Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1420001
   "Структурна антропологія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 917. – ISBN 966-316-069-1
1420002
  Маріонда С.В. Структура "нової" системи освіти в 1942-1943 рр. на території генерального округу "Дніпропетровськ" та підготовка відділу освіти обласної управи до її втілення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 10. – С. 11-16
1420003
   Структура A-b-B-b-A триблок-кополімерів з хімічно комплементарними аморфним і здатним до кристалізації компонентами / С.В. Федорчук, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова, Ю.П. Гомза // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 49-57. – ISSN 1818-1724
1420004
  Білак Г.І. Структура PR-стратегій католицьких церков в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 91-95


  У статті розглянуто основні принципи та засади побудови PR-стратегій католицьких церков в Україні.Автором зроблено ґрунтовний аналіз основних документів Ватикану у сфері соціальної комунікації та PR,актуалізовано потребу в побудові належних зв"язків з ...
1420005
  Свінціцький В.М. Структура адаптивної поведінки в світлі біології активності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1420006
  Литвин І.І. Структура адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 250-258. – ISSN 2307-3427
1420007
  Ващенко Ю.В. Структура адміністративно-правового статусу громадянина // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 229-230. – ISBN 978-966-667-624-8
1420008
  Головко Л.О. Структура акціонерного капіталу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 36-38
1420009
  Садовнік В.П. Структура апарату парламентів зарубіжних країн // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 38-43. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
1420010
  Карабан В.І. Структура аргументації директиві / В.І. Карабан, С.Л. Мамчуренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 49-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Наводиться структурна класифікація аргументованих директиві у термінах теорії мовленнєвих актів. У процесі аналізу виявляється роль екстралінгвістичних факторів (соціально-рольовий статус комунікантів, ступінь їхнього емоційного збудження тощо) на ...
1420011
  Землякова Т. Структура аргументації, складова розуміння та комунікативної мети у інтерв"ю за гендерною ознакою // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 86-91
1420012
  Бондар Т.Г. Структура асоціативних полів "road", "way", "’Weg" та "Bahn" у зіставному аспекті // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 9-14


  У статті у зіставному аспекті розглядаються набори асоціацій, які виникають у свідомості носів англійської та німецької мов на слова-стимули road, way, Weg та Bahn. У межах кожного асоціативного поля виявлено семантичні групи та підгрупи. Більшість ...
1420013
  Бережной Ю.А. Структура атомів і молекул : навч. посібник / Ю.А. Бережной ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 175, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 174-175. – Бібліогр.: с. 173 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-549-4
1420014
  Ситар Г. Структура бази даних "Синтаксичні фразеологізми в українській мові" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 83-92. – ISSN 0320-3077


  У статті запропоновано параметри опису синтаксичних фразеологізмів. Висвітлено два етапи створення бази даних "Синтаксичні фразеологізми в українській мові", розглянуто її структури
1420015
   Структура бази даних геолого-географічної інформації в системі моніторингу за станом геологічного середовища на території Київської агломерації / С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, І.Є. Кошлякова, І.В. Цюпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розроблена структура бази даних геолого-геофізичної інформації, що включає дані радіоізотопних досліджень фізико-механічних властивостей грунтів, гідрогеологічних та моніторингових досліджень. The database of the geological and geophysical information ...
1420016
  Дашкова О.Ю. Структура бесконечномерных линейных групп и модулей над групповыми кольцами : дис. ... д-ра. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Дашкова О. Ю.; КНУТШ. – Киев, 2009. – 327с. – Библиогр.: л. 303-327
1420017
  Алєксєєнко М.В. Структура бібліотеки Рішельєвського ліцею (1817-1865) в Одесі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 42-55. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті розглядається структура бібліотеки Рішельєвського ліцею в Одесі - першого у XIX ст. навчального закладу змішаного типу на півдні України. На основі архівних джерел та відомостей періодичних видань навчального закладу книжкове зібрання ...
1420018
  Дзюба С.Г. Структура вартості бренду як основа економічної оцінки ділової репутації підприємства / С.Г. Дзюба, Л.М. Гоц // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-20.
1420019
  Егорова Н.В. Структура Верхневолжского аэрогеодезического предприятия как пример территориального холдинга отрасли геодезии и картографии / Н.В. Егорова, С.В. Еруков, Г.Г. Побединский // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 9-14 : табл., рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
1420020
  Стасенко С.А. Структура взаємовідносин особистості та Бога: вчення Мейстера Екхарта у контексті російської релігійної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 234. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1420021
  Руденко С.С. Структура взаємовідносин субдомінантних видів трав"янисто-чагарникового ярусу у біотопах чистих та мішаних букових лісів / С.С. Руденко, М.В. Талах // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-36 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
1420022
  Шевчук Н.Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 202-207. – ISSN 1993-6788
1420023
  Шевчук Наталія Юріївна Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 202-207. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з"ясовано зміст поняття "видатки", визначено особливості структури видатків місцевих бюджетів, досліджено та проаналізовано процес використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування у видатковій частині місцевих бюджетів.
1420024
  Гавриленко О. Структура викладання екології у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 29-38. – ISSN 1682-2366


  Розглянутий основний зміст нового підручника " Основи екології". Розкриваються методичні прийоми викладання дисципліни " Основи екології" з використанням мультимедійного обладнання.
1420025
  Проценко О. Структура висловлення як засіб реалізації комунікативної стратегії позитивного самопредсталення мовця // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 178-179. – ISSN 0320-3077
1420026
  Жиляєв І.Б. Структура вищих навчальних закладів / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 24-26. – ISBN 978-966-7909-71-0
1420027
  Жиляєв І.Б. Структура вищої освіти України / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 41. – ISBN 978-966-7909-71-0
1420028
  Євграфов О.Є. Структура власності та функціональне призначення земельних ресурсів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 68-71. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1420029
  Романенко С. Структура внешней торговли как отражение тенденций инновационного развития регионов Украины : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 52-53 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1420030
  Ровенчак І.І. Структура географії культури : Запрошуємо до дискусії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-48. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1420031
  Гаєцький Юрій Структура Гетьманщини: Лохвицька сотня Лубенського полку 1648-1782 рр. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 256-257
1420032
  Горбенко А.П. Структура глобального освітнього середовища // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 36-41. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633


  Проаналізовано структуру глобального освітнього середовища. Автором зроблено наголос на розкритті взаємозв"язків між основними суб"єктами й елементами глобального освітнього середовища.
1420033
  Зинькина Ю.В. Структура глобальной миграционной сети и динамика изменения Мир-Системы / Ю.В. Зинькина, А.В. Коротаев, А.И. Андреев // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 18-32. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385


  Цель работы - исследовать, насколько последние десятилетия турбулентных изменений в глобализирующейся Мир-Системе повлияли на структуру мировой миграционной сети, распределение и силу бинарных межстрановых связей, а также выявить некоторые основные ...
1420034
  Кашуба О. Структура Головліту Української РСР у 20 - 40-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 20-21
1420035
  Фомичева О.В. Структура готовности будущих специалистов по технологиям электронных мультимедийных изданий к инновационной профессиональной деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 114-117. – ISSN 1026-955X


  Проанализировано понятие «готовность к инновационной деятельности» в различных отраслях знаний. Автором предложено определение понятия «готовности будущих специалистов по технологиям электронных мультимедийных изданий к инновационной профессиональной ...
1420036
  Таймасов Ю.С. Структура готовності випускника профільного ВНЗ ДСНС України до професійної діяльності. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 33-36. – ISSN 1562-529Х
1420037
  Литвинов А. Структура готовності до провайдингу педагогічних інновацій майбутнього викладача // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 146-159. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1420038
  Петренко Л.В. Структура готовності майбутнього вчителя до застосування ІК технологій // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 171-173. – ISBN 978-966-698-282-0
1420039
  Малешин Д.Я. Структура гражданской процессуальной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 36-60. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1420040
  Гаськевич В.Г. Структура грунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір"я : Монографія / О.В. Гаськевич, С.П. Позняк; МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-613-543-1
1420041
  Гоцкалюк Л.О. Структура грунтового покриву території національного природного парку "Кременецькі гори" / Л.О. Гоцкалюк, Л.Ю. Сорокіна, М.О. Штогрин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 37-44 : фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
1420042
  Самсонніков О.В. Структура дво- та трикомпонентних розплавів алюмінію з 3d-металами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: спец. 02.00.04 / Самсонніков О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 13 назв
1420043
  Головнев Н.Н. Структура двух новых соединений фторхинолоновых антибиотиков с минеральными кислотами / Н.Н. Головнев, А.Д. Васильев // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 11. – С. 1472-1475. – ISSN 0044-457Х
1420044
  Мірошник Н. Структура дендрофлори та інвазивна активність видів-інтродуцентів правобережжя середнього Придніпров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджено співвідношення типів стратегій Раменського - Грайма деревних рослин, що відображають ставлення їх до двох факторів - забезпеченості ресурсами і порушеності місцезростань. Переважають види зі вторинною стратегією віоленти-патієнти (47-65%), ...
1420045
  Кучерук М.М. Структура державно-правової діяльності із запобігання тероризму // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 117-125. – ISSN 2220-1394
1420046
  Ляшко С.М. Структура дефініції у біографістиці // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 27-35. – ISBN 966-02-3600-х
1420047
  Новак В. Структура дефініцій назв овочів у тлумачних словниках англійської мови // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 212-221. – ISSN 2311-5165


  В статті запропоновано лінгвостилістичний аналіз морфеми як компонента індивідуально-авторського словотвору у віршованих текстах Пауля Целана. Порушення звичної сполучуваності морфем у складі слова, що є характерним для творчої манери поета, породжує ...
1420048
  Буряк А.В. Структура джерел формування капіталу суб"єктів господарювання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 105-109
1420049
  Сніжко О. Структура доларизації у контексті глобалізації / О. Сніжко, О. Зикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-50. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано теоретичні підходи до трактування доларизації, особливості різних типів і форм доларизації. Авторами досліджено механізми впливу глобальних факторів на розвиток доларизації. Обґрунтовується ідея формування нових характеристик ...
1420050
  Шкаруба Л. Структура драматического конфликта и проблема свободі вібора в трагедии Еврипида "Медея" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 117-121
1420051
  Клековкін О. Структура драми: до історії термінів // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 251-263. – ISBN 978-966-2374-12-4
1420052
  Дементьєв В. Структура економічної влади і поведінка власника підприємства // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-36. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
1420053
  Шахновська І.І. Структура емотивних висловлень персонажів американської драми ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 425-430. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена вивченню специфіки структурної організації емотивних висловлень персонажів американської драми ХХ століття. В результаті проведеного аналізу виокремлено та детально аналізуються найбільш характерні структурні різновиди емотивних ...
1420054
  Григоренко І.В. Структура епістолярію Андрія Малишка (фонд Максима Рильського) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 52-55. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1420055
  Мовчан Т.М. Структура етики владно-політичних відносин // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 97 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 158-168
1420056
  Шевченко Л.Ю. Структура ефірного твору // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 127-131


  У статті розкривається специфіка структури ефірного твору, вводиться нове поняття "інтерпретаційна структура", аналізуються її функції та засоби вираження і сприймання змісту твору. In our article it is revealed specific feature of the structure of ...
1420057
  Кравченко Л. Структура загальнопедагогічної культури майбутніх офіцерів (на матеріалах Національної гвардії України) / Л. Кравченко, В. Васищев // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 19-25. – ISSN 1682-2366
1420058
  Бібик І.Г. Структура захворюваності та поширеності розладів психіки та поведінки серед населення Запорізької області / І.Г. Бібик, В.Л. Курочка // Сучасні медичні технології : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – № 1 (32). – С. 18-22. – ISSN 2072-9367
1420059
  Бакало О. Структура землекористування території сільських рад в басейні річки Джурин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 208-214 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1420060
  Пашкова В О. Структура зоопланктонних угруповань як індикатор екологічного стану водних екосистем в умовах антропогенного впливу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 649-656 : Табл. – Бібліогр.: 15. – ISBN 966-521-129-3
1420061
   Структура и динамика вод мирового. – Ленинград
Вып. 80. – 1983
1420062
  Мокроносов А.Г. Структура и измерение предпринимательского потенциала вуза / А.Г. Мокроносов, Е.В. Долженкова, И.Н. Маврина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 39-43 : табл. – Библиогр.: 13 назв
1420063
  Татевосов С.Г. Структура и интерпретация ненецкого глагола: актантно-акциональные классы и типы спряжения // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 81-114. – ISSN 0373-658Х
1420064
  Шаповалова О. Структура и масштабы современного рынка деривативов и его роль в мировой экономике // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 24-31. – ISSN 2074-6040
1420065
  Травин О.В. Структура и механические свойства монокристаллов гетерофизных сплавов / О.В. Травин. – М, 1989. – 184 с.
1420066
  Бурла О.Н. Структура и особенности содержания учебника "Экономическая и социальная география родного края" (Приднепровской Молдавской Республики - ПМР) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 27-30. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1420067
  Ковальчук В.И. Структура и процессы кристаллизации в тонких пленках на основе теллурида германия : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Ковальчук Владимир Иванович ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1979. – 23 с. – Библиогр.: 14 назв.
1420068
   Структура и свойства деформированного бериллия высокой частоты / И.И. Папиров, А.И. Шокуров, А.И. Пикалов, А.А. Николаенко // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2014. – № 1 (89). – С. 3-10. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016


  Приведены результаты изучения возможности улучшения механических свойств и пластичности листов из литого дистиллированного бериллия путем использования пластической деформации и термообработки.
1420069
   Структура и свойства металлов и сплавов : справочник. – Киев : Наукова думка
Свойства облученных металлов и сплавов / Шалаев А.М. – 1985. – 308 с.
1420070
  Абрамова И.М. Структура и свойства фторзамещенных полиолефинов, подвергнутых воздействию [гамма]-излучения при повышенных температурах : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Абрамова Ираида Михайловна ; Науч.-исслед. ин-т пласт. масс, НПО "Пластмассы". – Москва, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 6 назв.
1420071
  Воронков А.А. Структура и система управления программы СОИ / А.А. Воронков, Ю.А. Ушанов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 1 (57) : Промежуточные выборы в США. США и диалог СЭВ - ЕЭС. Американо-китайские отношения. Структура и система управления программы СОИ и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 72-91
1420072
  Мовчан И.Н. Структура и содержание информационной деятельности студентов вуза // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 112-114. – ISSN 0234-0453
1420073
  Лабутина И.А. Структура и содержание системы карт для обеспечения ландшафтно-геохимических исследований / И.А. Лабутина, Т.С. Хайбрахманов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 26-31 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1420074
  Ханмагомедов Х.Л. Структура и содержание словарей географических названий и топонимических / Х.Л. Ханмагомедов, А.Н. Гебекова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 174-178. – Библиогр.: 16 назв.
1420075
  Юрченко Ю.Ф. Структура и тепловые свойства упрочненных металлов : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Юрченко Юрий Филиппович ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1989. – 30, [1] c. – Библиогр.: 33 назв.
1420076
  Люлька В. Структура и типология художественных образов в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 42-47. – ISSN 2075-1486
1420077
   Структура и уровни эстетического сознания у старшеклассников : Сб. науч. тр. – Москва : АПН СССР, 1989. – 126 с. – Библиогр.: с. 123-125
1420078
   Структура и функции бактериальных сообществ в агроценозе / Т.Г. Добровольская, К.А. Хуснетдинова, Н.А. Манучарова, П.Н. Балабко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 79-86 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1420079
  Белый А.В. Структура и цели внешней энергетической политики ЕС // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2008. – № 1. – С. 246-256. – ISSN 1607-7334
1420080
  Худолей Д.М. Структура избирательного права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2012. – Вып. 2 (16). – С. 71-79. – (Юридические науки ; Вып. 2 (16)). – ISSN 1995-4190
1420081
  Іщук С.І. Структура і виробничі зв"язки лісопромислового комплексу Південно-Західного економічного району / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 76-85 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1420082
   Структура і внутрішнє тертя гетерогенної хром-нікель-молібденової сталі та багатошарового композиційного матеріалу на її основі / С.Л. Рево, В.П. Майборода, К.О. Іваненко, І.П. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 482-489. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто зв"язок структурного стану, обумовленого зміною умов отримання хром-нікель-молібденової сталі та багатошарового композиційного матеріалу сталь-мідь, з параметрами амплітудно-залежного внутрішнього тертя і термо-ЕРС. Знайдено ...
1420083
   Структура і динаміка геофізичних полів у Західній Антарктиці = Structure and dynamics of geophysical fields in the west antarctica : монографія / В.М. Бахмутов, К.Р. Третяк, В.Ю. Максимчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 338, [2] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Тит. арк., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 313-336. – ISBN 978-966-941-087-0
1420084
  Варігін О.Ю. Структура і динаміка прибережного угруповання обростання, що формується чорноморською мідією Mytilus galloprovincialis Lam. : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.17 / Варігін Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т морської біології. – Одеса, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 49 назв
1420085
  Ковтуненко Л.П. Структура і доказове значення висновку експерта як документа, що відображує його дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 213-221. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто поняття і зміст висновку експерта, його структура, форми. Показано його правове регулювання, доказове значення.
1420086
  Климчук Л.В. Структура і зміст краєзнавчих інформаційних потреб користувачів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 12-20


  У статті представлено узагальнені результати соціологічного дослідження змісту, структури та документного забезпечення інформаційних потреб користувачів з краєзнавчої інформації.
1420087
  Замаруєва І.В. Структура і зміст лінгвістичної бази даних в системах підтримки і ведення перекладних лінгвістичних словників / І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-61. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто структуру і зміст лінгвістичної бази даних в системах підтримки і ведення перекладних лінгвістичних словників. Представлено аналітичні і синтетичні словники квазізакінчень, що дозволяють спростити ведення перекладних електронних ...
1420088
  Волобуєва Т.Б. Структура і зміст методологічної компетентності педагога // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 71-75


  У статті розкривається сутність і структура методолгічної компетентності педагога. У педагогічній діяльності вчителя-дослідника і вчителя-практика ця діяльність здатна мати і подібність, і відмінність. Автор визначає зміст, рівні і критерії розвитку ...
1420089
  Супруненко М.І. Структура і зміст програми формування творчого потенціалу старшокласників / М. І. Супруненко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-68. – Бібліогр. в кінці ст.


  Исходя из анализа программ, направленных на развитие творческого мышления учащихся, автор предлагает свое видение формирования творческого потенциала старшеклассников.
1420090
  Супруненко М.І. Структура і зміст програми формування творчого потенціалу старшокласників // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-68.
1420091
  Беценко Т. Структура і зміст спецкурсу "Фоніка" в системі професійної підготовки студентів-філологів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3 (97). – С. 49-52


  У статті представлено авторську програму спецкурсу "Фоніка", подано систему завдань, необхідних для поглибленого вивчення фоностилістичних засобів, їх художньо-виражальних функцій.
1420092
  Костич Л. Структура і значення прикметників із суфіксом -н"- (-шн"-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 25. – С. 42-47. – ISSN 0320-3077
1420093
  Демчук Т.Л. Структура і компартментація полярних ліпідів мембран хлоропластів у здорових та уражених каштановою мінуючою міллю рослинах роду Aesculus L. / Т.Л. Демчук, І.П. Григорюк, О.І. Серга // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 1. – С. 83-91


  Наведено результати досліджень гетерогенності структури і компартментації основних груп полярних ліпідів мембран хлоропластів у здорових і уражених каштановою мінуючою міллю листках видів рослин роду Aesculus L.
1420094
  Бобришев О.О. Структура і механічні властивості реакційнопресованих металокерамічних композитів системи TI-B-AL / О.О. Бобришев, О.Ю. Попов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 33
1420095
  Суботін Андрій Структура і процес у міжнародній системі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 115-121. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1420096
  Пістун М.Д. Структура і розміщення кормовиробництва колгоспів Київської області / М.Д. Пістун, О.Г. Радченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 57-63 : Карта, рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географії ; Вип. 10)
1420097
  Рибачок І.М. Структура і розміщення лісової промисловості : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 76-84 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1420098
  Дегтяр В.П. Структура і розміщення харчової промисловості Південного економічного району СРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 80-86 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1420099
  Чернявська О.О. Структура і семантика давньоанглійських термінів на позначення правопорушень // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 133. – С. 146-160. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1420100
  Козленко І. Структура і симетрія в українському дієслові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 25. – С. 48-60. – ISSN 0320-3077
1420101
  Загнітко А.П. Структура і типологія текстових категорій // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 43-51
1420102
  Якимова Л.П. Структура і фактори циклічності регіонального ринку праці // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 184-193. – ISSN 2313-8246
1420103
  Тимченко Г.П. Структура і функції вчення про систему принципів цивільного процесу // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 307-312. – ISSN 1563-3349
1420104
  Стеценко Ж.В. Структура і функції зовнішньоекономічного комплексу в реалізації економічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-105. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання активного залучення нашої держави до системи світогосподарських зв"язків, що підвищує значущість зовнішньоекономічних відносин, та базуються на рівноправній і взаємовигідній основі. The article considers the problems of ...
1420105
  Костюченко Т.С. Структура і циркуляція мережі політичної еліти України: застосування мережевого аналізу для дослідження зв"язків : дис. … канд. соціол. наук : 22.00.03 / Костюченко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 195 арк. – Додатки: арк. 189-195. – Бібліогр.: арк. 177-188
1420106
  Гульт І.М. Структура іменникових прийменникових фраз у сучасній англійській мові (на матеріалі оповідань Джека Лондона "South Sea Tales") // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 5. – С. 125-131. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1729-360Х
1420107
  Данілов О.Д. Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні / О.Д. Данілов, А.М. Вдовиченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 115-123. – Бібліогр.: с. 115-116, 120, 122


  Розглянуто технологічну структуру промисловості України в розрізі виробництва, інвестиційних потоків та витрат на інновації, що є актуальним завданням у контексті визначення рівня інноваційного розвитку економіки України. Здійснено технологічну ...
1420108
  Букало А.М. Структура інвестиційних фондів у корпоративній сфері // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 259-265. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1420109
  Малоіван М.В. Структура індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 261-265. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розглянуто поняття "зміст навчання іноземної мови" з точки зору різних вчених, визначено такі його основні структурні компоненти, як знання, вміння і навички. До компонентів змісту навчання англійського наукового писемного мовлення ...
1420110
  Штефан Л. Структура інноваційної культури інженера-педагога // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 75-80. – ISSN 1562-529Х
1420111
  Варшавчик М.А. Структура інформації джерела / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 356-357. – ISBN 966-642-073-2
1420112
  Бахарєв В.С. Структура інформаційно-аналітичної системи муніципального моніторингу якості атмосферного повітря // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 85-92 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1420113
  Нємцева О.О. Структура інформаційно-психологічного впливу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 42-47. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1420114
  Михайловська О. Структура інформаційного розриву: світовий простір та Україна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 70-73. – ISSN 1810-3944
1420115
  Муляр І.В. Структура інформаційної системи забезпечення процесу діагностування комп"ютерних систем // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 132-138


  У статті запропоновано архітектуру інформаційного забезпечення автоматизованої системи діагностування. До її складу введено такий інтелектуальний компонент, як база знань, що дає можливість інтелектуалізувати процес пошуку діагностичної інформації, ...
1420116
  Толстова О.Л. Структура іспанського футбольного лексикону // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 257-266


