Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1624001
  Зісельс Й. "Яд ва-Шем" не має доказів про співпрацю Шухевича з німецькими окупантами // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 6 квітня (№ 13). – С. 7
1624002
  Крупач М. "Яд спраги" та "яд придушеної ненависті" (Пантелеймон Куліш на державницьких терезах Євгена Маланюка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 11-20. – ISSN 0236-1477
1624003
   "Ядерна" співпраця [НУ "Львівська політехніка"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 вересня (№ 36/37)
1624004
  Стрельцов Д.В. "Ядерная дилемма" во внешней политике Японии // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 56-64. – ISSN 20718160
1624005
  Синицин А. "Ядерная зима" палеолита // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.137-138. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на территории России. ]
1624006
  Самойлов С. "Ядерная сделка" между США и Индией / С. Самойлов, И. Олсуфьев // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 6 (1625). – С. 17-30. – ISSN 0869-44435
1624007
  Соколов Б. "Ядерний кийок" - ознака сили чи безсилля? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 5


  Важко уявити, щоб Росія не наразилася на удар у відповідь з боку США в разі застосування нею відповідної зброї проти Латвії, Фінляндії чи України.
1624008
  Довбиш Н. "Ядерний містицизм" Сальвадора Далі як синтез науки і релігії на тлі епохи // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 403-406. – ISBN 978-966-171-793-9
1624009
  Прокопчук С. "Ядерний щит", який будували "бандерівці" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 1 червня (№ 103)
1624010
   "Ядерний" проект // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Студент фізико-технічного факультету Харківського національного університету Олександр Бурлаєнко переміг у французькому конкурсі студентських проектів, представивши доповідь щодо ядерної фізики. Пріоритетними напрямами конкурсних робіт були ядерна ...
1624011
  Гурунц Л. Я-военный почтальон / Л. Гурунц. – М., 1960. – 49с.
1624012
  Сухов Евгений Я-вор в законе: Стенка на стенку / Сухов Евгений. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 448с. – ISBN 5-7805-0482-2
1624013
  Преображенский В.С. Я-географ. Из творческого наследия / В.С. Преображенский; РАН. Ин-тут географии. Русское географическое общество. – Москва : ГЕОС, 2001. – 292с. – ISBN 5-89118-184-3
1624014
  Рокицкий П.Ф. Явления наследственности / П.Ф. Рокицкий. – МоскваЛ., 1937. – 127с.
1624015
  Забабахин Е.И. Явления неограниченной кумуляции / Е.И. Забабахин, И.Е. Забабахин. – Москва : Наука, 1988. – 172 с.
1624016
  Камалова Г.Ф. Явления несовместимости при отдаленной гибридизации в семействе Malvaceae. / Г.Ф. Камалова. – Ташкент, 1975. – 142с.
1624017
   Явления нестационарности и звездная эволюция. – Москва : Наука, 1974. – 376 с.
1624018
  Рюденберг Р. Явления неустановившегося режима в электрических установсках : Учебн. пособие для высш. техн. учеб. заведений / Р. Рюденберг; Пер. со втрого нем. изд. под ред. А.Д.Смирнова. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1930. – 515с.
1624019
  Кононенко Валентина Гавриловна Явления опрощения и переразложения во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кононенко Валентина Гавриловна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1975. – 20л.
1624020
  Рыжикова Л.Н. Явления парцелляции в современной французской художественной прозе : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Рыжикова Л.Н.; КГУ. – Киев, 1978. – 26л.
1624021
  Даунов М.И. Явления перенова в теллуриде ртути : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Даунов М.И. ; АН СССР , Ин-т физики металлов , Объедин. ученый совет. – Свердловск, 1968. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1624022
  Берд Р. Явления переноса : пер. с англ. / Р. Берд. – Москва : Химия, 1974. – 687 с.
1624023
  Филиппов Л.П. Явления переноса / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 119 с.
1624024
  Тарасюк Игорь Иванович Явления переноса в анизотропных структурно-несовершенных полупроводниках (применительно к р-Те) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тарасюк Игорь Иванович; МВ и ССО УССР. Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1980. – 14л.
1624025
   Явления переноса в висмуте и его сплавах.. – Кишинев, 1983. – 266с.
1624026
  Эрдеи-Груз Явления переноса в водных растворах : пер. с англ. / Эрдеи-Груз. – Москва : Мир, 1976. – 595 с.
1624027
  Шавалиев Мансур Шавалиевич Явления переноса в газовых смесях в барнеттовском и супербарнеттовском приближениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Шавалиев Мансур Шавалиевич; Сиб. отд. Ин-т теорет. и прикладной механики АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 16л.
1624028
  Лайтфут Э. Явления переноса в живых системах : Биомедицинские аспекты переноса количества движения и массы / Э. Лайтфут; Под ред. В.С. Маркина ; Пер. с англ. Л.И Тимина. – Москва : Мир, 1977. – 520 с. : табл.
1624029
  Белащенко Д.К. Явления переноса в жидких металлах и полупроводниках / Д.К. Белащенко. – Москва : Атомиздат, 1970. – 398 с.
1624030
  Чеботин В.Н. Явления переноса в ионных кристаллах. : учеб.пособие / В.Н. Чеботин. – Свердловск : УралГУ, 1968. – 182с.
1624031
  Лыков А.В. Явления переноса в капиллярно-пористых телах / А.В. Лыков. – Москва, 1954. – 296 с.
1624032
  Жданов В.М. Явления переноса в многокомпонентной плазме / В.М. Жданов. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 177 с.
1624033
  Полянский Виталий Александрович Явления переноса в многокомпонентных средах при наличии электромагнитных полей и теория электрогидродинамических разрывов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.05 / Полянский Виталий Александрович; Ин-т механики. МГУ. – М., 1979. – 24л.
1624034
  Полянский В.А. Явления переноса в многотемпературной плазме : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Полянский В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т механики. – М., 1965. – 8л.
1624035
  Борман В.Д. Явления переноса в молекулярных газах в электрических и магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Борман В.Д.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1624036
   Явления переноса в низкотемпературной плазме. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 248с.
1624037
  Кравченко А.Ф. Явления переноса в полупроводниковых пленках / А.Ф. Кравченко. – Новосибирск : Наука, 1979. – 255 с.
1624038
  Шмелев Г.М. Явления переноса в поляронных полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шмелев Г.М.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.12-13
1624039
  Розанова С.П. Явления переноса в практике преподавания русского языка как иностранного учащимися, говорящими по французски : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Розанова С. П.; Вн-т дружбы народ. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1624040
  Корнюшин Ю.В. Явления переноса в реальных кристаллах во внешних полях (диффузионная кинетика носителей тока и макродефектов) / Ю.В. Корнюшин. – Киев : Наукова думка, 1981. – 179 с.
1624041
  Елецкий А.В. Явления переноса в слабоионизированной плазме / А.В. Елецкий. – Москва : Атомиздат, 1975. – 333 с.
1624042
  Бубнов Ю.А. Явления переноса в сурьме и сплавах сурьма-висмут, легированных теллуром и оловом, в интервале температур 77-300 К : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бубнов Ю. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 19л.
1624043
  Андерсон Дж.Э. Явления переноса в термической плазме : пер. с англ. / Андерсон Дж.Э. ; под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Энергия, 1972. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-149
1624044
  Переверзев Ю.В. Явления переноса в ферро- и антиферромагнетиках в магнитном поле при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Переверзев Ю.В.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 12л.
1624045
  Редько Николай Андреевич Явления переноса заряда и тепла в сурьме при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 410 / Редько Николай Андреевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 16л.
1624046
  Берченко Н.Н. Явления переноса и особености зонной структуры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Берченко Н.Н.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1624047
  Эрдеи-Груз Явления переносы в водных растворах / Эрдеи-Груз. – М, 1976. – 595с.
1624048
   Явления переходности в грамматическом строе современного русского языка.. – М., 1988. – 132с.
1624049
  Варвус Игорь Анатолиевич Явления поглощения упругой энергии в железе и его сплавов с покрытиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Варвус Игорь Анатолиевич; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 20л.
1624050
  Догель В.А. Явления полимеризации и олигомеризации гомологических органов в животном царстве и их эволюционное значение / В.А. Догель. – 471-486с.
1624051
  Лыонг Зуен Фу Явления поляризации в процессах электровозбуждения легких ядер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Лыонг Зуен Фу; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 120л. – Бібліогр.:л.117-120
1624052
  Влох О.Г. Явления пространственной дисперсии в параметрической кристаллооптике / О.Г. Влох. – Львов : Вища школа, 1984. – 155 с.
1624053
  Павлова К.Г. Явления свертывания в синтаксисе простого предложения. (На матер. науч.-техн. прозы соврем. нем. языка). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Павлова К.Г.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 20л.
1624054
  Козлик М. Явления синонимии в русской химической терминологии : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.01 / Козлик М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 18л.
1624055
  Вернадский В.И. Явления скольжения кристаллического вещества / [соч.] В.И. Вернадского // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 182 с., 2 табл.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Павлу Антоновичу Тутковскому от автора
1624056
  Грищинский П.И. Явления скольжения на кальцитах горы Кара-Даг (Крым) / П.И. Грищинский. – Киев : Типо-литогр. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – [2], 17 с., 1 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества естествоиспытателей. Т. XXIV, с. 171-187


  Доброму товарищу дорогому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора 25/III/1915 года
1624057
  Грищинский П.И. Явления скольжения на кальците полуострова Киик-Атлама (Крым) / П.И. Грищинский. – Киев : Типо-литогр. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1917. – [2], 6 с., 1 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества естествоиспытателей. Т. XXVI, с. 88-93


  Дорогому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автор4/II/1918 года
1624058
  Воскресенский Н.М. Явления созревания в половых клетках drogophila metanogaster (крит. ообзор). Хромативные элементы в спермаогенезе дрозофилы : Дис... наук: / Воскресенский Н. М.;. – К., 1933. – 42л. – Бібліогр.:л.40-42
1624059
  Воскресенский Н.М. Явления созревания в половых клетках Drosophila melanogaster / Н.М. Воскресенский, 1933. – С. 97-110
1624060
  Костылев С.А. Явления токопереноса в тонкопленочных арсенидгаллиевых структурах / С.А. Костылев. – Киев : Наукова думка, 1990. – 139 с.
1624061
  Перов С.С. Явления торжества в белковых веществах // Изменение раздражительного процесса коры полушарий головного мозга собаки при трудных условиях / И.П. Разенков, 1924. – С. 511-516
1624062
  Барзиловский Я.Н. Явления уплотнения альдегидов с ароматическими аминами / [соч.] Я.Н. Барзиловского. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1896. – VI, II, 120, [2], II с.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Сергею Николаевичу Реформатскому от автора
1624063
  Пархоменко Э.И. Явления электризации в горных породах / Э.И. Пархоменко. – Москва, 1968. – 254с.
1624064
  Мышкин Н.П. Явления, наблюдаемые в электрическом поле острия / Н.П. Мышкин. – Варшава : В тип. Варш. учебн. округа, 1899. – [2], 44 с. : черт. – Отд. оттиск: Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. Т. 12, вып. 2
1624065
  Дзвін Магда Явлення : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 23-27. – ISSN 0868-4790
1624066
  Бєлікова Г. Явлення = Revelation : пам"ятки Київського Братського монастиря / Галина Бєлікова. – Київ : National art museum of Ukraine, 2019. – 302, [1] с. : кольор. іл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. - На обл. лише зображення Ікони "Богоматір Братська", кін. 17 cт. – Бібліогр.: с. 278-284. – ISBN 978-617-7652-29-7
1624067
  Павленко А.Н. Является ли "коммуникативная программа" обоснования знания универсальной ? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.100-112. – ISSN 0042-8744
1624068
  Ковалев В.В. Является ли бухгалтерский учет наукой: ретроспектива взглядов и тенденции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 90-112. – (Экономика ; вып. 2). – ISSN 1026-356X
1624069
  Чебаненко И.И. Является ли замедление осевого вращения Земли главной причиной (движущей силой) процесса геотектогенеза в литосфере? // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-119. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1624070
  Порус В.Н. Является ли наука самоорганизующейся системой? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.95-108. – ISSN 0042-8744
1624071
  Берхин Н.Б. Является ли познание целью искусства? / Н.Б. Берхин, В.П. Крутоус. – Москва, 1989. – 63с.
1624072
  Серебренникова А.В. Является ли привентивное заключение посягательством на свободу личности (германский опыт) / А.В. Серебренникова, А. Клемент // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 52-61. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1624073
  Чебаненко И.И. Является ли ротационная динамика Земли главным источником (причиной, движущей силой) геологических процессов на планете Земля? // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 128-131. – ISSN 0367-4290


  Згадуються геологічні дослідження геолога-теоретика В.Г. Бондарчука.
1624074
  Брайнин Я.М. Является ли судебная практика применения аналогии источником советского уголовного права / Я.М. Брайнин. – К., 1948. – 44с.
1624075
  Быкова С.М. Является ли умение децентрироваться необходимым и достаточным условием для сформированности логических операций? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 66-68
1624076
  Каптуренко Н.Г. Являются ли высокие налоги причиной живучести теневой экономики в Украине? // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 9-15. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
1624077
  Абрамова Р.Т. Являются ли несловесные акты мышлением? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 6. – С.68-82. – ISSN 0042-8744
1624078
  Філіпенко А. Явна й прихована загроза Придністров"я / А. Філіпенко, Р. Васілой // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 4


