Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>
1535001
  Ямчук П.М. "Унія греків з костьолом Римським 1595 року" А.-І. Потія як спроба формування духовно-морального виміру християнської особистості й світу в українському Середньовіччі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 225-231. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається духовно-релігійний феномен та філософські й морально-етичні домінанти унікального теологічного й світоглядного документа, що ним є створена А.-І. Потієм праця "Унія греків з костьолом Римським 1595 року", проводяться паралелі між ...
1535002
  Деледда Г. "Уночі" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 231-244. – ISSN 0320-8370


  Оповідання.
1535003
  Лосєв І. "УПА була армією без держави, а українська нація сьогодні - без інтелігенції" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 45 (198). – С. 42-44


  Неможливо щось добровільно віддати і почати жити краще - переконаний філософ та культоролог Ігор Лосєв.
1535004
  Дробков В.А. "Упавший в море лист" : Заметки о Кипре / В.А. Дробков. – Москва : Мысль, 1984. – 139 с.
1535005
  Білозерська О. "Уперше війна відбувається так відверто й неприховано: ми або вони, до кінця" / розмову вела Ірина Мамрига // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 22 (625), 16 червня 2022. – С. 32-35
1535006
  Демчук С. "Уперше за 20 років зможемо робити дослідження у відкритому океані" / С. Демчук, Д. Княжич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 6 (609), 10 лютого 2022. – С. 22-25
1535007
  Вронська Т. "Упокорення страхом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 -16 лютого (№ 28/29). – С. 30-31


  Книжка Тамари Вронської про те, як СРСР перетворив усіх своїх громадян на заручників режиму.
1535008
  Сюндюков І. "Упокорити" - означає русифікувати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 11


  Як Російська імперія здійснювала курс на "обрусіння" Польщі й Литви.
1535009
  Варфоломеєва Т.В. Уніфікація адвокатської професії - відповідь на виклики сьогодення // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-38.
1535010
  Стеценко В. Уніфікація внутрішнього життя України до загальнороійських стандартів напередодні подій 1812 року // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 19-28
1535011
  Кириленко О.Г. Уніфікація діяльності наукової бібліотеки як основа інтеграці до інформаційного простору держави // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 19-22. – ISBN 978-966-02-7337-5
1535012
  Оніщук М. Уніфікація договірного права у контексті загальних тенденцій розвитку світової економіки / М. Оніщук, О. Сухоруков // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-7. – ISSN 0132-1331
1535013
  Тур О.М. Уніфікація документознавчої термінології: принципи та функції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – C. 37-41. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Виявлення основних принципів та функцій уніфікації терміносистеми документознавства. Методологія дослідження полягає у застосуванні описового методу, що ґрунтується на опозиційному та прийомі внутрішньої інтерпретації, а також методу ...
1535014
  Капіца Ю.М. Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Капіца Юрій Михайлович ; Центр дослідж. інтелект. власності та трансферу технологій, НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 472, [6] с. – Додатки: с. 463-472, [6]. – Бібліогр.: с. 14-33, 403-462 та в додатках: с. 463-469
1535015
  Капіца Ю.М. Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Капіца Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 68 назв
1535016
  Капіца Ю. Уніфікація і гармонізація національного законодавства з охорони прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 93-100. – ISSN 1026-9932
1535017
  Гречко О. Уніфікація інноваційного законодавства України: проблеми теорії і практики // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 119-125. – ISSN 2311-4894
1535018
  Хусаінов Д.Я. Уніфікація класу нелінійних динамічних моделей з дробово-раціональною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, О.І. Стадник, А.В. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 261-271. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Запропонована уніфікована схема запису класу нелінійних динамічних систем з дробово-раціональною правою частиною. Використовується апарат векторно-матричної алгебри та диференціальних рівнянь.
1535019
  Трощенко І.О. Уніфікація колізійних норм в сфері недоговірних зобов"язань в Європейському Союзі та законодавство України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Трощенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 183-202
1535020
  Трощенко І.О. Уніфікація колізійних норм в сфері недоговірних зобов"язань в Європейському Союзі та законодавство України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Трощенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1535021
  Борисенко М.В. Уніфікація літературного життя України в 1920 -1932 роках / М.В. Борисенко; КНЕУ. – Київ : УНІСЕРВ, 2001. – 126с. – ISBN 966-95788-1-7
1535022
  Саванець Л. Уніфікація матеріальних норм про відповідність товару договору в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 82-89. – ISSN 2524-0129
1535023
  Виговський О.І. Уніфікація матеріально-правового регулювання міжнародного обігу цінніх паперів // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 112-122. – ISBN 978-617-566-268-7
1535024
  Євсюков О.П. Уніфікація механізмів державного управління соціально-економічною безпекою в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Євсюков Олександр Петрович ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
1535025
  Руденко О.В. Уніфікація міжнародного приватного прав в ЄС / О.В. Руденко ; МОНУ, Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-423-023-7
1535026
  Руденко О.В. Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Руденко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 189л. – Бібліогр.: л.174-189
1535027
  Руденко О.В. Уніфікація міжнародного приватного права країн ЄС як правова реформа // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 61-66. – (Правознавство ; Вип.311)
1535028
  Безклубий І.А. Уніфікація норм міжнародного приватного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 154-155.
1535029
  Попко В.В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Попко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 225л. – Бібліогр.: л. 216-225
1535030
  Попко В.В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец. 12.00.09 / Попко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1535031
  Попко В.В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції : Монографія / В.В. Попко;; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин; під науковим керівництвом В.І. Кисіля. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 358c. – ISBN 966-594-990-X
1535032
  Варшаломідзе Л.Г. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Унідруа : Автореф... канд. юрид.наук: / Варшаломідзе Л.Г.; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – К, 1998. – 16л.
1535033
  Черняк Ю. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу в рамках Гаазьких "дитячих" конвенцій // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 292-310. – ISBN 978-617-566-268-7
1535034
  Черняк Ю.В. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу з розгляду сімейних спорів : монографія / Ю.В. Черняк. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2018. – 387, [1] с. – Бібліогр.: с. 345-387 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-513-8
1535035
  Черняк Ю.В. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу: проблемні питання теорії і судової практики вирішення сімейних спорів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Черняк Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 441 арк. – Бібліогр.: арк. 400-441
1535036
  Черняк Ю.В. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу: проблемні питання теорії і судової практики вирішення сімейних спорів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Черняк Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1535037
  Волкова О. Уніфікація норм про дарування органів для трансплантації в рамках міжнародного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 91-95
1535038
  Трояновський О. Уніфікація норм про комерційне посередництво у міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 68-71.
1535039
  Ніколенко Л. Уніфікація норм у проекті Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 63-69. – ISSN 1026-9932
1535040
  Барей Богдана Іванівна Уніфікація нормативної документації в області термоелектричних вимірювань : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01.02 / Барей Б.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1535041
  Дудкевич О.В. Уніфікація облікової політики та формування даних фінансової звітності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 43-47. – ISSN 2221-1055


  Стаття присвячена місцю облікової політики в системі бухгалтерського обліку та звітності сільськогосподарських підприємств, представлено погляди вітчизняних і зарубіжних учених щодо сутності облікової політики та її впливу на формування даних обліку й ...
1535042
  Даниленко Ю.А. Уніфікація параметрів сцинтиляційної техніки з урахуванням інноваційного розвитку : автореф. дис. ... канд. техніч. наук : 05.01.02 / Даниленко Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 20 назв
1535043
  Шевчук В.О. Уніфікація податкових систем країн Європейського Союзу як критерій поглиблення інтеграції / В.О. Шевчук, Р.Ю. Римарська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 49-59.
1535044
  Квіт Н. Уніфікація поняттєвого апарату відносин іпотечного кредитування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 224-231. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1535045
  Василенко О.С. Уніфікація правил електронної комерції в рамках Конвенції ООН про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 563-569. – ISSN 1563-3349


  Досліджено питання уніфікації норм міжнародного приватного права в рамках ЮНСІТРАЛ, зокрема в рамках Конвенції ООН про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах, визначенні ролі ЮНСІТРАЛ у сприянні використанню сучасних методів ...
1535046
  Василенко О. Уніфікація правил електронної торгівлі в рамках ЮНСІТРАЛ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 164-166
1535047
  Остапчук Я. Уніфікація правового та економічного визначення кредиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-44. – ISSN 1810-3944
1535048
  Остапчук Ярослав Уніфікація правового та економічного визначення кредиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  На підставі дослідження економічної та правової теорій кредиту отримано висновок про безпідставність виокремлення самостійного юридичного підходу до розгляду сутності кредиту та недостатність побудованих на цьому законодавчих визначень кредиту. З метою ...
1535049
  Притика Ю.Д. Уніфікація процедур надання міжнародної правової допомоги в межах Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 348-352. – ISSN 2219-5521
1535050
  Каплунов Михайло Іванович Уніфікація структур, атрибутів, операцій в інформаційно-математичних моделях інтегрованої системи управління дискретним виробництвом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Каплунов М. І.; Нац. акад. Наук України; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1535051
  Карпінський Ю.О. Уніфікація структури, правил кодування та цифрового опису векторних моделей у базах топографічних даних : геоінформатика і кадастр / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, А.В. Рунець // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 35-41 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1535052
  Луць Л.А. Уніфікація судової практики - важливий засіб забезпечення належного правосуддя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 144-150. – ISSN 1026-9932
1535053
  Форманюк В. Уніфікація та гармонізація договірного права Європейського Союзу // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 183-190. – ISSN 1561-4999
1535054
  Сидор В.Д. Уніфікація та диференціація як тенденції розвитку земельного законодавства України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 103-109
1535055
  Тур О.М. Уніфікація та стандартизація документознавчої термінології в Україні : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.02 , 27 / Тур Оксана Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – 32 с. з обкл. – Бібліогр.: 52 назви
1535056
  Ловінська Л.Г. Уніфікація термінології бухгалтерського обліку - передумова створення національної системи бухгалтерського обліку в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 33-40
1535057
  Жук Л. Уніфікація термінології як спосіб вдосконалення законодавства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 6 (44). – С. 19-27.
1535058
  Заболотнюк В.І. Уніфікація універсальних платформ для створення перспективних зразків бронетанкового озброєння / В.І. Заболотнюк, О.М. Калінін, С.Г. Романовський // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 18-19. – ISBN 978-966-2699-94-4
1535059
  Ханик-Посполітак Уніфікація цивільного процесуального права в Європейському Союзі // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 70-72.
1535060
  Стрельцова Є.Д. Уніфікація як закономірна тенденція розвитку міжнародного приватного права: загальний огляд // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 26-33. – ISSN 2310-9769
1535061
  Шершньова О.А. Уніфікація як спосіб урегулювання відносин утримання з іноземним елементом: світовий та європейський досвід // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 157-160. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
1535062
  Колесник В.Є. Уніфікована методика комплексного оцінювання рівня екологічної небезпеки промислових об"єктів та технологій / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, Ю.В. Бучавий // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 64-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2522-1892
1535063
  Поляков С.А. Уніфікована модель даних на основі підходу «сутність-зв’язок» / С.А. Поляков, Л.М. Сільвейструк, В О. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 185-190. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою статті є класифікація та огляд моделей даних, спираючись на єдиний концептуальний базис – колекції та відношення на колекціях. Побудовані реляційні дерева, які є композицією бінарних зв’язків The purpose of the article is classification and ...
1535064
  Балендр А. Уніфікована програма базового рівня для підготовки фахівців з охорони кордону країн Європейського Союзу // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 17-21. – ISSN 2309-9127
1535065
  Гуляєв К.Д. Уніфікована система адресації мереж зв"язку : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гуляєв К.Д. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. А.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1535066
  Джулій В.М. Уніфікована структура для перцептивного медіа хешування / В.М. Джулій, К.В. Іванов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 31-37
1535067
  Цимбалюк О.В. Уніфіковане визначення інформації - початок шляху консолідації законодавства (на основі застосування методології, методик та методів правової інформатики у моніторингу та прикладному системному аналізі понятійного апарату законодавства України) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 162-167. – ISSN 2220-1394


  Розкриваються окремі аспекти щодо консолідації визначення змісту інформації як об’єкта права з перспективою його закріплення у Кодексі України про інформацію. Це розглядається як етап на шляху до систематизації інформаційного законодавства та ...
1535068
  Товкач І. Уніфікований інтерактивний сайт для створення фахової мережі - ефективне рішення для інформатизації архівної галузі / І. Товкач, В. Піддубний // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 583-592. – ISSN 2224-9516


  Уперше в архівній галузі України запропоновано спеціалізований програмний інструмент, розроблений для самостійного створення установами своїх сайтів за допомогою хмаринних технологій. Розглянуто його функціональні можливості, зроблено огляд ...
1535069
   Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги "Масивна кровотеча з кінцівок" // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 84-96. – ISSN 2312-7104


  "...Розроблений з урахуванням сучасних вимог доказової медицини з метою створення єдиної комплексної та ефективної системи надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з масивною кровотечею з кінцівок".
1535070
   Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: аномальні маткові кровотечі // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 61-80. – ISSN 2413-550Х
1535071
   Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: реакція на важкий стрес і розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 44-58. – ISSN 2524-0412
1535072
   Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: тактика ведення пацієнток із генітальним ендометріозом // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 61-76. – ISSN 2413-550Х
1535073
   Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги епілепсії у дорослих // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 1. – C. 57-71
1535074
  Петренко П. Уніфіковані звичаї та правила для документарних акредитивів-становлення і розвиток // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 50-53
1535075
  Поліщук С. Уніфіковані правила для міжбанківських рамбурсів за акредитивами та їх застосування у практиці акредитивних розрахунків : аналізують фахівці Національного Банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 43-48 : Табл., рис.
1535076
  Бірюков О. Уніфіковані правила у сфері транскордонних банкрутств у міжнародних документах і судовій практиці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1535077
  Бірюков О. Уніфіковані правила у сфері транскордонних банкрутств у міжнародних документах і судовій практиці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1535078
  Бірюков О. Уніфіковані правила у сфері транскордонних банкрутств у міжнародних документах і судовій практиці // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-77. – ISSN 0132-1331
1535079
  Лук"янова Л.Г. Уніфіковані технології готельних послуг : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальних закладів / Л.Г. Лук"янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч; Київ.ін-тут туризму, економіки і права; За ред.В.К.Федорченка. – Київ : Вища школа, 2001. – 237с. – ISBN 966-642-040-6
1535080
  Дорожовець М.М. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.М. Дорожовець, О.В. Івахів, В.О. Мокрицький ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 304 с. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-553-834-9
1535081
  Тататринов І.Є. Уніформа лінійної піхоти Росії під час російсько-турецької війни 1787-1791 рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2013. – Вип. 32. – С. 34-37. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки)
1535082
  Іванічек О.М. Унія (Греко-Католицька церква) на Волині - історія, сучасність, проблеми // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 173-181
1535083
  Ортинський І. Унія в її природі і наслідках // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 123-145. – ISSN 2306-3548
1535084
  Довбищенко М. Унія в Київському та Брацлавському воєводствах Речі Посполитої XVIII ст. (Загальний огляд) // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 120-195. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0


  Статтю присвячено малодослідженій та дискутивній темі — історії Унійної Церкви на території Київського і Брацлавського воєводств у XVIII ст. На основі опублікованих та нововиявлених джерел подано авторське бачення складних і суперечливих подій, ...
1535085
  Левицький І.С. [Нечуй-Левицький С І. Унія і Петpо Могила Київський митpополіт Івана Левіцького // Дэ-що із пеpекладів і самостайніх твоpів І. Гpіненко / І. Гріненко. – Видання на вжиток Елісавэтгpадськоі безплатноі pукомесноі школи. – Елісавэтгpад : Дpук. А. Гольденбеpга, 1875. – Вип. 1. – 40 с.
1535086
  Нечуй-Левицький І.С. Унія і Петро Могила - київський митрополит / Іван Hечуй-Левіцький. – Вид. 2-е. – [Чеpкаси] : Сіяч ; [Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч"], 1918. – 46 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 33)
1535087
  Нечуй-Левицький І. Унія і Петро Могила, 1875
1535088
  Нечуй-Левицький І.С. Унія і Петро Могила Київський митрополит Івана Левіцького. – Київ : Тип. М.П. Фpица, 1875. – 40 с. – Прим. № 45128 дефектний, без обкл.
1535089
  Яроцький П. Унія й "уніатизм": сучасний контент-аналіз // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 197-212. – ISSN 2306-3548


  Ставлення Апостольської Столиці і Римської курії до Православної Церкви під час проведення Флорентійської унії(1438-1439 рр.) змінилося після Тридентського Собору (1545-1563рр.), який ухвалив еклезіальний і сотеріологічний ексклюзивізм "Extra Ecclesia ...
1535090
  Пендюра М. Унія як форма державного устрою / М. Пендюра, О. Старицька // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 52-53
1535091
  Уткін О.І. Унія: шлях зради і ганьби. / О.І. Уткін. – Ужгород, 1987. – 174с.
1535092
  Малафєєва К. УНКМО як головний координатор громадського молодіжного руху // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 94-96
1535093
  Задорожный Г.З. Уномика и экзистенциалы хозяйствующей личности в свете постнеклассической экономической науки (по мотивам наследия В. Франкла) / Г.З. Задорожный, О.В. Хомин // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 9-24. – ISSN 2073-9982


  "Вихід із глобальної кризи, що поглиблюється, стає можливим через кардинальну зміну методології осягнення цілісної реальності. Традиційна механіко-матеріалістична наука явно забуває про цілісну людину, її глибинну людяність, її духовність. Нова ...
1535094
  Ментинська І.Б. Унормування галузевої терміносистеми як один з аспектів культури мовлення в науковому дискурсі / І.Б. Ментинська, Г.В. Наконечна // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 78-87. – ISSN 2313-4437
1535095
  Оніщук М.В. Унормування інституту лобіювання в Україні - важливий захід щодо подолання коррупції Концепція проекту Закону України "Про лобіювання" // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 5-9.
1535096
  Лук"янчиков Є.Д. Унормування порядку перевірки інформації про кримінальні правопорушення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 140-143. – ISBN 978-617-7096-97-8
1535097
  Денисенко О.В. Унормування порядку роботи з документами, що містять службову інформацію // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 88-94. – ISSN 0320-9466
1535098
  Іванов С.М. Унормування співробітництва з МФО в контексті запобігання дестабілізації національної економіки / С.М. Іванов, К.В. Клименко, М.В. Савостьяненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 41-55. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1535099
  Полюга Л. Унормування термінологічних понять української мови на основі термінологічних частин слів чужомовного походження // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 505-507. – ISBN 978-966-2248-90-6
1535100
  Коць Т. Унормування української мови в кінці XIX - на початку XX ст.: засади, кодифікація, реалізація // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 34-42. – ISSN 1682-3540
1535101
  Киридон А. Унормування церковно-релігійного життя в Україні (1917 - 1918): до 100-річчя створення Міністерства ісповідань // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 266-282. – ISSN 2523-4234
1535102
  Шумік І. Унормувати новації і відповісти на виклики / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 1 жовтня (№ 38). – C. 2. – ISSN 2219-5793
1535103
   УНР - історичні документи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 60-61
1535104
  Матвієнко В. УНР і балтійські конференції // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 347-368. – ISBN 966-7522-07-5
1535105
  Гамалій І.В. УНР і ЗУНР: політико-правові проблеми на тлі соборності України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 216-218. – ISBN 978-617-7777-14-3
1535106
  Захарченко П.П. УНР і УСРР у науково-світоглядній парадигмі професора Олександра Шевченка // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 24-26. – ISBN 978-966-97457-5-0
1535107
  Гай-Нижник УНР та ЗУНР : становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.) = UPR an d WUPR : formation of the organs of power and the national state (1917 -1920) / Павло Гай-Нижник. – Київ : ЩеК, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-2031-11-5
1535108
  Червінський С. УНР: Минуле і сьогодення // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Інформація про міжнародну науково-теоретичні конференцію "Українська Народна Республіка - перша в ХХ столітті демократична держава українського народу", в якій взяли участь історики України та зарубіжжя, а також молоді фахівці з багатьох вузів України.
1535109
   Унтер-офицер Григорий Кузмич Озеров (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 2 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1535110
  Добози И. Унтер-офицер и другие... / И. Добози. – Москва, 1976. – 383с.
1535111
   Унтер-офицер Петр Иванович Щербина (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 2 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
1535112
  Сергеев В.А. Унтовое войско / В.А. Сергеев. – Улан-Удэ, 1976. – 664с.
1535113
  Погадаев В.А. Унтунг Сурапати - национальный герой Индонезии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 161-165. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности национального героя Индонезии, руководителя антинидерландского движения в конце 17- начале 18 вв. на острове Яве.
1535114
   УНТЦ: 20 років успішної співпраці заради миру та безпеки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 20-21. – (Історичні науки)


