Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1411001
  Полосин В.В. "Фихрист" Ибн ан-Надима как историко-культурный памятник Х века. / В.В. Полосин. – М., 1989. – 157с.
1411002
  Фугалевич Д. "Фігури страху" в контексті міфологізованої біографії Володимира Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 253-255. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1411003
  Ігнатенко І. "Фігури" та оброчні хрести у духовній культурі українців Полісся // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 39-44


  У статті приділена увага придорожнім та оброчним хрестам на Поліссі. На основі польових етнографічних матеріалів, розглядається їхня роль, функції та значення у духовній культурі жителів означеного регіону, а також пов"язані з ними вірування, легенди, ...
1411004
  Наумова Л. "Фізичне тіло" телебачення // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 90-98. – ISSN 1997-4264


  Розглянуто виникнення відео як елементу телевізійного процесу.
1411005
  Василик О.І. [ фі ] - Субгауссові випадкові процеси : монографія / О.І. Василик, Ю.В. Козаченко, Р.Э. Ямненко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-439-051-1
1411006
  Терзакіс А. [Фіалкове місто : роман / Ангелос Терзакіс. – 17-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 215 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0073-8
1411007
   Фитофаги в растительных сообществах. – М, 1980. – 168с.
1411008
  Иванников А.И. Фитофаги некоторых карантинных сорных растений юга и юго-востока Казахстана. : Автореф... канд. биолог.наук: 098 / Иванников А.И.; АН Кирг.ССР. Объедин. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1411009
  Кирильцева А.А. Фитофенологическое картографирование с применением биометрических методов. / А.А. Кирильцева. – Ашхабад, 1975. – 118с.
1411010
  Томкус И.С. Фитофенофазы и их связь с климатом в южной Прибалтике. : Автореф... канд. географ.наук: / Томкус И.С.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 17л.
1411011
  Пронин В.А. Фитофилогенетика / В.А. Пронин. – М., 1977. – 202с.
1411012
  Зимбалевская Л.Н. Фитофильные беспозвоночные равнинных рек и водохранилищ / Л.Н. Зимбалевская. – К, 1981. – 215с.
1411013
  Наумова Н.А. Фитофтора картофеля / Н.А. Наумова. – М-Л, 1961. – 182с.
1411014
  Новотельнова Н.С. Фитофторовые грибы / Н.С. Новотельнова. – Л., 1974. – 208с.
1411015
  Хоанг-Ньы-То Фитохимическая и токсикологическая характеристика goesemium elegans Benth-loganiaceae представителя флоры Вьетнама : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.00.03 / Хоанг-Ньы-То; Мин-во мед. промышленности. Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1974. – 22л.
1411016
  Бородин Л.И. Фитохимические исследования Аврана лекарственного : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.792 / Бородин Л.И.; Харьковский гос. фармац. ин-т. – 29л.
1411017
  Гриценко Е.Н. Фитохимическое изучение рода пикульник : Автореф... канд. фармац.наук: 791 / Гриценко Е.Н.; Харьк. гос. фармац. ин-т. – Х., 1970. – 25л.
1411018
  Яцюк Я.К. Фитохимическое изучение серпух красильной и прицветниковой : Автореф... канд. фармацевтич.наук: 791 / Яцюк Я.К.; Харьк. фармацевтич. ин-т. – Х., 1970. – 23л.
1411019
  Мамурова А. Фитохимическое изучение трех видов Inula из Казахстана / А. Мамурова, Н. Мухитдинов, К. Абидкулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 105-107. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Проведено фитохимическое изучение жирнокислотного и аминокислотного состава, а также установлено содержаиие ряда биологически активных веществ в растительном сырье трех видов девясила из Казахстана. Рhytochemical study of fatty acids and amino acids ...
1411020
  Чупрова З.И. Фитохимическое исследование аконита лесного (Aconitum nemorum M.Pop.) : Автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук / Чупрова З.И. ; Тартуский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1958. – 12 с.
1411021
  Студенникова Л.Д. Фитохимическое исследование атрактилодеса яйцевидного. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Студенникова Л.Д.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1966. – 17л.
1411022
  Ляпунова П.Н. Фитохимическое исследование барвинка малого. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Ляпунова П.Н.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1964. – 14л.
1411023
  Краснов Е.А. Фитохимическое исследование вороники черной : Автореф... канд. фармацевтич.наук: / Краснов Е.А.; Ленингр. хим. фармацевтич. ин-т. – Томск, 1964. – 9л.
1411024
  Дерюгина Л.И. Фитохимическое исследование некоторых видов астрагалов : Автореф... канд. фармац.наук: / Дерюгина Л. И.; Харьк. гос. фармацевт. ин-т. – Х., 1967. – 22л.
1411025
  Теслов Л.С. Фитохимическое исследование некоторых представителей рода Самраnula L : Автореф... канд. фарм.наук: 15.00.02 / Теслов Л. С.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1975. – 26л.
1411026
  Деготь А.В. Фитохимическое исследование некоторых представителей семейства норичниковых : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.792 / Деготь А.В.; Харьк. гос. фармацевт. ин-т. – Х., 1971. – 24л.
1411027
  Баймухамбетов М.А. Фитохимическое исследование остролодочника Комарова-oxytropis Komarovii Vass. : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.792 / Баймухамбетов М.А.; Ленингр. химико-фармацевт. ин-т. – Л., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.663
1411028
  Швагер И.Г. Фитохимическое исследование травы плауна баранца и разработка метода получения из нее рациональных лекарственных препаратов. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Швагер И.Г.; Ленингр.хим-фармац.ин-т. – Л, 1966. – 15л.
1411029
  Волотовский И.Д. Фитохром - регуляторный фоторецептор рстений / И.Д. Волотовский. – Минск, 1992. – 167с.
1411030
  Калеткина Н.Г. Фитоценологическая характеристика летних пастбищ Гиссарского высокогорья в районе Анзобского перевала : Автореф... канд. биол.наук: / Калеткина Н.Г.; АН Тадж.ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1966. – 21л.
1411031
  Яковлев Ф.С. Фитоценологические и эколого-анатомическое изучение сухостоя дуба / Ф.С. Яковлев. – 34-69с.
1411032
  Работнов Т.А. Фитоценология : Учебн. пособ. для вузов / Т.А. Работнов. – Москва : Изд-во МГУ, 1978. – 384с.
1411033
  Миркин Б.М. Фитоценология / Б.М. Миркин, Г.С. Розенберг. – М., 1978. – 211с.
1411034
  Работнов Т.А. Фитоценология / Т.А. Работнов. – 2-е. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 292с.
1411035
   Фитоценология антропогенной растительности. – Уфа, 1985. – 168с.
1411036
  Попова Т.А. Фитоценотическая и биолого-морфологическая характеристика лилиецветных сухой и пустынной степей Центрального Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Т.А.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1965. – 22л.
1411037
   Фитоциды. – Томск, 1944. – 282с.
1411038
   Фитоциды. – К, 1972. – 276с.
1411039
   Фитоциды. – К, 1973. – 112с.
1411040
   Фитоциды. – К, 1975. – 324с.
1411041
   Фитоциды. – К, 1981. – 326с.
1411042
   Фитоциды в медицине. – Киев, 1959. – 224с.
1411043
   Фитоциды. Бактериальные болезни растений. – К
1. – 1985. – 164с.
1411044
   Фитоциды. Бактериальные болезни растений. – К
2. – 1985. – 160с.
1411045
  Ткаченко В.С. Фитоэкологические аспекты гидромелиораций северозападного Причерноморья / В.С. Ткаченко, А.В. Костылев. – К., 1985. – 196с.
1411046
  Радзивил В.П. Фитоэлектрические и оптические свойства кристаллов полупроводникового соединения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: CdSiP2. / Радзивил В.П.; М-во просвещения УССР.КГУ. – К, 1973. – 16л.
1411047
   Фитоэргономика. – К, 1989. – 293с.
1411048
  Макаричев Г.К. Фиффугенин -- новый ангидрокарденолид из Erysimum diffusum Ehrh : Автореф... канд .хим.наук: / Макаричев Г. К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим. технологии. – Ташкент, 1968. – 17л.
1411049
  Бабак В.Г. Фихзикохимия микроскопических жидких пленок, стабилизированных полимерами / В.Г. Бабак. – Свердловск
1. – 1988. – 167с.
1411050
  Славинский М.П. Фихико-химические свойства элементов. / М.П. Славинский. – М., 1952. – 764с.
1411051
  Бур М. Фихте / М. Бур. – Москва, 1965. – 166с.
1411052
  Приходько В.В. Фихтевский "коперниканский переворот" в философии // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1411053
  Меллерш Г.Е. Фицрой - капитан "Бигля" / Г.Е. Меллерш. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 254с.
1411054
  Меламед Иосиф Александрович Фишеровская информация о параметрах сдвига и масштаба, содержащаяся в некоторых линейных пространствах, и эквивариантное оценивание параметров в больших выборках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Меламед Иосиф Александрович; АН СССР. Математический ин-т им. В.А.Стеклова. Ленингр. отд-е. – Тбилиси, 1975. – 17л.
1411055
  Менделе-Мойхер Сфорим Фишка кривий / Менделе-Мойхер Сфорим. – 184 с.
1411056
  Менделе-Мойхер Сфорим Фишка кривий / Менделе-Мойхер Сфорим. – Київ, 1936. – 254с.
1411057
  Ткачук О. Фіалка у траві : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
1411058
  Ісаєв Ф.Г. Фіалки в небі : поезії / Ф.Г. Ісаєв. – Київ, 1986. – 101 с.
1411059
   Фіалко Євген Йосипович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 395-396
1411060
   Фіалков Яків Анатолійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 417. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1411061
  Барановський М.О. Фіансова децентралізація в Україні: особливості становлення // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 30-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1411062
  Цвілюк С.А. Фіаско в республіканській Іспанії. Перше зіткнення європейських інтересів Сталіна і Гітлера // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 312-318. – ISBN 978-966-927-159-4
1411063
  Вєдров О. Фіаско програми екстенсійної мови та його значення для соціальних наук // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 69-78. – ISSN 0235-7941
1411064
  Кравченко І.В. Фібоначчієва структура множини непарних натуральних чисел // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Уведено класифікацію непарних натуральних чисел виходячи із структури періоду рекурентних послідовностей 2-го роду по модулю цих чисел. Розглядаються послідовності, які є простим узагальненням послідовності чисел Фібоначчі, Показано, що непарні ...
1411065
   Фібрино(гено)літичний ензим з отрути щитомордника далекосхідного (Agkistrodon blomhoffii ussuriensis): отримання, часткова характеристика та вплив на агрегацію тромбоцитів / В.Л. Карбовський, Т.М. Платонова, О.В. Горницька, Г.Л. Волков // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2010. – Т. 3, № 1. – С. 35-40. – ISSN 1995-5537


  Описано метод отримання фібрино(гено)літичного ензиму з отрути Agkistrodon blomhoffii ussuriensis у трихроматографічні стадії. Одержаний ензим (бломулізин) - типовий представник одноланцюгових металопротеїназ отрути змій з молекулярною масою 30 кДа, ...
1411066
  Кропотов В.В. Фібули в костюмі давнього населення Європи // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 5-17. – ISSN 0235-3490
1411067
  Скиба А.В. Фібули з дніпровських скарбів VII ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-31. – ISSN 0235-3490
1411068
  Кропотов В.В. Фібули з південно-східної ділянки некрополя Неаполя скіфського (за матеріалами розкопок В.П. Бабенчикова 1947-1948 рр.) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 31-35. – ISSN 0235-3490
1411069
  Бугіль С.Я. Фівнансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 55-60. – ISSN 2071-4653
1411070
  Рітц-Ракул Фігура автора в гіпертекстуальній літературі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 267-273
1411071
  Хлопук О.В. Фігура трікстера в філософії Олександра Дугіна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 145-147
1411072
  Шабат-Савка Фігурально-риторичні конструкції як засоби вербалізації інтенцій естетичності в поетичному дискурсі Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 124-130. – ISSN 2411-4146


  У статті проаналізовано інтенцію естетичності як один із дискурсивно-жанрових виявів категорії комунікативної інтенції в поезії Максима Рильського, визначено низку фігурально-риторичних конструкцій (риторичні питання, звертання та оклики, порівняння й ...
1411073
  Чегусова З. Фігуративний гобелен України XX-XXI століття: мистецький поступ, провідні митці, особливості творчості // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 37-54. – ISSN 2413-4767
1411074
  Бурлака В. Фігуративний живопис кінця 1980-х - початку 2000-х років // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 7-33. – ISBN 966-7021-87-4
1411075
  Фогель Д. Фігури днів. Манекени : [поетич. зб.] / Дебора Фогель ; пер. з їдишу Юрка Прохаська. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 174, [2] с. : іл. – На авантит. зазнач.: Збірка "Фігури днів". Львів, 1930 та Збірка "Манекени". Львів. 1934. – ISBN 978-966-378-407-6
1411076
  Білецький Ю.О. Фігури на піску / Ю.О. Білецький, Г.Б. Філіпповський. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Випуск 2 (2)). – ISBN 966-8245-09-1
1411077
  Бондар О.М. Фігури повтору і паралелізму як основні синтаксичні засоби імпресіоністської техніки текстотворення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 28-34.
1411078
  Зущик Ю. Фігури. Політичне лідерство в сучасній Україні / Ю. Зущик, О. Кривошеєнко, В. Яблонський. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 276с.
1411079
  Мезенцева І. Фігурна посудина (I ст. до н.е. - II ст. н.е.) у збірці Національного музею історії України // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 579-583. – ISBN 978-966-171-783-0
1411080
  Латиш Ю. Фідель Кастро у Києві // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 260-265. – ISBN 978-617-7399-06-2
1411081
  Підлуцький О. Фідель Кастро: остання надія комунізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 11


  "Без ідеалів життя не варте нічого. Я був, є і назавжди залишуся марксистом-ленінцем. Фідель Кастро".
1411082
  Неправська Наталія ФІДЖІ: тихоокеанський безвізовий рай // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 32-34 : фото. – ISSN 1998-8044
1411083
  Буяджи Г. Фідуціарний заклад як вид забезпечення зобов"язань: поняття, особливості, доцільність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 21-27. – ISSN 2307-8049
1411084
  Рогожа К.М. Фідуція в цивільних правовідносинах римського права і дореволюційної Росії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 148-152. – (Право. Економіка. Управління)
1411085
  Сидоренко Вікторія Фієста в степах України : Себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 158-159 : Фото
1411086
  Соловей О. Фієста інфікованих : Поезії / О. Соловей. – Київ : Смолоскип, 2000. – 112с. – ISBN 966-7332-46-2
1411087
  Хемінгуей Е. Фієста. По кому подзвін / Е. Хемінгуей. – Київ : Вища школа, 1984. – 518 с.
1411088
  Хемінгуей Е. Фієста. По кому подзвін / Е. Хемінгуей. – Київ : Вища школа, 1985. – 518с.
1411089
   Фізвиховання у ВНЗ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 3


