Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1625001
  Росул Т. Формування "4К"- компетенцій майбутніх вчителів початкових класів засобами оперного мистецтва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 83-88. – ISSN 2308-4634


  У статті запропоновано модель навчальних ситуацій і завдань для майбутніх учителів початкової школи в рамках елективного курсу при вивченні опери М. Равеля “Дитя і чари”. Вони сприятимуть формуванню творчої індивідуальності, ціннісних орієнтацій, ...
1625002
  Гарага А.В. Формування "Soft skills" студентів університету - перспективний напрямок підвищення якості вищої освіти // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 47. – С. 46-51. – ISSN 2306-546X
1625003
  Гудзинська Ю.С. Формування "довгих" кредитних ресурсів у банківській системі в контексті законотворчих ініціатив // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 414-416. – ISBN 978-966-188-219-4
1625004
  Кириленко В.І. Формування "економіки знань" у контексті економічного зростання // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 96-101. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1625005
  Котова С. Формування "образу ворога" в роки Першої світової війни (1914-1918) в сучасній зарубіжній історіографії // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 97-108
1625006
  Стельмах С. Формування "образу ворога" в російській публіцистиці 1914-1915 рр. (на прикладі журналу "Русская мысль") / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей формування витоків "образу ворога" в Російській імперії в 1914-1915 рр. В розвідці аналізуються тексти журналу "Русская мысль", які були переважно конституційно-поміркованого спрямування. Основна увага ...
1625007
  Польовий Т.Є. Формування "особливих відносин" між республікою Білорусь і Російською Федерацією в середині 90-х років ХХ століття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 143-158. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1625008
  Олексів І. Формування PhD програм у галузі соціально-економічних наук // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 102-109. – ISBN 978-966-518-677-9


  Наведено пропозиції для Міністерства освіти і науки України щодо створення передумов, необхідних для розвитку PhD програм в Україні (макрорівень). Крім того, сформовано рекомендації для українських університетів щодо концепцій і структур PhD програм на ...
1625009
  Кузьменко О.С. Формування STEM-компетентностей студентів під час розв"язування фізичних задач з поєднанням принципу симетрії в вищих технічних навчальних закладах / О.С. Кузьменко, С.В. Дембіцька // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 20-22. – ISSN 1563-3713
1625010
  Чегринець М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В.Г. Короленка / Марія Чегринець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 8-11. – ISSN 1029-7200


  У статті порушуються актуальні питання предметизації. Особливу увагу приділено створенню авторитетного файла предметних рубрик у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка. Наведено приклади предметних рубрик, а також тематичних, ...
1625011
  Гончаров В.М. Формування адаптивної системи комплементарного розвитку АПК та суміжних галузей економіки України / В.М. Гончаров, А.А. Мартинов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 24-27 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1729-7206
1625012
  Скирда Т.С. Формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 01 / Скирда Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1625013
  Лисяк Л.В. Формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій: тенденції та перспективи / Л.В. Лисяк, С.В. Качула // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 83-88. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є дослідження теоретичних та практичних питань формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій (IPO). Предметом дослідження є інструментарій мобілізації фінансових ресурсів на фондовому ринку для ...
1625014
  Галицька С.В. Формування алфавітно-предметного покажчика в електронному каталозі НБУВ // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 609-612
1625015
  Кужель О.М. Формування англомовної компетентності у читанні студентів філологічних спеціальностей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 41-42
1625016
  Шандра Н.А. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шандра Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1625017
  Бачинська І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бачинська Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 218, [5] арк. – Додатки: арк. 210-218. – Бібліогр.: арк. 186-209
1625018
  Бачинська І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бачинська Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625019
  Вайнагій Т.М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вайнагій Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 373, [4] арк. – Додатки: 259-373, [4] арк. – Бібліогр.: 223-259 арк.
1625020
  Медведчук А.В. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Медведчук Аліна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політ. ін-т ім. Ігоря Сікорського", М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 296, [4] с. – Додатки: с. 240-296. – Бібліогр.: с. 204-239
1625021
  Валентон І.В. Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентон Інна Василівна ; М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625022
  Гринь І.О. Формування антикорупційної системи: українська специфіка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-68. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1625023
  Зуляк М.І. Формування Антона Крушельницького як особистості і громадсько-політичного діяча (кінець XIX - початок XX ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 85-89. – ISSN 2076-8982
1625024
  Сидоренко А.В. Формування АРМУ в Київському художньому інституті та її вплив на живопис українського модернізму : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Сидоренко Андрій Вікторович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1625025
  Кушнір В. Формування археологічних колекцій українських музеїв Галичини (1918-1939 рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 150-159. – ISSN 1028-5091
1625026
  Шиманська В.В. Формування архітектури національного туристичного комплексу в умовах інтеграційного вибору держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 113-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1625027
  Сіткарьова О.В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст. : [у 4 ч.] / О.В. Сіткарьова ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Хімджест. – ISBN 966-8259-29-9
Ч. 4 : Інформаційний потенціал пам"яток Києво-Печерської лаври: де Боскетт, Шедель, будівництво 1740-1760-х. – 2010. – 182, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на боковиках.
1625028
  Тищук О.І. Формування аудиторії телебачення православної церкви // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 84-88


  Проаналізовано систему телебачення православної церкви України: методологію вивчення телебачення, закономірності розвитку телеканалів, потреби і смаки глядачів. Охарактеризовано телеканали та програми православної церкви, їх специфіку та ...
1625029
  Дружиніна В.В. Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення / В.В. Дружиніна, Н.Ф. Алексєєва, О.М. Залуніна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 100-112. – ISSN 1993-6788
1625030
  Ходико Д.І. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій / Д.І. Ходико, О.В. Кривень // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 81-89. – ISSN 1562-0905
1625031
  Барабаш В. Формування бібліографічної інформації - один із напрямків взаємодії кафедри та бібліотеки технічного університету / В. Барабаш, Л. Глєбова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 14-31. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1625032
  Гранчак Т. Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 26-42. – ISSN 2224-9516


  Стаття при свячена проблемним аспектам функціонування бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної політики. Акцентовано увагу на специфіці участі національних бібліотек у формуванні національного інформаційного простору в умовах ...
1625033
  Гранчак Т.Ю. Формування бібліотеками національного інформаційного простору як чинник зміцнення національногоінформаційного суверенітету // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 6-9. – ISBN 978-966-02-7337-5
1625034
  Кулик С.В. Формування бібліотечного віртуального простору для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 52-55. – ISBN 978-966-02-7337-5
1625035
  Мухамедьяров Н. Формування бібліотечної валеології як наукової і навчальної дисципліни / Наїль Мухамедьяров // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-27


  Обґрунтовується об"єктивність формування якісно нової бібліотекознавчої дисципліни - бібліотечної валеології, об"єктом вивчення якої є система бібліотечних засобів, ресурсів, продуктів і послуг, що сприяє здобуттю, збереженню, підтримці та поверненню ...
1625036
  Головій О. Формування біографічного методу в українському літературознавстві XIX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 33-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У XIX ст. виокремлюються три періоди формування біографічного методу: початковий - етап зародження (М. Максимович, М. Костомаров); другий - етап становлення (П. Куліш); третій - етап утвердження (І. Франко).
1625037
  Кравчук М. Формування біотероризму як феномена сучасного суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 227-231. – ISSN 2
1625038
  Старко В.Ф. Формування браунського корпусу української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 415-421


  У статті викладено принципи побудови й завдання Браунського корпусу української мови (БрУК) та розглянуто проблеми його текстового наповнення. Пояснено застосування програми LanguageTool для оцінки якості текстів. В статье излагаются принципы ...
1625039
  Штельмашенко А.Д. Формування бренду держави як складова сучасної політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Штельмашенко Анастасія Дмитріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190, [9] арк. – Бібліогр.: арк. 165-190
1625040
  Штельмашенко А.Д. Формування бренду держави як складова сучасної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Штельмашенко Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1625041
  Тихомирова Є. Формування бренду як засобу просування транскордонного бренду // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 37-43. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
1625042
  Сабат Н.О. Формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сабат Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2021. – 248, [5] арк. – Додатки: 212-248, [5] арк. – Бібліогр.: 187-211 арк.
1625043
  Сімкова І.О. Формування в майбутніх перекладачів професійної компетентності в усному двосторонньому науково-технічному перекладі з аркуша : монографія / І.О. Сімкова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-259. – ISBN 978-617-696-782-8
1625044
  Шовковий В. Формування в майбутніх філологів-германістів рефлексії як компонента компетентності в читанні / В. Шовковий, Т. Шовкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 117-131. – ISSN 2312-5993
1625045
  Бурова Е. Формування в студентів-філологів умінь і навичок викладання української мови в школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 63-66. – ISSN 2308-4634


  Висвітлюються основні шляхи з покращення методики викладання української мови на сучасному етапі. Приділяється увага закріпленню теоретичних знань під час проходження педагогічної практики в загальноосвітній школі. Підкреслюється важливість викладання ...
1625046
  Назаренко Т.Г. Формування в учнів географічної компетентності в умовах дистанційного навчання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 5 (219). – С. 15-20 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
1625047
  Крапчатова Я.А. Формування в учнів загальноосвітніх шкіл умінь самоконтролю рівня сформованості компетентності в англомовному аудіюванні з використанням комп"ютерного тестування // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 4 (80). – С. 10-14. – ISSN 1
1625048
  Новікова А.О. Формування в учнів основної школи умінь математичного моделювання у процесі навчання алгебри : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Новікова Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1625049
  Колодько І.М. Формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до еколгічної діяльності в неформальній освіті Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Колодько Інна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1625050
  Максимчук Б. Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних учених // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 84-91. – ISSN 2308-4081
1625051
  Слав"юк Р.А. Формування вартості банку : монографія / Р.А. Слав"юк, О.В. Лук"янська. – Львів : Простір-М, 2015. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-268 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-283-1
1625052
  Хаустова В.Є. Формування взаємодії освіти, науки та бізнесу в умовах розвитку інноваційної економіки / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 28-38. – ISBN 978-617-7801-27-5
1625053
  Хилько М.М. Формування вибірки найпопулярніших українських ЗМІ: обрання критеріїв оцінювання, зіставлення рейтингів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 282-288


  У статті визначаються критерії оцінювання популярності українських засобів масової інформації. Аналізуються різноманітні рейтинги вітчизняних телеканалів, радіостанцій, газет, інтернет-видань, а також рейтинги їхньої медіапродукції. За допомогою ...
1625054
  Кравець В.І. Формування видатків бюджету як інструмент фінансової політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 75-82. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1625055
  Пивовар П.В. Формування визначення поняття "сільські території" як економічної категорії / П.В. Пивовар, А.М. Пивовар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 21-33 : табл. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 2306-6792
1625056
  Нагорнюк О.П. Формування виробничих витрат в галузі тваринництва в умовах нестійкої цінової кон"юнктури ринку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 201-206. – ISSN 2308-1988
1625057
  Єрмакова Л.М. Формування висоти рослин ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України / Л.М. Єрмакова, Т.І. Пророченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 89-96 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1625058
  Карпов В.В. Формування військової музейної справи в Україні у період суспільно-політичної трансформації (1989-1996 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 129-143. – ISSN 2707-1383
1625059
  Кулик Є. Формування віртуального бібліотечного простору для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 28-31. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто вітчизняне бібліотечне віртуальне середовище, що формується для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва та молоді. Висвітлено результати моніторингу віртуальних представництв мережі обласних бібліотек для юнацтва (молоді). ...
1625060
  Ящун Т.В. Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми / Т.В. Ящун, Є.В. Громов, Г.І. Сажко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 110-116. – ISSN 2074-8922
1625061
  Гребеньова В. Формування вірувань у дітей Вінниччини другої половини XX – початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 90-94


  Статтю присвячено проблемі з.ясування світоглядних уявлень та вірувань дітей Вінниччини другої половини XX . початку XXI століття. Статья посвящена проблеме выяснения мировоззренческих представлений та верований детей Винниччины во второй половине ХХ. ...
1625062
  Баглей Р.Р. Формування вітчизняної моделі корпоративного управління // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 1 (23). – С. 199-206. – ISSN 2308-1988
1625063
  Шкатула О.П. Формування вміння користуватися Інтернетом як засіб протидії агресії у кіберпросторі // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 126-127
1625064
  Горлач В.В. Формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горлач Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1625065
  Баланюк І.Ф. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств / І.Ф. Баланюк, І.І. Козак, Д.І. Шеленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 59-67. – ISSN 2221-1055
1625066
  Хопта С.Ф. Формування внутрішнього переконання судді - доктринальний рівень дослідження // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 304-308. – ISBN 978-966-7166-36-6
1625067
  Гамаюнова В.В. Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах Півдня України / В.В. Гамаюнова, В.І. Шевель // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 50-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1625068
  Вараксіна Н. Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення електронної бібліотеки / Наталія Вараксіна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 5 (214), травень. – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
1625069
  Савків Т.В. Формування гендерної компетентності соціальних працівників як невід"ємної складової професійної підготовки // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 227-231. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1625070
  Конопка В. Формування гендерної ролі чоловіка: дитинство, підлітковий вік (на матеріалах Поділля) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1303-1312. – ISSN 1028-5091
1625071
  Андропова О.В. Формування геометрії проєктного простору в забудові при вирішенні задач інсоляції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Андропова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1625072
  Нікітенко В.О. Формування геоцінностей в процесі викладання української мови як іноземної // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 219-223. – ISSN 2076-1554
1625073
  Давидова Ж.В. Формування герменевтичної компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 263-268. – ISSN 2074-8922
1625074
   Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання професійної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 2


  Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах НАПН України "Концептуальні засади розвитку професійної освіти".
1625075
  Кремень В.Г. Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання професійної освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 5-10. – ISSN 2304-06294
1625076
  Пухтецька А.А. Формування глобального адміністративного права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 117-119. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1625077
  Сенченко М. Формування глобальної олігархії в Англії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
1625078
  Галацин К. Формування готовності до інноваційної діяльності в майбутніх інженерів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 58-63. – (Серія: Педагогічні науки ; № 9 (382)). – ISSN 1729-360Х
1625079
  Джеджула О.М. Формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності майбутніх викладачів технічних дисциплін // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 72-83. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1625080
  Теремінко Л.Г. Формування готовності до професійної мобільності майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Теремінко Лариса Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1625081
  Авдєєва С.О. Формування готовності керівників освітніх організацій до управління в умовах інклюзії // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-4368
1625082
  Кобець В.М. Формування готовності майбутніх менеджерів до професійної діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кобець Валентин Миколайович ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20, [1] с., з обкл. – Бібліогр.: 31 назва
1625083
  Іщенко С.О. Формування готовності майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 62-68. – ISSN 2304-4470
1625084
  Голота Н. Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти / Н. Голота, А. Карнаухова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 27-38. – ISSN 2312-5993
1625085
  Червоненко К.С. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Червоненко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назв
1625086
  Підвальна Ю. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми з інвалідністю // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 81-88. – ISSN 2706-6258
1625087
  Петренко С. Формування готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності / С. Петренко, Л. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 95-106. – ISSN 2312-5993
1625088
  Цибульська О.В. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до виховання у молодших школярів культури здоров"язбереження : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Цибульська Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1625089
  Коновальчук І.М. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коновальчук Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1625090
  Горбачевська О.П. Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горбачевська Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1625091
  Люта Д.А. Формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Люта Дарина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1625092
  Карпенко Ю.М. Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних центрах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Карпенко Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1625093
  Пелипенко М.М. Формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження в екстремальних умовах професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пелипенко Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1625094
  Черешнюк О.А. Формування готовності педагогів до соціально-економічного виховання дошкільників у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Черешнюк Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1625095
  Рязанцева О.В. Формування готовності студентів магістерської підготовки до педагогічної комунікації в умовах дистанційної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рязанцева Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1625096
  Парфенюк О.В. Формування графічної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування у закладах вищої освіти засобами чотиривимірної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Парфенюк Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 43 назви
1625097
  Ворон О. Формування громадських організацій Чехословаччини: особливості інституалізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 123-128. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
1625098
  Шаранова Ю.В. Формування громадянських цінностей студентів закладів вищої освіти США // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 79-84. – ISSN 2414-5076
1625099
  Родченко Л. Формування громадянського суспільства в Україні за принципами демократії та національної безпеки // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 170-174. – ISBN 978-617-7638-06-2
1625100
  Кузнєцова Н.С. Формування громадянського суспільства в Україні та поглиблення цивільно-правових засад регулювання суспільних відносин // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Юрія Сергійовича Шемшученка: до 75-річчя від дня народж. / Ю.С. Шемшученко, В.М. Литвин, О.Л. Копиленко, В.Д. Гончаренко, І.Б. та ін. Усенко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 269-277. – ISBN 978-966-8602-86-3
1625101
  Акуленко Д.Ю. Формування громадянського суспільства в умовах сьогодення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 115-118. – ISSN 2524-017X
1625102
  Барабаш В.А. Формування громадянської активності студентів у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін / В.А. Барабаш, Л.В. Глєбова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 19-36. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1625103
  Ковальчук І.Л. Формування громадянської компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами сучасної правової культури / І.Л. Ковальчук, С.С. Марчук, І.В. Чемерис // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 57-61. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1625104
  Цумарєв М.І. Формування громадянської культури локальної демократії в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Цумарєв Марат Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1625105
  Дебунов Л.М. Формування датасету та вибір параметрів для побудови штучної нейронної мережі класифікації підприємств за фінансовою стійкістю / Л.М. Дебунов, О.Г. Яковенко // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 158-169. – ISSN 2664-1259


