Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1413001
  Копаниця М.М. "Соціальна етика" в руському православ"ї. / М.М. Копаниця. – Київ, 1982. – 48с.
1413002
  Козлов В.В. "Соціальна інформатика" у системі економічної освіти / В.В. Козлов, Т.В. Томашевська, А.Ю. Пашковська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 60-63


  Розглянуто питання становлення поняття “соціальна інформатика”, показано міждисциплінарний характер цієї галузі досліджень . Обґрунтовано правомірність виділення соціальної інформатики як самостійної наукової дисципліни на підставі наявності ...
1413003
  Матвієнко О. "Соціальна інформатика": наукова та освітня спеціальність в Україні / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 31-34. – ISSN 2076-9326
1413004
  Опришко В.. Соціальна "справедливість": нови обриси українських реалій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
1413005
  Опришко В. Соціальна "справедливість": нові обриси українських реалій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-16 грудня (№ 48/49)
1413006
  Годлевська В. Соціальна адаптація в умовах трансформаційних процесів у суспільстві / В. Годлевська, Н. Гречанюк // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 254-257
1413007
  Жиленко Р.В. Соціальна адаптація військовослужбовців в сучасній науковій літературі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 61-69. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1413008
  Силкіна С.А. Соціальна адаптація дітей внутрішньо переміщених осіб в умовах нового поселення // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 3 (181). – С. 69-79. – ISSN 2227-2747
1413009
  Телефанко Б. Соціальна адаптація звільнених з місць позбавлення волі в порядку амністії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.508-511. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1413010
  Лупаренко С. Соціальна адаптація й супровід дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні (1990-ті рр.) / С. Лупаренко, О. Гресь // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 204-213. – ISSN 2077-1827
1413011
  Грибоєдова Т.О. Соціальна адаптація молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Грибоєдова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1413012
  Автушенко І.Б. Соціальна адаптація осіб звільнення з військової служби // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 7-8. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1413013
  Батиргареєва В. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі, – найважливіша умова запобігання рецидивній злочинності. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 94-101
1413014
  Васюк І.В. Соціальна адаптація особистості студента в періоди суспільних трансформацій: філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Васюк Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1413015
  Іщук Н.В. Соціальна адаптація православ"я: філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Іщук Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
1413016
  Іщук Н.В. Соціальна адаптація православ"я:філософський аналіз : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Іщук Н.В.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1413017
  Артюх В.Д. Соціальна адаптація студентів першого курсу в університеті // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 3-6. – (Серія: Педагогічні науки)
1413018
  Кузьмич О.М. Соціальна адаптація трудових мігрантів у Республіці Польща // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 124-130. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1413019
  Зав"ялов А.В. Соціальна адаптація українських іммігрантів / А.В. Зав"ялов. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 178, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-149 та в підрядк. прим. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-238-9
1413020
  Боднарчук Ю.Ю. Соціальна адаптація українських переселенців після депортації з території Польщі в 1944-1946 рр. (на прикладі Тернопільської області) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 336-348
1413021
  Станіславський С.В. Соціальна адаптація як об"єкт дослідження у клініці природжених дефектів обличчя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 130-132. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто питання соціальної адаптації у клініці природжених дефектів обличчя, також взаємозв"язок психологічних та деяких зовнішніх факторів на тлі їх перспективності щодо процесів соціальної адаптації.
1413022
  Криштопа С.Й. Соціальна активгість / С.Й. Криштопа, В.І. Криштопа. – К, 1986. – 47с.
1413023
   Соціальна активність робітничого класу Української РСР (70-80-ті роки). – Київ, 1988. – 244 с.
1413024
  Радул В.В. Соціальна активність у структурі соціальної зрілості : (теоретико-методологічний аспект) / В.В. Радул ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 232-255. – ISBN 978-966-189-076-2
1413025
  Янкін В. Соціальна активність як показник успішної соціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 108-110. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розкривається структура, механізм розвитку соціальної активності молоді як умови і показника успішної соціалізації особистості. В статье раскрывается структура, механизм развития социальной активности молодежи как условия и показателя ...
1413026
  Возна Ю. Соціальна анімація у контексті професійної діяльності фахівців соціальної сфери у різних країнах світу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 101-105. – ISSN 2308-4634
1413027
  Скорик Т.В. Соціальна анімація як інноваційна технологія організації дозвілля студентської молоді / Т.В. Скорик, А.В. Вербицька // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 134-142
1413028
  Бойко О. Соціальна анімація як технологія інтеграції молоді з інвалідністю / О. Бойко, В. Ісаченко // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 147-153. – ISSN 2618-0715
1413029
  Ковтун Н.М. Соціальна апатія у контексті дослідження вольової активності українського суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 42-47. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
1413030
  Купченко-Гринчук Соціальна база англійської армії в роки Cтолітньої війни (1337 - 1453 рр.) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 56
1413031
  Купченко-Гринчук Соціальна база англійської армії в роки Столітньої війни (1337-1453) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 1 (47). – С. 104-117
1413032
  Якименко Юрій Віленович Соціальна база провідних політичних сил України: динаміка змін (2001-2007 рр.) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 5-13
1413033
  Пархомчук О.С. Соціальна база, характер та масштаби виступів громадських рухів США в підтримку конверсії (80-90-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглядаються проблеми конверсії, участі в здійсненні процесу конверсії громадських об"єднань, профспілок у 80-90-ті рр. Аналізуються соціальна база, масштаби та характер виступів американської громадськості з цього питання. Розглянуті спроби вирішення ...
1413034
   Соціальна безпека (Розробка уроку з основ здоров"я у 8-му класі) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 7-10
1413035
  Назарова Г.В. Соціальна безпека vs людський розвиток: конфлікт або взаємозалежність / Г.В. Назарова, К.О. Демченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 6-15. – ISSN 2222-4459
1413036
  Тімощук М. Соціальна безпека в системі соціологічного знання // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 54-58. – ISSN 2306-3974
1413037
  Щербина В.І. Соціальна безпека і економічна й соціальна функції трудового права: проблеми теорії і практики // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 107-110. – ISBN 978-617-7625-74-1
1413038
   Соціальна безпека людини в умовах війни : монографія / [З.С. Варналій та ін.] ; за ред. З.С. Варналія ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2023. – 270, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-504-2
1413039
  Варналій З.С. Соціальна безпека людини як об"єкт дослідження економічної безпеки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 90-97. – ISSN 2306-546X
1413040
  Лучик С.Д. Соціальна безпека молоді в Україні / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 19-26. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
1413041
  Яригіна Є.П. Соціальна безпека особистості та соціальний захист // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7069-63-7
1413042
  Чепова Л.О. Соціальна безпека працівників у сфері науки та освіти в Україні / Л.О. Чепова, Ю.М. Гришина // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 283-287. – ISBN 978-617-7625-74-1
1413043
  Самойлов О.М. Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Самойлов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1413044
   Соціальна безпека територіальних громад у контексті регіональної політики України / А.І. Мокій, Н.В. Павліха, О.І. Дацко, Н.С. Науменко, А.М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – C. 42-50. – ISSN 2071-4653
1413045
  Варналій З.С. Соціальна безпека України: сутність, проблеми та шляхи забезпечення / З.С. Варналій, Р.Р. Білик, М.О. Хмелевський // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 105-114. – ISSN 2306-546X
1413046
  Скуратівський В. Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення / В. Скуратівський, О. Линдюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 194-203
1413047
  Сальнікова С. Соціальна безпека українців у локальному та загальноєвропейському контекстах / С. Сальнікова, Е. Аврамук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 24-31. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Задля порівняльного аналізу соціальної безпеки українців зокрема та європейців загалом використано національний підхід щодо вивчення соціальної безпеки та підхід міжнародного проекту. Емпіричну базу дослідження становлять масиви даних трьох ...
1413048
  Гетьманцева Н.Д. Соціальна безпека як визначальна складова внутрішньої соціальної політики держави // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 33-37. – ISBN 978-617-7625-74-1
1413049
  Борейко Н.М. Соціальна безпека як потенціал розвитку регіону України / Н.М. Борейко, С.П. Параниця // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 123-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1413050
  Костюченко О.Є. Соціальна безпека як результат інструментальної дії норм трудового права // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 18-20. – ISBN 978-617-7069-63-7
1413051
  Мельник К.Ю. Соціальна безпека як складова національної безпеки України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 138-140. – ISBN 978-617-7625-74-1
1413052
  Гетьманцева Н.Д. Соціальна безпека як складова соціальної політики держави // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7069-63-7
1413053
  Хомра О.У. Соціальна безпека: виклики, загрози критерії / О.У. Хомра, Т.Є. Русанова // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-79
1413054
  Поплавська О. Соціальна безпека: нові виміри в сучасному глобальному середовищі // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 2 (75). – С. 21-29. – ISSN 2409-8892
1413055
   Соціальна безпека: теорія та українська практика : монографія. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-888-2
1413056
  Муратова І. Соціальна взаємодія і відносини індивідів у складі технології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-18. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито технологію як людську діяльність, у якій люди вступають у таку взаємодію один з одним і створюють такі відносини та соціальні зв"язки, які опосередковані технічними засобами і забезпечують успіх у процесі реалізації спільної мети. Для ...
1413057
  Кучерова Г.Ю. Соціальна віддача податків / Г.Ю. Кучерова, С.В. Черкашина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 105-110. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто поняття "соціальна віддача податків" на основі семантичних характеристик складових цього поняття. Узагальнено зв"язки структурних елементів соціальної системи держави та системи оподаткування, основні податкові інтструменти ...
1413058
   Соціальна відповідальність : теорія і практика : монографія / [А.М. Колот та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Наук. парк, Ін-т соц.-труд. відносин. – Київ : КНЕУ, 2012. – 500, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд., та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-556-2


  У пр. 1719169 напис: Рідному економічному ф-тк від автора. Підпис.
1413059
   Соціальна відповідальність : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т ; упоряд. і ред. Т.Л. Надвинична. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-139, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-460-8
1413060
  Балуєва О.В. Соціальна відповідальність : навч. посіб. [для студ. екон. спец. ВНЗ] / О.В. Балуєва, О.В. Боднарук. – Київ : ДонДУУ, 2017. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-283. – ISBN 978-617-7565-00-9
1413061
   Соціальна відповідальність : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.]: О.В. Зибарева, Л.В. Вербівська. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 147, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 137-146. – ISBN 978-617-8034-19-1
1413062
  Сіренко Н.М. Соціальна відповідальність : навч. посібник / Сіренко Н.М., Лункіна Т.І., Бурковська А.В. ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2021. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 182-194. – ISBN 978-617-7149-50-6
1413063
  Волошок Л. Соціальна відповідальність банків та необхідність впливу на неї держави : фінанси, бізнес, соціум / Л. Волошок, І. Царик // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-13. – Бібліогр.: 17 назв
1413064
  Дзюблюк О. Соціальна відповідальність банківської системи: теоретичний та практичний аспект / О. Дзюблюк, Т. Стечишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 101-112. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1413065
  Дмитрієв-Звруденко Соціальна відповідальність бізнес-структур на ринку праці України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 48-50. – Бібліогр.: 14 назв
1413066
  Лосовська Н. Соціальна відповідальність бізнесу в ринкових умовах // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 49-55. – ISSN 2411-5215
1413067
  Бандирська О.В. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 60-64. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1413068
  Фірсова С. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: маркетинговий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 73-76. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поняття соціальної відповідальності бізнесу, розглянуто напрями її реалізації та окреслені маркетингові заходи по впровадженню й підтримці соціально відповідальних ініціатив в українських компаніях. The article deals with problems of ...
1413069
  Громова А.Ю. Соціальна відповідальність бізнесу рекламодавців в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 143-148


  Статтю присвячено дослідженню соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) як на рівні компанії, так і на рівні ділової спільноти в цілому, розглядаючи аспект становлення та розвитку СВБ рекламодавців усе -українського фінансово-економічного тижневика ...
1413070
  Шедяков В.Є. Соціальна відповідальність бізнесу та становлення ефективних форм виробничої демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 187-197
1413071
  Добржанська О.Л. Соціальна відповідальність бізнесу у Великій Британії / О.Л. Добржанська, Д. Маноха // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 190-192
1413072
  Кормишкін Ю.А. Соціальна відповідальність бізнесу у період воєнного стану // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 123-124. – ISBN 978-617-7149-61-2
1413073
   Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент міжнародного корпоративного менеджменту в умовах кризи / Р. Зварич, В. Гомотюк, І. Рівіліс, Ю. Дейнека // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (104), квітень - червень. – С. 142-156. – ISSN 2786-4537
1413074
  Сиротюк Г. Соціальна відповідальність бізнесу як напрям підвищення соціального розвитку аграрних підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: с. 66-67. – ISSN 2313-3627
1413075
  Данченкова О.А. Соціальна відповідальність бізнесу як нова тенденція української PR-практики // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 53-57


  Статтю присвячено з"ясуванню особливостей застосування інструментів PR у реалізації соціальної відповідальності бізнесу (на прикладі досвіду світових та великих вітчизняних компаній). Описано чинники, що впливають на впровадження корпоративної ...
1413076
  Мельник С.В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова соціальної політики України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 71-73.
1413077
  Смишляєва О.О. Соціальна відповідальність бізнесу як тренд репутаційного менеджменту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається вплив стратегій корпоративної соціальної відповідальності на репутацію ком панії в бізнес-середовищі та на її імідж в очах цільових аудиторій. Аналізується досвід міжнародних соці ально-відповідальних організацій. The article ...
1413078
  Литвиненко Т. Соціальна відповідальність бізнесу як умова входження України в європейський та світовий економічний простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-48. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті висунута гіпотеза, що ініціативи підприємств з впровадження корпоративної соціальної відповідальності в свою діяльність допоможуть прискорити процеси технічного оновлення, модернізації їх діяльності, сприятимуть підвищенню їх прибутковості. ...
1413079
  Пашнюк Л.О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та напрямки реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 196-201
1413080
  Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 3-8
1413081
  Чумак А.Л. Соціальна відповідальність бізнесу: сучасні реалії (Стандарт ISO 26000) // Соціальна етика : модуси відповідальності : міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 жовт. 2010 р.) : матеріали доп. і виступів : [зб. наук. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – [Т. 2]. – С. 117-127
1413082
  Товмаш Є.А. Соціальна відповідальність бізнесу: філософсько-економічні виміри // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 54-63


  Розглядається соціально-філософський аналіз соціальної відповідальності в бізнесі, а також аналізується міра соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством. Ключові слова: бізнес, соціальна відповідальність, відповідальність, обов"язок, ...
1413083
  Ткач А.О. Соціальна відповідальність в діяльності бізнес-корпорацій та релігійних організацій : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 92-93
1413084
  Дацкевич Н.О. Соціальна відповідальність в історії розвитку українського підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 65-68
1413085
  Бордун Ю.М. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1413086
  Безрукова О.А. Соціальна відповідальність в сучасному українському суспільстві : соціологічна концептуалізація та досвід емпіричного дослідження : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Безрукова Ольга Анатоліївна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв.
1413087
  Сіренко Н.М. Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні / Н.М. Сіренко, А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 13-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
1413088
  Нагорний В.В. Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів: стан та перспективи // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – C. 188-189


  "Під соціальної відповідальністю університетів як соціального інституту розуміємо відповідальність перед суспільством за результати і якість своєї професійної діяльності".
1413089
  Давиденко І.В. Соціальна відповідальність вищого навчального закладу та напрямки ії реалізації / І.В. Давиденко, Ю.Б. Росецька // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 3 (54). – С. 23-28. – ISSN 2313-4569


  У статті розглянуто питання сутності соціальної відповідальності вищого навчального закладу. Визначено властивості ВНЗ як соціально відповідального інституту.
1413090
  Іваницька О. Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання / О. Іваницька, А. Панченко, Г. Панченко // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 40-44. – ISSN 2078-1687
1413091
  Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 12-24. – ISSN 1682-2366
1413092
  Логущенко І.М. Соціальна відповідальність влади як чинник стійкості політичної системи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 100-109. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1413093
  Вітковська І.М. Соціальна відповідальність громадських організацій в Україні: сучасний стан // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 35-43. – ISSN 1681-116Х
1413094
  Ткачук І.Я. Соціальна відповідальність громадських організацій України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 52-56. – ISSN 2306-6814
1413095
  Оганезова Г.В. Соціальна відповідальність держави за збереження здоров"я населення: необхідність інституціоналізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 236-243. – ISSN 2222-0712
1413096
  Филиппова І.Г. Соціальна відповідальність держави і бізнесу як чинник конкурентоспроможності і економічного зростання / І.Г. Филиппова, В.Г. Сумцов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 163-172 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-0712
1413097
  Желіховська Н.С. Соціальна відповідальність журналіста як предмет публіцистичного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 76-81. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1413098
  Ховрак І.В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку : монографія / І.В. Ховрак ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : Бітарт, 2020. – 391, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 277-304. – ISBN 978-617-7715-12-1
1413099
  Яковенко Р.В. Соціальна відповідальність заходів державного регулювання стосовно сільського господарства України в умовах пандемії COVID-19 // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 72-77. – ISSN 2306-6792
1413100
  Гридковець Л.М. Соціальна відповідальність і наукова доброчесність як складові філософії сучасного бізнесу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 72-73
1413101
  Кравчик В.К. Соціальна відповідальність корпорацій / В.К. Кравчик, Ю.М. Чуба // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-15. – ISBN 966-614-021-7
1413102
  Осецький В.А. Соціальна відповідальність корпорацій України як фактор забезпечення їхньої конкурентноспроможності / В.А. Осецький, В.М. Марченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1413103
  Колот А. Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади : теоретико-методологічні дослідження // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 10 назв
1413104
  Новіков Д.Ф. Соціальна відповідальність маркетингу на ринку промислових підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 352-356. – ISSN 2222-4459
1413105
  Козакевич А. Соціальна відповідальність менеджменту освіти в умовах трансформаційних змін // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 52-54. – ISSN 2308-4634
1413106
  Олійник О.В. Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу як стратегія діяльності підприємств України: європейський досвід / О.В. Олійник, В.В. Ксендзук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 104-110. – ISSN 1994-1749
1413107
  Гурчіані Х.Д. Соціальна відповідальність на сучасному американському комерційному телебаченні // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 36-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1413108
  Градюк Н.М. Соціальна відповідальність підприємств в умовах становлення громадянського суспільства в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 143-150. – ISSN 1562-0905
1413109
  Воротіна Л.І. Соціальна відповідальність підприємств малого бізнесу в конкурентному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 87-90


  Обґрунтовується теоретична суть і практичне значення відносин соціальної відповідальності підприємств малого бізнесу. The theoretical essence and the practical meaning of small business social responsibility are proved.
1413110
  Коренєва Н.О. Соціальна відповідальність підприємств як складова соціально-економічного розвитку людства в умовах коеволюції // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 29-32
1413111
  Грицюта Н.М. Соціальна відповідальність реклами: етичний аспект // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 38-44
1413112
  Олійник О.О. Соціальна відповідальність роботодавця: погляд студентів / О.О. Олійник, Т.С. Сікорська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 201-206. – ISSN 2308-1988


  Сучасне українське суспільство живе в часи змін, які торкаються всіх сфер життєдіяльності. В умовах поширення соціальних ризиків, нестабільності на ринку праці, порушення трудових прав зайнятих, недостатнього розвитку соціального діалогу, особливо ...
1413113
  Зелінська Н.В. Соціальна відповідальність суб"єктів видавничої діяльності в умовах роздержавлення галузі // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 34-37.


