Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1413001
   "Справжні скарби нашої мови ..." : (До 100-річчя з виходу у світ "Словаря української мови" Б.Д.Грінченка // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 2.
1413002
  Наєнко М. "Справжній державний муж..." // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 362-370. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Академік Сергій Єфремов і текст про вбивство Симона Петлюри.
1413003
  Наєнко М.К. "Справжній державний муж..." (академік Сергій Єфремов і текст про вбивство Симона Петлюри) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 68-75. – ISSN 2520-6346
1413004
  Наєнко М. "Справжній державний муж...". Академік Сергій Єфремов і текст про вбивство Симона Петлюри. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 листопада (№ 43/44). – С. 20-21


  "Щоденники" С. Єфремова.
1413005
  Харченко О. "Справжній європеєць" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 24


  В Батурині відкриється перший у історії України виставковий проект, присвячений Григорію Орлику.
1413006
  Миронюк І. "Справжній музейник повинен родитися..." (Музейна діяльність Ярослава Пастернака) / І. Миронюк, І. Коваль // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 85-92. – ISBN 978-966-651-576-9
1413007
  Шелест П.Ю. "Справжній суд історії ще попереду" : Спогади, щоденники, документи, матеріали / П.Ю. Шелест; НАНУ. Ін-тут політ. і етнонац. досліджень Центр. істор. політології; Пер. Г. Аркушина та ін.; За ред.:П.Ю.Шаповала. – Київ : Генеза, 2004. – 808с. – Тит. лист. на англ. мові. – ISBN 966-504-341-2
1413008
  Сергійчук В.І. "Справжня боротьба ще попереду" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 144-146. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 30-річчя виступу Олеся Гончара на захист рідної мови.
1413009
  Яровий О. "Справжня література веде вперед і вгору" / Розмову записала Анастасія Пєтушкова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 12-13
1413010
  Наєнко М. "Справжня муза неомузена...". Відповідь на "Анкету критиків" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 258-259. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Щодо сучасонї української літератури.
1413011
  Мінович О. "Справжня свобода" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 28-39. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела про заняття в 329-тій аудиторії Червоного корпусу Київського університету.
1413012
  Булига О. "Справи давнини нашої..." Микола Гоголь - історик України // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 634-645. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Мрія М. Гоголя про отримання посади на кафедрі всесвітньої історії Київського університету. Переписка з М. Максимовичем. Робота над написанням історії України.
1413013
   "Справи Майдану": за рік оголосили майже три десятки підозр // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)
1413014
  Голов С. Справедлива вартість та її місце в системі оцінок бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1413015
  Маффесолі М. Справедлива війна // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (83). – С. 108-111. – ISSN 1681-116Х
1413016
  Павлова Е.Б. Справедлива ли демократия? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 13-22. – ISSN 044-748Х


  Анализ латиноамериканского опыта.
1413017
  Кондратенко В.А. Справедливая мировая финансовая архитектура, как результат системной формализации и решения важнейших проблемных задач в мировой экономике : (сборник статей автора) / Кондратенко В.А. – Киев : Алефа, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-8034-05-3
1413018
  Демченко С.Ф. Справедливе законодавство — передумова справедливого судочинства / С.Ф. Демченко, С.М. Грудницька // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-71
1413019
  Нікулова І. Справедливі санкції, або Чому несплачені страхові внески все ж треба відшкодовувати // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 7 (133). – С. 24
1413020
  Жигилій В. Справедливість - наше ремесло слово - не горобець // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 70-88


  Зустріч автора статті з викладачем Київського національного університета імені Тараса Шевченка - В.Я Миронченко спогади про спильну працю.
1413021
  Бабенко М.М. Справедливість : п"єси / М.М. Бабенко, М.Г. Ішкова. – Київ : Мистецтво, 1977. – 85 с.
1413022
   Справедливість (fairness) системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО.Додаток 2. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 42-46
1413023
  Кірюхін Д.І. Справедливість і проблема інтеграції посткомуністичних суспільств // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 56-58
1413024
  Гьофе О. Справедливість і субсидіарність : Виступи в Україні / Отфрід Гьофе. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 144с. – ISBN 966-542-240-5; 966-542-241-3
1413025
  Гетманцев О.В. Справедливість у системі завдань цивільного судочинства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 73-76. – (Правознавство ; Вип. 375)
1413026
  Сюндюков І. Справедливість через правду і пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 71). – С. 4


  У КНУ ініверситеті імені Тараса Шевчена відбулася публічна лекція американського громадського діяча, дослідника Голокосту Ендрю Бейкера.
1413027
  Кириченко М.С. Справедливість як "загальне правило": тлумачення теорії справедливості Д. Юма Ж. Дельозом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1413028
  Васильчук В.О. Справедливість як духовна основа права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 273)
1413029
  Максимюк О.Д. Справедливість як філософсько-етична основа реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 10-14. – (Правознавство ; Вип. 273)
1413030
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло / В.Л. Кашин. – Москва : Советская энциклопедия
Кн. 3. – 1991. – 416с.
1413031
  Тарасишина О. Справедливость в судебной деятельности // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 152-154
1413032
  Пономарева Г.М. Справедливость и переходность: проблемы совместимости // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 73-82. – ISSN 1606-951Х
1413033
   Справедливость и право: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 135с.
1413034
  Князев Ю. Справедливость и экономика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 33-62. – ISSN 0207-3676
1413035
  Марков К.А. Справедливость и юридическая ответственность // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 85-96. – ISSN 2408-9257
1413036
  Левкина Л.М. Справедливость изучения морфолого-физиологических особенностей паразитных и сапрофидных видов р.Cladosporimum Lk. ex Fr. : Автореф... канд. биол.наук: / Левкина Л. М.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
1413037
  Кирюхин Д.И. Справедливость как aequitas и justitia в философско-правовой мысли Древнего Рима // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 63-77. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1413038
  Агошков А.В. Справедливость как высший закон? Социо-гуманитарно-экономические этюды из истории культуры России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 85-92. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает тему социальной справедливости в широком временном интервале. Анализ научных, художественных, фольклорных материалов позволяет сделать вывод о наличии в общественном сознании русского этноса определенной рефлексии относительно ...
1413039
  Тарасишина О. Справедливость как правовая ценность // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.114-118. – ISSN 1561-4999
1413040
  Филимонов В.Д. Справедливость как принцип права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 9. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1413041
  Лемонджава Р.Р. Справедливость как ценность права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 11. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Автор рассматривает проблему справедливости права. При этом учитываются разные концепции правопонимания. Так, рассуждая о справедливости с точки зрения естественно-правового подхода (юснатурализма), автор считает, что в своей высшей точке право и есть ...
1413042
  Колесников С.В. Справедливость социализма. / С.В. Колесников, И В. Усанов, . – М., 1986. – 175с.
1413043
  Дзялошинский И.М. Справедливость: семантика и прагматика // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 58-72. – ISSN 1606-951Х
1413044
  Шиян А.І. Справжне щастя / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1948. – 24 с.
1413045
  Шиян А.І. Справжне щастя / А.І. Шиян. – Київ, 1948. – 390 с.
1413046
  Левченко Г. Справжнє кохання. Нухим : (Оповідання) / Гаврило Левченко. – [Київ] : Вид. Е.В. Пустовойта ; [Дpук. 1-ї Київ. Друк. Спілки], 1914. – 32 с.
1413047
  Серажим К. Справжнє навчання не закінчується за межами аудиторії / бесіду вела Даніела Морозова // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Катерина Степанівна Серажим - професор Інституту журналістики КНУТШ, доктор філологічних наук. Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня. Провідний в Україні фахівець в галузі дискурсознавства, текстознавства й літературного редагування.
1413048
  Талалай Л. Справжнє обличчя донбаського інтернаціоналізму. Відкритий лист Іванові Костирі // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 26-36. – ISBN 966-7109-34-8
1413049
  Коваль А. Справжні герої серед нас // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  На історичному факультеті відбулася зустріч з дисидентом Василем Овсієнком (випускник ун-ту 1972 р.) та Раїсою Левтеровою, колишньою дружиною дисидента Валентина Мороза. Інформація про них.
1413050
   Справжні і міфічні визволителі України : Матеріали науково-практичної конференції 9 квітня 1993 р.: До 50-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. – Київ, 1993. – 101с. – На титул. аркуші: Радянським воїнам, партизанам, підпільникам і трудівникам тилу - учасникам битв на Україні в роки Великої Вітчизняної війни присвячується. – ISBN 5-7702-0632-2
1413051
  Барбюс А. Справжні історії : оповідання : пер. з франц. / А. Барбюс. – Харків : ДВУ, 1928. – 96 с.
1413052
  Левицький М. Справжні масштаби кремлівського злочину // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 20 березня (№ 14). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Росіяни від першого дня, коли вже не можна було замовчувати факту сталінського Голодомору в Україні (та на українських етнічних територіях, які не входили до складу УРСР), намагаються заперечувати його геноцидний характер і до мінімуму звести кількість ...
1413053
  Тинченко Я. Справжні сліди // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 39 (567), 28.09-4.10.2018. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Російські війська під Іловайськом у серпні 2014 року.
1413054
  Ситнік О.І. Справжні ящірки (Lacertidae) в умовах центрального лісостепу України : Популяційний аналіз: Монографія / О.І.Ситнік; МОН України; КНУТШ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Київський університет, 2004. – 125с. – ISBN 966-594-458-4
1413055
  Плахта Д. Справжній "Міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 21)


  Документальний фільм, присвячений Василеві Сліпаку.
1413056
  Кулик Н. Справжній ботанік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 грудня (№ 49). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського агронома і ботаніка Олександра Алоїзовича Янату. Упродовж усього життя Олександр Яната розробляв методику викладання біологічних дисциплін, упроваджував в освітній процес українську природничу термінологію.
1413057
  Кіслова Альона Справжній відпочинок - це риболовля. (Інтерв"ю з розробником вудилищ "Фаворит" Іваном Самойловим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 37-38 : фото
1413058
  Ласков М.Р. Справжній друг / М.Р. Ласков. – Запоріжжя, 1960. – 80с.
1413059
  Дзюба С. Справжній друг України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Всесвітньо відомий казахський поет, державний і громадський діяч Олжас Сулейменов побував у нашій країні та отримав премію імені Миколи Гоголя "Тріумф".
1413060
  Білоцерківська А.С. Справжній керманич // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 72


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1413061
  Сергійчук М. Справжній полковник / Микола Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – 320 с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Імен. покажч.: с. 314-319. – ISBN 978-966-2911-83-1


  В пр. №1711811 напис: Академіку від початківця. 10.05.17 р. Підпис.
1413062
  Стоєцький Валентин Справжній полковник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 39-40 : фото
1413063
  Осташко Т. Справжній полковник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  Бойовий офіцер Петро Болбочан насамперед прагнув розбудови незалежної Української держави з міцною професійною армією, здатною захищати національні інтереси.
1413064
   Справжній Самійло Величко // Світ. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 39/40)
1413065
  Петровський Г.І. Справжній смисл біблійних заповідей / Г.І. Петровський. – Київ, 1969. – 111с.
1413066
  Рудько С. Справжній тріумф професіоналів / С. Рудько, В. Сокол // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 7 - 14 березня (№ 11/12)


  1 березня 2012 року у Виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза" відбулося урочисте відкриття Третьої Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти-2012". Міністр освіти Д. Табачник вручив нагороди переможцям рейтингового виставочного конкурсу-ВНЗ III-IV ...
1413067
  Бойко А. Справжній український інтелігент // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 91-92
1413068
  Кралюк П. Справжній український філософ // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 лютого (№ 4). – С. 6


  Пам"яті Мирослава Поповича.
1413069
  Сидоренко Віктор Справжність як бренд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 28-31 : фото
1413070
  Болбут Лада Справжня Азія з перших рук! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1413071
  Варналіс К. Справжня апологія Сократа / К. Варналіс. – Київ, 1984. – 264с.
1413072
   Справжня астрономія робиться в Україні! // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 1-2


  Головна астрономічна обсерваторія НАН України відзначила своє 75-річчя.
1413073
   Справжня Бірма : М"янма / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 74-80 : Фото
1413074
  Казанський Д. Справжня декомунізація: чи спроможна Україна подолати наслідки радянської урбанізації // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 3
1413075
  Толдоренко Галина Справжня ЖАКОханість : ділова розмова / Толдоренко Галина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 68-69 : Фото
1413076
  Трухачова Д.Г. Справжня знахідка для туристів у Шампань-Арденни // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 251-253
1413077
  Чухно А.А. Справжня інфляція залишилась непоміченою // День, 1998. – 2 липня
1413078
   Справжня історія // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "До розкриття нових сторінок правдивої історії Голодомору-геноциду українського народу 1932-33 рр. активно долучились і університетські науковці. Сьогодні професор В. Сергійчук та його однодумці довели, що кількість жертв цієї трагедії була значно ...
1413079
  Лу Сінь Справжня історія А-К"ю / Лу Сінь. – К., 1958. – 139с.
1413080
  Проляка О.О. Справжня історія філософії з погляду Р.Дж. Колінгвуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 80-81. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1413081
  Вергеліс О. Справжня леді вітчизняної сцени // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29). – С. 14


  90 років від дня народження Юлії Семенівни Ткаченко, української актриси.
1413082
  Очеретний О.Д. Справжня любов / О.Д. Очеретний. – К, 1967. – 159с.
1413083
  Гончаров С.В. Справжня магія науки (Дні науки. Весна — 2016) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – C. 9-11. – ISSN 1027-3239


  "Дні науки" - це волонтерський проект з популяризації науки в українському суспільстві, організований молодими вченими Національної академії наук України. 14-15 травня 2016 р., напередодні офіційного професійного свята українських науковців, у багатьох ...
1413084
  Роговий В. Справжня національна твердиня (до 85-річчя заснування Української Господарської Академії в Подєбрадах) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 152-156. – ISBN 966-7060-92-6
1413085
  Пугачова Д. Справжня особистість // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – C. 122


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1413086
  Немирович І.О. Справжня посада : сатира і гумор / І.О. Немирович. – Київ : Дніпро, 1964. – 155 с.
1413087
   Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі : погляд крізь призму прав людини / [Д. Казанський та ін. ; фото: Д. Казанський та ін. ; Східноукр. центр громад. ініціатив ; Коаліція громад. орг. та ініціатив "Справедливість заради миру на Донбасі" ; Представництво Фонду ім. Гейнріха Бьолля в Україні]. – Київ : АРТ КНИГА, 2017. – 140 с. : іл., карт. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7242-28-3
1413088
  Шевчук З. Справи земні й небесні // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 31-35


  "Вічний календар" Василя Махна та "Книги Якова" Ольги Токарчук.
1413089
   Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 91-92.
1413090
   Справи зі спорів, пов"язаних їз майновим наймом (орендою) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-102.
1413091
   Справи зі спорів, що виникають із договорів зберігання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 107-108.
1413092
  Юрченко К. Справи портових зборів: провали НАБУ в галузі морського транспорту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 квітня (№ 13/14)
1413093
  Сліпченко О. Справи посольські // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 48-51
1413094
  Попелюшко В. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.98-101. – ISSN 0132-1331
1413095
   Справи про банкрутство // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 102-104
1413096
   Справи про банкрутство // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 109-110.
1413097
  Беляневич В.Е. Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Беляневич В.Е.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1413098
  Беляневич Вадим Едуардович Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України : Дис. ....канд. юридичних наук.: 12.00.04 / Беляневич Вадим Едуардович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2001. – 216 л. – Бібліогр.: л. 186-216
1413099
  Круковес В.В. Справи про встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу: історичний аспект // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 92-99. – ISSN 2309-818X
1413100
  Пришляк В. Справи про Данила Апостола у фондах Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 786-790. – (Нова серія ; вип. 18)
1413101
  Вільям Справи про затриманих чужинців та законодавче реагування: боротьба Президента і Конгресу проти Верховного Суду в рамках балансу влад у США (англійською) / Вільям, Сломансон // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 23-30. – ISSN 1814-3385


  В цій статті професора Сломансона наведено основні положення його виступу під час Конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження Г.І. Тункіна. В статті досліджуються актуальні проблеми, пов"язані із вирішенням долі осіб, ув"язнених під час воєнних ...
1413102
  Тіщенко В. Справи про корисливо - насильницькі злочини. Деякі методи встановлення злочинця // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.104-108
1413103
  Соболєв В. Справи про селянські заворушення в практиці Київського військово-окружного суду // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 140-145


