся "круглий стіл" на тему "Філософія порівняльного правознавства", присвячений пам"яті Петра Мартиненка і Патрика Гленна. Серед учасників "круглого столу" були викладачі КНУ імені Тараса Шевченка.
1566460
  Рибак В.О. Філософське осмислення права у спадщині Костя Левицького // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 331-336. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1566461
  Лях Т. Філософське осмислення проблеми життя і смерті в новелі Марка Черемшини "Карби" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 44- 48. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті досліджено філософський аспект проблеми життя і смерті в новелі Марка Черемшини "Карби" в контексті екзистенційних шукань української літератури рубежу XIX - XX століть. Розгляд проблеми життя і смерті пов"язаний з осмисленням понять життя - ...
1566462
  Басс О. Філософське осмислення сенсу життя у віршах Бориса Олійника // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 26. – С. 80-69. – ISBN 978-966-920-255-0
1566463
  Тарасенко І.В. Філософське осмислення символічного образу "бджоли" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 150-153. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми інтерпретації символічних образів. This article is about some problems of symbolical images interpretations.
1566464
  Кравченко К.Г. Філософське осмислення сучасної релігії як морально-орієнтуючого фактору: на прикладі християнства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 99-101
1566465
  Матвієнко І.С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістична етика Е. Фромма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В даній статті проведено паралелі двох історико-філософських концепцій інтегрального гуманізму Жака Марітена та гуманістичної етики Еріха Фромма в основу яких покладено розуміння поняття людина. The article focuses on two historico-philosophical ...
1566466
  Матвієнко І.С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е. Фромма : автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Матвієнко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1566467
  Матвієнко І.С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е.Фромма : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Матвієнко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 190 л. – Бібліогр.: л. 169-190
1566468
  Бутурліна О.В. Філософське осягнення освіти з позиції творчості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 56-59. – ISSN 2077-1800
1566469
  Нахлік Я. Філософське підгрунтя візії душі в польській поезії раннього модернізму // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 114-121. – ISSN 0203-9494
1566470
  Канівець Б.А. Філософське підгрунтя концепту "виклику-і-відповіді" А. Тойнбі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті здійсненний аналіз філософського підгрунтя концепту "Виклику-і-Відповіді" А. Тойнбі. Визначено, що гносеологія англійського мислителя є еклектичним поєднанням емпіризму, раціоналізму й інтуїтивізму, а його онтологія - теології і "філософії ...
1566471
  Гудзенко Є.О. Філософське підґрунтя трансгресивної проблематики Жоржа Батая: естетичний аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 44-51


  В статті проаналізовано філософсько-теоретичний та культурний контекст зародження трансгресивної проблематики французького мислителя Жоржа Батая. Розглянуто трансгресивні ідеї Г. В. Ф. Гегеля, а також основні позиції теоретичних дебатів між ...
1566472
  Кравцов Ю.С. Філософське призначення освіти у морально-правовій ідентифікації людини : монографія / Кравцов Ю.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. – 254, [1] с. – Бібліогр.: с. 242-254. – ISBN 978-966-175-063-9
1566473
  Василенко Ю.Т. Філософське розуміння "влади розуму" в теоретичній спадщині Б. Паскаля / Ю.Т. Василенко, О.Ю. Сільвестрова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 64-68. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1566474
  Бояндіна Г.С. Філософське розуміння біологічних засад феномену емпатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається розуміння біологічних засад феномену емпатії. Аналізується роботи Фрітца Байтхаупта "Культури емпатії" та Джакомо Різзолатті "Емпатія та дзеркальні нейрони". Я спираюся як на новітні дослідження мозку, так і на філософію. ...
1566475
  Жадько В.А. Філософське розуміння змісту соціальної медицини / В.А. Жадько, П.О. Бідзіля // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 77-84. – ISSN 2072-1692
1566476
  Синьоок Г. Філософське світосприйняття Арсенія Тарковського та Ігоря Забудського: точки дотику у контексті української культури // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 57-63. – (Філологічні науки)
1566477
  Небеленчук І. Філософське спрямування лірики Омара Хайяма: дослідницький контекст // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 21-25
1566478
  Ярошовець В.І. Філософське сумління І.В. Бичка і методологія історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується парадигмальна методологія історико-філософської науки як специфічний вимір взаємодії філософського та історико-філософського знання. В статье обосновывается парадигмальная методология историко-философской науки как ...
1566479
  Гейко С.М. Філософське тлумачення поняття "освітній простір" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 139-141


  Поняття "освітній простір" входить до кола найбільш загальних і максимально абстрактних концептів філософії освіти.
1566480
  Пахаренко В. Філософське шевченкознавство: джерела та перспективи // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2013. – № 3, лютий. – С. 35-40
1566481
  Ануріна І. Філософське, психологічне, естетичне, етичне та лінгвокультурологічне підгрунтя відображення концепту "краса" в британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурних спільнотах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 108-118


  У статті розглядаються концепти BEAUTY, SCHONHEIT, КРАСА і КРАСОТА в британській, німецькій, українській та російській лінгвокультурних спільнотах відповідно. Автор досліджує філософське, психологічне, естетичне, етичне та культурологічне підґрунтя ...
1566482
  Барановська О. Філософський foot-quest: гра як методика викладання / О. Барановська, Н. Бородіна, Ю. Томашевська // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 103-109. – ISSN 0235-7941
1566483
  Кедровський О.І. Філософський аналіз взаємовідношень між семіотикою і кібернетикою // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
1566484
  Новіцька Т.В. Філософський аналіз деяких проблем трансформації системи фізико-математичної, природничої освіти в контексті змін освітньої парадигми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 332-336. – ISSN 2076-1554


  Обгрунтовано необхідність єдності фізико-математичного, природничого та гуманітарного знання. Проаналізовано підходи до підготовки сучасних фахівців у вищих навчальних закладаах освіти.
1566485
  Стасишин В.М. Філософський аналіз деяких тенденцій розвитку наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1566486
  Суський Я.С. Філософський аналіз дослідження структури особистості в соціальних науках першої половини ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 233-238. – ISSN 2076-1554
1566487
  Горяч М.П. Філософський аналіз значення екологічного методу в пізнанні і раціональному відтворенні процесів живої природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1566488
  Санжаровець В.М. Філософський аналіз корупції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 166-175
1566489
  Щербина Олена Юріївна Філософський аналіз логічного моделювання : Дис... канд. філос.наук: 09.01.01 / Щербина Олена Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 183л. – Бібліогр.:л.171-183
1566490
  Щербина О.Ю. Філософський аналіз логічного моделювання : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.01 / Щербина О.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 16л.
1566491
  Гончаров А.Ю. Філософський аналіз поняття аргументації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)
1566492
  Свінціцький В.М. Філософський аналіз поняття керування в кібернетиці / В.М. Свінціцький. – Київ, 1968. – 108 с.
1566493
  Тарасенко І.В. Філософський аналіз практичної дії тексту // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 188-194
1566494
  Кипоренко О.Я. Філософський аналіз спів-буття наукового та не-наукового знання : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.02 / Кипоренко О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1566495
  Кипоренко О.Я. Філософський аналіз спів-буття наукового та не-наукового знання : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 - діалектика та метологія філософ. наук / Кипоренко О.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 170 л. – Бібліогр.: л. 152-170
1566496
  Кошетар У.П. Філософський аналіз сутнісних рис радикальної (критичної) педагогіки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 85-88. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1566497
  Гулько О.В. Філософський аналіз сучасної моделі освітнього проектування // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 202-210. – ISSN 2072-1692
1566498
  Пінчук Є. Філософський аналіз тенденцій капіталізації вищої освіти в Україні та світі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 241-253
1566499
  Девтеров І.В. Філософський аналіз феномену інтегративної наукової діяльності в INTERNET(феноменологічний, еврістичний та прагматичний аспекти) : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.09 / Девтеров І.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 14с. – Бібліогр.:с.11-12
1566500
  Богдановський І.В. Філософський аналіз феномену нетрадиційної релігійності: соціальний і психологічний аспекти : монографія / І.В. Богдановський. – Ірпінь : [б. в.], 2012. – 372, [2] с. – Бібліогр.: с. 341-372. – ISBN 978-966-337-290-7
1566501
  Михайлова І.І. Філософський антропологізм в контексті ренесансного неоплатонізму XV століття : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Михайлова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 179 л. – Бібліогр.: л. 166-179
1566502
  Михайлова І.І. Філософський антропологізм в контексті ренесансного неоплатонізму XV століття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Михайлова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1566503
  Вдовиченко Г.В. Філософський аспект аналізу В. Петровим суспільних поглядів П. Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1566504
  Мовчан Д.В. Філософський аспект антонімії // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 56-60. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядається філософський аспект лінгвістичної категорії антонімії. Враховуючи діалектичний закон єдності та боротьби протилежностей, інтерпретація антонімічних зв’язків з точки зору філософського підходу дозволяє розглядати явище антонімії ...
1566505
  Шабаєва Л.М. Філософський аспект особливостей комунікації у дистанційній освіті // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 72-75. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто з філософської позиції характерні риси дистанційного навчання та особливості використання засобів комунікації у дистанційній освіті. Визначено недоліки та переваги різних видів засобів комунікації, що використовуються у дистанційній освіті.
1566506
  Шабаєва Л.М. Філософський аспект особливостей комунікації у дистанціцйній освіті // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 72-75. – ISSN 2077-1800
1566507
  Приймак О.Г. Філософський аспект проблеми взаємозв"язку структури і функції в організмі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1566508
  Ломачинська І.М. Філософський вимір християнського духовного лідерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми духовного змісту лідерства в християнській традиції та їх філософське осмислення. Визначаються основні складові духовного лідерства, аналізуються відносини лідера і його послідовників. Досліджуються основні завдання ...
1566509
  Чухно А.А. Філософський гарт природознавця // Рад. освіта, 1967
1566510
  Пересунько Тіна Філософський детективний роман "Серце гангстера Уррі" : [презентація книги О. Башкірової] / Пересунько Тіна, О"Лір Олена // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 111. – ISSN 0130-5212
1566511
  Мишков В.Я. Філософський дискурс сучасних викликів глобалізації перед українською освітою // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 70-71


  Прискорення процесів глобалізації в економіці та політиці висувають нові вимоги до структури та якості освіти.
1566512
  Йосипенко О. Філософський дискурс: між наукою і літературою // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 23-36. – ISSN 0235-7941
1566513
  Хемій М. Філософський дуалізм збірки Зореслава "Зі серцем у руках" // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 288-294. – ISBN 978-966-2248-94-4
1566514
  Ясна І. Філософський журнал у дзеркалі статистики: 2009–2017 // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С. 56-75. – ISSN 0235-7941
1566515
  Москалик Г.Ф. Філософський зміст поняття "інформаційно-комунікативного середовища" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 64-74


  Інформаційне середовище розглядається як частина інформаційного простору (сукупність знань, що мають цінність у вигляді економічного ресурсу, який сприяє розвитку тих чи інших секторів громадського життя), яка формує найближче інформаційне оточення ...
1566516
  Міщук В. Філософський зміст пошуку щастя в п"єсі Моріса Метерлинка "Синій птах" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-8.
1566517
  Міщук В. Філософський зміст пошуку щастя в п"єсі Моріса Метерлінка "Синій птах" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2 : Нобелівські лауреати. – С. 2-5
1566518
  Іванов Є.В. Філософський зміст соціального управління: спроба аналізу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 49-51. – ISSN 2077-1800
1566519
  Гоменюк З.П. Філософський зміст функціонування правової держави у державознавчій теорії Б. Кістяківського // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 373-384. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1566520
  Колесник І. Філософський і психологічний досвід у фантастичних кінофільмах: аналіз масової культури // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 151-161. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2


