Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1625001
  Малишев Б.В. "Ядро правової системи": до питання про визначення поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-38
1625002
  Амосов М. "Язавжди намагався бути чесним і добре ставився до людей" // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред.: Р.В. Богатирьова ; редкол.: С.Б. Арбузова, Р.М. Богачов, Г.В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 6-15. – ISSN 2308-8818
1625003
  Бовгиря А. "Язик козацький": мова як ознака ідентичності в Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 45-56. – ISSN 0130-5247


  Мовна палітра ранньомодерної Гетьманщини була доволі розмаїтою і включала канцелярську українську ("проста мова"), латину, польську, російську, старослов"янську, розмовну українську мови. На кожну з них покладалися свої функції. Поряд з уявленнями про ...
1625004
  Творун С. "Язичництво" чи "архаїчне православ"я"? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 119-122


  Розглядається проблема висвітлення дохристиянських вірувань укр. народу в сучасній навчальній та науково-популярній літературі; аналізуються підходи до з’ясування поняття верховного Бога, його назв і місця в пантеоні давньоукраїнських божеств; ...
1625005
  Брэдбери Малькольм "Язык для своих": карманный справочник структуралиста // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.238-255. – ISSN 1130-6545
1625006
  Мандзюк Д. "Язык Котляревского и Шевченко законен только в Австрии" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 35 (188). – С. 53-57


  На відкритті пам"ятника Івану Котляревському в Полтаві 12 вересня 1903 року виголошувати промови українською дозволили тільки гостям з Галичини. Їх як громадян Австро-Угорської імперії вважали іноземцями.
1625007
  Воробьев Е.З. "Язык" мой - враг мой / Е.З. Воробьев. – Москва, 1974. – 63с.
1625008
  Северская О.И. "Языковые игры" современной поэзии // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 159-168. – ISSN 0869-0499
1625009
  Набутовская М. Я-Женщина : Стихи / М. Набутовская. – Киев : Созвучие, 1998. – 112с
1625010
  Швая М. Я-зануда : повесть / Моника Швая; пер. с польского В.А. Голубьевского. – Харьков : Фолио, 2006. – 381с. – (Литература). – ISBN 966-03-3708-6
1625011
   Ядран. – К, 1986. – 142с.
1625012
   Ядренко Михайло Йосипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 271. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1625013
  Чашечникова О.С. Ядренко Михайло Йосипович (16.04.1932-28.09.2004) // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 8-9. – ISSN 2519-2361


  "У цьому році виповнилося б 85 років видатному українському математику, професору, доктору фізико-математичних наук, члену-кореспонденту Національної академії наук України М.Й. Ядренко."
1625014
   Ядренко Михайло Йосипович (1932-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 556-557. – ISBN 978-966-439-754-1
1625015
  Александров И.В. Ядринка : стихи / Иван Александрович. – Москва : Современник, 1976. – 95 с. – (Новинки "Современник")
1625016
  Поперечный А.Г. Ядро / А.Г. Поперечный. – М., 1975. – 79с.
1625017
  Грудев И.Т. Ядро / И.Т. Грудев. – Москва, 1984. – 126с.
1625018
  Сикорский В.В. Ядро / В.В. Сикорский. – М., 1985. – 126с.
1625019
  Максвелл Скотт Ядро Linux в комментариях / Максвелл Скотт; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 2000. – 488с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-46-1
1625020
  Лооне Л.Р. Ядро в локальновыпуклом топологическом векторном пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Лооне Л.Р.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1972. – 17л.
1625021
  Ситникова Е.В. Ядро внутреннего лексикона человека: возможности экспериментального исследования // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 138-153


  У статті викладаються основні теоретичні положення сучасних лінгвістів стосовно структури внутрішнього лексикону людини. Спираючись на отримані дані, автор статті намічає перспективи майбутнього вільного асоціативного експерименту. В статье излагаются ...
1625022
  Чертков В.П. Ядро диалектики / В.П. Чертков. – Москва, 1963. – 152с.
1625023
  Орлова Д.В. Ядро емоційного інтелекту в контексті прикладного значення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 147-152. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1625024
  Гильденбранд В. Ядро и равновесие в большой экономике / В. Гильденбранд. – Москва : Наука, 1986. – 197 с.
1625025
  Харрис Г. Ядро и цитоплазма / Г. Харрис. – Москва, 1973. – 190с.
1625026
   Ядро истории Петра Великого, первого императора Всероссийского с присовокуплением описания монумента, воздвигнутогов память ему сему отцу отечества Екатериною 11, 1795. – 447с.
1625027
  Булкин А.П. Ядро маоистской "социологии" / А.П. Булкин. – Москва, 1980. – 141с.
1625028
  Аннинский Л.А. Ядро ореха : критические очерки / Л.А. Аннинский. – Москва : Советский писатель, 1965. – 224 с.
1625029
  Ахунов Г. Ядро ореха : роман, повести / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Известия, 1982. – 510 с. – (Библиотека "Дружбы народов")
1625030
  Трифонов Ю.В. Ядро правды / Ю.В. Трифонов. – М, 1987. – 62с.
1625031
  Райков И.Б. Ядро простейших / И.Б. Райков. – Л, 1978. – 327с.
1625032
  Хилков Андрей Яковлевич Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывш. в Швеции резидентом князь Андреем Яковлевичем Хилковым. – Москва, 1791. – 434с.
1625033
  Паламарчук Л.Б. Ядро соціокультурних знань у шкільних курсах географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 28-32 : схема. – Бібліогр.: 6 назв
1625034
  Гловацька О.Л. Ядро функціонально-семантичного поля негативності в староукраїнській мові // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 21-26. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1625035
  Голицын А.П. Ядро хронологическое истории всемирной, от начала света до кончины Екатерины II : Содержащее хронологию истории священной и гражданской; основание и перемену государств и их владетелей; Вселенские и частные соборы, когда они существовали, кто на них присутствовал, и повод их созыва... : собранное из разных достоверных летописей. – Москва : В вольной типографии Гария и компании
Ч. 1. – 1804. – XI, [3], 408 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням
1625036
  Федосеев Семен Ядро, шрапнель снаряда : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 146-155 : Фото, карта
1625037
  Обушний М.І. Ядути: село і люди / Микола Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – 207, [1] с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-575-200-4
1625038
  Гадаскина И.Д. Яды - вчера и сегодня / И.Д. Гадаскина, Н.А. Толоконцев. – Л., 1988. – 204с.
1625039
  Бороздин М. Яды : кто их отведал, получил сполна... (из истории отравлений) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1625040
  Эйхлер В. Яды в нашей пище = Gift in unserer nahrung / В. Эйхлер; Пер. с нем. Г.И. Дойдиной и В.А. Турчаниновой. – Москва : Мир, 1985. – 202с.
1625041
  Эйхлер В. Яды в нашей пище / В. Эйхлер. – Москва : Мир, 1986. – 202с.
1625042
   Яды и аппараты для борьбы с вредителями и болезнями с/х растений. – М - Л, 1931. – 96с.
1625043
  Оксенгендлер Г.И. Яды и организм / Г.И. Оксенгендлер. – Санкт-Петербург, 1991. – 319с.
1625044
  Бороздин Михаил Яды: кто их отведал, получил сполна...( из истории отравлений ) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1625045
  Савельев М.П. Яереммуховые холода / М.П. Савельев. – М, 1971. – 95с.
1625046
  Соловей Д. Яєчна торгівля України / Д. Соловей, І. Лебединський. – Х., 1928. – 128с.
1625047
  Осадча Ю.В. Яєчні кури: історія приручення, породоутворювальний процес, спеціалізація // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 190. – С. 286-294. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
1625048
  Стернин И. Язак и национальное сознание // Логос : Журнал по философии и прагматике культуры / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 140-155. – ISSN 0869-5377
1625049
  Гарсия А.Г. Язвительные, возмутительные и беспристрастные раздумья бунтаря : повесть / А.Г. Гарсия. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 240с. – ISBN 5-235-00187-7
1625050
  Андреев М.С. Язгулемский язык.Таблицы глаголов. (1904 г.) / Андреев М.С. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 20 с.
1625051
  Моногарова Л.Ф. Язгулемцы (опыт монографического описания). : Автореф... канд.наук: / Моногарова Л.Ф.; Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
1625052
  Эдельман Д.И. Язгулямский язык. / Д.И. Эдельман. – М., 1966. – 220с.
1625053
  Эдельман Д.И. Язгулямско-русский словарь. / Д.И. Эдельман. – М., 1971. – 355с.
1625054
  Макаревич В.С. Язеп Юрьевич Лесик // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 162-170. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Автор одной из первых белорусских грамматик. Профессор БГУ, академик БАН.
1625055
  Макаревич В.С. Язеп Юрьевич Лесик // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 162-170. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Автор одной из первых белорусских грамматик. Професор БГУ, академик БАН.
1625056
  Гудименко О Язик до Кембриджа доведе / вела розмову Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Вчителька англійської мови з Кропивницького Олеся Гудименко перемогла на міжнародному конкурсі Cambridge English Schools competition 2017.
1625057
  Фаріон І. Язик подав у суд на мову, а мова виграла язик // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 4
1625058
  Сандфельд-Єнсен К. Язикознавство / Кр. Сандфельд-Єнсен ; В пеpекладі з німецького Е. Тимченка. – Камянець на Поділлю (Кам"янець-Подільський) : Укp. Вид. в Катеpинославі ; Пpавобеpеж. філія ; Дpук. Когена і Дунаєвецького, 1920. – 111 с. : табл.
1625059
  Кальчук Галина Язичник сибірський у НПП "Дермансько-Острозький" / Кальчук Галина, Столяр Наталія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 20 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1625060
  Мельник Л.Г. Язичництво / Л. Мельник // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 424-425. – ISBN 966-642-073-2
1625061
  Ковальчук А. Язичництво в Україні як потенціал для розвитку релігійного туризму / А. Ковальчук, А. Манько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 132-142. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
1625062
  Пилипчук Я.В. Язичництво у кипчаків // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 49-55. – ISSN 1608-0599
1625063
  Башук Н. Язичництво як складова української національної ідентичності в романі Раїси Іванченко "Отрута для княгині" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 139-145


  У статті проаналізовано особливості репрезентації елементів язичницької релігійності як однієї зі складових української національної ідентичності в романі Р. Іванченко "Отрута для княгині"
1625064
  Кралюк П. Язичницька Аркона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Подорож до чи не найбільшого духовного центру стародавніх слов"ян у сучасній Німеччині.
1625065
  Кралюк П. Язичницька Аркона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Подорож до чи не найбільшого духовного центру стародавніх слов"ян у сучасній Німеччині.
1625066
  Лесюк М. Язичницька реакція при Юліані Відступнику (331 - 363) // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 333-336
1625067
  Фещук В. Язичницька символіка у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті вперше в українському літературознавстві досліджується давньоукраїнська язичницька символіка поеми Т.Г. Шевченка "Гайдамаки", аналізується містицизм твору та його вплив на історико-героїчний пафос поеми. На основі такої методології формується ...
1625068
  Задорожна Л. Язичницьке буйство і християнське смирення у поведінці героїв поетичних творів Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 26-43


  У статті досліджуєюься аспекти християнства та язичництва у поетичних творах Т. Шевченка
1625069
  Малєєв Ю.М. Язичницьке капище на березі Роставиці // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 76-80. – (Серія історії ; № 17)
1625070
  Пахомова С. Язичницьке табу на ім"я як причина розвитку слов"янської антропосистеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 58-62. – (Філологія ; Вип. 16)
1625071
  Кожоляко Г. Язичницький і християнський характер поховальних обрядів українців // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 54-68. – ISSN 2523-4234
1625072
  Сморжевська О. Язичницький простір Києва: сучасні інтерпретації історико-культурного спадку // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 468-471. – ISBN 978-617-7399-06-2
1625073
  Жила С. Язичницький світ за дилогією Семена Скляренко "Святослав" і "Володимир"
1625074
  Мозговий І.П. Язичницькі витоки психічної антропології в ранньому християнстві // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 8-14. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
1625075
  Тупик О. Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 90-93
1625076
  Семенчук С.О. Язичницькі наскально-ритуальні об"єкти лівобережжя Середньої Подністрянщини // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 88-97. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1625077
  Тупик Оксана Олександрівна Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. 20 ст.) : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тупик Оксана Олександрівна ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 253л. – Бібліогр.: л. 213-253
1625078
  Тупик О.О. Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Тупик Оксана Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1625079
  Корнійчук Т. Язичницько-християнські аспекти моделювання потойбіччя в "Енеїді" І. Котляревського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 66-70. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1625080
   Язобретения и технические усовершенствования в разведочном бурении. – М.-Л.
1. – 1941. – 80с.
1625081
  Григорян Л.Т. Язык -- к знанию ключ / Л.Т. Григорян. – Москва, 1968. – 200с.
1625082
  Белик Е.В. Язык - вербальный культурный код нации // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 174-180. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
1625083
  Горбачевич К.С. Язык - памятник культуры / К.С. Горбачевич. – Л., 1965. – 35с.
1625084
  Будагов Р.А. Язык - реальность - язык. / Р.А. Будагов. – Москва, 1983. – 262с.
1625085
  Формановская Н.И. Язык - речь - общение: единство и раздельность // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 2 (201). – С. 35-40. – ISSN 0131-615X
1625086
  Журавлев В.К. Язык - языкознание - языковеды / В.К. Журавлев. – Москва : Наука, 1991. – 208 с. – (Литературоведение и языкознание / основана в 1978 г.). – ISBN 5-02-011042-6
1625087
  Блумфилд Л. Язык / Л. Блумфилд. – Москва : Прогресс, 1968. – 608 с.
1625088
  Норман Б.Ю. Язык / Б.Ю. Норман. – Минск, 1987. – 220с.
1625089
  Орловская М.Н. Язык "Алтан тобчи" / М.Н. Орловская. – М., 1984. – 235с.
1625090
  Сидорова И.М. Язык "анналов" Тацита (лексические особенности). : Автореф... канд. филолог.наук: / Сидорова И.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
1625091
  Мирзашвили М.В. Язык "Жития Григория Хандзтийского". (Граммат. обзор и словарь) : Автореф... канд. филол.наук: / Мирзашвили М.В.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1966. – 46л.
1625092
  Свашенко А.А. Язык "Королевской ратушной книги" второй половины XVII -- первой половины XVIIIст (фонетика, морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Свашенко А. А. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 19 с.
1625093
  Цинцадзе М.К. Язык "Лествицы" Иоанна Синаита в грузинском переводе Евфимия Афонского (Текст с исслед. и словарем) : Автореф... канд. филол.наук: / Цинцадзе М. К.; Ин-т языкознан. АН ГССР. – Тбилиси, 1966. – 27л.
1625094
  Молодид Т.К. Язык "Палинодии" З. Копыстенского. (Общая характеристика лексики и словообразования) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Молодид Т.К. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с.
1625095
  Молодид Т.К. Язык "Палинодии" З.Копыстенского (общая характеристика лексики и словообразования). : Автореф... канд. филолог.наук: / Молодид Т.К.; КГУ. – К., 1963. – 16л.
1625096
  Смирнова Лидия Павловна Язык "Та"рихи-и Систан" (Грамматика, лексика) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Смирнова Лидия Павловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Вост. фак. – Ленинград, 1965. – 35 с.
1625097
  Савитч У. Язык C++. Курс объектно-ориентированного программирования = Problem solving with C++. The object of programming / Уолтер Савитч ; [пер. с англ. И.В. Красикова, В.Н. Романова, А.В. Скилягина]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2001. – 696, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. англ.- Предм. указ.: с. 693-696. – ISBN 5-8459-0213-4
1625098
  Канатников А.Н. Язык Ca-Clipper 5.2 и библиотека Ca-Clipper Tools 3.0 : описание языковых средств и возможностей библиотеки для прикладных прграммистов / А.Н. Канатников, С.Б. Ткачев. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 416 с. – ISBN 5-279-01544-X
1625099
  Савитч Уолтер Язык Java = Java. An introduction to computer science and programming : Курс программирования / Савитч Уолтер; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 928с. – ISBN 5-8459-0277-0
1625100
  Архангельский А.Я. Язык Pascal и основы программирования в Delphi : Учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений, обуч. по направл. 654600 "Информатика и вычислительная техника" / А.Я. Архангельский. – Москва : Бином, 2004. – 496с. – ISBN 5-9518-0091-9
1625101
  Соколов С.Н. Язык Авесты / С.Н. Соколов. – Л., 1964. – 415с.
1625102
  Джехани Н. Язык Ада / Н. Джехани. – Москва : Мир, 1988. – 549 с.
1625103
  Бар Р.Дж. Язык Ада в проектировании систем / Р. Бар ; пер. с англ. О.С. Багатуровой [и др.] ; под ред. Е.К. Масловского. – Москва : Мир, 1988. – 320 с.
1625104
  Кумахов М.А. Язык адыгского фольклора: Нартский эпос / М.А. Кумахов, З.Ю. Кумахова. – Москва, 1985. – 223 с.
1625105
  Бакаев Ч.Х. Язык азербайджанских курдов / Ч.Х. Бакаев ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1965. – 284 с.
1625106
  Халилов Ш.Х. Язык азербайджанского письменного памятника 15 века "Асрарнамэ". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Халилов Ш.Х.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 52л.
1625107
  Садыхов А.М. Язык азербайджанского письменного памятника XVI века - тезкире "Шейх Сефи" (лексика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Садыхов А.М.; АН Азерб.ССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1972. – 31л.
1625108
  Васильев В.А. Язык АЛГОЛ-68 / В.А. Васильев. – Москва : Наука, 1972. – 128с.
1625109
  Бруаз П. Язык Алгол и его применение к задачам исследования операций / П. Бруаз. – Москва, 1967. – 95с.
1625110
  Осипов Л.А. Язык аналитик и его сравнение с языками алгол и фортран / Л.А. Осипов. – Москва : Наука, 1982. – 160с.
1625111
  Жарков Ю А. Язык аналитических вычислений reduce / А.Ю Жарков. – Саратов
1. – 1990. – 81 с.
1625112
  Еднерал Ф В. Язык аналитических вычислений REDUCE. / Ф В. Еднерал. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 176с.
1625113
  Белкин В.М. Язык арабской прессы / В.М. Белкин. – М., 1986. – 169с.
1625114
  Белкин В.М. Язык арабской прессы. / В.М. Белкин. – М., 1988. – 215с.
1625115
  Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования / Питер Абель ; Пер. с англ. Ю. В. Сальникова. – Москва : Высшая школа, 1992. – 444 с.
1625116
  Нортон П. Язык ассемблера для ІВМ РС / П. Нортон, Д. Соухэ; Пер. с англ. – Москва : Компьютер, 1993. – 352 с. – ISBN 0-13-661901; 5-88201-008-Х
1625117
  Шнайдер А. Язык ассемблера для персонального компьютера фирмы IBM : перевод с англ. / А. Шнайдер ; Под ред. Е.К. Масловского, В.М. Рабиновича. – Москва : Мир, 1988. – 406 с. : ил. – ISBN 5-03-000394-0
1625118
  Морер У. Язык ассемблера для персонального компьютера ЭПЛ / У. Морер. – Москва, 1987. – 430с.
1625119
  Ирвин К.Р. Язык ассемблера для процессоров Intel = Assembly language for Intel-Based computers / Кип Р. Ирвин; [пер. с англ., ред. С.Г. Тригуб]. – 4-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2005. – 912с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0779-9
1625120
  Ирвин Кип Язык ассемблера для процессоров INTEL = Assembly language for INTEL- based computers / Ирвин Кип; Пер. с англ. – 3-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 616с. + +CD. – ISBN 5-8459-0332-7
1625121
  Ефимов В.А. Язык афганских хазара / В.А. Ефимов. – М, 1965. – 99с.
1625122
  Миронов С.А. Язык африкаанс / С.А. Миронов. – М., 1969. – 152с.
1625123
  Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и исследования) / Л.В. Дмитриева. – Л., 1981. – 225с.
1625124
  Кенигсберг А.И. Язык басен Крылова : Автореф... канд. филол.наук: / Кенигсберг А.И.;. – Б.м., 1941. – 24л. – Бібліогр.:с.1-24
1625125
  Кенигсберг А.И. Язык басен Крылова : Автореф... канд. филол.наук: / Кенигсберг А.И.;. – Б.м., 1941. – 360л.
1625126
   Язык бачатских телеутов.. – Кемерово, 1976. – 133с.
1625127
  Тепляшина Т.И. Язык бесермян / Т.И. Тепляшина. – М., 1970. – 288с.
1625128
  Жгенти Язык Бесики : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Жгенти Д. Г; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1976. – 24л.
1625129
  Сем Л.И. Язык бикинских (уссурийских ) нанайцев. : Автореф... канд.филол.наук: / Сем Л.И.; Акад.наук СССР.Ин-т языкознания. – Л, 1961. – 22л.
1625130
  Нармаев М.Б. Язык братьев : стихи / М.Б. Нармаев; Вакиф Нуруллин ;. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 24 с.
1625131
  Андронов М.С. Язык брауи / Андронов М.С. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1971. – 152 с. – (Языки народов Азии и Африки / серия основана на проф. Г.П. Сердюченко)
1625132
  Климов Г.А. Язык бурушаски / Г.А. Климов, Д.И. Эдельман. – М., 1970. – 116с.
1625133
  Никольский Л.Б. Язык в политике и идеологии стран зарубежного Востока. / Л.Б. Никольский. – М, 1986. – 194с.
1625134
  Гольд О.Ф. Язык в понимании социально-культурной категории: философский анализ // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 42-46. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  В статье рассмотрена проблема государственного языка. На примере таких государств как: Израиль, США, Украина и Франции проанализировано использование языков как средства общения и как официального применения в современном обществе.
1625135
  Мартынов В.В. Язык в пространстве и времени / В.В. Мартынов. – М, 1983. – 108с.
1625136
   Язык в развитом социалистическом обществе: социолингвист. пробл. функционир. системы массовой коммуникации в СССР.. – Москва, 1983. – 257с.
1625137
   Язык в развитом социалистическом обществе: яз. проблемы развития системы массовой коммуникации в СССР.. – М., 1982. – 253с.
1625138
  Львова С.И. Язык в речевом общении / С.И. Львова. – М., 1991. – 128с.
1625139
  Крысин Л.П. Язык в современном обществе / Л.П. Крысин. – М, 1977. – 191с.
1625140
  Иванов В.В. Язык в сопоставлении с другими средствами передачи и хранения инфомрации / В.В. Иванов. – М., 1961. – 44с.
1625141
  Бездидько А.В. Язык в формировании исторически определенного социокультурного пространства - времени // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.139-146
1625142
  Мещанинов И.И. Язык ванских клинописных надписей на основе яфеситческого языкознания / И.И. Мещанинов. – Л, 1932. – 144с.
1625143
  Мещанинов И.И. Язык ванской клинописи / И.И. Мещанинов. – Л, 1935. – 351с.
1625144
   Язык великого братсва народов.. – Ашхабад, 1987. – 233с.
1625145
  Иванов В.В. Язык великого братства / В.В. Иванов. – М., 1986. – 158с.
1625146
  Никифорова Л.А. Язык волоф / Л.А. Никифорова. – М., 1981. – 96с.
1625147
  Жарких Т.В. Язык воронежских грамот 17 века : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Жарких Т.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1953. – 19с.
1625148
   Язык вражды против общества : [сб. статей]. – Москва : Апрель, 2007. – 259 с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-98418-008-1
1625149
  Былинский К.И. Язык газеты : Избранные работы / К.И. Былинский; Сост. К.М.Hакорякова. – Москва : МГУ, 1996. – 304 с. – ISBN 5211034686
1625150
  Абилхасимов Б. Язык газеты "Дала Уалаяты". : Автореф... канд.филол.наук: / Абилхасимов Б.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1964. – 24л.
1625151
  Алиев Т.З. оглы Язык газеты "Кяшкюль" (XIX в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Алиев Т. З. оглы; АН АзССР, Ин-т языкознания. – Баку, 1973. – 26л.
1625152
  Журавлева Е.А. Язык газеты в лексико-функциональном ракурсе : [учеб. пособ. для студ. ф-тов филологии и журналистики] / Е.А. Журавлева. – Алматы, 2003. – 82 с. – ISBN 9965-497-52-4
1625153
  Стам И.С. Язык газеты. / И.С. Стам. – М., 1992. – 72с.
1625154
  Лысакова И.П. Язык газеты: социолингвистический аспект. / И.П. Лысакова. – Л., 1981. – 103с.
1625155
  Яковлева И.П. Язык ганда / И.П. Яковлева. – М., 1961. – 63с.
1625156
  Тетерин Г.Н. Язык геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 53-58 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1625157
  Колесов В.В. Язык города / В.В. Колесов. – Москва, 1991. – 190с.
1625158
  Лежава Л.Г. Язык грузинских пословиц : Автореф... канд. филол.наук: / Лежава Л. Г.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1954. – 17л.
1625159
  Савельева Л.В. Язык гуджарати. / Л.В. Савельева. – М., 1965. – 72с.
1625160
  Джиджелава В.Е. Язык Д.С. Клдиашвили : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джиджелава В. Е. ; Тбил. гос. пед. ин-т, Каф. груз. языка. – Тбилиси, 1963. – 28 с.
1625161
  Мехтиева С.Г. Язык дастана "Шахрияр". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Мехтиева С.Г.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 34л.
1625162
  Мазо С.Э. Язык деловых документов XVII века г. Томск (фонетика, морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Мазо С. Э.; Том.ГУ. – Томск, 1970. – 19л.
1625163
  Ткач Ф.Е. Язык деловых документов канцелярии Богдана Хмельницкого. (Лексика и фразеология). : Автореф... канд. филолог.наук: / Ткач Ф.Е.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1954. – 16л.
1625164
  Попова Н.Е. Язык деловых документов Красноярского острога XVII - начала XVIII вв. (Фонетика и морфология) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Попова Н.Е. ; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1961. – 25 с.
1625165
  Педанов И.Е. Язык для описания геометрических обектов и его реализация. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.10 / Педанов И.Е.; АН СССР.Вычислит.центр. – М, 1974. – 30л.
1625166
  Нечаева И. Язык для удовольствия // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 2. – С. 40-41