  Обгрунтовується потреба соціальної відповідальності видавців за випущений інформційний продукт в умовах домінування ринкових підходів. The article substantiates necessity of social responsibility of publishers of the let out informative product ...
1413114
  Мех Ю.В. Соціальна відповідальність суб"єктів державно-приватного партнерства в секторі безпеки України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 145-149. – ISBN 978-617-7625-74-1
1413115
  Добржанська Л. Соціальна відповідальність та інформаційна етика конкурентної розвідки в організаціях / Л. Добржанська, Н. Карпчук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 70-81. – ISSN 2522-1663
1413116
  Грішнова О.А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 39-46. – ISSN 2072-9480
1413117
  Дюк А.А. Соціальна відповідальність у розвитку сільськогосподарських підприємств: значення і аспекти оцінки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1413118
  Семів Л.К. Соціальна відповідальність у світлі концепції "трикутник знань" // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 186-194. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено схему, яка описує інтеграційні процеси в системі «трикутник знань» у світлі нових цінностей суспільства знань та ключових принципів діяльності університетів. Запропоновано в якості індикатора рівня соціально відповідальної діяльності ...
1413119
  Штирьов О.М. Соціальна відповідальність у системі формування управлінського впливу як запорука сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 199-204. – ISSN 2306-6814
1413120
  Березюк К. Соціальна відповідальність у сфері атомної енергетики України: аналіз проблем і перспектив розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 23-31. – (Економіка ; вип. 2 (215)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу соціальної відповідальності атомної енергетики України. Ідентифіковано основні проблеми соціальної політики НАЕК "Енергоатом": застаріла система оплати праці, невирішене питання захоронення радіоактивних відходів, неефективний ...
1413121
  Назаренко К.С. Соціальна відповідальність українських мас-медіа як об"єкт соціологічного аналізу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 155-159. – ISSN 2077-1800
1413122
  Зінченко А.Г. Соціальна відповідальність українського бізнесу: соціологічний вимір // Соціальна етика : модуси відповідальності : міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 жовт. 2010 р.) : матеріали доп. і виступів : [зб. наук. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – [Т. 2]. – С. 169-177
1413123
  Грішнова О. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку / О. Грішнова, С. Бех // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-18. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано сутність соціальної відповідальності університету. Досліджено основні напрями соціальної відповідальної діяльності університетів в Україні та в західних країнах. Здійснено порівняльну оцінку поширення соціальної відповідальності в ...
1413124
  Грішнова О. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку / О. Грішнова, С. Бех // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні напрями соціальної відповідальної діяльності університетів в Україні та в західних країнах. Здійснено порівняльну оцінку поширення соціальної відповідальності в діяльності вітчизняних університетів. Аналізуються показники якості ...
1413125
  Андрущенко В. Соціальна відповідальність університету в умовах глобалізації // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 148-160. – ISBN 978-966-931-159-7
1413126
  Євтушенко В.А. Соціальна відповідальність як інструмент превентивного антикризового управління // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 2 (5). – С. 55-60. – ISSN 2226-8820
1413127
  Баюра Д.О. Соціальна відповідальність як інструмент удосконалення корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 204-210
1413128
   Соціальна відповідальність як ключова компетенція забезпечення сталого розвитку підприємств / М.І. Іванова, В.Я. Швець, С.Ф. Саннікова, О.В. Варяниченко, А.В. Бардась // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (542) : Прямі іноземні інвестиції в Україну в умовах інтеграції до Європейського Союзу. – С. 176-186. – ISSN 2222-4459
1413129
  Шацьких К. Соціальна відповідальність як конкурентна перевага розвитку українського бізнесу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 55-58. – ISSN 1606-3732
1413130
  Гальчак Х.Р. Соціальна відповідальність як напрям покращення соціального розвитку підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 23-28. – ISSN 0321-0499
1413131
  Полисаєв О.О. Соціальна відповідальність як необхідна складова суспільних трансформацій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 187-192. – ISSN 2076-1554


  В даній науковій роботі розглянуто основні підходи класиків світової філософської думки до проблеми соціальної відповідальності.
1413132
  Клочко А.М. Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України / А.М. Клочко, К.М. Олійник // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 23-25
1413133
  Гончарова І. Соціальна відповідальність як основа конструктивного діалогу суб"єктів соціального партнерства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 57-63. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто особливості соціально відповідальної поведінки підприємців, держави, профспілок та найманих працівників.
1413134
   Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства / [А.М. Єрмоленко та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2016. – 302, [2] с : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1492-3
1413135
  Мазурик О.В. Соціальна відповідальність як складова концепції соціального аудиту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 62-66. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
1413136
  Звонар В.П. Соціальна відповідальність як соціоекономічний феномен: теорія та українські реалії : монографія / Звонар Віктор Павлович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, 2018. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8486-9
1413137
  Ховрак І. Соціальна відповідальність як стратегічний пріоритет розвитку страхового бізнесу / І. Ховрак, В. Тринчук // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (72). – С. 24-27
1413138
  Березенко В.В. Соціальна відповідальність як умова ефективного позиціонування рекламного агентства / В.В. Березенко, Р.Р. Керімов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1413139
  Сабецька Т.І. Соціальна відповідальність як філософія формування ефективної кадрової політики підприємства // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 53-57. – ISSN 2306-6806
1413140
  Шакун Н.В. Соціальна відповідальність як чинник громадянського поступу в Україні // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 181-184. – ISBN 978-966-2188-73-8
1413141
  Галушка З. Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспроможності українського бізнесу / З. Галушка, В. Грунтковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються форми прояву соціальної відповідальності підприємств, їхня національна специфіка, вигоди від неї для суспільства і для самого підприємства. Загострюється увага на вивченні можливості перетворення соціальної відповідальності на інструмент ...
1413142
  Гусєва О.Ю. Соціальна відповідального бізнесу в Україні: поточний стан та перспективи розвитку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 47-55. – ISSN 2415-8089
1413143
  Загородній Ю. Соціальна вірусологія: гра слів чи прихована реальність // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 49-51. – ISSN 1605-9875
1413144
  Хуторна-Куляєва Соціальна воля як мобілізаційний ресурс соціальних перетворень в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-21. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано роль соціальної волі як мобілізаційного ресурсу соціальних перетворень в Україні. Дано характеристику особливості практики вольових відносин в українському суспільстві. Зроблено спробу розкрити природу пасивності соціальної волі українського ...
1413145
  Нікітіна В.В. Соціальна вразливість внутрішньо переміщених осіб як підстава соціальної роботи з ними // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 120-123. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1413146
  Семів Л.К. Соціальна вразливість населення України: концептуально-просторове моделювання / Л.К. Семів, О.П. Мульска // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1 (103). – С. 31-42. – ISSN 1562-0905
1413147
  Данильян О.Г. Соціальна гармонія і толерантність як фундамент демократичного суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 5-13. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1413148
  Пижов В.Г. Соціальна географія : навч.-наук. посіб. / В.Г. Пижов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISBN 966-318-444-2
1413149
  Шевчук Л.Т. Соціальна географія : навч. посібник / Л.Т. Шевчук. – Київ : Знання, 2007. – 349с. – ISBN 966-346-309-0


  Висвітлено сучасні теоретичні та практичні проблеми соціальної географії, проаналізовано особливості її становлення як науки. Особливу увагу приділено формуванню соціальних процесів в умовах трансформації життєдіяльності населення України.
1413150
   Соціальна географія : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [Нємєць Л. та ін.] ; за ред. Людмили Нємець та Костянтина Мезенцева. – Київ : Фенікс, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-630-4
1413151
  Куценко Віра Іванівна Соціальна географія як навчальна дисципліна XXI століття : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 283-285. – ISSN 1562-0905
1413152
  Бебик В.М. Соціальна глобалістика : навч. посібник / Валерій Бебик, Надія Мякушко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ун-т "Україна", Полтав. ін-т економіки і права. – Київ : Талком, 2020. – 229, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-617-7832-48-4


  У пр. № 1743419 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу Бугрову від авторів. Підпис. 18.10.2021 р
1413153
   Соціальна глобалістика [Електронний ресурс] = Социальная глобалистика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Е.А. Афонін [та ін.] ; за наук. ред. Е.А. Афоніна, В.Д. Бондаренка, Ю.А. Мартинова. – Київ : Освіта України, 2011. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Сист. вимоги: Pentium: 32 Md RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word97-2000; CD ROM дисковод; mouse. - Загол. з екрана. - На етикетці диска дані парал. укр., рос. – Бібліогр.: іл. – (Серія "Відкрита дослідницька концепція" ; вип. 11). – ISBN 978-966-188-24911
1413154
  Коваль О.П. Соціальна група і соціальна технологія крізь призму соціальної безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 134-139. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1413155
  Доній Н.Є. Соціальна девіталізація особистості в суспільстві глобалізованого світу / Доній Н.Є. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 278, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 257-278. – ISBN 978-966-7496-58-6
1413156
  Доннік М.С. Соціальна дезадаптація підлітків - вихованців інтернатних закладів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 64-67. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1413157
  Куценко В.І. Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики) / Рада по вивченню продуктивних сил України; НАНУ; За ред. В.І. Куценко. – Київ : Заповіт, 2003. – 228с. – ISBN 966-7272-49-4
1413158
  Мудролюбова Н.О. Соціальна держава : шляхи її формування та механізми реалізації на прикладі Королівства Швеції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мудролюбова Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1413159
  Гордієнко Д. Соціальна держава в Західній Європі (від теорії до суспільної реальності) // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.129-135. – ISSN 1609-5499
1413160
  Кондратьєв Р.І. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 6-16. – ISSN 2078-9165
1413161
  СкрипнюкО.В Соціальна держава в Україні: конституційно-правові основи, принципи та фактори побудови // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-13.
1413162
  Шимченко А.А. Соціальна держава в Україні: практика і перспективи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 175-186.
1413163
  Пасько Я.І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння : монографія / Я.І. Пасько. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 272 с. – Бібліогр.: с. 257-267. – ISBN 978-966-8210-60-0
1413164
  Скрипнюк О. Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки / О. Скрипнюк, В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.42-50
1413165
  Бебело С.А. Соціальна держава і соціальна сфера: змістовно-концептуальний взаємозв"язок // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-51. – Бібліогр.: 5 назв
1413166
  Олійник С.В. Соціальна держава та нові соціальні ризики посткомуністичних країн // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 265-273
1413167
  Оніщенко Н.М. Соціальна держава та соціальна політика: причинно-наслідковий континуум // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 2219-5521
1413168
  Ковалко Н. Соціальна держава чи бізнес-проект? / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 219-240. – ISBN 978-617-7544-31-8
1413169
  Куровська І.А. Соціальна держава як новий етап розвитку правової держави на шляху євроінтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 158-161. – ISSN 2220-1394
1413170
  Сивак А.В. Соціальна держава: від декларацій дл втілення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 174-178. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1413171
  Мудролюбова Н.О. Соціальна держава: генеза становлення // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 94-97. – ISBN 966-660-151-6
1413172
  Панкевич О. Соціальна держава: деякі питання теорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.40-46. – Бібліогр.: 31 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1413173
  Санченко С.П. Соціальна держава: еволюція від ідеї до можливостей становленяя в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 478-488
1413174
  Погребняк С. Соціальна держава: обгрунтування концепції // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 15-25. – ISSN 1993-0909
1413175
  Єрмоленко Д.О. Соціальна держава: ознаки та умови функціонування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 13-17. – ISSN 1563-3349
1413176
  Череватюк В.Б. Соціальна держава: проблеми та перспективи її реалізації в сучасній Україні // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 108-113
1413177
  Пасько Я.І. Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії : Автореф. дис. ... доктора філософських наук: 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Пасько Я.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 30с. – Бібліогр.: 35 назв
1413178
  Пасько Я.І. Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Пасько Я.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 400л. – Бібліогр.: л.382-400
1413179
  Гошовська В. Соціальна держава: типи, сутність, зміст // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 259-265.
1413180
  Ткачук Т.В. Соціальна держава: трансформування на сучасному етапі суспільного розвитку // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 79-81
1413181
  Морська Л.М. Соціальна детермінація мови і мовленнєвої діяльності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 108-111
1413182
  Малиш Л. Соціальна детермінація освітніх досягнень української молоді // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С.26-45. – ISSN 1563-3713
1413183
  Джура О. Соціальна детермінація становлення суб"єкта // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
1413184
  Супрун В.М. Соціальна детермінація телевізійної fashion-журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 24-28. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1413185
  Цилюрик Світлана Василівна Соціальна детермінованість еміграційного процесу з України в кінці 20-го - на початку 21-го століть : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Цилюрик С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 175 л. – Бібліогр.: л.163-175
1413186
  Цилюрик Світлана Василівна Соціальна детермінованість еміграційного процесу з України в кінці 20-го - на початку 21-го століть : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Цилюрик С.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1413187
  Рудницька Т.М. Соціальна динаміка етнічних спільнот України: загальнонаціональні тенденції і регіональні особливості : Автореф... доктор соціолог.наук: 22.00.03 / Рудницька Т.М.; НАН України. Ін-т соціології. – Київ, 1996. – 43л.
1413188
  Іващенко О. Соціальна динаміка пострадянського суспільства: Україна у порівняльній перспективі: // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.217-218. – ISSN 1563-3713


  Міжнародна конференція під такою назвою відбулася 27-30 вересня 2001 р. в Києві
1413189
  Вегера С.А. Соціальна дисемеирія.До визначення поняття // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 18-24. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1993-6788
1413190
  Вегера С.А. Соціальна дисиметрія. До визначення поняття // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 8-20. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1993-6788
1413191
  Непийвода Т.В. Соціальна дистанція між віковими групами в українському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті на базі результатів Європейського соціального дослідження (ESS) аналізуються соціальні дистанції між полярники віковими групами в українському суспільстві: молоддю та людьми похилого віку. Виділяються почуття товариськості і взаєморозуміння, ...
1413192
  Палійчук А.Л. Соціальна дистанція та поняття інтимізації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 16-20
1413193
  Оксамитна С.М. Соціальна диференціація освітніх можливостей за результатами міжнародного проекту PISA : досвід для України. / С.М. Оксамитна, А.А. Васильченко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
1413194
  Присяжнюк О. Соціальна диференціація різних територіальних типів вимови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 24-31. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1413195
  Коновал В. Соціальна дійсність у призмі семіотики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 89-98. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1413196
  Соболь Т.В. Соціальна дія та соціальна взаємодія - засади порівнюваності понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сприйняття соціальної дії та соціальної взаємодії різними науковцями. The article is dedicated to the analysis of perception (recognition) of social activity by the different scientists.
1413197
  Казьмирчук М.Г. Соціальна діяльність ломбардів підросійської України ( 1886 - 1917 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Казьмирчук М.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1413198
  Казьмирчук М.Г. Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886-1917 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Казьмирчук М.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 234л. – Бібліогр.: л. 210-235
1413199
  Пушик П.В. Соціальна довіра: етичний аспект // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 54-56
1413200
  Комленко О.В. Соціальна доктрина ісламу: філософсько-релігієзнавчий контекст // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 71-78


  В процесі свого розвитку іслам заклав духовні основи мусульманської цивілізації, у центрі якого завжди знаходився Коран, в якому зосереджено основу соціальної доктрини ісламського світу. В соціальній доктрині ісламу головна увага приділяється як ...
1413201
  Процюк Р.Р. Соціальна доктрина православ"я і становлення громадського суспільства в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 125-130. – ISSN 2077-1800
1413202
  Охріменко Ю.М. Соціальна доктрина сучасного католицизму / Ю.М. Охріменко. – Київ, 1967. – 96с.
1413203
   Соціальна доктрина Церкви : (збірник статей). – Львів : Свічадо, 1998. – 300с. – ISBN 966-561-069-4
1413204
  Буященко В.В. Соціальна допомога і філософія прав людини // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 95-109. – ISSN 2072-1692
1413205
  Рощина Л.О. Соціальна допомога на українських землях в литовсько-польську добу // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 117-123. – ISSN 1728-3671
1413206
  Логвиненко В.М. Соціальна допомога як реалізація сенсу життя // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 22-30
1413207
  Чорноус А. Соціальна еволюція / А. Чорноус, С. Регелюк // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право


  Закон № 1381-ІХ про реструктуризацію кредитів, наданих в іноземній валюті, є насамперед соціальним, а не економічним.
1413208
  Сергієнко Н.О. Соціальна еволюція versus дилема лінійності-циклічності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 58-65. – ISSN 2077-1800
1413209
  Салтовський О.І. Соціальна екологія : Метод.розробка до курсу для студ.філософ.факультету / О.І. Салтовський; Київськ.ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 30с.
1413210
  Андрос О.Є. Соціальна екологія у контексті ідеологічних напрямів сьогодення: огляд концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепції соціальної екології та екологізації моделей політичного та соціального життя, поширені в Європі та США. Наголошується, що ідеї екологізму стають досить популярними у сучасних політичних дискурсах. Розглядаються основні напрямки та ...
1413211
  Безносюк О.О. Соціальна екологія як сфера соціологічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-99. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу розглянути основні соціально-екологічні підходи до вивчення взаємлдії суспільства та природи.
1413212
  Назарук М.М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи : навч. посіб. / М.М. Назарук ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 346, [2] с. – Назва на обкл. та корінці: Соціальна екологія: взаємодія людського суспільства та природи. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0010-0
1413213
   Соціальна економіка : навчальний посібник / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, О.В. Сінельник; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, О.В. Сінельник ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ; [ гол. редкол. А.П. Наливайко та ін. ]. – Київ : КНЕУ, 2005. – 196 с. – ISBN 966-574-726-6
1413214
  Кліменко О.М. Соціальна економіка : навч. посібник / Кліменко О.М., Мащенко М.А. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 146, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 143-146. – ISBN 978-966-676-499-0
1413215
   Соціальна економіка = Социальная экономика = Social economics : науковий фаховий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2415-2456
№ 1 (51). – 2016. – 226, [5] c.
1413216
  Атаманюк Р.Ф. Соціальна економіка : навч. посібник / Атаманюк Р.Ф., Атаманюк Е.А. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-206-2
1413217
   Соціальна економіка = Social economics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Глущенко О.В., Стеценко Т.В., Меркулова Т.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2524-2547
Вип. 57. – 2019. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2016 р. журн. вих. рос. мовою під назв. "Социальная экономика"
1413218
   Соціальна економіка = Social economics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Глущенко О.В., Стеценко Т.В., Біткова Т.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2524-2547
Вип. 58. – 2019. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2016 р. журн. вих. рос. мовою під назв. "Социальная экономика"
1413219
   Соціальна економіка = Social economics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Глущенко О.В., Стеценко Т.В., Біткова Т.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2524-2547
Вип. 59. – 2020. – 123, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2016 р. журн. вих. рос. мовою під назв. "Социальная экономика"
1413220
   Соціальна економіка = Social economics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Глущенко О.В., Стеценко Т.В., Біткова Т.В. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2524-2547
Вип. 60. – 2020. – 213, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2016 р. журн. вих. рос. мовою під назв. "Социальная экономика"
1413221
  Єременко В. Соціальна економіка в концепції еволюції соціально-економічних систем // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-28. – Бібліогр.: с. 19-22, 24-25, 27. – ISSN 0131-775Х


  Порівняльному аналізу конкретних соціально-економічних систем, які діяли в різних країнах і регіонах упродовж тривалого еволюційного цивілізаційного процесу, присвячено тисячі томів. Автор наводить методології аналізу існуючих соціально-економічних ...
1413222
  Гончарова С.Ю. Соціальна економіка: сутність, принципи, функції та основні орієнтири для України / С.Ю. Гончарова, А.Б. Гончаров, Н.В. Аграмакова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 21-26. – ISSN 2222-4459
1413223
  Карп"як М.О. Соціальна ексклюзія в епоху економічних трансформацій: глобальні тенденції та особливості прояву // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 39-44. – ISSN 2071-4653
1413224
  Карп"як М.О. Соціальна ексклюзія в Україні та її вплив на розвиток людського потенціалу держави та її регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (101). – С. 110-118. – ISSN 1562-0905
1413225
  Карп"як М.О. Соціальна ексклюзія в Україні: ознаки та форми прояву в сучасному суспільстві // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 144-152. – ISSN 1562-0905
1413226
  Рассказова О.І. Соціальна ексклюзія як наслідок стигматизації сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 80-86. – ISSN 1817-3764