  Розглянуто філософський і культурологічний зміст фантастичних фільмів "Зоряні війни" і "Чужий"
1566521
  Скуратівський В. Філософський інструмент Данила Демуцького // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 26 (243). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Радянська влада нагородила українського кінооператора трьома арештами, висилкою, тюрмою і Сталінською премією.
1566522
  Сабадуха В. Філософський ключ до розуміння національної ідеї Д.Донцова // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 41-44
1566523
  Хома Олег Філософський переклад і філософська спільнота // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 49-66. – ISSN 0235-7941
1566524
  Матвєєв В.О. Філософський підхід до осмислення можливих шляхів інтенсифікації навчального процесу у вищій школі // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 31-33. – ISSN 2524-0102
1566525
  Пінчук Філософський погляд на культурні традиції освіти в Україні та шляхи її модернізації / Пінчук, А // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.58-63
1566526
  Туренко В. Філософський погляд на сенс аналізаторів у контексті дискурсу любові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 41-48. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Комплексно і цілісно розглянуто сенс та значення аналізаторів у контексті любовного дискурсу. Доведено, що філософська думка не оминала означеної теми й не пригнічувала місце сенсорної системи для історії любові, а вбачала у тих чи інших аналізаторах ...
1566527
  Бех Ю.В. Філософський погляд на формування системи управління як соціальної проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 38-52
1566528
  Білик С.М. Філософський понятійно-категоріальний апарат у творах Григорія Богослова (Назіанзина) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У даній статті дається історико-філософський аналіз категоріально-понятійного апарату Григорія Богослова (Назіанзина) в контексті філософської спадщини античності. In this article the author gives historic-philosophical analysis of Hryhoriy Bohoslov"s ...
1566529
  Лук"янець В.С. Філософський постмодерн : навч. посіб. для викл., студ. та аспірантів вузів / В.С. Лук"янець, О.М. Соболь; МФ "Відродження", прогр."Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Абрис, 1998. – 352 с. – ISBN 966-531-041-0
1566530
  Богачов А. Філософський початок герменевтики (До історії визначення герменевтичного досвіду) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 60-75. – ISSN 0235-7941
1566531
  Єрмоленко Д.О. Філософський рівень методології дослідження правосвідомості молоді // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 9-13. – (Юридичні науки ; № 3)
1566532
  Мельник А.А. Філософський рівень методології дослідження якості закону // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 64-68. – ISBN 978-617-7638-01-7
1566533
  Трубенко А.І. Філософський розум як єдність раціонального і ірраціонального (історико-філософський нарис) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 48-73. – ISSN 2077-8309
1566534
  Решетник М.Д. Філософський світогляд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 653-654. – ISBN 966-316-069-1
1566535
  Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка : монографія / Андрій Пашук ; Мін-во освіти і науки України ; Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 431 с.
1566536
  Ткаченко О.Я. Філософський світогляд: проблема витоків української філософської думки : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ткаченко О.Я.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
1566537
  Лютий Т.В. Філософський символізм багатократного дублювання // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 14-27. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-1678
1566538
   Філософський словник соціальних термінів. – 3-є вид., доп. – Київ ; Харків : Р.И.Ф., 2005. – 672 с. – ISBN 966-8097-05-Х
1566539
  Сергеєв М. Філософський смисл поезії Т.Г. Шевченка у мас-медіа сучасного українського інформативного простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – C. 189-202. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1566540
  Ємельянова Н.М. Філософський сумнів і скептицизм: палітра оцінок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 153. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1566541
  Аляєв Г.Є. Філософський універсум С.Л. Франка : персоналістична метафізика всеєдності в горизонтах нової онтології ХХ століття / Г.Є. Аляєв ; [відп. ред. А.Є. Конверський]. – Київ : Парапан, 2002. – 368 с. – (Bibliotheca studiorum). – ISBN 966-8210-02-6
1566542
  Конверський А. Філософський факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1566543
  Конверський А. Філософський факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1566544
  Конверський А. Філософський факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1566545
  Конверський А.Є. Філософський факультет // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 188-195. – ISBN 966-7419-44-4
1566546
   Філософський факультет : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей 09.00.01-онтологія,гносеологія,феноменологія;09.00.02-діалектика і методологія пізнання;09.00.03-соціальна філософія та філософія історії ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 138с.
1566547
   Філософський факультет : (документи та матеріали) / КНУТШ ; За ред. А.Є. Конверського ; [Авт.-укладачі: А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, В.А. Бугров, І.В. Кондратьєва. – Київ, 2004. – 319 с. – ISBN 966-8365-01-1
1566548
  Конверський А.Є. Філософський факультет / А.Є. Конверський, І.В. Кондратьєва // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 382-384. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1566549
   Філософський факультет sub specie aeternitatis - з погляду вічності // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 81-83. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1566550
   Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 12-13. – ISBN 966-8411-01-3
1566551
  Київського Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : (історія та сучасність) / Київського, національний університет імені Тараса Шевченка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Київський університет], 2004. – 16 с.
1566552
   Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : [до 180-річчя Київського університету] / [передм. Л.В. Губерського]. – Київ : [б. в.], 2015. – 24 с. : іл., портр.
1566553
   Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Політична освіта публічних службовців в Україні / Ю. Лихач, Л. Комаха, О. Зубчик, М. Канавець, А. та ін. Малюга. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2020. – С. 3. – ISBN 978-617-7854-31-8
1566554
  Конверський А.Є. Філософський факультет: минуле й сьогодення // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 162-170.
1566555
   Філософські абриси сучасної освіти : монографія / [І. Предборська та ін.] ; за заг. ред. І. Предборської. – Суми : Університетська книга, 2013. – 225, [1] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-281-3
1566556
  Коваль Л.В. Філософські аспекти адміністративного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматриваются современные проблемы совершенствования административного законодательства и анализируется практика его применения под углом зрения категорий марксистско-ленинской диалектики - законов отрицания, перехода количества в качество и ...
1566557
  Ситниченко Є.Г. Філософські аспекти аналізу мережної парадигми управління освітою // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 280-283. – ISSN 2076-1554
1566558
  Перова О.Є. Філософські аспекти біоетики : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Перова ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 160с. – ISBN 978-966-364-872-9
1566559
  Лаврова Л.В. Філософські аспекти гуманізації та гуманітаризації освіти // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.64-68
1566560
  Васильєва І.В. Філософські аспекти гумарнізації та гуманітаризації вищої медичної освіти в контексті сучасної парадигми здоров"я / І.В. Васильєва, Л.В. Білецька // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 122-131
1566561
  Троїцька О.М. Філософські аспекти діалогізації освіти: контекстуальний вимір становлення культурного простору // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 34. – С. 152-159. – ISSN 2075-1443
1566562
  Мозговий І Л. Філософські аспекти дослідження специфіки культурної спадщини суфізму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 36-40. – ISSN 2077-1800
1566563
  Сливка С.С. Філософські аспекти зловживання нормами позитивного прав // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 310-317. – (Юридична ; Вип. 1)
1566564
  Андрющенко М.І. Філософські аспекти іміджу телебачення. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 38-42.
1566565
  Кондратьєва А.В. Філософські аспекти інноваційного розвитку освітнього менеджменту // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С . 24-26
1566566
  Вєртіль І.В. Філософські аспекти історії та теорії "початку" української культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 89-93. – (Українознавство ; Вип. 2)
1566567
  Сливка С.С. Філософські аспекти концептуальних засад різноджерельного права України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 249-256. – (Юридична ; Вип. 2)
1566568
  Савицька І.М. Філософські аспекти модернізації освіти в контексті традицій та інновацій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 228. – C. 85-90. – (Серія "Гуманітарні студії")
1566569
  Чернова Ю. Філософські аспекти національної ідентичності феміністок України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 109-112


  Ідея емансипації жінки на теренах України, стала своєрідним продовженням західноєвропейської феміністичної ідеології. Поява фемінізму на українському ґрунті була обумовлена зневірою у старих ідеалах, руйнуванням патріархальної системи, у якій жінці ...
1566570
  Дашко Н. Філософські аспекти новелістики Василя Габора // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 100-104
1566571
  Смольницька О.О. Філософські аспекти образотворення літературознавчих досліджень Київського університету кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті вперше виокремлено філософські аспекти розглядання образу в літературознавчих працях учених Київського університету кінця ХІХ - початку ХХ ст. Здійснено класифікацію образів, порівняні різні трактування цього поняття. В статье впервые ...
1566572
  Абизова Л. Філософські аспекти освітньо-педагогічного дискурсу / Л. Абизова, В. Попов // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 32-39. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1566573
  Жижко Т.А. Філософські аспекти розвитку університетської освіти України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 91-98. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
1566574
  Рожно О.В. Філософські аспекти створення і розвитку штучного інтелекту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 47-48
1566575
  Кузуб І.В. Філософські аспекти створення стандартів якості в дизайн-освіті // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 227-239
1566576
  Кралюк П.М. Філософські аспекти творчості Олександра Потебні // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 437-441. – ISBN 978-966-373-777-5
1566577
  Шаповал В. Філософські аспекти творчості Т.Г. Шевченка // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 32-39. – ISSN 2075-1443
1566578
  Павленко Ж.О. Філософські аспекти трансформації правової доктрини в постіндустріальному суспільстві // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 158-168. – ISSN 0201-7245
1566579
  Слободенюк Е.В. Філософські аспекти туризму як моделі соціального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті йдеться про сутність туризму як соціальної складової людського життя.
1566580
  Любенська А. Філософські аспекту світогляду Т.Г. Шевченка // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 69-70
1566581
  Домалега І. Філософські вектори в історичному романі І. Білика "Цар і раб" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (80). – С. 46-50
1566582
  Сулацкова О.Ф. Філософські вектори становлення і розвитку екологічної культури сьогодення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 58-62. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1566583
  Михайлець В.О. Філософські виміри проблеми розумінню та інтерпретації // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 503-507


  Розглянуто проблему розуміння та інтерпретації, що пов"язані із теорією комунікації та з філософською наукою. Зокрема, представлене філософське осмислення проблеми розуміння та інтерпретації від XIX ст. до періоду постмодернізму. У статті наведені ...
1566584
  Адаменко Н.Б. Філософські витоки барокового світобачення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 3-4
1566585
  Ельтек І. Філософські візії поетичних концептів Івана Франка у вимірах сучасної естетики (на матеріалі творів Мирослава Скорика) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 181-192. – ISSN 2310-0583
1566586
  Шудрик І.О. Філософські дискусії в Харкові : монографія / І.О. Шудрик ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 161-165. – ISBN 978-966-405-354-6