  "Загроза для південних кордонів України, що походить з Придністров"я, не настільки очевидна, як, наприклад, з боку окупованого Росією Криму. Але від цього вона не стає менш небезпечною для української держави. На початку лютого стало відомо, що в 2017 ...
1624079
  Жукевич І. Явні та неявні принципи права: поняття, ознаки та особливості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 10-16
1624080
  Зубелевич Я.. Явні та приховані цілі у міжлюдських контактах // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 35
1624081
  Фадеева Е.П. Явное решение задач линейной экстраполяции и интерполяции для стационарных процессов с квазирациональными спектральными плотностями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Фадеева Е.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 19 с.
1624082
  Фадеева Елизавета Петровна Явное решение задач линейной экстраполяции и интерполяции для стационарных процессов с квазирициональными спектральными плотностями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Фадеева Елизавета Петровна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 142л.
1624083
  Дзоценидзе Н.А. Явные и скрытые компоненты значеня слова : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дзоценидзе Н.А.; КГУ Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – Москва, 1982. – 25л.
1624084
  Банах Д. Явные оценки скорости сходимости для регенерирующих процессов с дискретным временем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Банах Дорота ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 14 с.
1624085
  Банах Д. Явные оценки скорости сходимости для регенирирующих процессов с дискретным временем : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Банах Дорота ; Киев. гос. ун-т им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 98 л. – Библиогр.: л. 94-98
1624086
  Ермаков Владимир Григорьевич Явные формулы для индекса некоторых классов элиптических операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ермаков Владимир Григорьевич; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 14л.
1624087
  Семенов В.В. Явный алгоритм расщепления для вариационных неравенств с монотонными операторами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 42-53. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В работе для решения вариационных неравенств с монотонными операторами, действующими в гильбертовом пространстве, предложен алгоритм расщепления без вычисления резольвент. Доказана теорема о слабой эргодической сходимости алгоритма. Указаны ситуации, ...
1624088
   Явожно : спогади в"язнів польського концентраційного табору. – Перемишль; Торонто; Львів, 2007. – 12с., 356с. – (Бібліотека Закерзоння : Серія "Спогади" / ред. М. Іваник ; Т. 1). – ISBN 978-966-553-685-7
1624089
   Яворівський національний природний парк : Геграфіка, 2003. – 7с. – (Національні природні парки України)
1624090
   Яворівський фотоархів УПА : Книга-альбом. – Львів : Сполом, 2005. – 236с. – На тит. арк.: Присвячено пам"яті Головнокомандувача УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича - Т. Чупринки-Тура. – ISBN 966-665-308-7
1624091
  Пастернак Н. Яворівськими шляхами Михайла Вербицького // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 18. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1624092
   Яворов сборник : изследвания и материали : Абагар, 1992. – 360 c.
1624093
   Яворова віть : літопис рідного краю у життєписах : енцикл. біограф. довідник / [упоряд., вступ. слово:] Володимир Дацко ; [ред. Н. Дацко]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Логос, 2009. – 498, [4] c. : іл., портр. – На тит. арк. авт.-упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 497-498. – ISBN 966-7379-37-X
1624094
   Яворова Сопілка.. – Ужгород, 1991. – 330с.
1624095
  Сагайдак В.П. Яворові сани. / В.П. Сагайдак. – К., 1991. – 135с.
1624096
  Трейнис П. Яворовый мост : роман сказов / Пранас Трейнис ; пер. с литов. В.Чепайтис. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 492 с.
1624097
   Яворський Володимир Полікарпович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 420. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1624098
   Яворський Володимир Полікарпович (1876-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 555-556. – ISBN 978-966-439-754-1
1624099
  Кондратик Л.Й. Яворський Матвій Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 105. – ISBN 5776391970
1624100
  Чмир О.Р. Яворський Юліан Андрійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 238-239. – ISSN 2075-437X


  З 1915 р. - приват-доцент кафедри слов"янознавства Київського університету св. Володимира
1624101
  Чмир О.Р. Яворський Юліан Андрійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 226-227. – ISSN 2075-437X
1624102
  Сенин В.Т. Яворы на ветру / В.Т. Сенин. – Л., 1986. – 358с.
1624103
  Шкапская М.М. Явь / М.М. Шкапская. – М, 1923. – 247с.
1624104
  Горбовский Г.Я. Явь / Г.Я. Горбовский. – М, 1981. – 174с.
1624105
   Явь., 1919. – 69с.
1624106
  Кузнецов В.Н. Явь: стихи / В.Н. Кузнецов. – Челябинск, 1989. – 64с.
1624107
  Талан Христина Яга : Роман / Талан Христина. – Львів : Кальварія, 2002. – 320с. – ISBN 966-663-036-2; 966-663-037-0
1624108
  Калінцев Ю.О. Ягеллони / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 423. – ISBN 966-642-073-2
1624109
  Гайдукевич Л. Ягеллонский университет. Исторические традиции. Настоящее. Будущее / Л. Гайдукевич, М. Карась. – Краков, 1975. – 109с.
1624110
  Гиса О.А. Ягеллонська традиція в Польщі в аспекті зустрічних культурно-історичних форм державотворчої співпраці слов"янських народів та її проекція в структурі Ягеллонського університету // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.І. Самойленко, С.В. Осадча, О.В. Сокол [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27, кн. 2. – С. 250-261. – ISSN 2524-0447
1624111
  Гоголев И.М. Ягель в инее : стихи и поэма / И.М. Гоголев; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1966. – 95 с.
1624112
  Треніна А.С. Ягідний бум! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 2 : фото
1624113
  Ковтун І.М. Ягідні культури / І.М. Ковтун. – 2-е доп. ви. – К.-Х., 1951. – 152с.
1624114
  Короткий В.А. Ягіч Ігнатій (Ватрослав) Вікентійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 291. – ISBN 966-06-0393-2
1624115
  Фиш Г.С. Яглуба / Г.С. Фиш. – М, 1936. – 208с.
1624116
  Фиш Г.С. Яглуба / Г.С. Фиш. – М, 1958. – 219с.
1624117
  Хафизова Лилия Ягнобские затворники : большое путешествие / Хафизова Лилия, Голубцов Алексей // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 42-54 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
1624118
  Андреев М.С. Ягнобские тексты : с приложением ягнобско-русского словаря / Андреев М.С., Пещерева Е.М. ; сост. М.С. Андреев, В.А. Лившиц, А.К. Писарчик ; АН СССР ; Акад. наук Таджик.ССР. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1957. – 392 с.
1624119
  Пещерева Е.М. Ягнобские этнографические материалы / Е.М. Пещерева. – Душанбе, 1976. – 98с.
1624120
  Боголюбов М.Н. Ягнобский (новосогдийский язык) : Автореф... докт. филол.наук: / Боголюбов М. Н.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1956. – 30л.
1624121
  Шабатин П.Ю. Ягня й цапина борода : байки та притчі / П.Ю. Шабатин. – Київ : Дніпро, 1972. – 127 с.
1624122
  Марочко В. Ягода Генріх Григорович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 565-567. – ISBN 978-617-642-388-1


  Ягода Генріх Григорович - радянський державний діяч єврейського походження, перший нарком внутрішніх справ СРСР (з липня 1934), Генеральний комісар держбезпеки СРСР. Один з організаторів Голодомору в Україні 1932-1933.
1624123
  Балабин С.П. Ягода голубика : [роман и повести] / Станислав Балабин. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1983. – 479 с.
1624124
  Маловик Г.Я. Ягода сонця : поезії / Григорій Маловик // Сяйво благословенне. Ягода сонця : поезії / Алич-Мокрій. – Київ : Радянський письменник, 1988. – С. 82-142. – ISBN 5-333-00105-7
1624125
  Усик Світлана Ягоди - смачні ліки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 3 : фото
1624126
  Смертина Т.И. Ягодиночка. / Т.И. Смертина. – М., 1976. – 79с.
1624127
  Скоблікова М. Ягодкіна Тетяна Генріївна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 17 : Тетяна Ягодкіна. – С. 3-14.
1624128
  Андрейченко Д.А. Ягодники Сибири / Андрейченко Д.А. – [Новосибирск] : Новосибирское областное гос. изд-во, 1952. – 134 с., [6] л. ил. : ил.
1624129
  Павлова М.А. Ягодные культуры / М.А. Павлова. – М., 1948. – 192с.
1624130
  Петрила П.А. Ягодные культуры : Автореф... кандид. биологич.наук: / Петрила П.А.; Вильнюсский гос. университет. – Вильнюс, 1951. – 8 с.
1624131
  Бурмистров А.Д. Ягодные культуры / А.Д. Бурмистров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1985. – 272с.
1624132
  Поздняков А.Д. Ягодные кустарники. / А.Д. Поздняков. – М, 1992. – 63с.
1624133
  Евтушенко Е.А. Ягодные места / Е.А. Евтушенко. – М, 1982. – 288с.
1624134
  Евтушенко Е.А. Ягодные места / Е.А. Евтушенко. – М, 1983. – 112с.
1624135
  Тухватуллин Р.Г. Ягодные поляны : повести и рассказы / Рафаил Тухватуллин ; пер. с тат. – Москва : Современник, 1973. – 149 с.
1624136
  Клепиков Максим Ягодные силки : Феномен // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 8-14 : Іл.
1624137
  Розанова М.А. Ягодоведение и ягодоводство / М.А. Розанова. – 2-е изд. – М-Л, 1937. – 295с.
1624138
  Исмаилов Абдулла Азимович Ягоды нашего дества / Исмаилов Абдулла Азимович. – Ташкент, 1990. – 232 с.
1624139
  Кибкало В.А. Ягоды пяти вкусов / В.А. Кибкало. – Х., 1989. – 173с.
1624140
  Довгорук Ю.О. Яготинський період життя та роботи видатного вченого вітчизняної аграрної науки професора М.О. Тюленєва // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 83-85
1624141
   Яготинщина. Історія Яготинського краю. – Яготин : Нірмала, 1997. – 16с.
1624142
  Хелтаи Е. Ягуар / Е. Хелтаи. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 138 с.
1624143
   Ягуар снова охотится // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 44-45 : Фото
1624144
  Нечинская Мария Ягуарунди // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 22 : фото
1624145
   Ягупольський Лев Мусійович (1992-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 556. – ISBN 978-966-439-754-1
1624146
   Ягупольський Юрій Львович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 556. – ISBN 978-966-439-754-1
1624147
  Евлахов С.С. Яд / С.С. Евлахов. – Москва, 1955. – 32с.
1624148
   Яд жабы убивает крокодилов : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 66 : Фото. – ISSN 1029-5828
1624149
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Ленинград, 1981. – 432с.
1624150
  Дрюон М. Яд и корона : Негоже лилиям прясть: Романы / М. Дрюон. – Москва : Художественная литература, 1981. – 446с. – ("Проклятые короли")
1624151
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Москва : Художественная литература, 1982. – 447 с.
1624152
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Саратов, 1991. – 213с.
1624153
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Москва, 1991. – 431с.
1624154
  Дрюон М. Яд и корона. Негоже лилиям прясть. / М. Дрюон. – Москва, 1991. – 286 с.
1624155
   Яд растения вызывает "сардоническую улыбку" : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 32. – ISSN 1029-5828
1624156
  Арестов В.Н. Яд с доставкой на дом : "Нетрадиц. религии" в системе идеол. диверсий империализма / В.Н. Арестов, И.А. Шудрик. – Харьков : Прапор, 1986. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-117, 111-115
1624157
  Модржинская Е.Д. Яд сионизма / Е.Д. Модржинская, В.Ф. Лапский. – Москва, 1983. – 112 с.
1624158
  Модржинская Е.Д. Яд сионизма / Е.Д. Модржинская, В.Ф. Лапский. – Минск, 1984. – 94с.
1624159
  Плаудс Э. Яд сирени : стихи / Эгилс Плаудс; пер. с лат. – Рига : Лиесма, 1985. – 86 с.
1624160
  Шайноха К. Ядвига и Ягайло. – С.-Петербург, Москва
Т. 1. – 1880. – 711 с.
1624161
  Шайноха К. Ядвига и Ягайло. – С.-Петербург, Москва
Т. 2. – 1882. – 685 с.
1624162
  Гулям Г. Ядгар : повесть / Г. Гулям. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1940. – 57 с.
1624163
  Шавишвили Бедиса Михайлович Ядгар Х века с крюковыми нотными знаками (А-596) и его значение для истории грузинского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шавишвили Бедиса Михайлович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1624164
  Балюк Г.І. Ядеpне пpаво Укpаїни: стан i пpеспективи pозвитку.Пpавовi аспекти pадiоекологiї. / Г.І. Балюк; Міністерство освіти України.Інститут змісту і методів навчання. Київський націон. унів.ім.Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 140с. – ISBN 5-7763-2665-6


  Розглянуто взаємозв`язок i спiввiдношення ядеpного пpава та iн. галузiв пpава особливо екологiчного; аналiзуються ядеpне законодавства,його система, пpеспектива pозвитку.
1624165
  Біленчук П. Ядерна безпека і ядерна криміналістика: стратегія наукового забезпечення / П. Біленчук, Т. Обіход // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1624166
  Біленчук П. Ядерна безпека України в сучасній цивіліології // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 201-205


  Аналізуються ядерне право та ядерне законодавство України, так само, як і питання правового регулювання ядерної і радіаційної безпеки у вітчизняному та міжнародному законодавстві.
1624167
   Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / [С.В. Адамович та ін.] ; за заг. ред. В.І. Розвадовського. – Київ : КНТ, 2017. – 223, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. - Присвяч. 25-річчю створення навч.-наук. Юрид. ін-ту ВДНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-833-8
1624168
  Толстой М.І. Ядерна геологія - нова галузь досліджень у геології : випуск 21. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-68. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наводяться відомості про початкові етапи радіогеологічних досліджень у Росії, їх значення для геологічних досліджень, обгрунтовується становлення на базі радіогеології нової галузі геологічних досліджень - ядерної геології, дається її визначення і ...
1624169
  Вижва С.А. Ядерна геофізика : підручник для студ. геологічних спец. вищ. навч. закладів / С.А. Вижва , І.І. Онищук, О.П. Черняєв ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 599-603. – ISBN 978-966-439-541-7
1624170
  Кайл Шеннон Ядерна дипломатія Північної Кореї і США // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 333-340. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624171
   Ядерна ДНК клітин слизової оболонки шлунка за умов дії стресу у щурів / Т.Д. Хілько, І.В. Якубцова, О.М. Тищенко, Л.І. Остапченко, Ш. Макай, В.Ф. Чехун // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 167-171. – ISSN 1023-2427