  У статті висвітлено проблему стигматизації сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями, у сучасному суспільстві; розкрито наслідки цього явища, які полягають у відокрмленні таких сімей від суспільного життя та позбавленні дітей з проблемами ...
1413227
  Локтєва І. Соціальна ексклюзія: стан проблеми // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 316-317
1413228
  Мельник В.В. Соціальна експлікація любові у філософії М.Шелера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 47-53
1413229
  Яцимірська М. Соціальна експресія в мультимедійних текстах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 179-186. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
1413230
  Косенко В. Соціальна експресія публіцистики Оксани Забужко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-53. – Бібліогр.: с. 53, Літ.:9 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено публіцистику О. Забужко в контексті соціальної експресії тексту. Особливу увагу приділено аналізу розмовної лексики, застосуванню ненормативного правопису окремих слів та висловів.
1413231
  Тимошенко О.Т. Соціальна епістемологія: визначення напрямку // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 143-145
1413232
   Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 155, [1] с. – До 175-річчя філос. ф-ту. – Бібліогр. в кінці ст.
1413233
   Соціальна етика : модуси відповідальності : міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 жовт. 2010 р.) : матеріали доп. і виступів : [зб. наук. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
[Т. 2]. – 2011. – 203, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1413234
  Полулях І. Соціальна етика в системі ринкової економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 81-86. – ISSN 1562-0905
1413235
  Горенко О. Соціальна етика європейського цивілізаційного проекту України // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 80-99. – ISSN 2411-345X
1413236
  Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія : гідність людини - шанування природи : монографія / Анатолій Єрмоленко ; [відп. ред. М. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Лібра, 2010. – 408 с. – Сер. засн. 1999 р. - Імен. покажч.: с. 402-406. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (VG - Vernunft und Gesellschaft (Розум і Суспільство)). – ISBN 978-966-7035-96-9
1413237
  Щириця Т. Соціальна етика: предмет, завдання, методологія // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 108-117
1413238
  Мазуренко Г. Соціальна ефективність бюджетних видатків: аналіз сучасного стану та досвід розвинених країх світу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 267-276. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1413239
  Грішнова О.А. Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 198-204. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто питання оцінювання соціальної ефективності консалтингових проектів з управління персоналом для консалтингових компаній, підприємств-замовників послуг тощо.
1413240
  Носенко О.В. Соціальна ефективність політичних цінностей // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 224-228. – ISBN 966-7943-03-8


  В статті розглядаються політичні цінності, розкривається їх практична значимість через такі категорії як ефективність і результативність. The article is devoted to the analysis of social efficiency of political values.
1413241
  Матвєсва Ю.І. Соціальна ефективність правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 31-35.
1413242
   Соціальна ефективність формування конкурентного середовища на ринку надання медичних послуг: економічні та екологічні засади / І.І. Кичко, А.В. Холодницька, Петрук, В // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ПП "Ін-т економіки, технологій і п-ва " [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Белінська Л.В., Варченко О.М., Глінковська Беата [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 7/8 (89). – С. 26-31. – ISSN 2309-1533
1413243
  Сердюк Олександр Соціальна ефективність як аспект оцінювання діяльності в сфері протидії злочинності: теоретичні проблеми // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 31-37
1413244
  Пашко Л. Соціальна ефективність як виклик сьогодення державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 19-24
1413245
  Бедрик В.П. Соціальна заангажованість візуальної поезії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 276-282. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1413246
  Петровський В. Соціальна захищеність "віком" 25 років: хода по колу чи шлях назад? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 13


  Заступаючи на посаду міністра соцполітики України кожен з очільників обіцяє зробити все можливе, аби пересічний громадянин нарешті почав жити краще. Адже, як не крути, Мінсоцполітики - це державна інституція, на яку покладено відповідальність за ...
1413247
  Безверхий К.В. Соціальна звітність суб"єктів господарювання в умовах сталого розвитку // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 170-186. – ISSN 2310-9734


  У статті розглянуто соціальну звітність суб"єктів господарювання в умовах сталого розвитку. Метою дослідженняє удосконалення розробки коефіцієнтів і методику їх оцінки, що відображають рівень соціальної відповідальності підприємств і відображення їх у ...
1413248
  Олійник О. Соціальна звітність як інструмент розвитку трудової сфери на засадах корпоративної соціальної відповідальності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 35-39. – ISSN 2411-6912 03
1413249
  Бондаренко М. Соціальна згуртованість в Україні (досвід аплікації методики Bertelsmann Stiftung до даних європейського соціального дослідження) / М. Бондаренко, С. Бабенко, О. Боровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 58-65. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено результати дослідження соціальної згуртованості на основі даних шостої хвилі Європейського соціального дослідження (European Social Survey). Запропоновано пояснення вимірювання соціальної згуртованості як соціального феномена, зумовленого ...
1413250
   Соціальна згуртованість освітніх спільнот в умовах кризових станів суспільства / М. Нестерова, М. Дєліні, А. Заможський, В. Крючко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (86). – С. 47-54. – ISSN 2078-1016
1413251
  Колот А. Соціальна згуртованість суспільства як доктрина: основні засади, причини актуалізації, складові розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 18-28. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
1413252
  Нестерова М. Соціальна згуртованість та інклюзія в освіті, європейські практики молодіжної роботи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 45-49. – ISSN 2078-1016
1413253
  Нестерова М. Соціальна згуртованість та спільні європейські цінності в системі вищої педагогічної освіти України / М. Нестерова, А. Цимбал // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 53-58. – ISSN 2078-1016
1413254
  Нестерова М. Соціальна згуртованість університетської спільноти / М. Нестерова, М. Дєліні, А. Заможський // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (74). – С. 42-50. – ISSN 2078-1016
1413255
  Колот А. Соціальна згуртованість як доктрина зебезпечення стійкості розвитку суспільства в умовах глобальних викликів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 11-19
1413256
  Дейнеко О.О. Соціальна згуртованість як категорія державної політики: особливості конструювання в українському законодавстві // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 198-214. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1413257
  Бушин М.І. Соціальна значимість культури в суспільстві розвинутого соціалізму / М.І. Бушин, Д.І. Говорун. – Київ, 1988. – 32с.
1413258
  Кот О. Соціальна значимість учнівського договору в умовах сьогодення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 287-288. – ISBN 978-966-301-169-1
1413259
  Кожушко Т.В. Соціальна значуща діяльність релігійних громад УГКЦ в Україні періоду незалежності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 26-31. – ISSN 2521-6570


  Присвячено питанням соціально значущої діяльності, здійсненої релігійними громадами, що належать Українській греко-католицькій церкві на території України періоду незалежності. У ході дослідження, користуючись офіційними вебпорталами та іншими публічно ...
1413260
  Радул В.В. Соціальна зрілість молодого вчителя / В.В. Радул. – Київ : Вища школа, 1997. – 269с. – ISBN 5-11-004735-9
1413261
  Радул В.В. Соціальна зрілість особистості : [монографія] / [В.В. Радул]. – Харків : Мачулін, 2017. – 441, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 413-439. – ISBN 978-617-7364-66-4
1413262
  Галета Я.В. Соціальна зрілість особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства / Я.В. Галета. – Харків : Мачулін, 2018. – 414, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 371-414. – ISBN 978-617-7589-57-9
1413263
  Комар Т. Соціальна зрілість особистості як чинник становлення професійної зрілості психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 22-26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу теоретичного та емпіричного аналізу проблеми взаємозв"язку соціальної зрілості та спрямованості професійної зрілості особистості психолога. Досліджено особливості взаємозв"язку соціальної зрілості особистості та спрямованості ...
1413264
  Невах Є. Соціальна зрілість як аспект шкільного навчання та виховання / Є. Невах, Д. Павлін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-24. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Зроблено науковий аналіз психологічних особливостей соціальної зрілості підлітків тринадцяти та п"ятнадцяти років. Встановлено співвідношення понять "дорослість" та "зрілість". Виявлено психологічну структуру зовнішньої та внутрішньої дорослості. Made ...
1413265
  Ільїна Г.В. Соціальна зумовленість "душі" в індуїзмі та у Платона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 225. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1413266
  Хобта І.П. Соціальна зумовленість активної життєвої позиції особи / І.П. Хобта. – Київ, 1981. – 47с.
1413267
  Гумін О. Соціальна зумовленість доцільності криміналізації незаконного збагачення в Україні / О. Гумін, С. Якимова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 185-190. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1413268
  Пащенко О.О. Соціальна зумовленість закону про кримінальну відповідальність: загальні питання // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 121-129. – ISSN 0201-7245
1413269
  Камінська Л.Ф. Соціальна зумовленість і механізми вправодження освітніх реформ : Автореф. дис. ...канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Камінська Л.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17
1413270
  Камінська Лариса Федорівна Соціальна зумовленість і механізми впровадження освітніх реформ : Дис...канд.соціолог.наук:22.00.04 / Камінська Лариса Федорівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 182л. – Бібліогр.:л.172-182
1413271
  Гордієнко В. Соціальна зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у відносинах банкрутства в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.418-426. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1413272
  Арманов М.Г. Соціальна зумовленість криміналізації ухилення від виконання майнових зобов"язань // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.173-176. – ISBN 966-660-151-6
1413273
  Яра О. Соціальна зумовленість кримінально- правової заборони незаконних дій із відомостями, що становлять інсайдерську інформацію // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 54-57
1413274
  Литвин М. Соціальна зумовленість кримінально-правової заборони незаконних дій із відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 81-89


  У статті досліджуються проблеми дотримання кримінально-правової заборони незаконних дій з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. З"ясовуються поняття "державна таємниця", "банківська таємниця" та "комерційна таємниця" тощо.
1413275
  Грищук В. Соціальна зумовленість кримінально-правової охорони і захисту гідності людини в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 98-108. – ISSN 1026-9932
1413276
  Заруба П. Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за злочини у сфері приватизації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 83-85.
1413277
  Захарчук В.М. Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 169-174. – (0). – ISSN 2078-9165
1413278
  Демчук В.С. Соціальна зумовленість необхідності посилення виховної діяльності в університеті // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 29-37. – ISSN 2411-5983
1413279
  Тучков С.С. Соціальна зумовленість норм, які передбачають кримінальну відповідальность за підроблення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 61-65. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1413280
  Гладковський М. Соціальна зумовленість чергових змін до статті 209 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 175-181. – ISSN 2663-5313


  У статті проаналізовано соціальну зумовленість змін, які відбулися у статті 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом" Кримінального кодексу України у зв"язку з прийняттям 6 грудня 2019 року Закону України "Про запобігання та ...
1413281
  Галас А. Соціальна зумовленність рлзвитку перекладацьких стратегій // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 189-198. – Бібліогр.: С.197-198; 14 назв + 20 текст.
1413282
  Березінський П.А. Соціальна і біологічна форми у взаємодії суспільства з природним середовищем // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 201-205
1413283
  Демидова Л. Соціальна і економічна обумовленість кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 107-112
1413284
  Шкільнюк Н.М. Соціальна і національна структура міського населення Волинської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 150-151
1413285
  Лисенков С. Соціальна і особистісна цінність суб"єктивних культурних прав і свобод // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-80. – Бібліогр.: с.80 (20п.)
1413286
  Остапенко М.А. Соціальна і політична стратифікація: кореляція понять // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 119-124. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1413287
   Соціальна і професійно-галузева структура населення України. – К., 1992. – 254с.
1413288
  Афанасьєва О.М. Соціальна ідентичність і комунікативні функції учасників ритуалізованої взаємодії в англомовному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 26-32


  Статтю присвячено аналізу сучасних підходів до проблеми ідентичності, передусім мовознавчих, і представленню авторського бачення структури ідентичності та динаміки її трансформацій в ритуалізованих комунікативних практиках на матеріалі англомовної ...
1413289
  Пилат Н. Соціальна ідентичність як конфліктогенний фактор людської поведінки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.455-463. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1413290
  Білокобильський О. Соціальна ідентичність як трансцедентальна умова раціональності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 126-129. – ISSN 1728-9343
1413291
  Безверха К.С. Соціальна ідентичність як чинник адаптації мігрантів : дис. ... д-ра філософії (PhD) : 053 ; 05 / Безверха Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 332 арк. – Додатки: арк. 211-332. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 192-210
1413292
  Іванова О.Ю. Соціальна ієрархієзація мов етнічних груп іспанського суспільства // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 151-155. – ISBN 978-966-581-885-4
1413293
  Суіменко Є.І. Соціальна інженерія : експерим. курс лекцій : навч. посібник / Є.І. Суіменко ; НАН України, Ін-т соціології , Вища шк. соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2011. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-02-5936-2
1413294
  Ванацький Д.І. Соціальна інженерія // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 26
1413295
  Казеян Н.К. Соціальна інженерія в інтернет-просторі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 119-126. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1413296
  Михальська С. Соціальна інституційна ситуація розвитку дитини старшого дошкільного віку // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 54-59. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
1413297
  Вовчко М. Соціальна інтеграція галицьких євреїв: вихід із гетто та розселення в міському просторі // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – С. 67-79. – ISSN 2305-4034
1413298
  Яремко І.В. Соціальна інтерпретація історії науки Р. Мертона // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 66-68
1413299
  Цимбаленко Є.С. Соціальна інформатика та інформатизація в термінах і висловах / Є.С. Цимбаленко, Л.В. Євтушенко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 123-126


  У статті розглянуто українські та закордонні когнітивно-смислові трактування понять "соціальна інформатика" та "інформатизація" з точки зору теорії соціальних комунікацій; проаналізовано наслідки соціальної інформатизації в соціальних ...
1413300
  Кобєлєв О.М. Соціальна інформатика у системі підготовки бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 127-129
1413301
  Швецова-Водка Соціальна інформаційна комунікація як об"єкт ноокомунікології // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 244-258. – ISSN 2707-3335


  У статті розглядається одне з основних понять ноокомунікології – соціальна інформаційна комунікація – у світлі загальнотеоретичних уявлень про комунікацію. Уточнюються терміни, що позначають структурні елементи соціальної інформаційної комунікації, її ...
1413302
  Сенченко Микола Соціальна інформація в глобальному інформаційному просторі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-8
1413303
  Дюжева К. Соціальна інформація в розрізі глобального COVID-карантину в рецепції житомирських медіа: специфіка, форми репрезентації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
1413304
  Іванов В.Ф. Соціальна інформація та її властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-35. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено визначення соціальної інформації, її класифікація та місце соціальної інформації в галузі журналістики. Розглядається характер інформації та її властивості.
1413305
  Бойченко В.С. Соціальна інфраструктура в системі забезпечення людського розвитку міста : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Бойченко Вадим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1413306
  Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика : навч. посібник / А.Г. Ягодка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 209, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 204-207. – ISBN 966-574-074-1
1413307
  Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика : навч. посібник / А.Г. Ягодка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Київ : КНЕУ, 2006. – 385, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. також:1906-2006 : До 100-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима ГетьманаКорткий термінол. сл. соц. економіки: с. 358-381. – Бібліогр.: с. 382-385. – ISBN 966-574-875-0
1413308
   Соціальна інфраструктура на шляхах реформування місцевого самоврядування : колект. монографія / [Н.М. Дєєва, А.Г. Гвелесіані, Ю.О. Карагін та ін. ; наук. ред.: В.М. Новіков, З. Сіройч, Г. Собчук] ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України ; Польська акад. наук, Ін-т укр.-пол. співпраці та ін.]. – Київ ; Варшава : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2018. – 418, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-418. – ISBN 978-966-02-84993-7
1413309
  Полозенко Д.В. Соціальна інфраструктура села та джерела її фінансування : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 3-12. – Бібліогр.: 2 назви
1413310
  Збарський В.К. Соціальна інфраструктура села як фактор відтворення робочої сили // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 152-160. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1413311
  Гнибіденко І.Ф. Соціальна інфраструктура села: стан, тенденції, перспективи // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 163-167. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1413312
  Бутко М.П. Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України / М.П. Бутко, А.М. Ревко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – C. 28-36. – ISSN 1562-0905
1413313
  Данилюк А.І. Соціальна інфраструктура як фактор розвитку трудового потенціалу // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 1729-7206
1413314
  Юрченко С.О. Соціальна інфраструктура як фактор сталого розвитку регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 22-28. – Бібліогр.: 10 назв.
1413315
  Антонюк М. Соціальна іронія у новелі Костаса Варналіса "Справжня апологія Сократа" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 198-207. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1413316
   Соціальна історія : науковий збірник. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-581-930-1
Вип. 1. – 2007. – 107 с. – резюме укр., англ. мовами
1413317
   Соціальна історія : науковий збірник. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-581-930-1
Вип. 2. – 2007. – 139 с. – резюме укр., англ. мовами
1413318
   Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-581-772-1
Вип. 3. – 2008. – 177 с. – резюме укр., англ. мовами
1413319
   Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-96992-6-8
Вип. 4. – 2008. – 171 с. – резюме укр., англ. мовами
1413320
   Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-154-8
Вип. 5. – 2009. – 151 с. – резюме укр., англ. мовами
1413321
   Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-277-4
Вип. 6. – 2010. – 154 с. – резюме укр., англ. мовами
1413322
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-414-3
Вип. 7. – 2011. – 129 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1413323
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-569-0
Вип. 8. – 2012. – 117 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1413324
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : ПП "КП"УкрСІЧ". – ISBN 978-617-7107-06-3
Вип. 9. – 2013. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1413325
   Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : ПП "КП"УкрСІЧ". – ISBN 978-617-7107-30-8
Вип. 10. – 2015. – 153 с. – Резюме укр., англ. мовами
1413326
  Стельмах С. Соціальна історія в Україні: витоки і традиції світлоглядно-інтерпретаційної парадигми (XIX - початок XX ст.) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 81-93. – ISBN 966-95788-6-8


  У даній статті висвітлюється питання заснування історичних кафедр в університетах (Харківський, св. Володимира в Києві) , та численних наукових товариств, архівних установ, наукових часописів тощо. Із тексту: " Якщо Харківський університет протягом ...
1413327
  Пилипчук Я. Соціальна історія кипчаків у IX-XIII ст. / Ярослав Пилипчук ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ ; Вінниця : НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТВОРИ, 2018. – 338, [2] с., [10] арк. іл. : іл. – Анотація англ.. рос. – Бібліогр.: с. 277-329. – ISBN 978-617-7706-68-6
1413328
  Потіщук О.О. Соціальна історія науки: методологічні засади : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Потіщук О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1413329
  Потіщук О.О. Соціальна історія науки: методологічні засади : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Потіщук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 228 л. – Бібліогр.: л. 211-228
1413330
  Козак О.В. Соціальна історія південних та західних слов"ян (1991-2000- рр.) в українській навчальній літературі в українській навчальній літературі // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 51. – С. 289-304. – ISSN 2307-5244
1413331
  Приймак О.М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Приймак Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 30 с. – Бібліогр.: 31 назва
1413332
  Приймак О.М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця XIX - початку XX століть : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Приймак Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2013. – 439 л. – Додатки: л. 408-439. – Бібліогр.: л. 314-407
1413333
  Лаас Н.О. Соціальна історія СРСР в американській історіографії : теоретичні дискусії 1980-2000-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 170-191. – ISSN 0130-5247
1413334
  Марков Д.Є. Соціальна історія традиційного непальського буддизму / Д.Є. Марков ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2018. – 271, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Рез., зміст англ. – Бібліогр.: с. 225-244 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8773-0
1413335
  Маноха Д.С. Соціальна й комерційна реклама: спільне та відмінне // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 226-230
1413336
  Філоретов В.М. Соціальна й освітня політика уряду ФРН щодо турецьких емігрантів у 1960-1970-х рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 99-104. – ISBN 978-966-581-772-1
1413337
  Філоретов В.М. Соціальна й освітня політика уряду ФРН щодо турецьких емігрантів у 1960 - 1970 -х рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 99-104. – ISBN 978-966-581-772-1
1413338
  Потапов І. Соціальна картка як інструмент державного управління соціальним захистом населення на регіональному рівні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 240-249
1413339
  Іванюк Н.М. Соціальна категоризація та стереотипізація як структурно-процесуальні складники соціальної когніції // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 102-110


