Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1411001
  Мамедова И.М. "Статистические описания Шамшадильской и Казахской дистанции" как источник для изучения истории населения Закавказья (первая треть XIX ст.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 104-120. – ISSN 1682-671Х


  На основі нових джерел розглядається політика Російської держави по відношенню до народів Закавказзя. Висвітлюється роль азербайджанських тюрків як впливового чинника у транскавказькій політиці трьох держав - Персії (Ірану), Росії і Туреччини.
1411002
  Низовий М. "Статистичний моніторинг" як навчальна дисципліна // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 7-14.
1411003
  Шиян Л. "Статус людини знатної - це статус доброчинної людини" : інтерв"ю взяла Лариса Осадчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Про уроки князів Вишневецьких для сучасної еліти.
1411004
   [Статівка Анатолій Миколайович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 266-267. – ISSN 1993-0909


  Український вчений в галузі земельного та аграрного права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
1411005
  Пері М. [Статті з наратології / Массімо Пері ; за ред. С.Н. Філіппідиса. – Афіни : Вид-во Критського університету, 1994. – 163 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-68-5
1411006
  Богданов В.Л. «Статут – це свого роду конституція Національної академії наук України» // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 1027-3239
1411007
  Иванов К.И. Статистическа физика и термодинамика / К.И. Иванов. – Пловдив, 1985. – 514с.
1411008
   Статистическая дактилоскопия : ( Методологические проблемы ). – Москва : Формула права, 1999. – 184с. – ISBN 5-89391-044-3
1411009
  Казаков И.Е. Статистическая диднамика системс переменной структурой / И.Е. Казаков. – М, 1977. – 416с.
1411010
  Казаков И.Е. Статистическая динамика нелинейных автоматических систем / И.Е. Казаков, Б.Г. Доступов. – М, 1962. – 332с.
1411011
  Яхот О.О. Статистическая закономерность в социологическом анализе / О.О. Яхот. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
1411012
  Гольцман Ф.М. Статистическая интерпретация магнитных и гравитационных аномалий / Ф.М. Гольцман, Т.Б. Калинина. – Ленинград : Недра, 1983. – 248с.
1411013
  Кубо Р. Статистическая механика = Statistical mechanics : современный курс с задачами и решениями, составленный при участии Х. Ичимура, Ц. Усуи, Н. Хасизуме: [ 160 задач с подробными решениями ] / Р. Кубо; пер. с англ. под ред. и с предисл. Д.Н. Зубарева. – 2-е изд.. стер. – Москва : КомКнига, 2007. – 452с. – ISBN 978-5-484-00819-3
1411014
  Балеску Р. Статистическая механика заряженных частиц : пер. с англ. / Р. Балеску ; под ред. А.А. Рухадзе, доп. В.П. Силина. – Москва : Мир, 1967. – 514 с.
1411015
  Каминский Л.С. Статистическая обработка лабораторных и клинических данных / Л.С. Каминский. – изд. 2-е. – Л., 1964. – 252с.
1411016
  Виленкин С.Я. Статистическая обработка результатов исследования случайных функций / С.Я. Виленкин. – Москва, 1979. – 320с.
1411017
  Тихонов Андрей иванович Статистическая обработка результатов экспериментов / Тихонов Андрей иванович, Уфимцев Михаил Валентинович. – Москва : МГУ, 1988. – 174с.
1411018
  Антамошкин А.Н. Статистическая оптимизация : курс лекций / Кемеровский гос. ун-т ; А.Н. Антамошкин. – Кемерово : КГУ, 1981. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 81-82 (22 назв.)
1411019
  Тарасевич А.В. Статистическая оценка влияния смертности на трудовой потенциал Республики Беларусь // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 55-61 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
1411020
  Даукш И.А. Статистическая оценка динамики и структуры преступности в Республике Беларусь за период 1990-2007 гг. // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 54-58 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
1411021
  Ткаченко Л.Г. Статистическая оценка динамики и структуры преступности в Республике Беларусь за период 1990-2007 гг. // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 65-69. – Бібліогр.: 7 назв
1411022
  Розин Статистическая оценка нормативов отраслевого планирования / Розин, Л.А. Сергеева, М.А. Ягольницер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 188 с.
1411023
  Иванов С.В. Статистическая структура ошибки краткосрочного прогноза при усвоении равномерно распределенных данных : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 147-158 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0130-2914
1411024
  Гамбош П. Статистическая теория атома и ее применения : Пер.с нем. / П. Гамбош. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 399 с.
1411025
  Браунли К.А. Статистическая теория и методология в науке и технике / К.А. Браунли. – Москва, 1977. – 407 с.
1411026
  Барлоу Р.Э. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Р.Э. Барлоу, Ф. Прошан ; пер. с англ. И.А. Ушакова. – Москва : Наука, 1984. – 327 с. – Библиогр.: с. 299-305, 317-325
1411027
  Пигнастый О.М. Статистическая теория производственных систем / О.М. Пигнастый. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 387, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-485-5
1411028
  Олемской А.И. Статистическая теория самоорганизованных сложных систем : монография / [Олемской А.И., Шуда И.А.] ; М-во образования и науки Украины, Сумский гос. ун-т. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2010. – 376, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 349-376. – ISBN 978-966-657-323-3
1411029
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления : учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика" / Астапов Ю.М., Медведев В.С. ; под ред. Е.П. Попова. – Москва : Наука, 1982. – 304 с. – Библиогр.: с. 303-304
1411030
  Казаков И.Е. Статистическая теория систем управления в пространстве состаяний / И.Е. Казаков. – М, 1975. – 432с.
1411031
  Афанасьев Н.Н. Статистическая теория усталостной прочности металлов / Афанасьев Н.Н. ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т строит. механики. – Киев : Академия наук Украины ССР, 1953. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 127-128 (56 назв.)
1411032
  Вайскопф В. Статистическая теория ядерных реакций : пер. с англ. / В. Вайскопф. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 96 с.
1411033
  Киттель Ч. Статистическая термодинамика : Пер.с англ. / Ч. Киттель. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
1411034
  Василевский А.С. Статистическая физика и термодинамика : учеб. пособие / А.С. Василевский, В.В. Мултановский. – Москва : Просвещение, 1985. – 255 с.
1411035
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1965. – [XXII], 558 c. : ил.
1411036
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1966. – [XXII], 575 c. : ил.
1411037
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1967. – [XXII], 601 c. : ил.
1411038
  Постолов Е.М. Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1411039
  Постолов Егор Михайлович Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1411040
  Постолов Егор Михайлович Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1411041
  Глазов Г.Н. Статистические вопросы лидарного зондирования атмосферы / Г.Н. Глазов. – Новосибирск, 1987. – 308с.
1411042
  Грачев Н.Г. Статистические группировки / Н.Г. Грачев. – Москва : Госстатиздат, 1951. – 156 с.
1411043
  Бадалбаев И.С. Статистические задачи многотипных ветвящихся процессов / И.С. Бадалбаев, А.А. Мухитдинов ; под ред. Б.А. Севастьянова. – Ташкент : Фан, 1990. – 104, [2] с. – Библиогр.: с. 103-105 (48 назв.). – ISBN 5-64800710-8
1411044
  Остафийчук И.М. Статистические закономерности распределения химических элементов в гранитоидах : (на примере Северного Кавказа) / И.М. Остафийчук, М.И. Толстой. – Москва : Недра, 1972. – 224с.
1411045
  Каленюк А.А. Статистические и динамические вольт-амперные характеристики тонких сверхпроводящих плёнок YBa2Cu3O7б / А.А. Каленюк, А.И. Ребиков, С.С. Черенько // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 377-387. – ISSN 1024-1809


  В работе рассматривается экспериментальная методика получения статических (прямых) и динамических (дифференциальных) вольт-имперных характеристик (ВАХ) тонких (200нм) сверхпроводящих плёнок YBCO
1411046
  Локотош Татьяна Владимировна Статистические и динамические свойства систем с сильными водородными связями : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.14 / Локотош Т.В.; ОНУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2004. – 361л. – Библиогр.: л. 339 - 361
1411047
  Браунли К.А. Статистические исследования в производстве / К.А. Браунли. – Москва, 1949. – 228 с.
1411048
  Антонова С.И. Статистические источники по истории СССР период капитализма : учеб. пособие / С.И. Антонова ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 76 с.
1411049
  Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений / Е.И. Пустыльник. – Москва, 1968. – 287с. – (Физико-математическая библиотека инженера)
1411050
  Нешитой В.В. Статистические методы анализа использования библиотечного фонда / В.В. Нешитой, Б.В. Петренко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 84-86
1411051
  Бейли Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли ; пер. с англ. В.П. Смилги : под ред. и с предисл. В.В. Налимова. – Москва : Мир, 1963. – 271 с. : ил.
1411052
  Каминскас В.А. Статистические методы в идентификмации динамических систем / В.А. Каминскас. – Вильнюс, 1975. – 197с.
1411053
  Зарова Е.В. Статистические методы в исследовании взаимодействия экономических циклов промышленного производства России и стран Евросоюза // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 10-17. – ISSN 0320-8168
1411054
  Верещагин М.А. Статистические методы в метеорологии : учеб. пособие / М.А. Верещагин, Э.П. Наумов, К.М. Шанталинский. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 106, [3] с. – Библиогр.: с. 106-107
1411055
  Долинин Н.А. Статистические методы в оптической локации / Н.А. Долинин, А.Ф. Терпугов. – Томск, 1982. – 256 с.
1411056
  Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стэнли; Пер. с англ.Общ.ред.Ю.П.Адлера. – Москва : Прогресс, 1976. – 495с.
1411057
  Пирсон Э. Статистические методы в применении к стандартам и к контролю качества продукции в промышленности / Э. Пирсон ; Пер. А.А. Конюса. – Москва-Ленинград : Госпланиздат, 1939. – 180 с.
1411058
  Беляев Ю.К. Статистические методы в теории надежности : материалы лекций, прочит. в Политехнич. музее на семинаре по надежности и прогрессивным методам контроля качества продукции / Ю.К. Беляев ; Всесоюз. общ-во "Знание" ; Политехнич. музей Гос. ком-та СССР по стандартам ; Всесоюз. совет научно-технич. общества. – Москва : Знание
Вып. 1. – 1978. – 68 с. – Библиогр.: с. 63-64
1411059
  Голенко И Д. Статистические методы в экономических системах / И Д. Голенко. – Москва, 1970. – 204с.
1411060
  Алексеев А.А. Статистические методы идентификации объектов : учеб. пособие / А.А. Алексеев, В.Г. Григорян, А.И. Солодовников ; под ред. А.И. Солодовникова ;Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова. – Ленинград : ЛЭТИ, 1979. – 103 с. : ил. – Библиогр.: с. 101
1411061
  Бондаренко В.Н. Статистические методы изучения вулканогенных комплексов / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1967. – 136с.
1411062
  Беляев Ю.К. Статистические методы обработки данных о надежности изделий : планирование эксперимента : (новые горизонты) : в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества пром. изделий при Политехнич. музее / Ю.П. Адлер / Ю.К. Беляев ; Гос. ком. СССР по стандартам ; Всесоюз. совет. науч.-техн. о-в. – Москва : Знание, 1987. – 109. [2] с. : граф. – Библиогр.: с. 54-55 (29 назв.), 105-110 (79 назв.)
1411063
  Бек Н.Н. Статистические методы оптимизации в экономичских исследованиях / Н.Н. Бек, Д.И. Голенко. – Москва : Статистика, 1971. – 136 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 135-136 (31 назв.). – (Математическая статистика для экономистов)
1411064
  Запсельский В.Я. Статистические методы оценки качества работы промышленных предприятий / В.Я. Запсельский. – К, 1982. – 183с.
1411065
  Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул / Е.Н. Львовский. – Москва : Высш. школа, 1988. – с.
1411066
  Бугаец А.Н. Статистические методы принятия решений при поисках и оценке пегматитов по геохимическим данным / А.Н. Бугаец. – Москва : Недра, 1970. – 128с.
1411067
  Жданов В.С. Статистические методы проектирования автоматизированных систем централизованного контроля и управления / В.С. Жданов. – М., 1976. – 64с.
1411068
  Уайт Э. Статистические методы работы с электронными документами в библиотечной сфере, или Э-метрики = E-Metrics for library and Information Professionals : Как использовать данные для управления и оценки электронных ресурсов и фондов / Эндрю Уайт, Эрик Джива Камаль; пер. с англ. А.И. Земскова; науч. ред. перевода Я.Л. Шрайберг. – Москва : Омега-Л, 2006. – 393с. – Параллел. титул. лист на англ. языке. – ISBN 5-365-00248-2
1411069
   Статистические методы разграничения геологических объектов по комплексу признаков. – Обнинск, 1975. – 158с.
1411070
  Архипов С. Статистические методы расчета страховых запасов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 48-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1411071
  Голенко И Д. Статистические методы сетевого планирования и управления / И Д. Голенко. – Москва, 1968. – 400 с.
1411072
  Розин Б.Б. Статистические модели в экономическом анализе, планировании и управлении непрерывными производствами / Б.Б. Розин, В.М. Соколов, М.А. Ягольницер; Отв.ред.В.В. Кулешов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 255 с.
1411073
  Гольцман Ф.М. Статистические модели интерпретации / Ф.М. Гольцман. – Москва : Наука, 1971. – 328с.
1411074
  Голубенцев А.Ф. Статистические модели квазирегулярных радиофизических и оптических структур / А.Ф. Голубенцев. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 114 с.
1411075
  Гришин А.Ф. Статистические модели: построение, оценка, анализ : Учеб. пособие для студ. высш. сельскохозяйственных учеб. заведений по экономическим специальностям / А.Ф. Гришин, Е.В. Кочерова. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 416с. – ISBN 5-279-02941-6
1411076
  Артемьев Д.Е. Статистические основы выбора изоляции линий электропередачи высших классов напряжения. Коммутационные перенапряжения и электрические характеристики изоляции / Д.Е. Артемьев, М.Н. Тиходеев, С.С. Мур ; под ред. М.Н. Щедрина. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 376 с.
1411077
  Арсеньев К.И. Статистические очерки России / Соч. Константина Арсеньева. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1848. – [10], 503 с. табл.


  В РГБ есть єлектр. ресурс
1411078
  Арсеньев К.И. Статистические очерки России / Соч. Константина Арсеньева. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1848. – [10], 503 с. табл. – Отличие - переплет


  В РГБ есть єлектр. ресурс
1411079
  Глисин Ф.Ф. Статистические показатели в управлении научно-техническим прогрессом / Ф.Ф. Глисин. – Москва, 1988. – 62 с.
1411080
  Киперман Г.Я. Статистические показатели промышленной продукции и их совершенствование / Г.Я. Киперман. – Москва, 1980. – 295 с.
1411081
   Статистические проблемы управления. – Москва
Вып. [?]. – 1980
1411082
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 43. – 1980
1411083
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 44. – 1980
1411084
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 45. – 1980
1411085
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 46. – 1980
1411086
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 47. – 1980
1411087
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 48. – 1980
1411088
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 55. – 1982
1411089
  Ченцов Н.Н. Статистические решающие правила и оптимальные выводы / Н.Н. Ченцов. – Москва : Наука, 1972. – 520с. – (Теория вероятностей и математическая статистика)
1411090
  Бондаренко В.Н. Статистические решения некоторых задач геологии / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 247с.
1411091
   Статистические сведения к отчету о состоянии Тифлисской 1-й мужской гимназии за 1895 год // Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1896. – 18 с., 4 л. табл.
1411092
   Статистические сведения о состоянии средних учебных заведений Кавказского учебного округа. – Тифлис : Тип. Канцелярии наместника е. и. в. на Кавказе
В 1905 году. – 1906. – 276 с. разд. паг.
1411093
   Статистические сведения по начальному образованию в Российской империи = Statistische Nachrichten uber das Elementar-Schulwesen in Russland / М-во народного просвещения. – 1898-1908. – Санкт-Петербург : Издание Департамента народного просвещения : Печатная С.П. Яковлева
За 1896 год. – 1898. – VI, 303 с.
1411094
  Всехсвятская И.С. Статистические свойства сигналов, отраженных от ионосферы / И.С. Всехсвятская. – Москва : Наука, 1973. – 135 с.
1411095
  Лопатин А.К. Статистические свойства финансового рынка Украины : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 136-149 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
1411096
  Власов А.А. Статистические функции распределения / А.А. Власов. – Москва : Наука, 1966. – 356 с.
1411097
  Венсел В.В. Статистические характеристики вариационных рядов и дисперсионный анализ / В.В. Венсел. – Таллин, 1988. – 94с.
1411098
  Лопатин А.К. Статистические циклы числовых рядов курса USD-UAH и их качественная характеристика : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.К. Лопатин, О.Б. Черненко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 142-150 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1411099
  Ахманов С.А. Статистические явления в нелинейной оптике / Ахманов С.А., Чиркин А.С. ; МГУ, Каф. науч. информации, Каф. волновых процесов. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 128 с. – Библиогр.: с. 121-126
1411100
  Малахова Т.А. Статистический анализ влияния индикаторов экономического кризиса на оценку кредитного риска // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 9. – С, 21-25. – ISSN 0320-8168
1411101
  Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии / Дж.С. Дэвис. – Москва : Недра. – ISBN 0-471-08079-9; 5-247-02123-1
Том 2. – 1990. – 427 с.
1411102
  Горбенко Ю.А. Статистический анализ динамики морской экосистемы микроорганизмов / Ю.А. Горбенко, И.И. Крышев. – Киев : Наукова думка, 1985. – 143 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 135-137
1411103
  Алиев Т.А. Статистический анализ и кодирование многомерных случайных процесов в реальном масштабе времени / Т.А. Алиев ; АН АзССР, Ин-т кибернетики. – Баку : Элм, 1982. – 259 с. : ил. – Библиогр.: с. 252-256
1411104
  Тихонов В.И. Статистический анализ и синтез радиотехнических / В.И. Тихонов. – Київ : Радио и связь, 1991. – 608 с.
1411105
  Жуковский Е.Е. Статистический анализ случайных процессов в приложении к агрофизике и агрометеорологии / Е.Е. Жуковский. – Л., 1976. – 407с.
1411106
  Даукш И.А. Статистический анализ состояния суицида в Республике Беларусь / И.А. Даукш, Н.Ю. Королева // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-67. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проводиться статистичний аналіз динаміки кількості зареєстрованих суїцидальних випадків у Республіці Білорусь за період 1990-2006 рр. Вивчаються статевовікові коефіцієнти смертності від суїциду в регіональному розрізі. Здійснюється моделювання ...
1411107
  Загинайло И.В. Статистический анализ эффективной анизотропии теплопроводности композиционных материалов / И.В. Загинайло, И.Н. Писаренко, Д.А. Спиридонов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 39-45 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1411108
  Бурлин В.Ф. Статистический детектив / В.Ф. Бурлин. – Киев, 1988. – 334с.
1411109
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1981. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 496 с.
1411110
  Головинский В.В. Статистический контроль качества за рубежом / В.В. Головинский. – М., 1957. – 152с.
1411111
  Жуков Н.И. Статистический контроль качества спектральных определений содержаний химических элементов в горных породах : теория и методика прикладных геохимических исследований // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 55-61 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1411112
  Любович Н.Н. Статистический метод в приложении к истории / Н. Любович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. округа, 1901. – 17 с.
1411113
  Гордеев А.Ю. Статистический метод для идентификации анонимных карт // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 24-28. – ISSN 2075-1893


  Описан метод статистического анализа для идентификации анонимных карт на примере исследований карт-портоланов. Описано метод статистичного аналізу для ідентифікації анонімних карт на прикладі дослідження карт-портоланів. A method of statistical ...
1411114
  Панин В.В. Статистический метод обработки экспериментальных данных о кипении водных растворов полимеров / В.В. Панин, Ф.А. Кривошей, А.А. Сёмин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 1025-6415
1411115
  Алексеев Б.В. Статистический подход к описанию макроскопических систем / Б.В. Алексеев ; МВ и ССО СРФСР, Моск. ин-т хим. машиностроения. – Москва : МИХМ, 1987. – 104 с.
1411116
  Лощинин Михаил Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / Лощинин Михаил, Сотник Ирина, Маценко Александр // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Впервые получено распределение потребителей по объему использованной воды на примере города Сумы в 2001-2006 годах. Показано, что это распределение хорошо воспроизводится во времени, характеризуется монотонно спадающей плотностью и неоднородно, что ...
1411117
  Вольф.М.Б Статистический справочник по экономической географии СССР и других государств / Вольф.М.Б, Г.А. Мебус; Под ред. и с предисл.:В.Э.Дена. – 3-й год издания. – Ленинград : Госиздат, 1926. – 376с.
1411118
  Вольф.М.Б Статистический справочник по экономической географии СССР и других государств / Вольф.М.Б, Г.А. Мебус; Под ред. и с предисл.:В.Э.Дена. – 4-й год издания. – Ленинград : Госиздат, 1928. – 359с.
1411119
  Винецкий В.Л. Статистическое взаимодействие электронов и дефектов в полупроводниках / В.Л. Винецкий; АН УССР ин-т физики. – Киев : Наукова думка, 1969. – 188 с.