  "Запропоновано використання 17-ти фінансових показників в якості факторів для моделювання фінансової стійкості, що має найбільш повно описувати це складне поняття та дозволить отримати максимальну точність класифікації. В статті обґрунтовано ...
1625106
  Покотило О.М. Формування датасету юридичних документів, використовуючи багаторівневий парсер на основі стеку / О.М. Покотило, О.О. Марченко // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 42-43
1625107
  Діденко Н.Г. Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 165-178. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1625108
  Бондар І.С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посібник / І.С. Бондар, В.Г. Горник, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 278, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 263-277 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-58-5
1625109
  Бондар І.С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посібник / І.С. Бондар, В.Г. Горник, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-277. – ISBN 978-617-7320-58-5
1625110
  Міщенко К.С. Формування державної політики у сфері охоорони здоров"я в умовах системних змін: категоріальний підхід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 48-54. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1625111
  Цюрко І.А. Формування джерел доходу сучасного пенсіонера // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 139-144
1625112
  Цюрко І.А. Формування джерел зайнятості населення України у складних економічних умовах // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 12-15
1625113
  Старков В. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури людності України: кінець 1910-х - початок 1930-х років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 311-323. – (Нова серія ; вип. 18)
1625114
  Аврамич Ю. Формування дизайнерського мислення у студентів вищих навчальних закладів засобами композиції / Ю. Аврамич, Т. Носаченко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 9-18. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Підготовка у вищому навчальному закладі фахівця, що володіє основами проектно-художньої діяльності, дизайнерськими умінням та дизайнерським мисленням, виступає актуальною проблемою сучасної мистецької освіти. Формування у майбутніх вчителів ...
1625115
   Формування динамічної моделі оперативного моніторингу рівня забруднення екосистеми внаслідок аварій на об"єктах ядерної енергетики / В.В. Тютюник, О.М. Соболь, В.Д. Калугін, Ю.В. Захарченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 95-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2411-4049
1625116
  Дорошенко Е.Ю. Формування дисциплінованості у вихованців кадетських корпусів на території українських губерній (ХІХ – початок ХХ ст. ) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 111-119. – ISSN 2312-5993
1625117
  Смага І.С. Формування диференціальної земельної ренти ІІ та рентного доходу ІІ за нормативів економічних показників вирощування зернових культур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1625118
  Ігнатьєва С.О. Формування доказів на основі результатів НС(Р)Д. Проблеми судово-експертної діяльності при проведенні експертизи відео-, звукозапису за матеріалами результатів НС(Р)Д // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 259-260
1625119
   Формування дослідницьких підструктур із проблем едукології у вищих навчальних закладах світу / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 14-22. – ISBN 978-966-2748-97-0
1625120
  Коломієць О.М. Формування дослідницьких умінь у студентів ЗВО під час навчання диференціальної геометрії (теорії кривих) // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 72-76. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Схарактеризовано досвід формування у студентів дослідницьких умінь при навчанні диференціальної геометрії, зокрема, дослідженні геометричних місць точок у теорії кривих.
1625121
  Браславська О. Формування дослідницьких умінь школяра - основа сучасної природничої освіти / О. Браславська, С. Грабовська // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 19-26. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2706-6258
1625122
  Кравченко С.О. Формування дослідницької компетентності майбутніх екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравченко Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1625123
  Бєлкіна С.Д. Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів у процесі викладання навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 19-25. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1625124
  Коваленко Н. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у навчально-науковому педагогічному проекті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 81-91. – ISSN 2312-5993
1625125
  Бірюченко С.Ю. Формування доходів персоналу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бірюченко Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 40 назв
1625126
  Уманець Л.В. Формування доходів територіальних громад: позитивні зрушення та проблеми // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 286-293 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1625127
  Тишкевич Д.Г. Формування дрібнозернистої структури і підвищення властивостей середньовуглецевих сталей шляхом інтенсивної пластичної деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тишкевич Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1625128
  Алейнікова О.В. Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту / О.В. Алейнікова, І.Л. Сіданіч, Т.І. Бурлаєнко // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 10-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
1625129
  Цін Шень Формування духовно-моральної культури майбутнього вчителя музики у закладах вищої освіти України та КНР // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 188-196. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1625130
  Будак В.Д. Формування духовно-моральної особистості в умовах університетської освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – С. 30-34. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 35)
1625131
  Рогоза В.В. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки: формувальний етап / В.В. Рогоза, Ю.В. Пелех // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 114-119. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1625132
  Ковальчук А.А. Формування екологічно орієнтованої свідомості на сучасній стадії суспільного розвитку // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 183-196. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 36). – ISSN 2072-4772
1625133
  Білоцький С. Формування екологічного погляду на енергетику в рамках міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-71. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено новий підхід до енергетики в межах сучасного міжнародного права, який базується на концепції сталого розвитку, ощадливому підході до енергетичних ресурсів, використанні відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Встановлено, що ...
1625134
  Олійник М. Формування екологічної компетентності вчителів фізики при вивченні наукової спадщини І.Є. Тамма / М. Олійник, М. Садовий, О. Трифонова // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 47-48
1625135
  Париш Н. Формування екологічної культури як соціальне завдання (до методології дослідження проблеми) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 286-296. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1625136
  Семерня О.М. Формування екологічної культури, виховання в контексті навчання у вищому закладі освіти // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 105-114. – (Серія "Екологія" ; вип. 4). – ISSN 2519-8955
1625137
  Бредун В.І. Формування екологічної небезпеки об"єктів нафтогазової галузі Полтавщини факторами техногенної сейсмічності // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
1625138
  Гозак Н.О. Формування екологічної поведінки студентів-магістрів у процесі вивчення курсу "Наукові основи природоохоронної діяльності" / Н.О. Гозак, К.О. Гозак, О.С. Тарасова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 26-28 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
1625139
  Швиданенко О.А. Формування економіки знань у регіонах України / О.А. Швиданенко, Т.Г. Бусарєва // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 7 назв
1625140
  Коробенко Р.І. Формування економічного потенціалу сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коробенко Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1625141
  Кривокульський О.Б. Формування економічної ефективності обробної промисловості Тернопільської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 111-113
1625142
  Мурза Л.В. Формування економічної ефективності промислового виробництва Волинської області (на прикладі обробної промисловості) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 135-136
1625143
  Кашуба Л.В. Формування економічної компетентності дітей у процесі наступності (заклад дошкільної освіти-початкова школа) / Л.В. Кашуба, О.А. Черешнюк // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 123-139. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1625144
  Сікорака Л.А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сікорака Ліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
1625145
  Вітер С.А. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вітер Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1625146
  Чучаліна Ю.М. Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чучаліна Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1625147
  Гаргаун Н.М. Формування економічної культури молодших спеціалістів техніків-електриків у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. нуак : 13.00.04 / Гаргаун Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625148
  Олійник Д.І. Формування екосистеми даних: міжнародний досвід управління інфраструктурними активами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (312). – С. 38-44. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1625149
  Дмитрук С.І. Формування експериментальних компетентностей учнів з фізики на основі системного підходу / С.І. Дмитрук, А.О. Губанова, С.В. Оптасюк // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 54-58. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1625150
  Бердник С.Л. Формування електромагнітних полів комбінованими вібраторно-щілинними випромінюючими структурами в електродинамічних об"ємах з імпедансними границями : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Бердник Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
1625151
  Тітаренко С. Формування елементарних астрономічних уявлень у старших дошкільників засобами художньої літератури та народної творчості // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 160-166. – ISSN 2307-4906
1625152
  Близнюк Ю.В. Формування елементів техніки плавання у юних спортсменів 8-10 років з урахуванням особливостей нервової системи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Близнюк Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1625153
  Шульга Т.В. Формування емоційної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шульга Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625154
  Коломієць Г О. Формування емоційної стійкості особистості як умова подолання агресивної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 30-34. – ISSN 2077-1800
1625155
  Розен В.П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Розен Віктор Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
1625156
  Пирогова Т. Формування естетичних смаків та естетичних оцінок учнівської та студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (74). – С. 61-68. – ISSN 2078-1016
1625157
  Гомозова Т.В. Формування естетичного ставлення до етномузичних цінностей у студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гомозова Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1625158
  Сотська Г. Формування естетичної культури майбутніх педагогів у зарубіжній освітній практиці // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 68-75. – ISSN 2308-4081
1625159
  Грицаєнко Л. Формування етичних засад академічної доброчесності в майбутніх педагогів при викладанні дисципліни "Риторика та мистецтво презентації" // Науковий вісник Ужгородського університету : наукове видання / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (41)). – ISSN 2663-6840
1625160
  Топалова І. Формування ефективних логістичних ланцюгів на регіональних товарних ринках // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 26-32. – ISBN 978-617-7768-17-2
1625161
  Костюнік О.В. Формування ефективної політики управління дебіторською заборгованістю / О.В. Костюнік, К.П. Павлюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 41-43. – ISSN 2306-6792
1625162
  Розовик О.Д. Формування єврейської шкільної освіти в УСРР у 1920-х - початку 1930-х рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 71-74. – ISSN 2076-1554
1625163
  Бориславська О.М. Формування європейської моделі конституціоналізму: від ідеї до конституційної системи правління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 65-70. – ISSN 2219-5521
1625164
  Радченя І.В. Формування життєвотворчого потенціалу в маубутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Радченя Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назви
1625165
  Нажмудінова О.М. Формування забарвлених опадів над Східною Європою // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 38-43. – ISSN 0868-6939


  In recent decades, the frequency of blocking processes has increased in the Atlantic-European sector, which contributes to the activation of southern and northwest cyclones, which abnormal weather phenomena are associated with. In some cases, natural ...
1625166
  Сухарников Ю.В. Формування загального розуміння змісту кваліфікацій та структур ступенів. Європейський досвід з точки зору компетенцій // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 29-36. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1625167
  Ящун Т.В. Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп"ютерних інформаційно-навчальних засобів: стан проблеми / Т.В. Ящун, Е.В. Громов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 68-76. – ISSN 2074-8922


  "Сучасний стан системи освіти України знаходиться на стадії повної реорганізації, що охоплює й зміну ідеології підготовки фахівців. Джерелом реорганізації змісту освіти стають нормативні документи, основоположним з яких є галузевий стандарт вищої ...
1625168
  Гриб О.Г. Формування задачі синтезу енергосистеми в умовах кібербезпеки / О.Г. Гриб, С.В. Швець, О.В. Бортніков // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 10-14. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
1625169
  Надольська В.В. Формування законодавчої і нормативної бази архівної справи в Республіці Казахстан // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 163-170. – ISSN 0320-9466
1625170
   Формування залишкової міцності конструкційного склопластика в умовах післядії пожежі / П.А. Білим, В.О. Росоха, О.Ю. Нікітченко, А.О. Гарбуз, А.А. Жигло // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 328-332 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1625171
  Парокінний О.А. Формування запасу матеріально-технічних ресурсів промислового підприємства / О.А. Парокінний, О.Г. Яковенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 140-144. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1625172
  Стороженко І.С. Формування Запорозької Січі як держави-міста: проблеми рицарської корпоративної символіки та ідеології // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 5-19. – ISBN 978-966-551-328-5
1625173
  Рижова І. Формування засад навчання української мови як іноземної в Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1960-80 роках // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 325-330. – ISBN 966-95452-3-8
1625174
  Горобець О.О. Формування засад політики ЄС щодо Арктичного регіону (початок ХХІ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1625175
  Бурлука О.В. Формування здатності до самоосвіти особистості в умовах інформатизації суспільства // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 145-153. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1625176
  Кабацька О.В. Формування здоров"язбережувального освітнього середовища в класичних університетах: історія, теорія, практика : монографія / Олена Кабацька ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Новий курс, 2020. – 382, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 381-382 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7886-11-1
1625177
  Мешко Г.М. Формування здоров"язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 157-161 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1625178
  Гурман Л.Д. Формування здорового способу життя дітей під час активного відпочинку / Л.Д. Гурман, О.В. Ротар // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 27-30. – Бібліогр.: 4 назв.
1625179
  Алєксєєв О.О. Формування здорового способу життя на заняттях настільним тенісом // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 14-18. – Бібліогр.: 9 назв.
1625180
  Юрчишин Ю.В. Формування здорового способу життя студентів шляхом організації рекреаційно-оздоровчої діяльності під час дозвілля / Ю.В. Юрчишин, О.І. Колісник, А.О. Петров // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 179-183. – Бібліогр.: 6 назв.
1625181
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1625182
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1625183
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1625184
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університетімені Івана Огієнка
Вип. 9. – 2020. – 143, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1625185
  Оржеховська О. Формування здорового способу життя школярів як інструмент досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 58-60. – ISBN 978-966-2249-24-8
1625186
  Татарченко Г.О. Формування зеленого каркаса - важлива умова містобудування / Г.О. Татарченко, Н.І. Білошицька // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 361-370. – ISSN 2076-815X
1625187
  Кустовська О. Формування земельних ділянок комерційного використання / О. Кустовська, С. Мудра // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1625188
  Засєкіна Т. Формування змісту навчальних предметів на основі компонентів освітніх галузей державного стандарту // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 53-65. – ISSN 2411-1317
1625189
  Андрощук І. Формування змісту підготовки майбутніх фахівців на засадах системного підходу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 78-83. – ISSN 2308-4634
1625190
  Гончаренко А.В. Формування зовнішньополітичного курсу президента США Дж. Ф. Кеннеді щодо КНР (січень-жовтень 1961 р.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2021. – № 36. – С. 53-64. – ISSN 2227-183Х
1625191
  Цифра Ю.А. Формування зовнішньополітичної ідентичності ЄС у контексті її співвідношення з ідентичностями держав-членів організації // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 320-323. – ISSN 2076-1554
1625192
  Кизенко О.О. Формування зон контролю в системі стратегічного контролінгу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 396-402
1625193
  Пирогова Л.В. Формування і гідроліз фібринового згустку в плазмі крові людини за патологічних станів та за дії екзогенних факторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Пирогова Людмила Віталіївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
1625194
  Кравчук Ю.Г. Формування і реалізація стратегій розвитку індустрії 4.0 у міжнародному контексті / Ю.Г. Кравчук, С.В. Войтко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6806
1625195
  Надольська В.В. Формування і розвиток архівного законодавства в Російській Федерації // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – C. 251-259. – ISSN 0320-9466
1625196
  Боднарюк Б.М. Формування і розвиток візантійської літератури в епоху Пізньої Античності та Раннього Середньовіччя: джерелознавчо-історіографічний аспект // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 5-19. – ISSN 2227-183Х
1625197
  Сон А.С. Формування і розвиток педагогічного такту викладача медичного університету / А.С. Сон, В.В. Добровольський, О.М. Стоянов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 112-114. – ISSN 1681-2751
1625198
  Байрака Т.Ф. Формування і розвиток українського і російського кримінального права в XI - першій половині XVII ст. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Байрака Тетяна Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 199-219
1625199
  Третяк Т. Формування і становлення інституту президентства в Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 334-338. – ISBN 978-966-171-795-3
1625200
  Іщенко Є.О. Формування і структурування екзистенціалістських переконань В.Стуса // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 281-293. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про шлях В.Стуса до створення власного варіанту екзистенціалізму, в який поет вклав особисто пережитий досвід існування в ситуації абсурду та своє розуміння онтологічних проблем. В статье рассматривается путь В.Стуса к построению ...
1625201
  Ванджі М. Формування ідентичності у "Третьому вимірі": німецько-єврейські автори з пострадянських країн // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 12-13
1625202
  Салтовський О. Формування ідеологічних засад політики козацької старшини напередодні національної революції 1648 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 27-29. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню особливостей формування політичної ідеології козацької старшини в першій половині ХVІІ століття. The article deals with peculiarities of the political ideology of the Cossack in the first half of the seventeenth century.
1625203
  Петренко С.І. Формування ІКТ-компетентності викладачів на курсах підвищення кваліфікації / С.І. Петренко, Н.В. Дегтярьова // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 150-155. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1625204
  Нечаєва Н.В. Формування іміджу Віталія Кличка як політичної особи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 187-190


  Аналізуються особливості формування політичного іміджу Віталія Кличка, вивчається ефективність використання особистісних і спортивних досягнень для будування успішної політичної кар"єри. Special features of creation of Vitaliy Klychko"s political ...
1625205
  Проценко Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 10-12. – Бібліогр.: 7 назв.
1625206
  Соколов М.О. Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації / М.О. Соколов, А.М. Михайлов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 44-51. – ISSN 2221-1055
1625207
  Боронос В. Формування інвестиційно-фінансових механізмів відтворення в системі ринкового природокористування / В. Боронос, С. Похилько // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 32-35. – ISBN 978-966-347-084-9
1625208
  Ставнича Н.І. Формування інвестиційного потенціалу забезпечення енергозберігаючих заходів у соціальній сфері України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 122-127. – ISSN 2313-8246
1625209
  Орлова Н.С. Формування інвестиційної політики країни в умовах сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 166-170. – ISSN 2306-6814
1625210
  Ткаченко Ю.В. Формування інвестиційної привабливості національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ткаченко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194, [41] л. – Додатки: л. 194-235. – Бібліогр.: л. 169-193
1625211
  Гайдай Г.Г. Формування інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств в конкурентному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гайдай Ганна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1625212
  Волчанська Л.В. Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 120-123. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1625213
  Нестерова Д.С. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестерова Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 228, [16] арк. – Додатки: 16 арк. – Бібліогр.: арк. 200-227
1625214
  Мозолюк О. Формування індивідуального стилю мовлення як чинник компетентнісного підходу до навчання студента // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 96-101
1625215
  Ляшенко С.С. Формування індикаторів фінансової стабільності банківської системи // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 49-51. – ISBN 978-617-696-385-1
1625216
  Сливка Т.О. Формування індустріального суспільства та зміни міжнародних економічних відносин // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 215-230. – ISSN 0320-4421
1625217
  Ашиток Н. Формування інклюзивного педагогічного процесу з позиції системного підходу // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 11-20. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1625218
  Смірнова О.В. Формування інноваційних будівель засобами ергодизайну в контексті сталого розвитку міського середовища // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 103-107. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1625219
  Старовойт О.В. Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 76-82. – ISSN 2072-1692
1625220
  Шмалій Н.А. Формування інноваційних конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 188-193. – ISSN 2222-4459


  Стаття присвячена дослідженню інноваційних конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін. На основі аналізу видів економічної діяльності за технологічними секторами встановлено, що будівництво та реконструкцію ...
1625221
  Пар"єва Н.О. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу проєктного бізнес-партнерства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пар"єва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1625222
  Кудрявець Є.В. Формування інноваційного кластеру за участю іноземних інвесторів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 38-44. – ISSN 2306-6814
1625223
  Шапуров О.О. Формування інноваційного механізму забезпечення сталого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Шапуров Олександр Олександрович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1625224
  Аннаєв Б.С. Формування інноваційного потенціалу: можливості підприємства та умови ринку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (11). – С. 14-21
1625225
  Радченко О.П. Формування інноваційної економіки держави / О.П. Радченко, О.І. Шавалюк // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 211-214. – ISBN 978-966-927-199-0
1625226
  Терлецька В.О. Формування інноваційної інфраструктури автомобілебудівної промисловості в умовах європейського вектора розвитку національної економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 324-332. – ISSN 0321-0499
1625227
  Кириленко К.М. Формування інноваційної культури та інноваційного освітнього простору вищого навчального закладу культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 2226-0285
1625228
  Гіренко А.Т. Формування інноваційної мережі в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 142-152. – ISSN 2308-6912


  Виокремлено чинники формування інноваційних мереж в умовах глобалізації (регулювання фундаментальних і прикладних науково-технічних дослідження і розробки; обмін науково-технічною інформацією (поширення нових знань через публікацію результатів наукових ...
1625229
  Юринець З.В. Формування інноваційної політики: проблеми, ризики та перспективи / З.В. Юринець, О.В. Макара // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1625230
  Дмитренко Г.А. Формування інноваційної системи людиноцентричного управління персоналом в державних структурах / Г.А. Дмитренко, С.В. Мудра // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 15-20. – ISSN 2306-6806
1625231
  Данько В.В. Формування інноваційної системи управління закладами охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Данько Владислав Віталійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1625232
  Макаренко С.М. Формування інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Макаренко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
1625233
  Столяр В. Формування інституту змагальності у цивільному судочинстві дореволюційного періоду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 326-328
1625234
  Щербань І. Формування інституту комерційної таємниці в Україні: проблеми теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 239-241. – ISBN 978-617-7069-17-0
1625235
  Биков І.О. Формування інституту митної вартості в митному законодавстві // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 2 (98). – С. 75-82
1625236
  Лук"янчиков Є.Д. Формування інституту негласних слідчих (розшукових) дій / Є.Д. Лук"янчиков, Б.Є. Лук"янчиков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 147-155. – ISSN 2524-0323
1625237
  Крючкова І. Формування інституційних структурних детермінант ендогенного впливу на рівень валового заощадження в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 33-58. – ISSN 1605-7988
1625238
  Даниленко О. Формування інституційно-функціонального статусу УСРР як суб"єкта міждержавних відносин (1919-1921 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 49-54


  У статті розкриваються особливості формування інституційно-функціонального статусу УСРР як суб"єкта міжнародного життя у 1919-1921 роках.
1625239
  Перегудова Т.В. Формування інституційного забезпечення гендерної рівності в оплаті праці в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (46). – С. 134-150. – ISSN 2072-9480
1625240
  Болдирєва Л.М. Формування інституційного середовища агропродовольчого сектора економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 10-15. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1625241
  Богдан І.В. Формування інституційного середовища державно-приватного партнерства в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 3 (64). – С. 15-28
1625242
  Гордійчук І.С. Формування інституційної моделі розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 62-65
1625243
  Карпук А.І. Формування інституціонального середовища інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектора в контексті підвищення його конкурентоспроможності / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко, О.М. Кватирко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 9-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1625244
  Куйбіда С.В. Формування інструментів структурної перебудови національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Куйбіда Степан Васильович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Львівський регіональний ін-т держ. управління. – Львів, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
1625245
  Іваницький О.І. Формування інтегральної компетентності майбутнього вчителя фізики на засадах акмеологічного, контекстного та компетентністного підходів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 129-132. – ISSN 1563-3713
1625246
  Горлова О.П. Формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горлова Олена Павлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1625247
  Партола В.В. Формування інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі навчання математики: досвід вальдорфської школи // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 180-187