  В статті проаналізована проблема розгляду справ про селянські заворушення військово-судовими установами Російської імперії. Розглянуто державну політику застосування щодо селянських справ матеріальних та формальних норм військово-кримінального ...
1413104
  Коташевська Т. Справи про соціальні гарантії громадян // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 91-94.
1413105
  Гальченко В.О. Справи прокурора Карамаша / В.О. Гальченко, Є.І. Снєгірьов. – Київ : Молодь, 1972. – 160с.
1413106
  Бец Н. Справи проти НАЗК: чи можна виграти? / Н. Бец, Д. Нєнов // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 28-29
1413107
  Сюндюков І. Справи рук "катів однокласових" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 серпня (№ 132). – С. 4


  До 80-річчя початку Великого Терору в СРСР і Україні.
1413108
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 1 (229). – 2017. – 38 с.
1413109
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 5 (242). – 2017. – 38 с.
1413110
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 7 (244). – 2017. – 38 с.
1413111
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 8 (245). – 2017. – 38 с.
1413112
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 9 (246). – 2017. – 38 с.
1413113
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 10 (247). – 2017. – 38 с.
1413114
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 11 (248). – 2017. – 40 с.
1413115
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 12 (249). – 2017. – 40 с.
1413116
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 1 (250). – 2018. – 38 с.
1413117
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 2 (251). – 2018. – 40 с.
1413118
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 3 (252). – 2018. – 40 с.
1413119
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 4 (253). – 2018. – 40 с.
1413120
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 5 (254). – 2018. – 40 с.
1413121
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 6 (255). – 2018. – 40 с.
1413122
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 7 (256). – 2018. – 40 с.
1413123
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 8 (257). – 2018. – 40 с.
1413124
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 9 (258). – 2018. – 40 с.
1413125
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 10 (259). – 2018. – 40 с.
1413126
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 11 (260). – 2018. – 40 с.
1413127
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 1 (261). – 2019. – 40 с.
1413128
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 2 (262). – 2019. – 40 с.
1413129
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 3 (263). – 2019. – 40 с.
1413130
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 4 (264). – 2019. – 40 с.
1413131
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 5 (265). – 2019. – 40 с.
1413132
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 6 (266). – 2019. – 40 с.
1413133
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 7 (267). – 2019. – 40 с.
1413134
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 8 (268). – 2019. – 40 с.
1413135
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 9 (269). – 2019. – 40 с.
1413136
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 10 (270). – 2019. – 40 с.
1413137
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 11 (271). – 2019. – 40 с.
1413138
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 12 (272). – 2019. – 40 с.
1413139
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 1 (273). – 2020. – 40 с.
1413140
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 2/3 (274/275). – 2020. – 40 с.
1413141
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 4 (276). – 2020. – 40 с.
1413142
  Воронюк О. Справи спадкові / О. Воронюк, В. Петровський // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 45). – С. 10-11
1413143
   Справи студентські: Новий виток старої спіралі / Бесіду провела Т. Власенко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Про роботу Студентського парламенту та Ради студентів та аспірантів, про студентське самоврядування розповідає голова СП і РСА Руслан Синельников. На фото: "Робочий момент сесії. На трибуні студентський лідер Р. Синельников.
1413144
  Заграйчук Ю. Справи фестивальні // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Інформація про подорож української делегації до Португалії, участь у фестивалі на Кубі, подорож по Європі.
1413145
  Буркацький Л.К. Справи, що розглядаються відповідно до вимог глави 31-А ЦПК України. Особливості оскарження неправомірних дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.104-105
1413146
  Мірошниченко А.М. Справи, яких не повинно було бути: щодо адекватності обраного способу захисту прав на землю // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – C. 126-130
1413147
  Янклевич О. Справи: еколого-правова практика реалізація доступу до екологічної інформації // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 31-33.
1413148
   Справі революції відданий : зб. спогадів. – Ужгород : Карпати, 1987. – 198 с.
1413149
  Фридман Л.А. Справка англицизмов для перевода литературы по специальности / Л.А. Фридман. – Владимир, 1973. – 77с.
1413150
   Справка о деятельности Оргкомитета Союза художников РСФСР по подготовке к первому учредительному съезду художников РСФСР за период с 3 сент. 1957 года по июнь 1960 года.. – М., 1960. – 51с.
1413151
   Справка о деятельности Художественного фонда РСФСР.. – М., 1968. – 40с.
1413152
   Справка о законодательстве военного времени о торговле и промышленности (19 июля 1914 г. - 20 мая 1915 г.) / Девятый Очеред. съезд представителей пром-сти и торговли. – Петроград : Тип. П.П. Гершунина, 1915. – 40 с. – Экз. деф., отсутств. с. 39-40
1413153
   Справка о Ленинградском электротехническом институте имени В.И.Ульянова (Ленина), 1964. – 20с.
1413154
   Справка о применении норм налогового законодательства в части предоставления льгот образовательным учреждениям : [Брошюра] // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 11 с.
1413155
   Справка о проекте паспорта специальности "Сравнительное правоведение" // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 491-492. – ISBN 978-966-171-322-1
1413156
   Справка о работе Молдавского республиканского студенческого отряда летом 1973 года. – Кишинев, 1973. – 13с.
1413157
   Справка о работе правления, ревизионной комиссии Московской организации Союза художников РСФСР и Московской городской организации Художественного фонад РСФСР с мая 1981 года - по май 1986 года.. – М., 1986. – 229с.
1413158
   Справка о сотрудничестве с Китайской Народной Республикой в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-31. – ISSN 1813-1212
1413159
   Справка об институте и правила приема. – Харьков, 1968. – 24с.
1413160
  Жилин А.А. Справка. "Записка об ответственности министров" / А.А. Жилин, проф. гос. права. – [Петроград] : [Главное управление Уделов], 1916. – 31 с.


  На тит. стр. дарственная подпись от автора
1413161
  Середницька І.А. Справляння державного мита в цивільному судочинстві: зарубіжний досвід / І.А. Середницька, М.М. Ульяник // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 58-61
1413162
  Мороз З. Справляння державного мита за вчинення актів громадського стану // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 22. – С.13-15
1413163
  Покатаєва О.В. Справляння податку на додану вартість у контексті податкового кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 48-53. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1413164
  Коваленко Ю. Справляння прибуткового податку в селянських (фермерських) господарствах // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.21-22
1413165
  Осипчук Н. Справляти враження чи вражати? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С. 7


  Інноваційні технології у побутовому обслуговуванні, новий курс іміджмейкерів та багато інших "родзинок" чекають на майбутніх студентів Київського національного університету технологій і дизайну.
1413166
  Шевчук А. Справник у системі управління Волинською губернією (кінець XVIII - 1860-ті рр.) / А. Шевчук, О. Маркевич // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 3 (39), липень - вересень. – С. 5-25. – ISSN 1998-4634
1413167
  Куцевалов В.М. Справнительные свойства асинхронной машины с массивным ротором / В.М. Куцевалов. – Рига, 1961. – 20с.
1413168
   Справоздане директора ц. к. гимназии академичнои у Львове за рок школьный 1890. – Львов : З друкарне Товариства им. Шевченка, 1890. – 76 с.
1413169
   Справоздання головної книжної палати в Київі.. – К., 1919. – 12с.
1413170
   Справоздання Ради Товариства шкільної освіти з дня 26-го вересня 1919 р. по 1-е січня 1920 р.. – Київ : Вид. Т-ва Шкільної Освіти,, 1920. – 24, [5] с. : табл.
1413171
  Осипов О.А. Справочкик по дипольным моментам / О.А. Осипов. – М, 1971. – 415с.
1413172
  Невинський О. Справочна книжка про гарні книжки для селян / Олександр Невинський. – Валки : Украінська бжола, 1917. – 76 с.
1413173
   Справочная книга "Весь Киев" на 1926 год. – Киев, 1926. – 426с.
1413174
  Боровский Б.Е. Справочная книга автомобилиста / Б.Е Боровский., М.Д. Попов, М.Я. Пронштейн ; Под ред. Я.И. Бронштейна. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 656 с.
1413175
  Боровский Б.Е. Справочная книга автомобилиста / Б.Е. Боровский, М.Д. Попов, М.Я. Пронштейн ; под ред. Д.А. Белова. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 335 с.
1413176
   Справочная книга геофизика-разведчика. – вып. 4. – Ленинград;Москва;Новосибирск, 1934. – 199с.
1413177
   Справочная книга геофизика-разведчика. – вып. 4. – Ленинград-Москва, 1935. – 376с.
1413178
   Справочная книга директора совхоза. – М.
Ч. 1. – 1956. – 952с.
1413179
   Справочная книга директора совхоза. – М.
Ч. 2. – 1956. – 1016с.
1413180
  Белозерский Н.В. Справочная книга для коллекционеров памятников старины в России (преимущуственно монет) / Н.В. Белозерский. – Санкт-Петербург : Тип. Г. Шахт и К°, 1903. – VII, [3], 66, XX с. – В конце предисл.: д. чл. С.-Петерб. археол. ин-та Н. Беловерский
1413181
   Справочная книга для проектирования электрического освещения. – Ленинград : Энергия, 1976. – 384 с.
1413182
  Городисский П.М. Справочная книга для химиков и технологов. – Киев : Тип. С.В.Кульженко
Вып. 1. – 1894. – 711 с.
1413183
  Никитин А.Ф. Справочная книга для школьных врачей / Сост. А.Ф. Никитин ; С предисл. зав. Врачебно-сан. ч. М. Н. Пр. проф. Г.В. Хлопина. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккер, 1909. – [8], 284 с. – Библиогр. в тексте
1413184
  Штреккер К. Справочная книга для электротехников / К. Штреккер. – 2-е рус. изд-е. – Санкт-Петербург, 1911. – 1067с.
1413185
  Анедерег Г.Ф. Справочная книга кинолюбителя / Г.Ф. Анедерег. – Ленинград, 1977. – 386с.
1413186
  Былинский К.И. Справочная книга корректора / К.И. Былинский, А.Н. Эилин. – М, 1960. – 544с.
1413187
   Справочная книга корректора и редактора. – Москва, 1974. – 416с.
1413188
  Тамарин Н.И. Справочная книга мастера производственного обучения / Н.И. Тамарин, М.С. Шафаренко. – М, 1988. – 206с.
1413189
   Справочная книга о профессиональных союзах СССР. – Москва, 1965. – 445с.
1413190
   Справочная книга о профсоюзах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 519с.
1413191
  Сыромятников М.Н. Справочная книга о технике сахарного произвдства : прилож. Извлечено из "Урочного положения". Расценка материалов и работ / М.Н. Сыромятников, инженер-технолог. – 3-е изд., испр., доп. и вновь перераб. – Киев : Тип. б. И.И. Врублевского, 1915. – [4], 508, XII с. : табл.


  На тит. л. надпись
1413192
  Гефер Г. Справочная книга по горному делу / Г. Гефер. – Берлин
2. – 1921. – 1240с.
1413193
   Справочная книга по животноводству для колхозов Пермской области. – 2-е изд., испр. доп. – Пермь, 1959. – 448с.
1413194
  Дэлл Раймонд Справочная книга по математике для инженеров и студенстов ВТУЗов / Дэлл Раймонд. – Ленинград -Москва, 1934. – 996 с.
1413195
   Справочная книга по математической логике : В 4 ч. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1982. – 392 с.
1413196
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1982. – 375 с.
1413197
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 3. – 1982. – 360 с.
1413198
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 4. – 1983. – 391 с.
1413199
  Кочетков В.П. Справочная книга по минеральным и подсобным удобрениям / В.П. Кочетков, П.А. Марков, П.В. Ростовцев. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1931. – 226с.
1413200
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по наладке и регулировке киноустановок / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1976. – 256с.
1413201
   Справочная книга по народному образованию Подольской губернии в 1906 г.. – Кам"янець-Подільський : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – II, 227 с. разд. паг.
1413202
  Невский Б.А. Справочная книга по номографии / Б.А. Невский. – Москва; Ленинград, 1951. – 376с.
1413203
  Глиняный В.Г. Справочная книга по нормированию труда в сельском хозяйстве : (Основные методы нормирования, принципы расчета, обоснования и внедрения норм труда в производстве) / В.Г. Глиняный, А.И. Хлуденев, А.Е. Шавлохов. – Москва : Колос, 1974. – 431 с.
1413204
   Справочная книга по организации ремонта машин в сельском хозяйстве. – Москва, 1976. – 463с.
1413205
   Справочная книга по орошаемому земледелию. – Кишинев, 1990. – 322с.
1413206
  Рахманов А.И. Справочная книга по охране и разведению птиц / А.И. Рахманов. – Киев : Урожай, 1983. – 247с.
1413207
  Рахманов А.И. Справочная книга по охране и разведению птиц / А.И. Рахманов. – Киев : Урожай, 1990. – 201с.
1413208
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1956. – 471 с.
1413209
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 2. – 1958. – 454 с.
1413210
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 471с.
1413211
   Справочная книга по светотехнике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1995. – 528 с.
1413212
   Справочная книга по собаководству. – Москва; Ленинград, 1960. – 320с.
1413213
   Справочная книга по технике автоматического регулирования. – Москва; Ленинград, 1962. – 784с.
1413214
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике кинопоказа / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1972. – 799с.
1413215
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике киноустановок / Г.Ф. Андерег, С.Р. Барбанель. – Ленинград, 1964. – 479с.
1413216
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике сельских киноустановок / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1967. – 328с.
1413217
   Справочная книга по угольному делу. – Москва; Ленинград, 1939. – 768с.
1413218
  Копелиович П. Справочная книга по физико-механическому и химическому испытанию кожзаменителей / П. Копелиович, Шапиро-Пятецкий. – Москва; Ленинград, 1935. – 120с.
1413219
  Крылов В.И. Справочная книга по численному гармоническому анализу / В.И. Крылов, Л.Г. Кругликова. – Минск, 1968. – 166с.
1413220
  Крылов В.И. Справочная книга по численному интегрированию / В.И. Крылов, Л.Т. Шульгина. – Москва : Наука, 1966. – 370 с.
1413221
  Крылов В.И. Справочная книга по численному обращению преобразования Лапласа / В.И. Крылов, Н.С. Скобля. – Минск, 1968. – 296с.
1413222
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора / А.А. Бокуняев, Н.М. Борисов, Р.Г. Варламов, Г.П. Вересов, Е.Б. и др. Гумеля; Чистяков Н.И. – Москва : Радио и связь, 1990. – 623 с.
1413223
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора. – Москва : Радио и связь
Ч. 1. – 1993. – 336 с.
1413224
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора. – Москва
Ч. 2. – 1993. – 336 с.
1413225
  Абрамов В.А. Справочная книга редактора и корректора : ред.-техн. оформ. / [В.А. Абрамов и др.] ; сост. и общ. ред. А.Э. Мильчина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Книга, 1985. – 579 с. : рис.
1413226
   Справочная книга русского сельского хозяина / вновь сост. при участии: И.Н. Арнольда, Ф.И. Вальта, М.А. Дернова [и др.] ; под ред. В.Г. Котельникова. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1906. – 840 с. разд. паг. – С. XXVIII, [2], 202, [2], 368, [2], 222, 24, 34 с. рекламы. – Библиогр.: "Сельскохозяйственные и другие издания Кн-ва А.Ф. Девриена" в конце книги


