Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1412001
   "Тур Парад" предлагает лучшее в Италии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 70
1412002
  Шейнманн "Турам" и меггер фирмы АВЕМ / Шейнманн, А.Ф. Фокин. – Л, 1958. – 10с.
1412003
  Мазур Л. "Турбота про себе" як основа формування християнської особистісної самоідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 182-192. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті розкривається характер змін, що відбулися в “практиках себе” при переході від античності до середньовіччя. Виявлено, що християнська “турбота про себе” здійснюється в просторі віри, а не розуму, і спрямована на онтологічну трансформацію ...
1412004
  Мазур Л. "Турбота про себе" як практика становлення самоідентичності в античну епоху // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 46-51. – ISSN 0321-0499
1412005
  Яницкий О.Н. "Турбулентные времена" как проблема общества риска // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 155-164. – ISSN 0869-0499
1412006
  Наривская В.Д. "Турдейская Манон Леско" Всеволода Петрова: повествование об очаровании запретной любви (из тайников военной классики) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 69-85. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Впервые в украинском литературоведении анализируется повесть Вс. Петрова «Турдейская Манон Леско», созданная во времена послевоенной «минилитературной оттепели» 1946 г. как вызов морали и литературе «советской цивилизации». Осмысливается заголовочный ...
1412007
  Кулешова К.І. "Турецька модель" як інструмент зовнішньої політики США на Великому Близькому Сході : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулешова Карина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1412008
  Бесєдіна Н.В. "Турецька тема" у європейській суспільно-політичній думці епохи Реформації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 104-114. – ISSN 2075-1451
1412009
  Полтораков О. "Турецький гамбіт": втрати на Заході - виграш на Сході? / О. Полтораков, Т. Вагабов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 36-39


  Туреччину дедалі менше влаштовує "традиційна" роль форпосту Заходу (передусім США та НАТО) на Близькому Сході в нинішньому напівлатентному протистоянні "the West and the Rest" (С. Хантінгтон), яке своєю агресивною політикою до останнього провокували ...
1412010
  Зуб "Турецькопіддані" в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст. ) (за матеріалами українських архівів) / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-22. – ISSN 1608-0599
1412011
  Ермаков Дмитрий "Туризм Малайзии" представил юбилейную программу : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 72 : Фото
1412012
  Обручев С.В. Тунгусский бассейн / С.В. Обручев. – Ленинград-Москва, 1932. – с.
1412013
  Филиппов С.В. Тунгусский метеорит / С.В. Филиппов. – Москва : Иркут. книжн. издательство, 1961. – 47 с.
1412014
  Обручев С.В. Тунгусский угленосный бассейн / С.В. Обручев. – М., 1919. – 32с.
1412015
  Туголуков В.А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири / В.А. Туголуков. – М., 1985. – 284с.
1412016
  Лапцуй Л.В. Тундра : стихи и поэма / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. – Москва : Советский писатель, 1970. – 72 с.
1412017
  Николс Ксения Тундра // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 107 : фото
1412018
  Васильев В.И. Тундра Канинская / В.И. Васильев, Л.Н. Гейденрейх. – Москва : Мысль, 1977. – 219с.
1412019
  Любовцев В.И. Тундра не любит слабых / В.И. Любовцев, Ю.Б. Симченко. – Москва, 1968. – 279с.
1412020
  Кошечкин Б.И. Тундра хранит след: очерки об исследователях Кольского Севера / Б.И. Кошечкин. – Мурманск, 1979. – 152 с.
1412021
  Дмитриев С. Тундра. : очерки и рассказы / С. Дмитриев. – Москва : Учпедгиз, 1935. – 72 с.
1412022
  Караваева Н.А. Тундровые глеевые почвы Северной Якутии : Автореф... канд. геогр.наук: / Караваева Н.А.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1965. – 22л.
1412023
  Пармузин Ю.П. Тундролесье СССР / Ю.П. Пармузин. – Москва : Мысль, 1979. – 295с.
1412024
  Келлерман Б. Тунель / Беpнгаpд Келлєpман ; з дозволу автоpа пеpеклала Доpа Сімовичева; Під pедакцією [та з пеpедм. "Беpнгаpд Келлєpман"] Василя Веpниволі [В.І. Сімович]. – Коломія ; Ляйпціг : Укp. Hакладня, 1922. – 416 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Білоус М., Теpлак З. Василь Сімович. 1880-1944: Життєпис.-бібліогp. наpис. - Львів, 1995
1412025
  Келлерман Б. Тунель : фант. роман / Бернгард Келлерман ; пер. з нім. Олекси Логвиненка. – Київ : Молодь, 1986. – 271 с.
1412026
  Бурцева І. Тунель банкрутства: чивідно світло? Реструктуризація боргу фізичної особи // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1412027
   Тунельна спектроскопія нанодротів самосформованих із наночастинок Co/CoSi2 та Si у кремнієвій матриці / О.Д. Горчинський, І.В. Бєлоусов, С.М. Занкович, С.О. Пуцелик, Ю.Г. Назарок, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-45. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Метод імплантації іонів Со в кремній і відпал при температурах, які сприяють збиранню Со в преципітати та формуванню частинок Со/СоSi2 наночастинок та кремнієвих наночастинок між ними. З аналізу ТЕМ поперечного перерізу кремнієвих пластин було ...
1412028
  Никитин Н.Е. Тунельная спектроскопия размерно-квантовых пленок висмута : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Никитин Н. Е.; АН СССР, Ин-т радиотехники и электрон. – М., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1412029
  Виноградов М.С. Тунельно-рекомбинационные процессы в гетеропереходе сульфид кадмия-сульфид меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Виноградов М.С.; О дес. гос. ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1412030
  Бубенцов В.И. Тунеядство и борьба с ним / В.И. Бубенцов. – Саратов, 1972. – 23с.
1412031
  Кондрашков Н.Н. Тунеядство: против закона и совести / Н.Н. Кондрашков. – М, 1989. – 157с.
1412032
  Пешков В.И. Тунеядцам не место в нашей жизни. / В.И. Пешков. – Алма-Ата, 1962. – 54с.
1412033
  Магарин Н.С. Тунеядцев - к ответу / Н.С. Магарин. – Одесса, 1961. – 35с.
1412034
  Шляпочников А.С. Тунеядцев к ответу / А.С. Шляпочников. – М, 1964. – 44с.
1412035
  Румянцев П.М. Тунеядцы - враги нашего общества. / П.М. Румянцев. – М., 1964. – 56с.
1412036
  Прокша Л.Я. Туника Несса. / Л.Я. Прокша. – Минск, 1986. – 316с.
1412037
  Видясова М.Ф. Тунис - зачинатель "арабских революций" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 42-91. – ISSN 0235-5620
1412038
  Уткин Г.Н. Тунис / Г.Н. Уткин. – Москва, 1973. – 10с.
1412039
   Тунис : Карта. – 3-е изд. – Москва : Глав. упр. геодезии и картогграфии, 1973. – 1 карта
1412040
  Гусаров В.И. Тунис / В.И. Гусаров. – Москва : Мысль, 1974. – 128с.
1412041
   Тунис : Справочник. – Москва : Наука, 1978. – 375с.
1412042
   Тунис : История. Берберы. Джерба. Сиди-Бу-Саид. Русские. Талассотерапия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 86-122 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1412043
  Можаев Александр Тунис : Африканский дневник. Путешествие / Можаев Александр, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 56-67 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1412044
  Лашова Г.А. Тунис (Проблемы экономической географии) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Лашова Г. А.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 19л.
1412045
  Шевченко Сергей Тунис круглый год : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 70-71 : Фото
1412046
  Ланда Р. Тунис спешит в будущее. // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.61-65. – ISSN 0321-5075


  [Производство наркосодержащих культур.]
1412047
  Смирнов В.П. Тунис. / В.П. Смирнов. – М., 1962. – 72с.
1412048
  Цолов П. Тунис. / П. Цолов. – София, 1965. – 68с.
1412049
  Курило В.А. Тунис. / В.А. Курило. – Москва : Мысль, 1978. – 48с. – (У карты мира)
1412050
  Зеленский Святослав Тунис. Места силы: 6 улетных точек на Земле // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №12 (2951). – С. 72-76 : фото
1412051
  Себа П. Тунис. Опыт монографии / П. Себа. – Москва, 1953. – 256с.
1412052
  Прохоров Александр Тунис: Африканский Сингапур и политика "открытого неба" : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 70 : Фото
1412053
  Самойлов Юрий Тунис: все основания для массовости : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 1998-8044
1412054
   Тунис: как реализовать туристический потенциал / Самойлов Юрий, Гутали Али, Демура Тарас, Солнцев Сергей, Новиковский Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 44-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1412055
  Неправская Наталия Тунис: Север вместо Востока // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
1412056
  Корнеева Наталья Туниса будет больше // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 56-59 : фото
1412057
  Одарченко К.С. Тунисия ( Экон.-географ. характер) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Одарченко К. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 19 с.
1412058
  Пантучек С. Тунисская литература. Краткий очерк. / С. Пантучек. – М., 1969. – 155с.
1412059
  Румянцев В. Тунисская Республика. / В. Румянцев, В. Фатис. – М., 1982. – 64с.
1412060
  Завадовский Ю.Н. Тунисский диалект арабского языка. / Ю.Н. Завадовский. – М., 1979. – 106с.
1412061
  Алексеев А.А. Туницкий Николай Леонидович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 333-334
1412062
  Чмир О.Р. Туницький Микола Леонідович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 234. – ISSN 2075-437X