  У статті подано загальну характеристику іспанського футбольного лексикону. Розглядаються його структура. Відповідно до стилістичних особливостей та сфер вживання, об"єкт дослідження розподілено на загальну футбольну лексику, футбольну термінологію, ...
1420117
  Віленська Г. Структура італійського контракту та аналіз типових статей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 90--93. – Бібліогр.: Літ.: С.92-93; 5 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1420118
  Пономаренко Л.Г. Структура й зміст сайтів з української мови з погляду редактора / Л.Г. Пономаренко, А.О. Бессараб, Н.І. Зикун // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 72-80. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
1420119
  Манюк Л. Структура й зміст фахової комунікативної підготовки майбутніх лікарів в університетах США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 109-115. – ISSN 2308-4081
1420120
  Ситар Г. Структура й семантика фразеологізованих речень з постійним компонентом-прийменником в українській мові / Ганна Ситар // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 269-276. – ISSN 0320-3077
1420121
  Фощан В.В. Структура капитала предприятия как объект управления // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 116-122. – ISSN 1995-0519
1420122
  Свердан М.М. Структура капіталу акціонерного товариства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-71. – (Економіка ; вип. 45)


  Розкрито структуру капіталу акціонерного товариства.
1420123
  Дрига С.Г. Структура капіталу підприємств торгівлі та підходи до її оптимізації в сучасних умовах / С.Г. Дрига, І.Д. Міщенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 83-86
1420124
  Школьник І.О. Структура капіталу підприємства: систематизація теоретичних підходів у контексті фінансової архітектури підприємства / І.О. Школьник, Д.О. Малиш, Є.С. Козьменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 315-322. – ISSN 2222-4459
1420125
  Циток Р.П. Структура капітальних інвестицій в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 65-68. – ISSN 2306-6814
1420126
  Romaniuk S. Структура категорії темпоральності в сучасній українській мові = Struktura kategorii temporalnosci we wspolczesnym jezyku ukrainskim / Svitlana Romaniuk ; Uniw. Warszawski, Katedra ukrainistyki. – Warszawa : Uniw. Warszawski, 2012. – 235 s. – ISBN 978-83-60660-74-4
1420127
  Юшкова В.В. Структура квалиметрической компетенции бакалавра технологического образования / В.В. Юшкова, Ю.А. Шихов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-23. – ISSN 1726-667Х


  Раскрывается содержание понятия " квалиметрическая компетенция бакалавра технологического образования". Описывается ее структура.
1420128
  Карпов А.В. Структура ключевых компетенций педагогической деятельности и субъектные трудности их формирования / А.В. Карпов, Е.В. Карпова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 3, март. – С.126-135. – ISSN 1609-4646
1420129
  Іщук С. Структура комерційного (фірмового) найменування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 46-51.
1420130
  Корнієцький О.В. Структура комплексу транспортної логістики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 51-53. – ISSN 2306-6814
1420131
   Структура композитів BN[нижній індекс сф]-AIN та BN[нижній індекс сф]-TiC, отриманих спіканням при високому тиску / В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, М.П. Беженар, С.А. Божко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 423-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено вплив умов спікання при високому тиску на еволюцію структури і твердість композитів BN[нижній індекс сф]-AIN та BN[нижній індекс сф]-TiC.
1420132
  Кудрявцева К.П. Структура композиції в українському станковому живописі (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Кудрявцева Катерина Петрівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1420133
  Бовсунівська І.В. Структура комунальної власності в Україні на сучасному етапі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 6-12
1420134
  Тур О. Структура комунікативної компетентності особистості // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 187-191. – ISSN 2309-9127
1420135
  Горобець І.С. Структура комунікативної ситуації "допит підозрюваного" (на матеріалі сучасної американської художньої прози) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 102-105
1420136
  Семенова В.Г. Структура концепта "ум" в языковом созании современного студенчества (на материале свободного ассоциативного эксперимента) // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 109-115. – ISSN 1561-2465
1420137
  Гармаш О.Л. Структура концептів морфологічного та лексичного змісту як складових концептосистеми сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 245-251


  У роботі пропонуємо авторську модель організації морфологізованого та лексикалізованого концептів. Також висвітлено роль категоризації у процесі концептуалізації. В работе предлагается авторская модель внутренней организации морфологизированного ...
1420138
  Турик О. Структура концепту "мойсей" у Книзі Буття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 34-39. – ISSN 2311-9896
1420139
  Шовковий В.М. Структура концепту "РАХ" у мовній картині світу давніх римлян // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 159-166. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується структура та змістове наповнення концепту "РАХ" в мовній картині світу давніх римлян, визначаються ядерна і периферійна семи концепту "РАХ", місце цього поняття у мовній та емотивно-ціннісній картинах світу давніх римлян.
1420140
  Головкін Б.М. Структура корисливої насильницької злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 124-145
1420141
  Деревянко Е. Структура корпоративных коммуникаций: обновленная парадигма // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 4. – С. 32-38.
1420142
  Палій Є.В. Структура кредитних угод, що укладаються Міжнародним банком реконструкції та розвитку // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 549-555. – ISSN 1563-3349
1420143
  Радзієвський В.О. Структура культурології та її субкультурні утворення // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 152-160
1420144
  Якубовська М.С. Структура культурологічної компетентності студентів закладів вищої освіти: системне формування особистості сучасного студента // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 83-85. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1420145
  Процько Н.П. Структура льонопереробного циклу Південно-Західного економічного району / Н.П. Процько, В.О. Білозерова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 132-138 : Табл.
1420146
  Гапон І.В. Структура магнітних рідинних систем на границі поділу з твердим тілом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гапон Ігор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
1420147
  Краснобаєва-Чорна Структура макроконцепту життя в українській фраземіці // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 104-113. – Бібліогр.: Літ.: с. 113; 9 назв. – ISSN 1728-9572
1420148
  Бобров А.М. Структура мантийных течений и поля напряжений в двумерной модели конвекции с неньютоновской реологией / А.М. Бобров, А.А. Баранов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1015-1027 : рис. – Библиогр.: с. 1026-1027. – ISSN 0016-7886
1420149
  Владимиров В.М. Структура масової свідомості: погляди У. Ліппмана та О. Потебні й спроба їх актуалізації // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 30-36. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
1420150
  Грідякіна О.В. Структура мезофаз і мезоморфних стекол металалканоатів / О.В. Грідякіна, О.І. Білоус, О.С. Свечнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 102-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1420151
  Погребняк М.М. Структура методів реалізації принципу планомірності при державному регулюванні ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 45-48
1420152
  Асєєв Г. Структура метричних досліджень у сучасному наукознавстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 6-9. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто об"єкт, предмет, завдання, взаємовплив і взаємозалежність метричних досліджень (наукометрія, інфометрія, інформетрія, бібліометрія, кіберметрія і вебометрія) у сучасному наукознавстві.
1420153
  Міщук М.О. Структура механізму правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 130-140. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1420154
  Ватченко О.Б. Структура механізму регіонального розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1420155
  Мигунова В.Д. Структура микробной биомассы и трофические группы нематод в дерново-подзолистых почвах постагрогенной сукцессии в южной тайге (Тверская область) / В.Д. Мигунова, А.В. Кураков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 584-589 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1420156
   Структура микробных сообществ верховых и низинных торфяников Томской области / Т.Г. Добровольская, А.В. Головченко, О.С. Кухаренко, А.В. Якушев, Т.А. Семенова, Л.И. Инишева; Т.Г. Добровольская и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 317-326 : табл.. рис. – Библиогр.: с. 325-326. – ISSN 0032-180Х
1420157
  Костусяк Н.М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : монографія / Наталія Костусяк ; [відп. ред. Вихованець І.Р.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 450, [2] с. – Бібліогр.: с. 395-450. – ISBN 978-966-600-593-2
1420158
  Валковська Т.Л. Структура мінерально-кісткових порушень та диференційовані підходи до їх корекції у хворих на XXH VД стадії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.37 / Валковська Тетяна Леонідівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1420159
  Мірошниченко М.С. Структура міозинового філаменту та механіка м"язового скорочення / М.С. Мірошниченко, М.Ф. Шуба // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 60-66. – ISSN 1023-2427
1420160
  Лопатюк Н. Структура мовної категорії якості в синтаксичному аспекті : на матеріалі англійської художньої прози // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 88-94. – (Германська філологія ; Вип. 431)
1420161
  Левинська І.Б. Структура моделі формування професійної компетентності майбутніх психологів засобами портфоліо // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 128-132. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1420162
   Структура моношарових плівок органічних кислот на атомно-гладких поверхнях / Я.Ю. Лопатіна, О.А. Марченко, А.І. Сененко, О.А. Варзацький, О.Л. Капітанчук // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 45
1420163
  Сторожук Н. Структура морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 38-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає сутність та структуру морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів в умовах виконання завдань за призначенням в особливий період. В статье автор рассматривает сущность и структуру ...
1420164
  Бондарець О.В. Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 191 : Теорія та історія культури. – C. 72-78. – ISSN 1996-5931
1420165
  Юрейко П. Структура навчально-наукових підрозділів медієвістичного спрямування на філософському (гуманітарному) факультеті Львівського університету міжвоєнного періоду (1918–1939) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 129-151. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107


  У статті висвітлюються освітні реформи міжвоєнної Польщі та реконструюється структура навчально-наукових підрозділів медієвістичного спрямування на філософському (гуманітарному) факультеті Львівського університету в 1919–1939 р. Внаслідок поглиблення ...
1420166
  Чичук А. Структура навчального процесу у педагогічних ВНЗ США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 162-168. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1420167
  Тепла О.М. Структура навчального тексту зі спеціальності як комунікативної одиниці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 115-120. – ISSN 2075-437X


  Розглянуто питання типологізації навчальних текстів і виявлено їх компонентний склад. Представлено схеми розгортання змісту текстової інформації, які можуть бути використані у типології текстів різних галузей науки. Виокремлено чинники, що визначають ...
1420168
  Кушнір В.А. Структура навчальної ситуації з позиції діяльності та інноваційність навчання // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 7-13


  У статті розглядається структура навчальної ситуації з позиції структури діяльності, створюються різні моделі рівнів невизначеності навчальної ситуації, досліджуються умови її розв"язування як складової інноваційних підходів до навчального процесу.
1420169
  Задорожний А.І. Структура надземної фітомаси букових і ялинових деревостанів Полонинського хребта Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Задорожний Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1420170
  Шевчук П.Є. Структура народжуваності в Україні на початку XXI століття // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 20-27. – ISSN 2072-9480
1420171
  Сердюк Ігор Структура населення міста Переяслава за матеріалами Генерального опису 1765-1769 рр. (історико-демографічний аналіз) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 3-21. – ISSN 0869-3595
1420172
  Ігнатов О.М. Структура насильницької злочинності працівників органів внутрішніх справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 250-254.
1420173
  Авєкін Я.В. Структура насінин сукулентних представників родини Apocynaceae / Я.В. Авєкін, Н.В. Нужина, М.М. Гайдаржи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 16-28. – (Серія "Біологія" ; вип. 26). – ISSN 2075-5457
1420174
   Структура НАТО - в університеті // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  У приміщенні ІМВ відкрито Центр інформації та документації НАТО. Відкрив Центр Генеральний секретар Північноатлантичного блоку Хав"єр Солана.
1420175
  Костєв В.М. Структура наукових теорій та природничонаукове мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1420176
  Горбенко Я.О. Структура научных коммуникаций как объект социологического анализа // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.55-59. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1420177
  Тарасов А. Структура научных парадигм / Тарасов А. – Херсон : Гринь Д.С. – ISBN 978-617-7243-84-6
Т. 1 : Опыт работы с концептуальным уровнем науки. – 2015. – 383, [1] с. : ил. – Назв. обл.: Структура научных парадигм. – Библиогр.: с. 373-383


  В пр. №1711479 напис: Подарок автора. Підпис.
1420178
  Тарасов А. Структура научных парадигм / Тарасов А. – Херсон : Гринь Д.С. – ISBN 978-617-7243-77-8
Т. 2 : Парадигмы космологии. – 2015. – 125, [1] с. – Назв. обл.: Циклы Вселенной. – Библиогр.: с. 123-125


  В пр.№1711480 напис: Подарок автора. Підпис.
1420179
  Тарасов А. Структура научных парадигм / Тарасов А. – Херсон : Гринь Д.С. – ISBN 978-966-930-088-1
Т. 3 : Парадигмы биологии. – 2016. – 437, [1] с. : ил., табл. – Назв. обл.: Появление и развитие жизни. Антропогенез. – Библиогр.: с. 425-437


  В пр. №1711481 напис: Подарок автора. Підпис.
1420180
  Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун ; [пер. с англ. И.З. Налетова]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 317, [3] с. – Пер. изд.: The structure of scientific revolutions / Thomas S. Kuhn. Chicago: The Univ. of Chicago Press , 1962. - Алф. указ.: с. 315-318. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Philosophy). – ISBN 978-5-17-059180-0
1420181
  Іванова І.І. Структура нової економіки, її складові // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 81-84
1420182
  Горшкова М. Структура норм права в избирательном законодательстве Российской Федерации и Великобритании // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 12. – С. 110-116. – ISSN 0132-0831
1420183
  Зак С.Є. Структура об"єкта і закони діалектики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1420184
  Білейченко О.Г. Структура обігових коштів в умовах ринкової економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 70-72 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1420185
  Мороз А.Г. Структура області зупинки в моделі Леві / А.Г. Мороз, Г.М. Шевченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 102-110. – ISSN 0868-6904


  The optimal stopping problem in Levy model is investigated. For a rich class of models and payoff functions, it is shown that the stopping region is non-empty. In a general case, we establish sufficient conditions on the payoff function that provide ...
1420186
  Чикрий А.А. Структура образов многозначных отображений в игровых задачах управления движением / А.А. Чикрий, В.К. Чикрий // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 2, март - апрель. – С. 65-78. – ISSN 0572-2691
1420187
  Задворный Я.Б. Структура окрестностей устойчивых множеств и аттракторов полудинамических систем и стохастических дифференциальных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Задворный Ярослав Борисович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 22 с. – Библиогр.: 18 назв.
1420188
  Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови : монографія / М.М. Торчинський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 546, [1] с. – Бібліогр.: с. 489-523. – ISBN 978-966-96969-2-2
1420189
  Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови : монографія / М.М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ. – ISBN 978-966-330-079-5
Ч. 2 : Функціонування власних назв. – 2009. – 374, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-372
1420190
  Железняк А.В. Структура органів державної влади в добу Української Центральної Ради // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 16-21. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1420191
  Карамушка Л.М. Структура організаційної культури: основні напрямки дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 3-6. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1420192
  Ківенко Н.В. Структура організму як відображення структури середовища // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1420193
  Рыжаков М.В. Структура основной общеобразовательной программы как модель школьного образовательного пространства // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 0869-561Х
1420194
  Суходоля А.М. Структура паливно-енергетичного балансу як індикатор стану ефективності енергозбереження країни // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 44-49 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1420195
  Падалка Р. Структура парадигм відіменних прізвищ слов"янщини кінця xix ст / Р. Падалка, Н. Тендітна // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 16-22. – ISSN 1728-9572
1420196
  Сіренко О.І. Структура перинатальної патології у передчасно народжених дітей з гестаційним віком 34 (0/7) - 36 (6/7) тижнів // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 23-28. – ISSN 2226-1230
1420197
  Никитенко М. Структура пещер Киевской лавры в свете традиции исихазма: иеротопический ракурс видения // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 472-488. – ISSN 2310-3310
1420198
  Онищук С.О. Структура підготовки майбутніх економістів до здорового способу життя // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 58-64. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
1420199
  Марков Б.М. Структура підсистем міжнародної економіки та її сталий розвиток // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 16-20. – ISSN 2306-6792
1420200
  Романова В.С. Структура пізнавальних інтересів людей похилого віку як суб"єктів включення в освітній простір / В.С. Романова, Г.І. Караван // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 309-324. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1420201
  Бєлінський А.В. Структура післягніздових скупчень горобиних птахів регіонального ландшафтного парку "Ізмаїльські острови" / А.В. Бєлінський, О.В. Потапов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-32. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено результати досліджень за видовим складом орнітокомплексу о-ва Малий Татару (р. Дунай), а також деякі особливості біологи горобиних птахів інтразональних ділянок півдня України. This study reweals expiriment results on Tataru island (Danube ...
1420202
  Проскурін Д.П. Структура плівок сурьми на молібдені (110) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 270-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Засобами дифракції повільних електронів (ДПЕ) досліджені тонкі плівки сурьми на монокристалічній поверхні молібдена (110). Простежено за процесом формування структур в адсорбованій плівці при збільшенні концентрації адатомів на поверхні. Обговорюється ...
1420203
  Самсін І. Структура податкового зобов"язання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 105-110
1420204
  Свириденко В.М. Структура податкового конфлікту та внутрішнє упорядкування його складових // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 18-21


  У статті розглянуто важливість комплексного характеру процесу дослідження податкового конфлікту, зумовленого активним реформуванням податкової системи, його складна структура: суб"єкт конфлікту, предмет конфлікту, об"єкт, суб"єктивна та об"єктивна ...
1420205
  Пономаренко Я.В. Структура податкового процесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 139-147.
1420206
  Пономаренко Я.В. Структура податкового процесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 139-147. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено структуру податкового процесу, проаналізовано наявні наукові позиції з даної проблеми, виділено блоки проваджень (види процесу), які входять до податкового процесу, визначено їх зміст і межі.
1420207
  Сажин В. Структура политико-административного аппарата вооруженных сил Исламской Республики Иран // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 6 (263). – С. 67-75
1420208
  Сатаров Г.А. Структура политического размежевания субэлитных групп // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С.17-31. – ISSN 0869-0499
1420209
  Сорока М.В. Структура політичного світу сучасної української культури (історико-філософський аналіз) // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 53-55
1420210
  Шидловський Д.О. Структура політичної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1420211
  Куйлиев Б.Т. Структура полосы V1 в спектрах комбинационного рассеяния газообразного дейтеромегана и его газовых смесей. / Б.Т. Куйлиев, Орлова, Л.А. Позднякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 514-518. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В интервале давлений 4-160 атм и температур 140-360 К изучены спектры комбинационного рассеяния полосы v1 газообразного дейтерометана и его газовых смесей с аргоном и криптоном. Парциальные давления метана в смесях не превышало 10 атм. При низких из ...
1420212
  Шутова М.О. Структура поняття "менталітет" та його зв"язок з тріадою Етнос - Мова - Культура // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 398-407. – ISBN 978-617-7132-02-07
1420213
  Костюк С.С. Структура поняття міжкультурна комунікативна компетентність студентів-іноземців // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 91-94. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1420214
  Корновенко С. Структура права інтелектуальної власності: дискусійні питання щодо інституту права промислової власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 220-222. – ISBN 978-617-7069-15-6
1420215
  Тімуш І.С. Структура права основи диференціації та синтезе // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 17-26.
1420216
  Бабін Б. Структура правового статусу прокуратури в умовах конституційної реформи в Україні / Б. Бабін, Е. Плешко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 63-67
1420217
  Хаустова М. Структура правової системи суспільства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 49-58. – ISSN 1993-0909
1420218
   Структура предложения в немецком языке. – Ленинград, 1973. – 422, [3] с.
1420219
  Хуторной С.О. Структура прибережних іхтіоценозів північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Хуторной Сергій Олексійович ; НАН України, Ін-т морської біології. – Одеса, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 27 назв
1420220
  Барложецька І.М. Структура принципу законності в системі права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 147-150. – ISBN 978-966-7166-36-6
1420221
  Ільяшенко В.А. Структура продовольчого ринку України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 19-22. – Бібліогр.: 4 назв
1420222
  Ковалюк Б.І. Структура продовольчої безпеки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6792
1420223
  Шегда А.В. Структура промислового виробництва в контексті розвитку внутрішнього ринку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 5-14


  У статті досліджуються зміни в структурі промислового виробництва та його вплив на розвиток внутрішнього ринку. Changes in the structure of industrial production and its influence at the development of internal market are researched in the article.
1420224
  Кубіцький Ю.С. Структура професійної компетентності майбутнього економіста як багатопрофільного фахівця // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 114-121. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1420225
  Власюк О. Структура професійної культури сучасного фахівця. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2008. – С. 29-34. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 11). – ISBN 966-7631-15-Х
1420226
  Котова А.В. Структура процесуальної ознаки й особливості ії інтенсифікації / А.В. Котова, І.В. Удовенко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 46-49. – ISSN 2077-804X
1420227
  Балабанов К. Структура публічної дипломатії США / К. Балабанов, М. Трофименко // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 709-719. – ISBN 966-7522-07-5
1420228
  Алиев Т. Структура рабочей силы по видам собственности в промышленности Азербайджана / Т. Алиев, Ш. Алиева // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 21-23. – ISSN 1810-3944
1420229
  Супрун В.П. Структура развития экономического процесса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 16-26. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1420230
  Корнілова Ж. Структура реалізації державної економічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-28. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1420231
  Версаль Н.І. Структура ринку позичкових капіталів: теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-45. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується структура ринку позичкових капіталів як сегменту фінансового ринку. Подана характеристика основних структурних елементів ринку позичкових капіталів відповідно до сучасних тенденцій розвитку економіки. In article the structure ...
1420232
  Герасименко С.С. Структура ринку робочої сили як індикатор тіньової економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
1420233
  Дубина М.В. Структура ринку фінансових // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 113-117. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1420234
  Федорук О. Структура роману Куліша "Чорна рада": історія тексту // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 168-200. – ISBN 978-966-2449-92-1
1420235
  Кабанова Н.М. Структура российских диссертационных фондов // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 22-28. – ISSN 0869-608Х
1420236
  Гладкий С.О. Структура самосвідомості у контексті правового самопізнання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 3-12. – ISSN 1563-3349
1420237
  Філіпенко А.С. Структура світового господарства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 9-15. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1420238
  Коваленко Ю. Структура сектора фінансових корпорацій: міжнародні стандарти і проблеми вибору для України : фінансовий сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 43-47 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1810-3944
1420239
  Бабаскина Е.Г. Структура семантики и статус конструкций сложносочиненных предложений // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2008. – Т.10, вып.2. – С. 339-342. – ISSN 1606-951Х
1420240
  Саламатіна О.О. Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 314-325. – ISBN 978-617-7132-02-07
1420241
  Обухова Н.О. Структура символічного простору в образі великого міста (на прикладі м. Донецьк) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 84-87. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати дослідження особливостей сприйняття образу міста його мешканцями на прикладі міста Донецьк. "Образ міста" визначається як певна структура опису міста та прояв групової свідомості мешканців міста. Образ міста Донецьк вивчається ...
1420242
  Мокін Б.І. Структура синергетичної взаємодії викладачів і студентів університету на рівні кафедр і академічних груп / Б.І. Мокін, А.В. Писклярова, Ю.В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 4 (85). – С. 102-109. – ISSN 1997-9266