  В пр. №1702987 напис: Читачам наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора-випускника історичного відділення історико-філософського ф-ту КДУ 1961 року. (Підпис) 10.II.2016 р. Сайт "Чтиво.юа. Ігор Шудрик" та ін. ...
1566587
  Вдовина О. Філософські дискусії навколо виникнення слов"янської азбуки та утверждення церковнослов"янської мови // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 199-205. – ISSN 0203-9494
1566588
   Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-02-6741-1
Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – 2013. – 318, [2] с.
1566589
  Возняк Т. Філософські есе / Тарас Вознюк. – Львів : [б. в.], 2009. – 199, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-7007-78-2
1566590
  Газнюк Л.М. Філософські етюди екзистенціально-соматичного буття : монографія / Лідія Газнюк. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-8210-61-7
1566591
  Корженко В. Філософські засади "суспільства інтелекту": до теорії ноосфери Володимира Вернадського // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 4-8. – ISSN 1562-529Х
1566592
  Суріна Г.Ю. Філософські засади використання наративного методу в психології і педагогіці // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 229-233. – ISSN 2076-1554
1566593
  Харлаш Л.М. Філософські засади відкритої освіти в контексті сучасних трансформацій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 60-63. – ISSN 2077-1800
1566594
  Романенко М.І. Філософські засади візантійської освітньої парадигми // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.117-124. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1566595
  Найчук А.В. Філософські засади державобудівництва Аристотеля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1566596
  Дяченко Р.О. Філософські засади дослідження підриємницької діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 116-125
1566597
  Плахотнік О.В. Філософські засади екологічної освіти школярів / О.В. Плахотнік, Т.П. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  У статті розглядаються підходи гуманітарних наук до формування екологічної освіти та виховання школярів. Аналізуються поняття "екологія", "наука", "енвайронменталізм" тощо.
1566598
  Бойченко М.І. Філософські засади застосування системного підходу у сфері освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 95-107
1566599
  Гренишен Андрій Філософські засади методологічної системи історичних студій на прикладі вивчення суспільно-політичних процесів Російської держави XIX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 136-141
1566600
  Кузьмінський А.І. Філософські засади педагогічної майстерності викладача вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 17-21. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)
1566601
  Баумейстер А. Філософські засади після XX ст. // Sententiae / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – Спецвип. 3 (2012) : Християнська теологія і сучасна філософія. – C. 15-29. – ISSN 0235-7941
1566602
  Добронравова І.С. Філософські засади постнекласичної науки і методологічний вимір її етосу / І.С. Добронравова, Л.І. Сидоренко // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 91-103. – ISBN 966-594-988-8
1566603
  Пашков В.В. Філософські засади професіоналізації педагогічної діяльності // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 287-291. – ISSN 2076-1554
1566604
  Віфлянцев В"ячеслав Володимирович Філософські засади розуміння біологічного часу : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.02 / Віфлянцев В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190л. – Бібліогр.: л.174-190
1566605
  Віфлянцев В"ячеслав Володимирович Філософські засади розуміння біологічного часу : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.02 / Віфлянцев В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв.
1566606
  Бардік М.А. Філософські засади та історичний досвід професійної мистецької освіти і художньої культури // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 3-10
1566607
  Глухоман І.В. Філософські засади та філософське значення лінгвістичної концепції В. фон Гумбольдта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу філософських засад та значення лінгвістичної концепції Гумбольдта. The article is dedicated to analysis of phylosophy bases and means of Humboldt"s linguistic conception.
1566608
  Сазонова Я.Ю. Філософські засади текстотворення й текстосприйняття дискурсу жахів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 53-61. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена проблемі обґрунтування філософських засад текстотворення й текстосприйняття в дискурсі жахів для формулювання універсальних положень, що уможливлять лінгвопрагматичний підхід до дослідження цих текстів у різних лінгвокультурах. ...
1566609
   Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку 21 століття : монографія / В. Андрущенко, Л. Горбунова, Л. Зязюн, А. Корецька, М. та ін. Култаєва; В. Андрущенко [ та ін. ] ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти ; [ редкол.: В. Кремень, В. Андрущенко, В. Луговий та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-644-045-0
1566610
  Федущак-Паславська Філософські засади у формуванні базових цінностей західної правової традиції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 146-153. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1566611
  Дєнєжніков С.С. Філософські засади формування іміджу менеджера адміністративної діяльності // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 6-24. – ISBN 978-966-698-252-5
1566612
  Хороб М. Філософські засади художнього мислення Олеся Гончара (на матеріалі новели "Кресафт") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 182-187
1566613
  Ємельяненко Г.Д. Філософські засновки екзистенціальної теології : (антропологічний, онтологічний та гносеологічний аспекти) / Ганна Ємельяненко ; М-во освіти і науки України, Європ. ун-т. – Київ : Автограф, 2018. – 384 с. : портр. – Імен. покажчик: с. 375-381. – Бібліогр. в додатках: с. 347-374 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8349-10-2
1566614
  Ленін В.І. Філософські зошити / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1979. – 722с.
1566615
  Гайдич Н.М. Філософські і освітні стратегії в Україні X-XV ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 282-285. – ISSN 2076-1554
1566616
  Григоренко А.О. Філософські і психологічні підходи до розуміння реконструктивної діяльності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 154-165. – ISSN 2224-9281
1566617
  Кралюк П.М. Філософські ідеї в творчості Лесі Українки // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 506-513. – ISBN 978-966-373-777-5
1566618
   Філософські ідеї у працях українських вчених кінця XIX - початку XX століття // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 8-76
1566619
  Кралюк П.М. Філософські ідеї у творчості Іоникія Галятовського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 284-287. – ISBN 978-966-373-777-5
1566620
  Чайка С.А. Філософські інтенції творчості Г.І. Челпанова : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. : 09.00.05 - історія філософії / Чайка С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 190л. – Бібліогр. : л.181-190
1566621
  Чайка С.А. Філософські інтенції творчості Г.І. Челпанова : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.05 - іст. філософія / Чайка С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.:5 назв
1566622
  Глухоман І.В. Філософські інтенції у лінгвістичних вченнях Ф. де Соссюра та Р. Якобсона : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Глухоман І.В.; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2007. – 173л. – Бібліогр.: л. 160-173
1566623
  Глухоман І.В. Філософські інтенції у лінгвістичних вченнях Ф. де Соссюра та Р. Якобсона : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Глухоман І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1566624
  Левчук Т.П. Філософські інтенції формальних елементів поезії Лесі Українки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 86-90. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1566625
  Шевчук Л. Філософські істини : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-397-114-1
1566626
  Левковська Н.Д. Філософські й соціологічні підходи до дослідження цінностей та ціннісних орієнтацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-63. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто витоки понять "цінності" та "ціннісні орієнтації", а також наукові теорії (парадигми) макро- та мікрорівнів, які займалися розробкою й дослідженням цих понять. The article studies the backgrounds of the notions of "values" and "value ...
1566627
  Григорчук Ю. Філософські казки Емми Андієвської та байки Григорія Сковороди: діалоги текстів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 14-21. – ISSN 0236-1477
1566628
  Сліпченко О.В. Філософські категорії де та хе в ідіоматичних зворотах китайської мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 115-121. – ISSN 1682-671Х
1566629
  Дроздовський Д.І. Філософські концепти романтизму в британській постпостмодерністській прозі (на матеріалі романістики І. Мак"юена) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – С. 24-46. – (Літературознавство ; вип. 1 (95)). – ISSN 2312-1068
1566630
  Азнакаєва Е.М. Філософські концепції інституціоналізації бібліотек // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 137-141. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
1566631
  Турдакіна К.В. Філософські концепції історичної прози Валерія Шевчука 90-х-2000-х років // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 69-70. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1566632
  Степаненко О. Філософські концепції тьюторства в контексті проблем вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 218-229. – ISSN 2312-5993
1566633
  Хома О. Філософські культури: терпимість,толерантність і визнання // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 76-89. – ISSN 0235-7941
1566634
  Кралюк П. Філософські курси Стефана Калиновського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 266-267. – ISBN 978-966-2254-74-7
1566635
  Кралюк П.М. Філософські курси Стефана Калиновського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 266-267. – ISBN 978-966-373-777-5
1566636
  Кралюк П.М. Філософські медитації Іоанна Максимовича // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 291-296. – ISBN 978-966-373-777-5
1566637
  Колодний А. Філософські методи наукової праці митрополита Іларіона // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 236-252. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
1566638
  Пелех Ю.В. Філософські міркування щодо професійної підготовки майбутніх педагогів // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  Стаття присвячена аналізу філософських ідей різних часів щодо особистості педагога, його професійної зрілості та місця у суспільному житті. Здійснено спробу систематизувати ціннісні настанови вчителеві, які було сформульовано мислотелями різних епох.
1566639
  Мороз О.В. Філософські мотиви епістолярію Юліуша Словацького // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 131-135. – ISSN 2076-1554
1566640
  Бадрак Б.М. Філософські мотиви творчості Івана Велічковського // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 792-197. – ISSN 2079-48-35
1566641
   Філософські нариси туризму. – Київ : Український центр духовної культури, 2005. – 328с. – ISBN 966-628-137-6
1566642
  Вдовиченко Г.В. Філософські настанови ранньої творчості П. Тичини як об"єкт модерно-постмодерного мітотворення // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 5-11. – ISSN 2616-9967


  У статті класифікуються та висвітлюються охоплюючі останні сто років три етапи - дорадянський, радянський і пострадянський - дослідження та мітологізування життя й творчості П. Тичини на прикладі вивчення в Українській державі, УСРР (УРСР), Україні та ...
1566643
  Гогян І.М. Філософські обгрунтування в емпіричній психології кінця XIX - початку XX ст. (Г. Еббінгауз) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 20-32. – ISSN 2075-1443
1566644
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ
Вип. 4. – 2000
1566645
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ. – ISBN 966-7653-00-3
Вип. 5. – 2001
1566646
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ. – ISBN 966-7653-00-4
Вип. 6. – 2001
1566647
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-05-3
Вип. 8. – 2002
1566648
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-10-1
Вип. 10. – 2003
1566649
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-12-7
Вип. 11. – 2004
1566650
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-12-7
Вип. 12. – 2004
1566651
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-21-3
Вип. 13. – 2005
1566652
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-23-2
Вип. 14. – 2005
1566653
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1999-. – ISBN 966-7653-24-7
Вип. 15. – 2006
1566654
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. – Київ, Полтава, 1999-
Вип. 18. – 2007
1566655
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 1999-
Вип. 19. – 2008
1566656
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 21. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1566657
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 22. – 2009. – мова резюме укр..рос..англ.
1566658
   Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 23. – 2010. – мова резюме укр..рос..англ.
1566659
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 24. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1566660
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 31. – 2014. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566661
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 35. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566662
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 37. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1566663
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 40. – 2018. – 193, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
1566664
   Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Васіляускєнє А., Гардашук Т.В. [та ін.]. – Полтава : [б. в.], 1999-. – ISSN 2075-1443
Вип. 45. – 2021. – 140, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1566665
  Мащенко С. Філософські обрії Олександра Довженка / С. Мащенко. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2004. – 124с. – ISBN 966-533-249-Х
1566666
  Литвиненко Т.С. Філософські орієнтації дидактики Фрідріха Фребеля // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 151-156. – ISSN 2076-1554
1566667
  Витак Г. Філософські основи арт-терапії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 288-299. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті досліджені філософські основи арт-терапії. Визначена основна мета арт-терапії, яка полягає в гармонізації розвитку особистості через розвиток здатності самовираження і самопізнання. Розкриті цілі та способи комунікації в арт-терапії".
1566668
  Муратова І.А. Філософські основи генези наукової теорії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 47-51. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1566669
  Носік В.В. Філософські основи розвитку аграрного права в сучасних умовах // Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : матеріали наук.- практ. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. земел. та аграр. права [та ін.] ; за заг. ред. проф. А.М. Статівки. – Харків : Юрайт, 2018. – С. 14-19. – ISBN 978-966-2740-97-4
1566670
  Мірчук І. Філософські основи світогляду Масарика. (Реферат на святі в честь президента Масарика дня 7./ІІІ. 1925 р.) // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 168-181. – ISBN 978-617-7593-44-6
1566671
  Олійник М.І. Філософські основи сучасної педагогічної освіти в контексті професійної підготовки фахівців // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 9-24. – ISBN 978-617-10-0462-7
1566672
  Матвієнко П.В. Філософські основи трансформації освітніх концепцій від середньовіччя до модерну (у контексті сучасних проблем вітчизняної освіти // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 115-123
1566673
  Омелаєнко Г.Д. Філософські передумови виникнення екзистенціальної психології у розбудові психологічних концепцій С. Кіркегора , К. Ясперса і Ж.-П.Сартра // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 337-345
1566674
  Полікарпов Г.О. Філософські передумови геометродинаміки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
1566675
  Слюсар Ю.В. Філософські питання аналізу семіотичних систем як предмету теорії множин // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 82-83
1566676
  Свініцький В.М. Філософські питання кібернетики / В.М. Свініцький, В.С. Тюхтін. – Київ, 1970. – 48с.
1566677
  Гурвич С.С. Філософські питання медицини / С.С. Гурвич. – Київ, 1968. – 48с.
1566678
  Чолпан П.П. Філософські питання фізики / П.П. Чолпан. – Київ : Вища школа, 1976. – 112с.
1566679
  Бажан В.В. Філософські питання фізики і філософія / В.В. Бажан, О.М. Кравченко, М.М. Роженко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
1566680
  Павлова Т.С. Філософські підстави розділення права на види у концепції Л. Петражицького // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 231-234. – ISSN 2076-1554
1566681
  Заіченко Г. Філософські підсумки ХХ сторіччя // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-25
1566682
  Співак В.В. Філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури XVII ст. : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Співак Володимир Васильович ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, М-во культури України. – Київ, 2018. – 427 арк. – Додатки: арк. 422-427. – Бібліогр.: 11-16, 382-421 та в додатках: арк. 422-427
1566683
  Кравчук І.В. Філософські погляди В. Довговича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1566684
  Кремень В.Г. Філософські погляди В.І. Шинкарука : людиновимірна сутність // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.2-7. – ISSN 0130-7037
1566685
  Кралюк П.М. Філософські погляди Гавриїла Костельника // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 583-586. – ISBN 978-966-373-777-5
1566686
  Кралюк П.М. Філософські погляди Григорія Кониського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 270-274. – ISBN 978-966-373-777-5
1566687
  Острянин Д.Х. Філософські погляди І.Я.Франка / Д.Х. Острянин. – Київ, 1956. – С. 19-30
1566688
  Кралюк П. Філософські погляди Інокентія Гізеля // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 246-250. – ISBN 978-966-2254-74-7
1566689
  Кралюк П.М. Філософські погляди Інокентія Гізеля // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 246-250. – ISBN 978-966-373-777-5