  З 1918 по 1922 рр. - завдував кафедрою славістики у Київському університеті, викладав сербську, польську
1412063
  Чмир О.Р. Туницький Микола Леонідович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 220. – ISSN 2075-437X
1412064
  Грищенко І.Ф. Туніс / І.Ф. Грищенко. – К, 1960. – 36с.
1412065
  Гудзевата Марина Туніс без пляжу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 118-124 : фото
1412066
  Самойлов Юрій Туніс розширює пропозицію // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1412067
  Герасименко Арсеній Туніс. Африканський Колізей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 70-77 : фото
1412068
  Стаховський Дмитро Туніс. Бербери і дромадери : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 88-95 : Фото
1412069
  Будько Євген Туніс. Вустами Солов"я : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 96-101 : Фото
1412070
  Орел Роман Туніс. Дорога до оазиса // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 44-47 : фото
1412071
   Туніс. Жасмін у Сусі : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-77
1412072
  Глазова Катерина Туніс. Кайф і пісок : Вояж-колекція / Глазова Катерина, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-83 : Фото, карта
1412073
  Галаджій О. Туніс. Між пустелею та морем / О. Галаджій, Г. Іващенко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 56-60 : фото
1412074
  Орел Роман Туніс. Пил віків і цілющі водорості // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 58-65 : фото
1412075
  Рафаловський Євген Туніс. Підземні мешканці та український борщ // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-55
1412076
  Іващенко Микола Туніс. Повна торба вражень // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 64-67 : фото
1412077
  Рафаловський Євген Туніс. Подорож на "Червоній ящірці" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 114-120 : фото
1412078
  Іващенко Микола Туніс. Сафарі на Сахарі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 50-54 : фото
1412079
  Онишко Сергій Туніс. Скарби Магрибу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 76-83 : фото
1412080
  Дудкін Іван Туніс. Троглодити ХХІ століття : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 68-71 : Фото
1412081
  Вакуленко Інна Туніс. Хамамотерапія / Вакуленко Інна, Ташаєва Міла // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 84-87 : Іл.
1412082
   Туніс. Чоловіки, що вишивають золотом // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 112-113 : Фото
1412083
  Будько Є. Туніс.Біле і блакитне / Є. Будько, О. Горобець, М. Іващенко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 72-77 : фото
1412084
  Рибалкін С.В. Туніська поезія ХХ–ХХІ ст. у дзеркалі світової літературної критики // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – C. 102-109. – ISSN 1608-0599
1412085
  Плясун Я.Г. Туніська республіка / Я.Г. Плясун. – Київ, 1971. – 191с.
1412086
  Иванченко Ю.М. Туннелирование в сверхпроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Иванченко Ю.М.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1968. – 13л.
1412087
  Замараев К.И. Туннелирование электрона в химии: Химические реакции на больших расстояниях / К.И. Замараев. – Новосибирск, 1985. – 312с.
1412088
  Чейшвили О.Д. Туннелирование электронов и флуктуационные явления в сверхпроводящих металлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чейшвили О.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 29л.
1412089
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Москва-Л, 1930. – 267с.
1412090
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Куйбышев, 1958. – 300с.
1412091
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Л, 1960. – 724с.
1412092
  Гончаров И.Ю. Туннель / И.Ю. Гончаров. – Красноярск, 1963. – 44с.
1412093
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Л, 1978. – 607с.
1412094
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – М, 1981. – 335с.
1412095
  Келлерман Б. Туннель : роман / Б. Келлерман. – Донецк : Донбас, 1983. – 264с.
1412096
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Донецк, 1988. – 277с.
1412097
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – М, 1988. – 624с.
1412098
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Донецк, 1988. – 277с.
1412099
  Притула Дмитрий Туннель : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 7. – С. 89-97. – ISSN 0321-1878
1412100
  Хайнлайн Р. Туннель в небе / Р. Хайнлайн. – Пермь, 1991. – 295 с.
1412101
  Метелкин Николай Туннель под Гибралтарским проливом : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 2
1412102
  Гарсиа Понсе Туннель Сан-Карлоса / Гарсиа Понсе. – М., 1970. – 152с.
1412103
  Свистунов В.М. Туннельная спектроскопия квазичастичных возбуждений в металлах. / В.М. Свистунов, М.А. Белоголовский. – К., 1986. – 151с.
1412104
  Богатина Н.И. Туннельная спектроскопия квазичастичных возбуждений в онденсированных тонких пленках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Богатина Н.И. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1974. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1412105
  Петропавловская Юлия Туннельное зрение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 94-95 : фото
1412106
   Туннельные диоды в вычислительной и измерительной технике. – Рига : Зинатне, 1972. – 344 с.
1412107
   Туннельные диоды в вычислительной технике. – Рига : Зинатне, 1969. – 396 с.
1412108
  Акчурин Э.А. Туннельные диоды в технике связи / Э.А. Акчурин, В.В. Рудь, В.Я. Спирин. – Москва : Связь, 1971. – 137 с.
1412109
   Туннельные диоды и их применение в схемах переключения и в устройствах СВЧ диапазона. – Москва : Советское радио, 1965. – 184 с.
1412110
  Руденко Э.М. Туннельные исследования элементарных возбуждений в сверхпроводящих вакуумных конденсатах ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Руденко Э.М.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1981. – 22л.
1412111
  Усеинов Рустэм Галеевич Туннельные механизмы фотопереходов в полупроводниковых контактных структурах : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.10 / Усеинов Рустэм Галеевич; Оптический ин-т. – Л., 1984. – 16л.
1412112
  Евтушенко С.К. Туннельные невропатии. Трудности диагностики и терапии / С.К. Евтушенко, А.Н. Евтушевская, В.В. Марусиченко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бублик Л.О., Бучакчийська Н.М., Виничук С.М. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 1 (71). – C. 25-30. – ISSN 2224-0713
1412113
  Липшиц Л.Л. Туннельные печи для обжига огнеупорных фарфоровых изделий и динаса / Л.Л. Липшиц. – М., 1927. – 76с.
1412114
  Москаленко В.А. Туннельные свойства сверхпроводящих сплавов / В.А. Москаленко. – Кишинев, 1978. – 82с.
1412115
  Ника Ю.Н. Туннельные характеристики и кинетические коэффициенты сверхпроводящих сплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ника Ю. Н.; АН МССР, Ин-т прикл. физ. – Кишинев, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1412116
  Кожушнер М.А. Туннельные явления / М.А. Кожушнер. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1412117
   Туннельные явления в твердых телах, 1973. – 421с.
1412118
  Гольданский И В. Туннельные явления в химической физике / И В. Гольданский. – М., 1986. – 293с.
1412119
  Стучебников В.М. Туннельные явления и изучательная рекомбинация в антимониде галлия : Автореф... канд.физ-мат.наук: 049 / Стучебников В.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 12л.
1412120
  Ржевкин К.С. Туннельный диод. / К.С. Ржевкин. – М.-Л., 1962. – 24с.
1412121
  Чернавская Н.М. Туннельный транспорт электронов в фотосинтезе / Н.М. Чернавская. – Москва, 1977. – 175с.
1412122
  Ревенко Юрий Федорович Туннельный эффект в индии, сплавах индий-олово, ниобий и тантале под давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ревенко Юрий Федорович; МВ и ССО УССР. Донец. гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 21л.
1412123
  Солимар Л. Туннельный эффект в сверхпроводниках и его применение : пер. с англ. / Л. Солимар. – Москва : Мир, 1974. – 428с.
1412124
  Румянцев А.И. Тунцы / А.И. Румянцев, И.В. Кизиветтер. – Владивосток, 1949. – 64с.
1412125
  Лєсков М.С. Тупейний художник / М.С. Лєсков. – К., 1952. – 52с.
1412126
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков, 1946. – 64с.
1412127
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Кишинёв, 1953. – 24с.
1412128
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Москва, 1956. – 64с.
1412129
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Москва, 1978. – 30с.
1412130
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Минск, 1979. – 318с.
1412131
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Москва, 1987. – 461с.
1412132
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – К., 1988. – 509с.
1412133
  Джекоби Сьюзен Тупеющая Америка / источник: сайт ИноСМИ. - 2008 г. - 20 февраля // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-52. – ISSN 0321-0383
1412134
  Джекоби Сьюзен Тупеющая Америка / источник: сайт ИноСМИ. - 2008 г. - 20 февраля // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-52. – ISSN 0321-0383
1412135
  Кулешов А.П. Тупик / А.П. Кулешов. – Минск, 1987. – 222с.
1412136
  Азери С. Тупик : роман / Сабир Азери ; пер. с азерб. А. Карлина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 319 с. : ил.
1412137
   Тупик борьбы интеграций в Европе (аналитический доклад) / Е. Винокуров, С. Кулик, А. Спартак, И. Юргенс // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 4-25. – ISSN 0042-8736


  У доповіді, підготовленій на замовлення Комітету громадянських ініціатив, критично аналізуються проект "Східне партнерство" Євросоюзу, його негативні наслідки для економічного співробітництва та партнерських відносин у Великій Європі. Дослідження ...
1412138
  Оболонский А.В. Тупики геополитического имморализма и поиски новой парадигмы // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.55-67. – ISSN 0869-0499
1412139
  Иорданский В.Б. Тупики и перспективы тропической Африки / В.Б. Иорданский. – Москва : Наука, 1970. – 474 с.
1412140
  Плискевич Н.М. Тупики инструментальной модернизации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 78-85. – ISSN 0869-0499
1412141
  Болотин И.С. Тупики клерикального национализма. / И.С. Болотин. – Москва, 1987. – 108с.
1412142
  Исаченко И.И. Тупики космической гонки / И.И. Исаченко. – М, 1989. – 173с.
1412143
  Грачев А.С. Тупики политического насилия / А.С. Грачев. – М., 1982. – 192с.
1412144
  Новиков М.П. Тупики православного модернизма / М.П. Новиков. – Москва, 1979. – 167с.
1412145
  Гольденберг М.А. Тупики сионизма / М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1979. – 183с.
1412146
  Шпакова Р.П. Тупики социологической теории в ФРГ / Р.П. Шпакова. – Л., 1981. – 143с.
1412147
  Капсамун І. Тупиковий шлях / І. Капсамун, Ю. Лучик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 травня (№ 84). – С. 4


  Один із авторів статті - студентка КНУТШ Ю. Лучик. Що показали мітинги 18 травня 2013 року.
1412148
  Боклаг Є.В. Тупикові станції Укрзалізниці: причини формування і сучасний стан // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 48-51
1412149
  Сумцов Н.Ф. Тур в народной словесности / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1887. – 26 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1887, № 1
1412150
  Сумцов Н.Ф. Тур в народной словесности / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 26 с.
1412151
  Артемов Станислав Тур де Франс : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 56-59 : Фото
1412152
  Іващенко Галина Тур їсти / Іващенко Галина, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 128-133 : фото
1412153
  Бектурсунов К. Тур на Крит / беседовала Кристина Пошелюжная // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 14-15. – ISSN 1563-6755


  Украине нужен придельно либеральный закон, легализирующий криптодеятельность.
1412154
  Оніщук Олексій Тур оголених натур : ВІд свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 128-131 : Іл.
1412155
  Будько Євген Тур по салону : Мандрівничий ряд / Будько Євген, Пристаєцький Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 132-133 : Фото
1412156
  Дубинянская Я. Тур Хейердал: путешествия дилетанта // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
1412157
  Мішалова К.М. Тур Хейєрдал - дух подорожей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )


  Хейєрдал - ) — норвезький мандрівник та вчений, дослідник культури та походження різних народів світу: полінезійців, індіанців, жителів острову Пасхи тощо.
1412158
  Сергеева Елена Турагенство а/к "Сибирь": прогнозы на зиму : Новые программы "Сибири" стартовали успешно. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 115 : Фото
1412159
  Гук А. Турагент, авіаперевізник та аеропорт: хто за що відповідальний? / А. Гук, М. Терещенко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 14-15
1412160
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 1. – 2005
1412161
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 2. – 2005
1412162
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 3. – 2005
1412163
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 4. – 2005
1412164
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 5. – 2005
1412165
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 6. – 2005
1412166
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 1. – 2006
1412167
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 2. – 2006
1412168
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 3. – 2006
1412169
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 4. – 2006
1412170
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 5. – 2006
1412171
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 6. – 2006
1412172
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 7/8. – 2006
1412173
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 9/10. – 2006
1412174
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 11/12. – 2006
1412175
  Панченко Ольга Турагенція - 2018: складові успіху // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 18 : фото. – ISSN 1998-8044
1412176
  Будько Євген Турактивація // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 122-123 : фото
1412177
  Бессчетнов П.П. Туранговые тополя Казахстана / П.П. Бессчетнов, Л.М. Грудзинская. – Алма-Ата, 1981. – 152с.
1412178
  Довгич В.А. Туранська теорія етногенезу в українознавчій журналістиці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 163-169. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1412179
  Мизин В.П. Турбазы, пансионаты, кемпинги / В.П. Мизин. – Донецк, 1974. – 31с.
1412180
  Гуслистий К. Турбаївське повстання / К. Гуслистий. – К, 1947. – 43с.
1412181
  Коляда І. Турбаївське повстання 1789-1793 рр.: 220 роковини супротиву українських селян політиці соціального поневолення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 1-5
1412182
  Сиротюк М. Турбаївці / М. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 384с.
1412183
  Сиротюк М.Й. Турбаївці / М.Й. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 384 с.
1412184
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2005
1412185
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2005
1412186
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3, темат. вып. : Скандинавия. – 2005
1412187
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2005
1412188
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2005
1412189
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2005
1412190
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2005
1412191
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2005
1412192
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2005
1412193
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2005
1412194
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2005
1412195
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2005
1412196
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2005
1412197
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2006
1412198
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2006
1412199
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2006
1412200
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2006
1412201
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2006
1412202
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2006
1412203
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2006
1412204
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2006
1412205
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2006
1412206
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2006
1412207
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2006
1412208
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2006
1412209
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2006
1412210
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2006
1412211
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2006
1412212
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2006
1412213
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2007
1412214
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2007
1412215
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2007
1412216
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2007
1412217
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2007
1412218
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2007
1412219
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2007
1412220
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2007
1412221
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2007
1412222
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2007
1412223
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2007
1412224
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2007
1412225
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2007
1412226
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2007
1412227
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2007
1412228
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2007
1412229
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2007
1412230
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2007
1412231
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2008
1412232
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2008
1412233
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2008
1412234
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2008
1412235
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2008
1412236
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2008
1412237
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2008
1412238
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2008
1412239
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2008
1412240
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2008
1412241
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2008
1412242
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2008
1412243
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2008
1412244
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2008
1412245
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2008
1412246
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2008
1412247
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2008
1412248
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2008
1412249
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2009
1412250
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2 : Кельн. – 2009
1412251
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2009
1412252
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2009
1412253
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5 : Круизная панорама. – 2009
1412254
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6 : Отдых на море. – 2009
1412255
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2009
1412256
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2009
1412257
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9 : Европейский маршрут. – 2009
1412258
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2009
1412259
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11 : Технологии. – 2009
1412260
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2009
1412261
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2009
1412262
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2009
1412263
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15 : Горные лыжи. – 2009
1412264
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2009
1412265
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2009
1412266
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18 : Зимняя экзотика. – 2009
1412267
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2011
1412268
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2011
1412269
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2011
1412270
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2011
1412271
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2011
1412272
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2011
1412273
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2011
1412274
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 1 (252). – 2012
1412275
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 2 (254) : Саксония; справочник турагента:. – 2012
1412276
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 3 (255). – 2012
1412277
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 4 (256). – 2012
1412278
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 5 (259). – 2012
1412279
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 6 (260). – 2012
1412280
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 7 (268). – 2012
1412281
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 8 (262). – 2012
1412282
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 9 (263). – 2012
1412283
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 10 (264). – 2012
1412284
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 11 (266) : Технологии. – 2012
1412285
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 12 (270). – 2012
1412286
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 13 (271) : Горные лыжи. – 2012
1412287
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 14 (272). – 2012
1412288
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 15 (273). – 2012
1412289
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 16 (275). – 2012
1412290
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 1. – 2013
1412291
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 2 : Чешский маршрут. – 2013
1412292
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 3. – 2013
1412293
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 4. – 2013
1412294
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 5. – 2013
1412295
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 6 : London calling. – 2013
1412296
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 7 : Летняя карта. – 2013
1412297
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 8. – 2013
1412298
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 9. – 2013
1412299
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 10. – 2013
1412300
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 11 : Технологии. – 2013
1412301
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 12. – 2013
1412302
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 13. – 2013
1412303
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 14 : Зимняя карта путешествия. – 2013
1412304
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 15. – 2013
1412305
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 16. – 2013
1412306
   Турбизнес к 60-летию со Дня Победы : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 8 : Фото
1412307
   Турбизнес Москвы отметил свой праздник : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 10-11 : Фото
1412308
  Кирпушко Ярослав Турбизнес на основе прошлого : опыт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 66-68 : Фото. – ISSN 1998-8044
1412309
  Богданова Светлана Турбизнес сопротивляется отмене лицензирования и ищет схожие механизмы : Законотворчество пошло в гору. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 16-18 : Фото
1412310
  Рассохин Олег Турбизнес: романтика и реальность : Учеба для менеджера - процесс постоянный и необходимый. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42 : Фото
1412311
  Гейман Л.М. Турбинное бурение на аэрированной промывочной жидкости / Л.М. Гейман, В.И. Мусинов. – М., 1965. – 147с.
1412312
  Сергеев Н.С. Турбинный дед / Н.С. Сергеев. – Л., 1966. – 341с.
1412313
  Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций / Б.М. Трояновский. – М., 1973. – 184с.
1412314
  Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций / Б.М. Трояновский. – М., 1978. – 232с.
1412315
  Венедиктов В.Д. Турбины и реактивные сопла на двухфазных потоках / В.Д. Венедиктов. – Москва, 1969. – 196с.
1412316
  Міндак Наталія Турбізнес потребує інтернету. Якого саме? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1412317
  Писарець А.В. Турбінний вимірювальний перетворювач витрат з гідродинамічним врівноваженням чутливого елемента : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Писарець А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1412318
  Счастливый Г.Г. Турбо- и гидрогенераторы при переменных графиках нагрузки / Г.Г. Счастливый, Г.М. Федоренко, В.И. Выговский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 208 с.
1412319
  Янсон А. Турбо-Пролог в сжатом изложении / А. Янсон. – Москва : Мир, 1991. – 94с. – ISBN 5-03-002010-1
1412320
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль : В 3-х кн. / В.В. Фаронов. – Москва : МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК. – ISBN 5-85896-002-2
Кн.1 : Основы Турбо Паскаля. – 1992. – 304с.
1412321
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – 7-е изд., перераб. – Москва : Нолидж, 2002. – 576с. : илл. – ISBN 5-89251-054-9
1412322
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль / Валерий Фаронов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 18 с., 1038 с. – ISBN 5-94157-295-6
1412323
  Рюттен Т. Турбо Паскаль 6.0 / Т. Рюттен, Г. Франкен. – Київ : BHV, 1992. – 240с. – ISBN 5-87282-074-7
1412324
  Сергиевский М.В. Турбо Паскаль 7.0 / М.В. Сергиевский, А.В. Шалашов. – М., 1994. – 256с.
1412325
   Турбо Паскаль 7.0. – Київ : BHV, 1995. – 448с. – ISBN 5-86617-020-5
1412326
   Турбо Паскаль 7.0. – Київ : Торгово-издательское бюроBHV, 1995. – 444с. – ISBN 5-86617-020-5
1412327
   Турбо Паскаль 7.0. – 3-е изд., стереотипное. – Київ : BHV, 1996. – 448с. – ISBN 966-552-001-6
1412328
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0 : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1997. – 616с. – ISBN 5-89251-012-3
1412329
  Грызлов В.И. Турбо Паскаль 7.0 / В.И. Грызлов, Т.П. Грызлова. – Москва : ДМК, 1998. – 400с. – ISBN 5-89818-009-5
1412330
   Турбо Паскаль 7.0. – Изд.7-е,стереотипн. – Київ : BHV, 1998. – 448с. – ISBN 5-7315-0023-1
1412331
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0 : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1999. – 432с. – ISBN 5-89251-055-7
1412332
  Ставровский А. Турбо Паскаль 7.0 : Учебник / Андрей Ставровский. – Київ : BHV, издательска группа. Ирина, 2000. – 400с. – (Библиотека студента). – ISBN 966-552-070-9; 5-7315-0099-1
1412333
   Турбо Паскаль 7.0 : Самоучитель. – 12-е изд.,стереотип. – Київ : Ирина, BHV, 2000. – 432с. – ISBN 966-552-057-1, 5-7315-0086-Х
1412334
  Ставровский А. Турбо Паскаль 7.0 : Учебник / Андрей Ставровский. – Київ : BHV, издательска группа. Ирина, 2001. – 400с. – (Библиотека студента). – ISBN 966-552-070-9
1412335
   Турбо Паскаль 7.0 / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, В.Н. Павлыш, Л.В. Славинская; Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Павлыш В.Н., Славинская Л.В. – Москва : АСТ ; NT Press, 2004. – 270с. – ISBN 5-17-026342-2
1412336
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : Практика программирования: Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1997. – 432с. – ISBN 5-89251-012-3
1412337
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – 7-е изд., перераб. – Москва : Нолидж, 2001. – 576с. – ISBN 5-89251-054-9
1412338
   Турбо Паскаль 7.0. : Самоучитель. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 416с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-171-9
1412339
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : практика программирования: учебное пособие / В.В. Фаронов. – Изд. 7-е, переработн. – Москва : Нолидж, 2003. – 416с. – ISBN 5-89251-012-3
1412340
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1998. – 616с. – ISBN 5-89251-012-3
1412341
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1999. – 616с. – ISBN 5-89251-054-9
1412342
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : ОМД Групп, 2003. – 616с. – ISBN 5-89251-054-9
1412343
  Белецкий Я. Турбо Паскаль с графикой для персональных компьютеров / Я. Белецкий. – Москва, 1991. – 320 с.
1412344
   Турбо Паскаль у прикладах і задачах : Навчальний посібник / А.І. Муніца, В.М. Антоненко, Т.С. Іванова, В.І. Біленко. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 244с.
1412345
  Комар Е.Г. Турбогенератор мощностью 50000 киловатт / Е.Г. Комар. – Л-М, 1932. – 120с.
1412346
  Хазан С.И. Турбогенераторы : Повреждения и ремонт / С.И. Хазан. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1971. – 648 с.
1412347
  Глебов И.А. Турбогенераторы с использованием сверхпроводимости / И.А. Глебов, Я.Б. Данилевич, В.Н. Шахтарин. – Ленинград, 1981. – 232 с.
1412348
  Булавин Л.А. Турбодиметрические методы определения свойств молока / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, С.Г. Остапченко // Известия ВУЗ-ов.Пищевые технологии


