Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1417001
  Згуровський М.З. "Фінансуючи інтелект, ми тим самим вкладаємо гроші у своє майбутнє" : розмову вів Валерій Бондаренко // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 37-40. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Розмова з академіком, професором, ректором КПІ М. Згуровським щодо фінансування науки.
1417002
  Сорока В. "Фінська мрія" збулася. Освітній системі, завдяки якій з"явилися школи, що стали бажаним взірцем для різних країн світу, присвячена книжка Пасі Сальберга "Фінські уроки" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "...Освітній системі, завдяки якій з"явилися школи, що стали бажаним взірцем для різних країн світу, присвячена книжка Пасі Сальберга "Фінські уроки".
1417003
  Бондар Д.В. "Фірмовий стиль" у виборчих кампаніях сучасності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 15-16
1417004
  Лагодієнко Н.В. Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1417005
  Русін В. Фінансові аспекти об"єднання територіальних громад // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 33-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
1417006
  Трофименко М.Ю. Фінансові аспекти розвитку соціальної інфраструктури в Україні // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 115-122. – ISSN 2307-9878
1417007
  Ушеренко С.В. Фінансові аспекти українсько-французьких економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 124-125
1417008
  Сунцова О.О. Фінансові важелі макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 94-103 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1417009
  Васильчук І.П. Фінансові детермінанти результативності корпоративної соціальної діяльності компаній в Україні: методика та результати емпіричного дослідження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 153-162. – ISSN 2222-4459
1417010
  Криленко В.І. Фінансові індикатори економічної безпеки аграрного сектору // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 110-122. – ISSN 1993-6788
1417011
  Алексеєнко Л. Фінансові інновації в контексті гарантування стабільності банківської системи / Л. Алексеєнко, Н. Радова, Є. Соколовський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 27-32. – ISSN 1818-5754
1417012
  Федулова Л. Фінансові інновації в модернізації економічної системи / Л. Федулова, Н. Лебедєва // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 7-18. – ISSN 1818-5754
1417013
  Пантєлєєва Н.М. Фінансові інновації з позиції інноваційно-циклічної теорії економічного розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 170-178
1417014
  Гапонюк М.А. Фінансові інновації на українському біржовому ринку / М.А. Гапонюк, Н.В. Дегтярова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 59-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1417015
  Варналій З. Фінансові інститути підтримки конкуренто-спроможності економіки України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 40-49
1417016
  Кулай А. Фінансові інституції ЄС: досвід та випробування кризою // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 98-105. – ISSN 2411-4014
1417017
  Науменкова С. Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні / С. Науменкова, С. Міщенко, Є. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена управлінню ризиками проектів публічно-приватного партнерства. Визначено інструменти убезпечення інвесторів від політичних ризиків в умовах посилення фінансово-економічної нестабільності в Україні. Розкрито особливості використання ...
1417018
  Захарін С.В. Фінансові інструменти управління інвестиційною діяльністю у регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 102-108. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1417019
  Тридід О. Фінансові показники банків: альтернативна методика аналізу надійності банка / Олександр Тридід, Борис Самородов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 24-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1417020
  Власенко М. Фінансові посередники в умовах глобальних трансформацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 53-56
1417021
  Зеліско І.М. Фінансові потоки інтеграційних аграрних формувань: теоретичний аспект // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 85-90. – ISSN 2221-1055
1417022
  Левицька С. Фінансові результати господарської діяльності як об"єкти бухгалтерського обліку та менеджменту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 2-9 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1417023
  Коваль С. Фінансові результати діяльності банківських установ: теоретичні та практичні аспекти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 83-89. – ISSN 1818-5754
1417024
  Білик М.Д. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування : монографія / М.Д. Білик, Т.О. Білик ; за ред. Білик М.Д. ; М-во освіти і науки Укр. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Тов "ПанТот", 2012. – 279, [1] с. : табл. – Додатки: с. 212-267. – Бібліогр.: с. 268-279. – ISBN 978-966-1531-20-7
1417025
  Сизов А.І. Фінансові ресурси в економічній системі / А.І. Сизов, В.В. Радін // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 280-281
1417026
  Корнієнко Ю.В. Фінансові ресурси у забезпеченні фінансової безпеки банків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 52-53. – Бібліогр.: 11 назв
1417027
  Слободян В.Д. Фінансові ризики аграрного сектору:нові виклики / В.Д. Слободян, Д.В. Слободян // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 46-54. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1417028
  Волошин І. Фінансові ризики банківської діяльності за умои часткового та повного резервування вкладів до запитування // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 11-25 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1417029
  Бабаніна Н.В. Фінансові ризики в системі управління фінансовою безпекою підприємства // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 116-122. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
1417030
  Надрага В.І. Фінансові ризики розбудови пенсійної системи в Україні: демографічний аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 79-86 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
1417031
  Коломієць Г.М. Фінансові складові формування валютного курсу України / Г.М. Коломієць, А.Г. Іщенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 9-18. – ISSN 2306-6814
1417032
  Корнєєв В.В. Фінансові спекуляції та стійкість економічних систем // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-7988
1417033
  Гуцалова Ю.Є. Фінансові та соціально-економічні передумови запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 66-74. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1417034
  Кондратенко М. Фінансові фактори вибору моделі соціальної держави в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 13-22 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1417035
  Пищуліна О. Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії / [О. Пищуліна, О. Коваль, Т. Бурлай] ; Центр Розумкова. – Київ : Заповіт, 2017. – 453, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-11-0
1417036
  Василик О.Д. Фінансовій системі України - кадри вищої кваліфікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-47. – (Економіка ; Вип. 40)


  Викладено питання ретроспективи та перспективи розвитку фінансової науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
1417037
  Грущинська Н.М. Фінансово- економічні фактори впливу на становлення міжнародної позиції України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 4. – С. 18-22
1417038
  Гуменюк В. Фінансово-аналітична оцінка ресурсно-майноівого потенціалу туристичної галузі Івано-Франківщини // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 222-239. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1417039
  Смиирнов І.Г. Фінансово-банківська логістика: регіональний вимір // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 64-71
1417040
  Будкін В. Фінансово-банківська система країн СНД до, під час та після економічної кризи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1417041
   Фінансово-банківська система України у європейському вимірі : Збірник статей. – Київ : Козаки, 2002. – 224с. – ISBN 966-514-041-8
1417042
   Фінансово-банківська статистика : Практикум: Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; За ред. Є.І.Ткача. – Київ : Либідь, 2002. – 324с. – ISBN 966-06-0264-2
1417043
   Фінансово-банківська статистика : Практикум: Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів. – Київ : Либідь, 2003. – 324с. – ISBN 966-06-0264-2
1417044
   Фінансово-банківська статистика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; П.Г. Вашків [та ін.]. – Київ : Либідь, 2007. – 512 с. – ISBN 978-966-06-0448-3


  Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглянуто принципи й методи економічних розрахунків у фінансово-банківській статистиці та системи національних розрахунків. Висвітлено питання статистики, бюджету, фінансів ...
1417045
  Боронос В.Г. Фінансово-бухгалтерські підходи щодо визначення впливу нематеріальних факторів на вартість підприємства / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, В.Т. Александров // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 121-125. – ISSN 1728-6220


  Світові тенденції економічного розвитку засвідчують поступове зростання частки нематеріальних активів у валовому нагромадженні основного капіталу в 2000-2015 рр. Нині нематеріальних активи становлять 40-90% від вартості бізнесу в різних галузях ...
1417046
  Воронова Л.К. Фінансово-бюджетна діяльність сільських і селищних рад / Л.К. Воронова. – Київ : Політвидав України, 1970. – 80с.
1417047
  Рубановський П.Н. Фінансово-бюджетна робота сільських Рад. / П.Н. Рубановський. – К, 1955. – 36с.
1417048
  Ставнича М.М. Фінансово-бюджетні складові державної регіональної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 215-219. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1417049
  Пилипчук В.П. Фінансово-господарська діяльність вищого навчального закладу в забезпеченні його конкурентоспроможності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 246-248. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150


  Означено актуальність дослідження питання ефективної фінансово-господарської діяльності у вищих навчальних закладах як невід"ємної складової забезпечення його конкурентоспроможності.
1417050
  Луковенко І.Г. Фінансово-господарська діяльність Донецької єпархії в контексті державно-церковних відносин в УРСР (40-60-і рр. ХХ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 114-121. – ISSN 1728-3671
1417051
  Карпінський Б.А. Фінансово-господарська діяльність підприємств вугільної галузі України: реалії та перспективи / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 63-73. – Бібліогр.: с. 64, 66, 70-71


  Проаналізовано й систематизовано дані щодо фінансово-господарської діяльності підприємств вугільної промисловості, виділено основні проблемні питання щодо фінансування галузі та її діяльності у цілому, а також запропоновано реальні шляхи їх розв"язання.
1417052
  Марцин В.С. Фінансово-господарська діяльність споживчої кооперації та шляхи її стабілізації : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 13-19 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1417053
  Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль : навчальний посібник / Л.В. Дікань. – Київ : Знання, 2010. – 395, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 384-395. – ISBN 978-966-346-550-0
1417054
  Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни : [навч. посібник для студ.вищих навч. закл.] / Дікань Л.В., Синюгіна Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 336 с. : табл. – Додатки: с. 217-335. – Бібліогр.: с. 206-216. – ISBN 978-966-676-493-8
1417055
  Медведчук С. Фінансово-господарські відносини. Держава - підприємництво (етапи становлення і перспективи розвитку / С. Медведчук. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАНУ, 2000. – 372с. – ISBN 966-02-1810-9
1417056
  Буравченко А.О. Фінансово-грошові відносини між Українською Народною Республікою та Радянською Росією в 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 44-45. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються особливості фінансово-грошових відносин між Українською Народною Республікою та радянською Росією у 1917 р.
1417057
  Дорош Н.І. Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади / Н.І. Дорош, Д.К. Маліновська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 8-13. – ISSN 2306-6792
1417058
  Лазарева А.П. Фінансово-економічна безпека банків // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 66-71. – ISSN 2226-8820
1417059
  Гончар В.Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України – запорука фінансової безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 150-158. – ISSN 1993-6788
1417060
   Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 ч.] / за ред.: О.Б. Жихор, О.В. Димченко. – Київ : Кондор. – ISBN 978-617-7582-00-6
Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / [Жихор О.Б., Димченко О.В., Варналій З.С. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.В. Димченко. – 2017. – 1022, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та у підрядк. прим.
1417061
  Бровко Л.І. Фінансово-економічна діагностика і шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства / Л.І. Бровко, Я.В. Кінах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 105-110. – ISSN 2222-4459
1417062
  Станко Г.В. Фінансово-економічна діагностика функціонування сільськогосподарських підприємств Буковини // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 258-264. – ISSN 2308-1988
1417063
  Головко В.І. Фінансово-економічна діяльність підприємства: Контроль, аналіз і безпека : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Головко, А.В. Мінченко, В.М. Шарманська; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 448с. – ISBN 966-364-205-Х
1417064
  Паламарчук В.О. Фінансово-економічна і правова основа іноземних інвестицій : інвестиції / В.О. Паламарчук, О.С. Семерак // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 108-121. – Бібліогр.: 18 назв
1417065
  Мягкий М. Фінансово-економічна криза в Україні як фаза монетарного циклу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується розвиток фінансово-економічної кризи в Україні 2008-2009 рр. як фази монетарного циклу. Вивчаються недоліки економічної політики та пропонуються дієві заходи для оздоровлення економіки. Evolution of 2008-2009 financial crisis in ...
1417066
  Ладюк О. Фінансово-економічна криза в Україні: наслідки та пропозиції щодо стабілізації / О. Ладюк, О. Собкевич // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 269-272. – ISSN 1993-0259
1417067
  Лисенко Р.С. Фінансово-економічна криза в Україні: причини виникнення та необхідні заходи для відновлення фінансової стійкості банківської системи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 20-23


  У статті досліджуються фундаментальні макроекономічні фактори, що призвели до виникнення фінансово-економічної кризи в Україні і втрати фінансової стійкості банківської системи. Пропонується план антикризових заходів, спрямованих на покращення ...
1417068
  Павліковський А.М. Фінансово-економічна криза в Україні: причини, актуальні тенденції та перспективи подолання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 3-10
1417069
  Кричевська Т. Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 65-75 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1417070
  Швайка М.А. Фінансово-економічна криза країн Євросоюзу та її вплив на удосконалення цієї недовершеної будівлі // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2013. – № 1 (23). – С. 221-226. – ISSN 1729-7206
1417071
  Уманців Ю. Фінансово-економічна криза як новітній виклик конкурентній політиці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 72-82 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1417072
  Іванух Р.А. Фінансово-економічна політика держави та її вплив на розвиток аграрної економіки / Р.А. Іванух, Л.В. Колобова // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 49-58 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
1417073
  Яремко І.Й. Фінансово-економічна результативність функціонування муніципальних природних монополій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 553-558. – ISSN 0321-0499
1417074
  Шмідт М.П. Фінансово-економічна сутність управління корпораціями в машинобудуванні України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 53-55, 57, 60


  Роз"яснено фінансово-економічну сутність управління корпораціями в машинобудуванні України. Розкрито на засадах використання аналітичного, конкретизаційного та інших методів фінансово-економічну сутність управління машинобудівними корпораціями на ...
1417075
  Карпінський Б.А. Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 88-95. – ISSN 2222-0712
1417076
  Кір"ян Т. Фінансово-економічне обгрунтування подальшого реформування пенсійної системи / Т. Кір"ян, В. Ніколаєнко // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31.
1417077
  Васильченко З. Фінансово-економічне оздоровлення проблемних банків в умовах системної кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 54-64. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1417078
  Чугунов І.Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування / І.Я. Чугунов, Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький. – Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2007. – 312 с. – ISBN 966-8440-66-8
1417079
  Карпук А.І. Фінансово-економічне регулювання лісокористування як важлива передумова нарощення інвестицій у відтворення лісоресурсного потенціалу / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1417080
  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навчальний посібник / М.Я. Коробов. – Київ : Знання, 2000. – 378с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-69-6
1417081
  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навчальний посібник / М.Я. Коробов. – 2-ге видання, стереотипне. – Київ : Знання, 2001. – 378с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-079-1
1417082
  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навчальний посібник / М.Я. Коробов. – 3-тє вид., перероб. и доп. – Київ : Знання, 2002. – 294с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-115-1
1417083
  Галушка В.В. Фінансово-економічний аналіз: історія, сучасні проблеми та перспективи розвитку / В.В. Галушка, В.М. Антоненко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 208-215
1417084
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1 з додатком : Додаток:Форми бухгалтерської звітності за 2002 рік. – 2003
1417085
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2003
1417086
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2003
1417087
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2003
1417088
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2003
1417089
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 6. – 2003
1417090
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 7. – 2003
1417091
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 8. – 2003
1417092
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 9. – 2003
1417093
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 10. – 2003
1417094
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 11. – 2003
1417095
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1. – 2004
1417096
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2004
1417097
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2004
1417098
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2004
1417099
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2004
1417100
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 6. – 2004
1417101
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 7. – 2004
1417102
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 8. – 2004
1417103
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 9. – 2004
1417104
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 10. – 2004
1417105
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 11. – 2004
1417106
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1. – 2005
1417107
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2005
1417108
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2005
1417109
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2005
1417110
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2005
1417111
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 6. – 2005
1417112
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 7. – 2005
1417113
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 8. – 2005
1417114
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 9. – 2005
1417115
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 10. – 2005
1417116
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 11. – 2005
1417117
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1. – 2006
1417118
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2006
1417119
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2006
1417120
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2006
1417121
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2006
1417122
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 6. – 2006
1417123
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 7. – 2006
1417124
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 8. – 2006
1417125
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 9. – 2006
1417126
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 10. – 2006
1417127
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 11. – 2006
1417128
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1. – 2007
1417129
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2007
1417130
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2007
1417131
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2007
1417132
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2007
1417133
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 6. – 2007
1417134
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 7. – 2007
1417135
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 8. – 2007
1417136
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 9/10. – 2007
1417137
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 11. – 2007
1417138
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1. – 2008
1417139
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2008
1417140
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2008
1417141
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2008
1417142
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2008
1417143
   Фінансово-економічний комп"ютерний словник : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 31с. – 1 додаток. – Бібліогр.: 34 дж.