  "У статті розглянуто основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США. З’ясовано, що ефективними підходами є такі, як особистісно-орієнтований, поведінковий (біхевіористський) та соціально-психологічний. Установлено, що в основу ...
1625248
  Король О.М. Формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти на засадах диференційованого підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Король Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1625249
  Земка О.І. Формування інформаційних дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 267-273. – ISSN 2312-5993
1625250
  Великий Ю.Ю. Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 157-165. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Досліджуються чинники впливу на формування духовності молоді, з"ясовуються оптимальні варіанти і механізми духовного виховання молодих людей засобами телебачення. Окреслено основні напрями вироблення морально-психологічного імунітету до потенційно ...
1625251
  Дікунова О.А. Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет") // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 52-59. – ISBN 978-966-285-103-8
1625252
  Третько В. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів-міжнародників // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 306-315. – ISSN 2312-5993
1625253
  Орду К.С. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів під час викладання української мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 162-166. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1625254
  Орду К.С. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів під час викладання української мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 162-166. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1625255
  Юрченко А.О. Формування інформаційно-комунікативної компетентності при вивченні дисциплін фізичного змісту на прикладі використання лекцій-демонстрацій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 297-300 : рис. – Бібліогр.: с. 299-300. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1625256
  Пальчик О. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів через виковіртуальних освітніх спільнот // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 180-182. – ISBN 978-966-698-271-4
1625257
  Саяпіна С. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів / С. Саяпіна, І. Дроздова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 40-49. – ISSN 2077-1827
1625258
  Крамаренко А.В. Формування інформаційно-технологічних інноваційних мереж на основі регіональних кластерних об’єднань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 123-129. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу структури глобальних інноваційних об"єднань як фактору формування інформаційно-технологічних інноваційних мереж. Розвиток регіональної економіки є важливим фактором зростання економіки країни. А інновація це не лише ...
1625259
  Колесникова Т.О. Формування інформаційного образу регіону як наслідок інтеграції інформаційних ресурсів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 97-105


  Сформовано інформаційний образ регіону на базі інформаційних ресурсів освітньо-культурної сфери Дніпропетровська. Обґрунтована можливість створення інтеграційного регіонального центру інформаційних ресурсів.
1625260
  Шальман Т.М. Формування інформаційного простору Великої Британії кінця 80-х — початку 90-х років ХХ ст. // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 116-119. – ISSN 2312-5160


  У статті зроблено спробу охарактеризувати телевізійну журналістику Великої Британії на основі книги Брайана МакНейра "Новини і Журналістика у Сполученому Королівстві". Окреслити характерні особливості становлення телерадіомовних компаній, регіональної ...
1625261
  Субботін В.М. Формування інформаційного суспільства і сучасні парадигми цивілізаційного розвитку нової інституційної системи глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 188-204. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1625262
  Березняк Н.В. Формування інформаційної інфраструктури у складі національної інноваційної системи України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 10-16
1625263
  Мартинюк Г.Ф. Формування інформаційної культури бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи засобами НІКТ // Стратегія і тактика державного управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки україни ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Каф. держ. упр. документознавства та інформ. діяльності ; редкол.: Мошинський В.С., Савіна Н.Б., Якимчук А.Ю. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1/2, 2018 р. – С. 99-102. – ISSN 2617-4650
1625264
  Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 34-38. – ISSN 2076-9326


  В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і науковому процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває особливого значення. Інформаційна культура - це складне та ...
1625265
  Коломієць О. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця у контексті сучасних освітніх завдань / О. Коломієць, О. Головата // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – Вип. 10. – C. 310-333. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600
1625266
  Шлапак Ю. Формування інформаційної культури: особистість як користувач сучасної бібліотеки / Юлія Шлапак // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 42-50


  Про особливості формування бібліотеками інформаційної культури користувачів. Підкреслюється, що становлення інформаційної культури як самостійного наукового напряму й освітньої практики в Україні пов"язано з усвідомленням фундаментальної ролі ...
1625267
  Опанасюк Ю. Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 44-48. – ISSN 2078-1016


  Сьогодні інформація старіє, не встигаючи дійти до споживача, якому доводиться постійно вчитися, перенавчатися, перетворювати власне життя. Підвищуючі ефективність економіки, глобалізація побіжно створює потенційну загрозу демонтажу створеної протягом ...
1625268
  Торчук В. Формування інфраструктури ринкового обігу земель сільгосппризначення в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 32-35
1625269
  Чернявський Б.Р. Формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернявський Богдан Романович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1625270
  Настрадін В.П. Формування іншомовної компетенції співробітників правоохоронних органів спеціального призначення в системі безперервної професійної освіти / В.П. Настрадін, М.Л. Кривич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 267-271. – (Серія : Педагогічні науки)
1625271
  Городиська О.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних факультетів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 28-29
1625272
  Палієнко А.М. Формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Палієнко Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
1625273
  Пістоленко І.О. Формування історико-культурного середовища в Полтаві в першій половині XIX століття // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 65-75. – ISSN 2077-9496
1625274
  Пехтерева Т.І. Формування історичних поглядів В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 65-68. – (Серія історії ; № 14)
1625275
  Лук"янчук Л. Формування історичних поглядів Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 325-336. – ISSN 2304-9383
1625276
  Гринюк Л. Формування історичного мислення старшокласників на уроках історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 181-186


  освіта
1625277
  Костенко Р. Формування історичної свідомості майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7768-14-1
1625278
  Терзі О.С. Формування історичної школи права / О.С. Терзі, Г.А. Аракелян // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 3 (51). – С. 28-31. – ISSN 1728-3671
1625279
  Аретов Н. Формування й модифікація бачення революції та війни. Болгарський аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 15-21. – ISSN 0236-1477
1625280
  Мітковська Т.С. Формування кадрів для Чорноморської гідрографічної служби у кінці XVIII – XIX ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 125-129. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128


  Висвітлено процес створення та розвитку освітніх закладів, що готували кадри для Чорноморського флоту з моменту його заснування у кінці ХVІІІ ст. Розкрито роль учбових закладів Чорноморського флоту у формуванні кадрового складу гідрографічної служби на ...
1625281
  Самойленко О.Г. Формування кадрового складу професійних істориків у вищих навчальних закладах України в першій половині – середині ХІХ ст // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 60-80. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1625282
  Миргородська О.Л. Формування картографічних дослідницьких умінь майбутніх учителів географії / О.Л. Миргородська, О.В. Колотуха // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 85-88. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2075-1893
1625283
  Шульга Г.І. Формування кінематографічної освіти в Одесі: сторінками журналу "Силуэты" (1922-1925) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 113-125. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1625284
  Безручко О.В. Формування кінематографічної школи в Україні: теоретичні, практичні та мистецькі засади (тридцяті - шістдесяті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Безручко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 186 назв
1625285
  Проценко І. Формування ключових компетентностей у підготовці майбутніх учителів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 137-140. – ISBN 978-966-698-271-4
1625286
  Воропаєва Т. Формування колективної ідентичності громадян Уrраїни у постколоніальну добу (1991-2018) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-14. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Активізація глобалізаційних процесів у світі призводить до прискорення внутрішніх перетворень у постколоніальних державах та актуалізації проблеми формування різних форм колективної ідентичності в нових соціокультурних координатах. У зв"язку з цим ...
1625287
  Петрик Н.Р. Формування колекцій пам"яток воєнної історії у музеях Львова ( XIX - XX ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.05 / Петрик Наталя Романівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1625288
  Зелена М.І. Формування компенсаційного пакету як інструменту мотивації персоналу на промислових підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / Зелена Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 31 назва
1625289
  Денищик О. Формування компетентностей гуманітарного спрямування у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі права // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 60-64. – ISSN 2309-9127


  Розглядаються теоретичні основи підготовки майбутніх професіоналів у галузі права відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.), який визначив одним із пріоритетних напрямів освітньої політики в сучасний період перехід від знаннєвої ...
1625290
  Слюсарчук Ю. Формування компетентностей ІТ-фахівців при проектному навчанні у форматі стартапу / Ю. Слюсарчук, О. Слюсарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 75-80. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1625291
  Стрілець В. Формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі: сучасний стан наукової дослідженості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 103-110. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Проаналізовано наукові публікації за останні 15 років щодо проблеми формування у майбутніх філологів компетентності в письмовому науково-технічному перекладі. У контексті психолінгвістичного аспекту розглянуто доробок представників когнітивної ...
1625292
  Височан З.Ю. Формування компетентності в українському діалогічному мовленні майбутніх правознавців у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Височан Зоряна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1625293
  Шевчук А. Формування компетентності викладача у царині дистанційного навчання та створення електронного навчального курсу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С. 111-117. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1625294
  Осніцька Н.О. Формування компетентності продуктивної творчої діяльності на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 17-19 : фото
1625295
  Німчук Н.І. Формування компетентності фахівця в умовах особистісно орієнтовного навчання // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 134-137. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1625296
  Хобта В.М. Формування комплексного підходу до оцінювання збалансованості розвитку підприємства / В.М. Хобта, У.В. Лаврик, І.С. Кладченко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 149-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1729-7206
1625297
  Михайловська Н. Формування комплексного характеру вивчення творчості "Гігантського духовного материка XX століття" у вимірах сучасності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 102-111. – ISSN 2520-6346


  "Запропоновано нові підходи до формування комплексного характеру вивчення творчості Олеся Гончара – велетня української літератури ХХ ст. Визначено розвиток компетентного читача згідно з Концепцією "Нова українська школа". The article proposes new ...
1625298
  Дуброва Н.П. Формування комплексної системи маркетингу у банку / Н.П. Дуброва, Л.С. Крючко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 64-67. – ISSN 2306-6806
1625299
  Дейнега І.О. Формування комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дейнега Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1625300
  Сліпчук В. Формування комунікативних компетентностей іноземних студентів у закладах вищої медичної освіти України // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 52-57. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1625301
  Остафійчук С.О. Формування комунікативних навичок у студента-медика // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 155-159. – ISSN 2521-1455
1625302
  Галецький С.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Галецький Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1625303
  Кінаш І.О. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійної підготовки // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 84-88. – ISSN 1681-2751
1625304
  Кравченко-Дзондза Формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення дисциплін філологічного циклу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 98-102. – ISSN 2308-4634
1625305
  Москаленко А. Формування комунікативної компетентності управлінців навчальних закладів: антропологічний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-60. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглянуто процес формування комунікативної компетентності майбутнього управлінця навчальним закладом. Акцентується увага на антропологічному підході до окресленого процесу. Визначається професійна значущість спілкування, обґрунтовуються умови ...
1625306
  Волошин В.Д. Формування комунікативної компетентності як умова успішної міжкультурної комунікації лікаря у глобалізованому світі / В.Д. Волошин, Ю.С. Сморщок, О.С. Волошин // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 46-48
1625307
  Люріна Т. Формування комунікативної культури майбутніх педагогів / Т. Люріна, Н. Молодиченко, М. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-53. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Висвітлено питання формування комунікативної культури студентів педагогічних навчальних закладів як показника професіоналізму сучасного педагога. Комунікативна діяльність, як будь-яка інша, має певні мотиви, цілі і складається з низки комунікативних ...
1625308
  Завізіон К.Г. Формування комунікативної культури майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Завізіон Катерина Геннадіївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1625309
  Тур О.М. Формування комунікативної культури студентів вищої школи // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 256-262


  Розглянуто поняття "комунікативна культура", визначено її основні компоненти - змістовий, мотиваційний, особистісно-діяльнісний. Запропоновано різні методи формування комунікативної культури студентів вищої школи.
1625310
  Труніна І.М. Формування конкурентних переваг закладів вищої освіти / І.М. Труніна, М.Ю. Білик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – Вип. 2 (127). – С. 36-40. – ISSN 1995-0519
1625311
  Жмудська І.Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Жмудська Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 арк. – додатки: арк. 201-209. – Бібліогр.: арк. 180-200
1625312
  Жмудська І.Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства україни в сот на прикладі сільського господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 67-72. – ISSN 2306-6792


  У статті розглянуто умови формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва на прикладі сільського господарства. Зроблено SWOT-аналіз конкурентоспроможності сільського господарства. Досліджено слабкі та сильні сторони галузі сільського ...
1625313
  Бідюк А.М. Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бідюк Алла Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торгов.-екон. ун-т. – Київ, 2020. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
1625314
  Олейнікова Л.Г. Формування конкурентоспроможних систем оподаткування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Олейнікова Людмила Григорівна ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр.". – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 83 назви
1625315
  Нефедова О.Г. Формування конкурентоспроможного адаптаційного потенціалу підприємства в умовах нестабільності ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нефедова Олександра Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1625316
  Гусєва Г.Г. Формування конкурентоспроможного ландшафту на ринку освітніх послуг України // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 56-60. – ISSN 2074-8167
1625317
  Маниліч М.І. Формування конкурентоспроможного трудового потенціалу як чинник інноваційного розвитку підприємства / М.І. Маниліч, В.Г. Кускова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 124-130. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1625318
  Завалевський Ю. Формування конкурентоспроможного фахівця - одне з головних завдань сучасного вищого навчального закладу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Якщо представити вищі навчальні заклади як "виробників товару", а випускників як "товар", то якістю цього "товару" і буде конкурентоспроможність випускника, тобто наявність у нього професійних та особистісних рис, які дозволять реалізуватися на ринку ...
1625319
  Зубчик О.А. Формування конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти) : монографія / Зубчик Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Поліграф-Плюс, 2019. – 406, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-406 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8977-86-2


  У пр. 1739195 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу! З найкращими побажаннями з великою повагою. Підпис
1625320
  Нижник В.М. Формування конкурентоспроможності людського капіталу в системі змін та розвитку форм власності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 7-10. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1625321
  Невмержицька М.В. Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Невмержицька Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1625322
  Харчук Т.В. Формування конкурентоспроможності підприємств у системі економічного управління : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Харчук Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейс. ун-т". – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1625323
  Голобородько Я.О. Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва регіону в умовах глобалізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1625324
   Формування консолідованої системи нормативно-правової інформації в умовах децентралізації державної влади в Україні : монографія / Корж І.Ф., Морозов А.О., Лихоступ С.В., Загаєцька О.А. ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : АртЕк, 2018. – 237, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-237. – ISBN 978-617-7264-69-8
1625325
  Ковальчук В. Формування Конституційного Суду України як одна з умов забезпечення його легітимного функціонування / В. Ковальчук, Н. Шабелько // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 69-74. – ISSN 2409-4544
1625326
  Никорак О. Формування конституційної ідентичності : Німеччина, Іспанія та США // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 117-119
1625327
  Делікатна Н.М. Формування конструктивно-проєктивних умінь у майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Делікатна Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1625328
  Поліщук Г. Формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами ситуаційного навчання // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 86-97. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1625329
  Браніцька Т. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у Скандинавських країнах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 4-8. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджуються досвід формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічного напряму й особливості викладання конфліктологічних дисциплін в університетах скандинавських країн.
1625330
  Юдкін-Ріпун Формування концептосфери прислів"я та афоризмів як текстоутворювальний експеримент // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 105-112
1625331
  Шевченко Л.Л. Формування концепту "гріх" текстовими засобами Нового Завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 23-33
1625332
  Кузнєцова К.І. Формування концептуальних засад євроінтеграційної політики Чеської Республіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 369-373. – ISSN 2076-1554
1625333
  Гвоздков С.Ю. Формування концептуальних засад політики адміністрацій Дж. У. Буша щодо держав пострадянського простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 88-92. – ISSN 2076-1554
1625334
  Супрун Н.А. Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку в контексті протекціоністсько-фритредерської полеміки ХІХ - початку ХХ ст. / Н.А. Супрун, Т.Л. Боднарчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 305-311. – ISSN 2222-0712
1625335
  Шевченко Л.Л. Формування концептуального простору поняття "жертва" у тексті Нового Завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 21-30
1625336
  Шапошник А.М. Формування концептуальної моделі поняття "хімічні процеси" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 159-165. – ISSN 2074-8922
1625337
  Бажерна К.В. Формування концепції бренду на меблевому ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 97-101


  Розглянутий вітчизняний ринок меблів. Подані результати проведеного маркетингового дослідження щодо кон"юнктури ринку та можливостей формування концепції брендів для вітчизняних підприємств. Проведений кластерний аналіз, що дав змогу виділити однорідні ...
1625338
  Зозульов О. Формування концепції ведення бізнесу на маркетинових засадах: сьогодення та майбутнє // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (104/105), вересень - грудень. – С. 64-72. – ISSN 1606-3732
1625339
  Кононенко М.Г. Формування концепції відповідальності КНР як глобальної держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 58-66. – ISSN 2308-6912


  Присвячено важливій науковій проблемі – концептуально-теоретичним та практико-політичним аспектам реалізації КНР статусу відповідальної глобальної держави. Активізація зовнішньополітичної активності КНР супроводжується висуненням цілого ряду ...
1625340
  Лазарєва О.В. Формування концепції екоменеджменту в практиці управління земельними ресурсами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1625341
  Субота М.В. Формування концепції зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-курортних підприємств / М.В. Субота, М.П. Дубина, У.Я. Петриняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 92-99. – ISSN 2522-1620
1625342
  Сазонець О.М. Формування концепції корпоративної соціальної відповідальності на основі глобального договору ООН / О.М. Сазонець, А.А. Теребій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 21, листопад. – С. 44-52. – ISSN 2306-6814
1625343
  Золотарьова Я.І. Формування концепції прав людини у зовнішній політиці США в 70-ті рр. ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 272-275. – ISSN 2076-8982


  У статті досліджено формування концепції прав людини у зовнішній політиці США та механізми її реалізації у 70-ті рр. ХХ ст. Моральний зміст зовнішньополітичної стратегії на основі прав людини, запроваджений президентом Дж. Картером, мав відновити ...
1625344
  Предко Д.Є. Формування концепції релігійного почуття В. Джеймса: історико-філософські впливи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 134-136
1625345
  Фліссак К.А. Формування коопераційної моделі розвитку білатеральних економічних відносин України і Німеччини / Фліссак Костянтин Андрійович. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-287. – ISBN 978-966-2061-14-7
1625346
  Гуцалюк О.М. Формування корпоративної інтеграційної стратегії акціонерного товариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-49. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161
1625347
  Гнезділова К.М. Формування корпоративної культури майбутніх викладачів вищої школи: проектування концептуальної моделі / К.М. Гнезділова, // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 29-35. – ISSN 2311-2409


  Серед актуальних проблем професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи недостатньо дослідженим залишається питання формування їх корпоративної культури. Розв"язання цієї проблеми можливо здійснити шляхом упровадження у процес магістерської ...
1625348
  Ліфінцев Д.С. Формування корпоративної культури на основі концепції крос-культурного менеджменту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 23-26. – ISSN 2306-6814
1625349
  Стахів Л. Формування креативних компетентностей майбутнього вчителя закладів загальної середньої освіти в умовах модернізації вищої школи / Л. Стахів, В. Стахів, С. Волошин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 110-114. – ISSN 2308-4634
1625350
  Левіна І.А. Формування креативно-проектувальної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 166-175. – ISBN 978-966-544-404-5
1625351
  Поснова Т.В. Формування креативного людського потенціалу в умовах постіндустріальної економіки // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 83-86. – ISSN 2306-6806
1625352
  Горошкіна О. Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактична проблема / О. Горошкіна, О. Караман // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 12 (140), грудень. – С. 29-33
1625353
  Бондар І.В. Формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бондар Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625354
  Шепітько В.Ю. Формування криміналістики та криміналістичної дидактики в Україні // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – C. 7-19. – ISSN 1993-0917
1625355
  Левик В.Д. Формування кримінальної політики України та шляхи ії реалізації // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 155-164. – ISSN 2072-8670
1625356
  Вільський Г. Формування критеріїв оцінювання наукової значущості студентських конкурсних досліджень / Г. Вільський, Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 29-34. – ISSN 1682-2366


  Сформульовано основні вимоги та запропоновано критерії оцінювання студентських конкурсних наукових робіт, необхідних для підвищення цільової ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів та підвищення якості вищої освіти.
1625357
  Гвоздєв В.М. Формування критичного мислення аудиторії ЗМІ як умова адекватного сприймання масової інформації // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 23-28


  У статті аналізуються способи формування критичного мислення аудиторії ЗМІ для адекватного сприймання нею масової інформації, визначаються мета й напрями сучасної медіаосвіти. In article the ways of forming of the critical thinking of mass media ...
1625358
  Генкал С. Формування критичного мислення учнів засобами проблемного навчання на уроках біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 256-267. – ISSN 2312-5993
1625359
  Джиджора Є.В. Формування культу перших київських святих у ранньосередньовічних гімнографічних пам"ятках // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 108-115. – ISSN 2077-804X
1625360
  Костирко Т.М. Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти / Т.М. Костирко, М.С. Жигалкіна // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 190-198. – ISSN 2707-3335