  У статті висвітлено міждисциплінарні теоретичні засади комплексного дослідження поняття «когніції». Зосереджено увагу на соціальній категоризації та стереотипізації як важливих психологічних процесуальних складниках со-ціальної когніції.
1413340
  Попович М.Д. Соціальна коеволюція людини і природи з погляду розвитку культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 19-29


  Розглянуто зміни у культурі як пов"язані з коеволюцією людини і природи. Виявлено культурологічні та філософські аспекти проблеми коеволюції людини і природи. Ключові слова: людина, природа, еволюція, коеволюція, культура. Рассмотрены изменения в ...
1413341
  Борбич Н.В. Соціальна компетентність майбутнього фахівця як чинник розвитку його професіоналізму // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 25-27. – (Педагогічні науки)


  У статті проаналізовано визначення категорій компетентності та соціальної компетентності різними вченими. Виділено особливості формування соціальної компетентності майбутнього фахівця як чинник розвитку його професіоналізму.
1413342
  Курбан О.В. Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 64-66


  Аналізуються сучасні наукові підходи до соціальної комунікації. Розглядаються соціокомунікативний процес та метатеорія як його центральна ланка. Modern scientific approaches are analysed to social communication. A sotsiokomunikativniy process and ...
1413343
  Конаржевська В.І. Соціальна комунікація офіцера внутрішніх військ України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Обґрунтовується концепція соціальної комунікації офіцера внутрішніх військ України як чинника успішного виконання його соціальних функцій та завдань по підтриманню і збереженню громадського порядку і безпеки. Аналізуються базові вміння соціальної ...
1413344
  Лавриш Ю.С. Соціальна комунікація українських нових медій: методологія дослідження (на основі моделі "церква - нові медії - суспільство") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 17-19


  Через контент українських нових медій здійснено спробу проаналізувати використання методологічних концептів та інтернет-інструментаріїв для осмислення запропонованої моделі, з"ясувати її прикладне значення для розвитку соціальної комунікації між ...
1413345
  Левченко І. Соціальна комунікація як важлива складова інформаційно-комунікаційного простору // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 253-265. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600
1413346
  Осадча Л.В. Соціальна комунікація як об"єкт філософського аналізу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Осадча Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1413347
  Осадча Л.В. Соціальна комунікація як об"єкт філософського аналізу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Осадча Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204 л. – Бібліогр.: л. 185-204
1413348
  Демченко С.В. Соціальна комунікація як чинник медіатизації громадсько-політичного життя // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 46-50. – ISSN 2312-5160


  Аналізуються особливості впливу соціальної комунікації на медіатизацію громадсько-політичних процесів у сучасній Україні аж до зародження в ній медіаполітичної системи. The peculiarities of social communication"s impact on mediatization of social and ...
1413349
  Чорнодід І.С. Соціальна конкурентоспроможність національної економіки: сутність, показники та чинники забезпечення : монографія / Чорнодід І.С. ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Наук.-дослід. екон. ін-т. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-28-2
1413350
  Чередніченко О. Соціальна конфліктність в англійських містах XIV-XV ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 127-133. – ISSN 2309-9356


  У даній статті розглядаються причини та перебіг соціальних конфліктів в англійському пізньосередньовічному місті. Автор аналізує комплекс наративних і актових джерел,що містять свідчення про ступінь соціальної напруги в тогочасних містах. Як окремий ...
1413351
  Козакевич І.О. Соціальна концепція Франкфуртської школи: теорія і практика // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 35-41. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
1413352
  Крижановська Т.О. Соціальна концепція Ю. Габермаса в її застосуванні до аналізу суспільних інституцій // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.230-235
1413353
  Липчук В.В. Соціальна кооперація: суть, значення, досвід / В.В. Липчук, Н.В. Липчук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 89-96. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1413354
  Єрмоленко К. Соціальна креативність у структурі творчих здібностей майбутнього педагога / К. Єрмоленко, К. Александров // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 100-115. – ISSN 2077-1827
1413355
  Даниленко В. Соціальна криза в УРСР (друга половина XX ст.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Лютий (№ 4). – С. 5-11
1413356
  Даниленко В. Соціальна криза в УРСР (друга половина XX ст.) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Лютий (№ 3). – С. 5-9
1413357
  Даниленко В. Соціальна криза в УРСР друга половина XX ст. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Січень (№ 2). – С. 5-8
1413358
  Фурман А.В. Соціальна культура / А.В. Фурман, О. Морщакова // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 26-36. – ISSN 1810-2131
1413359
  Шевченко Л.І. Соціальна культура в медійному інтертексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 7-16. – ISSN 2311-2697
1413360
  Пазенок В.С. Соціальна культура і соціальна творчість / В.С. Пазенок. – К., 1990. – 46с.
1413361
  Бусол О. Соціальна культура лідера та нації як гарантія демократії і суверенітету держави // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 листопада (№ 46/47)


  Під час війни тема соціальної культури тісно переплітається з темою збереження демократії та суверенітету держави.
1413362
  Плюта О.П. Соціальна культура у контексті методології дослідження української кухні // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 65-69. – ISSN 2226-3209
1413363
  Сайтарли І.А. Соціальна культура у контексті психоаналітичної традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу психоаналітичної філософії культури як однієї з методологічних передумов виникнення сучасних соціокультурних досліджень. The article is devoted to analyze the Philosophy of Culture in the context of psychoanalysis, which is ...
1413364
  Щербаченко Т. Соціальна маргінальність як рушій розгортання сюжету в сучасній українській прозі для дітей // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 271-274. – ISSN 2307-2261
1413365
  Бойко О. Соціальна медіа як елемент комунікативної стратегії компанії в умовах формування інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 99-100
1413366
  Настич Х.Ю. Соціальна Мережа Facebook в роботі Наукової бібліотеки // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 114-119. – ISBN 978-617-531-209-4
1413367
  Колесник М.Ю. Соціальна мережа Facebook як платформа для дистанційної освіти лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина": досвід використання // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – C. 169-172. – ISSN 1684-7903


  "...У статті описано досвід створення освітньої сторінки на платформі соціальної мережі Facebook як форми дистанційного навчання лікарів-інтернів та випускників кафедри сімейної медицини, терапії та кардіології Запорізького державного медичного ...
1413368
  Швелідзе Л. Соціальна мережа Twitter: основні дискурсивні ознаки в українськомовному та англійськомовному комунікативному середовищі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (24). – С. 115-123. – (Серія: Філологія ; Т. 26, вип. 2 (24)). – ISSN 2307-8332


  Статтю присвячено зіставному аналізу мовленнєвої поведінки носіїв української та англійської мови в соціальній мережі Twitter. Схарактеризовано специфіку Twitter як соціальної мережі та основний мовленнєвий жанр – твіт. Представлено зіставлення ...
1413369
  Семен. Н. Соціальна мережа Іnstagram як сучасна платформа для популяризації журналістського контенту / Н. Семен., Ю. Казімова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 95-98. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
1413370
  Зайцев О.Ю. Соціальна міфологія Дмитра Донцова // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 15-22. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1413371
  Ніколенко О.В. Соціальна міфологія як елемент взаємозв"язку між ідеологією та утопією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1413372
  Даниленко Ю.В. Соціальна міфологія як соціокультурний феномен (філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Даниленко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.172-188
1413373
  Даниленко Ю.В. Соціальна міфологія як соціокультурний феномен (філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Даниленко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1413374
  Сєрова Ю.В. Соціальна міфотворчість в контексті детермінант масового суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 218-228. – ISSN 2072-1692


  В статті розглянуті теоретичні аспекти міфу та його місце в еволюції масової свідомості. Окреслюються основні детермінанти в процесі розвитку соціальної міфотворчості. Особлива увага приділяєтся механізмам формуання міфологічних структур у сучасній ...
1413375
  Полисаєв О.П. Соціальна міфотворчість як невід"ємний компонент політичного і духовного життя суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 109-111
1413376
  Чернова К.О. Соціальна мобільність діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему соціальної мобільності діаспори. Особливу увагу приділено теоретичним положенням соціальної мобільності діаспори та зроблено висновки відносно аналізу цієї проблематики.
1413377
  Галюка О. Соціальна мобільність педагога: сутність та зміст поняття // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 29-36. – ISSN 2078-1687
1413378
  Васильєва-Халатникова Соціальна молодіжна політика : навч.-метод. посібник / Васильєва-Халатнікова М.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки. – Київ : [б. в.], 2015. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-364-915-3
1413379
  Рогожа М.М. Соціальна мораль в контексті "невизначеностей" етики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.127-132
1413380
  Рогожа М.М. Соціальна мораль: колізії мінімалізму : монографія / М.М. Рогожа ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. етики, естетики і культурології. – Київ : ПАРАПАН, 2009. – 216 с. – Резюме укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8210-88-4


  У пр. № 1726865 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу із щирою подякою за багаторічну підтримку та найкращими побажаннями від автора. Підпис
1413381
  Барановський А О. Соціальна мотивація гайдамацьких походів запорожців у часи Нової Січ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 7-9. – ISSN 2076-1554
1413382
  Касьян В.І. Соціальна направленість НТП: З"єднання досягнень наук.-техн. революції з перевагами соціалізму / В.І. Касьян. – К., 1984. – 47с.
1413383
  Вакуленко С.М. Соціальна напруженість на підприємствах : результати апробації типової методики експертизи стану соціально-трудових відносин / С.М. Вакуленко, О.В. Чернявська, Т.В. Яковенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.176-183. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1413384
  Карамушка Л.М. Соціальна напруженість на рівні взаємодії освітнього персоналу та організації: зв"язок з типами організаційної культури / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 57-68. – ISSN 2411-3190
1413385
  Александер Ч.Дж. Соціальна наука як прочитання і як перформанс: культурсоціолологічне розуміння епістемології / Ч.Дж. Александер, А.І. Рід // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 89-105. – ISSN 1563-3713


  Реферативний виклад про мету знайти інтелектуальні підстави для поновлення такого роду дебатів, щоб уможливити глибше розуміння природи та завдань емпіричної соціальної науки. Оспорюючи необхідність надто частого звернення до онтології, вони ...
1413386
  Шпонтак І.М. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-25
1413387
  Шпонтак І.М. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 20-21 : фото
1413388
  Дерлуг"ян Г. Соціальна нерівність в еволюції людських суспільств // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, квітень - червень. – С. 98-120. – ISSN 1563-3713
1413389
  Шиманська М. Соціальна нерівність та освіта: історичні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 330-333. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1413390
  Мороз С.В. Соціальна нерівність як загроза економічній безпеці України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 135-143. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1413391
  Білик М.Д. Соціальна нерівність як об"єкт регуляторного впливу на бюджет міста Києва / М.Д. Білик, О.В. Павловська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 139-145
1413392
  Клевчік Л.Л. Соціальна нерівність як основна диспропорція в суспільстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 48-51. – ISSN 2306-6806
1413393
  Романченко Т. Соціальна нерівність, бідність і поляризація простору на прикладі вулиць в селі Гельмязів // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 63-68. – ISSN 2413-7154


  На рівні домогосподарств одного сільського населеного пункту можна спостерігати процеси формування соціальної нерівності і поляризації простору. Просторові трансформації на рівні вулиць в селі здійснюються руками мешканців на їх власних присадибних ...
1413394
  Назаревич В.В. Соціальна нетерпимість в освітніх установах як середовище остракізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 117-123. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
1413395
  Губенко О.В. Соціальна норма і соціальна творчість : соціально-психологічні проблеми формування нормативно-інституціональної культури суспільства // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.66-74
1413396
  Заморська Л.І. Соціальна нормативність: її особливості та взаємозв"язок з правом // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 13-18. – ISSN 1563-3349
1413397
  Ландіна А.В. Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя / А.В. Ландіна, Д.М. огли Аскеров // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 202-208. – ISSN 1563-3349
1413398
  Хряпінський П. Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових норм // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-61.
1413399
  Єремій Г. Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 144-147.
1413400
  Савінова Н. Соціальна обумовленість криміналізації деяких суспільно небезпечних діянь у медіа-просторі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 87-90
1413401
  Плецький С.Ю. Соціальна обумовленість криміналізації фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 55-61. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
1413402
  Євтєєва Д.П. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 42-48. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1413403
  Єсипенко Р.М. Соціальна обумовленість розвитку української театральної освіти у період національно-визвольних змагань 1917–1921 років // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 142-149
1413404
  Хряпінський П. Соціальна обумовленість спеціальних заохочувальних кримінально-правових норм // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 62-70.
1413405
  Дрозд О.Ю. Соціальна обумовленість та загальні умови правомірного обмеження права особи на недоторканність житла чи іншого володіння // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 12-15.
1413406
  Вербецька Т.О. Соціальна обумовленість формування ціннісних пріоритетів підлітків за умов суспільних трансформацій // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 139-141
1413407
  Малес Л.В. Соціальна організація фізичного простору як основа реалізації соціальних технологій // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 116-122. – ISBN 978-966-2229-90-5
1413408
  Новікова О.Ф. Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання : монографія / О.Ф. Новікова, С.М. Гріневська, Л.Л. Шамілева ; НАНУ; Ін-т екон. пром-сті. – Донецьк : [Б.в.], 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-02-5375-9
1413409
  Амоша А. Соціальна орієнтація економіки: проформа чи реальність / А. Амоша, С. Гріневська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 4-7. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1413410
  Кириленко Л.М. Соціальна орієнтація економічного розвитку :об"єктивна необхідність, сутність, напрями // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 246-250


  Обгрунтовано пропозиції щодо формування цілісної стратегії на основі поетапного розмежування завдань та виділення пріоритетів соціалізації економічної системи.
1413411
  Вдовічена О.Г. Соціальна орієнтація маркетингової діяльності підприємства як перспективний напрямок розвитку в умовах нестабільного ринку // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 195-204. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1413412
  Москаленко О.М. Соціальна орієнтація політики та можливості випереджального економічного розвитку в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 82-91. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1413413
  Москвіна А.О. Соціальна орієнтація ринкової економіки України як фактор підвищення національної конкурентоспроможності // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 75-83. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1413414
  Лібанова Е. Соціальна орієнтація ринкової економіки як передумова консолідації суспільства // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 3-14. – ISSN 0372-6436
1413415
  Шендеровський К.С. Соціальна освіта та соціальні комунікації : тексти лекцій / Шендеровський К.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – 206 с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-205


  Наведено найбільш методологічно значущі, проблемні та важкі для засвоєння розділи з нової дисципліни "Освітня проблематика (проблематика соціальної освіти)", що є дисципліною за вибором студ. для напрямку підготовки 6.030301 "журналістика".
1413416
  Василевич В.В. Соціальна оцінка дитячої порнографії в Україні та за кордоном / В.В. Василевич, О.О. Соловей // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 73-82
1413417
  Кулик М.А. Соціальна пам"ять: підходи та традиції визначення // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 39-48. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X
1413418
  Білорус Т. Соціальна паспортизація підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 84-86. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито необхідність процесу проведення соціальної паспортизації в сучасних умовах господарювання підприємств. Особливу увагу зосереджено на розробці документу "Паспорт кадрового потенціалу підприємства" та характеристиці його розділів. This ...
1413419
  Міщик Л.І. Соціальна педагогіка : Навчальний посібник / Л.І. Міщик; МОУ; ІЗМН. – Київ, 1997. – 140с. – ISBN 5-8238-0556-Х
1413420
   Соціальна педагогіка : Конспект лекцій. – Харків : ХДІК
ч.1 : Основи соціально педагогіки. – 1998. – 59с.
1413421
   Соціальна педагогіка. – Луцьк : Вежа, 1999. – 192с. – ISBN 966-7294-61-7
1413422
  Євтух М.Б. Соціальна педагогіка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Б. Євтух, О.П. Сердюк; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-197-0
1413423
   Соціальна педагогіка : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с. – ISBN 966-8253-38-8
1413424
  Євтух М.Б. Соціальна педагогіка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Б. Євтух, О.П. Сердюк; МАУП. – 2-е вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2003. – 232с. – ISBN 966-608-307-8
1413425
   Соціальна педагогіка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, О.В. Биковська, Р.Х. Вайнола, О.Г. Карпенко; МОНУ; Нац. педагогіч. ун-т ім. М.П. Драгоманова; За ред. проф. А.Й.Капської. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 468с. – ISBN 966-364-215-7
1413426
   Соціальна педагогіка : підручник для студентів ВНЗ / Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько, І.В. Братусь, Л.І. та ін. Буніна; [Т.Ф. Алєксєєнко та ін.] ; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 314, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-364-343-9
1413427
  Богданова І.М. Соціальна педагогіка : навч. посібник. – Київ : Знання, 2008. – 343с. – (Бібліотека соціального педагога). – ISBN 978-966-346-478-7
1413428
  Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник для студ. вищих педагогічних навчальних закладів / С.С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2009. – 560с. – ISBN 966-351-020-Х
1413429
   Соціальна педагогіка : підручник для студентів ВНЗ : до 175-річчя університету / [А.Й. Капська та ін.] ; за ред. А.Й. Капської ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 487, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-915-8
1413430
   Соціальна педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [Капська А.Й. та ін.] ; за ред. Капської А.Й. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціальної роботи та управління. – 5-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 487, [1] с. – До 175-річчя університету. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-915-3
1413431
   Соціальна педагогіка : навч. посібник / [Безпалько О.В. та ін.] ; за ред. О.В. Безпалько. – Київ : Академвидав, 2013. – 309, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.- Сер. засн. в 1999 р. - Термінолог. слов.: с. 297-304. – Бібліогр.: с. 305-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-056-1
1413432
  Жигайло Н.І. Соціальна педагогіка : навч. посібник / Н.І. Жигайло. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 255, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 252-255. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-022-X
1413433
  Козирєв М.П. Соціальна педагогіка : навч. посібник / М.П. Козирєв ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-351 та в кінці розд. – ISBN 978-617-511-324-0
1413434
  Жигайло Н.В. Соціальна педагогіка : навч. посібник / Н.І. Жигайло. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 255, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 252-255. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-022-X
1413435
  Васюк О.В. Соціальна педагогіка в епоху Середньовіччя та Відродження // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 68-104
1413436
  Малько А. Соціальна педагогіка в школі: культурологічний аспект // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.36-40. – ISSN 0131-6788
1413437
  Васюк О.В. Соціальна педагогіка у кінці XIX - першої половини XX ст. // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 145-166
1413438
   Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / Алексєєнко Т.Ф., Басюк Т.П., Безпалько О.В., Бондаренко З.П. та ін.; МОНУ; Ін-т проблем вихов. АПН Укр.; Наук.-дослід. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луганського нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-364-577-3
1413439
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-
№ 1. – 2005
1413440
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-
№ 2. – 2005
1413441
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-
№ 3. – 2005
1413442
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-4764
№ 4. – 2005
1413443
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-
№ 1. – 2006
1413444
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2006
1413445
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2006
1413446
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2006
1413447
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2007
1413448
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2007
1413449
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2007
1413450
   Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2007
1413451
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2008
1413452
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2008
1413453
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2008
1413454
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2008
1413455
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1413456
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2009. – мова резюме англ.. укр.. рос.
1413457
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2009. – мова резюме англ., укр., рос.
1413458
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2009. – мова резюме англ.. укр.. рос.
1413459
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2010
1413460
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2010
1413461
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2010
1413462
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2010
1413463
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2011
1413464
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2011
1413465
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський нац. пед. ун-т ім.Т. Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2011
1413466
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2012
1413467
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2012
1413468
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1413469
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1413470
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413471
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413472
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413473
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413474
   Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413475
  Павлов О.І. Соціальна перебудова села / О.І. Павлов. – К, 1987. – 46с.
1413476
  Варналій З.С. Соціальна підсистема економічної безпекології // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 140-148. – ISSN 2306-546X