  Розкрито структуру синергетичної взаємодії викладачів і студентів університету на рівні кафедр і академічних груп за умови, що університет розглядається як синергетична багатозв"язна ієрархічна логіко-динамічна стохатична система.
1420243
  Заяць В.М. Структура системи автоматизованого захисту комп"ютерної інформації від стороннього доступу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.М. Заяць, М.М. Заяць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 250-258 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1420244
  Хомюк Н.С. Структура системи джерел права України: теоретичні та практичні питання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 36-41. – (0). – ISSN 2078-9165
1420245
  Рудковський О.В. Структура системи економічної безпеки підприємства // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 93-99. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті запропоновано підхід, щодо визначення структури системи економічної безпеки та удосконалено методику дослідження процесів пов"язаних з визначенням факторів, які впливають на економічну безпеку.
1420246
  Пушкар М. Структура системи обліку в економіці знань // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 7-18. – ISSN 2410-0706
1420247
  Любімов В.І. Структура системи стратегічного управління соціально-економічним розвитком підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 147-152. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1420248
  Бутенко Н.В. Структура сімейних уявлень про дитячу інвалідність // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – C. 28-39. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1420249
  Цветкова Т.А. Структура скоростной этажности мантии под Фенноскандией по данным сейсмотомографии / Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 57-77 : рис., табл. – Библиогр.: с. 75-77. – ISSN 0203-3100
1420250
  Грищук В.В. Структура словотвірних значень відприкметникових утворень у сучасній українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 51-58
1420251
  Погорелов В. Структура смуг С-Н коливань в вуглеводнях: ізооктан / В. Погорелов, О. Лізенгевич, О. Євглевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 459-465. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено широку структуровану смугу C-H коливань ізооктану. Чисельним розрахунком проведено розділення цієї смуги на компоненти і зроблено їх віднесення. Показано, що пара вироджених коливань з частотою біля 2960 см-1 утворюють дублет, а не ...
1420252
  Задоя А.А. Структура совокупного спроса: компративный анализ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 12-18. – ISSN 2074-5354
1420253
  Горяйнов С.В. Структура Солотвинского соляного диапира (Закарпатье) / С.В. Горяйнов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Экограф, 2014. – 95, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 95. – ISBN 978-966-7655-68-6
1420254
  Садовенко Є. Структура сонячної корони під час повних сонячних затемнень 23-го циклу сонячної активності і моделювання магнітного поля в короні у потенціальному наближенні / Є. Садовенко, М. Пішкало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-57. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Проведено розрахунок магнітного поля в сонячній короні під час 9 повних сонячних затемнень 23-го циклу сонячної активності в рамках класичного потенціального наближення моделі "потенціальне поле - поверхня джерела". Радіус поверхні джерела прийнято ...
1420255
  Пішкало М.І. Структура сонячної корони під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р. і магічне поле в короні // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 63
1420256
  Пішкало М.І. Структура сонячної корони під час повного сонячного затемнення 21 червня 2001 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-19. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Корона 21 червня 2001 року є короною максимального типу з великою кількістю переважно радіальних променів, розташованих на всьому лімбі. Поблизу північного полюса помітна невелика полярна променева система. Для більшості структурних деталей корони ...
1420257
  Курбатова М.В. Структура социального капитала как фактор институционального развития региона / М.В. Курбатова, С.Н. Левин, Е.С. Каган // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 37-51. – ISSN 0869-0499
1420258
  Ручка А.О. Структура соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 357-358. – ISBN 966-642-073-2
1420259
  Калакура Я. Структура спеціальних історичних дисциплін як підсистеми історичної науки // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 37-52
1420260
  Семенов В.Г. Структура способностей души по Э. Кондильяку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Выявляется специфика изучения способностей души представителем философии сенсуализма Э. Кондильяком. Анализируется его идея о всеобщей рефлексивности чувственности и особенной взаимодополняемости всех внешних чувств.
1420261
  Труш М. Структура судового рішення в адміністративній справі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 128-137. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1420262
  Ющенко Ю.С. Структура сучасної річково-долинної системи Верхнього Пруту / Ю.С. Ющенко, Л.В. Костенюк, К.О. Стародуб // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 67-70 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1420263
  Костенюк Л.В. Структура сучасної річково-долинної системи Пістинка-Лючка / Л.В. Костенюк, Ю.С. Ющенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 25-36. – ISSN 2306-5680


  Використовуючи методику виділення головних складових сучасних річково-долинних систем з використанням ГІС-технологій, виконано детальний опис і характеристику Одд системи Пістинка-Лючка Используя методику выделения главных составляющих системы ...
1420264
  Чуканова С. Структура сучасної системи бібліотечної освіти у США / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 43-48. – ISSN 1811-377X


  Сучасна американська система освіти через свою багаторівневість викликає багато запитань у сучасного дослідника освітніх моделей. Відмінність американської освіти від, скажімо, української, полягає в прагматичному підході до її організації. Саме тому ...
1420265
  Бурдоносова М.А. Структура та види правового нігілізму // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 122-126. – ISSN 1563-3349
1420266
  Пастушенко О.М. Структура та властивості фулеренів С58 і C62 / О.М. Пастушенко, А.І. Момот // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 51
1420267
  Підгаєвська Н. Структура та джерела міфологічного світу оповідань В. Дрозда // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 325-339. – ISBN 966-7773-70-1
1420268
  Славік Ю.В. Структура та діяльність "Русской Национальной Гвардии Чернорубашечников" під проводом Степана Фенцика (1938 - 1939 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 73-79. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
1420269
  Ніколаєнко Т.Ю. Структура та енергетичні характеристики комплексів молекул з одним водневим зв"язком // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 129-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1420270
  Білоусенко М. Структура та ефективність функціонування ринку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 55-65 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
1420271
  Каньковський І.Є. Структура та зміст компетенцій інженера-педагога // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 59-68. – ISSN 2074-8922


  Пропонується авторське визначення поняття "компетенція", узагальнюються підходи до визначення структури компетенції, наводиться перелік ознак прояву її компонент для інженера-педагога.
1420272
  Рабійчук Л. Структура та зміст комунікативно-дискурсивної культури майбутнього офіцера-прикордонника / Л. Рабійчук, О. Бабіч // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 26-36. – ISSN 1682-2366
1420273
  Малишева М. Структура та зміст навчальних програм професійної туристичної освіти в Туреччині // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 149-154. – ISSN 2308-4634
1420274
  Коломієць О.П. Структура та зміст психологічної готовності менеджерів енергокомпаній до управління // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 50-55. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1420275
  Крижевський А. Структура та значення криміналістичної характеристики шахрайств у сфері мобільного зв"язку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 114-117
1420276
  Едер П.Д. Структура та керівництво Вищого крайового суду у Львові (1855-1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 46-51. – ISSN 2219-5521
1420277
  Яворська Т. Структура та компоненти механізму державного регулювання страхового підприємництва // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 308-312. – ISSN 2078-5860
1420278
   Структура та магнітні властивості нанокристалічного магнетиту і нанокомпозитів на його основі / Л.С. Семко, П.П. Горбик, С.Л. Рево, П Л. Сторожук, О.І. Оранська, О.І. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 472-480. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано нанокристалічний магнетит та нанокомпозити на основі магнетиту, модифікованого діоксидом кремнію. Досліджено структуру та магнітні властивості цих матеріалів. Встановлено, що нанокомпозити Fe3O4/SiO2 мають близькі магнітні характеристики до ...
1420279
  Кукса В.А. Структура та механізм формування установки як психологічного фактора регуляції поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-40. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розкрито основні поняття загальнопсихологічної теорії установки: її структуру, фактори та механізми формування тощо. Проведено детальний аналіз та порівняння установчих механізмів регулювання таких видів поведінки, як імпульсивна, довільна та вольова. ...
1420280
  Толмачова Г.М. Структура та механічні властивості іонно-плазмових наноструктурних покриттів на основі TiN з добавками Zr, Si, Al : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Толмачова Галина Миколаївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назв.
1420281
  Субботович Ю.Л. Структура та напрями використання державних запозичень в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-44. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаючи поняття державного боргу як природного наслідку існування і функціонування інституту державного кредиту, що поряд із грошово-кредитною емісією та податковими надходженнями є найуживанішим засобом фінансування дефіциту бюджету країни, автор ...
1420282
  Котик-Чубінська Структура та образність поезії Юрія Тарнавського : [монографія] / Марія Котик-Чубінська ; НАНУ, Ін-т Івана Франка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів : [ТзОВ "Простір М"], 2011. – 211 с. – (Серія "Літературознавчі студії" ; Вип. 17). – ISBN 978-966-02-6071-9
1420283
  Сандурський С.В. Структура та оптимізація транспортної лінії низькоенергетичного інфектора для накопичувального комплексу CRYRING@ESR / С.В. Сандурський, О.Є. Горда // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 88
1420284
  Срібняк І.В. Структура та особливості комплектування збройних сил Османської імперії (XIV-XV ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 89-98. – ISSN 1608-0599
1420285
  Калуцька Т.Д. Структура та перспективи розвитку іміджу державних та приватних вищих навчальних закладів в умовах жорсткої конкуренції // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 93-98. – ISSN 1993-5560


  Статья связана с некоторыми особенностями создания и развития имиджа высшего учебного заведения. На основании изучения компонентов структуры имиджа высшего учебного заведения автором предложено свое определение этого понятия.
1420286
  Жирицький В. Структура та представлення тестових завдань закритої форми у системі дистанційного навчання "vitava" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-31. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто структуру тестових завдань закритої форми, наведені представлення тестових завдань за допомогою елементів веб-інтерфейсу в системі дистанційного навчання "VITAVA". This paper is devoted to the structure of the closed form of test"s ...
1420287
  Жирицький В.П. Структура та представлення тестових завдань закритої форми у системі дистанційного навчання "VITAVA" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто структуру тестових завдань закритої форми, наведені представлення тестових завдань за допомогою елементів веб-інтерфейсу в системі дистанційного навчання "VITAVA". This paper is devoted to the structure of the closed form of test"s ...
1420288
  Жирицький В.П. Структура та реалізація тестового завдання "Область на малюнку" у системі дистанційного навчання "VITAVA" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 263-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У статті описано розроблену структуру тестового завдання "Область на малюнку", наведено технології, що використовуються для реалізації цього тестового завдання у системі дистанційного навчання "VITAVA". The article discusses the structure of test task ...
1420289
  Колесник С.М. Структура та розуміння письмового дискурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 61-65. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується організаційна та змістовна структура, загальні проблеми розуміння письмового дискурсу на прикладі типізованих, до певного ступеня стандартизованих, газетних оголошень про знайомство.
1420290
  Новодворський Я.В. Структура та роль суб"єктів інвестиційного ринку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 41-43. – Бібліогр.: 6 назв
1420291
  Фахурдінова М.А. Структура та семантика аналітичної конструкції tun+інфінітів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 520-528


  В статті досліджуються структурні особливості та семантичне наповнення конструкції tun+інфінітив, виокремлюються функції основних компонентів - допоміжного дієслова tun та інфінітиву; розглядається приналежність даного біному до аналітичних ...
1420292
  Материнська О.В. Структура та семантика меронімів на позначення частин сукупностей // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 286-301


  Статтю присвячено виявленню структурно-семантичних особливостей найменувань частин сукупностей, які належать до лексичних одиниць на позначення частини цілого (меронімів) у німецькій та англійській мовах. Визначено семантичні типи найменувань частин ...
1420293
  Галкін С.І. Структура та символіка старовинного парку "Олександрія" в білоцерківській резиденції графів Браницьких / Галкін С.І., Гурковська О.Л., Чернецький Є.А. – 2-е вид. – Біла Церква : Видавець О.В. Пшонківський, 2007. – 96с. – ISBN 978-966-8545-79-5
1420294
  Пучков Структура та специфічні властивості електронного підручника // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 90-93. – ISSN 2308-4634
1420295
  Сорока М.В. Структура та специфічні риси політичної онтології у філософській культурі Київської Русі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 51-54
1420296
  Аксельрод Структура та співвідношення понять "професіоналізм" та "політична компетентність" управлінської еліти / Аксельрод, // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 3-5


  Сучасні розробки теоретико-методологічних проблем управлінської еліти виявилися недостатньо евристичними при аналізі її компетентності. Саме дослідження компетентності управлінської еліти з точки зору теоретико-методологічного підходу дозволяє ...
1420297
   Структура та триботехнічні характеристики нанокомпозиційного матеріялу флюоропласт–вуглецеві нанорурки / С.Л. Рево, М.М. Дашевський, К.О. Іваненко, Занмін Дун // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2012. – Т. 10, вип. 3. – С. 569-573. – ISSN 1816-5230


  Розглянуто структурні особливості та перколяційні характеристики нової полімер-карбонової композиції, компонентами якої є флюоропласт марки Ф4 та багатостінні вуглецеві нанорурки. Проаналізовано триботехнічні характеристики розробленого матеріялу та ...
1420298
  Авраменко Т.Г. Структура та фізичні характеристики нанокомпозицій фторопласт-вуглець : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Авраменко Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 123 арк. – Бібліогр.: арк. 112-123
1420299
  Авраменко Т.Г. Структура та фізичні характеристики нанокомпозицій фторопласт-вуглець : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Авраменко Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1420300
  Черін А.Г. Структура та функції геопорталу державної геодезичної мережі України / А.Г. Черін, М.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 24-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
1420301
  Жук М.О. Структура та функції домогосподарства на макроекономічному рівні / М.О. Жук, В.В. Здрок // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 228-234. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1420302
  Опанасенко Л.М. Структура та функції екологічних норм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Визначено структурні та функціональні особливостей екологічних норм порівняно із соціальними. Поняття екологічної норми є мало розробленим поняттям екологічної психології. Вказано на необхідність подальшого емпіричного дослідження екологічної норми.
1420303
  Герасимов Б.М. Структура та функції інтелектуального тренажеру для підготовки операторів РЕТ / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, А.А. Репецький // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1420304
  Герасимов Б.М. Структура та функції інтелектуального тренажеру для підготовки операторів РЕТ / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, А.А. Репецький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 31-38


  В даній роботі проводиться огляд існуючих тренажерів для підготовки операторів РЕТ, розглядається архітектура системи та дається обґрунтування структури інтелектуального тренажеру. В данной работе проводиться анализ существующих тренажеров для ...
1420305
  Савенко А.О. Структура та функції інтертекстем роману С. Міривіліса "Життя в могилі" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 293-303. – Бібліогр.: Літ.: с. 302-303; 8 п.


  Дослідженння явища інтертекстуальності як механізму. за допомогою якого автор мовного твору репрезентує свою приналежність до певної етнічної спільноти та конструює свій текст, використовуючи марковані елементи культурно значущих знань. Дослідження ...
1420306
  Іванченко С.А. Структура та функціональні можливості публікування карт в інтернеті на базі ГІС ArcIMS // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-34 : мал. – Бібліогр.: 4 назв.
1420307
  Бойко А.Л. Структура та функція вірусів при різних екологічних ситуаціях // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 51-57
1420308
  Гражевська А. Структура та характерні ознаки системи сучасних рентних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-16. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено характерні ознаки системи сучасних рентних відносин, а саме: складноструктурованість, багаторівневість, залежність від інституційних засад реалізації прав власності на рентні ресурси, стимулюючий вплив на рентоорієнтовану поведінку ...
1420309
  Пустова Ф. Структура твору "Непрошаний гість" Василя Гайворонського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С.84-92. – ISSN 1728-9572
1420310
  Серажим К.С. Структура тексту та принципи редакторського втручання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 21-27


  У статті детально аналізується структура тексту, розглядаються принципи роботи редактора з ним. Досліджуються композиційні елементи й характеризується архітектоніка тексту як засіб вираження його змісту. The structure of text and principles of ...
1420311
  Серажим К.С. Структура тексту як складова процесу комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-63. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Структура тексту - важливий складник сприйняття літературного чи публіцистичного твору. У цій статті розв"язуються проблеми аналізу тексту як засобу комунікації, його розуміння й текстотворення.
1420312
  Помігуєва Л.П. Структура термінів-неологізмів сільського господарства та їх вираження в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 504-509
1420313
  Шевченко В. Структура торговельних і фінансових зв"язків у зонах вільної торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-30. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто різні моделі угод про вільну торгівлю (УВТ) та зон вільної торгівлі (ЗВТ), визначено комплексний підхід до їх структури та результатів в умовах нестабільного глобального економічного середовища. Здійснено типологізацію моделей зон ...
1420314
  Панченко Д.Ю. Структура точкових збурень оператора Шредінгера в одновимірних та двовимірних квантових системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Панченко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1420315
  Мисливець Н.М. Структура трагічного у тексті "Син" В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 127-134. – ISBN 978-966-551-315-5
1420316
  Данова Т.Е. Структура тропосферних термобарических полей при мощных градовых процессах : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 63-68 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2914
1420317
  Занфірова Т.А. Структура трудових правовідносин як предмет дискусій у радянському трудовому праві (1920–1950-ті РР.) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 101-105
1420318
  Віросткова А. Структура українських національних шкіл у Словаччині післявоєнних років // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – с. 85-92. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1420319
  Тоцька О.Л. Структура університетських доходів і витрат у Канаді й Україні: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 225-232 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1420320
  Кузьмін О.Є. Структура управління інформаційними системами вищого навчального закладу / О.Є. Кузьмін, І.В. Ткаченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 356-561. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Наведено графічну модель структури управління інформаційними системами.
1420321
  Жиляєв І.Б. Структура управління сферою вищої освіти / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 26-30. – ISBN 978-966-7909-71-0
1420322
   Структура управління та організаційного забезпечення науково-дослідних робіт // Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – С. [12]


  Йдеться також про місце Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича в структуре науково-дослідних робіт КНУ імені Тараса Шевченка.
1420323
  Апатова Н.В. Структура учебной деятельности при компьютерном обучении // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 182-191. – ISSN 2524-0056
1420324
  Скрипченко А.Г. Структура факторов риска цереброваскулярной патологии в открытой популяции г. Киева // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 7 (85). – C. 112-116. – ISSN 2224-0713
1420325
  Тереля І.П. Структура фітомаси дерев хвойних порід та фізіолого-біохімічні особливості її формування / І.П. Тереля, Н.З. Кендзьора, В.К. Заїка // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 44-51 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
1420326
  Любченко Т.В. Структура форм минулого часу у новогрецькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 421-427


  У статті розглянуто особливості функціонування форм минулого часу у новогрецькій та українській мовах. Описано специфіку вживання транспонованих форм у зіставлюваних мовах.
1420327
  Кочан І. Структура Франкового тексту (на матеріалі науково-публіцистичних праць Івана Франка початку XX ст.) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 452-460
1420328
  Гудкова Н.М. Структура фрейму "Ексклюзивна реклама" в дореволюційний період (на матеріалі текстів референтної групи "Парфумерія. Косметика") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 160-166


  Стаття присвячена аналізу фрейму "Ексклюзивна реклама" в дореволюційний період. Розглянуто сутність феномену "ексклюзивність", визначено актуальні семантичні компоненти концепту "ексклюзивність" в дореволюційній рекламі
1420329
  Гасанова С.Ф. Структура функціональної підготовленості спортсменок високого класу як фактор забезпечення змагальної діяльності в жіночому боксі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Гасанова Саіда Фарухівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1420330
  Манько О.Г. Структура художньо-естетичної компетенції майбутніх корекційних педагогів: проблеми та методи діагностики / О.Г. Манько, М.В. Шарніна, Т.П. Гнатко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 72-78. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х


  Метою статті виступає обґрунтування методів діагностики, які можуть бути викори-стані в процесі виявленні рівня сформованості художньо-естетичної компетенції. Основними методами дослідження в статі виступали аналіз теоретичних джерел за те-мою ...
1420331
  Пацурківський П.С. Структура цивільної процесуальної форми / П.С. Пацурківський, татулич // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 54-56. – (Правознавство ; Вип. 461)
1420332
  Колдобский А. Структура энергопортфеля будущего и роль мирного атома / А. Колдобский, М. Жарких // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 7. – С. 79-89. – ISSN 0131-2227
1420333
  Гранин Р.С. Структура эсхатологической парадигмы "Тибетской книги мертвых" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 51-69. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Рассмотрена структура Бардо (промежуточное состояние между смертью и новым рождением) "Тибетской книги мертвых" как эсхатологическая парадигма, в которой отражена структура инициатического посвящения, воспроизводящего символическую смерть.
1420334
  Тазетдинова Р.Р. Структура языкового концепта и место национально-культурного компонента в ней // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2006. – № 2 (196). – С.75-79. – ISSN 0131-615X
1420335
  Колтуцкая И.А. Структура языковой личности в современной антропоцентрической парадигме // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 294-298. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Представлена динамика развития категории языковой личности в классическом языкознании и современной антропологической лингвистике.
1420336
  Михайленко В.М. Структура як основа аналізу публіцистичного тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 191-199
1420337
  Бєляєва О. Структура, види і форми мовленнєвої комунікації // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6 (100). – С. 53-57
1420338
  Гречанюк І.М. Структура, властивості й електронно-променева технологія одержання композиційних матеріалів Cu-Mo-Zr-Y для електричних контактів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.01 / Гречанюк І.М.; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
1420339
  Папейкін О.О. Структура, властивості та технологія одержання алкілсаліцилатних мастил : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Папейкін О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1420340
  Оськин В.Н. Структура, вязко-эластические и технологические свойства блоксодполимеров бутадиена и стирола. : Автореф... канд.техн.наук: 075 / Оськин В.Н.; Моск.ин-т тонкой химической технологии. – М, 1971. – 28л.
1420341
  Соколов А.В. Структура, генезис и проверка психоаналитической теории: мат. спецкурса. / А.В. Соколов. – М., 1992. – 72с.
1420342
  Себичекно В.Т. Структура, генезис и разрешение социальных противоречий : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Себичекно В. Т.; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
1420343
  Сырых В.М. Структура, генезис, система как элементы исторического и логического методов познания права. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Сырых В.М.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1420344
  Корольов Дмитро Костянтинович Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Корольов Д.К.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.: 3 назв.
1420345
  Корольов Дмитро Костянтинович Структура, детермінанти та функції емоційно-оцінюючого ставлення до життя : Дис....кандид.психолог.наук:19.00.01 / Корольов Дмитро Костянтинович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 212л. + Додатки:л.196-212. – Бібліогр.:л.171-195
1420346
  Прилуцкий Юрій Іванович Структура, динаміка та оптичні властивості фулеренів і фулеритів : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.02. / Прилуцкий Юрій Іванович; КУ. – Киев, 1998. – 163л. – Бібліогр.:л.146-163
1420347
  Іванчук В.Г. Структура, динаміка та ототожнення деталей сонячної корони 11 липня 1991 року. Зв"язок корони з геліосферним струмовим шаром / В.Г. Іванчук, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 25-32. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наведено деякі результати аналізу фотографій білої сонячної корони, що були отримані 11 липня 1991 р. на Гавайях (о. Мауна-Кеа) та в с. Тефе (Бразилія) за міжнародним проектом МІСЕ на однотипних 3-метрових коронографах з радіальним нейтральним ...
1420348
  Коломійчук В.П. Структура, динаміка та охорона фіторізноманітності узбережних екосистем Азовського моря : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.05 / Коломійчук Віталій Петрович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 133 назви
1420349
  Прилуцький Ю.І. Структура, динаміка ти оптичні властивості фулеренів і фулеритів С60, С70. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Прилуцький Ю.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 32л.
1420350
  Мацуй Д.В. Структура, електричні та магнітні властивості інтеркальованого перехідними металами графіту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Мацуй Денис Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. – Бібліогр.: л. 162-183
1420351
  Мацуй Д.В. Структура, електричні та магнітні властивості інтеркальованого перехідними металами графіту : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Мацуй Денис Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 25 назв
1420352
  Кайла М.І. Структура, електричні та оптичні властивості кристалів Cu6(P1-xAsx)S5I та композитів на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Кайла Маріанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1420353
  Маруженко О.В. Структура, електричні та термічні властивості нанокомпозитів з гібридними наповнювачами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 / Маруженко Олексій Васильович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
1420354
  Міка Т.М. Структура, електричні, магнітні та електрохімічні властивості аморфних і структурованих сплавів Al87 Y5 Ni8, легованих Gd (Dy) та/або Fe : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Міка Т.М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1420355
  Скомаров О. Структура, зміст і особливості адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 39-48