  Ред.: Котельников, Василий Григорьевич (1850-) Сост.: Арнольд, Иван Николаевич (1868-1942) Вальта, Франц Иванович Дернов, Михаил Александрович (1868-1920)
1413227
   Справочная книга сельского киномеханика. – Москва, 1961. – 448с.
1413228
   Справочная книга сельского киномеханика. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1972. – 637с.
1413229
   Справочная книга химика. – Москва : Госхимтехиздат, 1944. – 160 с.
1413230
  Скворцов Н.Н. Справочная книга экономиста-плановика / Н.Н. Скворцов. – 2-е изд. – Киев : Вища школа, 1979. – 255 с.
1413231
  Скворцов Н.Н. Справочная книга экономиста-плановика : Экономика, организация, планирование производства и научных исследований / Н.Н. Скворцов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1984. – 287 с.
1413232
   Справочная книга электромонтера. – Москва-Ленинград : Энергоиздат, 1934. – 815 с.
1413233
   Справочная книжка азотчика. – Москва, 1944. – 174с.
1413234
  Геннинг В.П. Справочная книжка и указатель русского правописания / В.П. Геннинг. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1879. – 80 с.
1413235
   Справочная книжка по восточному институту в г. Владивостоке на 1909 год. – Владивосток : Тип.восточн.ин-та, 1909. – 84 с.
1413236
  Новиков Н. Справочная книжка по физике : Для учеников гимназий, реал. и пром. уч-щ / сост. Н. Новиков. – Киев : Изд. книгопродавца-изд. Ф.А. Иогансен ; [Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве], 1891. – 88 с. : ил.
1413237
  Лаппо С.Д. Справочная книжка полярника / С.Д. Лаппо. – Москва, 1945. – 423с.
1413238
   Справочная книжка теплотехника. – Москва; Ленинград, 1960. – 136с.
1413239
   Справочная книжка теплотехника. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленингард, 1964. – 288с.
1413240
   Справочная книжка торфяника. – Москва; Ленингард, 1955. – 285с.
1413241
  Каган В.Л. Справочная книжка французских неправильных глаголов / В.Л. Каган. – Вильна, 1901. – 96 с.
1413242
  Каган В.Л. Справочная книжка французских неправильных глаголов / В.Л. Каган. – Вильна, 1907. – 95 с.
1413243
   Справочная книжка электромонтажника. – Москва, 1950. – 111с.
1413244
   Справочная книжка энергетика. – Москва, 1968. – 304с.
1413245
   Справочная книжка энергетика. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва, 1972. – 424с.
1413246
  Смирнов Д А. Справочная книжка энергетика / Д А. Смирнов, К.М. Антипов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 440с.
1413247
   Справочная книжка энергетика на 1951 год. – Москва; Ленинград, 1951. – 240с.
1413248
   Справочная литература по музыке. Словари. Сб. биографий. Календари. Хроники. Памятные книжки. Путевод. Сб. либретто. Сб. цитат. Указ. изданий на рус. яз. 1773-1962. – Москва : Книга, 1964. – 250 с.
1413249
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – Ленинград
кн. 1. – 1991. – 411 с.
1413250
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – Ленинград
Кн. 2. – 1991. – 406 с.
1413251
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – ч.. 2. – Ленинград
кн. 2. – 1991. – 272 с.
1413252
   Справочная литература по странам Азии и Африки.. – Ленинград, 1972. – 534 с.
1413253
  Безуглов П.Т. Справочная таблица огнеопасных веществ / П.Т. Безуглов ; под ред. М.Д. Тиличева. – Москва ; Ленинград : Гостоптехиздат, 1946. – 33 с. – Библиогр.: с. 83
1413254
  Безуглов П.Т. Справочная таблица огнеопасных веществ / Безуглов П.Т. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Гостоптехиздат, 1950. – 108 с.
1413255
  Темникова Т.И. Справочная химическая литература по органической химии и пользование ею / Т.И. Темникова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1946. – 44 с.
1413256
  Дмитриев Б.А. Справочние по пунктуации / Б.А. Дмитриев. – Омск, 1962. – 58с.
1413257
  Егорова А.Т. Справочние руководство по использованию интегрированного пакета Framework 3 на персональном компьютере IBM РС / А.Т. Егорова. – М., 1991. – 40с.
1413258
  Мирошниченко Б.А. Справочник-путеводитель по Днепру / Б.А. Мирошниченко, И.Е. Цимберг. – Москва, 1951. – 224с.
1413259
   Справочник-путеводитель по сети специальных библиотек ленинградских академических учреждений. – Ленинград, 1987. – 51 с.
1413260
   Справочник-указатель печатных описаний славяно-русских рукописей. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1963. – 360 с.
1413261
   Справочник - юрист для фабрично-заводстких и местных комитетом и Горсоветов. – М., 1927. – 576с.
1413262
  Данилов И.Я. Справочник авора книги / И.Я. Данилов. – М, 1966. – 319с.
1413263
  Данилов И.Я. Справочник автора книг / И.Я. Данилов. – Изд. 2-е, испр. – М, 1962. – 320с.
1413264
  Абросин Д.А. Справочник агитататора / Д.А. Абросин. – Москва : Госполитиздат, 1949. – 324 с. : карты. – (Библиотечка агитатора)
1413265
  Супрун П.И. Справочник административного работника / П.И. Супрун, А.Ф. Марахова. – К., 1985. – 231с.
1413266
  Уилкинсон Дж.Х. и Райнш С. Справочник алгоритмов на языке АЛГОЛ : Ленейная алгебра / Дж.Х. и Райнш С. Уилкинсон; Пенр. с англ. С.П. Забродина, В.Г. потемкина, П.И. Рудакова; Под ред. Ю.И. Топчеева. – Москва : Машиностроение, 1976. – 391 с.
1413267
  Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя / П.Г. Куликовский. – М.-Л., 1949. – 316с.
1413268
  Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя / П.Г. Куликовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 432 с.
1413269
  Нитецкий В.В. Справочник аудитора. Методология аудиторской проверки некоторых аспектов деятельности предприятия / В.В. Нитецкий, Н.Н. Кудрявцев. – Москва : Дело, 1996. – 192с. – ISBN 5-86461-190-5
1413270
   Справочник афоризмов и изречений для школьников. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 640с. – ISBN 5858802524
1413271
  Ивин Л.Н. Справочник биржевого маклера / Л.Н. Ивин. – Х., 1991. – 71с.
1413272
  Иночкин Т П. Справочник бурового мастера / Т П. Иночкин, В Прокшиц. – Москва, 1958. – 380 с.
1413273
   Справочник бухгалтера совхоза.. – Алма-Ата, 1967. – 952с.
1413274
   Справочник бухгалтера торгового предприятия.. – 2-е изд. – М., 1954. – 967с.
1413275
   Справочник в помощь дружинникам и общественным организациям по вопросам укрепления правопорядка.. – Новосибирск, 1972. – 128с.
1413276
   Справочник ветерана: вопр. и ответы. – М,, 1990. – 107с.
1413277
   Справочник ветеринатрных препаратов. – Бишкек
ч. 1. – 1991. – 306с.
1413278
  Кувалов Б.Г. Справочник взрывника : открытые горные работы / Б.Г. Кувалов. – Москва : госиздать литературы по строительным материалам, 1957. – 168 с.
1413279
  Гущин В.И. Справочник взрывника на карьере / В.И. Гущин. – М., 1963. – 203с.
1413280
   Справочник военного руководителя общеобразовательной школы и ПТУ. – К., 1988. – 255с.
1413281
   Справочник воина-интернационалиста: извлечения из законод. актов о льготах и пособиях. – М., 1991. – 64с.
1413282
   Справочник войскового хозяйственника.. – М., 1966. – 646с.
1413283
   Справочник волисполкома и сельсовета: сов. строит.. – К., 1923. – 544с.
1413284
   Справочник врача-психиатра. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1990. – 351с.
1413285
   Справочник Генеральной Конференции.. – Париж, 1958. – 95с.
1413286
  Багратуни Г.В. Справочник геодезиста / Г.В. Багратуни, В.Д. Большаков, М.А. Гиршберг и др. ; под ред.: В.Д. Большакова, Г.П. Левчука. – Москва : Недра, 1966. – 984 с. : ил., 1 л. табл. – Библиогр. в конце разделов
1413287
   Справочник геодезиста : в 2-х книгах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Кн. 2. – 1975. – 1039 с.
1413288
   Справочник геодезиста : в 2-х книгах. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Кн. 1. – 1985. – 455 с.
1413289
   Справочник геодезиста : в 2-х книгах. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Кн. 2. – 1985. – 440 с.
1413290
  Миронов К.В. Справочник геолога-угольщика / К.В. Миронов. – М., 1982. – 311с.
1413291
  Миронов К.В. Справочник геолога-угольщика / К.В. Миронов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1991. – 362с.
1413292
   Справочник геолога по поискам и разведке месторождений Урана. – Москва : Недра, 1989. – 271с.
1413293
   Справочник геолога по природному газу. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Т.1 : Общая геология. – 1951. – 416с.
1413294
   Справочник геолога по природному газу. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Т.2 : Лабораторные исследования. – 1952. – 372с.
1413295
   Справочник геолога по природному газу. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Т.3 : Геолого-поисковые работы. – 1955. – 712с.
1413296
   Справочник геолога по природному газу.. – Л.
4. – 1957. – 612с.
1413297
   Справочник геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Т.1 : Стратиграфия, литология, тектоника и физические свойства горных пород. – 1960. – 636с.
1413298
   Справочник геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Т.3 : Электроразведка. – 1963. – 582с.
1413299
   Справочник геофизика. – Москва : Недра
Т.4 : Сейсморазведка. – 1966. – 749с.
1413300
   Справочник геофизика. – Москва : Недра
Т.5 : Грвиразведка. – 1968. – 512с.
1413301
   Справочник геофизика. – Москва : Недра
Т.6 : Магниторазведка. – 1969. – 399с.
1413302
   Справочник геофизика.. – Москва
2. – 1961. – 760с.
1413303
   Справочник гидрогеолога. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 616с.
1413304
   Справочник гидрохимика: рыбное хозяйство. – М., 1991. – 222с.
1413305
  Бучнев В.К. Справочник горного инженера / В.К. Бучнев. – М., 1950. – 595ёс.
1413306
   Справочник горного инженера. / Бучнев В.К. – М., 1960. – 790с.
1413307
  Багдасаров Ш.Б. и др. Справочник горного мастера геологоразведочных партий / Ш.Б. Багдасаров, А.О. Верчеба, Н.И. Куличихин [и др. ; под ред. засл. деят. науки и техники РСФСР, проф. Н.И. Куличихина]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 368 с.
1413308
   Справочник горного мастера геологоразведочных партий.. – М., 1964. – 444с.
1413309
   Справочник горного мастера карьера.. – М., 1961. – 572с.
1413310
  Дидковский Д.З. и др. Справочник горного мастера угольных карьеров / Д.З. и др. Дидковский. – М.-Л., 1952. – 364с.
1413311
   Справочник горного мастера.. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1960. – 600с.
1413312
   Справочник горного мастера.. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.
2. – 1960. – 510с.
1413313
   Справочник гостиничных кооперативов и квартирных бюро в городах СССР. – М., 1990. – 20с.
1413314
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР. – вып. 1. – Київ
4, ч. 4. – 1965. – 62с.
1413315
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР. – вып. 1. – Київ
5, ч. 4. – 1965. – 55с.
1413316
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР. – вып. 6. – Куйбышев
Том 10, ч. 1, 2. – 1969. – 90с.
1413317
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР. – вып. 3. – Красноярск
16, ч. 3. – 1970. – 124с.
1413318
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР. – вып. 8. – Куйбышев
12, ч. 1, 2. – 1972. – 79с.
1413319
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР. – вып. 9. – Киев
10, ч. 1, 2. – 1973. – 87с.
1413320
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР. – вып. 10. – Киев
10, ч. 1, 2. – 1974. – 114с.
1413321
   Справочник государственного нотариуса.. – М., 1968. – 487с.
1413322
   Справочник государственного нотариуса.. – М., 1972. – 623с.
1413323
   Справочник депутата местного Совета. – К., 1987. – 278с.
1413324
   Справочник директора школы : сб. законодат., руковд. и инструкт. мат. – М., 1983. – 287 с.
1413325
   Справочник директора школы.. – М., 1954. – 516с.
1413326
   Справочник директора школы.. – М., 1971. – 392с.
1413327
   Справочник для выезжающего за границу. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 307с.
1413328
   Справочник для выезжающего за границу.. – М., 1989. – 298с.
1413329
  Берч Фр. Справочник для геологов по физическим константам / Фр. Берч, Дж. Шерер, Г. Спайсер ; пер. с англ.: С.В. Ренц ; под ред. чл.-кор. АН СССР А.П. Виноградова. – Пер. с англ. – Москва : Иноиздат, 1949. – 304 с. – Библиогр. в конце глав
1413330
   Справочник для заведующих детскими садами.. – М., 1949. – 176с.
1413331
   Справочник для изобретателя и рационализатора. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Свердловск, 1959. – 775с.
1413332
   Справочник для изобретателя и рационализатора.. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Свердловск, 1962. – 792с.
1413333
   Справочник для инженеров и мастеров по производству взрывчатых веществ. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 236 с.
1413334
   Справочник для инструктора потребительской кооперации.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 456с.
1413335
  Борковский Б.П. Справочник для ориентирования в некоторых грамматических формах при чтении немецких текстов / Б.П. Борковский. – Минск, 1970. – 112с.
1413336
   Справочник для политотделов МТС и совхозов.. – М.-Л., 1934. – 904с.
1413337
   Справочник для поступающего в Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогических институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1975. – 62с.
1413338
  Салтанов Ю.А. Справочник для поступающих в Московский университет в 1949 г. / Ю.А. Салтанов. – Москва, 1949. – 108с.
1413339
  Салтанов Ю.А. Справочник для поступающих в Московский университет в 1951 г. / Ю.А. Салтанов. – Москва, 1951. – 112с.
1413340
   Справочник для поступающих в средние проф-тех. училища. – Москва, 1986. – 312 с.
1413341
  Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования элетрического освещения / Г.М. Кнорринг. – 5-е изд., перераб. доп. – Ленинград, 1960. – 342 с.
1413342
  Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования элетрического освещения / Г.М. Кнорринг. – 6-е изд., перераб. – Ленинград, 1968. – 391 с.
1413343
  Галкин В.А. Справочник для расчета заработной платы и пособий по специальному страхованию / В.А. Галкин. – Москва, 1984. – 256с.
1413344
  Богданов Н.Г. Справочник журналиста / Н.Г. Богданов, Б.А. Вяземский. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 672 с. : ил.
1413345
  Богданов Н.Г. Справочник журналиста / Н.Г. Богданов, Б.А. Вяземский. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 688 с.
1413346
  Черевко А.С. Справочник заводского экономиста. / А.С. Черевко, В.Х. Цуканов. – Челябинск, 1988. – 149с.
1413347
  Завертяев Б.П. Справочник зоотехника-селекционера по молочному скотоводству / Б.П. Завертяев, В.И. Волгин. – Москва, 1984. – 223с.
1413348
  Черевин Д.А. Справочник и таблицы замеров нефтепродуктов при приемке, сдаче и перевозке их морем. / Д.А. Черевин. – М.-Л., 1938. – 104с.
1413349
  Хохлова Л.П. Справочник индивидуального застройщика / Л.П. Хохлова. – М., 1992. – 303с.
1413350
  Воронков В.Д. Справочник инженера-организатора / В.Д. Воронков. – Москва, 1973. – 375с.
1413351
  Музыка А.В. Справочник инженера по организации и нормированию труда в строительстве / А.В. Музыка, В.И. Агеев. – 2-е, перераб. и доп. – К., 1990. – 270с.
1413352
  Гительман А.М. Справочник инспектора по штатам / А.М. Гительман. – М., 1946. – 184с.
1413353
  Науменко Л.Е. Справочник инспектора рыбоохраны / Л.Е. Науменко. – К, 1988. – 312с.
1413354
  Гузенков П.Г. Справочник к расчетам деталей машин / П.Г. Гузенков. – 2-е перераб. – М, 1960. – 228с.
1413355
  Гузенков П.Г. Справочник к расчетам деталей машин / П.Г. Гузенков. – 3-е. – М, 1961. – 235с.
1413356
   Справочник квалификационных характеристик профессий работников / [сост. Я. Кавторева]. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор. – ISBN 966-312-551-9