  Рассматриваются особенности физических свойств полупроводников, обусловленные статистическим взаимодействием электронов и дефектов. Учет такого взаимодействия позволяет понять природу высокотемпературной электропроводимости и ряда проводников, природу ...
1411120
  Бакланов Г.И. Статистическое измерение производительности труда в промышленности / Г.И. Бакланов. – М., 1965. – 64с.
1411121
  Павлов К. Статистическое измерение развития наноэкономики // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-10. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 2). – ISSN 2306-4420
1411122
  Макашева Г.С. Статистическое изучение благосостояния женщин (на примере регионов Казахстана) // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 6. – С. 55-57. – ISSN 0320-8168
1411123
  Глисин Ф.Ф. Статистическое изучение технического уровня производства в промышленности / Ф.Ф. Глисин. – М, 1987. – 93с.
1411124
  Абызова Э.Б. Статистическое исследование структуры немецких существительных / Абызова Э.Б. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1986. – 97 с. – Библиогр.: с. 87-97
1411125
  Богачев И.Н. Статистическое металловедение / И.Н. Богачев. – Москва, 1984. – 176 с.
1411126
  Ермаков С.М. Статистическое моделирование : учеб. пооб. / С.М. Ермаков, Г.А. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1982. – 296с.
1411127
  Голенко И Д. Статистическое моделирование в технико-экономических системах. / И Д. Голенко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 264с.
1411128
  Герасименко С.С. Статистическое обоснование программ подготовки и использования специалистов / С.С. Герасименко. – К, 1991. – 132с.
1411129
  Горевая В.С. Статистическое описание фунционально-стилевых подразделений современного английского языка / В.С. Горевая. – Калинин, 1974. – 152с.
1411130
  Дмитриев Ю.Г. Статистическое оценивание распределений вероятностей с использованием дополнительной информации. / Ю.Г. Дмитриев, Ю.К. Устинов. – Томск, 1988. – 194с.
1411131
  Гончаров Э.Н. Статистическое регулирование технологических процессов / Э.Н. Гончаров. – М, 1976. – 49с.
1411132
  Джоветт Ч.Э. Статистическое электричество в электронике / Ч.Э. Джоветт. – Москва, 1980. – 135 с.
1411133
  Гальків Л.І. Статистична бібліографія наукових досліджень з проблем процесно-орієнтованого управління в Україні / Л.І. Гальків, Д.В. Грищук // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 25-30. – ISSN 2218-1199
1411134
  Потапова М. Статистична грамотність: зайва вимога або необхідність сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-91. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується розуміння грамотності населення, еволюція цього поняття у відповідності до вимог сучасності. Розглянуто підходи науковців до розуміння різнобічної грамотності населення, її необхідність. Особливу увагу приділено значущості ...
1411135
  Артем"єва І.О. Статистична діяльність МВФ як чинник глобальної фінансової стабілізації у посткризовий період // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 44-49 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1411136
  Деканов С.Я. Статистична збіжність і тауберові теореми із залишком для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-97. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття статистичної збіжності та обмеженості простих і подвійних послідовностей з лінійного топологічного простору. Вказано загальний спосіб одержання тауберових теорем із залишком для методів підсумовування (Н, p[нижній індекс n], [альфа]), ...
1411137
  Озеран А. Статистична звітність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 94-118
1411138
  Лєснікова М.В. Статистична звітність у професійно-технічній освіті: огляд та шляхи удосконалення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 58-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2519-1853
1411139
   Статистична звітність установ і органів Наркомосвіти УРСР в 1941 році.. – К., 1941. – 136с.
1411140
  Жигайло Олексій Михайлович Статистична ідентифікація моделей динаміки та її застосування у задачах адаптивного управління : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.07 / Жигайло О.М.;Одеск. держ. поліех. ін-тут. – Одеса, 2001. – 21 с.
1411141
  Корепанов О.С. Статистична класифікація продукції сектора інформаційно-комунікаційних технологій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 375-381. – ISSN 2222-0712
1411142
   Статистична модель надійності складних технічних систем з кінцевим часом відновлення / М.І. Рєзніков, С.В. Гахович, А.В. Невзоров, О.В. Буяло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядаються принципи побудови статистичних моделей надійності складних технічних систем (СТС), а також наведено приклад побудови такої моделі для СТС з кінцевим часом відновлення. Використання даної моделі дозволяє з високим ступенем ...
1411143
  Шпак В.М. Статистична модель оцінювання параметрів спонтанної та додаткової захворюваності / В.М. Шпак, І.А. Кайро // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 227-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі розглянута проблема оцінювання спонтанної та додатково захворюваності. Запропонована статистична модель, що дозволяє одночасно отримати оцінки параметрів як спонтанної так і додаткової захворюваності. Вказані напрямки врахування похибок в ...
1411144
  Володарський Є.Т. Статистична обробка даних : навч. посібник для студентів ВНЗ / Володарський Є.Т., Кошева Л.О. – Київ : НАУ, 2008. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305. – ISBN 978-966-598-406-1
1411145
  Бойчук І. Статистична обробка даних педагогічних досліджень методом факторного аналізу та інтерпретація отриманих результатів / І. Бойчук, В. Болух, О. Мельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 3-16. – ISSN 2312-5993
1411146
  Прокопенко І.Г. Статистична обробка сигналів : навч. посіб. для студентів ВНЗ напряму підгот. "Радіотехніка" / І.Г. Прокопенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2011. – 219, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 192-193. – ISBN 978-966-598-721-5
1411147
   Статистична обробка та одержання метрологічних характеристик вимірювання хімічного складу неорганічних матеріалів спектральними методами : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецкурсів "Рентгеноспектральний аналіз","Емісійний спектральний аналіз","Атомно-абсорбційний аналіз" для студ. хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 31с.
1411148
  Кобилинська Т.В. Статистична оцінка викидів небезпечних речовин від сільськогосподарської діяльності підприємств в атмосферне повітря: регіональний аспект // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 82-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1411149
  Шишкін В. Статистична оцінка вікової нерівності за доходами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 106-109. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз вікової нерівності населення України за доходами. Визначено різницю у доходах населення в абсолютному та відносному вимірі. Оцінено вплив фактору віку та інших факторів на вікову нерівність населення. Проанализировано возрастное ...
1411150
  Просяник Н.В. Статистична оцінка впливу витрат міського господарства на соціально-економічний розвиток міста // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 100-102 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1411151
  Євсєєнко О. Статистична оцінка впливу економічних факторів на соціально-демографічні показники розвитку країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  Теоретично обгрунтована необхідність моделювання взаємозв"язків між економічними та соціально-демографічними показниками. Досліджено вплив економічних та екологічних показників на соціальні та демографічні чинники розвитку країни. Дана статистична ...
1411152
  Коренєва Н.А. Статистична оцінка впливу інвестиційної привабливості регіону на його економічний розвиток : статистика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 200-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1411153
  Войцеховська Ю.В. Статистична оцінка впливу нагромадження капіталу на темпи зростання ВВП / Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 60-63. – ISSN 0321-0499
1411154
  Кобилинська Т.В. Статистична оцінка впливу структурних факторів на господарську діяльність сільськогосподарських підприємств // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 27-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1411155
  Рингач Н.О. Статистична оцінка вподобань, критерії вибору та ступеня довіри населення до джерел інформації щодо здорового способу життя, профілактики і лікування серцево-судинних захворювань / Н.О. Рингач, М.Ю. Огай, В.В. Гаврилова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 70-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
1411156
  Попова В.В. Статистична оцінка динаміки ВВП в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 12-15.
1411157
  Созанський Л.Й. Статистична оцінка динаміки основного капіталу промисловості України: міжрегіональні порівняння // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 47- 55 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1411158
  Ковтун Н. Статистична оцінка діяльності страхових компаній в Україні у 2000-2008 рр. / Н. Ковтун, Т. Нагорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-28. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються основні тенденції діяльності страхових компаній за останні дев"ять років, а також здійснюється якісна оцінка розвитку страхового ринку в Україні. In the article basic trends of the insurance companies" activity during 2000-2008 ...
1411159
  Ковтун Н. Статистична оцінка діяльності страхових компаній в Україні: макроекономічний і регіональний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-30. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості регіональної статистичної оцінки діяльності страхових компаній та побудови рейтингу регіонів за рівнем страхового потенціалу за допомогою багатовимірних статистичних методів. This article inquires into the problems, ...
1411160
  Мельничук Н.Ю. Статистична оцінка ефективності бюджетного менеджменту при складанні, розгляді та затвердженні державного бюджету / Н.Ю. Мельничук, Н.О. Парфенцева, І.О. Мельничук // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 38-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1411161
  Іваненко О. Статистична оцінка ефективності діяльності кредитних спілок в регіональному розрізі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  За результатами дослідження оцінено ефективність управління кредитними спілками на основі аналізу показників, що характеризують ефект діяльності кредитної спілки і відповідність функціонування даної некомерційної організації цілям її статутної ...
1411162
  Колеснік Я.В. Статистична оцінка ефективності стратегічного управління банківською діяльністю // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 51-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
1411163
  Кулинич Р.О. Статистична оцінка залежностей відносних показників інтенсивності регіонального розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1411164
  Звірід Н.В. Статистична оцінка інтенсивності міграції робочої сили ( на прикладі Західного регіону ) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Звірід Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 222 л. + Додатки: л. 205-222. – Бібліогр.: л. 175-204
1411165
  Звірід Н.В. Статистична оцінка інтенсивності міграції робочої сили (на прикладі західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Звірід Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1411166
  Гончар І. Статистична оцінка конкурентної позиції українських товарів на ринках головних торгових партнерів / І. Гончар, Бабірад-Лазунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  В статті реалізовано позиціонування українських товарів на зовнішніх ринках головних торгових партнеріви, а також досліджено динаміку зміни позиції українських товарів на зовнішніх ринках. В статье реализовано позиционирование украинских товаров на ...
1411167
  Созанський Л.Й. Статистична оцінка конкурентності виробництв промисловості Харківської області // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (94). – С. 27-38 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
1411168
  Ладюк О. Статистична оцінка масштабів тіньової економіки України як необхідний інструмент подолання перешкод на шляху до вступу України у ЄС / О. Ладюк, С. Огреба // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 220-223. – ISSN 1993-0259
1411169
  Єлісєєва О.К. Статистична оцінка міграційних процесів в Україні в умовах соціально-економічних та інтеграційних трансфоромацій // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 44-48. – ISSN 2409-1944
1411170
   Статистична оцінка можливостей РЛС РТВ розкриттю складу групових цілей / В.П. Долгушин, В.В. Вишнівський, О.В. Мірошніченко, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 25-29


  Пропонується метод оцінки ймовірності визначення групових цілей, як інтегрального показника роздільної здатності РЛС, і наводяться результати розрахунку показника для гтохастичного варіанту розподілу цілей у зоні й типових характеристик ...
1411171
  Панасенко І.В. Статистична оцінка обсягів реалізації послуг: диференціація та фактори впливу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 192-197. – ISSN 2222-4459
1411172
  Ковтун Н.В. Статистична оцінка основних тенденцій процесу глобалізації / Н.В. Ковтун, Н.І. Гражевська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1 (48). – С. 12-18
1411173
  Кулак А.Г. Статистична оцінка очікуваної тривалості здорового життя в регіонах Республіки Білорусь // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 72-80 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1411174
  Ковтун Н.В. Статистична оцінка передумов економічної кризи в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 24-27
1411175
  Рингач Н.О. Статистична оцінка поінформованості населення працездатного віку щодо шкідливого вживання алкоголю як фактора ризику серцево-судинних захворювань // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 70-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1411176
  Тарлопов І.О. Статистична оцінка проблем безробіття в Україні / І.О. Тарлопов, В.В. Олексієнко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 12. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1411177
  Сидорова А.В. Статистична оцінка ринкової рівноваги на регіональних ринках послуг // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 92-98 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1411178
  Ковтун Н.В. Статистична оцінка рівня забезпеченості та якості надання офтальмологічної стаціонарної допомоги сільським мешканцям за регіонами України / Н.В. Ковтун, О.М. Черемухіна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1411179
  Савка Н. Статистична оцінка соціально-демографічної структури населення України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 1. – С. 158-162. – ISSN 2078-5860
1411180
  Данилко В.К. Статистична оцінка стану, використання та охорони земельних ресурсів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1411181
  Бульчак Т.М. Статистична оцінка суб"єкта спостереження оптової торгівлі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1411182
  Свидло Г.І. Статистична оцінка сучасних тенденцій на ринку праці України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 64-68. – ISSN 2409-1944
1411183
  Паламарчук Л. Статистична оцінка часових змін річних сум опадів рівнинної території України / Л. Паламарчук, І. Шедеменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3/4 (101/102). – С. 7-18. – ISSN 0868-6939
1411184
  Копитков Д.М. Статистична оцінка якості анкетного обстеження з визначення транспортної втоми на міському пасажирському транспорті / Д.М. Копитков, Г.О. Самчук // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 147-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1411185
  Матковський С.О. Статистична підготовка фахівців у вищій школі: актуальні питання ефективності та розвитку / С.О. Матковський, О.С. Гринькевич // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 79-84 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1411186
  Федорів Р.Ф. Статистична радіометрія / Р.Ф. Федорів. – К., 1979. – 263с.
1411187
  Мінаков А.О. Статистична радіофізика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.О. Мінаков, О.Ф. Тирнов. – Харків : Факт, 2003. – 528с. – ISBN 966-637-172-3
1411188
  Мінаков А.О. Статистична радіофізика : підручник для студентів вищих навч. закладів / А.О. Мінаков, О.Ф. Тирнов. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3052-3
Ч. 1 : Основні поняття теорії ймовірностей. Елементи теорії випадкових функцій. – 2007. – 192с.
1411189
  Мінаков А.О. Статистична радіофізика : підручник для студентів вищих навч. закладів / А.О. Мінаков, О.Ф. Тирнов. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3053-0
Ч. 2 : Флуктуаційні явища в радіотехніці та основи статистичної теорії поширення хвиль. – 2007. – 176с.
1411190
  Мінаков А.О. Статистична радіофізика : підручник для студентів вищих навч. закладів / А.О. Мінаков, О.Ф. Тирнов. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3054-7
Ч. 3 : Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль. – 2007. – 160с.
1411191
  Тирнов О.Ф. Статистична радіофізика. Приклади та задачі : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Ф. Тирнов, В.П. Тишковець ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 126, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-285-189-2
1411192
  Недострелова Л.В. Статистична структура енергетичних перетворень в атмосфері під час її блокування // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 117-121. – ISSN 0868-6939


  У статті наведено аналіз результатів дослідження перетворення енергії в атмосфері під час формування в ній блокуючих антициклонів над територією Європи. Надано статистичні характеристики переходів різних видів енергії. Для класифікації блокуючих ...
1411193
  Науменко Л.Ю. Статистична структура полів літніх опадів на території Українського степу при західних циркуляційних процесах = географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 73-79 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
1411194
  Гордейчук О.П. Статистична структура полів температури повітря і опадів на території України за теплий період : метрологія / О.П. Гордейчук, О.В. Волошина // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 13-25 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0130-2914
1411195
  Кобзістий П.І. Статистична структура поля літніх опадів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 25)
1411196
  Матвєєва Ю.І. Статистична та динамічна концепції правової визначеності // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 34-38. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1411197
   Статистична теоретична модель динамічної Бреггової дифракції в двошаровій кристалічній системі з аморфним поверхневим шаром / С.В. Дмітрієв, С.В. Лізунова, М.Г. Толмачов, Б.В. Шелудченко, О.С. Скакунова, В.Б. Молодкін, В.В. Лізунов, І.Е. Голентус, А.Г. Карпов, О.Г. Войток, В.П. Почекуєв, С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, Л.М. Скапа, О.В. Барабаш, Г.О. Веліховський // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: С.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 2017. – Т. 39, № 12, грудень. – С. 1669-1691. – ISSN 1024-1809
1411198
  Каім С.Д. Статистична теорія і моделювання високоенергетичних явищ у тектонофізиці : монографія / Сергій Каім. – Одеса : ВМВ, 2015. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-413-557-0
1411199
  Забуга В.Я. Статистична термодинаміка ідеальних газів : Навчальний посібник для студ. хім-го фа-ту / В.Я. Забуга; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 51с. – ISBN 966-594-094-5
1411200
  Усенко Н.І. Статистична термодинаміка ідельного газу : теорія і задачі: навчальний посібник для студентів хімічного факультету / Н. І. Усенко, О.С. Роїк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 51с. – ISBN 978-966-581-861-8
1411201
  Адаменко І.І. Статистична термодинаміка рідин : навч. посібник / І.І. Адаменко, Д.А. Гавpюшенко, В.М. Сисоєв ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-055-4
Ч. 1 : Основні положення статистичної термодинаміки рідких систем. – 1998. – 33 с.
1411202
  Кобилянський В.Б. Статистична фізика : Навч.пос. / В.Б. Кобилянський. – Київ : Вища школа, 1972. – 243с.
1411203
  Обуховський В.В. Статистична фізика в задачах : навч. посібник / В.В. Обуховський, А.В. Нетреба ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка]. – Київ : [Вік принт], 2013. – 109, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 108-109. – ISBN 978-966-97174-2-9
1411204
  Затовський О.В. Статистична фізика і термодинаміка в задачах : навч. посібник для студентів фіз. та інж.-фіз. спец. ун-тів / О.В. Затовський, М.Я. Сушко ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Фіз. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2014. – 243, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: 242-243. – Бібліогр.: с. 240-241. – ISBN 978-617-689-070-6
1411205
  Казанський В.Б. Статистична фізика та термодинаміка : навчальний посібник для студентів 4 курсу радіофізичного факультету вищих навчальних закладів / Казанський В.Б. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 142 с. – ISBN 978-966-623-553-7
1411206
  Шост І. Статистична характеристика демографічних чинників формування ринку праці регіону / І. Шост, Ю. Бойко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 72-75. – ISSN 1993-0259
1411207
  Дашкевич О.В. Статистична характеристика колгоспників, не зайнятих у суспільному виробництві // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 145-152 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1411208
  Герасименко С.С. Статистична характеристика основних показників національних рахунків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – С. 203-206. – ISSN 1993-6788


  Економічна ефективність міжнародної стандартизації.
1411209
  Ковтун Н. Статистична характеристика розвитку інвестиційного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-26. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми, пов"язані зі статистичним забезпеченням аналізу динаміки показників, що характеризують розвиток інвестиційного процесу, та його вплив на динаміку ВВП. This article inquires into the problems, that are related to the statistical ...
1411210
  Шибіріна С.О. Статистична характеристика розвитку первинного ринку нерухомого майна в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 58-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1411211
  Герасименко С.С. Статистична характеристика споживання продуктів харчування населенням України / С.С. Герасименко, В.С. Герасименко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1411212
  Герасименко С.С. Статистична характеристика структурних змін в економіці України / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 24-27
1411213
  Ковтун Н.В. Статистичне вивчення відтворення населення Автономної Республіки Крим / Н.В. Ковтун, О.В. Горобець // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 44-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1411214
  Горобець О.В. Статистичне вивчення відтворення населення регіону (на прикладі АР Крим) : дис. ... канд. економічних наук : 08.00.10 / Горобець О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 241 л. + Додаток: л. 196-241. – Бібліогр.: л. 163-195
1411215
  Горобець О.В. Статистичне вивчення відтворення населення регіону (на прикладі АР Крим) : автореф.дис. ... канд. екон. наук: 08.00.10 / Горобець О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1411216
  Бойко С.В. Статистичне вивчення доходів Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджуються проблеми статистичного вивчення доходів державного бюджету. Зроблено порівняльний аналіз напрямів статистичного вивчення доходів державного бюджету у сучасній економічній літературі. Автор аналізує рівень, динаміку, структуру, ...
1411217
   Статистичне вивчення життєвого рівня населення.. – К., 1968. – 185с.
1411218
  Черничук Любов Василівна Статистичне вивчення природного відтворення населення Чернівецького регіону : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Черничук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 276л. + Додатки: л. 238 - 276. – Бібліогр.: л. 224 - 238
1411219
  Черничук Л.В. Статистичне вивчення природного відтворення населення Чернівецького регіону : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Черничук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.:13 назв
1411220
  Огреба С.В. Статистичне вивчення тіньової економіки: світовий досвід // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1411221
  Лутчин Н. Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання: регіональний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 29-32. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглядаються методологічні аспекти статистичного вивчення якості та стійкості економічного зростання. Дана методика розглядається на прикладі регіонів України. В статті використовується кластерний аналіз для групування регіонів за показниками ...
1411222
  Корепанов О.С. Статистичне визначення видів економічної діяльності сектору інформаційно-комунікаційних технологій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 60-65. – ISSN 2306-6814
1411223
  Лазебник Ю.О. Статистичне визначення сектора "контент та інформаційні медіа" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 13-19. – ISSN 2222-4459
1411224
  Попова Н.О. Статистичне вимірювання сезонності праці у сільському господарстві / Н.О. Попова, І.І. Княженко, І.С. Кубрак // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 104-110. – ISSN 1997-4167
1411225
  Ковтун Н. Статистичне вимірювання якості життя: міжнародний досвід і практика використання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-53. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено світовий дослід оцінювання якості життя на основі якого розроблено методичне забезпечення вимірювання якості життя з урахуванням умов та особливостей України, а також здійснено позиціонування якості життя в Україні за компонентами ...
1411226
  Огреба С. Статистичне відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-52. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені проблеми статистичного відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків та окреслені напрями вимірювання обсягів тіньової економіки. В статье сформированы проблемы статистического отображения объемов теневой ...
1411227
  Кобилинська Т.В. Статистичне дослідження викидів і утворення відходів, що містять ртуть, та поводження з ними в Україні / Т.В. Кобилинська, Н.Ю. Гусєва // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 4-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-1853
1411228
  Курило І.О. Статистичне дослідження гендерних особливостей соціально-економічної структури населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1411229
  Крепчук І.М. Статистичне дослідження залучення прямих іноземних інвестицій в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (71). – C. 18-23
1411230
  Ковтун Н.В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика : Монографія / Н.В. Ковтун. – Київ, 2005. – 420с. – ISBN 966-8861-07-8
1411231
  Барвінок А.С. Статистичне дослідження інклюзивного розвитку регіонів України, як запорука встановлення нової парадигми системного зростання країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 95-102. – ISSN 2522-1620
1411232
  Фатюха Н.Г. Статистичне дослідження інфраструктури автомобільних шляхів сполучення Запорізької області // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 81-86 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1411233
  Кобилинська Т.В. Статистичне дослідження лісового господарства України / Т.В. Кобилинська, Н.Ю. Гусєва // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 12-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2519-1853
1411234
  Прокопович-Павлюк Статистичне дослідження людського капіталу / Прокопович-Павлюк, О. Прокопович // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 332-336. – ISSN 2078-5860
1411235
  Жукович І.А. Статистичне дослідження матеріально-технічної бази науки в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 9-11. – Бібліогр.: 5 назв
1411236
  Ситікова Л.В. Статистичне дослідження мотивації потенційних трудових мігрантів Житомирської області // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 76-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1411237
  Цал-Цалко Статистичне дослідження придатності основних засобів / Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, В.П. Мороз // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-25 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1411238
  Пікало В.Ф. Статистичне дослідження проблеми збитковості в промисловості // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 94-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1411239
  Журавльов О.В. Статистичне дослідження ринку ІТ- послуг в Україні / О.В. Журавльов, О.А. Сімачов // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 25-33 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1411240
  Єлісєєва О.К. Статистичне дослідження ринку цінних паперів України / О.К. Єлісєєва, В.В. Толочок // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1411241
  Назарова О.Ю. Статистичне дослідження рівня освіти як складової людського розвитку / О.Ю. Назарова, К.С. Чуприн // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1096. – С. 83-88. – (Серія "Економічна" ; вип. 87). – ISSN 2311-2379
1411242
  Єлісєєва Г.Ю. Статистичне дослідження стану зеленої економіки в структурі національної економіки // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 33-40. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1411243
  Поліщук І.Р. Статистичне дослідження стану маркетингової політики: обліковий вимір // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 1 (34). – C. 190-203. – ISSN 1994-1749
1411244
  Попова В.В. Статистичне дослідження структури ВВП України за категоріями доходу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 93-96. – ISBN 966-614-021-7
1411245
  Манцуров І. Статистичне дослідження факторів інтенсивного відтворення в економіці України // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 1). – С. 19-29. – ISSN 1684-906Х
1411246
  Манцуров І. Статистичне дослідження факторів інтенсівного відтворення в економіці Україні // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 1. – С. 19-28. – ISSN 1684-906Х
1411247
  Петровська Н.М. Статистичне дослідження фонемної структури слова в сонетах В. Шекспіра та в поемах (піснях) Дж. Г. Байрона за параметром "розподіл довжини слова" / Н.М. Петровська, А.В. Петровський // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 187-190. – ISSN 1729-360Х
1411248
  Зборовський М.В. Статистичне дослідження формування внутрішньо генерованого гудвілу міжнародних компаній // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 431-432. – ISBN 978-617-7069-02-6
1411249
  Калиновський А.Я. Статистичне дослідження характеру небезпечних подій, які виникають в місті Харкові / А.Я. Калиновський, Р.І. Коваленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 159-166 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1411250
  Коренєва Н.О. Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.10 - статистика / Коренєва Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1411251
  Коренєва Н.О. Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Коренєва Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 235л. + Додатки: л.210-235. – Бібліогр.: л.190-209
1411252
  Купалова Г.І. Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України / Г.І. Купалова, Н.О. Коренєва // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 76-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1411253
  Шибіріна С.О. Статистичне забезпечення аналізу ринку нерухомого майна в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 53-57
1411254
  Волохова Л.Ф. Статистичне забезпечення аналізу системи ризиків у банківській сфері / Л.Ф. Волохова, О.Ф. Євсєєнко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 109-112.
1411255
  Аксьонова І.В. Статистичне забезпечення аналізу соціальної стратифікації та економічної нерівності населення країни // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 55-62. – ISSN 2222-0712
1411256
  Носова Є.А. Статистичне забезпечення маркетингових досліджень : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.10 - Статистика / Носова Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 314л. + Додатки л. 208-280. – Бібліогр.: л. 281-314
1411257
  Носова Є.А. Статистичне забезпечення маркетингових досліджень : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Носова Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр.: 20 назв
1411258
   Статистичне забезпечення маркетингу : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Захожай В.Б. та ін.] ; під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). – Київ : Персонал, 2015. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 390-393. – ISBN 978-617-02-0185-0