  Одним із перших викладачів філософії в Києво-Могилянській академії був Інокентій Гізель (бл.1600-1683) [55]. Про його молоді роки існують суперечливі думки. Одні дослідники дотримуються думки, ніби він походив із Пруссії. Інші – що Гізель є ...
1566690
  Сележан Й.Ю. Філософські погляди М. Драгоманова та О. Потебні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 91-92. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1566691
  Супрун Аліна Григорівна Філософські погляди М.В.Гоголя в контексті українського романтизму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Супрун А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 168л. – Бібліогр.: л.157-168
1566692
  Супрун Аліна Григорівна Філософські погляди М.В.Гоголя в контексті українського романтизму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Супрун А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1566693
  Острянин Д.Х. Філософські погляди М.О.Максимовича. / Д.Х. Острянин. – Київ, 1958. – С. 86-113
1566694
  Кралюк П.М. Філософські погляди Михайла Драгоманова // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 492-494. – ISBN 978-966-373-777-5
1566695
  Кралюк П. Філософські погляди Михайла Козачинського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 264-266. – ISBN 978-966-2254-74-7
1566696
  Кралюк П.М. Філософські погляди Михайла Козачинського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 264-266. – ISBN 978-966-373-777-5
1566697
  Слинько Ю.І. Філософські погляди на волю А. Шопенгауера і Ф. Ніцше // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 152-153. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1566698
  Кралюк П. Філософські погляди Стефана Яворського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 251-256. – ISBN 978-966-2254-74-7
1566699
  Кралюк П.М. Філософські погляди Стефана Яворського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 251-256. – ISBN 978-966-373-777-5


  Стефан (в миру – Симеон) Яворський (1658-1722) [58] належить до найвидатніших викладачів Києво-Могилянської академії періоду її розквіту. Народився він на Галичині у міщанській родині. Навчався в Києво-Могилянському колегіумі. З 1684 р. студіював у ...
1566700
  Варениця О.П. Філософські погляди Т. Масарика і Я. Паточки // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 24-25. – ISBN 966-8365-12-7
1566701
  Арцишевський Р.А. Філософські погляди Яна Амоса Коменського (до 420-річчя від дня народження) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 100-103. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1566702
  Снігирьова Л. Філософські поняття життя і смерті в українських народних історичних піснях // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 740-744. – ISSN 1028-5091


  В українській теоретичній думці розуміння категорій життя і смерті починається з праць М. Костомарова, М. Максимовича. У сучасній фольклористиці категорії життя і смерті розглядають у свої роботах О. Таланчук, О. Івановська, І. Павленко та ін.
1566703
  Штокало Й.З. Філософські праці В.І. Леніна і деякі питання розвитку математики / Й.З. Штокало, М.І. Сімонов. – Київ : КДУ, 1960. – 14 с. – Окр.відб. з : "Вісник Київського університету", серія математики та механіки, в.1, 1960
1566704
  Прокопович Т. Філософські праці. Вибране / Теофан Прокопович ; [упорядкув. В. Литвинов]. – Київ : Дніпро, 2012. – 615, [1] с. : іл., табл. – Словник імен, назв, термінів: с. 529-615. – Бібліогр. в прим.: с. 517-528. – ISBN 978-966-578-220-9


  "Поетика", окремі розділи "Риторики". Інші твори подаються в перекладі з російської та давньої української: трагедокомедія "Володимир" (присвячена Іванові Мазепі), діалоги, "Духовний регламент" – закон нового церковного влаштування в Росії "Слово про ...
1566705
  Тимошенко П.С. Філософські принципи реформації ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто суть та зміст реформування ідеології.
1566706
  Скальська Д.М. Філософські проблеми "онтології" пізнього Д. Лукача // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-71. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1566707
  Костицький М.В. Філософські проблеми верховенства права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-13.
1566708
   Філософські проблеми гуманітарних наук : альманах. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 4/5. – 2005. – 234 с.
1566709
   Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 14/15. – 2009. – 236 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1566710
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 16/17. – 2010. – 242 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1566711
   Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 21. – 2012. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566712
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 22. – 2012. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566713
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISBN 966-7943-03-8
№ 23. – 2014. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566714
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2004-. – ISSN 2414-5823
№ 1 (27). – 2018. – 50, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1566715
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ : Киевский университет, 2004-. – ISSN 2414-5823
№ 2 (28). – 2018. – 80, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1566716
   Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ : Киевский университет, 2004-. – ISSN 2414-5823
№ 1 (29). – 2019. – 52, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1566717
   Філософські проблеми державного управління : навч.-метод. матеріали / [В.М. Князєв та ін. ; за заг. ред. В.М. Князєва] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., [Каф. філософії і методології держ. упр.]. – Київ : НАДУ, 2012. – 51, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1566718
  Остроухов В.В. Філософські проблеми дослідження насилля і терору / В.В. Остроухов. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 284с. – ISBN 966-638-008-0
1566719
  Шугайлін О.В. Філософські проблеми квантової механіки на Україні в період побудови соціалізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
1566720
  Смольницкая О.О. Філософські проблеми літературознавства XIX ст. в контексті досліджень М. Зерова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 128-135
1566721
  Дротянко Л.Г. Філософські проблеми мовознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.Г. Дротянко; МОіНУ; Київ. нац. лінгвістичний ун-тет. – 2-ге вид. – Київ : КНЛУ, 2002. – 161с. – ISBN 966-638-112-5
1566722
  Бубиренко М.Ф. Філософські проблеми молекулярної фізики й термодинаміки / М.Ф. Бубиренко, В.М. Резетдінов // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1566723
   Філософські проблеми науки = Filozoficzne problemy nauki : Львівсько-Варшавський семінар : 5 семінар, Львів, 14-21 листопада 2004 року / [наук. кер. семінару: І. Вакарчук, Я. Ядацкі ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Варшав. ун-т]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 212, [4] с. : іл., табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-613-751-0
1566724
   Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ : Збірник наукових праць. – Київ : Українська акад. внутрішніх справ, 1995. – 212с.
1566725
  Терепищий Сергій Філософські проблеми стандартизації вищої освіти в соціокультурних вимірах нового та новітнього часів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С.50-57
1566726
  Артемюк Б. Філософські проблеми суспільного розвитку / Болеслав Артемюк. – Київ : Абрис, 2008. – 176с. – ISBN 966-531-191-3
1566727
  Всехсвятський С.К. Філософські проблеми сучасної космогонії сонячної системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1566728
  Бутурліна О.В. Філософські проблеми творчості у віртуальній реальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 15-19. – ISSN 2077-1800
1566729
  Кралюк П.М. Філософські рефлексії в козацьких літописах (Літописі Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка, "Історії русів") // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 310-317. – ISBN 978-966-373-777-5
1566730
  Гулько О. Філософські рефлексії проектної свідомості // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 300-310. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті здійснено аналіз проектної свідомості як складного філософського явища. Визначено складові проектної свідомості та їх рефлексивні можливості для становлення інноваційної особистості".
1566731
  Цебенко О. Філософські роздуми з "єзуїтами і іншими духовними особами" про сутність людського буття в працях Яна Щасного Гербурта // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 20-32. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1566732
  Муха О. Філософські семінари Романа Інгардена / О. Муха, О. Дарморіз // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 16-30. – ISBN 978-617-8041-01-4
1566733
   Філософські студії. – Київ : Генеза
№ 1. – 1993
1566734
   Філософські студії : спецвипуск ж-лу "Генеза". – Київ : Генеза
1995 рік. – 1995
1566735
   Філософські студії : спецвипуск ж-лу "Генеза". – Київ : Генеза
2000 рік. – 2000
1566736
  Левіна Т.В. Філософські та духовні аспекти функціонування музичного мистецтва в сучасній культурній картині світу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 22-28
1566737
  Мельник Д. Філософські та естетичні погляди Інгеборг Бахман // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 198-205
1566738
  Стогній І. Філософські та естетичні погляди Михайла Максимовича / І. Стогній, В. Куц // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 323-330. – ISBN 966-8547-39-X
1566739
  Буряк В.Д. Філософські та концептуальні основи інформаційно-художньої свідомості : Навчальний посібник / В.Д. Буряк; МОНУ; ДНУ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2000. – 60с.
1566740
  Тихомиров О. Філософські та методологічні аспекти компаративного підходу до праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 100-105. – ISSN 0132-1331
1566741
  Булавін Л.А. Філософські та методологічні аспекти сучасної фізики : Навчальний посібник / Л.А. Булавін, П.П. Чолпан. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 208с. – ISBN 966-594-178-Х
1566742
  Тихомиров О. Філософські та наукознавчі проблеми структуризації юридичної компаративістики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 246-254. – ISSN 0132-1331
1566743
  КостицькийМ Філософські та психологічні проблеми кримінального права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 96-102
1566744
  Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції : вибрані наук. праці / Михайло Костицький ; [відп. ред. Н.В. Кушакова-Костицька]. – Чернівці : Рута. – ISBN 978-966-568-940-9
Кн. 1. – 2009. – 576, [3] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр.: с. 575-576 та в підрядк. прим.
1566745
  Владиченко Л.Д. Філософські та релігійні аспекти проблеми діалогу: компаративний аналіз творчості Мартіна Бубера та Михайла Бахтіна : Дис. ...канд.філос. наук: Спец. 09.00.11- релігієзнавство / Лариса Дмитрівна.Владиченко; КНУТШ. – Київ, 2007. – 189л. – Бібліогр.: л. 170-189
1566746
  Владиченко Лариса Дмитрівна Філософські та релігійні аспекти проблеми діалогу: компаративний аналіз творчості Мартіна Бубера та Михайла Бахтіна : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Владиченко Л. Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібл.: 11 назв
1566747
  Трубенко Леся Борисівна Філософські та соціально-політичні погляди "громадівців" (історико-філософський аспект) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Трубенко Л.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
1566748
  Трубенко Леся Борисівна Філософські та соціально-політичні погляди "Громадівців" (історико-філософський аспект) : Дис... доктора філософських наук: 09.00.05. / Трубенко Леся Борисівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 163 л. – Бібліогр.: л. 158-163
1566749
  Олійник І.В. Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 294-298. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті визначено нові підходи до організації навчального процесу у вищі, обгрунтовано необхідність оновлення принципів змісту професійної освіти.
1566750
  Вдовиченко Г.В. Філософські та суспільно-політичні погляди C. Єфремова і М. Грушевського в дослідженнях В. Юринця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 16-23