  У Верховній Раді 9 грудня 2015 року відбулися Парламентські слухання "Правове забезпечення реформи освіти в Україні". Метою слухань стала організація широкого діалогу стосовно стратегічних пріоритетів реформування освіти, незважаючи на існуючі кризові ...
1411090
  Булавін Л. Фізик - професія універсальна // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Декан фізичного ф-ту розповідає про високу якість наукових робіт, про професіоналізм викладачів та науковців, згадуються наукові школи відомих вчених: М.М. Боголюбова, О.С. Давидова, С.І. Пекаря, В.С. Всехсвятського, О.З. Голика, К.Б. Товпиго, О.З. ...
1411091
   Фізик всебічних зацікавлень // Світ фізики : Науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 2006. – № 4. – С. 24-25
1411092
  Бугайов О.І. Фізика-7 : Проб. підр. для 7 кл. / За ред. Бугайова О.І. – Київ : Школяр, 1999. – 272с. – ISBN 966-7117-19-7
1411093
  Соколов І.. Фізика / І. Соколов. – 430 с.
1411094
  Оріхів Д. Фізика / Д. Оріхів. – Харків : Всеукраїнський Заочний Інститут Народної Освіти
лекція 3 : Статика. Всесвітнє тяжіння. Пружність тіл. – 69 с.
1411095
  Аронов С.Г. Фізика : для підвищення кваліфікації сер. мед. персоналу / С.Г. Аронов. – Харків : Держпром, 1930. – 190 с.
1411096
  Желеховський А.В. Фізика : Посібн. по ін-тах професійної освіти / А.В. Желеховський. – Харків : Радянська школа
В. 1. – 1931. – 382 с.
1411097
  Бачинський А.І. Фізика : В 3-х кн. / пер. з рос. / А.І. Бачинський. – З 8-го вид. перекл. – Харків, Київ : Технічно-теоретичне вид-во
Кн.3 : Електричні та магнетні явища. – 1933. – 223 с.
1411098
  Арцибишев Фізика : Для медиків і біологів / Арцибишев, 1936. – 470с.
1411099
  Іноземцев С.І. Фізика / С.І. Іноземцев, М.М. Матійко. – Київ ; Харків, 1939. – 295 с.
1411100
  Пьоришкін О.В. Фізика / О.В. Пьоришкін. – Київ
1. – 1949. – 112 с.
1411101
  Пьоришкін О.В. Фізика / О.В. Пьоришкін. – 4-е вид. – Київ
2. – 1952. – 208 с.
1411102
  Сахаров Д.І. Фізика : підручник / Д.І. Сахаров. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1953. – 419 с.
1411103
  Пьоришкін О.В. Фізика / О.В. Пьоришкін. – 5-е вид. – Київ
2. – 1953. – 208 с.
1411104
  Пьоришкін О.В. Фізика / О.В. Пьоришкін. – 7-е вид. – Київ
1. – 1955. – 128 с.
1411105
  Пьоришкін О.В. Фізика / О.В. Пьоришкін. – 10-е вид. – Київ
1. – 1958. – 120 с.
1411106
   Фізика : підручник для 7-го класу восьмиріч. середньої школи. – Вид. 4-е. – Київ, 1963. – 172 с.
1411107
   Фізика : підручник для 8-го класу. – Вид. 2-е. – Київ, 1963. – 224 с.
1411108
   Фізика. – Харків
1. – 1964. – 24 с.
1411109
   Фізика. – Вид. 2-е. – Київ
2. – 1964. – 36 с.
1411110
   Фізика : для студентів матемематичного відділення загальнонауккових факультетів. – Харків
3. – 1964. – 87 с.
1411111
   Фізика. – Харків
4. – 1964. – 24 с.
1411112
   Фізика : (підручник для 8-го класу. – Вид. 4-е. – Київ, 1965. – 224 с.
1411113
   Фізика : підр. для 8 кл. – Вид. 5-е. – Київ, 1966. – 224 с.
1411114
  Печений М.В. Фізика : учб. посібник / М.В. Печений, Є.С. Клос. – Львів : Видавничий центр ЛДУ імені Івана Франка, 1972. – 74 с.
1411115
  Кікоїн І.К. Фізика : навч. посібник для 8 кл. серед. шк. / І.К. Кікоїн, А.К. Кікоїн. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1972. – 224 с.
1411116
  Кікоін І.К. Фізика / І.К. Кікоін. – 4-е вид. – К, 1981. – 222с.
1411117
  Буховцев Б.Б. та ін. Фізика : навч. посібник для 9 класу сер. шк. / пер. з рос. / Б.Б. та ін. Буховцев. – 10-е вид. – Київ : Радянська школа, 1981. – 246 с.
1411118
  Жданов Л.С. Фізика / Л.С. Жданов, Г.Л. Жданов. – 2, переробл. – К., 1983. – 503 с.
1411119
  Кікоін І.К. Фізика / І.К. Кікоін. – 6-е вид. – К, 1983. – 224с.
1411120
  Мякишев Г.Я. Фізика : підручник для 10-го класу середньої школи / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 6-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1983. – 304 с.
1411121
  Мякишев Г.Я. Фізика : підруч. для 11-го кл. серед. шк. / пер. з рос. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1983. – 272 с.
1411122
  Жданов Л.С. Фізика / Л.С. Жданов, Г.Л. Жданов. – 3-є видання. – К., 1985. – 494с.
1411123
  Пьоришкін О.В. Фізика : підручник для 6-7 класів середньої школи / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 9-е вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 334с.
1411124
  Прокоф"єв В.Л. Фізика : Навч. посібник для учнів технікумів / В.Л. Прокоф"єв, В.Ф. Дмитрієва. – Київ : Вища школа, 1987. – 376с.
1411125
  Кікоїн І.К. Фізика : Підручник для 8-го класу середньої школи / І.К. Кікоїн, А.К. Кікоїн. – 10-е вид. – Київ : Радянська школа, 1988. – 208 с.
1411126
  Мякишев Г.Я. Фізика : Підруч. для 11-го кл. серед. шк. / пер. з рос. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 10-те вид. – Київ : Радянська школа, 1989. – 302 с. – ISBN 5-330-00086-6
1411127
  Пьоришкін О.В. Фізика : пер. з рос. / підручник для 7 кл. середньої школи / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 11-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1989. – 191с.
1411128
  Пьоришкін О.В. Фізика : пер. з рос. / підручник для 8 кл. середньої школи / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 11-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1990. – 190с.
1411129
  Кікоїн І.К. Фізика : підруч. для 9-го кл. серед. шк. : пер. з рос. / І.К. Кікоїн, А.К. Кікоїн. – Київ : Радянська школа, 1990. – 208, [1] с.
1411130
  Пьоришкін О.В. Фізика : підручник для 7 кл. середньої школи / пер. з рос. / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 12-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1991. – 191с.
1411131
  Пьоришкін О.В. Фізика : підручник для 8 кл. середньої школи / пер. з рос. / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 12-е вид. – Київ : Радянська школа, 1992. – 191с.
1411132
  Кікоїн І.К. Фізика : Підручник для 9-го кл. серед. шк. : пер. з рос. / І.К. Кікоїн, А.К. Кікоїн. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1992. – 208 с.
1411133
  Мякишев Г.Я. Фізика : підруч. для 10-го кл. серед. шк. / пер. з рос. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – Київ : Радянська школа, 1992. – 256 с.
1411134
  Дмитрієва В.Ф. Фізика : навч. пос. / пер. з рос. / В.Ф. Дмитрієва. – Київ : Вища школа, 1992. – 425 с.
1411135
   Фізика : Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спец. "Фізика"Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спец. "Фізика". – Київ : Ін-т сист. досліджень України
Ч. 1 : Завдання та тести (питання). – 1993. – 182 с.
1411136
   Фізика : Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спец. "Фізика". – Київ : Ін-т сист. досліджень України
Ч. 2 : Завдання та тести (відповіді). – 1993. – 274с.
1411137
  Корсак К.В. Фізика : 25 повторювальних лекцій / К.В. Корсак. – Київ : Вища школа, 1994. – 431 с.
1411138
  Корсак К.В. Фізика : для вступників до вищих навчальних закладів / К.В. Корсак. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 1995. – 239 с.
1411139
  Гончаренко С.У. Фізика / С.У. Гончаренко. – Київ, 1995. – 429 с.
1411140
  Гончаренко С. Фізика : Довідкові матеріали для абітурієнтів / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1996. – 208 с. – ISBN 5-325-00764-5
1411141
  Гончаренко С. Фізика : Методи розв"язування задач / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1996. – 128 с. – ISBN 5-325-00243-0
1411142
  Гончаренко С.У. Фізика : Пробний підр. для 9 кл. середн. загальноосвітньо шк.,гімназій та класів гуманітарного профілю / С.У. Гончаренко. – Київ : Освіта, 1997. – 432 с. – ISBN 9660401159
1411143
  Пьоришкін О.В. Фізика : Підручник для 7-го кл. / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 14-те вид. – Харків : Оріон, 1998. – 192с. – ISBN 5-09-001589-1
1411144
  Пістун П. Фізика : Самостійні та контрольні роботи. 11 кл. / П. Пістун, Б.Є. Будний. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 48с. – ISBN 966-7437-61-2
1411145
  Коршак Є.В. Фізика : Підручник 7 кл. для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ; Ірпінь : Перун, 2002. – 168с. – ISBN 966-569-038-8
1411146
  Коршак Є.В. Фізика : Підручник 10 класу для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 296с. – ISBN 966-569-103-1
1411147
  Коршак Є.В. Фізика : Підручник 9 класу для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 232с. – ISBN 966-569-047-7
1411148
  Чолпан П.П. Фізика : Підручник для студентів природничих факультетів ун-тів і пед. ін-тів / П.П. Чолпан. – Київ : Вища школа, 2003. – 567с. – ISBN 966-642-112-7
1411149
  Коршак Є.В. Фізика : Підручник 8 клас для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 192с. – ISBN 966-569-033-7
1411150
  Чолпан П.П. Фізика : Підручник для студ. природничих фак-тів ун-тів / П.П. Чолпан. – Київ : Вища школа, 2004. – 567с. – ISBN 966-642-249-2


  Для студентів природничих факультетів університетів і педагогічних інститутів
1411151
  Вайданич В.І. Фізика : Навчальний посібник для студ. технологічних спеціальностей вищ. навч. закл. / В.І. Вайданич, Г.М. Пенцак; За ред. В.І. Вайданича. – Львів : Національний лісотехнічний університет України, 2005. – 664с. – ISBN 5-7763-0227-7
1411152
  Соколович Ю.А. Фізика : довідник з прикладами розв"язування задач / Ю.А. Соколович, Г.С. Богданова. – Харків : Ранок ; Веста, 2005. – 464 с. – ISBN 966-314-581-1
1411153
  Король А.М. Фізика : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Король, М.В. Андріяшик. – Київ : "Інкос", Центр навчальної літератури, 2006. – 344с. – ISBN 966-8347-33-1
1411154
  Дмитрієва В.Ф. Фізика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів 1-2 рівнів акредитації / В.Ф. Дмитрієва. – Київ : Техніка, 2008. – 648с. – ISBN 966-575-186-7


  Містить теоретичний матеріал в обсязі курсу фізики, що вивчається студентами технікумів, а також розбір і розв’язування типових задач. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
1411155
  Палєхін В.П. Фізика : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Екологія" / В.П. Палєхін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 395, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 387-395. – Бібліогр.: с. 386. – (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога"). – ISBN 966-623-441-6
1411156
  Вакарчук С.О. Фізика : підручник / С.О. Вакарчук, Т.М. Демків, С.В. Мягкота ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 457, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 445-457. – Бібліогр.: с. 440-441. – ISBN 978-966-613-754-1
1411157
   Фізика : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки 6.050851 "Мікро- та наноелектроніка", 6.050802 "Електронні пристрої та системи", 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050201 "Системна інженерія" усіх форм навчання / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укладач О.В. Лисенко ]. – Суми : Сумський державний університет
Ч. 1. – 2010. – 198 с.
1411158
   Фізика : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки: 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка", 6.050802 "Електронні пристрої та системи", 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050201 "Системна інженерія" усіх форм навчання / МОНУ ; Сумський держ. ун-т ; [уклад. О.В. Лисенко]. – Суми : СумДУ
Ч. 2. – 2010. – 242 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236
1411159
  Чернова М.Є. Фізика : навчальний посібник : [у 2 ч.] / М.Є. Чернова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-140-7
Ч. 1 : Механіка твердих тіл, рідин і газів. – 2011. – 228 с. : іл. – Бібліогр.: с. 226
1411160
   Фізика : збірник тестових завдань : навч. посібник / Галущак М.О. [та ін.] ; за ред. М.О. Галущака ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 399, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397. – ISBN 978-966-694-176-6
1411161
  Яковлєва О.М. Фізика : посіб. для вищ. проф.-техн. навч. закладів освіти / Яковлєва О.М., Садовий М.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 140 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-137
1411162
  Чолпан П.П. Фізика : підручник / П.П. Чолпан ; Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 663, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. - Предм. покажч.: с. 657-661. – Бібліогр.: с. 656. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0008-7


  У пр. № 1705189 напис: Вельмишановному ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіку НАН України Леонідові Васильовичу Губерському з вдячністю за Вашу пам"ять та гарні слова про мене як викладача фізики, а також за ...
1411163
  Чолпан П.П. Фізика (з філософським аналізом) : навчальний посібник / П.П. Чолпан. – Київ : Вища школа, 1972. – 428 с.
1411164
  Пьоришкін О.В. Фізика : підручник для 6-7 кл. середн. школи / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 318с.
1411165
  Пьоришкін О.В. Фізика : підручник для 6 кл. середньої школи / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 6-е вид. – К, 1976. – 200с.
1411166
  Пьоришкін О.В. Фізика : підручник для 7 кл середн. школи / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – К, 1972. – 176с.
1411167
  Пьоришкін О.В. Фізика : підручник для 7 кл середн. школи / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 7-е вид. – К, 1976. – 168с.
1411168
  Пьоришкін О.В. Фізика : підручник для 7 класу / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 10-е вид. – Київ : Радянська школа, 1979. – 167с.
1411169
  Пьоришкін О.В. Фізика : підручник для 8 кл. середньої школи : Підручник для 8-го кл. / О.В. Пьоришкін, Н.О. Родіна. – 11-те вид., перероблене і доп. – Київ : Радянська школа, 1990. – 192с. – ISBN 5-330-00903-0
1411170
   Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вип. 53. – 2016. – 182 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами. Назва журн. з 53 Вип. 2016 р. укр. мовою
1411171
   Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 1969-. – ISSN 0367-1631
Вип. 54. – 2017. – 141 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами. Назва журн. з 53 Вип. 2016 р. укр. мовою
1411172
  Гончаренко С.У. Фізика атмосфери : (Для допитливих) / С.У. Гончаренко. – Київ : Техніка, 1981. – 160с.
1411173
  Волошина Ж.В. Фізика атмосфери (задачі і вправи) : Навчальний посібник для студентів гідрометеорологічних і географічних спеціальностей вузів / Ж.В. Волошина, О.В. Волошина. – Київ : КНТ, 2007. – 256с. – ISBN 966-373-173-7
1411174
  Хмелюк К.Д. Фізика атома і твердого тіла : Навч. посібник для студентів технічних вузів / К.Д. Хмелюк, Д.Д. Цициліано. – Київ : Вища школа, 1974. – 232с.
1411175
  Глауберман А.Ю. Фізика атома та квантова механіка : навч. посібник / А.Ю. Глауберман, Л.О. Манакін. – Київ : Вища школа, 1972. – 291 с.
1411176
  Овечко В.С. Фізика атомів та атомних структур (від класики до квантів) : Навчальний посібник / В.С. Овечко, Д.І. Шека; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 184с. – ISBN 966-594-750-8
1411177
  Каденко І.М. Фізика атомного ядра та частинок : підруч. для студентів фіз. ф-тів ун-тів / І.М. Каденко, В.А. Плюйко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 414 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 966-594-999-3
1411178
  Борисов М.Б. Фізика атомного ядра. Космічні промені / М.Б. Борисов. – Київ, 1951. – С. 1-252
1411179
  Гордієнко Є.О. Фізика біомембран : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Є.О. Гордієнко, В.В. Товстяк ; НАНУ, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Наукова думка, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-00-0912-7
1411180
  Ровенчак А.А. Фізика бозе-систем : навч. посібник / Андрій Ровенчак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 126, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 127. – Бібліогр.: с. 122-126. – ISBN 978-617-10-0085-8
1411181
   Фізика в LaBEos // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Житомирському державному технологічному університеті відкрили новітню лабораторію з фізики, обладнання для якої придбав меценат.
1411182
  Кожушко Б.В. Фізика в найстарішому технічному навчальному закладі України (1844-1920) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 3 (27). – С. 20-28. – ISSN 2077-9496