  У пр. №1719171 напис: Шановному Віктору Дмитровичу. З повагою Підпис. 4.06.2015 р.
1411259
  Олексійчук Олеся Миколаївна Статистичне забезпечення моніторингу виконання державного бюджету України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 03. 01 / Олексійчук О. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1411260
  Олексійчук О.М. Статистичне забезпечення моніторингу виконання державного бюджету України : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.03.01 - статистика / Олеся Миколаївна Олексійчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 252л. – Додатки л. 214-252. – Бібліогр.: л. 193-213
1411261
  Галицька Е. Статистичне забезпечення оцінки страхової діяльності в Україні / Е. Галицька, Н. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-75. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методи побудови статистичних групувань, продемонстровано можливість їх застосування при аналізі страхової діяльності. Methods of statistical grouping construction are examined. Opportunities of their use in the insurance activity analysis ...
1411262
  Євсєєнко Ольга Федорівна Статистичне забезпечення процесу регулювання фондового ринку в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Євсєєнко О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 251с. + Додатки: л. 200 - 251. – Бібліогр.: л.: 185 - 200
1411263
  Євсєєнко Ольга Федорівна Статистичне забезпечення процесу регулювання фондового ринку в Україні : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Євсєєнко О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1411264
  Маценко О.М. Статистичне забезпечення сталого водокористування / О.М. Маценко, А.Ю. Бавикіна, С.О. Кальченко // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 122-123. – ISBN 978-966-2188-72-1
1411265
  Горобець О. Статистичне забезпечення управління відтворенням населення в регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-13. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті запропонована система статистичного забезпечення управління відтворенням населенням в регіоні, що дає можливість прийняття виважених рішень та підвищує їх ефективність. Здійснено поглиблений статистичний аналіз демографічної ситуації в Криму ...
1411266
  Головач А.В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика : Навчальний посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.В. Головач; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 333с. – ISBN 966-574-716-9


  Розглядаються основні питання статистичного забезпечення управління якістю, при цьому значна увага приділяється методології статистичного аналізу даних і процесів діяльності підприємства
1411267
   Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL : навчальний посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач ; МОНУ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 328 с. – ISBN 966-574-900-5
1411268
  Мороз Ю.Ю. Статистичне забезпечення управління збалансованістю розвитку підприємств у сільському господарстві // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто систему і методику аналізу статистичних показників для оцінки збалансованості розвитку діяльності сільськогосподарських підприємств. Описано головні технологічні процеси одержання статистичних показників та запропоновано шляхи забезпечення ...
1411269
  Колеснік В.І. Статистичне забезпечення управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в регіоні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 70-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1411270
  Підгорний А.З. Статистичне забезпечення управління об"єктами державної власності та інституційної підтримки національного виробника за рахунок державного замовлення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 19-25
1411271
  Скачек Н. Статистичне забезпечення управління розвитком органічного виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми якості та безпечності харчових продуктів в Україні. Вивчено зарубіжний досвід з питань органічного виробництва та статистичного забезпечення його розвитку. Визначено основні проблеми та перспективи законодавчого визнання та ...
1411272
  Захожай В.Б. Статистичне забезпечення управління якістю : Навчальний посібник / В.Б. Захожай, А.Ю. Чорний; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 340с. – ISBN 966-364-003-0


  Розглядаються основні питання статистичного забезпечення управління якістю, при цьому значна увага приділяється методології статистичного аналізу даних і процесів діяльності підприємства
1411273
  Васєчко О.О. Статистичне мислення і суспільство // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті піднімається питання формування статистичного мислення у нашому суспільстві; підвищення рівня розвитку статистичної науки та практики, здатності суспільства, передусім науковців і тих, хто приймає рішення на різних рівнях управління, ...
1411274
  Ясинський В.К. Статистичне моделювання / В.К. Ясинський. – Чернівці : Рута, 1997. – 45с
1411275
  Сімачова О.М. Статистичне моделювання великої відкритої економіки США // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
1411276
  Вижва З.О. Статистичне моделювання випадкових полів з нерівномірною решіткою інтерполяції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  У роботі розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій випадкових полів, заданих на нерівномірній решітці інтерполяції. Сформульовано алгоритм для отримання таких реалізацій, побудований на основі одного узагальнення розкладу ...
1411277
  Вижва З. Статистичне моделювання випадкових полів на площині сплайновими апроксимаціями (на прикладі даних аеромагнітометріЇ) / З. Вижва, В. Демидов, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-36. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол., проф. М.Н. Жуковим) Для вирішення проблем кондиційності карт, доповнення даними для досягнення необхідної точності і інших проблем подібного роду в геофізичних задачах пропонується застосовувати ...
1411278
  Вижва З. Статистичне моделювання випадкових процесів з кореляційними функціями експоненціального типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 85-89. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих прикладів стаціонарних періодичних випадкових процесів з ...
1411279
  Вижва З. Статистичне моделювання випадкових процесів та двовимірних полів в аеромагнітометрії / З. Вижва, В. Демидов, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Для вирішення проблем кондиційності карт, доповнення даними для досягнення необхідної точності і інших проблем подібного роду в геофізичних задачах, пропонується застосовувати методи статистичного моделювання реалізацій випадкових процесів та ...
1411280
  Вижва З.О. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів = The statistical simulation of random fields and processes : монографія / З.О. Вижва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Обрії, 2011. – 388 с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. - Зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 381-387. – ISBN 978-966-2278-14-9
1411281
  Демидов В.К. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів в задачах геофізичного моніторингу геологічного середовища : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Демидов В.К.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 136л. – Бібліогр.: л.129-136
1411282
  Демидов В.К. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів в задачах геофізичного моніторингу геологічного середовища : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 04.00.05 - геол. інформатика / Демидов В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1411283
  Пашко А.О. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів із заданими точністю і надійністю : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Пашко Анатолій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 357, [3] арк. – Додатки: арк. 344-357, [3]. – Бібліогр.: арк. 308-343
1411284
  Пашко А.О. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів із заданими точністю і надійністю : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Пашко Анатолій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
1411285
  Пашко А.О. Статистичне моделювання вінерівських процесів в прикладних задачах // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 298-302. – ISBN 978-966-2188-64-6
1411286
  Ковтун Н.В. Статистичне моделювання для прогнозування обсягу операційного втручання при раку грудної залози / Н.В. Ковтун, І.М. Мотузюк, Р.О. Ганжа // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 42-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-1853
1411287
  Черенкевич О.С. Статистичне моделювання екологічних ризиків як фактора екологічної безпеки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 59-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1411288
  Вижва Статистичне моделювання ЗD випадкового поля за розкладом Котельникова-Шеннона / Вижва, 3.О., К.В. Федорєнко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 17-31. – ISSN 0868-6904
1411289
  Вижва З.О. Статистичне моделювання ізотропних випадкових полів на сфері / З.О. Вижва, М.Й. Ядренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-11. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації ізотропних випадкових полів на сфері в тривимірному просторі. Наводиться алгоритм для отримання цих реалізацій, побудованих на основі спектрального розкладу таких полів.
1411290
  Журавльов О.В. Статистичне моделювання інституційних трансформацій з використанням панельних даних // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2519-1853
1411291
  Ігнатович Сергій Ромуальдович Статистичне моделювання множинного руйнування конструкційних матеріалів : Автореф... докт. техн.наук: 01.02.06 / Ігнатович Сергій Ромуальдович; КПІ. – К., 1993. – 31л.
1411292
  Рахімов Арзикул Кушбакович Статистичне моделювання однорідного і ізотропного випадкового поля : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Рахімов Арзикул Кушбакович; Мін-во освіти України; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 16 с.
1411293
  Єлісеєва О.К. Статистичне моделювання оптової торгівлі в Україні / О.К. Єлісеєва, К.О. Лаптєва // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 8-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1411294
  Ільїч Л.М. Статистичне моделювання освітньо-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці / Л.М. Ільїч, В.Г. Саріогло // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (38). – С. 42-57. – ISSN 2072-9480
1411295
  Горобець О. Статистичне моделювання показників відтворення населення Автономної Республіки Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  За результатами моделювання показників відтворення населення визначено періоди формування демографічної ситуації в Криму. Зіставлення бета-коефіцієнтів дозволило оцінити внесок кожного фактора в результативний показник за різних періодів ...
1411296
  Вижва З. Статистичне моделювання сейсмічного шуму в багатовимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища / З. Вижва, К. Федоренко, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-68. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, с. н. с. М.І.Орлюком) Робота присвячена подальшій розробці теорії та методів статистичного моделювання випадкових процесів та полів на основі їх спектральних розкладів та модифікованих ...
1411297
  Вижва З. Статистичне моделювання сейсмічного шуму у двовимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-67. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання випадкових процесів та полів у двовимірній області змінних для впровадження у сейсмологічні дослідження для визначення частотних характеристик геологічного середовища. Побудовано моделі та сформульовано ...
1411298
  Вижва З. Статистичне моделювання сейсмічного шуму у тривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 69-73. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання випадкових полів у тривимірній області змінних (однорідних за часом та однорідних ізотропних за просторовими координатами на площині) при впровадженні у сейсмологічні дослідження для визначення частотних ...
1411299
  Вижва З. Статистичне моделювання сейсмічного шуму у чотиривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 69-71. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання випадкових полів у чотиривимірній області змінних (однорідних за часом та однорідних ізотропних за 3-D просторовими координатами) при впровадженні у сейсмологічні дослідження для визначення частотних ...
1411300
  Кулинич О.І. Статистичне моделювання ступеня інтенсивності використання макроекономічних чинників у формуванні обсягу ВВП України в динаміці / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 311-317. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1411301
  Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : Навч. посібник / А.М. Єріна; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 172с. – ISBN 966-574-209-4
1411302
  Нестор Н.І. Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Нестор Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
1411303
  Журавльов О.В. Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації: інституційний підхід // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (74). – C. 11-17. – ISSN 2519-1853
1411304
  Пашко А.О. Статистичне моделювання узагальненого вінерівського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1411305
  Єлісєєва О.К. Статистичне моделювання фінансової безпеки України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 10-18. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1411306
  Герасименко С.С. Статистичне обгрунтування історичних фактів / С.С. Герасименко, В.С. Герасименко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
1411307
  Кулинич Р.О. Статистичне обгрунтування програм регіонального розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1411308
   Статистичне описання релаксуючої пилової плазми / Ю.І. Чутов, О.Ю. Кравченко, П.П. Шрам, Р.Д. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-72. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Розглядається рівняння Ліувіля для релаксуючої пилової плазми, що спочатку складається з рівноважних електронів та іонів, а також нейтральних пилових частинок. Плазма релаксує внаслідок акумулювання електронів та іонів пиловими частинками. Вільні й ...
1411309
  Манцуров Д. Статистичне оцінювання впливу державної інноваційно-інвестиційної політики на темпи і пропорції економічного зростання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 131-136. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Систематизовано світовий досвід захисту підприємництва в кризових умовах. Проаналізовано деякі аспекти державного регулювання підприємницької діяльності в Україні.
1411310
  Іваненко О. Статистичне оцінювання впливу ризикованості операцій кредитних спілок на структуру їх активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-26. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  За результатами статистичного аналізу оцінений вплив структури активів кредитних спілок і ризикованості окремих операцій на забезпечення платоспроможності кредитної спілки та відповідність якісним вимогам ліквідності. По результатам статистического ...
1411311
  Трубнік Т. Статистичне оцінювання диспропорцій секторальної структури національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-102. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті запропонований інструментарій діагностики порушень у пропорціях секторального розподілу. Система індикаторів спрямована на виявлення макроекономічних диспропорцій та адаптована під специфіку структур за галузевою, відтворювальною,регіональною ...
1411312
  Саріогло В.Г. Статистичне оцінювання диференціації доходів домогосподарств на муніципальному рівні / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-25 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1411313
  Дяченко О.Г. Статистичне оцінювання діяльності комерційного банку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 61-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1411314
  Война О.А. Статистичне оцінювання для процесів гибелі та народження у випадку неповної статистичної інформації / О.А. Война, О.О. Жигайло // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 212-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглянуто проблему статистичного оцінювання для процесу гибелі та народження. Спостереження над процесом є неповними і крім того деяким чином деформуються. Покладається, що ця деформація задана функціями які залежать від невідомого ...
1411315
  Затуливітер Ю. Статистичне оцінювання екологічної складової в моделях сталого розвитку: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-27. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено історичний аспект виділення екологічної складової в концепції сталого економічного розвитку. Розглянуто теорії та концепції, що об"єднують економіку та природне середовище в умовах обмеженості ресурсів. Виділено основні ідеї ...
1411316
  Ковтун Н.В. Статистичне оцінювання економічної ефективності вибору методу оперативного втручання при лікуванні онкологічних захворювань грудної залози / Н.В. Ковтун, І.М. Мотузюк, Р.О. Ганжа // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (94). – С. 60-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2519-1853
1411317
  Мергель Віктор Володимирович Статистичне оцінювання ентропії та його застосування до побудови статистичних критеріїв : Дис...канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Мергель Віктор Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2000. – 119л. – Бібліогр.:л.114-119
1411318
  Мергель В.В. Статистичне оцінювання ентропії та його застосування до побудови статистичних критеріїв : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Мергель В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.: с.13
1411319
  Корепанов Г.С. Статистичне оцінювання закономірностей формування інвестиційної привабливості регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 72-77. – ISSN 2222-4459
1411320
  Ковтун Н. Статистичне оцінювання збалансованості показників розвитку ринку нерухомості / Н. Ковтун, С. Шибіріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-41. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Розроблено систему статичних показників та здійснено оцінювання рівня збалансованості ринку нерухомості за рівнями його функціонування. Разработана система статистических показателей и проведено оценивание сбалансированности рынка недвижимости по ...
1411321
  Чорний А.Ю. Статистичне оцінювання конкурентоспроможності підприємств як латентного показника // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 227-233


  Розглядаються існуючі методики оцінювання конкурентоспроможності підприємств та пропонується розглядати останню як латентний показник. Аналізуються переваги дослідження конкурентоспроможності на основі моделей структурних рівнянь з латентними змінними.
1411322
  Іванова Т.М. Статистичне оцінювання малого бізнесу в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Іванова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 205 л. – Додатки: л. 191-205. – Бібліогр.: л. 167-190
1411323
  Іванова Т.М. Статистичне оцінювання малого бізнесу в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Іванова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1411324
  Нежальська К.М. Статистичне оцінювання параметрів поверхонь в активно-пасивних системах дистанційного зондування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.12 / Нежальська К.М.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1411325
  Логвіненко С.С. Статистичне оцінювання параметрів у моделях з дробовим броунівським рухом : дис. ... д-ра філософії : 112 / Логвіненко Станіслав Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 143 арк. – Додатки: арк. 140-143. – Бібліогр.: арк. 130-139
1411326
  Прокопенко Н.С. Статистичне оцінювання податкового навантаження підприємств агропромислового комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 53-59
1411327
  Кустовська О.В. Статистичне оцінювання регіональних сезонних коливань народжуваності та смертності / О.В. Кустовська, Р.В. Ціщик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 72-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1411328
  Журавльов О.В. Статистичне оцінювання результативності трансформаційних зрушень (на прикладі Сінгапуру): інституційний підхід // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 7-14. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
1411329
  Гаркот О.І. Статистичне оцінювання результатів виборів до Верховної Ради України у 2012 p.: регіональний аспект // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 423-424. – ISBN 978-617-7069-02-6
1411330
  Ганжа Р.О. Статистичне оцінювання результатів клінічних досліджень в онкології : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Ганжа Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1411331
  Ганжа Р.О. Статистичне оцінювання результатів клінічних досліджень в онкології : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10, 08 / Ганжа Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 190 арк. – Додатки: арк. 173-190. – Бібліогр.: арк. 157-172
1411332
  Мірошниченко О.Ю. Статистичне оцінювання рівня життя населення : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Мірошниченко О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 265л. + Додатки: л.218-265. – Бібліогр.: л.195-217
1411333
  Мірошниченко О.Ю. Статистичне оцінювання рівня життя населення : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.10 / Мірошниченко О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1411334
  Черненко Д.І. Статистичне оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 147-153. – ISSN 2222-4459
1411335
  Хазан П.В. Статистичне оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії у країнах Європи за допомогою кластерного аналізу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 7-10. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1411336
  Євсєєнко О. Статистичне оцінювання ролі фондового ринку на сучасному етапі економічного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-23. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив основних факторів, що характеризують стан сучасного фондового ринку в Україні на соціально-економічний розвиток країни. Изучено влияние основных факторов, которые характеризуют состояние современного фондового рынка в Украине, на ...
1411337
  Саріогло В.Г. Статистичне оцінювання спроможності населення сплачувати за комунальні послуги на муніципальному рівні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1411338
  Єлісєєва О.К. Статистичне оцінювання стану відновлювальної енергетики в Україні порівняно з передовими країнами світу / О.К. Єлісєєва, П.В. Хазан // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (73). – С. 14-20
1411339
  Бараник З.П. Статистичне оцінювання стану та розвитку трудового потенціалу України / З.П. Бараник, О.В. Бабєєва // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 95. – C. 5-17. – ISSN 2616-6437
1411340
  Кобилинська Т.В. Статистичне оцінювання структури сільськогосподарської діяльності підприємств: вплив зональності // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 19-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1411341
  Пальян Статистичне оцінювання сучасних демографічних втрат в Україні / Пальян, 3.О. // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (72). – C. 34-41
1411342
  Карачина Н.П. Статистичне оцінювання сучасної трансформації економічної поведінки промислових підприємств у системі менеджменту / Н.П. Карачина, О.А. Сметанюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1411343
  Радченко Сергій Петрович Статистичне оцінювання та оптимальна реконструкція в ультразвуковій та магніторезонансній інтроскопії : Дис...канд. фіз.-мат. наук:01.04.03 / Радченко Сергій Петрович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 160 л. – Бібліогр.:л. 143-160
1411344
  Радченко Сергій Петрович Статистичне оцінювання та оптимальна реконструкція в ультразвуковій та магніторезонансній інтроскопії : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.03 / Радченко С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1411345
  Аксьонова І.В. Статистичне оцінювання тиску на ринку праці України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 33-40. – ISSN 2222-0712
1411346
  Ковтун Н.В. Статистичне оцінювання тіньового сектора економіки в контексті національного рахівництва. Проблеми методології і практики : монографія / Н.В. Ковтун, С.В. Огреба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 222, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-198. – ISBN 978-966-439-841-8
1411347
  Огреба С.В. Статистичне оцінювання тіньового сектору економіки в системі національного рахівництва : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Огреба Святослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Додатки: л. 219-235. – Бібліогр.: л.194-218
1411348
  Огреба С.В. Статистичне оцінювання тіньового сектору економіки в системі національного рахівництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Огреба Святослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1411349
  Ковтун Н.В. Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі : проблеми методології і практики : монографія / Н.В. Ковтун, В.О. Бабірад-Лазунін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 82-92
1411350
  Лемішко О.О. Статистичне оцінювання функціональної залежності темпу зростання ВВП і складових капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 377-389. – ISSN 1993-6788
1411351
  Гаращенко Т. Статистичне оцінювання штучного переривання небажаної вагітності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку основних показників абортів, пов"язаних із небажаною вагітністю. Визначено особливості їхньої динаміки за регіонами Україні, а також оцінено медико-демографічні наслідки абортів. Ключові слова: небажана вагітність, показники ...
1411352
  Білько А.А. Статистичне оцінювання якості вступної кампанії до ВНЗ України економічного профілю // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 413-415. – ISBN 978-617-7069-02-6
1411353
  Катріх Л.О. Статистичне планування та раціональне управління основними виробничими ресурсами підприємства в умовах невизначеності / Л.О. Катріх, Л.Г. Миронова, О.М. Марюта // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1411354
  Моцний Ф.В. Статистичне порівняння результатів ЗНО з оцінками студентів-першокурсників / Ф.В. Моцний, М.Є. Сіницький // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 279-282. – ISBN 978-617-571-148-4


