Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>
1570001
  Филимонов Александр Петрович - унитарные инвариантные узлы и факторизация их характеристических оператор-функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Филимонов Александр Петрович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 18л.
1570002
  Протопопова И.А. "Умопостигаемый атом" Платона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 138-144. – ISSN 0042-8744
1570003
  Умарова А. "Унесенная ветром" : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 7-13. – ISSN 0131-8136
1570004
  Ларионов А.А. "Университетская автономия" в Московской славяно-греко-латинской академии (XVIII - начало XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 27-40. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье проводится анализ статуса Славяно-греко-латинской академии в свете представлений о «доклассическом» университете. Автором выявлен определенный набор «академических свобод», характеризующих «университетскую автономию». Академия обладала ...
1570005
  Тимошик М.С. "Университетские известия" (1861-1919) : тип видання, структура, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.31-37
1570006
  Щербатюк Володимир Михайлович "Университетские известия" (1861-1919) та їх роль у розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському ун-теті : Дис... канд. істор.наук: 07.00.06 / Щербатюк Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 215л. – Бібліогр.:л.187-215
1570007
  Катренко А.М. "Университетские известия" та видання праць вчених Київського університету : науково-навч. видання для студ. істор. факультетів / А.М. Катренко, В.М. Щербтюк ; МОУ ; КУ ім. Тараса Шевченка ; Лисянський історичний музей. – Київ, 1996. – 46 с.
1570008
  Щербатюк В.М. "Университетские известия" та їх рольу розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському університеті : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.06 / Щербатюк В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 16л.
1570009
  Маркин В.Л. "Университетский протест" 1911 г. и реакция российского общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 10-19. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1570010
  Головачева А.Г. "Униженные ", "оскорбленные" и "мечтатели" Достоевского и Чехова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 6. – С. 19-23


  К 190-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского
1570011
   "Уникальность, профессионализм, качество - наши преимущества" : "Качество обслуживания - санаторий" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 70
1570012
  Брижик Лариса Свиридівна Умови існування та динамічні властивості аволокалізованих електронних станів в низьковимірних молекулярних системах : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Брижик Лариса Свиридівна; НАНУ. Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 2000. – 32л.
1570013
  Титаренко П.В. Умови існування та стійкості релятивіських ударних хвиль у середовищі з загальним рівнянням стану : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Титаренко П. В.; КУ. – К., 1998. – 19л.
1570014
  Бабенко В.О. Умови й порядок розірвання трудового договору за п. 7 ст. 40 КЗпП України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 222-229. – ISSN 0201-7245
1570015
   Умови колективного договору, які погіршують становище працівників, є недійсними // Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35.


  Коментарі фахівців
1570016
  Гутарева Ю.В. Умови комерціалізації інновацій та їх особливості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 134-138. – ISSN 2222-4459
1570017
  Шкляр С.В. Умови конзистентності оцінки найменших квадратів у всіх змінних у моделі векторної лінійної регресії з похибками в змінних // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 148-162. – ISSN 0868-6904
1570018
  Гладких Д. Умови конкуренції на українському ринку банківських послуг // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 9-13 : табл.
1570019
   Умови конкурсу на кращу прокуратуру.. – Х. – 12с.
1570020
  Репкіна А.В. Умови контракту на роботи з цивільного будівництва FIDIC як спосіб правового регулювання договору підряду на капітальне будівництво в міжнародному приватному праві. Проблеми застосування в Україні / А.В. Репкіна, Н.С. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – C. 47-49. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується спосіб правового регулювання договору підряду на капітальне будівництво в міжнародному приватному праві, відмінність форми договору від прийнятої в Україні та актуальність застосування такого регулювання у вітчизняній контрактній ...
1570021
  Збарська А.В. Умови кооперування селянських домогосподарств / А.В. Збарська, О.О. Шпак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 324-329. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1570022
  Затула Д.В. Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів [елемент] випадкових величин / Д.В. Затула, Ю.В. Козаченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 9
1570023
  Затула Д.В. Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів F^(fi) випадкових величин / Д.В. Затула, Ю.В. Козаченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 38-54. – ISSN 0868-6904
1570024
  Козаченко Ю. Умови Ліпшиця для субгауссових випадкових процесів. Застосування до слабко автомодельних процесів зі стаціонарними приростами / Ю. Козаченко, Т. Соттінен, О. Василик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 67-81. – ISSN 0868-6904
1570025
  Клочко А. Умови ліцензійного договору та застосування до них норм конкурентного права: досвід Європейського союзу та доцільність запровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 174-176. – ISBN 978-617-7069-14-9
1570026
  Драбинюк Г. Умови місцезростань та сучасний стан кизильників Провальського степу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 121. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано умови місцезростань і стан Cotoneaster melanocarpus Lodd у природних популяціях Провальського степу. The characteristics of conditions of habitats and the state of Cotoneaster melanocarpus Lodd in the natural populations in Proval"e ...
1570027
  Грицаєнко П.М. Умови можливості прогнозування людської поведінки за допомогою логічного аналізу діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1570028
  Іщенко Ю. Умови можливості толерантності в античності. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.115-142.


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1570029
  Марченко А.О. Умови моральної законності війни в контексті соціальної доктрини католицької церкви // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 157-159
1570030
  Міщенко І.В. Умови навчання та проживання студентів Польського педагогічного інституту в Києві (30-і рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – C. 38-41. – ISSN 2076-1554
1570031
   Умови надання грошової допомоги випускникам педагогічних ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Відповідно до постанови КМ України від 26.09.2006 № 1361 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ України від 18.05.2017 № 335) випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та ...
1570032
  Воєводін Б.В. Умови надання послуг соціальних мереж та право на приватність особи // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 466-469. – ISBN 978-966-316-449-6
1570033
  Мелков Г. Умови надвисокочастотної синхронізації для магнітних наноконтактів, розташованих у шарі магнітовпорядкованої речовини / Г. Мелков, О. Прокопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-45. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку магнітного наноконтакту, що розташований у шарі магнітовпорядкованої речовини. Записано рівняння, що описує процес синхронізації магнітних наноконтактів. Знайдено розв"язки цього рівняння для широкого діапазону нелінійних зсувів і ...
1570034
  Скомороха Л. Умови належного функціонування судової влади і діяльності суддів в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 199-207. – ISSN 1026-9932
1570035
  Яковенко Т.О. Умови належності L[нижній індекс V] ([Омега]) процесів деяким функціональним просторам Орлича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 76-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто умови належності випадкових процесів з простору Орлича випадкових величин L[нижній індекс V] ([Омега]) функціональним просторам Ордича, які породжені, в першому випадку, тією ж S-функцією V, а в другому - S-функцією, що ...
1570036
  Козаченко Ю.В. Умови належності випадкових процесів деяким функціональним просторам Орлича / Ю.В. Козаченко, Т.О. Яковенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджуються властивості випадкових процесів з просторів Орлича випадкових величин. Для них знайдено умови, за яких вибіркові функції випадкового процесу належать деяким функціональним просторам Орлича та отримані оцінки для розподілів норм ...
1570037
  Томчишен С.В. Умови недійсності (нікчемності) та підстави визнання недійсними правочинів (договорів), які не відповідають вимогам щодо їх письмової форми // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-28
1570038
  Іванова А.В. Умови неогенового торфонакопичення в Закарпатському прогині та на Паннонському масиві / А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 82-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
1570039
  Піляй А. Умови нотаріального провадження засвідчення вірності копій документів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 76-77
1570040
  Фурса С. Умови об"єднання кількох проваджень в один нотаріальний процес або їх роз"єднання // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.37-41
1570041
  Чабайовський Т.В. Умови обмеження права на недоторканність житла у кримінальному процесі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 143-149
1570042
  Гопкало О.М. Умови обмеженостi гауссового випадкового процесу з ймовiрнiстю 1 на R+ та їх застосування // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 61-69. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (33)). – ISSN 2616-7700


  "В роботi знайдено умови обмеженостi гауссових випадкових процесiв на R+ з ймовiрнiстю 1 та розглянуто застосування даних умов".
1570043
  Гопкало О.М. Умови обмеженості гауссового випадкового процесу з ймовірністю 1 на R+ та їх застосування // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 8
1570044
  Гопкало О.М. Умови обмеженості і гауссового випадкового процесу з ймовірністю 1 на R+ та їх застосування // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 8
1570045
  Василик О.І. Умови обмеженості супремуму випадкового процесу з простору Sub[нижній індекс фі]([Омега]) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Розглядаються випадкові процеси [ксі](t) з простору випадкових величин Sub[нижній індекс фі]([Омега]), породженого N-функцією Орліча [фі](x). Отримано умови обмеженості та оцінки розподілу супремуму такого процесу.
1570046
  Багро С.В. Умови обмеженості та неперервності випадкових процесів з просторів Орлича в термінах мажоруючих мір : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / С.В. Багро ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 94 л. – Бібліогр.: л. 89-94
1570047
  Богро С.В. Умови обмеженості та неперервності випадкових процесів з проторів Орлича в термінах мажоруючих мір. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.05 / Богро С. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 14л.
1570048
  Литвин А. Умови оплати праці науково-педагогічних працівників // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 36. – С. 7


  Зарахування до стажу наукової роботи. Роз"яснює керівник експертної групи з питань оплати праці в бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Алла Литвин.
1570049
  Тонне О.Ш. Умови оранізації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 126-136. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
1570050
  Гончар О. Умови організації педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи другої половини XX століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – C. 52-60. – ISSN 2075-1478
1570051
  Аляб"єва Н. Умови отримання соціальної допомоги в контексті взаємодії особи з інвалідністю з правоохоронними органами / Н. Аляб"єва, Л. Керімов // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 12 (69), грудень. – С. 30-32
1570052
  Драпей В.О. Умови перекладання податків та їх випадки // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 39-41. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1570053
  Лещук В.П. Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 34-38. – ISSN 1993-6788
1570054
  Рощина І. Умови підвищення ефективності норма кримінального права у запобіганні злочинам // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 191-196. – ISSN 0132-1331
1570055
  Солом"янюк П.Г. Умови підвищення ефективності процедур банкрутства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 140-147


  Розглядаються проблеми підвищення ефективності процедур банкрутства на основі розширення сфери застосування механізмів ринкової економіки. Rivisement of the problem of bankruptcy procedure effectiveness improvement is based on widening the sphere of ...
1570056
  Максимов М.В. Умови підвищення ефективності формування правосвідомості підлітків / М.В. Максимов, Н.В. Кубанцева, Р.Б. Чаусова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2019. – С. 274-288. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1570057
   Умови підготовки і розгортання економічної діяльності у прикордонних регіонах Польщі та України. – Люблін : Видавництво Люблінського католицького університету, 2007. – 128 с. – Назва обкл.: Умови виконання та здійснення господарської діяльності у прикордонних районах Польщі та України : співпраця університетів підтримуюча розвиток регіонів - люблінського та львівського. – ISBN 978-83-7363-501-2
1570058
  Луцький М. Умови підготовки інженерів з програмного забезпечення / М. Луцький, М. Сидоров // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 104-112. – ISSN 1682-2366


  В контексті нового бакалаврату "Програмна інженерія" в Національному авіаційному ун-ті на факультеті комп"ютерних технологій.
1570059
  Левикін В. Умови побуту в радянських таборах військовополонених // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 36-46. – ISSN 0869-3595
1570060
  Бусол О. Умови подання кандидатур для призначення на адміністративні посади до САП (Юридичне тлумачення норм Закону України "Про прокуратуру" та інших) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
1570061
  Дорофєєв Л.М. Умови походження форм льодовикової акумуляції Волинського Полісся // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 68-77 : Карта, рис. – Бібліогр.: 4 назви
1570062
  Ющик О.І. Умови правомірності діяння, пов"язаного з ризиком // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.107-111. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7


  Теорія кримінального права
1570063
  Породько В. Умови правомірності обмежень житлових прав громадян // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 63-66. – ISSN 0132-1331
1570064
  Терещенко В.І. Умови праці // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 442-447. – ISBN 978-966-316-239-3
1570065
  Кредісов В.А. Умови праці і їх вплив на ефективність суспільного виробництва. : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Кредісов В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
1570066
   Умови праці і стан органу зору у професіональних користувачів персональних комп"ютерів / О.М. Корнєв, В.І. Назаренко, В.Г. Мартиросова, І.А. Мищенко // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 207-211
1570067
  Козуб І. Умови праці й умови трудового договору: розмежування понять / І. Козуб, В. Довгань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 39-42
1570068
  Пасіцька О. Умови праці львівських робітників та їх правове регулювання у 1920-1930-х рр. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 32-46. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1570069
  Бризгалов В.Р. Умови праці робітників у важкій промисловості Донбасу напередодні Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 31-38. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В данной статье автор исследует один из факторов, характеризующих положение рабочего класса при капитализме, условия труда рабочих на капиталистическом производстве. Используя архивный материал и литературные источники, автор освещает состояние ...
1570070
  Ринчаг П.Д. Умови праці та ефективність суспільного виробництва / П.Д. Ринчаг. – К., 1978. – 32с.
1570071
  Глушенок Н.М. Умови праці та життя селян рейхскомісаріату "Україна" в контексті соціальної політики німецької окупаційної влади (1941-1943 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  Розкрито заходи соціального спрямування з організації праці та умов життя селян Рейхскомісаріату "Україна", досліджено політику рейху щодо оплати праці та психологічного заохочення селянства. The article discuses an essence of measure of social ...
1570072
  Барабаш Ю. Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання політики радянської влади, спрямованої на подолання недоліків на виробництві, пов"язаних з проблемами техніки безпеки та охорони праці в Донбасі у 1920-х рр. Звернено увагу на умови праці робітників та технічної інтелігенції ...
1570073
   Умови праці та стан здоров"я ІТ-фахівців ПАТ "Укртелеком" / П.С. Терещенко, В.І. Назаренко, В.А. Гвоздецький, О.М. Корнєв, О.В. Сєврюкова, Т.В. Строкичєва // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1570074
  Довжук І.В. Умови праці шахтарів Донбасу на зламі XIX - XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 12-15. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1570075
  Сайчук В. Умови праці як аспект якості трудових ресурсів / В. Сайчук, М. Хінцінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Визначено суспільно-географічне та економічне значення термінів "праця", "робоча сила", "трудові ресурси", "соціально-трудові відносини", "умови праці". Проаналізовано особливості впливу умов праці на кількісні та якісні показники ресурсів праці. ...
1570076
  Богдан І. Умови праці як елемент трудо-правового забезпечення творчості // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 7 (127). – С. 50-56


  У статті досліджується загальний стан правового забезпечення творчості у трудових відносинах через встановлення належних та достатніх для цього умов праці.
1570077
  Королюк О.О. Умови праці як фактор підвищення продуктивності праці // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 51-57
1570078
  Брящей Р.І. Умови призначення покарання за наявності обставин, що його пом"якшують // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 130-133
1570079
   Умови призупинення трудового договору // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 11 липня (№ 26/27)
1570080
  Шаров О. Умови прийому-2019 / спілкувався Максим Короденко // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 3-9


  Коментар генерального директора Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України Олега Шарова. Щодо Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2019 році.
1570081
   Умови прийому-2020 // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1570082
   Умови прийому - 2018 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення Проект наказу "Про затвердження умов прийому на навчання до ВНЗ України в 2018 році". Із текстом проектів наказів можна ознайомитися на сайті mon.gov.ua. Зауваження та пропозиції ...
1570083
  Шаров О. Умови прийому - 2019 : Інтерв"ю. / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1570084
  Співаковський О. Умови прийому - 2019. Чого очікувати абітурієнтам, їхнім батькам та державі? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 209). – С. 1, 4
1570085
   Умови прийому -2016 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН України надало коментар до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, які були затвердженні наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.
1570086
   Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2017 роуці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1570087
   Умови прийому до вищих навчальних закладів України. – Київ, 2007. – 20с.
1570088
   Умови прийому до вищих навчальних закладів України : затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 р. № 802 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 69-83. – ISSN 1682-2366
1570089
  Коровайченко Ю.М. Умови прийому до вищих навчальних закладів України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 85-103. – ISSN 1682-2366


  Затверджено Наказом МОН України від 08. 09. 2000 № 873.
1570090
   Умови прийому до вищих навчальних закладів України // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 11. – С. 2-14
1570091
   Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році : наказ МОН молоді та спорту від 12.10. 2011 р. № 1179. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С.99-119. – ISSN 1682-2366
1570092
   Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році (проект) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 9/10. – С. 2-17
1570093
   Умови прийому до закладів ФПО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році.
1570094
   Умови прийому на 2021 рік зареєстровано у Мінюсті // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 6
1570095
   Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році : наказ Міністерства освіти і науки від 15 жовтня 2020 р. № 1274 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 70-126. – ISSN 1682-2366
1570096
   Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 р. № 1274 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 4-95
1570097
  Радченко Л. Умови про права інтелектуальної власності у змісті шлюбного договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню правового регулювання умов про права інтелектуальної власності у змісті шлюбного договору, зокрема й за участі іноземного елементу, з огляду на сучасні тенденції генезису сімейних відносин у праві Україні та окремих іноземних ...
1570098
  Брагін А.М. Умови проживання давньої людини на території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 1 (69). – С. 38-43. – ISSN 0868-6939