  В статті зроблена спроба дослідити історію становлення та розвитку фізики (як навчальної дисципліни, так і фундаментальної науки) в стінах Національного університету "Львівська Політехніка" від самого початку його створення. Крім того, повернуто ...
1411183
  Франковський В.А. Фізика в природі та в житті : Екскурсійно-дослідча метода вивчення явищ природи / В.А. Франковський. – Київ : Державне видавництво України
Ч. 1 : Фізика та хемія в сільскому господарстві. Грунт-погода-робота. – 1926. – 145 с.
1411184
  Франковський В.А. Фізика в природі та в житті : Екскурсійно-лабораторна метода вивчення явищ природи / В.А. Франковський. – 2-ге вид. – Київ : Державне видавництво України
Ч. 1 : Фізика та хемія в сільскому господарстві. Грунт-погода-робота. – 1927. – 154 с.
1411185
  Франковський В.А. Фізика в природі та в житті : Екскурсійно-лабораторна метода вивчення явищ природи / В.А. Франковський. – Київ : Державне видавництво України
Ч. 2 : Фізика й боротьба людини за існування. Промисловість-цивілізація-боротьба з хворобами, вип.!. – 1927. – 174 с.
1411186
  Конозенко І.Д. Фізика в сільскому господарстві. / І.Д. Конозенко, В.І. Устьянов. – К., 1964. – 136с.
1411187
  Ковальчук В.В. Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук ; МОНУ. – Київ : Слово, 2009. – 280с. – ISBN 978-966-194-005-4
1411188
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 1. – 2004
1411189
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 2. – 2004
1411190
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 3. – 2004
1411191
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 4. – 2004
1411192
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 5. – 2004
1411193
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 6. – 2004
1411194
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 7. – 2004
1411195
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 8. – 2004
1411196
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 9. – 2004
1411197
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 10. – 2004
1411198
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 11. – 2004
1411199
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 12. – 2004
1411200
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 13/14. – 2004
1411201
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 15/16. – 2004
1411202
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 17. – 2004
1411203
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 18. – 2004
1411204
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 19. – 2004
1411205
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 20. – 2004
1411206
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 21. – 2004
1411207
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 22. – 2004
1411208
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 23. – 2004
1411209
   Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 24. – 2004
1411210
   Фізика в школі : метод. зб. – Київ
4. – 1950. – 148 с.
1411211
   Фізика в школі : метод. зб. – Київ
4. – 1953. – 88 с.
1411212
  Савченко В.Ф. Фізика в школі і науково-технічний прогрес : посібник для вчителів / В.Ф. Савченко. – Київ : Радянська школа, 1978. – 128с.
1411213
   Фізика в школі.. – К, 1976. – 152с.
1411214
  Пальті О.М. Фізика виміру і парадокси нескінчених множин // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 21-25. – ISSN 2518-7104
1411215
  Дзюбенко М.І. Фізика геліосфери : Навчальний посібник / М.І. Дзюбенко; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 110с. – ISBN 966-594-275-1
1411216
  Левицкий В.Й. Фізика для вищих кляс середних шкіл / Д-р Володимир Левицкий. – Накладом краєвого фонду. – У Львові : З друкарні Наукового Т-ва ім. Шевченка, 1912. – VI, 672 с. : 2 арк. іл.: мал., табл., кресл + Додаток: Основні відомости з космографії: с. 617-664. – бібл.: С.665-672.
1411217
  Гончаренко С.У. Фізика для допитливих. Механіка / С.У. Гончаренко. – Київ : Техніка, 1970. – 275 с.
1411218
  Гончаренко С.У. Фізика для допитливих. Молекулярна фізика / С.У. Гончаренко. – Київ : Техніка, 1973. – 319 с.
1411219
  Гончаренко С.У. Фізика для допитливих. Термодинаміка / С.У. Гончаренко. – Київ : Техніка, 1977. – 192 с. : Іл.1 + Табл.1
1411220
  Обуховський В. Фізика для поетів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Наука йде вперед. Наш світ багатий на реальні, а не примарні дива. Тільки треба їх знати. У деяких університетах Західного світу вже тепер читають курси лекцій, які образно звуться "Фізика для поетів". Найголовніше завдання - то виховання наукового ...
1411221
  Шутенко Л.Д. Фізика для студентів-іноземцев : навчальний посібник / Л.Д. Шутенко, В.М. Доній; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 63с.
1411222
  Сахаров Д.І. Фізика для технікумів. : пер. з рос. / навч. посібник / Д.І. Сахаров, М.І. Блудов. – Київ : Техніка, 1967. – 536с.
1411223
  Воловик П.М. Фізика для університетів : повний курс в одному томі / П.М. Воловик. – Київ; Ірпінь : Перун, 2005. – 864с. : іл. – На обкл.: Університетський підручник 21 ст. – ISBN 966-569-172-4
1411224
  Сиволоб А.В. Фізика ДНК : навч. посібник [для студ. мед.-біол. спеціальностей вищ. навч. закладів] / А.В. Сиволоб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 335, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 329-335. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-468-3
1411225
  Ахієзер О.І. Фізика елементарних частинок / О.І. Ахієзер, М.П. Рекало. – Київ : Наукова думка, 1978. – 223 с.
1411226
  Пасічний А.О. Фізика елементарних частинок / А.О. Пасічний. – Київ : Вища школа, 1980. – 103 с.
1411227
  Дунаєв Ю. Фізика ефіру, як альтернатива сучасним науковим поглядам / Ю. Дунаєв. – Київ, 2004. – 83 с. – ISBN 966-7569-80-2
1411228
  Дунаєв Ю.В. Фізика ефіру, як альтернатива сучасним науковим поглядам / Юрій Дунаєв. – 2-е вид., доп. – Київ, 2005. – 116с. – ISBN 966-7569-98-5
1411229
   Фізика живого = Physics of the alive=Физика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 16, № 1. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411230
   Фізика живого = Physics of the alive=Физика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 16, № 2. – 2008. – 198 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1411231
   Фізика живого = Physics of the alive=Физика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 17, № 1. – 2009. – 182 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1411232
   Фізика живого = Physics of the alive=Физика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 17, № 2. – 2009. – 213 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1411233
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ. – ISSN 1023-2427
Т. 1, № 1. – 1993
1411234
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ. – ISSN 1023-2427
Т. 2, № 1. – 1994
1411235
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ. – ISSN 1023-2427
Т. 3, № 1. – 1995
1411236
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ. – ISSN 1023-2427
Т. 4, № 1. – 1996
1411237
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ. – ISSN 1023-2427
Т. 5, № 1. – 1997
1411238
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ. – ISSN 1023-2427
Т. 6, № 1. – 1998
1411239
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ. – ISSN 1023-2427
Т. 6, № 2. – 1998
1411240
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ. – ISSN 1023-2427
Т. 7, № 2. – 1999
1411241
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ. – ISSN 1023-2427
Т. 7, № 1. – 1999
1411242
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 8, № 2. – 2000
1411243
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 8, № 1. – 2000
1411244
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 9, № 1. – 2001
1411245
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 9, № 2. – 2001
1411246
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 10, № 1. – 2002
1411247
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 10, № 2. – 2002
1411248
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 11, № 1. – 2003
1411249
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 11, № 2. – 2003
1411250
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 12, № 2. – 2004
1411251
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 12, № 1. – 2004
1411252
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 14, № 2. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411253
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 14, № 1. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411254
  Сітько С.П. Фізика живого як теоретична основа квантової медицини // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 83-89. – ISSN 1023-2427


  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 9- 12 жовтня 1996 року). Досягнення у застосуванні методів мікрохвильової резонансної терапії професора С.П. Сітька.
1411255
   Фізика з використанням обчислювальної техніки : Практичний курс. – Київ : Либідь, 1993. – 224с.
1411256
  Корсак К.В. Фізика з елементами астрономії : Пробний навчальний посібник для 11 кл. ліце в, гімназій та шкіл гуманітарного профілю / К.В. Корсак, М.П. Кононенко. – Київ : Освіта, 1992. – 224 с.
1411257
  Конопельник О.І. Фізика з основами геофізики : лабораторний практикум для студентів геогр. ф-ту / О.І. Конопельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 207, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 200-202. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-613-861-6
1411258
  Конопельник О.І. Фізика з основами геофізики : лаб. практикум / О.І. Конопельник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, зі змінами та допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214. – ISBN 978-617-10-0138-1
1411259
  Тяпкін К.Ф. Фізика Землі : Підручник для студ.геол.спец.вищих закл.освіти / К.Ф. Тяпкін. – Київ : Вища школа, 1998. – 291с. – ISBN 5-11-004772-3
1411260
  Жмудський О.З. Фізика і технічний прогрес / О.З. Жмудський. – Київ, 1963. – 48 с.
1411261
   Фізика і хімія твердого тіла. – Івано-Франківськ, 2000-
Т. 1, № 2. – 2000
1411262
   Фізика і хімія твердого тіла. – Івано-Франківськ, 2000-
Т. 2, № 1. – 2001
1411263
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 5, № 1. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1411264
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 5, № 2. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1411265
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 5, № 3. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1411266
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 5, № 4. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1411267
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Том.6, № 1. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1411268
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 6, № 2. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1411269
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 6, № 3. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1411270
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Том.6, № 4. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1411271
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 7, № 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1411272
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 7, № 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1411273
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 7, № 3. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1411274
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 7, № 4. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1411275
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 8, № 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1411276
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 8, № 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1411277
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 8, № 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1411278
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 8, № 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1411279
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 9, № 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1411280
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 9, № 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1411281
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 9, № 4. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1411282
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 9, № 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1411283
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 10, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1411284
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 10, № 3. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1411285
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 10, № 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1411286
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 10, № 4. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1411287
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 11, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1411288
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 11, № 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1411289
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 11, № 3. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1411290
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 11, № 4. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1411291
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 12, № 3. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1411292
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 12, № 4. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1411293
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 12, № 2. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1411294
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / М-во освіти і науки України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Фіз.-хім. ін-т [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 12, № 1. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
1411295
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 13, № 4. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1411296
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 13, № 1. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1411297
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 13, № 3. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1411298
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 13, № 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1411299
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 14, № 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1411300
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 14, № 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1411301
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 14, № 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1411302
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 14, № 4. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1411303
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 15, № 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1411304
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 15, № 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1411305
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 15, № 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1411306
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 15, № 4. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1411307
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 16, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1411308
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 17, № 1. – 2016. – С. 1-152. – Резюме укр., англ. мовами
1411309
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 17, № 2. – 2016. – С. 153-314. – Резюме укр., англ. мовами
1411310
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 17, № 3. – 2016. – С. 315-358. – Резюме укр., англ. мовами
1411311
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 17, № 4. – 2016. – С. 359-650. – Резюме укр., англ. мовами
1411312
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 18, № 1. – 2017. – С. 1-144. – Резюме укр., англ. мовами
1411313
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 18, № 2. – 2017. – С. 145-268. – Резюме укр., англ. мовами
1411314
  Семковський С.Ю. Фізика і хімія як науки у світлі марксизму. / С.Ю. Семковський. – К., 1933. – 31с.
1411315
   Фізика іонно-електронних рідин : монографія / Булавін Л.А. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 367 с. – ISBN 978-966-439-078-8
1411316
   Фізика конденсованих високомолекулярних систем : наукові записки РДГУ. – Рівне. – ISBN 966-7281-03-7
Вип. 8. – 2000
1411317
   Фізика конденсованого стану матеріалів : навч. посібник / [Т.П. Говорун та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 230-232. – ISBN 978-966-657-570-1
1411318
  Гулак Ю.К. Фізика космосу : Посібник для факультативних занять / Ю.К. Гулак, Є.В. Сандакова. – Київ : Радянська школа, 1978. – 169с.
1411319
  Івченко М. Фізика космосу з погляду молодих науковців / М. Івченко, А. Яцимирський // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Нотатки зі студентських наукових конференцій ін-ту журналістики та фізичного ф-ту.
1411320
  Порицький О.В. Фізика музики / О.В. Порицький. – К., 1961. – 80с.
1411321
  Горобець Ю.І. Фізика на все життя (з нагоди обрання академіка НАН України В.Г. Бар"яхтара почесним членом Європейського фізичного товариства) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 73-77. – ISSN 0372-6436


  У червні 2012 року на засіданні Європейського фізичного товариства було обрано почесних членів цієї організації, чий внесок у розвиток фізичних уявлень про природу, досягнення у прикладних дослідженнях та успіхи в освітянській діяльності є ...
1411322
  Скублевський Є.М. Фізика на електричній лямпочці / Є.М. Скублевський. – Київ : Державне видавництво України, 1926. – 96 с.
1411323
  Овруцький А.М. Фізика на Паскалі. Практикум : навчальний посібник для студ. інженерних та педагогічних спеціальностей вищ. навч. закладів / А.М. Овруцький. – Дніпропетровськ : Інновація, 2006. – 224с. – ISBN 966-96438-9-X
1411324
  Покропивний В.В. Фізика наноструктур : навчальний посібник / В.В. Покропивний, Л.В. Поперенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 220с. – ISBN 978-966-439-034-4
1411325
  Попик Ю.В. Фізика напівпровідників : підручник для студентів ВНЗ / Ю.В. Попик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : ІВА, 2014. – 818, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 815-818. – Бібліогр.: с. 810-814. – ISBN 978-617-501-089-1
1411326
  Попик Т.Ю. Фізика напівпровідників : лаб. практикум (навч. посібник для студентів ВНЗ) / Т.Ю. Попик, Л.Ю. Хархаліс, Ю.В. Попик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгорд. нац. ун-т". – Ужгород : ІВА, 2015. – 343, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 342-343 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-501-098-3
1411327
   Фізика напівпровідників. Квантова та оптоелектроніка
Т. 1, № 1. – 1998
1411328
  Савицький В.Г. Фізика напівпровідникових приладів / В.Г. Савицький. – Львів : Вища школа
Ч. 1. – 1974. – 107 с.
1411329
  Савицький В.Г. Фізика напівпровідникових приладів / В.Г. Савицький. – Львів : Вища школа
Ч. 2. – 1978. – 97 с.
1411330
  Хвольсон О.Д. Фізика наших днів : Нові поняття сучасної фізики в загальноприступнім вигляді / О.Д. Хвольсон. – 2-е. – Харків ; Одеса : Держвидав України, 1931. – 328 с.
1411331
  Семак Д.Г. Фізика нерівноважних явищ у напівпровідниках : Спецпрактикум; навчал.посібник / Д.Г. Семак, В.М. Різак. – Ужгород : Ужгородський держ. ун-тет, 1998. – 183 с. – ISBN 966-7400-01-5
1411332
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 44, № 9, Спец. вип. : Низькотемпературна фізика пластичності та міцності. До 80-річчя від дня народження В.Д. Нацика. – 2018. – С. 1009-1256. – Одночасно вид. в США Американським. ін-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". Резюме укр., рос., англ. мовами. - Обкл. журн. укр. мовою. - До 80-річчя від дня народження В.Д. Нацика
1411333
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 44, № 8. – 2018. – С. 957-1108. – Одновременно издается в США Американским институтом физики на англ. языке под назв. "Low Temperature Physics". Резюме на укр., рос., англ. яз.
1411334
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 44, № 10, Спец. вип. : Актуальні проблеми квантових рідин та кристалів. До восьмидесятиріччя Е.Я. Рудавського та І.М. Адаменка. – 2018. – С. 1255-1413. – Одночасно вид. в США Американським. ін-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". Резюме укр., рос., англ. мовами
1411335
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 44, № 11. – 2018. – С. 1413-1572. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1411336
   Фізика перемогла // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 2


  Наймолодшим студентом фізичного факультету нашого університету й усієї України став 14-літній Юрій Шиховцев, переможець Всеукраїнської премії "Диво-дитина-2013". Є фото.
1411337
  Фізика Фізика перемогла / Фізика, перемогла // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 22-29 січня (№ 4). – С. 4


  Наймолодшим студентом фізичного факультету нашого університету й усієї України став у нинішньому році 14-літній Юрій Шиховцев.
1411338
  Лабковський В.Б. Фізика після уроків : Матеріали для організації профільного навчання / В.Б. Лабковський. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.9). – ISBN 966-333-089-9
Ч. 1. – 2004. – 128с.
1411339
  Лабковський В.Б. Фізика після уроків : Матеріали для організації профільного навчання / В.Б. Лабковський. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.10). – ISBN 966-333-090-2
Вип. 2. – 2004. – 192с.
1411340
  Булавін Л.А. Фізика полімерів : навчальний посібник / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.С. Свечніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 129 с. – ISBN 966-594-509-2
1411341
  Кіпіані Вахтанг Фізика правозахисту // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 30 (79). – С. 32-33
1411342
  Корсак К.В. Фізика про небезпеки морських узбереж / К.В. Корсак, С.К. Корсак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 2932 : фото
1411343
  Корсак К.В. Фізика про небезпеки на морських узбережжях / К.В. Корсак, С.К. Корсак // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)
1411344
   Фізика процесів у напівпровідниках та елементах електроніки : курс лекцій / [Д.М. Фреїк та ін. ; за заг. ред. Д.М. Фреїка] ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 259, [1] с. : іл. – Бібліогр. на початку лекцій. – ISBN 978-966-640-275-5
1411345
  Адаменко І.І. Фізика рідин та рідинних систем : підручник / І.І. Адаменко, Л.А. Булавін. – Київ : АСМІ, 2006. – 660 с. – ISBN 966-7653-32-3
1411346
  Гриценко М.І. Фізика рідких кристалів : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.І. Гриценко. – Київ : Академія, 2012. – 272 с. – Бібліогр.: с. 271. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-380-5
1411347
   Фізика рідкого стану : Респ. міжвід. наук. збірник. – Київ : Либідь. – ISSN 0868-6920
Вип. 20. – 1992
1411348
  Сугаков В.Й. Фізика рідкокристалічного стану. / В.Й. Сугаков. – К., 1992. – 58с.
1411349
  Головатий В.В. Фізика світіння газових туманностей : навч. посібник / В.В. Головатий, Б.Я. Мелех, Н.В. Гаврилова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 128, [2] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 105-111. – Бібліогр.: с. 112-125. – ISBN 978-617-10-0022-3
1411350
  Герасимович Б.П. Фізика Сонця / Б.П. Герасимович. – Харків, Київ : ОНТВУ, 1933. – 138 с.
1411351
  Заблодська А.Ф. Фізика та архітектура // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 2/3 (70)