  "...Для покращення результатів з вищої математики кафедра прикладної математики НАСОА протягом 2013-2017 років пропонувала студентам-першокурсникам вступні контрольні завдання на перевірку знань та навичок з арифметичних операцій зі звичайними та ...
1411355
  Захожай К.В. Статистичне прогнозування загального фонду видатків на охорону здоров"я Державного бюджету України на 2014 // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 76-79 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1411356
  Черненко Д.І. Статистичне прогнозування кон"юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 263-268. – ISSN 2222-4459
1411357
  Захожай К.В. Статистичне спостереження в системі менеджменту місцевих бюджетів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-34 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1411358
   Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери = Statistical and expert-analytical support of sustainable development management of economy and social sphere : колектив. монографія / [В.В. Попова, Л.Л. Жданова, В.Ю. Попов та ін.] ; за ред. В.Г. Маргасової ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – 619, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Дані тит. арк. парал. укр., англ. - Назви розд. парал. укр., англ. та рос. - Частина тексту рос. та англ. – Бібліогр. в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2188-75-2
1411359
  Різничок С.В. Статистичний аналіз академічної успішності з медичної інформатики студентів медичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / С.В. Різничок, О.Є. Басалкевич // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 22, № 3. – С. 66-72. – ISSN 1029-4244
1411360
  Хомицька І.Ю. Статистичний аналіз англійських поетичних текстів / І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 350-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1411361
  Затула В.І. Статистичний аналіз аридності клімату в Україні / В.І. Затула, Н.І. Затула // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 19-24. – ISSN 0868-6939
1411362
  Волохова Л.Ф. Статистичний аналіз взаємозв"язку організаційно-фінансових чинників банківської системи / Л.Ф. Волохова, О.Ф. Євсеєнко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 77-80


  У статті розглянуті питання аналізу окремих показників банківського балансу та цінних паперів, а також запропоновані рекомендації щодо вдосконалення організаційно-фінансової структури банківської системи.
1411363
  Туманов О.О. Статистичний аналіз використання соціальних медіа в освіті та навчанні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 75-80 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1411364
  Сегеда С.А. Статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих і картоплі в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 36-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6792
1411365
  Іщук Я.В. Статистичний аналіз впливу корупції на інклюзивний розвиток держави / Я.В. Іщук, М.О. Горна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (226). – С. 22-29. – ISSN 2522-1620
1411366
  Ковтун Н.В. Статистичний аналіз впливу процесу реструктуризації власності на ефективність діяльності підприємств у постприватизаційному періоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-107. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані із впливом зміни структури власності на ефективність діяльності підприємств окремих галузей і економіки в цілому, а також проведено аналіз взаємозв"язків між процесом реструктуризації власності та основними показниками ...
1411367
  Приходько К.Р. Статистичний аналіз впливу факторів мікро- та макросередовища на продажі продукції дитячого харчування / К.Р. Приходько, Фаталієва, А.-Н.Я // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 28-36. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1411368
  Кустовська О.В. Статистичний аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні / О.В. Кустовська, Р.В. Ціщик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 25-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1411369
  Акбаш К.С. Статистичний аналіз гендерного розвитку регіонів України / К.С. Акбаш, Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 90-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
1411370
  Маслій В. Статистичний аналіз географічної структури прямих іноземних інвестицій в Україну / В. Маслій, С. Питель // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 160-175. – ISSN 2786-4537
1411371
  Жуков М.Н. Статистичний аналіз геологічних даних / М.Н. Жуков. – Київ : ІСДО, 1995. – 552с.
1411372
  Ігнатова О.М. Статистичний аналіз готівкового обігу в Україні та його вплив на вартість національної грошової одиниці / О.М. Ігнатова, О.В. Касьян // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 53-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1411373
  Скачек Н.Ю. Статистичний аналіз груп підприємств у сільському господарстві України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-38 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1411374
   Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA : Навчально-методичний посібник / Т.І. Мамчич, А.Я. Оленко, М.М. Осипчук, В.Г. Шпортюк; Мамчич Т.І., Оленко А.Я., Осипчук М.М., Шпортюк В.Г.; НаУКМа. – Дрогобич : Відродження, 2006. – 208с. : іл. – ISBN 966-538-161-X
1411375
  Самайчук С.І. Статистичний аналіз демографічних процесів у регіоні / С.І. Самайчук, Д.В. Ковальов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 11-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1411376
  Царук О. Статистичний аналіз державного боргу України та оцінка його впливу на економіку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 1605-2005
1411377
  Захарій Н. Статистичний аналіз деяких природних і техногенних чинників впливу на здоров"я населення України / Н. Захарій, М. Коржнев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-57. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Статистичний аналіз даних методами кореляційного і факторного аналізів дозволяє зробити висновок, що чинники техногенного навантаження на довкілля відображені у показниках здоров"я населення, таких як смертність та розвиток різних хвороб. Statistical ...
1411378
  Захожай К.В. Статистичний аналіз динаміки видаткової частини зведеного державного та місцевих бюджетів України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 175-182
1411379
  Дернова І.А. Статистичний аналіз динаміки рівня доларизації економіки України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 121-128. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1411380
  Склярук І.П. Статистичний аналіз діяльності підприємств пивоварної галузі України
1411381
  Склярук І.П. Статистичний аналіз діяльності підприємств пивоварної галузі України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 68-73 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1411382
  Колеснік Я.В. Статистичний аналіз достатності капіталу сектору інших депозитних корпорацій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 59-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1411383
  Мотузка О.М. Статистичний аналіз доходів державного бюджету України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2015. – № 1 (68). – С. 23-27
1411384
  Рахман М.С. Статистичний аналіз економіки та зовнішньоекономічної діяльності Нідерландів / М.С. Рахман, М.А. Несен // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 17-22. – ISSN 2222-4459
1411385
  Ціщик Р. Статистичний аналіз економічної активності населення / Р. Ціщик, О. Понятишин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 65-69
1411386
  Кустовська О. Статистичний аналіз закономірностей динаміки народжуваності: методологічний та емпіричний аспекти / О. Кустовська, Р. Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 137-151. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1411387
   Статистичний аналіз залежності температури переходу в надпровідний стан від хімічного складу системи (Pb1-yMy)Sr2(RxCa1-x)Cu2O7- / С. Неділько, Ю. Галаган, О. Зенькович, Т. Войтенко, О. Головченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Проведено статистичний аналіз з виявлення залежності температури переходу в надпровідний стан від двох незалежних параметрів (іонні радіуси катіонів r1 i r3 у кристалографічних позиціях 1d i 1a) для зразків структурного типу Pb-1212, що відповідають ...
1411388
  Єлісєєва О.К. Статистичний аналіз зовнішнього боргу України на основі побудови когнітивної карти / О.К. Єлісєєва, І.О. Плеханова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 23-27
1411389
  Голубова Г.В. Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1096. – С. 89-94. – (Серія "Економічна" ; вип. 87). – ISSN 2311-2379
1411390
  Прибиткова І. Статистичний аналіз і вимірювання в соціологічниїх дослідженнях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 99-113. – ISSN 1563-3713
1411391
   Статистичний аналіз і моделювання соціально-економічних об"єктів та процесів : підручник / Благун І.С., Кічор В.П., Скворцов Д.І. [та ін.] ; за ред. Кічора В.П. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Львів : Растр-7, 2022. – 398, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 385-387. – ISBN 978-617-7997-99-2
1411392
  Юзефович Р.М. Статистичний аналіз і моделювання стохастичних циклічних навантажень при дослідженні втоми елементів конструкцій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Юзефович Р.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1411393
  Сегеда С.А. Статистичний аналіз імпорту товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 164-174. – ISSN 2222-4459
1411394
  Боровець П. Статистичний аналіз інгумаційних поховань черняхівської культури на Лівобережжі України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 377-382. – ISBN 978-966-171-795-3
1411395
  Сіренко К.В. Статистичний аналіз інноваційної діяльності в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 100-105. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1411396
  Корепанов Г.С. Статистичний аналіз інтенсивності прямого інвестування з регіонів України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1096. – С. 101-109. – (Серія "Економічна" ; вип. 87). – ISSN 2311-2379
1411397
  Гончар І.А. Статистичний аналіз інфляцієутворюючих факторів в Україні / І.А. Гончар, С.О. Лакштанов // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 31-35
1411398
  Горобець О.О. Статистичний аналіз книговидавничої галузі України: 1917-2017рр. // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 4-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-1853
1411399
  Горобець О.О. Статистичний аналіз книговидання в Україні та світі // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 22-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2519-1853
1411400
  Лавер О.Г. Статистичний аналіз людських втрат в локальних війнах і конфліктах на Близькому Сході упродовж 1945-2007 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 129-135. – (Історія ; Вип. 20)
1411401
  Лавер О.Г. Статистичний аналіз людських втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 86-95. – (Історія ; Вип. 29)
1411402
  Лавер О.Г. Статистичний аналіз людських втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 91-99. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1411403
  Лавер О.Г. Статистичний аналіз людських втрат СРСР і Німеччини в роки Великої Вітчизняної війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 67-81. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1411404
  Товмаченко Н.М. Статистичний аналіз макроекономічних показників підприємств малого бізнесу України на базі вибіркових обстежень міста Києва та Донецької області / Н.М. Товмаченко, І.М. Січкар, О.А. Вакулович // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 125-126
1411405
  Товмаченко Н.М. Статистичний аналіз методами ієрархічних класифікацій та факторних відповідностей / Н.М. Товмаченко, Л.В. Заболотна, О.В. Лукович // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 100-102
1411406
  Пальян З.О. Статистичний аналіз міграційних процесів у контексті відтворення населення України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 53-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1411407
  Ігнатова О.М. Статистичний аналіз місця ПАТ КБ "Приватбанк" на ринку банківських послуг в Україні за основними показниками його діяльності / О.М. Ігнатова, Т.В. Турченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 41-46
1411408
  Яшкіна О.І. Статистичний аналіз наукового потенціалу України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 22-27
1411409
  Голубова Г.О. Статистичний аналіз основних соціально-економічних показників розвитку України за 2007-2013 рр. // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1411410
  Голубова Г. Статистичний аналіз основних факторів впливу на транзит вантажів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  У статті методом головних компонент виділено з-поміж великої кількості показників 4 головні фактори, які було покладено в основу побудови регресійної моделі транзитних вантажопотоків Україною. В статье методом главных компонент выделены среди большого ...
1411411
  Другов О.О. Статистичний аналіз особливостей діяльності банків, підконтрольних іноземному капіталу в Україні / О.О. Другов, В.В. Бабенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 132-136. – (Економічні науки)
1411412
  Данилко В.К. Статистичний аналіз поводження з відходами виробництва в Україні / В.К. Данилко, О.В. Литовка // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 18-21 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1411413
  Плескач В. Статистичний аналіз податкових надходжень до Зведеного бюджету України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-10. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто статистичний аналіз і прогнозування податкових надходжень до Зведеного бюджету України. Рассмотрены статистический анализ и прогнозирование налоговых поступлений в Сводный бюджет Украины. A statistical analysis and prognostication of the ...
1411414
  Піддубна О.О. Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади / О.О. Піддубна, О.І. Підгурський // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1 (17). – С. 46-62. – ISSN 2411-4413
1411415
  Корнієнко Л.Г. Статистичний аналіз поля антенних решіток з неоднорідними фазовими похибками // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 16-19. – ISSN 1681-7710
1411416
  Камінський А.Б. Статистичний аналіз привабливості нових європейських ринків акцій для портфельного інвестування // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-92.
1411417
  Ситар Г. Статистичний аналіз прислів"їв і приказок: показник асоціації mutual information (на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 170-177. – ISSN 1815-3070
1411418
  Драбич О.П. Статистичний аналіз прихованих періодичностей в системах для визначення характеристик технічних об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Драбич О.П.; Держ. ком. зв!зку та інф. Укр., НАНУ. – Львів, 2002. – 20 с.
1411419
  Кустовська О.В. Статистичний аналіз регіональної диференціації оплати праці в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 149-159. – ISSN 2072-9480
1411420
  Скачек Н.Ю. Статистичний аналіз результатів діяльності сільськогосподарських товаровиробників: методологічні аспекти // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1411421
   Статистичний аналіз результатів наукових досліджень ВНЗ України за даними БД фахових видань / Н.А. Ряполова, Н.В. Богатель, Г.О. Бодяковська, М.В. Попов, Н.В. Іваницька // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 211-219. – ISBN 978-966-479-066-3
1411422
  Бахрушин В. Статистичний аналіз рейтингів українських університетів // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 30-37


  Проаналізовано показники рейтингів "ТОП-200 університетів України" та "Компас". Одержані результати свідчать про недостатню збалансованість індикаторів рейтингу, що погіршує його роздільну здатність.
1411423
  Харченко В. Статистичний аналіз ринку банківських платіжних карток в Україні у контексті країн із розвинутими картковими ринками / В. Харченко, Р. Капралов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 44-52
1411424
  Єлісєва О.К. Статистичний аналіз ринку первинної нерухомості України / О.К. Єлісєва, Д.К. Хомяк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 106-111. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1411425
  Корепанов О.С. Статистичний аналіз ринку праці в Україні методами багатовимірної класифікації: регіональний аспект / О.С. Корепанов, О.М. Степанов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 384-392. – ISSN 2222-0712
1411426
  Бараник З.П. Статистичний аналіз ринку праці в Україні: гендерний аспект / З.П. Бараник, О.А. Пєтухова // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 286-292
1411427
  Борицький К. Статистичний аналіз ринку сталевих конструкцій в Польщі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 132-135 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1411428
   Статистичний аналіз рівня виробничого травматизму в Україні у регіональному розрізі / Ю.В. Буц, В В. Крайнюк Барабашин, Ю.С. Осіпова, П.В. Павліченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 169-174 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1411429
   Статистичний аналіз рівня виробничого травматизму в Україні у регіональному розрізі / Ю.В. Буц, В.В. Барбашин, О.В. Крайнюк, Ю.С. Осіпова, П.В. Павліченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 169-174. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1411430
   Статистичний аналіз рівня виробничого травматизму у галузевому розрізі / Ю.В. Буп, В.В. Барбашин, О.В. Крайнюк, Ю.С. Осіпова, П.В. Павліченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 87-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1411431
  Гончар І.А. Статистичний аналіз розвитку ринку електроавтомобілів в Україні: проблеми, шляхи вирішення / І.А. Гончар, З.О. Пальян // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 13-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1411432
   Статистичний аналіз розвитку світового ринку електронної торгівлі / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида, Я.В. Решетняк, К.В. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 132-137. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
1411433
  Новоселець М.К. Статистичний аналіз розсіяного ультразвукового сигналу для локаційного сканування біологічних тканин / М.К. Новоселець, С.П. Радченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 329-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Характеристики ультразвукових зображень, побудованих локаційним методом, суттєво залежать від розсіювання зондуючого ультразвукового імпульсу. Для опису розсіяння ультразвукових хвиль від біологічних тканин використано двопараметричний розподіл, ...
1411434
  Васильєва Н.М. Статистичний аналіз системи освіти (на прикладі Житомирської області) // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1 (48). – С. 59-64
1411435
  Пирогов Д.А. Статистичний аналіз соціально-економічного стану регіонів України у розрізі кластерного потенціалу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 190-198. – ISSN 2309-1533
1411436
  Паніотто В.І. Статистичний аналіз соціологічних даних / В.І. Паніотто, В.С. Максименко, Н.М. Харченко; Київськ. міжнарод. ін-тут соціології. – Київ : КМ Академія, 2004. – 270с. – ISBN 965-518-272-2
1411437
  Кисельов К.Ю. Статистичний аналіз споживання продуктів харчування населенням України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1096. – С. 95-100. – (Серія "Економічна" ; вип. 87). – ISSN 2311-2379
1411438
  Довбенко М. Статистичний аналіз споживацьких мотивацій у дослідженнях нобелівських лауреатів / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 171-177. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1411439
  Журавльов О.В. Статистичний аналіз стану великої відкритої економіки США / О.В. Журавльов, О.М. Сімачова // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – C. 10-17. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1411440
  Христич І.О. Статистичний аналіз стану та тенденцій злочинності у сфері економіки в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 100-103. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1411441
  Виноградов О.В. Статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку кадрових ресурсів охорони здоров"я України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1411442
  Виноградов О.В. Статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку матеріальних ресурсів охорони здоров"я України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-63. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проводиться дослідження стану, динамічного розвитку та тенденцій розвитку основних фондів охорони здоров"я України. Доведено, що в Україні за останні роки зростає інтенсивність використання ліжкового фонду. Разом з тим, загальне скорочення ...
1411443
  Малікова І.П. Статистичний аналіз страхового ринку України та його продукту // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 1 (78). – С. 84-92. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1411444
  Пошивалова О.В. Статистичний аналіз структурних зрушень у розподілі грошових переказів українських заробітчан // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 27-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-1944
1411445
  Майборода Р.Є. Статистичний аналіз сумішей : Навчальний посібник / Р.Є. Майборода; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 176с. – ISBN 966-594-521-1
1411446
  Каменська Т.О. Статистичний аналіз супутніх послуг аудиторських фірм України / Т.О. Каменська, О.Е. Лубенченко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 21-29. – ISBN 978-617-571-134-7
1411447
  Тремблюк М.Д. Статистичний аналіз сучасних тенденцій зайнятості та безробіття в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 451-452. – ISBN 978-617-7069-02-6
1411448
  Война О.А. Статистичний аналіз та оптимізація часково спостережуваних стохастичних систем з дискретинм втручанням випадку : Дис... докт. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Война О. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 295л. – Бібліогр.:л.279-295
1411449
  Война Олександр Андрійович Статистичний аналіз та оптимізація частково спостережуваних стохастичних систем з дискретним втручанням випадку : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Война Олександр Андрійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 30 с.
1411450
  Царук О.В. Статистичний аналіз та оцінка державного боргу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Царук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. + Додатки : л.188-222. – Бібліогр. : л.223-242
1411451
  Царук О.В. Статистичний аналіз та оцінка державного боргу : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Царук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
1411452
  Шост І.М. Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств / І.М. Шост, Л.В. Винятинська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 171-176 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1411453
  Ковалевська І. Статистичний аналіз та оцінювання впливу екологічного стану довкілля на здоров"я населення і якість життя людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок екологічних і соціальних умов виробництва на основі комплексного використання системи статистичних показників природно-екологічного стану довкілля і стану захворюваності населення. Проанализирована взаимосвязь ...
1411454
  Лабурцева О.І. Статистичний аналіз та прогноз тенденцій розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 15-19 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1411455
  Голубова Г.В. Статистичний аналіз та прогнозування експорту України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 6-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1411456
  Бредюк В.І. Статистичний аналіз та прогнозування зайнятості населення в Рівненській області / В.І. Бредюк, О.І. Джоші // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 3-12. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1411457
  Ковтун Н.В. Статистичний аналіз тенденцій і чинників онкозахворюваності жінок репродуктивного віку і Україні / Н.В. Ковтун, З.О. Пальян, І.М. Мотузюк // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 50-51. – ISBN 978-617-571-148-4
1411458
  Гольтяєва Л.А. Статистичний аналіз тенденцій розвитку та структури фінансування вищої освіти України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 79-83. – ISSN 2222-4459
1411459
  Горобець О.О. Статистичний аналіз тенденцій та закономірностей зовнішньої торгівлі України книжковою продукцією // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 320-329. – ISSN 2222-4459
1411460
  Фатюха Н.Г. Статистичний аналіз транспортного комплексу Запорізької області // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 99-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
1411461
  Гончар І.А. Статистичний аналіз трансформації режиму плідності жінок України та країн Західної Європи / І.А. Гончар, І.І. Мамчур // III Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : 5 груд. 2017 р. : з нагоди Дня працівників статистики : зб. матеріалів конф. / "Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 115-119. – ISBN 978-617-7571-03-1
1411462
  Мальська М.П. Статистичний аналіз туристичних послуг у Львівській області / М.П. Мальська, М.І. Філь, І.Г. Пандяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета: проаналізувати статистичні показники туристичної діяльності у Львівській області за 2016-2017 рр., та перспективи розвитку. Методика: Під час написання були використані такі методи дослідження : порівняльний, статистичний аналіз та ін. Результати ...
1411463
  Мартинюк Л.В. Статистичний аналіз у системі прийняття ефективних управлінських рішень у туризмі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1411464
  Королюк В.С. Статистичний аналіз утехніці / В.С. Королюк. – Київ, 1967. – 48с.
1411465
  Касіянчук Д.В. Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складових розвитку карсту // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 49-56 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1411466
  Мотузюк І.М. Статистичний аналіз факторів, що впливають на виживаність жінок, хворих на рак грудної залози, за видами спеціального лікування / І.М. Мотузюк, О.М. Думенко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 108-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1411467
  Шост І. Статистичний аналіз формування ресурсів банківського іпотечного житлового кредитування в Україні / І. Шост, Ю. Чорненька // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 136-139. – ISSN 1993-0259
1411468
  Приходько Катерина Русланівна Статистичний аналіз формування структури та динаміки валового внутрішнього продукту : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 03. 01 / Приходько К. Р.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 9 назв
1411469
  Приходько К.Р. Статистичний аналіз формування структури та динаміки валового внутрушнього продукту : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.03.01 - статистика / Катерина Русланівна Приходько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 254л. – Додатки л. 225-254. – Бібліогр.: л. 208-224
1411470
  Ситар Г. Статистичний аналіз фразеологізованих речень: показник асоціації mutual information // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 103-125. – ISSN 0320-3077