  Дана характеристика умов проживання давньої людини від часу її появи на території України, відтворених на основі вивчення фізико-механічних властивостей порід. The characteristic of the living conditions of ancient man since his arrival in the ...
1570099
  Яремчук В.П. Умови професійної діяльності істориків в Радянській Україні (середина 50–х - початок 70–х рр.) // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 167-179
1570100
   Умови проходження служби та соціальний захист працівників міліції : Збірник нормативно-правових актів України. – Київ : Вікар, 2003. – 341с. – ISBN 966-7131-61-0
1570101
  Матвіїшин Зоряна Умови процесів мінералогенезису північної периферійної частини Берегівського золотополіметалічного родовища // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 100-101. – ISSN 0869-0774
1570102
  Кубрак П.М. Умови процесуальних гарантій в кримінальному провадженні України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 83-86. – ISBN 978-617-7363-14-8
1570103
  Шульгін В. Умови реалізації військового законодавства України: аспекти системних ревізій // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-10.
1570104
  Грищенко А.А. Умови реалізації національних економічних інтересів України в регулятивній системі СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 19-26. – ISSN 1993-6788
1570105
  Новик(Кошин) Умови реалізації права на пред"явлення позову органами опіки й піклування в інтересах інших осіб // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 107-114. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1570106
  Швець Н. Умови реалізації права на страйк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 118-122
1570107
  Нападовська Л.А. Умови реалізації системного планування господарської діяльності торговельного підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 9-13.
1570108
  Здрагат С.Г. Умови реалізації соціальної технології евалюації інклюзивної освіти // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 10-16. – ISSN 2077-1800
1570109
  Гродзинський М. Умови рівноваги ландшафтів при збуреннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Важливі характеристики збурень ландшафту пов"язані з оцінками їх масштабу, причому доцільно розрізняти територіальний, часовий та якісний виміри масштабу збурень. Умови рівноваги ландшафту визначаються співвідношенням між масштабами збурень і ...
1570110
  Козаченко Ю.В. Умови рівномірної збіжності та ймовірністю вейвлет-розкладів випадкових процесів з Exp[varphi][Omega] / Ю.В. Козаченко, О.В. Полосьмак // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 76-87. – ISSN 0868-6904
1570111
  Кривошея С.А. Умови розв"язності матричного алгебраїчного рівняння Ріккаті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  За допомогою апарату теорії узагальнено-обернених операторів отримано необхідну, а також достатню умови розв"язності матричного рівняння Рікката АХ - ХВ = Ф + ЕХФХ (подано формулу) у критичному та некритичному випадках. Указані умови сформульовані в ...
1570112
  Кривошея С.А. Умови розв"язності нетерових крайових задач для інтегро-диференціальних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 144-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З допомогою апарату теорії узагальнено-обернених матриць одержано умови розв"язності та досліджено структуру множини розв"язків лінійних нетерових крайових задач для інтегро-диференціальних систем типу Фредгольма та Вольтерра з виродженим ядром.
1570113
  Демчишин М.Г. Умови розвантаження водоносних горизонтів на схилах долин Дніпра та Либеді / М.Г. Демчишин, О.М. Анацький // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 90-96 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1570114
  Смагіна Т. Умови розвитку гнучких навичок (soft skills) педагогів у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації / Т. Смагіна, О. Шуневич // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 2411-1317
1570115
  Радаєв В. Умови розвитку економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 24-42. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
1570116
  Кохан В.П. Умови розвитку електронних послуг в Україні / В.П. Кохан, Єгорова-Луценко // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 35-40. – ISSN 2311-4894
1570117
  Мартинюк Р. Умови розвитку змішаної парламентарно-президентської форми правління в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 32-37.
1570118
  Рубан Л.М. Умови розвитку обдарувань Сельми Лагерлеф - видатної шведської письменниці // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2022. – № 4 (141). – С. 27-32. – ISSN 2414-5076
1570119
  Покроєва Л.Д. Умови розвитку професійних компетентностей педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 24-28. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1570120
  Макарова О. Умови розвитку професійної ідентичності майбутніх правоохоронців під час навчання у вищому навчальному закладі зі специфічними умовами навчання // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 74-81. – ISSN 2617-6858


  "Розглянуто розвиток професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки. Висвітлена низка чинників суб’єктивного характеру та психолого-педагогічні умови, що грунтуються на розумінні структури, функцій, механізмів і закономірностей ...
1570121
  Залещик В.В. Умови розвитку рекреації на Луганщині // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 93-97. – Бібліогр.: 12 назв
1570122
  Семенчук А.О. Умови розвитку ринку продукції легкої промисловості : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 19-35. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1570123
  Ломаєв О.О. Умови розвитку та районування карсту Волино-Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 33-38 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1570124
  Брянцева Т.П. Умови розвитку торгівлі міст Правобережної України у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 87-94. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1570125
  Рожкова Т.С. Умови розвитку української економіки в процесі трансформації навколишнього середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 155-162.
1570126
  Єдинак Г.А. Умови розвитку фізичної активності дошкільників / Г.А. Єдинак, Л.Л. Галаманжук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 46-50. – Бібліогр.: 14 назв.
1570127
  Нестеренко В.А. Умови розгортання радянського партизанського руху в 1941 - на початку 1942 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 106-110. – ISSN 2227-183Х
1570128
  Грицай В.Й. Умови самоорганізації поліферментної простациклін-тромбоксанової системи // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 372-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. Проведено опис умов виникнення самоорганізації в залежності від гемостатичних параметрів. Знайдені структурно-функціональні зв"язки, що впливають на ...
1570129
  Олексенко В. Умови саморефлексії студентів у навчальній діяльновті // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 2 (76). – С. 19-22. – ISSN 1562-529Х
1570130
  Кошель Леся Умови седиментації відкладів раннього ейфеля Переддобрудзького прогину // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 92-93. – ISSN 0869-0774
1570131
  Сомик А.В. Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 39-52
1570132
  Панченко В.С. Умови служби мирових суддів як гарантія професійного виконання обов’язків: на прикладі Волинської ґубернії (1871–1919 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 118-130. – ISSN 0130-5247
1570133
  Федоренко О.С. Умови соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаді : дис. ... д-ра філософії : 231, 23 / Федоренко Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 228 арк. – Додатки: арк. 193-228. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 170-192
1570134
  Зеленський С. Умови справедливості кримінального судочинства // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 92-97. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
1570135
  Ставицький А.В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 47-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
1570136
  Лисенко Ю.Г. Умови створення інноваційного університетського комплексу: економіко-математична модель оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ / Ю.Г. Лисенко, Д.В. Біленко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 151-159. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 10). – ISSN 2310-9513
1570137
  Мехед А.С. Умови створення комічного: ситуативне та мовне комічне у чеській літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 428-432


  У статті подано визначення категорії комічного, описуються умови виникнення комічного в тексті, розглядаються види ситуативного та мовного комічного на матеріалі чеської художньої літератури
1570138
  Філімоніхіна І.І. Умови стійкості основних рухів чотирьох обертових ізольованих систем / І.І. Філімоніхіна, О.О. Горошко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методики, заснованої на теоремі Рауса, одержані достатні умови стійкості, які із точністю до меж співпадають із необхідними, основних рухів чотирьох обертових ізольованих систем, складених із обертового несучого тіла і приєднаних до нього ...
1570139
  Джалладова І. Умови стійкості розв"язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізнюванням аргументу та лінійних стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими коефіцієнтами без запізнювання аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Побудовано моментні рівняння для розв"язку системи лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу у випадку коли права частина системи містить випадкові процеси типу білого шуму, а також для розв"язку системи лінійних ...
1570140
  Нікітін А.В. Умови стійкості стохастичних диференціальних рівнянь ІТО-Cкорохода зі сталими коефіцієнтами у гільбертових просторах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-30. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню стійкості розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода зі сталими коефіцієнтами у гільбертових просторах. Посвящена исследованию устойчивости решений линейных стохастических дифференциальных уравнений с ...
1570141
  Коткова В. Умови та виклики впровадження електронного обліку у НМНАПУ // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 231-237. – ISBN 978-617-7548-12-5
1570142
  Назаренко Т. Умови та етапи впровадження профільного навчання географії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 16-20. – ISSN 2075-1478
1570143
  Леонова О.О. Умови та закономірності формування тіньової економіки в Україні // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 42-49


  Статтю присвячено науковому осмисленню проблем історичного формування і поширення тіньової економіки, а також можливостей обмеження її впливу на етапі розповсюдження. З існуванням неофіційної економічної діяльності фактично функціонує нова господарська ...
1570144
  Лукіна Т. Умови та критерії ефективності державного управління якістю загальної середньої освіти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 164-174
1570145
  Сащук Т.І. Умови та критерії кваліфікації актуальних проблем соціальної практики в медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  З"ясовано питання типології проблем соціальної практики у загальнонаціональних друкованих виданнях. Визначено умови та критерії кваліфікації актуальної соціальної проблематики. The question of typology of problems of social practice in the national ...
1570146
  Якимець О.І. Умови та межі застосування криміналістичних засобів і методів в цивільному судочинстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С.49-53. – ISBN 966-614-021-7
1570147
  Захарян О.О. Умови та методи досягнення згоди в суперечках // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи


  Зроблено спробу проаналізувати фактори, що перешкоджають досягненню згоди в суперечках. Розглянуто шляхи усунення цих перешкод, акцентовано увагу на досягнені згоди за допомогою технологій паблік рилейшнз.
1570148
  Твеліна А. Умови та можливості викладання фітнесу студентам будь-яких спеціальностей у період втілення програм позааудиторного виховання фізичної культури // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 390-396. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1570149
  Андрущенко В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 5-13
1570150
   Умови та оплата праці працівників освіти під час карантину: спільний лист МОН і Профспілки // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 2
1570151
  Пішко І.О. Умови та особливості військово-професійної діяльності миротворчих підрозділів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 124-126. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
1570152
  Березовський О.М. Умови та особливості діяльності журналу "Україна" 1907 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано умови, у яких існував журнал "Україна" та з"ясовано його місце в національному русі. The author analyses the problem of existence of journal "Ukraine" and shows its place in development of national movement.
1570153
  Шевчук С.М. Умови та особливості розвитку суспільної географії в УРСР у 1920 - 30- х рр. // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7069-75-8
1570154
  Енджиргли Марина Володимирівна Умови та оцінки швидкості рівномірної збіжності стохастичних рядів та інтегралів із просторів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Енджиргли Марина Володимирівна; КУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 14л.
1570155
  Енджиргли Марина Володимирівна Умови та оцінки швидкості рівномірної збіжності стохастичних рядів та інтегралів із просторів : Дис... канд. фіз.-мат.наук: / Енджиргли Марина Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 130л. – Бібліогр.:л.125-130
1570156
  Боднарчук Ю.Ю. Умови та періоди розселення депортованих із Закерзоння українців на Тернопільщині в 1944-1946 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 51-58. – (Історія ; Вип. 24)
1570157
  Андрейцев В. Умови та підстави зміни і припинення договірних правовідносин при виконанні науково-дослідних робіт // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 180-190. – ISSN 1993-0909
1570158
  Козаченко В. Умови та підстави набуття громадянства Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 78-79
1570159
  Клочко В.П. Умови та підходи до виміру ефективності роботи закладів культури // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 80-85. – (Економічні науки ; № 1)
1570160
  Романюк Я.М. Умови та порядок визнання нікчемних правочинів дійсними // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 2 (114). – С. 35-40
1570161
  Волошенко В.М. Умови та пріоритети стратегічного планування розвитку сфери туризму на регіональному рівні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-16. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто нормативно-правові підходи, економічні, політичні, соціокультурні та інші засади здійснення стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні як перспективного напряму української туристичної галузі. Пропонується ...
1570162
  Грибан А. Умови та рекомендації для успішного патентування індивідуальних хімічних сполук // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 43-50.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1570163
  Грибан А. Умови та рекомендації для успішного патентування індивідуальних хімічних сполук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-37. – ISSN 1608-6422
1570164
  Мостова І.В. Умови та рівні профілактики дезадаптивних розладів студентів // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 81-82. – ISBN 978-966-629-858-7
1570165
  Тріфонова О.Е. Умови та різновиди експлікації імпліцитного смислу в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 197-201. – ISBN 966-8188-08-X
1570166
  Тріфонова О.Е. Умови та різновиди експлікації імпліцитного смислу в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 197-201. – Бібліогр.: Літ.: С. 201; 12 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1570167
  Хабчук А.О. Умови та фактори впливу на морально-психологічний стан українських миротворців в Іраку (2003-2005 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 111-117
1570168
  Ушенко Н. Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-45.
1570169
  Ушенко Н. Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-45. – Бібліогр.: с. 37, 39-41, 43-44
1570170
  Голуб В.П. Умови та фактори техногенного підтоплення Подолу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-32. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1570171
  Симоненко А.М. Умови та фактори формування і розвитку освітнього комплексу Київської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 173-180. – Бібліогр.: 4 назви
1570172
  Колотуха О. Умови та фактори формування попиту на спортивний туризм у світі // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 45-54
1570173
  Кіричук З.В. Умови та фактори формування франчайзингу в умовах ринкових трансформаційних процесів // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 121-124. – (Економіка, менеджмент, маркетинг ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
1570174
  Андросович К.А. Умови та форми процесу успішної адаптації студентів-першокурсників // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1570175
  Підопригора І.І. Умови та чинники впливу на організацію інформаційно-пропагандистсткого забезпечення військово-морських сил Збройних Сил України у 2014 році // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 216-229. – ISSN 2313-5603
1570176
  Кльоба Л.Г. Умови та чинники державного регулювання банківської діяльності / Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 42-45. – Бібліогр.: 13 назв
1570177
  Шуміло О.С. Умови та чинники економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 137-141. – ISSN 2222-4459
1570178
  Фролова А.В. Умови та чинники забезпечення ефективної державної екологічної політики // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 31-32 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв
1570179
  Пашко П.В. Умови та чинники забезпечення митної безпеки // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 5-16.
1570180
  Мазурок П.П. Умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України під впливом глобалізації / П.П. Мазурок, А.Ю. Шахно // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1570181
  Сало Х. Умови та чинники фінансової безпеки кредитних спілок // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 346-352. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1570182
  Теслюк Р. Умови та чинники якості життя населення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 286-291. – (Серія географічна ; Вип. 34)
1570183
  Полосьмак О.В. Умови та швидкість рівномірної збіжності розкладів процесів з L2(O) [подано формулу] по вейвлетам Баттл-Лемарі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено умови та знайдено швидкість рівномірної збіжності за ймовірністю на [0, T] розкладів по вейвлетам Баттл-Лемарі випадкових процесів X = {X(t),t є R}, з EX(t) = 0, E|X(t)|2 < оо. Ключові слова: випадковий процес, вейвлет-розклад, збіжність за ...
1570184
  Кольцов В.М. Умови та шляхи переходу від номінального до уявного конституціоналізму в країнах пострадянського простору // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 72-78. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1570185
  Кучай О.В. Умови та шляхи формування іміджу Києва як європейського культурно-історичного центру // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1562-0905
1570186
  Півовар Д.П. Умови типового договору в цивільному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1570187
  Баженова О.В. Умови торгівлі та індустріалізація: реалії в Україні / О.В. Баженова, І.С. Чорнодід // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 18-30. – ISSN 2617-8044
1570188
  Костюченко О. Умови трудового договору лікаря, що впливають на якість медичних послуг // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 64-69.
1570189
  Кондрух Н. Умови укладання трудового договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-37
1570190
  Северин Н. Умови успішної адаптації іноземних студентів в Україні / Н. Северин, С. Чернявська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (103). – С. 114-118. – ISSN 1562-529Х
1570191
  Федущак М.Ю. Умови утворення екзотичних конгломератів воротищенської серії Передкарпаття. / М.Ю. Федущак. – К., 1962. – 112с.
1570192
  Татаринов П.М. Умови утворення родовищ рудних і нерудних корисних копалин / П.М. Татаринов. – Київ : Київський університет, 1962. – 256с.
1570193
  Колісник П.І. Умови утворення та деякі характеристики роси на Україні / П.І. Колісник, І.І. Трусов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 26-32 : Карта, рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 26)
1570194
  Полуда В. Умови утримання в"язнів у нацистських таборах військовополонених в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-42. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  На основі широкої джерельної бази розглядається проблема умов утримання військовослужбовців Червоної Армії в нацистських таборах військовополонених. На основе широкого круга источников рассматривается проблема содержания военнослужащих Красной Армии в ...
1570195
  Висовень О. Умови утримання та ставлення до в"язнів совісті у місцях позбавлення волі // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 78-84