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1412349
   Турбокомпрессоры для наддува дизелей. – Л, 1975. – 200с.
1412350
   Турбопоршневые дизель-электрические агрегаты типа Д100. – Москва : Машиностроение, 1972. – 224 с.
1412351
  Антонюк Т. Турбота - визначальна цінність української національної школи (з досвіду роботи 181-ї школи м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-58. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам захисту дитинства, турботи про дітей в умовах школи великого міста. Автор стверджує, що "Школа-родина" як найкраще реалізує в повсякденному житті державні і міжнародні нормативно-правові документи, присвячені охороні і захисту ...
1412352
  Гнатюк І.Ф. Турбота : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 111 с.
1412353
  Юлдашев О.Х. Турбота держави про побут трудящих / О.Х. Юлдашев. – К., 1975. – 48с.
1412354
  Войцехов В.М. Турбота на всіх одна / В.М. Войцехов. – Харків, 1987. – 94с.
1412355
  Кириленко Т. Турбота про всіх // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 2


  "Ветерани розглядають свою діяльність <...> як волонтерство, яке підтримують ректорат і профком Університету. Реалізується соціально-психологічна допомога: відвідування найстарших ветеранів, спілкування з учителями й наставниками, які вже не працюють, ...
1412356
  Ющенко В. Турбота про вчителя - надія на майбутнє // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 1682-2366
1412357
  Стоєцький Валентин Турботи Добровільного пожежного товариства України (Інтерв"ю з керівником Добровільного пожежного товариства України О.М.Донським) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 39-40 : фото
1412358
  Ивакин В.П. Турбулентная естественная конвекция у вертикальных поверхностей. : Автореф... канд. технич.наук: 01.04.14 / Ивакин В.П.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции по гидроаэродинамике и теплофизике. – Новосибирск, 1973. – 19л.
1412359
  Зимин В.Д. Турбулентная конвекция / В.Д. Зимин, П.Г. Фрик. – М, 1988. – 173с.
1412360
   Турбулентні процеси у хвості магнітосфери землі: статистичний та спектральний аналіз / Л. Козак, Б. Петренко, О. Кронберг, А. Прохоренков, О. Григоренко, О. Черемних, С. Черемних, Е. Луї, П. Козак, І. Кунделько // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 55-68. – ISSN 1561-8889
1412361
  Черняк М.П. Турбулентні стани в моделі імунного відгуку // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 55-64. – ISSN 1023-2427
1412362
  Чайка Ю.Д. Турбулентність коливань в кільцевій електронній системі з частотно-часовою нелінійністю / Ю.Д. Чайка, С.В. Лисоченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 291-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянута автономна динамічна система, особливістю якої є виникнення хотичних коливань завдяки наявності частотно-часової нелінійності, що і відрізняє її від широковідомих систем з нелінійними вольтамперними елементами. Частотно-часова нелінійність ...
1412363
  Вергун В.А. Турбулентність світового фінансового ринку в умовах переходу до шостого технологічного укладу / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 71-80