  Об"єкт дослідження або розроблення - фінансово-економічний комп"ютерний енциклопедичний словник на 3500 термінів (словарних статей). Мета роботи - створення фінансово-економічного комп"ютерного енциклопедичного словника на 3500 найуживаніших термінів ...
1417144
  Пінчук Н.М. Фінансово-економічний механізм галузі природокористування // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 68-75
1417145
  Єрохін С.А. Фінансово-економічний механізм глобалізації : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 151-158 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1417146
  Стельмащук А.М. Фінансово-економічний механізм забезпечення спроможного розвитку територіальних громад // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 1 (30). – С. 116-127. – ISSN 2308-1988
1417147
  Хвесик М.А. Фінансово-економічний механізм капіталізації природних ресурсів об"єднаної територіальної громади / М.А. Хвесик, І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 19-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1417148
  Єрохін С.А. Фінансово-економічний механізм промислової політики : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-56. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1417149
  Литвин П.В. Фінансово-економічний механізм регулювання страхової діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 125-127
1417150
  Хвесик М.А. Фінансово-економічний механізм реконструктивного розвитку України на засадах децентралізованого управління природними ресурсами / М.А. Хвесик, И.К. Быстряков, Д.В. Клиновой
1417151
  Хвесик М.А. Фінансово-економічний механізм реконструктивного розвитку України на засадах децентралізованого управління природними ресурсами / М.А. Хвесик, І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 3-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1417152
  Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення - оцінка й управління : фінансовий механізм / В.Г. Бикова, Ю.М. Ряснянський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 56-61 : Рис.
1417153
  Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Київ : Знання, 2007. – 1072с. – ISBN 978-966-346-393-3
1417154
   Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – 130 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2410-87-7
1417155
  Бистряков І.К. Фінансово-економічні аспекти ефективного природокористування / І.К. Бистряков, А.М. Сундук // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 27-29
1417156
  Бєлялов Т.Е. Фінансово-економічні аспекти національної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С. 61-67. – ISSN 2306-6814
1417157
  Бусел Р. Фінансово-економічні аспекти орендного водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 53-55 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1417158
  Турило А.М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 35-44. – Бібліогр.: с. 35-37


  Окреслено методичні підходи щодо визначення результатів діяльності підприємства. Запропоновано схему трансформації та акумулювання прибутку в найбільш важливих видах економічних результатів та ефективності підприємства, що відображають інтереси його ...
1417159
  Терещенко В. Фінансово-економічні аспекти природокористування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 56-61
1417160
  Нікіфоров П.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям / П.О. Нікіфоров, А.О. Вольська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-30. – Бібліогр.: с. 23, 25, 28


  Ідеться про фінансово-економічні аспекти ринку праці та боротьби із безробіттям, а також обгрунтовуються головні завдання системи соціального страхування на випадок безробіття в Україні.
1417161
   Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України : колективна монографія / М-во аграрної політики України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" УААН ; Уманський держ. аграрний ун-т, К-ра фінансів і кредиту ; за ред. : Дем"яненка М.Я., Маліка М.Й. – Умань : СПД Сочінський, 2009. – 304 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-302. – ISBN 978-966-1604-07-99
1417162
  Тканко В. Фінансово-економічні аспекти функціонування житлово-комунального господарства регіону / В. Тканко, Г. Кравчук // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – № 1. – С. 95-102. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1417163
  Маковецька Ю. Фінансово-економічні важелі забезпечення розвитку вторинного ресурсокористування : ресурсозбереження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 76-78 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1417164
  Алєксєєв А.А. Фінансово-економічні експертні системи : навч. посібник / А.А. Алєксєєв, Н.І. Костіна, О.Я. Кононець ; за ред : Н.І. Костіної. – Київ : Скарби, 2004. – 208 с. – (Природа економіки). – ISBN 966-8016-02-5
1417165
  Крупський В.С. Фінансово-економічні і маркетингові проблеми розвитку агробізнесу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 189-197. – ISSN 0321-0499
1417166
  Васильців Т. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України / Т. Васильців, А. Шехлович, В. Васильців // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 128-136. – ISSN 2410-0919


  "На сучасному етапі розвитку економіки України вагомий резерв прискорення економічного зростання та зміцнення конкурентоспроможності національної економіки зберігається в активізації розвитку інформаційного суспільства загалом та ІТ-сфери зокрема. ...
1417167
  Вірченко В. Фінансово-економічні механізми комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 23-31. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1417168
  Захарін С.В. Фінансово-економічні моделі інвестиційної діяльності у сфері вищої освіти / С.В. Захарін, Н.І. Левчук, Н.В. Чаленко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 38-47. – ISSN 2306-546X
1417169
  Воронов М.П. Фінансово-економічні наслідки виконання законодавчих актів щодо розвитку місцевого самоврядування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 55-56 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1417170
  Андрющенко К.А. Фінансово-економічні основи впливу інтелектуального капіталу на збільшення вартості компанії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 22-25. – ISSN 2306-6792
1417171
  Вовк В. Фінансово-економічні особливості розвитку підприємництва в Україні / В. Вовк, Г. Левицька, І. Шиш // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 44-47. – ISSN 2078-5860
1417172
  Кашпір Р. Фінансово-економічні передумови і окремі проблеми монетарної інтеграції нових членів ЄС // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 64-69 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1417173
  Саакадзе Л.В. Фінансово-економічні питання розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 119-123.
1417174
  Балита О.В. Фінансово-економічні підходи до проблеми розвитку людського капіталу в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 58-64. – Бібліогр.: 4 назви
1417175
  Фільштейн Л.М. Фінансово-економічні проблеми тіньової економіки в Україні та шляхи її легалізації // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 191-192. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  Досліджуються фінансові проблеми формування і поширення тіньової економіки, а також можливостей обмеження її впливу на етапі розповсюдження. Визначено форми прояву тіньової економіки в реальному житті, її причини та методи боротьби з цим негативним ...
1417176
  Коренюк П.І. Фінансово-економічні проблеми управління екологічною безпекою держави // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 288-292. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1417177
  Лондар С. Фінансово-економічні процеси в Україні: можливості моделювання та кількісної оцінки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 40-51. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1417178
  Нусінова О.В. Фінансово-економічні прояви складових безпеки підприємств // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 62-68. – ISSN 2074-5354
1417179
  Круш П.В. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: собівартість, прибуток : навч. посібник / П.В. Круш [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 485, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 478-485
1417180
  Кудрявська Н.В. Фінансово-економічні та правові основи діяльності страхових посередників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – C. 86-89. – ISSN 2306-6806
1417181
  Данілов О.Д. Фінансово-економічні та психографічні фактори розвитку ринку житлової нерухомості в Україні / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 51-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1417182
  Ластовенко О. Фінансово-економічні трансформації страхового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті переваги та недоліки сучасного страхового ринку України, особливості розвитку ринку Донецької області. Визначені напрямки розвитку страхового ринку. Advantages and disadvantages of modern insurance market of Ukraine and Donetsk region ...
1417183
  Хлівна І.В. Фінансово-економічні характеристики і тенденції міждержавної трудової міграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1417184
  Сембер С.В. Фінансово-економічні чинники впливу на стан об"єктів інфраструктури / С.В. Сембер, В.О. Ганусич, Т.С. Сембер // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 181-188. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1417185
  Карпук А.І. Фінансово-інвестиційне забезпечення відтворення біорізноманіття: основні тенденції, проблеми та пріоритети / А.І. Карпук, Ю.Ю. Несторяк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 28-36. – ISSN 2306-6814
1417186
  Миклуш Т.С. Фінансово-інвестиційне забезпечення природоохоронної діяльності як необхідна передумова комплексного природокористування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 38-46. – ISSN 2306-6814
1417187
  Комаринський Я. Фінансово-інвестиційний аналіз : Hавч. посібн. / Я. Комаринський, І. Яремчук. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1996. – 300с. – ISBN 5-7763-9829-0
1417188
  Петруня Ю. Фінансово-інвестиційні ризики суб"єкта підприємницької діяльності - інвестора / Ю. Петруня, В. Брижатий // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 197-202. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1417189
  Вовк І.Г. Фінансово-інституціональні аспекти інтеграційної стратегії України до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 295-302
1417190
  Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія / Л.А. Савченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 398, [2] с. – Бібліогр.: с. 386-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-696-5
1417191
   Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2006-
Вип. 2 (13). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1417192
   Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2006-. – ISSN 2306-4994
Вип. 2 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417193
   Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2006-. – ISSN 2306-4994
Вип. 1 (16). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417194
   Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2006-. – ISSN 2306-4994
Вип. 2 (17). – 2014. – 347 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417195
  Гудзь О.Є. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 59-63
1417196
  Кузнецов О. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва у Великій Британії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 71-81. – ISSN 1605-2005
1417197
  Дадашев Б. Фінансово-кредитна політика аграрного сектору економіки України : фінансові проблеми АПК / Б. Дадашев, С. Кравченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 53-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1417198
  Самко Н.Г. Фінансово-кредитна система в умовах переходу від реальної до фінансової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Самко Наталія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 л. – Додатки: л. 211-220. – Бібліогр.: л. 189-210
1417199
  Самко Н.Г. Фінансово-кредитна система в умовах переходу від реальної до фінансової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Самко Н.Г.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1417200
   Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – 632, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-347-084-9
1417201
  Рижинкова О.П. Фінансово-кредитне забезпечення інноваційних процесів в економіці України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 211-215. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1417202
  Диба О.М. Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки : монографія / О.М. Диба ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 387, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363-383 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-050-5
1417203
  Карпук А. Фінансово-кредитне регулювання лісокористування: інституціональні передумови та можливі альтернативи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 36-38. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1417204
  Бугас В.В. Фінансово-кредитне сприяння розвитку легкої промисловості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-21. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Проаналізовано стан розвитку вітчизняної легкої промисловості та визначені шляхи її фінансово-кредитної підтримки.
1417205
  Левченко О.А. Фінансово-кредитний механізм забезпечення лізингових операцій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 41-46. – ISSN 2071-4653
1417206
  Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М.І. Крупка; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 608с. – Парал. тит. лист. на англ. мові. – ISBN 966-613-042-4
1417207
  Крупка Михайло Іванович Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : Дис. ... доктора економічних наук: 08.04.01 / Крупка Михайло Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 440 л. + Додатки: л. 423 - 440. – Бібліогр.: л. 399 - 423
1417208
  Крупка Михайло Іванович Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : Дис. ... доктора економічних наук: 08.04.01 / Крупка Михайло Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 454 л. + Додатки: л. 423 - 454. – Бібліогр.: л. 399 - 423
1417209
  Крупка Михайло Іванович Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.04.01 / Крупка М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1417210
  Хома І.Б. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / І.Б. Хома, А.І. Хоменко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 101-107. – ISSN 1562-0905
1417211
  Васильчук І.П. Фінансово-кредитний механізм корпорацій: нове прочитання у світлі сучасної економічної теорії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 13-17. – ISSN 2222-4459
1417212
  Мішенін Є.В. Фінансово-кредитний механізм природокористування акціонерного товариства / Є.В. Мішенін, О.Ю. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджується фінансово-кредитний механізм природокористування.
1417213
  Якубовський М.М. Фінансово-кредитний механізм регулювання внутрішнього ринку мінеральних добрив : фінансовий механізм / М.М. Якубовський, О.Ф. Михайленко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 34-40 : Рис.
1417214
  Калмиков О.В. Фінансово-кредитний механізм сприяння малому підприємництву // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 173-178. – ISSN 2306-546X
1417215
  Малик М.Й. Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 47-53. – Бібліогр.: 4 назви
1417216
  Толстов Р.Д. Фінансово-кредитний механізм України під час другої світової війни // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 43-53. – ISSN 1993-6788
1417217
   Фінансово-кредитні аспекти євроінтеграції економічної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 352-463. – ISBN 966-7574-16-4
1417218
   Фінансово-кредитні аспекти трансформації економічної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – С. 261-401. – ISBN 966-7574-01-6
1417219
   Фінансово-кредитні аспекти функціонування економічної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 111-151. – ISBN 966-7574-01-6
1417220
  Кудряшов В.П. Фінансово-кредитні важелі державного регулювання економічного зростання // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 111-118
1417221
  Луців Б. Фінансово-кредитні важелі розвитку туристично-рекреаційної сфери Закарпаття в умовах трансформації місцевого самоврядування / Б. Луців, М. Рипкович // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 166-178 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1417222
  Прокопенко В.Ю. Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: дефініційні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 247-259. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1417223
   Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки : Монографія. – Київ, 2003. – 415с. – ISBN 966-02-2815-5
1417224
  Кириленко О. Фінансово-кредитні методи збалансування місцевих бюджетів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.33-36. – ISSN 1605-2005
1417225
   Фінансово-кредитні проблеми госпрозрахунку. – К, 1972. – 154с.
1417226
  Новіков В. Фінансово-кредитні та інституціональні аспекти розвитку професійної освіти на постболонському просторі / В. Новіков, П. Левін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.64-74. – ISSN 0131-775Х
1417227
  Жидяк О.Р. Фінансово-кредитні та податкові важелі активізації інвестиційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 64-67
1417228
  Долбнєва Д.В. Фінансово-кредитні установи України: сучасний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 272-279


  Здійснено аналіз кількісних та якісних показників діяльності банківських і небанківських фінансово-кредитних установ в Україні, визначено можливості та напрями подальшого їх розвитку.
1417229
  Диба О. Фінансово-кредитні чинники інноваційних зрушень / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 14-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
1417230
   Фінансово-кредитова криза. – Х, 1932. – 63с.
1417231
  Стріжик У.Р. Фінансово-облікове регулювання витрат суб"єкта господарювання щодо бухгалтерської практики і податкового законодавства з прийняттям Закону про податкову реформу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 309-319. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1417232
  Карпінський Б.А. Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної активності працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 209-217. – ISSN 2222-4459
1417233
  Кучеренко А.В. Фінансово-організаційні передумови застосування технології хеджування у вітчизняному ризик-менеджменті // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 222-228. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1417234
  Сус Т.Й. Фінансово-організаційні проблеми розвитку агроінновації: національний і регіональний аспекти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 135-141. – ISSN 1562-0905
1417235
  Горецька Ї В. Фінансово-податковий порадник для сільських Рад / Ї В. Горецька, Л. Рохман. – Х, 1933. – 83с.
1417236
  Телешун Я.С. Фінансово-політичні групи в нестабільному інституційному середовищі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Телешун Ярослав Сергійович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 248 арк. – Додатки: арк. 241-248. – Бібліогр.: арк. 211-240
1417237
  Телешун Я.С. Фінансово-політичні групи в нестабільному середовищі: реалії України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 195-197
1417238
  Шолкова Т.Б. Фінансово-правова відповідальність в сфері функціонування публічних фондів органів місцевого самоврядування, як особливий вид юридичної відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 105-112. – ISSN 2312-1831
1417239
  Ровинський Ю.О. Фінансово-правова відповідальність підстави та умови // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 45-47
1417240
  Косиця О.О. Фінансово-правова відповідальність податкового агента // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 88-94. – ISSN 2519-2353


  "Зосереджено увагу на наукових та практичних підходах до юридичної відповідальності податкового агента та особливостей притягнення його до фінансово-правової відповідальності згідно законодавства України. Проаналізовано правові та теоретичні засади ...
1417241
  Гуров О.В. Фінансово-правова відповідальність у сфері оподаткування доходів фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 371-375. – ISSN 1563-3349
1417242
  Монаєнко А. Фінансово-правова відповідальність як інститут фінансового права // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 119-120
1417243
  Дмитренко Е.С. Фінансово-правова відповідальність: теоретико-правові аспекти щодо її змісту і місця у системі юридичної відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 97-103.
1417244
  Заверуха І. Фінансово-правова природа відносин у сфері державного боргу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 50-53
1417245
  Білько О.П. Фінансово-правова характеристика методів управління в процесі роботи з проблемними кредитами в господарській діяльності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 125-128. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1417246
  Пожидаєва М.А. Фінансово-правове забезпечення вільного доступу резидентів України до міжнародних систем інтернет-розрахунків // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 120-128. – ISSN 2306-9082
1417247
  Приступко А. Фінансово-правове забезпечення фондового ринку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 22-27. – ISSN 0132-1331
1417248
  Гетманцев Д.О. Фінансово-правове зобов"язання як окрема категорія фінансового права : монографія / Д.О. Гетманцев. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 366, [2] с. – ISBN 978-966-667-499-2
1417249
  Сідак М.В. Фінансово-правове регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах Східної Європи: порівняльний аналіз : монографія / Микола Сідак. – Ужгород : Ліра, 2010. – 414, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 306-398. – ISBN 978-617-596-029-5
1417250
  Сідак М.В. Фінансово-правове регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах Східної Європи: порівняльний аналіз : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сідак М.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2011. – 468 л. + Додаток: л. 442-468. – Бібліогр.: л. 361-441
1417251
  Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаціне право / Федчук С.І. ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ, 2008. – 190л. – Бібліогр. : л.171-190
1417252
  Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Федчук Світлана Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1417253
  Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність : Автореферат дис. ... канд.юридичних наук: спец. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Федчук С. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібл.: 15 назв
1417254
  Свириденко Г.В. Фінансово-правове регулювання діяльністі акціонерних овариств на ринку ціних паперів: ретроспективний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 384-389. – ISSN 1563-3349
1417255
  Лісніченко С.М. Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні : Дис... Канд.юридич. наук: 12.00.07 / Лісніченко С.М.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 171л.
1417256
  Лісніченко С.М. Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України та країн ЄС і США) : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Лісніченко С.М.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1417257
  Лісніченко С.М. Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України та країн ЄС і США) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Лісніченко С.М.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18л. – Бібліогр.:с.15-16
1417258
  Лісніченко Сергій Миколайович Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України та країн ЄС і США) : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.07 / Лісніченко Сергій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1417259
  Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лещенко Роман Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 201 л. – Додатки: л. 198-201. – Бібліогр.: л. 182-197
1417260
  Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лещенко Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1417261
  Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : монографія / Р.М. Лещенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 314, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 300-313 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-715-3
1417262
  Ковалко Н.М. Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин (на прикладі паливно-енергетичного комплексу України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ковалко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 228л. – Бібліогр.: л. 205 - 228
1417263
  Ковалко Н.М. Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин (на прикладі паливно-енергетичного комплексу України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 - адмін. право і процес, фінанс. право., інформац. право / Н.М. Ковалко : КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1417264
  Іванський А. Фінансово-правове регулювання ціноутворення в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 38-40
1417265
  Ільницький О. Фінансово-правовий аналіз грошової емісії в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 107-118. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1417266
  Євтух О.Т. Фінансово-правовий аналіз іпотечних криз / О.Т. Євтух, О.О. Євтух, Л.В. Сітовська // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 3 (17). – С. 30-33
1417267
  Кудрицький О. Фінансово-правовий коледж // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Коледж створено в 1994 році за участю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З метою координації спільної навчально-методичної діяльності та впровадження системи ступеневої і безперервної підготовки фахівців між Київським ...
1417268
   Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 96-97. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1417269
   Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає вищу юридичну та економічну освіту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1417270
  Маринчак Є. Фінансово-правовий погляд на державну політику щодо тимчасово окупованих територій України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 105-115
1417271
  Ровинський Ю.О. Фінансово-правовий примус і засоби правового забезпечення законності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 153-157
1417272
  Касьяненко Л. Фінансово-правовий процес: наукова парадигма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 133-139. – ISSN 1026-9932
1417273
  Кравченко Н.Г. Фінансово-правовий режим банківських резервів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кравченко Наталія Григорівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1417274
   Фінансово-правовий словник. – Київ, 1993. – 130 с. – ISBN 5-8238-0066-5
1417275
  Проценко Т.О. Фінансово-правовий статус митних органів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 296-302. – ISSN 1563-3349
1417276
  Устинова І.П. Фінансово-правові аспекти процесу децентралізації державного управління в Україні в сучасних умовах // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 77-83. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1417277
  Кузнєцов С.А. Фінансово-правові аспекти розвитку валютного контролю в зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 107-111. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1417278
  Агафонова Н.Ф. Фінансово-правові аспекти розрахункових правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено дослідженню фінансово-правових аспектів розрахункових правовідносин. Міститься аналіз розрахункових відносин як одного з комплексних інститутів фінансового права; уточнюється правова природа банківського рахунку і обґрунтовуються особливості ...
1417279
  Сідак М. Фінансово-правові аспекти формування мінімальних резервів кредитними інститутами в ЄС // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 221-226. – ISSN 1026-9932
1417280
  Куницький М. Фінансово-правові відносини між німецькою адміністрацією Райхскомісаріату "Україна" та місцевим соціумом у сфері оподаткування (1941-1944 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 116-122
1417281
  Чернадчук О.В. Фінансово-правові вчення в Україні у першій половині XIX сторіччя: історичний нариc // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 53-59. – ISSN 2519-2353