  У статті розглядаються актуальні завдання в дослідженні академічної доброчесності – боротьба з плагіатом; формування етичних норм академічної спільноти; виховання інформаційної грамотності; підвищення мотивації навчання. Описано комплекс заходів щодо ...
1625361
  Тернавська Л. Формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх юристів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 291-298. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1625362
  Петрова Л.О. Формування культури логічного мислення як важливого компонента підготовки військових фахівців / Л.О. Петрова, П.В. Квіткін, І.В. Дятлова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 105-118. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1625363
  Мацько Л.І. Формування культури мовлення: чинники лінгводидактичні та культурологічні // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 109-114. – ISBN 978-966-660-472-2
1625364
  Підгурська В. Формування культури наукової мови студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"» / В. Підгурська, І. Голубовська // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2411-1317
1625365
  Башмакова Н.В. Формування культури оркестрового виконавства на народних інструментах: досвід дам ім. М. Глінки / Н.В. Башмакова, В.П. Кікас, Ю.П. Федотов // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 390-397. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна. Вперше в історії українського музикознавства розглядається оркестрова практика виконавства на народних інструментах Дніпропетровщини. Висновки. Традиції фахової підготовки оркестрантів на кафедрі "Народні інструменти" ...
1625366
  Снігурова І. Формування культури усного мовлення майбутніх інженерів технічного університету в контексті комплексного підходу до навчання фахової української мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 352-354
1625367
  Ставицький А. Формування культури якості вищої освіти в українських університетах / А. Ставицький, Т. Затонацька // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 18-24
1625368
  Пристай Г.І. Формування культурно-мистецького середовища в бібліотеці (на матеріалі Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 10-15


  У статті розкрито сутність та дидактичні можливості культурно-мистецького середовища в бібліотеці. Проаналізовано динаміку змін репертуару масових заходів. Викладено культурно-просвітницьку діяльність Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. ...
1625369
  Ситченко К.В. Формування культурного змісту концепту тілесності в дослідженнях фізичної культури та мистецтва танцю // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 326-335. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Висвітлено проблемні питання формування й тлумачення концепту тілесності в культурологічних дослідженнях танцю та спорту, тобто галузей, де людське тіло є предметом як художнього, так і біомеханічного аналізу. Розглянуто різноманітні напрями ...
1625370
  Панченко О.С. Формування купецьких гільдій у Російській імперії в 1775-1785 рр. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 201-208. – ISSN 2224-9281
1625371
  Мамотенко Д.Ю. Формування ланцюга цінності продукту в туристській галузі / Д.Ю. Мамотенко, О.А. Лозова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 142-147. – (Економічні науки)
1625372
  Стрельніков В. Формування лідерських навичок майбутніх фахівців у закладах вищої і фахової передвищої освіти / В. Стрельніков, Л. Лебедик, Л. Вонсович // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 34-44. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
1625373
   Формування лідерських якостей та соціальної відповідальності сучасного менеджера в Одеській національній академії харчових технологій / О.Б. Каламан, О.М. Кананихіна, А.О. Соловей, П.М. Безніс // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 59-65. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1625374
  Коваленко Л. Формування лінгвокультурної компетенції студентів як один із способів подолання комунікативних бар"єрів / Л. Коваленко, А. Шелякіна // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 319-327. – ISBN 966-7773-70-1
1625375
  Андрійчук Н.М. Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ на заняттях з домашнього читання (на матеріалі оповідання А.Крісті "Дивний жарт") // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 117-125. – ISSN 2075-4205
1625376
  Розман І.І. Формування літературної компетенції майбутніх педагогів в "шкільному курсі зарубіжної літератури з методикою навчання у старшій школі" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 174-177. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1625377
  Омелянчик Т.Г. Формування літературної компетенції учнів старших класів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 309-314
1625378
  Ткаліч Т.І. Формування людського капіталу в Україні: проблеми розвитку // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 88-94. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
1625379
  Грішнова О. Формування людського капіталу у сфері охорони здоров"я: проблеми та напрями зменшення фіктивізації / О. Грішнова, О. Брінцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку процесів формування людського капіталу у сфері охорони здоров"я. Охарактеризовано тенденції, процеси та асиметрії в цій царині, які супроводжують поступову ринкову трансформацію національної системи охорони здоров"я і нерідко ...
1625380
  Хомяков В. Формування людського капіталу: результати і тенденції // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-18. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1625381
  Хомякова В. Формування людського капіталу: результати і тенденції // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-19. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420
1625382
  Корнюш Г.В. Формування м"яких навичок у студентів закладів вищої освіти в контексті навчання іноземних мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 36. – с. 99-110. – ISSN 2073-4379
1625383
  Галущак І.Є. Формування майбутнього економіста як конкурентоспроможного фахівця // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1625384
  Семчик В. Формування майна Укрзалізниці: питання інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 57-62. – ISSN 2308-0361
1625385
  Нижник В.М. Формування маркетингово-логістичної служби промислового підприємства / В.М. Нижник, В.В. Шарко, О.Є. Громова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 12-17. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1625386
  Громова О.Є. Формування маркетингового стратегічного управління конкурентоздатністю підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Громова Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 54 назви
1625387
  Дорошкевич Д.В. Формування маркетингової стратегії в умовах конкуренції на підприємстві ТОВ "Конте" / Д.В. Дорошкевич, Г.Ю. Захарова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 22-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1625388
  Шквиря Н.О. Формування маркетингової стратегії туристичних підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 169-173. – (Економічні науки ; № 4 (28))
1625389
  Семирак О.С. Формування масиву ідентифікаційних характеристик розвитку автомобілебудування в Україні // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 47-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1625390
  Різун В. Формування масової свідомості - тонка річ. Новопризначений директор Інституту журналістики реформує навчальну програму / запитання ставила Олександра Лавріненко // День. – Київ, 2000. – 3 березня (№ 39). – С. 18


  Розмова з директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1625391
  Думанська Т.В. Формування математичних компетентностей бакалаврів економіки під час написання та захисту реферативних робіт // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 47-49
1625392
  Яворська Т.М. Формування медіа - та інформаційної культури: зарубіжний досвід публічних бібліотек / Т.М. Яворська, Н.В. Щусь // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 2409-9805
1625393
  Лашук Н.М. Формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лашук Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1625394
  Кравченко О. Формування медіакомпетентності майбутніх педагогів в процесі вивчення історичних дисциплін у вищій школі // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 82-92
1625395
  Громова Н. Формування медіакомпетентності майбутнього вчителя-словесника в курсі "методика навчання української мови" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 119-130. – ISSN 2312-5993
1625396
  Бакка Т. Формування медіаосвітніми засобами історико-біографічного та історико-психологічного портрета П. Куліша / Т. Бакка, Н. Загребельна // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8, липень - серпень. – С. 23-28
1625397
  Сас Н. Формування мережевих організаційних структур управління у контексті розвитку комунікаційних стратегій навчальних закладів // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 12-17
1625398
  Брадов В.В. Формування мережевого інструментарію інформаційної війни (на прикладі агресії росії проти України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 96-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1625399
  Міненко Л.М. Формування мережі військових музеїв у Збройних Силах України (1995-2013 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 100-128. – ISSN 2707-1383
1625400
  Біла Д. Формування методики визначення системно важливих страхових компаній в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 117-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1625401
  Грінченко Ю.Л. Формування методичних засад якісного економічного зростання авіаційної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1625402
  Свмбурська Н.І. Формування методичних підходів до бюджетування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 210-220. – ISSN 1993-0259


  Зношеність об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, загострення виявів кризи в економіці зумовлюють необхідність планування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування. У публікації обгрунтовано, що прогнозування показника ...
1625403
  Морозова О.О. Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Морозова Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 214 л. – Бібліогр.: л. 193-214
1625404
  Морозова О.О. Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Морозова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625405
  Єрмаченко В.Є. Формування методичного підходу до оцінювання науково-дослідної, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти / В.Є. Єрмаченко, М.М. Берест // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 195-200. – ISSN 2222-4459
1625406
  Юрійчук Н. Формування методичної компетентності майбутніх учителів-філологів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 153-159. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1625407
  Шушкова Ю.В. Формування методології дослідження процесів реіндустріалізації на основі технологічної модернізації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 17-23. – ISSN 2308-1988
1625408
  Кудлаєнко С.В. Формування механізмів реалізації соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних процесів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Кудлаєнко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1625409
  Амосов О.Ю. Формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу регіону / О.Ю. Амосов, Б.П. Галушко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2222-0712


  У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання.
1625410
  Бабчинська О.І. Формування механізму екологічного менеджменту в контексті концепції сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 140-143 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1625411
  Білах І.Б. Формування механізму економічної безпеки у видавничій галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Білах Іван Богданович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1625412
  Зибарева О.В. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах : монографія / О.В. Зибарева, І.П. Кравчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 274, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-232. – ISBN 978-617-7611-92-8
1625413
  Павлович О.Р. Формування механізму професіоналізації менеджменту закладу вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Павлович Олександра Романівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1625414
  Пилипенко А.А. Формування механізму стратегічного управління сталим розвитком підприємства. / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 57-64. – ISSN 2413-9610
1625415
  Слюсаренко В.Є. Формування механізму тристороннього партнерства - держави, бізнесу та громадських інституцій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 141-148. – ISSN 1562-0905
1625416
  Алшарф М І.А. Формування механізму управління ефективністю діяльності медичних підприємств та установ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Алшарф Ібрагім Ахмад Мохамад ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1625417
  Миколайчук І.П. Формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 43-49. – ISSN 2306-6792
1625418
  Касьянова М.М. Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ - початку ХХІ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 120-125. – ISSN 2076-1554
1625419
  Білик О.М. Формування міжетнічної толерантності іноземних студентів у контексті соціалізації в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу: культурологічні засади // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 163-173. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471


  Стаття писвячена висвітленню ролі культурологічних знань у формуванні міжетнічної толерантності іноземних студентів.
1625420
  Кушнір І. Формування міжкультурної білінгвальної мовної особистості іноземних студентів-медиків в академічному середовищі українських ЗВО // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 108-122. – ISBN 978-966-285-578-4
1625421
  Хачатрян Є.Л. Формування міжкультурної дискурсивної компетентності майбутніх фахівців з економіки в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хачатрян Єва Левонівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1625422
  Зєня Л. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів з використанням навчально-професійних завдань / Л. Зєня, С. Роман, О. Коломінова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 145-154. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Представлена концептуальна модель формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів на практичних заняттях з іноземної мови у мовному педагогічному закладі вищої освіти за рівнем вищої освіти "бакалавр"."
1625423
  Костенко Д. Формування міжкультурної компетентності студентів: реалії та виклики сучасного освітнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-23. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сутність поняття "міжкультурна компетентність" у міжнаціональному спілкуванні. Здійснено аналіз навичок вживання мовного матеріалу, лексико-граматичної правильності оформлення висловлювань, комунікативної поведінки як частини ...
1625424
  Хомишак О. Формування міжкультурної компетенції студентів із використанням Інтернет-ресурсу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 60-63. – ISSN 2308-4634
1625425
  Денісова І.О. Формування міжкультурної комунікації студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 74-77
1625426
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів на базі підприємств АПК України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 199-205


  Розглянуто специфіку формування міжнародних інноваційних кластерів та визначено перспективи щодо ініціювання міжнародних кластерних зв"язків підприємств сільськогосподарського машинобудування Херсонщини.
1625427
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Устименко Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1625428
  Попко В.В. Формування мінімальних стандартів поводження із засудженими та затриманими у міжнародному кримінальному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 307-314. – ISSN 2219-5521
1625429
   Формування місцевих бюджетів в умовах реформування суспільних фінансів України / Л.І. Катан, С.В. Качула, Н.І. Демчук, Д.К. Павлова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1625430
  Карамушка Л.І. Формування місцевих бюджетів як складова бюджетного процесу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 123-132. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1625431
  Щелкунов А.О. Формування міфа про кількість жертв політичного терору кін. 1920 - поч. 1950-х рр. пд час перебудови // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 108-114. – ISSN 2077-1800
1625432
  Попович В.І. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Попович Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1625433
  Санівський О. Формування мовно-риторичної особистості в підручнику "Коротка історія українського письменства" Сергія Єфремова / О. Санівський, О. Циганок // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 158-171. – ISSN 2307-4906
1625434
  Гуцул Л.І. Формування мовної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх учителів хімії // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 140-143. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1625435
  Поплавська Л.В. Формування мовної компетенції студентів-філологів під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 85-86
1625436
  Добровольська Л.А. Формування мовної культури особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 221-226. – ISBN 978-966-171-498-3
1625437
  Панасюк К.В. Формування мовної особистості у вищому військовому навчальному закладі // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 166-172


  У статті порушено важливу для сучасної ситуації в Україні проблему формування мовної особистості у середовищі вищого військового навчального закладу (ВВНЗ). Розглянуто ті реалії ВВНЗ, у яких формується мовна особистість, проаналізовано фактори, що ...
1625438
   Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доповідь / [Я.А. Жаліло (кер.) та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 14). – ISBN 978-966-554-219-3
1625439
  Жулин О.В. Формування моделі інклюзивного зростання і розвитку України / О.В. Жулин, А.О. Порицька // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 115-123. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1625440
  Мітягін О. Формування моделі професійної військової освіти в україні з урахуванням процедур оперативного планування НАТО / О. Мітягін, Д. Вітер, В. Карпенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 64-78. – ISSN 2617-1775
1625441
  Бурміс І.В. Формування моделі публічної бібліотеки в умовах об’єднаних територіальних громад Півдня України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 12-20. – ISSN 2409-9805
1625442
  Красношапка В.В. Формування моніторингової системи показників антикризового управління на підприємстві / В.В. Красношапка, А В. Бова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 213-218. – ISSN 2310-5534
1625443
  Малютін І.А. Формування морально-етичних, ділових якостей юристів – важливий чинник становлення правової держави // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 65-72
1625444
  Рубан А.О. Формування моральної особистості в суспільно-політичному житті // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 25-28. – ISSN 1996-5931


  У статті висвітлено проблему морального виховання, спрямованого на формування моральної свідомості, розвиток моральних почуттів, і формування звичок морального поводження особистості в суспільно-політичному житті.
1625445
  Макаренко С.С. Формування мотивації досягнень в структурі мотиваційної сфери особистості вчителя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 314-323. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1625446
  Демченко І.В. Формування мотивації іноземців - майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Демченко Інга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 25 назв
1625447
  Головко Н. Формування мотивації навчальної діяльності у студентів під час фахової підготовки / Н. Головко, А. Черепаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 16-20. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається проблема формування у студентів закладу вищої освіти мотивації навчальної діяльності, відповідального ставлення до навчання, розглянуто питання мотивації з погляду вчених, розглянуто причини відсутності навчальної мотивації ...
1625448
  Станіславова Л.Л. Формування мотивації студентів до вивчення культури мови з використанням ІКТ // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 166-169. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558


  У статті розглянуто проблему формування внутрішньої мотивації студентів до вивчення культури мови засобами інформаційно-комп"ютерних технологій. Визначено поняття мотивації, обґрунтовано шляхи підвищення мотивації до навчання засобами ІКТ. Описано ...
1625449
  Галашова О. Формування мотивації студентів до усної іншомовної комунікативної діяльності у процесі дистанційного навчання іноземної мови // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 18-26. – ISSN 2307-4906
1625450
   Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров"я сільскої молоді : колект. монографія / [Зорій Н.І. та ін.] ; за заг. ред. Зорій Н.І. ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 978-617-7096-48-0
1625451
  Грей Ю.М. Формування мотиваційного забезпечення системи управління розвитком підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1625452
  Рябцева О.Є. Формування мотиваційного механізму як складової управління витратами підприємства // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 82-87
1625453
  Шашина М.В. Формування мотиваційної складової кадрової політики підприємства в умовах високого рівня мобільності робочої сили / М.В. Шашина, Р.В. Тульчинський, О.Ю. Федотов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 48-52. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1625454
  Іванець Н.В. Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Іванець Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1625455
  Волуйко О.М. Формування муніципальної міліції (поліції) в Україні: фінансово-економічний аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 31-38. – (Серія "Право" ; вип. 1)
1625456
  Марголін О.Г. Формування наборів великих тестових данних // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 40
1625457
  Бойко О. Формування наборів геопросторових даних для ГІС управління інженерними комунікаціями аеропорту / О. Бойко, Н. Полякова // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (23). – С. 188-197. – ISSN 2411-5363
1625458
  Августюк М.М. Формування навичок ефективного метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 6-12. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1625459
  Олефіренко Н.В. Формування навичок ефективної співпраці учасників під час реалізації STEM-проєктів / Н.В. Олефіренко, В.В. Носова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 124-128. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1625460
  Радзієвська О.І. Формування навичок застосування поняття границі та похідної функції для розв"язування фізичних задач / О.І. Радзієвська, І.Б. Ковальська // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 33-38. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1625461
  Костик Є. Формування навичок іншомовного академічного письма у студентів-магістрів економічного профілю // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 78-86. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1625462
  Оніщук І.І. Формування навичок іншомовного спілкування на основі сучасних підходів до іншомовної освіти у вищих навчальних закладах України // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 27-33. – ISSN 2411-1317


  "...У статті розглянуто основні сучасні підходи до іншомовної освіти у педагогічних університетах України."
1625463
  Кучма О.І. Формування навичок перекладу науково-технічних текстів: досвід та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  В статті узагальнюється досвід перекладу різних типів науково-технічних (фахових) текстів з німецької мови на українську та викладання практичного курсу перекладу цих текстів. Аналізуються проблеми, пов"язані з перекладом фахових текстів українською ...
1625464
  Калініченко А.І. Формування навичок перекладу фахових текстів у студентів технічних навчальних закладів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 77-81. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1625465
  Дембіцька С. Формування навичок працеохоронної діяльності в студентів машинобудівних спеціальностей: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 16-21. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1625466
  Спічка А. Формування навичок спонтанного розуміння змісту іншомовної наукової фахової літератури під час її читання студентами-магістрами, аспірантами // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 87-92. – ISSN 2411-6548
1625467
   Формування навичок цифрової безпеки у студентів економічних спеціальностей: процедури, інструменти, сервіси / О. Глазунова, О. Касаткіна, В. Корольчук, Т. Саяпіна, Т. Волошина // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 2 (28). – С. 34-39. – ISSN 2413-1571
1625468
  Гедз С. Формування навичок читання англомовної наукової літератури в студентів-магістрів немовних спеціальностей // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 9. – С. 38-45. – ISSN 2410-0927
1625469
  Грєбцова І.С. Формування навчальних округів у межах розбудови централізованої моделі керівництва розвитком освіти в Російській імперії першої половини XIX ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 286-305. – ISSN 2312-6825
1625470
  Полонський О. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення дисциплін професійного циклу як педагогічна проблема // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 78-82. – ISSN 2524-2474
1625471
  Сосницька Н.Л. Формування науково-дослідницької компетентності при навчанні фізики на засадах STEM-освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 422-428. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1625472
  Галах В.В. Формування наукового світогляду О.Г. Черняхівського в Київському університеті Св. Володимира (1894-1918) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 250-255
1625473
  Шевчук О.В. Формування наукового світогляду студентів в процесі виконання лабораторних робіт з фізики в умовах інклюзивного навчання / О.В. Шевчук, І.Л. Гуменюк // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 177-181. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 179). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1625474
  Юхименко П. Формування наукової доктрини української фінансової школи кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 3-16. – ISSN 1605-2005
1625475
  Кахнич В. Формування наукової школи публічного права у Львівському університеті (1661-1772) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 108-116. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1625476
  Грибовська М. Формування націєтворчих ідей серед української діаспори (Д. Донцов, В. Липинський) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 27-34. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1625477
  Мєлєкєсцева Н.В. Формування національно-мовної особистості майбутніх учителів початкових класів на основі рідномовних обов"язків Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 104-109. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1625478
  Дудова Д.О. Формування національно-патріотичної свідомості майбутніх фахівців морської галузі у процесі професійної підготовки у коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дудова Діна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1625479
  Дацків І. Формування національної дипломатії Центральною Радою (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 852. – С. 115-125. – (Історія ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
1625480
  Малацай І. Формування національної ідентичності словаків у XIX столітті // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 89-96
1625481
  Савицька І.М. Формування національної ідентичності через призму історичної пам"яті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 14-20. – (Серія "Гуманітарні студії")
1625482
  Куруч А.В. Формування національної ідентичності як основа національної безпеки України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 147-154. – ISSN 2074-8922
1625483
  Клімова Г.П. Формування національної інноваційної системи - стратегічний пріоритет розвитку українського суспільства // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 20-30. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1625484
  Петренко О. Формування національної самосвідомості студентської молоді в процесі громадської діяльності (з досвіду роботи регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ) // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 112-118. – ISSN 2618-0715