  Ця міжнародна міжурядова організація була створена з метою запобігання розповсюдженню знань та досвіду, пов"язаних зі зброєю масового знищення, і залучила до співпраці колишніх оборонників, учених і науковців, що працювали над створенням ядерної, ...
1535115
  Гейл Д. Уныние и "забота о себе" // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 77-111. – Библиогр.: 123 назв. – ISSN 2306-8922
1535116
  Заплатин М.А. Унья - красавица уральская / М.А. Заплатин. – Пермь, 1972. – 115-181с.
1535117
  Торо Г.Д. Уолден, или жизнь в лесу / Г.Д. Торо. – Москва : Наука, 1962. – 240с.
1535118
  Торо Г.Д. Уолден, или жизнь в лесу / Г.Д. Торо. – Изд. 2-е. – М, 1979. – 456с.
1535119
  Торо Г. Уолден, или жизнь в лесу / Генри // Эссе / Р. Эмерсон. – Москва : Художественная литература, 1986. – С. 385-635. – (Библиотека литературы США)
1535120
  Овинников Р.С. Уолл-стрит и внешняя политика / Р.С. Овинников. – Москва : Международные отношения, 1980. – 271 с.
1535121
  Рыклин Г.Е. Уолл-стрит и его окрестности / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1958. – 142с.
1535122
  Озадовский А.А. Уолл-стрит против Африки / А.А. Озадовский. – Киев, 1985. – 231с.
1535123
  Глаубрехт Маттиас Уоллес = Альфред Рассел Уоллес: вечно второй : Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 164-184 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1535124
  Глазкова О.В. Уоллес Стівенс у англо-американській критиці першої половини 20 століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 148-154. – (Філологічні науки)
1535125
  Юдин Б.Г. Уоллис Р. Дорога к тотальной свободе. Социологический анализ сайентологии // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1979. – [б/н]. – С. 131-150. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1535126
  Дубинянская Я. Уолт Дисней: Авантюрист // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 1 (65). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268
1535127
  Мендельсон М.О. Уолт Уитмен : критико-биограф. очерк / М. Мендельсон. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 256 с.
1535128
   Уолт Уитмен (1819 - 1892) : Методические материалы к вечеру, посвященному 140-летию со дня рождения. – Москва, 1959. – 8 с.
1535129
  Чуковский К.И. Уолт Уитмэн. Поэзия грядущей демократии / К.И. Чуковский. – 4-е изд. – МоскваПтгр, 1919. – 120с.
1535130
  Чуковский К.И. Уолт Уитмэн. Поэзия грядущей демократии / К.И. Чуковский. – 6-е изд. – МоскваПтгр, 1923. – 168с.
1535131
  Дяченко М.В. Уолт Уітмен: філософсько-поетичні етюди оптимізму (стаття перша) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 23-31
1535132
  Свірський В. Уолтер Бейджхот як один із фундаторів дослідження впливу фінансів на економічне зростання // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 206-209. – ISSN 1818-2682
1535133
  Тихий К.Т. Уолтер Дюранти о Советском Союзе: мифы и реальность // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 203-214. – ISSN 0130-3864
1535134
  Ярошевский М.Г. Уолтер Кеннон (1871 - 1945) / М.Г. Ярошевский, С.А. Чеснокова. – Москва : Наука, 1976. – 376с.
1535135
  Печатнов В.О. Уолтер Липпман и пути Америки / В.О. Печатнов. – М., 1994. – 310с.
1535136
  Дубинянский М. Уолтер Рэли: джентельмен удачи // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
1535137
  Гриценко І.С. Уособлений образ факультету / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 5-11. – ISBN 978-966-06-0557-2
1535138
  Артюшенко З.В. Уособлення в образах Марка Безсмертного і Максима Нетреби ідеї народності (на прикладі романів М. Стельмаха та І. Білика) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 3-10


  У статті розглядаються історичні романи Михайла Стельмаха та Івана Білика. В статье рассматриваются исторические романы Михаила Стельмаха и Ивана Билыка. This article deals with Mykhajlo Stelmakh"s and Ivan Bilyk"s historical novel.
1535139
  Карпенко О.В. Уособлення національно-світоглядного архетипу у творчості Давида Бурлюка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 205-211. – ISSN 2226-2180


  Давид Давидович Бурлюк (1882-1967) - український і російський художник-футурист, поет, теоретик мистецтва, літературний і художній критик, видавець.
1535140
  Максимович Ю. Уособлення стихії вогню в українському народному мистецтві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 203-207. – (Філологічні науки)
1535141
  Дорошенко К. Уособлює код нації // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11-18 березня (№ 12/13). – С. 7 : фото


  10 березня 2015 в актовій залі Головного навчального корпусу КНУ імені Тараса Шевченка за багаторічною традицією відбулася зустріч із лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка різних років. Л.В. Губерський розпочав захід словами ...
1535142
  Самуйлов С.М. Уотергейт: предпосылки, последствия, уроки / С.М. Самуйлов. – М., 1991. – 108с.
1535143
  Остин Д. Уотсоны : [роман] / Джейн Остин ; [пер. с англ. Н. Калошкиной, Н. Кротовской, О. Мяэотс]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 221, [3] с. – Содержание: Собрание писем ; История Англии ; Уотсоны ; Сэндитон. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01727-6
1535144
  Лук"янчук Г. УПА - повстанський феномен XX сторіччя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 лютого - 13 березня (№ 9/10). – С. 12-13


  "В агенції УКРІНФОРМ з нагоди 75-річчя створення УПА відбулася презентація фотолітопису "Українська Повстанська Армія 1942 - 1954".
1535145
  Попович О. УПА vs АК у публічному дискурсі української та польської влади (2005-2017) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 153-158. – ISSN 1998-4634
1535146
   УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945-1948). кн. 1 // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. П. Й Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2010. – Т. 48 : УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945-1948) ; кн. 1. – С.1-861. – ISBN 978-966-2105-16-2
1535147
  Шаповал Ю. УПА і "Волинська різанина": як досліджувати і як пам"ятати // "За край і волю, за нації долю!" : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 59-65. – ISBN 978-617-7158-10-2
1535148
   УПА і запілля на ПЗУЗ, 1943-1945 = The UPA and rear line in North-Western Ukrainian lands : нові документи / [упоряд.: В.Ковальчук, І.Марчук] // Літопис УПА : нова серія / НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ] ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) [та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2010. – Том 14 : УПА і запілля на ПЗУЗ, 1943-1945 : нові документи. – С.1-637, [3]. – ISBN 978- 966-2105-18-6
1535149
   УПА і Кубань // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – С. 12
1535150
   УПА історична конечність. – [Б. р.] : [б. в.]. – 62 с. – Брошура у пошкодженому вигляді
1535151
   УПА на Львівщині і Ярославщині : Спогади і документи вояків УПА ТВ "Розточчя"1943-1947 // Літопис Української Повстанської Армії / Ред. І.Лико. – Торонто-Львів : Літопис УПА, 2000. – Том 31 : УПА на Львівщині і Ярославщині: Спогади і документи вояків УПА ТВ "Розточчя" 1943-1947. – с.1-324. – ISBN 0-920092-44-6
1535152
  Грабовський С. УПА під оглядом постколоніального дискурсу // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 3. – С. 97-100. – ISSN 0585-8365
1535153
  Снєгирьов Д. УПА проти нацистів. Бій під Загоровим // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 6
1535154
   УПА та ВіН у боротьбі з тоталітаризмом. 1945–1947 : документи, спогади / Т-во "Українська спадщина" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд., та під ред. Богдана Гука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2019. – 591, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 57-576. - Геогр. покажч.: с. 577-591. – Бібліогр.: с. 551-556 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7837-00-7
1535155
   УПА та угорське повстання 1956 року // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – С. 12
1535156
  Живко О. УПА чекало визнання понад 70 років. Добровольці в українській держав не мають стільки чекати / розмову вів Микола Воськало // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2018. – № 6 (167), червень : Київ учора й сьогодні. – С. 66-69


  Розмова з відомим волонтером , головою громадської організації "Об"єднання добровольців", що обстоює права військовослужбовців по всій країні.
1535157
  Лебедь Микола УПА. Українська повстанська армія : Її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу / Лебедь Микола. – Репринтне видання. – Дрогобич : Відродження
Част. 1 : Німецька окупація України. – 1993. – 175с.
1535158
  Шаповал Ю. УПА: сторінки історії : Науково-методична розробка на допомогу лектору-викладачу народного університету українознавства / Юрій Шаповал; Т-во "Знання" України; Центр "Українознавство"; Координаційний комітет допомоги Україні (США). – Київ : Знання України, 2007. – 92с. – (Бібліотека українознавця). – ISBN 966-618-225-4
1535159
  Квинт В.Л. Упаваление научно-техническим прогрессом / В.Л. Квинт. – М., 1986. – 215с.
1535160
  Кулінський Я. Упавління бізне-проєктами з формування персоналу на морські судна крюїнговими компаніями // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 222-234. – ISBN 978-617-7768-17-2
1535161
  Сычеников В.В. Упавший да встанет. / В.В. Сычеников. – Рига, 1990. – 362 с.
1535162
  Мюллер Я.-В. Упадок Восточной Европы: исход демократии из стран, недавно принятых в ЕС // Foreign affairs chronicles / ЧП "Газетный комплекс "Интернет-медиа" ; гл. С. Кичигин ; редкол.: К. Василькевич, Д. Галкин, С. Харченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 1 (2), январь-март. – С. 128-137. – ISSN 2310-1229
1535163
  Абу Сулейман Абд аль-Хамид Ахмад Упадок и возрождение исламской цивилизации : культурные и воспитательные предпосылки / Абд аль-Хамид Ахмад Абу Сулейман ; [пер.: Абдалла Украини] ; Междунар. ин-т ислам. мысли. – Ровно : Волинські обереги, 2021. – 371, [1] с. – Библиогр.: с. 370-372. – ISBN 978-966-416-817-2
1535164
  Корсунский А.Р. Упадок и гибель / А.Р. Корсунский, Р. Гюнтер. – М., 1984. – 255с.
1535165
  Во Ивлин Упадок и разрушение / Во Ивлин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 334 с.
1535166
  Стародубский Л.В. Упадок фабрично-заводской промышленности в буржуазной Латвии. / Л.В. Стародубский. – Рига, 1952. – 223с.
1535167
   Упадок экономики Западного Берлина и пути его перодоления. – М., 1960. – 79с.
1535168
  Варшавский С.П. Упадочное искусство Запада перед судом русских художников реалистов / С.П. Варшавский. – Ленинград-Москва : Искусство, 1949. – 154 с.
1535169
  Гамалова А. Упадочный ренессанс // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 44-47


  Литература Серебряного века
1535170
  Полюхович Ю. Упакаль К"ініч - правитель Паленке // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Автор на основі аналізу нещодавно знайдених ієрогліфічних текстів майя з "Храму ХХІ" в Паленке реконструює деякі раніше невідомі епізоди політичної історії міста середини VIII століття, підтримує висновок про правління в ньому між 736 та 751 рр. царя ...
1535171
   Упаковка суперспіралей молекул міозину в товстому філаменті скелетних м"язів / М.С. Мірошниченко, П.Г. Мінченко, Д.М. Ноздренко, І.В. Баланюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-29. – (Біологія ; Вип. 27)


  Запропоновано нову модель упаковки суперспіралей молекул міозину в товстому філаменті скелетних м"язів. Показано, що молекули міозину на поверхні філамента об"єднуються в три сектори, а головки міозинових молекул утворюють тризахідну спіраль. ...
1535172
  Конвей Дж. Упаковки шаров, решетки и группы : Пер. с англ. / Дж. Конвей, Н. Слоэн. – Москва : Мир
Т. 1. – 1990. – 413 с.
1535173
  Конвей Дж. Упаковки шаров, решетки и группы : Пер. с англ. / Дж. Конвей, Н. Слоэн. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002369-0
Т. 2. – 1990. – 792 с.
1535174
  Окунев Ю.А. Упал, метнув гранату... / Ю.А. Окунев. – Волгоград, 1962. – 171с.
1535175
  Ільїн В.В. Упамана // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 70. – ISBN 966-316-069-1
1535176
   Упанишады. – Москва : Наука, 1967. – 336 с.
1535177
  Ільїн В.В. Упанішади // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 70-71. – ISBN 966-316-069-1
1535178
  Герич С.И. Упарвление сельскохозяйственными предприятиями и учетно-экономическая информация / С.И. Герич. – М, 1975. – 224с.
1535179
  Савченко С. Упевнений, що повернемося додому / спілкувалася С. Галата


  Ректор ЛНУ Сергей Савченко.
1535180
  Савченко С. Упевнений, що повернемося додому / спілкувалася С. Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Ректор ЛНУ Сергей Савченко.
1535181
  Самковська А.С. Упевненість як об"єкт лінгвопсихологічних студій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 76-80. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1535182
  Коломієць О.Г. Упередження агресивності дітей та підлітків засобами сімейного виховання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 170-178
1535183
  Коломієць О.Г. Упередження агресивності дітей та підлітків засобами сімейного виховання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 186-195


  Агресивність дітей і підлітків розглядається з огляду на необхідність її упередження засобами сімейного виховання. Ключові поняття: агресія, агресивність, насильство, поведінка, виховання. Агресивность детей и подростков рассатривается с позиций на ...
1535184
  Ісак Н.Ю. Упередження як важливий чинник міжнаціональних та міжетнічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Дана робота присвячена проблемі конфлікту культур та дихотомії "Я" - "інший". Упередження розглядаються як важливий чинник міжнаціональних відносин. Упередження висвітлюються у двох аспектах: як психологічний феномен та як соціальне явище.
1535185
  Ісак Н.Ю. Упередження як важливій чинник міжнаціональних та міжетнічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 287-288. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1535186
  Вербицький Є.В. Упереджувальне керування з ідентифікацією параметрів перетворювачів постійної напруги : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Вербицький Євген Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1535187
  Стусеко О. Уперта непослідовність Людмили Дядченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 листопада (№ 47). – С. 15
1535188
  Довжик В.М. Уперта хата / В.М. Довжик. – Київ, 1991. – 151 с.
1535189
  Шнирков О. Уперше в Україні // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  . Заст. директора ІМВ, координатор Програми інформує про те, що у 1997 р. Інститут міжнародних відносин першим в історії України став вузом-координатором великомасштабного проекту програми TEMPUS/TACIS "Підготовка фахівців у сфері європейських ...
1535190
  Наєнко М. Уперше в Україні з"явиться Літературний інститут! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 вересня (№ 172)


  Після тривалих розмов та ініціацій відкривається Літературний інститут і в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Нещодавно відбулося перше засідання робочої групи зі створення Інституту, яку очолює проректор університету ...
1535191
  Наєнко М. Уперше в Україні з"явиться Літературний інститут! // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 20 листопада (№ 44). – С. 8
1535192
   Уперше видали листування Екзюпері з дружиною // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Особливості французької літератури


  У Франції вперше опублікували любовні листи письменника Антуана де Сент-Екзюпері та його дружини Консуело Сунцин, яка стала прототипом Троянди. Багато років їх не могли видати через конфлікт між спадкоємцями. Про це повідомляє The Guardian. Листування ...
1535193
  Вітович І. Уперше за майже 75 років // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 29 травня (№ 59). – С. 5


  "Австрійський парламент висловив недовіру канцлеру Австрії Себастіану Курцу та очолюваному ним консервативному уряду, відправивши його таким чином у відставку. Відповідне рішення більшість депутатів ухвалила під час позачергового засідання. Для того ...
1535194
  Сергійчук В. Уперше захвилювалися в Стамбулі // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 135-138. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 460-річчя штурму Азова князем Вишневецьким.
1535195
  Шахрай В. Уперше на законодавчому рівні українські парламентарі спробують визначити поняття "рейдерство" // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 15-18.
1535196
   Уперше оповідання українських класиків переклали китайською // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 15
1535197
   Упиниеце Эви Эдуардовна. Выставка произведений. Москва. 1977. – М., 1977. – 8с.
1535198
  Левкович Н. Упир-дводушник в системі демонологічних уявлень бойків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 57-63


  Традиційні народні уявлення про персонажа бойків упиря-дводушника
1535199
  Галан Я.О. Упирі / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1953. – 52с.
1535200
  Опільський Юліан Упирі / Опільський Юліан. – Львів : Каменяр, 1965. – 463с.
1535201
  Александрович В. Упис ієромонаха Білостоцького Монастиря, маляра Йова Кондзелевича у пом"янику скиту Манявського // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 6-9
1535202
  Хомченко В.Ф. Упізнавши - затримати : повість / В.Ф. Хомченко. – Київ : Дніпро, 1990. – 317 с.
1535203
  Коцюбинська М. Упізнаний нарешті гість // Критика. – Київ, 2007. – Травень, (число 5). – С. 22-26


  Володимир Євтимович (Юхимович) Свідзінський — український поет доби "Розстріляного відродження", перекладач.
1535204
  Соловей Е. Упізнання святого : нові маленькі повісті, історії, спогади, сильвети / Елеонора Соловей ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 303, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 294-303. - За підтримки Міжнародного фонду "Відродження", Платформи "Велика Ідея", Родини Ольги та Андрія Анісімових. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Постаті культури / редкол.: Л. Фінберг (кер. проекту) [та ін.]). – ISBN 978-966-378-771-8
1535205
  Коппель О. Уплив глобалізації на розвиток локальних цивілізацій : ключові аспекти / О. Коппель, Ю. Цирфа // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 33-35
1535206
  Лагодзінська В.С. Уплив дистанційної освіти на вивчення іноземних мов // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 39-40
1535207
  Литовченко І.О. Уплив екстра- та інтралінгвальних чинників на розвиток військової лексики української мови // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 75-83. – ISSN 2305-3852
1535208
  Ломоносова К. Уплив розвитку масової комунікації на формування науки про соціальні комунікації // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 391-394. – ISBN 978-966-493-306-0
1535209
  Русакова Л. Уплив творчої спадщини Шевченка Т. на розвиток приватної художньої освіти в України (кінець ХІХ - початок ХХ століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 157-163. – ISSN 2075-1478
1535210
  Цубинашвили Нико Уплис Цихе. / Цубинашвили Нико. – Тбилиси, 1961. – 21с.
1535211
  Квиртия Лион Дмитриевич Уплотнение научной информации как фактор повышения эффективности использования результатов педагогических исслеодваний : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Квиртия Лион Дмитриевич; АПН СССР. Науч.-исслед. ин-т общей педагогики. – М., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1535212
  Магара К. Уплотнение пород и миграция флюидов / К. Магара ; пер. с англ. Е.В. Кучерука, Н.И. Высоцкого; под ред. И.В. Высоцкого. – Москва : Недра, 1982. – 296 с. – Библиогр. в конце глав
1535213
  Сорокин А.С. Уплотнение черноземов правобережья реки Кубань / А.С. Сорокин, Г.С. Куст // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 71-80 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1535214
  Пыткеев Е.Г. Уплотнения на компакты и полные метрические пространства. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Пыткеев Е.Г.; АН СССР.Математичпеский ин-т. – М, 1979. – 10л.
1535215
  Белугин Виталий Ильич Уплотнения топологических пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Белугин Виталий Ильич; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 10л.
1535216
  Куфман Я.И. Уплотнения турбогенераторов с водородным охлаждением. / Я.И. Куфман. – М., 1968. – 144с.
1535217
  Казарян М.Э. Уплощения проективных кривых, особенности стратификации Шуберта грассманновых и флаговых многообразий и бифуркации точек Вейерштрасса алгебраических кривых : Автореф. дис. ... наук : 01.01.02 / Казарян М.Э. ; АН СССР, Математический ин-т. – Москва, 1992. – 15 л.
1535218
  Лавров И.М. Уплывает лодка / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1983. – 175с.
1535219
   Уповаем на науку. // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2011. – № 1. – С. 38-41. – ISSN 0208-0621