  "Розглянуто актуальні питання стану фінансових та фінансово-правових вчень в Україні у першій половині ХІХ сторіччя, який визначено як перший етап періоду виникнення української науки фінансового права, протягом якого розпочалася систематизація й ...
1417282
  Грущинський Я.М. Фінансово-правові механізми інвестування в сільське господарство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 255-258
1417283
  Руденко В.М. Фінансово-правові основи соціального захисту населення : Дис... канд. юр.наук: 12.00.07 / Руденко В.М.; КГУ. – Київ, 1999. – 200л. – Бібліогр.:л.177-200
1417284
  Руденко В.М. Фінансово-правові основи соціального захисту населення (порівняльний аналіз законодавства України, Федеративної Республіки Німеччини та інш. заруб. країн-членів Європейського Союзу). : Автореф... канд. юрид..наук: 12.00.07 / Руденко В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1417285
  Руденко В.М. Фінансово-правові основи соціального захисту населення (порівняльний аналіз законодавства України, Федеративної Республіки Німеччини та інш. заруб. країн-членів Європейського Союзу). : Автореф... канд. юрид..наук: 12.00.07 / Руденко В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1417286
  Ковалко Н. Фінансово-правові питання державного управління електроенергетикою // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 49-53. – ISSN 0132-1331
1417287
  Кінащук Л.Л. Фінансово-правові підстави виникнення та становлення аудиторського контролю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 72-79.
1417288
  Заверуха І. Фінансово-правові принципи в розрізі проблем правового регулювання відносин у сфері державного боргу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 162-170. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1417289
  Спасибо Валентин Фінансово-правові штрафи у податковому праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 87-89
1417290
  Бесараб Є.О. Фінансово-промислова інтеграція: зарубіжний досвід та уроки для України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.133-144
1417291
  Нікітіна Т.А. Фінансово-промислові групи - як організаційна форма концентрації та централізації національного і транснаціонального капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 231-237


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів існування фінансово-промислових груп (ФПГ) як організаційної форми концентрації та централізації національного і транснаціонального капіталу, виявленню конкурентних переваг фінансово - ...
1417292
  Глущенко О. Фінансово-промислові групи в економіці України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 47-54
1417293
  Стожок О.З. Фінансово-промислові групи в Україні та організаційні механізми їх удосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 205-208. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1417294
  Стеченко Д.М. Фінансово-промислові групи в умовах трансформації економіки / Д.М. Стеченко, В.О. Кузьмінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль фінансово-промислових груп як засобу трансформації економіки до корпоративної структури. Визначено причини, що стримують розвиток фінансово-промислових груп в Україні та вказано шляхи їх подолання.
1417295
  Кузьмінський В.О. Фінансово-промислові групи та їх роль у розвитку інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С.17-20. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  На основі аналізу сучасних тенденцій в економічній літературі розглянуто проблеми визначення поняття фінансово-промислових груп, проаналізовано їх значення для здійснення інноваційної діяльності.
1417296
  Юрій С. Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем / С. Юрій, В. Лещук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
1417297
  Нетесаний Ю. Фінансово-промислові групи як засіб підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-42. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Сьогодні лише потужні фінансово-промислові групи сприяють модернізації застарілих виробничих засобів, підвищуючи конкурентоспроможність виробляємої продукції. Взаємо вигідна співпраця держави та ФПГ може стати головним чинником для розбудови ...
1417298
  Барбаш Ю. Фінансово-промислові групи як основа стійкого розвитку господарства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-40. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення формування і діяльності державних і приватних фінансово-промислових груп (ФПГ) у процесах структурної перебудови господарства країни з перехідною економікою. The meaning of establishment and activity of state-owned and private ...
1417299
  Жихарцева О.О. Фінансово-промислові групи: поняття, структура та типи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 235-242. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1417300
  Касьяненко Л.М. Фінансово-процесуальний примус // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 78-82. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті проаналізовано різні думки щодо поняття державного примусу, розкрито різні підходи щодо його змісту, зазначені передумови застосування заходів фінансово-процесуального примусу: протиправна поведінка відповідних осіб, а також юридичні факти, що ...
1417301
  Карпінський Б.А. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (частина I) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 199-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1417302
  Карпінський Б.А. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (частина II) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 155-168. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Вперше наведено визначення держави-анексора та синтезовано варіант оцінювання фінансових втрат після дій держави-анексора через використання методики оцінювання фінансового потенціалу території, зокрема на основі його активної частини завдяки прийняттю ...
1417303
  Моцний Ф.В. Фінансово-статистичний аналіз інвестиційних проектів високотехнологічних наукових розробок на основі вуглецевих наноматерівлів / Ф.В. Моцний, М.Є. Сіницький // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2519-1853
1417304
  Годованець О.В. Фінансово–економічний механізм здійснення митного контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 11 (174). – C. 12-17
1417305
  Пікус А.Ю. Фінансово - кредитне забезпечення оновлення технологічної структури економіки в контексті формування інвестиційно - інноваційної моделі її розвитку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 126-134
1417306
  Сідак М.В. Фінансово - правове регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах Східної Європи: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сідак М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр. : 48 назв.
1417307
  Пришва Н. Фінансово - правове регулювання відносин зі справляння обов"язкових платежів: актуальні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.49-52. – ISSN 0132-1331
1417308
  Босий О.Д. Фінансово - правові норми та соціальні інтереси // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.74-78. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1417309
  Якубовський Р. Фінансово - правові проблеми освіти в умовах Болонського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 12 (180). – С. 99-103
1417310
  Халатур С.М. Фінансово кредитне забезпечення управління структурою активів банку. / С.М. Халатур, М.Г. Пістунова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 77-82. – ISSN 2306-6814
1417311
  Лісніченко С.М. Фінансово правове регулювання іноземного інвестування в Україні : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.07 / Лісніченко С.М.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1998. – 171л.
1417312
  Дзісяк О.П. Фінансово правові проблеми організації взаємодії у сфері цивільного захисту / О.П. Дзісяк, Д.М. Павлов, А .Г. Чубенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-52.
1417313
   Фінансово стабільно, соціально престижно // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 20


  "Держава сприяє підвищенню популярності педагогічних професій".
1417314
  Естерманн Т. Фінансово стійки університети : система повного обліку витрат: практика і прогрес / Томас Естерманн, Анна-Лєна Клейс-Кулик. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 63 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2011). – ISBN 9789078997382
1417315
  Естерманн Т. Фінансово стійкі університети II : диверсифікація джерел надходжень європейських університетів / Томас Естерманн, Інора Беннетот Прюво ; Асоц. європ. ун-тів. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 102 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2011). – ISBN 9789078997245
1417316
  Поплавська Ж.В. Фінансово0організаційні аспекти туристичного бізнесу / Ж.В. Поплавська, В.Г. Поплавський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 121-128
1417317
  Пшик Б. Фінансоміка як новітній напрям економічної науки: сутність, передумови виникнення, особливості прояву // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 55-61
1417318
  Степаненко Б.В. Фінансування "зеленого" бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 75-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1417319
  Живко М. Фінансування альтернативних джерел енергії як фактор формування нового економічного порядку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 154-165. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1417320
  Кудряшов В.П. Фінансування бюджету та економічне зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 98-111.
1417321
  Самсоненко В. Фінансування виборів і референдумів в Україні за рахунок недержавних (громадських, позабюджетних) коштів: правове регулювання і практика // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.245-255. – ISBN 966-73-53-51-Х
1417322
  Коваленко С.О. Фінансування видатків на освіту в умовах децентралізації / С.О. Коваленко, Ю.О. Коскіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 105-109. – ISSN 2222-4459
1417323
  Сірош Д.М. Фінансування витрат на безоплатну правову допомогу в судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-106. – ISSN 2220-1394
1417324
  Мортиков В.В. Фінансування витрат на ринку праці : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 67-74. – Бібліогр.: 8 назв
1417325
  Котенко Т.М. Фінансування вищих навчальних закладів в умовах імплементації вищої освіти // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 21-26. – (Економічні науки ; вип. 26)


  В статті надано характеристику системі джерел фінансування закладів вищої освіти. Особливу увагу приділено формуванню спеціального фонду та інвестиційним процесам в наукові дослідження й інноваційні розробки.
1417326
  Вербицька А.В. Фінансування вищої освіти країн європейського союзу: стратегічні пріоритети державної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 45-50. – (Серія: Державне управління ; № 2 (54)). – ISSN 1813-3401
1417327
  Криклій А.С. Фінансування вищої освіти у трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-52. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні проблеми фінансування вищих навчальних закладів в Україні в умовах трансформаційної економі-ки. Окрему увагу приділено вдосконаленню механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців, визна-ченню критеріїв ...
1417328
  Куліков А.І. Фінансування вищої освіти України за рахунок позабюджетних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 195-200. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1417329
  Майбуров І. Фінансування вищої освіти: "національні особливості" // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 59-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
1417330
  Шевальє Т. Фінансування вищої освіти: десять років змін / Т. Шевальє, Ейшер, Ж-К // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
1417331
  Шапурова О.О. Фінансування вищої школи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 253-257. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1417332
  Голян В.А. Фінансування відтворення й охорони земельних ресурсів: пріоритети та інституціональні передумови / В.А. Голян, Н.А. Третяк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 77-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
1417333
  Новікова І. Фінансування галузей народного господарства українськими банками (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 76-87. – ISSN 1605-2005
1417334
  Гриневич Л. Фінансування галузі і соціальні гарантії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Питання фінансування галузі освіти.
1417335
  Дубок А. Фінансування галузі культури та мистецтва: досвід Японії // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 103-110
1417336
  Бондар А.В. Фінансування галузі охорони здоров"я в Україні та у зарубіжних країнах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 357-364. – ISSN 0321-0499
1417337
  Лилик О.Я. Фінансування громадських послуг у зарубіжних країнах : фінансові послуги // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 130-137. – Бібліогр.: 4 назви
1417338
  Варналій З.С. Фінансування державних вищих навчальних закладів України : монографія / Варналій З.С., Красільник О.В., Хмелевська Л.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2017. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-209 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-410-6
1417339
  Ловінська Л.Г. Фінансування державних послуг у контексті визначення понятійно-термінологічного апарату / Л.Г. Ловінська, С.В. Даниленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 19 назв
1417340
  Суховий Д.І. Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Суховий Денис Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Додатки: л. 206-230. – Бібліогр.: л. 186-205
1417341
  Суховий Д.І. Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Суховий Денис Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1417342
  Кудряшов В.П. Фінансування державного бюджету в період подалання наслідків рецесії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 7-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1417343
  Кудряшов В. Фінансування дефіциту державного бюджету // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 52-64. – ISSN 0131-775Х
1417344
  Атавова А.Р. Фінансування дефіциту державного бюджету України в умовах економічної кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 152-154. – ISBN 978-966-188-219-4
1417345
  Куліков А.І. Фінансування діяльності вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 213-217. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1417346
  Кузьмін О.Є. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67. – Бібліогр.: с. 60-62


  Розглянуто особливості емісії корпоративних облігацій в Україні, охарактеризовано проблемні моменти та перешкоди, що ускладнюють випуск боргових цінних паперів акціонерними товариствами. Обгрунтовано механізм фінансування витрат корпорації на засадах ...
1417347
  Кузьмін О.Є. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67.
1417348
  Ліманський А. Фінансування діяльності неприбуткових організацій // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-9.
1417349
  Тисяк О.Б. Фінансування діяльності підприємств в Україні через первинне публічне розміщення акцій на міжнародному фондовому ринку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 137-139
1417350
  Обушний С. Фінансування діяльності політичних партій у країнах з розвиненою економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз міжнародного досвіду фінансування діяльності політичних партій і сформульовано певні практичні висновки, які можуть бути використані при розробці відповідного законодавства. In the article the analysis of the international experience of ...
1417351
  Жилінська О.І. Фінансування досліджень і розробок у ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено фінансові аспекти європейської спільної політики. Generalized financial aspects of the European general policy.
1417352
  Бучковська Я. Фінансування дошкільної освіти в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 82-87. – ISSN 1818-5754
1417353
  Бак Н. Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подалання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 81-87 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
1417354
  Щурик М.В. Фінансування екології відтворення земельних ресурсів аграрного сектору Карпатського макрорегіону : фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-74 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1417355
  Цибуляк А.Г. Фінансування екологічних програм міжнародними організаціями в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
1417356
  Макаренко А.П. Фінансування екологічної діяльності в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 116-119. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1417357
  Бінгем Р. Фінансування економічного розвитку / Пер. з англ. Г. Пехник та В.Дегтярьов; Ричард Бінгем, Едвард Гилл, Семміс Вайт. – Львів : Літопис, 2003. – 416с. – ISBN 966-7007-74-9
1417358
  Сніжко О.В. Фінансування економічного розвитку і фондовий ринок: приклад України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-48. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані зі створенням децентралізованої моделі фінансування економічного розвитку. Головний акцент зроблено на дослідженні ролі фондового ринку у фінансуванні перехідної економіки. Проаналізовано основні ...
1417359
  Радченко Д.І. Фінансування економічної діяльності держави // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 79-80
1417360
  Ропотан І. Фінансування економічної складової сталого розвитку регіонів України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 114-128
1417361
  Вознюк М.А. Фінансування енергозберігаючих технологій компанією НЕФКО, регіональний досвід та завдання / М.А. Вознюк, В.А. П"ятак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 109-114. – ISSN 1562-0905
1417362
  Каленюк І. та інш. Фінансування загальної освіти за умов перехідної економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2001. – № 12. – С. 83-85
1417363
   Фінансування закладів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відповідно до підпункту "а" пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів постановою від 11 листопвда 2015 р. Кабміну № 928 затвердив перелік навчальних закладів системи загальної середньої освіти, видатки на які ...
1417364
  Люта О. Фінансування закладів вищої освіти в Україні / О. Люта, Н. Пігуль // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 89-91. – ISSN 1993-0259
1417365
  Щурик М.В. Фінансування земель агролісогосподарств Карпатського макрорегіону : фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 139-145 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1417366
  Щурик М. Фінансування земельних ресурсів АПК: екологічний аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 27-34
1417367
  Щурик М.В. Фінансування земельної реформи в аграрному секторі Карпатського макрорегіону : Фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1417368
  Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Я. Софіщенко; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 138с. – ISBN 966-364-169-Х
1417369
  Лещенко Г.Т. Фінансування і кредитування сільскогосподарських підприємств / Г.Т. Лещенко. – Київ, 1969. – 364с.
1417370
  Щелкунова Т. Фінансування імпортно-експортних операцій вітчизняних виробників міжнародними фінансовими організаціями // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 6. – С. 30-33
1417371
  Зятковська Л.І. Фінансування інвестицій екологічного спрямування : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-103 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1417372
  Коваленко Д.І. Фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 168-173. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
1417373
  Івахненко І.С. Фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 212-218 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1417374
  Дацій О.І. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.117-121. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1417375
  Шуплат О.М. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму: теоретичний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 28-33. – ISSN 2306-6814
1417376
  Косова Т. Фінансування інвестиційної діяльності природних монополій / Т. Косова, В. Сагір // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 12-18. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1417377
  Диба О.М. Фінансування інноватизації виробництва: досвід США / О.М. Диба, Ю.О. Гернего, С.М. Підгородецька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 44-54. – ISSN 2078-9165
1417378
  Федулова Л.І. Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 14-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1417379
  Сизоненко В.О. Фінансування інноваційно орієнтованої економіки в умовах інституціональної невизначеності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 80-89 : табл. – Бібліогр.: 29 назв
1417380
  Сизоненко В.О. Фінансування інноваційного підприємництва: пошук джерел і механізмів використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розкривається сутність, форми і механізми використання інноваційних фондів в структурі фінансування інноваційного підприємництва. Au exposed the main points, forms and mechanisms of the use of the innovatie fonds in the structure of the finaneing of ...
1417381
  Пучко А.О. Фінансування інноваційного розвитку економіки України з використанням досвіду Німеччини // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 285-288. – ISSN 2309-1533
1417382
  Романишин В. Фінансування інноваційного розвитку економіки як чинник підвищення конкурентноспроможності України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 21-30 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1417383
  Клименко В.І. Фінансування інноваційної діяльності в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-29
1417384
  Пашко М.М. Фінансування інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 74-79.
1417385
  Космідайло Інна Василівна Фінансування інноваційної діяльності в черкаському регіоні: аналіз та оцінка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 143-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено аналіз і надано загальну оцінку інноваційним процесам у Черкаському регіоні. Докладно розглянуто основні форми та напрямки фінансування інноваційних заходів. Визначено основні шляхи активізації інноваційної діяльності в регіонах ...
1417386
  Литвинова В.В. Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, О.С. Босенко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 19-24 : рис., фото, табл. – Бібліогр.: 5 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1417387
  Литвинова В.В. Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, О.С. Босенко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 19-25