  Рівновага в архітектурі - це певний стан форми, при якому всі елементи збалансовують один одного
1411352
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 1. – 1996
1411353
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 2. – 1996
1411354
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 1. – 1997
1411355
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 3. – 1997
1411356
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 4. – 1997
1411357
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 1. – 1998
1411358
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 2. – 1998
1411359
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 3. – 1998
1411360
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 4. – 1998
1411361
  Крот Ю.Є. Фізика та її історія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 7-11
1411362
  Жмудський О.З. Фізика та її місце серед інших наук / О.З. Жмудський, 1952. – С. 249-258
1411363
  Тарасова М. Фізика та метафізика Агатангела Кримського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 13 липня (№ 26). – С. 15
1411364
  Рева Ю. Фізика та мистецтво - психолого-педагогічний аспект розвитку творчої активності школяра / Ю. Рева, Л. Кулаковська // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ, Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 19 (4"2008). – С. 68-78. – ISBN 966-594-967-2
1411365
  Павлишин В.І. Фізика та онтогенія мінералів на сучасному етапі розвитку мінералогії (до 70-річчя професора О.М. Платонова) // Мінералогічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. – Київ, 2007. – Том 29, № 3
1411366
  Фрідман В.Г. Фізика та хімія на металозаводі / В.Г. Фрідман. – Харків-Київ, 1931. – 135с.
1411367
  Забашта Ю.Ф. Фізика твердих полімерів / Ю.Ф. Забашта. – Київ, 1992. – 123с.
1411368
  Курик М.В. Фізика твердого тіла : навч. пос. / М.В. Курик, В.М. Цмоць. – Київ : Вища школа, 1985. – 246 с.
1411369
  Болеста І.М. Фізика твердого тіла : Навч. пос. для студ. фізичних спец. вищ. навч. закл. / І.М. Болеста; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 480с. – ISBN 966-6132-01-Х
1411370
  Фреїк Д.М. Фізика твердого тіла : лабораторний практикум : навч. посібник / Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Чобанюк В.М. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Каф. фізики і хімії твердого тіла. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISBN 978-966-640-640-265-6
Т. 1 : Кристалічна структура. – 2009. – 115, [1] с. – Додатки: с. 104-112. – Бібліогр.: с. 113-114
1411371
  Сусь Б.А. Фізика твердого тіла і напівпровідників : Конспект лекцій для самостійної роботи / Б.А. Сусь. – Київ : Просвіта, 2000. – 178с. – ISBN 966-7551-40-7
1411372
  Косенко О. Фізика у вищій школі в умовах нанореволюції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 59-64. – ISSN 2078-1016
1411373
  Булавін Л.А. Фізика фазових переходів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-439-277-5
1411374
  Павлович В.М. Фізика ядерних реакторів : навчальний посібник / В.М. Павлович ; НАН України; Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-02-5204-2
1411375
  Тартаковський В.К. Фізика ядра та елементарних частинок : Конспект лекцій для студ.фізичн.фак-ту / В.К. Тартаковський; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет
Ч. 1. – 1997. – 62 с.
1411376
  Тартаковський В.К. Фізика ядра та елементарних частинок : конспект лекцій / В.К. Тартаковський. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 1997. – 74с.
1411377
  Тартаковський В.К. Фізика ядра та елементарних частинок : Конспект лекцій для студ.фізичн.фак. / В.К. Тартаковський; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет
Ч. 3. – 1998. – с.
1411378
  Тартаковський В.К. Фізика ядра та елементарних частинок : Конспект лекцій для студ.фізичн.фак. / В.К. Тартаковський; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет
Ч. 4. – 1998. – 88с.
1411379
  Тартаковський В.К. Фізика ядра та елементарних частинок / В.К. Тартаковський; КНУТШ. – Київ : Київский університет
Ч.5 : Збірник задач з розв"язками для студ.фізичного фак-ту. – 2000. – 52с.
1411380
  Сусь Б.А. Фізика як основа для формування світогляду і компетентності майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 52-54. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
1411381
  Чолпан П.П. Фізика, її зв"язок з іншими науками і технікою / П.П. Чолпан. – Київ : Знання, 1972. – 48с.
1411382
  Конончук Г.Л. Фізика, модель, математика / Г.Л. Конончук, Ю.Г. Терентьєва // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 86-90
1411383
   Фізика, техніка і практика застосувань газорозрядних лазерів на самообмежених переходах / М.С. Кельман, І.І. Опачко, Ю.В. Жменяк, Ю.О. Шпеник; НАНУ; Ін-т електронної фізики. – Київ : Наукова думка, 2004. – 157с. – ISBN 966-00-0104-5
1411384
  Змєєв Ю.М. Фізика, фізики і релігія / Ю.М. Змєєв. – Київ, 1968. – 46с.
1411385
  Вільчинський С. Фізика, яка об"єднує світ / С. Вільчинський, Б. Кремінський; спілкувалася Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Міжнародна фізична олімпіада пройшла в Індонезії, і зібрала понад 400 школярів з 88 країн світу.Так, 5 медалей вибороли українські учасники олімпіади з фізики. "Золото" - у одинадцятикласника Рішельєвського ліцею (м. Одеса) Романа Солецького та ...
1411386
  Гончаренко С.У. Фізика. 10 клас : Проб.навч. посібник / С.У. Гончаренко. – 3-є. – Київ : Освіта, 1998. – 287 с. – ISBN 966-04-0347-Х
1411387
  Гончаренко С.У. Фізика. 11 клас : Пробний навчальний посібник / С.У. Гончаренко. – Київ : Освіта, 1995. – 448 с. – ISBN 5-330-03025-0
1411388
  Гончаренко С.У. Фізика. 11 клас : Проб.навч. посібник / С.У. Гончаренко. – 2-е. – Київ : Освіта, 1998. – 287 с. – ISBN 966-04-0052-7
1411389
   Фізика. Астрономія : Пробний підручник для 9 кл. середньої загальноосвітньої школи. – Київ : Освіта, 1999. – 367с. + Додатки:с.359-363. – ISBN 966-04-0429-1
1411390
  Бугайов О.І. Фізика. Астрономія. : Пробний підручник для 7 класу середньої школи / О.І. Бугайов, М.Т. Мартинюк, В.В. Смолянець. – 3-тє вид., доопрацьоване. – Київ : Освіта, 1999. – 287с. – ISBN 966-04-0409-3
1411391
   Фізика. Білети та відповіді. 9 клас. : +Лабораторні роботи.+ Задачі і розв"язки. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 48с. – ISBN 966-7437-56-6
1411392
  Воронецька Л.В. Фізика. Вступникам до вузів : пер. з рос. / Л.В. Воронецька, В.М. Васьківська. – Київ : Вища школа, 1977. – 272 с.
1411393
  Андрєєв А.М. Фізика. Лабораторні роботи з творчими завданнями : навч. посібник для студ. ВНЗ / А.М. Андрєєв, О.Ю. Осипов ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 227, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 226. – ISBN 978-966-599-447-3
1411394
   Фізика. Модуль 1. Механіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Г. Бовтрук, Ю.Г. Герасименко, Б.Ф. Лахін, С.М. Мєняйлов; А.Г. Бовтрук, Ю.Т. Герасименко, Б.Ф. Лахін, С.М. Мєняйлов, І.Г. Третяков; За ред. А.П. Поліщука. – 3-є вид., стереотип. – Київ : НАУ, 2006. – 176с. – (Модульне навчання). – ISBN 966-598-295-8(модуль 1)
1411395
   Фізика. Модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : НАУ,, 2006. – 192с. – (Модульне навчання). – ISBN 966-598-302-4(модуль2)
1411396
   Фізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм : Навч. посібник. – Київ : НАУ, 2005. – 336с. – (Модульне навчання). – ISBN 966-598-244-3(модуль 3)
1411397
  Гончаренко С.У. Фізика. Олімпіадні задачі : 7-8 класи / С.У. Гончаренко, Є.В. Коршак. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. – (Готуємось до олімпіад). – ISBN 966-7437-25-6
Вип. 1. – 1998. – 72 с.
1411398
  Гончаренко С.У. Фізика. Олімпіадні задачі : 9-11 класи / С.У. Гончаренко, Є.В. Коршак. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. – ISBN 966-7437-32-9
Вип. 2. – 1999. – 200 с.
1411399
  Корсак К.В. Фізика. Письмовий екзамен. : Посібник для вступників до вузів. / К.В. Корсак. – Київ : Либідь, 1992. – 218с.
1411400
  Корсак К.В. Фізика. Письмовий екзамен. : Посібник для вступників до вузів / К.В. Корсак. – Київ : Либідь, 1993
1411401
   Фізика. Підручник для 6-го класу.. – К, 1968. – 159с.
1411402
   Фізика. Підручник для 7-го класу восьмирічної і середньої школи.. – Вид. 7-е. – К, 1966. – 172с.
1411403
   Фізика. Підручник для 8-го класу.. – Вид. 6-е. – К, 1967. – 224с.
1411404
   Фізика. Підручник для 8-го класу.. – Вид. 7-е. – К, 1968. – 224с.
1411405
   Фізика. Підручник для 8-го класу.. – Вид. 8-е. – К, 1969. – 224с.
1411406
   Фізика. Підручник для 8-го класу.. – Вид. 9-е. – К, 1970. – 224с.
1411407
  Падалка Ю.С. Фізика. Програмовані завдання до лабораторних робіт : навч. посібник / Ю.С. Падалка, Д.Т. Бородайкевич. – Київ : Вища школа, 1975. – 151 с.
1411408
   Фізика. Тести. 7-11 класи. Абітуріенту : посібник / автор-укладач Н.В. Татарчук. – Київ : Академія, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-580-254-9
1411409
  Почтаренко А.С. Фізика. Як розв"язувати задачі : Довідкове видання / А.С. Почтаренко. – Киев : Логос, 1999. – 142с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-008-9
1411410
   Фізика: Всеукраїнські олімпіадні завдання та їх розв"язання. – Київ : Либідь, 1997. – 176 с.
1411411
   Фізика: Всеукраїнські олімпіадні завдання та їх розв`язання. – Київ : Либідь, 1997. – 176 с. – ISBN 5-325-00834-Х
1411412
  Мякишев Г.Я. Фізика: Навч. посібник для 10-го кл. серед. шк. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 4-е вид. – К., 1976. – 351с.
1411413
  Гончаренко С.У. Фізика: основні закони і формули / С.У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1993. – 45 с. – ISBN 5-325-00427-1
1411414
  Гончаренко С. Фізика: Основні закони і формули / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1993. – 48 с. – ISBN 5-325-00186-8
1411415
  Лапінський В.В. Фізика: Основні поняття та закони : Навчальний посібник / В.В. Лапінський, Б.М. Терещук. – Київ : А.С.К., 1998. – 280с. – ISBN 966-539-100-3
1411416
  Мякишев Г.Я. Фізика: Підруч. для 10-го кл. серед. шк. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – К., 1987. – 302с.
1411417
  Мякишев Г.Я. Фізика: Підруч. для 11-го кл. серед. шк. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – Київ : Радянська школа, 1991. – 271с. – ISBN 5-330-01071-3
1411418
   Фізика: Практикум : навч.пос. / Є.С. Клос, Я.Я. Болюбаш, Ю.В. Караван, Н.В. Пастернак. – Львів : Вища школа, 1989. – 190с.
1411419
  Дземан М.І. Фізикальні методи дослідження в сьогоденні клінічної медицини // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 7, № 2 (26). – С. 52-59. – ISSN 2413-5461


  Згадуються професори-медики Університету Св. Володимира - В.П. Образцов, Ф.С. Цицурін та Ф. Г. Яновський.
1411420
  Храмов Ю.О. Фізики : довідник / Ю.О. Храмов. – Київ : Наукова думка, 1974. – 480 с.
1411421
   Фізики жартують. Епізод IV. – Київ : МІФ, 2002. – 31с. – фз,рфз.карточки есть
1411422
  Шманько І.І. Фізики Закарпаття : наук. видання / [І.І. Шманько]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2000. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 89-94. – ISBN 966-7511-11-1
1411423
   Фізики прикрасили свій гуртожиток // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  У студмістечку відкрили емблему фізичного фа-ту, споруджену на вході до гуртожитку № 8.
1411424
  Шелест В.П. Фізики сперечаються / В.П. Шелест, О.П. Рожен. – Київ : Наукова думка, 1973. – 173с.
1411425
   Фізики ще не нажартувалися. – Київ : МІФ, 2001. – 28с.
1411426
  Миколюк О. Фізиків теж зробили "агентами" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 11). – С. 9