  Судя по веб-опросу читателей, люди с высшем образованием по-прежнему доверяют экспертам, но с незначительными оговорками. Экслюзивный опрос.
1535220
  Колісник В. Уповільнення демократичного поступу України на тлі нових викликів та дезорієнтації громадянського суспільства // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 183-199. – ISSN 1026-9932
1535221
  Марцеляк О. Уповноважений Верховної Ради з прав людини: статус і функціонування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.190-197. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1535222
  Головань В. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 136-140. – ISSN 2663-5313
1535223
  Тимошевська І.П. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в цивільному процесі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 182-190. – ISSN 0201-7245
1535224
  Корнієнко П.С. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як спеціалізований правозахісний орган української держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 74-77
1535225
  Тимошевська І. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник судового процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 54-59. – ISSN 2663-5313
1535226
  Білоус-Осінь Уповноважений економічний оператор: теорія та практика впровадження в національне законодавство : монографія / Т.І. Білоус-Осінь, В.В. Прокопенко. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 162, [2] с. – Бібліогр.: с. 146-163. – ISBN 978-617-7096-60-2
1535227
  Квітка Я.М. Уповноважений з прав людини у правовому механізмі української держави // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-7.
1535228
  Кудрявцева О.М. Уповноважений Президента України з прав дитини в механізмі захисту конституційних прав дитини // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 177-185


  Стаття присвячена проблемам оптимізації діяльності та посилення ефективності дитячого омбудсмана в механізмі захисту конституційних прав дитини в Україні. Визначається зміст і структура механізму захисту прав дитини в Україні, характеризуються ...
1535229
   Уповноважені на вилучення [постанова Верховного Суду України] // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 6


  "Законність проведення обшуку до внесення відомостей до ЄРДР залежить від того, чи законно проводилося затримання".
1535230
  Ворушко Т.В. Уподібнення актантів і атрибутів // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 3-10. – ISSN 2313-4593
1535231
  Ворушко Т.В. Уподібнення словоформ у межах простого речення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 3-11


  У статті йдеться про уподібнення словоформ у межах простого речення, яке посідає особливе місце в системі синтаксичної зв"язності окремих компонентів певного мовленнєвого ланцюга. В статье рассматривается уподобление словоформ в пределах простого ...
1535232
  Уилкинсон Алек Упоение бездной : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 60-69 : Фото. – ISSN 1029-5828
1535233
   Упоение битвой. – М., 1967. – 32с.
1535234
   Упоительный "Свободный стиль" от Nemiroff : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 14 : Іл.
1535235
   Упокоївся архиєпископ Перемишський і Новосанчівський кир Адам Дубець // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 265-267. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1535236
  Цуньовський О. Упокоївся в Бозі "найстарший випускник" Папської Української Колегії святого Йосафата в Римі Митрофорний Протоієрей д-р Іван Музичка // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 61-70
1535237
   Упокоївся Степан Костюк // Християнський голос : українська церковна газета. – Мюнхен, 2011. – Квітень [№] 7. – С. 4


  Відомий політичний та громадський діяч, один із "близьких та довірених співпрацівників Степана Бандери".
1535238
  Чайка І. Упокорення вогнем // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Серпень (число 8). – С. 2


  До 100-річчя трагедії села Лютеньки - 17 серпня 1920 р.
1535239
  Мухіна М. Упокорення голодом : Збірник документів / М. Мухіна; АНУ, Ін-т української археографії. – Київ, 1993. – 322с. – ISBN 5-7702-0534-2
1535240
   Уполномоченному по изобретательству и рационализации ПТУ гЛенинграда. – Л., 1988. – 44с.
1535241
   Уполномоченные банки правительства Москвы: концепции и технологии работы. – М., 1994. – 72с.
1535242
  Смирнов С.Б. Уполномоченный вуз Рособразования: новый подход к реализации государственной политики / С.Б. Смирнов, А.Ю. Жегин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 15-21. – ISSN 0869-3617


  Анализируется опыт внедрения в российскую систему образования нового подхода к организации повышения квалификации научно-педагогических кадров, а именно развитие института уполномоченных вузов Рособразования по определенным направлениям повышения ...
1535243
  Рудов М.А. Уполномоченный партии. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1967. – 60с.
1535244
  Зубик М. Уполномоченный по гражданским правам Республики Польша: 20 лет из 200-летней мировой истории института омбудсменов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 47-55. – ISSN 1812-7126
1535245
  Ольга Соколова Уполномоченный по правам человека в Копенгагене / Ольга Соколова, Елена Соколова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 16-22. – ISSN 1812-7126
1535246
  Новикова А.Е. Уполномоченный по правам человека в российской Федерации как елемент снижения экологических правозащитных рисков // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 16-21. – ISSN 1812-8696
1535247
  Сосипатров Е.В. Уполномочены судить / Е.В. Сосипатров. – Горький, 1972. – 104с.
1535248
  Гаташ В. Упор на незалежность. Вузам дадут больше свободы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 марта (№ 13). – С. 21


  Восьмым министром образования и науки в истории независимой Украины назначен Сергей Квит.По мнению нового министра, университеты должны играть в стране особую роль - и как производители “качественно нового знания”, и как центры гражданского общества. ...
1535249
  Шаталова Н. Упор на репутацию // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 5 апреля (№ 14). – С. 7- 8


  Вопросы, связанные с аттестацией научных кадров, стали главной темой сразу нескольких встреч, местом проведения которых был выбран Московский физико-технический институт (МФТИ). Именно там премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание по ...
1535250
  Бініон М. Упоратися з хвилями // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 41 (673), 9-13.10.2020. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Як уряд Сполученого Королівства планує вирішити проблему мігрантів.
1535251
  Архангельский Н.В. Упорные сердца : пьесы / Архангельский Н.В. – Тамбов : кн. изд-во, 1960. – 232 с.
1535252
   Упорство. – Киров, 1956. – 128с.
1535253
  Мальтинский Х.И. Упорство : стихи / Х. Мальтинский. – Ташкент : Гослитиздат Художественной литературы УзСССР, 1960. – 40 с.
1535254
  Емельянов А.Ф. Упорство. / А.Ф. Емельянов. – М., 1976. – 80с.
1535255
  Акуленко А.А. Упорядкування вербальних одиниць лексикону школяра: прагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 6-11
1535256
  Сафранова Т.А. Упорядкування даних про небезпечну складову твердих муніципальних відходів - передумова формування системи поводження з їхніми потоками в регіонах України / Т.А. Сафранова, Т.П. Шаніна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 24-26 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1535257
  Чирков О.А. Упорядкування знань з історії України за територіальною ознакою в українському сегменті Вікіпедії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 347-353
1535258
  Труш І. Упорядкування механізму проведенняперевірок суб"єктів підприємницької діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.32-35. – Бібліогр.: 35 н. – ISSN 0132-1331
1535259
  Шульженко Ф.П. Упорядкування національного законодавства як одне з пріоритетних завдань правової політики України / Ф.П. Шульженко, В.І. Риндюк // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (220). – С. 6-13. – ISSN 2308-9636
1535260
  Голощапова О.В. Упорядкування понятійного апарату при дослідженні інтелектуального капіталу на рівні особистості, організації й теориторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 47-51. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1535261
  Бабенко К.А. Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції / К.А. Бабенко, С.Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
1535262
  Бурба В.В. Упорядкування правовідносин у сфері протидії корупції в правоохоронних органах // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 107-113. – ISSN 2310-9769
1535263
   Упорядкування роботи аспірантів в початковий період дисертаційних досліджень / І.Ю. Розум, І.М. Гиренко, Л.М. Сакович, Я.Е. Небесна // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 149-154. – ISSN 2311-7249
1535264
  Шевченко О.Л. Упорядкування стоків високомінералізованих вод з відвалів Південного Кривбасу для подолання геоекологічної кризи / О.Л. Шевченко, О.С. Кирилюк, П.Г. Пігулевський // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 4 (64). – C. 75-83. – ISSN 1684-2189
1535265
  Хохотва І.І. Упорядкування суспільних відносин щодо використання земель для об"єктів телекомунікацій / І.І. Хохотва, В.С. Сандул // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 11-16
1535266
  Рудник-Карватова Упорядкування термінології для потреб інформаційно-пошукової системи iSybislaw // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 105-117. – ISSN 1682-3540
1535267
  Пономаренко О.М. Упорядкування українських назв мінеральних видів у зв"язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України" / О.М. Пономаренко, Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 3-14. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0204-3548
1535268
  Чернецький В.К. Упорядник і редактор посмертних чорнових рукописів О. О. Потебні // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 93-99


  "Василь Іванович Харцієв (1865-1937 рр.), син бондаря з Катеринославщини, поступив у 1886 р. на історико-філологічний факультет Харківського університету, який блискуче закінчив у 1890 р. За працю "Про заспіви і приспіви в народній поезії" він був ...
1535269
  Макеев И.С. Упорядочение альтернатив на основе расплывчатых оценок / И.С. Макеев. – М, 1989. – 42с.
1535270
   Упорядочение атомов и его влияние насвойства сплавов. – Свердловск
1. – 1983. – 166с.
1535271
   Упорядочение атомов и его влияние насвойства сплавов. – М.
Ч. 2. – 1983. – 169с.
1535272
  Спирова В.А. Упорядочение заработной платы и совершенствование распределительных отношений. : Автореф... канд. экон.наук: / Спирова В.А.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 15л.
1535273
  Бляхман Л.С. Упорядочение зароботной платы в промышленности СССР / Л.С. Бляхман. – Л, 1960. – 56с.
1535274
  Глезер А.М. Упорядочение и деформация сплавов железа / А.М. Глезер, Б.В. Молотилов. – Москва, 1984. – 168 с.
1535275
  Рыбалко А.Ф. Упорядочение и процессы переноса в сплавах с несколькими параметрами порядка : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 10.04.07 / Рыбалко А.Ф. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 18 с.
1535276
   Упорядочение и распад твердых растворов в минералах. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
1535277
  Почерина Е.А. Упорядочение и совершенствование дидактического объяснения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Почерина Е.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 17л.
1535278
  Хромов А.П. Упорядочение логистических затрат как фактор сокращения убытков предприятия // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 56-59 : табл., фото
1535279
  Трусов А.И. Упорядочение потоков информации предприятия при применении АСУП : (Применение методики анализа и проектирования потоков оперативной информации) / А.И. Трусов, Н.М. Сердюк. – Киев : Знание, 1970. – 23 с.
1535280
  Рейнгард И.А. Упорядочение системы восприятия информации / И.А. Рейнгард. – Днепропетровск, 1975. – 64с.
1535281
   Упорядочениеатомов и свойства сплавов. – К., 1979. – 371с.
1535282
  Пятигорская Т.Л. Упорядоченная структура компактных частиц двухцепочных поликуклеотидов : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.15 / Пятигорская Т.Л. ; АН УССР , Физ-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1978. – 20 с.
1535283
  Лапидес И.Л. Упорядоченность катионов в амфиболах / И.Л. Лапидес, Т.А. Валетов. – М., 1986. – 122с.
1535284
   Упорядоченные алгебры. – Ташкент : ФАН, 1983. – 302 с.
1535285
  Акилов Г.П. Упорядоченные векторные пространства / Г.П. Акилов, С.С. Кутателадзе ; отв. ред. В.А. Булавский ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т математики. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1978. – 368 с. – Библиогр.: с. 362-364
1535286
  Тарарин Валерий Михайлович Упорядоченные квазигруппы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тарарин Валерий Михайлович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 9л.
1535287
  Беран Л. Упорядоченные множества / Л. Беран ; пер. с чеш. В.Н. Салия ; под ред. Л.А. Скорнякова. – Москва : Наука, 1981. – 63 с. : черт. – Библиогр.: с. 62 (10 назв.). – (Попул. лекции по математике ; вып. 55)
1535288
   Упорядоченные множества и решетки. – Саратов
Вып. 8. – 1982
1535289
   Упорядоченные множества и решетки. – Саратов
Вып. 7. – 1983
1535290
   Упорядоченные множества и решетки. – Саратов
Вып. 9 : Упорядоченности, связанные с алгебраическими системами. – 1986. – 111 с.
1535291
  Габович Е.Я. Упорядоченные полугруппы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Габович Е.Я.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1535292
  Халимский Е.Д. Упорядоченные топологические пространства. / Е.Д. Халимский. – К., 1977. – 92с.
1535293
  Матвеева Н.М. Упорядоченные фазы в металлических системах / Н.М. Матвеева, Э.В. Козлов. – Москва, 1989. – 245 с.
1535294
  Можаева В.О. Употребение причастий и диепричастий. / В.О. Можаева, О.К. Шватченко. – М, 1976. – 87с.
1535295
  Аркадьева О.М. Употребительные коммуникативно значимые синтаксические формы научной лексики : на материале имен существит. словарного минимума для иностр. студ. : начальный этап обучения / О.М. Аркадьева. – Москва : МГУ, 1971. – 76 с.
1535296
  Аркадьева О.М. Употребительные словоформы имен существительных лексического минимума : начальный этап обучения иностр. студ., гр. техн. профиля / О.М. Аркадьева. – Москва : МГУ, 1976. – 159 с.
1535297
   Употребление артиклей в английской языке. – М., 1975. – 51с.
1535298
  Гордон Е.М. Употребление артиклей в английском языке / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – М, 1964. – 82с.
1535299
  Поляков В.П. Употребление артиклей с индивидуальными нарицательными именами в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Поляков В.П.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1972. – 24л.
1535300
  Бабаджан Э.М. Употребление артикля в английском языке : (программир. пособие) / Бабаджан Є.М., Горбунова Т.П. ; М-во вісш. и сред. спец. образования СССР ; Первый Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва : [б. и.], 1971. – 580 с.
1535301
  Фибер Е.В. Употребление артикля в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фибер Е.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 23л.
1535302
  Ошанина Ж.Г. Употребление артикля во французском языке / Ж.Г. Ошанина. – М, 1973. – 112с.
1535303
  Родионов А.Ф. Употребление артикля с именами сущкствительными абстрактными в современном английсокм языке : Автореф... канд. филолнаук: / Родионов А. Ф.; МВССО СССР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1960. – 18л.
1535304
  Былинский К.И., Крючков С.Е., Светлаев М.В. Употребление буквы "ё" : справочник / сост. К.И. Былинский, С.Е. Крючков, М.В. Светлаев ; под ред. Н.Н. Никольского. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1945. – 221 с. – Миниатюрное издание
1535305
  Лобанова Н.А. Употребление видов глагола / Н.А. Лобанова. – Москва, 1975. – 84с.
1535306
  Ушакова Людмила Иосифовна Употребление видов глагола в независимом предикативном инфинитиве : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ушакова Людмила Иосифовна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 18л.
1535307
  Рассудова О.П. Употребление видов глагола в прошедшем времени, инфинитиве и императиве. / О.П. Рассудова. – М., 1963. – 60с.
1535308
  Рассудова О.П. Употребление видов глагола в прошедшем времени, инфинитиве и императиве. / О.П. Рассудова. – М., 1965. – 51с.
1535309
  СпагисА.А Употребление видов глагола в русском языке / СпагисА.А. – М, 1965. – 102с.
1535310
  Рассудова О.П. Употребление видов глагола в русском языке : для иностранцев / О.П. Рассудова. – Москва : Московский университет, 1968. – 140 с.
1535311
  Рассудова О.П. Употребление видов глагола в современном русском языке / О.П. Рассудова. – М., 1984. – 201с.
1535312
  Рассудова О.П. Употребление видов глагола в современном русском языке. / О.П. Рассудова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 149с.
1535313
  Рассудова О.П. Употребление видов глагола. / О.П. Рассудова. – М., 1966. – 36с.
1535314
  Рассудова О.П. Употребление видов глагола. / О.П. Рассудова. – М., 1967. – 36с.
1535315
  Рассудова О.П. Употребление видов глагола. / О.П. Рассудова. – М., 1970. – 56с.
1535316
  Лобанова Н.А. Употребление видов глагола. / Н.А. Лобанова, А.В. Степанова. – Москва, 1970. – 59с.
1535317
  Лобанова Н.А. Употребление видов глагола. / Н.А. Лобанова, Л.В. Степанова. – Москва, 1971. – 60с.
1535318
  Рассудова О.П. Употребление видов глагола. / О.П. Рассудова. – М., 1971. – 36с.
1535319
  Лобанова Н.А. Употребление видов глагола. / Н.А. Лобанова, Л.В. Степанова. – Москва, 1973. – 70с.
1535320
  Захава-Некрасова Употребление видов глагола: Учеб. пособие по развитию грамматических навыков у студентов-иностранцев. / Захава-Некрасова. – М., 1978. – 37с.
1535321
  Корсаков А.К. Употребление времен в английском языке / А.К. Корсаков. – К., 1978. – 223с.
1535322
   Употребление времен в английском языке. – М., 1994. – 160с.
1535323
  Жукова Н.Б. Употребление времен и накоплений в современном французском языке. / Н.Б. Жукова. – М., 1961. – 158с.
1535324
  Хариева М.И. Употребление временных и видовых форм в русских переводах И.Вазова (прошедшие времена). : Автореф... Канд.филол.наук: / Хариева М.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 15л.
1535325
  Веденькова М.С. Употребление временных форм глагола по коммуникативным регистрам / М.С. Веденькова. – Київ, 1981. – 95с.
1535326
  Рашкаускене С.И. Употребление глаголов tarder, arreter/s" arriver, и risquer в конструкции с инфинитивом в современном французском языке. (К проблеме служебности глагола) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Рашкаускене С.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1968. – 25л.
1535327
  Битехтина Г.А. Употребление глаголов движения в русском языке : международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран / Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина. – Москва : Московский университет, 1964. – 64 с.
1535328
  Битехтина Г.А. Употребление глаголов движения в русском языке : международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран / Кафедра русского языка для иностранцев гуманитарных и естественных факультетов МГУ ; сост. Г.А. Битехтина, Л.С. Муравьева, Л.П. Юдина. – Москва : Московский университет, 1966. – 58 с.
1535329
  Битехтина Г.А. Употребление глаголов движения в русском языке : международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран / Г.А. Битехтина, Л.С. Муравьева, Л.П. Юдина. – Москва : Московский университет, 1967. – 92 с.
1535330
  Битехтина Г.А. Употребление глаголов движения в русском языке : международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран / Кафедра русск. языка для иностранцев гуманитарных и естествен. фак-тов МГУ ; Г.А. Битехтина, Л.С. Муравьева, Л.П. Юдина. – Москва : Московский университет, 1967. – 60 с.
1535331
   Употребление глаголов движения в русском языке. – Москва, 1970. – 92 с.
1535332
  Битехтина Г.А. Употребление глаголов движения в русском языке : [сб. упр.] / Г.А. Битехтина, Л.С. Муравьева, Л.П. Юдина ; под. ред. Л.П. Юдиной ; Науч.-метод. центр рус. яз. при МГУ, Междунар. семинары и Курсы преподавателей рус. яз. зарубеж. стран. – переизд. – Москва : Московский университет, 1972. – 92 с. – Библиогр.: с. 90-91 (7 назв.)
1535333
  Аванесян Л.Ш. Употребление глагольных времен древнее армянского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Аванесян Л.Ш. ; Ан Арм ССР. – Ереван, 1972. – 23л.
1535334
  Воронин М.Т. Употребление запятой в предложениях с союзом "и" / М.Т. Воронин. – Москва, 1960. – 39с.
1535335
  Юрасова Л.Е. Употребление и синонимика инфинитивных предложений в составе сложноподчиненного предложения : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Юрасова Л.Е.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1535336
  Шакун Л.М. Употребление именных и местоименных форм прилагательных в белорусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шакун Л.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 20 с.
1535337
   Употребление кокаина и его отрицательные последствия для здоровья. – Москва, 1989. – 54с.
1535338
  Орехова Р.К. Употребление конъюнктива и его эквивалентов в условных придаточных предложениях английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орехова Р.К.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 20л.
1535339
  Лазарева Т.И. Употребление конъюнктива немецкого языка в самостоятельных предожениях. / Т.И. Лазарева. – Новосибирск, 1961. – 28с.
1535340
  Битехтина Г.А. Употребление местоимений : притяжательных, неопределенных, отрицательных, определительных : международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран / Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина. – Москва : Московский университет, 1965. – 47 с.
1535341
  Битехтина Г.А. Употребление местоимений : притяжательных, неопределенных, отрицательных, определенных : международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран / Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина ; Кафедра русск. языка для иностранцев гуманитарных фак-тов МГУ. – Москва : Московский университет, 1966. – 24 с.
1535342
  Битехтина Г.А. Употребление местоимений : притяжательных, неопределенных, отрицательных, определительных : международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран / Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина ; Кафедра русск. языка для иностранцев гуманитарных и естествен. фак-тов МГУ. – Москва : Московский университет, 1967. – 24 с.
1535343
  Гуревич В.А. Употребление модальных слов в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гуревич В.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1959. – 17л.
1535344
  Ковалева Е.И. Употребление неличных форм глагола в английских научных текстах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Ковалева Е.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1535345
  Ковалева Е.И. Употребление неличных форм глагола в английских научных текстах : Дис... канд. филолог..наук: / Ковалева Е.И.; КАфедра иностранных языков АН СССР. – К, 1972. – 211л. – Бібліогр.:л.199-205
1535346
  Лозовая Л.А. Употребление неопределенных местоимений и наречий с частицами -то, -нибудь, -либо, не-, кое- в соверменном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Лозовая Л.А.; Ростов.гсо.ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1535347
  Аникин А.И. Употребление однокоренных слов в педложении / А.И. Аникин. – Москва : Просвещение, 1965. – 100 с. – Библиогр.: с. 99
1535348
  Исенгалиева В.А. Употребление падежей в Казахском и русском языках / В.А. Исенгалиева. – Алма-Ата, 1961. – 166с.
1535349
  Аркадьева О.М. Употребление падежей в речи : начальный этап обучения / О.М. Аркадьева. – Москва : МГУ, 1970. – 150 с.
1535350
  Аркадьева О.М. Употребление падежей в речи / О.М. Аркадьева. – Москва : МГУ, 1975. – 126 с. – Библиогр.: с. 113-124
1535351
  Докучаева Ирина Васильевна Употребление перфектных форм общего и продолжительного видов в языке новоанглийского периода (XVIII-XX вв.) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Докучаева Ирина Васильевна; Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1983. – 23л.
1535352
  Жукаускайте Ю. Употребление подчинительных союзов в литовском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жукаускайте Ю.; МВиССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1962. – 19л.
1535353
  Всеволодова М.В. Употребление полных и кратких прилагательных / М.В. Всеволодова, Л. Спиридонова. – Москва, 1968. – 64с.
1535354
  Рословец Я.И. Употребление предлогов в формалных значениях в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рословец Я. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 18л.
1535355
  Биркенлгоф Г.М. Употребление претерита и перфекта в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Биркенлгоф Г.М.; Военный ин-т иностр.яз. – М, 1955. – 14л.
1535356
  Формановская Н.И. Употребление русского речевого этикета / Н.И. Формановская. – Москва, 1982. – 193с.
1535357
  Формановская Н.И. Употребление русского речевого этикета / Н.И. Формановская. – 2-е изд. – М, 1984. – 193с.
1535358
  Пикчилингис Ю. Употребление слов в переносном значении в творчестве П.Цвирки : Автореф... канд. филол.наук: / Пикчилингис Ю.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра литов. яз. – ВИльнюс, 1956. – 16л.
1535359
  Гогошидзе В.Д. Употребление слов, выражающих время, при глаголах в форме простого прошедшего и при глаголах в форме настоящего перфекта в современном английском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Гогошидзе В.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – М., 1965. – 20л.
1535360
  Карклина Л.Д. Употребление сокращенных слов устной речи / Л.Д. Карклина. – Л, 1990. – 17с.
1535361
  Бернер Г.И. Употребление страдательного залога в соврменном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бернер Г.И.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1963. – 19л.
1535362
  Терехова Т.Г. Употребление существительных мужского рода единственного числа в родительном падеже -а (-я) и -у(-ю) в современных состочнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Терехова Т. Г. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 16 с.
1535363
  Сюй Чжо Употребление числа 7 в русских и китайских пословицах, поговорках, фразеологизмах // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 3 (53 ). – С. 37-39. – ISSN 1684-2618
1535364
  Оноприенко В.И. Уппсальский университет. Века истории. Достижения. Личности / Валентин Оноприенко. – Киев : Информационно-аналитическое агенство, 2014. – 191, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 152-154 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-571-097-5


