Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1628001
  Поліщук О.М. "Формування та реалізація воєнної політики як інструмент забезпечення національної безпеки України" : дис. ... д-ра філософії : 05 ; 052 / Поліщук Олександр Миколайович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 265 с. – Додатки: с. 253-265. – Бібліогр.: с. 216-252
1628002
  Росул Т. Формування "4К"- компетенцій майбутніх вчителів початкових класів засобами оперного мистецтва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 83-88. – ISSN 2308-4634


  У статті запропоновано модель навчальних ситуацій і завдань для майбутніх учителів початкової школи в рамках елективного курсу при вивченні опери М. Равеля “Дитя і чари”. Вони сприятимуть формуванню творчої індивідуальності, ціннісних орієнтацій, ...
1628003
  Шубравська О.В. Формування агропродовольчої спеціалізації України в контексті сучасних інвестиційних процесів / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 10 (719). – Бібліогр.: 11 назв
1628004
   Формування адаптації студентів-першокурсників до освітнього середовища закладів вищої освіти / Є. Гончарова, О. Бєляєва, В. Костенко, І. Сологор, С. Ефендієва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 6/7 (214/215), червень-липень. – С. 84-89. – ISSN 2308-4634
1628005
  Мольдерф Т. Формування академічної вокально-виконавської культури у структурі підготовки майбутніх викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 298-313. – ISSN 2312-5993
1628006
  Шалаєва В. Формування аксіологічного складника як одного з найважливіших компонентів комунікативних умінь іноземних студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 195-205. – ISSN 2312-5993
1628007
  Шетеля Н.І. Формування аксіологічної компетентності фахівців у галузі культури та мистецтв // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 89-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1628008
  Галицька С.В. Формування алфавітно-предметного покажчика в електронному каталозі НБУВ // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 609-612
1628009
  Галицька Е.В. Формування аналітичного мислення у фахівців-менеджерів / Е.В. Галицька, Л.М. Савчук // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 68-70
1628010
  Онуфрів А.Р. Формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02, 01, 011 / Онуфрів Андріана Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 238, [3] арк. – Додатки: арк. 204-238, [3]. – Бібліогр.: арк. 183-203
1628011
  Медведчук А.В. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Медведчук Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1628012
  Валентон І.В. Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентон Інна Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 268, [5] арк. – Додатки: арк. 216-268, [5]. – Бібліогр.: арк. 14-16, 181-215
1628013
  Валентон І.В. Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентон Інна Василівна ; М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1628014
  Трикашна Ю.І. Формування англомовної соціокультурної компетентності у майбутніх філологів з використанням автентичного художнього фільму : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Трикашна Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 389, [3] арк. – Додатки: арк. 232-389, [3]. – Бібліогр.: арк. 210-231
1628015
  Гринь А. Формування антитерoриcтичнoї кoмпетентнocтi на ocнoвi iнтеграцiйнoгo пiдхoду // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 75-77. – ISBN 978-617-7814-10-7
1628016
  Домбровський Д.Б. Формування артеріовенозних шунтів у хворих на хронічну ниркову недостатність // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 6-11. – ISSN 1727-0847
1628017
  Верба Т. Формування археологічної збірки Волинського краєзнавчого музею у 1939-1991 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 2 (38), квітень - червень. – С. 7-25. – ISSN 1998-4634
1628018
  Шершун Т.М. Формування архівного фонду Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: питання історії, теорії та методики // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 210-219. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті висвітлено історію формування архівного фонду Наукової бібліотеки. Розглянуто основні теоретичні та методичні напрацювання з роботи над архівними документами. Описано основні етапи архівного опису та технічного опрацювання документів особового ...
1628019
  Шиманська В.В. Формування архітектури національного туристичного комплексу в умовах інтеграційного вибору держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 113-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1628020
  Різник В.О. Формування архітектурно-ландшафтного середовища вищих навчальних закладів / В.О. Різник, Л.С. Шевченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 364-369 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1628021
  Сіткарьова О.В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст. : [у 4 ч.] / О.В. Сіткарьова ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Хімджест. – ISBN 966-8259-29-9
Ч. 4 : Інформаційний потенціал пам"яток Києво-Печерської лаври: де Боскетт, Шедель, будівництво 1740-1760-х. – 2010. – 182, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та на боковиках.
1628022
  Піціль О.С. Формування атеїстичної громадської думки на селі / О.С. Піціль. – К, 1981. – 48с.
1628023
  Ходаківський В.М. Формування багатоваріантності інвестиційного забезпечення // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 228-233 : табл. – Біблиогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1628024
  Колєдіна К.О. Формування банківських кластерних ініціатив в Україні / К.О. Колєдіна, Г.І. Семенова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 364-369. – ISSN 2222-4459
1628025
  Набока Ю.В. Формування бізнес-моделі рекреаційного підприємства на ринку медичного туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
1628026
  Козетова Л.Г. Формування біологічних понять у курсі батаніки / Л.Г. Козетова. – Київ : Радянська школа, 1974. – 128с.
1628027
  Кравчук М. Формування біотероризму як феномена сучасного суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 227-231. – ISSN 2
1628028
  Бойчура М.В. Формування богословських принципів митрополита Євгенія Болховітінова в контексті наукового становлення у воронезький період життя (1789–1800) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 16-20. – ISBN 978-966-136-493-5
1628029
  Захарова Л. Формування Бориса Грінченка як педагога-народолюбця // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 116-118
1628030
  Старко В.Ф. Формування браунського корпусу української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 415-421


  У статті викладено принципи побудови й завдання Браунського корпусу української мови (БрУК) та розглянуто проблеми його текстового наповнення. Пояснено застосування програми LanguageTool для оцінки якості текстів. В статье излагаются принципы ...
1628031
  Козак О.А. Формування брендів регіональних продуктів як спосіб популяризації України на міжнародному ринку / О.А. Козак, І.М. Беженар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 53-59. – ISSN 2221-1055
1628032
  Шкуратов О.І. Формування бюджетного потенціалу територіальних громад / О.І. Шкуратов, О.О. Хохуляк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – C. 7-12. – ISSN 2306-6814
1628033
  Храмов Ю.О. Формування в 30-х роках XX ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань / Ю.О. Храмов, Г.Л. Звонкова, О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 130-155. – ISSN 0374-3896


  "Згадуються професори Косоногов Й.Й., Граве Д.О. та інш."
1628034
  Жиленко М. Формування в магістрантів спеціальності 011 мотиваційних компетентностей для професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 9-14. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вимоги Національної рамки кваліфікацій України, Стандарту другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 і професійного стандарту на групу професій "Викладачі закладів вищої освіти". Визначено вимоги цих документів щодо ...
1628035
  Шовковий В.М. Формування в майбутніх викладачів класичних мов методичної компетентності методом проектів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 29-38. – ISBN 978-617-7507-84-9
1628036
  Задорожна О.І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль, 2018. – 249, [4] арк. – Додатки: арк. 234-249, [4]. – Бібліогр.: арк. 203-233
1628037
  Сабат Н.О. Формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сабат Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2021. – 248, [5] арк. – Додатки: 212-248, [5] арк. – Бібліогр.: 187-211 арк.
1628038
  Назаренко Т.Г. Формування в учнів географічної компетентності в умовах дистанційного навчання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 5 (219). – С. 15-20 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
1628039
  Шкільник М.М. Формування в учнів граматичних понять та категорій іменника / М.М. Шкільник. – К., 1962. – 168с.
1628040
   Формування в учнів допоміжної школи умінь застосовувати знання з мови в практичних письмових роботах. – К., 1965. – 42с.
1628041
  Руденко Ю.Д. Формування в учнів науково-матеріалістичного світогляду. / Ю.Д. Руденко. – К., 1977. – 127с.
1628042
  Калмикова М.В. Формування в учнів почуття дружби народів / М.В. Калмикова. – Київ, 1976. – 85с.
1628043
  Руденко М. Формування в учнів упевненості при виборі професії / М. Руденко, Б. Федоришин // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.35. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1628044
  Хаустова В.Є. Формування взаємодії освіти, науки та бізнесу в умовах розвитку інноваційної економіки / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 28-38. – ISBN 978-617-7801-27-5
1628045
  Радіонов Ю.Д. Формування видатків бюджету : монографія / Радіонов Юрій Денисович ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. – 615, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 548-591. – ISBN 978-966-629-944-7


  У пр. № 1749777 напис: Шановним викладачам та студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка з побажанням творчої наснаги та успіхів у оволодінні знаннями від автора. Підпис. 16.08.2023.
1628046
  Адаменко І.П. Формування видатків бюджету в умовах інституційної модернізації економіки / І.П. Адаменко, С.І. Собчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 303-312. – ISSN 2222-4459
1628047
  Кравець В.І. Формування видатків бюджету як інструмент фінансової політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 75-82. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1628048
   Формування вимог до геоінформаційних систем військового призначення / В.І. Зацерковний, І.В. Пампуха, Б.О. Попков, П.А. Савков, О.В. Погрецька // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 82-97. – ISSN 2524-0056
1628049
  Рибакова Л.П. Формування вимог до змісту та структури обліково-управлінської звітності для потреб стратегічного управління / Л.П. Рибакова, М.І. Симочко, Е.Ф. Югас // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (251). – С. 23-27. – ISSN 2522-1620
1628050
  Гурковський М.П. Формування висококваліфікованого керівного кадрового складу Національної поліціЇ / М.П. Гурковський, М.Я. Сидор // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 88-94. – ISSN 2617-4162
1628051
  Друшляк М.Г. Формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики: мотиваційний критерій // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 91-99. – ISSN 2519-2361
1628052
  Бондаренко Д.Я. Формування війська в Україні та Фінляндії травень 1917 - травень 1918: порівняльний аналіз // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 165-168. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1628053
  Карпов В.В. Формування військової музейної справи в Україні у період суспільно-політичної трансформації (1989-1996 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 129-143. – ISSN 2707-1383
1628054
  Бабанли Р. Формування вказівок щодо призначення покарання як перспективний напрям удосконалення каральної політики у державах європейсько-континентальної системи права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 205-212. – ISSN 1026-9932
1628055
  Баланюк І.Ф. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств / І.Ф. Баланюк, І.І. Козак, Д.І. Шеленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 59-67. – ISSN 2221-1055
1628056
  Хопта С.Ф. Формування внутрішнього переконання судді - доктринальний рівень дослідження // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 304-308. – ISBN 978-966-7166-36-6
1628057
   Формування внутрішньої системи забезпечення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 грудня (№ 47). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти розробили методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти. Документ затвердили наказом МОН № 1480 від ...
1628058
  Кваша О.О. Формування внутрішньої управлінської звітності за центрами відповідальності / О.О. Кваша, І.С. Коробкіна, Д.Д. Шеховцова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
1628059
   Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / О.І. Заболотний, А.В. Заболотна, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 99-107 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1628060
  Глушаниця Н.В. Формування вторинної мовної ідентичності засобами інформаційних технологій у навчанні англійської мови / Н.В. Глушаниця, Т.В. Тарнавська // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 280-291. – ISBN 978-617-8219-05-5
1628061
  Хань Вей Формування вуглецевих та оксидних наноструктур для відновлюваної енергетики: моделювання та експериментальне дослідження : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Хань Вей ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліог.: 32 назви
1628062
  Савків Т.В. Формування гендерної компетентності соціальних працівників як невід"ємної складової професійної підготовки // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 227-231. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1628063
  Конопка В. Формування гендерної ролі чоловіка: дитинство, підлітковий вік (на матеріалах Поділля) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1303-1312. – ISSN 1028-5091
1628064
  Сербіна Н. Формування геокультурного середовища розвитку країн: сучасні тенденції / Н. Сербіна, Ю. Цирфа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 35-38. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Після проведення аналізу ключових наукових підходів до формування й розвитку геокультурного середовища існування окремих країн та регіонів визначено, що еволюція геокультури є однією з базових тенденцій розвитку сучасно го світу. З"ясовано, що в основі ...
1628065
  Мацько Н.Д. Формування геометричних понять в учнів 4-5 кл.: Посіб. для вчителя / Н.Д. Мацько. – К., 1988. – 160с.
1628066
  Ведмецька Ю. Формування геометричних уявлень молодших школярів у процесі пошукової діяльності // Науково-методичні засади становлення сучасного педагога : зб. наук. праць студентів / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: О.В. Саган ; редкол.: О.В. Саган та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – [Вип. 6]. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7090-39-6
1628067
  Андропова О.В. Формування геометрії проєктного простору в забудові при вирішенні задач інсоляції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Андропова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1628068
  Палієнко Е.Т. Формування геоморфологічних знань у школярів : Посібник для вчителів / Е.Т. Палієнко. – Київ : Радянська школа, 1982. – 129с.
1628069
  Давидова Ж.В. Формування герменевтичної компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 263-268. – ISSN 2074-8922
1628070
  Кузьменко Н.. Формування глобальних компетенцій студентів дослідницьких університетів // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС : монографія у співавторстві / А. Марушкевич, Плахотнік, Н. Кузьменко, Є. Спіцин, А. та ін. Байдюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2022. – С. 32-38. – ISBN 978-617-8184-15-5
1628071
  Дем"янчук О.О. Формування гностичних умінь у професійному становленні молодих педагогів / О.О. Дем"янчук, І.В. Адамович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 72-77. – Бібліогр.: с. 76. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1628072
  Спіцин Є. Формування готовності аспірантів до проходження асистентської педагогічної практики шляхом освітнього тренінгу [у КНУ імені Тараса Шевченка] // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 13-19. – ISBN 978-617-8049-46-1
1628073
  Теловата М.Т. Формування готовності випускників навчальних закладів професійної освіти до інноваційної діяльності // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 314-318. – ISBN 978-617-571-130-9
1628074
  Кода С.В. Формування готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кода Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1628075
  Жиле Л.І. Формування готовності вчителів філологічних спеціальностей до проектної діяльності в умовах науково-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жиле Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1628076
  Галацин К. Формування готовності до інноваційної діяльності в майбутніх інженерів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 58-63. – (Серія: Педагогічні науки ; № 9 (382)). – ISSN 1729-360Х
1628077
  Троцький Р. Формування готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі фахової підготовки // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 155-160. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628078
  Чорна О.Г. Формування готовності здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності / О.Г. Чорна, О.М. Рачковський // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 171-174. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1628079
  Козубовська І.В. Формування готовності іноземних студентів-медиків до міжкультурного спілкування / І.В. Козубовська, Д.В. Данко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 136-138. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1628080
  Богуш Л. Формування готовності магістрів з міжнародної інформації до реалізації професійної кар"єри // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 189-192. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1628081
  Романов Л.А. Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 01 / Романов Леонід Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1628082
  Журавська Н.С. Формування готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування інновацій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 59-72. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
1628083
  Масловська І. Формування готовності майбутніх менеджерів до професійної діяльності у сучасній педагогічній теорії та практиці // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 45-46. – ISBN 978-617-620-344-5
1628084
  Бондаренко О. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної діяльності у військових ліцеях як педагогічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто готовність майбутніх офіцерів до професійної діяльності у військових ліцеях як теоретичну, так і практичну складову, оскільки лише в поєднанні з практикою можна правильно зорієнтуватися в освітньому процесі ВВНЗ та ВНП ЗВО під час виконання ...
1628085
  Червоненко К.С. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Червоненко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назв
1628086
  Самілик В. Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності методом кейсів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 130-134. – ISSN 2308-4634
1628087
  Постова С.А. Формування готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності / С.А. Постова, І.В. Новіцька, О.Ю. Усата // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 214-220. – Бібліогр.: с. 217-219. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1628088
  Дроздова-Кучерук Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дроздова-Кучерук Катерина Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1628089
  Андросова Н.М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання методів виховання у позакласній роботі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 13-19. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1628090
  Завіна Віталій Іванович Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до організації контролю за навчальною діяльністю школярів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Завіна Віталій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 194л. – Бібліогр.:л.152-170
1628091
  Довгопола Л. Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до науково-дослідної діяльності у процесі проведення навчально-польової практики / Л. Довгопола, Ю. Шапран // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 118-133. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1628092
  Чалій Л.В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чалій Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1628093
  Горбачевська О.П. Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горбачевська Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1628094
  Маятіна Н. Формування готовності майбутніх фахівців до професійної самореалізації як психолого-педагогічна проблема // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 169-182. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1628095
  Плахотнік О. Формування готовності майбутніх фахівців педагогіки вищої школи до професійного самовдосконалення в умовах університетської освіти // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 14-27. – ISBN 978-617-7986-82-8
1628096
  Гніда Г. Формування готовності майбутнього педагога до професійної діяльності // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 40-43
1628097
  Черешнюк О.А. Формування готовності педагогів до соціально-економічного виховання дошкільників у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Черешнюк Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1628098
  Гаврищак Г.Р. Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп"ютерно-орієнтованих технологій / Г.Р. Гаврищак, А.В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 6-13. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1628099
  Парфенюк О.В. Формування графічної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування у закладах вищої освіти засобами чотиривимірної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Парфенюк Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 43 назви
1628100
  Кушерець В.І. Формування громадської думки / В.І. Кушерець. – К., 1990. – 32с.
1628101
  Шубняков Б.П. Формування громадської думки в умовах розвитого соціалізму. / Б.П. Шубняков. – К., 1982. – 33с.
1628102
  Шаранова Ю.В. Формування громадянських цінностей студентів закладів вищої освіти США // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 79-84. – ISSN 2414-5076
1628103
  Акуленко Д.Ю. Формування громадянського суспільства в умовах сьогодення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 115-118. – ISSN 2524-017X
1628104
  Барабаш В.А. Формування громадянської активності студентів у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін / В.А. Барабаш, Л.В. Глєбова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 19-36. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1628105
  Кравчук Л.В. Формування громадянської активності, на ціональної самосвідомості та компетентності у студентів-медиків у процесі вивчення філософсько-літературної спадщини Тараса Шевченка / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 132-135
1628106
  Ковальчук І.Л. Формування громадянської компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами сучасної правової культури / І.Л. Ковальчук, С.С. Марчук, І.В. Чемерис // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 57-61. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1628107
  Поливана А.С. Формування громадянської культури майбутніх учителів (60-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Поливана Аліна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1628108
  Погорєлова А.І. Формування громадянської правосвідомості правової культури в контексті судової реформи в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 370-374. – ISBN 978-617-7530-15-1
1628109
  Кечик О.О. Формування громадянської та соціальної компетентностей у шкільній освіті: інструментарій педагога / О.О. Кечик, В.В. Байдик, О.О. Буряк // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 2 (180). – С. 27-36. – ISSN 2227-2747
1628110
  Ляховська Ю. Формування громадянськості у майбутніх учителів іноземної мови // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 93-103. – ISSN 2706-6258
1628111
  Курок В. Формування громадянськості фахівців у процесі підготовки в закладі вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 234-245. – ISSN 2312-5993
1628112
   Формування двошарових індатів Ba1-xSrxNd2In2O7 термообробкою спільно закристалізованих нітратів / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак, Н.Ю. Струтинська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2023. – № 2. – С. 76-82. – ISSN 1025-6415
1628113
  Журило В.В. Формування демонстративної поведінки споживачів на ринку високотехнологічних товарів України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 151-163. – ISSN 2313-4569
1628114
  Дубрава Олександр Петрович Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Дубрава Олександр Петрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 202л. – Бібліогр.:л.180-198
1628115
  Шимків С.А. Формування державно-приватних партнерських відносин при наданні послуг за соціально-орієнтованими видами страхування в Україні / С.А. Шимків, В.С. Печко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
1628116
  Кабачинський М. Формування державного кордону на Півдні України та його охорона в перші роки незалежності // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 23-30. – ISBN 978-617-7046-59-1
1628117
  Вовк В. Формування державної фінансової політики як детермінанти сталого розвитку в умовах впливу глобалізаційних процесів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 168-177. – ISSN 2411-5215
1628118
   Формування децентралізованої моделі фінансово-економічного регулювання природоохоронної та природо-експлуатаційної діяльності: орієнтація на європейський досвід / В.А. Голян, Н.В. Мединська, Ю.О. Мороз, О.С. Замлинський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 7 (546) : Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України. – С. 74-82. – ISSN 2222-4459
1628119
  Старков В. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури людності України: кінець 1910-х - початок 1930-х років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 311-323. – (Нова серія ; вип. 18)
1628120
  Галицька С. Формування джерельної бази українознавства: досвід бібліотеки Університету Торонто // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (263). – С. 78-89. – ISSN 1029-7200
1628121
   Формування динамічної моделі оперативного моніторингу рівня забруднення екосистеми внаслідок аварій на об"єктах ядерної енергетики / В.В. Тютюник, О.М. Соболь, В.Д. Калугін, Ю.В. Захарченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 95-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2411-4049
1628122
  Буднік А.О. Формування дискурсивних умінь майбутніх філологів: культурологічний аспект навчання мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
1628123
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні хімії / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – 3-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1982. – 94 с.
1628124
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – К., 1970. – 59с.
1628125
  Дєдков М.Ф. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів на уроках фізики / М.Ф. Дєдков. – Київ, 1968. – 114с.
1628126
  Новоселова В.В. Формування довіри до судової влади в Україні в контексті утвердження принципу верховенства права: теоретико-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Новоселова Віталіна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1628127
  Шепітько В. Формування доктрини криміналістики та судової експертизи в Україні - шлях до єдиного європейського криміналістичного простору // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 76-90. – ISSN 1026-9932
1628128
  Завадська І.М. Формування досвіду інтеракцій в умовах міжособистісної взаємодії у дітей з психофізичними порушеннями // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 301-309. – ISSN 2617-1112
1628129
   Формування дослідницьких підструктур із проблем едукології у вищих навчальних закладах світу / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 14-22. – ISBN 978-966-2748-97-0
1628130
  Сергієнко Д.Л. Формування дослідницьких умінь і навичок в учнів при вивченні біології / Д.Л. Сергієнко. – Київ, 1969. – 128с.
1628131
  Коломієць О.М. Формування дослідницьких умінь у студентів ЗВО під час навчання диференціальної геометрії (теорії кривих) // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 72-76. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Схарактеризовано досвід формування у студентів дослідницьких умінь при навчанні диференціальної геометрії, зокрема, дослідженні геометричних місць точок у теорії кривих.
1628132
  Стежко Ю.Г. Формування дослідницької компетентності за вимогами "стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 273-276. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1628133
  Нагаєв В.М. Формування дослідницької компетентності майбутніх аграрних менеджерів: дидактичний аспек // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2018. – Вип. 191. – С. 66-76. – (Економічні науки)