  Проведено порівняльне дослідження рівня полімеризації ядерної ДНК клітин слизової оболонки шлунка як за умов стресової моделі виразки шлунка, та і при інтрагастральному введенні тваринам екстракту Trigontlla foenum graecum на фоні розвитку виразкових ...
1624172
  Каспрук В. Ядерна ейфорія Кім Чен Ина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 6
1624173
  Поярков В.О. Ядерна енергетика : за і проти / В.О. Поярков. – К, 1993. – 92с.
1624174
  Соботович Е. Ядерна енергетика і наслідки Чорнобильської катастрофи / Е. Соботович, Р. Белєвцев // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 29-39. – ISSN 0372-6436
1624175
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос. мовами
1624176
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 2. – 2013. – Резюме мовою статті
1624177
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 1 (3). – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
1624178
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 2 (4). – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
1624179
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (5). – 2015. – Резюме укр., рос. мовами
1624180
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (6). – 2015. – 74 с. – Резюме укр., рос. мовами
1624181
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (7). – 2016. – 76 с. – Резюме мовою статті
1624182
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: В.М. Васильченко, О.М. Масько, О.А. Пуртов [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (8). – 2016. – 77 с. – Резюме мовою статті
1624183
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (9). – 2017. – 72 с. – Резюме мовою статті
1624184
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (10). – 2017. – 87 с. – Резюме мовою статті
1624185
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ДНІЦ СКАР", 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (11). – 2018. – 76 с. – Резюме мовою статті
1624186
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" Міненерговугілля України ; Укр. ядерне т-во ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ДНІЦ СКАР", 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (12). – 2018. – 96 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1624187
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (13). – 2019. – 96 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1624188
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (14). – 2019. – 88 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1624189
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 3 (15). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624190
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (16). – 2020. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624191
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (17). – 2020. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624192
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 3 (18). – 2020. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624193
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 4 (19). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1624194
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (20). – 2021. – 108 c. – Резюме укр., англ. мовами
1624195
   Ядерна енергетика у контексті енергетичної політики Євросоюзу / С.В. Калтигіна, А.І. Шанчук, Ю.В. Єсипенко, О.В. Печериця // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 1 (77). – С. 3-10. – ISSN 2073-6231
1624196
  Шевцов А.І. Ядерна енергетика України: стан та напрями розвитку / А.І. Шевцов, А.З. Дорошкевич // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 153-160.
1624197
  Чекаленко Л. Ядерна енергетика Франції - найпотужніший механізм безпеки / Л. Чекаленко, А. Кудряченко, О. Васильєв // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-35. – (Історичні науки)
1624198
  Пивовар С.Ф. Ядерна зброя / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 423-424. – ISBN 966-642-073-2
1624199
  Галака С.П. Ядерна зброя Білорусі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 187-190. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто процес набуття Бєларуссю статусу держави, що не володіє ядерною зброєю. Виділено ключові етапи та мотиви, що визначили рішення керівництва країни. The article examines the process of gaining the status of non-nuclear state by Belarus. Basic ...
1624200
  Годлевський М.С. Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 401-405. – ISSN 2076-1554


  Розглядаються зміни у зовнішній політиці США за адміністрації Барака Обами в контексті проблеми ядерного роззброєння і контролю над цим озброєнням. Головний акцент спрямовується на міжнародних ініціативах президента, спрямованих на подальше скорочення ...
1624201
  Годлевський М.С. Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 103-107. – ISSN 2076-1554
1624202
  Сіновець П.А. Ядерна зброя малої потужності в контексті сучасної політики США на Близькому Сході: проблема стримування // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 111-119.
1624203
  Капируля М. Ядерна зброя як стримуючий фактор міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 28-30
1624204
  Шовкун Є. Ядерна зброя як фактор нестабільності у міжнародних відносинах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 365-373
1624205
  Теленко О.М. Ядерна зброя як чинник міждержавних відносин в Південній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 22-29. – ISSN 2308-6912


  Охарактеризовано історію та причини появи ядерної зброї в Південній Азії. Досліджено політику Індії та Пакистану в сфері ядерних озброєнь, особливості створення зброї масового знищення у цих країнах, проаналізовано можливі наслідки ядерної війни в ...
1624206
  Корпало О.Р. Ядерна зона поля синтаксичної особи в українській і польській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 87-93. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто синтаксичну категорію особи в українській та польській мовах, що представлена у структурі дієслова та займенника. Взаємне опозиційне протиставлення особових форм реалізує відношення дії до її носія, який є суб"єктом або адресатом ...
1624207
   Ядерна криза між Російською Федерацією та державами-гарантами безпеки України // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 209-223. – ISBN 978-966-373-833-8
1624208
  Почерняєва В.Ф. Ядерна медицина - сучасні аспекти вивчення предмету / В.Ф. Почерняєва, Л.М. Васько, Т.О. Жукова // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 202-204. – ISSN 2079-8334
1624209
   Ядерна медицина у клінічній практиці / Ю.П. Северин, О.В. Щербіна, В.О. Мурашко, Л.В. Рущак // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19, № 1. – С. 40-45
1624210
  Садовий М.І. Ядерна парасолька як засіб збереження миру : посібник / Садовий М.І., Трифонова О.М. ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 51-54
1624211
   Ядерна перспектива [у Вінницькому національному технічному університеті] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На кафедрі електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету створено відокремлений підрозділ Українського ядерного товариства.
1624212
  Волосюк І. Ядерна проблема КНДР та позиція Сполучених Штатів Америки (90-і роки XX - початок XXI століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-71. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ядерну програму КНДР та позицію США щодо неї у 90-х рр. ХХ - на початку ХХI ст. The article deals with the nuclear program of North Korea and the position of the USA in 90-s of the XX-th century - the beginning of the XXI-st century.
1624213
  Самійленко А. Ядерна програма Аргентини та проблема нерозповсюдження ядерної зброї // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 94-100. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1624214
  Панфілов І. Ядерна програма Ірану в контексті французько-іранських відносин // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 140-143
1624215
  Боднарь В. Ядерна програма Ірану: міжнародний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 18-19
1624216
  Кучер С. Ядерна програма Північної Кореї: регіональний та глобальний аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 24-26.
1624217
  Конозенко І.Д. Ядерна радіація і тверді тіла / І.Д. Конозенко. – Київ, 1977. – 48с.
1624218
  Капируля М.В. Ядерна стабільність у постбіполярному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 357-364
1624219
  Сірук М. Ядерна страгетія Трампа / М. Сірук, Р. Вайтц // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)


  Як США планують стримувати Росію.
1624220
  Чумак В.М. Ядерна стратегія США: від перевершення до нерозповсюдження : Монографія / В.М. Чумак; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-т стратегічн. досліджень. – Київ, 1999. – 304с. – ISBN 966-554-028-9
1624221
  Оськін О. Ядерна структура українського і корейського речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 88-91. – ISSN 0320-3077
1624222
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (61). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624223
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (62). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624224
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (63). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624225
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (64). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624226
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (65). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624227
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (66). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624228
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (67). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624229
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (68). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624230
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (69). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624231
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (70). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624232
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (71). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624233
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (72). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624234
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (73). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624235
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : Основа-Принт, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (74). – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624236
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : Основа-Принт, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (75). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624237
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : Основа-Принт, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (76). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624238
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (77). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624239
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (78). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624240
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (79). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624241
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (80). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624242
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 1 (81). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624243
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 2 (82). – 2019. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624244
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 3 (83). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624245
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 4 (84). – 2019. – 98, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1624246
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 1 (85). – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1624247
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 2 (86). – 2020. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1624248
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 3 (87). – 2020. – 87, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1624249
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 4 (88). – 2020. – 87, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1624250
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 1 (89). – 2021. – 87, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1624251
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 2 (90). – 2021. – 73, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
1624252
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : Навчальний посібник для фізичних спеціальностей університетів / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 271с. – ISBN 966-594-306-5
1624253
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : підручник / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський. – Київ : Знання, 2005. – 431с. – ISBN 966-346-083-0
1624254
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : Підручник / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський; КНУТШ; Фізичний факультет. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 439с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-020-2
1624255
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : Наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1624256
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : Наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1624257
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1624258
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1624259
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1624260
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1624261
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1 (23). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1624262
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2 (24). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1624263
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 3 (25). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624264
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1624265
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1624266
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 3. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1624267
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 4. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1624268
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 11, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1624269
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624270
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624271
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624272
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624273
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624274
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624275
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624276
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624277
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624278
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Інститут ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624279
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1624280
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624281
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624282
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624283
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624284
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624285
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624286
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624287
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624288
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624289
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624290
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 4. – 2015. – С. 321-432. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624291
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624292
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 1. – 2016. – С. 1-102. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624293
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 4. – 2016. – С. 333-442. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624294
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 3. – 2016. – С. 211-332. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624295
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 2. – 2016. – С. 103-210. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624296
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 1. – 2017. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624297
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВПК "ЦЕНТРДРУК", 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 4. – 2017. – С. 299-400. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624298
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 2. – 2017. – С. 121-210. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624299
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 3. – 2017. – С. 211-298. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624300
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВПК "ЦЕНТРДРУК", 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 1. – 2018. – С. 1-90. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624301
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ЦЕНТРДРУК, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 3. – 2018. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624302
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ЦЕНТРДРУК, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 2. – 2018. – 197, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624303
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ЦЕНТРДРУК, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 4. – 2018. – 413, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624304
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 1. – 2019. – 105, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624305
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 2. – 2019. – 206, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624306
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 4. – 2019. – С. 315-429, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624307
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 3. – 2019. – С. 209-311. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624308
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 1. – 2020. – 107, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624309
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 3. – 2020. – 288, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624310
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 2. – 2020. – С. 109-216, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624311
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 4. – 2020. – С. 293-379, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1624312
  Бербидж Дж. Ядерная астрофизика : пер. с англ. / Дж. Бербидж. – Москва : Мир, 1964. – 128 с.
1624313
  Франк-Каменецкий Ядерная астрофизика / Франк-Каменецкий. – Москва : Знание, 1967. – 63 с.
1624314
  Хойл Ф. Ядерная астрофизика / Ф. Хойл, Е.М. Бербидж, Дж.Р. Бербидж и др. ; под ред. [и с предисл.] Ч. Барнса, Д. Клейтона, Д. Шрамма ; пер. с англ. Д.К. Надежина и др. ; под ред. А.Г. Масевич. – Москва : Мир, 1986. – 519 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1624315
   Ядерная астрофизика : сб. науч. трудов. – Санкт-Петербург : ФТИ, 1991. – 206 с.
1624316
  Алехин Евгений Ядерная весна : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 123-127. – ISSN 0130-7673
1624317
  Чазов Е.И. и др. Ядерная война: / Е.И. и др. Чазов. – М., 1984. – 262с.
1624318
  Чердынцева В.В. Ядерная вулканология / В.В. Чердынцева. – Москва : Наука, 1973. – 208с.
1624319
  Литвинов В.С. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия сплавов / В.С. Литвинов. – М., 1982. – 143с.
1624320
   Ядерная геология. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 555с.
1624321
   Ядерная геология. – М, 1974. – 234с.
1624322
   Ядерная геология. – М, 1978. – 128с.
1624323
  Ларионов В.В. Ядерная геология и геофизика : Учебное пособие для вузов / В.В. Ларионов. – Москва : Гостоптехиздат, 1963. – 352с.
1624324
   Ядерная геофизика. – М, 1959. – 372с.
1624325
   Ядерная геофизика : Выпуск 1961 г. – М, 1962. – 230с.
1624326
   Ядерная геофизика. – М, 1963. – 248с.
1624327
   Ядерная геофизика. – М, 1964. – 560с.
1624328
   Ядерная геофизика : Труды. – Москва : Недра
Вып.1. – 1968. – 288с
1624329
   Ядерная геофизика. – М, 1972. – 279с.
1624330
  Филиппов Е.М. Ядерная геофизика / Е.М. Филиппов. – Новосибрск : Наука. – (Труды ин-та геологии и геофизики СО АН СССР ; Вып. 40)
[Т.] 1 : Радтометрия и радиоизотопная геофизика с альфа-, бета- и гамма-излучателями. – 1973. – 515 с.
1624331
  Филиппов Е.М. Ядерная геофизика / Е.М. Филиппов. – Новосибрск : Наука
[Т.] 2 : Нейтронометрия и комплексирование методов ядерной геофизики. – 1973. – 400 с.
1624332
  Ларионов В.В. Ядерная геофизика и радиометрическая разведка : Учебник для вузов / В.В. Ларионов, Р.А. Резванов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1976. – 301с.
1624333
  Ларионов В.В. Ядерная геофизика и радиометрическая разведка : Учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" / В.В. Ларионов, Р.А. Резванов. – 3-е изд., перераб. и допол. – Москва : Недра, 1988. – 325с. – ISBN 5-247-00025-0
1624334
   Ядерная геофизика при исследовании нефтяных месторождений. – Москва : Недра, 1978. – 360 с.
1624335
   Ядерная геофизика при поисках полезных ископаемых. – Москва, 1960. – 288 с.
1624336
  Старик И.Е. Ядерная геохронология. / И.Е. Старик. – М-Л, 1961. – 631с.
1624337
  Леше А. Ядерная индукция / А. Леше. – Москва, 1963. – 684 с.
1624338
  Воронцов А.В. Ядерная интрига Корейского полуострова / А.В. Воронцов, П. Агальцов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 24-29. – ISSN 0321-5075
1624339
  Вашман А А. Ядерная магнитная релаксационная спектроскопия / А А. Вашман, И.С. Пронин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 232 с.
1624340
  Чижик В.И. Ядерная магнитная релаксация / В.И. Чижик. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 253с.
1624341
  Шепилов Н.А. Ядерная магнитная релаксация в гидридах переходных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Шепилов Н. А.; Дон.ГУ. – Донецк, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1624342
  Захарченко Т.А. Ядерная магнитная релаксация жидкостей в пористых средах / Т.А. Захарченко. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1984. – 72с.
1624343
  Вашман А А. Ядерная магнитная релаксация и ее применение в химической физике / А А. Вашман, И.С. Пронин. – Москва, 1979. – 235с.
1624344
  Абдрашитова Н.А. Ядерная магнитная релаксация и молекулярные движения в полиэтилене : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Абдрашитова Н.А. ; Казанский гос. ун-т. – Киев, 1980. – 15 с.
1624345
  Стыро Б.И. Ядерная метеорология. / Б.И. Стыро. – Л., 1965. – 140с.
1624346
  Зверков В.В. Ядерная паропроизводящая установка с ВВЭР-440 / В.В. Зверков, Е.И. Игнатенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 200 с. – (Библиотека эксплуатационника АЭС ; Вып. 23)
1624347
  Арбатов А.Г. Ядерная перегрузка и международная безопасность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 36-49. – ISSN 0321-2017
1624348
  Матинян Каринэ Степановна Ядерная полипептидсинтетазная система и ее радиочувствительность : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Матинян Каринэ Степановна; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1624349
  Заборский Виктор Леонидович Ядерная политика "пороговых" государств в международном режиме нераспространения ядерного оружия (на примере отдельных государств азиатско-тихоокеанского региона) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Заборский Виктор Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1624350
  Митяев В.Г. Ядерная политика США в НАТО / В.Г. Митяев. – М., 1973. – 208с.
1624351
  Манжола В.А. Ядерная политика Франции (60-80-ые годы) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Манжола В.А.; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 41л.
1624352
  Манжола Владимир Андреевич Ядерная политика Франции (60-е - 80-е гг.) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Манжола Владимир Андреевич; КУ им.Шевченко. – К., 1993. – 366л. – Бібліогр.:л.337-336
1624353
  Рябцев В.Н. Ядерная программа Ирана и Запад // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 106-162. – ISSN 0235-5620
1624354
  Кузарь В. Ядерная программа КНДР : реализация и последствия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 84-94. – ISSN 0130-9625
1624355
  Дмитренко Я. Ядерная программа ОАЭ: потенциальные последствия для Ближнего Востока // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 10-16 марта (№ 10)