  В пр. № 1706815 напис: Дорогому Олегу Олеговичу с пожеланиями побывать в Швеции и Уппсальском ун-те. Подпись. 28.09.2016
1535365
  Матвієнко Р.О. Упраавлінський облік і системи обліку / Р.О. Матвієнко, Л.М. Матвієнко // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 5-25
1535366
   Управа землі в Канаді і Зєд. державах : Після найновійшої системи і досьвіду - все про добре фармерство. – Winnipeg : Ukrainska knyharnia. – 128с.
1535367
   Управение деятельность промышленных комбинатов ГДР. – М., 1986. – 41с.
1535368
   Управение физическим состоянием организма. – Москва, 1991. – 254с.
1535369
  Бурмістенко Т. Управлiнський дискурс у системі комунікації франкомовного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 14-17. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні ознаки й атрибути франкомовного управлінського дискурсу в системі комунікативних відносин держави і суспільства. Подано аналіз лінгвістичних особливостей управлінського дискурсу. Автор стверджує, що управлінський дискурс має певну ...
1535370
  Кузьмин О.Е. Управлеине качеством норм труда в машиностроении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Кузьмин О.Е.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1535371
   Управлене в сложных нелинейных системах. – М., 1984. – 159с.
1535372
   Управлене материалосбережением в машиностроительном объединении. – М., 1989. – 240с.
1535373
   Управлене НТР. – М., 1979. – 255с.
1535374
  Вавилин Е.Г. Управлени е сельскохозяйственным производственным объединением / Е.Г. Вавилин. – Ленинград, 1976. – 140с.
1535375
  Севек Р.М. Управлениe взаимодействием на региональном рынке образовательных услуг // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (25). – С. 156-160. – ISSN 1990-9780


  Раскрывается формирующая роль и особенности рынка образовательных услуг. Основное внимание уделено проблемам взаимодействия субъектов рассматриваемого рынка, а также возможности использования современных моделей управления. The article reveals the ...
1535376
   Управление - это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тэйлор, Г. Форд; Сост. Г.Л. Подвойский. – Москва : Республика, 1992. – 351с. – ISBN 5250015013
1535377
   Управление. – М., 1971. – 271с.
1535378
  Жигалкин В.А. Управление / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1982. – 224с.
1535379
  Репп Х.О. Управление аграрно-промышленным комплексом союзной республики / Х.О. Репп. – Таллин, 1980. – 80с.
1535380
   Управление агропромышленным комплексом. – Москва, 1985. – 336с.
1535381
  Посунько Н.С. Управление агропромышленным производством / Н.С. Посунько. – М., 1989. – 189с.
1535382
   Управление агропромышленным производством с помощью ЭВМ. – Фрунзе, 1989. – 110с.
1535383
   Управление адаптивным диалогом в автоматизированных обучающих системах. – Рига, 1988. – 52с.
1535384
  Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия / И.А. Бланк. – Київ : Эльга : Ника-Центр, 2003. – 446, [2] с. : ил., табл. – (Энциклопедия финансового менеджера ; Вып. 2). – ISBN 966-521-188-9
1535385
  Крылов Г.Н. Управление антенными полями / Г.Н. Крылов. – Ленинград, 1986. – 248 с.
1535386
  Пржиленский В.И. Управление архаизацией: между этикой, телеологией и технологией // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 5. – С. 8-18. – ISSN 0235-1188
1535387
  Тульчинский Г.Л. Управление архаизацией? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 5. – С. 19-25. – ISSN 0235-1188
1535388
   Управление ассортиментом и качеством товаров в торговле. – К., 1987. – 145с.
1535389
  Павлов В.И. Управление бережливостью в трудовых коллективах / В.И. Павлов. – Москва, 1985. – 128с.
1535390
  Бургер И.П. Управление библиотекой вуза: современные подходы и их реализация // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 8. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726
1535391
  Пашин А.И. Управление библиотечным делом: системный подход : учебно-методическое пособие / А.И. Пашин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 168 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 95). – ISBN 5-85129-175-3
1535392
   Управление бизнесом. – К., 1994. – 104с.
1535393
   Управление бизнесом : Экспресс-курс для деловых людей. – Київ : МАУП, 1998. – 204с. – ISBN 966-7312-51-8
1535394
   Управление бизнесом : Экспресс-курс для деловых людей. – 4-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2004. – 204с. – ISBN 966-608-378-7
1535395
  Щекин Г.В. Управление бизнесом Экспресс-курс для деловых людей / Г.В. Щекин. – Київ, 1996. – 104с.
1535396
  Степченков Я. Управление большими объемами логистики посредством "простых" решений опыт дистрибутора "Медком-МП Украина" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С.46-47
1535397
   Управление в агропромышленных и пищевых комплексах. – К., 1983. – 102с.
1535398
   Управление в гибких производственных системах и работотехнических комплексах. – М., 1988. – 155с.
1535399
  Абчук В.А. Управление в гибком производстве / В.А. Абчук, Ю.С. Карпенко. – Москва : Радио и связь, 1990. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-126
1535400
  Подчасова Т.П. Управление в иерархических производственных структурах / Т.П. Подчасова, А.П. Лагода, В.Ф. Рудницкий ; АН АССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1989. – 183 с. – ISBN 5-12-000538-1
1535401
  Павленко Н.И. Управление в колхозах и его совершенствование. : Автореф... канд. экон.наук: / Павленко Н.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 28л.
1535402
  Капуста Л.А. Управление в колхозах и совхозах / Л.А. Капуста, В.Т. Опря. – К., 1982. – 143с.
1535403
   Управление в космосе. – Москва : Наука
Т. 1. – 1972. – 322 с.
1535404
   Управление в медицинских, фииологических и биокибернетических системах. – К., 1986. – 86с.
1535405
  Лахтин Г.А. Управление в научном учереждении / Г.А. Лахтин. – М, 1983. – 145с.
1535406
  Еропкин М.И. Управление в области охраны общественного порядка / М.И. Еропкин. – Москва, 1965. – 215с.
1535407
  Федотов В.Н. Управление в первичных звеньях промышленности. / В.Н. Федотов. – М., 1983. – 113с.
1535408
   Управление в пространстве. – Москва : Наука
Т. 2. – 1973. – 286 с.
1535409
   Управление в пространстве. – М.
1. – 1976. – 315с.
1535410
   Управление в пространстве. – М.
2. – 1976. – 343с.
1535411
   Управление в распределенных интегральных сетях. – Москва : Наука, 1991. – 92с.
1535412
   Управление в распределенных информационных сетях. – М., 1989. – 143с.
1535413
  Космамбетова Р.И. Управление в регионе: (На материалах КазССР) / Р.И. Космамбетова. – Алма-Ата, 1990. – 182с.
1535414
   Управление в робототехнических комплесах и гибких автоматизированных производствах. – Москва, 1987. – 160с.
1535415
   Управление в сельскохозяйсвтенных предприятиях. – Москва, 1979. – 271с.
1535416
  Перевозчиков А.Г. Управление в системах по нескольким параметрам / А.Г. Перевозчиков. – Калинин, 1986. – 76с.
1535417
  Артемьев В.М. Управление в системах с разделением времени / В.М. Артемьев, В.А. Ганэ, В.Л. Степанов. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 219-221 (44 назв.)
1535418
   Управление в системах: транспорт - переработка - храненение материальных ресурсов. – Киев, 1981. – 71 с.
1535419
  Репп Х.О. Управление в совхозах / Х.О. Репп. – М., 1977. – 208с.
1535420
  Керимова Т.В. Управление в социалистическом обществе / Т.В. Керимова. – Москва, 1976. – 64с.
1535421
  Грамп А Е. Управление в США : тенденции и перспективы / А Е. Грамп, . – М, 1975. – 41с.
1535422
   Управление в технических системах : сб. науч. тр. – Киев, 1990. – 83 с.
1535423
   Управление в Украине: пути совершенствования / В.Г. Федоренко, Ю.П. Сурмин, О.Г. Чувардинский, С.В. Палыця // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 4-8
1535424
  Гуревич В.И. Управление вводом-выводом в ЕС ЭВМ / В.И. Гуревич. – Москва : Советское радио, 1980. – 304с.
1535425
  Шур В.М. Управление внеаудиторной работой студентов неязыкового вуза на основе прогнозного сценария (англ. яз.) : Автореф... наук: 13.00.02 / Шур В.М.; Москов. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1988. – 23л.
1535426
  Мироненко Наталья Михайловна Управление внедрением новой техники в отрасли промышленности (административно-правовой аспект) : Автореф... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мироненко Наталья Михайловна; АН УССР. Ин-т гос-ва и права. – К., 1980. – 22с.
1535427
   Управление внедрением НОТ на промышленном предприятии. – Минск, 1987. – 156с.
1535428
   Управление внедрением передового опыта в регионе. – К., 1987. – 130с.
1535429
  Буренин В.А. Управление внешнеєкономическими связями СССР / В.А. Буренин. – М., 1986. – 63с.
1535430
  Грузинов В.П. Управление внешней торговлей. Цели, функции, методы / В.П. Грузинов. – М., 1975. – 231с.
1535431
   Управление внешнеэкономичеcкой деятельностью : Учебное пособие. – 2-е изд., доп. – Київ : ВИРА-Р, 2001. – 640с. – ISBN 966-7807-07-Х
1535432
   Управление внешнеэкономической деятельностью : Учеб. пособие. – Київ : Феникс, 1996. – 420с. – ISBN 5-87534-225-7
1535433
   Управление внешнеэкономической деятельностью социаллистических стан. – Москва, 1979. – 320с.
1535434
  Коноплев В.А. Управление внутривузовским социалистическим соревнованием / В.А. Коноплев, В.А. Шабашев. – Москва, 1988. – 104с.
1535435
   Управление водными ресурсами суши: теория и практика. – М., 1989. – 146с.
1535436
  Товстуха П.П. Управление войсками в наступлении / П.П. Товстуха. – Москва : Военное издательство, 1981. – 222 с.
1535437
  Иванов Д.А. Управление войсками в современном общевойсковом бою. / Д.А. Иванов. – М., 1964. – 259с.
1535438
  Автократов В.Н. Управление вооруженными силами России в начале 18 века : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Автократов В.Н. ; Моск. гос. ист. - архивный ин-т. – Москва, 1964. – 19 с.
1535439
  Смирнов И.В. Управление воспитательной работой в вузе / И.В. Смирнов. – Киев, 1984. – 52с.
1535440
   Управление воспитательным процессов в вузе. – Куйбышев, 1983. – 124с.
1535441
  Волович В.Н. Управление воспроизводством природной среды при социализме : Политико-экономический аспект / В.Н. Волович. – Ленинград, 1987. – 118с.
1535442
   Управление воспроизводством рабочей силы при социализме. – Омск, 1984. – 147с.
1535443
  Панкратов А.С. Управление воспроизводством трудового потенциала / А.С. Панкратов. – Москва, 1988. – 279с.
1535444
   Управление высвобождением и перераспределением трудовых ресурсов в условиях интенсификации. – Л., 1987. – 159с.
1535445
   Управление высшим учебным заведением : учебник для высших учеб. заведений / под общ. ред. С.Д. Резника, В.М. Филиппова. – 2-е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 767, [1] с. : илл., табл. + CD-R. – Библиогр.: с. 759-761. – (Серия "Менеджмент в высшей школе"). – ISBN 978-5-16-003722-6
1535446
  Авен О.И. Управление вычислительным процессом в ЭВМ : (алгоритмы и модели) / О.И. Авен, Я.А. Коган. – Москва : Энергия, 1978. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 234-239. – (Применение вычислительных машин в исследовании и управлении производством)
1535447
   Управление вычислительным центром. – М., 1987. – 287с.
1535448
  Любарский Б.С. Управление газовыделением средствами вентиляции и дегазции при пожарах на выемочных участках. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.02 / Любарский Б.С.; Мин. угольной пром. Украины. Гос. Макеев. НИИ по безопасности работ в горной пром. – Макеевка-Донбасс, 1996. – 23л.
1535449
  Козловский Е.А. Управление геологоразведочныи производством / Е.А. Козловский, М.А. Комаров. – Москва, 1990. – 286с.
1535450
  Валко П. Управление гетерогенными каталитическими реакторами в искусственно создаваемых нестационарных условиях. : Автореф... Канд.техн.наук: 02.00.15 / Валко П.; АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1535451
   Управление гибкими производственными системами. Модели и алгоритмы. – Москва : Машиностроение, 1987. – 364с.
1535452
   Управление гидродинамическими процессами при разведке и эксплуатации месторождений нефти. – Тюмень, 1986. – 132с.
1535453
  Слесарев В.Д. Управление горным давлением при разработке угольных пластов Донецкого бассейна / В.Д. Слесарев. – М.-Л., 1952. – 380с.
1535454
   Управление горным производством. – Свердловск, 1991. – 75с.
1535455
   Управление горым производством. – Свердловск, 1990. – 88с.
1535456
  Григорьев Б.В. Управление государственным промышленным предприятием в СССР / Б.В. Григорьев. – Москва, 1966. – 76с.
1535457
  Вейц Г.М. Управление государственными предприятиями в развивающихся странах / Г.М. Вейц. – Ленинград, 1972. – 159с.
1535458
  Зуев В.И. Управление данными в вычислительном эксперименте / В.И. Зуев. – Москва, 1986. – 156с.
1535459
   Управление движением. – М., 1986. – 52с.
1535460
  Васенин В.А. Управление движением антропоморфной ноги на фазе переноса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 1.02.01 / Васенин В.А.; МГУ. – М, 1978. – 11л.
1535461
  Константинов А.В. Управление движением конструкции с жидкостью на основе компенсации гидродинамического отклика жидкости / А.В. Константинов, В.О. Лимарченко, О.С. Лимарченко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; редкол.: А.А. Чикрий (глав. ред.), В.Ф. Губарев, Ю.П. Кондратенко [и др.]. – Киев, 2020. – № 3, май - июнь. – С. 68-79. – ISSN 0572-2691