  Статтю присвячено статистичному аналізу фразеологізованих речень української мови. Обґрунтовано доцільність застосування статистичного критерію mutual information для встановлення коефіцієнта невипадковості певної послідовності слів у тексті. Наведено ...
1411471
  Кубайчук Оксана Олексіївна Статистичний аналіз характеристик випадкових величин по спостереженнях із суміші : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Кубайчук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 130с. – Бібліогр.: л. 123-130
1411472
  Кубайчук Оксана Олексіївна Статистичний аналіз характеристик випадкових величин по спостерженнях із суміші : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Кубайчук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1411473
  Сірук О.Б. Статистичний аналіз художнього тексту за допомогою комп"ютерного тезауруса: недоліки і переваги // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 246-251
1411474
  Бульчак Т.М. Статистичний аналіз цільової сукупності підприємств оптової торгівлі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1411475
  Пальян З.О. Статистичний аналіз чинників та передумов народжуваності в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 48-54
1411476
  Параниця Н.В. Статистичний аналіз, прогнозування капітальних видатків на вищу освіту в Україні / Н.В. Параниця, Л.О. Попович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 16-22


  За сучасних умов розвитку економіки України необхідною передумовою є досягнення збалансованого багатовимірного розвитку вищої освіти України. Дослідження обумовлено тим, що сукупність знань, умінь і навичок, одержаних у процесі освіти приносять згодом ...
1411477
  Пилипенко К.П. Статистичний аналізатор та класифікатор мовних сигналів на основі суміші гаусівських розподілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Пилипенко Костянтин Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
1411478
  Гончар І.А. Статистичний анліз деструктивних змін у віковому складі населення України: оцінка та перспективи // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 36-37
1411479
  Іванов О.В. Статистичний асимптотичний розклад корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / О.В. Іванов, К.К. Москвичова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 77-90. – ISSN 0868-6904


  В роботi розглядається корелограмна оцiнка коварiацiйної функцiї стацiонарного гаусiвського шуму в нелiнiйнiй моделi регресiї з неперервним часом, побудована за вiдхиленнями випадкового процесу, що спостерiгається, вiд функцiї регресiї, в яку замiсть ...
1411480
  Переверзєв Д. Статистичний аспект представленості відповідників українських кренів у інших мовах ностратичної надродини // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – С. 74-87


  Новизна статті полягає в тому, що до етимологічних паралелей українських коренів поза межами індоєвропейської мовної родини вперше використано статистичний підхід, який дозволяє визначити закономірності просторового розподілу ностратичних ізоглос, що ...
1411481
   Статистичний довідник по Полтавщині на 1925 рік.. – Полтава, 1925. – 284с.
1411482
   Статистичний збірник : Загальноосвітні, позашкільні, дошкільні та професійно-технічні навчальні заклади (1996-2000 рр.). – Київ : Компас, 2001. – 136с. – ISBN 966-7170-27-6
1411483
  Вижва С. Статистичний зв"язок параметрів Місяця із сейсмічними явищами на Землі / С. Вижва, А. Казанцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проведено статистичне співставлення сейсмічних явищ за 2001-2011 рр. із деякими параметрами орбіти Місяця. Отримані окремі статистично значимі залежності між кількістю явищ на Землі та місячними параметрами. Зроблено висновок, що Місяць по різному ...
1411484
   Статистичний звіт про роботу соціального педагога : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.08 №1/9-128 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 27-30. – ISSN 0130-8890
1411485
  Міщенко О.Ю. Статистичний контроль стану дискретних каналів зв"язку в системах передавання інформації з адаптивним кодуванням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.14 / Міщенко О.Ю.; Нац. техн. ун-т України. (КПІ). – К., 1999. – 19л.
1411486
  Клюшин Д.А. Статистичний критерій для порівняння двох імовірностей / Д.А. Клюшин, Ю.И. Петунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-40. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано статистичні критерії для порівняння двох імовірностей у випадку залежних випробувань. Показано, що асимптотичний рівень значущості цих критеріїв не перевищує 0,05. In this paper statistical tests for comparing two probabilities in the ...
1411487
  Юрачківський А.П. Статистичний метод визначення положення джерела випромінювання за показами двох детекторів / А.П. Юрачківський, Б.В. Ващенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглянуто випадки точкового джерела і джерела малих розмірів. Методами теорії випадкових процесів досліджено кореляційну функцію реалізацій процесу випромінювання. Побудовано рецепт для чисельних підрахунків у конкретних прикладах.
1411488
  Хомицька І.Ю. Статистичний метод визначення стилерозмежувальної здатності групи губних фонем у системі англійських стилів / І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 854. – С. 240-248. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1411489
  Круглов О.В. Статистичний метод детермінаційного аналізу даних, одержаних під час польових досліджень // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 91-95. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Розглядається обробка результатів соціолінгвістичних досліджень за допомогою сучасного методу детермінаційного аналізу даних та використання обчислювальної техніки, наводиться приклад застосування спеціально адаптованого пакету програм для змістовного ...
1411490
  Казьмирчук М. Статистичний метод у соціальних дослідженнях дворянства Київської губернії наприкінці XIX - на початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 183-188. – ISSN 2313-8505
1411491
  Баранник Д.Х. Статистичний метод як спосіб визначення функціональностильової належності тексту // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 94-101. – ISBN 966-7348-20-2
1411492
  Олексійчук О.М. Статистичний моніторинг виконання Державного бюджету України: особливості організації та основні завдання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 16-21
1411493
  Мотузка О.М. Статистичний моніторинг міжнародної технічної допомоги // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-8. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проведено аналіз державного регулювання міжнародної технічної допомоги та її моніторингу, запропоновано шляхи покращання статистичного аналізу міжнародної технічної допомоги.
1411494
  Гринчак Н.А. Статистичний моніторинг розвитку ринку міжнародних контейнерних перевезень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 248-254. – ISSN 2222-4459
1411495
   Статистичний облік : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи;" ; [ уклад. Ю.Б.Слободяник ]. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 115с. – ISBN 978-966-8958-46-5
1411496
  Затуливітер Ю.С. Статистичний облік екологічних витрат та методи їх оцінки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 35-38. – ISSN 2306-6792
1411497
  Коваль Т. Статистичний облік читачів НБУВ у контексті міжнародних стандартів / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 32-34. – ISSN 2518-7341


  Стаття узагальнює досвід організації статистичного обліку користувачів за допомогою БД «Читачі НБУВ» у контексті відповідності міжнародним стандартам
1411498
  Плюйко В.А. Статистичний опис радіаційних силових функцій // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 195-204
1411499
  Тимчишин В.Б. Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02. / Тимчишин Віталій Богданович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1411500
  Бараник З.П. Статистичний підхід до оцінювання впливу факторів структури населення на рівень безробіття в Україні 7 // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-80
1411501
  Мошель М.В. Статистичний підхід до оцінювання успішності та якості знань студентів / М.В. Мошель, М.М. Нак // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 109-112. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1411502
  Науменко Л.Ю. Статистичний розподіл кількості опадів при різних типах літніх циркуляційних процесів на території степової зони України / Л.Ю. Науменко, П.І. Кобзістий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 42-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 32)
1411503
   Статистичний розрахунок термодинамічних властивостей газів і констант хімічної рівноваги : Метод.розробка до практ.робіт з фіз.хімії для студ.хім.фак. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 20с.
1411504
   Статистичний словник / [Варениченко Л.Л. та ін.] ; за ред. О.Г. Осауленка ; Держ. служба статистики України ; Наук.-техн. комплекс стат. досліджень. – Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2012. – 498, [1] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр.: с. 492-497. – ISBN 978-617-571-067-8


  У статистичному словнику розкрито найважливіші поняття, що відображають проблеми формування статистики у нових економічних умовах з урахуванням прийнятих за останній час законодавчих актів у частині статистики підприємств, соціальної та демографічної ...
1411505
   Статистичний справочник по Полтавській губернії на 1918-19рр.. – Полтава, 1919. – 185с.
1411506
  Параниця Н.В. Статистичний та регресійний аналіз соціально-економічних явищ регіонів України // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – С. 79-92. – ISBN 978-9934-8643-5-3
1411507
   Статистичний щорічник Волинь 2013 / Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В.Ю. Науменка ; відп. за вип. Л.С. Баранюк]. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2014. – 509, [2] с. : табл. – Предм.-алф. покажч.: с. 504-509. - Назва на корінці : Волинь 2013
1411508
   Статистичний щорічник м. Києва за 2005 рік. – Київ : Консультант, 2006. – 360с. – ISBN 966-8459-12-1


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1411509
   Статистичний щорічник України за 1994 рік. – Київ : Техніка, 1995. – 519с. – ISBN 5-335-01323-0
1411510
   Статистичний щорічник України за 1995 рік. – Київ, 1996. – 575 с.
1411511
   Статистичний щорічник України за 1996 рік.. – Київ, 1997. – 617 с.
1411512
   Статистичний щорічник України за 1997 рік. – Київ : Українська енциклопедія, 1999. – 624с. – ISBN 966-7492-10-9
1411513
   Статистичний щорічник України за 1998 рік. – Київ : Техніка, 1999. – 576с. – ISBN 966-575-167-0
1411514
   Статистичний щорічник України за 1999 рік. – За ред Осауленка О.Г. – Киев : Техніка, 2000. – 648с. – ISBN 966-575-138-7
1411515
   Статистичний щорічник України за 2000 рік. – За ред Осауленка О.Г. – Киев : Техніка, 2001. – 599с. – ISBN 966-575-129-8
1411516
   Статистичний щорічник України за 2001 рік = Statistical yearbook of Ukraine for 2001. – Київ : Техніка, 2002. – 644с. – ISBN 966-575-155-7
1411517
   Статистичний щорічник України за 2002 рік = Statistical Yearbook of Ukraine for 2002. – Київ : Консультант, 2003. – 664с. – ISBN 966-8459-02-4


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1411518
   Статистичний щорічник України за 2003 рік = Statistical Yearbook of Ukraine for 2003. – Київ : Консультант, 2004. – 632с. – ISBN 966-8459-06-7


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1411519
   Статистичний щорічник України за 2004 рік. – Київ : Консультант, 2005. – 592 с. – ISBN 966-8459-08-3


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1411520
   Статистичний щорічник України за 2005 рік. – Київ : Консультант, 2006. – 576с. – ISBN 966-8459-11-3


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1411521
   Статистичний щорічник України за 2006 рік. – Київ : Консультант, 2007. – 552с. – ISBN 966-8459-17-2


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1411522
   Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний комітет статистики України ; [ за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. П.П. Забродський ]. – Київ : Консультант, 2008. – 572 с. – ISBN 966-8459-25-2


  У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1411523
   Статистичний щорічник України за 2008 рік / ДКСУ; [ за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. Н.П. Павленко ]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2009. – 568 с. – ISBN 978-966-2142-89-1


  У статистичному щорічнику вміщено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2008р. у порівнянні з поперед роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
1411524
   Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держ. комітет статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. Н.П. Павленко]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 568 с. – ISBN 978-617-571-025-8
1411525
   Статистичний щорічник України за 2010 рік / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. Н.П. Павленко]. – Київ : Август Трейд, 2011. – 560 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2224-15-3
1411526
   Статистичний щорічник України за 2011рік / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. О.Е. Остапчук]. – Київ : Август Трейд, 2012. – 558, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-2224-36-8
1411527
   Статистичний щорічник України за 2012 рік / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. О.Е. Остапчук]. – Київ : Август Трейд, 2013. – 551, [1] с. : табл. – Назва на корінці та обкл.: Статистичний щорічник України. 2012. – ISBN 978-966-2224-52-8
1411528
   Статистичний щорічник України за 2014 рік [Електронний документ] / Держ. служба статистики України ; [за ред. І. М. Жук]. – Київ, 2015. – 575 с. : табл. – ISBN 9978-966-8459-97-9
1411529
   Статистичний щорічник України за 2015 рік [Електронний документ] / Держ. служба статистики України ; [за ред. І. М. Жук]. – Київ, 2016. – 575 с. : табл. – ISBN 978-966-8459-97-9
1411530
   Статистичний щорічник України за 2016 рік [Електронний документ] / Держ. служба статистики України ; [за ред. І. Є. Вернера]. – Київ, 2017. – 611 с. : табл. – ISBN 978-966-2224-90-0
1411531
   Статистичний щорічник України за 2017 рік [Електронний документ] / Держ. служба статистики України ; [за ред. І. Є. Вернера]. – Київ, 2018. – 541 с. : табл. – ISBN 978-617-7551-15-6
1411532
   Статистичний щорічник України за 2018 рік [Електронний документ] / Держ. служба статистики України ; [за ред. І. Є. Вернера]. – Київ, 2019. – 482 с. : табл.
1411533
   Статистичний щорічник України за 2019 рік [Електронний документ] / Держ. служба статистики України ; [за ред. І. Є. Вернера]. – Київ, 2019. – 465 с. : табл. – ISBN 978-617-7551-24-8
1411534
  Попов В.В. Статистичні аспекти визначення результативності макроекономічної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1411535
  Гринчак Н.А. Статистичні аспекти обчислення та застосування індексу ефективності логістики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 138-143 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1411536
  Єрін Д.Л. Статистичні аспекти оцінювання платоспроможності країни // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 27-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1411537
  Єріна А.М. Статистичні аспекти позиціонування країн за розвитком електронного урядування // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 118-121. – ISBN 978-617-571-148-4
1411538
  Іксанов О.М. Статистичні висновки щодо однієї моделі радіоактивного забруднення // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 70-71
1411539
  Клюшин Д.А. Статистичні властивості довірчих еліпсів, побудованих за допомогою афінних перетворень прямокутників / Д.А. Клюшин, В.В. Алєксєєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено порівняння статистичних властивостей довірчих еліпсів, побудованих за допомогою афінних перетворень прямокутників. Comparison of statistical properties of confidence ellipses constructed using affine transformations of rectangulars is ...
1411540
  Розора І.В. Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних функцій : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05, 11 / Розора Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 343 арк. – Додатки: арк. 335-343. – Бібліогр.: арк. 307-334
1411541
  Розора І.В. Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних функцій : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Розора Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 38 назв
1411542
   Статистичні властивості проб неоднорідно забруднених грунтів : [препринт]. – Чорнобиль, 2006
1411543
  Назаренко А.В. Статистичні властивості систем із сильною взаємодією та ефекти гравітації : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Назаренко Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 34 назви
1411544
  Рева В.В. Статистичні властивості систем феромагнітних наночастинок з вмороженими магнітними моментами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рева Владислав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т, НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
1411545
  Мятка І.Л. Статистичні властивості станів, генерованих в реалістичному процесі параметричного розсіяння / І.Л. Мятка, В.К. Усенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 72
1411546
  Прядка П.Г. Статистичні властивості технологічного процесу депарафінізації мастила пропановим розчинником / П.Г. Прядка, В.М. Ковалевський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 32-34. – ISBN 978-966-622-803-4
1411547
  Маринець І.В. Статистичні властивості технологічного процесу регенерації фурфуролу як об"єкта керування / І.В. Маринець, В.М. Ковалевський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 13-15. – ISBN 978-966-622-803-4
1411548
  Чайка Ю.Д. Статистичні властивості хаотичних коливань мінімальнорозмірних кільцевих генераторів з частотним і фазовим управлінням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 378-391. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються генератори хаотичних ЧМ коливань, перспективних для прикладних потреб прихованого широкосмугового зв"язку. Предмет статті полягає у встановленні взаємозв"язку між властивостями коливань і динамічними параметрами 3-х типових різновидів ...
1411549
  Чайка Ю.Д. Статистичні властивості хаотичних коливань мінімальнорозмірних кільцевих генераторів з частотним і фазовим управлінням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 372-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Продовження статті, частина І якої: "Загальні відомості про мінімальнорозмірні генератори хаотичних ЧМ коливань. Генератори з частотним управлінням" - опублікована в попередньому випуску "Вісника …". Розділи першої частини: 1. Вступ. 2. Загальні ...
1411550
  Іващенко П.О. Статистичні гіпотези про випадковість факторних зв’язків і взаємозв’язків соціально-економічних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 133-138. – ISSN 2222-4459
1411551
  Галицька Е.В. Статистичні групування в аналізі інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності в Україні / Е.В. Галицька, Н.В. Ковтун // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-11 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1411552
  Галковський Т.О. Статистичні дані випадкових діаграм Вороного вищих порядків на площині / Т.О. Галковський, Ю.Ю. Мілєйко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 153-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті проводиться статистична оцінка геометричних показників випадкових діаграм Вороного 1 -3 порядків. Для отриманих статистичних даних для рівномірного розподілу запропоновані наближення щільностей розподілів у вигляді аналітичних ...
1411553
   Статистичні дані до засідання колегії міністерства за підсумками 1995 року. – Київ
Т.2 : Вищі навчальні заклади. – 1996. – 344с.
1411554
  Грудинін Б. Статистичні дані проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 101-105
1411555
  Гуменюк А.О. Статистичні джерела з історії міст Правобережної України (1861-1914 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 24-25
1411556
  Ільїн В.Н. Статистичні джерела з історії робітничого класу і робітничого руху на Україні в період імперіалізму (1900-1914 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 116-123. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
1411557
  Лєснікова М.В. Статистичні дослідження проблем розвитку професійно-технічної освіти в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 54-64 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1411558
  Королюк Д.В. Статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією в марковському випадковому середовищі // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
1411559
  Нетреба Андрій В"ячеславович Статистичні ефекти та оптимальна обробка сигналів у магнітнорезонансній і проективній томографії : Автореф. дис. ... кандид. фізико-математ. наук: 01.04.03 / Нетреба А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1411560
  Нетреба Андрій В"ячеславович Статистичні ефекти та оптимальна обробка сигналів у магнітнорезонансній і проективній томографії : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Нетреба А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 146л. – Бібліогр.: л.137-146
1411561
  Нетреба Андрій В"чеславович Статистичні ефекти та оптимальна обробка сигналів у магнітнорезонансній і проективній томографії : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Нетреба А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1411562
  Ядренко М.П. Статистичні задачі для випадкового поля Уіттла // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 139
1411563
  Іллічева Людмила Максимівна Статистичні задачі для однорідних та ізотопних випадкових полів, що спостерігаються на сфері : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Іллічева Людмила Максимівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 14 с.
1411564
  Іллічева Людмила Максимівна Статистичні задачі для однорідних та ізотропних випадкових полів, що спостерігаються на сфері : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Іллічева Людмила Максимівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 90л. – Бібліогр.:л.72-90
1411565
  Просянюк Наталія Сергіївна Статистичні задачі теорії чисел : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Просянюк Н.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1411566
  Іксанов Олександр Маратович Статистичні задачі, пов"язані з процесом радіоактивного забруднення : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Іксанов Олександр Маратович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 17 с.
1411567
  Іксанов Олександр Маратович Статистичні задачі, пов"язані з процесом радіоактивного забруднення : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Іксанов Олександр Маратович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 133л. – Бібліогр.:л.119-133
1411568
  Герасимова К.В. Статистичні ідеі в курсі фізики технічних університетів / К.В. Герасимова, Г.І. Ткаченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 4 (22). – С. 22-27. – ISSN 2413-1571
1411569
  Юрасов С.М. Статистичні інструменти аналізу часових закономірностей зміни якості водних об"єктів / С.М. Юрасов, О.А. Алєксєєнко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 59-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
1411570
  Сіницький М.Є. Статистичні інструменти вимірювання якості освіти. Частина 4. Сучасний підхід // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 99-112. – ISBN 978-617-571-134-7
1411571
  Лєснікова М.В. Статистичні класифікації у зовнішній торгівлі послугами, огляд та застосування // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 58-63 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1411572
  Скляр В. Статистичні матеріали переписів населення 1989 та 2001 років проти міфу про "поліетнічність" населення України // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 77-98. – ISBN 978-966-02-7872-1
1411573
   Статистичні матеріали по районах Одеської округи за 1920-1930 роки.. – Одеса, 1930. – 159с.
1411574
  Іщенко О.В. Статистичні методи : підручник для студ. природ. спец. вищ. навч. закл. / О.В. Іщенко, В.К. Яцимирський, С.В. Гайдай ; КНУТШ. – Київ : LAT&K, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-2944-42-6
1411575
  Бугуцький О.А. Статистичні методи аналізу врожайності / О.А. Бугуцький. – Київ, 1964. – 254с.
1411576
   Статистичні методи в біології : підручник для студентів ВНЗ / Ю.І. Прилуцький, О.В. Ільченко, О.В. Цимбалюк., С.О. Костерін. – Київ : Наукова думка, 2017. – 211, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213. – ISBN 978-966-00-1629-3
1411577
  Герасименко С.С. Статистичні методи в управлінні якістю інформації / С.С. Герасименко, В.С. Герасименко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (75). – C. 7-11. – ISSN 2519-1853
1411578
   Статистичні методи в хімії : підручник для студ. хім. спец. вищ. навч. закладів / О.В. Іщенко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 505, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 503-505. – ISBN 978-966-639-522-4
1411579
  Кулинич Р.О. Статистичні методи вивчення впливу окремих чинників, що характеризують економічні явища та процеси, на результативну ознаку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1411580
   Статистичні методи дослідження електромеханічних систем : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Є.Є. Александров, Б.І. Кузнецов, А.М. Сиротенко, Т.Ю. Василець, Т.Б. Нікітіна; Є.Є. Александров, Б.І. Кузнецов, А.М. Сиротенко, Т.Ю. Василець, Т.Б. Нікітіна. – Харків : НТУ "ХПІ", 2006. – 304с. – ISBN 966-593-405-8
1411581
  Вардеман С.Б. Статистичні методи забезпечення якості / С.Б. Вардеман, Дж.М. Джоуб; Переклад Р.Григоренка, А.Півторака, С. Яблонського; Передмова А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2003. – 256с.
1411582
  Романчук А.Л. Статистичні методи і прийоми в системі економічного аналізу // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 174-183. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
1411583
  Вовк О.Л. Статистичні методи кластеризації для систем контекстного пошуку зображень : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Ольга Леонідівна Вовк; МОН України; Донецький нац.ун-т. – Донецьк, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 14 назв
1411584
  Шевчук Володимир Статистичні методи оцінки економічних явищ : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15. – ISSN 1810-3944
1411585
  Ковтун Н.В. Статистичні методи оцінки концентрації інвестицій // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1411586
  Вірченко В.В. Статистичні методи оцінки схильності підприємства до банкрутства // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 28-29
1411587
  Кулинич О. Статистичні методи прогнозування показників соціально-економічного розвитку та способи оцінювання їхніх результатів / О. Кулинич, Р. Кулинич // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 8 назв
1411588
  Лучко М. Статистичні методи прогнозування розвитку демографічних показників України: контекст застосування / М. Лучко, М. Шестерняк // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 1 (76), січень - березень. – С. 191-212. – ISSN 2519-4070
1411589
  Акіньшин В.Д. Статистичні методи розв"язання локальних і нелокальних задач у нерівноважній термодинаміці / Акіньшин В.Д. – Черкаси : БРАМА-ІСУЕП, 2001. – 204с. – ISBN 966-7759-18-0
1411590
  Рогозін О.Г. Статистичні методи формування оперативних модлелей електроенергетичних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.02 / Рогозін О. Г.; КПІ. – Київ, 1993. – 16л.
1411591
  Романов Андрій Вікторович Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях : Дис. ... канд. техн. наук: 01.05.04 / Романов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 183л. + Додатки: л.154-183. – Бібліогр.: л.139-153
1411592
  Романов А.В. Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.04 / Андрій Вікторович Романов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
1411593
  Чекотовський Е.В. Статистичні методи. Історія і теорія : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-191. – ISBN 978-617-07-0369-9
1411594
  Клюшин Д.А. Статистичні моделі розпізнавання образів : навч. посібник / Д.А. Клюшин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 85, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд.
1411595
  Донченко В.С. Статистичні моделі спостережень та нечіткі множини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 184-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена обговоренню статистичних моделей спостереження, які слушно називати статистичними моделями спостережень з керованими параметрами розподілів. Розглядається статистична інтерпретація нечіткої множини та спостереження нечіткої множини, ...
1411596
   Статистичні моделі та програмні засоби розмежування авторських стилів англійської прози / І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк, І.Б. Базилевич, В.В. Береговський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 5. – С. 135-139. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1411597
  Торошанко Я.І. Статистичні моделі управління телекомунікаційними мережами та методи боротьби з перевантаженнями / Я.І. Торошанко, Н.М. Якимчук // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (56). – C. 111-118. – ISSN 2412-4338
1411598
  Єфіменко В. Статистичні особливості 24-го циклу сонячної активності / В. Єфіменко, В. Лозицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Поточний цикл сонячної активності № 24 є аномальним у таких відношеннях: 1) він мав немонотонну фазу росту і на різних ділянках цієї фази проявляв себе то як середній, то як слабкий цикл, 2) вершина циклу виявилась "двогорбою", причому другий максимум ...
1411599
  Клименко Ю. Статистичні оцінки компонент фінансового портфеля в моделі Блека-Шоулса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-23. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто модель Блека-Шоулса для Європейських опціонів у дифузійній моделі ринку, а також досліджено асимптотичну поведінку оцінки компонент фінансового портфеля при підстановці оцінки коефіцієнта росту [подано формулу]. The paper concerns the ...
1411600
  Бурикіна Н.О. Статистичні оцінки параметрів рівняння теплопровідності з негауссівськими початковими умовами в багатовимірних просторах / Н.О. Бурикіна, М.М. Леоненко, О.О. Мельнікова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 88-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Текст резюме: ця стаття є продовженням систематичних досліджень у галузі статистичного оцінювання випадкових полів, що виникають як розв"язки n-мірного рівняння теплопровідності з випадковими початковими умовами.
1411601
  Мацюк Леся Василівна Статистичні оцінки параметрів розподілів "надійності" : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Мацюк Леся Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
1411602
  Мацюк Леся Василівна Статистичні оцінки параметрів розподілів "надійності" : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Мацюк Леся Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 97л. – Бібліогр.:л.91-97
1411603
  Козак С.В. Статистичні оцінки ринку газу в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 35-42
1411604
  Осауленко О.Г. Статистичні оцінки соціальної нерівності та бідності в Україні / О.Г. Осауленко, С.С. Герасименко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 4-8
1411605
  Мельник А. Статистичні оцінки у системі інституційного забезпечення розвитку домогосподарств / А. Мельник, Н. Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 24-34. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1411606
  Вядрова І. Статистичні оцінки узгодженності між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках : банки України / І. Вядрова, І. Добровольська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 35-37 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1411607
  Попов В.Ю. Статистичні параметри руху грошей в Україні : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 50-61 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1411608
   Статистичні параметри стилів.. – Київ, 1967. – 260с.
1411609
   Статистичні параметри часових рядів максимального стоку весняного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, М.В. Гопцій, О.І. Тодорова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 47-55. – ISSN 2306-5680