  "Объединенные Арабские Эмираты скоро станут первым арабским государством с собственной ядерной программой и первым — более чем за четверть века — новичком гражданского ядерного клуба планеты. Если все пойдет по плану, первый реактор страны введут в ...
1624356
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника : учеб. пособие / А.П. Цитович. – Москва : Наука
1. – 1964. – 264 с.
1624357
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника / А.П. Цитович. – Москва
2. – 1965. – 344с.
1624358
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника. : Учеб.пособие / А.П. Цитович. – Москва : Наука, 1967. – 536с.
1624359
  Филиппов Е.М. Ядерная разведка полевых ископаемых : Справочник / Е.М. Филиппов; АН УССР, Морской гидрофизич. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1978. – 586 с.
1624360
  Вишневский Ю. Ядерная революция. Зачем Биллу Гейтсу строить в Китае атомные станции. С помощью своих ядерных реакторов основатель Microsoft надеется сбить мировые цены на электроэнергию // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 2 октября (№ 40). – С. 25


  "Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила о создании совместного предприятия для строительства реактора на бегущей волне в провинции Хэбэй на востоке страны. Эта провинция полукольцом охватывает столицу КНР Пекин (21,7 млн жителей) и ...
1624361
  Гопыч М П. Залюбовский Ядерная спектроскопия : Учеб.пособие / М П. Залюбовский Гопыч. – Харьков : Вища школа, 1980. – 384с.
1624362
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 35-го совещания. – Ленинград : Наука, 1985. – 578 с.
1624363
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 36-го совещания. – Ленинград : Наука
Ядерная спектроскопия в реакциях с заряженными частицами. – 1986. – 610с.
1624364
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 38-го совещания. – Ленинград : Наука, 1988. – 640с.
1624365
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 39-го совещания. – Ленинград : Наука
Электромагнитные переходы в атомных ядрах. – 1989. – 612с.
1624366
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 40-го совещания. – Ленинград : Наука, 1990. – 540с.
1624367
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов междунар.совещания. – Ленинград : Наука, 1991. – 535с.
1624368
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов междунар.совещания. – Санкт-Петербург : Наука, 1992. – 486с.
1624369
   Ядерная спектроскопия и теория ядра : Тезисы докл. 12-го совещания по ядерной спектроскопии нейтронодефицитных изотопов и теории деформированных ядер, Дубна, 22-25 июня 1971 г. – Дубна, 1971. – 198 с.
1624370
  Крамаровский Я.М. Ядерная стабильность во Вселенной / Я.М. Крамаровский. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1624371
  Лузин Н.П. Ядерная стратегия и здравый смысл. / Н.П. Лузин. – М., 1984. – 171с.
1624372
   Ядерная технология. – Москва : Атомиздат, 1979. – 336с.
1624373
  Коломиец В.М. Ядерная ферми-жидкость / В.М. Коломиец ; НАНУ, Ин-т ядерных исследований. – Киев : Наукова думка, 2009. – 416с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1015-Х
1624374
  Ферми Э. Ядерная физика : Пер. с англ. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 344 с.
1624375
  Вальтер А.К. Ядерная физика / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – Харьков, 1963. – 368 с.
1624376
  Мухин К.Н. Ядерная физика / К.Н. Мухин. – Москва
3. – 1963. – 180 с.
1624377
  Нелепо Б.А. Ядерная физика / Б.А. Нелепо, И.Е. Тимченко. – М, 1970. – 224с.
1624378
  Ракобольская И.В. Ядерная физика : учеб. пособие / И.В. Ракобольская. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 295с.
1624379
  Широков Ю.М. Ядерная физика : учеб.пособие / Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. – Москва : Наука, 1972. – 671с.
1624380
  Вальтер А.К. Ядерная физика : учебник / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Вища школа, 1974. – 388 с.
1624381
  Вальтер Ядерная физика / Вальтер, И.И. Залюбовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Вища школа, 1978. – 423 с.
1624382
  Ишханов Б.С. Ядерная физика : лекции / Б.С. Ишханов. – Москва, 1980. – 116 с.
1624383
  Широков Ю.М. Ядерная физика : Учеб.пособие / Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1980. – 727с.
1624384
  Ракобольская И.В. Ядерная физика : учебное пособие / И.В. Ракобольская. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 280 с.
1624385
  Ишханов Б.С. Ядерная физика / Б.С. Ишханов. – Москва
Ч. 2. – 1981. – 114с.
1624386
  Михайлов В.М. Ядерная физика : Учеб.пособие / В.М. Михайлов, О.Е. Крафт. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 328с. – ISBN 5-288-00295-9
1624387
  Вальтер А.К. Ядерная физика : Учебник / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – Изд.4-е, перераб. и доп. – Харьков : Основа, 1991. – 479с.
1624388
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 7. – 1996
1624389
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 8. – 1996
1624390
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 9. – 1996
1624391
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 10. – 1996
1624392
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 11. – 1996
1624393
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 12. – 1996
1624394
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 2. – 1997
1624395
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 3. – 1997
1624396
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 4. – 1997
1624397
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 5. – 1997
1624398
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 6. – 1997
1624399
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 1. – 1997
1624400
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 6. – 2001
1624401
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 7. – 2001
1624402
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 8. – 2001
1624403
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 9. – 2001
1624404
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 11. – 2001
1624405
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 12. – 2001
1624406
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 10. – 2001
1624407
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 1. – 2001
1624408
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 2. – 2001
1624409
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 3. – 2001
1624410
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 4. – 2001
1624411
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 5. – 2001
1624412
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 3. – 2002
1624413
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 4. – 2002
1624414
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 1. – 2002
1624415
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 2. – 2002
1624416
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 10. – 2002
1624417
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 11. – 2002
1624418
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 12. – 2002
1624419
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 5. – 2002
1624420
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 6. – 2002
1624421
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 7. – 2002
1624422
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 8. – 2002
1624423
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 9. – 2002
1624424
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 1. – 2003
1624425
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 3. – 2003
1624426
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 4. – 2003
1624427
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 5. – 2003
1624428
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 6. – 2003
1624429
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 7. – 2003
1624430
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 2. – 2003
1624431
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 8. – 2003
1624432
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 9. – 2003
1624433
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 10. – 2003
1624434
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 11 : Материалы международного семинара "Современные направления в классических подходах". посвященного 80-летию К.А. Тер-Мартиросяна. ИТЭФ Москва 30 сент.-1 окт. 2002 г. – 2003
1624435
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 12. – 2003
1624436
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 1. – 2004
1624437
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 6. – 2004
1624438
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 7. – 2004
1624439
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 2. – 2004
1624440
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 3. – 2004
1624441
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 4. – 2004
1624442
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 5. – 2004
1624443
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 10. – 2004
1624444
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 11. – 2004
1624445
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 12. – 2004
1624446
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 8. – 2004
1624447
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 9. – 2004
1624448
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 1. – 2005
1624449
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 2. – 2005
1624450
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 3. – 2005
1624451
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 4. – 2005
1624452
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 5. – 2005
1624453
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 6. – 2005
1624454
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 7. – 2005
1624455
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 8. – 2005
1624456
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 9. – 2005
1624457
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 10. – 2005
1624458
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 11. – 2005
1624459
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 12. – 2005
1624460
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 1. – 2006
1624461
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 3. – 2006
1624462
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 4. – 2006
1624463
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 5. – 2006
1624464
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 6. – 2006
1624465
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 12. – 2006
1624466
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 7. – 2006
1624467
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 8. – 2006
1624468
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 9. – 2006
1624469
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 10. – 2006
1624470
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 11. – 2006
1624471
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 2. – 2006
1624472
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 1. – 2007
1624473
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 2. – 2007
1624474
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 3. – 2007
1624475
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 4. – 2007
1624476
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 5. – 2007
1624477
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 6. – 2007
1624478
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 7. – 2007
1624479
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 8. – 2007
1624480
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 9. – 2007
1624481
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 10. – 2007
1624482
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 11. – 2007
1624483
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 12. – 2007
1624484
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 1. – 2008
1624485
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 2. – 2008
1624486
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 3. – 2008
1624487
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 4. – 2008
1624488
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 5. – 2008
1624489
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 6. – 2008
1624490
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 7. – 2008
1624491
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 8. – 2008
1624492
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 9. – 2008
1624493
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 10. – 2008
1624494
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 11. – 2008
1624495
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 12. – 2008
1624496
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 1. – 2009
1624497
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 2. – 2009
1624498
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 3. – 2009
1624499
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 4. – 2009
1624500
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 5. – 2009
1624501
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 6. – 2009
1624502
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 7. – 2009
1624503
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 8. – 2009
1624504
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 9. – 2009
1624505
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 10. – 2009
1624506
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 11. – 2009
1624507
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 12. – 2009
1624508
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 1. – 2010
1624509
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 2. – 2010
1624510
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 3. – 2010
1624511
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 4. – 2010
1624512
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 5. – 2010
1624513
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 6. – 2010
1624514
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 7. – 2010
1624515
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 8. – 2010
1624516
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 9. – 2010
1624517
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 10. – 2010
1624518
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 11. – 2010
1624519
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 12. – 2010
1624520
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 1. – 2011
1624521
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 2. – 2011
1624522
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 3. – 2011
1624523
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 4. – 2011
1624524
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 5. – 2011
1624525
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 6. – 2011
1624526
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 7. – 2011
1624527
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 8. – 2011
1624528
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 9. – 2011
1624529
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 10. – 2011
1624530
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 11. – 2011
1624531
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 12. – 2011
1624532
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 1. – 2012
1624533
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 2. – 2012
1624534
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 3. – 2012
1624535
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 4. – 2012
1624536
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 5. – 2012
1624537
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 6. – 2012
1624538
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 7. – 2012
1624539
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 8. – 2012
1624540
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 9. – 2012
1624541
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 10. – 2012
1624542
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 11. – 2012
1624543
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 12. – 2012
1624544
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 1. – 2013
1624545
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 2. – 2013
1624546
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 3. – 2013
1624547
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 4. – 2013
1624548
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 5. – 2013
1624549
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 6. – 2013
1624550
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 7. – 2013
1624551
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 8. – 2013
1624552
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 11. – 2013
1624553
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 9. – 2013
1624554
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 10. – 2013
1624555
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 4. – 2014
1624556
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 2. – 2014
1624557
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 3. – 2014
1624558
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 5. – 2014
1624559
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 6. – 2014
1624560
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 7. – 2014
1624561
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 8. – 2014
1624562
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 9. – 2014
1624563
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 10. – 2014
1624564
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 11. – 2014
1624565
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 12. – 2014
1624566
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 1/2. – 2015
1624567
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 3/4. – 2015
1624568
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 5. – 2015
1624569
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 6. – 2015
1624570
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 7/8. – 2015
1624571
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 11. – 2015
1624572
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 12. – 2015
1624573
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 9. – 2015
1624574
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 10. – 2015
1624575
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 1. – 2016
1624576
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 2. – 2016
1624577
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 3. – 2016
1624578
  Ильина Т.Д. Ядерная физика в науках о Земле : Исторический очерк / Т.Д. Ильина. – Москва : Наука, 1988. – 258с.
1624579
  Никитин Ю.П. Ядерная физика высоких энергий / Ю.П. Никитин, И.Л. Розенталь. – Москва : Атомиздат, 1980. – 232 с.
1624580
  Ленский Л.А. Ядерная физика и методы атомной техники в сельском хозяйстве / Л.А. Ленский. – М, 1970. – 200с.
1624581
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 1. – 1996
1624582
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 2. – 1996
1624583
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 3. – 1996
1624584
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 4. – 1996
1624585
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 5. – 1996
1624586
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 6. – 1996
1624587
  Михайлов В.А. Ядерная физика и ядерное оружие / В.А. Михайлов, И.А. Науменко. – Москва : Воениздат, 1966. – 223 с.
1624588
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Атомиздат, 1969. – 280 с.
1624589
  Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы : учеб. пособие / А.Н. Климов. – Москва : Атомиздат, 1971. – 384с.
1624590
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1975. – 284с.
1624591
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1979. – 288с.
1624592
  Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник / А.Н. Климов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 350с.
1624593
  Локк У. Ядерная физика частиц высоких энергий : пер. с англ. / У. Локк. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 232 с.
1624594
  Ишханов Б.С. Ядерная физика. Происхождение элементов : учеб. пособие / Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 118 с.
1624595
   Ядерная фотография : Труды 3-го междунар.совещания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 476с.
1624596
  Чоппин Г. Ядерная химия / Г. Чоппин, Я. Ридберг. – Москва, 1984. – 304с.
1624597
  Гайсинский М.Н. Ядерная химия и ее приложения / М.Н. Гайсинский. – М., 1961. – 747с.
1624598
  Фридлендер Г. и др. Ядерная химия и радиохимия / Г. и др. Фридлендер. – Москва, 1967. – 567 с.
1624599
  Царегородцев М.Н. Ядерная электроника / М.Н. Царегородцев. – М
2. – 1966. – 224с.
1624600
  Ковальский Е. Ядерная электроника : Пер.с англ. / Е. Ковальский. – Москва : Атомиздат, 1972. – 358 с.
1624601
  Дмитриева Н.Н. Ядерная электроника : [учеб. пособие для вузов по спец. "Физика"] / Н.Н. Дмитриева, А.С. Ковтюх, Б.Х. Кривицкий. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 238 с. – Библиогр.: с. 235-236
1624602
  Цитович А.П. Ядерная электроника : учеб. пособие / А.П. Цитович. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 407с.
1624603
  Соколов Ю. Ядерная энергетика - следующая четверть века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 84-94. – ISSN 0130-9625
1624604
  Воскобойник Д.И. Ядерная энергетика / Д.И. Воскобойник. – Москва, 1956. – 168с.
1624605
   Ядерная энергетика. – М, 1959. – 180с.
1624606
  Сивинцев Ю.В. Ядерная энергетика / Ю.В. Сивинцев. – Москва : Знание, 1980. – 48 с.
1624607
  Петросьянц А.М. Ядерная энергетика / А.М. Петросьянц. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва : Наука, 1981. – 272 с.
1624608
  Кесслер Г. Ядерная энергетика / Г. Кесслер. – М., 1986. – 261с.
1624609
   Ядерная энергетика : учеб. пособ. для студ. ст. курсов, аспирантов и науч. работников / [Азаренков Н.А. и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 480 с., [8] л. фотоил. : ил., табл., фот. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 477-479. – ISBN 978-966-623-846-0
1624610
   Ядерная энергетика и внешняя среда. – М, 1977. – 64с.
1624611
  Красин А.К. Ядерная энергетика и пути её развития / А.К. Красин. – Минск, 1981. – 207с.
1624612
  Сивинцев Ю.В. Ядерная энергетика и экология / Ю.В. Сивинцев. – М, 1976. – 64с.
1624613
  Синельщикова И.Г. Ядерная энергетика и ядерные исследования в Латинской Америке: проблемы и перспективы развития. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Синельщикова И.Г.; АН СССР. Ин-т латин. Америки. – М., 1981. – 24л.
1624614
  Рогов А.Н. Ядерная энергетика США. / А.Н. Рогов. – М., 1972. – 44с.
1624615
  Штейн И.Э. Ядерная энергетика, человек и окружающая среда / И.Э. Штейн. – Одесса, 1983. – 32с.
1624616
   Ядерная энергетика, человек и окружающая среда. – Москва, 1984. – 311 с.
1624617
   Ядерная энергетика,человек и окружающая среда. – М, 1981. – 295с.
1624618
  Ораевский Н В. Ядерная энергетика. / Н В. Ораевский, . – К, 1978. – 215с.
1624619
  Маленченко А.Ф. Ядерная энергетика. Общество и природа / А.Ф. Маленченко. – Минск, 1990. – 222с.
1624620
   Ядерная энергетика: обращение с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами : Обзор по материалам зарубежной и отечественной печати / В.М. Ажажа, В.А. Белоус, С.В. Габелков, Е.А. и др. Джур; В.М. Ажажа, В.А. Белоус, С.В. Габелков, Е.А. Джур, Ю.А. Крикун и др.; Под ред. И.М. Неклюдова. – Киев : Наукова думка, 2006. – 256с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0498-2
1624621
  Алексахин Р.М. Ядерная энергия и биосфера / Р.М. Алексахин. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 215 с. : ил. – Библиогр.: с. 197-209
1624622
   Ядерная энергия и Мировой океан. – М, 1981. – 128с.
1624623
  Намиас М. Ядерная энергия. Освобождение и использование : пер. с фр. / М. Намиас. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 296 с.
1624624
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 1 січня 1998 р.). – Київ : ІнЮре, 1998. – 608с. – ISBN 966-7183-12-2
1624625
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 10 червня 1999 р.). У 2-х томах. – Вид.2-ге.перероб.та доп. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-64-5; 966-7183-65-3(Т.1)
Том 1. – 1999. – 648с.
1624626
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 10 червня 1999 р.). У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-64-5; 966-7183-66-1(Т.2)
Том 2. – 1999. – 440с.
1624627
  Людмила Глущук Ядерне законодавство України: ретроспективний розгляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 167-169
1624628
  Манжола В.А. Ядерне мислення в зовнішньополітичній думці Франції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 68-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1624629
  Галака С.П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці : Дис. ... д-ра політ. наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку / Галака С.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 478с. – Бібліогр.: л. 423-478
1624630
  Галака С.П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.04 / Галака С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 38 с. – Бібліогр.: 26 назв
1624631
  Грицаєнко С. Ядерне питання: 18 років безхребетності // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 11/12 (193/194). – С. 37-42
1624632
  Ястремська І. Ядерне протистояння Індії та Пакистану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 31-32.
1624633
  Ерастьо Тютті Ядерне роззброєння, контроль над озброєннями та нерозповсюдження / Ерастьо Тютті, Кайл Шеннон, П. Топічканов // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 331-332. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624634
  Сіновець П.А. Ядерне розповсюдження на Близькому Сході: основні тенденції, шляхи попередження і засоби подолання // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 141-146
1624635
  Сушик О. Ядерне страхування в країнах Європейського Союзу: правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-53. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті автором проаналізовано правове регулювання ядерного страхування країн Європейського Союзу. Розкрито діяльність Ядерних страхових пулів, охарактеризовано їх функції, визначено різні форми та види ядерного страхування, досліджено органи ...
1624636
  Мельник Т.А. Ядерне стримування в Євроатлантичній системі безпеки : дис. ... канд. політ. наук : 23.04.04 / Мельник Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 231 арк. – Додатки: арк. 228-231. – Бібліогр.: арк. 197-227
1624637
  Сіновець П.А. Ядерне стримування в політичній думці США у постбіполярний період // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 267-282. – ISBN 978-617-689-160-4
1624638
  Капируля М.В. Ядерне стримування в постбіполярному світі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Капируля Михайло Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – 199 л. – Бібліогр.: л. 179-199
1624639
  Капируля М.В. Ядерне стримування в постбіполярному світі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Капируля Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1624640
   Ядерний "прорив" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Національному науковому центрі "Харківський фізико-технічний інститут" відбувся контрольний пуск підкритичної ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів".
1624641
  Якимчук Н. Ядерний арсенал США: сучасний стан та перспективи // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 63-68. – (Серія "Міжнародні відносини та країнознавство" ; вип. 1)
1624642
  Бутирська Н. Ядерний броманс. Північна Корея повернулася до погроз і шантажування США // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 5