Вып. 1, раздел 1 : Прфессии руководителей, профессионалов, специалистов и технических служащих, которые являются общими для всех видов экономической деятельности. – 2008. – 384 с. – На обороте тит. л. назв. вып. 1 на укр. яз. : Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності
1413357
   Справочник квалификационных характеристик профессий работников / [сост. Я. Кавторева]. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор. – ISBN 966-312-554-3
Вып. 1, раздел 2 : Профессии рабочих, которые являются общими для всех видов экономической деятельности. – 2008. – 352 с. – На обороте тит. л. назв. вып. 1 на укр. яз. : Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності
1413358
  Исаров Г.З. Справочник квартиросъемщика в вопросах и ответах / Г.З. Исаров. – 2-е доп. – Москва, 1962. – 99с.
1413359
  Исаров Г.З. Справочник квартиросъемщика в вопросах и ответах / Г.З. Исаров. – 3-е доп. – М, 1964. – 104с.
1413360
  Гордийчук И.Б. Справочник кинооператора / И.Б. Гордийчук, В.Г. Пелль. – М, 1979. – 439с.
1413361
  Полянский В.А. Справочник коксохимика / Составил В.А. Полянский. – Харьков-Киев : ДНТВУ
Т. II, ч. 2 : Организация и производство монтажных работ. – 1934. – 466 с.
1413362
   Справочник комсомольского активиста армии и флота. – Москва : Воениздат, 1976. – 191 с.
1413363
   Справочник комсомольского пропагандиста и агитатора. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 463 с.
1413364
  Фролов А.Д. Справочник конструктора радиовещательных приемников. / А.Д. Фролов. – М-Л, 1951. – 424с.
1413365
  Левин И.Я. Справочник конструктора точных приборов / И.Я. Левин. – 2-е изд. – М., 1964. – 735с.
1413366
  Левин И.Я. Справочник конструктора точных приборов / И.Я. Левин. – 2-е изд., переработ. – М., 1964. – 727с.
1413367
  Степанов Б.Г. Справочник коротковолновика / Б.Г. Степанов. – Москва : ДОСААФ, 1974. – 79 с.
1413368
  Степанов Б.Г. Справочник коротковолновика / Б.Г. Степанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ДОСААФ СССР, 1986. – 126 с.
1413369
  Былинский К.И. Справочник корректора / К.И. Былинский, М. Уаров. – М.-Л, 1944. – 116с.
1413370
  Былинский К. Справочник корректора / К. Былинский, М.Уаров. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва-Ленинград : Гизлегпром, 1945. – 132 с.
1413371
  Былинский К.И. Справочник корректора / К.И. Былинский, Л.И. Служивов. – М, 1950. – 388с.
1413372
  Писаренко В.В. Справочник лаборанта-химика. / В.В. Писаренко. – Москва : Высшая школа, 1970. – 192с.
1413373
  Розенталь Д.Э. Справочник лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь. – Москва : Просвещение, 1972. – 495 с.
1413374
  Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г. Куликовский. – 3-е изд., перераб.и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 494 с.
1413375
  Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г. Куликовский. – 4-е изд., перераб.и доп. – Москва : Наука, 1971. – 632 с.
1413376
  Иващенко А.П. Справочник мастера-машиностроителя / А.П. Иващенко. – К, 1957. – 332с.
1413377
  Фишер Э.В. Справочник мастера орошения / Э.В. Фишер. – К, 1990. – 127с.
1413378
  Лиддель Д. Справочник металлурга и химика цветной металлопромышленности / Д. Лиддель. – Москва : Металлургиздат
2. – 1934. – 399 с.
1413379
  Гланц А.А. Справочник механика геологоразведочных работ / А.А. Гланц, В.В. Алексеев. – М., 1987. – 443с.
1413380
  Липов П.П. Справочник механика горнорудных предприятий. / П.П. Липов, М.А. Цицин. – 2-е изд., перераб. – М., 1961. – 788с.
1413381
   Справочник милиционера : Hормативные акты, комментарии, рекомендации. – Москва : Инфpа-М, 1998. – 248 с. – ISBN 5-86225-871-Х
1413382
  Романюха В.А. Справочник молодого машиниста башенных кранов / В.А. Романюха, И.М. Смирнов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 269с.
1413383
  Кокорев А.С. Справочник молодого обмотчика электрических машин / Кокорев А.С., Наумов И.Н. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высш. школа, 1964. – 399 с. : черт. – Библиогр.: с. 394
1413384
  Бодиловский В.Г. Справочник молодого радиста / В.Г. Бодиловский, М.А. Смирнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1971. – 312 с. – Библиогр.: с. 307-308
1413385
  Грызлов А.Ф. Справочник молодого связиста / А.Ф. Грызлов. – Москва, 1980. – 175 с.
1413386
  Бугаев В.Н. Справочник молодого слесаря по ремонту автотракторного электрооборудования / В.Н. Бугаев, Б.А. Богачев. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 223с.
1413387
  Войленко Е. Справочник молодого специалиста. Трудовые права и обязанности. / Е. Войленко, Ю. Орловский. – Москва, 1969. – 176с.
1413388
  Хейфец И.Г. Справочник молодого электромонтажника / И.Г. Хейфец. – М, 1961. – 640с.
1413389
  Глаз А.И. Справочник молодого электротехника / А.И. Глаз. – 5-е доп. изд. – Москва, 1963. – 392 с.
1413390
  Акимов Р.Н. Справочник моториста / Р.Н. Акимов, Р.А. Гасиев, А.Б. Заир-бек. – Москва : Воениздат, 1972. – 512 с. : ил. – Библиогр.: с. 492-495
1413391
  Добрев Д. Справочник на семиотичните термини / Д. Добрев, Е. Добрева. – Шумен, 1992. – 160 с.
1413392
  Исаров Г.З. Справочник нанимателя жилого помещения. / Г.З. Исаров. – 4-е доп. – М, 1966. – 123с.
1413393
  Зак Г.Г. Справочник нормализованных деталей и узлов машин / Г.Г. Зак, Л.И. Рубинштейн. – Минск, 1965. – 708с.
1413394
  Маркус В.А. Справочник нормативных материалов для издательских работников / В.А. Маркус. – М, 1969. – 347с.
1413395
  Марин А.П. Справочник нормативных материалов для работников книжной торговли. / А.П. Марин, А.С. Дрибинский. – М., 1970. – 432с.
1413396
  Малишевский В. Справочник Органам дознания и дознавателям о порядке производства дознаний в Красной Армии. / В. Малишевский. – 2-е изд, испр. и доп., 1945. – 267с.
1413397
  Харченко Н.А. Справочник основных понятий и терминов по экологии и этологии / Н.А. Харченко, А.Т. Козлов. – Воронеж, 1992. – 109с.
1413398
  Гамезо М.В. Справочник офицера по военной топографии / М.В. Гамезо, А.М. Говорухин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 292с.
1413399
  Говорухин М А. Справочник офицера по военной топографии / М А. Говорухин. – 2-е изд. – М, 1968. – 79с.
1413400
  Синев Р.В. Справочник пассажира-военнослужащего / Р.В. Синев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1983. – 279с.
1413401
  Андрашков Б.И. Справочник по автоматизации производства шин и РТИ / Б.И. Андрашков. – Москва, 1981. – 295с.
1413402
  Тевлин Р.И. Справочник по административному законодательству для работников органов внутренних дел / Р.И. Тевлин. – К.
1. – 1972. – 259 с.
1413403
  Джонсон Д. Справочник по активным фильтрам / Д. Джонсон, Дж. Джонсон, Г. Мур. – Москва, 1983. – 128 с.
1413404
  Дьяконов В.П. Справочник по алгоритмам и программам на языке бейсик для персональных ЭВМ / В.П. Дьяконов. – Москва : Наука, 1987. – 239 с.
1413405
  Навашин С.М. Справочник по антибиотикам. / С.М. Навашин, И.П. Фомина. – Москва, 1970. – 328с.
1413406
  Антонов В.В. Справочник по арбитражному процессу / В.В. Антонов. – Москва, 1999. – 768с. – ISBN 5-86750-124-8
1413407
  Имбрицкий М.И. Справочник по арматуре и трубопроводам химических цехов электростанций / М.И. Имбрицкий. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1985. – 166с.
1413408
  Имбрицкий М.И. Справочник по арматуре тепловых электростанций / М.И. Имбрицкий. – Москва, 1981. – 304с.
1413409
   Справочник по аудиту. – Москва : Тандем; Экмос, 1999. – 432с. – ISBN 5-88124-016-2
1413410
   Справочник по библиотекам и органам научно-технической информации. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 6 с.
1413411
   Справочник по библиотеке Objekt Windows 2.0 для C++. – Киев : Диалектика, 1995. – 494 с. – ISBN 5770762942
1413412
  Алексеенко Ф.М. Справочник по болезням и вредителям пчел / Ф.М. Алексеенко. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Київ : Урожай, 1991. – 238с.
1413413
  Гитман Л. Справочник по болезням новых лубяных культур / Л. Гитман, Е. Бойченко. – Москва, 1934. – 101 с. : 86 рисунков
1413414
  Ребрик Б.М. Справочник по бурению инженерно-геологических скважин / Б.М. Ребрик. – Москва, 1983. – 288с.
1413415
  Ромэн А. Справочник по бутан-пропану / А. Ромэн, Д. Краппе. – Л.М., 1949. – 231с.
1413416
  Бровченко И.С. и др. Справочник по бухгалтерскому учету в НИИ и КБ / И.С. и др. Бровченко. – Москва, 1981. – 366с.
1413417
  Розбери Ф. Справочник по вакуусмной технике и технологии. / Ф. Розбери. – М, 1972. – 456с.
1413418
  Ипполитов П. Справочник по велоспорту / П. Ипполитов. – М.-Л, 1931. – 128с.
1413419
  Сберегаев Н.А. Справочник по внешнеэкономической деятельности предприятий / Н.А. Сберегаев. – Калининград : Янтарный сказ, 1997. – 224с. – ISBN 5-7406-0122-3
1413420
  Говорухин М А. Справочник по военной топографии / М А. Говорухин. – М, 1973. – 262с.
1413421
  Ганстон Р М.А. Справочник по волновым сопротивлениям фидерных линий СВЧ / Р М.А. Ганстон. – Москва : Связь, 1976. – 150 с.
1413422
  Сингх Дж. Справочник по вооруженным силам Индии / Дж. Сингх. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 368 с.
1413423
  Оуен Справочник по вопросам передачи авторских прав между Великобританией и СССР / Оуен, л. – М., 1985. – 159с.
1413424
  Мешакин С.Я. Справочник по вопросам труда и заработной платы для работнков системы Министерства хлебопродуктов / С.Я. Мешакин. – Москва, 1956. – 260 с.
1413425
  Фильчаков П.Ф. Справочник по высшей математике / П.Ф. Фильчаков. – Киев : Наукова думка, 1972. – 743 с.
1413426
  Фильчаков П.Ф. Справочник по высшей математике / П.Ф. Фильчаков. – Киев : Наукова думка, 1974. – 743 с.
1413427
  Гусак Справочник по высшей математике / Гусак, Г.М. Гусак. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 480 с. – ISBN 5-343-00702-3
1413428
  Пецев Н. Справочник по газовой хроматографии / Н. Пецев, Н.К. Коцев. – Москва : Мир, 1987. – 260 с.
1413429
  Аблеков В.К. Справочник по газодинамическим лазерам / В.К. Аблеков, Ю.Н. Денисов, Ф.Н. Любченко. – Москва : Машиностроение, 1982. – 167 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-166
1413430
  Горяев М.И. Справочник по газожидкостной хроматографии органических кислот / М.И. Горяев, Н.А. Евдакова. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 552 с.
1413431
  Слоним И.Я. Справочник по географии для учителей начальной школы / И.Я. Слоним. – Москва-Л., 1936. – 240с.
1413432
  Слоним И.Я. Справочник по географии для учителей начальной школы / И.Я. Слоним. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1951. – 260с.
1413433
  Сироткин М.П. Справочник по геодезии для строителей / М.П. Сироткин. – Москва : Недра, 1968. – 328 с.
1413434
  Сироткин М.П. Справочник по геодезии для строителей / М.П. Сироткин, В.С. Сытник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 334 с.
1413435
  Казьмин В.С. Справочник по геологоразведочному бурению на нефть и газ. / В.С. Казьмин. – М., 1962. – 507с.
1413436
  Мительман Б.И. Справочник по гидравлическим расчетам в бурении / Б.И. Мительман. – М., 1963. – 253с.
1413437
  Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного языка / П.В. Чернов; под науч.ред.В.С.Морозовой. – Москва : Восточная литература, 1995. – 473 с. – ISBN 5020178608
1413438
  Канонич И С. Справочник по грамматике испанского языка / И С. Канонич, . – Москва, 1972. – 160с.
1413439
  Канонич С.И. Справочник по грамматике испанского языка / С.И. Канонич. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 191с. – ISBN 5-06-001692-7
1413440
  Михайлова О.Э. Справочник по грамматике немецкого языка : [для ст. шк. возраста] / Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. – Минск : РИФ "Сказ", 1995. – 272 с.
1413441
  Михайлова О.Э. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями : для IX-XI классов сред. школы / Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 276 с.
1413442
  Михайлова О.Э. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями : для IX-X классов сред. школы / Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 360 с.
1413443
  Михайлова О.Э. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями : для IX-X кл. сред. школы / Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1972. – 360 с.
1413444
  Соколова Справочник по грамматике немецкого языка. / Соколова, И.Д. Молчанова. – М., 1989. – 304с.
1413445
  Дауэ К.Н. Справочник по грамматике французского языка / К.Н. Дауэ. – Москва, 1977. – 272с.
1413446
  Дауэ К.Н. Справочник по грамматике французского языка. / К.Н. Дауэ, Н.Б. Жукова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1968. – 287с.
1413447
  Осипов О.А. Справочник по дипольным моментам / О.А. Осипов, В.И. Минкин. – Москва : Высшая школа, 1965. – 264 с.
1413448
  Красько И.Е. Справочник по договорной и претензионной работе на предприятиях / И.Е. Красько, И.М. Москаленко. – Харьков, 1974. – 207с.
1413449
  Красько И.Е. Справочник по договорной и претензионной работе на предприятиях / И.Е. Красько. – Харьков, 1977. – 118с.
1413450
  Боянов Й. Справочник по електронни лампи / Й. Боянов. – 2-е изд. – София, 1966. – 556 с.
1413451
  Лисниченко Т.Н. Справочник по жилищно-строительному и жилищному законодательству / Т.Н. Лисниченко, И.Т. Хламов. – Киев, 1985. – 191 с.
1413452
  Розанцев С.Н. Справочник по жилищным вопросам. / С.Н. Розанцев. – М, 1967. – 272с.
1413453
  Бахчисарайев Х.Э. Справочник по законодательству для работников в государственной промышленности СССР / Х.Э. Бахчисарайев; сост. Х.Э. Бахчисарайцев. – Москва : Юриздат, 1951. – 632 с.
1413454
  Андреевский И.Н. Справочник по законодательству для работников жилищно-коммунального хозяйства : [По состоянию на 1-е авг. 1963 г.] / сост. И.Н. Андреевский. – Москва : Стройиздат, 1964. – 587 с.
1413455
  Дроздов К.И. Справочник по западно-европейским приемным лампам / К.И. Дроздов. – Москва, 1948. – 208 с.
1413456
  Данилевич В.Г. Справочник по заработной плате / В.Г. Данилевич. – Минск, 1966. – 503с.
1413457
  Капустин А.Л. Справочник по зарубежным военным и гражданским военным и гражданским самолётам / А.Л. Капустин, 1973. – 168с.
1413458
  Гулий В.В. Справочник по защите растений для фермеров / В.В. Гулий, Н.Г. Памужак. – Кишинев; Москва : Росагросервис, 1992. – 464 с.
1413459
  Пирсон Справочник по интерпретации данных каротажа / Пирсон, , Сильвен Дж. – М., 1966. – 414с.
1413460
  Гурлев С Д. Справочник по ионным приборам / С Д. Гурлев, . – Киев, 1970. – 177 с.
1413461
   Справочник по истории дореволюционной России : Библиогр. указ. – Изд. 2-е, пересм. и доп. – Москва, 1978. – 639с.
1413462
  Зикеев Т.А. Справочник по качеству ископаемых углей и горючих сланцев Советского Союза / Т.А. Зикеев. – Москва : Углетехиздат, 1957. – 144с.
1413463
   Справочник по классам Borland C++ 4.0. – Киев : Диалектика, 1994. – 256 с. – ISBN 5-7707-5913-5
1413464
  Бокша В.Г. Справочник по климатотерапии / В.Г. Бокша. – Киев : Здоровья, 1989. – 203, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 200-204. – ISBN 5-311-00337-5
1413465
  Гудкова А.Н. Справочник по контрольно-семенному делу / А.Н. Гудкова; под ред. Каменского К.В. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1936. – 219 с.
1413466
  Рачев Х. Справочник по коррозии. / Х. Рачев, С. Стефанова. – М., 1982. – 519с.
1413467
  Муромский Н.Ф. Справочник по котлонадзору / Н.Ф. Муромский. – Изд. 4-е. – Москва, 1956. – 248с.
1413468
   Справочник по лазерам : пер. с англ. – Москва : Советское радио