  Стаття присвячена аналізу впливу сучасних фінансово-економічних трансформацій світового ринку на процес становлення нового технологічного укладу, даються характеристики процесу глобальної фінансової турболентності. The article deals with an analysis ...
1412364
  Дао Нгок Хунг Турбулентно-циркуляционный режим нижней атмосферы над Индокитаем : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Дао Нгок Хунг; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1996. – 17л.
1412365
  Климонтович Ю.Л. Турбулентное движение и структура хаоса: Новый подход к статистической теории открытых систем / Ю.Л. Климонтович. – Москва : Наука, 1990. – 320 с.
1412366
  Болонов Н.И. Турбулентное движение электропроводной жидкости со взвешенными частицами при наличии электрического и магнитного полей : Автореф... канд. техн.наук: / Болонов Н. И.; АН БССР, Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1969. – 29л.
1412367
  Вайнштейн С.И. Турбулентное динамо в астрофизике / С.И. Вайнштейн, Я.Б. Зельдович, А.А. Рузмайкин. – Москва : Наука, 1980. – 352 с.
1412368
  Бай Ши-и Турбулентное течение жидкостей и газов / Бай Ши-и. – Москва, 1962. – 344 с.
1412369
  Симоненко А.П. Турбулентное трение и теплообмен хладоносителей с добавками мицеллообразующих поверхностно-активных веществ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Симоненко А.П. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1980. – 20 с.
1412370
  Хинце И.О. Турбулентность / И.О. Хинце. – Москва : Физматлит, 1963. – 680 с.
1412371
   Турбулентность : Принципы и применения. – Москва : Мир, 1980. – 637с.
1412372
   Турбулентность = Turbulence / П. Брэндшоу, Т. Себеси, Г.Г. Фернгольц, Джонстон Дж, др и; Под ред. П.Брэдшоу; Пер. с англ. Н.Г.Васецкой и др. – Москва : Машиностроение, 1980. – 343с.
1412373
  Зимин В.Д. Турбулентность / В.Д. Зимин. – Пермь, 1986. – 74 с.
1412374
  Зилитинкевич С.С. Турбулентность в динамических моделях / С.С. Зилитинкевич, А.С. Монин. – Л, 1971. – 44с.
1412375
  Бызова Н.Л. Турбулентность в пограничном слое атмосферы / Н.Л. Бызова, В.Н. Иванов, Е.К. Гаргер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 262с.
1412376
  Дубов А.С. Турбулентность в растительном покрове / А.С. Дубов. – Л, 1978. – 183с.
1412377
   Турбулентность в свободной атмосфере / Н.К. Винниченко, Н.З. Пинус, С.М. Шметер, Г.Н. Шур. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 336 с.
1412378
   Турбулентность в свободной атмосфере. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 287с.
1412379
  Фидман Б.А. Турбулентность водных потоков / Б.А. Фидман. – Л., 1991. – 237с.
1412380
   Турбулентность и вертикальная структура гидрофизических полей. – Севастополь, 1983. – 115 с.
1412381
  Воронцов П.А. Турбулентность и вертикальные токи в пограничном слое атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 296с.
1412382
  Кузнецов В.Р. Турбулентность и горение / В.Р. Кузнецов, В.А. Сабельников. – М., 1986. – 286с.
1412383
  Обухов А.М. Турбулентность и динамика атмосферы / А.М. Обухов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 413с.
1412384
   Турбулентность налоговых реформ : [монография] / С.И. Юрий, А.И. Крисоватый, И.А. Майбуров, Т.В.Кощук. – Киев : Знання, 2011. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-382. – ISBN 978-966-346-869-3
1412385
  Минский Е.М. Турбулентность руслового потока / Е.М. Минский. – Л., 1952. – 164с.
1412386
  Гринвальд Д.И. Турбулентность русловых потоков / Д.И. Гринвальд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 166 с.
1412387
  Бурлачков В. Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 90-97. – ISSN 0042-8736
1412388
  Вайнштейн С.И. Турбулентность, токовые слои и ударные волны в космической плазме / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1989. – 310 с.
1412389
  Луговцов Б.А. Турбулентные вихревые кольца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.05 / Луговцов Б.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 18л.
1412390
   Турбулентные двухфазные течения и техника эксперимента : Тезисы докладов 5 Всесоюзного научного совещания по теоретическим и прикладным аспектам турбулентных течений, часть 2. – Таллин : [Б. в.], 1985. – 219 с.
1412391
   Турбулентные двухфазные течения и техника эксперимента : Тезисы докладов 5 Всесоюзного научного совещания по теоретическим и прикладным аспектам турбулентных течений, часть 2. – Таллин
1. – 1985. – 219с.
1412392
  Брановер Г.Г. Турбулентные магнотогидродинамические течения в трубах. / Г.Г. Брановер. – Рига, 1967. – 208с.
1412393
   Турбулентные сдвиговые течения = Turbulent Shear Flows 1. – Москва : Машиностроение, 1982. – 432 с. – (Проблемы прикладной физики)
1412394
  Бруяцкий Е.В. Турбулентные стартифицированные струйные течения / Е.В. Бруяцкий. – Киев : Наукова думка, 1986. – 295 с.
1412395
   Турбулентные струйные течения в каналах / В.Е. Алемасов, Г.А. Глебов, А.П. Козлов, А.Н. Щелков; В.Е. Алемасов, Г.А. Глебов, А.П. Козлов, А.Н. Щелков; Академия наук СССР; Казанский филиал. – Казань : [Б. в.], 1988. – 172 с.
1412396
   Турбулентные течения. – Москва : Наука, 1970. – 264 с.
1412397
   Турбулентные течения. – Москва : Наука, 1977. – 255 с.
1412398
  Ваграменко Я.А. Турбулентные течения / Я.А. Ваграменко. – Москва : МОПИ, 1989. – 113 с.
1412399
  Рейнольдас А. Турбулентные течения в инженерных приложениях. / А. Рейнольдас. – Москва, 1979. – 408с.
1412400
   Турбулентные течения газов взвеси / А. Шрайбер, Л. Гавин, В. Наумов, В. Яценко; А. Шрайбер, Л. Гавин, В. Наумов, В. Яценко; Академия наук Украинской ССР; Ин-т технической теплофизики. – Киев : Наукова думка, 1987. – 239 с.
1412401
   Турбулентные течения реагирующих газов = Turbulent reacting flows. – Москва : Мир, 1983. – 325 с. – (Проблемы прикладной физики)
1412402
  Графов Б.М. Турбулентный диффузионный слой в электрохимических системах / Б.М. Графов, С.А. Мартемьянов, Л.Н. Некрасов. – Москва : Наука, 1990. – 295 с.
1412403
  Медников Е.П. Турбулентный перенос и осаждение аэрозолей / Е.П. Медников. – Москва : Наука, 1981. – 176 с.
1412404
  Шерстюк А.Н. Турбулентный пограничный слой / А.Н. Шерстюк. – М, 1974. – 272с.
1412405
  Стрелец М.Х. Турбулентный пограничный слой в многокомпонентном реагирующем потоке газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Стрелец М.Х.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1412406
  Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа / Ю.В. Лапин. – Москва, 1970. – 310с.
1412407
  Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа / Ю.В. Лапин. – Москва, 1982. – 312с.
1412408
  Аксенов А Турбулентный пограничный слой конуса в сверхзвуковом потоке / А Аксенов. – Ленинград, 1957. – 22с.
1412409
  Калихман Л.Е. Турбулентный пограничный слой на криволинейной поверхности, обтекаемой газом / И.Л. Калихман. – М., 1956. – 212 с.
1412410
  Калихман Л.Е. Турбулентный пограничный слой на плоской пластине, обтекаемой газом / Л.Е. Калихман. – Москва, 1954. – 48с.
1412411
  Кутателадзе С.С. Турбулентный пограничный слой сжимаемого газа / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. – Новосибирск, 1962. – 180с.
1412412
  Скурин Л.И. Турбулентный пограничный слой электропроводящей жидкости в поперечном магнитном полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 024 / Скурин Л.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1412413
  Никитин И.К. Турбулентный русловой поток и процессы в придонной области / И.К. Никитин. – Киев : АН УССР, 1963. – 142 с.
1412414
  Искендеров Ш Д. Турбулентный след за телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Искендеров Д.Ш.оглы; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 15л.
1412415
  Искендеров Ш Д. Турбулентный след за телом. Отклонения от автомодельности, эффекты собственного вращения и перемежаемости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Искендеров Д.Ш.оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 16 с.
1412416
  Искандеров Джавид Шамиль оглы Турбулентный след за телом. Отклонения от автомодельности, эффекты собственного вращения и перемежаемости. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Искандеров Джавид Шамиль оглы; Азербайджан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1979. – 124л.
1412417
  Изотова А.Ф. Турбулентный тепло- и влагообмен больших озёр / А.Ф. Изотова. – Л., 1982. – 144с.
1412418
  Гальперин Б.М. Турбулентный тепло- и влагообмен поверхности суши и водоемов с атмосферой / Б.М. Гальперин. – Л, 1970. – 100с.
1412419
  Кобзарь С.Г. Турбулентный теплообмен и гидродинамика около вогнутой поверхности: центробежная неустойчивость Тйэлора-Гертлера в градиентном и безградиентом потоке. : Автореф... канд техн.наук: 05.14.05 / Кобзарь С.Г.; НАН Украины. Ин-тут техн. теплофизики. – К., 1997. – 20л.
1412420
  Во Ван Лань Турбулентный теплообмен и температурные волны в стратифицированном океане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Во Ван Лань; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. – М., 1974. – 11л.
1412421
  Пядишюс А.А. Турбулентный теплоперенос в пристенных слоях / А.А. Пядишюс, А.А. Шланчяускас. – Вильнюс : Мокслас, 1987. – 239с.
1412422
  Жук Н.С. Турбулентных пограничный слой со вдувом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жук Н. С.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
1412423
  Пристли Б С.Х. Турбулетный перенос в приземном слое атмосферы / Б С.Х. Пристли. – Л., 1964. – 124с.
1412424
  Стрельников П.Г. Тургай - Иргизская полупустыня. / П.Г. Стрельников. – Л., 1938. – 112с.
1412425
   Тургай зовет. – Алма-Ата, 1972. – 32 с.
1412426
  Молдагалиев Ж. Тургайские напевы : роман / Жайсанбек Молдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы
кн. 2. – 1971. – 143 с.
1412427
  Наканов Г. Тургайское восстание 1916-1917 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Наканов Г.; М-во культуры СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос. – М, 1954. – 17л.
1412428
  Десняк О. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1940. – 306 с.
1412429
  Десняк О.Г. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1960. – 318 с.
1412430
  Десняк О. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ : Молодь, 1968. – 320 с.
1412431
  Шадрин А.И. Турган-птица / А.И. Шадрин. – М., 1981. – 282с.
1412432
  Шадрин А.И. Турган-птица / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1983. – 271с.
1412433
  Муратов А.Б. Тургенев-новеллист (1870-1880-е годы) / А.Б. Муратов. – Л., 1985. – 119с.
1412434
  Батюто А.И. Тургенев - романист / А.И. Батюто. – Л, 1972. – 389с.
1412435
  Салим Аднан Тургенев - художник, мыслитель. / Салим Аднан. – М., 1983. – 224с.
1412436
  Николаев Ю. Тургенев : критический этюд О. Николаева [псевд.]. – Москва : Унив. тип., 1894. – 263 с., 1 л. портр. (фронт.). – Авт. установлен по словарю И.Ф. Массанова


  Экз. № 32590 дефектный, отст. портрет Тургенева
1412437
  Родзевич С.И. Тургенев. – Киев, 1919. – 139с.
1412438
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – М., 1959. – 416с.
1412439
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – 2-е изд. – М., 1961. – 416с.
1412440
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – 3-е изд. – М., 1964. – 415с.
1412441
  Лебедев Ю.В. Тургенев / Ю.В. Лебедев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 607 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 706). – ISBN 5-235-00789-1
1412442
  Пильд Леа Тургенев в восприятии русских символистов (1890-1900-е годы) / Пильд Леа. – Тарту, 1999. – 136с. – (Dissertationes philologiae Universitatis tartuensis, ISSN 1406-0809). – ISBN 9985-56-425-1
1412443
  Незеленов А.И. Тургенев в его произведениях / [соч.] А. Незеленова. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1885. – [2], II, [2], 262 с.


  На тит. л. № 32588 надпись: Турчинович
1412444
  Бялый Г.А. Тургенев в Петербурге / Г.А. Бялый, А.Б. Муратов. – Л, 1970. – 375с.
1412445
   Тургенев в русской критике : Сборник статей. – Москва : Художественная литература, 1953. – 574, [5] с.
1412446
  Пушников С.П. Тургенев в средней школе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Пушников С.П.; МП-УССР.Полтавский гос.пед.ин-т. – Киев, 1951. – 13 с.
1412447
  Пушников С.П. Тургенев в школе : Дис... канд. филол.наук: / Пушников С.П.;. – Полтава, 1948. – 200л.
1412448
   Тургенев в школе: Пособие для учителей. – М., 1981. – 175с.
1412449
  Титов В.Г. Тургенев и Базаров : Дис... канд. филол. наук / Титов В.Г. ; Тираспольск. гос. пед. ин-т. – Тирасполь, 1969. – 325, 9 л. – Бібліогр.: л. 1-9
1412450
  Титов В.Г. Тургенев и Базаров (об отношении И. С. Тургенева к революционно-демократич. интеллигенции и движению 60-х годов XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Титов В. Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 18 с.
1412451
  Колодочкина Е. Тургенев и Виардо: первая встреча, последняя встреча... // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 69-78. – ISSN 1812-867Х
1412452
   Тургенев и его время. – М-Птгр., 1923. – 325с.
1412453
   Тургенев и его современники. – Л., 1977. – 286с.
1412454
  Ковалева Т.В. Тургенев и Жорж Санд. (Проблема идейно-худож. своеобразия) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Ковалева Т.В.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 24л.
1412455
  Гревс И.М. Тургенев и Италия / И.М. Гревс. – Л., 1925. – 126с.
1412456
  Тимофеева О.В. Тургенев и Мериме. К истории русского влияния на французскую литературу : Автореф... канд .филол.наук: / Тимофеева о. В.; МВССО Льв.ГУ. – Львов, 1951. – 16 с.
1412457
  Крюков А.Н. Тургенев и музыка / А.Н. Крюков. – Л, 1963. – 136с.
1412458
  Богданов Б.В. Тургенев и Орловский край / Б.В. Богданов. – Орел, 1968. – 248с.
1412459
  Лурье С.А. Тургенев и Орловский край. / С.А. Лурье. – Орел, 1971. – 84с.
1412460
  Тихомиров Владимир Николаевич Тургенев и просветительство / Тихомиров Владимир Николаевич. – Киев : Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1984. – 120с.
1412461
  Гражис П.И. Тургенев и романтизм : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гражис П.И. ; Казан. ГУ. – Казань, 1967. – 21 с.
1412462
  Гражис И П. Тургенев и романтизм.О сочетании реалистического и романтического образного отражения / И П. Гражис, . – Казань, 1966. – 52с.
1412463
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1971. – 336с.
1412464
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1977. – 447 с.
1412465
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1986. – 411 с.
1412466
  Назарова Л.Н. Тургенев и русская литература конца XIX - начала XX в. / Л.Н. Назарова. – Л., 1979. – 201 с.
1412467
  Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм / Г.А. Бялый. – Москва-Ленинград, 1962. – 247с.
1412468
  Тургенев Иван Сергеевич Тургенев и театр. (Драм. произведения, статьи и письма) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1953. – 640с.
1412469
   Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883). Опись документальных материалов личного фонда № 509. – М., 1951. – 31с.
1412470
  Родзевич С.И. Тургенев. К 100-летию со дня рождения. / С.И. Родзевич. – К., 1918. – 139с.
1412471
  Морозов П. Тургенев. Очерк / П. Морозов. – 15с.
1412472
  Тимрот А.Д. Тургеневские встречи / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1970. – 199с.
1412473
   Тургеневский сборник. – Пб., 1921. – 207с.
1412474
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – М.-Л., 1966. – 396с.
1412475
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – Л., 1967. – 430с.
1412476
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – Л., 1969. – 560с.
1412477
   Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – М.-Л., 1964. – 472с.
1412478
   Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочининий и писем И.С.Тургенева. IV. – Л., 1968. – 430с.
1412479
  Короткий В.А. Тургенєв Іван Сергійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 146-147. – ISBN 966-06-0393-2
1412480
  Булавін Л.А. Турготний тиск у тканині цукрового буряка при низьких темпиратурах / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.Я. Фрідман // Журнал фізичних досліджень, 1999. – №1
1412481
  Будайчиев Б.Д. Тургунбай Садыков. / Б.Д. Будайчиев, Л.А. Прыткова. – Фрунзе, 1985. – 186с.
1412482
  Петров Вс. Турдейская Манон Леско // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 6-43. – ISSN 0130-7673
1412483
  Ручка А. Турен Ален / А. Ручка, В. Танчер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-966-418-286-4
1412484
   Турецкая ашыкская поэзия. – М., 1983. – 192с.
1412485
  Аватков В. Турецкая демократизация в 90-е - ключ к сегодняшней исламизации Турции // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 106-115. – ISSN 1998-1813
1412486
  Векилов А.П. Турецкая диалектология / А.П. Векилов. – Ленинград
1. – 1973. – 103с.
1412487
  Курпас Алексей Турецкая кухня. Мухаммара на закуску // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 46-48 : фото
1412488
  Алькаева Л.О. Турецкая литература / Л.О. Алькаева, А. Бабаева. – Москва, 1967. – 190с.
1412489
  Маштакова Е.И. Турецкая литература конца XVII - начала XIX в. : к типологии переход. периода / Е.И. Маштакова. – М., 1984. – 205с.
1412490
  Гезер Эзлем Турецкая мечта / Гезер Эзлем, Эффенди Рема // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 84-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1412491
  Сорокоумовская Г.В. Турецкая новелла первой четверти ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сорокоумовская Г.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1412492
  Мосаки Н.З. Турецкая образовательная политика и ассимиляционные процессы у курдов // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 91-103. – ISSN 0869-5415