  Розглянуті основні статистичні характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні Дніпра. Досліджено однорідність та циклічність багаторічних часових рядів максимальних витрат й шарів стоку весняного водопілля у сучасний період, що ...
1411610
  Чугаєвська С.В. Статистичні підходи до оцінки чисельності населення: регіональний та національний аспект / С.В. Чугаєвська, А.Ц. Франовський, О.А. Сарана // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 45-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-1853
1411611
  Лєснікова М.В. Статистичні підходи до розрахунку індексів цін експорту (імпорту) послуг // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 15-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1411612
  Олексійчук О.М. Статистичні показники виконання державного бюджету України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 30-35
1411613
  Лобунець Л.Г. Статистичні показники наукової діяльності установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 46-57. – ISSN 0374-3896
1411614
  Скляр Г.П. Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями вдосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами / Г.П. Скляр, Л.В. Дробиш, Л.І. Вишневецька // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 224-232. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1411615
  Гринькевич О.С. Статистичні продукти у розвитку туристичної освіти та маркетингу туризму в Україні // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 204-209
1411616
  Мойся Р.І. Статистичні результати моделювання на ЕОМ радіолокаційних спостережень метеорів / Р.І. Мойся, Ю.В. Чумак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 191-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведено результати моделювання на ЕОМ радіолокаційних спостережень метеорів. Моделювання здійснено за допомогою методу Монте-Карло. Показано, що на розподіл зареєстрованих сигналів суттєво впливають умови реєстрації, тобто в решті-решт параметри ...
1411617
  Лебедєв Є.О. Статистичні розподіли в економетричних дослідженнях та алгоритми їх розрахунку / Є.О. Лебедєв, М.В. Пугачова, М.М. Шарапов // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 17-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1411618
  Моцний Ф.В. Статистичні розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера - Снедекора та їх застосування // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 16-23 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2519-1853
1411619
  Мариняк Ярослав Статистичні стандарти України у галузі туризму: стан та проблеми становлення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 129-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1411620
  Локотош Тетяна Володимирівна Статистичні та динамічні властивості систем з сильними водневими зв"язками : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.04.02; 01.04.14 / Локотош Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 24 назв
1411621
  Самойленко В.М. Статистичні та стохастичні математичні методи в географії [Електронний ресурс. Відеозапис] : електр. підручник : додаток до методичного посібника / В.М. Самойленко, О.М. Топузов ; ТМ "Розумники" ; [ Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ ; НАПН, Ін-т педагогіки ]. – Версія 1.0. – Київ : [б. в.], 2011. – 1 CD-ROM + 1 брош. "Статистичні та стохастичні математичні методи в географії". – Системні вимоги: викладено в брош. "Статистичні та стохастичні математичні методи в географії". - Заголовок з етикетки диску. – ISBN 978-966-521-580-6


  Рекомендовано МО НМС України як електронний підр. для студ. внз. У електрон. підр. виклад. базові положення та підходи теорії ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових функцій, методологічно та методично оптимально систематизовані ...
1411622
   Статистичні та структурні лінгвістичні моделі.. – К., 1966. – 163с.
1411623
   Статистичні таблиці про стан торгівлі України.. – Х., 1927. – 16с.
1411624
  Олесевич Т. Статистичні таблиці українського населення С.С.Р.Р. = Tablice statystyczne ludnosci ukrainskiej Z.S.R.R. : за переписом 17 грудня 1926 року / Т. Олесевич; Ред. Роман Смаль-Стоцький. – Варшава, 1930. – 128с. – (Праці Українського наукового інституту у Варшаві ; Том 2 ; книга 2 : Серія статистична)
1411625
  Писаренко Г.С. Статистичні теорії міцності та їх застосування до металокерамічних матеріалів / Г.С. Писаренко, В.Т. Трощенко. – К., 1961. – 106с.
1411626
  Клок С. Статистичні характеристики мінімальної температури повітря на території з України взимку в останні десятиліття // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7069-38-5
1411627
  Козоріз О. Статистичні характеристики мовних одиниць юридичної термінології китайської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-20. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Проведений аналіз уможливлює об"єктивне виділення функціональних стилів, визначення приналежності тексту до відповідного типу дискурсу. Отримані результати лінгвостатистичних досліджень можна застосовувати у побудові автоматизованих систем ...
1411628
  Ободовський Ю.А. Статистичні характеристики рядів середніх річних, максимальних та мінімальних витрат води річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 109-111
1411629
  Івус Г.П. Статистичні характеристики швидкості вітру над сходом України у січні на фоні кліматичних змін / Г.П. Івус, Семергей-Чумаченко, С.О. Зубкович // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 23-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1411630
  Селіщев П.О. Статистичні характеристики швидкості створення зміщень при каскадоутворюючому опроміненні / П.О. Селіщев, Д.В. Щур // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 505-512. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі запропонована модель для швидкості створення зміщень при каскадоутворюючому опроміненні. Через низку параметрів (час балістичного етапу еволюції каскаду, характерні розміри каскаду та час рекомбінації міжвузлів та вакансій всередині каскаду) ...
1411631
  Кічук О.С. Статистично-економічний аналіз розвитку малих підприємств в Україні // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 127-130. – ISBN 978-9934-571-33-6
1411632
   Статистично-економічний довідник Вінницької області.. – Вінниця, 1932. – 192с.
1411633
   Статистично-економічний довідник Київщини.. – К., 1927. – 335с.
1411634
   Статистично-економічний довідник Київщини.. – К., 1928. – 523с.
1411635
   Статистично-економічний довідник Київщини.. – К., 1929. – 336с.
1411636
   Статистично-економічний довідник Київщини.. – К., 1930. – 373с.
1411637
   Статистично-економічний довідник Куп"янщини 1927-1928 рік.. – 348с.
1411638
  Цаль-Цалко Статистично-облікове забезпечення оцінювання якості зайнятості персоналу на підприємстві за показником доданої вартості / Цаль-Цалко, Ю.Ю. Мороз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 358-363
1411639
  Дутка Г.Я. Статистично-регресійний аналіз тенденцій ринків банківських депозитів та кредитів населення / Г.Я. Дутка, О.Й. Гірна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 98-196. – ISSN 1562-0905
1411640
  Кирилюк В.В. Статистично оптимальне відновлення сигналу з гаусівською кореляційною функцією за його скінченовимірною проекцією / В.В. Кирилюк, А.В. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 354-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про статистично найкращу оцінку реалізації мінімально невизначеного випадкового процесу за послідовністю його миттєвих та усереднених значень. Показана залежність похибки відновлення від способу проектування. Продемонстровано, що ...
1411641
  Молодцов С.Н. Статистичский анализ флуктаций параметров световых волн в средах с крупномасштабными случайными неоднородностями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Молодцов С.Н.; Горьков. гос. ун-т. – Горький. – 17л.
1411642
  Пальян З.О. Статистичский взгляд на эволюцию модели рождаемости в Украине // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 8. – С. 75-78. – ISSN 0320-8168
1411643
  Абдул С. Статистко-экономический анализ трудовых ресурсов Афганистана. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.11 / Абдул С.; МВиССО УССР. – Киев, 1978. – 27л.
1411644
  Грошева А.В. Статистчиеские исследования в области латинской фонологии (позиции начала и исхода слова) : Автореф... канд. филол.наук: 10.673 / Грошева А.В.; АН СССР. Ленингр. отд-ние ин-та языкознания. – Л., 1971. – 19л.
1411645
  Горески Роберт М.М. Статифицированнная теория Морса / Роберт М.М. Горески. – Москва : Мир, 1991. – 349 с.
1411646
  Берковский Б.С. Статическая аэрогидроупругость несущих элементов : учеб. пособ. / Б.С. Берковский ; Иркутск. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : ИГУ, 1981. – 100 с. : ил. – Библиогр.: с. 98-100 (43 назв.)
1411647
  Берковский Б.С. Статическая аэрогидроупругость несущих элементов и их систем, работающих в близи границ / Б.С. Берковский. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1983. – 122 с. – Библиогр.: с. 118
1411648
  Леб Л.Б. Статическая электризация / Л.Б. Леб. – Москва ; Ленинград, 1963. – 408 с.
1411649
  Гольдштейн Ю.Б. Статически определимые конструкции: Конспект лекций по строит. механике. / Ю.Б. Гольдштейн. – Петрозаводск, 1979. – 79с.
1411650
  Русина Е.А. Статические и динамические задачи несвязанной термоупругости оболочек и пластин с термочувствительной толщиной. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Русина Е.А.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 2000. – 19л.
1411651
  Тимошенко С.П. Статические и динамические проблемы теории упругости / С.П. Тимошенко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 563с.
1411652
   Статические и динамические свойства магнитоупорядоченных кристаллов. : межвуз. науч. сборник. – Уфа : Издательство Башкирского университета, 1990. – 87с.
1411653
  Лисы Владимир Статические и динамические свойства систем частиц с внутренней динамикой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лисы Владимир; Объединен. ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 1987. – 11л.
1411654
   Статические и динамические экспертные системы : Учебное пособие для студентов вузов / Э.В. Попов, И.Б. Фоминых, Е.Б. Кисель, М.Д. Шапот. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 320с. + Приложения: с.225-316. – ISBN 5-279-01598-9
1411655
  Дементьев В.Е. Статические методы учета боковой рефракции // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 7-12 : рис. – Библигр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1411656
  Маршев В.И. Статические модели экономического равновесия. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Маршев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1972. – 19л.
1411657
  Кантер И.И. Статические преобразователи частоты / И.И. Кантер. – Саратов, 1966. – 406 с.
1411658
  Гласко А.С. Статические связи и их реакции / А.С. Гласко. – Москва
1. – 1969. – 40 с.
1411659
  Абидов М.А. Статические характеристики диодных структур / М.А. Абидов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 151, [1] c. – Библиогр.: с. 150-151
1411660
  Назаренкова Г.А. Статические характеристики нагрузок и их учет в расчетах электрических сетей. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назаренкова Г.А.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Новосибирск, 1963. – 22л.
1411661
  Вулис Л.А. Статические электроинтеграторы и и применение к моделированию нелинейных явлений переноса / Вулис Л.А. , Лукьянов А.Т. – Москва, 1959. – 15 с.
1411662
  Вулис Л.А. Статические электроинтеграторы и их применение к моделированию нелинеейныых явлений перенова / Л.А. Вулис. – Москва, 1959. – 15с.
1411663
  Вулис Статические электроинтеграторы и их применение к моделированиюю нелинейных явлений переноса. / Вулис, А.Т. Лукьянов. – Москва, 1959. – 15с.
1411664
  Рожанский Л.Л. Статические электромагнитные преобразователи частоты / Л.Л. Рожанский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 95 с.
1411665
  Дзибалов Ю.И. Статический электроинтегратор "СЗИ-41" / Ю.И. Дзибалов. – Алма-Ата, 1979. – 165с.
1411666
  Снитко Н.К. Статическое и динамическое давление грунтов и расчет подпорных стенок / Н.К. Снитко. – Ленинград-Москва : Госстройиздат, 1963. – 395с.
1411667
  Казанжи К.К. Статическое электричество / К.К. Казанжи. – Москва, 1965. – 32 с.
1411668
  Каверзнев В.А. Статическое электричество в полупроводниковой промышленности / В.А. Каверзнев, А.А. Зайцев, Ю.А. Овечкин. – Москва : Энергия, 1975. – 113 с.
1411669
  Дроздов Н.Г. Статическое электричество в промышленности. / Н.Г. Дроздов. – М.-Л., 1949. – 176с.
1411670
   Статична и динамічна тарифікація електроенергії автономних Micro Grid / В.Я. Жуйков, Ю.С. Ямненко, І.Ю. Бойко, Л.Є. Клепач // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 66-75. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1411671
  Стрелков М.Т. Статична модель структури системи ринку електричної енергії // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 22-31. – ISSN 1813-5420
1411672
  Дацишин Х.І. Статична та динамічна метафора в сучасному українському політичну дискурсі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 128-140


  У статті аналізується проблема динамічної і статичної метафори в політичному дискурсі, автор наголошує на особливому місці статичної, колективної метафори в мові політики. The article analyses the problem of dynamic and static metaphor in political ...
1411673
  Сунєгін С.О. Статичний елемент романо-германської правової сім"ї - юридичні норми, принципи та інститути // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 74-79. – ISSN 1563-3349
1411674
  Лях В.В. Статичні граничні задачі для пружного зрізаного клина : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Лях В.В.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 124л. – Бібліогр.: л.109-124
1411675
  Лях В.В. Статичні граничні задачі для пружного зрізаного клина : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04. - Механіка деформівного твердого тіла / Лях В.В. ; МОНУ, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1411676
   Статичні електричні потенціали як показники стану очікування за умов формування емоційного вигорання у студентів / С. Федорчук, Л. Чікіна, Т. Герасько, І. Зима, С. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Статичні електричні потенціали (СТЕП) в біологічно активних зонах шкіри людини (БАЗ) відображають рівень фонової активації мозкових структур і рівень психічного стресу. Мета дослідження полягала в тому, щоб визначити характер розподілу СТЕП в ...
1411677
  Процюк Ю.Б. Статичні задачі термопружності для шаруватих термочутливих тіл канонічної форми : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Процюк Ю.Б. ; НАН України ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1411678
   Статичні інформаційні показники якості інтелектуальних систем / В.В. Вишнівський, О.В. Зінченко, Ю.І. Катков, С.О. Сєрих // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 14-20. – ISSN 2412-4338
1411679
  Дегтярьов К.Г. Статичні та динамічні характеристики елементів конструкцій ракетної техніки з урахуванням явищ гідропружності та пластичності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Дегтярьов Кирило Георгійович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
1411680
  Самаєва Ю. Статки на латки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 7


  "На зарплати чиновників щороку йде близько 80% усіх видатків держбюджету, призначених органам держуправління. Суми чималі, але в армії бюрократів вони розчиняються, і статкам спеціаліста середньої ланки навряд чи хтось позаздрить. Навіть посадові ...
1411681
   Статодинамическая устойчивость тела гимнастов высокой квалификации / Ю.В. Литвиненко, Садовски Ежи, Нижниковски Томаш, В.Н. Болобан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 46-51 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1411682
  Андреев Олег Дмитриевич Статсумма и одноточечные функции Грина в теории струн и двумерных конформных теориях поля : Автореф... канд. физико-математич.наук: 01.04.02 / Андреев Олег Дмитриевич; Московский физико-технический ин-т. – Долгопрудный, 1991. – 16л.
1411683
  Мороз П. Статський радник. Невідомі сторінки історії степового лісоразведення // Свята справа - XXI : еколого-краєзнавчий часопис / Еколого-туристичне об"єднання "Орлан" ; ред. рада: П. Чегорка, О. Завгородній, Г. Іващенко [та ін.]. – Верховцеве, 2016. – № 1/2 (10). – С. 93-95
1411684
  Горький М. Статті / М. Горький. – Харків, 1934. – 309с.
1411685
  Фучік Ю. Статті / Ю. Фучік. – К, 1952. – 232с.
1411686
  Петлюра С.В. Статті / Симон Петлюра; Упоряд. та авт. передм. О.О. Климчук. – Київ : Дніпро, 1993. – 341с. – ISBN 5-308-01572-4
1411687
  Ленін В.І. Статті 1923 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 40с.
1411688
  Ленін В.І. Статті 1923 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 107с.
1411689
  Ленін В.І. Статті 1923 р. / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 64с.
1411690
  Богатирьов І.Г. Статті 75, 76 Кримінального кодексу України потребують удосконалення / І.Г. Богатирьов, О.М. Звенигородський // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 23-28.
1411691
  Ковалів Ю. Статті з "Літературознавчої енциклопедії" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1411692
  Босенко О. Статті з естетики та поетики у другому томі "Європейського словника філософій" / О. Босенко, А. Пучков // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 94-99. – ISSN 2309-8406
1411693
  Вовчок Марко Статті і дослідження / Вовчок Марко. – Київ, 1957. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1411694
  Вовчок Марко Статті і дослідження / Вовчок Марко. – Київ, 1985. – 311 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1411695
  Франко І. Статті і матеріали : збірник 5 / І. Франко. – Львів, 1956. – 324 с.
1411696
  Орджонікідзе Г.К. Статті і промови / Г.К. Орджонікідзе. – Київ
Т. 1 : 1910-1926 рр. – 1957. – 503 с.
1411697
  Ленін В.І. Статті і промови 1922-1923 рр. / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 123с.
1411698
  Ленін В.І. Статті і промови про Україну / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 368 с.
1411699
  Скрипник М.О. Статті й промови / М.О. Скрипник. – Харків
4, 1. – 1930. – 524с.
1411700
  Скрипник М.О. Статті й промови / М.О. Скрипник
5. – 1930. – 290с.
1411701
  Пивовар С.Ф. Статті М. Бажана як джерело вивчення проблеми висвітлення історії української державності в радянській історіографії (друга половина 1940-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-127. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політико-публіцистичні статті Миколи Бажана як джерело вивчення проблеми висвітлення історії української державності в радянській історіографії другої половини 1940-х років. The political and publicistic articles of Mykola Bazhan consider ...
1411702
  Рильський М.Т. Статті про літературу / М.Т. Рильський; М.Т. Риьський. – Київ : Дніпро, 1980. – 511 с. : 1 арк. портр. ; іл.
1411703
  Санд Ж. Статті про літературу і мистецтво // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 221-243. – ISSN 0868-4790
1411704
  Іщук А.О. Статті про радянську ліературу / А.О. Іщук. – К., 1958
1411705
  Ішук А.О. Статті про радянську літературу / А.О. Ішук. – К., 1958. – 192с.
1411706
  Чимирис І. Статті Спиридона Черкасенка у "Літературно-науковому віснику" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 18-20
1411707
   Статті та матеріали, опубліковані в журналі "Економічний часопис-ХХІ" у 2008 році // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 53-56. – ISSN 1728-6220
1411708
  Коваленко Л.М. Статті та нариси / Л.М. Коваленко. – К, 1987. – 421с.
1411709
  Петлюра Симон Статті, листи, документи = Articles, correspondence, documents / Петлюра Симон; Ред. кол.: Л. Дражевська, Н. Лівицька-Холодна, Л.Чикаленко та ін.; Центр. комітет вшанування пам"яті Симона Петлюри в Америці. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1956. – 480с.
1411710
  Петлюра С. Статті, листи, документи = Articles, correspondence, documents / С. Петлюра; Укр.вільна АН у США, Б-ка ім.С.Петлюри в Парижі; Ред. кол. Т.Гунчак, Л.Дражевська, П.Йосипишин та ін. – Hью-Йорк
Т. 2. – 1979. – 626 с.
1411711
  Петлюра Симон Статті, листи, документи / Петлюра Симон; Упоряд. В.Сергійчук. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7601-02-1
Т.III. – 1999. – 616с
1411712
  Гмиря Б.Р. Статті, листи, спогади / Б.Р. Гмиря. – Київ : Музична Україна, 1975. – 432 с.
1411713
   Статті, надруковані в журналі "Країна знань" у 2014 році // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1411714
   Статті, опубліковані в журналі "Країна знань" у 2012 році. // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 54-55
1411715
   Статті, рецензії та відгуки про творчість Ю.Ф. Ярмиша // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 48-51
1411716
  Белінський В.Г. Статті, рецензії та листи / В.Г. Белінський. – Київ : ДЛВ, 1952. – 270, [6] с.
1411717
  Петлюра С. Статті. Листи. Документи / Симон Петлюра; КНУТШ, Центр українознавства, Центральн. держ. архів вищих органів влади і управління України; Упоряд. В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І. – ISBN 966-2911-00-6
Т.4. – 2006. – 704с.
1411718
  Петлюра С.В. Статті. Листи. Документи / Симон Петлюра ; [за ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-76-3
Т. 5. – 2016. – 632 с. – Імен. покажчик: с. 569-605. – Бібліогр.: с. 630-632 та в підрядк. прим.
1411719
  Москаленко М.Н. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка : [зб. праць] / Михайло Москаленко ; [упоряд. М. Лабінський]. – Київ : Основи, 2011. – 542, [2] с. : портр., іл. – Імен. покажч.: с. 518-540. – Бібліогр.: с. 509-517 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-328-1
1411720
  Тетеріна О. Стаття "Спалений роман" Ю. Бойка-Блохина (у контексті сприйняття "Собору" О. Гончара) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 207-218. – ISSN 2520-6346