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1420356
  Іоланта В. Структура, зміст і функції сталих індівідуальних якостей учня у процесі допрофесійного навчання і виховання. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.04 / Іоланта В.; Ін-тут пед. і психол. проф. освіти Акад. пед. наук України. – К., 1997. – 53л.
1420357
  Ведин Ю. Структура, истинность и правильность мышления / Ю. Ведин. – Рига : Лиесма, 1979. – 194 с. – Библиогр. с. 192-193
1420358
   Структура, кинематика и динамика синоптических вихрей.. – Севастополь, 1980. – 141с.
1420359
  Нагорняк С.В. Структура, критерії, показники та рівні сформованості правосвідомості студентів за спеціальністю правознавство // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 150-153. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609


  Правосвідомість є предметом дослідження багатьох наук (філософії, юриспруденції, соціології, психології), проблема визначення її поняття до цих пір не вирішена. Вона має міждисциплінарну основу, а також відмінності у підходах до її вивчення.
1420360
  Селін Р.В. Структура, механічні властивості та здатність до зварювання високоміцних складнолегованих (a+b)- титанових сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Селін Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 13 назв
1420361
  Єлагін А.С. Структура, механічні та корозійні властивості силуміну АК7ч, що містить комплекс Ti-B-Sr, в залежності від параметрів фізико-хімічної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Єлагін Антон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1420362
  Князь С.В. Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 346-351. – ISSN 1993-6788
1420363
  Смирнова Т.В. Структура, ознаки та функції рекламного іміджу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 130-136


  Стаття присвячена аналізові структури, ознак та функції! рекламного Іміджу. Детально розглянуті інформаційні; когнітивно-афективт та копативні елементи, які формують відповідно пізнавальний образ, образ-уявлення та образ-прогноз. The author ...
1420364
  Ковтун Назар Анатолійович Структура, оптичні і електричні властивості легованих плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпилення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.07 / Ковтун Н.А.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1420365
  Гинатулин А.А. Структура, организация и эволюция генома позвоночных. / А.А. Гинатулин. – Москва : Наука, 1984. – 293с.
1420366
  Рум"янцев В.О. Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної Ради // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 16-26. – ISSN 1993-0909
1420367
  Думич Х. Структура, основні положення та оцінка австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 118-126. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1420368
  Варава Т.В. Структура, персональний склад і діяльність словникових комісій УАН-ВУАН (1918-1931) (за документами Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 114-128. – ISBN 966-02-3854-1
1420369
  Вархов Г.В. Структура, повноваження та особливості діяльності Європейського парламенту // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – С. 82-93. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1420370
  Медина Пинеда Медофило Структура, положение и борьба городского пролетариата Колумбии на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Медина Пинеда Медофило; МГУ. Ист. фак. Каф. новой и новейшей истории. – М., 1974. – 28л.
1420371
  Бачинский Александр Григорьевич Структура, помехоустойчивость и эволюция генетического кода : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук: 03.00.02 / Бачинский Александр Григорьевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1975. – 29с. – Бібліогр.: с. 28-29
1420372
  Карачунова Л.В. Структура, принципи і напрямки ГІС-картографування соціальної системи суспільства // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 63-68. – ISBN 978-966-455-002-1
1420373
   Структура, продуктивность и динамика растительного покрова. – Свердловск, 1990. – 127с.
1420374
  Поплаухин С.Ф. Структура, процесс и задачи психологической готовности сотрудника ОВД к действиям в эктсремальных условиях / С.Ф. Поплаухин, А.В. Шипигузев // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 26-38
1420375
   Структура, прочность и пластичность металлов и сплавов: сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1988. – 84с.
1420376
  Мовчан Б.А. Структура, прочность и сопротивление усталости микрокристаллических и микрослойных материалов / Б.А. Мовчан, С.А. Фирстов, Ю.Ф. Луговской ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2016. – 169, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 152-167. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1499-2
1420377
   Структура, реакционная способность органических соединений и механизмы реакций: сб. науч. тр.. – К., 1980. – 147с.
1420378
  Соловьева Н.А. Структура, свойства и регуляция глутаминсинтетазы хлоропластов гороха. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Соловьева Н.А.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1980. – 24л.
1420379
  Сотникова А.П. Структура, свойства и современное состояние универсальной Десятичной классификации / А.П. Сотникова, Р.И. Барашкова. – М., 1978. – 89с.
1420380
  Киткаускене Структура, семантика и стилистика литовских фразеологизмов (сопостовительно с английскими) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Киткаускене Л.-А.П.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 21л.
1420381
  Гюлумянц К.М. Структура, семантика и употребление устойчивых сравнений польского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 662 / Гюлумянц К.М.; АН БССР. – Минск, 1967. – 28л.
1420382
  Тришкіна-Аудіа Тетяна Вячеславівна Структура, семантика і прагматика окличних речень у сучасній французькій мові : Дис....канд. філолог. наук.: 10.02.05 / Тришкіна-Аудіа Тетяна Вячеславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 198 л. – Бібліогр.: л.: 179-195
1420383
  Тришкіна-Аудіа Тетяна Вячеславівна Структура, семантика і прагматика окличних речень у сучасній французькій мові. : 10.02.05. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Тришкіна-Аудіа Т. В./КНУТШ. – Київ, 2001. – 21 с.
1420384
  Поліщук Н.П. Структура, семантика і прагматика пасивних конструкцій у сучасній французькій мові : Дис. .... канд. філол. наук : 10.02.05 / Поліщук Н.П. ; Київський держ. лінгвістичн. ун-т. – Київ, 1999. – 161 л. – Бібліогр.: с. 147-160
1420385
  Поліщук Надія Петрівна Структура, семантика і прагматика пасивних конструкцій у сучасній французькій мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Поліщук Надія Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
1420386
  Сидоренко О.А. Структура, семантика та лінгвопрагматика суспільно-політичної терміносистеми в англомовному масмедійному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сидоренко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1420387
  Мєдвєдєва Н.О. Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Мєдвєдєва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – 207 л. – Бібліогр.: л. 182-207
1420388
  Мєдвєдєва Н.О. Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Мєдвєдєва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1420389
  Борисенко Петро Анатолійович Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів парламентської Асамблеї Ради Європи) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Борисенко П.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
1420390
  Борисенко Петро Анатолійович Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради Європи) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Борисенко П.А.; Київськ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2006. – 268л. + Додатки: л.1-84. – Бібліогр.: л.166-268
1420391
  Борисенко П.А. Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Аспамблеї Ради Європи) : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.05 / Петро Анатолійович Борисенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1420392
  Знаменська І. Структура, семантика та словотворчі функції твірних основ кореневих неправильних дієслів при утворенні похідних основ конверсійних іменників // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 104-107. – ISSN 2075-1486
1420393
  Макарук Л. Структура, семантика та функційне призначення дужок та цифр у сучасному англомовному масмедійному комунікативному просторі // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 141-150. – ISSN 2410-0927
1420394
  Матвієнко Я.І. Структура, стабільність та властивості інтерметалевих сполук системи Al-Cu та композитів на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Матвієнко Яна Ігорівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1420395
  Шпарик Ю.С. Структура, стан і динаміка бучин Національного природного парку "Гуцульщина" / Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 8-14. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1420396
   Структура, структурные превращения и магнитные свойства аморфных металлических сплавов : темат. сб. науч. тр. – Москва : Металлургия, 1986. – 151с.
1420397
   Структура, текстура и механические свойства деформированных сплавов молибдена.. – К., 1983. – 230с.
1420398
  Мельник В. Структура, тенденції та динаміка сучасної науки // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. В. Мельник ; редкол.: А. Карась, Н. Король, О. Бабкіна [та ін.]. – Львів, 2016. – № 9. – С. 7-33. – ISSN 2307-0463
1420399
  Корсанов В.В. Структура, теплофизические свойства перхлорвинилн-полиуретановых покрытий : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Корсанов В. В.; АН Украины, Ин-т хим. высокомолек. соед. – К., 1992. – 17л.
1420400
   Структура, технические средства и организация систем автоматизации научных исследований.. – Ленинград, 1977. – 436 с.
1420401
  Торчинський М.М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : дис. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Торчинський М. М.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009. – 502 л. – Бібліогр.: л.419-502
1420402
  Торчинський М.М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01. / Торчинський М.М ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 53 назви
1420403
  Задорожнюк О.М. Структура, фазовий склад та здатність до зварювання титанових сплавів з дисперсійним зміцненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Задорожнюк Оксана Михайлівна ; НАН України, Ін-телектрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1420404
  Юліан Сергій Анатолійович Структура, фазові перетворення та фізичні властивості бінарних багатошарових композицій Mo, W, MoSi2, WSi2 та WC з кремнієм : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.07 / Юліан Сергій Анатолійович; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1998. – 16л.
1420405
   Структура, физико-химические свойства и применение некристаллических полупроводников : материалы конференции. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 301с.
1420406
  Шлепков С.В. Структура, формы и организация внешнеэкономической деятельности / С.В. Шлепков. – Л., 1990. – 54с.
1420407
  Осецкая В.К. Структура, фотоэлектрические и оптические свойства системы 1L-As-C6 (C6-S,Se, Te). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Осецкая В.К.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1983. – 24л.
1420408
   Структура, функционирование и эволюция системы биогеоценовозов Барабы. – Новосибирск
1. – 1974. – 307с.
1420409
   Структура, функционирование и эволюция системы биогеоценозов Барабы. – Новосибирск
2. – 1976. – 496с.
1420410
  Бабаев А.Г. Структура, функция и адаптивный рост слюнных желез / Бабаева А.Г., Шубникова Е.А. – Москва : Изд-во Московского университета, 1979. – 192 с. – Библиогр.: с.168-190
1420411
  Коритко Д.М. Структура, хімія поверхні та функціоналізація наноматеріалів, виготовлених на основі карбіду кремнію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 ; (102) / Коритко Дмитро Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 181, [1] с. – Додатки: с. 162-168. – Бібліогр.: с. 171-181, [1]
1420412
  Коритко Д.М. Структура, хімія поверхні та функціоналізація наноматеріалів, виготовлених на основі карбіду кремнію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Коритко Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1420413
  Дуцяк И.С. Структура, электрофизические и оптические свойства аморфных и кристаллических пленок твердых растворов на основе теллурида германия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дуцяк И.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 20л.
1420414
  Довгошей Н.И. Структура, электрофизические и оптические свойства тонких пленок полупроводниковых матералов. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Довгошей Н.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 12 с. – Бібліогр. : с. 11-12
1420415
  Зыков Б.М. Структура, эмиссионные свойства и химическое состояние пленок кислорода и двойных пленок кислорода и цезия на грани (110) молибдена) и ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зыков Б.М.; Ин-тут металлофизики. АН УССР. – К., 1983. – 21л.
1420416
  Корольов Д.К. Структура,детермінати та функції емоційно-оціночного ставлення до життя : Автореф...канд.психол.наук:19.00.01 / Корольов Д.К.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15
1420417
  Дашевский Лев Иосифович Структура,механические свойства и стабильность полиуретанмочевин на основе олигобутадиендиолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Дашевский Лев Иосифович; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1985. – 16л.
1420418
  Борисенко Петро Анатолійович Структура,семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради Європи) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Борисенко П.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 206с.+83с. + Додаток: л. 206 - 289. – Бібліогр.: л. 189 - 206
1420419
  Киселев А.Н. Структура. Семантика и прагматика газетно-журнальной статьи на страноведческую тему (на материалах французских и русских периодических изданий) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Киселев А.Н.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 146л. – Бібліогр.:л.137-146
1420420
  Грякалов А.А. Структурализм в эстетике / А.А. Грякалов. – Л, 1989. – 173с.
1420421
  Резник М. Структурализм и идентичность математических объектов // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 285-295
1420422
  Смирнов А.В. Структурализм как перспективный метод культурфилософского изучения повседневности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 51-55. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055
1420423
   Структурализм: "за" и "против" : сб. ст. : пер. с англ., нем., чеш., пол., и болг. языков. – Москва : Прогресс, 1975. – 467 с.
1420424
   Структуралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 914-916. – ISBN 966-316-069-1
1420425
  Козубенко Л.М. Структуралізм як напрям літературознавчих досліджень // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 42-48. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
1420426
  Менжулін В. Структуралізм, "смерть автора" і біографізм // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 12-19
1420427
  Астаф"єв О. Структуралізм: методологічна система і модель культури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 17-20.
1420428
  Лучканин С.М. Структуралістична парадигма в історії мовознавства у світлі дії екстралінгвістичних чинників // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 94-103


  У статті розглядаються екстралінгвістичні чинники становлення і функціонування структуралістичної парадигми в історії мовознавства. Передумовами лінгвістичного структуралізму були, окрім переоцінки значення індукції й дедукції, математизації ...
1420429
  Руда Н.В. Структуралістична парадигма у мовознавстві // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 50-51. – ISBN 978-966-439-983-5
1420430
  Кузенко О.В. Структуралістська методологія та її роль в соціально-гуманітарних дослідженнях : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.09 / Оксана Василівна Кузенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
1420431
  Кузенко О.В. Структуралістська методологія та її роль в соціально-гуманітарних дослідженнях : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09- філософія науки / Кузенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 166 л. – Бібліогр.: л. 155-166
1420432
  Коротенко Є.Д. Структуральний метод К.Леві-Стросса та його значення для науки і філософії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 16-25
1420433
  Пушкарев Е.А. Структураная нестабильность, атомное упорядочение и сверхпроводимость соединений : Автореф... канд. физ-мат. наук: 01.04.07 / Пушкарев Е.А.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 21л.
1420434
  Присяжнюк О. Структурація лексико-семантичних полів візуального та акустичного сприйняттів (на матеріалі мови творів Т. Шевченка) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 126-131


  У пропонованій статті н6а матеріалі Словника мови Шевченка розглядається структурація лексико-семантичних полів візуального та акустичного сприйняттів, пропонується їх ескізна модель
1420435
   Структурено-типлогические исследования. Сб. ст.. – М., 1962. – 299с.
1420436
  Бойко В.І. Структури баз даних на Паскалі / В.І. Бойко, В.Ф. Кузенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 80-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Пропонуються варіанти структур баз даних, орієнтовані на використання в системах керування базами даних.
1420437
  Білокур М.Д. Структури в організаціях аграрного сектору економіки України : навчальний посібник / М.Д. Білокур, О.О. Шевченко; Мін-во аграрної політики України; Дніпропетровський державний аграрний ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-348-160-9
1420438
  Нікітченко М.С. Структури даних в композиційних мовах програмування / М.С. Нікітченко, Т.В. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 316-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Структури даних композиційних мов програмування пропонується розглядати як номінативні структури. Такі структури моделюють структури даних традиційних мов програмування. Викладення ілюструється на прикладі мови формальних специфікації RSL, яка включає ...
1420439
  Янченко О.І. Структури даних мов програмування як конкретизація номінативних даних // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 353-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема побудови системи структур даних мов програмування на основі композиційно-номінативного підходу до формалізації програмних понять. В побудованій системі структури даних розглядаються як конкретизації номінативних даних. ...
1420440
  Гай-Нижник Структури державної влади в ЗУНР - ЗО УНР (листопад 1918 р. - грудень 1919 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (104). – С. 51-65. – ISSN 2222-5250
1420441
  Жлуктенко Н.Ю. Структури екотексту в романі Т. Корагесена Бойла "Завіса з Тортильї" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 287-295


  У статті йдеться про засади екокритики – нового для вітчизняного літературознавства напрямку інтерпретації літературних явищ. На прикладі роману сучасного американського автора Т.К. Бойла виявлено особливості структурних елементів екотексту, ...
1420442
  Шюц А. Структури життєсвіту = Strukturen der lebenswelt / Пер. з нім. та післямова В.Кебуладзе; Альфред Шюц, Томас Лукман. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 560с. – ISBN 966-628-100-7
1420443
  Шюц А. Структури життєсвіту / Альфред Шюц, Томас Лукман ; [пер. з нім. та післямова В. Кебуладзе]. – Харків : Фоліо, 2018. – 539, [4] с. – Сер. засн. у 2018 р. - Предм. покажчик: с. 537-540. – Бібліогр. в прим.: с. 351-352. – (Бібліотека класичної світової наукової думки / редкол.: А. Богачов [та ін.]). – ISBN 978-966-03-8490-3
1420444
  Мазур Н. Структури з оцінною семантикою "характиристика осіб" у мемуарних текстах Євгена Чикаленка "Спогади" (1861-1907) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 77-83. – Бібліогр.: с. 83 (7 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
1420445
  Владимиров В.М. Структури й механізми масової інтерпретації в ЗМІ просторово-часовий континуум розуміння та інтерпретаційні матриці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 14-18


  Стаття присвячена дослідженню досі не вивчених явищ сфери масової комунікації - її структурних утворень, які складаються з подібних індивідуальних інтерпретацій текстів ЗМІ окремими читачами, телеглядачами, радіослухачами або користувачами інтернету і ...
1420446
  Причепій Є. Структури й сакральні числа архаїчної символіки та орнаментів (на матеріалах трипільської кераміки та подільських рушників) // Аспекти морфології культури України: генезис, типологія : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; ред. Л. Петік]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 131-203. – ISBN 978-966-2241-21-1
1420447
  Сенченко О. Структури мереж, головні актори і співучасники мережевих війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С.18-23. – ISSN 2076-9326
1420448
  Роговський О.М. Структури модерну: психоестетичний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 58-66
1420449
  Єсипович С.М. Структури ооїдно-кільцевого етапу розвитку земної кори на території України // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 103-107 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1999-7566
1420450
  Дудар О.В. Структури передачі чужого мовлення в американському романному дискурсі початку XX ст. // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 112-115. – ISSN 2077-804X


  У статті досліджується художній текст англомовного реалістичного роману. Увага акцентується на особливостях наративу, способах передачі чужого мовлення (пряма, непряма, невласне-пряма мова).Взаємостосунки суб"єктів мовлення у тексті демонструють ...
1420451
  Радзівіл В.Я. Структури платформного чохла Волино- Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-40. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1420452
  Пилипчук Я.В. Структури повсякденності у кипчаків // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 97-118. – ISSN 1682-671Х
1420453
  Алексєєв В.М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради / Алексєєв В.М. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 75, [1] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-7096-15-2
1420454
  Ступень Павло Вячеславович Структури рекурсивних цифрових фільтрів низького порядку для систем керування та контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.05 / Ступень П.В.; Одеськ. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2001. – 19 с.
1420455
  Владимиров В.М. Структури та механізми масової інтерпретації у ЗМІ: масовогерменевтичні фрейми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 20-25


  Стаття присвячена дослідженню досі невивчених явищ сфери масової комунікації, її структурних утворень, які складаються з подібних індивідуальних інтерпретацій текстів ЗМІ окремими читачами, телеглядачами, радіослухачами або користувачами інтернету та ...
1420456
   Структури у рідині та гранульованих середовищах / Т.С. Краснопольська, О.М. Гетман, Л.П. Зінчук, Л.В. Ісхакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі раніш виявлених восьми класів подібних структур у плинах рідини і сипучих середовищ усередині горизонтального циліндра, що обертається, побудовані математична модель та її розв"язок, пояснюючі створення диско- і кільцеподібних ...
1420457
  Кичань Наталія Структури ударного метаморфізму в метеориті "Велика Балка" / Кичань Наталія, Гіріч Аеліта // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 149-152 : фото, табл. – ISSN 2078-6220
1420458
  Вінник В.Ю. Структури функцій символьної обробки літерного рівня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У концептуально-методологічному середовищі експлікативного програмування будується адекватна модель структур функцій символьної обробки, що здійснюють обробку на рівні літер.
1420459
  Крючков В.Н. Структуризация и анализ межотраслевых связей целевых программ / В.Н. Крючков. – Новосибирск, 1985. – 255с.
1420460
  Воробьев Е.М. Структуризация и моделирование иновационного процесса на микроуровне / Е.М. Воробьев, Т.В. Тарасенко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 361-368. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1420461
  Евстратьев С.Ф. Структуризация проблем развития стран в условиях глобализации мировой экономики // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (20). – С. 82-85. – ISSN 1990-9780
1420462
  Борулько Н.А. Структуризация проблемы мягкого управления рисками в проектах // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 95-106 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 2222-8810
1420463
  Холод Б.И. Структуризация управлення деятельностью промышленных предприятий / Б.И. Холод, С.И. Чимшит // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 80-89.
1420464
  Цвєтков О. Структуризація аналізу міжнародних конфліктів та загроз // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 52-60. – ISSN 2663-2675


  Розглядаються теоретичні та практичні підходи до аналізу таких гострих і чутливих проблем міжнародного життя, як конфлікти та загрози в міжнародних відносинах. Їх сучасна багатополярна модель, а також попередня біполярна, характеризуються надзвичайно ...
1420465
  Шинкарук Л.В. Структуризація доходів від власності як джерела національних заощаджень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 89-113 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-7988
1420466
  Папп В.В. Структуризація економіки регіонів України як запорука соціально-економічного зростання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1420467
  Губатюк І. Структуризація економічних благ за різними критеріями та ознаками : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 18-19 : Табл.
1420468
  Губатюк І.В. Структуризація економічних благ у сучасному навчальному процесі / І.В. Губатюк, Н.С. Губатюк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 16-18 : табл.
1420469
  Базилевич П.Р. Структуризація і реструктуризація організацій на основі ієрархічного кластерного аналізу виробничих процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 248-257 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1420470
  Туржанський В.А. Структуризація категорії "митна справа": європейська практика та вітчизняний досвід // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 26-34. – ISSN 2308-1988