  Рассмотрена задача динамики конструкций с жидкостью со свободной поверхностью в режиме движения с проявлением нелинейных свойств взаимодействия резервуаров с жидкостью.
1535462
  Раушенбах Б.В. Управление движением космических аппаратов / Б.В. Раушенбах. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
1535463
   Управление движением механических систем. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1985. – 316 с.
1535464
  Смирнов Е.Я. Управление движением механических систем / Е.Я. Смирнов, А.В. Юрков. – Л., 1988. – 80с.
1535465
  Иванов Н.М. Управление движенимем космического аппарата в атмосфере Марса. / Н.М. Иванов, А.И. Мартынов. – М, 1977. – 416с.
1535466
   Управление движениями и совершенствование технической подготовки в физическом воспитании. – Москва, 1981. – 68с.
1535467
   Управление движениями у водных животных. – Л., 1981. – 120с.
1535468
   Управление движущимися объектами. – М., 1972. – 410с.
1535469
  Оболенский К.П. Управление делами в передовых колхозах / К.П. Оболенский. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 160 с.
1535470
   Управление демографическими процессами. – Москва, 1980. – 119с.
1535471
  Петрук Евгений Григорьевич Управление деформационными процессами в динамической мульде сдвижения при подземной разработке пологих угольных пластов : Автореф... докт. технич.наук: 05.15.01 / Петрук Евгений Григорьевич; МО Украины, Госуд. горная академия Украины. – Днепропетровск, 1994. – 34л.
1535472
  Жуманкулова Л.О. Управление деятельностью государственных предприятий на рынке Казахстана : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.04 / Жуманкулова Лязат Оралтаевна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – 208, [80] л. – Прил.: [80] л. – Библиогр.: л. 192-208
1535473
   Управление деятельностью педагогического коллективов профтехущилищ по формированию у учащихся познавательно-профессиональных интерево. – Л., 1991. – 32с.
1535474
   Управление деятельностью промышленных комбинатов ГДР. – Москва, 1985
1535475
  Жмарев Н.В. Управление деятельностью спортивной организации / Н.В. Жмарев. – К, 1989. – 165с.
1535476
  Митришкин Ю.В. Управление динамическими объектами с применением автоматической настройки / Ю.В. Митришкин. – М., 1985. – 157с.
1535477
   Управление динамическими системами при неполной информации. – Новосибирск, 1983. – 154 с.
1535478
  Красовский Н.Н. Управление динамической системой: Задача о минимуме гарантированного результата / Н.Н. Красовский. – Москва : Наука, 1985. – 518 с.
1535479
  Безруких Р.К. Управление дисциплиной труда / Безруких Р.К., Вяткин В.Н., Екатеринославский Ю.Ю. – Москва : Советская Россия, 1988. – 144 с.
1535480
  Вандышев В.Н. Управление дифференциацией научно-технического познания как предпосылка технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
1535481
  Сафонова М.В. Управление диффузионными процессами в ограниченной области : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сафонова М. В.; МГУ. – М., 1980. – 11л.
1535482
  Алехин А.П. Управление железнодорожным транспортом в СССР : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алехин А.П. ; МГУ им. Ломоносова, юр. фак. – Москва, 1963. – 16 с.
1535483
  Алехин А.П. Управление железнодорожным транспортом СССР : учеб. пособие для студ. юрид. фак-тов гос. ун-тов / А.П. Алехин. – Москва : МГУ, 1963. – 72 с.
1535484
  Меськов В.С. Управление живыми системами: идеи и деньги в сознании и поведении / В.С. Меськов, В.В. Маклаков, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 5 (55 ). – С. 32-35. – ISSN 1684-2618
1535485
  Маклаков В.В. Управление живыми системами: нравственный смысл трудового соревнования / В.В. Маклаков, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С.103-107. – ISSN 1684-2618
1535486
  Хазиков А.Г. Управление жилищно-коммунальным хозяйством / А.Г. Хазиков. – М, 1973. – 80с.
1535487
  Еремина Л.А. Управление закупочной деятельностью в условиях маркетинговой ориентации торговых предприятий / Л.А. Еремина; МОУ. ДГКИ. – Донецьк, 1998. – 40с. – ISBN 966-7545-02-4
1535488
  Саруханов Э.Р. Управление занятостью на этапе развитого социализма / Э.Р. Саруханов. – Л., 1987. – 83с.
1535489
  Штундюк В.Д. Управление запасами в новых условиях хозяйствования / В.Д. Штундюк. – М, 1990. – 62с.
1535490
  Демидов Г.К. Управление запасами в системе снабжения сельскохозяйственных предприятий запасными частями : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Демидов Г. К.; ЛГУ. – Ленинград, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-24
1535491
  Кучер В.А. Управление затратами при различных способах организации работ инвестиционного проекта // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 21-27. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1535492
  Толюпа С.В. Управление защитой информации в информацинных системах на основе системного анализа / С.В. Толюпа, В.С. Наконечный, М.М. Ковбель // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1. – С. 60-64. – ISSN 2409-7292
1535493
  Забелышенский А.А. Управление земельным фондом в СССР / А.А. Забелышенский. – Свердловск, 1974. – 154с.
1535494
  Бирюков А.Л. Управление знаниями и инновационный маркетинг образовательных услуг / А.Л. Бирюкова, Т.Л. Савостова, А.А. Путилов // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2006. – № 2. – С. 14-25. – ISSN 1609-4646
1535495
  Звонников В.И. Управление знаниями: модная теория или технология будущего? / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 33-37. – ISSN 1726-667Х
1535496
  Срагович В.Г. Управление и адаптация / В.Г. Срагович. – М, 1985. – 48с.
1535497
  Горцев А.М. Управление и адаптация в системах массового обслуживания / А.М. Горцев. – Томск, 1978. – 208 с.
1535498
  Мохаммад Кхейр Ал Деен Аббас Аскар Управление и балансировка воздушных судов при наличии индивидуальных особенносткй : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.14, 05.07.09 / Мохаммад Кхейр Ал Деен Аббас Аскар; Киев. междунар. ун-тет гражданск. авиации. – К., 1994. – 15л.
1535499
  Емельянов И.Я. Управление и безопасность ядерных энергетических реакторов / И.Я. Емельянов. – М., 1975. – 280с.
1535500
   Управление и диагностика. – Рига
Вып. 4. – 1982
1535501
  Мамиконов А.Г. Управление и информация / А.Г. Мамиконов. – Москва, 1975. – 184с.
1535502
  Мирзоян В.А. Управление и лидерство: сравнительный анализ теорий лидерства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-15. – ISSN 0042-8744
1535503
  Куржанский А.Б. Управление и наблюдение в условиях неопределенности / А.Б. Куржанский. – Москва, 1977. – 392 с.
1535504
  Трапезников В.А. Управление и научно-технический прогресс / В.А. Трапезников. – Москва, 1983. – 223с.
1535505
  Белов В.Г. Управление и общественные отношения / В.Г. Белов. – Москва : Мысль, 1985. – 173 с. – Библиогр.: с. 162-172
1535506
   Управление и право. – Москва
№ 7. – 1982
1535507
  Ситарян С.А. Управление и прибль / С.А. Ситарян. – Москва, 1979. – 160с.
1535508
  Ермак В.Д. Управление и связь в модели психики // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130). – С. 34-38. – ISSN 2226-7514
1535509
  Голиков В.И. Управление и система экономических отношений. / В.И. Голиков. – К, 1984. – 247с.
1535510
  Лебедев В.В. Управление и структура управленческого цикла в образовании // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 7-14. – ISSN 2073-9613


  В статье уточняются понятия "управление" и "структура управленческого цикла", которые являются ключевыми при решении проблем, обозначенных в современных социально-экономических и образовательных документах как системные вызовы.
1535511
  Уилсон А. Управление и творчесвтов при проектировании систем / А. Уилсон. – М., 1976. – 255с.
1535512
  Аганбегян А.Г. Управление и эффективность / А.Г. Аганбегян. – Москва, 1981. – 71с.
1535513
  Митрошенков О. Управление идентичностями: возможности и пределы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 11 (1629). – С. 133-148. – ISSN 0869-44435
1535514
  Балтагулов Избасар Балтагулович Управление идеологической сферой в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Балтагулов Избасар Балтагулович; МВ и ССО Казах.ССР. – Алма-Ата, 1981. – л.
1535515
  Фомичев Алексей Алексеевич Управление излучением ОКГ на алюмиитриевом гранате с неодимом при непрерывной накачке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Фомичев Алексей Алексеевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1974. – 22л.
1535516
  Морозова Е.В. Управление изменениями как проблема политического менеджмента // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.122-127. – ISSN 0321-2017
1535517
  Сычева М.В. Управление имен действия в официально-деловой речи второй половины XVIII в. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сычева М.В. ; КГУ. – Киев, 1970. – 25 с.
1535518
  Кулигин П.И. Управление инвестиционным процессом в евпропейских странах СЭВ / П.И. Кулигин, М.Г. Перельман. – М., 1976. – 208с.
1535519
  Корнеев М И. Управление инвестиционным процессом в регионе. / М И. Корнеев, . – Свердловск, 1992. – 126с.
1535520
  Фабоцци Ф. Управление инвестициями = Investment management / Ф. Фабоцци; при участии Т.Д.Коггина, Б.Коллинза, Р.Фоглера, Д.Ричи мл. Пер. с англ. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 932с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-86225-864-7
1535521
   Управление инвестициями: В 2-х т. : Справочное пособие для специалистов и предпринимателей / В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро, Р.П. Вчерашний, Л.Л. Калинина, О.П. Лянг, Н.Г. Ольдерогге, др. и; Науч.ред.: В.М.Павлюченко, В.Д.Шапиро; Под общ ред.: В.В.Шеремета. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-003516-6
Том 1. – 1998. – 416с.
1535522
   Управление инвестициями: В 2-х т. : Справочное пособие для специалистов и предпринимателей / В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро, Р.П. Вчерашний, Л.Л. Калинина, О.П. Лянг, Н.Г. Ольдерогге, др. и; Науч.ред.: В.М.Павлюченко, В.Д. Шапиро; Под общ.ред. В.В.Шеремета. – М. : Высшая школа. – ISBN 5-06-003516-6
Том 2. – 1998. – 512с.
1535523
  Грачёв И.Д. Управление инновационным развитием экономики России: новый подход / И.Д. Грачёв, С.А. Некрасов // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 5. – С. 419-429. – ISSN 0869-5873


  Определение приоритетов экономического и научно-технического развития – одна из главных задач государственного управления. В современных условиях её решение немыслимо вне научного обеспечения. Выбор приоритетов сам по себе является сложной проблемой, ...
1535524
  Ярошенко Ф.А. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М / Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев, Х. Танака. – Київ : Украинская ассоциация управления проектами ; Саммит-Книга, 2011. – 268 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 268. – ISBN 978-617-661-010-6
1535525
   Управление инновациями / В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, С.Ю. Ляпина. – Москва : Инфра-М, 1999. – 328с. – (Модульная программа для менеджеров ; Модуль 7). – ISBN 5-16-000058-5, 5-16-000068-2
1535526
   Управление инновациями : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав., обучающ. по направлению подготовки дипломированных специалистов "Инноватика". – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-004695-8
Кн.1 : Основы организации инновационных процессов. – 2003. – 252с.
1535527
   Управление инновациями : В 3-х книгах: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломирован. специалистов "Инноватика". – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-004696-6
Кн.2 : Управление финансами в инновационных процессах. – 2003. – 252с.
1535528
  Кочергина Н. Управление Интелектуальной Собственностью (ИС): трудовые и договорные аспекты(в схемах и таблицах) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 6-10
1535529
  Вишнякова И.В. Управление интеллектуальной собственностью в университетах США // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 11-13. – ISSN 1726-667Х


  В статье рассматриваются подходы к организации управления интеллектуальной собственностью в университетах США. The article deals with approaches to managing intellectual property at universities in the United States.
1535530
  Егоров В В. Управление интеллектуальной собственностью и обеспечение инноваций в образовательном процессе / В В. Егоров, В.В. Леденев, Г.И. Письменский // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 8. – С. 22-29. – ISSN 1561-2465
1535531
  Кочергина Н. Управление интеллектуальной собственностью: трудовые и договорные вопросы (часть2) / Н. Кочергина, А. Останина // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 15-19
1535532
  Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 129-140. – ISSN 0042-8736


  Знания как объект управления
1535533
  Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 129-139. – Бібліогр.: с. 129, 131-132, 137-139. – ISSN 0042-8736
1535534
  Пушкарь А.И. Управление информационной деятельностью предприятия в экономике знаний : монография / Пушкарь А.И, Назарова С.А., Сибилев К.С. ; под ред. Пушкаря А.И. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 559, [1] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 490-528. – ISBN 978-966-676-485-3
1535535
  Извозчикова В. Управление информационными рисками в экономических системах // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 8. – С. 34-37. – ISSN 0235-2443
1535536
  Сумец А.М. Управление использованием активов логистической системы предприятия на основе целевого подхода : Окончание. Начало в № 1, 2013 / А.М. Сумец, Е.Ф. Пелихов // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С.40-45 : рис. – Библиогр.: 15 назв
1535537
  Филиппов А.В. Управление кадрами на предприятии / А.В. Филиппов. – М, 1985. – 64с.
1535538
  Кротевич Е.В. Управление как способ выражения синтаксических отношений / Е.В. Кротевич. – Львов, 1958. – 11с.
1535539
  Маслов В.И. Управление капиталистическим производством и классовая борьба. / В.И. Маслов. – М., 1983. – 223с.
1535540
  Гончаренко В.П. Управление качеством / В.П. Гончаренко. – Минск, 1976. – 61с.
1535541
  Андрухович Л.Н. Управление качеством / Л.Н. Андрухович. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке. технике. Серия "Наука управления" ; № 10)
1535542
  Окрепилов В.В. Управление качеством : Учебник для вузов / В.В. Окрепилов. – 2-е издание, дополненное и переработанное. – Москва : Экономика, 1998. – 639 c. – ISBN 5-282-01912-4
1535543
  Харрингтон Д. Управление качеством в американских корпорациях / Д. Харрингтон. – М, 1990. – 272с.
1535544
  Мухаровский М.Я. Управление качеством в республике / М.Я. Мухаровский, В.В. Савич. – М., 1990. – 47с.
1535545
  Поважный С.Ф. Управление качеством высшего образования методом самоаттестации : менеджмент / С.Ф. Поважный, М.М. Шутов, В.В. Дорофиенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 89-92 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1535546
  Бялик О.М. Управление качеством литейных сплавов на основе алюминия и меди. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.16.04 / Бялик О.М.; АН УССР. – К, 1983. – 35л.
1535547
  Стаханов В.Н. Управление качеством материально-технического снабжения / В.Н. Стаханов. – Ростов -на-Дону, 1988. – 140с.
1535548
   Управление качеством образования : Монография. – Москва : Педагогическое общество России, 2004. – 448с. – ISBN 5-93134-079-3
1535549
  Тимофеева М.С. Управление качеством образования как продуцент релевантных знаний для развития неоиндустриальной экономики // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 4 (88). – С. 136-141. – ISSN 2073-6118
1535550
  Дмитриева О.В. Управление качеством образовательных и научно-исследовательских услуг вуза // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 5 (88). – С. 20-28. – ISSN 1818-4243