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1417388
  Єрмоленко С.О. Фінансування інтелектуальної праці як умова розвитку потенціалу суспільства // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 77-83
1417389
  Ковшун Н.Е. Фінансування капітальних витрат у водогосподарського комплексу України: стан та перспективи / Н.Е. Ковшун, О.М. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 9-15. – ISSN 2071-4653
1417390
  Боровікова М.О. Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 6 (169). – С. 164-169


  Обгрунтовано необхідність створення спільної цінності, яка дозволить забезпечити конкурентну перевагу вищому навчальному закладу для всіх учасників освітнього процесу.
1417391
  Ващук Тетяна Романівна Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Ващук Т.Р.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. + Додатки: л.187-198. – Бібліогр.: л.172-186
1417392
  Ващук Тетяна Романівна Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Ващук Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
1417393
  Корнилюк Р.В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики / Р.В. Корнилюк, А.В. Корнилюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 43-50. – ISSN 2306-6814
1417394
  Полозенко Д.В. Фінансування матеріально-технічної бази колгоспів і радгоспів. / Д.В. Полозенко. – К., 1975. – 141с.
1417395
  Рудень В.В. Фінансування медичного забезпечення в Україні: проблеми та шляхи розв"язання : фінансова політика й економічне регулювання / В.В. Рудень, О.М. Сидорчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 25-34 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
1417396
  Палка І.М. Фінансування міжнародними інституціями інвестиційних проектів в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 45-48. – ISSN 2309-1533
1417397
  Тоцька О.Л. Фінансування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з Державного бюджету України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 107-112. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1417398
  Марушкевич А.А. Фінансування навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 122. – ISBN 978-966-439-865-4
1417399
  Красій О.І. Фінансування народної освіти : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 49-53. – Бібліогр.: 3 назви
1417400
  Боголіб Т.М. Фінансування науки за кордоном : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-53. – Бібліогр.: 4 назви
1417401
   Фінансування наукових досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 листопада (№ 48). – С. 5


  "...14 листопада під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки Євгена Суліми відбулося засідання Наукової ради щодо підбиття підсумків результатів конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок та прийняття рішення щодо ...
1417402
  Боголіб Т.М. Фінансування наукових розробок : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 52-59. – Бібліогр.: 3 назви
1417403
  Парубець О.М. Фінансування наукових та науково-технічних робіт підприємств України як запорука підвищення їх конкурентоспроможності / О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 88-93. – ISSN 2309-1533
1417404
  Затонацька Т.Г. Фінансування науково-технологічної сфери шляхом державно-приватного партнерства // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 3-11


  Проаналізовано основні заходи державної політики щодо регулювання інноваційної діяльності в Україні. Досліджено зарубіжний досвід фінансування наукової та науково-технічної діяльності шляхом державно-приватного партнерства.
1417405
  Бучковська Я.Г. Фінансування освіти в Україні: стан і перспективи / Я.Г. Бучковська, О.В. Баранецька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 259-271. – ISSN 2078-9165
1417406
  Крамченко Р.А. Фінансування освіти в Україні: стан та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 117-123
1417407
  Кичко І.І. Фінансування освіти в умовах формування соціально орієнтованої економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 53-59. – Бібліогр.: 13 назв
1417408
  Рудницька Н. Фінансування освіти євреїв Волинської губернії у 19 - на початок 20 ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-19. – ISSN 1999-4966
1417409
   Фінансування освіти за допомогою ринку державних цінних паперів (зарубіжний досвід) // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.79-84. – ISSN 1682-2366
1417410
  Боголіб Т.М. Фінансування освіти за кордоном // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 132-139
1417411
  Ганущак Ю. Фінансування освіти і децентралізація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 1, 13


  "Децентралізація влади дуже часто пов"язується з проведенням адміністративно-територіальної реформи, яка проходить наразі фазу добровільного об"єднання територіальних громад. Однак це тільки невелика й відносно проста в інтелектуальному плані частина ...
1417412
  Якубовський Р.В. Фінансування освіти: правовий зміст, поняття та види // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 410-415. – ISSN 1563-3349
1417413
  Башко В. Фінансування освіти: скільки, кому і як? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 6


  Потреба реформувати освіту в Україні зумовлена тим, що, попри високі кількісні показники рівня фінансування, ми відстаємо від розвинених країн за її якістю і внеском науково-технічного прогресу в економічне зростання. Згідно з рейтингом глобальної ...
1417414
  Олієвська М.Г. Фінансування освітньо-наукової діяльності в країнах з низьким рівнем доходів на душу населення / М.Г. Олієвська, С.В. Петруха // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 103-109. – ISSN 2222-4459
1417415
   Фінансування освітньої галузі у 2016 році // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1417416
  Степанова О.В. Фінансування охорони здоров"я та фіскальна стійкість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 64-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2305-7645
1417417
  Павлюк К .В. Фінансування охорони здоров"я як складової людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 143-148
1417418
  Пілюгіна О.І. Фінансування охорони навколишнього природного середовища в умовах ринкової трансформаційної економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 287-288. – ISBN 978-966-188-219-4
1417419
  Юрків Н.Я. Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 118-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1417420
  Данілова Л.І. Фінансування підприємства з використанням короткострокових і довгострокових ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми короткострокового і довгострокового фінансування підприємств. The problems shortterm and longterm financing enterprises is revealed in the article.
1417421
   Фінансування політичних партій. – Київ : Молодіжна Альтернатива
Частина 2. – 2004. – 58с.
1417422
  Прокопенко І.П. Фінансування політичних партій в Україні і зарубіжних країнах / І.П. Прокопенко, В.Є. Доронін // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 76-79. – ISSN 2219-5521
1417423
  Семенюк Т. Фінансування політичних партій на парламентських виборах // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-46.
1417424
  Кустова С.М. Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 105-110. – ISSN 2310-2837
1417425
  Слинько Т.А. Фінансування політичних партій: досвід України та зарубіжних країн // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 126-128
1417426
  Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.130-134. – ISSN 0132-1331
1417427
  Євменькова К. Фінансування послуг вищої освіти в країнах Заходу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 88-90. – ISSN 1818-2682
1417428
  Недава Олег Фінансування природоохоронних заходів в Україні: проблеми та пропозиції до законодавчого врегулювання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
1417429
  Краснова М.В. Фінансування природоохоронних заходів у системі реалізації еколого-правових договорів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються положення чинного законодавства України, які забезпечують реалізацію державно-приватного партнерства в галузі екології, в тому числі шляхом договірного фінансування здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів державного ...
1417430
  Зуєв В.А. Фінансування природоохоронних заходів: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 139-145. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1417431
  Костюк У.З. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покращення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 181-186. – ISSN 2309-1533
1417432
  Якубовський М.М. Фінансування програм державного рівня: проблеми та шляхи удосконалення / М.М. Якубовський, Ю.Ф. Шкворець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1417433
  Лабенко О.М. Фінансування програм з охорони навколишнього природного середовища в Україні // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2013. – С. 29-32. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 1 (34))
1417434
  Гриньків О.О. Фінансування програм захисту свідків та інших учасників кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 282-284
1417435
  Овсянникова Я.О. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00 08 / Овсянникова Яна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 280 л. – Додатки: л. 242-280. – Бібліогр.: л. 207-241
1417436
  Овсянникова Я.О. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Овсянникова Яна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1417437
  Науменкова С.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства / С.В. Науменкова, Я.О. Овсянникова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 54-66


  В статті розкрито сучасні тенденції фінансування проектів публічно-приватного партнерства та виявлено основні перешкоди щодо ефективної реалізації проектів публічно-приватного партнерства. Обґрунтовано практичні рекомендації для вдосконалення процедури ...
1417438
  Степанова О.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
1417439
  Падалка В.М. Фінансування проектів розвитку міст за рахунок місцевих запозичень : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 89-99 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1417440
  Криклій А.С. Фінансування професійного навчання персоналу : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 113-118 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1417441
  Петленко Ю.В. Фінансування реального сектору економіки України: стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито окремі аспекти, що спричинили кризу в реальному секторі та запропоновано заходи щодо стабілізації фінансового забезпечення виробничих підприємств. Separate aspects affecting a crisis in the real sector of economy are exposed, and measures are ...
1417442
  Литвин М.В. Фінансування регіонального розвитку Іспанії в контексті досягнення сталого розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 35-43. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
1417443
  Зайчикова В.В. Фінансування регіонального розвитку у 2007 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Принципи співробітництва та взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо фінансування регіонального розвитку у 2007 році. Principles of collaboration and cooperation of central and local organs of executive power are in relation to ...
1417444
  Синявська Л.І. Фінансування роботи промислових підприємств на сході й півдні України в 1917–1918 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 61-74. – ISSN 0130-5247
1417445
  Неделько І.Г. Фінансування розвитку сектору малого бізнесу : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1417446
  Колосов І.П. Фінансування Світовим банком проекту передачі електроенергії в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 82-93. – ISSN 2414-3499
1417447
  Ляховчєнко Л.А. Фінансування системи охорони здоров"я в Європі: досвід для України / Л.А. Ляховчєнко, О.В. Поживілова, Я.Ф. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 112-117
1417448
  Пертернко О. Фінансування системи охорони здоров"я в Україні через державний та місцеві бюджети // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 25 : Соціальна робота і охорона здоров"я. – С. 58-64.
1417449
  Семенда О.В. Фінансування системи охорони здоров"я: проблеми та напрями їх вирішення // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (11). – С. 98-107. – ISSN 2226-8820
1417450
  Комарова І.В. Фінансування сільськогосподарських товаровиробників в Україні з бюджетів різного рівня : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 23-30 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1417451
  Приказюк О. Фінансування сільськогосподарських товаровиробників в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-20. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фінансової кризи на розвиток аграрної галузі. Розроблено пропозиції щодо удосконалення джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників України в умовах кризи. The influencing of financial crisis on development of agrarian ...
1417452
  Скворцова С.Я. Фінансування соціальних гарантій як чинник мінімізації соціальних ризиків українського суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 185-191


  Проаналізовано сучасний стан державного забезпечення соціальних гарантій в Україні, визначено основні соціальні ризики українського суспільства, розкрито проблеми і перспективи побудови соціальної держави в Україні.
1417453
   Фінансування соціальних послуг для вразливих верств населення (дітей-інвалідів) [Електронний ресурс] / К.В. Павлюк [та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використовування на DVD-ROM. - Електрон. дані (об"єм даних 4,1 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-90-3
1417454
  Ляхович Г.І. Фінансування соціальної сфери в умовах децентралізації управління / Г.І. Ляхович, У.І. Ляхович // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 100-106
1417455
  Мортіков В.В. Фінансування створення суспільних благ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 76-82. – Бібліогр.: 6 назв
1417456
  Гасанов С.С. Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації / С.С. Гасанов, В.О. Сизоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 5 (222). – С. 20-28. – ISSN 2305-7645
1417457
  Андрусів У.Б. Фінансування суспільного мовлення в Україні: питання правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 225-230
1417458
  Бойко Є.М. Фінансування та доступність вищої освіти: міжнародний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю проблемних питань, пов"язаних з дослідженням впливу фінансового забезпечення сфери освіти на ступінь доступності вищої освіти для окремих громадян. The article is devoted to the investigation of the problems in which way ...
1417459
  Полунєєв Ю. Фінансування та страхування експорту в Україні : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 24-25
1417460
  Гладкий В. Фінансування та страхування експорту в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто основні компоненти зростання експорту, які можуть застосовуватись в Україні, а саме преференційне та пільгове кредитування, податкові та інвестиційні пільги, субсидіювання експортної та ділової інфраструктури, державна підтримка при освоєнні ...
1417461
  Антощак А. Фінансування тероризму через діяльність благодійної організації // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7220-78-6
1417462
  Баранов О.П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 108-112. – ISSN 2306-6814
1417463
  Шандра В.М. Фінансування технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 6-16.
1417464
  Морозов В.С. Фінансування транспортної інфраструктури ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 152-162. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано сучасний механізм фінансування транспортної інфраструктури ФРН. З’ясовано, що Федеральний Уряд Німеччини несе головну відповідальність за розвиток федеральної транспортної інфраструктури, основою для розвитку якої слугують ...
1417465
  Прилуцький Ю. Фінансування української науки за європейським зразком / Ю. Прилуцький, К. Теребіленко // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  Про наукове співробітництво в галузі синтезу та застосування біосумісних наноматеріалів викладачів і науковців кафедр неорганічної хімії та біофізики КНУ імені Тараса Шевченка з німецькими колегами з університету Дуйсбург-Ессен (м. Ессен). Показовим ...
1417466
  Стріха М. Фінансування університетської науки: між ризиками стагнації і непередбачуваності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16 травня (№ 18/19). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Стаття заступника міністра освіти і науки М. Стріхи для тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (28 квітня - 13 травня 2016 р. № 16), в якій розповідає про перебіг конкурсу наукових проектів, особливості їх фінансування та можливе реформування ...
1417467
  Сіташ Т.Д. Фінансування установ охорони здоров"я : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 175-180. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1417468
   Фінансування федеральних виборів. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 114с.
1417469
  Іщенко О.В. Фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адаптація зарубіжного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 47-52.
1417470
  Чубенко А. Фінансування цивільного захисту за рахунок коштів місцевих бюджетів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 45-47. – ISSN 0132-1331
1417471
  Яременко Л. Фінансування як функція управління вищою освітою // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 33-35. – ISSN 0131-6788
1417472
  Настич Т.П. Фінансуваня культурно-мистецьких закладів в Україні: проектний погляд // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 146-150. – ISSN 2222-8810


  Розглянуто проблеми у сфері культурно-мистецької освіти. Виділено проблеми, які пов"язані з її фінансуванням. Показана доцільність і можливість застосування проектного фінансування.
1417473
  Сорока В. Фінансувати не можна полишити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 березня (№ 9/10). – С. 4. 45. – ISSN 2219-5793
1417474
  Шулікін Д. Фінансувати по-новому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Київській школі економіки проведено обговорення реформування системи фінансування вищої освіти в Україні. Перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Совсун презентувала проект нового механізму фінансування вищої освіти.
1417475
  Зарєчнєв А.М. Фінаси : Тести та задачі: Навчальний посібник / А.М. Зарєчнєв, Т.В. Малаєва, Р.П. Русанова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 196 с. – ISBN 966-8253-12-4
1417476
  Чернов М. Фіни тричі відвойовували свою незалежність // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2014. – 27 грудня (№ 101). – С. 6
1417477
  Юркевич О.М. Фінінсове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України : Автореф. дис. ...канд.економ. наук: Спец. 08.04.01 / Оксана Миколаївна Юркевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1417478
  Хрипченко М.С. Фінітарні кільця інцидентності : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Хрипченко Микола Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 46 назв
1417479
  Шкільняк С.С. Фінітарні логіки квазіарних предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-55. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються логіки часткових предикатів над іменними множинами - композиційно-номінативні логіки квазіарних преди-катів. Розглянуто ієрархію таких логік. Місце логіки в ієрархії визначено рівнем абстракції розгляду та обмеженнями на клас предикатів. Для ...
1417480
  Литвиненко І.М. Фінітарні напівгрупи часткових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто дві природні модифікації поняття фінітарності груп підстановок для випадку (інверсних) напівгруп часткових перетворень. Охарактеризовано максимальні підгрупи, головні ідеали та відношення Гріш в (інверсних) напівгрупах частково ...
1417481
  Потьомкін М.М. Фінітна динаміка руху частинки з власним магнітним моментом в осцилюючому неоднорідному магнітному полі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Потьомкін Михайло Михайлович ; Ін-т магнетизму Нац. акад. наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 37 назв
1417482
  Пархоменко П. Фініш вступної кампанії // Молодь України. – Київ, 2018. – 03 серпня (№ 22). – С. 2


  За кількістю поданих заяв КНУ імені Тараса Шевченка посів перше місце.
1417483
   Фінішна пряма // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 липня (№ 30)