  На прикладі євангельських християн-баптистів (60-70-ті роки XX ст.).
1570196
  Штефан М.Й. Умови участі громадськості в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 132-146
1570197
  Овод А. Умови участі прокурора в господарському судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 406-407
1570198
  Божко Т.О. Умови фахової підготовки дизайнерів-графіків // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 80-89. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про рівень дивергентного мислення дизайнерів-графіків, їхніх здатностей до виявлення і всебічного опрацювання структурних зв’язків між всіма елементами візуального коду у різнорівневих за складністю ...
1570199
   Умови формування аграрно-промислового комплексу в зоні інтенсивного товарного рослинництва : територіально-виробничі системи (комплекси) / М.Г. Ігнатенко, А.Т. Дарова, Я.І. Жупанський, О.О. Мельник // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 105-114 : Схема
1570200
  Войтанік І.В. Умови формування англомовного дискурсу в письмі у студентів економістів - міжнародників // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 86-90. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті описано умови формування англомовного дискурсу в письмі у студентів економістів - міжнародників. Виокремлено й охарактеризовано ознаки писемного дискурсу й соціокультурні чинники, які впливають на його створення. Встановлено, що письмо, як ...
1570201
  Балута В. Умови формування андрагогічної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі професійної підготовки // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 9-13. – ISSN 2309-9127
1570202
  Іванова А.В. Умови формування бурого вугілля пізньоміоценового віку в Закарпатті (родовище Бегань) / А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1570203
  Попов Є.Є. Умови формування валютного курсу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 127-130.
1570204
  Куценко Л. Умови формування вдалого заголовка // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 228-231
1570205
  Паламарчук М.М. Умови формування високого весняного водопілля в басейні Десни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 164-172 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1570206
  Булат А.Ф. Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах / А.Ф. Булат, В.В. Лукінов, К.А. Безручко ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Київ : Наукова думка, 2017. – 250, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-247. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1534-0
1570207
  Тимчук Я.Я. Умови формування гідрохімічного режиму ріки Прут в різні гідрологічні сезони / Я.Я. Тимчук, М.В. Корчемлюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 73-78. – Бібліогр.: 4 назви
1570208
  Ренда А. Умови формування гляціоелеваційного каму біля с. Борки (Волинське Полісся) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 57-63 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1570209
  Байдюк Л. Умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання іноземних мов у процесі професійної підготовки // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 2. – С. 14-21. – ISSN 2307-4914
1570210
  Шабатура О.В. Умови формування гранітоїдів Приазовського блока Українського щита // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 131-134 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
1570211
  Калініченко О.О. Умови формування ділянок постійного підтоплення в межах ландшафту промислового міста / О.О. Калініченко, Л.Й. Золотарьова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 121-131. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1570212
  Папушина В.А. Умови формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки / В.А. Папушина, Г.В. Красильникова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 52-58. – (Педагогічні науки ; № 1 (126)). – ISSN 2414-5076
1570213
   Умови формування зон небезпечного вітру на території України / Г.П. Івус, С.О. Зубкович, Г.В. Хоменко, І.А. Ковальков // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
1570214
  Козловський Б.І. Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях / Б.І. Козловський, Й.М. Білоус // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 335-342 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1570215
  Брагін А.М. Умови формування і основні фізико-механічні властивості четвертинних порід опорного розрізу Музичі // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 166-170. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1570216
  Іщук С.І. Умови формування і фактори територіальної організації столичної господарської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-44 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови формування і фактори територіальної організації столичної господарської агломерації.
1570217
  Козінцева Л.М. Умови формування і характеристики весняних повеней на р. Прип"яті біля м. Мозиря // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 118-125
1570218
  Кокоріна В.І. Умови формування інноваційної системи країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 356-362. – (Право. Економіка. Управління)
1570219
  Ренда А.Д. Умови формування каму біля селища Люблинець (Волинське Полісся) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 22-29. – ISSN 0868-6939
1570220
   Умови формування комбінованих газових пасток на території Західного Донбасу / К. Безручко, О. Приходченко, А. Каргаполов, М. Уразка // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 26-37 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36. – ISSN 0869-0774
1570221
  Човча І.В. Умови формування креативних здібностей майбутніх інженерів-педагогів у контексті особистісно-орієнтованого навчання // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 37-39
1570222
  Дєнєжніков С. Умови формування маркетингової діяльності закладу вищої освіти / С. Дєнєжніков, В. Серга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 160-171. – ISSN 2312-5993
1570223
  Діченко А.Л. Умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С.39-43 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1570224
  Лужкова О.О. Умови формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 144-148
1570225
  Гунченко Ю.О. Умови формування навичок забезпечення особистої безпеки військовослужбовців внутрішніх військ МВС України в ході занять з вогневої підготовки / Ю.О. Гунченко, В.К. Шваб, С.І. Шепель // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 124-129


  У статті визначено проблеми забезпечення особистої безпеки військовослужбовцями внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в процесі виконання завдань професійної діяльності. Проаналізовано умови формування навичок забезпечення особистої ...
1570226
  Абдула Ю.А. Умови формування ойконімії Харківщини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 202-206. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1570227
  Сокур К.С. Умови формування поверхневого стоку в межах урбанізованих територій при випаданні дуже сильних та небезпечних опадів / К.С. Сокур, Л.В. Паламарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 36-49. – ISSN 2306-5680
1570228
   Умови формування прожилкової мінералізації вугленосних відкладів Любельського родовища (Львівсько-Волинський кам"яновугільний басейн) / М. Зубик, І. Наумко, Б. Сахно, Я. Яремчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 129-141 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2078-6220
1570229
  Чебоненко С.О. Умови формування професійних здібностей до педагогічної діяльності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.119-126. – (Психологічні науки)
1570230
  Ульяніч І.В. Умови формування рефлексивної компетентності вчителів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 1-6
1570231
  Шпиг В.М. Умови формування сильних і тривалих опадів, пов"язаних із системами фронтальних хмар : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географічн. наук : спец. 11.00.09. - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шпиг В.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1570232
  Шпиг В.М. Умови формування сильних і тривалих опадів, пов"язаних із системами фронтальних хмар : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шпиг В.М.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; НАНУ; Український науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 2008. – 241л. + Додатки: л.188-241. – Бібліогр.: л.161-187
1570233
  Калашнікова Л.Ю. Умови формування соціальної позиції студента // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 125-135. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1570234
  Шевчук В. Умови формування структурних зсувів та їх класифікація для цілей моделювання зсувної небезпеки / В. Шевчук, О. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано підходи до класифікації гравітаційних процесів. На основі поглибленого геологічного аналізу водно-гравітаційних процесів у регіонах із складною гетерогенною геологічною будовою визначено пріоритетний характер виникнення структурних ...
1570235
  Гончарова С.Ю. Умови формування та важелі регулювання "нової економіки" як сучасного феномена / С.Ю. Гончарова, І.В. Буряк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
1570236
  Михайленко М.М. Умови формування та кліматична характеристика снігового покриву степової зони України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 86-88. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1570237
  Біксей П.М. Умови формування та поширення шкідливих явищ в північній частині Буковинських Карпат // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 68-76 : Карта, табл. – Бібліогр.: 3 назви
1570238
  Бурлаков В.В. Умови формування та розвитку людського капіталу в Україні // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 29-33. – (Економічні науки ; № 1)
1570239
  Галущенко М.Г. Умови формування та розрахунки мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) / М.Г. Галущенко, І.М. Ромась // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 289-295 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
1570240
  Галущенко М.Г. Умови формування та розрахункові характеристики максимального стоку річок радянської частини басейну Дунаю // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 53-57. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1570241
   Умови формування та структура метастабільної модифікації неодиму / О.Л. Кравець, О.Б. Лисенко, Г.В. Борисова, С.Л. Рево // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 353-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено структуру неодиму, виготовленого гартуванням з рідкого стану зі швидкостями від 6-10 4 [подано формулу] до 3-10 6 [подано формулу] К/с. Показано, що при швидкостях гартування понад -3*10 5 [подано формулу] К/с в структурі металу, разом з ...
1570242
  Брагін А.М. Умови формування та фізико-механічні властивості деяких плейстоценових горизонтів : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 200-206 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1570243
  Гребень В.В. Умови формування та характеристики стоку наносів р. Рось // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-66. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Наведено результати досліджень умов формування стоку завислих наносів у басейні р. Рось. Обчислено характеристики твердого стоку: норма, мінливість, внутрірічний розподіл та інші по водпостах басейну, де вимірюється стік наносів.
1570244
   Умови формування хімічного складу води гірського озера Марічейка (масив Чорногора, Українські Карпати) / В.К. Хільчевський, М.В. Корчемлюк, Р.Л. Кравчинський, Б.Б. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 6-15. – ISSN 2306-5680
1570245
  Головченко Ю.Г. Умови формування хімічного складу підземних вод бучацько-канівських відкладів південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини / Ю.Г. Головченко, В.Г. Пелешенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 137-142 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 8)
1570246
  Назарук А.А. Умови формування хоспісів у просторі сучасного міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 53-57. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1570247
  Люта Н. Умови формування якісного стану водоносних горизонтів у басейні річки Південний Буг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 73-79. – (Геологія ; вип. 4 (99)). – ISSN 1728-3817


  (Представлено членом редакційної колегії д - ром геол . наук , проф . О . Є . Кошляковим ) Україна впроваджує правила інтегрованого управління водними ресурсами , передбачені Водною рамковою директивою ЄС , за басейновим принципом . Річкові ...
1570248
  Паламарчук Л.В. Умови формуванняи сильних опадів холодного періоду року на рівнинній території України / Л.В. Паламарчук, В.М. Шпиг, К.В. Гуда // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 110-120. – ISSN 0868-6939


  У роботі розглядаються синоптичні та термодинамічні умови утворення сильних опадів у холодний період року в Україні. Для визначення стану атмосфери у відповідний період застосовуються діагностичні чисельні моделі. Отримані дані дозволять описати ...
1570249
  Площик М Умови функціонування ринкової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 72-74
1570250
  Балан Я. Умови цивільно-правового договору найму житла // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 119-125. – ISSN 1561-4999
1570251
  Коструба А. Умови цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов"язань у сфері підприємницької діяльності під час проведення антитерористичної операції в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 162-170. – ISSN 1026-9932
1570252
  Завадська О.П. Умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану терористичним актом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Завадська Ольга Петрівна ; Хмельницька обласна рада ; Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – Бібліогр.: 8 назв
1570253
  Бех В.П. Умови як чинник модернізації національних систем вищої освіти / В.П. Бех, Ю.В. Бех // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 15-28
1570254
  Марушкевич А.А. Умови, види, методи, форми внутрішнього контролю / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 116-117. – ISBN 978-966-439-865-4
1570255
  Некляєв Ю. Умови, за яких подружжя іноземців може розлучитися в Україні: практичний аспект // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 42-43
1570256
  Фролов Ю.О. Умови, що сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 101. – (Серія права ; № 6)
1570257
  Єрмоленко В.А. Умови, що сприяють вчиненню злочинних порушень авторського права та суміжних прав // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 42-46. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1570258
   Умовна акредитація // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  П"ятого червня Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Список відповідних освітніх програм можна ...
1570259
  Плюхін О. Умовна інваріантність (1+1) - вимірного рівняння реакції-дифузії-конвекції відносно алгебр Галілея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Знайдено всі рівняння реакції-дифузії-конвекції розмірності (1+1), які є умовно інваріантними відносно алгебри Галілея без оператора маси, та алгебри Галілея з оператором маси. All reaction-diffusion-convection equations of (1+1) dimension, that are ...
1570260
  Бондаренко Б. Умовна правоздатність ненародженої дитини: проблеми праворозуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 207-208. – ISBN 978-617-7069-14-9
1570261
  Сєров М.І. Умовна симетрія нелінійного хвильового рівняння #u=F(u) [подано формулу] / М.І. Сєров, Ю.Г. Подошвелев, Т.П. Яковенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 158-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдені оператори умовної симетрії нелінійного хвильового рівняння #u=F(u) [подано формулу], які використані для побудови анзаців і проведення редукції даного рівняння. The operators of a conditional symmetry of nonlinear wave are found the equations ...
1570262
  Фролов Ю.О. Умовне засудження до позбавлення волі з обов"язковим залученням засудженого до праці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 80-86. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье анализируется институт условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду, его законодательная регламентация, а также практика применения судебными органами. Автор придерживается мнения, что условное ...
1570263
  Ардан Р. Умовний ризик та інтернет-відомість компанії / Р. Ардан, Я.Я. Притула // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається залежність волатильності доходів фінансових активів від довгострокових Інтернет-відомостей компаній. Запропоновано міру публічності компанії як нормалізований логарифм числа цитування в основних пошукових Інтернет серверах. Одержано ...
1570264
  Гаудіо Умовний спосіб в італійській та українській мовах: контрастивні аспекти / Гаудіо, дель // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 33-39. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються способи семантико-формального співвідношення та передавання умовного способу в італійській та українській мовах. In the article we compare the formal and semantic means for conveying the Italian subjunctive and conditional moods ...
1570265
  Головань В.О. Умовний спосіб як морфологічний засіб модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 31-35. – ISSN 2077-804X
1570266
   Умовні знаки : для топогр. планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – Київ : [б. в.], 2001. – 255, [1] с., [2] арк. склад. вчетверо : іл., табл. – На тит. арк. зазнач. також: Обов"язкові для всіх установ, організацій, підприємств незалежно від їх відомчої належності. - Перелік умов. скорочень: с. 225-242. - Алф. покажч. умов. знаків: с. 243-254
1570267
  Война О.А. Умовні марковські процеси та задачі оптимального оцінювання для напівмарківських процесів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 88-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі розглянуто задачі фільтрації, інтерполяції та екстраполяції для багатовимірних ланцюгів Маркова при неповних спостереженнях. Крім того розв"язана задача оптимального оцінювання функціоналів типу моменту першого попадання напівмарківського ...
1570268
  Белановський І.Д. Умовні рефлекси у комах / І.Д. Белановський. – С. 15-20
1570269
  Донченко В.С. Умовні розподіли та нечіткі множини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 175-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Стаття присвячена представленню нечіткої множини та повних систем таких множин значеннями умовного розподілу одної узагальненої випадкової величини за іншою такою величиною та обговоренню деяких наслідків такого представлення. Зокрема пропонується ...
1570270
  Литвиненко Л.М. Умовність театрального мистецтва: історична динаміка ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Статтю присвячено аналізу історичної динаміки ідей щодо умовності театрального мистецтва. Основним постулатом всіх представлених концепцій є визначеність умовності як важливого критерію художності театрального мистецтва, який фіксує міру незбігання ...
1570271
  Ус О.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 98-105. – ISSN 2224-9281
1570272
  Гізімчук С. Умовно-дострокове звільнення від покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: перспективи вдосконалення / С. Гізімчук, Д. Говорун // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 115-119.
1570273
  Снігир О. Умовно незалежний сусід // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 5


  Військове співробітництво Білорусі та Росії загрожує безпеці України.
1570274
  Тукаленко Є.В. Умовнорефлекторна інструментальна поведінка щурів за впливу іонізуючої радіації : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини та тварин / Тукаленко Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 174л. – Бібліогр.: л.141-174
1570275
  Тукаленко Є.В. Умовнорефлекторна інструментальна поведінка щурів за впливу іонізуючої радіації : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.13 / Тукаленко Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв.
1570276
  Ганжа Б.Л. Умовнорефлекторна харчова поведінка щурів при експериментальній аносмії / Б.Л. Ганжа, Л.С. Ритікова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 65-71. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У спробах на 60 білих щурах-самках вивчали динаміку утворення харчо добувних умовах рефлексів, диференціювального та змащувального гальмування на фоні хронічної аносмії, викликаної зруйнуванням нюхових рецепторів сульфатом цинку. Показано, що ...
1570277
  Воробьев Н.В. Умозаключение по аналогии. / Н.В. Воробьев. – Москва, 1963. – 26с.
1570278
  Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках : Вопрос о смысле жизни в древне-русской религиозной живописи / Е.Н. Трубецкой. – Москва, 1916. – 44с.
1570279
  Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках: вопр. о смысле жини в древнерус. религиоз. живописи. / Е.Н. Трубецкой. – М., 1990. – 44с.
1570280
   Умозрительные изследования Императорской СанктПетербургской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия Наук
Т. 4. – 1815. – 428 с.
1570281
  Стаут Р. Умолкнувший оратор / Р. Стаут. – М, 1990. – 236с.
1570282
  Брагин А.И. Умом и молотком : [об акад. К.И. Сатпаеве] / А.И. Брагин. – Москва : Политиздат, 1975. – 127 с., [2] л. ил. : ил. – (Герои советской родины)
1570283
   Умом и сердцем: мысли о воспитании. – 3-е изд. – Москва, 1982. – 383с.
1570284
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – М., 1965. – 415с.
1570285
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – 2-е изд., доп. – М., 1980. – 383с.
1570286
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – 4-е изд., доп. – М., 1986. – 367с.
1570287
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – 5-е изд. – М., 1989. – 367с.
1570288
  Козырев Петр Умом Россию не понять : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 110-111 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1570289
  Бондаренко Кость Умом Россию не понять // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 50. – С. 68-71
1570290
  Исаев И.А. Умом Россию не понять? // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 16. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
1570291
  Сизонов Д.Ю. Умотивованість активних дериваційних моделей функціями медичної термінології у ЗМІ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)


  У статті розглядаються активні дериваційні моделі функцій медичних термінів у мові засобів масової інформаціїї, їх умотивованість та актуалізація в медіакомунікації.
1570292
  Смоляр Н.П. Умотивованість лексичного значення дієслівних композитів моделі "іменник + дієслово" у сучасній німецькій мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 209-214. – ISSN 1729-360Х
1570293
  Зимовець Г.В. Умотивованість та мовно-семіотична гетерогенність у структурі сучасних ергонімів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 94-99. – Бібліогр.: Літ.: с. 98-99; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1570294
  Голубев А.Д. Умрем, как жили / А.Д. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 271с.
1570295
  Мамонтов Дмитрий Умри все живое // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 82-86 : фото
1570296
  Казаченкова Л.А. Умри или изменись! / Любовь Александровна // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 45-59. – ISSN 2072-3849