  Подано комплексний аналіз дослідження провідним представником філософської думки УСРР 1920 х рр. академіком В. Юринцем філософських та суспільно-політичних поглядів C.Єфремова і М. Грушевського. В контексті цього аналізу висвітлено погляд В. Юринця на ...
1566751
  Баранівський В.Ф. Філософські та суспільно-політичні погляди В. Винниченка, його роль у становленні української державності / В.Ф. Баранівський, В.С. Чорний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 150-162
1566752
  Вдовиченко Г.В. Філософські та суспільно-політичні погляди Д. Донцова в дослідженнях В. Юринця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 14-23
1566753
  Кониський Георгій Філософські твори : У 2-х т. / Кониський Георгій; АН УРСР, Ін-т філософії; Ін-т суспільних наук; Редкол.: І.С.Захара, М.М.Верников, М.В.Кашуба та ін. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки філософської культури українського народу / Редкол.: В.І.Шинкрук, Я.Д.Ісаєвич, А.Д.Сухов та ін.). – ISBN 5-12-001049-0 (т.2); 5-12-001047-4
Том 2. – 1990. – 576с.
1566754
  Чижевський Д. Філософські твори = Philosophical works : у 4 т. / Дмитро Чижевський ; під. заг. ред. В.С. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці ; Українська вільна академія наук (США). – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-8499-00-Х; 966-8499-01-8 (Т.1)
Т. 1 : Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди. – 2005. – 402 с.
1566755
  Чижевський Д. Філософські твори = Philosophical works : у 4 т. / Дмитро Чижевський ; під. заг. ред. В.С. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці ; Українська вільна академія наук (США). – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-8499-00-Х; 966-8499-17-4 (Т.2)
Т. 2 : Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії. – 2005. – 264 с.
1566756
  Чижевський Д. Філософські твори = Philosophical works : у 4 т. / Дмитро Чижевський ; під. заг. ред. В.С. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці ; Українська вільна академія наук (США). – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-8499-00-Х; 966-8499-22-0 (Т.3)
Т. 3 : Філософія життя у Людовіта Штура. Філосовська славістика. – 2005. – 456 с.
1566757
  Чижевський Д. Філософські твори = Philosophical works : у 4 т. / Дмитро Чижевський ; під. заг. ред. В.С. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці ; Українська вільна академія наук (США). – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-8499-00-Х; 966-8499-22-0 (Т.4)
Т. 4 : Гегель у Росії. Гегель і Французька революція. Гегель і Ніцше. – 2005. – 376 с.
1566758
  Омельянчик Валентина Філософські традиції Венсана Декомба // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.12-20. – ISSN 0235-7941
1566759
   Філософські читання пам"яті Івана Бойченка: Людина. Історія. Монадологія. Від редакції // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 77. – ISSN 2077-8309


  21 жовтня 2011 року у Центрі гуманітарної освіти НАН України відбулись філософські читання, присвячені пам"яті Івана Васильовича Бойченка. Окрім ЦГО НАНУ співорганізаторами читань були філософський факультет КНУТШ і Інститут філософії ім. Г.С. ...
1566760
   Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.). – Київ : Київський університет, 1996. – 154 с.
1566761
   Філософські, історичні, політологічні студії : спеціальний випуск журналу "Генеза". – Київ
спец. вип. – 1999
1566762
  Піщанська В.М. Філософські, релігійні та мистецькі виміри духовної культури козацького бароко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 52-57. – ISSN 2312-4679
1566763
  Супрун А.Г. Філософській контекст осмислення проблеми науки та інновації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 58-60
1566764
  Троїцька Т.С. Філософсько-антропологічгі роздуми Г. Сковороди про пізнання, самопізнання і саморозвиток людини // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 3-10
1566765
  Дорожко І. Філософсько-антропологічна концептуалізація родинного виховання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 349-358. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті розглянуто філософсько-антропологічну концептуалізацію родинного виховання, що дозволяє осягнути проблематику становлення та існування сім’ї".
1566766
  Буцикін Є.С. Філософсько-антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору. Нормативні експлікації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 12-14
1566767
  Левченко Олена Григорівна Філософсько-антропологічна рефлексія театру // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 64-79. – Бібліогр.: с. 65-66, 68, 70, 72-78. – ISSN 0235-7941
1566768
  Култаєва М. Філософсько-антропологічне обгрунтування культури свободи та його освітні імплікації (теоретичний досвід сучасної німецької філософської думки) // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 80-98
1566769
  Качур К.Л. Філософсько-антропологічний аналіз еволюції та сучасного стану сім"ї // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 335-338. – ISSN 2076-1554
1566770
  Віктор І.В. Філософсько-антропологічний аналіз ритуалів (на матеріалі української культури) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.04 / Віктор Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1566771
  Кучера Т.М. Філософсько-антропологічний зміст проблем регіоналізації // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 69-80
1566772
  Цвіркун В. Філософсько-антропологічний статус підлітковості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 45-51. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-2131
1566773
  Занфірова Т.А. Філософсько-антропологічні аспекти принципу рівності у трудових правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 133-137
1566774
  Решмеділова О.М. Філософсько-антропологічні засади української культури кінця XIX - початку XX століть : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Решмеділова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 185 л. – Бібліогр.: л. 163-185
1566775
  Рассудіна К.С. Філософсько-антропологічні засади християнського персоналізму : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Рассудіна К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.161-177
1566776
  Рассудіна К.С. Філософсько-антропологічні засади християнського персоналізму : автореф. дис. ... канд.філософських наук: спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Рассудіна К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 7 назв.
1566777
  Вільчинська С.В. Філософсько-антропологічні ідеї М. Максимовича крізь їхню моделюючу функцію // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 21-25. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянута антропологічна природа етнологічних ідей М. Максимовича. There is the considered anthropological nature of ethnologic ideas of М. Maksymovich in the article
1566778
  Чорноморденко І.В. Філософсько-антропологічні ідеї у творчому спадку І.Я. Франка і В.І. Вернадського / І.В. Чорноморденко, В.М. Куцурук // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 87-93. – ISSN 2074-4447
1566779
  Скакун І. Філософсько-антропологічні перспективи в сучасній науці // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 65-66. – ISBN 978-617-7611-86-7


  Наразі актуалізується антропологічний ренесанс – одне з найпомітніших явищ сучасної філософії та науки. Проте, це не свідчить про короткострокову появу антропологічних уявлень. У багатьох учених та філософів подібні ідеї й раніше отримували своє ...
1566780
  Вайло К. Філософсько-антропологічні проблеми у антивоєнних творах Генріха Белля // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 135-143. – (Філологічні науки)
1566781
   Філософсько-антропологічні студії. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-45-2
2003 : Пізній радянський марксизм та сьогодення: до 70-річчя Вадима Іванова. – 2003. – 416с.
1566782
   Філософсько-антропологічні студії. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-39-8
2004 : Спецвипуск. – 2004. – 464с.
1566783
   Філософсько-антропологічні студії : 2003. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-41-Х
Мінливі обрії свободи: до 70-річчя Ігоря Бичка. – 2005. – 267с.
1566784
   Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8009-72-3
Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – 2008. – 532с.
1566785
  Гейко С. Філософсько-антропологчні трансформації змісту іронії в некласичній філософії // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 128-137. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1566786
  Олексюк М.М. Філософсько-атеїстичні погляди С.Тудора (С.Й.Олексюка) / М.М. Олексюк. – Львів, 1962. – 306с.
1566787
  Сєрова О.Ю. Філософсько-гносеологічні коріння музичного мінімалізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 62-67
1566788
  Шморгун О.О. Філософсько-гуманістичні ідеї в творчості І.Франка, Лесі Українки та В. Винниченка: екзистенційно-психоаналітичні виміри : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шморгун Олександра Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1566789
  Шморгун О.О. Філософсько-гуманістичні ідеї в творчості І.Франка, Лесі Українки та В.Винниченка: екзистенційно-психоаналітичні виміри : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Шморгун О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 185 л. – Бібліогр.: л. 170-185
1566790
  Коломієць О. Філософсько-гуманістичні проблеми медичної біоетики: Стаття перша // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.105-120
1566791
  Версаль Н.І. Філософсько-економічні аспекти регулювання життя суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 3 (82). – С. 174-178.
1566792
  Матвієнко В.П. Філософсько-економічні погляди / В.П. Матвієнко, П.В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2003. – 304с. – ISBN 966-00-0102-9


  У навчальному посібнику вперше в українській історіографії з позицій історизму в контексті нового осмислення висвітлюються питання формування і утвердження української нації. Посібник написаний з урахуванням історіософії проблеми, побудований на ...
1566793
  Чекаль Л.А. Філософсько-епістемологічний аспект сучасної парадигми освіти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 64-66
1566794
  Вауліна О.В. Філософсько-естетична концепція неотомізму // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 113-118. – (Серія "Філософія")
1566795
  Кравченко Л. Філософсько-естетична парадигма поезії Збігнєва Герберта / Л. Кравченко, Р. Манько // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 365-372. – ISBN 978-966-3888-379-3
1566796
  Орлова М.О. Філософсько-естетична проблематика та поетика прози Петера Гандке : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Орлова М.О.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2008. – 199л. – Бібліогр.: л.180-199
1566797
  Орлова М.О. Філософсько-естетична проблематика та поетика прози Петера Гандке : автореф. дис. ... канд. філл. наук: спец.: 1-.01.04 - література зарубіжних країн / Орлова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1566798
  Вежель Л.М. Філософсько-естетична та журналістська діяльність Гавриїла Костельника у руслі духовних процесів України 1-ї пол. 20 ст. : Монографія / Л.М. Вежель; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 336 с. – ISBN 966-594-209-3
1566799
  Каранда М.В. Філософсько-естетичні аспекти нової нарації: подолання кризи ідентифікації в драматургії Мартіна Макдонаха // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 53-60. – ISSN 2412-1185
1566800
  Петров Юрій Васильович Філософсько-естетичні аспекти розвитку самодіяльного суб"єкта проблеми теорії : Автореф... док. філософ.наук: 09.00.04 / Петров Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 38л.
1566801
  Головей Ю В. Філософсько-естетичні засади культового мистецтва юдаїзму // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 97-99
1566802
  Дяченко М.В. Філософсько-естетичні мотиви у творчості Т. Шевченка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 14-31
1566803
  Хоменко Тетяна Іванівна Філософсько-естетичні основи натуралізму : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Хоменко Тетяна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
1566804
  Козловський В.П. Філософсько-етична наука в Київській духовній академії в другій половині XIX - на початку XX ст. : етичні погляди П. Липницького та М. Олесницького // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 20. – С. 267-286
1566805
  Стороженко Л.Г. Філософсько-етична проблематика прози Бориса Тенети // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 73-77. – ISSN 1996-5931