  Наукова спільнота звернулася до влади з вимогою скасувати закон № 3879. Науковці нагадують, що у бюджеті України на 2014 рік на розвиток науки передбачено лише 0, 27 % ВВП - проти 2-4%, як це є в розвинутих країнах.
1411427
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 1. – 1999
1411428
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 2. – 1999
1411429
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 3. – 1999
1411430
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 4. – 1999
1411431
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 5. – 1999
1411432
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 6. – 1999
1411433
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 1. – 2000
1411434
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 2. – 2000
1411435
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 3. – 2000
1411436
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 4. – 2000
1411437
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 5. – 2000
1411438
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 6. – 2000
1411439
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 1. – 2002
1411440
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 2. – 2002
1411441
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 3. – 2002
1411442
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 4. – 2002
1411443
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 5. – 2002
1411444
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 6. – 2002
1411445
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 1. – 2003
1411446
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 2. – 2003
1411447
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 3. – 2003
1411448
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 4. – 2003
1411449
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 5. – 2003
1411450
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 6. – 2003
1411451
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 1. – 2004
1411452
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 2. – 2004
1411453
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 3. – 2004
1411454
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 4. – 2004
1411455
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 5. – 2004
1411456
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 6. – 2004
1411457
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 1. – 2005
1411458
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 2. – 2005
1411459
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 3. – 2005
1411460
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 4. – 2005
1411461
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 5. – 2005
1411462
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 6. – 2005
1411463
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 1. – 2006
1411464
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 2. – 2006
1411465
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 3. – 2006
1411466
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 4. – 2006
1411467
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 5. – 2006
1411468
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 6. – 2006
1411469
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 2. – 2007
1411470
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 3. – 2007
1411471
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 4. – 2007
1411472
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 5. – 2007
1411473
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 6. – 2007
1411474
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 1. – 2007
1411475
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 2. – 2008
1411476
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 1. – 2008
1411477
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 5. – 2008
1411478
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 6. – 2008
1411479
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 3. – 2008
1411480
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 4. – 2008
1411481
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 1. – 2009
1411482
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 6. – 2009
1411483
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 3. – 2009
1411484
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 4. – 2009
1411485
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 5. – 2009
1411486
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 2. – 2009
1411487
   Фізико- хімічна механіка матеріалів = Физико-химическая механика материалов = Physicochemical mechanics of materials : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 46, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411488
   Фізико- хімічна механіка матеріалів = Физико-химическая механика материалов = Physicochemical mechanics of materials : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 46, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411489
   Фізико- хімічна механіка матеріалів = Физико-химическая механика материалов = Physicochemical mechanics of materials : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 46, № 3. – 2010. – Резюме укр.. рос.. англ. мовами
1411490
   Фізико- хімічна механіка матеріалів = Физико-химическая механика материалов = Physicochemical mechanics of materials : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 46, № 4. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411491
  Олійник В. Фізико-географічна зумовленість назв боліт Волинського Полісся / В. Олійник, О. Яроменко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 206-209. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1411492
  Ігнатюк М.В. Фізико-географічна характеристика Миргородщини : [посібник] / М.В. Ігнатюк. – Миргород : Миргород, 2005. – 149, [3] с., [4] арк. іл., [1] арк. мапа : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150
1411493
  Дорошкевич С.П. Фізико-географічна характеристика Приаралля і сучасні екологічні проблеми регіону / С.П. Дорошкевич, С.А. Покляцький // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 49-53
1411494
  Ковалишин Д.І. Фізико-географічне (ландшафтне) районування суходільної поверхні Землі : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології / Д.І. Ковалишин, М.Я. Сивий, О.В. Волік // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 54-65 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1411495
  Пелешенко В.І. Фізико-географічне районування території як основа її гідрохімічного вивчення (на прикладі рівнинної частини УРСР) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 95-101 : Табл., карта. – Бібліогр.: 11 назв
1411496
  Глібко М.І. Фізико-географічне районування Центрального, Київського та Східного Полісся УРСР / М.І. Глібко. – Київ : Київський університет, 1955. – с.345-402. – Окремий відбиток
1411497
  Шенберг Г.Г. Фізико-географічні екскурсії / Г.Г. Шенберг. – Київ, 1937. – 255с.
1411498
   Фізико-географічні особливості заболочування окремих територій басейну р.Прип"ять у Волинськфй (Україна) і Брестській (Білорусь) областях, що охороняються згідно Рамсарської конвенції, і їх роль в життєдіяльності перелітних птахів / Ф.В. Зузук, К.Б. Сухомлін, І.І. Залеський, Т.Г. Погребський, С.І. Ковальчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2227-3220
1411499
  Жук Ю. Фізико-географічні передумови утворення та розвитку малих міст Львівської обл. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 95-102 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1411500
  Рибін М.М. Фізико-географічні райони : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 33-39
1411501
  Гаврилюк В.С. Фізико-географічні райони Західного Полісся / В.С. Гаврилюк. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1955. – 403-420с. – КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Нариси про природу і сільске господарство українського полісся,1955р.; Окр.відб
1411502
  Гаврилюк В.С. Фізико-географічні райони Полісся в межах Ровенської області // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 22-23
1411503
  Супричов В.А. Фізико-географічні та геологічні особливості промислових цеолітових родовищ України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 90-94. – Бібліогр.: 9 назв
1411504
  Попович І.С. Фізико-географічні та естетичні аспекти туристичної привабливості ландшафтів Закарпаття (на прикладі басейну р. Теребля) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 63-66. – Бібліогр.: 7 назв
1411505
  Дорфман Я.Р. Фізико-географічні умови проектування міста Чернівці та його приміського району / Я.Р. Дорфман, В.А. Станішевський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 71-75. – Бібліогр.: 8 назв
1411506
  Гриневецький В.Т. Фізико-географічні умови та потреби комплексної меліорації земель Поліських районів Житомирської області // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 21-27. – Бібліогр.: 14 назв
1411507
  Рибін М.М. Фізико-георафічні регіони Карпат / М.М. Рибін. – Чернівці, 1973. – 56 с.
1411508
  Гордієнко О.І. Фізико-математична модель дифузії малих електронейтральних молекул крізь білкові мембранні пори // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 88-94. – ISSN 1023-2427
1411509
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми. – ISSN 2413-1571
Вип. 2 (12). – 2017. – 198 с. – Резюме укр., англ. мовами
1411510
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми : СумДНУ А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 3 (13). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1411511
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми : СумДНУ А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 4 (14). – 2017. – 332 с. – Резюме укр., англ. мовами
1411512
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми : СумДНУ А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 1 (15). – 2018. – 352 с. – Резюме укр., англ. мовами
1411513
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДНУ А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 2 (16). – 2018. – 162 с. – Резюме укр., англ. мовами
1411514
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДНУ А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 3 (17). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
1411515
  Венгер Є.Ф. Фізико-математична освіта в Києві після 1917 р. / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 90-124. – ISBN 978-966-502-492-7
1411516
  Смирнов В.А. Фізико-математична освіта: проблеми та інноваційний шлях розвитку // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 46-58. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Рассмотрена проблема физико-математического образования как революционизирующего элемента постиндустриального общества. Предложен оригинальный Инновационный учебно-методический комплекс (ИНМК) "Физика-7" для общеобразовательной средней школы. ...
1411517
  Солодовник А.О. Фізико-математична підготовка студентів морських навчальних закладів в умовах реформування української школи (70-ті - 80-ті рр. ХХ століття) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 167-174. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1411518
  Чапля Є.Я. Фізико-математичне моделювання гетеродифузного масопереносу / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха; Нац. акад. наук України; Центр математичного моделювання. – Львів : Сполом, 2003. – 128с. – ISBN 966-665-147-5
1411519
   Фізико-математичне моделювання процесів переносу радіоактивних зобруднень / В.Є. Гончарук, Г.Т. Лянце, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 77-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1411520
   Фізико-математичне моделювання розподілу сил навантаження та їх моментів на стегновому компоненті ендопротеза кульшового суглоба / Т.В. Нізалов, В.П. Торчинський, Л.В. Шмельова, А.Д. Супрун // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науцково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів", ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії, ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2016. – № 3 (90). – С. 17-26. – ISSN 0132-2486
1411521
   Фізико-математичне моделювання складних систем. – Львів : Сполом, 2004. – 264 с. – ISBN 966-665-155-6
1411522
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : Науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 1. – 2005. – 167 с. – резюме - англ., рос. мовами
1411523
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : Науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 2. – 2005. – 195 с. – резюме - англ., рос. мовами
1411524
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : Науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 3. – 2006. – 243 с. – резюме - англ., рос. мовами
1411525
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : Науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 4. – 2006. – 179 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411526
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : Науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 5. – 2007. – 171 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411527
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 6. – 2007. – 143 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411528
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 7. – 2008. – 167 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411529
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 8. – 2008. – 203 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411530
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Центр математичного моделювання ін-ту прикладн.проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. – Львів, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 9. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411531
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Центр математичного моделювання ін-ту прикладн.проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. – Львів, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 10. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411532
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 11. – 2010. – 219 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1411533
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 12. – 2010. – 215 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1411534
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 13. – 2011. – 187 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1411535
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 14. – 2011. – 191 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1411536
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 15. – 2012. – 135 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1411537
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and information technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 16. – 2012. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411538
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 18. – 2013. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411539
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 19. – 2014. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411540
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 20. – 2014. – 243 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411541
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 21. – 2015. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411542
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 22. – 2015. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411543
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 23. – 2016. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411544
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 24. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411545
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 25. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411546
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / НАН України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля. – Львів : ТзОВ "РАСТР-7", 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 26. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411547
  Максимова С.В. Фізико-металургійні основи та технологія вакуумного паяння жароміцних сплавів на основі Ni, Ti, Cu : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Максимова С.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр. : 47 назв.
1411548
  Кучерук О.Д. Фізико-механічна характеристика корінних порід верхньотортонського геолого-генетичного комплексу Поділля / О.Д. Кучерук, 1973. – С. 890-894
1411549
  Кучерук О.Д. Фізико-механічна характеристика порід нижнього тортону Поділля / О.Д. Кучерук. – К., 1973. – С. 976-980
1411550
  Прокопюк О.М. Фізико-механічне обгрунтування параметрів процесу видобутку і комплексної переробки мідевмісних туфів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Прокопюк Олег Миколайович ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1411551
  Звонкова Г.Л. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України: історичний нарис // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 68-75
1411552
  Маков К.І. Фізико-механічні властивості водоносних порід північно-української мульди / К.І. Маков. – с.
1411553
  Дмитріюк М.В. Фізико-механічні властивості і особливості структур бейнітних мідистих високоміцних чавунів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.01 / Дмитріюк М.В.; Мін-во освіти Укр. – Луцьк, 1999. – 20л.
1411554
  Бурак Я.Й. Фізико-механічні процеси в електроповідних тілах / Я.Й. Бурак, Б.П. Галапац, Б.М. Гнідець. – Київ : Наукова думка, 1978. – 232 с.
1411555
  Кріщанович М.Ю. Фізико-механічні характеристики нанокомпозиційного матеріалу алюміній-карбон / М.Ю. Кріщанович, Ф.В. Лозовий // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 42
1411556
  Мазурок Н.С. Фізико-статистичний метод визначення надійності виробів твердотільної електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мазурок Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1411557
  Звонкова Г.Л. Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України імені Б.І. Вєркіна: історичний аспект // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 19-26. – ISSN 2077-9496
1411558
   Фізико-технічний факультет, 1951-2011 / [Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2011. – 16 с.
1411559
  Скицюк В. Фізико-технічні закони та мовно-історичний процес етносу // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 93-96
1411560
  Терентьєв О.М. Фізико-технічні основи видобутку корисних копалин з енергоощадним руйнуванням молекулярних зв"язків гірських порід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Терентьєв О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1411561
  Таркуцяк Анатолій Олександрович Фізико-технічні основи захисту робочих поверхонь будівельних машин від забруднення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.02 / Таркуцяк Анатолій Олександрович; Мін-во освіти України. Полтавський держ. техн. ун-тет ім. Ю.Кондратюка. – Полтава, 1997. – 22л.
1411562
  Єфремов І.О. Фізико-технічні основи комплексної дегазації і використання метану вугільних шахт : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Єфремов І.О. ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1411563
  Канін В.О. Фізико-технічні основи охорони виймальних виробок в умовах нестійких порід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Канін В.О. ; НАНУ ; Ін-т географічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1411564
  Беляк Євген В"ячеславович Фізико-технічні основи побудови оптичних запам"ятовуючих пристроїв на фотолюмінесцентних носіях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Беляк Є.В.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1411565
  Стахіра Павло Йосипович Фізико-технологічні засади мікроелектронних сенсорів на основі гетероструктур органічних та неорганічних напівпровідників : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.27.06 / Стахіра П.Й.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 31 с. – Бібліогр.: 46 назв
1411566
  Стельмах О.У. Фізико-технологічні засади управління динамічними процесами в змащувальних шарах для підвищення працездатності трибосистем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.04 / Стельмах Олександр Устимович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1411567
  Іванова С.Ф. Фізико-технологічні механізми підвищення ефективності екстракції урану надкритичним діоксидом вуглецю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Іванова Стелла Федорівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1411568
  Руденький С.Г. Фізико-технологічні основи активованого вакуумного методу формування багатофункціональних покриттів на металевих та вуглецевих матеріалах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Руденький Сергій Георгійович ; Нац. акад. наук. України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
1411569
  Лавриненко С.Д. Фізико-технологічні основи вдосконалення існуючих і створення нових сплавів та сполук для ядерно-енергетичних установок нового покоління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.04.07 / Лавриненко С.Д.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 45 назв
1411570
  Андрєєв А.О. Фізико-технологічні основи дуплексного вакуумно-дугового зміцнювання поверхонь : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Андрєєв А.О. ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2009. – 28 с. – Бібліогр.: 38 назв
1411571
  Вербицький Володимир Григорович Фізико-технологічні основи електронно-йонних методів створення наноструктур функціональних елементів для НВІС : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.27.01 / Вербицький В.Г.; Націон. технічний ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
1411572
  Литвиненко В.В. Фізико-технологічні основи імпульсної радіаційної модифікації властивостей твердих тіл : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.04.07 / Володимир Вікторович Литвиненко; НАН Укр.; Інститут електрофіз. і радіаційних технол. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 36 назв
1411573
   Фізико-технологічні основи наноелектроніки : навч. посібник / М.М. Будник, І.Д. Войтович, В.В. Ільченко, В.М. Корсуньський ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т радіофізики, електроніки та комп"ютер. систем]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 371-376. – Бібліогр.: с. 377-381. – ISBN 978-617-696-291-5
1411574
  Пирогов О.В. Фізико-технологічні основи одержання плівок діоксиду олова для базових шарів газових датчиків та фронтальних контактів сонячних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Пирогов Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1411575
  Маслов В.П. Фізико-технологічні основи створення мікро- і нанорозмірних з"єднань прецизійних деталей оптико-електронних приладів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Маслов В.П. ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1411576
  Марковський П.Є. Фізико-технологічні основи формування високоміцних структурних станів у титанових сплавах термічною обробкою в суттєво нерівноважних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.01 / Марковський П.Є. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – 42 с. – Бібліогр.: 46 назв
1411577
  Воронов О.П. Фізико-технологічні принципи створення радіаційно-чутливих матеріалів на основі активованих кристалів групи KDP : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Воронов Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 47 назв
1411578
  Дубовик Михайло Федорович Фізико-технологічні проблеми отримання монокристалів потрійних оксидів з ефективними функціональними властивостями -Ba(1-x)SrxNb2O6, La3Ga5SiO14, Li6GdB3O9 : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.02.01 / Дубовик М.Ф.; НАНУ; Науково-технол. концерн "Ін-тут монокристалів"; Ін-тут монокристалів. – Харків, 2001. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв.
1411579
  Шевченко О.В. Фізико-філософська концепція постання Всесвіту з етеру / Олександр В. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2012. – 253, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
1411580
  Нокс Д. Фізико-хемічні обчислення / Д. Нокс. – Харків-Дніпропетровськ, 1932. – 234 с.
1411581
  Скороход В.В. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах / В.В. Скороход, І.В. Уварова, А.В. Рагуля. – Київ : Академперіодика, 2001. – 180с. – (Б-ка держ.фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-09-1
1411582
  Власюк П.А. Фізико-хімічна метаморфоза грунту за впливом гною дозами : З робіт агрохімічної лабораторії за 1927, 1928, 1929 роки / П.А. Власюк. – Умань : Сільська правда, 1930. – 140с.
1411583
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 2. – 2001
1411584
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 1. – 2001
1411585
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 3. – 2001
1411586
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 4. – 2001
1411587
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 5. – 2001
1411588
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 6. – 2001
1411589
  Лученко А.І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Лученко Анжеліка Ілларіонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 130-159
1411590
  Лученко А.І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Лученко Анжеліка Ілліріонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1411591
  Гуляєв В.М. Фізико-хімічна природа реакційної здатності і міцності коксу та методи їх оптимізації і стабілізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.07 / Гуляєв Віталій Михайлович ; Держ. агентство України з упр. держ. корпоративними правами та майном ; Український держ. н.-д. вуглехімічний ін-т (УХІН). – Харків, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1411592
  Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
1411593
  Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 182-204
1411594
  Новак Ю. Фізико-хімічна теорія біоелектричних явищ у дослідженнях академіка В.Ю. Чаговця (1873–1941 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 128-135
1411595
  Лисиця Андрій Валерійович Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії : Дис. канд. біолог. наук: 03.00.02 / Лисиця Андрій Валерійович; Ін-тут епізоотології. Українська академія аграрних наук. – Київ, 2002. – 192 с. + Додатки: 172 - 192. – Бібліогр.: 146 - 172
1411596
  Лисиця Андрій Валерійович Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії : Автореф. дис. канд. біологічних наук: 03.00.02. / Лисиця А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1411597
  Змієвська Тетяна Анатоліївна Фізико-хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу-краун-ефір : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Змієвська Т.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1411598
  Змієвська Тетяна Анатоліївна Фізико-хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу краун-ефір : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Змієвська Тетяна Анатоліївна; Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України. – Київ, 2002. – 154 л. + Додатки: л.142-154. – Бібліогр.: л.130-142
1411599
  Фіалков Я.А. Фізико-хімічне вивчення систем / Я.А. Фіалков, 1940. – 235-264с.
1411600
  Сарібєкова Д.Г. Фізико-хімічне обгрунтування технології надання текстильнім матеріалам кислотозахисних властивостей та розробка композицій для їх одержання : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.19.03 / Сарібєкова Д.Г.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Харків, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 42 назви
1411601
  Моргун О.А. Фізико-хімічне та мікробіологічне дослідження бичкових риб, уражених личинками нематоди Eustrongylies excisus / О.А. Моргун, Н.М. Сорока // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1411602
   Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем : лабораторний практикум / Б.Я. Котур [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 64-67
1411603
  Губарєв С.В. Фізико-хімічні аспекти і технологічні режими мікрометалургійного процесу виготовлення масивних аморфних і нанокристалічних сплавів на основі системи Zr-Cu : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Губарєв Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1411604
  Сокольський Г.В. Фізико-хімічні аспекти утворення і властивості функціональних оксидних матеріалів на основі мангану (IV) : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Сокольський Георгій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 412, [4] л. – Додатки: л. 413-416. – Бібліогр.: л. 375-412
1411605
  Сокольський Г.В. Фізико-хімічні аспекти утворення і властивості функціональних оксидних матеріалів на основі мангану (IV) : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.04 / Сокольський Георгій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
1411606
   Фізико-хімічні властивості a-амілази Achromobacter sp. 7а / К.В. Авдіюк, Л.Д. Варбанець, П.П. Зелена, В.В. Шепелевич // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 1, січень - лютий. – С. 23-32. – ISSN 0201-8462
1411607
  Кузьмич Ірина Віталіївна Фізико-хімічні властивості Cu- та Сu, Pd - вмісних цеолітних каталізаторів реакції окислення СО : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Кузьмич І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 175л. – Бібліогр.: л. 148 - 175
1411608
  Кузьмич Ірина Віталіївна Фізико-хімічні властивості Cu- та Сu, Pd - вмісних цеолітних каталізаторів реакції окислення СО : Автореф. ... канд. хімичних наук: 02.00.04- фізична хімія / Кузьмич І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1411609
  Слюсар А.В. Фізико-хімічні властивості Cu-Co-Fe оксидних каталізаторів процесу очистки [водень] від [монооксид вуглецю] / А.В. Слюсар, В.Л. Веселовський, С.В. Гайдай // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 126
1411610
  Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, N-та S-вмісними групами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1411611
  Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, S- та N-вмісними сполуками : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 149 л. – Бібліогр.: л. 129-149
1411612
  Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 131 л. – Бібліогр.: л. 115-131
1411613
  Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1411614
  Веселовський В.Л. Фізико-хімічні властивості змішаних оксидних каталізаторів на основі перехідних металів (Cu, Co, Fe) у селективному окисненні CO в присутності H2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Веселовський Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 151-172
1411615
  Веселовський В.Л. Фізико-хімічні властивості змішаних оксидних каталізаторів на основі перехідних металів (Cu, Co, Fe) у селективному окисненні CO в присутності H2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Веселовський Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1411616
  Яковлєва А.В. Фізико-хімічні властивості палив для повітряно-реактивних двигунів, модифікованих компонентами рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Яковлєва Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1411617
  Третьяков Д.О. Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiCIO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) - апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2,(CH3)2SO, C3H4O3, C8H18O4) : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Третьяков Дмитро Олегович ; Міжвідомче відділ. електрохім. енергетики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – 138 л. – Додатки: л. 119-121. – Бібліогр.: л. 122-138
1411618
  Третьяков Д.О. Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiCIO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) - апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2,(CH3)SO, C3H4O3, C8H18O4) : автореф. дис. ... канд. хім. наук :02.00.04 / Третьяков Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1411619
  Матвійчук О.С. Фізико-хімічні властивості соломи і лушпиння соняшнику як твердого біопалива та процеси їх спалювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Матвійчук О.С.; Матвійвук Олександр Семенович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1411620
   Фізико-хімічні властивості та каталітична активність модифікованого КАВ в редакції дегідратації спиртів / В.К. Яцимирський, Л.М. Гомонюк, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
1411621
   Фізико-хімічні властивості та каталітична активність модифікованого КАВ в редакції дегідратації спиртів / В.К. Яцимирський, Л.М. Гомонюк, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 21-26. – ISBN 966-594-601-3
1411622
  Луценко Лариса Вікторівна Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Со- та Со-Рd нанесених систем в реакції окиснення СО : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Луценко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190с. – Бібліогр.: л. 165-190
1411623
  Луценко Лариса Вікторівна Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Со- ТА Со-Рd населених систем в реакції окиснення СО : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Луценко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
1411624
  Олексенко Л.П. Фізико-хімічні властивості та каталітична активність у реакції окиснення CO біметалічних Pd-Co/ZSM-5 цеолітних систем / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-87. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність у реакції окиснення монооксиду вуглецю біметалічних Pd-Co/ZSM-5 цеолітних систем, одержаних методом іонного обміну. Встановлено, що введення обмінних катіонів двох металів у цеоліт призводить до підвищення каталітичної ...
1411625
  Гречишкіна Ганна Юріївна Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d- перехідних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Гречишкіна Ганна Юріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 187 л. – Бібліогр.: л. 149 - 187
1411626
  Гречишкіна Ганна Юріївна Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d- перехідних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Гречишкіна Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1411627
  Сафонова В.В. Фізико-хімічні властивості фосфатів перехідних металів з нанесеними Pt або Pd та їх активність в реакціях окиснення H2 та CO : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Сафонова Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 157 л. – Бібліогр.: л. 133-157
1411628
  Сафонова В.В. Фізико-хімічні властивості фосфатів перехідних металів з нанесеними Pt або Pd та їх активність в реакціях окиснення H2 та CO : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сафонова Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1411629
   Фізико-хімічні властивості хлорованого та амінованого активованого вугілля / Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, Т.М. Безугла, А.В. Вакалюк, О.В. Місчанчук, В.Є. Діюк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 19-23. – ISSN 0041-6045
1411630
   Фізико-хімічні закономірності зміни властивостей нанокристалічного ZTA-порошку складу [формула] / Смирнова-Замкова, В.П. Редько, О.К. Рубан, О.В. Дуднік // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 123-128. – ISSN 0041-6045
1411631
  Бодак П.М. Фізико-хімічні закономірності і технологія одержання безхлоридного калійного добрива на оснві вискохлординого виробничого шеніту і селективного екстрагента-моноетаноліміну : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Бодак П. М.; Льв.ун-т. "Львів. політехніка". – Львів, 1999. – 18л.
1411632
  Птічніков О.С. Фізико-хімічні засади удосконалення переробки гіпсовмісних відходів неорганічних виробництв : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.17.01 - технол. неорг. речовин / Птічніков О.С. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр. : 12 назв
1411633
  Данилова В.М. Фізико-хімічні і функціональні характеристики білків тропонінового комплексу міокарда / В.М. Данилова, Н.А. Нарольська, В.С. Трегубов, О.М. Федоркова,О.О. Моргаєнко, В.Л. Зима // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 79-88. – ISSN 1023-2427
1411634
  Зінчук В.К. Фізико-хімічні методи аналізу : навчальний посібник / В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська ; Мін-во освіти і науки України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 362 с. – ISBN 978-966-613-612-4
1411635
  Сухомлинов Б.Ф. Фізико-хімічні методи сучасної біохімії / Б.Ф. Сухомлинов. – Львів, 1981. – 83с.
1411636
   Фізико-хімічні основи застосування поверхнево-активних речовин і полімерів у меліорації. – К., 1971. – 200с.
1411637
  Бутенко А.М. Фізико-хімічні основи і технології приготування та регенерації наносрібних каталізаторів одержання формальдегіду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Бутенко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
1411638
  Верещак В.Г. Фізико-хімічні основи і технологія нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Верещак В.Г. ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1411639
   Фізико-хімічні основи одержання перспективних металічних та напівпровідникових матеріалів та дослідження їх властивостей : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 417 с. : 195 рис., 56 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 371 дж.