  В статті здійснений аналіз досвіду Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу Рівненського державного гуманітарного університету з формування національної самосвідомості студентської молоді в ...
1625485
   Формування національної самосвідомості: історія, культура, мова, педагогіка : монографія / [Рогожкин О.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. юрид. ін-т, МВС України. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2013. – 201, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 189-201. – ISBN 978-617-579-784-6
1625486
  Маляр Л.В. Формування національної свідомості гімназійної молоді Закарпаття в 20-30-х рр. ХХ ст. засобами української літератури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 153-156. – Бібліогр.: 26 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1625487
  Кіктенко В.О. Формування національної школи українського китаєзнавства (1991 – початок XXI ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 27-61. – ISSN 1608-0599


  Згадуються: Б.Г. Курц, М.А. Таран, Я.В. Шекера.
1625488
  Міщенко А.Б. Формування невизнаних територій як прояв ерозії довіри до інклюзивних інститутів в Україні // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 213-221. – ISSN 2618-1274
1625489
  Шепетько Р.І. Формування неоіндустріальної стратегії економічного розвитку в умовах реструктуризації національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Шепетько Роман Іванович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1625490
  Мочалов Є. Формування неоконсервативного середовища у Міському коледжі Нью-Йорка у 1930-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 328-331. – ISBN 978-966-171-783-0
1625491
  Шаблій О. Формування нових наукових дисциплін на перетині суспільної географії і суміжних наук // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 221-223. – ISBN 978-617-7069-36-1
1625492
  Костючков С.К. Формування нових образів реальності як один із чинників модернізації антропологічних засад освітньої діяльності // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 351-354. – ISSN 2076-1554


  Обґрунтовується необхідність ефективних заходів щодо модернізації системи освіти, які здатні завдавати суттєвого впливу на формування у індивідів відчуття загальнопланетарної, загальнолюдської спільноти; вони також покликані відігравати важливу роль в ...
1625493
  Чеберяко О.В. Формування нових фондових бірж країн Близького Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 107-117. – ISSN 2308-6912


  Стан фондового ринку безпосередньо залежить від загальноекономічного стану регіону. Фондові біржі на Близькому Сході виникли набагато пізніше, ніж в індустріально розвинених країнах, в результаті переходу до ринкової економіки. Нині вони переросли ...
1625494
  Кір"янова О. Формування новітніх підходів до вивчення історії науково-педагогічної інтелігенції періоду 1920-1930-х рр. (90-ті рр. XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 36-40


  Розглянуто формування новітніх підходів до вивчення історії науково-педагогічної інтелігенції, що розпочалося в 1990-х рр., коли відбувся відхід від радянських схем, стереотипів та ідеологем, які заважали об"єктивно вивчати досліджувану проблему. Нами ...
1625495
  Прохорова Г. Формування нового іміджу бібліотеки в сучасних умовах / Ганна Прохорова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 33-34. – ISSN 1811-377X


  Стаття присвячена питанню необхідної реорганізації бібліотечного простору в умовах нових інформаційних потреб користувачів; особлива увага акцентується на втіленні ідеї "третього місця" на бібліотечних теренах.
1625496
   Формування нової водної політики в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 7-8
1625497
  Олійник В.В. Формування нової моделі державного управління післядипломною освітою // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 132-135. – ISSN 2306-6814


  Обгрунтовано необхідність вдосконалення системи державного управління післядипломною освітою на основі нових підходів до його змісту та організації. Уточнено соціальну місію післядипломної освіти як об"єкта державного управління. Удосконалено ...
1625498
  Азбергенова Р.Б. Формування нової моделі економічного зростання в Казахстані // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 162-169. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
1625499
  Чернєй В.В. Формування нової парадигми вітчизняної освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 260-267. – ISBN 978-966-622-885-0
1625500
  Яценко В. Формування нової парадигми державно-церковних відносин у постреволюційний період 2013-2016 років // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 131-132
1625501
  Стецюк П.А. Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 77-83. – ISSN 2221-1055
1625502
  Кортич Л.І. Формування нової системи геополітичних координат та місце в них України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 12-20
1625503
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX - початку XXI ст.). VII частина // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 14-34. – ISSN 0027-2833
1625504
  Боровий В. Формування нової спеціальності "Геодезія та землеустрій". Як доцільніше організувати навчання та практику? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 20-22


  Для вищих навчальних закладів, що мають готувати з 01.09.2016 року здобувачів вищої освіти за новою спеціальністю «Геодезія та землеустрій» (як і для інших спеціальностей) настала «гаряча пора». Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від ...
1625505
  Шатоха В.І. Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та підходи до комерціалізації інтелектуальної власності / В.І. Шатоха, О.Г. Величко, В.А. Полушенко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 4. – С. 50-54. – ISSN 1815-2066


  На прикладі Великобританії проаналізовано роль професорів у процесах комерціалізації наукових знань. Розглянуто систему підтримки співпраці професорів з підприємствами. Наведено схеми «партнерство для трансферу знань» та «короткотермінові управлінські ...
1625506
  Левченко К.Б. Формування нормативно-правового забезпечення державної політки із протидії домашньому насильству // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 64-70. – ISSN 2072-8670
1625507
  Шейко В.М. Формування об"єднань художників України у 20-х рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 4-15
1625508
   Формування обмежень у землекористуванні засобами геоінформаційного аналізу при просторовому плануванні (на прикладі приаеродромних територій) / Л.Я. Новаковський, А.Г. Мартин, І.О. Новаковська, І.В. Славін, Л.Р. Скрипник // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 44-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1625509
  Володарська М.В. Формування образу "нової американської дівчинки" (на матеріалі роману Л.М. Олкотт "Маленькі жінки") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 203-215


  Пропонується аналіз специфіки репрезентації образу нової для вікторіанських критеріїв дитячої літератури дівчинки у романі Л. М. Олкотт «Маленькі жінки». Предлагается анализ специфики репрезентации образа новой для викторианских критериев детской ...
1625510
  Іваницька М. Формування образу української літератури в двох німецьких державах (1945 - 1989) // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1625511
  Полозова Т.В. Формування ознакового простору діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 450-460. – ISSN 1993-6788
1625512
  Лобойченко В.М. Формування окремих задач математичної моделі інженерно-технічного метода попередження надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на технологічному обладнанні потенційно небезпечних об"єктів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 224-232 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1625513
  Назаренко О.В. Формування окремих компонент облікової політики підприємства щодо дебіторської заборгованості / О.В. Назаренко, Т.В. Лукаш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 15-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1625514
  Величко О.В. Формування оптимальних розмірів та структури посівних площ аграрних підприємств як основа раціонального землекористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 413-419 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1625515
  Волонтир О. Формування органів польської державної адміністрації на Волині (1919-1921) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-13. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується питання створення постійних та тимчасових органів польської державної адміністрації на Волинських землях у міжвоєнний період. Проаналізовано їх процес формування та значення у системі розпорядчих функцій управління відродженої ...
1625516
  Бровчак Л.С. Формування організаторських здібностей майбутніх учителів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 49-53. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1625517
  Малихін Д.М. Формування організаційних підходів до реалізації системи державного регулювання земельних відносин в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 102-105. – ISSN 2306-6814
1625518
  Масляєва О.О. Формування організаційно-економічних відносин в агропромислових підприємствах / О.О. Масляєва, І.О. Ганзюр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 105-108 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1625519
  Ястремська О.М. Формування організаційного забезпечення процесу впровадження аутсорсингу логістичних функцій на підприємстві / О.М. Ястремська, М.В. Зеленський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 286-293 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1625520
  Хоменко М.М. Формування організаційної структури управління підприємством / М.М. Хоменко, Г.М. Дорожкіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 174-178. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1625521
  Шеремета Л.П. Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю / Л.П. Шеремета, Т.П. Мельник // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 310-312. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1625522
  Кудря М. Формування освітнього середовища для розвитку і збереження національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 79-88. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1625523
  Халайцан А.П. Формування основ культури здоров"я як педагогічна проблема // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 08. – С. 22-29. – ISSN 1818-9172
1625524
  Плахотнюк Н. Формування основ професійної комунікації іноземною мовою студентів магістратури фізико-математичного факультету // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 76-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1625525
  Мельник О.А. Формування основ психолгічного пізнання людини у писемній спадщині Київської Русі : монографія / О.А. Мельник. – Умань : Жовтий О.О., 2015. – 260, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-260. – ISBN 978-617-525-133-1
1625526
  Лесняк В. Формування основних засад та стандартів співпраці між органами державного управління та громадськими організаціями в сучасній Польщі // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 5-14. – ISSN 2522-1663
1625527
  Голляк Ю.Б. Формування основних напрямів реалізації стратегії розвитку авіаційної галузі України в межах сталого зростання світового авіаринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 125-130. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1625528
  Кошель А.О. Формування основних факторів і показників які визначають цінність земель в межах населених пунктів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 217-221
1625529
  Залужна А.Є. Формування особистісної ідентичності в студентів медичних коледжів : структурно -функціональний аналіз / А.Є. Залужна, В.Ю. Прокопчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 97-101. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1625530
  Клос Л.Є. Формування особистості майбутнього соціального працівника у процесі підготовки до здоров"язбережувальної діяльності // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 39-49
1625531
  Дороніна О.А. Формування парадигми сучасної кадрової політики як підгрунтя соціально–економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 132-136
1625532
  Олексюк О. Формування патріотизму у студентський молоді як необхідного компонента успішної соціалізації особистості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 191-198. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1625533
  Ворожбіт-Горбатюк Формування педагогічного оптимізму студентів ресурсами матеріалів творчої спадщини Григорія Сковороди / Ворожбіт-Горбатюк, Н. Борисенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (98). – С. 39-42. – ISSN 1562-529Х
1625534
  Арістова Н.О. Формування педагогічної компетентності майбутніх викаладачів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 10-15. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1625535
  Міршук О.Є. Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 183-198. – ISSN 2074-8167


  У роботі на основі аналізу значної кількості вітчизняних і зарубіжних джерел розглядається генезис понятійно-термінологічного апарату компетентнісного підходу. Особлива увага приділяється визначенням унормованим в нормативно-правових документах, що ...
1625536
  Стасюк Л. Формування педагогічної культури як складової педагогічної етики майбутніх вихователів // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 99-105. – ISSN 2415-8143
1625537
  Учитель І.Б. Формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Учитель Інна Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1625538
   Формування переліку наукових фахових видань // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН пропонує для громадського обговорення порівняльну таблицю проєкту наказу МОН "Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32".
1625539
  Попова О.В. Формування підприємницької компетентності студентів у процесі професійної підготовки / О.В. Попова, С.Т. Золотухіна // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 111-121. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1625540
  Ткачов А.С. Формування підприємницької компетентності у високоздібних учнів підліткового віку (на прикладі суспільствознавчих предметів) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 112-119. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1625541
  Маслиган О.О. Формування підходу до просторової маршрутизації процесів, що обумовлюють функціонування та розвиток кластерів туризму та рекреації в Україні / О.О. Маслиган, Е.В. Тодьєрішко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 68-74. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1625542
  Чайковська Г.М. Формування пізнавальної діяльності студентів у процесі оволодіння графічною грамотністю в технічному вищому навчальному закладі / Г.М. Чайковська, Л.В. Салапак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 411-416. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Формування повноцінних знань, умінь і навичок студентів істотно залежить від їх інженерно-графічної підготовки, яка має постійно розвиватися і вдосконалюватися у процесі вивчення низки програмних тем.
1625543
  Микитів Г.В. Формування пізнавальної діяльності читачів засобами гейміфікації в дитячих журналах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 74-80. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
1625544
  Кузьменко Г.І. Формування податкової облікової політики: мета, задачі та цільова спрямованість // Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 400-404. – ISBN 978-966-189-425-8
1625545
  Нехайчук Д.В. Формування податкової політики в Україні та стратегія розвитку національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 46-50. – ISSN 2306-6814
1625546
  Вічальковська Н.К. Формування позитивних відносин між суб"єктами інтегрованого навчання / Н.К. Вічальковська, О.Є. Іванашко // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 54-65. – ISSN 2227-1376
1625547
   Формування позитивних змін у роботі викладачів академії на підставі анкетування / Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Л.Ю. Науменко, Г.В. Горбунова, С.В. Захаров, Г.С. Канюка, Н.В. Ліхолетова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 98-101. – ISSN 1681-2751
1625548
  Іщенко А.М. Формування позитивного іміджу державних службовців в Україні в умовах цифрової трансформації / А.М. Іщенко, А.А. Сінчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6814
1625549
  Андрєєва О. Формування позитивного професійного іміджу майбутнього вчителя на основі педагогічної системи В.О. Сухомлинського // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 132-136. – ISSN 2308-4634
1625550
  Двіжона В.М. Формування позитивної мотивації до вивчення математики у молодших школярів із мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного навчання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 50-57. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1625551
  Ковтун О.А. Формування полікультурної компетентності майбутнього педагога в процесі реалізації стратегії інтернаціоналізації // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 221-235. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1625552
  Попова Т. Формування полікультурної компетентності учнів на основі краєзнавчого матеріалу в системі роботи вчителя-словесника // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 162-169. – ISSN 1728-9572
1625553
  Зубик А.А. Формування полікультурної особистості майбутнього філолога у контексті інтернаціоналізації вищої освіти / А.А. Зубик, Т.В. Сторчова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 17-18
1625554
  Пархоменко-Куцевіл Формування політики державної безпеки України в контексті запобігання та протидії корупції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 90-95. – ISSN 2414-4436
1625555
  Богославська А.В. Формування політики економічного розвитку заповідних територій і об"єктів природно-заповідного фонду // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 68-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
1625556
  Креденець Н. Формування політики соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг у Німеччині та Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 92-98. – ISSN 2308-4081
1625557
  Серкевич І.Р. Формування політики України у сфері національної безпеки (на прикладі Великої Британії) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 35-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1625558
  Рибалко О.М. Формування політики управління дебіторською заборгованістю / О.М. Рибалко, А.І. Тітова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 116-125. – (Економічні науки ; № 1 (21))
1625559
  Рябець К.А. Формування політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Рябець Катерина Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1625560
  Калініченко Б.М. Формування політико-правових основ інформаційної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 78-89. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1625561
  Томашевська Т.В. Формування політико-управлінської еліти в Україні: функціонально-компетентнісний підхід : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Томашевська Тетяна В"ячеславівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1625562
  Яровенко О Л. Формування політичного права в умовах глобалізації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 148-150. – ISBN 978-966-171-322-1
1625563
  Степанков В.В. Формування політичної еліти "України" (1648-1676 рр.) у висвітленні М.І. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 49-50
1625564
  Мовчан Т. Формування політичної етики в контексті політичної культури в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 101-104


  Розглядаються особливості формування культурно-етичної складової політичних відносин (політичної етики) у сучасному українському суспільстві через призму становлення демократичної політичної культури в Україні.
1625565
  Ріаханов Шингис Нуртасович Формування політичної нації у республіці Казахстан : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Ріаханов Шингис Нуртасович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
1625566
  Іванова М.І. Формування понятійно-категоріального апарату логістики // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 110-114. – ISSN 2218-1199
1625567
  Фесенко М. Формування понятійно-категоріального апарату проблеми консолідації суб"єктів світ-системи і нового міжнародного порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-44. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто понятійно-категоріальний апарат проблеми консолідації суб"єктів світ-системи у формуванні нового міжнародного порядку. Він слугує найважливішим компонентом системи логічно упорядкованого знання і є сукупністю понять, категорій і ...
1625568
  Коркуна О.І. Формування понятійно-категоріального апарату територіальних громад // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 26-29. – ISSN 2071-4653
1625569
  Заєць О. Формування понятійного апарату земельних управлінських правовідносин // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 236-239. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Особливий вид діяльності державних, самоврядних та уповноважених державою інституцій, включаючи громадські організації, в галузі використання та охорони земель визначається в юридичній науці та законодавстві (Розділ 7 Земельного кодексу України від ...
1625570
  Приходько Л.Ф. Формування поняття "архівний фонд" в українському архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 5-40. – ISSN 0320-9466
1625571
  Скавронський П. Формування поняття про природоохоронні території в шкільному курсі "Фізична географія України" // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 205-208. – ISBN 978-617-7069-36-1
1625572
  Кресін О.В. Формування порівняльної історії права як наукової та навчальної дисципліни у другій половині XVIII - першій третині ХІХ ст.. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 382-391. – ISSN 0869-2491
1625573
  Тюхтенко Н.А. Формування портфелю компетентностей як управлінський чинник підвищення якості розвитку людського капіталу закладів вищої освіти / Н.А. Тюхтенко, К.М. Синякова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 19, вип. 1 (44). – С. 34-47. – ISSN 2413-9998
1625574
  Масауд Алі Алгхдафі Султан А. Формування портфеля проектів малих медичних підприємств на основі опортуністичного підходу (на прикладі стоматологічних клінік) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Масауд Алі Алгхдафі А. Султан ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1625575
  Круль В.П. Формування поселенської мережі Дністерського каньйону (часово-просторовий аналіз) / В.П. Круль, С.Я. Добровольська, О.Р. Гадельшин // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 126-132. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1625576
  Буравкова А. Формування постбіполярної регіональної системи міжнародних відносин у Східній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 22-25
1625577
  Черненко І.О. Формування посттравматичного стресового розладу у комбатантів (фактори ризику, профілактика, терапія, реабілітація) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Черненко Інна Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1625578
  Солоха М.Т. Формування правового механізму регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України: історичний аспект // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 185-186
1625579
  Федін М.І. Формування правової бази взаємовідносин між польською державою і православною церквою (1918-1920 рр.) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 73-74. – ISBN 978-966-600-475-1
1625580
  Кормич Б.А. Формування правової бази щодо захисту інформаційного простору України в галузі телебачення і радіомовлення // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 275-283
1625581
  Хміль І.Ю. Формування правової компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання медичного права : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хміль Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1625582
  Костенко О.О. Формування правової компетентності майбутніх учителів історії і правознавства у теорії та практиці вищої школи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 76-91. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1625583
  Коваленко І.П. Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 150-156. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено проблему формування правової культури студентів факультету кіно-телемистецтва, котрі навчаються за спеціальністю тележурналістика, в умовах становлення ринкових відносин з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності. ...
1625584
  Стьопкіна А. Формування правової культури майбутніх фахівців соціальної сфери під час навчання в закладі вищої освіти / А. Стьопкіна, І. Трубник // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 78-85. – ISSN 2077-1827
1625585
  Бортна Л.В. Формування правової культури на Українських землях у другій половині XIX - на початку XX ст. // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 16-20
1625586
  Коваленко І.П. Формування правової культури тележурналістів як чинник розвитку демократичного процесу в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 46-52
1625587
  Безверхий К Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни "Облік ізвітність в оподаткуванні" за допомогою інформаційних технологій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 43-48 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1625588
  Ткаченко Ю.М. Формування практичних навичок з безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 19-20 : фото
1625589
  Лаговська О.А. Формування прибутку діяльності вітчизняних підприємств в умовах ризику: обліково-аналітичний аспект / О.А. Лаговська, С.В. Кучер, М.В. Якименко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 31-42. – ISSN 1993-0259


  Предметом статті є вивчення загального стану формування фінансових результатів діяльності вітчизняних підприємств видобувної галузі промисловості та галузі машинобудування.
1625590
  Білозір О.В. Формування принципів взаємодії "держава - бізнес - громада" в процесах соціальної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 95-99. – ISSN 2306-6814