  "Дослідницька компетентність є важливим ресурсом ефективного управління інноваційними процесами аграрної галузі, що доводить необхідність підвищення її рівня у майбутніх аграрних менеджерів на основі формування досвіду дослідницької діяльності як ...
1628134
  Лещенко Г.А. Формування дослідницької компетентності майбутніх магістрів авіаційного транспорту // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 66-72. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
1628135
  Гладкова В. Формування дослідницької компетентності майбутніх менеджерів освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 1 (66). – С. 30-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628136
  Завгородній Д.С. Формування дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил у процесі їх фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Завгородній Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1628137
  Кудла М. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у контексті вимог сучасності // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 84-90. – ISSN 2307-4906
1628138
  Коваленко Н. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у навчально-науковому педагогічному проекті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 81-91. – ISSN 2312-5993
1628139
  Борозенець Н. Формування дослідницької компетентності студентів аграрних університетів: використання методу математичного моделювання // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 59-65. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
1628140
  Климаш Н.І. Формування доходів бюджету в контексті становлення ринку землі в Україні / Н.І. Климаш, Д.А. Жук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 351-357. – ISSN 2222-4459
1628141
  Карпенко М.Ю. Формування доходів місцевих бюджетів у країнах Європейського Союзу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 53-64. – ISSN 2222-4459
1628142
  Дем"янчук О.І. Формування доходів місцевого бюджету в умовах бюджетно-податкових реформ / О.І. Дем"янчук, Н.І. Сахарук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 47-54. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
1628143
  Бірюченко С.Ю. Формування доходів персоналу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бірюченко Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 40 назв
1628144
  Уманець Л.В. Формування доходів територіальних громад: позитивні зрушення та проблеми // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 286-293 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1628145
  Горіховський М.В. Формування доходної частини територіальних громад у період війни і повоєнного відновлення(на прикладі Кам"янець-Подільського району Хмельницької області) / М.В. Горіховський, В.С. Оганесян, С.В. Вознюк // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 (738). – С. 66-81 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-9303
1628146
  Вербець В.В. Формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 76-77. – ISBN 966-594-559-9
1628147
  Рогоза В.В. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки: формувальний етап / В.В. Рогоза, Ю.В. Пелех // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 114-119. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1628148
  Ковальчук А.А. Формування екологічно орієнтованої свідомості на сучасній стадії суспільного розвитку // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 183-196. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 36). – ISSN 2072-4772
1628149
  Мехді Джамел Брахмі Формування екологічного етикету магістрів: погляд з позиції сучасної педагогічної науки // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 37-42. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1628150
  Шомпол О.А. Формування екологічної держави в контексті сталого розвитку // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 90-92. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
1628151
  Грабовська Ірини Миколаївна Формування екологічної культури особистості : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Грабовська Ірини Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1628152
  Попова І.В. Формування екологічної свідомості в сучасній загальноосвітній школі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 237-248
1628153
  Андреєва Т.Т. Формування екологічної свідомості у здобувачів вищої освіти в реаліях сьогодення: теоретичний аспект / Т.Т. Андреєва, О.В. Дзюбенко // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 67-81. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1628154
  Лихота Н. Формування еколого-патріотичного виховання здобувачів освіти на уроках української літератури в закладах загальної середньої освіти (на матеріалі поезії Олександра Олеся) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (162). – С. 21-23
1628155
  Сірант Н. Формування економічних понять у здобувачів початкової освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 119-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628156
  Бернова О.М. Формування економічного світогляду студентів у процесі навчання // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.78-85.
1628157
  Бурлаєнко Т.І. Формування економічної компетентності менеджера - шлях до формування майбутньої управлінської еліти // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 42-44
1628158
  Чучаліна Ю.М. Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чучаліна Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1628159
  Чучаліна Ю.М. Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки: теорія і практика : монографія / Юлія Чучаліна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський М.М., 2022. – 328, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-257. – ISBN 978-966-304-455-2
1628160
  Бердник С.Л. Формування електромагнітних полів комбінованими вібраторно-щілинними випромінюючими структурами в електродинамічних об"ємах з імпедансними границями : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Бердник Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
1628161
  Тітаренко С. Формування елементарних астрономічних уявлень у старших дошкільників засобами художньої літератури та народної творчості // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 160-166. – ISSN 2307-4906
1628162
   Формування емоційного інтелекту в майбутніх фахівців різних галузей знань: диференційований підхід / Л. Прокопів, І. Єгорова, М. Деренюк, В. Досин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 3 (211), березень. – С. 129-133. – ISSN 2308-4634
1628163
  Савчук Б. Формування емоційного інтелекту як компетентності майбутнього фахівця: постановка проблеми / Б. Савчук, В. Ковальчук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 41-45. – ISSN 2308-4634
1628164
  Гончарук І.В. Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 38-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1628165
  Бабенко Т.В. Формування естетичних потреб особистості студента як педагогічна проблема // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 410-415
1628166
  Пирогова Т. Формування естетичних смаків та естетичних оцінок учнівської та студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (74). – С. 61-68. – ISSN 2078-1016
1628167
  Ємельяненко Є.О. Формування естетичного світогляду українців в контексті особливостей національної ментальності // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 307-313. – ISSN 2076-1554
1628168
  Палихата Е. Формування естетичної культури у майбутніх учителів-філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 101-109. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1628169
  Бутенко В.. Формування естетичної свідомості студентської молоді у закладах вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 78-84. – ISSN 1682-2366
1628170
  Грицаєнко Л. Формування етичних засад академічної доброчесності в майбутніх педагогів при викладанні дисципліни "Риторика та мистецтво презентації" // Науковий вісник Ужгородського університету : наукове видання / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (41)). – ISSN 2663-6840
1628171
  Батенко Г.В. Формування етнічного складу населення Південноукраїнського регіону кінця XVIII - початку XIX ст.: французькі дослідження // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 10-14. – ISBN 978-617-7090-38-9
1628172
  Петрик Т. Формування етнографічних меж Волині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 153-157


  Головна ідея статті полягає у локалізації етнографічних кордонів Волині на сучасній територіально-адміністративній карті України. Формування Волинської землі простежується протягом кількох періодів української історії.
1628173
  Калакура О.Я. Формування етнонаціональної політики єдності в контексті євроінтеграційних процесів // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 253-270. – ISBN 978-966-02-9246-8


  Визначаючи перспективні напрями розвитку українського суспільства, яке реалізує своєї євроатлантичне прагнення, не можна недооцінювати проблеми міжнаціональних відносин, які набули особливої актуальності в умовах російської агресії, анексії АР Крим, ...
1628174
  Одробінський Ю. Формування етнофутуриcтичних принципів художньої самоідентифікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 262-269. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "Досліджено особливості формування етнофутуристичних принципів художньої самоідентифікації на основі вивчення відомостей про появу та розвиток етнофутуризму як явища у сучасному культурно-мистецькому просторі. Проаналізовано відмінності ...
1628175
  Топалова І. Формування ефективних логістичних ланцюгів на регіональних товарних ринках // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 26-32. – ISBN 978-617-7768-17-2
1628176
  Міщенко Р.І. Формування ефективних механізмів публічних закупівель в сучасних геоекономічних умовах : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Міщенко Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1628177
  Гарбар Віктор Анатолійович Формування ефективного мотиваційного забезпечення економічної діяльності та соціально-трудових відносин в перехідній економіці : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.01.01 / Гарбар Віктор Анатолійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 21л.
1628178
  Колещук О.Я. Формування ефективної системи стратегічного управління інноваційністю підприємств // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 91-98. – ISSN 2073-9982
1628179
  Супрун В.В. Формування ефективної системи управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 63-97. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
1628180
   Формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції високотоварних сільськогосподарських підприємств / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський, Р.С. Прус, А.Г. Суханова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 93-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1628181
  Ткачук М.П. Формування ефективної системи управління трудовим колективом / М.П. Ткачук, А.О. Князевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 35-41. – ISSN 2306-6806
1628182
  Сбруєва А.А. Формування європейського виміру забезпечення якості вищої освіти в контексті інтернаціоналізації освітнього простору : монографія / А.А. Сбруєва, І.В. Єременко ; за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 182-215. – ISBN 978-966-698-280-6
1628183
  Шашина М.В. Формування європейської інституціональної моделі структурної модернізації регіональної економіки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1628184
  Бориславська О.М. Формування європейської моделі конституціоналізму: від ідеї до конституційної системи правління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 65-70. – ISSN 2219-5521
1628185
  Назарчук О.М. Формування єдиного господарського комплексу південних районів України і Кримського півострова в контексті енергетичної стратегії УРСР після Другої Світової війни / О.М. Назарчук, П.В. Сацький // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 84-94. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1628186
  Шулик О.А. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров"я через діяльнісний підхід у навчанні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 11-13 : фото
1628187
  Радченя І.В. Формування життєвотворчого потенціалу в маубутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Радченя Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назви
1628188
  Нажмудінова О.М. Формування забарвлених опадів над Східною Європою // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 38-43. – ISSN 0868-6939


  In recent decades, the frequency of blocking processes has increased in the Atlantic-European sector, which contributes to the activation of southern and northwest cyclones, which abnormal weather phenomena are associated with. In some cases, natural ...
1628189
  Лебедик Л.В. Формування загальних і професійних компетенцій майбутніх викладачів економіки // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 11-14. – ISSN 2221-6316
1628190
  Ящун Т.В. Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп"ютерних інформаційно-навчальних засобів: практичні результати / Т.В. Ящун, Е.В. Громов, Д. Пиршл // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 76-86. – ISSN 2074-8922
1628191
  Ящун Т.В. Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп"ютерних інформаційно-навчальних засобів: стан проблеми / Т.В. Ящун, Е.В. Громов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 68-76. – ISSN 2074-8922


  "Сучасний стан системи освіти України знаходиться на стадії повної реорганізації, що охоплює й зміну ідеології підготовки фахівців. Джерелом реорганізації змісту освіти стають нормативні документи, основоположним з яких є галузевий стандарт вищої ...
1628192
  Шмагун В.І. Формування заголовкового комплексу як інструмента маніпуляції // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 233-235. – ISBN 978-617-8037-70-3
1628193
   Формування залишкової міцності конструкційного склопластика в умовах післядії пожежі / П.А. Білим, В.О. Росоха, О.Ю. Нікітченко, А.О. Гарбуз, А.А. Жигло // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 328-332 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1628194
  Парокінний О.А. Формування запасу матеріально-технічних ресурсів промислового підприємства / О.А. Парокінний, О.Г. Яковенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 140-144. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1628195
  Кривонос О. Формування здатності майбутніх педагогів до педагогічної діагностики власних навчальних досягнень // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 136-145. – ISSN 2312-5993
1628196
  Бражнікова А. Формування здатності студентів до усної комунікації іноземною мовою: ресурсність емпауермент-педагогіки // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 25-36. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1628197
  Мешко Г.М. Формування здоров"язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 157-161 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1628198
  Мондич О. Формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх фахівців - вчителів початкової школи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 182-192. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1628199
  Поліщук Н. Формування здоров"язбережувальної компетентності студентської молоді у процесі волонтерської діяльності // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 105-107
1628200
  Овчарук В.В. Формування здоров"язберігаючої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Овчарук Василь Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1628201
  Жалій Р. Формування здоров"язберігаючої культури студентської молоді в умовах сучасного закладу вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 38-41. – ISSN 2075-1478
1628202
  Гурман Л.Д. Формування здорового способу життя дітей під час активного відпочинку / Л.Д. Гурман, О.В. Ротар // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 27-30. – Бібліогр.: 4 назв.
1628203
  Антонова В. Формування здорового способу життя здобувачів освіти засобами фізичного виховання в умовах воєнного стану / В. Антонова, Наталія Дорошкевич // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 7. – С. 15-21. – ISSN 2616-650X
1628204
  Оржеховська О. Формування здорового способу життя школярів як інструмент досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 58-60. – ISBN 978-966-2249-24-8
1628205
  Парфіненко Т.О. Формування здорового стилю життя майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук у процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Парфіненко Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1628206
  Іванюк Т.Л. Формування земельних відносин об"єднаних територіальних громад регіону у контексті децентралізації // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 148-158. – ISSN 2313-8246
1628207
  Кустовська О. Формування земельних ділянок комерційного використання / О. Кустовська, С. Мудра // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1628208
  Кольоса Л.Л. Формування земельної ренти та особливості її перерозподілу в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 52-57
1628209
  Самофатова В.А. Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 30-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1628210
  Засєкіна Т. Формування змісту навчальних предметів на основі компонентів освітніх галузей державного стандарту // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 53-65. – ISSN 2411-1317
1628211
  Жиленко М. Формування змісту навчання в дослідницьких університетах ЄС // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС : монографія у співавторстві / А. Марушкевич, Плахотнік, Н. Кузьменко, Є. Спіцин, А. та ін. Байдюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2022. – С. 48-53. – ISBN 978-617-8184-15-5
1628212
  Жога М. Формування зовнішньої політики Бразилії з 1985 по 1995 роки: від Жозе Сарні до Ітамара Франко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 201-207. – ISSN 1998-4634
1628213
  Матвієнко В.М. Формування зовнішньополітичного відомства УНР і визначення напрямків його діяльності за доби Центральної Ради : до 10-ї річниці незалежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-61. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Статтю присвячено питанням налагодження роботи та проблемам визначення основних напрямків діяльності зовнішньополітичного відомства УНР періоду Центральної Ради та ролі у цьому процесі керівника цього відомства В.О. Голубовича. The article deals with ...
1628214
  Дацків І. Формування зовнішньополітичної концепції українською Центральною радою: від автономії до незалежності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 36-39. – (Історичні науки)
1628215
   Формування і використання бібліотечних фондів. – К., 1984. – 160с.
1628216
  Дзикович В.Я. Формування і використання основних виробничих фондів колгоспів України. / В.Я. Дзикович, М.Г. Ульянов. – К., 1973. – 127с.
1628217
  Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови / Г.П. Півторак. – К., 1988. – 277с.
1628218
  Кравчук Ю.Г. Формування і реалізація стратегій розвитку індустрії 4.0 у міжнародному контексті / Ю.Г. Кравчук, С.В. Войтко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6806
1628219
  Надольська В.В. Формування і розвиток архівного законодавства в Російській Федерації // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – C. 251-259. – ISSN 0320-9466
1628220
  Сон А.С. Формування і розвиток педагогічного такту викладача медичного університету / А.С. Сон, В.В. Добровольський, О.М. Стоянов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 112-114. – ISSN 1681-2751
1628221
  Чикуркова А.Д. Формування і розвиток системи управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств : монографія / А.Д. Чикуркова, І.А. Ясінецька, О.А. Хоменко ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180–192. – ISBN 978-617-7611-93-5
1628222
  Прискока О.В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов"янському контексті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 16-27. – ISSN 0027-2833


  Про виникнення та розвиток історичної лексикології української мови в зіставленні з аналогічним процесом у польській та російській мовах.
1628223
  Світленко С.І. Формування і становлення історіософських поглядів Миколи Костомарова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 16-28. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334


  Згадується М.О. Максимович (с. 21).
1628224
  Світленко С. Формування і становлення історіософських поглядів Миколи Костомарова // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 390-409. – ISBN 978-966-981-084-7
1628225
  Ванджі М. Формування ідентичності у "Третьому вимірі": німецько-єврейські автори з пострадянських країн // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 12-13
1628226
  Салтовський О. Формування ідеологічних засад політики козацької старшини напередодні національної революції 1648 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 27-29. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню особливостей формування політичної ідеології козацької старшини в першій половині ХVІІ століття. The article deals with peculiarities of the political ideology of the Cossack in the first half of the seventeenth century.
1628227
  Ренчка І.Є. Формування ідеологічної картини світу в українському словникарстві радянської доби // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін- т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3 (70). – С. 81-100. – ISSN 2520-6397


  Присвячено проблемі впливу радянської тоталітарної системи на українську лексикографічну практику та використання словників в умовах політичного контролю як інструменту поширення офіційних міфів та ідеологічних догм. Встановлено, що введення ...
1628228
  Гатило В.П. Формування іміджевої стратегії промислових підприємств в умовах неоіндустріалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гатило Валентина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1628229
  Чекалюк В. Формування іміджу політика у ЗМІ за допомогою релігійних важелів впливу та паломницько-церковних заходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-66. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив релігії на формування державного іміджу України. Авторка досліджує особливості впливу релігії на формування іміджу політичного діяча, аналізує, наскільки дієвим і ефективним є використання релігійних інформаційних приводів для ...
1628230
  Сафанова Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 25-28. – ISSN 2076-9326


  імідж бібліотекаря: позитивний образ: бібліотечна професія
1628231
  Мигович І.В. Формування іміджу сучасного університету в контексті процесу інтернаціоналізації системи вищої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 21-32. – ISSN 2227-2747
1628232
  Богуславська О.Г. Формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві: теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 149-157. – ISSN 2072-1692
1628233
  Берляк Г.В. Формування інвестиційних ризиків під впливом пандемії COVID-19 в Україні / Г.В. Берляк, Т.М. Магнушевська // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 40-45. – ISSN 2309-1533
1628234
  Добриніна Л.В. Формування інвестиційних стратегій підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Добриніна Людмила Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1628235
  Охріменко І.В. Формування інвестиційного механізму підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 73-77. – ISSN 2309-1533
1628236
  Волчанська Л.В. Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 120-123. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1628237
  Давидович Л.Я. Формування індо-українських відносин після розпаду Радянького Союзу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 386-396
1628238
  Сливка Т.О. Формування індустріального суспільства та зміни міжнародних економічних відносин // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 215-230. – ISSN 0320-4421
1628239
  Власенко Ю.Г. Формування інклюзивного місцевого розвитку / Ю.Г. Власенко, А.В. Кожина // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6814
1628240
  Шеремет М. Формування інклюзивної культури фахівців галузі спеціальної освіти / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (86). – С. 13-18. – ISSN 2078-1016
1628241
  Смірнова О.В. Формування інноваційних будівель засобами ергодизайну в контексті сталого розвитку міського середовища // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 103-107. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1628242
  Старовойт О.В. Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 76-82. – ISSN 2072-1692
1628243
  Паневник Т.М. Формування інноваційних систем як середовища відкритих інновацій / Т.М. Паневник, Н.К. Болгарова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 53-59. – ISSN 2222-4459
1628244
  Пар"єва Н.О. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу проєктного бізнес-партнерства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пар"єва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1628245
  Шапуров О.О. Формування інноваційного механізму забезпечення сталого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Шапуров Олександр Олександрович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1628246
  Чан Сі Цо Формування інноваційного потенціалу компаній: результат систематизації та узагальнення фундаментальних досліджень // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 90-102. – ISSN 2078-9165
1628247
  Куліков О.П. Формування інноваційного потенціалу підприємств в умовах цифрової економіки / О.П. Куліков, Ю.А. Квашина, К.В. Кривонос // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 6 (545) : Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров"я у світі. – С. 99-105. – ISSN 2222-4459
1628248
  Смулка О. Формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 45-54 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISSN 2313-3627
1628249
  Тягур Ю.В. Формування інноваційного складу англійської фінансової термінологічної лексики: питання теорії та розвитку // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 205-209
1628250
  Панкова Л.І. Формування інноваційної моделі кластерної політики регіонів на основі балансу інтересів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Панкова Людмила Іллівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. техн. ун-т. – Черкаси, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1628251
  Гарасимлюк М.В. Формування інноваційної стратегії розвитку підприємства / М.В. Гарасимлюк, А.С. Запишна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3 (105). – C. 118-125. – ISSN 1562-0905
1628252
  Столяр В. Формування інституту змагальності у цивільному судочинстві дореволюційного періоду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 326-328
1628253
  Башинський О.А. Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (1919-1991 рр. ХХ ст.) // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 4. – С. 8-15
1628254
  Турянський Ю. Формування інституту прав людини доби Середньовіччя // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 83-87. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 24). – ISSN 2415-3818
1628255
  Баранюк Ю. Формування інституційних засад державного фінансового контролю // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 116-129. – ISSN 2410-0706
1628256
  Кириленко О.П. Формування інституційного забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 80-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1628257
  Кушнір С. Формування інституційного середовища забезпечення функціонування аграрного сектору // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 85-92. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглядаються інституційні засади формування сприятливого середовища для підвищення економічної безпеки аграрної економіки. Вагома увага приділена питанням пізнання сутності основних інститутів, що відіграють важливу роль у її розвитку. ...
1628258
   Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки : колект. монографія / [А.А. Гриценко та ін.] ; за ред. акад. НАН України А.А. Гриценка ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр.". – Київ : [б. в.], 2021. – 735, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9756-2
1628259
  Шушкова Ю.В. Формування інституціонального базису технологічної модернізації економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 10-16. – ISSN 2306-6814
1628260
  Моісеєнко О.М. Формування інституціонального механізму державного управління економічним розвитком України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Моісеєнко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1628261
  Юхименко П. Формування інституціонального середовища з метою забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку підприємництва на регіональному рівні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 23-36. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1605-2005
1628262
  Нечипорук О.В. Формування інструментарію реалізації інвестиційної політики держави в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Нечипорук Оксана Василівна ; НАН України, Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1628263
  Куйбіда С.В. Формування інструментів структурної перебудови національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Куйбіда Степан Васильович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Львівський регіональний ін-т держ. управління. – Львів, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
1628264
  Іваницький О.І. Формування інтегральної компетентності майбутнього вчителя фізики на засадах акмеологічного, контекстного та компетентністного підходів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 129-132. – ISSN 1563-3713
1628265
  Глазкова А.С. Формування інтеграційних процесів розвитку залізничного транспорту України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Глазкова Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. транспорту. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1628266
  Квасова О.Г. Формування інтегрованих умінь читання й письма у процесі виконання студентами веб-квесту / О.Г. Квасова, Н.К. Лямзіна // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 38-44. – ISBN 978-617-7507-84-9
1628267
  Горлова О.П. Формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горлова Олена Павлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1628268
  Партола В.В. Формування інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі навчання математики: досвід вальдорфської школи // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 180-187