  Портал ПедПРЕСА продовжують розповідати про найактуальніші аспекти цьогорічної вступної кампанії у спецпроекті "Вступ-2012" ! Нагадуємо, що тільки в нас на запитання абітурієнтів відповідають провідні фахівці Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту.
1417484
   Фінк (Fink) Ейген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 952. – ISBN 966-316-069-1
1417485
  Мороз Ю.І. Фінляндія - країна тисячі озер і тисячі можливостей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
1417486
  Будько Євген Фінляндія : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 14-16 : фото
1417487
  Супричов Олексій Фінляндія (Фінляндська Республіка) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48-49
1417488
  Павлович Ю. Фінляндія 1905-1910 : Альбом / Ю. Павлович; КНУ ім.Т.Шевченка. Посольство Фінляндської Республіки в Україні. – Київ : Слово, 2001. – 64с. – ISBN 966-7252-16-7
1417489
  Невинна Г.Я. Фінляндія в геополітичній грі Балтійського регіону (міжвоєнний період) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 103-107. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1417490
  Дубовик Ольга Фінляндія. Білі ночі Вуокатті : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 102-105
1417491
  Горобець Іван Фінляндія. Білі ночі з екстримом : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 48-54 : Фото
1417492
  Горобець Ірина Фінляндія. Варяги й мумі-троллі : Вояж-колекція / Горобець Ірина, Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-36 : Фото
1417493
  Горобець Іван Фінляндія. Вікенд у фінському дизайні : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 80-83 : Фото
1417494
  Будько Євген Фінляндія. Гід у зимову казку : Профі-тур / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-42 : Фото
1417495
  Біленко Василь Фінляндія. Крижана Ванна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 50-51 : фото
1417496
   Фінляндія. Купання в ополонці та побачення з Сантою : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 78 : Фото
1417497
  Тодоренко Галина Фінляндія. Лижі влітку і зустріч із ведмедями : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 70 : Фото
1417498
   Фінляндія. Лижі. Вечірка з Санта Клаусом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 77
1417499
  Сидоренко Віктор Фінляндія. На лижах у зимову казку = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 49
1417500
  Біленко Василь Фінляндія. Острів Суоменліна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 48-49 : фото
1417501
  Медведєва Катерина Фінляндія. Північна Робінзонада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 30-35 : фото
1417502
  Кравченко В. Фінляндія. Прощання з "фінляндизацією"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 6


  Після двох радянсько-фінських війн у Гельсінкі й Москви склалися особливі відносини. Причому настільки особливі, що в міжнародному лексиконі навіть з"явився спеціальний термін - "фінляндизація". Це коли слабша держава змушена йти на поступки своєму ...
1417503
  Біленко Василь Фінляндія. Розваги за Полярним колом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 72-77 : фото
1417504
   Фінляндія. Сон в руку або Полярні тропіки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-45 : Фото
1417505
  Ільченко Володимир Фінляндія. Що робити в Гельсінкі після Парижа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 64-69 : фото
1417506
  Ляшенко Л.М. Фінляндія: освіта, наука і "економічне диво" / Л.М. Ляшенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 17-25. – ISSN 1818-5797
1417507
  Шевчук Л. Фінляндія: соціально- економіко- географічна характеристика / Л. Шевчук, Т. Аарреваара. – Львів, 2001. – 163с. – ISBN 966-613-123-4
1417508
  Гончаров Володимир Фінляндія: туризм цілий рік! / Гончаров Володимир, Самойлов Юрій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1417509
  Сюндюков І. Фінляндія: чому реалізувався шанс на свободу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 вересня (№ 165/166). – С. 20
1417510
  Сюндюков І. Фінляндія: чому реалізувався шанс на свободу. Маршал, який знав, що потрібно країні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 20
1417511
  Ковальов Д.В. Фінляндський рух єгерів: між кайзером та царем // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 189-203. – ISSN 2313-1993
1417512
  Козюк В. Фінн Кідленд і Едвард Прескотт: теоретична фундація каркасу нової класичної макроекономіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 148-159. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
1417513
  Борщевський С.В. Фінно-угорські субстратні елементи в сучасній польській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С.72-79. – Бібліогр.: Літ.: с. 77-79; 50 назв.
1417514
  Палій О. Фіно-угорська розгадка "загадкової Росії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 жовтня (№ 187). – С. 5
1417515
  Перегуда Є. Фінська модель: про ступінь операційності для України / Є. Перегуда, С. Місержи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 340-348
1417516
  Касьянова Д. Фінське диво, або/і Здоровий прагматизм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 12


  "Про Фінляндію ми знаємо не так уже й багато. Останніми роками захоплюємося системою освіти у фінських школах. Хоча самі фіни ставляться до своєї освіти спокійно. Раді, що є можливість як забезпеченим, так і не дуже сім"ям відправляти своїх дітей у ...
1417517
   Фінський досвід місцевого самоврядування - для українських міст. – Київ : ІТС, 2006. – 64с. – ISBN 966-8534-03-4
1417518
   Фінські прислів"я та приказки. – К, 1981. – 158с.
1417519
  Цуканова Фінські розвідки українських освітян, або "школа радості" такі існує // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Завідувач кафедрою математичного аналізу механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Шевчук про автора розв"язання задачі з комбінаторної геометрії - Марину Вязовську.
1417520
  Дюренмат Фрідріх Фінтер : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 126-133. – ISSN 0208-0710
1417521
  Владко В.М. Фіолетова загибель : повість / В.М. Владко. – Київ : Молодь, 1965. – 194 с. – (Подорожі, пригоди, фантастика)
1417522
  Різник Левко Фіолетові кошенята : роман / Закінчення. Поч. у № 2, 2010 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 30-82. – ISSN 0868-4790
1417523
  Ракочі Вадим Фіорди Норвегії. Карколомна краса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 112-120 : фото
1417524
  Кривов"язюк І.В. ФІормування регіональної політики на ринеку цінних паперів // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 41-43. – Бібліогр.: на 4 пункти
1417525
  Ільницький М. Фірдоусі Абулькасем // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 133. – ISSN 0320-8370
1417526
  Спрінгейт М. ФІріпорт, Техас : Уривки з п"єси // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 63-75. – ISSN 0131-2561
1417527
  Бех В.П. Фірма в дискурсі організменої ідеї / В.П. Бех, А.В. Гашенко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 376с. – ISBN 966-680-238-4
1417528
  Стасишин А. Фірма як економічний суб"єкт у сучасній економічній теорії // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 62-68. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1417529
  Малик В.К. Фірман султана / В.К. Малик. – Київ, 1969. – 253 с.
1417530
  Демченко М.В. Фірмова торгівля у сегменті FMCG як інструмент маркетингової комунікації виробника // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 32-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано аналіз причин виникнення на сучасному українському ринку у сегменті FMCG такого формату як фірмова торгівля. Особливості розвитку фірмової торгівлі розглянуто крізь призму специфіки розвитку вітчизняного ринку товарів повсякденного ...
1417531
  Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / КНУТШ; Кривошеїна І.В. – Київ, 2007. – 204л. – Бібліогр.: л.191-204
1417532
  Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Кривошеїна І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1417533
  Сержанова Т. Фірмові найменування в Україні та їх судовий захист // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-35.
1417534
  Демчина Аліна Фіскали-неофіти // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-19. – ISSN 0130-5212
1417535
  Лопушняк Г.С. Фіскальна децентралізація в Україні: декларації та практична реалізація / Г.С. Лопушняк, З.М. Лободіна, М.В. Ливдар // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – С. 79-84. – ISSN 1728-6220
1417536
  Хлівний В. Фіскальна децентралізація на місцевому рівні / В. Хлівний, Д. Гризоглазов // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 25-28 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1417537
  Буряченко А.Є. Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні / А.Є. Буряченко, І.О. Філімошкіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 56-68 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
1417538
  Городецька Т.Е. Фіскальна децентралізація як складова реформи місцевого самоврядування / Т.Е. Городецька, І.О. Пєнська, К.В. Колодяжна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 27-31. – ISSN 2409-1944
1417539
  Деркач М.І. Фіскальна децентралізація як фактор забезпечення сталого розвитку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 56-63
1417540
  Руденко І.В. Фіскальна децентралізація: моделі, перспективи, ризики // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 6. – С. 16-22
1417541
  Демиденко Л. Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії / Л. Демиденко, Ю. Наконечна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-48. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто порядок та відмінності у формуванні доходів та видатків місцевих бюджетів в Україні та Німеччині. Здійснено аналіз складу джерел і напрямків використання коштів бюджетів всіх рівнів. Узагальнено досвід фіскальної децентралізації у ...
1417542
  Римар О.Г. Фіскальна ефективність податкової системи в контексті антикризового регулювання : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 224-227. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1417543
  Мельник В.М. Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб в Україні: можливості зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-48.
1417544
  Швабій К.І. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1417545
  Матросова Л.М. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування України / Л.М. Матросова, Я.Є. Охрімчук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 2409-1944
1417546
  Озерчук О.В. Фіскальна ефективність прямих податків в Україні та фактори, що на неї вплинули / О.В. Озерчук, Л.Б. Райнова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 87-92. – ISSN 2306-6814
1417547
  Скрипник А. Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні / А. Скрипник, Т. Паянок // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-42. – ISSN 0131-775Х
1417548
  Скрипник А. Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні / А. Скрипник, Т. Паянок // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-42. – Бібліогр.: с. 29-30, 32-38, 40, 42. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлюються питання формування ПДВ в експортоорієнтованій відкритій економіці. Проаналізовано вплив окремих складових на загальну суму надходжень. Показано значний вплив політичних ризиків та ризиків, притаманних експортоорієнтованій економіці, на ...
1417549
  Паламарчук Д.М. Фіскальна ефективність та напрями удосконалення національної моделі ПДВ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 34-41
1417550
  Сунцова О.О. Фіскальна ємність регіонів як основа системи міжбюджетних відносин : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 137-144. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1417551
  Циганов С. Фіскальна і монетарна політика - складові забезпечення макрофінансової стабільності національної економіки / С. Циганов, Т. Табакова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 5 (219). – С. 34-38. – ISSN 2310-2624
1417552
  Єфименко Т.І. Фіскальна консолідація в контексті антикризового регулювання / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 7-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1417553
  Кудряшов В.П. Фіскальна консолідація та її впливи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 31-46 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
1417554
  Богдан Т.П. Фіскальна консолідація: уроки міжнародного досвіду для України / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 55-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1417555
  Свердан М.М. Фіскальна модернізація: податок на багатство як альтернативна інноваційна форма оподаткування приватної власності // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 60-68. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
1417556
  Дзюбик С.Д. Фіскальна політика : Навчальний посібник / С.Д. Дзюбик; Укр.академія державного управління при Президентові України. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 62с. – ISBN 966-7353-21-4
1417557
   Фіскальна політика : практикум : навч.-метод. посібник / [В.М. Федосов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 307, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначені на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-926-081-9
1417558
  Козюк В.В. Фіскальна політика в Європейському валютному союзі: проблеми автоматичної стабілізації та конвергенції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 57-67
1417559
  Демиденко Л. Фіскальна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної промисловості / Л. Демиденко, М. Ситницький // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 25-32


  Проаналізовано основні показники соціально-економічного розвитку промисловості України в кризових умовах; досліджено проблеми фіскальної політики в Україні; узагальнено структуру та динаміку податків, які значно впливають на інвестиційну привабливість ...
1417560
  Аура Габріела Сокол Фіскальна політика в Румунії - вірна політика у вірний час? Аналіз з точки зору балансу структурного бюджету / Аура Габріела Сокол, Крістіан Сокол, Марінас Маріус // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 442-449 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
1417561
  Соколовська А.М. Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 17-32 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1417562
  Копич Р. Фіскальна політика в Україні: сучасний стан та перспективи // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 140-147. – Бібліогр. на 12 пунктів. – ISSN 1562-0905
1417563
  Жиляєва Н. Фіскальна політика держави в період світової економічної кризи та напрями підвищення її ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані поточні тенденції економічного розвитку України, визначені основні ризики фіскальної політики в умовах світової економічної кризи та запропоновані напрями підвищення її ефективності. Current economic progress of Ukraine trends are ...
1417564
  Мельник В.М. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 11-17. – Бібліогр.: с. 12, 14-17


  Розглядається інструментарій фіскальної політики держави. Автор наводить власне бачення варіантів його застосування в умовах фінансової кризи в Україні з урахуванням досвіду державного регулювання попередніх років. Звертається увага на залежність ...
1417565
  Карлін М.І. Фіскальна політика і соціальні виплати в сучасній Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 70-76. – ISSN 2072-9480


  Запропоновано використати новий принцип фінансування соціальних видатків у країні з недостатнім рівнем демократії в умовах економічної кризи.
1417566
  Міняйло С. Фіскальна політика радянського уряду і становище українського селянства у 30-х роках XX століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 82-84
1417567
  Нікитенко Дмитро Валерійович Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці : Дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01. / Нікитенко Дмитро Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 209 л. – Додатки: л. 192-209. – Бібліогр.: л. 172-191
1417568
  Нікитенко Д.В. Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Нікитенко Дмитро Валерійович; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1417569
  Римарська Р.Ю. Фіскальна політика та економічне зростання в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 79-85. – ISSN 2306-5664
1417570
  Варналій З. Фіскальна політика та ії вплив на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 5 (257). – С. 28-51. – ISSN 2409-9260
1417571
  Міняйло О. Фіскальна політика у системі важелів стимулювання національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-94. – ISSN 1605-2005
1417572
  Наєнко О.Ю. Фіскальна політика як важливий інструмент у процесі стабілізації економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 82-83
1417573
  Отрошко О.В. Фіскальна політика як засіб стабілізації економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 69-75. – Бібліогр.: 3 назви
1417574
  Клепанчук О.Ю. Фіскальна політика як інструмент регулювання економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 250-256. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1417575
  Скорорад І.С. Фіскальна політика як спосіб наповнення державного бюджету / І.С. Скорорад, О.В. Гарасимчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 529-533. – ISSN 0321-0499
1417576
  Клецька Н.Є. Фіскальна політика, умови стабільності // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 46-50. – ISBN 978-966-2660-18-0
1417577
  Александрюк Т.Ю. Фіскальна політика: теоретичні аксіоми та прикладні антитези / Т.Ю. Александрюк, Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 188-200. – ISSN 2306-546X
1417578
  Федун І.Л. Фіскальна роль податку на доходи фізичних осіб в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні / І.Л. Федун, Т.Б. Васіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 47-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1417579
  Баліцька В.В. Фіскальна система України: оцінка впливу на фінансовий стан і процеси капіталоутворення підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 13-18.
1417580
  Башко В.Й. Фіскальна стійкість та бюджетні правила в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 17 назв
1417581
  Касперович Ю.В. Фіскальна трансмісія та її наслідки на формування доходів бюджету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 69-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1417582
  Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 27-35. – Бібліогр.: 16 назв
1417583
  Прокопенко О.А. Фіскальне забезпечення соціально-економічного розвиту регонів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 27-30 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1417584
  Дорошенко Г. Фіскальне напруження і економічне зростання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються способи створення необхідного фіскального простору в Україні для підвищення економічного зростання. In clause ways of formation of necessary fiscal space in Ukraine for a raising of economic growth are investigated
1417585
  Хорошаєв Є.С. Фіскальне право країн Великої Вісімки : монографія / Є.С. Хорошаєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Нац. авіаційний ун-т". – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 330-336. – ISBN 978-966-340-470-7
1417586
  Голян В.А. Фіскальне регулювання водокористування в умовах нових економічних викликів : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 194-201 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1417587
  Волкова О.М. Фіскальне регулювання демографічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 176-182.
1417588
  Кучерова І.М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій : монографія / І.М. Кучерова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-175. – ISBN 978-617-673-454-3
1417589
  Карпук А. Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 52-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1417590
  Кміть В. Фіскальне регулювання малого підприємництва в Україні / В. Кміть, Х. Березовська // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 76-82. – ISSN 1993-0259
1417591
  Хвесик М.А. Фіскальне регулювання природокористування в контексті соціально-економічного піднесення територіальних утворень / М.А. Хвесик, А В. Голян, Т.В. Божидарнік // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 10-16
1417592
  Бардась В. Фіскальне регулювання природокористування в Норвегії та Україні: перспективи подалання інституціональних розривів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 51-54 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1417593
  Голян В. Фіскальне регулювання природокористування в сучасних умовах: регіональні перспективи та потенціал удосконалення : економіка природокористування / В. Голян, В Бардась // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1417594
  Ярошенко Л.Л. Фіскальне регулювання соціально-економічного розвитку України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 40-42
1417595
  Тропіна В.Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства / В.Б. Тропіна ; М-во фінансів України ; Акад. фінансового управління ; Науково-дослідний фінансовий ін-т. – Київ : [ВІПОЛ], 2008. – 368 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-306. – ISBN 978-966-7675-45-5
1417596
  Томнюк Т.Л. Фіскальне регулювання у провідних економічних теоріях ХХ–ХХІ століття // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 344-349. – ISSN 2222-0712
1417597
  Паєнтко Т.В. Фіскальне регулювання фінансових потоків у державі / Т.В. Паєнтко, І.А. Безугла // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 239-244. – ISSN 1993-6788
1417598
  Омар Масуд Фіскальне стимулювання та антициклічна монетарна політика: коментарі щодо чинної світової депресії : новини зарубіжної науки / Омар Масуд, Бора Актан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 244-261 : Табл., рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1993-6788
1417599
  Тлущак Ю.М. Фіскальний апарат Російської імперії в українських губерніях // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 115-119. – ISSN 1563-3349
1417600
  Дзюбенко О.М. Фіскальний інструментарій вилучення лісоресурсної ренти в системі інвестиційно-інноваційного забезпечення відтворення лісових екосистем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 8-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1417601
  Гончаренко Н.І. Фіскальний інструментарій як ключовий елемент системи регулювання економічного розвитку держави на макрорівні / Н.І. Гончаренко, Р.М. Доля, Д.В. Сурін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 90-93. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1417602
  Мєдвєдкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мєдвєдкова Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 254 л. + Додатки: л. 223-254. – Бібліогр.: л. 201-222
1417603
  Мєдвєдкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мєдвєдкова Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1417604
  Крекотень І.М. Фіскальний потенціал місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні / І.М. Крекотень, А.Д. Глушко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 287-291. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1417605
  Варченко О.М. Фіскальний потенціал податку на прибуток підприємства в Україні та фактори, що на нього впливають / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, Н.І. Шаціло // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 189-197. – ISSN 2308-1988
1417606
  Єфименко Т.І. Фіскальний простір антикризового регулювання / Т.І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 225, [1] с. : табл. – Додатки: с. 197-225. – ISBN 978-966-2380-33-0
1417607
  Степанова О.В. Фіскальний простір для системи охорони здоров"я: сучасні підходи до формування та діагностики // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 62-71 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2519-1853
1417608
  Єфименко Т.І. Фіскальний простір і стабілізація державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (262). – С. 7-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 2305-7645
1417609
  Майба А.А. Фіскальний простір: економічна сутність та структура // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 34-41
1417610
  Проценко Ю. Фіскальний розрив між доходами та видатками на виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 107-117. – ISSN 2409-9260
1417611
  Козюк В.В. Фіскальний рубікон резервних валют // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 55-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1417612
  Швець С.М. Фіскальний сеньйораж та інфляція в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 65-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1417613
  Ястремський О.І. Фіскальний стрес-тест: генеза, класифікація, застосування, розвиток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 54-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2305-7645
1417614
  Мацук З.А. Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – C. 81-94. – ISSN 2310-9734
1417615
  Мойсеєнко І.П. Фіскальні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 243-248. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1417616
  Кузнецов О.В. Фіскальні аспекти членства Великобританії у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 187-195