  В статье на примере курдов Турции показана взаимосвязь образования, ассимиляции и гендера. Более высокий уровень неграмотности среди курдов (особенно среди женщин) в Турции препятствовал их ассимиляции. В настоящее время турецкие власти для ассимиляции ...
1412493
  Погорельская С.В. Турецкая община в ФРГ: Между интеграцией и исламом // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 44-76. – ISSN 0235-5620
1412494
  Меликов Т.Д. Турецкая поэзия / Т.Д. Меликов. – М, 1980. – 116с.
1412495
   Турецкая поэзия наших дней. – М., 1958. – 134с.
1412496
  Утургаури С.Н. Турецкая проза 60-70-х годов: Основные тенденции развития / С.Н. Утургаури. – М, 1982. – 216с.
1412497
  Петросян Ю.А. Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи (конец ХУШ- нач. ХХ вв.) / Ю.А. Петросян. – М., 1985. – 144с.
1412498
  Щека Ю.В. Турецкая разговорная речь / Ю.В. Щека. – Москва, 1989. – 155с.
1412499
  Акопян Г.С. Турецкая реакция на службе американского империализма : стенограмма публичной лекции... / Акопян Г.С. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1412500
  Шамсутдинов А.М. Турецкая Республика / А.М. Шамсутдинов. – М., 1962. – 96с.
1412501
   Турецкая Республика : Справочник. – Москва : Наука, 1975. – 568с.
1412502
  Георгиян Э.А. Турецкая Республика / Э.А. Георгиян. – Москва, 1975. – 222с.
1412503
   Турецкая Республика. – Москва : Наука, 1990. – 384с.
1412504
   Турецкая Республика в 60-70-е годы. – М., 1984. – 148с.
1412505
   Турецкая романтическая повесть. – М., 1986. – 476с.
1412506
   Турецкая сказка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 38-39 : фото
1412507
  Ксензык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы / Н.Н. Ксензык. – Киев, 1991. – 106с.
1412508
  Ксендзык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Сибири: соц.-полит. аспект (60-е - 70-е годы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Ксендзык Н.Н. ; УжГУ. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1412509
  Слезкин Ю. Турецкая шаль // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 17-25. – ISSN 0132-2036
1412510
  Миловидов Б.П. Турецкие военнопленные в России в 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-98. – ISSN 0042-8779
1412511
  Познахирев В.В. Турецкие военнопленные на строительстве, ремонте и обслуживании российских железных дорог (конец XIX - начало XX в.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 10 (70). – С. 81-83. – ISSN 2070-9773
1412512
  Познахирев В.В. Турецкие воинские формирования Красной армии а 1918-1920 гг // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 159-169. – ISSN 0042-8779


  О турецких воинских формированиях в рядах Красной армии: Турецкой роте 1-го татаро-башкирского батальона, Турецком коммунистическом отряде, Особой турецкой роте, Турецком стрелковом красном полке.
1412513
  Фиш Р.Г. Турецкие дневники / Р.Г. Фиш. – М, 1977. – 205с.
1412514
  Милетич Л. Турецкие зверства по отношению к болгарскому населению Фракии (1913 г.): Из анкеты проф. фракийских болгар Милетича по ограблению фракийсих болгар в 1913 году. / Л. Милетич. – София, 1987. – 62с.
1412515
  Геза Ф. Турецкие миниатюры времён покорения Венгрии / Ф. Геза. – Будапешт, 1980. – 30с.
1412516
  Раденкович Л. Турецкие наименования мифологических существ у южных славян // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-48. – ISSN 0132-1366
1412517
   Турецкие народные пословицы и поговорки. – М., 1962. – 56с.
1412518
   Турецкие народные сказки. – М., 1959. – 239с.
1412519
   Турецкие народные сказки. – 2-е изд. – М., 1967. – 479с.
1412520
   Турецкие пословицы и поговорки. – М., 1966. – 39с.
1412521
   Турецкие сказки. – М., 1960. – 287с.
1412522
   Турецкие сказки. – М., 1986. – 396с.
1412523
  Глузман А.В. Турецкие школы в Крыму / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 131-134. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1412524
   Турецкий берег Эгейского моря // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 46-47 : фото
1412525
  Пшемыский А. Турецкий выбор // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 26. – С. 42-46


  Політична ситуація в Туреччині
1412526
  Акунин Борис Турецкий гамбит : Роман / Акунин Борис. – Москва : Захаров, 2001. – 234с. – ISBN 5-8159-0097-4224с.
1412527
  Светличная Е. Турецкий гамбит / Е. Светличная, Л. Семененко, В. Серикова // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 7/8. – С. 114-123. – ISSN 1684-4912


  Подорож Турцією
1412528
  Коберник К. Турецкий гамбит // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 19 (456). – С. 34-38
1412529
  Солдатов А. Турецкий гамбит Папы Римского / А. Солдатов, Р. Павлов // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 49. – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Ватікан і глобалізм
1412530
  Сиваченко Е. Турецкий гамбит. Султанский дар Николаю II // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 3/4 (95), март - апрель : Дарственное и именное оружие из коллекции Александра Фельдмана. – С. 78-96. – ISSN 2222-436X
1412531
  Задорожный Олег Турецкий гамбит: ход Конья : Легок на подьем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 104-106 : Фото
1412532
  Репенкова М.М. Турецкий детектив (К истории вопроса) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 71-79. – ISSN 0869-1908
1412533
  Гизер С.Н. Турецкий источник по истории буджакских ногайцев // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.212-215. – ISBN 966-7089-17-7
1412534
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1981. – 527с.
1412535
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1987. – 510с.
1412536
  Загоскина Василина Турецкий колосс на глиняных ногах : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 22-26 : Фото. – ISSN 1998-8044
1412537
  Тверской А.Д. Турецкий марш / А.Д. Тверской. – М. : Советская Россия, 1983. – 213 с.
1412538
  Дубровская Т.В. Турецкий марш / Т.В. Дубровская. – М, 1985. – 208с.
1412539
  Шнуров А. Турецкий пролетариат / А. Шнуров. – М.-Л., 1929. – 88с.
1412540
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1986. – 86с.
1412541
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1988. – 92с.
1412542
   Турецкий сборник. – М., 1958. – 307с.
1412543
   Турецкий синдром // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 54-56 : фото
1412544
  Востоков Н. Турецкий стиль и русское искусство второй половины 18 века // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 16-30.
1412545
  Талалай Н. Турецкий суфий : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 3-22. – ISSN 0131-8136
1412546
  Дмитриев Н.К. Турецкий язык / Н.К. Дмитриев. – М., 1960. – 96с.
1412547
  Дудина Л.Н. Турецкий язык : практический курс / Л.Н. Дудина. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 328 с. – (Языки народов мира). – ISBN 978-5-484-00933-6
1412548
  Габер Е.В. Турецко-американские отношения в контексте региональной политики Турции на Кавказе и в Центральной Азии // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 91-94
1412549
  Иванова И.И. Турецко-арабские отношения и их место в системе международных связей на Ближнем Востоке / И.И. Иванова. – М, 1985. – 149с.
1412550
  Корхмазян Р.С. Турецко-германские отношения в годы второй мировой войны / Р.С. Корхмазян. – Ереван, 1977. – 188с.
1412551
  Килимджян Г.С. Турецко-греческие отношения в 1908-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Килимджян Г.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 22л.
1412552
  Корицкий А.А. Турецко-израильские отношения: взгляд из Анкары // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 37-42. – ISSN 0321-5075
1412553
  Гахраманова Ч. Турецко-огузская энциклопедия: "Китаби-Деде Коркут" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 154-159
1412554
  Иванова И. Турецко-пакистанские отношения вчера и сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 48-51. – ISSN 0321-5075
1412555
  Хохлов Б.М. Турецко-русский военный словарь. / Б.М. Хохлов. – М., 1968. – 479с.
1412556
   Турецко-русский и русско-турецкий словарь. – К., 1996. – 504с.
1412557
  Рыбальченко Т.Е. Турецко-русский и русско-турецкий словарь = Turkce-rusca ve rusca-turkce sozluk : около 40 000 слов и словосочетаний / Т.Е. Рыбальченко. – Москва : Русский язык, 2001. – 700 с. – ISBN 5-200-02737-3
1412558
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь / Д.А. Магазаник. – М.
вып.1. – 1931. – с.
1412559
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь : 40 000 слов и выражений / Д.А. Магазаник; под ред. чл.-кор. АН СССР проф. В.А. Гордлевского. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 704 с.
1412560
   Турецко-русский словарь. – Москва, 1977. – 966 с.
1412561
  Арутюнян А. Турецко-сирийские отношения в начале ХХI века // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0321-5075
1412562
  Текалан Шериф Али Турецко-туркменская дружба нерушима! // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 36-39
1412563
  Илькер Ясин Айдынкая Турецко-украинское партнерство в экономических интеграционных объединениях. : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.01 / Илькер Ясин Айдынкая; КУ им. Т.Шевченко. – К., 2000. – 173л. – Бібліогр.:л.166-173
1412564
  Филипенко Д.Н. Турецко-французские отношения в период национально-освободительной войны в Турции (1918-1922) : Автореф... канд. ист. наук / Филипенко Д.Н. ; АН СССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 28 с.
1412565
  Ульченко Н.Ю. Турецкое "экономическое чудо": образец для подражания? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 17-23. – ISSN 0321-5075
1412566
  Гусейнов А.А. Турецкое кино / А.А. Гусейнов. – М, 1978. – 173с.
1412567
   Турецкое крестьянство -- решающая сила в борьбе -а национальное освобождение страны в 1918-1920 гг : Автореф... канд. мст.наук: / Желтяков А. Д,; Желтяков А. Д,; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 16л.
1412568
  Япуджян Аветис Ованнесович Турецкое нашествие в Армению 1918 г. и Батумский договор : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Япуджян Аветис Ованнесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1412569
  Прушковська І. Турецька авторська драма "до" і "після" визвольної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 204-212. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1412570
  Прушковська І.В. Турецька авторська драма в умовах тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 452-455. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1412571
  Борисенко В.В. Турецька діаспора як "група інтересів" у зовнішній політиці ФРН // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1412572
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
1412573
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 394 арк. – Бібліогр.: арк. 356-394
1412574
  Роганов Євген Турецька експансія на український авіаринок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1412575
  Архипова Марія Турецька ідилія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 50-55 : фото
1412576
  Петренко Є. Турецька інтервенція в Сирії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 43). – С. 5
1412577
  Прушковська І. Турецька історична драма: образ Османа II // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 391-393. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1412578
  Чміль Л. Турецька кераміка XVI - XVIII ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISBN 966-7865-75-4
1412579
  Каша К.А. Турецька міфонімія як сукупність міфологічніх систем тюркських народів // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 57-62. – Бібліогр.: С. 62-63; 15 назв. – ISSN 1682-671Х
1412580
  Пишньоха О.А. Турецька мова : тексти та завдання для розвитку усного мовлення : для студентів неспец. ф-тів / О.А. Пишньоха ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології]. – Київ : Арт. Економі, 2017. – 183, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-617-7289-54-7
1412581
  Покровська І.Л. Турецька мова : для студентів ОС "Бакалавр" / І.Л. Покровська. – Київ : Ліра-К, 2020. – 303, [1] с. : іл., табл. – Текст кн. укр., тур. – ISBN 978-617-7748-66-2
1412582
  Грунін Т. Турецька мова. Елементарна граматика та новий алфабет / Т. Грунін. – Харків; Київ, 1930. – 128с.
1412583
  Халимоненко Г.І. Турецька мова: Основи теоретичної граматики : Підручник / Г.І. Халимоненко; Київський університет імені Т.Шевченка. – Видання друге, виправлене. – Київ : Видавничий центр "Київський університет", 1999. – 282с. – ISBN 966-594-051-1
1412584
  Балицька Наталія Турецька модель секуляризації і політичний іслам // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 92-101. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1412585
  Кулешова К.І. Турецька модель у зовнішній та безпековій політиці США щодо південної дуги нестабільності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
1412586
  Булач Алі Турецька модернізація і секуляризація // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-24. – ISSN 1608-0599
1412587
  Омер Д. Турецька плеяда Омеляна Пріцака // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 61-69. – ISSN 1682-671Х
1412588
  Прушковська І.В. Турецька поезія XX століття у перекладах Миколи Мірошниченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 230-235


  У статті проаналізовано переклади українською мовою поетичних творів турецьких авторів ХХ ст., здійснених поетом, перекладачем М. Мірошниченком. Зазначено важливий внесок перекладача у взаємозбагачення української і турецької культур. В статье ...
1412589
  Крип"якевич І. Турецька політика Б. Хмельницького // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 140-215. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1412590
  Кашикчи Осман Турецька правова система // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 251-272. – ISBN 978-966-579-439-4
1412591
  Демченко Я.М. Турецька притча в прагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 3-9


  Статтю присвячено дослідженню семантики турецької притчі у прагматичному аспекті. Зазначено, що існує особливий різновид турецької притчі – притча-анекдот. Зроблено висновок, що семантика турецьких притч-анекдотів про Ходжу Насреддина умовлена ...
1412592
  Черніков І.Ф. Турецька республіка в 50-60-ті роки ХХ ст. / І.Ф. Черніков. – К., 1967. – 127с.
1412593
  Чекаленко Л. Турецька Республіка початку XXI століття: традиції, зовнішньополітична стратегія, інституційна модель (неупереджений погляд з України) / Л. Чекаленко, В. Ціватий, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-27. – (Історичні науки)
1412594
  Ціватий В.Г. Турецька республіка: модель, історичні витоки та інституціальний розвиток дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1412595
  Кручик І. Турецька Рів"єра // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 19 (132). – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Анталья, крім гір та пальм, щорорку вабить сотні тисяч українців руїнами античних міст і вогненною Химерою.
1412596
  Сергійчук В. Турецька складова в сходознавчих дослідженнях українських науковців у міжвоєнний період // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – C. 26-37. – ISBN 978-966-579-439-4
1412597
  Бачинська О. Турецьке й татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. XVIII ст. - початок XIX ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 397-410. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1412598
  Загородній Г. Турецьке питання на Паризької мирній конференції // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 41-43. – ISBN 978-966-171-793-9
1412599
  Сорокін С.В. Турецький аорист у функціональному аспекті


  Досліджується функціональний аспект турецького аориста як однієї з граматичних форм, що є складовою функціонального поля "темпоральність-аспектуальність-модапьність". Розглядаються темпоральні, видові, модальні функції турецького аориста, які ...
1412600
  Москаленко Леся Турецький Аташе читав "Кобзар" Шевченка : подія / Москаленко Леся, Ердогду Юнус // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 52
1412601
  Туранли Ф. Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 611-626. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1412602
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93-104.
1412603
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-106