Т. 2 : Элементы устройств квантовой электроники. Приемники излучения оптического диапазона. Материалы для модуляторов света. Нелинейные оптические материалы и нелинейные оптические устройства. Фоторегистрирующие среды для оптической записи информации. – 1978. – 400 с.
1413469
   Справочник по лазерной технике / Л.М. Андрушко, Ю.В. Байбородин, С.В. Блохин, В.А. Волков, С.М. и др. Герасимов; Байбородин Ю.В. – Киев : Техніка, 1978. – 288 с.
1413470
   Справочник по лазерной технике : пер. с нем. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 543 с. – ISBN 5-283-02480-6
1413471
   Справочник по лакокрасочным покрытиям в машиностроении.. – М., 1964. – 476с.
1413472
   Справочник по лекарственным растениям. – М., 1988. – 415с.
1413473
  Селибер Б.И. Справочник по лесной промышленности и лесному хозяйству / сост. Б.И. Селибер, инж.-техн. приучастии ряда спец. Лесного дела. – 7-е изд. перераб., доп. и расширенное. – Ленинград : Изд. журн.: Лесное хозяйство, лесопромышленность и топливо, 1928. – XV, 608 с., [2] с. объявл., [2] вклад. л. черт., т : ил., черт.
1413474
  Лященко Н.Ф. Справочник по лесным разработкам / Н.Ф. Лященко. – К., 1948. – 464с.
1413475
   Справочник по литологии. – Москва : Недра, 1983. – 509с.
1413476
  Назаров В.Г. Справочник по логарифмической линейке / В.Г. Назаров. – Москва, 1959. – 47 с.
1413477
  Виноградов Н.А. Справочник по льготам военнослужащим и военнообязанным и их семьям / Н.А. Виноградов. – Москва, 1933. – 112с.
1413478
  Иоффе С.Т. Справочник по магнийорганическим соединениям / С.Т. Иоффе и А.Н. Несмеянов. – Москва-Л : АН СССР. – (Синтетические методы в области металлоорганических соединений / Под общ. ред. А.Н. Несмеянова и К.А. Кочешкова ; Акад. наук СССР. Ин-т орган. химии ; Вып. 2)
Т. 2, раздел 1 : Реакции магнийорганических соединений. № 1-7284. – 1950. – 664 с.
1413479
   Справочник по магнитным и электрическим свойствам горячекатаной электротехнической стали.. – М., 1971. – 128с.
1413480
   Справочник по маркшейдерскому делу.. – 2-е изд., испр. и перераб. – М., 1955. – 612с.
1413481
   Справочник по математике. – Москва ; Ленинград, 1931. – 280 с.
1413482
  Рывкин А.А. Справочник по математике / А.А. Рывкин. – Москва, 1964. – 520 с.
1413483
  Рывкин А.А. Справочник по математике / А.А. Рывкин. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 554 с.
1413484
  Рывкин А.А. Справочник по математике / А.А. Рывкин. – Изд. 3-е. – Москва, 1975. – 554 с.
1413485
  Бронштейн И.Н. Справочник по математике / И.Н. Бронштейн, А К. Семендяев, . – Москва : Наука, 1981. – 718 с.
1413486
  Бронштейн И.Н. Справочник по математике : для инженеров и учащихся вузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – 13-е изд., испр. – Москва : Наука, 1986. – 544 с.
1413487
  Рывкин А.А. Справочник по математике / А.А. Рывкин. – Москва, 1987. – 480 с.
1413488
  Рывкин А.А. Справочник по математике / А.А. Рывкин. – Изд. 4-е. – Москва, 1987. – 480 с.
1413489
  Воронец А.М. Справочник по математике для взрослых / А.М. Воронец. – Москва, 1921. – 87 с.
1413490
  Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов : пер. с нем. / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – Москва : Наука, 1980. – 975 с.
1413491
  Дуббель Г. Справочник по математике для инженеров, студентов и преподавателей математики / Г. Дуббель. – Изд. 2-е. – Москва, 1930. – 279 с.
1413492
  Дуббель Г. Справочник по математике для инженеров, студентов и преподавателей математики / Г. Дуббель. – Москва ; Ленинград, 1933. – 301 с.
1413493
  Дуббель Г. Справочник по математике для инженеров, студентов и преподавателей математики / Г. Дуббель. – Изд. 7-е. – Москва ; Ленинград, 1936. – 320 с.
1413494
   Справочник по математике для обогатителей. – Москва, 1951. – 320 с.
1413495
  Воронец А.М. Справочник по математике для учащихся в школах 2-й ступени / А.М. Воронец, 1921. – 210 с.
1413496
   Справочник по математике для экономистов. – Москва, 1987. – 335 с.
1413497
   Справочник по математическим методам в геологии. – Москва : Недра, 1987. – 334с.
1413498
  Бурунова Н.М. Справочник по математическим таблицам / Н.М. Бурунова. – Москва, 1959. – 183 с.
1413499
   Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту на промышленным предприятиях.. – 3-е изд., испр. – К., 1975. – 311с.
1413500
   Справочник по материально-техническому снабжению и сбыту.. – 2-е изд., перераб. – М., 1976. – 496с.
1413501
   Справочник по материально-техническоу снабжению и сбыту.. – М., 1963. – 344с.
1413502
   Справочник по машиностроительным материалам. В. 4-х т.. – М.
1. – 1959. – 907с.
1413503
   Справочник по машиностроительным материалам. В. 4-х т.. – М.
2. – 1959. – 639с.
1413504
   Справочник по машиностроительным материалам. В. 4-х т.. – М.
3. – 1959. – 360с.
1413505
   Справочник по машиностроительным материалам. В. 4-х т.. – М.
4. – 1960. – 723с.
1413506
  Бурдун Г.Д. Справочник по Международной системе единиц / Г.Д. Бурдун. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство стандартов, 1980. – 232 с.
1413507
   Справочник по международному обмену океанографическими данными.. – Юнеско, 1965. – 30с.
1413508
   Справочник по межхозяйственному кооперированию. – М., 1982. – 432с.
1413509
  Маслов Б.С. Справочник по мелиорации. / Б.С. Маслов. – М., 1989. – 383с.
1413510
  Леонов Б.М. Справочник по мерам и весам / Б.М. Леонов, А.А. Чуркин. – М.-Л, 1939. – 248с.
1413511
   Справочник по месторождениям неметаллических полезных ископаемых Краснодарского края.. – Ростов -на-Дону
ч.2. – 1975. – 200с.
1413512
  Михайлов-Михеев Справочник по металлическим материалам турбино- и моторостроения / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1961. – 839с.
1413513
   Справочник по механике и динамике грунтов. – Киев : Будівельник, 1987. – 232с.
1413514
   Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 463с.
1413515
   Справочник по микропроцессорным устройствам. – Киев : Техніка, 1987. – 286с.
1413516
  Джафаров Д.И. Справочник по микрофауне меловых отложений Азербайджана / Д.И. Джафаров, Д.А. Агаларова, Д.М. Халилов; Ред. Вассоевич Н.Б. – Баку : Гостоптехиздат, 1951. – 128с.
1413517
   Справочник по микрофауне средне- и верхнемиоценовых отложений Азербайджана / В.М. Победина, А.Г. Ворошилова, О.И. Рыбина, З.В. Кузнецова. – Баку : Красный Восток, 1956. – 192с.
1413518
   Справочник по микроэлектронной импульсной технике. – Киев : Техніка, 1983. – 359 с.
1413519
   Справочник по минеральным ресурсам зарубежных стран.. – М.-Л., 1948. – 260с.
1413520
   Справочник по минеральным ресурсам зарубежных стран.. – М.-Л.
2. – 1949. – 628с.
1413521
   Справочник по минеральным ресурсам зарубежных стран.. – М.
1. – 1951. – 366с.
1413522
   Справочник по молочному животноводству.. – М., 1964. – 321с.
1413523
   Справочник по монтажу заводского оборудования.. – М., 1959. – 828с.
1413524
   Справочник по монтажу силового и вспомогательного электрооборудования на электростанциях и подстанциях / Б.В. Барышев, М.М. Безмогаричний, С.И. Изаксон, А.А. Клюев; Б.В. Барышев, М.М. Безмогаричний, С.И. Изаксон, А.А. Клюев ; под Н.А. Иванова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1980. – 232 с. : ил.
1413525
   Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоиздат
Кн. 1. – 1982. – 296 с.
1413526
   Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоиздат
Кн. 2. – 1982. – 400 с.
1413527
   Справочник по МТС.. – Л., 1934. – 377с.
1413528
   Справочник по надежности.. – М.
1. – 1969. – 340с.
1413529
   Справочник по надежности.. – М.
2. – 1970. – 304с.
1413530
   Справочник по надежности.. – М.
3. – 1970. – 376с.
1413531
   Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования.. – К., 1976. – 840с.
1413532
   Справочник по наладке контрольно-измерительных приборов и систем возбуждения на электростанциях и подстанциях. – Москва : Энергия, 1974. – 343 с. : ил. – Библиогр.: с. 340-343 (57 назв.)
1413533
   Справочник по налогам и сборам с населения.. – Москва, 1968. – 279 с.
1413534
   Справочник по налогам и сборам с населения.. – М., 1973. – 320с.
1413535
  Дырдов С.Н. Справочник по налогам с населения / С.Н. Дырдов, Е Авдошина. – 2-е перераб. и доп. – Тула, 1984. – 223с.
1413536
   Справочник по настройке и регулировке сельскохозяйственных машин.. – Л., 1980. – 256с.
1413537
  Маслов И.А. Справочник по нейтронному активационному анализу. / И.А. Маслов, В.А. Лукницкий. – Л., 1971. – 312с.
1413538
   Справочник по нелинейным схемам : проектирование устройств на базе аналоговых функциональных модулей и интегральных схем. – Москва : Мир, 1977. – 523 с.
1413539
  Рунион Р.П. Справочник по непараметрической статистике: современный подход / Р.П. Рунион. – Москва, 1982. – 198 с.
1413540
   Справочник по нефтяному делу. Атлас.. – М., 1925. – 53с.
1413541
   Справочник по нефтяным и газовым месторождениям зарубежных стран. – Москва : Недра
кн. 1 : Европа, Северная и Центральна Америка. – 1976. – 600с.
1413542
   Справочник по нефтяным и газовым месторождениям зарубежных стран. – Москва : Недра
кн. 2 : Южная Америка. Африка. Ближний и Средний Восток. Южная Азия и др. – 1976. – 584с.
1413543
   Справочник по нефтяным месторождениям СССР.. – М.-Л., 1938. – 416с.
1413544
   Справочник по номографии. – Москва ; Ленинград, 1937. – 276 с.
1413545
   Справочник по обогащению и агломерации руд черных металлов.. – М., 1964. – 572с.
1413546
   Справочник по обогащению полезных ископаемых.. – М.
3. – 1952. – 991с.
1413547
   Справочник по оборудованию для технического обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 272с.
1413548
  Вязельщеков В.П. Справочник по обработке золотосодержащих руд и россыпей / В.П. Вязельщеков, З.Н. Парицкий. – Москва, 1963. – 651с.
1413549
  Андреев В.П. Справочник по обслуживанию и регуулировкам специальных комбайнов / Андреев В.П. – Москва : Высшая школа, 1984. – 208 с. – (Профессионально-техническое образование)
1413550
  Кузьменко А.Л. Справочник по общей и неорганической химии / А.Л. Кузьменко. – Минск, 1974. – 144с.
1413551
   Справочник по оказанию скорой и неотлжной помощи.. – Москва, 1975. – 674с.
1413552
   Справочник по океанографическим приборам и оборудованию.. – М., 1962. – 143с.
1413553
   Справочник по онкологии / Балицкая О.В. [и др.] ; под. ред. : С.А. Шалимова, Ю.А. Гриневича, Д.В. Мясоедова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 2008. – 576 с. – ISBN 978-966-463-018-1
1413554
  Диткин В.А. Справочник по операционному исчислению / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Москва : Высшая школа, 1965. – 466 с.
1413555
   Справочник по оплате труда в колхозах Белорусской ССР.. – Минск, 1977. – 375с.
1413556
   Справочник по оплате труда в колхозах. В 2-х т.. – 2-е изд., перераб. и дпо. – Минск
1. – 1986. – 334с.
1413557
   Справочник по оплате труда в совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях.. – Москва, 1962. – 551с.
1413558
   Справочник по оплате труда в совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1963. – 640с.
1413559
   Справочник по оплате труда в совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятиях.. – Кишинев, 1976. – 512с.
1413560
   Справочник по оплате труда в совхозах.. – М., 1975. – 528с.
1413561
   Справочник по оплате труда в совхозах.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 656с.
1413562
   Справочник по оплате труда в совхозах.. – Минск, 1989. – 416с.
1413563
   Справочник по оплате труда работников предприятий и организаций системы Всесоюзного объединения "Союзсельхозтехника".. – М., 1965. – 448с.
1413564
   Справочник по определению норм удобрений под планируемый урожай.. – К., 1989. – 511с.
1413565
   Справочник по оптимизационным задачам в АСУ. – Л., 1984. – 212с.
1413566
  Борисович В.Т. Справочник по организации и техническому нормированию труда на геологоразведочных работах / В.Т. Борисович, В.В. Клименков. – Москва : Недра, 1979. – 184с.
1413567
  Гусев С.К. Справочник по организации, нормированию и оплате труда в колхозах / С.К. Гусев, Н.М. Жуховский, Д.Ф. Лопатин. – Саратов : Поволжское книжное издательство, 1967. – 500 с.
1413568
  Серрей А. Справочник по органическим реакциям / А. Серрей. – Москва : Госхимиздат, 1962. – 299 с.
1413569
   Справочник по оргтехнике.. – К., 1974. – 206с.
1413570
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1952. – 312с.
1413571
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Изд 3-е, перераб. – М, 1957. – 336с.
1413572
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Москва, 1970. – 344с.
1413573
  Кладницкий Д.А. Справочник по осветительной аппаратуре / Д.А. Кладницкий, С.И. Чубатый. – Киев, 1986. – 152 с.
1413574
   Справочник по освоению и использованию мелиорированных земель.. – К., 1986. – 271с.
1413575
   Справочник по основам радиолокационной техники. – Москва : Военное издательство, 1967. – 768 с.
1413576
   Справочник по основам электронной техники / Б.С. Гершунский, А.В. Романовская, Н.М. Ващенко, В.В. Власенко; Гершунский Б.С. – Киев : Издательство Киевского университета, 1972. – 344 с.
1413577
   Справочник по основам электронной техники / Б.С. Гершунский, А.В. Романовская, Н.М. Ващенко, ВласенкоВ.В; Б.С.Гершунский, А.В.Романовская, Н.М.Ващенко и др. – 2-е изд., доп. – Киев : Вища школа, 1974. – 352 с.
1413578
   Справочник по основам электронной техники / Н.М. Ващенко, В.В. Власенко, Б.С. Гершунский, А.В. Романовская; под общ.ред. Гершунского Б.С. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1978. – 392 с.
1413579
   Справочник по основам электронной техники / Н.М. Ващенко, В.В. Власенко, Б.С. Гершунский, А.В. Романовская; Гершунский Б.С. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1979. – 392 с.
1413580
   Справочник по основным вопросам финансовой работы подрядных строительных организаций.. – М., 1948. – 237с.
1413581
   Справочник по охране геологической среды. В 2-х томах. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5858801315
Т.1. – 1996. – 448с
1413582
   Справочник по охране геологической среды. В 2-х томах. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5858801315
Т.2. – 1996. – 512с
1413583
  Михаловский С.А. Справочник по охране труда / С.А. Михаловский, А.К. Гриценко. – Минск, 1990. – 542с.
1413584
  Перельмутер З М. Супоницкий Справочник по охране труда для работников ФЗМК, общественных инспекторов и комиссий по охране труда / З М. Супоницкий Перельмутер. – К., 1937. – 303с.
1413585
  Перельмутер З М. Супоницкий Справочник по охране труда для работников ФЗМК, общественных инспекторов и комиссий по охране труда / З М. Супоницкий Перельмутер. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Черкассы, 1938. – 432с.
1413586
  Ахундов А.Р. Справочник по подземным водам нефтегазовых и газоконденсатных месторождений Азербайджана / А.Р. Ахундов, У.Ш. Мехтиев, М.З. Рачинский ; Азерб. Науч.-исслед. ин-т водных проблем. – Баку : Маариф, 1976. – 327 с. – Список лит.: с. 95-100
1413587
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам / В.Ю. Лавриненко. – Киев : Гос. изд-во технической литературы УССР, 1962. – 199 с.
1413588
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам / В.Ю. Лавриненко. – Изд. 2-е, стереотип. – К., 1963. – 199с.
1413589
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам / В.Ю. Лавриненко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – К., 1964. – 323с.
1413590
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам / В.Ю. Лавриненко. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – К., 1966. – 307с.
1413591