  "У статті розглянуто основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США. З’ясовано, що ефективними підходами є такі, як особистісно-орієнтований, поведінковий (біхевіористський) та соціально-психологічний. Установлено, що в основу ...
1628269
  Шарун Ю.Ф. Формування інтелектуальних умінь студентів вітчизняних класичних університетів у педагогічних дослідженнях 50-60-х років ХХ століття / Ю.Ф. Шарун, Т.В. Черниш // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 433-441. – ISSN 2074-8167
1628270
  Пахаренко О. Формування інтелектуального капіталу в контексті інноваційної економічної системи держави / О. Пахаренко, Ф. Швець // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 25-33. – ISSN 2411-4014
1628271
  Байгушев В. Формування інтерактивних конфігурацій стану ринкового середовища // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 7-17. – ISSN 2411-5215
1628272
  Довгий О. Формування інтересу до математики в учнів у закладах позашкільної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2308-4634
1628273
  Доценко С.О. Формування інтернет-культури майбутнього викладача музичного мистецтва в освітньому середовищі ЗВО / С.О. Доценко, Чжоу Ань // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (108). – С. 37-41. – ISSN 1562-529Х
1628274
  Ткачова Н.О. Формування інфомедійної грамотності майбутніх учителів засобами педагогічних дисциплін / Н.О. Ткачова, А.С. Ткачов, Т.М. Собченко // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 2 (180). – С. 70-81. – ISSN 2227-2747
1628275
  Мамонов К.А. Формування Інформаційно-аналітичного забезпечення підходу до інтегральної оцінки формування та використання бренду будівельного підприємства / К.А. Мамонов, В.І. Троян // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 30-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1628276
  Третько В. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів-міжнародників // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 306-315. – ISSN 2312-5993
1628277
  Марченков С.М. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Марченков Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1628278
  Волошина О. Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови в аграрному закладі вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 6/7 (214/215), червень-липень. – С. 138-151. – ISSN 2308-4634
1628279
  Манойленко Н.В. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у професійній підготовці вчителя трудового навчання / Н.В. Манойленко, Т.В. Куценко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 136-139. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1628280
  Семенчук Т.Б. Формування інформаційно-комунікаційного менеджменту організації / Т.Б. Семенчук, Є.Л. Осипова, Г.Ю. Тополюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 7 (546) : Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України. – С. 158-164. – ISSN 2222-4459
1628281
  Пальчик О. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів через виковіртуальних освітніх спільнот // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 180-182. – ISBN 978-966-698-271-4
1628282
  Собченко Т.М. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів в освітньому середовищі педагогічного університету / Т.М. Собченко, Н.О. Ткачова, А.С. Ткачов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 145-148. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1628283
  Цюняк О.П. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти / О.П. Цюняк, Г.М. Розлуцька, О.В. Кравець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 435-438. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1628284
  Наливайко О.О. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців журналістики / О.О. Наливайко, О.Ю. Манченко, О.Ю. Рудченко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 201-212. – ISSN 2074-8167
1628285
  Постіл С.Д. Формування інформаційно-цифрової компетентності студентів коледжу / С.Д. Постіл, А.В. Дудник, В.С. Солоп // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. праць XVII Міжнар. наук. конф., 22-29 верес. 2022 р., м. Нетанія, Ізраїль / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [etc ; редкол.: А.В. Горошко, А.М. Гуржій, В.О. Харжевський та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 70-75. – ISBN 978-966-330-413-7
1628286
  Олейнікова Л.Г. Формування інформаційного простору адміністрування податків і зборів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 43-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
1628287
  Шманатов М.С. Формування інформаційного простору на тимчасово окупованих територіях України: як інформація окуповує реальність // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 28-47. – ISSN 2616-9460
1628288
  Зима О.Г. Формування інформаційного середовища національної індустрії туризму / О.Г. Зима, Ю.Ю. Лола, Н.В. Жила // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 27-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1628289
  Розлуцька Г.М. Формування інформаційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти і ступеня засобами сервісів Google / Г.М. Розлуцька, О.В. Невмержицька, В.С. Назаров // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 117-121. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1628290
  Лоренсон В. Формування інформаційної культури користувачів / В. Лоренсон, Л. Попіль, Л. Чайківська // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 87-92. – ISBN 978-617-531-243-8
1628291
  Коломієць О. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця у контексті сучасних освітніх завдань / О. Коломієць, О. Головата // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – Вип. 10. – C. 310-333. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600
1628292
  Захарова В.О. Формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Захарова Валерія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1628293
  Хвищук В. Формування іншомовної компетенції за допомогою читання автентичних текстів на уроках англійської мови // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 158-161. – ISSN 2410-2202
1628294
  Трофименко А.О. Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 35-38. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1628295
  Яцишин М. Формування історико-правової школи у Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки / М. Яцишин, Н. Яцишин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 9-13. – ISSN 2409-4544
1628296
  Пехтерева Т.І. Формування історичних поглядів В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 65-68. – (Серія історії ; № 14)
1628297
  Добровольська А.М. Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С.45-56. – ISSN 2413-1571
1628298
  Лобурець В.Є. Формування кадрів радянського робітництва класу України / В.Є. Лобурець. – Харків, 1974. – 158с.
1628299
  Князєва О.А. Формування кадрового резерву для забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу персоналу підприємства / О.А. Князєва, М.В. Шамін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 5 (139). – С. 49-55. – ISSN 2071-4653
1628300
  Житкова Н.Ю. Формування кампуса як студентського містечка / Н.Ю. Житкова, Е.О. Машковська, Д.В. Коршунов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 61. – С. 319-332. – ISSN 2077-3455
1628301
  Стеценко А.І. Формування карбонатних відкладів під впливом інфільтрацій з хвостосховища ЦГЗК (Кривий ріг) / А.І. Стеценко, С.К. Кошарна, В.В. Іванченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 74-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
1628302
  Миргородська О.Л. Формування картографічних дослідницьких умінь майбутніх учителів географії / О.Л. Миргородська, О.В. Колотуха // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 85-88. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2075-1893
1628303
  Музика М.П. Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 229-235. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1628304
  Шульга Г.І. Формування кінематографічної освіти в Одесі: сторінками журналу "Силуэты" (1922-1925) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 113-125. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1628305
  Смирнов І.Г. Формування кластерів у сфері послуг за М. Портером / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко, О.В. Шматок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 122-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1628306
   Формування клінічного мислення в післядимломній підготовці лікарів-інтернів за пеціальністю "Неонатологія" / Є.Є. Шунько, О.В. Воробйова, О.Т. Лакша, Т.В. Кончаковська, Ю.Ю. Краснова, О.О. Костюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 5-7. – ISSN 2226-1230
1628307
  Лембрик І.С. Формування клінічного мислення у студента-іноземця при вивченні дисципліни "Педіатрія" / І.С. Лембрик, З.Р. Кочерга // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 82-85. – ISSN 1681-2751
1628308
  Онищенко Н. Формування ключових компетентностей майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: теоретичний аспект // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 199-215. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1628309
  Проценко І. Формування ключових компетентностей у підготовці майбутніх учителів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 137-140. – ISBN 978-966-698-271-4
1628310
  Черкашин С.В. Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 270-279. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1628311
  Махота О.О. Формування колекції будівельних матеріалів XI-XV ст. Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 363-366. – ISSN 2218-4805
1628312
  Березкіна В.І. Формування колекції трав"янистих рослин відкритого грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В.І. Березкіна, В.О. Меньшова // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 138-144. – ISBN 978-966-2303-13-1


  "...Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка був заснований 22 травня 1839 р. як Ботанічний сад Університету св. Володимира на ділянці, що примикала до його корпусу."
1628313
  Рублевська Н.В. Формування колекцій художніх творів у культурі Тернополя другої половини XX- початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Рублевська Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1628314
   Формування комп"ютерної грамотності учнів. – К., 1987. – 157с.
1628315
  Зелена М.І. Формування компенсаційного пакету як інструменту мотивації персоналу на промислових підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / Зелена Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 31 назва
1628316
  Огієнко О. Формування компетентностей для демократичного громадянства в системі освіти дорослих скандинавських країн // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 13-23. – ISSN 2312-5993
1628317
  Слюсарчук Ю. Формування компетентностей ІТ-фахівців при проектному навчанні у форматі стартапу / Ю. Слюсарчук, О. Слюсарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 75-80. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1628318
  Альсадун М.А. Формування компетентностей професійного спілкування майбутніх поліцейських засобами української мови // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 60-72. – ISSN 2074-8167
1628319
  Чайковська Г. Формування компетентностей сталого розвитку в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 72-80. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1628320
  Шостачук А.М. Формування компетентностей студентів-механіків в галузі робототехніки / А.М. Шостачук, В.Д. Головня // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 280-283 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1628321
  Стрілець В. Формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі: сучасний стан наукової дослідженості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 103-110. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Проаналізовано наукові публікації за останні 15 років щодо проблеми формування у майбутніх філологів компетентності в письмовому науково-технічному перекладі. У контексті психолінгвістичного аспекту розглянуто доробок представників когнітивної ...
1628322
  Лунячек В.Е. Формування компетентності в сфері захисту прав інтелектуальної власності у працівників закладів загальної середньої освіти в процесі підвищення кваліфікації / В.Е. Лунячек, Н.П. Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 16-28. – ISSN 2074-8922


  "Проаналізовано наукові джерела щодо захисту прав інтелектуальної власності працівників освіти, а сааме: дослідження працівниками профільних кафедр закладів вищої освіти України, вітчизняних дисертаційних досліджень, монографічні роботи, дослідження ...
1628323
  Височан З.Ю. Формування компетентності в українському діалогічному мовленні майбутніх правознавців у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Височан Зоряна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1628324
  Попова О.В. Формування компетентності в українському усному діалогічному мовленні в учнів основної школи методом дискусії : дис. … д-ра філос. наук : 011, 01 / Попова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 366 арк. – Додатки: арк. 284-366. – Бібліогр.: арк. 261-283
1628325
  Задільська Г.М. Формування компетенції читання у майбутніх вчителів англійської мови // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 84-89. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1628326
  Кононов О.І. Формування комплексної вартості підприємств на основі цифрового маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кононов Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Україн. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2023. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1628327
  Кононов О.І. Формування комплексної вартості підприємства на основі цифрового маркетингу: теоретичні аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 12 (539) : Інструменти реалізації "Плану Маршала" для повоєнного відновлення України. – С. 250-257. – ISSN 2222-4459
1628328
  Дуброва Н.П. Формування комплексної системи маркетингу у банку / Н.П. Дуброва, Л.С. Крючко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 64-67. – ISSN 2306-6806
1628329
  Барановський О. Формування комплексої програми забезпечення фінансової безпеки комерційних банків України / О. Барановський, Т. Путінцева // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 65-79. – ISSN 1818-5754
1628330
  Бурбело Н.О. Формування комплексу заходів антикризового управління підприємством // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 65-70. – ISSN 2309-1533
1628331
  Дейнега І.О. Формування комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дейнега Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1628332
  Сліпчук В. Формування комунікативних компетентностей іноземних студентів у закладах вищої медичної освіти України // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 52-57. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628333
  Усенко Н. Формування комунікативних компетентностей студентів-медиків у процесі евристичного вивчення іноземної мови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 133-140. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1628334
  Остафійчук С.О. Формування комунікативних навичок у студента-медика // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 155-159. – ISSN 2521-1455
1628335
  Шалівська Ю. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутнього педагога у процесі фахової підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 3 (211), березень. – С. 149-152. – ISSN 2308-4634
1628336
  Волошена С. Формування комунікативної компетентності дітей як актуальна проблема сучасної початкової школи // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 20-22. – ISBN 978-617-620-344-5
1628337
  Пономарьов О. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів засобами змішаного навчання // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 97-99. – ISBN 978-617-8049-46-1
1628338
  Галецький С.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Галецький Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1628339
  Кінаш І.О. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійної підготовки // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 84-88. – ISSN 1681-2751
1628340
  Лупак Н.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецтва: засади інтермедіальної технології : монографія / Наталія Лупак ; [наук. ред. Г.В. Терещук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 451, [1] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-451. – ISBN 978-066-07-3774-7
1628341
  Ліштаба Т. Формування комунікативної компетентності майбутнього філолога в умовах ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 242-250. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  Важливими питаннями навчальної діяльності магістрантів у процесі формування їхньої комунікативної компетентності є засвоєння філологами термінологічного словника мовної, мовленнєвої комунікації, вивчення дефініцій комунікативних понять, висвітлення ...
1628342
  Власенко Л.В. Формування комунікативної компетентності студентів в вищих навчальних закладах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 175-181. – (Серія 12 : Психологія ; вип. 3 (27))
1628343
  Горохова Т. Формування комунікативної компетентності студентів на засадах текстоцентричного підходу // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (27), листопад. – С. 20-22


  "Метою статті є окреслення можливостей текстоцентричного підходу у формуванні комунікативної компетентності студентів класичного університету".
1628344
  Гончаренко-Закревська Формування комунікативної компетентності студентської молоді в освітньому середовищі університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 98-103. – ISSN 2308-4634
1628345
  Кіт І.В. Формування комунікативної компетентності у здобувачів вищої медичної освіти на кафедрі анатомії людини / І.В. Кіт, А.М. Пришляк, С.І. Яворська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 91-96. – ISSN 1681-2751
1628346
  Лавренко Т. Формування комунікативної компетентності як складова професійного становлення особистості // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 88-90
1628347
  Волошин В.Д. Формування комунікативної компетентності як умова успішної міжкультурної комунікації лікаря у глобалізованому світі / В.Д. Волошин, Ю.С. Сморщок, О.С. Волошин // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 46-48
1628348
  Мацюк О.О. Формування комунікативної компетенції у майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 53-58. – ISBN 978-966-330-308-6
1628349
  Олендер К. Формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення ділової англійської мови // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 177-180


  Розглянуто особливості формування комунікативної культури як невід"ємної складової загальної культури майбутнього фахівця, визначено типові ситуації усно-мовленнєвого та писемного спілкування, наголошено на ролі активних методів та використанні ...
1628350
   Формування комунікативної толерантності у молоді в умовах інклюзивної освіти / Н.В. Харченко, Ж.П. Кундий, Ю.П. Ющенко, А.В. Костриков // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Миронюк І.С. – Київ, 2020. – № 3/1 (61). – С. 137-143. – ISSN 2077-6594
1628351
  Сошинська В.Є. Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 92-96. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - розглянувши генезис наукових досліджень соціально-комунікаційних процесів, уточнити поняття професійної комунікації та обґрунтувати необхідність формування комунікаційних компетенцій у магістрів спеціальності 029 "Інформаційна, ...
1628352
   Формування комуністичного світогляду в процесі викладання суспільствознавства. – К., 1966. – 139с.
1628353
  Непорожній О.С. Формування комуністичної свідомості на уроках літератури у 4-10 класах / О.С. Непорожній. – Київ, 1978. – 151с.
1628354
   Формування комуністичної свідомості радянських людей. – К., 1967. – 38с.
1628355
   Формування комуністичної свідомості радянської молоді. – Київ, 1967. – 144с.
1628356
  Труніна І.М. Формування конкурентних переваг закладів вищої освіти / І.М. Труніна, М.Ю. Білик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – Вип. 2 (127). – С. 36-40. – ISSN 1995-0519
1628357
  Шмалій Н.А. Формування конкурентних переваг підприємств дорожньої галузі України в умовах її реформування : дис. ... д-ра філософії : 05, 051 / Шмалій Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 209 арк. – Додатки: арк. 194-209. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 178-193
1628358
  Бідюк А.М. Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бідюк Алла Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торгов.-екон. ун-т. – Київ, 2020. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
1628359
  Зубчик О.А. Формування конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти) : монографія / Зубчик Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Поліграф-Плюс, 2019. – 406, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-406 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8977-86-2


  У пр. 1739195 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу! З найкращими побажаннями з великою повагою. Підпис
1628360
  Сокур Л.А. Формування консолідованих документально-інформаційних ресурсів Шевченківського національного заповідника засобами проєктної діяльності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 45-57. – ISSN 2409-9805
1628361
   Формування консолідованої системи нормативно-правової інформації в умовах децентралізації державної влади в Україні : монографія / Корж І.Ф., Морозов А.О., Лихоступ С.В., Загаєцька О.А. ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : АртЕк, 2018. – 237, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-237. – ISBN 978-617-7264-69-8
1628362
  Делікатна Н.М. Формування конструктивно-проєктивних умінь у майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Делікатна Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1628363
  Клімашевський А. Формування конфесійних відмінностей у храмооблаштуванні українських церков у період від Берестейської унії 1596 р. до Замойського собору 1720 р. // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 114-124. – ISSN 2225-3246


  "Храмооблаштування є для української сакральної культури не менш значущим смисловим виразником християнської iдеї, нiж власне сам храм, iконостас або iкона, чиї канонiзованi обриси давно вже вiдклалися у масовiй релiгiйнiй свiдомостi українцiв як ...
1628364
  Юдкін-Ріпун Формування концептосфери прислів"я та афоризмів як текстоутворювальний експеримент // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 105-112
1628365
  Бородіна О.А. Формування концептуально-аналітичної моделі підвищення енергоефективності на місцевих рівнях в умовах децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (529) : Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці. – С. 26-33. – ISSN 2222-4459
1628366
  Шапошник А.М. Формування концептуальної моделі поняття "хімічні процеси" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 159-165. – ISSN 2074-8922
1628367
  Бурмістрова В. Формування концептуальної моделі публічного адміністрування в системі державно-церковних відносин в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 109-117
1628368
  Воронковіа В.Г. Формування концепції адміністративного менеджменту в умовах стрімкого розвитку технологій, стохастичності та адаптації до змін / В.Г. Воронковіа, О.М. Венгер // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 159-177. – ISSN 2708-0390
1628369
  Лазарєва О.В. Формування концепції екоменеджменту в практиці управління земельними ресурсами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1628370
  Ставицька С.О. Формування концепції індивідуального смислу життя та духовна самосвідомість особистості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 8-17. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 5 (29))
1628371
  Мазур Г.Ф. Формування концепції інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва в умовах нестійкого економічного розвитку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1628372
  Олексенко Р.І. Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 118-126. – ISSN 2072-1692
1628373
  Майоров М. Формування кордону України з Румунією і Молдовою // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 181-193. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1628374
  Майоров М. Формування кордону України на Закарпатті // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 194-204. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1628375
  Пішпек Світлана Іванівна Формування корпоративних відносин у перехідній економіці : Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Пішпек Світлана Іванівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 219 л. – Бібліогр.: л. 185-194
1628376
   Формування корпоративних стратегій управління людськими ресурсами: антикризовий аспект : монографія / С.П. Калініна, Ю.С. Хоружий, О.Ю. Лелюк, Ю.І. Коровчук ; за заг. ред. С.П. Калініної ; Маріупол. держ. ун-т М-ва освіти і науки України. – Маріуполь : Маріупольський державний університет, 2018. – 206, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 193-206. – ISBN 978-617-7742-62-2
1628377
  Васильківський Д.М. Формування корпоративної культури як елемента брендингу / Д.М. Васильківський, Т.В. Яремчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 201-204. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
1628378
  Тюхтенко Н.А. Формування корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності підприємства / Н.А. Тюхтенко, С.М. Макаренко, Я.А. Олексенко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 98-106. – ISSN 2306-546X
1628379
  Поснова Т.В. Формування креативного людського потенціалу в умовах постіндустріальної економіки // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 83-86. – ISSN 2306-6806
1628380
  Лунячек В.Е. Формування креативного мислення студентів у процесі професійного навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 112-120. – ISSN 2074-8922
1628381
  Семененко І.Є. Формування креативної компетентності у процесі професійної підготовки студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 221-229. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1628382
  Бондар І.В. Формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бондар Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1628383
  Близнюк О.П. Формування кредитно-грошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі України / О.П. Близнюк, Т.О. Ставерська, О.М. Іванюта // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 240-249. – ISSN 2222-4459
1628384
  Шепітько В.Ю. Формування криміналістики та криміналістичної дидактики в Україні // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – C. 7-19. – ISSN 1993-0917
1628385
  Левик В.Д. Формування кримінальної політики України та шляхи ії реалізації // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 155-164. – ISSN 2072-8670
1628386
  Лутковська С.М. Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 40-52. – ISSN 2411-4413
1628387
  Семиченко В.А. Формування критичного мислення у майбутніх психологів засобами аналізу наукових текстів // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 291-318. – ISBN 978-617-8219-05-5
1628388
  Кудряшов В.П. Формування критичної інфраструктури в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 33 назв.
1628389
  Костирко Т.М. Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти / Т.М. Костирко, М.С. Жигалкіна // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 190-198. – ISSN 2707-3335