  "Зазначено, що перехід від патерналізму держави до рівноправної взаємодії секторів держави, бізнесу та громади, тривалий і складний. Ця взаємодія має стати стійкою, закріпленою в традиційній культурі і мати підтримку на законодавчому рівні. У зв"язку з ...
1625591
  Галай В. Формування принципів на етапах становлення і розвитку інституту державної служби України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 33-38. – ISSN 2524-0129
1625592
  Юхимюк О. Формування принципу верховенства права Європейського Союзу / О. Юхимюк, С. Дмитрук // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 39-43. – ISSN 2409-4544
1625593
  Кріль Р.В. Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 5-14. – ISSN 2524-101X
1625594
  Рожнятовський А.О. Формування продуктивності картоплі залежно від елементів технології вирощування в зоні Полісся : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Рожнятовський Андрій Олегович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1625595
  Шовкова О.В. Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та мінерального живлення в умовах лівобережної частини Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Шовкова Оксана Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1625596
  Кудріна В.С. Формування продуктивності соняшнику залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Кудріна Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1625597
  Кисельов Д.О. Формування продуктивності яблуні сорту Флоріна на фоні фоліарного підживлення препаратом Терасорб Комплекс / Д.О. Кисельов, І.В. Гриник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 148-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
1625598
  Рябчикова О.В. Формування проектно-технологічної компетентності учнів на уроках математики з використанням сучасних тривимірних технологій // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 165-171. – ISSN 2074-8922
1625599
  Стрельник О.О. Формування проектної компетентності філологів у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Стрельник Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625600
  Геращенко Б.І. Формування проліферативних і адаптивних відповідей клітинних популяцій за дії іонізуючої радіації та хіміопрепаратів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Геращенко Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 44 назви
1625601
  Кучинська І.О. Формування професійних компетентностей педагогічного працівника сучасного вишу // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 107-114. – (Серія "Екологія" ; вип. 3). – ISSN 2519-8955
1625602
  Кашута В.Є. Формування професійних компетентностей студентів засобами активних методів навчання / В.Є. Кашута, О.О. Рябова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 288-293. – ISSN 2074-8922
1625603
  Райковська Г. Формування професійних компетентностей у ВТНЗ шляхом індивідуалізації освітнього процесу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 13-21. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються проблеми підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців у вищому навчальному закладі, а саме: забезпечення індивідуалізації навчального процесу; формування умінь самостійно здобувати знання і досягати особистих результатів; ...
1625604
  Ющенко Л.О. Формування професійних компетентностей фахівців спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації / Л.О. Ющенко, В.О. Базар // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 84-90. – ISSN 2409-9805


  Мета статті – розглянути проблеми пов’язані з формуванням професійних компетентностей фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи на сучасному етапі у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. Висновки. Незважаючи на наявні умови для ...
1625605
  Максименко А. Формування професійних компетенцій майбутніх педагогів-хореографів у процесі вивчення дисципліни "народно-сценічний танець" // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 90-95. – ISSN 2307-4914
1625606
  Проценко І.І. Формування професійних компетенцій у майбутніх педагогів // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 179-180. – ISBN 978-966-698-282-0
1625607
  Безлюдна Н. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти методами проєктів / Н. Безлюдна, Н. Дудник // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 6-12. – ISSN 2307-4906
1625608
  Євсюков О. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 48-53. – ISSN 1562-529Х
1625609
  Генкал С. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 208-218. – ISSN 2312-5993
1625610
  Ящук С.П. Формування професійно-правової компетентності студентів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 333-338. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1625611
  Ящук С. Формування професійно-правової компетентності студентів: європейський досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 99-104. – ISSN 2308-4081
1625612
  Ящук С. Формування професійно-правової компетентності студентів: зарубіжний досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 116-121. – ISSN 2308-4081
1625613
  Перерва В.В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Перерва Вікторія Вікторівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1625614
  Гурська О.О. Формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців з інформаційних технологій в освітньому середовищі технічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 01 / Гурська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1625615
  Шалаєва В.С. Формування професійно зорієнтованних аксіологічних комунікативних умінь в іноземних студентів немовних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шалаєва Валерія Станіславівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1625616
  Назаренко І. Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в майбутніх програмістів: психолого-педагогічні особливості // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 52-59. – ISSN 2078-1687
1625617
  Копилова О.В. Формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції іноземних студентів економічного профілю засобами дистанційних технологій // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 66-78. – ISSN 2073-4379
1625618
  Митцева О.С. Формування професійного іміджу майбутнього фахівця з інформаційних технологій при вивченні дисциплін соціально-гуманітарного циклу в закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Митцева Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1625619
  Мешко Г.М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 103-106. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1625620
  Нінова Т.С. Формування професійної екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 171-178. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1625621
  Андрієвська-Семенюк Формування професійної ідентичності майбутніх психологів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – № 21. – С. 102-106. – ISSN 2078-4643
1625622
  Разумна А.Г. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Разумна Алла Григорівна ; М-во здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
1625623
  Музичко Л. Формування професійної ідентичності як освітнє завдання вищої школи // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 231-242. – ISSN 2227-1503


  У статті розглянуто проблему формування професійної ідентичності студентів, досліджено психолого-педагогічні умови, що визначають особливість реалізації процесу.
1625624
  Сальник І.В. Формування професійної картини світу вчителя фізики в STEM-орієнтованому навчальному середовищі / І.В. Сальник, С.П. Величко, Е.П. Сірик // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 38-41. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1625625
  Яровенко А. Формування професійної компетентності в процесі підготовки бакалаврів технологічної освіти / Анатолій Яровенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 105-107. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Стаття присвячена розгляду питань формування компетенції інформаційного моделювання як складової професійної компетентності бакалаврів технологічної освіти.
1625626
  Олешко П.С. Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційного освітнього середовища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 156-162. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1625627
  Олешко П.С. Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційного освітнього середовища // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 156-162. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1625628
  Підлісний Є. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 126-134. – ISSN 2307-4906
1625629
  Проскура С.Л. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук / С.Л. Проскура, С.Г. Литвинова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 137-146. – ISSN 2413-1571
1625630
  Конюхов С.Л. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об"єктно-орієнтованого програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Конюхов Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1625631
  Новікова В.Є. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчових і переробних виробництв у процесі хімічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Новікова Вікторія Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1625632
  Заїка Л.А. Формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Заїка Людмила Анатоліївна ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1625633
  Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання з урахуванням макаренкознавчих вимірів сучасної педагогічної інноватики // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 132-133. – ISBN 978-966-698-271-4
1625634
  Томашівська М.М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Томашівська Мар"яна Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1625635
  Жигайло О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи шляхом використання дидактичних та ділових ігор // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 133-138. – ISSN 2308-4634
1625636
  Гура А.М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін засобами ІКТ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 75-77. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1625637
  Стеблюк С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової дяльності: морально-етична складова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 46-51. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1625638
  Фаст А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із публічного адміністрування з використанням досвіду США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 473-482. – ISSN 2312-5993
1625639
  Багрій Г.В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей на основі інтегративного підходу // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 166-172. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
1625640
  Козіна О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях хорового диригування // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 64-71. – ISSN 2307-4914
1625641
  Прокопенко І. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя: європейський досвід // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 197-213. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
1625642
  Дерда І. Формування професійної компетентності майбутнього педагога-музиканта у процесі фахової підготовки // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 56-63. – ISSN 2307-4906


  Проаналізовано погляди науковців, щодо особливостей розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів-музикантів у процесі фахової підготовки.
1625643
  Жихорська О. Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу закладу вищої освіти в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 194-202. – ISBN 978-617-7890-23-1
1625644
  Болотний І.В. Формування професійної компетентності офіцерів спеціального призначення національної гвардії України: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 88-94. – ISSN 1609-8595


  У статті описуються основні етапи історії компетентнісного підходу в освіті, аналізуються загально-теоретичні основи формування професійної компетентності та педагогічні умови її ефективності у офіцерів спеціального призначення Національної гвардії ...
1625645
  Спіцин Є. Формування професійної компетентності прикордонників-перекладачів на заняттях з перекладу / Є. Спіцин, Н. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 72-75. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Теоретично обґрунтовано складові професійної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів (мовна компетенція, комунікативна компетенція; перекладацька компетенція (навички білінгвізму і перекладу), технічна компетенція (уміння кодувати і ...
1625646
  Захарова В. Формування професійної компетентності студентів-філологів засобами літературного краєзнавства // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 24-35. – ISSN 2312-5993
1625647
  Усик Л. Формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням / Л. Усик, В. Чорна, О. Петухова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 51-57. – ISSN 2411-1317
1625648
  Городнича Л. Формування професійної компетентності у вищій школі засобом літературно-мистецького журналу як технології кейс-методу / Л. Городнича, М. Ольховик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 38-48. – ISSN 2312-5993
1625649
  Коваль Ю.В. Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців при реалізації здоров"язберігальних технологій у вищому навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 7-8. – Бібліогр.: 8 назв
1625650
  Товканець О. Формування професійної компетентності фахівців з освітнього менеджменту в центральноєвропейських країнах // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 140-145. – ISSN 2308-4081
1625651
  Аббакумова Г.О. Формування професійної компетенції студентів-філологів при включеному типі навчання // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-82. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Досліджено проблему формування професійної компетенції студентів-філологів при включеному типі навчання. Пропонуються деякі методичні рекомендації, які дозволяють у процесі навчання не лише набути глибоких теоретичних знань про систему певної мови, але ...
1625652
  Шарапа М.В. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 105-112. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1625653
  Кушнір Н.С. Формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кушнір Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625654
  Кравцов В.О. Формування професійної культури майбутнього соціального працівника // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 84-90. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1625655
  Берека В.Є. Формування професійної майстерності педагога засобами STEM-освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 20-22. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1625656
  Семеног О. Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогічної освіти: теорія і практика / О. Семеног, О. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 245-258. – ISSN 2312-5993
1625657
  Кіліченко О.І. Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв"язування навчальних ситуацій // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – C. 15-19. – ISSN 2221-6316


  "...Таким чином, у процесі швидких змін у суспільстві та визначенню нових вимог до організації педагогічного процесу в школах стоїть завдання перед педагогічними ВНЗ сформувати проофесійно мобільного вчителя."
1625658
  Семеног О. Формування професійної мобільності у процесі магістерської підготовки майбутніх філологів в Україні та зарубіжжі // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 76-83. – ISSN 2308-4081
1625659
  Цуркан М. Формування професійної мовленнєвої компетентності іноземних студентів-медиків на заняттях з української мови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1625660
  Харченко І. Формування професійної мовної компетентності сучасного професіонала аграрного профілю // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 166-175. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1625661
  Дурєєва Т.А. Формування професійної свідомості бібліотечного фахівця як умова ефективної адаптації комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 171-181


  Розглянуто особливості формування професійної свідомості бібліотечного фахівця як умови ефективної адаптації комунікаційних технологій до бібліотечно-інформаційної діяльності. Показано шляхи й умови підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців ...
1625662
  Бурменко О.А. Формування процедур реалізації керуючого алгоритму експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС України / О.А. Бурменко, О.І. Сошинський, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 180-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1625663
  Гуцалюк О.Г. Формування процентної політики комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 418-420. – ISBN 978-966-188-219-4
1625664
  Дука Т.М. Формування психічного благополуччя старших дошкільників у процесі рухової активності з використанням новітніх здоров"язбережувальних технологій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 95-98. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1625665
  Мешко Г.І. Формування психічного здоров"я учнів у сучасній школі / Г.І. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 177-181 : табл. – Бібліогр.: с. 180. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1625666
  Мешко Г.М. Формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 100-104. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1625667
  Вигівська О.В. Формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до дій в умовах гібридної війни // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 94-95
1625668
  Сторожук Н.А. Формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-44. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню процесу формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом ЗСУ. Розроблена теоретична структура психологічної готовності та емпіричним шляхом виявлені чинники, які детермінують процес ...
1625669
  Дунаєв І. Формування публічної політики вибіркової міграції та подальшої інтеграції іноземних кваліфікованих працівників в Україні / І. Дунаєв, Д. Костєнніков // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 180-205. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931


  Сучасний акцент на місцевий і регіональний рівень в інтеграційній політиці вже набув ефект для публічного управління: в Євросоюзі міста все частіше розробляють власну інтеграційну філософію; раніше традиційна ієрархічна модель "зверху вниз" розподілу ...
1625670
  Гомоляко О. Формування публічної політики: теоретико-методологічні аспекти // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 22-26. – ISSN 2414-4436
1625671
  Жилюк С. Формування радянського антицерковного законодавства у 60-70-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 51-62. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1625672
  Федулова Л.І. Формування регіональних інноваційних систем у контексті принципів європейської інноваційної політики // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (40). – С. 144-155. – ISSN 2074-5354
1625673
  Коюда О.П. Формування регіональної інноваційної системи: інституційний підхід // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 10-15. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1625674
  Кравченко О.Л. Формування редакторських підходів до довідкових видань у 20-х рр. XX ст.(на матеріалі рецензій "Вісника ІУНМ") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті на матеріалі вміщених у "Віснику ІУНМ" рецензій проаналізовано розуміння науковцями 20-х рр. ХХ ст. функціонального призначення довідкових видань, впливу читацької аудиторії на визначення їхнього обсягу й характеру матеріалу, макро- і ...
1625675
  Васюк Н.О. Формування резерву управлінського персоналу у сфері охорони здоров"я в Україні як складової кар"єрного розвитку / Н.О. Васюк, О.О. Котов, Т.В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1625676
  Шкрібляк М. Формування ренессансного світогляду українців в умовах бездержавності та піднесення ідей "польського сарматизму" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 67-70


  Здійснено комплексний історіософський аналіз польського впливу на формування ренесансних ідей та їх відображення у світоглядній структурі українського народу.
1625677
  Філіппова Н.П. Формування репозитарію персональних бібліографічних покажчиків: визначення вимог і формулювання завдань // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 13-22. – ISSN 2409-9805
1625678
  Демчук Р.В. Формування репрезентативних міфологем на теренах України. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 34 : Культурологія. – С. 21-30
1625679
  Хлівний Я. Формування репресивного законодавства в Україні в 1932-1933 рр // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7069-28-6
1625680
  Вядрова І.М. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 301-307. – ISSN 2222-4459
1625681
  Головко Р.А. Формування ризик-менеджменту фермерських господарств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 236-240 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1625682
  Дембіцька С.В. Формування ризик-орієнтованого мислення у майбутніх фахівців енергетичної галузі / С.В. Дембіцька, О.В. Кобилянська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 85-87. – ISSN 1563-3713
1625683
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (152). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625684
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (153). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625685
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 3 (154). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625686
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 5 (156). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625687
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 7/8 ( 158/159 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625688
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 9 ( 160 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625689
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 10 (161). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625690
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (163). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625691
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (164). – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625692
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (165). – 2015. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625693
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 3 (166). – 2015. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625694
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 5 (168). – 2015. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625695
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 6 (169). – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625696
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 10 (173). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625697
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 11 (174). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625698
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (175 ). – 2015. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625699
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 1 (176). – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625700
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 2 (177). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625701
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 3 (178). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625702
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 4 (179). – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625703
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 5 (180). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625704
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 5 (216). – 2019. – 121, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625705
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 6 (217). – 2019. – 127, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625706
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 7/8 (218/219). – 2019. – 140, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625707
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 9 (220). – 2019. – 110, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625708
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 10 (221). – 2019. – 111, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625709
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 11 (222). – 2019. – 126, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625710
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 12 (223). – 2019. – 112, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625711
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 1 (224). – 2020. – 101, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625712
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 2 (225). – 2020. – 122, [8] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625713
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 3 (226). – 2020. – 111, [11] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625714
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 4 (227). – 2020. – 104, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625715
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 5 (228). – 2020. – 123, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625716
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 7/8 (230/231). – 2020. – 136, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625717
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 9 (232). – 2020. – 135, [7] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625718
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 10 (233). – 2020. – 147, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625719
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 11 (234). – 2020. – 142, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625720
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 12 (235). – 2020. – 172, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625721
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 1 (236). – 2021. – 99, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625722
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 2 (237). – 2021. – 102, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625723
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 3 (238). – 2021. – 104, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625724
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 4 (239). – 2021. – 95, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625725
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2522-1620
№ 5 (240). – 2021. – 95, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625726
   Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1992-
Вип. 32. – 2014. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625727
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 28. – 2012. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625728
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 29, ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625729
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 29, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625730
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 30. – 2013. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625731
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 32. – 2014. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1625732
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 42. – 2019. – 198 с. – DOI http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.42.0 - Резюме укр., англ. мовами
1625733
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 43. – 2020. – 198 с. – DOI http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.43.0 - Резюме укр., англ. мовами
1625734
  Лір В.Е. Формування ринку енергоефективних технологій та послуг як економічного механізму реалізації політики сталого розвитку / В.Е. Лір, У.Є. Письменна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 9-17
1625735
  Кобзан С.М. Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки : монографія / С.М. Кобзан ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського гос-ва ім. О.М. Бекетова. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-211. – ISBN 978-966-667-752-8
1625736
  Кунділовська Т.А. Формування ринку органічної продукції в Україні / Т.А. Кунділовська, Н.М. Зеленянська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 137-147. – ISSN 2313-4569


  "У статті сформульовано основні властивості органічної продукції, які формують її безпечність, якість та підвищені поживні властивості. Уточнено дані щодо кількості господарств та площі сертифікованих сільськогосподарських угідь, задіяних під вирощення ...
1625737
  Усатий А.В. Формування риторичної культури майбутнього вчителя-словесника // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 217-229. – ISBN 978-966-485-103-6
1625738
  Полтавець С. Формування Росією груп впливу в Україні як фактор дестабілізації влади: до історії питання // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 154-159. – ISBN 978-617-7638-06-2
1625739
  Шаповал Є.Ю. Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шаповал Євгенія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1625740
  Глущенко А.С. Формування самодостатніх фінансово спроможних територіальних громад в Україні: стан, проблеми та перспективи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 126-133. – ISSN 2222-0712
1625741
  Мельничук І.М. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців сестринської справи як педагогічна проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 168-172 : табл. – Бібліогр.: с. 170-171. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1625742
  Олійник Н.А. Формування самоосвітньої компетентності студентів-аграріїв // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 120-124. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1625743
  Міранович В.Д. Формування свідомості студентської молоді Української РСР у період перебудови (1985-1991 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 75-80. – ISSN 2415-3567


  "У статті відображено вплив радянської ідеології на студентську молодь, передумови і тенденції формування громадянської активності студентства України в період перебудови, а також створення і діяльність студентських об"єднань. Проаналізовано підходи ...
1625744
  Краснова Н.М. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Краснова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1625745
  Карпюк Я. Формування світоглядних похицій Юрія Бойко-Блохина // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 97-103
1625746
  Васильченко Л. Формування світоглядної компетентності особистості як проблема інтеграції природничих предметів у профільній середній освіті / Л. Васильченко, В. Ястребова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 81-89. – ISSN 2411-1317
1625747
  Ковтун О.М. Формування світоглядної культури майбутніх медичних сестер засобами реалізації деонтологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковтун Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1625748
  Деревінський В.Ф. Формування світогляду В. Чорновола у студентські роки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 405-408. – ISSN 2076-1554


  Метою статті є висвітлити особливості початку трансформації ідейних засад і поглядів В. Чорновола в роки навчання в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка. Розглядаються його університетські зацікавлення, особливості навчання, праця в ...
1625749
  Слесаренко О.О. Формування світогляду М.П. Драгоманова як історика (1870-ті-середина 1870-х рр.) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 243-250
1625750
  Мартинюк А. Формування світогляду творчої особистості в умовах освітнього простору України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 17-20. – ISSN 2308-4634
1625751
  Марчук О.О. Формування світогляду учнів початкових класів крізь призму Шевченкової лірики // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 32-38. – ISBN 978-966-7359-72-0
1625752
  Соколов В.Ю. Формування середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х - 1950-х рр.: від бібліотечних курсів до спеціалізованих технікумів // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 9-31. – ISSN 2707-3335