  Об"єкт досліджень - монокристалічний кремній, хлористий натрій, селенід цинку, нанокристалічні порошки, мікрошаруваті композиційні матеріали, метастабільні металеві сплави, інтерметалічні сполуки. Мета роботи - теоретико-експериментальні дослідження ...
1411640
  Сазонова Валентина Федорівна Фізико-хімічні основи процесу флотаційного виділення та розділення іо іонів важких металів : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.23 / Сазонова Валентина Федорівна; Фізико-хімічний інст. захисту навколишнього середовища і людини. Мін-во освіти і НАН Украї. – Одеса, 1995. – 31л.
1411641
  Роменський О.В. Фізико-хімічні основи та розробка технологій синтезу і відновлення активності гетерогенних каталізаторів під впливом акустичного випромінювання : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Роменський О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назви
1411642
  Явецький Р.П. Фізико-хімічні основи технології одержання прозорих оксидних керамік (RE1-xEux)2O3 (RE=Y,Lu) I (Y1-xNdx)3Al5O12 : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Явецький Роман Павлович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2017. – 33 с. – Бібліогр.: 35 назв
1411643
   Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : Підручник для студ. хіміко-технол. і екол. спец. ВЗО / А.К. Запольський, Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін, М.Т. Брик; За заг. ред. Запольського А.К. – Київ : Лібра, 2000. – 552с. – ISBN 966-7035-28-Х
1411644
  Стрельцовва О.О. Фізико-хімічні основи флетаційного виділення іоногенних пар. : Автореф... Доктора хім.наук: 02.00.23 / Стрельцовва О.О.; Фіз-хім.ін-т захисту навколишнього середовища і людини мін-ва освіти і НАН Укр.при Одеському держ.ун-т. – Одеса, 1997. – 33л.
1411645
  Солнцев В.П. Фізико-хімічні основи формування дисипативних структур при реакційному спіканні та в умовах сухого тертя матеріалів, які містять селеніди перехідних металів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.06 / Солнцев Віктор Петрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем матеріалознав. ім. І.М. Францевича. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 42 назви
1411646
  Смирнов Микола Миколайович Фізико-хімічні особливості і одержання кристалів галогенідів лужних та лужноземельних елементів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.03 / Смирнов Микола Миколайович; НАН України. Науково-техн. концерн "Ін-тут монокрист.". – Харків, 1996. – 18л.
1411647
  Рябець С.І. Фізико-хімічні особливості рідинної епітаксії твердих розчинів в системі Pb-Sn=Te-Se на діелектричних підкладках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Рябець С. І.; МО України Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1998. – 18 с.
1411648
  Єфанова В.В. Фізико-хімічні перетворення в процесах одержання базальтових наповнювачів і полімерних кмпозиційних матеріалів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Єфанова В.В.; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 22 назви
1411649
  Савченко Б.М. Фізико-хімічні перетворення в процесах рециклінгу вторинних конденсаційних полімерів та їх сумішей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Савченко Богдан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 41 с. – Бібліогр.: 53 назви
1411650
  Сова Н.В. Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та технології його переробки : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Сова Н.В. ; Кіїв. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1411651
   Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства = Physico-Chemical Problems of Semiconductor Material Science : вибрані наукові праці (2000-2009 рр.) / МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Фізико-хімічний ін-т ; за ред. Д. Фреїка ; упоряд. : Д.М. Фреїк, М.О. Галущак, В.В. Прокопів, І.В. Горічок, Н.Д. Фреїк. – Івано-Франківськ : [Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу]. – ISBN 966-640-192-4
Т. 3, ч. 1 : Сполуки А-ІІ В-VI. Кадмій телурид. – 2010. – 394 с.
1411652
   Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства = Physico-chemical problems of semiconductor material science / М.О. Галущак, Г.Я. Гургула, Д.М. Фреїк, Н.Д. Фреїк ; за заг. ред. Дмитра Фреїка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, ДВНЗ "Прикарпат.нац. ун-т ім. В. Стефаника", Фіз.-хім.ін-т. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – ISBN 966-640-192-4
Т. 4 : Кристали цинк халькогенідів ZnS, ZnSe, ZnTe. – 2014. – 188, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 161-188
1411653
  Мариненко О.А. Фізико-хімічні процеси при виготовлені великогабаритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мариненко О.А. ; Нац. техн. ун-т України, "Киів. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1411654
  Букетов А.В. Фізико-хімічні процеси при формуванні епоксикомпозитних матеріалів / А.В. Букетов, П.Д. Стухляк, Є.М. Кальба; М-во освіти і науки України; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 182с. – ISBN 966-305-009-8
1411655
  Євпак І.В. Фізико-хімічні та агрохімічні властивості чорнозему типового Правобережного лісостепу за мінімізації обробітку грунту і біологізації землеробства : автореф. ... канд. с.- г. наук : 06.01.03 / Євпак І.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1411656
  Горлова Аліна Олексіївна Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічними гідрофобними групами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Горлова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1411657
  Горлова Аліна Олексіївна Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічними гідрофобними групами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Горлова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 137с. – Бібліогр.: л. 118-137
1411658
  Жлуденко М.Г. Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe систем у реакції метанування CO2 : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Жлуденко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 166 арк. – Додатки: арк. 164-166. – Бібліогр.: арк. 162-163
1411659
  Жлуденко М.Г. Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe систем у реакції метанування CO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Жлуденко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1411660
  Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Бувайло А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 150 л. – Бібліогр.: л. 130-150
1411661
  Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бувайло А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1411662
  Гладун Д.В. Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гладун Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1411663
  Гладун Д.В. Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гладун Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 157-188
1411664
  Будько М.О. Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії біомаси при переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1411665
  Курило М.В. Фізико-хімічні умови утворення накладеної мінералізації за розрізом Криворізької надглибокої свердловини : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / М.В. Курило, Ю.А. Галабурда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-32. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 18)


  Наведено результати вивчення газово-рідких включень у жильному кварцу з порід криворізької серії, які розкрила Криворізька надглибока свердловина СГ-8. Дослідження виконувались методом гомогенізації, кріометрії та декрептації. Жильний кварц утворився ...
1411666
   Фізико-хімічні характеристики та провідність карбіну / Д.Г. Коломієць, О.І. Лиско, О.П. Високолян, Г.О. Зиков, О.М. Іванюта, О.Д. Горчинський, Ю.М. Корнілов, Є.В. Бузанева, Пітер. Шарфф // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 313-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описані результати експериментів по визначеню елементного складу, індентифікації зв"язків лінійного вуглиця (карбіну) з домішками та його провідності.
1411667
  Федоренко Г.В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Pt, Pd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04, 102 / Федоренко Георгій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 177 арк. – Бібліогр.: арк. 5-9, 150-175
1411668
  Федоренко Г.В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Pt, Pd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Федоренко Георгій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1411669
  Сокових Є.В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Татраса Шевченка. – Київ, 2016. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 158-181
1411670
  Сокових Є.В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1411671
   Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2003. – 164с. – ISBN 966-594-470-3
1411672
   Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-601-3
Вип. 2. – 2005. – 198 с. – На обклад. Фізична хімія. Пошуки, досягнення, перспективи. Всеукраїнська наук. конферен. "Фізико-хімія конденсов. систем і міжфазних границь"...
1411673
  Олексенко Людмила Петрівна Фізико-хімія кристалізуючої дії органічних кристалізуючих реагентів : Дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / Олексенко Людмила Петрівна; МВО України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.157-170
1411674
  Олексенко Л.П. Фізико-хімія кристалізуючої дії органічних льодоутворюючих реагентів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Олексенко Л.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 16 с.
1411675
  Сіренко Г.О. Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів / Геннадій Сіренко, Віктор Кириченко, Ірина Сулима. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2017. – 507, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 490-503 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8969-15-7
1411676
  Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Бєда О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 171 л. – Бібліогр.: л. 155 - 171
1411677
  Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бєда О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1411678
  Глуздовський В.Е. Фізико географічний огляд Східного Сибіру і Далекого Сходу : Методичний нарис для викладача географії в 7 класі середньої школи. / В.Е. Глуздовський. – Київ : Радянська школа, 1939. – 47 с.
1411679
  Чайненко Г.М. Фізиологія вищої нервової діяльності / Г.М. Чайненко, Н.Л. Яковенко. – К., 1997. – 46с.
1411680
  Мисів В.М. Фізична активність студентів: стан та деякі теоретичні аспекти посилення відповідної мотивації / В.М. Мисів, Г.А. Єдинак, Л.В. Балацька // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 439-446. – ISBN 978-966-7359-77-5
1411681
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 3 (21). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411682
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 4 (22). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411683
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 1 (23). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411684
  Островський І.В. Фізична акустика твердого тіла ("Пружні хвилі в твердих тілах") : навч. посібник для студ. фізич. фак. / І.В. Островський, М.К. Жабітенко, О.О. Коротченков. – Київ : Київський університет, 1997. – 62 с.
1411685
  Островський І.В. Фізична акустика твердого тіла (розділ "Акустоелектричні та акустооптичні явища") : навч. посібник / І.В. Островський, М.К. Жабітенко, О.О. Коротченков. – Київ : Київський університет, 1997. – 45 с.
1411686
  Островський Ігор Фізична акустооптика : Навчальний посібник для студ. фізич.спец. / Островський Ігор, Коротченков Олег; КНУ імені Тараса Шевченка; Рец.: Горбань І.С., Данильченко Б.А. – Київ : Київський університет, 2000. – 347с. – ISBN 966-594-130-5
1411687
  Максакова В. Фізична географія : Початковий курс / В. Максакова; За ред. Дмитрієва М.І. – Харків : Радянська школа, 1933. – 350с. : Іл.
1411688
  Счастнев П.Н. Фізична географія : Підручник для педагогічних шкіл / П.Н. Счастнев, М.Н. Тихомиров; Під ред.проф.А.А.Борзова. – 3-е изд. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 283с.
1411689
  Счастнев П.Н. Фізична географія / П.Н. Счастнев, М.Н. Тихомиров. – К.-Х., 1938. – 283с.
1411690
  Счастнєв П.М. Фізична географія : Підручник для педагогічних шкіл / П.М. Счастнєв, М.Н. Тіхоміров; Под ред.проф. А.А.Борзова. – 3-е вид. – Київ : Радянська школа, 1940. – 280с.
1411691
  Барков А.С. Фізична географія / А.С. Барков, О.О. Половінкін. – вид. 12-е. – Київ : Радянська школа, 1949. – 144с.
1411692
  Барков О.С. Фізична географія / О.С. Барков, О.О. Половінкін. – вид. 16-е. – Київ, 1953. – 143с.
1411693
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Київ, 1955. – 155с.
1411694
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 3-е. – К., 1957. – 156с.
1411695
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 4-е. – Київ, 1958. – 156с.
1411696
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 6-е. – К., 1960. – 156с.
1411697
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 7-е. – К., 1961. – 136с.
1411698
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 8-е. – К., 1962. – 136с.
1411699
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 9-е. – К., 1963. – 136с.
1411700
  Шевяков П.М. Фізична географія / П.М. Шевяков, Й.І. Заславський. – К., 1964. – 132с.
1411701
  Заславський Й.І. Фізична географія : Початковий курс. Підручник для 5 класу восьмирічної школи / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – 10-те вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 135с. : Іл.
1411702
  Медина В.С. Фізична географія : Предмет і завдання / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1964. – 119с.
1411703
  Максимов М.О. Фізична географія : підручник для 5 кл. / М.О. Максимов. – Київ, 1974. – 184с.
1411704
  Максимов М.О. Фізична географія : Підручник для 5 класу / М.О. Максимов. – 16-е вид., перероб. – Київ, 1984. – 145с.
1411705
  Максимов М.О. Фізична географія : Підручник для 5 класу середньої школи / М.О. Максимов. – 19-е вид., перероб. – Київ, 1988. – 188с.
1411706
  Заставецька О.В. Фізична географія : збірник задач і вправ : 6-8 класи / О.В. Заставецька. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 48 с. – ISBN 966-7437-52-3
1411707
  Шуйський Ю.Д. Фізична географія в Одеському університеті (до 150-річчя заснування кафедри) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 60-64. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1411708
  Половина І.П. Фізична географія Європи : Hавч. посібник для студ. геграфічних спец. вищ. навч. закладів / І.П. Половина; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ни. – Київ : АртЕк, 1998. – 272 с. : іл. – ISBN 966-505-155-5
1411709
  Удовиченко В.В. Фізична географія материків і океанів : навчально-методичний комплекс / Удовиченко В.В.; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра географії України. – Київ, 2007. – 94с.
1411710
   Фізична географія материків та океанів : [підруч. для студ. ВНЗ] : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-257-7
Т. 1 : Азія / [П.Г. Шищенко та ін. ; за ред. П.Г. Шищенко]. – 2009. – 643 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 584-587
1411711
   Фізична географія материків та океанів : у 2 т. : [підруч. для студентів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-273-7
Т. 2 : Європа / [Шищенко П.Г. та ін. ; за ред. П.Г. Шищенка],. – 2010. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 416–418
1411712
  Петрина Н.В. Фізична географія материків та океанів. Африка : серія карт : [комплект із 14 карт] / Н.В. Петрина, В.Т. Петрина ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Редакційно-видавничий центр Збройних Сил України, 2017. – [14] к., вклад. в папку. – Дод. до підруч. "Фізична географія материків та океанів. Африка" / Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Петрина Н.В. 2016


  До серії включено карти: Африка. Фізична карта Африка. Центри давнього і сучасного зледеніння Африка. Басейни зовнішнього та внутрішнього стоку Африка. Озера та водосховища Африка. Перезволожені землі Африка. Річковий стік Африка. Ресурси ...
1411713
  Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1993. – 135 с. – ISBN 5-11-003965-8
1411714
  Баранский М.М. Фізична географія СРСР / М.М. Баранский. – Вид. 3-е, випр. – К.-Х.
1. – 1937. – 112с.
1411715
  Баранський М.М. Фізична географія СРСР / М.М. Баранський. – Пер. з ос. 3-го випр. вид. Вид. 3-е, випр. – Київ-Харків : Радянська школа
1. – 1937. – 112с.
1411716
   Фізична географія СРСР : Методичні вказівки для заочників географічних факультетів учительських і педагогічних інститутів. – Київ, 1940. – 40с.
1411717
  Чефранов С.В. Фізична географія СРСР / С.В. Чефранов. – 6-е, доп. – М., 1948. – 192с.
1411718
  Чефранов С.В. Фізична географія СРСР / С.В. Чефранов. – 7-е, доп. – М., 1949. – 200с.
1411719
  Добринін В.Ф. Фізична географія СРСР : Європейська частина і Кавказ / В.Ф. Добринін. – Вид. 2-е. – Київ : Радянська школа, 1954. – 320 с.
1411720
  Федорченко Т.П. Фізична географія СРСР : (ООснови районування та регіональний огляд) / Т.П. Федорченко. – Київ : Київський університет, 1962. – 140с. + карта
1411721
   Фізична географія СРСР. – вид. 2-е. – К, 1972. – 232с.
1411722
   Фізична географія СРСР : для 7 класу. – вид. 4-е. – Київ, 1974. – 232с.
1411723
  Шищенко П.Г. Фізична географія СРСР : Посібник для вчителя / П.Г. Шищенко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 289с.
1411724
   Фізична географія СРСР. – К, 1976. – 215 с.
1411725
   Фізична географія СРСР. – вид. 8-е. – К., 1983. – 217 с.
1411726
   Фізична географія СРСР. – вид. 9-е. – К., 1984. – 215 с.
1411727
   Фізична географія СРСР. – вид. 11-е. – К., 1987. – 205 с.
1411728
  Баринова І.І. Фізична географія СРСР : додаток до підручника 7 класу / І.І. Баринова, А.С. Єрмошкіна. – Київ : Радянсьеа школа, 1987. – 30с.
1411729
   Фізична географія СРСР. – 12-е вид. – К., 1989. – 205 с.
1411730
  Добринін В.Ф. Фізична географія СРСР. Європейська частина і Кавказ : Підручник для географ. фак. ун-тів и пед. ін-тів / В.Ф. Добринін. – Пер. з 2-го рос. вид. – Київ : Радянська школа, 1950. – 323с. + 12 кольорових карт
1411731
  Суслов С.П. Фізична географія СССР / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа
Західний Сибір. Східний Сибір. Далекий Схід. Середня Азія. – 1950. – 540с.
1411732
  Суслов С.П. Фізична географія СССР / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа
Азіатська частина. – 1955. – 696с.
1411733
  Суслов С.П. Фізична географія СССР : Азіатська частина / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа, 1955. – 696с.
1411734
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – 1970. – 180 с.
1411735
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 2. – 1970. – 166 с.
1411736
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – 1970. – 216 с.
1411737
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 4 : Карст України. – 1970. – 167 с.
1411738
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – 1971. – 190 с.
1411739
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 6. – 1971. – 104 с.
1411740
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 7. – 1972. – 157 с.
1411741
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 8. – 1972. – 157 с.
1411742
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – 1973. – 176 с.
1411743
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – 1973. – 170 с.
1411744
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 11. – 1974. – 208 с.
1411745
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – 1974. – 144 с.
1411746
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 13. – 1975. – 208 с.
1411747
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – 1975. – 192 с.
1411748
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 15. – 1976. – 134 с.
1411749
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 16. – 1976. – 136 с.
1411750
   Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Либідь, 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 38. – 1991. – 184с.
1411751
   Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Либідь, 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 39. – 1992. – 160 с.
1411752
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 40. – 2001. – 181 c.
1411753
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 41. – 2001. – 185 c.
1411754
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 42. – 2002. – 171 c.
1411755
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 43. – 2002. – 115 c.
1411756
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 44. – 2003. – 231 c.
1411757
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 45. – 2003. – 256 c.
1411758
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 46, т. 1. – 2004. – 273 c.
1411759
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 46, т. 2. – 2004. – 254 c.
1411760
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 49. – 2005. – 115 c.
1411761
   Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – 2006. – 226 c.
1411762
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 54. – 2008. – 256 c.
1411763
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 55. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1411764
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 56. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1411765
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 57. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1411766
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1411767
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1411768
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (73). – 2014. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411769
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (74). – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411770
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (75). – 2014. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411771
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (76). – 2014. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411772
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (77). – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411773
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (78). – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411774
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (79). – 2015. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411775
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (80), ч. 2. – 2015. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411776
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (81). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411777
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (82). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411778
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (83). – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411779
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (84). – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411780
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (85). – 2017. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411781
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (86). – 2017. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411782
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (87). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411783
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (88). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411784
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (89). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411785
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (90). – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411786
  Заставний Ф.Д. Фізична географія України : Підручник для учнів 8 кл. сер.загальноосвіт.шк. / Ф.Д. Заставний. – Київ : Вища школа, 1999. – 256 с. – ISBN 5-11-004825-8
1411787
  Заставний Ф.Д. Фізична географія України : підручник для 8 класу серед. загальноосвіт. шк. / Ф.Д. Заставний. – 2-е вид., зі змінами. – Київ : Форум, 2001. – 239 с. : іл. – ISBN 966-7786-27-7