  Стаття присвячена дослідженню філософсько-етичної проблематики прозового доробку Бориса Тенети. The article deals with the philosophical and ethical problems of Boris Tenetа’s prose, in order to focus on the uniqueness of the author’s perception of ...
1566806
  Мовчанюк В. Філософсько-етичне послання Шевченка. Медитація "Дурні та гордії ми люди" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 165-178. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена аналізу етичної складової Шевченкової концепції людини на матеріалі окремого твору. Автор торкається філософського аспекту проблеми
1566807
  Фелінська А.О. Філософсько-етичний аналіз PR-діяльності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 212-214
1566808
  Дяченко М.В. Філософсько-етичні мотиви в романі І.О. Гончарова "Обломов": цивілізаційний вимір // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 33-43
1566809
  Мараховський Л.Ф. Філософсько-ідейна парадигма ієрархії та назв учених ступенів в Україні / Л.Ф. Мараховський, І.М. Козубцов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 48-51. – ISSN 2077-1800


  У статті освітлено основний результат дисертаційного дослідження, щодо філософсько-ідейної парадигми наукової ієрархії та назв учених ступенів в Україні.
1566810
  Занфірова Т.А. Філософсько-ідеологічні аспекти розвитку трудового права / Т.А. Занфірова, М.Л. Смолярова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 43-45. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1566811
  Загнітко А.П. Філософсько-інтенційні аспекти наукового мовлення // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 159-164. – ISBN 966-7348-20-2
1566812
  Вільна Я. Філософсько-ірраціональні основи художньої творчості (пневмічна модель пізнання в культурі епохи українського бароко) // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 5-15. – ISBN 966-587-044-0
1566813
  Ханчич М.Г. Філософсько-історичний процес (розвиток, дослідження та викладання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 98-99. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1566814
  Артюх В. Філософсько-історичні ідеї у творчості Дмитра Чижевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 131-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснена спроба виділити шар філософсько-історичних ідей у науковій творчості Дмитра Чижевського. Підкреслюється, що в основі його поглядів лежала гегелівська теорія історичного процесу. У ранніх статтях з історіософської проблематики виразно ...
1566815
  Бондаренко Юрій Філософсько-історичні підходи до вивчення біографії письменника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статі розглянуто головні напрями дослідження, види діяльності, типи матеріалів, які застосовуються на уроках літератури під час вивчення життєписів письменників на основі філософсько-історичного розуміння дійсності. Ключова ідея статті звучить так: ...
1566816
  Бондаренко Ю. Філософсько-історичні підходи до вивчення біографії письменника // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 4 : Методика вивчення біографії письменника. – С. 5-8
1566817
  Шальман Т.М. Філософсько-комунікативні особливості дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 235-239


  У статті досліджуються особливості підготовки та ведення дискусії, встановлення діалогу, можливості зворотного зв"язку в ефірі. The article is dedicated to research the communication peculiar discourse. The establishment of the dialog, its ...
1566818
  Білоножко Є.П. Філософсько-культурологічне навантаження понятійного апарату в сімейно-шлюбному законодавстві західноєвропейських демократій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 98-106. – ISSN 2222-5374
1566819
  Марчук О. Філософсько-культурологічний аналіз трансформації бачення в контексті античного театру // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 239-249. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті висвітлюється динаміка переходу театральної вистави від ритуалу до видовища, а також формування феномену «глядача» як візуальної стратегії культури. Містить аналіз візуальної складової культу, її трансформації при переході від родового ...
1566820
  Северин В.Д. Філософсько-культурологічний вимір виставкової діяльності в комунікативному просторі суспільства / В.Д. Северин, Н.В. Северин // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4. – C. 45-53. – ISSN 2073-803X
1566821
  Пилипів В.В. Філософсько-культурологічні аспекти феномену гостинності // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 47-51. – ISSN 2312-4679
1566822
  Вдовиченко Георгій Валерійович Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-их рр. ХХ ст.(М.Г.Хвильовий,М.Г.Куліш,О.С.Курбас) : Дис...канд.філософ.наук:09.00.05 / Вдовиченко Георгій Валерійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200с. – Бібліогр.:с.187-200
1566823
  Вдовиченко Георгій Валерійович Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-х років 20 ст. (М.Г. Хвильовий, М.Г. Куліш, О.С. Курбас) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.05 / Вдовиченко Г.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1566824
  Зеліско Л.І. Філософсько-культурологічні змісти трансцендентного // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 2226-3209
1566825
  Бадьора Неоніла Філософсько-культурологічні ідеї у творчості І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-49. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Йдеться про значення філософсько-культурологічне підгрунття праць І. Лисяка-Рудницького.
1566826
  Лук"янчук Г. Філософсько-ліричний "Туман" О. Сопронюка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 травня - 10 червня (№ 21/22). – С. 19
1566827
  Ніколаєва А. Філософсько-ліричний космос Тетяни Лукашевич // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 361-367. – ISSN 2225-3246


  Лукашевич Тетяна Сергіївна (н. 1956) - художниця декоративного мистецтва.
1566828
  Плахтій М.П. Філософсько-логічні студії у Кам"янець-Подільському державному українському університеті (1918-1921 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 102-105
1566829
  Попов М.В. Філософсько-методологічна підготовка сучасного фахівця: теоретичні засади та проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті йдеться про роль та значення філософсько-методологічної підготовки сучасних фахівців різних галузей знань.
1566830
  Єремєєв В. Філософсько-методологічна спадщина В. І. Вернадського / В. Єремєєв, А. Лопухін // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 47-54. – ISSN 0372-6436
1566831
  Кулініченко Валентин Леонідович Філософсько-методологічний аналіз процесу зміни парадигм у сучасній медицині та охороні здоров"я : Дис. ... на здоб. вчен. ступ. доктора філософ. наук: 09.00.09 / Кулініченко Валентин Леонідович; Ін-тут вищої освіти. Академія педагог. наук України. – Київ, 2002. – 366л. + Додаток: л.344-366. – Бібліогр.: л.313-343
1566832
  Бойко М.П. Філософсько-методологічний аспект визрівання національної самосвідомості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 139-143. – ISSN 2076-1554


  Вагомий внесок розвитку правосвідомості внесли М.П. Драгоманов, М.І. Костомаров та ін.
1566833
  Вернудіна І.В. Філософсько-методологічні аспекти державної політики та політичної влади в контексті гуманітарних технологій ХХІ ст. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 5-12. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
1566834
  Кийков О.Ю. Філософсько-методологічні засади дослідження міжнародної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 286-289. – ISSN 2076-1554
1566835
  Смольницька О.О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Смольницька Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 194 л. – Бібліогр.: л. 174-194
1566836
  Смольницька О.О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Смольницька Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
1566837
  Кремень В.Г. Філософсько-методологічні засади модернізації освіти // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 150-160. – ISBN 978-966-439-447-2
1566838
  Перова О.Є. Філософсько-методологічні засади пізнання живого в постнекласичній науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 82-86. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про новий напрям у філософії - біофілософію. Автор аналізує проблему коеволюції людини й природи з позицій цього філософського напряму.
1566839
  Рабінович П. Філософсько-методологічні засади практики Європейського Суду з прав людини // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 220-232. – ISBN 978-966-349-240-7
1566840
  Титаренко В. Філософсько-методологічні засади прогнозної діяльності в релігієзнавстві // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2018. – № 1/2 (29/30). – С. 63-70. – ISSN 2224-0306
1566841
  Воронцова Т.В. Філософсько-методологічні новації у превентивній освіті // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.85-88
1566842
  Семикрас В.В. Філософсько-методологічні основи правового вчення Б. Кістяківського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Семикрас Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Біблогр.: 13 назв
1566843
  Семикрас В.В. Філософсько-методологічні основи правового вчення Б. Кістяківського : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Семикрас Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 161-175
1566844
  Степаненко І.В. Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 203-212. – ISSN 2076-1554
1566845
  Степаненко І.В. Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти. -
1566846
  Галань Н. Філософсько-мистецькі пошуки М. Хвильового в контексті марксистсько-ленінської естетики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 70-75. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 14)
1566847
  Гнатюк Я. Філософсько-науковий кордоцентризм Памфіла Юркевича // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.107-114. – ISSN 1609-5499
1566848
  Карленко Н.В. Філософсько-освітні аспекти аналізу духовного здоров"я у контексті взаємозв"язку матеріального та духовного // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 56-58. – ISSN 2077-1800
1566849
  Коцюба М.П. Філософсько-освітні аспекти діалогу // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 162-163
1566850
  Сагуйченко В.В. Філософсько-освітні аспекти життєтворчості педагога в системі післядипломної педагогічної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 83-86. – ISSN 2077-1800
1566851
  Крижановська Ж.М. Філософсько-освітні аспекти національних духовно-моральних цінностей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 55-57. – ISSN 2077-1800
1566852
  Рогова О.Г. Філософсько-освітні аспекти становлення християнської доброчинності за трактатом Г.С. Сковороди "Вступні двері до християнської добронравності" // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 202-207. – ISSN 2077-7450
1566853
  Юхименко Н.Ф. Філософсько-освітні виміри формування та становлення системи освіти України в період тоталітаризму // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 136-140. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1566854
  Ганаба С. Філософсько-освітні ідеї Василя Зеньковського: інноваційний потенціал традиції // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 45-52
1566855
  Чорний О. Філософсько-освітні ідеї О. Довженка, як відображення українського буття першої половини XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 294-296. – ISSN 2076-1554
1566856
  Гоян І.М. Філософсько-освітні ідеї радикального конструктивізму Х"ю Гаша // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 54-58
1566857
  Радіонова Н. Філософсько-освітні інтенції в творчості Григорія Сковороди // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 35-38. – ISSN 1562-529Х
1566858
  Мікулак Н.М. Філософсько-освітні проблеми самореалізації сучасної жінки : міфи і реальність // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.73-79
1566859
  Терепищий С. Філософсько-освітній зміст поняття "стандартизація віщої освіти" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 98-105
1566860
  Култаєва М. Філософсько-освітній полілог, або паралелі, що пересікаються: Г.С.Сковорода, Г.Г.Ващенко, А.С.Макаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 15-20. – ISSN 1562-529Х
1566861
  Кісель О.В. Філософсько-освітній потенціал екопсихології як засобу формування екологічної культури особистості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 58-63. – ISSN 2077-1800
1566862
  Шевченко В. Філософсько-освітній потенціал українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 69-74
1566863
  Шевченко В. Філософсько-освітня думка античної України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 214-230
1566864
  Мащенко С.Т. Філософсько-освітня думка Миколи Маркова / Станіслав Мащенко. – Чернігів : Сіверянська думка, 2008. – 64с.
1566865
  Шукатка О.В. Філософсько-парадигмальний аналіз проблеми формування індивідуальних стратегій здоров"язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 293-296. – Бібліогр.: с. 295. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1566866
  Невмержицький О.А. Філософсько-педагогічна антропологія як напрям сучасної освітянської практики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 126-138