  "А підштовхує КНДР до провокаційних дій наближення "часу Х", яким Пхеньян означив однорічний строк, упродовж якого він утримуватиметься від ядерних випробувань та запуску міжконтинентальних балістичних ракет, сподіваючись у відповідь на поступки в ...
1624643
  Коваль Н. Ядерний варіант для Варшави. Чим закінчиться протистояння Польщі та ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Польська правоконсервативна партія "Право і справедливість" ("ПіС") прийшла до влади з планом реформ так званої "доброї зміни". Вона анонсувала виправлення помилок попередніх років незалежності, посилення польської держави та її ролі в ...
1624644
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: аналіз сучасної наукової думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 283-303. – ISBN 978-617-689-160-4
1624645
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти : дис. ... канд. політ.наук : 23.00.04 / Чебан Олександр Якович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 210 л. – Бібліогр.: л. 169-210
1624646
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Чебан Олександр Якович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1624647
  Ястремська І.М. Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Ястремська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Бібліогр.: л. 179-208
1624648
  Ястремська І.М. Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Ястремська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр. : 10 назв
1624649
  Захарченко Н.В. Ядерний компонент концепту KAMPF (боротьба) у полемічному трактаті Мартіна Лютера // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 144-151


  У статті представлено результати дослідження концепту KAMPF у полемічному трактаті М. Лютера: визначено лексику, яка об"єктивує ядро концепту та зону, що примикає до нього, зазначено ситуативні контексти, у межах яких виявляє себе даний концепт. В ...
1624650
  Жак О. Ядерний кут для Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 5