  "Проаналізовано рецепцію "Собору" О. Гончара з огляду на різні її аспекти як в Україні, так і в діаспорі (Ю. Бойко, В. Дончик, В. Коптілов, І. Кошелівець, Д. Павличко, А. Погрібний, Л. Рудницький, Є. Сверстюк, Г. Тютюнник, Ю. Шерех). Крізь призму ...
1411721
  Ярмоленко О.С. Стаття 1633 КУпАП: підстави настання відповідальності // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 38-41


  Статтю присвячено дослідженню підстав настання адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадових та службових осіб органів ДПС України.
1411722
  Куріс Е. Стаття 18 Європейської конвенції з прав людини: підхід Страсбурзького суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 22-28
1411723
  Колівер С. Стаття 19: ООН зміцнює право на свободу слова та інформації // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2011. – № 2/3. – С. 55-57
1411724
  Задоя К.П. Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 171-179. – ISBN 978-617-7020-87-4
1411725
  Хавронюк М.І. Стаття 197. Порушення обов"язків щодо охорони майна // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 223-231. – ISBN 978-617-7020-87-4
1411726
  Лантінов Я.О. Стаття 202 КК України як прояв державної регламентації вільності підприємництва за чинним кримінальним законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.199-202. – ISBN 966-7784-65-7
1411727
  Хавронюк М.І. Стаття 278. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 395-405. – ISBN 978-617-7020-87-4
1411728
  Хавронюк М.І. Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 405-419. – ISBN 978-617-7020-87-4
1411729
  Червяцова А.О. Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини (порушення статті і правомірне застосування сили) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 35-39. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1411730
  Савченко В. Стаття 3 Конституції України: зміст та проблема реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 90-92
1411731
  Буткевич С.А. Стаття 306 Кримінального кодексу України: науково-практичний коментар // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 139-146
1411732
  Хавронюк М.І. Стаття 376 Кримінального кодексу України: здобуток чи прорахунок? // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 10 (110). – С. 6-13
1411733
  Міщенко М.Н. Стаття 39 Конституції України: проблемні питання застосування / М.Н. Міщенко, С.А. Солоткий // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59
1411734
  Хавронюк М.І. Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 419-433. – ISBN 978-617-7020-87-4


  продовження назви: шляхом шахрайства або зловживання службови становищем
1411735
  Федчишина Ю. Стаття 5 Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 136-138
1411736
  Печений О. Стаття 6 Цивільного кодексу України спроба доктринального тлумачення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 120-135. – ISSN 1993-0909
1411737
  Брюховецький В. Стаття stand-by // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 6-9


  "Під супровід скандалу, пов"язаного з імовірним викриттям як агента радянських спецслужб Віктора Петрова, що зник із Німеччини майже сім років тому, в 1955 році мюнхенська "Українська літературна газета" вибухає публікацією невідомої його статті про ...
1411738
  Вахтель А. Стаття Арона Гурвіча "On the Intentionality of Consciousness": теоретичний аспект і мовні особливості // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 5 : Термінологія / Terminology. – С. 6-13. – ISSN 0235-7941
1411739
  Бондар Є.П. Стаття в газеті / Є.П. Бондар. – К, 1972. – 74с.
1411740
  Шулінова Л.В. Стаття в системі жанрів сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 23-30
1411741
  Яровенко Т. Стаття Василя Марка "Біль, який не гоять роки" в регіональному контексті славутичезнавства // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 311-315. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1411742
  Федорук О. Стаття Володимира Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 42-45. – ISSN 0236-1477


  У статті здійснено атрибуцію нотатки В. Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй. Проведено паралель між Шевченковим і Кулішевим уживанням псевдонімів
1411743
  Ісаєва Ганна Стаття вчителя - вищий рівень творчості : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 16-17. – Бібліогр.: 3 назви
1411744
  Микитенко О.О. Стаття І. Шишманова "Значението и задачата на нашата етнография" (1889) у контексті становлення українсько-болгарських наукових взаємин // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 240-247. – ISSN 2075-437X


  У своїй програмній статті "Значението и задачата на нашата етнография" (СбНУ, 1889) І.Д. Шишманов вперш.е у Болгарії зробив аналіз шляху, який пройшло на той час болгарське та європейське народознавство, визначив завдання подальш.ої збирацької та ...
1411745
  Штаєрман І.Я. Стаття І.І. Рахманінова "Рівновага гнучкої нерозтяжної поверхн" // Історико-математичний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 2. – С. 77-88
1411746
  Полякова Л. Стаття Івана Франка "Старе й нове в сучасній українській літературі" (до проблеми української модерни) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 72-76. – ISSN 0130-528Х


  У дослідженні розглянуто погляди Івана Франка на сучасний йому літературний процес і його концепцію українського модернізму, яку він виклав у рецензії на статтю С. Русової
1411747
  Логвін В.П. Стаття й кореспонденція в газеті / В.П. Логвін. – Харків, 1958. – 31с.
1411748
  Церковня-Городецька Стаття К. Грушевської "З примітивного господарства. Кілька завважень про засоби жіночої господарчої магії у зв"язку з найстаршими формами жіночого господарства" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 277-281
1411749
   Стаття К.Д.Ушинського "Рідне слово".. – Львів, 1960. – 23с.
1411750
  Безущак О. Стаття Клима Глібовицького "Микола Генрих Абель і єго значіннє в математиці" // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Т. 12, вип. 4. – С. 89-94. – ISSN 1029-4171
1411751
   Стаття О.В. Фоміна "Сад-музей. Київський ботанічний сад" / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 217-218. – ISBN 978-617-7397-32-7
1411752
  Булгакова Д.О. Стаття присвячена вивченню специфічних рис "первинних" джерел права // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 5-14


  Стаття присвячена вивченню специфічних рис "первинних" джерел права Європейського Союзу. Аналізується проблематика правомірності розподілу джерел права ЄС на первинні та вторинні, причини та наслідки такого под ілу, а також головні особливості ...
1411753
  Сидорук Т. Стаття про стародавні назви міста Києва з ранньої творчості Омеляна Пріцака // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 46-59
1411754
  Ходак І. Стаття Стефана Таранушенка з Нарбутівського збірника: кілька штрихів до історії написання // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 84-87. – ISSN 1728-6875
1411755
  Зелінська Н.В. Стаття у фаховому виданні: комунікація, імітація, профанація? // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 54-60. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Про проблеми, пов"язані з якістю наукових статей.
1411756
  Бріцин В.М. Стаття Шарля Баллі "Syntaxe de la modalite explicite" (Синтаксис експліцитної модальності") і сучасна лінгвістика / В.М. Бріцин, Л.В. Аніщенко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 43-51. – ISSN 0027-2803
1411757
  Слюсаренко М. Стаття як жанр журналістики // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 58-67. – ISSN 2312-6809
1411758
  Варич М.В. Стаття як жанр науково-популярної журналістики: тенденції і перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 154-158


  У статті розглядаються науково-популярні тексти, опубліковані на сторінках сучасних українських журналів. Також у роботі аналізуються причини зниження зацікавленості науково-популярною журналістикою в суспільстві, вивчається досвід популяризації цього ...
1411759
  Малікова О.В. Стаття як жанр християнського теологічного дискурсу: когнітивно-прагматичні виміри // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 230-238


  Стаття присвячена розгляду когнітивних і прагматичних особливостей теологічної статті як жанру популярного християнського теологічного дискурсу. В статье рассматриваются семантические, стилистические, синтаксические, способы реализации дискурсивных ...
1411760
  Іщук О. Стаття Ярослава Богдана "Міжнародний огляд" як віддзеркалення поглядів підпілля ОУН на закінчення Другої світової війни // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 142-148
1411761
  Дзейко Ж.О. Стаття, глава, розділ закону як елементи його структури // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-10
1411762
  Дудоров О.О. Стаття188-1. Викрадання електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання / О.О. Дудоров, К.П. Задоя // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 108-118. – ISBN 978-617-7020-87-4
1411763
  Соколов О.М. Статує внутрішньо переміщених осіб: цивільно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 182-193. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1411764
  Каллистрат Статуи // Картины / Филострат, и Младший) (Старший. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1936. – С. 133-150
1411765
  Мунтяну Ф. Статуи никогда не смеются / Ф. Мунтяну. – Москва, 1962. – 420с.
1411766
  Мунтяну Ф. Статуї ніколи не сміються / Ф. Мунтяну. – Київ, 1962. – 324с.
1411767
  Козленко І.В. Статус "-ти" інфінітива в системі дієслівних афіксів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  З"ясовується статус -ти у структурі інфінітива. Розглядаються ознаки, що дозволяють кваліфікувати -ти як флексію.
1411768
  Розумюк В.М. Статус "молодшого брата" в історії східної дипломатії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 52-62
1411769
  Кадикало А. Статус "об"єктивного" суб"єкта в науковому пізнанні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 99-107. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1411770
  Жарко С. Статус абревіації в сучасній українській мові // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 149-154. – ISSN 2411-6548
1411771
   Статус авиарейсов - через SMS // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
1411772
  Малахова Ю.А. Статус авторизованого економічного оператора як фактор міжнародної конкурентоспроможності підприємства / Ю.А. Малахова, І.В. Повшедний // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 113-121. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1411773
  Сущено Ю. Статус адвоката - критична необхідність чи пережиток минулого? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 22 грудня (№ 24). – С. 36-37
1411774
  Пономаренко Д. Статус адвоката - міф чи реальність? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
1411775
  Святоцька В.О. Статус адвоката в Англії, Німеччині, Франції: порівняльне дослідження // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 362-365. – ISSN 2524-017X
1411776
  Новіцький В. Статус адвоката в кримінальному процесі України: основні напрямки впливу права зарубіжних країн / В. Новіцький, Т.М. Кучер // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 367-371. – ISBN 978-966-2781-18-2
1411777
  Мацелик Т. Статус адміністративних судів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 55-58.
1411778
  Івашків-Когут Статус аугментативності в англійській мові у контексті сучасних теорій мовної структуризації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 84-88
1411779
  Юрса Л.В. Статус бачвансько-сримського варіанта української літературної мови // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 170-172. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
1411780
  Гудвин-Гилл Статус беженца в международном праве / Гудвин-Гилл; Пер. с англ. под.ред.М.И.Левиной. – Москва : ЮНИТИ, 1997. – 647с. – ISBN 5-85171-035-7
1411781
  Романов П.С. Статус библиотековедения и оценка эффективности современной библиотеки за рубежом // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 2. – С. 140-145. – ISSN 1997-0803


  В данной статье автор раскрывает взаимосвязь теоретических изысканий в зарубежном библиотековедении с оценкой эффективности деятельности библиотеки как социального учреждения.
1411782
  Абрамович С.Д. Статус Біблії як "Книги книг" (сакральний текст як інтертекст культури) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 29-40. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1411783
  Сірант М.М. Статус біженців у Європейському Союзі : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Сірант М.М.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 234л. – Бібліогр.: л. 181 - 234
1411784
  Сірант М.М. Статус біженців у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 - міжнар. право / Сірант М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1411785
  Стронько Борислав Юрійович Статус буттєвого часу в музиці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Стронько Б.Ю.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003. – 14 с. – Бібліогр.: 6 назв
1411786
  Ярошенко Є. Статус буферних держав у системі міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 57-59
1411787
  Затурець В. Статус в соціальних мережах як фольклорний текст // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 114-123. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті йдеться про таке явище сучасного фольклору як статус в соціальних мережах. Доводиться його належність до фольклору шляхом виділення та аналізу в ньому основних рис фольклорного тексту. Також представлені основні види статусів та їх тематичні ...
1411788
  Піддубний М.Д. Статус великого князя литовського за жалуваними ярликами золотоординських і кримських ханів // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 10-16. – ISSN 1996-9872
1411789
  Карповець Х.М. Статус викладача в освітньому процесі сучасного університету // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 231-233. – ISBN 978-966-698-290-5
1411790
  Мельник М. Статус вищої кваліфікаційної комісії суддів України у процесі призначення на посаду судді: генезис.ю проблемні питання, шляхи вирішення // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 18-21
1411791
  Гончаренко О. Статус Вищої ради юстиції // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 26-32.
1411792
  Кеба О.М. Статус вібрантів у сучасній фонології та фонетиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 219-235. – ISSN 2413-5593


  Статтю присвячено вивченню дрижачих звуків/вібрантів. Для сучасної лінгвістики характерним є прагнення до вивчення звукових функціональних одиниць усного мовлення, які забезпечують адекватність сприйняття змісту та ефективність комунікації. З"ясування ...
1411793
  Рабовська С.Я. Статус відділу примусового виконання рішень органів державної виконавчої служби в адміністративному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 85-88. – ISSN 2219-5521
1411794
  Кісель В.Й. Статус військових частин збройних сил України як суб"єктів цивільних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 107-111. – (Право. Економіка. Управління)
1411795
  Полуда В.А. Статус військовополонених в нацистських таборах на території рейхскомісаріату "Україна" та в зоні військової окупації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 67-71. – ISSN 2076-1554
1411796
  Вітренко Ю. Статус ВНЗ - якими йому бути? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 5
1411797
  Рябець А.В. Статус внутрішньо переміщеної особи за міжнародним правом і правом України // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 111-113
1411798
  Шумський П.В. Статус Генерального прокурора України / П.В. Шумський, К.О. Рубейкіна // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 455-457
1411799
  Михайленко О. Статус генерального прокурора України: історія, теорія і сучасність // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.20- 25. – ISBN 966-667-078-Х
1411800
  Сухонос В.В. Статус глави держави в умовах авторитарного режиму // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 20-25
1411801
  Гришина Т.В. Статус глотального приступа гласных современного немецкого языка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 106-111. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1411802
  Лисьев А.В. Статус Государственной Думы в законодательном процессе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 10-16. – ISSN 1812-8696
1411803
  Батанов О. Статус громад. У пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1411804
  Батанов О. Статус громади у пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 48-64. – ISSN 2308-9636
1411805
  Батанов О. Статус громади. У пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1411806
  Посохова Л. Статус давньогрецької мови в "латинських школах" Гетьманщини та Слобідської України (XVIII - початок XIX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 16-27. – ISSN 0130-5247
1411807
   Статус депутата.. – Париж : Економіка, 1992. – 114 арк.
1411808
  Сисак І. Статус держави - терористки для росії: чи наважиться світ на такий крок і що це змінить? / І. Сисак, О. Іванченков // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1411809
  Луканська А. Статус держави визначають економіка та чисельність населення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 13 травня (№ 87)
1411810
  Сульженко Ю. Статус державних виконавців та Державної виконавчої служби України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.113-117. – ISSN 0132-1331
1411811
  Левицький В. Статус державних службовців в органах прокуратури України: особливості законодавчого регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 91-93. – ISBN 978-617-7069-28-6
1411812
  Гриценко В.А. Статус державного службовця в системі державного управління // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 147-149. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1411813
  Моряк-Протопопова Статус державного службовця за австрійським законодавством другої половини XIX - початку XX століття (на прикладі галицького намісництва) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 178-189. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1411814
  Міць А. Статус державної мови в контексті Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: С. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – C. 156-166. – ISSN 2310-6158
1411815
  Дергач Д.В. Статус деривації в аспекті динаміки медійної онімної парадигми // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 206-218


  У статті визначається статус і місце деривації в контексті динамічних процесів розвитку мас-медійної ономастичної парадигми. До уваги беруться теоретичні концепції щодо лексико-семантичного і морфологічного способів словотвору як основних для ...
1411816
  Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала : [учеб. пособие для вузов по направлению и спец. "Юриспруденция"] / Демин Ю.Г. – Москва : Международные отношенния, 1995. – 208 с. – Библиогр.: с. 199-203. – ISBN 5713308448
1411817
  Андрухів О.І. Статус дітей сиріт в Україні в умовах війни // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 76-84. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
1411818
  Савельева М.Ю. Статус естествознания в эпоху просвещения: Кант и Линней // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 257-271
1411819
  Нікітюк В.О. Статус етнонаціональних меншин / В.О. Нікітюк. – Київ, 1996. – 188с. – ISBN 966-950003-4-6
1411820
  Вдовиченко О.І. Статус європейської комісії після Лісабонського договору // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 86-88. – ISBN 978-966-600-475-1
1411821
  Перерва Володимир Степанович Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в київській митрополії кінця XVIII-XIX століття : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Перерва Володимир Степанович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1411822
  Перерва Володимир Степанович Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київськй митрополії наприкінці XVIII - XIX ст. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Перерва Володимир Степанович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 211 л. – Бібліогр.: л.180-211
1411823
  Бржестовський Д.С. Статус Єрусалима як фактор впливу у арабо-ізраїльському конфлікті // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9 : Соціологія і політичні науки. – С. 193-203.
1411824
  Яговец В.В. Статус женщины в дренерусском обществе (историографический и методологический аспекты) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 144-151. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1411825
  Кушнірук І.В. Статус жінки-мусульманки поза родиною наприкінці XX - на початку XXI ст. // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 34-37. – ISBN 978-617-7090-41-9
1411826
  Жук В. Статус жінки в період європейської модернізації (в кінці XIX - на початку XX ст.) / В. Жук, І.І. Боровець // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 50-54
1411827
  Талимончик В.П. Статус журналистов: международные документы и и законодательство отдельных государств // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 140-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1411828
  Берегова О.А. Статус загадки як текстової категорії // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – С. 17-21. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1411829
  Рева Н.С. Статус заголовка в друкованый рекламы на матерыалы англомовного дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 99-103. – Бібліогр.: С.102-103; 28 назв


  Категорія заголовка як актуалізатора текстової інформації. Фокусується увага на таксономії заголовків, їх поліфункціональності на матеріалі англомовного дискурсу.
1411830
  Смирнов Є. Статус захисника як суб"єкта доказування у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 82-85
1411831
  Михайлюта О. Статус зобов"язує. Завдання для нового очільника флагмана української освіти - Київського національного університету. Бесіда з кандидатом на посаду ректора Сергієм Болтівцем // Україна молода. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 108)


  Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), який іще за радянських часів складав конкуренцію Московському та Ленінградському, котирується в рейтингу найвідоміших вишів планети. І завжди, з дня заснування, наперекір усім ...
1411832
  Бараненко І. Статус зони вільної торгівлі з ЄС. Експорт, імпорт та можливості для бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 22-23
1411833
  Беленьков Николай Фролович Статус и особенности синтагматического членения предложения в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Беленьков Николай Фролович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1411834
  Беленьков Н.Ф. Статус и особенности синтагматического членения предложения в немецком языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Беленьков Н. Ф.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.152
1411835
  Орлов Денис Статус и размер : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 82-84 : Іл.
1411836
   Статус иностранцев в СССР : Сборник. – Москва : Общественные науки и современность, 1984. – 101 с.
1411837
  Ладиченко В.В. Статус і повноваження виконавчого комітету в системі місцевого самоврядування України / В.В. Ладиченко, Ю.П. Максименко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 37-48. – ISSN 2220-1394
1411838
  Максименко Ю. Статус і повноваження депутатів місцевих рад // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 175-179. – ISSN 2663-5313
1411839
  Макарець Ю.С. Статус і стан української мови в незалежній Україні: соціолінгвістичний вимір : монографія / Юлія Макарець. – Київ : ЛАТ&К, 2019. – 208, [1] с. – Бібліогр.: с. 185-208 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7824-02-1
1411840
  Марцеляк О. Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.149-154. – ISSN 0132-1331
1411841
  Новородовький В.В. Статус іноземних добровольців в Україні (2014-2018): політико-правове забезпечення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 254-271. – ISSN 2524-0137
1411842
  Буткевич О. Статус іноземців у стародавньому міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 44-60


  У статті аналізується становлення міжнародно-правового статусу іноземців. Автор доводить, що процес формування відповідних міжнародно-правових норм відбувався вже у стародавній період. Зокрема заперечується поширена в науці думка про цілковиту ...
1411843
  Шмельов О.О. Статус інституту прокуратури в системі органів державної влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 265-268
1411844
  Гукалова І.В. Статус категорії "якість життя населення" в географії і сучасна її динаміка у регіонах України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1411845
  Розумеєнко Н.В. Статус категорії окличності в емотивно-експресивному синтаксисі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 236-242. – ISBN 966-581-727-2
1411846
  Перерва В.С. Статус київських митрополитів кінця XVIII-XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-46. – (Історія ; вип. 48)