  Закінчення. Початок див.: Іст. журн. - 2006. - № 6
1412604
  Лучканин С.М. Турецький вплив на румунську мову: історія вивчення, етапи, наслідки (конклюзії на основі румунських джерел)


  Розглядаються хронологічні етапи та семантичні групи проникнення туркізмів у румунську мову, зокрема, роль румунської як мови - посередника при запозиченні турецької лексики в українську мову.
1412605
  Пілик В.В. Турецький газетний заголовок як елемент лінгвоструктури тексту та його залежність від типу повідомлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 171-175
1412606
  Самойлов Юрій Турецький гамбіт. Частина друга // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1412607
  Іщенко Н. Турецький кейс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 26, 28


  Чи співпадають теорія і практика ведення інформаційної війни?
1412608
  Федорів Р.М. Турецький міст / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1990. – 77 с.
1412609
  Корсунський С. Турецький потік: друг мого ворога - мій друг? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 8
1412610
  Маслак В.І. Турецький протекторат як спосіб зміцнення Гетьманщини: новітні концепції в польській та російській історіографії // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2079-682X
1412611
  Лісовенко Р. Турецький фактор в розширенні ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 30-32
1412612
  Щербак В. Турецький чинник в українському державотворенні другої половини XVII століття // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 331-342. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1412613
  Курсаніна Н. Турецький ятаган // Український військовий музей / Нац. військово-історичний музей України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 58-59


  Нещодавно до колекції холодної зброї Національного військово-історичного музею України було включено новий експонат - турецький ятаган XIX ст. - дуже незвичну зброю, яку використовували яничари Османської імперії у XVI - XIX ст.
1412614
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров
1412615
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 367-370. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1412616
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 році / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 45-50. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1412617
  Кукурудза Андрій Турецькі війська в Галичині під час Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 54-60
1412618
  Руденко Н.М. Турецькі військовополонені в Україні у першій половині XIX ст. (за матеріалами ЦДІАК) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 430-438. – ISBN 978-966-02-5736-8
1412619
  Бондар М.В. Турецькі власні назви та особливості їхнього відтворення в українських художніх перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 52-61


  Статтю присвячено дослідженню власних назв (онімів) та особливостей їхнього відтворення в українських перекладах турецьких художніх текстів. Проаналізовано власні назви, встановлено їхні класи (лексико-тематичні групи) та типові способи передачі ...
1412620
   Турецькі героїчні епоси : дастани / переклад та літ. обробка віршів з турецької мови Ф. Арнаут, М. Василенко, К. Шпорт ; [ за ред. Л. Копаниці ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 167 с. – ISBN 978-966-439-136-5
1412621
  Сухомлинов О. Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя і творчість Міхала Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 411-424. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1412622
  Халимоненко Г. Турецькі лексичні запозичення в українській мові // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 721-733. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1412623
   Турецькі прислів"я та приказки. – Київ, 1985. – 197с.
1412624
  Туранли Ф. Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 73-83. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються архівні документи, які містять відомості з історії України періоду розвитку українського козацтва, зокрема про військову діяльність гетьмана Дмитра Вишневецького. Розглядається політика Високої Порти, спрямована на запобігання ...
1412625
  Покровська І.Л. Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористичному аспекті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 98-102
1412626
  Волинець А. Турецькі трудові мігранти у ФРН в 1961–1990 роках: проблема дискримінації жінок, молоді та дітей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 96–101. – ISSN 2309-9356
1412627
  Покровська І.Л. Турецькі фразеологізми з компонентом-ентомонімом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 71-75
1412628
  Габер Є.В. Турецько-американські відносини в контексті Великого Близького Сходу: перспективи та проблеми співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 9-11
1412629
  Чубарова Р. Турецько-грецькі відносини: конфліктність та шляхи подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 10-11
1412630
  Ситковецька І.В. Турецько-ізраїльські відносини: чергова криза на Близькому Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 84-86
1412631
  Щербань П.М. Турецько-мусульманське питання як фактор загострення суспільно-політичної кризи в Болгарії 1980-х рр. / П.М. Щербань, Т.Ю. Щербань // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 377-379. – ISBN 978-966-493-676-4
1412632
  Ількер Ясін Айдинкая Турецько-українське партнерство в економічних інтеграційних об"єднаннях : Автореф... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Ількер Ясін Айдинкая; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1412633
  Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько-українське партнерство як чинник безпекової політики в Чорноморському регіоні / Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 36-44. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано процеси політичної трансформації країн Чорноморського регіону в системі безпекових вимірів Туреччини, України і США; підкреслено першочерговість контролю й дотримання безпекових імперативів у ході становлення стратегічного ...
1412634
   Турецько-український словник термінів образотворчого мистецтва : [налічує більше 1000 одиниць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології ; [уклад.: Ф. Арнаут, К. Телешун, С. Сувид]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 47, [5] с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-7770-20-5
1412635
   Турецько-український чорноморський діалог // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 64-65 : фото


  13 квітня Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ) разом із Одеським національним університетом ім. Іллі Мечникова організували круглий стіл, означений темою: "Турецько-український чорноморський діалог". У межах заходу було обговорено процеси співпраці в ...
1412636
  Дашкевич Я. Турецько-українські взаємовідносини в першій половині XX століття // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 62-72. – ISSN 0206-8001


  Інформаційні стосунки: національний аспект.
1412637
   Турецько-українські відносини в медіа-просторі // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 68-69 : фото


  Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ), яка об"єднує євразійських інтелектуалів, влаштувала в столиці Туреччини Анкарі переговори за участі делегації з поважних представників медіа-простору й народних депутатів України. В обговоренні в межах круглого столу ...
1412638
  Підвойний В. Турецько-українські літературні зв"язки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 213-223


  З огляду на логіку викладу історії досліджень турецької мови та літератури в Україні необхідно розглянути тенденції розвитку тюркології у минулому й різноаспектність лінгвокультурологічної парадигми сучасних тюркологічних досліджень в освітянському та ...
1412639
  Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько–ізраїльські відносини й проблеми регіональної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 458-463. – ISSN 2076-1554
1412640
  Підвойний В.М. Турецькомовна Шевченкіана: здобутки, проблеми, перспективи // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382-403. – ISBN 978-966-439-715-2
1412641
   Турецькому центрові - 10 років / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  Турецький центр інформації та досліджень Інституту філології нашого університету відзначив 10 років від дня заснування. Про досягнення центру, про співпрацю з Турецьким міжнародним агентством співробітництва та розвитку розповів директор центру зав. ...
1412642
  Замікула Г. Туреччина - Ізраїль: шляхи нормалізації двосторонніх відносин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 3-9. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто перспективи відновлення партнерських відносин між Туреччиною та Ізраїлем на сучасному етапі. Коротко схарактеризовано рівень двосторонньої співпраці наприкінці ХХ ст. й названо причини, які вплинули на її характер на початку ХХІ ст. ...
1412643
  Стадниченко Л. Туреччина - наш призабутий сусід // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 470, квітень : квітень. – С. 24-28
1412644
  Стадниченко Л. Туреччина - наш призабутий сусід (3) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 471, травень : травень. – С. 24-28
1412645
  Гаран Ф.Р. Туреччина : Географічний нарис / Ф.Р. Гаран. – 2-ге переробл. й доп. вид. – Харків-Одеса : Радянська школа, 1991. – 109с.
1412646
  Пророченко Н.О. Туреччина : історія, культура, географія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Пророченко. – Київ : Світ знань, 2005. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 966-7742-15-6
1412647
  Черниш Н. Туреччина в енциклопедичній спадщині Агатангела Кримського // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 75-81
1412648
  Широцький К. Туреччина в картинах Т.Шевченка. / К. Широцький. – с.
1412649
  Чубрикова О. Туреччина в ООН у 2003-2015 роках: шлях утвердження держави-лідера // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 16-19. – (Історичні науки)


  У статті розглядається діяльність Туреччини в ООН протягом 2003-2015 рр. у контексті цілей сучасної зовнішньої політики цієї країни та амбіцій на здобуття регіонального і глобального лідерства.
1412650
  Мартинов А. Туреччина віддаляється від ЄС // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 4


  "Високий представник ЄС Федеріка Могеріні висловила жаль з приводу того, що Туреччина, яка залишається країною-кандидатом, віддаляється від ЄС. Про це вона заявила у середу, представляючи журналістам річний звіт щодо реалізації політики розширення ЄС, ...
1412651
  Лігостова Оксана Туреччина для балуваних : спецрепортаж / Лігостова Оксана, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-80 : Фото
1412652
   Туреччина зажадала від Росії пояснень через вторгнення літака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 3
1412653
  Коваль Н. Туреччина і Європа: болото непевного майбуття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Видавалося, що можна повторити історію: після повалення режиму "чорних полковників" у 1975 р. Греція подала офіційну заявку на вступ до Європейських Співтовариств і на хвилі демократизації, стратегічних розрахунків та романтичних уявлень про "колиску ...
1412654
  Москаленко Леся Туреччина попереду, Греція доганяє : Результати туристичного сезону 2006. Турбізнес / Москаленко Леся, Мельниченко Анастасія, Лук"янченко Ігор // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 120-121 : Фото
1412655
  Федорук Я.О. Туреччина та її васали у відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 році. : Автореф... наук: / Федорук Я.О.; НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 1996. – 24л.
1412656
  Папян Т.М. Туреччина та Чорноморські протоки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 141-145