  Проаналізовано особливості становлення бібліотечної освіти у 1920-х – 1950- х рр.; досліджено історичні, соціально-політичні та культурно-освітні чинники створення та розвитку середніх спеціальних навчальних закладів, що готували бібліотекарів у ...
1625753
  Скібіцька Л.І. Формування системи антикризового управління на авіапромислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Скібіцька Ліана Іванівна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейський університет". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1625754
  Садівничий В.О. Формування системи ветеринарної преси підросійської України в середині XIX - перших десятиліттях XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 121-125. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено процеси виникнення, формування та функціонування періодичних видань із питань ветеринарії, що в сер. 19 - на поч. 20 ст. видавалися на території України, яка входила до складу Російської імперії, а також питання систематизації цих ...
1625755
  Матюшіна Ю.І. Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві / Ю.І. Матюшіна, Н.В. Сагайдак, К.С. Туржанська // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 143-147. – ISSN 2218-1199
1625756
  Корнійчук К.С. Формування системи електронного документообігу в транспортному комплексі України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02, 27 / Корнійчук Костянтин Сергійович ; Нац. акад. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1625757
  Павлов В.І. Формування системи ідентифікації товарів в Україні : монографія / Павлов Володимир Іванович, Акімова Людмила Миколаївна ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування [та ін.]. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.162-177. – ISBN 978-966-327-259-7
1625758
  Білоткач І.А. Формування системи інституціонального забезпечення розвитку органічного агропромислового виробництва Дніпропетровської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 36-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1625759
  Сімонович Д.В. Формування системи кримінального процесу України після судової реформи 1864 року // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 71-79. – ISSN 2523-4889
1625760
  Михайлов С.В. Формування системи менеджменту підприємницьких структур інноваційних кластерів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 23, грудень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6814
1625761
  Євсєєва Г. Формування системи місцевого управління в Україні (1990 - 2010 рр.) / Г. Євсєєва, Г. Кривчик // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 13-20. – ISSN 2414-4436
1625762
  Полякова Г.А. Формування системи моніторингу та самооцінки якості результатів навчання студентів у вищому навчальному закладі / Г.А. Полякова, С.А. Ачкасова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 34-39. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1625763
  Бондаренко С.А. Формування системи мотивації персоналу виноробних підприємств на засадах інноваційних технологій / С.А. Бондаренко, С.В. Селіхов // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 52-58 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1625764
  Письменна Т. Формування системи принципів державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 104-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
1625765
  Гринишин В.Є. Формування системи продовольчої безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гринишин Вадим Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Поліський нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625766
  Вдовиченко Р. Формування системи професійно-ціннісних орієнтацій студентів університету як педагогічна проблема // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 24-30. – ISSN 2307-4906
1625767
  Мосієнко О.В. Формування системи рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мосієнко Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1625768
  Севрюкова І.Ф. Формування системи речових прав у цивільному праві України та деяких країн Європи: порівняльний аналіз та проблемні питання // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 241-248. – ISSN 0869-2491
1625769
  Лазаренко В.Є. Формування системи соціального партнерства як механізму управління сучасними підприємствами: міжнародний досвід та особливості в України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 50-56. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
1625770
  Клименко К.В. Формування системи стратегічного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні / К.В. Клименко, М.В. Савостьяненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (305). – С. 65-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1625771
  Узунов В.В. Формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 5, березень. – С. 126-130. – ISSN 2306-6814
1625772
  Пальчинський О. Формування системи управління витратами на підприємстві // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 43-45
1625773
  Альошкіна Л.П. Формування системи управління земельними ресурсами на основі оптимізації екологобепечного використання земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 63-69 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1625774
  Ковбас І.М. Формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 260-267. – ISSN 2308-1988
1625775
   Формування системи управління ризиками в логістичній діяльності підприємств / Л.М. Волинець, І.О. Хоменко, І.І. Халацька, Ю.О. Божок, К.С. Пеньківська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 22-31. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1625776
  Судомир С.М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія : монографія / Судомир Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2015. – 469 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 369-393. – ISBN 978-617-7202-78-2
1625777
  Лісун Я.В. Формування системи управління стратегічною гнучкістю підприємств / Я.В. Лісун, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 170-176. – ISSN 1993-6788
1625778
  Забуранна Л.В. Формування системи управління транспортною логістикою сільськогосподарських підприємств / Л.В. Забуранна, К.С. Чимош // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 7-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1625779
  Волосович С.В. Формування системи фінансової безпеки ринку страхування кредитів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 118-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1625780
  Чернишов В.В. Формування системи фінансової діагностики суб"єктів господарювання промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Чернишов Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1625781
  Собко Н.В. Формування системи фінансової логістики на підприємстві // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 693-703. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1625782
  Пшеславська С.О. Формування сімейних цінностей учнів 10-11 класів засобами української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Пшеславська Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1625783
  Лі Чао Формування складових механізму державної підтримки електроенергетичної галузі = Forming components of the mechanism of government support for the electric power industry : монографія / Лі Чао. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 247-274. – ISBN 978-617-7801-02-2
1625784
  Чернявська Л.В. Формування смислів у мас-медійному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 113-117. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1625785
  Василенко С.В. Формування собівартості продукції в сільськогосподарських підприємствах // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 3 (76). – С. 57-63. – ISSN 2663-2144
1625786
  Шинкарук О.Л. Формування собівартості продукції з врахуванням екологічної складової // Наукові студії Тернопільського комерційного інституту : науковий журнал / Тернопільський комерційний інститут. – Тернопіль, 2015. – Вип. 17. – С. 70-73
1625787
  Лободинська О.М. Формування соціальних навичок студентів: проблеми й перспективи / О.М. Лободинська, О.Є. Гриджук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 3. – С. 116-121. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1625788
  Бірюкова Т.Ф. Формування соціальних та професійних компетенцій у вищих навчальних закладах України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 141-150
1625789
  Буренков В.М. Формування соціально-політичних зв"язків Л. Брежнєва в Україні (1930-1950-ті рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 169-173. – ISSN 2076-8982
1625790
  Тименко В.М. Формування соціально значимих якостей студентської молоді завдяки участі у волонтерській діяльності: зарубіжний досвід // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 217-223


  "У статті розглянуто загальні засади зарубіжного досвіду формування і розвитку соціально значимих якостей особистості завдяки участі у волонтерській діяльності. Розкрито сутність волонтерської діяльності як засобу розвитку, саморозвитку й ...
1625791
  Малиш М.М. Формування соціально сприятливого комунікаційного середовища як засіб соціального управління // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-12


  Розглядаються окремі аспекти соціальної комунікації управлінського персоналу органів внутрішніх справ як суб"єкта реалізації соціальноорієнтованої складової внутрішньої політики держави. Some aspects of social communication of the managerial personnel ...
1625792
  Моргай Л. Формування соціального пакету на підприємстві: вітчизняний і зарубіжний досвід // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 24-32. – ISSN 2618-0715
1625793
  Ступак О.Ю. Формування соціальної активності молоді як психолого-педагогічна проблема // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 144-148. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1625794
  Субіна О.О. Формування соціальної компетентності майбутніх викладачів гуманітарних спеціальностей в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Субіна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1625795
  Фінін Г.І. Формування соціальної компетентності педагогічних кадрів у сучасному освітньому просторі // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 34-45. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1625796
  Токарук Л. Формування соціальної компетентності у дітей із особливими освітніми потребами засобами ІКТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-46. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1625797
  Романюк І.А. Формування соціальної спрямованості підприємств сільського зеленого туризму та стратегії її реалізації // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 71-75. – ISSN 1997-4167
1625798
  Брєєва Є.М. Формування соціальної стратегії в системі управління туристичними підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брєєва Євгенія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625799
  Козакова О.М. Формування соціокультурних внутрішньоквартальних зон благоустрою / О.М. Козакова, Г.В. Кузьміна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 315-320. – ISSN 2077-3455
1625800
  Чумак М. Формування соціокультурного образу вітчизняної педагогічної інтелігенції під впливом світоглядної парадигмальності другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 2411-1317
1625801
  Киливник В.В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Киливник Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1625802
  Гонтова Л.В. Формування соціокультурної компетентності учнів 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення художньої культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гонтова Лариса Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625803
  Махінов В.М. Формування соціокультурної компетенції випускників ВНЗ у контексті Болонської декларації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 125-131. – (Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки ; вип. 6)
1625804
  Калінін В.О. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов в умовах самостійної роботи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 145-148. – (Серія : Педагогічні науки)
1625805
  Зєнікова М. Формування спадкової справи в логічній послідовності та в хронологічному порядку // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 38-41
1625806
  Клімов С.В. Формування спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" / С.В. Клімов, А.А. Білецький, А.В. Клімова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 23-40. – (Технічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
1625807
  Седляр Ю. Формування спільної європейської політики у галузі безпеки та оборони (1945-2014 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 91-98. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
1625808
   Формування сталого розвитку медичного туризму в Україні / У.А. Мартинюк, Л.П. Кушнір, О.В. Терлецька, М.В. Багрій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 91-99. – ISSN 1562-0905
1625809
  Панарін О. Формування старообрядницьких поселень на литовських та прусських землях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 30–36. – ISSN 2309-9356
1625810
  Попович А. Формування стилістичних умінь майбутніх учителів української мови і літератури в закладах вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 119-127. – ISSN 2411-1317
1625811
  Красовська О.М. Формування стилістичної компетентності майбутніх філологів засобами наукового стилю / О.М. Красовська, Л.П. Боть // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 67-74. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1625812
  Красношапка В.В. Формування стійкої конкурентної позиції рекламного WEB-сайту з використанням SEO / В.В. Красношапка, Д.С. Гетманець // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 61-68. – ISSN 2310-5534
1625813
  Булкін С.С. Формування стійкості та ефективності сільськогосподарського підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 112-117. – Бібліогр. : 12 назв. – ISSN 2306-6792
1625814
  Ткачук С.В. Формування стратегії STP-маркетингу у сфері ритейл-послуг / С.В. Ткачук, С.А. Стахурська, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С. 76-82. – ISSN 2522-1620
1625815
  Петрук В.А. Формування стратегії бізнесу торговельних підприємств у сучасних умовах підприємництва / В.А. Петрук, І.Р. Петрук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 171-180. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1625816
  Чухлата Ж.Г. Формування стратегії інформаційної підтримки логістичного забезпечення організації // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 99-105. – ISSN 2075-4892
1625817
  Власова К.М. Формування стратегії подолання бар"єрів входження підприємств на міжнародні ринки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Власова Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 228, [1] арк. – Додатки: арк. 199-228, [1]. – Бібліогр.: арк. 178-198
1625818
  Власова К.М. Формування стратегії подолання бар"єрів входження підприємств на міжнародні ринки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Власова Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1625819
  Куриліна О.В. Формування стратегії реструктуризації економічної безпеки держав Східного партнерства // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 85-88. – ISSN 1729-7036
1625820
  Ковтунець В. Формування стратегії розвитку освітньої статистики в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 5-11
1625821
  Струтинський В.Б. Формування стратегії та програми розвитку Академії інженерних наук України / В.Б. Струтинський, Є.Ю. Сахно, Н.В. Мороз // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 55-65. – ISSN 2410-9576
1625822
  Губарєва І.О. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 122-129. – ISSN 1993-6788
1625823
  Мартиненко В.В. Формування стратегічних пріоритетів зміцнення економічної безпеки національної економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 133-143. – ISSN 1993-6788
1625824
   Формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України : монографія / Кизим М.О., Ярошенко І.В., Хаустова В.Є., Губарєва І.О. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 475, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7801-09-1
1625825
  Ковач М.Й. Формування стратегічного набору в системі управління фінансовою стійкістю банківської системи / М.Й. Ковач, К.П. Індус, Л.М. Шелемон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (217). – С. 25-30. – ISSN 2522-1620
1625826
  Нечипоренко В. Формування страхового портфеля. Аналіз і практичні заходи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 40-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1625827
  Рудаковський А.В. Формування структур та реіонізація Всесвіту в моделях темної матерії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рудаковський Антон Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1625828
  Завдовєєв А.В. Формування структури і фізико-механічних властивостей низьковуглецевих сталей 20Г2С і 08Г2С при інтенсивній пластичній деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Завдовєєв Анатолій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1625829
  Покалюк В. Формування студентських контингентів сільськогосподарських вишів Києва у 1920-ті роки // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 332-338. – ISBN 978-617-7399-06-2
1625830
  Ліщук Г. Формування студентської опозиції у російських університетах у кінці 50-х - на початку 60-х років XIX століття // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 545-549. – ISBN 978-966-171-90295
1625831
  Корсун Ю.О. Формування суб’єктно-рефлексивної позиції студентів у процесі професійної підготовки як педагогічна умова розвитку професійної самосвідомості майбутніх інженерів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 94-98. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1625832
  Гамбург Л. Формування судової компетенції гетмана і старшинський рад в козацькому судоустрої Війська Запорозького // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 115-119. – ISSN 0132-1331
1625833
  Яцентюк С.В. Формування сукупного капіталу бренду: особливості застосування елементів ринкової взаємодії бренду на ринку в2в // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 1201-106. – ISSN 2309-1533
1625834
  Величко Л.М. Формування суспільної думки про політичні сили за допомогою закріплення словесних асоціацій на сторінках газети «Сегодня» // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 231-236


  Розглядається питання маніпулювання громадською думкою у ЗМІ. У статті на численних прикладах показується, як за допомогою нав"язування словесних асоціацій на сторінках газети "Сегодня" формується позитивний образ Партії Регіонів та Віктора Януковича ...
1625835
  Кафтя М.А. Формування сучасних портфельних теорій: основні проблеми та тенденції розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 414-419. – ISSN 2222-4459
1625836
  Банчук-Петросова Формування сучасної кадрової політики сектору безпеки та оборони України - потреба часу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 251-261
1625837
  Кичкирук Т.В. Формування сучасної концепції особистості з позиції нелінійного мислення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 54-60


  У статті йдеться про нелінійну модель особистості в контексті сучасної фі-лософії освіти. Пропонується нова (синергетична) модель особистості - інноваційна людина, метою життя якої стає самоосвіта, самовизначення, що спонукають її до реалізації ...
1625838
  Мартинюк О.А. Формування сучасної моделі бюджетного менеджменту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1625839
  Чижова В.І. Формування сучасної науково-інноваційної системи на регіональному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 110-114
1625840
  Ганіч Л.В. Формування сучасної системи управління трудовим потенціалом в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 8-12. – ISSN 2313-4569
1625841
  Мартич Р.В. Формування східнохристиянської традиції осмислення сутності живого // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 131-134
1625842
  Бойченко А.В. Формування сценаріїв інформаційних впливів у системах підтримки прийняття управлінських рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бойченко Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1625843
  Хомин І.П. Формування та використання амортизаційного ресурсу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 94-110 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
1625844
  Карпенко А.В. Формування та використання інтелектуального капіталу в Україні / А.В. Карпенко, Ю.О. Пироговська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – с. 197-201. – (Економічні науки ; № 4 (28))
1625845
  Рубан А. Формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках України: огляд видань 2010-2014 років // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано документопотік з питань формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках України за останні п"ять років. Досліджено тематичну структуру публікацій; визначено авторів і організації, які зробили внесок у розроблення питання ...
1625846
  Гончар М.Ф. Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 257-262. – ISSN 2222-0712
1625847
  Самайчук С.І. Формування та використання трудового потенціалу сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 58-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1625848
  Кальченко М.М. Формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 65-70. – ISSN 2313-4569
1625849
   Формування та властивості гумінових субстанцій / Ю.А. Тишко, А.Р. Степанюк, А.В. Копиленко, Л.Г. Воронін // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 61-66. – ISSN 1997-9266


  Досліджено гуміновмісні речовини, їх формування. Проведено експериментальні дослідження з метою визначення їх властивостей. Їх формування описується декількома теоріями. Теорія 1 (теорія лігніну) - лігнін ще не повністю використаний мікроорганізмами, ...
1625850
  Заячук М.Д. Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Заячук Мирослав Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1625851
  Кіяшко Я. Формування та діяльність афроамериканської релігійної організації "Нація ісламу" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 268-271. – ISBN 978-966-171-783-0
1625852
  Юзвяк І.П. Формування та етапи становлення релігійної термінології урумської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 184-190
1625853
  Горбатюк Л.М. Формування та ефективність інвестицій у зерновиробництві сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горбатюк Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. академія. – Полтава, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 25 назв
1625854
  Долганов П. Формування та імплементація меморіального законодавства України у сфері вшанування пам"яті жертв геноцидів і подолання їхніх наслідків // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 9-49. – ISSN 1998-3883
1625855
  Тисячний Д.В. Формування та модернізація інституту громадянства в умовах глобалізації: конституційно-правове та порівняльне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Тисячний Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1625856
   Формування та моніторинг пучка для просторово франкціонованої радіаційної терапії / В.С. Носонова, О.С. Ковальчук, О.Ю. Охріменко, В.М. Пугач // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 85-86
1625857
  Гусаков А.І. Формування та оптимізація ресурсного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 76-80
1625858
  Бойко Н.В. Формування та основні тенденції розвитку значення медія // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 49-54. – ISBN 966-581-295-6
1625859
  Крупка М.І. Формування та особливості корпоративного податкового менеджменту в сучасних умовах господарювання / М.І. Крупка, В.М. Кміть, Л.П. Ткачик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 69-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1625860
  Нижник О.В. Формування та оцінка інноваційного ресурсного потенціалу підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 72-75. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1625861
  Ковальова О.М. Формування та оцінювання інвестиційного потенціалу венчурних інститутів спільного інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 283-289 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1625862
  Гурська І.С. Формування та перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні під час та після пандемії / І.С. Гурська, І.О. Федуняк, І.В. Стемковська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1625863
  Курдес О.В. Формування та підготовка кадрового резерву на керівні посади в судово-експертних установах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 153-162. – ISSN 2524-0323
1625864
  Пугачова Н.С. Формування та реалізації "зеленої" економіки як особливий об"єкт державної політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 130-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1625865
  Василенко А.Ю. Формування та реалізація державної політики відкритої науки в країнах ЄС (на прикладі Королівства Нідерландів) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 56-62. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (95)). – ISSN 2310-2837
1625866
  Ярошенко Є.В. Формування та реалізація державної політики з гендерної паритетності у сфері публічного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ярошенко Євгенія Вікторівна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1625867
  Шестаковська Т.Л. Формування та реалізація державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Шестаковська Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 67 назв
1625868
  Венгер І.О. Формування та реалізація державної політики на ринку праці в умовах сталого розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Венгер Ірина Олександрівна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1625869
  Піменов С.А. Формування та реалізація ефективної бізнес-моделі підприємства : дис. ... д-ра філософії : 051, 05 / Піменов Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 221, [29] арк. – Додатки: арк. [29]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 191-221
1625870
  Полковниченко С.О. Формування та реалізація інвестиційного потенціалу Чернігівської області у сфері охорони навколишнього природного середовища / С.О. Полковниченко, Д.М. Богдан, Д.О. Лелюк // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 44-51. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1625871
  Русіна Ю.О. Формування та реалізація інвестиційної політики комерційного банку / Ю.О. Русіна, Н.О. Бащенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С. 37-45. – ISSN 2522-1620
1625872
  Ємельяненко Л.М. Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 82-91. – ISSN 1681-116Х
1625873
  Цимбалюк Н.М. Формування та регулювання ринку праці у сфері культури і мистецтва / Н.М. Цимбалюк, С.І. Грінченко // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 30-34
1625874
  Прилуцький А.М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 248 л. – Додатки: л. 230-248. – Бібліогр.: л. 199-229
1625875
  Апаров А.М. Формування та розвиток адміністративно-процесуального права : монографія / А.М. Апаров ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 344 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7178-81-0
1625876
  Плєшакова О.А. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах ринкових трансформацій : дис. ... : 08.00.01 / Плєшакова Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 223 л. – Додатки: л. 208-223. – Бібліогр.: л. 183-207
1625877
  Шира Т.Б. Формування та розвиток внутрішньогосподарського контролю в системі корпоративної безпеки підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 84-88 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1625878
  Гула Р.В. Формування та розвиток державного патріотизму у системі монархічної ідеології в Російській імперії XIX - початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1050. – С. 267-278. – (Серія "Історія" ; вип. 46, спец. вип.). – ISSN 0453-8048
1625879
  Боган С. Формування та розвиток дипломатичної служби Японії у післявоєнний період (1945-1965 рр.) // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 139-146. – ISBN 978-617-7768-07-3
1625880
  Поплавська А.П. Формування та розвиток кадрового резерву на промисловому підприємстві за допомогою технології управління талановитими працівниками // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 80-86 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
1625881
  Хандій О.О. Формування та розвиток компетентностей працівника сучасного цифрового світу (за результатами експертного опитування) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 207-214. – ISSN 2222-4459
1625882
  Мостепанюк А. Формування та розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Досліджено формування та подальший розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізовано особливості трансформації цієї концепції відповідно до соціально-економічних змін, очікувань суспільства та інтересів бізнесу. На основі ...
1625883
  Дибач І.Л. Формування та розвиток корпоративного управління // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – C. 138-147. – ISSN 2307-9878
1625884
  Журавель В. Формування та розвиток окремих криміналістичних теорій (учень) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 65-76. – ISSN 1026-9932
1625885
  Стечак Г. Формування та розвиток педагогічної компетентності у студентів медичних закладів вищої освіти з використанням інноваційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 88-94. – ISSN 2308-4634
1625886
  Молоканова В.М. Формування та розвиток поведінкових компетенцій проектних менеджерів // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
1625887
  Махонюк О.В. Формування та розвиток ринку міграційних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. : 08.00.07 / Махонюк Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
1625888
  Січова О.В. Формування та розвиток системи архівних фондів наукових установ НАН України (1968-2018) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02, 27 / Січова Оксана Василівна ; НАН України, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
1625889
  Ковальчук Галина. Формування та розвиток системи методичного забезпечення масових бібліотек на теренах України у 1920–1940 роках // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 27-30. – ISSN 2518-7341