  21-23 мая 2013 г. в Новосибирске в рамках Года Германии в России проходил Futur-форуме "Новая библиотека". Его организатором выступила Новосибирская государственная областная научная библиотека, а соорганизаторами - правительство Новосибирской области, ...
1570297
  Владимирский А.В. Умственная работоспособность в разные часы школьного дня : Эксперим. исслед. над воспитанниками С.-Петерб. уч-ща глухонемых / Д-р А.В. Владимирский. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1909. – [2], 96 с.
1570298
  Гребняк Н.П. Умственная работоспособность гимназистов и лицеистов в процессе учебной деятельности / Н.П. Гребняк. – Донецьк : Лебедь, 2000. – 214с. – (Библиотека профилактической медицины). – ISBN 966-508-128-4
1570299
  Киколов А.И. Умственно-эмоциональное напряжение за пультом управления / А.И. Киколов. – М, 1967. – 176с.
1570300
   Умственное воспитание детей дошкольного возраста.. – Иркутск, 1988. – 110с.
1570301
  Фролова А.Н. Умственное воспитание детей раннего возраста. / А.Н. Фролова. – К., 1989. – 159с.
1570302
  Саморукова П.Г. Умственное воспитание детей. / П.Г. Саморукова. – Л, 1975. – 88с.
1570303
   Умственное воспитание дошкольника.. – М., 1972. – 288с.
1570304
  Перец, Б. Умственное воспитание ребенка с колыбели. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1897. – 189 с.
1570305
  Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста : Кн. для воспитателей / [Соч.] Е.Н. Водовозовой. – 4-е изд., сов. перераб. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1891. – XVI, 392 с., [24] л. табл.
1570306
  Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста : Кн. для воспитателей / [Соч.] Е.Н. Водовозовой. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Эдуарда Гоппе, 1901. – VIII, 376 с., [24] л. табл.
1570307
  Грачева В.А. Умственное развитие детей 6-7 лет в процессе решения математических занимательных задач : Автореф... канд. пед.наук: / Грачева В. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 22л.
1570308
   Умственное развитие детей, поступающих в московские городские школы : (Докл., прочит. в Моск. пед. кружке в отд. нач. школ) : С прил. прогр. вопр. для исслед. конкрет. представлений и понятий у детей, поступающих в гор. школы. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1912. – 16 с. – (Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 85)
1570309
  Степанова Е.И. Умственное развитие и обучаемость взрослых / Е.И. Степанова. – Л., 1981. – 84с.
1570310
  Поддьяков А.Н. Умственное развитие и принцип дифференциации : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 174-177. – ISSN 0042-8841
1570311
  Леонтьев А.Н. Умственное развитие ребенка / А.Н. Леонтьев. – Москва, 1950. – 32с.
1570312
  Гезель А. Умственное развитие ребёнка / А. Гезель. – М.-Л., 1930. – 370с.
1570313
   Умственное развитие учащихся в процессе обучения.. – Волгоград, 1967. – 260с.
1570314
  Гуревич К.М. Умственное развитие школьников / К.М. Гуревич, Е.И. Горбачева. – Москва, 1992. – 79с.
1570315
  Оффнер М. Умственное утомление : сущность умственного утомления, методы измерения и польза этих измерений для обучения / Макс Оффнер, д-р (проф. в гимн. короля Людовика в Мюнхене) ; пер. с нем. Ф.Э. Кноп ; под ред. проф. Пед. акад. А.П. Нечаева ; с предисл. и доп. к рус. изд. авт. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1911. – 88, II с. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 83-88)


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
1570316
  Пратусевич Ю.М. Умственное утомление школьника: ( симптоматика, физиологическая природа и пути устранения ) / Ю.М. Пратусевич. – Москва : Медицина, 1964. – 459с.
1570317
   Умственноотсталый ребенок.. – вып. 1. – М., 1935. – 175с.
1570318
  Циглер Т. Умственные и общественные течения XIX-го века / Теобальд Циглер ; пер. и примеч. Г.Г. Генкеля. – Санкт-Петербург : Изд. Б.Н. Звонарева, 1900. – 616 с., [13] л. портр.
1570319
  Драчев А.В. Умственные люди / А.В. Драчев. – М., 1985. – 192с.
1570320
  Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст / Н.С. Лейтес. – М., 1971. – 279с.
1570321
  Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 330-351. – ISBN 978-966-222-967-7
1570322
  Реньяр П. Умственные эпидемии / П. Реньяр. – Москва. – 290с.
1570323
  Реньяр П. Умственные эпидемии : демонизм, истерия, гипнотизм, морфиномания и мания величия : ист.-психиатр. очерки д-ра Поля Реньяра, проф. общ. физиологии / П. Реньяр; [пер. с фр. Эл. Зауэр]. – [2-е изд. испр.]. – Москва : Emergency Exit, 2004. – 295, [1] с. : ил., табл. – ISBN 5-98726-001-9
1570324
  Кропоткин П.А. Умственный и ручной труд : Библиотека журнала "Народное просвещение" / П. Кропоткин. – Киев : Тип. Т-ва И.Н.Кушнерев
№1 : г.Киев. Май. – 15 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Единственное издание, разрешенное для России автором, пересмотренное и дополненное им. Георг Мориц Коэн Брандес (1842-1927), датский литературный критик, - автор предисловия. Дионео (псевдоним, настоящее имя Исаак Владимирович Шкловский) (1865-1935), ...
1570325
  Парфенов Д.А. Умственный и физический труд в СССР / Д.А. Парфенов. – Москва, 1964. – 144с.
1570326
   Умственный труд и физическая культура.. – М., 1970. – 83с.
1570327
  Эголинский Я.А. Умственный труд и физическая культура. / Я.А. Эголинский, В.К. Грабовская. – Л., 1972. – 32с.
1570328
  Копырин В.А. Умственный труд при социализме : Автореф... канд. философ.наук: / Копырин В.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1966. – 19л.
1570329
  Алленов В.И. Умственный труд школьника и его роль в педагогичесом процессе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Алленов В. И.; Аленов В.И. ; НИИ теории и ист. педагогики Акад. пед. наук РСФСР. – Москва, 1952. – 16 с.
1570330
  Салов И.А. Умчавшиеся годы. / И.А. Салов. – Саратов, 1990. – 363с.
1570331
  Злобин Г.А. Умысел и его формы / Г.А. Злобин, Б.С. Никифоров. – Москва, 1972. – 262с.
1570332
  Даурова Татьяна Григорьевна Умышленные легкие телесные повреждения как предмет ответственности в совтеском уголовном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Даурова Татьяна Григорьевна; Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1975. – 20л.
1570333
  Жукова В.К. Умышленные телесные повреждения и борба с ними по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юр.наук: / Жукова В. К.; МГУ, Юр. фак. – М., 1966. – 15л.
1570334
  Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. / Э.Ф. Побегайло. – Воронеж, 1965. – 206с.
1570335
  Лалаян К.А. Умышленные убийства и борьба с ними. Ст. 99 и 100 УК Арм. ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Лалаян К.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 23л.
1570336
  Горина Л. Умэ-мацури - душистый праздник грядущей весны // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 86-103. – ISSN 1812-867Х
1570337
  Перерва В.С. Унiaтські богослужбові книги в цepковному житті Київської митрополії ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядається роль і місце уніатських богослужбових книг у церковному житті Київської єпархії в кінці XVIII-XIX ст.
1570338
  Якімова А.М. Унiверситетська освiта за М. Драгомановим: нацiональна модель і європейський досвiд // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 221-226. – ISSN 2218-0567
1570339
   УНА-УНСО: "Хай ненавидять, аби любили" : [програмова зб.]. – Київ : Євразія, 1996. – 79 с.
1570340
   Унадився журавель до бабиних конопель // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 68-72
1570341
   Унамуно (Unamuno) Мігель де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 936-937. – ISBN 966-316-069-1
1570342
  Беджети А. Унапредуванье на економската соработка мегу Република Македониjа и Република Турциjа, со посебен осврт на привлекуванье инвестиции = Economic cooperation promotion between republic of Macedonia and republic of Turkey, with special emphasis on investment attraction / Абдулменаф Беджети, Шенаj Хаджимустафа ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2015. – 102 с. : іл., табл. – Парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 978-608-203-133-0


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1570343
   Унапредуванье на економските односи помегу Република Македониjа и Република Турциjа = Makedonya-Turkiye ekonomik iliskilerinin gelistirilmesi : конференциjа / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Камбовски]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 216 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. тур. – Бібліогр.: с. 114-120. – ISBN 978-608-203-034-0
1570344
   Унаследованность, направленность и цикличность магматизма.. – Свердловск, 1978. – 180с.
1570345
  Неверов К.А. Унасур - новый формат региональной интеграции в Латинской Америке // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 181-183
1570346
  Чикин А.С. Унвермаг и покупатели / А.С. Чикин. – Свердловск, 1954. – 120с.
1570347
  Беркман И.Л. Унверсальные одноковшовые стоительные экскаваторы : учебник для профтехучилищ / И.Л. Беркман, А.В. Раннев, А.К. Рейш. – Москва : Высшая школа, 1977. – 384 с. : ил.
1570348
  Золтан А. Унгаризми в нягівському Євангелії // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 175-179. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1570349
   Унгенская майолика : Альбом. – Кишинев, 1969. – 44с.
1570350
  Жуковский В.А. Ундина : Старинная повесть / В.А. Жуковский. – Москва, 1974. – 135с.
1570351
  Жуковский В.А. Ундина : Старин. повесть / В.А. Жуковский. – Москва, 1979. – 135с.
1570352
  Фуке Ф. Ундина / Ф. Фуке. – М, 1990. – 558с.
1570353
  Калиняк Л. УНДО, ОУН: еволюція міжпартійного конфлікту (1928-1932) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 13-30. – ISSN 2078-6077
1570354
  Щербановский О.С. Унесенные бурей. / О.С. Щербановский. – Москва, 1969. – 336с.
1570355
  Щербановский О.С. Унесенные бурей. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1981. – 318с.
1570356
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
1. – 1982. – 608с.
1570357
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
2. – 1982. – 584с.
1570358
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
Т. 1. – 1986. – 622 с.
1570359
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
Т. 2. – 1986. – 590 с.
1570360
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Каунас : Швиеса. – ISBN 5-430-00248-8
1. – 1989. – 607 с.
1570361
  Митчелл М Унесенные ветром / М Митчелл. – Ленинград : Лениздат. – ISBN 5-289-00447-5
1. – 1989. – 576с.
1570362
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Каунас : Швиеса. – ISBN 5-430-00249-6
2. – 1989. – 576 с.
1570363
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саратов
1. – 1990. – 479с.
1570364
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саратов
2. – 1990. – 480с.
1570365
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Кишинев
2. – 1990. – 605с.
1570366
  Митчелл М. Унесенные ветром / Маргарет Митчелл ; [пер. с англ. Т. Кудрявцевой]. – Киев : Полиграфкнига
Т. 1. – 1991. – 475, [1] с.
1570367
  Митчелл М. Унесенные ветром : роман / М. Митчелл; Пер. с англ. Т.Озерской. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-02327-2
1. – 1991. – 464с.
1570368
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
Т. 1. – 1991. – 608с.
1570369
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Ростов-на-Дону
1. – 1991. – 318с.
1570370
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саранск
1. – 1991. – 574с.
1570371
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саранск
2. – 1991. – 575с.
1570372
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Ростов-на-Дону
2. – 1991. – 335с.
1570373
  Митчелл М. Унесенные ветром : роман / М. Митчелл; Пер. с англ. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-02329-9
2. – 1991. – 448с.
1570374
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Ростов-на-Дону
3. – 1991. – 390с.
1570375
  Митчелл М. Унесенные ветром : в 2-х кн. / М. Митчелл. – Киев : Военная книга
Кн. 2. – 1992. – 370 с.
1570376
  Митчелл М. Унесенные ветром : Роман. / М. Митчелл. – Санкт-Петербург : Бакай. – ISBN 5-88627-002-7
Т. 2. – 1992. – 448с.
1570377
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва, 1993. – 174с.
1570378
  Ванханен Наталья Унесенные ветром эпох : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 126-138 : Фото, карта
1570379
  Усыченко Ю.И. Унесенные ветром. / Ю.И. Усыченко. – Одесса, 1966. – 319с.
1570380
  Цфасман Р.А. Унесенные джазом... // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2006. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 0236-2007
1570381
  Гай Д.И. Унесу боль твою...: Землетрясение в Армении / Д.И. Гай. – Москва, 1989. – 271с.
1570382
  Петляков П.А. Униатская церковь -- оплот антикоммунистической реакции на западноукраинских землях (1917-1946 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Петляков П. А.; Черн. гос. ун-т. – Черновцы, 1983. – 389л. – Бібліогр.:л.373-389
1570383
  Петляков Петр Андреевич Униатская церковь - оплот антикоммунистической реакции на западноукраинских землях (1917-1946 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Петляков Петр Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 40 с.
1570384
  Петляков П.А. Униатская церковь - орудие антикоммунизма и антисоветизма / П.А. Петляков. – Львов : Вища школа, 1982. – 166 с.
1570385
  Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня : [ Греко-католич. церковь на землях Украины и Белоруссии] / Дмитрук К.Е. – Москва : Политиздат, 1988. – 381 [8] c. : илл. – ISBN 5-250-00221-8
1570386
  Даниленко С.Т. Униаты / С.Т. Даниленко. – Москва, 1972. – 223 с. – (Современные религии)
1570387
  Штемлер И.П. Универмаг / И.П. Штемлер. – М, 1984. – 304с.
1570388
  Шевлякова Д.А. Универсализм формы в итальянской культуре. Итальянская мода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 33-43. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1570389
   Универсалии и их место в типологических исследованиях.. – М., 1971. – 18с.
1570390
   Универсалии и типологические исследования.. – М., 1974. – 144с.
1570391
  Иванов С.Г. Универсалии и хозяйственная жизнь: рождение капитализма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 52-61. – ISSN 0042-8744
1570392
  Кирилюк Александр Универсалии культуры и семиотика дискурса. Новелла / Кирилюк Александр; НАНУ; ЦГО; Одесский филиал. – Одесса : Астропринт, 1998. – 144с. – ISBN 966-549-232-2
1570393
  Истамгалин Р.С. Универсалия служения как составляющая авторитарного идеала в Московской Руси // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 100-107. – ISSN 0236-2007
1570394
  Пименова Н.Б. Универсальна ли связь инструментальных имен и локативов? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 51-64. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1570395
  Кон П. Универсальная алгебра / П. Кон. – Москва : Мир, 1968. – 352 с.
1570396
  Плоткин Б.И. Универсальная алгебра, алгебраическая логика и базы данных / Б.И. Плоткин. – Москва : Наука, 1991. – 448с. – ISBN 5-02-014635-8
1570397
  Ейлер, Г. Леонгард Универсальная арифметика
2. – 1769. – 586с.
1570398
  Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в профессиональной практике : Научно-практическое пособие / Н.Т. Чуприна. – Москва : Либерея, 2004. – 120 с. – ("Библиотекарь и время". 21 век). – ISBN 5-85129-175-3
1570399
  Богданов А.В. Универсальная бухгалтерия : учебное пособие / А.В. Богданов ; Европейский ун-т, Херсонский филиал. – Херсон : Херсонская городская типография, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-1510-10-3
1570400
  Хаселир Р. Универсальная версия Windows for Workgroups 3.11 : Практическое пособие / Р. Хаселир, К. Фаненштихт; Пер. с нем. – Москва : Єком, 1994. – 416с. – ISBN 5-87373-013-Х
1570401
  Сотникова А.П. Универсальная десятичная класификация. / А.П. Сотникова. – М., 1981. – 70 с.
1570402
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1962. – 725с.
1570403
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 29с.
1570404
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 104с.
1570405
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 76с.
1570406
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 92с.
1570407
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 148 с.
1570408
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 212 с.
1570409
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 98 с.
1570410
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 32 с.
1570411
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 53 с.
1570412
   Универсальная десятичная классификация. – М
55. – 1963. – 140с.
1570413
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 178 с.
1570414
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 138 с.
1570415
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 224 с.
1570416
   Универсальная десятичная классификация = Химия, химическая промышленность и смежные области науки и техники. – Москва, 1964. – 333 с.
1570417
   Универсальная десятичная классификация. – М
57,58,59. – 1964. – 292с.
1570418
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1965. – 112с.
1570419
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1966. – 496с.
1570420
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1966. – 32 с.
1570421
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1968. – 104 с.
1570422
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1969. – 28 с.
1570423
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1969. – 175 с.
1570424
   Универсальная десятичная классификация. – М
Ч.1. – 1969. – 497 с.
1570425
   Универсальная десятичная классификация. – М
Ч.2. – 1969. – 591 с.
1570426
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1970. – 42 с.
1570427
   Универсальная десятичная классификация. – вып. 2, ч. 2. – Москва, 1982. – 153с.
1570428
   Универсальная десятичная классификация. – 2, 3-е изд. – Москва, 1983. – 90с.
1570429
   Универсальная десятичная классификация. – 2, 3-е изд. – Москва, 1983. – 19с.
1570430
   Универсальная десятичная классификация. – вып. 2. – Москва, 1983. – 248с.
1570431
   Универсальная десятичная классификация. – 3-е изд. – Москва, 1987. – 240с.
1570432
   Универсальная десятичная классификация. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 85с.
1570433
   Универсальная десятичная классификация : Полное издание на русском языке. – Москва : ВИНИТИ. – ISBN 5-94577-001-9
Т.1 : Вспомогательные таблицы. 0 Общий отдел. – 2001. – 247с.
1570434
   Универсальная десятичная классификация (УДК) : отраслевые таблицы по геологии, геодезии, картографии и смежным отраслям науки и техники, МФД № 400. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 302 с.
1570435
   Универсальная десятичная классификация (УДК) : химия, химическая промышленность и смежные отрасли науки и техники. – Изд. 3-е. – Москва : НИИТЭХИМ, 1975. – 453, [2] с.
1570436
  Гаврилова С.А. Универсальная десятичная классификация и общая методика ее использования / С.А. Гаврилова. – М., 1974. – 50с.
1570437
  Гаврилова С.А. Универсальная десятичная классификация и общая методика ее использования / С.А. Гаврилова. – 2-е изд. – М., 1975. – 50с.
1570438
  Сукиасян Э.Р. Универсальная десятичная классификация. Воникновение, распространение в современном мире // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 11-18. – ISSN 0130-9765
1570439
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – вып. 3, кн. 1. – Москва, 1969. – 296с.
1570440
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – вып. 3, кн. 2. – Москва, 1970. – 304с.
1570441
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – 2-е ихзд. – Москва, 1976. – 152с.
1570442
   Универсальная десятичная классификация: сокр. табл.. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 431с.
1570443
  Волков В.Г. Универсальная интерпретирующая программа для ЭВМ "Роботрон-1720" / В.Г. Волков, Д.Л. Лозенцвак. – Москва, 1985. – 207с.
1570444
  Вознюк А.В. Универсальная классификация болезней // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2017. – № 1 (17). – С. 77-113
1570445
  Агладзе Игорь Николаевич Универсальная методика построения статистических моделей цифровых электронных схем : Автореф... канд. техн.наук: 05.252 / Агладзе Игорь Николаевич; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 23л.
1570446
   Универсальная научная библиотека в регионе. – Л, 1991. – 183с.
1570447
  Петрова И.Д. Универсальная научная библиотека как региональный центр библиографического обеспечения науки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 5 (376). – С. 22-27. – ISSN 0869-6020
1570448
  Галеев А.А. Универсальная неустойчивость неоднородной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галеев А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет физ. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1570449
  Алексидзе М.А. Универсальная программа разностного решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона с помощью формул повышенной точности / М.А. Алексидзе ; АН ГССР, Вычисл. центр. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 314 с. – (Труды IX. Библиотека программ для ЭВМ БЭСМ-2)
1570450
  Розенсзтрох К. Универсальная Родина // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 37-40. – ISSN 2307-3195
1570451
  Рамперсад Х.К. Универсальная система показателей деятельности = Total performance scorecard : как достигать результатов, сохраняя целостность : перевод с англ. / Хьюберт К. Рамперсад ; с пердисл. Д.А. Леонард ; [ перевод А. Логинова, А. Лисицына, А. Лисовская ]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 352 с. – ISBN 5-9614-0068-9
1570452
  Фукс Г.И. Универсальная тепловая диаграмма для воздуха и продуктов сгорания / Г.И. Фукс. – Томск, 1955. – 18 с.
1570453
   Универсальная энциклопедия лекарственных растений. – Минск; Москва : Книжный Дом; Махаон, 2000. – 656с. : илл. – (Мир энциклопедий). – ISBN 985-428-305-4
1570454
  Штурма П. Универсальная юрисдикция и наказание за серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 83-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Существенные признаки, случаи применения, актуальные проблемы и перспективы развития универсальной юрисдикции. Закрепление универсальной юрисдикции в уголовных кодексах зарубежных стран. Ответственность государств и уголовная ответственность физических ...
1570455
  Бурячок А.А. Универсальний русско-украинский словарь : Універсальний російсько-український словник:75 000 слів / А.А. Бурячок. – Київ : Фенікс, 2000. – 624с. – ISBN 966-7558-20-7
1570456
  Сергиенко И.В. и др. Универсально-специализированная автоматизированная система обработки данных на ЭВМ / И.В. и др. Сергиенко. – К.
1. – 1973. – 316с.
1570457
  Сергиенко И.В. и др. Универсально-специализированная автоматизированная система обработки данных на ЭВМ / И.В. и др. Сергиенко. – К.
2. – 1973. – 367с.
1570458
  Рябко Б.Я. Универсальное алфавитное кодирование : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Рябко Б. Я. ; Ин-т математики , Сиб. отд. АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 13 с.
1570459
  Трофимов Виктор Куприянович Универсальное кодирование марковских источников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.009 / Трофимов Виктор Куприянович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
1570460
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма / В.Х. Кондараки. – Николаев : Типография В.М. Краевского
Ч. 1. – 1873. – V, 253 с.
1570461
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма / В.Х. Кондараки. – С.-Петербург : Типография В. Веллинга
Ч. 1, 2. – 1875. – 234, [4], 132 с.
1570462
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма / В.Х. Кондараки. – С.-Петербург : Типография В. Веллинга
Ч. 3, 4, 5, 6, 7. – 1875. – 119, 76, 125, 64 с.
1570463
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма / В.Х. Кондараки. – С.-Петербург : Типография В. Веллинга
Ч. 7. – 1875. – 64 с.
1570464
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 9. – 1875. – 106 с.
1570465
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 10. – 1875. – 79 с.
1570466
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 11. – 1875. – 87 с.
1570467
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 13. – 1875. – 151 с.
1570468
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 15. – 1875. – 235 с.
1570469
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 17. – 1875. – 87 с., табл.
1570470
  Гуцаленко Л.А. Универсальное развитие человека: предпосылки и перспективы / Л.А. Гуцаленко. – Минск, 1988. – 205с.
1570471
   Универсальное средство : Новое в жизни, науке, технике. Сер."Медицина". – Москва : Знание
7. – 1991. – 64с.
1570472
  Гутнер Г.Б. Универсальность и постнеклассика // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С.139-156. – ISSN 2077-8309
1570473
  Титлянова А.А. Универсальность процессов биотического круговорота // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 771-780 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1570474
  Байтанасова К.М. Универсальность творчества Мухтара Ауэзова / К.М. Байтанасова, Л.А. Сергазы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 68-70
1570475
  Красовский А.А. Универсальные алгоритмы оптимального управления непрерывными процессами / А.А. Красовский. – М., 1977. – 271с.
1570476
  Богданов В. Универсальные аспекты организации предложения и синтаксическая специфика славянских языков // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 9-14. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1570477
   Универсальные библиотеки и научная информация о специальной литературе. – Л
3. – 1974. – 180с.
1570478
  Матаев А.Ф. Универсальные геодезические таблицы / А.Ф. Матаев. – Москва : Недра, 1974. – 88 с.
1570479
  Матаев А.Ф. Универсальные геодезические таблицы / А.Ф. Матаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 143 с.
1570480
  Истрина М.В. Универсальные государственные книжные издательства в России XVIII века. : Автореф. дис... канд. филол. наук : 679 / Истрина М.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ф-тет журналистики. – Москва, 1971. – 13 с.
1570481
  Исмаилов А.А. Универсальные грамматики в истории английского языковедения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Исмаилов А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 28л.
1570482
  Римский В.Л. Универсальные и коррупционные нормы взаимодействий в российской политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 104-116. – ISSN 0321-2017
1570483
   Универсальные и отраслевые научные библиотеки Белоруссии в 1978 году. – Минск, 1980. – 119с.
1570484
  Чурилкина В.Ф. Универсальные и специальные клеи / В.Ф. Чурилкина. – М, 1967. – 16с.
1570485
  Авах Ю.А. Универсальные машины автоматического контроля : (экон. эффективность и основные устройства) / Ю.А. Авах. – Москва : Энергия, 1976. – 145 с. – Список лит.: с. 142-144. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 561)
1570486
  Азимов Д. Универсальные метрические пространства над полуполями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Азимов Д.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1570487
  Левицкая Н.В. Универсальные мосты переменного тока / Н.В. Левицкая. – Москва, 1959. – 13с.
1570488
  Головащук Наталия Сергеевна Универсальные накрывающие для свободных линейных боксов : Дис... канд. физ.-ма.наук: 01.01.06 / Головащук Наталия Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 104л. – Бібліогр.:л.96-104
1570489
  Головащук Наталия Сергеевна Универсальные накрывающие для сободных линейных боксов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Головащук Наталия Сергеевна;. – К., 1989. – 11л.
1570490
  Диксмье Ж. Универсальные обертывающие алгебры / Ж. Диксмье. – Москва, 1978. – 407 с.
1570491
  Кривонос В.Ш. Универсальные образы во втором томе "Мертвых душ" Гоголя: смысл и функции // Известия Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2014. – С. 15-21. – (Серия литературы и языка ; т. 73, № 1). – ISSN 0321-1711