  В 1931 г. Джон Рональд Руэл Толкиен, профессор англосаксонского и английского языков в Оксфорде, прочел лекцию. Посвящена она была созданию вымышленных языков. Толкиен автор квенья - древнего языка высоких эльфов.
1625167
  Кириченко А.Г. Язык документов, связанных с восстанием С.Разина : Дис... наук: / Кириченко А.Г.;. – К, 1945. – 198л. – Бібліогр.:л.195-197
1625168
  Заханевич В.Н. Язык драматических поэм Леси Украинки. (Лексика и словоупотребление) : Автореф... канд. филол.наук: / Заханевич В.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1964. – 28л.
1625169
  Кязимов Г.Ш. Язык драматургии А. Ахвердиева (по пьесе "Разоренное гнездо") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кязимов Г.Ш. ; Азербайдж. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 35 с.
1625170
  Холодов Е.Г. Язык драмы / Е.Г. Холодов. – Москва : Искусство, 1978. – 240 с.
1625171
  Гринбаум Н.С. Язык древнегреческой хоровой лирики. / Н.С. Гринбаум. – Кишинев, 1973. – 282с.
1625172
  Гринбаум Н.С. Язык древнегреческой хоровой лирики. / Н.С. Гринбаум. – Тбилиси, 1986. – 162,2с.
1625173
  Гиндин Л.А. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. Фрагмент индоевропейской ономастики. / Л.А. Гиндин. – М., 1967. – 200с.
1625174
  Калыгин В.П. Язык древнейшей ирландской поэзии / В.П. Калыгин. – М., 1986. – 126с.
1625175
  Макаев Э.А. Язык древнейших рунических надписей : лингвистический и историко-филологический анализ / Э.А. Макаев. – Москва : Наука, 1965. – 156 с.
1625176
  Кононенко В.И. Язык дружбы и братсва: рус. яз. как средство межнац. общения и единения народов СССР / В.И. Кононенко. – Киев, 1979. – 48 с.
1625177
  Рашидов Ш.Р. Язык дружбы и братства / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент, 1977. – 63 с.
1625178
  Москалев А.А. Язык дуаньских яо: Язык ну / А.А. Москалев. – М., 1978. – 134с.
1625179
  Москалев А.А. Язык дуаньских яо: Язык ну / А.А. Москалев. – М., 1978. – 134с.
1625180
  Назаревский А.А. Язык Евангелия 1581 года в переводе В. Негалевского / А.А. Назаревский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и издат. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], IV, 138 с.
1625181
  Батманов И.А. Язык енисейских памятников древнетюрский письменности / И.А. Батманов ; Акад. наук Киргиз. ССР, Ин-т языка и литературы. – Фрунзе : Изд-во Акад. наук Киргиз. ССР, 1959. – 219 с. – Библиогр.: с. 213-214
1625182
   Язык жанров русского фольклора : межвузовский научный сборник. – Петрозаводск. – ISSN 0201-9701
Вып. 3. – 1983. – 168 с.
1625183
   Язык жанров русского фольклора: межвуз. науч. сб.. – Петрозаводск, 1977. – 128с.
1625184
   Язык жанров русского фольклора: межвуз. науч. сб.. – Петрозаводск, 1979. – 160с.
1625185
  Тенишев Э.Р. Язык желтых уйгуров / Э.Р. Тенишев, Б.Х. Тодаева. – М., 1966. – 32с.
1625186
  Малов С.Е. Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика. / С.Е. Малов. – Алма-Ата, 1957. – 197с.
1625187
  Малов С.Е. Язык желтых уйгуров. Тексты, переводы. / С.Е. Малов. – М., 1967. – 220с.
1625188
  Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения / Л.Ф. Жегин. – М, 1970. – 125с.
1625189
  Хаксли Д. Язык животны-х / Д. Хаксли, Л. Кох. – М., 1968. – 48с.
1625190
   Язык закона.. – М., 1990. – 189с.
1625191
  Тумашева Д.Г. Язык западносибирских татар : Грамматический очерк и словарь / Д.Г. Тумашева. – Казань : Казанский университет, 1961. – 239с.
1625192
  Воробьева И.А. Язык Земли / И.А. Воробьева. – Новосибирск, 1973. – 152с.
1625193
  Охотина Н.В. Язык зулу / Н.В. Охотина. – М., 1961. – 72с.
1625194
  Светлов Р.В. Язык и "неделимость" в философии Платона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 128-137. – ISSN 0042-8744
1625195
  Сеидов Г.С. Язык и абсрактное мышление. : Автореф... канд.филос.наук: / Сеидов Г.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1961. – 17л.
1625196
  Колтунова М.В. Язык и деловое общение : Нормы. Риторика. Этика / М.В. Колтунова. – Москва : Экономика, 2000. – 271с. – ISBN 5-282-02006-8
1625197
  Негневицкая Е.И. Язык и дети / Е.И. Негневицкая, А.М. Шахнарович. – Москва : Наука, 1981. – 111с.
1625198
  Грязнов А.Ф. Язык и деятельность / А.Ф. Грязнов. – М, 1991. – 142с.
1625199
  Всеволодова М.В. Язык и его место в мироздании. К вопросу об актуальной грамматике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 7-35. – Библиогр.: Лит.: с. 32-35;. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1625200
  Черданцева Т.З. Язык и его образы / Т.З. Черданцева. – М., 1977. – 167с.
1625201
  Якубинский Л.П. Язык и его функционирование / Л.П. Якубинский. – М, 1986. – 208с.
1625202
  Фортье А.-М. Язык и идентичность квебекцев итальянского происхождения // Логос : Журнал по философии и прагматике культуры / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 173-184. – ISSN 0869-5377
1625203
  Белодед И.К. Язык и идеологическая борьба / И.К. Белодед. – Киев : Наукова думка, 1974. – 87 с.
1625204
   Язык и идеология : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1987. – 243, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Теория и история языкознания")
1625205
   Язык и идеология: критика идеалистич. концепций функционирования и развития языка.. – К., 1981. – 243с.
1625206
  Овсянико-Куликовский Д. Язык и искусство / Овсянико-Куликовский Д. – С.-Петербург : Тип.-Литогр. А. Рабиновича и Ц. Крайза, 1895. – 71 с. – (Русская библиотека ; № 8)
1625207
  Дюпрон А. Язык и история. / А. Дюпрон. – М., 1970. – 71с.
1625208
  Иванова Л.П. Язык и история. Развитие языка // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 230-242. – ISBN 978-966-188-123-4
1625209
   Язык и история. Сб. 1. – Л., 1936. – 240с.
1625210
   Язык и композиция газетного текста: теория и практика : сборник статей. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1987. – 191, [3] c.
1625211
   Язык и композиция художественного текста: рус. яз. Межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1986. – 100с.
1625212
   Язык и композиция художественного текста: Рус. яз. Межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1984. – 96с.
1625213
   Язык и конгитивная деятельность: сб. ст.. – М., 1989. – 142с.
1625214
   Язык и копозиция художесвтенного текста: рус. яз.. – М., 1983. – 124с.
1625215
  Верещагин Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – Москва, 1973. – 233с.
1625216
  Верещагин Е.М. Язык и культура / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 2-е изд., прераб. и доп. – Москва, 1976. – 248с.
1625217
  Тарланов З.К. Язык и культура / З.К. Тарланов. – Петрозаводск, 1984. – 104с.
1625218
   Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2007-
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
1625219
  Лурье С.Я. Язык и культура Микенской Греции. / С.Я. Лурье. – М.Л., 1957. – 402с.
1625220
   Язык и культура: : Новое в японской филологии: Сб. статей. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 146с.
1625221
   Язык и культура: : Сборник обзоров. – Москва : ИНИОН, 1987. – 208с. – (Теория и история языкознания / АН СССР; ИНИОН)
1625222
  Орешкина М.В. Язык и культура: лексика языков народов России и ближнего зарубежья в словарях русского языка // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 82-90. – Библиогр.: Лит.: С. 89-90; 29 поз. – ISSN 1562-1391
1625223
  Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингво-страноведение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1983. – 269с.
1625224
  Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингво-страноведение в преподавании русского языка как иностранного : методическое руководство / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 246 с. – (Библиотека преподавателя русского языка как иностранного). – ISBN 5-200-01076-4
1625225
  Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория / В.А. Звегинцев. – М., 1973. – 248с.
1625226
   Язык и литература. – вып. 2. – Л.
Т. 2, вып. 2. – 1927. – 138 с.
1625227
   Язык и литература. – Л.
Т. 5. – 1930. – 348 с.
1625228
  Турнянски Х. Язык и литература / Хава Турнянски, Аврахам Новерштерн ; [пер. с иврита: Д. Баумель, В. Меникер, И. Лурье ; ред. Г. Гарт] // Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы / Открытый университет, Израиль ; Джойнт. – Тель-Авив : Открытый университет, 1995. – Ч. 5-6. – С. 3-175. – ISBN 965-06-0229-1
1625229
   Язык и литература : вопросі к писателям и критикам русскоязычной литературы в Украине // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 1. – С. 174-175. – ISSN 0131-8136
1625230
   Язык и литература.. – вып. 1-2. – Л.
1. – 1926. – 408с.
1625231
   Язык и литература.. – вып. 1. – Л.
2. – 1927. – 197с.
1625232
   Язык и литература.. – Л.
3. – 1929. – 332с.
1625233
   Язык и литература.. – Л.
4. – 1929. – 171с.
1625234
   Язык и литература.. – Л.
6. – 1930. – 120с.
1625235
   Язык и литература.. – Л.
7. – 1931. – 242с.
1625236
   Язык и литература.. – Л.
78. – 1932. – 272с.
1625237
  Ейгер Г.В. Язык и личность. / Г.В. Ейгер, И.А. Рапопорт. – Харьков, 1991. – 79с.
1625238
  Павиленис Р.Й. Язык и логика / Р.Й. Павиленис. – Вильнюс, 1975. – 166с.
1625239
   Язык и массовая коммуникация: социолингвист. исслед.. – М., 1984. – 277с.
1625240
  Тер-Минасова Язык и межкультурная коммуникация : Учеб. пособ. для студ. и аспирантов высш. учеб. завед. / С.Г. Тер-Минасова; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., дораб. – Москва : Из-во МГУ, 2004. – 352с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04869-5
1625241
  Киселевский А.И. Язык и метаязыки энциклопедий и толковых словарей / А.И. Киселевский. – Минск, 1977. – 173с.
1625242
   Язык и метод. Сб. ст. по вопросам языкознания и методике обуч. ин. яз.. – Куйбышев, 1972. – 83с.
1625243
   Язык и моделирование социального взаимодействия: сб. ст.. – М., 1987. – 462с.
1625244
   Язык и мышление. – Ленинград
Вып. 2. – 1934. – 175 с.
1625245
   Язык и мышление. – Москва-Л.
Вып. 3-4. – 1935. – 343 с.
1625246
   Язык и мышление. – Москва-Л.
Вып. 6-7. – 1936. – 345 с.
1625247
   Язык и мышление. – Москва-Л.
Вып. 9. – 1940. – 186 с.
1625248
  Иванова Л.П. Язык и мышление // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 205-219. – ISBN 978-966-188-123-4
1625249
  Прохоров В. Язык и мышление в современной парадигме лингвистики // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 169-173
1625250
  Романенко Е.К. Язык и мышление в философско-лингвистических учениях В. фон Гумбольта и Х. Штайнталя // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 108-121. – ISSN 0235-1188
1625251
  Шалютин С.М. Язык и мышление. / С.М. Шалютин. – Москва, 1980. – 64с.
1625252
   Язык и мышление. 1. – Л., 1933. – 173с.
1625253
   Язык и мышление. 11. – М.-Л., 1948. – 423с.
1625254
   Язык и мышление. 5. – М.-Л., 1935. – 160с.
1625255
   Язык и мышление. Сб. ст.. – М., 1967. – 312с.
1625256
  Антошин Н.С. Язык и народнобытовая лексика и фразеология в рассказах Н.С.Лескова. : Дис... канд. филол.наук: / Антошин Н.С.;, 1947. – 279л. – Бібліогр.:л.273-278
1625257
  Джозеф Дж. Язык и национальная идентичность // Логос : Журнал по философии и прагматике культуры / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 4-32. – ISSN 0869-5377
1625258
  Базиев А.Т. Язык и нация / А.Т. Базиев, М.И. Исаев ; АН СССР, Каф. иностр. яз. – Москва : Наука, 1973. – 247с. – Библиогр.: с. 227-245
1625259
  Кизима В.В. Язык и неязыковое общение:pg-подход // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 7-88. – ISSN 2077-8309
1625260
  Шор Р. Язык и общество / Р. Шор. – Москва : Работник просвещения, 1926. – 152 с. – (Педагогические курсы на дому)
1625261
   Язык и общество. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 2. – 1970. – 231 с.
1625262
   Язык и общество : межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 3. – 1974. – 196 с.
1625263
   Язык и общество : межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 4. – 1977. – 164 с.
1625264
   Язык и общество. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 5. – 1978. – 175 с.
1625265
   Язык и общество : межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 6. – 1982. – 164 с.
1625266
   Язык и общество : межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет
Вып. 8. – 1989. – 136 с.
1625267
  Чередниченко А.И. Язык и общество в развивающихся странах Африки. / А.И. Чередниченко. – К., 1983. – 166с.
1625268
   Язык и общество.. – Саратов, 1967. – 287с.
1625269
   Язык и общество.. – М., 1968. – 256с.
1625270
   Язык и общество. Отражение социальных процессов в лексике. – Саратов, 1986. – 156с.
1625271
   Язык и общество. Тез. науч. сообщений.. – Саратов, 1964. – 68с.
1625272
  Бархударов Л.С. Язык и перевод : вопросы общей и частной теории переводов / Л.С. Бархударов. – Москва : Международные отношения, 1975. – 239 с. : ил., со схем. – Библиогр.: с. 237-238
1625273
  Панищев А.Л. Язык и письменность как феномены культуры и как основа государства; их правовая защита в демократическом обществе // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 88-95. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена вопросу роли языка и письменности в генезисе и развитии государства. Отмечается, что в основе государства, как формы бытия человека, лежат духовные ценности. Письменность, как атрибут государства, также основана на нормах духовного ...
1625274
   Язык и письменность среднеболгарского периода.. – М., 1982. – 287с.
1625275
   Язык и письмо: межвуз. сб. науч. тр.. – Волгоград, 1988. – 131с.
1625276
   Язык и письмо: межвуз. сб. науч. тр.. – Волгоград, 1991. – 150с.
1625277
  Беляев Е.И. Язык и познание / Е.И. Беляев. – Саратов, 1976. – 45с.
1625278
  Исмаилов Б. Язык и познание мира. / Б. Исмаилов. – Ташкент, 1969. – 148с.
1625279
  Скиннер К. Язык и политические изменения // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 3. – С. 143-152. – ISSN 0869-5377
1625280
  Байтеева М.В. Язык и право = Language and law / М.В. Батеева. – Казань : Отечество, 2013. – 252, [1] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 236-252 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1625281
  Федорова А.Д. Язык и практика (нем. яз. для физиков). / А.Д. Федорова. – Иркутск, 1985. – 78с.
1625282
  Черноскутов Ю.Ю. Язык и предмет логики в Британской логической традиции XIX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 3-15. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
1625283
   Язык и природа.. – М., 1989. – 95с.
1625284
   Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии : монография / [Л.И. Белехова, С.Ю. Богданова, А. Глаз и др.] ; Нежин. гос. ун-т им. Николая Гоголя. – Нежин : Издательство НГУ имени Николая Гоголя, 2011. – 483, [1] с. : ил. – Авт. указаны на с. 483. – Библиогр. указ. в конце частей. – ISBN 978-617-527-023-3