  У статті розглядаються актуальні завдання в дослідженні академічної доброчесності – боротьба з плагіатом; формування етичних норм академічної спільноти; виховання інформаційної грамотності; підвищення мотивації навчання. Описано комплекс заходів щодо ...
1628390
   Формування культури бізнесу в умовах забезпечення безкризового функціонування суб"єктів господарювання .. / О.І. Маслак, О.О. Глазунова, Н.Є. Гришко, В.А. Таловер, І.О. Титаренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
1628391
  Кубатко А.І. Формування культури здоров"я майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Кубатко Аліна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1628392
  Тернавська Л. Формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх юристів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 291-298. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1628393
  Міщирікова Л. Формування культури мовлення майбутніх фахівців у технічних внз І-ІІ рівнів акредитації / Л. Міщирікова, Г. Бурлака // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 107-109
1628394
  Осипчук О. Формування культури населення приміської зони Київщини у другій половині XX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 91-95


  В статті автор розкриває деякі аспекти процесу формування культури мешканців передмістя міста Києва.
1628395
  Підгурська В. Формування культури наукової мови студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"» / В. Підгурська, І. Голубовська // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2411-1317
1628396
  Башмакова Н.В. Формування культури оркестрового виконавства на народних інструментах: досвід дам ім. М. Глінки / Н.В. Башмакова, В.П. Кікас, Ю.П. Федотов // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 390-397. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна. Вперше в історії українського музикознавства розглядається оркестрова практика виконавства на народних інструментах Дніпропетровщини. Висновки. Традиції фахової підготовки оркестрантів на кафедрі "Народні інструменти" ...
1628397
  Подольський А.Ю. Формування культури пам"яті про жертви Голокосту в сучасній Україні: суспільно-політичні виклики і перспективи // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 431-446. – ISBN 978-966-02-8821-8
1628398
  Євсюков О. Формування культури професійної діяльності майбутнього викладача професійної освіти / О. Євсюков, І. Гордієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 111-122. – ISSN 2312-5993
1628399
  Смалько О.А. Формування культурно-естетичного світогляду майбутніх ІТ-фахівців // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 32-38. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1628400
  Щербина В.Н. Формування культурної політики в багатоукладному суспільстві сучасної України // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 259-271. – ISBN 978-966-2229-90-5
1628401
  Рижкова К.Г. Формування лабораторій із гнучкою планувальною схемою на базі науково-дослідних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 344-347 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1628402
  Кириченко Олександр Васильович Формування Латиноамериканської політики США у 80-і роки : Дис... канд. історич.наук: 07.00.03 / Кириченко Олександр Васильович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 201л. – Бібліогр.:л.183-199
1628403
  Стрельніков В. Формування лідерських навичок майбутніх фахівців у закладах вищої і фахової передвищої освіти / В. Стрельніков, Л. Лебедик, Л. Вонсович // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 34-44. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
1628404
  Романовська О.О. Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 "менеджмент" у закладах вищої освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 330-341. – ISSN 2074-8167
1628405
  Клепко С.Ф. Формування лідерської компетентності в школі : навч. посіб.-довідник / С.Ф. Клепко, Л.В. Литвинюк ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 269, [1] с. – Бібліогр.: с. 267-269 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7215-95-4
1628406
  Юлінецька Ю. Формування лінгвістичних та екстралінгвістичних компетентностей здобувачів вищої освіти в рамках курсу академічного письма / Ю. Юлінецька, О. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 125-133. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1628407
  Михно Л.П. Формування лінгвокраєзнавчої культури майбутнього вчителя як напрям наукової діяльносьі бібліотеки ЗВО // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 215-219
1628408
  Розман І.І. Формування літературної компетенції майбутніх педагогів в "шкільному курсі зарубіжної літератури з методикою навчання у старшій школі" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 174-177. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1628409
  Вавілова В.В. Формування логістичної системи аптечного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Вавілова Вікторія Валеріївна ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1628410
  Колобков В.В. Формування людини нового суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1968. – 132с.
1628411
  Грішнова О. Формування людського капіталу у сфері охорони здоров"я: проблеми та напрями зменшення фіктивізації / О. Грішнова, О. Брінцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-17. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку процесів формування людського капіталу у сфері охорони здоров"я. Охарактеризовано тенденції, процеси та асиметрії в цій царині, які супроводжують поступову ринкову трансформацію національної системи охорони здоров"я і нерідко ...
1628412
  Бурак В.Г. Формування м"яких навичок майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в освіті для стійкого розвитку // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 465-467. – ISBN 978-617-8037-75-8
1628413
  Корнюш Г.В. Формування м"яких навичок у студентів закладів вищої освіти в контексті навчання іноземних мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 36. – с. 99-110. – ISSN 2073-4379
1628414
  Григоренко Т. Формування майбутнього вчителя-філолога в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 130-140. – ISSN 2312-5993
1628415
  Нижник В.М. Формування маркетингово-логістичної служби промислового підприємства / В.М. Нижник, В.В. Шарко, О.Є. Громова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 12-17. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1628416
  Толпежніков Р.О. Формування маркетингового потенціалу підприємства в умовах міжнародних інтеграційних процесів / Р.О. Толпежніков, Г Т. . Толпежнікова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 7-13. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1628417
  Громова О.Є. Формування маркетингового стратегічного управління конкурентоздатністю підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Громова Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 54 назви
1628418
  Ковальчук С.В. Формування маркетингової стратегії закладів вищої освіти / С.В. Ковальчук, Л.Б. Мартинова, А.М. Танасійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 215-221. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1628419
  Дернова Ю.М. Формування маркетингової стратегії підприємства // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 68-69. – (Серія "Економічні науки")
1628420
   Формування масивів земель сільськогосподарського призначення як альтернатива консолідації земельних ділянок / А. Попов, С. Мовчан, С. Коломієць, І. Леженкін // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 84. – С. 42-54. – ISSN 2413-7154
1628421
  Різун Володимир Формування масової свідомості - тонка річ // День, 2000. – 3 березня


  Новопризначений директор Інституту журналістики реформує навчальні програми
1628422
  Рашкевич Н.В. Формування математичного апарату методики попередження надзвичайної ситуації на полігоні твердих побутових відходів з технологічним устаткуванням // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 100-107. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1628423
  Скидан С. Формування матеріалістичного світогляду учнів у процесі вивчення фізики // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 144-147
1628424
  Бороденко В.В. Формування матриці освітніх компетентностей майбутнього: виклики сьогодення // Наука та освіта : збірник праць XVI Міжнар. наук. конф., 4-11 січн. 2022 р., Хайдусобосло (Угорщина) / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine science) [etc. ; голов. ред.: А.В. Горошко ; редкол.: А.М. Гуржій та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 82-84. – ISBN 978-966-330-403-8
1628425
  Яворська Т.М. Формування медіа - та інформаційної культури: зарубіжний досвід публічних бібліотек / Т.М. Яворська, Н.В. Щусь // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 2409-9805
1628426
  Мурзіна О. Формування медіакомпетентності в процесі дистанційної освіти: фактори впливу. Якість // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 60-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628427
  Лашук Н.М. Формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лашук Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1628428
  Громова Н. Формування медіакомпетентності майбутнього вчителя-словесника в курсі "методика навчання української мови" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 119-130. – ISSN 2312-5993
1628429
  Пішак В.П. Формування мелатонінутворювальної функції на ранніх етапах онтогенезу людини і ссавців // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 78-80. – ISSN 2226-1230
1628430
  Кравченко А.Г. Формування ментальних рис нації під впливом соціально-економічних та політичних чинників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 295. – С. 164-170. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1628431
  Стронська Н.Т. Формування мережевих ресурсів українського бібліографознавства та перспективи його розвитку // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 621-633. – ISSN 2222-4203
1628432
  Брадов В.В. Формування мережевого інструментарію інформаційної війни (на прикладі агресії росії проти України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 96-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1628433
  Міненко Л.М. Формування мережі військових музеїв у Збройних Силах України (1995-2013 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 100-128. – ISSN 2707-1383
1628434
  Біла Д. Формування методики визначення системно важливих страхових компаній в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 117-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1628435
  Тоузані Тарік Формування методичних елементів управління поведінкою підприємства в умовах нестаціонарної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 477-482. – ISSN 2222-4459
1628436
  Грінченко Ю.Л. Формування методичних засад якісного економічного зростання авіаційної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1628437
  Ковальчук Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі України у пострадянський період // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 26-30. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються процеси формування методичної діяльності у бібліотечній справі України з 1991 р. і дотепер, а саме: створення нової організаційної структури методичної служби, трансформації методичних функцій; аналізуються нові тенденції, сучасні форми ...
1628438
  Юрійчук Н. Формування методичної компетентності майбутніх учителів-філологів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 153-159. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1628439
  Васильєва Г. Формування методичної компетентності педагогічних працівників інклюзивної освіти під час підвищення кваліфікації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 90-98. – ISSN 2312-5993
1628440
  Калініна Л. Формування методичної рефлексії майбутнього вчителя іноземної мови як засобу саморозвитку професійної компетентності у закладах вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 71-76. – ISSN 2307-4914
1628441
  Шушкова Ю.В. Формування методології дослідження процесів реіндустріалізації на основі технологічної модернізації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 17-23. – ISSN 2308-1988
1628442
  Кугай Н. Формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики у процесі навчання дисципліни "Методи оптимізації / Н. Кугай, М. Калініченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 55-71. – ISSN 1682-2366
1628443
  Завгородня О.В. Формування методологічних інструментів фасилітації інтеграційних процесів в психології: розвиток ідей Г.О. Балла // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 113-122. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 1). – ISSN 2072-4772
1628444
  Кудлаєнко С.В. Формування механізмів реалізації соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних процесів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Кудлаєнко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1628445
  Рудик О.А. Формування механізмів регулювання соціально-трудових відносин в ОТГ у підвищенні якості життя населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Рудик Олег Андрійович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
1628446
  Клименко В.О. Формування механізмів та інструментарію забезпечення екологічної безпеки при видобутку бурштину // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 48-60. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 1 (97)). – ISSN 2306-5478
1628447
  Кучер Г.Я. Формування механізму організації заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки : 08.01.01:Дис....канд. екон. наук. / Кучер Г.Я.; Тернопільський держ. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2000. – 153л. – Бібліогр.: С.142-153
1628448
  Павлович О.Р. Формування механізму професіоналізації менеджменту закладу вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Павлович Олександра Романівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1628449
  Бобровська О.Ю. Формування механізму системного управління процесами інвестування відбудови регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 15, серпень. – С. 97-103. – ISSN 2306-6814
1628450
  Ситник Й.С. Формування механізму стимулювання інноваційно-технологічного розвитку на регіональному рівні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 163-174. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 2). – ISSN 2522-1639
1628451
  Оксенюк Т.М. Формування механізму стратегічного управління інноваційним розвитком регіональних соціально-економічних систем у контексті застосування кластерних технологій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 149-152. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1628452
  Пилипенко А.А. Формування механізму стратегічного управління сталим розвитком підприємства. / А.А. Пилипенко, Р.А. Єремейчук // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 57-64. – ISSN 2413-9610
1628453
  Підгірна В. Формування механізму управління прибутком підприємств в умовах ринкових відносин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 86-93. – ISSN 2078-5860


  Виділено особливості формування механізму управління прибутком підприємств, уточнені принципи управління та окремі складові механізму. Представлено концепція формування механізму управління прибутком підприємств в умовах ринкових відносин, що включає ...
1628454
  Жадан Ю.В. Формування механізму управління ризиками переробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Жадан Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1628455
  Кушнір І. Формування міжкультурної білінгвальної мовної особистості іноземних студентів-медиків в академічному середовищі українських ЗВО // Міжкультурна комунікація в університетському освітньому просторі : колект. монографія / Н.І. Ушакова, О.М. Білик, А.П. Брицкая, С.О. Волков, С.П. та ін. Домнич. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 108-122. – ISBN 978-966-285-578-4
1628456
  Хачатрян Є.Л. Формування міжкультурної дискурсивної компетентності майбутніх фахівців з економіки в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хачатрян Єва Левонівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1628457
  Зєня Л. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів з використанням навчально-професійних завдань / Л. Зєня, С. Роман, О. Коломінова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 145-154. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Представлена концептуальна модель формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів на практичних заняттях з іноземної мови у мовному педагогічному закладі вищої освіти за рівнем вищої освіти "бакалавр"."
1628458
  Воєводіна Н. Формування міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів у німецькій як другій мові в контексті плюрилінгвальної освіти // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5 (1-2020). – С. 45-55. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
1628459
  Колбіна Т. Формування міжкультурної компетентності студентів-економістів на заняттях з іноземної мов / Т. Колбіна, Л. Лукашова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 143-150. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1628460
  Костенко Д.В. Формування міжкультурної компетентності у майбутніх фахівців галузі "Інформаційні технології" в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Костенко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1628461
  Денісова І.О. Формування міжкультурної комунікації студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 74-77
1628462
  Рязанцева Д.В. Формування міжкультурної наукової компетентності викладачів вищих навчальних закладів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 212-220. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1628463
  Корнєва З.М. Формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти : монографія / З.М. Корнєва ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". – Київ : Каферда, 2018. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.271-331. – ISBN 978-617-7301-44-7
1628464
  Григоров О. Формування міжнародно-правових моделей регламентації повітряних польотів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 82-85. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано міжнародно-правові моделі регламентації повітряних польотів на початку ХХ ст. У цей період, коли національне законодавство багатьох держав ще не містило механізму правового регулювання польотів як повітряних куль, так і перших літальних ...
1628465
  Шталь Т.В. Формування міжнародної маркетингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок / Т.В. Шталь, В.О. Козуб, А.Н. Нахметов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 345-351. – ISSN 2222-4459
1628466
  Крисенко О. Формування міжнародної підтримки протидії російській агресії // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 68-71. – ISBN 978-617-7157-38-9
1628467
  Цигічко Г.О. Формування мікробних угруповань азотного циклу в чорноземі опідзоленому за органічної системи землеробства та їх вплив на показники якості зерна пшениці озимої / Г.О. Цигічко, О.І. Маклюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-4893
1628468
  Комарніцька Л.М. Формування мовленнєвої активності у дітей старшого дошкільного віку з психофізичними порушеннями // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 310-319. – ISSN 2617-1112
1628469
  Дацька Т. Формування мовленнєвої компетентності "екологічна грамотність і здорове життя" у підручниках з англійської мови для старших класів / Т. Дацька, О. Голик // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 78-86. – ISSN 2411-1309
1628470
  Масловська Л. Формування мовленнєвої компетенції студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 105-107
1628471
  Попович В.І. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Попович Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1628472
  Гутник В. Формування мовних компетентностей у монологічному мовленні майбутніх учителів (початковий ступінь вивчення німецької мови) / В. Гутник, З. Соломко, М. Паустовська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 4 (212), квітень. – C. 95-98. – ISSN 2308-4634
1628473
  Санівський О. Формування мовно-риторичної особистості в підручнику "Коротка історія українського письменства" Сергія Єфремова / О. Санівський, О. Циганок // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 158-171. – ISSN 2307-4906
1628474
  Мєлєкєсцева Н. Формування мовної особистості здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей (на основі ідей Івана Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 123-129. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  У статті висвітлено деякі аспекти використання лінгводидактичної спадщини Івана Огієнка з метою формування мовної особистості здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням). Обгрунтовано ...
1628475
  Кучеренко І. Формування мовної особистості учня сучасної школи стилістичними засобами словотвору // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 3-8


  "Розглянуто особливості процесу формування мовної особистості учня-мовця засобами словотвору на сучасному уроці української мови в закладах загальної середньої освіти. Охарактеризовано концепт "мовна особистість", визначено і висвітлено основні ...
1628476
  Медведєва О.Ю. Формування мовнопрофесійної культури майбутніх працівників морського та річкового транспорту // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 87-93. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2524-0102
1628477
  Звєряков М.І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (729). – С. 3-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1628478
  Васильців Т.Г. Формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, О.В. Рудковський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 163-169. – ISSN 2222-4459
1628479
  Оксана Кошелєва Формування моделі надання освітніх послуг ЗВО в умовах воєнного стану / Оксана Кошелєва, Олена Кравчук, Оксана Цисельська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 114-12. – ISSN 2409-9805
1628480
  Мітягін О. Формування моделі професійної військової освіти в україні з урахуванням процедур оперативного планування НАТО / О. Мітягін, Д. Вітер, В. Карпенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 64-78. – ISSN 2617-1775
1628481
  Бурміс І.В. Формування моделі публічної бібліотеки в умовах об’єднаних територіальних громад Півдня України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 12-20. – ISSN 2409-9805
1628482
  Сава А.П. Формування моделі розвитку сільських територій під впливом євроінтеграційних процесів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 28-34. – ISSN 2309-1533
1628483
  Пушкар О. Формування моделі сприйняття рекламного мультимедійного продукту на підставі конвергенції підходів face-to-face і screen-to-screen / О. Пушкар, Ю. Курбатова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 139-151. – ISSN 1684-906Х


  "Розглянуто підхід до розробки рекламного мультимедійного продукту для просування чи продажу товарів або послуг. Рекламний продукт визначено як рекламний ролик, інтерактивний рекламний ролик, 3-D рекламу, віртуальну і доповнену реальність, ...
1628484
  Шпорлюк Р. Формування модерних націй : Україна - Росія - Польща / Роман Шпорлюк ; [пер. з англ. Г. Касьянова та ін.]. – Київ : Дух і Літера ; kmbs, 2016. – 551, [1] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 540-551. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-467-0
1628485
  Бекешкіна І.Е. Формування моральних переконань і почуттів молоді / І.Е. Бекешкіна. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1988. – 47, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 47-48 (19 назв.). – (Теорія і практика наукового комунізму ; Серія 2)
1628486
  Швайка М.О. Формування морально-вольових якостей фахівців морського транспорту за допомогою фізичної культури / М.О. Швайка, М.Л. Литвин // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 79-86. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2524-0102
1628487
  Шульженко О. Формування морально-естетичних поглядів у студентів ВНЗ через властивості основ філософської освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 117-120. – ISSN 2308-4634
1628488
  Гризоглазова Таміла Іванівна Формування морального досвіду молодших школярів засобами музичної казки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.1 / Гризоглазова Таміла Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1628489
  Асламова М.В. Формування морального обличчя майбутнього медичного працівника в процесі професійної підготовки // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 283-287. – ISSN 2077-1096
1628490
  Захарук Т.В. Формування моральності у старшокласників як основи соціальної зрілості / Т.В. Захарук, О.С. Ніколенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 77-84. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 12 (36))
1628491
  Туюсов І. Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів нелінгвістичних закладів освіти // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 463-464. – ISBN 978-617-8037-75-8
1628492
  Беньковська Н. Формування мотивації до вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 248-255. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1628493
  Головко Н. Формування мотивації навчальної діяльності у студентів під час фахової підготовки / Н. Головко, А. Черепаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 16-20. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається проблема формування у студентів закладу вищої освіти мотивації навчальної діяльності, відповідального ставлення до навчання, розглянуто питання мотивації з погляду вчених, розглянуто причини відсутності навчальної мотивації ...
1628494
  Цибулько Л. Формування мотивації професійної діяльності викладачів закладів вищої освіти як умови їх високого професіоналізму / Л. Цибулько, М. Роганов // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2023. – № 1 (103). – С. 100-109. – ISBN 978-617-8042-14-1
1628495
  Станіславова Л.Л. Формування мотивації студентів до вивчення культури мови з використанням ІКТ // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 166-169. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558