  "Брязкання ядерною зброєю дало Росії деякі тактичні дивіденди. Однак у стратегічній перспективі така політика заганяє Росію в кут, для виходу з якого їй може банально забракувати грошей".
1624651
  Воловенко Ю.М. Ядерний магнітний резонанс : [підручник для студ. вищих навч. закладів] / Ю.М. Воловенко, О.В. Туров. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 476с. : іл. – 175-й річниці заснування Київського національного університету ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 978-966-569-246-1
1624652
   Ядерний магнітний резонанс у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вузів / М.Ю. Корнілов, О.В. Туров, Р. Борсдорф, Е. Клейнпетер. – Київ : Вища школа, 1995. – 287 с. – ISBN 5-11-004316-7
1624653
  Горбулін В. Ядерний синдром // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-31.
1624654
  Капируля М. Ядерний тероризм в сучасній міжнародній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 66-68.
1624655
  Луценко А.В. Ядерний тероризм як загроза режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 169-171
1624656
  Ястремська І.М. Ядерний фактор як інструмент забезпечення регіональної стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 42-44
1624657
  Магєррамова Ю. Ядерний чинник у міжнародних відносинах регіону Перської затоки // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 24-27
1624658
   Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 325-327. – ISBN 978-966-7272-99-9
1624659
  Кайл Ш.Н. Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Шеннон Н.Кайл, Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 312-315. – ISBN 978-966-2050-07-3
1624660
  Кайл Шеннон Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 322-328. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624661
  Чекаленко Л. Ядерні гарантії Україні: лише на папері // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 28-29
1624662
  Черхава О.О. Ядерні критерії та інваріантно-варіантні параметри ідентифікації релігійно-популярного дискурсу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 196-204. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті уточнено місце релігійно-популярного дискурсу у видовій диференціації релігійного дискурсу; запропоновано його робоче визначення; виявлено ядерні критерії ідентифікації релігійно-популярного дискурсу; скласифіковано тексти ...
1624663
   Ядерні міфи і розвиток ядерної енергетики України: міжнародний аспект // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 2 : Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму неросповсюдження ядерної зброї. – С. 114-132.
1624664
   Ядерні новини України та світу : Повідомлення. Документи. Огляди. Архіви. – Київ
Вип. 7. – 2004. – до № 7 - назва Новини світової та української ядерної енергетики"
1624665
   Ядерні новини України та світу : Повідомлення. Документи. Огляди. Архіви. – Київ
Вип. 8. – 2004. – до № 7 - назва Новини світової та української ядерної енергетики"
1624666
  Байоль О.В. Ядерні номінації концепту самотність (на матеріалі драматургичного дискурсу Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 30-38. – Бібліогр.: 18 назв.
1624667
  Шевченко Ольга Ядерні програми Індії та Пакистану: порівняльна характеристика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Індія та Пакистан здійснили свої ядерні випробування в травні 1998 року, довівши у такий спосіб наявність у них ядерної зброї й рішучість розвивати свої ядерні програми. Військове протистояння Делі й Ісламабада отримало ще одну важливу складову, коли ...
1624668
  Шевченко Ольга Ядерні програми Індії та Пакистану: порівняльна характеристика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Індія та Пакистан здійснили свої ядерні випробування в травні 1998 року, довівши у такий спосіб наявність у них ядерної зброї й рішучість розвивати свої ядерні програми. Військове протистояння Делі й Ісламабада отримало ще одну важливу складову, коли ...
1624669
  Федоткін С.М. Ядерні процеси за участю атомної оболонки : автореф. ... д-ра фіз. - мат. наук : 01.04.16 / Федоткін С.М. ; НАН України; Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 32 назв.
1624670
  Дунаєв Ю. Ядерні реакції на землі і в космосі / Юрій Дунаєв. – Київ : Гнозис, 2005. – 8с. – ISBN 966-7569-91-8
1624671
   Ядерні сили Великої Британії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 311-314. – ISBN 978-966-7272-99-9
1624672
   Ядерні сили Великої Британії / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 291-293. – ISBN 978-966-2050-00-4
1624673
  Кайл Ш.Н. Ядерні сили Великої Британії / Шеннон Н.Кайл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 288-290. – ISBN 978-966-2050-07-3
1624674
  Кайл Шеннон Ядерні сили Великої Британії / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 295-297. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624675
   Ядерні сили Ізраїлю / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 324-325. – ISBN 978-966-7272-99-9
1624676
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Ізраїлю / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 310-311. – ISBN 978-966-2050-07-3
1624677
  Кайл Шеннон Ядерні сили Ізраїлю / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 319-321. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624678
   Ядерні сили Індії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 318-322. – ISBN 978-966-7272-99-9
1624679
   Ядерні сили Індії / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 300-303. – ISBN 978-966-2050-00-4
1624680
  Кейл Ш.Н. Ядерні сили Індії / Ш.Н. Кейл, Х.М. Крістенсен; Шеннон Н.Кайл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 299-304. – ISBN 978-966-2050-07-3
1624681
  Кайл Шеннон Ядерні сили Індії / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 308-313. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624682
   Ядерні сили Китаю / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 316-318. – ISBN 978-966-7272-99-9
1624683
   Ядерні сили Китаю / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2050-00-4
1624684
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Китаю / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 293-298. – ISBN 978-966-2050-07-3
1624685
  Кайл Шеннон Ядерні сили Китаю / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 301-307. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624686
   Ядерні сили Пакистану / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 322-324. – ISBN 978-966-7272-99-9
1624687
   Ядерні сили Пакистану / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 304-307. – ISBN 978-966-2050-00-4
1624688
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Пакистану / філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 305-309. – ISBN 978-966-2050-07-3
1624689
  Кайл Шеннон Ядерні сили Пакистану / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 314-318. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624690
   Ядерні сили Росії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 305-311. – ISBN 978-966-7272-99-9
1624691
   Ядерні сили Росії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 285-290. – ISBN 978-966-2050-00-4
1624692
  Крістенсен Х.М. Ядерні сили Росії / Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 280-287. – ISBN 978-966-2050-07-3
1624693
  Крістенсен Ханс Ядерні сили Росії // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 286-294. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624694
   Ядерні сили США / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 298-305. – ISBN 978-966-7272-99-9
1624695
   Ядерні сили США / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2050-00-4
1624696
  Крістенсен Х.К. Ядерні сили США / Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 271-279. – ISBN 978-966-2050-07-3
1624697
  Крістенсен Ханс Ядерні сили США // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 275-285. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624698
   Ядерні сили Франції / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 315-316. – ISBN 978-966-7272-99-9
1624699
   Ядерні сили Франції / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 294-295. – ISBN 978-966-2050-00-4
1624700
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Франції / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 291-292. – ISBN 978-966-2050-07-3
1624701
  Кайл Шеннон Ядерні сили Франції / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 298-300. – ISBN 978-0-19-883999-6
1624702
   Ядерні та радіаційні технології : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 1, № 1. – 2001
1624703
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 2, № 1. – 2002
1624704
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 3, № 3. – 2003
1624705
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 3, № 1. – 2003
1624706
  Сарычева Л.И. Ядерно-активная компонента широких атмосферных ливней и ядерно-каскадный процесс : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Сарычева Л. И.; Физич. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1624707
  Мурзина Е.А. Ядерно-активные частицы и сопровождающие их электронно-фотонные лавины из атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Мурзина Е.А.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1624708
  Арцыбашев В.А. Ядерно-геофизическая разведка : учеб. пособ. для геофиз. специальности вузов / В.А. Арцыбашев. – Москва : Атомиздат, 1972. – 399 с. : ил.; черт. – Библиогр. в конце разделов
1624709
  Арцыбашев В.А. Ядерно-геофизическая разведка : [учеб. пособ. для вузов по спец. "Геофиз. методы поисков и разведки месторождений полез. ископаемых"] / В.А. Арцыбашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1980. – 326 с. : ил. – Библиогр.: с. 310-313
1624710
   Ядерно-геофизические и геоакустические методы при определении фильтрационно-емкостных свойств пород в залежах нефти и газа. – М, 1989. – 119с.
1624711
   Ядерно-геофизические и геотермические исследования. – Свердловск, 1987. – 85с.
1624712
   Ядерно-геофизические и геотермические исследования в рудной и региональной геофизике. – Свердловск, 1985. – 72с.
1624713
   Ядерно-геофизические и геохимические исследования. – М, 1970. – 254с.
1624714
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1975. – 131с.
1624715
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1990. – 75с.
1624716
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1991. – 91с.
1624717
   Ядерно-геофизические методы. – Новосибирск, 1972. – 384с.
1624718
  Хайдаров А.А. Ядерно-геофизические методы анализа горных пород и руд / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1969. – 212с.
1624719
   Ядерно-геофизические методы в геологии. – Новосибирск, 1975. – 174с.
1624720
   Ядерно-геофизические методы в гидрогеологии и инженерной геологии. – Москва : Недра, 1988. – 223 с. – Авторы указаны на обороте тит.листа. – ISBN 5-247-00087-0
1624721
   Ядерно-геофизические методы исследования газовых месторождений. – М, 1967. – 59с.
1624722
   Ядерно-геофизические методы опробования при добыче и переработке минерального сырья. – Ленинград : Наука, 1972. – 150с.
1624723
   Ядерно-геофизические методы при поисках и разведке и подсчете запасов твердых полезных ископаемых. – Л, 1986. – 63с.
1624724
   Ядерно-геофизические методы при поисках и разведке твердых полезных ископаемых Урала. – Свердловск, 1980. – 93с.
1624725
  Камышев Б.С. Ядерно-геофизические методы при поисках, разведке и разработке фторсодержащего сырья. / Б.С. Камышев. – М., 1985. – 193с.
1624726
   Ядерно-геофизические, геохимические и изотопные методы в геологии. – М, 1968. – 452с.
1624727
   Ядерно-геохимические методы. – Новосибирск, 1976. – 135с.
1624728
  Синицын А.Я. Ядерно-геохимические методы поисков месторождений твердых полезных ископаемых / А.Я. Синицын, Ю.О. Козында. – Ленинград : Недра, 1991. – 295с.
1624729
  Демьяненов А.И. Ядерно-каскадные процесс в плотном веществе : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.16 / Демьяненов А. И.; НИИ ядерн. физ. – М., 1975. – 19л.
1624730
  Вылов Цветан Ядерно-спектроскопические исследования бета-распада некотрых нуклидов вблизи замкнутых оболочек Z-82, N126 и в области лантаноидов (распад 209RN, 209At, 169Ln, 160Er, 134Ce) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Вылов Цветан; Объедин ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1972. – 16л.
1624731
  Джелепов Б.С. Ядерно-спектроскопические нормали / Б.С. Джелепов, А С. Шестопалова, . – Москва : Атомиздат, 1980. – 232 с.
1624732
  Столяревский А.Я. Ядерно-технологические комплексы на основе высокотемпературных реакторов / А.Я. Столяревский. – М, 1988. – 149с.
1624733
  Кочаров Г.Е. Ядерно-физические исследования Луны и планет / Г.Е. Кочаров. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 184 с.
1624734
  Гордеев И.В. Ядерно-физические константы : справочник / И.В. Гордеев, Д.А. Кардашев, А.В. Малышев. – Москва : Атомиздат, 1963. – 507 с.
1624735
   Ядерно-физические константы в прикладных задачах нейтронной физики : научные труды. – Москва : ВНИИОФИ, 1976. – 68с.
1624736
  Медведев Ю.А. Ядерно-физические константы взаимодействия нейтронов с элементами, входящими в состав атмосферы и земной коры : справочник / Ю.А. Медведев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 303 с.
1624737
  Коньшин В.А. Ядерно-физические константы делящихся ядер : справочник / В.А. Коньшин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 288с.
1624738
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1980. – 247с.
1624739
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1985. – 253с.
1624740
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1987. – 171с.
1624741
  Тер-Сааков Ядерно-физические методы анализа в сельском хозяйстве / Тер-Сааков. – М., 1989. – 126с.
1624742
   Ядерно-физические методы в океанологических исследованиях. – Владивосток, 1990. – 154с.
1624743
  Ломакин С.С. Ядерно-физические методы диагностики и контролоя активых зон реакторов АЭС : учеб. пособие / С.С. Ломакин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 119 с.
1624744
   Ядерно-физические методы исследования при разведке и эксплуатации месторождений цветных, редких и фторсодержащих полезных ископаемых. – М, 1972. – 214с.
1624745
  Плаксин И.Н. Ядерно-физические методы контроля вещественного состава / И.Н. Плаксин, И.П. Старчик. – М, 1966. – 204с.
1624746
  Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. / В.В. Фролов. – Москва : Атомиздат, 1976. – 129с.
1624747
  Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. / В.В. Фролов. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 183с.
1624748
  Хайдаров А.А. Ядерно-физические методы контроля качества алмазов / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1986. – 160с.
1624749
  Хайдаров А.А. Ядерно-физические методы контроля качества алмазов / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1986. – 160с.
1624750
   Ядерно-физические методы контроля полупроводниковых материалов и металлов. – Ташкент : Издательство "Фан" Узбекской ССР, 1984. – 136 с.
1624751
  Янковский А.В. Ядерно-физические методы определения висмута, тория и урана в рудах и горных породах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Янковский А.В.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1968. – 29л.
1624752
   Ядерно-физическое датирование образования урановых руд месторождения Ханнешин (Афганистан) по минералу уикситу / А.А. Вальтер, Н.П. Дикий, А.Н. Довбня, Г.К. Еременко, Ю.В. Ляшко, В.Е. Сторижко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1624753
  Дегтярев А.Х. и др. Ядерно-физическое исследование в океанографии / А.Х. и др. Дегтярев. – Москва, 1991. – 278 с.
1624754
  Кириченко В.Г. Ядерно-физическое металловедение сплавов циркония : учеб. пособие для студ. старших курсов физ. и физ.-техн. специальностей, асп. и науч. работников / В.Г. Кириченко, Н.А. Азаренков ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 325-335 и в конце гл. – ISBN 978-966-623-900-9
1624755
  Федоришин Д.Д. Ядерно-фізичні методи при дослідженнях нафтогазових родовищ : навч. посібник / Д.Д. Федоришин, С.Д. Федоришин, С.О. Лизун ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 288 с. : рис., табл. – Назва обкл., корінця : Ядерно-фізичні методи дослідження свердловин. – Бібліогр.: с. 252-258. – ISBN 978-966-694-225-1
1624756
   Ядерно-химические явления в твердых телах. – Тбилиси, 1968. – 120с.
1624757
   Ядерно-химические явления в твердых телах. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 124с.
1624758
  Юдин А.Л. Ядерно-цитоплазматические взаимоотношения и клеточная наследственность у амеб / А.Л. Юдин. – Л, 1982. – 200с.
1624759
  Маяковский М.С. Ядерно-энергетическая программа Японии / М.С. Маяковский. – Москва, 1977. – 92 с.
1624760
   Ядерно-энергетические программы зарубежных стран. – Москва
Вып. 1. – 1976. – 72с.
1624761
   Ядерно-энергетический топливный цикл за рубежом. – М
1. – 1976. – 165с.
1624762
   Ядерно-энергетический топливный цикл за рубежом. – М
2. – 1977. – 216с.
1624763
  Богданов Р.Г. Ядерное безумие в ранге государственной политики / Р.Г. Богданов. – М, 1984. – 240с.
1624764
  Александер П.А. Ядерное излучение и жизнь / Александер П. ; перев. с англ. Г.А. Авруниной ; под ред. О.В. Попова. – Москва : Атомиздат, 1959. – 255 с.
1624765
  Завадский М. Ядерное лето // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 76-78. – ISSN 1812-1896


  Атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі
1624766
  Ляпухов В.Е. Ядерное магнитное резонансное насыщение и спинрешеточная релаксация в молекулярных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Ляпухов В.Е. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1971. – 14 с.
1624767
   Ядерное нераспространение : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : ПИТ-Центр, 2000. – 504с. – (Биб-ка ПИР - Центра). – ISBN 5-94013-002-Х
1624768
  Ледник И. Ядерное нераспространение и деоккупация Крыма: прямая связь // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 76-81. – ISBN 978-1-6921-2551-6
1624769
  Кулик Е. Ядерное оружие - методы сдерживания // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 102-104. – ISSN 1814-3385


  Імплементація норм міжнародного гуманітарного права.
1624770
   Ядерное оружие. – М, 1965. – 111с.
1624771
  Мищенко П.А. Ядерное оружие в стратегии США на Ближнем и Среднем Востоке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 8-13. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1624772
  Манжола В.А. Ядерное оружие во внешней политике Франции (1958-1981 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Манжола В.А. ; МВ и ССО УССР КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1624773
  Манжола Владимир Андреевич Ядерное оружие во внешней политике Франции. 1958-1981 гг. : Дис... канд.истр.наук: 07.00.05 / Манжола Владимир Андреевич; КУГ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 240л. – Бібліогр.:л.192-240
1624774
  Киссингер Г. Ядерное оружие и внешняя политика / Г. Киссингер. – М, 1959. – 508с.
1624775
  Власов И. Ядерное оружие и защита от него / И. Власов. – Москва, 1963. – 48с.
1624776
  Сингх Н. Ядерное оружие и международное право / Н. Сингх. – М., 1962. – 350с.
1624777
  Петрусь П.М. Ядерное оружие и развитие тактики. / П.М. Петрусь. – М., 1967. – 240с.
1624778
   Ядерное оружие после "холодной войны". – Москва : РОССПЭН, 2006. – 559с. – ISBN 5-8243-0777-6
1624779
  Мазинг В.А. Ядерное оружие США в Западной Европе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 99-117
1624780
  Манжола В.А. Ядерное оружие Франции и вопросы европейской безопасности / В.А. Манжола. – Киев, 1989. – 165с.
1624781
   Ядерное приборостроение. – Москва : Атомиздат
Вып.1. – 1964. – 174 с.
1624782
  Ефремов А.Е. Ядерное разоружение / А.Е. Ефремов. – М, 1976. – 302с.
1624783
  Савельев А. Ядерное сдерживание в период конфронтации // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 10. – С. 30-39. – ISSN 0131-2227


  В условиях глобализации абсолютный размер национальных экономик становится важной предпосылкой их лидерства в мировой хозяйственной системе. Межгосударственная конкуренция рассмотрена в статье с точки зрения лидерства по номинальному объему ВВП. ...
1624784
  Бочаров И.Ф. Ядерное сдерживание в региональных конфликтах // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-52. – ISSN 0321-2068
1624785
  Арбатов А. Ядерное соглашение с Ираном: феномен или прецедент? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 5-15. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0131-2227
1624786
  Афанасьева Л.А. Ядерное страхование в капиталистических странах : (сравн.-правовое исслед.) / Афанасьева Л.А. ; отв. ред. А.И. Иойрыш ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1989. – 108, [2] с. – (Атом. право)
1624787
  Градосельский В В. Ядерное,химическое и бактериологическое оружие и защита от него / В В. Градосельский, . – М, 1970. – 111с.
1624788
  Шилин В.А. Ядерноспектроскопические исследования распада нечетных изотопов Cd, Sn, Te, Xe и Po : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шилин В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1624789
   Ядернофизические константы для нейтронного активационного анализа : Справочник / А.И. Алиев, В.И. Дрынкин, Д.И. Лейпунская, В.А. Касаткин; А.И. Алиев, В.И. Дрынкин, Д.И. Лейпунская, В.А. Касаткин. – Москва : Атомиздат, 1969. – 328 с.
1624790
   Ядернофизические методы анализа вещества. – М, 1971. – 496с.
1624791
  Муминов В.А. Ядернофизические методы анализа газов в конденсированных средах / В.А. Муминов, С. Мухаммедов. – Ташкент, 1977. – 206с.
1624792
   Ядернофизические методы анализа и контроля технологических процессов. – Ташкент, 1974. – 119с.
1624793
  Якубович А.Л. др. Ядернофизические методы анализа минерального сырья / А.Л. др. Якубович. – М, 1969. – 416с.
1624794
  Сатурин А.А. Ядернофизические методы определения калия / А.А. Сатурин. – М., 1975. – 95с.
1624795
   Ядернофизические методы опробывания скважин на месторождениях фосфоритов, аппатитов и плавикового шпата. – Алма-Ата, 1975. – 211с.
1624796
  Курчатов И.В. Ядерную энергию - на благо человечества / И.В. Курчатов. – Москва : Атомиздат, 1978. – 391с.
1624797
  Де Бенедетти Ядерные взаимодействия / Де Бенедетти; Пер. с англ. В.М. Голубчикова, А.П. Гришина, В.П. Канавца, Л.С. Новикова, И.И. Першина; Под ред. А.О. Вайсенберга. – Москва : Атомиздат, 1968. – 476 с.
1624798
   Ядерные взаимодействия в защите космических кораблей. – Москва, 1968. – 264 с.
1624799
   Ядерные взаимодействия при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – 131с.
1624800
   Ядерные взаимодействия при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 148с.
1624801
   Ядерные взаимодействия частиц высоких и сверхвысоких энергий. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 212 с.
1624802
   Ядерные данные для реакторов : Сборник переводов избранных докладов Второй конференции МАГАТЭ "Ядерные данные для реакторов", Хельсинки, 15-19 июня 1970 г. – Москва : Атомиздат
Вып. 3, ч. 2. – 1972. – 88 с. : ил., табл..
1624803
   Ядерные данные для реакторов : Сборник переводов избранных докладов Второй конференции МАГАТЭ "Ядерные данные для реакторов", Хельсинки, 15-19 июня 1970 г. – Москва : Атомиздат
Вып. 3, ч. 1. – 1972. – 80 с. : ил., табл..
1624804
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 4, ч. 2. – 1972. – 96 с. : ил., табл.. – Перевод с англ. материалов Конференции по ядерным данным , Хельсинки, 15-19 июня 1970 г.
1624805
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 5, ч. 1. – 1972. – 72 с. : ил., табл.. – Перевод с англ. материалов Конференции по ядерным данным , Хельсинки, 15-19 июня 1970 г.
1624806
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 5, ч. 2. – 1972. – 80 с. : табл.. – Библиогр.: с. 76-77
1624807
  Иванов А.И. Ядерные излучения атомного взрыва / А.И. Иванов. – Москва, 1956. – 214с.
1624808
  Барабой В.А. Ядерные излучения в биологии / В.А. Барабой, Б.Р. Киричинский. – Киев : Изд-во акад. наук УССР, 1963. – 132 с. : ил. – Библиогр.: с. 131 (17 назв.). – (Науч.-попул. литература)
1624809
  Барабой В.А. Ядерные излучения и жизнь / В.А. Барабой, Б.Р. Киричинский. – Москва : Наука, 1972. – 232 с. : ил. – Список лит.: с. 230-231. – (Серия "Проблемы соврем. науки и техн. прогресса" / АН СССР)
1624810
  Чарлзби А. Ядерные излучения и полимеры : пер. с англ. / А. Чарлзби. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 522 с.
1624811
  Федюшин Б.К. Ядерные излучения тел различной формы (основы теории) / Б.К. Федюшин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 195с.
1624812
  Фененко А. Ядерные испытания в системе стратегической стабильности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 69-91. – ISSN 0130-9625
1624813
  Партош Т.З. Ядерные исследования в ФРГ и Западном Берлине. / Т.З. Партош. – М., 1976. – 91с.
1624814
  Гречишкин В.С. Ядерные квадрупольные взаимодействия в твердых телах / В.С. Гречишкин. – Москва : Наука, 1973. – 263 с.
1624815
  Пич А. Ядерные локальные выпуклые / А. Пич. – Москва, 1967. – 266с.
1624816
  Скрипко А.Л. Ядерные магнитно-резонансные анализаторы / А.Л. Скрипко, А.В. Кудрявцев. – Фрунзе, 1983. – 102с.
1624817
   Ядерные магнитные методы исследования скважин. – Москва : Недра, 1976. – 127с.
1624818
  Мирзаян Г. Ядерные махинаторы // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 28. – С. 42-44