  "Охарактеризовано основні нормативно-правові акти ЄС щодо здійснення митної справи. Проведено порівняльний аналіз категорій «митний режим» відповідно до норм Митного кодексу України та «митна процедура» згідно Митного кодексу ЄС. Визначено підходи до ...
1420471
  Мікловда В.П. Структуризація компонентів регіонального людського розвитку Закарпатської області / В.П. Мікловда, С.С. Слава, В.В. Гоблик // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 77-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1420472
  Костакова Л.Д. Структуризація концепцій управління витратами // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1. – С. 12-15. – ISSN 2409-1944
1420473
  Дмитрук О.Ю. Структуризація ландшафтно-урбанізаційних систем (ЛУС) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 92-100. – Бібліогр.: 6 назв
1420474
  Ситченко А. Структуризація навчальної діяльності як фактор якості шкільної мовно-літературної освіти / А. Ситченко, В. Баденкова, І. Корнієнко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 113-119. – ISSN 2307-4906
1420475
  Примуш М.В. Структуризація політичних партій та партійних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 18-28. – ISBN 966-628-108-8
1420476
  Білик П. Структуризація системи права у вітчизняній юридичній доктрині // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 25-30. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1420477
  Єпіфанов А. Структуризація складових чистого внутрішнього продукту за критерієм інноваційності / А. Єпіфанов, С. Козьменко, Т. Васильєва // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-57 : табл., рис. – ISSN 1811-3141
1420478
  Бужин О.А. Структуризація собівартості продукції - підгрунтя вдосконалення системи управління у птахівничих підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 116-120. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1420479
  Педь І.В. Структуризація сучасного періоду еволюції податкових систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 37-41
1420480
  Коваленко Ю.М. Структуризація сучасного фінансового ринку : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 91-99 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва
1420481
  Співак А.Я. Структуризація та динамічні процеси в багаточастинкових мікро-механічних системах під впливом зовнішніх збурень : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Співак Андрій Ярославович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
1420482
  Фірсов О.В. Структуризація українського козацького війська першої чверті XVII ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 96-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається структуризація українського козацького війська першої чверті XVII ст., її характерні риси і особливості.
1420483
  Полінкевич О.М. Структуризація чинників впливу зовнішнього середовища на інноваційні бізнес-процеси підприємств за ступенем ризику / О.М. Полінкевич, В.П. Лещук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 210-213 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1420484
  Залунина О.М. Структурирование ключевых экономических показателей информационного поля строительного сектора Украины // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 52-59 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1420485
  Стрежнева М. Структурирование политического пространства в Европейском союзе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 61-72. – ISSN 0131-2227
1420486
  Стрежнева М. Структурирование политического пространства в Европейском Союзе (Многоуровневое управление) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 12. – С. 38-49. – ISSN 0131-2227
1420487
  Пестов Анатолий Григорьевич Структурирование СКЭП а-оксиалкил-трет-бутил-перекисями и их функциональными производными : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.12 / Пестов Анатолий Григорьевич; Волгогр. политехн. ин-т. – Волгоград, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1420488
  Бавина П.А. Структурирование содержания уровневых образовательных программ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  В статтье рассматриваются основные требования к формированию учебных планов уровневых образовательных программ, задачи и алгоритм разработки учебно-методического сопровождения профессиональной подготовки по направлению.
1420489
  Михнина Надежда Викторовна Структурирование учебного материала для развития внимания студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-51. – ISSN 1726-667Х
1420490
  Горбушина С.Н. Структурирование функции качества образовательных услуг / С.Н. Горбушина, А.Ф. Сафина, А.Х. Ильясова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 2. – С. 21-23. – ISSN 1726-667Х
1420491
   Структурированные полимикробные биопленки с преобладанием Gardnerella / А. Свидзински, Ленинг-Бауке, С. Свидзински, И. Дорффел // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 51-73. – ISSN 2413-550Х
1420492
  Месхишвили И.В. Структурирующая функция ритмической группы в высказывании. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Месхишвили И.В.; Моск.гос.ун-т.иностр.яз. – М, 1990. – 15л.
1420493
  Зубко Г.В. Структурирующие схемы в древнем мифе // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 76-79
1420494
  Татаренко Н.О. Структурна автаркія як складова національної мобілізаційної моделі інтернаціоналізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-18. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто підгрунтя для розробки стратегії відкритості України.
1420495
  Бицюра Ю.В. Структурна адаптація національної економіки як чинник її конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 271-283


  Проаналізовано сучасну структуру економіки України та оцінено її адаптаційну здатність відповідно до вимог і стандартів країн ЄС. Обґрунтовано те, що структурні зрушення в національній економіці є одним з визначальних чинників її ...
1420496
  Леві-Строс Структурна антропологія / Леві-Строс. – Київ : Основи, 2000. – 387с. – ISBN 966-500-006-3
1420497
  Забаштанський Максим Миколайович Структурна багаторівнева модель аналізу фінансового стану комунального підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 108-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено алгоритм оцінки впливу фінансового забезпечення на фінансовий стан комунального підприємства. Виділено три підсистеми, які можуть бути використані як самостійно функціонуючі моделі і як рівні імітаційного моделювання для ...
1420498
  Лаврінець О. Структурна варіантність речень зі спільним підметом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 241-245. – ISBN 966-8188-07-1
1420499
  Манойленко О.В. Структурна взаємодія крупномасштабних мезоекономічних систем в процесі злиття та поглинань / О.В. Манойленко, Т.О. Франчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1420500
  Пузанов І.І. Структурна взаємодія між ринком нерухомості та зовнішньою торгівлею України = Structural interaction of real estate market and foreign traide in Ukraine : монографія / І.І. Пузанов, Р.В. Співак. – Прага : Coretex CZ SE, 2014. – 329, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит аркуш англ. мовою. – Бібліогр.: с. 315-329. – ISBN 978-80-905878-0-9


  У пр. №1694327 напис: Уважаемому Валерию Владимировичу! Спасибо за поддержку и с надеждой и желанием продолжить сотрудничество по реализации этого проэкта. Здоровья, счастья, успехов и удачи Вам! 05.03.2015, підпис
1420501
  Співак Р.В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої торгівлі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Співак Руслан Веніамінович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1420502
  Співак Р.В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої торгівлі України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Співак Руслан Веніамінович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 283 л. – Додатки: л. 198-283. – Бібліогр.: л. 175-196
1420503
  Ліхоносова Г.С. Структурна впорядкованість підприємства як базис регулювання рівня його соціально-еколномічного відторгнення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 120-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
1420504
  Кораблін С.О. Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст / С.О. Кораблін, С.С. Шумська // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, жовтень - грудень. – C. 7-37. – ISSN 1605-7988
1420505
  Літвінов С. Структурна генеалогія соціологічного виробництва: тези та ідеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 76-79. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні засади соціологічного підходу до вивчення поля соціологічного виробництва in statu nascendi . Зроблено спробу критичного "проявлення" його передумов і структурної траєкторії. The article is devoted to examination of some ...
1420506
  Лукієнко О.І. Структурна геологія : підручник для студентів геологічних спец. вищих навч. закладів / О.І. Лукієнко; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-373-434-7
1420507
  Лукієнко О.І. Структурна геологія з основами структурно-парагенетичного аналізу : Підручник для студ. геол. спец. вищих навч. закладів / О.І. Лукієнко; КНУТШ; Геологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 366с. – ISBN 966-594-268-9
1420508
  Смішко Р.М. Структурна геологія та геологічне картування : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Р.М. Смішко, В.Г. Пащенко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-253. – ISBN 978-966-613-794-7
1420509
  Тимофєєв В.М. Структурна геоморфологія Коростенського плутону // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 31-37. – Бібліогр.: 2 назви
1420510
   Структурна граматика сучасної української літературної мови. Проспект.. – К., 1972. – 99с.
1420511
  Бобух І.М. Структурна динаміка економіки // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 106-120. – ISBN 978-966-02-8705-1
1420512
  Новіков В. Структурна динаміка і регулювання заробітної плати та доходів населення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 71-78 : табл. – ISSN 0131-775Х
1420513
  Шергін С.О. Структурна динаміка модернізаційних процесів у Східній Азії // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 182-193. – ISBN 978-966-02-8033-5
1420514
  Завгородня О. Структурна динаміка як фактор інноваційного розвитку національної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 34-42 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1420515
  Васецька О. Структурна дублетність синтаксичних термінів української мови // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 32-43. – ISSN 2413-3094
1420516
  Занкевич Борис Олександрович Структурна еволюція Криворізько-Кременчуцької залізорудної зони українського щита у протерозої : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.11 / Занкевич Борис Олександрович; Держ. наук центр радіогеохіміх навколишнього середовища. – К., 1996. – 46л.
1420517
  Заїка-Новацький Структурна еволюція ранньодокембрійських комплексів Українського щита та проблеми їх геологічного картування : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-23 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Розглянуто актуальні проблеми геологічного катрування ранньодокембрійських глибокометаморфічних комплексів. Розроблено новий методологічний підхід до їх відокремлення на геологічних картах. Подано і проаналізовано структурну-вікову шкалу Українського ...
1420518
  Демчина Л. Структурна єдність дисциплін документально-комунікаційного циклу в бібліотечній освіті / Любов Демчина // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-29


  Базуючись на документологічній парадигмі, обґрунтована структура дисциплін документально-комунікаційного циклу в підготовці бібліотечно-інформаційних фахівців.
1420519
  Шевчук І.Л. Структурна і семантична взаємодія імперативних одиниць у складних реченнях староукраїнської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 281-285
1420520
  Манжула В.І. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід"статистичних систем на основі аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Манжула В.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1420521
  Войтюк І.Ф. Структурна ідентифікація різницевих операторів методами аналізу інтервальних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Войтюк Ірина Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1420522
  Ковальчук С.М. Структурна ієрархія сучасних міжнародних відносин: малі та середні держави як актори сучасних міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 150-154
1420523
  Крамаренко А.О. Структурна інфляція в трансформаційній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 87-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1420524
  Карпенко М.Ю. Структурна класифікація сайтонімів // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 60-72
1420525
  Оліскевич М.О. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці / М.О. Оліскевич, В.А. Козицький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 444-456. – ISSN 1993-6788
1420526
  Радчук О. Структурна концепція віршованого перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 276-284


  Стаття висвітлює природу реструктуризації у перекладі віршів. Статья раскрывает природу реструктуризации в переводе стихов. The article looks into the nature of restructuring in translation of verses.
1420527
  Мельник А. Структурна корекція національної економіки на засадах полікритеріальності як необхідність і складова її системного реформування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 192-201. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Обгрунтовано необхідність активізації структурної політики в Україні, запропоновано методологічні підходи до виболру критеріїв і пріоритетів структурної корекції економіки.
1420528
  Кравченко В. Структурна модель механізму ієрархічного планування діяльності організації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 110-117. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
1420529
  Хазратова Н. Структурна модель образу держави // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.26-36
1420530
  Бадюл В.В. Структурна модель природного коду культури (на матеріалі фразеологічних одиниць української жіночої прози XXI століття) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 11-20. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1420531
  Потієнко М.В. Структурна модель процесів короткотривалої пам"яті людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Представлено модифікацію відомої концептуальної моделі роботи короткотривалої пам"яті людини для використання в якості баз знань експертних систем або універсального елементу пам"яті. Така модель представляє собою ієрархічну систему нейронних мереж - ...
1420532
  Потієнко М.В. Структурна модель процесів короткотривалої пам"яті людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Кора головного мозку відповідає за функцію короткотривалої пам"яті людини, що є однією з найважливіших частин усієї пам"яті. Вона представляє собою ієрархічну систему нейронних мереж - кортикальних колонок. В даній роботі описана структура такої ...
1420533
  Петренко Ю.А. Структурна модель синтезу системи екологічного управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 168-174 : рис., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
1420534
  Ковалевська А.В. Структурна модель текстової сугестивності (на матеріалі рекламних слоганів і замовлянь) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 35-38.


  Розглянуто проблему аналізу та сінтезу текстових структур сугестивності на матеріалі замовлянь та рекламних слоганів. In the article the problem of analysis and synthesis text structures of basing on incantations and ab slogans is considered.
1420535
  Петрик О. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики в Україні / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-20. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1420536
  Барабаш О.О. Структурна модель юридично значущої поведінки: загально-теоретичний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 19-22. – ISSN 2219-5521
1420537
  Кремень В.Г. Структурна модернізація освіти в контексті цивілізаційних змін // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 5-13
1420538
  Риженко С.С. Структурна мотивація іменників на позначення професій в англійській мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 63-72
1420539
  Маршева Н.П. Структурна наратологія у Франції: розвиток ідей Клода Леві-Строса // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 114-136. – ISBN 966-02-2984-4
1420540
  Кудін Г.І. Структурна оптимізація для лінійних систем керування // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 131-133
1420541
  Іванов С. Структурна оптимізація параметрів суспільного виробництва // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 36-44. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1605-2005
1420542
  Проценко В.С. Структурна організація автоматизованої банківської системи ПРОЗА-М // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 198-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Описується автоматизована банківська система ПРОЗА-М: структура головних блоків, організація обробки документів, базові об"єкти системи і їх взаємодія. Describes Computer Banking System PROZA-M: structure main blocks, organization document processing, ...
1420543
  Тищенко Л. Структурна організація й динаміка побутової лексики південнослобожанських говірок // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 198-201. – ISSN 0320-3077
1420544
  Слободян О.М. Структурна організація компонентів сліпої кишки в перинатальному періоді / О.М. Слободян, Д.В. Проняєв // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 44-47. – ISSN 1727-0847
1420545
  Гайдученко Л.В. Структурна організація концепту macht (влада) в німецькомовній картині світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 41-46
1420546
  Турлай О. Структурна організація листків магнолії суланжа "Александрина" (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod. "Alexandrina"), інтродукованої у м. Чернівці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-151. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено анатомічну структуру листків магнолії Суланжа "Александрина" (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod "Alexandrina") на матеріалі, взятому із 9 екземплярів магнолій різного віку та походження, що зростають на території м.Чернівці. Виявлено ...
1420547
   Структурна організація мембран еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, В.В. Жирнов, О.А. Лапоша // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 58-64. – ISSN 1023-2427


  В роботі досліджено структурна організація мембран еритроцитів людини за впливу іонізуючої радіації (B-випромінювання 14С-лейцину) in vitro в надмалих дозах
1420548
  Крушинський В. Структурна організація міжнародного середовища України та її значення для української зовнішньої політики / В. Крушинський, В. Константинов // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 417-429. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1420549
  Штих В.А. Структурна організація нирок при гіперкінезії та лазеропунктурі. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.11 / Штих В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
1420550
  Сіріньок-Долгарьова Структурна організація новинногол дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 45-49


  Статтю присвячено розгляду дискурсивних структур новин: тематичних і семантичних. Визначено гіпотетичну структуру новини та її складові категорії. The article examines the discursive structures of news: thematic and semantic. The hypothetic structure ...
1420551
  Качмар М.І. Структурна організація піснеспівів церковної монодії на основі порівняльного аналізу візантійської, слов"яно-руської та київської нотацій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Качмар Марія Ігорівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1420552
  Клапчук Т. Структурна організація річкової системи Бистриці Надвірнянської в гірській частині Українських Карпат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 134-138. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структурну організацію річкової системи Бистриці Надвірнянської в межах гірської частини Українських Карпат. Розглянуто потреби таких досліджень. Висвітлено методику дослідження в середовищі ГІС. Виділено та проаналізовано основні показники ...
1420553
  Шило А.В. Структурна організація та електрофізичні властивості гідратованої системи наночастинок на основі діоксиду цирконію : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шило Артем Володимирович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1420554
  Барвіцька Г.К. Структурна організація термінології обліку та аудіту в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 14-19
1420555
  Титаренко А.А. Структурна організація урбанонімів Кривого Рогу // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 211-218. – ISSN 2305-3852
1420556
  Боса В.П. Структурна організація художньої прози другої половини XX століття (об"ємно-прагматичне членування тексту) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 19-24. – ISSN 2077-804X
1420557
  Розумний М.М. Структурна основа і динаміка сучасного політичного іміджу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 86-91.
1420558
  Товстиженко О.В. Структурна перебудова вітчизняного виробництва : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 5-8. – Бібліогр.: 10 назв
1420559
  Богиня Д. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інформатизації / Д. Богиня, Г. Волинський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 19--28 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
1420560
  Кваснюк Б. Структурна перебудова економіки та її ресурси // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 18-28 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1420561
  Лихолат С.М. Структурна перебудова економіки України в умовах глобалізації та інформатизації / С.М. Лихолат, І.І. Нестерович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 338-340. – ISBN 5-7763-2435-1
1420562
  Кальмук О. Структурна перебудова економіки України: механізми регулювання структурних трансформацій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
1420563
   Структурна перебудова і модернізація економік Росії й України: напрями взаємного впливу : (Матеріали російсько-українського Круглого столу) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 53-145 : табл., рис. – ISSN 1605-7988
1420564
  Ковальчук О.І. Структурна перебудова органів нейроімуноендокринної системи за умов опікової хвороби / О.І. Ковальчук, І.В. Гунас // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 19, № 3 (73). – С. 27-34. – ISSN 1727-0847
1420565
  Матлак Олександр Олександрович Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні : Дис...канд.економ.наук: 08.01.01 / Матлак Олександр Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 192л. – Бібліогр.:л.182-192
1420566
  Матлак О.О. Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Матлак О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1420567
  Надюк З.О. Структурна перебудова регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 161-165. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1420568
   Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи : матеріали засідання круглого столу, 20 грудня 2016 р., м. Київ / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України ; [за наук. ред. С.М. Кожем"якіної]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2017. – 70 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-044-9
1420569
  Дмитренко І. Структурна перебудова роздрібної торгівлі в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 64-74. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1420570
  Жигінас В.В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізазії : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Жигінас В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1420571
  Жигінас В.В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Жигінас В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 212л. + Додатки: л.208-212. – Бібліогр.: л.192-207
1420572
  Калустова О.М. Структурна персоніфікація як проблема перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 218-225. – ISBN 966-581-481-8
1420573
  Брунець Б.Р. Структурна побудова туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 54-58 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1420574
  Мясковська-Дашкевич Структурна позиція і компетенція уповноваженого з прав дитини у Польщі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 82-85. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1420575
  Занкевич Б.О. Структурна позиція метасоматитів і дайок Новоукраїнського гранітоїдного масиву Українського щита / Б.О. Занкевич, І.І. Михальченко, Н.В. Шафранська // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 80-87 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1420576
  Бутівщенко С.В. Структурна політика в системі державного регулювання підготовки фахівців за умов інтеграційних процесів в Україні // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 27-32. – ISBN 966-8847-12-1
1420577
  Касабова Інна Ашотівна Структурна політика в Україні: шляхи вдосконалення та напрями подальших зрушень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано актуальну на сьогодні проблему здійснення структурної політики в Україні на сучасному етапі розвитку економіки. Сформульовано практичні рекомендації щодо її вдосконалення у відповідь на виклики глобаліації світової економіки.
1420578
  Касабова І.А. Структурна політика в Україні: шляхи вдосконалення та напрями подальших зрушень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано актуальну на сьогодні проблему здійснення структурної політики в Україні на сучасному етапі розвитку економіки. Сформульовано практичні рекомендації щодо її вдосконалення у відповідь на виклики глобаліації світової економіки.
1420579
  Борщевський В.В. Структурна політика великих міст на сучасному етапі децентралізації (на прикладі Львівської ОТГ) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 5-14. – ISSN 1562-0905
1420580
  Хаффнер Ф. Структурна політика держави у контексті системної трансформації економіки і суспільства / Ф. Хаффнер, Д.М. Черваньов, С.С. Гасанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-19. – (Економіка ; Вип. 49)


  Стаття є першою публікацією, якою розпочинається систематичне висвітлення у "Віснику" загальної концепції, основних теоретичних положень та результатів спільного наукового проекту економічного факультету Київського національного університету імені ...
1420581
  Гасанов С.С. Структурна політика і державні фінанси в умовах інституціональної невизначеності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 7-18 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2305-7645
1420582
  Кобзистий М.О. Структурна політика та її роль уформуванні корпоративного сектора економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 3-8
1420583
  Захаренко М.І. Структурна релаксація аморфних сплавів в неізотермічних умовах / М.І. Захаренко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 371-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі існуючих уявлень про релаксацію аморфних структур при ізотермічних відпалах одержано рівняння, яке описує ці процеси в умовах неперервного нагріву з постійною швидкістю. Дане рівняння добре описує процеси релаксації аморфного сплаву Co-Si-B. ...
1420584
  Артюх М.С. Структурна реорганізація районного відділу освіти в Україні на початку ХХІ ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 419-428. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1420585
  Шаповалова О.І. Структурна роль міжнародних інститутів у системі міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 212-218. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1420586
  Кирилів В.О. Структурна своєрідність професійної підготовки студентів у зарубіжних вишах // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 75-78. – (Серія "Педагогічні науки")
1420587
  Росовецький С.К. Структурна своєрідність та ідеологічне "надзавдання" українського прозового фольклору про Тараса Шевченка // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 93-92


  Про інтерес А.В. Кулініча до проблем фольклорно-літературних зв"язків і до питань шевченкознавства.
1420588
  Матвієнко О. Структурна система знань менеджера інформаційних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 8. – С. 25-29
1420589
  Шергін С.О. Структурна специфіка ринків зброї в Південно-Східній Азії в контексті регіональних трансформацій / С.О. Шергін, І.В. Горобець // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 78-87
1420590
  Савінов О.М. Структурна стійкість моделей навчання на основі логістичної функції // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 111-115
1420591
  Русецька О. Структурна та мовна організація сучасної друкованої реклами // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 306-310