  Предлагается решение актуальной задачи высшего образования по управлению качеством, оказываемых вузом услуг. Разработаны процедуры управления качеством научно-исследовательских и образовательных услуг вуза, в основе которых лежит сопоставление ...
1535551
  Войцехович О.В. Управление качеством поверхностных вод в зоне влияния аварии на Чернобыльской АЭС : монография / О.В. Войцехович. – Киев : УкрНИГМИ, 2001. – 135, [1] с. : ил., табл. – Введение на рус., англ. яз. – Библиогр.: с. 131-135. – ISBN 966-646-021-1
1535552
  Полишко С.П. Управление качеством продукции / С.П. Полишко, А.Л. Козлов. – Киев, 1978. – 142с.
1535553
  Рюмин В.П. Управление качеством продукции / В.П. Рюмин. – Рига : Лиесма, 1979. – 78 с.
1535554
  Серегина Татьяна Федоровна Управление качеством продукции : Рекоменд. аннот. библиогр. указ. / Серегина Татьяна Федоровна. – Киев : Техніка, 1980. – 40с.
1535555
  Белый Н.Д. Управление качеством продукции : (планир., стимулирование, НОТ) / Н.Д. Белый. – Ташкент : Узбекистан, 1980. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 234-237 (82 назв.)
1535556
  Парфеновский А.Б. Управление качеством продукции / А.Б. Парфеновский, А.Я. Лукашин. – М., 1986. – 164с.
1535557
  Конарева Л.А. Управление качеством продукции в промышленности США / Л.А. Конарева. – Москва : Наука, 1977. – 251, [5] с.
1535558
  Кумарин А.П. Управление качеством продукции на промышленном предприятии / А.П. Кумарин. – Куйбышев, 1975. – 109с.
1535559
  Брячихин А.М. Управление качеством продукции строительства / А.М. Брячихин. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1989. – 229 с.
1535560
  Горбашко Е.А. Управление качеством промышленной продукции за ребужом / Е.А. Горбашко. – Л., 1990. – 54с.
1535561
  Тягунов Л.И. Управление качеством промышленных изделий / Л.И. Тягунов, Э.Г. Карапетян, Р.Г. Мирзоев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 120 с.
1535562
  Ахобадзе Т.Э. Управление качеством типового проектирования жилых зданий / Ахобадзе Т.Э. – Москва : Стройиздат, 1988. – 96 с. – (Надежность и качество)
1535563
  Яновский Б.Г. Управление качеством. В чем смысл этого понятия? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 3. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х
1535564
  Дрешер Ю. Управление качеством: особенности построения технической и кадровой политики / Юлия Дрешер // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 3-10. – ISSN 1608-4071
1535565
  Бутковский А.Г. Управление квантовомеханическими процессами / А.Г. Бутковский, Ю.И. Самойленко. – Москва : Наука, 1984. – 256 с.
1535566
  Черноусько Ф.Л. Управление колебаниями / Ф.Л. Черноусько. – М, 1980. – 383с.
1535567
  Закревская Л.Н. Управление колебательными химическими процессами посредством химических воздествий : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.1 / Закревская Л.Н.; В надзаг.: АН СССР. Ин-т физич. химии. – Киев, 1978. – 16л.
1535568
  Бронштейн М. Управление командами для "чайников" = Как добиться высокой производительности и отличных результатов, используя команды как средство организации персонала / Марти Бронштейн; Пер. с англ. В.П. Нагорняка, И.И. Нагорной. – Москва : Диалектика, 2004. – 320 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0543-5
1535569
  Гомельский А.Я. Управление командой в баскетболе / А.Я. Гомельский. – М., 1976. – 145с.
1535570
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 3. – 2003. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535571
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 4. – 2003. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535572
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 1. – 2004. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535573
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 2. – 2004. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535574
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 6. – 2004. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535575
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 7. – 2004. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535576
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 8. – 2004. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535577
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 9. – 2004. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535578
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 11. – 2004. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535579
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 12. – 2004. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535580
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 1. – 2005. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535581
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 2. – 2005. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535582
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 4. – 2005. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535583
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 5. – 2005. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535584
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 6. – 2005. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535585
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 7. – 2005. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535586
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 8. – 2005. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535587
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 11. – 2005. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535588
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 12. – 2005. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535589
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 2. – 2006. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535590
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 3. – 2006. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535591
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 4. – 2006. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535592
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 6. – 2006. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535593
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 8. – 2006. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535594
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 10. – 2006. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535595
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 5. – 2007. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535596
   Управление компанией. – Киев, 1995-
№ 9. – 2007. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535597
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 2. – 2008. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535598
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 6. – 2008. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535599
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 10. – 2008. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535600
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 12. – 2008. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535601
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 1. – 2009. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535602
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 9. – 2009. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535603
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 10. – 2009. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535604
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 2. – 2010. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535605
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 3. – 2010. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535606
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 6. – 2010. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535607
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 7. – 2010. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535608
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 8. – 2010. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535609
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 9. – 2010. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535610
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 11. – 2010. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535611
   Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 1995-
№ 2. – 2011. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535612
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 4. – 2011. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535613
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 5. – 2011. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535614
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 6. – 2011. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535615
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 7. – 2011. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535616
   Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
№ 9. – 2011. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535617
   Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 1995-
№ 1. – 2012. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535618
   Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 1995-
№ 2. – 2012. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535619
   Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 1995-
№ 4. – 2012. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535620
   Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 1995-
№ 5. – 2012. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535621
   Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 1995-
№ 6. – 2012. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535622
   Управление компанией / АА Плюс. – Киев, 1995-
№ 8/9. – 2012. – До января 2002 года выходил под названием "Рынок капитала"
1535623
  Андреев Ю.Н. Управление конечномерными линейными обьектами / Ю.Н. Андреев. – Москва : Наука, 1976. – 424 с. : ил.
1535624
  Батенко А.П. Управление конечным состоянием движущихся объектов / А.П. Батенко. – Москва : Советское радио, 1977. – 256 с. : ил. – Список лит.: с. 254-255 (28 назв.)
1535625
  Мхитарян А.А. Управление конечными результатами технического развития производства / А.А. Мхитарян. – Ереван, 1982. – 234с.
1535626
  Бобрышев Д.Н. Управление конфигурацией технических систем / Д.Н. Бобрышев. – Москва, 1978. – 177 с.
1535627
  Староверова К.О. Управление конфликтами в учреждениях культуры: методика обучения : Научно-методическое пособие / К.О. Староверова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. – 176 с. – ("Библиотекарь и время". 21 век ; Вып. 16). – ISBN 5-85129-175-3
1535628
  Алексеев К.Б. Управление космическим летальным аппаратом / К.Б. Алексеев. – Москва, 1964. – 402с.
1535629
  Попович В.М. Управление кредитными рисками заемщика,кредитора,страховщика : Учебно - практич. пособ. по курсу "Экономическая безопасность предпринимательства" / В.М. Попович, А.И. Степаненко. – Киев : Правові джерела, 1996. – 259с. – ISBN 966950340
1535630
   Управление крупным производственно-хозяйственным комплексом. – Москва, 1980. – 231с.
1535631
   Управление крупными сельскохозяйственными предприятиями в ЧССР. – М., 1983. – 239с.
1535632
  Губин А.Ф. Управление летной деятельностью / А.Ф. Губин. – М, 1946. – 64с.
1535633
  Винслав Ю. Управление лизинговой деятельностью в интегрированных корпоративных структурах / Ю. Винслав, М. Ведров // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 1. – С. 79-90. – ISSN 0130-9757
1535634
   Управление линейным движение электро-магнитного модуля роботов. – К., 1983. – 46с.
1535635
  Перестюк Н.А. Управление линейными импульсными системами / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов, М.А. Треубергенова // Укр. мат. журн., 1995. – №3
1535636
  Сирополис Николас Управление малым бизнесом = Small business management : Руководство для предпринимателей / Сирополис Николас; Пер. с англ. : А.А.Быковский, Н.Н. Шихирев; Научн. ред. М.М. Вороновицкий. – Москва : Дело, 1997. – 672с. – (Зарубежный экономический учебник). – ISBN 5-7749-0026-6
1535637
  Хомский Н. Управление массами // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 24
1535638
  Гуськова И.В. Управление материально-техническим снабжением / И.В. Гуськова. – Москва, 1968. – 120с.
1535639
  Худяков А.И. Управление материально-техническим снабжением промышленности Казахской ССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Худяков А.И.; МВ и ССО Каз.ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
1535640
   Управление машиностроительным предприятием. – М., 1989. – 239с.
1535641
  Пляскин И.И. Управление машиностроительным производством с применением унифицированных процедур обработки данных на ЭВМ ЕС / И.И. Пляскин, В.И. Трейгер. – М., 1988. – 191с.
1535642
  Лезник А.Д. Управление международной специализацией производства стран СЭВ / А.Д. Лезник. – М., 1982. – 145с.
1535643
  Рассадина И.И. Управление международной трудовой миграцией как важнейший фактор развития рынков труда // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 142-166. – (Менеджмент ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1535644
  Мильман А.Ш. Управление местной промышленностью Азербайджанской ССР : Автореф... кандид. юридич.наук: / Мильман А.Ш.; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1952. – 17 с.
1535645
  Кан А.Д. Управление местной промышленностью в РСФСР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Кан А.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1969. – 13л.
1535646
  Куртенер Д.А. Управление микроклиматом сельскохозяйственных полей / Д.А. Куртенер, И.Б. Усков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 264с.
1535647
  Варий М.И. Управление морально-психологическим состоянием личного состава воинского подразделения : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.05 / Варий М. И.; Гуманитарная академия ВС Российской Федерации. – Москва, 1994. – 183л. – Бібліогр.:л.147-156
1535648
  Доронина М.С. Управление мотивацией : Научное издание / М.С. Доронина, Е.Г.Наумик, О.В. Соловьев. – Харьков : ХНЭУ, 2006. – 240с. – ISBN 966-676-189-0
1535649
  Побурко Я.А. Управление мощностными ресурсами. / Я.А. Побурко, Г.С. Стефанишин. – Киев, 1986. – 110с.
1535650
  Сидорова А. Управление на основе импульсов экономического развития: концептуальный подход : економіка підприємств / А. Сидорова, А. Анисимова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 30-33 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1535651
  Иванищев В.В. Управление на сетях с переменной структурой / В.В. Иванищев, А.Д. Краснощеков. – Москва, 1982. – 116с.
1535652
  Григорьев Ф.Н. Управление наблюдениями в автоматических системах. / Ф.Н. Григорьев, Н.А. Кузнецов, А.П. Серебровский. – Москва : Наука, 1986. – 216 с.
1535653
  Пампуро В.И. Управление надежностью машин / В.И. Пампуро. – К, 1986. – 47с.
1535654
  Михлин В.М. Управление надежностью сельскохозяйственной техники / В.М. Михлин. – М., 1984. – 335с.
1535655
  Белянский П.В. Управление наземными антеннами и радиотелескопами / П.В. Белянский, Б.Г. Сергеев. – Москва : Советское радио, 1980. – 279 с. : ил. – Библиогр.: с. 268-274 (139 назв.)
1535656
  Барвинок В.А. Управление напряженным состоянием и свойства плазменных покрытий / В.А. Барвинок. – Москва : Машиностоение, 1990. – 383, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 361-371
1535657
   Управление народным образованиев в районе. – М., 1990. – 111с.
1535658
  Штамм С.И. Управление народным образованием в СССР (1917-1936 гг.) / С.И. Штамм. – М., 1985. – 284с.
1535659
  Рахимова А.А. Управление народным образованием в Узбекской ССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Рахимова А.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1966. – 18л.
1535660
   Управление народным хозяйством. – М., 1983. – 207с.
1535661
   Управление народным хозяйством в социалистических странах : Опыт НРБ, ВНР, ГДР, СРР, ЧССР: Указ. лит. – Москва, 1984. – 250с.
1535662
   Управление народным хозяйством в социалистических странах : Опыт НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР, СФРЮ: Указ. лит. – Москва
Ч. 2. – 1988. – 216с.
1535663
   Управление народным хозяйством в социалистических странах : Опыт НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР, СФРЮ: Указ. лит. – Москва
Ч. 1. – 1989. – 280с.
1535664
   Управление народным хозяйством в социалистических странах : Опыт НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР, СФРЮ: Указ. лит. – Москва
Ч. 2. – 1989. – 280с.
1535665
   Управление народным хозяйством и проблемы его совершенствования. – К., 1970. – 172с.
1535666
  Попов Г.Х. Управление народным хозяйством при социализме / Г.Х. Попов. – М, 1974. – 120с.
1535667
  Федулов Ю.К. Управление народным хозяйством СССР в 1917-1940 гг.: Уч. пособие. / Ю.К. Федулов. – М., 1989. – 55с.
1535668
   Управление народным хозяйством СССР. 1917-1940 гг.. – М., 1968. – 239с.
1535669
   Управление наследственностью сельскохозяйственных растений. – М., 1963. – 528с.
1535670
  Колесов А.С. Управление наукой в регионе: вопросы теории и практ. / А.С. Колесов. – Л., 1988. – 150с.
1535671
   Управление наукой в социалистических странах. – М.., 1978. – 219с.
1535672
  Голованов Л.В. Управление наукой при социализме : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Голованов Л.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1969. – 22л.
1535673
   Управление науно-техническими программами. – М., 1986. – 335с.
1535674
  Джавадов Г.А. Управление научно-техническим прогрессом / Г.А. Джавадов. – Москва, 1976. – 64с.
1535675
  Гусаров А.С. Управление научно-техническим прогрессом / А.С. Гусаров. – М, 1981. – 64с.
1535676
  Андрухович Л.Н. Управление научно-техническим прогрессом : примерный учебно-темат. план и программа для нар. ун-тов / Л.Н. Андрухович ; О-во "Знание" РСФСР, Секция пропаганды конкрет экономики и упр. пр-вом. – Москва, 1987. – 48 с. – (В помощь лектору)
1535677
  Долгов В.Г. Управление научно-техническим прогрессом / В.Г. Долгов. – Л, 1988. – 183с.
1535678
   Управление научно-техническим прогрессом. – Ленинград : Наука, 1989. – 241 с.
1535679
  Смолянов А.М. Управление научно-техническим прогрессом в АПК / А.М. Смолянов. – М., 1989. – 262с.
1535680
  Кобелев Н.Б. Управление научно-техническим прогрессом в отрасли бытового обслуживания / Н.Б. Кобелев, А.Н. Гармаш. – М., 1989. – 278с.
1535681
  Карпович Н.С. Управление научно-техническим прогрессом в пищевой промышленности / Н.С. Карпович, А.Ф. Гончар. – К., 1985. – 128с.
1535682
  Игнатьев Николай Павлович Управление научно-техническим прогрессом в условиях развитого социализма (политико-эконом. аспект) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Игнатьев Николай Павлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1535683
  Игнатьев Николай Павлович Управление научно-техническим прогрессом в условиях развитого социализма (политико-экономический аспект) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Игнатьев Николай Павлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1535684
   Управление научно-техническим развитием в условиях социализма. – Москва : Прогресс, 1982. – 295 с.
1535685
   Управление научно-техническими исследованиями и разработками в машиностроении. – К., 1987. – 134с.
1535686
   Управление научно-техническими программами. – М., 1983. – 343с.
1535687
  Ветров Ю.А. Управление научно техническим прогрессом в строительстве / Ю.А. Ветров. – Київ, 1982. – 49с.
1535688
  Леонов Н.И. Управление научной деятельностью в вузе: социологическое обеспечение и психологическая поддержка // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2011. – № 12. – С. 37-47. – ISSN 1561-2465


  Обобщается опыт реализации основных принципов и функций научного менеджмента в управлении научной деятельностью вуза. Внедрение этих принципов и подходов способствует оптимизации управления вузом и экономически расширяет его научно-образовательное ...
1535689
   Управление научными исследованиями и разработками. – Москва, 1979. – 156с.
1535690
  Филипчук Е.В. Управление нейтронным полем ядерного реактора / Е.В. Филипчук. – М, 1981. – 280с.
1535691
  Филатов Александр Александрович Управление нравственными отношениями в развитом социалистическом обществе : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Филатов Александр Александрович; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 188л. – Бібліогр.:л.171-188
1535692
  Филатов Александр Александрович Управление нравственными отношениями в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Филатов Александр Александрович ; КГУ им. Тарас Шевченко. – Киев, 1982. – 20 с.
1535693
  Филотов Александр Александрович Управление нравственными отношениями в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Филотов Александр Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 20 с.
1535694
  Ермошенко Н.Н. Управление НТП / Н.Н. Ермошенко. – Киев, 1989. – 219с.
1535695
  Рудзицкий Б.М. Управление НТП: эффективность, струткура, информация / Б.М. Рудзицкий. – Москва : Наука, 1990. – 176 с.
1535696
   Управление НТР. – М.
3. – 1976. – 79с.
1535697
   Управление НТР. – М., 1978. – 207с.
1535698
   Управление НТР. – М., 1982. – 303с.
1535699
   Управление НТР в новых условиях хозяйствования. – Свердловск, 1990. – 131с.
1535700
   Управление НТР в сельском хозяйстве. – Москва, 1979. – 247с.
1535701
   Управление НТР в сельском хозяйстве. – М., 1982. – 263с.
1535702
   Управление НТР в условиях развитого социализма. – Москва, 1981. – 263с.
1535703
   Управление НТР и регионе. – Иркутск, 1987. – 224с.
1535704
   Управление НТР и регионе. – Свердловск, 1988. – 95с.
1535705
   Управление НТР на предприятии. – Новосибирск, 1986. – 225с.
1535706
   Управление НТР при социализме. – Тула
4. – 1978. – 101с.
1535707
  Анкудинов Ю.А. Управление оборотом производственных фондов на промышленном предприятии : учеб. пособие / Ю.А. Анкудинов. – Калинин : Калининский государственный университет, 1981. – 65 с. : ил. – Библиогр.: с. 64
1535708
  Терещенко Л.Я. и др. Управление обучением с помощью ЭВМ / Л.Я. и др. Терещенко. – Ленинград, 1981. – 166с.
1535709
  Богачек И.А. Управление общеобразовательной подготовкой учащихся в среднем профтехучилище / И.А. Богачек. – М, 1990. – 149с.
1535710
  Сунцов Н.С. Управление общеобразовательной школой / Н.С. Сунцов. – М., 1982. – 145с.
1535711
  Йотова Д.Ф. Управление обществом и социальная информация. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Йотова Д.Ф.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 25л.
1535712
  Рауш Г.К. Управление огнем 82-мм минометов / Г.К. Рауш. – Москва, 1947. – 203с.
1535713
  Рауш Г.К. Управление огнем минометов / Г.К. Рауш. – М, 1943. – 203с.
1535714
  Гречихин А.Ф. Управление огнем мотострелковых подразделений / А.Ф. Гречихин, А.К. Лощилов. – М., 1964. – 163с.
1535715
  Нагаев А.И. Управление оптическим излучением с использованием кристалла НБН с периодическое доменной структурой. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Нагаев А.И.; МГУ. – М, 1980. – 14л.
1535716
  Пашаев Управление оптовой торговлей / Пашаев, , Керим Паша оглы. – М., 1978. – 175с.
1535717
  Садовская Н.В. Управление оптовой торговлей / Н.В. Садовская. – К., 1984. – 31с.
1535718
  Морков Борис Иванович Управление орбитальным движением космического аппарата с помощью солнечного паруса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Морков Борис Иванович; ЛГУ. – Л,, 1979. – 16л.
1535719
  Кашпур Анатолий Дмитриевич Управление организационным развитием производственно-хозяйственных систем (на примере производственных объединений машиностроительных отраслей промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кашпур Анатолий Дмитриевич; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Х., 1982. – 23л.
1535720
  Раушенбах Б.В. Управление ориентацией космических аппаратов / Б.В. Раушенбах. – М, 1974. – 568с.
1535721
  Юрков Александр Васильевич Управление ориентацией твердого тела при помощи силовых гироскопов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Юрков Александр Васильевич ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 20 с.
1535722
  Ноур Андрей Моисеевич Управление основными параметрами тренировочной нагрузки велосипедистов-шосейников на основе использования модельных характеристик соревновательной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Ноур Андрей Моисеевич; Киевск. гос. ин-т физкультуры. – К., 1986. – 23л.
1535723
  Цимерман Ю.С. Управление отраслью промышленности / Ю.С. Цимерман. – М, 1974. – 239с.
1535724
  Миколаш Я. Управление охранной окружающей среды / Я. Миколаш, Л. Питтерман. – М., 1983. – 239с.
1535725
  Миколаш Я. Управление охраной окружающей среды / Я. Миколаш, Л. Питтерман; Под ред. В.Ф.Худолея. – Москва : Прогресс, 1982. – 239с.
1535726
  Тэона Г. Управление памятью // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 240-242
1535727
  Просиз Джефф Управление памятью в DOS.5. / Просиз Джефф. – Москва : Мир, 1994. – 240с.
1535728
  Гудмэн Дж.М. Управление памятью для всех / Дж.М. Гудмэн. – Лучшее издание. – Київ : Диалектика, 1995. – 528с. – ISBN 5-7707-8694-9
1535729
  Слиньков В.Н. Управление персоналом : Практические рекомендации / В.Н. Слиньков. – 2-е изд., испр. – Киев : Алерта, КНТ, 2006. – 240с. – (Кадры предприятия). – ISBN 966-8062-73-6
1535730
  Лукашевич В.М. Управление персоналом : учеб. пособие для студентов вузов / В.М. Лукашевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 500, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 498-500 и в конце тем. – ISBN 978-966-418-246-8
1535731
  Ледяев Е. Управление персоналом в условиях кризиса // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 12. – С. 12-14.
1535732
  Пронников В.А. Управление персоналом в Японии. / В.А. Пронников, И.Д. Ладанов. – М., 1989. – 205с.
1535733
   Управление персоналом организации : Практикум. Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по направл.и спец."Менеджмент". – Москва : Инфра-М, 2001. – 296с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000616-8
1535734
  Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия : Учебное пособие / Е.В. Маслов; Мин-во общего и проф.образов. РФ. Новосибирская госуд. акад. экон. и управления. – Москва-Новосибирск : ИНФРА-М, НГАЭиУ, 2001. – 312с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7014-0037-9; 5-16-000446-7
1535735
  Тараненко Владимир Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагностика : Тесты для отбора персонала / Тараненко Владимир. – Киев : Ника-Центр, 2002. – 240с. – ISBN 966-521-148-Х
1535736
  Моргунов Е. Управление персоналом:исследование,оценка,обучение : Учебное пособие / Е. Моргунов. – Москва : Бизнес-школа "Интел-синтез", 2000. – 264с. – ISBN 5-87057-215-0
1535737
  Скляр В.В. Управление персональными коммуникациями для кооперации университетов и индустрии в сфере компьютерных технологий = Personal сommunications management for academia-industry cooperation in computer technologies : тренинги / В.В. Скляр ; под ред. В.С. Харченко ; М-во образования и науки Украины Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". – Харьков : ХАИ, 2014. – 95, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 87 и в конце тренингов. – ISBN 978-966-662-347-1


  Проект CABRIOLET 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES. Model-Oriented ApproaCh and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-IndustRy CooperatiON in ELEctronic and CompuTer Engineering
1535738
  Титов В.А. Управление по вопросам лицензирования и контроля КАЭ США : (По материалам открытой зарубежной печати) / В.А. Титов. – Москва : Б. и., 1972. – 9 с.
1535739
  Николаева А.Д. Управление по задачам как особая форма стратегического управления образованием // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 12,декабрь. – С. 27-35. – ISSN 1609-4646


  В статье приведены специфические особенности стратегического управления образовательными системами. В контексте стратегической парадигмы обосновывается новый подход к управлению образованием – «управление по задачам» как наиболее адекватный генезису ...
1535740
  Ильичев В.Д. Управление поведением птиц / В.Д. Ильичев. – Москва : Наука, 1984. – 304с.
1535741
  Раджюкинас Управление подготовкой спортсменов старших разрядов в условиях Вуза. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.14 / Раджюкинас Д.-В.Ю.; Киев.гос.ин-т физ.культ. – К, 1981. – 24л.
1535742
  Тумас В.А. Управление подразделениями в современном бою ( Рота, взвод, отделение) / В.А. Тумас. – Москва : Военное издательство, 1962. – 100 с.
1535743
  Кодан В С. Управление политической ссылкой в Сибирь / В С. Кодан, . – Иркутск, 1980. – 40с.
1535744
  Петров А.С. Управление предприятием / А.С. Петров. – М., 1972. – 110с.
1535745
  Обэр-Крие Управление предприятием / Обэр-Крие. – Москва : Сирин, 1998. – 256с. – ISBN 5-89563-007-3
1535746
  Курочкин А.С. Управление предприятием ( процессный аспект ) : Учебн. пособное пособие / А.С. Курочкин; Межрегиональная академия управления персоналом. – Київ : МАУП, 1998. – 144с. – ISBN 966-7312-47-Х
1535747
  Диденко Н.В. Управление предприятием в кризисной ситуации // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 187-193