  Ця стаття присвячена проблемі правового режиму Чорноморських проток. Правовий режим Чорноморських проток, що випливає з положень Конвенції Монтре 1936р., не відповідає сучасним потребам держав-користувачів. Підвищений рівень завантаженості та ...
1412657
  Пристайко О.Є. Туреччина у процесі розширення ЄС: від Люксембургу до Гельсінкі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Для України, яка задекларувала своє прагнення інтегруватись до Європейського Союзу, досвід Туреччини є досить важливим. Багато спільного можна знайти в їх шляху до ЄС. Туреччина довго стояла "на черзі" на вступ, доки отримала у 1999 р. статус ...
1412658
  Волович О.О. Туреччина у сучасному світі: пошук нової ідентичності : збірник статей та аналітичних матеріалів / Волович О.О., Воротнюк М.О., Габер Є.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2011. – 403, [5] с. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-966-438-396-4
1412659
  Юрченко С. Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку / С. Юрченко, О. Юрченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 178-186. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1412660
  Січень І. Туреччина як новий центр сили у світі. Складові успіху, проблеми та перспективи // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (11), осінь. – С. 38-45
1412661
   Туреччина. "Адам і Єва". Пряма трансляція з Едему // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-85 : фото
1412662
  Горобець Ірина Туреччина. Health, Sport, Tourism // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 68-69 : фото
1412663
  Данилюк Інна Туреччина. Антична Анталія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 78-81 : Фото
1412664
  Кириченко Оксана Туреччина. Бадьоро по Бодруму : Вояж-колекція / Кириченко Оксана, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-28 : Фото
1412665
  Стаховський Дмитро Туреччина. Білі вітрила Бодрума // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-96 : фото
1412666
  Андрущакевич Ольга Туреччина. Блакитний вояж : Вояж-колекція / Андрущакевич Ольга, Тарасов Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-41 : Іл., карта
1412667
  Міщенко О.П. Туреччина. Від Імперії до Республіки (1914-1945) / Олександр Міщенко. – Херсон, 2000. – 263с.
1412668
  Рафаловський Євген Туреччина. Відкриваємо Бодрум // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 24-28 : фото
1412669
  Біленко Василь Туреччина. Вулики з видом на море : Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 64-66 : Фото
1412670
  Шульгіна Лілія Туреччина. Гімн їжі : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 50-52 : Фото
1412671
  Мазур Андрій Туреччина. Гулете - це вам не галера / Мазур Андрій, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 42-43 : фото
1412672
  Крутоверцев Євген Туреччина. Дива Ізміра ближчі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 58-61 : фото
1412673
  Пирогів Андрій Туреччина. За брамою раю : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Фришка Владислав // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-42 : Фото
1412674
  Некрасов Андрій Туреччина. Занурення у Мармарис : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 42-45 : Фото
1412675
  Каминін Євген Туреччина. Знову в Паландокен! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-66 : Іл.
1412676
  Іващенко Микола Туреччина. Зустрів старого друга : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 68-73
1412677
  Іващенко Микола Туреччина. Каппадокія для двох // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 44-47 : фото
1412678
  Велика Валерія Туреччина. Кемер і кемерійці : спецрепортаж / Велика Валерія, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 46-50 : Фото
1412679
  Оболенська Наталя Туреччина. Кольорова Анталія : вояж-колекція / Оболенська Наталя, Власенко Станіслав, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 58-61 : Фото
1412680
  Кравчук Наталя Туреччина. Кохання у квітні // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-61 : фото
1412681
  Яцків Юрій Туреччина. Литимо над Лікією або Про користь графоманства : Вояж-колекція / Яцків Юрій, Карпенко Вероніка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63 : Фото
1412682
  Кадников Олександр Туреччина. Лікійські насолоди : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-109 : Фото
1412683
  Гембик Ольга Туреччина. Миколай і миколайчики // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 52-53 : фото
1412684
  Галаджій Олена Туреччина. Моя кнідоська історія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 62-65 : Фото
1412685
  Пендраковська Саша Туреччина. Намбер ВАН // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 44-49 : фото
1412686
  Герасимов Володимир Туреччина. Нетрадиційний погляд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 54-59 : Фото
1412687
  Малей Антоніна Туреччина. Око в подарунок, руку і серце - в доважок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-108 : Фото
1412688
  Лігостова Оксана Туреччина. Ол-інклюзив без "наших" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 38-40 : фото
1412689
  Матвійчук Юрій Туреччина. Під шепіт Егейського моря : Вояж-колекція / Матвійчук Юрій, Кадніков Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 26-30 : Іл.
1412690
  Некрасов Андрій Туреччина. Пливемо до Клеопатри // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 36-41 : фото
1412691
  Іващенко Микола Туреччина. По Анталії з рюкзаком і весною в серці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 58-68 : фото
1412692
  Анпілогов Юрій Туреччина. Поїдемо в Муглу кататься : активний відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 78-79 : Фото
1412693
  Горобець Ірина Туреччина. Рибки та інвестиції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 60-63 : фото
1412694
  Велика Валерія Туреччина. Розваги в Кемері / Велика Валерія, Приходько Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 56-61 : фото
1412695
  Синиця Олександр Туреччина. Сльози каменю, базарний день та лижна романтика // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-87
1412696
  Сидоренко Віктор Туреччина. Сніжок зі східним колоритом = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 48
1412697
  Біленко Василь Туреччина. Сонце в Муглі : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39 : Фото, карта
1412698
  Степанкова Світлана Туреччина. Столика Лікія : Вояж-колекція / Степанкова Світлана, Бекеші Тетяна, Кадніков Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-35 : Іл.
1412699
   Туреччина. Така рідна Анталія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 20-24 : фото
1412700
   Туреччина. Теплий прийом або Турецькі уроки гостинності від "Join UP!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 72-77 : фото
1412701
  Іващенко Микола Туреччина. три в одному на двох // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 102-113 : фото
1412702
  Іващенко Микола Туреччина. Три в одному на двох
1412703
  Некрасов Андрій Туреччина. Три кити провінції Мугла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 44-49 : фото
1412704
  Мазур Андрій Туреччина. Три столиці за три доби // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 28-31 : фото
1412705
  Степанова Світлана Туреччина. Усі в лунку! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-59 : Фото
1412706
  Некрасов Андрій Туреччина. Фрідайверська банда і затоплений літак // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 38-41 : фото
1412707
  Горобець Ірина Туреччина. Цікаве і корисне // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 52-55 : фото
1412708
  Матюшенко Анастасія Туреччина. Червоне й біле // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-82 : Іл.
1412709
  Герасимов Володимир Туреччина. Як потрапити до Сімени // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 36-39 : фото
1412710
  Белег Кристофер Туреччина: "Сюрреалістична, загрозлива... Пихата" // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 30-32. – ISSN 1563-6461
1412711
  Тамер Четін Туреччина: деякі аспекти економічного розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 213-222. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1412712
  Сергійко В.Ф. Туреччина: досвід стратегічного розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 49-56 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1412713
  Татаренко Н.О. Туреччина: модернізаційні проекти і етатизм // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-40. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1412714
   Туреччина: ставка на силу. Висновки для України / Н. Пушкарук, М. Сірук, С. Корсунський, А. Сибіга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 3
1412715
  Самойлов Юрій Туреччина: туроператорський тренд - 2016? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 46-49 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1412716
  Шергін С. Туреччина: фактор безпеки / С. Шергін, Л. Чекаленко // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 101-114. – ISBN 978-966-579-439-4
1412717
  Будько Євген Тури на виживання // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 58-62 : фото
1412718
   Туризм -- отдых, спорт, познание. – Киев, 1983. – 88с.
1412719
  Козловський Роман Туризм - 2012: оригінальні плюси // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 24-25 : графік. – ISSN 1998-8044
1412720
  Самойлов Юрій Туризм - галузь стратегічна! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1412721
  Леонова Л.А. Туризм - лучший отдых / Л.А. Леонова, Л.Д. Тищенко. – М, 1967. – 60с.
1412722
  Коваленко І.В. Туризм - можливості соціологічного інтерпретування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-31. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Запропоновано погляд на можливості соціологічного інтерпретування туризму через призму концептів соціальної діяльності, соціально-економічнич категорій: "образ життя", "якість життя", "стиль життя", наголошено на необхідності проведення емпіричних ...
1412723
  Пестушко Валерий Туризм - на розвиток села : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 10
1412724
  Дешевенко Л.П. Туризм - пріоритетний напрям розвитку національної культури й економіки // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 27-33. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1412725
  Чередник Владимир Туризм - спорт серьезный : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 40-41 : Фото
1412726
  Самойлов Юрій Туризм - це смачно! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
1412727
  Гащук А.П. Туризм - школа мужества / А.П. Гащук, В.С. Вуколов. – Москва : Воениздат, 1987. – 302с.
1412728
   Туризм. – Л., 1961. – 85с.
1412729
  Власов А.А. Туризм : Учебно-методическое пособи / А.А. Власов, А.Г. Нагорный. – Москва : Высшая школа, 1977. – 95с.
1412730
  Моргунов Б.П. Туризм / Б.П. Моргунов. – Москва, 1978. – 168с.
1412731
  Курилова В.И. Туризм / В.И. Курилова. – Москва : Просвещение, 1988. – 222с.
1412732
  Квартальнов В.А. Туризм : Учебник / В.А. Квартальнов; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 320с. – ISBN 5-279-02253-5
1412733
  Квартальнов В.А. Туризм : учебник для образовательных учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 5-279-02253-5
1412734
  Сенин В.С. Туризм : мини-словарь / В.С. Сенин. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 64с. – ISBN 5-279-02977-7
1412735
  Можаева Н.Г. Туризм : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.Г. Можаева, Е.В. Богинская ; под ред. А.А. Скамницкого. – Москва : Гардарики, 2007. – 270 с. – (Fundamenta : учебная литература для студ. образоват. учреждений СПО / Основана издат-ми "Юристъ" и "Гардарики" в 1997 году). – ISBN 978-5-8297-0315-8
1412736
  Пестушко В.Ю. Туризм : вступ до фаху : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Пестушко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2015. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – ISBN 978-966-598-932-5
1412737
  Гончаров Володимир Туризм vs чи можливий компроміс? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1412738
   Туризм без проблем : страхування // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 69 : Фото. – ISSN 1998-8044
1412739
  Гащук А.П. Туризм в Вооруженных Силах СССР / А.П. Гащук, В.С. Вуколов. – М., 1983. – 239с.
1412740
  Кристофаро Маттео Туризм в Италию: на пороге перемен // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1412741
  Смаль В.В. Туризм в Італії: тенденції, виклики, шляхи подолання проблем // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1412742
  Орлова О.В. Туризм в контексті аксіологічної проблематики культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Орлова Олена Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1412743
  Столбова Ю. Туризм в контексті змін сучасного світу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 342-344
1412744
  Антошкіна Л.І. Туризм в контексті сталого суспільного розвитку / Л.І. Антошкіна, Ю.Ю. Юрченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 35-41. – ISSN 1997-4167
1412745
  Рогозин М.В. Туризм в лесах Пермского края / М.В. Рогозин, Д.Н. Андреев // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 82-90 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв.
1412746
  Пестушко В.Ю. Туризм в Монако: міфи та реальність // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 37-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1412747
  Гезгала Я. Туризм в народном хозяйстве / Я. Гезгала. – Москва : Прогресс, 1974. – 212с.
1412748
  Гарбар Г.А. Туризм в радянській Україні: партійний контроль та ідеологічна обмеженість // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 114-122
1412749
  Васильченко А.О. Туризм в Республике Беларусь: формирование имиджа страны на международной арене // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 4 (28). – C. 103-111. – ISSN 2221-8440
1412750
   Туризм в СССР. – М., 1983. – 228с.
1412751
  Ефременко Е.В. Туризм в СССР : история,проблемы,перспективы / Е.В. Ефременко. – Минск, 1981. – 64с.
1412752
  Добкович В.В. Туризм в СССР. / В.В. Добкович. – Л., 1954. – 36с.
1412753
   Туризм в Україні - 2004 очима журналістів : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 116 : Іл.
1412754
  Бейдик О.О. Туризм в умовах суспільно-політичної нестабільності : Суспільно-географічні дослідження / О.О. Бейдик, Д.М. Ващук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-44 : Рис., карта. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1412755
  Усенко Наталия Туризм в Чехию: турпотоки расширит Моравия : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1998-8044
1412756
   Туризм в школе. – М., 1983. – 160с.
1412757
   Туризм в Ярославской области: время подвести итоги : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 61 : Фото
1412758
  Смаль В.В. Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1412759
   Туризм вне сезона // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 70-71 : фото
1412760
  Мясоедов Б.А. Туризм выходного дня. / Б.А. Мясоедов. – М., 1960. – 68с.
1412761
  Путрик Ю.С. Туризм глазами географа. / Ю.С. Путрик, В.В. Свешников. – Москва : Мысль, 1986. – 155с.
1412762
  Минделевич С.В. Туризм для всех / С.В. Минделевич. – Москва, 1988. – 190 с. – В кн. также: "Пар костей не ломит" / Бирюков А.А., с. 101-190
1412763
  Козловський Роман Туризм для здоров"я // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 54-58 : фото. – ISSN 1998-8044
1412764
  Козловский Роман Туризм для рантье // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1412765
  Щурек Влодзімеж Туризм до Польщі: демонструємо нові підходи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1412766
  Самойлов Юрій Туризм до США: не тільки елітний // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 26-30 : фото. – ISSN 1998-8044
1412767
  Будько Євген Туризм єднання, або Як нам облаштувати Україну : Капітанський місток. Науменко Геннадій Пилипович // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-109 : Іл.
1412768
  Благовещенский В.А. Туризм и альпинизм в системе военной и физической подготовки учащихся / В.А. Благовещенский. – М.
2. – 1945. – 27с.
1412769
   Туризм и гостиничное хозяйство : Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент". – Москва : Тандем, 2000. – 400с. – ISBN 5-88124-030-8
1412770
  Баландина И.С. Туризм и гостиничное хозяйство: развитие вместе с инфраструктурой // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 80-88. – ISSN 2226-8820
1412771
  Богданова Светлана Туризм и его женщины : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 12-17 : Фото
1412772
  Сергеев В.Н. Туризм и здоровье / В.Н. Сергеев. – Москва : Профиздат, 1987. – 80с.
1412773
  Никишин Л.Ф. Туризм и здоровье / Л.Ф. Никишин, А.А. Коструб. – Киев : Здоров"я, 1991. – 220с.
1412774
  Куликов Дмитрий Туризм и интернет-сообщество. Дорога к идеальному путешествию : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 40-42 : Фото
1412775
   Туризм и краеведение в пионерских ступенях. – Свердловск, 1959. – 178с.
1412776
  Иванова Елена Туризм и наука. Вместе или порознь?... : За чем идут в туротрасль. Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 38-39 : Фото
1412777
  Наковалова Ольга Туризм и сети // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 44-46 : фото
1412778
  Луговьер Д.А. Туризм и фотография / Д.А. Луговьер. – М., 1984. – 127с.
1412779
  Парфіненко А.Ю. Туризм і мир в політично розколотих націях: кейс-стаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 27-46. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено вивченню ролі та місця туризму у взаємодії та примиренні розколотих націй. В центрі уваги - окремі кейси Західної та Східної Німеччини, Північної та Південної Кореї, Китайсько-Тайванського конфлікту. Такий дослідницький підхід ...
1412780
   Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід : Монографія. – Київ : К.І.С., 2003. – 176с. – ISBN 966-8039-19-X
1412781
  Соловйова О.В. Туризм і рекреація в Україні: правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 200-204. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1412782
  Мезенцев К.В. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети : [монографія] / Мезенцев К.В., Нємець Л.М., Скриль І.А. – Харків : [НВФ "Екограф"], 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-157. – ISBN 978-966-7655-59-4
1412783
  Трофимов Е. Туризм как бизнес и народная дипломатия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 97-111. – ISSN 0130-9625
1412784
  Барзыкин Юрий Туризм как образ жизни : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 17-19 : Фото
1412785
  Зацепин С.В. Туризм как одна из коммуникативных практик современного мира // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 98-103. – Библиогр.: 7 назв.
1412786
  Самойлов Юрий Туризм как основа национальной экономики // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1412787
   Туризм как способ расширения жизненного пространства человека / А.В. Инкин, А.С. Поляшов, Н.И. Деревягина, Д.В. Приходченко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 32-38. – ISSN 2308-135X
1412788
  Гиренко Г.Т. Туризм как средство оздоровления трудящихся / Г.Т. Гиренко. – К., 1963. – 52с.
1412789
  Федорченко В.К. Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Федорченко В.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1412790
  Федорченко Владимир Кириллович Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Дис... канд. филол. наук: 09.00.02 / Федорченко Владимир Кириллович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1412791
  Федорченко Владимир Кириллович Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Дис... канд. филол. наук: 09.00.02 / Федорченко Владимир Кириллович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1412792
  Федорченко В.К. Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федорченко В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1412793
  Казанцева О.И. Туризм как фактор устойчивого развития национальной экономики // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 17-22
1412794
  Азизов Анар Али оглы Туризм как форма экономической деятельности // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 29-33 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1412795
  Смаль І.В. Туризм людських слабкостей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 27 назв.
1412796
  Заваріка Г.М. Туризм на охоронних природних територіях // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 90-97. – Бібліогр.: 7 назв.
1412797
  Любіцева О.О. Туризм на передодні "ЄВРО-2012" : перспективи чи проблеми? (позитиви розвитку туризму: зворотній бік) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 101-105