  В экз. № 1727293 надпись: Уважаемой Елене Степановне от авторского коллектива с благодарностью. Подпись. 10.ХІ.2011
1625285
  Леонтьев А.А. Язык и разум человека / А.А. Леонтьев. – М, 1965. – 128с.
1625286
  Лафарг П. Язык и революция. Французский язык до и после революции. Очерки происхождения современной буржуазии / П. Лафарг; пер. Т. Фалькович и Е. Шишмаревой, под ред. и со вступ. ст. В. Гоффеншефера, обл. по рис. А. Лео. – Москва ; Л : Academia, 1930. – 100 с.
1625287
  Мечковская Н.Б. Язык и религия : лекции по филологии и истории религий:Учеб. пособие / Н.Б. Мечковская. – Москва : Фаир, 1998. – 352 с. – ISBN 5-88641-097-Х
1625288
  Торопцев И.С. Язык и речь / И.С. Торопцев. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. – 199 с.
1625289
  Фоменко Ю.В. Язык и речь / Ю.В. Фоменко. – Новосибирск, 1990. – 76с.
1625290
  Иванова Л.П. Язык и речь // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 196-204. – ISBN 978-966-188-123-4
1625291
   Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования : межвузовский тематический сборник. – Калинин : Калининский государственный университет
[1981]. – 1981. – 163 с.
1625292
   Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 171с.
1625293
  Крылов И.С. Язык и слог произведений Кольцова / И.С. Крылов. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1903. – [2], 16 с. – Отд. оттиск: Филологические записки. 1902
1625294
  Руднев В. Язык и смерть: (Психоанализ и "картезианская" философия языка 20 века) // Логос : Философско-литературный журнал. Юбилейный номер / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 5. – С. 218-246. – ISSN 0869-5377
1625295
  Лурия А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 319 с.
1625296
  Лурия А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 416 с. – ISBN 5-222-00265-9
1625297
  Дридзе Т.М. Язык и социальная психология / Т.М. Дридзе. – М., 1980. – 224с.
1625298
   Язык и социальное познание: сб. ст.. – М., 1990. – 176с.
1625299
   Язык и социум : материалы 8 Международной научной конференции, г.Минск, 5-6 декабря 2008 г. : в 2-х частях / МОНУ ; Междунар. ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Белорусский государственный ун-т ; под общ. ред. Л.Н. Чумак. – Минск : РИВШ. – ISBN 978-985-500-250-6 (Ч.1)
Ч. 1. – 2009. – 210 с.
1625300
   Язык и социум : материалы 8 Международной научной конференции, г. Минск, 5-6 декабря 2008 г. : в 2-х частях / под общ. ред. Л.Н. Чумак ; Мин-во образования республики Беларусь, Международ. ассоциация преподавателей русского языка и лит-ры ; Белорусское общественое объединение препод. русского языка и лит-ры, БГУ. – Минск : РИВШ. – ISBN 978-985-500-251-3 (Ч.2)
Ч. 2. – 2009. – 242 с.
1625301
  Мотина Е.И. Язык и специальность / Е.И. Мотина. – М, 1983. – 172с.
1625302
  Мотина Е.И. Язык и специальность: лингво-методические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов / Е.И. Мотина. – 2-е , испр. – Москва : Русский язык, 1988. – 176 с. – ISBN 5-200-00053-Х
1625303
  Головин Б.Н. Язык и статистика / Б.Н. Головин. – Москва : Просвещение, 1971. – 191 с.
1625304
  Гюльбудагян С.В. Язык и стилль армянской литературы, отображающей советскую деревню. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гюльбудагян С.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1952. – 24 с.
1625305
  Томашевский Б.В. Язык и стиль : стенограмма публичной лекции / Б.В. Томашевский. – Ленинград, 1952. – 32 с.
1625306
  Житенева Л.И. Язык и стиль "Правды" 1917 года / Л.И. Житенева. – Л., 1978. – 100с.
1625307
  Житенева Л.И. Язык и стиль "Правды" 1917 года / Л.И. Житенева. – Л., 1978. – 100с.
1625308
   Язык и стиль А.П.Чехова: сб. ст.. – Ростов -на-Дону, 1986. – 121с.
1625309
   Язык и стиль английского художественного текста: сб. науч. работ.. – Л., 1977. – 162с.
1625310
   Язык и стиль античных писателей.. – Л., 1966. – 226с.
1625311
  Жуковская Н.Г. Язык и стиль басен И. П. Крылова (Особенности синтаксиса) : Автореф... канд. фиолл.наук: / Жуковская Н. Г.; Лен. гос. пед. ин-т. – Баку, 1954. – 20л.
1625312
  Шилова Елена Вячеславовна Язык и стиль белорусской периодической печати : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шилова Елена Вячеславовна; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1979. – 26л.
1625313
   Язык и стиль буржуазной пропаганды: сб.. – М., 1988. – 196с.
1625314
  Вомперский В.П. Язык и стиль газеты / В.П. Вомперский. – Москва, 1960. – 14с.
1625315
  Горбунов А.П. Язык и стиль газеты / А.П. Горбунов. – М, 1974. – 125с.
1625316
  Мисько С. Язык и стиль Демокрита : монография / Степан Мисько; Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Litere. – Кишинев, 2006. – 222с. – Книна частично на латинском и русском языках. – ISBN 9975-70-557-X
1625317
  Гринбаум Н.С. Язык и стиль древнегреческих писателей. / Н.С. Гринбаум, С.Д. Мисько. – Кишинев, 1973. – 72с.
1625318
  Езекян Л.К. Язык и стиль исторических романов Роффи. : Автореф... канд.филол.наук: 10.661 / Езекян Л.К.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 22л.
1625319
  Хлгатян Ф.О. Язык и стиль исторического романа Д.Демирчяна "Варданак" : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Хлгатян Ф.О.; АН АрмССР. Ин-т языка. – Ереван, 1971. – 24л.
1625320
   Язык и стиль Л.Н. Толстого : респ. сб. – Тула, 1978. – 158 с.
1625321
   Язык и стиль Л.Н.Толстого.. – вып. 1. – Тула, 1976. – 123с.
1625322
  Степанов А.В. Язык и стиль лекции. / А.В. Степанов. – М., 1964. – 78с.
1625323
  Кузнецова Л.А. Язык и стиль научно-фантастических романов Г.Д.Уэллса. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова Л.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1967. – 20л.
1625324
   Язык и стиль научного изложения: лингвометод. исслед. Сб. ст.. – М., 1983. – 272с.
1625325
   Язык и стиль научной литературы: межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калинин, 1987. – 79с.
1625326
   Язык и стиль научной литературы: теорет и прикл. проблемы. Сб. ст.. – М., 1977. – 296с.
1625327
  Зубарев В.С. Язык и стиль обвинительного заключения / В.С. Зубарев. – Москва, 1976. – 88с.
1625328
  Сукиасова И.М. Язык и стиль пародий Козьмы Пруткова / И.М. Сукиасова. – Тбилиси, 1961. – 267с.
1625329
  Солганик Г.Я. Язык и стиль передовой статьи / Г.Я. Солганик. – М., 1973. – 75с.
1625330
  Гудошников Я.И. Язык и стиль песен Великой Отечественной войны / Я.И. Гудошников. – Воронеж, 1959. – 92с.
1625331
  Подгаецкая И.М. Язык и стиль писателя : библиография : 1951-1958 / И.М. Подгаецкая // Ученые записки Елабужского государственного педагогического института / Елабужский, государственный педагогический институт. – Казань, 1961. – Т. 10 : Язык и стиль писателя : библиография : 1951-1958 / И.М. Подгаецкая. – С. 1-351
1625332
   Язык и стиль писателя в литературно-критическом анализе художественного произведения: сб. ст.. – Кишинев, 1977. – 118с.
1625333
  Марутян А.А. Язык и стиль поэзии Егише Чаренца : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Марутян А.А. ; АН АрмССР , Ин-т языка. – Ереван, 1965. – 34 с.
1625334
  Мелконян С.А. Язык и стиль поэм Ов.Туманяна. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мелконян С.А.; М-во высш образования СССР. – Ереван, 1955. – 30л.
1625335
  Зайцев В.А. Язык и стиль поэмы Маяковского "Хорошо" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зайцев В.А. ; МГУ. – Москва, 1956. – 22 с.
1625336
   Язык и стиль прозы В.М. Шукшина : межвуз. сб. – Барнаул, 1991. – 167с.
1625337
   Язык и стиль прозы М.А.Шолохова: сб. ст.. – Ростов -на-Дону, 1981. – 111с.
1625338
  Цаленчук С.О. Язык и стиль произведений А. А. Фадеева (ранние работы и роман "Разгром") : Автореф... канд. филол.наук: / Цаленчук С. О.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1951. – 16 с.
1625339
   Язык и стиль произведений В.И.Ленина. Сб. работ. – К., 1973. – 195с.
1625340
  Кикнадзе И.Г. Язык и стиль произведений Е.Р.Габашвили : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кикнадзе И.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1625341
   Язык и стиль произведений И.Э. Бабеля, Ю.К. Олеши, И.А. Ильфа и Е.П. Петрова : сб. науч. тр. – К., 1991. – 233с.
1625342
  Абдиев Э. Язык и стиль произведений Камиля Яшена : на материале драм / Э. Абдиев ; Самарк. гос. ун-т им. А. Навои. – Ташкент : Фан, 1990. – 84, [2] с. – Библиогр.: с. 81-85
1625343
  Алексанян В.Х. Язык и стиль произведений Ованеса Шираза : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексанян В. Х. ; АН Арм.ССР, Ин-т языка им. Р. Ачаряна. – Ереван, 1965. – 29 с.
1625344
   Язык и стиль произведений фольклора и литературы: межвуз. сб. науч. т.. – Воронеж, 1986. – 121с.
1625345
  Шкляревский Г.И. Язык и стиль публицистики А.М.Горького (на материале циклов очерков-памфлетов "В Америке" и "Мои интервью") : Автореф... канд. филологич.наук: / Шкляревский Г.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 16 с.
1625346
  Рубан В. Язык и стиль публицистических и повествовательных произведений Леонида Леонова о Великой Отечественной Войне : Дис... наук: / Рубан В.;. – л.
1625347
  Люлько Н.П. Язык и стиль пьесы А.П.Чехова "Три сестры". : Автореф... канд. филолог.наук: / Люлько Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 15 с.
1625348
  Сизько А.Т. Язык и стиль рассказов Архипа Тесленко. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Сизько А.Т.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 24л.
1625349
  Сакапетоян Р.К. Язык и стиль романа Е.Черенца "Страна Наири" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Сакапетоян Р.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 26л.
1625350
  Бурмистренко О.И. Язык и стиль романа М.Горького "Мать" / О.И. Бурмистренко. – Киев, 1961. – 118с.
1625351
  Петенева З.М. Язык и стиль русских былин / З.М. Петенева. – Львов, 1985. – 209с.
1625352
   Язык и стиль русских писателей и публицистов ХІХ-ХХ вв.. – Куйбышев, 1963. – 220с.
1625353
  Ахалая Вианор Константивнович Язык и стиль сочинений Уиараго (Кондрате Татаришвили) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Ахалая Вианор Константивнович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 29л.
1625354
   Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды: Печать, радио, телевидение, докум. кино. – Москва, 1980. – 256с.
1625355
  Тетеревникова Н.Н. Язык и стиль Стедаля (по матер. романа "Красное и черное") : Автореф... канд. филол.наук: / Тетеревникова Н. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 35 л.
1625356
  Айрапетян Г.Е. Язык и стиль стихотворений Ваана Теряна : Автореф... канд. филол.наук: / Айрапетян Г.Е.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1952. – 20 с.
1625357
  Хаков Х В. Язык и стиль татарской публицистики в годы первой русской революции : Автореф... Канд.филол.наук: / Хаков В.Х; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Казан.ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Казань, 1961. – 19л.
1625358
  Меликишвили Д.Н. Язык и стиль философских трудов Иоанна Петрици. : Автореф... Канд.филол.наук: / Меликишвили Д.Н.; Тбилисский гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 36л.
1625359
  Федоров А. Язык и стиль художественного произведения / А. Федоров. – Москва-Ленинград, 1963. – 132 с.
1625360
   Язык и стиль художественного произведения.. – М., 1966. – 168с.
1625361
  Путкарадзе Ш.Х. Язык и стиль Шалва Дадиани. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Путкарадзе Ш.Х.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
1625362
  Нестеров М.Н. Язык и стиль Ю. Н. Тынянова "Пушкин" : Автореф... канд. филол.наук: / Нестеров М. Н.; ЛГУ. – Л., 1969. – 22л.
1625363
   Язык и стиль: метод. жанр, поэтика: сб. ст.. – Волгоград, 1977. – 160с.
1625364
   Язык и стиль: сб. ст.. – М., 1965. – 239с.
1625365
   Язык и стиль: Типология и поэтика жанра.. – Волгоград, 1976. – 192с.
1625366
   Язык и структура знания: сб. ст.. – М., 1990. – 203с.
1625367
  Гумбольд В. фон Язык и философия культуры / В. фон Гумбольд. – Москва : Прогресс, 1985. – 451с.
1625368
  Винников И.Н. Язык и фольклор бухарских арабов / И.Н. Винников. – Москва, 1969. – 360с.
1625369
   Язык и формирование активного мировоззрения: реф. сб.. – М., 1987. – 154с.
1625370
   Язык и человек : Сборник статей памяти профессора Петра Саввича Кузнецова. – Москва, 1970. – 288 с.
1625371
  Линелл Пер Язык и человек : Проблемы языка, мышления и коммуникации. Пособие по швед.языку / Линелл Пер. – Москва : Высшая школа, 1983. – 251с. – Библиогр.: с.202-209
1625372
  Аклаев Айрат Равильевич Язык и этническое самосознание греков Грузии. (По материалам исследования в Цалкском районе Грузинской ССР). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Аклаев Айрат Равильевич; АН СССР, Ин-т этнографии. – М., 1989. – 23л.
1625373
  Иванова Н. Язык и языковая потенциальность (о механизмах понимания некоторых актуальных словообразовательных явлений в русском и болгарском языках) // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 86-101. – ISSN 2310-4287
1625374
  Фихман Б.С. Язык игбо / Б.С. Фихман. – М, 1975. – 68с.
1625375
  Костин В.И. Язык изобразительного искусства / В.И. Костин. – М., 1965. – 80с.
1625376
  Костин В.И. Язык изобразительного искусства / В.И. Костин, В.А. Юматов. – М., 1978. – 111с.
1625377
  Козачков Л.С. Язык информационного анализа. / Л.С. Козачков. – К., 1975. – 58с.
1625378
  Крюков М.В. Язык иньских надписей / М.В. Крюков. – М., 1973. – 135с.
1625379
  Самохвалова В.И. Язык искусства / В.И. Самохвалова. – М., 1982. – 64с.
1625380
  Махлина С.Т. Язык искусства / С.Т. Махлина. – Л., 1990. – 84с.
1625381
  Назаренко В.А. Язык искусства. О мастерстве поэта и прозаика / В.А. Назаренко. – Л., 1961. – 506с.
1625382
  Передерий Е.Б. Язык испанской прессы / Е.Б. Передерий. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2005. – 301с. – (Учебное пособие по испанскому языку). – ISBN 5-06-005022-Х
1625383
  Яковлева В.К. Язык йоруба / В.К. Яковлева. – М., 1963. – 156с.
1625384
  Постовалова В.И. Язык как деятельность : Опыт интерпретации концепции В.Гумбольдта / В.И. Постовалова. – Москва : Наука, 1982. – 232с.
1625385
  Jastrzebska K. Язык как зеркало сознания постсоветского человека. Проза Романа Сенчина // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2016. – 11. – С. 257-266. – ISSN 1897-3035
1625386
  Панченко Т.Н. Язык как идеология // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 110-137. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1625387
  Яроцкая Г.С. Язык как индикатор отношения к власти в истории русской лингвокультуры // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 144-147. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1625388
  Блинова Н.В. Язык как инструмент внешней политики государства (на примере испанского языка) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 240-245. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.2, ч.1). – ISSN 1560-1390
1625389
   Язык как инструмент познания и зеркало эпохи : VII Кирилло-Мефодиевские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф., 22-23 мая 2014 г. (г. Симферополь) / Крым. гос. мед. ун-т им. С.И. Георгиевского, Каф. рус. языка, Каф. философии и соц. наук ; [редкол.: А.А. Ховалкина и др.]. – Симферополь : Дом Писателей им. Домбровского, 2014. – 121. [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2625-07-3
1625390
  Шульц Владимир Леопольдович Язык как метареальность и прогностическая структура / Шульц Владимир Леопольдович, Любимова Татьяна Михайловна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 38-50. – Бібліогр.: с. 38-49. – ISSN 0042-8744
1625391
  Галкина-Федорук Язык как общественное явление. / Галкина-Федорук. – М., 1954. – 44с.
1625392
  Творина Е. Чинталова Язык как окно в человеческую природу // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 113-119. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1625393
  Жоль К.К. Язык как практическое сознание / К.К. Жоль. – К, 1990. – 236с.
1625394
  Жюль Константин Константинович Язык как практическое сознание: (Философский анализ) : Дис... наук: / Жюль Константин Константинович;. – К., 1990. – 238л. – Бібліогр.:л.211-222
1625395
  Хо Сун Чхоль Язык как символ национальной независимости // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 232-233
1625396
  Волков А.Г. Язык как система знаков / А.Г. Волков. – Москва, 1966. – 87с.
1625397
  Всеволодова М.В. Язык как система и проблемы объективной грамматики // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 7-37. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В статье рассматривается вопрос о необходимости и возможности анализировать весь языковой материал во всей его полноте, независимо от стилистических характеристик, с целью выявления системы нашего языка, которой до сих пор в нашей грамматике нет".
1625398
  Мигирин В.Н. Язык как система категорий отображния / В.Н. Мигирин. – Кишинев, 1973. – 237с.
1625399
  Туманян Э.Г. Язык как система социолингвистических систем : синхронно-диахраническое исследование / Э.Г. Туманян ; АН ССР.Ин-т языкознания ; отв. ред. Ю.Д. Дешериев. – Москва : Наука, 1985. – 246 с.
1625400
  Карпов В.А. Язык как система. / В.А. Карпов. – Минск, 1992. – 302с.
1625401
  Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование / В.М. Солнцев. – М., 1971. – 292с.
1625402
  Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование / В.М. Солнцев. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 341с.
1625403
  Парфиненко Л.И. Язык как социальное явление // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье проводится концептуальный социально-философский анализ языка как социального явления. Задачей исследования выступает установление основных социальных функций языка. Автором подчеркивается общественная значимость языка как средства коммуникации ...
1625404
  Новикова Я.Ю. Язык как социальное явление: интерсубъективность и прагматическое измерение // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 252-259. – ISSN 2076-7382
1625405
  Чумаков А.Н. Язык как средство коммуникации и решения проблем в глобальном мире // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 5-14. – ISSN 0042-8744
1625406
  Смортич А.П. Язык как средство характеристики персонажей в мимиябах Герода / А.П. Смортич. – с.
1625407
  Гусейнова А.В. Язык как фактор этнической самоидентификации (на примере хакасского этноса) // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 32-39
1625408
  Горулько А.В. Язык как философская категория в системе Гегеля // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1093. – C. 28-33. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 49). – ISSN 2226-0994
1625409
  Андронов М.С. Язык каннада / Андронов М.С. – Москва : Издательство восточной литературы, 1962. – 68 с., [1] вкл. л. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под одщ. ред. Г.П. Сердюченко)
1625410
  Лютый А.А. Язык карты / А.А. Лютый. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1981. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Науки о Земле)
1625411
  Суворов А.К. Язык карты в эпоху Интернета и нанотехнологий // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 61-64 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
1625412
  Суворов А.К. Язык карты как семиотико-топологическая основа интеграции информационных потоков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 23-32. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0016-7126
1625413
  Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции / А.А. Лютый; [отв. ред. В.С. Преображенский]. – Москва : ИГ АН СССР, 1988. – 291 с.
1625414
  Захарьин Б.А. Язык кашмири / Б.А. Захарьин, Д.И. Эдельман. – М., 1971. – 140с.
1625415
  Дерюгин А.А. Язык Кв. Энния и его место в истории латинского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дерюгин А. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 18 c.
1625416
  Мартен М. Язык кино / М. Мартен. – М : Искусство, 1959. – 292 с.
1625417
   Язык компьютера. – Москва : Мир, 1989. – 239с.
1625418
  Даниленко О.А. Язык конфликта в трансформирующемся обществе: от конструирования истории - к формированию социокультурных идентичностей / О.А. Даниленко; Европейский гуманитарный ун-т (г. Вильнюс). – Вильнюс : ЕГУ, 2007. – 404с. – ISBN 978-9955-9878-7-1
1625419
  Дьячков М.В. Язык крио / М.В. Дьячков. – М, 1981. – 60с.
1625420
  Карпенко Л.И. Язык критических статей В. Г, Белинского (1834-1836 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпенко Л. И.; МВО СССР, ХАр. ГУ. – Харьков, 1952. – 16 с.
1625421
  Лановенко М.Л. Язык критической прозы составителей первого словаря русского языка // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 12-13
1625422
  Парахонский Б.А. Язык культуры и генезис знания / Б.А. Парахонский. – К., 1988. – 210с.
1625423
  Бакаев Ч.Х. Язык курдов СССР / Ч.Х. Бакаев ; [АН СССР, Ин-т языкознания]. – Москва : Наука, 1973. – 351 с. – Библиогр. в примеч.: с. 347
1625424
   Язык Л.Н. Толстого: пособие по истории рус. лит. яз.. – Москва, 1979. – 240с.
1625425
  Безбородько Н.И. Язык латинских трактатов украинских философов 17 века / Н.И. Безбородько. – Днепропетровск, 1972. – 137с.
1625426
  Смирнов Ю.А. Язык ленди / Ю.А. Смирнов. – М., 1970. – 196с.
1625427
  Батюк Л.И. Язык летописи Самовидца. (Лексика, фразеология, морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Батюк Л.И. ; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1961. – 19 с.
1625428
  Топорова И.Н. Язык лингала / И.Н. Топорова. – М, 1973. – 100с.
1625429
  Григорьева А.Д. Язык лирики 19 века / А.Д. Григорьева, Н.Н. Иванова. – М, 1981. – 340с.
1625430
  Семенов М.Ю. Язык лисп для персональных ЭВМ, / М.Ю. Семенов. – М., 1989. – 74с.
1625431
  Закс М.Б. Язык ЛИСП и его применение к аналитическим преобразованиям на ЭВМ / М.Б. Закс. – Саратов, 1979. – 96 с.
1625432
  Гофман В. Язык литературы : очерки и этюды / В. Гофман. – Ленинград : Художественная литература, 1936. – 384 с.
1625433
  Донец И.И. Язык литературы французского сопротивления : Автореф... канд.филол.наук: / Донец И.И.; КГУ. – Киев, 1952. – 12 с.
1625434
  Фрейденталь Х. Язык логики / Х. Фрейденталь. – Москва, 1969. – 136 с.
1625435
  Выдрин В.Ф. Язык лоома / В.Ф. Выдрин. – Москва, 1987. – 120с.
1625436
  Морев Л.Н. Язык лы. / Л.Н. Морев. – М., 1978. – 99с.
1625437
  Гали М. Язык любви : стихи и поэмы / М. Гали; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1984. – 143 с.
1625438
  Волик Н.А. Язык любви в русской поэзии XVIII века (на материале элегической лирики А.П. Сумарокова) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 144-151. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1625439
  Секхар Ч. Язык малаялам. / Ч. Секхар, Ю.Я. Глазов. – М, 1961. – 94с.
1625440
  Токарская В.П. Язык малинке (мандинго) / В.П. Токарская ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1964. – 49 с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под ред. Г.П. Сердюченко)
1625441
   Язык манга // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 9. – С. 14-17