  Йдеться про філософсько-педагогічну антропологію, яка поступово відроджується в Україні на фоні зарубіжного рівня її розвитку. Ключові слова: філософська антропологія; педагогічна антропологія; філософсько-педагогічна антропологія; виховання. Речь ...
1566867
  Кузьміна С. Філософсько-педагогічна концепція П.Д. Юркевича / С. Кузьміна; Таврійсьий національний університет ім. В. І. Вернадського. – Київ : Парапан, 2002. – 164с. – ISBN 966-95855-9-7
1566868
  Дербак А.П. Філософсько-педагогічне розуміння особистості / А.П. Дербак, В.П. Ситнік // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 27-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
1566869
  Столяренко О. Філософсько-педагогічний зміст формування ціннісного ставлення до людини // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.18-21. – ISSN 0131-6788
1566870
  Іноземцев В.А. Філософсько-педагогічні аспекти заохочень і покарань у процесі виховання особистості майбутнього офіцера / В.А. Іноземцев, А.В. Іноземцев, Т.В. Іноземцев // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – С. 70-72. – ISSN 2221-6316
1566871
  Монке О.С. Філософсько-педагогічні ідеї минулого щодо позиції педагога в морально-духовному вихованні дошкільників // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 10-14
1566872
  Попов М.В. Філософсько-педагогічні питання гуманізації та гуманітаризації підготовки лікарів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1566873
  Мовчанок В. Філософсько-поетичний стиль медитації Шевченка "Дурні та гордії ми люди" // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 71-79. – ISBN 978-966-493-139-4
1566874
  Чорний В.С. Філософсько-поетичні спадщини Г. Сковороди і Т. Шевченка - вплив на сучасність // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 259-266
1566875
  Сошніков А.О. Філософсько-політитологічні підходи до дослідження проблеми національного фактора в контексті світових глобалізаційних процесів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 47-50. – ISSN 2077-1800
1566876
  Гриненко М.А. Філософсько-політичні погляди В. Липинського на шляхи розвитку української держави (концепція українського консервативізму) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 19-20
1566877
  Титов В. Філософсько-політичні та філософсько-правові погляди Джона Адамса // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 145-161. – ISSN 2075-1443
1566878
  Гуз Л.В. Філософсько-політологічний вимір простору й часу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 216. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1566879
  Присухін С.І. Філософсько-правова думка епохи Відродження і Реформації (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 124-132. – ISSN 2222-5374
1566880
  Присухін С.І. Філософсько-правова думка Середньовіччя (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права" на юридичному факультеті ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 153-162. – ISSN 2222-5374
1566881
  Присухін С.І. Філософсько-правова думка України: традиції і сучасність // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 122-137. – ISSN 2222-5374


  Стаття пропонує конспективний виклад лекції за темою "Філософсько-правова думка України: традиції і сучасність" у контексті обговорення досвіду викладання дисципліни "Філософія права" на юридичному факультеті ВНЗ "Національна академія управління", м. ...
1566882
  Гарасимів Т.З. Філософсько-правова категорія "Особистість": деякі дефінітивні підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 361-367. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1566883
  Козак І.Б. Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації сторін у судовому процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Козак Ірина Богданівна ; Хмельницька обл. рада, Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1566884
  Коваленко Г.В. Філософсько-правова концепція "Імперія права" Роналда Дворкіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (61). – С.39-47. – ISSN 1999-5717
1566885
  Рабінович С.П. Філософсько-правова концепція Вернера Майхофера як предмет дослідження в радянському правознавстві / С.П. Рабінович, І.В. Бесага // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 2 (4). – С. 8-15. – ISSN 2617-4162
1566886
  Аракелян М. Філософсько-правова характеристика інституту адвокатури // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 224-229. – ISSN 0132-1331
1566887
  Скригонюк М.І. Філософсько-правова характеристика масових заворушень / М. Скригонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються та узагальнюються суттєві ознаки філософсько-правової характеристики масових заворушень. Досліджуваний об"єкт репрезентується через головне, визначальне в його предметі. It is analyzed and generalized the essential features of ...
1566888
  Шмотків О. Філософсько-правова характеристика правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 8-11
1566889
  Кобринський Д.Ю. Філософсько-правове визначення насильства : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 212-223. – ISSN 1818-992Х
1566890
  Костицький В.В. Філософсько-правове обгрунтування екологічної держави та проблеми української політико-правової практики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7638-01-7
1566891
  Ковнєров О. Філософсько-правове обгрунтування справедливості Б. Чичеріним та Вол. Соловйовим // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 188-191. – ISSN 1728-9343
1566892
  Ковнєров О. Філософсько-правове обгрунтування справедливості Б. Чичеріним та Вол. Соловйовим // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 83-94. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1566893
  Гоменюк З.П. Філософсько-правове обгрунтування феномена державної влади (за Б. Кістяківським) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 314-322. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040


  Здійснено аналіз явища влади, яке з юридичної позиції виступає як можливість і повноваження розпоряджатися і керувати підвладним об"єктом, тому акцентну домінанту слід ставити на державній владі як факторі забезпечення стабільності, єдиному потужному ...
1566894
  Бігун В.С. Філософсько-правове осмислення правосуддя // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 42-46. – ISBN 978-966-301-172-1
1566895
  Бігун В. Філософсько-правове осмислення правосуддя (щодо розмежування понять "судочинство" і "правосуддя") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 21-27. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1566896
  Суходольська А.А. Філософсько-правове поняття свободи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7638-01-7
1566897
  Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини : монографія / В.К. Грищук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2013. – 766, [1] с. – Бібліогр.: с. 707-766 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8823-79-4
1566898
  Гарасимів Т.З. Філософсько-правове розуміння злочину // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 11-16. – ISSN 1563-3349
1566899
  Овчаренко Д. Філософсько-правове розуміння моралі та її вимог до соціальних практик застосування покарання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 301-308. – ISSN 0132-1331
1566900
  Щадило О.І. Філософсько-правове розуміння свободи людини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 454-459. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1566901
  Скригонюк М.І. Філософсько-правове світобачення залежності плебсопроцесів від впливу природних явищ / М. Скригонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 85-88. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Доведено залежність динаміки руху націй, народів, а також поведінки окремих соціальних груп від процесу сонячної активності. The moving forces, and trends, of social development of the nationals as well as single social categories behavior are proved ...
1566902
  Павлусів Н.М. Філософсько-правовий аналіз образів людини у праві (правової особистості) (на прикладі творів західноукраїнських письмеників кінця ХІХ - - початку ХХ ст.) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 42-47
1566903
  Павлусів Н.М. Філософсько-правовий аналіз образів справедливості у творах художньої літератури : (на прикладі творів західноукраїнських письменників кінця XIX - початку XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 54-59. – ISSN 1563-3349
1566904
  Мясникян В.Д. Філософсько-правовий вимір співвідношення принципів і норм права крізь призму їх загального та відмінного // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 146-148. – ISBN 978-617-7638-01-7
1566905
  Костицька І.О. Філософсько-правовий зміст інтересу в інституті представництва (на прикладі депутатів Європейського парламенту (ЄП)) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 59-61. – ISBN 978-617-7638-01-7
1566906
  Невельська-Гордєєва Філософсько-правовий зміст поняття "нормативне поле" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 190-199. – ISSN 0201-7245
1566907
  Русаліна Л.В. Філософсько-правовий зміст сумісної діяльності та його втілення у промислово-фінансових групах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7638-01-7
1566908
  Скригонюк М.І. Філософсько-правовий контекст криміналістичної характеристики злочинів та її значення для методики розслідування // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-34
1566909
  Шак Р. Філософсько-правовий концепт дефініції "громадянське суспільство": сучасні наукові підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 122-129. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1566910
  Малютіна І.П. Філософсько-правові аспекти дефініцій закон і законність у часовій ретроспективі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 146-152. – ISSN 2222-5374
1566911
  Семенюк І.Я. Філософсько-правові аспекти діяльності адвокатури на прикладі політичних процесів у Галичині 1930-х років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 42-47. – ISSN 1563-3349
1566912
  Занфірова Т.А. Філософсько-правові аспекти проблематики локальних нормативних актів трудового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 129-133
1566913
  Пашков А.С. Філософсько-правові аспекти творчості Б.О. Кистяковського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1566914
  Форсюк В. Філософсько-правові аспекти тлумачення принципів податкового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 190-195. – ISSN 2663-5313
1566915
  Бичко А. Філософсько-правові аспекти українського світобачення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 13-15. – ISBN 978-966-439-147-1