  The study of the EU budget as a source of problems among the EU member states and the UK, including issues related to implementation of the Common Agricultural Policy, is carried out. Special attention is given to the examination of the problem of ...
1417617
  Дорошенко І. Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 16-21 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1417618
  Коновалова І. Фіскальні важелі реалізації соціально-економічної політики держави: теоретичні аспекти // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1417619
   Фіскальні важелі регулювання економіки : монографія / [Солдатенко О.В. та ін.] ; за заг. ред. О.В. Солдатенко ; Держ. податк. служба України, Нац, ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2012. – 276, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-266. – ISBN 978-617-566-187-1
1417620
  Кудряшов В.П. Фіскальні дисбаланси та заходи щодо їх обмеження в ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (635). – С. 79-96. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано динаміку показників бюджету і державних боргових забов"язань загального уряду в державах - членах ЄС у період економічної кризи. Розглянуто заходи, запроваджені у посткризовий період для досягнення збалансування фіскальних диспропорцій, ...
1417621
  Самура Ю.О. Фіскальні економічні системи маржиналістська інтерпретація // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С.173-175. – ISBN 5-7763-2435-1
1417622
  Філімошкіна І.О. Фіскальні ефекти функціонування підприємств комунальної форми власності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 295-303. – ISSN 2222-4459
1417623
  Опарін В.М. Фіскальні засоби стимулювання економічного зростання / В.М. Опарін, М.М. Фельдгольц // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 61-70
1417624
  Осецька Д.В. Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осецька Діана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 252 арк. – Додатки: арк. 246-252. – Бібліогр.: арк. 222-245
1417625
  Осецька Д.В. Фіскальні імперативи стійкості державних фінансів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осецька Діана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1417626
  Диха М.В. Фіскальні інноваційні джерела вирішення проблем соціально-економічного розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 81-88. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2226-9150
1417627
  Лещенко К.А. Фіскальні інструменти реалізації екологічних політик постсоціалістичних країн східної Європи // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 73-81
1417628
  Осецька Д.В. Фіскальні інструменти реалізації політики економічного зростання в умовах посилення інтеграційних процесів // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 105-112. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1417629
  Якимчук Н. Фіскальні неподаткові платежі до бюджетів: проблеми правового змісту та правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 1 (13). – С. 68-76. – ISSN 2306-9082
1417630
  Осецька Д.В. Фіскальні правила в механізмі макроекономічної політики: міжнародний досвід // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 88-94. – (Серія "Економіка" ; № 1 (53)). – ISSN 2310-0672
1417631
  Гасанов С.С. Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 7-23. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
1417632
  Богдан Т.П. Фіскальні правила як важлива складова прогресивних фіскальних інститутів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 7-26. – ISSN 2305-7645
1417633
  Колісник Б.І. Фіскальні регулятори в системі управління ефективністю функціонування лісогосподарського комплексу : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-66 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1417634
  Завгородня О.О. Фіскальні ресурси держави та їх роль в активізації інвестиційних процесів : податки / О.О. Завгородня, В.М. Тарасевич // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 18-25. – Бібліогр.: 4 назви
1417635
  Гасанов С.С. Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної невизначеності // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 5-24. – ISSN 2414-3499


  "Розкрито вплив інституціональної невизначеності на особливості фіскальних ризиків у економіці квазіринкового типу. Введено поняття “фундаментальна інституціональна невизначеність”, яке характеризує критичний рівень, або таку глибину інституціональної ...
1417636
  Синютка Н.Г. Фіскальні стимули реалізації державної енергетичної політики та реформування вищої школи / Н.Г. Синютка, М.Я. Яструбський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 214-219. – ISSN 2222-4459
1417637
  Демиденко Л. Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-38. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням стимулюванню інновацій за допомогою фіскальних інструментів. Особливе місце відведено використанню податкових пільг з податку на прибуток корпорацій. В статье рассмотрены вопроы стимулирования инноваций с помощью фискальных ...
1417638
  Черничко Т.В. Фіскальні та монетарні інструменти регуляторного впливу держави // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 119-126. – ISBN 966-8269-12-8
1417639
  Скрипник А. Фіскальні та соціальні наслідки переходу до плоскої шкали оподаткування доходів фізичних осіб : Фінанси. Податки, Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-20 : Рис., табл. – Бібл. 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1417640
  Копач В.С. Фіскальні функції митних органів України та Німеччини: порівняльний аналіз : податки / В.С. Копач, І.Г. Бережнюк // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 47-50
1417641
  Хлєбнікова І.І. Фіскально-адміністративні та регулюючі механізми акцизного оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 3-8


  Виявлено недоліки в справлянні акцизного податку. Обгрунтовано необхідність удосконалення акцизного оподаткування в Україні.
1417642
  Новосад Л. Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 28-34. – ISSN 1818-5754
1417643
  Бєйко К.О. Фіскально-бюджетний механізм в забезпеченні соціально-економічного розвитку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 47-48
1417644
  Новосад Л.Я. Фіскально-бюджетні домінанти функціонування держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему співвідношення та взаємодії величини і структури суспільних благ та джерел їх покриття. The problem of correllation and interaction of the amount structure of public goods and its financing is examined.
1417645
  Клепанчук О.Ю. Фіскально-економічні важелі впливу на діяльність суб"єктів малого бізнесу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 247-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1417646
  Осецька Д.В. Фіскально-інституційні інструменти розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 8 (238), серпень. – С. 95-100. – ISSN 2221-1055
1417647
  Гордєєва Д.В. Фіскально-монетарне регулювання нерівноваги платіжного балансу: переваги та недоліки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 3-8. – ISSN 2077-6330
1417648
  Бодюк А.В. Фіскально-статистичні аспекти інноваційної діяльності / А.В. Бодюк, М.М. Пискун, Н.В. Хоцянівська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1417649
  Євсєєва Г.П. Фіто- і зоосимволіка в українському традиційному хатобудуванні / Г.П. Євсєєва, О.В. Ткач // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 87. – С. 61-68. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1417650
  Ткач Є.Д. Фітобіота екотонів у агроландшафті Правобережного Лісостепу : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Ткач Є.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. + Додатки: л. 153-233. – Бібліогр.: 11 назв
1417651
  Ткач Є.Д. Фітобіота екотонів у агроланшафті правобережного лісостепу : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Ткач Є.Д.; Ін-т агроекології Української академії аграрних наук. – Київ, 2007. – 233л. + Додатки: л. 153-233. – Бібліогр.: л. 129-152
1417652
  Шелудько Ю.М. Фітовірусологія / Ю.М. Шелудько. – Київ : Вища школа, 1970. – 272с.
1417653
  Мегалінська Г.П. Фітогемаглютиніни та їх вплив на здоров"я людинu / Г.П. Мегалінська, О.О. Костирко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 132-138. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1417654
  Кучерявий В.П. Фітогенне поле і фітомеліорація: питання теорії та практики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. – C. 15-24. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1417655
   Фітогормональна регуляція розвитку гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro / К.О. Романенко, Л.М. Бабенко, О.В. Вашека, П.О. Романенко, І.В. Косакіфська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – С. 96-105. – ISSN 1025-6415
1417656
  Мойсєєва М.Н. Фітогормони в житті рослин. / М.Н. Мойсєєва. – К, 1955. – 83-100с.
1417657
  Большакова М.О. Фітогормони та структура листків деревних видів, адаптованих до різних екологічних умов : Дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Большакова М.О.; НАНУ, Ін-т ботаніки. – К., 1998. – 145л. – Бібліогр.:л.115-145
1417658
  Большакова М.О. Фітогормони та структура листків деревних видів, адаптованих до різних екологічних умов : Автореф... канд. біол. наук: 03.00.12 / Большакова М. О.; КУ ім. Шевченко. – К., 1999. – 17с.
1417659
  Холодний М.Г. Фітогормони, їх теоретичне і практичне значення / М.Г. Холодний. – 361-367с.
1417660
  Холодний М.Г. Фітогормони, ріст і розвиток рослин / М.Г. Холодний. – 237-253с.
1417661
  Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.В. Давидова. – Суми : Університетська книга, 2012. – 415, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 413-415. – Бібліогр.: с. 411-412. – ISBN 978-966-680-587-7
1417662
  Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посібник / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.Д. Давидова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 476, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 470-473. – Бібліогр.: с. 467-469. – ISBN 978-966-289-008-2
1417663
  Товстуха Є.С. Фітоетнологія українців / Євген Товстуха. – Вінниця : Українська академія оригінальних ідей, 2002. – 352с. – ISBN 966-71-39-66-2
1417664
  Бортник С. Фітоіндикаційні методи у дослідженнях рельєфу земної поверхні / С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 23-33. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано найбільш популярні методи фітоіндикації, які застосовуються під час польових геоморфологічних досліджень. Сформульовані головні напрямки використання фітоіндикаційних методів у геоморфології: фітоіндикація генетичних типів та форм ...
1417665
  Гроховська Ю.Р. Фітоіндикація антропогенного збруднення водних екосистем : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Ю.Р.Гроховська; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1417666
  Ольхович О.П. Фітоіндикація та фітомоніторинг / О.П. Ольхович, М.М. Мусієнко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 64 с.
1417667
  Позняк І. Фітомеліораційна роль комплексної зони урбоекосистеми м. Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1417668
  Кучерявий В.П. Фітомеліорація / В.П. Кучерявий; Посібник для студ. природничих і техн. спец. вищ. навч. закл. – Львів : Світ, 2003. – 540с. – ISBN 966-603-209-0
1417669
  Попович В.В. Фітомеліорація як засіб виведення сміттєзвалищ із експлуатації // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 126-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
1417670
  Федорчук Іван Вікторович Фітомоніторинг основних річок національного парку "Подільські Товтри" : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Федорчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 190 л. + Додатки: л.183-190. – Бібліогр.: л.160-182
1417671
  Федорчук Іван Вікторович Фітомоніторинг основних річок Національного природного парку " Подільські товтри" : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Федорчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1417672
  Козловський М. Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону = Phytonematods of terrestrial ecosystems of the Carpathian region / Микола Козловський ; НАНУ, Ін-т геології Карпат. – Львів : Манускрипт, 2009. – 316 с. – ISBN 978-966-02-5189-2
1417673
  Застровська С. Фітоніми в назвах берлінських вулиць / С. Застровська, О. Найдюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 107-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1417674
  Савченко Л.Г. Фітообрази у художньому світі Тараса Шевченка як маніфестанти Батьківщини - чужини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 216-221. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття присвячена аналізові рослинних образів, котрі спостерігаємо у поетичній мові Тараса Шев-ченка. Значна частина поетового життя минула поза межами України, за якою він сумував. Шевченків рослинний світ сприймаємо як вияв національної картини ...
1417675
   Фітоокультурювання заплавних грунтів в аспекті поліпшення їхньої екологічної стабільності / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник, М.О. Солоха, В.М. Калініченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 26. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1417676
  Настека Т. Фітопатогени та шкідники видів роду Armeniaca Mill, у Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 162-164. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено результати досліджень видів роду Armeniaca Mill. у Лісостепу України. Описано хвороби та шкідники абрикосів, характер прояву хвороби на рослинах, зроблено загальний аналіз заподіяної шкоди насадженням. The article presents the ...
1417677
  Кириленко Л.В. Фітопатогенні бактерії козлятнику східного / Л.В. Кириленко, В.П. Патика // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 2310-046X
1417678
  Соломахіна В.М. Фітопатогенні вищі рослини / В.М. Соломахіна. – К., 1978. – 16с.
1417679
   Фітопатологічна експертиза насіння соняшника на вірусоносійство за візуальними ознаками / Н.А. Князєва, А.Л. Бойко, О.А. Кондратюк, С.О. Смирнова, О.М. Постоєнко, Л.В. Свиридовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Біологія ; Вип. 31)


  З"ясовано можливість детекції ураженого насіння соняшника на вурусоносійство за візуальними ознаками. Відпрацьовано оптимальні умови для його вірусологічної експертизи (на наявність ВБТ та ВТМ) у селекції та насінництва.
1417680
  Грабовенко В.М. Фітопатологічна оцінка представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 73-75. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Виявлено 52 види грибків із класів Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes на культивованих в Україні видах Cotoneaster.
1417681
  Грабовенко В.М. Фітопатологічна оцінка представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Біологія ; Вип. 30)


  Надано фітопатологічну оцінку стану рослин у колекції Cotoneaster (Medic.) Bauhin та визначено її найстійкіші види.
1417682
  Голуб В.О. Фітопатологія : Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять для студ. V курсу біолог. ф-ту / В.О. Голуб, С.М. Голуб; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 65с.
1417683
  Меленчук Г.В. Фітопланктон Дністровського водосховища в період паводку 2008 року / Г.В. Меленчук, О.О. Гуляєва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 154-159 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1417684
  Дерезюк Н.В. Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015-2017 рр. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
1417685
  Щербак В.І. Фітопланктон придаткових водойм Канівського водосховища в межах м.Києва / В.І. Щербак, Н.В. Майстрова, М.Є. Семенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 182-189. – Бібліогр.: 7 назв
1417686
  Собко В.Г. Фітораритети Криму / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, М.Б. Гапоненко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 395, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – Предм. покажч.: с. 382-394. – Бібліогр.: с. 350-352. – ISBN 978-966-306-161-0


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича співавтор А.П. Лебеда 08.04.2013р. Підпис
1417687
  Собко В.Г. Фітораритети степової зони України / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, В.В. Гриценко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 385, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 373-384. – ISBN 978-966-306-174-6


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка співавтор А.П. Лебеда 20.03.2014 р. Підпис
1417688
  Короткова Т. Фіторекультивація техногенних ландшафтів південного сходу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Створення лісових насаджень на породних відвалах відкритих гірничих розробок корисних копалин сприяє відновленню біологічного потенціалу порушених природних ландшафтів та збагаченню й збереженню біорізноманітності. Creation forest stand on soil refuse ...
1417689
  Лаврик М.О. Фіторемедіація засолених грунтів вугледобувних регіонів України / М.О. Лаврик, А.В. Павличенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 111. – С. 75-83. – ISSN 1607-4556
1417690
   Фіторемедіація техногенно забруднених грунтів / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, Я.А. Погромська, В.О. Зуза, Є.В. Панасенко, П.Ю. Горпинченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
1417691
  Гунчак М.В. Фітосанітарний моніторинг яблуневих насаджень в Південно-Західному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 115-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1417692
   Фітосанітарний стан колекції тюльпанів Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова / Н. Товстуха, А. Слюсаренко, З. Котикова, В. Коритнянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Подано результати фітосанітарного моніторингу колекції тюльпанів. Визначено види найбільш шкодочинних впродовж вегетаційного періоду 2008 року організмів. The results of phytosanitary observation of tulip collection are given. In vegetation period ...
1417693
  Абдулоєва О.С. Фітосозологічна оцінка лучних степів національного природного парку "Подільські Товтри" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-28. – (Біологія ; Вип. 34)


  Заповідна територія НПП "Подільські Товтри" характеризується значною екологоценотичною репрезентативністю лучно-степової рослинності. Виявлено 7 рідкісних асоціацій класу Festuco-Brometea, у складі яких зустрічається 12 червонокнижних видів. Основні ...
1417694
  Коніщук В. Фітосозологічна оцінка постлімнеальних боліт Західного Полісся у контексті пан-європейської екомережі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 132-134. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз фітосозологічної компоненти постлімнеальних боліт Західного Полісся (Польща, Білорусія та Україна). Визначено важливість природоохоронного підходу щодо вивчення раритетних боліт для організації та менеджменту Пан-Європейської ...
1417695
  Смоляр Н.О. Фітосозологічна характеристика проектованого ландшафтного заказника "Войнівський" – біоцентру Коломацького екокоридору регіональної екомережі Лівобережного Придніпров"я // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 40-44. – ISSN 2077-4214
1417696
  Коніщук В.В. Фітосозологічний аналіз гідроекосистем НПП "Північне Поділля" / В.В. Коніщук, В.М. Баточенко, Г.П. Паньковська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С.87-94. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1417697
   Фітотерапевтичний рецептурник. – К, 1995. – 79с.
1417698
  Гарбарець М.О. Фітотерапія : довідник / М.О. Гарбарець, В.Г. Западнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1987. – 317с.
1417699
  Товстуха Є.С. Фітотерапія / Є.С. Товстуха. – Київ : Здоров"я, 1991. – 304с. : Іл.
1417700
  Товстуха Є.С. Фітотерапія / Є.С. Товстуха. – 2 вид., перероб. та доп. – Київ : Здоров"я, 1993. – 368 с., іл., 8, 4 арк. іл.
1417701
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1417702
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1417703
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1417704
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1417705
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1417706
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1417707
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1417708
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417709
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / Держ. п-во "Ком. з питань народної та нетрадиційної медицини МОЗ України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417710
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медецини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417711
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417712
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417713
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417714
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417715
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417716
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417717
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417718
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417719
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417720
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 1. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417721
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 2. – 2016. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417722
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 3. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417723
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
№ 4. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417724
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 1. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417725
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. – Київ, 2002-
№ 2. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417726
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-
№ 3. – 2017. – 81 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417727
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-. – ISSN 2522-9680
№ 4. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417728
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2002-
№ 1. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417729
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 2. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417730
   Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ, 2002-
№ 3. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1417731
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
1417732
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 2000
1417733
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2001
1417734
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
1417735
   Фітотерапія в Україні : науково-практиний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
1417736
  Кархут В.В. Фітотерапія при хворобах органів травлення та порушенні обміну речовин / В.В. Кархут. – К., 1992. – 44с.
1417737
  Бондар О.І. Фітотоксилогічна класифікація металів за інтенсивністю їх біокумуляції в умовах зелених паркових зон м. Києва / О.І. Бондар, Н.О. Риженко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 32-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
1417738
  Смірнов О.Є. Фітотоксичні ефекти алюмінію та механізми алюморезистентності вищих рослин / О.Є. Смірнов, Н.Ю. Таран // Физиология растений и генетика : научно-теоретический журнал / Нац. акад. Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2013. – Т. 45, № 4 (264). – С. 281-289. – ISSN 2308-7099