  Предметом статті є теоретико-методологічні та методичні аспекти науки про економічну безпеку та її соціальну підсистему. Метою статті є розкриття сутності та обґрунтування теоретичних основ науки про економічну безпеку, визначення основних підсистем ...
1413477
  Реут А.Г. Соціальна підтримка населення України : оцінювання та напрями реформування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Реут Анна Георгіївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1413478
  Гапонов К.Д. Соціальна підтримка та якість життя осіб різних соціальних груп та з різним рівнем психосоціального стресу, які страждають на розлади, спричинені вживанням алкоголю / К.Д. Гапонов, С.І. Табачніков // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 22-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2410-7484
1413479
  Лякішева А. Соціальна поведінка - соціальна взаємодія: точки дотику (на прикладі поглядів зарубіжних дослідників) // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 87-95. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-2366
1413480
  Сорокіна Л.М. Соціальна поведінка молоді, що навчається, в умовах трансформації сучасного українського суспільства. : Автореф... канд. соціолог.наук: 22.00.06 / Сорокіна Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1413481
  Чухно А.А. Соціальна політика // Під прапором ленінізму, 1985. – №6
1413482
   Соціальна політика. – Київ, 2001
1413483
  Гриненко А.М. Соціальна політика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М. Гриненко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 309 с. – ISBN 966-574-512-3
1413484
  Шевчук П.І. Соціальна політика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Петро Шевчук. – Львів : Світ, 2003. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-603-253-9
1413485
  Шевчук П.І. Соціальна політика : (Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів) / Петро Шевчук. – 2-ге видання. – Львів : Світ, 2005. – 400с. – ISBN 966-603-443-3


  Розглядаються теоретичні і методологічні засади та практичні питання сутності, змісту, формування фінансового, інформаційного, кадрового забезпечення, соціального захисту та соціальної безпеки людини в Україні
1413486
  Байдарова О.О. Соціальна політика : навч. посібник [для студентів спец. "Соціальна робота" та викладачів закладів вищої освіти] / Ольга Байдарова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 198, [1] с. – Бібліогр. в кінці підрозд.
1413487
  Магда Є.В. Соціальна політика "Газпрому" як приклад корпоративної соціальної відповідальності // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 88-94. – ISBN 978-966-171-277-4
1413488
  Балакірєва О Соціальна політика : правові аспекти. Діти України про свої права / О Балакірєва, О. Бабак // Соціальна політика і соціальна робота. – Київ, 2001. – № 2
1413489
  Кравченко М.В. Соціальна політика адміністрацій Ф.Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933-1952 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кравченко Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1413490
  Кравченко М.В. Соціальна політика адміністрацій Ф.Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933-1952 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кравченко Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 217 арк. – Додатки: 206-217 арк. – Бібліогр.: 172-205 арк.
1413491
  Поліщук Н.Д. Соціальна політика в дії: перші підсумки і перспективи / Н.Д. Поліщук. – К., 1989. – 31с.
1413492
  Скуратівський В. Соціальна політика в контексті європейської стратегії України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.298-302. – ISBN 966-73-53-51-Х
1413493
  Баланда А.Л. Соціальна політика в контексті забезпечення національної безпеки України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 269-275. – (Право. Економіка. Управління)
1413494
  Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 31-37


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
1413495
  Єлагіп В. Соціальна політика в Україні в контексті Європейської інтеграції: соціально-правові аспекти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 12-13. – ISSN 1562-529Х
1413496
   Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення : Збірник наукових статей. – Київ : Студцентр; НІКА-Центр, 1998. – 204с. – ISBN 966-521-117-х
1413497
  Смирнов В. Соціальна політика в українському селі в період НЕПу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 89- 109. – ISSN 0869-3595
1413498
  Колот А.М. Соціальна політика в умовах глобалізації та лібералізації економічних відносин: здобутки, втрати, тенденції // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 23-41
1413499
  Кір"ян Т.М. Соціальна політика в умовах фінансово-економічної кризи // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 176-186. – ISSN 1729-7206
1413500
  Оберван О. Соціальна політика в умовах формування інноваційної політики в України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 277-283. – ISSN 2078-5860
1413501
  Кочерга В.А. Соціальна політика гетьмана І. Мазепи / В.А. Кочерга, М.Г. Шамрай // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 131-134. – ISBN 966-7686-12-8
1413502
  Биконя С.Ф. Соціальна політика держави в умовах інституційних змін суспільства // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 171-175
1413503
  Жиган Д. Соціальна політика держави як об"єкт політологічного аналізу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 250-261
1413504
  Жеребило І.В. Соціальна політика держави як регулятор розвитку соціальної сфери: теоретико-методологічні аспекти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 283-289. – ISSN 2222-0712
1413505
  Мартинова Л.Б. Соціальна політика Європейського Союзу як провідний інструмент підвищення людського потенціалу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 11-14. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1413506
  Сокур Н.В. Соціальна політика Європейського Союзу: перспективи та шляхи запровадження в Україні / Н.В. Сокур, Л.В. Попова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 96-99. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
1413507
  Батиргареєва В.С. Соціальна політика запобігання рецидивній злочинності: історія, сучасність, майбутнє // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 62-91.
1413508
  Залата М.Г. Соціальна політика захисту материнства: зарубіжний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 119-123. – (Серія: Право ; № 2 (44)). – ISSN 1813-338Х
1413509
  Садова У. Соціальна політика і її рівні: концепції, моделі та інтереси України / У. Садова, І. Луцишин // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 166-170. – ISBN 966-654-173-4
1413510
   Соціальна політика і перебудова. – К., 1990. – 222с.
1413511
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 1. – 1999
1413512
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 1999
1413513
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 1999
1413514
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 2000
1413515
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2000
1413516
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
1413517
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
1413518
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
1413519
   Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
1413520
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 1. – 2002
1413521
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
1413522
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3/4. – 2002
1413523
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
1413524
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
1413525
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
1413526
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
1413527
  Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота : Термінологічно-понятійний словник / М.Ф. Головатий, М.Б. Панасюк; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 560с. – ISBN 966-608-445-7
1413528
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1996-. – ISSN 1812-9293
№ 1. – 2005
1413529
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1812-9293
№ 2. – 2005
1413530
   Соціальна політика і соціальна робота : Український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1812-9293
№ 3. – 2005
1413531
  Кубіцький С.О. Соціальна політика КНР та Японії // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 227-255. – ISBN 978-617-640-088-2
1413532
  Юрченко Е. Соціальна політика консерватизму: класичні концепції в добу четвертої промислової революції // Консервативна політика : альманах / Кабінет експертів ; [упоряд. Руслан Кухарчук]. – Київ : Всі разом!, 2022. – С. 9-30. – (Кабінет експертів ; вип. № 1). – ISBN 978-617-7374-57-1
1413533
  Пазенок В.С. Соціальна політика КПРС / В.С. Пазенок. – К., 1986. – 79с.
1413534
  Зуєв К.Ю. Соціальна політика КПРС на сучасному етапі / К.Ю. Зуєв. – Київ : Політвидав України, 1982. – 64 с. – (Серія "На нових рубежах комуністичного будівництва")
1413535
  Барсуков Андрій Соціальна політика країн ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 9-15. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1413536
  Пайонк К. Соціальна політика місцевого самоврядування у Польщі після 1989 року // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 20-32. – ISBN 978-966-599-550-0
1413537
  Щербакова Т. Соціальна політика на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в економіці України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 103-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1413538
  Байлема Т.М. Соціальна політика національних урядів України у 1917-1920 рр. (на матеріалах Подільської губернії) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Байлема Т.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 238 л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.196-238
1413539
  Байлема Т.М. Соціальна політика національних урядів України у 1917-1920 рр. (на матеріалах Подільської губернії) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Байлема Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1413540
  Капелюшний В. Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми / В. Капелюшний, Т. Байлема // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 76-79


  В статті аналізуються питання історіографії соціальної політики національних українських урядів 1917-1920 рр. на сучасному етапі розвиту історіографії проблеми. Особливу увагу приділено проблемам дослідження соціальної політики на регіональному рівні в ...
1413541
  Щербін Л.В. Соціальна політика національного фронту Франції // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 314-321. – ISBN 978-966-668-405-2
1413542
  Приймак В. Соціальна політика Німеччини щодо східних федеральних земель в перші роки об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначаються головні проблеми в соціальній сфері, відмінності між розвитком західних та східних земель Німеччини, аналізується, які результати це мало для населення ФРН у перші роки об"єднання. В статье определяются основные проблемы в ...
1413543
  Матвєєв С.О. Соціальна політика Отто фон Бісмарка і сучасність / С.О. Матвєєв, Г.В. Музиченко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглянуто внутріполітичну обстановку в Німеччині 1880-х рр. коли з метою зниження рівня соціальної напруги політичний клас був змушений піти на запровадження соціального страхування. Соціальне законодавство, народжене шляхом пошуку ...
1413544
  Антоненко В.Г. Соціальна політика партії, як фактор виховання нової людини / В.Г. Антоненко, М.Ю. Зелінський. – Київ, 1984. – 48с. – (Т-во "Знання" УРСР ; № 1 ; Сер. 9 : Історія, теорія і політика КПРС)


  Характеризуються сутність і завдання соціальної політики партії у суспільстві розвинутого соціалізму, показуються її протилежність буржуазній соціальній політиці, спрямованість на досягнення програмної мети - формування всебічно розвиненої особи.
1413545
  Оніщенко Н.М. Соціальна політика сучасності: деякі підходи до вивчення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 3-14. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1413546
  Шерман О.М. Соціальна політика та імідж політичного лідера // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 6-13
1413547
  Сіленко А. Соціальна політика та її пріоритети у перехідному суспільстві // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.118-129. – ISSN 1609-5499
1413548
   Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі : Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота". – Київ : Науковий світ, 2001. – 53с. – (Біб-чка соц. працівника/ соціального педагога). Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи (у рамках проекту "Соціальна освіта в Україні")). – ISBN 966-675-016-3
1413549
  Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Т. Ганслі. – Київ : Основи, 1996. – 237 с. – ISBN 966-500-070-5
1413550
  Скомарохова О.І. Соціальна політика та соціальний захист економічно активного населення України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.09.01 / Скомарохова О.І. ; НАН Укр. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Киев, 1998. – 18 c.
1413551
  Алексєєв С.В. Соціальна політика та соціальні наслідки ринкових реформ в Україні (90-і рр. ХХ - початок ХХІ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 63-70. – ISSN 1728-3671
1413552
  Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі / Нац. ун-тет "Києво-могилянська акад." школа соц. роботи ім. В.І.Полтавця; Тетяна Семигіна. – Київ : Пульсари, 2003. – 252с. – ISBN 966-7671-62-3
1413553
   Соціальна політика у сфері освіти. Соціальні суб"єкти - учасники освітнього процесу, їх потреби та відносини. Правові відносини у сфері освіти. Освітня політика. Державна освітня політика / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 211-221. – ISBN 978-966-2748-97-0
1413554
  Токарський Т.Б. Соціальна політика України в контексті євроінтеграції : монографія / Т.Б. Токарський. – Київ : АртЕк, 2018. – 369, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 354-369. – ISBN 978-617-7674-52-7
1413555
  Близнюк В.В. Соціальна політика України в контексті інтеграції до Європейського Союзу // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.58-69. – ISSN 1605-7988
1413556
  Георгіадзе Н. та інш. Соціальна політика України в контексті нової економіки на шляху до входження в ЄС // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.66-69. – ISBN 966-654-102-5
1413557
  Яригіна Є.П. Соціальна політика України у контексті євроінтеграційних процесів: окремі аспекти // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 166-169. – ISBN 978-617-7625-74-1
1413558
  Чорна А.О. Соціальна політика України: особливості та напрями розвитку / А.О. Чорна, С.В. Кудлаєнко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 16-20. – ISSN 2306-6792
1413559
  Міхов Л.І. Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 1 (25). – С. 127-132. – ISSN 1997-4167
1413560
  Приймак В.П. Соціальна політика ФРН у східних федеральних землях у 1990-2005 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Приймак Вікторія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 216 арк. – Додатки: арк. 215-216. – Бібліогр.: арк. 10-11, 187-214 та в додатках: арк. 215-216
1413561
  Приймак В.П. Соціальна політика ФРН у східних федеральних землях у 1990-2005 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Приймак Вікторія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1413562
  Кривачук Л. Соціальна політика щодо підтримки осіб з особливими потребами в Польщі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 134-140. – ISBN 978-617-7611-61-4
1413563
  Лопушняк Г. Соціальна політика як визначальний напрям внутрішньої політики держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 244-250
1413564
  Яременко О.О. Соціальна політика як регулятор взаємовідносин соціальних структур і соціальних інститутів // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.9-20. – ISSN 1681-116Х
1413565
  Савченко І. Соціальна політика як фактор розвитку соціальної держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 436-442
1413566
  Ярова Л.В. Соціальна політика як чинник забезпечення європейської інтеграції України : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Ярова Л.В. ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 29 с. – Бібліогр. : 24 назв.
1413567
   Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров"я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : Збірка тез конференції. – Київ : Сфера, 2007. – 252с. – ISBN 966-8782-39-9
1413568
  Ларіна Н.Б. Соціальна політика: від системи соціального забезпечення до нової парадигми розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 108-113. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
1413569
  Заруба В.Ю. Соціальна політика: до пошуку ефективної національної моделі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 362-367. – ISSN 2076-1554
1413570
  Романюк С.А. Соціальна політика: питання сучасної концептуалізації інституціоналізму // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 120-142. – ISSN 2072-9480
1413571
  Чанишева Г. Соціальна політика: поняття, цілі та правове забезпечення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 80-85. – ISSN 2663-5313
1413572
  Рябець А.П. Соціальна політика: проблеми, шляхи їх вирішення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 31-37. – ISBN 966-79-75-57-7
1413573
   Соціальна політика: цифри і факти // Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-5.
1413574
  Волкова О. Соціальна правова держава як важливий етап у розширенні свободи особи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 16-18
1413575
  Єрмоленко С. Соціальна престижність української мови в сучасному комунікативно-інформаційному світі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 55-56.
1413576
  Скринник З. Соціальна природа грошей у світлі комунікативної методології // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 10-14


  Методологія теорії комунікації; моделі комунікативних відносин. Гроші розглядаються як знакова форма кодування людських відносин.
1413577
  Пітулей В.В. Соціальна природа державної служби // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 156-158
1413578
  Покулита Ірина Костянтинівна Соціальна природа жанру в контексті історичної динаміки мистецтва : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Покулита І.К.; Націон. технічний ун-тет України "Київськ. політехн. ін-тут". – Київ, 2004. – 178л. – Бібліогр.: л. 162-178
1413579
  Покулита Ірина Костянтинівна Соціальна природа жанру в контексті історичної динаміки мистецтва : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Покулита І.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1413580
  Покулита І.К. Соціальна природа жанру як логіка функціонування мистецтва // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 107-119.
1413581
  Мироненко С.А. Соціальна природа і співвідношення зовнішньополітичного рішення і зовнішньополітичного процесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 229-237
1413582
  Луньо Л.Є. Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, XIX-перша половина XXст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Луньо Леся Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1413583
  Луньо Л.Є. Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, XIX - перша половина XX ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Луньо Леся Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 223 л. – Додатки: л. 224-403. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 194-223
1413584
  Содомора П. Соціальна природа людини в Аристотеля, Августина і Томи // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 55-62
1413585
  Анцибор А.І. Соціальна природа сміху та її вплив на психологію аутсайдера // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 26-30
1413586
  Маковійчук Л.В. Соціальна природа та гендерні особливості мовленнєвої поведінки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 406-410


  Ця робота стосується гендерної лінгвістики, досить популярної, але ще мало вивченої з лінгвістичної точки зору. Стаття присвячена розгляду особливостей чоловічої та жіночої мовленнєвої поведінки, які служать, з одного боку, засобом їхнього ...
1413587
  Савчин Г.В. Соціальна природа чуттєвого змісту свідомості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 55-59. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1413588
  Ципнятова І. Соціальна проблематика в прозових творах Якова Жарка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 516-524
1413589
  Керц О.І. Соціальна проблематика на шпальтах католицької періодики незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 142-146


  У статті досліджено особливості висвітлення соціальних проблем у римо-католицьких мас-медіа України. The peculiarities of coverage of social problems by the Catholic mass media in Ukraine are explored in the article. В статье исследованы особенности ...
1413590
  Лідський Ю.Я. Соціальна проблематика сучасного американського роману / Ю.Я. Лідський. – К., 1975. – 174с.
1413591
  Балаклицький М.А. Соціальна проблематика у протестантських медіа України


  На прикладі подільського дайджесту "Твій шлях" показано, що увага до соціальної тематики є одним із головних проявів громадянської позиції протестантських журналістів. On the example of Podil digest magazine Tviy Shlyah, it can be seen that the ...
1413592
  Балаклицький М.А. Соціальна проблематика у протестантських медіа України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 65-68


  На прикладі подільського дайджесту "Твій шлях" показано, що увага до соціальної тематики є одним із головних проявів громадянської позиці ї протестантських журналістів. On the example of Podil digest magazine Tviy Shlyah, it can be seen that the ...
1413593
  Зелінський М.Ю. Соціальна прогностика як нова галузь сучасного наукового знання / М.Ю. Зелінський, О.М. Зелінський // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2007. – С. 38-49. – (Філософські науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4260
1413594
  Гоян І.М. Соціальна програма ренесансного гуманізму / І.М. Гоян, С.В. Сторожук, О.В. Федик // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3. – C. 6-20. – ISSN 2073-803X
1413595
  Коломієць О.Г. Соціальна профілактика залежності підлітків від мережевих ігор / О.Г. Коломієць, Т.М. Демиденко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 72-77. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  У процесі діджиталізації сучасного суспільства суттєво змінився світ гри як однієї з провідних видів діяльності підлітків. А отже, мережеві ігри стали сьогодні важливою складовою життя кожного підлітка. Охарактеризовано особливості таких ігор ...
1413596
  Корнєв М.Н. Соціальна психологія : Підручник для студентів вищіх навчальних закладів / М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. – Київ, 1995. – 304с. – ISBN 5-308-01646-1
1413597
  Швачко О.В. Соціальна психологія : Навчальний посібник для студентів непсихологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.В. Швачко. – Київ : Вища школа, 2002. – 111с. – ISBN 966-642-102-Х


  Розглянуто механізм розвитку особистості в соціу-мі. Навчальний посібник для студентів непсихологіч-них спеціальностей вищих навчальних закладів.
1413598
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія : Посібник / Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 448с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-12-7
1413599
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1413600
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1413601
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія : У 2-х кн. Підручник для студ. вищих навч. закладів / Орбан-Лембрик. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0357-6
Кн.1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – 2004. – 576с.
1413602
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1413603
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1413604
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1413605
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
1413606
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1413607
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1413608
  Москаленко В.В. Соціальна психологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Москаленко; МОіНУ; Акад. педагог. наук України; Ін-тут психолог. ім. Г.С.Костюка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 624с. – ISBN 966-364-004-9
1413609
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1413610
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1413611
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1413612
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1413613
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
1413614
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1413615
  Коваленко А.Б. Соціальна психологія : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Б. Коваленко, М.Н.Корнєв; КНУШ. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ, 2006. – 400с. – ISBN 996-7863-56-5
1413616
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
1413617
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія : У 2-х кн. Підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.Е.Орбан-Лембрик. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0358-4
Кн.2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2006. – 560с. – Шифр дубл 15 Орба.Доп.карт. всем кабинетам
1413618
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006
1413619
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
1413620
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
1413621
   Соціальна психологія : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
1413622
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
спецвипуск : Суспільна мораль: межі дозволеного. – 2007
1413623
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
1413624
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
1413625
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2007
1413626
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2007
1413627
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2007
1413628
   Соціальна психологія : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2007
1413629
  Москаленко В.В. Соціальна психологія : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Москаленко; МОНУ; Академія педагогічних наук України; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – 2-е вид., виправл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 688с. – ISBN 978-966-364-591-9
1413630
  Волянська О.В. Соціальна психологія : навчальний посібник / О.В. Волянська, А.М. Ніколаєвська. – Київ : Знання, 2008. – 275с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-405-3
1413631
  Гапон Н.П. Соціальна психологія : [навч. посібник] / Надія Гапон ; Міністерство освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 366 с. – ISBN 978-966-613-607-0