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам / В.Ю. Лавриненко. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Киев : Техніка, 1970. – 380 с.
1413592
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам / В.Ю. Лавриненко. – Изд. 6-е, стереотип. – Київ : Техніка, 1971. – 380с.
1413593
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам / В.Ю. Лавриненко. – Изд. 7-е, перераб. – Киев : Техніка, 1973. – 574 с.
1413594
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам / В.Ю. Лавриненко. – 8-е изд., перераб. – Киев : Техніка, 1977. – 375 с.
1413595
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам / В.Ю. Лавриненко. – изд. 9-е, перераб. – Киев, 1980. – 464 с.
1413596
  Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам / В.Ю. Лавриненко. – Изд. 10-е, перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1984. – 423 с.
1413597
  Шаповалова В.А. Справочник по правовой и судебной фармации : Издание неофициальное / В.А. Шаповалова, В.В. Шаповалов. – Харків : Торсінг, 1997. – 656 с. – ISBN 966-7300-00-5
1413598
  Войленко Е.И. Справочник по правовым вопросам высшей школы / Е.И. Войленко. – 2-е изд. – Киев : Вища школа, 1984. – 328 с.
1413599
  Розенталь Справочник по правописанию и литературной правке / Розенталь, ДЭ. – Москва, 1967. – 408с.
1413600
  Розенталь Э Д. Справочник по правописанию и литературной правке / Э Д. Розенталь. – Москва, 1971. – 303 с.
1413601
  Розенталь Э Д. Справочник по правописанию и литературной правке / Э Д. Розенталь. – Москва, 1978. – 334 с.
1413602
  Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Д.Э. Розенталь. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Книга, 1985. – 334 с.
1413603
  Розенталь Э Д. Справочник по правописнию и литературной правке / Э Д. Розенталь. – Москва, 1989. – 319с.
1413604
   Справочник по программированию в системе Paradox. Язык PAL. – Москва, 1992. – 174с. – ISBN 5-7333-0400-6
1413605
  Ленк Дж.Д. Справочник по проектированию электронных схем / Дж.Д. Ленк. – Киев, 1979. – 207 с.
1413606
  Козлов В.А. Справочник по проектированию электроснабжения городов / В.А. Козлов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбисович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1986. – 256 с.
1413607
  Алексеев К.А. Справочник по промышленному телевидению / К.А. Алексеев. – Київ, 1978. – 95 с.
1413608
   Справочник по процедурам и функциям Borland Pasсal with Objects 7.0. – Київ : Диалектика, 1993. – 272с. – ISBN 5-7707-5041-3
1413609
  Розенталь Э Д. Справочник по пунктуации / Э Д. Розенталь. – Москва, 1984. – 272с.
1413610
  Буренин Н.Л. Справочник по пчеловодству / Н.Л. Буренин , Г.Н. Котова. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 1984. – 309 с.
1413611
  Фейгин И.М. Справочник по работе с логарифмической линейкой / И.М. Фейгин. – Ростов на Дону, 1955. – 44 с.
1413612
  Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов, Ю.С. Трошкин. – Москва, 1967. – 276с.
1413613
  Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 191 с.
1413614
  Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 351с.
1413615
   Справочник по радиоавтоматике / Т.В. Бурсова, Н.В. Градобоева, Н.В. Захарченко, Г.Д. Созонник, В.К. Стеклов, Р.В. Уваров, С.Г. Воробъев; Т.В.Бурсова. – Київ : Техніка, 1992. – 246 с.
1413616
  Гусев Н.Г. Справочник по радиоактивным излучениям и защите / Н.Г. Гусев. – Москва, 1956. – 127 с.
1413617
   Справочник по радиовещанию / А.В. Выходец, В.М. Захарин, Е.М. Рудый, В.И. Денисов; А.В.Выходец. – Киев : Техніка, 1981. – 263 с.
1413618
  Осипов К.Д. Справочник по радиоизмерительным приборам / К.Д. Осипов, В.В. Пасынков. – Москва
Ч. 1. – 1959. – 220 с.
1413619
  Осипов К.Д. Справочник по радиоизмерительным приборам / К.Д. Осипов, В.В. Пасынков. – Москва
Ч. 3. – 1959. – 172 с.
1413620
  Осипов К.Д. Справочник по радиоизмерительным приборам / К.Д. Осипов, В.В. Пасынков. – Москва
Ч. 4. – 1959. – 154 с.
1413621
  Осипов К.Д. Справочник по радиоизмерительным приборам / К.Д. Осипов, В.В. Пасынков. – Москва
Ч. 2. – 1960. – 205 с.
1413622
  Осипов К.Д. Справочник по радиоизмерительным приборам / К.Д. Осипов, В.В. Пасынков. – Москва : Советское радио
Ч. 5 (дополнительная). – 1964. – 398 с.
1413623
   Справочник по радиоизмерительным приборам / Ю.С. Гаврилов, А.С. Еременкео, Л.Ю. Зубилевич, А.В. Келин, В.М. Коневских, Б.Н. Лозицкий, И.И. Мельниченко, А.Н. Стельмашенко; Ю.С.Гаврилов. – Москва : Энергия, 1976. – 622 с.
1413624
   Справочник по радиоизмерительным приборам. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1976. – 231 с.
1413625
   Справочник по радиоизмерительным приборам. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1977. – 271 с.
1413626
   Справочник по радиоизмерительным приборам / Л.А. Анисимов, Е.Н. Буторин, Г.А. Гончаров, В.М. Горячев, М.И. и др. Грязнов; В.С.Насонов. – Москва : Советское радио
Т. 3 : Измерение электромагнитных полей. Анализ спектра. Осциллография. Импульсные измерения. – 1979. – 423 с.
1413627
  Коников В.Л. Справочник по радиолампам / В.Л. Коников. – Москва-Ленинград : Главная редакция энергетической литературы, 1934. – 116 с.
1413628
   Справочник по радиолокации : пер. с англ. : в 4 т. – Москва : Советское радио
Т. 1 : Основы радиолокации / под ред. Я.С. Ицхоки. – 1976. – 456 с.
1413629
   Справочник по радиолокации : в 4-х т. – Москва : Советское радио
Т. 4 : Радиолокационные станции и системы / под ред. Н.Н. Вейсбейна. – 1978. – 375 с.
1413630
   Справочник по радиолокации : в 4-х т. – Москва : Советское радио
Т. 3 : Радиолокационные устройства и системы / под ред. А.С. Виницкого. – 1979. – 527 с.
1413631
   Справочник по радиометрии. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 199с.
1413632
  Пруткина М.И. Справочник по радиометрической разведке и радиометрическому анализу / М.И. Пруткина, В.Л. Шашкин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 247с.
1413633
  Пруткина М.И. Справочник по радиометрической разведке и радиометрическому анализу / М.И. Пруткина, В.Л. Шашкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 167с.
1413634
   Справочник по радиорелейной связи. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1981. – 415 с.
1413635
  Гинкин Г.Г. Справочник по радиотехнике / Г.Г. Гинкин. – изд. 4-е, перераб. – Москва-Ленин, 1948. – 823 с.
1413636
  Гинкин Г.Г. Справочник по радиотехнике / Г.Г. Гинкин. – Изл. 4-е перераб. – М.-Л., 1948. – 24с.
1413637
   Справочник по радиотехнике. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 784 с.
1413638
   Справочник по радиоэлектронике / А.Ф. Богданов, В.В. Васин, В.Н. Дулин, В.А. Ильин, Б.Х. и др. Кривицкий; А.А.Куликовский. – Москва : Энергия
Т. 1. – 1967. – 640 с.
1413639
   Справочник по радиоэлектронике / Ф.И. Барсуков, И.К. Васильева, Р.Г. Варламов, М.Д. Ганзбург, С.Д. и др. Додик; Куликовский А.А. – Москва : Энергия
Т. 2. – 1968. – 536 с.
1413640
   Справочник по радиоэлектронике. – Москва : Энергия
Т. 3. – 1970. – 815 с.
1413641
   Справочник по радиоэлектронным системам : в 2-х т. – Москва : Энергия
Т. 1. – 1979. – 351с.
1413642
   Справочник по радиоэлектронным системам : в 2-х т. – Москва : Энергия
Т. 2. – 1979. – 367с.
1413643
   Справочник по радиоэлектронным устройствам. – М.
1. – 1978. – 439с.
1413644
   Справочник по радиоэлектронным устройствам. – М.
2. – 1978. – 327с.
1413645
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах / В.П. Дьяконов. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
1413646
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах / В.П. Дьяконов. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1986. – 223с.
1413647
  Дьяконов В.П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах / В.П. Дьяконов. – Москва : Наука, 1989. – 464с.
1413648
  Козлов Б.А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики / Б.А. Козлов, И.А. Ушаков. – Москва, 1975. – 472 с.
1413649
  Ханзел Г. Справочник по расчету фильтров / Г. Ханзел. – Москва : Советское радио, 1974. – 288 с.
1413650
  Альбац М.Е. Справочник по расчету фильтров и линий задержки / М.Е. Альбац. – Москва-Ленинрад, 1963. – 200 с.
1413651
  Гелев Г.Н. Справочник по расчету цепных передач / Г.Н. Гелев. – М-К, 1962. – 172с.
1413652
  Гершунский Б.С. Справочник по расчету электронных схем / Б.С. Гершунский. – Киев : Вища школа, 1983. – 240с.
1413653
  Кутовой И.Д. Справочник по ремонтному оборудованию мастерских МТС и совхозов / И.Д. Кутовой, А.М. Федосеев. – М., 1950. – 584с.
1413654
  Дренов П.В. Справочник по ремонту электрических машин / П.В. Дренов. – изд. 2-е, испр. и доп. – Киев, 1964. – 356 с.
1413655
  Фрейдин Л.М. Справочник по рентгенологии и радиологии. / Л.М. Фрейдин. – М, 1972. – 775с.
1413656
  Муминов В.А. Справочник по рентгеноспектральному анализу / В.А. Муминов, Р.А. Хайдаров. – Ташкент : Фан, 1981. – 536с.
1413657
  Хромец Н.Г. Справочник по русской грамматике для иностранцев / Н.Г. Хромец, А.П. Вейсман. – Москва : ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1961. – 192с.
1413658
  Максименко С.С. Справочник по русскому глаголу / С.С. Максименко. – Москва, 1963. – 116с.
1413659
  Суханов П.Г. Справочник по русскому языку / П.Г. Суханов. – М., 1975. – 111с.
1413660
  Егоров В.И. Справочник по садоводству / В.И. Егоров, А Е. Назрян, . – 7-е изд. – М, 1958. – 285с.
1413661
  Егоров В.И. Справочник по садоводству / В.И. Егоров, Е.А. Назарян. – Изд. 8-е, испр. и доп. – М, 1959. – 349с.
1413662
  Гуревич С.М. Справочник по сварке цветных металлов / С.М. Гуревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1990. – 510с.
1413663
  Либерман Л.Я. Справочник по свойствам сталей, применяемых в котлотурбостроении / Л.Я. Либерман, М.И. Пейсихис. – 2-е изд. – М.-Л., 1958. – 408с.
1413664
  Ленк Дж. Справочник по современным твердотельным усилителям / Дж. Ленк. – Москва : Мир, 1977. – 500 с.
1413665
  Писаренко Г.С. Справочник по сопротивлению материалов / Г.С. Писаренко. – Киев, 1975. – 704 с.
1413666
  Писаренко Г.С. Справочник по сопротивлению материалов / Г.С. Писаренко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1988. – 734 с.
1413667
  Николаева И.В. Справочник по спряжению французского глагола / И.В. Николаева. – Москва, 1989. – 126с.
1413668
  Петров В. и др. Справочник по ставкам налога с оборота и бюджетных наценок / В. и др. Петров. – М., 1935. – 272с.
1413669
   Справочник по страхованию в промышленности. – Москва : Страховой полис, ЮHИТИ, 1994. – 336с. – ISBN 5851710020
1413670
  Лейбович Я.Л. Справочник по судебно-медицинской экспертизе / Я.Л. Лейбович. – Москва. – 139 с.
1413671
  Лейбович Я.Л. Справочник по судебно-медицинской экспертизе для врачей, юристов, работников уголовного розыска и милиции / Я.Л. Лейбович. – Москва, 1926. – 239 с.
1413672
  Ельяшкевич С.А. Справочник по телевизионным приемникам. / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., переработ. и доп. – М.-Л., 1964. – 272с.
1413673
  Тареев В.М. Справочник по тепловому расчету рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания. / В.М. Тареев. – М., 1959. – 399с.
1413674
  Кириллов П.Л. Справочник по теплогидравлическим расчета( ядер.реакторы, теплообменники, парогенераторы). / П.Л. Кириллов. – М., 1984. – 296с.
1413675
  Кириллов П.Л. Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы) / П.Л. Кириллов. – 2-е изд., испр. идоп. – М., 1990. – 358с.
1413676
  Кутателадзе С.С. Справочник по теплопередаче / С.С. Кутателадзе, В.М. Боришанский. – Л.-М., 1958. – 414с.
1413677
  Панин В.И. Справочник по теплотехнике в сельском хозяйстве / В.И. Панин. – Москва, 1979. – 319с.
1413678
  Левенштейн Ю.М. Справочник по термоизоляции / Ю.М. Левенштейн. – Л.-М., 1935. – 186с.
1413679
  Игнаток А.И. Справочник по технике безопасности и производственной санитарии для предприятий машиностроения. / А.И. Игнаток. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1966. – 672с.
1413680
  Ботвинников А.Д. Справочник по техническому черчению / А.Д. Ботвинников. – Москва, 1974. – 335с.
1413681
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра. – Львов : Каменяр, 1986. – 287 с.
1413682
  Малинин Р.М. Справочник по транзисторным схемам / Р.М. Малинин. – Москва, 1968. – 184 с.
1413683
  Малинин Р.М. Справочник по транзисторным схемам / Р.М. Малинин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1974. – 183 с.
1413684
  Имбрицкий М.И. Справочник по трубопроводам и арматуре для тепловых электрических станций / М.И. Имбрицкий, А.П. Никитин. – М.-Л., 1962. – 287с.
1413685
  Никитна И.К. Справочник по трубопроводам тепловых электростанций / И.К. Никитна. – М, 1983. – 176с.
1413686
  Балакшин А.С. Справочник по усилительным устройствам звукового кино / А.С. Балакшин. – 3- е перераб .изд. – М, 1953. – 748с.
1413687
   Справочник по устройствам цифровой обработки информации. – К, 1988. – 414с.
1413688
   Справочник по утвержденным диаграммам для самопишущих приборов. – Москва, 1957. – 96с.
1413689
   Справочник по учебному проектированию приемно-усилительных устройств / М.К. Белкин, В.Т. Белинский, Ю.Л. Мазор, Р.М. Терещук; Белкин М.К. – Киев : Вища школа, 1982. – 447 с.
1413690
   Справочник по учебному проектированию приемно-усилительных устройств / М.К. Белкин, В.Т. Белинский, Ю.Л. Мазор, Р.М. Терещук; Белкин М.К. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща школа, 1988. – 472 с.
1413691
  Ковалкин И.П. Справочник по учету труда и заработной платы / И.П. Ковалкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 205с.
1413692
   Справочник по фармацевтическому законодательству. – М, 1927. – 511с.
1413693
   Справочник по физике. – К, 1968. – 360с.
1413694
  Дубровский И.М. Справочник по физике / И.М. Дубровский, Б.В. Егоров, К.П. Рябошапка. – Киев : Наукова думка, 1986. – 556с.
1413695
   Справочник по физике для поступающих в вузы. – Киев : Наукова думка, 1969. – 360с.
1413696
  Любимов Н.И. Справочник по физико-механическим параметрам горных пород рудных районов / Любимов Н.И., Носенко Л.И. – Москва : Недра, 1978. – 285 с. – Библиогр.: с. 277-283
1413697
   Справочник по физико-техническим основам глубокого охлаждения. – М.-Л., 1963. – 416с.
1413698
   Справочник по физико-техническим основам криогеники. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 432с.
1413699
   Справочник по физиотерапии болезней уха, горла, носа. – К, 1981. – 208с.
1413700
  Кучеренко Е.Т. Справочник по физическим основам вакуумной техники / Е.Т. Кучеренко. – Киев : Вища школа, 1981. – 263с.
1413701
   Справочник по физической химии полимеров. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Свойства расворов и смесей полимеров / А.Е. Нестеров. – 1984. – 374 с.
1413702
   Справочник по физической химии полимеров. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Свойства полимеров в блочном состоянии. – 1984. – 330 с.
1413703
   Справочник по физической химии полимеров. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : ИК и ЯМР спектроскопия полимеров. – 1985. – 588 с.
1413704
  Усанов В.Н. Справочник по финансированию общего среднего образования / В.Н. Усанов. – М., 1983. – 360с.
1413705
  Сабуров П.Д. Справочник по финансированию проектных и изыскательских работ / П.Д. Сабуров. – М., 1971. – 96 с.
1413706
  Усанов В.Н. Справочник по финансированию просвещения / В.Н. Усанов, М.И. Капитонова, В.И. Ерошин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 318, [1] с.
1413707
   Справочник по финансово-экономическим расчетам на промышленных предприятиях. – М, 1983. – 304с.
1413708