  В огляді узагальнено та проаналізовано літературні дані щодо фітотоксичної дії алюмінію на основі структури й гомеостатичні процеси рослинної клітини: клітинну стінку, склад та фізико-хімічні властивості плазматичної мембрани, поглинання іонів Ca2+, ...
1417739
   Фітотоксичність донних відкладів р. Устя як показник стану екологічної безпеки гідроекосистеми / О.М. Клименко, Т.М. Колесник, Ю.Р. Гроховська, Л.М. Стецюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 24-26 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв
1417740
  Бобровська О.А. Фітохімічне дослідження психостимуляторів рослинного походження // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 255-265 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2476626
1417741
   Фітохімічні особливості представників роду Cotoneaster Medik / Н.І. Джуренко, О.П. Паламарчук, С.О. Четверня, Г.Т. Гревцова, І.С. Михайлова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 73-78. – ISSN 2077-4214
1417742
  Абдулоєва О.С. Фітоценологія : [навчальний посібник] / О.С. Абдулоєва, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-449. – ISBN 978-966-306-157-8
1417743
  Ванзар О. Фітоценотична характеристика Adonis vernalis L. в Прут-Дністровському межиріччі / О. Ванзар, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 113-114. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фітоценотичні особливості Adonis vernalis L. в Прут-Дністровському межиріччі Чернівецької області. Встановлено приуроченість ценопопуляцій A. vernalis дo залишків природних лучно-степових ділянок Виявлено фітоценотичну близькість ...
1417744
  Приходько В.В. Фіхте (Fichte) Йоганн Готліб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 514-516. – ISBN 966-316-069-1
1417745
  Приходьмо В.В. Фіхтевська модель історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1417746
  Решетник М.Д. Фішер (Fischer) Куно // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 654. – ISBN 966-316-069-1
1417747
  Братух М. Фішинг як вид шахрайства в сфері інтернет-банкінгу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Технології, засоби захисту та відповідальність".
1417748
  Ковтун Л.Ю. Фішинг як одна із форм шахрайства в Інтернеті / Л.Ю. Ковтун, І.В. Нечипорук // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 152-155. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
1417749
  Харченко В.Є. ФК Барселона - як складова формування каталонського націоналізму в XX столітті // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 456-459. – ISBN 978-966-428-305-9
1417750
  Ключевич А.С. Флавиан Михайлович Флавицкий / А.С. Ключевич. – Казань, 1978. – 127с.
1417751
  Перевалова С.М. Флавий Арриан. Диспозиция против аланов // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.236-243. – ISSN 0321-0391


  Флавий Арриан (ок.86-после 161г.) - греческий философ и писатель.
1417752
  Банников А.В. Флавий Вегеций Ренат о кризисе римской военной системы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 121-127. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Друга половина IV ст. Вегецій Флавій Ренат (Flavius Vegetius Renatus), римский військовий історик и теоретик кін. IV — поч. V ст.
1417753
  Шавловский Г.М. Флавиногенез дрожжей Candida и механизмы его регуляции : Автореф... д-ра биол.наук: / Шавловский Г.М.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1417754
  Торик О. Флавіан : повість / Протоієрей Олександр Торик ; пер. з рос. [протоієрея Олега Кожушного ; іл. худож. Ю. Тимошенко]. – Київ : Кращі традиції, 2014. – 253, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2503-30-2
1417755
  Короткий В.А. Флавіан (Городецький Микола Миколайович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 304-305. – ISBN 966-06-0393-2
1417756
  Высочинская Г.И. Флавониды сибирских видов рода в связи систематикой рода : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Высочинская Г.И.; Совет. по биол. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1969. – 23л.
1417757
  Кукенов М.К. Флавоноидсодержащие растения юго-востока Казахстана. / М.К. Кукенов. – Алма-Ата, 1984. – 216с.
1417758
  Минаева В.Г. Флавоноиды в онтогенезе растений и их практическое использование. / В.Г. Минаева. – Новосибирск, 1978. – 255с.
1417759
  Сергиенко Т.А. Флавоноиды душевки и змееголовников. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Сергиенко Т.А.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1967. – 18л.
1417760
  Циклаури Г.Ч. Флавоноиды лавровишни лекарственной (Laurocerasus officinalis roem), их изменение при вегетации и некоторые закономерности матаболизма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Циклаури Г. Ч.; АН ГССР, Ин-т биохим. растений. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1417761
  Гелла Э.В. Флавоноиды мяты перечной. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Гелла Э.В.; Харьков.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1967. – 23л.
1417762
  Фадеева О.В. Флавоноиды полыней (Artemisia transiliensis P. и A. Serotina Bge). : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Фадеева О.В.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1417763
  Клышев Л.К. Флавоноиды растений / Л.К. Клышев. – Алма-Ата, 1978. – 220с.
1417764
  Зорэ С.В. Флавоны и антоцианы в жизнедеятельности пшеницы : Автореф... канд. биолог.наук: / Зорэ С.В.; АН СССР. ИН-тут биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1965. – 21л.
1417765
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев. – М., 1942. – 8с.
1417766
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев. – М., 1945. – 8с.
1417767
  Катаев В.П. Флаг / В.П. Катаев, 1948. – 64с.
1417768
  Штейн А.П. Флаг адмирала / А.П. Штейн. – М., 1950. – 156с.
1417769
  Штейн О.П. Флаг адмирала / О.П. Штейн. – К., 1951. – 136с.
1417770
  Мацумото С. Флаг в тумане / С. Мацумото. – Минск, 1991. – 510с.
1417771
  Чемонин А.К. Флаг до места / А.К. Чемонин. – Москва : Известия, 1976. – 256 с.
1417772
  Коршунов М.П. Флаг забастовки / М.П. Коршунов. – М., 1980. – 16с.
1417773
  Миронов А.Е. Флаг корабля / А.Е. Миронов. – М., 1954. – 48с.
1417774
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца / Ю.Л. Анненков. – Москва, 1958. – 443с.
1417775
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца / Ю.Л. Анненков. – Москва, 1975. – 445с.
1417776
  Анненков Ю.Л. Флаг миноносца / Ю.Л. Анненков. – Москва, 1989. – 405 с.
1417777
  Злыднев А.Е. Флаг на гафеле / А.Е. Злыднев. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
1417778
  Устьянцев В.А. Флаг на гафеле. / В.А. Устьянцев. – Москва, 1981. – 223с.
1417779
  Митрофанов Ф.С. Флаг над Осмуссааром / Ф.С. Митрофанов. – Таллин, 1980. – 141с.
1417780
  Иванов А.И. Флаг над перевалом : Повесть. Очерки / А.И. Иванов. – Фрунзе, 1975. – 168с.
1417781
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – М., 1947. – 39с.
1417782
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – Кострома, 1948. – 52с.
1417783
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – М., 1952. – 185с.
1417784
  Недогонов А.И. Флаг над сельсоветом / А.И. Недогонов. – М., 1987. – 158с.
1417785
  Недогонов А.И. Флаг над Сельсоветом / А.И. Недогонов. – М., 1951. – 96с.
1417786
   Флаг над Советом. – М, 1986. – 254с.
1417787
  Александров М.Н. Флаг над стадионом : [очерки] / М.Н. Александров. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 80 с.
1417788
  Утков В.Г. Флаг Родины. / В.Г. Утков. – Новосибирск, 1951. – 56с.
1417789
  Некрасов Г.И. и Метельский Г.В. Флаг свободы / Г.И. и Метельский Г.В. Некрасов. – Вильнюс, 1957. – 576с.
1417790
  Петрова Ю.Л. Флаги без полотнищ / Ю.Л. Петрова. – М., 1963. – 48с.
1417791
   Флаги братства. – М
1. – 1977. – 240с.
1417792
  Рождественский Р.И. Флаги весны / Р.И. Рождественский. – М., 1955. – 90с.
1417793
   Флаги государств мира. – Москва, 1964. – 60с.
1417794
  Иванов К.А. Флаги государств мира / К.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 231с.
1417795
  Варламов И. Флаги для партизанки // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 43 (1162). – С. 2-4. – ISSN 0234-1670
1417796
  Кузнецов Флаги мира над страной Суоми / Кузнецов, ЛМ. – М., 1962. – 30с.
1417797
  Макаренко А. Флаги на башнях / А. Макаренко. – Л., 1952. – 452с.
1417798
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Куйбышев, 1977. – 440с.
1417799
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Сыктывкар, 1979. – 432с.
1417800
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – М., 1980. – 432с.
1417801
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва, 1981. – 478с.
1417802
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва : Высшая школа, 1986. – 429с.
1417803
  Макаренко А.С. Флаги на башнях / А.С. Макаренко. – Москва : Правда, 1986. – 491с.
1417804
  Макаренко А.С. Флаги на башнях : на кхмерском языке / А.С. Макаренко. – Москва : Радуга, 1988. – 672с.
1417805
  Быковский Егор Флаги на полюсе : Экстрим // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 164-165 : Фото
1417806
  Мамаев К.К. Флаги рассказывают / К.К. Мамаев. – Л., 1972. – 410с.
1417807
  Мишачев Н.М. Флаги слоений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мишачев Н.М.; АН СССР. Сиб.отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
1417808
  Стаматов В. Флагман / В. Стаматов. – Москва, 1974. – 256с.
1417809
  Устьянцев В.А. Флагман / В.А. Устьянцев. – М., 1987. – 350с.
1417810
  Хиленко В. Флагман банківської освіти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 23-26
1417811
  Соляник А.А. Флагман бібліотечно-інформаційної освіти України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 74-83


  Висвітлюється історія заснування й основні етапи розвитку факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури - фундатора вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні.
1417812
   Флагман большевитской печати (Книги о "Правде"1912-1917 гг). – М, 1980. – 28с.
1417813
  Комарницький В. Флагман відомчої освіти України Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відзначає своє 25-річчя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1417814
  Скопенко В.В. Флагман вітчизняної освіти та науки // Київський університет, 2004. – № 10
1417815
  Стрижаченко І. Флагман вказує курс / І. Стрижаченко. – Сімферополь, 1960. – 319с.
1417816
  Сердюк А.М. Флагман гігієнічної науки // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 3-8


  18 липня виповниться 87 років підписання Наказу Наркомздоров"я УРСР про створення Українського інституту комунальної гігієни (нині - Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України).
1417817
   Флагман економічної освіти України // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 1


  "Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка чекає на талановиту молодь, яка прагне здобути сучасну економічну освіту".
1417818
   Флагман космічної освіти, або "Секретний" підрозділ - 2 : до 60-річчя Фізико-технічного факультету : вітання, нариси, спогади / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін. ; авт.-упоряд.: О.М. Петренко, В.С. Савчук, Ф.А. Сухоніс]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 306, [2] с., [6] арк. фотогр. : іл., фотогр., портр. – ISBN 978-617-518-164-5
1417819
  Мукан А. Флагман літературознавчої думки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 6


  У 2013 році журналу "Слово і час" - 75 років. Аби відзначити цю подію, редакція часопису завітала на круглий стіл в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, щоб обговорити здобутки та перспективи розвитку наукової думки на сторінках часопису. ...
1417820
  Максимцев И.А. Флагман отечественного экономического образования [Санкт-Петербургский государственный экономический университет] // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465


  Изложены параметры функционирования и перспективы развития Санкт-Петербургского государственного экономического университета, описаны образовательная и научно-исследовательская составляющие его деятельности. Характеризуются международные контакты ...
1417821
  Леманинець В. Флагман правової інформації. "Офіційному віснику України" - 20 років // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1417822
  Крупский И.В. Флагман советской печати Украины: (Газ. "Коммунист" (после 1943 г. -- "Рад. Україна"), 1918-1925 гг.) / И.В. Крупский, И.Т. Цьох. – Львов, 1990. – 173с.
1417823
   Флагман української юридичної науки : до 60-річчя Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 1949-2009 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2009. – 215, [1] с., [12] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-8602-70-2
1417824
  Варгин Н.Ф. Флагман флота Кожанов. / Н.Ф. Варгин. – Москва, 1980. – 112с.
1417825
  Старостин А.П. Флагман футбола / А.П. Старостин. – М., 1988. – 224с.
1417826
  Донченко С.А. Флагман штурмовой авиации / С.А. Донченко. – К., 1988. – 222с.
1417827
  Тацій В.Я. Флагман юридичної освіти // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 637-641. – ISBN 978-966-458-725-6
1417828
  Прокулевич Л.П. Флагманский проект реконструкции города : новая публичная библиотека в Бирмингеме // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 14 (248). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  В Бирмингеме, втором по величине городе Англии, в сентябре 2013 г. состоялось официальное открытие новой публичной библиотеки. Автор проекта — Francine Houben, которая работала вместе с архитектурным бюро Mecanoo (Голландия)
1417829
   Флагманы. – М, 1991. – 281с.
1417830
  Рылин А.И. Флажки на карте. / А.И. Рылин. – К, 1948. – 67с.
1417831
  Якимец К.И. Флакончик // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.137-148. – ISSN 0042-8744
1417832
  Котов Павел Фламандская "Доска" на границе двух миров : культурный код: Ян ван Эйк. Гентский алтарь // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 16-20 : Фото
1417833
  Перес-Реверте Фламандская доска = La tabla de Flandes : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; [пер. с исп. Натальи Кирилловой]. – Москва : Эксмо, 2010. – 445, [3] с. – Пер. с изд.: La tabla de Flandes / Arturo Perez-Reverte, 1990. – (Pocket book / сост.: Александр Жикаренцев). – ISBN 978-5-699-37894-4
1417834
   Фламандская живопись. – Л.М., 1938. – 25с.
1417835
  Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. / Н.И. Грицай. – Л., 1989. – 190,1с.
1417836
  Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. / Н.И. Грицай. – Л., 1990. – 190,1с.
1417837
   Фламандская и голландская живопись. – Москва, 1957. – 70с.
1417838
  Гершензон-Чегодаева Фламандские живописцы / Гершензон-Чегодаева. – М., 1949. – 182с.
1417839
  Костер Ш. де Фламандские легенды = Legendes Flamandes / Шарль де Костер; Акад. наук СССР; изд-е подготовила М.Н. Черневич. – Москва : Наука, 1976. – 279с. – (Литературные памятники)
1417840
  Костер Ш. де Фламандские легенды. / Ш. де Костер. – М., 1975. – 279с.
1417841
   Фламандские шпалеры XIV-XVIII вв. Из собрания Королев. музея искусства и истории в Брюсселе. – Л, 1978. – 32с.
1417842
   Фламандский и голландский рисунок XVII века в Эрмитаже : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1974. – 58 с.
1417843
  Прудковский П.Н. Фламандский пейзаж : [для детей] / П.Н. Прудковский ; [ил.: В.А. Кораблинов]. – Воронеж : Кн. изд-во, 1956. – 68 с.
1417844
  Сак Л.М. Фламандський живопис XVII століття. / Л.М. Сак. – К., 1970. – 68с.
1417845
   Фламенка. – Москва : Наука, 1983. – 319с.
1417846
   Фламенка. – Москва : Наука, 1984. – 319с. – (Литературные памятники)
1417847
  Столяров Г.П. Фламенко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 24
1417848
  Розіна О.Ф. Фламенко як симбіоз музично-танцювальних традицій сходу і заходу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 158-166
1417849
  Кафаров А.Г. оглы Фламинго, розовая птица. / А.Г. оглы Кафаров. – М., 1984. – 191с.
1417850
  Коблик Евгений Фламинго. За розовой стаей : Животные // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 34-46 : Фото. – ISSN 1029-5828
1417851
  Эббот Э.Э. Флатландия / Э.Э. Эббот; Пер. Ю.А. Данилова под ред. Я.А. Смородинского. – Москва : Мир, 1976. – 358с. – В кн. также: Сферландия/ Д. Бюргер
1417852
  Нгуен-Фук-Нинь Флаттер прямоугольных пластинок с ребрами жесткости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нгуен-Фук-Нинь; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 11л.
1417853
  Нгуен Фук Нинь Флаттер прямоугольных пластинок с ребрами жесткости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук / Нгуен Фук Нинь ; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1968. – 10 с.
1417854
  Вулф В. Флаш : рассказы , повесть ; пер. с анг. / Вирджиния Вулф ; сост. и пред. Е. Гениевой. – Москва : Известия, 1986. – 224 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
1417855
  Стаматов В. Флашман. / В. Стаматов. – М., 1974. – 256с.
1417856
  Гаибов М.Г. Флеботомусы Ферганской долины / М.Г. Гаибов. – Ташкент, 1956. – 83с.
1417857
  Журбинський Д.А. Флегматизування газових горючих середовищ сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Журбинський Дмитро Анатолійович ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1417858
  Яковченко В.И. Флейта / В.И. Яковченко. – М., 1978. – 96с.
1417859
  Лоуренс Д.Г. Флейта Аарона / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1993. – 304 с.
1417860
   Флейта в сельве. – М, 1977. – 423с.
1417861
  Гаевский В. Флейта Гамлета: образы современного театра / В. Гаевский. – Москва, 1990. – 349с.
1417862
  Колісниченко А.І. Флейта для адвоката : роман / А.І. Колісниченко. – Київ, 1989. – 334 с.
1417863
  Медведев В.В. Флейта для чемпиона / В.В. Медведев. – М, 1981. – 208с.
1417864
  Медведев В.В. Флейта для чемпиона / В.В. Медведев. – М, 1988. – 206с.
1417865
  Олійник Л. Флейта Сковороди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 22