  Комікси Японії
1625442
  Лабзина В.П. Язык манинка / В.П. Лабзина. – Москва, 1973. – 104 с.
1625443
  Баландин А.Н. Язык маньсийской сказки / А.Н. Баландин. – Ленинград, 1939. – 79 с.
1625444
  Крупа В. Язык маори / В. Крупа. – М, 1967. – 80с.
1625445
  Гладкий А.В. Язык математической логики / А.В. Гладкий. – Калинин, 1977. – 83с.
1625446
  Дешериев Ю.Д. Язык межнационального общения. / Ю.Д. Дешериев. – Алма-Ата, 1976. – 95 с.
1625447
  Зарбалиев Х.М. Язык минангкабау / Х.М. Зарбалиев. – Москва, 1970. – 78с.
1625448
   Язык модула-2, его реализация и использование: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 143с.
1625449
  Кронгауз М. Язык мой - враг мой? // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 10. – С.135-142. – ISSN 0130-7673


  Русский язык советской эпохи и сложность его понимания и смыслового восприятия сегодня. Особенно обращено внимание на молодежную среду
1625450
  Багров И.А. Язык мой - враг? / И.А. Багров. – Москва : Об-ние "Всесоюз. молодеж. кн. центр", 1990. – 124, [1] с. – (В помощь молодому переводчику ; Открытые двери). – ISBN 5-7012-0050-7
1625451
  Сахарный Л.В. Язык мой - друг мой / Л.В. Сахарный. – 2-е изд. испр. и доп. – Пермь, 1972. – 49с.
1625452
  Григорян Л.Т. Язык мой - друг мой / Л.Т. Григорян. – М, 1976. – 224с.
1625453
  Григорян Л.Т. Язык мой - друг мой / Л.Т. Григорян. – М, 1988. – 205с.
1625454
  Антошин Н.С. Язык молдавских грамот 14-15 веков : Автореф... докт. филол.наук: / Антошин Н.С.;. – Ленинград, 1961. – 34л.
1625455
  Жаботинский М.Е. Язык молекул / М.Е. Жаботинский, И.Л. Радунская. – Москва, 1958. – 32 с.
1625456
  Тодаева Б.Х. Язык монголов Внутренней Монголии : очерк диалектов / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука, 1985. – 130 с.
1625457
  Рзаева З.И. кызы Язык Мухамеда Амани (Морфол. особ.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Рзаева З. И. кызы; АН АзССР, ин-т языкознан. – Баку, 1975. – 41л.
1625458
  Колетт П. Язык мыслей : как научиться читать мысли человека по его движениям и поступкам / Питер Колетт ; [ перевод с англ. С. Головой, А. Голова ]. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 416с. – (Психологический бестселлер). – ISBN 978-5-699-06659-9
1625459
   Язык Н.В. Гоголя. – Москва : Высшая школа, 1991. – 175 с. – (Библиотека филолога)
1625460
  Орлов М.М. Язык Н.Г.Помяловского / М.М. Орлов. – Ростов-На-Дону
1. – 1958. – 123с.
1625461
  Лихачев С.В. Язык надписей в современном обществе / С.В. Лихачев ; Ин-т управления и информатики. – Москва : ИУИ, 2010. – 194 с. – ISBN 978-5-904809-02-7
1625462
  Меновщиков Г.А. Язык науканских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – Л., 1975. – 512с.
1625463
  Азимов А. Язык науки : пер. с англ. / А. Азимов ; пер. с англ. И.Э. Лалаянца ; под ред. и с предисл. Б.Д. Сергиевского. – Москва : Мир, 1985. – 280 с. – (В мире науки и техники)
1625464
  Митрофанова О.Д. Язык научно-технической литературы / О.Д. Митрофанова ; [отв. ред. В.Г. Костомаров]. – Москва : Московский университет, 1973. – 147 с.
1625465
  Гвишиани Н.Б. Язык научного общения : (вопросы методологии) / Н.Б. Гвишиани. – Москва : Высшая школа, 1986. – 280с. – ISBN 978-5-382-00338-2
1625466
   Язык научной литературы. Сб. ст.. – Москва, 1975. – 264с.
1625467
  Рашидов Ш.Р. Язык нашего единства и сотрудничества / Ш.Р. Рашидов. – М., 1979. – 32с.
1625468
  Бухаров В.М. Язык немецкого национального меньшинства вятского региона: статус и перспективы развития / В.М. Бухаров, О.В. Байкова // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 75-89. – ISSN 0373-658Х


  Статус и вектор развития диалектов немецкого языка в России — фундаментальный вопрос не только российской диалектологии, но лингвистики островных диалектов вообще. В статье рассматривается группа малоизученных немецких диалектов Вятского региона, ...
1625469
  Гухман М.М. Язык немецкой политической литературы эпохи реформации и крестьянской войны / М.М. Гухман. – М., 1970. – 276с.
1625470
  Королев Н.И. Язык непали / Н.И. Королев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 155 с. – (Языки народов Азии и Африки / под общ. ред. Г.П. Сердюченко)
1625471
  Кацарава М.С. Язык Нико Лордкипанидзе. Фонетика, грамматика, лексика : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кацарава М.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
1625472
  Убрятова Е.И. Язык норильских долган / Е.И. Убрятова. – Новосибирск, 1985. – 216с.
1625473
  Гарнер Р.Л. Язык обезьян = The speech of monkeys by R.L. Garner) / Р.Л. Гарнер ; пер. с нем. С.Л. Халютина, под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1899. – 84 с. – (Библиотека "Научного обозрения")


  Ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
1625474
  Глушков С.И. Язык од М.В.Ломоносова : Дис... канд. филол.наук: / Глушков С.И.; Славянский гос. учит. ин-т. – Славянск, 1953. – 380л. – Бібліогр.:л.373-378
1625475
  Шулежкова С.Г. Язык одного из демократических направлений русской литературы 2-й половины ХУП столетия / С.Г. Шулежкова. – Челябинск, 1982. – 94с.
1625476
   Язык описания данных КОДАСИЛ.. – Москва : Статистика, 1981. – 183 с.
1625477
  ЧАчко Язык описания действий и обмена между человеком-оператором и системой управления непрерывным производством. / ЧАчко. – К., 1969. – 102с.
1625478
   Язык описания изданий международных организаций.. – М., 1976. – 31с.
1625479
  Митулинский Ю.Т. Язык описания конструктивных элементов механизмов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 255 / Митулинский Ю.Т. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 28 с.
1625480
  Карпушкин Б.М. Язык ория / Б.М. Карпушкин. – М., 1964. – 120с.
1625481
  Ефимов В.А. Язык ормури в синхронном и историческом освещении / В.А. Ефимов. – М, 1986. – 347с.
1625482
  Петрова Т.И. Язык ороков (ульта) / Т.И. Петрова. – Л., 1967. – 156с.
1625483
  Насилов В.М. Язык орхоно-енисейских памятников. / В.М. Насилов. – М., 1960. – 88с.
1625484
  Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века : [исследования и тексты] / Г. Айдаров ; АН КазССР, Ин-т языкознания. – Алма-Ата : [Наука], 1971. – 380 с. : ил. – Библиогр.: с. 367-377
1625485
  Айдаров Г. Язык орхонского памятника Бильгекагана / Г. Айдаров ; АН Каз. ССР, Ин-т языкознания. – Алма-Ата : Наука, 1966. – 94 с. – Библиогр.: с. 90-92
1625486
  Миллер В.Ф. Язык осетин. / В.Ф. Миллер. – Москва ; Ленинград, 1962. – 190 с.
1625487
  Тедеева О.Г. Язык осетинских переводов Ивана Ялгузидзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тедеева О.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 15 с.
1625488
  Хугаев И.А. Язык осетинских пословиц : Автореф... канд. филол.наук: / Хугаев И.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1625489
  Жукова А.Н. Язык паланских коряков / А.Н. Жукова. – Ленинград, 1980. – 288с.
1625490
  Елизаренкова Т.Я. Язык пали. / Т.Я. Елизаренкова, В.Н. Топоров. – М, 1965. – 248с.
1625491
  Попов Ф.В. Язык памфлетов А.М.Горького (1906-1907 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов Ф.В.; МВО СССР. Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1956. – 17л.
1625492
  Дидык С.С. Язык памфлетов Я. Галана : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дидык С.С. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Львов, 1963. – 16 с.
1625493
  Херманн Д. Язык памяти : эффективные приемы развития памяти / Дуглас Херманн, Майкл Грюнберг. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 256с. – (Психологический бестселлер). – ISBN 978-5-699-21585-0
1625494
   Язык Паскаль. – Новосибирск, 1984. – 123 с.
1625495
  Алкок Д. Язык паскаль в иллюстрациях / Д. Алкок ; под ред. А.Б. Ходулева ; пер. с англ. А.Ю. Медникова. – Москва : Мир, 1991. – 192 с.
1625496
  Исаев С. Язык периодической печати 1920-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исаев С.; АН Каз.ССР. Ин-тут языкознания. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
1625497
   Язык персональных вычислений: сб. ст.. – М., 1990. – 46с.
1625498
  Гринбаум Н.С. Язык Пиндара. (Фонетико-граммат. анализ и проблема диалектно-территор. базы) : Автореф... д-ра филол.наук: 673 / Гринбаум Н.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. – М., 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1625499
  Боровой Л.Я. Язык писателя / Л.Я. Боровой. – М, 1966. – 219с.
1625500
  Берозашвили Т.Н. Язык писателя Нико Ломсури. : Автореф... Канд.филол.наук: / Берозашвили Т.Н.; АН ГрССР. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1625501
  Пиз А. Язык письма : [ действительно эффективные приемы составления писем и ведения деловой корреспонденции ] / Аллан Пиз, Барбара Пиз ; [пер. с англ. Е. Черниковой ]. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 192с. – (Психологический бестселлер). – ISBN 978-5-699-19606-7
1625502
  Пильщиков В.Н. Язык плэнер / В.Н. Пильщиков. – Москва : Наука, 1983. – 207 с.
1625503
  Барлас Л.Г. Язык повествовательной прозы Чехова : проблемы анализа / Л.Г. Барлас ; Северо-Кавказский научный центр высшей школы; отв. ред. Л.А. Введенская. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ун-та, 1991. – 205 с.
1625504
  Зебель В.И. Язык повести "Детство" А.М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Зебель В.И.; М-во образования СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 16л.
1625505
  Касавин И.Т. Язык повседневности: между логикой и феноменологией // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.14-29. – ISSN 0042-8744
1625506
  Волошина Г.К. Язык польской поэзии эпохи романтизма / Г.К. Волошина. – Ленинград, 1989. – 92 с.
1625507
  Григорьева А.Д. Язык поэзии XIX-XX вв.Фет.Современная лирика / А.Д. Григорьева, Н.Н. Иванова. – Москва : Наука, 1985. – 231с.
1625508
  Боровская Е.Н. Язык поэзии М.В. Ломоносова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 5. – С. 38-42
1625509
  Манасбаев Б.К. Язык поэзии Сабита Муканова : Автореф... канд. филол.наук: / Манасбаев Б.К.; Ин-т вост. яз. при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. Кафедра тюрской филологии. – М., 1960. – 20л.
1625510
  Петровский В.И. Язык поэм о колхозной деревне ("Флаг над сельсоветом" А.Недогонова, "Колхоз "Большевик", "Весна в "Победе" Н.Грибачева) : Автореф... канд. филологич.наук: / Петровский В.И.; МВО СССР. Львовский гос. университет им. Ивана Франко. – Львов, 1951. – 15 с.
1625511
  Боголепов П.К. Язык поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души " / П.К. Боголепов. – Москва, 1952. – 144 с.
1625512
  Тимофеева В.В. Язык поэта и времени : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Тимофеева В.В. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 32 с.
1625513
  Тимофеева В.В. Язык поэта и время. Поэтич. язык Маяковского. / В.В. Тимофеева. – Москва-Л., 1962. – 318с.
1625514
  Хамгушкеев И.С. Язык поэтических произведений Хоца Намсараева : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хамгушкеев И.С. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 20 с.
1625515
  Хамгушкеев И.С. Язык поэтических произведений Хоца Намсараева. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамгушкеев И.С.; АН СССР.Ленинград.отделен.ин-та языкознания. – Улан-Удэ, 1966. – 17л.
1625516
  Власенко Н.А. Язык права / Н.А. Власенко. – Иркутск, 1997. – 174с.
1625517
  Шестакова Н.Н. Язык права и перевод / Н.Н. Шестакова, Франко Ди // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 139-153. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1625518
  Прата С. Язык прграммирования С++ = C++ Primer Plus : лекции и упражнения. учебник : пер. с англ. / Стивен Прата. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2003. – 1104 с. – ISBN 5-93772-073-3
1625519
  Прата С. Язык прграммирования С++ = C++ primer plus : Лекции и упражнения. Учебник / Стивен Прата; Пер. с англ. – Москва.Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2005. – 1104с. – ISBN 5-93772-123-3
1625520
  Горшков А.И. Язык предпушкинской прозы / А.И. Горшков. – М., 1982. – 241с.
1625521
  Дудко А.Л. Язык представления знаний со встроенной интерпретацией / А.Л. Дудко. – Москва, 1991. – 23 с.
1625522
  Спивак Д.Л. Язык при измененных состояниях сознания / Д.Л. Спивак. – Л., 1989. – 86с.
1625523
  Глушаков С.В. Язык програмирования С++ : Учебный курс / С.В. Глушаков, А.В. Коваль, С.В. Смирнов. – Харків : Фоліо, 2001. – 500с. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-1282-2
1625524
  Вирт Н. Язык программирования / Н. Вирт, 1974. – 46с.
1625525
  Гилула М.М. Язык программирования / М.М. Гилула, А.П. Столбоушкин. – Москва, 1991. – 108с.
1625526
  Харбисон С.П. Язык программирования C / С.П. Харбисон, Г.Л. Стил. – 5-е изд. – Москва : Бином, 2004. – 528с. – ISBN 5-9518-0048-X
1625527
  Керниган Б. Язык программирования C = The C programming language / Брайан Керниган, Деннис Ритчи ; [пер. с англ. В.Л. Бродового]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Вильямс, 2007. – 304 с. – ISBN 978-5-8459-0891-9
1625528
  Троелсен Э. Язык программирования C# 2005 и платформа .NET 2.0 = Pro C# 2005 and the .NET 2.0 platform / Эндрю Троелсен ; [пер. с англ. и ред. А.Г. Сивака]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 1168 с. : илл. – ISBN 978-5-8459-1124-7
1625529
  Арнолд К. Язык программирования JAVA = The Java programming Language / К. Арнолд, Д. Гослинг, Д. Холмс; Пер.с англ. и ред.А.С.Варакина. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 624с. – ISBN 5-8459-0215-0
1625530
  Намиот Д.Е. Язык программирования Turbo C++ / Д.Е. Намиот. – М., 1991. – 121с.
1625531
  Зуев Е.А. Язык программирования Turbo Pascal 6.0. / Е.А. Зуев. – Москва : Унитех, 1992. – 298с. – (Мир Turbo Pascal ; Вып.1). – ISBN 5-8223-0001-4
1625532
   Язык программирования ада и его реализация: РГ-20 КНВВТ: сб. ст.. – М., 1989. – 137с.
1625533
   Язык программирования АДА: метод. разработка.. – Рига, 1988. – 48с.
1625534
   Язык программирования АДА: предварит. описание.. – М., 1981. – 190с.
1625535
  Луганский И.Л. Язык программирования детерминированных систем реального времени / И.Л. Луганский, Б.Г. Сушков. – М., 1986. – 18с.
1625536
  Дьяконов В.П. Язык программирования Лого / В.П. Дьяконов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 143 с.
1625537
  Добудько Т.В. Язык программирования Лого на ПЭВМ "Yamaha" / Т.В. Добудько. – Самара, 1991. – 110 с.
1625538
  Бухтияров А.М. Язык программирования ОМЕГА-70 / А.М. Бухтияров, В.Л. Голубев. – Москва, 1971. – 44 с.
1625539
  Перминов О.Н. Язык программирования паскаль / О.Н. Перминов. – Москва : Радио и связь, 1983. – 119 с.
1625540
  Перминов О.Н. Язык программирования паскаль / О.Н. Перминов. – М., 1989. – 127с.
1625541
  Гордон Я. Язык программирования Паскаль без секретов : Учебное пособие по программированию на ПК / Ян Гордон. – Москва : Новый издательский дом, 2004. – 320с. – ISBN 5-9643-0043-X
1625542
  Стобо Дж. Язык программирования Пролог / Дж. Стобо; Под ред. Н.Г. Волченкова. – Москва : Радио и связь, 1993. – 368с. – ISBN 5-256-00921-4
1625543
  Керниган Б. Язык программирования С / Брайан Керниган, Деннис Ритчи ; пер. с англ. В.Л. Бродового. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Вильямс, 2006. – 304 с. – ISBN 5-8459-0891-4
1625544
  Керниган Б.У. Язык программирования С = The C programming language / Брайн Керниган, Деннис Ритчи ; [пер. с англ. и ред. В.Л. Бродового]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва [и др.] : Вильямс, 2008. – 289, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: 284-289. - Пер. изд. : The programming language / B. W. Kernighan, D. M. Ritchie. Upper Saddle River, 1988. – (Серия книг по программированию от Prentice Hall). – ISBN 978-5-8459-0891-9
1625545
  Керниган Б.У. Язык программирования С = The C programming language / Брайн Керниган, Деннис Ритчи ; [пер. с англ. и ред. В.Л. Бродового]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва [и др.] : Вильямс, 2010. – 289, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 284-289. - Вых. дан. ориг.: Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 1988, 1978. – (Серия книг по программированию от Prentice Hall). – ISBN 978-5-8459-0891-9
1625546
  Керниган Б.У. Язык программирования С / Брайан Керниган, Деннис Ритчи ; [зав. ред. С.Н. Тригуб ; пер. с англ. и ред. В.Л. Бродового]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2011. – 289, [15] с. : ил. – Парал. тит. л. на англ. яз. – ISBN 978-5-8459-0891-9
1625547
  Керниган Б.У. Язык программирования С = The C programming language / Брайан Керниган, Деннис Ритчи. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2012. – 289, [15] с. : табл. – ISBN 978-5-8459-0891-9
1625548
  Керниган Б. Язык программирования С = The C programming language / Брайан Керниган, Деннис Ритчи. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 289, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 284-289. – (Серия книг по программированию от Prentice Hall). – ISBN 978-5-8459-1874-1
1625549
  Керниган Б. Язык программирования С = The C programming language / Брайан Керниган, Деннис Ритчи ; [пер. с англ. и ред. В.Л. Бродового]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2015. – 289, [1] с. – Вых. дан. ориг.: Upper Saddle River: Prentice Hall PTR [etc.], 1988, 1978. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 285-289. – (Серия книг по программированию от Prentive Hall). – ISBN 978-5-8459-1975-5
1625550
  Двоеглазов И.М. Язык программирования С ++ : Справочное руководство / И.М. Двоеглазов. – Київ : Евроиндекс, 1993. – 128с. – ISBN 5-7707-3836-7
1625551
  Микелсен К. Язык программирования С#. : Лекции и упражнения. Учебник / Пер. с англ.; Клаус Микелсен. – Москва.Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2002. – 912с. – ISBN 5-93772-052-0
1625552
  Прата С. Язык программирования С. = C Primer plus fourth edition : Лекции и упражнения. Учебник / Стивен Прата. – Москва : ДиаСофтЮП, 2002. – 896с. – ISBN 5-93772-049-0
1625553
  Страуструп Б. Язык программирования С++ / Б. Страуструп. – Вторая редакция. – Київ : ДиаСофт. – ISBN 5-87554-079
Ч.1. – 1993. – 264с.
1625554
  Страуструп Б. Язык программирования С++ = The C++ programming language / Бьерн Страуструп ; пер. с англ. : С. Анисимов, М. Кононов ; под ред. : Ф. Андреева, А. Ушакова ; [вып. ред. К. Крайн] ; AT@T Labs Мюррей-Хилл, Нью-Джерси. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : BINOM ; Невский диалект, 2000. – 990, [2] с. – Парал. тит. л. на англ. яз. - Приложения и предмет. указ.: с. 869-990. – ISBN 5-7989-0127-0
1625555
  Страуструп Б. Язык программирования С++ = The C++ programming language / Бьерн Страуструп; пер. с англ. С. Анисимова, М. Кононова под ред. Ф. Андреева, А. Ушакова. – Спец. изд. – Москва; Санкт-Петербург : BINOM; Невский диалект, 2002. – 1104с. – ISBN 5-7989-0223-4
1625556
  Глушаков С.В. Язык программирования С++ / С.В. Глушаков, А.В. Коваль, С.В. Смирнов. – Харьков : Фолио, 2002. – 500с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-1282-2
1625557
  Глушаков С.В. Язык программирования С++ / С.В. Глушаков, А.В. Коваль, С.В. Смирнов. – Харьков : Фолио-Пресс, 2003. – 500с. – ISBN 966-03-2083-3
1625558
  Липпман С. Язык программирования С++ : Вводный курс / С. Липпман, Ж. Лажойе. – 3-е изд. – Москва : Невский диалект - ДМК Пресс, 2003. – 1104с. – ISBN 5-7940-0070-8


  Рассмотрены как основы языка, так и более сложные конструкции. Большое количество примеров, поясняющих излагаемый материал. Для тех, кто начинает изучение языка С++
1625559
  Страуструп Б. Язык программирования С++ = The C++ programming language / Бьерн Страуструп; пер. с англ. С. Анисимова, М. Кононова под ред. Ф. Андреева, А. Ушакова. – Спец. изд. – Москва. : БИНОМ, 2004. – 1104с. – ISBN 5-9989-0223-4
1625560
  Страуструп Б. Язык программирования С++ = The C++ Programming language / Бьерн Страуструп ; пер. с англ. С. Анисимова и М. Кононова ; под ред. Ф. Андреева, А. Ушакова. – Спец. изд. – Москва : Бином-Пресс, 2008. – 1099с. – ISBN 978-5-7989-0226-2
1625561
  Липпман С.Б. Язык программирования С++. Вводный курс = C++ Primer / Стенли Б. Липпман, Жози Лажойе ; пер. с англ. А. Слинкина. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Невский диалект ; ДМК Пресс, 2001. – 1104с. – ISBN 5-7940-0070-8


  Рассмотрены как основы языка, так и более сложные конструкции. Большое количество примеров, поясняющих излагаемый материал. Для тех, кто начинает изучение языка С++
1625562
  Керниган Б.В. Язык программирования Си / Б.В. Керниган. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 279 с.
1625563
  Болски М.И. Язык программирования Си / М.И. Болски. – Москва : Радио и связь, 1988. – 96с.
1625564
  Керниган Б.В. Язык программирования Си : Справочное руководство / Б.В. Керниган, Д.М. Ритчи. – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 271 с.
1625565
  Керниган Б. Язык программирования Си / Б. Керниган, Д. Ритчи ; пер. с англ. В.С. Штаркмана. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2001. – 352 с. : ил. – ISBN 5-7940-0045-7
1625566
  Керниган Б.В. Язык программирования Си = The C programming Language / Б. Керниган, Д. Ритчи ; пер. с англ. под ред. Вс.С. Штаркмана. – Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2003. – 352 с. – ISBN 5-7940-0045-7
1625567
  Керниган Б. Язык программирования Си = The C programming language / Б. Керниган, Д.Ритчи ; [пер. с англ. под ред. Вс. С. Штаркмана]. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2004. – 352с. – (Библиотека программиста). – ISBN 5-7940-0045-7
1625568
  Бочков С.О. Язык программирования Си для персонального компьютера / С.О. Бочков, Д.М. Субботин. – Москва : Диалог, Радио и связь, 1990. – 384c. – ISBN 5-256-00974-5
1625569
   Язык программирования си: сб.. – М., 1991. – 46с.
1625570
  Страуструп Б. Язык программирования Си++ / Б. Страуструп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 352с.
1625571
  Грисуолд Р. Язык программирования Снобол-4 / Р. Грисуолд, Дж. Поудж, И. Полонски. – Москва : Мир, 1980. – 268 с.
1625572
  Пентковский В.М. Язык программирования эль-76 / В.М. Пентковский. – 2-е изд. – М, 1989. – 364с.
1625573
  Страуструп Б. Язык программированя C++ = The C++ programming language / Бьерн Страуструп ; пер. с англ. С. Анисимова и М. Кононова ; под ред. Ф. Андреева, А. Ушакова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Невский диалект ; Binom, 1999. – 990, [1] с. – Вых. дан. ориг.: Reading [etc.] : Addison Wesley, 1997. – ISBN 5-7940-0031-7
1625574
  Сражиев М. Язык прозаических произведений Сакена Сейфуллина. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сражиев М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. казах. яз. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
1625575
   Язык прозы Стивена Крейна : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шевченко Н. Г,; Шевченко Н. Г,; ОГУ. – Одесса, 1977. – 21л.
1625576
  Хасанова С.Ш. Язык произведений Ибрая Алтынсарина. : Автореф... Канд.филол.наук: 665 / Хасанова С.Ш.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
1625577
  Халилов С.А. Язык произведений Наджаф-бека Везирова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халилов С.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1954. – 24л.
1625578
   Язык пролог в пятом поколении ЭВМ : сборник статей. – М., 1988. – 501с.
1625579
  Савицкий В.М. Язык процессуального закона: вопросы терминологии / В.М. Савицкий. – Москва : Наука, 1987. – 286 с.
1625580
  Мелентьева Елена Муратовна Язык публицистики Эрнеста Хемингуэя : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мелентьева Елена Муратовна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 24л.
1625581
  Виноградов В.В. Язык Пушкина : Пушкин и история русского литературного языка / В.В. Виноградов. – Москва-Ленинград : Academia, 1935. – 457 с.
1625582
  Дядечко Л.П. Язык Пушкина или "новый русский"? / Л.П. Дядечко, А.С. Орел // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 61-64
1625583
  Кукушкина О.В. Язык Пушкина: лексикографические этюды / О.В. Кукушкина, А.А. Варламов // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 110-115. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1625584
  Дворянков Н.А. Язык пушту. / Н.А. Дворянков. – М., 1960. – 100с.
1625585
  Бернштейн С.И. Язык радио / С.И. Бернштейн. – Москва, 1977. – 46с.
1625586
  Фролов В.В. Язык радиосхем / В.В. Фролов. – Москва : Энергия, 1974. – 95 с.
1625587
  Фролов В.В. Язык радиосхем / В.В. Фролов. – 2-е изд. – Москва : Радио и связь, 1988. – 128 с.
1625588
  Пиз А. Язык разговора : [ как разговаривать, чтобы договориться. Как совместить радость общения и пользу убеждения ] / Алан Гарнер, Аллан Пиз ; [пер. с англ. Т. Новиковой ]. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 224с. – На обл. авторы: Алан Гарнер, Аллан Пиз. – (Психологический бестселлер). – ISBN 978-5-699-15759-4
1625589
  Максудова Эмма Самадовна Язык разновременных переводов конца XVIII начала XIX в. в. поэмы Дж.Мильтона "Потерянный рай" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Максудова Эмма Самадовна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 19л.
1625590
  Чунгаев Я. Язык рассказов Агахана Дурдыева : Автореф... канд. филол.наук: / Чунгаев Я.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1955. – 16л.
1625591
  Каримов Х. Язык рассказов Беимбета Майлина : Автореф... канд. филол.наук: / Каримов Х.; Казах.ГУ,Каф. казах. яз. – Алма-Ата, 1965. – 28л.
1625592
  Иорданишвили Л.С. Язык Рафиэла Эристави. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иорданишвили Л.С.; АН ГрузССР. Ин-тут языкознания. – Тбилиси, 1966. – 24л.
1625593
  Рыбников Н. Язык ребенка. / Н. Рыбников. – М-Л, 1926. – 84с.
1625594
  Селищев А. Язык революционной эпохи / А. Селищев. – 2-е изд. – М, 1928. – 248с.
1625595
  Розенталь Э Д. Язык рекламных текстов / Э Д. Розенталь. – Москва, 1981. – 127 с.
1625596
  Пивоваров Д.В. Язык религии // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С. 88-98.
1625597
  Адамович А Язык романа "Третье поколение" и индивидуальный литературно-художественный стиль Кузьмы Чорного : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Адамович А,М. ; Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Минск, 1953. – 22 с.
1625598
  Цыпин С.И. Язык романа А.Фадеева "Молодая гвардия". : Дис... наук: / Цыпин С.И.; ДГУ. Каф. русс. яз. – Днепропетровск, 1948. – 330л. – Бібліогр.:л.325-329
1625599
  Колегаева И.М. Язык романов Фрэнсиса Скотта Фицджеральда : Автореф... наук: 10.02.04 / Колегаева И.М.;. – Одесса, 1977. – л.
1625600
  Дубнова Е.З. Язык руанда / Е.З. Дубнова. – М, 1979. – 109с.
1625601
  Кестель С.Н. Язык русских баснописцев конца XVIII - начала ХІХ вв. т. 1 : Дис... канд. филологич.наук: / Кестель С.Н.; Киевский гос. учит. ин-т. – К., 1951. – 273л.
1625602
  Кестель С.Н. Язык русских баснописцев конца XVIII - начала ХІХ вв. т. 2 : Дис... канд. филологич.наук: / Кестель С.Н.; Киевский гос. учит. ин-т. – К., 1951. – 272-545л. – Бібліогр.:л.529-544
1625603
  Кестель С.Н. Язык русских баснописцев конца XVIII начала XIX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Кестель С.Н.; Киевский гос. учительский ин-т. – К., 1951. – 15л.
1625604
  Орлов А.С. Язык русских писателей / А.С. Орлов. – Москва-Ленинград, 1948. – 191 с.
1625605
   Язык русских писателей XVIII века : сб. ст. – Л., 1981. – 199с.
1625606
  Нестеров М.Н. Язык русского советского исторического романа / М.Н. Нестеров. – К. : Вища школа, 1978. – 191 с.
1625607
   Язык русского фольклора : межвузовский сборник. – Петрозаводск, 1985. – ISSN 0201-9701
1625608
   Язык русского фольклора: межвуз. сб.. – Петрозаводск, 1985. – 164с.
1625609
   Язык русского фольклора: межвуз. сб.. – Петрозаводск, 1988. – 165с.
1625610
   Язык русского фольклора: сб. науч. ст.. – Петрозаводск, 1992. – 168с.
1625611
   Язык русской агиографии XVI века: опыт автомат. анализа.. – Л., 1990. – 335с.
1625612
  Никипорец-Такигава Язык русской диаспоры в Японии // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 50-62. – ISSN 0373-658Х
1625613
  Туркия Л.М. Язык русской исторической прозы первой трети XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Туркия Л.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 20л.
1625614
  Агафонова Н.П. Язык русской сатиричесеой печати 1917-1923гг. (Словообразование. Словооупотребление). : Автореф... канд. филол. наук.: / Агафонова Н.П.; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1971. – 34л.
1625615
   Язык рынка. – Москва, 1991. – 16 с.
1625616
  Галкина Г.С. Язык рязанских деловых документов XVII-XVII веков (фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Галкина Г.С.; АН СССР. Ин-т русского языка. – Тула, 1961. – 21л.
1625617
  Слухай Н.В. (Молотаева) Язык сакрального: принципы организации // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 292-299
1625618
  Фалькова В.Ю. Язык сатиры Джозефа Хеллера. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Фалькова В.Ю.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 24л.
1625619
  Ефимов И А. Язык сатиры Салтыкова-Щедрина / И А. Ефимов, . – М, 1953. – 496с.
1625620
  Левин Д.Я. Язык сверхвысокого уровня СЕТЛ и его реализация (для ЭВМ БЭСМ-6) / Д.Я. Левин. – Новосибирск : Наука, 1983. – 160 с.
1625621
  Грюнберг А.Л. Язык северо-азербайджанских татов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грюнберг А.Л. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 20 с.
1625622
  Грюнберг А.Л. Язык североазербайджанских татов / А.Л. Грюнберг. – Л., 1963. – 212с.
1625623
  Лысенко А.С. Язык села Михайло-Коцюбинского Черниговской области : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лысенко А.С. ;. – Киев. – 16 с.
1625624
  Уэйт М. Язык СИ : руководствво для начинающих / М. Уэйт. – Москва : Мир, 1988. – 512с. – ISBN 5-03-001309-1
1625625
   Язык СИ для профессионалов. – Москва : И.В.К.- СОФТ, 1991. – 384с.
1625626
  Тондо Г. Язык Си. / Г. Тондо. – М., 1994. – 155с.
1625627
  Берри Р. Язык Си: Введение для программистов / Р. Берри, Б. Микинз. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 191с. – ISBN 5-279-00280-1
1625628
  Подбельский В.В. Язык СИ++ : учебное пособие для сту. высш. учеб. заведений / В.В. Подбельский. – 3-е изд., доработ. – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 560 с. – ISBN 5-279-01982-8
1625629
  Фоменко Ю.В. Язык сибирских летописей 17 века. (Наблюдения над морфологич. строем) : Автореф... канд. филол.наук: / Фоменко Ю.В.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1963. – 16л.
1625630
  Трифонов Н.П. Язык символического кодирования / Н.П. Трифонов. – М, 1967. – 88с.
1625631
  Баркер Кэтрин Язык символов : культура // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 31 : Фото
1625632
  Егорова Р.П. Язык синдхи / Р.П. Егорова. – Москва, 1966. – 112с.
1625633
  Меновщиков Г.А. Язык сиреникских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – М.-Л., 1964. – 220с.
1625634
  Джумагулов Ч. Язык сиро-тюркских (несторианских) памятников Киргизии. / Ч. Джумагулов. – Фрунзе, 1971. – 164с.
1625635
  Кириченко М.Ф. Язык сказок Салтыкова -Щедрина : Дис... канд. филолог.наук: / Кириченко М.Ф.;, 1945. – 211л. – Бібліогр.:л.209-210
1625636
  Миронова Катерина Язык слонов и львов. Словарь рейнджера ЮАР. Одной крови // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 50-57 : фото
1625637
  Карягина Л.Н. Язык службной Минеи конца XI - начала XII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Карягина Л. Н. ; МГУ. – Москва, 1963. – 23 с.
1625638
  Тутковский П.А. Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / [соч.] П. Тутковского. – Б. м. : б. и., 1910. – 7 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды о-ва исследоват. Волыни, 1911, т. 6, с. 1-7