  В статье привлечено внимание к роли универсальных образов во втором томе "Мертвых душ". В этой связи специально изучаются смысл и функции "пути", "учительства", и "иного мира". Особое внимание уделяется сопоставлению второго тома поэмы Гоголя и его ...
1570492
  Керча Ю.Ю. Универсальные полимеры / Ю.Ю. Керча. – К., 1982. – 15с.
1570493
  Казаченко Л.П. Универсальные связи в спектрах сложных молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Казаченко Л.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1570494
  Мальцева О.В. Универсальные смыслы социально-философской сатиры Бернарда Мандевиля // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.186-198. – ISSN 1728-3671
1570495
  Гайдуков В.П. Универсальные таблицы для перевода мер и технических расчетов на логарифмической линейке / В.П. Гайдуков. – Л., 1930. – 48 с.
1570496
  Висьневский Я.С. Универсальные таблицы для пересчета минералогического состава горных пород на химический состав и химического состава на минералогический / Я.С. Висьневский. – Ташкент, 1965. – 199с.
1570497
  Адрианов И.В. Универсальные тахеометрические таблицы / И.В. Адрианов. – Москва : Госстройиздат, 1952. – 92, [7] с. : ил.
1570498
  Нгуен Фук Универсальные устройства сопряжения с ЭВМ и пересчетные модули в стандарте КАМАК : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Нгуен Фук; Объедин. ин-т ядерных исследований. 10-8990. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1570499
  Спиридонов О.П. Универсальные физические постоянные : книга для учащихся / О.П. Спиридонов. – Москва : Просвещение, 1984. – 160с.
1570500
  Бахмутский В.Ф. Универсальные цифровые измерительные приборы и системы / Бахмутский В.Ф. – Киев : Техніка, 1979. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 203-206 (90 назв.)
1570501
  Калинин А.Г. Универсальные языки программирования : Семант. подход / А.Г. Калинин, И.В. Мацкевич. – Москва, 1991. – 398 с.
1570502
  Дёриг Х.-У. Универсальный банк – банк будущего = Universalbank - Banktupus der Zukunft : финансовая стратегия на рубеже века / Х.-У. Дёриг; Ханс-Ульрих Дериг : [пер. с нем. Л.Ф. Концебовской]. – Москва : Международные отношения, 1999. – 383, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. нем. ориг. – ISBN 5-7133-0986-X
1570503
  Земсков А.И. Универсальный библиотековед мирового уровня - профессор Яков Леонидович Шрайберг // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 0869-608Х
1570504
  Лозовский Л.Ш. Универсальный бизнес-словарь / Л.Ш. Лозовский. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 640с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М). – ISBN 5-86225-512-5
1570505
  Лозовский Л.Ш. Универсальный бизнес-словарь / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг, А.А. Ратновский. – Москва : Инфра-М, 1999. – 640с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М). – ISBN 5-86225-512-5
1570506
  Клименко И.Е. Универсальный генератор для спектрального анализа и некоторые его применения. : Автореф... канд. техн.наук: / Клименко И.Е.; Сталинград. гос. пед. ин-тут им. А.С.Серафимовича. – Сталинград, 1954. – 10л.
1570507
   Универсальный гидравлический регулятор типа РД-3а ОРГРЭС для теплофикационных установок. – М - Л, 1957. – 16с.
1570508
  Бартенев В.Г. Универсальный измерительный прибор / В.Г. Бартенев. – Москва : Энергия, 1979. – 47 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 985)
1570509
  Каврайский В.В. Универсальный инструмент : (из записок по инструментоведению) / В.В. Каврайский; Военно-Морская Академия РККА им. тов. Ворошилова. Гидрограф. ф-тет. Кафедра гидрографии. – Ленинград, 1935. – 52 с.
1570510
  Куликов В.В. Универсальный искусственный язык НООМ-ДИАЛ: Методические указания для изучающих язык. / В.В. Куликов. – М., 1994. – 112с.
1570511
  Филатов Э.Я. Универсальный комплекс машин для испытания материалов и конструкций на усталость. / Э.Я. Филатов, В.Э. Павловский. – К., 1985. – 91с.
1570512
  Тихомиров Ю.В. Универсальный лабораторный практикум по курсу физики на основе компьютерных моделей // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.17-26.
1570513
  Сайфуллин Р.С. Универсальный лексикон: химия, физика и технология (на русском и английском языках) : Справочник / Р.С. Сайфуллин, А.Р. Сайфуллин. – Москва : Логос, 2002. – 448с. – На тит. листе русский и агл. язык. – ISBN 5-94010-116-Х
1570514
  Усольцева Е.В. Универсальный орган - кисть / Е.В. Усольцева. – Москва : Знание, 1989. – 62с.
1570515
  Конфедератов И.Я. Универсальный паровой двигатель-великое русское изобретение / И.Я. Конфедератов. – Москва, 1951. – 24с.
1570516
  Вильховченко С.Д. Универсальный программируемый текстовый редактор Multi-Edit. / С.Д. Вильховченко. – Москва : ABF, 1994. – 266 с.
1570517
  Гольденберг Л.И. Универсальный самоучитель современного английского языка : [для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студентов, преподавателей, репетиторов] / Гольденберг Л.И. ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2011. – 335, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-551-9
1570518
  Мартынов В.В. Универсальный семантический код / В.В. Мартынов. – Минск, 1977. – 191с.
1570519
  Мартынов В.В. Универсальный семантический код / В.В. Мартынов. – Минск, 1984. – 132с.
1570520
  Елисова М.О. Универсальный символ "мировое древо" и его образно-речевые парадигмы в художественных текстах Бориса Пастернака : Дис. ... канд. филол. наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Елисова М.О.; КНУТШ Институт филологии. – Киев, 2006. – 242л. – Библиогр.: л. 198 - 242
1570521
  Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономических терминов: инвестирование, конкуренция, менеджмент, маркетинг, предпринимательство : Учебное пособие / В.Э. Коломойцев. – Киев : Молодь, 2000. – 415с. – ISBN 966-7615-17-0
1570522
  Инджиев А.А. Универсальный справочник начинающего журналиста / Инджиев А.А. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 496 с. – (Профессиональное мастерство). – ISBN 978-5-222-11130-7
1570523
   Универсальный столик Е.С. Федорова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1953. – 837с.
1570524
  Фекличев В.Г. Универсальный теодолитно-иммерсионный метод / В.Г. Фекличев. – Москва : Наука, 1967. – 132 с.
1570525
  Жуков Борис Универсальный труженик : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 60-67 : Фото
1570526
  Драгункин А. Универсальный учебник английского языка. Новый подход / Александр Драгункин. – Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик ; Респекс, 2008. – 720с. – ISBN 978-5-7345-0280-8 ,978-5-386-00242-8
1570527
  Жуков Борис Универсальный хищник : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 108-115 : Фото
1570528
   Универсальный энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 1552с. – (Энциклопедические словари). – ISBN 5-85270-266-8
1570529
   Универсальный энциклопедический словарь. – Москва : ЭКСМО; Большая Российская энциклопедия, 2003. – 1552с. – (Энциклопедические словари). – ISBN 5-85270-266-8; 5-699-04363-2
1570530
   Универсальный энциклопедический справочник / [сост.: А.В. Чернявский, Д.А. Ковальчук]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга ; Фолио, 2009. – 478, [2] с. : ил., табл. – На обл. содержание: Земля и Вселенная; Человек; Живая природа; История; Религия; Культура; Наука; Пространство, вещество и время. – Библиогр.: с. 474. – ISBN 978-966-14-0526-3
1570531
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – Москва, 1964. – 171с.
1570532
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1967. – 196 с.
1570533
   Универсальный язык программирования. – Москва, 1968. – 352 с.
1570534
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – 3-е изд., испр. – Москва, 1972. – 183с.
1570535
   Универсальня вычислительная полупроводниковая машина "Раздан-2".. – Київ
1. – 1968. – 159с.
1570536
  Стайков И. Универсиада-77 и висшего образование в Народна республика България. / И. Стайков. – София, 1978. – 90с.
1570537
  Мариц А.М. Универсильный стереотаксический атлас головного мозга собаки / А.М. Мариц, Н.П. Духовная. – Кишинев, 1975. – 176с.
1570538
  Карпов А.О. Университет - от модерна к постмодерну // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 132-141. – ISSN 0869-0499


  В статье с философских позиций рассматривается социокультурное движение образования к современной постмодернистской парадигмально-дифференцированной структуре, обусловленное его подчинением экономическим и технократическим нуждам общества. Показано, ...
1570539
  Коновалов Г.И. Университет / Г.И. Коновалов. – Москва, 1947. – 373с.
1570540
  Коновалов Г.И. Университет / Г.И. Коновалов. – Москва, 1948. – 268с.
1570541
  Коновалов Г. Университет / Г. Коновалов. – Изд. 6-е : Ульяновская правда, 1952. – 256 с.
1570542
  Карнаухов С. Университет "Львовская политехника" переходит на дистационное обучение, чтобы экономить на отоплении // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 24 ноября (№ 171). – С. 11


  "... Как информирует Zaxid.net, во время зимней сессии с 25 декабря по 27 января зачеты и экзамены студенты будут сдавать только в четырех учебных корпусах из десяти. — Перевести студентов на дистанционное обучение администрация университета приняла ...
1570543
  Василькевич К. Университет будущего: ни оплаты, ни лекций, ни педагогов // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 15-21 сентября (№ 37). – С. C 1-3


  "Явно нехарактерные для вуза вещи бросаются в глаза уже в вестибюле Ecole 42 - парижской школы для самостоятельного обучения программированию. Это, к примеру, убойная коллекция провокационной настенной живописи или расписной автомат по продаже ...
1570544
  Рагозин Н.П. Университет в "обществе знаний" // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 102-106. – ISSN 2227-7242
1570545
  Ильченко Е.В. Университет в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. и после неё // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-95. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
1570546
  Лапина М.С. Университет в моей жизни / М.С. Лапина ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр краеведения. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. – 313, [1] с., [5] л. фотоил. – Библиогр.: с. 299-310 и в подстроч. примес. – ISBN 978-966-623-715-9
1570547
  Броклис Лоренц Университет в ранний период современной европейской истортрии: учебные планы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.44-50. – ISSN 0321-0383
1570548
  Тхагапсоев Х.Г. Университет в современной России: технология как стратегический горизонт? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 58-61. – ISSN 0869-3617