  У статті розглядаються питання мовних та структурних особливостей рекламних текстів у друкованих ЗМІ. Автор дослідив їх дотримання та зробив аналіз рекламних текстів у їх відповідності. В статье рассматриваются вопросы языковых и структурных ...
1420592
  Беспала Л.В. Структурна та функціональна диференціація англійської мови в Карибському регіоні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 229-234
1420593
  Іванік О. Структурна та функціональна типізація впливів геологічного середовища та небезпечних геологічних процесів на транспортні природно-техногенні системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглянуто загальний характер впливу геологічного середовища та небезпечних геологічних процесів на транспортні природно-техногенні системи. У відповідності до ...
1420594
  Безущак О.О. Структурна теорія та асимптотичні конструкції локально матричних алгебр : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Безущак Оксана Омелянівна ; НАН України, Ін-т математики. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 27 назв
1420595
  Клименко О.Л. Структурна типологізація термінів фелінології сучасної англійської мови / О.Л. Клименко, А.О. Інгор // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 133-137
1420596
  Рогоза О.Б. Структурна типологія епістолярного роману (на матеріалі творів XVII - XX століть) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 93-98. – ISBN 966-581-498-2
1420597
  Куварова О.К. Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на матеріалі російськомовних листів XVIII-XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Куварова Олена Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1420598
  Куварова О.К. Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на матеріалі російськомовних листів XVIII–XX ст.) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02, 03 / Куварова Олена Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дніпро, 2017. – 531 арк. – Додатки: арк. 482-531. – Бібліогр.: арк. 412-481
1420599
  Чемес В.Ф. Структурна типологія українського шанобливого звертання (на матеріалі епістолярної спадщини письменників-класиків) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 171-182. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Аналізується процес формування такої специфічної і культурологічно маркованої синтаксеми, як шанобливе звертання. Матеріалом для аналізу взято зразки шанобливих звертань у епістолярній спадщині українських письменників-класиків ХІХ - початку ХХ ст.
1420600
  Сіренко Н.М. Структурна трансформація вартості суспільних благ в постіндустріальній економіці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 133-137
1420601
  Білорус О.Г. Структурна трансформація глобального капіталу та гіперфінансіалізація відтворювальних процесів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 7-19. – ISSN 2305-7645
1420602
  Буткалюк К.О. Структурна трансформація господарської системи та зайнятості: витоки і сучасність // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 162-167. – Бібліогр.: 15 назв
1420603
  Шнирков О.О. Структурна трансформація економік країн-членів НАФТА та КАРІКОМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує основні особливості структурних зрушень в економіках країн-членів різних форм інтеграційних угрупувань на прикладах НАФТА (зона вільної торгівлі), КАРІКОМ (митний союз). До сфер структурних зрушень, які аналізуються нижче, відносяться: ...
1420604
   Структурна трансформація економіки міст Західного регіону України: передумови, чинники та особливості : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України" ; [наук. ред. М.І. Мельник]. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2020. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9222-2
1420605
   Структурна трансформація економіки та ринок праці України: тенденції, соціальні наслідки, перспективи. – Київ, 1999. – 268 с. – Бібліогр.: с.226-228. – ISBN 966-95393-0-7
1420606
  Папп В.В. Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 23-31. – ISSN 1562-0905
1420607
  Папп Василь Васильович Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 23-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено стан та перспективи розвитку вітчизняної економіки в контексті процесу інтеграції до Європейського Союзу. Зокрема досліджено стан та тенденції зовнішньоекономічних зв"язків України, виокремлено їх переваги та недоліки, На основі ...
1420608
  Лихолобова О.Е. Структурна трансформація економіки України: від відновлення до реформ // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 72-73. – ISBN 978-966-188-219-4
1420609
  П"янкова О. Структурна трансформація експорту України у період пандемії / О. П"янкова, О. Ралко, М. Слоква // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (118). – С. 66-76. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1420610
  Тетеринець Т.А. Структурна трансформація інвестиційної політики в контексті технологічної модернізації економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 176-183. – ISSN 2306-546X
1420611
  Кургузенкова Людмила Анатоліївна Структурна трансформація лісогосподарських підприємств в умовах диверсифікації їхньої діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи розвитку лісогосподарських підприємств в умовах диверсифікації їхньої діяльності, а також розроблено пропозиції структурно-трансформаційного розвитку лісогосподарських підприємств при збереженні екологічно безпечних і ...
1420612
  Усик І.О. Структурна трансформація моделі розвитку економіки України в умовах глобалізаційних викликів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Усик Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 8 назв
1420613
  Єрохін С. Структурна трансформація національної економіки // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.55-58. – ISSN 0131-775Х
1420614
  Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки : (теоретико-методологічний аспект): Наукова монографія / С.А. Єрохін. – Київ, 2002. – 528с. – 33Єрох Шифр дубл. – ISBN 966-7742-01-6
1420615
  Мельник А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційцного базису її розвитку / А. Мельник, А. Васіна // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 37-58. – ISSN 1684-906Х
1420616
  Бабенко Геннадій Олександрович Структурна трансформація перспективи розвитку промисловості Криму. : 08.07.01. Автореф. дис. ... канд. екон. наук / Бабенко Геннадій Олександрович; НДЕІ МЕУ. – Київ, 2001. – 18 с.
1420617
  Рясна Катерина Вікторівна Структурна трансформація підприємств агропромислового комплексу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Рясна Катерина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 187 л. + Додатки: л. 172 - 187. – Бібліогр.: л. 158 - 172
1420618
  Рясна Катерина Вікторівна Структурна трансформація підприємств агропромислового комплексу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Рясна К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1420619
  Коломойцев В.Е. Структурна трансформація промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев. – Київ : Украинская энциклопедия им. М.П. Бажана, 1997. – 303 с.
1420620
  Касич А.О. Структурна трансформація промисловості в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 92-103.
1420621
  Русанова К.В. Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Русанова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 225 л. – Додатки: л. 217-225. – Бібліогр.: л. 198-216
1420622
  Русанова К.В. Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Русанова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1420623
  Чорний Р.С. Структурна трансформація трудового потенціалу в умовах інформаційного суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 18-21. – ISSN 2306-6806
1420624
  Опанасюк Олександр Петрович Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Опанасюк О.П.; Національна музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1420625
  Бондаренко Л. Структурна характеристика деяких видів військово-дипломатичних документів та їх переклад // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 314-317. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1420626
  Педь І.В. Структурна характеристика міжнародної податкової конкуренції / І.В. Педь, О.Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-136. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розроблено структурну характеристику міжнародної податкової конкуренції та визначено її елементи з метою аналізу поняття податкової конкуренції та дослідження її взаємозв"язку з іншими складовими міжнародної податкової політики в системі координат ...
1420627
  Поснік І.В. Структурна характеристика назв квітів у різноструктурних мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 41-52
1420628
  Бобровник С. Структурна характеристика правового конфлікту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 93-98. – ISSN 1026-9932


  Досліджується структура правового конфлікту як сукупності елементів, що взаємодіють між собою на основі притаманних їм функцій. Серед елементів структури виокремлено суб"єкти, об"єкт та зміст правового конфлікту. Об"рунтовано ознаки суб"єктів правового ...
1420629
  Барабанова Н.Р. Структурна характеристика соціально-ділової комунікації в професійній сфері // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 100-109. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Описується один з етапів дослідження характеристик професійної комунікації. Наводяться результати багатофакторного аналізу соціального та ділового аспектів взаємодії в цій сфері. Обґрунтовано необхідність чіткого структурування соціально-ділового ...
1420630
  Солодяк О.Ю. Структурна характеристика сучасних англійських військово-політичних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 282-286. – ISBN 966-581-727-2
1420631
  Разбєгіна Н.В. Структурна характеристика термінів міжнародного права // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 158-163
1420632
  Сливка Ю.І. Структурна хімія (пі)-комплексів Cu(I) та Ag(I) з алільними похідними азолів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Сливка Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 33 назви
1420633
   Структурная адаптация многомашинных систем обработки информации.. – Рига, 1978. – 112с.
1420634
  Леви-Строс Структурная антропология / К. Леви-Строс. – Москва : Наука, 1983. – 536 с.
1420635
  Леви-Строс Структурная антропология / Леви-Строс. – М., 1985. – 535с.
1420636
  Святловский А.Е. Структурная вулканология / А.Е. Святловский. – Москва : Недра, 1971. – 232с.
1420637
  Сороко Э.М. Структурная гармония систем / Э.М. Сороко. – Минск, 1984. – 264с.
1420638
  Лизс Ч.К. Структурная геология : Учебное пособие для вузов / Ч.К. Лизс. – М.-Л. : НТИ НКТП СССР, 1935. – 283с.
1420639
  Усов М.А. Структурная геология / М.А. Усов. – Москва-Л., 1940. – 135с.
1420640
  Биллингс М.П. Структурная геология / М.П. Биллингс. – Пер. с англ. – Москва, 1949. – 431с.
1420641
  Ажгирей Г.Д. Структурная геология / Г.Д. Ажгирей. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1956. – 493 с., 19 л. ил., карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 451-478
1420642
  Буялов Н.И. Структурная геология : Учебное пособие для ВУЗов / Н.И. Буялов. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 279с.
1420643
  Ситтер Л. Структурная геология / Л. Ситтер. – М, 1960. – 473с.
1420644
  Белоусов В.В. Структурная геология : Учебное пособие для ВУЗов / В.В. Белоусов. – Москва : МГУ, 1961. – 207с.
1420645
  Ажгирей Г.Д. Структурная геология / Г.Д. Ажгирей. – [2-е изд.]. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1966. – 350 с., 14 л. ил., карт. : ил. – Библиогр.: с. 339-342
1420646
  Белоусов В.В. Структурная геология : учеб. пособ. для геол. специальностей вузов / В.В. Белоусов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 277 с. : ил., карт.
1420647
  Белоусов В.В. Структурная геология : Учебник / В.В. Белоусов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Маріуполь : МГУ, 1986. – 244с.
1420648
  Тихомиров В.Г. Структурная геология вулканических массивов / В.Г. Тихомиров. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 184 с.
1420649
   Структурная геология Донецкого угольного бассейна. – М., 1985. – 148с.
1420650
  Буялов Н.И. Структурная геология и геологическое картирование : ВВодная лекция для студентов, изуцающих геологию / Н.И. Буялов. – Москва, 1954. – 24с.
1420651
   Структурная геология и геологическое картирование. – Л., 1959. – 16с.
1420652
   Структурная геология и геологическое картирование. – Л., 1959. – 11с.
1420653
   Структурная геология и геологическое картирование. – Л., 1960. – 12с.
1420654
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – М., 1965. – 159с.
1420655
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – К., 1966. – 43с.
1420656
  Сократов Г.И. Структурная геология и геологическое картирование / Г.И. Сократов. – Москва : Недра, 1972. – 279с.
1420657
  Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование : Учебное пособие / А.Е. Михайлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 432с.
1420658
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 224с.
1420659
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 246с.
1420660
  Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование : Учебное пособие / А.Е. Михайлов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 464с.
1420661
  Романов А.А. Структурная геология и геологическое картирование / А.А. Романов. – Саратов, 1990. – 27с. – ISBN 5-292-01088-Х
1420662
  Куликов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование : учеб. по спец. "Геология, поиски и разведка месторождений полез. ископаемых", "Геофиз. методы поисков в разведки месторождений полез. ископаемых" / В.Н. Куликов, А.Е. Михайлов. – М., 1991. – 285с.
1420663
  Павлинов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование с основами геотектоники : Учебное пособие для вузов / В.Н. Павлинов. – Москва : Недра
Ч. 1 : Структурная геология. – 1979. – 359с.
1420664
  Павлинов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование с основами геотектоники = Основы общей геотектоники и методы геологического картирования : Учебник для вузов / В.Н. Павлинов, А.К. Соколовский. – Москва : Недра, 1990. – 317с.
1420665
   Структурная геология и тектоника плит. – В трех томах. – Москва : Мир
Т. 1 : Авлокоген - Криптоэксплозивные структуры. – 1990. – 315с.
1420666
   Структурная геология и тектоника плит. – В трех томах. – Москва : Мир
Т. 2 : Линейность - сфенохазм. – 1991. – 376с.
1420667
   Структурная геология и тектоника плит. – В трех томах. – Москва : Мир
Т. 3 : Тектоника гравитационного скольжения - Эллипсоид напряжений. – 1991. – 350с.
1420668
  Эз В.В. Структурная геология маетаморфических комплексов. / В.В. Эз. – М,, 1978. – 191с.
1420669
  Казанцев Ю.В. Структурная геология Предуральского прогиба / Ю.В. Казанцев. – Москва : Наука, 1984. – 184с.
1420670
   Структурная геология рудных месторождений Канады. Симпозиум.. – М., 1964. – 503с.
1420671
   Структурная геология с основами геокартирования. Метод. руководство. – М., 1968. – 20с.
1420672
  Ирдли А Структурная геология Северной Америки / А Ирдли. – Москва, 1954. – 666с.
1420673
   Структурная геология. Программа для студ.. – Л., 1960. – 9с.
1420674
   Структурная геоморфология горных стран. – Москва : Наука, 1975. – 290с.
1420675
  Астахов Н.Е. Структурная геоморфология Грузии / Астахов Н.Е. ; АН ГССР, Ин-т географии им. Вахушти. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 224 с. : черт. и карт. – Список лит.: с. 207-221
1420676
  Миленко Алексей Васильевич Структурная геоморфология и неотектоника Старобельско-Миллеровской моноклинами : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.01 / Миленко Алексей Васильевич; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1975. – 25л.
1420677
   Структурная геоморфология континентальных окраин. – Москва : Недра, 1983. – 216с.
1420678
  Никифоров Л.Г. Структурная геоморфология морских побережий / Л.Г. Никифоров. – Москва : Московский университет, 1977. – 175с.
1420679
  Мещеряков Ю.А. Структурная геоморфология равнинных стран / Ю.А. Мещеряков. – Москва : Наука, 1965. – 391с.
1420680
  Бальян С.П. Структурная геофорфология Армянского нагорья и окаймляющих областей / С.П. Бальян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Ереванский университет, 1969. – 392 с., [7] вкл. к. – Библиогр.: с. 357-369
1420681
  Богданович В.А. Структурная гетерогенность многокомпонентных систем на основе полимеров пространственного строения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук: 01.04.19 / Богданович В. А.; АН УССР, Ин-т химии высокомол. соединений. – Киев, 1985. – 16 с.
1420682
  Ларионова Н.И. Структурная диверсификация экономики России: реалии, перспективы развития / Н.И. Ларионова, Н.Л. Загайнова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 203-212
1420683
  Волотовский И.Д. Структурная динамика фоторецепторного аппарата / И.Д. Волотовский, С.В. Конев. – Минск, 1986. – 206с.
1420684
  Кумеев С.С. Структурная дифрактометрия полевых шпатов / С.С. Кумеев. – Элиста, 1973. – 159с.
1420685
  Смолин А.П. Структурная документация золоторудных месторождений / А.П. Смолин. – Москва : Недра, 1975. – 240с.
1420686
  Лобацкая Р.М. Структурная зональность разломов / Р.М. Лобацкая. – Москва : Недра, 1987. – 127с.
1420687
  Зори С.А. Структурная и алгоритмическая организация многопроцессорного вычислителя для генерации изображений устилающей поверхности в имитаторах визуальной обстановки. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Зори С.А.; Дон. гос. техн. ун-тет. – Донецк, 1996. – 18л.
1420688
   Структурная и климатическая геоморфология. – Москва : Наука, 1966. – 179с.
1420689
  Лазарев Ю.И. Структурная и метаморфическая петрология железистых кварцитов Костомукшского месторождения Карельской АССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Лазарев Ю.И. ; Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР , Ин-т геологии. – Петрозаводск, 1967. – 31 с.
1420690
  Цофнас А.Ю. Структурная и натуральная онтология // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 21-30
1420691
  Чернышевская И.А. Структурная и нейрохимическая гетерохрония в раннем онтогенетическом развитии коры мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Чернышевская И.А.; АМН СССР. Ин-т нормальной и патол. физиологии. – М., 1966. – 20л.
1420692
  Буялов Н.И. Структурная и полевая геология / Н.И. Буялов. – М.-Л., 1953. – 516с.
1420693
  Буялов Н.И. Структурная и полевая геология : Учебник длч техникумов / Н.И. Буялов. – Москва : Гостоптехиздат, 1956. – 392с.
1420694
   Структурная и прикладная лингвистика : межвузовский сборник. – Ленинград
Вып. 2. – 1983
1420695
  Калашникова Любовь Михайловна Структурная и семантическая инвариантность в системе отглагольных аффиксальных существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Калашникова Любовь Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. М.Тореза. – М., 1979. – 27л.
1420696
  Козлова Т.М. Структурная и ультраструктурная организация дрожжевых оргнанизмов и ее перестройка в зависимости от физиологического состояния. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Козлова Т.М.; АН СССР. – М, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1420697
   Структурная и функциональная организация мозжечка.. – К., 1974. – 125с.
1420698
  Понятина Татьяна Петровна Структурная и функционально-семантичская характеристика устойчивых сравнений современного французского языка : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Понятина Татьяна Петровна; Горьковский гос. пед. ин-т иностр. яз. – Горький, 1989. – 156л. – Бібліогр.:л.152-156
1420699
   Структурная и химическая микронеоднородность в материалах : сб. науч. тр. – Киев : АН Украины, 1991. – 155с.
1420700
  Усатюк Иван Иванович Структурная и химическая микронеоднородность металлических расплавов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Усатюк Иван Иванович; Воронежский гос. ун-т имени Ленинского комсомола. – Воронеж, 1986. – 24л.
1420701
  Пампуро В.И. Структурная информационная теория надежности систем / В.И. Пампуро. – К, 1992. – 328с.
1420702
  Белов Н.В. Структурная кристаллография / Н.В. Белов ; АН СССР, Ин-т кристалографии. – Москва : Из-во АН СССР, 1951. – 88 с.
1420703
  Конев С.В. Структурная лабиальность биологических мембран и регуляторные процессы / С.В. Конев. – Минск : Наука и Техника, 1987. – 240 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 220-239
1420704
  Шаумян С.К. Структурная лингвистика как имманентная теория языка (с июллюстрациями применения структурного метода к изучению славянских языков). / С.К. Шаумян. – М., 1958. – 40с.
1420705
  Шаумян С.К. Структурная лингвистика. / С.К. Шаумян. – Москва : Наука, 1965. – 396 с.
1420706
   Структурная локализация и личность в период трансформации в Польше и Украине // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.10-39
1420707
   Структурная механика композиционных материалов: сб. ст.. – Свердловск, 1983. – 140с.
1420708
   Структурная механика неоднородных сред. Сб. ст.. – Свердловск, 1982. – 136с.
1420709
  Пущаровский Д.Ю. Структурная минералогия силикатов и их синтетических аналогов / Д.Ю. Пущаровский. – М, 1986. – 159с.
1420710
  Дриц Виктор Анатольевич Структурная минералогия слоистых силикатов : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Дриц Виктор Анатольевич; АН СССР. Ин-т геол. рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1974. – 44л.
1420711
  Акинин К.П. Структурная минимизация электроприводов малой мощности на основе бесконтакных двигателей с постоянными магнитами / К.П. Акинин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Про формат, 2020. – 392, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 372-392. – ISBN 978-617-7457-98-4
1420712
  Евтихов О.В. Структурная модель лидерских качеств организационного лидера // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 41-46. – ISSN 0321-0383