  220 років тому завершив свій земний шлях український геній світової культури, мандрівний філософ, учитель, поет і музикант.
1417866
  Кушнер А.С. Флейтист / А.С. Кушнер. – М., 1990. – 29с.
1417867
  Перцов М.О. Флейтова музика України: витоки, історична еволюція та сучасні тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Перцов Микита Олегович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1417868
  Григор"єв С.Т. Флейтщик Фалалей / С.Т. Григор"єв. – Харків : Держвидав України, 1930. – 152 с.
1417869
  Григорьев С.Т. Флейтщик Фалалей. / С.Т. Григорьев. – М-, 1926. – 172с.
1417870
  Манн Г. Флейты и кинжалы / Г. Манн. – М. – 96с.
1417871
  Гук Л. Флексікьюріті як стратегія регулювання зайнятості в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
1417872
   Флексография. Принципы и практика. – К, 1973. – 270с.
1417873
  Козленко І.В. Флективна система дієслова в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Пропонується опис флективної системи українського дієслова у двох аспектах - парадигматичному й синтагматичному. В аспекті парадигматики встановлюються відношення флексійних морфів у межах однієї морфеми. В аспекті синтагматики визначаються стандартні ...
1417874
  Боцяновский В. Фленушка / В. Боцяновский. – Ленинград; Москва, 1938. – 67с.
1417875
  Макдональд Г. Флетч : роман / Грегори Макдональд ; [пер. с англ. В.В. Вебера]. – Рига : CONTINENT, 1991. – 285, [3] с. – В кн. также: Сенсация Ричарда Эшли / Моррис Уэст. - Пер. изд.: The Big story by Pocket Books / Morris west. New York, 1970. – (Досье "D"). – ISBN 5-86926-002-3
1417876
  Даценко Флеш-моб як нова форма політичної активності суспільства / Даценко, Ю // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 96-98
1417877
  Браун К. Флеш-рояль / К. Браун. – Минск, 1997. – 544с.
1417878
  Бенсассон Р. Флеш-фотолиз и импульсный радиолиз : Применение в биохимии и медецинской химии / Р. Бенсассон; Пер. с англ. Д.Н. Никогосяна, А.В. Шаркова. – Москва : Мир, 1987. – 398с. : ил.
1417879
  Черняхівська В. Флешмоб-рух в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 143-149


  Виктория Черняховская. СМИ и флэш-моб-движение в Украине. В статье проанализированы способы подачи информации о флэш-мобе и формирования имиджа участников движения в украинских СМИ. У статті проаналізовано способи подання інформації про флешмоб та ...
1417880
  Комлик Ю.О. Флешмоб як інноваційний метод роботи бібліотеки із сучасним читачем // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 148-151


  Проаналізовано практичні й теоретичні аспекти використання флешмобу як інновації в сучасній бібліотеці.
1417881
  Купрій Т.Г. Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації / Т.Г. Купрій, М.Ю. Головко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1417882
  Ключковська І. Флешмоб...смислів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 28). – С. 10


  Про живий спадок визначного вченого і публіциста Джеймса Мейса.
1417883
  Блон Ж. Флибустьерское море / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1985. – 350с.
1417884
  Рисаль Х. Флибустьеры / Х. Рисаль. – М, 1965. – 343с.
1417885
  Левин В.Н. Флик - имя нарицательное / В.Н. Левин. – Москва : Политиздат, 1989. – 126 с.
1417886
  Шпигель Дж. Флирт - путь к успеху / Дж. Шпигель. – Санкт-Петербург и др. : Питер, 2001. – 160 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-028-4
1417887
  Вассоевич Н.Б. Флиш и методика его изучения / Н.Б. Вассоевич. – Ленинград-Москва : Гостоптехиздат, 1948. – 216с.
1417888
  Бежаев М.М. Флишевая и орогенная формации восточного склона Урала / М.М. Бежаев. – Свердловск, 1978. – 207с.
1417889
  Маркевич П.В. Флишевые формации северо-западной части Тихоокеанского складчатого пояса. / П.В. Маркевич. – М., 1978. – 144с.
1417890
  Вылцан И.А. Флишоидные формации / И.А. Вылцан. – Томск, 1978. – 208с.
1417891
  Гарафонова О.І. Фліт-менеджмент як елемент сучасного розвитку на українському ринку лізингу / О.І. Гарафонова, А.В. Свинарчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 227-232. – ISSN 2222-4459
1417892
  Гулей О. Флобер мав рацію (мовностилістичні особливості публіцистики Віталія Карпенка)
1417893
  Карабанов И.А. Фловоноиды в мире растений / И.А. Карабанов. – Минск, 1981. – 80с.
1417894
  Михайлов-Михеев Флокены в турбинных дисках / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1932. – 124с.
1417895
  Харченко К.Д. Флокси / К.Д. Харченко. – К, 1975. – 159с.
1417896
  Гаганов П.Г. Флоксы многолетние / П.Г. Гаганов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Сельхоиздат, 1963. – 308 с.
1417897
  Мантрова Е.З. Флоксы. Культура и особенности питания. / Е.З. Мантрова. – Москва, 1959. – 60с.
1417898
  Куцевол Н.В. Флокуляційна активність розгалужених поліакриламідів / Н.В. Куцевол, Т.М. Безугла, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 138-147 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1417899
  Давичо О. Флора / О. Давичо. – Београд, 1955. – 131с.
1417900
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – Сухуми
4. – 1949. – 354с.
1417901
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
1. – 1980. – 211с.
1417902
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
2. – 1982. – 282с.
1417903
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
3. – 1985. – 292с.
1417904
  Колаковский А.А. Флора Абхазии / А.А. Колаковский. – 2-е изд. – Тбилиси
Т. 4. – 1986. – 362с.
1417905
  Беглянова М.И. Флора агариковых грибов южной части Красноярского края / М.И. Беглянова. – Красноярск
1. – 1972. – 207с.
1417906
  Беглянова М.И. Флора агариковых грибов южной части Красноярского края / М.И. Беглянова. – Красноярск
2. – 1973. – 118с.
1417907
   Флора Азербайджана. – Баку
1. – 1950. – 370с.
1417908
   Флора Азербайджана. – Баку
2. – 1952. – 318с.
1417909
   Флора Азербайджана. – Баку
3. – 1952. – 408с.
1417910
   Флора Азербайджана. – Баку
4. – 1953. – 403с.
1417911
   Флора Азербайджана. – Баку
5. – 1954. – 580с.
1417912
   Флора Азербайджана. – Баку
6. – 1955. – 540с.
1417913
   Флора Азербайджана. – Баку
Т. 7. – 1957. – 648с.
1417914
   Флора Азербайджана. – Баку
8. – 1961. – 691с.
1417915
   Флора Азиатской России. – Птгр
1. – 1923. – 40с.
1417916
   Флора Азиатской России. – Птгр
2. – 1924. – с.
1417917
   Флора Азиатской России. – Л
3. – 1924. – 19с.
1417918
  Федченко Б.А. Флора Азиатской России. / Б.А. Федченко. – Птгр., 1918. – 81-182с.
1417919
   Флора Алма-Атинского заповедника. – Алма Ата, 1991. – 154с.
1417920
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. К.Я. Зеленского
Вып. 4 : Polemoniaceae-plantagineae. – 1907. – С. 865-1088
1417921
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. Сиб. Т-ва печ. дела
Вып. 6 : Typhaceae-cyperaceae. – 1912. – [2] с.; С. 1253-1534
1417922
  Крылов П.Н. Флора Алтая и Томской губернии : Руководство к определению растений Западной Сибири / [соч.] П. Крылова. – Томск : Типо-литогр. Сибирск. Т-ва печ. дела
Вып. 7 : Gramineae-salviniaceae. – 1914. – [2], 1535-1816, 61 с.
1417923
  Карягин И.И. Флора Апшерона. / И.И. Карягин. – Баку, 1952. – 440с.
1417924
   Флора Армении. – Ереван
1. – 1954. – 291с.
1417925
   Флора Армении. – Ереван
2. – 1956. – 520с.
1417926
   Флора Армении. – Ереван
3. – 1958. – 386с.
1417927
   Флора Армении. – Ереван
4. – 1962. – 436с.
1417928
   Флора Армении. – Ереван
5. – 1966. – 384с.
1417929
   Флора Армении. – Ереван
Т. 6. – 1973. – 486с.
1417930
   Флора Армении. – Ереван
7. – 1980. – 292с.
1417931
   Флора Армении. – Ереван
8. – 1987. – 418с.
1417932
  Козловская Н.В. Флора Белоруссии, закономерности ее формирования, научные основы использования и охраны / Н.В. Козловская. – Минск, 1978. – 128с.
1417933
  Парфенов В.И. Флора Белорусского Полесья / В.И. Парфенов. – Минск, 1983. – 295с.
1417934
   Флора Березинского заповедника. – М, 1989. – 61с.
1417935
   Флора БССР. – М
1. – 1949. – 432с.
1417936
   Флора БССР. – Минск
2. – 1949. – 512с.
1417937
   Флора БССР. – Минск
3. – 1950. – 492с.
1417938
   Флора БССР. – Минск
4. – 1955. – 526с.
1417939
   Флора БССР. – Минск
5. – 1959. – 268с.
1417940
  Джонг Й.Д. Флора в загальному українсько-іноземному двомовному словнику // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 108-116
1417941
   Флора Верхнеуссурийского стационара (Южный Сихотэ-Алинь). – Владивосток, 1984. – 130с.
1417942
  Каримова Б. Флора водорослей водреммов Алайской долины и бассейна р. Курбаш : Автореф... канд. биол.наук: / Каримова Б.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю от-ния биол. наук. – Ташкент, 1972. – 28л.
1417943
  Ветрова З.И. Флора водорослей континентальных водоёмов Украинской ССР / З.И. Ветрова. – Киев : Наукова думка
Вып. 1, ч. 1 : Порядок 1.Эвгленальные. Семейство 1.Эвтрепциевые. Семейство 2.Эвгленовые. Род1.Трахеломонас. Группа1. – 1986. – 348с.
1417944
  Заверуха Б.В. Флора Волыно-Подолии и ее генезис. / Б.В. Заверуха. – К., 1985. – 192с.
1417945
  Ребристая О.В. Флора востока Большеземельской тундры. / О.В. Ребристая. – Л., 1977. – 334с.
1417946
   Флора Восточного Казахстана. – Алма Ата, 1991. – 184с.
1417947
  Ханчинчун В.М. Флора Восточного Танну-Ола. / В.М. Ханчинчун. – Новосибирск, 1980. – 121с.
1417948
  Сипливинский В.Н. Флора высокогорий Баргузинского хребта, ее анализ и песпективы использования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сипливинский В.Н.; АН СССР.Ботан.ин-т. – Л, 1966. – 19л.
1417949
  Рычин Ю.В. Флора гигрофитов / Ю.В. Рычин. – М., 1948. – 448с.
1417950
  Наумов Н.А. Флора грибов / Н.А. Наумов. – М-Л
1. – 1954. – 183с.
1417951
  Наумов Н.А. Флора грибов / Н.А. Наумов. – М-Л
2. – 1964. – 258с.
1417952
   Флора грибов Ленинградской области. – М.Л.
1. – 1954. – 183с.
1417953
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
2. – 1985. – 199с.
1417954
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
3. – 1986. – 229с.
1417955
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
4. – 1987. – 148с.
1417956
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
5. – 1989. – 283с.
1417957
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
6. – 1990. – 131с.
1417958
   Флора грибов Узбекистана. – Ташкент
7. – 1990. – 196с.
1417959
  Смык Л.В. Флора грибов Украины / Л.В. Смык. – Киев, 1980. – 183с.
1417960
  Вассер С.П. Флора грибов Украины / С.П. Вассер. – Київ : Наукова думка, 1980. – 329с.
1417961
  Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины / М.Ф. Смицкая. – К, 1991. – 87с.
1417962
  Вассер С.П. Флора грибов Украины = Flora fungorum ucrainicae : Базидиомицеты. Аманитальные грибы / С.П. Вассер; АНУ. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – Київ : Наукова думка, 1992. – 168с. – ISBN 5-12-003226-5
1417963
  Дудка И.А. Флора грибов Украины = Flora fungorum Ukrainicae : Оомицеты. Фитофторовые и альбуговые грибы / И.А. Дудка, Л.И. Бурдюкова; Национ. акад. наук Украины. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – Киев : Наукова думка, 1996. – 208с. – ISBN 966-00-0032-4
1417964
  Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины. / М.Ф. Смицкая. – К, 1980. – 222с.
1417965
  Гелюта В.П. Флора грибов Украины. / В.П. Гелюта. – Киев : Наукова думка, 1989. – 255с.
1417966
  Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Диапортальные грибы. / Т.А. Мережко, Л.В. Смык. – Київ : Наукова думка, 1991. – 212с. – ISBN 5-12-001373-8
1417967
  Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Сферопсидальные грибы. / Т.А. Мережко. – К., 1980. – 205с.
1417968
   Флора Грузии. – Тбилиси
1. – 1941. – 330с.
1417969
   Флора Грузии. – Тбилиси
2. – 1941. – 329-578с.
1417970
   Флора Грузии. – Тбилиси
2. – 1973. – 206с.
1417971
   Флора Грузии. – Тбилиси
3. – 1975. – 274с.
1417972
   Флора дендрологічного парку "Асканія-Нова" / Н. Гавриленко, А. Рубцов, Л. Слепченко, В. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено таксономічний склад флори дендропарку "Асканія-Нова" загальнодержавного значення . Охарактеризовано її культивовану (766 видів, 265 форм і сортів зі 170 родів 66 родин деревних та 362 види, 289 сортів і форм з 201 роду 66 родин ...
1417973
  Канчавели К.Г. Флора диатомовых водорослей водоемов Восточной Грузии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Канчавели К.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 23 с.
1417974
  Оксиюк О.П. Флора диатомовых водорослей озер Волынской области и ее история : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Оксиюк О. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. низш. растений. – Киев, 1957. – 14 с.
1417975
  Фатаре И. Флора долины реки Даугавы / И. Фатаре. – Рига, 1989. – 168с.
1417976
  Федченко Б.А. Флора Европейской России : иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма : в 3 ч. / Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Ч. 1 : Папоротникообразные. Голосеменные. Однодольные. – 1908. – 286 с. – С 203 рис. в тексте
1417977
  Федченко Б.А. Флора Европейской России : иллюстрирован. определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма : в 3 ч. / Б.А. Федченко, А.О. Флеров. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Девриена
Ч. 2 : Первичнопокровные. – 1909. – 710 с. – С 387 рис. в тексте
1417978
   Флора европейской части СССР. – Л
Т. 1. – 1974. – 404с.
1417979
   Флора европейской части СССР. – Л
2. – 1976. – 236с.
1417980
   Флора европейской части СССР. – Л
3. – 1978. – 258с.
1417981
   Флора Европейской части СССР. – Л
4. – 1979. – 355с.
1417982
   Флора Европейской части СССР. – Л
5. – 1981. – 379с.
1417983
   Флора Европейской части СССР. – Л
6. – 1987. – 254с.
1417984
   Флора Европейской части СССР. – Л
8. – 1989. – 412c.
1417985
  Тахтаджян А.Л. Флора Еревана / А.Л. Тахтаджян, А.А. Федоров. – Л., 1972. – 394с.
1417986
   Флора Забайкалья. – Л
1. – 1929. – 104с.
1417987
   Флора Забайкалья. – М.Л.
6. – 1954. – 541-664с.
1417988
   Флора Забайкалья. – Томск
1. – 1966. – 94с.
1417989
   Флора Забайкалья. – Томск
2. – 1969. – 149с.
1417990
   Флора Забайкалья. – Томск
3. – 1972. – 138с.
1417991
   Флора Забайкалья. – Томск : Томского ун-та
Вып. 4 : Liliaceae, iridaceae, orchidaceae. – 1972. – 70 с.
1417992
   Флора Забайкалья. – Л
7. – 1975. – 667-761с.
1417993
   Флора Забайкалья. – Л
8. – 1980. – 766-842с.
1417994
  Фодор С.С. Флора Закарпаття / С.С. Фодор. – Львів, 1974. – 208с.
1417995
  Еленевский А.Г. Флора Зангезура и некоторые вопросы истории флоры Закавказья. : Автореф... Канд.биол.наук: / Еленевский А.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
1417996
  Иванова М.М. Флора западного участка районов освоения БАМ / М.М. Иванова, А.А. Чепурнов. – Новосибирск, 1983. – 223с.
1417997
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
11. – 1949. – 138с.
1417998
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
12. – 1961. – с.
1417999
  Крылов П.Н. Флора Западной Сибири / П.Н. Крылов. – Томск
12. – 1964. – 50с.
1418000
   Флора Западной Сибири. – Томск, 1966. – 106с.
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,