  Статья является попыткой продемонстрировать, что отсутствие у нашей страны стратегических ориентиров развития, фундированных теоретически, оборачивается «технологизмом» в образовании: технологии в этой сфере, особенно в университете, обретают характер ...
1570549
   Университет в солдатской шинели. – Воронеж, 1985. – 351 с.
1570550
  Малиновский И.А. Университет в сочинениях А.П.Чехова : (Лекция, читанная студентам 1 курса юридического факультета Том. университета 7 сентября 1904 г.) / / И. Малиновский. – Томск : Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1904. – 25 с.
1570551
  Петров В.В. Университет в условиях глобализации: организация, структура, управление // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 20-28. – ISSN 1811-0916
1570552
  Долженко О. Университет в условиях межцивилизационного зазора // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 0321-0383
1570553
   Университет в условиях современности: сила традиций перед вызовами будущего : монография / [Е.Г. Михайлева и др.] ; под общ. ред. д-ра социол. наук, проф. Е.Г. Михайлевой ; Нар. укр. академия. – Харьков : Щедра садиба плюс, 2014. – 284 с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 8. – Библиогр.: с. 265-283. – ISBN 978-617-7188-73-4
1570554
  Станис В.Ф. Университет во имя мира и дружбы / В.Ф. Станис. – Москва, 1985. – 94 с.
1570555
   Университет для всех. – Кишинев, 1965. – 46с.
1570556
   Университет для всех. – К, 1970. – 20с.
1570557
  Станис В.Ф. Университет дружбы / В.Ф. Станис, 1980. – 76с.
1570558
   Университет дружбы народов. – Москва : Прогресс, 1969. – 66 с.
1570559
   Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. – Москва, 1967. – 252с.
1570560
   Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. – Москва, 1985. – 140с.
1570561
  Кочергин А.Н. Университет и глобализация. Интеграция вызовов современности или "руинизация"? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 22-26. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрено положение университета как единства образования, науки и воспитания с точки зрения его способности выступать в качестве интегратора вызовов современности, определяющего развитие образования, науки, техники, общества и культуры
1570562
  Бонвеч Бернд Университет и изучение истории в Германии: прошлое и настоящее // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 110-120. – ISBN 966-544-344-5
1570563
  Шелер М. Университет и народный университет / М. Шелер // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 60-98. – ISSN 0869-5377


  Неразделенность проблем реформы ун-та и построение народного ун-та. История немецкого ун-та
1570564
  Шафранов-Куцев Университет и регион / Шафранов-Куцев. – Тюмень : Тюменский гос. ун-тет, 1997. – 224с. – ISBN 5880810488
1570565
  Лево Ж. Университет и рынок : сопоставимы ли академическая и экономическая рациональности? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2008. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0235-1188
1570566
  Макаркин Н.П. Университет и рынок образовательных услуг. / Н.П. Макаркин, О.Б. Томилин // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.8-11.
1570567
   Университет и школа. – Воронеж, 1974. – 128с.
1570568
   Университет им. Аттилы Йожефа. – Сегед, 1979. – 94с.
1570569
  Черниченко К. Университет им. Т. Шевченко по-прежнему лидирует // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2013. – 14-20 августа (№ 34). – С. 12


  В этом году самым популярным ВУЗ стал КНУ имени Тараса Шевченко: туда подали - 51 894 заявления.
1570570
   Университет имени Тараса Шевченко. Сквозь огонь и медные трубы=The Palace students // Дом Индекс. Участки. Дома. Квартиры. – Киев, 2010. – № 6 (49). – С. 36-43, 113-115. – ISSN 1991-8348
1570571
   Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины = Research and entrepreneurship university: european experience for Moldova, Russia and Ukraine : [науч.-практ. изд.] / [Андрощук Г. и др. ; авт.-сост. О.А. Хименко ; вступ. слово Б.Е. Патон]. – Киев [и др.] : Т.А.Т. Груп, 2011. – 344, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. а обороте тит. л. - Проект программы Европейской Комиссии ТЕМПУС IV "Навстречу модели университета исследовательского и предпринимательского типа в системе высшего образования России, Украины и Молдовы" N 144855-TEMPUS-2008-DE-JPHES. – Библиогр.: с. 340 и в подстроч. примеч. – (Проект программы Европейской Комиссии ТЕМПУС-IV "Навстречу модели университета исследовательского и предпринимательского типа в системе высшего образования России, Украины и Молдовы" N 144855-TEMPUS-2008-DE-JPHES. MERCURY)


  У пр. № 1710391 напис: Першому проректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка Закусилу Олегу Калениковичу із вдячністю від партнерів проекту "MERCURY". 13 січня 2012 р. Підписи
1570572
  Мишаткин А. Университет как "город" внутри города [на примере Харьковского национального университета] // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 113-116. – ISBN 978-966-285-572-2
1570573
  Рихтер К.К. Университет как драйвер инновационного развития / К.К. Рихтер, Н.В. Пахомова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 61-82. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X


  В статье обобщаются теоретические взгляды о роли университетов в процессе формирования инновационной экономики. Специальное внимание уделено анализу концепции тройной спирали, согласно которой университет становится одним из главных драйверов ...
1570574
  Оноприенко В.И. Университет как корпорация: проблема ответственности // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 23-29. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1570575
  Бакштановский В.И. Университет как научно-образовательная корпорация : дуализм самоидентификации и выбор приоритета / В.И. Бакштановский, М.В. Богданова, Ю.В. Согомонов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.78-95. – ISSN 0235-1188
1570576
  Зиневич О.В. Университет как научный и социальный институт в современном российском обществе / О.В. Зиневич, Е.А. Рузанкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 37-43. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - демонстрация возможностей интерпретации университета как научного и социального института с точки зрения концепции науки второго рода. Реконтекстуализация науки и высшего образования приводит к пониманию трансгрессивного характера ...
1570577
  Воронин А.В. Университет как системообразующий региональный научно-инновационный комплекс // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 8/9. – С. 62-68. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные направления деятельности Петрозаводского государственного университета как многопрофильного классического университета.
1570578
  Медведев И.А. Университет как составляющая безопасности государства // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 41-48. – ISSN 1811-0916


  Современная ситуация в мире характеризуется как ситуация глобального кризиса. И человеческий фактор, и внешняя среда ставят перед человечеством все новые и новые проблемы. Управлять социальными системами становится все сложнее и сложнее. Немаловажную ...
1570579
  Деменчук П.Ю. Университет как транснациональная корпорация: социально-политические вызовы глобализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблема глобализации рынка образовательных услуг и порождаемые ей социально-политические изменения. Обосновывается тезис о трансформации национального университета в транснациональный. Представляется оценка роли технологий ...
1570580
  Томашевский Р. Университет как фактор консолидации польского общества и государства (1907–2007) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 315-334. – ISSN 2218-0567
1570581
  Лавров В.В. Университет как форма жизни (Факты и документы из крымского периода жизни Вернадского) // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2002. – № 1. – С.170-174
1570582
   Университет как центр культуропорождающего образования : Изменение форм коммуникации в учебном процессе. – Минск : БГУ, 2004. – 279с. – ((Universitas)). – ISBN 985-485-073-0
1570583
  Боголиб Т.М. Университет как экономическая корпорация (опыт США) // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 13-17. – ISSN 1729-7206
1570584
  Струина Р.М. Университет культуры / Р.М. Струина. – Сталинград, 1960. – 28с.
1570585
  Славин А.А. Университет культуры / А.А. Славин, Бернер-Зарудин. – Ашхабад, 1963. – 27с.
1570586
  Медведев В. Университет культуры отпраздновал 25-летие ректорства Михаила Поплавского // Сегодня. – Киев, 2018. – 25 апреля (№ 75). – С. 7


  "В стенах Киевского национального университета культуры и искусств царило праздничное оживление. Студенты, преподаватели и многочисленные зведные гости собрались отметить 25-летие работы Михаила Поплавского на должности ректора этого прославленного ...
1570587
  Цибульский М.Я. Университет марксизма-ленинизма / М.Я. Цибульский. – Х, 1957. – 51с.
1570588
   Университет молодого марксиста. – М, 1969. – 64с.
1570589
  Абилов А.А. Университет на земле Дагестана / А.А. Абилов. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1967. – 172 с. : ил.
1570590
  Садовничий В.А. Университет на пути к новому качеству образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Доклад на совещании Президиума РАН 18 июня 2008 г.
1570591
   Университет обновленного края. – Махачкала, 1981. – 339 с.
1570592
  Прокофьев Н. Университет октябрей / Н. Прокофьев. – Москва, 1933. – 128 с.
1570593
  Шведченко С.В. Университет педагогического мастерства : Методика и опыт. Учитель года России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 49-50 : Фото. – ISSN 0016-7207
1570594
  Губерский Л.В. Университет прирастает наукой. Из интервью еженедельнику "Зеркало недели" [2 октября 2010 г.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-50. – ISBN 978-966-439-447-2


  Интервью с ректором КНУ, академиком НАН Украины Леонидом Губерским перед празднованием 175-годовщины университета провела Лидия Суржик. Про М. Максимовича. - С. 50.
1570595
  Покровский Н.Е. Университет уходит за границы города : Ближний Север России как возможная дестинация // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 46-52. – ISSN 1726-667Х
1570596
  Симковский М.Н. Университет художественного воспитания / М.Н. Симковский. – Москва, 1959. – 103 с.
1570597
  Гинкель Г. ван Университет ХХІ в.: задачи, проблемы, возможности и менеджмент / материал подгот. У. Бахтикиреева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 41-49. – ISSN 0321-0383
1570598
  Гинкель Г. ван Университет ХХІ в.: задачи, проблемы, возможности и менеджмент / материал подгот. У. Бахтикиреева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 41-49. – ISSN 0321-0383
1570599
  Садовничий В.А. Университет ХХІ века. Размышления об университетском образовании / В.А. Садовничий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 15-34. – (Педагогическое образование ; № 2)
1570600
  Каргова Т. Университет Шевченко: студенты от Евро не пострадают // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 13-19 квітня (№ 15)


  2012-й - особенный год для Украины, в связи спроведением чемпионата Европы по футболу, и благодаря этому у массмедиа постоянно есть информационный повод. Другое дело, как они его используют и интерпретируют новости - так, в момент, когда необходимо ...
1570601
   Университет, 1837-1843 // Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР / Жариков Н.Л. – Киев, 1987. – С. 111-112
1570602
  Коновалов Г.И. Университет. Степной маяк / Г.И. Коновалов. – Москва, 1961. – 608с.
1570603
  Рязанцев И.П. Университет: его ценности и традиции в воспоминаниях его преподавателей (на основании изучения образовательных биографий) / И.П. Рязанцев, М.А. Подлесная, И.И. Козлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 221-228. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047


  В статье представлена часть эмпирического исследования, проведенного в российских университетах (МГУ и СПбГУ) с 2010 по 2012 гг., посвященная изучению ценностей и традиций крупнейших и наиболее значимых университетов страны. Подобная задача решается ...
1570604
  Кумышева Р.М. Университет: к проблеме образовательной микросреды // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 90-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена структурно-функциональному анализу образовательной микросреды в университете. На примере микросреды медицинского факультета рассматривается ее роль в трансформации учебного опыта студентов в их жизненное пространство. The article ...
1570605
  Смирнов В.А. Университет: проблема конгруэнтности системы производства знания и системы обучения // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 433-441. – ISSN 2312-5993


  У статті метою розгляду вперше обрана проблема конгруентності університетської структури, форми виробництва знання й теорії навчання Г. Бейтсона. Доведено, що університет може розглядатися як унікальний майданчик інноваційних взаємодій. Цей висновок ...
1570606
   Университетам культуры. – Л - М, 1960. – 165 с.
1570607
  Никольский В. Университетская автономия и академическая свобода // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 147-155. – ISSN 0869-3617


  Критический взгляд на взаимосвязь традиционных ценностей. Россия.
1570608
   Университетская автономия и ее значение в настоящее время. – К, 1966. – 12с.
1570609
  Швец И.Т. Университетская автономия. / И.Т. Швец. – К, 1966. – 12с.
1570610
  Ястребцева А.В. Университетская академическая свобода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 130-142. – ISSN 0235-1188
1570611
   Университетская библиотека во Вроцлаве. – Варшава, 1988. – 24с.
1570612
  Губаревич Д.И. Университетская библиотека и образовательный процесс: изменение характера взаимодействия в эпоху цифровых технологий / Д.И. Губаревич, Е.Ф. Карпиевич // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 326-333. – ISBN 978-985-7162-52-9
1570613
  Бургер И.П. Университетская библиотека: новые задачи - новый облик // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 12. – С. 79-81. – ISSN 1726-667Х
1570614
  Берлянт А.М. Университетская географическая картография и ее связь со школьным образованием : География. МГУ-250 лет // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 17-22 : Фото. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0016-7207
1570615
  Гребень В.В. Университетская деятельность и основные направления гидролого-гидрохимических исследований профессора В.К. Хильчевского / В.В. Гребень, М.Р. Забокрицкая // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 59-92. – ISSN 2306-5680


  Охарактеризована деятельность професора-гидролога В.К. Хильчевского, заведующего кафедрой гидрологии и гидроэкологии географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который работает в университете с 1976 г. ...
1570616
  Андреев А.Ю. Университетская идея в понимании М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-68. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1570617
   Университетская книга. – Москва, 1996-
№ 5. – 1997
1570618
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2006
1570619
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2006
1570620
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2006
1570621
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2006
1570622
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2006
1570623
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2006
1570624
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2006
1570625
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2006
1570626
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2006
1570627
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2006
1570628
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2006
1570629
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12 : Юбилейный выпуск. – 2006
1570630
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2007
1570631
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2007
1570632
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2007
1570633
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2007
1570634
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2007
1570635
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2007
1570636
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2007
1570637
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2007
1570638
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2007
1570639
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2007
1570640
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2007
1570641
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2007
1570642
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2008
1570643
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2008
1570644
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2008
1570645
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2008
1570646
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2008
1570647
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2008
1570648
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2008
1570649
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2008
1570650
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2008
1570651
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2008
1570652
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2008
1570653
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2008
1570654
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1 (146). – 2009
1570655
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2 (147). – 2009
1570656
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3 (148). – 2009
1570657
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4 (149). – 2009
1570658
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5 (150). – 2009
1570659
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6 (151). – 2009
1570660
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7 (152). – 2009
1570661
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8 (153). – 2009
1570662
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9 (154). – 2009
1570663
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10 (155). – 2009
1570664
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11 (156). – 2009
1570665
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2009
1570666
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2010
1570667
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ июль-август. – 2010
1570668
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ ноябрь. – 2010
1570669
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ октябрь. – 2010
1570670
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ декабрь. – 2010
1570671
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2010
1570672
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2010
1570673
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2010
1570674
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2010
1570675
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2010
1570676
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2010
1570677
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь-февраль. – 2011
1570678
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2011
1570679
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2011
1570680
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2011
1570681
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2011
1570682
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2011
1570683
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2011
1570684
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2011
1570685
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2011
1570686
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2011
1570687
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2012
1570688
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2012
1570689
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2012
1570690
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2012
1570691
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2012
1570692
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2012
1570693
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2012
1570694
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2012
1570695
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2012
1570696
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2012
1570697
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2013
1570698
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2013
1570699
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2013
1570700
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2013
1570701
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2013
1570702
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2013
1570703
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2013
1570704
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2013
1570705
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2013
1570706
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2013
1570707
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2014
1570708
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2014
1570709
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2014
1570710
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2014
1570711
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2014
1570712
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2014
1570713
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2014
1570714
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2014
1570715
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2014
1570716
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2014
1570717
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2015
1570718
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2015
1570719
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2015
1570720
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2015
1570721
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2015
1570722
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6, июль - август. – 2015
1570723
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7, сентябрь. – 2015
1570724
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8, октябрь. – 2015
1570725
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9, ноябрь. – 2015
1570726
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10, декабрь. – 2015
1570727
  Роботова А.С. Университетская лекция: прошлое, настоящее, будущее // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 127-133. – ISSN 0869-3617


  Автор исследует значение университетской лекции в современном образовательном процессе. В настоящее время лекция как метод преподавания трансформируется: она принимает черты аргументативного дискурса, становится средством научной коммуникации, ...
1570728
  Гор Г.С. Университетская набережная / Г.С. Гор. – М.-Л., 1964. – 490с.
1570729
  Гусев А. Университетская наука в России: перенос западной модели и возможные риски // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 141-164. – ISSN 0207-3676
1570730
  Иванов А.Е. Университетская политика самодержавия накануне первой русской революции 1899-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Иванов А.Е.; АН СССР. Ин-тут истории СССР. – Москва, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1570731
   Университетская пушкиниана : Прижизненные публикации и издания А.С. Пушкина: Каталог. – Москва : Книжный дом "Университет", 1999. – 256 с. – (Из собрания Научной библиотеки МГУ). – ISBN 5-8013-0093-7
1570732
  Каленова Т.М. Университетская роща / Т.М. Каленова. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1984. – 416 с.
1570733
  Поляков Н.В. Университетская система образования Франции / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 181-194. – ISBN 978-966-551-249-3
1570734
  Чермит К.Д. Университетская среда и здоровье участников образовательного процесса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-65. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные результаты деятельности Адыгейского государственного университета по проекту «Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки "Социальная работа"» программы Евросоюза Темпус-IV. The article presents the ...
1570735
  Тугуз Ф.К. Университетская среда как фактор воспитания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 72-78. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается среда современного университета с точки зрения задач по формированию личности выпускника. Подчеркивается эффективность комплексного подхода к оценке влияния среды на студентов, анализируются ее главные компоненты и характер их ...
1570736
  Сахроков В.А. Университетская теология и духовно - нравственное воспитание студенческой молодежи // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 84-89. – ISSN 1561-2465
1570737
  Иконников В.С. Университетская типография : (записка профессора Иконникова). – [Киев], 1884. – 58 с., 2 л. табл. – Отд. оттиск из: Зап. об учен. и учебно-вспомогат. учрежд., К., 1884
1570738
  Бакштановский В.И. Университетская этика : заповедная ? корпоративная ? профессиональная ? / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.29-44. – ISSN 0235-1188
1570739
   Университетски изследвания и преподавания на българската история у нас и в чужбина. – София, 1981. – 892с.
1570740
  Сукиасян Э.Р. Университетские библиотеки в США // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 6. – С. 25-28. – ISSN 1726-6726
1570741
  Старцев А.И. Университетские годы Радищева. / А.И. Старцев. – Москва, 1956. – 190с.
1570742
   Университетские известия : Киевский университет; Год 22-й. – Киев
№8 : Август. – 1882. – 308с.
1570743
   Университетские известия / Императорский Университет Св. Володимира. – Киев : Типография Императоского университета св. володимира, Киевское отделение
Год тридцатый. № 11.-ноябрь. – 1890. – Переплетено разом: Университетские известия. Год тридцатый. № 12.-декабрь
1570744
  Коршенко И.Ф. Университетские кадры для малых инновационных предприятий, входящих в инновационный пояс вуза / И.Ф. Коршенко, О.П. Коршенко, Т.Е. Шушарина // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 5, май. – С. 52-66. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрена одна из причин невысокой эффективности создаваемых в университетах малых инновационных компаний, связанная с недостаточным набором компетенций научно-педагогических работников, идущих в инновационное предпринимательство. Показано, ...
1570745
   Университетские классы - возрождение традиции шефства / М.А. Хусаинов, Т.Д. Хлебникова, А.П. Цыбина, Н.И. Любина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х