  Розглядаються питання геополітики України, етнічного складу й антропології її населення. Досліджуються історичні аспекти становлення кордонів, розвитку історично-географічних, етнічних та етнографічних земель тощо. Навчальний посібник для студентів ...
1411788
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2003. – 479с. – (Київському національному Університету імені Тараса Шевченка 170 років). – ISBN 966-620-199-2


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1411789
  Петрина Н.В. Фізична географія України : Програма курсу та методичні вказівки до його вивчення (для студ. денної форми навчання) / Н.В. Петрина; КНУТШ; Географічний факультет; кафедра географії України. – Київ : Центр інформаційних технології, 2004. – 60с.
1411790
  Шищенко П.Г. Фізична географія України : Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навч. закл. / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2005. – 256с. – ISBN 966-7090-36-1
1411791
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2005. – 512 с. – ISBN 966-346-092-Х


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1411792
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – 3-те вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 511с. – ISBN 966-620-248-4


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1411793
  Байцар А.Л. Фізична географія України : навч.-метод. посібник / А.Л. Байцар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 353, [1] с. : табл. – Словник: с. 312-351. – Бібліогр.: с. 352 та наприкінці ч.
1411794
  Мирон І.В. Фізична географія України (загальна характеристика природи) / Мирон І.В.; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – 101с.
1411795
   Фізична географія України. Програма для учнів 8 класу 12-річної школи (52 год, 1,5 год на тиждень) : Програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-24
1411796
  Ланько А.І. Фізична географія Української РСР / А.І. Ланько. – Київ : Радянська школа, 1969. – 268с. : Карти. – (Бібліотека вчителя географії)
1411797
   Фізична географія Української РСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 208 с.
1411798
  Коваленко К.О. Фізична географія УРСР (1840-1958 рр.) : Бібліографічний покажчик / К.О. Коваленко, П.Ю. Висоцька. – Київ : АН УРСР, 1960. – 402с.
1411799
   Фізична географія Харьківської області : Навчальний посібник. – Харків, 1993. – 396с.
1411800
   Фізична географія Харьківської області : Навчальний посібник. – Харків, 1993. – 96с.
1411801
   Фізична географія частин світу. – Київ, 1949. – 44 с.
1411802
  Счастнєв П.М. Фізична географія частин світу / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – 4-е вид. – К., 1959. – 200с.
1411803
  Тростянська З.К. Фізична географія частин світу / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
1. – 1967. – 41 с.
1411804
   Фізична географія частин світу. – Київ, 1969. – 36 с.
1411805
  Тростянська З.К. Фізична географія частин світу / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
2. – 1969. – 55 с.
1411806
  Максимов М.О. Фізична географія. Підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – К., 1972. – 183с.
1411807
  Максимов М.О. Фізична географія. Підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – К.., 1975. – 184с.
1411808
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 6-е вид. – К., 1973. – 182с.
1411809
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 8-е вид. – К., 1976. – 176с.
1411810
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 11-е вид. – К., 1979. – 175с.
1411811
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 6 кл. / М.О. Максимов. – 19-е вид., переробл. – К., 1990. – 158с.
1411812
  Гарбар В.В. Фізична деградація рендзин (rendzic leptosols) Подільських Товтр // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 74-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1411813
  Єфремов І.М. Фізична досконалість / І.М. Єфремов. – К, 1973. – 38с.
1411814
   Фізична екологія : кредитно- модульна система : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Новоселецький [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-351-238-9
1411815
  Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 66-72. – ISSN 0131-775Х
1411816
  Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.55-63. – ISSN 0131-775Х
1411817
  Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку = Physical economics: new models of sustainable development / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-прес, 2016. – 423, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 399-423. – ISBN 978-617-397-133-0
1411818
  Хвесик М.А. Фізична економія: оновлення поглядів на концепт сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 92-94. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1411819
  Поп С.С. Фізична електроніка : Розліли: Емісійні явища. Методи діагностики поверхні / С.С. Поп, І.С. Шароді; МОНУ; Ужгородський національний ун-тет. – Львів : Євросвіт, 2001. – 250с. – (Біб-ка державного фонду фундамент.досліджень). – ISBN 966-7343-24-3
1411820
  Левитський С.М. Фізична електроніка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; С.М. Левитський. – Київ : Київський університет, 2005. – 153с. – ISBN 966-594-681-1
1411821
   Фізична електроніка. Емісійна електроніка : навч. посібник / В.В. Ільченко [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127 с. – ISBN 978-966-439-384-0
1411822
  Ліпатников В.Є. Фізична і коллоідна хімія / В.Є. Ліпатников, К.М. Казаков. – Київ : Вища школа, 1983. – 198 с.
1411823
  Малющицький І.П. Фізична і колоїдна хімія / І.П. Малющицький. – Київ, 1964. – 183с.
1411824
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – К., 1971. – 284с.
1411825
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – Київ, 1977. – 139с.
1411826
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – К., 1983. – 287с.
1411827
  Кононський О.І. Фізична і колоїдна хімія : підручник для підготовки фахівців в аграрних вищих навч. закл. II-IV рівнів акредитації за напрямками 1305 - ветеринарна мед. та 1302 - зооінженерія / О.І. Кононський. – Вид. 2-е, допов. і випр. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299. – ISBN 978-966-364-921-4 (978-966-7417-98-5)
1411828
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 4, жовтень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411829
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 1, січень - березень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411830
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 2, квітень - червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411831
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 3, липень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411832
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 1, січень - березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411833
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 2, квітень - червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411834
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411835
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411836
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 13, № 2, квітень - червень. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411837
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 13, № 1, січень - березень. – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411838
  Білий О.В. Фізична колоїдна хімія / О.В. Білий, Л.М. Біла. – Київ, 1981. – 128с.
1411839
  Рудаков В.А. Фізична концепція термоядерного реактора-стеларатора, заснована на неокласичних транспортних процесах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Рудаков Василь Андрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 37 с. – Бібліогр.: 39 назв
1411840
  Чиж Ю.А. Фізична культура - джерело здоров"я / Ю.А. Чиж. – К., 1977. – 88с.
1411841
  Суптель Фізична культура - фактор гармонійного розвитку особи / Суптель, К.П. Шаповалова. – К., 1982. – 48с.
1411842
  Адирхаєв С.Г. Фізична культура в житті студентів з обмеженими можливостями здоров"я // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 1818-9172
1411843
  Мокрієва М.Г. Фізична культура в побуті. / М.Г. Мокрієва. – К, 1980. – 85с.
1411844
  Маковецький О.Ф. Фізична культура для людей старшого віку / О.Ф. Маковецький. – К., 1963. – 44с.
1411845
  Корабльов М.В. Фізична культура і здоров"я учнів. / М.В. Корабльов. – К., 1963. – 32с.
1411846
  Новосельський В.Ф. Фізична культура і здоров"я школярів / В.Ф. Новосельський. – К, 1984. – 47с.
1411847
  Куроченко І.О. Фізична культура і спорт : Інформаційно-методичний довідник з питань фізичної культури і спорту / Іван Куроченко. – Київ, 2004. – 1184с. – ISBN 966-8454-10-3
1411848
  Трофим"як Б.Є. Фізична культура і спорт в Українській РСР. / Б.Є. Трофим"як. – Львів : Вища школа, 1987. – 157с.
1411849
  Волошин А.П. Фізична культура і спорт на селі / А.П. Волошин. – Київ : [Б. в.], 1972. – 19 с. – (Сер. Т-во "Знання" УРСР)
1411850
  Соколова Н. Фізична культура як навчальна дисципліна в Дерптському університеті впродовж ХІХ – початку ХХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 138-143
1411851
  Булавін Л.А. Фізична механіка полімерів : Навчальний посібник з курсу "Основи молекулярної фізики" для студентів фізичного факультету / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта; КУ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-111-9
Ч.1. – 1999. – 226с.
1411852
  Коваль В.І. Фізична модель "електричного" ока / В.І. Коваль, Д.Д. Пилипко, Ю.Л. Трофімов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створена фізична модель "електричного" ока людини з урахуванням анатомічних та фізіологічних даних, що використовують в офтальмології. Виконано моделювання розподілу щільності електричних зарядів по поверхні сітківки ока та визначено напрямок сумарного ...
1411853
   Фізична модель інфрачервоного спектрорадіометра з підвищенням просторової розрізненості за допомогою субпіксельної обробки зображень / В.І. Лялько, М.О. Попов, С.А. Станкевич, С.В. Шкляр, В.М. Подорван, М.І. Лихоліт, В.М. Тягур, К.В. Добровольська // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С 16-28. – ISSN 1815-2066


  Наведено математичну та фізичну моделі нового кадрового інфрачервоного спектрорадіометра на основі мікроболометричного матричного приймача із субпіксельною реєстрацією зображень. Спектрорадіометр планується включити до складу бортового обладнання ...
1411854
  Козак П.М. Фізична модель руху маломасової метеорної частинки, дотичної до верхніх шарів атмосфери // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (101). – С. 51-57. – ISSN 1561-8889
1411855
  Блащук Т. Фізична особа як суб"єкт підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С .161-163
1411856
  Шепель С.І. Фізична підготовка - одна з вагомих складових професійної підготовки сучасного воїна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 209-215
1411857
  Бородін Ю.А. Фізична підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах інженерно-операторського профілю / Ю.А. Бородін. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 417 с. – ISBN 978-966-660-508-8
1411858
  Головачук В.В. Фізична підготовка як засіб підготовки висококваліфікованого майбутнього фахівця / В.В. Головачук, А.М. Медвідь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 100-102. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1411859
  Одеров А. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів Збройних сил України / А. Одеров, С. Федак, М. Кузнецов // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 274-278. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
1411860
  Кртречко С.О. Фізична природа пластичної деформації та руйнування полікристалічних ОЦК-металів в неоднорідних силових полях : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Кртречко С.О. ; НАН України, Ін-т металофізики. – Київ, 1995. – 46 с.
1411861
  Гев"як О.М. Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 12-14. – ISSN 2524-0412
1411862
  Богдановська Н.В. Фізична реабілітація різних нозологічних груп : навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання спеціальності "Фізична реабілітація" / Н.В. Богдановська ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 136, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 134-136
1411863
  Смолюк І. Фізична реабілітація студентів засобами оздоровчо-лікувальної фізичної культури / І. Смолюк, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 99-103. – ISSN 2220-7481


  На підставі вивчення мотивів, інтересів і ставлення студентів педагогічних спеціальностей до занять фізичною культурою в статті розкрито технологію пошуку нових, більш прогресивних організаційно-методичних форм діяльності спеціальних навчальних груп. ...
1411864
  Ромман Хайсам Фізична реабілітація школярів з функціональними порушеннями зору на постклінічному етапі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ромман Хайсам Дж. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1411865
  Шорохов І.М. Фізична система і поняття середовища / І.М. Шорохов, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
1411866
  Красовський І.В. Фізична та колоідна хімія / І.В. Красовський, Є.Й. Байль. – Київ, 1959. – 412с.
1411867
   Фізична та колоїдна хімія. – К
1. – 1963. – 19с.
1411868
   Фізична та колоїдна хімія. – К
2. – 1963. – 19с.
1411869
   Фізична та колоїдна хімія. – К
4. – 1963. – 22с.
1411870
  Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія = Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Гомонай; Мін-во освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 2006. – 496с. – ISBN 966-8760-15-8
1411871
  Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Гомонай. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 494, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 477-485. – Бібліогр.: с. 486. – ISBN 978-966-382-056-9
1411872
   Фізична та колоїдна хімія : навч. посібник для студ. біологічних і медичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Бондарєв, О.М. Цурко, Н.О. Водолазька, С.В. Єльцов ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; під ред. М.В. Бондарєва. – Вид. 2-ге, виправлене, переробл. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 324 с. – ISBN 966-623-328-2
1411873
  Вовкотруб М.П. Фізична та колоїдна хімія. Практикум : навчальний посібник для студ. біологічних, агробіологічних та агрохімічних спец. вищих навч. закладів / М.П. Вовкотруб, Л.П. Олексенко, Ю.М. Вовкотруб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 335 с. – ISBN 978-966-439-345-1
1411874
  Мороз А.С. Фізична та колоїдна хімія: Навч. посібник для студ. медичних вузів. / А.С. Мороз, А.Г. Ковальова. – Львів, 1994. – 279с.
1411875
  Григус І.М. Фізична терапія в кардіології : навч. посібник / Григус І.М., Брега Л.Б. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 268, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-268. – ISBN 978-966-327-396-9
1411876
  Гомонай В.І. Фізична хімія : Навч. посібник для студ.хімічних спец.ун-тетів / В.І. Гомонай, О.В. Гомонай; Мін-во освіти і науки України.Ужгород.держ.ун-тет. – Ужгород : Мистецька лінія. – ISBN 966-7400-06-2
Ч.1 : Хімічна термодинаміка. – 2000. – 292с.
1411877
  Білий О.В. Фізична хімія : навч. поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Білий. – Київ : ЦУЛ ; Фітосоціоцентр, 2002. – 364 с. – Бібліогр.: с. 355. – (Хімічні науки). – ISBN 966-7938-68-9
1411878
  Гомонай В.І. Фізична хімія : Навч. пос. для студ. хім. спец.ун-тетів / МОіНУ. Ужгород. держ. ун-тет; Василь Гомонай, Олена Гомонай. – Ужгород : Мистецька лінія. – ISBN 966-7400-06-2, 966-7511-83-9
Ч.2 : Хімічна кінетика. Каталітичні реакції. Фізико-хімія поверхневих явищ. Фото- та радіаційно-хімічні процеси. Електрохімія. – 2003. – 479с.
1411879
  Гомонай В. Фізична хімія : Підручник для студ. хім. спец. внз / В. Гомонай, О. Гомонай. – Ужгород : Патент, 2004. – 712 с. – ISBN 966-7725-96-0
1411880
  Лебідь В.І. Фізична хімія : підруч. для студентів хім. спец. ВНЗ / В.І. Лебідь ; [худож.-оформлювач С.І. Правдюк]. – Харків : Фоліо, 2005. – 476, [4] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 470-477. – Бібліогр.: с. 478. – ISBN 966-03-2751-X
1411881
  Марчук О. Фізична хімія : збірник задач / О.В.Марчук, О.М.Янчук ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. Хім. ф-т. Каф. фіз. та колоїд. хімії. – Луцьк : Вежа, 2006. – 327, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-327. – ISBN 966-600-194-2
1411882
  Чумак В.Л. Фізична хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл / В.Л. Чумак, С.В. Іванов ; [Національний авіаційний університет]. – Київ : Книжкове видавництвово Національного авіаційного університету, 2007. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 636. – ISBN 978-966-598-403-0
1411883
  Ковальчук Є.П. Фізична хімія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Є.П. Ковальчук, О.В. Решетняк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 800с. – ISBN 978-966-613-540-0
1411884
  Яцимирський В.К. Фізична хімія : Підручник для вищих навчальних закладів / Віталій Яцимирський. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 512с. : іл. – 175-й річниці заснування Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 978-966-569-224-9
1411885
  Лебідь В.І. Фізична хімія : підручник для студентів хімічних спец. вищих навч. закладів / В.І. Лебідь. – Харків : Гімназія, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-8319-94-5
1411886
  Яцимирський В.К. Фізична хімія : підручник для вищих навчальних закладів / Віталій Яцимирський. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 511, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 509-511. – Бібліогр.: с. 5. – ISBN 978-966-569-224-9
1411887
  Стадник В.П. Фізична хімія (конспективний курс) : Навчальний посібник / В.П. Стадник. – Львів, 2006. – 176с.
1411888
   Фізична хімія дисперсних мінералів. – Київ, 1997. – 128с.
1411889
  Нижник В.В. Фізична хімія дисперсних систем та полімерів : підручник для студентів вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Біотехнологія" / В.В. Нижник, В.А. Волошинець, І.О. Усков ; [ред. Баранова Г.І.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244. – ISBN 978-966-306-151-9
1411890
   Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Корнілович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М.] ; за ред. Б.Ю. Корніловича ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Освіта України, 2013. – 178 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. - Предм. покажч.: с. 171-176. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 978-617-7111-09-1
1411891
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : Навч. посібник для студ. хім. спец. вищих навч. закладів / Л.П. Олексенко; Ред. Т.П. Гуз; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 109с. – ISBN 966-594-659-5
1411892
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : навчальний посібник [для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Л.П. Олексенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-439-365-9
1411893
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : підручник / Л.П. Олексенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283. – ISBN 978-966-439-898-2
1411894
  Нижник В.В. Фізична хімія полімерів : Релакційні явища, стани рівноваги, фізико-механічні властивості / В.В. Нижник, Т.Ю.Нижник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 72с. – ISBN 966-581-773-6
1411895
  Нижник В.В. Фізична хімія полімерів : підручник для студ. хімічних та хіміко-технологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Нижник В.В., Нижник Т.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-306-149-2
1411896
  Яцимирський В.К. Фізична хімія процесів : Навчальний посібник для студ. хімічних спец. / В.К. Яцимирський; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 143с. – Бібліогр.:с.142-143. – ISBN 966-594-121-6
1411897
  Яцимирський В.К. Фізична хімія. Електрохімія : навч. посібник [для студентів хім. ф-тів ВНЗ] / В.К. Яцимирський, О.Ю. Болдирєва, О.С. Роїк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет ; LAT & K, 2015. – 138, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-617-7061-14-3
1411898
  Роїк О.С. Фізична хімія. Основи термодинаміки : навчальний посібник для студ. хім. фак-тів вищ. навч. закл. / О.С. Роїк, Н.І. Усенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 251с. – ISBN 978-966-439-300-0
1411899
  Павліщук А.В. Фізична хімія. Практикум і тестові завдання : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / А.В. Павліщук, Л.П. Олексенко, Л.В. Пенкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218. – ISBN 978-966-439-736-7
1411900
  Рубцов В.І. Фізична хімія: задачі та вправи : навч. посібник / В.І. Рубцов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 385-386. – ISBN 978-966-623-804-0
1411901
  Беверакі Д.О. Фізичне безсмертя як спосіб досягнення просвітлення у літературному напрямку натхів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття присвячена розгляду релігійно-філософської школи натхів та аналізу головної особливості їх йогічної практики, а саме досягнення просвітлення шляхом отримання фізичного безсмертя. Дослідження проводиться на базі ідейно-дидактичного твору ...
1411902
  Ричкова М. Фізичне виховання в системі вищої освіти України та США. Сутність та зміст проблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 1. – С. 114-122. – ISSN 2077-1827