  Український образ світу
1566916
  Стовпець О.В. Філософсько-правові аспекти формування глобального ринку інтелектуальної власності // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 79-81. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1566917
  Чупринський Б.О. Філософсько-правові аспекти формування професійної культури майбутніх юристів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 68-70. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1566918
  Присухін С.І. Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII - середини XIX ст. // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 127-137. – ISSN 2222-5374
1566919
  Коваль І.М. Філософсько-правові детермінанти антропології менталітету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 265-272. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1566920
  Чорнобай О.Л. Філософсько-правові детермінанти формування юридичної аргументації в Новий час (XVII-XIX ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 99-104. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1566921
  Житник О.О. Філософсько-правові засади інституту глави держави в українському державотворенні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Житник Оксана Олександрівна ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1566922
  Шак Р. Філософсько-правові засади моделі громадянського суспільства в теоретичних концепціях А. Грамші та Т. Парсонса // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 148-153. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1566923
  Панкевич О.З. Філософсько-правові засади обмежування прав людини у міжнародно-правових та конституційних актах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 373-383. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1566924
  Меленко С.Г. Філософсько-правові ідеї досократичного періоду як джерело формування сучасного українського конституціоналізму // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 92-97. – ISBN 978-617-7096-97-8
1566925
  Демчук О.В. Філософсько-правові ідеї І. Канта щодо регулювання питань ведення війни і забезпечення миру // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 60-62
1566926
  Денисова Т.А. Філософсько-правові категорії при визначенні поняття покарання // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 33-45. – ISSN 2304-4556
1566927
  Олексюк М.М. Філософсько-правові концепції як відображення ментальних основ європейської спільноти (проблеми відповідальності та покарання) // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 339-341. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1566928
  Шульженко Ф. Філософсько-правові питання класифікації соціальних держав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-25.
1566929
  Гаврилець О.Б. Філософсько-правові підходи удосконалення регіональної політики держави // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 135-139. – ISSN 2306-6806
1566930
  Щербінін К. Філософсько-правові погляди Гегеля як підгрунтя становлення правової держави // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 157-158
1566931
  Павлусів Н.М. Філософсько-правові погляди Лева Ребета / Н.М. Павлусів, І.Я. Семенюк // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 59-61. – ISSN 2219-5521
1566932
  Занфірова Т.А. Філософсько-правові проблеми реалізації права на працю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 339-344. – ISSN 1563-3349
1566933
  Бачинський Т.В. Філософсько-правові та загальнотеоретичні аспекти правосвідомості: деякі дискусійні інтерпретації // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 67-72. – ISSN 1563-3349
1566934
  Гордієнко Олександр Анатолійович Філософсько-психологічна концепція людини Еріха Фрома : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Гордієнко Олександр Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 190л. – Бібліогр.:л.170-190
1566935
  Бреусенко-Кузнецов Філософсько-психологічна теорія особистості Л.П. Карсавіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-39. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено реконструкції філософсько-психологічної теорії особистості Л. П. Карсавіна з позицій сучасних вимог до теорії особистості. Розглянуто позиції структури, динаміки і розвитку особистості, психопатологии, критеріїв здоров"я і ...
1566936
  Урись Т. Філософсько-психологічне підгрунтя національної самоідентифікації ліричного героя в сучасній українській поезії ( на матеріалі творчості Івана Андрусяка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 166-171. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1566937
  Шевченко Н.Ф. Філософсько-психологічний зміст етичної свідомості особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 133-139. – ISSN 2310-4368
1566938
  Комісарук В.М. Філософсько-психологічні аспекти гуманітаризації природничо-наукової освіти / В.М. Комісарук, Г.В. Д"яконов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
1566939
  Вернудіна І. Філософсько-психологічні аспекти совісті - центрального чинника моральної самосвідомості людини : До 125-річчя з дня народження Івана Огієнка - митрополита Іларіона // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 81-83
1566940
  Кузьмич А.С. Філософсько-психологічні засади комунікативної дихотомії "автор-реципієнт" (за творчістю Ліни Костенко) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 30-33. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
1566941
  Гоян І.М. Філософсько-психологічні ідеї у творчості В.М. Карпова // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 68-72
1566942
  Ківенко Н.В. Філософсько-психологічні підвалини кримінології як науки : у 3 т. : монографія / Н.В. Ківенко, І.І. Лановенко, П.В. Мельник; [наук. ред. Мельник П.В.]. – Київ : Академія ДПС України. – ISBN 966-7257-33-9
[Т. 1] : / Н.В. Ківенко, І.І. Лановенко, П.В. Мельник. – 2001. – 676, [4] с. – Додаток: с. 67-676 рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці тем
1566943
  Андрущенко В. Філософсько-психологічні проблеми методології пізнання психіки / В. Андрущенко, Т. Яценко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 63-77. – ISSN 1810-2131
1566944
  Ярмиш Ю. Філософсько-публіцистичний феномен Станіслава Лема // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-115. – (Журналістика ; Вип. 4)
1566945
  Литвиненко Л.М. Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень представників східної патристики : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Литвиненко Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.166-185
1566946
  Литвиненко Л.М. Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень прпедставників східної патристики : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.11 релігіознавство / Литвиненко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1566947
  Смирнова Галина Юріївна Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки : Автореф. ... дис. канд. філосо. наук : 09.00.11. / Смирнова Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1566948
  Смирнова Галина Юріївна Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Смирнова Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 175 л. – Бібліогр.: л. 161-175
1566949
  Смирнова Галина Юріївна Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки : Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.11 / Смирнова Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1566950
  Шоріна Т.Г. Філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної свідомості (соціокультурний контекст) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Шоріна Тетяна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 184-204
1566951
  Шоріна Т.Г. Філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної свідомості (соціокультурний контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Шоріна Тетяна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украни ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 19 назв
1566952
  Павленко Л.А. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свідомості у період соціальних трансформацій : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Павленко Людмила Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 186 л. – Бібліогр.: л. 157-186
1566953
  Павленко Л.А. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свідомості у період соціальних трансформацій : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Павленко Людмила Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1566954
  Швед З.В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свободи в іудаїзмі : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Швед Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 46 назв
1566955
  Швед З.В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз свободи в іудаїзмі : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Швед Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 383 л. – Бібліогр.: л. 345-383
1566956
  Стрєлкова Ю.О. Філософсько-релігієзнавчий аналіз теорії віри в творчості слов"янофілів (О. Хомяков, І. Кіреєвський) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стрєлкова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 165-190
1566957
  Стрєлкова Ю.О. Філософсько-релігієзнавчий аналіз теорії віри в творчості слов"янофілів (О. Хомяков, І. Кіреєвський) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стрєлкова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1566958
  Богачевська І.В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз християнської наративної традиції : Дис. ... доктора філософ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / КНУТШ; Богачевська І.В. – Київ, 2007. – 449с. – Бібліогр.: л.397-449
1566959
  Кудин О. Філософсько-релігієзнавчі аспекти ісламу в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 55-57


  Аналізуються головні настанови ісламу, історія його поширення в Україні та особливості функціонування в наш час.
1566960
  Васильєва І.В. Філософсько-релігієзнавчі аспекти співвідношення внутрішнього і зовнішнього в людині // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-23
1566961
  Галуйко Р. Філософсько-релігієзнавчі погляди Івана Франка / Р. Галуйко, В. Стеценко // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 127-135
1566962
  Приходченко К.І. Філософсько-релігійний вплив екзистенціалізму на український мовно-літературний процес // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 68-77. – ISSN 1728-3671


  Стаття підносить актіальну проблему в сьогоденні - розширення кругозору студентської молоді у створюваному творчому освітньо-виховному середовищі через знайомство з філософськими течіями, зокрема екзистенціалізмом. Такий підхід до організації тих, хто ...
1566963
  Маруховська-Картунова Філософсько-релігійний та політологічний виміри витоків наук про мир і врегулювання етнополітичних конфліктів // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 10-19. – ISSN 2312-8933
1566964
  Владиченко Л.Д. Філософсько-релігійні аспекти проблеми діалогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1566965
  Лещенко І.Л. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к.19 - поч.20 ст. ст.) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Лещенко І.Л. ; КНУТШ, філософський фак-т, каф-ра релігієзнавства. – Київ, 2009. – 169л. – Бібліогр. : л.163-169
1566966
  Лещенко І.Л. Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к.19 - поч.20 ст.) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лещенко І. Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1566967
  Легка О. Філософсько-релігійні грані поезії Наталі Лівицької-Холодної // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 85-93. – ISSN 0130-528Х


  Зроблено спробу виокремити у вільній грі тем, мотивів і настроїв поезії Наталі Лівицької-Холодної комплекс Іова.Зіставлено мотиви лірики поетки-емігрантки і біблійної книги Іова. Сумнів і віра - два полюси світовідчуття біблійного Іова і самобутньої ...
1566968
  Вежель Л.М. Філософсько-релігійні засади публіцистики Гавриїла Костельника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-28. – (Журналістика ; Вип. 9)


  На матеріалах численних статей Г. Костельника з"ясовано характер його релігійно-філософських підходів у вивільненні Української Православної Церкви з-під впливу Ватикану та принципів державотворення на засадах єдиної літературної мови. Статтям ...
1566969
  Конотоп Л.Г. Філософсько-релігійні інтерпретації концептів "становлення" і "цілісність" людини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – C. 12-15. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (28)). – ISSN 2411-5606
1566970
  Блохин Д. Філософсько-релігійні погляди Івана Франка (до 160-ти ліття від дня народження І. Франка) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 23-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1566971
  Маркович М.М. Філософсько-релігійні погляди імператора Юліана Відступника // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 89-92. – ISBN 978-617-578-222-4
1566972
  Маркович М. Філософсько-релігійні погляди імператора Юліана Відступника // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 133-143. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
1566973
  Корбуш Ю.О. Філософсько-релігійні та освітні погляди українських мислителів у діаспорі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Корбуш Юрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 174 л. – Бібліогр.: л. 158-174
1566974
  Корбуш Ю.О. Філософсько-релігійні та освітні погляди українських мислителів у діаспорі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Корбуш Юрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1566975
  Грабовська І. Філософсько-свгтоглядні засади сучасного українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні філософсько-світоглядні аспекти та напрями сучасних українознавчих досліджень. The main philosophical and world outloob aspects and the directions of the modern ukrainological researches are analized in the article
1566976
  Садовський О.О. Філософсько-світоглядна парадигма у формуванні рекреаційної культури студентської молоді // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 58-60
1566977
  Патей-Братасюк Філософсько-світоглядне знання як засада розвитку приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 38-46. – ISSN 0132-1331
1566978
  Грабовська І. Філософсько-світоглядне наповнення категорії "українство" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 29-32. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується змістовне навантаження категорії "українство" як основного поняття в категорійно-поняттєвій системі сучасного українознавства. Прослідковується процес наповнення та зміни смислів, що вкладались у поняття "українство" в різні історичні ...
1566979
  Луханіна Т.П. Філософсько-світоглядний зміст українсько-болгарських взаємовпливів (ІХ-ХІХ ст.) : Автореф... доктор філос.наук: 09.00.05 / Луханіна Т.П.; Дніпропетр. ун-тет.. – Дніпропетровськ, 1995. – 42л.
1566980
  Река Д. Філософсько-світоглядні домінанти лірики Віслави Шимборської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 221-225. – ISBN 978-966-2705-45-4
1566981
  Толстоухов А.В. Філософсько-світоглядні засади оптимального управління екологічною ситуацією в Україні. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.09 / Толстоухов А.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1566982
  Чернова Ю. Філософсько-світоглядні засади формування ідеї "нової жінки" у творчості Ольги Кобилянської // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 162-166. – ISBN 978-966-2213-81-2
1566983
  Баранівський Василь Філософсько-світоглядні особливості творчості Б. Гмирі ( до 100-річчя від дня народження українського співака ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С.52-55
1566984
  Хилько Максим Миколайович Філософсько-світоглядні підвалини української геополітичної думки : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.12 / Хилько М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.: л.181-208
1566985
  Хилько Максим Миколайович Філософсько-світоглядні підвалини української геополітичної думки : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.12 / Хилько М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1566986
  Шестакова Е. Філософсько-соціальна сфера знань як визначальна основа підготовки сучасного українського журналіста // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 157-163. – ISBN 978-966-171-947-6
1566987
  Балух В. Філософсько-теологічні аспекти формування догматичних засад християнської церкви у другій половині IV ст. / В. Балух, Б. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 69-74. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1566988
  Бернюков А. Філософсько-теоретичні засади правової гносеології // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 36-40
1566989
  Демерза К.В. Філософсько-топографічний аналіз київського Парку імені Тараса Шевченка // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 57-63. – ISSN 2414-5823
1566990
  Ісаєнко М.М. Філософсько-українознавче осмислення рецепції голодомору в українській культурі першої половини ХХ століття // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 65-68
1566991
   Філософсько-українознавчі дисципліни будуть збережені // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 січня - 4 лютого (№ 5/6). – С. 1


  3 лютого в будинку Уряду відбувся спільний брифінг Віце-прем"єр-міністра - Міністра культури В. Кириленка, Міністра освіти та науки С. Квіта, директора інститутау філософії ім. Г. Сковороди М. Поповича , ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерського ...
1566992
  Буцикін Є.С. Філософсько–антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 281-286. – ISSN 2076-1554
1566993
  Холох О.І. Філософсько–антропологічне осмислення сучасної пропаганди // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 241-246. – ISSN 2076-1554
1566994
  Якимець Н.Р. Філософсько–етичний аналіз феномену праці у науковій спадщині Кароля Войтили // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 410-413. – ISSN 2076-1554
1566995
  Камбур Н.О. Філософсько–освітній дискурс легітимації реформування вищої школи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 331-335. – ISSN 2076-1554
1566996
  Шавріна І.В. Філософсько–релігієзнавче осмислення проблеми самореалізації людини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 275-279. – ISSN 2076-1554
1566997
  Гудима Д.А. Філософсько - антропологічний підхід - методологічний фундамент сучасної юридичної науки // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.122-126. – ISBN 966-568-656-9
1566998
  Решмеділова О.М. Філософсько - антропологічні засади української культури кінця XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.12 / Решмеділова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1566999
  Цюрупа М.В. Філософсько - правові основи міжнародного права у творах Ш. Монтеск"є, Г.Гегеля // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.103-107. – ISBN 966-568-656-9
1567000
  Будков В.Д. Філософську науку - на передній край сучасної генетики : (про деякі актуальні філософські проблеми генетики) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,