  Центр довузовского образования Уфимского гос. нефтяного тех. ун-та
1570746
   Университетские классы - возрождение традиции шефства / Хусаинов Марат Абзалович, ХлебниковаТатьяна Дмитриевна, , Цыбина Алла Павловна, Любина Нина Ивановна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х
1570747
  Шитов С.Б. Университетские комплексы как средство формирования человеческого капитала и общества знаний в россии // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 2. – С.43-55. – ISSN 1561-2465


  Общество знаний - это социум, который способен работать со всем челове- ческим знанием и информацией, здесь самообучение и саморазвитие человека являются главными составляющими. Университетский комплекс представляет собой средство подготовки ...
1570748
  Жураковский В. Университетские комплексы:цели и задачи // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.5-8. – ISSN 0321-0383
1570749
   Университетские порталы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.29-30. – ISSN 0321-0383
1570750
  Ефимова И.Н. Университетские рейтинги как инструменты реформирования системы высшего образования в глобальном контексте // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 9-17. – ISSN 1026-955X


  Представлено исследование проблемы продвижения вузов в зарубежных и российских рейтингах. Проведен анализ основных зарубежных и российских рейтингов вузов Нижегородской области. Рассмотрено влияние новой модели инновационной экономики, образования и ...
1570751
  Вишленкова Е.А. Университетские ритуалы (на материалах Императорского Казанского университета) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 4-14. – ISBN 966-544-344-5
1570752
  Московин В.М. Университетские стратегии в условиях глобализации и депопуляции // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 29-32. – ISSN 0321-0383


  В статье рассмотрены возможные стратегии университетской деятельности в условиях глобализации и депопуляции.Подобные стратегии целесообразно реализовывать на основе синергетического подхода.
1570753
  Пирогова Т. Университетский библиотекарь: особенности профессии : еще раз о профессиональном самосознании / Татьяна Пирогова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 22 (112). – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  "Сконструировать" образ университетского библиотекаря, получить представление о его профессиональном самосознании, заглянуть за границы чисто профессиональной деятельности позволило социологическое исследование, проведенное в Научной библиотеке ...
1570754
  Крикуненко И. Университетский бунт // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 31 (255), 29 августа 2019. – С. 46-48


  "...украинские выпускники школ все чаще отказываются от получения классического диплома в пользу альтернативного образования".
1570755
  Щетинина Г.И. Университетский вопрос 1870-1880-х гг.и устав 1884 г.ж : Автореф... канд.ист.наук: / Щетинина Г.И.; Моск.ун-т. – Москва, 1965. – 15л.
1570756
  Зелинский Ф.Ф. Университетский вопрос в 1906 г.. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1895. – 76 с.
1570757
  Пирогов Н.И. Университетский вопрос Н.И. Пирогова. – Санкт-Петербург : В типографии Иосафата Огризко, 1863. – 85 с.
1570758
  Ковалевский В. Университетский комплекс и инновационный потенциал региона // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0869-3617


  Оренбургский гос. ун-т
1570759
  Колокольцев В.М. Университетский комплекс: интеграция и непрерывность / В.М. Колокольцев, Е.М. Разинкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждается проблема непрерывной профессиональной подготовки квалифицированных кадров в условиях университетского комплекса. Показан многолетний опыт сотрудничества университета с работодателями и образовательными учреждениями среднего ...
1570760
  Цхадая Н.Д. Университетский комплекс: северная версия // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 14-20. – ISSN 0869-3617


  В статье подчеркивается роль университетского комплекса как средства решения острых демографических проблем региона на примере Республики Коми. Автор полагает, что структура университетских комплексов в наибольшей степени отвечает задаче подготовки ...
1570761
  Пахсарьян Н.Т. Университетский курс истории литературы и современность: к проблеме взаимосвязи общей и сравнительной истории литератур // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 25–31. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
1570762
  Броклис Лоренц Университетский период современной европейской истории:учебные планы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 2. – С.44-52. – ISSN 0321-0383
1570763
  Астахова Е.В. Университетский преподаватель в условиях перехода к life-long learning: точка бифуркации пройдена // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 9-15. – ISSN 1993-5560
1570764
  Астахова Е.В. Университетский преподаватель в условиях перехода общества к инновационной экономике: векторы измерения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 22-31. – ISSN 1993-5560
1570765
  Грудзинский А.О. Университетский трансфер знаний для устойчивого роста / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 25-28. – ISSN 0321-0383


  Рассматривается концепция треугольника знаний как основа функциональной модели инновационного университета. Раскрывается процесс формирования системы трансфера знаний в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского в контексте ...
1570766
  Волосникова Л.М. Университетский устав Российской империи 1863 года - режим академической свободы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805
1570767
   Университетский ученый в "мультиверсуме" современной культуры = The university schoiar in the "muitiverse" of contemporary cuiture : Материалы конференции Российской Ассоциации выпускников Программы Фулбрайта, Ярославль, 19-20 апреля 2002 г. – Москва, 2002. – 184 с.
1570768
  Хаджирадева В. Университетский экзамен. Почему наши вузы пасут задних в международных рейтингах // Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев, 2014. – 25 июня - 1 июля (№ 26)


  В национальном рейтинге университетов первое место разделили КНУ имени Тараса Шевченко и НТУУ "КПИ".
1570769
   Университетскія известія. – Киев : Университетская типография
№ 11, ноябрь. – 1871. – 29 с., 14 с., 24 с., С. 289-328
1570770
   Университетскія известія. – Киев : Университетская типография
№ 2, февраль. – 1874. – 72 с.
1570771
  Дебагорий-Мокриевич Университетское время и начало моего народничества // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 187-190. – ISBN 5-7707-1062-4
1570772
  Гитис Л.Х. Университетское книгоиздание XXI века // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 8. – С. 26-29. – ISSN 1726-6726


  О проблемах университетских издательств, а также о некоторых путях решения этих проблем.
1570773
  Ладыжец Н.С. Университетское образование / Н.С. Ладыжец. – Ижевск, 1992. – 232с.
1570774
   Университетское образование : приглашение к размышлению / В.А. Садовничий, В.В. Белокуров, В.Г. Сушко, Е.В. Шикин. – Москва : Московский университет, 1995. – 352с. – ISBN 5-211-03413-9
1570775
  Цейкович К.Н. Университетское образование в Великобритании / [подгот. канд. техн. наук К.Н. Цейковичем, А А. Самсоновой]. – Москва : Отд. науч. информации НИИВШ, 1976. – 78 с. – (Обзорная информация. Серия "Высшего и средне специального образование за рубежом" / Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы, Отд. науч. информации)
1570776
  Федорова Н.В. Университетское образование в Великобритании на современном этапе (на прим. подготовки студентов гуман. ф-тов). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федорова Н.В.; МВ и ССО СССР. Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1973. – 39л.
1570777
  Марцинковский И.Б. Университетское образование в капиталистических странах. / И.Б. Марцинковский. – Ташкент, 1981. – 190с.
1570778
  Подшивалкина В.И. Университетское образование в контексте классической и постнеклассической научных парадигм // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1148. – C. 126-129. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 34). – ISSN 2227-6521
1570779
  Жаров Е.Ю. Университетское образование в Российской империи в XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 112-122. – ISSN 0042-8779
1570780
  Бутягин А.С. Университетское образование в СССР / А.С. Бутягин, Ю.А. Салтанов. – Москва, 1957. – 296с.
1570781
  Ременников Б.М. Университетское образование в СССР / Б.М. Ременников, Г.И. Ушаков. – Москва, 1960. – 96с.
1570782
   Университетское образование в СССР : Указ. лит. на русс. яз за 1978-1985 гг. – Москва, 1987. – 262с.
1570783
   Университетское образование в СССР и за рубежом. – М
1. – 1966. – 647с.
1570784
   Университетское образование в СССР и за рубежом. – М
2. – 1974. – 476с.
1570785
   Университетское образование в СССР и за рубежом = University studies in the USSR and abroad : Указ. сов. и иностр. лит. – Москва
Ч. 3 : 1973-1977. – 1981. – 240с.
1570786
  Поляков Н.В. Университетское образование в Украине между мировыми войнами / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 244-263. – ISBN 978-966-551-249-3
1570787
  Картавцева А.П. Университетское образование в условиях филиала // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 170-177. – ISSN 1811-0916
1570788
  Картавцева А.П. Университетское образование в условиях филиала / А.П. Картавцева, И.С. Морозова // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 170-177. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме функционирования целостных социальных систем, и университетское образование рассматривается в качестве одного из возможных вариантов развития данного феномена. Авторы подчеркивают, что образование представляет собой ...
1570789
   Университетское образование в Финляндии. – Москва, 1979. – 16с.
1570790
   Университетское образование за рубежом = University studies in abroad : Аннот. указ. русс. и иностр. лит. за 1978-1985 гг. – Москва, 1987. – 331с.
1570791
   Университетское образование за рубежом : Аннотированный указатель русской и иностранной литературы 1985-1989 гг. – Москва : Изд-во МГУ, 1992. – 165с.
1570792
  Поляков Н.В. Университетское образование Канады / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 233-243. – ISBN 978-966-551-249-3
1570793
  Нигматов З Университетское образование: гуманитарно-ориентированный инновационный подход / З. Нигматов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 77-82. – ISSN 0869-3617


  Татарский гос. гуманитарно-педагогичесий ун-т
1570794
  Горбунова Л.С. Университетское образование: трансформационное обучение как путь к автономному мышлению // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 14-39. – (Філософія ; вип. 43)


  В даній статті теорія трансформативного навчання дорослих розглядається як релевантний підхід до освіти індивіда, здатного стати автономним комунікативним суб"єктом громадянського суспільства.
1570795
  Сергеев Н.К. Университетское педагогическое образование в современных условиях // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 47-56. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития педагогического образования. Представлен стратегический курс Волгоградского государственного социально–педагогического университета. Уделяется внимание сущности и специфике современного ...
1570796
  Парейяда Ф.С. Университетское планирование и развитие / Ф.С. Парейяда, Й.К. Бертран, Т. Эрнандес // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С.34-62.
1570797
  Тихонов В.А. Университетское пространство в системе формирования гражданственности личности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 4 (48). – С. 6-8. – ISSN 1997-0803


  В статье отмечается роль университетов в образовательном пространстве, значение университетской системы образования в формировании гражданственности личности. The role of Universities in educational space and significance of university education ...
1570798
  Родин И.В. Университетское сообщество и кризис системы высшего образования во Франции (1964-1968 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 221-231. – ISSN 0130-3864


  Студенческое протестное движение.
1570799
  Родин И.В. Университетское сообщество и кризис системы высшего образования во Франции (1964-1968 годы)


  В статье проанализирован кризис системы высшего образования во Франции в 1964-1968 гг., реакции на него профсоюзов преподавателей и студентов и их предложения по реформированию высшей школы.
1570800
  Нюрка Перас Рохас Университетское студенческое движение на Кубе в 1934-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Нюрка Перас Рохас; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1978. – 20л.
1570801
  Медик В.А. Университетское студенчество: образ жизни и студенчество / В.А. Медик, А.М. Осипов. – Москва : Логос, 2003. – 200с. – ISBN 5-94010-154-2
1570802
  Шукшунов В. и др. Университетское техническое образование : концептуальные основы // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.19-30. – ISSN 0869-3617


  Южно-Российский гос.тех. ун-т (Новочеркасский политехнический институт)
1570803
  Чувакин А.А. Университетское филологическое образование на современном этапе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 74-76. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ сущностных проблем высшего профессионального образования в России. На примере филологического образования выявлены основные противоречия, возникающие в процессе реализации программных заявлений в образовательной практике An analysis ...
1570804
  Задорожный Г.В. Университетское экономическое образование в условиях становления постнеклассической науки / Г.В. Задорожный, О.Г. Колинько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 3-28. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379
1570805
  Ковалев В.В. Университетское экономическое образование: проблемы восприятия знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 142-158. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1570806
  Анищенко В.С. Университетського образования без науки быть не может // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 14-20. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы эффективности научной работы преподавателей университетов как одной из ключевых в решении вопроса повышения рейтинга вуза.
1570807
  Бакиров В.С. Университеты " третьей волны": социокультурная миссия // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 1 (48). – С. 22-30


  В чем основная миссия университетов в современных условиях, способны ли они ее в принципе выполнять и что для этого нужно делать? ХХ1 век открывает новый раздел университетской истории.
1570808
  Васильев А. Университеты Австрии // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 22-23.
1570809
  Бейзеров В.А. Университеты в глобализирующемся мире // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 87-95. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены проблемы влияния процессов глобализации на развитие высшего образования в развитых странах мира, а также на процессы интеграции национальных систем образования в единое мировое образовательное пространство. Особое внимание уделяется ...
1570810
   Университеты в информационном обществе: новые вызовы // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 6-7.


  В Московском гос. ун-те экономики, статистьики и информатики (МЭСИ) состоялся семинар-совещание.
1570811
  Андреев А.Л. Университеты в контексте социальной истории:от "обучения культуре" к формированию креативных интеллектуальных сред // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 116-127. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается соотношение между идеей университета и реальными функциями университетов в обществе, высказываются предположения о перспективах эволюции университетского образования. The article considers some correlations between the idea of ...
1570812
  Бондаренко В.П. Университеты в проектах Гипровуза : обзорная информация / сост. В.П. Бондаренко ; НИИ проблем высш. школы, Отд-ние науч. информации. – Москва : Отделение научной информации НИИВШ, 1975. – 86 с. : ил.
1570813
  Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года / Г.И. Щетинина. – Москва, 1976. – 231 с.
1570814
  Захарова О.Л. Университеты Германии в Болонском процессе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 2. – С. 101-106. – ISSN 0869-561Х
1570815
  Кочеткова Т.О. Университеты Германии: от реформы Гумбольдта до Болонского процесса / Т.О. Кочеткова, М.В. Носков, В.А. Шершнева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 137-142. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены основные принципы университета Гумбольдта и организация системы высшего образования в современной Германии. Представлен Технический университет Дортмунда: история его создания как инновационного вуза, организация обучения, реформы ...
1570816
  Пезенти А. Университеты жизни. / А. Пезенти. – М, 1977. – 231с.
1570817
  Бок Д. Университеты и будущее Америки / Д. Бок ; пер. с англ. Н.В. Баскаковой. – Москва : МГУ, 1993. – 124 с.
1570818
   Университеты и научные учреждения. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва, 1935. – 586с.
1570819
   Университеты и общество : Сотрудничество университетов в 21 веке: Материалы Второй международной научно-практической конференции ун-тов (МГУ им.М.В.Ломоносова, 27-28 ноября 2003 г.). – Москва : МАКС Пресс, 2004. – 788с. – ISBN 5-317-01148-5
1570820
   Университеты и общество. Сотрудничество университетов на рубеже веков : Материалы Первой международной конференции ун-тов стран СНГ и Балтии (МГУ им.М.В.Ломоносова, 23-24 марта 2000г.). – Москва : Московский университет, 2001. – 768с. – ISBN 5-211-03901-7
1570821
  Кантор В.К. Университеты и профессорство в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 16-28. – ISSN 0042-8744
1570822
  Кукушкина Е.И. Университеты и становление социологического образования в России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.130-138. – ISSN 0132-1625
1570823
  Янкелевский Е.Е. Университеты культуры - в массы трудящихся. / Е.Е. Янкелевский. – Новгород, 1961. – 56с.
1570824
  Орусова О.В. Университеты примеряются к информационной эпохе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 12-16. – ISSN 0321-5075


  Вища освіта в Японії.
1570825
  Садовничий В.А. Университеты России в XXI веке: замысел программы // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С. 20-24
1570826
  Скопенко В. Университеты славятся традициями / беседу вела Татьяна Стоянова // Elite club : журнал о красоте жизни. – Киев, 2004. – № 6 (10). – С. 154-156 : Фото
1570827
   Университеты США и Великобритании. – Казань, 1991. – 100с.
1570828
  Поляков Н.В. Университеты Украины от второй мировой войны до периода независимости / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 263-273. – ISBN 978-966-551-249-3