  В статье проведен научный анализ лидерских качеств организационного лидера. Проанализированы различные перечни лидерских качеств, описанные в научной литературе такими исследователями, как У. Беннис, Р. Стогдилл, М.И. Рожков, А.Л. Уманский и др. На ...
1420713
  Келасьев В.Н. Структурная модель мышления и проблемы генезиса психики / В.Н. Келасьев. – Л, 1984. – 216с.
1420714
  Шевченко Г.Я. Структурная модель научных коммуникаций / Г.Я. Шевченко, В.С. Белозубенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 37-51. – ISSN 0374-3896
1420715
  Марина В.Ю. Структурная модель среды при неизотермических процессах нагружения для циклически нестабильных материалов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Марина В.Ю. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1977. – 20 с.
1420716
  Сафарова К.А. Структурная мотивировка слова (на матер. аффиксных и сложных образов. соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафарова К. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 27с.
1420717
  Садовский В.Д. Структурная наследственность в стали. / В.Д. Садовский. – М., 1973. – 205с.
1420718
  Нозик Ю.З. Структурная нейтронография // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1979. – Т. 1 : Структурная нейтронография / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров, К. Хеннинг. – С. 1-343
1420719
   Структурная неоднородность океанов. – Владивосток, 1983. – 144с.
1420720
  Сиенко М. Структурная неорганическая химия / М. Сиенко, Р. Плейн, Р. Хестер. – Москва : Мир, 1968. – 344 с.
1420721
  Уэллс А.Ф. Структурная неорганическая химия : в 3 т. / А. Уэллс ; пер. с англ. д-ра хим. наук, проф. П.М. Зоркого [и др.] ; под ред. чл.-корр. АН СССР М.А. Порай-Кошица. – Москва : Мир
Т. 1. – 1987. – 407 с. : ил.
1420722
  Уэллс А.Ф. Структурная неорганическая химия : в 3 т. / А. Уэллс ; пер. с англ. д-ра хим. наук, проф. П.М. Зоркого [и др.] ; под ред. чл.-корр. АН СССР М.А. Порай-Кошица. – Москва : Мир
Т. 2. – 1987. – 696 с. : ил.
1420723
  Уэллс А.Ф. Структурная неорганическая химия : в 3 т. / А. Уэллс ; пер. с англ. д-ра хим. наук, проф. П.М. Зоркого [и др.] ; под ред. чл.-корр. АН СССР М.А. Порай-Кошица. – Москва : Мир
Т. 3. – 1988. – 564 с. : ил.
1420724
  Пушкарев Е.А. Структурная нестабильность, атомное упорядочение и сверхпроводимость соединений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пушкарев Е.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1980. – 21л.
1420725
  Кимстач О.Ю. Структурная оптимизация в некоторых задачах электромеханики и электротехники // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Маєвський Д.А. ; редкол.: Абакумов В.Г., Акімов Л.В., Андрієнко П.Д. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 24 (100). – C. 39-44. – ISSN 2221-3805
1420726
  Зайченко Ю.П. Структурная оптимизация сетей ЭВМ / Ю.П. Зайченко, Ю.В. Гонта. – Киев : Техніка, 1986. – 167с.
1420727
  Попов Е.М. Структурная организация белков. / Е.М. Попов. – Москва : Наука, 1989. – 351с.
1420728
  Семаго М.М. Структурная организация бытия и анализ психического : триадическая парадигма // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С. 226-233. – ISSN 1811-0916
1420729
  Колосов Н.Г. Структурная организация вегетативных ганглиев / Н.Г. Колосов, А.Я. Хабарова. – Л., 1978. – 73с.
1420730
  Микеладзе А.Л. Структурная организация вегетативных ядер центральной нервной системы. / А.Л. Микеладзе. – Тбилиси
Кн.1. – 1968. – 186с.
1420731
  Шаширина М.И. Структурная организация верхнего шейного симпатического узла. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаширина М.И.; 2-й Моск.гос.мед.ин-т. – М, 1964. – 15л.
1420732
  Столлингс Уильям Структурная организация и архитектура компьютерных систем = Computer opganization and architecture : Проектирование и производительность / Столлингс Уильям; Пер. с англ. – 5-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 896с. – ISBN 5-8459-0262-2
1420733
  Бурнашова С.А. Структурная организация и биохимические основы движения ресничек и жгутиков : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.04 / Бурнашова С. А.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1973. – 50л.
1420734
  Кутепов В.П. Структурная организация и распределение памяти в современных цифровых вычислительных машинах и системах / В.П. Кутепов. – М., 1977. – 76с.
1420735
  Штомпель В.И. Структурная организация и свойства полиуретанов и полиуретановых иономеров сегментного строения на основе бинарных смесей олигоэфирогликолей. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Штомпель В.И.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1991. – 16л.
1420736
  Холодная Марина Александровна Структурная организация индивидуального интеллекта : Автореф... доктора психолог.наук: 19.00.01 / Холодная Марина Александровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 41л.
1420737
  Ламанова Т.Г. Структурная организация каменистых степей Хакасии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ламанова Т.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние Центр. Сиб. ботан. сад. – Новосибирск, 1978. – 24л.
1420738
  Миллер Г.П. Структурная организация ландшафтных фаций : общие вопросы географии / Г.П. Миллер, В.Н. Петлин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 40-45 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1420739
  Еремин Владимир Александрович Структурная организация липидов мембран М О EIKTIC и их взаимодействие с некоторыми мембранотропными агентами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Еремин Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1979. – 23л.
1420740
  Поляков В.Ю. Структурная организация митотических хромосом некоторых высших растений и животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Поляков В.Ю. ; Моск. гос. ун-т , Биол.-почв. фак. – Москва, 1969. – 21 с.
1420741
  Ран Р.Э. Структурная организация нервного аппрарата. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.23 / Ран Р.Э.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1974. – 24л.
1420742
  Штых Виктория Анатольевна Структурная организация почек при гипо-гопекинезии и лазеропунктуре. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.11 / Штых Виктория Анатольевна; Укр. мед. стоматологич. академия. – Полтава, 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.190-200
1420743
  Аль-Кади Зияд Абдель Карим Структурная организация распределенных вычислительных систем для учета потребления электроэнергии : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.13 / Аль-Кади Зияд Абдель Карим ; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – Киев, 1986. – 16 с.
1420744
  Горкун О.В. Структурная организация С-доменов молекулы фибриногена и их роль в процессе самосборки фибрина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Горкун О. В.; АН УССР, Ин-т биохим. им. Палладина. – К., 1987. – 13л.
1420745
  Лагутенко Ю.П. Структурная организация туловищного мозга аннелид / Ю.П. Лагутенко. – Ленинград, 1981. – 127с.
1420746
  Кадура Сергей Николаевич Структурная организация хроматина при сперматогенезе белого амура и карпа : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Кадура Сергей Николаевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
1420747
  Кадура Сергей Николаевич Структурная организация хроматина при сперматогенезе белого амура и карпа. : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Кадура Сергей Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 159л. – Бібліогр.:л.125-159
1420748
  Плотникова С.И. Структурная организация центральной нервной системы насекомых / С.И. Плотникова. – Л., 1979. – 119с.
1420749
  Луканидин Е.М. Структурная организация ядерных комплексов, содержащих информационную РНК, : Автореф... канд. биол.наук: / Луканидин Е.М.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1969. – 24л.
1420750
   Структурная перестройка машиностроения Урала на основе ускорения научно-технического прогресса: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 123с.
1420751
  Азар Вильм Ильич Структурная перестройка туррынка России : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 20-21 : Фото
1420752
  Елисеев Н.А. Структурная петрология / Н.А. Елисеев. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1953. – 310с.
1420753
  Ферберн Х.В. Структурная петрология деформированных горных пород / Х.В. Ферберн. – Москва : Изд-во ИЛ, 1949. – 268с.
1420754
   Структурная повреждаемость при упруго-пластическом деформировании твердых тел : межвуз. сб. – Л., 1984. – 86с.
1420755
  Клаус А.Х. Структурная политика в Федеративной Республике Германии. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Клаус А.Х.; Латв. гос. ун-тет им. Петра Стучки. – Рига, 1972. – 26л.
1420756
   Структурная релаксация в полупроводниковых кристаллах и приборных структурах: механизмы релаксации, методы исследования, роль в деградации приборов.. – Киев : Феникс, 1994. – 247с.
1420757
  Яковлев П. Структурная реформа мексиканской энергетики // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 95-104. – ISSN 0131-2227
1420758
  Бацанов С.С. Структурная рефрактометрия / С.С. Бацанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304с.
1420759
  Грабский М.В. Структурная сверхпластичность металлов / М.В. Грабский. – Москва, 1975. – 270 с.
1420760
  Щербаков Н.С. Структурная теория аппаратного контроля цифровых автоматов / Щербаков Н.С., Подкопаев Б.П. ; под ред. к. т. н. Н.С. Щербакова. – Москва : Машиностроение, 1982. – 191 с. – Библиогр.: с. 188-190
1420761
  Эпиотис Н. Структурная теория органической химии / Н. Эпиотис. – М, 1981. – 330с.
1420762
  Бутковский А.Г. Структурная теория распределённых систем / А.Г. Бутковский. – М., 1977. – 320с.
1420763
  Гаврилов М.А. Структурная теория релейных устройств / М.А. Гаврилов. – М.
1. – 1961. – 128с.
1420764
  Голышев Л.К. Структурная теория цифровых машин / Л.К. Голышев. – М., 1971. – 391с.
1420765
  Меньшиков И.И. Структурная типология сказуемого в современном русском языке // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 364-370. – ISBN 978-966-489-126-1
1420766
  Кузнецова О.А. Структурная типология словообразовательных гнезд в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова О.А.; Моск.ин-т.иностр.яз. – М, 1989. – 22л.
1420767
  Вертоградова В.В. Структурная типология среднеиндийских фонологических систем / В.В. Вертоградова. – Москва. – 131с.
1420768
  Успенский Б.А. Структурная типология языков / Б.А. Успенский. – Москва : Наука, 1965. – 287с.
1420769
   Структурная типология языков.. – Москва : Наука, 1966. – 264 с.
1420770
   Структурная турбулентность. – Новосибирск, 1982. – 165с.
1420771
  Цукрик В.В. Структурная упорядоченность в термотропных жидкокристаллических полимерных системах : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 01.04.19 / Цукрик В. В.; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек. соединений. – Киев, 1987. – 36 с.
1420772
  Халилова М. Структурная характеристика наименований лиц по профессии в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халилова М. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1975. – 36 с.
1420773
   Структурная характеристика производных суффиксальных прилагательных в современном английском языке: уч. пособие.. – Владивосток, 1978. – 91с.
1420774
  Либау Ф. Структурная химия силикатов / Ф. Либау. – Москва : Мир, 1988. – 410 с.
1420775
  Харгиттаи И. Структурная химия соединений серы. / И. Харгиттаи. – М., 1986. – 262с.
1420776
  Сыстра Ю.Й. Структурная эволюция беломорид Западного Беломорья / Ю.Й. Сыстра. – Ленинград : Наука, 1978. – 167с.
1420777
  Соловьев Н.В. Структурная эволюция Карадагского блока в мезозое : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 113-116. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1420778
   Структурная эволюция метаморфических комплексов. – Ленинград : Наука, 1977. – 159с.
1420779
   Структурная эволюция Украинского щита и Горного Крыма / Заика-Новацкий, А.Н. Казаков, С.В. Ржаницына, Заика-Новацкий, И.В. Соловьев // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 4)
1420780
   Структурная эволюция Украинского щита и Горного Крыма / С В. Заика-Новацкий, Н А. Казаков, В С. Ржаницына, В Г. Заика-Новацкий, В И. Соловьев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 4)
1420781
  Вайнштейн Б.К. Структурная электронография / Б.К. Вайнштейн. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 314 с.
1420782
  Голубев В.С. Структурная энергия жизни, человеческий капитал и факторы здоровья // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С . 131-140. – ISSN 0869-0499
1420783
  Куценко О. Структурне відродження СДПН у Радянській окупаційній зоні (червень 1945 - квітень 1946 року) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 303- 307. – ISBN 978-966-171-783-0
1420784
  Куценко О. Структурне відродження Соціал-демократичної партії Німеччини у Західних окупаційних зонах (1945 - 1946 рр) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 425-429. – ISBN 978-966-171-793-9
1420785
  Сірик Д. Структурне дослідження адміністративно-правового режиму воєнного стану // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 46-51
1420786
  Дудкіна О. Структурне корегування економіки: цільові орієнтири та механізми забезпечення збалансованого розвитку територій / О. Дудкіна, П. Дудкін // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 16-20
1420787
  Бєлов Ю.А. Структурне моделювання в динамічних системах / Ю.А. Бєлов, Т.Д. Хусаінов, А.В. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та систематизовано поняття моделі взагалі, типів моделей, етапи процесу математичного моделювання, основні вимоги до математичної моделі. Наведено сучасні підходи до розробки різних типів математичних моделей. A model concept is considered ...
1420788
  Неговська Ю.М. Структурне моделювання важелів державного регулювання інноваційно-інтелектуального потенціалу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 122-133 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1420789
  Калениченко М.М. Структурне моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 74-79. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено аналізу структурного моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови. Основну увагу приділено складеним предикативним основам, які формують прислівники разом із допоміжним дієсловом byt. В статье ...
1420790
  Лодатко Є.О. Структурне моделювання педагогічного експерименту // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 5-9. – ISSN 2078-1687
1420791
  Школьник І.О. Структурне моделювання факторів розвитку фондового ринку / І.О. Школьник, Є.К. Бондаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 126-132. – ISSN 2222-4459
1420792
  Білосевич І.А. Структурне обгрунтування та розвиток технічного мислення у майбутніх учителів технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 261-264. – (Педагогіка ; № 3)
1420793
  Солоха Н.В. Структурне підгрунтя патогенної дії ультрамікроскопічних часток нітриду титану на дихальну систему / Н.В. Солоха, Н.А. Колесова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1420794
  Студеняк І.П. Структурне розупорядкування в кристалічних та аморфних суперіонних провідниках / І.П. Студеняк, П. Куш ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2015. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-198. – ISBN 978-617-7333-00-4
1420795
  Луцков В.О. Структурний аналіз відтворення капіталу України в міжгалузевих моделях "витрати - випуск" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 47-53. – ISSN 1683-1942
1420796
  Тян Р.Б. Структурний аналіз грошових потоків із метою підвищення надійності їх прогнозування / Р.Б. Тян, О.В. Лисенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 110-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1420797
  Зіненко О.Д. Структурний аналіз дискурсу публічної події в українських мас-медіа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 27-35. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
1420798
  Турлова Ю. Структурний аналіз екологічної злочинності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 139-147. – ISSN 1026-9932
1420799
  Зварич О.І. Структурний аналіз економічного розвитку регіонів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 195-205. – ISSN 2222-0712
1420800
  Скрицька Н.А. Структурний аналіз законодавства України у сфері рекламної діяльності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 22-27
1420801
  Смерічевський С.Ф. Структурний аналіз зв"язано-диверсифікованих систем України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 15-6 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1420802
  Герасимов О.В. Структурний аналіз злочинів у банківській сфері // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 57-62. – ISSN 1727-1584
1420803
  Лазарева К.В. Структурний аналіз і оптимізація багатотактних неперервно-дискретних систем керування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.03 / Катерина Вікторівна Лазарева; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1420804
  Пелех О.Б. Структурний аналіз і структурно-темпологічна аналітика // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 66-70. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1420805
  Крупка М. Структурний аналіз інноваційної діяльності підприємств в Україні у контексті фінансового регулювання / М. Крупка, Н. Демчишак, В. Гриб // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 37-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1420806
  Тупчієнко-Кадирова Структурний аналіз інформаційної складової офіційних листів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 372-390. – ISSN 2222-4203
1420807
  Мисліцька Н.С. Структурний аналіз конкурентного середовища економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 153-158
1420808
  Лисюк В.М. Структурний аналіз логістики ринку як інформаційна передумова його регулювання / В.М. Лисюк, В.О. Діордієв // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 161-173. – ISSN 2313-4569
1420809
  Суботін А.А. Структурний аналіз міжнародної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 39-44.
1420810
  Пелех О.Б. Структурний аналіз національної економіки і структурна політика в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Пелех Оксана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1420811
  Гуменюк А.М. Структурний аналіз основних загроз економічної безпеки регіону // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 77-86. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1420812
  Абдулоєва О.С. Структурний аналіз плодів видів роду Bupleurum L. флори України / О.С. Абдулоєва, М.М. Федорончук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Морфолого-анатомічний аналіз плодів дев"яти видів роду Вuрlеurum L. показав, що найбільш сталою ознакою є характер розташування секреторних канальців у оплодні на зрізах мерикарпіїв: у видів В. rotundifolium L., В. affine Sadler, В. fruticosum L. ...
1420813
  Алькема В.Г. Структурний аналіз потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 71-80. – ISSN 1993-0259
1420814
  Літкевич Д. Структурний аналіз правовідносин у галузі трансплантації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 53-58
1420815
  Процайло М.С. Структурний аналіз річкової системи Бистриці (Івано-Франківська область): стан на 2000 рік // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 202-206. – Бібліогр.: 9 назв
1420816
  Зуєнко Н.О. Структурний аналіз семантичного поля "назви житла людини" в англійській мові / Н.О. Зуєнко, А.М. Монашенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 60-64. – (Серія "Філологічні науки")
1420817
  Качинський А.Б. Структурний аналіз системи забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки / А.Б. Качинський, Ю.В. Єгоров // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 123-129
1420818
  Раєвнєва О.В. Структурний аналіз системи управління організаційною автономією університету / О.В. Раєвнєва, С.О. Степуріна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 202-206. – ISSN 2222-4459
1420819
  Шалаєва Г. Структурний аналіз сучасної медичної термінології та труднощі перекладу багатокомпонентних медичних термінів // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 1 (1). – С. 90-96. – ISSN 2311-9896
1420820
  Цюра В.В. Структурний аналіз та принципи інституту представництва в цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 82-89.


  Устатті обгрунтовується положення про наявність самостійного юридичного змісту в представницьких правовідносинах, що дає змогу стверджувани про виділення в цивільному праві України інституту представництва, який є окремою завершеною системою правових ...
1420821
  Тупчієнко-Кадирова Структурний аналіз текстів та описань документів, пов"язаних з оперою "Молода гвардія" Ю.С. Мейтуса (на прикладі кількох документів архівної спадщини композитора // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 257-272. – ISSN 2222-4203
1420822
  Піонтковська О. Структурний аналіз транзитної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті подано аналіз транспортного потенціалу країни, визначено структуру транспортно-транзитної системи та розглянуто позитивні та негативні сторони кожної складової транспортної системи. In article the analysis of transport potential of the ...
1420823
  Трофименко М.Ю. Структурний аналіз фінансування розвитку галузей соціальної інфраструктури в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1420824
  Селіщев С.В. Структурний аспект перевірки безперервності діяльності підприємства при проведенні внутрішнього аудиту // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 155-162 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1420825
  Якубовський М.М. Структурний вектор активізації промислового розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 22-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1420826
  Ступницький Структурний взаємозв"язок виробництва і споживання в умовах розвинутого соціалізму / Ступницький, В.П. Нестеренко. – Київ, 1974. – 175с.
1420827
  Ящишина І.В. Структурний взаємозв"язок динаміки соціальних та інноваційних процесів в умовах сучасної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 7-10. – Бібліогр.: 15 назв
1420828
   Структурний контроль фосфорного зруденіння Приазовського блоку / Р.С. Фурдуй, Б.О. Ніколаєнко, С.Є. Шнюков, В.М. Веселов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 58-63 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1420829
  Сербін О. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 45-48. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто історичні аспекти виникнення, розвитку та аналіз класифікації наук Йоана Еріугени. Проведено аналіз та визначено вплив класифікації наук Йоана Еріугени на еволюцію класифікаційної думки взагалі та розвиток систематизації зокрема.
1420830
  Агарков А.В. Структурний опис і розпізнавання зорових образів на основі застосування графів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.23 / Агарков Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1420831
  Габрель М.М. Структурний підхід до аналізу проблем та діагностування стану містобудівних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 288-307 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1420832
  Ілляхова М.В. Структурний підхід до визначення феномену соціального часу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Ілляхова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1420833
  Ілляхова М.В. Структурний підхід до визначення феномену соціального часу (межі та можливості застосування) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ілляхова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 186 л. – Бібліогр. : л. 167-186
1420834
  Пасічна О.Ю. Структурний підхід до формування зовнішньо-економічної стратегії держави в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 17-27. – ISSN 1993-6788
1420835
  Сидоренко Н.С. Структурний підхід до формування професійної культури державних службовців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 371-375. – (Право. Економіка. Управління)
1420836
  Онуфрієнко О.В. Структурний підхід до функціональної діяльності держави: перспективи вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-22. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1420837
  Козловська Т.П. Структурний ракурс комунікативної ситуації / Т.П. Козловська, М.Г. Нікончук // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1420838
  Неф Фредерик Структурний реалізм : онтологічні структури, зв"язки та модальності de re // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.57-75. – ISSN 0235-7941
1420839
  Гнатюк Роман Михайлович Структурний рельєф південного розточчя : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.04 / Гнатюк Р.М.; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1420840
  Пасінович І.І. Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 82-87. – ISSN 2071-4653
1420841
   Структурний розвиток і структурна політика в ринкових та перехідних економіках / Ф. Хаффнер, Д.М. Черваньов, С.С. Гасанов, О.І. Рачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-18. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Стаття, що пропонується увазі читачів, продовжує висвітлення у "Віснику" загальної концепції, основних теоретичних положень та результатів спільного наукового проекту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ...
1420842
  Стойко С. Структурний розвиток системи педагогічної освіти Індії у другій половині ХХ століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 37. – С. 109-113
1420843
  Лисецький А. Структурний розвиток сільського господарства України : Питання розвитку АПК / А. Лисецький, М. Соломко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 54-61 : Рис. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1420844
  Підпалий А. Структурний розгляд експериментальних особливостей вільних поетичних форм нью-йоркської групи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 33-48. – ISSN 0236-1477
1420845
  Далевська Н.М. Структурний рух глобалізації світової економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – C. 8-12. – ISSN 2222-4459
1420846
  Купрієнко Д.А. Структурний синтез динамічних систем із квазілінійним і часовим розподіленням компонентів : монографія / Д.А. Купрієнко, канд. техн. наук, доц., О.В. Боровик, д-р техн. наук, проф. ; Нац. акад. держ. прикордон. служби ім. Б. Хмельницького, Каф. загальнонаук. та інж. дисциплін. – Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8056-87-1
1420847
  Марущак В.Ю. Структурний синтез інформаційно-вимірювальної систеи багатостадійних динамічних технологічних процесів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Марущак В.Ю.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1994. – 22л.
1420848
  Гриненко В.В. Структурний синтез компонентів цифрових систем на основі біноміальних чисел : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гриненко В.В. ; Харк. нац. ун-т радіоеклектроніки. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1420849
  Анікієв О.С. Структурний синтез мереж MPLS за заданими показниками якості обслуговування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Анікієв О.С. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1420850
  Ларченко Л.В. Структурний синтез функціонально-орієнтованих пристроїв з числоімпульсним кодуванням : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Ларченко Л. В.; Хар. держ. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1998. – 18л.
1420851
   Структурний стан вуглецю в кераміці системи ТіВ2 - С* отриманої методом твердофазного синтезу / В.А. Макара, І.Ф. Казо, О.Д. Мавланова, С.В. Чорнобук, В.М. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 243-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У роботі використаний метод електронної мікроскопії й мас-спектрометричних досліджень для аналізу структури вільного вуглецю в кераміці системи ТіВ2 - С*. Показано, що вуглець, який виділяється, зосереджений переважно по границях зерен ТіВ2 як у ...
1420852
  Торяник І.М. Структурний стан і фізико-механічні властивості іонно-плазмових покриттів AIN-TiB2-TiSi2, (Zr-Ti-Cr-Nb)xN1-x I (Ti-Al-Zr-Nb-Y)xN1-x : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.04.07 / Торяник Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1420853
   Структурний стан мембран мітохондрій ентероцитів тонкої кишки та гепатоцитів за дії екзогенних чинників / С.В. Хижняк, В.А. Грищенко, Л.І. Степанова, А.О. Прохорова, В.М. Войціцький // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 947. – С. 196-200. – (Біологія ; Вип. 13). – ISSN 2075-5457


  Результати проведених досліджень свідчать про структурну модифікацію внутрішньої мембрани мітохондрії ентероцитів тонкої кишки та гепатоцитів щурів за дії іонізуючої радіації та кадмієвої інтоксикації
1420854
  Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах : автореф. дис. ... канд. біол. наук :03.00.01. / Лапоша О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 10 назв
1420855
  Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іоніізуючої радіації в надмалих дозах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Лапоша О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 144л. – Бібліогр. : л.129-144
1420856
  Гринюк Ірина Іванівна Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Гринюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 131 л. – Бібліогр.: л.106-131
1420857
  Гринюк Ірина Іванівна Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Гринюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1420858
  Ботеску О. Структурний та етимологічний аналіз топонімів, утворених внаслідок адміністративно-територіальної епохи Хейсей [текст японською мовою] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 5-10. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Муніципальні злиття й поглинання, що проводяться на теренах Японії, починаючи з епохи Мейджі [(текст японською мовою; 1868-1912)] і до теперішнього часу, доби Хейсей [(текст японською мовою; від 1989 р.)] відомі під назвою ["текст японською ...
1420859
  Кононенко А.В. Структурний та параметричний синтез прогнозних моделей бізнес-процесів в умовах дефіциту маркетингової інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кононенко А.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1420860
  Бокова Поліна Михайлівна Структурний та функціонально-семантичний аспекти складнопідрядних речень з підрядним часу в сучасній іспанській мові : Дис....канд.філолог.наук.:10.02.05 / Бокова Поліна Михайлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 196л. – Бібліогр.:л.:195-196
1420861
  Бокова П.М. Структурний та функціонально-семантичний аспекти складнопідрядних речень з підрядним часу в сучасній іспанській мові : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.05 / Бокова П.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліографія:17с.
1420862
  Гахович Е.Г. Структурний чинник регулювання екологічних параметрів промислового виробництва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 12-13 : фото
1420863
  Шнирков О. Структурні бар"єри в торгівлі України з ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні структурні бар"єри в розвитку торгівлі України з Європейським Союзом. Зроблено висновок, що саме залучення масштабних іноземних інвестицій може структурно адаптувати економіку України до Єдиного внутрішнього ринку ЄС. Author ...
1420864
   Структурні виміри сучасного суспільства : курс лекцій: навчальний посібник / А. Арсеєнко, В. Степаненко, О. Резнік, В. Королько, О. та ін. Стегній; [ А. Арсеєнко та ін. ]; НАНУ; Ін-т соціології; Вища школа соціології; за ред. С. Макеєва. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2006. – 372с. – ISBN 966-02-3850-9
1420865
  Алексеев О.Е. Структурні властивості приповерхневого порушення шару монокристалів кремнію : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Алексеев О. Е.; ОДУ им. Мечнікова. – Одеса, 1996. – 16л.
1420866
  Черкас Н.І. Структурні детермінанти регіональної конкурентоспроможності: досвід регіонів ЄС // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 143-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
1420867
  Белінська Я. Структурні диспропорції ринку капіталу в країнах з трансформаційною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-14. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  На сучасному етапі загострилося питання пошуку довгострокових ресурсів розвитку. Об"єктивною умовою його вирішення є налагодження ефективної роботи ринку капіталу на основі врахування особливостей і тенденцій розвитку ринку капіталу зарубіжних країн. ...
1420868
  Сорокіна Л.В. Структурні диспропорції як бар"єри економічного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 84-91. – ISSN 1993-6788
1420869
  Сащук Г.М. Структурні елементи та критерії кількісної й якісної оцінки інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 354-365
1420870
  Чугаєв О.А. Структурні ефекти величини економіки країни для міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 125-133. – ISSN 2308-6912