  Північна Корея і США в питаннях про ядерну безпеку
1624819
   Ядерные методы и "зеленая революция". – Вена, 1971. – 36с.
1624820
  Телдеши Ю. Ядерные методы химического анализа окружающей среды / Ю. Телдеши, Э. Клер. – М., 1991. – 186с.
1624821
  Хайд Э. Ядерные модели и тяжелые ядра: Дважды магические ядра / Э. Хайд. – Москва
[Вып. 3]. – 1968. – 301 с.
1624822
  Копферман Г. Ядерные моменты / Г. Копферман. – Москва, 1960. – 486 с.
1624823
  Манцыгин Ю.А. Ядерные повреждения и выживаемость клеток млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Манцыгин Ю.А. ; МГУ. – Минск, 1969. – 20 с.
1624824
  Субит Гомес Хуана Роза Ядерные подгруппы и р-силовское строение групп автоморфизмов конечных абелевых р-групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Субит Гомес Хуана Роза; МВ и ССО СССР, КГУ. – Киев, 1987. – 108л. – Бібліогр.:л.106-108
1624825
  Субит Гомес Хуана Роза Ядерные подгруппы и р-силовское строение групп автоморфизмов конечных абелевых р-групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Субит Гомес Хуана Роза; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 11 с.
1624826
  Кужевский Б.М. Ядерные процессы в атмосфере Солнца и солнечное космическое излучение / Б.М. Кужевский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 89 с.
1624827
   Ядерные процессы в звездах : сб. докладов/ пер. с англ., фр. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 423 с.
1624828
  Зеленский В.Ф. Ядерные процессы в системах дейтерий/природный водород-металл : препринт / [В.Ф. Зеленский ; отв. за вып. Т.В. Ситнянская ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2012. – 82, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 76-82
1624829
  Кукулин В.И. Ядерные процессы во Вселенной / В.И. Кукулин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1624830
  Харченко В.Ф. Ядерные процессы с участием трех частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Харченко В.Ф. ; Объед. учен. совет. ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1963. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1624831
  Филиппов Е.М. Ядерные разведчики земных и космических объектов / Е.М. Филиппов; АН СССР, СО, Ин-т геологии и геофизики. – Новосибрск : Наука, 1974. – 123 с.
1624832
  Фролова К.А. Ядерные реакторы - науке и технике / К.А. Фролова. – Москва, 1975. – 14с.
1624833
  Балабанов Е.М. Ядерные реакторы : доп. стенограмма публичной лекции... / Е.М. Балабанов. – Москва : Знание, 1955. – 40 с. : ил. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 3 ; № 53)
1624834
   Ядерные реакторы. – М
1. – 1956. – 411с.
1624835
  Левин В.Е. Ядерные реакторы / В.Е. Левин. – Москва, 1963. – 304с.
1624836
  Ибрагимов М.Х.-Г. Ядерные реакторы / М.Х.-Г. Ибрагимов. – М., 1978. – 32с.
1624837
  Камерон И. Ядерные реакторы : пер. с англ. / И. Камерон. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 318с.
1624838
   Ядерные реакторы для исследовательских целей. – М, 1956. – 458с.
1624839
  Рудик А.П. Ядерные реакторы и принцип максимума Пантрягина. / А.П. Рудик. – М., 1971. – 208с.
1624840
  Кузнецов В.А. Ядерные реакторы космических энергетических установок / В.А. Кузнецов. – М., 1977. – 240с.
1624841
  Дорощук В.Е. Ядерные реакторы на электростанциях / В.Е. Дорощук. – Москва, 1977. – 208 с.
1624842
   Ядерные реакции. – Москва
1. – 1962. – 480 с.
1624843
   Ядерные реакции : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1964. – 264с.
1624844
  Немец О.Ф. Ядерные реакции : Учеб.пособие / О.Ф. Немец, К.О. Теренецкий. – Киев : Вища школа, 1977. – 243с.
1624845
  Кужевский Б.М. Ядерные реакции в атмосфере солнца и солнечные космические лучи : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Кужевский Б.М.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
1624846
  Лаврухина А.К. Ядерные реакции в космических телах / А.К. Лаврухина. – Москва : Наука, 1972. – 254 с.
1624847
  Волков В.В. Ядерные реакции глубоконеупругих передач / В.В. Волков. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 182 с.
1624848
  Гольданский В.И. Ядерные реакции и методы их осуществления / В.И. Гольданский. – Москва, 1955. – 40 с.
1624849
   Ядерные реакции на легких ядрах. – Москва : Атомиздат, 1957. – 99с.
1624850
  Кочаров Г.Е. Ядерные реакции на Солнце / Г.Е. Кочаров. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1624851
  Перфилов Н.А. и др. Ядерные реакции под действием частиц высоких энергий / Н.А. и др. Перфилов. – Москва ; Ленинград, 1962. – 251 с.
1624852
  Титов Ю.И. Ядерные реакции под едствием дейтонов малых энергий на ядрах углевода и азота : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов Ю. И.; ХГУ. – Х., 1966. – 14л.
1624853
   Ядерные реакции при больших энергиях. – Москва
1. – 1953. – 229 с.
1624854
   Ядерные реакции при больших энергиях. – Москва
2. – 1953. – 292 с.
1624855
  Денисов Ф.П. Ядерные реакции при высоких энергиях / Ф.П. Денисов, В.Н. Мехедов. – Москва : Атомиздат, 1972. – 232с.
1624856
   Ядерные реакции при малых и средних энергиях. – Москва, 1958. – 615 с.
1624857
   Ядерные реакции при малых и средних энергиях : Труды 2-й всесоюзн. конференции. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 659 с.
1624858
  Васильев С.С. Ядерные реакции при низких и средних энергиях / С.С. Васильев. – Москва : Просвещение, 1970. – 168 с.
1624859
  Мележик Владимир Степанович Ядерные реакции синтеза в мезомолекулах тяжелых изотопов водорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мележик Владимир Степанович; Объед. ин-т ядер. исслед. 4-81-463. – Дубна, 1981. – 9л. – Бібліогр.:с.6-9
1624860
  Батлер С. Ядерные реакции срыва = Nuclear stripping reactions / С. Батлер ; пер. с англ. В.Ф. Литвина ; под ред. Г.Ф. Друкарева. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 173 с.
1624861
  Авксентьева Е.А. Ядерные реакции, вызванные дейтронами, тритонами и ядрами He3 на различных ядрах при небольших энергиях / Е.А. Авксентьева ; М-во высш. и сред. спец. образ. УССР, Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького, Центр. науч. б-ка. – Харьков : б. и., 1970. – 347 с.
1624862
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Пер. с англ. В.А. Друина и др. ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 1 : Трансурановые элементы. – 1967. – 264 с. : черт.
1624863
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Пер. В.И. Кузнецова и Ю.В. Лобанова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 2 : Методы синтеза тяжелых ядер. – 1968. – 136 с. : черт.
1624864
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 3 : Ядерные модели и тяжелые ядра. – 1968. – 302 с. : черт.
1624865
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов = The nuclear properties of the heavy elements : Естественная и искуственная радиоактивность / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг; Пер. с англ. под ред. Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 4 : Изотопы тория, протактиния и урана. – 1969. – 264 с.
1624866
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 5 : Деление ядер. – 1969. – 360 с. : черт.
1624867
  Митяев В.Г. Ядерные силы НАТО - угроза миру / В.Г. Митяев. – Москва, 1965. – 32с.
1624868
  Парфенов В.Н. Ядерные структуры в позднем оогенезе лягушек. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Парфенов В.Н.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1975. – 24л.
1624869
   Ядерные суда. – М, 1989. – 176с.
1624870
   Ядерные эмульсии. – Москва, 1961. – 64 с.
1624871
  Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы : учебник / Б.А. Дементьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 280 с.
1624872
  Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы / Б.А. Дементьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 352с.
1624873
  Широков С.В. Ядерные энергетические реакторы : (Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности "Атомные электростанции и установки") / С.В. Широков. – Киев : НТУУ "КПІ", 1997. – 280с. – ISBN 5-7763-8430-3
1624874
  Петров П.А. Ядерные энергетические установки / П.А. Петров. – Москва-Ленинград, 1958. – 526с.
1624875
   Ядерные энергетические установки / Б.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский, Р.С. Демешев, Ю.В. Журавский; Доллежаль Н.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 504 с.
1624876
  Нигматулин И.Н. Ядерные энергетические установки / И.Н. Нигматулин, Б.И. Нигматулин. – М., 1986. – 166с.
1624877
  Кащеев В.П. Ядерные энергетические установки : учеб. пособие / В.П. Кащеев. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 223 с.
1624878
   Ядерные энергетические установки / Б.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский, Р.С. Демешев, Е.Б. Копосов; Доллежаль Н.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 627 с.
1624879
  Токарев Ю.И. Ядерные энергетические установки с органическим теплоносителем / Ю.И. Токарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 223 с.
1624880
  Кессель А.Р. Ядерный акустический резонанс / А.Р. Кессель. – Москва : Наука, 1969. – 216с.
1624881
  Винникова Н.В. Ядерный аппарат инфузории Dileptus anser /Gymnostomatida/ и его реорганизация при делении и конъюгации. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Винникова Н.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1624882
  Митрофанов П.И. Ядерный аппарат парамеций / Печатано по определению Совета Имп. Варшавского университета. – Варшава : Тип. Варшавского учебного корпуса, 1903. – 48 с. : рис. – Отд. оттиск
1624883
   Ядерный век и война. – М, 1964. – 159с.
1624884
   Ядерный взрыв в космосе, на земле и под землей. – М, 1974. – 235с.
1624885
  Калядин А. Ядерный вызов Ирана в ракурсе Совета безопасности ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-57. – ISSN 0131-2227
1624886
  Сачков И.Н. Ядерный гамма-резонанс в монокристаллическом дигерманиде железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Сачков И. Н.;. – Свердловск, 1980. – 23л.
1624887
  Вейц Е.Н. Ядерный гамма-резонанс в ряде алмазоподобных полупроводников и стеклообразных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Вейц Е.Н.; АН ЛатвССР. – Рига, 1969. – 21л.
1624888
  Фалеев Д.С. Ядерный гамма-резонанс в сплавах олова с магнием, кальцием, стронцием и барием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Фалеев Д.С.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
1624889
  Каипов Д.К. Ядерный гамма-резонанс и атомные столкновения / Д.К. Каипов, Ю.Г. Косяк. – Алма-Ата, 1973. – 136с.
1624890
  Каипов Д.К. Ядерный гамма-резонанс и сопутствующие ему процессы / Д.К. Каипов. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 172 с.
1624891
   Ядерный графит. – Москва : Атомиздат, 1967. – 280 с.
1624892
  Медведев Г.У. Ядерный загар / Г.У. Медведев. – М, 1990. – 413с.
1624893
  Богатырев Е.Е. Ядерный измеритель напряженности магнитного поля высокой точности : Автореф... канд. техн.наук: / Богатырев Е. Е.; Гос. ком. станд. мер и измерит. приборов СССР, ВНИИ метрологии им. Менделеева. – Л., 1963. – 19л.
1624894
  Сафин И.А. Ядерный квадрупольный резонанс в соединениях азота / И.А. Сафин. – М., 1977. – 256с.
1624895
  Волков А.Ф. Ядерный квадрупольный резонанс и расчеты градиентов внутрикристаллических электрических полей в некоторых соединениях со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Волков А.Ф.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 23л.
1624896
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 10, № 1. – 2004
1624897
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 10, № 2. – 2004
1624898
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 10, № 3. – 2004
1624899
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 2. – 2005
1624900
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 4. – 2005
1624901
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 1. – 2005
1624902
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 3. – 2005
1624903
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 1. – 2006
1624904
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 2. – 2006
1624905
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 4. – 2006
1624906
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 3. – 2006
1624907
   Ядерный контроль : журнал ПИР - Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 13, № 1. – 2007
1624908
   Ядерный контроль : журнал ПИР - Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 13, № 2. – 2007
1624909
   Ядерный контроль : журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 14, № 1. – 2008
1624910
  Абрагам А. Ядерный магнетизм / А. Абрагам ; под ред. Г.В. Скроцкого. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 551 с. : ил. – Библиогр.: с. 540-546
1624911
  Абрагам А. Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок : в 2 т. / А. Абрагам, М. Гольдман ; под ред. Г.В. Скроцкого. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 300 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1624912
  Абрагам А. Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок. : в 2 т. / А. Абрагам, М. Гольдман ; пер. с англ. Г.В. Скроцкого. – Москва : Мир
Т. 2. – 1984. – 360 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1624913
  Эндрю Э.Р. Ядерный магнитный резонанс : Пер.с англ. / Э.Р. Эндрю. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 299 с.
1624914
  Робертс Д. Ядерный магнитный резонанс / Д. Робертс. – Москва, 1961. – 137с.
1624915
   Ядерный магнитный резонанс. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 2. – 1968. – 207 с.
1624916
   Ядерный магнитный резонанс. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 4. – 1971. – 152 с.
1624917
   Ядерный магнитный резонанс : Учеб.пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 344с.
1624918
  Буслаев Ю.А. Ядерный магнитный резонанс / Ю.А. Буслаев, Ю.В. Кокунов. – М., 1985. – 32с.
1624919
  Пименов Г.Г. Ядерный магнитный резонанс в жесткоцепных полимерах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Пименов Г.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 16л.
1624920
   Ядерный магнитный резонанс в земном поле. – Ленинград : Ленинградского университета, 1967. – 232с.
1624921
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в комплексных соединениях / С.П. Габуда, С.В. Земсков. – Новосибирск, 1976. – 86с.
1624922
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в кристаллогидратах и гидратированных белках / С.П. Габуда, А.Ф. Ржавин. – Новосибирск, 1978. – 159с.
1624923
  Щеголев И.Ф. Ядерный магнитный резонанс в металлическом олове и таллии : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щеголев И.Ф.; М-во высш. и сред.спед.образования РСФСР.Ленингр.гос.ун-т. – Москва, 1961. – 8л.
1624924
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в неорганической химии / С.П. Габуда. – М., 1988. – 213с.
1624925
  Аксельрод С.М. Ядерный магнитный резонанс в нефтегазовой геологии и геофизике / Аксельрод С.М., Неретин В.Д. – Москва : Недра, 1990. – 191 с.
1624926
  Кольцов А.И. Ядерный магнитный резонанс в органической химии / А.И. Кольцов, Б.А. Ершов. – Ленинград, 1968. – 128с.
1624927
  Жунке А. Ядерный магнитный резонанс в органической химии : Пер. с нем. / А. Жунке. – Москва : Мир, 1974. – 176с.
1624928
   Ядерный магнитный резонанс в органической химии : Межвузовский сборник. – Ленинград : Ленинградский государственный университет
Вып. 1. – 1974. – 154 с.
1624929
  Жерновой А.И. Ядерный магнитный резонанс в проточной жидкости / А.И. Жерновой, Г.Д. Латышев. – Москва : Атомиздат, 1964. – 252с.
1624930
  Сысоева Н.А. Ядерный магнитный резонанс в радикалах и их парамагнитных комплексах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Сысоева Н.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1624931
  Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в растворах неорганических веществ / М.А. Федотов. – Новосибирск, 1986. – 196с.
1624932
  Мельников А.А. Ядерный магнитный резонанс в слоистых силикатах и алюмосиликатах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мельников А.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1985. – 18л.
1624933
  Маслов Валерий Петрович Ядерный магнитный резонанс в соединениях А3В5, легированных переходными элементами группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Маслов Валерий Петрович; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1624934
  Жуков В.В. Ядерный магнитный резонанс в сплавах кадмия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Жуков В. В.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низких темпер. – Х., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1624935
  Хандожко А.Г. Ядерный магнитный резонанс в узкощелевых полупроводниках типа А4 В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Хандожко А.Г.; МВ и ССО УССР.Чернов.гос.ун-т. – Черновцы, 1980. – 20л.
1624936
  Туров Е.А. Ядерный магнитный резонанс в ферро- и антиферромагнетиках / Е.А. Туров, М.П. Петров. – Москва : Наука, 1969. – 260с.
1624937
  Сериков В.В. Ядерный магнитный резонанс в ферромагнитнетиках и доменная структура. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Сериков В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 12л.
1624938
  Корнилов М.Ю. Ядерный магнитный резонанс в химии / М.Ю. Корнилов, Кутров, П. – Киев : Вища школа, 1985. – 200с.
1624939
  Мороз Н.К. Ядерный магнитный резонанс и водородная связь в кристаллах / Н.К. Мороз, Ю.Г. Кригер. – Новосибирск : Наука, 1982. – 105 с.
1624940
  Слынько Е.И. Ядерный магнитный резонанс и магнитная восприимчивость некоторых бинарных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Слынько Е.И.; УССР.МВ и ССО Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1973. – 30л.
1624941
  Валеев И.И. Ядерный магнитный резонанс и реплаксация в этилсульфатах редких земель. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Валеев И.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 14л.
1624942
  Виноградова И.С. Ядерный магнитный резонанс и фазовые переходы в семействе квасцов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Виноградова И.С.; АН СССР. Ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 28л.
1624943
  Панич А.М. Ядерный магнитный резонанс спиновых кластеров в поликристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Панич А.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1980. – 18л.
1624944
  Лундин А.Г. Ядерный магнитный резонанс. Основы и применения / А.Г. Лундин, Э.И. Федин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192с.
1624945
  Олиферук Н.Л. Ядерный магниторезонансный измеритель изотопной конценртации В 10 и В 11 в комплексе (СН3)2О. BF3 : Автореф... канд. техн.наук: / Олиферук Н. Л.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1966. – 1л.
1624946
  Хохлов И. Ядерный Пакистан - дихтомия силы и слабости // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 31-40. – ISSN 0131-2227
1624947
  Хохлов И. Ядерный Пакистан - дихтомия силы и слабости // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 8. – С. 15-24. – ISSN 0131-2227
1624948
  Симонова Э.Ж. Ядерный полиэдроз горностаевых молей. : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Симонова Э.Ж.; АН ЛатвССР. Отд. хим и биол. наук. – Рига, 1969. – 19л.
1624949
  Дикусар М.К. Ядерный полиэдрооз кольчатого шелкопряда и американской бабочки в условиях Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.095 / Дикусар М.К.; Ан УССР. – К, 1971. – 19л.
1624950
  Манжола В.А. Ядерный потенциал Франции // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 49-54. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 27). – ISSN 0203-7319
1624951
   Ядерный практикум : метод.указания. – Якутск : ЯГУ, 1989. – 88с.
1624952
  Бузник В.М. Ядерный резонанс в ионных кристаллах / В.М. Бузник; Под ред. С. П. Габуда. – Новосибирск : Наука, 1981. – 225 с.
1624953
  Высоцкий В.И. Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах / В.И. Высоцкий, А.А. Корнилова. – Москва : Мир, 2003. – 304с. – На тит. листе и обложке название на англ. и русс. языке. – ISBN 5-03-003647-4
1624954
   Ядерный след. – М, 1990. – 103с.
1624955
  Анферов В.П. Ядерный спиновый резонанс: Новые методы / В.П. Анферов, В.С. Гречишкин, Н.Я. Синявский ; Калинингр. гос. ун-т. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 158, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 150-159 (174 назв.). – ISBN 5-288-00268-1
1624956
  Магда А. Ядерный терроризм как угроза международной безопасности // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 477-479. – ISBN 978-966-301-169-1
1624957
  Боруля В.Л. Ядерный штурм / В.Л. Боруля. – М., 1980. – 192с.
1624958
  Грешилов А.А. Ядерный щит / А.А. Грешилов, Н.Д. Егупов, А.М. Матущенко. – Москва : Логос, 2008. – 424с. – ISBN 978-5-98704-272-0
1624959
  Паламарчук П.Г. Ядерный экспорт / П.Г. Паламарчук. – Москва, 1988. – 124с.
1624960
  Слоним И.Я. Ядерных магнитнвй резонанс в полимерах / И.Я. Слоним, А.Н. Любимов. – М, 1966. – 339с.
1624961
  Власов И. Ядерое оружие и защита от него / И. Власов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1966. – 48с.
1624962
  Кобринська Н.І. Ядзя і Катруся та инші оповідання / Наталія Кобринська. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ;[З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1904. – [1], 156, [4] с.