  Рассматривается проблема применения антикризисного управления на предприятии.
1535748
  Федотов В.Н. Управление предприятием в системе легкой промышленности. / В.Н. Федотов. – М., 1982. – 224с.
1535749
  Савчук В. Управление предприятием: что делать, если случился кризис // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 1. – С. 2-21
1535750
  Мамедова Е.Б. Управление предприятиями аграрного сектора: акцент на финансовые риски // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 162-166
1535751
  Мартиросов А.Л. Управление предприятиями производственной сферы и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мартиросов А.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.15-16
1535752
  Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – Київ : Ника-Центр, Эльга, 1998. – 544 с. – (Библиотека финансового менеджера). – ISBN 5-89329-067-2
1535753
  Дубницкий В.И. Управление прибылью в условиях связанно-диверсифицированной системы: мотив прибыли и левериджа как механизма управления прибылью / В.И. Дубницкий, А.Г. Левчук // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 1729-7206
1535754
  Кукор Б.Л. Управление призводственно-хозяйственной деятельностью геологоразведочных предприятий / Б.Л. Кукор, Ф.К. Салманов. – Москва : Недра, 1985. – 192с.
1535755
  Линдмяэ Х. Управление проведением судебных экспертиз в советском уголовном судопроизводстве / Х. Линдмяэ. – Таллин, 1988. – 230с.
1535756
  Мазур И.И. Управление проектами : Учебное пособие для студ., обуч. по спец. 061100 "Менеджмент организации" / Под ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2004. – 664с. – (Современное бизнес-образование). – ISBN 5-98119-096-5
1535757
  Строкович А.В. Управление проектами : Учебное пособие для высших учебных заведений / А.В. Строкович; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2005. – 180с. – ISBN 966-8558-39-1
1535758
  Калмыков А.В. Управление проектами разработки и внедрения сложных IT-систем / А.В. Калмыков, Ю.А. Кулик // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 30-31
1535759
   Управление проектами. Фундаментальный курс : учебник для студентов бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" / [А.В. Алешин и др.] ; под ред. В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 619, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. – (Учебники Высшей школы экономики ВШЭ HSE). – ISBN 978-5-7598-0868-8
1535760
   Управление проектом по созданию интернет-сайта. – Москва : Альпина Паблишер, 2001. – 337с. – ISBN 5-94599-007-8
1535761
  Синк Д.С. Управление производительностью / Д.С. Синк. – М., 1989. – 528с.
1535762
  Наливайчук Лилия Михайловна Управление производственным коллективом как экономическое отношение : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Наливайчук Лилия Михайловна; МВ и ССО УССР. Киевский ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1974. – 28л.
1535763
  Зимин А.А. Управление производственным участком / А.А. Зимин. – Чебоксары, 1989. – 128с.
1535764
  Цветков И.А. Управление производственными запасами деталей и узлов к горной технике на угольной шахте : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Цветков И. А.; АН СССР, Ин-т эконом. промышленности. – Донецк, 1987. – 17 с.
1535765
  Школа И.Н. Управление производственными фондами горнорудных предприятий / И.Н. Школа, М.А. Ястребинский. – М., 1988. – 168с.
1535766
  Старр М. Управление производством / М. Старр. – Москва : Прогресс, 1968. – 398 с.
1535767
  Стивенсон Вильям Управление производством : Учебное пособие / Стивенсон Вильям. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, БИНОМ, 1999. – 928с. – (Экономика). – ISBN 5-93208-002-7; 5-7989-0124-6
1535768
  Кочетков Г.Б. Управление производством в капиталистических странах : критический анализ / Г.Б. Кочетков. – Москва : Знание, 1985. – 63, [1] с.
1535769
  Зиновьев В Ф. Управление производством в совхозе / В Ф. Зиновьев, . – Л, 1976. – 38с.
1535770
  Сидоренко П.Т. Управление производством и его совершенствование / П.Т. Сидоренко; ред. Лумельский. – Саратов, 1985. – 39 с.
1535771
  Аптерман В.Л. Управление производством и некоторые проблемы его совершенствования на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Аптерман В.Л. ;. – Ленинград, 1967. – 19 с.
1535772
  Алиев Р.А. оглы Управление производством при нечеткой исходной информации / Р.А. Алиев, А.Э. Церковный, Г.А. Мамедова. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 238, [1] с. : граф. – Библиогр.: с. 234-237
1535773
  Шамов А.А. Управление производством региона / А.А. Шамов. – Москва, 1979. – 223с.
1535774
  Скоромнюк М.А. Управление производством товаров народного потребления в Украинской ССР / М.А. Скоромнюк. – К, 1990. – 198с.
1535775
  Бородин В.В. Управление промышленностью в первые годы Советской власти (1917-1920) / В.В. Бородин. – Москва, 1981. – 170 с.
1535776
  Прокошин В.А. Управление промышленностью местного подчинения / В.А. Прокошин. – Москва : Экономика, 1977. – 54 с.
1535777
  Таксир К.И. Управление промышленностью СССР в современных условиях : Уч. пособие / К.И. Таксир. – М., 1972. – 280с.
1535778
  Таксир К.И. Управление промышленностью СССР. / К.И. Таксир. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 327с.
1535779
  Ковальчук Т.Т. Управление промышленным производством: пути и направления совершенствования // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 254-256. – ISSN 1993-6788
1535780
  Карлиоз И. Управление промышленными и коммерческими предприятиями во Франции / И. Карлиоз. – М, 1925. – 331с.
1535781
  Пашкевич О.Н. Управление промышленными предприятиями и фирмами в капиталистических странах / О.Н. Пашкевич. – Минск, 1976. – 49с.
1535782
  Янченко Юрий Владимирович Управление пропорциональным развитием производственных мощностей предприятий приборостроения : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Янченко Юрий Владимирович ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1983. – 24 с.
1535783
  Паначин Ф.Г. Управление просвещением в СССР / Ф.Г. Паначин. – Москва, 1977. – 208 с.
1535784
  Павлютенков Е.М. Управление профессиональной ориентацией в общеобразовательной школе / Е.М. Павлютенков. – Владивосток, 1990. – 176с.
1535785
  Жаурбасов Б.Ж. Управление процессами как эффективный метод менеджмента: опыт Казахстана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 79-99. – ISSN 1993-6788
1535786
  Блохина И.Н. Управление процессами культивирования микроорганизмов : (системный подход) / И.Н. Блохина, В.И. Огарков, Г.А. Угодчиков. – Горький, 1983. – 174 с. : ил.
1535787
  Балина Елена Ивановна Управление процессами наработки информации в технических системах при ограничениях на использование запоминающих устройств : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01+05.13.13 / Балина Елена Ивановна; КПИ. – К., 1986. – 16л.
1535788
  Ли Т.Г. Управление процессами с помощью вычислительных машин / Т.Г. Ли. – Москва : Советское радио, 1972. – 312с.
1535789
  Иманкулов А.У. Управление процессами социально-экономического развития коллектива производственного и научно-производственного объединения. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Иманкулов А.У.; ЛГУ. – Л., 1979. – 22л.
1535790
  Юсупбеков Н.Р. Управление процессами ферментации / Н.Р. Юсупбеков. – Ташкент, 1986. – 162с.
1535791
  Лощина Л.В. Управление процессом интенсификации производства на машиностроительных предприятиях : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.21 / Лощина Л.В.; Харьк.инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1986. – 24л.
1535792
  Макаров Г.И. Управление процессом обучения русскому языку как иностранному : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.02 / Макаров Г. И.; Ин-т русск. яз. – М., 1978. – 40л.
1535793
  Васильев Б В. Управление процессом разведки нефтяных и газовых месторождений / Б В. Васильев. – Москва, 1980. – 175с.
1535794
  Володин А.А. Управление процессом реализации продукции на предприятиях. / А.А. Володин. – Москва, 1977. – 55с.
1535795
  Гупалов В.К. Управление рабочим временем на предприятии. / В.К. Гупалов. – М., 1991. – 202с.
1535796
  Чмыхова Е.В. Управление развитием глобальных распределенных образовательных систем высшего профессионального образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 12. – 21-27. – ISSN 1561-2465
1535797
  Ермошенко Н.Н. Управление развитием науки и техники в регионах / Н.Н. Ермошенко. – Киев, 1987. – 48с.
1535798
  Брюханов Ю.М. Управление развитием региона / Ю.М. Брюханов, Е.П. Голубков. – М., 1985. – 63с.
1535799
  Пономаренко В.С. Управление развитием системы нормирования труда : монография / Пономаренко В.С., Назарова Г.В., Семенченко А.В. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 268 с. : табл. – Приложения: с. 211-267. – Библиогр. : с. 195-210. – ISBN 978-966-676-498-3
1535800
  Сороко Э.М. Управление развитием социально-экономических структур / Э.М. Сороко. – Минск, 1985. – 144с.
1535801
  Боязитова И.В. Управление развитием структур интегральной индивидуальности подростков с функциональными нарушениями здоровья средствами медико-психолого-педагогического сопровождения / И.В. Боязитова, Г.У. Боязитова, М.М. Эркенова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 120-126. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1535802
  Белоусов В.И. Управление развитием творческой активности трудящихся на производстве / В.И. Белоусов. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1982. – 183 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
1535803
  Веряскина В.П. Управление развитием человеческого капитала: модели менеджмента и практика // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 7-21. – ISSN 0235-1188
1535804
  Истомин Л.И. Управление разработкой планов в АСПР. / Л.И. Истомин. – М., 1977. – 159с.
1535805
  Петров В.П. Управление ракетами / В.П. Петров, А.А. Сочивко. – Изд. 2-е, испр., и доп. – М., 1963. – 264с.
1535806
  Козловский С.В. Управление региональной продовольственной безопасностью на основе современных методов моделирования / С.В. Козловский, Э.А. Киреева // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 8 (637). – С. 57-73. – ISSN 0131-7741
1535807
  Исаев Н С. Управление региональной сетью распределенного электронного университета // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 113-117. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматриваются основные подходы к управлению распределенной образовательной сетью вуза. Особое внимание уделено применению современных методов управления на основе информационных технологий.
1535808
  Скомарцева И.В. Управление региональным научным комплексом : Опыт и направления совершенствования. / И.В. Скомарцева. – Л., 1988. – 95с.
1535809
  Маньшин Г.Г. Управление режимами профилактик сложных систем / Г.Г. Маньшин. – Минск, 1976. – 255с.
1535810
  Латкин М.А. Управление резервами времени и стоимости при выполнении работ проекта // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 107-118 : фото,, рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2222-8810
1535811
  Буденкова Е.А. Управление результатами обучения в условиях реализации компетентностного подхода в системе ВПО // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 3. – С. 46-58


  Методика управления результатами обучения при реализации компетентностного подхода с использованием таксономии образовательных целей Б. Блума, классификационных таблиц Л.У. Андерсона и Д.Р. Кратволя, классификации интернет-сервисов и бесплатных ...
1535812
  Буденкова Е.А. Управление результатами обучения в условиях реализации компетентностного подхода в системе ВПО (2-я часть) // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 4. – С. 19-39


  Методика управления результатами обучения при реализации компетентностного подхода с использованием таксономии образовательных целей Б. Блума, классификационных таблиц Л. У. Андерсона и Д.Р Кратволя, классификации интернет-сервисов и бесплатных ...
1535813
  Деревянко Е. Управление репутацией в бизнесе : теория, методология, инструментарий, страновые особенности / Елена Деревянко. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – 326 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 307-322. – ISBN 978-613-9-82683-4


  У пр. №1695737 напис: Дорогому коллеге с самыми искренними чувствами и уверенностью в совместном движении к новым высотам от автора 15.05.2019 Підпис
1535814
  Мурадова Х.М. Управление республиканским народнохозяйственным комплексом / Х.М. Мурадова. – Ташкент, 1988. – 172с.
1535815
  Гринева Н.В. Управление рисками в инновационной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 118-129. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1535816
  Рач Д.В. Управление рисками в проектах в условиях контекстной и поведенческой неопределенности: резюме исследования // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 49-68 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
1535817
  Козьменко О.В. Управление рисками и страховая защита // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 325-331. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1535818
  Гребеник Г.В. Управление рисками информационной безопасности / Г.В. Гребеник, В.К. Главатый // Корпоративные системы : Журнал передовых технологий / ООО "Декабрь". – Киев, 2006. – № 3. – С. 34-40. – ISSN 1605-5470
1535819
  Гуткевич С.А. Управление рисками при формировании инвестиционной привлекательности // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.18-22
1535820
  Пушкарев Н.Ф. Управление руководящими кадрами с использованием средств вычислительной техники: Учеб. пособие. / Н.Ф. Пушкарев. – М., 1977. – 164с.
1535821
  Павлов Е.В. Управление самолетом при выполнении сложного пилотажа / Е.В. Павлов, 1955. – 140с.
1535822
  Кучерявый А.А. Управление самостоятельной работой студентов в юридических институтах Украины // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 71-77. – ISSN 2073-8536


  Раскрыты особенности функционирования системы управления самостоятельной учебной деятельностью студентов юридических вузов Украины. Изучены возможности повышения эффективности субъектов управления. Описаны отличия в управлении самостоятельной работой ...
1535823
  Ермилов Ю.А. Управление сближением космических аппаратов / Ю.А. Ермилов. – М., 1977. – 448с.
1535824
  Сороковиков В.Н. Управление световыми волнами в плоских волноводах на дифракционных структурах и в плосковых полупроводниковых волноводах гребенчатого типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сороковиков В.Н.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1981. – 14л.
1535825
  Волошинов Виталий Борисович Управление световыми пучками с использованием дифракции Брэгга в оптически анизотропной среде : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Волошинов Виталий Борисович ; МГУ. – Москва, 1977. – 18 с.
1535826
  Новожилов В.П. Управление свойствами поверхности и тонких пленок с помощью электронного облучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Новожилов В.П.; МГУ. – М., 1977. – 18л.
1535827
  Беца В.М. Управление сельском хозяйством на местах в современный период. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Беца В.М.; Ин-т государства и права АН СССР. – Ужгород, 1964. – 22л.
1535828
   Управление сельскохозяйственным производством - научную основу. – Москва, 1980. – 145с.
1535829
  Завадский Й.С. Управление сельскохозяйственным производством. / Й.С. Завадский. – К., 1977. – 312с.
1535830
  Завадський Й.С. Управление сельскохозяйственным производством. / Й.С. Завадський. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1984. – 311с.
1535831
  Зейфман М.М. Управление серийным производством на нормативной основе. / М.М. Зейфман. – К, 1990. – 207с.
1535832
  Зиновьев Э.В. Управление сетевыми информационными процессами и ресурсами / Э.В. Зиновьев. – Рига, 1987. – 303с.
1535833
  Лионс Ж.-Л. Управление сингулярными распределенными системами / Ж.-Л. Лионс ; пер. с фр. А.И. Штерна ; с предисл. Г.И. Марчука. – Москва : Наука, 1987. – 367 с. – Библиогр.: с. 358-368
1535834
  Гайцгори В.Г. Управление системами с быстрыми и медленными движениями / В.Г. Гайцгори. – Москва, 1991. – 223с.
1535835
  Андреева Е.А. Управление системами с последствиями / Е.А. Андреева, В.Б. Колмаковский, Л.Е. Шайхет. – Москва : Наука, 1992. – 333 с. : ил. – Библиогр.: с. 322-333 (323 назв.)
1535836
  Полывяный Владимир Алексеевич Управление скачкообразными марковскими процессами по неполным данным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Полывяный Владимир Алексеевич; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1978. – 15л.
1535837
  Абрамов С.Б. Управление складским хозяйством / С.Б. Абрамов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Наука и техника управления ; № 6)
1535838
  Йордон Э. Управление сложными Интернет-проектами = Managing High-Intensity Internet Projects / Пер.: А. Головко; Эдвард Йордон. – Москва : Лори, 2002. – 344с. – ISBN 5-85582-183-8
1535839
   Управление снижением баллистических спутников на поверхность земли, 1960. – 16с.
1535840
  Пименков А.В. Управление собственным речевым действием в диалоге. (На материале франц. разговорной речи) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Пименков А.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 22л.
1535841
  Мироненко Н.М. Управление созданием новой техники в отрасли промышленности / Н.М. Мироненко. – К., 1986. – 134с.
1535842
  Скавитин А. Управление сокращением персонала: Опыт Великобритании // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 7. – С. 38-43.
1535843
  Олешко В.Г. Управление состоянием тренированности как вашнейшее условие повышения эффективности подготовки тяжелоатлетов к соревнованиям : Автореф... канд. пед.наук: 12.00.04 / Олешко В. Г.; Киес. го.с ин-т физич. культ. – К., 1981. – 22л.
1535844
  Гальперин И.Н. Управление социалистическим общественным производством / И.Н. Гальперин, Э.Л. Лортикян. – Х, 1965. – 52с.
1535845
  Штундюк В.Д. Управление социалистическим общественным производством / В.Д. Штундюк. – М, 1975. – 45с.
1535846
  Гальперин И.Н. Управление социалистическим общественным производством. (На материалах пром-сти УССР в восстановит. период) : Автореф... канд. экон.наук: / Гальперин И.Н.; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1535847
  Минеев В.Н. Управление социалистическим производством / В.Н. Минеев. – М., 1973. – 47с.
1535848
  Дзарасов Салтан Сафарбиевич Управление социалистическим производством : Экономический аспект / Дзарасов Салтан Сафарбиевич. – Москва : Экономика, 1976. – 152с.
1535849
  Медведев В.А. Управление социалистическим производством / В.А. Медведев. – М, 1983. – 270с.
1535850
  Жабин А.П. Управление социалистическим производством в условиях усиления его демократических начал / А.П. Жабин. – Саратов, 1987. – 177с.
1535851
  Бритченко Г.И. Управление социалистическим производством: Принципы и системный подход / Г.И. Бритченко. – Киев-Донецк : Вища школа, 1981. – 171с.
1535852
  Гальперин И.Н. Управление социалистическим промышленным производством / И.Н. Гальперин, Э.Л. Лортикян. – Харьков, 1964. – 44с.
1535853
  Берг Л. Управление социалистическим соревнованием на промышленном предприятии : [о Краснодар. з-де радиоизмер. приборов] / Л. Берг, В. Гайворонский, В. Удодов. – Москва : Профиздат, 1984. – 80 с. – (Б-чка профсоюз. активиста ; 11)
1535854
  Аганбегян А.Г. Управление социалистическими предприятиями / А.Г. Аганбегян. – Москва, 1979. – 447 с.
1535855
  Аракелян А.А. Управление социалистической промышленностью / А. Аракелян ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 232 с.
1535856
  Гуланян Х.Г. Управление социалистической промышленностью в современных условиях. / Х.Г. Гуланян. – М., 1970. – 128с.
1535857
  Глазырин М.В. Управление социально-экономическим развитием города / М.В. Глазырин. – Новосибирск, 1983. – 190с.
1535858
  Молотков Ю.И. Управление социально-экономическими объектами и процессами (об инновационном курсе) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 115-120. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается инновационный курс обучения студентов современному менеджменту, сформированный на основе кибернетического моделирования, описания компонентов исследуемого объекта и проектирования системного управления объектами социального ...
1535859
  Швецов А. Управление социально-экономическими системами: развертывание методолого-теоретических и прикладных исследований / А. Швецов, Е. Андреева // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 3. – С. 55-80. – ISSN 0130-9757
1535860
  Филимонов О.В. Управление социальной сферой в вооруженных силах : опыт США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 6 (486). – С. 35-47. – ISSN 0321-2068
1535861
  Максимовский В.И. Управление социальным обеспечением / В.И. Максимовский. – М., 1974. – 167с.
1535862
  Максимовский В.И. Управление социальным обеспечением в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Максимовский В. И.; Ин-т гос. и права АН СССР. – М., 1969. – 20л.
1535863
  Григоров В.М. Управление социальным развитием в социалистическом обществе / В.М. Григоров. – Москва, 1979. – 56с.
1535864
  Неймер Ю.Л. Управление социальным развитием отрасли / Ю.Л. Неймер. – М., 1986. – 191с.
1535865
  Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива : Конспект лекций / В.М. Горбунов. – Київ : МАУП, 1998. – 80с. – ISBN 966-7312-01-1
1535866
  Сбытов В.Ф. Управление социальными и идеологическими процессами в период развитого социализма : Некоторые вопросы теории и опыт социологического исследования / В.Ф. Сбытов; Отв. ред. И.Т. Левыкин. – Москва : Наука, 1983. – 230, [2] с.
1535867
  Подольская Е.А. Управление социальными процессами : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А. Подольская; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2007. – 524с. – ISBN 978-966-8558-61-0
1535868
  Скоробогатов И.Б. Управление социальными процессами в объединении. / И.Б. Скоробогатов. – М, 1977. – 63с.
1535869
   Управление социальными процессами в производственном коллективе. – Томск, 1977. – 164с.
1535870
  Бадеева Г.В. Управление социальными процессами в производственном коллективе : [учеб. пособие] ; Акад. нар. хоз-ва при Совете Министров СССР, Каф. марксизма-ленинизма / Бадеева Г.В., Кацура П.М., Левин В.С. – Москва : АНХ, 1984. – 41 с. : ил. – Библиогр.: с. 41
1535871
   Управление социальными процессами в развитом социалистическом обществе. – Саратов, 1978. – 144с.
1535872
   Управление социальными процессами в социалистическом обществе. – Москва, 1978. – 208с.
1535873
   Управление социальными процессами в социалистическом обществе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 240с.
1535874
   Управление социальными процессами в трудовых коллективах. – Кишинев, 1983. – 143с.
1535875
  Виноградская А.В. Управление спектром линейных операторов динамических систем : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Виноградская А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 117 с.
1535876
  Венглярский Георгий Болеславович Управление специальной подготовленностью дзюдоистов высших разрядов на предсоревновательном этапе тренировки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Венглярский Георгий Болеславович; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1981. – 24л.
1535877
  Орлов А.В. Управление спросом и предложением товаров / А.В. Орлов. – Москва : Экономика, 1983. – 208 с.
1535878
  Скрипченко Д.Г. Управление стимулированием труда / Д.Г. Скрипченко. – Минск, 1986. – 110с.
1535879
   Управление строительно-монтажным участком. – Л., 1991. – 183с.
1535880
  Федоров В.Н. Управление строительным производством / В.Н. Федоров. – Саратов, 1975. – 127с.
1535881
  Васильев В.М. Управление строительным производством / В.М. Васильев. – Ленинград, 1990. – 208с.
1535882
   Управление строительством объектов и вычислительная техника. – Уфа, 1988. – 131с.
1535883
  Лапа М.В. Управление строительством промышленных объектов в зоне радиационного загрязнения / М.В. Лапа, М.А. Билык // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 128-137 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1535884
  Соломин В.П. Управление структурными подразделениями университета в условиях реструктуризации / В.П. Соломин, Л.А. Громова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-25. – ISSN 0869-3617