  У статті розглянуто проблему формування внутрішньої мотивації студентів до вивчення культури мови засобами інформаційно-комп"ютерних технологій. Визначено поняття мотивації, обґрунтовано шляхи підвищення мотивації до навчання засобами ІКТ. Описано ...
1628496
  Галашова О. Формування мотивації студентів до усної іншомовної комунікативної діяльності у процесі дистанційного навчання іноземної мови // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 18-26. – ISSN 2307-4906
1628497
  Шама І.П. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до індивідуального стилю професійної діяльності засобами кейс-технологій // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 43-52. – ISSN 2227-2747
1628498
  Мартиненко С. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності / С. Мартиненко, Н. Кипиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-57. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено та охарактеризовано інформаційний, аксіологічний і перетворювальний етапи формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності. Проаналізовано результати експериментального дослідження, ...
1628499
  Воскресенська Т.І. Формування мотиваційної активності студентів обліково-економічних спеціальностей у результатах навчальної діяльност // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 289-294. – ISSN 2222-4459
1628500
  Шашина М.В. Формування мотиваційної складової кадрової політики підприємства в умовах високого рівня мобільності робочої сили / М.В. Шашина, Р.В. Тульчинський, О.Ю. Федотов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 48-52. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1628501
  Бакум В.А. Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів музики засобами української народної пісні // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 108-113. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1628502
  Іванець Н.В. Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Іванець Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1628503
  Коркішко О. Формування навичок Soft Skills майбутніх педагогів через наповнення змісту освітніх компонентів елементами тренінгових технологій (за матеріалами кваліфікаційної роботи) / О. Коркішко, В. Трещалов // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2023. – № 1 (103). – С. 17-23. – ISBN 978-617-8042-14-1
1628504
  Августюк М.М. Формування навичок ефективного метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 6-12. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1628505
  Олефіренко Н.В. Формування навичок ефективної співпраці учасників під час реалізації STEM-проєктів / Н.В. Олефіренко, В.В. Носова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 124-128. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1628506
  Плачинда Т.С. Формування навичок застосування сучасних педагогічних технологій у майбутніх викладачів авіаційних закладів вищої освіти // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 210-220. – ISBN 978-617-8219-05-5
1628507
  Костик Є. Формування навичок іншомовного академічного письма у студентів-магістрів економічного профілю // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 78-86. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1628508
  Оніщук І.І. Формування навичок іншомовного спілкування на основі сучасних підходів до іншомовної освіти у вищих навчальних закладах України // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 27-33. – ISSN 2411-1317


  "...У статті розглянуто основні сучасні підходи до іншомовної освіти у педагогічних університетах України."
1628509
  Дембіцька С. Формування навичок працеохоронної діяльності в студентів машинобудівних спеціальностей: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 16-21. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628510
  Давидова А. Формування навичок та вмінь з інформаційної грамотності у користувачів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / А. Давидова, Г. Штан // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 33-38. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються причини та головні особливості проведення занять з інформаційної та бібліотечно-бібліографічної грамотності в ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна. Зазначається, що проблемою, яку необхідно вирішити, є незадовільний рівень навичок як ...
1628511
  Гедз С. Формування навичок читання англомовної наукової літератури в студентів-магістрів немовних спеціальностей // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 9. – С. 38-45. – ISSN 2410-0927
1628512
  Букатова О. Формування навчальних компетенцій здобувачів освіти на основі інтеграції предметів природничого циклу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 43-50. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1628513
  Грєбцова І.С. Формування навчальних округів у межах розбудови централізованої моделі керівництва розвитком освіти в Російській імперії першої половини XIX ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 286-305. – ISSN 2312-6825
1628514
  Романишин Ю.Л. Формування навчально-професійної мотивації студентів у технічних закладах вищої освіти / Ю.Л. Романишин, Б.Я. Магас, В.І. Шекета // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 212-217. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1628515
  Задорожна І.П. Формування навчально-стратегічної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні англійською мовою студентів нефілологічних спеціальностей / І.П. Задорожна, Л.Я. Зєня // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (110). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1628516
  Зеленко Н. Формування накопичувальної складової загальнообов"язкового державного пенсійного страхування як напрям реформування пенсійної системи України / Н. Зеленко, В. Зеленко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 91-97. – ISSN 2409-8892
1628517
  Майборода О.М. Формування народності / О.М. Майборода. – К, 1986. – 48с.
1628518
   Формування науково-атеїстичного світогляду у студентської молоді. – Чернівці, 1973. – 216с.
1628519
  Козак Т.Д. Формування науково-атеїстичного світогляду учнівської молоді / Т.Д. Козак. – Київ, 1976. – 48с.
1628520
  Бойчук Ю. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах упровадження технологій дистанційного навчання / Ю. Бойчук, Боярська-Хоменко, Л. Рибалко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (111). – С. 74-81. – ISSN 1562-529Х
1628521
  Шевчук О.В. Формування наукового світогляду студентів в процесі виконання лабораторних робіт з фізики в умовах інклюзивного навчання / О.В. Шевчук, І.Л. Гуменюк // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 177-181. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 179). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1628522
  Солдатов В.І. та ін. Формування наукового світогляду учнів при викладанні математики / В.І. та ін. Солдатов. – Київ, 1972. – 144с.
1628523
  Бондаренко Г.П. Формування наукової мовнокомунікативної компетенції дослідника під час навчання у ВНЗ як чинник підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 31-40. – ISSN 2220-6310


  У статті розглядаються роль і місце наукової мовно-комунікативної компетенції у професійному становленні фахівця, окреслюються критерії готовності майбутніх спеціалістів до написання наукової роботи українською мовою; визначаються мовностилістичні ...
1628524
  Кахнич В. Формування наукової школи публічного права у Львівському університеті (1661-1772) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 108-116. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1628525
   Формування нації триває // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 40. – ISSN 1992-9277
1628526
  Коцур Л. Формування національної гордості - необхідна складова українського державотворення // Society. Document. Communication : збірник наукових праць / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: Svitlana V. Оrlyk, Viktor V. Кuibida, Аlla M. Zlenko [at al.]. – Pereiaslav, 2023. – Вип. 18. – С. 182-198. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2518-7600
1628527
  Школик А. Формування національної доктрини адміністративного права: історія, сучасний стан і перспективи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 60-72. – ISSN 1026-9932
1628528
  Притика Ю.Д. Формування національної доктрини цивільного процесу в роботах науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка в період незалежності України / Ю.Д. Притика, І.О. Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 99-105. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Мета проведеного дослідження - установити внесок науковців-правників Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвиток доктрини науки цивільного процесуального права в період незалежності України, з 1991 року. Для реалізації цієї ...
1628529
  Куруч А.В. Формування національної ідентичності як основа національної безпеки України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 147-154. – ISSN 2074-8922
1628530
  Петренко О. Формування національної самосвідомості студентської молоді в процесі громадської діяльності (з досвіду роботи регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ) // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 112-118. – ISSN 2618-0715


  В статті здійснений аналіз досвіду Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу Рівненського державного гуманітарного університету з формування національної самосвідомості студентської молоді в ...
1628531
  Маляр Л.В. Формування національної свідомості гімназійної молоді Закарпаття в 20-30-х рр. ХХ ст. засобами української літератури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 153-156. – Бібліогр.: 26 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1628532
  Кузіна Н. Формування національної свідомості українців під впливом україномовної періодики у 1907-1914 рр. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1628533
  Міщенко А.Б. Формування невизнаних територій як прояв ерозії довіри до інклюзивних інститутів в Україні // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 213-221. – ISSN 2618-1274
1628534
  Бутнік-Сіверський Формування неоекономіки в сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 57-67. – ISSN 2308-0361
1628535
  Шаблій О. Формування нових наукових дисциплін на перетині суспільної географії і суміжних наук // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 221-223. – ISBN 978-617-7069-36-1
1628536
  Москалик Г.Ф. Формування нових правил та норм функціонування освіти: філософські погляди // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 59-62. – ISSN 1815-3194


  Про модернізацію освіти в Україні, її нове нормування, філософське переосмислення завдань та напрямків.
1628537
  Азбергенова Р.Б. Формування нової моделі економічного зростання в Казахстані // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 162-169. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
1628538
  Воробйов Г.П. Формування нової парадигми військової освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 172-188. – ISBN 978-966-622-885-0
1628539
  Чернєй В.В. Формування нової парадигми вітчизняної освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 260-267. – ISBN 978-966-622-885-0
1628540
  Сіденко В.Р. Формування нової політичної економії інноваційного розвитку (до виходу в світ книги Ю.М. Бажала "Політична економія інноваційного розвитку: розриваючи зачароване коло економічної теорії", англ. мовою) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 149-151. – ISSN 1605-7988
1628541
  Левченко К.Б. Формування нормативно-правового забезпечення державної політки із протидії домашньому насильству // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 64-70. – ISSN 2072-8670
1628542
  Комарова Н. Формування обгрунтованої молодіжної політики на місцевому рівні під час воєнного стану // Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практики : загальнодерж. наук.-практ. вид. / Держ. установа "Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики" ; голов. ред. Ф.К. Іллюк ; редкол.: Драпушко Р.Г., Баженков Є.В., Биковська О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (4). – С. 12-28. – ISSN 2786-6238
1628543
  Гринь В.П. Формування облікового стратегічного інформаційного простору: комунікаційний аспект // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 73-82. – ISSN 2313-4569
1628544
  Музичко О.Є. Формування образу лідера Іспанії Ф. Франко в українській інтелектуальній традиції ХХ ст. // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 107-115. – ISSN 2520-2855
1628545
  Ушаков А.С. Формування одухотвореного образу людини культури комплексом мистецтв // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 29-38. – ISSN 2410-5325


  Статтю присвячено аналізу мистецтва як чинника формування образу людини культури. Виявлено ресурсний потенціал мистецтва як засобу актуалізації творчих можливостей особистості в процесі формування образу людини культури. Встановлено специфіку ...
1628546
  Назаренко О.В. Формування окремих компонент облікової політики підприємства щодо дебіторської заборгованості / О.В. Назаренко, Т.В. Лукаш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 15-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1628547
  Макаренко Ю.П. Формування оптимальної структури капіталу з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства / Ю.П. Макаренко, Д.О. Клименко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6806
1628548
  Василишина Л.М. Формування оптимальної територіальної структури регіонального господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Василишина Любов Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1628549
  Грін О.О. Формування органів влади й управління в період Закарпатської України (кінець 1944 - 1945 рр.) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 103-133. – ISBN 978-966-2075-11-3
1628550
  Бровчак Л.С. Формування організаторських здібностей майбутніх учителів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 49-53. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1628551
  Масляєва О.О. Формування організаційно-економічних відносин в агропромислових підприємствах / О.О. Масляєва, І.О. Ганзюр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 105-108 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1628552
  Полотняк І.Г. Формування організаційно-економічного механізму розвитку та збереження персоналу ПрАТ "Київстар" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 379-384. – ISSN 2222-4459
1628553
  Ястремська О.М. Формування організаційного забезпечення процесу впровадження аутсорсингу логістичних функцій на підприємстві / О.М. Ястремська, М.В. Зеленський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 286-293 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1628554
  Сегеда І.В. Формування організаційної структури управління на підприємствах готельного бізнесу / І.В. Сегеда, Н.М. Богдан // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 19-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1628555
  Хоменко М.М. Формування організаційної структури управління підприємством / М.М. Хоменко, Г.М. Дорожкіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 174-178. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1628556
  Яцків О. Формування осередків сестер кларисок, серафіток і францисканок Найсвятішого Сакраменту на теренах Галичини (друга половина XIX - початок XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 383-389
1628557
  Шкирта І.М. Формування основ комп"ютерної грамотності майбутнього вчителя початкової школи в процесі професійної освіти / І.М. Шкирта, В.Ф. Лазар, Н.В. Базар // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 455-459. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1628558
  Байбаков В.М. Формування основ професійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів України за фахом "дитяча хірургія" // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 298-300. – ISSN 2077-1096
1628559
   Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, [ Острог, 19-21 травня 1995 р. ]. – Острог
Кн. 2 : Статті, доповіді, виступи. – 1995. – 225 с.
1628560
  Попрозман О.І. Формування основних компонентів сталого розвитку економічної системи / О.І. Попрозман, Т.В. Харчук, Л.А. Кургузенкова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (249). – С. 24-31. – ISSN 2522-1620
1628561
  Цвігун Т.В. Формування основних факторів внутрішнього середовища організації // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 200-203. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1628562
  Кошель А.О. Формування основних факторів і показників які визначають цінність земель в межах населених пунктів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 217-221
1628563
  Маноха О. Формування особистої, соціальної, навчальної компетентності студентів філологічних спеціальностей: аксіологічний підхід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210), лютий. – С. 145-149. – ISSN 2308-4634
1628564
  Загрійчук І.Д. Формування особистостей як основа підготовки фахівців нової генерації // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 16-17
1628565
  Коротєєва В.О. Формування особистості вчителя засобами етнепдагогіки (1917-1930 рр.) / В.О. Коротєєва. – Миколаїв, 1996. – 93с.
1628566
  Пономаренко Т. Формування парадигми ризик-орієнтованих маркетингових стратегій на ринку споживчих товарів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 63-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  В умовах високого рівня конкуренції на споживчих ринках , підвищення рівня вимог покупців до продукції , упрова - дження стандартизації та сертифікації продуктів ( особливо на європейських ринках ), збільшення рівня доступності товарів та інформації ...
1628567
   Формування парламентської більшості: стан, проблеми, перспективи : Матеріали "круглого столу". – Київ : Юридична книга, 2000. – 112с. – ISBN 966-02-1293-3
1628568
  Сойко І.М. Формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах інклюзії // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 155-164. – ISBN 978-966-7359-77-5
1628569
  Атаманчук П.С. Формування педагогічного кредо фахівця фізико-технологічного профілю в умовах STEM-інтеграційних освітніх інновацій // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 7-13. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Окреслений "Новою Українською Школою", пріоритетний розвиток природничо-математичної освіти (STEM-освіти), орієнтує на розробку, створення та обґрунтування концептуальних ліній управління навчанням, методології освітнього прогнозу й сценаріїв ...
1628570
  Стасюк Л. Формування педагогічної культури як складової педагогічної етики майбутніх вихователів // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 99-105. – ISSN 2415-8143
1628571
  Крайник Г.С. Формування переліку корупційних злочинів як складова удосконалення кримінальної відповідальності за їх вчинення / Г.С. Крайник, Т.Є. Дунаєва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 70-72. – ISSN 2308-9636
1628572
  Чабан Г.В. Формування персоналу підприємства: фактори і методи / Г.В. Чабан, В.Г. Чабан, Л.В. Тірбах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2023. – Вип. 56. – С. 49-53. – ISSN 2306-546X
1628573
  Аннєнков І. Формування першої в УСРР школи конструкторів електричних машин (1920-і роки) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 135-145. – ISSN 1998-4634
1628574
  Сторожук С.Д. Формування писемної комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови на основі проєктних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сторожук Світлана Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1628575
  Різник В.В. Формування підприємливості та нового типу економічного мислення в контексті прогресивної глобалізації / В.В. Різник, Н.А. Різник // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 63-69. – ISSN 2306-546X
1628576
  Попова О.В. Формування підприємницької компетентності студентів у процесі професійної підготовки / О.В. Попова, С.Т. Золотухіна // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 111-121. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1628577
  Ткачов А.С. Формування підприємницької компетентності у високоздібних учнів підліткового віку (на прикладі суспільствознавчих предметів) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 112-119. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1628578
  Баніт Ю. Формування підприємницької компетентності у процесі практико-орієнтованої підготовки студентів: особистісно-діяльнісний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 129-135. – ISSN 2308-4634
1628579
  Черноіванова Г.С. Формування підходу до оцінювання макросередовища інноваційної cфери підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 145-152. – ISSN 2222-4459
1628580
  Кузьменко Г.І. Формування податкової облікової політики: мета, задачі та цільова спрямованість // Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 400-404. – ISBN 978-966-189-425-8
1628581
  Іщенко А.М. Формування позитивного іміджу державних службовців в Україні в умовах цифрової трансформації / А.М. Іщенко, А.А. Сінчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6814
1628582
  Беліченко Л. Формування позитивного іміджу фахівця: ознаки, механізми та технології // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 2 (72). – С. 12-20. – ISSN 2617-6858
1628583
  Поліщук А. Формування позитивної мотивації до вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням майбутніми аграрними інженерами // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 178-183. – ISSN 2308-4634
1628584
  Чистякова Л. Формування позитивної мотивації студентів до екологозбережувальної діяльності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 419-427. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1628585
  Черенков А.В. Формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах північного Степу / А.В. Черенков, О.І. Желязков, О.М. Козельський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 22-29 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1628586
  Джаман Я.В. Формування поліетнічного простору великого міста як передумови розвитку етнотуризму (на прикладі Чернівців) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 168-177 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1628587
  Ковтун О.А. Формування полікультурної компетентності майбутнього педагога в процесі реалізації стратегії інтернаціоналізації // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 221-235. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1628588
  Зубик А.А. Формування полікультурної особистості майбутнього філолога у контексті інтернаціоналізації вищої освіти / А.А. Зубик, Т.В. Сторчова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 17-18
1628589
  Пришляк О.Ю. Формування полікультурної професійної компетентності фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах США та Канади // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 221-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1628590
  Литвинова Л.А. Формування політики бібліотек у сфері інтелектуальної власності // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 209-214
1628591
  Пархоменко-Куцевіл Формування політики державної безпеки України в контексті запобігання та протидії корупції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 90-95. – ISSN 2414-4436
1628592
  Пугач Н. Формування політики Джорджа Вокера Буша стосовно Іраку після обрання президентом (січень-серпень 2001 р.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 162-165. – ISBN 978-966-171-783-9
1628593
  Болюбах В. Формування політики інтернатної установи щодо забезпечення якості обслуговування підопічних громадян // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 2. – С. 37-42 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-6912 02
1628594
  Серкевич І.Р. Формування політики України у сфері національної безпеки (на прикладі Великої Британії) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 35-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1628595
  Рябець К.А. Формування політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Рябець Катерина Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1628596
  Яровенко О Л. Формування політичного права в умовах глобалізації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 148-150. – ISBN 978-966-171-322-1
1628597
  Степанков В.В. Формування політичної еліти "України" (1648-1676 рр.) у висвітленні М.І. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 49-50
1628598
  Макаренко Б. Формування політичної культури особистості як основи гуманізації її політичної участі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 182-193