  Величина економіки розглядається як фактор структури зовнішньої торгівлі країни. В існуючих дослідженнях зазвичай аналізуються окремі ефекти впливу розміру країн за населенням або ВВП на міжнародну торгівлю. Тому ці ефекти потребують систематизації. ...
1420871
  Симоненко Леся Іванівна Структурні зміни в економіці України як фактор економічного зростання : Дис... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Симоненко Леся Іванівна; Ін-тут економ. прогноз. НАН України. – К., 1998. – 188л. – Бібліогр.:л.179-188
1420872
  Попович О.С. Структурні зміни в кадровому потенціалі української науки / О.С. Попович, І.О. Булкін // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 20-29
1420873
  Щавінський В.Р. Структурні зміни в сільському господарстві Тернопільської області (1990-1998 рр.) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 117-122. – ISBN 966-7293-90-4
1420874
   Структурні зміни в товстій кишці при ожирінні та при його корекції ранковими та вечірніми введеннями мелатоніну / І. Варенюк, Н. Шевчук, Н. Рослова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 27-30. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив ранкового та вечірнього введення мелатоніну на структурно-функціональні зміни у товстій кишці щурів з ожирінням за умов весняно-осіннього фотоперіоду (12L:12D). Для цього у частини тварин викликали ожиріння висококалорійною дієтою ...
1420875
  Бортнікова А.В. Структурні зміни Луцької міської ради в умовах демократичної трансформації України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 14-19. – ISSN 2519-2949
1420876
  Марахов К. Структурні зміни на фондовому ринку України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 21-23 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1420877
  Перегудова Т. Структурні зміни попиту та пропозиції робочої сили в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2411-6912 02
1420878
  Варшавська Алла Миколаївна Структурні зміни слизової оболонки шлунка в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС різного віку : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Варшавська А.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16л
1420879
  Стеченко Д.М. Структурні зміни суспільно-географічного комплексу Київської області / Д.М. Стеченко, І.В. Гукалова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 127-131 : Карти. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглянуті основні функціонально-структурні аміни в системі розселення столичної області і проблеми, що виникли в зв"язку з цим після аварії на ЧАЕС у 1986 р. Особлива увага приділяється формуванню і розміщенню нових поселень у відповідності до ...
1420880
  Пелех О. Структурні зміни та зрушення в національній економіці України: аналіз та оцінка / Оксана Пелех. – Рівне : О. Зень, 2019. – 373, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 331-351 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-601-286-3
1420881
  Горбаченко С.А. Структурні зміни у морському господарстві України // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 49-60. – ISSN 2413-9998
1420882
  Карпезо Н.О. Структурні зміни у печінці при дії жовчних кислот за умов норми та гіпотонії / Н.О. Карпезо, О.Д. Синельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-35. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Досліджено морфофункціональні зміни в перфузованій ізольованій печінці при холерезі, викликаному холевою та таурохолевою кислотами в нормі та за умов гіпотонії. Показано, суттєві відмінності в реакції гепатоцитів та судин печінки на вказані жовчні ...
1420883
   Структурні зміни фіброзу спинного мозку щурів при епідуральному введені суміші лонгідази та дипроспану / Я. Фіщенко, Д. Заводовский, Т. Матвієнко, Д. Ноздренко, О. Мотузюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 49-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Проведене дослідження змін в фіброзі спинного мозку щурів викликаного методом розривів волокон межхребцевих дисків при епідуральному введені суміші препаратів лонгідази та дипроспану. Одночасне епідуральне введення гіалуронідази та бетаметазона в ...
1420884
  Бицюра Ю. Структурні зрушення в економіці європейських країн // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 59-72. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1420885
  Панченко К.В. Структурні зрушення в економіці України в 1990-2001 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.239-243
1420886
  Кваснюк Б.Є. Структурні зрушення в промисловості України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.67-69. – ISSN 1605-7988
1420887
  Макаренко Михайло Ілліч Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті систематизовано основні ризики підвищеної інфляції, які виникли в економіці України восени 2007року. Виначено вплив на макроекономічну цінову динаміку тривалих глобальних тенденцій світового ринку та внутрішньої політичної нестабільності.
1420888
  Макаренко Михайло Ілліч Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті систематизовано основні ризики підвищеної інфляції, які виникли в економіці України восени 2007року. Виначено вплив на макроекономічну цінову динаміку тривалих глобальних тенденцій світового ринку та внутрішньої політичної нестабільності.
1420889
   Структурні зрушення ВВП України в умовах зростання трудової міграції населення: національний та регіональний аспекти : наук. видання / НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього" ; [вид. підгот.: У.Я. Садова (наук. керівник), Б.М. Юськів, Н.І. Андрусишин та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018. – 54 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8782-2
1420890
  Наумова А. Структурні зрушення на міжнародному ринку боргових фінансових інструментів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 62-64
1420891
  Наумова А. Структурні зрушення на міжнародному ринку консолідованих банківських кредитів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 59-61
1420892
  Сніжко О.В. Структурні зрушення на міжнародному ринку цінних паперів як фактор трансформації фінансового розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 111-116. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються структурні зрушення на міжнародному ринку цінних паперів на зламі ХХ - ХХІ ст. До головних структурних зрушень віднесені: фінансова глобалізація та зміни в структурі попиту і пропозиції цінних паперів, фінансові інновації і глобальні ...
1420893
  Горська О.В. Структурні зрушення у ВВП України у період 1990-2000 років // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.112-118
1420894
  Шовкун І. Структурні зрушення: вплив на продуктивність і зростання економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 59-76. – ISSN 1605-7988
1420895
  Марич С.М. Структурні і смислові особливості парцельованих речень // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 75-78
1420896
  Станкевич Г.Л. Структурні і територіальні зрушення в промисловому виробництві Чернігівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 107-114 : Табл.
1420897
  Шийко В.В. Структурні і територіальні зрушення у рослинництві Миколаївської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1420898
  Крячко Є.С. Структурні і функціональні особливості взаємодії молекул в різних зарядових станах: метод функціоналу густини : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Крячко Є.С. ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
1420899
  Кузнєцова Л.І. Структурні індикатори моніторингу макроекономічних дисбалансів в інвестиційній сфері України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 56-69. – ISSN 1605-7988
1420900
  Чернецов Є. Структурні й типологічні особливості політичної культури студентської молоді та імідж України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 216-218. – ISBN 978-966-439-147-1
1420901
  Савицька А. Структурні компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю / А. Савицька, А. Рудюк // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 314-324. – ISSN 2077-1827
1420902
  Скубіліна А.В. Структурні компоненти людського капіталу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 34-36. – ISSN 2409-1944
1420903
  Саркісова О. Структурні компоненти моделі формування професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 285-293. – ISSN 2312-5993
1420904
  Блозова П.І. Структурні компоненти політичної культури молоді: психологічні чинники становлення // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 253-267. – ISSN 2411-1449
1420905
  Масич В.В. Структурні компоненти продуктивно-творчої компетентності майбутнього інженера-педагога // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 39-43. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1420906
  Марцинів В.В. Структурні компоненти творчих здібностей учнів шкіл мистецтв у навчальному процесі з використанням електронного музичного інструментарію // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 171-178. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1420907
  Скулиш Є. Структурні компоненти формування теоретичних основ протидії торгівлі людьми в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 283-291. – ISSN 0132-1331
1420908
  Занкевич Б.О. Структурні критерії протоактивізації середньопридніпровського блока Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-47. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Структурні позиції дайок комплексів ТМА, різних за віком, показані як індикатори зсувної компоненти регіональних тектонічних рухів глибинних розломів УЩ. Structural positions of dykes of complexs TMA different by age, shown as spesifsc indicators of ...
1420909
  Гриневецький В.Т. Структурні ландшафтно-меліоративні карти, їх зміст і значення для географічного обгрунтування комплексної меліорації земель // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 62-71 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
1420910
  Скорюкова Яніна Германівна Структурні модеі сегментації напівтонових зображень за ознакою зв"язаності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02. / Скорюкова Я.Г.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1420911
  Орендарчук О.Л. Структурні моделі англійських дієслів чуттєвої сфери // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 375-381. – ISBN 978-966-171-092-3
1420912
  Савенко В. Структурні моделі реалізації норм права в умовах правової реальності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 40-43. – ISSN 2524-0129
1420913
  Лиса Н.С. Структурні моделі творення англомовних рекламних знаків / Н.С. Лиса, Ю.О. Семенчук // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 188-192
1420914
  Хворостина О. Структурні моделі трансмедійних проєктів у журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 70-84. – ISSN 2522-1272
1420915
  Росовецький С. Структурні ознаки чарівної казки в сюжеті "Гайдамаків" Т.Г. Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 417-422


  У статті продемонстровано відповідності в сюжеті поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" функціональній схемі чарівної казки за В. Проппом. Отримані результати дозволяють пояснити деякі особливості сприймання змісту поеми українським читачем. The article deals ...
1420916
  Соловйова Л.О. Структурні основи адаптації до влпиву природних радіоактивних вод : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.09 / Соловйова Л.О.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 35 с.
1420917
  Соловйова Людмила Олександрівна Структурні основи адаптації до впливу природних радіоактивних вод : Дис... доктора біолог.наук: 14.03.09 / Соловйова Людмила Олександрівна; Вінницький держ. медичний ун-тет ім. І.І.Пирогова. – Вінниця, 1997. – 305л. – Бібліогр.:л.229-265
1420918
  Цюпа М.А. Структурні особливості акронімів французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 215-219.
1420919
  Кізіль М.А. Структурні особливості англійських телескопічних термінів сфери комп"ютерних технологій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 144-152
1420920
  Дегтяренко М.О. Структурні особливості англомовних текстів інтерв"ю з бізнесменами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 37-42. – ISSN 2521-1218
1420921
  Савченко Н.С. Структурні особливості вищої освіти у Польщі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 39-41. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1420922
  Орлова І.С. Структурні особливості гіперболи в оригіналі та перекладі (на матеріалі пеекладу роману Г. Маркеса "Сто років самотності") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 238-245.
1420923
  Бойцов О.Ф. Структурні особливості і електрофізичні властивості композиційних матеріалів на вазі системи AIN-AI2 03 (AION)- SiLiON з добавками тугоплавких сполук : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.06 / Бойцов О. Ф.; НАН України, Ін-т проблем метеріалозн. ім. Францевича. – К., 2000. – 21л.
1420924
  Мичак С.В. Структурні особливості і кінематичний розвиток земної кори західної частини Українського щита : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22, 103 / Мичак Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 29 назв
1420925
  Молікевич Р.С. Структурні особливості категорії "медико-демографічна ситуація" з позиції суспільної географії // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1420926
  Голуб Олександр Андрійович Структурні особливості комплексоутворення на поверхні : Дис...доктора хім.наук:02.00.01 / Голуб Олександр Андрійович; КНУТШ. – К., 2002. – 337л. – Бібліогр.:л.306-337
1420927
  Голуб О.А. Структурні особливості комплексоутворення на поверхні кремнезему // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-68. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Обговорюється залежність будови координаційних сполук на поверхні від будови лігандного шару. Показано перспективність методів молекулярної механіки та квантової хімії при прогнозуванні та вивченні комплексів на поверхні.
1420928
  Задихайло Д.В. Структурні особливості національної економічної моделі в генезі формування правового господарського порядку // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 63-70. – ISBN 978-617-7605-90-3
1420929
  Соловей-Змієвська Структурні особливості німецькомовного туристичного рекламного дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 271-276
1420930
  Кисіль Олена Олександрівна Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію : Дис. ... канд. біологічний наук: 03.00.01. / Кисіль О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 159л. – Бібліогр.: л. 138-159
1420931
  Кисіль Олена Олександрівна Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Кисіль О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1420932
  Нич Т.В. Структурні особливості розвитку освітнього комплексу Хмельницької області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 330-332. – ISBN 978-966-285-361-2


  Одним із важливих показників якості життя населення Хмельницької області є рівень розвитку освіти. Освітній комплекс Хмельницької області об’єднує: дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, ...
1420933
  Шут М.І. Структурні особливості руйнування епоксидних полімерів при динамічному навантаженні / М.І. Шут, Н.М. Зазимко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 542-546. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджено структурні особливості руйнування епоксидних полімерів ЕД-20 та ЕД-16 при динамічному навантаженні. Дослідження проводились з метою виявлення умов розкриття мікродефектів.
1420934
  Карпенко М.Ю. Структурні особливості сайтонімів англомовного сектору інтернету // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 89-95. – ISSN 2307-4604
1420935
  Вільчинська С.В. Структурні особливості української філософсько-антропологічної думки // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 88-93. – (Серія "Філософія")
1420936
  Солодовник О.Є. Структурні особливості уточнювальних конструкцій в офіційно-діловому стилі сучасної англійської мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 169-175. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1420937
  Солодовник О.Є. Структурні особливості уточнювальних конструкцій в сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 86-100. – ISSN 2075-2970
1420938
  Шевчук В. Структурні осуви в басейні річки Пиня (Східні Карпати) / В. Шевчук, О. Іванік, О. Гуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Розглянуто геологічну будову та характер прояву сучасних осувних процесів району с. Голубине (Закарпаття) на основі даних детальних польових геологічних робіт та ...
1420939
   Структурні перетворення в аланіті анадольського типу в процесі відпалювання (за даними рентгенівських, мікроаналітичних та ІЧ-спектроскопічних досліджень) / О. Гречановська, К. Ільченко, Л. Канунікова, С. Курило // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 102-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-6220
1420940
  Гордіца К.А. Структурні перетворення в Україні в контексті розвитку міжнародних економічних відносин: історичний вимір / К.А. Гордіца, Т.О. Сливка // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (699). – Бібліогр.: 24 назв.
1420941
  Чекаленко Л.Д. Структурні перетворення пострадянського простору: виклики для України / Л.Д. Чекаленко, М.С. Дорошко // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 140-157
1420942
  Заруцька О.П. Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 54-59. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1420943
  Іщенко Г.І. Структурні перетворення системи засобів масових комунікацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 298-308
1420944
  Хоменкова Л.Ю. Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в нанокомпозитах на основі широкозонних оксидів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Хоменкова Лариса Юріївна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 105 назв
1420945
  Габермас Юрген Структурні перетворення у сфері відкритости = Strukturwandel der offentlichkeit : Дослідження категорії. Громадське суспільство / Габермас Юрген. – Львів : Літопис, 2000. – 320с. – ISBN 966-7007-27-8
1420946
  Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії "громадянське суспільство" // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 84-86. – ISBN 978-966-668-480-9
1420947
  Кравчук М.В. Структурні проблеми загальних квантових теорій / Микола Кравчук. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-361. – (Вибрані питання сучасної фізики). – ISBN 978-966-306-144-1
1420948
  Гордіца К.А. Структурні реформи в агровиробництві і зовнішня торгівля продовольством: український досвід 1950 - 1960-х років // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 235-254. – ISSN 0320-4421


  Стаття присвячена виявленню особливостей взаємовпливу та взаємообумовленості змін у господарській структурі України та її участі у міжнародних економічних відносинах на різних ета- пах історичного розвитку. Метою дослідження є історико- економічне ...
1420949
  Іваноньків О.О. Структурні реформи та інноваційний розвиток української економіки: стан і перспективи // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 37-44. – ISSN 1993-6788
1420950
  Королюк Т.О. Структурні ризики державного боргу та політика запобігання дефолту в Україні // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 30-36. – ISSN 2074-5354
1420951
  Сніжко О.В. Структурні ризики фінансової нестабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 179-185.
1420952
  Чекунов А.В. Структурні риси північно-західної частини Чорного моря в олігоцені - ранньому міоцені за даними сейсмічних досліджень / А.В. Чекунов. – Київ, 1966. – С. 1052-1056. – Окр. відбиток
1420953
  Щук О.С. Структурні рівні організації кримінологічної діяльності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 109-118. – ISSN 2304-4556
1420954
   Структурні рівні українських говорів: зб. ст.. – К., 1985. – 184с.
1420955
  Арцишевська А. Структурні різновиди репрезентуючого компонента у непрямій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 31-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 34; 7 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1420956
  Оліферов А.М. Структурні селі в Карпатах / А.М. Оліферов, Є.І. Дмитрієв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 99-102 : Рис., табл.
1420957
  Тарасов К.В. Структурні складові капіталу макроекономічної виробничої функції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 82-88 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1420958
  Ситар І.В. Структурні складові методології управління школою // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 124-132. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1420959
  Сулема Є.С. Структурні способи підвищення щільності подання інформації у вигляді штрихових кодів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Сулема Є.С.; КПІ. – К., 1998. – 17л.
1420960
  Хомин Ярослав Структурні та ентропійні показники річкових систем Закарпаття // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 234-247 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1420961
  Ожидрянова В.Г. Структурні та комунікативно-прагматичні характеристики текстів паблік рілейшнз (на матеріалі прес-релізів ОБСЄ) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 116-122. – ISBN 966-581-622-5
1420962
  Кутна Ю.Б. Структурні та мовностилістичні особливості румейських казок : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кутна Ю.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 213 л. + Додаток: л. 208-213. – Бібліогр.: л. 178-207
1420963
  Хорольський О.В. Структурні та нерівноважні властивості розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Хорольський Олексій Вікторович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 154 арк. – Додатки: арк. 152-154. – Бібліогр.: арк. 10-12, 126-151 та в додатках: арк. 152-154
1420964
  Хорольський О.В. Структурні та нерівноважні властивості розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Хорольський Олексій Вікторович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1420965
  Толстов С. Структурні та політичні ознаки багатополярності // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 236-244
1420966
  Конопацька Я.О. Структурні та прагматико-функціональні особливості телескопізмів у сучасній французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 95-99
1420967
  Семів А.Р. Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Семів А.Р.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1420968
  Семів Андрій Романович Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові: (на матеріалі мови преси) : Дис... канд. філол. наук : 10.02.05 / Семів Андрій Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 177 л. – Бібліогр.: л. 156-169
1420969
  Новак Г.Ф. Структурні та семантичні особливості німецьких дієслів з першим безпосереднім складником DURCH-, UNTER-, UBER-, UM-, HINTER-, WIDER-, WIEDER-, VOLL- : Автореф. дис... канд. філологічних наук: 10.02.04. / Новак Г.Ф.; КДЛУ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1420970
  Баденкова В. Структурні та семантичні трансформації біблеїзмів у поетичному ідіостилі Д. Кременя / В. Баденкова, Є. Троценко // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 31-40
1420971
   Структурні та спектральні дослідження різнолігандного катіонного комплексу лантану [Lа(L)2bipy2]BPh4 із лігандом карбациламідофосфатного (КАФ) типу та [...]-дипіридилом / М. Стругацька, І. Олишевець, В. Дьяконенко, В. Овчинніков, С. Шишкіна, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 15-19. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1420972
  Клименко Павло Павлович Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркулярного русла кон"юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Клименко П.П.; Ін-т геронтології АМН України. – Київ, 2005. – 180л. – Бібліогр.: л.160-180
1420973
  Клименко Павло Павлович Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркуляторного русла кон"юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Клименко П.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1420974
  Сингаївська Г.В. Структурні та функціональні особливості абсолютної дієприкметникової конструкції в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 476-482. – Бібліогр.: 23 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1420975
  Сліпченко Т.О. Структурні та функціональні особливості монетарного механізму в країнах ЄС і перспективи розвитку інтеграційних зв"язків з Україною // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 176-183. – ISSN 1993-6788
1420976
  Стрілець Наталія Ярославівна Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Стрілець Наталія Ярославівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 185л. + Список ілюстр.матеріалу: л. 182 - 185. – Бібліогр.: л. 168 - 182
1420977
  Стрілець Наталія Ярославівна Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Стрілець Н.Я.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1420978
  Васильєва О.О. Структурні типи англомовних ідеонімів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 66-71. – ISSN 2307-4558
1420979
   Структурні типи гідроксаматних металокраунів / І.О. Фрицький, А.В. Павліщук, І.О. Голеня, І.С. Саф"янова // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 1/2, январь - февраль. – С. 3-16. – ISSN 0041-6045
1420980
  Бороденко Л. Структурні типи графічно-орфографічних іншомовностей-англіцизмів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 22 : Мовознавство. – С. 6-14. – ISSN 1728-9572


  Об"єктом статті є аналіз поведінки графічно-орфографічних іншомовностей-англіцизмів в лексиці сучасної української мови, досліджується їх структурні типи на матеріалів творів сучасних письменників
1420981
  Мішина О.В. Структурні типи простих та похідних абстрактних іменників на позначення характеристик людини в англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 85-95
1420982
  Мельник М.І. Структурні трансформації в економіці Карпатського регіону: інвестиційний аспект // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-12
1420983
  Гасанов С.С. Структурні трансформації господарських та економічних систем: загальні процеси і особливості перехідного періоду / С.С. Гасанов, О.І. Рачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 63)


  Обгрунтована необхідність розмежування понять "господарська" та "економічна" система. Критично проаналізована загальноприйнята класифікація економічних систем. Структурні трансформації господарських систем розглядаються у зв"язку з інституціональними ...
1420984
  Мухін В.В. Структурні трансформації європейського ринку природного газу в контексті енергетичної безпеки / В.В. Мухін, У.Є. Письменна, О.О. Лапко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 41-50. – ISSN 2222-4459
1420985
  Єрохін С.А. Структурні трансформації постіндустріальної економіки як історичний виклик відчуженій праці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 10-17. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1420986
  Ільїч Л.М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України : монографія / Л.М. Ільїч ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ : Алерта, 2017. – 607, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-566-448-3
1420987
   Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України : аналіт. доповідь / Центр Разумкова ; [В. Сіденко (керівник проекту) та ін.]. – Київ : Заповіт, 2017. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-10-3
1420988
  Желюк Т. Структурні трансформації як джерело формування нової якості економічного зростання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
1420989
  Піляєв І.С. Структурні тренди глобалізації та нові акценти економічної науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 10 (311). – Бібліогр.: 9 назв
1420990
  Кузнецов О.В. Структурні фактори економічного зростання у Великобританії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 209-215


  Розглянуто особливості економічного розвитку Великобританії у період лейбористського правління. Проаналізовано складові формування ВВП Великобританії за категоріями кінцевого використання та взаємозв"язки економічного зростання у Великобританії з ...
1420991
  Касич Алла Олександрівна Структурні характеристики зовнішньої торгівлі України / Касич Алла Олександрівна, Дідур Сергій Володимирович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні тенденції зовнішньої торгівлі України загалом та в розрізі структурних характеристик. Визначено основні загрози позиції українського експорту за збереження існуючої структури та основні завдання стратегії ...
1420992
  Касич А.О. Структурні характеристики зовнішньої торгівлі України / А.О. Касич, С.В. Дідур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні тенденції зовнішньої торгівлі України загалом та в розрізі структурних характеристик. Визначено основні загрози позиції українського експорту за збереження існуючої структури та основні завдання стратегії ...
1420993
  Курило І.О. Структурні характеристики народжуваності, їх взаємозв’язки та демографічні фактори динаміки // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 11-25. – ISSN 2072-9480
1420994
  Саданов Є.В. Структурні характеристики, надміцність і радіаційна стійкість нано- та пікорозмірних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саданов Євгеній Вікторович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 64 назви
1420995
  Крючкова І. Структурні чинники економічного зростання в Україні // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 5-8
1420996
  Покришка Д.С. Структурні чинники забезпечення конкурентоспроможності економіки України / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.102-110.
1420997
  Константинов В. Структурні чинники регіоналізації на пострадянському просторі: підходи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено загальні тенденції організації пострадянського регіонального простору, а також місце й роль України в цих міжнародних процесах та проаналізовано українські підходи до формування та втілення проектів регіоналізації пострадянського простору. ...
1420998
  Рудик Б.П. Структурні, оптичні та морфологічні властивості низьковимірних сполук ZnO та ZnS, отриманих електролітичним методом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Рудик Богдан Петрович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 26 назв
1420999
  Олійник Структурні, прагматичні та функціональні характеристики полілогу (на метр. анл. мови) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : / Олійник Л. І; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 25 с.
1421000
  Соколовський О.О. Структурність правової свідомості як основоположна ознака, що визначає іїї зміст // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 60-66. – ISSN 2410-3071
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,