  У посібнику зібрано матеріал, що стосується розвитку латинської мови від 7 ст. до 4 ст. нашої ери, тобто до розпаду Римської імперії включно. Для студентів філологічних факультетів університетів.
1413632
   Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2003-
№ 1. – 2008
1413633
   Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2003-
№ 2. – 2008
1413634
   Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2003-
№ 3. – 2008
1413635
   Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2003-
№ 4. – 2008
1413636
  Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова. – Київ : Каравела, 2009. – 216 с. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-99-9
1413637
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія : у 2 кн. : підручник для студ. ВНЗ / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги - XXI. – ISBN 978-966-2147-76-6
Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – 2010. – 463, [1] с. : іл.,табл. – Бібліогр. наприкіні розд.
1413638
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія : у 2 кн. : підручник для студентів ВНЗ / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги - XXI. – ISBN 978-966-2147-77-3
Кн. 2 : Соціальна психологія груп . Прикладна соціальна психологія. – 2010. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
1413639
  Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова. – Київ : Каравела, 2011. – 295, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 293-295. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-99-9
1413640
   Соціальна психологія
№ 55. – 2013
1413641
   Соціальна психологія
№ 56. – 2013
1413642
  Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Каравела, 2016. – 369, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 362-369. – ISBN 978-966-222-989-9
1413643
  Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2020. – 369, [1] с. : табл. – Слов. основ. термінів і понять: с. 337-361. – Бібліогр.: с. 362-369. – ISBN 978-966-222-989-9
1413644
   Соціальна психологія в Україні : Довідник. – Київ : Міленіум, 2004. – 196 с. – ISBN 966-8063-44-9
1413645
  Татенко В. Соціальна психологія впливу / Віталій Татенко. – Київ : Міленіум, 2008. – 216с.
1413646
  Большакова А.М. Соціальна психологія для менеджерів : навчальний посібник [для використання в навчально-виховному процесі вищих навч. закладів] / А.М. Большакова ; Мін-во культури і туризму України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2006. – 264 с. – ISBN 966-7352-99-4
1413647
  Власова О.І. Соціальна психологія організацій і управління : підручник для студентів гуманітар. ф-тів ун-тів / О.І. Власова, В.І. Кушерець, Ю.В. Никоненко. – Київ : Знання України, 2012. – 467, [1] с. – ISBN 978-966-316-302-4
1413648
  Власова О.І. Соціальна психологія організацій та управління : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Власова, Ю.В. Никоненко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 397, [1]с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0008-3
1413649
  Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Трухін; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 336с. – ISBN 966-364-152-5
1413650
  Омельченко В.В. Соціальна психологія та конфліктологія : навч. посібник для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / В.В. Омельченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки. – ISBN 978-966-659-327-9
Ч. 1 : Соціальна психологія. – 2021. – 173, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173
1413651
  Бондар Л.В. Соціальна психологія управління : курс лекцій / Л.В. Бондар, Н.М. Проскурка ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135
1413652
  Орбан-Лембрик Соціальна психологія: : Навчальний посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2005. – 448с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-12-7
1413653
  Темрук О.В. Соціальна психологія: практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Темрук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Каравела, 2019. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-279. – ISBN 978-966-222-936-3
1413654
  Джонсон Соціальна психологія: тренінг міжособистіного спілкування = David W. Johnson / Джонсон, , В. Девід; Пер. з англ. В.Хомика. – Київ : КМ Aкадемія, 2003. – 288с. – ISBN 966-518-186-6
1413655
  Рудська А.І. Соціальна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП методом іпотерапії / А.І. Рудська, О.С. Солдатова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 107-113. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
1413656
  Чалий І.С. Соціальна реабілітація засуджених : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чалий Ігор Сергійович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1413657
  Дідик Н.М. Соціальна реабілітація як напрям діяльності соціального педагога // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 32-33
1413658
  Кутуєв П. Соціальна реальність і трансформації XX століття: між концепціями та утопіями // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 68-76. – ISSN 1563-3713
1413659
  Кравцов Ю.С. Соціальна реальність у контексті правової освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 30-34. – ISSN 2077-1800
1413660
  Мариніч І. Соціальна реальність у соціологічній традиції та сучасних теоріях : здобутки й проблеми. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.74-90.
1413661
  Геєць В.М. Соціальна реальність у цифровому просторі // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (722). – С. 3-28 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2522-9303
1413662
  Фомічова В. Соціальна реальність як єдність соціальних уявлень та соціальних репрезентацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-53. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  В статті поставлено проблему аналізу різних сфер та вимірів соціальної реальності. Зроблено спробу охарактеризувати природу соціальної реальності через феномен соціальних уявлень як прикладу соціокогнітивних форм. З"ясовуються особливості ...
1413663
  Малишена Ю.О. Соціальна реальність як повсякденність: А. Шюц // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 171-173
1413664
  Кузь О.М. Соціальна реальність як текст // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 260-264. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті досліджується соціальна реальність як знаково-символічна реальність, що фокусується у феномені культури як багатопланова й багатовимірна семіосфера. Відмовляючись від антропоцентричного трактування соціальності, сутність саме людської ...
1413665
  Гальченко В.О. Соціальна революція і народна державність Кубинської республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 105. – (Серія права ; № 6)
1413666
  Шальман Т.М. Соціальна реклама - важливий складник ринку реклами та PR // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 256-259


  У статті проаналізовано вітчизняне законодавство щодо регулювання соціальної реклами в Україні. Обґрунтовано феномен соціальної реклами як важливого складника комунікації між державними структурами, громадськими організаціями та суспільством. Визначено ...
1413667
  Рогожина В.В. Соціальна реклама в ЗМІ Приазов"я: проблеми і перспективи // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 48-52


  У статті аналізуються процеси, що відбуваються у рекламній комунікації північного українського Приазов"я, розглянуто роль і місце рекламних звернень соціальної спрямованості у загальному рекламному просторі, а також тематика і проблематика соціальної ...
1413668
  Зьобро О.П. Соціальна реклама в контексті законодавства України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 106-109


  Досліджується соціальна реклама як один із напрямів у сфері суспільних комунікацій. Аналізується проблема, пов"язана з інформаційним простором, необхідним для поширення соціальної реклами. Розглядається державне нормативно-правове регулювання, ...
1413669
  Дрешпак В.М. Соціальна реклама в системі державно-управлінської комунікації // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 5-12. – ISSN 2311-6420
1413670
  Лаврик О.В. Соціальна реклама в сучасному медіапросторі: методологічні аспекти дослідження // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 29-33


  Розглядаються методологічні аспекти дослідження соціальної реклами в сучасному українському медіапросторі. Увагу зосереджено на методиці контент-аналізу як формалізованому методі інтерпретації зразків соціальної реклами. Визначається низка обмежень і ...
1413671
  Обласова О.І. Соціальна реклама в США та Україні періоду кризових воєнних ситуацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 54-59. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1413672
  Даниленко Г. Соціальна реклама в Україні та країнах Західної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 248-252.
1413673
  Пархоменко С.А. Соціальна реклама в Україні як культурний феномен // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 97-101
1413674
  Мунтян І.В. Соціальна реклама в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку / І.В. Мунтян, О.В. Євтушок, Д.О. Гнатовська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 2. – С. 55-61. – ISSN 2312-847X
1413675
  Досенко А.К. Соціальна реклама України: перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено соціальну рекламу як інструмент впливу на соціум. Шляхи розвитку даного рек ламного виду, принципи існування на сучасному медійному ринку та алгоритми розвитку з метою поліп шення соціального існування. This article deals with ...
1413676
  Рацул О.А. Соціальна реклама як вектор розвитку інформаційної культури суспільства // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 33-37. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1413677
  Бугрим В.В. Соціальна реклама як гуманістична комунікація суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 15-21.
1413678
  Блажеєвська Ю.М. Соціальна реклама як засіб стабілізації в умовах кризи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 60-65. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
1413679
  Осаула В.О. Соціальна реклама як засіб формування патріотизму молоді України: емпіричне дослідження // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 72-79. – ISSN 2409-9805
1413680
  Дмитришин Ю.А. Соціальна реклама як інструмент у боротьбі за політичну владу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 256-264. – ISBN 978-966-02-4604-1
1413681
  Худар С.М. Соціальна реклама як комунікативний інструмент оптимізації державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Худар Станіслав Миколайович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1413682
  Осаула В.О. Соціальна реклама як комунікативний феномен сучасності: до постановки питання // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 2409-9805
1413683
  Рачинська О.А. Соціальна реклама як метод налагодження стійких суспільних зв"язків . // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-34. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціальну рекламу як метод налагодження стійких суспільних зв"язків, особливості використання інстру- ментів соціальних рекламних комунікацій в управлінні та підходів до інституціоналізації соціальної реклами. Виявлено, що соціальна ...
1413684
  Агарков О.А. Соціальна реклама як напрям реалізації соціально-політичного маркетингу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 128-131. – ISSN 2077-1800
1413685
  Чернова А.О. Соціальна реклама як особливий різновид французького рекламного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 504-511


  Статтю присвячено дослідженню соціальної реклами як особливого різновиду французького рекламного дискурсу, визначенню основних відмінностей між рекламою комерційною та рекламою соціальною. Особливу увагу було приділено виявленню характерних рис та ...
1413686
  Осаула В.О. Соціальна реклама як сфера інтересів українських науковців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 117-125. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333


  Визначено та проаналізовано дисертаційні праці українських науковців, котрі концептуалізують уявлення про рекламу як про соціокомунікативний феномен. Дослідницькі розвідки систематизовано за галузями знань та основною тематикою наукового пошуку. ...
1413687
  Столипіна Ю.В. Соціальна реклама як фактор формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості впливу соціальної реклами на формування ціннісних орієнтацій, соціальних установок моделей поведінки особистості. Здійснено спроба узагальнити принципи створення соціальної реклами. Особливу увагу приділено дослідженню ...
1413688
  Темник І. Соціальна реклама: специфіка українського ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 172-174.
1413689
  Фаїзова О.Л. Соціальна реструктуризація суспільства як фактор стійкого економічного розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 11-18. – (Економічні науки)
1413690
  Заблоцька К.В. Соціальна рефлексія медичного служіння // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 129-141


  Аналізуються витоки, зміст та значення літературної творчості лікарів (зокрема, українських) як форми соціальної рефлексії. Анализируются истоки, содержание и значение литературного творчества врачей (в частности, украинский) как формы социальной ...
1413691
  Зубіашвілі І.К. Соціальна рефлексія як основа механізму економічної соціалізації особистості / І.К. Зубіашвілі, О.В. Лавренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 39-47. – ISSN 2411-3190
1413692
  Дударьов В. Соціальна різнорідність і зовнішня політика // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 63-69
1413693
  Мигович Іван Соціальна робота - навчальна дисципліна та сфера діяльності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Соціальне забезпечення, як і будь-яка нова справа, нова професія, наразилося на певні труднощі в своєму утвердженні та становленні. Навіть те, що на Заході давно довело свою ефективність, у нас зустрічало непорозуміння, а подекуди й протидію. Їх ...
1413694
   Соціальна робота. – Київ : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-11-0
Кн. 1 : Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – 2001. – 344с.
1413695
   Соціальна робота. – Київ : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-17-Х
Кн. 2 : Навчальний посібник. – 2002. – 440с.


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1413696
   Соціальна робота. – Киев : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-18-8
Кн. 3 : Хрестоматія. – 2002. – 396с.


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1413697
   Соціальна робота. – Київ : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-19-6
Кн. 4 : Короткий енциклопедичний словник. – 2002. – 536с.


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1413698
   Соціальна робота. – Київ : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-20-Х
Кн. 5 : Збірник навчальних програм. – 2002. – 332с.


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1413699
   Соціальна робота. – Київ, Запоріжжя : ДЦССМ-ЗДУ. – ISBN 966-7815-21-8
Кн. 6 : Вища освіта України: методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації. – 2002. – 440с.
1413700
   Соціальна робота : Навчальний посібник. – Київ : ДЦССМ. – ISBN 966-7815-30-7
Кн. 7 : Менеджмент соціальної роботи. – 2003. – 276с.


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1413701
   Соціальна робота. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-294-3
Частина 1 : Основи соціальної роботи. – 2004. – 178с. – 36 Соці.Шифр дубл.
1413702
   Соціальна робота. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-295-1
Частина 2 : Теорії та методи соціальної роботи. – 2004. – 224с.
1413703
   Соціальна робота. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-294-1; 966-518-296-Х
Частина 3 : Робота з конкретними групами клієнтів. – 2004. – 166с.
1413704
  Капська А.Й. Соціальна робота : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Й. Капська; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с. – ISBN 966-364-051-0
1413705
  Тюптя Л.Т. Соціальна робота : теорія і практика : навч. посібник / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 574 с. – ISBN 978-966-346-350-6
1413706
  Лукашевич М.П. Соціальна робота : (теорія і практика) : [підручник для студ. вищих навч. закл.] / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна. – Київ : Каравела, 2011. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-89-0
1413707
  Капська А.Й. Соціальна робота : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.Й. Капська ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 399, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 380-399. - Типограф. брак: останні 2 стор. повторюються. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-194-072-6
1413708
   Соціальна робота : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів : [в 2 ч.] / [Левківський К.М та ін. ; відп. ред.: Л.М. Димитрова, Т.В. Приходько] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-473-9
Ч. 1. – 2011. – 370, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд.
1413709
   Соціальна робота : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів : [в 2 ч.] / [Левківський К.М та ін. ; відп. ред.: Л.М. Димитрова, Т.В. Приходько] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-474-6
Ч. 2. – 2011. – 382, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд.
1413710
   Соціальна робота : навч. енцикл. словник-довідник / [уклад.: В.М. Піча, Н.М. Гайдук, Л.Є. Клос, О.Я. Бік] ; за наук. ред. В.М. Пічі. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 607, [1] с. – Покажчики: с. 572-602. – Бібліогр.: с. 603-607. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-213-0
1413711
  Тюптя Л.Т. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : Університет "Україна", 2004. – 408 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 399-406 та наприкінці розд. – ISBN 966-7979-51-2
1413712
  Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник для студ. вищих навч. закл. / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна. – Київ : Каравела, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-8019-89-0
1413713
  Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-89-0
1413714
  Чіх Ю.О. Соціальна робота буддійських організацій "Buddhism for development" та "Hitosaji" : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 94-95
1413715
  Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Безпалько ; МОНУ ; Акад. праці та соц. відносин. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 170 с. – ISBN 966-364-099-5
1413716
  Бех В.П. Соціальна робота в сучасному суспільстві / В.П. Бех, М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – 600, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 599-600. – Бібліогр.: с. 577-598 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-753-2
1413717
   Соціальна робота в Україні : Навч. посібник / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, О.І. Янкович, З.П. Бондаренко; І.Д. Звєрєва, О.В.Безпалько, О.І.Янкович, З.П.Бондаренко; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової; МОН України; Луганський держ пед інститут; Християнський дитячий фонд. – Київ : Науковий світ, 2003. – 233с. – ISBN 966-675-212-3
1413718
   Соціальна робота в Україні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. – ISBN 966-8568-19-2
1413719
   Соціальна робота в Україні: перші кроки. – Київ : KM Academia, 2000. – 236с. – ISBN 966-518-151-3
1413720
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Ліга соц. працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1/2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1413721
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 3/4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1413722
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1413723
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413724
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413725
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 3/4, липень - грудень. – 2014. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413726
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1/4. – 2015. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413727
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
№ 1/2. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413728
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8011
№ 1/2. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413729
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2415-8011
№ 3/4. – 2017. – 127, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1413730
  Трубавіна І.М. Соціальна робота з військовослужбовцями та членами їх сімей та військово-соціальна робота в Україні: історичний аспект і закордонний досвід / І.М. Трубавіна, Л.Г. Цибулько, А.Ю. Мартинюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 414-418. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1413731
  Остролуцька Л. Соціальна робота з дітьми та молоддю з інвалідністю: міфи та українська реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Піднімаються актуальні питання концепції соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю на сучасному етапі розвитку українського суспільства. В статье поднимаются актуальные вопросы концепции социальной работы с детьми и молодежью с ...
1413732
  Попова А.О. Соціальна робота з дітьми у місцевих громадах Сполучених Штатів Америки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Попова Альона Олексіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1413733
  Коляда Н.М. Соціальна робота з дітьми шкільного віку в громаді: практичний досвід / Н.М. Коляда, О.О. Кравченко, Г.М. Кучер // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 126-132 : табл. – Бібліогр.: с. 131. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1413734
  Кривачук Л.Ф. Соціальна робота з дітьми: формування здорового способу життя дітей в сучасній Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 41-48
1413735
  Безпалько О.В. Соціальна робота з людьми з особливими потребами / О.В. Безпалько, І.В. Братусь, Т.Л. Лях // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.33-46
1413736
  Іванова І.Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.Б. Іванова. – Київ : Задруга, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 395-413. – ISBN 978-966-406-069-8
1413737
   Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом : Методичний посібник для проведення курсів підвищення кваліфікації / Т. Семигіна, А. Бойко, Д. Богдан, О. Банас, Я. Блахарський, Т. та ін. Ваненкова; Школа соціальної роботи ім. В.І. Потавця Національного ун-ту "Києво-Могилянська академія"; За ред. Т. Семигіної; Авт.: Т. Семигіна, А. Бойко, Д. Богдан, О. Банас, Я. Блахарський, Т. Ваненкова. та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 620с. – ISBN 966-518-370-2
1413738
  Карпич І. Соціальна робота з профілактики наркоманії серед молоді // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 72-80. – ISSN 2618-0715
1413739
  Бутенко Н.В. Соціальна робота з різними типами сімейних уявлень про дитячу інвалідність // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 33-37. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1413740
  Попович Г. Соціальна робота і міждисциплінарне співробітництво // Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-52
1413741
  Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві : навч. посібник / Васильєв В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 409-414 та в кінці глав. – ISBN 978-966-194-077-1
1413742
  Кобетяк А.Р. Соціальна робота православної церкви та її вплив на соціальне підприємництво : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 87-88
1413743
  Тищенко О.В. Соціальна робота та права людини : навчальний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-2278-00-2
1413744
  Дарченко Н.Д. Соціальна робота та проблеми мотивації соціальних працівників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 135-140
1413745
   Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2018-. – ISSN 2618-0715
Вип. 2 (3). – 2019. – 163, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1413746
   Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2018-. – ISSN 2618-0715
Вип. 1 (4). – 2020. – 141, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1413747
   Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2018-. – ISSN 2618-0715
Вип. 2 (5). – 2020. – 200, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
1413748
   Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2018-. – ISSN 2618-0715
Вип. 1 (6). – 2021. – 266, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1413749
  Бабій С.М. Соціальна робота та соціальна освіта в Україні: шляхи взаємодії та перспективи розвитку // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59. – С. 68-78
1413750
  Кубіцький С.О. Соціальна робота у Великобританії // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 95-116. – ISBN 978-617-640-088-2
1413751
  Кубіцький С.О. Соціальна робота у Канаді // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 79-94. – ISBN 978-617-640-088-2
1413752
  Кубіцький С.О. Соціальна робота у Німеччині // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 117-139. – ISBN 978-617-640-088-2
1413753
  Шустак С.І. Соціальна робота у системі закладів організації дозвілля (на прикладі клубів за місцем проживання) // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 203-205
1413754
   Соціальна робота у сфері зайнятості населення : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Харабет В.В. та ін.] ; за ред. В.В. Харабет, А.І. Андрющенко, В.М. Ніколаєвського. – Маріуполь : Новий Світ-2000, 2012. – 568, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-2572-18-6
1413755
  Буда Т. Соціальна робота у сфері зайнятості: державні пріоритети // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 132-136. – ISSN 1810-2131
1413756
   Соціальна робота у сфері культури як елемент психотерапії / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний, О.В. Хомів, О.З. Зарічна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 231-237. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1413757
  Бойко О.М. Соціальна робота у сфері психічного здоров"я в Україні: сучасні виклики / О.М. Бойко, Н.В. Кабаченко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 23-27. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1413758
  Кубіцький С.О. Соціальна робота у США // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 46-78. – ISBN 978-617-640-088-2
1413759
  Кубіцький С.О. Соціальна робота у Швеції // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 164-182. – ISBN 978-617-640-088-2
1413760
  Бегаль О.М. Соціальна робота як предмет філософського аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 224-233
1413761
  Гурицька М.С. Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 684-685. – ISSN 2076-1554
1413762
  Бегаль О.М. Соціальна робота: інституціональний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 125-134
1413763
  Тюптя Л.Т. Соціальна робота: методика викладання : навч. посіб. для студентів ВНЗ України / Л.Т. Тюптя, Б.І. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 314-339. – ISBN 978-966-388-296-3
1413764
   Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола, О.В. та ін. Вакуленко; [Капська А.Й. та ін.] ; за ред. А.Й. Капської ; Держ. центр соц. служб для молоді М-ва України у справах сім"ї, дітей та молоді, Ін-т соц. роботи та упр., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Центр учбової літератури, 2004. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 966-8365-40-2
1413765
  Моторнюк М.М. Соціальна роль загальноосвітньої школи / М.М. Моторнюк. – Київ, 1976. – 48 с.
1413766
  Горбова І. Соціальна роль інтелігенції у контексті концепції "волі до влади" Фрідріха Ніцше // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 40-44
1413767
  Гиріна Т.С. Соціальна роль радіомовлення в період військового конфлікту на сході України: сучасний стан та перспективи трансформації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 45-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1413768
  Кучма О.О. Соціальна роль секонд-хенду в умовах низької платоспроможності споживачів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.15. – С. 209-212. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1413769
  Сірий Є.В. Соціальна роль та ефективність підприємництва в українському суспільстві: теоретичні аспекти дослідження // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 78-85. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті здійснена аргументація теоретичних засад соціологічного дослідження соціальної ролі та соціальної ефективності підприємництва в українському суспільстві в контексті сучасних соціальних трансформацій.
1413770
  Сила Т.І. Соціальна роль українських громад: історія та сучасність / Т.І. Сила, В.Г. Сила // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 79-85. – ISSN 2412-1185
1413771
  Бондарчук О.І. Соціальна самоефективність педагогічних працівників як чинник психологічної безпеки освітньго середовища // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 5-24. – ISSN 2522-4093
1413772
  Солодка-Красота Соціальна самоорганізація в мегаполісі (синергетична парадигма) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 43-44
1413773
  Бевзенко Любов Дмитрівна Соціальна самоорганізація. Синергетична парадигма: можливості соціальних інтерпретацій : Автореф. дис. ... доктора соціолог. наук: 22.00.02 / Бевзенко Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 34 назв.
1413774
  Ягодзінський С.М. Соціальна самоорганізація: потенціал vs деструкція // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 149-151
1413775
  Фльорко Л. Соціальна самотність сучасної людини як філософська проблема // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. М.І. Долішний. – Львів, 2006. – № 2. – С. 31-46
1413776
  Прудивус С. Соціальна символіка сорочки як елементу гардеробу козацької старшини другої половини XVII - середина XVIII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 95-99. – ISBN 978-966-171-795-3
1413777
  Косміна О. Соціальна символіка українського традиційного вбрання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 12-16