  Зміст: Ядзя і Катpуся; Жидівська дитина; Пеpша учителька; Янова; Liebesahnung.
1624963
  Измайлов Иван Ядовитая эволюция : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 150-168 : Іл.
1624964
  Чоттопаддхай Бонкимчондро Ядовитое дерево. / Чоттопаддхай Бонкимчондро. – М., 1962. – 431с.
1624965
  Далекий Н. Ядовитое жало / Н. Далекий. – Львов : Каменяр, 1977. – 174 с.
1624966
  Лубан Л.Л. Ядовитое семя / Л.Л. Лубан. – М., 1966. – 95с.
1624967
  Орлов Б.Н. Ядовитые беспозвоночные животные и их яды / Б.Н. Орлов. – Горький, 1981. – 90с.
1624968
  Билай В.И. Ядовитые грибы на зерне хлебных злаков / В.И. Билай. – Киев, 1953. – 95с.
1624969
  Пигулевский С.В. Ядовитые животные / С.В. Пигулевский. – Л., 1966. – 386с.
1624970
  Пигулевский С.В. Ядовитые животные / С.В. Пигулевский. – Л., 1975. – 375с.
1624971
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные и их значение для человека / Е.Н. Павловский. – Берлин, 1923. – 96с.
1624972
  Орлов Б.Н. Ядовитые животные и растения СССР / Б.Н. Орлов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 271с.
1624973
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные Средней Азии / Е.Н. Павловский. – Сталинабад, 1950. – 109с.
1624974
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные СССР / Е.Н. Павловский. – М.Л., 1931. – 202с.
1624975
  Бабаянц Г.А. Ядовитые животные Туркменистана / Г.А. Бабаянц; Г.А. Бабаян ; отв. ред. А.О. Ташлиев. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 54 с.
1624976
  Баркаган З.С. Ядовитые змеи и их яды / З.С. Баркаган, П.П. Перфильев. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1967. – 76 с. : ил. – Библиогр.: с. 74-75
1624977
  Пигулевский С.В. Ядовитые змеи и первая помощь при их укусах / С.В. Пигулевский. – Л., 1961. – 76с.
1624978
  Смирновский Б.Н. Ядовитые змеи Казахстана / Б.Н. Смирновский. – Алма-Ата, 1963. – 64с.
1624979
  Просвиров Е.С. Ядовитые и опасные рыбы. / Е.С. Просвиров. – Калининград, 1963. – 82с.
1624980
  Мариковский П.И. Ядовитые пауки тарантул -- Lycosa singoriensis (Laxmann) 1770 и каракурт -- Latrodectus tredecimguttatus (rossi), 1790 : Автореф... д-ра биол.наук: / Мариковский П.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Алма-Ата, 1950. – 11 с.
1624981
  Бауэр В.Э. Ядовитые растения : Какой вред они причиняют скоту и людям, как их уничтожать, и какую пользу можно из них извлечь / Бауэр В.Э. – Ленинград : Мысль, 1925. – 76 с.
1624982
  Смирнова А.Д. Ядовитые растения / А.Д. Смирнова. – Горький, 1968. – 48с.
1624983
  Гончарова А.А. Ядовитые растения восточной Сибири в борьбе экзопаразитами человека / А.А. Гончарова, Г.М. Максимов. – Иркутск, 1945. – 19с.
1624984
   Ядовитые растения лугов и пастбищ. – М - Л, 1950. – 527с.
1624985
  Андреев В.Н. Ядовитые растения Молдавии / Андреев В.Н. ; Молдав. науч.-исслед. база Акад. наук СССР. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1949. – 80 с.
1624986
  Сутягин В. Ядовитые растения Одесской области / В. Сутягин. – Одесса, 1959. – 68 с.
1624987
  Скляревский Л.Я. Ядовитые растения. / Л.Я. Скляревский. – М, 1964. – 48с.
1624988
  Скляревский Л.Я. Ядовитые растения. / Л.Я. Скляревский. – 2-е изд. – М, 1967. – 48с.
1624989
  Фруентов Н.К. Ядовитые растения. / Н.К. Фруентов, Г.Н. Кадаев. – Хабаровск, 1971. – 256с.
1624990
  Рудаков И.Ф. Ядовитые свойства некоторых видов растений из рода Clematis L. : Автореф... канд. биол.наук: / Рудаков И.Ф.; Орловский гос. пед. ин-т Каф. ботаники. – Орел, 1951. – 16 с.
1624991
   Ядовитый туман. – Фрунзе, 1985. – 65с.
1624992
   Ядохимикаты и фауна. – М, 1967. – 80с.
1624993
  Гангрский Ю.П. Ядра в лучах лазера / Ю.П. Гангрский, Б.Н. Марков. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
1624994
   Ядра и радиационная стойкость конструкционных материалов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 312 с.
1624995
  Шульман Л.М. Ядра комет / Л.М. Шульман. – Москва : Наука, 1987. – 229с.
1624996
  Шимелис Чесловас Пранович Ядра композиций игр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шимелис Чесловас Пранович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11
1624997
  Данилов Леонид Иванович Ядра Коши и Пауссона для трубчатых областей над острыми конусами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Данилов Леонид Иванович; АН СССР. Математиче. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 14л.
1624998
  Филиппов Е.М. Ядра, излучение, геология / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 158 с. – (Научно-популярная литература)
1624999
  Карнаухов В.Г. Ядра, удаленные от линии бета-стабильности / В.Г. Карнаухов, Л.А. Петров. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 199 с.
1625000
  Блан Д. Ядра, частицы, ядерные реакторы : Пер.с фр. / Д. Блан. – Москва : Мир, 1989. – 335с.
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,