  Доводиться, що значну роль в олюдненні політичної діяльності людини відіграє політична культура, гуманізаційна специфіка якої полягає в її комунікативній природі. Саме в межах політичної культури суспільства виробляються спільні цінності, переконання, ...
1628599
  Кищенко Г.І. Формування політичної культури студентів і деполітизація вищої школи // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 181-188. – ISBN 966-594-559-9
1628600
  Книшова І.Ю. Формування політичної культури та конфлікти в умовах геополітичних трансформацій // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 38-41
1628601
  Проскуріна Олена Олександрівна Формування політичної культури українського суспільства:проблеми й перспективи розвитку : Дис....канд. політичних наук: 23.00.03 / Проскуріна Олена Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 185л. – Бібліогр.:л.167-185
1628602
  Ріаханов Шингис Нуртасович Формування політичної нації у республіці Казахстан : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Ріаханов Шингис Нуртасович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
1628603
  Воловик В.М. Формування польських культурних ландшафтів містечок Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 242-248 : рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1628604
  Заєць О. Формування понятійного апарату земельних управлінських правовідносин // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 236-239. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Особливий вид діяльності державних, самоврядних та уповноважених державою інституцій, включаючи громадські організації, в галузі використання та охорони земель визначається в юридичній науці та законодавстві (Розділ 7 Земельного кодексу України від ...
1628605
  Приходько Л.Ф. Формування поняття "архівний фонд" в українському архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 5-40. – ISSN 0320-9466
1628606
  Ревуцька С.К. Формування поняття "психоаналітична інтерпретація" в літературознавстві // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 161-164
1628607
  Скавронський П. Формування поняття про природоохоронні території в шкільному курсі "Фізична географія України" // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 205-208. – ISBN 978-617-7069-36-1
1628608
  Липова Л.А. Формування понять речовини і матеріалу при вивченні хімії / Л.А. Липова. – Київ : Радянська школа, 1985. – 96 с.
1628609
  Скоцик В.Є. Формування попиту на ринку сільськогосподарської техніки: сучасний стан та шляхи вирішення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 14-17. – ISSN 2306-6814
1628610
  Тавлуй І.П. Формування портфеля "стандартних інструментів" при реалізації проекту стратегічного розвитку організації // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 65-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
1628611
  Рач В.А. Формування портфеля проектів на засадах теорії несилової взаємодії / В.А. Рач, О.М. Медведєва, А.В. Євдокимова // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 115-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2222-8810
1628612
  Черненко І.О. Формування посттравматичного стресового розладу у комбатантів (фактори ризику, профілактика, терапія, реабілітація) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Черненко Інна Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1628613
  Левкіна Р. Формування почуття професійної соборності студентів та викладачів як запорука високої якості навчально-виховного процесу у ВНЗ / Р. Левкіна, А. Левкін, А. Ряснянська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 35-38. – ISSN 1562-529Х
1628614
  Гудима Н. Формування правил мовленнєвого етикету молодших школярів у світлі ідей Івана Огієнка та концепції нової української школи / Н. Гудима, О. Ковальчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 97-104. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  У статті описано процес формування мовленнєвого етикету молодших школярів на уроках мовно-літературної освітньої галузі Нової української школи з використанням лінгвістичної та науково-педагогічної спадщини визначного культурного, церковного й ...
1628615
  Пугач В.М. Формування правової компетентності майбутніх менеджерів охорони здоров"я у процесі фахової підготовки : автореф, дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пугач Віталіна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
1628616
  Костенко О.О. Формування правової компетентності майбутніх учителів історії і правознавства у теорії та практиці вищої школи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 76-91. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1628617
  Бортна Л.В. Формування правової культури на Українських землях у другій половині XIX - на початку XX ст. // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 16-20
1628618
  Попик Н. Формування правової культури студентів у закладах вищої освіти України (1991-2014 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISSN 2518-7732
1628619
  Ганзенко О.О. Формування правової культури українського суспільства в контексті підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 9-16. – (Юридичні науки ; № 3)
1628620
  Федорченко В.К. Формування правової культури фахівців туристської сфери / В.К. Федорченко, Н.В. Федорченко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 188-204. – ISSN 1993-0909
1628621
  Ходаківський М.Д. Формування правової політики України на сучасному етапі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 496-505. – ISSN 0869-2491
1628622
  Карповець Х.М. Формування правописної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури в процесі навчання мовознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Карповець Христина Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1628623
   Формування правосвідомості юриста. – Львів, 1997. – 96с.
1628624
  Скрипник І. Формування праксеологічної компетентності магістрів стоматології : сучасні підходи / І. Скрипник, Я. Кульбашна, В. Захарова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 99-106. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628625
  Скрипник І. Формування праксеологічної компетентності магістрів стоматології: мотиваційна складова / І. Скрипник, Я. Кульбашна, В. Захарова // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 2226-3012
1628626
  Козаченко Л.А. Формування практико-орієнтованого освітнього середовища у реалізації освітніх програм аграрних закладів вищої освіти // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 163-165. – ISBN 978-617-7149-59-9
1628627
  Ткаченко Ю.М. Формування практичних навичок з безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 19-20 : фото
1628628
  Токарик Г.В. Формування практичних навичок у студентів ІІ-го курсу медичного факультету при викладанні біохімії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 156-158. – ISSN 2077-4214
1628629
  Бойко Н. Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень. – С. 10-16. – ISSN 0130-5263
1628630
  Рум"янцев В.О. Формування представницького складу Центральної Ради // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 6-12. – ISSN 1727-1584
1628631
  Чепуренко Я.О. Формування президентських архівів у країнах СНД // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1/3. – С. 230-247. – ISSN 0320-9466
1628632
  Білозір О.В. Формування принципів взаємодії "держава - бізнес - громада" в процесах соціальної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 95-99. – ISSN 2306-6814


  "Зазначено, що перехід від патерналізму держави до рівноправної взаємодії секторів держави, бізнесу та громади, тривалий і складний. Ця взаємодія має стати стійкою, закріпленою в традиційній культурі і мати підтримку на законодавчому рівні. У зв"язку з ...
1628633
  Панасюк А.П. Формування природознавчих компетентностей, як елемент гармонійного розвитку особистості / А.П. Панасюк, М.А. Осип // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 176. – ISBN 978-617-8037-94-9
1628634
  Онищенко А.М. Формування пріоритетів міждержавної еколого-економічної політики скорочення емісій парникових газів в рамках виконання Паризької угоди // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 178-188. – ISSN 2616-6437
1628635
  Рожнятовський А.О. Формування продуктивності картоплі залежно від елементів технології вирощування в зоні Полісся : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Рожнятовський Андрій Олегович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1628636
  Катеринчук І.М. Формування продуктивності насіннєвих посівів ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Катеринчук Ірина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1628637
  Гамаюнова В.В. Формування продуктивності пшениці озимої залежно від умов вирощування в Південному Степу / В.В. Гамаюнова, І.В. Смірнова // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1628638
  Дворецький В.Ф. Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України / В.Ф. Дворецький, Т.В. Глушко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 69-78 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1628639
  Кудріна В.С. Формування продуктивності соняшнику залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Кудріна Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1628640
  Кисельов Д.О. Формування продуктивності яблуні сорту Флоріна на фоні фоліарного підживлення препаратом Терасорб Комплекс / Д.О. Кисельов, І.В. Гриник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 148-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
1628641
  Павлюк Б.В. Формування проектної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Павлюк Богдан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1628642
  Стрельник О.О. Формування проектної компетентності філологів у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Стрельник Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1628643
  Геращенко Б.І. Формування проліферативних і адаптивних відповідей клітинних популяцій за дії іонізуючої радіації та хіміопрепаратів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Геращенко Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 44 назви
1628644
  Станасюк Н.С. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 110-117. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1628645
  Шостачук А.М. Формування просторової уяви у майбутніх конструкторів-механіків // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 247-251. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609
1628646
  Коноплицька А.І. Формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності "Професійна освіта (цифрові технології)" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 122-124. – ISSN 2313-0431
1628647
  Гребенкова Г. Формування професійних компетентностей здобувачів професійної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 89-92
1628648
  Кашута В.Є. Формування професійних компетентностей студентів засобами активних методів навчання / В.Є. Кашута, О.О. Рябова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 288-293. – ISSN 2074-8922
1628649
  Ющенко Л.О. Формування професійних компетентностей фахівців спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації / Л.О. Ющенко, В.О. Базар // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 84-90. – ISSN 2409-9805


  Мета статті – розглянути проблеми пов’язані з формуванням професійних компетентностей фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи на сучасному етапі у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. Висновки. Незважаючи на наявні умови для ...
1628650
  Гребняк М.П. Формування професійних компетенцій з профілактичної медицини у студентів-фармацевтів / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко, В.В. Таранов // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 132-136. – ISSN 2077-6594
1628651
  Довженко С.С. Формування професійних компетенцій засобами фізичного виховання у студентів залізничних навчальних закладів // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 1. – С. 22-28. – ISSN 2520-2677


  "Розроблена методика з організації і змісту професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту на основі реалізації навчально-тренувальних модулів, що спрямовані на поглиблену теоретико-методичну підготовку для ...
1628652
  Максименко А. Формування професійних компетенцій майбутніх педагогів-хореографів у процесі вивчення дисципліни "народно-сценічний танець" // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 90-95. – ISSN 2307-4914
1628653
  Проценко І.І. Формування професійних компетенцій у майбутніх педагогів // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 179-180. – ISBN 978-966-698-282-0
1628654
  Безлюдна Н. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти методами проєктів / Н. Безлюдна, Н. Дудник // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 6-12. – ISSN 2307-4906
1628655
  Тур О.М. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи засобами інтерактивної дидактичної гри / О.М. Тур, О.О. Вдовіна, О.М. Василинина // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 61. – С. 62-71. – ISSN 2410-5333


  Визначено поняття дидактичної гри; зазначено, що комунікативна компетентність майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи нарівні з професійною компетентністю є показником якості їхньої фахової освіти; указано основні вміння і ...
1628656
  Лещук Г.В. Формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів медичних коледжів засобами іноземної мови / Г.В. Лещук, О.В. Сорока // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 94-97. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  Закцентовано увагу на проблемі формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів медичних коледжів засобами гуманітарних дисциплін, зокрема, іноземної мови. Мета статті спрямована на виокремлення термінологічних та змістових аспектів ...
1628657
  Прокопчук В.Ю. Формування професійно-особистисної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи у процесі навчання в медичному коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Прокопчук Віта Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
1628658
  Черв"якова Н.І. Формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів початкових класів засобами педагогічної метафори // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 3 (178). – С. 37-45. – ISSN 2227-2747
1628659
  Кінах Н. Формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя початкової школи як наукова проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 192-206. – ISSN 2312-5993
1628660
  Кінах Н. Формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя у площині цифровізації неперервної освіти / Н. Кінах, Н. Рубльова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 137-149. – ISSN 2312-5993
1628661
  Генкал С. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 208-218. – ISSN 2312-5993
1628662
  Ящук С.П. Формування професійно-правової компетентності студентів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 333-338. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1628663
  Перерва В.В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Перерва Вікторія Вікторівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1628664
  Шалаєва В.С. Формування професійно зорієнтованних аксіологічних комунікативних умінь в іноземних студентів немовних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шалаєва Валерія Станіславівна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1628665
  Корнєєва І.О. Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх дизайнерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Корнєєва Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1628666
  Копилова О.В. Формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції іноземних студентів економічного профілю засобами дистанційних технологій // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 66-78. – ISSN 2073-4379
1628667
  Брехунець А.І. Формування професійного мислення у майбутніх учителів технологій // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 25-39. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1628668
  Хромченкова Н.М. Формування професійної відповідальності майбутніх журналістів на бакалаврському рівні вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хромченкова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2022. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1628669
  Мешко Г.М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 103-106. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1628670
  Цюняк О. Формування професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності засобами тренінгових технологій // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 2. – С. 152-157. – ISSN 2307-4914
1628671
  Нінова Т.С. Формування професійної екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 171-178. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1628672
  Балануца О. Формування професійної ідентичності майбутніх дипломатів у процесі професійної підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 95-104. – ISSN 2312-5993
1628673
  Андрієвська-Семенюк Формування професійної ідентичності майбутніх психологів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – № 21. – С. 102-106. – ISSN 2078-4643
1628674
  Разумна А.Г. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Разумна Алла Григорівна ; М-во здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
1628675
  Чемерис І. Формування професійної іншомовної компетенції майбутніх журналістів: практичний аспект // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 96-101. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1628676
  Спичак Т.С. Формування професійної компетентності в курсантів вищих морських навчальних закладів під час вивчення курсу вищої математики // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 68-76. – ISSN 2227-2747
1628677
  Підлісний Є. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 126-134. – ISSN 2307-4906
1628678
  Проскура С.Л. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук / С.Л. Проскура, С.Г. Литвинова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 137-146. – ISSN 2413-1571
1628679
  Заїка Л.А. Формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Заїка Людмила Анатоліївна ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1628680
  Сорокотяга І. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів морської галузі в закладах вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 259-270. – ISSN 2312-5993
1628681
  Матвеєва Н. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів в умовах магістратури: теоретичний аналіз проблеми / Н. Матвеєва, М. Матішак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (351)). – ISSN 1729-360Х
1628682
  Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання з урахуванням макаренкознавчих вимірів сучасної педагогічної інноватики // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 132-133. – ISBN 978-966-698-271-4
1628683
  Томашівська М.М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Томашівська Мар"яна Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1628684
  Жигайло О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи шляхом використання дидактичних та ділових ігор // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 133-138. – ISSN 2308-4634
1628685
  Стеблюк С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової дяльності: морально-етична складова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 46-51. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628686
  Фаст А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із публічного адміністрування з використанням досвіду США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 473-482. – ISSN 2312-5993
1628687
  Козіна О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях хорового диригування // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 64-71. – ISSN 2307-4914
1628688
  Бєляєва Н. Формування професійної компетентності майбутнього менеджера в контексті студентоцентрованого навчання // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 95-96
1628689
  Замятіна Н.В. Формування професійної компетентності майбутнього менеджера туристичної індустрії у процесі навчання // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 453-463. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185


  Досліджено вимоги, які висувають сьогодні до підвищення рівня освіти менеджерів туристичної індустрії. Розглянуто деякі приклади компетенцій світових стандартів і проаналізовано моделі та вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики менеджера ...
1628690
  Дерда І. Формування професійної компетентності майбутнього педагога-музиканта у процесі фахової підготовки // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 56-63. – ISSN 2307-4906


  Проаналізовано погляди науковців, щодо особливостей розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів-музикантів у процесі фахової підготовки.
1628691
  Жихорська О. Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу закладу вищої освіти в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 194-202. – ISBN 978-617-7890-23-1
1628692
  Батюк Л.В. Формування професійної компетентності студента медичного університету при вивченні медико-біологічних дисциплін / Л.В. Батюк, О.А. Жерновникова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 51-89. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1628693
  Захарова В. Формування професійної компетентності студентів-філологів засобами літературного краєзнавства // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 24-35. – ISSN 2312-5993
1628694
  Попова Г. Формування професійної компетентності судноводіння в майбутніх судноводіїв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 51-60. – ISSN 2312-5993
1628695
  Видолюб Н. Формування професійної компетентності у майбутніх вчителів / Н. Видолюб, О. Гейліх // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 42-50. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628696
  Гусак Л.П. Формування професійної компетентності у студентів економічних спеціальностей при вивченні математичних дисциплін // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 43-46 : рис. – Бібліогр.: с. 45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1628697
  Кононенко І.А. Формування професійної компетенції майбутніх фахівців філологів під час проходження наскрізної практики // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 82-95. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1628698
  Шарапа М.В. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 105-112. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1628699
  Шумовецька С.П. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: використання дослідницького методу для поглиблення знань з проблематики лідерства та управління прикордонним підрозділом // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 137-141. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1628700
  Кушнір Н.С. Формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кушнір Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1628701
  Пілевич О.А. Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пілевич Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1628702
  Козлакова Г.О. Формування професійної культури студентів технічного університету засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 429-434
1628703
  Кіліченко О.І. Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв"язування навчальних ситуацій // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – C. 15-19. – ISSN 2221-6316


  "...Таким чином, у процесі швидких змін у суспільстві та визначенню нових вимог до організації педагогічного процесу в школах стоїть завдання перед педагогічними ВНЗ сформувати проофесійно мобільного вчителя."
1628704
  Колодій Н.В. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Колодій Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1628705
  Харченко І. Формування професійної мовної компетентності сучасного професіонала аграрного профілю // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 166-175. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1628706
  Ленда Р.І. Формування професійної мовної компетентності фахівців галузі публічного управління / Р.І. Ленда, А.С. Ленда // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 61-62
1628707
  Щирба В.С. Формування професійної мотивації при вивченні дискретних структур студентами напряму підготовки 122 комп""ютерні науки / В.С. Щирба, Р.В. Моцик, О.В. Фуртель // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 179-182. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1628708
  Шварп Н.В. Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців / Н.В. Шварп, Л.М. Калашнікова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 230-243. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1628709
  Митрофанова С.С. Формування професійної самосвідомості майбутніх психологів в умовах здобуття другої вищої освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Митрофанова Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1628710
  Ігнатенко П.Р. Формування професійної спрямованості старшокласників / П.Р. Ігнатенко. – К., 1983. – 47с.
1628711
  Хорольська О. Формування професійної успішності майбутніх педагогів засобаи активного соціально-психологічного навчання // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 4. – С. 176-182. – ISSN 2307-4906
1628712
  Зварич І. Формування професіоналізму майбутніх лікарів США (зарубіжний досвід) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 29-36. – ISSN 2308-4634
1628713
  Хмеляр І.М. Формування професйної компетентності майбутніх фармацевтичних працівників в умовах реалізації міжпредметної інтеграції / І.М. Хмеляр, О.І. Бурбан // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 192-197 : рис. – Бібліогр.: с. 195-196. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1628714
  Бурменко О.А. Формування процедур реалізації керуючого алгоритму експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС України / О.А. Бурменко, О.І. Сошинський, Р.І. Шевченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 180-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1628715
  Дука Т.М. Формування психічного благополуччя старших дошкільників у процесі рухової активності з використанням новітніх здоров"язбережувальних технологій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 95-98. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1628716
  Курило В.С. Формування психологічних якостей майбутніх фахівців гуманітарного профілю в процесі професійної підготовки / В.С. Курило, О.Л. Караман // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 1 (179). – C. 17-26. – ISSN 2227-2747
1628717
  Буйняк М.Г. Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Буйняк Мар"яна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1628718
  Тюптя О.В. Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.01 / Тюптя О.В.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 21с. – Бібліогр.:с.18-19
1628719
  Юник І. Формування психологічної стійкості комунікаторів у процесі підготовки до професійної дільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 58-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну стійкість комунікаторів як їх особистісну властивість, що входить у синдром стану психологічної готовності до комунікативної діяльності. Психологічна стійкість інтерпретується як не вроджена, а набута властивість, яка ...
1628720
  Дунаєв І. Формування публічної політики вибіркової міграції та подальшої інтеграції іноземних кваліфікованих працівників в Україні / І. Дунаєв, Д. Костєнніков // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 180-205. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931


  Сучасний акцент на місцевий і регіональний рівень в інтеграційній політиці вже набув ефект для публічного управління: в Євросоюзі міста все частіше розробляють власну інтеграційну філософію; раніше традиційна ієрархічна модель "зверху вниз" розподілу ...
1628721
  Гомоляко О. Формування публічної політики: теоретико-методологічні аспекти // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 22-26. – ISSN 2414-4436
1628722
  Олійник Я.Б. Формування регіональних диспропорцій в Україні та основні напрями їх усунення. // Матеріали наукової конференції "Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року", 1999. – Ч. 2
1628723
  Коюда О.П. Формування регіональної інноваційної системи: інституційний підхід // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 10-15. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1628724
  Іншин М.І. Формування режиму робочого часу та його подальше закріплення на нормативно-правовому рівні // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 54-57. – ISSN 2413-743X
1628725
  Васюк Н.О. Формування резерву управлінського персоналу у сфері охорони здоров"я в Україні як складової кар"єрного розвитку / Н.О. Васюк, О.О. Котов, Т.В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1628726
  Чебан А.С. Формування рекламної стратегії підприємства при виході на зовнішній ринок / А.С. Чебан, Т.В. Аверіхіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/1. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
1628727
  Демчук Р.В. Формування репрезентативних міфологем на теренах України. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 34 : Культурологія. – С. 21-30
1628728
  Хлівний Я. Формування репресивного законодавства в Україні в 1932-1933 рр // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7069-28-6
1628729
   Формування ресурсів підземних вод на Україні. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 111с.
1628730
  Дембіцька С.В. Формування ризик-орієнтованого мислення у майбутніх фахівців енергетичної галузі / С.В. Дембіцька, О.В. Кобилянська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 85-87. – ISSN 1563-3713
1628731
  Артемов В. Формування ризик-орієнтованої компетентності військовослужбовців в умовах переходу на світові стандарти безпеки / В. Артемов, Н. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1628732
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 6 (181). – 2016. – 119, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628733
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 7/8 (182/183). – 2016. – 102, 104, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628734
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 10 (185). – 2016. – 98, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628735
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 11 (186). – 2016. – 78, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628736
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 12 (187). – 2016. – 104, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628737
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 1 (188). – 2017. – 108, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628738
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 2 (189). – 2017. – 93, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628739
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 3 (190). – 2017. – 84, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628740
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 4 (191). – 2017. – 88, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628741
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 5 (192). – 2017. – 120, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628742
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 6 (193). – 2017. – 122, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628743
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 7/8 (194/195). – 2017. – 122, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628744
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 9 (196). – 2017. – 117, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628745
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 10 (197). – 2017. – 111, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628746
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 11 (198). – 2017. – 144, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628747
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 12 (199). – 2017. – 238, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628748
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 4 (203). – 2018. – 119, [10] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628749
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 5 (204). – 2018. – 140, [10] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628750
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 6 (205). – 2018. – 118, [10] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628751
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 7/8 (206/207). – 2018. – 136, [10] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628752
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 9 (208). – 2018. – 158, [8] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628753
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 10 (209). – 2018. – 127, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628754
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 11 (210). – 2018. – 131, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628755
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 12 (211). – 2018. – 156, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628756
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 1 (212). – 2019. – 156, [10] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628757
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 2 (213). – 2019. – 125, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628758
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 3 (214). – 2019. – 123, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628759
   Формування ринкових відносин в Україні = Формирование рыночных отношений в Украине = Market relations development in Ukraine : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-
№ 4 (215). – 2019. – 123, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1628760
  Бутнік-Сіверський Формування ринкового механізму господарювання на підприемствах харчової і переробнрої промисловості. : Автореф... Доктора екон.наук: 08.01.02 / Бутнік-Сіверський О.Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 46л.
1628761
  Кудирко Л.П. Формування ринкового простору перехідної економіки України у контексті ідей неоліберальної спадщини / Л.П. Кудирко. – Донецьк, 1997. – 23с.
1628762
  Мороз Дмитро Анатолійович Формування ринкового устрою в економічно розвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконгу) : 08. 01. 01 : Дис. ... канд. економ. наук / Мороз Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 187л. – Бібліогр. : л.186-187
1628763
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 39. – 2018. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1628764
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 40, ч. 1. – 2018. – 310 с. – Резюме укр., англ. мовами
1628765
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 40, ч. 2. – 2018. – 277 с. – Резюме укр., англ. мовами
1628766
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 41. – 2019. – 457 с. – Резюме укр., англ. мовами
1628767
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 42. – 2019. – 198 с. – DOI http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.42.0 - Резюме укр., англ. мовами
1628768
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 43. – 2020. – 198 с. – DOI http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.43.0 - Резюме укр., англ. мовами
1628769
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О.С. Сенишин, М.І. Крупка, Р.В. Михайлишин [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 44. – 2020. – 316, [4] c. – DOI http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.44.0 - Резюме укр., англ. мовами
1628770
  Кунділовська Т.А. Формування ринку органічної продукції в Україні / Т.А. Кунділовська, Н.М. Зеленянська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 137-147. – ISSN 2313-4569