   Справочник по финансово-экономическим расчетам на промышленных предприятиях. – Минск, 1983. – 303с.
1413709
   Справочник по фондам государственного архива Новосибирской области. – Новосибирск, 1969. – 260с.
1413710
  Гураль Л.Л. Справочник по фонетике английского языка. / Л.Л. Гураль, А.Л. Лев. – Х., 1960. – 60с.
1413711
  Уроева Р.М. Справочник по фонетике и грамматике немецкого языка / Р.М. Уроева, К.А. Пиганович. – Москва : Высшая школа, 1976
1413712
  Гурлев Д.С. Справочник по фотографии / Д.С. Гурлев. – К., 1986. – 367с.
1413713
  Гурлев С Д. Справочник по фотографии / С Д. Гурлев, . – К., 1993. – 400с.
1413714
  Гурлев Д Справочник по фотографии ( фотосъемка) / Д Гурлев. – Киев : Техніка, 1989. – 318с.
1413715
   Справочник по функционально-стоимостному анализу. – М, 1988. – 430с.
1413716
   Справочник по функциям С++. – Киев, 1994. – 410 с.
1413717
   Справочник по футболу. – М, 1950. – 64с.
1413718
   Справочник по футболу. – Рига, 1951. – 84с.
1413719
   Справочник по футболу. – Шахты, 1958. – 26с.
1413720
   Справочник по химии. – 3-е изд., перераб. – М, 1954. – с.
1413721
   Справочник по химии. – 3-е изд., перераб. – М, 1974. – 288с.
1413722
   Справочник по химии. – 4-е изд., перераб. – М, 1978. – 287с.
1413723
  Гаврусейко Н.П. Справочник по химии / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1989. – 79с.
1413724
   Справочник по химии для поступающих в вузы / А.Т. Пилипенко, В.Я. Починок, И.П. Середа, Ф.Д. Шевченко; Пилипенко А.Т. – Киев : Наукова думка, 1971. – 407с.
1413725
   Справочник по химии для учащихся средней школы. – Москва : Просвещение, 1964. – 360 с.
1413726
   Справочник по химии для учащихся средней школы. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 352 с.
1413727
   Справочник по химии для учителей средней школы. – М, 1949. – с.
1413728
  Коржев П.П. Справочник по химии для учителей средней школы. / П.П. Коржев. – 2-е изд., перераб. – М., 1949. – 360с.
1413729
   Справочник по химии полимеров / Ю.С. Липатов, А.Е. Нестеров, Т.М. Гриценко, Р.А. Веселовский; АН УССР, Ин-т высокомолекулярных соединений. – Киев : Наукова думка, 1971. – 536 с.
1413730
  Коржев П.П. Справочник по химии. / П.П. Коржев. – 3-е изд., перераб. – М., 1954. – 372с.
1413731
  Коржев П.П. Справочник по химии. / П.П. Коржев. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 424с.
1413732
  Маковер М.Д. Справочник по химическим материалам / М.Д. Маковер. – М.-Л., 1933. – 96с.
1413733
   Справочник по ценообразованию. – М, 1985. – 398с.
1413734
  Гнатек Ю. Справочник по цифроаналоговым и аналогоцифровым преобразователям / Ю. Гнатек. – М, 1982. – 552с.
1413735
   Справочник по цифровой вычислительной технике. – Киев : Техніка, 1974. – 511с.
1413736
   Справочник по цифровой вычислительной технике. – К, 1979. – 366с.
1413737
   Справочник по цифровой вычислительной технике. – К, 1980. – 320с.
1413738
   Справочник по цифровой вычислительной технике. – Киев, 1981. – 207 с.
1413739
  Зубчук В.И. Справочник по цифровой схемотехнике / В.И. Зубчук, В.П. Сигорский, А.Н. Шкуро. – Киев : Тэхника, 1990. – 448 с.
1413740
  Годик Е.И. Справочник по черчению. / Е.И. Годик. – К, 1953. – 464с.
1413741
   Справочник по Чехословакии. – Прага, 1978. – 149с.
1413742
  Панов Д.Ю. Справочник по численному решению дифференциальных уравнений в частных производных / Д.Ю. Панов. – Москва ; Ленинград, 1938. – 129 с.
1413743
  Загускин В.Л. Справочник по численным методам решения алгебраических и трансцендентных уравнений / В.Л. Загускин. – Москва, 1960. – 216 с.
1413744
  Брызгалова Т.П. Справочник по штатно-сметной работе в органах Госстраха / Т.П. Брызгалова. – М., 1980. – 126с.
1413745
  Брызгалова Т.П. Справочник по штатно-сметной работе в органах Госстраха / Т.П. Брызгалова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 127с.
1413746
  Грубов В.И. Справочник по ЭВМ / В.И. Грубов, В.С. Кирдан, С.Ф. Козубовский. – Київ : Наукова думка, 1989. – 544 с. – ISBN 5-12-000304-4
1413747
   Справочник по экологии морских двустворок : Образ жизни двустворчатых моллюсков, принадлежащих к родам, представленным в морских и солоноватоводных отложениях кайнозоя юга СССР. – Москва : Наука, 1966. – 350с.
1413748
   Справочник по экологической экспертизе проектов. – К, 1986. – 190с.
1413749
  Крушевский А.В. Справочник по экономико-математическим моделям и методам / А.В. Крушевский. – К., 1982. – 208с.
1413750
  Пионтковский В.Ф. Справочник по эксплуатации жилых и общественных зданий / В.Ф. Пионтковский, В.Н. Федоренко. – 2-е изд., переработ. и доп. – Киев, 1967. – 323с.
1413751
   Справочник по эксплуатации и регулировкам сельскохозяйственных машин. – М, 1985. – 277с.
1413752
   Справочник по эксплуатации и ремонту гидротурбинного оборудования. – М, 1985. – 368с.
1413753
   Справочник по эксплуатации электрооборудования. – Киев : Техніка, 1985. – 184 с.
1413754
   Справочник по экстракции. – Москва : Атомиздат
Т. 1 : Экстракция нейтральными органическими соединениями. – 1976. – 598 с. : ил.
1413755
   Справочник по экстракции. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Экстракция аминами, солями аминов и четвертичных аммониевых оснований. – 1977. – 304 с. : ил.
1413756
   Справочник по экстракции : в 3 т. – Москва : Атомиздат
Т. 3 : Экстракция органическими кислотами и их солями / Б.В. Мартынов. – 1978. – 367 с. : граф.
1413757
   Справочник по электрическим конденсаторам. – Москва : Радио и связь, 1983. – 576 с.
1413758
   Справочник по электрическим установкам высокого напряжения. – Москва : Энергия, 1974. – 568 с.
1413759
   Справочник по электрической изоляции. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 623 с.
1413760
  Бройде М А. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам / М А. Бройде, . – М.Л., 1957. – 96с.
1413761
  Бройде М А. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам / М А. Бройде, Ф.И. Тарасов. – М.Л,, 1962. – 256с.
1413762
  Булычев А.Л. Справочник по электровакуумным приборам / А.Л. Булычев, В.И. Галкин, В.А. Прохоренко. – Минск, 1982. – 384 с.
1413763
  Пляц О.М. Справочник по электровакуумным, полупроводниковым приборам и интегральным схемам / О.М. Пляц. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 480 с.
1413764
   Справочник по электроизмерительным приборам. – Ленинград : Энергия, 1973. – 703 с.
1413765
   Справочник по электроизмерительным приборам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л, 1977. – 832с.
1413766
   Справочник по электроизмерительным приборам. – 3-е изд. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1983. – 783 с.
1413767
  Мардин В.В. Справочник по электронным измерительным приборам / В.В. Мардин, А.И. Кривоносов. – Москва : Связь, 1978. – 416 с.
1413768
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам / Д.С. Гурлев. – изд. 5-е, испр. и доп. – Киев : Техніка, 1974. – 511 с.
1413769
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам / Д.С. Гурлев. – Киев, 1979. – 462 с.
1413770
   Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. – Москва : Энергоатомиздат
Т. 1. – 1986. – 568 с.
1413771
  Фауль Ф. Справочник по электротехнике / Ф. Фауль. – Москва : Московское Акционерное Издательское Общество
Т. 1. – 1928. – 512 с.
1413772
  Фауль Ф. Справочник по электротехнике : в 6 выпусках / Ф. Фауль. – Москва : Московское Акционерное Издательское Общество
Т. 2. – 1929. – 736 с.
1413773
   Справочник по электротехническим материалам. – Москва-Ленинград
1. – 1958. – 460с.
1413774
   Справочник по электротехническим материалам. – М.-Л.
1. – 1959. – 476с.
1413775
   Справочник по электротехническим материалам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия
Т. 1. – 1974. – 584 с.
1413776
   Справочник по электротехническим материалам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия
Т. 2. – 1974. – 615 с.
1413777
   Справочник по электротехническим материалам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергия
Т. 3. – 1976. – 896 с.
1413778
   Справочник по электротехническим материалам. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат
Т. 1. – 1986. – 368 с.
1413779
   Справочник по электротехническим материалам. – 3-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат
Т. 2. – 1987. – 463 с.
1413780
   Справочник по электротехническим материалам. – 3-е изд., перераб. – Ленинград : Энергоатомиздат
Т. 3. – 1988. – 728 с.
1413781
   Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1, Ч. 1. – 1963. – 720 с.
1413782
   Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 2. – 1964. – 1007 с.
1413783
   Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 3. – 1965. – 704 с.
1413784
   Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. – Москва : Энергия
Т. 4. – 1967. – 368 с.
1413785
   Справочник по электрохимии. – Ленинград : Химия, 1981. – 486 с.
1413786
   Справочник по элементам автоматики и телемеханики. – М.-Л., 1958. – 286с.
1413787
   Справочник по элементам автоматики и телемеханики. – М.-Л., 1959. – 136с.
1413788
   Справочник по элементам автоматики и телемеханики. – М.-Л., 1960. – 136с.
1413789
  Фельдштейн А.Л. Справочник по элементам волноводной техники / А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич, В.П. Смирнов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советское радио, 1967. – 651 с.
1413790
   Справочник по элементам полосковой техники / Фельдштейн А.Л. – Москва : Связь, 1979. – 336 с.
1413791
   Справочник по элементам радиоэлектронных устройств / Ф.И. Барсуков, И.А. Болошин, Н.Ф. Вавилов, И.В. Василькевич, Е.Л. и др. Геренрот; Ф.И. Барсуков, И.А. Болошин, Н.Ф. Вавилов, И.В. Василькевич, Е.Л. Геренрот и др. ; под ред. В.Н. Дулин, М.С. Жук. – Москва : Энергия, 1977. – 575 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов. – (Справочная серия "Радиоэлектроника")
1413792
   Справочник по элементарной математике. – Киев, 1966. – 442 с.
1413793
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Москва, 1973
1413794
   Справочник по элементарной математике для поступающих в вузы. – Киев, 1972. – 528 с.
1413795
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 4-е изд. – Минск. – 208 с.
1413796
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 4-е изд. – Минск, 1952. – 206 с.
1413797
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград, 1953. – 200 с.
1413798
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 6-е изд. – Минск, 1957. – 199 с.
1413799
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 11-е изд. – Минск, 1971. – 215 с.
1413800
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 12-е изд. – Минск, 1973. – 215 с.
1413801
   Справочник по элементарной химии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1977. – 542 с.
1413802
   Справочник по элементарной химии / А.Т. Пилипенко, В.Я. Починок, И.П. Середа, Ф.Д. Шевченко; Пилипенко А.Т. – Киев : Наукова думка, 1985. – 560 с.
1413803
   Справочник по энергетическому оборудованию. – М, 1959. – 260с.
1413804
   Справочник по ядерной физике : пер. с англ. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 632 с.
1413805
   Справочник по ядерной физике / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький, И.И. Залюбовский, А.В. Кузниченко; Исматов Е.И. – Ташкент : Фан
Кн. 2. – 1989. – 828с.
1413806
   Справочник по ядерной физике (ядерная спектроскопия) / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький, И.И. Залюбовский, А.В. Кузниченко; Исматов Е.И. – Ташкент : Фан
Кн. 1. – 1989. – 738с.
1413807
   Справочник по ядерной энерготехнологии : под ред. Легасов В.А. – Москва, 1989. – 751 с. – ISBN 5-283-02437-7
1413808
   Справочник показателей качества химических реактивов : [В 2 кн.]. – Москва : Химия
Кн. 1. – 1968. – 528 с.
1413809
   Справочник показателей качества химических реактивов. – Москва : Химия
Кн. 2. – 1968. – 529-992 с.
1413810
   Справочник политработника. – М, 1973. – 320с.
1413811
   Справочник политработника. – М, 1978. – 304с.
1413812
   Справочник политработника. – 3-е изд. – М, 1985. – 285с.
1413813
   Справочник пользователя IBM PC. – Киев, 1991. – 110 с.
1413814
  Лившиц Р.З. Справочник правового инспектора труда / Р.З. Лившиц. – М., 1979. – 303с.
1413815
   Справочник практического врача : в двух томах. – 8-е испр. изд. – Москва : Медгиз
Т. 1. – 1959. – 979 с.
1413816
   Справочник практического врача : в двух томах. – 8-е испр. изд. – Москва : Медгиз
Т. 2. – 1959. – 927 с.
1413817
   Справочник практического врача. – 3-е изд., перераб. и доп. – М
1. – 1990. – 430с.
1413818
   Справочник практического врача. – 3-е изд., перераб. и доп. – М
2. – 1990. – 335с.
1413819
   Справочник предпринимателя. – Севастополь, 1991. – 104 с.
1413820
   Справочник председателя группы народного контроля. – К, 1980. – 224с.
1413821
  Абрамов В.А. Справочник председателя колхоза / [В.А. Абрамов и др.] ; под ред.: М.А. Абросимова, Т.И. Соколова, В.А.Чувикова. – 3-е, перераб. изд. – Москва : Сельхозгиз, 1948. – XXIV, 607 с.
1413822
   Справочник председателя колхоза. – М
1. – 1956. – 703с.
1413823
   Справочник председателя колхоза. – М
2. – 1956. – 920с.
1413824
   Справочник председателя колхоза. – М, 1972. – 639с.
1413825
   Справочник председателя колхоза. – 2-е изд, перераб. и доп. – М, 1983. – 488с.
1413826
   Справочник председателя правления потребительского общества. – М, 1963. – 480с.
1413827
   Справочник преподавателя по китайскому языку для средних классов. – Пекин
1. – 1988. – 86с.
1413828
   Справочник преподавателя по китайскому языку для средних классов. – Пекин
2. – 1988. – 88с.
1413829
   Справочник преподавателя по китайскому языку для средних классов. – Пекин
3. – 1988. – 91с.
1413830
   Справочник преподавателя по китайскому языку для средних классов. – Пекин
4. – 1988. – 96с.
1413831
   Справочник програмиста. – Ленинград
2. – 1964. – 848 с.
1413832
   Справочник программиста. – Ленинград
Т. 1. – 1963. – 628 с.
1413833
  Дробушевич Г.А. Справочник программиста / Г.А. Дробушевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 191 с.
1413834
  Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT и АТ / Р. Джордейн. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 544с. – ISBN 5-279-00611-4
1413835
  Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, ХТ и АГ / Р. Джордейн. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 543с. – ISBN 5-279-00611-4
1413836
  Нониев С.Г. Справочник продавца продовольственых товаров / С.Г. Нониев. – М, 1977. – 448с.
1413837
  Дремяцкий Н.С. Справочник проектировщика-электрика жилых и гражданских зданий / Н.С. Дремяцкий, В.В. Карпов. – Москва-Ленинград, 1959. – 251 с.
1413838
   Справочник проектировщика. – М, 1965. – 359с.
1413839
   Справочник проектировщика АСУП. – М, 1974. – 375с.
1413840
   Справочник проектировщика САУП. – М, 1971. – 424с.
1413841
   Справочник проектировщика САУП. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1976. – 590с.
1413842
   Справочник проектировщика. Градостроительство. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1978. – 367с.
1413843
   Справочник промышленника. – М, 1924. – 234с.
1413844
   Справочник пропагандиста-международника. – М, 1966. – 239с.
1413845
   Справочник пропагандиста-международника. – М, 1966. – 238с.
1413846
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1970. – 271 с.
1413847
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1971. – 270 с.
1413848
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1972. – 270 с.
1413849
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1973. – 278 с.