  В статті аналізується статус київських архієреїв кінця XVIII-XIX ст.
1411847
  Артамонова К.Ю. Статус Кипра в условиях Османской и Британской империй (до начала XX в.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 56-66. – ISSN 2077-7280
1411848
  Губанова Т.О. Статус коледжу як вищого навчального закладу за Законом України "Про вищу освіту" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 76-84. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню нормативно-правого регулювання статусу коледжу як одного з типів вищих навчальних закладів в Україні. У статті проведено аналіз новизни Закону України "Про вищу освіту", а також досліджено проблемні питання щодо визначення ...
1411849
  Алисиевич Е.С. Статус Конвенции Совета Европы о правах человека и постановлений Европейского Суда по правам человека в российской правовой системе / Е.С. Алисиевич, Н.В. Кислицына // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 24-37. – ISSN 1560-2893
1411850
  Москвич Л.М. Статус Конституційного Суду в контексті конституційної реформи 2016 р // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 72-74. – ISBN 978-617-7096-97-8
1411851
  Сакун О.Ф. Статус консульских органов в современном международном праве : Автореф... кандидата юрид.наук: / Сакун О.Ф.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 27л.
1411852
  Славова Л.Л. Статус концепту "політик" у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 88-96


  Стаття присвячена визначенню статусу концепту ПОЛІТИК у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту). Результати асоціативного експерименту були розділені на декілька груп, що відображають різні сторони ...
1411853
  Бірюков О. Статус країни з ринковою економікою для України // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 141-143.
1411854
  Бикова Т. Статус Кримської Республіки // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 липня (№ 14)
1411855
  Синиця В. Статус латинських номінативних утворень з пропріальним компонентом мікротерміно системи "Інфекційні хвороби" / В. Синиця, О. Мироник // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 43-48. – ISSN 2311-9896
1411856
  Карасик В.И. Статус лица в значении слова / В.И. Карасик. – М, 1989. – 109с.
1411857
  Черниченко С.В. Статус личности и международное право. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.10 / Черниченко С.В.; Дипломатическая Акад. МИД СССР. – М., 1979. – 28л.
1411858
  Задорожний А. Статус Луны и ее ресурсов в современном международном праве // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 47-50
1411859
  Рябова Ольга Статус місцевих органів виконавчої влади у м. Києві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 71-76
1411860
  Колосова Г.А. Статус міфоніму cthulhu у повісті Говарда Філліплса Лавкрафта "The Call of Cthulhu" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 161-162. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1411861
  Тищенко-Монастирська Статус мови і мовний ландшафт (на матеріалі кримськотатарської мови) // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 261-271
1411862
  Ажнюк Б.М. Статус мови як інструмент мовного планування // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 257-267. – ISBN 978-966-1673-17-4
1411863
  Кобяков О.О. Статус мовчання у міфологемах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 56-59. – Бібліогр.: С. 59; 13 назв
1411864
  Ігнатьєв П.М. Статус мусульманської меншини в Індії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 41-51
1411865
  Москвич Л.Н. Статус найвищого суду країни: історичний та порівняльно-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 15-28. – ISSN 1026-9932
1411866
  Зиновьев А.В. Статус народного депутата СССР / А.В. Зиновьев. – Л, 1987. – 159с.
1411867
  Моисеева Н.А. Статус национального характера в пространстве социального взаимодействия // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 239-247. – ISSN 1811-0916
1411868
  Войтович К. Статус національних конституційних судів у процедурі преюдиційних запитів до трибуналу справедливості ЄС // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 135-141. – ISSN 2082-4939
1411869
  Рушковська К.Й. Статус національних меншин: вітчизняний та міжнародний : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Рушковська К.Й.; ОНЮА. – Одеса, 2000. – 24л. – Бібліогр.:с.21
1411870
  Рушковська К.Й. Статус національних меншин: вітчизняний та міжнародний досвід : Автореф...канд.політичн.наук:23.00.02 / Рушковська К.Й.;ОНЮА. – Одеса, 2000. – 24с. – Бібліогр.:с.21
1411871
   Статус національного // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Тернопільський медичний університет імені І. Горбачевського отримав статус національного.
1411872
   Статус Національного банку України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 12
1411873
  Монолатій І. Статус німецької меншини Галичини в національній поліітиці Західноукраїнської Народної Республіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.141-143. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
1411874
  Лактіонова А.В. Статус нормативності у неокантіанських підходах : перспектива становлення проблематики сучасної практичної філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.197-210
1411875
   Статус органів публічного обвинувачення : міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / Центр політико-правових реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; [за заг. ред. О.А. Банчука ; гол. ред. Гайдук Н.М. ; ред. : Гайдук Н.М., Коновал С.С.]. – Київ : Атіка, 2012. – 623, [1] с. – Додатки: с. 599-623. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-446-2
1411876
  Исаенкова О.В. Статус органов государственной власти в гражданском процессе России и Украины / О.В. Исаенкова, Н.С. Бандорина // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 397-400. – ISBN 978-966-171-322-1
1411877
  Кучма О.Л. Статус особи, до якої застосовано запобіжний захист тримання під вартою або домашній арешт, в соціальному страхуванні та трудовому законодавстві // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 115-118. – ISBN 978-617-7069-34-7
1411878
  Арутюнян А. Статус Палестини як держави-спостерігача // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9-10
1411879
  Совгиря О. Статус парламентської опозиції в Україні // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 68-69
1411880
  Совгиря О.В. Статус парламентської опозиції в Україні: стан та перспективи правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 22-31.
1411881
  Іваницька Х.І. Статус патентного повіреного в контексті сучасної судової реформи // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6. – С. 52-54. – ISBN 978-617-696-870-2. – ISSN 2308-0329
1411882
  Урусова А. Статус писем ГНАУ // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 5. – С.23


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1411883
  Ніконов В.О. Статус підприємства в аспектах економічного та юридичного підходів до його визначення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 249-257. – ISBN 966-7958-13-2
1411884
   Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / Центр політико-правових реформ ; [за заг. ред. О.А. Банчука]. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 585, [1] с. – ISBN 978-966-2214-26-0
1411885
  Хахуцяк О.Ю. Статус понятого у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 154-160. – ISSN 2222-5374
1411886
  Завадська О.В. Статус поняття "спецслужби" в українській та англійській лінгвокультурах: лексико-семантичний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 48-54
1411887
  Гедеков Довран Статус постоянно нейтральных государств в современном международном праве // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1411888
  Томашевский Р.Е. Статус преподавателя во второй декаде XXI века // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 42-44. – ISSN 1562-529Х
1411889
  Томашевский Р. Статус преподавателя во второй декаде XXI века // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 285-288
1411890
  Загнітко А. Статус прикладної лінгвістики в системі лінгвістичних наук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 291-318. – ISSN 1728-9572
1411891
  Пастушенко Т. Статус радянських військовополонених у роки Другої світової війни: на терезах міжнародного, нацистського та радянського права // Історія великих страждань : нацист. табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 років" ; [упоряд.: В.Г. Берковський та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – Київ : Аеростат, 2011. – С. 18-28. – ISBN 978-966-97201-0-8
1411892
  Зинченко А.В. Статус России в иерархии современных международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 21-26. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1411893
  Фаріон І. Статус руської (української) мови крізь призму правових документів XIV-XVII ст. // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 35-40


  Соціолінвістичний контекст статусу руської мови в діяхронії (XIV-XVII ст.) крізь призму мовної свідомости провідних шляхетсько-урядових середовищ. Діяхронний аналіз не лише мовно-суспільних, але і мовно-філософських, мовно-психологічних, ...
1411894
  Іщенко А. Статус свідка у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 401
1411895
  Рибалка О.В. Статус слідчого в процесі кримінально-процесуального доказування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 33-36
1411896
  Дворник Д. Статус слідчого згідно з новим Кримінально-процесуальним кодексом // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 1. – С. 83-84. – ISSN 2306-0050
1411897
  Костич Л. Статус словотвірної категорії // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 29-41. – ISSN 0320-3077


  У статті простежується історія cтановлення поняття про словотвірну категорію, розглядаються складові словотвірної категорії в аспекті їх систематизації та ієрархічного упорядкування.
1411898
  Бойченко І.В. Статус соціальний / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 354. – ISBN 966-642-073-2
1411899
  Серьогін В.О. Статус спеціалізованих органів з питань прайвесі: порівняльно-правовий аспект // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 309-311. – ISBN 978-966-171-322-1
1411900
  Вінциславська М.В. Статус спеціалізованих організацій, що здійснюють реалізацію майна боржника у виконавчому провадженні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 153-158. – (0). – ISSN 2078-9165
1411901
  Батанов О. Статус столиці України - міста Києва у дзеркалі сучасних законопроектних ініціатив: досвід експертного аналізу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-31 грудня (№ 51/52). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1411902
  Батанов О. Статус столиці України - міста Києва у дзеркалі сучасних законопроектних ініціатив: досвід експертного аналізу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 22. – ISSN 1992-9277
1411903
  Батанов О.В. Статус столиці України у дзеркалі сучасних законопроєктних ініціатив. Досвід експертного аналізу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 10-20. – ISSN 2308-9636
1411904
  Васильченко О. Статус студента землі // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009. – № 7 (7). – С. 26-29.


  Студентське посвідчення ISIC стало універсальним студентським квитком.
1411905
  Савельева М.Ю. Статус субъекта историко-философского исследования в эпоху постмодерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1411906
  Лобода О. Статус судді захищай у суді // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.19-20. – ISSN 1726-3077
1411907
  Хотинська-Нор Статус судді у відставці: поняття та зміст // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 57-59. – ISSN 2308-9636
1411908
  Борова Ю.В. Статус суддів в контексті проведення судово-правової реформи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 416-419. – ISBN 966-660-151-6
1411909
  Москвич Л.М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз / Л.М. Москвич, 2004. – 224с.
1411910
  Рустамзаде А.Х. Статус Судебно-правового Совета Азербайджанской Республики в свете международно-правовых стандартов: проблемы функционирования и реформирования : монография / Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы ; Ин-т законодательства Верхов. Рады Украины. – Киев : Инcтитут законодательства Верховной Рады Украины, 2015. – 307, [1] с. – Библиогр.: с. 283-307. – ISBN 978-966-7166-34-2
1411911
  Бартельс Г.-О. Статус судових виконавців згідно з німецьким правом // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (179/180). – С. 41-49
1411912
  Зубченко В.М. Статус та динаміка розвитку мовознавчих інституцій української академії наук у 20-х ороках XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 244-249
1411913
   Статус та організація роботи депутата сільської, селищної ради : Практичний посібник. – Київ : Купріянова О.О., 2005. – 448с. – ISBN 966-8668-10-3
1411914
  Тищенко І.В. Статус та повноваження ректора в організаційно-управлінській структурі докласичного університету // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 167-175. – ISBN 978-617-7188-08-6


  У статті висвітлено особливості становлення перших європейських університетів, визначено специфічні риси їх організаційно-управлінської структури.
1411915
  Макарук Л. Статус та роль піктограм у сучасному англомовному комунікативному просторі // East european journal of psycholinguistics / Lesya Ukrainka Eastern national university. – Lutsk, 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 96-105. – ISSN 2312-3265
1411916
  Шестакова Е.Г. Статус та роль художності в словесності нового часу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 37-43. – Бібліогр.: Літ.: с.42-43; 16 п. – ISBN 978-966-171-217-0
1411917
  Саплін Ю.Ю. Статус та складники лінгвокультури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 50-54. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 22 назв. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1411918
  Культенко О. Статус та структура Інтерполу. Система органів Міжнародної організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 236-240. – ISSN 0132-1331
1411919
  Мартынов А.С. Статус Тибета в 17 - 18 веках в традиционной китайской системе политических представлений / А.С. Мартынов. – М, 1978. – 282с.
1411920
  Дзюбишина-Мельник Статус у сучасній літературній мові слів з ремаркою "діалектне" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 74-84. – ISSN 2304-9383
1411921
  Вус Д. Статус української мови та мов національних менших в УНР періоду Української Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 158-159
1411922
  Залізняк Г.М. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0027-2833
1411923
  Залізняк Г. Статус української та російської мов у дзеркалі громадської думки киян // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 176-185


  "Стаття присвячена проблемі визначення статусу української та російської мов. Дані соціологічних досліджень громадської думки киян дозволили виявити зміни у ставленні громадськості до функціонування двох мов залежно від змін у мовній політиці. Разом з ...
1411924
  Халмурзаев Т.Х. Статус урду в современной Индии и тенденции его развития. / Т.Х. Халмурзаев. – Ташкент, 1979. – 112с.
1411925
  Мельниченко В. Статус уряду в контексті конституційної реформи: можливість зробити перший крок до самостійності? / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 29-33
1411926
  Єфіменко Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік / Геннадій Єфіменко. – Київ : Інситут історії України НАН України, 2012. – 366, [1] с. – Імен. покажч.: с. 359-366. – Бібліогр. в підрядк прим. – ISBN 978-966-02-6396-3
1411927
  Дем"яненко О. Статус фізичної особи - підприємця: проблеми застосування законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 96-99
1411928
  Монаєнко А. Статус фонду // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 32-33
1411929
  Рассохин Иван Статус члена парламента в Республике Польша // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 55-63. – ISSN 1812-7126
1411930
  Лук"яненко О. Статус чоловіка у сімейному житті українців кінця ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 94-98
1411931
  Файзуллин С Ф. Статус этноса и этнические интересы как факторы национальной полтики // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 139-144. – ISSN 0132-1625
1411932
  Граб Д.І. Статус юридичного терміна та його специфіка // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 405-411
1411933
  Олійник О.Б. Статус юридичної риторики в епоху Середньовіччя ті Відродження // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 123-126. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1411934
  Сірук М. Статус як символ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  "Україні потрібно сконцентруватися на посиленні діючих безпекових програм із США", - експерт.
1411935
  Сабат П. Статус, богословське значення та актуальність літургійних ухвал Берестейської унії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 165-178. – ISSN 2306-3548
1411936
  Багров В М. Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки / В М. Багров, Г Л. Руденко, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-13. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1561-4980
1411937
  Сокирська О.С. Статус, ознаки та особливості функціонування висловлювань відмови в англійському діалогічному мовленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 214-221
1411938
  Яцюк О.В. Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О.В. Яцюк, М.П. Міщук // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 318-323. – ISSN 1563-3349
1411939
  Гнатюк Я.С. Статуси філософії : [навч. посібник] / Я.С. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Філос. ф-т. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в темах. – ISBN 978-966-286-136-5
1411940
  Скуріхін С.М. Статусна та компетентна правова культура військовослужбовців Збройних Сил України : монографія / С.М. Скуріхін ; за ред. Ю.М. Оборотова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". – Одеса : Фенікс, 2011. – 207, [5] с. – Бібліогр.: с. 177-202. – ISBN 978-966-438-492-3
1411941
  Скаржинская Е. Статусная рента в образовании / Е. Скаржинская, В. Чекмарев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.12-18. – ISSN 0321-0383
1411942
  Шейко В. Статусний патерн харківської бібліотечної освітньо-наукової школи (до ювілею Ірини Олександрівни Давидової) / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (312), липень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1411943
  Бідун А. Статусні й компетентнісні трансформації сучасного редактора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 9-13. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто аспкекти трансформації статусу й компетенцій сучасного редактора, що визначають специфіку його роботи з контенторм книги на довидавничому, видвничому й позавидавничому етапах
1411944
  Плужникова Т.И. Статусность морфемы как экспликанта семантики слова // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 128-131. – ISSN 2219-4290
1411945
  Голенкова З.Т. Статусные характеристики рабочих России / З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян
1411946
   Статусот на модалната морфема БИ во македонскиот jазик и неjзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски jазици = The status of the modal morpheme BI in Macedonian and its functional equivalents in Slavic and non-Slavic languages / Македонска акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика ; [уредник: Зузана Тополиньска ; ред. одбор: Зузана Тополиньска, Marjan Maрковик]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2018. – 167 с. : илустр. – Проект: Местото на македонскиот jазик во словенскиот и во балканскиот jазичен свет. - Парал. тит. арк. англ. – Библиогр. кон трудовите. – (Морфосинтаксички студии ; 4). – ISBN 978-608-203-222-1
1411947
  Янчук В.З. Статут - правова основа діяльності колгоспів / В.З. Янчук. – Київ, 1974. – 80с.
1411948
  Пристінський І.О. Статут (положення) релігійної організації як документ, що визначає її адміністративно-правовий статус // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 31-34
1411949
  Охотнікова Н. Статут 1804 року як нормативна основа відкриття та функціонування Харківського імператорського університету


  Завідуючий кафедри теорії держави і права юридичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1411950
  Охотнікова Н. Статут 1804 року як нормативна основа відкриття та функціонування Харківського імператорського університету // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 15-17
1411951
  Мокляк В. Статут 1884 р.: перехід від університетської автономії до централізованого контролю // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – C. 109-116. – ISSN 2075-1478


  "...Після впровадження класичної системи освіти в середніх навчальних закладах в урядових колах виникла думка про нову університетську реформу задля встановлення тіснішого зв"язку університетів з гімназіями. Новостворений статут, прийнятий 23 серпня ...
1411952
   Статут Академії економічних наук України // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 192-196. – ISSN 1729-7206
1411953
   Статут Академії Наук Української Соціалістичної Радянської Республіки : Затверджено РНК УСРР 21.02.1936 р. – Київ, 1936. – 19 с.
1411954
   Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-51


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
1411955
   Статут Беларускай Академії навук. Зацверджані 22 жніуня 1933 года. – Менск : Выдавецтва Беларускай Акадэмії навук, 1934. – 18 с.
1411956
   Статут великаго княжества Литовскаго с подведением в надлежащих местах ссылки на конституции / Перевод с польскаго. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатан при правительствующем сенате
Ч. 1 : С перваго раздела по седьмый. – 1811. – 550 с. – Видання старою орфографією


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
1411957
   Статут Великого княжества Литовского. – Минск, 1960. – 254 с.
1411958
  Осипян Б.А. Статут Великого Княжества Литовского 1529 г. как первый русский конституционный образец единой христианско-правовой идеологии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 10. – С. 95-103. – ISSN 0132-0769
1411959
   Статут Великого княжества Литовского 1588 : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – 24, 582 с. – Экз. дефектный, без обл., тит. л. и окончания. - 1588 годах на западнорусском языке
1411960
   Статут Великого княжества Литовского. С подведением в надлежащих местах ссылки на Конституции, приличныя содержания оного : Пер. с польского. – Спб. : Печатан при Правит. Сенате
Часть 2-я : От 7-го раздела до конца. – 1811. – XXII, 480с. – Польською та російською мовами
1411961
  Олійник О. Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 12-21
1411962
   Статут Великого князьства Литовского 1566 года // Старый Литовский статут 1529 года : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – 540 с.
1411963
   Статут ВЛКСМ. – К, 1982. – 32с.
1411964
  Затулко К. Статут внутрішнього водного транспорту СРСР в системі законодавчого регулювання господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 382-384
1411965
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків). – Київ : Політвидав, 1941. – 32 с.
1411966
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків). – Київ : Політвидав, 1946. – 32 с.
1411967
   Статут Всесоюзної Комуністичної Партії /більшовиків/.. – Київ-Харків, 1944. – 32с.
1411968
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – Львів : Молодь, 1949. – 20 с.
1411969
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1958. – 40с.
1411970
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1959. – 40с.
1411971
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1962. – 34с.
1411972
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1964. – 32с.
1411973
   Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – К, 1971. – 32с.
1411974
  ВЛКСМ Статут Статут Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді / ВЛКСМ Статут. – Київ : Молодь, 1987. – 32 с.
1411975
   Статут Всеукраїнського товариства рибоводства та рибальства = Устав Всеукраинского общества рыбоводства и рыболовства. – Київ : Дpук. Р.К. Лубковського, 1918. – 19 с.
1411976
   Статут Всеукраїнської Академії Наук : Проєкт статутарної комісії при президії. – Київ, 1930. – 20 с.
1411977
   Статут Всеукраїнської громадської організації "Спілка дипломатів України" // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 266-280. – ISSN 0869-3595
1411978
   Статут Всеукраїнської громадської організації товариства "Знання" України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 0868-8117
1411979
  Гавриленко О.А. Статут генуезьких колоній на чорному морі 1449 р. - пам"ятка середньовічного італійського права на українських теренах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 18-24. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
1411980
  Гончаренко О. Статут господарського товариства як засіб саморегулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 37-42. – ISSN 2663-5313
1411981
  Березівська Л.Д. Статут єдиної школи (1919) як проект диференційованого підходу до розвитку шкільної освіти в Україні // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 34-37


  Стаття присвячена історії та змісту Статуту єдиної школи (1919) - документу, що визначив фундаментальні принципи розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема диференціації навчання.
1411982
   Статут і додаткова оплата праці в колгоспах. – К, 1957. – 104с.
1411983
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі // Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах / А.Ф. Хойнацкий. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 23 с.
1411984
   Статут і штати Української Академії Наук у Київі. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ва., 1919. – 23 с.
1411985
   Статут Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видання Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1939. – 31, [2] с.
1411986
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б.в., 2003. – 38 c.
1411987
   Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Полігр. Центр Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2005. – 28, [1] c.
1411988
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – 40с.
1411989
   Статут Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – 45с.
1411990
   Статут Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1997. – 30 с. – На тит. арк. також: Прийнято Конф. труд. колективу Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Протокол № 1 від 03.06.97
1411991
  Стародуб А.В. Статут Київської Православної Богословської Академії (1920-1924) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 253-258
1411992
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : прийнятий з"їздом XIX партії : (часткові зміни внесені XX з"їздом КПРС). – Київ : Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1956. – 111 с. – Мініатюрне видання
1411993
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1958. – 32с.
1411994
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом КПРС. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 162 с. – Мініатюрне видання
1411995
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1966. – 32с.
1411996
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1968. – 64 с. – Мініатюрне видання
1411997
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII з"їздом КПРС. – Київ : Політвидав України, 1969. – 63 с. – Мініатюрне видання
1411998
  КПРС Статут Комуністичної партії Радянського Союзу : затверджений XXII з"їздом, часткові зміни внесені XXIII і XXIV з"їздами КПРС. – Київ : Політвидав України, 1971. – 64 с. – Мініатюрне видання
1411999
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1971. – 31с.
1412000
   Статут Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1972. – 64с.
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,