  "У статті сформульовано основні властивості органічної продукції, які формують її безпечність, якість та підвищені поживні властивості. Уточнено дані щодо кількості господарств та площі сертифікованих сільськогосподарських угідь, задіяних під вирощення ...
1628771
  Богомолова Н.М. Формування рис громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Богомолова Наталя Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1628772
  Чорнобай О. Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 120-126. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1628773
  Сковронський Д. Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 96-102. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1628774
  Усатий А.В. Формування риторичної культури майбутнього вчителя-словесника // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 217-229. – ISBN 978-966-485-103-6
1628775
  Козак І.Й. Формування розумних матеріальних інтересів як проблема комуністичного виховання : Дис... канд. філос. наук: / Козак І.Й.; Кам"янець-Подільський держ. пед. ін-т. – Кам"янець-Подільський, 1972. – 180л. – Бібліогр.: л.168-180
1628776
  Глущенко А.С. Формування самодостатніх фінансово спроможних територіальних громад в Україні: стан, проблеми та перспективи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 126-133. – ISSN 2222-0712
1628777
  Олійник Н.А. Формування самоосвітньої компетентності студентів-аграріїв // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 120-124. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1628778
  Міранович В.Д. Формування свідомості студентської молоді Української РСР у період перебудови (1985-1991 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 75-80. – ISSN 2415-3567


  "У статті відображено вплив радянської ідеології на студентську молодь, передумови і тенденції формування громадянської активності студентства України в період перебудови, а також створення і діяльність студентських об"єднань. Проаналізовано підходи ...
1628779
  Федоряка Л. Формування світоглядних уявлень Томаса Неша в соціокультурному контексті єлизаветинської Англії // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 50-62
1628780
  Васильченко Л. Формування світоглядної компетентності особистості як проблема інтеграції природничих предметів у профільній середній освіті / Л. Васильченко, В. Ястребова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 81-89. – ISSN 2411-1317
1628781
  Ковтун О.М. Формування світоглядної культури майбутніх медичних сестер засобами реалізації деонтологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ковтун Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1628782
  Мощанський В.М. Формування світогляду учнів під час вивчення фізики / В.М. Мощанський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1628783
  Першукова О. Формування світогляду школярів засобами навчання іноземних мов у країнах ЄС та США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 241-250. – ISBN 978-966-2633-02-3
1628784
  Соколов В.Ю. Формування середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х - 1950-х рр.: від бібліотечних курсів до спеціалізованих технікумів // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 9-31. – ISSN 2707-3335


  Проаналізовано особливості становлення бібліотечної освіти у 1920-х – 1950- х рр.; досліджено історичні, соціально-політичні та культурно-освітні чинники створення та розвитку середніх спеціальних навчальних закладів, що готували бібліотекарів у ...
1628785
  Кулик С.М. Формування симбіотичного апарату та зернова продуктивність сої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1628786
  Бакуменко В. Формування системи базових знань у галузі публічного управління та адміністрування / В. Бакуменко, О. Красноруцький, М. Цедік // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 5-11
1628787
  Лобузіна К. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 10-14. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються питання удосконалення лінгвістичних засобів наукової бібліотеки та засоби адаптації власної класифікаційної системи бібліотеки до УДК. Наголошується на важливості формування електронного алфавітно-предметного покажчика до бібліотечної ...
1628788
  Колесник Надія Федорівна Формування системи господарювання малого підприємства у перехідній економіці : Дис...канд. економ. наук: 08.01.01 / Колесник Надія Федорівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 247л. – Бібліогр.:л.241-247
1628789
  Іваницька О.М. Формування системи державного управління реалізацією продукції рослинництва: організаційно-фінансові аспекти / О.М. Іваницька, Р.Г. Головін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (327). – С. 90-102 : Табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1628790
  Корнійчук К.С. Формування системи електронного документообігу в транспортному комплексі України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02, 27 / Корнійчук Костянтин Сергійович ; Нац. акад. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1628791
  Білоткач І.А. Формування системи інституціонального забезпечення розвитку органічного агропромислового виробництва Дніпропетровської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 36-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1628792
  Камбалова Я. Формування системи історичних знань про створення та розвиток станово-представницьких органів західноєвропейських країн у епоху Середньовіччя на уроках всесвітньої історії у 7 класі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 31-44. – ISSN 2312-5993
1628793
  Сімонович Д.В. Формування системи кримінального процесу України після судової реформи 1864 року // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 71-79. – ISSN 2523-4889
1628794
  Євсєєва Г. Формування системи місцевого управління в Україні (1990 - 2010 рр.) / Г. Євсєєва, Г. Кривчик // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 13-20. – ISSN 2414-4436
1628795
  Сікорський Ю.М. Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сікорський Юрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 269 арк. – Додатки: арк. 226-269. – Бібліогр.: арк. 12-13, 206-225 та в додатках: арк.226-227
1628796
  Сікорський Ю.М. Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сікорський Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1628797
   Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України : монографія / Акімова Л.М., Левчук С.М., Акімов О.О., Кузьмін О.В. ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 192, [4] с. – Бібліогр.: с. 166-188. – ISBN 978-966-289-196-6
1628798
  Копча Ю.Ю. Формування системи оцінки кадрової складової підприємства при управлінні потенціалом економічної безпеки // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 116-122. – ISSN 2073-9982
1628799
  Гринишин В.Є. Формування системи продовольчої безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гринишин Вадим Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Поліський нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1628800
  Чайка І. Формування системи реагування на потреби споживачів у закладі вищої освіти // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3 (64). – С. 59-67. – ISSN 2409-8892
1628801
  Мосієнко О.В. Формування системи рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мосієнко Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1628802
  Лазаренко В.Є. Формування системи соціального партнерства як механізму управління сучасними підприємствами: міжнародний досвід та особливості в України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 50-56. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
1628803
  Туманов О.О. Формування системи статистичних показників для дослідження соціальних медіа в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 66-71. – ISSN 2306-6814
1628804
  Лазебник Ю.О. Формування системи статистичних показників оцінювання якості зайнятості в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1628805
  Теряник О.А. Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг / О.А. Теряник, А.А. Стець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1628806
  Забуранна Л.В. Формування системи управління транспортною логістикою сільськогосподарських підприємств / Л.В. Забуранна, К.С. Чимош // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 7-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1628807
  Паніка Н.О. Формування системи управління фінансовою безпекою підприємства / Н.О. Паніка, І.О. Тарасенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 35-41
1628808
  Волосович С.В. Формування системи фінансової безпеки ринку страхування кредитів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 118-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1628809
  Шишков С.Є. Формування системи фінансової звітності емітентів на основі таксономії: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 109-118. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
1628810
  Лі Чао Формування складових механізму державної підтримки електроенергетичної галузі = Forming components of the mechanism of government support for the electric power industry : монографія / Лі Чао. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 247-274. – ISBN 978-617-7801-02-2
1628811
  Олексенко В. Формування соціальних почуттів у студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 71-76. – ISSN 2078-1016
1628812
  Карпенко О.В. Формування соціально-інституційного конструкту цифрової дипломатії / О.В. Карпенко, А.С. Рибченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 5-9. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
1628813
  Виногродська Л.І. Формування соціально-просторової й антропологічної структури давньої вінниці (за матеріалами ХІІІ-ХVІ та XVIII-XIX ст.) / Л.І. Виногродська, І.Д. Потєхіна, Ю.В. Долженко // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 51. – С. 24-52. – ISSN 2307-5244
1628814
  Пузирьов Є.В. Формування соціально-психологічної компетентності викладача / Є.В. Пузирьов, О.А. Жавко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 133-135. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1628815
  Тименко В.М. Формування соціально значимих якостей студентської молоді завдяки участі у волонтерській діяльності: зарубіжний досвід // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 217-223


  "У статті розглянуто загальні засади зарубіжного досвіду формування і розвитку соціально значимих якостей особистості завдяки участі у волонтерській діяльності. Розкрито сутність волонтерської діяльності як засобу розвитку, саморозвитку й ...
1628816
  Моргай Л. Формування соціального пакету на підприємстві: вітчизняний і зарубіжний досвід // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 24-32. – ISSN 2618-0715
1628817
  Фінін Г.І. Формування соціальної компетентності педагогічних кадрів у сучасному освітньому просторі // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 34-45. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1628818
  Смолій В.А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина 17-18 ст.) / В.А. Смолій; АН УРСР; Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1985. – 264с.
1628819
  Брєєва Є.М. Формування соціальної стратегії в системі управління туристичними підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брєєва Євгенія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1628820
  Гоголь Т.В. Формування соціоекономічної моделі вітчизняного аграрного сектору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-21. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості становлення сучасної системи аграрного виробництва в Україні в період її ринкового транс- формування. Визначено напрями вдосконалення державного регулювання аграрного сектору в Україні та побудова соціое- кономічної моделі. ...
1628821
  Чумак М. Формування соціокультурного образу вітчизняної педагогічної інтелігенції під впливом світоглядної парадигмальності другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 2411-1317
1628822
  Киливник В.В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Киливник Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1628823
  Шиба А.В. Формування соціокультурної компетентності студентів під час позакласної діяльності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 272-275. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1628824
  Махінов В.М. Формування соціокультурної компетенції випускників ВНЗ у контексті Болонської декларації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 125-131. – (Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки ; вип. 6)
1628825
  Полтавцева О.В. Формування спорткомплексів з веслувального слалому в системі міських водойм та прибрежних територій м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 434-438. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1628826
  Остапенко П. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози / П. Остапенко, О. Гнатюк // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 73-83. – ISSN 2413-7154


  Станом на сьогодні, формування спроможних територіальних громад в Україні відбувається у рамках реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування. Фактично, у рамках цієї реформи проходить реформа адміністративно-територіального устрою країни. ...
1628827
  Тараріко Олександр Формування сталих систем землекористування та охорони грунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах / Тараріко Олександр, Ільєнко Тетяна, Кучма Тетяна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1628828
  Панарін О. Формування старообрядницьких поселень на литовських та прусських землях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 30–36. – ISSN 2309-9356
1628829
  Красовська О.М. Формування стилістичної компетентності майбутніх філологів засобами наукового стилю / О.М. Красовська, Л.П. Боть // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 67-74. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1628830
  Коломієць І. Формування стилістичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами фразеологічної виразності української мови / І. Коломієць, В. Розгон // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 65-77. – ISSN 2307-4906
1628831
   Формування стилю соціалістичної архітектури. – Київ, 1961. – 219 с.
1628832
  Красношапка В.В. Формування стійкої конкурентної позиції рекламного WEB-сайту з використанням SEO / В.В. Красношапка, Д.С. Гетманець // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 61-68. – ISSN 2310-5534
1628833
  Гребень Василь Васильович Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні України (на прикладі басейну р.Рос) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Гребень Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 222л. – Бібліогр.:л.196-216
1628834
  Ткачук С.В. Формування стратегії STP-маркетингу у сфері ритейл-послуг / С.В. Ткачук, С.А. Стахурська, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С. 76-82. – ISSN 2522-1620
1628835
  Петрук В.А. Формування стратегії бізнесу торговельних підприємств у сучасних умовах підприємництва / В.А. Петрук, І.Р. Петрук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 171-180. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1628836
  Піжук О. Формування стратегії економічного розвитку підприємств у середовищі VUCA // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 37-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1628837
  Каламан О.Б. Формування стратегії інноваційного розвитку сучасного підприємства / О.Б. Каламан, О.Л. Володіна, Д.В. Мандрикін // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 75-82 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
1628838
  Чухлата Ж.Г. Формування стратегії інформаційної підтримки логістичного забезпечення організації // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 99-105. – ISSN 2075-4892
1628839
  Поплавська О.В. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності підпріємств за умов розвитку інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Поплавська Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1628840
  Жегус О.В. Формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. ; редкол.: Борисова Т.М., Василевський М., Віктор Я. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 2. – С. 58-75. – ISSN 2522-9087
1628841
  Німкович А.І. Формування стратегії розвитку інститутів інфраструктури фондового ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 297-302. – ISSN 2222-4459
1628842
  Коротун О.П. Формування стратегії розвитку туристичної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коротун Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 30 назв
1628843
  Струтинський В.Б. Формування стратегії та програми розвитку Академії інженерних наук України / В.Б. Струтинський, Є.Ю. Сахно, Н.В. Мороз // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 55-65. – ISSN 2410-9576
1628844
  Томілін О.О. Формування стратегії управління виробничими потужностями агропродовольчого підприємства в умовах глобалізації / О.О. Томілін, М.О. Вовк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1628845
  Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад Формування стратегії управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1628846
  Захарченко В.І. Формування стратегій диверсифікації у розвитку промислового підприємства / В.І. Захарченко, В.А. Пірієв // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 14-17. – ISSN 2409-1944
1628847
  Піхоцький В. Формування стратегічних напрямів розвитку та реформування державного фінансового контролю в Україні / В. Піхоцький, О. Піхоцька // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 107-113. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто актуальність і необхідність досліджень в економічній науці з метою сприяння формуванню національної парадигми контролюючої системи в країні, розробці концептуальних засад формування та функціонування єдиної системи державного фінансового ...
1628848
  Смірнова А.С. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки підприємства як засобу підвищення конкурентоспроможності / А.С. Смірнова, Н.В. Васюткіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 53-59. – ISSN 2222-4459
1628849
  Злотенко О.Б. Формування стратегічної складової забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства / О.Б. Злотенко, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 131-138. – ISSN 2222-4459
1628850
  Рудаковський А.В. Формування структур та реіонізація Всесвіту в моделях темної матерії : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рудаковський Антон Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1628851
  Куса О.М. Формування структури та змісту дисципліни "Акушерство" для підготовки студентів спеціальності медсестринство спеціалізації "Лікувальна справа" освітнього ступеня молодший спеціаліст при вищих медичних навчальних закладах // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.І. Годованець [та ін.]. – Чернівці, 2021. – Т. 25, № 1 (97). – С. 108-114. – ISSN 1684-7903
1628852
   Формування структурної матриці "шляхи-операції" для графа мережевого типу / А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, М.Б. Білан, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 111-118. – ISSN 2524-0056
1628853
  Назар М.М. Формування суб"єктивної активності засобами інтернет-тренінгів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 82-86. – Бібліогр.: 13 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1628854
  Демченко О. Формування суб"єктності соціально обдарованої особистості в культурно-освітньому просторі як умова її соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-50. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Представлено авторський підхід до пояснення культурно-освітнього простору для розвитку соціально обдарованих дітей, визначено його параметри. Обґрунтовано важливість розвитку суб"єктності соціально обдарованої особистості в культурно-освітньому ...
1628855
  Коваленко І. Формування суддівського корпусу як фактор впливу на генезу української державності у давньоруську добу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 94-101. – ISSN 2308-0361
1628856
  Шишкін В. Формування суду присяжних (досвід Іспанії) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.139-143. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1628857
  Нехін М.І. Формування сукупності параметрів бойових можливостей ударних безпілотних літальних апаратів на основі фасетної системи класифікації / М.І. Нехін, Л.Б. Каневський, Ю.А. Мирончук // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 28. – С. 87-99. – ISSN 2312-4458
1628858
  Кафтя М.А. Формування сучасних портфельних теорій: основні проблеми та тенденції розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 414-419. – ISSN 2222-4459
1628859
   Формування сучасного гідрохімічного стану басейну річки Сіверський Донець під впливом природних та антропогенних чинників / О.Г. Васенко, О.Ю. Ієвлєва, Г.В. Коробкова, В.М. Жук // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 41-53 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-1388
1628860
  Кошовий С.А. Формування сучасного порядку денного КНР: роль аналітичних центрів і експертного середовища // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 69-83. – ISSN 2409-904X
1628861
  Мартинюк О.А. Формування сучасної моделі бюджетного менеджменту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1628862
  Бойко С.І. Формування сучасної моделі менеджменту підприємства : науково-метод. посібник / С.І. Бойко ; МОНУ, Тернопільська Академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 45 с. – ISBN 966-7411-72-9
1628863
  Радей А.С. Формування сучасної української бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 342-352


  Досліджується процес формування сучасної української бюрократії. Обґрунтовується теза про трансформацію радянської партійної номенклатури в керівну верхівку незалежної Української держави. Ключові слова: бюрократія, номенклатура, власність, ...
1628864
  Триколенко С.Т. Формування сценічного середовища за допомогою мультимедійних засобів як один з прийомів поєднання новітнього медійного та традиційного образотворчого мистецтва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 147-156. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1628865
  Божко О.І. Формування та бойовий шлях 1-ї і 2-ї українських радянських дивізій (вересень 1918 - червень 1919 рр. ) : Автореф. дис.. канд. іст. наук: 07.00.02 / Божко О. І.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1994. – 18с.
1628866
  Самайчук С.І. Формування та використання трудового потенціалу сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 58-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1628867
  Юзвяк І.П. Формування та етапи становлення релігійної термінології урумської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 184-190
1628868
  Юзвяк І.П. Формування та етапи становлення релігійної термінології урумської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 186-192
1628869
  Горбатюк Л.М. Формування та ефективність інвестицій у зерновиробництві сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горбатюк Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. академія. – Полтава, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 25 назв
1628870
  Сивак Олексій Володимирович Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990-1999 рр.) : Дис....канд. політ. наук. Спеціальність 23.00.04 / Сивак Олексій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2000. – 208л. – Додатки : л. 198-208. – Бібліогр.: л .191-198
1628871
  Бесага І. Формування та значення цивільно-правової позиції у постановах вищих судових // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 70-71
1628872
  Долганов П. Формування та імплементація меморіального законодавства України у сфері вшанування пам"яті жертв геноцидів і подолання їхніх наслідків // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 9-49. – ISSN 1998-3883
1628873
  Гусаков А.І. Формування та оптимізація ресурсного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 76-80
1628874
  Черкасова Т.І. Формування та оцінка інноваційного потенціалу підприємства / Т.І. Черкасова, Я.В. Богаченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 14-17. – ISSN 2409-1944
1628875
  Нижник О.В. Формування та оцінка інноваційного ресурсного потенціалу підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 72-75. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1628876
  Пуківський Ю. Формування та перспективи онлайн-архіву усноісторичних і візуальних джерел "Жива історія" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (335), квітень - червень. – С. 68-77. – ISSN 0320-9466
1628877
  Курдес О.В. Формування та підготовка кадрового резерву на керівні посади в судово-експертних установах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 153-162. – ISSN 2524-0323
1628878
  Пугачова Н.С. Формування та реалізації "зеленої" економіки як особливий об"єкт державної політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 130-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1628879
  Арістов Ю.Ю. Формування та реалізація бюджетної політики в країнах з розвинутою та трансформаційною економікою // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 54. – С. 117-123. – ISSN 2306-546X
1628880
  Ситюк А.А. Формування та реалізація державних програм модернізації житлово-комунального господарства України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ситюк Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1628881
  Ярошенко Є.В. Формування та реалізація державної політики з гендерної паритетності у сфері публічного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ярошенко Євгенія Вікторівна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1628882
  Шестаковська Т.Л. Формування та реалізація державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Шестаковська Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 67 назв
1628883
  Венгер І.О. Формування та реалізація державної політики на ринку праці в умовах сталого розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Венгер Ірина Олександрівна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1628884
  Піменов С.А. Формування та реалізація ефективної бізнес-моделі підприємства : дис. ... д-ра філософії : 051, 05 / Піменов Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 221, [29] арк. – Додатки: арк. [29]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 191-221
1628885
  Русіна Ю.О. Формування та реалізація інвестиційної політики комерційного банку / Ю.О. Русіна, Н.О. Бащенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С. 37-45. – ISSN 2522-1620
1628886
  Панасенко Є.О. Формування та реалізація стратегії мультилінгвізму для публічного врядування сучасної України : дис. ... д-ра філософії : 281 / Панасенко Євгеній Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. служби. – Київ, 2021. – 283 арк. – Додатки: арк. 272-283. – Бібліогр.: арк. 232-271
1628887
  Миклуш С.І. Формування та ріст рівнинних букових природних насіннєвих деревостанів у свіжій бучині / С.І. Миклуш, Ю.С. Миклуш // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 98-104 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 102-103. – ISSN 1991-606X
1628888
  Мамічева Людмила Петрівна Формування та розвиток акціонерної власності в перехідній економіці України : Дис... канд.економ.наук: 08.01.01 / Мамічева Людмила Петрівна; Кихв.держ.торговельно-економічний ун-тет. – К., 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.152-170
1628889
  Гончарук І.В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гончарук Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1628890
  Боган С. Формування та розвиток дипломатичної служби Японії у післявоєнний період (1945-1965 рр.) // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 139-146. – ISBN 978-617-7768-07-3
1628891
  Дибач І.Л. Формування та розвиток корпоративного управління // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – C. 138-147. – ISSN 2307-9878
1628892
  Журавель В. Формування та розвиток окремих криміналістичних теорій (учень) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 65-76. – ISSN 1026-9932
1628893
  Стечак Г. Формування та розвиток педагогічної компетентності у студентів медичних закладів вищої освіти з використанням інноваційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 11 (178), листопад. – С. 88-94. – ISSN 2308-4634
1628894
  Мітенко Т. Формування та розвиток професійно важливих якостей особистості кавалериста у процесі психологічного забезпечення професійної діяльності поліцейських // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 112-113. – ISBN 978-617-8037-90-1