  Соціально-престижний елемент вбрання вищих верств українського суспільства XXIV - XVIII століть трансформується в наступний період у стійкий етнічний регіональний символ. Виникнення вишивки в сільському вбранні має своїм початком імітаційну техніку ...
1413778
  Довгань Н.О. Соціальна система поколінних мереж: сильні і слабкі зв"язки // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 50-66. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9931
1413779
  Качанова Ю.В. Соціальна ситуація в країні як фактор прояву агресивності серед молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 105-107. – ISSN 2077-1800
1413780
   Соціальна ситуація в Україні: особливості відображення трансформаційних процесів у громадській думці (2014-2018) = Social situation in Ukraine: peculiarities of transformational processes reflection in public opinion (2014-2018) : gandbook : довідник / М.М. Слюсаревський, О.І. Гуменюк, М.С. Дворник, Л.П. Черниш ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Талком, 2019. – 270, [2] с. : табл. – Тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7832-08-8
1413781
  Дусавицький Олександр Соціальна ситуація розвитку як об"єкт психологічного аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.22-25. – ISSN 1810-2131
1413782
  Павлік Б.О. Соціальна складова бюджетної політики / Б.О. Павлік, І.А. Кошарний // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 72-74
1413783
  Бондарчук Н.В. Соціальна складова державної політики розвитку інноваційного потенціалу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С126-128
1413784
  Кужель В.В. Соціальна складова економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 38-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1413785
  Піскун К.В. Соціальна складова євроінтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 293-295
1413786
  Левицька С.О. Соціальна складова інтегрованої звітності вітчизняних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 98-107 : табл. – Бібліогр.: Ббліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1413787
  Мельник Ю.М. Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентоспроможністю підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 59-63
1413788
  Сацький П.В. Соціальна складова інформаційної війни радянської Росії проти УНР у 1919 р. // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 229-238. – ISBN 978-966-668-405-2


  У статті досліджуються соціальні аспекти інформаційного впливу більшовиків на українське населення у війні проти УНР. Здійснюється аналіз соціальних умов, у яких опинилося населення України на 1919 р. та спроби налагодження інформаційної роботи із ним ...
1413789
  Мірошниченко Т.Є. Соціальна складова модернізаційної політики сталого розвитку національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 8-11
1413790
  Клименко А. Соціальна складова реформування фінансової системи в частині змін до Бюджетного кодексу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 33-37
1413791
  Клименко А. Соціальна складова реформування фінансової системи в частині Податкового кодексу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 21-26
1413792
  Назарова Г.В. Соціальна складова розбудови корпорації в перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-26. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті питання формування соціальної складової підприємства у системі корпоративного управління. Запропоновано класифікацію формальних і неформальних соціальних структур корпорації з урахуванням інтересів зацікавлених сторін - учасників ...
1413793
  Гордей О. Соціальна складова системи фінансового забезпечення рівня життя населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті запропонований новий методологічний підхід до дослідження рівня життя населення, заснований на поєднанні моделі соціально орієнтованої ринкової економіки з новою парадигмою, виробленою останніми роками світовою спільнотою, коли вищою метою і ...
1413794
  Білан Н. Соціальна складова теорії інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-12. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про наукові концепції глобалізму, постіндустріалізму, інформаційного суспільства, які набули політичної актуальності в добу постіндустріальних трансформацій, стали предметом гострих політичних дискусій на початку XXI ст., створили ...
1413795
  Покляцький С. Соціальна складова умов життя населення великих міст України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 280-295 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1413796
  Жильцова О.П. Соціальна складова умов розвитку лімозької розписної емалі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 164-166
1413797
  Удовиченко В.П. Соціальна складова формування сталої інноваційної економіки та технологічного суспільства : монографія / Удовиченко В.П., Гаращук О.В., Куценко В.І. ; за наук. ред. В.І. Куценко ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Чернігів : Десна, 2021. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-502-645-7
1413798
  Бойко А.І. Соціальна складова як невід"ємна частина сучасних реформ // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 161-166
1413799
  Баєва Т.Ф. Соціальна служба в загальноосвітньому навчальному закладі (Проблеми, пошуки, перспективи розвитку) // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 10-17. – ISSN 1817-3764
1413800
   Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування : Матеріали науково-практичної конференції 12 травня 2005 року, Черкаси. – Київ : Фенікс, 2005. – 664с. – ISBN 966-651-213-0
1413801
  Урсуленко Ксенія Соціальна солідарність : розвиток поняття в історії соціології та сучасні інтерпретації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.138-157. – ISSN 1563-3713
1413802
  Докторова Д. Соціальна солідарність у чотирьох основних соціологічних традиціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-44. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблему визначення соціальної солідарності в структурно-функціональній, конфліктологічній, утилітарній та інтеракціоністській соціологічних традиціях. Розглянуто особливості та методологічні підходи до розуміння категорії соціальної ...
1413803
  Баліцька В.В. Соціальна справедливість оподаткування крізь призму платоспроможності суб"єктів економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 33-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1413804
  Товмаш Є.А. Соціальна справедливість та економічна ефективність ринкової економіки в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 67-75
1413805
  Новікова О.Ф. Соціальна справедливість у процесах вимушеного переселення: оцінка та пріоритети досягнення / О.Ф. Новікова, Л.Л. Шамілева // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 109-120. – ISSN 2072-9480
1413806
  Пилипенко Г.М. Соціальна справедливість у світовій економіці: одвічний конфлікт держави і ринку / Г.М. Пилипенко, І.Є. Рєліна // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 4 (60). – С. 9-15. – ISSN 2073-9982
1413807
  Безтелесна Л. Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України / Л. Безтелесна, Г. Юрчик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 21-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1413808
  Ковальський Г.Є. Соціальна справедливість у традиціоналізмі Д. Донцова // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.254-258. – ISSN 1728-3671
1413809
  Щербина В.І. Соціальна справедливість як категорія трудового права // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 289-294. – ISBN 978-617-7069-34-7
1413810
  Жовновата В.О. Соціальна справедливість як концепт // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
1413811
  Сабадуха М.В. Соціальна справедливість як підгрунтя формування громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Сабадуха Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Житом. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 17 с. з обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1413812
  Тищенко О.В. Соціальна справедливість як підстава реформування пенсійного забезпечення суддів в Україні // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 628-634. – ISBN 978-966-521-631-5
1413813
  Рад Н. Соціальна справедливість як фактор розвитку пенсійної системи України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 80-88. – ISSN 1728-9343
1413814
  Черевко Г. Соціальна справедливість як чинник успішної державної антикризової політики / Г. Черевко, П. Войтович // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 17-21. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
1413815
   Соціальна справедливість: нормативний зміст та історія становлення поняття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 12-17 : рис.
1413816
  Пилипенко Г.М. Соціальна справедливість: сутність, концепції та місце у ліберальному проекті України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 24-31. – ISSN 2074-5354
1413817
  Рожко О.Д. Соціальна спрямованість бюджетних видатків у сучасних умовах економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 344-352. – (0). – ISSN 2078-9165
1413818
  Скулиш Ю. Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні:: інтегральна оцінка та тенденції розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 85-92
1413819
  Ковтун О А Соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 212-216. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1413820
  Орлов В.В. Соціальна спрямованість державного регулювання трудових відносин молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 170-175. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1413821
  Гриньків А.П. Соціальна спрямованість дискурсу релігій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні аспекти комунікативної взаємодії такого соціального інституту як релігія із іншими інститутами суспільства. Автор піднімає проблему історичного становлення дискурсу релігій вказуючи на важливу роль дискурсу релігій, доводить ...
1413822
  Клюшніченко Є.Є. Соціальна спрямованість житлової забудови // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 352-358. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1413823
  Федулова Л. Соціальна спрямованість національних проектів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 14-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1413824
  Власов А.В. Соціальна спрямованість правової діяльності органів внутрішніх справ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 71-76. – ISSN 1563-3349
1413825
  Вергун В.А. Соціальна спрямованість сучасного міжнародного бізнесу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 87-88
1413826
  Любчик О.А. Соціальна спрямованість трудового права в Україні: стан і тенденції // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 204-217. – ISSN 2524-0323
1413827
  Аранчій В.І. Соціальна спрямованість формування бюджету для громадян // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 89-92. – ISSN 1997-4167


  " У статті визначено соціальну значущість бюджету для громадян, принципи його формування та презентації, відображення у звітності з урахуванням міжнародного досвіду такого бюджетування. Визначено риси, якими характеризуються рекомендації з подання ...
1413828
  Демченко М.В. Соціальна спрямованість як визначальна особливість сучасної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 88-91


  Аналізуються так звані вторинні функції реклами, які на сучасному етапі її еволюції висуваються на перший план, формуючи соціальну ідентичність суспільства. It is analyzed so called secondary functions of advertisement which come to the fore at the ...
1413829
  Заяць Т. Соціальна стандартизація оплати праці в Україні / Т. Заяць, О. Дяконенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 3. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2411-6912 03
1413830
  Удотова Л.Ф. Соціальна статистика : Підручник / Л.Ф. Удотова; МОіНУ. Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 376с. – ISBN 966-574-307-4
1413831
  Слівак В.О. Соціальна статистика : (аналітико-статистична інформація) / В.О. Слівак; МОНУ. Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформації. – Київ : УкрІНТЕІ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.14. – 2002. – 43с.
1413832
  Ткаченко Т.П. Соціальна стратегія розвитку України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 262-268. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1413833
  Марек К. Соціальна стратифікація в науці: роль і наслідки // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 129-171. – ISBN 978-617-7328-82-6
1413834
  Хутка С.В. Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Хутка С.В. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – 249л. – Бібліогр. : л.225-249
1413835
  Хутка С.В. Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Хутка С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
1413836
  Борділовська О.А. Соціальна стратифікація індуїстсько-буддійської імперії Харші // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2003. – № 4. – С. 26-34. – ISSN 1608-0599


  Середньовічна держава Харші на півночі Індії
1413837
  Галик В. Соціальна стратифікація населення "Галицької Каліфорнії" у творчій спадщині Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 42-52. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1413838
  Ковальська Л.А. Соціальна стратифікація радянського партизансько-підпільного руху в роки Великої вітчизняної війни // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 63-70. – ISSN 2075-1451
1413839
  Кузьмук О. Соціальна стратифікація суспільства: теоретична та емпірична інтерпретація поняття // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (12). – C. 27-31. – ISSN 2306-3971
1413840
  Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.5-11
1413841
  Білозерська С.І. Соціальна стратифікація як передумова виникнення конфлікту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 21-30. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1413842
  Гісем О. Соціальна структура Вавилонського царства за доби Хаммурапі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 9 (154), вересень. – С. 38-39
1413843
  Луценко С.М. Соціальна структура германського колоніального суспільства в Африці // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 77-83. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1413844
  Алешкевич Я.А. Соціальна структура давньогрецького суспільства (на прикладі Афін та Спарти) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 196-203. – (Історія ; Вип. 25)
1413845
  Котляр М.Ф. Соціальна структура давньоруського суспільства // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 13-28. – ISSN 0130-5247
1413846
  Ніколаєнко Л.Г. Соціальна структура знання (полемічні нотатки) : Монографія / Л.Г. Ніколаєнко; Мін-во культури і мистецтв України; ДАКККіМ. – Київ : ДАКККіМ, 2004. – 251с. – ISBN 966-8683-05-6
1413847
  Шаповал П.М. Соціальна структура і демографія Юдеї за доби правління елліністичних династій // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 66-72. – ISSN 1996-9872
1413848
  Дубина І.Д. Соціальна структура і класи соціалістичного суспільства, стирання соціально-класових відмінностей і перехід до безкласового суспільства. / І.Д. Дубина. – К., 1968. – 36с.
1413849
  Макеєв С. Соціальна структура і трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1, січень - березень. – С. 27-30. – ISSN 1563-3713
1413850
  Подаляк Н.Г. Соціальна структура м. Ростока в останній третині XV - першій половині XVI ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 64-69. – (Серія історії ; № 17)
1413851
  Дудяк О. Соціальна структура населення м. Львова за даними перепису 1931 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 191-202. – ISSN 2078-6077
1413852
  Брянцева Т.П. Соціальна структура населення міст Волині наприкінці XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 79-87. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе архивного материала и статистических данных перепеси населения 70-90-х годов XVIII в. рассматривается развитие социальной культуры населения городов Волыни в тесной связи с социально-экономическими процесами развития, происходившими ...
1413853
  Гончарук О. Соціальна структура населення міста Острога у міжвоєнний період // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 40-41
1413854
  Матвєєва М. Соціальна структура політичної культури // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 124-126
1413855
  Голобуцький П Соціальна структура ранньохристиянських общин / П Голобуцький, Е.М. Жлудько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 25-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Аналізуються головні основні верстви ранньохристиянських общин (І - ІІІ ст.). Піддається критиці марксистське розуміння ранньохристиянських общин як однорідної структури, що складалась з бідних прошарків античного світу. Використовуються різні джерела ...
1413856
   Соціальна структура розвинутого соціалістичного суспільства. – Київ, 1978. – 208 с.
1413857
  Литвин А.П. Соціальна структура українського електорату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Показано, що український електорат має складну внутрішню соціогрупову структуру. Без знання і врахування даної обставини виборчі технології не будуть достатньо ефективними.
1413858
  Малежик Д. Соціальна структура української творчої інтелігенції в 1945-1953 рр.: історіографія проблеми // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 243-250. – ISSN 0869-3595
1413859
  Лебідь Л.І. Соціальна структура: особливості сучасного тлумачення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 46-49. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
1413860
  Рабінович П. Соціальна сутність держави: теоретико - методологічні засади дослідження / П. Рабінович, Ю. Лобода // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.41-44. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1413861
  Тимошенко В.І. Соціальна сутність злочинності і злочину у вченні Г. Тарда (з історії політичної і парвової думки) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 306-316. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1413862
  Серьогін Сергій Соціальна сутність корупції в органах державної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 201-207
1413863
  Ганов В.А. Соціальна сутність науки / В.А. Ганов. – К, 1978. – 171с.
1413864
  Андріїв В. Соціальна сутність права як регулятора суспільних відносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 44-47.
1413865
  Барбара В.П. Соціальна сутність правових відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 27-35. – ISSN 2308-9636
1413866
  Москалець В.П. Соціальна сутність релігійного культу / В.П. Москалець. – К., 1986. – 47с.
1413867
  Андрушко П.П. Соціальна сутність, зміст, структура і значення суспільної небезпечності діяння // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 89-96. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Аналізуються сутність, зміст, структура і значення суспільної небезпечності діяння як матеріальної ознаки злочину. Рішення цих питань дано на підставі аксіологічного підходу.
1413868
  Юдіцький О.Л. Соціальна сутність, мета та завдання інституту державних закупівель в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 406-412. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються питання сутності державних закупівель як соціального інституту, притаманна йому мета та завдання, які він виконує в економіці України. Исследуются вопросы сущности государственных закупок как социального института, цель, которая ему ...
1413869
  Гаращук О.В. Соціальна сфера - важливий чинник відродження сільських територій: стан, проблеми, шляхи їх розв"язання / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 14-20. – ISSN 1683-1942
1413870
  Куліков Ю. Соціальна сфера в сучасному реформуванні економіки України / Ю. Куліков, О. Йолкіна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 38-45. – Бібліогр.: 25 назв
1413871
  Афонін Е.А. Соціальна сфера і проблеми державного управління: Євроінтеграційний досвід Естонії : державне управління / Е.А. Афонін, В.О. Чмига // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 67-69. – Бібліогр.: 9 назв
1413872
  Куценко В.І. Соціальна сфера регіону (стан та перспективи розвитку) / В.І. Куценко, Л.Г. Богуш, І.В. Опалєва; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1997. – 252с. – ISBN 7043-05-3
1413873
  Михайлюк Ю.М. Соціальна сфера розвитку Черкащини в добу класичного середньовіччя // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 61-67. – ISBN 978-966-353-452-7
1413874
  Куценко В. Соціальна сфера села в конкурентному середовищі: регіоналізація, проблеми та шляхи їх розв"язання / В. Куценко, Л. Богуш // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 80-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1413875
  Полозенко Д. Соціальна сфера та її фінансове поповнення : Соціологічні поблеми у практиці управління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 83-87 : Табл.2. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1413876
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1413877
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1413878
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1413879
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1413880
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1413881
  Амоша О. Соціальна сфера України на шляху до майбутнього : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-93. – ISSN 0131-775Х
1413882
  Кальницька М. Соціальна сфера України: чиники та функціональні особливості її розвитку // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 229-239. – ISSN 2410-0919
1413883
  Куценко В. Соціальна сфера: місце і роль у економічному зростанні економіки та подоланні кризових явищ / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 223-228. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1413884
  Куценко В.І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього : (питання теорії і практики) / В.І. Куценко ; за ред. Б.М. Данилишина ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України; НАНУ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 818 с. – ISBN 978-966-340-254-3
1413885
  Іщук С.І. Соціальна та економічна географія: теорія і методологія : навч. посібник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 317-325. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0223-4
1413886
  Мазур О.А. Соціальна та економічна ефективність діяльності академічних технопарків України / О.А. Мазур, С.В. Пустовойт // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 3. – С. 63-73. – ISSN 1815-2066