  На тит. л. надпись: Многоуважаемому профессору Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1625639
  Тутковский П.А. Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П.А. Тутковский; [соч.] П. Тутковского. – Б. м. : б. и., 1910


  Содержание конволюта: 1. Язык смерти : (Сообщение на общем собрании Общества исследователей Волыни 27 марта, 1910 года) / П. А. Тутковский; 2. Янтарь в Волынской губернии / П.А. Тутковский; 3. Побережья реки Норина в Овручском уезде : (Геологическое ...
1625640
  Фесуненко П.М. Язык советской исторической повести для школьников / П.М. Фесуненко. – Ровно, 1958. – 40с.
1625641
  Горшков А. Язык современного искусства в аспекте социального конструкционизма // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 43-52
1625642
   Язык современной публицистики : сборник статей. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 232с. – ISBN 978-5-89349-743-4
1625643
  Коряковцева Е.И. Язык современной российской прессы : варваризмы и арготизмы как сигналы речевой агресии // Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 2008. – N 125 : Wspolczesna komunikacja jezykowa najnowsze zmiany w leksyce i slowotworstwie jezykow slowianskich. – С. 95-105


  Автор исследует вопрос речевой агресии в языке современной русской прессы. Одним из средств ее выражения являются варваризмы и арготизмы. Он пытается установить, какие интенции им сопутствуют. Материал исследования извлекается из многотиражных ...
1625644
  Чекалина Е.М. Язык современной французской прессы / Е.М. Чекалина. – Л., 1991. – 137с.
1625645
  Лихачев С.В. Язык современной эпиграфики : Автореф...канд. филолог. наук: 10.02.01 / Лихачев С.В. – Киев, 1999. – 16с.
1625646
  Попов Е.А. Язык социальности - конструкт эпохи или науки? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – C. 13-19. – ISSN 0132-1625
1625647
   Язык специальности на занятиях по русскому языку как иностранному: межвуз сб.. – Л., 1989. – 157с.
1625648
  Солохов А.В. Язык старобелорусской научно-публицистической литературы на фонетико-орфографическом и морфологическом уровнях. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Солохов А.В.; АН Респ. Беларусь, Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1992. – 18л.
1625649
  Елистратов В.С. Язык старой Москвы : Лингвоэнциклопедический словарь. Около 4 000 единиц / В.С. Елистратов; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва : Русские словари, 1997. – 704с. – ISBN 5-89216-017-3
1625650
  Джангиров М. Язык стихотворений Джафара Джабарлы : Автореф... канд. филол.наук: / Джангиров М.; АН Аз.ССР, Ин-т языка. – Баку, 1950. – 28 с.
1625651
  Антонович А.К. Язык судебной книги Каунасского земельного суда 1566-1567 гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Антонович А.К. – Вильнюс, 1961. – 16 с.
1625652
  Джафаркулиев А М. Язык судопроизводства в многонациональном государстве. / А М. Джафаркулиев. – М., 1992. – 279с.
1625653
  Морев Л.Н. Язык сэк / Л.Н. Морев. – М., 1988. – 103с.
1625654
  Петруничева З.Н. Язык телугу. / З.Н. Петруничева. – М., 1960. – 112с.
1625655
  Дьячков М.В. Язык ток-писин (неомеланезийский) / М.В. Дьячков. – М, 1981. – 72с.
1625656
  Едличко А.И. Язык Третьего рейха и тенденции его проявления в современном немецком протестном дискурсе // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 80-92. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1625657
  Корелов И.А. Язык триалестских урумов и его специфические особенности : Автореф... канд. филол.наук: / Корелов И.А.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1970. – 30л.
1625658
  Мейлах М.Б. Язык трубадуров : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Мейлах М.Б.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Л., 1970. – 22л.
1625659
  Мейлах М.Б. Язык трубадуров / М.Б. Мейлах ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1975. – 240 с.
1625660
  Уинер Р. Язык Турбо Си : Пер. с англ. / Р. Уинер. – Москва : Мир, 1991. – 380с. – ISBN 5-03-001779-8
1625661
  Насилов В.М. Язык тюркских памятников уйгурского письма, XI-XV вв. / В.М. Насилов. – М., 1974. – 101с.
1625662
  Садвакасов Г.С. Язык уйгуров ферганской долины. / Г.С. Садвакасов. – Алма-Ата, 1970. – 264с.
1625663
  Силвер Марк Язык указателей : география // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 48 : Фото
1625664
  Голуб А.В. Язык указов Пугачева : Автореф... канд философских наук: / Голуб А.В.;. – Киев, 1946. – 14 с.
1625665
  Голуб А.В. Язык указов Пугачева. (Диссертация) : Автореф... наук: / Голуб А.В.;. – Киев, 1946. – 369л. – Бібліогр.:с.1-8
1625666
  Коломиец Л.И. Язык украинских грамот XIV-XV вв. : Автореф... канд. филологич.наук: / Коломиец Л.И.; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16л.
1625667
  Януш Ядвига Вацлавовна Язык украинской драматургии конца XIX - начала ХХ века (Лексика. Функционально-стилистический аспект) : Автореф. дис... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Януш Ядвига Вацлавовна ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А. Потебни. – Киев, 1990. – 32 с.
1625668
  Школьник Л.С. Язык улицы / Л.С. Школьник. – М, 1977. – 62с.
1625669
  Черных П.Я. Язык Уложения 1649 года / П.Я. Черных. – Москва, 1953. – 375с.
1625670
  Эшли Р. Язык управления заданиями / Р. Эшли, Д. Фернандес. – Москва, 1981. – 173 с.
1625671
  Дымшиц З.М. Язык урду / З.М. Дымшиц. – М, 1962. – 144с.
1625672
   Язык утилитарных и поэтических жанров памятников татарской письменности: сб.. – Казань, 1990. – 139с.
1625673
  Дорофеева А.Н. Язык фарси-кабули / А.Н. Дорофеева. – М., 1960. – 84с.
1625674
  Бибихин В.В. Язык философии / В.В. Бибихин. – Изд. 3-е, стереотипное. – Санкт-Петербург : Наука, 2007. – 392 с. – (Слово о сущем / ред. кол. : В.М. Камнев, Ю.В. Перов, К.А. Сергеев и др.). – ISBN 5-02-026832-1
1625675
   Язык фольклора : хрестоматия. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 224с. – ISBN 5-89349-706-6
1625676
  Богословская О.И. Язык фольклора и диалект / О.И. Богословская. – Пермь, 1985. – 71с.
1625677
  Гольдберг Ю.С. Язык формалиованного описания конструкторской документации / Ю.С. Гольдберг. – Рига, 1976. – 78с.
1625678
  Салмин Сергей Павлович Язык формального описания и программная реализация одного класса информационных подсистем АСУП : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Салмин Сергей Павлович; АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1625679
   Язык формального описания протоколов и сервисов (средства структуризации).. – Рига, 1987. – 67с.
1625680
  Баранов С.Н. Язык Форт и его реализация / С.Н. Баранов, Н.Р. Ноздрунов. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-156 (31 назв.). – (ЭВМ в пр-ве)
1625681
  Ермолаев А.Г. Язык Фортран : Вопросы и задачи / А.Г. Ермолаев, Н.И. Ермолаева. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1990. – 132 с.
1625682
  Катцан Г. мл. Язык Фортран 77 : Под ред. Ю.М. Баяковского; Пер. с анг. / Г. мл. Катцан. – Москва : Мир, 1982. – 208с.
1625683
  Кожемякина В.А. Язык французских грамот 13 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Кожемякина В.А.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1983. – 24л.
1625684
  Винье Ж Язык французской технической литературы / Ж Винье, А. Мартэн. – Москва, 1981. – 120 с.
1625685
  Коваль А.И. Язык фула / А.И. Коваль, Г.В. Зубко. – М, 1986. – 140с.
1625686
  Мамедов М.А. Язык халаджей : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Мамедов М.А.; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1973. – 32л.
1625687
  Ольдерогге Д.А. Язык хауса / Д.А. Ольдерогге. – Л., 1954. – 170с.
1625688
  Смирнова М.А. Язык хауса / М.А. Смирнова. – М., 1960. – 83с.
1625689
  Дунаевская И.М. Язык хеттских иероглифов / И.М. Дунаевская. – М., 1969. – 120с.
1625690
  Катенина Т.Е. Язык хинди / Т.Е. Катенина. – М, 1960. – 103с.
1625691
  Герценберг Л.Г. Язык хотаносакских буддийских памятников : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Герценберг Л.Г. ; АН СССР. – Ленинград, 1966. – 16 с.
1625692
  Урсу Т.В. Язык хроники Д. Кантемира. (Морфол.-синтакс. анализ) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Урсу Т.В. ; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1966. – 16 с.
1625693
  Воронина Т.Е. Язык художественных произведений / Т.Е. Воронина. – Днепропетровск, 1982. – 62 с.
1625694
   Язык художественных произведений Сб. ст.. – Омск, 1966. – 184с.
1625695
  Бельбаева М.А. Язык художественных произведений Султанмахмута Торайгырова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бельбаева М.А. ; Семипалат. гос. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Семипалатинск, 1966. – 23 с.
1625696
  Гусейн-Заде Гусейн Джамал оглы Язык цветов / Гусейн-Заде Гусейн Джамал оглы. – М, 1977. – 110с.
1625697
  Быкова Екатерина Язык цветов на уроке языка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-63