  Серед низки головних завдань системи психологічного забезпечення професійної діяльності поліцейських, виділено формування та розвиток професійно важливих якостей особистості, що в свою чергу створить умови для розвитку професіоналізму поліцейського ...
1628895
  Тафій Н.Г. Формування та розвиток регіонального ринку житлової нерухомості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Тафій Наталія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1628896
  Січова О.В. Формування та розвиток системи архівних фондів наукових установ НАН України (1968-2018) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02, 27 / Січова Оксана Василівна ; НАН України, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
1628897
  Семенюк В. Формування та розвиток творчого методу Леопольда Левицького у контексті суспільно-політичних перетворень в Україні 1930—1960-х рр. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1206-1210. – ISSN 1028-5091
1628898
  Перова Г.О. Формування та розвиток техніки виконання на пуантах у класичному танці // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 266-272. – ISSN 2226-2180


  "Запропоновано періодизацію розвитку танцювальної техніки на пуантах як складової еволюції класичного танцю. Досить умовно можна виокремити періоди у процесі еволюціонування пальцевої техніки класичного танцю. По-перше, витоки техніки танцю на пуантах ...
1628899
  Касьянова Л.С. Формування та розвиток умінь міжкультурної комунікації у майбутніх економістів / Л.С. Касьянова, О.І. Овчіннікова, Л.Є. Гасанова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 68-73. – ISSN 2411-5983
1628900
  Протасов В.Ю. Формування та розподіл доходів у колгоспах. / В.Ю. Протасов, Л.О. Шепотько. – К., 1973. – 183с.
1628901
  Харковенко Р.В. Формування та систематизація державного обліку пам"яток культурної спадщини в Україні (1991 - 2017 рр.) / Роман Володимирович Харковенко ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2019. – 159, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 118-138. – ISBN 978-966-8999-98-7
1628902
  Пірен М. Формування та утвердження національної ідентичності громадян територіальних громад як чинник згуртованості української політичної нації / М. Пірен, Л. Гонюкова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 26-32. – ISSN 2664-3618
1628903
  Коцан Р.І. Формування та функціонування радянсько-польського кордону у 1921-1939 роках : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Коцан Роман Ігорович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
1628904
  Жейнова С.С. Формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жейнова Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
1628905
  Гусакова Н. Формування творчої особистості Богдана Ступки як майстра українського театру / Н. Гусакова, Т. Хвостова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 1. – С. 201-206. – ISSN 2226-3209
1628906
   Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки. – Київ, 1995. – 176 с.
1628907
  Нестеренко А.М. Формування творчої особистості студента при вивченні вищої математики / А.М. Нестеренко, В.О. Щерба // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, К.В. Власенко, М. Гарнер [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 2 (18). – С. 99-106. – ISSN 2519-2361
1628908
  Киричевська Л.П. Формування творчої самодіяльності студента засобами духовно-збагаченого освітнього середовища // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 115-121. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1628909
  Колотуха О.В. Формування тезаурусу географії спортивного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 3-14. – ISSN 2308-135X


  Мета дослідження полягає у аналізі процесу формування тезаурусу географії спортивного туризму як сукупності наукових термінів, категорій, концептів про просторові аспекти спортивного туризму, які презентують його теоретичне (концептуальне) оформлення. ...
1628910
  Бунчук М.М. Формування теоретичних основ фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 12-13
1628911
  Удовика Л.Г. Формування теорії правової системи у юридичній науці (частина 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – C. 12-20. – ISSN 2219-5521
1628912
  Удовика Л.Г. Формування теорії правової системи у юридичній науці (Частина 2) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 2219-5521
1628913
  Дьякова О. Формування території Харківського слобідського полку // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 81-83
1628914
  Петрова Л.Г. Формування термінології як чинник розвитку бібліотекознавчої науки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 168-174
1628915
  Нахаєва Я.М. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін / Я.М. Нахаєва, М.О. Сокол, Т.І. Горпініч // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 160-163
1628916
  Пересада Є.І. Формування терміносистеми прикладної лінгвістики в українському мовознавстві: абревіатурна латинізація // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 42-54. – ISSN 2312-0665


  Статтю присвячено особливостям використання літер латиниці в процесі моделювання українських термінів лінгвістичної терміносистеми у сфері прикладної лінгвістики, що мотивується глобалізаційним впливом англійської мови. Розглянуто закономірності ...
1628917
  Ткачук Г.В. Формування технічних компетентностей майбутнього учителя інформатики в умовах реалізації іжпредметного підход // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 166-169. – ISSN 2413-1571
1628918
   Формування технологічних умінь майбутніх фармацевтів на засадах практико-орієнтовного підходу / О. Мороз, Ж. Осінська, О. Плохотнюк, І. Процюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 329-340. – ISSN 2312-5993
1628919
  Панова Н. Формування технологічної компетентності учителів іноземної мови як пріоритетний напрям підготовки у закладах вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 260-270. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1628920
  Вайнтрауб М.А. Формування технологічної культури у майбутніх педагогів з технологічної освіти у закладах вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1628921
  Скороход Ю. Формування тимчасових сил ООН у Лівані-II: переговорний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню переговорного процесу в багатосторонньому ( у межах Ради Безпеки ООН , Європейського Союзу ) та двосторонньому ( безпосередні учасники конфлікту та зацікавлені сторони , ООН і країни - постачальниці контингентів у миротворчих ...
1628922
  Гарань Н. Формування толерантності майбутніх викладачів у закладах вищої освіти / Н. Гарань, Н. Карганова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 54-68. – ISSN 2077-1827
1628923
   Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України) : Матеріали ІХ міжнародної науково-теоретичної конференції (25-26 жовтня 2001 р.). – Київ : Київський університет, 2001. – 382с.
1628924
  Кавун М.П. Формування трубчастих структур печінки у новонароджених людини // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 79-81. – ISSN 1727-0847
1628925
  Римаренко В.Є. Формування трудових навичок в учнів / В.Є. Римаренко. – К., 1961. – 55с.
1628926
  Олійник Я. Формування трудового потенціалу Київської області / Я. Олійник, Т. Нич, О. Ващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-23. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817
1628927
  Баластрик Лариса Олександрівна Формування трудової активності в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Баластрик Лариса Олександрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 23 с.
1628928
  Тимощук О.О. Формування туристичних кластерів у Середземномор"ї // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 57-62. – ISSN 2306-6792
1628929
  Процишин О.Р. Формування туристичної привабливості Дрогобиччини / О.Р. Процишин, П.В. Скотний // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 21-28. – ISSN 2071-4653
1628930
  Ревуцька О. Формування у дітей дошкільного віку з недорозвиненням мовлення смислової організації зв"язного мовленнєвого висловлювання / О. Ревуцька, М. Пархоменко // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 2. – С. 40-48. – ISSN 2616-650X
1628931
  Златів Л. Формування у магістрантів-філологів умінь аналізувати науково-навчальний мовознавчий текст // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Тарасюк Т., Аркушин Г.Л. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – Вип. 10. – С. 52-61. – ISSN 2413-0923
1628932
  Тарасюк Н.М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 308, [4] арк. – Додатки: арк. 235-308, [4]. – Бібліогр.: арк. 195-234
1628933
  Кожедуб Л. Формування у майбутніх перекладачів навичок відтворення німецьких іменників-композитів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 35-40. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
1628934
  Олексюк В.П. Формування у майбутніх учителів інформатики компетентностей безпечної діяльності у комп"ютерних мережах // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 244-249. – ISSN 2413-1571


  У статті досліджено поняття кібернетичної та інформаційної безпеки. Автором визначено науково-методичні засади формування у майбутніх учителів інформатики фахових компетентностей у галузі інформаційної безпеки – неперервність та поетапність. На ...
1628935
  Хміль Н.А. Формування у майбутніх учителів навичок використання хмарного сервісу google календар у професійній діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 118-123. – ISSN 2413-1571


  Стаття присвячена висвітленню методичних положень формування у майбутніх учителів навичок використання хмарних сервісів у професійній діяльності. Обґрунтовано актуальність застосування в педагогічній практиці сервісів планування часу, які сприяють ...
1628936
  Шовковий В.М. Формування у майбутніх учителів української літератури старшої школи методичної компетентності методом проектів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: Шовковий В.М., Задорожна І.П., Морська Л.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (1-2019). – С. 4-13. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті окреслено поняття методичної компетентності вчителя української літератури старшої школи, описані завдання навчальної дисципліни "методика навчання української літератури в старшій школі", у межах якої відбувається формування окресленої ...
1628937
  Томашевська А.Ю. Формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Томашевська Агнесса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1628938
  Смалько О.А. Формування у майбутніх фахівців історично-аналітичного погляду на розвиток інформаційних технологій // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 90-95. – (Серія педагогічна ; вип. 28). – ISSN 2307-4507
1628939
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 238, [3] арк. – Додатки: арк. 215-238, [3]. – Бібліогр.: арк. 9-10, 187-214 та в додатках: арк. 236-237
1628940
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читання засобами поетичного твору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1628941
  Мороз О.Г. Формування у першокурсників вузу уміння самостійно вчитися як одна з умов підвищення якості їх знань // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 37-43. – (Серія історії ; № 14)
1628942
  Пахненко І. Формування у студентів-словесників умінь професійно орієнтованого мовлення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 276-288. – ISSN 2312-5993
1628943
  Жданова Ю.Д. Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .Net Framework / Ю.Д. Жданова, С.О. Спасітєлєва, С.М. Шевченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 48-54. – ISSN 2413-1571
1628944
  Куземко Л. Формування у студентів педагогічних спеціальностей навичок ХХІ століття у процесі виконання самостійної роботи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 20-25. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628945
  Дробіна Л. Формування українсько-молдавських відносин у 1950 р. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 18-25. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1628946
  Захарченко П. Формування українського конституційного права: рік 1918 // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 185-191
1628947
  Градова Ю. Формування українського конституціоналізму під впливом європейських цінностей // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 138-141
1628948
  Сабадош І.В. Формування української ботанічної номенклатури / І.В. Сабадош. – Ужгород, 1996. – 192с.
1628949
  Бевз Тетяна Анатоліївна Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917р. - квітень 1918р.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бевз Тетяна Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевчена. – Київ, 1995. – 24 с.
1628950
  Кириленко К. Формування української ідентичності в процесі викладання курсу "Філософія" в закладі вищої освіти за умов воєнного стану // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 3. – С. 10-15. – ISSN 2226-3209


  Метою статті є аналіз напрямів роботи науково-педагогічних працівників, що забезпечують викладання курсу «Філософія» як загальноосвітньої дисципліни студентам нефілософських спеціальностей, з формування української ідентичності в здобувачів освіти ...
1628951
  Передрієнко В.А. Формування української літературної мови 18 ст. / В.А. Передрієнко. – К, 1979. – 144с.
1628952
  Ляшенко О.О. Формування української політичної нації: етнополітичний контекст державотворення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2020. – № 6. – С. 60-70. – ISSN 2220-1394
1628953
  Птащенко Д.С. Формування української правової доктрини щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними угрупованнями, у контексті змін кримінального законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 112-116. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми формування доктрини права щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними угрупованнями, у зв"язку зі змінами кримінального законодавства України протягом 2020-2021 років. Здійснено системний аналіз ...
1628954
  Синєгуб Я.В. Формування української соціологічної термінології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Синєгуб Ярослава Володимирівна ; М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1628955
  Цимбал Наталія Андріївна Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки 20 ст. : Дис....канд. філолог. наук: 10.02.01 / Цимбал Наталія Андріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 175л. + Додатки: л.170-175. – Бібл.: л.150-170
1628956
  Манукало В. Формування української фахової гідрологічної термінології / В. Манукало, В. Хільчевський, В. Гребінь // Праці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського / Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. – Київ, 2023. – Вип. 19 (33). – С. 71-76. – ISBN 978-966-139-141-2
1628957
  Бурлак Д.М. Формування українськомовної комунікативної компетентності студентів-іноземців на засадах студентоцентрованого підходу (у процесі навчання української мови я к іноземної) // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 159-174. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
1628958
  Пасічна О.В. Формування умінь і навичок роботи з науковими текстами у процесі мовної підготовки здобувачів вищої освіти на заняттях з курсу "українська мова (за професійним спрямуванням)" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 137-140. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  Формування умінь і навичок роботи з науковими текстами у процесі мовної підготовки здобувачів вищої освіти є актуальною проблемою сучасної педагогіки, оскільки опанування бакалаврами технології роботи з цими текстами дозволяє розвинути наукову ...
1628959
  Короткевич К. Формування умінь навчальної самоорганізації майбутніх викладачів хореографічних дисциплін: педагогічні принципи та умови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 68-75. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1628960
  Мирошниченко А.О. Формування умов розробки математичного апарату попередження надзвичайних ситуацій в тунелях / А.О. Мирошниченко, Р.І. Шевченко // Проблеми надзвичайних ситуацій / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – C. 182-196. – ISSN 2524-0226
1628961
  Самчук Т. Формування університетського простору в Києві : (до історії перших будинків Університету святого Володимира) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 69-75. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію перших приміщень Університету св. Володимира в контексті формування університетського простору в Києві. Висвітлено подробиці будівництва будинків орендованих університетом і встановлено місце їхнього розташування в міському просторі ...
1628962
  Богданов Р.І. Формування управлінських структур у системі економічної безпеки підприємства: аспект інституціональної трансформації служби безпеки // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 6-12. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1628963
  Повстин О. Формування управлінських якостей у майбутніх фахівців у галузі безпеки людини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 52-60. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано управлінські якості фахівців у галузі безпеки людини, в контексті особливостей професійної діяльності. Запропоновано класифікацію управлінських якостей керівника рятувального підрозділу, з метою забезпечення ефективності процесу ...
1628964
  Гапоненко С. Формування управлінської компетентності майбутніх учителів фізичної культури // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 79-87. – ISSN 2617-1775
1628965
  Левицька Л. Формування управлінської компетентності як цінності майбутнього викладача вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 39-43. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність дефініцій "компетенція", "компетентність", "управлінська компетентність" як цінності майбутнього викладача вищої школи; "ціннісні професійні орієнтації". З"ясовано особливості формування управлінської компетентності викладача у вищій ...
1628966
  Мовчан В.І. Формування управлінської культури в системі забезпечення якості освітньої діяльності в структурному підрозділі ЗВО // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 24-29. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Проаналізовано сучасні підходи формування управлінської культури в системі забезпечення якості освітньої діяльності в структурному підрозділі ЗВО. В умовах воєнного стану відбуваються суттєві зміни в організації культури управління локальною системою ...
1628967
   Формування урожаю сортів гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування у Північному Лісостепу / В.Ф. Камінський, С.П. Дворецька, Т.М. Рябокінь, Т.В. Каражбей // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 59-65 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1628968
  Бикова Т. Формування уряду Соломона Крима // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 3). – С. 6
1628969
   Формування фахових компетентностей в курсі електродинаміки для студентів електротехнічних спеціальностей / В.Г. Таран, Т.В. Калініна, О.А. Харитонова, О.І. Григор"єва // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 210-213. – ISSN 2519-2884
1628970
  Козій Т. Формування фахової компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 44-50. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1628971
  Предко О.І. Формування феномена "безпека": особливості міфо-релігійних контекстів / О.І. Предко, Д.Є. Предко, М.І. Нестерова // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 36-40. – ISSN 2521-6570


  Присвячено осмисленню ідеї безпеки в міфо-релігійних уявленнях, а також пошуків теоретичних інтерпретацій трансформації феномену "маска", починаючи від первинного значення до сьогодення в умовах COVID-19. Розкрито, що в первісну епоху формувалися ...
1628972
  Артемов В. Формування феномену професійної відповідальності викладача закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання / В. Артемов, В. Євтушенко // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 53-57. – ISBN 978-617-7814-10-7
1628973
  Чернявська О.А. Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чернявська Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1628974
  Александров Г.Ф. Формування філософських поглядів Маркса і Енгельса : лекція, прочит. 19 і 23 жовтня 1940 р. у Вищій партійній школі при ЦК ВКП(б) / Александров Г.Ф. – Київ : Політвидав при ЦК ВКП(б)У, 1941. – 48 с.
1628975
  Біланов О.С. Формування філософсько-правових знань майбутніх лікарів шляхом використання інформаційних технологій / О.С. Біланов, Н.О. Зінченко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 289-292. – ISSN 2077-1096
1628976
  Губерський Л.В. Формування філософського світогляду в системі університетської освіти // Українознавство і сучасність : Міжн. наук. конф.
1628977
  Журавльова Т.О. Формування фінансових ресурсів підприємства в умовах кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 42-45 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1628978
  Решетило В.П. Формування фінансово-монетарної моделі глобальної економіки та її наслідки для національних держав // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 23-28. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1628979
  Возняк Г.В. Формування фінансово спроможних територіальних громад: ризики децентралізації / Г.В. Возняк, І.В. Жеребило // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.: 10 назв
1628980
   Формування фінансового механізму сталого розвитку України : монографія / [В.М. Булавинець та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О.І. Тулай ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 412, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 382-412 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-471-4
1628981
  Підлипна Р.П. Формування фінансового потенціалу в рамках стратегії стійкого економічного зростання підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С. 57-61. – ISSN 2522-1620
1628982
  Філончук З.В. Формування фінансової культури учнівської молоді в контексті завдань Нової української школи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1628983
  Бугай В.З. Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах / В.З. Бугай, В.С. Різник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 20-26. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1628984
  Іщенко Н.А. Формування фінансової стратегії розвитку підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
1628985
  Парфенюк А.І. Формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах / А.І. Парфенюк, Н.М. Волощук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 106-113. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
1628986
  Небаба К.С. Формування фотосинтетичного апарату гороху посівного залежно від технологічних прийомів в умовах Західного Лісостепу // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 139-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4678
1628987
  Бакай Б.Я. Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російскої, англійської, німецької, французької мов у періоди першої та другої світових воєн) : дис....канд.філологічних наук: 10.02.15 / Бакай Б.Я.; Дрогобицький держ.пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2000. – 228 л. – Бібліогр.: л. 179-193
1628988
  Іваницький О.І. Формування цифрової компетентності майбутнього вчителя фізики у процесі фахової підготовки // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 29-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1628989
  Нешкумай А.А. Формування цілісного промислового комплексу національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Нешкумай Аліна Анатоліївна ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем. розвитку. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1628990
   Формування цілісного соціокультурного простору України як складова консолідаційних національних стратегій : монографія / [О. Онищенко та ін. ; відп. ред. О. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2022. – 221, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 199-222. – ISBN 978-966-02-9486-8
1628991
  Вартанова О. Формування цілісної системи психосоціальної підтримки у закладах вищої освіти // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 14-15. – ISBN 978-617-7763-01-6
1628992
  Вініченко А.А. Формування ціннісних орієнтацій у студентів закладів вищої освіти у сучасному соціокультурному простор // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 24-32. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1628993
  Левицька Л. Формування ціннісних орієнтацій як складника особистості майбутнього педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 18-23. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів; ціннісні орієнтації педагога як систему особистісно усвідомлених гуманістичних цінностей, що є орієнтирами його соціальної та професійної активності, визначаючи життєву ...
1628994
  Дьоміна В. Формування ціннісних професійних орієнтацій майбутніх викладачів в умовах інтерактивної взаємоді / В. Дьоміна, А. Котиляк, А. Вішнякова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 68-82. – ISSN 2077-1827
1628995
  Андреєва Т.Т. Формування ціннісного ставлення до здоров"я дітей старшого дошкільного віку на засадах козацької педагогіки / Т.Т. Андреєва, І.В. Панченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 19-21
1628996
   Формування ціннісного ставлення до здоров"я у студентів ЗВО засобами фізичної терапії / Ю. Самодій, А. Бєсєдіна, С. Гудим, М. Гудим // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 309-319. – ISSN 2312-5993
1628997
  Олійник І.В. Формування цінової стратегії в системі маркетингу машинобудівного підприємства // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 86-93. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 7). – ISSN 2707-8620
1628998
  Кізян Р.В. Формування шляхів удосконалення механізмів державного управління системою антитерористичної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 126-130. – ISSN 2306-6814


  "Вивчено стан наукової розробленості напряму дослідження щодо впровадження державної політики з забезпечення реагування складових сектору безпеки і оборони України та загрози терористичної спрямованості. Доведено актуальність дослідження удосконалення ...
1628999
   Формування ювенальної компетентності поліцейських : навч.-метод. посібник / [Я.М. Когут, Н.О. Пряхіна, Ю.Ц. Жидецький та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 175, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 169-174 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-321-9
1629000
  Грищенко Т.А. Формування, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних концепції Збігнєва Бжезінського (середина 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Грищенко Тарас Арнольдович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,