  Проаналізовано соціально-економічні результати діяльності в 2000-2014 рр. технопарків, створених на базі НАН України. Розглянуто можливість і доцільність їх діяльності в наступному десятилітті.
1413887
  Гриценко М. Соціальна та економічна функції президента - найважливіші внутрішні функції глави держави // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.85-89
1413888
  Комаринська З. Соціальна та етнокультурна адаптація некорінного населення Винник у громаду міста у другій половині XX ст. // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 61-64. – ISBN 966-7321-42-8
1413889
  Комаринська З. Соціальна та етнокультурна адаптація некорінного населення Винник у громаду міста у другій половині XX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 61-64
1413890
  Рибак С.О. Соціальна та інвестиційна складові бюджетної політики: проблеми взаємодії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 73-80. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1413891
  Куранова С.І. Соціальна та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку 21 ст. : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Куранова С.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1413892
   Соціальна та освітня інклюзія = Social and educational inclusion : історія, сучасність, перспективи розвитку : колективна монографія : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; за заг. ред. С.П. Миронової, Л.Б. Платаш. – Чернівці : Технодрук. – ISBN 978-617-8034-20-7
Ч. 1 : Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні / [Г.В. Барабащук, О.А. Блінов, М.Г. Буйняк та ін.]. – 2021. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 346. - Дод. тит. арк. англ.. - Зміст, передм., післям. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст, та в підрядк. прим.
1413893
   Соціальна та превентивна педагогіка : короткий термінол.-понятійний словник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; [уклад.: А.А. Марушкевич, Л.А. Сатановська]. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-271. – ISBN 978-617-640-160-5


  У прим. № 1693691 напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від укладачів. Підпис. А.А. Марушкевич. Підпис. Л.А. Сатановська.
1413894
  Шостак І. Соціальна та професійна реадаптація учасників АТО // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 116-118
1413895
  Ортікова Н.В. Соціальна та професійна реадаптація учасників бойових дій : наук. доповідь / [Н.В. Ортікова ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 24 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1413896
  Яковенко О.В. Соціальна та світоглядна ролі давньоруських волхвів через їх образи у Повісті минулих літ // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – C. 3-8. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1413897
  Дерев"янко Ю.М. Соціальна та солідарна економіка: поняття та сутність, досвід та перспективи / Ю.М. Дерев"янко, Л.Г. Мельник, О.В. Кубатко // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2014. – № 3 (65). – С. 89-99. – ISSN 1726-8699
1413898
   Соціальна творчість мас. – К., 1981. – 168с.
1413899
  Струтинський В.С. Соціальна творчість мас. / В.С. Струтинський. – К., 1989. – 46с.
1413900
  Пилипенко Я.С. Соціальна темпоральність регіональних конфліктів (на прикладі воєнного конфлікту на Сході України: 2014-2019 рр.) : автореф. дис. ... соціол. наук : 22.00.04 / Пилипенко Яна Сергіївна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1413901
  Колесник І. Соціальна теологія: виклики доби глобалізації // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 182-204. – ISSN 0130-5247
1413902
  Дем"янов В.О. Соціальна технологія - фактор становлення теоретичного способу освоєння дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1413903
  Подшивалкіна Валентина Іванівна Соціальна технологія як вид соціологічної діяльності : Автореф... доктора соціолог.наук: 22.00.02 / Подшивалкіна Валентина Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Одеса, 1998. – 32л.
1413904
  Слінчук В.В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 67-73


  У статті розглядаються аспекти творчого використання гендерних мовних стереотипів у друкованих ЗМІ. Аналіз сприятиме осмисленню гендерних проблем і засобів їх вираження.
1413905
  Климовський С.І. Соціальна топографія Києва XVI-середини XVII сторіччя / С.І. Климовський. – Київ : Стилос, 2002. – 230с. – ISBN 966-7321-61-4
1413906
  Олабин О.В. Соціальна трансформація діяльності керівника в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 137-139. – ISSN 2306-6806
1413907
  Кокорєв О.В. Соціальна тривожність і фобії на ґрунті інтолерантності: кейс Литовської Республіки // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 170-179. – ISSN 2618-1274
1413908
  Сенчило Н.О. Соціальна турецька новела першої половини XX століття: жанрові особливості, типологія героїв : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сенчило Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 197 л. – Бібліогр.: л. 173-197
1413909
  Сенчило Н.О. Соціальна турецька новела першої половини XX століття: жанрові особливості, типологія героїв : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сенчило Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1413910
  Кучеренко С. Соціальна установка: адаптаційна класифікація особистостей // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 92-101. – ISSN 1810-2131
1413911
  Батаєва К. Соціальна феноменологія кіберкомунікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 52-66. – ISSN 1563-3713
1413912
   Соціальна філософія : Короткий енциклопедичений словник / В.П. Андрущенко, В.Г. Антоненко, Г.П. Балабанова, А.К. Бичко, І.В. Бичко, І.В. Бойченко; За заг.ред.В.П.Андрущенко,М.І.Горлача;Склад.та упор.В.П.Андрущенко,М.І.Горлач,В.Л.Чуйко. – Київ-Харків : Рубікон, 1997. – 398с. – ISBN 966-7152-05-7
1413913
  Таран В.О. Соціальна філософія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанова ; МОН України ; Запоріз. юрид. ін-т ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272с. – ISBN 978-966-364-781-4
1413914
   Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 345-351. – ISBN 978-966-668-480-9
1413915
  Таран В.О. Соціальна філософія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанова ; МОНУ ; Запорізький юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-364-781-4


  Зміст навчального посібника включає в себе матеріал нормативного курсу філософії, передбаченого навчальною програмою для вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Включені до посібника теми соціально-філософського характеру розкриваються з ...
1413916
   Соціальна філософія в Київській світоглядно-гносеологічній школі // Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини XX ст. : монографія : до 185-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, А.Є. Конверський, В.П. Андрущенко, В.А. та ін. Бугров. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 99-122. – ISBN 978-611-01-1949-8
1413917
  Зінченко В.В. Соціальна філософія менеджменту і освіти в інституційному вимірі глобального розвитку / В.В. Зінченко. – Київ : Люксар, 2011. – 663, [1] с. – Бібліогр.: с. 628-659 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-96953-7-6
1413918
  Марчев Ф. Соціальна філософія Петра Берона (до 200-річчя з дня народження) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.101-112
1413919
  Цюрупа М.В. Соціальна філософія та філософсько-соціологічні проблеми війни, миру, армії : курс лекцій / М.В. Цюрупа, Л.М. Будагр"янц; МОУ. Київський військовий гуманітарний ін-тут. – Київ, 1999. – 89с. – ISBN 5-7763-2398-5
1413920
  Бойченко М. Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисциплина // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 60-72. – ISSN 0235-7941
1413921
  Андрущенко В. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підручник для вищ. навч. закладів / В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко. – Вид. 3-є, випр. та допов. – Київ : Генеза, 2006. – 656 с. – ISBN 966-504-475-3
1413922
  Карамушка Л.М. Соціальна фрустрованість освітнього персоналу: зв"язок із типами організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів / Л.М. Карамушка, І.В. Заіка // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 80-89 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1413923
  Хоменко І.А. Соціальна функціональність художнього радіомовлення : монографія / І.А. Хоменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ ; Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – 312, [2] с. – Бібліогр.: с. 269-294. – ISBN 978-966-2765-39-7
1413924
  Дмитрик А. Соціальна функція в системі функцій держави / А. Дмитрик, О. Ілюшик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 8-12. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1413925
  Краковська А.Є. Соціальна функція в системі функцій сучасної держави: теоретико-правові проблеми дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 117-124. – ISSN 1563-3349
1413926
  Волинець В. Соціальна функція держави і соціальна політика: правові проблеми реалізації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 15-22
1413927
  Тропіна В. Соціальна функція держави та фіскальний механізм її реалізації: теоретико-практичні аспекти дослідження // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-61. – ISSN 0131-775Х
1413928
  Ігнатович Н.І. Соціальна функція держави у сучасній ринковій економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 83-89.


  У статті досліджуються основні напрями реалізації соціальної функції держави у розвинутих країнах, причини і суть її сучасної еволюції. Автор розглядає особливості реалізації соціальної функції держави у трансформаційній економіці України, доводить ...
1413929
  Дєєва Н. Соціальна функція держави: зміст, специфіка і механізм реалізації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 3-12.
1413930
  Дєєва Н.М. Соціальна функція держави: практика і завдання бюджетного забезпечення // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 83-93. – ISSN 2072-9480
1413931
  Сіренко Н.М. Соціальна функція інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 50-58
1413932
  Мещанінов О.П. Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 60-69. – Бібліогр : 29 назв. – ISSN 2078-7782


  Феномен університетської системи освіти проаналізовано з позиції потреб та тенденцій, що властиві постіндустріальному суспільству, яке прагне здійснити розвиток та перехід до інформаційного суспільства.
1413933
  Драпіковський О.І. Соціальна функція масової оцінки міських земель / О.І. Драпіковський, І.Б. Іванова, М.В. Дубницька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 105-142


  Розкритий зміст соціальної функції масової оцінки міських земель. Визначені основні вимоги до побудови моделей масової оцінки, що забезпечують виконання нею соціальної функції, та проаналізована відповідність цим вимогам моделі нормативної грошової ...
1413934
  Косьмій О.М. Соціальна функція міфологізації постаті Тараса Шевченка в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 211-214
1413935
  Бех В.П. Соціальна функція мови у вимірі драгоманівської спадщини і сучасність // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59. – С. 3-10
1413936
  Костяшкін І.О. Соціальна функція права власності на землю в Україні: поняття та істотні ознаки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 181-188. – ISSN 1026-9932
1413937
  Апопій В.В. Соціальна функція торгівлі // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-103 : табл.. рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1413938
  Апанасенко А. Соціальна функція трудового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 69-71
1413939
  Темченко О. Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини: європейський контекст // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 3-6
1413940
  Осіпян О.Л. Соціальна циркуляція минулого й історичні уявлення на мікрорівні: вигадане військове співробітництво вірмен із татарами на службі у князя Лева Даниловича в "Потрійному Львові" Ю.Б. Зиморовича (1660-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 131-153. – ISSN 0130-5247
1413941
  Мельник М. Соціальна ціна корупції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.85-88. – Бібліогр.: 8 н.
1413942
  Аза Л.О. Соціальна цінність вільного часу / Л.О. Аза, В.А. Піддубний. – Київ : Знання, 1974. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46-47 та в підрядк. прим. – (Т-во "Знання" УРСР. Серія 1. Суспільно-політична ; 12)
1413943
  Левіна Ю. Соціальна цінність демократії // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 250-255. – ISSN 1993-0909
1413944
  Хрімлі І.О. Соціальна цінність морально-правових приписів у транзитивний період // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 120-125.
1413945
  Тарабукін О.Ю. Соціальна цінність права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 257-261


  В статті досліджується категорія соціальної цінності права, її аспекти та детермінуючий вплив на суспільство.
1413946
  Культенко В.П. Соціальна цінність філософії науки / В.П. Культенко, О. Климанський, Д. Дружинін // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 178-180. – ISSN 2076-1554
1413947
  Осипенко К.В. Соціальна, економічна та екологічна підсистеми формування сталого розвитку населених пунктів // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 299-303. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-815X
1413948
   Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика : монографія / [О.І. Павлов та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І. Павлова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. економіки пром-сті. – Одеса : Астропринт, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-966-927-183-9
1413949
  Скрипнюк Олександр Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики : До 10-річчя незалежності України / Скрипнюк Олександр; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; ІМВ КНУТШ. – Київ, 2000. – 600с. – ISBN 966-02-1807-9
1413950
  Фешовець О.В. Соціальная дія у контексті культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Фешовець О.В.; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1996. – 23 л.
1413951
  Сулєйманова Л.Ф. Соціальне буття людини у християнській та ісламській культурах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сулєйманова Лія Фаритівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1413952
  Богомолова М.Ю. Соціальне виховання дітей у першій українській гімназії ім. Т.Г. Шевченка // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 77-82. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1413953
  Яновська Е.В. Соціальне виховання, як неминуча історична потреба. / Е.В.. Яновська. – Київ : Державне видавництво ; [2-га Держ. друк], 1921. – 84 с. – (Психологично-педагогична бібліотека)
1413954
  Клименко Ю.А. Соціальне відторгнення в житлових умовах населення України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Клименко Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1413955
  Савельєв Ю. Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-61. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817
1413956
  Михайлів М. Соціальне житло як об"єкт договірних відносин найму соціального житла // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 169-171
1413957
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – Київ, 1964. – 72 с.
1413958
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – Київ, 1969. – 122 с.
1413959
  Алієва С.Т. Соціальне забезпечення працівників-мігрантів в Україні та країнах ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Алієва Саміра Тарлан Кизи ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1413960
  Алієва С.Т. Соціальне забезпечення працівників-мігрантів в Україні та країнах ЄС : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Алієва Саміра Тарлан кизи ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 233 арк. – Додатки: арк. 231-233. – Бібліогр.: арк. 211-230
1413961
  Безлюдний О. Соціальне замовлення на професійну підготовку майбутніх економістів у системі неперервної освіти / О. Безлюдний, О. Кірдан // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – C. 6-12. – ISSN 2307-4906
1413962
  Пищуліна О.М. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 134-141.
1413963
   Соціальне і правове забезпечення волонтерської діяльності в Україні в умовах безпекових викликів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 14-16. – ISSN 1992-9277


  Двадцять сьомого квітня в Києві пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція на тему "Соціальне і правове забезпеченння волонтерської діяльності в Україні в умовах безпекових викликів", організована Навчально-науковим інститутом права ...
1413964
  Тарасенко В.І. Соціальне і соціологічне мислення // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 77-84
1413965
  Баранник Л.Б. Соціальне обслуговування в системі соціального захисту населення: теоретико-методологічний та фінансовий аспекти / Л.Б. Баранник, Т.В. Корягіна, В.Є. Тараненко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 106-123. – ISSN 2306-546X
1413966
  Бук М. Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю в реабілітаційних установах України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 82-89. – ISSN 2663-5313
1413967
  Балтачеєва Н. Соціальне обслуговування та соціальні послуги вразливим верстам населення в регіональній соціальній політиці: стан та перспективи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 6-11. – ISSN 1818-2682
1413968
  Шедяков В.Є. Соціальне партнерство - чинник забезпечення зростання конкурентоспроможності національного проекту економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 57-64
1413969
  Гаршина Ю.М. Соціальне партнерство та соціальний діалог співвідношення понять // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 58-62. – ISBN 978-617-7450-09-1
1413970
   Соціальне партнерство як інструмент упередження негативних наслідків встуау України до СОТ // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 176-199. – ISBN 966-614-021-7
1413971
  Постніков В.С. Соціальне партнерство як передумова ефективної взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях регулювання якості життя населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 83-85. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1413972
  Косович Б.І. Соціальне підприємництво в Україні: актуальні питання становлення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 77-81. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1413973
  Смутчак З. Соціальне підприємництво в Україні: гендерний аспект // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 165-179. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931
1413974
  Осипова С.К. Соціальне підприємництво в управлінні регіональним економічним розвитком / С.К. Осипова, О.О. Носирєв // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 122-128. – ISSN 2306-6814
1413975
  Горин В.П. Соціальне підприємництво як інструмент диверсифікації фінансування соціальної політики / В.П. Горин, В.М. Булавинець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 29-35. – ISSN 2306-6792
1413976
   Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : [посібник] / [А.О. Корнецький, А.А. Свинчук, В.Я. Назарук та ін.]. – Київ : ВІ ЕН ЕЙ, 2017. – 188 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Проект "Соціальне підприємництво як інноваційний механізм вирішення питань суспільного розвитку". – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-97661-0-6


  Програма "Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей: долучення ВПО до активних учасників процесу"
1413977
  Гулевська-Черниш Соціальне підприємництво: куди рухаються світ і Україна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 11


  "Соціальне підприємництво вже активно розвивається у більшій частині країн світу. Чи є перспективи у цій сфері для України? Підтримка уряду, залучення професійних співробітників, розуміння з боку суспільства, достатній заробіток, використання ...
1413978
  Босак І.П. Соціальне підприємництво: основні ознаки та особливості розвитку // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 99-104. – ISSN 1998-6912
1413979
  Сенченко В.І. Соціальне планування розвитку квиробничих колективів / В.І. Сенченко. – К., 1971. – 66с.
1413980
  Коваль А. Соціальне поняття права в правовій концепції С. Дністрянського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.163-169. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1413981
  Грегуль Г. Соціальне походження Віктора Петрова: невідомі сторінки // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-43. – ISSN 0236-1477
1413982
  Рабінович П. Соціальне право: деякі питання загальної теорії / П. Рабінович, О. Панкевич // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1413983
  Костюченко О.Є. Соціальне призначення трудового права шлях соціального миру й злагоди в Україні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7625-74-1
1413984
  Тірбах Л.В. Соціальне проєктування в теорії державного управління // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – С. 215-226. – ISSN 2786-6246
1413985
  Рахманов О.А. Соціальне сприйняття населенням приватних власників засобів виробництва в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (70). – С. 34-45. – ISSN 1681-116Х
1413986
  Коцур Надія Іванівна Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Коцур Надія Іванівна; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 203 л. – Бібліогр.:л.189-203
1413987
  Коцур Н.І. Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коцур Н.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27л.
1413988
  Коцур Н.І. Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПу (1921 - 1929 рр.) : Автореф. ... кандид. істор. наук: 07.00.01 / Коцур Н.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с. – Бібліогр.: 24 с.
1413989
  Михайло А. Соціальне становище та соціально-побутовий досвід молодших школярів приватних шкіл (за результатами експериментального дослідження) // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4 (185). – С. 17-23. – (Психологія. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1413990
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М.Внукова, Н.В.Кузьминчук. – Київ : Кондор, 2006. – 352с. – ISBN 966-351-041-2
1413991
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : кредитно-модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук ; МОН України ; Харківський нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 412с. – ISBN 978-966-364-789-0
1413992
  Колосок А.М. Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено розвиток соціального страхування з позицій соціального діалогу, запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального страхування в Україні.
1413993
  Швець П. Соціальне страхування в Україні: історія, практика, проблеми // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-36.
1413994
  Леванда О.М. Соціальне страхування у країнах світу та перспективи для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 194-200. – ISSN 2222-4459


  Мета статті – визначити перспективні підходи й оцінити доцільність використання в Україні світового досвіду соціального, зокрема пенсійного, страхування. На основі аналітичного підходу розглянуто сутність і зміст соціального страхування. Зокрема, ...
1413995
  Луцький Р.П. Соціальне страхування, як форма здійснення соціального захисту державних службовців в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-121.
1413996
  Ярощук І.В. Соціальне та молодіжне будівництво в Україні: правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 86-96. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
1413997
  Степаненко В.Ф. Соціальне управління і громадська активність. / В.Ф. Степаненко. – К., 1978. – 45с.
1413998
  Буткевич Олег Григорович Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Буткевич О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.168-186
1413999
  Буткевич Олег Григорович Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу : Автореф. дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.03 / Буткевич О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1414000
  Титаренко Олексій Русланович Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Титаренко О.Р.; МОіНУ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 200 л. – Бібліогр.: л. 186 - 200
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,