  У 1990 р. була відкрита перша в Україні спеціалізована кафедра з підготовка кадрів для туризму-кафедра країнознавства та туризму на географіческом факультете КНУТШ.
1412798
   Туризм на Прикарпатті: стабільний розвиток // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 13-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1412799
   Туризм на пути в лучший мир : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-17
1412800
  Птахив Семен Туризм на рельсах: есть ли перспективы? : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 62-66 : Фото
1412801
  Хвостенко С.М. Туризм на Україні / С.М. Хвостенко. – К, 1976. – 120с.
1412802
  Птахів Семен Туризм під окупацією // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1412803
  Москаленко Леся Туризм по-європейськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 14-15 : фото
1412804
  Тараненко Антон Туризм по-столичному: в майбутнє - з оптимізмом // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 22-24 : графік, фото. – ISSN 1998-8044
1412805
  Доронин Алексей Туризм покоряет новые высоты : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 26-30 : Табл., граф.
1412806
  Серова Алла Туризм принципиально нового формата : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1412807
  Шадурский Егор Туризм прирастает островами : Бизнес Робинзона Крузо. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 54-55 : Фото
1412808
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3 (липень-вересень). – 2004
1412809
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
1412810
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
1412811
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
1412812
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
1412813
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
1412814
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
1412815
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
1412816
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
1412817
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
1412818
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
1412819
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
1412820
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
1412821
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
1412822
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009
1412823
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009
1412824
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009
1412825
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 11 (липень-грудень). – 2010
1412826
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№. – 2011
1412827
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 11 (липень-грудень). – 2011
1412828
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 (січень - червень). – 2012
1412829
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 (липень - грудень). – 2012
1412830
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 1, січень - червень. – 2013
1412831
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 2, липень - грудень. – 2013
1412832
  Квартальнов В.А. Туризм социальный: история и современность / В.А. Квартальнов, В.К. Федорченко. – Киев : Вища школа, 1989. – 341с.
1412833
   Туризм спасает от безработицы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 24 : карта. – ISSN 1029-5828
1412834
  Грунин Михаил Туризм спасет отечество от депрессии. Если сам из нее выйдет : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 16-17
1412835
  Клапчук В. Туризм та відпочинок на Гуцульщині у другій половині XIX - першій третині XX століть // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 80-87. – ISBN 978-966-02-5080-2
1412836
  Нуно Карлос Летіано Туризм та економічне зростання: підхід з використанням панельних даних // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 343-349 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1412837
  Божко Л. Туризм та культурні трансформації в суспільстві на пострадянському просторі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 12-20. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1412838
  Гаман П.І. Туризм та оздоровлення на теориторії Івано-Франківської області як об"єкт державного управління.(До проблеми державного регулювання рекреаційної сфери Карпатського регіону України) / П.І. Гаман, Ю.В. Деркач // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-35. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1412839
  Погребецький М.Т. Туризм та подорожі / М.Т. Погребецький. – Київ-Львів, 1948. – 196с.
1412840
  Кізюн А.Г. Туризм у відродженні та збереженні сільських ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 47-54 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1412841
  Мельник О.М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 191-197. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1412842
  Уварова Г.Ш. Туризм у країнах Близькосхідного туристичного регіону // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1412843
  Безручко Л.С. Туризм у містах: суть, чинники та проблеми розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 45-53. – ISSN 2308-135X
1412844
  Кіптенко В.К. Туризм у регіональній політиці України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 23-27. – Бібліогр.: 2 назв.
1412845
  Стецько Н. Туризм у системі міжнародних економічних відносин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1412846
  Новікова Н.О. Туризм у системі соціально-економічних пріоритетів України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 70-74.
1412847
  Шоробура І.М. Туризм Хмельниччини / І.М. Шоробура, О.О. Долинська // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 69-73. – ISSN 2075-1893
1412848
  Шумлянська Н.В. Туризм як агент транснаціоналізації культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 71-79
1412849
  Міщенко А.Г. Туризм як бізнес, народна дипломатія і наука // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 48-53
1412850
  Колодійчук А.В. Туризм як вид підприємницької діяльності на селі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (188). – С. 47-51
1412851
  Опейда Л. Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості / Л. Опейда, А. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 43-46. – ISSN 2306-3974
1412852
  Валентюк І. Туризм як галузь господарстького комплексу України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 60-64
1412853
  Безуглий В.В. Туризм як галузь економіки країн Євросоюзу // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 16-25. – ISSN 2308-135X
1412854
  Криховецький І.З. Туризм як економічна, соціальна й інтернаціональна галузь та джерело матеріального і духовного розвитку суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 41-42.
1412855
  Варуха А.В. Туризм як культурне явище // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 239-241
1412856
  Цимбалюк Н.М. Туризм як культурно-дозвіллєве явище: до історії становлення та розвитку // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 51-56. – ISSN 2226-3209
1412857
  Стойка А.В. Туризм як лідер міжнародної дипломатії: транскордонний аспект / А.В. Стойка, Є.С. Драгомірова, М.О. Ліньков // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 15-23. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1412858
  Матюшко В.В. Туризм як локомотив розвитку економіки України в умовах глобалізації // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 188-194. – ISBN 978-966-02-7953-7
1412859
  Мельник І.С. Туризм як науково-пізнавальна та дозвіллєва сфери повсякденного життя студентства України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І.С. Мельник, А Т. Стоян // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 20-26. – ISSN 2076-1554


  Керівництво Університету Св. Володимира підтримувало прагнення професорсько-викладацького складу до урізноманітнення навчально-наукового та дозвіллєвого повсякдення молоді. Окремого розгляду варте київське Товариство природознавців, ...
1412860
  Машлій Г. Туризм як перспективний напрямок економічного розвитку / Г. Машлій, С. Машлій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – С. 169-176. – ISSN 2409-8892
1412861
  Ріфаї Талеб Туризм як планетарний фактор розвитку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1412862
  Герасименко Т. Туризм як пріоритетний напрям сталого розвитку національної економіки / Т. Герасименко, Т. Савченко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 23-35. – ISSN 2410-0919


  "У сучасних умовах туризм, як одна з провідних галузей соціально-економічного розвитку держави і окремо взятих регіонів, виступає фактором і, водночас, каталізатором їх сталого розвитку. З огляду на здатність туризму спричиняти суттєвий вплив на ...
1412863
  Приварникова І.Ю. Туризм як рушійна сила розвитку ринку обладнання для активного відпочинку в Україні / І.Ю. Приварникова, Я.М. Лисиця // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1412864
  Попко О.В. Туризм як складова розвитку економіки та екологічної культури України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 140-143 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1412865
  Маньковська Р.В. Туризм як складова сучасної культури України (на прикладі археологічних пам"яток Півдня України) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 186-188
1412866
  Халімовська І.В. Туризм як соціальне явище: проблеми і суперечності розвитку // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 140-143
1412867
  Гарбар Г.А. Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 143-152
1412868
  Святогор Олексій Туризм як сталкерство // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1412869
  Малярчук Р.М. Туризм як сфера послуг в Рівненській області: проблеми та перспективи // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 233-235. – ISBN 978-966-285-361-2
1412870
  Голубець І.М. Туризм як фактор розвитку екологічної культури України (кін. XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Голубець І.М. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1412871
  Тринько Р.І. Туризм як фактор соціально-економічного відродження / Р.І. Тринько, Я.В. Григор"єва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 54-63. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1412872
  Пападопулос Василіс Туризм як флагман грецької економіки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1412873
  Лісовський С.А. Туризм як чинник забезпечення збалансованого розвитку регіонів України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 3-6
1412874
  Ткачук Л.М. Туризм як чинник регіонального соціально-економічного розвитку у Південно-Східній Азії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 121-130. – Бібліогр.: 8 назв.
1412875
  Чекалюк В.В. Туризм як чинник формування державного іміджу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 13-16


  У статті розглянуто процес формування державного іміджу України крізь призму подавання матеріалів у вітчизняних ЗМІ, сприйняття України як туристичної держави потенційними туристами та інвесторами з інших держав. The article deals with the image of ...
1412876
  Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : Навчальний посібник / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Знание Украины, 2002. – 358с. – ISBN 966-7999-44-0
1412877
  Самойлов Юрій Туризм. Життя без ліцензій? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1412878
  Аделунг Н.Н. Туризм. Работа низовой туристской секции / Аделунг Н.Н. – Москва : Физкультура и спорт, 1950. – 80 с. – Библиогр.: с. 59-60


  Книги российския, французския, немецкия, печатанныя у И.Вейтбрехта (Ч.2. С.[1-4] 2-го ряда) . - В основу рус. изд. положен слов. И.К.Аделунга "Versuch eines vollstandigen grammatisch-kritischen Worterbuches der hochdeutschen Mundart, mit bestandiger ...
1412879
  Нестеренко Марина Туризм. ХХІ век. Остается в живых... // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 4-5
1412880
   Туризм: 10 лет стабильного роста // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 2 (прилож). : фото. – ISSN 1998-8044
1412881
  Романюк Олександр Туризм: на узбіччі державних інтересів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1412882
   Туризм: наука и образование : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 58 : Фото
1412883
  Птахів Семен Туризм: погляд із Кабміну // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1412884
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2005
1412885
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2005
1412886
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2005
1412887
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2005
1412888
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2005
1412889
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 6. – 2005
1412890
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2006
1412891
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2006
1412892
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2006
1412893
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2006
1412894
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2006
1412895
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 6. – 2006
1412896
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2007
1412897
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2007
1412898
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2007
1412899
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2007
1412900
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2007
1412901
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2008
1412902
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2008
1412903
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2008
1412904
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2009
1412905
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2009
1412906
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2009
1412907
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2009
1412908
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2010
1412909
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2010
1412910
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2010
1412911
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2010
1412912
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2011
1412913
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2011
1412914
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2011
1412915
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2011
1412916
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2012
1412917
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2012
1412918
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2012
1412919
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2012
1412920
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2013
1412921
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2013
1412922
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2013
1412923
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2013
1412924
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2005
1412925
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2005
1412926
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2005
1412927
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2005
1412928
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2005
1412929
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2005
1412930
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2005
1412931
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2005
1412932
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2005
1412933
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2005
1412934
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2005
1412935
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2005
1412936
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2006
1412937
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2006
1412938
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2006
1412939
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2006
1412940
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2006
1412941
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2006
1412942
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2006
1412943
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2006
1412944
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2006
1412945
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2006
1412946
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2006
1412947
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2007. – 82с.
1412948
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2007. – 82с.
1412949
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2007. – 82с.
1412950
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2007. – 82с.
1412951
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2007. – 82с.
1412952
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2007. – 82с.
1412953
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2007. – 82с.
1412954
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2007. – 82с.
1412955
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2007. – 82с.
1412956
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2007. – 82с.
1412957
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2007. – 82с.
1412958
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2007. – 82с.
1412959
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2008. – 82с.
1412960
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2008. – 82с.
1412961
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2008. – 82с.
1412962
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2008. – 82с.
1412963
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2008. – 82с.
1412964
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2008. – 82с.
1412965
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2008. – 82с.
1412966
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2008. – 82с.
1412967
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2008. – 82с.
1412968
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2008. – 82с.
1412969
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2008. – 82с.
1412970
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2008. – 82с.
1412971
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2009. – 82с.
1412972
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2009. – 82с.
1412973
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2009. – 82с.
1412974
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2009. – 82с.
1412975
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2009. – 82с.
1412976
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2009. – 82с.
1412977
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7/8. – 2009. – 82с.
1412978
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2009. – 82с.
1412979
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2009. – 82с.
1412980
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2009. – 82с.
1412981
  Курбатов Константин Константинович Туризм: проблемы и цели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 67 : Фото
1412982
  Любіцева О.О. Туризмознавство : вступ до фаху : підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-439-037-5
1412983
   Туризмологія : концептуальні засади теорії туризму / [В.К. Федорченко та ін.]. – Київ : Академія, 2013. – 356, [11] с. – Сер. засн. у 2006 р. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 345-356. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-408-6
1412984
   Туризму - подмосковные просторы : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 72 : Фото
1412985
   Туризму - футбольний кубок! : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 122 : Фото
1412986
  Коновалов Вячеслав Туризму "прикрутят гайки"? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 30-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
1412987
  Романова Анна Туризму потрібна державна політика! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1412988
  Оппитц Клаудия Турин : Турин - 2006 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 44-58 : Іл. Карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1412989
  Садовничий Юрий Турин. Уикенд в Турине // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 40-43 : фото
1412990
  Федорів О. Туринська Плащаниця у світлі Інтернету / О. Федорів. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 128с. – ISBN 966-562-392-3
1412991
  Фросевич Л.Б. Туринська шахівниця : Журналістське розслідування: Торгівля зброєю. Подробиці таємних операцій. Італійський процес / Леонід Фросевич. – Київ : Преса України, 2005. – 464с. – ISBN 966-8373-25-1
1412992
   Туринський процес і зміни у професійно-технічній освіті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  6 квітня у КНУ ім. Т. Шевченка відбувся семінар "Туринський процес 2016: аналіз політики в галузі професійно-технічної освіти. Захід із запуску процесу на регіоналному та національному рівні". У семінарі взял участь проректор з науково-педагогічної ...
1412993
  Добкович В.В. Турист в СССР. / В.В. Добкович. – М., 1957. – 160с.
1412994
  Бірюкова Лора Турист: гість чи клієнт? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1412995
   Туристи вітають юристів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 19 : фото
1412996
   Туристи є - кризи немає : Дубай // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 56-57 : Фото
1412997
  Семенець О.С. Туристи як суб"єкти правовідносин використання природних ресурсів в Україні: загальна характеристика та правовий статус // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 32-38


  У статті досліджуються суб"єкти правовідносин використання природних ресурсів для туризму, зокрема, здійснено поділ суб"єктів на управомочених та зобов"язаних, дана їх загальна характеристика. Автором запропоновані визначення поняття ...
1412998
  Вихристенко Б.І. Туристи як суб"єкти туристичних правовідносин: характеристика та правовий статус / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 23-30
1412999
  Опанасюк Н.А. Туристине право як галузь права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 60-65. – ISSN 2312-1831
1413000
  Мкртичян Михаил Туристический символ Киева - это... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 28-31 : фото
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,