  У статті розкрито сутність та зміст поняття "фізичне виховання", розглянуто термін в системі вищої освіти України та США.
1411903
  Аляб`єва М.М. Фізичне виховання дітей раннього віку в сім`ї / М.М. Аляб`єва; М.М. Аляб"єва. – Київ : Здоров"я, 1975. – 128 с. – (Бібліотечкадля батьків і дітей)
1411904
   Фізичне виховання і здоров"я нації : Методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2003. – 47с.
1411905
   Фізичне виховання і спорт у подоланні негативних наслідків стресу : Методичні рекомендації для студ.ун-тету. – Київ : Київський університет, 2001. – 30с.
1411906
  Петров Ю.Л. Фізичне виховання йогів / Ю.Л. Петров. – Київ, 1960. – 64с.
1411907
  Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів : монографія / Н.В. Москаленко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-205. – ISBN 966-96438-8-0
1411908
  Баранівський В. Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 352-360
1411909
  Левченко І. Фізичне виховання студентів Київського державного університету імені Тараса Шевченка як складова формування радянської ідентичності (за матеріалами газети "За радянські кадри" // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 94-103
1411910
  Дубовис М.С. Фізичне виховання учнів 4-8 класів / М.С. Дубовис. – Київ, 1979. – 156 с.
1411911
   Фізичне виховання учнів I-IV класів. – К, 1951. – 148с.
1411912
  Козленко М.П. Фізичне виховання учнів молодших класів / М.П. Козленко. – К., 1977. – 144с.
1411913
  Черевков М.А. Фізичне виховання учнів УІІІ-Х класів. / М.А. Черевков. – К., 1951. – 128с.
1411914
  Тамуріді Р.І. Фізичне виховання школярів в сім"ї. / Р.І. Тамуріді. – К., 1953. – 100с.
1411915
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 1 (21). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411916
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 2 (22). – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411917
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 3 (23). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411918
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 4 (24). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411919
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 1 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411920
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 2 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411921
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1411922
  Поліщук Р.В. Фізичне здоров"я в педагогічній системі Антона Макаренка: проблеми досвіду, гармонії, специфіки // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 105-141. – ISBN 978-966-493-990-1
1411923
  Поліщук Р. Фізичне здоров"я як проблема в історії зарубіжної (європейської, світової) педагогічної думки // Про здорове тіло і здоровий дух : фіз. здоров"я як пед. проблема та основа гармон. розвитку особистості: світовий досвід : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 13-32. – ISBN 978-966-493-790-7
1411924
  Довгань Н. Фізичне і психічне насильство: співвідношення понять // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 339-344. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано співвідношення понять фізичного і психічного насильства. Робимо висновок, що проводити такий поділ недоцільно.
1411925
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-256-8
Ч. 2 : Діелектрики. – 2007. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 382-385
1411926
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 1:] Ю.І. Якименко, С.О. Воронов, Ю.М. Поплавко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-458-6
Ч. 1 : Перспективні напрями матеріалознавства. – 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко. С.О. Воронов, Ю.І. Якименко. – Бібліогр.: с. 300
1411927
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за спец. "Прикладна фізика" / [авт. ч. 3:] Ю .М. Поплавко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-413-5
Ч. 3 : Провідники та магнетики. – 2011. – 372 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: Ю.І. Якименко, Ю.М. Поплавко, С.О. Воронов. – Бібліогр.: с. 372
1411928
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 4:] Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-335-0
Ч. 4 : Напівпровідники. – 2011. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-333
1411929
  Мудрий С.І. Фізичне матеріалознавство : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.І. Мудрий, І.І. Штаблавий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 416, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 413. – ISBN 978-966-613-928-6
1411930
  Горідько М.Я. Фізичне матеріалознавство: лабораторний практикум / М.Я. Горідько; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1997. – 48 с.
1411931
  Терещенко Л.М. Фізичне моделювання динаміки наносів, стійкості захисних споруд та території для будівництва і експлуатації місць збереження та відстою плавзасобів / Л.М. Терещенко, В.В. Хомицький, Л.П. Абрамова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проведено фізичне моделювання взаємодії вітрових хвиль з захисними огороджувальними спорудам. В дослідах отримані результати вказують - характер взаємодії хвиль зі спорудами відповідає прийнятій в СНіП області розрахунків. Ключові ...
1411932
   Фізичне моделювання електромагнітних полів у геологічному середовищі = Physical modeling of elektromagnetic fields in geologocal media / В.М. Кобзова., С.А. Дещиця, Б.Т. Ладанівський, І.П. Мороз ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпатське відділення. – Київ : Наукова думка, 2008. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0965-8
1411933
  Олішевський О.В. Фізичне насильство в контексті визначення суспільно небезпечної інформації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 124-134. – ISSN 2304-4556
1411934
   Фізичне та психічне здоров"я нації - могутність держави : Методичні рекомендації для студ.університету. – Київ : Київський університет, 2001. – 44с.
1411935
   Фізичний експеримент у середній школі. – Київ
3. – 1966. – 476 с.
1411936
   Фізичний експеримент у середній школі. – К
4. – 1968. – 335с.
1411937
   Фізичний експеримент у школі. – Київ
2. – 1936. – 368 с.
1411938
   Фізичний експеримент у школі. – Київ ; Харків
4. – 1938. – 300 с.
1411939
   Фізичний експеримент у школі. – Київ
5. – 1941. – 472 с.
1411940
  Манжул І.В. Фізичний захист ядерної безпеки: поняття, цілі, умови досягнення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 12-18. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1411941
   Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів. – ISSN 1563-3969
Т. 7. – 2008. – мова резюме укр. англ. мовами
1411942
  Пилипко Д.Д. Фізичний зміст коефіцієнта Ардена в електроокулографії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 499-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З метою забезпечення теоретичного обгрутнування електроокулографічних досліджень розроблена модель "електричної" сітківки ока людини у вигляді шару електричних дипломів, який має форму півсфери. Аналітичний вирази, які отримані у межах елементарної ...
1411943
  Охріменко Б. Фізичний зміст планківської одиниці довжини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто властивості електромагнітного випромінювання, довжина хвилі якого дорівнює планківській одиниці довжини. Для пучка такого випромінювання дифракційна розбіжність "врівноважується" гравітаційною самодією. Розглянуто проблеми, що виникають при ...
1411944
   Фізичний кур"єр : науково-інформаційне видання. – Київ
№ 3. – 2000
1411945
  Шпак А.П. Фізичний лексикон = Физический лексикон : 1. Базові поняття фізики. 3. Структура та властивості макроскопічних систем : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Шпак А.П., Остафійчук Б.К., Ніколенко А.М. ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; М-во транспорту і зв"язку України ; Укр. держ. акад. залізнич. транспорту. – Київ ; Івано-Франківськ ; Харків : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 166, [1] с. – Парал. назва рос. мовою. - Текст кн. парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-640-280-9
1411946
  Лопаткін Ю.М. Фізичний образ світу : навчальний посібник / Ю.М. Лопаткін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 194, [1] с. : табл. – Додаток: с. 186-194. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISBN 978-966-657-359-2
1411947
  Соколов А.П. Фізичний практикум / А.П. Соколов. – Київ ; Харьків, 1938. – 484 с.
1411948
  Винниченко В.Є. Фізичний практикум / В.Є. Винниченко. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Радянська школа, 1954. – 400 с.
1411949
  Винниченко В.Є. Фізичний практикум / В.Є. Винниченко. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Київ, 1959. – 442 с.
1411950
   Фізичний практикум. – Львів, 1965. – 148 с.
1411951
   Фізичний практикум. – Київ, 1965. – 387 с.
1411952
   Фізичний практикум. – К
1. – 1968. – 107с.
1411953
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 1 : Механіка. – 1968. – 106с.
1411954
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 2 : Молекулярна фізика. – 1970. – 136с.
1411955
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 3 : Електрика. – 1970. – 112с.
1411956
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 4 : Оптика. – 1971. – 172с.
1411957
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 5 : Атомна фізика. – 1971. – 126с.
1411958
  Бублей Р.Є. Фізичний практикум : навч. посібник / Р.Є. Бублей, Є.М. Бублей. – Київ : Вища школа, 1974. – 111 с.
1411959
   Фізичний практикум. – Київ : Вища школа при КДУ
Ч. 3 : Електрика. – 1975. – 84 с.
1411960
   Фізичний практикум : навч.посібник. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1981. – 248с.
1411961
   Фізичний практикум. – Київ : КДУ
Ч. 2 : Молекулярна фізика. – 1982. – 104 с.
1411962
   Фізичний практикум : навч.посібник. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1984. – 254с.
1411963
   Фізичний практикум. – К, 1997. – 65с.
1411964
  Студеняк І.П. Фізичний практикум "Оптика" : [навч. посібник] / І.П. Студеняк, В.М. Бенца, Б.М. Коперльос ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : УжДУ, 2000. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105. – ISBN 966-7400-09-2
1411965
  Чепуренко В.Г. Фізичний практикум в середній школі : Посібник для вчителів / В.Г. Чепуренко. – Київ : Радянська школа, 1955. – 240 с.
1411966
   Фізичний практикум для факультативних занять / Чепуренко В.Г. – Київ : Радянська школа, 1971. – 240с.
1411967
  Величко С.П. Фізичний практикум з курсу загальної фізики для студентів нефізичних спеціальностей / С.П. Величко, Е.П. Сірик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 183-188. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1411968
  Соколов А.П. Фізичний практикум. / А.П. Соколов. – Київ ; Харків, 1940. – 484 с.
1411969
   Фізичний практикум. Механіка. – Київ : Київський університет, 1997. – 65с.
1411970
  Пластунов Б.А. Фізичний розвиток студентів-першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 66-74. – ISSN 1029-4244
1411971
  Ольховик А.В. Фізичний розвиток та фізична підготовленість студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1411972
  Сітько С.П. Фізичний сенс рівняння Шредінгера в контексті синергетичної концепції // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 103-107. – ISSN 1023-2427
1411973
  Біленко І.І. Фізичний словник / І.І. Біленко. – Київ : Вища школа, 1979. – 336 с.
1411974
  Біленко І.І. Фізичний словник / І.І. Біленко. – 2-е, доповнене і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 319 с. – ISBN 5-11-002563-0
1411975
  Калієвський М.В. Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах / М.В. Калієвський, П.В. Костогриз, В.О. Єщенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1411976
  Пластунов Б.А. Фізичний та інтелектуальний розвиток вступників вищого медичного навчального закладу (ВМНЗ) / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 51-56 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1411977
   Фізичний термінологічний бюлетень. – Київ : УкрАН, 1935. – 82 с.
1411978
   Фізичний факультет - фундаментальна підготовка з фізики та астрономії // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 71-74. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1411979
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана факультету. Є фото декана.
1411980
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту, член-кор. НАНУ про факультет - для учасників олімпіади.
1411981
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1411982
  Булавін Л.А. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1411983
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1411984
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1411985
  Булавін Л. Фізичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 6
1411986
  Булавін Л.А. Фізичний факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 134-144.
1411987
  Булавін Л.А. Фізичний факультет / Л.А. Булавін, В.С. Копань, П.В. Бурлій // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 308-312. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1411988
  Макарець М. Фізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1411989
  Макарець М. Фізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Перші фізичні дослідження в Київському університеті виконав у 1865 р. проф. Авенаріус М.П. Це були піонерські на той час роботи в галузі фазових перетворень та критичних явищ у рідинах. Як самостійний підрозділ Київського університету фізичний ...
1411990
   Фізичний факультет.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 01.04.02-теорет.фіз.;01.04.05-оптика,лазерна фіз.;01.04.07-фізика твердого тіла;01.04.13-фізика металів;01.04.14-теплофіз.,молек.фізика;01.04.16-фізика ядра,елементарн.частинок і високих енергій;. – Київ : Київський університет, 2001. – 35с.
1411991
  Орловська С.Г. Фізичні аспекти екології : навч. посібник / С.Г. Орловська, В.В. Калінчак ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-617-689-220-5
1411992
   Фізичні аспекти передачі двовимірного зображення по волоконним світловодам / І.А. Гожик, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проаналізовані фізичні засади передачі зображення через волоконні світловоди, реалізована двостороння передача двовимірного зображення (розподілу інтенсивності поперечного перерізу пучка збуджуючого випромінювання) через багатомодовий ...
1411993
  Остапенко В.О. Фізичні аспекти прогнозування спалахової активності / В.О. Остапенко, В.П. Бабій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 25-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано огляд фізично значних ознак прояву спалахового процесу з достатньою для практики завчасністю. Всі головні висновки про місце появи спалаху, умови виходу потоків частинок і навіть про бал спалаху одержуються на основі оптичних та ...
1411994
   Фізичні величини та їх одиниці: Основні поняття, співвідношення = Физические величины и их единицы: Основные понятия, соотношения. – Київ : Либідь, 1997. – 110с.
1411995
   Фізичні величини: основні положення, терміни та одиниці згідно з державними стандартами України. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
1411996
  Шабатура Олександр Вікторович Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов"я і їх практичне застосування : Дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Шабатура О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 138л. – Бібліогр.: л.129-138
1411997
  Шабатура Олександр Вікторович Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов"я і їх практичне застосування : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Шабатура О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
1411998
  Куртяков Н.Н. Фізичні властивості грунту / Н.Н. Куртяков. – Х.-К, 1932. – 210с.
1411999
  Мельник О.В. Фізичні властивості малонаселевих груп галактик місцевого надскупчення : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Мельник О.В.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 33 назви
1412000
   Фізичні властивості поверхні, розмір ядра та еволюція орбіти комети Хейла-Боппа / В.Г. Кручиненко, К.І. Чурюмов, Л.М. Смертюк, Р.В. Макарчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-80. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наведені дані про спостереження комети Дейла-Боппа (С/ 1995 01), про зміну її блиску з часом, а також деякі аргументи на користь її великого за розміром ядра. Для визначення розміру ядра комети Дейла-Боппа складено і проаналізовано рівняння балансу ...
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,