  Авторами статьи предлагается для обсуждения тема внутренней реструктуризации высших учебных заведений в условиях перехода к эффективному управлению основными образовательными программами. Рассматриваются пессимистический и оптимистический сценарии ...
1535885
  Кузнецов С.А. Управление судоходством в Древней Греции : монография / С.А. Кузнецов ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. юрид. акад. – Одесса : Юридична література, 2004. – 606, [2] с. – Библиогр.: с. 557-606 и в примеч.: с. 452-556. – ISBN 966-8104-83-8
1535886
  Марков Л.Н. Управление таможенным делом в СССР (некоторые административно-правовые проблемы) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Марков Л.Н.; МВ и СССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. Юридич. фак-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
1535887
   Управление творческой активностью работников в условиях экономической реформы. – Л., 1989. – 110с.
1535888
  Лазаренко Е.Н. Управление тепловым режимом средством вентиляции при разработке угля на глубоких горизонтах : Автореф... канд. техн.наук: / Лазаренко Е.Н.; М-во высш. образования СССР. Харьк. горный ин-т. – Х., 1955. – 12л.
1535889
  Дорошенко Э.. Управление технико-тактической деятельностью в командных спортивных играх // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 1992-7886
1535890
  Александрова В.П. Управление технико-экономическим развитием промышленного предприятия / В.П. Александрова, Т.П. Загорская, П.Ф. Котяев. – Київ : Техніка, 1987. – 140, [1] с. – Библиогр.: с. 139-140
1535891
  Беленький П.Е. Управление техническим и организационным развитием предприятия / П.Е. Беленький, Ю.Л. Гиттик, Т.В. Ландина. – Киев : Тэхника, 1992. – 126 с. – Библиогр.: с. 124-125 (24 назв.)
1535892
   Управление техническим перевооружением и реконструкцией предприятий. – Л., 1985. – 165с.
1535893
  Тимохин М.Н. Управление техническим прогрессом. / М.Н. Тимохин. – Москва, 1980. – 63с.
1535894
  Бойко Е.И. Управление техническим развитием производственных систем / Е.И. Бойко. – Львов, 1985. – 155 с.
1535895
  Степанов А.П. Управление техническим развитием промышленных предприятий / А.П. Степанов. – Киев, 1990. – 151 с.
1535896
  Крайнев П.П. Управление техническим творчеством в трудовых коллетивах / П.П. Крайнев. – К., 1986. – 118с.
1535897
  Крот Л.А. Управление техническим творчеством и профсоюзы / Л.А. Крот. – М, 1987. – 152с.
1535898
  Нго Куй Вьет Управление техническим уровнем основных производственных фондов (на примере машиностроения) : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.13 / Нго Куй Вьет; Ин-т экономики АН УССР. – К., 1982. – 21л.
1535899
   Управление техническими и организационными системами с применением вычислительной техники. – Москва, 1979. – 230с.
1535900
  Алимов Х.Р. Управление техническими и социальным развитием коллектива предприятия : опыт з-да "Ташкенткабель" / Х. Алимов. – Ташкент : Узбекистан, 1975. – 110 с., [2] л. ил. : ил.
1535901
  Барютин Л.С. Управление техническими нововведениями в промышленности / Л.С. Барютин ; М-во высш. ии сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1986. – 171 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 166-170 (116 назв.)
1535902
   Управление технической подготовкой производства. – Новосибирск, 1980. – 155с.
1535903
   Управление технологическими процессами в машиностроении. – Иркутск, 1989. – 132с.
1535904
  Медведев Ю.П. Управление технологическими процессами при производстве ИС / Ю.П. Медведев, Ю.С. Синекоп, А.П. Коц. – Киев, 1981. – 20 с.
1535905
  Гонца О. Управление товарными запасами в розничной сети: прикладной аспект // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 56-61 : табл. – Библиогр.: 3 назв
1535906
  Иванова О.А. Управление товарными запасами современного предприятия // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 86-89 : фото
1535907
  Виноградский Н.Д. Управление торговлей / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1982. – 200с.
1535908
  Данько Т.П. Управление торговлей. / Т.П. Данько. – М., 1985. – 246с.
1535909
  Рубан Г.С. Управление торговлей: эффективность и качество / Г.С. Рубан. – Киев, 1982. – 47с.
1535910
  Виноградский Н.Д. Управление торговыми предприятиями и АСУ в торговле / Н.Д. Виноградский. – Москва, 1976. – 181с.
1535911
  Виноградский Н.Д. Управление торговыми предприятиями и АСУ в торговле / Н.Д. Виноградский. – 3-е изд. – Москва, 1983. – 183с.
1535912
  Афзалов З.Ш. Управление точностью обработки деталей с изменяющейся геометрией резца / З.Ш. Афзалов. – Ташкент : Фан, 1984. – 78 с.
1535913
  Базалиева Л.В. Управление трансакционными издержками оппортунистического поведения персонала предприятия на основе концепции внутреннего маркетинга // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 220-224. – ISSN 2222-4459
1535914
   Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти / [Алиев К.А. и др.] ; под ред. А.Г. Ободовского, А.П. Станкевича и С.А. Афанасьева. – Киев : Кафедра, 2012. – 447, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – ISBN 978-966-2705-25-6
1535915
   Управление транспортными процессами с применением математических методов и ЭЦВМ. – Ташкент, 1969. – 158с.
1535916
   Управление трудовым коллективом. – К., 1988. – 237с.
1535917
   Управление трудовым коллективом. – Свердловск, 1989. – 263с.
1535918
  Башмачников В.Ф. Управление трудовыми коллективами в растениеводстве / В.Ф. Башмачников. – М, 1975. – 152с.
1535919
   Управление трудовыми ресурсами : (территориально-отраслевой аспект) : монография. – Киев : Наукова думка, 1986. – 240 с.
1535920
  Саруханов Э.Р. Управление трудовыми ресурсами в условиях интенсификации строительного производства / Э.Р. Саруханов, В.В. Томилов. – Ленинград : Стройиздат, 1991. – 192 с.
1535921
   Управление трудовыми ресурсами на современном этапе / Саруханов Э.Р. – Л., 1985. – 160с.
1535922
   Управление трудовыми ресурсами на современном этапе / Саруханов Э.Р. – Л., 1986. – 166с.
1535923
  Грачев М.В. Управление трудом / М.В. Грачев. – М., 1990. – 135с.
1535924
   Управление трудом в геологоразведочной отрасли в новых условиях хозяйствования. – М., 1989. – 106с.
1535925
   Управление трудом в общественом производстве. – Барнаул, 1988. – 177с.
1535926
  Савич В.И. Управление трудом и трудовое право / В.И. Савич. – Томск, 1986. – 223с.
1535927
  Еловиков Л.А. Управление трудом: Учеб. пособие. / Л.А. Еловиков. – Омск, 1988. – 84с.
1535928
   Управление труовыми ресурсами. – Москва : Экономика, 1987. – 342с.
1535929
  Раев А.И. Управление умственной деятельностью младшего школьника / А.И. Раев. – Ленинград, 1976. – 134с.
1535930
  Пелихов Е.Ф. Управление уровнем эффективного использования активов логистической системы предприятия на основе целевого подхода / Е.Ф. Пелихов, А.М. Сумец // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 69-78 : рис. – Библиогр.: 15 назв.
1535931
   Управление ускорителями за рубежом. – М., 1977. – 40с.
1535932
  Газиев Э.Г. Управление учебной деятельностью школьников / Э.Г. Газиев. – Ташкент, 1986. – 66с.
1535933
  Турнава Мурман Грамитонович Управление учебным процессом в вузе : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Турнава Мурман Грамитонович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1535934
  Ващенко Н.М. Управление учебным процессом в системе повышения квалификации / Н.М. Ващенко. – Київ, 1987. – 156с.
1535935
  Дэттон Г. Управление фабрикой / Г. Дэттон. – Ленинград, Москва : Техника управления, 1931. – 200 с.
1535936
   Управление факультетом : учебник / [Волков А.В. и др.] ; под общ. ред. С.Д. Резника. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 694, [10] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 668-683. – (Серия "Менеджмент в высшей школе"). – ISBN 978-5-16-003689-2
1535937
  Жалило Б. Управление филиалами: рекомендации / Борис Жалило. – Київ, 2005. – 68с. – ISBN 966-96078-2-5
1535938
  Лобанова Е.Н. Управление финансами / Е.Н. Лобанова, М.А. Лимитовский. – Москва : Инфра-М, 1999. – 280с. – (Модульная программа для менеджеров ; 14). – ISBN 5-16-000062-3, 5-16-000068-2
1535939
  Марголина Н.Л. Управление финансами предприятия в условихя АСУ. / Н.Л. Марголина, Р.Г. Попова. – М., 1990. – 93с.
1535940
  Иванов В.В. Управление финансами промышленных предприятий и объединений / В.В. Иванов. – К., 1976. – 231с.
1535941
  Почтарев Н. Управление финансами центрального банка: международный опыт стимулирования экономического роста / Н. Почтарев, Е. Мягков // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 2074-6040


  Исследования, проведенные в последние годы Европейским центральным банком и Международным валютным фондом, выявили наличие двусторонней взаимосвязи между финансовым положением центрального банка и эффективностью проводимой им денежно-кредитной ...
1535942
   Управление фирмами в Японии. – Москва : Прогресс, 1969. – 456 с.
1535943
  Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. – Киев : Эльга : Ника-Центр, 2002. – 507, [2] с. : ил., табл. – Терминол. словари: с. 444-508. – Библиогр.: с. 411-414. – (Библиотека финансового менеджера ; Вып. 4). – ISBN 966-521-066-1
1535944
  Бормотина Надежда Викторовна Управление формированием рецептивных грамматических навыков в процессе самостоятельной работы студентов-заочников (немец. яз., неязыковый вуз) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бормотина Надежда Викторовна ; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1989. – 24 с.
1535945
  Салли И.В. Управление формой роста кристаллов / И.В. Салли, Э.С. Фалькевич. – Киев : Наукова думка, 1989. – 156с.
1535946
  Гриф А.Г. Управление фотонаборными процессами с применением ЭВМ. / А.Г. Гриф, И.А. Файнштейн. – М., 1976. – 52с.
1535947
   Управление характеристиками рассеянных полей в системах с преобразователями поверхностных волн = Control of the Stcattered Field Characteristics in the Systems with Surface Wave Transformers / С.Д. Андренко, А.П. Евдокимов, Ю.Б. Сидоренко, В.П. Шестопалов; Андренко С.Д. – Харьков, 1984. – 62 с.
1535948
   Управление химико-технологическими процессами приготовления многокомпонентных смесей. – Л., 1988. – 288с.
1535949
  Ауст И. и др. Управление химической промышленностью / И. Ауст и др. ; В.Л. Клименко. – Ленинград, 1983. – 247 с.
1535950
  Петраков Н.Я. Управление хозяйственными системами / Н.Я. Петраков. – М, 1975. – 64с.
1535951
  Гетьман В.П. Управление ценнобразованием на базе АСОИцен. / В.П. Гетьман. – Киев, 1984. – 264с.
1535952
  Ковалев М.Н. Управление цепями поставок в основном производстве промышленного предприятия // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 30-35 : табл. – Библиогр.: 2 назв.
1535953
  Компанцева С.И. Управление частными инвестициями в банке: некоторые аспекты мирового опыта // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 11. – С. 60-66. – ISSN 2074-6040
1535954
  Сервинский Е.Г. Управление частотой кварцевых автогенераторов / Е.Г. Сервинский. – Киев : Техніка, 1964. – 200 с.
1535955
  Мироседи С.А. Управление человеческими ресурсами как важный фактор формирования инновационного потенциала корпорации / С.А. Мироседи, Ю.И. Гущина, В.А. Экова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (40). – С. 57-58. – ISSN 1728-8878
1535956
  Кобзарь Б.С. Управление школой продленного дня / Б.С. Кобзарь. – Киев : Радянська школа, 1988. – 188 с.
1535957
  Куриленко Т.М. Управление школой: задачи и деловые игры / Т.М. Куриленко. – Минск, 1988. – 172с.
1535958
  Орлова Л.В. Управление школьным образованием во Франции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 105-114. – ISSN 0869-561Х
1535959
  Орлова Л.В. Управление школьным образованием во Франции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 105-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1535960
  Заславский Б.Г. Управление экологическимисистемами / Б.Г. Заславский, Р.А. Полуэктов. – Москва, 1988. – 294с.
1535961
  Панасюк М.В. Управление экономико-географическими объектами / М.В. Панасюк. – Казань, 1989. – 139с.
1535962
  Попов Г.Х. Управление экономикой -- на уровень новых требований. / Г.Х. Попов. – М, 1987. – 63с.
1535963
   Управление экономикой. – Москва, 1986. – 303с.
1535964
  Райзберг Б.А. Управление экономикой : Учебник / Б.А. Райзберг, Р.А. Фатхутдинов. – Москва : Бизнес-школа. Интел-Синтез, 1999. – 784с. – ISBN 5-87057-168-5
1535965
   Управление экономикой агропромышленного комплекса. – Л., 1989. – 189с.
1535966
  Петраков Н.Я. Управление экономикой в условиях НТР / Н.Я. Петраков. – М, 1971. – 48с.
1535967
  Тисунова В.Н. Управление экономикой Донецко-Приднепровского региона // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 147-151. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1535968
  Тисунова В.Н. Управление экономикой Луганской области в условиях воссоздания государственности Украины // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.3-7
1535969
  Алисов А.Н. Управление экономикой региона / А.Н. Алисов, В.К. Воронцов. – Казань : Татарское книжное издательство, 1986. – 278, [2] с.
1535970
  Педан М.П. Управление экономикой строительства. / М.П. Педан. – К, 1990. – 534с.
1535971
  Ильин А.Н. Управление экономикой: взаимодействие партийных, советских и хозяйственных органов / А.Н. Ильин. – Л., 1988. – 221с.
1535972
  Пономарев В.М. Управление экономическим и социальным развитием и математические модели / В.М. Пономарев, Б.Д. Лебин. – Л., 1974. – 47с.
1535973
   Управление экономическим и социальным развитием области. – К.
1. – 1987. – 303с.
1535974
   Управление экономическим и социальным развитием области : в 2-х томах. – К.
Т. 2. – 1987. – 270с.
1535975
   Управление экономическими системами. – Новосибирск, 1980. – 173с.
1535976
  Волков Л.И. Управление эксплуатацией летательных комплексов / Л.И. Волков. – Москва, 1981. – 368с.
1535977
   Управление электронными ресурсами: проекты лидеров рынка // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 64-65. – ISSN 1726-6726


  По мнению экспертов, в настоящее время в большинстве российских библиотек управление доступом к электронным ресурсам организовано неэффективно: информация распределена по разным сотрудникам, разным компьютерам, собрать ее воедино для системного ...
1535978
  Иваниенко В.В. Управление эффективностью использования ресурсов производства : Научное издание / В.В. Иваниенко. – Харьков : ХНЭУ, 2005. – 368с. – ISBN 966-676-134-3
1535979
   Управление эффективностью общественного производства. – Горький, 1980. – 175с.
1535980
   Управление эффективностью производства. – К., 1985. – 126с.
1535981
  Павлюченко В.И. Управление эффективностью экономических процессов / В.И. Павлюченко. – М, 1986. – 254с.
1535982
  Гози М. Управление ядерными реакторами : пер. с фр. / М. Гози, Т. Кахан. – Москва : Издательство госкомитета по использованию атомной энергии, 1960. – 174 с.
1535983
   Управление, надежность и навигация. – Саранск
Вып. 5. – 1979
1535984
   Управление, надежность и навигация. – Саранск, 1980. – 219 с.
1535985
   Управление, надежность и навигация. – Саранск, 1981. – 204с.
1535986
   Управление, надежность, навигация. – Саранск, 1984. – 152с.
1535987
  Драккер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты / П.Ф. Драккер. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 200с. – (Библиотека технологической школы бизнеса). – ISBN 5-86073-002-0
1535988
   Управление, НТР, интенсификация производства. – М., 1984. – 272с.
1535989
   Управление, НТР, интенсификация производства. – М., 1984. – 424с.
1535990
   Управление, НТР, интенсификация производства. – Москва, 1984. – 464 с.
1535991
   Управление, НТР. интенсификация производства. – М., 1984. – 249с.
1535992
  Мутанов Г.М. Управление, ориентированное на результат стратегический менеджмент Казахского национального университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 14-21. – ISSN 1026-955X


  Рассказано об опыте трансформации из классического в исследовательский университет и создании условий деятельности современного научно-образовательного инновационного центра путем новых форм менеджмента в высшей школе
1535993
  Бунич П.Г. Управление, экономические рычаги, хозрасчет / П.Г. Бунич. – Москва : Наука, 1976. – 296 с.
1535994
  Попов Л.Л. Управление. Гражданин. Ответственность / Л.Л. Попов. – Л., 1975. – 251с.
1535995
  Атаманчук Г.В. Управление: всегда есть варианты / Г.В. Атаманчук. – Москва : РАГС, 1999. – 375с. – ISBN 5-7729-0049-8
1535996
  Красовский Ю.Д. Управление: моральные основы делового поведения / Ю.Д. Красовский. – Москва, 1983. – 64с.
1535997
   Управление: опыт и проблемы. – М., 1991. – 147с.
1535998
  Майоров Г. Управлениебрендом: в чьих руках результат? // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 2. – С. 25-28
1535999
  Кардашевский В.В. Управлениеи качеством продукции в химической промышленности / В.В. Кардашевский, Д.М. Груузберг. – М, 1989. – 95с.
1536000
  Радулов С. Управлението на бзнс и българската буржоазия / С. Радулов. – София : БЗНС, 1981. – 412 с.
<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,