1413850
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1974. – 256 с.
1413851
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1975. – 272 с.
1413852
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1976. – 240 с.
1413853
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1978. – 232 с.
1413854
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1979. – 240 с.
1413855
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1981. – 206 с.
1413856
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1982. – 207 с.
1413857
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1983. – 205 с.
1413858
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1984. – 238 с.
1413859
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1985. – 237 с.
1413860
   Справочник пропагандиста. – М, 1968. – 288с.
1413861
   Справочник пропагандиста. – М, 1971. – 271с.
1413862
   Справочник пропагандиста. – М, 1972. – 255с.
1413863
   Справочник пропагандиста. – М, 1979. – 191с.
1413864
   Справочник пропагандиста. – Москва, 1981. – 207 с.
1413865
   Справочник пропагандиста. – М, 1982. – 223с.
1413866
   Справочник пропагандиста. – Москва, 1984. – 206 с.
1413867
   Справочник пропагандиста. – М, 1985. – 174с.
1413868
   Справочник пропагандиста. – М, 1986. – 203с.
1413869
   Справочник пропагандиста. – М, 1987. – 192с.
1413870
   Справочник пропагандиста. – М, 1988. – 222с.
1413871
   Справочник пропагандиста и агитатора. – М, 1955. – 372с.
1413872
   Справочник пропагандиста и агитатора. – М, 1956. – 824с.
1413873
   Справочник пропагандиста и агитатора. – Белгород, 1960. – 315с.
1413874
   Справочник пропагандиста и агитатора. – М, 1966. – 335с.
1413875
   Справочник пропагандиста и агитатора армии и флота. – Москва : Военное издательство, 1973. – 351 с.
1413876
   Справочник пропагандиста и агитатора армии и флота. – Москва : Военное издательство, 1983. – 223 с.
1413877
   Справочник пропагандиста и агитатора армии и флота. – Москва : Военное издательство, 1989. – 237 с.
1413878
  Лэнди Р. Справочник радиоинженера / Р. Лэнди, Д. Дэвис, А. Албрехт. – Москва-Ленинград, 1961. – 704 с.
1413879
  Бунин С.Г. Справочник радиолюбителя-коротковолновика / С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. – Киев, 1978. – 199 с.
1413880
  Бунин С.Г. Справочник радиолюбителя-коротковолновика / С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1984. – 264 с.
1413881
  Турлыгин С.Я. Справочник радиолюбителя / С.Я. Турлыгин, Е.И. Строганова. – Москва : Гостехиздат, 1925. – 168 с.
1413882
  Терещук Р.М. и др. Справочник радиолюбителя / Р.М. и др. Терещук. – К., 1957. – 506с.
1413883
  Терещук Р.М. и др. Справочник радиолюбителя / Р.М. и др. Терещук. – 4-е, стереот. – К., 1962. – 840с.
1413884
  Бродский М.А. Справочник радиомеханика / М.А. Бродский. – Минск, 1974. – 320 с.
1413885
  Ситников Г Г. Справочник радиослушателя / Г Г. Ситников. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 136 с.
1413886
  Пашкевич Б.В. Справочник разработчика АСУП по бухгалтерскому учету / Б.В. Пашкевич. – Минск, 1977. – 267с.
1413887
  Омельченко Л.В. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры / Л.В. Омельченко, А.Г. Гордеев. – Киев : Техніка, 1983. – 119 с.
1413888
  Готра З.Ю. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, В.И. Матвиив, П.П. Паскур. – 2-е изд. – Львов : Каменяр, 1987. – 183 с.
1413889
  Рубан Г.С. и др. Справочник руководителя торгового предприятия / Г.С. и др. Рубан. – Киев, 1984. – 159с.
1413890
  Аликин П.Г. Справочник сельского электрика / П.Г. Аликин, Б.П. Аликин. – Пермь : Книжное издательство, 1971. – 455 с. : ил. – Библиогр.: с. 448-449
1413891
  Бодин А.П. Справочник сельського электромонтера / А.П. Бодин, Ф.И. Московкин, В.Н. Харечко. – 3-е изд. , перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1986. – 334 с.
1413892
  Анашкин Н И. Справочник сержанта артиллерии / Анашкин И.Н., Белокур М.Н. – Москва : Воениздат, 1981. – 224 с. : ил.
1413893
  Усманов У.А. Справочник следователя / [Усманов У.А. (авт.-сост.)]. – Москва : Приор, 1999. – 256 с. – ISBN 5-7990-0047-1
1413894
  Беляев Г. Справочник спортсмена / Г. Беляев, Б. Гарт ; пад ред. А. Лазеба. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Ленинградское газ.-журн. и книжное изд-во, 1949. – 559 с.
1413895
  Маслов П.П. Справочник стоимости провоза товаров из всех уездов СССР до Москвы и ближайщего морского порта. / П.П. Маслов. – М., 1925. – 34с.
1413896
  Третьяков Н.В. Справочник таксатора / Н.В. Третьяков. – М.-Л., 1952. – 855с.
1413897
  Пясецкий В.В. Справочник телезрителя в вопросах и ответах / В.В. Пясецкий. – Минск : Беларусь, 1975. – 272 с.
1413898
  Петрюков А.А. Справочник телезрителя и радиослушателя / А.А. Петрюков. – Ставрополь, 1988. – 174 с.
1413899
  Довгалевский Я.М. Справочник термиста / Я.М. Довгалевский. – Саратов, 1962. – 420с.
1413900
  Наумов Г.Б. Справочник термодинамических величин (для геологов) / Г.Б. Наумов. – Москва : Атомиздат, 1971. – 240с.
1413901
  Красулин В.С. Справочник техника-геолога / В.С. Красулин. – Москва, 1967. – 488с.
1413902
  Красулин В.С. Справочник техника-геолога / В.С. Красулин. – Москва : Недра, 1974. – 384с.
1413903
  Красулин В.С. Справочник техника-геолога / В.С. Красулин. – М, 1986. – 323с.
1413904
  Гуревич И.В. Справочник технического редактора-картографа / И.В. Гуревич; ред. А.В. Эдельштейн. – Москва : Недра, 1967. – 232 с.
1413905
  Гуревич И.В. Справочник технического редактора-картографа / И.В. Гуревич; рец. А.Я. Симонович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 184 с.
1413906
  Кулев И.Г. Справочник технической литературы по целлюлозно-бумажному производству. / И.Г. Кулев, Н.В. Рюхин. – М.-Л., 1950. – 472с.
1413907
  Долматовский Г.А. Справочник технолога по механической обработке металлов / Г.А. Долматовский. – Москва-Свердловск, 1944. – 324с.
1413908
   Справочник укрупненных норм времени на спуско-подъемные подготовительно-заключительные и вспомогательные работы при бурении скважин на нефть и газ. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 418с.
1413909
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.1 : Геологосъемочные и поисковые работы. – 1960. – 46с.
1413910
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.2 : Гидрогеологические и инженерно-геологические работы. – 1960. – 95с.
1413911
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Гогеолтехиздат
Вып.3 : Геофизические работы. – 1960. – 234с.
1413912
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.4 : Горнопроходческие работы. – 1960. – 105с.
1413913
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.5 : Разведочное бурение. – 1960. – 127с.
1413914
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.8 : Топографо-геодезические и маркшейдерские работы. – 1960. – 122с.
1413915
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.10 : Постройка временных зданий и сооружений. – 1960. – 304с.
1413916
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – М, 1965. – 50с.
1413917
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – 3-е изд. – М, 1966. – 496с.
1413918
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
2. – 1968. – 224с.
1413919
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
4. – 1968. – 351с.
1413920
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
8. – 1968. – 201с.
1413921
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
9. – 1968. – 80с.
1413922
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
10. – 1968. – 224с.
1413923
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
1. – 1969. – 174с.
1413924
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
3. – 1969. – 190с.
1413925
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
3. – 1969. – 176с.
1413926
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
3. – 1969. – 120с.
1413927
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
6. – 1969. – 208с.
1413928
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
12. – 1969. – 336с.
1413929
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
13. – 1969. – 496с.
1413930
   Справочник укрупненных сметных норм. – Л, 1937. – 216с.
1413931
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М.-Л.
4. – 1946. – 228с.
1413932
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М.-Л.
5. – 1946. – 179с.
1413933
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М.-Л.
7. – 1946. – 56с.
1413934
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
1. – 1950. – 119с.
1413935
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
2. – 1950. – 100с.
1413936
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
2. – 1950. – 72с.
1413937
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
3. – 1950. – 244с.
1413938
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
4. – 1950. – 320с.
1413939
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
5. – 1950. – 248с.
1413940
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
6. – 1950. – 176с.
1413941
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
7. – 1950. – 176с.
1413942
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
8. – 1950. – 208с.
1413943
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
2. – 1954. – 252с.
1413944
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
3. – 1954. – 420с.
1413945
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
4. – 1954. – 392с.
1413946
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
5. – 1954. – 503с.
1413947
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
3. – 1955. – 18с.
1413948
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.7 : Топографо-геодезические и маркшейдерские работы. – 1955. – 318с.
1413949
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
8. – 1955. – 208с.
1413950
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
9. – 1955. – 331с.
1413951
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
5. – 1957. – 15с.
1413952
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
3. – 1983. – 128с.
1413953
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
3. – 1983. – 119с.
1413954
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
1. – 1984. – 89с.
1413955
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
2. – 1984. – 112с.
1413956
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
4. – 1984. – 295с.
1413957
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
5. – 1984. – 200с.
1413958
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
6. – 1984. – 128с.
1413959
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
8. – 1984. – с.
1413960
  Колесников А.И. Справочник ультракоротковолновика / А.И. Колесников. – Москва, 1966. – 221 с.
1413961
   Справочник управляющего отделением совхоза. – М, 1971. – 256с.
1413962
   Справочник участника международных научных конференций. – М, 1985. – 104с.
1413963
   Справочник участника социалистического соревнования. – К, 1981. – 272с.
1413964
   Справочник участника социалистического соревнования. – 2-е изд., перераб. и доп. – К, 1985. – 395с.
1413965
   Справочник участника Третьего Всесоюзного гидрологического съезда 1957 г.. – Л, 1957. – 96с.
1413966
  Зубченко Н.Е. Справочник учащегося по правилам дорожного движения / Н.Е. Зубченко, В.А. Татаринцев. – К., 1977. – 94с.
1413967
   Справочник учителя немецкого языка. – К, 1985. – 199с.
1413968
   Справочник фельдшера. – Москва
1. – 1990. – 490с.
1413969
  Бунимович Д.З. Справочник фотографа / Д.З. Бунимович, А.В. Фомин. – М., 1970. – 277с.
1413970
  Бунимович Д.З. Справочник фотолюбителя / Д.З. Бунимович. – М., 1957. – 360с.
1413971
  Писаренко В.В. Справочник химика-лаборанта / В.В. Писаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 238с.
1413972
  Клюев А.А. Справочник члена комисси по трудовым спорам / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – Москва, 1965. – 286с.
1413973
   Справочник экономиста = Довідник економіста : ежемесячный специализированный журнал / ООО"МЕДИА-ПРО". – Киев, 2004-
№ 12 (120). – 2013
1413974
  Тарасевич В.Ф. Справочник экономиста колхоза и совхоза / В.Ф. Тарасевич, А.И. Гудайкин. – Минск : Ураджай, 1974. – 448 с.
1413975
  Тарасевич В.Ф. Справочник экономиста колхоза, совхоза. / В.Ф. Тарасевич, А.И. Гудайкин. – 2-е изд. – Минск, 1982. – 504с.
1413976
  Гурьянов С.Х. Справочник экономиста по труду : (методика расчетов по экономике труда на пром. предприятиях) / С.Х. Гурьянов, И.А. Поляков, К.С. Ремизов. – 5-е изд., доп. и перераб. – Москва : Экономика, 1982. – 264 с.
1413977
  Борисов В.А. Справочник экономиста по труду / В.А. Борисов. – М., 1986. – 286с.
1413978
  Гурьянов С.Х. Справочник экономиста по труду: (Методика расчетов по экономике труда на пром. предприятиях) / С.Х. Гурьянов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1968. – 240с.
1413979
  Поляков И.А. Справочник экономиста по труду: метод. экон. расчетов по кадрам, труду и заработ. плате на пром. предприятиях / И.А. Поляков, К.С. Ремизов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 238 с.
1413980
  Гусева Л.Н. Справочник экономиста сельского хозяйства / Л.Н. Гусева. – Алма-Ата, 1972. – 544с.
1413981
   Справочник электромонтера. – 2-е перераб. и доп. изд. – М.-Л., 1951. – 232с.
1413982
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1952. – 192с.
1413983
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1952. – 192с.
1413984
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1953. – 456с.
1413985
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1957. – 272с.
1413986
   Справочник электромонтера. – 3-е изд., переработ. и доп. – М.-Л., 1957. – 192с.
1413987
   Справочник электромонтера. – Изд. 2-е , переработ. и доп. – М.-Л., 1961. – 432с.
1413988
   Справочник электромонтера. Техника безопасности. – М.-Л., 1952. – с.
1413989
   Справочник электротехника. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1. – 1962. – 479 с.
1413990
   Справочник электротехника. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 2, Вып. 4 : Аппаратура низкого напряжения. – 1964. – 424 с.
1413991
   Справочник электротехника. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 2, Вып. 3 : Реле защиты и автоматики. – 1965. – 240 с.
1413992
  Славченко Н.А. Справочник энергетика городских электростанций, электрических и тепловых сетей. / Славченко Николай Антонович. – Москва : Изд-во М-ва коммун. хозяйства РСФСР, 1957. – 591 с., [3] л. черт
1413993
   Справочник энергетика промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1 : Электроснабжение. – 1961. – 840 с.
1413994
   Справочник энергетика промышленных предприятий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 2 : Электроснабжение (окончание), приемники электроэнергии и электрооборудование некоторых отраслей промышленности. – 1963. – 880 с.
1413995
   Справочник энергетика промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 3 : Теплоэнергетика. – 1965. – 512 с.
1413996
  Гольстрем В.А. Справочник энергетика промышленных предприятий. / В.А. Гольстрем, А.С. Иваненко. – 5-е изд., стереотип. – Киев, 1979. – 464с.
1413997
   Справочник энергетика хозяйств и предприятий АПК. – Минск, 1987. – 256с.
1413998
   Справочник юрисконсульта. – Минск, 1973. – 303с.
1413999
   Справочник юрисконсульта сельскохозяйственных предприятий. – Москва, 1982. – 254с.
1414000
  Князев П.В. Справочники по обложению кустарей, ремесленников и их объединений. / П.В. Князев. – М., 1931. – 124с.
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,