  У статті досліджується досвід формування системи методичного керівництва масовими бібліотеками на теренах України. Окреслено основні дії держави зі створення цілісної системи
1625890
  Болдижар С.М. Формування та розвиток системи народних комітетів Закарпатської України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 50-55. – ISSN 2220-1394


  Досліджено процес формування народних комітетів Закарпатської України, які у 1944-1945 роках стали місцевими органами державної влади на Закарпатті. Здійснено аналіз нормативно-правових актів прийнятих Народною Радою Закарпатської України на підставі ...
1625891
  Серняк І.І. Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Серняк Ірина Ігорівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1625892
  Федоренко М.С. Формування та розвиток соціального капіталу підприємства ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 136-138. – ISSN 2306-6814
1625893
  Козакова О.М. Формування та розвиток традицій в архітектурі гостьових будівель Західної України XVII-XIX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Козакова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1625894
  Федорчак П.С. Формування та розвиток української еміграції у міжвоєнній Чехословаччині (20-30-ті 20-го ст.) / П.С. Федорчак, А.Є. Яворський // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 56-63. – ISSN 2312-1165
1625895
  Касьянова Л.С. Формування та розвиток умінь міжкультурної комунікації у майбутніх економістів / Л.С. Касьянова, О.І. Овчіннікова, Л.Є. Гасанова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 68-73. – ISSN 2411-5983
1625896
  Олешко А.А. Формування та розвиток цифрової компетентності персоналу / А.А. Олешко, А.О. Усатенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 16-19. – ISSN 2306-6814
1625897
  Зубілевич С.Я. Формування та розкриття облікової політики за МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 78-90. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1625898
  Харковенко Р.В. Формування та систематизація державного обліку пам"яток культурної спадщини в Україні (1991 - 2017 рр.) / Роман Володимирович Харковенко ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2019. – 159, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 118-138. – ISBN 978-966-8999-98-7
1625899
  Пірен М. Формування та утвердження національної ідентичності громадян територіальних громад як чинник згуртованості української політичної нації / М. Пірен, Л. Гонюкова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 26-32. – ISSN 2664-3618
1625900
  Буткевич О.В. Формування та характерні риси основних елементів і компонентів стародавнього міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 126-145. – ISBN 978-966-2609-51-6
1625901
  Фігурка М.В. Формування тарифів на житлово-комунальні послуги для населення України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 21-26. – ISSN 2308-1988
1625902
  Жейнова С.С. Формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жейнова Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
1625903
  Калініченко Л.М. Формування творчого мислення учнів початкової школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Калініченко Людмила Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1625904
  Вінглівськт Н. Формування творчої компетентності засобами літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 66-68
1625905
  Бейліс Л. Формування творчої спрямованості діяльності бібліотечного колективу // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 9-13
1625906
   Формування текстур в висушених плівках Na-ДНК при різних концентраціях розчину / Є.О. Шапар, О.А. Загородня, О.Ю. Вергун, С.М. Перепелиця // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 27
1625907
  Тур О.М. Формування теоретико-методологічних основ стандартизації науково-технічної термінології // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 29-38. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено дискусію стосовно доцільності й ефективності стандартизації як способу внормування термінології. Така діяльність спрямована на визначення єдиної форми термінологічної одиниці, за якою закріплюється певне значення і яка фіксується в ...
1625908
  Стратонов В.М. Формування теоретичних основ міжнародної криміналістики / В.М. Стратонов, А.А. Іванищук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 189-192. – (Юрисптуденція ; Вип. 4)
1625909
  Мехович С.А. Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства / С.А. Мехович, М.О. Ткаченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 290-297 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1625910
  Кохановська О. Формування теорії інформаційних цивільних правовідносин: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 19-22. – ISSN 0132-1331
1625911
  Колодійчук І.А. Формування територіально збалансованих систем управління відходами: регіональний вимір : монографія / І.А. Колодійчук ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишньго НАН України"". – Львів : Інститут регіональних досліджент ім. М.І. Долишнього НАН України, 2020. – 523, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-411. – ISBN 978-966-02-9251-2
1625912
  Аврамчук О.П. Формування території Галицької землі протягом другої половини XIV – останньої третини XV ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 3-9. – ISSN 1996-9872
1625913
  Дем"янюк К. Формування технічної уяви у курсантів-прикордонників із застосуванням системи автоматизованого проектування Solid Works // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 79-88. – ISSN 1682-2366
1625914
  Сацький П. Формування технологічних мереж на територіальній основі Криму і південних районів України (1945 - 1954 рр.) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 107-111
1625915
  Панова Н. Формування технологічної компетентності учителів іноземної мови як пріоритетний напрям підготовки у закладах вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 260-270. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1625916
  Бахіча Е.Е. Формування толерантних стосунків студентів в різноманітних формах позанавчальної роботи в умовах полікультурного середовища // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 31-35
1625917
  Гарань Н. Формування толерантності майбутніх викладачів у закладах вищої освіти / Н. Гарань, Н. Карганова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 54-68. – ISSN 2077-1827
1625918
  Гладких Ж.Г. Формування толерантності як складової комунікативної компетентності викладача // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 112-116. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1625919
  Борисенко М. Формування традиції святкування Нового року в Україні (кінець XIX - середина XX століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 14-24. – ISSN 2313-8505
1625920
  Артеменко М.А. Формування транснаціональної еліти як чинник глобалізаційних процесів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 91-96. – ISSN 2077-1800
1625921
  Гаращук О. Формування тренда еколого-безпечного соціального середовища - важливої складової сталого розвитку (на прикладі туризму) / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 26-38. – ISSN 2786-4537


  Розкрито сутність та значення еколого-безпечного соціального середовища, необхідного для забезпечення в країні сталого розвитку. Визначено місце в цьому процесі туристичної сфери, зокрема екологічного туризму, а також види природних ресурсів, на базі ...
1625922
  Гетьман О.О. Формування трудового потенціалу як напрям забезпечення економічної безпеки держави // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – C. 7-15. – ISSN 2306-546X
1625923
  Музиченко-Козловська Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 156-166. – ISSN 0321-0499
1625924
  Коба О.В. Формування у курсантів вищих військових навчальних закладів командирських якостей у процесі навчання // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 81-85. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1625925
  Златів Л. Формування у магістрантів-філологів умінь аналізувати науково-навчальний мовознавчий текст // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Тарасюк Т., Аркушин Г.Л. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – Вип. 10. – С. 52-61. – ISSN 2413-0923
1625926
  Скиба Ю.А. Формування у майбутніх екологів вмінь практичної реалізації принципів збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 23-25 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1625927
  Остапчук Н.О. Формування у майбутніх педагогів готовності до особистісного типу спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Остапчук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1625928
  Олексюк В.П. Формування у майбутніх учителів інформатики компетентностей безпечної діяльності у комп"ютерних мережах // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 244-249. – ISSN 2413-1571


  У статті досліджено поняття кібернетичної та інформаційної безпеки. Автором визначено науково-методичні засади формування у майбутніх учителів інформатики фахових компетентностей у галузі інформаційної безпеки – неперервність та поетапність. На ...
1625929
  Хміль Н.А. Формування у майбутніх учителів навичок використання хмарного сервісу google календар у професійній діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 118-123. – ISSN 2413-1571


  Стаття присвячена висвітленню методичних положень формування у майбутніх учителів навичок використання хмарних сервісів у професійній діяльності. Обґрунтовано актуальність застосування в педагогічній практиці сервісів планування часу, які сприяють ...
1625930
  Томашевська А.Ю. Формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Томашевська Агнесса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1625931
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 238, [3] арк. – Додатки: арк. 215-238, [3]. – Бібліогр.: арк. 9-10, 187-214 та в додатках: арк. 236-237
1625932
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читання засобами поетичного твору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1625933
  Мороз О.Г. Формування у першокурсників вузу уміння самостійно вчитися як одна з умов підвищення якості їх знань // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 37-43. – (Серія історії ; № 14)
1625934
  Блінова Г.О. Формування у процесі навчання юристів професійного підходу до використання інформації з обмеженним доступом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 13-15
1625935
  Пахненко І. Формування у студентів-словесників умінь професійно орієнтованого мовлення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 276-288. – ISSN 2312-5993
1625936
  Жданова Ю.Д. Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .Net Framework / Ю.Д. Жданова, С.О. Спасітєлєва, С.М. Шевченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 48-54. – ISSN 2413-1571
1625937
  П"ясецька Н. Формування у фахівця компетентності взаємодії з дітьми із особливими освітніми потребами / Н. П"ясецька, М. Шпильова // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 120-127. – ISSN 2706-6258
1625938
  Токарєва Н.М. Формування у школярів підліткового віку прийомів взаємодії з письмовим текстом / Н.М. Токарєва. – Київ, 1997. – 25 с.
1625939
  Бараняк І.Є. Формування україно-німецької територіальної міграційної системи: економічні наслідки та ефекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 132-136. – ISSN 2306-6806
1625940
  Туранли Ф.Г. Формування українокозацько-кримськотатарського союзу та морські походи запорозьких казаків // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 200-224. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1625941
  Дробіна Л. Формування українсько-молдавських відносин у 1950 р. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 18-25. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1625942
  Служинська І. Формування українсько-російського кордону: дискусії й політичні рішення 20-х рр. XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 115-124
1625943
  Коцур А. Формування української державності в середині XVII ст. (історіографія проблеми) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 139-146. – ISBN 978-966-2464-25-2
1625944
  Єрмоленко С. Формування української мовної особистості // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 51-54
1625945
  Смовженко Л.Г. Формування умінь полілогічного спілкування на уроках англійської мови у початковій школі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 254-257
1625946
  Корсак К. Формування умов для знищення "монбланів" історичної неправди про Україн // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 53-66. – ISSN 1682-2366
1625947
  Ворона А.Г. Формування унікального візуального образу видання на прикладі журналу "Наш" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 63-70
1625948
  Бистренко О.В. Формування упорядкованих структур в конденсованих системах : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07, 105 / Бистренко Олексій Васильович ; Ін-т фізики НАН України. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
1625949
  Повстин О. Формування управлінських якостей у майбутніх фахівців у галузі безпеки людини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 52-60. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано управлінські якості фахівців у галузі безпеки людини, в контексті особливостей професійної діяльності. Запропоновано класифікацію управлінських якостей керівника рятувального підрозділу, з метою забезпечення ефективності процесу ...
1625950
  Чорна А.В. Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чорна Альона Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1625951
  Гапоненко С. Формування управлінської компетентності майбутніх учителів фізичної культури // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 79-87. – ISSN 2617-1775
1625952
  Криштанович С.В. Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 120-123. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1625953
  Козлов Д. Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 50-58. – ISSN 2078-1016
1625954
  Галус О. Формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 40-43. – ISSN 2309-9127
1625955
  Чернякова Ж.Ю. Формування управлінської культури студентів-бакалаврів педагогічного вищого навчального закладу в контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 296-339. – ISBN 978-966-698-251-8
1625956
  Бикова Т. Формування уряду Соломона Крима // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 3). – С. 6
1625957
  Капля Л.І. Формування успішної взаємодії в студентському колективі морського навчального закладу // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 83-86. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1625958
  Ончева Т.В. Формування успішної особистості учнів у процесі навчання географії на принципах сталого розвитку // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 5-12 : фото. – Бібліогр.: 21 назв.
1625959
  Куркіна Д.С. Формування уявлення старшокласників про німецьку літературу як складову світової: культурологічний підхід // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 340-346
1625960
   Формування фахових компетентностей в курсі електродинаміки для студентів електротехнічних спеціальностей / В.Г. Таран, Т.В. Калініна, О.А. Харитонова, О.І. Григор"єва // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 210-213. – ISSN 2519-2884
1625961
  Сусь Б.А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення / Б.А. Сусь, Б Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 55-57. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507


  У статті подано особливості навчання студентів курсу теоретичної фізики.
1625962
  Сусь Б.А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 55-57. – (Філологічні науки ; вип. 8)


  У статті обгрунтовується застосування проблемних питань фізики для активізації навчальної діяльності та розвитку критичного мислення. На прикладі хвиль де Бройля з"ясовується проблема і дається тлумачення їх фізичного змісту. Пошук розв"зку ...
1625963
  Шишкін Г.О. Формування фізико-технічної картини навколишнього середовища при вивченні фізики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 46-49. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1625964
  Маєвський М. Формування фізичної культури особистості як головна мета фізичного виховання студентської молод // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 62-68. – ISSN 2307-4906
1625965
  Журавльова Т.О. Формування фінансових ресурсів підприємства в умовах кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 42-45 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1625966
  Тхорук В.П. Формування фінансових ресурсів та шляхи підвищення ефективності управління ними на підприємствах харчової промисловості // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 125-128 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1625967
  Антонова О.М. Формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки ВНЗ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 117-126. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу, а також запропоновано модель системи управління економічною безпекою вищого навчального закладу.
1625968
  Мережко В.М. Формування фінансово-економічного потенціалу у розвитку ЗЕД підприємства за умов євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мережко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
1625969
  Решетило В.П. Формування фінансово-монетарної моделі глобальної економіки та її наслідки для національних держав // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 23-28. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1625970
  Гуменюк В.В. Формування фінансово й організаційно спроможних органів місцевого самоврядування в Україні / В.В. Гуменюк, Р.І. Перегуда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С.156-163
1625971
  Возняк Г.В. Формування фінансово спроможних територіальних громад: ризики децентралізації / Г.В. Возняк, І.В. Жеребило // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.: 10 назв
1625972
   Формування фінансового механізму сталого розвитку України : монографія / [В.М. Булавинець та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О.І. Тулай ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 412, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 382-412 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-471-4
1625973
  Підлипна Р.П. Формування фінансового потенціалу в рамках стратегії стійкого економічного зростання підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С. 57-61. – ISSN 2522-1620
1625974
  Юрків Р.Р. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності суб"єктів малого підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 45-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1625975
  Марчак Н.В. Формування фінансової звітності підприємства у сучасних умовах // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 104-110. – ISSN 1813-1271
1625976
  Гудзь Т.П. Формування фінансової рівноваги підприємства: методологічний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 8-15. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено аспекти методології формування фінансової рівноваги підприємства: послідовність етапів та стадії розвитку, їх межі, форми та функції. Обгрунтовано закономірність циклічного розвитку стану фінансової рівноваги на підприємстві. ...
1625977
  Бугай В.З. Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах / В.З. Бугай, В.С. Різник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 20-26. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1625978
  Леваєва Л.Ю. Формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 226-230. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання регулювання ломбардної діяльності як інструменту впливу на економічний розвиток країни. Метою роботи є визначення особливостей формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ в ...
1625979
  Яковенко О. Формування фонду архівного примірника видань творів друку України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / О. Яковенко, О. Починок // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 146-155. – ISSN 2224-9516
1625980
  Лисенко Л. Формування фонду медіадокументів та тенденції їх використання в бібліотеці ВНЗ Укоопслілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" / Лариса Лисенко, Валерія Глухова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 14-15. – ISSN 1811-377X


  У статті викладено результати дослідження, яке проводилося бібліотекою ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (Україна) в рамках виконання науково-дослідної роботи "Функціонування єдиного інтегрованого автоматизованого комплексу ...
1625981
  Лисенко К.В. Формування фонетичних компетенцій на першому курсі мовного вишу: методичні прийоми і рекомендації / К.В. Лисенко, Н.М. Нестеренко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 269-276


  Розглянуто основні проблеми вступно-корективного фонетичного курсу англійської мови для мовних факультетів ВИШів. Виділено основні типи вправ для подолання впливу артикуляції рідної мови на англійську. Проілюстровано вправи для розвитку фонетичного ...
1625982
  Уманців Ю. Формування холдингів в економіці України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 16-24. – ISSN 1605-2005
1625983
  Борис Т. Формування художніх колекцій при університетах України (XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 150-155. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено історію формування художніх колекцій при Харківському, Київському, Новоросійському університетах у XІX ст., процеси перетворення їх у музеї образотворчого мистецтва.
1625984
  Волков С.М. Формування художньої культури України: особливості регулятивних методів культури й освіти 30-х рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 4-19
1625985
  Дроговоз Н.А. Формування цифрових компетентностей у студентів педагогічних спеціальностей / Н.А. Дроговоз, В.В. Матяш // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 151-156. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1625986
  Іваницький О.І. Формування цифрової компетентності майбутнього вчителя фізики у процесі фахової підготовки // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 29-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1625987
  Субота М.В. Формування цілей сталого розвитку санаторно-курортних закладів / М.В. Субота, В.В. Іванишин, Л.Н. Лояк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (234). – С. 117-123. – ISSN 2522-1620
1625988
  Нешкумай А.А. Формування цілісного промислового комплексу національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Нешкумай Аліна Анатоліївна ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем. розвитку. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1625989
  Столяров В.Ф. Формування цін і тарифів на товари та послуги суб"єктів природних монополій в Україні / В.Ф. Столяров, В.І. Островецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 2306-6806
1625990
  Вініченко А.А. Формування ціннісних орієнтацій у студентів закладів вищої освіти у сучасному соціокультурному простор // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 24-32. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1625991
  Дьоміна В. Формування ціннісних професійних орієнтацій майбутніх викладачів в умовах інтерактивної взаємоді / В. Дьоміна, А. Котиляк, А. Вішнякова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 68-82. – ISSN 2077-1827
1625992
  Панчук Н.П. Формування ціннісного компоненту у структурі особистості майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 97-100. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1625993
  Кондратова М.В. Формування ціннісного ставлення до праці у студентів коледжу будівництва та архітектури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кондратова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1625994
  Шолох О.А. Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шолох Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1625995
  Скопненко Б.О. Формування чехословацьких військових частин на території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях Червоної армії (1941-1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Скопненко Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1625996
  Хміль-Чуприна Формування читацької компетенції і культури у студентської молоді в проекті "Книга у віртуальному просторі" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 109-116. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження – визначити сучасний інструментарій формування читацької компетенції і культури у студентської молоді, зокрема методи і засоби популяризації читання, та проаналізувати ефективність їх упровадження. У статті розглядаються можливі ...
1625997
  Кізян Р.В. Формування шляхів удосконалення механізмів державного управління системою антитерористичної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 126-130. – ISSN 2306-6814


  "Вивчено стан наукової розробленості напряму дослідження щодо впровадження державної політики з забезпечення реагування складових сектору безпеки і оборони України та загрози терористичної спрямованості. Доведено актуальність дослідження удосконалення ...
1625998
  Оліфірович В.О. Формування щільності бобово-злакового травостою залежно від строку сівби на схилах південної частини Лісостепу Західного // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 94-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
1625999
   Формування ювенальної компетентності поліцейських : навч.-метод. посібник / [Я.М. Когут, Н.О. Пряхіна, Ю.Ц. Жидецький та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 175, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 169-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-321-9
1626000
  Ярмольчук Т. Формування і реалізація індивідуальних стратегій професійної підготовки фахівців  вищої кваліфікації  як  психолого-педагогічна  проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 160-165. – ISSN 2308-4634
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,