  Одной из самых сложных задач в отборе дидактического материала для урока языка является, пожалуй, обеспечение не только грамматической, но и содержательной, информативной его насыщенности. Предлагаемый далее текст мы умышленно не разбивали на ...
1625698
  Бельская И.К. Язык человека и машина / И.К. Бельская. – Москва, 1969. – 411с.
1625699
  Лебедев В.Д. Язык эвенов Якутии / В.Д. Лебедев. – Л., 1978. – 205с.
1625700
  Визгин В.П. Язык экзистенции в "постскриптуме" Кьеркегора // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – C. 34-52. – ISSN 0235-1188
1625701
  Шамаева Ю.Ю. Язык эмоций как интегративный формат репрезентации знаний // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – C. 25-29. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
1625702
   Язык эмоций, мозг и компьютер: сб. ст.. – М., 1989. – 47с.
1625703
  Хакимзянов Ф.С. Язык эпитафий волжских булгар / Ф.С. Хакимзянов. – М., 1978. – 206с.
1625704
  Меновщиков Г.А. Язык эскимосов Берингова пролива / Г.А. Меновщиков. – Л., 1980. – 330с.
1625705
  Исаев М.И. Язык эсперанто / М.И. Исаев. – М, 1981. – 86с.
1625706
  Теркулов В.И. Язык этноса: о принципах определения // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 4, июль. – C. 3-13. – ISSN 0130-9730
1625707
  Льюис Д. Язык эффективного общения : [ самоучитель по искусству виртуозной коммуникации ] / Дэвид Льюис ; [ пер. с англ. Ю. Гольдберга ]. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 320с. – (Психологический бестселлер). – ISBN 978-5-699-06660-5
1625708
  Бауэр Г.М. Язык южноаравийской письменности / Бауэр Г.М. ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 120 с. – (Языки народов Азии и Африки / сер. основана Г.П. Сердюченко)
1625709
  Коржева П.Б. Язык юмора и сатиры. / П.Б. Коржева. – Алма-Ата, 1979. – 120 с.
1625710
   Язык, дискурс и личность: межвуз. сб. науч. тр.. – Тверь, 1990. – 133с.
1625711
  Петров М.К. Язык, знак, культура / М.К. Петров. – М., 1991. – 328с.
1625712
  Будагов Р.А. Язык, история и современность. / Р.А. Будагов. – Москва, 1971. – 300с.
1625713
  Михневич А.Е. Язык, которого нет / А.Е. Михневич. – Минск : Народная асвета, 1988. – 80с.
1625714
  Снегов С.А. Язык, который ненавидит / С.А. Снегов. – М., 1991. – 224с.
1625715
  Хобсбаум Э. Язык, культура и национальная идентичность // Логос : Журнал по философии и прагматике культуры / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 33-43. – ISSN 0869-5377
1625716
   Язык, культура, общество: проблемы развития. – Л., 1986. – 175с.
1625717
  Варга Б. Язык, музыка, математика / Б. Варга. – Москва, 1981. – 248с.
1625718
  Светозарова Н.Д. Язык, песни и быт немецких колоний на Украине глазами писателя-колониста // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев : научный журнал / Ин-т этнокультурного образования -BiZ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 267-275
1625719
  Ветухов А. Язык, поэзия и наука / А. Ветухов. – Харьков : Тип. Губернского Правления, 1894. – 32 с.
1625720
  Магариу Н.А. Язык, программирования АПЛ / Н.А. Магариу. – М., 1983. – 96с.
1625721
  Чижевская М.И. Язык, речь и речевая характеристика / М.И. Чижевская. – Москва, 1986. – 69 с.
1625722
  Потапова Р.К. Язык, речь, личность / Р.К. Потапова, В.В. Потапов. – Москва : Языки славянской культуры, 2006. – 496с. – (Studia Philologica). – ISBN 5-9551-0123-3
1625723
  Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. – Москва : Просвещение, 1969. – 211с. – ISBN 5-484-00246-X
1625724
   Язык, смысл, текст: сб. ст., посвящ. памяти В.А.Корнилова.. – Донецк, 1994. – 188с.
1625725
  Мальчуков В.А. Язык, сознание,познавательная деятельность : Учебн. пособ. / В.А. Мальчуков. – Иркутск, 1995. – 65с.
1625726
  Дургарян К.Г. Язык, стиль и стихосложение песен Саят-Новы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дургарян К.Г.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1965. – 20л.
1625727
  Мишкуров Э.Н. Язык,"языковые игры" и перевод в современном лингвофилософским и лингвокультурологическом осмыслении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 5-15. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1625728
  Дегутис А.Ю. Язык,мышление и действительность / А.Ю. Дегутис. – Вильнюс, 1984. – 185с.
1625729
  Вандриес Ж. Язык. / Ж. Вандриес. – Москва, 1937. – 410с.
1625730
  Вундт В. Язык. Volkerpsychologie. Die Sprache : в изложении М. Оппокова : популярное пособие по философии и психологии языка / Вильгельм Вундт. – Киев : Тип. 1-й Киевской Артели Печатного Дела, 1910. – 127 с. – (Народопсихологическая грамматика)
1625731
  Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи / Э. Сепир. – Москва-Л., 1934. – 223 с.
1625732
  Бондаренко А.Ф. Язык. Культура. Психотерапия : избранные публикации и выступления : сборник научных статей / А.Ф. Бондаренко. – Киев : Кафедра, 2012. – 414, [2] с. : табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-2711-17-2
1625733
  Степанов Г.В. Язык. Литература. Поэтика / Г.В. Степанов ; АН СССР, отд. лит. и яз. ; отв. ред. Д.С. Лихачев. – Москва : Наука, 1988. – 380 с.
1625734
  Дейк Т.А. ван Язык. Познание. Коммуникация : сборник работ / Т.А. ван Дейк ; составление В.В. Петрова ; пер. с англ. яз. под ред. В.И. Герасимова ; вступ. ст. Ю.Н. Караулова, В.В. Петрова. – Москва : Прогресс, 1989. – 312 с.
1625735
  Штайн К.Э. Язык. Поэзия. Гармония / К.Э. Штайн. – Ставрополь, 1989. – 204с.
1625736
  Петров В.П. Язык. Этнос. Фольклор : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Петров В.П. ; АН УССР , Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1966. – 61 с. – Бібліогр. : с. 54-61
1625737
   Язык: история и реконструкция: сб. науч.-аналит. обзоров. : сб. науч.-аналит. обзоров. – Москва, 1985. – 219 с. – (Теория и история языкознания)
1625738
   Язык: система и функционирование : сб. науч. тр. – Москва, 1988. – 2700с.
1625739
  Лобастов Г.В. Язык: смысл и генезис // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 52-62. – ISSN 0042-8744
1625740
   Язык: этнокультурный и прагматический аспекты: сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1988. – 107с.
1625741
   Языки Азии и Африки.. – М.
1. – 1976. – 344с.
1625742
   Языки Азии и Африки.. – М.
2. – 1978. – 440с.
1625743
   Языки Азии и Африки.. – М.
3. – 1979. – 387с.
1625744
   Языки Азии и Африки.. – М.
4. – 1991. – 446с.
1625745
   Языки Африки : аннотированная библиография. – Москва : Наука, 1974. – 125 с.
1625746
   Языки Африки. Вопросы структуры, истории и типологии.. – М., 1966. – 299с.
1625747
  Грюнберг А.Л. Языки Восточного Гиндукуша / А.Л. Грюнберг. – Л., 1972. – 474с.
1625748
  Грюнберг А.Л. Языки Восточного Гиндукуша / А.Л. Грюнберг. – М., 1976. – 670с.
1625749
  Грюнберг А.Л. Языки Восточного Гиндукуша / А.Л. Грюнберг. – М., 1980. – 295с.
1625750
   Языки Дагестана.. – вып. 2. – Махачкала, 1954. – 272с.
1625751
  Дьяконов И.М. Языки древней Передней Азии / И.М. Дьяконов. – М, 1967. – 492с.
1625752
   Языки зарубежного Востока: сб. ст.. – М., 1977. – 192с.
1625753
   Языки и автоматы. Сб. переводов.. – М., 1975. – 358с.
1625754
   Языки и диалекты мира: проспект и словник : проспект и словник. – Москва : Наука, 1982. – 208 с.
1625755
   Языки и диалекты Швейцарии: романо-германская контактная зона.. – Л., 1990. – 221с.
1625756
   Языки и история народностей Крайнего Севера СССР.. – Л., 1953. – 256 с.
1625757
  Журавлев А.П. Языки и компьютер / А.П. Журавлев, Н.А. Павлюк. – Москва, 1989. – 159с.
1625758
   Языки и литература народов Сибири.. – Новосибирск, 1970. – 240с.
1625759
  Сафонов В.О. Языки и методы программирования в системе "Эльбрус" / В.О. Сафонов. – М., 1989. – 388с.
1625760
   Языки и ономастика Прикамья. Сб. ст.. – Пермь : Пермский гос. педагог. ин-т, 1973. – 129 с.
1625761
   Языки и параллельные ЭВМ: сб. ст.. – М., 1990. – 89с.
1625762
   Языки и системы программирования : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1981. – 158с.
1625763
   Языки и системы программирования. Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1979. – 164с.
1625764
   Языки и топонимия. – Томск : Томский университет
Вып. 1. – 1976. – 212 с.
1625765
   Языки и топонимия Алтая : межвуз. сб. – Барнаул, 1981. – 120 с.
1625766
   Языки и топонимия Сибири.. – Томск
5. – 1972. – 150с.
1625767
   Языки и топонимия Сибири.. – Томск
6. – 1976. – 116с.
1625768
   Языки и топонимия Сибири. 1. – Томск, 1966. – 187с.
1625769
   Языки и топонимия Сибири. 2. – Томск, 1970. – 120с.
1625770
   Языки и топонимия Сибири. 3. – Томск, 1970. – 120с.
1625771
   Языки и топонимия Сибири. 4. – Томск, 1971. – 164с.
1625772
   Языки и фольклор народов Крайнего Севера. Сб. науч. тр.. – Л., 1973. – 213с.
1625773
   Языки и фольклор народов сибирского Севера.. – М.-Л., 1966. – 220с.
1625774
   Языки Индии, Пакистана, Непала и Цейлона.. – М., 1968. – 495с.
1625775
  Зограф Г.А. Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала / Г.А. Зограф. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 135 с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под общ. ред. Г.П. Сердюченко)
1625776
   Языки Индии. Сб. ст.. – М., 1961. – 412с.
1625777
  Котов Р.Г. Языки информационных систем / Р.Г. Котов, Б.В. Якушин. – Москва, 1979. – 304с.
1625778
   Языки Китая и Юго-Восточной Азии.. – М., 1963. – 192с.
1625779
   Языки Китая и Юго-Восточной Азии. Вопросы граммат. строя : Сб. статей. – М., 1974. – 253с.
1625780
   Языки Китая и Юго-Восточной Азии. Проблемы синтаксиса.. – М., 1971. – 299с.
1625781
  Черемисина М.И. Языки коренных народов Сибири. / М.И. Черемисина. – Новосибирск, 1992. – 92с.
1625782
   Языки культуры и проблемы переводимости: сб.. – М., 1987. – 251с.
1625783
  Игнатенко Б.В. Языки манипулирования данными. Модели и средства / Б.В. Игнатенко, В.И. Павловский. – Киев, 1984. – 125с.
1625784
  Тодорой Д.Н. Языки машиннлй графики : Справочник / Д.Н. Тодорой, Л.И. Романчук, С.М. Перетятков. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1980. – 252с.
1625785
  Гиляревский Р.С. Языки мира / Р.С. Гиляревский, В.С. Гривнин. – М., 1957. – 99с.
1625786
   Языки мира. Проблемы языковой вариантивности: сб. ст.. – М., 1990. – 211с.
1625787
  Киндер Е. Языки моделирования / Е. Киндер. – М, 1985. – 288с.
1625788
  Гусев В.В. Языки моделирования и некоторые тенденции их развития / В.В. Гусев. – К., 1972. – 32 с.
1625789
  Прибрам К. Языки мозга : Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии / К. Прибрам; Под ред. А.Р.Лурия. – Москва : Прогресс, 1975. – 464с.
1625790
  Хасанов Б. Языки народов Казахстана / Б. Хасанов. – М, 1976. – 213с.
1625791
   Языки народов севера Сибири: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1625792
   Языки народов Сибири : сборник статей. – Кемерово : Кемеровский университет
Вып. 2. – 1978. – 199 с.
1625793
   Языки народов Сибири : межвузовский сборник научных трудов. – Кемерово : Кемеровский университет
Вып. 3. – 1979. – 256 с.
1625794
   Языки народов СССР: в 5-ти кн.. – М.
1. – 1966. – 659с.
1625795
   Языки народов СССР: в 5-ти кн.. – М.
2. – 1966. – 531с.
1625796
   Языки народов СССР: в 5-ти кн.. – М.
3. – 1966. – 464с.
1625797
   Языки народов СССР: в 5-ти кн.. – М.
4. – 1967. – 712с.
1625798
   Языки народов СССР: в 5-ти кн.. – М.
5. – 1968. – 524с.
1625799
   Языки народов СССР: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 166с.
1625800
  Вознесенская Ю.А. Языки Нигерии : Указ. лит., 1960-1975 / Ю.А. Вознесенская. – Москва, 1977. – 111с.
1625801
  Максапетян А.Г. Языки описания и модели мира (постановка вопроса) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.53-66. – ISSN 0042-8744
1625802
  Верлань А.Ф. Языки персональных компьютеров : Справочное пособие / А.Ф. Верлань, Н.В. Апатова, В.И. Донской; АНУ ССР; Ин-т проблем моделирования в энергетике. – Київ : Наукова думка, 1989. – 240с. – ISBN 5-12-000492-Х
1625803
  Тузов В.А. Языки представления знаний. / В.А. Тузов. – Л., 1990. – 120 с.
1625804
   Языки программирования. – Москва : Мир, 1972. – 406с.
1625805
  Грачева Е.К. Языки программирования / Е.К. Грачева. – М.
3. – 1976. – 53с.
1625806
   Языки программирования. – М., 1985. – 79с.
1625807
  Хелмс Г.Л. Языки программирования / Г.Л. Хелмс. – М, 1985. – 174с.
1625808
  Голицына О.Л. Языки программирования : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Москва : Форум ; Инфра-М, 2008. – 400 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-171-8; 978-5-16-003200-9
1625809
   Языки программирования Ада, Си, Паскаль: сравнение и оценка.. – Москва : Радио и связь, 1989. – 368с. – ISBN 5-256-00309-7
1625810
   Языки программирования в школьном курсе информатики: метод. указ.. – Пермь, 1987. – 39с.
1625811
   Языки программирования ДОС ЕС ЭВМ: краткий справочник : Краткий справочник. – Москва : Статистика, 1977. – 152 с.
1625812
  Фути К. Языки программирования и схемотехника СБИС / К. Фути, Н. Судзуки. – М., 1988. – 223 с.
1625813
  Пратт Т. Языки программирования: разработа и реализация / Т. Пратт. – Москва : Мир, 1979. – 576 с.
1625814
  Пратт Т. Языки программирования: разработка и реализация = Programming languages. Design and implementation / Т. Пратт, М. Зелковиц; Под ред. А.Матросова. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 688с. – (Классика computer science). – ISBN 5-318-00189-0
1625815
   Языки Северного Кавказа и Дагестана. Сб. лингвист. исслед.. – М,-Л.
1. – 1935. – 169с.
1625816
   Языки Северного Кавказа и Дагестана. Сб. лингвист. исслед.. – вып. 2. – М.-Л., 1949. – 328с.
1625817
   Языки Сибири и Монголии: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 190с.
1625818
  Подвойский Д.Г. Языки социологии: многословие или какофония? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 3-9. – ISSN 0132-1625
1625819
   Языки экономического управления и проектирования систем. Сб. ст.. – М,, 1973. – 271с.
1625820
   Языки Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока: пробл. слож. слов. Сб. ст.. – М., 1985. – 186с.
1625821
   Языки Юго-Восточной Азии.. – М., 1967. – 376с.
1625822
   Языки Юго-Восточной Азии. Вопросы морфологии, фонетики и фонологии. – Москва : Наука, 1970. – 304с.
1625823
  Зограф Г.А. Языки Южной Азии / Г.А. Зограф. – М, 1990. – 212с.
1625824
  Васенина И.В. Языковая агрессия в интернете - вызов нравственным императивам / И.В. Васенина, Т.Н. Кухтевич // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 121-125. – ISSN 0869-3617


  Виртуальное общение занимает в жизни людей все больше места. По мере развития Интернет обретает свои собственные законы, устои и правила взаимодействия. Для миллионов людей социальные сети стали той социокультурной средой, в которой происходит усвоение ...
1625825
  Скопина-Парадиас Языковая адаптация русскоязычных мигрантов в Греции и Израиле // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 36-45
1625826
  Хаджикова Н.Г. Языковая актуализация концепта "consensus" и его номинативное поле // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 79-82
1625827
  Сидоренко Е.Н. Языковая база фирмонимии Донетчины / Е.Н. Сидоренко, С.С. Ельцова // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 152-154
1625828
  Гречко П.К. Языковая глобализация: образовательная перспектива / П.К. Гречко, Г.А. Краснова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 8. – С. 27-33. – ISSN 1609-4646


  Авторы анализируют современное состояние, преимущества и перспективы преподавания программ высшего профессионального образования на английском языке в российских вузах. В статье дано обоснование необходимости «принуждения к английскому языку» не ...
1625829
  Лещак О. Языковая деятельность : основы функциональной методологии лингвистики / О. Лещак. – Тернополь, 1996. – 446с.
1625830
   Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики : сб. обзоров. – М., 1984. – 222с.
1625831
  Карденахлишвили Тинатин Давидовна Языковая игра в коммуникативном пространстве рекламы (на примере каламбура) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 66-70. – ISSN 2073-9702


  Затрагиваются вопросы привлечения языковой игры в рекламу. Автор указывает на способность языковой игры нейтрализовать негативное восприятие рекламы на аудиторию, увеличить мотивацию потребителей за счет возможности "ухода от критики" рекламируемого ...
1625832
  Стеценко Н.М. Языковая игра и ее влияние на структуру новостного текста // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 224-230


  У статті зосереджено увагу на феномені мовної гри та особливостях її функціонування у новинній комунікації. На прикладах російськомовної української преси розглянуто вплив різних прийомів мовної гри на структуру новинного тексту з точки зору ...
1625833
  Псху Р.В. Языковая игра или индивидуальный язык ? Дилемма восприятия одного суфийского текста // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.41-51. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1625834
  Нестерук В.В. Языковая игра как способ характеристики персонажа в современной литературе (на примере расскза Б. Акунина "Из жизни щепок") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 142-146. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1625835
  Хайруллин В.И. Языковая избирательность в смысловой структуре высказывания. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Хайруллин В.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1986. – 22л.
1625836
  Бурденюк Г.М. Языковая итерференция и методы ее выявления. / Г.М. Бурденюк, В.М. Григоревский. – Кишинев, 1978. – 127с.
1625837
  Маронь А. Языковая картина мира в драматургии Николая Коляды // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 117-122. – ISSN 2307-4558
1625838
  Порхомовский М.В. Языковая картина мира в зеркале турецких паремий // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 80-85. – Библиогр.: Лит.: с. 85, 10 п. – ISSN 0869-1908
1625839
  Лобанова Л.П. Языковая картина мира в концепции Л. Вайсгербера // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 37-44
1625840
  Романова Н.Н. Языковая картина мира в русле междисциплинарных лингвистических исследований / Н.Н. Романова, И.А. Попова // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 163-165. – ISSN 2219-4290
1625841
  Лобанов Л.П. Языковая картина мира и ее описание в философии языка В. фон Гумбольта // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 64-74. – Библиогр.: Лит.: с. 74, 9 назв. – ISSN 0130-9730
1625842
  Степанова С. Языковая картина мира персонажа сквозь призму его профессии портного (на материале рассказа Веры Инбер "Соловей и Роза") // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 138-142. – ISBN 978-617-689-129-1
1625843
  Прончатов Н.Ф. Языковая классификация народов мира. / Н.Ф. Прончатов. – Горький, 1965. – 18с.
1625844
  Шубин Э.П. Языковая коммуникация и обучение иностранным языкам. / Э.П. Шубин. – М., 1972. – 350с.
1625845
  Манецкая С.В. Языковая компетенция в содержании военного образования в гражданском вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 4. – С. 40-43. – ISSN 1726-667Х
1625846
  Кулик Л.В. Языковая компонента единого образовательного пространства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 131-143. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1625847
  Иванова И.И. Языковая культура профессиональных философов как характеристика их логической подготовки // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 21-22
1625848
  Щербакова Р.Н. Языковая культура учителя-естественника // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 54-61. – Библиогр.: Лит.: с. 61; 10 назв. – ISSN 0869-561Х
1625849
  Суран Т.И. Языковая личность автора и персонажа художественной прозы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Суран Т.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1994. – 17л.
1625850
  Панова М.Н. Языковая личность государственного служащего в сфере межкультурной коммуникации // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 98-103. – Бібліогр.: с. 99, 101-102
1625851
  Садохин А.П. Языковая личность и ее структура в межкультурной коммуникации // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 94-98. – Бібліогр.: с. 95
1625852
  Филиппова О.В. Языковая личность манипулятора и лексико-семантические средства в тактиках манипулирования (на примере речевого поведения персонажей пьес В.В.Маяковского) / О.В. Филиппова, В.В. Кустов // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 38-42. – ISSN 2307-4558
1625853
  Прохорова И.О. Языковая личность российского политика : учеб. пособие / И.О. Прохорова. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 88с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-163-7
1625854
  Патроева Н.В. Языковая личность, языковая рефлексия, языковая игра (размышления над страницами "Записных книжек" П.А. Вяземского) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 391 - 398. – ISSN 1606-951Х
1625855
  Кулик Е.В. Языковая манифестация помощников положительных героев в русских волшебных сказках // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 109-110. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1625856
  Кучер Т.П. Языковая манифестация фонационных средств в художественном дискурсе // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 111-113. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1625857
  Пиреева Г.И. Языковая маргинальность как культурный феномен // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 126-137. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "В периоды коренных преобразований происходит обострение проблем в культурной сфере. Обнаруживается отсутствие общего языка. Кризис социальной структуры выражается в понижении планки культурных ценностей не только на бытовом уровне, но и в ...
1625858
  Вовк В.Н. Языковая метафора в художественной речи / В.Н. Вовк. – Київ, 1986. – 142с.
1625859
   Языковая номинация: виды наименований.. – М., 1977. – 357с.
1625860
   Языковая номинация: виды наименований.. – М., 1977. – 359с.
1625861
   Языковая номинация: общие вопросы.. – М., 1977. – 359с.
1625862
  Ицкович В.А. Языковая норма / В.А. Ицкович. – Москва : Просвещение, 1968. – 94 с.
1625863
   Языковая норма и вариативность: сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1981. – 163с.
1625864
   Языковая норма и статистика: сб. ст.. – М., 1977. – 301с.
1625865
   Языковая норма и функциональные стили. – Вильнюс, 1984. – 58с.
1625866
   Языковая политика в афро-азиатских странах.. – М,, 1977. – 320с.
1625867
   Языковая политика в Казахстане и пути ее реализации.. – Алма-Ата
ч. 1. – 1990. – 69с.
1625868
  Ганди К.Л. Языковая политика в современной Индии / К.Л. Ганди. – М., 1982. – 184с.
1625869
  Бахнян К.В. Языковая политика в СССР и критика ее буржуазных фальсификаций : науч.-аналит. обзор / Бахнян К.В. – Москва : ИНИОН, 1985. – 60 с. – Библиогр.: с. 45-60 (150 назв.). – (Серия "Теория и история языкознания" / АН СССР, ИНИОН)
1625870
  Шевлякова Д.А. Языковая политика Итальянской Республики (1990-2010 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 32-41. – Библиогр.: Літ.: 17+11 поз. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1625871
  Абдуллаев А.З. Языковая политика КПСС как фактор социального прогресса. : Автореф... наук: 09.00.01 / Абдуллаев А.З.; МВ и ССО АзССР.Азербайдж.гос, ун-т. – Баку, 1988. – 59л.
1625872
  Кожемякина В.А. Языковая политика многонациональной Канады // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 268-270. – ISSN 2219-4290
1625873
  Марр Н.Я. Языковая политика яфетической теории и удмуртской язык / Н.Я. Марр. – Москва-Ленинград, 1931. – 128с.
1625874
   Языковая практика и теория языка. – Москва : Московский университет
Вып. 2. – 1978. – 204 с.
1625875
   Языковая практика и теория языка. Сб. ст.. – вып. 1. – М., 1974. – 404с.
1625876
   Языковая практика и теория языка: сб. ст.. – вып. 2. – М., 1978. – 204с.
1625877
  Лефевр Мишель Языковая практика регионалистов и проблема французского языка в Бельгии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Лефевр Мишель; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 15л.
1625878
  Ханутин М.А. Языковая природа и особенности функционирования парцелляции как стилистического приема. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ханутин М.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1983. – 22л.
1625879
  Садовая Г.Г. Языковая природа и стилистические функции сентенции (на матер. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Садовая Г.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Минск, 1976. – 23 с.
1625880
  Петрова Елена Григорьевна Языковая природа стилистического приема "Развернутая метафора" и его роль в создании целостности художественного текста (на материале англо-америк. прозы XIX-XX веков) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова Елена Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1982. – 24л.
1625881
  Ивинский А.Д. Языковая программа Екатерины ІІ: к истории журнала "Собеседник любителей российского слова" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 47-59. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1625882
  Максютова Ольга Михайловна Языковая реализация прагматической установки в британской прессе. (На материале заголовка как компонента газетного текста) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Максютова Ольга Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М. – л.
1625883
  Бабийчук Людмила Висильевна Языковая реализация темы классового антагонизма в творчестве прогрессивных американских писателей конца ХІХ - начала ХХ веков : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.04 / Бабийчук Людмила Висильевна; Львов гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1987. – 16л.
1625884
  Кобелева Е.В. Языковая репрезентация образа бизнесмена-магната в романе Ф.С. Фицджеральда "Последний магнат" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 194-208. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1625885
  Кулагина О.А. Языковая репрезентация оппозиции "родная культура - иная культура" в романе Ж.-М.Г. Ле Клезио "Пустыня" // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 1. – С. 74-78. – ISSN 2073-9702
1625886
  Яроцкая Г.С. Языковая репрезентация экономического сознания в русской лингвокультуре : дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.02 / Яроцкая Галина Сергеевна ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2015. – 535 л. – Приложения: л. 501-535. – Библиогр.: л. 439-500
1625887
   Языковая самостоятельная работа студентов: речеактовый и конгнитив. подход.. – Пятигорск, 1990. – 115с.
1625888
  Тараненко А.А. Языковая семантика в ее динамических аспектах. / А.А. Тараненко. – Киев, 1989. – 254с.
1625889
   Языковая семантика и речевая деятельность: : Вопр. рус. яз. и лит. Межвуз.сб. – Кишинев, 1985. – 110с.
1625890
  Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. / Л.В. Щерба. – Ленинград : Наука, 1974. – 428с.
1625891
   Языковая системность при коммуникативном обучении: Сборник статей. – Москва : Русский язык, 1988. – 163с.
1625892
  Баранников П.А. Языковая ситуация в ареале языка хинди / П.А. Баранников ; отв. ред. А.В. Десницкая ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1984. – 251 с.
1625893
  Присяжнюк Н.К. Языковая ситуация в Афро-Азиатских странах и некоторые вопросы обучения студентов-иностранцев русскому языку // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 67-76. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 7)
1625894
  Волынец Т. Языковая ситуация в Беларуси и её отражение в современном газетном тексте // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 65. – С. 245-259. – ISSN 0076-0390
1625895
   Языковая ситуация в странах Азии и Африки.. – М., 1967. – 192с.
1625896
   Языковая ситуация в странах Африки. – Москва : Наука, 1975. – 267 с.
1625897
  Голобородько Е.П. Языковая ситуация в Украине: реалии и тенденции // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2001. – № 6. – С. 13
1625898
  Успенский Б.А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории / Б.А. Успенский. – М., 1983. – 144с.
1625899
  Ваксман Б.И. Языковая характеристика и статус восточнороманских языков / Б.И. Ваксман. – Калинин, 1983. – 84с.
1625900
  Спивак В.Л. Языковая характеристика художественного времени в романах У.Фолкнера. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Спивак В.Л.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 20л.
1625901
  Лукашин Ю. Языковая цензура, прощай! = Что дает новый закон бизнесу и СМИ? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 19-25 октября (№ 42)