  Университетская система Украины в период освободительной борьбы (1917-1920). "Особенный" путь развития университетского образования в Украине (1920-1939).
1570829
   Университеты. Universitates. Наука и просвещение : научно-популярний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
1570830
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-. – ISBN 966-03-0684-9
№ 2. – 1999
1570831
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-
№ 1. – 2000
1570832
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-
№ 2. – 2000
1570833
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2001
1570834
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2001
1570835
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2001
1570836
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2001
1570837
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2002
1570838
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2002
1570839
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2003
1570840
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2004
1570841
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2004
1570842
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2004
1570843
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2004
1570844
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2005
1570845
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2005
1570846
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярный журнал. – Харьков, 2000-
№ 4. – 2005
1570847
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2006
1570848
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2006
1570849
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2006
1570850
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2006
1570851
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2007
1570852
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2007
1570853
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2007
1570854
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2007
1570855
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1. – 2008
1570856
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2. – 2008
1570857
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3. – 2008
1570858
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4. – 2008
1570859
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2. – 2009
1570860
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3. – 2009
1570861
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4. – 2009
1570862
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (40). – 2010
1570863
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (41). – 2010
1570864
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (42). – 2010
1570865
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (43). – 2010
1570866
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (44). – 2011
1570867
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (45). – 2011
1570868
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (46). – 2011
1570869
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (47). – 2011
1570870
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (48). – 2012
1570871
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (49). – 2012
1570872
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (50). – 2012
1570873
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (51). – 2012
1570874
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (52). – 2013
1570875
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (53). – 2013
1570876
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (54). – 2013
1570877
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 1811-2404
№ 1/2 (64/65). – 2017. – 72 с.
1570878
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 1811-2404
№ 1/2 (66/67). – 2018. – 76 с.
1570879
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2002
1570880
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2002
1570881
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2003
1570882
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2003
1570883
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2003
1570884
   Университеты. Наука и просвещение. Альманах = Universitates : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
за 2008 г. – 2008
1570885
  Третьяков В.Т. Университеты: от обороны к наступлению // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 14-15
1570886
   Университеты: ссуды на учебу и ставка на науку // Сегодня. – Киев, 2017. – 1 августа (№ 137). – С. 11


  Высшее образование в Исландии.
1570887
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 4. – 2003
1570888
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 5. – 2003
1570889
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 6. – 2003
1570890
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2006
1570891
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва, 2000-
№ 2/3. – 2006
1570892
  Бойд Р.У. Универсум информации : жизнь и деятельность Поля Отле / Р.У. Бойд. – Москва : Книга, 1976. – 403 с. – (ил.)
1570893
  Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. / Н.Н.Моисеев. – Москва : Устойчивый мир, 2001. – 200c. – (Устройство мира : Библиотека журнала "Экология и жизнь"). – ISBN 5-93177-016-X
1570894
  Лубенко В.В. Универсум. Школа будущего / В.В. Лубенко ; под ред. С.Д. Максименко ; Акад. пед. наук Украины, О-во психологов Украины, Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев : Информационно-аналитическое агентство. – ISBN 978-617-571-001-2
Кн. 3 : Семья. – 2010. – 137, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 132-133
1570895
  Лубенко В.В. Универсум. Школа будущего. Ученик - учитель - родители / В.В. Лубенко ; под ред. С.Д. Максименко ; Акад. пед. наук Украины, О-во психологов Украины, Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – 105, [1] с. – Библиогр.: с. 102. – ISBN 978-966-2142-46-4
1570896
  Варшаломидзе Л.Г. УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-124. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1570897
  Кулешов А.П. Унижение / А.П. Кулешов. – Москва, 1984. – 223с.
1570898
  Мфуйу Д. Унижение. / Д. Мфуйу. – М., 1982. – 174с.
1570899
  Биишева Зайнаб Абдулловна Униженные : роман / Зайнабв Биишева ; авториз. пер. с башк. И. Гизатуллина ; ил. Ю.А. Еремин. – Уфа : Башкнигоиздат
Кн. 1. – 1968. – 292 с. : ил.
1570900
  Биишева З.А. Униженные : роман / Зайнаб Биишева ; авториз. пер. с башк. Ю.Аминова ; послесл. А. Журавлевой. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1980. – 623 с. – (Библиотека башкирского романа "Агидель")
1570901
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1946. – 447с.
1570902
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1947. – 400 c.
1570903
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1955. – 383с.
1570904
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1957. – 399с.
1570905
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1969. – 368с.
1570906
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Кишинев, 1970. – 496 с.
1570907
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1971. – 384 с. – (Шк. б-ка)
1570908
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Нальчик, 1971. – 388с.
1570909
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1972. – 384 с. – (Шк. б-ка)
1570910
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1974. – 384с. – (Шк. б-ка)
1570911
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Л, 1977. – 372с.
1570912
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1979. – 367с.
1570913
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 622с.
1570914
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1981. – 375 с.
1570915
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 351 с.
1570916
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1984. – 368с.
1570917
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Киев : Художественная литература, 1985. – 390 с.
1570918
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1989. – 413с.
1570919
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные = роман в 4-х частях / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 364 с.
1570920
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва : Радуга, 1990. – с.
1570921
  Круговов В.И. УНИК / В.И. Круговов. – Л, 1990. – 39с.
1570922
  Руденко Надія Уникаємо авітамінозу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 3-4 : фото
1570923
  Д"ячук Юрій Уникайте отруєння грибами! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 6 : фото
1570924
  Шарапов Алексей Уникальная здравница : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 100-103 : Фото. – ISSN 1998-8044
1570925
  Марченко С. Уникальная Има Сумак // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 71-76


  Има Сумак (Зоила Аугуста Императрис Каварри дель Кастильо (1922-2008) - перуанская оперная певица и актриса, имевшая мировую известность и владевшая уникальным голосовым диапазоном в 5 октав
1570926
   Уникальная история исследований в области неонатологии – разработка сурфактанта из легочной ткани свиней / Tore Curstedt, Henry, Halliday, , Christian, Speer // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 93-99. – ISSN 2226-1230
1570927
  Хаткевич Василий Уникальная карта ХУІ века : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2 : Карта
1570928
  Марчук А. Уникальная пещера на Сокотре : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 4 : Іл.
1570929
  Сенчихин В. Уникальное "детище юридической академии" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 августа (№ 33)


  14 августа в живописном курортном пос. Затока в 40 км от Одессы состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса "Академия", предназначенного для отдыха студентов и преподавателей Национального университета "Одесская юридическая ...
1570930
  Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное: Средства массовой информации и репродуцированное искусство / Н.М. Зоркая. – М., 1981. – 168с.
1570931
  Эттытегина Н. Уникальное искусство Чукотки // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 17-28
1570932
  Ерохина Г. Уникальное книгохранилище: история. Раритеты.Инновации / Г. Ерохина, Г. Колосова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 37 - 41. – ISSN 0869-4915
1570933
  Дмитрук Н.Г. Уникальное культурное наследие Великого Новгорода (к 1150-летию города) / Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 29-34. – ISSN 0016-7207
1570934
   Уникальное месторождение пригидротермальной биоты в нижнекембрийских осадочно-вулканогенных комплексах Кызыл-Таштыгского рудного поля (Восточная Тува) / А.А. Терлеев, В.А. Симонов, А.В. Каныгин, Д.А. Токарев, С.И. Ступаков, А.В. Котляров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 1. – С. 66-74 : рис., табл. – Библиогр.: с. 73-74. – ISSN 0016-7886
1570935
   Уникальное сочетание таланта математика и экономиста. К 100-летию со дня рождения академика Л.В. Канторовича // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 353-357. – ISSN 0869-5873
1570936
   Уникальному памятнику русской культуры Благовещенскому собору Московского Кремля - 500 лет. – М, 1989. – 96с.
1570937
  Зайцева И.П. Уникальность "поэтики безыскусности" лирического творчества Михаила Матусовского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 316-322
1570938
  Мищенко Л.В. Уникальность пологендерных структур интегральной индивидуальности школьников // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 323-332. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1570939
  Зырянова Л.Н. Уникальные бета-переходы / Л.Н. Зырянова. – Москва ; Ленинград, 1960. – 99 с.
1570940
   Уникальные возможности в бронировании гостиниц // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 8-10 [прилож.]
1570941
  Лисицын В.М. Уникальные исследовательские стенды - эффективная база для подготовки магистров / В.М. Лисицын, И.Ю. Зыков, А.Н. Яковлев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 25-27. – ISSN 0321-0383
1570942
  Ярич И. Уникальные коллекци Подмосковья / Ирина Ярич // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  В помещении Фонда редкой книги Московской областной государственной научной библиотеки имени Н.К. Крупской прошел семинар "Книжные памятники в библиотеках Подмосковья: современное состояние, проблемы и перспективы". В статье представлен обзор докладов ...
1570943
  Комиссарова Т.С. Уникальные ландшафты Ленинградской области : География и екология. К 300-летию Санкт-Петербурга / Т.С. Комиссарова, А.А. Соколова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 33-37. – ISSN 0016-7207
1570944
   Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала. – Новосибирск : Наука, 1990. – 224с.
1570945
  Бахритдинов Б.А. Уникальные объекты неживой природы и их охрана / Бахритдинов Б.А., Тетюхин Г.Ф. ; АН УзССР, Отд. географии. – Ташкент : Фан, 1990. – 61, [2] с. : ил.
1570946
  Шутова Наталья Уникальные программы от "Элитур Клуба" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 53 : Фото
1570947
  Ханмагомедов Х.Л. Уникальные туристско-экскурсионные памятники природы Дагестана, их паспортизация и изучение / Х.Л. Ханмагомедов, А.Н. Гебекова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 37-43. – Библиогр.: 14 назв.
1570948
   Уникальный контент РЖД // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1570949
   Уникальный ксенолит алмазоносного перидотита из кимберлитовой трубки Удачная (Якутия): роль субдукции в образовании алмазов / А.М. Логвинова, Л.А. Тэйлор, Е.Н. Федорова, А.П. Елисеев, Р. Вирт // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 397-415 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-415. – ISSN 0016-7886
1570950
  Тимашов И.Е. Уникальный ландшафт Забайкалья: ледниковый кодар и чарские пески : география. Природа России / И.Е. Тимашов, О.А. Борсук, А.А. Лукашов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 27-33 : Фото. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
1570951
  Макаренко Н. Уникальный метод получения наноленты графена с заданными свойствами // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 60-66
1570952
  Нестеровский В.А. Уникальный промышленно-генетический тип осадочных месторождений // Геологія і корисні копалини світового океану : науковий журнал / НАН України, Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення ; ред. рада: Шнюков Є.Ф., Коболєв В.П., Кочелаб В.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 1 (59). – С. 54-68. – ISSN 1999-7566
1570953
  Насирова С. Уникальный Ширванский сюжетный ковер, хранящийся в национальном музее истории Азербайджана // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 166-170. – ISSN 2076-1554


  Повествуется об одном Ширванском ковре из коллекции НМИА, на котором изображены интересные сюжетные линии и символические узоры, такие как "бута", "анд", "древо жизни", "богиня Хумай" и др. Дана подробная информация о каждом узоре, выявлен смысл ...
1570954
  Куньч З.Й. Уникання пасивних дієслівних конструкцій як елемент культури української мови // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 42-48


  Проаналізовано типові помилки, пов"язані з уживанням пасивних дієслівних конструкцій, а також виявлено, як це відображається на таких ознаках мовної культури, як правильність, змістовність, точність, логічність, відповідність ситуації тощо
1570955
  Ворожбит О. Уникати фальстарту // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВООЗ та інші світові організації намагаються зробити безпечнішим процес навчання в умовах пандемії.
1570956
  Прибитько В.М. Уникаючи небезпеки (Сценарії профілактичних заходів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 8-10
1570957
  Кочубей В.В. Уникнення конфлікту інтересів під час здійснення адвокатом консультативної роботи в кримінальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 108-112
1570958
  Барабашин С. Уникнення подвійного оподаткування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1570959
  Ходзицька В.В. Уникнення подвійного оподаткування доходів: світові тенденції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 33 назв.
1570960
  Шмигаль Н.М. та інші Уникнення подвійного оподаткування: теорія та практика ефективного використання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 98-104. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 5 (74)). – ISSN 1814-1161
1570961
  В"язовченко А. Уникнути банкрутства всім і кожному // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 1, 7


  "Минуло лише кілька днів, як у Верховній Раді зареєстровано проект Кодексу процедур банкрутства (реєстраційний №8060) авторства 26 народних депутатів, а законопроект уже викликав неабиякий інтерес не тільки у фаховому експертному середовищі. Текст ...
1570962
  Крамар О. Уникнути ірландизації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 34 (562), 23-30.08.2018. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Чому ігнорування мовної проблеми загрожує "закономірним" зникненням української мови в Україні.
1570963
  Володимиров Олег Уникнути трагедії можна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-51 : фото
1570964
   Уникумы природы. – Владивосток, 1966. – 43с.
1570965
  Липко В.А. Уникумы. / В.А. Липко. – Ташкент, 1969. – 231с.
1570966
  Кауфман С.В. Униполярно-заряженный воздух по методу е а е а и его биологическое действие на организм животных и человека. / С.В. Кауфман. – Воронеж, 1935. – 151с.
1570967
  Перчик Л.Д. Униполярно-коммутаторные генераторы импульсов : Автореф... канд. техн.наук: / Перчик Л.Д.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1570968
   Униполярные машины. – М - Л, 1940. – 180с.
1570969
   УНИТА капитулировала, но подозрения остаются // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 16. – С.10-11. – ISSN 0234-1670


  [Ангола. Внутренняя обстановка в стране.]
1570970
  Олейник Н.П. Унитарная и федеративная формы государственного устройства : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 25-27 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7207
1570971
  Сакач Аттила Андреевич Унитарная подгруппа мультипликативной группы группового кольца : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакач Аттила Андреевич; Ужгородский ГУ. – Ужгород, 1991. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1570972
  Ханхасаев М.Х. Унитарная теория рассеяния пимезонов на ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ханхасаев М.Х.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1990. – 20л.
1570973
  Зиновьев М Г. Унитарно-симметричная статическа теория множественного рождения частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3309 / Зиновьев Г.М,; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1967. – 10л.
1570974
  Бештоев Х.М. Унитарно-симметричные обобщения статистическое теории множественного образования частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Бештоев Х.М. ; МГУ. – Москва, 1973. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
1570975
  Алебастров Валерий Алексеевич Унитарность и причинность в квантовой теории поля с нелокальным взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Алебастров Валерий Алексеевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7736 Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 10л.
1570976
  Иохвидов И.С. Унитарные и самосопряженные операторы в пространстве с индефинитной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иохвидов И.С.; Одес. ин-тут инжинеров морского флота. – Одесса, 1950. – 7 с.
1570977
  Гусар М. Унитарные представления группы Лоренца 2-5597. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Гусар М.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1570978
  Кириллов А.А. Унитарные представления нильпотентных групп Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кириллов А.А. ; МГУ. – Москва, 1961. – 4 с.
1570979
  Бусяцкая И.К. Унитарные представления экспоненциальных групп Ли. : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Бусяцкая И. К.; МГУ, Мех.мат.фак. – М., 1973. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1570980
  Черветто А. Унитарный империализм : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-14-Х
Т. 1. – 2005. – XVII, 772, [3] с. – Биогр. справочник: с. 707-758. - Алф. указ.: с. 761-773. – Библиогр. в примеч.: с. 684-706
1570981
  Черветто А. Унитарный империализм : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-18-2
Т. 2. – 2005. – XXI, 709, [1] с. : карты. – Биогр.справочник: с. 656-695 .- Алф. указ.: с. 697-709. – Библиогр. в примеч.: с. 637-653
1570982
  Верзилов А.В. Унитские Архимандриты в Чернигове / А.В. Верзилов. – Чернигов : Тип. Губер. прав., 1903. – 10 с.
1570983
  Демиденко А.А. Унификация видов изданий научно-технической информации / А.А. Демиденко, А.А. Штовассер. – М, 1958. – 19с.
1570984
  Кадышева О.В. Унификация и гармонизация норм международного частного права в отношении определения государственной принадлежности иностранных юридических лиц // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.44-65. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1570985
  Симанов А.Л. Унификация как тенденция развития физики / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 61-67. – ISSN 1560-7488
1570986
  Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в договорах об оказании правовой помощи с участием СССР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Хачатурян А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1570987
  Хачатрян Армен Григорьевич Унификация коллизионных норм в договорах об окозании правовой помощи с участием СССР. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Хачатрян Армен Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 211л. – Бібліогр.:л.197-211
1570988
  Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве / А.Г. Хачатурян. – К, 1993. – 115с.
1570989
  Кисиль В.И. Унификация коллизионных норм о расторжении брака в договорах о правовой помощи между СССР и другими социалистическими государствами // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 78-84. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1570990
   Унификация математических моделей в гидробиологии : Инструктивно-методические материалы. – Петрозаводск, 1987. – 68с.
1570991
  Рахимов Махмуд Джураевич Унификация морфологических средств выражения значения множественного числа имен существительных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рахимов Махмуд Джураевич; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1978. – 23л.
1570992
  Варшаломидзе Л.Г. Унификация норм международного частного права в рамках Унидруа : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Варшаломидзе Л. Г.; КУ им. Т. Шевченко. Ин-т международ. отношений. – К., 1998. – 203л. – Бібліогр.:л.181-195
1570993
  Палиашвили И.А. Унификация права международной торговли (На прим. конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Палиашвили И.А.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1570994
  Палиашвили Ирина Аполлоновна Унификация права международной торговли (на примере конвенции 1980 г. О договорах международной купли-продажи товаров) : Дис... канд.юр.наук: 12.00.10 / Палиашвили Ирина Аполлоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 209л. – Бібліогр.:л.193-209
1570995
   Унификация систем документации: история, современное состояние, перспективы : Сб. тр. – Москва : ВНИИДАД, 1989. – 184 с. – Библиогр. в конце ст.
1570996
  Блинков О.Е. Унификация советского наследственного права в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 1812-3805
1570997
  Булат Р.Е. Унификация управления качеством высшего военно-технического образования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 286-291. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1570998
  Саков А.А. Унификация управленческой документации и общесоюзные классификаторы / А.А. Саков. – Москва : Экономика, 1982. – 168 с.
1570999
  Молчанова Н.Ф. Унификация форм имен существительных в дательном, местном и творительном падежах множественного числа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанова Н.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 19л.
1571000
  Симанов А.Л. Унификация: космология и физика высоких энергий // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 1 (64). – С. 34-57. – ISSN 1560-7488
<< На початок(–10)1571157215731574157515761577157815791580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,