  Яростные бои и споры вокруг закона № 5029-IV "Об основах государственной языковой политики", похоже, обошли стороной часть ключевых его новаций - отмену языковых квот на телевидении и в кинотеатрах, снятие запрета на рекламу на русском языке, ...
1625902
  Пан Г.В. Языковая экономия и коммуникативная насыщенность текстов в прессе ГДР. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пан Г.В.;. – М., 1978. – л.
1625903
  Глаголев Н.В. Языковая экономия и языковая избыточность в синтаксисе разговорной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: / Глаголев Н.В.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1967. – 20л.
1625904
   Языковедение и материализм. – вып. 2. – Москва-Л.
Вып. 2. – 1931. – с.
1625905
   Языковедение и материализм.. – Л., 1929. – 219с.
1625906
   Языковедные проблемы по числительным. 1 Сб. ст.. – Л., 1927. – 210с.
1625907
  Манякина Т.И. Языково-стилистическая характеристика жанра афоризмов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Манякина Т.И.; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К. – л.
1625908
  Соловьян В.А. Языково-стилистические средства сатиры в немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьян В.А.; МВ и ССО РСФСР. 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1960. – 23с.
1625909
  Ермакова Е. Языковое воздействие в процессе коммуникации // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 207-210


  В статье поднимаются вопросы, связанные с языковым воздействием в процессе коммуникации. Речь рассматривается как целенаправленное социальное действие, дискурс. Утверждается, что стратегия речевого поведения охватывает всю сферу процесса коммуникации, ...
1625910
  Удовиченко Ю.А. Языковое воплощение предметного мира в романе В.В. Набокова "Дар" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 183-187. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1625911
  Ланская О.В. Языковое воплощение пространства и времени как отражение атмосферы дома и состояния души человека (на материале романа Л.Н. Толстого) // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 63-67. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
1625912
  Магомедханов М.М. Языковое и этнокультурное многообразие народов: специфика Дагестана / М.М. Магомедханов, Ибрагимов, М.-Р.А // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6 (302). – С. 45-50. – ISSN 0132-1625
1625913
   Языковое мастерство А.П.чехова: сб. ст.. – Ростов -на-Дону, 1988. – 136с.
1625914
  Гавриков А.Л. Языковое образование-инструмент модернизации вузов / А.Л. Гавриков, Т.А. Лисицина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 83-88. – ISSN 0321-0383


  Представлены предварительные итоги концептуально-методологической и научнометодической разработки, а также структурно-технологического внедрения в образовательные практики лингвистической модели, базирующейся на компетентностном подходе The authors ...
1625915
  Загорулько Л.П. Языковое образование в условиях глобализации // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 249-256. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются тенденции развития языкового образования в условиях глобализации. Автор исследует взаимозависимость проблем мирового развития и современной системы языкового образования. Обращение к вопросам иноязычного образования в ...
1625916
  Загорулько Л.П. Языковое образование как стратегия национальной безопасности государства // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 128-133. – ISSN 1811-0916


  С точки зрения философского знания, одной из проблем о языке является С точки зрения философского знания, одной из проблем о языке является проблема национальной безопасности государства в контексте языкового образования. Глобальные проблемы изменили и ...
1625917
   Языковое общение: Единицы и регулятивы.. – Калинин, 1987. – 138с.
1625918
   Языковое общение: процессы и единицы.. – Калинин, 1988. – 132с.
1625919
  Нетреба М. Языковое оформление квалификативных модусных категорий в современных публицистических текстах // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 216-222
1625920
  Ходова К.И. Языковое родство славянских народов / К.И. Ходова. – М., 1960. – 64с.
1625921
  Гарбузов Д. Языковое сознание человека как источник представлений о времени // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 6. – с.17-21. – ISSN 2073-9702
1625922
  Вишнякова О.Д. Языковой знак в референциальном поле культурной памяти социума // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-66. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1625923
  Наумов В.В. Языковой код социальных сетей // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 9 (сентябрь). – С. 87-95. – ISSN 1026-955X
1625924
  Чисвик Барри Языковой наплыв // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2016. – Вып. 53, № 3 : "Умные" технологии на взлете. – С. 31-33. – ISSN 1020-8151


  Экономика языка позволяет сделать важные выводы о том, как Европе лучше всего обеспечить интеграцию мигрантов.
1625925
   Языковой облик уральского города : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1990. – 182 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1625926
  Воронин Д.И. Языковой опыт поколений: к психолингвистической объективации нормы языковой как нормы социальной // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 73-79. – ISBN 966-8188-07-1
1625927
  Воронин Д.И. Языковой опыт поколений: язык, речь, бессознательное // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 19-23. – ISBN 966-594-547-5


  Обращение человека к памяти как способу хранения суьъективно значимой информации, так и сокровищнице опыта цивилизации, хранилищу накопленного человечеством опыта поколений носит только регулярный и целенаправленный в ходе приобретения новых знаний ...
1625928
   Языковой стиль Томаса Манна. – Л, 1973. – 411с.
1625929
  Брандес М.П. Языковой стиль художественного повествования (на материале немецкой худпрозы). : Дис... докт. филол.наук: 10.02.04 / Брандес М.П.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 362л. – Бібліогр.:л.313-362
1625930
  Брандес Маргарита Петровна Языковой стиль художественного произведения (На материале немецкой художественной прозы) : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.02.04 / Брандес Маргарита Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 36л.
1625931
  Шишкова И.Б. Языковой феномен Кубы : : концепция "yabla bozal" // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 86-94. – ISSN 044-748Х
1625932
  Бергельсон М.Б. Языковые аспекты виртуальной коммуникации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.55-67. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1625933
  Януш О.Б. Языковые аспекты интеграции стран Меркосур // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2006. – № 10. – С. 45-53. – ISSN 044-748Х
1625934
  Походня С.И. Языковые виды и средства реализации иронии / С.И. Походня. – К., 1989. – 126с.
1625935
  Костюк М.Е. Языковые войны : западные политические технологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.93-100. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
1625936
  Ковалев В.П. Языковые выразительные средства русской художественной прозы : Дис... докт. философ.наук: 10.02.01 / Ковалев В.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Херсон, 1974. – 367л. – Бібліогр.:л.363-367
1625937
  Ковалев В.П. Языковые выразительные средства русской художественной прозы : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.01 / Ковалев В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 56 с.
1625938
  Ковалев В.П. Языковые выразительные средства русской художественной прозы / Ковалев В.П. – Киев : Вища школа, 1981. – 183 с.
1625939
   Языковые единицы в парадигматике и синтагматике: сб.науч. тр.. – Днепропетровск, 1990. – 135с.
1625940
   Языковые единицы в речевой коммуникации: межвуз. сб.. – Л., 1991. – 155с.
1625941
   Языковые единицы и контекст. Сб. науч. тр.. – Л., 1973. – 215с.
1625942
   Языковые единицы и условия их актуализации : сб. науч. тр. – Рига, 1986. – 219с.
1625943
   Языковые единицы разных уровней и проблемы методики преподавания иностранных языков.. – Саратов, 1975. – 134с.
1625944
   Языковые единицы русского языка в функциональном аспекте: межвуз. сб. науч. тр.. – Иркутск, 1985. – 133с.
1625945
   Языковые значения: сб. науч. тр.. – Л., 1976. – 158с.
1625946
  Ивашина Наталья Юрьевна Языковые и иконические знаки в процессах речевой деятельности : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Ивашина Наталья Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1625947
   Языковые и речевые единицы в лексике и фразеологии русского языка: сб. науч. тр.. – Курск, 1986. – 164с.
1625948
  Мариниченко В.Г. Языковые и стилистические особенности басен Л.Глибова : Автореф... канд. филол.наук: / Мариниченко В.Г.; АН УССР. Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1960. – 14л.
1625949
  Закревская Я.В. Языковые и стилистические особенности сказок Ивана Франко : Автореф... канд. филол.наук: / Закревская Я.В.; Акад. еаук УССР. От-ние обществен. наук. – Львов, 1957. – 20л.
1625950
  Емельянцева Людмила Петровна Языковые и стилистические средства информационных жанров газет, радио и телевидения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Емельянцева Людмила Петровна; ТГУ им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1979. – 16л.
1625951
  Мармазова Л.Л. Языковые игры в постмодернистской интеллектуальной драме Т. Стоппарда // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18
1625952
  Лисоколенко Т.В. Языковые игры Людвига Витгенштейна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 28-31. – ISSN 2077-1800
1625953
  Журавлев А.П. Языковые игры на компьютере / Журавлев А.П. – Москва, 1988. – 142 с.
1625954
  Шерр Б. Языковые игры орлов: Уитмен в переводах Чуковского и Бальмонта // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 242-251. – ISSN 1130-6545
1625955
   Языковые категории в лексикологии и синтаксисе: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1991. – 188с.
1625956
   Языковые категории и закономерности. Пути их системного изучения: вопр. рус. яз. и лит.. – Кишинев, 1990. – 129с.
1625957
  Розенцвейг В.Ю. Языковые контакты / В.Ю. Розенцвейг. – Ленинград : Наука, 1972. – 80 с.
1625958
   Языковые контакты в аспекте культуры языка.. – Рига, 1981. – 93с.
1625959
   Языковые контакты и интерференция: сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1984. – 123с.
1625960
  Виноградов В.А. Языковые контакты и языковые заимствования // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 6-10. – Библиогр.: с. 10; 24 назв. – ISSN 1562-1391
1625961
  Ильяшенко Т.П. Языковые контакты на материале славяно-молдавских отношений / Т.П. Ильяшенко. – М., 1970. – 206с.
1625962
  Вайнрайх У. Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования / У. Вайнрайх; Пер. с англ. и коммент. Ю.А.Жлуктенко; Вступ. стат. В.Н.Ярцевой. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1979. – 263 с.
1625963
  Яворская Г.М. Языковые конфликты и языковые идеологии в Молдове (на материале анализа фокус-групп) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 349-361
1625964
  Ван Ицзинь Языковые манифестации концептуального бинома инь-ян в китайском языке и их иноязычные интерпретации : дис... канд. филол. наук: 10.02.13 / Ван Ицзинь ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2020. – 193 л. – Приложения: л. 192-193. – Библиогр.: л. 179-191
1625965
  Плуцер-Сарно Языковые основы информационной войны на Кавказе // Логос : Философско-литературный журнал. Юбилейный номер / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 5. – С. 276-280. – ISSN 0869-5377
1625966
  Маргвелашвили Т.С. Языковые особенности аробоязычных памятников Северного Кавказа : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук: / Маргвелашвили Т.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1950. – 20 c.
1625967
  Власова Татьяна Прокофьевна Языковые особенности белорусских списков Первого Литовского Статута (1529 г.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Власова Татьяна Прокофьевна; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 20с.
1625968
  Мамедкулиев Довлет Языковые особенности дестана "Шасенем и Гариб" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедкулиев Довлет; АН Туркм.ССР. Отд-ние обществ. наук. – 22л.
1625969
  Байлиев Сапар Языковые особенности Дестана *Саят и Хемра* : Автореф... канд. филол. наук: / Байлиев Сапар ; АН Туркм.ССР, Отд-ние обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 25 с.
1625970
  Байжолов А. Языковые особенности казахов Кустанайской области : Автореф... канд. филол.наук: / Байжолов А.; Каз. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Алма Ата, 1964. – 24л.
1625971
  Бурганова Н.Б. Языковые особенности каринских и главовских татар : Автореф... канд. филол.наук: / Бурганова Н. Б.; Бугрганова Н. Б.; Каз. ГУ. – Казань, 1953. – 16 с.
1625972
  Паруков А.А. Языковые особенности непереводных изданий Скорины. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Паруков А.А.; АН БССР.Ин-т языкознания. – Минск, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1625973
  Ходжиев С. Языковые особенности прозы начала ХХ века. (На материале "Тухфаи ахли Бухоро" Мирзо Сироджа Хакима) : Автореф... канд. филол.наук: / Ходжиев С.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Душанбе, 1967. – 27л.
1625974
  Гаспарян Гаянэ Раффиевна Языковые особенности произведений У.Фолкнера в аспекте коммуникативной стилистики : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гаспарян Гаянэ Раффиевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 23л.
1625975
  Шарапкова А.А. Языковые особенности репрезентации власти в романе Т. Мэлори "Смерть друга": гендерный аспект // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 177-193. – ISBN 978-966-438-763-4
1625976
  Бигунова Н.А. Языковые особенности речевых актов одобрения и похвалы в англоязычном художественном дискурсе // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 4-12. – (Серія : Філологія)
1625977
  Данилова Л.В. Языковые особенности русской речи узбеков / Л.В. Данилова. – Ташкент, 1990. – 136с.
1625978
  Афлетунов А.Ш. Языковые особенности татар западной и юго-западной части БАССР : Автореф... канд. филол.наук: / Афлетунов А.Ш.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1961. – 17л.
1625979
  Оганова Е.А. Языковые особенности турецкой абсурдистской драмы (на примере пьесы С.К. Аксала "Веселье в кофейне") // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 28-39. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1625980
  Борибаев Абдухамит Языковые особенности урдинских казахов : Автореф... канд. филол.наук: / Борибаев Абдухамит; АН Каз. ССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
1625981
  Накисбеков О. Языковые особености казахов Чуйской долины : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Накисбеков О. ; Акад. наук КазССР. Ин-т языкознания. – Алма-Ата, 1963. – 24 с.
1625982
  Домашнев А.И. Языковые отношения в Федеративной Республике Германия / А.И. Домашнев. – Л., 1989. – 158с.
1625983
  Рустемов О.Д. Языковые параллели русского и крымско-татарского делового письма в юридических документахXVI- XVII в.в // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 4. – С.168-175. – ISSN 0869-1908


  В статье анализируются юридические документы Крымского ханства и Московской Руси XVI-XVII вв. на предмет наличия перекрестных форм, терминологии, стилистических маркеров, которые могли бы свидетельствовать о языковом взаимовлиянии в этой области.
1625984
  Некрасова Е.А. Языковые процессы в современной русской поэзии / Е.А. Некрасова, А М. Бакина, . – Москва : Наука, 1982. – 312 с.
1625985
   Языковые процессы современной русской художественной литературы : проза. – Москва : Наука, 1977. – 392 с.
1625986
   Языковые процессы современной русской художественной литературы : поэзия. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
1625987
   Языковые процессы. Сб. ст.. – Фрунзе, 1987. – 96с.
1625988
  Коростенски Й. Языковые рефлексии в межкультурном пространстве // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 31-35. – ISSN 1562-1391
1625989
   Языковые ситуации и взаимодействие языков.. – К., 1989. – 203с.
1625990
  Сидоренко Е.Н. Языковые смыслы в современном русском языке: типология, средства выражения // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 41-47. – Бібліогр.: Лит.: С. 47; 13 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  Авторами статті вперше запропонована система ономасіологічеських одиниць, обслуговуючих мовні сенси: визначений об"єм вербального оснащення кожного з них і висловлені припущення про конкурентноспрможностіі одиниць іменування при виразі того або іншого ...
1625991
  Мухарямов Н.М. Языковые сообщества как форма международно-политического взаимодействия / Н.М. Мухарямов, О.Б. Януш // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.37-47. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1625992
  Мильруд Р.П. Языковые способности : границы психологического конструкта / Р.П. Мильруд, И.Р. Максимова // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.165-176
1625993
  Эпштейн В.Л. Языковые средства архитектора АСУ / В.Л. Эпштейн, В.И. Сеничкин. – М, 1979. – 137с.
1625994
  Богда С.К. Языковые средства выражения авторского комментария в научном тексте : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02. / Богда С.К. ; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1988. – 238 л. – Бібліогр.: л. 153-181
1625995
  Походня Софья Ивановна Языковые средства выражения иронии в англоязычной художественной прозе : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.04. / Походня Софья Ивановна; Ин-т языковедения. – Киев, 1984. – 212л.
1625996
   Языковые средства выражения подтекста в оригинале и переводе англоязычной художественной прозы. – Ашхабад, 1984. – 54с.
1625997
  Ерохина Татьяна Викторовна Языковые средства и характер актуализации семантики глагольных лексем в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ерохина Татьяна Викторовна ; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – Москва, 1981. – 26 с.
1625998
  Цмыг И.Н. Языковые средства сатиры и юмора в романе В. С. Теккерея "Ярмарка тщеславия" : Автореф... канд. филол.наук: / Цмыг И. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1966. – 20л.
1625999
  Коваль А.П. Языковые средства украинской прогрессивной публицистики конца XIX - начала XX ст. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коваль А.П. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Филол. ф-т. – Киев, 1954. – 17 с.
1626000
  Удовиченко Г.М. Языковые средства юмора в украинской советской комедии : автореф. дис. ... канд. фил. наук / Удовиченко Г.М. ; АН УССР. Отд. обществ. наук. – Киев, 1953. – 13 с.
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,